Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3363 | Rev 3846 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1525 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
1525 cbradney 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1525 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
14
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
15
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
16
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
1525 cbradney 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1525 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
27
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
1525 cbradney 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
1525 cbradney 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
39
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
40
pokud je dokument vytvořen.</translation>
41
  </message>
42
  <message>
1525 cbradney 43
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 44
 
45
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
46
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
47
</source>
1525 cbradney 48
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
51
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
52
  </message>
53
  <message>
1525 cbradney 54
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 55
 
56
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
57
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
58
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
59
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
60
</source>
1525 cbradney 61
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 62
 
63
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
64
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
65
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
66
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
67
  </message>
68
  <message>
1525 cbradney 69
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 70
 
71
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
72
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
73
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
74
</source>
1525 cbradney 75
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
78
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
79
úrovni skriptu.</translation>
80
  </message>
81
  <message>
1525 cbradney 82
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 83
 
84
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
85
coordinates are given in the current measurement units of the document
86
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
87
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
88
is not given Scribus will create one for you.
89
 
1525 cbradney 90
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 91
</source>
1525 cbradney 92
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 93
 
94
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
95
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
96
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
97
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
98
 
99
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
1525 cbradney 102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
3064 cbradney 112
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
115
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
116
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
117
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.
118
 
119
Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
120
  </message>
121
  <message>
1525 cbradney 122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 127
</source>
1525 cbradney 128
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 129
 
130
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
131
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
1525 cbradney 132
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
1525 cbradney 135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 139
</source>
1525 cbradney 140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 141
 
142
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
143
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
144
  </message>
145
  <message>
1525 cbradney 146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1525 cbradney 153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
1525 cbradney 161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1135 cbradney 163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
3064 cbradney 179
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 180
 
181
Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
1525 cbradney 182
  size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ&gt; např. PAPER_A4.
1135 cbradney 183
  margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
184
  orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
185
  firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
186
  unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
187
       UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
188
  facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
189
  firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
190
 
191
Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
192
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
193
patřičnou konverzi.
194
 
195
příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
196
  </message>
1525 cbradney 197
  <message>
2137 cbradney 198
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 199
 
2137 cbradney 200
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
201
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
202
optional arguments, but will not be given any).
203
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
204
for the macro.
205
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
206
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
207
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
208
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
209
of a single instance.
210
</source>
3064 cbradney 211
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 212
 
2137 cbradney 213
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
214
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
215
optional arguments, but will not be given any).
216
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
217
for the macro.
218
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
219
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
220
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
221
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
222
of a single instance.</translation>
1525 cbradney 223
  </message>
3064 cbradney 224
  <message>
225
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
226
 
227
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
228
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
229
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
230
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
231
master page for the new page.
232
 
233
May raise IndexError if the page number is out of range
234
</source>
235
    <translation type="unfinished"></translation>
236
  </message>
237
  <message>
238
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
239
 
240
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
241
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
242
</source>
243
    <translation type="unfinished"></translation>
244
  </message>
3824 cbradney 245
  <message>
246
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
247
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
248
 
249
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
250
following meaning:
251
 
252
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
253
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
254
 
255
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
256
margins
257
 
258
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
259
 
260
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
261
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
262
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
263
 
264
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
265
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
266
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
267
 
268
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
269
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
270
PAGE_4 is 4-fold.
271
 
272
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
273
Indexed from 0 (0 = first).
274
 
275
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
276
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
277
is not in points, make sure to account for this.
278
 
279
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
280
PAGE_4, 3)
281
 
282
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
283
</source>
284
    <translation type="unfinished"></translation>
285
  </message>
1525 cbradney 286
</context>
287
<context>
1135 cbradney 288
  <name>@default</name>
289
  <message>
1525 cbradney 290
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 291
 
292
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
293
has some text selected the value assigned to the first character
294
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
295
selected item is used.
296
</source>
1525 cbradney 297
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 298
 
299
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
300
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
301
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
302
  </message>
303
  <message>
1525 cbradney 304
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 305
 
306
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
307
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
308
</source>
1525 cbradney 309
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 310
 
311
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
312
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
313
  </message>
314
  <message>
1525 cbradney 315
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 316
 
317
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
318
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
319
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
320
selected item is used.
321
</source>
1525 cbradney 322
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 323
 
324
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
325
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
326
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
327
  </message>
328
  <message>
1525 cbradney 329
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 330
 
331
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
332
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
333
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
334
used.
335
</source>
1525 cbradney 336
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 337
 
338
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
339
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
340
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
341
  </message>
342
  <message>
1525 cbradney 343
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 344
 
345
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
346
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
347
</source>
1525 cbradney 348
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 349
 
350
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
351
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
352
  </message>
353
  <message>
1525 cbradney 354
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 355
 
356
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
357
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
358
</source>
1525 cbradney 359
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 360
 
361
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
362
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
363
  </message>
364
  <message>
1525 cbradney 365
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 366
 
367
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
368
given the currently selected item is used.
369
</source>
1525 cbradney 370
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 371
 
372
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
373
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
374
  </message>
375
  <message>
1525 cbradney 376
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 377
 
378
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 379
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 380
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
381
used.
382
</source>
1525 cbradney 383
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 384
 
385
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1525 cbradney 386
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
1135 cbradney 387
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
388
  </message>
389
  <message>
1525 cbradney 390
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 391
 
392
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
393
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
394
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
395
used.
396
 
397
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
398
</source>
2137 cbradney 399
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 400
 
401
Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
402
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
403
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
404
 
405
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je &quot;pos&quot; mimo obsah rámce.</translation>
406
  </message>
407
  <message>
1525 cbradney 408
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 409
 
410
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
411
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
412
currently selected item is used.
413
 
414
May throw ValueError if the font cannot be found.
415
</source>
1525 cbradney 416
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 417
 
418
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
419
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
420
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
421
 
422
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
423
  </message>
424
  <message>
1525 cbradney 425
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 426
 
427
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
428
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
429
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
430
currently selected item is used.
431
 
1525 cbradney 432
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 433
</source>
1525 cbradney 434
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 435
 
436
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
437
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 438
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 439
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
440
 
441
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
442
  </message>
443
  <message>
1525 cbradney 444
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 445
 
446
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
447
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
448
item is used.
449
 
450
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
451
</source>
1525 cbradney 452
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 453
 
454
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
455
je uváděna v bodech.
456
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
457
 
458
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
459
  </message>
460
  <message>
1525 cbradney 461
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 462
 
463
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
464
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
465
 
466
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
467
</source>
1525 cbradney 468
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 469
 
470
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
471
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
472
 
473
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
474
  </message>
475
  <message>
1525 cbradney 476
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 477
 
478
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
479
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
480
 
481
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
482
</source>
1525 cbradney 483
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 484
 
485
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
486
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
487
 
488
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
489
  </message>
490
  <message>
1525 cbradney 491
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 492
 
493
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
494
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
495
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
496
 
497
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
498
</source>
1525 cbradney 499
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 500
 
501
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
502
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
503
 
504
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
505
  </message>
506
  <message>
1525 cbradney 507
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 508
 
509
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
510
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
511
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
512
selected item is used.
513
 
514
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
515
</source>
3064 cbradney 516
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 517
 
518
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
519
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
520
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
521
 
522
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
523
  </message>
524
  <message>
1525 cbradney 525
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 526
 
527
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
528
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
529
selected item is used.
530
</source>
1525 cbradney 531
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 532
 
533
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
534
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
535
  </message>
536
  <message>
1525 cbradney 537
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 538
 
539
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
540
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
541
given the currently selected item is used.
542
</source>
1525 cbradney 543
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 544
 
545
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
546
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
547
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
548
  </message>
549
  <message>
1525 cbradney 550
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 551
 
552
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
553
selected item is used.
554
</source>
1525 cbradney 555
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 556
 
557
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
558
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
559
  </message>
560
  <message>
1525 cbradney 561
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 562
 
563
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
564
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
565
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
566
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
567
used.
568
</source>
1525 cbradney 569
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 570
 
571
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
572
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 573
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 574
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
575
  </message>
576
  <message>
1525 cbradney 577
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 578
 
579
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
580
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
581
and must not link to or be linked from any other frames already.
582
 
583
May throw ScribusException if linking rules are violated.
584
</source>
1525 cbradney 585
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 586
 
587
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
588
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
589
 
590
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
591
  </message>
592
  <message>
1525 cbradney 593
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 594
 
595
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
596
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 597
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 598
 
599
May throw ScribusException if linking rules are violated.
600
</source>
1525 cbradney 601
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 602
 
603
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 604
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 605
 
606
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
607
  </message>
608
  <message>
1525 cbradney 609
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 610
 
611
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
612
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 613
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 614
 
615
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
616
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
617
  </message>
618
  <message>
1525 cbradney 619
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 620
 
621
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
622
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
623
the value of the named color from the default document colors.
624
 
1525 cbradney 625
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 626
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
627
</source>
1525 cbradney 628
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 629
 
630
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
631
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
632
 
633
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
634
ValueError (chybné parametry).</translation>
635
  </message>
636
  <message>
1525 cbradney 637
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 638
 
639
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
640
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
641
Color components should be in the range from 0 to 255.
642
 
1525 cbradney 643
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 644
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
645
</source>
1525 cbradney 646
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 647
 
648
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 649
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 650
 
651
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
652
(chybné parametry).</translation>
653
  </message>
654
  <message>
1525 cbradney 655
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 656
 
657
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
658
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
659
&quot;None&quot; - transparent.
660
 
661
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
662
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
663
 
1525 cbradney 664
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 665
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
666
</source>
1525 cbradney 667
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 668
 
669
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
670
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
671
průhlednou &quot;None&quot;.
672
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
673
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
674
 
675
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
676
(chybné parametry).</translation>
677
  </message>
678
  <message>
1525 cbradney 679
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 680
 
681
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
682
 
1525 cbradney 683
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 684
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
685
</source>
1525 cbradney 686
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 687
 
688
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
689
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
690
(chybné parametry).</translation>
691
  </message>
692
  <message>
1525 cbradney 693
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 694
 
695
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
696
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1525 cbradney 697
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 698
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
699
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
700
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
701
opional parameters is False.
702
 
1525 cbradney 703
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
704
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 705
 
706
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
707
 
1525 cbradney 708
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
709
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 710
</source>
3064 cbradney 711
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 712
 
713
Zobrazí souborové okno/dialog s titulkem &quot;caption&quot;. Soubory mohou být vybrány
714
podle masky &quot;filter&quot;. Parametr &quot;defaultname&quot; může být použit jako předem nastavená
715
implicitní cesta. Jestliže je &quot;haspreview&quot; nastaveno na true, bude mít uřivatel
716
k dispozici náhled vybraných souborů. Jestliže je parametr &quot;issave&quot; nastaven
717
na true, bude se dialog chovat jako klasický &quot;Uložit jako&quot;.
1525 cbradney 718
Maska filtrování souborů může vypadat např. takto: &apos;Obrázky (*.png *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 719
Více informací neleznete v dokumentaci Qt.
1525 cbradney 720
Příklad: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
721
Nebo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 722
  </message>
723
  <message>
1525 cbradney 724
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 725
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 726
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 727
 
728
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
729
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
730
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
731
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
732
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
733
 
734
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
735
at 1.
736
 
737
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
738
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
739
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
740
can be binary-ORed with button constants:
741
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
742
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
743
 
744
Usage examples:
1525 cbradney 745
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
746
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 747
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 748
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 749
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
750
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
751
 
752
Defined button and icon constants:
753
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
754
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
755
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
756
</source>
1525 cbradney 757
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
758
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 759
 
760
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
761
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
762
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
763
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
764
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
765
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
766
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
767
v binárním OR s BUTTON konstantami:
768
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
769
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
770
Příklady:
1525 cbradney 771
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
772
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 773
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 774
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
775
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 776
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
777
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
778
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
779
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
780
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
781
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
782
  </message>
783
  <message>
1525 cbradney 784
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 785
 
1525 cbradney 786
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
787
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 788
 
1525 cbradney 789
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 790
</source>
1525 cbradney 791
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 792
 
793
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
794
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
795
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 796
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 797
  </message>
798
  <message>
1525 cbradney 799
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 800
 
801
Closes the current document without prompting to save.
802
 
803
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
804
</source>
1525 cbradney 805
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 806
 
807
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
808
 
809
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
810
  </message>
811
  <message>
1525 cbradney 812
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 813
 
814
Returns true if there is a document open.
815
</source>
1525 cbradney 816
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 817
 
818
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
819
  </message>
820
  <message>
1525 cbradney 821
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 822
 
823
Opens the document &quot;name&quot;.
824
 
825
May raise ScribusError if the document could not be opened.
826
</source>
1525 cbradney 827
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 828
 
829
Otevře dokument &quot;name&quot;.
830
 
831
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
832
  </message>
833
  <message>
1525 cbradney 834
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 835
 
836
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
837
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
838
save file dialog.
839
 
840
If the save fails, there is currently no way to tell.
841
</source>
1525 cbradney 842
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 843
 
844
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
845
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
846
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
847
  </message>
848
  <message>
1525 cbradney 849
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 850
 
851
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
852
relative path).
853
 
854
May raise ScribusError if the save fails.
855
</source>
1525 cbradney 856
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 857
 
858
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
859
relativní cesta souborového systému.
860
 
861
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
862
  </message>
863
  <message>
1525 cbradney 864
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 865
 
866
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
867
strings.
868
</source>
1525 cbradney 869
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 870
 
871
Nastaví informace o dokumentu. Parametry jsou textové řetězce.</translation>
872
  </message>
873
  <message>
1525 cbradney 874
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 875
 
876
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 877
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 878
constants.
879
</source>
1525 cbradney 880
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 881
 
882
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
883
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
884
  </message>
885
  <message>
1525 cbradney 886
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 887
 
888
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 889
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 890
 
891
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
892
</source>
1525 cbradney 893
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 894
 
895
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
896
konstanty UNIT_*.
897
 
898
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
899
  </message>
900
  <message>
1525 cbradney 901
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 902
 
903
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
904
of the UNIT_* constants:
905
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
906
</source>
1525 cbradney 907
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 908
 
909
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
910
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
911
  </message>
912
  <message>
1525 cbradney 913
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 914
 
915
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
916
current document.
917
</source>
1525 cbradney 918
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 919
 
920
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
921
  </message>
922
  <message>
1525 cbradney 923
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 924
 
925
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
926
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
927
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
928
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
929
</source>
1525 cbradney 930
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 931
 
932
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
933
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
934
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.</translation>
935
  </message>
936
  <message>
1525 cbradney 937
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 938
 
939
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
940
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
941
</source>
1525 cbradney 942
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 943
 
944
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
945
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
946
  </message>
947
  <message>
1525 cbradney 948
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 949
 
950
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
951
is not given the currently selected Item is used.
952
</source>
1525 cbradney 953
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 954
 
955
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
956
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
957
  </message>
958
  <message>
1525 cbradney 959
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 960
 
961
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
962
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
963
</source>
1525 cbradney 964
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 965
 
966
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
967
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
968
  </message>
969
  <message>
1525 cbradney 970
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 971
 
972
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
973
the currently selected item is used. The join types are:
974
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
975
</source>
1525 cbradney 976
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 977
 
978
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
979
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
980
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
981
  </message>
982
  <message>
1525 cbradney 983
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 984
 
985
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
986
currently selected item is used. The cap types are:
987
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
988
</source>
1525 cbradney 989
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 990
 
991
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
992
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
993
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
994
  </message>
995
  <message>
1525 cbradney 996
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 997
 
998
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
999
currently selected item is used. Line style constants are:
1000
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1001
</source>
1525 cbradney 1002
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1003
 
1004
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
1005
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1006
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1007
  </message>
1008
  <message>
1525 cbradney 1009
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1010
 
1011
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1012
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1013
</source>
1525 cbradney 1014
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1015
 
1016
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
1017
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1018
  </message>
1019
  <message>
1525 cbradney 1020
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1021
 
1022
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1023
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1024
</source>
1525 cbradney 1025
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1026
 
1027
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
1028
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
1525 cbradney 1031
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1032
 
1033
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1034
given the currently selected item is used.
1035
</source>
1525 cbradney 1036
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1037
 
1038
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
1039
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
1525 cbradney 1042
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1043
 
1044
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1045
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 1046
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1047
for reference.
1048
</source>
1525 cbradney 1049
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1050
 
1051
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1052
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1053
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
1525 cbradney 1056
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1057
 
1058
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1059
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1060
is used.
1061
</source>
1525 cbradney 1062
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1063
 
1064
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1065
hodinových ručiček je kladné.
1066
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1067
  </message>
1068
  <message>
1525 cbradney 1069
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1070
 
1071
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1072
</source>
1525 cbradney 1073
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1074
 
1075
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
1525 cbradney 1078
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1079
 
1080
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1081
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1082
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1083
belongs to a group, the whole group is moved.
1084
</source>
1525 cbradney 1085
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1086
 
1087
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1088
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1089
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1090
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1091
  </message>
1092
  <message>
1525 cbradney 1093
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1094
 
1095
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1096
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1097
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1098
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1099
given the currently selected item is used.
1100
</source>
1525 cbradney 1101
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1102
 
1103
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1104
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1105
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1106
  </message>
1107
  <message>
1525 cbradney 1108
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1109
 
1110
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1111
is not given the currently selected item is used.
1112
</source>
1525 cbradney 1113
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1114
 
1115
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1116
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
1525 cbradney 1119
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1120
 
1121
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1122
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1123
second selected Object and so on.
1124
</source>
1525 cbradney 1125
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1126
 
1127
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1128
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
1525 cbradney 1131
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1132
 
1133
Returns the number of selected objects.
1134
</source>
1525 cbradney 1135
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1136
 
1137
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1138
  </message>
1139
  <message>
1525 cbradney 1140
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1141
 
1142
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1143
</source>
1525 cbradney 1144
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1145
 
1146
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1147
  </message>
1148
  <message>
1525 cbradney 1149
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1150
 
1151
Deselects all objects in the whole document.
1152
</source>
1525 cbradney 1153
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1154
 
1155
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1156
  </message>
1157
  <message>
1525 cbradney 1158
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1159
 
1160
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1161
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1162
items are used.
1163
</source>
1525 cbradney 1164
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1165
 
1166
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1167
použijí se vybrané objekty.</translation>
1168
  </message>
1169
  <message>
1525 cbradney 1170
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1171
 
1172
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1173
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1174
 
1175
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1176
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1177
  </message>
1178
  <message>
1525 cbradney 1179
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1180
 
1181
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1182
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1183
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1184
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1185
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1186
 
1187
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1188
</source>
1525 cbradney 1189
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1190
 
1191
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1192
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1193
musí být větší než 0.
1194
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1195
 
1196
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1197
  </message>
1198
  <message>
1525 cbradney 1199
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1200
 
1201
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1202
not given the currently selected item is used.
1203
 
1204
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1205
</source>
1525 cbradney 1206
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1207
 
1208
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1209
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1210
 
1211
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1212
  </message>
1213
  <message>
1525 cbradney 1214
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1215
 
1216
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1217
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1218
means 100 %.
1219
 
1220
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1221
</source>
1525 cbradney 1222
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1223
 
1224
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1225
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1226
Číslo 1 znamená 100%.
1227
 
1228
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
1525 cbradney 1231
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1232
 
1525 cbradney 1233
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1234
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1235
if locked.
1236
</source>
1525 cbradney 1237
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1238
 
1239
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1240
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1241
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
1525 cbradney 1244
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1245
 
1246
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1247
currently selected item is used.
1248
</source>
1525 cbradney 1249
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1250
 
1251
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1252
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
1525 cbradney 1255
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1256
 
1257
Returns a list with the names of all available fonts.
1258
</source>
1525 cbradney 1259
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1260
 
1261
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1262
  </message>
1263
  <message>
1525 cbradney 1264
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1265
 
1525 cbradney 1266
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1267
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1268
</source>
1525 cbradney 1269
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1270
 
1271
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1272
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
1525 cbradney 1275
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1276
 
1277
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1278
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1279
 
1525 cbradney 1280
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1135 cbradney 1281
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1282
</source>
1525 cbradney 1283
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1284
 
1285
Vytvoří obrázkovou bitmapu s náhledem písma &quot;name&quot; s textem &quot;sample&quot;
1286
velikosti &quot;size&quot;. Obrázek je pak uložen jako &quot;filename&quot;. Vrátí true v případě
1287
úspěchu.
1288
 
1289
Může vyvolat výjimky NotFoundError (nenajde písmo) a ValueError (prázdné
1290
filename nebo sample).</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
1525 cbradney 1293
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1294
 
1295
Returns a list with the names of all defined layers.
1296
</source>
1525 cbradney 1297
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1298
 
1299
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1300
  </message>
1301
  <message>
1525 cbradney 1302
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1303
 
1304
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1305
 
1525 cbradney 1306
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1307
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1308
</source>
1525 cbradney 1309
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1310
 
1311
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1312
 
1313
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1314
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
1525 cbradney 1317
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1318
 
1319
Returns the name of the current active layer.
1320
</source>
1525 cbradney 1321
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1322
 
1323
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
1525 cbradney 1326
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1327
 
1328
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1329
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1330
 
1525 cbradney 1331
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1332
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1333
</source>
1525 cbradney 1334
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1335
 
1336
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1337
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1338
 
1339
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1340
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1525 cbradney 1343
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1344
 
1345
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1346
the layer is invisible.
1347
 
1525 cbradney 1348
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1349
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1350
</source>
1525 cbradney 1351
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1352
 
1353
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1354
false, bude vrstva neviditelná.
1355
 
1356
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1357
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1358
  </message>
1359
  <message>
1525 cbradney 1360
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1361
 
1362
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1363
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1364
 
1525 cbradney 1365
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1366
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1367
</source>
1525 cbradney 1368
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1369
 
1370
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1371
false, nebude vrstva tisknuta.
1372
 
1373
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1374
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
1525 cbradney 1377
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1378
 
1379
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1380
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1381
&quot;layer&quot; is invisible.
1382
 
1525 cbradney 1383
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1384
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1385
</source>
1525 cbradney 1386
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1387
 
1388
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo není. true znamená
1389
viditelná.
1390
 
1391
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1392
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1393
  </message>
1394
  <message>
1525 cbradney 1395
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1396
 
1397
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1398
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1399
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1400
 
1525 cbradney 1401
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1402
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1403
</source>
1525 cbradney 1404
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1405
 
1406
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo není. true znamená
1407
tisknutelná.
1408
 
1409
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1410
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1411
  </message>
1412
  <message>
1525 cbradney 1413
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1414
 
1525 cbradney 1415
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1416
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1417
 
1525 cbradney 1418
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1419
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1420
</source>
1525 cbradney 1421
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1422
 
1423
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1424
nebo vrstva neexistuje.
1425
 
1426
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1427
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1428
  </message>
1429
  <message>
1525 cbradney 1430
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1431
 
1432
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1433
 
1525 cbradney 1434
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1435
</source>
1525 cbradney 1436
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1437
 
1438
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1439
 
1440
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1441
  </message>
1442
  <message>
1525 cbradney 1443
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1444
 
1445
Returns a string with the -lang value.
1446
</source>
1525 cbradney 1447
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1448
 
1449
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1450
  </message>
1451
  <message>
1525 cbradney 1452
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1453
 
1454
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1455
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1456
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1457
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1458
is not given Scribus will create one for you.
1459
 
1525 cbradney 1460
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1461
</source>
1525 cbradney 1462
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1463
 
1464
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1465
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1466
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1467
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1468
 
1469
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1525 cbradney 1472
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1473
 
1474
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1475
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1476
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1477
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1478
create one for you.
1479
 
1525 cbradney 1480
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1481
</source>
1525 cbradney 1482
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1483
 
1484
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1485
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1486
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1487
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1488
 
1489
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1490
  </message>
1491
  <message>
1525 cbradney 1492
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1493
 
1494
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1495
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1496
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1497
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1498
given Scribus will create one for you.
1499
 
1525 cbradney 1500
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1501
</source>
1525 cbradney 1502
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1503
 
1504
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1505
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1506
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1507
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1508
 
1509
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
1525 cbradney 1512
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1513
 
1514
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1515
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1516
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1517
object because you need this name for further access to that object. If
1518
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1519
 
1525 cbradney 1520
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1521
</source>
1525 cbradney 1522
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1523
 
1524
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1525
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1526
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1527
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1528
 
1529
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1530
  </message>
1531
  <message>
1525 cbradney 1532
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1533
 
1534
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1535
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1536
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1537
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1538
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1539
Scribus will create one for you.
1540
 
1525 cbradney 1541
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1542
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1543
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1544
</source>
1525 cbradney 1545
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1546
 
1547
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1548
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1549
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1550
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1551
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1552
 
1553
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1554
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1555
  </message>
1556
  <message>
1525 cbradney 1557
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1558
 
1559
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1560
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1561
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1562
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1563
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1564
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1565
identifier for the object because you need this name for further access to that
1566
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1567
 
1525 cbradney 1568
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1569
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1570
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1571
</source>
1525 cbradney 1572
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1573
 
1574
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1575
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1576
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1577
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1578
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1579
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1580
bod jako první.
1581
 
1582
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1583
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
1525 cbradney 1586
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1587
 
1588
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1589
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1590
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1591
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1592
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1593
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1594
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1595
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1596
for you.
1597
 
1525 cbradney 1598
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1599
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1600
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1601
</source>
1525 cbradney 1602
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1603
 
1604
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1605
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1606
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1607
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1608
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1609
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1610
 
1611
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1612
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
1525 cbradney 1615
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1616
 
1617
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1618
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1619
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1620
unique identifier for the object because you need this name for further access
1621
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1622
 
1525 cbradney 1623
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1624
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1625
</source>
1525 cbradney 1626
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1627
 
1628
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1629
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1630
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1631
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1632
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1633
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1634
 
1635
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1636
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1637
  </message>
1638
  <message>
1525 cbradney 1639
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1640
 
1641
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1642
selected item is deleted.
1643
</source>
1525 cbradney 1644
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1645
 
1646
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1647
  </message>
1648
  <message>
1525 cbradney 1649
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1650
 
1651
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1652
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1653
is not passed, text flow is toggled.
1654
</source>
1525 cbradney 1655
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1656
 
1657
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1658
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1659
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1660
  </message>
1661
  <message>
1525 cbradney 1662
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1663
 
1664
Test if an object with specified name really exists in the document.
1665
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1666
returns True if there is something selected.
1667
</source>
1525 cbradney 1668
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1669
 
1670
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1671
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
1525 cbradney 1674
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1675
 
1676
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1677
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1678
</source>
1525 cbradney 1679
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1680
 
1681
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1682
použije vybraný objekt.</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
1525 cbradney 1685
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1686
 
1687
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1688
</source>
1525 cbradney 1689
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1690
 
1691
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1692
  </message>
1693
  <message>
1525 cbradney 1694
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1695
 
1696
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1697
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1698
</source>
1525 cbradney 1699
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1700
 
1701
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1702
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1703
  </message>
1704
  <message>
1525 cbradney 1705
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1706
 
1707
Redraws all pages.
1708
</source>
1525 cbradney 1709
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1710
  </message>
1711
  <message>
1525 cbradney 1712
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1713
 
1714
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1715
 
1716
May raise ScribusError if the save failed.
1717
</source>
1525 cbradney 1718
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1719
 
1720
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1721
  </message>
1722
  <message>
1525 cbradney 1723
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1724
 
1725
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1726
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1727
page number is.
1728
 
1729
May raise IndexError if the page number is out of range
1730
</source>
1525 cbradney 1731
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1732
 
1733
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1734
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1735
 
1736
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1737
  </message>
1738
  <message>
1525 cbradney 1739
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1740
 
1741
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1742
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1743
just sets the page that script commands will operates on.
1744
 
1745
May raise IndexError if the page number is out of range.
1746
</source>
1525 cbradney 1747
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1748
 
1749
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1750
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1751
příkazy).
1752
 
1753
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1754
  </message>
1755
  <message>
1525 cbradney 1756
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1757
 
1758
Returns the number of pages in the document.
1759
</source>
1525 cbradney 1760
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1761
  </message>
1762
  <message>
1525 cbradney 1763
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1764
 
1765
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1766
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1767
</source>
1525 cbradney 1768
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1769
 
1770
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1771
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
1525 cbradney 1774
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1775
 
1776
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1777
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1778
 
1779
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1780
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1781
</source>
1525 cbradney 1782
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1783
 
1784
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1785
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1786
Např.:
1787
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1788
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1525 cbradney 1791
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1792
 
1793
See getHGuides.
1794
</source>
1525 cbradney 1795
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1796
  </message>
1797
  <message>
1525 cbradney 1798
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1799
 
1800
See setHGuides.
1801
</source>
1525 cbradney 1802
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1803
  </message>
1804
  <message>
1525 cbradney 1805
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1806
 
1525 cbradney 1807
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1808
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1809
</source>
1525 cbradney 1810
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1811
 
1812
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
1813
a getPageMargins()</translation>
1814
  </message>
1815
  <message>
1525 cbradney 1816
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1817
 
1818
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1819
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1820
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1821
the page...
1822
</source>
1525 cbradney 1823
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1824
 
1825
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1826
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1827
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
1525 cbradney 1830
    <source>getPageMargins()
1135 cbradney 1831
 
1832
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1525 cbradney 1833
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1135 cbradney 1834
</source>
2137 cbradney 1835
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1135 cbradney 1836
 
1837
Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
1838
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
1839
  </message>
1840
  <message>
1525 cbradney 1841
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1842
 
1843
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1844
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1845
currently selected item is used.
1846
</source>
1525 cbradney 1847
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1848
 
1849
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1850
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1851
vybraný objekt.</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
1525 cbradney 1854
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1855
 
1856
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1857
is not given the currently selected item is used.
1858
</source>
1525 cbradney 1859
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1860
 
1861
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
1862
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
1525 cbradney 1865
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1866
 
1867
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1868
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1869
given the currently selected item is used.
1870
 
1871
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1872
</source>
1525 cbradney 1873
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1874
 
1875
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1876
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1877
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1878
 
1879
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
1525 cbradney 1882
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1883
 
1884
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1885
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1886
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1887
is used.
1888
 
1889
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1890
</source>
1525 cbradney 1891
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1892
 
1893
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1894
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1895
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1896
 
1897
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1898
  </message>
1899
  <message>
1525 cbradney 1900
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1901
 
1902
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1903
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1904
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1905
</source>
1525 cbradney 1906
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1907
 
1908
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1909
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1910
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1911
  </message>
1912
  <message>
1525 cbradney 1913
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1914
 
1915
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1916
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1917
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1918
</source>
1525 cbradney 1919
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1920
 
1921
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1922
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1923
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1924
  </message>
1925
  <message>
1525 cbradney 1926
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1927
 
1928
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1929
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1930
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1931
</source>
1525 cbradney 1932
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1933
 
1934
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1935
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1936
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1937
  </message>
1938
  <message>
1525 cbradney 1939
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1940
 
1941
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1942
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1943
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1944
Item is used.
1945
 
1946
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1947
</source>
1525 cbradney 1948
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1949
 
1950
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1951
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1952
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1953
 
1954
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
1525 cbradney 1957
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1958
 
1959
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1960
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1961
 
1962
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1963
</source>
1525 cbradney 1964
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1965
 
1966
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1967
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1968
 
1969
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
1525 cbradney 1972
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1973
 
1974
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1975
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1976
 
1525 cbradney 1977
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1978
</source>
1525 cbradney 1979
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1980
 
1981
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1982
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1983
 
1984
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
1525 cbradney 1987
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1988
 
1989
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1990
new progress bar use. See progressSet.
1991
</source>
1525 cbradney 1992
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1993
 
1994
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1995
  </message>
1996
  <message>
1525 cbradney 1997
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1998
 
1525 cbradney 1999
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2000
See progressSet.
2001
</source>
1525 cbradney 2002
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 2003
 
2004
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
2005
  </message>
2006
  <message>
1525 cbradney 2007
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2008
 
2009
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2010
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2011
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2012
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2013
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2014
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 2015
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2016
</source>
1525 cbradney 2017
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2018
 
2019
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
2020
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
2021
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
2022
Qt</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
1525 cbradney 2025
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2026
 
2027
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2028
</source>
1525 cbradney 2029
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 2030
  </message>
2031
  <message>
1525 cbradney 2032
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2033
 
1525 cbradney 2034
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2035
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2036
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2037
</source>
1525 cbradney 2038
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2039
 
2040
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
2041
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
2042
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
2043
  </message>
2044
  <message>
1525 cbradney 2045
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2046
 
2047
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2048
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2049
the range from 0 to 255.
2050
 
2051
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2052
</source>
3064 cbradney 2053
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2054
 
2055
Vytvoří novou barvu &quot;name&quot;. Barva je definována čtyřmi složkami modelu CMYK.
1525 cbradney 2056
Každá složka musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 2057
 
2058
Může vyvolat výjimku ValueError, v případě chybného jména barvy.</translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
1525 cbradney 2061
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2062
 
2063
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2064
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2065
selected item is used.
2066
</source>
3064 cbradney 2067
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2068
 
2069
Vrátí poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen
2070
v bodech. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
1525 cbradney 2073
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2074
 
2075
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2076
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2077
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1525 cbradney 2078
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2079
</source>
3064 cbradney 2080
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2081
 
2082
Vrátí (x, y) tuple s pozicí objektu &quot;name&quot;.
2083
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2084
Pozice je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT*.</translation>
2085
  </message>
2086
  <message>
1525 cbradney 2087
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2088
 
2089
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2090
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2091
selected item is used.
2092
</source>
3064 cbradney 2093
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2094
 
2095
Nastaví otočení objektu &quot;name&quot; na &quot;rot&quot;. Kladné hodnoty znamenají
2096
otočení po směru hodinových ručiček.
2097
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2098
  </message>
1525 cbradney 2099
  <message>
2100
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2101
 
2102
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2103
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2104
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2105
 
2106
May raise WrongFrameTypeError.
2107
</source>
2137 cbradney 2108
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2109
 
2110
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2111
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2112
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2113
 
2114
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2115
  </message>
2116
  <message>
2137 cbradney 2117
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2118
 
2137 cbradney 2119
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2120
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2121
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2122
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2123
 
2137 cbradney 2124
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2125
</source>
3064 cbradney 2126
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2137 cbradney 2127
 
2128
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2129
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2130
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2131
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2132
 
2133
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.</translation>
1525 cbradney 2134
  </message>
2135
  <message>
2137 cbradney 2136
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2137
 
2138
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2139
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2140
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2141
for the macro.
2142
</source>
3064 cbradney 2143
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2137 cbradney 2144
 
2145
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2146
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2147
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2148
for the macro.</translation>
2149
  </message>
2150
  <message>
1525 cbradney 2151
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2152
 
2153
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2154
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2155
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2156
 
2157
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2158
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2159
</source>
2137 cbradney 2160
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2161
 
2162
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2163
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2164
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2165
 
2166
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2167
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2171
 
2172
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2137 cbradney 2173
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2174
space. If no document is open, returns the value of the named color
2175
from the default document colors.
2176
 
2177
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2178
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2179
</source>
3064 cbradney 2180
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2181
 
2137 cbradney 2182
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2183
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
2184
space. If no document is open, returns the value of the named color
2185
from the default document colors.
1525 cbradney 2186
 
2137 cbradney 2187
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2188
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
1525 cbradney 2189
  </message>
2190
  <message>
2137 cbradney 2191
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2192
 
2137 cbradney 2193
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2194
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2195
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2196
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2197
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2198
 
2199
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2200
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2201
</source>
2137 cbradney 2202
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2203
 
2137 cbradney 2204
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2205
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2206
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2207
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2208
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2209
 
2210
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2211
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2212
  </message>
2213
  <message>
2137 cbradney 2214
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2215
 
2137 cbradney 2216
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2217
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2218
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2219
 
2137 cbradney 2220
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2221
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2222
</source>
3064 cbradney 2223
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2224
 
2137 cbradney 2225
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2226
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2227
&quot;layer&quot; is invisible.
2228
 
2229
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2230
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2231
  </message>
2232
  <message>
2137 cbradney 2233
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2234
 
2137 cbradney 2235
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2236
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2237
 
2137 cbradney 2238
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2239
</source>
2240
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2241
 
2137 cbradney 2242
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2243
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2244
 
2137 cbradney 2245
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2246
  </message>
2247
  <message>
2137 cbradney 2248
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2249
 
2137 cbradney 2250
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2251
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2252
 
2137 cbradney 2253
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2254
</source>
2137 cbradney 2255
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2256
 
2137 cbradney 2257
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2258
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2259
 
2137 cbradney 2260
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2261
  </message>
2262
  <message>
2137 cbradney 2263
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2264
 
2137 cbradney 2265
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2266
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2267
</source>
2137 cbradney 2268
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2269
 
2137 cbradney 2270
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2271
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2272
  </message>
2273
  <message>
2137 cbradney 2274
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2275
 
2137 cbradney 2276
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2277
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2278
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2279
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2280
 
2137 cbradney 2281
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2282
</source>
3064 cbradney 2283
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2284
 
2137 cbradney 2285
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2286
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2287
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2288
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2289
 
2137 cbradney 2290
May throw IndexError for an insertion out of bounds.</translation>
1525 cbradney 2291
  </message>
3064 cbradney 2292
  <message>
2293
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2294
 
2295
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2296
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2297
space. If no document is open, returns the value of the named color
2298
from the default document colors.
2299
 
2300
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2301
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2302
</source>
2303
    <translation type="unfinished"></translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2307
 
2308
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2309
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2310
the range from 0 to 255.
2311
 
2312
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2313
</source>
2314
    <translation type="unfinished"></translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2318
 
2319
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2320
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2321
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2322
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2323
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2324
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2325
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2326
opional parameters is False.
2327
 
2328
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2329
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2330
 
2331
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2332
 
2333
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2334
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2335
</source>
2336
    <translation type="unfinished"></translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
2339
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2340
 
2341
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2342
style name or None when user cancels the dialog.
2343
</source>
2344
    <translation type="unfinished"></translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
2347
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2348
 
2349
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2350
</source>
2351
    <translation type="unfinished"></translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2355
 
2356
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2357
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2358
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2359
</source>
2360
    <translation type="unfinished"></translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2364
 
2365
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2366
for details of arguments.
2367
 
2368
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2369
</source>
2370
    <translation type="unfinished"></translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
2373
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2374
 
2375
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2376
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2377
by parent classes as well.
2378
</source>
2379
    <translation type="unfinished"></translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>getProperty(object, property)
2383
 
2384
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2385
 
2386
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2387
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2388
C++ QObject instance.
2389
 
2390
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2391
to look up on `object&apos;.
2392
 
2393
The return value varies depending on the type of the property.
2394
</source>
2395
    <translation type="unfinished"></translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
2398
    <source>setProperty(object, property, value)
2399
 
2400
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2401
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2402
also be raised if the underlying setter fails.
2403
 
2404
See getProperty() for more information.
2405
</source>
2406
    <translation type="unfinished"></translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2410
 
2411
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2412
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2413
search recursively through children, grandchildren, etc.
2414
 
2415
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2416
</source>
2417
    <translation type="unfinished"></translation>
2418
  </message>
2419
  <message>
2420
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2421
 
2422
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2423
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2424
search recursively through children, grandchildren, etc.
2425
</source>
2426
    <translation type="unfinished"></translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2430
 
2431
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2432
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2433
selected item is used.
2434
</source>
2435
    <translation type="unfinished"></translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
2438
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2439
 
2440
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2441
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2442
&quot;layer&quot; is invisible.
2443
 
2444
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2445
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2446
</source>
2447
    <translation type="unfinished"></translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
2450
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2451
 
2452
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2453
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2454
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2455
not given the currently selected Item is used.
2456
 
2457
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2458
</source>
2459
    <translation type="unfinished"></translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
2462
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2463
 
2464
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2465
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2466
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2467
 
2468
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2469
</source>
2470
    <translation type="unfinished"></translation>
2471
  </message>
3824 cbradney 2472
  <message>
2473
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2474
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2475
 
2476
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2477
 
2478
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2479
following meaning:
2480
 
2481
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2482
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2483
 
2484
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2485
  margins
2486
 
2487
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2488
 
2489
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2490
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2491
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2492
 
2493
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2494
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2495
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2496
 
2497
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2498
 
2499
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2500
 
2501
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2502
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2503
is not in points, make sure to account for this.
2504
 
2505
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2506
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2507
</source>
2508
    <translation type="unfinished"></translation>
2509
  </message>
1525 cbradney 2510
</context>
2511
<context>
178 Franz 2512
  <name>About</name>
2513
  <message>
1525 cbradney 2514
    <source>%1. %2 %3 </source>
2137 cbradney 2515
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
178 Franz 2516
  </message>
2517
  <message>
1525 cbradney 2518
    <source>Scribus Version %1
178 Franz 2519
%2 %3</source>
3064 cbradney 2520
    <translation type="obsolete">Scribus ver. %1(new line)
178 Franz 2521
%2 %3</translation>
2522
  </message>
2523
  <message>
1525 cbradney 2524
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2525
    <translation type="obsolete">Build=ID:</translation>
178 Franz 2526
  </message>
2527
  <message>
1525 cbradney 2528
    <source>Contributions from:</source>
2529
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2530
  </message>
2531
  <message>
1525 cbradney 2532
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2533
    <translation type="obsolete">Windows verze:</translation>
178 Franz 2534
  </message>
2535
  <message>
1525 cbradney 2536
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2537
    <translation type="obsolete">Německy:</translation>
178 Franz 2538
  </message>
2539
  <message>
1525 cbradney 2540
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2541
    <translation type="obsolete">Francouzsky:</translation>
178 Franz 2542
  </message>
2543
  <message>
1525 cbradney 2544
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2545
    <translation type="obsolete">Italsky:</translation>
178 Franz 2546
  </message>
2547
  <message>
1525 cbradney 2548
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2549
    <translation type="obsolete">Maďarsky:</translation>
178 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
1525 cbradney 2552
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2553
    <translation type="obsolete">Ukrajinsky:</translation>
178 Franz 2554
  </message>
2555
  <message>
1525 cbradney 2556
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2557
    <translation type="obsolete">Bulharsky:</translation>
178 Franz 2558
  </message>
2559
  <message>
1525 cbradney 2560
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2561
    <translation type="obsolete">Galsky:</translation>
178 Franz 2562
  </message>
2563
  <message>
1525 cbradney 2564
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2565
    <translation type="obsolete">Turecky:</translation>
178 Franz 2566
  </message>
2567
  <message>
1525 cbradney 2568
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2569
    <translation type="obsolete">Litevsky:</translation>
178 Franz 2570
  </message>
2571
  <message>
1525 cbradney 2572
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2573
    <translation type="obsolete">Polsky:</translation>
178 Franz 2574
  </message>
2575
  <message>
1525 cbradney 2576
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2577
    <translation type="obsolete">Česky:</translation>
178 Franz 2578
  </message>
2579
  <message>
1525 cbradney 2580
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2581
    <translation type="obsolete">Slovensky:</translation>
178 Franz 2582
  </message>
2583
  <message>
1525 cbradney 2584
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2585
    <translation type="obsolete">Dánsky:</translation>
178 Franz 2586
  </message>
2587
  <message>
1525 cbradney 2588
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2589
    <translation type="obsolete">Norsky:</translation>
178 Franz 2590
  </message>
2591
  <message>
1525 cbradney 2592
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2593
    <translation type="obsolete">Velšsky:</translation>
178 Franz 2594
  </message>
2595
  <message>
1525 cbradney 2596
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2597
    <translation type="obsolete">Rusky:</translation>
178 Franz 2598
  </message>
2599
  <message>
1525 cbradney 2600
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2601
    <translation type="obsolete">Brazilsky:</translation>
178 Franz 2602
  </message>
2603
  <message>
1525 cbradney 2604
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2605
    <translation type="obsolete">Finsky:</translation>
178 Franz 2606
  </message>
2607
  <message>
1525 cbradney 2608
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2609
    <translation type="obsolete">Baskitsky:</translation>
274 Franz 2610
  </message>
281 Franz 2611
  <message>
1525 cbradney 2612
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2613
    <translation type="obsolete">Slovinsky:</translation>
281 Franz 2614
  </message>
293 Franz 2615
  <message>
1525 cbradney 2616
    <source>&amp;About</source>
2617
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2618
  </message>
2619
  <message>
1525 cbradney 2620
    <source>A&amp;uthors</source>
2621
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2622
  </message>
2623
  <message>
1525 cbradney 2624
    <source>&amp;Translations</source>
2625
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 2626
  </message>
2627
  <message>
1525 cbradney 2628
    <source>&amp;Online</source>
2629
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2630
  </message>
2631
  <message>
1525 cbradney 2632
    <source>&amp;Close</source>
2633
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 2634
  </message>
418 Franz 2635
  <message>
1525 cbradney 2636
    <source>Development Team:</source>
2637
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 2638
  </message>
2639
  <message>
1525 cbradney 2640
    <source>Official Documentation:</source>
2641
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 2642
  </message>
2643
  <message>
1525 cbradney 2644
    <source>Other Documentation:</source>
2645
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 2646
  </message>
2647
  <message>
1525 cbradney 2648
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2649
    <translation type="obsolete">Britská angličtina:</translation>
418 Franz 2650
  </message>
2651
  <message>
1525 cbradney 2652
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2653
    <translation type="obsolete">Švédsky:</translation>
418 Franz 2654
  </message>
2655
  <message>
1525 cbradney 2656
    <source>Homepage</source>
2657
    <translation>Webová stránky</translation>
418 Franz 2658
  </message>
2659
  <message>
1525 cbradney 2660
    <source>Online Reference</source>
2661
    <translation>On-line reference</translation>
418 Franz 2662
  </message>
2663
  <message>
1525 cbradney 2664
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2665
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 2666
  </message>
2667
  <message>
1525 cbradney 2668
    <source>Mailing List</source>
2669
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 2670
  </message>
454 fschmid 2671
  <message>
1525 cbradney 2672
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2673
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 2674
  </message>
2675
  <message>
1525 cbradney 2676
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2677
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2678
  </message>
2679
  <message>
1525 cbradney 2680
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2681
    <translation type="obsolete">Korejsky:</translation>
454 fschmid 2682
  </message>
2683
  <message>
1525 cbradney 2684
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2685
    <translation type="obsolete">Srbsky:</translation>
454 fschmid 2686
  </message>
2687
  <message>
1525 cbradney 2688
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2689
    <translation type="obsolete">Španělsky:</translation>
454 fschmid 2690
  </message>
2691
  <message>
1525 cbradney 2692
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2693
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 2694
  </message>
2695
  <message>
1525 cbradney 2696
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2697
    <translation type="obsolete">Katalánsky:</translation>
454 fschmid 2698
  </message>
769 cbradney 2699
  <message>
1525 cbradney 2700
    <source>About Scribus %1</source>
2701
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2702
  </message>
776 fschmid 2703
  <message>
1525 cbradney 2704
    <source>This panel shows the version, build date and
776 fschmid 2705
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2706
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2707
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2708
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
1135 cbradney 2709
a knihovny v něm použité.
2710
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
2711
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
776 fschmid 2712
  </message>
1525 cbradney 2713
  <message>
2137 cbradney 2714
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2715
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 2719
    <translation type="obsolete">Afrikánsky:</translation>
1525 cbradney 2720
  </message>
2721
  <message>
2137 cbradney 2722
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2723
    <translation type="obsolete">Portugalština (Braz.):</translation>
1525 cbradney 2724
  </message>
3064 cbradney 2725
  <message>
3824 cbradney 2726
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3064 cbradney 2727
    <translation type="unfinished"></translation>
2728
  </message>
2729
  <message>
3824 cbradney 2730
    <source>Windows Port:</source>
3064 cbradney 2731
    <translation type="unfinished"></translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
3824 cbradney 2734
    <source>Wiki</source>
3064 cbradney 2735
    <translation type="unfinished"></translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
3824 cbradney 2738
    <source>November</source>
3064 cbradney 2739
    <translation type="unfinished"></translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
3824 cbradney 2742
    <source>%1 %2 %3</source>
3064 cbradney 2743
    <translation type="unfinished"></translation>
2744
  </message>
2745
  <message>
3824 cbradney 2746
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3064 cbradney 2747
    <translation type="unfinished"></translation>
2748
  </message>
2749
  <message>
3824 cbradney 2750
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
3064 cbradney 2751
    <translation type="unfinished"></translation>
2752
  </message>
3824 cbradney 2753
  <message>
2754
    <source>No Ghostscript version available</source>
2755
    <translation type="unfinished"></translation>
2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
2759
    <translation type="unfinished"></translation>
2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>Build ID:</source>
2763
    <translation type="unfinished"></translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2767
    <translation type="unfinished"></translation>
2768
  </message>
1525 cbradney 2769
</context>
2770
<context>
3278 cbradney 2771
  <name>AboutPlugins</name>
2772
  <message>
2773
    <source>Yes</source>
2774
    <translation type="unfinished">Ano</translation>
2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>No</source>
2778
    <translation type="unfinished">Ne</translation>
2779
  </message>
2780
</context>
2781
<context>
2782
  <name>AboutPluginsBase</name>
2783
  <message>
2784
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
2785
    <translation type="unfinished"></translation>
2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>File Name:</source>
2789
    <translation type="unfinished"></translation>
2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <source>Version:</source>
2793
    <translation type="unfinished"></translation>
2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>Enabled:</source>
2797
    <translation type="unfinished"></translation>
2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <source>Release Date:</source>
2801
    <translation type="unfinished"></translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>Copyright:</source>
2805
    <translation type="unfinished"></translation>
2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>Author(s):</source>
2809
    <translation type="unfinished"></translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>Description:</source>
2813
    <translation type="unfinished"></translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>License:</source>
2817
    <translation type="unfinished"></translation>
2818
  </message>
2819
  <message>
2820
    <source>&amp;Close</source>
2821
    <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>Alt+C</source>
2825
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
2826
  </message>
2827
</context>
2828
<context>
3064 cbradney 2829
  <name>ActionManager</name>
2830
  <message>
2831
    <source>&amp;New</source>
2832
    <translation type="unfinished"></translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>&amp;Open...</source>
2836
    <translation type="unfinished">&amp;Otevřít...</translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>&amp;Close</source>
2840
    <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>&amp;Save</source>
2844
    <translation type="unfinished">&amp;Uložit</translation>
2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>Save &amp;As...</source>
2848
    <translation type="unfinished">Uložit j&amp;ako...</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2852
    <translation type="unfinished">Návrat k u&amp;loženému</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2856
    <translation type="unfinished">Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>Get Text...</source>
2860
    <translation type="unfinished">Vložit text...</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>Append &amp;Text...</source>
2864
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit text...</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>Get Image...</source>
2868
    <translation type="unfinished"></translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>Save &amp;Text...</source>
2872
    <translation type="unfinished">Uložit &amp;text...</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2876
    <translation type="unfinished">Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2880
    <translation type="unfinished">Uložit jako P&amp;DF...</translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
2883
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2884
    <translation type="unfinished">Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
2887
    <source>&amp;Print...</source>
2888
    <translation type="unfinished">&amp;Tisk...</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>&amp;Quit</source>
2892
    <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source>&amp;Undo</source>
2896
    <translation type="unfinished">&amp;Zpět</translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <source>&amp;Redo</source>
2900
    <translation type="unfinished">&amp;Vpřed</translation>
2901
  </message>
2902
  <message>
2903
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2904
    <translation type="unfinished"></translation>
2905
  </message>
2906
  <message>
2907
    <source>Cu&amp;t</source>
2908
    <translation type="unfinished">Vyjmou&amp;t</translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <source>&amp;Copy</source>
2912
    <translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <source>&amp;Paste</source>
2916
    <translation type="unfinished">&amp;Vložit</translation>
2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>C&amp;lear Contents</source>
2920
    <translation type="unfinished">V&amp;ymazat obsah</translation>
2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>Select &amp;All</source>
2924
    <translation type="unfinished">Vybr&amp;at vše</translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>&amp;Deselect All</source>
2928
    <translation type="unfinished"></translation>
2929
  </message>
2930
  <message>
2931
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
2932
    <translation type="unfinished">&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <source>Edit Image...</source>
2936
    <translation type="unfinished"></translation>
2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <source>C&amp;olors...</source>
2940
    <translation type="unfinished">&amp;Barvy...</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2944
    <translation type="unfinished">&amp;Styly odstavce...</translation>
2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>&amp;Line Styles...</source>
2948
    <translation type="unfinished">Styly ča&amp;r...</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2952
    <translation type="unfinished"></translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 2956
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripty...</translation>
3064 cbradney 2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>P&amp;references...</source>
2960
    <translation type="unfinished">N&amp;astavení...</translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>%1 pt</source>
2964
    <translation type="unfinished"></translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>&amp;Other...</source>
2968
    <translation type="unfinished">&amp;Jiný...</translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>&amp;Left</source>
2972
    <translation type="unfinished">V&amp;levo</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>&amp;Center</source>
2976
    <translation type="unfinished">Na &amp;střed</translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>&amp;Right</source>
2980
    <translation type="unfinished">V&amp;pravo</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>&amp;Block</source>
2984
    <translation type="unfinished">Do &amp;bloku</translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>&amp;Forced</source>
2988
    <translation type="unfinished">&amp;Vynucené</translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>&amp;%1 %</source>
2992
    <translation type="unfinished"></translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>&amp;Normal</source>
2996
    <translation type="unfinished"></translation>
2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>&amp;Underline</source>
3000
    <translation type="unfinished">Po&amp;dtržené</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>Underline &amp;Words</source>
3004
    <translation type="unfinished"></translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>&amp;Strike Through</source>
3008
    <translation type="unfinished"></translation>
3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>&amp;All Caps</source>
3012
    <translation type="unfinished"></translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>Small &amp;Caps</source>
3016
    <translation type="unfinished"></translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>Su&amp;perscript</source>
3020
    <translation type="unfinished"></translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>Su&amp;bscript</source>
3024
    <translation type="unfinished"></translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>&amp;Outline</source>
3028
    <translation type="unfinished">&amp;Obrysy</translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>S&amp;hadow</source>
3032
    <translation type="unfinished"></translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>&amp;Image Effects</source>
3036
    <translation type="unfinished"></translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3040
    <translation type="unfinished">&amp;Tabelátory...</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>D&amp;uplicate</source>
3044
    <translation type="unfinished">&amp;Duplikovat</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3048
    <translation type="unfinished">&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>&amp;Delete</source>
3052
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>&amp;Group</source>
3056
    <translation type="unfinished">&amp;Seskupit</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>&amp;Ungroup</source>
3060
    <translation type="unfinished">&amp;Zrušit seskupení</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Is &amp;Locked</source>
3064
    <translation type="unfinished"></translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3068
    <translation type="unfinished"></translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3072
    <translation type="unfinished"></translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3076
    <translation type="unfinished"></translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>&amp;Lower</source>
3080
    <translation type="unfinished">Dát o &amp;vrstvu níž</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>&amp;Raise</source>
3084
    <translation type="unfinished">Dát o v&amp;rstvu výš</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3088
    <translation type="unfinished">&amp;Poslat do zápisníku</translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>&amp;Attributes...</source>
3092
    <translation type="unfinished"></translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3096
    <translation type="unfinished">Vi&amp;ditelný obrázek</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>&amp;Update Image</source>
3100
    <translation type="unfinished"></translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3104
    <translation type="unfinished"></translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>Extended Image Properties</source>
3108
    <translation type="unfinished"></translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3112
    <translation type="unfinished"></translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3116
    <translation type="unfinished"></translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3120
    <translation type="unfinished"></translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3124
    <translation type="unfinished">Je PDF &amp;záložkou</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3128
    <translation type="unfinished">Je PDF &amp;anotací</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3132
    <translation type="unfinished">Vlast&amp;nosti anotace</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3136
    <translation type="unfinished">Vlastnosti &amp;pole</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3140
    <translation type="unfinished">Upravit &amp;obrys...</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3144
    <translation type="unfinished">Připojit &amp;text ke křivce</translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3148
    <translation type="unfinished">&amp;Odpojit text od křivky</translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3152
    <translation type="unfinished">&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3156
    <translation type="unfinished">&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3160
    <translation type="unfinished">&amp;Beziérova křivka</translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>&amp;Image Frame</source>
3164
    <translation type="unfinished"></translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>&amp;Outlines</source>
3168
    <translation type="unfinished">O&amp;brysy</translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>&amp;Polygon</source>
3172
    <translation type="unfinished"></translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>&amp;Text Frame</source>
3176
    <translation type="unfinished">&amp;Textový rám</translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
3179
    <source>&amp;Glyph...</source>
3180
    <translation type="unfinished"></translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>Sample Text</source>
3184
    <translation type="unfinished"></translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>&amp;Insert...</source>
3188
    <translation type="unfinished">&amp;Vložit...</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>Im&amp;port...</source>
3192
    <translation type="unfinished"></translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>&amp;Delete...</source>
3196
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat...</translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>&amp;Copy...</source>
3200
    <translation type="unfinished"></translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>&amp;Move...</source>
3204
    <translation type="unfinished">&amp;Přesunout...</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3208
    <translation type="unfinished"></translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3212
    <translation type="unfinished">O&amp;vládání vodítek...</translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Manage Page Properties...</source>
3216
    <translation type="unfinished"></translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <source>&amp;Fit in window</source>
3220
    <translation type="unfinished"></translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>&amp;50%</source>
3224
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
3227
    <source>&amp;75%</source>
3228
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>&amp;100%</source>
3232
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>&amp;200%</source>
3236
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3240
    <translation type="unfinished">M&amp;iniatury</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>Show &amp;Margins</source>
3244
    <translation type="unfinished">Zobrazit o&amp;kraje</translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>Show &amp;Frames</source>
3248
    <translation type="unfinished">Zobrazit &amp;rámy</translation>
3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>Show &amp;Images</source>
3252
    <translation type="unfinished">Zobrazit &amp;obrázky</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>Show &amp;Grid</source>
3256
    <translation type="unfinished">Ukázat &amp;mřížku</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>Show G&amp;uides</source>
3260
    <translation type="unfinished">Zobrazit &amp;vodítka</translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3264
    <translation type="unfinished">&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3268
    <translation type="unfinished"></translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Show Control Characters</source>
3272
    <translation type="unfinished"></translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Rulers relative to Page</source>
3276
    <translation type="unfinished"></translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3280
    <translation type="unfinished">M&amp;agnetická mřížka</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3284
    <translation type="unfinished"></translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>&amp;Properties</source>
3288
    <translation type="unfinished">&amp;Vlastnosti</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3292
    <translation type="unfinished">&amp;Zápisník</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>&amp;Layers</source>
3296
    <translation type="unfinished">V&amp;rstvy</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3300
    <translation type="unfinished"></translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3304
    <translation type="unfinished">&amp;Záložky</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>&amp;Measurements</source>
3308
    <translation type="unfinished"></translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>Action &amp;History</source>
3312
    <translation type="unfinished"></translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3316
    <translation type="unfinished"></translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3320
    <translation type="unfinished"></translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>&amp;Tools</source>
3324
    <translation type="unfinished">&amp;Nástroje</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3328
    <translation type="unfinished">P&amp;DF nástroje</translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>Select Item</source>
3332
    <translation type="unfinished"></translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>T&amp;able</source>
3336
    <translation type="unfinished"></translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>&amp;Shape</source>
3340
    <translation type="unfinished">&amp;Tvar</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>&amp;Line</source>
3344
    <translation type="unfinished">Čá&amp;ra</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3348
    <translation type="unfinished"></translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>Rotate Item</source>
3352
    <translation type="unfinished">Otočit položku</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Zoom in or out</source>
3356
    <translation type="unfinished">Zvětšit nebo zmenšit</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Zoom in</source>
3360
    <translation type="unfinished"></translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Zoom out</source>
3364
    <translation type="unfinished"></translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3368
    <translation type="unfinished">Upravit obsah rámu</translation>
3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Edit Text...</source>
3372
    <translation type="unfinished">Editovat text...</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Link Text Frames</source>
3376
    <translation type="unfinished">Vytvořit řetězení textu</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Unlink Text Frames</source>
3380
    <translation type="unfinished">Přerušit řetězení textu</translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3384
    <translation type="unfinished"></translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Copy Item Properties</source>
3388
    <translation type="unfinished"></translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3392
    <translation type="unfinished">Editace textu</translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Insert Text Frame</source>
3396
    <translation type="unfinished">Vložit textový rámec</translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Insert Image Frame</source>
3400
    <translation type="unfinished"></translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>Insert Table</source>
3404
    <translation type="unfinished">Vložit tabulku</translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>Insert Shape</source>
3408
    <translation type="unfinished"></translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Insert Polygon</source>
3412
    <translation type="unfinished"></translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>Insert Line</source>
3416
    <translation type="unfinished"></translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3420
    <translation type="unfinished"></translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>Insert Freehand Line</source>
3424
    <translation type="unfinished">Vložit čáru kreslenou volnou rukou</translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3428
    <translation type="unfinished">Správa &amp;obrázků</translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3432
    <translation type="unfinished">&amp;Dělení slov v textu</translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>Dehyphenate Text</source>
3436
    <translation type="unfinished"></translation>
3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3440
    <translation type="unfinished"></translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>&amp;About Scribus</source>
3444
    <translation type="unfinished">&amp;O Scribusu</translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>About &amp;Qt</source>
3448
    <translation type="unfinished">O &amp;Qt</translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3452
    <translation type="unfinished">&amp;Tipy pro nástroje</translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3456
    <translation type="unfinished">Scribus &amp;manuál...</translation>
3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3460
    <translation type="unfinished"></translation>
3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>Non Breaking Dash</source>
3464
    <translation type="unfinished"></translation>
3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3468
    <translation type="unfinished"></translation>
3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>Page &amp;Number</source>
3472
    <translation type="unfinished"></translation>
3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>New Line</source>
3476
    <translation type="unfinished"></translation>
3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>Frame Break</source>
3480
    <translation type="unfinished"></translation>
3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>Column Break</source>
3484
    <translation type="unfinished"></translation>
3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source>Copyright</source>
3488
    <translation type="unfinished"></translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Registered Trademark</source>
3492
    <translation type="unfinished"></translation>
3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>Trademark</source>
3496
    <translation type="unfinished"></translation>
3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>Bullet</source>
3500
    <translation type="unfinished"></translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Em Dash</source>
3504
    <translation type="unfinished"></translation>
3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>En Dash</source>
3508
    <translation type="unfinished"></translation>
3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>Figure Dash</source>
3512
    <translation type="unfinished"></translation>
3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>Quotation Dash</source>
3516
    <translation type="unfinished"></translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Apostrophe</source>
3520
    <translation type="unfinished"></translation>
3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Straight Double</source>
3524
    <translation type="unfinished"></translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>Single Left</source>
3528
    <translation type="unfinished"></translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Single Right</source>
3532
    <translation type="unfinished"></translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>Double Left</source>
3536
    <translation type="unfinished"></translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Double Right</source>
3540
    <translation type="unfinished"></translation>
3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>Single Reversed</source>
3544
    <translation type="unfinished"></translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>Double Reversed</source>
3548
    <translation type="unfinished"></translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>Single Left Guillemet</source>
3552
    <translation type="unfinished"></translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>Single Right Guillemet</source>
3556
    <translation type="unfinished"></translation>
3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>Double Left Guillemet</source>
3560
    <translation type="unfinished"></translation>
3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>Double Right Guillemet</source>
3564
    <translation type="unfinished"></translation>
3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>Low Single Comma</source>
3568
    <translation type="unfinished"></translation>
3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>Low Double Comma</source>
3572
    <translation type="unfinished"></translation>
3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>CJK Single Left</source>
3576
    <translation type="unfinished"></translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>CJK Single Right</source>
3580
    <translation type="unfinished"></translation>
3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>CJK Double Left</source>
3584
    <translation type="unfinished"></translation>
3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>CJK Double Right</source>
3588
    <translation type="unfinished"></translation>
3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>Toggle Palettes</source>
3592
    <translation type="unfinished"></translation>
3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Toggle Guides</source>
3596
    <translation type="unfinished"></translation>
3597
  </message>
3278 cbradney 3598
  <message>
3599
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3600
    <translation type="unfinished">Ukázka pře&amp;d tiskem</translation>
3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3604
    <translation type="unfinished"></translation>
3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>Convert to Master Page...</source>
3608
    <translation type="unfinished"></translation>
3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>&amp;Cascade</source>
3612
    <translation type="unfinished">&amp;Kaskáda</translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>&amp;Tile</source>
3616
    <translation type="unfinished">&amp;Dlaždice</translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3620
    <translation type="unfinished"></translation>
3621
  </message>
3824 cbradney 3622
  <message>
3623
    <source>More Info...</source>
3624
    <translation type="unfinished"></translation>
3625
  </message>
3064 cbradney 3626
</context>
3627
<context>
178 Franz 3628
  <name>AdvOptions</name>
3629
  <message>
1525 cbradney 3630
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 3631
    <translation type="obsolete">Pokročilé možnosti</translation>
178 Franz 3632
  </message>
3633
  <message>
1525 cbradney 3634
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 3635
    <translation type="obsolete">Vytvoří PostScript Level 3</translation>
310 Franz 3636
  </message>
3637
  <message>
1525 cbradney 3638
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 3639
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3640
    <translation type="obsolete">Vytviří PostScript Level 2.
329 Franz 3641
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
310 Franz 3642
  </message>
3643
  <message>
1525 cbradney 3644
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 3645
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3646
    <translation type="obsolete">Vytviří PostScript Level 1.
329 Franz 3647
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
310 Franz 3648
  </message>
351 Franz 3649
  <message>
1525 cbradney 3650
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 3651
    <translation type="obsolete">Zrcadlit stranu(y) &amp;horizontálně</translation>
351 Franz 3652
  </message>
3653
  <message>
1525 cbradney 3654
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 3655
    <translation type="obsolete">Zrcadlit stranu(y) &amp;vertikálně</translation>
351 Franz 3656
  </message>
3657
  <message>
1525 cbradney 3658
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 3659
    <translation type="obsolete">Aplikovat &amp;ICC profily</translation>
351 Franz 3660
  </message>
3661
  <message>
1525 cbradney 3662
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 3663
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 3664
  </message>
3665
  <message>
1525 cbradney 3666
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 3667
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 3668
  </message>
3669
  <message>
1525 cbradney 3670
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 3671
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 3672
  </message>
3673
  <message>
1525 cbradney 3674
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3675
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
351 Franz 3676
  </message>
3677
  <message>
1525 cbradney 3678
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3679
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
351 Franz 3680
  </message>
364 Franz 3681
  <message>
1525 cbradney 3682
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 3683
    <translation type="obsolete">Aplikovat tzv. &amp;Under Color Removal</translation>
364 Franz 3684
  </message>
3685
  <message>
1525 cbradney 3686
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 3687
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3688
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3689
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3690
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3691