Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1135 | Rev 2147 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
171 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; list(new line)
11
 
12
Palauttaa listan värien nimistä, jotka on määritelty asiakirjassa.
13
Jos asiakirjoja ei ole avoinna, palauttaa listan oletusväreistä.</translation>
14
  </message>
15
  <message>
16
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
17
 
18
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
19
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
20
Returns true if a new document was created.
21
</source>
22
    <translation>getColorNames() -&gt; list
23
 
24
Näyttää dialogin &quot;Uusi asiakirja&quot;. Luo uuden asiakirjan, jos käyttäjä hyväksyy
25
asetukset. Asiakirjaa ei luoda, jos käyttäjä painaa Peruuta-painiketta.
26
Palauttaa true, jos uusi asiakirja luotiin.</translation>
27
  </message>
28
  <message>
29
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
30
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
31
 
32
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
33
following meaning:
34
 
35
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
36
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
37
 
38
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
39
  margins
40
 
41
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
42
 
43
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
44
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
45
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
46
 
47
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
48
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
49
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
50
 
51
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
52
 
53
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
54
 
55
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
56
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
57
is not in points, make sure to account for this.
58
 
59
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
60
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
61
</source>
1525 cbradney 62
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1135 cbradney 63
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
64
 
65
Luo uuden asiakirjan ja palauttaa true, jos se onnistuu. Parametreillä on seuraavat
66
merkitykset:
67
 
68
  size = Tuple (leveys, korkeus) kuvaa asiakirjan koon. Voit käyttää valmiiksi
69
  määriteltyjä vakioita PAPER_&lt;paperin tyyppi&gt; esim. PAPER_A4 jne.
70
 
71
  margins = Tuple (vasen, oikea, ylä, ala) kuva asiakirjan reunukset.
72
 
73
  orientation = Sivun suunta - vakiot PORTRAIT, LANDSCAPE (pystysuora, vaakasuora).
74
 
75
  firstPageNumber = Asiakirjan ensimmäisellä sivulla käytettävä sivunumero. Hyödyllinen
76
  Hyödyllinen esimerkiksi luotaessa asikirja useassa osassa.
77
 
78
  unit: Asikirjassa käytettävä mittayksikkö. Käytä valmiiksi määriteltyjä vakioita:
79
  UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
80
 
81
  facingPages = FACINGPAGES (vastakkaiset sivut), NOFACINGPAGES (peräkkäiset sivut)
82
 
83
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT (ensimmäinen sivu vasen), FIRSTPAGERIGHT (oikea)
84
 
85
Leveys, korkeus ja reunukset tulee antaa asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä.
86
PAPER_*-vakiot annetaan pisteinä (points). Jos asikirjasi ei ole pisteissä, huomioi
87
tämä.
88
 
89
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
90
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
91
</translation>
92
  </message>
93
  <message>
94
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
95
 
96
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
97
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
98
</source>
99
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Palauttaa täyttövärin nimen kohteelle &quot;name&quot;.
102
Jos &quot;name&quot; ei ole annettu käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
103
  </message>
104
  <message>
105
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
106
 
107
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
108
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
109
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
110
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
111
</source>
112
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
113
 
114
Siirtää kohdetta &quot;name&quot; arvoilla dx ja dy suhteessa nykyiseen sijaintiin. Etäisyydet
115
ilmaistaan asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä (katso UNIT-vakio). Jos &quot;name&quot; ei
116
ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta. Jos kohde &quot;name&quot; kuuluu
117
ryhmään, koko ryhmää siirretään.</translation>
118
  </message>
119
  <message>
120
    <source>setRedraw(bool)
121
 
122
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
123
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
124
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
125
</source>
126
    <translation>setRedraw(bool)
127
 
128
Estää sivun uudelleenpiirron, kun bool=False. Muuten uudelleen piirto on
129
käytössä. Tämä asetus jää voimaan vaikka skriptistä poistutaan. Varmista,
130
että kutsut setRedraw(True) finally: -lauseessa ylimmällä tasolla skriptissäsi.</translation>
131
  </message>
132
  <message>
133
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
134
 
135
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
136
coordinates are given in the current measurement units of the document
137
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
138
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
139
is not given Scribus will create one for you.
140
 
141
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
142
</source>
143
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
144
 
145
Luo uuden nelikulmion nykyiselle sivulle ja palauttaa luodun kohteen nimen.
146
Koordinaatit on annettava asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä. Katso (UNIT vakiot).
147
&quot;name&quot;:n tulee olla yksilöllinen tunniste kohteelle, koska tarvitset nimeä myöhemmin
148
viitatessasi nelikulmioon. Jos &quot;name&quot;:a ei anneta Scribus luo sen.
149
 
150
Saattaa nostaa NameExistsError:n, jos annettu nimi on jo olemassa.</translation>
151
  </message>
152
  <message>
153
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
154
 
155
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
156
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
157
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
158
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
159
template page for the new page.
160
 
161
May raise IndexError if the page number is out of range
162
</source>
163
    <translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
164
 
165
Luo uuden sivun. Jos &quot;where&quot; on -1 sivu lisätään asiakirjan loppuun, muuten sivu lisätään
166
sivun &quot;where&quot; eteen. Sivunumerot lasketaan yhdestä ylöspäin, vaikka asikirjan ensimmäisen
167
sivun numeroksi olisi valittu joku muu. Vapaaehtoinen toinen parametri kertoo sivulla
168
käytettävän sivumallin.
169
 
170
Saattaa nostaa IndexError:n, jos sivunumero on sallittujen rajojen ulkopuolella</translation>
171
  </message>
172
  <message>
173
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
174
 
175
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
176
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
177
available types (FILL_&lt;type&gt;).
178
</source>
179
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
180
 
181
Asettaa liukuväritäytön kohteelle &quot;name&quot;. Värin kuvukset ovat samat kuin
182
setFillColor():lla ja setFillShade():lla. Katso vakiot FILL_&lt;type&gt;.</translation>
183
  </message>
184
  <message>
185
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
186
 
187
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
188
frame has some text selected the value assigned to the first character of
189
the selection is returned.
190
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
191
</source>
192
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
193
 
194
Palauttaa kirjasimen koon pisteinä tekstikehykselle &quot;name&quot;. Jos tekstikehyksessä
195
on tekstiä valittuna palautetaan valinnan ensimmäisen kirjasimen koko.
196
Jos &quot;name&quot; ei ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
200
 
201
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
202
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
203
</source>
204
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Asettaa tekstin &quot;string&quot; Scribuksen tilariville. Teksti täytyy olla UTF8 koodattu tai
207
&apos;unicode&apos; teksti (suositeltavaa).</translation>
208
  </message>
1525 cbradney 209
  <message>
210
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
211
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
212
 
213
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
214
following meaning:
215
 
216
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
217
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
218
 
219
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
220
  margins
221
 
222
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
223
 
224
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
225
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
226
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
227
 
228
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
229
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
230
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
231
 
232
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
233
 
234
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
235
 
236
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
237
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
238
is not in points, make sure to account for this.
239
 
240
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
241
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
242
</source>
243
    <translation type="unfinished"></translation>
244
  </message>
1135 cbradney 245
</context>
246
<context>
247
  <name>@default</name>
248
  <message>
249
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
250
 
251
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
252
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
253
the value of the named color from the default document colors.
254
 
255
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
256
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
257
</source>
258
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
259
 
260
Palauttaa tuplen (C, M, Y, K) värille &quot;name&quot; nykyisestä asiakirjasta. Jos asiakirjaa
261
ei ole avoinna, palauttaa värin oletusväreistä.
262
 
263
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos väriä ei löydy.
264
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
268
 
269
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
270
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
271
Color components should be in the range from 0 to 255.
272
 
273
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
274
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
275
</source>
276
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
277
 
278
Vaihtaa värin &quot;name&quot; vastaamaan väriä c, m, y, k (kaikki määritelty välillä 0, 255).</translation>
279
  </message>
280
  <message>
281
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
282
 
283
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
284
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
285
the range from 0 to 255.
286
 
287
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
288
</source>
1525 cbradney 289
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 290
 
291
Määrittää uuden värin &quot;name&quot; värillä c, m, y, k (määritelty välillä 0, 255).
292
 
293
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
294
  </message>
295
  <message>
296
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
297
 
298
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
299
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
300
&quot;None&quot; - transparent.
301
 
302
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
303
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
304
 
305
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
306
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
307
</source>
308
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
309
 
310
Poistaa värin &quot;nimi&quot;, joka korvataan värillä &quot;replace&quot;. Oletuksena &quot;replace&quot; on None (läpinäkyvä).
311
 
312
deleteColors toimii asiakirjassa määritellyillä väreillä, asiakirja on avoinna.
313
 
314
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
315
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
316
  </message>
317
  <message>
318
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
319
 
320
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
321
 
322
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
323
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
324
</source>
325
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
326
 
327
Jokainen ilmentymä väristä &quot;name&quot; korvataan värillä &quot;replace&quot;.
328
 
329
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
330
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
331
  </message>
332
  <message>
333
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
334
 
335
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
336
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
337
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
338
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
339
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
340
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
341
opional parameters is False.
342
 
343
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
344
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
345
 
346
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
347
 
348
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
349
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
350
</source>
351
    <translation type="unfinished">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
352
 
353
</translation>
354
  </message>
355
  <message>
356
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
357
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
358
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
359
 
360
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
361
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
362
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
363
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
364
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
365
 
366
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
367
at 1.
368
 
369
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
370
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
371
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
372
can be binary-ORed with button constants:
373
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
374
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
375
 
376
Usage examples:
377
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
378
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
379
          ICON_ERROR)
380
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
381
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
382
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
383
 
384
Defined button and icon constants:
385
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
386
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
387
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
388
</source>
389
    <translation type="unfinished"></translation>
390
  </message>
391
  <message>
392
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
393
 
394
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
395
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
396
 
397
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
398
</source>
399
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
400
 
401
Näyttää yleisen &quot;Kysy string&quot;-dialogin ja palauttaa sen arvon. Parametrit: ikkunan
402
otsikko, ikkunan teksti ja oletusarvo</translation>
403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>closeDoc()
406
 
407
Closes the current document without prompting to save.
408
 
409
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
410
</source>
411
    <translation>closeDoc()
412
 
413
Sulkee aktiivisen asiakirjan, ilman tallennusdialogia.
414
 
415
Saattaa heittää NoDocOpenError, jos suljettavia asiakirjoja ei ole</translation>
416
  </message>
417
  <message>
418
    <source>haveDoc() -&gt; bool
419
 
420
Returns true if there is a document open.
421
</source>
422
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
423
 
424
Palauttaa true, jos yksikin asiakirja on avoinna.</translation>
425
  </message>
426
  <message>
427
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
428
 
429
Opens the document &quot;name&quot;.
430
 
431
May raise ScribusError if the document could not be opened.
432
</source>
433
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
434
 
435
Avaa asiakirjan &quot;name&quot;.
436
 
437
Saattaa aiheuttaa ScribusErrorin, jos asiakirjaa ei voida avata.</translation>
438
  </message>
439
  <message>
440
    <source>saveDoc()
441
 
442
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
443
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
444
save file dialog.
445
 
446
If the save fails, there is currently no way to tell.
447
</source>
448
    <translation>saveDoc()
449
 
450
Tallennusdialogi. Tallennuksen epäonnistumista ei voi tällä hetkellä päätellä mistään.</translation>
451
  </message>
452
  <message>
453
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
454
 
455
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
456
relative path).
457
 
458
May raise ScribusError if the save fails.
459
</source>
460
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
461
 
462
Tallentaa aktiivisen asiakirjan nimellä &quot;nimi&quot;, joka voi olla täydellinen tai suhteellinen polku.
463
 
464
Saattaa aiheuttaa ScribusError:n, jos tallennus epäonnistuu.</translation>
465
  </message>
466
  <message>
467
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
468
 
469
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
470
strings.
471
</source>
472
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
473
 
474
Asettaa asiakirjan tiedot. &quot;author&quot; (tekijä), &quot;info&quot; (tietoja) ja &quot;description&quot; (kuvaus) ovat stringejä.</translation>
475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
478
 
479
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
480
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
481
constants.
482
</source>
483
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
484
 
485
Asettaa asiakirjan reunukset Vasen (lr), Oikea (rr), ylä (tr) ja ala (br). Reunukset annetaan
486
asiakirjan käyttämissä yksiköissä. Katso UNIT_&lt;type&gt; vakiot.</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>setUnit(type)
490
 
491
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
492
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
493
 
494
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
495
</source>
496
    <translation>setUnit(type)
497
 
498
Vaihtaa asiakirjan mittayksikköä. Mahdolliset yksiköt on määritelty vakiona UNIT_&lt;type&gt;.
499
 
500
Saattaa aiheuttaa ValueError:n, jos käytetään virheellistä yksikköä.</translation>
501
  </message>
502
  <message>
503
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
504
 
505
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
506
of the UNIT_* constants:
507
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
508
</source>
509
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
510
 
511
Palauttaa asiakirjan mittayksikön. Arvo on yksi UNIT_* vakioista.
512
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
513
</translation>
514
  </message>
515
  <message>
516
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
517
 
518
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
519
current document.
520
</source>
521
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
522
 
523
Lataa kappaletyylit Scribus-asiakirjasta &quot;filename&quot; aktiiviseen asiakirjaan.</translation>
524
  </message>
525
  <message>
526
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
527
 
528
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
529
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
530
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
531
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
532
</source>
533
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
534
 
535
</translation>
536
  </message>
537
  <message>
538
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
539
 
540
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
541
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
542
</source>
543
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
544
 
545
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin. Ilman &quot;name&quot;:a palauttaa
546
valittuna olevan kohteen kehyksen värin.</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
550
 
551
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
552
is not given the currently selected Item is used.
553
</source>
554
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
555
 
556
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan leveyden. Jos &quot;name&quot;:a
557
ei anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
558
  </message>
559
  <message>
560
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
561
 
562
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
563
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
564
</source>
565
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
566
 
567
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin sävyn. Jos &quot;name&quot;:a ei
568
anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
572
 
573
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
574
the currently selected item is used. The join types are:
575
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
576
</source>
577
    <translation type="unfinished">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
578
 
579
</translation>
580
  </message>
581
  <message>
582
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
583
 
584
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
585
currently selected item is used. The cap types are:
586
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
587
</source>
588
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)</translation>
589
  </message>
590
  <message>
591
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
592
 
593
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
594
currently selected item is used. Line style constants are:
595
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
596
</source>
597
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
598
 
599
</translation>
600
  </message>
601
  <message>
602
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
603
 
604
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
605
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
606
</source>
607
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
608
 
609
</translation>
610
  </message>
611
  <message>
612
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
613
 
614
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
615
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
616
selected item is used.
617
</source>
1525 cbradney 618
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 619
 
620
</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
624
 
625
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
626
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
627
</source>
628
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
629
 
630
</translation>
631
  </message>
632
  <message>
633
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
634
 
635
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
636
given the currently selected item is used.
637
</source>
638
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
639
 
640
</translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
644
 
645
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
646
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
647
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
648
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
649
</source>
1525 cbradney 650
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 651
 
652
</translation>
653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
656
 
657
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
658
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
659
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
660
for reference.
661
</source>
662
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
663
 
664
</translation>
665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
668
 
669
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
670
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
671
is used.
672
</source>
673
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
674
 
675
</translation>
676
  </message>
677
  <message>
678
    <source>getAllObjects() -&gt; list
679
 
680
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
681
</source>
682
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
683
 
684
</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
688
 
689
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
690
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
691
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
692
belongs to a group, the whole group is moved.
693
</source>
694
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
695
 
696
</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
700
 
701
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
702
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
703
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
704
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
705
given the currently selected item is used.
706
</source>
707
    <translation type="unfinished">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
708
 
709
</translation>
710
  </message>
711
  <message>
712
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
713
 
714
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
715
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
716
selected item is used.
717
</source>
1525 cbradney 718
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 719
 
720
</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
724
 
725
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
726
is not given the currently selected item is used.
727
</source>
728
    <translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
729
 
730
</translation>
731
  </message>
732
  <message>
733
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
734
 
735
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
736
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
737
second selected Object and so on.
738
</source>
739
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
740
 
741
</translation>
742
  </message>
743
  <message>
744
    <source>selectionCount() -&gt; integer
745
 
746
Returns the number of selected objects.
747
</source>
748
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
749
 
750
</translation>
751
  </message>
752
  <message>
753
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
754
 
755
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
756
</source>
757
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;name&quot;)
758
 
759
</translation>
760
  </message>
761
  <message>
762
    <source>deselectAll()
763
 
764
Deselects all objects in the whole document.
765
</source>
766
    <translation type="unfinished">deselectAll()
767
 
768
</translation>
769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>groupObjects(list)
772
 
773
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
774
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
775
items are used.
776
</source>
777
    <translation type="unfinished">groupObjects(list)
778
 
779
</translation>
780
  </message>
781
  <message>
782
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
783
 
784
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
785
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
786
 
787
</translation>
788
  </message>
789
  <message>
790
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
791
 
792
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
793
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
794
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
795
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
796
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
797
 
798
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
799
</source>
800
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
801
 
802
</translation>
803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
806
 
807
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
808
not given the currently selected item is used.
809
 
810
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
811
</source>
812
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
813
 
814
</translation>
815
  </message>
816
  <message>
817
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
818
 
819
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
820
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
821
means 100 %.
822
 
823
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
824
</source>
825
    <translation type="unfinished">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
826
 
827
</translation>
828
  </message>
829
  <message>
830
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
831
 
832
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
833
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
834
if locked.
835
</source>
836
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
837
 
838
</translation>
839
  </message>
840
  <message>
841
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
842
 
843
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
844
currently selected item is used.
845
</source>
846
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
847
 
848
</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>getFontNames() -&gt; list
852
 
853
Returns a list with the names of all available fonts.
854
</source>
855
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
856
 
857
</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
861
 
862
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
863
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
864
</source>
865
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; list of tuples
866
 
867
</translation>
868
  </message>
869
  <message>
870
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
871
 
872
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
873
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
874
 
875
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
876
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
877
</source>
1525 cbradney 878
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 879
 
880
</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>getLayers() -&gt; list
884
 
885
Returns a list with the names of all defined layers.
886
</source>
887
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
888
 
889
</translation>
890
  </message>
891
  <message>
892
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
893
 
894
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
895
 
896
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
897
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
898
</source>
899
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
900
 
901
</translation>
902
  </message>
903
  <message>
904
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
905
 
906
Returns the name of the current active layer.
907
</source>
908
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
909
 
910
</translation>
911
  </message>
912
  <message>
913
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
914
 
915
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
916
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
917
 
918
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
919
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
920
</source>
921
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
922
 
923
</translation>
924
  </message>
925
  <message>
926
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
927
 
928
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
929
the layer is invisible.
930
 
931
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
932
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
933
</source>
934
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
935
 
936
</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
940
 
941
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
942
false the layer won&apos;t be printed.
943
 
944
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
945
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
946
</source>
947
    <translation type="unfinished">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
948
 
949
</translation>
950
  </message>
951
  <message>
952
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
953
 
954
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
955
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
956
&quot;layer&quot; is invisible.
957
 
958
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
959
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
960
</source>
1525 cbradney 961
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 962
 
963
</translation>
964
  </message>
965
  <message>
966
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
967
 
968
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
969
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
970
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
971
 
972
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
973
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
974
</source>
1525 cbradney 975
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 976
 
977
</translation>
978
  </message>
979
  <message>
980
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
981
 
982
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
983
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
984
 
985
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
986
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
987
</source>
988
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
989
 
990
</translation>
991
  </message>
992
  <message>
993
    <source>createLayer(layer)
994
 
995
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
996
 
997
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
998
</source>
999
    <translation type="unfinished">createLayer(layer)
1000
 
1001
</translation>
1002
  </message>
1003
  <message>
1004
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1005
 
1006
Returns a string with the -lang value.
1007
</source>
1008
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
1009
 
1010
</translation>
1011
  </message>
1012
  <message>
1013
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1014
 
1015
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1016
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1017
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1018
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1019
is not given Scribus will create one for you.
1020
 
1021
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1022
</source>
1023
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1024
 
1025
</translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
1028
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1029
 
1030
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1031
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1032
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1033
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1034
create one for you.
1035
 
1036
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1037
</source>
1038
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1039
 
1040
</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1044
 
1045
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1046
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1047
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1048
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1049
given Scribus will create one for you.
1050
 
1051
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1052
</source>
1053
    <translation type="unfinished">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1054
 
1055
</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
1058
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1059
 
1060
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1061
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1062
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1063
object because you need this name for further access to that object. If
1064
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1065
 
1066
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1067
</source>
1068
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1069
 
1070
</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
1073
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1074
 
1075
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1076
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1077
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1078
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1079
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1080
Scribus will create one for you.
1081
 
1082
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1083
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1084
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1085
</source>
1086
    <translation type="unfinished">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1087
 
1088
</translation>
1089
  </message>
1090
  <message>
1091
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1092
 
1093
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1094
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1095
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1096
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1097
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1098
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1099
identifier for the object because you need this name for further access to that
1100
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1101
 
1102
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1103
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1104
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1105
</source>
1106
    <translation type="unfinished">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1107
 
1108
</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1112
 
1113
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1114
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1115
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1116
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1117
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1118
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1119
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1120
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1121
for you.
1122
 
1123
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1124
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1125
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1126
</source>
1127
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1128
 
1129
</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
1132
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1133
 
1134
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1135
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1136
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1137
unique identifier for the object because you need this name for further access
1138
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1139
 
1140
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1141
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1142
</source>
1143
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1144
 
1145
</translation>
1146
  </message>
1147
  <message>
1148
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1149
 
1150
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1151
selected item is deleted.
1152
</source>
1153
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;name&quot;])
1154
 
1155
</translation>
1156
  </message>
1157
  <message>
1158
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1159
 
1160
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1161
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1162
is not passed, text flow is toggled.
1163
</source>
1164
    <translation type="unfinished">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1165
 
1166
</translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
1169
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1170
 
1171
Test if an object with specified name really exists in the document.
1172
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1173
returns True if there is something selected.
1174
</source>
1175
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1176
 
1177
</translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
1180
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1181
 
1182
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1183
given, it&apos;s applied on the selected object.
1184
</source>
1185
    <translation type="unfinished">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1186
 
1187
</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
1190
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1191
 
1192
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1193
</source>
1194
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
1195
 
1196
</translation>
1197
  </message>
1198
  <message>
1199
    <source>currentPage() -&gt; integer
1200
 
1201
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1202
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1203
</source>
1204
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
1205
 
1206
</translation>
1207
  </message>
1208
  <message>
1209
    <source>redrawAll()
1210
 
1211
Redraws all pages.
1212
</source>
1213
    <translation type="unfinished">redrawAll()
1214
 
1215
</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
1218
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1219
 
1220
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1221
 
1222
May raise ScribusError if the save failed.
1223
</source>
1224
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1225
 
1226
</translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
1229
    <source>deletePage(nr)
1230
 
1231
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1232
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1233
page number is.
1234
 
1235
May raise IndexError if the page number is out of range
1236
</source>
1237
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
1238
 
1239
</translation>
1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>gotoPage(nr)
1243
 
1244
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1245
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1246
just sets the page that script commands will operates on.
1247
 
1248
May raise IndexError if the page number is out of range.
1249
</source>
1250
    <translation type="unfinished">gotoPage(nr)
1251
 
1252
</translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
1255
    <source>pageCount() -&gt; integer
1256
 
1257
Returns the number of pages in the document.
1258
</source>
1259
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
1260
 
1261
</translation>
1262
  </message>
1263
  <message>
1264
    <source>getHGuides() -&gt; list
1265
 
1266
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1267
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1268
</source>
1269
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
1270
 
1271
</translation>
1272
  </message>
1273
  <message>
1274
    <source>setHGuides(list)
1275
 
1276
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1277
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1278
 
1279
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1280
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1281
</source>
1282
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
1283
 
1284
</translation>
1285
  </message>
1286
  <message>
1287
    <source>getVGuides()
1288
 
1289
See getHGuides.
1290
</source>
1291
    <translation type="unfinished">getVGuides()
1292
 
1293
</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
1296
    <source>setVGuides()
1297
 
1298
See setHGuides.
1299
</source>
1300
    <translation type="unfinished">setVGuides()
1301
 
1302
</translation>
1303
  </message>
1304
  <message>
1305
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1306
 
1307
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1308
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1309
</source>
1310
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
1311
 
1312
</translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
1315
    <source>getPageItems() -&gt; list
1316
 
1317
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1318
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1319
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1320
the page...
1321
</source>
1322
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
1323
 
1324
</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>getPageMargins()
1328
 
1329
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1330
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1331
</source>
1332
    <translation type="unfinished">getPageMargins()
1333
 
1334
</translation>
1335
  </message>
1336
  <message>
1337
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1338
 
1339
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1340
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1341
currently selected item is used.
1342
</source>
1343
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1344
 
1345
</translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
1348
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1349
 
1350
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1351
is not given the currently selected item is used.
1352
</source>
1353
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1354
 
1355
</translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
1358
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1359
 
1360
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1361
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1362
given the currently selected item is used.
1363
 
1364
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1365
</source>
1366
    <translation type="unfinished">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1367
 
1368
</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1372
 
1373
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1374
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1375
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1376
is used.
1377
 
1378
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1379
</source>
1380
    <translation type="unfinished">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1381
 
1382
</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
1385
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1386
 
1387
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1388
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1389
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1390
</source>
1391
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1392
 
1393
</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1397
 
1398
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1399
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1400
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1401
</source>
1402
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1403
 
1404
</translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
1407
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1408
 
1409
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1410
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1411
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1412
</source>
1413
    <translation type="unfinished">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1414
 
1415
</translation>
1416
  </message>
1417
  <message>
1418
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1419
 
1420
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1421
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1422
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1423
Item is used.
1424
 
1425
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1426
</source>
1427
    <translation type="unfinished">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1428
 
1429
</translation>
1430
  </message>
1431
  <message>
1432
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1433
 
1434
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1435
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1436
 
1437
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1438
</source>
1439
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1440
 
1441
</translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
1444
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1445
 
1446
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1447
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1448
 
1449
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1450
</source>
1451
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1452
 
1453
</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
1456
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1457
 
1458
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1459
has some text selected the value assigned to the first character
1460
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1461
selected item is used.
1462
</source>
1463
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1464
 
1465
</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1469
 
1470
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1471
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1472
</source>
1473
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1474
 
1475
</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
1478
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1479
 
1480
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1481
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1482
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1483
selected item is used.
1484
</source>
1485
    <translation type="unfinished">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1486
 
1487
</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
1490
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1491
 
1492
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1493
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1494
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1495
used.
1496
</source>
1497
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1498
 
1499
</translation>
1500
  </message>
1501
  <message>
1502
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1503
 
1504
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1505
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1506
</source>
1507
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1508
 
1509
</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
1512
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1513
 
1514
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1515
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1516
</source>
1517
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1518
 
1519
</translation>
1520
  </message>
1521
  <message>
1522
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1523
 
1524
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1525
given the currently selected item is used.
1526
</source>
1527
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer</translation>
1528
  </message>
1529
  <message>
1530
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1531
 
1532
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1533
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1534
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1535
used.
1536
</source>
1537
    <translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1538
 
1539
</translation>
1540
  </message>
1541
  <message>
1542
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1543
 
1544
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1545
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1546
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1547
used.
1548
 
1549
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1550
</source>
1551
    <translation type="unfinished">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1552
 
1553
</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
1556
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1557
 
1558
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1559
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1560
currently selected item is used.
1561
 
1562
May throw ValueError if the font cannot be found.
1563
</source>
1564
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])</translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
1567
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1568
 
1569
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1570
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1571
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1572
currently selected item is used.
1573
 
1574
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1575
</source>
1576
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])</translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
1579
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1580
 
1581
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1582
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1583
item is used.
1584
 
1585
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1586
</source>
1587
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
1590
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1591
 
1592
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1593
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1594
 
1595
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1596
</source>
1597
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])</translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
1600
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1601
 
1602
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1603
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1604
 
1605
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1606
</source>
1607
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
1610
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1611
 
1612
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1613
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1614
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1615
 
1616
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1617
</source>
1618
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
1621
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1622
 
1623
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1624
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1625
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1626
selected item is used.
1627
 
1628
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1629
</source>
1630
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1631
 
1632
</translation>
1633
  </message>
1634
  <message>
1635
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1636
 
1637
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1638
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1639
selected item is used.
1640
</source>
1641
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;name&quot;])
1642
 
1643
</translation>
1644
  </message>
1645
  <message>
1646
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1647
 
1648
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1649
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1650
given the currently selected item is used.
1651
</source>
1652
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1653
 
1654
</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
1657
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1658
 
1659
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1660
selected item is used.
1661
</source>
1662
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1663
 
1664
</translation>
1665
  </message>
1666
  <message>
1667
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1668
 
1669
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1670
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1671
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1672
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1673
used.
1674
</source>
1675
    <translation type="unfinished">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1676
 
1677
</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
1680
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1681
 
1682
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1683
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1684
and must not link to or be linked from any other frames already.
1685
 
1686
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1687
</source>
1688
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1689
 
1690
</translation>
1691
  </message>
1692
  <message>
1693
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1694
 
1695
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1696
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1697
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1698
 
1699
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1700
</source>
1701
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1702
 
1703
</translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
1706
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1707
 
1708
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1709
currently selected item is used.</source>
1710
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1711
 
1712
Muuta tekstikehys &quot;name&quot; ääriviivoiksi. Jos nimeä ei anneta, käytetään
1713
valittuna olevaa kohdetta.</translation>
1714
  </message>
1715
  <message>
1716
    <source>progressReset()
1717
 
1718
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1719
new progress bar use. See progressSet.
1720
</source>
1721
    <translation>progressReset()
1722
 
1723
Tyhjentää etenemispalkin (progress bar). Katso progressSet.</translation>
1724
  </message>
1725
  <message>
1726
    <source>progressTotal(max)
1727
 
1728
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1729
See progressSet.
1730
</source>
1731
    <translation>progressTotal(max)
1732
 
1733
Asettaa etenemispalkin suurimman mahdollisen arvon. Katso progressSet.</translation>
1734
  </message>
1735
  <message>
1736
    <source>progressSet(nr)
1737
 
1738
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1739
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1740
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1741
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1742
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1743
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1744
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1745
</source>
1746
    <translation>progressSet(nr)
1747
 
1748
Aseta etenemispalkki nr:n osoittamaan tilaan.
1749
The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1750
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1751
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1752
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1753
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1754
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]</translation>
1755
  </message>
1756
  <message>
1757
    <source>setCursor()
1758
 
1759
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1760
</source>
1761
    <translation>setCursor()
1762
 
1763
[Ei tuettu!] Tämä saattaa rikkoa asoita. Eli älä käytä ainakaan vielä.</translation>
1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source>docChanged(bool)
1767
 
1768
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1769
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1770
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1771
</source>
1772
    <translation>docChanged(bool)
1773
 
1774
Ota käyttöön/Poista käytöstä tallennuskuvake työkalurivillä ja Tiedosto-valikossa.
1775
On hyvä kutsua tätä funktiota, kun olet muokannut asiakirjaa. Scribus ei huomaa
1776
automaattisesti skriptin tekemiä muutoksia.</translation>
1777
  </message>
1525 cbradney 1778
  <message>
1779
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1780
 
1781
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1782
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1783
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1784
 
1785
May raise WrongFrameTypeError.
1786
</source>
1787
    <translation type="unfinished"></translation>
1788
  </message>
1789
  <message>
1790
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1791
 
1792
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1793
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1794
&quot;layer&quot; is invisible.
1795
 
1796
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1797
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1798
</source>
1799
    <translation type="unfinished"></translation>
1800
  </message>
1801
  <message>
1802
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1803
 
1804
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1805
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1806
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1807
 
1808
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1809
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1810
</source>
1811
    <translation type="unfinished"></translation>
1812
  </message>
1813
  <message>
1814
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1815
 
1816
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1817
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1818
space. If no document is open, returns the value of the named color
1819
from the default document colors.
1820
 
1821
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1822
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1823
</source>
1824
    <translation type="unfinished"></translation>
1825
  </message>
1826
  <message>
1827
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1828
 
1829
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1830
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
1831
the range from 0 to 255.
1832
 
1833
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1834
</source>
1835
    <translation type="unfinished"></translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1839
 
1840
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
1841
</source>
1842
    <translation type="unfinished"></translation>
1843
  </message>
1844
  <message>
1845
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1846
 
1847
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1848
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1849
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1850
</source>
1851
    <translation type="unfinished"></translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
1854
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1855
 
1856
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1857
for details of arguments.
1858
 
1859
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1860
</source>
1861
    <translation type="unfinished"></translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
1864
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1865
 
1866
Return a list of property names supported by `object&apos;.
1867
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1868
by parent classes as well.
1869
</source>
1870
    <translation type="unfinished"></translation>
1871
  </message>
1872
  <message>
1873
    <source>getProperty(object, property)
1874
 
1875
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1876
 
1877
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1878
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
1879
C++ QObject instance.
1880
 
1881
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
1882
to look up on `object&apos;.
1883
 
1884
The return value varies depending on the type of the property.
1885
</source>
1886
    <translation type="unfinished"></translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
1889
    <source>setProperty(object, property, value)
1890
 
1891
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1892
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1893
also be raised if the underlying setter fails.
1894
 
1895
See getProperty() for more information.
1896
</source>
1897
    <translation type="unfinished"></translation>
1898
  </message>
1899
  <message>
1900
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
1901
 
1902
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
1903
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
1904
search recursively through children, grandchildren, etc.
1905
 
1906
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
1907
</source>
1908
    <translation type="unfinished"></translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
1911
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
1912
 
1913
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
1914
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
1915
search recursively through children, grandchildren, etc.
1916
</source>
1917
    <translation type="unfinished"></translation>
1918
  </message>
1919
  <message>
1920
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1921
 
1922
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
1923
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1924
selected item is used.
1925
</source>
1926
    <translation type="unfinished"></translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
1929
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1930
 
1931
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1932
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1933
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1934
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1935
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1936
 
1937
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1938
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1939
</source>
1940
    <translation type="unfinished"></translation>
1941
  </message>
1942
  <message>
1943
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1944
 
1945
Returns true if the text in frame &quot;name&quot; overflows.
1946
 
1947
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
1948
</source>
1949
    <translation type="unfinished"></translation>
1950
  </message>
1135 cbradney 1951
</context>
1952
<context>
171 Franz 1953
  <name>About</name>
1954
  <message>
1955
    <source>Build-ID:</source>
1956
    <translation>Käännös-ID:</translation>
1957
  </message>
1958
  <message>
1959
    <source>Brazilian:</source>
1960
    <translation>Brasilia:</translation>
1961
  </message>
1962
  <message>
1963
    <source>Scribus Version %1
1964
%2 %3</source>
1965
    <translation>Scribus versio %1
1966
%2 %3</translation>
1967
  </message>
1968
  <message>
1969
    <source>%1. %2 %3 </source>
1970
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
1973
    <source>Galician:</source>
1974
    <translation>Galician:</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>Czech:</source>
1978
    <translation>Tsekki:</translation>
1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <source>Welsh:</source>
1982
    <translation>Wales:</translation>
1983
  </message>
1984
  <message>
1985
    <source>Contributions from:</source>
1986
    <translation>Työhön osallistuneita:</translation>
1987
  </message>
1988
  <message>
1989
    <source>Polish:</source>
1990
    <translation>Puola:</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <source>Ukrainian:</source>
1994
    <translation>Ukraina:</translation>
1995
  </message>
1996
  <message>
1997
    <source>Slovak:</source>
1998
    <translation>Slovakki:</translation>
1999
  </message>
2000
  <message>
2001
    <source>Italian:</source>
2002
    <translation>Italia:</translation>
2003
  </message>
2004
  <message>
2005
    <source>Danish:</source>
2006
    <translation>Tanska:</translation>
2007
  </message>
2008
  <message>
2009
    <source>Lithuanian:</source>
2010
    <translation>Liettua:</translation>
2011
  </message>
2012
  <message>
2013
    <source>Windows port:</source>
2014
    <translation>Windows-versio:</translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
2017
    <source>Turkish:</source>
2018
    <translation>Turkki:</translation>
2019
  </message>
2020
  <message>
2021
    <source>Russian:</source>
2022
    <translation>Venäjä:</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
2025
    <source>Hungarian:</source>
2026
    <translation>Unkari:</translation>
2027
  </message>
2028
  <message>
2029
    <source>French:</source>
2030
    <translation>Ranska:</translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
2033
    <source>Bulgarian:</source>
2034
    <translation>Bulgaria:</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <source>Norwegian:</source>
2038
    <translation>Norja:</translation>
2039
  </message>
2040
  <message>
2041
    <source>German:</source>
2042
    <translation>Saksa:</translation>
2043
  </message>
2044
  <message>
187 Franz 2045
    <source>Finnish:</source>
2046
    <translation>Suomi:</translation>
2047
  </message>
237 Franz 2048
  <message>
274 Franz 2049
    <source>Basque:</source>
2050
    <translation>Baski:</translation>
2051
  </message>
286 Franz 2052
  <message>
2053
    <source>Slovenian:</source>
2054
    <translation>Slovenia:</translation>
2055
  </message>
2056
  <message>
1135 cbradney 2057
    <source>This panel shows the version, build date and
2058
 compiled in library support in Scribus
2059
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2060
Missing library support is indicated by a *</source>
2061
    <translation type="obsolete">Tämä sivu näyttää version, käännöspäivämäärän ja
2062
Scribukseen sisällytetyt tuet kirjastoille.
2063
C-C-T muodostuu seuraavasti C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF support.
2064
Puuttuva kirjaston tuki on merkitty * -merkillä</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
341 Franz 2067
    <source>&amp;About</source>
386 Franz 2068
    <translation>T&amp;ietoja</translation>
341 Franz 2069
  </message>
2070
  <message>
2071
    <source>A&amp;uthors</source>
351 Franz 2072
    <translation>&amp;Tekijät</translation>
341 Franz 2073
  </message>
2074
  <message>
2075
    <source>&amp;Translations</source>
351 Franz 2076
    <translation>&amp;Käännökset</translation>
341 Franz 2077
  </message>
2078
  <message>
2079
    <source>&amp;Online</source>
351 Franz 2080
    <translation>&amp;Verkossa</translation>
341 Franz 2081
  </message>
2082
  <message>
2083
    <source>&amp;Close</source>
351 Franz 2084
    <translation>&amp;Sulje</translation>
341 Franz 2085
  </message>
418 Franz 2086
  <message>
444 fschmid 2087
    <source>Swedish:</source>
2088
    <translation>Ruotsi:</translation>
2089
  </message>
2090
  <message>
418 Franz 2091
    <source>Development Team:</source>
444 fschmid 2092
    <translation>Ohjelman kehitys:</translation>
418 Franz 2093
  </message>
2094
  <message>
2095
    <source>Official Documentation:</source>
444 fschmid 2096
    <translation>Virallinen dokumentaatio:</translation>
418 Franz 2097
  </message>
2098
  <message>
2099
    <source>Other Documentation:</source>
444 fschmid 2100
    <translation>Dokumentaatio:</translation>
418 Franz 2101
  </message>
2102
  <message>
2103
    <source>English (British):</source>
444 fschmid 2104
    <translation>Englanti (U.K.):</translation>
418 Franz 2105
  </message>
2106
  <message>
2107
    <source>Homepage</source>
444 fschmid 2108
    <translation>Kotisivu</translation>
418 Franz 2109
  </message>
2110
  <message>
2111
    <source>Online Reference</source>
444 fschmid 2112
    <translation>Materiaali verkossa</translation>
418 Franz 2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
444 fschmid 2116
    <translation>Bugit ja parannusehdotukset</translation>
418 Franz 2117
  </message>
2118
  <message>
2119
    <source>Mailing List</source>
444 fschmid 2120
    <translation>Postituslista</translation>
418 Franz 2121
  </message>
444 fschmid 2122
  <message>
2123
    <source>Catalan:</source>
2124
    <translation>Katalonia:</translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
2127
    <source>Esperanto:</source>
2128
    <translation>Esperanto:</translation>
2129
  </message>
2130
  <message>
2131
    <source>Korean:</source>
2132
    <translation>Korea:</translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
2135
    <source>Spanish:</source>
2136
    <translation>Espanja:</translation>
2137
  </message>
454 fschmid 2138
  <message>
2139
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 2140
    <translation>Käännökset ja kääntäjät:</translation>
454 fschmid 2141
  </message>
2142
  <message>
2143
    <source>Serbian:</source>
1135 cbradney 2144
    <translation>Serbia:</translation>
454 fschmid 2145
  </message>
2146
  <message>
2147
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 2148
    <translation>Aikaisempia kääntäjiä:</translation>
454 fschmid 2149
  </message>
769 cbradney 2150
  <message>
2151
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2152
    <translation>Tietoja Scribuksesta %1</translation>
769 cbradney 2153
  </message>
776 fschmid 2154
  <message>
1525 cbradney 2155
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
2156
    <translation type="unfinished"></translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
2159
    <source>Afrikaans:</source>
2160
    <translation type="unfinished"></translation>
2161
  </message>
2162
  <message>
2163
    <source>Dutch:</source>
2164
    <translation type="unfinished"></translation>
2165
  </message>
2166
  <message>
776 fschmid 2167
    <source>This panel shows the version, build date and
2168
 compiled in library support in Scribus
1525 cbradney 2169
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
776 fschmid 2170
Missing library support is indicated by a *</source>
2171
    <translation type="unfinished"></translation>
2172
  </message>
171 Franz 2173
</context>
2174
<context>
2175
  <name>AdvOptions</name>
2176
  <message>
351 Franz 2177
    <source>Advanced Options</source>
2178
    <translation>Lisäasetukset</translation>
171 Franz 2179
  </message>
2180
  <message>
351 Franz 2181
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
2182
    <translation>Luo PostScript taso 3</translation>
171 Franz 2183
  </message>
2184
  <message>
351 Franz 2185
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2186
this can create huge files</source>
444 fschmid 2187
    <translation>Luo ainoastaan PostScript taso 2. Saattaa
351 Franz 2188
luoda erittäin suuria tiedostoja</translation>
171 Franz 2189
  </message>
2190
  <message>
351 Franz 2191
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2192
this can create huge files</source>
2193
    <translation>Luo ainoastaan PostScript taso 1. Saattaa
2194
luoda erittäin suuria tiedostoja</translation>
171 Franz 2195
  </message>
2196
  <message>
351 Franz 2197
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
2198
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;vaakatasossa</translation>
171 Franz 2199
  </message>
2200
  <message>
351 Franz 2201
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2202
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;pystytasossa</translation>
171 Franz 2203
  </message>
310 Franz 2204
  <message>
351 Franz 2205
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
2206
    <translation>Käytä &amp;ICC-profiileja</translation>
310 Franz 2207
  </message>
2208
  <message>
351 Franz 2209
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
2210
    <translation>PostScript taso &amp;1</translation>
310 Franz 2211
  </message>
2212
  <message>
351 Franz 2213
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
2214
    <translation>PostScript taso &amp;2</translation>
310 Franz 2215
  </message>
2216
  <message>
351 Franz 2217
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
2218
    <translation>Postscript taso &amp;3</translation>
310 Franz 2219
  </message>
2220
  <message>
351 Franz 2221
    <source>&amp;OK</source>
2222
    <translation>&amp;OK</translation>
310 Franz 2223
  </message>
351 Franz 2224
  <message>
2225
    <source>&amp;Cancel</source>
2226
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
2227
  </message>
364 Franz 2228
  <message>
2229
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
386 Franz 2230
    <translation>Käytä &amp;alivärinpoistoa (UCR)</translation>
364 Franz 2231
  </message>
2232
  <message>
2233
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2234
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2235
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2236
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2237
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2238
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 2239
    <translation>Tapa vaihtaa C, Y ja M värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi.
2240
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata
2241
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
2242
tulostamista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista
2243
testausta. UCR parantaa kykyä välttää värien liikaa kylläisyyttä CMY-musteilla.</translation>
364 Franz 2244
  </message>
171 Franz 2245
</context>
2246
<context>
2247
  <name>Align</name>
2248
  <message>
2249
    <source> p</source>
1525 cbradney 2250
    <translation type="obsolete"> p</translation>
171 Franz 2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source> in</source>
1525 cbradney 2254
    <translation type="obsolete"> in</translation>
171 Franz 2255
  </message>
2256
  <message>
2257
    <source> mm</source>
1525 cbradney 2258
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
171 Franz 2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <source>Align</source>
2262
    <translation>Tasaa</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>Horizontal</source>
2266
    <translation>Vaakasuora</translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>Top Sides</source>
2270
    <translation>Yläreunat</translation>
2271
  </message>
2272
  <message>
2273
    <source>Middles</source>
2274
    <translation>Keskikohdat</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>Right Sides</source>
2278
    <translation>Oikeat reunat</translation>
2279
  </message>
2280
  <message>
2281
    <source>Left Sides</source>
2282
    <translation>Vasemmat reunat</translation>
2283
  </message>
2284
  <message>
2285
    <source>Bottom Sides</source>
2286
    <translation>Alareunat</translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source>Vertical</source>
2290
    <translation>Pystysuora</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>Distribute/Align</source>
2294
    <translation>Jaa/Tasaa</translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
351 Franz 2297
    <source>&amp;OK</source>
2298
    <translation>&amp;OK</translation>
171 Franz 2299
  </message>
2300
  <message>
351 Franz 2301
    <source>&amp;Apply</source>
2302
    <translation>&amp;Käytä</translation>
171 Franz 2303
  </message>
341 Franz 2304
  <message>
351 Franz 2305
    <source>&amp;Cancel</source>
2306
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 2307
  </message>
2308
  <message>
351 Franz 2309
    <source>&amp;Between:</source>
386 Franz 2310
    <translation>K&amp;ohde:</translation>
341 Franz 2311
  </message>
2312
  <message>
351 Franz 2313
    <source>A&amp;lign</source>
2314
    <translation>&amp;Tasaa</translation>
341 Franz 2315
  </message>
351 Franz 2316
  <message>
2317
    <source>Di&amp;splacement</source>
2318
    <translation>&amp;Siirtymä</translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2322
    <translation>&amp;Jaa tasaisesti</translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <source>Bet&amp;ween:</source>
386 Franz 2326
    <translation>Ko&amp;hde:</translation>
351 Franz 2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2330
    <translation>&amp;Älä muuta</translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
2333
    <source>Al&amp;ign</source>
2334
    <translation>T&amp;asaa</translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>Dis&amp;placement</source>
2338
    <translation>S&amp;iirtymä</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
2341
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2342
    <translation>Jaa tasais&amp;esti</translation>
2343
  </message>
356 Franz 2344
  <message>
2345
    <source> pt</source>
1525 cbradney 2346
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
356 Franz 2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source>&amp;Do Not Change</source>
386 Franz 2350
    <translation>Ä&amp;lä muuta</translation>
356 Franz 2351
  </message>
171 Franz 2352
</context>
2353
<context>
187 Franz 2354
  <name>AlignSelect</name>
2355
  <message>
2356
    <source>Align Text Left</source>
2357
    <translation>Tasaa teksti vasemmalle</translation>
2358
  </message>
2359
  <message>
2360
    <source>Align Text Right</source>
2361
    <translation>Tasaa teksti oikealle</translation>
2362
  </message>
2363
  <message>
2364
    <source>Align Text Center</source>
2365
    <translation>Keskitä teksti</translation>
2366
  </message>
217 Franz 2367
  <message>
2368
    <source>Align Text Justified</source>
2369
    <translation>Tasaa tekstin molemmat reunat</translation>
2370
  </message>
2371
  <message>
2372
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2373
    <translation>Pakota tekstin molemmat reunat</translation>
2374
  </message>
187 Franz 2375
</context>
2376
<context>
171 Franz 2377
  <name>Annot</name>
2378
  <message>
2379
    <source>OK</source>
2380
    <translation>OK</translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
2383
    <source> pt</source>
386 Franz 2384
    <translation>pt</translation>
171 Franz 2385
  </message>
2386
  <message>
2387
    <source>sum</source>
2388
    <translation>summa</translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <source>Destination</source>
2392
    <translation>Kohde</translation>
2393
  </message>
2394
  <message>
2395
    <source>Date</source>
2396
    <translation>Päivämäärä</translation>
2397
  </message>
2398
  <message>
2399
    <source>None</source>
2400
    <translation>Ei mitään</translation>
2401
  </message>
2402
  <message>
2403
    <source>Open</source>
2404
    <translation>Avaa</translation>
2405
  </message>
2406
  <message>
2407
    <source>Push</source>
2408
    <translation>Paina</translation>
2409
  </message>
2410
  <message>
2411
    <source>Star</source>
2412
    <translation>Tähti</translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <source>Text</source>
2416
    <translation>Teksti</translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
2419
    <source>Thin</source>
2420
    <translation>Kapea</translation>
2421
  </message>
2422
  <message>
2423
    <source>Time</source>
2424
    <translation>Aika</translation>
2425
  </message>
2426
  <message>
2427
    <source>Wide</source>
2428
    <translation>Leveä</translation>
2429
  </message>
2430
  <message>
2431
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
2432
    <translation>Sijoita valuutan symboli eteen</translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <source>Submit Form</source>
2436
    <translation>Lähetä lomake</translation>
2437
  </message>
2438
  <message>
2439
    <source>Limit of</source>
2440
    <translation>Yläraja</translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
2443
    <source>Check</source>
2444
    <translation>Rasti</translation>
2445
  </message>
2446
  <message>
2447
    <source>Cross</source>
2448
    <translation>Risti</translation>
2449
  </message>
2450
  <message>
2451
    <source>On Focus</source>
386 Franz 2452
    <translation>Valittaessa</translation>
171 Franz 2453
  </message>
2454
  <message>
2455
    <source>Go To</source>
2456
    <translation>Mene</translation>
2457
  </message>
2458
  <message>
2459
    <source>Icons</source>
2460
    <translation>Kuvakkeet</translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
2463
    <source>Inset</source>
2464
    <translation>Upotettu</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
2467
    <source>Name:</source>
2468
    <translation>Nimi:</translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
2471
    <source>Page:</source>
2472
    <translation>Sivu:</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>Other</source>
2476
    <translation>Muu</translation>
2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <source>Plain</source>
2480
    <translation>Paljas</translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>Solid</source>
2484
    <translation>Kiinteä</translation>
2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <source>Type:</source>
2488
    <translation>Tyyppi:</translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
2491
    <source>List Box</source>
2492
    <translation>Listavalikko</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
2495
    <source>Use Currency Symbol</source>
2496
    <translation>Käytä valuutan symbolia</translation>
2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>Number Format</source>
2500
    <translation>Numeron muoto</translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
2503
    <source>Check Style:</source>
2504
    <translation>Valintatyyli:</translation>
2505
  </message>
2506
  <message>
2507
    <source>To File:</source>
2508
    <translation>Tiedostoon:</translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
2511
    <source>No Print</source>
2512
    <translation>Ei tulosteta</translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
2515
    <source>Submit to URL:</source>
2516
    <translation>Lähetä URL:iin:</translation>
2517
  </message>
2518
  <message>
2519
    <source>Calculate</source>
2520
    <translation>Laske</translation>
2521
  </message>
2522
  <message>
2523
    <source>Roll Over</source>
2524
    <translation>Ylivienti</translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
2527
    <source>Value is not validated</source>
2528
    <translation>Arvoa ei tarkasteta</translation>
2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <source>maximum</source>
2532
    <translation>maksimi</translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
2535
    <source>Formatting</source>
2536
    <translation>Muotoilu</translation>
2537
  </message>
2538
  <message>
2539
    <source>Combo Box</source>
2540
    <translation>Alasvetovalikko</translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <source>Custom validate script:</source>
2544
    <translation>Oma tarkastusskripti:</translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
2547
    <source>minimum</source>
2548
    <translation>minimi</translation>
2549
  </message>
2550
  <message>
2551
    <source>Action</source>
2552
    <translation>Toiminta</translation>
2553
  </message>
2554
  <message>
2555
    <source>Border</source>
2556
    <translation>Reuna</translation>
2557
  </message>
2558
  <message>
2559
    <source>Cancel</source>
2560
    <translation>Peruuta</translation>
2561
  </message>
2562
  <message>
2563
    <source>Date Format</source>
2564
    <translation>Päivämäärän muoto</translation>
2565
  </message>
2566
  <message>
2567
    <source>Button</source>
2568
    <translation>Painike</translation>
2569
  </message>
2570
  <message>
2571
    <source>Circle</source>
2572
    <translation>Ympyrä</translation>
2573
  </message>
2574
  <message>
2575
    <source>Color:</source>
2576
    <translation>Väri:</translation>
2577
  </message>
2578
  <message>
2579
    <source>Field Properties</source>
2580
    <translation>Kentän ominaisuudet</translation>
2581
  </message>
2582
  <message>
2583
    <source>Dashed</source>
2584
    <translation>Katkoviiva</translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
2587
    <source>Custom</source>
2588
    <translation>Oma</translation>
2589
  </message>
2590
  <message>
2591
    <source>Time Format</source>
2592
    <translation>Ajan muoto</translation>
2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>Event:</source>
2596
    <translation>Tapahtuma:</translation>
2597
  </message>
2598
  <message>
2599
    <source>Value is the</source>
2600
    <translation>Arvo on</translation>
2601
  </message>
2602
  <message>
2603
    <source>Format</source>
2604
    <translation>Muotoilu</translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
2607
    <source>Hidden</source>
2608
    <translation>Piilotettu</translation>
2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <source>Custom calculation script:</source>
2612
    <translation>Oma laskuskripti:</translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
2616
    <translation>Anna kenttien nimet pilkuin eroteltuina</translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
2619
    <source>Custom Scripts</source>
2620
    <translation>Omat skriptit</translation>
2621
  </message>
2622
  <message>
2623
    <source>Invert</source>
2624
    <translation>Käännä</translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
2627
    <source>No View</source>
2628
    <translation>Ei näytetä</translation>
2629
  </message>
2630
  <message>
2631
    <source>Normal</source>
2632
    <translation>Normal</translation>
2633
  </message>
2634
  <message>
2635
    <source>Number</source>
2636
    <translation>Numero</translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
2639
    <source>Remove</source>
2640
    <translation>Poista</translation>
2641
  </message>
2642
  <message>
2643
    <source>Square</source>
2644
    <translation>Nelikulmio</translation>
2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>Style:</source>
2648
    <translation>Tyyli:</translation>
2649
  </message>
2650
  <message>
2651
    <source>X-Pos:</source>
2652
    <translation>X:</translation>
2653
  </message>
2654
  <message>
2655
    <source>Field is formatted as:</source>
2656
    <translation>Kenttä on muotoiltu:</translation>
2657
  </message>
2658
  <message>
2659
    <source>Y-Pos:</source>
2660
    <translation>Y:</translation>
2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>Java Script</source>
2664
    <translation>Javaskripti</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <source>Width:</source>
2668
    <translation>Leveys:</translation>
2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>Tool-Tip:</source>
2672
    <translation>Työkaluvihje:</translation>
2673
  </message>
2674
  <message>
2675
    <source>On Blur</source>
2676
    <translation>On Blur</translation>
2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2680
    <translation>Älä vie arvoa</translation>
2681
  </message>
2682
  <message>
2683
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
2684
    <translation>Kuvat (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
2687
    <source>Submit Data as HTML</source>
187 Franz 2688
    <translation>Lähetä data HTML:na</translation>
171 Franz 2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <source>Text Field</source>
2692
    <translation>Tekstikenttä</translation>
2693
  </message>
2694
  <message>
2695
    <source>Options</source>
2696
    <translation>Asetukset</translation>
2697
  </message>
2698
  <message>
2699
    <source>Icon Placement...</source>
2700
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu...</translation>
2701
  </message>
2702
  <message>
2703
    <source>Mouse Up</source>
2704
    <translation>Hiiri ylös</translation>
2705
  </message>
2706
  <message>
2707
    <source>Properties</source>
2708
    <translation>Ominaisuudet</translation>
2709
  </message>
2710
  <message>
2711
    <source>Pick...</source>
2712
    <translation>Valitse...</translation>
2713
  </message>
2714
  <message>
2715
    <source>Mouse Enter</source>
2716
    <translation>Hiiri saapuu</translation>
2717
  </message>
2718
  <message>
2719
    <source>Use Icons</source>
2720
    <translation>Käytä kuvakkeita</translation>
2721
  </message>
2722
  <message>
2723
    <source>Read Only</source>
2724
    <translation>Vain luettava</translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>Pressed</source>
2728
    <translation>Painettu</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>product</source>
2732
    <translation>tulo</translation>
2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Text for Roll Over</source>
2736
    <translation>Teksti yliviennille</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>Validate</source>
2740
    <translation>Tarkastus</translation>
2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>Change...</source>
2744
    <translation>Muuta...</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Percent Format</source>
2748
    <translation>Prosenttimuoto</translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Characters</source>
2752
    <translation>kirjainmerkkiä</translation>
2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Password</source>
2756
    <translation>Salasana</translation>
2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Visibility:</source>
2760
    <translation>Näkyvyys:</translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>average</source>
2764
    <translation>keskiarvo</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Beveled</source>
2768
    <translation>Viisto</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Import Data</source>
2772
    <translation>Tuo data</translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Mouse Exit</source>
2776
    <translation>Hiiri poistuu</translation>
2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Mouse Down</source>
2780
    <translation>Hiiri alas</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Script:</source>
2784
    <translation>Skripti:</translation>
2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Percentage</source>
2788
    <translation>Prosentti</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Decimals:</source>
2792
    <translation>Desimaalit:</translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>of the following fields:</source>
2796
    <translation>seuraavista kentistä:</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Import Data from:</source>
2800
    <translation>Tuo data:</translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>and less or equal to:</source>
190 Franz 2804
    <translation>ja pienempi tai yhtäsuuri kuin:</translation>
171 Franz 2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Keystroke:</source>
2808
    <translation>Näppäimenlyönti:</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>Multi-Line</source>
2812
    <translation>Monirivinen</translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>Underline</source>
2816
    <translation>Alleviivattu</translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>Diamond</source>
2820
    <translation>Timantti</translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <source>Editable</source>
2824
    <translation>Muokattava</translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>Appearance</source>
2828
    <translation>Ulkonäkö</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>Check Box</source>
2832
    <translation>Valintaruutu</translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>Value is not calculated</source>
2836
    <translation>Arvoa ei lasketa</translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>Edit...</source>
2840
    <translation>Muokkaa...</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>Reset Form</source>
2844
    <translation>Palauta lomake</translation>
2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>Required</source>
2848
    <translation>Pakollinen</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>Do Not Spell Check</source>
2852
    <translation>Älä oikolue</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>Outlined</source>
2856
    <translation>Rajattu äärivoin</translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>Visible</source>
2860
    <translation>Näkyvissä</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
2864
    <translation>Arvon täytyy olla suurempi tai yhtäsuuri kuin:</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>Format:</source>
2868
    <translation>Muotoilu:</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>Highlight</source>
2872
    <translation>Korosta</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>Default is Checked</source>
2876
    <translation>Oletusarvona valittu</translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>Example:</source>
2880
    <translation>Esimerkki:</translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
2883
    <source>Do Not Scroll</source>
2884
    <translation>Älä vieritä</translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
2887
    <source>Text for Button Down</source>
2888
    <translation>Teksti painikkeen ollessa painettuna</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
2892
    <translation>Tarvitset ainakin tavallisen kuvakkeen käyttääksesi painikkeiden kuvakkeita</translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source>Selection Change</source>
2896
    <translation>Valinta muuttui</translation>
2897
  </message>
356 Franz 2898
  <message>
2899
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
370 Franz 2900
    <translation>PDF 1.3:n kanssa käytettävä kirjasin:</translation>
356 Franz 2901
  </message>
2902
  <message>
2903
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
370 Franz 2904
    <translation>Merkintä jätetään huomioimatta PDF 1.3:a käytettäessä</translation>
356 Franz 2905
  </message>
2906
  <message>
364 Franz 2907
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
370 Franz 2908
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
356 Franz 2909
  </message>
171 Franz 2910
</context>
2911
<context>
2912
  <name>Annota</name>
2913
  <message>
2914
    <source> pt</source>
2915
    <translation> pt</translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Destination</source>
2919
    <translation>Kohde</translation>
2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Link</source>
2923
    <translation>Linkki</translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Open</source>
2927
    <translation>Avaa</translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Text</source>
2931
    <translation>Teksti</translation>
2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>External Web-Link</source>
2935
    <translation>Ulkoinen web-linkki</translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>Annotation Properties</source>
2939
    <translation>Kommenttien asetukset</translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
2943
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>External Link</source>
2947
    <translation>Ulkoinen linkki</translation>
2948
  </message>
454 fschmid 2949
  <message>
2950
    <source>&amp;Type:</source>
1135 cbradney 2951
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
454 fschmid 2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>C&amp;hange...</source>
1135 cbradney 2955
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
454 fschmid 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>&amp;Page:</source>
1135 cbradney 2959
    <translation>&amp;Sivu:</translation>
454 fschmid 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>&amp;X-Pos</source>
1135 cbradney 2963
    <translation>&amp;X:</translation>
454 fschmid 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
1135 cbradney 2967
    <translation>&amp;Y:</translation>
454 fschmid 2968
  </message>
532 cbradney 2969
  <message>
2970
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 2971
    <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 2975
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
532 cbradney 2976
  </message>
171 Franz 2977
</context>
2978
<context>
2979
  <name>ApplyT</name>
2980
  <message>
2981
    <source>Normal</source>
173 Franz 2982
    <translation>Normal</translation>
171 Franz 2983
  </message>
2984
  <message>
2985
    <source>Apply Template</source>
173 Franz 2986
    <translation>Käytä sivumallia</translation>
171 Franz 2987
  </message>
2988
  <message>
341 Franz 2989
    <source>&amp;Template:</source>
351 Franz 2990
    <translation>&amp;Sivumalli:</translation>
341 Franz 2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
351 Franz 2994
    <translation>Käytä &amp;nykyiseen sivuun</translation>
341 Franz 2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
351 Franz 2998
    <translation>Käytä &amp;alkaen sivulta:</translation>
341 Franz 2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>To:</source>
351 Franz 3002
    <translation>Sivulle:</translation>
341 Franz 3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>&amp;OK</source>
351 Franz 3006
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>&amp;Cancel</source>
351 Franz 3010
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 3011
  </message>
364 Franz 3012
  <message>
3013
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
370 Franz 3014
    <translation>&amp;Käytä kaikkiin parillisiin sivuihin</translation>
364 Franz 3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
370 Franz 3018
    <translation>Käytä kaikkiin &amp;parittomiin sivuihin</translation>
364 Franz 3019
  </message>
171 Franz 3020
</context>
3021
<context>
1525 cbradney 3022
  <name>ArrowChooser</name>
3023
  <message>
3024
    <source>None</source>
3025
    <translation type="unfinished"></translation>
3026
  </message>
3027
</context>
3028
<context>
171 Franz 3029
  <name>Biblio</name>
3030
  <message>
3031
    <source>Delete</source>
3032
    <translation>Poista</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>Object</source>
3036
    <translation>Kohde</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3040
    <translation>Leikekirjat (*.scs);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>Scrapbook</source>
3044
    <translation>Leikekirja</translation>
3045
  </message>
187 Franz 3046
  <message>
3047
    <source>New Entry</source>
3048
    <translation>Uusi leike</translation>
3049
  </message>
298 Franz 3050
  <message>
3051
    <source>Rename</source>
3052
    <translation>Nimeä uudelleen</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>Warning</source>
3056
    <translation>Varoitus</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3060
Please choose another.</source>
3061
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on jo olemassa.
3062
Valitse toinen nimi.</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>OK</source>
3066
    <translation>OK</translation>
3067
  </message>
341 Franz 3068
  <message>
3069
    <source>&amp;New</source>
351 Franz 3070
    <translation>&amp;Uusi</translation>
341 Franz 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>&amp;Load...</source>
351 Franz 3074
    <translation>&amp;Lataa...</translation>
341 Franz 3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>&amp;Save</source>
351 Franz 3078
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
341 Franz 3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Save &amp;As...</source>
351 Franz 3082
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
341 Franz 3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>&amp;Close</source>
351 Franz 3086
    <translation>&amp;Sulje</translation>
341 Franz 3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>&amp;Small</source>
351 Franz 3090
    <translation>&amp;Pieni</translation>
341 Franz 3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>&amp;Medium</source>
351 Franz 3094
    <translation>&amp;Keskikokoinen</translation>
341 Franz 3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>&amp;Large</source>
351 Franz 3098
    <translation>&amp;Iso</translation>
341 Franz 3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>&amp;File</source>
386 Franz 3102
    <translation>Tie&amp;dosto</translation>
341 Franz 3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>&amp;Preview</source>
351 Franz 3106
    <translation>&amp;Esikatselu</translation>
341 Franz 3107
  </message>
351 Franz 3108
  <message>
3109
    <source>&amp;Name:</source>
3110
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
3111
  </message>
171 Franz 3112
</context>
3113
<context>
3114
  <name>BookMView</name>
3115
  <message>
3116
    <source>Move Bookmark</source>
3117
    <translation>Siirrä kirjanmerkki</translation>
3118
  </message>
3119
  <message>
3120
    <source>Cancel</source>
3121
    <translation>Peruuta</translation>
3122
  </message>
3123
  <message>
3124
    <source>Bookmarks</source>
3125
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>Insert Bookmark</source>
3129
    <translation>Lisää kirjanmerkki</translation>
3130
  </message>
3131
</context>
3132
<context>
3133
  <name>BookPalette</name>
3134
  <message>
3135
    <source>Bookmarks</source>
3136
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
3137
  </message>
3138
</context>
3139
<context>
3140
  <name>ButtonIcon</name>
3141
  <message>
3142
    <source>OK</source>
3143
    <translation>OK</translation>
3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>Icon</source>
3147
    <translation>Kuvake</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>Never</source>
3151
    <translation>Ei koskaan</translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>Reset</source>
3155
    <translation>Palauta alkuperäiseen muotoon</translation>
3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>Caption overlays Icon</source>
3159
    <translation>Teksti kuvakkeen päällä</translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>Scale How:</source>
3163
    <translation>Miten skaalataan:</translation>
3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>Layout:</source>
3167
    <translation>Sijoittelu:</translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>Caption only</source>
3171
    <translation>Ainoastaan teksti</translation>
3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>Caption below Icon</source>
3175
    <translation>Teksti kuvakkeen alapuolella</translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>Always</source>
3179
    <translation>Aina</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>Cancel</source>
3183
    <translation>Peruuta</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>Scale:</source>
3187
    <translation>Skaalaa:</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>Icon only</source>
3191
    <translation>Ainoastaan kuvake</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>When Icon is too small</source>
260 Franz 3195
    <translation>Kun kuvake on liian pieni</translation>
171 Franz 3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Caption left to Icon</source>
3199
    <translation>Teksti kuvakkeen vasemmalla puolella</translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Caption right to Icon</source>
3203
    <translation>Teksti kuvakkeen oikealla puolella</translation>
3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>When Icon is too big</source>
3207
    <translation>Kun kuvake on liian suuri</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>Non Proportional</source>
3211
    <translation>Ei tasasuhtainen</translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>Proportional</source>
3215
    <translation>Tasasuhtainen</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>Icon Placement</source>
3219
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu</translation>
3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>Caption above Icon</source>
3223
    <translation>Teksti kuvakkeen yläpuolella</translation>
3224
  </message>
3225
</context>
3226
<context>
3227
  <name>CMSPrefs</name>
3228
  <message>
3229
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3230
    <translation>Absolute Colorimetric</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>System Profiles</source>
3234
    <translation>Järjestelmän profiilit</translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Rendering Intents</source>
3238
    <translation>Sovitustavat</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Color Management Settings</source>
1525 cbradney 3242
    <translation type="obsolete">Värien hallinta</translation>
171 Franz 3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Perceptual</source>
3246
    <translation>Perceptual</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Relative Colorimetric</source>
3250
    <translation>Relative Colorimetric</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Saturation</source>
3254
    <translation>Saturaation</translation>
3255
  </message>
237 Franz 3256
  <message>
3257
    <source>Default color profile for imported images</source>
3258
    <translation>Väriprofiili tuoduille kuville</translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
298 Franz 3262
    <translation>Väriprofiili asiakirjan tasaisille väreille</translation>
237 Franz 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3266
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3267
    <translation>Itse tekemäsi tai näyttösi valmistajan toimittama väriprofiili
3268
Profiilin tulee olla näytöllesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3272
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3273
    <translation>Tulostimesi valmistajan toimittama väriprofiili tulostimellesi.
3274
Profiilin tulee olla tulostimellesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3278
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
386 Franz 3279
    <translation>Tumman pään tasaus on keino parantaa kuvien kontrastia.
298 Franz 3280
On suositeltavaa että valitsen tämän, jos asiakirjasi sisältää kuvia.</translation>
237 Franz 3281
  </message>
241 Franz 3282
  <message>
3283
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3284
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3285
    <translation>Sovitustapa näytöllesi. Ellet tiedä mikä tapa valita, tulisi käyttää
3286
sovitustapoja Relative Colorimetric tai Perceptual.</translation>
3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3290
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3291
    <translation>Sovitustapa tulostimellesi. Ellet tiedä mikä tapa valita, tulisi käyttää
3292
sovitustapoja Relative Colorimetric tai Perceptual.</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3296
based on the chosen printer profile.</source>
3297
    <translation>Mahdollistaa tulosteen värien jäljittelyn näytöllä
3298
perustuen käytettävään väriprofiiliin.</translation>
3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3302
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3303
    <translation>Toiminto näyttää värit, jotka saattavat tulostua väärin.
3304
Toiminnon käyttö vaatii tarkat profiilit ja sitä tulee käyttää ainoastaan varoituksena.</translation>
3305
  </message>
341 Franz 3306
  <message>
3307
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
386 Franz 3308
    <translation>Käytä &amp;värien hallintaa</translation>
341 Franz 3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>&amp;Pictures:</source>
351 Franz 3312
    <translation>&amp;Kuvat:</translation>
341 Franz 3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
351 Franz 3316
    <translation>&amp;Tasaiset värit:</translation>
341 Franz 3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>&amp;Monitor:</source>
351 Franz 3320
    <translation>&amp;Näyttö:</translation>
341 Franz 3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>P&amp;rinter:</source>
386 Franz 3324
    <translation>Tu&amp;lostin:</translation>
341 Franz 3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>M&amp;onitor:</source>
386 Franz 3328
    <translation>N&amp;äyttö:</translation>
341 Franz 3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>Pr&amp;inter:</source>
386 Franz 3332
    <translation>T&amp;ulostin:</translation>
341 Franz 3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
351 Franz 3336
    <translation>&amp;Jäljittele tulostinta näytöllä</translation>
341 Franz 3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
351 Franz 3340
    <translation>&amp;Merkkaa asteikon ulkopuoliset värit</translation>
341 Franz 3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
386 Franz 3344
    <translation>Käytä &amp;Tumman pään tasausta (BPC)</translation>
341 Franz 3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>&amp;OK</source>
1525 cbradney 3348
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
341 Franz 3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>&amp;Cancel</source>
1525 cbradney 3352
    <translation type="obsolete">&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 3353
  </message>
171 Franz 3354
</context>
3355
<context>
3356
  <name>CMYKChoose</name>
3357
  <message>
3358
    <source>B:</source>
3359
    <translation>B:</translation>
3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source>C:</source>
3363
    <translation>C:</translation>
3364
  </message>
3365
  <message>
3366
    <source>G:</source>
3367
    <translation>G:</translation>
3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <source>K:</source>
3371
    <translation>K:</translation>
3372
  </message>
3373
  <message>
3374
    <source>M:</source>
3375
    <translation>M:</translation>
3376
  </message>
3377
  <message>
3378
    <source>OK</source>
3379
    <translation>OK</translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
3382
    <source>R:</source>
3383
    <translation>R:</translation>
3384
  </message>
3385
  <message>
3386
    <source>Y:</source>
3387
    <translation>Y:</translation>
3388
  </message>
3389
  <message>
3390
    <source>New</source>
3391
    <translation>Uusi</translation>
3392
  </message>
3393
  <message>
3394
    <source>Old</source>
3395
    <translation>Vanha</translation>
3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>RGB</source>
3399
    <translation>RGB</translation>
3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>CMYK</source>
3403
    <translation>CMYK</translation>
3404
  </message>
3405
  <message>
3406
    <source>Web Safe RGB</source>
3407
    <translation>Web-yhteensopiva RGB</translation>
3408
  </message>
3409
  <message>
3410
    <source>Edit Color</source>
3411
    <translation>Muokkaa värejä</translation>
3412
  </message>
3413
  <message>
3414
    <source>Static Color Bars</source>
3415
    <translation>Staattiset väripalkit</translation>
3416
  </message>
3417
  <message>
3418
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3419
    <translation>Dynaamiset väripalkit</translation>
3420
  </message>
3421
  <message>
217 Franz 3422
    <source> %</source>
3423
    <translation> %</translation>
3424
  </message>
260 Franz 3425
  <message>
3426
    <source>Warning</source>
3427
    <translation>Varoitus</translation>
3428
  </message>
3429
  <message>
3430
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3431
    <translation>Värin nimi on jo käytössä</translation>
3432
  </message>
286 Franz 3433
  <message>
298 Franz 3434
    <source>HSV-Colormap</source>
3435
    <translation>HSV-värikartta</translation>
286 Franz 3436
  </message>
351 Franz 3437
  <message>
3438
    <source>&amp;Name:</source>
3439
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>Color &amp;Model</source>
3443
    <translation>&amp;Värimalli</translation>
3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>&amp;OK</source>
3447
    <translation>&amp;OK</translation>
3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>&amp;Cancel</source>
3451
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
3452
  </message>
532 cbradney 3453
  <message>
3454
    <source>None</source>
1135 cbradney 3455
    <translation>Ei mitään</translation>
532 cbradney 3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3459
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1135 cbradney 3460
    <translation>Väriä nimellä &quot;%1&quot; ei voi luoda.
3461
Nimi on varattu läpinäkyvälle värille</translation>
532 cbradney 3462
  </message>
171 Franz 3463
</context>
3464
<context>
1525 cbradney 3465
  <name>ChTable</name>
3466
  <message>
3467
    <source>You can see a thumbnail if you press
3468
and hold down the right mouse button
3469
 
3470
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
3471
and the Delete key removes the last inserted one</source>
3472
    <translation type="unfinished"></translation>
3473
  </message>
3474
</context>
3475
<context>
3476
  <name>CharSelect</name>
3477
  <message>
3478
    <source>Select Character:</source>
3479
    <translation type="unfinished">Valitse merkki:</translation>
3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>Font:</source>
3483
    <translation type="unfinished">Kirjasin:</translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>Character Class:</source>
3487
    <translation type="unfinished"></translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>&amp;Insert</source>
3491
    <translation type="unfinished">&amp;Lisää</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>C&amp;lear</source>
3495
    <translation type="unfinished"></translation>
3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>&amp;Close</source>
3499
    <translation type="unfinished"></translation>
3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
3503
    <translation type="unfinished">Lisää merkit kursorin kohdalle tekstiin</translation>
3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Delete the current selection(s).</source>
3507
    <translation type="unfinished">Poista valinta/valinnat.</translation>
3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
3511
    <translation type="unfinished">Sulje ikkuna ja palaa muokkaamaan tekstiä.</translation>
3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>Full Character Set</source>
3515
    <translation type="unfinished"></translation>
3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>Basic Latin</source>
3519
    <translation type="unfinished"></translation>
3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>Latin-1 Supplement</source>
3523
    <translation type="unfinished"></translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>Latin Extended-A</source>
3527
    <translation type="unfinished"></translation>
3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>Latin Extended-B</source>
3531
    <translation type="unfinished"></translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>General Punctuation</source>
3535
    <translation type="unfinished"></translation>
3536
  </message>
3537
  <message>
3538
    <source>Super- and Subscripts</source>
3539
    <translation type="unfinished"></translation>
3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>Currency Symbols</source>
3543
    <translation type="unfinished"></translation>
3544
  </message>
3545
  <message>
3546
    <source>Letterlike Symbols</source>
3547
    <translation type="unfinished"></translation>
3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>Number Forms</source>
3551
    <translation type="unfinished"></translation>
3552
  </message>
3553
  <message>
3554
    <source>Arrows</source>
3555
    <translation type="unfinished"></translation>
3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>Mathematical Operators</source>
3559
    <translation type="unfinished"></translation>
3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>Box Drawing</source>
3563
    <translation type="unfinished"></translation>
3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>Block Elements</source>
3567
    <translation type="unfinished"></translation>
3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>Geometric Shapes</source>
3571
    <translation type="unfinished"></translation>
3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
3575
    <translation type="unfinished"></translation>
3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>Dingbats</source>
3579
    <translation type="unfinished"></translation>
3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>Small Form Variants</source>
3583
    <translation type="unfinished"></translation>
3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>Ligatures</source>
3587
    <translation type="unfinished"></translation>
3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>Specials</source>
3591
    <translation type="unfinished"></translation>
3592
  </message>
3593
  <message>
3594
    <source>Greek</source>
3595
    <translation type="unfinished">kreikka</translation>
3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>Greek Extended</source>
3599
    <translation type="unfinished"></translation>
3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>Cyrillic</source>
3603
    <translation type="unfinished"></translation>
3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>Cyrillic Supplement</source>
3607
    <translation type="unfinished"></translation>
3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>Arabic</source>
3611
    <translation type="unfinished"></translation>
3612
  </message>
3613
  <message>
3614
    <source>Arabic Extended A</source>
3615
    <translation type="unfinished"></translation>
3616
  </message>
3617
  <message>
3618
    <source>Arabic Extended B</source>
3619
    <translation type="unfinished"></translation>
3620
  </message>
3621
  <message>
3622
    <source>Hebrew</source>
3623
    <translation type="unfinished"></translation>
3624
  </message>
3625
</context>
3626
<context>
3627
  <name>CheckDocument</name>
3628
  <message>
3629
    <source>Current Profile:</source>
3630
    <translation type="unfinished"></translation>
3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>Items</source>
3634
    <translation type="unfinished"></translation>
3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>Problems</source>
3638
    <translation type="unfinished"></translation>
3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>Glyphs missing</source>
3642
    <translation type="unfinished"></translation>
3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>Text overflow</source>
3646
    <translation type="unfinished"></translation>
3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>Object is not on a Page</source>
3650
    <translation type="unfinished"></translation>
3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>Missing Image</source>
3654
    <translation type="unfinished"></translation>
3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
3658
    <translation type="unfinished"></translation>
3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>Object has transparency</source>
3662
    <translation type="unfinished"></translation>
3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>Object is a PDF-Annotation or Field</source>
3666
    <translation type="unfinished"></translation>
3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>Object is a placed PDF</source>
3670
    <translation type="unfinished"></translation>
3671
  </message>
3672
  <message>
3673
    <source>Document</source>
3674
    <translation type="unfinished">Asiakirja</translation>
3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>No Problems found</source>
3678
    <translation type="unfinished"></translation>
3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>Page </source>
3682
    <translation type="unfinished">Sivu</translation>
3683
  </message>
3684
  <message>
3685
    <source>Free Objects</source>
3686
    <translation type="unfinished"></translation>
3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>Problems found</source>
3690
    <translation type="unfinished"></translation>
3691
  </message>
3692
  <message>
3693
    <source>Preflight Verifier</source>
3694
    <translation type="unfinished"></translation>
3695
  </message>
3696
</context>
3697
<context>
171 Franz 3698
  <name>Cpalette</name>
3699
  <message>
3700
    <source> %</source>
3701
    <translation> %</translation>
3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>None</source>
3705
    <translation>Ei väriä</translation>
3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>Radial Gradient</source>
3709
    <translation>Säteittäinen väriliuku</translation>
3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>Horizontal Gradient</source>
3713
    <translation>Vaakasuora väriliuku</translation>
3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>Normal</source>
3717
    <translation>Tasainen</translation>
3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>Opacity:</source>
237 Franz 3721
    <translation>Läpinäkyvyys:</translation>
171 Franz 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>Vertical Gradient</source>
3725
    <translation>Pystysuora väriliuku</translation>
3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
3729
    <translation>Lävistäjän (oikealta vasemmalle) suuntainen väriliuku</translation>
3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>Diagonal Gradient</source>
3733
    <translation>Lävistäjän (vasemmalta oikealle) suuntainen väriliuku</translation>
3734
  </message>
205 Franz 3735
  <message>
3736
    <source>Shade:</source>
3737
    <translation>Sävy:</translation>
3738
  </message>
217 Franz 3739
  <message>
3740
    <source>Edit Line Color Properties</source>
3741
    <translation>Muokkaa viivan väriä</translation>
3742
  </message>
3743
  <message>
3744
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
3745
    <translation>Muokkaa täyttöväriä</translation>
3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>Saturation of color</source>
3749
    <translation>Värin kylläisyys</translation>
3750
  </message>
3751
  <message>
3752
    <source>Normal or gradient fill method</source>
3753
    <translation>Normaali täyttö tai väriliuku</translation>
3754
  </message>
3755
  <message>
3756
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
3757
    <translation>Aseta valitun värin läpinäkyvyys</translation>
3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>Color of selected object</source>
3761
    <translation>Valitun kohteen väri</translation>
3762
  </message>
298 Franz 3763
  <message>
3764
    <source>Free linear Gradient</source>
3765
    <translation>Vapaa lineaarinen väriliuku</translation>
3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>X1:</source>
3769
    <translation>X1:</translation>
3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>Y1:</source>
3773
    <translation>Y1:</translation>
3774
  </message>
3775
  <message>
3776
    <source> pt</source>
3777
    <translation> pt</translation>
3778
  </message>
3779
  <message>
3780
    <source>X2:</source>
3781
    <translation>X2:</translation>
3782
  </message>
3783
  <message>
3784
    <source>Y2:</source>
3785
    <translation>Y2:</translation>
3786
  </message>
3787
  <message>
1135 cbradney 3788
    <source> mm</source>
1525 cbradney 3789
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
298 Franz 3790
  </message>
769 cbradney 3791
  <message>
1135 cbradney 3792
    <source> in</source>
1525 cbradney 3793
    <translation type="obsolete"> in</translation>
769 cbradney 3794
  </message>
3795
  <message>
1135 cbradney 3796
    <source> p</source>
1525 cbradney 3797
    <translation type="obsolete"> p</translation>
769 cbradney 3798
  </message>
1135 cbradney 3799
  <message>
3800
    <source>Free radial Gradient</source>
3801
    <translation>Vapaa säteittäinen väriliuku</translation>
3802
  </message>
1525 cbradney 3803
  <message>
3804
    <source>Move Vector</source>
3805
    <translation type="unfinished"></translation>
3806
  </message>
3807
  <message>
3808
    <source>Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed and
3809
nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed</source>
3810
    <translation type="unfinished"></translation>
3811
  </message>
171 Franz 3812
</context>
3813
<context>
377 Franz 3814
  <name>CsvDialog</name>
3815
  <message>
3816
    <source>CSV Importer Options</source>
386 Franz 3817
    <translation>CSV-tuojan ominaisuudet</translation>
377 Franz 3818
  </message>
3819
  <message>
3820
    <source>Field delimiter:</source>
386 Franz 3821
    <translation>Kentän erotin:</translation>
377 Franz 3822
  </message>
3823
  <message>
3824
    <source>(TAB)</source>
386 Franz 3825
    <translation>(SARKAIN)</translation>
377 Franz 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source>Value delimiter:</source>
386 Franz 3829
    <translation>Arvon erotin:</translation>
377 Franz 3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source>First row is a header</source>
386 Franz 3833
    <translation>Ensimmäinen rivi on otsikko</translation>
377 Franz 3834
  </message>
3835
  <message>
3836
    <source>OK</source>
386 Franz 3837
    <translation>OK</translation>
377 Franz 3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source>Cancel</source>
386 Franz 3841
    <translation>Peruuta</translation>
377 Franz 3842
  </message>
381 Franz 3843
  <message>
3844
    <source>None</source>
386 Franz 3845
    <translation>Ei mitään</translation>
381 Franz 3846
  </message>
377 Franz 3847
</context>
3848
<context>
171 Franz 3849
  <name>CupsOptions</name>
3850
  <message>
3851
    <source>No</source>
3852
    <translation>Ei</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>Yes</source>
3856
    <translation>Kyllä</translation>
3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>Even Pages only</source>
3860
    <translation>Vain parilliset sivut</translation>
3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Value</source>
3864
    <translation>Arvo</translation>
3865
  </message>
3866
  <message>
3867
    <source>Page per Sheet</source>
3868
    <translation>Sivu arkille</translation>
3869
  </message>
3870
  <message>
3871
    <source>Landscape</source>
3872
    <translation>Vaakasuora</translation>
3873
  </message>
3874
  <message>
3875
    <source>Mirror</source>
3876
    <translation>Peili</translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Option</source>
187 Franz 3880
    <translation>Asetus</translation>
171 Franz 3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Orientation</source>
3884
    <translation>Suunta</translation>
3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Printer Options</source>
3888
    <translation>Tulostimen asetukset</translation>
3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Odd Pages only</source>
3892
    <translation>Vain parittomat sivut</translation>
3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>Portrait</source>
3896
    <translation>Pystysuora</translation>
3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>Page Set</source>
3900
    <translation>Sivukokonaisuus</translation>
3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source>Pages per Sheet</source>
3904
    <translation>Sivua arkille</translation>
3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source>N-Up Printing</source>
3908
    <translation>Tulosta useita sivuja arkille</translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source>All Pages</source>
3912
    <translation>Kaikki sivut</translation>
3913
  </message>
286 Franz 3914
  <message>
3915
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
3916
The exact parameters available will depend on your printer driver.
3917
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
3918
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3919
Missing library support is indicated by a *</source>
3920
    <translation>Tämä sivu näyttää useita CUPS-asetuksia.
3921
Tarkat asetukset riippuvat tulostimesi ajurista.
3922
Voit varmistaa CUPS-tuen menemällä valikon kohtaan Ohje-&gt;Tietoja Scribuksesta.
3923
Tarkastele C-C-T merkintää sivulla (C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF support).
3924
Puuttuva kirjasto on merkitty * -merkillä</translation>
3925
  </message>
351 Franz 3926
  <message>
3927
    <source>&amp;OK</source>
3928
    <translation>&amp;OK</translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>&amp;Cancel</source>
3932
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
3933
  </message>
171 Franz 3934
</context>
3935
<context>
3936
  <name>CustomFDialog</name>
3937
  <message>
3938
    <source>Moves to your Document Directory.
3939
This can be set in the Preferences.</source>
298 Franz 3940
    <translation>Siirry asiakirjahakemistoosi.
187 Franz 3941
Voit määrittää sen asetuksissa.</translation>
171 Franz 3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>Encoding:</source>
3945
    <translation>Koodaus:</translation>
3946
  </message>
310 Franz 3947
  <message>
341 Franz 3948
    <source>&amp;Compress File</source>
351 Franz 3949
    <translation>&amp;Pakkaa tiedosto</translation>
310 Franz 3950
  </message>
341 Franz 3951
  <message>
3952
    <source>&amp;Include Fonts</source>
351 Franz 3953
    <translation>&amp;Sisällytä fontit</translation>
341 Franz 3954
  </message>
171 Franz 3955
</context>
3956
<context>
3957
  <name>DelColor</name>
3958
  <message>
1135 cbradney 3959
    <source>?</source>
1525 cbradney 3960
    <translation type="obsolete">?</translation>
1135 cbradney 3961
  </message>
3962
  <message>
171 Franz 3963
    <source>Delete Color</source>
3964
    <translation>Poista väri</translation>
3965
  </message>
3966
  <message>
1135 cbradney 3967
    <source>Replace it with:</source>
1525 cbradney 3968
    <translation type="obsolete">Korvaa:</translation>
532 cbradney 3969
  </message>
769 cbradney 3970
  <message>
1135 cbradney 3971
    <source>Delete color:</source>
1525 cbradney 3972
    <translation type="obsolete">Poista väri:</translation>
769 cbradney 3973
  </message>
3974
  <message>
1135 cbradney 3975
    <source>None</source>
3976
    <translation>Ei mitään</translation>
769 cbradney 3977
  </message>
3978
  <message>
3979
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 3980
    <translation>&amp;OK</translation>
769 cbradney 3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 3984
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
769 cbradney 3985
  </message>
1525 cbradney 3986
  <message>
3987
    <source>Delete Color:</source>
3988
    <translation type="unfinished"></translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>Replace With:</source>
3992
    <translation type="unfinished"></translation>
3993
  </message>
171 Franz 3994
</context>
3995
<context>
3996
  <name>DelPages</name>
3997
  <message>
3998
    <source>to:</source>
3999
    <translation>minne:</translation>
4000
  </message>
4001
  <message>
1135 cbradney 4002
    <source>Delete from:</source>
1525 cbradney 4003
    <translation type="obsolete">Poista kohdasta:</translation>
1135 cbradney 4004
  </message>
4005
  <message>
171 Franz 4006
    <source>Delete Pages</source>
4007
    <translation>Poista sivut</translation>
4008
  </message>
4009
  <message>
351 Franz 4010
    <source>&amp;OK</source>
4011
    <translation>&amp;OK</translation>
171 Franz 4012
  </message>
351 Franz 4013
  <message>
4014
    <source>&amp;Cancel</source>
4015
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
4016
  </message>
1525 cbradney 4017
  <message>
4018
    <source>Delete From:</source>
4019
    <translation type="unfinished"></translation>
4020
  </message>
1135 cbradney 4021
</context>
4022
<context>
4023
  <name>DmF</name>
769 cbradney 4024
  <message>
1135 cbradney 4025
    <source>OK</source>
1525 cbradney 4026
    <translation type="obsolete">OK</translation>
769 cbradney 4027
  </message>
1135 cbradney 4028
  <message>
4029
    <source>Use</source>
1525 cbradney 4030
    <translation type="obsolete">Käytä</translation>
1135 cbradney 4031
  </message>
4032
  <message>
4033
    <source>instead</source>
1525 cbradney 4034
    <translation type="obsolete">sijasta</translation>
1135 cbradney 4035
  </message>
4036
  <message>
4037
    <source>Missing Font</source>
1525 cbradney 4038
    <translation type="obsolete">Puuttuva kirjasin</translation>
1135 cbradney 4039
  </message>
4040
  <message>
4041
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1525 cbradney 4042
    <translation type="obsolete">Kirjasinta %1 ei ole asennettu.</translation>
1135 cbradney 4043
  </message>
171 Franz 4044
</context>
4045
<context>
4046
  <name>DocInfos</name>
4047
  <message>
341 Franz 4048
    <source>Document Information</source>
351 Franz 4049
    <translation>Asiakirjan tiedot</translation>
341 Franz 4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source>&amp;Title:</source>
386 Franz 4053
    <translation>O&amp;tsikko:</translation>
341 Franz 4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>&amp;Author:</source>
351 Franz 4057
    <translation>&amp;Tekijä:</translation>
341 Franz 4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>&amp;Keywords:</source>
386 Franz 4061
    <translation>A&amp;vainsanat:</translation>
341 Franz 4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>Descri&amp;ption:</source>
386 Franz 4065
    <translation>Kuvau&amp;s:</translation>
341 Franz 4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>P&amp;ublisher:</source>
351 Franz 4069
    <translation>&amp;Julkaisija:</translation>
341 Franz 4070
  </message>
4071
  <message>
4072
    <source>&amp;Contributors:</source>
386 Franz 4073
    <translation>Av&amp;ustajat:</translation>
341 Franz 4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>Dat&amp;e:</source>
351 Franz 4077
    <translation>&amp;Päivämäärä:</translation>
341 Franz 4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>T&amp;ype:</source>
351 Franz 4081
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
341 Franz 4082
  </message>
4083
  <message>
4084
    <source>F&amp;ormat:</source>
351 Franz 4085
    <translation>&amp;Muoto:</translation>
341 Franz 4086
  </message>
4087
  <message>
4088
    <source>Identi&amp;fier:</source>
351 Franz 4089
    <translation>&amp;Tunniste:</translation>
341 Franz 4090
  </message>
4091
  <message>
4092
    <source>&amp;Source:</source>
386 Franz 4093
    <translation>L&amp;ähde:</translation>
341 Franz 4094
  </message>
4095
  <message>
4096
    <source>&amp;Language:</source>
351 Franz 4097
    <translation>&amp;Kieli:</translation>
341 Franz 4098
  </message>
4099
  <message>
4100
    <source>&amp;Relation:</source>
351 Franz 4101
    <translation>&amp;Suhde:</translation>
341 Franz 4102
  </message>
4103
  <message>
4104
    <source>Co&amp;verage:</source>
351 Franz 4105
    <translation>&amp;Ulottuvuus:</translation>
341 Franz 4106
  </message>
4107
  <message>
4108
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
386 Franz 4109
    <translation>O&amp;ikeudet:</translation>
341 Franz 4110
  </message>
4111
  <message>
4112
    <source>&amp;Document</source>
351 Franz 4113
    <translation>&amp;Asiakirja</translation>
341 Franz 4114
  </message>
4115
  <message>
4116
    <source>Further &amp;Information</source>
351 Franz 4117
    <translation>&amp;Lisätiedot</translation>
341 Franz 4118
  </message>
4119
  <message>
4120
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
4121
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
351 Franz 4122
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on pääosin vastuussa asiakirjan sisällön tekemisestä.
4123
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
341 Franz 4124
  </message>
4125
  <message>
4126
    <source>A name given to the document.
4127
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
351 Franz 4128
    <translation>Asiakirjan nimi.
4129
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
341 Franz 4130
  </message>
4131
  <message>
4132
    <source>An account of the content of the document.
4133
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
351 Franz 4134
    <translation>Tiivistelmä asiakirjan sisällöstä.
4135
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
341 Franz 4136
  </message>
4137
  <message>
4138
    <source>The topic of the content of the document.
4139
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
351 Franz 4140
    <translation>Asiakirjan käsittelemät pääaiheet.
4141
Kenttään lisätyt avainsanat upotetaan PDF-tiedostoon helpottamaan hakuja ja lajittelua</translation>
341 Franz 4142
  </message>
4143
  <message>
4144
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
351 Franz 4145
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on vastuussa asiakirjan jakelusta</translation>
341 Franz 4146
  </message>
4147
  <message>
4148
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
351 Franz 4149
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on avustanut asiakirjan sisällön luonnissa</translation>
341 Franz 4150
  </message>
4151
  <message>
4152
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
351 Franz 4153
    <translation>Päivämäärä, joka on yhteydessä asiakirjan elinkaareen. VVVV-KK-PP ISO 9601</translation>
341 Franz 4154
  </message>
4155
  <message>
4156
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
351 Franz 4157
    <translation>Asiakirjan lajityyppi tai luonne. Esimerkiksi: kategoriat, käyttötarkoitukset</translation>
341 Franz 4158
  </message>
4159
  <message>
4160
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
4161
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
351 Franz 4162
    <translation>Asiakirjan fyysinen tai digitaalinen ulkoasu. Julkaisumateriaalin laatu ja koko.
4163
RFC2045 ja RFC2046 voidaan myös käyttää tässä MIME-tyyppejä varten</translation>
341 Franz 4164
  </message>
4165
  <message>
4166
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
351 Franz 4167
    <translation>Yksiselitteinen tunniste asiakirjaan kuten ISBN tai URI</translation>
341 Franz 4168
  </message>
4169
  <message>
4170
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
4171
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
351 Franz 4172
    <translation>Asiakirjan sisällön kieli. Yleensä käytetään ISO-639 kielikoodia,
4173
jota voidaan jatkaa tavuviivalla ja ISO-3166 maakoodilla</translation>
341 Franz 4174
  </message>
4175
  <message>
4176
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
351 Franz 4177
    <translation>Viittaus yhteenkuuluvaan asikirjaan mahdollisesti käytten yksiselitteistä tunnistetta kuten ISBN tai URI</translation>
341 Franz 4178
  </message>
4179
  <message>
4180
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
351 Franz 4181
    <translation>Asiakirjan sisällön laajuus sisältäen mahdollisesti paikan, ajan ja lainkäytölliset asiat</translation>
341 Franz 4182
  </message>
4183
  <message>
4184
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
351 Franz 4185
    <translation>Tietoa oikeuksista jotka liittyvät asiakirjaan, esimerkiksi tekijänoikeus, patentti tai tavaramerkki</translation>
341 Franz 4186
  </message>
4187
  <message>
4188
    <source>&amp;OK</source>
351 Franz 4189
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 4190
  </message>
4191
  <message>
4192
    <source>&amp;Cancel</source>
351 Franz 4193
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 4194
  </message>
351 Franz 4195
  <message>
4196
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
4197
    <translation>Viittaus asiakirjaan josta nykyinen asiakirja on johdettu, esim ISBN tai URI</translation>
4198
  </message>
171 Franz 4199
</context>
4200
<context>
4201
  <name>Druck</name>
4202
  <message>
4203
    <source>All</source>
4204
    <translation>Kaikki</translation>
4205
  </message>
4206
  <message>
4207
    <source>File</source>
4208
    <translation>Tiedosto</translation>
4209
  </message>
4210
  <message>
351 Franz 4211
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
4212
    <translation>Postscript-tiedostot (*.ps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
171 Franz 4213
  </message>
4214
  <message>
351 Franz 4215
    <source>Options</source>
4216
    <translation>Asetukset</translation>
171 Franz 4217
  </message>
4218
  <message>
351 Franz 4219
    <source>Save as</source>
4220
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
171 Franz 4221
  </message>
4222
  <message>
351 Franz 4223
    <source>Setup Printer</source>
4224
    <translation>Aseta tulostin</translation>
171 Franz 4225
  </message>
4226
  <message>
351 Franz 4227
    <source>Cyan</source>
386 Franz 4228
    <translation>Syaani</translation>
171 Franz 4229
  </message>
4230
  <message>
351 Franz 4231
    <source>Magenta</source>
4232
    <translation>Magenta</translation>
171 Franz 4233
  </message>
4234
  <message>
351 Franz 4235
    <source>Yellow</source>
4236
    <translation>Keltainen</translation>
171 Franz 4237
  </message>
4238
  <message>
351 Franz 4239
    <source>Black</source>
4240
    <translation>Musta</translation>
171 Franz 4241
  </message>
4242
  <message>
351 Franz 4243
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
4244
a token can be * for all the pages, 1-5 for
4245
a range of pages or a single page number.</source>
4246
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista sivuista.
4247
Pelkän sivunumeron lisäksi voit käyttää
4248
* kuvaamaan kaikkia sivuja tai 1-5 sivuväliä.</translation>
171 Franz 4249
  </message>
4250
  <message>
351 Franz 4251
    <source>Print Destination</source>
4252
    <translation>Tulosteen kohde</translation>
171 Franz 4253
  </message>
4254
  <message>
351 Franz 4255
    <source>&amp;Options...</source>
4256
    <translation>&amp;Asetukset...</translation>
171 Franz 4257
  </message>
4258
  <message>
351 Franz 4259
    <source>&amp;File:</source>
4260
    <translation>&amp;Tiedosto:</translation>
171 Franz 4261
  </message>
4262
  <message>
351 Franz 4263
    <source>C&amp;hange...</source>
4264
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
171 Franz 4265
  </message>
4266
  <message>
351 Franz 4267
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
386 Franz 4268
    <translation>Oma tulo&amp;stuskomento</translation>
171 Franz 4269
  </message>
4270
  <message>
351 Franz 4271
    <source>Co&amp;mmand:</source>
4272
    <translation>&amp;Komento:</translation>
171 Franz 4273
  </message>
4274
  <message>
351 Franz 4275
    <source>Range</source>
4276
    <translation>Väli</translation>
171 Franz 4277
  </message>
4278
  <message>
351 Franz 4279
    <source>Print &amp;All</source>
4280
    <translation>Tulosta &amp;kaikki</translation>
171 Franz 4281
  </message>
4282
  <message>
351 Franz 4283
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
386 Franz 4284
    <translation>Tulosta n&amp;ykyinen sivu</translation>
171 Franz 4285
  </message>
4286
  <message>
351 Franz 4287
    <source>Print &amp;Range</source>
4288
    <translation>Tulosta &amp;väli</translation>
171 Franz 4289
  </message>
4290
  <message>
351 Franz 4291
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
4292
    <translation>K&amp;opioiden määrä:</translation>
171 Franz 4293
  </message>
4294
  <message>
351 Franz 4295
    <source>Print &amp;Normal</source>
4296
    <translation>&amp;Normaali tulostus</translation>
171 Franz 4297
  </message>
4298
  <message>
351 Franz 4299
    <source>Print &amp;Separations</source>
386 Franz 4300
    <translation>Tulosta &amp;erottelut</translation>
171 Franz 4301
  </message>
4302
  <message>
351 Franz 4303
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
386 Franz 4304
    <translation>Tulosta vä&amp;rit, jos mahdollista</translation>
171 Franz 4305
  </message>
4306
  <message>
351 Franz 4307
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
4308
    <translation>Tulosta &amp;harmaasävyissä</translation>
171 Franz 4309
  </message>
4310
  <message>
351 Franz 4311
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
4312
    <translation>&amp;Lisäasetukset...</translation>
205 Franz 4313
  </message>
4314
  <message>
351 Franz 4315
    <source>&amp;Print</source>
386 Franz 4316
    <translation>T&amp;ulosta</translation>
205 Franz 4317
  </message>
4318
  <message>
351 Franz 4319
    <source>&amp;Cancel</source>
4320
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
205 Franz 4321
  </message>
364 Franz 4322
  <message>
4323
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
4324
to utilize additional printing options</source>
370 Franz 4325
    <translation>Käytä vaihtoehtoista tulostuksenhallintaa kuten kprinter:ä tai gtklp:ä</translation>
364 Franz 4326
  </message>
171 Franz 4327
</context>
4328
<context>
298 Franz 4329
  <name>EPSPlug</name>
4330
  <message>
4331
    <source>Importing File:
4332
%1
4333
failed!</source>
351 Franz 4334
    <translation>Tiedoston %1 tuonti epäonnistui!</translation>
298 Franz 4335
  </message>
4336
  <message>
4337
    <source>Fatal Error</source>
351 Franz 4338
    <translation>Vakava virhe</translation>
298 Franz 4339
  </message>
4340
</context>
4341
<context>
1525 cbradney 4342
  <name>EditMacroDialog</name>
4343
  <message>
4344
    <source>&amp;Cancel</source>
4345
    <translation type="obsolete">&amp;Peruuta</translation>
4346
  </message>
4347
  <message>
4348
    <source>Alt+C</source>
4349
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
4350
  </message>
4351
  <message>
4352
    <source>Alt+O</source>
4353
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
4354
  </message>
4355
</context>
4356
<context>