Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9672 | Rev 10128 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<
Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
1525 cbradney 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
1525 cbradney 14
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 15
 
16
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
17
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
18
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1525 cbradney 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
1525 cbradney 27
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 28
 
29
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
30
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
31
  </message>
32
  <message>
9729 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1525 cbradney 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
1525 cbradney 40
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 41
 
42
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
43
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
44
pokud je dokument vytvořen.</translation>
45
  </message>
46
  <message>
9729 cbradney 47
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1525 cbradney 48
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
51
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
52
</source>
1525 cbradney 53
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 54
 
55
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
56
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
57
  </message>
58
  <message>
9729 cbradney 59
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1525 cbradney 60
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
63
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
64
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
65
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
66
</source>
1525 cbradney 67
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 68
 
69
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
70
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
71
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
72
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
73
  </message>
74
  <message>
9729 cbradney 75
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1525 cbradney 76
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 77
 
78
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
79
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
80
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
81
</source>
1525 cbradney 82
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 83
 
84
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
85
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
86
úrovni skriptu.</translation>
87
  </message>
88
  <message>
9729 cbradney 89
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1525 cbradney 90
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 91
 
92
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
93
coordinates are given in the current measurement units of the document
94
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
95
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
96
is not given Scribus will create one for you.
97
 
1525 cbradney 98
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 99
</source>
1525 cbradney 100
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 101
 
102
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
103
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
104
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
105
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
106
 
107
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
9729 cbradney 110
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 111
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 112
 
113
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
114
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
115
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
116
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
117
template page for the new page.
118
 
119
May raise IndexError if the page number is out of range
120
</source>
3064 cbradney 121
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 122
 
123
Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
124
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
125
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
126
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.
127
 
128
Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
129
  </message>
130
  <message>
9729 cbradney 131
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1525 cbradney 132
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 133
 
134
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
135
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 136
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 137
</source>
1525 cbradney 138
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 139
 
140
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
141
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
1525 cbradney 142
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 143
  </message>
144
  <message>
9729 cbradney 145
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1525 cbradney 146
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 147
 
148
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 149
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 150
</source>
1525 cbradney 151
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 152
 
153
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
154
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
155
  </message>
156
  <message>
9729 cbradney 157
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 158
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
159
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 160
 
161
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
162
following meaning:
163
 
164
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1525 cbradney 165
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 166
 
167
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
168
  margins
169
 
170
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
171
 
172
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
1525 cbradney 173
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
174
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1135 cbradney 175
 
176
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
177
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
178
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
179
 
180
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
181
 
182
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
183
 
184
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
185
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
186
is not in points, make sure to account for this.
187
 
188
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
189
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
190
</source>
3064 cbradney 191
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 192
 
193
Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
1525 cbradney 194
  size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ&gt; např. PAPER_A4.
1135 cbradney 195
  margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
196
  orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
197
  firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
198
  unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
199
       UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
200
  facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
201
  firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
202
 
203
Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
204
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
205
patřičnou konverzi.
206
 
207
příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
208
  </message>
1525 cbradney 209
  <message>
9729 cbradney 210
    <location filename="" line="136966688"/>
2137 cbradney 211
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 212
 
2137 cbradney 213
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
214
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
215
optional arguments, but will not be given any).
216
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
217
for the macro.
218
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
219
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
220
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
221
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
222
of a single instance.
223
</source>
3064 cbradney 224
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 225
 
2137 cbradney 226
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
227
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
228
optional arguments, but will not be given any).
229
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
230
for the macro.
231
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
232
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
233
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
234
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
235
of a single instance.</translation>
1525 cbradney 236
  </message>
3064 cbradney 237
  <message>
9729 cbradney 238
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 239
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
240
 
241
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
242
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
243
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
244
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
245
master page for the new page.
246
 
247
May raise IndexError if the page number is out of range
248
</source>
3846 subik 249
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
250
 
251
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
252
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
253
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
254
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
255
master page for the new page.
256
 
257
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 258
  </message>
259
  <message>
9729 cbradney 260
    <location filename="" line="136966688"/>
3064 cbradney 261
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
262
 
263
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
264
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
265
</source>
9729 cbradney 266
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 267
 
268
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
269
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 270
  </message>
3824 cbradney 271
  <message>
9729 cbradney 272
    <location filename="" line="136966688"/>
3824 cbradney 273
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
274
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
275
 
276
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
277
following meaning:
278
 
279
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
280
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
281
 
282
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
283
margins
284
 
285
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
286
 
287
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
288
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
289
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
290
 
291
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
292
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
293
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
294
 
295
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
296
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
297
PAGE_4 is 4-fold.
298
 
299
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
300
Indexed from 0 (0 = first).
301
 
302
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
303
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
304
is not in points, make sure to account for this.
305
 
306
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
307
PAGE_4, 3)
308
 
309
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
310
</source>
6434 cbradney 311
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,(new line)
3846 subik 312
           unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool(new line)
313
 
314
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
315
following meaning:
316
 
317
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
318
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
319
 
320
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
321
margins
322
 
323
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
324
 
325
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
326
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
327
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
328
 
329
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
330
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
331
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
332
 
333
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
334
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
335
PAGE_4 is 4-fold.
336
 
337
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
338
Indexed from 0 (0 = first).
339
 
340
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
341
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
342
is not in points, make sure to account for this.
343
 
344
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
345
PAGE_4, 3)
346
 
347
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
3824 cbradney 348
  </message>
6434 cbradney 349
  <message>
9729 cbradney 350
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6434 cbradney 351
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
352
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
353
 
354
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
355
following meaning:
356
 
357
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
358
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
359
 
360
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
361
margins
362
 
363
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
364
 
365
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
366
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
367
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
368
 
369
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
370
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
371
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
372
 
373
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
374
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
375
PAGE_4 is 4-fold.
376
 
377
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
378
Indexed from 0 (0 = first).
379
 
380
numPage = Number of pages to be created.
381
 
382
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
383
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
384
is not in points, make sure to account for this.
385
 
386
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
387
PAGE_4, 3, 1)
388
 
389
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
390
</source>
391
    <translation type="unfinished"></translation>
392
  </message>
9729 cbradney 393
  <message>
394
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
395
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
396
 
397
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
398
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
399
 
400
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
401
</source>
402
    <translation type="unfinished"></translation>
403
  </message>
1525 cbradney 404
</context>
405
<context>
1135 cbradney 406
  <name>@default</name>
407
  <message>
9729 cbradney 408
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1525 cbradney 409
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 410
 
411
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
412
has some text selected the value assigned to the first character
413
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
414
selected item is used.
415
</source>
1525 cbradney 416
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 417
 
418
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
419
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
420
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
421
  </message>
422
  <message>
9729 cbradney 423
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1525 cbradney 424
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 425
 
426
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
427
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
428
</source>
1525 cbradney 429
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 430
 
431
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
432
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
433
  </message>
434
  <message>
9729 cbradney 435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1525 cbradney 436
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 437
 
438
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
439
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
440
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
441
selected item is used.
442
</source>
1525 cbradney 443
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 444
 
445
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
446
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
447
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
448
  </message>
449
  <message>
9729 cbradney 450
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1525 cbradney 451
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 452
 
453
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
454
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
455
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
456
used.
457
</source>
1525 cbradney 458
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 459
 
460
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
461
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
462
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
463
  </message>
464
  <message>
9729 cbradney 465
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1525 cbradney 466
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 467
 
468
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
469
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
470
</source>
1525 cbradney 471
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 472
 
473
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
474
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
475
  </message>
476
  <message>
9729 cbradney 477
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1525 cbradney 478
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 479
 
480
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
481
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
482
</source>
1525 cbradney 483
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 484
 
485
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
486
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
487
  </message>
488
  <message>
9729 cbradney 489
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1525 cbradney 490
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 491
 
492
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
493
given the currently selected item is used.
494
</source>
1525 cbradney 495
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 496
 
497
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
498
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
499
  </message>
500
  <message>
9729 cbradney 501
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1525 cbradney 502
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 503
 
504
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 505
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 506
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
507
used.
508
</source>
1525 cbradney 509
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 510
 
511
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1525 cbradney 512
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
1135 cbradney 513
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
514
  </message>
515
  <message>
9729 cbradney 516
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 517
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 518
 
519
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
520
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
521
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
522
used.
523
 
524
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
525
</source>
2137 cbradney 526
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 527
 
528
Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
529
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
530
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
531
 
532
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je &quot;pos&quot; mimo obsah rámce.</translation>
533
  </message>
534
  <message>
9729 cbradney 535
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1525 cbradney 536
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 537
 
538
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
539
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
540
currently selected item is used.
541
 
542
May throw ValueError if the font cannot be found.
543
</source>
1525 cbradney 544
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 545
 
546
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
547
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
548
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
549
 
550
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
551
  </message>
552
  <message>
9729 cbradney 553
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1525 cbradney 554
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 555
 
556
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
557
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
558
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
559
currently selected item is used.
560
 
1525 cbradney 561
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 562
</source>
1525 cbradney 563
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 564
 
565
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
566
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 567
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 568
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
569
 
570
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
571
  </message>
572
  <message>
9729 cbradney 573
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1525 cbradney 574
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 575
 
576
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
577
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
578
item is used.
579
 
580
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
581
</source>
1525 cbradney 582
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 583
 
584
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
585
je uváděna v bodech.
586
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
587
 
588
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
589
  </message>
590
  <message>
9729 cbradney 591
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1525 cbradney 592
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 593
 
594
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
595
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
596
 
597
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
598
</source>
1525 cbradney 599
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 600
 
601
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
602
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
603
 
604
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
605
  </message>
606
  <message>
9729 cbradney 607
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1525 cbradney 608
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 609
 
610
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
611
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
612
 
613
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
614
</source>
1525 cbradney 615
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 616
 
617
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
618
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
619
 
620
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
621
  </message>
622
  <message>
9729 cbradney 623
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1525 cbradney 624
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 625
 
626
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
627
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
628
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
629
 
630
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
631
</source>
1525 cbradney 632
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 633
 
634
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
635
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
636
 
637
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
638
  </message>
639
  <message>
9729 cbradney 640
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 641
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 642
 
643
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
644
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
645
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
646
selected item is used.
647
 
648
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
649
</source>
3846 subik 650
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 651
 
652
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
653
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
654
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
655
 
656
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
657
  </message>
658
  <message>
9729 cbradney 659
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1525 cbradney 660
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 661
 
662
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
663
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
664
selected item is used.
665
</source>
1525 cbradney 666
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 667
 
668
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
669
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
670
  </message>
671
  <message>
9729 cbradney 672
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1525 cbradney 673
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 674
 
675
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
676
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
677
given the currently selected item is used.
678
</source>
1525 cbradney 679
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 680
 
681
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
682
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
683
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
684
  </message>
685
  <message>
9729 cbradney 686
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1525 cbradney 687
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 688
 
689
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
690
selected item is used.
691
</source>
1525 cbradney 692
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 693
 
694
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
695
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
696
  </message>
697
  <message>
9729 cbradney 698
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1525 cbradney 699
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 700
 
701
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
702
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
703
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
704
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
705
used.
706
</source>
1525 cbradney 707
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 708
 
709
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
710
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 711
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 712
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
713
  </message>
714
  <message>
9729 cbradney 715
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1525 cbradney 716
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 717
 
718
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
719
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
720
and must not link to or be linked from any other frames already.
721
 
722
May throw ScribusException if linking rules are violated.
723
</source>
1525 cbradney 724
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 725
 
726
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
727
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
728
 
729
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
730
  </message>
731
  <message>
9729 cbradney 732
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1525 cbradney 733
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 734
 
735
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
736
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 737
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 738
 
739
May throw ScribusException if linking rules are violated.
740
</source>
1525 cbradney 741
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 742
 
743
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 744
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 745
 
746
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
747
  </message>
748
  <message>
9729 cbradney 749
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1525 cbradney 750
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 751
 
752
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
753
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 754
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 755
 
756
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
757
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
758
  </message>
759
  <message>
9729 cbradney 760
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1525 cbradney 761
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 762
 
763
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
764
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
765
the value of the named color from the default document colors.
766
 
1525 cbradney 767
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 768
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
769
</source>
1525 cbradney 770
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 771
 
772
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
773
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
774
 
775
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
776
ValueError (chybné parametry).</translation>
777
  </message>
778
  <message>
9729 cbradney 779
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1525 cbradney 780
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 781
 
782
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
783
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
784
Color components should be in the range from 0 to 255.
785
 
1525 cbradney 786
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 787
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
788
</source>
1525 cbradney 789
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 790
 
791
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 792
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 793
 
794
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
795
(chybné parametry).</translation>
796
  </message>
797
  <message>
9729 cbradney 798
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1525 cbradney 799
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 800
 
801
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
802
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
803
&quot;None&quot; - transparent.
804
 
805
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
806
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
807
 
1525 cbradney 808
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 809
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
810
</source>
1525 cbradney 811
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 812
 
813
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
814
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
815
průhlednou &quot;None&quot;.
816
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
817
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
818
 
819
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
820
(chybné parametry).</translation>
821
  </message>
822
  <message>
9729 cbradney 823
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1525 cbradney 824
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 825
 
826
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
827
 
1525 cbradney 828
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 829
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
830
</source>
1525 cbradney 831
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 832
 
833
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
834
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
835
(chybné parametry).</translation>
836
  </message>
837
  <message>
9729 cbradney 838
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 839
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 840
 
841
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
842
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1525 cbradney 843
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 844
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
845
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
846
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
847
opional parameters is False.
848
 
1525 cbradney 849
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
850
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 851
 
852
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
853
 
1525 cbradney 854
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
855
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 856
</source>
3064 cbradney 857
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 858
 
859
Zobrazí souborové okno/dialog s titulkem &quot;caption&quot;. Soubory mohou být vybrány
860
podle masky &quot;filter&quot;. Parametr &quot;defaultname&quot; může být použit jako předem nastavená
861
implicitní cesta. Jestliže je &quot;haspreview&quot; nastaveno na true, bude mít uřivatel
862
k dispozici náhled vybraných souborů. Jestliže je parametr &quot;issave&quot; nastaven
863
na true, bude se dialog chovat jako klasický &quot;Uložit jako&quot;.
1525 cbradney 864
Maska filtrování souborů může vypadat např. takto: &apos;Obrázky (*.png *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 865
Více informací neleznete v dokumentaci Qt.
1525 cbradney 866
Příklad: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
867
Nebo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 868
  </message>
869
  <message>
9729 cbradney 870
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1525 cbradney 871
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 872
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 873
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 874
 
875
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
876
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
877
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
878
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
879
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
880
 
881
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
882
at 1.
883
 
884
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
885
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
886
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
887
can be binary-ORed with button constants:
888
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
889
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
890
 
891
Usage examples:
1525 cbradney 892
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
893
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 894
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 895
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 896
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
897
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
898
 
899
Defined button and icon constants:
900
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
901
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
902
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
903
</source>
1525 cbradney 904
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
905
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 906
 
907
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
908
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
909
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
910
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
911
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
912
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
913
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
914
v binárním OR s BUTTON konstantami:
915
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
916
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
917
Příklady:
1525 cbradney 918
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
919
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 920
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 921
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
922
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 923
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
924
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
925
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
926
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
927
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
928
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
929
  </message>
930
  <message>
9729 cbradney 931
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1525 cbradney 932
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 933
 
1525 cbradney 934
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
935
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 936
 
1525 cbradney 937
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 938
</source>
1525 cbradney 939
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 940
 
941
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
942
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
943
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 944
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 945
  </message>
946
  <message>
9729 cbradney 947
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1525 cbradney 948
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 949
 
950
Closes the current document without prompting to save.
951
 
952
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
953
</source>
1525 cbradney 954
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 955
 
956
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
957
 
958
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
959
  </message>
960
  <message>
9729 cbradney 961
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1525 cbradney 962
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 963
 
964
Returns true if there is a document open.
965
</source>
1525 cbradney 966
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 967
 
968
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
969
  </message>
970
  <message>
9729 cbradney 971
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1525 cbradney 972
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 973
 
974
Opens the document &quot;name&quot;.
975
 
976
May raise ScribusError if the document could not be opened.
977
</source>
1525 cbradney 978
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 979
 
980
Otevře dokument &quot;name&quot;.
981
 
982
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
983
  </message>
984
  <message>
9729 cbradney 985
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1525 cbradney 986
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 987
 
988
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
989
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
990
save file dialog.
991
 
992
If the save fails, there is currently no way to tell.
993
</source>
1525 cbradney 994
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 995
 
996
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
997
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
998
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
9729 cbradney 1001
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1525 cbradney 1002
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1003
 
1004
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
1005
relative path).
1006
 
1007
May raise ScribusError if the save fails.
1008
</source>
1525 cbradney 1009
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1010
 
1011
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
1012
relativní cesta souborového systému.
1013
 
1014
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
9729 cbradney 1017
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 1018
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1019
 
1020
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1021
strings.
1022
</source>
6434 cbradney 1023
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1024
 
1025
Nastaví informace o dokumentu. Parametry jsou textové řetězce.</translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
9729 cbradney 1028
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 1029
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 1030
 
1031
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 1032
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1033
constants.
1034
</source>
9729 cbradney 1035
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 1036
 
1037
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
1038
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
1039
  </message>
1040
  <message>
9729 cbradney 1041
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1525 cbradney 1042
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 1043
 
1044
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 1045
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1046
 
1047
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1048
</source>
1525 cbradney 1049
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 1050
 
1051
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
1052
konstanty UNIT_*.
1053
 
1054
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
9729 cbradney 1057
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1525 cbradney 1058
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 1059
 
1060
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1061
of the UNIT_* constants:
1062
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1063
</source>
1525 cbradney 1064
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 1065
 
1066
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
1067
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
9729 cbradney 1070
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1525 cbradney 1071
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1072
 
1073
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1074
current document.
1075
</source>
1525 cbradney 1076
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1077
 
1078
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
9729 cbradney 1081
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1525 cbradney 1082
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1083
 
1084
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1085
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1086
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1087
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1088
</source>
1525 cbradney 1089
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1090
 
1091
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
1092
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
1093
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.</translation>
1094
  </message>
1095
  <message>
9729 cbradney 1096
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1525 cbradney 1097
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1098
 
1099
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1100
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1101
</source>
1525 cbradney 1102
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1103
 
1104
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
1105
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1106
  </message>
1107
  <message>
9729 cbradney 1108
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1525 cbradney 1109
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1110
 
1111
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1112
is not given the currently selected Item is used.
1113
</source>
1525 cbradney 1114
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1115
 
1116
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
1117
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1118
  </message>
1119
  <message>
9729 cbradney 1120
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1525 cbradney 1121
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1122
 
1123
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1124
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1125
</source>
1525 cbradney 1126
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1127
 
1128
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
1129
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
9729 cbradney 1132
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
1525 cbradney 1133
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1134
 
1135
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1136
the currently selected item is used. The join types are:
1137
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1138
</source>
1525 cbradney 1139
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1140
 
1141
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
1142
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1143
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
9729 cbradney 1146
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1525 cbradney 1147
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1148
 
1149
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1150
currently selected item is used. The cap types are:
1151
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1152
</source>
1525 cbradney 1153
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1154
 
1155
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
1156
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1157
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1158
  </message>
1159
  <message>
9729 cbradney 1160
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1525 cbradney 1161
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1162
 
1163
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1164
currently selected item is used. Line style constants are:
1165
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1166
</source>
1525 cbradney 1167
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1168
 
1169
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
1170
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1171
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1172
  </message>
1173
  <message>
9729 cbradney 1174
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1525 cbradney 1175
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1176
 
1177
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1178
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1179
</source>
1525 cbradney 1180
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1181
 
1182
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
1183
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
9729 cbradney 1186
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1525 cbradney 1187
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1188
 
1189
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1190
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1191
</source>
1525 cbradney 1192
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1193
 
1194
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
1195
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
9729 cbradney 1198
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 1199
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1200
 
1201
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1202
given the currently selected item is used.
1203
</source>
1525 cbradney 1204
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1205
 
1206
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
1207
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
9729 cbradney 1210
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1525 cbradney 1211
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1212
 
1213
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1214
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 1215
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1216
for reference.
1217
</source>
1525 cbradney 1218
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1219
 
1220
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1221
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1222
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
1223
  </message>
1224
  <message>
9729 cbradney 1225
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1525 cbradney 1226
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1227
 
1228
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1229
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1230
is used.
1231
</source>
1525 cbradney 1232
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1233
 
1234
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1235
hodinových ručiček je kladné.
1236
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
9729 cbradney 1239
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1525 cbradney 1240
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1241
 
1242
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1243
</source>
1525 cbradney 1244
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1245
 
1246
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1247
  </message>
1248
  <message>
9729 cbradney 1249
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1525 cbradney 1250
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1251
 
1252
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1253
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1254
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1255
belongs to a group, the whole group is moved.
1256
</source>
1525 cbradney 1257
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1258
 
1259
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1260
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1261
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1262
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1263
  </message>
1264
  <message>
9729 cbradney 1265
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1525 cbradney 1266
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1267
 
1268
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1269
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1270
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1271
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1272
given the currently selected item is used.
1273
</source>
1525 cbradney 1274
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1275
 
1276
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1277
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1278
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
9729 cbradney 1281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1525 cbradney 1282
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1283
 
1284
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1285
is not given the currently selected item is used.
1286
</source>
1525 cbradney 1287
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1288
 
1289
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1290
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
9729 cbradney 1293
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1525 cbradney 1294
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1295
 
1296
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1297
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1298
second selected Object and so on.
1299
</source>
1525 cbradney 1300
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1301
 
1302
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1303
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
9729 cbradney 1306
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1525 cbradney 1307
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1308
 
1309
Returns the number of selected objects.
1310
</source>
1525 cbradney 1311
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1312
 
1313
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
9729 cbradney 1316
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1525 cbradney 1317
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1318
 
1319
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1320
</source>
1525 cbradney 1321
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1322
 
1323
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
9729 cbradney 1326
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1525 cbradney 1327
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1328
 
1329
Deselects all objects in the whole document.
1330
</source>
1525 cbradney 1331
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1332
 
1333
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
9729 cbradney 1336
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1525 cbradney 1337
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1338
 
1339
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1340
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1341
items are used.
1342
</source>
1525 cbradney 1343
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1344
 
1345
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1346
použijí se vybrané objekty.</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
9729 cbradney 1349
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1525 cbradney 1350
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1351
 
1352
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1353
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1354
 
1355
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1356
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1357
  </message>
1358
  <message>
9729 cbradney 1359
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1525 cbradney 1360
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1361
 
1362
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1363
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1364
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1365
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1366
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1367
 
1368
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1369
</source>
1525 cbradney 1370
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1371
 
1372
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1373
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1374
musí být větší než 0.
1375
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1376
 
1377
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1378
  </message>
1379
  <message>
9729 cbradney 1380
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1525 cbradney 1381
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1382
 
1383
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1384
not given the currently selected item is used.
1385
 
1386
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1387
</source>
1525 cbradney 1388
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1389
 
1390
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1391
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1392
 
1393
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
9729 cbradney 1396
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1525 cbradney 1397
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1398
 
1399
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1400
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1401
means 100 %.
1402
 
1403
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1404
</source>
1525 cbradney 1405
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1406
 
1407
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1408
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1409
Číslo 1 znamená 100%.
1410
 
1411
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1412
  </message>
1413
  <message>
9729 cbradney 1414
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1525 cbradney 1415
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1416
 
1525 cbradney 1417
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1418
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1419
if locked.
1420
</source>
1525 cbradney 1421
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1422
 
1423
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1424
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1425
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1426
  </message>
1427
  <message>
9729 cbradney 1428
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1525 cbradney 1429
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1430
 
1431
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1432
currently selected item is used.
1433
</source>
1525 cbradney 1434
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1435
 
1436
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1437
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
9729 cbradney 1440
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1525 cbradney 1441
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1442
 
1443
Returns a list with the names of all available fonts.
1444
</source>
1525 cbradney 1445
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1446
 
1447
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
9729 cbradney 1450
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1525 cbradney 1451
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1452
 
1525 cbradney 1453
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1454
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1455
</source>
1525 cbradney 1456
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1457
 
1458
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1459
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1460
  </message>
1461
  <message>
9729 cbradney 1462
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 1463
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1464
 
1465
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1466
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1467
 
1525 cbradney 1468
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1135 cbradney 1469
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1470
</source>
1525 cbradney 1471
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1472
 
1473
Vytvoří obrázkovou bitmapu s náhledem písma &quot;name&quot; s textem &quot;sample&quot;
1474
velikosti &quot;size&quot;. Obrázek je pak uložen jako &quot;filename&quot;. Vrátí true v případě
1475
úspěchu.
1476
 
1477
Může vyvolat výjimky NotFoundError (nenajde písmo) a ValueError (prázdné
1478
filename nebo sample).</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
9729 cbradney 1481
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1525 cbradney 1482
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1483
 
1484
Returns a list with the names of all defined layers.
1485
</source>
1525 cbradney 1486
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1487
 
1488
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
9729 cbradney 1491
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1525 cbradney 1492
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1493
 
1494
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1495
 
1525 cbradney 1496
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1497
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1498
</source>
1525 cbradney 1499
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1500
 
1501
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1502
 
1503
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1504
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
9729 cbradney 1507
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1525 cbradney 1508
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1509
 
1510
Returns the name of the current active layer.
1511
</source>
1525 cbradney 1512
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1513
 
1514
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
9729 cbradney 1517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1525 cbradney 1518
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1519
 
1520
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1521
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1522
 
1525 cbradney 1523
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1524
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1525
</source>
1525 cbradney 1526
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1527
 
1528
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1529
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1530
 
1531
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1532
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1533
  </message>
1534
  <message>
9729 cbradney 1535
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1525 cbradney 1536
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1537
 
1538
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1539
the layer is invisible.
1540
 
1525 cbradney 1541
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1542
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1543
</source>
1525 cbradney 1544
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1545
 
1546
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1547
false, bude vrstva neviditelná.
1548
 
1549
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1550
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1551
  </message>
1552
  <message>
9729 cbradney 1553
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 1554
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1555
 
1556
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1557
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1558
 
1525 cbradney 1559
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1560
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1561
</source>
6261 cbradney 1562
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1563
 
1564
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1565
false, nebude vrstva tisknuta.
1566
 
1567
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1568
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
9729 cbradney 1571
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 1572
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1573
 
1574
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1575
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1576
&quot;layer&quot; is invisible.
1577
 
1525 cbradney 1578
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1579
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1580
</source>
1525 cbradney 1581
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1582
 
1583
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo není. true znamená
1584
viditelná.
1585
 
1586
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1587
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
9729 cbradney 1590
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 1591
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1592
 
1593
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1594
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1595
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1596
 
1525 cbradney 1597
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1598
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1599
</source>
1525 cbradney 1600
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1601
 
1602
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo není. true znamená
1603
tisknutelná.
1604
 
1605
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1606
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
9729 cbradney 1609
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1525 cbradney 1610
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1611
 
1525 cbradney 1612
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1613
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1614
 
1525 cbradney 1615
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1616
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1617
</source>
1525 cbradney 1618
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1619
 
1620
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1621
nebo vrstva neexistuje.
1622
 
1623
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1624
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1625
  </message>
1626
  <message>
9729 cbradney 1627
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1525 cbradney 1628
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1629
 
1630
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1631
 
1525 cbradney 1632
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1633
</source>
1525 cbradney 1634
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1635
 
1636
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1637
 
1638
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1639
  </message>
1640
  <message>
9729 cbradney 1641
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1525 cbradney 1642
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1643
 
1644
Returns a string with the -lang value.
1645
</source>
1525 cbradney 1646
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1647
 
1648
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1649
  </message>
1650
  <message>
9729 cbradney 1651
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1525 cbradney 1652
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1653
 
1654
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1655
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1656
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1657
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1658
is not given Scribus will create one for you.
1659
 
1525 cbradney 1660
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1661
</source>
1525 cbradney 1662
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1663
 
1664
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1665
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1666
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1667
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1668
 
1669
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1670
  </message>
1671
  <message>
9729 cbradney 1672
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1525 cbradney 1673
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1674
 
1675
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1676
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1677
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1678
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1679
create one for you.
1680
 
1525 cbradney 1681
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1682
</source>
1525 cbradney 1683
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1684
 
1685
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1686
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1687
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1688
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1689
 
1690
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1691
  </message>
1692
  <message>
9729 cbradney 1693
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1525 cbradney 1694
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1695
 
1696
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1697
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1698
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1699
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1700
given Scribus will create one for you.
1701
 
1525 cbradney 1702
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1703
</source>
1525 cbradney 1704
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1705
 
1706
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1707
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1708
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1709
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1710
 
1711
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
9729 cbradney 1714
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1525 cbradney 1715
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1716
 
1717
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1718
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1719
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1720
object because you need this name for further access to that object. If
1721
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1722
 
1525 cbradney 1723
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1724
</source>
1525 cbradney 1725
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1726
 
1727
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1728
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1729
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1730
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1731
 
1732
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1733
  </message>
1734
  <message>
9729 cbradney 1735
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1525 cbradney 1736
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1737
 
1738
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1739
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1740
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1741
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1742
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1743
Scribus will create one for you.
1744
 
1525 cbradney 1745
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1746
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1747
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1748
</source>
1525 cbradney 1749
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1750
 
1751
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1752
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1753
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1754
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1755
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1756
 
1757
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1758
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
9729 cbradney 1761
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1525 cbradney 1762
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1763
 
1764
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1765
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1766
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1767
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1768
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1769
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1770
identifier for the object because you need this name for further access to that
1771
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1772
 
1525 cbradney 1773
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1774
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1775
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1776
</source>
1525 cbradney 1777
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1778
 
1779
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1780
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1781
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1782
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1783
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1784
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1785
bod jako první.
1786
 
1787
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1788
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
9729 cbradney 1791
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1525 cbradney 1792
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1793
 
1794
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1795
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1796
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1797
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1798
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1799
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1800
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1801
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1802
for you.
1803
 
1525 cbradney 1804
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1805
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1806
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1807
</source>
1525 cbradney 1808
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1809
 
1810
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1811
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1812
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1813
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1814
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1815
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1816
 
1817
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1818
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1819
  </message>
1820
  <message>
9729 cbradney 1821
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1525 cbradney 1822
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1823
 
1824
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1825
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1826
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1827
unique identifier for the object because you need this name for further access
1828
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1829
 
1525 cbradney 1830
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1831
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1832
</source>
1525 cbradney 1833
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1834
 
1835
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1836
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1837
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1838
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1839
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1840
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1841
 
1842
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1843
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
9729 cbradney 1846
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1525 cbradney 1847
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1848
 
1849
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1850
selected item is deleted.
1851
</source>
1525 cbradney 1852
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1853
 
1854
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
9729 cbradney 1857
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 1858
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1859
 
1860
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1861
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1862
is not passed, text flow is toggled.
1863
</source>
6261 cbradney 1864
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1865
 
1866
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1867
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1868
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1869
  </message>
1870
  <message>
9729 cbradney 1871
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1525 cbradney 1872
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1873
 
1874
Test if an object with specified name really exists in the document.
1875
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1876
returns True if there is something selected.
1877
</source>
1525 cbradney 1878
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1879
 
1880
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1881
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1882
  </message>
1883
  <message>
9729 cbradney 1884
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1525 cbradney 1885
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1886
 
1887
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1888
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1889
</source>
1525 cbradney 1890
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1891
 
1892
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1893
použije vybraný objekt.</translation>
1894
  </message>
1895
  <message>
9729 cbradney 1896
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1525 cbradney 1897
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1898
 
1899
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1900
</source>
1525 cbradney 1901
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1902
 
1903
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
9729 cbradney 1906
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1525 cbradney 1907
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1908
 
1909
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1910
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1911
</source>
1525 cbradney 1912
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1913
 
1914
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1915
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1916
  </message>
1917
  <message>
9729 cbradney 1918
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1525 cbradney 1919
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1920
 
1921
Redraws all pages.
1922
</source>
1525 cbradney 1923
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1924
  </message>
1925
  <message>
9729 cbradney 1926
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1525 cbradney 1927
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1928
 
1929
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1930
 
1931
May raise ScribusError if the save failed.
1932
</source>
1525 cbradney 1933
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1934
 
1935
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1936
  </message>
1937
  <message>
9729 cbradney 1938
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1525 cbradney 1939
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1940
 
1941
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1942
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1943
page number is.
1944
 
1945
May raise IndexError if the page number is out of range
1946
</source>
1525 cbradney 1947
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1948
 
1949
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1950
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1951
 
1952
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
9729 cbradney 1955
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1525 cbradney 1956
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1957
 
1958
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1959
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1960
just sets the page that script commands will operates on.
1961
 
1962
May raise IndexError if the page number is out of range.
1963
</source>
1525 cbradney 1964
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1965
 
1966
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1967
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1968
příkazy).
1969
 
1970
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
9729 cbradney 1973
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1525 cbradney 1974
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1975
 
1976
Returns the number of pages in the document.
1977
</source>
1525 cbradney 1978
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1979
  </message>
1980
  <message>
9729 cbradney 1981
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1525 cbradney 1982
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1983
 
1984
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1985
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1986
</source>
1525 cbradney 1987
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1988
 
1989
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1990
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
9729 cbradney 1993
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1525 cbradney 1994
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1995
 
1996
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1997
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1998
 
1999
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2000
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2001
</source>
1525 cbradney 2002
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 2003
 
2004
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
2005
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
2006
Např.:
2007
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
2008
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
2009
  </message>
2010
  <message>
9729 cbradney 2011
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1525 cbradney 2012
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 2013
 
2014
See getHGuides.
2015
</source>
1525 cbradney 2016
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1135 cbradney 2017
  </message>
2018
  <message>
9729 cbradney 2019
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1525 cbradney 2020
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 2021
 
2022
See setHGuides.
2023
</source>
1525 cbradney 2024
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1135 cbradney 2025
  </message>
2026
  <message>
9729 cbradney 2027
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1525 cbradney 2028
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 2029
 
1525 cbradney 2030
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2031
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 2032
</source>
1525 cbradney 2033
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 2034
 
2035
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
2036
a getPageMargins()</translation>
2037
  </message>
2038
  <message>
9729 cbradney 2039
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1525 cbradney 2040
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 2041
 
2042
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 2043
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2044
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 2045
the page...
2046
</source>
1525 cbradney 2047
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 2048
 
2049
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 2050
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 2051
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
2052
  </message>
2053
  <message>
9729 cbradney 2054
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 2055
    <source>getPageMargins()
1135 cbradney 2056
 
2057
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1525 cbradney 2058
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1135 cbradney 2059
</source>
2137 cbradney 2060
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1135 cbradney 2061
 
2062
Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
2063
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
2064
  </message>
2065
  <message>
9729 cbradney 2066
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1525 cbradney 2067
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2068
 
2069
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2070
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2071
currently selected item is used.
2072
</source>
1525 cbradney 2073
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2074
 
2075
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
2076
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
2077
vybraný objekt.</translation>
2078
  </message>
2079
  <message>
9729 cbradney 2080
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1525 cbradney 2081
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2082
 
2083
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2084
is not given the currently selected item is used.
2085
</source>
1525 cbradney 2086
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2087
 
2088
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
2089
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
9729 cbradney 2092
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1525 cbradney 2093
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2094
 
2095
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2096
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2097
given the currently selected item is used.
2098
 
2099
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2100
</source>
1525 cbradney 2101
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2102
 
2103
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 2104
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 2105
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2106
 
2107
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
2108
  </message>
2109
  <message>
9729 cbradney 2110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1525 cbradney 2111
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2112
 
2113
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2114
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2115
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2116
is used.
2117
 
2118
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2119
</source>
1525 cbradney 2120
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2121
 
2122
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 2123
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 2124
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2125
 
2126
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
2127
  </message>
2128
  <message>
9729 cbradney 2129
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1525 cbradney 2130
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2131
 
2132
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2133
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 2134
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2135
</source>
1525 cbradney 2136
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2137
 
2138
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
2139
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2140
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
9729 cbradney 2143
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1525 cbradney 2144
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2145
 
2146
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2147
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 2148
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2149
</source>
1525 cbradney 2150
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2151
 
2152
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
2153
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2154
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
9729 cbradney 2157
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1525 cbradney 2158
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2159
 
2160
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2161
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 2162
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2163
</source>
1525 cbradney 2164
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2165
 
2166
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
2167
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2168
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
9729 cbradney 2171
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1525 cbradney 2172
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2173
 
2174
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2175
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2176
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2177
Item is used.
2178
 
2179
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2180
</source>
1525 cbradney 2181
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2182
 
2183
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 2184
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 2185
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2186
 
2187
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
2188
  </message>
2189
  <message>
9729 cbradney 2190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1525 cbradney 2191
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2192
 
2193
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2194
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2195
 
2196
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2197
</source>
1525 cbradney 2198
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2199
 
2200
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
2201
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2202
 
2203
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
2204
  </message>
2205
  <message>
9729 cbradney 2206
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1525 cbradney 2207
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2208
 
2209
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2210
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2211
 
1525 cbradney 2212
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2213
</source>
1525 cbradney 2214
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2215
 
2216
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
2217
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2218
 
2219
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2220
  </message>
2221
  <message>
9729 cbradney 2222
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1525 cbradney 2223
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2224
 
2225
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2226
new progress bar use. See progressSet.
2227
</source>
1525 cbradney 2228
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 2229
 
2230
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
9729 cbradney 2233
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1525 cbradney 2234
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2235
 
1525 cbradney 2236
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2237
See progressSet.
2238
</source>
1525 cbradney 2239
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 2240
 
2241
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
2242
  </message>
2243
  <message>
9729 cbradney 2244
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1525 cbradney 2245
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2246
 
2247
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2248
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2249
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2250
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2251
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2252
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 2253
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2254
</source>
1525 cbradney 2255
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2256
 
2257
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
2258
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
2259
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
2260
Qt</translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
9729 cbradney 2263
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1525 cbradney 2264
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2265
 
2266
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2267
</source>
1525 cbradney 2268
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 2269
  </message>
2270
  <message>
9729 cbradney 2271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1525 cbradney 2272
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2273
 
1525 cbradney 2274
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2275
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2276
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2277
</source>
1525 cbradney 2278
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2279
 
2280
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
2281
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
2282
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
2283
  </message>
2284
  <message>
9729 cbradney 2285
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1525 cbradney 2286
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2287
 
2288
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2289
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2290
the range from 0 to 255.
2291
 
2292
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2293
</source>
7508 cbradney 2294
    <translation type="unfinished">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2295
 
2296
Vytvoří novou barvu &quot;name&quot;. Barva je definována čtyřmi složkami modelu CMYK.
1525 cbradney 2297
Každá složka musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 2298
 
2299
Může vyvolat výjimku ValueError, v případě chybného jména barvy.</translation>
2300
  </message>
2301
  <message>
9729 cbradney 2302
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1525 cbradney 2303
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2304
 
2305
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2306
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2307
selected item is used.
2308
</source>
7508 cbradney 2309
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2310
 
2311
Vrátí poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen
2312
v bodech. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
9729 cbradney 2315
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
1525 cbradney 2316
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2317
 
2318
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2319
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2320
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1525 cbradney 2321
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2322
</source>
7508 cbradney 2323
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2324
 
2325
Vrátí (x, y) tuple s pozicí objektu &quot;name&quot;.
2326
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2327
Pozice je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT*.</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
9729 cbradney 2330
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
1525 cbradney 2331
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2332
 
2333
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2334
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2335
selected item is used.
2336
</source>
7508 cbradney 2337
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2338
 
2339
Nastaví otočení objektu &quot;name&quot; na &quot;rot&quot;. Kladné hodnoty znamenají
2340
otočení po směru hodinových ručiček.
2341
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2342
  </message>
1525 cbradney 2343
  <message>
9729 cbradney 2344
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2345
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2346
 
2347
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2348
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2349
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2350
 
2351
May raise WrongFrameTypeError.
2352
</source>
2137 cbradney 2353
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2354
 
2355
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2356
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2357
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2358
 
2359
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2360
  </message>
2361
  <message>
9729 cbradney 2362
    <location filename="" line="136966688"/>
2137 cbradney 2363
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2364
 
2137 cbradney 2365
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2366
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2367
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2368
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2369
 
2137 cbradney 2370
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2371
</source>
3064 cbradney 2372
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2137 cbradney 2373
 
2374
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2375
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2376
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2377
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2378
 
2379
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.</translation>
1525 cbradney 2380
  </message>
2381
  <message>
9729 cbradney 2382
    <location filename="" line="136966688"/>
2137 cbradney 2383
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2384
 
2385
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2386
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2387
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2388
for the macro.
2389
</source>
3064 cbradney 2390
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2137 cbradney 2391
 
2392
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2393
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2394
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2395
for the macro.</translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
9729 cbradney 2398
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2399
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2400
 
2401
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2402
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2403
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2404
 
2405
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2406
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2407
</source>
2137 cbradney 2408
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2409
 
2410
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2411
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2412
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2413
 
2414
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2415
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2416
  </message>
2417
  <message>
9729 cbradney 2418
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 2419
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2420
 
2421
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2137 cbradney 2422
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2423
space. If no document is open, returns the value of the named color
2424
from the default document colors.
2425
 
2426
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2427
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2428
</source>
3064 cbradney 2429
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2430
 
2137 cbradney 2431
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2432
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
2433
space. If no document is open, returns the value of the named color
2434
from the default document colors.
1525 cbradney 2435
 
2137 cbradney 2436
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2437
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
1525 cbradney 2438
  </message>
2439
  <message>
9729 cbradney 2440
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2137 cbradney 2441
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2442
 
2137 cbradney 2443
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2444
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2445
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2446
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2447
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2448
 
2449
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2450
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2451
</source>
2137 cbradney 2452
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2453
 
2137 cbradney 2454
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2455
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2456
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2457
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2458
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2459
 
2460
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2461
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2462
  </message>
2463
  <message>
9729 cbradney 2464
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2137 cbradney 2465
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2466
 
2137 cbradney 2467
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2468
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2469
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2470
 
2137 cbradney 2471
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2472
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2473
</source>
7508 cbradney 2474
    <translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2475
 
2137 cbradney 2476
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2477
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2478
&quot;layer&quot; is invisible.
2479
 
2480
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2481
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2482
  </message>
2483
  <message>
9729 cbradney 2484
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2137 cbradney 2485
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2486
 
2137 cbradney 2487
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2488
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2489
 
2137 cbradney 2490
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2491
</source>
2492
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2493
 
2137 cbradney 2494
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2495
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2496
 
2137 cbradney 2497
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2498
  </message>
2499
  <message>
9729 cbradney 2500
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
2137 cbradney 2501
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2502
 
2137 cbradney 2503
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2504
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2505
 
2137 cbradney 2506
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2507
</source>
2137 cbradney 2508
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2509
 
2137 cbradney 2510
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2511
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2512
 
2137 cbradney 2513
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2514
  </message>
2515
  <message>
9729 cbradney 2516
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2137 cbradney 2517
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2518
 
2137 cbradney 2519
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2520
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2521
</source>
2137 cbradney 2522
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2523
 
2137 cbradney 2524
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2525
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2526
  </message>
2527
  <message>
9729 cbradney 2528
    <location filename="" line="136966688"/>
2137 cbradney 2529
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2530
 
2137 cbradney 2531
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2532
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2533
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2534
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2535
 
2137 cbradney 2536
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2537
</source>
3064 cbradney 2538
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2539
 
2137 cbradney 2540
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2541
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2542
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2543
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2544
 
2137 cbradney 2545
May throw IndexError for an insertion out of bounds.</translation>
1525 cbradney 2546
  </message>
3064 cbradney 2547
  <message>
9729 cbradney 2548
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3064 cbradney 2549
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2550
 
2551
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2552
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2553
space. If no document is open, returns the value of the named color
2554
from the default document colors.
2555
 
2556
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2557
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2558
</source>
4399 subik 2559
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2560
 
2561
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2562
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2563
space. If no document is open, returns the value of the named color
2564
from the default document colors.
2565
 
2566
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2567
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
3064 cbradney 2568
  </message>
2569
  <message>
9729 cbradney 2570
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2571
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2572
 
2573
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2574
style name or None when user cancels the dialog.
2575
</source>
2576
    <translation type="unfinished"></translation>
2577
  </message>
2578
  <message>
9729 cbradney 2579
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="84"/>
3064 cbradney 2580
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2581
 
2582
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2583
for details of arguments.
2584
 
2585
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2586
</source>
2587
    <translation type="unfinished"></translation>
2588
  </message>
2589
  <message>
9729 cbradney 2590
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="102"/>
3064 cbradney 2591
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2592
 
2593
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2594
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2595
by parent classes as well.
2596
</source>
2597
    <translation type="unfinished"></translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
9729 cbradney 2600
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="136"/>
3064 cbradney 2601
    <source>getProperty(object, property)
2602
 
2603
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2604
 
2605
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2606
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2607
C++ QObject instance.
2608
 
2609
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2610
to look up on `object&apos;.
2611
 
2612
The return value varies depending on the type of the property.
2613
</source>
2614
    <translation type="unfinished"></translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
9729 cbradney 2617
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="166"/>
3064 cbradney 2618
    <source>setProperty(object, property, value)
2619
 
2620
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2621
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2622
also be raised if the underlying setter fails.
2623
 
2624
See getProperty() for more information.
2625
</source>
2626
    <translation type="unfinished"></translation>
2627
  </message>
2628
  <message>
9729 cbradney 2629
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="185"/>
3064 cbradney 2630
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2631
 
2632
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2633
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2634
search recursively through children, grandchildren, etc.
2635
 
2636
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2637
</source>
2638
    <translation type="unfinished"></translation>
2639
  </message>
2640
  <message>
9729 cbradney 2641
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="202"/>
3064 cbradney 2642
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2643
 
2644
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2645
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2646
search recursively through children, grandchildren, etc.
2647
</source>
2648
    <translation type="unfinished"></translation>
2649
  </message>
2650
  <message>
9729 cbradney 2651
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 2652
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2653
 
2654
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2655
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2656
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2657
 
2658
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2659
</source>
2660
    <translation type="unfinished"></translation>
2661
  </message>
3824 cbradney 2662
  <message>
9729 cbradney 2663
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2664
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2665
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2666
 
2667
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2668
 
2669
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2670
following meaning:
2671
 
2672
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2673
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2674
 
2675
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2676
  margins
2677
 
2678
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2679
 
2680
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2681
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2682
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2683
 
2684
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2685
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2686
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2687
 
2688
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2689
 
2690
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2691
 
2692
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2693
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2694
is not in points, make sure to account for this.
2695
 
2696
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2697
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2698
</source>
2699
    <translation type="unfinished"></translation>
2700
  </message>
4141 cbradney 2701
  <message>
9729 cbradney 2702
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2703
    <source>closeMasterPage()
2704
 
2705
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2706
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2707
</source>
2708
    <translation type="unfinished"></translation>
2709
  </message>
2710
  <message>
9729 cbradney 2711
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2712
    <source>masterPageNames()
2713
 
2714
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2715
</source>
2716
    <translation type="unfinished"></translation>
2717
  </message>
2718
  <message>
9729 cbradney 2719
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2720
    <source>editMasterPage(pageName)
2721
 
2722
Enables master page editing and opens the named master page
2723
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2724
</source>
2725
    <translation type="unfinished"></translation>
2726
  </message>
2727
  <message>
9729 cbradney 2728
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2729
    <source>createMasterPage(pageName)
2730
 
2731
Creates a new master page named pageName and opens it for
2732
editing.
2733
</source>
2734
    <translation type="unfinished"></translation>
2735
  </message>
2736
  <message>
9729 cbradney 2737
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2738
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2739
 
2740
Delete the named master page.
2741
</source>
2742
    <translation type="unfinished"></translation>
2743
  </message>
2744
  <message>
9729 cbradney 2745
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2746
    <source>zoomDocument(double)
2747
 
2748
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2749
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2750
</source>
2751
    <translation type="unfinished"></translation>
2752
  </message>
6261 cbradney 2753
  <message>
9729 cbradney 2754
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 2755
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2756
 
2757
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2758
is not given the currently selected Item is used.
2759
</source>
2760
    <translation type="unfinished"></translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
9729 cbradney 2763
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 2764
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2765
 
2766
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2767
is not given the currently selected Item is used.
2768
</source>
2769
    <translation type="unfinished"></translation>
2770
  </message>
2771
  <message>
9729 cbradney 2772
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 2773
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2774
 
2775
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2776
is not given the currently selected Item is used.
2777
</source>
2778
    <translation type="unfinished"></translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
9729 cbradney 2781
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 2782
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2783
 
2784
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2785
is not given the currently selected Item is used.
2786
</source>
2787
    <translation type="unfinished"></translation>
2788
  </message>
2789
  <message>
9729 cbradney 2790
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 2791
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2792
 
2793
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2794
true the layer will be locked.
2795
 
2796
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2797
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2798
</source>
2799
    <translation type="unfinished"></translation>
2800
  </message>
2801
  <message>
9729 cbradney 2802
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2803
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2804
 
9729 cbradney 2805
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2806
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2807
&quot;layer&quot; is locked.
6261 cbradney 2808
 
2809
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2810
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2811
</source>
2812
    <translation type="unfinished"></translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
9729 cbradney 2815
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2816
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2817
 
9729 cbradney 2818
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2819
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2820
&quot;layer&quot; is normal.
6261 cbradney 2821
 
2822
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2823
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2824
</source>
2825
    <translation type="unfinished"></translation>
2826
  </message>
2827
  <message>
9729 cbradney 2828
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2829
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2830
 
9729 cbradney 2831
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2832
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
6261 cbradney 2833
 
2834
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2835
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2836
</source>
2837
    <translation type="unfinished"></translation>
2838
  </message>
2839
  <message>
9729 cbradney 2840
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2841
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
6261 cbradney 2842
 
9729 cbradney 2843
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
6261 cbradney 2844
 
2845
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2846
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2847
</source>
2848
    <translation type="unfinished"></translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
9729 cbradney 2851
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2852
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
6261 cbradney 2853
 
9729 cbradney 2854
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
6261 cbradney 2855
 
2856
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2857
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2858
</source>
2859
    <translation type="unfinished"></translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
9729 cbradney 2862
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2863
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6261 cbradney 2864
 
9729 cbradney 2865
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2866
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2867
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2868
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2869
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2870
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2871
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2872
</source>
2873
    <translation type="unfinished"></translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
2876
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
2877
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 2878
 
9729 cbradney 2879
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6261 cbradney 2880
</source>
2881
    <translation type="unfinished"></translation>
2882
  </message>
2883
  <message>
9729 cbradney 2884
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
2885
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2886
 
9729 cbradney 2887
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2888
strings.
2889
</source>
2890
    <translation type="unfinished"></translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2894
    <source>getPageType() -&gt; integer
6261 cbradney 2895
 
9729 cbradney 2896
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2897
</source>
2898
    <translation type="unfinished"></translation>
2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2902
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2903
 
2904
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2905
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2906
</source>
2907
    <translation type="unfinished"></translation>
2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
2911
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2912
 
2913
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2914
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2915
 
6261 cbradney 2916
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2917
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2918
</source>
2919
    <translation type="unfinished"></translation>
2920
  </message>
2921
  <message>
9729 cbradney 2922
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
2923
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
6261 cbradney 2924
 
9729 cbradney 2925
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2926
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2927
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2928
not given the currently selected Item is used.
6261 cbradney 2929
 
9729 cbradney 2930
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2931
</source>
2932
    <translation type="unfinished"></translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
2936
    <source>Copy #%1 of </source>
2937
    <translation type="unfinished">Kopie č. %1 z</translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2941
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2942
 
2943
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2944
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2945
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2946
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2947
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2948
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2949
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2950
opional parameters is False.
2951
 
2952
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2953
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2954
 
2955
Refer to the Qt-Documentation for Q3FileDialog for details on filters.
2956
 
2957
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2958
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2959
</source>
2960
    <translation type="unfinished"></translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2964
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2965
 
2966
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2967
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2968
constants.
2969
</source>
2970
    <translation type="unfinished"></translation>
2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
2974
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2975
 
2976
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2977
true the layer will be displayed outlined.
2978
 
6261 cbradney 2979
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2980
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2981
</source>
2982
    <translation type="unfinished"></translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
9729 cbradney 2985
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
2986
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
6261 cbradney 2987
 
9729 cbradney 2988
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2989
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
6261 cbradney 2990
 
2991
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2992
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2993
</source>
2994
    <translation type="unfinished"></translation>
2995
  </message>
2996
  <message>
9729 cbradney 2997
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
2998
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
6261 cbradney 2999
 
9729 cbradney 3000
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3001
 
3002
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3003
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3004
</source>
3005
    <translation type="unfinished"></translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
9729 cbradney 3008
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
3009
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
6261 cbradney 3010
 
9729 cbradney 3011
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3012
 
3013
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3014
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3015
</source>
3016
    <translation type="unfinished"></translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
9729 cbradney 3019
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
6261 cbradney 3020
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3021
 
3022
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3023
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3024
</source>
3025
    <translation type="unfinished"></translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
9729 cbradney 3028
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
6261 cbradney 3029
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3030
 
3031
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3032
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3033
</source>
3034
    <translation type="unfinished"></translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
9729 cbradney 3037
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
6261 cbradney 3038
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3039
 
3040
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3041
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3042
</source>
3043
    <translation type="unfinished"></translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
9729 cbradney 3046
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
6261 cbradney 3047
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3048
 
3049
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3050
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3051
</source>
3052
    <translation type="unfinished"></translation>
3053
  </message>
6434 cbradney 3054
  <message>
9729 cbradney 3055
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
3056
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3057
 
9729 cbradney 3058
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3059
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
6434 cbradney 3060
 
9729 cbradney 3061
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
6434 cbradney 3062
</source>
3063
    <translation type="unfinished"></translation>
3064
  </message>
3065
  <message>
9729 cbradney 3066
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
3067
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3068
 
9729 cbradney 3069
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3070
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
7508 cbradney 3071
 
9729 cbradney 3072
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
7508 cbradney 3073
</source>
3074
    <translation type="unfinished"></translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
9729 cbradney 3077
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
3078
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
7508 cbradney 3079
 
9729 cbradney 3080
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3081
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
7508 cbradney 3082
 
9729 cbradney 3083
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
7508 cbradney 3084
</source>
3085
    <translation type="unfinished"></translation>
3086
  </message>
1525 cbradney 3087
</context>
3088
<context>
178 Franz 3089
  <name>About</name>
3090
  <message>
9729 cbradney 3091
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3092
    <source>%1. %2 %3 </source>
2137 cbradney 3093
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
178 Franz 3094
  </message>
3095
  <message>
9729 cbradney 3096
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3097
    <source>Scribus Version %1
178 Franz 3098
%2 %3</source>
3064 cbradney 3099
    <translation type="obsolete">Scribus ver. %1(new line)
178 Franz 3100
%2 %3</translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
9729 cbradney 3103
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3104
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3105
    <translation type="obsolete">Build=ID:</translation>
178 Franz 3106
  </message>
3107
  <message>
9729 cbradney 3108
    <location filename="../about.cpp" line="152"/>
1525 cbradney 3109
    <source>Contributions from:</source>
3110
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 3111
  </message>
3112
  <message>
9729 cbradney 3113
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3114
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 3115
    <translation type="obsolete">Windows verze:</translation>
178 Franz 3116
  </message>
3117
  <message>
9729 cbradney 3118
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3119
    <source>German:</source>
3064 cbradney 3120
    <translation type="obsolete">Německy:</translation>
178 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
9729 cbradney 3123
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3124
    <source>French:</source>
3064 cbradney 3125
    <translation type="obsolete">Francouzsky:</translation>
178 Franz 3126
  </message>
3127
  <message>
9729 cbradney 3128
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3129
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 3130
    <translation type="obsolete">Italsky:</translation>
178 Franz 3131
  </message>
3132
  <message>
9729 cbradney 3133
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3134
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 3135
    <translation type="obsolete">Maďarsky:</translation>
178 Franz 3136
  </message>
3137
  <message>
9729 cbradney 3138
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3139
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 3140
    <translation type="obsolete">Ukrajinsky:</translation>
178 Franz 3141
  </message>
3142
  <message>
9729 cbradney 3143
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3144
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 3145
    <translation type="obsolete">Bulharsky:</translation>
178 Franz 3146
  </message>
3147
  <message>
9729 cbradney 3148
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3149
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 3150
    <translation type="obsolete">Galsky:</translation>
178 Franz 3151
  </message>
3152
  <message>
9729 cbradney 3153
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3154
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 3155
    <translation type="obsolete">Turecky:</translation>
178 Franz 3156
  </message>
3157
  <message>
9729 cbradney 3158
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3159
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 3160
    <translation type="obsolete">Litevsky:</translation>
178 Franz 3161
  </message>
3162
  <message>
9729 cbradney 3163
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3164
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 3165
    <translation type="obsolete">Polsky:</translation>
178 Franz 3166
  </message>
3167
  <message>
9729 cbradney 3168
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3169
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 3170
    <translation type="obsolete">Česky:</translation>
178 Franz 3171
  </message>
3172
  <message>
9729 cbradney 3173
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3174
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 3175
    <translation type="obsolete">Slovensky:</translation>
178 Franz 3176
  </message>
3177
  <message>
9729 cbradney 3178
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3179
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 3180
    <translation type="obsolete">Dánsky:</translation>
178 Franz 3181
  </message>
3182
  <message>
9729 cbradney 3183
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3184
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 3185
    <translation type="obsolete">Norsky:</translation>
178 Franz 3186
  </message>
3187
  <message>
9729 cbradney 3188
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3189
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 3190
    <translation type="obsolete">Velšsky:</translation>
178 Franz 3191
  </message>
3192
  <message>
9729 cbradney 3193
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3194
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 3195
    <translation type="obsolete">Rusky:</translation>
178 Franz 3196
  </message>
3197
  <message>
9729 cbradney 3198
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3199
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 3200
    <translation type="obsolete">Brazilsky:</translation>
178 Franz 3201
  </message>
3202
  <message>
9729 cbradney 3203
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3204
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 3205
    <translation type="obsolete">Finsky:</translation>
178 Franz 3206
  </message>
3207
  <message>
9729 cbradney 3208
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3209
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 3210
    <translation type="obsolete">Baskitsky:</translation>
274 Franz 3211
  </message>
281 Franz 3212
  <message>
9729 cbradney 3213
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3214
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 3215
    <translation type="obsolete">Slovinsky:</translation>
281 Franz 3216
  </message>
293 Franz 3217
  <message>
9729 cbradney 3218
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
1525 cbradney 3219
    <source>&amp;About</source>
3220
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 3221
  </message>
3222
  <message>
9729 cbradney 3223
    <location filename="../about.cpp" line="205"/>
1525 cbradney 3224
    <source>A&amp;uthors</source>
3225
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 3226
  </message>
3227
  <message>
9729 cbradney 3228
    <location filename="../about.cpp" line="381"/>
1525 cbradney 3229
    <source>&amp;Translations</source>
3230
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 3231
  </message>
3232
  <message>
9729 cbradney 3233
    <location filename="../about.cpp" line="402"/>
1525 cbradney 3234
    <source>&amp;Online</source>
3235
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 3236
  </message>
3237
  <message>
9729 cbradney 3238
    <location filename="../about.cpp" line="421"/>
1525 cbradney 3239
    <source>&amp;Close</source>
3240
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 3241
  </message>
418 Franz 3242
  <message>
9729 cbradney 3243
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
1525 cbradney 3244
    <source>Development Team:</source>
3245
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
9729 cbradney 3248
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
1525 cbradney 3249
    <source>Official Documentation:</source>
3250
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 3251
  </message>
3252
  <message>
9729 cbradney 3253
    <location filename="../about.cpp" line="191"/>
1525 cbradney 3254
    <source>Other Documentation:</source>
3255
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 3256
  </message>
3257
  <message>
9729 cbradney 3258
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3259
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 3260
    <translation type="obsolete">Britská angličtina:</translation>
418 Franz 3261
  </message>
3262
  <message>
9729 cbradney 3263
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3264
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 3265
    <translation type="obsolete">Švédsky:</translation>
418 Franz 3266
  </message>
3267
  <message>
9729 cbradney 3268
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
1525 cbradney 3269
    <source>Homepage</source>
3270
    <translation>Webová stránky</translation>
418 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
9729 cbradney 3273
    <location filename="../about.cpp" line="389"/>
1525 cbradney 3274
    <source>Online Reference</source>
3275
    <translation>On-line reference</translation>
418 Franz 3276
  </message>
3277
  <message>
9729 cbradney 3278
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
1525 cbradney 3279
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3280
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 3281
  </message>
3282
  <message>
9729 cbradney 3283
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
1525 cbradney 3284
    <source>Mailing List</source>
3285
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 3286
  </message>
454 fschmid 3287
  <message>
9729 cbradney 3288
    <location filename="../about.cpp" line="213"/>
1525 cbradney 3289
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3290
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 3291
  </message>
3292
  <message>
9729 cbradney 3293
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3294
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 3295
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 3296
  </message>
3297
  <message>
9729 cbradney 3298
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3299
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 3300
    <translation type="obsolete">Korejsky:</translation>
454 fschmid 3301
  </message>
3302
  <message>
9729 cbradney 3303
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3304
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 3305
    <translation type="obsolete">Srbsky:</translation>
454 fschmid 3306
  </message>
3307
  <message>
9729 cbradney 3308
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3309
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3310
    <translation type="obsolete">Španělsky:</translation>
454 fschmid 3311
  </message>
3312
  <message>
9729 cbradney 3313
    <location filename="../about.cpp" line="340"/>
1525 cbradney 3314
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3315
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 3316
  </message>
3317
  <message>
9729 cbradney 3318
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3319
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3320
    <translation type="obsolete">Katalánsky:</translation>
454 fschmid 3321
  </message>
769 cbradney 3322
  <message>
9729 cbradney 3323
    <location filename="../about.cpp" line="43"/>
1525 cbradney 3324
    <source>About Scribus %1</source>
3325
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 3326
  </message>
776 fschmid 3327
  <message>
9729 cbradney 3328
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3329
    <source>This panel shows the version, build date and
776 fschmid 3330
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 3331
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 3332
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3333
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
1135 cbradney 3334
a knihovny v něm použité.
3335
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
3336
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
776 fschmid 3337
  </message>
1525 cbradney 3338
  <message>
9729 cbradney 3339
    <location filename="" line="136966688"/>
2137 cbradney 3340
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3341
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
9729 cbradney 3344
    <location filename="" line="136966688"/>
1525 cbradney 3345
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 3346
    <translation type="obsolete">Afrikánsky:</translation>
1525 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
9729 cbradney 3349
    <location filename="" line="136966688"/>
2137 cbradney 3350
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3351
    <translation type="obsolete">Portugalština (Braz.):</translation>
1525 cbradney 3352
  </message>
3064 cbradney 3353
  <message>
9729 cbradney 3354
    <location filename="" line="136966688"/>
3824 cbradney 3355
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3356
    <translation type="obsolete">Verze pro Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3357
  </message>
3358
  <message>
9729 cbradney 3359
    <location filename="" line="136966688"/>
3824 cbradney 3360
    <source>Windows Port:</source>
4759