Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1135 | Rev 2137 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1525 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
1525 cbradney 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1525 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
14
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
15
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
16
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
1525 cbradney 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1525 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
27
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
1525 cbradney 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
1525 cbradney 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
39
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
40
pokud je dokument vytvořen.</translation>
41
  </message>
42
  <message>
1525 cbradney 43
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 44
 
45
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
46
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
47
</source>
1525 cbradney 48
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
51
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
52
  </message>
53
  <message>
1525 cbradney 54
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 55
 
56
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
57
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
58
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
59
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
60
</source>
1525 cbradney 61
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 62
 
63
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
64
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
65
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
66
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
67
  </message>
68
  <message>
1525 cbradney 69
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 70
 
71
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
72
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
73
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
74
</source>
1525 cbradney 75
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
78
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
79
úrovni skriptu.</translation>
80
  </message>
81
  <message>
1525 cbradney 82
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 83
 
84
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
85
coordinates are given in the current measurement units of the document
86
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
87
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
88
is not given Scribus will create one for you.
89
 
1525 cbradney 90
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 91
</source>
1525 cbradney 92
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 93
 
94
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
95
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
96
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
97
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
98
 
99
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
1525 cbradney 102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
1525 cbradney 112
    <translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
115
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
116
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
117
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.
118
 
119
Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
120
  </message>
121
  <message>
1525 cbradney 122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 127
</source>
1525 cbradney 128
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 129
 
130
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
131
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
1525 cbradney 132
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
1525 cbradney 135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 139
</source>
1525 cbradney 140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 141
 
142
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
143
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
144
  </message>
145
  <message>
1525 cbradney 146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1525 cbradney 153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
1525 cbradney 161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1135 cbradney 163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
1525 cbradney 179
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 180
 
181
Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
1525 cbradney 182
  size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ&gt; např. PAPER_A4.
1135 cbradney 183
  margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
184
  orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
185
  firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
186
  unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
187
       UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
188
  facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
189
  firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
190
 
191
Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
192
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
193
patřičnou konverzi.
194
 
195
příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
196
  </message>
1525 cbradney 197
  <message>
198
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
199
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
200
 
201
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
202
following meaning:
203
 
204
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
205
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
206
 
207
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
208
  margins
209
 
210
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
211
 
212
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
213
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
214
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
215
 
216
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
217
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
218
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
219
 
220
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
221
 
222
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
223
 
224
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
225
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
226
is not in points, make sure to account for this.
227
 
228
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
229
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
230
</source>
231
    <translation type="unfinished"></translation>
232
  </message>
233
</context>
234
<context>
1135 cbradney 235
  <name>@default</name>
236
  <message>
1525 cbradney 237
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 238
 
239
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
240
has some text selected the value assigned to the first character
241
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
242
selected item is used.
243
</source>
1525 cbradney 244
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 245
 
246
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
247
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
248
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
249
  </message>
250
  <message>
1525 cbradney 251
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 252
 
253
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
254
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
255
</source>
1525 cbradney 256
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 257
 
258
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
259
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
260
  </message>
261
  <message>
1525 cbradney 262
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 263
 
264
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
265
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
266
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
267
selected item is used.
268
</source>
1525 cbradney 269
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 270
 
271
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
272
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
273
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
274
  </message>
275
  <message>
1525 cbradney 276
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 277
 
278
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
279
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
280
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
281
used.
282
</source>
1525 cbradney 283
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 284
 
285
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
286
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
287
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
288
  </message>
289
  <message>
1525 cbradney 290
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 291
 
292
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
293
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
294
</source>
1525 cbradney 295
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 296
 
297
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
298
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
299
  </message>
300
  <message>
1525 cbradney 301
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 302
 
303
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
304
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
305
</source>
1525 cbradney 306
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 307
 
308
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
309
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
310
  </message>
311
  <message>
1525 cbradney 312
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 313
 
314
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
315
given the currently selected item is used.
316
</source>
1525 cbradney 317
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 318
 
319
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
320
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
321
  </message>
322
  <message>
1525 cbradney 323
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 324
 
325
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 326
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 327
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
328
used.
329
</source>
1525 cbradney 330
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 331
 
332
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1525 cbradney 333
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
1135 cbradney 334
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
335
  </message>
336
  <message>
1525 cbradney 337
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 338
 
339
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
340
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
341
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
342
used.
343
 
344
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
345
</source>
1525 cbradney 346
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 347
 
348
Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
349
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
350
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
351
 
352
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je &quot;pos&quot; mimo obsah rámce.</translation>
353
  </message>
354
  <message>
1525 cbradney 355
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 356
 
357
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
358
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
359
currently selected item is used.
360
 
361
May throw ValueError if the font cannot be found.
362
</source>
1525 cbradney 363
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 364
 
365
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
366
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
367
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
368
 
369
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
370
  </message>
371
  <message>
1525 cbradney 372
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 373
 
374
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
375
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
376
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
377
currently selected item is used.
378
 
1525 cbradney 379
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 380
</source>
1525 cbradney 381
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 382
 
383
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
384
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 385
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 386
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
387
 
388
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
389
  </message>
390
  <message>
1525 cbradney 391
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 392
 
393
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
394
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
395
item is used.
396
 
397
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
398
</source>
1525 cbradney 399
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 400
 
401
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
402
je uváděna v bodech.
403
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
404
 
405
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
406
  </message>
407
  <message>
1525 cbradney 408
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 409
 
410
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
411
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
412
 
413
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
414
</source>
1525 cbradney 415
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 416
 
417
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
418
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
419
 
420
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
421
  </message>
422
  <message>
1525 cbradney 423
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 424
 
425
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
426
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
427
 
428
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
429
</source>
1525 cbradney 430
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 431
 
432
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
433
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
434
 
435
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
436
  </message>
437
  <message>
1525 cbradney 438
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 439
 
440
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
441
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
442
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
443
 
444
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
445
</source>
1525 cbradney 446
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 447
 
448
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
449
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
450
 
451
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
452
  </message>
453
  <message>
1525 cbradney 454
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 455
 
456
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
457
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
458
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
459
selected item is used.
460
 
461
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
462
</source>
1525 cbradney 463
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 464
 
465
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
466
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
467
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
468
 
469
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
470
  </message>
471
  <message>
1525 cbradney 472
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 473
 
474
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
475
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
476
selected item is used.
477
</source>
1525 cbradney 478
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 479
 
480
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
481
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
482
  </message>
483
  <message>
1525 cbradney 484
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 485
 
486
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
487
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
488
given the currently selected item is used.
489
</source>
1525 cbradney 490
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 491
 
492
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
493
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
494
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
495
  </message>
496
  <message>
1525 cbradney 497
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 498
 
499
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
500
selected item is used.
501
</source>
1525 cbradney 502
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 503
 
504
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
505
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
506
  </message>
507
  <message>
1525 cbradney 508
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 509
 
510
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
511
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
512
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
513
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
514
used.
515
</source>
1525 cbradney 516
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 517
 
518
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
519
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 520
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 521
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
522
  </message>
523
  <message>
1525 cbradney 524
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 525
 
526
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
527
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
528
and must not link to or be linked from any other frames already.
529
 
530
May throw ScribusException if linking rules are violated.
531
</source>
1525 cbradney 532
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 533
 
534
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
535
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
536
 
537
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
538
  </message>
539
  <message>
1525 cbradney 540
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 541
 
542
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
543
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 544
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 545
 
546
May throw ScribusException if linking rules are violated.
547
</source>
1525 cbradney 548
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 549
 
550
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 551
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 552
 
553
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
554
  </message>
555
  <message>
1525 cbradney 556
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 557
 
558
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
559
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 560
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 561
 
562
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
563
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
564
  </message>
565
  <message>
1525 cbradney 566
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 567
 
568
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
569
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
570
the value of the named color from the default document colors.
571
 
1525 cbradney 572
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 573
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
574
</source>
1525 cbradney 575
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 576
 
577
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
578
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
579
 
580
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
581
ValueError (chybné parametry).</translation>
582
  </message>
583
  <message>
1525 cbradney 584
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 585
 
586
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
587
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
588
Color components should be in the range from 0 to 255.
589
 
1525 cbradney 590
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 591
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
592
</source>
1525 cbradney 593
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 594
 
595
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 596
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 597
 
598
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
599
(chybné parametry).</translation>
600
  </message>
601
  <message>
1525 cbradney 602
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 603
 
604
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
605
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
606
&quot;None&quot; - transparent.
607
 
608
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
609
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
610
 
1525 cbradney 611
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 612
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
613
</source>
1525 cbradney 614
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 615
 
616
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
617
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
618
průhlednou &quot;None&quot;.
619
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
620
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
621
 
622
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
623
(chybné parametry).</translation>
624
  </message>
625
  <message>
1525 cbradney 626
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 627
 
628
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
629
 
1525 cbradney 630
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 631
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
632
</source>
1525 cbradney 633
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 634
 
635
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
636
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
637
(chybné parametry).</translation>
638
  </message>
639
  <message>
1525 cbradney 640
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 641
 
642
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
643
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1525 cbradney 644
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 645
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
646
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
647
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
648
opional parameters is False.
649
 
1525 cbradney 650
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
651
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 652
 
653
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
654
 
1525 cbradney 655
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
656
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 657
</source>
1525 cbradney 658
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 659
 
660
Zobrazí souborové okno/dialog s titulkem &quot;caption&quot;. Soubory mohou být vybrány
661
podle masky &quot;filter&quot;. Parametr &quot;defaultname&quot; může být použit jako předem nastavená
662
implicitní cesta. Jestliže je &quot;haspreview&quot; nastaveno na true, bude mít uřivatel
663
k dispozici náhled vybraných souborů. Jestliže je parametr &quot;issave&quot; nastaven
664
na true, bude se dialog chovat jako klasický &quot;Uložit jako&quot;.
1525 cbradney 665
Maska filtrování souborů může vypadat např. takto: &apos;Obrázky (*.png *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 666
Více informací neleznete v dokumentaci Qt.
1525 cbradney 667
Příklad: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
668
Nebo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 669
  </message>
670
  <message>
1525 cbradney 671
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 672
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 673
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 674
 
675
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
676
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
677
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
678
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
679
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
680
 
681
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
682
at 1.
683
 
684
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
685
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
686
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
687
can be binary-ORed with button constants:
688
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
689
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
690
 
691
Usage examples:
1525 cbradney 692
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
693
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 694
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 695
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 696
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
697
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
698
 
699
Defined button and icon constants:
700
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
701
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
702
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
703
</source>
1525 cbradney 704
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
705
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 706
 
707
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
708
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
709
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
710
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
711
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
712
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
713
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
714
v binárním OR s BUTTON konstantami:
715
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
716
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
717
Příklady:
1525 cbradney 718
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
719
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 720
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 721
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
722
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 723
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
724
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
725
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
726
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
727
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
728
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
729
  </message>
730
  <message>
1525 cbradney 731
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 732
 
1525 cbradney 733
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
734
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 735
 
1525 cbradney 736
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 737
</source>
1525 cbradney 738
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 739
 
740
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
741
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
742
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 743
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 744
  </message>
745
  <message>
1525 cbradney 746
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 747
 
748
Closes the current document without prompting to save.
749
 
750
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
751
</source>
1525 cbradney 752
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 753
 
754
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
755
 
756
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
757
  </message>
758
  <message>
1525 cbradney 759
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 760
 
761
Returns true if there is a document open.
762
</source>
1525 cbradney 763
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 764
 
765
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
766
  </message>
767
  <message>
1525 cbradney 768
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 769
 
770
Opens the document &quot;name&quot;.
771
 
772
May raise ScribusError if the document could not be opened.
773
</source>
1525 cbradney 774
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 775
 
776
Otevře dokument &quot;name&quot;.
777
 
778
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
779
  </message>
780
  <message>
1525 cbradney 781
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 782
 
783
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
784
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
785
save file dialog.
786
 
787
If the save fails, there is currently no way to tell.
788
</source>
1525 cbradney 789
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 790
 
791
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
792
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
793
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
794
  </message>
795
  <message>
1525 cbradney 796
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 797
 
798
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
799
relative path).
800
 
801
May raise ScribusError if the save fails.
802
</source>
1525 cbradney 803
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 804
 
805
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
806
relativní cesta souborového systému.
807
 
808
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
809
  </message>
810
  <message>
1525 cbradney 811
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 812
 
813
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
814
strings.
815
</source>
1525 cbradney 816
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 817
 
818
Nastaví informace o dokumentu. Parametry jsou textové řetězce.</translation>
819
  </message>
820
  <message>
1525 cbradney 821
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 822
 
823
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 824
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 825
constants.
826
</source>
1525 cbradney 827
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 828
 
829
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
830
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
831
  </message>
832
  <message>
1525 cbradney 833
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 834
 
835
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 836
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 837
 
838
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
839
</source>
1525 cbradney 840
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 841
 
842
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
843
konstanty UNIT_*.
844
 
845
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
846
  </message>
847
  <message>
1525 cbradney 848
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 849
 
850
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
851
of the UNIT_* constants:
852
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
853
</source>
1525 cbradney 854
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 855
 
856
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
857
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
858
  </message>
859
  <message>
1525 cbradney 860
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 861
 
862
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
863
current document.
864
</source>
1525 cbradney 865
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 866
 
867
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
868
  </message>
869
  <message>
1525 cbradney 870
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 871
 
872
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
873
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
874
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
875
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
876
</source>
1525 cbradney 877
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 878
 
879
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
880
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
881
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.</translation>
882
  </message>
883
  <message>
1525 cbradney 884
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 885
 
886
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
887
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
888
</source>
1525 cbradney 889
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 890
 
891
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
892
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
893
  </message>
894
  <message>
1525 cbradney 895
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 896
 
897
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
898
is not given the currently selected Item is used.
899
</source>
1525 cbradney 900
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 901
 
902
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
903
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
904
  </message>
905
  <message>
1525 cbradney 906
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 907
 
908
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
909
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
910
</source>
1525 cbradney 911
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 912
 
913
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
914
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
915
  </message>
916
  <message>
1525 cbradney 917
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 918
 
919
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
920
the currently selected item is used. The join types are:
921
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
922
</source>
1525 cbradney 923
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 924
 
925
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
926
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
927
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
928
  </message>
929
  <message>
1525 cbradney 930
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 931
 
932
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
933
currently selected item is used. The cap types are:
934
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
935
</source>
1525 cbradney 936
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 937
 
938
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
939
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
940
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
941
  </message>
942
  <message>
1525 cbradney 943
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 944
 
945
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
946
currently selected item is used. Line style constants are:
947
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
948
</source>
1525 cbradney 949
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 950
 
951
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
952
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
953
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
954
  </message>
955
  <message>
1525 cbradney 956
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 957
 
958
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
959
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
960
</source>
1525 cbradney 961
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 962
 
963
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
964
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
965
  </message>
966
  <message>
1525 cbradney 967
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 968
 
969
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
970
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
971
</source>
1525 cbradney 972
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 973
 
974
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
975
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
976
  </message>
977
  <message>
1525 cbradney 978
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 979
 
980
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
981
given the currently selected item is used.
982
</source>
1525 cbradney 983
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 984
 
985
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
986
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
987
  </message>
988
  <message>
1525 cbradney 989
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 990
 
991
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
992
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 993
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 994
for reference.
995
</source>
1525 cbradney 996
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 997
 
998
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
999
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1000
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
1001
  </message>
1002
  <message>
1525 cbradney 1003
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1004
 
1005
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1006
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1007
is used.
1008
</source>
1525 cbradney 1009
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1010
 
1011
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1012
hodinových ručiček je kladné.
1013
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
1525 cbradney 1016
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1017
 
1018
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1019
</source>
1525 cbradney 1020
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1021
 
1022
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
1525 cbradney 1025
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1026
 
1027
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1028
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1029
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1030
belongs to a group, the whole group is moved.
1031
</source>
1525 cbradney 1032
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1033
 
1034
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1035
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1036
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1037
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
1525 cbradney 1040
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1041
 
1042
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1043
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1044
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1045
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1046
given the currently selected item is used.
1047
</source>
1525 cbradney 1048
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1049
 
1050
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1051
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1052
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
1525 cbradney 1055
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1056
 
1057
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1058
is not given the currently selected item is used.
1059
</source>
1525 cbradney 1060
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1061
 
1062
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1063
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1525 cbradney 1066
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1067
 
1068
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1069
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1070
second selected Object and so on.
1071
</source>
1525 cbradney 1072
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1073
 
1074
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1075
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
1525 cbradney 1078
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1079
 
1080
Returns the number of selected objects.
1081
</source>
1525 cbradney 1082
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1083
 
1084
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1085
  </message>
1086
  <message>
1525 cbradney 1087
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1088
 
1089
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1090
</source>
1525 cbradney 1091
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1092
 
1093
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1094
  </message>
1095
  <message>
1525 cbradney 1096
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1097
 
1098
Deselects all objects in the whole document.
1099
</source>
1525 cbradney 1100
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1101
 
1102
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1103
  </message>
1104
  <message>
1525 cbradney 1105
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1106
 
1107
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1108
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1109
items are used.
1110
</source>
1525 cbradney 1111
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1112
 
1113
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1114
použijí se vybrané objekty.</translation>
1115
  </message>
1116
  <message>
1525 cbradney 1117
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1118
 
1119
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1120
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1121
 
1122
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1123
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1124
  </message>
1125
  <message>
1525 cbradney 1126
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1127
 
1128
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1129
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1130
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1131
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1132
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1133
 
1134
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1135
</source>
1525 cbradney 1136
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1137
 
1138
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1139
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1140
musí být větší než 0.
1141
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1142
 
1143
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
1525 cbradney 1146
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1147
 
1148
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1149
not given the currently selected item is used.
1150
 
1151
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1152
</source>
1525 cbradney 1153
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1154
 
1155
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1156
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1157
 
1158
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1159
  </message>
1160
  <message>
1525 cbradney 1161
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1162
 
1163
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1164
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1165
means 100 %.
1166
 
1167
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1168
</source>
1525 cbradney 1169
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1170
 
1171
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1172
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1173
Číslo 1 znamená 100%.
1174
 
1175
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1176
  </message>
1177
  <message>
1525 cbradney 1178
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1179
 
1525 cbradney 1180
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1181
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1182
if locked.
1183
</source>
1525 cbradney 1184
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1185
 
1186
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1187
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1188
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
1525 cbradney 1191
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1192
 
1193
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1194
currently selected item is used.
1195
</source>
1525 cbradney 1196
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1197
 
1198
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1199
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1200
  </message>
1201
  <message>
1525 cbradney 1202
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1203
 
1204
Returns a list with the names of all available fonts.
1205
</source>
1525 cbradney 1206
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1207
 
1208
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
1525 cbradney 1211
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1212
 
1525 cbradney 1213
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1214
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1215
</source>
1525 cbradney 1216
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1217
 
1218
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1219
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
1525 cbradney 1222
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1223
 
1224
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1225
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1226
 
1525 cbradney 1227
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1135 cbradney 1228
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1229
</source>
1525 cbradney 1230
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1231
 
1232
Vytvoří obrázkovou bitmapu s náhledem písma &quot;name&quot; s textem &quot;sample&quot;
1233
velikosti &quot;size&quot;. Obrázek je pak uložen jako &quot;filename&quot;. Vrátí true v případě
1234
úspěchu.
1235
 
1236
Může vyvolat výjimky NotFoundError (nenajde písmo) a ValueError (prázdné
1237
filename nebo sample).</translation>
1238
  </message>
1239
  <message>
1525 cbradney 1240
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1241
 
1242
Returns a list with the names of all defined layers.
1243
</source>
1525 cbradney 1244
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1245
 
1246
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1247
  </message>
1248
  <message>
1525 cbradney 1249
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1250
 
1251
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1252
 
1525 cbradney 1253
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1254
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1255
</source>
1525 cbradney 1256
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1257
 
1258
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1259
 
1260
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1261
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1262
  </message>
1263
  <message>
1525 cbradney 1264
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1265
 
1266
Returns the name of the current active layer.
1267
</source>
1525 cbradney 1268
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1269
 
1270
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
1525 cbradney 1273
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1274
 
1275
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1276
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1277
 
1525 cbradney 1278
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1279
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1280
</source>
1525 cbradney 1281
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1282
 
1283
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1284
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1285
 
1286
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1287
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1288
  </message>
1289
  <message>
1525 cbradney 1290
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1291
 
1292
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1293
the layer is invisible.
1294
 
1525 cbradney 1295
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1296
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1297
</source>
1525 cbradney 1298
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1299
 
1300
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1301
false, bude vrstva neviditelná.
1302
 
1303
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1304
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1305
  </message>
1306
  <message>
1525 cbradney 1307
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1308
 
1309
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1310
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1311
 
1525 cbradney 1312
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1313
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1314
</source>
1525 cbradney 1315
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1316
 
1317
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1318
false, nebude vrstva tisknuta.
1319
 
1320
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1321
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1322
  </message>
1323
  <message>
1525 cbradney 1324
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1325
 
1326
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1327
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1328
&quot;layer&quot; is invisible.
1329
 
1525 cbradney 1330
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1331
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1332
</source>
1525 cbradney 1333
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1334
 
1335
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo není. true znamená
1336
viditelná.
1337
 
1338
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1339
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1340
  </message>
1341
  <message>
1525 cbradney 1342
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1343
 
1344
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1345
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1346
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1347
 
1525 cbradney 1348
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1349
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1350
</source>
1525 cbradney 1351
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1352
 
1353
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo není. true znamená
1354
tisknutelná.
1355
 
1356
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1357
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1358
  </message>
1359
  <message>
1525 cbradney 1360
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1361
 
1525 cbradney 1362
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1363
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1364
 
1525 cbradney 1365
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1366
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1367
</source>
1525 cbradney 1368
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1369
 
1370
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1371
nebo vrstva neexistuje.
1372
 
1373
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1374
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
1525 cbradney 1377
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1378
 
1379
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1380
 
1525 cbradney 1381
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1382
</source>
1525 cbradney 1383
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1384
 
1385
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1386
 
1387
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1388
  </message>
1389
  <message>
1525 cbradney 1390
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1391
 
1392
Returns a string with the -lang value.
1393
</source>
1525 cbradney 1394
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1395
 
1396
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1397
  </message>
1398
  <message>
1525 cbradney 1399
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1400
 
1401
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1402
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1403
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1404
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1405
is not given Scribus will create one for you.
1406
 
1525 cbradney 1407
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1408
</source>
1525 cbradney 1409
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1410
 
1411
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1412
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1413
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1414
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1415
 
1416
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1525 cbradney 1419
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1420
 
1421
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1422
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1423
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1424
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1425
create one for you.
1426
 
1525 cbradney 1427
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1428
</source>
1525 cbradney 1429
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1430
 
1431
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1432
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1433
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1434
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1435
 
1436
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1437
  </message>
1438
  <message>
1525 cbradney 1439
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1440
 
1441
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1442
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1443
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1444
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1445
given Scribus will create one for you.
1446
 
1525 cbradney 1447
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1448
</source>
1525 cbradney 1449
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1450
 
1451
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1452
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1453
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1454
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1455
 
1456
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1457
  </message>
1458
  <message>
1525 cbradney 1459
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1460
 
1461
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1462
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1463
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1464
object because you need this name for further access to that object. If
1465
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1466
 
1525 cbradney 1467
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1468
</source>
1525 cbradney 1469
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1470
 
1471
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1472
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1473
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1474
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1475
 
1476
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1477
  </message>
1478
  <message>
1525 cbradney 1479
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1480
 
1481
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1482
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1483
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1484
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1485
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1486
Scribus will create one for you.
1487
 
1525 cbradney 1488
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1489
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1490
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1491
</source>
1525 cbradney 1492
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1493
 
1494
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1495
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1496
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1497
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1498
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1499
 
1500
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1501
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
1525 cbradney 1504
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1505
 
1506
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1507
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1508
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1509
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1510
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1511
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1512
identifier for the object because you need this name for further access to that
1513
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1514
 
1525 cbradney 1515
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1516
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1517
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1518
</source>
1525 cbradney 1519
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1520
 
1521
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1522
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1523
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1524
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1525
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1526
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1527
bod jako první.
1528
 
1529
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1530
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1531
  </message>
1532
  <message>
1525 cbradney 1533
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1534
 
1535
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1536
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1537
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1538
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1539
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1540
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1541
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1542
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1543
for you.
1544
 
1525 cbradney 1545
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1546
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1547
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1548
</source>
1525 cbradney 1549
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1550
 
1551
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1552
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1553
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1554
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1555
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1556
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1557
 
1558
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1559
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
1525 cbradney 1562
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1563
 
1564
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1565
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1566
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1567
unique identifier for the object because you need this name for further access
1568
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1569
 
1525 cbradney 1570
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1571
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1572
</source>
1525 cbradney 1573
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1574
 
1575
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1576
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1577
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1578
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1579
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1580
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1581
 
1582
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1583
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
1525 cbradney 1586
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1587
 
1588
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1589
selected item is deleted.
1590
</source>
1525 cbradney 1591
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1592
 
1593
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
1525 cbradney 1596
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1597
 
1598
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1599
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1600
is not passed, text flow is toggled.
1601
</source>
1525 cbradney 1602
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1603
 
1604
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1605
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1606
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
1525 cbradney 1609
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1610
 
1611
Test if an object with specified name really exists in the document.
1612
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1613
returns True if there is something selected.
1614
</source>
1525 cbradney 1615
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1616
 
1617
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1618
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
1525 cbradney 1621
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1622
 
1623
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1624
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1625
</source>
1525 cbradney 1626
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1627
 
1628
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1629
použije vybraný objekt.</translation>
1630
  </message>
1631
  <message>
1525 cbradney 1632
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1633
 
1634
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1635
</source>
1525 cbradney 1636
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1637
 
1638
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1639
  </message>
1640
  <message>
1525 cbradney 1641
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1642
 
1643
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1644
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1645
</source>
1525 cbradney 1646
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1647
 
1648
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1649
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1650
  </message>
1651
  <message>
1525 cbradney 1652
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1653
 
1654
Redraws all pages.
1655
</source>
1525 cbradney 1656
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1657
  </message>
1658
  <message>
1525 cbradney 1659
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1660
 
1661
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1662
 
1663
May raise ScribusError if the save failed.
1664
</source>
1525 cbradney 1665
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1666
 
1667
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1668
  </message>
1669
  <message>
1525 cbradney 1670
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1671
 
1672
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1673
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1674
page number is.
1675
 
1676
May raise IndexError if the page number is out of range
1677
</source>
1525 cbradney 1678
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1679
 
1680
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1681
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1682
 
1683
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1525 cbradney 1686
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1687
 
1688
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1689
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1690
just sets the page that script commands will operates on.
1691
 
1692
May raise IndexError if the page number is out of range.
1693
</source>
1525 cbradney 1694
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1695
 
1696
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1697
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1698
příkazy).
1699
 
1700
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
1525 cbradney 1703
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1704
 
1705
Returns the number of pages in the document.
1706
</source>
1525 cbradney 1707
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1708
  </message>
1709
  <message>
1525 cbradney 1710
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1711
 
1712
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1713
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1714
</source>
1525 cbradney 1715
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1716
 
1717
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1718
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
1525 cbradney 1721
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1722
 
1723
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1724
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1725
 
1726
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1727
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1728
</source>
1525 cbradney 1729
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1730
 
1731
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1732
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1733
Např.:
1734
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1735
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1736
  </message>
1737
  <message>
1525 cbradney 1738
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1739
 
1740
See getHGuides.
1741
</source>
1525 cbradney 1742
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1743
  </message>
1744
  <message>
1525 cbradney 1745
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1746
 
1747
See setHGuides.
1748
</source>
1525 cbradney 1749
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1750
  </message>
1751
  <message>
1525 cbradney 1752
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1753
 
1525 cbradney 1754
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1755
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1756
</source>
1525 cbradney 1757
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1758
 
1759
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
1760
a getPageMargins()</translation>
1761
  </message>
1762
  <message>
1525 cbradney 1763
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1764
 
1765
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1766
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1767
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1768
the page...
1769
</source>
1525 cbradney 1770
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1771
 
1772
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1773
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1774
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
1525 cbradney 1777
    <source>getPageMargins()
1135 cbradney 1778
 
1779
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1525 cbradney 1780
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1135 cbradney 1781
</source>
1525 cbradney 1782
    <translation>getPageMargins()
1135 cbradney 1783
 
1784
Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
1785
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
1786
  </message>
1787
  <message>
1525 cbradney 1788
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1789
 
1790
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1791
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1792
currently selected item is used.
1793
</source>
1525 cbradney 1794
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1795
 
1796
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1797
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1798
vybraný objekt.</translation>
1799
  </message>
1800
  <message>
1525 cbradney 1801
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1802
 
1803
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1804
is not given the currently selected item is used.
1805
</source>
1525 cbradney 1806
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1807
 
1808
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
1809
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
1525 cbradney 1812
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1813
 
1814
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1815
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1816
given the currently selected item is used.
1817
 
1818
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1819
</source>
1525 cbradney 1820
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1821
 
1822
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1823
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1824
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1825
 
1826
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
1525 cbradney 1829
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1830
 
1831
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1832
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1833
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1834
is used.
1835
 
1836
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1837
</source>
1525 cbradney 1838
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1839
 
1840
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1841
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1842
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1843
 
1844
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
1525 cbradney 1847
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1848
 
1849
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1850
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1851
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1852
</source>
1525 cbradney 1853
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1854
 
1855
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1856
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1857
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1858
  </message>
1859
  <message>
1525 cbradney 1860
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1861
 
1862
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1863
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1864
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1865
</source>
1525 cbradney 1866
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1867
 
1868
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1869
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1870
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1871
  </message>
1872
  <message>
1525 cbradney 1873
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1874
 
1875
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1876
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1877
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1878
</source>
1525 cbradney 1879
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1880
 
1881
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1882
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1883
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1884
  </message>
1885
  <message>
1525 cbradney 1886
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1887
 
1888
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1889
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1890
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1891
Item is used.
1892
 
1893
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1894
</source>
1525 cbradney 1895
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1896
 
1897
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1898
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1899
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1900
 
1901
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1902
  </message>
1903
  <message>
1525 cbradney 1904
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1905
 
1906
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1907
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1908
 
1909
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1910
</source>
1525 cbradney 1911
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1912
 
1913
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1914
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1915
 
1916
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1525 cbradney 1919
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1920
 
1921
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1922
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1923
 
1525 cbradney 1924
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1925
</source>
1525 cbradney 1926
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1927
 
1928
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1929
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1930
 
1931
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1932
  </message>
1933
  <message>
1525 cbradney 1934
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1935
 
1936
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1937
new progress bar use. See progressSet.
1938
</source>
1525 cbradney 1939
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1940
 
1941
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
1525 cbradney 1944
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1945
 
1525 cbradney 1946
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1947
See progressSet.
1948
</source>
1525 cbradney 1949
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1950
 
1951
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
1952
  </message>
1953
  <message>
1525 cbradney 1954
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1955
 
1956
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1957
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1958
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1959
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1960
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1961
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 1962
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1963
</source>
1525 cbradney 1964
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1965
 
1966
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
1967
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
1968
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
1969
Qt</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
1525 cbradney 1972
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1973
 
1974
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1975
</source>
1525 cbradney 1976
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 1977
  </message>
1978
  <message>
1525 cbradney 1979
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1980
 
1525 cbradney 1981
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1982
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1983
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1984
</source>
1525 cbradney 1985
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1986
 
1987
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
1988
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
1989
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
1525 cbradney 1992
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 1993
 
1994
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1995
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1996
the range from 0 to 255.
1997
 
1998
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1999
</source>
1525 cbradney 2000
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2001
 
2002
Vytvoří novou barvu &quot;name&quot;. Barva je definována čtyřmi složkami modelu CMYK.
1525 cbradney 2003
Každá složka musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 2004
 
2005
Může vyvolat výjimku ValueError, v případě chybného jména barvy.</translation>
2006
  </message>
2007
  <message>
1525 cbradney 2008
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2009
 
2010
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2011
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2012
selected item is used.
2013
</source>
1525 cbradney 2014
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2015
 
2016
Vrátí poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen
2017
v bodech. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
1525 cbradney 2020
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2021
 
2022
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2023
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2024
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1525 cbradney 2025
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2026
</source>
1525 cbradney 2027
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2028
 
2029
Vrátí (x, y) tuple s pozicí objektu &quot;name&quot;.
2030
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2031
Pozice je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT*.</translation>
2032
  </message>
2033
  <message>
1525 cbradney 2034
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2035
 
2036
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2037
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2038
selected item is used.
2039
</source>
1525 cbradney 2040
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2041
 
2042
Nastaví otočení objektu &quot;name&quot; na &quot;rot&quot;. Kladné hodnoty znamenají
2043
otočení po směru hodinových ručiček.
2044
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2045
  </message>
1525 cbradney 2046
  <message>
2047
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2048
 
2049
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2050
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2051
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2052
 
2053
May raise WrongFrameTypeError.
2054
</source>
2055
    <translation type="unfinished"></translation>
2056
  </message>
2057
  <message>
2058
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2059
 
2060
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2061
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2062
&quot;layer&quot; is invisible.
2063
 
2064
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2065
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2066
</source>
2067
    <translation type="unfinished"></translation>
2068
  </message>
2069
  <message>
2070
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2071
 
2072
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2073
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2074
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2075
 
2076
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2077
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2078
</source>
2079
    <translation type="unfinished"></translation>
2080
  </message>
2081
  <message>
2082
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2083
 
2084
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2085
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2086
space. If no document is open, returns the value of the named color
2087
from the default document colors.
2088
 
2089
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2090
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2091
</source>
2092
    <translation type="unfinished"></translation>
2093
  </message>
2094
  <message>
2095
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2096
 
2097
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2098
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2099
the range from 0 to 255.
2100
 
2101
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2102
</source>
2103
    <translation type="unfinished"></translation>
2104
  </message>
2105
  <message>
2106
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2107
 
2108
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2109
</source>
2110
    <translation type="unfinished"></translation>
2111
  </message>
2112
  <message>
2113
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2114
 
2115
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2116
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2117
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2118
</source>
2119
    <translation type="unfinished"></translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
2122
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2123
 
2124
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2125
for details of arguments.
2126
 
2127
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2128
</source>
2129
    <translation type="unfinished"></translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
2132
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2133
 
2134
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2135
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2136
by parent classes as well.
2137
</source>
2138
    <translation type="unfinished"></translation>
2139
  </message>
2140
  <message>
2141
    <source>getProperty(object, property)
2142
 
2143
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2144
 
2145
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2146
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2147
C++ QObject instance.
2148
 
2149
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2150
to look up on `object&apos;.
2151
 
2152
The return value varies depending on the type of the property.
2153
</source>
2154
    <translation type="unfinished"></translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <source>setProperty(object, property, value)
2158
 
2159
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2160
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2161
also be raised if the underlying setter fails.
2162
 
2163
See getProperty() for more information.
2164
</source>
2165
    <translation type="unfinished"></translation>
2166
  </message>
2167
  <message>
2168
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2169
 
2170
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2171
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2172
search recursively through children, grandchildren, etc.
2173
 
2174
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2175
</source>
2176
    <translation type="unfinished"></translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2180
 
2181
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2182
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2183
search recursively through children, grandchildren, etc.
2184
</source>
2185
    <translation type="unfinished"></translation>
2186
  </message>
2187
  <message>
2188
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2189
 
2190
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2191
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2192
selected item is used.
2193
</source>
2194
    <translation type="unfinished"></translation>
2195
  </message>
2196
  <message>
2197
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2198
 
2199
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2200
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2201
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2202
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2203
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2204
 
2205
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2206
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2207
</source>
2208
    <translation type="unfinished"></translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
2211
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2212
 
2213
Returns true if the text in frame &quot;name&quot; overflows.
2214
 
2215
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2216
</source>
2217
    <translation type="unfinished"></translation>
2218
  </message>
2219
</context>
2220
<context>
178 Franz 2221
  <name>About</name>
2222
  <message>
1525 cbradney 2223
    <source>%1. %2 %3 </source>
2224
    <translation>%1. %2 %3</translation>
178 Franz 2225
  </message>
2226
  <message>
1525 cbradney 2227
    <source>Scribus Version %1
178 Franz 2228
%2 %3</source>
1525 cbradney 2229
    <translation>Scribus ver. %1(new line)
178 Franz 2230
%2 %3</translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
1525 cbradney 2233
    <source>Build-ID:</source>
2234
    <translation>Build=ID:</translation>
178 Franz 2235
  </message>
2236
  <message>
1525 cbradney 2237
    <source>Contributions from:</source>
2238
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2239
  </message>
2240
  <message>
1525 cbradney 2241
    <source>Windows port:</source>
2242
    <translation>Windows verze:</translation>
178 Franz 2243
  </message>
2244
  <message>
1525 cbradney 2245
    <source>German:</source>
2246
    <translation>Německy:</translation>
178 Franz 2247
  </message>
2248
  <message>
1525 cbradney 2249
    <source>French:</source>
2250
    <translation>Francouzsky:</translation>
178 Franz 2251
  </message>
2252
  <message>
1525 cbradney 2253
    <source>Italian:</source>
2254
    <translation>Italsky:</translation>
178 Franz 2255
  </message>
2256
  <message>
1525 cbradney 2257
    <source>Hungarian:</source>
2258
    <translation>Maďarsky:</translation>
178 Franz 2259
  </message>
2260
  <message>
1525 cbradney 2261
    <source>Ukrainian:</source>
2262
    <translation>Ukrajinsky:</translation>
178 Franz 2263
  </message>
2264
  <message>
1525 cbradney 2265
    <source>Bulgarian:</source>
2266
    <translation>Bulharsky:</translation>
178 Franz 2267
  </message>
2268
  <message>
1525 cbradney 2269
    <source>Galician:</source>
2270
    <translation>Galsky:</translation>
178 Franz 2271
  </message>
2272
  <message>
1525 cbradney 2273
    <source>Turkish:</source>
2274
    <translation>Turecky:</translation>
178 Franz 2275
  </message>
2276
  <message>
1525 cbradney 2277
    <source>Lithuanian:</source>
2278
    <translation>Litevsky:</translation>
178 Franz 2279
  </message>
2280
  <message>
1525 cbradney 2281
    <source>Polish:</source>
2282
    <translation>Polsky:</translation>
178 Franz 2283
  </message>
2284
  <message>
1525 cbradney 2285
    <source>Czech:</source>
2286
    <translation>Česky:</translation>
178 Franz 2287
  </message>
2288
  <message>
1525 cbradney 2289
    <source>Slovak:</source>
2290
    <translation>Slovensky:</translation>
178 Franz 2291
  </message>
2292
  <message>
1525 cbradney 2293
    <source>Danish:</source>
2294
    <translation>Dánsky:</translation>
178 Franz 2295
  </message>
2296
  <message>
1525 cbradney 2297
    <source>Norwegian:</source>
2298
    <translation>Norsky:</translation>
178 Franz 2299
  </message>
2300
  <message>
1525 cbradney 2301
    <source>Welsh:</source>
2302
    <translation>Velšsky:</translation>
178 Franz 2303
  </message>
2304
  <message>
1525 cbradney 2305
    <source>Russian:</source>
2306
    <translation>Rusky:</translation>
178 Franz 2307
  </message>
2308
  <message>
1525 cbradney 2309
    <source>Brazilian:</source>
2310
    <translation>Brazilsky:</translation>
178 Franz 2311
  </message>
2312
  <message>
1525 cbradney 2313
    <source>Finnish:</source>
2314
    <translation>Finsky:</translation>
178 Franz 2315
  </message>
2316
  <message>
1525 cbradney 2317
    <source>Basque:</source>
2318
    <translation>Baskitsky:</translation>
274 Franz 2319
  </message>
281 Franz 2320
  <message>
1525 cbradney 2321
    <source>Slovenian:</source>
2322
    <translation>Slovinsky:</translation>
281 Franz 2323
  </message>
293 Franz 2324
  <message>
1525 cbradney 2325
    <source>&amp;About</source>
2326
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2327
  </message>
2328
  <message>
1525 cbradney 2329
    <source>A&amp;uthors</source>
2330
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2331
  </message>
2332
  <message>
1525 cbradney 2333
    <source>&amp;Translations</source>
2334
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 2335
  </message>
2336
  <message>
1525 cbradney 2337
    <source>&amp;Online</source>
2338
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2339
  </message>
2340
  <message>
1525 cbradney 2341
    <source>&amp;Close</source>
2342
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 2343
  </message>
418 Franz 2344
  <message>
1525 cbradney 2345
    <source>Development Team:</source>
2346
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 2347
  </message>
2348
  <message>
1525 cbradney 2349
    <source>Official Documentation:</source>
2350
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 2351
  </message>
2352
  <message>
1525 cbradney 2353
    <source>Other Documentation:</source>
2354
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 2355
  </message>
2356
  <message>
1525 cbradney 2357
    <source>English (British):</source>
2358
    <translation>Britská angličtina:</translation>
418 Franz 2359
  </message>
2360
  <message>
1525 cbradney 2361
    <source>Swedish:</source>
2362
    <translation>Švédsky:</translation>
418 Franz 2363
  </message>
2364
  <message>
1525 cbradney 2365
    <source>Homepage</source>
2366
    <translation>Webová stránky</translation>
418 Franz 2367
  </message>
2368
  <message>
1525 cbradney 2369
    <source>Online Reference</source>
2370
    <translation>On-line reference</translation>
418 Franz 2371
  </message>
2372
  <message>
1525 cbradney 2373
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2374
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 2375
  </message>
2376
  <message>
1525 cbradney 2377
    <source>Mailing List</source>
2378
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 2379
  </message>
454 fschmid 2380
  <message>
1525 cbradney 2381
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2382
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 2383
  </message>
2384
  <message>
1525 cbradney 2385
    <source>Esperanto:</source>
2386
    <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2387
  </message>
2388
  <message>
1525 cbradney 2389
    <source>Korean:</source>
2390
    <translation>Korejsky:</translation>
454 fschmid 2391
  </message>
2392
  <message>
1525 cbradney 2393
    <source>Serbian:</source>
2394
    <translation>Srbsky:</translation>
454 fschmid 2395
  </message>
2396
  <message>
1525 cbradney 2397
    <source>Spanish:</source>
2398
    <translation>Španělsky:</translation>
454 fschmid 2399
  </message>
2400
  <message>
1525 cbradney 2401
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2402
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 2403
  </message>
2404
  <message>
1525 cbradney 2405
    <source>Catalan:</source>
2406
    <translation>Katalánsky:</translation>
454 fschmid 2407
  </message>
769 cbradney 2408
  <message>
1525 cbradney 2409
    <source>About Scribus %1</source>
2410
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2411
  </message>
776 fschmid 2412
  <message>
1525 cbradney 2413
    <source>This panel shows the version, build date and
776 fschmid 2414
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2415
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2416
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2417
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
1135 cbradney 2418
a knihovny v něm použité.
2419
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
2420
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
776 fschmid 2421
  </message>
1525 cbradney 2422
  <message>
2423
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
2424
    <translation type="unfinished"></translation>
2425
  </message>
2426
  <message>
2427
    <source>Afrikaans:</source>
2428
    <translation type="unfinished"></translation>
2429
  </message>
2430
  <message>
2431
    <source>Dutch:</source>
2432
    <translation type="unfinished"></translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <source>This panel shows the version, build date and
2436
 compiled in library support in Scribus
2437
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2438
Missing library support is indicated by a *</source>
2439
    <translation type="unfinished"></translation>
2440
  </message>
2441
</context>
2442
<context>
178 Franz 2443
  <name>AdvOptions</name>
2444
  <message>
1525 cbradney 2445
    <source>Advanced Options</source>
2446
    <translation>Pokročilé možnosti</translation>
178 Franz 2447
  </message>
2448
  <message>
1525 cbradney 2449
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
2450
    <translation>Vytvoří PostScript Level 3</translation>
310 Franz 2451
  </message>
2452
  <message>
1525 cbradney 2453
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 2454
this can create huge files</source>
1525 cbradney 2455
    <translation>Vytviří PostScript Level 2.
329 Franz 2456
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
310 Franz 2457
  </message>
2458
  <message>
1525 cbradney 2459
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 2460
this can create huge files</source>
1525 cbradney 2461
    <translation>Vytviří PostScript Level 1.
329 Franz 2462
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
310 Franz 2463
  </message>
351 Franz 2464
  <message>
1525 cbradney 2465
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
2466
    <translation>Zrcadlit stranu(y) &amp;horizontálně</translation>
351 Franz 2467
  </message>
2468
  <message>
1525 cbradney 2469
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2470
    <translation>Zrcadlit stranu(y) &amp;vertikálně</translation>
351 Franz 2471
  </message>
2472
  <message>
1525 cbradney 2473
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
2474
    <translation>Aplikovat &amp;ICC profily</translation>
351 Franz 2475
  </message>
2476
  <message>
1525 cbradney 2477
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
2478
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 2479
  </message>
2480
  <message>
1525 cbradney 2481
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
2482
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 2483
  </message>
2484
  <message>
1525 cbradney 2485
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
2486
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 2487
  </message>
2488
  <message>
1525 cbradney 2489
    <source>&amp;OK</source>
2490
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 2491
  </message>
2492
  <message>
1525 cbradney 2493
    <source>&amp;Cancel</source>
2494
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
351 Franz 2495
  </message>
364 Franz 2496
  <message>
1525 cbradney 2497
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2498
    <translation>Aplikovat tzv. &amp;Under Color Removal</translation>
364 Franz 2499
  </message>
2500
  <message>
1525 cbradney 2501
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 2502
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2503
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2504
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2505
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2506
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
1525 cbradney 2507
    <translation>UCR - under color removal - odstranění přebytečné barvy, která by
386 Franz 2508
způsobila rozpíjení (při přílišné saturaci papíru barvou) nebo trhání
2509
barvy při několika vrstvém (např. barevném) laserovém tisku.
2510
Viz. např. http://www.typo.cz/_pismo/pis-tech-post.html
2511
a jiné.</translation>
364 Franz 2512
  </message>
1525 cbradney 2513
</context>
2514
<context>
178 Franz 2515
  <name>Align</name>
2516
  <message>
1525 cbradney 2517
    <source>Distribute/Align</source>
2518
    <translation>Umístit/zarovnat</translation>
178 Franz 2519
  </message>
2520
  <message>
1525 cbradney 2521
    <source>Align</source>
2522
    <translation>Zarovnat</translation>
178 Franz 2523
  </message>
2524
  <message>
1525 cbradney 2525
    <source>Horizontal</source>
2526
    <translation>Vodorovně</translation>
178 Franz 2527
  </message>
2528
  <message>
1525 cbradney 2529
    <source>Left Sides</source>
2530
    <translation>Levé strany</translation>
178 Franz 2531
  </message>
2532
  <message>
1525 cbradney 2533
    <source>Middles</source>
2534
    <translation>Na střed</translation>
178 Franz 2535
  </message>
2536
  <message>
1525 cbradney 2537
    <source>Right Sides</source>
2538
    <translation>Pravé strany</translation>
178 Franz 2539
  </message>
2540
  <message>
1525 cbradney 2541
    <source>Vertical</source>
2542
    <translation>Svisle</translation>
178 Franz 2543
  </message>
2544
  <message>
1525 cbradney 2545
    <source>Top Sides</source>
2546
    <translation>Horní strany</translation>
178 Franz 2547
  </message>
2548
  <message>
1525 cbradney 2549
    <source>Bottom Sides</source>
2550
    <translation>Spodní strany</translation>
178 Franz 2551
  </message>
2552
  <message>
1525 cbradney 2553
    <source> mm</source>
2554
    <translation type="obsolete">mm</translation>
178 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
1525 cbradney 2557
    <source> in</source>
2558
    <translation type="obsolete">in</translation>
178 Franz 2559
  </message>
2560
  <message>
1525 cbradney 2561
    <source> p</source>
2562
    <translation type="obsolete">p</translation>
178 Franz 2563
  </message>
2564
  <message>
1525 cbradney 2565
    <source>&amp;OK</source>
2566
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2567
  </message>
2568
  <message>
1525 cbradney 2569
    <source>&amp;Apply</source>
2570
    <translation>&amp;Aplikovat</translation>
341 Franz 2571
  </message>
2572
  <message>
1525 cbradney 2573
    <source>&amp;Cancel</source>
2574
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
341 Franz 2575
  </message>
351 Franz 2576
  <message>
1525 cbradney 2577
    <source>&amp;Between:</source>
2578
    <translation>&amp;Mezi:</translation>
351 Franz 2579
  </message>
2580
  <message>
1525 cbradney 2581
    <source>A&amp;lign</source>
2582
    <translation>&amp;Zarovnat</translation>
351 Franz 2583
  </message>
2584
  <message>
1525 cbradney 2585
    <source>Di&amp;splacement</source>
2586
    <translation>&amp;Posunutí</translation>
351 Franz 2587
  </message>
2588
  <message>
1525 cbradney 2589
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2590
    <translation>&amp;Rozmístit rovnoměrně</translation>
351 Franz 2591
  </message>
2592
  <message>
1525 cbradney 2593
    <source>Bet&amp;ween:</source>
2594
    <translation>M&amp;ezi:</translation>
351 Franz 2595
  </message>
2596
  <message>
1525 cbradney 2597
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2598
    <translation>&amp;Neměnit</translation>
351 Franz 2599
  </message>
2600
  <message>
1525 cbradney 2601
    <source>Al&amp;ign</source>
2602
    <translation>&amp;Zarovnat</translation>
351 Franz 2603
  </message>
2604
  <message>
1525 cbradney 2605
    <source>Dis&amp;placement</source>
2606
    <translation>&amp;Posunutí</translation>
351 Franz 2607
  </message>
2608
  <message>
1525 cbradney 2609
    <source> pt</source>
2610
    <translation type="obsolete">pt</translation>
351 Franz 2611
  </message>
2612
  <message>
1525 cbradney 2613
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2614
    <translation>&amp;Rozmístit rovnoměrně</translation>
351 Franz 2615
  </message>
356 Franz 2616
  <message>
1525 cbradney 2617
    <source>&amp;Do Not Change</source>
2618
    <translation>&amp;Neměnit</translation>
356 Franz 2619
  </message>
1525 cbradney 2620
</context>
2621
<context>
178 Franz 2622
  <name>AlignSelect</name>
2623
  <message>
1525 cbradney 2624
    <source>Align Text Left</source>
2625
    <translation>Zarovnat text doleva</translation>
178 Franz 2626
  </message>
2627
  <message>
1525 cbradney 2628
    <source>Align Text Right</source>
2629
    <translation>Zarovnat text doprava</translation>
178 Franz 2630
  </message>
2631
  <message>
1525 cbradney 2632
    <source>Align Text Center</source>
2633
    <translation>Zarovnat text na střed</translation>
178 Franz 2634
  </message>
218 Franz 2635
  <message>
1525 cbradney 2636
    <source>Align Text Justified</source>
2637
    <translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
218 Franz 2638
  </message>
2639
  <message>
1525 cbradney 2640
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2641
    <translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
218 Franz 2642
  </message>
1525 cbradney 2643
</context>
2644
<context>
178 Franz 2645
  <name>Annot</name>
2646
  <message>
1525 cbradney 2647
    <source>Field Properties</source>
2648
    <translation>Vlastnosti pole</translation>
178 Franz 2649
  </message>
2650
  <message>
1525 cbradney 2651
    <source>Type:</source>
2652
    <translation>Typ:</translation>
178 Franz 2653
  </message>
2654
  <message>
1525 cbradney 2655
    <source>Button</source>
2656
    <translation>Tlačítko</translation>
178 Franz 2657
  </message>
2658
  <message>
1525 cbradney 2659
    <source>Text Field</source>
2660
    <translation>Textové pole</translation>
178 Franz 2661
  </message>
2662
  <message>
1525 cbradney 2663
    <source>Check Box</source>
2664
    <translation>Políčko k zaškrtnuti</translation>
178 Franz 2665
  </message>
2666
  <message>
1525 cbradney 2667
    <source>Combo Box</source>
2668
    <translation>Výběr</translation>
178 Franz 2669
  </message>
2670
  <message>
1525 cbradney 2671
    <source>List Box</source>
2672
    <translation>Seznam</translation>
178 Franz 2673
  </message>
2674
  <message>
1525 cbradney 2675
    <source>Properties</source>
2676
    <translation>Vlastnosti</translation>
178 Franz 2677
  </message>
2678
  <message>
1525 cbradney 2679
    <source>Name:</source>
2680
    <translation>Název:</translation>
178 Franz 2681
  </message>
2682
  <message>
1525 cbradney 2683
    <source>Tool-Tip:</source>
2684
    <translation>Tipy pro nástroje:</translation>
178 Franz 2685
  </message>
2686
  <message>
1525 cbradney 2687
    <source>Text</source>
2688
    <translation>Text</translation>
178 Franz 2689
  </message>
2690
  <message>
1525 cbradney 2691
    <source>Border</source>
2692
    <translation>Ohraničení</translation>
178 Franz 2693
  </message>
2694
  <message>
1525 cbradney 2695
    <source>Color:</source>
2696
    <translation>Barva:</translation>
178 Franz 2697
  </message>
2698
  <message>
1525 cbradney 2699
    <source>None</source>
2700
    <translation>Žádné</translation>
178 Franz 2701
  </message>
2702
  <message>
1525 cbradney 2703
    <source>Width:</source>
2704
    <translation>Šířka:</translation>
178 Franz 2705
  </message>
2706
  <message>
1525 cbradney 2707
    <source>Thin</source>
2708
    <translation>Tenký</translation>
178 Franz 2709
  </message>
2710
  <message>
1525 cbradney 2711
    <source>Normal</source>
2712
    <translation>Normální</translation>
178 Franz 2713
  </message>
2714
  <message>
1525 cbradney 2715
    <source>Wide</source>
2716
    <translation>Široké</translation>
178 Franz 2717
  </message>
2718
  <message>
1525 cbradney 2719
    <source>Style:</source>
2720
    <translation>Styl:</translation>
178 Franz 2721
  </message>
2722
  <message>
1525 cbradney 2723
    <source>Solid</source>
2724
    <translation>Bez přerušení</translation>
178 Franz 2725
  </message>
2726
  <message>
1525 cbradney 2727
    <source>Dashed</source>
2728
    <translation>Přerušovaný</translation>
178 Franz 2729
  </message>
2730
  <message>
1525 cbradney 2731
    <source>Underline</source>
2732
    <translation>Podtržené</translation>
178 Franz 2733
  </message>
2734
  <message>
1525 cbradney 2735
    <source>Beveled</source>
2736
    <translation>Zkosený</translation>
178 Franz 2737
  </message>
2738
  <message>
1525 cbradney 2739
    <source>Inset</source>
2740
    <translation>Příloha</translation>
178 Franz 2741
  </message>
2742
  <message>
1525 cbradney 2743
    <source>Other</source>
2744
    <translation>Jiné</translation>
178 Franz 2745
  </message>
2746
  <message>
1525 cbradney 2747
    <source>Read Only</source>
2748
    <translation>Jen ke čtení</translation>
178 Franz 2749
  </message>
2750
  <message>
1525 cbradney 2751
    <source>Required</source>
2752
    <translation>Požadované</translation>
178 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
1525 cbradney 2755
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2756
    <translation>Neexportovat hodnotu</translation>
178 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
1525 cbradney 2759
    <source>Visibility:</source>
2760
    <translation>Viditelnost:</translation>
178 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
1525 cbradney 2763
    <source>Visible</source>
2764
    <translation>Viditelné</translation>
178 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
1525 cbradney 2767
    <source>Hidden</source>
2768
    <translation>Skryté</translation>
178 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
1525 cbradney 2771
    <source>No Print</source>
2772
    <translation>Bez tisku</translation>
178 Franz 2773
  </message>
2774
  <message>
1525 cbradney 2775
    <source>No View</source>
2776
    <translation>Bez náhledu</translation>
178 Franz 2777
  </message>
2778
  <message>
1525 cbradney 2779
    <source>Appearance</source>
2780
    <translation>Vzhled</translation>
178 Franz 2781
  </message>
2782
  <message>
1525 cbradney 2783
    <source>Text for Button Down</source>
2784
    <translation>Text pro tlačítko Dolů</translation>
178 Franz 2785
  </message>
2786
  <message>
1525 cbradney 2787
    <source>Text for Roll Over</source>
2788
    <translation>Text pro přetočení</translation>
178 Franz 2789
  </message>
2790
  <message>
1525 cbradney 2791
    <source>Icons</source>
2792
    <translation>Ikony</translation>
178 Franz 2793
  </message>
2794
  <message>
1525 cbradney 2795
    <source>Use Icons</source>
2796
    <translation>Použít ikony</translation>
178 Franz 2797
  </message>
2798
  <message>
1525 cbradney 2799
    <source>Remove</source>
2800
    <translation>Odstranit</translation>
178 Franz 2801
  </message>
2802
  <message>
1525 cbradney 2803
    <source>Pressed</source>
2804
    <translation>Stlačené</translation>
178 Franz 2805
  </message>
2806
  <message>
1525 cbradney 2807
    <source>Roll Over</source>
2808
    <translation>Přetočit</translation>
178 Franz 2809
  </message>
2810
  <message>
1525 cbradney 2811
    <source>Icon Placement...</source>
2812
    <translation>Umístění ikon...</translation>
178 Franz 2813
  </message>
2814
  <message>
1525 cbradney 2815
    <source>Highlight</source>
2816
    <translation>Zvýraznění</translation>
178 Franz 2817
  </message>
2818
  <message>
1525 cbradney 2819
    <source>Invert</source>
2820
    <translation>Invertovat</translation>
178 Franz 2821
  </message>
2822
  <message>
1525 cbradney 2823
    <source>Outlined</source>
2824
    <translation>Obkreslené</translation>
178 Franz 2825
  </message>
2826
  <message>
1525 cbradney 2827
    <source>Push</source>
2828
    <translation>Stisknout</translation>
178 Franz 2829
  </message>
2830
  <message>
1525 cbradney 2831
    <source>Multi-Line</source>
2832
    <translation>Víceřádkový</translation>
178 Franz 2833
  </message>
2834
  <message>
1525 cbradney 2835
    <source>Password</source>
2836
    <translation>Heslo</translation>
178 Franz 2837
  </message>
2838
  <message>
1525 cbradney 2839
    <source>Limit of</source>
2840
    <translation>Omezení</translation>
178 Franz 2841
  </message>
2842
  <message>
1525 cbradney 2843
    <source>Characters</source>
2844
    <translation>Znaky</translation>
178 Franz 2845
  </message>
2846
  <message>
1525 cbradney 2847
    <source>Do Not Scroll</source>
2848
    <translation>Neposouvat</translation>
178 Franz 2849
  </message>
2850
  <message>
1525 cbradney 2851
    <source>Do Not Spell Check</source>
2852
    <translation>Nekontrolovat pravopis</translation>
178 Franz 2853
  </message>
2854
  <message>
1525 cbradney 2855
    <source>Check Style:</source>
2856
    <translation>Ověřit styl:</translation>
178 Franz 2857
  </message>
2858
  <message>
1525 cbradney 2859
    <source>Check</source>
2860
    <translation>Kontrolovat</translation>
178 Franz 2861
  </message>
2862
  <message>
1525 cbradney 2863
    <source>Cross</source>
2864
    <translation>Kříž</translation>
178 Franz 2865
  </message>
2866
  <message>
1525 cbradney 2867
    <source>Diamond</source>
2868
    <translation>Diamant</translation>
178 Franz 2869
  </message>
2870
  <message>
1525 cbradney 2871
    <source>Circle</source>
2872
    <translation>Kruh</translation>
178 Franz 2873
  </message>
2874
  <message>
1525 cbradney 2875
    <source>Star</source>
2876
    <translation>Hvězda</translation>
178 Franz 2877
  </message>
2878
  <message>
1525 cbradney 2879
    <source>Square</source>
2880
    <translation>Čtverec</translation>
178 Franz 2881
  </message>
2882
  <message>
1525 cbradney 2883
    <source>Default is Checked</source>
2884
    <translation>Standardně je označené</translation>
178 Franz 2885
  </message>
2886
  <message>
1525 cbradney 2887
    <source>Editable</source>
2888
    <translation>Upravitelné</translation>
178 Franz 2889
  </message>
2890
  <message>
1525 cbradney 2891
    <source>Options</source>
2892
    <translation>Možnosti</translation>
178 Franz 2893
  </message>
2894
  <message>
1525 cbradney 2895
    <source>Java Script</source>
2896
    <translation>JavaScript</translation>
178 Franz 2897
  </message>
2898
  <message>
1525 cbradney 2899
    <source>Go To</source>
2900
    <translation>Jít na</translation>
178 Franz 2901
  </message>
2902
  <message>
1525 cbradney 2903
    <source>Submit Form</source>
2904
    <translation>Potvrdit formulář</translation>
178 Franz 2905
  </message>
2906
  <message>
1525 cbradney 2907
    <source>Reset Form</source>
2908
    <translation>Vynulovat formulář</translation>
178 Franz 2909
  </message>
2910
  <message>
1525 cbradney 2911
    <source>Import Data</source>
2912
    <translation>Importovat data</translation>
178 Franz 2913
  </message>
2914
  <message>
1525 cbradney 2915
    <source>Event:</source>
2916
    <translation>Událost:</translation>
178 Franz 2917
  </message>
2918
  <message>
1525 cbradney 2919
    <source>Mouse Up</source>
2920
    <translation>Uvolnění myši</translation>
178 Franz 2921
  </message>
2922
  <message>
1525 cbradney 2923
    <source>Mouse Down</source>
2924
    <translation>Stisk tlačítka myši</translation>
178 Franz 2925
  </message>
2926
  <message>
1525 cbradney 2927
    <source>Mouse Enter</source>
2928
    <translation>Najetí myši</translation>
178 Franz 2929
  </message>
2930
  <message>
1525 cbradney 2931
    <source>Mouse Exit</source>
2932
    <translation>Opuštění myší</translation>
178 Franz 2933
  </message>
2934
  <message>
1525 cbradney 2935
    <source>On Focus</source>
2936
    <translation>Po přepnutí na</translation>
178 Franz 2937
  </message>
2938
  <message>
1525 cbradney 2939
    <source>On Blur</source>
2940
    <translation>Při rozmazání</translation>
178 Franz 2941
  </message>
2942
  <message>
1525 cbradney 2943
    <source>Script:</source>
2944
    <translation>Skript:</translation>
178 Franz 2945
  </message>
2946
  <message>
1525 cbradney 2947
    <source>Edit...</source>
2948
    <translation>Upravit...</translation>
178 Franz 2949
  </message>
2950
  <message>
1525 cbradney 2951
    <source>Submit to URL:</source>
2952
    <translation>Odeslat na URL:</translation>
178 Franz 2953
  </message>
2954
  <message>
1525 cbradney 2955
    <source>Submit Data as HTML</source>
2956
    <translation>Odeslat údaje jako HTML</translation>
178 Franz 2957
  </message>
2958
  <message>
1525 cbradney 2959
    <source>Import Data from:</source>
2960
    <translation>Importovat data z:</translation>
178 Franz 2961
  </message>
2962
  <message>
1525 cbradney 2963
    <source>Destination</source>
2964
    <translation>Cíl</translation>
178 Franz 2965
  </message>
2966
  <message>
1525 cbradney 2967
    <source>To File:</source>
2968
    <translation>Do souboru:</translation>
178 Franz 2969
  </message>
2970
  <message>
1525 cbradney 2971
    <source>Change...</source>
2972
    <translation>Změnit...</translation>
178 Franz 2973
  </message>
2974
  <message>
1525 cbradney 2975
    <source>Page:</source>
2976
    <translation>Strana:</translation>
178 Franz 2977
  </message>
2978
  <message>
1525 cbradney 2979
    <source>X-Pos:</source>
2980
    <translation>X-Poz:</translation>
178 Franz 2981
  </message>
2982
  <message>
1525 cbradney 2983
    <source> pt</source>
2984
    <translation>pt</translation>
178 Franz 2985
  </message>
2986
  <message>
1525 cbradney 2987
    <source>Y-Pos:</source>
2988
    <translation>Y-Poz:</translation>
178 Franz 2989
  </message>
2990
  <message>
1525 cbradney 2991
    <source>Action</source>
2992
    <translation>Akce</translation>
178 Franz 2993
  </message>
2994
  <message>
1525 cbradney 2995
    <source>Field is formatted as:</source>
2996
    <translation>Pole je naformátované jako:</translation>
178 Franz 2997
  </message>
2998
  <message>
1525 cbradney 2999
    <source>Plain</source>
3000
    <translation>Obyčejný</translation>
178 Franz 3001
  </message>
3002
  <message>
1525 cbradney 3003
    <source>Number</source>
3004
    <translation>Číslo</translation>
178 Franz 3005
  </message>
3006
  <message>
1525 cbradney 3007
    <source>Percentage</source>
3008
    <translation>Procento</translation>
178 Franz 3009
  </message>
3010
  <message>
1525 cbradney 3011
    <source>Date</source>
3012
    <translation>Datum</translation>
178 Franz 3013
  </message>
3014
  <message>
1525 cbradney 3015
    <source>Time</source>
3016
    <translation>Čas</translation>
178 Franz 3017
  </message>
3018
  <message>
1525 cbradney 3019
    <source>Custom</source>
3020
    <translation>Vlastní</translation>
178 Franz 3021
  </message>
3022
  <message>
1525 cbradney 3023
    <source>Number Format</source>
3024
    <translation>Formát čísla</translation>
178 Franz 3025
  </message>
3026
  <message>
1525 cbradney 3027
    <source>Decimals:</source>
3028
    <translation>Desetinné:</translation>
178 Franz 3029
  </message>
3030
  <message>
1525 cbradney 3031
    <source>Use Currency Symbol</source>
3032
    <translation>Použít symbol měny</translation>
178 Franz 3033
  </message>
3034
  <message>
1525 cbradney 3035
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3036
    <translation>Symbol měny vpředu</translation>
178 Franz 3037
  </message>
3038
  <message>
1525 cbradney 3039
    <source>Formatting</source>
3040
    <translation>Formátování</translation>
178 Franz 3041
  </message>
3042
  <message>
1525 cbradney 3043
    <source>Percent Format</source>
3044
    <translation>Formát procent</translation>
178 Franz 3045
  </message>
3046
  <message>
1525 cbradney 3047
    <source>Date Format</source>
3048
    <translation>Formát data</translation>
178 Franz 3049
  </message>
3050
  <message>
1525 cbradney 3051
    <source>Time Format</source>
3052
    <translation>Formát času</translation>
178 Franz 3053
  </message>
3054
  <message>
1525 cbradney 3055
    <source>Custom Scripts</source>
3056
    <translation>Vlastní skripty</translation>
178 Franz 3057
  </message>
3058
  <message>
1525 cbradney 3059
    <source>Format:</source>
3060
    <translation>Formát:</translation>
178 Franz 3061
  </message>
3062
  <message>
1525 cbradney 3063
    <source>Keystroke:</source>
3064
    <translation>Stlačení klávesy:</translation>
178 Franz 3065
  </message>
3066
  <message>
1525 cbradney 3067
    <source>Format</source>
3068
    <translation>Formát</translation>
178 Franz 3069
  </message>
3070
  <message>
1525 cbradney 3071
    <source>Value is not validated</source>
3072
    <translation>Hodnota není potvrzena</translation>
178 Franz 3073
  </message>
3074
  <message>
1525 cbradney 3075
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3076
    <translation>Hodnota musí být větší nebo rovná:</translation>
178 Franz 3077
  </message>
3078
  <message>
1525 cbradney 3079
    <source>and less or equal to:</source>
3080
    <translation>a menší nebo rovná:</translation>
178 Franz 3081
  </message>
3082
  <message>
1525 cbradney 3083
    <source>Custom validate script:</source>
3084
    <translation>Vlastní ověření skriptu:</translation>
178 Franz 3085
  </message>
3086
  <message>
1525 cbradney 3087
    <source>Validate</source>
3088
    <translation>Vyhodnotit</translation>
178 Franz 3089
  </message>
3090
  <message>
1525 cbradney 3091
    <source>Value is not calculated</source>
3092
    <translation>Hodnota není vypočítaná</translation>
178 Franz 3093
  </message>
3094
  <message>
1525 cbradney 3095
    <source>Value is the</source>
3096
    <translation>Hodnota je</translation>
178 Franz 3097
  </message>
3098
  <message>
1525 cbradney 3099
    <source>sum</source>
3100
    <translation>součet</translation>
178 Franz 3101
  </message>
3102
  <message>
1525 cbradney 3103
    <source>product</source>
3104
    <translation>součin</translation>
178 Franz 3105
  </message>
3106
  <message>
1525 cbradney 3107
    <source>average</source>
3108
    <translation>průměr</translation>
178 Franz 3109
  </message>
3110
  <message>
1525 cbradney 3111
    <source>minimum</source>
3112
    <translation>minimum</translation>
178 Franz 3113
  </message>
3114
  <message>
1525 cbradney 3115
    <source>maximum</source>
3116
    <translation>maximum</translation>
178 Franz 3117
  </message>
3118
  <message>
1525 cbradney 3119
    <source>of the following fields:</source>
3120
    <translation>následujících polí:</translation>
178 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
1525 cbradney 3123
    <source>Pick...</source>
3124
    <translation>Vybrat...</translation>
178 Franz 3125
  </message>
3126
  <message>
1525 cbradney 3127
    <source>Custom calculation script:</source>
3128
    <translation>Vlastní počítací skript:</translation>
178 Franz 3129
  </message>
3130
  <message>
1525 cbradney 3131
    <source>Calculate</source>
3132
    <translation>Vypočítat</translation>
178 Franz 3133
  </message>
3134
  <message>
1525 cbradney 3135
    <source>OK</source>
3136
    <translation>OK</translation>
178 Franz 3137
  </message>
3138
  <message>
1525 cbradney 3139
    <source>Cancel</source>
3140
    <translation>Zrušit</translation>
178 Franz 3141
  </message>
3142
  <message>
1525 cbradney 3143
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3144
    <translation>Vložte sem čárkami oddělený seznam polí</translation>
178 Franz 3145
  </message>
3146
  <message>
1525 cbradney 3147
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3148
    <translation>Potřebujete minimálně ikonu pro Normal, abyste mohl(a) použít ikony pro tlačítka</translation>
178 Franz 3149
  </message>
3150
  <message>
1525 cbradney 3151
    <source>Open</source>
3152
    <translation>Otevřít</translation>
178 Franz 3153
  </message>
3154
  <message>
1525 cbradney 3155
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3156
    <translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
178 Franz 3157
  </message>
3158
  <message>
1525 cbradney 3159
    <source>Example:</source>
3160
    <translation>Příklad:</translation>
178 Franz 3161
  </message>
3162
  <message>
1525 cbradney 3163
    <source>Selection Change</source>
3164
    <translation>Změna výběru</translation>
178 Franz 3165
  </message>
3166
  <message>
1525 cbradney 3167
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
3168
    <translation>Písmo užité v PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3169
  </message>
3170
  <message>
1525 cbradney 3171
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
3172
    <translation>Indikátor je v PDF 1.3 ignorován</translation>
351 Franz 3173
  </message>
3174
  <message>
1525 cbradney 3175
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
3176
    <translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
351 Franz 3177
  </message>
1525 cbradney 3178
</context>
3179
<context>
178 Franz 3180
  <name>Annota</name>
3181
  <message>
1525 cbradney 3182
    <source>Annotation Properties</source>
3183
    <translation>Vlastnosti poznámky</translation>
178 Franz 3184
  </message>
3185
  <message>
1525 cbradney 3186
    <source>Text</source>
3187
    <translation>Text</translation>
178 Franz 3188
  </message>
3189
  <message>
1525 cbradney 3190
    <source>Link</source>
3191
    <translation>Odkaz</translation>
178 Franz 3192
  </message>
3193
  <message>
1525 cbradney 3194
    <source>External Link</source>
3195
    <translation>Odkaz ven</translation>
178 Franz 3196
  </message>
3197
  <message>
1525 cbradney 3198
    <source>External Web-Link</source>
3199
    <translation>Odkaz ven na web</translation>
178 Franz 3200
  </message>
3201
  <message>
1525 cbradney 3202
    <source>Destination</source>
3203
    <translation>Cíl</translation>
178 Franz 3204
  </message>
3205
  <message>
1525 cbradney 3206
    <source> pt</source>
3207
    <translation>pt</translation>
178 Franz 3208
  </message>
3209
  <message>
1525 cbradney 3210
    <source>Open</source>
3211
    <translation>Otevřít</translation>
178 Franz 3212
  </message>
3213
  <message>
1525 cbradney 3214
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3215
    <translation>PDF dokumenty (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
178 Franz 3216
  </message>
454 fschmid 3217
  <message>
1525 cbradney 3218
    <source>&amp;Type:</source>
3219
    <translation>&amp;Typ:</translation>
454 fschmid 3220
  </message>
3221
  <message>
1525 cbradney 3222
    <source>C&amp;hange...</source>
3223
    <translation>Z&amp;měnit...</translation>
454 fschmid 3224
  </message>
3225
  <message>
1525 cbradney 3226
    <source>&amp;Page:</source>
3227
    <translation>Str&amp;ana:</translation>
454 fschmid 3228
  </message>
3229
  <message>
1525 cbradney 3230
    <source>&amp;X-Pos</source>
3231
    <translation>&amp;X-Poz</translation>
454 fschmid 3232
  </message>
3233
  <message>
1525 cbradney 3234
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
3235
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
454 fschmid 3236
  </message>
532 cbradney 3237
  <message>
1525 cbradney 3238
    <source>&amp;OK</source>
3239
    <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 3240
  </message>
3241
  <message>
1525 cbradney 3242
    <source>&amp;Cancel</source>
3243
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
532 cbradney 3244
  </message>
1525 cbradney 3245
</context>
3246
<context>
178 Franz 3247
  <name>ApplyT</name>
3248
  <message>
1525 cbradney 3249
    <source>Apply Template</source>
3250
    <translation>Použít šablonu</translation>
178 Franz 3251
  </message>
3252
  <message>
1525 cbradney 3253
    <source>Normal</source>
3254
    <translation>Normální</translation>
178 Franz 3255
  </message>
3256
  <message>
1525 cbradney 3257
    <source>&amp;Template:</source>
3258
    <translation>Ša&amp;blona:</translation>
341 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
1525 cbradney 3261
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
3262
    <translation>&amp;Použít na aktuální stranu</translation>
341 Franz 3263
  </message>
3264
  <message>
1525 cbradney 3265
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
3266
    <translation>Použít od &amp;strany:</translation>
341 Franz 3267
  </message>
3268
  <message>
1525 cbradney 3269
    <source>To:</source>
3270
    <translation>po:</translation>
341 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
1525 cbradney 3273
    <source>&amp;OK</source>
3274
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3275
  </message>
3276
  <message>
1525 cbradney 3277
    <source>&amp;Cancel</source>
3278
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
341 Franz 3279
  </message>
364 Franz 3280
  <message>
1525 cbradney 3281
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
3282
    <translation>Použít na všechny &amp;sudé strany</translation>
364 Franz 3283
  </message>
3284
  <message>
1525 cbradney 3285
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
3286
    <translation>Použít na všechny &amp;liché strany</translation>
364 Franz 3287
  </message>
1525 cbradney 3288
</context>
3289
<context>
3290
  <name>ArrowChooser</name>
3291
  <message>
3292
    <source>None</source>
3293
    <translation type="unfinished"></translation>
3294
  </message>
3295
</context>
3296
<context>
178 Franz 3297
  <name>Biblio</name>
3298
  <message>
1525 cbradney 3299
    <source>Scrapbook</source>
3300
    <translation>Zápisník</translation>
178 Franz 3301
  </message>
3302
  <message>
1525 cbradney 3303
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3304
    <translation>Zápisníky (*.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
178 Franz 3305
  </message>
3306
  <message>
1525 cbradney 3307
    <source>Delete</source>
3308
    <translation>Smazat</translation>
178 Franz 3309
  </message>
3310
  <message>
1525 cbradney 3311
    <source>Object</source>
3312
    <translation>Objekt</translation>
178 Franz 3313
  </message>
3314
  <message>
1525 cbradney 3315
    <source>New Entry</source>
3316
    <translation>Nová položka</translation>
178 Franz 3317
  </message>
293 Franz 3318
  <message>
1525 cbradney 3319
    <source>Rename</source>
3320
    <translation>Přejmenovat</translation>
293 Franz 3321
  </message>
3322
  <message>
1525 cbradney 3323
    <source>Warning</source>
3324
    <translation>Varování</translation>
293 Franz 3325
  </message>
3326
  <message>
1525 cbradney 3327
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
293 Franz 3328
Please choose another.</source>
1525 cbradney 3329
    <translation>Název &quot;%1&quot; není jedinečný.
293 Franz 3330
Vyberte, prosím, jiný.</translation>
3331
  </message>
3332
  <message>
1525 cbradney 3333
    <source>OK</source>
3334
    <translation>OK</translation>
293 Franz 3335
  </message>
341 Franz 3336
  <message>
1525 cbradney 3337
    <source>&amp;New</source>
3338
    <translation>&amp;Nový</translation>
341 Franz 3339
  </message>
3340
  <message>
1525 cbradney 3341
    <source>&amp;Load...</source>
3342
    <translation>&amp;Načíst...</translation>
341 Franz 3343
  </message>
3344
  <message>
1525 cbradney 3345
    <source>&amp;Save</source>
3346
    <translation>&amp;Uložit</translation>
341 Franz 3347
  </message>
3348
  <message>
1525 cbradney 3349
    <source>Save &amp;As...</source>
3350
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
341 Franz 3351
  </message>
3352
  <message>
1525 cbradney 3353
    <source>&amp;Close</source>
3354
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 3355
  </message>
3356
  <message>
1525 cbradney 3357
    <source>&amp;Small</source>
3358
    <translation>&amp;Malý</translation>
341 Franz 3359
  </message>
3360
  <message>
1525 cbradney 3361
    <source>&amp;Medium</source>
3362
    <translation>&amp;Střední</translation>
341 Franz 3363
  </message>
3364
  <message>
1525 cbradney 3365
    <source>&amp;Large</source>
3366
    <translation>&amp;Velký</translation>
341 Franz 3367
  </message>
3368
  <message>
1525 cbradney 3369
    <source>&amp;File</source>
3370
    <translation>&amp;Soubor</translation>
341 Franz 3371
  </message>
3372
  <message>
1525 cbradney 3373
    <source>&amp;Preview</source>
3374
    <translation>&amp;Náhled</translation>
341 Franz 3375
  </message>
351 Franz 3376
  <message>
1525 cbradney 3377
    <source>&amp;Name:</source>
3378
    <translation>&amp;Jméno:</translation>
351 Franz 3379
  </message>
1525 cbradney 3380
</context>
3381
<context>
178 Franz 3382
  <name>BookMView</name>
3383
  <message>
1525 cbradney 3384
    <source>Bookmarks</source>
3385
    <translation>Záložky</translation>
178 Franz 3386
  </message>
3387
  <message>
1525 cbradney 3388
    <source>Move Bookmark</source>
3389
    <translation>Přesunout záložku</translation>
178 Franz 3390
  </message>
3391
  <message>
1525 cbradney 3392
    <source>Insert Bookmark</source>
3393
    <translation>Vložit záložku</translation>
178 Franz 3394
  </message>
3395
  <message>
1525 cbradney 3396
    <source>Cancel</source>
3397
    <translation>Zrušit</translation>
178 Franz 3398
  </message>
1525 cbradney 3399
</context>
3400
<context>
178 Franz 3401
  <name>BookPalette</name>
3402
  <message>
1525 cbradney 3403
    <source>Bookmarks</source>
3404
    <translation>Záložky</translation>
178 Franz 3405
  </message>
1525 cbradney 3406
</context>
3407
<context>
178 Franz 3408
  <name>ButtonIcon</name>
3409
  <message>
1525 cbradney 3410
    <source>Icon Placement</source>
3411
    <translation>Umístění ikon</translation>
178 Franz 3412
  </message>
3413
  <message>
1525 cbradney 3414
    <source>Layout:</source>
3415
    <translation>Návrh úpravy sazby:</translation>
178 Franz 3416
  </message>
3417
  <message>
1525 cbradney 3418
    <source>Caption only</source>
3419
    <translation>Jen popisky</translation>
178 Franz 3420
  </message>
3421
  <message>
1525 cbradney 3422
    <source>Icon only</source>
3423
    <translation>Jen ikony </translation>
178 Franz 3424
  </message>
3425
  <message>
1525 cbradney 3426
    <source>Caption below Icon</source>
3427
    <translation>Popisky pod ikonami</translation>
178 Franz 3428
  </message>
3429
  <message>
1525 cbradney 3430
    <source>Caption above Icon</source>
3431
    <translation>Popisky nad ikonami</translation>
178 Franz 3432
  </message>
3433
  <message>
1525 cbradney 3434
    <source>Caption right to Icon</source>
3435
    <translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
178 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
1525 cbradney 3438
    <source>Caption left to Icon</source>
3439
    <translation>Popisky vlevo od ikon</translation>
178 Franz 3440
  </message>
3441
  <message>
1525 cbradney 3442
    <source>Caption overlays Icon</source>
3443
    <translation>Popisky překrývají ikony</translation>
178 Franz 3444
  </message>
3445
  <message>
1525 cbradney 3446
    <source>Scale:</source>
3447
    <translation>Měřítko:</translation>