Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10872 | Rev 11652 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
11345 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs_CZ">
3
<defaultcodec></defaultcodec>
1525 cbradney 4
<context>
1135 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
9729 cbradney 7
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 8
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 9
 
10
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
11
frame has some text selected the value assigned to the first character of
12
the selection is returned.
13
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
14
</source>
1525 cbradney 15
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 16
 
17
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
18
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
19
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
20
  </message>
21
  <message>
9729 cbradney 22
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1525 cbradney 23
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 24
 
25
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
26
If no document is open, returns a list of the default document colors.
27
</source>
1525 cbradney 28
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 29
 
30
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
31
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1525 cbradney 35
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 36
 
37
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
38
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
39
Returns true if a new document was created.
40
</source>
1525 cbradney 41
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 42
 
43
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
44
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
45
pokud je dokument vytvořen.</translation>
46
  </message>
47
  <message>
9729 cbradney 48
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1525 cbradney 49
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 50
 
51
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
52
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
53
</source>
1525 cbradney 54
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 55
 
56
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
57
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
58
  </message>
59
  <message>
9729 cbradney 60
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1525 cbradney 61
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 62
 
63
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
64
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
65
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
66
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
67
</source>
1525 cbradney 68
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 69
 
70
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
71
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
72
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
73
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
74
  </message>
75
  <message>
11345 subik 76
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="22"/>
1525 cbradney 77
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 78
 
79
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
80
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
81
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
82
</source>
1525 cbradney 83
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 84
 
85
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
86
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
87
úrovni skriptu.</translation>
88
  </message>
89
  <message>
9729 cbradney 90
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1525 cbradney 91
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 92
 
93
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
94
coordinates are given in the current measurement units of the document
95
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
96
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
97
is not given Scribus will create one for you.
98
 
1525 cbradney 99
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 100
</source>
1525 cbradney 101
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 102
 
103
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
104
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
105
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
106
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
107
 
108
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
109
  </message>
110
  <message>
9729 cbradney 111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1525 cbradney 112
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
115
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 116
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 117
</source>
1525 cbradney 118
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 119
 
120
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
121
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
1525 cbradney 122
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 123
  </message>
124
  <message>
9729 cbradney 125
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1525 cbradney 126
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 127
 
128
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 129
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 130
</source>
1525 cbradney 131
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 132
 
133
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
134
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
135
  </message>
136
  <message>
9729 cbradney 137
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 138
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
139
 
140
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
141
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
142
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
143
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
144
master page for the new page.
145
 
146
May raise IndexError if the page number is out of range
147
</source>
3846 subik 148
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
149
 
150
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
151
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
152
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
153
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
154
master page for the new page.
155
 
156
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 157
  </message>
158
  <message>
11345 subik 159
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="18"/>
3064 cbradney 160
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
161
 
162
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
163
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
164
</source>
11345 subik 165
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 166
 
167
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
168
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 169
  </message>
3824 cbradney 170
  <message>
11345 subik 171
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 172
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
173
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
174
 
175
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
176
following meaning:
177
 
178
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
179
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
180
 
181
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
182
margins
183
 
184
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
185
 
186
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
187
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
188
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
189
 
190
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
191
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
192
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
193
 
194
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
195
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
196
PAGE_4 is 4-fold.
197
 
198
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
199
Indexed from 0 (0 = first).
200
 
11345 subik 201
numPage = Number of pages to be created.
202
 
3824 cbradney 203
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
204
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
205
is not in points, make sure to account for this.
206
 
207
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 208
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 209
 
210
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
211
</source>
11345 subik 212
    <translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 213
 
11345 subik 214
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 215
 
216
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
217
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
218
 
11345 subik 219
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 220
 
221
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
222
 
223
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
224
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
225
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
226
 
227
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
228
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
229
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
230
 
231
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
232
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
233
PAGE_4 is 4-fold.
234
 
235
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
236
Indexed from 0 (0 = first).
237
 
6434 cbradney 238
numPage = Number of pages to be created.
239
 
240
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
241
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
242
is not in points, make sure to account for this.
243
 
11345 subik 244
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 245
 
11345 subik 246
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 247
  </message>
1525 cbradney 248
</context>
249
<context>
1135 cbradney 250
  <name>@default</name>
251
  <message>
9729 cbradney 252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1525 cbradney 253
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 254
 
255
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
256
has some text selected the value assigned to the first character
257
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
258
selected item is used.
259
</source>
1525 cbradney 260
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 261
 
262
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
263
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
264
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
265
  </message>
266
  <message>
9729 cbradney 267
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1525 cbradney 268
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 269
 
270
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
271
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
272
</source>
1525 cbradney 273
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 274
 
275
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
276
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
277
  </message>
278
  <message>
11345 subik 279
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="57"/>
1525 cbradney 280
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 281
 
282
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
283
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
284
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
285
selected item is used.
286
</source>
1525 cbradney 287
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 288
 
289
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
290
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
291
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
292
  </message>
293
  <message>
11345 subik 294
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="69"/>
1525 cbradney 295
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 296
 
297
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
298
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
299
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
300
used.
301
</source>
1525 cbradney 302
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 303
 
304
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
305
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
306
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
307
  </message>
308
  <message>
11345 subik 309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1525 cbradney 310
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 311
 
312
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
313
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
314
</source>
1525 cbradney 315
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 316
 
317
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
318
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
319
  </message>
320
  <message>
11345 subik 321
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1525 cbradney 322
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 323
 
324
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
325
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
326
</source>
1525 cbradney 327
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 328
 
329
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
330
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
331
  </message>
332
  <message>
11345 subik 333
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1525 cbradney 334
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 335
 
336
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
337
given the currently selected item is used.
338
</source>
1525 cbradney 339
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 340
 
341
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
342
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
343
  </message>
344
  <message>
11345 subik 345
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="111"/>
1525 cbradney 346
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 347
 
348
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 349
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 350
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
351
used.
352
</source>
1525 cbradney 353
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 354
 
355
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1525 cbradney 356
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
1135 cbradney 357
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
358
  </message>
359
  <message>
11345 subik 360
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
1525 cbradney 361
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 362
 
363
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
364
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
365
currently selected item is used.
366
 
367
May throw ValueError if the font cannot be found.
368
</source>
1525 cbradney 369
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 370
 
371
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
372
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
373
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
374
 
375
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
376
  </message>
377
  <message>
11345 subik 378
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
1525 cbradney 379
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 380
 
381
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
382
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
383
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
384
currently selected item is used.
385
 
1525 cbradney 386
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 387
</source>
1525 cbradney 388
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 389
 
390
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
391
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 392
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 393
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
394
 
395
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
396
  </message>
397
  <message>
11345 subik 398
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
1525 cbradney 399
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 400
 
401
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
402
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
403
item is used.
404
 
405
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
406
</source>
1525 cbradney 407
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 408
 
409
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
410
je uváděna v bodech.
411
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
412
 
413
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
414
  </message>
415
  <message>
11345 subik 416
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="177"/>
1525 cbradney 417
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 418
 
419
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
420
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
421
 
422
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
423
</source>
1525 cbradney 424
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 425
 
426
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
427
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
428
 
429
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
430
  </message>
431
  <message>
11345 subik 432
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="189"/>
1525 cbradney 433
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 434
 
435
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
436
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
437
 
438
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
439
</source>
1525 cbradney 440
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 441
 
442
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
443
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
444
 
445
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
446
  </message>
447
  <message>
11345 subik 448
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="202"/>
1525 cbradney 449
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 450
 
451
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
452
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
453
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
454
 
455
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
456
</source>
1525 cbradney 457
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 458
 
459
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
460
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
461
 
462
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
463
  </message>
464
  <message>
11345 subik 465
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="216"/>
1525 cbradney 466
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 467
 
468
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
469
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
470
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
471
selected item is used.
472
 
473
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
474
</source>
3846 subik 475
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 476
 
477
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
478
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
479
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
480
 
481
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
482
  </message>
483
  <message>
11345 subik 484
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="227"/>
1525 cbradney 485
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 486
 
487
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
488
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
489
selected item is used.
490
</source>
1525 cbradney 491
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 492
 
493
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
494
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
495
  </message>
496
  <message>
11345 subik 497
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="238"/>
1525 cbradney 498
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 499
 
500
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
501
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
502
given the currently selected item is used.
503
</source>
1525 cbradney 504
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 505
 
506
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
507
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
508
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
509
  </message>
510
  <message>
11345 subik 511
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1525 cbradney 512
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 513
 
514
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
515
selected item is used.
516
</source>
1525 cbradney 517
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 518
 
519
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
520
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
521
  </message>
522
  <message>
11345 subik 523
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
1525 cbradney 524
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 525
 
526
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
527
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
528
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
529
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
530
used.
531
</source>
1525 cbradney 532
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 533
 
534
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
535
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 536
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 537
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
538
  </message>
539
  <message>
11345 subik 540
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="274"/>
1525 cbradney 541
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 542
 
543
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
544
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
545
and must not link to or be linked from any other frames already.
546
 
547
May throw ScribusException if linking rules are violated.
548
</source>
1525 cbradney 549
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 550
 
551
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
552
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
553
 
554
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
555
  </message>
556
  <message>
11345 subik 557
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="291"/>
1525 cbradney 558
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 559
 
560
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
561
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 562
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 563
 
564
May throw ScribusException if linking rules are violated.
565
</source>
1525 cbradney 566
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 567
 
568
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 569
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 570
 
571
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
572
  </message>
573
  <message>
11345 subik 574
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="304"/>
1525 cbradney 575
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 576
 
577
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
578
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 579
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 580
 
581
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
582
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
583
  </message>
584
  <message>
9729 cbradney 585
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1525 cbradney 586
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 587
 
588
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
589
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
590
the value of the named color from the default document colors.
591
 
1525 cbradney 592
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 593
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
594
</source>
1525 cbradney 595
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 596
 
597
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
598
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
599
 
600
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
601
ValueError (chybné parametry).</translation>
602
  </message>
603
  <message>
9729 cbradney 604
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1525 cbradney 605
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 606
 
607
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
608
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
609
Color components should be in the range from 0 to 255.
610
 
1525 cbradney 611
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 612
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
613
</source>
1525 cbradney 614
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 615
 
616
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 617
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 618
 
619
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
620
(chybné parametry).</translation>
621
  </message>
622
  <message>
9729 cbradney 623
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1525 cbradney 624
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 625
 
626
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
627
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
628
&quot;None&quot; - transparent.
629
 
630
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
631
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
632
 
1525 cbradney 633
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 634
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
635
</source>
1525 cbradney 636
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 637
 
638
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
639
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
640
průhlednou &quot;None&quot;.
641
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
642
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
643
 
644
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
645
(chybné parametry).</translation>
646
  </message>
647
  <message>
9729 cbradney 648
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1525 cbradney 649
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 650
 
651
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
652
 
1525 cbradney 653
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 654
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
655
</source>
1525 cbradney 656
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 657
 
658
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
659
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
660
(chybné parametry).</translation>
661
  </message>
662
  <message>
9729 cbradney 663
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1525 cbradney 664
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 665
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 666
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 667
 
668
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
669
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
670
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
671
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
672
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
673
 
674
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
675
at 1.
676
 
677
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
678
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
679
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
680
can be binary-ORed with button constants:
681
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
682
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
683
 
684
Usage examples:
1525 cbradney 685
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
686
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 687
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 688
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 689
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
690
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
691
 
692
Defined button and icon constants:
693
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
694
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
695
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
696
</source>
1525 cbradney 697
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
698
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 699
 
700
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
701
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
702
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
703
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
704
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
705
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
706
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
707
v binárním OR s BUTTON konstantami:
708
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
709
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
710
Příklady:
1525 cbradney 711
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
712
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 713
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 714
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
715
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 716
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
717
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
718
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
719
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
720
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
721
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
722
  </message>
723
  <message>
9729 cbradney 724
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1525 cbradney 725
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 726
 
1525 cbradney 727
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
728
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 729
 
1525 cbradney 730
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 731
</source>
1525 cbradney 732
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 733
 
734
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
735
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
736
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 737
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 738
  </message>
739
  <message>
9729 cbradney 740
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1525 cbradney 741
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 742
 
743
Closes the current document without prompting to save.
744
 
745
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
746
</source>
1525 cbradney 747
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 748
 
749
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
750
 
751
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
752
  </message>
753
  <message>
9729 cbradney 754
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1525 cbradney 755
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 756
 
757
Returns true if there is a document open.
758
</source>
1525 cbradney 759
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 760
 
761
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
762
  </message>
763
  <message>
9729 cbradney 764
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1525 cbradney 765
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 766
 
767
Opens the document &quot;name&quot;.
768
 
769
May raise ScribusError if the document could not be opened.
770
</source>
1525 cbradney 771
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 772
 
773
Otevře dokument &quot;name&quot;.
774
 
775
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
776
  </message>
777
  <message>
9729 cbradney 778
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1525 cbradney 779
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 780
 
781
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
782
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
783
save file dialog.
784
 
785
If the save fails, there is currently no way to tell.
786
</source>
1525 cbradney 787
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 788
 
789
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
790
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
791
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
792
  </message>
793
  <message>
9729 cbradney 794
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1525 cbradney 795
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 796
 
797
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
798
relative path).
799
 
800
May raise ScribusError if the save fails.
801
</source>
1525 cbradney 802
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 803
 
804
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
805
relativní cesta souborového systému.
806
 
807
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
808
  </message>
809
  <message>
11345 subik 810
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
1525 cbradney 811
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 812
 
813
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 814
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 815
constants.
816
</source>
11345 subik 817
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 818
 
819
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
820
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
821
  </message>
822
  <message>
9729 cbradney 823
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1525 cbradney 824
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 825
 
826
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 827
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 828
 
829
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
830
</source>
1525 cbradney 831
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 832
 
833
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
834
konstanty UNIT_*.
835
 
836
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
837
  </message>
838
  <message>
9729 cbradney 839
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1525 cbradney 840
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 841
 
842
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
843
of the UNIT_* constants:
844
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
845
</source>
1525 cbradney 846
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 847
 
848
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
849
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
850
  </message>
851
  <message>
9729 cbradney 852
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1525 cbradney 853
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 854
 
855
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
856
current document.
857
</source>
1525 cbradney 858
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 859
 
860
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
861
  </message>
862
  <message>
9729 cbradney 863
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1525 cbradney 864
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 865
 
866
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
867
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
868
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
869
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
870
</source>
1525 cbradney 871
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 872
 
873
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
874
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
11345 subik 875
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
876
</translation>
1135 cbradney 877
  </message>
878
  <message>
11345 subik 879
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
1525 cbradney 880
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 881
 
882
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
883
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
884
</source>
1525 cbradney 885
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 886
 
887
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
888
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
889
  </message>
890
  <message>
11345 subik 891
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
1525 cbradney 892
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 893
 
894
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
895
is not given the currently selected Item is used.
896
</source>
1525 cbradney 897
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 898
 
899
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
900
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
901
  </message>
902
  <message>
11345 subik 903
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1525 cbradney 904
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 905
 
906
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
907
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
908
</source>
1525 cbradney 909
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 910
 
911
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
912
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
913
  </message>
914
  <message>
11345 subik 915
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="62"/>
1525 cbradney 916
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 917
 
918
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
919
the currently selected item is used. The join types are:
920
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
921
</source>
11345 subik 922
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 923
 
924
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
925
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
926
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
927
  </message>
928
  <message>
11345 subik 929
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="73"/>
1525 cbradney 930
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 931
 
932
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
933
currently selected item is used. The cap types are:
934
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
935
</source>
1525 cbradney 936
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 937
 
938
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
939
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
940
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
941
  </message>
942
  <message>
11345 subik 943
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="84"/>
1525 cbradney 944
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 945
 
946
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
947
currently selected item is used. Line style constants are:
948
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
949
</source>
1525 cbradney 950
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 951
 
952
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
953
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
954
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
955
  </message>
956
  <message>
11345 subik 957
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="94"/>
1525 cbradney 958
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 959
 
960
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
961
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
962
</source>
1525 cbradney 963
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 964
 
965
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
966
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
967
  </message>
968
  <message>
11345 subik 969
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="115"/>
1525 cbradney 970
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 971
 
972
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
973
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
974
</source>
1525 cbradney 975
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 976
 
977
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
978
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
979
  </message>
980
  <message>
11345 subik 981
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="125"/>
1525 cbradney 982
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 983
 
984
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
985
given the currently selected item is used.
986
</source>
1525 cbradney 987
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 988
 
989
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
990
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
991
  </message>
992
  <message>
11345 subik 993
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
1525 cbradney 994
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 995
 
996
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
997
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 998
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 999
for reference.
1000
</source>
1525 cbradney 1001
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1002
 
1003
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1004
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1005
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
1006
  </message>
1007
  <message>
11345 subik 1008
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
1525 cbradney 1009
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1010
 
1011
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1012
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1013
is used.
1014
</source>
1525 cbradney 1015
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1016
 
1017
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1018
hodinových ručiček je kladné.
1019
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
11345 subik 1022
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="169"/>
1525 cbradney 1023
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1024
 
1025
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1026
</source>
1525 cbradney 1027
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1028
 
1029
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
9729 cbradney 1032
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1525 cbradney 1033
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1034
 
1035
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1036
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1037
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1038
belongs to a group, the whole group is moved.
1039
</source>
1525 cbradney 1040
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1041
 
1042
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1043
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1044
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1045
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1046
  </message>
1047
  <message>
9729 cbradney 1048
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1525 cbradney 1049
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1050
 
1051
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1052
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1053
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1054
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1055
given the currently selected item is used.
1056
</source>
11345 subik 1057
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1058
 
1059
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1060
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1061
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
9729 cbradney 1064
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1525 cbradney 1065
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1066
 
1067
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1068
is not given the currently selected item is used.
1069
</source>
1525 cbradney 1070
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1071
 
1072
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1073
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1074
  </message>
1075
  <message>
9729 cbradney 1076
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1525 cbradney 1077
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1078
 
1079
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1080
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1081
second selected Object and so on.
1082
</source>
1525 cbradney 1083
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1084
 
1085
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1086
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
9729 cbradney 1089
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1525 cbradney 1090
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1091
 
1092
Returns the number of selected objects.
1093
</source>
1525 cbradney 1094
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1095
 
1096
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
9729 cbradney 1099
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1525 cbradney 1100
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1101
 
1102
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1103
</source>
1525 cbradney 1104
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1105
 
1106
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1107
  </message>
1108
  <message>
9729 cbradney 1109
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1525 cbradney 1110
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1111
 
1112
Deselects all objects in the whole document.
1113
</source>
1525 cbradney 1114
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1115
 
1116
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
9729 cbradney 1119
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1525 cbradney 1120
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1121
 
1122
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1123
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1124
items are used.
1125
</source>
1525 cbradney 1126
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1127
 
1128
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1129
použijí se vybrané objekty.</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
9729 cbradney 1132
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1525 cbradney 1133
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1134
 
1135
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1136
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1137
 
1138
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1139
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
9729 cbradney 1142
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1525 cbradney 1143
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1144
 
1145
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1146
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1147
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1148
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1149
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1150
 
1151
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1152
</source>
1525 cbradney 1153
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1154
 
1155
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1156
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1157
musí být větší než 0.
1158
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1159
 
1160
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
9729 cbradney 1163
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1525 cbradney 1164
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1165
 
1166
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1167
not given the currently selected item is used.
1168
 
1169
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1170
</source>
1525 cbradney 1171
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1172
 
1173
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1174
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1175
 
1176
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1177
  </message>
1178
  <message>
9729 cbradney 1179
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1525 cbradney 1180
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1181
 
1182
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1183
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1184
means 100 %.
1185
 
1186
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1187
</source>
1525 cbradney 1188
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1189
 
1190
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1191
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1192
Číslo 1 znamená 100%.
1193
 
1194
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1195
  </message>
1196
  <message>
9729 cbradney 1197
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1525 cbradney 1198
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1199
 
1525 cbradney 1200
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1201
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1202
if locked.
1203
</source>
1525 cbradney 1204
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1205
 
1206
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1207
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1208
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
9729 cbradney 1211
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1525 cbradney 1212
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1213
 
1214
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1215
currently selected item is used.
1216
</source>
1525 cbradney 1217
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1218
 
1219
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1220
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
11345 subik 1223
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="31"/>
1525 cbradney 1224
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1225
 
1226
Returns a list with the names of all available fonts.
1227
</source>
1525 cbradney 1228
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1229
 
1230
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
11345 subik 1233
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="41"/>
1525 cbradney 1234
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1235
 
1525 cbradney 1236
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1237
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1238
</source>
1525 cbradney 1239
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1240
 
1241
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1242
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1243
  </message>
1244
  <message>
11345 subik 1245
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="69"/>
1525 cbradney 1246
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1247
 
1248
Returns a list with the names of all defined layers.
1249
</source>
1525 cbradney 1250
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1251
 
1252
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
11345 subik 1255
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="81"/>
1525 cbradney 1256
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1257
 
1258
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1259
 
1525 cbradney 1260
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1261
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1262
</source>
1525 cbradney 1263
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1264
 
1265
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1266
 
1267
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1268
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
11345 subik 1271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="90"/>
1525 cbradney 1272
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1273
 
1274
Returns the name of the current active layer.
1275
</source>
1525 cbradney 1276
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1277
 
1278
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
11345 subik 1281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="103"/>
1525 cbradney 1282
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1283
 
1284
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1285
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1286
 
1525 cbradney 1287
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1288
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1289
</source>
1525 cbradney 1290
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1291
 
1292
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1293
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1294
 
1295
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1296
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1297
  </message>
1298
  <message>
11345 subik 1299
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="116"/>
1525 cbradney 1300
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1301
 
1302
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1303
the layer is invisible.
1304
 
1525 cbradney 1305
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1306
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1307
</source>
1525 cbradney 1308
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1309
 
1310
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1311
false, bude vrstva neviditelná.
1312
 
1313
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1314
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
11345 subik 1317
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="129"/>
1525 cbradney 1318
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1319
 
1320
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1321
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1322
 
1525 cbradney 1323
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1324
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1325
</source>
11345 subik 1326
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1327
 
1328
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1329
false, nebude vrstva tisknuta.
1330
 
1331
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1332
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
11345 subik 1335
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
1525 cbradney 1336
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1337
 
1525 cbradney 1338
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1339
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1340
 
1525 cbradney 1341
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1342
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1343
</source>
1525 cbradney 1344
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1345
 
1346
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1347
nebo vrstva neexistuje.
1348
 
1349
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1350
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
11345 subik 1353
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="181"/>
1525 cbradney 1354
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1355
 
1356
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1357
 
1525 cbradney 1358
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1359
</source>
1525 cbradney 1360
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1361
 
1362
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1363
 
1364
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
11345 subik 1367
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="190"/>
1525 cbradney 1368
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1369
 
1370
Returns a string with the -lang value.
1371
</source>
1525 cbradney 1372
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1373
 
1374
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
9729 cbradney 1377
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1525 cbradney 1378
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1379
 
1380
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1381
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1382
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1383
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1384
is not given Scribus will create one for you.
1385
 
1525 cbradney 1386
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1387
</source>
1525 cbradney 1388
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1389
 
1390
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1391
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1392
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1393
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1394
 
1395
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1396
  </message>
1397
  <message>
9729 cbradney 1398
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1525 cbradney 1399
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1400
 
1401
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1402
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1403
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1404
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1405
create one for you.
1406
 
1525 cbradney 1407
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1408
</source>
1525 cbradney 1409
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1410
 
1411
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1412
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1413
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1414
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1415
 
1416
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
9729 cbradney 1419
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1525 cbradney 1420
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1421
 
1422
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1423
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1424
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1425
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1426
given Scribus will create one for you.
1427
 
1525 cbradney 1428
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1429
</source>
1525 cbradney 1430
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1431
 
1432
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1433
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1434
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1435
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1436
 
1437
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
9729 cbradney 1440
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1525 cbradney 1441
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1442
 
1443
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1444
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1445
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1446
object because you need this name for further access to that object. If
1447
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1448
 
1525 cbradney 1449
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1450
</source>
1525 cbradney 1451
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1452
 
1453
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1454
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1455
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1456
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1457
 
1458
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
9729 cbradney 1461
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1525 cbradney 1462
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1463
 
1464
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1465
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1466
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1467
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1468
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1469
Scribus will create one for you.
1470
 
1525 cbradney 1471
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1472
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1473
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1474
</source>
1525 cbradney 1475
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1476
 
1477
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1478
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1479
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1480
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1481
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1482
 
1483
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1484
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
9729 cbradney 1487
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1525 cbradney 1488
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1489
 
1490
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1491
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1492
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1493
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1494
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1495
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1496
identifier for the object because you need this name for further access to that
1497
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1498
 
1525 cbradney 1499
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1500
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1501
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1502
</source>
1525 cbradney 1503
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1504
 
1505
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1506
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1507
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1508
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1509
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1510
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1511
bod jako první.
1512
 
1513
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1514
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
9729 cbradney 1517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1525 cbradney 1518
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1519
 
1520
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1521
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1522
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1523
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1524
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1525
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1526
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1527
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1528
for you.
1529
 
1525 cbradney 1530
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1531
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1532
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1533
</source>
1525 cbradney 1534
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1535
 
1536
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1537
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1538
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1539
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1540
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1541
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1542
 
1543
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1544
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1545
  </message>
1546
  <message>
9729 cbradney 1547
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1525 cbradney 1548
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1549
 
1550
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1551
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1552
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1553
unique identifier for the object because you need this name for further access
1554
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1555
 
1525 cbradney 1556
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1557
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1558
</source>
1525 cbradney 1559
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1560
 
1561
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1562
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1563
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1564
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1565
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1566
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1567
 
1568
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1569
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1570
  </message>
1571
  <message>
9729 cbradney 1572
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1525 cbradney 1573
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1574
 
1575
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1576
selected item is deleted.
1577
</source>
1525 cbradney 1578
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1579
 
1580
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1581
  </message>
1582
  <message>
11345 subik 1583
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="189"/>
1525 cbradney 1584
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1585
 
1586
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1587
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1588
is not passed, text flow is toggled.
1589
</source>
11345 subik 1590
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1591
 
1592
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1593
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1594
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1595
  </message>
1596
  <message>
11345 subik 1597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
1525 cbradney 1598
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1599
 
1600
Test if an object with specified name really exists in the document.
1601
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1602
returns True if there is something selected.
1603
</source>
1525 cbradney 1604
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1605
 
1606
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1607
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
11345 subik 1610
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="222"/>
1525 cbradney 1611
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1612
 
1613
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1614
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1615
</source>
1525 cbradney 1616
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1617
 
1618
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1619
použije vybraný objekt.</translation>
1620
  </message>
1621
  <message>
11345 subik 1622
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="235"/>
1525 cbradney 1623
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1624
 
1625
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1626
</source>
1525 cbradney 1627
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1628
 
1629
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1630
  </message>
1631
  <message>
9729 cbradney 1632
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1525 cbradney 1633
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1634
 
1635
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1636
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1637
</source>
1525 cbradney 1638
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1639
 
1640
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1641
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
9729 cbradney 1644
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1525 cbradney 1645
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1646
 
1647
Redraws all pages.
1648
</source>
1525 cbradney 1649
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1650
  </message>
1651
  <message>
11345 subik 1652
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="56"/>
1525 cbradney 1653
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1654
 
1655
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1656
 
1657
May raise ScribusError if the save failed.
1658
</source>
1525 cbradney 1659
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1660
 
1661
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1662
  </message>
1663
  <message>
11345 subik 1664
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="69"/>
1525 cbradney 1665
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1666
 
1667
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1668
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1669
page number is.
1670
 
1671
May raise IndexError if the page number is out of range
1672
</source>
1525 cbradney 1673
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1674
 
1675
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1676
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1677
 
1678
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1679
  </message>
1680
  <message>
11345 subik 1681
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="82"/>
1525 cbradney 1682
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1683
 
1684
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1685
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1686
just sets the page that script commands will operates on.
1687
 
1688
May raise IndexError if the page number is out of range.
1689
</source>
11345 subik 1690
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1691
 
1692
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1693
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1694
příkazy).
1695
 
1696
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
11345 subik 1699
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1525 cbradney 1700
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1701
 
1702
Returns the number of pages in the document.
1703
</source>
1525 cbradney 1704
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1705
  </message>
1706
  <message>
11345 subik 1707
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="101"/>
1525 cbradney 1708
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1709
 
1710
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1711
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1712
</source>
1525 cbradney 1713
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1714
 
1715
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1716
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1717
  </message>
1718
  <message>
11345 subik 1719
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="114"/>
1525 cbradney 1720
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1721
 
1722
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1723
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1724
 
1725
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1726
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1727
</source>
1525 cbradney 1728
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1729
 
1730
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1731
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1732
Např.:
1733
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1734
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
11345 subik 1737
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1525 cbradney 1738
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1739
 
1740
See getHGuides.
1741
</source>
1525 cbradney 1742
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1743
  </message>
1744
  <message>
11345 subik 1745
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1525 cbradney 1746
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1747
 
1748
See setHGuides.
1749
</source>
1525 cbradney 1750
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1751
  </message>
1752
  <message>
11345 subik 1753
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="142"/>
1525 cbradney 1754
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1755
 
1525 cbradney 1756
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1757
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1758
</source>
1525 cbradney 1759
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1760
 
1761
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
1762
a getPageMargins()</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
11345 subik 1765
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="158"/>
1525 cbradney 1766
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1767
 
1768
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1769
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1770
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1771
the page...
1772
</source>
1525 cbradney 1773
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1774
 
1775
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1776
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1777
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
9729 cbradney 1780
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1525 cbradney 1781
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1782
 
1783
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1784
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1785
currently selected item is used.
1786
</source>
1525 cbradney 1787
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1788
 
1789
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1790
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1791
vybraný objekt.</translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
11345 subik 1794
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
1525 cbradney 1795
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1796
 
1797
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1798
is not given the currently selected item is used.
1799
</source>
1525 cbradney 1800
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1801
 
1802
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
1803
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1804
  </message>
1805
  <message>
11345 subik 1806
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="56"/>
1525 cbradney 1807
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1808
 
1809
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1810
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1811
given the currently selected item is used.
1812
 
1813
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1814
</source>
1525 cbradney 1815
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1816
 
1817
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1818
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1819
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1820
 
1821
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
11345 subik 1824
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
1525 cbradney 1825
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1826
 
1827
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1828
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1829
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1830
is used.
1831
 
1832
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1833
</source>
1525 cbradney 1834
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1835
 
1836
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1837
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1838
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1839
 
1840
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1841
  </message>
1842
  <message>
11345 subik 1843
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="81"/>
1525 cbradney 1844
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1845
 
1846
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1847
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1848
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1849
</source>
1525 cbradney 1850
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1851
 
1852
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1853
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1854
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
11345 subik 1857
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="92"/>
1525 cbradney 1858
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1859
 
1860
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1861
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1862
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1863
</source>
1525 cbradney 1864
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1865
 
1866
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1867
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1868
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1869
  </message>
1870
  <message>
11345 subik 1871
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="103"/>
1525 cbradney 1872
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1873
 
1874
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1875
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1876
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1877
</source>
1525 cbradney 1878
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1879
 
1880
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1881
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1882
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1883
  </message>
1884
  <message>
11345 subik 1885
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="117"/>
1525 cbradney 1886
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1887
 
1888
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1889
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1890
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1891
Item is used.
1892
 
1893
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1894
</source>
1525 cbradney 1895
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1896
 
1897
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1898
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1899
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1900
 
1901
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1902
  </message>
1903
  <message>
11345 subik 1904
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="129"/>
1525 cbradney 1905
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1906
 
1907
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1908
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1909
 
1910
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1911
</source>
1525 cbradney 1912
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1913
 
1914
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1915
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1916
 
1917
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1918
  </message>
1919
  <message>
11345 subik 1920
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="141"/>
1525 cbradney 1921
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1922
 
1923
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1924
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1925
 
1525 cbradney 1926
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1927
</source>
1525 cbradney 1928
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1929
 
1930
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1931
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1932
 
1933
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1934
  </message>
1935
  <message>
9729 cbradney 1936
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1525 cbradney 1937
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1938
 
1939
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1940
new progress bar use. See progressSet.
1941
</source>
1525 cbradney 1942
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1943
 
1944
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1945
  </message>
1946
  <message>
9729 cbradney 1947
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1525 cbradney 1948
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1949
 
1525 cbradney 1950
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1951
See progressSet.
1952
</source>
1525 cbradney 1953
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1954
 
1955
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
1956
  </message>
1957
  <message>
9729 cbradney 1958
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1525 cbradney 1959
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1960
 
1961
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1962
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1963
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1964
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1965
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1966
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 1967
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1968
</source>
1525 cbradney 1969
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1970
 
1971
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
1972
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
1973
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
1974
Qt</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
9729 cbradney 1977
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1525 cbradney 1978
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1979
 
1980
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1981
</source>
1525 cbradney 1982
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 1983
  </message>
1984
  <message>
9729 cbradney 1985
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1525 cbradney 1986
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1987
 
1525 cbradney 1988
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1989
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1990
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1991
</source>
1525 cbradney 1992
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1993
 
1994
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
1995
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
1996
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
9729 cbradney 1999
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2000
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2001
 
2002
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2003
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2004
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2005
 
2006
May raise WrongFrameTypeError.
2007
</source>
2137 cbradney 2008
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2009
 
2010
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2011
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2012
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2013
 
2014
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2015
  </message>
2016
  <message>
11345 subik 2017
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
1525 cbradney 2018
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2019
 
2020
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2021
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2022
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2023
 
2024
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2025
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2026
</source>
2137 cbradney 2027
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2028
 
2029
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2030
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2031
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2032
 
2033
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2034
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2035
  </message>
2036
  <message>
11345 subik 2037
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="60"/>
2137 cbradney 2038
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2039
 
2137 cbradney 2040
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2041
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2042
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2043
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2044
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2045
 
2046
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2047
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2048
</source>
2137 cbradney 2049
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2050
 
2137 cbradney 2051
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2052
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2053
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2054
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2055
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2056
 
2057
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2058
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2059
  </message>
2060
  <message>
11345 subik 2061
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="332"/>
2137 cbradney 2062
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2063
 
2137 cbradney 2064
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2065
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2066
 
2137 cbradney 2067
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2068
</source>
11345 subik 2069
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2070
 
2137 cbradney 2071
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2072
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2073
 
2137 cbradney 2074
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2075
  </message>
2076
  <message>
11345 subik 2077
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="344"/>
2137 cbradney 2078
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2079
 
2137 cbradney 2080
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2081
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2082
 
2137 cbradney 2083
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2084
</source>
2137 cbradney 2085
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2086
 
2137 cbradney 2087
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2088
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2089
 
2137 cbradney 2090
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2091
  </message>
2092
  <message>
11345 subik 2093
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="172"/>
2137 cbradney 2094
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2095
 
2137 cbradney 2096
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2097
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2098
</source>
2137 cbradney 2099
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2100
 
2137 cbradney 2101
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2102
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2103
  </message>
2104
  <message>
9729 cbradney 2105
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3064 cbradney 2106
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2107
 
2108
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2109
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2110
space. If no document is open, returns the value of the named color
2111
from the default document colors.
2112
 
2113
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2114
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2115
</source>
4399 subik 2116
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2117
 
2118
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2119
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2120
space. If no document is open, returns the value of the named color
2121
from the default document colors.
2122
 
2123
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2124
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
3064 cbradney 2125
  </message>
2126
  <message>
11345 subik 2127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
2128
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2129
 
2130
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2131
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2132
the range from 0 to 255.
2133
 
2134
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2135
</source>
2136
    <translation type="unfinished"></translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2140
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2141
 
2142
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2143
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2144
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2145
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2146
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2147
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2148
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2149
opional parameters is False.
2150
 
2151
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2152
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2153
 
2154
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2155
 
2156
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2157
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2158
</source>
2159
    <translation type="unfinished"></translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
9729 cbradney 2162
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2163
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2164
 
2165
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2166
style name or None when user cancels the dialog.
2167
</source>
2168
    <translation type="unfinished"></translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
11345 subik 2171
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="105"/>
2172
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2173
 
2174
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2175
</source>
2176
    <translation type="unfinished"></translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="137"/>
2180
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2181
 
2182
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2183
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2184
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2185
</source>
2186
    <translation type="unfinished"></translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
2189
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="82"/>
3064 cbradney 2190
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2191
 
2192
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2193
for details of arguments.
2194
 
2195
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2196
</source>
2197
    <translation type="unfinished"></translation>
2198
  </message>
2199
  <message>
11345 subik 2200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="100"/>
3064 cbradney 2201
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2202
 
2203
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2204
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2205
by parent classes as well.
2206
</source>
2207
    <translation type="unfinished"></translation>
2208
  </message>
2209
  <message>
11345 subik 2210
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="134"/>
3064 cbradney 2211
    <source>getProperty(object, property)
2212
 
2213
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2214
 
2215
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2216
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2217
C++ QObject instance.
2218
 
2219
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2220
to look up on `object&apos;.
2221
 
2222
The return value varies depending on the type of the property.
2223
</source>
2224
    <translation type="unfinished"></translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
11345 subik 2227
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="164"/>
3064 cbradney 2228
    <source>setProperty(object, property, value)
2229
 
2230
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2231
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2232
also be raised if the underlying setter fails.
2233
 
2234
See getProperty() for more information.
2235
</source>
2236
    <translation type="unfinished"></translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
11345 subik 2239
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="183"/>
2240
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2241
 
2242
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2243
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2244
search recursively through children, grandchildren, etc.
2245
 
2246
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2247
</source>
2248
    <translation type="unfinished"></translation>
2249
  </message>
2250
  <message>
2251
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="200"/>
2252
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2253
 
2254
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2255
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2256
search recursively through children, grandchildren, etc.
2257
</source>
2258
    <translation type="unfinished"></translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2262
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2263
 
2264
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2265
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2266
selected item is used.
2267
</source>
2268
    <translation type="unfinished"></translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
2271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="143"/>
2272
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2273
 
2274
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2275
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2276
&quot;layer&quot; is invisible.
2277
 
2278
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2279
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2280
</source>
2281
    <translation type="unfinished"></translation>
2282
  </message>
2283
  <message>
2284
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="125"/>
2285
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2286
 
2287
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2288
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2289
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2290
not given the currently selected Item is used.
2291
 
2292
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2293
</source>
2294
    <translation type="unfinished"></translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="318"/>
3064 cbradney 2298
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2299
 
2300
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2301
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2302
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2303
 
2304
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2305
</source>
2306
    <translation type="unfinished"></translation>
2307
  </message>
3824 cbradney 2308
  <message>
9729 cbradney 2309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2310
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2311
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2312
 
2313
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2314
 
2315
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2316
following meaning:
2317
 
2318
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2319
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2320
 
2321
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2322
  margins
2323
 
2324
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2325
 
2326
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2327
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2328
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2329
 
2330
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2331
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2332
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2333
 
2334
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2335
 
2336
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2337
 
2338
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2339
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2340
is not in points, make sure to account for this.
2341
 
2342
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2343
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2344
</source>
2345
    <translation type="unfinished"></translation>
2346
  </message>
4141 cbradney 2347
  <message>
9729 cbradney 2348
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2349
    <source>closeMasterPage()
2350
 
2351
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2352
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2353
</source>
2354
    <translation type="unfinished"></translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
9729 cbradney 2357
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2358
    <source>masterPageNames()
2359
 
2360
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2361
</source>
2362
    <translation type="unfinished"></translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
9729 cbradney 2365
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2366
    <source>editMasterPage(pageName)
2367
 
2368
Enables master page editing and opens the named master page
2369
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2370
</source>
2371
    <translation type="unfinished"></translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
9729 cbradney 2374
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2375
    <source>createMasterPage(pageName)
2376
 
2377
Creates a new master page named pageName and opens it for
2378
editing.
2379
</source>
2380
    <translation type="unfinished"></translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
9729 cbradney 2383
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2384
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2385
 
2386
Delete the named master page.
2387
</source>
2388
    <translation type="unfinished"></translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
9729 cbradney 2391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2392
    <source>zoomDocument(double)
2393
 
2394
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2395
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2396
</source>
2397
    <translation type="unfinished"></translation>
2398
  </message>
6261 cbradney 2399
  <message>
9729 cbradney 2400
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
2401
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2402
 
9729 cbradney 2403
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2404
strings.
2405
</source>
2406
    <translation type="unfinished"></translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
11345 subik 2409
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="247"/>
2410
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 2411
 
11345 subik 2412
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
9729 cbradney 2413
</source>
2414
    <translation type="unfinished"></translation>
2415
  </message>
1525 cbradney 2416
</context>
2417
<context>
178 Franz 2418
  <name>About</name>
2419
  <message>
11345 subik 2420
    <location filename="../about.cpp" line="157"/>
1525 cbradney 2421
    <source>Contributions from:</source>
2422
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2423
  </message>
2424
  <message>
11345 subik 2425
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
1525 cbradney 2426
    <source>&amp;About</source>
2427
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2428
  </message>
2429
  <message>
11345 subik 2430
    <location filename="../about.cpp" line="206"/>
1525 cbradney 2431
    <source>A&amp;uthors</source>
2432
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2433
  </message>
2434
  <message>
11345 subik 2435
    <location filename="../about.cpp" line="374"/>
1525 cbradney 2436
    <source>&amp;Translations</source>
2437
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 2438
  </message>
2439
  <message>
11345 subik 2440
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
1525 cbradney 2441
    <source>&amp;Online</source>
2442
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2443
  </message>
2444
  <message>
11345 subik 2445
    <location filename="../about.cpp" line="417"/>
1525 cbradney 2446
    <source>&amp;Close</source>
2447
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 2448
  </message>
418 Franz 2449
  <message>
11345 subik 2450
    <location filename="../about.cpp" line="144"/>
1525 cbradney 2451
    <source>Development Team:</source>
2452
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 2453
  </message>
2454
  <message>
11345 subik 2455
    <location filename="../about.cpp" line="187"/>
1525 cbradney 2456
    <source>Official Documentation:</source>
2457
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 2458
  </message>
2459
  <message>
11345 subik 2460
    <location filename="../about.cpp" line="196"/>
1525 cbradney 2461
    <source>Other Documentation:</source>
2462
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 2463
  </message>
2464
  <message>
11345 subik 2465
    <location filename="../about.cpp" line="380"/>
1525 cbradney 2466
    <source>Homepage</source>
11345 subik 2467
    <translation>Webová stránka</translation>
418 Franz 2468
  </message>
2469
  <message>
11345 subik 2470
    <location filename="../about.cpp" line="382"/>
1525 cbradney 2471
    <source>Online Reference</source>
11345 subik 2472
    <translation>Online odkazy</translation>
418 Franz 2473
  </message>
2474
  <message>
11345 subik 2475
    <location filename="../about.cpp" line="386"/>
1525 cbradney 2476
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2477
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 2478
  </message>
2479
  <message>
11345 subik 2480
    <location filename="../about.cpp" line="388"/>
1525 cbradney 2481
    <source>Mailing List</source>
2482
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 2483
  </message>
454 fschmid 2484
  <message>
11345 subik 2485
    <location filename="../about.cpp" line="214"/>
1525 cbradney 2486
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2487
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 2488
  </message>
2489
  <message>
11345 subik 2490
    <location filename="../about.cpp" line="333"/>
1525 cbradney 2491
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2492
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 2493
  </message>
2494
  <message>
11345 subik 2495
    <location filename="../about.cpp" line="40"/>
1525 cbradney 2496
    <source>About Scribus %1</source>
2497
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2498
  </message>
776 fschmid 2499
  <message>
11345 subik 2500
    <location filename="../about.cpp" line="384"/>
3824 cbradney 2501
    <source>Wiki</source>
4399 subik 2502
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2503
  </message>
2504
  <message>
11345 subik 2505
    <location filename="../about.cpp" line="65"/>
3824 cbradney 2506
    <source>%1 %2 %3</source>
4399 subik 2507
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 2508
  </message>
2509
  <message>
11345 subik 2510
    <location filename="../about.cpp" line="73"/>
3824 cbradney 2511
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4399 subik 2512
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 2513
  </message>
2514
  <message>
11345 subik 2515
    <location filename="../about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 2516
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4399 subik 2517
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
3064 cbradney 2518
  </message>
3824 cbradney 2519
  <message>
11345 subik 2520
    <location filename="../about.cpp" line="135"/>
3824 cbradney 2521
    <source>No Ghostscript version available</source>
4399 subik 2522
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
3824 cbradney 2523
  </message>
2524
  <message>
11345 subik 2525
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 2526
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
11345 subik 2527
    <translation>&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2528
  </message>
2529
  <message>
11345 subik 2530
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 2531
    <source>Build ID:</source>
4399 subik 2532
    <translation>Build ID:</translation>
3824 cbradney 2533
  </message>
2534
  <message>
11345 subik 2535
    <location filename="../about.cpp" line="426"/>
2536
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2537
    <translation>Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace a knihovny v něm použité. Symboly C-C-T-F znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF F-Fontconfig podporu. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C - Cairo A - Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
4141 cbradney 2538
  </message>
4759 cbradney 2539
  <message>
11345 subik 2540
    <location filename="../about.cpp" line="175"/>
4870 mrdocs 2541
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
11345 subik 2542
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4759 cbradney 2543
  </message>
2544
  <message>
11345 subik 2545
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
4870 mrdocs 2546
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
11345 subik 2547
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 2548
  </message>
2549
  <message>
10842 cbradney 2550
    <location filename="../about.cpp" line="201"/>
5328 cbradney 2551
    <source>Tango Project Icons:</source>
11345 subik 2552
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 2553
  </message>
6261 cbradney 2554
  <message>
11345 subik 2555
    <location filename="../about.cpp" line="179"/>
9729 cbradney 2556
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
11345 subik 2557
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
6261 cbradney 2558
  </message>
1525 cbradney 2559
</context>
2560
<context>
3278 cbradney 2561
  <name>AboutPlugins</name>
2562
  <message>
11345 subik 2563
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 2564
    <source>Yes</source>
11345 subik 2565
    <translation>Ano</translation>
3278 cbradney 2566
  </message>
2567
  <message>
11345 subik 2568
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 2569
    <source>No</source>
11345 subik 2570
    <translation>Ne</translation>
3278 cbradney 2571
  </message>
4759 cbradney 2572
  <message>
11345 subik 2573
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="64"/>
4759 cbradney 2574
    <source>Filename:</source>
11345 subik 2575
    <translation>Soubor:</translation>
4759 cbradney 2576
  </message>
2577
  <message>
11345 subik 2578
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="65"/>
4759 cbradney 2579
    <source>Version:</source>
11345 subik 2580
    <translation>Verze:</translation>
4759 cbradney 2581
  </message>
2582
  <message>
11345 subik 2583
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 2584
    <source>Enabled:</source>
11345 subik 2585
    <translation>Povoleno:</translation>
4759 cbradney 2586
  </message>
2587
  <message>
11345 subik 2588
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 2589
    <source>Release Date:</source>
11345 subik 2590
    <translation>Datum vydání:</translation>
4759 cbradney 2591
  </message>
2592
  <message>
11345 subik 2593
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="76"/>
4759 cbradney 2594
    <source>Description:</source>
11345 subik 2595
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 2596
  </message>
2597
  <message>
11345 subik 2598
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="77"/>
4759 cbradney 2599
    <source>Author(s):</source>
11345 subik 2600
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
4759 cbradney 2601
  </message>
2602
  <message>
11345 subik 2603
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="78"/>
4759 cbradney 2604
    <source>Copyright:</source>
11345 subik 2605
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 2606
  </message>
2607
  <message>
11345 subik 2608
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="79"/>
4759 cbradney 2609
    <source>License:</source>
11345 subik 2610
    <translation>Licence:</translation>
4759 cbradney 2611
  </message>
3278 cbradney 2612
</context>
2613
<context>
2614
  <name>AboutPluginsBase</name>
2615
  <message>
11345 subik 2616
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="16"/>
3278 cbradney 2617
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
11345 subik 2618
    <translation>Scribus: O modulech</translation>
3278 cbradney 2619
  </message>
2620
  <message>
11345 subik 2621
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="110"/>
3278 cbradney 2622
    <source>&amp;Close</source>
11345 subik 2623
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3278 cbradney 2624
  </message>
2625
  <message>
11345 subik 2626
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="113"/>
3278 cbradney 2627
    <source>Alt+C</source>
11345 subik 2628
    <translation>Alt+Z</translation>
3278 cbradney 2629
  </message>
2630
</context>
2631
<context>
3064 cbradney 2632
  <name>ActionManager</name>
2633
  <message>
11345 subik 2634
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="870"/>
3064 cbradney 2635
    <source>&amp;New</source>
4399 subik 2636
    <translation>&amp;Nový</translation>
3064 cbradney 2637
  </message>
2638
  <message>
11345 subik 2639
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="871"/>
3064 cbradney 2640
    <source>&amp;Open...</source>
3846 subik 2641
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
3064 cbradney 2642
  </message>
2643
  <message>
11345 subik 2644
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="872"/>
3064 cbradney 2645
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 2646
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3064 cbradney 2647
  </message>
2648
  <message>
11345 subik 2649
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="873"/>
3064 cbradney 2650
    <source>&amp;Save</source>
3846 subik 2651
    <translation>&amp;Uložit</translation>
3064 cbradney 2652
  </message>
2653
  <message>
11345 subik 2654
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="874"/>
3064 cbradney 2655
    <source>Save &amp;As...</source>
3846 subik 2656
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
3064 cbradney 2657
  </message>
2658
  <message>
11345 subik 2659
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="875"/>
3064 cbradney 2660
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3846 subik 2661
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
3064 cbradney 2662
  </message>
2663
  <message>
11345 subik 2664
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="876"/>
3064 cbradney 2665
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3846 subik 2666
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
3064 cbradney 2667
  </message>
2668
  <message>
11345 subik 2669
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="877"/>
3064 cbradney 2670
    <source>Get Text...</source>
4399 subik 2671
    <translation>Vložit text...</translation>
3064 cbradney 2672
  </message>
2673
  <message>
11345 subik 2674
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="878"/>
3064 cbradney 2675
    <source>Append &amp;Text...</source>
3846 subik 2676
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
3064 cbradney 2677
  </message>
2678
  <message>
11345 subik 2679
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="879"/>
3064 cbradney 2680
    <source>Get Image...</source>
4399 subik 2681
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
3064 cbradney 2682
  </message>
2683
  <message>
11345 subik 2684
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="880"/>
3064 cbradney 2685
    <source>Save &amp;Text...</source>
3846 subik 2686
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
3064 cbradney 2687
  </message>
2688
  <message>
11345 subik 2689
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="881"/>
3064 cbradney 2690
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
11345 subik 2691
    <translation>Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 2692
  </message>
2693
  <message>
11345 subik 2694
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="882"/>
3064 cbradney 2695
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3846 subik 2696
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 2697
  </message>
2698
  <message>
11345 subik 2699
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="883"/>
3064 cbradney 2700
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3846 subik 2701
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
3064 cbradney 2702
  </message>
2703
  <message>
11345 subik 2704
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="884"/>
3064 cbradney 2705
    <source>&amp;Print...</source>
3846 subik 2706
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
3064 cbradney 2707
  </message>
2708
  <message>
11345 subik 2709
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="886"/>
3064 cbradney 2710
    <source>&amp;Quit</source>
3846 subik 2711
    <translation>&amp;Konec</translation>
3064 cbradney 2712
  </message>
2713
  <message>
11345 subik 2714
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="888"/>
3064 cbradney 2715
    <source>&amp;Undo</source>
3846 subik 2716
    <translation>&amp;Zpět</translation>
3064 cbradney 2717
  </message>
2718
  <message>
11345 subik 2719
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="889"/>
3064 cbradney 2720
    <source>&amp;Redo</source>
3846 subik 2721
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
3064 cbradney 2722
  </message>
2723
  <message>
11345 subik 2724
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="890"/>
3064 cbradney 2725
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
11345 subik 2726
    <translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
3064 cbradney 2727
  </message>
2728
  <message>
11345 subik 2729
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="891"/>
3064 cbradney 2730
    <source>Cu&amp;t</source>
3846 subik 2731
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
3064 cbradney 2732
  </message>
2733
  <message>
11345 subik 2734
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="894"/>
3064 cbradney 2735
    <source>&amp;Copy</source>
3846 subik 2736
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
3064 cbradney 2737
  </message>
2738
  <message>
11345 subik 2739
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="895"/>
3064 cbradney 2740
    <source>&amp;Paste</source>
3846 subik 2741
    <translation>&amp;Vložit</translation>
3064 cbradney 2742
  </message>
2743
  <message>
11345 subik 2744
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="898"/>
3064 cbradney 2745
    <source>Select &amp;All</source>
3846 subik 2746
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
3064 cbradney 2747
  </message>
2748
  <message>
11345 subik 2749
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="899"/>
3064 cbradney 2750
    <source>&amp;Deselect All</source>
4399 subik 2751
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
3064 cbradney 2752
  </message>
2753
  <message>
11345 subik 2754
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="900"/>
3064 cbradney 2755
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3846 subik 2756
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
3064 cbradney 2757
  </message>
2758
  <message>
11345 subik 2759
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="901"/>
3064 cbradney 2760
    <source>Edit Image...</source>
4399 subik 2761
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
3064 cbradney 2762
  </message>
2763
  <message>
11345 subik 2764
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="902"/>
3064 cbradney 2765
    <source>C&amp;olors...</source>
3846 subik 2766
    <translation>&amp;Barvy...</translation>
3064 cbradney 2767
  </message>
2768
  <message>
11345 subik 2769
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="904"/>
3064 cbradney 2770
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
11345 subik 2771
    <translation>&amp;Styly odstavce...</translation>
3064 cbradney 2772
  </message>
2773
  <message>
11345 subik 2774
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="905"/>
3064 cbradney 2775
    <source>&amp;Line Styles...</source>
11345 subik 2776
    <translation>Styly ča&amp;r...</translation>
3064 cbradney 2777
  </message>
2778
  <message>
11345 subik 2779
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="906"/>
3064 cbradney 2780
    <source>&amp;Master Pages...</source>
11345 subik 2781
    <translation>&amp;Vzorové strany...</translation>
3064 cbradney 2782
  </message>
2783
  <message>
11345 subik 2784
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="908"/>
3064 cbradney 2785
    <source>P&amp;references...</source>
3846 subik 2786
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
3064 cbradney 2787
  </message>
2788
  <message>
11345 subik 2789
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="915"/>
3064 cbradney 2790
    <source>%1 pt</source>
4399 subik 2791
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 2792
  </message>
2793
  <message>
11345 subik 2794
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="930"/>
3064 cbradney 2795
    <source>&amp;Other...</source>
3846 subik 2796
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
3064 cbradney 2797
  </message>
2798
  <message>
11345 subik 2799
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="918"/>
3064 cbradney 2800
    <source>&amp;Left</source>
3846 subik 2801
    <translation>V&amp;levo</translation>
3064 cbradney 2802
  </message>
2803
  <message>
11345 subik 2804
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="919"/>
3064 cbradney 2805
    <source>&amp;Center</source>
3846 subik 2806
    <translation>Na &amp;střed</translation>
3064 cbradney 2807
  </message>
2808
  <message>
11345 subik 2809
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="920"/>
3064 cbradney 2810
    <source>&amp;Right</source>
3846 subik 2811
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3064 cbradney 2812
  </message>
2813
  <message>
11345 subik 2814
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="921"/>
3064 cbradney 2815
    <source>&amp;Block</source>
3846 subik 2816
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3064 cbradney 2817
  </message>
2818
  <message>
11345 subik 2819
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="922"/>
3064 cbradney 2820
    <source>&amp;Forced</source>
3846 subik 2821
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
3064 cbradney 2822
  </message>
2823
  <message>
11345 subik 2824
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="927"/>
3064 cbradney 2825
    <source>&amp;%1 %</source>
4399 subik 2826
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 2827
  </message>
2828
  <message>
11345 subik 2829
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="931"/>
3064 cbradney 2830
    <source>&amp;Normal</source>
4399 subik 2831
    <translation>&amp;Normální</translation>
3064 cbradney 2832
  </message>
2833
  <message>
11345 subik 2834
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="932"/>
3064 cbradney 2835
    <source>&amp;Underline</source>
11345 subik 2836
    <translation>Po&amp;dtržení</translation>
3064 cbradney 2837
  </message>
2838
  <message>
11345 subik 2839
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="933"/>
3064 cbradney 2840
    <source>Underline &amp;Words</source>
4399 subik 2841
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
3064 cbradney 2842
  </message>
2843
  <message>
11345 subik 2844
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="934"/>
3064 cbradney 2845
    <source>&amp;Strike Through</source>
4399 subik 2846
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
3064 cbradney 2847
  </message>
2848
  <message>
11345 subik 2849
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="935"/>
3064 cbradney 2850
    <source>&amp;All Caps</source>
11345 subik 2851
    <translation>&amp;Verzálky</translation>
3064 cbradney 2852
  </message>
2853
  <message>
11345 subik 2854
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="936"/>
3064 cbradney 2855
    <source>Small &amp;Caps</source>
11345 subik 2856
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
3064 cbradney 2857
  </message>
2858
  <message>
11345 subik 2859
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="937"/>
3064 cbradney 2860
    <source>Su&amp;perscript</source>
11345 subik 2861
    <translation>&amp;Horní index</translation>
3064 cbradney 2862
  </message>
2863
  <message>
11345 subik 2864
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="938"/>
3064 cbradney 2865
    <source>Su&amp;bscript</source>
11345 subik 2866
    <translation>&amp;Dolní index</translation>
3064 cbradney 2867
  </message>
2868
  <message>
11345 subik 2869
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="940"/>
3064 cbradney 2870
    <source>S&amp;hadow</source>
4399 subik 2871
    <translation>&amp;Stín</translation>
3064 cbradney 2872
  </message>
2873
  <message>
11345 subik 2874
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="942"/>
3064 cbradney 2875
    <source>&amp;Image Effects</source>
4399 subik 2876
    <translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
3064 cbradney 2877
  </message>
2878
  <message>
11345 subik 2879
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="943"/>
3064 cbradney 2880
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3846 subik 2881
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
3064 cbradney 2882
  </message>
2883
  <message>
11345 subik 2884
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="946"/>
3064 cbradney 2885
    <source>D&amp;uplicate</source>
3846 subik 2886
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
3064 cbradney 2887
  </message>
2888
  <message>
11345 subik 2889
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="947"/>
3064 cbradney 2890
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3846 subik 2891
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
3064 cbradney 2892
  </message>
2893
  <message>
11345 subik 2894
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="948"/>
3064 cbradney 2895
    <source>&amp;Delete</source>
3846 subik 2896
    <translation>&amp;Smazat</translation>
3064 cbradney 2897
  </message>
2898
  <message>
11345 subik 2899
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="949"/>
3064 cbradney 2900
    <source>&amp;Group</source>
3846 subik 2901
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
3064 cbradney 2902
  </message>
2903
  <message>
11345 subik 2904
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="950"/>
3064 cbradney 2905
    <source>&amp;Ungroup</source>
3846 subik 2906
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
3064 cbradney 2907
  </message>
2908
  <message>
11345 subik 2909
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="951"/>
3064 cbradney 2910
    <source>Is &amp;Locked</source>
11345 subik 2911
    <translation>Je &amp;zamčeno</translation>
3064 cbradney 2912
  </message>
2913
  <message>
11345 subik 2914
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="952"/>
3064 cbradney 2915
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
11345 subik 2916
    <translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
3064 cbradney 2917
  </message>
2918
  <message>
11345 subik 2919
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="956"/>
3064 cbradney 2920
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
11345 subik 2921
    <translation>Přesunout do nej&amp;nižší vrstvy</translation>
3064 cbradney 2922
  </message>
2923
  <message>
11345 subik 2924
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="957"/>
3064 cbradney 2925
    <source>Raise to &amp;Top</source>
11345 subik 2926
    <translation>Přesunout do nej&amp;vyšší vrstvy</translation>
3064 cbradney 2927
  </message>
2928
  <message>
11345 subik 2929
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="958"/>
3064 cbradney 2930
    <source>&amp;Lower</source>
11345 subik 2931
    <translation>Přesunout o &amp;vrstvu níž</translation>
3064 cbradney 2932
  </message>
2933
  <message>
11345 subik 2934
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="959"/>
3064 cbradney 2935
    <source>&amp;Raise</source>
11345 subik 2936
    <translation>Přesunout o v&amp;rstvu výš</translation>
3064 cbradney 2937
  </message>
2938
  <message>
11345 subik 2939
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="960"/>
3064 cbradney 2940
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
4399 subik 2941
    <translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
3064 cbradney 2942
  </message>
2943
  <message>
11345 subik 2944
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="961"/>
3064 cbradney 2945
    <source>&amp;Attributes...</source>
4399 subik 2946
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
3064 cbradney 2947
  </message>
2948
  <message>
11345 subik 2949
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="963"/>
3064 cbradney 2950
    <source>I&amp;mage Visible</source>
11345 subik 2951
    <translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
3064 cbradney 2952
  </message>
2953
  <message>
11345 subik 2954
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="964"/>
3064 cbradney 2955
    <source>&amp;Update Image</source>
11345 subik 2956
    <translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
3064 cbradney 2957
  </message>
2958
  <message>
11345 subik 2959
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="965"/>
3064 cbradney 2960
    <source>Adjust Frame to Image</source>
11345 subik 2961
    <translation>Přizpůsobit rám obrázku</translation>
3064 cbradney 2962
  </message>
2963
  <message>
11345 subik 2964
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="966"/>
3064 cbradney 2965
    <source>Extended Image Properties</source>
11345 subik 2966
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
3064 cbradney 2967
  </message>
2968
  <message>
11345 subik 2969
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="967"/>
3064 cbradney 2970
    <source>&amp;Low Resolution</source>
11345 subik 2971
    <translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
3064 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
11345 subik 2974
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="968"/>
3064 cbradney 2975
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
11345 subik 2976
    <translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
3064 cbradney 2977
  </message>
2978
  <message>
11345 subik 2979
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="969"/>
3064 cbradney 2980
    <source>&amp;Full Resolution</source>
11345 subik 2981
    <translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
3064 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
11345 subik 2984
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="970"/>
3064 cbradney 2985
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3846 subik 2986
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
3064 cbradney 2987
  </message>
2988
  <message>
11345 subik 2989
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="971"/>
3064 cbradney 2990
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3846 subik 2991
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
3064 cbradney 2992
  </message>
2993
  <message>
11345 subik 2994
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="972"/>
3064 cbradney 2995
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3846 subik 2996
    <translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
3064 cbradney 2997
  </message>
2998
  <message>
11345 subik 2999
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="973"/>
3064 cbradney 3000
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3846 subik 3001
    <translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
3064 cbradney 3002
  </message>
3003
  <message>
11345 subik 3004
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="974"/>
3064 cbradney 3005
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3846 subik 3006
    <translation>Upravit &amp;obrys...</translation>
3064 cbradney 3007
  </message>
3008
  <message>
11345 subik 3009
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="975"/>
3064 cbradney 3010
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3846 subik 3011
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
3064 cbradney 3012
  </message>
3013
  <message>
11345 subik 3014
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="976"/>
3064 cbradney 3015
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3846 subik 3016
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
3064 cbradney 3017
  </message>
3018
  <message>
11345 subik 3019
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="977"/>
3064 cbradney 3020
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3846 subik 3021
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 3022
  </message>
3023
  <message>
11345 subik 3024
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="978"/>
3064 cbradney 3025
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3846 subik 3026
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 3027
  </message>
3028
  <message>
11345 subik 3029
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1045"/>
3064 cbradney 3030
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3846 subik 3031
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
3064 cbradney 3032
  </message>
3033
  <message>
11345 subik 3034
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1040"/>
3064 cbradney 3035
    <source>&amp;Image Frame</source>
11345 subik 3036
    <translation>&amp;Obrázkový rám</translation>
3064 cbradney 3037
  </message>
3038
  <message>
11345 subik 3039
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1043"/>
3064 cbradney 3040
    <source>&amp;Polygon</source>
11345 subik 3041
    <translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
3064 cbradney 3042
  </message>
3043
  <message>
11345 subik 3044
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1039"/>
3064 cbradney 3045
    <source>&amp;Text Frame</source>
3846 subik 3046
    <translation>&amp;Textový rám</translation>
3064 cbradney 3047
  </message>
3048
  <message>
11345 subik 3049
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="986"/>
3064 cbradney 3050
    <source>&amp;Glyph...</source>
11345 subik 3051
    <translation>&amp;Znak...</translation>
3064 cbradney 3052
  </message>
3053
  <message>
11345 subik 3054
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="987"/>
3064 cbradney 3055
    <source>Sample Text</source>
11345 subik 3056
    <translation>Výplňový text</translation>
3064 cbradney 3057
  </message>
3058
  <message>
11345 subik 3059
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="990"/>
3064 cbradney 3060
    <source>&amp;Insert...</source>
3846 subik 3061
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
3064 cbradney 3062
  </message>
3063
  <message>
11345 subik 3064
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="991"/>
3064 cbradney 3065
    <source>Im&amp;port...</source>
11345 subik 3066
    <translation>&amp;Import...</translation>
3064 cbradney 3067
  </message>
3068
  <message>
11345 subik 3069
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="992"/>
3064 cbradney 3070
    <source>&amp;Delete...</source>
3846 subik 3071
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
3064 cbradney 3072
  </message>
3073
  <message>
11345 subik 3074
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="993"/>
3064 cbradney 3075
    <source>&amp;Copy...</source>
11345 subik 3076
    <translation>&amp;Kopírovat...</translation>
3064 cbradney 3077
  </message>
3078
  <message>
11345 subik 3079
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="994"/>
3064 cbradney 3080
    <source>&amp;Move...</source>
3846 subik 3081
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
3064 cbradney 3082
  </message>
3083
  <message>
11345 subik 3084
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="995"/>
3064 cbradney 3085
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
11345 subik 3086
    <translation>&amp;Použít vzorovou stranu...</translation>
3064 cbradney 3087
  </message>
3088
  <message>
11345 subik 3089
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="997"/>
3064 cbradney 3090
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3846 subik 3091
    <translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
3064 cbradney 3092
  </message>
3093
  <message>
11345 subik 3094
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="998"/>
3064 cbradney 3095
    <source>Manage Page Properties...</source>
11345 subik 3096
    <translation>Vlastnosti strany...</translation>
3064 cbradney 3097
  </message>
3098
  <message>
11345 subik 3099
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1001"/>
3100
    <source>&amp;Fit in window</source>
3101
    <translation>&amp;Přizpůsobit oknu</translation>
3102
  </message>
3103
  <message>
3104
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1002"/>
3064 cbradney 3105
    <source>&amp;50%</source>
3846 subik 3106
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3107
  </message>
3108
  <message>
11345 subik 3109
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1003"/>
3064 cbradney 3110
    <source>&amp;75%</source>
3846 subik 3111
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3112
  </message>
3113
  <message>
11345 subik 3114
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1004"/>
3064 cbradney 3115
    <source>&amp;100%</source>
3846 subik 3116
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3117
  </message>
3118
  <message>
11345 subik 3119
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1005"/>
3064 cbradney 3120
    <source>&amp;200%</source>
3846 subik 3121
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3122
  </message>
3123
  <message>
11345 subik 3124
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1007"/>
3064 cbradney 3125
    <source>&amp;Thumbnails</source>
11345 subik 3126
    <translation>M&amp;iniatury</translation>
3064 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
11345 subik 3129
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1008"/>
3064 cbradney 3130
    <source>Show &amp;Margins</source>
3846 subik 3131
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
3064 cbradney 3132
  </message>
3133
  <message>
11345 subik 3134
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1009"/>
3064 cbradney 3135
    <source>Show &amp;Frames</source>
3846 subik 3136
    <translation>Zobrazit &amp;rámy</translation>
3064 cbradney 3137
  </message>
3138
  <message>
11345 subik 3139
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1010"/>
3064 cbradney 3140
    <source>Show &amp;Images</source>
3846 subik 3141
    <translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
3064 cbradney 3142
  </message>
3143
  <message>
11345 subik 3144
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1011"/>
3064 cbradney 3145
    <source>Show &amp;Grid</source>
11345 subik 3146
    <translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
3064 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
11345 subik 3149
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1012"/>
3064 cbradney 3150
    <source>Show G&amp;uides</source>
3846 subik 3151
    <translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
3064 cbradney 3152
  </message>
3153
  <message>
11345 subik 3154
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1014"/>
3064 cbradney 3155
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3846 subik 3156
    <translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
3064 cbradney 3157
  </message>
3158
  <message>
11345 subik 3159
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1015"/>
3064 cbradney 3160
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
11345 subik 3161
    <translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
3064 cbradney 3162
  </message>
3163
  <message>
11345 subik 3164
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1016"/>
3064 cbradney 3165
    <source>Show Control Characters</source>
11345 subik 3166
    <translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
3064 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
11345 subik 3169
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1018"/>
3064 cbradney 3170
    <source>Rulers relative to Page</source>
11345 subik 3171
    <translation>Pravítka relativně ke straně</translation>
3064 cbradney 3172
  </message>
3173
  <message>
11345 subik 3174
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1019"/>
3064 cbradney 3175
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
4399 subik 3176
    <translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
3064 cbradney 3177
  </message>
3178
  <message>
11345 subik 3179
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1020"/>
3064 cbradney 3180
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
11345 subik 3181
    <translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
3064 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
11345 subik 3184
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1024"/>
3064 cbradney 3185
    <source>&amp;Properties</source>
3846 subik 3186
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
3064 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
11345 subik 3189
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1026"/>
3064 cbradney 3190
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3846 subik 3191
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
3064 cbradney 3192
  </message>
3193
  <message>
11345 subik 3194
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1027"/>
3064 cbradney 3195
    <source>&amp;Layers</source>
3846 subik 3196
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
3064 cbradney 3197
  </message>
3198
  <message>
11345 subik 3199
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1028"/>
3064 cbradney 3200
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
11345 subik 3201
    <translation>&amp;Uspořádat strany</translation>