Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3824 | Rev 4141 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1525 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
1525 cbradney 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1525 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
14
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
15
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
16
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
1525 cbradney 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1525 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
27
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
1525 cbradney 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
1525 cbradney 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
39
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
40
pokud je dokument vytvořen.</translation>
41
  </message>
42
  <message>
1525 cbradney 43
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 44
 
45
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
46
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
47
</source>
1525 cbradney 48
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
51
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
52
  </message>
53
  <message>
1525 cbradney 54
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 55
 
56
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
57
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
58
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
59
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
60
</source>
1525 cbradney 61
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 62
 
63
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
64
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
65
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
66
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
67
  </message>
68
  <message>
1525 cbradney 69
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 70
 
71
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
72
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
73
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
74
</source>
1525 cbradney 75
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
78
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
79
úrovni skriptu.</translation>
80
  </message>
81
  <message>
1525 cbradney 82
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 83
 
84
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
85
coordinates are given in the current measurement units of the document
86
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
87
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
88
is not given Scribus will create one for you.
89
 
1525 cbradney 90
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 91
</source>
1525 cbradney 92
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 93
 
94
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
95
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
96
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
97
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
98
 
99
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
1525 cbradney 102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
3064 cbradney 112
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
115
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
116
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
117
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.
118
 
119
Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
120
  </message>
121
  <message>
1525 cbradney 122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 127
</source>
1525 cbradney 128
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 129
 
130
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
131
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
1525 cbradney 132
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
1525 cbradney 135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 139
</source>
1525 cbradney 140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 141
 
142
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
143
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
144
  </message>
145
  <message>
1525 cbradney 146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1525 cbradney 153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
1525 cbradney 161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1135 cbradney 163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
3064 cbradney 179
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 180
 
181
Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
1525 cbradney 182
  size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ&gt; např. PAPER_A4.
1135 cbradney 183
  margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
184
  orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
185
  firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
186
  unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
187
       UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
188
  facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
189
  firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
190
 
191
Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
192
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
193
patřičnou konverzi.
194
 
195
příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
196
  </message>
1525 cbradney 197
  <message>
2137 cbradney 198
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 199
 
2137 cbradney 200
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
201
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
202
optional arguments, but will not be given any).
203
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
204
for the macro.
205
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
206
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
207
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
208
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
209
of a single instance.
210
</source>
3064 cbradney 211
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 212
 
2137 cbradney 213
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
214
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
215
optional arguments, but will not be given any).
216
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
217
for the macro.
218
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
219
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
220
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
221
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
222
of a single instance.</translation>
1525 cbradney 223
  </message>
3064 cbradney 224
  <message>
225
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
226
 
227
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
228
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
229
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
230
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
231
master page for the new page.
232
 
233
May raise IndexError if the page number is out of range
234
</source>
3846 subik 235
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
236
 
237
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
238
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
239
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
240
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
241
master page for the new page.
242
 
243
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 244
  </message>
245
  <message>
246
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
247
 
248
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
249
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
250
</source>
3846 subik 251
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
252
 
253
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
254
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 255
  </message>
3824 cbradney 256
  <message>
257
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
258
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
259
 
260
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
261
following meaning:
262
 
263
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
264
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
265
 
266
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
267
margins
268
 
269
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
270
 
271
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
272
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
273
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
274
 
275
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
276
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
277
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
278
 
279
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
280
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
281
PAGE_4 is 4-fold.
282
 
283
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
284
Indexed from 0 (0 = first).
285
 
286
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
287
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
288
is not in points, make sure to account for this.
289
 
290
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
291
PAGE_4, 3)
292
 
293
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
294
</source>
3846 subik 295
    <translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,(new line)
296
           unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool(new line)
297
 
298
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
299
following meaning:
300
 
301
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
302
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
303
 
304
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
305
margins
306
 
307
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
308
 
309
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
310
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
311
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
312
 
313
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
314
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
315
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
316
 
317
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
318
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
319
PAGE_4 is 4-fold.
320
 
321
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
322
Indexed from 0 (0 = first).
323
 
324
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
325
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
326
is not in points, make sure to account for this.
327
 
328
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
329
PAGE_4, 3)
330
 
331
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
3824 cbradney 332
  </message>
1525 cbradney 333
</context>
334
<context>
1135 cbradney 335
  <name>@default</name>
336
  <message>
1525 cbradney 337
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 338
 
339
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
340
has some text selected the value assigned to the first character
341
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
342
selected item is used.
343
</source>
1525 cbradney 344
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 345
 
346
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
347
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
348
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
349
  </message>
350
  <message>
1525 cbradney 351
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 352
 
353
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
354
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
355
</source>
1525 cbradney 356
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 357
 
358
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
359
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
360
  </message>
361
  <message>
1525 cbradney 362
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 363
 
364
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
365
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
366
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
367
selected item is used.
368
</source>
1525 cbradney 369
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 370
 
371
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
372
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
373
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
374
  </message>
375
  <message>
1525 cbradney 376
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 377
 
378
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
379
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
380
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
381
used.
382
</source>
1525 cbradney 383
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 384
 
385
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
386
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
387
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
388
  </message>
389
  <message>
1525 cbradney 390
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 391
 
392
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
393
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
394
</source>
1525 cbradney 395
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 396
 
397
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
398
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
399
  </message>
400
  <message>
1525 cbradney 401
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 402
 
403
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
404
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
405
</source>
1525 cbradney 406
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 407
 
408
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
409
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
410
  </message>
411
  <message>
1525 cbradney 412
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 413
 
414
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
415
given the currently selected item is used.
416
</source>
1525 cbradney 417
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 418
 
419
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
420
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
421
  </message>
422
  <message>
1525 cbradney 423
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 424
 
425
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 426
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 427
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
428
used.
429
</source>
1525 cbradney 430
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 431
 
432
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1525 cbradney 433
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
1135 cbradney 434
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
435
  </message>
436
  <message>
1525 cbradney 437
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 438
 
439
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
440
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
441
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
442
used.
443
 
444
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
445
</source>
2137 cbradney 446
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 447
 
448
Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
449
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
450
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
451
 
452
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je &quot;pos&quot; mimo obsah rámce.</translation>
453
  </message>
454
  <message>
1525 cbradney 455
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 456
 
457
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
458
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
459
currently selected item is used.
460
 
461
May throw ValueError if the font cannot be found.
462
</source>
1525 cbradney 463
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 464
 
465
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
466
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
467
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
468
 
469
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
470
  </message>
471
  <message>
1525 cbradney 472
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 473
 
474
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
475
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
476
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
477
currently selected item is used.
478
 
1525 cbradney 479
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 480
</source>
1525 cbradney 481
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 482
 
483
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
484
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 485
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 486
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
487
 
488
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
489
  </message>
490
  <message>
1525 cbradney 491
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 492
 
493
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
494
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
495
item is used.
496
 
497
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
498
</source>
1525 cbradney 499
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 500
 
501
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
502
je uváděna v bodech.
503
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
504
 
505
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
506
  </message>
507
  <message>
1525 cbradney 508
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 509
 
510
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
511
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
512
 
513
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
514
</source>
1525 cbradney 515
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 516
 
517
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
518
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
519
 
520
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
521
  </message>
522
  <message>
1525 cbradney 523
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 524
 
525
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
526
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
527
 
528
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
529
</source>
1525 cbradney 530
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 531
 
532
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
533
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
534
 
535
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
536
  </message>
537
  <message>
1525 cbradney 538
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 539
 
540
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
541
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
542
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
543
 
544
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
545
</source>
1525 cbradney 546
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 547
 
548
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
549
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
550
 
551
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
552
  </message>
553
  <message>
1525 cbradney 554
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 555
 
556
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
557
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
558
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
559
selected item is used.
560
 
561
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
562
</source>
3846 subik 563
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 564
 
565
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
566
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
567
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
568
 
569
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
570
  </message>
571
  <message>
1525 cbradney 572
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 573
 
574
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
575
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
576
selected item is used.
577
</source>
1525 cbradney 578
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 579
 
580
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
581
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
582
  </message>
583
  <message>
1525 cbradney 584
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 585
 
586
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
587
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
588
given the currently selected item is used.
589
</source>
1525 cbradney 590
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 591
 
592
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
593
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
594
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
595
  </message>
596
  <message>
1525 cbradney 597
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 598
 
599
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
600
selected item is used.
601
</source>
1525 cbradney 602
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 603
 
604
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
605
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
606
  </message>
607
  <message>
1525 cbradney 608
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 609
 
610
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
611
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
612
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
613
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
614
used.
615
</source>
1525 cbradney 616
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 617
 
618
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
619
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 620
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 621
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
622
  </message>
623
  <message>
1525 cbradney 624
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 625
 
626
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
627
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
628
and must not link to or be linked from any other frames already.
629
 
630
May throw ScribusException if linking rules are violated.
631
</source>
1525 cbradney 632
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 633
 
634
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
635
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
636
 
637
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
638
  </message>
639
  <message>
1525 cbradney 640
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 641
 
642
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
643
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 644
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 645
 
646
May throw ScribusException if linking rules are violated.
647
</source>
1525 cbradney 648
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 649
 
650
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 651
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 652
 
653
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
654
  </message>
655
  <message>
1525 cbradney 656
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 657
 
658
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
659
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 660
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 661
 
662
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
663
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
664
  </message>
665
  <message>
1525 cbradney 666
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 667
 
668
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
669
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
670
the value of the named color from the default document colors.
671
 
1525 cbradney 672
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 673
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
674
</source>
1525 cbradney 675
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 676
 
677
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
678
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
679
 
680
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
681
ValueError (chybné parametry).</translation>
682
  </message>
683
  <message>
1525 cbradney 684
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 685
 
686
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
687
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
688
Color components should be in the range from 0 to 255.
689
 
1525 cbradney 690
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 691
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
692
</source>
1525 cbradney 693
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 694
 
695
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 696
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 697
 
698
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
699
(chybné parametry).</translation>
700
  </message>
701
  <message>
1525 cbradney 702
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 703
 
704
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
705
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
706
&quot;None&quot; - transparent.
707
 
708
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
709
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
710
 
1525 cbradney 711
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 712
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
713
</source>
1525 cbradney 714
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 715
 
716
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
717
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
718
průhlednou &quot;None&quot;.
719
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
720
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
721
 
722
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
723
(chybné parametry).</translation>
724
  </message>
725
  <message>
1525 cbradney 726
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 727
 
728
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
729
 
1525 cbradney 730
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 731
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
732
</source>
1525 cbradney 733
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 734
 
735
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
736
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
737
(chybné parametry).</translation>
738
  </message>
739
  <message>
1525 cbradney 740
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 741
 
742
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
743
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1525 cbradney 744
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 745
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
746
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
747
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
748
opional parameters is False.
749
 
1525 cbradney 750
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
751
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 752
 
753
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
754
 
1525 cbradney 755
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
756
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 757
</source>
3064 cbradney 758
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 759
 
760
Zobrazí souborové okno/dialog s titulkem &quot;caption&quot;. Soubory mohou být vybrány
761
podle masky &quot;filter&quot;. Parametr &quot;defaultname&quot; může být použit jako předem nastavená
762
implicitní cesta. Jestliže je &quot;haspreview&quot; nastaveno na true, bude mít uřivatel
763
k dispozici náhled vybraných souborů. Jestliže je parametr &quot;issave&quot; nastaven
764
na true, bude se dialog chovat jako klasický &quot;Uložit jako&quot;.
1525 cbradney 765
Maska filtrování souborů může vypadat např. takto: &apos;Obrázky (*.png *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 766
Více informací neleznete v dokumentaci Qt.
1525 cbradney 767
Příklad: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
768
Nebo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 769
  </message>
770
  <message>
1525 cbradney 771
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 772
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 773
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 774
 
775
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
776
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
777
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
778
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
779
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
780
 
781
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
782
at 1.
783
 
784
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
785
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
786
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
787
can be binary-ORed with button constants:
788
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
789
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
790
 
791
Usage examples:
1525 cbradney 792
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
793
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 794
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 795
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 796
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
797
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
798
 
799
Defined button and icon constants:
800
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
801
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
802
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
803
</source>
1525 cbradney 804
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
805
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 806
 
807
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
808
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
809
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
810
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
811
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
812
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
813
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
814
v binárním OR s BUTTON konstantami:
815
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
816
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
817
Příklady:
1525 cbradney 818
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
819
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 820
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 821
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
822
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 823
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
824
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
825
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
826
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
827
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
828
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
829
  </message>
830
  <message>
1525 cbradney 831
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 832
 
1525 cbradney 833
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
834
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 835
 
1525 cbradney 836
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 837
</source>
1525 cbradney 838
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 839
 
840
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
841
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
842
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 843
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 844
  </message>
845
  <message>
1525 cbradney 846
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 847
 
848
Closes the current document without prompting to save.
849
 
850
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
851
</source>
1525 cbradney 852
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 853
 
854
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
855
 
856
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
857
  </message>
858
  <message>
1525 cbradney 859
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 860
 
861
Returns true if there is a document open.
862
</source>
1525 cbradney 863
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 864
 
865
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
866
  </message>
867
  <message>
1525 cbradney 868
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 869
 
870
Opens the document &quot;name&quot;.
871
 
872
May raise ScribusError if the document could not be opened.
873
</source>
1525 cbradney 874
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 875
 
876
Otevře dokument &quot;name&quot;.
877
 
878
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
879
  </message>
880
  <message>
1525 cbradney 881
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 882
 
883
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
884
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
885
save file dialog.
886
 
887
If the save fails, there is currently no way to tell.
888
</source>
1525 cbradney 889
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 890
 
891
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
892
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
893
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
894
  </message>
895
  <message>
1525 cbradney 896
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 897
 
898
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
899
relative path).
900
 
901
May raise ScribusError if the save fails.
902
</source>
1525 cbradney 903
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 904
 
905
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
906
relativní cesta souborového systému.
907
 
908
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
909
  </message>
910
  <message>
1525 cbradney 911
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 912
 
913
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
914
strings.
915
</source>
1525 cbradney 916
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 917
 
918
Nastaví informace o dokumentu. Parametry jsou textové řetězce.</translation>
919
  </message>
920
  <message>
1525 cbradney 921
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 922
 
923
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 924
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 925
constants.
926
</source>
1525 cbradney 927
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 928
 
929
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
930
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
931
  </message>
932
  <message>
1525 cbradney 933
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 934
 
935
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 936
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 937
 
938
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
939
</source>
1525 cbradney 940
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 941
 
942
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
943
konstanty UNIT_*.
944
 
945
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
946
  </message>
947
  <message>
1525 cbradney 948
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 949
 
950
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
951
of the UNIT_* constants:
952
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
953
</source>
1525 cbradney 954
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 955
 
956
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
957
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
958
  </message>
959
  <message>
1525 cbradney 960
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 961
 
962
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
963
current document.
964
</source>
1525 cbradney 965
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 966
 
967
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
968
  </message>
969
  <message>
1525 cbradney 970
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 971
 
972
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
973
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
974
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
975
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
976
</source>
1525 cbradney 977
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 978
 
979
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
980
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
981
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.</translation>
982
  </message>
983
  <message>
1525 cbradney 984
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 985
 
986
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
987
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
988
</source>
1525 cbradney 989
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 990
 
991
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
992
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
993
  </message>
994
  <message>
1525 cbradney 995
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 996
 
997
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
998
is not given the currently selected Item is used.
999
</source>
1525 cbradney 1000
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1001
 
1002
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
1003
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
1525 cbradney 1006
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1007
 
1008
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1009
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1010
</source>
1525 cbradney 1011
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1012
 
1013
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
1014
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
1525 cbradney 1017
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1018
 
1019
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1020
the currently selected item is used. The join types are:
1021
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1022
</source>
1525 cbradney 1023
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1024
 
1025
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
1026
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1027
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
1525 cbradney 1030
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1031
 
1032
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1033
currently selected item is used. The cap types are:
1034
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1035
</source>
1525 cbradney 1036
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1037
 
1038
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
1039
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1040
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1525 cbradney 1043
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1044
 
1045
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1046
currently selected item is used. Line style constants are:
1047
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1048
</source>
1525 cbradney 1049
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1050
 
1051
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
1052
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1053
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
1525 cbradney 1056
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1057
 
1058
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1059
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1060
</source>
1525 cbradney 1061
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1062
 
1063
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
1064
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1065
  </message>
1066
  <message>
1525 cbradney 1067
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1068
 
1069
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1070
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1071
</source>
1525 cbradney 1072
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1073
 
1074
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
1075
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
1525 cbradney 1078
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1079
 
1080
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1081
given the currently selected item is used.
1082
</source>
1525 cbradney 1083
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1084
 
1085
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
1086
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
1525 cbradney 1089
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1090
 
1091
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1092
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 1093
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1094
for reference.
1095
</source>
1525 cbradney 1096
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1097
 
1098
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1099
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1100
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
1101
  </message>
1102
  <message>
1525 cbradney 1103
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1104
 
1105
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1106
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1107
is used.
1108
</source>
1525 cbradney 1109
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1110
 
1111
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1112
hodinových ručiček je kladné.
1113
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1114
  </message>
1115
  <message>
1525 cbradney 1116
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1117
 
1118
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1119
</source>
1525 cbradney 1120
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1121
 
1122
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1123
  </message>
1124
  <message>
1525 cbradney 1125
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1126
 
1127
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1128
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1129
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1130
belongs to a group, the whole group is moved.
1131
</source>
1525 cbradney 1132
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1133
 
1134
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1135
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1136
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1137
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1138
  </message>
1139
  <message>
1525 cbradney 1140
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1141
 
1142
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1143
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1144
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1145
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1146
given the currently selected item is used.
1147
</source>
1525 cbradney 1148
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1149
 
1150
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1151
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1152
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
1525 cbradney 1155
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1156
 
1157
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1158
is not given the currently selected item is used.
1159
</source>
1525 cbradney 1160
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1161
 
1162
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1163
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
1525 cbradney 1166
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1167
 
1168
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1169
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1170
second selected Object and so on.
1171
</source>
1525 cbradney 1172
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1173
 
1174
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1175
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1176
  </message>
1177
  <message>
1525 cbradney 1178
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1179
 
1180
Returns the number of selected objects.
1181
</source>
1525 cbradney 1182
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1183
 
1184
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1185
  </message>
1186
  <message>
1525 cbradney 1187
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1188
 
1189
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1190
</source>
1525 cbradney 1191
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1192
 
1193
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
1525 cbradney 1196
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1197
 
1198
Deselects all objects in the whole document.
1199
</source>
1525 cbradney 1200
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1201
 
1202
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1203
  </message>
1204
  <message>
1525 cbradney 1205
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1206
 
1207
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1208
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1209
items are used.
1210
</source>
1525 cbradney 1211
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1212
 
1213
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1214
použijí se vybrané objekty.</translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
1525 cbradney 1217
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1218
 
1219
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1220
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1221
 
1222
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1223
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
1525 cbradney 1226
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1227
 
1228
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1229
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1230
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1231
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1232
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1233
 
1234
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1235
</source>
1525 cbradney 1236
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1237
 
1238
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1239
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1240
musí být větší než 0.
1241
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1242
 
1243
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1244
  </message>
1245
  <message>
1525 cbradney 1246
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1247
 
1248
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1249
not given the currently selected item is used.
1250
 
1251
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1252
</source>
1525 cbradney 1253
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1254
 
1255
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1256
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1257
 
1258
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1259
  </message>
1260
  <message>
1525 cbradney 1261
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1262
 
1263
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1264
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1265
means 100 %.
1266
 
1267
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1268
</source>
1525 cbradney 1269
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1270
 
1271
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1272
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1273
Číslo 1 znamená 100%.
1274
 
1275
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
1525 cbradney 1278
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1279
 
1525 cbradney 1280
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1282
if locked.
1283
</source>
1525 cbradney 1284
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1285
 
1286
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1287
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1288
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
1525 cbradney 1291
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1292
 
1293
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1294
currently selected item is used.
1295
</source>
1525 cbradney 1296
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1297
 
1298
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1299
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1300
  </message>
1301
  <message>
1525 cbradney 1302
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1303
 
1304
Returns a list with the names of all available fonts.
1305
</source>
1525 cbradney 1306
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1307
 
1308
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
1525 cbradney 1311
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1312
 
1525 cbradney 1313
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1314
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1315
</source>
1525 cbradney 1316
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1317
 
1318
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1319
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
1525 cbradney 1322
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1323
 
1324
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1325
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1326
 
1525 cbradney 1327
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1135 cbradney 1328
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1329
</source>
1525 cbradney 1330
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1331
 
1332
Vytvoří obrázkovou bitmapu s náhledem písma &quot;name&quot; s textem &quot;sample&quot;
1333
velikosti &quot;size&quot;. Obrázek je pak uložen jako &quot;filename&quot;. Vrátí true v případě
1334
úspěchu.
1335
 
1336
Může vyvolat výjimky NotFoundError (nenajde písmo) a ValueError (prázdné
1337
filename nebo sample).</translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
1525 cbradney 1340
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1341
 
1342
Returns a list with the names of all defined layers.
1343
</source>
1525 cbradney 1344
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1345
 
1346
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
1525 cbradney 1349
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1350
 
1351
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1352
 
1525 cbradney 1353
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1354
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1355
</source>
1525 cbradney 1356
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1357
 
1358
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1359
 
1360
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1361
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1362
  </message>
1363
  <message>
1525 cbradney 1364
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1365
 
1366
Returns the name of the current active layer.
1367
</source>
1525 cbradney 1368
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1369
 
1370
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
1525 cbradney 1373
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1374
 
1375
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1376
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1377
 
1525 cbradney 1378
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1379
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1380
</source>
1525 cbradney 1381
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1382
 
1383
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1384
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1385
 
1386
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1387
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1388
  </message>
1389
  <message>
1525 cbradney 1390
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1391
 
1392
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1393
the layer is invisible.
1394
 
1525 cbradney 1395
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1396
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1397
</source>
1525 cbradney 1398
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1399
 
1400
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1401
false, bude vrstva neviditelná.
1402
 
1403
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1404
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
1525 cbradney 1407
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1408
 
1409
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1410
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1411
 
1525 cbradney 1412
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1413
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1414
</source>
1525 cbradney 1415
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1416
 
1417
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1418
false, nebude vrstva tisknuta.
1419
 
1420
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1421
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1422
  </message>
1423
  <message>
1525 cbradney 1424
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1425
 
1426
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1427
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1428
&quot;layer&quot; is invisible.
1429
 
1525 cbradney 1430
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1431
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1432
</source>
1525 cbradney 1433
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1434
 
1435
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo není. true znamená
1436
viditelná.
1437
 
1438
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1439
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1525 cbradney 1442
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1443
 
1444
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1445
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1446
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1447
 
1525 cbradney 1448
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1449
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1450
</source>
1525 cbradney 1451
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1452
 
1453
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo není. true znamená
1454
tisknutelná.
1455
 
1456
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1457
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
1525 cbradney 1460
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1461
 
1525 cbradney 1462
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1463
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1464
 
1525 cbradney 1465
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1466
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1467
</source>
1525 cbradney 1468
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1469
 
1470
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1471
nebo vrstva neexistuje.
1472
 
1473
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1474
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1475
  </message>
1476
  <message>
1525 cbradney 1477
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1478
 
1479
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1480
 
1525 cbradney 1481
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1482
</source>
1525 cbradney 1483
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1484
 
1485
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1486
 
1487
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
1525 cbradney 1490
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1491
 
1492
Returns a string with the -lang value.
1493
</source>
1525 cbradney 1494
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1495
 
1496
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
1525 cbradney 1499
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1500
 
1501
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1502
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1503
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1504
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1505
is not given Scribus will create one for you.
1506
 
1525 cbradney 1507
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1508
</source>
1525 cbradney 1509
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1510
 
1511
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1512
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1513
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1514
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1515
 
1516
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
1525 cbradney 1519
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1520
 
1521
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1522
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1523
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1524
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1525
create one for you.
1526
 
1525 cbradney 1527
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1528
</source>
1525 cbradney 1529
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1530
 
1531
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1532
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1533
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1534
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1535
 
1536
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1537
  </message>
1538
  <message>
1525 cbradney 1539
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1540
 
1541
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1542
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1543
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1544
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1545
given Scribus will create one for you.
1546
 
1525 cbradney 1547
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1548
</source>
1525 cbradney 1549
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1550
 
1551
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1552
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1553
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1554
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1555
 
1556
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1525 cbradney 1559
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1560
 
1561
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1562
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1563
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1564
object because you need this name for further access to that object. If
1565
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1566
 
1525 cbradney 1567
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1568
</source>
1525 cbradney 1569
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1570
 
1571
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1572
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1573
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1574
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1575
 
1576
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
1525 cbradney 1579
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1580
 
1581
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1582
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1583
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1584
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1585
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1586
Scribus will create one for you.
1587
 
1525 cbradney 1588
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1589
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1590
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1591
</source>
1525 cbradney 1592
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1593
 
1594
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1595
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1596
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1597
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1598
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1599
 
1600
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1601
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1602
  </message>
1603
  <message>
1525 cbradney 1604
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1605
 
1606
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1607
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1608
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1609
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1610
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1611
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1612
identifier for the object because you need this name for further access to that
1613
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1614
 
1525 cbradney 1615
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1616
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1617
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1618
</source>
1525 cbradney 1619
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1620
 
1621
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1622
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1623
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1624
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1625
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1626
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1627
bod jako první.
1628
 
1629
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1630
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
1525 cbradney 1633
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1634
 
1635
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1636
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1637
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1638
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1639
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1640
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1641
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1642
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1643
for you.
1644
 
1525 cbradney 1645
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1646
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1647
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1648
</source>
1525 cbradney 1649
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1650
 
1651
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1652
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1653
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1654
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1655
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1656
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1657
 
1658
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1659
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1660
  </message>
1661
  <message>
1525 cbradney 1662
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1663
 
1664
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1665
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1666
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1667
unique identifier for the object because you need this name for further access
1668
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1669
 
1525 cbradney 1670
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1671
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1672
</source>
1525 cbradney 1673
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1674
 
1675
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1676
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1677
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1678
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1679
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1680
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1681
 
1682
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1683
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1525 cbradney 1686
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1687
 
1688
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1689
selected item is deleted.
1690
</source>
1525 cbradney 1691
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1692
 
1693
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1694
  </message>
1695
  <message>
1525 cbradney 1696
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1697
 
1698
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1699
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1700
is not passed, text flow is toggled.
1701
</source>
1525 cbradney 1702
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1703
 
1704
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1705
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1706
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1707
  </message>
1708
  <message>
1525 cbradney 1709
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1710
 
1711
Test if an object with specified name really exists in the document.
1712
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1713
returns True if there is something selected.
1714
</source>
1525 cbradney 1715
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1716
 
1717
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1718
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
1525 cbradney 1721
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1722
 
1723
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1724
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1725
</source>
1525 cbradney 1726
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1727
 
1728
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1729
použije vybraný objekt.</translation>
1730
  </message>
1731
  <message>
1525 cbradney 1732
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1733
 
1734
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1735
</source>
1525 cbradney 1736
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1737
 
1738
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
1525 cbradney 1741
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1742
 
1743
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1744
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1745
</source>
1525 cbradney 1746
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1747
 
1748
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1749
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1750
  </message>
1751
  <message>
1525 cbradney 1752
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1753
 
1754
Redraws all pages.
1755
</source>
1525 cbradney 1756
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1757
  </message>
1758
  <message>
1525 cbradney 1759
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1760
 
1761
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1762
 
1763
May raise ScribusError if the save failed.
1764
</source>
1525 cbradney 1765
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1766
 
1767
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
1525 cbradney 1770
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1771
 
1772
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1773
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1774
page number is.
1775
 
1776
May raise IndexError if the page number is out of range
1777
</source>
1525 cbradney 1778
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1779
 
1780
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1781
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1782
 
1783
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1784
  </message>
1785
  <message>
1525 cbradney 1786
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1787
 
1788
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1789
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1790
just sets the page that script commands will operates on.
1791
 
1792
May raise IndexError if the page number is out of range.
1793
</source>
1525 cbradney 1794
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1795
 
1796
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1797
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1798
příkazy).
1799
 
1800
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1801
  </message>
1802
  <message>
1525 cbradney 1803
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1804
 
1805
Returns the number of pages in the document.
1806
</source>
1525 cbradney 1807
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1808
  </message>
1809
  <message>
1525 cbradney 1810
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1811
 
1812
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1813
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1814
</source>
1525 cbradney 1815
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1816
 
1817
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1818
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1819
  </message>
1820
  <message>
1525 cbradney 1821
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1822
 
1823
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1824
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1825
 
1826
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1827
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1828
</source>
1525 cbradney 1829
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1830
 
1831
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1832
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1833
Např.:
1834
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1835
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1525 cbradney 1838
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1839
 
1840
See getHGuides.
1841
</source>
1525 cbradney 1842
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1843
  </message>
1844
  <message>
1525 cbradney 1845
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1846
 
1847
See setHGuides.
1848
</source>
1525 cbradney 1849
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1850
  </message>
1851
  <message>
1525 cbradney 1852
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1853
 
1525 cbradney 1854
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1855
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1856
</source>
1525 cbradney 1857
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1858
 
1859
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
1860
a getPageMargins()</translation>
1861
  </message>
1862
  <message>
1525 cbradney 1863
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1864
 
1865
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1866
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1867
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1868
the page...
1869
</source>
1525 cbradney 1870
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1871
 
1872
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1873
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1874
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
1525 cbradney 1877
    <source>getPageMargins()
1135 cbradney 1878
 
1879
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1525 cbradney 1880
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1135 cbradney 1881
</source>
2137 cbradney 1882
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1135 cbradney 1883
 
1884
Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
1885
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
1886
  </message>
1887
  <message>
1525 cbradney 1888
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1889
 
1890
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1891
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1892
currently selected item is used.
1893
</source>
1525 cbradney 1894
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1895
 
1896
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1897
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1898
vybraný objekt.</translation>
1899
  </message>
1900
  <message>
1525 cbradney 1901
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1902
 
1903
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1904
is not given the currently selected item is used.
1905
</source>
1525 cbradney 1906
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1907
 
1908
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
1909
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1910
  </message>
1911
  <message>
1525 cbradney 1912
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1913
 
1914
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1915
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1916
given the currently selected item is used.
1917
 
1918
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1919
</source>
1525 cbradney 1920
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1921
 
1922
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1923
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1924
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1925
 
1926
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
1525 cbradney 1929
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1930
 
1931
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1932
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1933
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1934
is used.
1935
 
1936
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1937
</source>
1525 cbradney 1938
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1939
 
1940
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1941
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1942
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1943
 
1944
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1945
  </message>
1946
  <message>
1525 cbradney 1947
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1948
 
1949
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1950
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1951
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1952
</source>
1525 cbradney 1953
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1954
 
1955
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1956
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1957
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1525 cbradney 1960
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1961
 
1962
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1963
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1964
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1965
</source>
1525 cbradney 1966
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1967
 
1968
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1969
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1970
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
1525 cbradney 1973
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1974
 
1975
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1976
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1977
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1978
</source>
1525 cbradney 1979
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1980
 
1981
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1982
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1983
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1984
  </message>
1985
  <message>
1525 cbradney 1986
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1987
 
1988
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1989
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1990
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1991
Item is used.
1992
 
1993
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1994
</source>
1525 cbradney 1995
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1996
 
1997
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1998
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1999
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2000
 
2001
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
2002
  </message>
2003
  <message>
1525 cbradney 2004
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2005
 
2006
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2007
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2008
 
2009
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2010
</source>
1525 cbradney 2011
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2012
 
2013
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
2014
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2015
 
2016
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
1525 cbradney 2019
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2020
 
2021
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2022
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2023
 
1525 cbradney 2024
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2025
</source>
1525 cbradney 2026
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2027
 
2028
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
2029
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2030
 
2031
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2032
  </message>
2033
  <message>
1525 cbradney 2034
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2035
 
2036
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2037
new progress bar use. See progressSet.
2038
</source>
1525 cbradney 2039
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 2040
 
2041
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
1525 cbradney 2044
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2045
 
1525 cbradney 2046
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2047
See progressSet.
2048
</source>
1525 cbradney 2049
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 2050
 
2051
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
2052
  </message>
2053
  <message>
1525 cbradney 2054
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2055
 
2056
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2057
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2058
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2059
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2060
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2061
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 2062
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2063
</source>
1525 cbradney 2064
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2065
 
2066
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
2067
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
2068
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
2069
Qt</translation>
2070
  </message>
2071
  <message>
1525 cbradney 2072
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2073
 
2074
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2075
</source>
1525 cbradney 2076
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 2077
  </message>
2078
  <message>
1525 cbradney 2079
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2080
 
1525 cbradney 2081
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2082
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2083
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2084
</source>
1525 cbradney 2085
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2086
 
2087
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
2088
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
2089
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
1525 cbradney 2092
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2093
 
2094
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2095
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2096
the range from 0 to 255.
2097
 
2098
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2099
</source>
3064 cbradney 2100
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2101
 
2102
Vytvoří novou barvu &quot;name&quot;. Barva je definována čtyřmi složkami modelu CMYK.
1525 cbradney 2103
Každá složka musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 2104
 
2105
Může vyvolat výjimku ValueError, v případě chybného jména barvy.</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
1525 cbradney 2108
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2109
 
2110
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2111
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2112
selected item is used.
2113
</source>
3064 cbradney 2114
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2115
 
2116
Vrátí poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen
2117
v bodech. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
1525 cbradney 2120
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2121
 
2122
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2123
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2124
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1525 cbradney 2125
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2126
</source>
3064 cbradney 2127
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2128
 
2129
Vrátí (x, y) tuple s pozicí objektu &quot;name&quot;.
2130
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2131
Pozice je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT*.</translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
1525 cbradney 2134
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2135
 
2136
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2137
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2138
selected item is used.
2139
</source>
3064 cbradney 2140
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2141
 
2142
Nastaví otočení objektu &quot;name&quot; na &quot;rot&quot;. Kladné hodnoty znamenají
2143
otočení po směru hodinových ručiček.
2144
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2145
  </message>
1525 cbradney 2146
  <message>
2147
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2148
 
2149
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2150
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2151
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2152
 
2153
May raise WrongFrameTypeError.
2154
</source>
2137 cbradney 2155
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2156
 
2157
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2158
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2159
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2160
 
2161
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2162
  </message>
2163
  <message>
2137 cbradney 2164
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2165
 
2137 cbradney 2166
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2167
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2168
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2169
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2170
 
2137 cbradney 2171
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2172
</source>
3064 cbradney 2173
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2137 cbradney 2174
 
2175
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2176
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2177
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2178
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2179
 
2180
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.</translation>
1525 cbradney 2181
  </message>
2182
  <message>
2137 cbradney 2183
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2184
 
2185
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2186
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2187
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2188
for the macro.
2189
</source>
3064 cbradney 2190
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2137 cbradney 2191
 
2192
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2193
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2194
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2195
for the macro.</translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
1525 cbradney 2198
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2199
 
2200
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2201
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2202
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2203
 
2204
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2205
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2206
</source>
2137 cbradney 2207
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2208
 
2209
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2210
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2211
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2212
 
2213
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2214
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2218
 
2219
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2137 cbradney 2220
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2221
space. If no document is open, returns the value of the named color
2222
from the default document colors.
2223
 
2224
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2225
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2226
</source>
3064 cbradney 2227
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2228
 
2137 cbradney 2229
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2230
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
2231
space. If no document is open, returns the value of the named color
2232
from the default document colors.
1525 cbradney 2233
 
2137 cbradney 2234
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2235
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
1525 cbradney 2236
  </message>
2237
  <message>
2137 cbradney 2238
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2239
 
2137 cbradney 2240
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2241
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2242
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2243
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2244
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2245
 
2246
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2247
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2248
</source>
2137 cbradney 2249
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2250
 
2137 cbradney 2251
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2252
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2253
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2254
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2255
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2256
 
2257
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2258
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2259
  </message>
2260
  <message>
2137 cbradney 2261
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2262
 
2137 cbradney 2263
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2264
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2265
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2266
 
2137 cbradney 2267
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2268
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2269
</source>
3064 cbradney 2270
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2271
 
2137 cbradney 2272
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2273
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2274
&quot;layer&quot; is invisible.
2275
 
2276
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2277
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2278
  </message>
2279
  <message>
2137 cbradney 2280
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2281
 
2137 cbradney 2282
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2283
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2284
 
2137 cbradney 2285
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2286
</source>
2287
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2288
 
2137 cbradney 2289
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2290
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2291
 
2137 cbradney 2292
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2293
  </message>
2294
  <message>
2137 cbradney 2295
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2296
 
2137 cbradney 2297
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2298
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2299
 
2137 cbradney 2300
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2301
</source>
2137 cbradney 2302
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2303
 
2137 cbradney 2304
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2305
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2306
 
2137 cbradney 2307
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2308
  </message>
2309
  <message>
2137 cbradney 2310
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2311
 
2137 cbradney 2312
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2313
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2314
</source>
2137 cbradney 2315
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2316
 
2137 cbradney 2317
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2318
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2319
  </message>
2320
  <message>
2137 cbradney 2321
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2322
 
2137 cbradney 2323
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2324
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2325
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2326
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2327
 
2137 cbradney 2328
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2329
</source>
3064 cbradney 2330
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2331
 
2137 cbradney 2332
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2333
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2334
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2335
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2336
 
2137 cbradney 2337
May throw IndexError for an insertion out of bounds.</translation>
1525 cbradney 2338
  </message>
3064 cbradney 2339
  <message>
2340
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2341
 
2342
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2343
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2344
space. If no document is open, returns the value of the named color
2345
from the default document colors.
2346
 
2347
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2348
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2349
</source>
2350
    <translation type="unfinished"></translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2354
 
2355
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2356
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2357
the range from 0 to 255.
2358
 
2359
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2360
</source>
2361
    <translation type="unfinished"></translation>
2362
  </message>
2363
  <message>
2364
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2365
 
2366
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2367
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2368
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2369
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2370
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2371
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2372
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2373
opional parameters is False.
2374
 
2375
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2376
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2377
 
2378
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2379
 
2380
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2381
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2382
</source>
2383
    <translation type="unfinished"></translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2387
 
2388
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2389
style name or None when user cancels the dialog.
2390
</source>
2391
    <translation type="unfinished"></translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2395
 
2396
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2397
</source>
2398
    <translation type="unfinished"></translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2402
 
2403
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2404
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2405
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2406
</source>
2407
    <translation type="unfinished"></translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
2410
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2411
 
2412
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2413
for details of arguments.
2414
 
2415
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2416
</source>
2417
    <translation type="unfinished"></translation>
2418
  </message>
2419
  <message>
2420
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2421
 
2422
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2423
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2424
by parent classes as well.
2425
</source>
2426
    <translation type="unfinished"></translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>getProperty(object, property)
2430
 
2431
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2432
 
2433
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2434
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2435
C++ QObject instance.
2436
 
2437
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2438
to look up on `object&apos;.
2439
 
2440
The return value varies depending on the type of the property.
2441
</source>
2442
    <translation type="unfinished"></translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>setProperty(object, property, value)
2446
 
2447
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2448
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2449
also be raised if the underlying setter fails.
2450
 
2451
See getProperty() for more information.
2452
</source>
2453
    <translation type="unfinished"></translation>
2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2457
 
2458
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2459
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2460
search recursively through children, grandchildren, etc.
2461
 
2462
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2463
</source>
2464
    <translation type="unfinished"></translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
2467
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2468
 
2469
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2470
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2471
search recursively through children, grandchildren, etc.
2472
</source>
2473
    <translation type="unfinished"></translation>
2474
  </message>
2475
  <message>
2476
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2477
 
2478
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2479
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2480
selected item is used.
2481
</source>
2482
    <translation type="unfinished"></translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
2485
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2486
 
2487
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2488
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2489
&quot;layer&quot; is invisible.
2490
 
2491
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2492
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2493
</source>
2494
    <translation type="unfinished"></translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2498
 
2499
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2500
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2501
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2502
not given the currently selected Item is used.
2503
 
2504
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2505
</source>
2506
    <translation type="unfinished"></translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2510
 
2511
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2512
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2513
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2514
 
2515
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2516
</source>
2517
    <translation type="unfinished"></translation>
2518
  </message>
3824 cbradney 2519
  <message>
2520
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2521
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2522
 
2523
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2524
 
2525
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2526
following meaning:
2527
 
2528
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2529
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2530
 
2531
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2532
  margins
2533
 
2534
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2535
 
2536
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2537
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2538
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2539
 
2540
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2541
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2542
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2543
 
2544
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2545
 
2546
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2547
 
2548
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2549
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2550
is not in points, make sure to account for this.
2551
 
2552
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2553
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2554
</source>
2555
    <translation type="unfinished"></translation>
2556
  </message>
1525 cbradney 2557
</context>
2558
<context>
178 Franz 2559
  <name>About</name>
2560
  <message>
1525 cbradney 2561
    <source>%1. %2 %3 </source>
2137 cbradney 2562
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
178 Franz 2563
  </message>
2564
  <message>
1525 cbradney 2565
    <source>Scribus Version %1
178 Franz 2566
%2 %3</source>
3064 cbradney 2567
    <translation type="obsolete">Scribus ver. %1(new line)
178 Franz 2568
%2 %3</translation>
2569
  </message>
2570
  <message>
1525 cbradney 2571
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2572
    <translation type="obsolete">Build=ID:</translation>
178 Franz 2573
  </message>
2574
  <message>
1525 cbradney 2575
    <source>Contributions from:</source>
2576
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2577
  </message>
2578
  <message>
1525 cbradney 2579
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2580
    <translation type="obsolete">Windows verze:</translation>
178 Franz 2581
  </message>
2582
  <message>
1525 cbradney 2583
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2584
    <translation type="obsolete">Německy:</translation>
178 Franz 2585
  </message>
2586
  <message>
1525 cbradney 2587
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2588
    <translation type="obsolete">Francouzsky:</translation>
178 Franz 2589
  </message>
2590
  <message>
1525 cbradney 2591
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2592
    <translation type="obsolete">Italsky:</translation>
178 Franz 2593
  </message>
2594
  <message>
1525 cbradney 2595
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2596
    <translation type="obsolete">Maďarsky:</translation>
178 Franz 2597
  </message>
2598
  <message>
1525 cbradney 2599
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2600
    <translation type="obsolete">Ukrajinsky:</translation>
178 Franz 2601
  </message>
2602
  <message>
1525 cbradney 2603
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2604
    <translation type="obsolete">Bulharsky:</translation>
178 Franz 2605
  </message>
2606
  <message>
1525 cbradney 2607
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2608
    <translation type="obsolete">Galsky:</translation>
178 Franz 2609
  </message>
2610
  <message>
1525 cbradney 2611
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2612
    <translation type="obsolete">Turecky:</translation>
178 Franz 2613
  </message>
2614
  <message>
1525 cbradney 2615
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2616
    <translation type="obsolete">Litevsky:</translation>
178 Franz 2617
  </message>
2618
  <message>
1525 cbradney 2619
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2620
    <translation type="obsolete">Polsky:</translation>
178 Franz 2621
  </message>
2622
  <message>
1525 cbradney 2623
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2624
    <translation type="obsolete">Česky:</translation>
178 Franz 2625
  </message>
2626
  <message>
1525 cbradney 2627
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2628
    <translation type="obsolete">Slovensky:</translation>
178 Franz 2629
  </message>
2630
  <message>
1525 cbradney 2631
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2632
    <translation type="obsolete">Dánsky:</translation>
178 Franz 2633
  </message>
2634
  <message>
1525 cbradney 2635
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2636
    <translation type="obsolete">Norsky:</translation>
178 Franz 2637
  </message>
2638
  <message>
1525 cbradney 2639
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2640
    <translation type="obsolete">Velšsky:</translation>
178 Franz 2641
  </message>
2642
  <message>
1525 cbradney 2643
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2644
    <translation type="obsolete">Rusky:</translation>
178 Franz 2645
  </message>
2646
  <message>
1525 cbradney 2647
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2648
    <translation type="obsolete">Brazilsky:</translation>
178 Franz 2649
  </message>
2650
  <message>
1525 cbradney 2651
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2652
    <translation type="obsolete">Finsky:</translation>
178 Franz 2653
  </message>
2654
  <message>
1525 cbradney 2655
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2656
    <translation type="obsolete">Baskitsky:</translation>
274 Franz 2657
  </message>
281 Franz 2658
  <message>
1525 cbradney 2659
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2660
    <translation type="obsolete">Slovinsky:</translation>
281 Franz 2661
  </message>
293 Franz 2662
  <message>
1525 cbradney 2663
    <source>&amp;About</source>
2664
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2665
  </message>
2666
  <message>
1525 cbradney 2667
    <source>A&amp;uthors</source>
2668
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2669
  </message>
2670
  <message>
1525 cbradney 2671
    <source>&amp;Translations</source>
2672
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 2673
  </message>
2674
  <message>
1525 cbradney 2675
    <source>&amp;Online</source>
2676
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2677
  </message>
2678
  <message>
1525 cbradney 2679
    <source>&amp;Close</source>
2680
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 2681
  </message>
418 Franz 2682
  <message>
1525 cbradney 2683
    <source>Development Team:</source>
2684
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 2685
  </message>
2686
  <message>
1525 cbradney 2687
    <source>Official Documentation:</source>
2688
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 2689
  </message>
2690
  <message>
1525 cbradney 2691
    <source>Other Documentation:</source>
2692
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 2693
  </message>
2694
  <message>
1525 cbradney 2695
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2696
    <translation type="obsolete">Britská angličtina:</translation>
418 Franz 2697
  </message>
2698
  <message>
1525 cbradney 2699
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2700
    <translation type="obsolete">Švédsky:</translation>
418 Franz 2701
  </message>
2702
  <message>
1525 cbradney 2703
    <source>Homepage</source>
2704
    <translation>Webová stránky</translation>
418 Franz 2705
  </message>
2706
  <message>
1525 cbradney 2707
    <source>Online Reference</source>
2708
    <translation>On-line reference</translation>
418 Franz 2709
  </message>
2710
  <message>
1525 cbradney 2711
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2712
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 2713
  </message>
2714
  <message>
1525 cbradney 2715
    <source>Mailing List</source>
2716
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 2717
  </message>
454 fschmid 2718
  <message>
1525 cbradney 2719
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2720
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 2721
  </message>
2722
  <message>
1525 cbradney 2723
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2724
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2725
  </message>
2726
  <message>
1525 cbradney 2727
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2728
    <translation type="obsolete">Korejsky:</translation>
454 fschmid 2729
  </message>
2730
  <message>
1525 cbradney 2731
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2732
    <translation type="obsolete">Srbsky:</translation>
454 fschmid 2733
  </message>
2734
  <message>
1525 cbradney 2735
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2736
    <translation type="obsolete">Španělsky:</translation>
454 fschmid 2737
  </message>
2738
  <message>
1525 cbradney 2739
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2740
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 2741
  </message>
2742
  <message>
1525 cbradney 2743
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2744
    <translation type="obsolete">Katalánsky:</translation>
454 fschmid 2745
  </message>
769 cbradney 2746
  <message>
1525 cbradney 2747
    <source>About Scribus %1</source>
2748
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2749
  </message>
776 fschmid 2750
  <message>
1525 cbradney 2751
    <source>This panel shows the version, build date and
776 fschmid 2752
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2753
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2754
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2755
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
1135 cbradney 2756
a knihovny v něm použité.
2757
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
2758
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
776 fschmid 2759
  </message>
1525 cbradney 2760
  <message>
2137 cbradney 2761
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2762
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 2766
    <translation type="obsolete">Afrikánsky:</translation>
1525 cbradney 2767
  </message>
2768
  <message>
2137 cbradney 2769
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2770
    <translation type="obsolete">Portugalština (Braz.):</translation>
1525 cbradney 2771
  </message>
3064 cbradney 2772
  <message>
3824 cbradney 2773
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3064 cbradney 2774
    <translation type="unfinished"></translation>
2775
  </message>
2776
  <message>
3824 cbradney 2777
    <source>Windows Port:</source>
3064 cbradney 2778
    <translation type="unfinished"></translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
3824 cbradney 2781
    <source>Wiki</source>
3064 cbradney 2782
    <translation type="unfinished"></translation>
2783
  </message>
2784
  <message>
3824 cbradney 2785
    <source>November</source>
3064 cbradney 2786
    <translation type="unfinished"></translation>
2787
  </message>
2788
  <message>
3824 cbradney 2789
    <source>%1 %2 %3</source>
3064 cbradney 2790
    <translation type="unfinished"></translation>
2791
  </message>
2792
  <message>
3824 cbradney 2793
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3064 cbradney 2794
    <translation type="unfinished"></translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
3824 cbradney 2797
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
3064 cbradney 2798
    <translation type="unfinished"></translation>
2799
  </message>
3824 cbradney 2800
  <message>
2801
    <source>No Ghostscript version available</source>
2802
    <translation type="unfinished"></translation>
2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
2806
    <translation type="unfinished"></translation>
2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>Build ID:</source>
2810
    <translation type="unfinished"></translation>
2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2814
    <translation type="unfinished"></translation>
2815
  </message>
1525 cbradney 2816
</context>
2817
<context>
3278 cbradney 2818
  <name>AboutPlugins</name>
2819
  <message>
2820
    <source>Yes</source>
3846 subik 2821
    <translation>Ano</translation>
3278 cbradney 2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>No</source>
3846 subik 2825
    <translation>Ne</translation>
3278 cbradney 2826
  </message>
2827
</context>
2828
<context>
2829
  <name>AboutPluginsBase</name>
2830
  <message>
2831
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
2832
    <translation type="unfinished"></translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>File Name:</source>
2836
    <translation type="unfinished"></translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>Version:</source>
2840
    <translation type="unfinished"></translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>Enabled:</source>
2844
    <translation type="unfinished"></translation>
2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>Release Date:</source>
2848
    <translation type="unfinished"></translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>Copyright:</source>
2852
    <translation type="unfinished"></translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>Author(s):</source>
2856
    <translation type="unfinished"></translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>Description:</source>
2860
    <translation type="unfinished"></translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>License:</source>
2864
    <translation type="unfinished"></translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 2868
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3278 cbradney 2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>Alt+C</source>
3846 subik 2872
    <translation>Alt+Z</translation>
3278 cbradney 2873
  </message>
2874
</context>
2875
<context>
3064 cbradney 2876
  <name>ActionManager</name>
2877
  <message>
2878
    <source>&amp;New</source>
2879
    <translation type="unfinished"></translation>
2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>&amp;Open...</source>
3846 subik 2883
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
3064 cbradney 2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 2887
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3064 cbradney 2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>&amp;Save</source>
3846 subik 2891
    <translation>&amp;Uložit</translation>
3064 cbradney 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>Save &amp;As...</source>
3846 subik 2895
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
3064 cbradney 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3846 subik 2899
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
3064 cbradney 2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3846 subik 2903
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
3064 cbradney 2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>Get Text...</source>
2907
    <translation type="unfinished">Vložit text...</translation>
2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>Append &amp;Text...</source>
3846 subik 2911
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
3064 cbradney 2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>Get Image...</source>
2915
    <translation type="unfinished"></translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Save &amp;Text...</source>
3846 subik 2919
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
3064 cbradney 2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3846 subik 2923
    <translation>Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3846 subik 2927
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3846 subik 2931
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
3064 cbradney 2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>&amp;Print...</source>
3846 subik 2935
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
3064 cbradney 2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>&amp;Quit</source>
3846 subik 2939
    <translation>&amp;Konec</translation>
3064 cbradney 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>&amp;Undo</source>
3846 subik 2943
    <translation>&amp;Zpět</translation>
3064 cbradney 2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>&amp;Redo</source>
3846 subik 2947
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
3064 cbradney 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2951
    <translation type="unfinished"></translation>
2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>Cu&amp;t</source>
3846 subik 2955
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
3064 cbradney 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>&amp;Copy</source>
3846 subik 2959
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
3064 cbradney 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>&amp;Paste</source>
3846 subik 2963
    <translation>&amp;Vložit</translation>
3064 cbradney 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3846 subik 2967
    <translation>V&amp;ymazat obsah</translation>
3064 cbradney 2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>Select &amp;All</source>
3846 subik 2971
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
3064 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>&amp;Deselect All</source>
2975
    <translation type="unfinished"></translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3846 subik 2979
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
3064 cbradney 2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>Edit Image...</source>
2983
    <translation type="unfinished"></translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>C&amp;olors...</source>
3846 subik 2987
    <translation>&amp;Barvy...</translation>
3064 cbradney 2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3846 subik 2991
    <translation>&amp;Styly odstavce...</translation>
3064 cbradney 2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3846 subik 2995
    <translation>Styly ča&amp;r...</translation>
3064 cbradney 2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2999
    <translation type="unfinished"></translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3003
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripty...</translation>
3064 cbradney 3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <source>P&amp;references...</source>
3846 subik 3007
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
3064 cbradney 3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>%1 pt</source>
3011
    <translation type="unfinished"></translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>&amp;Other...</source>
3846 subik 3015
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
3064 cbradney 3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>&amp;Left</source>
3846 subik 3019
    <translation>V&amp;levo</translation>
3064 cbradney 3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>&amp;Center</source>
3846 subik 3023
    <translation>Na &amp;střed</translation>
3064 cbradney 3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>&amp;Right</source>
3846 subik 3027
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3064 cbradney 3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>&amp;Block</source>
3846 subik 3031
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3064 cbradney 3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>&amp;Forced</source>
3846 subik 3035
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
3064 cbradney 3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>&amp;%1 %</source>
3039
    <translation type="unfinished"></translation>
3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>&amp;Normal</source>
3043
    <translation type="unfinished"></translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>&amp;Underline</source>
3846 subik 3047
    <translation>Po&amp;dtržené</translation>
3064 cbradney 3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>Underline &amp;Words</source>
3051
    <translation type="unfinished"></translation>
3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>&amp;Strike Through</source>
3055
    <translation type="unfinished"></translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>&amp;All Caps</source>
3059
    <translation type="unfinished"></translation>
3060
  </message>
3061
  <message>
3062
    <source>Small &amp;Caps</source>
3063
    <translation type="unfinished"></translation>
3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>Su&amp;perscript</source>
3067
    <translation type="unfinished"></translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>Su&amp;bscript</source>
3071
    <translation type="unfinished"></translation>
3072
  </message>
3073
  <message>
3074
    <source>&amp;Outline</source>
3075
    <translation type="unfinished">&amp;Obrysy</translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source>S&amp;hadow</source>
3079
    <translation type="unfinished"></translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>&amp;Image Effects</source>
3083
    <translation type="unfinished"></translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3846 subik 3087
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
3064 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>D&amp;uplicate</source>
3846 subik 3091
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
3064 cbradney 3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3846 subik 3095
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
3064 cbradney 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>&amp;Delete</source>
3846 subik 3099
    <translation>&amp;Smazat</translation>
3064 cbradney 3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>&amp;Group</source>
3846 subik 3103
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
3064 cbradney 3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>&amp;Ungroup</source>
3846 subik 3107
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
3064 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>Is &amp;Locked</source>
3111
    <translation type="unfinished"></translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3115
    <translation type="unfinished"></translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3119
    <translation type="unfinished"></translation>
3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3123
    <translation type="unfinished"></translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>&amp;Lower</source>
3127
    <translation type="unfinished">Dát o &amp;vrstvu níž</translation>
3128
  </message>
3129
  <message>
3130
    <source>&amp;Raise</source>
3131
    <translation type="unfinished">Dát o v&amp;rstvu výš</translation>
3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3135
    <translation type="unfinished">&amp;Poslat do zápisníku</translation>
3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>&amp;Attributes...</source>
3139
    <translation type="unfinished"></translation>
3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3846 subik 3143
    <translation>Vi&amp;ditelný obrázek</translation>
3064 cbradney 3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>&amp;Update Image</source>
3147
    <translation type="unfinished"></translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3151
    <translation type="unfinished"></translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>Extended Image Properties</source>
3155
    <translation type="unfinished"></translation>
3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3159
    <translation type="unfinished"></translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3163
    <translation type="unfinished"></translation>
3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3167
    <translation type="unfinished"></translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3846 subik 3171
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
3064 cbradney 3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3846 subik 3175
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
3064 cbradney 3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3846 subik 3179
    <translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
3064 cbradney 3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3846 subik 3183
    <translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
3064 cbradney 3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3846 subik 3187
    <translation>Upravit &amp;obrys...</translation>
3064 cbradney 3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3846 subik 3191
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
3064 cbradney 3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3846 subik 3195
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
3064 cbradney 3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3846 subik 3199
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3846 subik 3203
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3846 subik 3207
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
3064 cbradney 3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>&amp;Image Frame</source>
3211
    <translation type="unfinished"></translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>&amp;Outlines</source>
3215
    <translation type="unfinished">O&amp;brysy</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>&amp;Polygon</source>
3219
    <translation type="unfinished"></translation>
3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>&amp;Text Frame</source>
3846 subik 3223
    <translation>&amp;Textový rám</translation>
3064 cbradney 3224
  </message>
3225
  <message>
3226
    <source>&amp;Glyph...</source>
3227
    <translation type="unfinished"></translation>
3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>Sample Text</source>
3231
    <translation type="unfinished"></translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>&amp;Insert...</source>
3846 subik 3235
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
3064 cbradney 3236
  </message>
3237
  <message>
3238
    <source>Im&amp;port...</source>
3239
    <translation type="unfinished"></translation>
3240
  </message>
3241
  <message>
3242
    <source>&amp;Delete...</source>
3846 subik 3243
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
3064 cbradney 3244
  </message>
3245
  <message>
3246
    <source>&amp;Copy...</source>
3247
    <translation type="unfinished"></translation>
3248
  </message>
3249
  <message>
3250
    <source>&amp;Move...</source>
3846 subik 3251
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
3064 cbradney 3252
  </message>
3253
  <message>
3254
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3255
    <translation type="unfinished"></translation>
3256
  </message>
3257
  <message>
3258
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3846 subik 3259
    <translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
3064 cbradney 3260
  </message>
3261
  <message>
3262
    <source>Manage Page Properties...</source>
3263
    <translation type="unfinished"></translation>
3264
  </message>
3265
  <message>
3266
    <source>&amp;Fit in window</source>
3267
    <translation type="unfinished"></translation>
3268
  </message>
3269
  <message>
3270
    <source>&amp;50%</source>
3846 subik 3271
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3272
  </message>
3273
  <message>
3274
    <source>&amp;75%</source>
3846 subik 3275
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3276
  </message>
3277
  <message>
3278
    <source>&amp;100%</source>
3846 subik 3279
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3280
  </message>
3281
  <message>
3282
    <source>&amp;200%</source>
3846 subik 3283
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3284
  </message>
3285
  <message>
3286
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3846 subik 3287
    <translation>M&amp;iniatury</translation>
3064 cbradney 3288
  </message>
3289
  <message>
3290
    <source>Show &amp;Margins</source>
3846 subik 3291
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
3064 cbradney 3292
  </message>
3293
  <message>
3294
    <source>Show &amp;Frames</source>
3846 subik 3295
    <translation>Zobrazit &amp;rámy</translation>
3064 cbradney 3296
  </message>
3297
  <message>
3298
    <source>Show &amp;Images</source>
3846 subik 3299
    <translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
3064 cbradney 3300
  </message>
3301
  <message>
3302
    <source>Show &amp;Grid</source>
3846 subik 3303
    <translation>Ukázat &amp;mřížku</translation>
3064 cbradney 3304
  </message>
3305
  <message>
3306
    <source>Show G&amp;uides</source>
3846 subik 3307
    <translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
3064 cbradney 3308
  </message>
3309
  <message>
3310
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3846 subik 3311
    <translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
3064 cbradney 3312
  </message>
3313
  <message>
3314
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3315
    <translation type="unfinished"></translation>
3316
  </message>
3317
  <message>
3318
    <source>Show Control Characters</source>
3319
    <translation type="unfinished"></translation>
3320
  </message>
3321
  <message>
3322
    <source>Rulers relative to Page</source>
3323
    <translation type="unfinished"></translation>
3324
  </message>
3325
  <message>
3326
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3327
    <translation type="unfinished">M&amp;agnetická mřížka</translation>
3328
  </message>
3329
  <message>
3330
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3331
    <translation type="unfinished"></translation>
3332
  </message>
3333
  <message>
3334
    <source>&amp;Properties</source>
3846 subik 3335
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
3064 cbradney 3336
  </message>
3337
  <message>
3338
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3846 subik 3339
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
3064 cbradney 3340
  </message>
3341
  <message>
3342
    <source>&amp;Layers</source>
3846 subik 3343
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
3064 cbradney 3344
  </message>
3345
  <message>
3346
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3347
    <translation type="unfinished"></translation>
3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3846 subik 3351
    <translation>&amp;Záložky</translation>
3064 cbradney 3352
  </message>
3353
  <message>
3354
    <source>&amp;Measurements</source>
3355
    <translation type="unfinished"></translation>
3356
  </message>
3357
  <message>
3358
    <source>Action &amp;History</source>
3359
    <translation type="unfinished"></translation>
3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3363
    <translation type="unfinished"></translation>
3364
  </message>
3365
  <message>
3366
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3367
    <translation type="unfinished"></translation>
3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <source>&amp;Tools</source>
3846 subik 3371
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
3064 cbradney 3372
  </message>
3373
  <message>
3374
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3846 subik 3375
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
3064 cbradney 3376
  </message>
3377
  <message>
3378
    <source>Select Item</source>
3379
    <translation type="unfinished"></translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
3382
    <source>T&amp;able</source>
3383
    <translation type="unfinished"></translation>
3384
  </message>
3385
  <message>
3386
    <source>&amp;Shape</source>
3846 subik 3387
    <translation>&amp;Tvar</translation>
3064 cbradney 3388
  </message>
3389
  <message>
3390
    <source>&amp;Line</source>
3846 subik 3391
    <translation>Čá&amp;ra</translation>
3064 cbradney 3392
  </message>
3393
  <message>
3394
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3395
    <translation type="unfinished"></translation>
3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>Rotate Item</source>
3846 subik 3399
    <translation>Otočit prvek</translation>
3064 cbradney 3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>Zoom in or out</source>
3846 subik 3403
    <translation>Zvětšit nebo zmenšit</translation>
3064 cbradney 3404
  </message>
3405
  <message>
3406
    <source>Zoom in</source>
3407
    <translation type="unfinished"></translation>
3408
  </message>
3409
  <message>
3410
    <source>Zoom out</source>
3411
    <translation type="unfinished"></translation>
3412
  </message>
3413
  <message>
3414
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3846 subik 3415
    <translation>Upravit obsah rámu</translation>
3064 cbradney 3416
  </message>
3417
  <message>
3418
    <source>Edit Text...</source>
3846 subik 3419
    <translation>Editovat text...</translation>
3064 cbradney 3420
  </message>
3421
  <message>
3422
    <source>Link Text Frames</source>
3846 subik 3423
    <translation>Vytvořit řetězení textu</translation>
3064 cbradney 3424
  </message>
3425
  <message>
3426
    <source>Unlink Text Frames</source>
3846 subik 3427
    <translation>Přerušit řetězení textu</translation>
3064 cbradney 3428
  </message>
3429
  <message>
3430
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3431
    <translation type="unfinished"></translation>
3432
  </message>
3433
  <message>
3434
    <source>Copy Item Properties</source>
3435
    <translation type="unfinished"></translation>
3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3846 subik 3439
    <translation>Editace textu</translation>
3064 cbradney 3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>Insert Text Frame</source>
3846 subik 3443
    <translation>Vložit textový rámec</translation>
3064 cbradney 3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>Insert Image Frame</source>
3447
    <translation type="unfinished"></translation>
3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>Insert Table</source>
3846 subik 3451
    <translation>Vložit tabulku</translation>
3064 cbradney 3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source>Insert Shape</source>
3455
    <translation type="unfinished"></translation>
3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>Insert Polygon</source>
3459
    <translation type="unfinished"></translation>
3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>Insert Line</source>
3463
    <translation type="unfinished"></translation>
3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3467
    <translation type="unfinished"></translation>
3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>Insert Freehand Line</source>
3846 subik 3471
    <translation>Vložit čáru kreslenou volnou rukou</translation>
3064 cbradney 3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3846 subik 3475
    <translation>Správa &amp;obrázků</translation>
3064 cbradney 3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3846 subik 3479
    <translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
3064 cbradney 3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>Dehyphenate Text</source>
3483
    <translation type="unfinished"></translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3487
    <translation type="unfinished"></translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>&amp;About Scribus</source>
3846 subik 3491
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
3064 cbradney 3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>About &amp;Qt</source>
3846 subik 3495
    <translation>O &amp;Qt</translation>
3064 cbradney 3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3846 subik 3499
    <translation>&amp;Tipy pro nástroje</translation>
3064 cbradney 3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3846 subik 3503
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
3064 cbradney 3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3507
    <translation type="unfinished"></translation>
3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Non Breaking Dash</source>
3511
    <translation type="unfinished"></translation>
3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3515
    <translation type="unfinished"></translation>
3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>Page &amp;Number</source>
3519
    <translation type="unfinished"></translation>
3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>New Line</source>
3523
    <translation type="unfinished"></translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>Frame Break</source>
3527
    <translation type="unfinished"></translation>
3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>Column Break</source>
3531
    <translation type="unfinished"></translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>Copyright</source>
3535
    <translation type="unfinished"></translation>
3536
  </message>
3537
  <message>
3538
    <source>Registered Trademark</source>
3539
    <translation type="unfinished"></translation>
3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>Trademark</source>
3543
    <translation type="unfinished"></translation>
3544
  </message>
3545
  <message>
3546
    <source>Bullet</source>
3547
    <translation type="unfinished"></translation>
3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>Em Dash</source>
3551
    <translation type="unfinished"></translation>
3552
  </message>
3553
  <message>
3554
    <source>En Dash</source>
3555
    <translation type="unfinished"></translation>
3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>Figure Dash</source>
3559
    <translation type="unfinished"></translation>
3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>Quotation Dash</source>
3563
    <translation type="unfinished"></translation>
3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>Apostrophe</source>
3567
    <translation type="unfinished"></translation>
3568