Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 776 | Rev 1525 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1135 cbradney 1
<!DOCTYPE TS>
2
<TS>
3
 <context>
4
  <name></name>
5
  <message>
6
   <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
7
 
8
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
9
frame has some text selected the value assigned to the first character of
10
the selection is returned.
11
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12
</source>
13
   <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
14
 
15
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
16
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
17
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
18
  </message>
19
  <message>
20
   <source>getColorNames() -> list
21
 
22
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
23
If no document is open, returns a list of the default document colors.
24
</source>
25
   <translation>getColorNames() -> list
26
 
27
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
28
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
   <source>newDocDialog() -> bool
32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
37
   <translation>newDocDialog() -> bool
38
 
39
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
40
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
41
pokud je dokument vytvořen.</translation>
42
  </message>
43
  <message>
44
   <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
45
 
46
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
47
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
48
</source>
49
   <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
50
 
51
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
52
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
   <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
56
 
57
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
58
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
59
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
60
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
61
</source>
62
   <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
63
 
64
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
65
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
66
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
67
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
68
  </message>
69
  <message>
70
   <source>setRedraw(bool)
71
 
72
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
73
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
74
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
75
</source>
76
   <translation>setRedraw(bool)
77
 
78
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
79
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
80
úrovni skriptu.</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
   <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
84
 
85
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
86
coordinates are given in the current measurement units of the document
87
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
88
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
89
is not given Scribus will create one for you.
90
 
91
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
92
</source>
93
   <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
94
 
95
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
96
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
97
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
98
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
99
 
100
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
101
  </message>
102
  <message>
103
   <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
104
 
105
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
106
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
107
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
108
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
109
template page for the new page.
110
 
111
May raise IndexError if the page number is out of range
112
</source>
113
   <translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
114
 
115
Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
116
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
117
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
118
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.
119
 
120
Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123
   <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
124
 
125
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
126
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
127
available types (FILL_&lt;type>).
128
</source>
129
   <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
130
 
131
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
132
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
133
konstanty FILL_&lt;typ>.</translation>
134
  </message>
135
  <message>
136
   <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
137
 
138
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
139
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
140
</source>
141
   <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
142
 
143
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
144
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
   <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
148
          unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
149
 
150
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
151
following meaning:
152
 
153
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
154
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
155
 
156
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
157
  margins
158
 
159
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
160
 
161
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
162
  pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
163
  numbers if you're creating a document in several parts.
164
 
165
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
166
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
167
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
168
 
169
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
170
 
171
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
172
 
173
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
174
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
175
is not in points, make sure to account for this.
176
 
177
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
178
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
179
</source>
180
   <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
181
 
182
Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
183
  size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ> např. PAPER_A4.
184
  margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
185
  orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
186
  firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
187
  unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
188
       UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
189
  facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
190
  firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
191
 
192
Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
193
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
194
patřičnou konverzi.
195
 
196
příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
197
  </message>
198
 </context>
199
 <context>
200
  <name>@default</name>
201
  <message>
202
   <source>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
203
 
204
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
205
has some text selected the value assigned to the first character
206
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
207
selected item is used.
208
</source>
209
   <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
210
 
211
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
212
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
213
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
214
  </message>
215
  <message>
216
   <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
217
 
218
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
219
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
220
</source>
221
   <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
222
 
223
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
224
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
225
  </message>
226
  <message>
227
   <source>getText([&quot;name&quot;]) -> string
228
 
229
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
230
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
231
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
232
selected item is used.
233
</source>
234
   <translation>getText([&quot;name&quot;]) -> string
235
 
236
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
237
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
238
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
239
  </message>
240
  <message>
241
   <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
242
 
243
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
244
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
245
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
246
used.
247
</source>
248
   <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
249
 
250
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
251
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
252
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
253
  </message>
254
  <message>
255
   <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
256
 
257
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
258
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
259
</source>
260
   <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
261
 
262
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
263
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
264
  </message>
265
  <message>
266
   <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
267
 
268
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
269
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
270
</source>
271
   <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
272
 
273
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
274
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
275
  </message>
276
  <message>
277
   <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
278
 
279
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
280
given the currently selected item is used.
281
</source>
282
   <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
283
 
284
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
285
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
286
  </message>
287
  <message>
288
   <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
289
 
290
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
291
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ
292
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
293
used.
294
</source>
295
   <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
296
 
297
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
298
kódování - použijte např. unicode(text, 'iso-8859-2'). Viz. FAQ.
299
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
300
  </message>
301
  <message>
302
   <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
303
 
304
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
305
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
306
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
307
used.
308
 
309
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
310
</source>
311
   <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
312
 
313
Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
314
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
315
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
316
 
317
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je &quot;pos&quot; mimo obsah rámce.</translation>
318
  </message>
319
  <message>
320
   <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
321
 
322
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
323
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
324
currently selected item is used.
325
 
326
May throw ValueError if the font cannot be found.
327
</source>
328
   <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
329
 
330
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
331
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
332
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
333
 
334
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
335
  </message>
336
  <message>
337
   <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
338
 
339
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
340
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
341
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
342
currently selected item is used.
343
 
344
May throw ValueError for a font size that's out of bounds.
345
</source>
346
   <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
347
 
348
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
349
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
350
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512>.
351
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
352
 
353
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
354
  </message>
355
  <message>
356
   <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
357
 
358
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
359
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
360
item is used.
361
 
362
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
363
</source>
364
   <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
365
 
366
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
367
je uváděna v bodech.
368
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
369
 
370
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
371
  </message>
372
  <message>
373
   <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
374
 
375
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
376
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
377
 
378
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
379
</source>
380
   <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
381
 
382
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
383
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
384
 
385
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
386
  </message>
387
  <message>
388
   <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
389
 
390
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
391
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
392
 
393
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
394
</source>
395
   <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
396
 
397
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
398
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
399
 
400
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
401
  </message>
402
  <message>
403
   <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
404
 
405
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
406
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
407
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
408
 
409
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
410
</source>
411
   <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
412
 
413
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
414
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
415
 
416
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
417
  </message>
418
  <message>
419
   <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
420
 
421
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
422
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
423
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
424
selected item is used.
425
 
426
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
427
</source>
428
   <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
429
 
430
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
431
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
432
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
433
 
434
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
435
  </message>
436
  <message>
437
   <source>deleteText([&quot;name&quot;])
438
 
439
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
440
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
441
selected item is used.
442
</source>
443
   <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
444
 
445
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
446
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
447
  </message>
448
  <message>
449
   <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
450
 
451
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
452
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
453
given the currently selected item is used.
454
</source>
455
   <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
456
 
457
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
458
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
459
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
460
  </message>
461
  <message>
462
   <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
463
 
464
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
465
selected item is used.
466
</source>
467
   <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
468
 
469
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
470
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
471
  </message>
472
  <message>
473
   <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
474
 
475
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
476
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
477
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
478
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
479
used.
480
</source>
481
   <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
482
 
483
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
484
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
485
číslo z intervalu &lt;1; 100>.
486
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
   <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
490
 
491
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
492
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
493
and must not link to or be linked from any other frames already.
494
 
495
May throw ScribusException if linking rules are violated.
496
</source>
497
   <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
498
 
499
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
500
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
501
 
502
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
503
  </message>
504
  <message>
505
   <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
506
 
507
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
508
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
509
connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)'
510
 
511
May throw ScribusException if linking rules are violated.
512
</source>
513
   <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
514
 
515
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
516
a->b->c bude a->c po vykonání unlinkTextFrames(b)
517
 
518
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
519
  </message>
520
  <message>
521
   <source>traceText([&quot;name&quot;])
522
 
523
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
524
currently selected item is used.</source>
525
   <translation>traceText([&quot;name&quot;])
526
 
527
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
528
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
   <source>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
532
 
533
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
534
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
535
the value of the named color from the default document colors.
536
 
537
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
538
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
539
</source>
540
   <translation>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
541
 
542
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
543
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
544
 
545
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
546
ValueError (chybné parametry).</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
   <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
550
 
551
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
552
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
553
Color components should be in the range from 0 to 255.
554
 
555
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
556
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
557
</source>
558
   <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
559
 
560
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
561
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255>.
562
 
563
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
564
(chybné parametry).</translation>
565
  </message>
566
  <message>
567
   <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
568
 
569
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
570
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
571
&quot;None&quot; - transparent.
572
 
573
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
574
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
575
 
576
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
577
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
578
</source>
579
   <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
580
 
581
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
582
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
583
průhlednou &quot;None&quot;.
584
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
585
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
586
 
587
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
588
(chybné parametry).</translation>
589
  </message>
590
  <message>
591
   <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
592
 
593
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
594
 
595
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
596
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
597
</source>
598
   <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
599
 
600
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
601
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
602
(chybné parametry).</translation>
603
  </message>
604
  <message>
605
   <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -> string with filename
606
 
607
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
608
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
609
supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of
610
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
611
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
612
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
613
opional parameters is False.
614
 
615
The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'.
616
For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'.
617
 
618
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
619
 
620
Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)')
621
Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True)
622
</source>
623
   <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -> string with filename
624
 
625
Zobrazí souborové okno/dialog s titulkem &quot;caption&quot;. Soubory mohou být vybrány
626
podle masky &quot;filter&quot;. Parametr &quot;defaultname&quot; může být použit jako předem nastavená
627
implicitní cesta. Jestliže je &quot;haspreview&quot; nastaveno na true, bude mít uřivatel
628
k dispozici náhled vybraných souborů. Jestliže je parametr &quot;issave&quot; nastaven
629
na true, bude se dialog chovat jako klasický &quot;Uložit jako&quot;.
630
Maska filtrování souborů může vypadat např. takto: 'Obrázky (*.png *.jpg)'.
631
Více informací neleznete v dokumentaci Qt.
632
Příklad: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)')
633
Nebo: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True)</translation>
634
  </message>
635
  <message>
636
   <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
637
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
638
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
639
 
640
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
641
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
642
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
643
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
644
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
645
 
646
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
647
at 1.
648
 
649
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
650
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
651
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
652
can be binary-ORed with button constants:
653
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
654
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
655
 
656
Usage examples:
657
result = messageBox('Script failed',
658
          'This script only works when you have a text frame selected.',
659
          ICON_ERROR)
660
result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! &lt;i>Was it a monkey?&lt;/i>',
661
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
662
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
663
 
664
Defined button and icon constants:
665
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
666
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
667
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
668
</source>
669
   <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
670
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
671
 
672
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
673
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
674
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
675
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
676
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
677
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
678
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
679
v binárním OR s BUTTON konstantami:
680
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
681
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
682
Příklady:
683
  result = messageBox('Script failed',
684
                  'This script only works when you have a text frame selected.',
685
                  ICON_ERROR)
686
  result = messageBox('Monkeys!', 
687
                  'Something went ook! &lt;i>Was it a monkey?&lt;/i>',
688
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
689
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
690
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
691
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
692
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
693
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
694
  </message>
695
  <message>
696
   <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
697
 
698
Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string
699
Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value.
700
 
701
Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional')
702
</source>
703
   <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
704
 
705
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
706
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
707
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
708
Např.: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional')</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
   <source>closeDoc()
712
 
713
Closes the current document without prompting to save.
714
 
715
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
716
</source>
717
   <translation>closeDoc()
718
 
719
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
720
 
721
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
722
  </message>
723
  <message>
724
   <source>haveDoc() -> bool
725
 
726
Returns true if there is a document open.
727
</source>
728
   <translation>haveDoc() -> bool
729
 
730
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
731
  </message>
732
  <message>
733
   <source>openDoc(&quot;name&quot;)
734
 
735
Opens the document &quot;name&quot;.
736
 
737
May raise ScribusError if the document could not be opened.
738
</source>
739
   <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
740
 
741
Otevře dokument &quot;name&quot;.
742
 
743
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
744
  </message>
745
  <message>
746
   <source>saveDoc()
747
 
748
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
749
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
750
save file dialog.
751
 
752
If the save fails, there is currently no way to tell.
753
</source>
754
   <translation>saveDoc()
755
 
756
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
757
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
758
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
759
  </message>
760
  <message>
761
   <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
762
 
763
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
764
relative path).
765
 
766
May raise ScribusError if the save fails.
767
</source>
768
   <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
769
 
770
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
771
relativní cesta souborového systému.
772
 
773
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
774
  </message>
775
  <message>
776
   <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> bool
777
 
778
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
779
strings.
780
</source>
781
   <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> bool
782
 
783
Nastaví informace o dokumentu. Parametry jsou textové řetězce.</translation>
784
  </message>
785
  <message>
786
   <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
787
 
788
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
789
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type>
790
constants.
791
</source>
792
   <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
793
 
794
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
795
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
796
  </message>
797
  <message>
798
   <source>setUnit(type)
799
 
800
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
801
defined as constants UNIT_&lt;type>.
802
 
803
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
804
</source>
805
   <translation>setUnit(type)
806
 
807
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
808
konstanty UNIT_*.
809
 
810
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
811
  </message>
812
  <message>
813
   <source>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
814
 
815
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
816
of the UNIT_* constants:
817
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
818
</source>
819
   <translation>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
820
 
821
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
822
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
823
  </message>
824
  <message>
825
   <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
826
 
827
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
828
current document.
829
</source>
830
   <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
831
 
832
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
   <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
836
 
837
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
838
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
839
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
840
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
841
</source>
842
   <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
843
 
844
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
845
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
846
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.</translation>
847
  </message>
848
  <message>
849
   <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> string
850
 
851
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
852
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
853
</source>
854
   <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> string
855
 
856
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
857
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
   <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> integer
861
 
862
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
863
is not given the currently selected Item is used.
864
</source>
865
   <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> integer
866
 
867
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
868
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
   <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> integer
872
 
873
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
874
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
875
</source>
876
   <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> integer
877
 
878
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
879
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
880
  </message>
881
  <message>
882
   <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -> integer (see contants)
883
 
884
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
885
the currently selected item is used. The join types are:
886
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
887
</source>
888
   <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -> integer (see contants)
889
 
890
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
891
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
892
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
893
  </message>
894
  <message>
895
   <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
896
 
897
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
898
currently selected item is used. The cap types are:
899
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
900
</source>
901
   <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
902
 
903
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
904
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
905
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
906
  </message>
907
  <message>
908
   <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
909
 
910
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
911
currently selected item is used. Line style constants are:
912
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
913
</source>
914
   <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
915
 
916
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
917
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
918
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
919
  </message>
920
  <message>
921
   <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
922
 
923
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
924
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
925
</source>
926
   <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
927
 
928
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
929
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
930
  </message>
931
  <message>
932
   <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
933
 
934
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
935
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
936
</source>
937
   <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
938
 
939
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
940
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
   <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -> string
944
 
945
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
946
given the currently selected item is used.
947
</source>
948
   <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -> string
949
 
950
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
951
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
952
  </message>
953
  <message>
954
   <source>getSize([&quot;name&quot;]) -> (width,height)
955
 
956
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
957
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
958
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type>
959
for reference.
960
</source>
961
   <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -> (width,height)
962
 
963
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
964
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
965
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
   <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -> integer
969
 
970
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
971
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
972
is used.
973
</source>
974
   <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -> integer
975
 
976
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
977
hodinových ručiček je kladné.
978
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
979
  </message>
980
  <message>
981
   <source>getAllObjects() -> list
982
 
983
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
984
</source>
985
   <translation>getAllObjects() -> list
986
 
987
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
988
  </message>
989
  <message>
990
   <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
991
 
992
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
993
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
994
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
995
belongs to a group, the whole group is moved.
996
</source>
997
   <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
998
 
999
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1000
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1001
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1002
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
1005
   <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1006
 
1007
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1008
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1009
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1010
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1011
given the currently selected item is used.
1012
</source>
1013
   <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1014
 
1015
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1016
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1017
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1018
  </message>
1019
  <message>
1020
   <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1021
 
1022
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1023
is not given the currently selected item is used.
1024
</source>
1025
   <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1026
 
1027
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1028
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
1031
   <source>getSelectedObject([nr]) -> string
1032
 
1033
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1034
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1035
second selected Object and so on.
1036
</source>
1037
   <translation>getSelectedObject([nr]) -> string
1038
 
1039
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1040
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
   <source>selectionCount() -> integer
1044
 
1045
Returns the number of selected objects.
1046
</source>
1047
   <translation>selectionCount() -> integer
1048
 
1049
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1050
  </message>
1051
  <message>
1052
   <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1053
 
1054
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1055
</source>
1056
   <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1057
 
1058
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
1061
   <source>deselectAll()
1062
 
1063
Deselects all objects in the whole document.
1064
</source>
1065
   <translation>deselectAll()
1066
 
1067
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
1070
   <source>groupObjects(list)
1071
 
1072
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1073
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1074
items are used.
1075
</source>
1076
   <translation>groupObjects(list)
1077
 
1078
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1079
použijí se vybrané objekty.</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
1082
   <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1083
 
1084
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1085
   <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1086
 
1087
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1088
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1089
  </message>
1090
  <message>
1091
   <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1092
 
1093
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1094
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1095
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1096
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1097
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1098
 
1099
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1100
</source>
1101
   <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1102
 
1103
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1104
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1105
musí být větší než 0.
1106
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1107
 
1108
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
1111
   <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1112
 
1113
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1114
not given the currently selected item is used.
1115
 
1116
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1117
</source>
1118
   <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1119
 
1120
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1121
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1122
 
1123
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1124
  </message>
1125
  <message>
1126
   <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1127
 
1128
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1129
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1130
means 100 %.
1131
 
1132
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1133
</source>
1134
   <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135
 
1136
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1137
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1138
Číslo 1 znamená 100%.
1139
 
1140
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
1143
   <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
1144
 
1145
Locks the object &quot;name&quot; if it's unlocked or unlock it if it's locked.
1146
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1147
if locked.
1148
</source>
1149
   <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
1150
 
1151
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1152
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1153
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
1156
   <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
1157
 
1158
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1159
currently selected item is used.
1160
</source>
1161
   <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
1162
 
1163
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1164
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
1167
   <source>getFontNames() -> list
1168
 
1169
Returns a list with the names of all available fonts.
1170
</source>
1171
   <translation>getFontNames() -> list
1172
 
1173
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
1176
   <source>getXFontNames() -> list of tuples
1177
 
1178
Returns a larger font info. It's a list of the tuples with:
1179
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1180
</source>
1181
   <translation>getXFontNames() -> list of tuples
1182
 
1183
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1184
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1185
  </message>
1186
  <message>
1187
   <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -> bool
1188
 
1189
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1190
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1191
 
1192
May raise NotFoundError if the specified font can't be found.
1193
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1194
</source>
1195
   <translation>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -> bool
1196
 
1197
Vytvoří obrázkovou bitmapu s náhledem písma &quot;name&quot; s textem &quot;sample&quot;
1198
velikosti &quot;size&quot;. Obrázek je pak uložen jako &quot;filename&quot;. Vrátí true v případě
1199
úspěchu.
1200
 
1201
Může vyvolat výjimky NotFoundError (nenajde písmo) a ValueError (prázdné
1202
filename nebo sample).</translation>
1203
  </message>
1204
  <message>
1205
   <source>getLayers() -> list
1206
 
1207
Returns a list with the names of all defined layers.
1208
</source>
1209
   <translation>getLayers() -> list
1210
 
1211
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1212
  </message>
1213
  <message>
1214
   <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1215
 
1216
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1217
 
1218
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1219
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1220
</source>
1221
   <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1222
 
1223
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1224
 
1225
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1226
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
1229
   <source>getActiveLayer() -> string
1230
 
1231
Returns the name of the current active layer.
1232
</source>
1233
   <translation>getActiveLayer() -> string
1234
 
1235
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
1238
   <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1239
 
1240
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1241
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1242
 
1243
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1244
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1245
</source>
1246
   <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1247
 
1248
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1249
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1250
 
1251
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1252
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
1255
   <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1256
 
1257
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1258
the layer is invisible.
1259
 
1260
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1261
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1262
</source>
1263
   <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1264
 
1265
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1266
false, bude vrstva neviditelná.
1267
 
1268
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1269
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1270
  </message>
1271
  <message>
1272
   <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1273
 
1274
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1275
false the layer won't be printed.
1276
 
1277
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1278
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1279
</source>
1280
   <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1281
 
1282
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1283
false, nebude vrstva tisknuta.
1284
 
1285
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1286
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1287
  </message>
1288
  <message>
1289
   <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1290
 
1291
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1292
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1293
&quot;layer&quot; is invisible.
1294
 
1295
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1296
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1297
</source>
1298
   <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1299
 
1300
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo není. true znamená
1301
viditelná.
1302
 
1303
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1304
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1305
  </message>
1306
  <message>
1307
   <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1308
 
1309
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1310
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1311
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1312
 
1313
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1314
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1315
</source>
1316
   <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1317
 
1318
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo není. true znamená
1319
tisknutelná.
1320
 
1321
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1322
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
1325
   <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1326
 
1327
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn't
1328
exists or if it's the only layer in the document.
1329
 
1330
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1331
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1332
</source>
1333
   <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1334
 
1335
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1336
nebo vrstva neexistuje.
1337
 
1338
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1339
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1340
  </message>
1341
  <message>
1342
   <source>createLayer(layer)
1343
 
1344
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1345
 
1346
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1347
</source>
1348
   <translation>createLayer(layer)
1349
 
1350
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1351
 
1352
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1355
   <source>getGuiLanguage() -> string
1356
 
1357
Returns a string with the -lang value.
1358
</source>
1359
   <translation>getGuiLanguage() -> string
1360
 
1361
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1362
  </message>
1363
  <message>
1364
   <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1365
 
1366
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1367
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1368
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1369
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1370
is not given Scribus will create one for you.
1371
 
1372
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1373
</source>
1374
   <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1375
 
1376
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1377
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1378
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1379
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1380
 
1381
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1382
  </message>
1383
  <message>
1384
   <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1385
 
1386
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1387
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1388
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1389
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1390
create one for you.
1391
 
1392
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1393
</source>
1394
   <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1395
 
1396
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1397
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1398
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1399
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1400
 
1401
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1402
  </message>
1403
  <message>
1404
   <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1405
 
1406
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1407
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1408
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1409
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1410
given Scribus will create one for you.
1411
 
1412
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1413
</source>
1414
   <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1415
 
1416
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1417
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1418
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1419
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1420
 
1421
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1422
  </message>
1423
  <message>
1424
   <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> string
1425
 
1426
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1427
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1428
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1429
object because you need this name for further access to that object. If
1430
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1431
 
1432
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1433
</source>
1434
   <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> string
1435
 
1436
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1437
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1438
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1439
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1440
 
1441
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
1444
   <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1445
 
1446
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1447
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1448
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1449
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1450
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1451
Scribus will create one for you.
1452
 
1453
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1454
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1455
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1456
</source>
1457
   <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1458
 
1459
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1460
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1461
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1462
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1463
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1464
 
1465
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1466
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1467
  </message>
1468
  <message>
1469
   <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1470
 
1471
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1472
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1473
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1474
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1475
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1476
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1477
identifier for the object because you need this name for further access to that
1478
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1479
 
1480
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1481
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1482
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1483
</source>
1484
   <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1485
 
1486
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1487
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1488
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1489
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1490
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1491
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1492
bod jako první.
1493
 
1494
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1495
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
1498
   <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1499
 
1500
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1501
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1502
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1503
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1504
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1505
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1506
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1507
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1508
for you.
1509
 
1510
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1511
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1512
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1513
</source>
1514
   <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1515
 
1516
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1517
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1518
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1519
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1520
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1521
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1522
 
1523
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1524
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1525
  </message>
1526
  <message>
1527
   <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> string
1528
 
1529
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1530
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1531
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1532
unique identifier for the object because you need this name for further access
1533
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1534
 
1535
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1536
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist.
1537
</source>
1538
   <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> string
1539
 
1540
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1541
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1542
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1543
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1544
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1545
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1546
 
1547
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1548
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
1551
   <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1552
 
1553
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1554
selected item is deleted.
1555
</source>
1556
   <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1557
 
1558
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
1561
   <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1562
 
1563
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1564
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1565
is not passed, text flow is toggled.
1566
</source>
1567
   <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1568
 
1569
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1570
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1571
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
1574
   <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -> bool
1575
 
1576
Test if an object with specified name really exists in the document.
1577
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1578
returns True if there is something selected.
1579
</source>
1580
   <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -> bool
1581
 
1582
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1583
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
1586
   <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1587
 
1588
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1589
given, it's applied on the selected object.
1590
</source>
1591
   <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1592
 
1593
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1594
použije vybraný objekt.</translation>
1595
  </message>
1596
  <message>
1597
   <source>getAllStyles() -> list
1598
 
1599
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1600
</source>
1601
   <translation>getAllStyles() -> list
1602
 
1603
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
1606
   <source>currentPage() -> integer
1607
 
1608
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1609
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1610
</source>
1611
   <translation>currentPage() -> integer
1612
 
1613
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1614
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1615
  </message>
1616
  <message>
1617
   <source>redrawAll()
1618
 
1619
Redraws all pages.
1620
</source>
1621
   <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1622
  </message>
1623
  <message>
1624
   <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1625
 
1626
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1627
 
1628
May raise ScribusError if the save failed.
1629
</source>
1630
   <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1631
 
1632
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1633
  </message>
1634
  <message>
1635
   <source>deletePage(nr)
1636
 
1637
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1638
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1639
page number is.
1640
 
1641
May raise IndexError if the page number is out of range
1642
</source>
1643
   <translation>deletePage(nr)
1644
 
1645
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1646
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1647
 
1648
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1649
  </message>
1650
  <message>
1651
   <source>gotoPage(nr)
1652
 
1653
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1654
gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it
1655
just sets the page that script commands will operates on.
1656
 
1657
May raise IndexError if the page number is out of range.
1658
</source>
1659
   <translation>gotoPage(nr)
1660
 
1661
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1662
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1663
příkazy).
1664
 
1665
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1666
  </message>
1667
  <message>
1668
   <source>pageCount() -> integer
1669
 
1670
Returns the number of pages in the document.
1671
</source>
1672
   <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
1675
   <source>getHGuides() -> list
1676
 
1677
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1678
document's current units - see UNIT_&lt;type> constants.
1679
</source>
1680
   <translation>getHGuides() -> list
1681
 
1682
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1683
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1686
   <source>setHGuides(list)
1687
 
1688
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1689
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type> constants.
1690
 
1691
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1692
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1693
</source>
1694
   <translation>setHGuides(list)
1695
 
1696
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1697
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1698
Např.:
1699
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1700
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
1703
   <source>getVGuides()
1704
 
1705
See getHGuides.
1706
</source>
1707
   <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
1710
   <source>setVGuides()
1711
 
1712
See setHGuides.
1713
</source>
1714
   <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1715
  </message>
1716
  <message>
1717
   <source>getPageSize() -> tuple
1718
 
1719
Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units.
1720
See UNIT_&lt;type> constants and getPageMargins()
1721
</source>
1722
   <translation>getPageSize() -> tuple
1723
 
1724
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
1725
a getPageMargins()</translation>
1726
  </message>
1727
  <message>
1728
   <source>getPageItems() -> list
1729
 
1730
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1731
(name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)]
1732
means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at
1733
the page...
1734
</source>
1735
   <translation>getPageItems() -> list
1736
 
1737
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1738
Např.: [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1739
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1740
  </message>
1741
  <message>
1742
   <source>getPageMargins()
1743
 
1744
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1745
units. See UNIT_&lt;type> constants and getPageSize().
1746
</source>
1747
   <translation>getPageMargins()
1748
 
1749
Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
1750
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
1751
  </message>
1752
  <message>
1753
   <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1754
 
1755
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1756
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1757
currently selected item is used.
1758
</source>
1759
   <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1760
 
1761
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1762
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije 
1763
vybraný objekt.</translation>
1764
  </message>
1765
  <message>
1766
   <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1767
 
1768
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1769
is not given the currently selected item is used.
1770
</source>
1771
   <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1772
 
1773
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
1774
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
1777
   <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1778
 
1779
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1780
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1781
given the currently selected item is used.
1782
 
1783
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1784
</source>
1785
   <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1786
 
1787
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1788
být v intervalu &lt;0.0; 12.0> a je v bodech.
1789
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1790
 
1791
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
1794
   <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1795
 
1796
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1797
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1798
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1799
is used.
1800
 
1801
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1802
</source>
1803
   <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1804
 
1805
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1806
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100>.
1807
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1808
 
1809
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
1812
   <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1813
 
1814
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1815
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1816
predefined constants for join - JOIN_&lt;type>.
1817
</source>
1818
   <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1819
 
1820
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1821
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1822
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
1825
   <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1826
 
1827
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1828
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1829
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type>.
1830
</source>
1831
   <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1832
 
1833
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1834
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1835
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
   <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1839
 
1840
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1841
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1842
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style>.
1843
</source>
1844
   <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1845
 
1846
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1847
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1848
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
1851
   <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1852
 
1853
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1854
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1855
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1856
Item is used.
1857
 
1858
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1859
</source>
1860
   <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1861
 
1862
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1863
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100>.
1864
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1865
 
1866
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1867
  </message>
1868
  <message>
1869
   <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1870
 
1871
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1872
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1873
 
1874
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1875
</source>
1876
   <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1877
 
1878
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1879
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1880
 
1881
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1882
  </message>
1883
  <message>
1884
   <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1885
 
1886
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1887
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1888
 
1889
May raise NotFoundError if the line style doesn't exist.
1890
</source>
1891
   <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1892
 
1893
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1894
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1895
 
1896
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
1899
   <source>progressReset()
1900
 
1901
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1902
new progress bar use. See progressSet.
1903
</source>
1904
   <translation>progressReset()
1905
 
1906
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1907
  </message>
1908
  <message>
1909
   <source>progressTotal(max)
1910
 
1911
Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number.
1912
See progressSet.
1913
</source>
1914
   <translation>progressTotal(max)
1915
 
1916
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1919
   <source>progressSet(nr)
1920
 
1921
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1922
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1923
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1924
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1925
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1926
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1927
progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs]
1928
</source>
1929
   <translation>progressSet(nr)
1930
 
1931
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
1932
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
1933
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
1934
Qt</translation>
1935
  </message>
1936
  <message>
1937
   <source>setCursor()
1938
 
1939
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1940
</source>
1941
   <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
1944
   <source>docChanged(bool)
1945
 
1946
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's
1947
useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus
1948
won't automatically notice when you change the document using a script.
1949
</source>
1950
   <translation>docChanged(bool)
1951
 
1952
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
1953
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
1954
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
1957
   <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1958
 
1959
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1960
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1961
the range from 0 to 255.
1962
 
1963
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1964
</source>
1965
   <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1966
 
1967
Vytvoří novou barvu &quot;name&quot;. Barva je definována čtyřmi složkami modelu CMYK.
1968
Každá složka musí být z intervalu &lt;0; 255>.
1969
 
1970
Může vyvolat výjimku ValueError, v případě chybného jména barvy.</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
1973
   <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -> integer
1974
 
1975
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1976
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1977
selected item is used.
1978
</source>
1979
   <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -> integer
1980
 
1981
Vrátí poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen
1982
v bodech. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1983
  </message>
1984
  <message>
1985
   <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1986
 
1987
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1988
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1989
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1990
- see UNIT_&lt;type> for reference.
1991
</source>
1992
   <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1993
 
1994
Vrátí (x, y) tuple s pozicí objektu &quot;name&quot;.
1995
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1996
Pozice je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT*.</translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
1999
   <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2000
 
2001
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2002
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2003
selected item is used.
2004
</source>
2005
   <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2006
 
2007
Nastaví otočení objektu &quot;name&quot; na &quot;rot&quot;. Kladné hodnoty znamenají
2008
otočení po směru hodinových ručiček.
2009
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2010
  </message>
2011
 </context>
2012
 <context>
178 Franz 2013
  <name>About</name>
2014
  <message>
1135 cbradney 2015
   <source>%1. %2 %3 </source>
2016
   <translation>%1. %2 %3</translation>
178 Franz 2017
  </message>
2018
  <message>
1135 cbradney 2019
   <source>Scribus Version %1
178 Franz 2020
%2 %3</source>
1135 cbradney 2021
   <translation>Scribus ver. %1(new line)
178 Franz 2022
%2 %3</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
1135 cbradney 2025
   <source>Build-ID:</source>
2026
   <translation>Build=ID:</translation>
178 Franz 2027
  </message>
2028
  <message>
1135 cbradney 2029
   <source>Contributions from:</source>
2030
   <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2031
  </message>
2032
  <message>
1135 cbradney 2033
   <source>Windows port:</source>
2034
   <translation>Windows verze:</translation>
178 Franz 2035
  </message>
2036
  <message>
1135 cbradney 2037
   <source>German:</source>
2038
   <translation>Německy:</translation>
178 Franz 2039
  </message>
2040
  <message>
1135 cbradney 2041
   <source>French:</source>
2042
   <translation>Francouzsky:</translation>
178 Franz 2043
  </message>
2044
  <message>
1135 cbradney 2045
   <source>Italian:</source>
2046
   <translation>Italsky:</translation>
178 Franz 2047
  </message>
2048
  <message>
1135 cbradney 2049
   <source>Hungarian:</source>
2050
   <translation>Maďarsky:</translation>
178 Franz 2051
  </message>
2052
  <message>
1135 cbradney 2053
   <source>Ukrainian:</source>
2054
   <translation>Ukrajinsky:</translation>
178 Franz 2055
  </message>
2056
  <message>
1135 cbradney 2057
   <source>Bulgarian:</source>
2058
   <translation>Bulharsky:</translation>
178 Franz 2059
  </message>
2060
  <message>
1135 cbradney 2061
   <source>Galician:</source>
2062
   <translation>Galsky:</translation>
178 Franz 2063
  </message>
2064
  <message>
1135 cbradney 2065
   <source>Turkish:</source>
2066
   <translation>Turecky:</translation>
178 Franz 2067
  </message>
2068
  <message>
1135 cbradney 2069
   <source>Lithuanian:</source>
2070
   <translation>Litevsky:</translation>
178 Franz 2071
  </message>
2072
  <message>
1135 cbradney 2073
   <source>Polish:</source>
2074
   <translation>Polsky:</translation>
178 Franz 2075
  </message>
2076
  <message>
1135 cbradney 2077
   <source>Czech:</source>
2078
   <translation>Česky:</translation>
178 Franz 2079
  </message>
2080
  <message>
1135 cbradney 2081
   <source>Slovak:</source>
2082
   <translation>Slovensky:</translation>
178 Franz 2083
  </message>
2084
  <message>
1135 cbradney 2085
   <source>Danish:</source>
2086
   <translation>Dánsky:</translation>
178 Franz 2087
  </message>
2088
  <message>
1135 cbradney 2089
   <source>Norwegian:</source>
2090
   <translation>Norsky:</translation>
178 Franz 2091
  </message>
2092
  <message>
1135 cbradney 2093
   <source>Welsh:</source>
2094
   <translation>Velšsky:</translation>
178 Franz 2095
  </message>
2096
  <message>
1135 cbradney 2097
   <source>Russian:</source>
2098
   <translation>Rusky:</translation>
178 Franz 2099
  </message>
2100
  <message>
1135 cbradney 2101
   <source>Brazilian:</source>
2102
   <translation>Brazilsky:</translation>
178 Franz 2103
  </message>
2104
  <message>
1135 cbradney 2105
   <source>Finnish:</source>
2106
   <translation>Finsky:</translation>
178 Franz 2107
  </message>
2108
  <message>
1135 cbradney 2109
   <source>Basque:</source>
2110
   <translation>Baskitsky:</translation>
274 Franz 2111
  </message>
281 Franz 2112
  <message>
1135 cbradney 2113
   <source>Slovenian:</source>
2114
   <translation>Slovinsky:</translation>
281 Franz 2115
  </message>
293 Franz 2116
  <message>
1135 cbradney 2117
   <source>&amp;About</source>
2118
   <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2119
  </message>
2120
  <message>
1135 cbradney 2121
   <source>A&amp;uthors</source>
2122
   <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2123
  </message>
2124
  <message>
1135 cbradney 2125
   <source>&amp;Translations</source>
2126
   <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 2127
  </message>
2128
  <message>
1135 cbradney 2129
   <source>&amp;Online</source>
2130
   <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2131
  </message>
2132
  <message>
1135 cbradney 2133
   <source>&amp;Close</source>
2134
   <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 2135
  </message>
418 Franz 2136
  <message>
1135 cbradney 2137
   <source>Development Team:</source>
2138
   <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 2139
  </message>
2140
  <message>
1135 cbradney 2141
   <source>Official Documentation:</source>
2142
   <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 2143
  </message>
2144
  <message>
1135 cbradney 2145
   <source>Other Documentation:</source>
2146
   <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 2147
  </message>
2148
  <message>
1135 cbradney 2149
   <source>English (British):</source>
2150
   <translation>Britská angličtina:</translation>
418 Franz 2151
  </message>
2152
  <message>
1135 cbradney 2153
   <source>Swedish:</source>
2154
   <translation>Švédsky:</translation>
418 Franz 2155
  </message>
2156
  <message>
1135 cbradney 2157
   <source>Homepage</source>
2158
   <translation>Webová stránky</translation>
418 Franz 2159
  </message>
2160
  <message>
1135 cbradney 2161
   <source>Online Reference</source>
2162
   <translation>On-line reference</translation>
418 Franz 2163
  </message>
2164
  <message>
1135 cbradney 2165
   <source>Bugs and Feature Requests</source>
2166
   <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 2167
  </message>
2168
  <message>
1135 cbradney 2169
   <source>Mailing List</source>
2170
   <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 2171
  </message>
454 fschmid 2172
  <message>
1135 cbradney 2173
   <source>Official Translations and Translators:</source>
2174
   <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 2175
  </message>
2176
  <message>
1135 cbradney 2177
   <source>Esperanto:</source>
2178
   <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2179
  </message>
2180
  <message>
1135 cbradney 2181
   <source>Korean:</source>
2182
   <translation>Korejsky:</translation>
454 fschmid 2183
  </message>
2184
  <message>
1135 cbradney 2185
   <source>Serbian:</source>
2186
   <translation>Srbsky:</translation>
454 fschmid 2187
  </message>
2188
  <message>
1135 cbradney 2189
   <source>Spanish:</source>
2190
   <translation>Španělsky:</translation>
454 fschmid 2191
  </message>
2192
  <message>
1135 cbradney 2193
   <source>Previous Translation Contributors:</source>
2194
   <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 2195
  </message>
2196
  <message>
1135 cbradney 2197
   <source>Catalan:</source>
2198
   <translation>Katalánsky:</translation>
454 fschmid 2199
  </message>
769 cbradney 2200
  <message>
1135 cbradney 2201
   <source>About Scribus %1</source>
2202
   <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2203
  </message>
776 fschmid 2204
  <message>
1135 cbradney 2205
   <source>This panel shows the version, build date and
776 fschmid 2206
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2207
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2208
Missing library support is indicated by a *</source>
1135 cbradney 2209
   <translation>Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
2210
a knihovny v něm použité.
2211
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
2212
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
776 fschmid 2213
  </message>
1135 cbradney 2214
 </context>
2215
 <context>
178 Franz 2216
  <name>AdvOptions</name>
2217
  <message>
1135 cbradney 2218
   <source>Advanced Options</source>
2219
   <translation>Pokročilé možnosti</translation>
178 Franz 2220
  </message>
2221
  <message>
1135 cbradney 2222
   <source>Creates PostScript Level 3</source>
2223
   <translation>Vytvoří PostScript Level 3</translation>
310 Franz 2224
  </message>
2225
  <message>
1135 cbradney 2226
   <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 2227
this can create huge files</source>
1135 cbradney 2228
   <translation>Vytviří PostScript Level 2.
329 Franz 2229
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
310 Franz 2230
  </message>
2231
  <message>
1135 cbradney 2232
   <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 2233
this can create huge files</source>
1135 cbradney 2234
   <translation>Vytviří PostScript Level 1.
329 Franz 2235
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
310 Franz 2236
  </message>
351 Franz 2237
  <message>
1135 cbradney 2238
   <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
2239
   <translation>Zrcadlit stranu(y) &amp;horizontálně</translation>
351 Franz 2240
  </message>
2241
  <message>
1135 cbradney 2242
   <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2243
   <translation>Zrcadlit stranu(y) &amp;vertikálně</translation>
351 Franz 2244
  </message>
2245
  <message>
1135 cbradney 2246
   <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
2247
   <translation>Aplikovat &amp;ICC profily</translation>
351 Franz 2248
  </message>
2249
  <message>
1135 cbradney 2250
   <source>PostScript Level &amp;1</source>
2251
   <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 2252
  </message>
2253
  <message>
1135 cbradney 2254
   <source>PostScript Level &amp;2</source>
2255
   <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 2256
  </message>
2257
  <message>
1135 cbradney 2258
   <source>PostScript Level &amp;3</source>
2259
   <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 2260
  </message>
2261
  <message>
1135 cbradney 2262
   <source>&amp;OK</source>
2263
   <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 2264
  </message>
2265
  <message>
1135 cbradney 2266
   <source>&amp;Cancel</source>
2267
   <translation>&amp;Zrušit</translation>
351 Franz 2268
  </message>
364 Franz 2269
  <message>
1135 cbradney 2270
   <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2271
   <translation>Aplikovat tzv. &amp;Under Color Removal</translation>
364 Franz 2272
  </message>
2273
  <message>
1135 cbradney 2274
   <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 2275
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2276
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2277
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2278
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2279
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
1135 cbradney 2280
   <translation>UCR - under color removal - odstranění přebytečné barvy, která by 
386 Franz 2281
způsobila rozpíjení (při přílišné saturaci papíru barvou) nebo trhání 
2282
barvy při několika vrstvém (např. barevném) laserovém tisku.
2283
Viz. např. http://www.typo.cz/_pismo/pis-tech-post.html
2284
a jiné.</translation>
364 Franz 2285
  </message>
1135 cbradney 2286
 </context>
2287
 <context>
178 Franz 2288
  <name>Align</name>
2289
  <message>
1135 cbradney 2290
   <source>Distribute/Align</source>
2291
   <translation>Umístit/zarovnat</translation>
178 Franz 2292
  </message>
2293
  <message>
1135 cbradney 2294
   <source>Align</source>
2295
   <translation>Zarovnat</translation>
178 Franz 2296
  </message>
2297
  <message>
1135 cbradney 2298
   <source>Horizontal</source>
2299
   <translation>Vodorovně</translation>
178 Franz 2300
  </message>
2301
  <message>
1135 cbradney 2302
   <source>Left Sides</source>
2303
   <translation>Levé strany</translation>
178 Franz 2304
  </message>
2305
  <message>
1135 cbradney 2306
   <source>Middles</source>
2307
   <translation>Na střed</translation>
178 Franz 2308
  </message>
2309
  <message>
1135 cbradney 2310
   <source>Right Sides</source>
2311
   <translation>Pravé strany</translation>
178 Franz 2312
  </message>
2313
  <message>
1135 cbradney 2314
   <source>Vertical</source>
2315
   <translation>Svisle</translation>
178 Franz 2316
  </message>
2317
  <message>
1135 cbradney 2318
   <source>Top Sides</source>
2319
   <translation>Horní strany</translation>
178 Franz 2320
  </message>
2321
  <message>
1135 cbradney 2322
   <source>Bottom Sides</source>
2323
   <translation>Spodní strany</translation>
178 Franz 2324
  </message>
2325
  <message>
1135 cbradney 2326
   <source> mm</source>
2327
   <translation>mm</translation>
178 Franz 2328
  </message>
2329
  <message>
1135 cbradney 2330
   <source> in</source>
2331
   <translation>in</translation>
178 Franz 2332
  </message>
2333
  <message>
1135 cbradney 2334
   <source> p</source>
2335
   <translation>p</translation>
178 Franz 2336
  </message>
2337
  <message>
1135 cbradney 2338
   <source>&amp;OK</source>
2339
   <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2340
  </message>
2341
  <message>
1135 cbradney 2342
   <source>&amp;Apply</source>
2343
   <translation>&amp;Aplikovat</translation>
341 Franz 2344
  </message>
2345
  <message>
1135 cbradney 2346
   <source>&amp;Cancel</source>
2347
   <translation>&amp;Zrušit</translation>
341 Franz 2348
  </message>
351 Franz 2349
  <message>
1135 cbradney 2350
   <source>&amp;Between:</source>
2351
   <translation>&amp;Mezi:</translation>
351 Franz 2352
  </message>
2353
  <message>
1135 cbradney 2354
   <source>A&amp;lign</source>
2355
   <translation>&amp;Zarovnat</translation>
351 Franz 2356
  </message>
2357
  <message>
1135 cbradney 2358
   <source>Di&amp;splacement</source>
2359
   <translation>&amp;Posunutí</translation>
351 Franz 2360
  </message>
2361
  <message>
1135 cbradney 2362
   <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2363
   <translation>&amp;Rozmístit rovnoměrně</translation>
351 Franz 2364
  </message>
2365
  <message>
1135 cbradney 2366
   <source>Bet&amp;ween:</source>
2367
   <translation>M&amp;ezi:</translation>
351 Franz 2368
  </message>
2369
  <message>
1135 cbradney 2370
   <source>Do &amp;Not Change</source>
2371
   <translation>&amp;Neměnit</translation>
351 Franz 2372
  </message>
2373
  <message>
1135 cbradney 2374
   <source>Al&amp;ign</source>
2375
   <translation>&amp;Zarovnat</translation>
351 Franz 2376
  </message>
2377
  <message>
1135 cbradney 2378
   <source>Dis&amp;placement</source>
2379
   <translation>&amp;Posunutí</translation>
351 Franz 2380
  </message>
2381
  <message>
1135 cbradney 2382
   <source> pt</source>
2383
   <translation>pt</translation>
351 Franz 2384
  </message>
2385
  <message>
1135 cbradney 2386
   <source>Distribute E&amp;venly</source>
2387
   <translation>&amp;Rozmístit rovnoměrně</translation>
351 Franz 2388
  </message>
356 Franz 2389
  <message>
1135 cbradney 2390
   <source>&amp;Do Not Change</source>
2391
   <translation>&amp;Neměnit</translation>
356 Franz 2392
  </message>
1135 cbradney 2393
 </context>
2394
 <context>
178 Franz 2395
  <name>AlignSelect</name>
2396
  <message>
1135 cbradney 2397
   <source>Align Text Left</source>
2398
   <translation>Zarovnat text doleva</translation>
178 Franz 2399
  </message>
2400
  <message>
1135 cbradney 2401
   <source>Align Text Right</source>
2402
   <translation>Zarovnat text doprava</translation>
178 Franz 2403
  </message>
2404
  <message>
1135 cbradney 2405
   <source>Align Text Center</source>
2406
   <translation>Zarovnat text na střed</translation>
178 Franz 2407
  </message>
218 Franz 2408
  <message>
1135 cbradney 2409
   <source>Align Text Justified</source>
2410
   <translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
218 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
1135 cbradney 2413
   <source>Align Text Forced Justified</source>
2414
   <translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
218 Franz 2415
  </message>
1135 cbradney 2416
 </context>
2417
 <context>
178 Franz 2418
  <name>Annot</name>
2419
  <message>
1135 cbradney 2420
   <source>Field Properties</source>
2421
   <translation>Vlastnosti pole</translation>
178 Franz 2422
  </message>
2423
  <message>
1135 cbradney 2424
   <source>Type:</source>
2425
   <translation>Typ:</translation>
178 Franz 2426
  </message>
2427
  <message>
1135 cbradney 2428
   <source>Button</source>
2429
   <translation>Tlačítko</translation>
178 Franz 2430
  </message>
2431
  <message>
1135 cbradney 2432
   <source>Text Field</source>
2433
   <translation>Textové pole</translation>
178 Franz 2434
  </message>
2435
  <message>
1135 cbradney 2436
   <source>Check Box</source>
2437
   <translation>Políčko k zaškrtnuti</translation>
178 Franz 2438
  </message>
2439
  <message>
1135 cbradney 2440
   <source>Combo Box</source>
2441
   <translation>Výběr</translation>
178 Franz 2442
  </message>
2443
  <message>
1135 cbradney 2444
   <source>List Box</source>
2445
   <translation>Seznam</translation>
178 Franz 2446
  </message>
2447
  <message>
1135 cbradney 2448
   <source>Properties</source>
2449
   <translation>Vlastnosti</translation>
178 Franz 2450
  </message>
2451
  <message>
1135 cbradney 2452
   <source>Name:</source>
2453
   <translation>Název:</translation>
178 Franz 2454
  </message>
2455
  <message>
1135 cbradney 2456
   <source>Tool-Tip:</source>
2457
   <translation>Tipy pro nástroje:</translation>
178 Franz 2458
  </message>
2459
  <message>
1135 cbradney 2460
   <source>Text</source>
2461
   <translation>Text</translation>
178 Franz 2462
  </message>
2463
  <message>
1135 cbradney 2464
   <source>Border</source>
2465
   <translation>Ohraničení</translation>
178 Franz 2466
  </message>
2467
  <message>
1135 cbradney 2468
   <source>Color:</source>
2469
   <translation>Barva:</translation>
178 Franz 2470
  </message>
2471
  <message>
1135 cbradney 2472
   <source>None</source>
2473
   <translation>Žádné</translation>
178 Franz 2474
  </message>
2475
  <message>
1135 cbradney 2476
   <source>Width:</source>
2477
   <translation>Šířka:</translation>
178 Franz 2478
  </message>
2479
  <message>
1135 cbradney 2480
   <source>Thin</source>
2481
   <translation>Tenký</translation>
178 Franz 2482
  </message>
2483
  <message>
1135 cbradney 2484
   <source>Normal</source>
2485
   <translation>Normální</translation>
178 Franz 2486
  </message>
2487
  <message>
1135 cbradney 2488
   <source>Wide</source>
2489
   <translation>Široké</translation>
178 Franz 2490
  </message>
2491
  <message>
1135 cbradney 2492
   <source>Style:</source>
2493
   <translation>Styl:</translation>
178 Franz 2494
  </message>
2495
  <message>
1135 cbradney 2496
   <source>Solid</source>
2497
   <translation>Bez přerušení</translation>
178 Franz 2498
  </message>
2499
  <message>
1135 cbradney 2500
   <source>Dashed</source>
2501
   <translation>Přerušovaný</translation>
178 Franz 2502
  </message>
2503
  <message>
1135 cbradney 2504
   <source>Underline</source>
2505
   <translation>Podtržené</translation>
178 Franz 2506
  </message>
2507
  <message>
1135 cbradney 2508
   <source>Beveled</source>
2509
   <translation>Zkosený</translation>
178 Franz 2510
  </message>
2511
  <message>
1135 cbradney 2512
   <source>Inset</source>
2513
   <translation>Příloha</translation>
178 Franz 2514
  </message>
2515
  <message>
1135 cbradney 2516
   <source>Other</source>
2517
   <translation>Jiné</translation>
178 Franz 2518
  </message>
2519
  <message>
1135 cbradney 2520
   <source>Read Only</source>
2521
   <translation>Jen ke čtení</translation>
178 Franz 2522
  </message>
2523
  <message>
1135 cbradney 2524
   <source>Required</source>
2525
   <translation>Požadované</translation>
178 Franz 2526
  </message>
2527
  <message>
1135 cbradney 2528
   <source>Don't Export Value</source>
2529
   <translation>Neexportovat hodnotu</translation>
178 Franz 2530
  </message>
2531
  <message>
1135 cbradney 2532
   <source>Visibility:</source>
2533
   <translation>Viditelnost:</translation>
178 Franz 2534
  </message>
2535
  <message>
1135 cbradney 2536
   <source>Visible</source>
2537
   <translation>Viditelné</translation>
178 Franz 2538
  </message>
2539
  <message>
1135 cbradney 2540
   <source>Hidden</source>
2541
   <translation>Skryté</translation>
178 Franz 2542
  </message>
2543
  <message>
1135 cbradney 2544
   <source>No Print</source>
2545
   <translation>Bez tisku</translation>
178 Franz 2546
  </message>
2547
  <message>
1135 cbradney 2548
   <source>No View</source>
2549
   <translation>Bez náhledu</translation>
178 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
1135 cbradney 2552
   <source>Appearance</source>
2553
   <translation>Vzhled</translation>
178 Franz 2554
  </message>
2555
  <message>
1135 cbradney 2556
   <source>Text for Button Down</source>
2557
   <translation>Text pro tlačítko Dolů</translation>
178 Franz 2558
  </message>
2559
  <message>
1135 cbradney 2560
   <source>Text for Roll Over</source>
2561
   <translation>Text pro přetočení</translation>
178 Franz 2562
  </message>
2563
  <message>
1135 cbradney 2564
   <source>Icons</source>
2565
   <translation>Ikony</translation>
178 Franz 2566
  </message>
2567
  <message>
1135 cbradney 2568
   <source>Use Icons</source>
2569
   <translation>Použít ikony</translation>
178 Franz 2570
  </message>
2571
  <message>
1135 cbradney 2572
   <source>Remove</source>
2573
   <translation>Odstranit</translation>
178 Franz 2574
  </message>
2575
  <message>
1135 cbradney 2576
   <source>Pressed</source>
2577
   <translation>Stlačené</translation>
178 Franz 2578
  </message>
2579
  <message>
1135 cbradney 2580
   <source>Roll Over</source>
2581
   <translation>Přetočit</translation>
178 Franz 2582
  </message>
2583
  <message>
1135 cbradney 2584
   <source>Icon Placement...</source>
2585
   <translation>Umístění ikon...</translation>
178 Franz 2586
  </message>
2587
  <message>
1135 cbradney 2588
   <source>Highlight</source>
2589
   <translation>Zvýraznění</translation>
178 Franz 2590
  </message>
2591
  <message>
1135 cbradney 2592
   <source>Invert</source>
2593
   <translation>Invertovat</translation>
178 Franz 2594
  </message>
2595
  <message>
1135 cbradney 2596
   <source>Outlined</source>
2597
   <translation>Obkreslené</translation>
178 Franz 2598
  </message>
2599
  <message>
1135 cbradney 2600
   <source>Push</source>
2601
   <translation>Stisknout</translation>
178 Franz 2602
  </message>
2603
  <message>
1135 cbradney 2604
   <source>Multi-Line</source>
2605
   <translation>Víceřádkový</translation>
178 Franz 2606
  </message>
2607
  <message>
1135 cbradney 2608
   <source>Password</source>
2609
   <translation>Heslo</translation>
178 Franz 2610
  </message>
2611
  <message>
1135 cbradney 2612
   <source>Limit of</source>
2613
   <translation>Omezení</translation>
178 Franz 2614
  </message>
2615
  <message>
1135 cbradney 2616
   <source>Characters</source>
2617
   <translation>Znaky</translation>
178 Franz 2618
  </message>
2619
  <message>
1135 cbradney 2620
   <source>Do Not Scroll</source>
2621
   <translation>Neposouvat</translation>
178 Franz 2622
  </message>
2623
  <message>
1135 cbradney 2624
   <source>Do Not Spell Check</source>
2625
   <translation>Nekontrolovat pravopis</translation>
178 Franz 2626
  </message>
2627
  <message>
1135 cbradney 2628
   <source>Check Style:</source>
2629
   <translation>Ověřit styl:</translation>
178 Franz 2630
  </message>
2631
  <message>
1135 cbradney 2632
   <source>Check</source>
2633
   <translation>Kontrolovat</translation>
178 Franz 2634
  </message>
2635
  <message>
1135 cbradney 2636
   <source>Cross</source>
2637
   <translation>Kříž</translation>
178 Franz 2638
  </message>
2639
  <message>
1135 cbradney 2640
   <source>Diamond</source>
2641
   <translation>Diamant</translation>
178 Franz 2642
  </message>
2643
  <message>
1135 cbradney 2644
   <source>Circle</source>
2645
   <translation>Kruh</translation>
178 Franz 2646
  </message>
2647
  <message>
1135 cbradney 2648
   <source>Star</source>
2649
   <translation>Hvězda</translation>
178 Franz 2650
  </message>
2651
  <message>
1135 cbradney 2652
   <source>Square</source>
2653
   <translation>Čtverec</translation>
178 Franz 2654
  </message>
2655
  <message>
1135 cbradney 2656
   <source>Default is Checked</source>
2657
   <translation>Standardně je označené</translation>
178 Franz 2658
  </message>
2659
  <message>
1135 cbradney 2660
   <source>Editable</source>
2661
   <translation>Upravitelné</translation>
178 Franz 2662
  </message>
2663
  <message>
1135 cbradney 2664
   <source>Options</source>
2665
   <translation>Možnosti</translation>
178 Franz 2666
  </message>
2667
  <message>
1135 cbradney 2668
   <source>Java Script</source>
2669
   <translation>JavaScript</translation>
178 Franz 2670
  </message>
2671
  <message>
1135 cbradney 2672
   <source>Go To</source>
2673
   <translation>Jít na</translation>
178 Franz 2674
  </message>
2675
  <message>
1135 cbradney 2676
   <source>Submit Form</source>
2677
   <translation>Potvrdit formulář</translation>
178 Franz 2678
  </message>
2679
  <message>
1135 cbradney 2680
   <source>Reset Form</source>
2681
   <translation>Vynulovat formulář</translation>
178 Franz 2682
  </message>
2683
  <message>
1135 cbradney 2684
   <source>Import Data</source>
2685
   <translation>Importovat data</translation>
178 Franz 2686
  </message>
2687
  <message>
1135 cbradney 2688
   <source>Event:</source>
2689
   <translation>Událost:</translation>
178 Franz 2690
  </message>
2691
  <message>
1135 cbradney 2692
   <source>Mouse Up</source>
2693
   <translation>Uvolnění myši</translation>
178 Franz 2694
  </message>
2695
  <message>
1135 cbradney 2696
   <source>Mouse Down</source>
2697
   <translation>Stisk tlačítka myši</translation>
178 Franz 2698
  </message>
2699
  <message>
1135 cbradney 2700
   <source>Mouse Enter</source>
2701
   <translation>Najetí myši</translation>
178 Franz 2702
  </message>
2703
  <message>
1135 cbradney 2704
   <source>Mouse Exit</source>
2705
   <translation>Opuštění myší</translation>
178 Franz 2706
  </message>
2707
  <message>
1135 cbradney 2708
   <source>On Focus</source>
2709
   <translation>Po přepnutí na</translation>
178 Franz 2710
  </message>
2711
  <message>
1135 cbradney 2712
   <source>On Blur</source>
2713
   <translation>Při rozmazání</translation>
178 Franz 2714
  </message>
2715
  <message>
1135 cbradney 2716
   <source>Script:</source>
2717
   <translation>Skript:</translation>
178 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
1135 cbradney 2720
   <source>Edit...</source>
2721
   <translation>Upravit...</translation>
178 Franz 2722
  </message>
2723
  <message>
1135 cbradney 2724
   <source>Submit to URL:</source>
2725
   <translation>Odeslat na URL:</translation>
178 Franz 2726
  </message>
2727
  <message>
1135 cbradney 2728
   <source>Submit Data as HTML</source>
2729
   <translation>Odeslat údaje jako HTML</translation>
178 Franz 2730
  </message>
2731
  <message>
1135 cbradney 2732
   <source>Import Data from:</source>
2733
   <translation>Importovat data z:</translation>
178 Franz 2734
  </message>
2735
  <message>
1135 cbradney 2736
   <source>Destination</source>
2737
   <translation>Cíl</translation>
178 Franz 2738
  </message>
2739
  <message>
1135 cbradney 2740
   <source>To File:</source>
2741
   <translation>Do souboru:</translation>
178 Franz 2742
  </message>
2743
  <message>
1135 cbradney 2744
   <source>Change...</source>
2745
   <translation>Změnit...</translation>
178 Franz 2746
  </message>
2747
  <message>
1135 cbradney 2748
   <source>Page:</source>
2749
   <translation>Strana:</translation>
178 Franz 2750
  </message>
2751
  <message>
1135 cbradney 2752
   <source>X-Pos:</source>
2753
   <translation>X-Poz:</translation>
178 Franz 2754
  </message>
2755
  <message>
1135 cbradney 2756
   <source> pt</source>
2757
   <translation>pt</translation>
178 Franz 2758
  </message>
2759
  <message>
1135 cbradney 2760
   <source>Y-Pos:</source>
2761
   <translation>Y-Poz:</translation>
178 Franz 2762
  </message>
2763
  <message>
1135 cbradney 2764
   <source>Action</source>
2765
   <translation>Akce</translation>
178 Franz 2766
  </message>
2767
  <message>
1135 cbradney 2768
   <source>Field is formatted as:</source>
2769
   <translation>Pole je naformátované jako:</translation>
178 Franz 2770
  </message>
2771
  <message>
1135 cbradney 2772
   <source>Plain</source>
2773
   <translation>Obyčejný</translation>
178 Franz 2774
  </message>
2775
  <message>
1135 cbradney 2776
   <source>Number</source>
2777
   <translation>Číslo</translation>
178 Franz 2778
  </message>
2779
  <message>
1135 cbradney 2780
   <source>Percentage</source>
2781
   <translation>Procento</translation>
178 Franz 2782
  </message>
2783
  <message>
1135 cbradney 2784
   <source>Date</source>
2785
   <translation>Datum</translation>
178 Franz 2786
  </message>
2787
  <message>
1135 cbradney 2788
   <source>Time</source>
2789
   <translation>Čas</translation>
178 Franz 2790
  </message>
2791
  <message>
1135 cbradney 2792
   <source>Custom</source>
2793
   <translation>Vlastní</translation>
178 Franz 2794
  </message>
2795
  <message>
1135 cbradney 2796
   <source>Number Format</source>
2797
   <translation>Formát čísla</translation>
178 Franz 2798
  </message>
2799
  <message>
1135 cbradney 2800
   <source>Decimals:</source>
2801
   <translation>Desetinné:</translation>
178 Franz 2802
  </message>
2803
  <message>
1135 cbradney 2804
   <source>Use Currency Symbol</source>
2805
   <translation>Použít symbol měny</translation>
178 Franz 2806
  </message>
2807
  <message>
1135 cbradney 2808
   <source>Prepend Currency Symbol</source>
2809
   <translation>Symbol měny vpředu</translation>
178 Franz 2810
  </message>
2811
  <message>
1135 cbradney 2812
   <source>Formatting</source>
2813
   <translation>Formátování</translation>
178 Franz 2814
  </message>
2815
  <message>
1135 cbradney 2816
   <source>Percent Format</source>
2817
   <translation>Formát procent</translation>
178 Franz 2818
  </message>
2819
  <message>
1135 cbradney 2820
   <source>Date Format</source>
2821
   <translation>Formát data</translation>
178 Franz 2822
  </message>
2823
  <message>
1135 cbradney 2824
   <source>Time Format</source>
2825
   <translation>Formát času</translation>
178 Franz 2826
  </message>
2827
  <message>
1135 cbradney 2828
   <source>Custom Scripts</source>
2829
   <translation>Vlastní skripty</translation>
178 Franz 2830
  </message>
2831
  <message>
1135 cbradney 2832
   <source>Format:</source>
2833
   <translation>Formát:</translation>
178 Franz 2834
  </message>
2835
  <message>
1135 cbradney 2836
   <source>Keystroke:</source>
2837
   <translation>Stlačení klávesy:</translation>
178 Franz 2838
  </message>
2839
  <message>
1135 cbradney 2840
   <source>Format</source>
2841
   <translation>Formát</translation>
178 Franz 2842
  </message>
2843
  <message>
1135 cbradney 2844
   <source>Value is not validated</source>
2845
   <translation>Hodnota není potvrzena</translation>
178 Franz 2846
  </message>
2847
  <message>
1135 cbradney 2848
   <source>Value must be greater than or equal to:</source>
2849
   <translation>Hodnota musí být větší nebo rovná:</translation>
178 Franz 2850
  </message>
2851
  <message>
1135 cbradney 2852
   <source>and less or equal to:</source>
2853
   <translation>a menší nebo rovná:</translation>
178 Franz 2854
  </message>
2855
  <message>
1135 cbradney 2856
   <source>Custom validate script:</source>
2857
   <translation>Vlastní ověření skriptu:</translation>
178 Franz 2858
  </message>
2859
  <message>
1135 cbradney 2860
   <source>Validate</source>
2861
   <translation>Vyhodnotit</translation>
178 Franz 2862
  </message>
2863
  <message>
1135 cbradney 2864
   <source>Value is not calculated</source>
2865
   <translation>Hodnota není vypočítaná</translation>
178 Franz 2866
  </message>
2867
  <message>
1135 cbradney 2868
   <source>Value is the</source>
2869
   <translation>Hodnota je</translation>
178 Franz 2870
  </message>
2871
  <message>
1135 cbradney 2872
   <source>sum</source>
2873
   <translation>součet</translation>
178 Franz 2874
  </message>
2875
  <message>
1135 cbradney 2876
   <source>product</source>
2877
   <translation>součin</translation>
178 Franz 2878
  </message>
2879
  <message>
1135 cbradney 2880
   <source>average</source>
2881
   <translation>průměr</translation>
178 Franz 2882
  </message>
2883
  <message>
1135 cbradney 2884
   <source>minimum</source>
2885
   <translation>minimum</translation>
178 Franz 2886
  </message>
2887
  <message>
1135 cbradney 2888
   <source>maximum</source>
2889
   <translation>maximum</translation>
178 Franz 2890
  </message>
2891
  <message>
1135 cbradney 2892
   <source>of the following fields:</source>
2893
   <translation>následujících polí:</translation>
178 Franz 2894
  </message>
2895
  <message>
1135 cbradney 2896
   <source>Pick...</source>
2897
   <translation>Vybrat...</translation>
178 Franz 2898
  </message>
2899
  <message>
1135 cbradney 2900
   <source>Custom calculation script:</source>
2901
   <translation>Vlastní počítací skript:</translation>
178 Franz 2902
  </message>
2903
  <message>
1135 cbradney 2904
   <source>Calculate</source>
2905
   <translation>Vypočítat</translation>
178 Franz 2906
  </message>
2907
  <message>
1135 cbradney 2908
   <source>OK</source>
2909
   <translation>OK</translation>
178 Franz 2910
  </message>
2911
  <message>
1135 cbradney 2912
   <source>Cancel</source>
2913
   <translation>Zrušit</translation>
178 Franz 2914
  </message>
2915
  <message>
1135 cbradney 2916
   <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
2917
   <translation>Vložte sem čárkami oddělený seznam polí</translation>
178 Franz 2918
  </message>
2919
  <message>
1135 cbradney 2920
   <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
2921
   <translation>Potřebujete minimálně ikonu pro Normal, abyste mohl(a) použít ikony pro tlačítka</translation>
178 Franz 2922
  </message>
2923
  <message>
1135 cbradney 2924
   <source>Open</source>
2925
   <translation>Otevřít</translation>
178 Franz 2926
  </message>
2927
  <message>
1135 cbradney 2928
   <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
2929
   <translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
178 Franz 2930
  </message>
2931
  <message>
1135 cbradney 2932
   <source>Example:</source>
2933
   <translation>Příklad:</translation>
178 Franz 2934
  </message>
2935
  <message>
1135 cbradney 2936
   <source>Selection Change</source>
2937
   <translation>Změna výběru</translation>
178 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
1135 cbradney 2940
   <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
2941
   <translation>Písmo užité v PDF 1.3:</translation>
351 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
1135 cbradney 2944
   <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
2945
   <translation>Indikátor je v PDF 1.3 ignorován</translation>
351 Franz 2946
  </message>
2947
  <message>
1135 cbradney 2948
   <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
2949
   <translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
351 Franz 2950
  </message>
1135 cbradney 2951
 </context>
2952
 <context>
178 Franz 2953
  <name>Annota</name>
2954
  <message>
1135 cbradney 2955
   <source>Annotation Properties</source>
2956
   <translation>Vlastnosti poznámky</translation>
178 Franz 2957
  </message>
2958
  <message>
1135 cbradney 2959
   <source>Text</source>
2960
   <translation>Text</translation>
178 Franz 2961
  </message>
2962
  <message>
1135 cbradney 2963
   <source>Link</source>
2964
   <translation>Odkaz</translation>
178 Franz 2965
  </message>
2966
  <message>
1135 cbradney 2967
   <source>External Link</source>
2968
   <translation>Odkaz ven</translation>
178 Franz 2969
  </message>
2970
  <message>
1135 cbradney 2971
   <source>External Web-Link</source>
2972
   <translation>Odkaz ven na web</translation>
178 Franz 2973
  </message>
2974
  <message>
1135 cbradney 2975
   <source>Destination</source>
2976
   <translation>Cíl</translation>
178 Franz 2977
  </message>
2978
  <message>
1135 cbradney 2979
   <source> pt</source>
2980
   <translation>pt</translation>
178 Franz 2981
  </message>
2982
  <message>
1135 cbradney 2983
   <source>Open</source>
2984
   <translation>Otevřít</translation>
178 Franz 2985
  </message>
2986
  <message>
1135 cbradney 2987
   <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
2988
   <translation>PDF dokumenty (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
178 Franz 2989
  </message>
454 fschmid 2990
  <message>
1135 cbradney 2991
   <source>&amp;Type:</source>
2992
   <translation>&amp;Typ:</translation>
454 fschmid 2993
  </message>
2994
  <message>
1135 cbradney 2995
   <source>C&amp;hange...</source>
2996
   <translation>Z&amp;měnit...</translation>
454 fschmid 2997
  </message>
2998
  <message>
1135 cbradney 2999
   <source>&amp;Page:</source>
3000
   <translation>Str&amp;ana:</translation>
454 fschmid 3001
  </message>
3002
  <message>
1135 cbradney 3003
   <source>&amp;X-Pos</source>
3004
   <translation>&amp;X-Poz</translation>
454 fschmid 3005
  </message>
3006
  <message>
1135 cbradney 3007
   <source>&amp;Y-Pos:</source>
3008
   <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
454 fschmid 3009
  </message>
532 cbradney 3010
  <message>
1135 cbradney 3011
   <source>&amp;OK</source>
3012
   <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 3013
  </message>
3014
  <message>
1135 cbradney 3015
   <source>&amp;Cancel</source>
3016
   <translation>&amp;Zrušit</translation>
532 cbradney 3017
  </message>
1135 cbradney 3018
 </context>
3019
 <context>
178 Franz 3020
  <name>ApplyT</name>
3021
  <message>
1135 cbradney 3022
   <source>Apply Template</source>
3023
   <translation>Použít šablonu</translation>
178 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
1135 cbradney 3026
   <source>Normal</source>
3027
   <translation>Normální</translation>
178 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
1135 cbradney 3030
   <source>&amp;Template:</source>
3031
   <translation>Ša&amp;blona:</translation>
341 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
1135 cbradney 3034
   <source>Apply to &amp;Current Page</source>
3035
   <translation>&amp;Použít na aktuální stranu</translation>
341 Franz 3036
  </message>
3037
  <message>
1135 cbradney 3038
   <source>Apply from &amp;Page:</source>
3039
   <translation>Použít od &amp;strany:</translation>
341 Franz 3040
  </message>
3041
  <message>
1135 cbradney 3042
   <source>To:</source>
3043
   <translation>po:</translation>
341 Franz 3044
  </message>
3045
  <message>
1135 cbradney 3046
   <source>&amp;OK</source>
3047
   <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3048
  </message>
3049
  <message>
1135 cbradney 3050
   <source>&amp;Cancel</source>
3051
   <translation>&amp;Zrušit</translation>
341 Franz 3052
  </message>
364 Franz 3053
  <message>
1135 cbradney 3054
   <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
3055
   <translation>Použít na všechny &amp;sudé strany</translation>
364 Franz 3056
  </message>
3057
  <message>
1135 cbradney 3058
   <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
3059
   <translation>Použít na všechny &amp;liché strany</translation>
364 Franz 3060
  </message>
1135 cbradney 3061
 </context>
3062
 <context>
178 Franz 3063
  <name>Biblio</name>
3064
  <message>
1135 cbradney 3065
   <source>Scrapbook</source>
3066
   <translation>Zápisník</translation>
178 Franz 3067
  </message>
3068
  <message>
1135 cbradney 3069
   <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3070
   <translation>Zápisníky (*.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
178 Franz 3071
  </message>
3072
  <message>
1135 cbradney 3073
   <source>Delete</source>
3074
   <translation>Smazat</translation>
178 Franz 3075
  </message>
3076
  <message>
1135 cbradney 3077
   <source>Object</source>
3078
   <translation>Objekt</translation>
178 Franz 3079
  </message>
3080
  <message>
1135 cbradney 3081
   <source>New Entry</source>
3082
   <translation>Nová položka</translation>
178 Franz 3083
  </message>
293 Franz 3084
  <message>
1135 cbradney 3085
   <source>Rename</source>
3086
   <translation>Přejmenovat</translation>
293 Franz 3087
  </message>
3088
  <message>
1135 cbradney 3089
   <source>Warning</source>
3090
   <translation>Varování</translation>
293 Franz 3091
  </message>
3092
  <message>
1135 cbradney 3093
   <source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
293 Franz 3094
Please choose another.</source>
1135 cbradney 3095
   <translation>Název &quot;%1&quot; není jedinečný.
293 Franz 3096
Vyberte, prosím, jiný.</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
1135 cbradney 3099
   <source>OK</source>
3100
   <translation>OK</translation>
293 Franz 3101
  </message>
341 Franz 3102
  <message>
1135 cbradney 3103
   <source>&amp;New</source>
3104
   <translation>&amp;Nový</translation>
341 Franz 3105
  </message>
3106
  <message>
1135 cbradney 3107
   <source>&amp;Load...</source>
3108
   <translation>&amp;Načíst...</translation>
341 Franz 3109
  </message>
3110
  <message>
1135 cbradney 3111
   <source>&amp;Save</source>
3112
   <translation>&amp;Uložit</translation>
341 Franz 3113
  </message>
3114
  <message>
1135 cbradney 3115
   <source>Save &amp;As...</source>
3116
   <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
341 Franz 3117
  </message>
3118
  <message>
1135 cbradney 3119
   <source>&amp;Close</source>
3120
   <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
1135 cbradney 3123
   <source>&amp;Small</source>
3124
   <translation>&amp;Malý</translation>
341 Franz 3125
  </message>
3126
  <message>
1135 cbradney 3127
   <source>&amp;Medium</source>
3128
   <translation>&amp;Střední</translation>
341 Franz 3129
  </message>
3130
  <message>
1135 cbradney 3131
   <source>&amp;Large</source>
3132
   <translation>&amp;Velký</translation>
341 Franz 3133
  </message>
3134
  <message>
1135 cbradney 3135
   <source>&amp;File</source>
3136
   <translation>&amp;Soubor</translation>
341 Franz 3137
  </message>
3138
  <message>
1135 cbradney 3139
   <source>&amp;Preview</source>
3140
   <translation>&amp;Náhled</translation>
341 Franz 3141
  </message>
351 Franz 3142
  <message>
1135 cbradney 3143
   <source>&amp;Name:</source>
3144
   <translation>&amp;Jméno:</translation>
351 Franz 3145
  </message>
1135 cbradney 3146
 </context>
3147
 <context>
178 Franz 3148
  <name>BookMView</name>
3149
  <message>
1135 cbradney 3150
   <source>Bookmarks</source>
3151
   <translation>Záložky</translation>
178 Franz 3152
  </message>
3153
  <message>
1135 cbradney 3154
   <source>Move Bookmark</source>
3155
   <translation>Přesunout záložku</translation>
178 Franz 3156
  </message>
3157
  <message>
1135 cbradney 3158
   <source>Insert Bookmark</source>
3159
   <translation>Vložit záložku</translation>
178 Franz 3160
  </message>
3161
  <message>
1135 cbradney 3162
   <source>Cancel</source>
3163
   <translation>Zrušit</translation>
178 Franz 3164
  </message>
1135 cbradney 3165
 </context>
3166
 <context>
178 Franz 3167
  <name>BookPalette</name>
3168
  <message>
1135 cbradney 3169
   <source>Bookmarks</source>
3170
   <translation>Záložky</translation>
178 Franz 3171
  </message>
1135 cbradney 3172
 </context>
3173
 <context>
178 Franz 3174
  <name>ButtonIcon</name>
3175
  <message>
1135 cbradney 3176
   <source>Icon Placement</source>
3177
   <translation>Umístění ikon</translation>
178 Franz 3178
  </message>
3179
  <message>
1135 cbradney 3180
   <source>Layout:</source>
3181
   <translation>Návrh úpravy sazby:</translation>
178 Franz 3182
  </message>
3183
  <message>
1135 cbradney 3184
   <source>Caption only</source>
3185
   <translation>Jen popisky</translation>
178 Franz 3186
  </message>
3187
  <message>
1135 cbradney 3188
   <source>Icon only</source>
3189
   <translation>Jen ikony </translation>
178 Franz 3190
  </message>
3191
  <message>
1135 cbradney 3192
   <source>Caption below Icon</source>
3193
   <translation>Popisky pod ikonami</translation>
178 Franz 3194
  </message>
3195
  <message>
1135 cbradney 3196
   <source>Caption above Icon</source>
3197
   <translation>Popisky nad ikonami</translation>
178 Franz 3198
  </message>
3199
  <message>
1135 cbradney 3200
   <source>Caption right to Icon</source>
3201
   <translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
178 Franz 3202
  </message>
3203
  <message>
1135 cbradney 3204
   <source>Caption left to Icon</source>
3205
   <translation>Popisky vlevo od ikon</translation>
178 Franz 3206
  </message>
3207
  <message>
1135 cbradney 3208
   <source>Caption overlays Icon</source>
3209
   <translation>Popisky překrývají ikony</translation>
178 Franz 3210
  </message>
3211
  <message>
1135 cbradney 3212
   <source>Scale:</source>
3213
   <translation>Měřítko:</translation>
178 Franz 3214
  </message>
3215
  <message>
1135 cbradney 3216
   <source>Always</source>
3217
   <translation>Vždy</translation>
178 Franz 3218
  </message>
3219
  <message>
1135 cbradney 3220
   <source>When Icon is too small</source>
3221
   <translation>Když jsou ikony příliš malé</translation>
178 Franz 3222
  </message>
3223
  <message>
1135 cbradney 3224
   <source>When Icon is too big</source>
3225
   <translation>Když jsou ikony příliš velké</translation>
178 Franz 3226
  </message>
3227
  <message>
1135 cbradney 3228
   <source>Never</source>
3229
   <translation>Nikdy</translation>
178 Franz 3230
  </message>
3231
  <message>
1135 cbradney 3232
   <source>Scale How:</source>
3233
   <translation>Jak změnit:</translation>
178 Franz 3234
  </message>
3235
  <message>
1135 cbradney 3236
   <source>Proportional</source>
3237
   <translation>Proporcionálně</translation>
178 Franz 3238
  </message>
3239
  <message>
1135 cbradney 3240
   <source>Non Proportional</source>
3241
   <translation>Neproporcionálně</translation>
178 Franz 3242
  </message>
3243
  <message>
1135 cbradney 3244
   <source>Icon</source>
3245
   <translation>Ikona</translation>
178 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
1135 cbradney 3248
   <source>OK</source>
3249
   <translation>OK</translation>
178 Franz 3250
  </message>
3251
  <message>
1135 cbradney 3252
   <source>Cancel</source>
3253
   <translation>Zrušit</translation>
178 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
1135 cbradney 3256
   <source>Reset</source>
3257
   <translation>Vynulovat</translation>
178 Franz 3258
  </message>
1135 cbradney 3259
 </context>
3260
 <context>
178 Franz 3261
  <name>CMSPrefs</name>
3262
  <message>
1135 cbradney 3263
   <source>Color Management Settings</source>
3264
   <translation>Nastavení správy barev</translation>
178 Franz 3265
  </message>
3266
  <message>
1135 cbradney 3267
   <source>System Profiles</source>
3268
   <translation>Systémové profily</translation>
178 Franz 3269
  </message>
3270
  <message>
1135 cbradney 3271
   <source>Rendering Intents</source>
3272
   <translation>Účel reprodukce (rendering)</translation>
178 Franz 3273
  </message>
3274
  <message>
1135 cbradney 3275
   <source>Perceptual</source>
3276
   <translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
178 Franz 3277
  </message>
3278
  <message>
1135 cbradney 3279
   <source>Relative Colorimetric</source>
3280
   <translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
178 Franz 3281
  </message>
3282
  <message>
1135 cbradney 3283
   <source>Saturation</source>
3284
   <translation>Sytost</translation>
178 Franz 3285
  </message>
3286
  <message>
1135 cbradney 3287
   <source>Absolute Colorimetric</source>
3288
   <translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
178 Franz 3289
  </message>
3290
  <message>
1135 cbradney 3291
   <source>Default color profile for imported images</source>
3292
   <translation>Implicitní barevný profil na importované obrázky</translation>
262 Franz 3293
  </message>
3294
  <message>
1135 cbradney 3295
   <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3296
   <translation>Implicitní barevný profil na plné barvy na straně</translation>
262 Franz 3297
  </message>
3298
  <message>
1135 cbradney 3299
   <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
262 Franz 3300
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1135 cbradney 3301
   <translation>Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
263 Franz 3302
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
262 Franz 3303
  </message>
3304
  <message>
1135 cbradney 3305
   <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
262 Franz 3306
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1135 cbradney 3307
   <translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
263 Franz 3308
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
262 Franz 3309
  </message>
3310
  <message>
1135 cbradney 3311
   <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
262 Franz 3312
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1135 cbradney 3313
   <translation>Implicitní účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
263 Franz 3314
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
262 Franz 3315
  </message>
3316
  <message>
1135 cbradney 3317
   <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
262 Franz 3318
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1135 cbradney 3319
   <translation>Implicitní účel reprodukce tiskárny. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
263 Franz 3320
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
262 Franz 3321
  </message>
3322
  <message>
1135 cbradney 3323
   <source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
262 Franz 3324
based on the chosen printer profile.</source>
1135 cbradney 3325
   <translation>Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
262 Franz 3326
  </message>
3327
  <message>
1135 cbradney 3328
   <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
262 Franz 3329
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1135 cbradney 3330
   <translation>Výsledek tisku barev bývá rozdílný od toho, jak jsou zobrazeny barvy na monitoru.
263 Franz 3331
Proto jsou důležité kvalitní profily.</translation>
262 Franz 3332
  </message>
3333
  <message>
1135 cbradney 3334
   <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
262 Franz 3335
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1135 cbradney 3336
   <translation>Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
263 Franz 3337
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
262 Franz 3338
  </message>
341 Franz 3339
  <message>
1135 cbradney 3340
   <source>&amp;Activate Color Management</source>
3341
   <translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
341 Franz 3342
  </message>
3343
  <message>
1135 cbradney 3344
   <source>&amp;Pictures:</source>
3345
   <translation>&amp;Obrázky:</translation>
341 Franz 3346
  </message>
3347
  <message>
1135 cbradney 3348
   <source>&amp;Solid Colors:</source>
3349
   <translation>&amp;Plné barvy (Solid colors):</translation>
341 Franz 3350
  </message>
3351
  <message>
1135 cbradney 3352
   <source>&amp;Monitor:</source>
3353
   <translation>&amp;Monitor:</translation>
341 Franz 3354
  </message>
3355
  <message>
1135 cbradney 3356
   <source>P&amp;rinter:</source>
3357
   <translation>&amp;Tiskárna:</translation>
341 Franz 3358
  </message>
3359
  <message>
1135 cbradney 3360
   <source>M&amp;onitor:</source>
3361
   <translation>Mo&amp;nitor:</translation>
341 Franz 3362
  </message>
3363
  <message>
1135 cbradney 3364
   <source>Pr&amp;inter:</source>
3365
   <translation>Tis&amp;kárna:</translation>
341 Franz 3366
  </message>
3367
  <message>
1135 cbradney 3368
   <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
3369
   <translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
341 Franz 3370
  </message>
3371
  <message>
1135 cbradney 3372
   <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
3373
   <translation>Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
341 Franz 3374
  </message>
3375
  <message>
1135 cbradney 3376
   <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
3377
   <translation>Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
341 Franz 3378
  </message>
3379
  <message>
1135 cbradney 3380
   <source>&amp;OK</source>
3381
   <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3382
  </message>
3383
  <message>
1135 cbradney 3384
   <source>&amp;Cancel</source>
3385
   <translation>&amp;Zrušit</translation>
341 Franz 3386
  </message>
1135 cbradney 3387
 </context>
3388
 <context>
178 Franz 3389
  <name>CMYKChoose</name>
3390
  <message>
1135 cbradney 3391
   <source>Edit Color</source>
3392
   <translation>Upravit barvu</translation>
178 Franz 3393
  </message>
3394
  <message>
1135 cbradney 3395
   <source>CMYK</source>
3396
   <translation>CMYK</translation>
178 Franz 3397
  </message>
3398
  <message>
1135 cbradney 3399
   <source>RGB</source>
3400
   <translation>RGB</translation>
178 Franz 3401
  </message>
3402
  <message>
1135 cbradney 3403
   <source>Web Safe RGB</source>
3404
   <translation>RGB pro web</translation>
178 Franz 3405
  </message>
3406
  <message>
1135 cbradney 3407
   <source>New</source>
3408
   <translation>Nový</translation>
178 Franz 3409
  </message>
3410
  <message>
1135 cbradney 3411
   <source>Old</source>
3412
   <translation>Starý</translation>
178 Franz 3413
  </message>
3414
  <message>
1135 cbradney 3415
   <source>OK</source>
3416
   <translation>OK</translation>
178 Franz 3417
  </message>
3418
  <message>
1135 cbradney 3419
   <source>C:</source>
3420
   <translation>C:</translation>
178 Franz 3421
  </message>
3422
  <message>
1135 cbradney 3423
   <source>M:</source>
3424
   <translation>M:</translation>
178 Franz 3425
  </message>
3426
  <message>
1135 cbradney 3427
   <source>Y:</source>
3428
   <translation>Y:</translation>
178 Franz 3429
  </message>
3430
  <message>
1135 cbradney 3431
   <source>K:</source>
3432
   <translation>K:</translation>
178 Franz 3433
  </message>
3434
  <message>
1135 cbradney 3435
   <source>Dynamic Color Bars</source>
3436
   <translation>Mřížky s dynamickými barvami</translation>
178 Franz 3437
  </message>
3438
  <message>
1135 cbradney 3439
   <source>Static Color Bars</source>
3440
   <translation>Mřížky se statickými barvami</translation>
178 Franz 3441
  </message>
3442
  <message>
1135 cbradney 3443
   <source>R:</source>
3444
   <translation>R:</translation>
178 Franz 3445
  </message>
3446
  <message>
1135 cbradney 3447
   <source>G:</source>
3448
   <translation>G:</translation>
178 Franz 3449
  </message>
3450
  <message>
1135 cbradney 3451
   <source>B:</source>
3452
   <translation>B:</translation>
178 Franz 3453
  </message>
3454
  <message>
1135 cbradney 3455
   <source> %</source>
3456
   <translation>%</translation>
218 Franz 3457
  </message>
262 Franz 3458
  <message>
1135 cbradney 3459
   <source>Warning</source>
3460
   <translation>Varování</translation>
262 Franz 3461
  </message>
3462
  <message>
1135 cbradney 3463
   <source>Name of the Color is not unique</source>
3464
   <translation>Jméno barvy není unikátní</translation>
262 Franz 3465
  </message>
281 Franz 3466
  <message>
1135 cbradney 3467
   <source>HSV-Colormap</source>
3468
   <translation>HSV-barevná mapa</translation>
293 Franz 3469
  </message>
351 Franz 3470
  <message>
1135 cbradney 3471
   <source>&amp;Name:</source>
3472
   <translation>&amp;Jméno:</translation>
351 Franz 3473
  </message>
3474
  <message>
1135 cbradney 3475
   <source>Color &amp;Model</source>
3476
   <translation>&amp;Barevný model</translation>
351 Franz 3477
  </message>
3478
  <message>
1135 cbradney 3479
   <source>&amp;OK</source>
3480
   <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3481
  </message>
3482
  <message>
1135 cbradney 3483
   <source>&amp;Cancel</source>
3484
   <translation>&amp;Zrušit</translation>
351 Franz 3485
  </message>
532 cbradney 3486
  <message>
1135 cbradney 3487
   <source>None</source>
3488
   <translation>Žádná</translation>
532 cbradney 3489
  </message>
3490
  <message>
1135 cbradney 3491
   <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3492
It's a reserved name for transparent color</source>
3493
   <translation>Nelze vytvořit barvu jménem &quot;%1&quot;.
638 fschmid 3494
Název je rezervován pro transparentní barvu</translation>
532 cbradney 3495
  </message>
1135 cbradney 3496
 </context>
3497
 <context>
178 Franz 3498
  <name>Cpalette</name>
3499
  <message>
1135 cbradney 3500
   <source>Normal</source>
3501
   <translation>Normální</translation>
178 Franz 3502
  </message>
3503
  <message>
1135 cbradney 3504
   <source>Horizontal Gradient</source>
3505
   <translation>Vodorovný přechod</translation>
178 Franz 3506
  </message>
3507
  <message>
1135 cbradney 3508
   <source>Vertical Gradient</source>
3509
   <translation>Vertikální přechod</translation>
178 Franz 3510
  </message>
3511
  <message>
1135 cbradney 3512
   <source>Diagonal Gradient</source>
3513
   <translation>Úhlopříčný přechod</translation>
178 Franz 3514
  </message>
3515
  <message>
1135 cbradney 3516
   <source>Cross Diagonal Gradient</source>
3517
   <translation>Obrácený úhlopříčný přechod</translation>
178 Franz 3518
  </message>
3519
  <message>
1135 cbradney 3520
   <source>Radial Gradient</source>
3521
   <translation>Kruhový přechod</translation>
178 Franz 3522
  </message>
3523
  <message>
1135 cbradney 3524
   <source>Opacity:</source>
3525
   <translation>Neprůsvitnost:</translation>
178 Franz 3526
  </message>
3527
  <message>
1135 cbradney 3528
   <source> %</source>
3529
   <translation>%</translation>
178 Franz 3530
  </message>
3531
  <message>
1135 cbradney 3532
   <source>None</source>
3533
   <translation>Žádné</translation>
178 Franz 3534
  </message>
218 Franz 3535
  <message>
1135 cbradney 3536
   <source>Shade:</source>
3537
   <translation>Stín:</translation>
218 Franz 3538
  </message>
3539
  <message>
1135 cbradney 3540
   <source>Edit Line Color Properties</source>
3541
   <translation>Barva obrysu</translation>
218 Franz 3542
  </message>
3543
  <message>
1135 cbradney 3544
   <source>Edit Fill Color Properties</source>
3545
   <translation>Barva výplně</translation>
218 Franz 3546
  </message>
3547
  <message>
1135 cbradney 3548
   <source>Saturation of color</source>
3549
   <translation>Sytost barvy</translation>
218 Franz 3550
  </message>
3551
  <message>
1135 cbradney 3552
   <source>Normal or gradient fill method</source>
3553
   <translation>Normální výplň nebo přechody</translation>
218 Franz 3554
  </message>
3555
  <message>
1135 cbradney 3556
   <source>Set the transparency for the color selected</source>
3557
   <translation>Nastavení průhlednosti vybrané barvy</translation>
218 Franz 3558
  </message>
3559
  <message>
1135 cbradney 3560
   <source>Color of selected object</source>
3561
   <translation>Barva vybraného objektu</translation>
218 Franz 3562
  </message>
293 Franz 3563
  <message>
1135 cbradney 3564
   <source>Free linear Gradient</source>
3565
   <translation>Volný lineární gradient</translation>
300 Franz 3566
  </message>
3567
  <message>
1135 cbradney 3568
   <source>Free radial Gradient</source>
3569
   <translation>Volný radiální gradient</translation>
300 Franz 3570
  </message>
3571
  <message>
1135 cbradney 3572
   <source>X1:</source>
3573
   <translation>X1:</translation>
300 Franz 3574
  </message>
3575
  <message>
1135 cbradney 3576
   <source>Y1:</source>
3577
   <translation>Y1:</translation>
300 Franz 3578
  </message>
3579
  <message>
1135 cbradney 3580
   <source> pt</source>
3581
   <translation>pt</translation>
300 Franz 3582
  </message>
3583
  <message>
1135 cbradney 3584
   <source>X2:</source>
3585
   <translation>X2:</translation>
300 Franz 3586
  </message>
3587
  <message>
1135 cbradney 3588
   <source>Y2:</source>
3589
   <translation>Y2:</translation>
300 Franz 3590
  </message>
3591
  <message>
1135 cbradney 3592
   <source> mm</source>
3593
   <translation>mm</translation>
769 cbradney 3594
  </message>
3595
  <message>
1135 cbradney 3596
   <source> in</source>
3597
   <translation>in</translation>
769 cbradney 3598
  </message>
1135 cbradney 3599
  <message>
3600
   <source> p</source>
3601
   <translation>p</translation>
3602
  </message>
3603
 </context>
3604
 <context>
386 Franz 3605
  <name>CsvDialog</name>
3606
  <message>
1135 cbradney 3607
   <source>CSV Importer Options</source>
3608
   <translation>Nastavení importu CSV</translation>
386 Franz 3609
  </message>
3610
  <message>
1135 cbradney 3611
   <source>Field delimiter:</source>
3612
   <translation>Oddělovač položek:</translation>
386 Franz 3613
  </message>
3614
  <message>
1135 cbradney 3615
   <source>(TAB)</source>
3616
   <translation>(TAB)</translation>
386 Franz 3617
  </message>
3618
  <message>
1135 cbradney 3619
   <source>Value delimiter:</source>
3620
   <translation>Oddělovač hodnot:</translation>
386 Franz 3621
  </message>
3622
  <message>
1135 cbradney 3623
   <source>None</source>
3624
   <translation>Žádný</translation>
386 Franz 3625
  </message>
3626
  <message>
1135 cbradney 3627
   <source>First row is a header</source>
3628
   <translation>První řádek je hlavička</translation>
386 Franz 3629
  </message>
3630
  <message>
1135 cbradney 3631
   <source>OK</source>
3632
   <translation>OK</translation>
386 Franz 3633
  </message>
3634
  <message>
1135 cbradney 3635
   <source>Cancel</source>
3636
   <translation>Zrušit</translation>
386 Franz 3637
  </message>
1135 cbradney 3638
 </context>
3639
 <context>
178 Franz 3640
  <name>CupsOptions</name>
3641
  <message>
1135 cbradney 3642
   <source>Printer Options</source>
3643
   <translation>Možnosti tiskárny</translation>
178 Franz 3644
  </message>
3645
  <message>
1135 cbradney 3646
   <source>Option</source>
3647
   <translation>Volba</translation>
178 Franz 3648
  </message>
3649
  <message>
1135 cbradney 3650
   <source>Value</source>
3651
   <translation>Hodnota</translation>
178 Franz 3652
  </message>
3653
  <message>
1135 cbradney 3654
   <source>Page Set</source>
3655
   <translation>Nastavení strany</translation>
178 Franz 3656
  </message>
3657
  <message>
1135 cbradney 3658
   <source>All Pages</source>
3659
   <translation>Všechny strany</translation>
178 Franz 3660
  </message>
3661
  <message>
1135 cbradney 3662
   <source>Even Pages only</source>
3663
   <translation>Pouze sudé strany</translation>
178 Franz 3664
  </message>
3665
  <message>
1135 cbradney 3666
   <source>Odd Pages only</source>
3667
   <translation>Pouze liché strany</translation>
178 Franz 3668
  </message>
3669
  <message>
1135 cbradney 3670
   <source>Mirror</source>
3671
   <translation>Zrcadlo</translation>
178 Franz 3672
  </message>
3673
  <message>
1135 cbradney 3674
   <source>No</source>
3675
   <translation>Ne</translation>
178 Franz 3676
  </message>
3677
  <message>
1135 cbradney 3678
   <source>Yes</source>
3679
   <translation>Ano</translation>
178 Franz 3680
  </message>
3681
  <message>