Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 11652 | Rev 12076 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
11345 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs_CZ">
11938 subik 3
<defaultcodec></defaultcodec>
1525 cbradney 4
<context>
1135 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
9729 cbradney 7
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 8
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 9
 
10
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
11
frame has some text selected the value assigned to the first character of
12
the selection is returned.
13
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
14
</source>
1525 cbradney 15
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 16
 
17
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
18
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
19
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
20
  </message>
21
  <message>
9729 cbradney 22
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1525 cbradney 23
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 24
 
25
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
26
If no document is open, returns a list of the default document colors.
27
</source>
1525 cbradney 28
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 29
 
30
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
31
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1525 cbradney 35
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 36
 
37
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
38
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
39
Returns true if a new document was created.
40
</source>
1525 cbradney 41
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 42
 
43
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
44
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
45
pokud je dokument vytvořen.</translation>
46
  </message>
47
  <message>
9729 cbradney 48
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1525 cbradney 49
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 50
 
51
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
52
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
53
</source>
1525 cbradney 54
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 55
 
56
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
57
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
58
  </message>
59
  <message>
9729 cbradney 60
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1525 cbradney 61
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 62
 
63
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
64
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
65
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
66
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
67
</source>
1525 cbradney 68
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 69
 
70
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
11938 subik 71
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 72
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
73
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
74
  </message>
75
  <message>
11938 subik 76
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="22"/>
1525 cbradney 77
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 78
 
79
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
80
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
81
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
82
</source>
1525 cbradney 83
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 84
 
85
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
86
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
87
úrovni skriptu.</translation>
88
  </message>
89
  <message>
9729 cbradney 90
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1525 cbradney 91
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 92
 
93
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
94
coordinates are given in the current measurement units of the document
95
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
96
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
97
is not given Scribus will create one for you.
98
 
1525 cbradney 99
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 100
</source>
1525 cbradney 101
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 102
 
11938 subik 103
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
104
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
1135 cbradney 105
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
106
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
107
 
108
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
109
  </message>
110
  <message>
9729 cbradney 111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1525 cbradney 112
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
115
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 116
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 117
</source>
1525 cbradney 118
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 119
 
120
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
11938 subik 121
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1525 cbradney 122
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 123
  </message>
124
  <message>
9729 cbradney 125
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1525 cbradney 126
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 127
 
128
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 129
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 130
</source>
1525 cbradney 131
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 132
 
133
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
134
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
135
  </message>
136
  <message>
9729 cbradney 137
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 138
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
139
 
140
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
141
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
142
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
143
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
144
master page for the new page.
145
 
146
May raise IndexError if the page number is out of range
147
</source>
3846 subik 148
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
149
 
150
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
151
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
152
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
153
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
154
master page for the new page.
155
 
156
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 157
  </message>
158
  <message>
11345 subik 159
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="18"/>
3064 cbradney 160
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
161
 
162
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
163
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
164
</source>
11938 subik 165
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 166
 
167
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
168
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 169
  </message>
3824 cbradney 170
  <message>
11345 subik 171
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 172
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
173
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
174
 
175
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
176
following meaning:
177
 
178
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
179
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
180
 
181
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
182
margins
183
 
184
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
185
 
186
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
187
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
188
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
189
 
190
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
191
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
192
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
193
 
194
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
195
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
196
PAGE_4 is 4-fold.
197
 
198
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
199
Indexed from 0 (0 = first).
200
 
11345 subik 201
numPage = Number of pages to be created.
202
 
3824 cbradney 203
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
204
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
205
is not in points, make sure to account for this.
206
 
207
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 208
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 209
 
210
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
211
</source>
11938 subik 212
    <translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 213
 
11345 subik 214
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 215
 
216
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
217
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
218
 
11345 subik 219
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 220
 
221
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
222
 
223
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
224
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
225
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
226
 
227
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
228
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
229
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
230
 
231
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
232
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
233
PAGE_4 is 4-fold.
234
 
235
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
236
Indexed from 0 (0 = first).
237
 
6434 cbradney 238
numPage = Number of pages to be created.
239
 
240
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
241
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
242
is not in points, make sure to account for this.
243
 
11345 subik 244
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 245
 
11345 subik 246
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 247
  </message>
1525 cbradney 248
</context>
249
<context>
1135 cbradney 250
  <name>@default</name>
251
  <message>
9729 cbradney 252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1525 cbradney 253
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 254
 
255
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
256
has some text selected the value assigned to the first character
257
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
258
selected item is used.
259
</source>
1525 cbradney 260
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 261
 
11938 subik 262
Vrátí jméno písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
1135 cbradney 263
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
264
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
265
  </message>
266
  <message>
9729 cbradney 267
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1525 cbradney 268
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 269
 
270
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
271
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
272
</source>
1525 cbradney 273
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 274
 
275
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
276
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
277
  </message>
278
  <message>
11938 subik 279
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="57"/>
1525 cbradney 280
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 281
 
282
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
283
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
284
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
285
selected item is used.
286
</source>
1525 cbradney 287
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 288
 
289
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
290
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
291
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
292
  </message>
293
  <message>
11938 subik 294
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="69"/>
1525 cbradney 295
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 296
 
297
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
298
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
299
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
300
used.
301
</source>
1525 cbradney 302
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 303
 
304
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
305
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
306
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
307
  </message>
308
  <message>
11938 subik 309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1525 cbradney 310
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 311
 
312
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
313
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
314
</source>
1525 cbradney 315
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 316
 
317
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
318
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
319
  </message>
320
  <message>
11938 subik 321
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1525 cbradney 322
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 323
 
324
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
325
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
326
</source>
1525 cbradney 327
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 328
 
329
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
330
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
331
  </message>
332
  <message>
11938 subik 333
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1525 cbradney 334
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 335
 
336
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
337
given the currently selected item is used.
338
</source>
1525 cbradney 339
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 340
 
341
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
342
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
343
  </message>
344
  <message>
11938 subik 345
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="111"/>
1525 cbradney 346
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 347
 
348
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 349
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 350
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
351
used.
352
</source>
1525 cbradney 353
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 354
 
355
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
11938 subik 356
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1135 cbradney 357
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
358
  </message>
359
  <message>
11938 subik 360
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
1525 cbradney 361
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 362
 
363
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
364
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
365
currently selected item is used.
366
 
367
May throw ValueError if the font cannot be found.
368
</source>
1525 cbradney 369
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 370
 
371
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
372
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
373
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
374
 
375
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
376
  </message>
377
  <message>
11938 subik 378
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
1525 cbradney 379
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 380
 
381
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
382
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
383
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
384
currently selected item is used.
385
 
1525 cbradney 386
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 387
</source>
1525 cbradney 388
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 389
 
390
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
391
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 392
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 393
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
394
 
395
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
396
  </message>
397
  <message>
11938 subik 398
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
1525 cbradney 399
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 400
 
401
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
402
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
403
item is used.
404
 
405
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
406
</source>
1525 cbradney 407
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 408
 
409
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
410
je uváděna v bodech.
411
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
412
 
413
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
414
  </message>
415
  <message>
11938 subik 416
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="177"/>
1525 cbradney 417
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 418
 
419
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
420
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
421
 
422
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
423
</source>
1525 cbradney 424
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 425
 
426
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
427
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
428
 
429
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
430
  </message>
431
  <message>
11938 subik 432
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="189"/>
1525 cbradney 433
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 434
 
435
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
436
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
437
 
438
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
439
</source>
1525 cbradney 440
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 441
 
442
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
443
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
444
 
445
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
446
  </message>
447
  <message>
11938 subik 448
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="202"/>
1525 cbradney 449
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 450
 
451
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
452
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
453
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
454
 
455
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
456
</source>
1525 cbradney 457
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 458
 
459
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
460
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
461
 
462
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
463
  </message>
464
  <message>
11938 subik 465
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="216"/>
1525 cbradney 466
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 467
 
468
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
469
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
470
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
471
selected item is used.
472
 
473
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
474
</source>
3846 subik 475
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 476
 
477
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
478
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
479
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
480
 
481
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
482
  </message>
483
  <message>
11938 subik 484
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="227"/>
1525 cbradney 485
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 486
 
487
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
488
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
489
selected item is used.
490
</source>
1525 cbradney 491
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 492
 
493
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
494
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
495
  </message>
496
  <message>
11938 subik 497
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="238"/>
1525 cbradney 498
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 499
 
500
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
501
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
502
given the currently selected item is used.
503
</source>
1525 cbradney 504
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 505
 
506
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
507
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
508
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
509
  </message>
510
  <message>
11938 subik 511
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1525 cbradney 512
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 513
 
514
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
515
selected item is used.
516
</source>
1525 cbradney 517
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 518
 
11938 subik 519
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1135 cbradney 520
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
521
  </message>
522
  <message>
11938 subik 523
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
1525 cbradney 524
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 525
 
526
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
527
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
528
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
529
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
530
used.
531
</source>
1525 cbradney 532
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 533
 
534
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
535
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 536
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 537
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
538
  </message>
539
  <message>
11938 subik 540
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="274"/>
1525 cbradney 541
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 542
 
543
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
544
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
545
and must not link to or be linked from any other frames already.
546
 
547
May throw ScribusException if linking rules are violated.
548
</source>
1525 cbradney 549
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 550
 
551
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
552
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
553
 
554
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
555
  </message>
556
  <message>
11938 subik 557
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="291"/>
1525 cbradney 558
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 559
 
560
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
561
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 562
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 563
 
564
May throw ScribusException if linking rules are violated.
565
</source>
1525 cbradney 566
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 567
 
568
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 569
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 570
 
571
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
572
  </message>
573
  <message>
11938 subik 574
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="304"/>
1525 cbradney 575
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 576
 
577
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
578
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 579
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 580
 
11938 subik 581
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1135 cbradney 582
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
583
  </message>
584
  <message>
9729 cbradney 585
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1525 cbradney 586
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 587
 
588
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
589
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
590
the value of the named color from the default document colors.
591
 
1525 cbradney 592
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 593
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
594
</source>
1525 cbradney 595
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 596
 
597
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
598
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
599
 
600
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
601
ValueError (chybné parametry).</translation>
602
  </message>
603
  <message>
9729 cbradney 604
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1525 cbradney 605
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 606
 
607
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
608
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
609
Color components should be in the range from 0 to 255.
610
 
1525 cbradney 611
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 612
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
613
</source>
1525 cbradney 614
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 615
 
616
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 617
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 618
 
619
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
620
(chybné parametry).</translation>
621
  </message>
622
  <message>
9729 cbradney 623
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1525 cbradney 624
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 625
 
626
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
627
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
628
&quot;None&quot; - transparent.
629
 
630
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
631
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
632
 
1525 cbradney 633
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 634
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
635
</source>
1525 cbradney 636
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 637
 
638
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
639
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
640
průhlednou &quot;None&quot;.
641
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
642
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
643
 
644
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
645
(chybné parametry).</translation>
646
  </message>
647
  <message>
9729 cbradney 648
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1525 cbradney 649
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 650
 
651
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
652
 
1525 cbradney 653
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 654
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
655
</source>
1525 cbradney 656
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 657
 
658
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
659
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
660
(chybné parametry).</translation>
661
  </message>
662
  <message>
9729 cbradney 663
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1525 cbradney 664
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 665
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 666
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 667
 
668
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
669
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
670
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
671
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
672
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
673
 
674
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
675
at 1.
676
 
677
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
678
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
679
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
680
can be binary-ORed with button constants:
681
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
682
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
683
 
684
Usage examples:
1525 cbradney 685
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
686
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 687
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 688
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 689
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
690
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
691
 
692
Defined button and icon constants:
693
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
694
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
695
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
696
</source>
1525 cbradney 697
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
698
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 699
 
700
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
701
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
702
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
703
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
704
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
705
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
706
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
707
v binárním OR s BUTTON konstantami:
708
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
709
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
710
Příklady:
1525 cbradney 711
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
712
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 713
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 714
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
715
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 716
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
717
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
718
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
719
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
720
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
721
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
722
  </message>
723
  <message>
9729 cbradney 724
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1525 cbradney 725
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 726
 
1525 cbradney 727
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
728
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 729
 
1525 cbradney 730
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 731
</source>
1525 cbradney 732
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 733
 
734
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
735
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
736
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 737
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 738
  </message>
739
  <message>
9729 cbradney 740
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1525 cbradney 741
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 742
 
743
Closes the current document without prompting to save.
744
 
745
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
746
</source>
1525 cbradney 747
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 748
 
749
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
750
 
751
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
752
  </message>
753
  <message>
9729 cbradney 754
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1525 cbradney 755
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 756
 
757
Returns true if there is a document open.
758
</source>
1525 cbradney 759
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 760
 
761
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
762
  </message>
763
  <message>
9729 cbradney 764
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1525 cbradney 765
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 766
 
767
Opens the document &quot;name&quot;.
768
 
769
May raise ScribusError if the document could not be opened.
770
</source>
1525 cbradney 771
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 772
 
773
Otevře dokument &quot;name&quot;.
774
 
775
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
776
  </message>
777
  <message>
9729 cbradney 778
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1525 cbradney 779
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 780
 
781
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
782
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
783
save file dialog.
784
 
785
If the save fails, there is currently no way to tell.
786
</source>
1525 cbradney 787
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 788
 
789
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
790
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
791
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
792
  </message>
793
  <message>
9729 cbradney 794
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1525 cbradney 795
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 796
 
797
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
798
relative path).
799
 
800
May raise ScribusError if the save fails.
801
</source>
1525 cbradney 802
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 803
 
804
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
805
relativní cesta souborového systému.
806
 
807
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
808
  </message>
809
  <message>
11345 subik 810
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
1525 cbradney 811
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 812
 
813
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 814
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 815
constants.
816
</source>
11938 subik 817
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 818
 
819
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
11938 subik 820
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
1135 cbradney 821
  </message>
822
  <message>
9729 cbradney 823
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1525 cbradney 824
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 825
 
826
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 827
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 828
 
829
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
830
</source>
1525 cbradney 831
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 832
 
833
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
834
konstanty UNIT_*.
835
 
836
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
837
  </message>
838
  <message>
9729 cbradney 839
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1525 cbradney 840
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 841
 
842
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
843
of the UNIT_* constants:
844
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
845
</source>
1525 cbradney 846
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 847
 
848
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
849
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
850
  </message>
851
  <message>
9729 cbradney 852
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1525 cbradney 853
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 854
 
855
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
856
current document.
857
</source>
1525 cbradney 858
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 859
 
860
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
861
  </message>
862
  <message>
9729 cbradney 863
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1525 cbradney 864
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 865
 
866
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
867
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
868
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
869
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
870
</source>
1525 cbradney 871
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 872
 
873
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
874
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
11345 subik 875
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
876
</translation>
1135 cbradney 877
  </message>
878
  <message>
11652 cbradney 879
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1525 cbradney 880
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 881
 
882
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
883
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
884
</source>
1525 cbradney 885
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 886
 
11938 subik 887
Vrátí jméno barvy linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 888
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
889
  </message>
890
  <message>
11652 cbradney 891
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1525 cbradney 892
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 893
 
894
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
895
is not given the currently selected Item is used.
896
</source>
1525 cbradney 897
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 898
 
11938 subik 899
Vrátí tloušťku linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 900
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
901
  </message>
902
  <message>
11938 subik 903
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
1525 cbradney 904
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 905
 
906
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
907
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
908
</source>
1525 cbradney 909
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 910
 
911
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
912
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
913
  </message>
914
  <message>
11938 subik 915
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="92"/>
1525 cbradney 916
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 917
 
918
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
919
the currently selected item is used. The join types are:
920
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
921
</source>
11938 subik 922
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 923
 
11938 subik 924
Vrátí typ spojení linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 925
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
926
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
927
  </message>
928
  <message>
11938 subik 929
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="103"/>
1525 cbradney 930
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 931
 
932
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
933
currently selected item is used. The cap types are:
934
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
935
</source>
1525 cbradney 936
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 937
 
11938 subik 938
Vrátí typ ukončení linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 939
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
940
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
941
  </message>
942
  <message>
11938 subik 943
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="114"/>
1525 cbradney 944
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 945
 
946
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
947
currently selected item is used. Line style constants are:
948
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
949
</source>
1525 cbradney 950
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 951
 
11938 subik 952
Vrátí styl linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 953
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
954
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
955
  </message>
956
  <message>
11938 subik 957
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
1525 cbradney 958
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 959
 
960
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
961
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
962
</source>
1525 cbradney 963
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 964
 
965
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
966
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
967
  </message>
968
  <message>
11938 subik 969
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="135"/>
1525 cbradney 970
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 971
 
972
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
973
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
974
</source>
1525 cbradney 975
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 976
 
977
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
978
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
979
  </message>
980
  <message>
11938 subik 981
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1525 cbradney 982
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 983
 
984
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
985
given the currently selected item is used.
986
</source>
1525 cbradney 987
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 988
 
989
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
990
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
991
  </message>
992
  <message>
11938 subik 993
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="169"/>
1525 cbradney 994
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 995
 
996
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
997
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 998
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 999
for reference.
1000
</source>
1525 cbradney 1001
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1002
 
1003
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1004
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1005
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
1135 cbradney 1006
  </message>
1007
  <message>
11938 subik 1008
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
1525 cbradney 1009
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1010
 
1011
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1012
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1013
is used.
1014
</source>
1525 cbradney 1015
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1016
 
1017
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1018
hodinových ručiček je kladné.
1019
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
11938 subik 1022
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1525 cbradney 1023
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1024
 
1025
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1026
</source>
1525 cbradney 1027
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1028
 
1029
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
9729 cbradney 1032
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1525 cbradney 1033
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1034
 
1035
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1036
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1037
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1038
belongs to a group, the whole group is moved.
1039
</source>
1525 cbradney 1040
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1041
 
1042
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
11938 subik 1043
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1044
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1045
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1046
  </message>
1047
  <message>
9729 cbradney 1048
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1525 cbradney 1049
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1050
 
1051
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1052
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1053
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1054
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1055
given the currently selected item is used.
1056
</source>
11938 subik 1057
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1058
 
1059
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1060
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1061
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
9729 cbradney 1064
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1525 cbradney 1065
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1066
 
1067
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1068
is not given the currently selected item is used.
1069
</source>
1525 cbradney 1070
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1071
 
1072
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1073
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1074
  </message>
1075
  <message>
9729 cbradney 1076
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1525 cbradney 1077
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1078
 
1079
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1080
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1081
second selected Object and so on.
1082
</source>
1525 cbradney 1083
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1084
 
1085
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1086
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
9729 cbradney 1089
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1525 cbradney 1090
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1091
 
1092
Returns the number of selected objects.
1093
</source>
1525 cbradney 1094
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1095
 
1096
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
9729 cbradney 1099
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1525 cbradney 1100
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1101
 
1102
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1103
</source>
1525 cbradney 1104
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1105
 
1106
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1107
  </message>
1108
  <message>
9729 cbradney 1109
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1525 cbradney 1110
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1111
 
1112
Deselects all objects in the whole document.
1113
</source>
1525 cbradney 1114
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1115
 
1116
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
9729 cbradney 1119
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1525 cbradney 1120
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1121
 
1122
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1123
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1124
items are used.
1125
</source>
1525 cbradney 1126
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1127
 
1128
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1129
použijí se vybrané objekty.</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
9729 cbradney 1132
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1525 cbradney 1133
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1134
 
1135
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1136
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1137
 
1138
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1139
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
9729 cbradney 1142
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1525 cbradney 1143
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1144
 
1145
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1146
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1147
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1148
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1149
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1150
 
1151
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1152
</source>
1525 cbradney 1153
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1154
 
1155
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1156
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1157
musí být větší než 0.
1158
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1159
 
1160
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
9729 cbradney 1163
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1525 cbradney 1164
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1165
 
1166
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1167
not given the currently selected item is used.
1168
 
1169
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1170
</source>
1525 cbradney 1171
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1172
 
1173
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1174
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1175
 
1176
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1177
  </message>
1178
  <message>
9729 cbradney 1179
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1525 cbradney 1180
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1181
 
1182
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1183
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1184
means 100 %.
1185
 
1186
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1187
</source>
1525 cbradney 1188
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1189
 
1190
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1191
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1192
Číslo 1 znamená 100%.
1193
 
1194
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1195
  </message>
1196
  <message>
9729 cbradney 1197
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1525 cbradney 1198
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1199
 
1525 cbradney 1200
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1201
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1202
if locked.
1203
</source>
1525 cbradney 1204
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1205
 
1206
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1207
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1208
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
9729 cbradney 1211
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1525 cbradney 1212
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1213
 
1214
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1215
currently selected item is used.
1216
</source>
1525 cbradney 1217
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1218
 
1219
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1220
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
11938 subik 1223
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="31"/>
1525 cbradney 1224
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1225
 
1226
Returns a list with the names of all available fonts.
1227
</source>
1525 cbradney 1228
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1229
 
1230
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
11938 subik 1233
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="41"/>
1525 cbradney 1234
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1235
 
1525 cbradney 1236
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1237
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1238
</source>
1525 cbradney 1239
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1240
 
1241
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1242
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1243
  </message>
1244
  <message>
11938 subik 1245
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="69"/>
1525 cbradney 1246
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1247
 
1248
Returns a list with the names of all defined layers.
1249
</source>
1525 cbradney 1250
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1251
 
1252
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
11938 subik 1255
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="81"/>
1525 cbradney 1256
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1257
 
1258
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1259
 
1525 cbradney 1260
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1261
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1262
</source>
1525 cbradney 1263
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1264
 
1265
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1266
 
1267
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1268
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
11938 subik 1271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="90"/>
1525 cbradney 1272
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1273
 
1274
Returns the name of the current active layer.
1275
</source>
1525 cbradney 1276
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1277
 
1278
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
11938 subik 1281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="103"/>
1525 cbradney 1282
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1283
 
1284
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1285
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1286
 
1525 cbradney 1287
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1288
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1289
</source>
1525 cbradney 1290
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1291
 
1292
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1293
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1294
 
1295
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1296
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1297
  </message>
1298
  <message>
11938 subik 1299
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="116"/>
1525 cbradney 1300
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1301
 
1302
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1303
the layer is invisible.
1304
 
1525 cbradney 1305
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1306
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1307
</source>
1525 cbradney 1308
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1309
 
1310
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1311
false, bude vrstva neviditelná.
1312
 
1313
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1314
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
11345 subik 1317
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="129"/>
1525 cbradney 1318
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1319
 
1320
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1321
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1322
 
1525 cbradney 1323
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1324
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1325
</source>
11938 subik 1326
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1327
 
1328
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1329
false, nebude vrstva tisknuta.
1330
 
1331
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1332
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
11938 subik 1335
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
1525 cbradney 1336
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1337
 
1525 cbradney 1338
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1339
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1340
 
1525 cbradney 1341
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1342
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1343
</source>
1525 cbradney 1344
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1345
 
1346
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1347
nebo vrstva neexistuje.
1348
 
1349
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1350
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
11938 subik 1353
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="181"/>
1525 cbradney 1354
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1355
 
1356
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1357
 
1525 cbradney 1358
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1359
</source>
1525 cbradney 1360
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1361
 
1362
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1363
 
1364
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
11938 subik 1367
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="190"/>
1525 cbradney 1368
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1369
 
1370
Returns a string with the -lang value.
1371
</source>
1525 cbradney 1372
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1373
 
11938 subik 1374
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
1135 cbradney 1375
  </message>
1376
  <message>
9729 cbradney 1377
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1525 cbradney 1378
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1379
 
1380
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1381
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1382
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1383
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1384
is not given Scribus will create one for you.
1385
 
1525 cbradney 1386
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1387
</source>
1525 cbradney 1388
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1389
 
1390
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
11938 subik 1391
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1392
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1393
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1394
 
1395
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1396
  </message>
1397
  <message>
9729 cbradney 1398
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1525 cbradney 1399
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1400
 
1401
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1402
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1403
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1404
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1405
create one for you.
1406
 
1525 cbradney 1407
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1408
</source>
1525 cbradney 1409
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1410
 
1411
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1412
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1413
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1414
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1415
 
1416
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
9729 cbradney 1419
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1525 cbradney 1420
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1421
 
1422
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1423
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1424
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1425
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1426
given Scribus will create one for you.
1427
 
1525 cbradney 1428
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1429
</source>
1525 cbradney 1430
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1431
 
1432
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1433
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1434
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1435
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1436
 
1437
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
9729 cbradney 1440
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1525 cbradney 1441
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1442
 
1443
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1444
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1445
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1446
object because you need this name for further access to that object. If
1447
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1448
 
1525 cbradney 1449
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1450
</source>
1525 cbradney 1451
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1452
 
11938 subik 1453
Vytvoří novou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1454
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1455
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1456
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1457
 
1458
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
9729 cbradney 1461
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1525 cbradney 1462
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1463
 
1464
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1465
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1466
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1467
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1468
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1469
Scribus will create one for you.
1470
 
1525 cbradney 1471
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1472
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1473
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1474
</source>
1525 cbradney 1475
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1476
 
11938 subik 1477
Vytvoří novou lomenou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1478
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1479
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1480
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1481
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1482
 
1483
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1484
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
9729 cbradney 1487
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1525 cbradney 1488
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1489
 
1490
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1491
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1492
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1493
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1494
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1495
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1496
identifier for the object because you need this name for further access to that
1497
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1498
 
1525 cbradney 1499
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1500
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1501
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1502
</source>
1525 cbradney 1503
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1504
 
1505
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1506
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1507
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1508
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1509
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1510
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1511
bod jako první.
1512
 
1513
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1514
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
9729 cbradney 1517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1525 cbradney 1518
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1519
 
1520
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1521
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1522
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1523
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1524
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1525
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1526
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1527
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1528
for you.
1529
 
1525 cbradney 1530
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1531
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1532
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1533
</source>
1525 cbradney 1534
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1535
 
1536
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1537
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1538
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1539
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1540
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1541
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1542
 
1543
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1544
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1545
  </message>
1546
  <message>
9729 cbradney 1547
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1525 cbradney 1548
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1549
 
1550
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1551
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1552
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1553
unique identifier for the object because you need this name for further access
1554
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1555
 
1525 cbradney 1556
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1557
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1558
</source>
1525 cbradney 1559
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1560
 
1561
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1562
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1563
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1564
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1565
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1566
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1567
 
1568
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1569
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1570
  </message>
1571
  <message>
9729 cbradney 1572
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1525 cbradney 1573
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1574
 
1575
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1576
selected item is deleted.
1577
</source>
1525 cbradney 1578
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1579
 
1580
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1581
  </message>
1582
  <message>
11345 subik 1583
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="189"/>
1525 cbradney 1584
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1585
 
1586
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1587
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1588
is not passed, text flow is toggled.
1589
</source>
11938 subik 1590
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1591
 
1592
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1593
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1594
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1595
  </message>
1596
  <message>
11938 subik 1597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
1525 cbradney 1598
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1599
 
1600
Test if an object with specified name really exists in the document.
1601
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1602
returns True if there is something selected.
1603
</source>
1525 cbradney 1604
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1605
 
1606
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1607
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
11938 subik 1610
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="222"/>
1525 cbradney 1611
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1612
 
1613
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1614
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1615
</source>
1525 cbradney 1616
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1617
 
1618
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1619
použije vybraný objekt.</translation>
1620
  </message>
1621
  <message>
11938 subik 1622
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="235"/>
1525 cbradney 1623
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1624
 
1625
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1626
</source>
1525 cbradney 1627
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1628
 
1629
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1630
  </message>
1631
  <message>
9729 cbradney 1632
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1525 cbradney 1633
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1634
 
1635
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1636
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1637
</source>
1525 cbradney 1638
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1639
 
1640
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1641
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
9729 cbradney 1644
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1525 cbradney 1645
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1646
 
1647
Redraws all pages.
1648
</source>
1525 cbradney 1649
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1650
  </message>
1651
  <message>
11938 subik 1652
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="56"/>
1525 cbradney 1653
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1654
 
1655
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1656
 
1657
May raise ScribusError if the save failed.
1658
</source>
1525 cbradney 1659
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1660
 
1661
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1662
  </message>
1663
  <message>
11938 subik 1664
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="69"/>
1525 cbradney 1665
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1666
 
1667
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1668
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1669
page number is.
1670
 
1671
May raise IndexError if the page number is out of range
1672
</source>
1525 cbradney 1673
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1674
 
1675
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1676
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1677
 
1678
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1679
  </message>
1680
  <message>
11345 subik 1681
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="82"/>
1525 cbradney 1682
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1683
 
1684
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1685
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1686
just sets the page that script commands will operates on.
1687
 
1688
May raise IndexError if the page number is out of range.
1689
</source>
11938 subik 1690
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1691
 
1692
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1693
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1694
příkazy).
1695
 
1696
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
11938 subik 1699
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1525 cbradney 1700
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1701
 
1702
Returns the number of pages in the document.
1703
</source>
1525 cbradney 1704
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1705
  </message>
1706
  <message>
11938 subik 1707
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="101"/>
1525 cbradney 1708
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1709
 
1710
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1711
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1712
</source>
1525 cbradney 1713
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1714
 
1715
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
11938 subik 1716
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1135 cbradney 1717
  </message>
1718
  <message>
11938 subik 1719
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="114"/>
1525 cbradney 1720
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1721
 
1722
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1723
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1724
 
1725
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1726
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1727
</source>
1525 cbradney 1728
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1729
 
1730
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
11938 subik 1731
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1732
Např.:
1733
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1734
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
11938 subik 1737
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1525 cbradney 1738
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1739
 
1740
See getHGuides.
1741
</source>
11938 subik 1742
    <translation>Viz getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1743
  </message>
1744
  <message>
11938 subik 1745
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1525 cbradney 1746
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1747
 
1748
See setHGuides.
1749
</source>
11938 subik 1750
    <translation>Viz setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1751
  </message>
1752
  <message>
11938 subik 1753
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="142"/>
1525 cbradney 1754
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1755
 
1525 cbradney 1756
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1757
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1758
</source>
1525 cbradney 1759
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1760
 
11938 subik 1761
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
1135 cbradney 1762
a getPageMargins()</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
11938 subik 1765
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="158"/>
1525 cbradney 1766
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1767
 
1768
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1769
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1770
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1771
the page...
1772
</source>
1525 cbradney 1773
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1774
 
1775
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1776
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1777
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
9729 cbradney 1780
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1525 cbradney 1781
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1782
 
1783
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1784
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1785
currently selected item is used.
1786
</source>
1525 cbradney 1787
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1788
 
1789
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1790
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1791
vybraný objekt.</translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
11938 subik 1794
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="67"/>
1525 cbradney 1795
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1796
 
1797
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1798
is not given the currently selected item is used.
1799
</source>
1525 cbradney 1800
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1801
 
11938 subik 1802
Nastaví barvu &quot;color&quot; linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1803
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1804
  </message>
1805
  <message>
11938 subik 1806
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="104"/>
1525 cbradney 1807
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1808
 
1809
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1810
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1811
given the currently selected item is used.
1812
 
1813
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1814
</source>
1525 cbradney 1815
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1816
 
11938 subik 1817
Nastaví šířku linky objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1818
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1819
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1820
 
1821
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
11938 subik 1824
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="81"/>
1525 cbradney 1825
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1826
 
1827
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1828
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1829
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1830
is used.
1831
 
1832
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1833
</source>
1525 cbradney 1834
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1835
 
11938 subik 1836
Nastaví stín linek objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1837
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1838
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1839
 
1840
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1841
  </message>
1842
  <message>
11938 subik 1843
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="115"/>
1525 cbradney 1844
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1845
 
1846
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1847
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1848
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1849
</source>
1525 cbradney 1850
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1851
 
11938 subik 1852
Nastaví typ spojení linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1135 cbradney 1853
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1854
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1135 cbradney 1855
  </message>
1856
  <message>
11938 subik 1857
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="126"/>
1525 cbradney 1858
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1859
 
1860
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1861
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1862
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1863
</source>
1525 cbradney 1864
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1865
 
11938 subik 1866
Nastaví styl konce linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1135 cbradney 1867
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1868
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1135 cbradney 1869
  </message>
1870
  <message>
11938 subik 1871
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="137"/>
1525 cbradney 1872
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1873
 
1874
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1875
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1876
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1877
</source>
1525 cbradney 1878
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1879
 
11938 subik 1880
Nastaví styl linky objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1135 cbradney 1881
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1882
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1135 cbradney 1883
  </message>
1884
  <message>
11938 subik 1885
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="47"/>
1525 cbradney 1886
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1887
 
1888
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1889
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1890
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1891
Item is used.
1892
 
1893
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1894
</source>
1525 cbradney 1895
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1896
 
1897
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1898
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1899
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1900
 
1901
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1902
  </message>
1903
  <message>
11938 subik 1904
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
1525 cbradney 1905
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1906
 
1907
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1908
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1909
 
1910
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1911
</source>
1525 cbradney 1912
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1913
 
1914
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1915
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1916
 
1917
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1918
  </message>
1919
  <message>
11938 subik 1920
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="161"/>
1525 cbradney 1921
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1922
 
1923
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1924
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1925
 
1525 cbradney 1926
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1927
</source>
1525 cbradney 1928
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1929
 
11938 subik 1930
Nastaví styl linek objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1135 cbradney 1931
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1932
 
1933
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1934
  </message>
1935
  <message>
9729 cbradney 1936
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1525 cbradney 1937
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1938
 
1939
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1940
new progress bar use. See progressSet.
1941
</source>
1525 cbradney 1942
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1943
 
1944
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1945
  </message>
1946
  <message>
9729 cbradney 1947
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1525 cbradney 1948
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1949
 
1525 cbradney 1950
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1951
See progressSet.
1952
</source>
1525 cbradney 1953
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1954
 
1955
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
1956
  </message>
1957
  <message>
9729 cbradney 1958
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1525 cbradney 1959
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1960
 
1961
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1962
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1963
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1964
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1965
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1966
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 1967
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1968
</source>
1525 cbradney 1969
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1970
 
1971
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
1972
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
11938 subik 1973
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
1135 cbradney 1974
Qt</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
9729 cbradney 1977
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1525 cbradney 1978
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1979
 
1980
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1981
</source>
1525 cbradney 1982
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 1983
  </message>
1984
  <message>
9729 cbradney 1985
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1525 cbradney 1986
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1987
 
1525 cbradney 1988
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1989
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1990
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1991
</source>
1525 cbradney 1992
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1993
 
1994
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
1995
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
1996
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
9729 cbradney 1999
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2000
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2001
 
2002
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2003
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2004
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2005
 
2006
May raise WrongFrameTypeError.
2007
</source>
2137 cbradney 2008
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2009
 
2010
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2011
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2012
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2013
 
2014
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2015
  </message>
2016
  <message>
11938 subik 2017
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
1525 cbradney 2018
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2019
 
2020
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2021
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2022
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2023
 
2024
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2025
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2026
</source>
2137 cbradney 2027
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2028
 
2029
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2030
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2031
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2032
 
2033
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2034
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2035
  </message>
2036
  <message>
11938 subik 2037
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="60"/>
2137 cbradney 2038
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2039
 
2137 cbradney 2040
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2041
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2042
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2043
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2044
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2045
 
2046
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2047
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2048
</source>
2137 cbradney 2049
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2050
 
2137 cbradney 2051
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2052
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2053
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2054
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2055
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2056
 
2057
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2058
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2059
  </message>
2060
  <message>
11345 subik 2061
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="332"/>
2137 cbradney 2062
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2063
 
2137 cbradney 2064
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2065
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2066
 
2137 cbradney 2067
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2068
</source>
11938 subik 2069
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2070
 
2137 cbradney 2071
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2072
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2073
 
2137 cbradney 2074
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2075
  </message>
2076
  <message>
11938 subik 2077
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="344"/>
2137 cbradney 2078
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2079
 
2137 cbradney 2080
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2081
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2082
 
2137 cbradney 2083
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2084
</source>
2137 cbradney 2085
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2086
 
2137 cbradney 2087
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2088
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2089
 
2137 cbradney 2090
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2091
  </message>
2092
  <message>
11938 subik 2093
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="172"/>
2137 cbradney 2094
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2095
 
2137 cbradney 2096
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2097
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2098
</source>
2137 cbradney 2099
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2100
 
2137 cbradney 2101
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2102
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2103
  </message>
2104
  <message>
9729 cbradney 2105
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3064 cbradney 2106
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2107
 
2108
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2109
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2110
space. If no document is open, returns the value of the named color
2111
from the default document colors.
2112
 
2113
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2114
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2115
</source>
4399 subik 2116
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2117
 
2118
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2119
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2120
space. If no document is open, returns the value of the named color
2121
from the default document colors.
2122
 
2123
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2124
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
3064 cbradney 2125
  </message>
2126
  <message>
11938 subik 2127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
2128
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2129
 
2130
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2131
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2132
the range from 0 to 255.
2133
 
2134
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2135
</source>
2136
    <translation type="unfinished"></translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2140
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2141
 
2142
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2143
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2144
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2145
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2146
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2147
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2148
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2149
opional parameters is False.
2150
 
2151
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2152
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2153
 
2154
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2155
 
2156
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2157
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2158
</source>
2159
    <translation></translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
9729 cbradney 2162
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2163
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2164
 
2165
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2166
style name or None when user cancels the dialog.
2167
</source>
2168
    <translation type="unfinished"></translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
11938 subik 2171
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="125"/>
2172
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2173
 
2174
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2175
</source>
2176
    <translation type="unfinished"></translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="157"/>
2180
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2181
 
2182
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2183
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2184
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2185
</source>
2186
    <translation type="unfinished"></translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
2189
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="82"/>
3064 cbradney 2190
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2191
 
2192
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2193
for details of arguments.
2194
 
2195
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2196
</source>
2197
    <translation type="unfinished"></translation>
2198
  </message>
2199
  <message>
11938 subik 2200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="100"/>
3064 cbradney 2201
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2202
 
2203
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2204
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2205
by parent classes as well.
2206
</source>
2207
    <translation type="unfinished"></translation>
2208
  </message>
2209
  <message>
11938 subik 2210
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="134"/>
3064 cbradney 2211
    <source>getProperty(object, property)
2212
 
2213
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2214
 
2215
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2216
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2217
C++ QObject instance.
2218
 
2219
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2220
to look up on `object&apos;.
2221
 
2222
The return value varies depending on the type of the property.
2223
</source>
2224
    <translation type="unfinished"></translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
11938 subik 2227
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="164"/>
3064 cbradney 2228
    <source>setProperty(object, property, value)
2229
 
2230
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2231
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2232
also be raised if the underlying setter fails.
2233
 
2234
See getProperty() for more information.
2235
</source>
2236
    <translation type="unfinished"></translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
11938 subik 2239
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="183"/>
2240
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2241
 
2242
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2243
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2244
search recursively through children, grandchildren, etc.
2245
 
2246
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2247
</source>
2248
    <translation type="unfinished"></translation>
2249
  </message>
2250
  <message>
2251
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="200"/>
2252
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2253
 
2254
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2255
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2256
search recursively through children, grandchildren, etc.
2257
</source>
2258
    <translation type="unfinished"></translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2262
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2263
 
2264
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2265
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2266
selected item is used.
2267
</source>
2268
    <translation type="unfinished"></translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
2271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="143"/>
2272
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2273
 
2274
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2275
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2276
&quot;layer&quot; is invisible.
2277
 
2278
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2279
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2280
</source>
2281
    <translation type="unfinished"></translation>
2282
  </message>
2283
  <message>
2284
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="125"/>
2285
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2286
 
2287
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2288
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2289
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2290
not given the currently selected Item is used.
2291
 
2292
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2293
</source>
2294
    <translation type="unfinished"></translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="318"/>
3064 cbradney 2298
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2299
 
2300
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2301
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2302
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2303
 
2304
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2305
</source>
2306
    <translation type="unfinished"></translation>
2307
  </message>
3824 cbradney 2308
  <message>
9729 cbradney 2309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2310
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2311
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2312
 
2313
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2314
 
2315
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2316
following meaning:
2317
 
2318
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2319
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2320
 
2321
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2322
  margins
2323
 
2324
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2325
 
2326
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2327
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2328
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2329
 
2330
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2331
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2332
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2333
 
2334
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2335
 
2336
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2337
 
2338
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2339
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2340
is not in points, make sure to account for this.
2341
 
2342
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2343
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2344
</source>
2345
    <translation type="unfinished"></translation>
2346
  </message>
4141 cbradney 2347
  <message>
9729 cbradney 2348
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2349
    <source>closeMasterPage()
2350
 
2351
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2352
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2353
</source>
2354
    <translation type="unfinished"></translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
9729 cbradney 2357
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2358
    <source>masterPageNames()
2359
 
2360
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2361
</source>
2362
    <translation type="unfinished"></translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
9729 cbradney 2365
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2366
    <source>editMasterPage(pageName)
2367
 
2368
Enables master page editing and opens the named master page
2369
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2370
</source>
2371
    <translation type="unfinished"></translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
9729 cbradney 2374
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2375
    <source>createMasterPage(pageName)
2376
 
2377
Creates a new master page named pageName and opens it for
2378
editing.
2379
</source>
2380
    <translation type="unfinished"></translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
9729 cbradney 2383
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2384
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2385
 
2386
Delete the named master page.
2387
</source>
2388
    <translation type="unfinished"></translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
9729 cbradney 2391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2392
    <source>zoomDocument(double)
2393
 
2394
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2395
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2396
</source>
2397
    <translation type="unfinished"></translation>
2398
  </message>
6261 cbradney 2399
  <message>
9729 cbradney 2400
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
2401
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2402
 
9729 cbradney 2403
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2404
strings.
2405
</source>
2406
    <translation type="unfinished"></translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
11938 subik 2409
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="247"/>
11345 subik 2410
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 2411
 
11345 subik 2412
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
9729 cbradney 2413
</source>
2414
    <translation type="unfinished"></translation>
2415
  </message>
11652 cbradney 2416
  <message>
11938 subik 2417
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
11652 cbradney 2418
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2419
 
2420
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2421
is not given the currently selected Item is used.
2422
</source>
2423
    <translation type="unfinished"></translation>
2424
  </message>
2425
  <message>
11938 subik 2426
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
11652 cbradney 2427
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2428
 
2429
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2430
is not given the currently selected Item is used.
2431
</source>
2432
    <translation type="unfinished"></translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
11938 subik 2435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="57"/>
11652 cbradney 2436
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2437
 
2438
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2439
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2440
</source>
2441
    <translation type="unfinished"></translation>
2442
  </message>
2443
  <message>
11938 subik 2444
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="91"/>
11652 cbradney 2445
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2446
 
2447
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2448
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2449
</source>
2450
    <translation type="unfinished"></translation>
2451
  </message>
1525 cbradney 2452
</context>
2453
<context>
178 Franz 2454
  <name>About</name>
2455
  <message>
11652 cbradney 2456
    <location filename="../about.cpp" line="159"/>
1525 cbradney 2457
    <source>Contributions from:</source>
2458
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2459
  </message>
2460
  <message>
11938 subik 2461
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
1525 cbradney 2462
    <source>&amp;About</source>
2463
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2464
  </message>
2465
  <message>
11938 subik 2466
    <location filename="../about.cpp" line="208"/>
1525 cbradney 2467
    <source>A&amp;uthors</source>
2468
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2469
  </message>
2470
  <message>
11938 subik 2471
    <location filename="../about.cpp" line="380"/>
1525 cbradney 2472
    <source>&amp;Translations</source>
2473
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 2474
  </message>
2475
  <message>
11938 subik 2476
    <location filename="../about.cpp" line="401"/>
1525 cbradney 2477
    <source>&amp;Online</source>
2478
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2479
  </message>
2480
  <message>
11938 subik 2481
    <location filename="../about.cpp" line="423"/>
1525 cbradney 2482
    <source>&amp;Close</source>
2483
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 2484
  </message>
418 Franz 2485
  <message>
11938 subik 2486
    <location filename="../about.cpp" line="144"/>
1525 cbradney 2487
    <source>Development Team:</source>
2488
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 2489
  </message>
2490
  <message>
11938 subik 2491
    <location filename="../about.cpp" line="189"/>
1525 cbradney 2492
    <source>Official Documentation:</source>
2493
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 2494
  </message>
2495
  <message>
11938 subik 2496
    <location filename="../about.cpp" line="198"/>
1525 cbradney 2497
    <source>Other Documentation:</source>
2498
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 2499
  </message>
2500
  <message>
11938 subik 2501
    <location filename="../about.cpp" line="386"/>
1525 cbradney 2502
    <source>Homepage</source>
11345 subik 2503
    <translation>Webová stránka</translation>
418 Franz 2504
  </message>
2505
  <message>
11938 subik 2506
    <location filename="../about.cpp" line="388"/>
1525 cbradney 2507
    <source>Online Reference</source>
11345 subik 2508
    <translation>Online odkazy</translation>
418 Franz 2509
  </message>
2510
  <message>
11938 subik 2511
    <location filename="../about.cpp" line="392"/>
1525 cbradney 2512
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2513
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 2514
  </message>
2515
  <message>
11938 subik 2516
    <location filename="../about.cpp" line="394"/>
1525 cbradney 2517
    <source>Mailing List</source>
2518
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 2519
  </message>
454 fschmid 2520
  <message>
11938 subik 2521
    <location filename="../about.cpp" line="216"/>
1525 cbradney 2522
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2523
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 2524
  </message>
2525
  <message>
11938 subik 2526
    <location filename="../about.cpp" line="339"/>
1525 cbradney 2527
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2528
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 2529
  </message>
2530
  <message>
11938 subik 2531
    <location filename="../about.cpp" line="40"/>
1525 cbradney 2532
    <source>About Scribus %1</source>
2533
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2534
  </message>
776 fschmid 2535
  <message>
11938 subik 2536
    <location filename="../about.cpp" line="390"/>
3824 cbradney 2537
    <source>Wiki</source>
4399 subik 2538
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2539
  </message>
2540
  <message>
11938 subik 2541
    <location filename="../about.cpp" line="65"/>
3824 cbradney 2542
    <source>%1 %2 %3</source>
4399 subik 2543
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 2544
  </message>
2545
  <message>
11938 subik 2546
    <location filename="../about.cpp" line="73"/>
3824 cbradney 2547
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4399 subik 2548
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 2549
  </message>
2550
  <message>
11938 subik 2551
    <location filename="../about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 2552
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4399 subik 2553
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
3064 cbradney 2554
  </message>
3824 cbradney 2555
  <message>
11938 subik 2556
    <location filename="../about.cpp" line="135"/>
3824 cbradney 2557
    <source>No Ghostscript version available</source>
4399 subik 2558
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
3824 cbradney 2559
  </message>
2560
  <message>
11345 subik 2561
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 2562
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
11938 subik 2563
    <translation>&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2564
  </message>
2565
  <message>
11938 subik 2566
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 2567
    <source>Build ID:</source>
4399 subik 2568
    <translation>Build ID:</translation>
3824 cbradney 2569
  </message>
2570
  <message>
11938 subik 2571
    <location filename="../about.cpp" line="432"/>
11345 subik 2572
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
11938 subik 2573
    <translation>Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
4141 cbradney 2574
  </message>
4759 cbradney 2575
  <message>
11938 subik 2576
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
4870 mrdocs 2577
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
11345 subik 2578
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4759 cbradney 2579
  </message>
2580
  <message>
11938 subik 2581
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
4870 mrdocs 2582
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
11345 subik 2583
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 2584
  </message>
2585
  <message>
11938 subik 2586
    <location filename="../about.cpp" line="203"/>
5328 cbradney 2587
    <source>Tango Project Icons:</source>
11345 subik 2588
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 2589
  </message>
6261 cbradney 2590
  <message>
11938 subik 2591
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
9729 cbradney 2592
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
11345 subik 2593
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
6261 cbradney 2594
  </message>
1525 cbradney 2595
</context>
2596
<context>
3278 cbradney 2597
  <name>AboutPlugins</name>
2598
  <message>
11345 subik 2599
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 2600
    <source>Yes</source>
11938 subik 2601
    <translation>Ano</translation>
3278 cbradney 2602
  </message>
2603
  <message>
11345 subik 2604
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 2605
    <source>No</source>
11938 subik 2606
    <translation>Ne</translation>
3278 cbradney 2607
  </message>
4759 cbradney 2608
  <message>
11938 subik 2609
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="64"/>
4759 cbradney 2610
    <source>Filename:</source>
11345 subik 2611
    <translation>Soubor:</translation>
4759 cbradney 2612
  </message>
2613
  <message>
11938 subik 2614
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="65"/>
4759 cbradney 2615
    <source>Version:</source>
11345 subik 2616
    <translation>Verze:</translation>
4759 cbradney 2617
  </message>
2618
  <message>
11938 subik 2619
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 2620
    <source>Enabled:</source>
11345 subik 2621
    <translation>Povoleno:</translation>
4759 cbradney 2622
  </message>
2623
  <message>
11938 subik 2624
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 2625
    <source>Release Date:</source>
11345 subik 2626
    <translation>Datum vydání:</translation>
4759 cbradney 2627
  </message>
2628
  <message>
11938 subik 2629
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="76"/>
4759 cbradney 2630
    <source>Description:</source>
11345 subik 2631
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 2632
  </message>
2633
  <message>
11938 subik 2634
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="77"/>
4759 cbradney 2635
    <source>Author(s):</source>
11345 subik 2636
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
4759 cbradney 2637
  </message>
2638
  <message>
11938 subik 2639
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="78"/>
4759 cbradney 2640
    <source>Copyright:</source>
11345 subik 2641
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 2642
  </message>
2643
  <message>
11938 subik 2644
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="79"/>
4759 cbradney 2645
    <source>License:</source>
11345 subik 2646
    <translation>Licence:</translation>
4759 cbradney 2647
  </message>
3278 cbradney 2648
</context>
2649
<context>
2650
  <name>AboutPluginsBase</name>
2651
  <message>
11345 subik 2652
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="16"/>
3278 cbradney 2653
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
11938 subik 2654
    <translation>Scribus: O modulech</translation>
3278 cbradney 2655
  </message>
2656
  <message>
11345 subik 2657
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="110"/>
3278 cbradney 2658
    <source>&amp;Close</source>
11938 subik 2659
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3278 cbradney 2660
  </message>
2661
  <message>
11345 subik 2662
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="113"/>
3278 cbradney 2663
    <source>Alt+C</source>
11938 subik 2664
    <translation>Alt+Z</translation>
3278 cbradney 2665
  </message>
2666
</context>
2667
<context>
3064 cbradney 2668
  <name>ActionManager</name>
2669
  <message>
11938 subik 2670
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="870"/>
3064 cbradney 2671
    <source>&amp;New</source>
4399 subik 2672
    <translation>&amp;Nový</translation>
3064 cbradney 2673
  </message>
2674
  <message>
11938 subik 2675
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="871"/>
3064 cbradney 2676
    <source>&amp;Open...</source>
3846 subik 2677
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
3064 cbradney 2678
  </message>
2679
  <message>
11938 subik 2680
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="872"/>
3064 cbradney 2681
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 2682
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3064 cbradney 2683
  </message>
2684
  <message>
11938 subik 2685
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="873"/>
3064 cbradney 2686
    <source>&amp;Save</source>
3846 subik 2687
    <translation>&amp;Uložit</translation>
3064 cbradney 2688
  </message>
2689
  <message>
11938 subik 2690
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="874"/>
3064 cbradney 2691
    <source>Save &amp;As...</source>
3846 subik 2692
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
3064 cbradney 2693
  </message>
2694
  <message>
11938 subik 2695
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="875"/>
3064 cbradney 2696
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3846 subik 2697
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
3064 cbradney 2698
  </message>
2699
  <message>
11938 subik 2700
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="876"/>
3064 cbradney 2701
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3846 subik 2702
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
3064 cbradney 2703
  </message>
2704
  <message>
11938 subik 2705
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="877"/>
3064 cbradney 2706
    <source>Get Text...</source>
4399 subik 2707
    <translation>Vložit text...</translation>
3064 cbradney 2708
  </message>
2709
  <message>
11938 subik 2710
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="878"/>
3064 cbradney 2711
    <source>Append &amp;Text...</source>
3846 subik 2712
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
3064 cbradney 2713
  </message>
2714
  <message>
11938 subik 2715
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="879"/>
3064 cbradney 2716
    <source>Get Image...</source>
4399 subik 2717
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
3064 cbradney 2718
  </message>
2719
  <message>
11938 subik 2720
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="880"/>
3064 cbradney 2721
    <source>Save &amp;Text...</source>
3846 subik 2722
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
3064 cbradney 2723
  </message>
2724
  <message>
11345 subik 2725
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="881"/>
3064 cbradney 2726
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
11938 subik 2727
    <translation>Uložit stránku jako &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 2728
  </message>
2729
  <message>
11938 subik 2730
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="882"/>
3064 cbradney 2731
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3846 subik 2732
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 2733
  </message>
2734
  <message>
11938 subik 2735
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="883"/>
3064 cbradney 2736
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3846 subik 2737
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
3064 cbradney 2738
  </message>
2739
  <message>
11938 subik 2740
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="884"/>
3064 cbradney 2741
    <source>&amp;Print...</source>
3846 subik 2742
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
3064 cbradney 2743
  </message>
2744
  <message>
11938 subik 2745
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="886"/>
3064 cbradney 2746
    <source>&amp;Quit</source>
3846 subik 2747
    <translation>&amp;Konec</translation>
3064 cbradney 2748
  </message>
2749
  <message>
11938 subik 2750
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="888"/>
3064 cbradney 2751
    <source>&amp;Undo</source>
3846 subik 2752
    <translation>&amp;Zpět</translation>
3064 cbradney 2753
  </message>
2754
  <message>
11938 subik 2755
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="889"/>
3064 cbradney 2756
    <source>&amp;Redo</source>
3846 subik 2757
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
3064 cbradney 2758
  </message>
2759
  <message>
11938 subik 2760
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="890"/>
3064 cbradney 2761
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
11345 subik 2762
    <translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
3064 cbradney 2763
  </message>
2764
  <message>
11938 subik 2765
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="891"/>
3064 cbradney 2766
    <source>Cu&amp;t</source>
3846 subik 2767
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
3064 cbradney 2768
  </message>
2769
  <message>
11938 subik 2770
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="894"/>
3064 cbradney 2771
    <source>&amp;Copy</source>
3846 subik 2772
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
3064 cbradney 2773
  </message>
2774
  <message>
11938 subik 2775
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="895"/>
3064 cbradney 2776
    <source>&amp;Paste</source>
3846 subik 2777
    <translation>&amp;Vložit</translation>
3064 cbradney 2778
  </message>
2779
  <message>
11938 subik 2780
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="898"/>
3064 cbradney 2781
    <source>Select &amp;All</source>
3846 subik 2782
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
3064 cbradney 2783
  </message>
2784
  <message>
11938 subik 2785
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="899"/>
3064 cbradney 2786
    <source>&amp;Deselect All</source>
4399 subik 2787
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
3064 cbradney 2788
  </message>
2789
  <message>
11938 subik 2790
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="900"/>
3064 cbradney 2791
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3846 subik 2792
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
3064 cbradney 2793
  </message>
2794
  <message>
11938 subik 2795
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="901"/>
3064 cbradney 2796
    <source>Edit Image...</source>
4399 subik 2797
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
3064 cbradney 2798
  </message>
2799
  <message>
11938 subik 2800
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="902"/>
3064 cbradney 2801
    <source>C&amp;olors...</source>
3846 subik 2802
    <translation>&amp;Barvy...</translation>
3064 cbradney 2803
  </message>
2804
  <message>
11345 subik 2805
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="904"/>
3064 cbradney 2806
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
11938 subik 2807
    <translation>&amp;Styly odstavce...</translation>
3064 cbradney 2808
  </message>
2809
  <message>
11345 subik 2810
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="905"/>
3064 cbradney 2811
    <source>&amp;Line Styles...</source>
11938 subik 2812
    <translation>Styly l&amp;inek...</translation>
3064 cbradney 2813
  </message>
2814
  <message>
11938 subik 2815
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="906"/>
3064 cbradney 2816
    <source>&amp;Master Pages...</source>
11938 subik 2817
    <translation>&amp;Vzorové stránky...</translation>
3064 cbradney 2818
  </message>
2819
  <message>
11938 subik 2820
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="908"/>
3064 cbradney 2821
    <source>P&amp;references...</source>
3846 subik 2822
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
3064 cbradney 2823
  </message>
2824
  <message>
11938 subik 2825
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="915"/>
3064 cbradney 2826
    <source>%1 pt</source>
4399 subik 2827
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 2828
  </message>
2829
  <message>
11938 subik 2830
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="930"/>
3064 cbradney 2831
    <source>&amp;Other...</source>
3846 subik 2832
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
3064 cbradney 2833
  </message>
2834
  <message>
11938 subik 2835
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="918"/>
3064 cbradney 2836
    <source>&amp;Left</source>
3846 subik 2837
    <translation>V&amp;levo</translation>
3064 cbradney 2838
  </message>
2839
  <message>
11938 subik 2840
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="919"/>
3064 cbradney 2841
    <source>&amp;Center</source>
3846 subik 2842
    <translation>Na &amp;střed</translation>
3064 cbradney 2843
  </message>
2844
  <message>
11938 subik 2845
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="920"/>
3064 cbradney 2846
    <source>&amp;Right</source>
3846 subik 2847
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3064 cbradney 2848
  </message>
2849
  <message>
11938 subik 2850
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="921"/>
3064 cbradney 2851
    <source>&amp;Block</source>
3846 subik 2852
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3064 cbradney 2853
  </message>
2854
  <message>
11938 subik 2855
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="922"/>
3064 cbradney 2856
    <source>&amp;Forced</source>
3846 subik 2857
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
3064 cbradney 2858
  </message>
2859
  <message>
11938 subik 2860
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="927"/>
3064 cbradney 2861
    <source>&amp;%1 %</source>
4399 subik 2862
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 2863
  </message>
2864
  <message>
11938 subik 2865
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="931"/>
3064 cbradney 2866
    <source>&amp;Normal</source>
4399 subik 2867
    <translation>&amp;Normální</translation>
3064 cbradney 2868
  </message>
2869
  <message>
11938 subik 2870
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="932"/>
3064 cbradney 2871
    <source>&amp;Underline</source>
11345 subik 2872
    <translation>Po&amp;dtržení</translation>
3064 cbradney 2873
  </message>
2874
  <message>
11938 subik 2875
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="933"/>
3064 cbradney 2876
    <source>Underline &amp;Words</source>
11938 subik 2877
    <translation>Podtrhnout &amp;slova</translation>
3064 cbradney 2878
  </message>
2879
  <message>
11938 subik 2880
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="934"/>
3064 cbradney 2881
    <source>&amp;Strike Through</source>
4399 subik 2882
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
3064 cbradney 2883
  </message>
2884
  <message>
11938 subik 2885
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="935"/>
3064 cbradney 2886
    <source>&amp;All Caps</source>
11345 subik 2887
    <translation>&amp;Verzálky</translation>
3064 cbradney 2888
  </message>
2889
  <message>
11938 subik 2890
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="936"/>
3064 cbradney 2891
    <source>Small &amp;Caps</source>
11345 subik 2892
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
3064 cbradney 2893
  </message>
2894
  <message>
11938 subik 2895
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="937"/>
3064 cbradney 2896
    <source>Su&amp;perscript</source>
11345 subik 2897
    <translation>&amp;Horní index</translation>
3064 cbradney 2898
  </message>
2899
  <message>
11938 subik 2900
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="938"/>
3064 cbradney 2901
    <source>Su&amp;bscript</source>
11345 subik 2902
    <translation>&amp;Dolní index</translation>
3064 cbradney 2903
  </message>
2904
  <message>
11938 subik 2905
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="940"/>
3064 cbradney 2906
    <source>S&amp;hadow</source>
4399 subik 2907
    <translation>&amp;Stín</translation>
3064 cbradney 2908
  </message>
2909
  <message>
11938 subik 2910
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="942"/>
3064 cbradney 2911
    <source>&amp;Image Effects</source>
4399 subik 2912
    <translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
3064 cbradney 2913
  </message>
2914
  <message>
11938 subik 2915
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="943"/>
3064 cbradney 2916
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3846 subik 2917
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
3064 cbradney 2918
  </message>
2919
  <message>
11938 subik 2920
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="946"/>
3064 cbradney 2921
    <source>D&amp;uplicate</source>
3846 subik 2922
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
3064 cbradney 2923
  </message>
2924
  <message>
11938 subik 2925
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="947"/>
3064 cbradney 2926
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3846 subik 2927
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
3064 cbradney 2928
  </message>
2929
  <message>
11938 subik 2930
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="948"/>
3064 cbradney 2931
    <source>&amp;Delete</source>
3846 subik 2932
    <translation>&amp;Smazat</translation>
3064 cbradney 2933
  </message>
2934
  <message>
11938 subik 2935
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="949"/>
3064 cbradney 2936
    <source>&amp;Group</source>
3846 subik 2937
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
3064 cbradney 2938
  </message>
2939
  <message>
11938 subik 2940
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="950"/>
3064 cbradney 2941
    <source>&amp;Ungroup</source>
3846 subik 2942
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
3064 cbradney 2943
  </message>
2944
  <message>
11938 subik 2945
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="951"/>
3064 cbradney 2946
    <source>Is &amp;Locked</source>
11345 subik 2947
    <translation>Je &amp;zamčeno</translation>
3064 cbradney 2948
  </message>
2949
  <message>
11938 subik 2950
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="952"/>
3064 cbradney 2951
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
11345 subik 2952
    <translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
3064 cbradney 2953
  </message>
2954
  <message>
11938 subik 2955
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="956"/>
3064 cbradney 2956
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
11345 subik 2957
    <translation>Přesunout do nej&amp;nižší vrstvy</translation>
3064 cbradney 2958
  </message>
2959
  <message>
11938 subik 2960
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="957"/>
3064 cbradney 2961
    <source>Raise to &amp;Top</source>
11345 subik 2962
    <translation>Přesunout do nej&amp;vyšší vrstvy</translation>
3064 cbradney 2963
  </message>
2964
  <message>
11938 subik 2965
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="958"/>
3064 cbradney 2966
    <source>&amp;Lower</source>
11345 subik 2967
    <translation>Přesunout o &amp;vrstvu níž</translation>
3064 cbradney 2968
  </message>
2969
  <message>
11938 subik 2970
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="959"/>
3064 cbradney 2971
    <source>&amp;Raise</source>
11345 subik 2972
    <translation>Přesunout o v&amp;rstvu výš</translation>
3064 cbradney 2973
  </message>
2974
  <message>
11938 subik 2975
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="960"/>
3064 cbradney 2976
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
4399 subik 2977
    <translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
3064 cbradney 2978
  </message>
2979
  <message>
11938 subik 2980
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="961"/>
3064 cbradney 2981
    <source>&amp;Attributes...</source>
11938 subik 2982
    <translation>Vl&amp;astnosti...</translation>
3064 cbradney 2983
  </message>
2984
  <message>
11938 subik 2985
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="963"/>
3064 cbradney 2986
    <source>I&amp;mage Visible</source>
11345 subik 2987
    <translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
3064 cbradney 2988
  </message>
2989
  <message>
11938 subik 2990
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="964"/>
3064 cbradney 2991
    <source>&amp;Update Image</source>
11345 subik 2992
    <translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
3064 cbradney 2993
  </message>
2994
  <message>
11938 subik 2995
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="965"/>
3064 cbradney 2996
    <source>Adjust Frame to Image</source>
11938 subik 2997
    <translation>Přizpůsobit rámec obrázku</translation>
3064 cbradney 2998
  </message>
2999
  <message>
11938 subik 3000
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="966"/>
3064 cbradney 3001
    <source>Extended Image Properties</source>
11345 subik 3002
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
3064 cbradney 3003
  </message>
3004
  <message>
11938 subik 3005
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="967"/>
3064 cbradney 3006
    <source>&amp;Low Resolution</source>
11345 subik 3007
    <translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
3064 cbradney 3008
  </message>
3009
  <message>
11938 subik 3010
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="968"/>
3064 cbradney 3011
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
11345 subik 3012
    <translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
3064 cbradney 3013
  </message>
3014
  <message>
11938 subik 3015
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="969"/>
3064 cbradney 3016
    <source>&amp;Full Resolution</source>
11345 subik 3017
    <translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
3064 cbradney 3018
  </message>
3019
  <message>
11938 subik 3020
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="970"/>
3064 cbradney 3021
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3846 subik 3022
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
3064 cbradney 3023
  </message>
3024
  <message>
11938 subik 3025
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="971"/>
3064 cbradney 3026
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3846 subik 3027
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
3064 cbradney 3028
  </message>
3029
  <message>
11938 subik 3030
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="972"/>
3064 cbradney 3031
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3846 subik 3032
    <translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
3064 cbradney 3033
  </message>
3034
  <message>
11938 subik 3035
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="973"/>
3064 cbradney 3036
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3846 subik 3037
    <translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
3064 cbradney 3038
  </message>
3039
  <message>
11938 subik 3040
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="974"/>
3064 cbradney 3041
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
11938 subik 3042
    <translation>Upravit &amp;tvar...</translation>
3064 cbradney 3043
  </message>
3044
  <message>
11938 subik 3045
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="975"/>
3064 cbradney 3046
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3846 subik 3047
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
3064 cbradney 3048
  </message>
3049
  <message>
11938 subik 3050
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="976"/>
3064 cbradney 3051
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3846 subik 3052
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
3064 cbradney 3053
  </message>
3054
  <message>
11938 subik 3055
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="977"/>
3064 cbradney 3056
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3846 subik 3057
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 3058
  </message>
3059
  <message>
11938 subik 3060
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="978"/>
3064 cbradney 3061
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3846 subik 3062
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 3063
  </message>
3064
  <message>
11938 subik 3065
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1045"/>
3064 cbradney 3066
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3846 subik 3067
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
3064 cbradney 3068
  </message>
3069
  <message>
11938 subik 3070
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1040"/>
3064 cbradney 3071
    <source>&amp;Image Frame</source>
11938 subik 3072
    <translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
3064 cbradney 3073
  </message>
3074
  <message>
11938 subik 3075
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1043"/>
3064 cbradney 3076
    <source>&amp;Polygon</source>
11345 subik 3077
    <translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
3064 cbradney 3078
  </message>
3079
  <message>
11938 subik 3080
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1039"/>
3064 cbradney 3081
    <source>&amp;Text Frame</source>
11938 subik 3082
    <translation>&amp;Textový rámec</translation>
3064 cbradney 3083
  </message>
3084
  <message>
11938 subik 3085
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="986"/>
3064 cbradney 3086
    <source>&amp;Glyph...</source>
11345 subik 3087
    <translation>&amp;Znak...</translation>
3064 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
11938 subik 3090
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="987"/>
3064 cbradney 3091
    <source>Sample Text</source>
11345 subik 3092
    <translation>Výplňový text</translation>
3064 cbradney 3093
  </message>
3094
  <message>
11938 subik 3095
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="990"/>
3064 cbradney 3096
    <source>&amp;Insert...</source>
3846 subik 3097
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
3064 cbradney 3098
  </message>
3099
  <message>
11938 subik 3100
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="991"/>
3064 cbradney 3101
    <source>Im&amp;port...</source>
11345 subik 3102
    <translation>&amp;Import...</translation>
3064 cbradney 3103
  </message>
3104
  <message>
11938 subik 3105
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="992"/>
3064 cbradney 3106
    <source>&amp;Delete...</source>
3846 subik 3107
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
3064 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
11938 subik 3110
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="993"/>
3064 cbradney 3111
    <source>&amp;Copy...</source>
11345 subik 3112
    <translation>&amp;Kopírovat...</translation>
3064 cbradney 3113
  </message>
3114
  <message>
11938 subik 3115
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="994"/>
3064 cbradney 3116
    <source>&amp;Move...</source>
3846 subik 3117
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
3064 cbradney 3118
  </message>
3119
  <message>
11938 subik 3120
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="995"/>
3064 cbradney 3121
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
11938 subik 3122
    <translation>&amp;Použít vzorovou stránku...</translation>
3064 cbradney 3123
  </message>
3124
  <message>
11938 subik 3125
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="997"/>
3064 cbradney 3126
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3846 subik 3127
    <translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
3064 cbradney 3128
  </message>
3129
  <message>
11938 subik 3130
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="998"/>
3064 cbradney 3131
    <source>Manage Page Properties...</source>
11938 subik 3132
    <translation>Vlastnosti stránky...</translation>
3064 cbradney 3133
  </message>
3134
  <message>
11345 subik 3135
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1001"/>
3136
    <source>&amp;Fit in window</source>
11938 subik 3137
    <translation>&amp;Přizpůsobit oknu</translation>
11345 subik 3138
  </message>
3139
  <message>
11938 subik 3140
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1002"/>
3064 cbradney 3141
    <source>&amp;50%</source>
3846 subik 3142
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
11938 subik 3145
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1003"/>
3064 cbradney 3146
    <source>&amp;75%</source>
3846 subik 3147
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3148
  </message>
3149
  <message>
11938 subik 3150
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1004"/>
3064 cbradney 3151
    <source>&amp;100%</source>
3846 subik 3152
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3153
  </message>
3154
  <message>
11938 subik 3155
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1005"/>
3064 cbradney 3156
    <source>&amp;200%</source>
3846 subik 3157
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3158
  </message>
3159
  <message>
11345 subik 3160
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1007"/>
3064 cbradney 3161
    <source>&amp;Thumbnails</source>
11938 subik 3162
    <translation>M&amp;iniatury</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
11938 subik 3165
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1008"/>
3064 cbradney 3166
    <source>Show &amp;Margins</source>
3846 subik 3167
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
3064 cbradney 3168
  </message>
3169
  <message>
11938 subik 3170
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1009"/>