Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12076 | Rev 12612 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
11345 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs_CZ">
1525 cbradney 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
12281 cbradney 14
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 15
 
16
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
17
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
18
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1525 cbradney 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
12281 cbradney 27
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 28
 
29
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
30
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
31
  </message>
32
  <message>
9729 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1525 cbradney 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
12281 cbradney 40
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 41
 
42
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
43
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
44
pokud je dokument vytvořen.</translation>
45
  </message>
46
  <message>
9729 cbradney 47
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1525 cbradney 48
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
51
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
52
</source>
12281 cbradney 53
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 54
 
55
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
56
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
57
  </message>
58
  <message>
9729 cbradney 59
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1525 cbradney 60
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
63
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
64
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
65
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
66
</source>
12281 cbradney 67
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 68
 
69
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
11938 subik 70
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 71
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
72
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
73
  </message>
74
  <message>
11938 subik 75
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="22"/>
1525 cbradney 76
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 77
 
78
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
79
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
80
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
81
</source>
12281 cbradney 82
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 83
 
84
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
85
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
86
úrovni skriptu.</translation>
87
  </message>
88
  <message>
9729 cbradney 89
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1525 cbradney 90
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 91
 
92
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
93
coordinates are given in the current measurement units of the document
94
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
95
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
96
is not given Scribus will create one for you.
97
 
1525 cbradney 98
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 99
</source>
12281 cbradney 100
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 101
 
11938 subik 102
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
103
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
1135 cbradney 104
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
105
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
106
 
107
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
9729 cbradney 110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1525 cbradney 111
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 112
 
113
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
114
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 115
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 116
</source>
12281 cbradney 117
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 118
 
119
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
11938 subik 120
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1525 cbradney 121
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 122
  </message>
123
  <message>
9729 cbradney 124
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1525 cbradney 125
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 126
 
127
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 128
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 129
</source>
12281 cbradney 130
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 131
 
132
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
133
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
134
  </message>
135
  <message>
9729 cbradney 136
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 137
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
138
 
139
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
140
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
141
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
142
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
143
master page for the new page.
144
 
145
May raise IndexError if the page number is out of range
146
</source>
12281 cbradney 147
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3846 subik 148
 
149
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
150
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
151
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
152
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
153
master page for the new page.
154
 
155
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
11345 subik 158
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="18"/>
3064 cbradney 159
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
160
 
161
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
162
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
163
</source>
12281 cbradney 164
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 165
 
166
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
167
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 168
  </message>
3824 cbradney 169
  <message>
11345 subik 170
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 171
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
172
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
173
 
174
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
175
following meaning:
176
 
177
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
178
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
179
 
180
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
181
margins
182
 
183
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
184
 
185
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
186
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
187
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
188
 
189
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
190
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
191
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
192
 
193
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
194
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
195
PAGE_4 is 4-fold.
196
 
197
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
198
Indexed from 0 (0 = first).
199
 
11345 subik 200
numPage = Number of pages to be created.
201
 
3824 cbradney 202
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
203
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
204
is not in points, make sure to account for this.
205
 
206
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 207
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 208
 
209
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
210
</source>
12281 cbradney 211
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 212
 
11345 subik 213
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 214
 
215
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
216
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
217
 
11345 subik 218
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 219
 
220
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
221
 
222
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
223
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
224
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
225
 
226
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
227
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
228
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
229
 
230
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
231
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
232
PAGE_4 is 4-fold.
233
 
234
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
235
Indexed from 0 (0 = first).
236
 
6434 cbradney 237
numPage = Number of pages to be created.
238
 
239
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
240
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
241
is not in points, make sure to account for this.
242
 
11345 subik 243
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 244
 
11345 subik 245
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 246
  </message>
1525 cbradney 247
</context>
248
<context>
1135 cbradney 249
  <name>@default</name>
250
  <message>
12281 cbradney 251
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1525 cbradney 252
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 253
 
254
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
255
has some text selected the value assigned to the first character
256
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
257
selected item is used.
258
</source>
1525 cbradney 259
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 260
 
11938 subik 261
Vrátí jméno písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
1135 cbradney 262
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
263
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
264
  </message>
265
  <message>
12281 cbradney 266
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1525 cbradney 267
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 268
 
269
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
270
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
271
</source>
1525 cbradney 272
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 273
 
274
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
275
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
276
  </message>
277
  <message>
12281 cbradney 278
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1525 cbradney 279
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 280
 
281
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
282
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
283
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
284
selected item is used.
285
</source>
1525 cbradney 286
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 287
 
288
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
289
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
290
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
291
  </message>
292
  <message>
12281 cbradney 293
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1525 cbradney 294
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 295
 
296
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
297
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
298
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
299
used.
300
</source>
1525 cbradney 301
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 302
 
303
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
304
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
305
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
306
  </message>
307
  <message>
12281 cbradney 308
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1525 cbradney 309
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 310
 
311
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
312
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
313
</source>
1525 cbradney 314
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 315
 
316
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
317
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
318
  </message>
319
  <message>
12281 cbradney 320
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1525 cbradney 321
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 322
 
323
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
324
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
325
</source>
1525 cbradney 326
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 327
 
328
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
329
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
330
  </message>
331
  <message>
12281 cbradney 332
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1525 cbradney 333
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 334
 
335
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
336
given the currently selected item is used.
337
</source>
1525 cbradney 338
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 339
 
340
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
341
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
342
  </message>
343
  <message>
12281 cbradney 344
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1525 cbradney 345
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 346
 
347
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 348
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 349
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
350
used.
351
</source>
1525 cbradney 352
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 353
 
354
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
11938 subik 355
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1135 cbradney 356
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
357
  </message>
358
  <message>
12281 cbradney 359
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1525 cbradney 360
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 361
 
362
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
363
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
364
currently selected item is used.
365
 
366
May throw ValueError if the font cannot be found.
367
</source>
1525 cbradney 368
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 369
 
370
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
371
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
372
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
373
 
374
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
375
  </message>
376
  <message>
12281 cbradney 377
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1525 cbradney 378
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 379
 
380
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
381
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
382
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
383
currently selected item is used.
384
 
1525 cbradney 385
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 386
</source>
1525 cbradney 387
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 388
 
389
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
390
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 391
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 392
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
393
 
394
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
395
  </message>
396
  <message>
12281 cbradney 397
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1525 cbradney 398
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 399
 
400
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
401
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
402
item is used.
403
 
404
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
405
</source>
1525 cbradney 406
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 407
 
408
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
409
je uváděna v bodech.
410
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
411
 
412
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
413
  </message>
414
  <message>
12281 cbradney 415
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1525 cbradney 416
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 417
 
418
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
419
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
420
 
421
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
422
</source>
1525 cbradney 423
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 424
 
425
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
426
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
427
 
428
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
429
  </message>
430
  <message>
12281 cbradney 431
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1525 cbradney 432
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 433
 
434
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
435
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
436
 
437
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
438
</source>
1525 cbradney 439
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 440
 
441
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
442
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
443
 
444
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
445
  </message>
446
  <message>
12281 cbradney 447
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1525 cbradney 448
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 449
 
450
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
451
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
452
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
453
 
454
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
455
</source>
1525 cbradney 456
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 457
 
458
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
459
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
460
 
461
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
462
  </message>
463
  <message>
12281 cbradney 464
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 465
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 466
 
467
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
468
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
469
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
470
selected item is used.
471
 
472
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
473
</source>
3846 subik 474
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 475
 
476
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
477
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
478
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
479
 
480
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
481
  </message>
482
  <message>
12281 cbradney 483
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1525 cbradney 484
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 485
 
486
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
487
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
488
selected item is used.
489
</source>
1525 cbradney 490
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 491
 
492
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
493
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
494
  </message>
495
  <message>
12281 cbradney 496
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1525 cbradney 497
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 498
 
499
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
500
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
501
given the currently selected item is used.
502
</source>
1525 cbradney 503
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 504
 
505
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
506
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
507
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
508
  </message>
509
  <message>
12281 cbradney 510
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1525 cbradney 511
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 512
 
513
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
514
selected item is used.
515
</source>
1525 cbradney 516
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 517
 
11938 subik 518
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1135 cbradney 519
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
520
  </message>
521
  <message>
12281 cbradney 522
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1525 cbradney 523
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 524
 
525
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
526
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
527
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
528
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
529
used.
530
</source>
1525 cbradney 531
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 532
 
533
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
534
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 535
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 536
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
537
  </message>
538
  <message>
12281 cbradney 539
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1525 cbradney 540
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 541
 
542
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
543
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
544
and must not link to or be linked from any other frames already.
545
 
546
May throw ScribusException if linking rules are violated.
547
</source>
1525 cbradney 548
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 549
 
550
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
551
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
552
 
553
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
554
  </message>
555
  <message>
12281 cbradney 556
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1525 cbradney 557
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 558
 
559
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
560
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 561
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 562
 
563
May throw ScribusException if linking rules are violated.
564
</source>
1525 cbradney 565
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 566
 
567
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 568
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 569
 
570
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
571
  </message>
572
  <message>
12281 cbradney 573
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1525 cbradney 574
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 575
 
576
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
577
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 578
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 579
 
11938 subik 580
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1135 cbradney 581
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
582
  </message>
583
  <message>
12281 cbradney 584
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1525 cbradney 585
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 586
 
587
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
588
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
589
the value of the named color from the default document colors.
590
 
1525 cbradney 591
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 592
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
593
</source>
1525 cbradney 594
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 595
 
596
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
597
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
598
 
599
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
600
ValueError (chybné parametry).</translation>
601
  </message>
602
  <message>
12281 cbradney 603
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1525 cbradney 604
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 605
 
606
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
607
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
608
Color components should be in the range from 0 to 255.
609
 
1525 cbradney 610
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 611
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
612
</source>
1525 cbradney 613
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 614
 
615
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 616
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 617
 
618
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
619
(chybné parametry).</translation>
620
  </message>
621
  <message>
12281 cbradney 622
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1525 cbradney 623
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 624
 
625
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
626
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
627
&quot;None&quot; - transparent.
628
 
629
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
630
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
631
 
1525 cbradney 632
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 633
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
634
</source>
1525 cbradney 635
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 636
 
637
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
638
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
639
průhlednou &quot;None&quot;.
640
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
641
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
642
 
643
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
644
(chybné parametry).</translation>
645
  </message>
646
  <message>
12281 cbradney 647
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1525 cbradney 648
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 649
 
650
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
651
 
1525 cbradney 652
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 653
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
654
</source>
1525 cbradney 655
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 656
 
657
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
658
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
659
(chybné parametry).</translation>
660
  </message>
661
  <message>
12281 cbradney 662
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1525 cbradney 663
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 664
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 665
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 666
 
667
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
668
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
669
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
670
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
671
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
672
 
673
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
674
at 1.
675
 
676
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
677
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
678
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
679
can be binary-ORed with button constants:
680
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
681
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
682
 
683
Usage examples:
1525 cbradney 684
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
685
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 686
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 687
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 688
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
689
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
690
 
691
Defined button and icon constants:
692
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
693
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
694
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
695
</source>
1525 cbradney 696
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
697
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 698
 
699
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
700
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
701
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
702
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
703
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
704
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
705
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
706
v binárním OR s BUTTON konstantami:
707
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
708
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
709
Příklady:
1525 cbradney 710
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
711
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 712
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 713
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
714
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 715
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
716
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
717
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
718
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
719
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
720
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
721
  </message>
722
  <message>
12281 cbradney 723
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1525 cbradney 724
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 725
 
1525 cbradney 726
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
727
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 728
 
1525 cbradney 729
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 730
</source>
1525 cbradney 731
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 732
 
733
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
734
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
735
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 736
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 737
  </message>
738
  <message>
12281 cbradney 739
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1525 cbradney 740
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 741
 
742
Closes the current document without prompting to save.
743
 
744
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
745
</source>
1525 cbradney 746
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 747
 
748
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
749
 
750
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
751
  </message>
752
  <message>
12281 cbradney 753
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1525 cbradney 754
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 755
 
756
Returns true if there is a document open.
757
</source>
1525 cbradney 758
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 759
 
760
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
761
  </message>
762
  <message>
12281 cbradney 763
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1525 cbradney 764
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 765
 
766
Opens the document &quot;name&quot;.
767
 
768
May raise ScribusError if the document could not be opened.
769
</source>
1525 cbradney 770
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 771
 
772
Otevře dokument &quot;name&quot;.
773
 
774
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
775
  </message>
776
  <message>
12281 cbradney 777
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1525 cbradney 778
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 779
 
780
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
781
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
782
save file dialog.
783
 
784
If the save fails, there is currently no way to tell.
785
</source>
1525 cbradney 786
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 787
 
788
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
789
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
790
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
791
  </message>
792
  <message>
12281 cbradney 793
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1525 cbradney 794
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 795
 
796
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
797
relative path).
798
 
799
May raise ScribusError if the save fails.
800
</source>
1525 cbradney 801
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 802
 
803
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
804
relativní cesta souborového systému.
805
 
806
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
807
  </message>
808
  <message>
11345 subik 809
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
1525 cbradney 810
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 811
 
812
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 813
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 814
constants.
815
</source>
12281 cbradney 816
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 817
 
818
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
11938 subik 819
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
1135 cbradney 820
  </message>
821
  <message>
12281 cbradney 822
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1525 cbradney 823
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 824
 
825
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 826
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 827
 
828
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
829
</source>
1525 cbradney 830
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 831
 
832
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
833
konstanty UNIT_*.
834
 
835
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
836
  </message>
837
  <message>
12281 cbradney 838
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1525 cbradney 839
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 840
 
841
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
842
of the UNIT_* constants:
843
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
844
</source>
1525 cbradney 845
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 846
 
847
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
848
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
849
  </message>
850
  <message>
12281 cbradney 851
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1525 cbradney 852
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 853
 
854
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
855
current document.
856
</source>
1525 cbradney 857
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 858
 
859
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
860
  </message>
861
  <message>
12281 cbradney 862
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1525 cbradney 863
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 864
 
865
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
866
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
867
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
868
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
869
</source>
1525 cbradney 870
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 871
 
872
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
873
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
11345 subik 874
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
875
</translation>
1135 cbradney 876
  </message>
877
  <message>
12281 cbradney 878
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1525 cbradney 879
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 880
 
881
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
882
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
883
</source>
1525 cbradney 884
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 885
 
11938 subik 886
Vrátí jméno barvy linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 887
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
888
  </message>
889
  <message>
12281 cbradney 890
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1525 cbradney 891
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 892
 
893
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
894
is not given the currently selected Item is used.
895
</source>
1525 cbradney 896
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 897
 
11938 subik 898
Vrátí tloušťku linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 899
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
900
  </message>
901
  <message>
12281 cbradney 902
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1525 cbradney 903
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 904
 
905
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
906
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
907
</source>
1525 cbradney 908
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 909
 
910
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
911
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
912
  </message>
913
  <message>
11938 subik 914
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="92"/>
1525 cbradney 915
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 916
 
917
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
918
the currently selected item is used. The join types are:
919
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
920
</source>
12281 cbradney 921
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 922
 
11938 subik 923
Vrátí typ spojení linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 924
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
925
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
926
  </message>
927
  <message>
12281 cbradney 928
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1525 cbradney 929
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 930
 
931
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
932
currently selected item is used. The cap types are:
933
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
934
</source>
1525 cbradney 935
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 936
 
11938 subik 937
Vrátí typ ukončení linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 938
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
939
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
940
  </message>
941
  <message>
12281 cbradney 942
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1525 cbradney 943
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 944
 
945
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
946
currently selected item is used. Line style constants are:
947
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
948
</source>
1525 cbradney 949
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 950
 
11938 subik 951
Vrátí styl linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 952
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
953
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
954
  </message>
955
  <message>
12281 cbradney 956
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1525 cbradney 957
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 958
 
959
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
960
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
961
</source>
1525 cbradney 962
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 963
 
964
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
965
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
966
  </message>
967
  <message>
12281 cbradney 968
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1525 cbradney 969
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 970
 
971
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
972
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
973
</source>
1525 cbradney 974
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 975
 
976
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
977
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
978
  </message>
979
  <message>
12281 cbradney 980
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 981
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 982
 
983
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
984
given the currently selected item is used.
985
</source>
1525 cbradney 986
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 987
 
988
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
989
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
990
  </message>
991
  <message>
12281 cbradney 992
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1525 cbradney 993
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 994
 
995
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
996
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 997
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 998
for reference.
999
</source>
1525 cbradney 1000
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1001
 
1002
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1003
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1004
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
1135 cbradney 1005
  </message>
1006
  <message>
12281 cbradney 1007
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1525 cbradney 1008
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1009
 
1010
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1011
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1012
is used.
1013
</source>
1525 cbradney 1014
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1015
 
1016
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1017
hodinových ručiček je kladné.
1018
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1019
  </message>
1020
  <message>
12281 cbradney 1021
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1525 cbradney 1022
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1023
 
1024
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1025
</source>
1525 cbradney 1026
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1027
 
1028
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
12281 cbradney 1031
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1525 cbradney 1032
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1033
 
1034
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1035
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1036
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1037
belongs to a group, the whole group is moved.
1038
</source>
1525 cbradney 1039
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1040
 
1041
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
11938 subik 1042
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1043
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1044
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
9729 cbradney 1047
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1525 cbradney 1048
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1049
 
1050
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1051
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1052
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1053
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1054
given the currently selected item is used.
1055
</source>
12281 cbradney 1056
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1057
 
1058
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1059
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1060
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1061
  </message>
1062
  <message>
12281 cbradney 1063
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1525 cbradney 1064
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1065
 
1066
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1067
is not given the currently selected item is used.
1068
</source>
1525 cbradney 1069
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1070
 
1071
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1072
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1073
  </message>
1074
  <message>
12281 cbradney 1075
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1525 cbradney 1076
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1077
 
1078
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1079
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1080
second selected Object and so on.
1081
</source>
1525 cbradney 1082
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1083
 
1084
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1085
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1086
  </message>
1087
  <message>
12281 cbradney 1088
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1525 cbradney 1089
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1090
 
1091
Returns the number of selected objects.
1092
</source>
1525 cbradney 1093
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1094
 
1095
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
12281 cbradney 1098
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1525 cbradney 1099
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1100
 
1101
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1102
</source>
1525 cbradney 1103
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1104
 
1105
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1106
  </message>
1107
  <message>
12281 cbradney 1108
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1525 cbradney 1109
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1110
 
1111
Deselects all objects in the whole document.
1112
</source>
1525 cbradney 1113
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1114
 
1115
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1116
  </message>
1117
  <message>
12281 cbradney 1118
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1525 cbradney 1119
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1120
 
1121
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1122
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1123
items are used.
1124
</source>
1525 cbradney 1125
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1126
 
1127
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1128
použijí se vybrané objekty.</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
12281 cbradney 1131
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1525 cbradney 1132
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1133
 
1134
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1135
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1136
 
1137
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1138
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
12281 cbradney 1141
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1525 cbradney 1142
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1143
 
1144
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1145
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1146
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1147
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1148
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1149
 
1150
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1151
</source>
1525 cbradney 1152
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1153
 
1154
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1155
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1156
musí být větší než 0.
1157
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1158
 
1159
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1160
  </message>
1161
  <message>
12281 cbradney 1162
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1525 cbradney 1163
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1164
 
1165
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1166
not given the currently selected item is used.
1167
 
1168
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1169
</source>
1525 cbradney 1170
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1171
 
1172
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1173
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1174
 
1175
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1176
  </message>
1177
  <message>
12281 cbradney 1178
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1525 cbradney 1179
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1180
 
1181
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1182
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1183
means 100 %.
1184
 
1185
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1186
</source>
1525 cbradney 1187
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1188
 
1189
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1190
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1191
Číslo 1 znamená 100%.
1192
 
1193
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
12281 cbradney 1196
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1525 cbradney 1197
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1198
 
1525 cbradney 1199
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1200
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1201
if locked.
1202
</source>
1525 cbradney 1203
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1204
 
1205
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1206
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1207
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
12281 cbradney 1210
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1525 cbradney 1211
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1212
 
1213
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1214
currently selected item is used.
1215
</source>
1525 cbradney 1216
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1217
 
1218
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1219
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
12281 cbradney 1222
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1525 cbradney 1223
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1224
 
1225
Returns a list with the names of all available fonts.
1226
</source>
1525 cbradney 1227
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1228
 
1229
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1230
  </message>
1231
  <message>
12281 cbradney 1232
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1525 cbradney 1233
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1234
 
1525 cbradney 1235
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1236
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1237
</source>
1525 cbradney 1238
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1239
 
1240
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1241
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
12281 cbradney 1244
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1525 cbradney 1245
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1246
 
1247
Returns a list with the names of all defined layers.
1248
</source>
1525 cbradney 1249
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1250
 
1251
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1252
  </message>
1253
  <message>
12281 cbradney 1254
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1525 cbradney 1255
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1256
 
1257
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1258
 
1525 cbradney 1259
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1260
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1261
</source>
1525 cbradney 1262
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1263
 
1264
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1265
 
1266
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1267
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1268
  </message>
1269
  <message>
12281 cbradney 1270
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1525 cbradney 1271
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1272
 
1273
Returns the name of the current active layer.
1274
</source>
1525 cbradney 1275
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1276
 
1277
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1278
  </message>
1279
  <message>
12281 cbradney 1280
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1525 cbradney 1281
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1282
 
1283
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1284
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1285
 
1525 cbradney 1286
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1287
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1288
</source>
1525 cbradney 1289
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1290
 
1291
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1292
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1293
 
1294
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1295
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
12281 cbradney 1298
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1525 cbradney 1299
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1300
 
1301
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1302
the layer is invisible.
1303
 
1525 cbradney 1304
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1305
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1306
</source>
1525 cbradney 1307
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1308
 
1309
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1310
false, bude vrstva neviditelná.
1311
 
1312
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1313
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
11345 subik 1316
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="129"/>
1525 cbradney 1317
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1318
 
1319
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1320
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1321
 
1525 cbradney 1322
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1323
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1324
</source>
12281 cbradney 1325
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1326
 
1327
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1328
false, nebude vrstva tisknuta.
1329
 
1330
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1331
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1332
  </message>
1333
  <message>
12281 cbradney 1334
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1525 cbradney 1335
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1336
 
1525 cbradney 1337
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1338
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1339
 
1525 cbradney 1340
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1341
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1342
</source>
1525 cbradney 1343
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1344
 
1345
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1346
nebo vrstva neexistuje.
1347
 
1348
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1349
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
12281 cbradney 1352
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1525 cbradney 1353
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1354
 
1355
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1356
 
1525 cbradney 1357
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1358
</source>
1525 cbradney 1359
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1360
 
1361
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1362
 
1363
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1364
  </message>
1365
  <message>
12281 cbradney 1366
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1525 cbradney 1367
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1368
 
1369
Returns a string with the -lang value.
1370
</source>
1525 cbradney 1371
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1372
 
11938 subik 1373
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
1135 cbradney 1374
  </message>
1375
  <message>
12281 cbradney 1376
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1525 cbradney 1377
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1378
 
1379
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1380
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1381
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1382
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1383
is not given Scribus will create one for you.
1384
 
1525 cbradney 1385
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1386
</source>
1525 cbradney 1387
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1388
 
1389
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
11938 subik 1390
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1391
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1392
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1393
 
1394
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
12281 cbradney 1397
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1525 cbradney 1398
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1399
 
1400
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1401
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1402
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1403
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1404
create one for you.
1405
 
1525 cbradney 1406
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1407
</source>
1525 cbradney 1408
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1409
 
1410
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1411
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1412
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1413
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1414
 
1415
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1416
  </message>
1417
  <message>
12281 cbradney 1418
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1525 cbradney 1419
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1420
 
1421
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1422
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1423
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1424
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1425
given Scribus will create one for you.
1426
 
1525 cbradney 1427
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1428
</source>
1525 cbradney 1429
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1430
 
1431
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1432
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1433
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1434
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1435
 
1436
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1437
  </message>
1438
  <message>
12281 cbradney 1439
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1525 cbradney 1440
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1441
 
1442
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1443
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1444
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1445
object because you need this name for further access to that object. If
1446
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1447
 
1525 cbradney 1448
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1449
</source>
1525 cbradney 1450
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1451
 
11938 subik 1452
Vytvoří novou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1453
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1454
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1455
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1456
 
1457
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
12281 cbradney 1460
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1525 cbradney 1461
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1462
 
1463
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1464
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1465
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1466
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1467
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1468
Scribus will create one for you.
1469
 
1525 cbradney 1470
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1471
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1472
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1473
</source>
1525 cbradney 1474
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1475
 
11938 subik 1476
Vytvoří novou lomenou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1477
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1478
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1479
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1480
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1481
 
1482
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1483
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
12281 cbradney 1486
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1525 cbradney 1487
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1488
 
1489
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1490
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1491
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1492
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1493
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1494
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1495
identifier for the object because you need this name for further access to that
1496
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1497
 
1525 cbradney 1498
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1499
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1500
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1501
</source>
1525 cbradney 1502
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1503
 
1504
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1505
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1506
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1507
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1508
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1509
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1510
bod jako první.
1511
 
1512
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1513
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
12281 cbradney 1516
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1525 cbradney 1517
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1518
 
1519
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1520
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1521
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1522
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1523
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1524
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1525
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1526
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1527
for you.
1528
 
1525 cbradney 1529
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1530
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1531
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1532
</source>
1525 cbradney 1533
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1534
 
1535
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1536
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1537
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1538
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1539
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1540
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1541
 
1542
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1543
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1544
  </message>
1545
  <message>
12281 cbradney 1546
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1525 cbradney 1547
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1548
 
1549
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1550
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1551
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1552
unique identifier for the object because you need this name for further access
1553
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1554
 
1525 cbradney 1555
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1556
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1557
</source>
1525 cbradney 1558
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1559
 
1560
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1561
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1562
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1563
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1564
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1565
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1566
 
1567
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1568
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
12281 cbradney 1571
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1525 cbradney 1572
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1573
 
1574
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1575
selected item is deleted.
1576
</source>
1525 cbradney 1577
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1578
 
1579
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
11345 subik 1582
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="189"/>
1525 cbradney 1583
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1584
 
1585
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1586
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1587
is not passed, text flow is toggled.
1588
</source>
12281 cbradney 1589
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1590
 
1591
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1592
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1593
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
12281 cbradney 1596
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1525 cbradney 1597
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1598
 
1599
Test if an object with specified name really exists in the document.
1600
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1601
returns True if there is something selected.
1602
</source>
1525 cbradney 1603
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1604
 
1605
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1606
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
12281 cbradney 1609
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1525 cbradney 1610
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1611
 
1612
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1613
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1614
</source>
1525 cbradney 1615
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1616
 
1617
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1618
použije vybraný objekt.</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
12281 cbradney 1621
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1525 cbradney 1622
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1623
 
1624
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1625
</source>
1525 cbradney 1626
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1627
 
1628
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1629
  </message>
1630
  <message>
12281 cbradney 1631
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1525 cbradney 1632
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1633
 
1634
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1635
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1636
</source>
1525 cbradney 1637
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1638
 
1639
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1640
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
12281 cbradney 1643
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1525 cbradney 1644
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1645
 
1646
Redraws all pages.
1647
</source>
1525 cbradney 1648
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1649
  </message>
1650
  <message>
12281 cbradney 1651
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1525 cbradney 1652
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1653
 
1654
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1655
 
1656
May raise ScribusError if the save failed.
1657
</source>
1525 cbradney 1658
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1659
 
1660
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1661
  </message>
1662
  <message>
12281 cbradney 1663
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1525 cbradney 1664
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1665
 
1666
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1667
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1668
page number is.
1669
 
1670
May raise IndexError if the page number is out of range
1671
</source>
1525 cbradney 1672
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1673
 
1674
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1675
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1676
 
1677
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
11345 subik 1680
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="82"/>
1525 cbradney 1681
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1682
 
1683
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1684
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1685
just sets the page that script commands will operates on.
1686
 
1687
May raise IndexError if the page number is out of range.
1688
</source>
12281 cbradney 1689
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 1690
 
1691
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1692
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1693
příkazy).
1694
 
1695
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
12281 cbradney 1698
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1525 cbradney 1699
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1700
 
1701
Returns the number of pages in the document.
1702
</source>
1525 cbradney 1703
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1704
  </message>
1705
  <message>
12281 cbradney 1706
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1525 cbradney 1707
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1708
 
1709
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1710
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1711
</source>
1525 cbradney 1712
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1713
 
1714
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
11938 subik 1715
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1135 cbradney 1716
  </message>
1717
  <message>
12281 cbradney 1718
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1525 cbradney 1719
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1720
 
1721
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1722
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1723
 
1724
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1725
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1726
</source>
1525 cbradney 1727
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1728
 
1729
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
11938 subik 1730
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1731
Např.:
1732
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1733
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1734
  </message>
1735
  <message>
12281 cbradney 1736
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1525 cbradney 1737
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1738
 
1739
See getHGuides.
1740
</source>
11938 subik 1741
    <translation>Viz getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1742
  </message>
1743
  <message>
12281 cbradney 1744
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1525 cbradney 1745
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1746
 
1747
See setHGuides.
1748
</source>
11938 subik 1749
    <translation>Viz setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1750
  </message>
1751
  <message>
12281 cbradney 1752
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1525 cbradney 1753
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1754
 
1525 cbradney 1755
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1756
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1757
</source>
1525 cbradney 1758
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1759
 
11938 subik 1760
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
1135 cbradney 1761
a getPageMargins()</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
12281 cbradney 1764
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1525 cbradney 1765
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1766
 
1767
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1768
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1769
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1770
the page...
1771
</source>
1525 cbradney 1772
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1773
 
1774
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1775
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1776
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
12281 cbradney 1779
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1525 cbradney 1780
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1781
 
1782
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1783
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1784
currently selected item is used.
1785
</source>
1525 cbradney 1786
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1787
 
1788
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1789
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1790
vybraný objekt.</translation>
1791
  </message>
1792
  <message>
12281 cbradney 1793
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1525 cbradney 1794
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1795
 
1796
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1797
is not given the currently selected item is used.
1798
</source>
1525 cbradney 1799
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1800
 
11938 subik 1801
Nastaví barvu &quot;color&quot; linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1802
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1803
  </message>
1804
  <message>
12281 cbradney 1805
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1525 cbradney 1806
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1807
 
1808
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1809
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1810
given the currently selected item is used.
1811
 
1812
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1813
</source>
1525 cbradney 1814
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1815
 
11938 subik 1816
Nastaví šířku linky objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1817
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1818
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1819
 
1820
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
12281 cbradney 1823
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1525 cbradney 1824
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1825
 
1826
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1827
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1828
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1829
is used.
1830
 
1831
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1832
</source>
1525 cbradney 1833
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1834
 
11938 subik 1835
Nastaví stín linek objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1836
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1837
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1838
 
1839
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1840
  </message>
1841
  <message>
12281 cbradney 1842
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1525 cbradney 1843
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1844
 
1845
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1846
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1847
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1848
</source>
1525 cbradney 1849
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1850
 
11938 subik 1851
Nastaví typ spojení linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1135 cbradney 1852
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1853
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1135 cbradney 1854
  </message>
1855
  <message>
12281 cbradney 1856
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1525 cbradney 1857
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1858
 
1859
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1860
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1861
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1862
</source>
1525 cbradney 1863
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1864
 
11938 subik 1865
Nastaví styl konce linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1135 cbradney 1866
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1867
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1135 cbradney 1868
  </message>
1869
  <message>
12281 cbradney 1870
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1525 cbradney 1871
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1872
 
1873
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1874
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1875
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1876
</source>
1525 cbradney 1877
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1878
 
11938 subik 1879
Nastaví styl linky objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1135 cbradney 1880
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1881
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1135 cbradney 1882
  </message>
1883
  <message>
12281 cbradney 1884
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1525 cbradney 1885
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1886
 
1887
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1888
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1889
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1890
Item is used.
1891
 
1892
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1893
</source>
1525 cbradney 1894
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1895
 
1896
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1897
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1898
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1899
 
1900
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
12281 cbradney 1903
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1525 cbradney 1904
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1905
 
1906
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1907
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1908
 
1909
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1910
</source>
1525 cbradney 1911
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1912
 
1913
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1914
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1915
 
1916
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
12281 cbradney 1919
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1525 cbradney 1920
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1921
 
1922
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1923
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1924
 
1525 cbradney 1925
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1926
</source>
1525 cbradney 1927
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1928
 
11938 subik 1929
Nastaví styl linek objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1135 cbradney 1930
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1931
 
1932
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
12281 cbradney 1935
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1525 cbradney 1936
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1937
 
1938
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1939
new progress bar use. See progressSet.
1940
</source>
1525 cbradney 1941
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1942
 
1943
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
12281 cbradney 1946
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1525 cbradney 1947
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1948
 
1525 cbradney 1949
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1950
See progressSet.
1951
</source>
1525 cbradney 1952
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1953
 
1954
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
12281 cbradney 1957
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1525 cbradney 1958
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1959
 
1960
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1961
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1962
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1963
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1964
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1965
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 1966
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1967
</source>
1525 cbradney 1968
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1969
 
1970
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
1971
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
11938 subik 1972
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
1135 cbradney 1973
Qt</translation>
1974
  </message>
1975
  <message>
12281 cbradney 1976
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1525 cbradney 1977
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1978
 
1979
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1980
</source>
1525 cbradney 1981
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 1982
  </message>
1983
  <message>
12281 cbradney 1984
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1525 cbradney 1985
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1986
 
1525 cbradney 1987
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1988
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1989
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1990
</source>
1525 cbradney 1991
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1992
 
1993
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
1994
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
1995
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
1996
  </message>
1997
  <message>
12281 cbradney 1998
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 1999
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2000
 
2001
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2002
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2003
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2004
 
2005
May raise WrongFrameTypeError.
2006
</source>
2137 cbradney 2007
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2008
 
2009
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2010
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2011
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2012
 
2013
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2014
  </message>
2015
  <message>
12281 cbradney 2016
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2017
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2018
 
2019
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2020
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2021
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2022
 
2023
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2024
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2025
</source>
2137 cbradney 2026
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2027
 
2028
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2029
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2030
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2031
 
2032
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2033
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2034
  </message>
2035
  <message>
12281 cbradney 2036
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2137 cbradney 2037
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2038
 
2137 cbradney 2039
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2040
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2041
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2042
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2043
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2044
 
2045
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2046
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2047
</source>
2137 cbradney 2048
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2049
 
2137 cbradney 2050
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2051
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2052
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2053
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2054
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2055
 
2056
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2057
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2058
  </message>
2059
  <message>
11345 subik 2060
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="332"/>
2137 cbradney 2061
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2062
 
2137 cbradney 2063
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2064
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2065
 
2137 cbradney 2066
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2067
</source>
12281 cbradney 2068
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2069
 
2137 cbradney 2070
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2071
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2072
 
2137 cbradney 2073
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2074
  </message>
2075
  <message>
12281 cbradney 2076
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
2137 cbradney 2077
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2078
 
2137 cbradney 2079
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2080
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2081
 
2137 cbradney 2082
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2083
</source>
2137 cbradney 2084
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2085
 
2137 cbradney 2086
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2087
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2088
 
2137 cbradney 2089
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2090
  </message>
2091
  <message>
12281 cbradney 2092
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2137 cbradney 2093
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2094
 
2137 cbradney 2095
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2096
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2097
</source>
2137 cbradney 2098
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2099
 
2137 cbradney 2100
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2101
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2102
  </message>
2103
  <message>
12281 cbradney 2104
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3064 cbradney 2105
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2106
 
2107
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2108
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2109
space. If no document is open, returns the value of the named color
2110
from the default document colors.
2111
 
2112
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2113
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2114
</source>
4399 subik 2115
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2116
 
2117
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2118
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2119
space. If no document is open, returns the value of the named color
2120
from the default document colors.
2121
 
2122
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2123
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
3064 cbradney 2124
  </message>
2125
  <message>
12281 cbradney 2126
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2127
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2128
 
2129
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2130
style name or None when user cancels the dialog.
2131
</source>
2132
    <translation type="unfinished"></translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
12281 cbradney 2135
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
3064 cbradney 2136
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2137
 
2138
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2139
for details of arguments.
2140
 
2141
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2142
</source>
2143
    <translation type="unfinished"></translation>
2144
  </message>
2145
  <message>
12281 cbradney 2146
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
3064 cbradney 2147
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2148
 
2149
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2150
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2151
by parent classes as well.
2152
</source>
2153
    <translation type="unfinished"></translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
12281 cbradney 2156
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
3064 cbradney 2157
    <source>getProperty(object, property)
2158
 
2159
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2160
 
2161
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2162
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2163
C++ QObject instance.
2164
 
2165
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2166
to look up on `object&apos;.
2167
 
2168
The return value varies depending on the type of the property.
2169
</source>
2170
    <translation type="unfinished"></translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
12281 cbradney 2173
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
3064 cbradney 2174
    <source>setProperty(object, property, value)
2175
 
2176
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2177
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2178
also be raised if the underlying setter fails.
2179
 
2180
See getProperty() for more information.
2181
</source>
2182
    <translation type="unfinished"></translation>
2183
  </message>
2184
  <message>
12281 cbradney 2185
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 2186
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2187
 
2188
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2189
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2190
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2191
 
2192
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2193
</source>
2194
    <translation type="unfinished"></translation>
2195
  </message>
3824 cbradney 2196
  <message>
12281 cbradney 2197
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2198
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2199
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2200
 
2201
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2202
 
2203
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2204
following meaning:
2205
 
2206
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2207
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2208
 
2209
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2210
  margins
2211
 
2212
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2213
 
2214
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2215
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2216
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2217
 
2218
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2219
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2220
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2221
 
2222
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2223
 
2224
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2225
 
2226
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2227
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2228
is not in points, make sure to account for this.
2229
 
2230
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2231
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2232
</source>
2233
    <translation type="unfinished"></translation>
2234
  </message>
4141 cbradney 2235
  <message>
12281 cbradney 2236
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2237
    <source>closeMasterPage()
2238
 
2239
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2240
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2241
</source>
2242
    <translation type="unfinished"></translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
12281 cbradney 2245
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2246
    <source>masterPageNames()
2247
 
2248
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2249
</source>
2250
    <translation type="unfinished"></translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
12281 cbradney 2253
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2254
    <source>editMasterPage(pageName)
2255
 
2256
Enables master page editing and opens the named master page
2257
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2258
</source>
2259
    <translation type="unfinished"></translation>
2260
  </message>
2261
  <message>
12281 cbradney 2262
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2263
    <source>createMasterPage(pageName)
2264
 
2265
Creates a new master page named pageName and opens it for
2266
editing.
2267
</source>
2268
    <translation type="unfinished"></translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
12281 cbradney 2271
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2272
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2273
 
2274
Delete the named master page.
2275
</source>
2276
    <translation type="unfinished"></translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
12281 cbradney 2279
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2280
    <source>zoomDocument(double)
2281
 
2282
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2283
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2284
</source>
2285
    <translation type="unfinished"></translation>
2286
  </message>
6261 cbradney 2287
  <message>
12281 cbradney 2288
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
9729 cbradney 2289
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2290
 
9729 cbradney 2291
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2292
strings.
2293
</source>
2294
    <translation type="unfinished"></translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
12281 cbradney 2297
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
11345 subik 2298
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 2299
 
11345 subik 2300
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
9729 cbradney 2301
</source>
2302
    <translation type="unfinished"></translation>
2303
  </message>
11652 cbradney 2304
  <message>
12281 cbradney 2305
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
11652 cbradney 2306
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2307
 
2308
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2309
is not given the currently selected Item is used.
2310
</source>
2311
    <translation type="unfinished"></translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
12281 cbradney 2314
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
11652 cbradney 2315
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2316
 
2317
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2318
is not given the currently selected Item is used.
2319
</source>
2320
    <translation type="unfinished"></translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
12281 cbradney 2323
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
11652 cbradney 2324
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2325
 
2326
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2327
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2328
</source>
2329
    <translation type="unfinished"></translation>
2330
  </message>
2331
  <message>
12281 cbradney 2332
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
11652 cbradney 2333
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2334
 
2335
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2336
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2337
</source>
2338
    <translation type="unfinished"></translation>
2339
  </message>
12281 cbradney 2340
  <message>
2341
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2342
    <source>getColorNames() -&gt; list
2343
 
2344
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2345
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2346
</source>
2347
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
2348
 
2349
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
2350
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
2354
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2355
 
2356
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2357
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2358
the range from 0 to 255.
2359
 
2360
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2361
</source>
2362
    <translation type="unfinished"></translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
2365
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2366
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
2367
 
2368
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2369
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2370
Returns true if a new document was created.
2371
</source>
2372
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
2373
 
2374
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
2375
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
2376
pokud je dokument vytvořen.</translation>
2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2380
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2381
 
2382
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2383
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2384
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2385
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2386
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2387
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2388
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2389
optional parameters is False.
2390
 
2391
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2392
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2393
 
2394
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2395
 
2396
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2397
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2398
</source>
2399
    <translation type="unfinished"></translation>
2400
  </message>
2401
  <message>
2402
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
2403
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2404
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
2405
 
2406
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2407
following meaning:
2408
 
2409
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2410
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2411
 
2412
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2413
margins
2414
 
2415
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2416
 
2417
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2418
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2419
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2420
 
2421
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2422
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2423
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2424
 
2425
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
2426
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
2427
PAGE_4 is 4-fold.
2428
 
2429
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
2430
Indexed from 0 (0 = first).
2431
 
2432
numPage = Number of pages to be created.
2433
 
2434
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2435
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2436
is not in points, make sure to account for this.
2437
 
2438
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
2439
PAGE_4, 3, 1)
2440
 
2441
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
2442
</source>
2443
    <translation type="unfinished"></translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
2446
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2447
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2448
 
2449
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2450
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2451
constants.
2452
</source>
2453
    <translation type="unfinished"></translation>
2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
2457
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2458
 
2459
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2460
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2461
</source>
2462
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2463
 
2464
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
2465
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2466
  </message>
2467
  <message>
2468
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
2469
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2470
 
2471
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2472
is not given the currently selected Item is used.
2473
</source>
2474
    <translation type="unfinished"></translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
2478
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2479
 
2480
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2481
is not given the currently selected Item is used.
2482
</source>
2483
    <translation type="unfinished"></translation>
2484
  </message>
2485
  <message>
2486
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2487
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2488
 
2489
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2490
the currently selected item is used. The join types are:
2491
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2492
</source>
2493
    <translation type="unfinished"></translation>
2494
  </message>
2495
  <message>
2496
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
2497
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2498
 
2499
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2500
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2501
selected item is used.
2502
</source>
2503
    <translation type="unfinished"></translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
2507
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2508
 
2509
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2510
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2511
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2512
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2513
</source>
2514
    <translation type="unfinished"></translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
2518
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
2519
 
2520
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
2521
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
2522
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2523
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
2524
</source>
2525
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
2526
 
2527
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
2528
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
2529
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
2530
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2534
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2535
 
2536
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2537
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2538
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2539
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2540
given the currently selected item is used.
2541
</source>
2542
    <translation type="unfinished"></translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2546
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2547
 
2548
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2549
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2550
selected item is used.
2551
</source>
2552
    <translation type="unfinished"></translation>
2553
  </message>
2554
  <message>
2555
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
2556
    <source>setRedraw(bool)
2557
 
2558
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
2559
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
2560
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
2561
</source>
2562
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
2563
 
2564
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
2565
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
2566
úrovni skriptu.</translation>
2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
2570
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2571
 
2572
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2573
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2574
 
2575
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2576
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2577
</source>
2578
    <translation type="unfinished"></translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
2582
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2583
 
2584
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2585
true the layer will be locked.
2586
 
2587
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2588
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2589
</source>
2590
    <translation type="unfinished"></translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
2594
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2595
 
2596
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2597
true the layer will be displayed outlined.
2598
 
2599
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2600
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2601
</source>
2602
    <translation type="unfinished"></translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
2605
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
2606
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2607
 
2608
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2609
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2610
 
2611
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2612
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2613
</source>
2614
    <translation type="unfinished"></translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
2617
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
2618
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2619
 
2620
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2621
 
2622
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2623
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2624
</source>
2625
    <translation type="unfinished"></translation>
2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
2629
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2630
 
2631
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2632
 
2633
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2634
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2635
</source>
2636
    <translation type="unfinished"></translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
2639
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2640
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2641
 
2642
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2643
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2644
&quot;layer&quot; is invisible.
2645
 
2646
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2647
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2648
</source>
2649
    <translation type="unfinished"></translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2653
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2654
 
2655
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2656
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2657
&quot;layer&quot; is locked.
2658
 
2659
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2660
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2661
</source>
2662
    <translation type="unfinished"></translation>
2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2666
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2667
 
2668
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2669
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2670
&quot;layer&quot; is normal.
2671
 
2672
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2673
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2674
</source>
2675
    <translation type="unfinished"></translation>
2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2679
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2680
 
2681
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2682
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2683
 
2684
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2685
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2686
</source>
2687
    <translation type="unfinished"></translation>
2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2691
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2692
 
2693
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2694
 
2695
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2696
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2697
</source>
2698
    <translation type="unfinished"></translation>
2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2702
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2703
 
2704
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2705
 
2706
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2707
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2708
</source>
2709
    <translation type="unfinished"></translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
2713
    <source>moveSelectionToFront()
2714
 
2715
Moves current selection to front.
2716
</source>
2717
    <translation type="unfinished"></translation>
2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
2721
    <source>moveSelectionToFront()
2722
 
2723
Moves current selection to back.
2724
</source>
2725
    <translation type="unfinished"></translation>
2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
2729
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
2730
 
2731
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
2732
coordinates are given in the current measurement units of the document
2733
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
2734
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
2735
is not given Scribus will create one for you.
2736
 
2737
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
2738
</source>
2739
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
2740
 
2741
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
2742
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
2743
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
2744
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
2745
 
2746
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2750
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2751
 
2752
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2753
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2754
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2755
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2756
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2757
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2758
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2759
</source>
2760
    <translation type="unfinished"></translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
2764
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2765
 
2766
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2767
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2768
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2769
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2770
master page for the new page.
2771
 
2772
May raise IndexError if the page number is out of range
2773
</source>
2774
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2775
 
2776
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2777
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2778
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2779
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2780
master page for the new page.
2781
 
2782
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2786
    <source>getPageType() -&gt; integer
2787
 
2788
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2789
</source>
2790
    <translation type="unfinished"></translation>
2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2794
    <source>gotoPage(nr)
2795
 
2796
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2797
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2798
just sets the page that script commands will operates on.
2799
 
2800
May raise IndexError if the page number is out of range.
2801
</source>
2802
    <translation type="unfinished"></translation>
2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
2806
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2807
 
2808
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2809
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2810
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2811
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2812
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2813
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2814
</source>
2815
    <translation type="unfinished"></translation>
2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2819
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2820
 
2821
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2822
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2823
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2824
</source>
2825
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2826
 
2827
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
2828
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
2829
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2833
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2834
 
2835
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2836
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2837
</source>
2838
    <translation type="unfinished"></translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2842
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2843
 
2844
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2845
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2846
</source>
2847
    <translation type="unfinished"></translation>
2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
2851
    <source>createParagraphStyle(...)
2852
 
2853
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2854
 
2855
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2856
 
2857
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2858
 
2859
fixed linespacing:     0
2860
 
2861
automatic linespacing:   1
2862
 
2863
baseline grid linespacing: 2
2864
 
2865
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2866
 
2867
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2868
 
2869
-&gt; left:   0
2870
 
2871
-&gt; center:  1
2872
 
2873
-&gt; right:  2
2874
 
2875
-&gt; justify: 3
2876
 
2877
-&gt; extend:  4
2878
 
2879
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2880
 
2881
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2882
 
2883
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2884
 
2885
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2886
 
2887
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2888
 
2889
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2890
 
2891
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2892
 
2893
</source>
2894
    <translation type="unfinished"></translation>
2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
2898
    <source>createCharStyle(...)
2899
 
2900
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2901
 
2902
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2903
 
2904
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2905
 
2906
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2907
 
2908
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2909
 
2910
-&gt; inherit
2911
 
2912
-&gt; bold
2913
 
2914
-&gt; italic
2915
 
2916
-&gt; underline
2917
 
2918
-&gt; underlinewords
2919
 
2920
-&gt; strike
2921
 
2922
-&gt; superscript
2923
 
2924
-&gt; subscript
2925
 
2926
-&gt; outline
2927
 
2928
-&gt; shadowed
2929
 
2930
-&gt; allcaps
2931
 
2932
-&gt; smallcaps
2933
 
2934
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2935
 
2936
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2937
 
2938
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2939
 
2940
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2941
 
2942
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2943
 
2944
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2945
 
2946
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2947
 
2948
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2949
 
2950
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2951
 
2952
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2953
 
2954
</source>
2955
    <translation type="unfinished"></translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2959
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2960
 
2961
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2962
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2963
the selection is returned.
2964
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2965
</source>
2966
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2967
 
2968
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
2969
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
2970
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2974
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2975
 
2976
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2977
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2978
</source>
2979
    <translation type="unfinished"></translation>
2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
2983
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2984
 
2985
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2986
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2987
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2988
not given the currently selected Item is used.
2989
 
2990
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2991
</source>
2992
    <translation type="unfinished"></translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
2996
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2997
 
2998
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2999
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3000
 
3001
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3002
</source>
3003
    <translation type="unfinished"></translation>
3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
3007
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3008
 
3009
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3010
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3011
 
3012
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3013
</source>
3014
    <translation type="unfinished"></translation>
3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
3018
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3019
 
3020
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3021
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3022
 
3023
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3024
</source>
3025
    <translation type="unfinished"></translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
3029
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3030
 
3031
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3032
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3033
</source>
3034
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
3035
 
3036
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
3037
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
3041
    <source>scrollDocument(x,y)
3042
 
3043
Scroll the document in main GUI window by x and y.
3044
</source>
3045
    <translation type="unfinished"></translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
3048
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
3049
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
3050
 
3051
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3052
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3053
 
3054
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
3055
</source>
3056
    <translation type="unfinished"></translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
3060
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3061
 
3062
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3063
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3064
 
3065
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3066
</source>
3067
    <translation type="unfinished"></translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
3071
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3072
 
3073
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3074
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3075
 
3076
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3077
</source>
3078
    <translation type="unfinished"></translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
3082
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3083
 
3084
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3085
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3086
 
3087
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3088
</source>
3089
    <translation type="unfinished"></translation>
3090
  </message>
1525 cbradney 3091
</context>
3092
<context>
12281 cbradney 3093
  <name>AIPlug</name>
3094
  <message>
3095
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
3096
    <source>Importing: %1</source>
3097
    <translation type="unfinished"></translation>
3098
  </message>
3099
  <message>
3100
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="126"/>
3101
    <source>Analyzing File:</source>
3102
    <translation type="unfinished"></translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="287"/>
3106
    <source>Group%1</source>
3107
    <translation type="unfinished"></translation>
3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2249"/>
3111
    <source>Generating Items</source>
3112
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
3113
  </message>
3114
</context>
3115
<context>
178 Franz 3116
  <name>About</name>
3117
  <message>
12281 cbradney 3118
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="163"/>
1525 cbradney 3119
    <source>Contributions from:</source>
3120
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
12281 cbradney 3123
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="143"/>
1525 cbradney 3124
    <source>&amp;About</source>
3125
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 3126
  </message>
3127
  <message>
12281 cbradney 3128
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="217"/>
1525 cbradney 3129
    <source>A&amp;uthors</source>
3130
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 3131
  </message>
3132
  <message>
12281 cbradney 3133
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="400"/>
1525 cbradney 3134
    <source>&amp;Translations</source>
3135
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 3136
  </message>
3137
  <message>
12281 cbradney 3138
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="423"/>
1525 cbradney 3139
    <source>&amp;Online</source>
3140
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 3141
  </message>
3142
  <message>
12281 cbradney 3143
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="462"/>
1525 cbradney 3144
    <source>&amp;Close</source>
3145
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 3146
  </message>
418 Franz 3147
  <message>
12281 cbradney 3148
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="149"/>
1525 cbradney 3149
    <source>Development Team:</source>
3150
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 3151
  </message>
3152
  <message>
12281 cbradney 3153
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="195"/>
1525 cbradney 3154
    <source>Official Documentation:</source>
3155
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 3156
  </message>
3157
  <message>
12281 cbradney 3158
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="203"/>
1525 cbradney 3159
    <source>Other Documentation:</source>
3160
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 3161
  </message>
3162
  <message>
12281 cbradney 3163
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="406"/>
1525 cbradney 3164
    <source>Homepage</source>
11345 subik 3165
    <translation>Webová stránka</translation>
418 Franz 3166
  </message>
3167
  <message>
12281 cbradney 3168
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="408"/>
1525 cbradney 3169
    <source>Online Reference</source>
11345 subik 3170
    <translation>Online odkazy</translation>
418 Franz 3171
  </message>
3172
  <message>
12281 cbradney 3173
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="412"/>
1525 cbradney 3174
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3175
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 3176
  </message>
3177
  <message>
12281 cbradney 3178
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="416"/>
1525 cbradney 3179
    <source>Mailing List</source>
3180
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 3181
  </message>
454 fschmid 3182
  <message>
12281 cbradney 3183
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
1525 cbradney 3184
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3185
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 3186
  </message>
3187
  <message>
12281 cbradney 3188
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="357"/>
1525 cbradney 3189
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3190
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 3191
  </message>
3192
  <message>
12281 cbradney 3193
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="53"/>
1525 cbradney 3194
    <source>About Scribus %1</source>
3195
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 3196
  </message>
776 fschmid 3197
  <message>
12281 cbradney 3198
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="410"/>
3824 cbradney 3199
    <source>Wiki</source>
4399 subik 3200
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3201
  </message>
3202
  <message>
12281 cbradney 3203
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="80"/>
3824 cbradney 3204
    <source>%1 %2 %3</source>
4399 subik 3205
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 3206
  </message>
3207
  <message>
12281 cbradney 3208
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="88"/>
3824 cbradney 3209
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4399 subik 3210
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
12281 cbradney 3213
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="138"/>
3824 cbradney 3214
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4399 subik 3215
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
3064 cbradney 3216
  </message>
3824 cbradney 3217
  <message>
12281 cbradney 3218
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="140"/>
3824 cbradney 3219
    <source>No Ghostscript version available</source>
4399 subik 3220
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
3824 cbradney 3221
  </message>
3222
  <message>
11345 subik 3223
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 3224
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
12281 cbradney 3225
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3226
  </message>
3227
  <message>
12281 cbradney 3228
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
3824 cbradney 3229
    <source>Build ID:</source>
4399 subik 3230
    <translation>Build ID:</translation>
3824 cbradney 3231
  </message>
3232
  <message>
11938 subik 3233
    <location filename="../about.cpp" line="432"/>
11345 subik 3234
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
12281 cbradney 3235
    <translation type="obsolete">Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
4141 cbradney 3236
  </message>
4759 cbradney 3237
  <message>
12281 cbradney 3238
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
4870 mrdocs 3239
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
11345 subik 3240
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4759 cbradney 3241
  </message>
3242
  <message>
12281 cbradney 3243
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="191"/>
4870 mrdocs 3244
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
11345 subik 3245
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 3246
  </message>
3247
  <message>
12281 cbradney 3248
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="211"/>
5328 cbradney 3249
    <source>Tango Project Icons:</source>
11345 subik 3250
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 3251
  </message>
6261 cbradney 3252
  <message>
12281 cbradney 3253
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
9729 cbradney 3254
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
11345 subik 3255
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
6261 cbradney 3256
  </message>
12281 cbradney 3257
  <message>
3258
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
3259
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
3260
    <translation type="unfinished"></translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
3264
    <source>Scribus Version</source>
3265
    <translation type="unfinished">Verze Scribusu</translation>
3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="208"/>
3269
    <source>Splash Screen:</source>
3270
    <translation type="unfinished"></translation>
3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="414"/>
3274
    <source>Developer Blog</source>
3275
    <translation type="unfinished"></translation>
3276
  </message>
3277
  <message>
3278
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="426"/>
3279
    <source>&amp;Updates</source>
3280
    <translation type="unfinished"></translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="506"/>
3284
    <source>Check for Updates</source>
3285
    <translation type="unfinished"></translation>
3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="437"/>
3289
    <source>&amp;Licence</source>
3290
    <translation type="unfinished"></translation>
3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="446"/>
3294
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
3295
    <translation type="unfinished"></translation>
3296
  </message>
3297
  <message>
3298
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="471"/>
3299
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
3300
    <translation type="unfinished"></translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="472"/>
3304
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
3305
    <translation type="unfinished"></translation>
3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="473"/>
3309
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3310
    <translation type="unfinished"></translation>
3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="474"/>
3314
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3315
    <translation type="unfinished"></translation>
3316
  </message>
3317
  <message>
3318
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="475"/>
3319
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3320
    <translation type="unfinished"></translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="504"/>
3324
    <source>Abort Update Check</source>
3325
    <translation type="unfinished"></translation>
3326
  </message>
1525 cbradney 3327
</context>
3328
<context>
3278 cbradney 3329
  <name>AboutPlugins</name>
3330
  <message>
11345 subik 3331
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 3332
    <source>Yes</source>
12281 cbradney 3333
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
3278 cbradney 3334
  </message>
3335
  <message>
11345 subik 3336
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 3337
    <source>No</source>
12281 cbradney 3338
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 3339
  </message>
4759 cbradney 3340
  <message>
12281 cbradney 3341
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3342
    <source>Filename:</source>
11345 subik 3343
    <translation>Soubor:</translation>
4759 cbradney 3344
  </message>
3345
  <message>
12281 cbradney 3346
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3347
    <source>Version:</source>
11345 subik 3348
    <translation>Verze:</translation>
4759 cbradney 3349
  </message>
3350
  <message>
12281 cbradney 3351
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3352
    <source>Enabled:</source>
11345 subik 3353
    <translation>Povoleno:</translation>
4759 cbradney 3354
  </message>
3355
  <message>
12281 cbradney 3356
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3357
    <source>Release Date:</source>
11345 subik 3358
    <translation>Datum vydání:</translation>
4759 cbradney 3359
  </message>
3360
  <message>
12281 cbradney 3361
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3362
    <source>Description:</source>
11345 subik 3363
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 3364
  </message>
3365
  <message>
12281 cbradney 3366
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3367
    <source>Author(s):</source>
11345 subik 3368
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
4759 cbradney 3369
  </message>
3370
  <message>
12281 cbradney 3371
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3372
    <source>Copyright:</source>
11345 subik 3373
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3374
  </message>
3375
  <message>
12281 cbradney 3376
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3377
    <source>License:</source>
11345 subik 3378
    <translation>Licence:</translation>
4759 cbradney 3379
  </message>
12281 cbradney 3380
  <message>
3381
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
3382
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3383
    <translation type="unfinished">Scribus: O modulech</translation>
3384
  </message>
3278 cbradney 3385
</context>
3386
<context>
3387
  <name>AboutPluginsBase</name>
3388
  <message>
11345 subik 3389
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="16"/>
3278 cbradney 3390
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
12281 cbradney 3391
    <translation type="obsolete">Scribus: O modulech</translation>
3278 cbradney 3392
  </message>
3393
  <message>
11345 subik 3394
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="110"/>
3278 cbradney 3395
    <source>&amp;Close</source>
12281 cbradney 3396
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
3278 cbradney 3397
  </message>
3398
  <message>
11345 subik 3399
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="113"/>
3278 cbradney 3400
    <source>Alt+C</source>
12281 cbradney 3401
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
3278 cbradney 3402
  </message>
3403
</context>
3404
<context>
3064 cbradney 3405
  <name>ActionManager</name>
3406
  <message>
12281 cbradney 3407
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1233"/>
3064 cbradney 3408
    <source>&amp;New</source>
4399 subik 3409
    <translation>&amp;Nový</translation>
3064 cbradney 3410
  </message>
3411
  <message>
12281 cbradney 3412
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1234"/>
3064 cbradney 3413
    <source>&amp;Open...</source>
3846 subik 3414
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
3064 cbradney 3415
  </message>
3416
  <message>
12281 cbradney 3417
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1235"/>
3064 cbradney 3418
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 3419
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3064 cbradney 3420
  </message>
3421
  <message>
12281 cbradney 3422
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1236"/>
3064 cbradney 3423
    <source>&amp;Save</source>
3846 subik 3424
    <translation>&amp;Uložit</translation>
3064 cbradney 3425
  </message>
3426
  <message>
12281 cbradney 3427
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1237"/>
3064 cbradney 3428
    <source>Save &amp;As...</source>
3846 subik 3429
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
3064 cbradney 3430
  </message>
3431
  <message>
12281 cbradney 3432
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1238"/>
3064 cbradney 3433
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3846 subik 3434
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
3064 cbradney 3435
  </message>
3436
  <message>
12281 cbradney 3437
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1239"/>
3064 cbradney 3438
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3846 subik 3439
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
3064 cbradney 3440
  </message>
3441
  <message>
12281 cbradney 3442
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1240"/>
3064 cbradney 3443
    <source>Get Text...</source>
4399 subik 3444
    <translation>Vložit text...</translation>
3064 cbradney 3445
  </message>
3446
  <message>
12281 cbradney 3447
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1241"/>
3064 cbradney 3448
    <source>Append &amp;Text...</source>
3846 subik 3449
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
3064 cbradney 3450
  </message>
3451
  <message>
12281 cbradney 3452
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
3064 cbradney 3453
    <source>Get Image...</source>
4399 subik 3454
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
3064 cbradney 3455
  </message>
3456
  <message>
12281 cbradney 3457
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
3064 cbradney 3458
    <source>Save &amp;Text...</source>
3846 subik 3459
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
3064 cbradney 3460
  </message>
3461
  <message>
11345 subik 3462
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="881"/>
3064 cbradney 3463
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
12281 cbradney 3464
    <translation type="obsolete">Uložit stránku jako &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 3465
  </message>
3466
  <message>
12281 cbradney 3467
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
3064 cbradney 3468
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3846 subik 3469
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 3470
  </message>
3471
  <message>
12281 cbradney 3472
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
3064 cbradney 3473
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3846 subik 3474
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
3064 cbradney