Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15251 | Rev 15353 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14489 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
1525 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
12918 cbradney 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15324 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
12918 cbradney 13
 
13480 subik 14
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
15
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
12918 cbradney 16
  </message>
17
  <message>
18
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
19
 
20
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
21
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
22
the value of the named color from the default document colors.
23
 
24
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
25
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
26
</source>
15324 cbradney 27
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
12918 cbradney 28
 
29
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
13480 subik 30
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
12918 cbradney 31
 
32
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
33
ValueError (chybné parametry).</translation>
34
  </message>
35
  <message>
36
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
37
 
38
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
39
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
40
space. If no document is open, returns the value of the named color
41
from the default document colors.
42
 
43
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
44
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
45
</source>
15324 cbradney 46
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
12918 cbradney 47
 
48
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
49
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
50
space. If no document is open, returns the value of the named color
51
from the default document colors.
52
 
53
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
54
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
55
  </message>
56
  <message>
57
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
58
 
59
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
60
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
61
Color components should be in the range from 0 to 255.
62
 
63
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
64
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
65
</source>
15324 cbradney 66
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 67
 
68
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
13480 subik 69
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
12918 cbradney 70
 
71
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
72
(chybné parametry).</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
76
 
77
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
78
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
79
&quot;None&quot; - transparent.
80
 
81
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
82
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
83
 
84
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
85
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
86
</source>
15324 cbradney 87
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
12918 cbradney 88
 
89
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
90
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
91
průhlednou &quot;None&quot;.
92
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
93
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
94
 
95
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
96
(chybné parametry).</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
100
 
101
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
102
 
103
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
104
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
105
</source>
15324 cbradney 106
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
12918 cbradney 107
 
108
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
109
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
110
(chybné parametry).</translation>
111
  </message>
112
  <message>
113
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
114
 
115
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
116
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
117
Returns true if a new document was created.
118
</source>
15324 cbradney 119
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
12918 cbradney 120
 
121
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
122
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
123
pokud je dokument vytvořen.</translation>
124
  </message>
125
  <message>
126
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
127
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
128
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
129
 
130
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
131
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
132
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
133
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
134
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
135
 
136
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
137
at 1.
138
 
139
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
140
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
141
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
142
can be binary-ORed with button constants:
143
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
144
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
145
 
146
Usage examples:
147
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
148
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
149
          ICON_ERROR)
150
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
151
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
152
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
153
 
154
Defined button and icon constants:
155
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
156
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
157
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
158
</source>
15324 cbradney 159
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
12918 cbradney 160
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
161
 
162
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
163
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
164
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
165
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
166
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
167
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
168
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
169
v binárním OR s BUTTON konstantami:
170
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
171
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
172
Příklady:
173
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
174
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
175
                  ICON_ERROR)
176
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
177
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
178
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
179
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
180
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
181
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
182
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
183
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
184
  </message>
185
  <message>
186
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
187
 
188
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
189
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
190
 
191
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
192
</source>
15324 cbradney 193
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
12918 cbradney 194
 
195
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
196
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
13480 subik 197
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
12918 cbradney 198
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
199
  </message>
200
  <message>
201
    <source>closeDoc()
202
 
203
Closes the current document without prompting to save.
204
 
205
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
206
</source>
15324 cbradney 207
    <translation type="obsolete">closeDoc()
12918 cbradney 208
 
209
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
210
 
211
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
212
  </message>
213
  <message>
214
    <source>haveDoc() -&gt; bool
215
 
216
Returns true if there is a document open.
217
</source>
15324 cbradney 218
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
12918 cbradney 219
 
220
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
221
  </message>
222
  <message>
223
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
224
 
225
Opens the document &quot;name&quot;.
226
 
227
May raise ScribusError if the document could not be opened.
228
</source>
15324 cbradney 229
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 230
 
231
Otevře dokument &quot;name&quot;.
232
 
233
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
234
  </message>
235
  <message>
236
    <source>saveDoc()
237
 
238
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
239
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
240
save file dialog.
241
 
242
If the save fails, there is currently no way to tell.
243
</source>
15324 cbradney 244
    <translation type="obsolete">saveDoc()
12918 cbradney 245
 
246
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
247
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
248
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
249
  </message>
250
  <message>
251
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
252
 
253
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
254
relative path).
255
 
256
May raise ScribusError if the save fails.
257
</source>
15324 cbradney 258
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 259
 
260
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
261
relativní cesta souborového systému.
262
 
263
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
264
  </message>
265
  <message>
266
    <source>setUnit(type)
267
 
268
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
269
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
270
 
271
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
272
</source>
15324 cbradney 273
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
12918 cbradney 274
 
275
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
276
konstanty UNIT_*.
277
 
278
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
279
  </message>
280
  <message>
281
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
282
 
283
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
284
of the UNIT_* constants:
285
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
286
</source>
15324 cbradney 287
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
12918 cbradney 288
 
289
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
290
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
291
  </message>
292
  <message>
293
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
294
 
295
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
296
current document.
297
</source>
15324 cbradney 298
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
12918 cbradney 299
 
300
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
301
  </message>
302
  <message>
303
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
304
 
305
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
306
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
307
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
308
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
309
</source>
15324 cbradney 310
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
12918 cbradney 311
 
312
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
313
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
314
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
315
</translation>
316
  </message>
317
  <message>
318
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
319
 
320
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
321
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
322
</source>
15324 cbradney 323
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 324
 
13480 subik 325
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 326
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
327
  </message>
328
  <message>
329
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
330
 
331
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
332
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
333
</source>
15324 cbradney 334
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 335
 
13480 subik 336
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 337
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
338
  </message>
339
  <message>
340
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
341
 
342
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
343
is not given the currently selected Item is used.
344
</source>
15324 cbradney 345
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 346
 
13480 subik 347
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 348
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
349
  </message>
350
  <message>
351
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
352
 
353
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
354
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
355
</source>
15324 cbradney 356
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 357
 
358
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
359
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
360
  </message>
361
  <message>
362
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
363
 
364
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
365
currently selected item is used. The cap types are:
366
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
367
</source>
15324 cbradney 368
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
12918 cbradney 369
 
13480 subik 370
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 371
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
372
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
373
  </message>
374
  <message>
375
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
376
 
377
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
378
currently selected item is used. Line style constants are:
379
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
380
</source>
15324 cbradney 381
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
12918 cbradney 382
 
13480 subik 383
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 384
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
385
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
386
  </message>
387
  <message>
388
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
389
 
390
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
391
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
392
</source>
15324 cbradney 393
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 394
 
395
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
396
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
397
  </message>
398
  <message>
399
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
400
 
401
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
402
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
403
</source>
15324 cbradney 404
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 405
 
406
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
407
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
408
  </message>
409
  <message>
410
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
411
 
412
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
413
given the currently selected item is used.
414
</source>
15324 cbradney 415
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 416
 
13480 subik 417
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
12918 cbradney 418
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
419
  </message>
420
  <message>
421
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
422
 
423
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
424
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
425
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
426
for reference.
427
</source>
15324 cbradney 428
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
12918 cbradney 429
 
430
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
431
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
432
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
433
  </message>
434
  <message>
435
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
436
 
437
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
438
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
439
is used.
440
</source>
15324 cbradney 441
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 442
 
443
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
444
hodinových ručiček je kladné.
445
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
446
  </message>
447
  <message>
448
    <source>getAllObjects() -&gt; list
449
 
450
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
451
</source>
15324 cbradney 452
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
12918 cbradney 453
 
13480 subik 454
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
12918 cbradney 455
  </message>
456
  <message>
457
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
458
 
459
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
460
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
461
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
462
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
463
</source>
15324 cbradney 464
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 465
 
466
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
467
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
468
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
469
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
470
  </message>
471
  <message>
472
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
473
 
474
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
475
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
476
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
477
belongs to a group, the whole group is moved.
478
</source>
15324 cbradney 479
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 480
 
481
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
482
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
483
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
13480 subik 484
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
12918 cbradney 485
  </message>
486
  <message>
487
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
488
 
489
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
490
is not given the currently selected item is used.
491
</source>
15324 cbradney 492
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 493
 
494
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
495
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
496
  </message>
497
  <message>
498
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
499
 
500
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
501
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
502
second selected Object and so on.
503
</source>
15324 cbradney 504
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
12918 cbradney 505
 
13480 subik 506
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
12918 cbradney 507
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
508
  </message>
509
  <message>
510
    <source>selectionCount() -&gt; integer
511
 
512
Returns the number of selected objects.
513
</source>
15324 cbradney 514
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
12918 cbradney 515
 
516
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
517
  </message>
518
  <message>
519
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
520
 
521
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
522
</source>
15324 cbradney 523
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 524
 
525
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
526
  </message>
527
  <message>
528
    <source>deselectAll()
529
 
530
Deselects all objects in the whole document.
531
</source>
15324 cbradney 532
    <translation type="obsolete">deselectAll()
12918 cbradney 533
 
534
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>groupObjects(list)
538
 
539
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
540
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
541
items are used.
542
</source>
15324 cbradney 543
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12918 cbradney 544
 
545
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
546
použijí se vybrané objekty.</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
550
 
551
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15324 cbradney 552
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 553
 
554
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
555
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
556
  </message>
557
  <message>
558
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
559
 
560
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
561
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
562
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
563
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
564
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
565
 
566
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
567
</source>
15324 cbradney 568
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
12918 cbradney 569
 
570
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
571
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
572
musí být větší než 0.
573
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
574
 
575
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
576
  </message>
577
  <message>
578
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
579
 
580
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
581
not given the currently selected item is used.
582
 
583
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
584
</source>
15324 cbradney 585
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 586
 
587
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
588
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
589
 
590
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
591
  </message>
592
  <message>
593
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
594
 
595
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
596
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
597
means 100 %.
598
 
599
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
600
</source>
13279 cbradney 601
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 602
 
603
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
604
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
605
Číslo 1 znamená 100%.
606
 
607
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
608
  </message>
609
  <message>
610
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
611
 
612
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
613
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
614
if locked.
615
</source>
15324 cbradney 616
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 617
 
618
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
619
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
620
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
624
 
625
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
626
currently selected item is used.
627
</source>
15324 cbradney 628
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 629
 
630
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
631
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
632
  </message>
633
  <message>
634
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
635
 
636
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
637
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
638
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
639
 
640
May raise WrongFrameTypeError.
641
</source>
15324 cbradney 642
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
12918 cbradney 643
 
644
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
645
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
646
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
647
 
648
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>setRedraw(bool)
652
 
653
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
654
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
655
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
656
</source>
15324 cbradney 657
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12918 cbradney 658
 
659
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
660
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
661
úrovni skriptu.</translation>
662
  </message>
663
  <message>
664
    <source>getFontNames() -&gt; list
665
 
666
Returns a list with the names of all available fonts.
667
</source>
15324 cbradney 668
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
12918 cbradney 669
 
13480 subik 670
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
12918 cbradney 671
  </message>
672
  <message>
673
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
674
 
675
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
676
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
677
</source>
15324 cbradney 678
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
12918 cbradney 679
 
680
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
681
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
682
  </message>
683
  <message>
684
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
685
 
686
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
687
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
688
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
689
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
690
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
691
 
692
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
693
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
694
</source>
15324 cbradney 695
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 696
 
697
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
698
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
699
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
700
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
701
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
702
 
703
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
704
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>getLayers() -&gt; list
708
 
709
Returns a list with the names of all defined layers.
710
</source>
15324 cbradney 711
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
12918 cbradney 712
 
13480 subik 713
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
12918 cbradney 714
  </message>
715
  <message>
716
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
717
 
718
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
719
 
720
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
721
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
722
</source>
15324 cbradney 723
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 724
 
725
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
726
 
727
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
728
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
732
 
733
Returns the name of the current active layer.
734
</source>
15324 cbradney 735
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
12918 cbradney 736
 
13480 subik 737
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
12918 cbradney 738
  </message>
739
  <message>
740
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
741
 
742
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
743
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
744
 
745
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
746
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
747
</source>
15324 cbradney 748
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 749
 
750
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
751
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
752
 
753
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
754
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
755
  </message>
756
  <message>
757
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
758
 
759
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
760
the layer is invisible.
761
 
762
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
763
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
764
</source>
15324 cbradney 765
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
12918 cbradney 766
 
767
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
768
false, bude vrstva neviditelná.
769
 
770
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
771
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
772
  </message>
773
  <message>
774
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
775
 
776
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
777
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
778
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
779
 
780
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
781
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
782
</source>
15324 cbradney 783
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 784
 
785
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
786
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
787
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
788
 
789
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
790
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
791
  </message>
792
  <message>
793
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
794
 
795
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
796
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
797
 
798
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
799
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
800
</source>
15324 cbradney 801
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
12918 cbradney 802
 
803
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
804
nebo vrstva neexistuje.
805
 
806
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
807
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
808
  </message>
809
  <message>
810
    <source>createLayer(layer)
811
 
812
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
813
 
814
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
815
</source>
15324 cbradney 816
    <translation type="obsolete">createLayer(layer)
12918 cbradney 817
 
818
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
819
 
820
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
824
 
825
Returns a string with the -lang value.
826
</source>
15324 cbradney 827
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
12918 cbradney 828
 
829
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
830
  </message>
831
  <message>
832
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
833
 
834
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
835
coordinates are given in the current measurement units of the document
836
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
837
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
838
is not given Scribus will create one for you.
839
 
840
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
841
</source>
15324 cbradney 842
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 843
 
13480 subik 844
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
12918 cbradney 845
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
13480 subik 846
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
847
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 848
 
13480 subik 849
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
12918 cbradney 850
  </message>
851
  <message>
852
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
853
 
854
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
855
The coordinates are given in the current measurement units of the document
856
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
857
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
858
is not given Scribus will create one for you.
859
 
860
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
861
</source>
15324 cbradney 862
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 863
 
13480 subik 864
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 865
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 866
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
867
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 868
 
13480 subik 869
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 870
  </message>
871
  <message>
872
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
873
 
874
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
875
coordinates are given in the current measurement units of the document.
876
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
877
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
878
create one for you.
879
 
880
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
881
</source>
15324 cbradney 882
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 883
 
13480 subik 884
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 885
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 886
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
887
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 888
 
13480 subik 889
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 890
  </message>
891
  <message>
892
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
893
 
894
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
895
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
896
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
897
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
898
given Scribus will create one for you.
899
 
900
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
901
</source>
15324 cbradney 902
    <translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 903
 
13480 subik 904
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 905
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 906
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
907
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 908
 
13480 subik 909
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 910
  </message>
911
  <message>
912
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
913
 
914
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
915
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
916
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
917
object because you need this name for further access to that object. If
918
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
919
 
920
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
921
</source>
15324 cbradney 922
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 923
 
13480 subik 924
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
12918 cbradney 925
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 926
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
927
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 928
 
13480 subik 929
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 930
  </message>
931
  <message>
932
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
933
 
934
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
935
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
936
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
937
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
938
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
939
Scribus will create one for you.
940
 
941
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
942
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
943
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
944
</source>
15324 cbradney 945
    <translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 946
 
13480 subik 947
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
12918 cbradney 948
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 949
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
950
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 951
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
952
 
13480 subik 953
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 954
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
955
  </message>
956
  <message>
957
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
958
 
959
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
960
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
961
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
962
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
963
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
964
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
965
identifier for the object because you need this name for further access to that
966
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
967
 
968
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
969
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
970
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
971
</source>
15324 cbradney 972
    <translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 973
 
13480 subik 974
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 975
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 976
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
977
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 978
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
979
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
980
bod jako první.
981
 
13480 subik 982
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 983
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
984
  </message>
985
  <message>
986
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
987
 
988
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
989
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
990
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
991
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
992
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
993
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
994
should be a unique identifier for the object because you need this name for
995
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
996
for you.
997
 
998
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
999
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1000
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1001
</source>
15324 cbradney 1002
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1003
 
13480 subik 1004
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1005
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1006
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1007
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1008
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1009
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1010
 
13480 subik 1011
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1012
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
1015
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1016
 
1017
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1018
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1019
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1020
unique identifier for the object because you need this name for further access
1021
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1022
 
1023
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1024
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1025
</source>
15324 cbradney 1026
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1027
 
13480 subik 1028
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1029
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1030
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1031
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1032
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1033
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1034
 
13480 subik 1035
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1036
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1037
  </message>
1038
  <message>
1039
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1040
 
1041
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1042
selected item is deleted.
1043
</source>
15324 cbradney 1044
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1045
 
1046
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
1049
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1050
 
1051
Test if an object with specified name really exists in the document.
1052
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1053
returns True if there is something selected.
1054
</source>
15324 cbradney 1055
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1056
 
1057
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1058
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
1061
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1062
 
1063
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1064
given, it&apos;s applied on the selected object.
1065
</source>
15324 cbradney 1066
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 1067
 
1068
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1069
použije vybraný objekt.</translation>
1070
  </message>
1071
  <message>
1072
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1073
 
1074
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1075
</source>
15324 cbradney 1076
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
12918 cbradney 1077
 
1078
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1082
 
1083
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1084
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1085
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1086
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1087
master page for the new page.
1088
 
1089
May raise IndexError if the page number is out of range
1090
</source>
15324 cbradney 1091
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
12918 cbradney 1092
 
1093
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1094
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1095
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1096
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1097
master page for the new page.
1098
 
1099
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>currentPage() -&gt; integer
1103
 
1104
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1105
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1106
</source>
15324 cbradney 1107
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
12918 cbradney 1108
 
1109
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1110
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>redrawAll()
1114
 
1115
Redraws all pages.
1116
</source>
15324 cbradney 1117
    <translation type="obsolete">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
12918 cbradney 1118
  </message>
1119
  <message>
1120
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1121
 
1122
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1123
 
1124
May raise ScribusError if the save failed.
1125
</source>
15324 cbradney 1126
    <translation type="obsolete">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
12918 cbradney 1127
 
1128
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
1131
    <source>deletePage(nr)
1132
 
1133
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1134
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1135
page number is.
1136
 
1137
May raise IndexError if the page number is out of range
1138
</source>
15324 cbradney 1139
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
12918 cbradney 1140
 
1141
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1142
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1143
 
1144
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
1147
    <source>pageCount() -&gt; integer
1148
 
1149
Returns the number of pages in the document.
1150
</source>
15324 cbradney 1151
    <translation type="obsolete">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
12918 cbradney 1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>getHGuides() -&gt; list
1155
 
1156
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1157
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1158
</source>
15324 cbradney 1159
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
12918 cbradney 1160
 
1161
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1162
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1163
  </message>
1164
  <message>
1165
    <source>setHGuides(list)
1166
 
1167
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1168
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1169
 
1170
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1171
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1172
</source>
15324 cbradney 1173
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)
12918 cbradney 1174
 
1175
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1176
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1177
Např.:
1178
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1179
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1180
  </message>
1181
  <message>
1182
    <source>getVGuides()
1183
 
1184
See getHGuides.
1185
</source>
15324 cbradney 1186
    <translation type="obsolete">Viz getHGuides().</translation>
12918 cbradney 1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>setVGuides()
1190
 
1191
See setHGuides.
1192
</source>
15324 cbradney 1193
    <translation type="obsolete">Viz setHGuides().</translation>
12918 cbradney 1194
  </message>
1195
  <message>
1196
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1197
 
1198
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1199
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1200
</source>
15324 cbradney 1201
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
12918 cbradney 1202
 
1203
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
1204
a getPageMargins()</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>getPageItems() -&gt; list
1208
 
1209
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1210
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1211
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1212
the page...
1213
</source>
15324 cbradney 1214
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
12918 cbradney 1215
 
1216
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1217
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1218
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1219
  </message>
1220
  <message>
1221
    <source>getPageMargins()
1222
 
1223
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1224
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1225
</source>
15324 cbradney 1226
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 1227
 
1228
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1229
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1230
  </message>
1231
  <message>
1232
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1233
 
1234
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1235
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1236
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1237
</source>
15324 cbradney 1238
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1239
 
1240
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
1241
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1242
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1243
  </message>
1244
  <message>
1245
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1246
 
1247
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1248
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1249
currently selected item is used.
1250
</source>
15324 cbradney 1251
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1252
 
13480 subik 1253
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
12918 cbradney 1254
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije 
1255
vybraný objekt.</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1259
 
1260
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1261
is not given the currently selected item is used.
1262
</source>
15324 cbradney 1263
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1264
 
13480 subik 1265
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 1266
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1267
  </message>
1268
  <message>
1269
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1270
 
1271
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1272
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1273
given the currently selected item is used.
1274
 
1275
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1276
</source>
15324 cbradney 1277
    <translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1278
 
13480 subik 1279
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
12918 cbradney 1280
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1281
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1282
 
1283
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
1286
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1287
 
1288
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1289
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1290
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1291
is used.
1292
 
1293
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1294
</source>
15324 cbradney 1295
    <translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1296
 
13480 subik 1297
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
12918 cbradney 1298
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1299
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1300
 
1301
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
1304
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1305
 
1306
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1307
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1308
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1309
</source>
15324 cbradney 1310
    <translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1311
 
13480 subik 1312
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
12918 cbradney 1313
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1314
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
1317
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1318
 
1319
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1320
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1321
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1322
</source>
15324 cbradney 1323
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1324
 
13480 subik 1325
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
12918 cbradney 1326
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1327
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1328
  </message>
1329
  <message>
1330
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1331
 
1332
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1333
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1334
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1335
</source>
15324 cbradney 1336
    <translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1337
 
13480 subik 1338
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
12918 cbradney 1339
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1340
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1344
 
1345
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1346
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1347
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1348
Item is used.
1349
 
1350
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1351
</source>
15324 cbradney 1352
    <translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1353
 
1354
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1355
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1356
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1357
 
1358
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
1361
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1362
 
1363
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1364
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1365
 
1366
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1367
</source>
15324 cbradney 1368
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1369
 
1370
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1371
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1372
 
1373
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
1376
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1377
 
1378
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1379
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1380
 
1381
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1382
</source>
15324 cbradney 1383
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1384
 
13480 subik 1385
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
12918 cbradney 1386
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1387
 
1388
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
1525 cbradney 1391
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1392
 
1393
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1394
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1395
the selection is returned.
1396
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1397
</source>
15324 cbradney 1398
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1399
 
1400
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
1401
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
1402
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1403
  </message>
1404
  <message>
12918 cbradney 1405
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1406
 
1407
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1408
has some text selected the value assigned to the first character
1409
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1410
selected item is used.
1411
</source>
15324 cbradney 1412
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1413
 
13480 subik 1414
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
12918 cbradney 1415
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
1416
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1419
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1420
 
1421
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1422
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1423
</source>
15324 cbradney 1424
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 1425
 
1426
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
1427
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1431
 
1432
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1433
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1434
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1435
selected item is used.
1436
</source>
15324 cbradney 1437
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1438
 
13480 subik 1439
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
12918 cbradney 1440
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
1441
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
1444
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1445
 
1446
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1447
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1448
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1449
used.
1450
</source>
15324 cbradney 1451
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1452
 
1453
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
1454
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
1455
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1456
  </message>
1457
  <message>
1458
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1459
 
1460
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1461
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1462
</source>
15324 cbradney 1463
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 1464
 
1465
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
1466
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1467
  </message>
1468
  <message>
1469
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1470
 
1471
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1472
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1473
</source>
15324 cbradney 1474
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 1475
 
1476
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
1477
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1478
  </message>
1479
  <message>
1480
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1481
 
1482
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1483
given the currently selected item is used.
1484
</source>
15324 cbradney 1485
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 1486
 
1487
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
1488
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
1491
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1492
 
1493
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1494
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1495
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1496
used.
1497
</source>
15324 cbradney 1498
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1499
 
1500
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1501
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1502
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1503
  </message>
1504
  <message>
1505
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1506
 
1507
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1508
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1509
currently selected item is used.
1510
 
1511
May throw ValueError if the font cannot be found.
1512
</source>
15324 cbradney 1513
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1514
 
1515
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
1516
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
1517
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1518
 
1519
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
1520
  </message>
1521
  <message>
1522
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1523
 
1524
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1525
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1526
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1527
currently selected item is used.
1528
 
1529
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1530
</source>
15324 cbradney 1531
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1532
 
1533
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
1534
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1535
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1536
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1537
 
1538
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
1541
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1542
 
1543
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1544
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1545
item is used.
1546
 
1547
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1548
</source>
15324 cbradney 1549
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1550
 
1551
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
1552
je uváděna v bodech.
1553
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1554
 
1555
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
1556
  </message>
1557
  <message>
1558
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1559
 
1560
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1561
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1562
 
1563
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1564
</source>
15324 cbradney 1565
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1566
 
1567
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
1568
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1569
 
1570
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
1571
  </message>
1572
  <message>
1573
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1574
 
1575
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1576
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1577
 
1578
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1579
</source>
15324 cbradney 1580
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1581
 
1582
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
1583
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1584
 
1585
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
1588
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1589
 
1590
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1591
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1592
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1593
 
1594
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1595
</source>
15324 cbradney 1596
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1597
 
1598
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1599
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
1600
 
1601
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
1602
  </message>
1603
  <message>
1604
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1605
 
1606
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1607
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1608
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1609
selected item is used.
1610
 
1611
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1612
</source>
15324 cbradney 1613
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1614
 
1615
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
1616
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
1617
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1618
 
1619
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
1620
  </message>
1621
  <message>
1622
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1623
 
1624
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1625
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1626
selected item is used.
1627
</source>
15324 cbradney 1628
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1629
 
1630
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
1631
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
1634
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1635
 
1636
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1637
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1638
given the currently selected item is used.
1639
</source>
15324 cbradney 1640
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1641
 
1642
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
1643
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
1644
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
1647
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1648
 
1649
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1650
selected item is used.
1651
</source>
15324 cbradney 1652
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1653
 
1654
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1655
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1656
  </message>
1657
  <message>
1658
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1659
 
1660
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1661
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1662
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1663
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1664
used.
1665
</source>
15324 cbradney 1666
    <translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1667
 
1668
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
1669
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1670
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1671
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
1674
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1675
 
1676
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1677
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1678
and must not link to or be linked from any other frames already.
1679
 
1680
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1681
</source>
15324 cbradney 1682
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
12918 cbradney 1683
 
1684
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
1685
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
1686
 
1687
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
1688
  </message>
1689
  <message>
1690
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1691
 
1692
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1693
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1694
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1695
 
1696
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1697
</source>
15324 cbradney 1698
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 1699
 
1700
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1701
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1702
 
1703
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
1706
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1707
 
1708
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1709
currently selected item is used.</source>
15324 cbradney 1710
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1711
 
1712
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1713
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1714
  </message>
1715
  <message>
1716
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1717
 
1718
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1719
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1720
 
1721
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1722
</source>
15324 cbradney 1723
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1724
 
1725
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1726
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1727
 
1728
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
1731
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1732
 
1733
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1734
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1735
</source>
15324 cbradney 1736
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
12918 cbradney 1737
 
1738
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
1739
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
1740
  </message>
1741
  <message>
1742
    <source>progressReset()
1743
 
1744
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1745
new progress bar use. See progressSet.
1746
</source>
15324 cbradney 1747
    <translation type="obsolete">progressReset()
12918 cbradney 1748
 
1749
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1750
  </message>
1751
  <message>
1752
    <source>progressTotal(max)
1753
 
1754
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1755
See progressSet.
1756
</source>
15324 cbradney 1757
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
12918 cbradney 1758
 
1759
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
1762
    <source>progressSet(nr)
1763
 
1764
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1765
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1766
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1767
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1768
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1769
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1770
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1771
</source>
15324 cbradney 1772
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)
12918 cbradney 1773
 
1774
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
1775
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
1776
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
1777
Qt</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
1780
    <source>setCursor()
1781
 
1782
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1783
</source>
15324 cbradney 1784
    <translation type="obsolete">[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
12918 cbradney 1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>docChanged(bool)
1788
 
1789
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1790
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1791
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1792
</source>
15324 cbradney 1793
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)
12918 cbradney 1794
 
1795
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
1796
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
1797
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
1798
  </message>
1799
</context>
1800
<context>
1801
  <name>@default</name>
1802
  <message>
1803
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1804
 
1805
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1806
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1807
the selection is returned.
1808
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1809
</source>
1810
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1811
 
1812
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
1813
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
1814
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1815
  </message>
1816
  <message>
1525 cbradney 1817
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 1818
 
1819
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
1820
If no document is open, returns a list of the default document colors.
1821
</source>
12918 cbradney 1822
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 1823
 
13480 subik 1824
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
1825
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
1135 cbradney 1826
  </message>
1827
  <message>
1525 cbradney 1828
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 1829
 
1830
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
1831
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
1832
Returns true if a new document was created.
1833
</source>
12918 cbradney 1834
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 1835
 
1836
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
1837
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
1838
pokud je dokument vytvořen.</translation>
1839
  </message>
1840
  <message>
1525 cbradney 1841
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1842
 
1843
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1844
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1845
</source>
12918 cbradney 1846
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1847
 
13480 subik 1848
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1849
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1850
  </message>
1851
  <message>
1525 cbradney 1852
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1853
 
1854
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
1855
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
1856
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1857
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
1858
</source>
12918 cbradney 1859
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1860
 
1861
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
11938 subik 1862
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1863
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
1864
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
1525 cbradney 1867
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 1868
 
1869
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1870
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1871
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1872
</source>
12918 cbradney 1873
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 1874
 
1875
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
1876
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
1877
úrovni skriptu.</translation>
1878
  </message>
1879
  <message>
1525 cbradney 1880
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1881
 
1882
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1883
coordinates are given in the current measurement units of the document
1884
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1885
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1886
is not given Scribus will create one for you.
1887
 
1525 cbradney 1888
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1889
</source>
12918 cbradney 1890
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1891
 
13480 subik 1892
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
11938 subik 1893
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
13480 subik 1894
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
1895
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 1896
 
13480 subik 1897
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
1135 cbradney 1898
  </message>
1899
  <message>
1525 cbradney 1900
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1901
 
1902
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1903
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 1904
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 1905
</source>
12918 cbradney 1906
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1907
 
1908
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
11938 subik 1909
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1525 cbradney 1910
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 1911
  </message>
1912
  <message>
1525 cbradney 1913
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 1914
 
1915
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 1916
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 1917
</source>
12918 cbradney 1918
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 1919
 
1920
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
1921
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
1922
  </message>
1923
  <message>
3064 cbradney 1924
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1925
 
1926
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1927
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1928
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1929
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1930
master page for the new page.
1931
 
1932
May raise IndexError if the page number is out of range
1933
</source>
12918 cbradney 1934
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3846 subik 1935
 
1936
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1937
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1938
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1939
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1940
master page for the new page.
1941
 
1942
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 1943
  </message>
1944
  <message>
1945
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
1946
 
1947
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
1948
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1949
</source>
12281 cbradney 1950
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 1951
 
1952
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
1953
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 1954
  </message>
3824 cbradney 1955
  <message>
1956
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1957
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
1958
 
1959
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1960
following meaning:
1961
 
1962
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1963
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1964
 
1965
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1966
margins
1967
 
1968
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1969
 
1970
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1971
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1972
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1973
 
1974
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1975
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1976
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1977
 
1978
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
1979
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
1980
PAGE_4 is 4-fold.
1981
 
1982
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
1983
Indexed from 0 (0 = first).
1984
 
11345 subik 1985
numPage = Number of pages to be created.
1986
 
3824 cbradney 1987
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1988
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1989
is not in points, make sure to account for this.
1990
 
1991
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 1992
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 1993
 
1994
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
1995
</source>
12281 cbradney 1996
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 1997
 
11345 subik 1998
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 1999
 
2000
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2001
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2002
 
11345 subik 2003
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 2004
 
2005
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2006
 
2007
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2008
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2009
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2010
 
2011
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2012
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2013
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2014
 
2015
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
2016
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
2017
PAGE_4 is 4-fold.
2018
 
2019
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
2020
Indexed from 0 (0 = first).
2021
 
6434 cbradney 2022
numPage = Number of pages to be created.
2023
 
2024
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2025
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2026
is not in points, make sure to account for this.
2027
 
11345 subik 2028
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 2029
 
11345 subik 2030
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 2031
  </message>
1135 cbradney 2032
  <message>
1525 cbradney 2033
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2034
 
2035
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2036
has some text selected the value assigned to the first character
2037
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2038
selected item is used.
2039
</source>
12918 cbradney 2040
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2041
 
13480 subik 2042
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
1135 cbradney 2043
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
2044
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
1525 cbradney 2047
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2048
 
2049
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2050
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2051
</source>
12918 cbradney 2052
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2053
 
2054
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
2055
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2056
  </message>
2057
  <message>
1525 cbradney 2058
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2059
 
2060
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2061
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2062
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2063
selected item is used.
2064
</source>
12918 cbradney 2065
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2066
 
13480 subik 2067
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
1135 cbradney 2068
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
2069
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2070
  </message>
2071
  <message>
1525 cbradney 2072
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2073
 
2074
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2075
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2076
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2077
used.
2078
</source>
12918 cbradney 2079
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2080
 
2081
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
2082
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
2083
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
1525 cbradney 2086
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2087
 
2088
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2089
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2090
</source>
12918 cbradney 2091
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2092
 
2093
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
2094
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
1525 cbradney 2097
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2098
 
2099
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2100
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2101
</source>
12918 cbradney 2102
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2103
 
2104
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
2105
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
1525 cbradney 2108
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2109
 
2110
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2111
given the currently selected item is used.
2112
</source>
12918 cbradney 2113
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2114
 
2115
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
2116
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2117
  </message>
2118
  <message>
1525 cbradney 2119
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2120
 
2121
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 2122
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 2123
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2124
used.
2125
</source>
12918 cbradney 2126
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2127
 
2128
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
11938 subik 2129
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1135 cbradney 2130
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
1525 cbradney 2133
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2134
 
2135
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2136
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2137
currently selected item is used.
2138
 
2139
May throw ValueError if the font cannot be found.
2140
</source>
12918 cbradney 2141
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2142
 
2143
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
2144
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
2145
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2146
 
2147
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
2148
  </message>
2149
  <message>
1525 cbradney 2150
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2151
 
2152
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2153
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2154
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2155
currently selected item is used.
2156
 
1525 cbradney 2157
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 2158
</source>
12918 cbradney 2159
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2160
 
2161
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
2162
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 2163
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 2164
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2165
 
2166
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
1525 cbradney 2169
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2170
 
2171
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2172
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2173
item is used.
2174
 
2175
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2176
</source>
12918 cbradney 2177
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2178
 
2179
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
2180
je uváděna v bodech.
2181
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2182
 
2183
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
2184
  </message>
2185
  <message>
1525 cbradney 2186
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2187
 
2188
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2189
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2190
 
2191
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2192
</source>
12918 cbradney 2193
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2194
 
2195
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
2196
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2197
 
2198
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
2199
  </message>
2200
  <message>
1525 cbradney 2201
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2202
 
2203
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2204
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2205
 
2206
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2207
</source>
12918 cbradney 2208
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2209
 
2210
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
2211
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2212
 
2213
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
1525 cbradney 2216
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2217
 
2218
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2219
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2220
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2221
 
2222
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2223
</source>
12918 cbradney 2224
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2225
 
2226
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
2227
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
2228
 
2229
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
2230
  </message>
2231
  <message>
1525 cbradney 2232
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2233
 
2234
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2235
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2236
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2237
selected item is used.
2238
 
2239
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2240
</source>
12918 cbradney 2241
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2242
 
2243
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
2244
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
2245
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2246
 
2247
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
2248
  </message>
2249
  <message>
1525 cbradney 2250
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2251
 
2252
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2253
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2254
selected item is used.
2255
</source>
12918 cbradney 2256
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2257
 
2258
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
2259
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2260
  </message>
2261
  <message>
1525 cbradney 2262
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2263
 
2264
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2265
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2266
given the currently selected item is used.
2267
</source>
12918 cbradney 2268
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2269
 
2270
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
2271
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
2272
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2273
  </message>
2274
  <message>
1525 cbradney 2275
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2276
 
2277
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2278
selected item is used.
2279
</source>
12918 cbradney 2280
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2281
 
11938 subik 2282
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2283
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
1525 cbradney 2286
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2287
 
2288
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2289
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2290
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2291
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2292
used.
2293
</source>
12918 cbradney 2294
    <translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2295
 
2296
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
2297
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 2298
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 2299
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2300
  </message>
2301
  <message>
1525 cbradney 2302
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 2303
 
2304
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2305
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2306
and must not link to or be linked from any other frames already.
2307
 
2308
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2309
</source>
12918 cbradney 2310
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 2311
 
2312
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
2313
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
2314
 
2315
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
1525 cbradney 2318
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2319
 
2320
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2321
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 2322
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 2323
 
2324
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2325
</source>
12918 cbradney 2326
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2327
 
2328
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 2329
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 2330
 
2331
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
1525 cbradney 2334
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2335
 
2336
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2337
currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 2338
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2339
 
11938 subik 2340
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1135 cbradney 2341
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2342
  </message>
2343
  <message>
1525 cbradney 2344
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 2345
 
2346
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
2347
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
2348
the value of the named color from the default document colors.
2349
 
1525 cbradney 2350
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2351
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2352
</source>
12918 cbradney 2353
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 2354
 
2355
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
13480 subik 2356
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2357
 
2358
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
2359
ValueError (chybné parametry).</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
1525 cbradney 2362
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2363
 
2364
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
2365
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
2366
Color components should be in the range from 0 to 255.
2367
 
1525 cbradney 2368
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2369
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2370
</source>
12918 cbradney 2371
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2372
 
2373
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
13480 subik 2374
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 2375
 
2376
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
2377
(chybné parametry).</translation>
2378
  </message>
2379
  <message>
1525 cbradney 2380
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2381
 
2382
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
2383
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
2384
&quot;None&quot; - transparent.
2385
 
2386
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
2387
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
2388
 
1525 cbradney 2389
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2390
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2391
</source>
12918 cbradney 2392
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2393
 
2394
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
2395
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
2396
průhlednou &quot;None&quot;.
2397
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
2398
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
2399
 
2400
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
2401
(chybné parametry).</translation>
2402
  </message>
2403
  <message>
1525 cbradney 2404
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2405
 
2406
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
2407
 
1525 cbradney 2408
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2409
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2410
</source>
12918 cbradney 2411
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2412
 
2413
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
2414
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
2415
(chybné parametry).</translation>
2416
  </message>
2417
  <message>
1525 cbradney 2418
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 2419
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 2420
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 2421
 
2422
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
2423
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
2424
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
2425
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
2426
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
2427
 
2428
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
2429
at 1.
2430
 
2431
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
2432
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
2433
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
2434
can be binary-ORed with button constants:
2435
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
2436
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
2437
 
2438
Usage examples:
1525 cbradney 2439
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
2440
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 2441
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 2442
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 2443
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
2444
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
2445
 
2446
Defined button and icon constants:
2447
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
2448
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
2449
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2450
</source>
12918 cbradney 2451
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 2452
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 2453
 
2454
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
2455
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
2456
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
2457
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
2458
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
2459
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
2460
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
2461
v binárním OR s BUTTON konstantami:
2462
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
2463
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
2464
Příklady:
1525 cbradney 2465
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
2466
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 2467
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 2468
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
2469
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 2470
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
2471
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
2472
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
2473
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
2474
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
2475
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
2476
  </message>
2477
  <message>
1525 cbradney 2478
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 2479
 
1525 cbradney 2480
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
2481
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 2482
 
1525 cbradney 2483
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 2484
</source>
12918 cbradney 2485
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 2486
 
2487
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
2488
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
13480 subik 2489
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 2490
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 2491
  </message>
2492
  <message>
1525 cbradney 2493
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 2494
 
2495
Closes the current document without prompting to save.
2496
 
2497
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
2498
</source>
12918 cbradney 2499
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 2500
 
2501
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
2502
 
2503
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
1525 cbradney 2506
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 2507
 
2508
Returns true if there is a document open.
2509
</source>
12918 cbradney 2510
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 2511
 
2512
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
1525 cbradney 2515
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2516
 
2517
Opens the document &quot;name&quot;.
2518
 
2519
May raise ScribusError if the document could not be opened.
2520
</source>
12918 cbradney 2521
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2522
 
2523
Otevře dokument &quot;name&quot;.
2524
 
2525
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
2526
  </message>
2527
  <message>
1525 cbradney 2528
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 2529
 
2530
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
2531
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
2532
save file dialog.
2533
 
2534
If the save fails, there is currently no way to tell.
2535
</source>
12918 cbradney 2536
    <translation type="obsolete">saveDoc()
1135 cbradney 2537
 
2538
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
2539
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
2540
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
1525 cbradney 2543
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2544
 
2545
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
2546
relative path).
2547
 
2548
May raise ScribusError if the save fails.
2549
</source>
12918 cbradney 2550
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2551
 
2552
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
2553
relativní cesta souborového systému.
2554
 
2555
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
2556
  </message>
2557
  <message>
1525 cbradney 2558
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 2559
 
2560
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 2561
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 2562
constants.
2563
</source>
12281 cbradney 2564
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 2565
 
15324 cbradney 2566
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a dolní okraj je zadáván
11938 subik 2567
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
1135 cbradney 2568
  </message>
2569
  <message>
1525 cbradney 2570
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 2571
 
2572
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 2573
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2574
 
2575
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
2576
</source>
12918 cbradney 2577
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
1135 cbradney 2578
 
2579
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
2580
konstanty UNIT_*.
2581
 
2582
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
1525 cbradney 2585
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 2586
 
2587
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
2588
of the UNIT_* constants:
2589
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2590
</source>
12918 cbradney 2591
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 2592
 
2593
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
2594
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
1525 cbradney 2597
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 2598
 
2599
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
2600
current document.
2601
</source>
12918 cbradney 2602
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 2603
 
2604
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
1525 cbradney 2607
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 2608
 
2609
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
2610
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
2611
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
2612
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
2613
</source>
12918 cbradney 2614
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 2615
 
2616
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
2617
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
11345 subik 2618
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
2619
</translation>
1135 cbradney 2620
  </message>
2621
  <message>
1525 cbradney 2622
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2623
 
2624
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
2625
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2626
</source>
12918 cbradney 2627
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2628
 
13480 subik 2629
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2630
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2631
  </message>
2632
  <message>
1525 cbradney 2633
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2634
 
2635
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2636
is not given the currently selected Item is used.
2637
</source>
12918 cbradney 2638
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2639
 
13480 subik 2640
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2641
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2642
  </message>
2643
  <message>
1525 cbradney 2644
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2645
 
2646
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
2647
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2648
</source>
12918 cbradney 2649
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2650
 
2651
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
2652
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2653
  </message>
2654
  <message>
1525 cbradney 2655
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 2656
 
2657
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2658
the currently selected item is used. The join types are:
2659
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2660
</source>
12281 cbradney 2661
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 2662
 
13480 subik 2663
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2664
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2665
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
2666
  </message>
2667
  <message>
1525 cbradney 2668
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2669
 
2670
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
2671
currently selected item is used. The cap types are:
2672
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
2673
</source>
12918 cbradney 2674
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2675
 
13480 subik 2676
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2677
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2678
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
2679
  </message>
2680
  <message>
1525 cbradney 2681
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2682
 
2683
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
2684
currently selected item is used. Line style constants are:
2685
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
2686
</source>
12918 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2688
 
13480 subik 2689
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2690
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2691
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
2692
  </message>
2693
  <message>
1525 cbradney 2694
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2695
 
2696
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2697
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2698
</source>
12918 cbradney 2699
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2700
 
2701
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
2702
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
1525 cbradney 2705
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2706
 
2707
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
2708
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2709
</source>
12918 cbradney 2710
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2711
 
2712
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
2713
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
1525 cbradney 2716
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2717
 
2718
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
2719
given the currently selected item is used.
2720
</source>
12918 cbradney 2721
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2722
 
13480 subik 2723
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2724
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
1525 cbradney 2727
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 2728
 
2729
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
2730
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 2731
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 2732
for reference.
2733
</source>
12918 cbradney 2734
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 2735
 
2736
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
2737
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 2738
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
1135 cbradney 2739
  </message>
2740
  <message>
1525 cbradney 2741
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2742
 
2743
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
2744
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2745
is used.
2746
</source>
12918 cbradney 2747
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2748
 
2749
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
2750
hodinových ručiček je kladné.
2751
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2752
  </message>
2753
  <message>
1525 cbradney 2754
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 2755
 
2756
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
2757
</source>
12918 cbradney 2758
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 2759
 
13480 subik 2760
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1135 cbradney 2761
  </message>
2762
  <message>
1525 cbradney 2763
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2764
 
2765
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
2766
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
2767
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
2768
belongs to a group, the whole group is moved.
2769
</source>
12918 cbradney 2770
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2771
 
2772
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
11938 subik 2773
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 2774
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
13480 subik 2775
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1135 cbradney 2776
  </message>
2777
  <message>
1525 cbradney 2778
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2779
 
2780
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2781
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2782
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
2783
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2784
given the currently selected item is used.
2785
</source>
12281 cbradney 2786
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2787
 
14870 cbradney 2788
Otočit relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1135 cbradney 2789
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
2790
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2791
  </message>
2792
  <message>
1525 cbradney 2793
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2794
 
2795
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
2796
is not given the currently selected item is used.
2797
</source>
12918 cbradney 2798
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2799
 
2800
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
2801
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
1525 cbradney 2804
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 2805
 
2806
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
2807
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
2808
second selected Object and so on.
2809
</source>
12918 cbradney 2810
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 2811
 
13480 subik 2812
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadaný &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1135 cbradney 2813
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
1525 cbradney 2816
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2817
 
2818
Returns the number of selected objects.
2819
</source>
12918 cbradney 2820
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2821
 
2822
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
2823
  </message>
2824
  <message>
1525 cbradney 2825
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2826
 
2827
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
2828
</source>
12918 cbradney 2829
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2830
 
2831
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
1525 cbradney 2834
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 2835
 
2836
Deselects all objects in the whole document.
2837
</source>
12918 cbradney 2838
    <translation type="obsolete">deselectAll()
1135 cbradney 2839
 
2840
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
1525 cbradney 2843
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 2844
 
2845
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
2846
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
2847
items are used.
2848
</source>
12918 cbradney 2849
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
1135 cbradney 2850
 
2851
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
2852
použijí se vybrané objekty.</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
1525 cbradney 2855
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2856
 
2857
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 2858
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2859
 
2860
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
2861
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2862
  </message>
2863
  <message>
1525 cbradney 2864
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2865
 
2866
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
2867
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
2868
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
2869
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
2870
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2871
 
2872
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
2873
</source>
12918 cbradney 2874
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2875
 
2876
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
2877
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
2878
musí být větší než 0.
2879
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2880
 
2881
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
2882
  </message>
2883
  <message>
1525 cbradney 2884
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2885
 
2886
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
2887
not given the currently selected item is used.
2888
 
2889
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
2890
</source>
12918 cbradney 2891
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2892
 
2893
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
2894
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2895
 
2896
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
1525 cbradney 2899
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2900
 
2901
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
2902
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
2903
means 100 %.
2904
 
2905
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
2906
</source>
12918 cbradney 2907
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2908
 
2909
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
2910
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2911
Číslo 1 znamená 100%.
2912
 
2913
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
1525 cbradney 2916
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2917
 
1525 cbradney 2918
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 2919
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
2920
if locked.
2921
</source>
12918 cbradney 2922
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2923
 
2924
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
2925
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2926
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
2927
  </message>
2928
  <message>
1525 cbradney 2929
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2930
 
2931
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
2932
currently selected item is used.
2933
</source>
12918 cbradney 2934
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2935
 
2936
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
2937
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
1525 cbradney 2940
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 2941
 
2942
Returns a list with the names of all available fonts.
2943
</source>
12918 cbradney 2944
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 2945
 
13480 subik 2946
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
1135 cbradney 2947
  </message>
2948
  <message>
1525 cbradney 2949
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 2950
 
1525 cbradney 2951
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 2952
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
2953
</source>
12918 cbradney 2954
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 2955
 
2956
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
2957
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
1525 cbradney 2960
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 2961
 
2962
Returns a list with the names of all defined layers.
2963
</source>
12918 cbradney 2964
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 2965
 
13480 subik 2966
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
1135 cbradney 2967
  </message>
2968
  <message>
1525 cbradney 2969
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2970
 
2971
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
2972
 
1525 cbradney 2973
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2974
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 2975
</source>
12918 cbradney 2976
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2977
 
2978
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
2979
 
2980
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
2981
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
2982
  </message>
2983
  <message>
1525 cbradney 2984
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 2985
 
2986
Returns the name of the current active layer.
2987
</source>
12918 cbradney 2988
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 2989
 
13480 subik 2990
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
1135 cbradney 2991
  </message>
2992
  <message>
1525 cbradney 2993
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2994
 
2995
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
2996
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2997
 
1525 cbradney 2998
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2999
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3000
</source>
12918 cbradney 3001
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3002
 
3003
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
3004
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3005
 
3006
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
3007
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
1525 cbradney 3010
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 3011
 
3012
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
3013
the layer is invisible.
3014
 
1525 cbradney 3015
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3016
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3017
</source>
12918 cbradney 3018
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 3019
 
3020
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
3021
false, bude vrstva neviditelná.
3022
 
3023
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
3024
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
1525 cbradney 3027
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 3028
 
3029
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 3030
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 3031
 
1525 cbradney 3032
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3033
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3034
</source>
12281 cbradney 3035
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 3036
 
3037
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
3038
false, nebude vrstva tisknuta.
3039
 
3040
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
3041
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
3042
  </message>
3043
  <message>
1525 cbradney 3044
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 3045
 
1525 cbradney 3046
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
3047
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 3048
 
1525 cbradney 3049
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3050
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3051
</source>
12918 cbradney 3052
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 3053
 
3054
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
3055
nebo vrstva neexistuje.
3056
 
3057
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
3058
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
3059
  </message>
3060
  <message>
1525 cbradney 3061
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 3062
 
3063
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
3064
 
1525 cbradney 3065
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3066
</source>
12918 cbradney 3067
    <translation type="obsolete">createLayer(layer)
1135 cbradney 3068
 
3069
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
3070
 
3071
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
3072
  </message>
3073
  <message>
1525 cbradney 3074
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 3075
 
3076
Returns a string with the -lang value.
3077
</source>
12918 cbradney 3078
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 3079
 
11938 subik 3080
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
1135 cbradney 3081
  </message>
3082
  <message>
1525 cbradney 3083
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3084
 
3085
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
3086
The coordinates are given in the current measurement units of the document
3087
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3088
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
3089
is not given Scribus will create one for you.
3090
 
1525 cbradney 3091
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3092
</source>
12918 cbradney 3093
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3094
 
13480 subik 3095
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
11938 subik 3096
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3097
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3098
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3099
 
13480 subik 3100
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.</translation>
1135 cbradney 3101
  </message>
3102
  <message>
1525 cbradney 3103
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3104
 
3105
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
3106
coordinates are given in the current measurement units of the document.
3107
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
3108
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
3109
create one for you.
3110
 
1525 cbradney 3111
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3112
</source>
12918 cbradney 3113
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3114
 
13480 subik 3115
Vytvoří novoý obrázkový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3116
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3117
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3118
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3119
 
13480 subik 3120
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
1135 cbradney 3121
  </message>
3122
  <message>
1525 cbradney 3123
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3124
 
3125
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
3126
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
3127
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
3128
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
3129
given Scribus will create one for you.
3130
 
1525 cbradney 3131
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3132
</source>
12918 cbradney 3133
    <translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3134
 
13480 subik 3135
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3136
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3137
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3138
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3139
 
13480 subik 3140
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
1135 cbradney 3141
  </message>
3142
  <message>
1525 cbradney 3143
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3144
 
3145
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
3146
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
3147
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
3148
object because you need this name for further access to that object. If
3149
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3150
 
1525 cbradney 3151
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3152
</source>
12918 cbradney 3153
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3154
 
13480 subik 3155
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
11938 subik 3156
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3157
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3158
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3159
 
13480 subik 3160
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
1135 cbradney 3161
  </message>
3162
  <message>
1525 cbradney 3163
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3164
 
3165
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
3166
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3167
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
3168
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
3169
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
3170
Scribus will create one for you.
3171
 
1525 cbradney 3172
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3173
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 3174
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3175
</source>
12918 cbradney 3176
    <translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3177
 
13480 subik 3178
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
11938 subik 3179
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3180
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3181
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3182
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
3183
 
13480 subik 3184
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
1135 cbradney 3185
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
3186
  </message>
3187
  <message>
1525 cbradney 3188
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3189
 
3190
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
3191
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3192
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
3193
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
3194
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
3195
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
3196
identifier for the object because you need this name for further access to that
3197
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3198
 
1525 cbradney 3199
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3200
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 3201
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3202
</source>
12918 cbradney 3203
    <translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3204
 
13480 subik 3205
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3206
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3207
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3208
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3209
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
3210
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
3211
bod jako první.
3212
 
13480 subik 3213
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
1135 cbradney 3214
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
1525 cbradney 3217
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3218
 
3219
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
3220
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
3221
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
3222
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
3223
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
3224
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
3225
should be a unique identifier for the object because you need this name for
3226
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
3227
for you.
3228
 
1525 cbradney 3229
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3230
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 3231
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3232
</source>
12918 cbradney 3233
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3234
 
13480 subik 3235
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3236
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3237
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3238
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3239
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
3240
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
3241
 
13480 subik 3242
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
1135 cbradney 3243
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
3244
  </message>
3245
  <message>
1525 cbradney 3246
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3247
 
3248
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
3249
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
3250
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
3251
unique identifier for the object because you need this name for further access
3252
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3253
 
1525 cbradney 3254
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3255
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 3256
</source>
12918 cbradney 3257
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3258
 
13480 subik 3259
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3260
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3261
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3262
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3263
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
3264
křivky &quot;beziercurve&quot;.
3265
 
13480 subik 3266
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
1135 cbradney 3267
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
3268
  </message>
3269
  <message>
1525 cbradney 3270
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3271
 
3272
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
3273
selected item is deleted.
3274
</source>
12918 cbradney 3275
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3276
 
3277
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
1525 cbradney 3280
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 3281
 
3282
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3283
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
3284
is not passed, text flow is toggled.
3285
</source>
12281 cbradney 3286
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 3287
 
3288
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
3289
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
3290
zadáno, stav se obrátí.</translation>
3291
  </message>
3292
  <message>
1525 cbradney 3293
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 3294
 
3295
Test if an object with specified name really exists in the document.
3296
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
3297
returns True if there is something selected.
3298
</source>
12918 cbradney 3299
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 3300
 
3301
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
3302
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
3303
  </message>
3304
  <message>
1525 cbradney 3305
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3306
 
3307
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 3308
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 3309
</source>
12918 cbradney 3310
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3311
 
3312
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
3313
použije vybraný objekt.</translation>
3314
  </message>
3315
  <message>
1525 cbradney 3316
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 3317
 
3318
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
3319
</source>
12918 cbradney 3320
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 3321
 
3322
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
3323
  </message>
3324
  <message>
1525 cbradney 3325
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 3326
 
3327
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
3328
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
3329
</source>
12918 cbradney 3330
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 3331
 
3332
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
3333
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
3334
  </message>
3335
  <message>
1525 cbradney 3336
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 3337
 
3338
Redraws all pages.
3339
</source>
12918 cbradney 3340
    <translation type="obsolete">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 3341
  </message>
3342
  <message>
1525 cbradney 3343
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3344
 
3345
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
3346
 
3347
May raise ScribusError if the save failed.
3348
</source>
12918 cbradney 3349
    <translation type="obsolete">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 3350
 
3351
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
3352
  </message>
3353
  <message>
1525 cbradney 3354
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 3355
 
3356
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
3357
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
3358
page number is.
3359
 
3360
May raise IndexError if the page number is out of range
3361
</source>
12918 cbradney 3362
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
1135 cbradney 3363
 
3364
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
3365
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
3366
 
3367
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
3368
  </message>
3369
  <message>
1525 cbradney 3370
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 3371
 
3372
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 3373
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 3374
just sets the page that script commands will operates on.
3375
 
3376
May raise IndexError if the page number is out of range.
3377
</source>
12281 cbradney 3378
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 3379
 
3380
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
3381
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
3382
příkazy).
3383
 
3384
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
1525 cbradney 3387
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 3388
 
3389
Returns the number of pages in the document.
3390
</source>
12918 cbradney 3391
    <translation type="obsolete">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 3392
  </message>
3393
  <message>
1525 cbradney 3394
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 3395
 
3396
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 3397
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 3398
</source>
12918 cbradney 3399
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 3400
 
3401
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
11938 subik 3402
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1135 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
1525 cbradney 3405
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 3406
 
3407
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 3408
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 3409
 
3410
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
3411
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
3412
</source>
12918 cbradney 3413
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)
1135 cbradney 3414
 
3415
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
11938 subik 3416
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 3417
Např.:
3418
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
3419
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
3420
  </message>
3421
  <message>
1525 cbradney 3422
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 3423
 
3424
See getHGuides.
3425
</source>
12918 cbradney 3426
    <translation type="obsolete">Viz getHGuides().</translation>
1135 cbradney 3427
  </message>
3428
  <message>
1525 cbradney 3429