Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 2137 | Rev 3278 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1525 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
1525 cbradney 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1525 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
14
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
15
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
16
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
1525 cbradney 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1525 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
27
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
1525 cbradney 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
1525 cbradney 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
39
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
40
pokud je dokument vytvořen.</translation>
41
  </message>
42
  <message>
1525 cbradney 43
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 44
 
45
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
46
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
47
</source>
1525 cbradney 48
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
51
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
52
  </message>
53
  <message>
1525 cbradney 54
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 55
 
56
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
57
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
58
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
59
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
60
</source>
1525 cbradney 61
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 62
 
63
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
64
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
65
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
66
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
67
  </message>
68
  <message>
1525 cbradney 69
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 70
 
71
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
72
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
73
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
74
</source>
1525 cbradney 75
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
78
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
79
úrovni skriptu.</translation>
80
  </message>
81
  <message>
1525 cbradney 82
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 83
 
84
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
85
coordinates are given in the current measurement units of the document
86
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
87
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
88
is not given Scribus will create one for you.
89
 
1525 cbradney 90
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 91
</source>
1525 cbradney 92
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 93
 
94
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
95
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
96
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
97
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
98
 
99
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
1525 cbradney 102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
3064 cbradney 112
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
115
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
116
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
117
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.
118
 
119
Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
120
  </message>
121
  <message>
1525 cbradney 122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 127
</source>
1525 cbradney 128
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 129
 
130
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
131
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
1525 cbradney 132
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
1525 cbradney 135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 139
</source>
1525 cbradney 140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 141
 
142
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
143
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
144
  </message>
145
  <message>
1525 cbradney 146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1525 cbradney 153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
1525 cbradney 161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1135 cbradney 163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
3064 cbradney 179
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 180
 
181
Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
1525 cbradney 182
  size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ&gt; např. PAPER_A4.
1135 cbradney 183
  margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
184
  orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
185
  firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
186
  unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
187
       UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
188
  facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
189
  firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
190
 
191
Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
192
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
193
patřičnou konverzi.
194
 
195
příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
196
  </message>
1525 cbradney 197
  <message>
2137 cbradney 198
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 199
 
2137 cbradney 200
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
201
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
202
optional arguments, but will not be given any).
203
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
204
for the macro.
205
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
206
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
207
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
208
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
209
of a single instance.
210
</source>
3064 cbradney 211
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 212
 
2137 cbradney 213
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
214
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
215
optional arguments, but will not be given any).
216
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
217
for the macro.
218
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
219
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
220
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
221
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
222
of a single instance.</translation>
1525 cbradney 223
  </message>
3064 cbradney 224
  <message>
225
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
226
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
227
 
228
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
229
following meaning:
230
 
231
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
232
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
233
 
234
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
235
  margins
236
 
237
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
238
 
239
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
240
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
241
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
242
 
243
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
244
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
245
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
246
 
247
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
248
 
249
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
250
 
251
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
252
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
253
is not in points, make sure to account for this.
254
 
255
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
256
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
257
</source>
258
    <translation type="unfinished"></translation>
259
  </message>
260
  <message>
261
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
262
 
263
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
264
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
265
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
266
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
267
master page for the new page.
268
 
269
May raise IndexError if the page number is out of range
270
</source>
271
    <translation type="unfinished"></translation>
272
  </message>
273
  <message>
274
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
275
 
276
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
277
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
278
</source>
279
    <translation type="unfinished"></translation>
280
  </message>
1525 cbradney 281
</context>
282
<context>
1135 cbradney 283
  <name>@default</name>
284
  <message>
1525 cbradney 285
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 286
 
287
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
288
has some text selected the value assigned to the first character
289
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
290
selected item is used.
291
</source>
1525 cbradney 292
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 293
 
294
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
295
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
296
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
297
  </message>
298
  <message>
1525 cbradney 299
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 300
 
301
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
302
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
303
</source>
1525 cbradney 304
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 305
 
306
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
307
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
308
  </message>
309
  <message>
1525 cbradney 310
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 311
 
312
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
313
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
314
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
315
selected item is used.
316
</source>
1525 cbradney 317
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 318
 
319
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
320
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
321
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
322
  </message>
323
  <message>
1525 cbradney 324
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 325
 
326
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
327
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
328
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
329
used.
330
</source>
1525 cbradney 331
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 332
 
333
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
334
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
335
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
336
  </message>
337
  <message>
1525 cbradney 338
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 339
 
340
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
341
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
342
</source>
1525 cbradney 343
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 344
 
345
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
346
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
347
  </message>
348
  <message>
1525 cbradney 349
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 350
 
351
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
352
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
353
</source>
1525 cbradney 354
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 355
 
356
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
357
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
358
  </message>
359
  <message>
1525 cbradney 360
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 361
 
362
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
363
given the currently selected item is used.
364
</source>
1525 cbradney 365
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 366
 
367
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
368
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
369
  </message>
370
  <message>
1525 cbradney 371
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 372
 
373
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 374
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 375
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
376
used.
377
</source>
1525 cbradney 378
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 379
 
380
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1525 cbradney 381
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
1135 cbradney 382
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
383
  </message>
384
  <message>
1525 cbradney 385
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 386
 
387
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
388
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
389
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
390
used.
391
 
392
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
393
</source>
2137 cbradney 394
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 395
 
396
Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
397
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
398
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
399
 
400
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je &quot;pos&quot; mimo obsah rámce.</translation>
401
  </message>
402
  <message>
1525 cbradney 403
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 404
 
405
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
406
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
407
currently selected item is used.
408
 
409
May throw ValueError if the font cannot be found.
410
</source>
1525 cbradney 411
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 412
 
413
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
414
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
415
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
416
 
417
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
418
  </message>
419
  <message>
1525 cbradney 420
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 421
 
422
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
423
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
424
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
425
currently selected item is used.
426
 
1525 cbradney 427
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 428
</source>
1525 cbradney 429
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 430
 
431
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
432
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 433
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 434
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
435
 
436
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
437
  </message>
438
  <message>
1525 cbradney 439
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 440
 
441
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
442
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
443
item is used.
444
 
445
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
446
</source>
1525 cbradney 447
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 448
 
449
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
450
je uváděna v bodech.
451
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
452
 
453
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
454
  </message>
455
  <message>
1525 cbradney 456
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 457
 
458
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
459
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
460
 
461
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
462
</source>
1525 cbradney 463
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 464
 
465
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
466
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
467
 
468
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
469
  </message>
470
  <message>
1525 cbradney 471
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 472
 
473
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
474
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
475
 
476
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
477
</source>
1525 cbradney 478
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 479
 
480
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
481
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
482
 
483
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
484
  </message>
485
  <message>
1525 cbradney 486
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 487
 
488
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
489
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
490
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
491
 
492
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
493
</source>
1525 cbradney 494
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 495
 
496
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
497
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
498
 
499
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
500
  </message>
501
  <message>
1525 cbradney 502
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 503
 
504
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
505
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
506
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
507
selected item is used.
508
 
509
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
510
</source>
3064 cbradney 511
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 512
 
513
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
514
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
515
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
516
 
517
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
518
  </message>
519
  <message>
1525 cbradney 520
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 521
 
522
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
523
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
524
selected item is used.
525
</source>
1525 cbradney 526
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 527
 
528
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
529
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
530
  </message>
531
  <message>
1525 cbradney 532
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 533
 
534
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
535
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
536
given the currently selected item is used.
537
</source>
1525 cbradney 538
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 539
 
540
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
541
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
542
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
543
  </message>
544
  <message>
1525 cbradney 545
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 546
 
547
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
548
selected item is used.
549
</source>
1525 cbradney 550
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 551
 
552
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
553
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
554
  </message>
555
  <message>
1525 cbradney 556
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 557
 
558
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
559
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
560
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
561
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
562
used.
563
</source>
1525 cbradney 564
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 565
 
566
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
567
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 568
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 569
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
570
  </message>
571
  <message>
1525 cbradney 572
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 573
 
574
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
575
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
576
and must not link to or be linked from any other frames already.
577
 
578
May throw ScribusException if linking rules are violated.
579
</source>
1525 cbradney 580
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 581
 
582
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
583
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
584
 
585
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
586
  </message>
587
  <message>
1525 cbradney 588
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 589
 
590
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
591
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 592
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 593
 
594
May throw ScribusException if linking rules are violated.
595
</source>
1525 cbradney 596
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 597
 
598
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 599
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 600
 
601
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
602
  </message>
603
  <message>
1525 cbradney 604
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 605
 
606
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
607
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 608
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 609
 
610
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
611
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
612
  </message>
613
  <message>
1525 cbradney 614
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 615
 
616
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
617
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
618
the value of the named color from the default document colors.
619
 
1525 cbradney 620
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 621
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
622
</source>
1525 cbradney 623
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 624
 
625
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
626
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
627
 
628
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
629
ValueError (chybné parametry).</translation>
630
  </message>
631
  <message>
1525 cbradney 632
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 633
 
634
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
635
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
636
Color components should be in the range from 0 to 255.
637
 
1525 cbradney 638
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 639
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
640
</source>
1525 cbradney 641
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 642
 
643
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 644
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 645
 
646
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
647
(chybné parametry).</translation>
648
  </message>
649
  <message>
1525 cbradney 650
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 651
 
652
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
653
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
654
&quot;None&quot; - transparent.
655
 
656
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
657
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
658
 
1525 cbradney 659
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 660
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
661
</source>
1525 cbradney 662
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 663
 
664
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
665
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
666
průhlednou &quot;None&quot;.
667
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
668
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
669
 
670
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
671
(chybné parametry).</translation>
672
  </message>
673
  <message>
1525 cbradney 674
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 675
 
676
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
677
 
1525 cbradney 678
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 679
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
680
</source>
1525 cbradney 681
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 682
 
683
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
684
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
685
(chybné parametry).</translation>
686
  </message>
687
  <message>
1525 cbradney 688
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 689
 
690
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
691
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1525 cbradney 692
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 693
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
694
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
695
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
696
opional parameters is False.
697
 
1525 cbradney 698
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
699
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 700
 
701
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
702
 
1525 cbradney 703
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
704
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 705
</source>
3064 cbradney 706
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 707
 
708
Zobrazí souborové okno/dialog s titulkem &quot;caption&quot;. Soubory mohou být vybrány
709
podle masky &quot;filter&quot;. Parametr &quot;defaultname&quot; může být použit jako předem nastavená
710
implicitní cesta. Jestliže je &quot;haspreview&quot; nastaveno na true, bude mít uřivatel
711
k dispozici náhled vybraných souborů. Jestliže je parametr &quot;issave&quot; nastaven
712
na true, bude se dialog chovat jako klasický &quot;Uložit jako&quot;.
1525 cbradney 713
Maska filtrování souborů může vypadat např. takto: &apos;Obrázky (*.png *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 714
Více informací neleznete v dokumentaci Qt.
1525 cbradney 715
Příklad: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
716
Nebo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 717
  </message>
718
  <message>
1525 cbradney 719
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 720
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 721
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 722
 
723
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
724
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
725
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
726
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
727
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
728
 
729
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
730
at 1.
731
 
732
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
733
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
734
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
735
can be binary-ORed with button constants:
736
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
737
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
738
 
739
Usage examples:
1525 cbradney 740
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
741
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 742
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 743
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 744
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
745
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
746
 
747
Defined button and icon constants:
748
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
749
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
750
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
751
</source>
1525 cbradney 752
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
753
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 754
 
755
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
756
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
757
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
758
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
759
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
760
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
761
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
762
v binárním OR s BUTTON konstantami:
763
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
764
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
765
Příklady:
1525 cbradney 766
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
767
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 768
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 769
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
770
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 771
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
772
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
773
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
774
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
775
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
776
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
777
  </message>
778
  <message>
1525 cbradney 779
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 780
 
1525 cbradney 781
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
782
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 783
 
1525 cbradney 784
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 785
</source>
1525 cbradney 786
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 787
 
788
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
789
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
790
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 791
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 792
  </message>
793
  <message>
1525 cbradney 794
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 795
 
796
Closes the current document without prompting to save.
797
 
798
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
799
</source>
1525 cbradney 800
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 801
 
802
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
803
 
804
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
805
  </message>
806
  <message>
1525 cbradney 807
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 808
 
809
Returns true if there is a document open.
810
</source>
1525 cbradney 811
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 812
 
813
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
814
  </message>
815
  <message>
1525 cbradney 816
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 817
 
818
Opens the document &quot;name&quot;.
819
 
820
May raise ScribusError if the document could not be opened.
821
</source>
1525 cbradney 822
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 823
 
824
Otevře dokument &quot;name&quot;.
825
 
826
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
827
  </message>
828
  <message>
1525 cbradney 829
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 830
 
831
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
832
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
833
save file dialog.
834
 
835
If the save fails, there is currently no way to tell.
836
</source>
1525 cbradney 837
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 838
 
839
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
840
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
841
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
842
  </message>
843
  <message>
1525 cbradney 844
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 845
 
846
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
847
relative path).
848
 
849
May raise ScribusError if the save fails.
850
</source>
1525 cbradney 851
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 852
 
853
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
854
relativní cesta souborového systému.
855
 
856
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
857
  </message>
858
  <message>
1525 cbradney 859
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 860
 
861
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
862
strings.
863
</source>
1525 cbradney 864
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 865
 
866
Nastaví informace o dokumentu. Parametry jsou textové řetězce.</translation>
867
  </message>
868
  <message>
1525 cbradney 869
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 870
 
871
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 872
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 873
constants.
874
</source>
1525 cbradney 875
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 876
 
877
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
878
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
879
  </message>
880
  <message>
1525 cbradney 881
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 882
 
883
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 884
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 885
 
886
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
887
</source>
1525 cbradney 888
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 889
 
890
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
891
konstanty UNIT_*.
892
 
893
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
894
  </message>
895
  <message>
1525 cbradney 896
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 897
 
898
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
899
of the UNIT_* constants:
900
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
901
</source>
1525 cbradney 902
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 903
 
904
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
905
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
906
  </message>
907
  <message>
1525 cbradney 908
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 909
 
910
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
911
current document.
912
</source>
1525 cbradney 913
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 914
 
915
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
916
  </message>
917
  <message>
1525 cbradney 918
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 919
 
920
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
921
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
922
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
923
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
924
</source>
1525 cbradney 925
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 926
 
927
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
928
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
929
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.</translation>
930
  </message>
931
  <message>
1525 cbradney 932
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 933
 
934
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
935
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
936
</source>
1525 cbradney 937
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 938
 
939
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
940
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
941
  </message>
942
  <message>
1525 cbradney 943
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 944
 
945
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
946
is not given the currently selected Item is used.
947
</source>
1525 cbradney 948
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 949
 
950
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
951
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
952
  </message>
953
  <message>
1525 cbradney 954
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 955
 
956
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
957
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
958
</source>
1525 cbradney 959
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 960
 
961
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
962
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
963
  </message>
964
  <message>
1525 cbradney 965
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 966
 
967
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
968
the currently selected item is used. The join types are:
969
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
970
</source>
1525 cbradney 971
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 972
 
973
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
974
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
975
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
976
  </message>
977
  <message>
1525 cbradney 978
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 979
 
980
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
981
currently selected item is used. The cap types are:
982
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
983
</source>
1525 cbradney 984
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 985
 
986
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
987
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
988
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
989
  </message>
990
  <message>
1525 cbradney 991
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 992
 
993
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
994
currently selected item is used. Line style constants are:
995
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
996
</source>
1525 cbradney 997
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 998
 
999
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
1000
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1001
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1002
  </message>
1003
  <message>
1525 cbradney 1004
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1005
 
1006
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1007
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1008
</source>
1525 cbradney 1009
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1010
 
1011
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
1012
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
1525 cbradney 1015
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1016
 
1017
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1018
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1019
</source>
1525 cbradney 1020
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1021
 
1022
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
1023
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1024
  </message>
1025
  <message>
1525 cbradney 1026
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1027
 
1028
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1029
given the currently selected item is used.
1030
</source>
1525 cbradney 1031
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1032
 
1033
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
1034
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
1525 cbradney 1037
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1038
 
1039
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1040
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 1041
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1042
for reference.
1043
</source>
1525 cbradney 1044
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1045
 
1046
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1047
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1048
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
1525 cbradney 1051
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1052
 
1053
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1054
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1055
is used.
1056
</source>
1525 cbradney 1057
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1058
 
1059
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1060
hodinových ručiček je kladné.
1061
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
1525 cbradney 1064
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1065
 
1066
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1067
</source>
1525 cbradney 1068
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1069
 
1070
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
1525 cbradney 1073
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1074
 
1075
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1076
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1077
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1078
belongs to a group, the whole group is moved.
1079
</source>
1525 cbradney 1080
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1081
 
1082
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1083
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1084
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1085
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1086
  </message>
1087
  <message>
1525 cbradney 1088
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1089
 
1090
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1091
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1092
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1093
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1094
given the currently selected item is used.
1095
</source>
1525 cbradney 1096
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1097
 
1098
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1099
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1100
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1101
  </message>
1102
  <message>
1525 cbradney 1103
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1104
 
1105
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1106
is not given the currently selected item is used.
1107
</source>
1525 cbradney 1108
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1109
 
1110
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1111
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1112
  </message>
1113
  <message>
1525 cbradney 1114
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1115
 
1116
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1117
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1118
second selected Object and so on.
1119
</source>
1525 cbradney 1120
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1121
 
1122
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1123
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1124
  </message>
1125
  <message>
1525 cbradney 1126
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1127
 
1128
Returns the number of selected objects.
1129
</source>
1525 cbradney 1130
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1131
 
1132
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1525 cbradney 1135
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1136
 
1137
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1138
</source>
1525 cbradney 1139
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1140
 
1141
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1142
  </message>
1143
  <message>
1525 cbradney 1144
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1145
 
1146
Deselects all objects in the whole document.
1147
</source>
1525 cbradney 1148
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1149
 
1150
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1151
  </message>
1152
  <message>
1525 cbradney 1153
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1154
 
1155
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1156
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1157
items are used.
1158
</source>
1525 cbradney 1159
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1160
 
1161
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1162
použijí se vybrané objekty.</translation>
1163
  </message>
1164
  <message>
1525 cbradney 1165
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1166
 
1167
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1168
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1169
 
1170
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1171
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1172
  </message>
1173
  <message>
1525 cbradney 1174
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1175
 
1176
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1177
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1178
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1179
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1180
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1181
 
1182
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1183
</source>
1525 cbradney 1184
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1185
 
1186
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1187
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1188
musí být větší než 0.
1189
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1190
 
1191
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
1525 cbradney 1194
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1195
 
1196
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1197
not given the currently selected item is used.
1198
 
1199
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1200
</source>
1525 cbradney 1201
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1202
 
1203
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1204
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1205
 
1206
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1207
  </message>
1208
  <message>
1525 cbradney 1209
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1210
 
1211
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1212
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1213
means 100 %.
1214
 
1215
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1216
</source>
1525 cbradney 1217
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1218
 
1219
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1220
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1221
Číslo 1 znamená 100%.
1222
 
1223
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
1525 cbradney 1226
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1227
 
1525 cbradney 1228
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1229
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1230
if locked.
1231
</source>
1525 cbradney 1232
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1233
 
1234
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1235
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1236
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
1525 cbradney 1239
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1240
 
1241
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1242
currently selected item is used.
1243
</source>
1525 cbradney 1244
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1245
 
1246
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1247
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1248
  </message>
1249
  <message>
1525 cbradney 1250
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1251
 
1252
Returns a list with the names of all available fonts.
1253
</source>
1525 cbradney 1254
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1255
 
1256
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1257
  </message>
1258
  <message>
1525 cbradney 1259
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1260
 
1525 cbradney 1261
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1262
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1263
</source>
1525 cbradney 1264
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1265
 
1266
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1267
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1268
  </message>
1269
  <message>
1525 cbradney 1270
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1271
 
1272
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1273
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1274
 
1525 cbradney 1275
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1135 cbradney 1276
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1277
</source>
1525 cbradney 1278
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1279
 
1280
Vytvoří obrázkovou bitmapu s náhledem písma &quot;name&quot; s textem &quot;sample&quot;
1281
velikosti &quot;size&quot;. Obrázek je pak uložen jako &quot;filename&quot;. Vrátí true v případě
1282
úspěchu.
1283
 
1284
Může vyvolat výjimky NotFoundError (nenajde písmo) a ValueError (prázdné
1285
filename nebo sample).</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
1525 cbradney 1288
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1289
 
1290
Returns a list with the names of all defined layers.
1291
</source>
1525 cbradney 1292
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1293
 
1294
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
1525 cbradney 1297
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1298
 
1299
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1300
 
1525 cbradney 1301
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1302
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1303
</source>
1525 cbradney 1304
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1305
 
1306
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1307
 
1308
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1309
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1310
  </message>
1311
  <message>
1525 cbradney 1312
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1313
 
1314
Returns the name of the current active layer.
1315
</source>
1525 cbradney 1316
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1317
 
1318
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1319
  </message>
1320
  <message>
1525 cbradney 1321
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1322
 
1323
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1324
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1325
 
1525 cbradney 1326
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1327
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1328
</source>
1525 cbradney 1329
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1330
 
1331
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1332
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1333
 
1334
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1335
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1336
  </message>
1337
  <message>
1525 cbradney 1338
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1339
 
1340
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1341
the layer is invisible.
1342
 
1525 cbradney 1343
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1344
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1345
</source>
1525 cbradney 1346
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1347
 
1348
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1349
false, bude vrstva neviditelná.
1350
 
1351
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1352
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1525 cbradney 1355
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1356
 
1357
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1358
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1359
 
1525 cbradney 1360
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1361
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1362
</source>
1525 cbradney 1363
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1364
 
1365
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1366
false, nebude vrstva tisknuta.
1367
 
1368
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1369
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1370
  </message>
1371
  <message>
1525 cbradney 1372
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1373
 
1374
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1375
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1376
&quot;layer&quot; is invisible.
1377
 
1525 cbradney 1378
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1379
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1380
</source>
1525 cbradney 1381
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1382
 
1383
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo není. true znamená
1384
viditelná.
1385
 
1386
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1387
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1388
  </message>
1389
  <message>
1525 cbradney 1390
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1391
 
1392
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1393
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1394
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1395
 
1525 cbradney 1396
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1397
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1398
</source>
1525 cbradney 1399
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1400
 
1401
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo není. true znamená
1402
tisknutelná.
1403
 
1404
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1405
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1406
  </message>
1407
  <message>
1525 cbradney 1408
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1409
 
1525 cbradney 1410
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1411
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1412
 
1525 cbradney 1413
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1414
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1415
</source>
1525 cbradney 1416
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1417
 
1418
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1419
nebo vrstva neexistuje.
1420
 
1421
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1422
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
1525 cbradney 1425
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1426
 
1427
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1428
 
1525 cbradney 1429
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1430
</source>
1525 cbradney 1431
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1432
 
1433
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1434
 
1435
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1436
  </message>
1437
  <message>
1525 cbradney 1438
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1439
 
1440
Returns a string with the -lang value.
1441
</source>
1525 cbradney 1442
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1443
 
1444
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
1525 cbradney 1447
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1448
 
1449
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1450
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1451
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1452
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1453
is not given Scribus will create one for you.
1454
 
1525 cbradney 1455
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1456
</source>
1525 cbradney 1457
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1458
 
1459
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1460
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1461
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1462
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1463
 
1464
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
1525 cbradney 1467
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1468
 
1469
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1470
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1471
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1472
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1473
create one for you.
1474
 
1525 cbradney 1475
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1476
</source>
1525 cbradney 1477
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1478
 
1479
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1480
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1481
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1482
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1483
 
1484
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
1525 cbradney 1487
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1488
 
1489
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1490
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1491
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1492
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1493
given Scribus will create one for you.
1494
 
1525 cbradney 1495
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1496
</source>
1525 cbradney 1497
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1498
 
1499
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1500
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1501
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1502
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1503
 
1504
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
1525 cbradney 1507
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1508
 
1509
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1510
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1511
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1512
object because you need this name for further access to that object. If
1513
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1514
 
1525 cbradney 1515
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1516
</source>
1525 cbradney 1517
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1518
 
1519
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1520
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1521
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1522
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1523
 
1524
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1525
  </message>
1526
  <message>
1525 cbradney 1527
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1528
 
1529
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1530
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1531
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1532
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1533
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1534
Scribus will create one for you.
1535
 
1525 cbradney 1536
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1537
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1538
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1539
</source>
1525 cbradney 1540
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1541
 
1542
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1543
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1544
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1545
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1546
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1547
 
1548
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1549
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
1525 cbradney 1552
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1553
 
1554
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1555
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1556
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1557
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1558
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1559
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1560
identifier for the object because you need this name for further access to that
1561
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1562
 
1525 cbradney 1563
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1564
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1565
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1566
</source>
1525 cbradney 1567
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1568
 
1569
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1570
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1571
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1572
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1573
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1574
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1575
bod jako první.
1576
 
1577
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1578
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
1525 cbradney 1581
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1582
 
1583
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1584
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1585
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1586
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1587
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1588
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1589
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1590
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1591
for you.
1592
 
1525 cbradney 1593
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1594
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1595
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1596
</source>
1525 cbradney 1597
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1598
 
1599
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1600
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1601
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1602
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1603
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1604
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1605
 
1606
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1607
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
1525 cbradney 1610
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1611
 
1612
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1613
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1614
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1615
unique identifier for the object because you need this name for further access
1616
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1617
 
1525 cbradney 1618
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1619
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1620
</source>
1525 cbradney 1621
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1622
 
1623
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1624
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1625
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1626
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1627
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1628
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1629
 
1630
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1631
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
1525 cbradney 1634
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1635
 
1636
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1637
selected item is deleted.
1638
</source>
1525 cbradney 1639
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1640
 
1641
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
1525 cbradney 1644
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1645
 
1646
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1647
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1648
is not passed, text flow is toggled.
1649
</source>
1525 cbradney 1650
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1651
 
1652
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1653
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1654
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
1525 cbradney 1657
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1658
 
1659
Test if an object with specified name really exists in the document.
1660
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1661
returns True if there is something selected.
1662
</source>
1525 cbradney 1663
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1664
 
1665
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1666
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
1525 cbradney 1669
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1670
 
1671
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1672
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1673
</source>
1525 cbradney 1674
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1675
 
1676
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1677
použije vybraný objekt.</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
1525 cbradney 1680
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1681
 
1682
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1683
</source>
1525 cbradney 1684
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1685
 
1686
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
1525 cbradney 1689
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1690
 
1691
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1692
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1693
</source>
1525 cbradney 1694
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1695
 
1696
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1697
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
1525 cbradney 1700
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1701
 
1702
Redraws all pages.
1703
</source>
1525 cbradney 1704
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1705
  </message>
1706
  <message>
1525 cbradney 1707
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1708
 
1709
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1710
 
1711
May raise ScribusError if the save failed.
1712
</source>
1525 cbradney 1713
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1714
 
1715
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1716
  </message>
1717
  <message>
1525 cbradney 1718
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1719
 
1720
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1721
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1722
page number is.
1723
 
1724
May raise IndexError if the page number is out of range
1725
</source>
1525 cbradney 1726
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1727
 
1728
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1729
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1730
 
1731
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
1525 cbradney 1734
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1735
 
1736
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1737
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1738
just sets the page that script commands will operates on.
1739
 
1740
May raise IndexError if the page number is out of range.
1741
</source>
1525 cbradney 1742
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1743
 
1744
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1745
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1746
příkazy).
1747
 
1748
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1749
  </message>
1750
  <message>
1525 cbradney 1751
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1752
 
1753
Returns the number of pages in the document.
1754
</source>
1525 cbradney 1755
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1756
  </message>
1757
  <message>
1525 cbradney 1758
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1759
 
1760
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1761
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1762
</source>
1525 cbradney 1763
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1764
 
1765
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1766
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1767
  </message>
1768
  <message>
1525 cbradney 1769
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1770
 
1771
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1772
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1773
 
1774
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1775
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1776
</source>
1525 cbradney 1777
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1778
 
1779
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1780
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1781
Např.:
1782
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1783
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1784
  </message>
1785
  <message>
1525 cbradney 1786
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1787
 
1788
See getHGuides.
1789
</source>
1525 cbradney 1790
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1791
  </message>
1792
  <message>
1525 cbradney 1793
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1794
 
1795
See setHGuides.
1796
</source>
1525 cbradney 1797
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1798
  </message>
1799
  <message>
1525 cbradney 1800
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1801
 
1525 cbradney 1802
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1803
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1804
</source>
1525 cbradney 1805
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1806
 
1807
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
1808
a getPageMargins()</translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
1525 cbradney 1811
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1812
 
1813
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1814
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1815
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1816
the page...
1817
</source>
1525 cbradney 1818
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1819
 
1820
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1821
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1822
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
1525 cbradney 1825
    <source>getPageMargins()
1135 cbradney 1826
 
1827
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1525 cbradney 1828
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1135 cbradney 1829
</source>
2137 cbradney 1830
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1135 cbradney 1831
 
1832
Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
1833
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
1525 cbradney 1836
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1837
 
1838
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1839
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1840
currently selected item is used.
1841
</source>
1525 cbradney 1842
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1843
 
1844
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1845
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1846
vybraný objekt.</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
1525 cbradney 1849
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1850
 
1851
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1852
is not given the currently selected item is used.
1853
</source>
1525 cbradney 1854
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1855
 
1856
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
1857
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1858
  </message>
1859
  <message>
1525 cbradney 1860
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1861
 
1862
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1863
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1864
given the currently selected item is used.
1865
 
1866
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1867
</source>
1525 cbradney 1868
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1869
 
1870
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1871
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1872
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1873
 
1874
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
1525 cbradney 1877
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1878
 
1879
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1880
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1881
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1882
is used.
1883
 
1884
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1885
</source>
1525 cbradney 1886
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1887
 
1888
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1889
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1890
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1891
 
1892
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1893
  </message>
1894
  <message>
1525 cbradney 1895
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1896
 
1897
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1898
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1899
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1900
</source>
1525 cbradney 1901
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1902
 
1903
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1904
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1905
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1906
  </message>
1907
  <message>
1525 cbradney 1908
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1909
 
1910
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1911
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1912
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1913
</source>
1525 cbradney 1914
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1915
 
1916
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1917
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1918
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
1525 cbradney 1921
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1922
 
1923
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1924
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1925
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1926
</source>
1525 cbradney 1927
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1928
 
1929
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1930
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1931
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1932
  </message>
1933
  <message>
1525 cbradney 1934
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1935
 
1936
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1937
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1938
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1939
Item is used.
1940
 
1941
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1942
</source>
1525 cbradney 1943
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1944
 
1945
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1946
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1947
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1948
 
1949
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
1525 cbradney 1952
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1953
 
1954
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1955
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1956
 
1957
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1958
</source>
1525 cbradney 1959
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1960
 
1961
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1962
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1963
 
1964
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
1525 cbradney 1967
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1968
 
1969
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1970
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1971
 
1525 cbradney 1972
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1973
</source>
1525 cbradney 1974
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1975
 
1976
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1977
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1978
 
1979
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
1525 cbradney 1982
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1983
 
1984
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1985
new progress bar use. See progressSet.
1986
</source>
1525 cbradney 1987
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1988
 
1989
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
1525 cbradney 1992
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1993
 
1525 cbradney 1994
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1995
See progressSet.
1996
</source>
1525 cbradney 1997
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1998
 
1999
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
2000
  </message>
2001
  <message>
1525 cbradney 2002
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2003
 
2004
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2005
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2006
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2007
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2008
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2009
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 2010
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2011
</source>
1525 cbradney 2012
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2013
 
2014
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
2015
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
2016
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
2017
Qt</translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
1525 cbradney 2020
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2021
 
2022
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2023
</source>
1525 cbradney 2024
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 2025
  </message>
2026
  <message>
1525 cbradney 2027
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2028
 
1525 cbradney 2029
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2030
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2031
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2032
</source>
1525 cbradney 2033
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2034
 
2035
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
2036
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
2037
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
1525 cbradney 2040
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2041
 
2042
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2043
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2044
the range from 0 to 255.
2045
 
2046
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2047
</source>
3064 cbradney 2048
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2049
 
2050
Vytvoří novou barvu &quot;name&quot;. Barva je definována čtyřmi složkami modelu CMYK.
1525 cbradney 2051
Každá složka musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 2052
 
2053
Může vyvolat výjimku ValueError, v případě chybného jména barvy.</translation>
2054
  </message>
2055
  <message>
1525 cbradney 2056
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2057
 
2058
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2059
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2060
selected item is used.
2061
</source>
3064 cbradney 2062
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2063
 
2064
Vrátí poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen
2065
v bodech. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2066
  </message>
2067
  <message>
1525 cbradney 2068
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2069
 
2070
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2071
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2072
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1525 cbradney 2073
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2074
</source>
3064 cbradney 2075
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2076
 
2077
Vrátí (x, y) tuple s pozicí objektu &quot;name&quot;.
2078
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2079
Pozice je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT*.</translation>
2080
  </message>
2081
  <message>
1525 cbradney 2082
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2083
 
2084
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2085
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2086
selected item is used.
2087
</source>
3064 cbradney 2088
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2089
 
2090
Nastaví otočení objektu &quot;name&quot; na &quot;rot&quot;. Kladné hodnoty znamenají
2091
otočení po směru hodinových ručiček.
2092
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2093
  </message>
1525 cbradney 2094
  <message>
2095
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2096
 
2097
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2098
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2099
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2100
 
2101
May raise WrongFrameTypeError.
2102
</source>
2137 cbradney 2103
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2104
 
2105
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2106
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2107
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2108
 
2109
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2110
  </message>
2111
  <message>
2137 cbradney 2112
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2113
 
2137 cbradney 2114
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2115
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2116
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2117
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2118
 
2137 cbradney 2119
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2120
</source>
3064 cbradney 2121
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2137 cbradney 2122
 
2123
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2124
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2125
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2126
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2127
 
2128
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.</translation>
1525 cbradney 2129
  </message>
2130
  <message>
2137 cbradney 2131
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2132
 
2133
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2134
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2135
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2136
for the macro.
2137
</source>
3064 cbradney 2138
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2137 cbradney 2139
 
2140
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2141
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2142
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2143
for the macro.</translation>
2144
  </message>
2145
  <message>
1525 cbradney 2146
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2147
 
2148
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2149
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2150
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2151
 
2152
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2153
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2154
</source>
2137 cbradney 2155
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2156
 
2157
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2158
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2159
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2160
 
2161
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2162
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2163
  </message>
2164
  <message>
2165
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2166
 
2167
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2137 cbradney 2168
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2169
space. If no document is open, returns the value of the named color
2170
from the default document colors.
2171
 
2172
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2173
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2174
</source>
3064 cbradney 2175
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2176
 
2137 cbradney 2177
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2178
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
2179
space. If no document is open, returns the value of the named color
2180
from the default document colors.
1525 cbradney 2181
 
2137 cbradney 2182
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2183
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
1525 cbradney 2184
  </message>
2185
  <message>
2137 cbradney 2186
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2187
 
2137 cbradney 2188
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2189
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2190
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2191
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2192
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2193
 
2194
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2195
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2196
</source>
2137 cbradney 2197
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2198
 
2137 cbradney 2199
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2200
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2201
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2202
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2203
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2204
 
2205
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2206
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2207
  </message>
2208
  <message>
2137 cbradney 2209
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2210
 
2137 cbradney 2211
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2212
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2213
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2214
 
2137 cbradney 2215
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2216
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2217
</source>
3064 cbradney 2218
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2219
 
2137 cbradney 2220
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2221
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2222
&quot;layer&quot; is invisible.
2223
 
2224
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2225
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2226
  </message>
2227
  <message>
2137 cbradney 2228
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2229
 
2137 cbradney 2230
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2231
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2232
 
2137 cbradney 2233
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2234
</source>
2235
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2236
 
2137 cbradney 2237
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2238
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2239
 
2137 cbradney 2240
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2241
  </message>
2242
  <message>
2137 cbradney 2243
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2244
 
2137 cbradney 2245
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2246
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2247
 
2137 cbradney 2248
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2249
</source>
2137 cbradney 2250
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2251
 
2137 cbradney 2252
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2253
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2254
 
2137 cbradney 2255
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2256
  </message>
2257
  <message>
2137 cbradney 2258
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2259
 
2137 cbradney 2260
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2261
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2262
</source>
2137 cbradney 2263
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2264
 
2137 cbradney 2265
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2266
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2267
  </message>
2268
  <message>
2137 cbradney 2269
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2270
 
2137 cbradney 2271
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2272
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2273
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2274
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2275
 
2137 cbradney 2276
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2277
</source>
3064 cbradney 2278
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2279
 
2137 cbradney 2280
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2281
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2282
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2283
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2284
 
2137 cbradney 2285
May throw IndexError for an insertion out of bounds.</translation>
1525 cbradney 2286
  </message>
3064 cbradney 2287
  <message>
2288
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2289
 
2290
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2291
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2292
space. If no document is open, returns the value of the named color
2293
from the default document colors.
2294
 
2295
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2296
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2297
</source>
2298
    <translation type="unfinished"></translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2302
 
2303
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2304
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2305
the range from 0 to 255.
2306
 
2307
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2308
</source>
2309
    <translation type="unfinished"></translation>
2310
  </message>
2311
  <message>
2312
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2313
 
2314
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2315
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2316
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2317
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2318
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2319
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2320
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2321
opional parameters is False.
2322
 
2323
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2324
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2325
 
2326
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2327
 
2328
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2329
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2330
</source>
2331
    <translation type="unfinished"></translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2335
 
2336
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2337
style name or None when user cancels the dialog.
2338
</source>
2339
    <translation type="unfinished"></translation>
2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2343
 
2344
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2345
</source>
2346
    <translation type="unfinished"></translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2350
 
2351
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2352
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2353
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2354
</source>
2355
    <translation type="unfinished"></translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2359
 
2360
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2361
for details of arguments.
2362
 
2363
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2364
</source>
2365
    <translation type="unfinished"></translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
2368
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2369
 
2370
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2371
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2372
by parent classes as well.
2373
</source>
2374
    <translation type="unfinished"></translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <source>getProperty(object, property)
2378
 
2379
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2380
 
2381
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2382
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2383
C++ QObject instance.
2384
 
2385
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2386
to look up on `object&apos;.
2387
 
2388
The return value varies depending on the type of the property.
2389
</source>
2390
    <translation type="unfinished"></translation>
2391
  </message>
2392
  <message>
2393
    <source>setProperty(object, property, value)
2394
 
2395
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2396
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2397
also be raised if the underlying setter fails.
2398
 
2399
See getProperty() for more information.
2400
</source>
2401
    <translation type="unfinished"></translation>
2402
  </message>
2403
  <message>
2404
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2405
 
2406
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2407
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2408
search recursively through children, grandchildren, etc.
2409
 
2410
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2411
</source>
2412
    <translation type="unfinished"></translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2416
 
2417
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2418
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2419
search recursively through children, grandchildren, etc.
2420
</source>
2421
    <translation type="unfinished"></translation>
2422
  </message>
2423
  <message>
2424
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2425
 
2426
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2427
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2428
selected item is used.
2429
</source>
2430
    <translation type="unfinished"></translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2434
 
2435
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2436
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2437
&quot;layer&quot; is invisible.
2438
 
2439
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2440
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2441
</source>
2442
    <translation type="unfinished"></translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2446
 
2447
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2448
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2449
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2450
not given the currently selected Item is used.
2451
 
2452
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2453
</source>
2454
    <translation type="unfinished"></translation>
2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2458
 
2459
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2460
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2461
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2462
 
2463
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2464
</source>
2465
    <translation type="unfinished"></translation>
2466
  </message>
1525 cbradney 2467
</context>
2468
<context>
178 Franz 2469
  <name>About</name>
2470
  <message>
1525 cbradney 2471
    <source>%1. %2 %3 </source>
2137 cbradney 2472
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
178 Franz 2473
  </message>
2474
  <message>
1525 cbradney 2475
    <source>Scribus Version %1
178 Franz 2476
%2 %3</source>
3064 cbradney 2477
    <translation type="obsolete">Scribus ver. %1(new line)
178 Franz 2478
%2 %3</translation>
2479
  </message>
2480
  <message>
1525 cbradney 2481
    <source>Build-ID:</source>
2482
    <translation>Build=ID:</translation>
178 Franz 2483
  </message>
2484
  <message>
1525 cbradney 2485
    <source>Contributions from:</source>
2486
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2487
  </message>
2488
  <message>
1525 cbradney 2489
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2490
    <translation type="obsolete">Windows verze:</translation>
178 Franz 2491
  </message>
2492
  <message>
1525 cbradney 2493
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2494
    <translation type="obsolete">Německy:</translation>
178 Franz 2495
  </message>
2496
  <message>
1525 cbradney 2497
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2498
    <translation type="obsolete">Francouzsky:</translation>
178 Franz 2499
  </message>
2500
  <message>
1525 cbradney 2501
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2502
    <translation type="obsolete">Italsky:</translation>
178 Franz 2503
  </message>
2504
  <message>
1525 cbradney 2505
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2506
    <translation type="obsolete">Maďarsky:</translation>
178 Franz 2507
  </message>
2508
  <message>
1525 cbradney 2509
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2510
    <translation type="obsolete">Ukrajinsky:</translation>
178 Franz 2511
  </message>
2512
  <message>
1525 cbradney 2513
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2514
    <translation type="obsolete">Bulharsky:</translation>
178 Franz 2515
  </message>
2516
  <message>
1525 cbradney 2517
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2518
    <translation type="obsolete">Galsky:</translation>
178 Franz 2519
  </message>
2520
  <message>
1525 cbradney 2521
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2522
    <translation type="obsolete">Turecky:</translation>
178 Franz 2523
  </message>
2524
  <message>
1525 cbradney 2525
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2526
    <translation type="obsolete">Litevsky:</translation>
178 Franz 2527
  </message>
2528
  <message>
1525 cbradney 2529
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2530
    <translation type="obsolete">Polsky:</translation>
178 Franz 2531
  </message>
2532
  <message>
1525 cbradney 2533
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2534
    <translation type="obsolete">Česky:</translation>
178 Franz 2535
  </message>
2536
  <message>
1525 cbradney 2537
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2538
    <translation type="obsolete">Slovensky:</translation>
178 Franz 2539
  </message>
2540
  <message>
1525 cbradney 2541
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2542
    <translation type="obsolete">Dánsky:</translation>
178 Franz 2543
  </message>
2544
  <message>
1525 cbradney 2545
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2546
    <translation type="obsolete">Norsky:</translation>
178 Franz 2547
  </message>
2548
  <message>
1525 cbradney 2549
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2550
    <translation type="obsolete">Velšsky:</translation>
178 Franz 2551
  </message>
2552
  <message>
1525 cbradney 2553
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2554
    <translation type="obsolete">Rusky:</translation>
178 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
1525 cbradney 2557
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2558
    <translation type="obsolete">Brazilsky:</translation>
178 Franz 2559
  </message>
2560
  <message>
1525 cbradney 2561
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2562
    <translation type="obsolete">Finsky:</translation>
178 Franz 2563
  </message>
2564
  <message>
1525 cbradney 2565
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2566
    <translation type="obsolete">Baskitsky:</translation>
274 Franz 2567
  </message>
281 Franz 2568
  <message>
1525 cbradney 2569
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2570
    <translation type="obsolete">Slovinsky:</translation>
281 Franz 2571
  </message>
293 Franz 2572
  <message>
1525 cbradney 2573
    <source>&amp;About</source>
2574
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2575
  </message>
2576
  <message>
1525 cbradney 2577
    <source>A&amp;uthors</source>
2578
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2579
  </message>
2580
  <message>
1525 cbradney 2581
    <source>&amp;Translations</source>
2582
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 2583
  </message>
2584
  <message>
1525 cbradney 2585
    <source>&amp;Online</source>
2586
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2587
  </message>
2588
  <message>
1525 cbradney 2589
    <source>&amp;Close</source>
2590
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 2591
  </message>
418 Franz 2592
  <message>
1525 cbradney 2593
    <source>Development Team:</source>
2594
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 2595
  </message>
2596
  <message>
1525 cbradney 2597
    <source>Official Documentation:</source>
2598
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 2599
  </message>
2600
  <message>
1525 cbradney 2601
    <source>Other Documentation:</source>
2602
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 2603
  </message>
2604
  <message>
1525 cbradney 2605
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2606
    <translation type="obsolete">Britská angličtina:</translation>
418 Franz 2607
  </message>
2608
  <message>
1525 cbradney 2609
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2610
    <translation type="obsolete">Švédsky:</translation>
418 Franz 2611
  </message>
2612
  <message>
1525 cbradney 2613
    <source>Homepage</source>
2614
    <translation>Webová stránky</translation>
418 Franz 2615
  </message>
2616
  <message>
1525 cbradney 2617
    <source>Online Reference</source>
2618
    <translation>On-line reference</translation>
418 Franz 2619
  </message>
2620
  <message>
1525 cbradney 2621
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2622
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 2623
  </message>
2624
  <message>
1525 cbradney 2625
    <source>Mailing List</source>
2626
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 2627
  </message>
454 fschmid 2628
  <message>
1525 cbradney 2629
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2630
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 2631
  </message>
2632
  <message>
1525 cbradney 2633
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2634
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2635
  </message>
2636
  <message>
1525 cbradney 2637
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2638
    <translation type="obsolete">Korejsky:</translation>
454 fschmid 2639
  </message>
2640
  <message>
1525 cbradney 2641
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2642
    <translation type="obsolete">Srbsky:</translation>
454 fschmid 2643
  </message>
2644
  <message>
1525 cbradney 2645
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2646
    <translation type="obsolete">Španělsky:</translation>
454 fschmid 2647
  </message>
2648
  <message>
1525 cbradney 2649
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2650
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 2651
  </message>
2652
  <message>
1525 cbradney 2653
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2654
    <translation type="obsolete">Katalánsky:</translation>
454 fschmid 2655
  </message>
769 cbradney 2656
  <message>
1525 cbradney 2657
    <source>About Scribus %1</source>
2658
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2659
  </message>
776 fschmid 2660
  <message>
1525 cbradney 2661
    <source>This panel shows the version, build date and
776 fschmid 2662
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2663
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2664
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2665
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
1135 cbradney 2666
a knihovny v něm použité.
2667
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
2668
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
776 fschmid 2669
  </message>
1525 cbradney 2670
  <message>
2137 cbradney 2671
    <source>%1 %2 %3 </source>
2672
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2673
  </message>
2674
  <message>
2675
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 2676
    <translation type="obsolete">Afrikánsky:</translation>
1525 cbradney 2677
  </message>
2678
  <message>
2137 cbradney 2679
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2680
    <translation type="obsolete">Portugalština (Braz.):</translation>
1525 cbradney 2681
  </message>
3064 cbradney 2682
  <message>
2683
    <source>Using GhostScript version %1</source>
2684
    <translation type="unfinished"></translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
2687
    <source>No GS version available</source>
2688
    <translation type="unfinished"></translation>
2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <source>Scribus Version %1
2692
%2 %3 (%4)</source>
2693
    <translation type="unfinished"></translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
2697
    <translation type="unfinished"></translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>Windows Port:</source>
2701
    <translation type="unfinished"></translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>Wiki</source>
2705
    <translation type="unfinished"></translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2709
    <translation type="unfinished"></translation>
2710
  </message>
1525 cbradney 2711
</context>
2712
<context>
3064 cbradney 2713
  <name>ActionManager</name>
2714
  <message>
2715
    <source>&amp;New</source>
2716
    <translation type="unfinished"></translation>
2717
  </message>
2718
  <message>
2719
    <source>&amp;Open...</source>
2720
    <translation type="unfinished">&amp;Otevřít...</translation>
2721
  </message>
2722
  <message>
2723
    <source>&amp;Close</source>
2724
    <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>&amp;Save</source>
2728
    <translation type="unfinished">&amp;Uložit</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>Save &amp;As...</source>
2732
    <translation type="unfinished">Uložit j&amp;ako...</translation>
2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2736
    <translation type="unfinished">Návrat k u&amp;loženému</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2740
    <translation type="unfinished">Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>Get Text...</source>
2744
    <translation type="unfinished">Vložit text...</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Append &amp;Text...</source>
2748
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit text...</translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Get Image...</source>
2752
    <translation type="unfinished"></translation>
2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Save &amp;Text...</source>
2756
    <translation type="unfinished">Uložit &amp;text...</translation>
2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2760
    <translation type="unfinished">Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2764
    <translation type="unfinished">Uložit jako P&amp;DF...</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2768
    <translation type="unfinished">Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>&amp;Print...</source>
2772
    <translation type="unfinished">&amp;Tisk...</translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>&amp;Quit</source>
2776
    <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>&amp;Undo</source>
2780
    <translation type="unfinished">&amp;Zpět</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>&amp;Redo</source>
2784
    <translation type="unfinished">&amp;Vpřed</translation>
2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2788
    <translation type="unfinished"></translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Cu&amp;t</source>
2792
    <translation type="unfinished">Vyjmou&amp;t</translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>&amp;Copy</source>
2796
    <translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>&amp;Paste</source>
2800
    <translation type="unfinished">&amp;Vložit</translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>C&amp;lear Contents</source>
2804
    <translation type="unfinished">V&amp;ymazat obsah</translation>
2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Select &amp;All</source>
2808
    <translation type="unfinished">Vybr&amp;at vše</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>&amp;Deselect All</source>
2812
    <translation type="unfinished"></translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
2816
    <translation type="unfinished">&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>Edit Image...</source>
2820
    <translation type="unfinished"></translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <source>C&amp;olors...</source>
2824
    <translation type="unfinished">&amp;Barvy...</translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2828
    <translation type="unfinished">&amp;Styly odstavce...</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>&amp;Line Styles...</source>
2832
    <translation type="unfinished">Styly ča&amp;r...</translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2836
    <translation type="unfinished"></translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>&amp;Javascripts...</source>
2840
    <translation type="unfinished">&amp;Java skripty...</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>P&amp;references...</source>
2844
    <translation type="unfinished">N&amp;astavení...</translation>
2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>%1 pt</source>
2848
    <translation type="unfinished"></translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>&amp;Other...</source>
2852
    <translation type="unfinished">&amp;Jiný...</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>&amp;Left</source>
2856
    <translation type="unfinished">V&amp;levo</translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>&amp;Center</source>
2860
    <translation type="unfinished">Na &amp;střed</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>&amp;Right</source>
2864
    <translation type="unfinished">V&amp;pravo</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>&amp;Block</source>
2868
    <translation type="unfinished">Do &amp;bloku</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>&amp;Forced</source>
2872
    <translation type="unfinished">&amp;Vynucené</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>&amp;%1 %</source>
2876
    <translation type="unfinished"></translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>&amp;Normal</source>
2880
    <translation type="unfinished"></translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
2883
    <source>&amp;Underline</source>
2884
    <translation type="unfinished">Po&amp;dtržené</translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
2887
    <source>Underline &amp;Words</source>
2888
    <translation type="unfinished"></translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>&amp;Strike Through</source>
2892
    <translation type="unfinished"></translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source>&amp;All Caps</source>
2896
    <translation type="unfinished"></translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <source>Small &amp;Caps</source>
2900
    <translation type="unfinished"></translation>
2901
  </message>
2902
  <message>
2903
    <source>Su&amp;perscript</source>
2904
    <translation type="unfinished"></translation>
2905
  </message>
2906
  <message>
2907
    <source>Su&amp;bscript</source>
2908
    <translation type="unfinished"></translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <source>&amp;Outline</source>
2912
    <translation type="unfinished">&amp;Obrysy</translation>
2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <source>S&amp;hadow</source>
2916
    <translation type="unfinished"></translation>
2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>&amp;Image Effects</source>
2920
    <translation type="unfinished"></translation>
2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>&amp;Tabulators...</source>
2924
    <translation type="unfinished">&amp;Tabelátory...</translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>D&amp;uplicate</source>
2928
    <translation type="unfinished">&amp;Duplikovat</translation>
2929
  </message>
2930
  <message>
2931
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
2932
    <translation type="unfinished">&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <source>&amp;Delete</source>
2936
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <source>&amp;Group</source>
2940
    <translation type="unfinished">&amp;Seskupit</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>&amp;Ungroup</source>
2944
    <translation type="unfinished">&amp;Zrušit seskupení</translation>
2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>Is &amp;Locked</source>
2948
    <translation type="unfinished"></translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
2952
    <translation type="unfinished"></translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
2956
    <translation type="unfinished"></translation>
2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>Raise to &amp;Top</source>
2960
    <translation type="unfinished"></translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>&amp;Lower</source>
2964
    <translation type="unfinished">Dát o &amp;vrstvu níž</translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>&amp;Raise</source>
2968
    <translation type="unfinished">Dát o v&amp;rstvu výš</translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
2972
    <translation type="unfinished">&amp;Poslat do zápisníku</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>&amp;Attributes...</source>
2976
    <translation type="unfinished"></translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>I&amp;mage Visible</source>
2980
    <translation type="unfinished">Vi&amp;ditelný obrázek</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>&amp;Update Image</source>
2984
    <translation type="unfinished"></translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>Adjust Frame to Image</source>
2988
    <translation type="unfinished"></translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>Extended Image Properties</source>
2992
    <translation type="unfinished"></translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>&amp;Low Resolution</source>
2996
    <translation type="unfinished"></translation>
2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3000
    <translation type="unfinished"></translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3004
    <translation type="unfinished"></translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3008
    <translation type="unfinished">Je PDF &amp;záložkou</translation>
3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3012
    <translation type="unfinished">Je PDF &amp;anotací</translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3016
    <translation type="unfinished">Vlast&amp;nosti anotace</translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3020
    <translation type="unfinished">Vlastnosti &amp;pole</translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3024
    <translation type="unfinished">Upravit &amp;obrys...</translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3028
    <translation type="unfinished">Připojit &amp;text ke křivce</translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3032
    <translation type="unfinished">&amp;Odpojit text od křivky</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3036
    <translation type="unfinished">&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3040
    <translation type="unfinished">&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3044
    <translation type="unfinished">&amp;Beziérova křivka</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>&amp;Image Frame</source>
3048
    <translation type="unfinished"></translation>
3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>&amp;Outlines</source>
3052
    <translation type="unfinished">O&amp;brysy</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>&amp;Polygon</source>
3056
    <translation type="unfinished"></translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>&amp;Text Frame</source>
3060
    <translation type="unfinished">&amp;Textový rám</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>&amp;Glyph...</source>
3064
    <translation type="unfinished"></translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Sample Text</source>
3068
    <translation type="unfinished"></translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>&amp;Insert...</source>
3072
    <translation type="unfinished">&amp;Vložit...</translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Im&amp;port...</source>
3076
    <translation type="unfinished"></translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>&amp;Delete...</source>
3080
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat...</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>&amp;Copy...</source>
3084
    <translation type="unfinished"></translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>&amp;Move...</source>
3088
    <translation type="unfinished">&amp;Přesunout...</translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3092
    <translation type="unfinished"></translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3096
    <translation type="unfinished">O&amp;vládání vodítek...</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>Manage Page Properties...</source>
3100
    <translation type="unfinished"></translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>&amp;Fit in window</source>
3104
    <translation type="unfinished"></translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>&amp;50%</source>
3108
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>&amp;75%</source>
3112
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>&amp;100%</source>
3116
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>&amp;200%</source>
3120
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3124
    <translation type="unfinished">M&amp;iniatury</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Show &amp;Margins</source>
3128
    <translation type="unfinished">Zobrazit o&amp;kraje</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Show &amp;Frames</source>
3132
    <translation type="unfinished">Zobrazit &amp;rámy</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Show &amp;Images</source>
3136
    <translation type="unfinished">Zobrazit &amp;obrázky</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>Show &amp;Grid</source>
3140
    <translation type="unfinished">Ukázat &amp;mřížku</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>Show G&amp;uides</source>
3144
    <translation type="unfinished">Zobrazit &amp;vodítka</translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3148
    <translation type="unfinished">&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3152
    <translation type="unfinished"></translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>Show Control Characters</source>
3156
    <translation type="unfinished"></translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>Rulers relative to Page</source>
3160
    <translation type="unfinished"></translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3164
    <translation type="unfinished">M&amp;agnetická mřížka</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3168
    <translation type="unfinished"></translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>&amp;Properties</source>
3172
    <translation type="unfinished">&amp;Vlastnosti</translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3176
    <translation type="unfinished">&amp;Zápisník</translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
3179
    <source>&amp;Layers</source>
3180
    <translation type="unfinished">V&amp;rstvy</translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3184
    <translation type="unfinished"></translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3188
    <translation type="unfinished">&amp;Záložky</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>&amp;Measurements</source>
3192
    <translation type="unfinished"></translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>Action &amp;History</source>
3196
    <translation type="unfinished"></translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3200
    <translation type="unfinished"></translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3204
    <translation type="unfinished"></translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>&amp;Tools</source>
3208
    <translation type="unfinished">&amp;Nástroje</translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3212
    <translation type="unfinished">P&amp;DF nástroje</translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Select Item</source>
3216
    <translation type="unfinished"></translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <source>T&amp;able</source>
3220
    <translation type="unfinished"></translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>&amp;Shape</source>
3224
    <translation type="unfinished">&amp;Tvar</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
3227
    <source>&amp;Line</source>
3228
    <translation type="unfinished">Čá&amp;ra</translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3232
    <translation type="unfinished"></translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>Rotate Item</source>
3236
    <translation type="unfinished">Otočit položku</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source>Zoom in or out</source>
3240
    <translation type="unfinished">Zvětšit nebo zmenšit</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>Zoom in</source>
3244
    <translation type="unfinished"></translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>Zoom out</source>
3248
    <translation type="unfinished"></translation>
3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3252
    <translation type="unfinished">Upravit obsah rámu</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>Edit Text...</source>
3256
    <translation type="unfinished">Editovat text...</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>Link Text Frames</source>
3260
    <translation type="unfinished">Vytvořit řetězení textu</translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Unlink Text Frames</source>
3264
    <translation type="unfinished">Přerušit řetězení textu</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3268
    <translation type="unfinished"></translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Copy Item Properties</source>
3272
    <translation type="unfinished"></translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3276
    <translation type="unfinished">Editace textu</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Insert Text Frame</source>
3280
    <translation type="unfinished">Vložit textový rámec</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Insert Image Frame</source>
3284
    <translation type="unfinished"></translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Insert Table</source>
3288
    <translation type="unfinished">Vložit tabulku</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>Insert Shape</source>
3292
    <translation type="unfinished"></translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>Insert Polygon</source>
3296
    <translation type="unfinished"></translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Insert Line</source>
3300
    <translation type="unfinished"></translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3304
    <translation type="unfinished"></translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>Insert Freehand Line</source>
3308
    <translation type="unfinished">Vložit čáru kreslenou volnou rukou</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3312
    <translation type="unfinished">Správa &amp;obrázků</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3316
    <translation type="unfinished">&amp;Dělení slov v textu</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>Dehyphenate Text</source>
3320
    <translation type="unfinished"></translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3324
    <translation type="unfinished"></translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>&amp;About Scribus</source>
3328
    <translation type="unfinished">&amp;O Scribusu</translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>About &amp;Qt</source>
3332
    <translation type="unfinished">O &amp;Qt</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3336
    <translation type="unfinished">&amp;Tipy pro nástroje</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3340
    <translation type="unfinished">Scribus &amp;manuál...</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3344
    <translation type="unfinished"></translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Non Breaking Dash</source>
3348
    <translation type="unfinished"></translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3352
    <translation type="unfinished"></translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Page &amp;Number</source>
3356
    <translation type="unfinished"></translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>New Line</source>
3360
    <translation type="unfinished"></translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Frame Break</source>
3364
    <translation type="unfinished"></translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Column Break</source>
3368
    <translation type="unfinished"></translation>
3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Copyright</source>
3372
    <translation type="unfinished"></translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Registered Trademark</source>
3376
    <translation type="unfinished"></translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Trademark</source>
3380
    <translation type="unfinished"></translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>Bullet</source>
3384
    <translation type="unfinished"></translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Em Dash</source>
3388
    <translation type="unfinished"></translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>En Dash</source>
3392
    <translation type="unfinished"></translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Figure Dash</source>
3396
    <translation type="unfinished"></translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Quotation Dash</source>
3400
    <translation type="unfinished"></translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>Apostrophe</source>
3404
    <translation type="unfinished"></translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>Straight Double</source>
3408
    <translation type="unfinished"></translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Single Left</source>
3412
    <translation type="unfinished"></translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>Single Right</source>
3416
    <translation type="unfinished"></translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Double Left</source>
3420
    <translation type="unfinished"></translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>Double Right</source>
3424
    <translation type="unfinished"></translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>Single Reversed</source>
3428
    <translation type="unfinished"></translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>Double Reversed</source>
3432
    <translation type="unfinished"></translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>Single Left Guillemet</source>
3436
    <translation type="unfinished"></translation>
3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>Single Right Guillemet</source>
3440
    <translation type="unfinished"></translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>Double Left Guillemet</source>
3444
    <translation type="unfinished"></translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>Double Right Guillemet</source>
3448
    <translation type="unfinished"></translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>Low Single Comma</source>
3452
    <translation type="unfinished"></translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>Low Double Comma</source>
3456
    <translation type="unfinished"></translation>
3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>Double Turned Comma</source>
3460
    <translation type="unfinished"></translation>
3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>CJK Single Left</source>
3464
    <translation type="unfinished"></translation>
3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>CJK Single Right</source>
3468
    <translation type="unfinished"></translation>
3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>CJK Double Left</source>
3472
    <translation type="unfinished"></translation>
3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>CJK Double Right</source>
3476
    <translation type="unfinished"></translation>
3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>Toggle Palettes</source>
3480
    <translation type="unfinished"></translation>
3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>Toggle Guides</source>
3484
    <translation type="unfinished"></translation>
3485
  </message>
3486
</context>
3487
<context>
178 Franz 3488
  <name>AdvOptions</name>
3489
  <message>
1525 cbradney 3490
    <source>Advanced Options</source>
3491
    <translation>Pokročilé možnosti</translation>
178 Franz 3492
  </message>
3493
  <message>
1525 cbradney 3494
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3495
    <translation>Vytvoří PostScript Level 3</translation>
310 Franz 3496
  </message>
3497
  <message>
1525 cbradney 3498
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 3499
this can create huge files</source>
1525 cbradney 3500
    <translation>Vytviří PostScript Level 2.
329 Franz 3501
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
310 Franz 3502
  </message>
3503
  <message>
1525 cbradney 3504
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 3505
this can create huge files</source>
1525 cbradney 3506
    <translation>Vytviří PostScript Level 1.
329 Franz 3507
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
310 Franz 3508
  </message>
351 Franz 3509
  <message>
1525 cbradney 3510
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3511
    <translation>Zrcadlit stranu(y) &amp;horizontálně</translation>
351 Franz 3512
  </message>
3513
  <message>
1525 cbradney 3514
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3515
    <translation>Zrcadlit stranu(y) &amp;vertikálně</translation>
351 Franz 3516
  </message>
3517
  <message>
1525 cbradney 3518
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3519
    <translation>Aplikovat &amp;ICC profily</translation>
351 Franz 3520
  </message>
3521
  <message>
1525 cbradney 3522
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3523
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 3524
  </message>
3525
  <message>
1525 cbradney 3526
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3527
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 3528
  </message>
3529
  <message>
1525 cbradney 3530
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3531
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 3532
  </message>
3533
  <message>
1525 cbradney 3534
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3535
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
351 Franz 3536
  </message>
3537
  <message>
1525 cbradney 3538
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3539
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
351 Franz 3540
  </message>
364 Franz 3541
  <message>
1525 cbradney 3542
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3543
    <translation>Aplikovat tzv. &amp;Under Color Removal</translation>
364 Franz 3544
  </message>
3545
  <message>
1525 cbradney 3546
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 3547
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3548
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3549
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3550
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3551
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
1525 cbradney 3552
    <translation>UCR - under color removal - odstranění přebytečné barvy, která by
386 Franz 3553
způsobila rozpíjení (při přílišné saturaci papíru barvou) nebo trhání
3554
barvy při několika vrstvém (např. barevném) laserovém tisku.
3555
Viz. např. http://www.typo.cz/_pismo/pis-tech-post.html
3556
a jiné.</translation>
364 Franz 3557
  </message>
2137 cbradney 3558
  <message>
3559
    <source>Set Media Size</source>
3560
    <translation>Nastavit velikost média</translation>
3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>This enables you to explicitely set,
3564
the media size of the postscript file.
3565
Not recommended unless
3566
 requested by your printer.</source>
3064 cbradney 3567
    <translation type="obsolete">Zde můžete nastavit velikost média
2137 cbradney 3568
(papíru) postscriptového souboru.
3569
Nezadávejte, pokud to nevyžaduje
3570
tiskárna.</translation>
3571
  </message>
1525 cbradney 3572
</context>
3573
<context>
178 Franz 3574
  <name>Align</name>
3575
  <message>
1525 cbradney 3576
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 3577
    <translation type="obsolete">Umístit/zarovnat</translation>
178 Franz 3578
  </message>
3579
  <message>
1525 cbradney 3580
    <source>Align</source>
3064 cbradney 3581
    <translation type="obsolete">Zarovnat</translation>
178 Franz 3582
  </message>
3583
  <message>
1525 cbradney 3584
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 3585
    <translation type="obsolete">Vodorovně</translation>
178 Franz 3586
  </message>
3587
  <message>
1525 cbradney 3588
    <source>Left Sides</source>
3064 cbradney 3589
    <translation type="obsolete">Levé strany</translation>
178 Franz 3590
  </message>
3591
  <message>
1525 cbradney 3592
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 3593
    <translation type="obsolete">Na střed</translation>
178 Franz 3594
  </message>
3595
  <message>
1525 cbradney 3596
    <source>Right Sides</source>
3064 cbradney 3597
    <translation type="obsolete">Pravé strany</translation>
178 Franz 3598
  </message>
3599
  <message>
1525 cbradney 3600
    <source>Vertical</source>
3064 cbradney 3601
    <translation type="obsolete">Svisle</translation>
178 Franz 3602
  </message>
3603
  <message>
1525 cbradney 3604
    <source>Top Sides</source>
3064 cbradney 3605
    <translation type="obsolete">Horní strany</translation>
178 Franz 3606
  </message>
3607
  <message>
1525 cbradney 3608
    <source>Bottom Sides</source>
3064 cbradney 3609
    <translation type="obsolete">Spodní strany</translation>
178 Franz 3610
  </message>
3611
  <message>
1525 cbradney 3612
    <source> mm</source>
3064 cbradney 3613
    <translation type="obsolete">mm</translation>
178 Franz 3614
  </message>
3615
  <message>
1525 cbradney 3616
    <source> in</source>
3064 cbradney 3617
    <translation type="obsolete">in</translation>
178 Franz 3618
  </message>
3619
  <message>
1525 cbradney 3620
    <source> p</source>
3064 cbradney 3621
    <translation type="obsolete">p</translation>
178 Franz 3622
  </message>
3623
  <message>
1525 cbradney 3624
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3625
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
341 Franz 3626
  </message>
3627
  <message>
1525 cbradney 3628
    <source>&amp;Apply</source>
3064 cbradney 3629
    <translation type="obsolete">&amp;Aplikovat</translation>
341 Franz 3630
  </message>
3631
  <message>
1525 cbradney 3632
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3633
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
341 Franz 3634
  </message>
351 Franz 3635
  <message>
1525 cbradney 3636
    <source>&amp;Between:</source>
3064 cbradney 3637
    <translation type="obsolete">&amp;Mezi:</translation>
351 Franz 3638
  </message>
3639
  <message>
1525 cbradney 3640
    <source>A&amp;lign</source>
3064 cbradney 3641
    <translation type="obsolete">&amp;Zarovnat</translation>
351 Franz 3642
  </message>
3643
  <message>
1525 cbradney 3644
    <source>Di&amp;splacement</source>
3064 cbradney 3645
    <translation type="obsolete">&amp;Posunutí</translation>
351 Franz 3646
  </message>
3647
  <message>
1525 cbradney 3648
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3064 cbradney 3649
    <translation type="obsolete">&amp;Rozmístit rovnoměrně</translation>
351 Franz 3650
  </message>
3651
  <message>
1525 cbradney 3652
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3064 cbradney 3653
    <translation type="obsolete">M&amp;ezi:</translation>
351 Franz 3654
  </message>
3655
  <message>
1525 cbradney 3656
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3064 cbradney 36