Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1525 | Rev 3064 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
171 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
2147 cbradney 10
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 11
 
12
Palauttaa listan värien nimistä, jotka on määritelty asiakirjassa.
13
Jos asiakirjoja ei ole avoinna, palauttaa listan oletusväreistä.</translation>
14
  </message>
15
  <message>
16
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
17
 
18
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
19
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
20
Returns true if a new document was created.
21
</source>
22
    <translation>getColorNames() -&gt; list
23
 
24
Näyttää dialogin &quot;Uusi asiakirja&quot;. Luo uuden asiakirjan, jos käyttäjä hyväksyy
25
asetukset. Asiakirjaa ei luoda, jos käyttäjä painaa Peruuta-painiketta.
26
Palauttaa true, jos uusi asiakirja luotiin.</translation>
27
  </message>
28
  <message>
29
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
30
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
31
 
32
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
33
following meaning:
34
 
35
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
36
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
37
 
38
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
39
  margins
40
 
41
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
42
 
43
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
44
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
45
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
46
 
47
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
48
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
49
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
50
 
51
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
52
 
53
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
54
 
55
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
56
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
57
is not in points, make sure to account for this.
58
 
59
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
60
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
61
</source>
2147 cbradney 62
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1135 cbradney 63
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
64
 
65
Luo uuden asiakirjan ja palauttaa true, jos se onnistuu. Parametreillä on seuraavat
66
merkitykset:
67
 
68
  size = Tuple (leveys, korkeus) kuvaa asiakirjan koon. Voit käyttää valmiiksi
69
  määriteltyjä vakioita PAPER_&lt;paperin tyyppi&gt; esim. PAPER_A4 jne.
70
 
71
  margins = Tuple (vasen, oikea, ylä, ala) kuva asiakirjan reunukset.
72
 
73
  orientation = Sivun suunta - vakiot PORTRAIT, LANDSCAPE (pystysuora, vaakasuora).
74
 
75
  firstPageNumber = Asiakirjan ensimmäisellä sivulla käytettävä sivunumero. Hyödyllinen
76
  Hyödyllinen esimerkiksi luotaessa asikirja useassa osassa.
77
 
78
  unit: Asikirjassa käytettävä mittayksikkö. Käytä valmiiksi määriteltyjä vakioita:
79
  UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
80
 
81
  facingPages = FACINGPAGES (vastakkaiset sivut), NOFACINGPAGES (peräkkäiset sivut)
82
 
83
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT (ensimmäinen sivu vasen), FIRSTPAGERIGHT (oikea)
84
 
85
Leveys, korkeus ja reunukset tulee antaa asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä.
86
PAPER_*-vakiot annetaan pisteinä (points). Jos asikirjasi ei ole pisteissä, huomioi
87
tämä.
88
 
89
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
90
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
91
</translation>
92
  </message>
93
  <message>
94
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
95
 
96
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
97
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
98
</source>
99
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Palauttaa täyttövärin nimen kohteelle &quot;name&quot;.
102
Jos &quot;name&quot; ei ole annettu käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
103
  </message>
104
  <message>
105
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
106
 
107
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
108
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
109
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
110
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
111
</source>
112
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
113
 
114
Siirtää kohdetta &quot;name&quot; arvoilla dx ja dy suhteessa nykyiseen sijaintiin. Etäisyydet
115
ilmaistaan asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä (katso UNIT-vakio). Jos &quot;name&quot; ei
116
ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta. Jos kohde &quot;name&quot; kuuluu
117
ryhmään, koko ryhmää siirretään.</translation>
118
  </message>
119
  <message>
120
    <source>setRedraw(bool)
121
 
122
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
123
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
124
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
125
</source>
126
    <translation>setRedraw(bool)
127
 
128
Estää sivun uudelleenpiirron, kun bool=False. Muuten uudelleen piirto on
129
käytössä. Tämä asetus jää voimaan vaikka skriptistä poistutaan. Varmista,
130
että kutsut setRedraw(True) finally: -lauseessa ylimmällä tasolla skriptissäsi.</translation>
131
  </message>
132
  <message>
133
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
134
 
135
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
136
coordinates are given in the current measurement units of the document
137
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
138
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
139
is not given Scribus will create one for you.
140
 
141
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
142
</source>
143
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
144
 
145
Luo uuden nelikulmion nykyiselle sivulle ja palauttaa luodun kohteen nimen.
146
Koordinaatit on annettava asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä. Katso (UNIT vakiot).
147
&quot;name&quot;:n tulee olla yksilöllinen tunniste kohteelle, koska tarvitset nimeä myöhemmin
148
viitatessasi nelikulmioon. Jos &quot;name&quot;:a ei anneta Scribus luo sen.
149
 
150
Saattaa nostaa NameExistsError:n, jos annettu nimi on jo olemassa.</translation>
151
  </message>
152
  <message>
153
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
154
 
155
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
156
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
157
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
158
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
159
template page for the new page.
160
 
161
May raise IndexError if the page number is out of range
162
</source>
163
    <translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
164
 
165
Luo uuden sivun. Jos &quot;where&quot; on -1 sivu lisätään asiakirjan loppuun, muuten sivu lisätään
166
sivun &quot;where&quot; eteen. Sivunumerot lasketaan yhdestä ylöspäin, vaikka asikirjan ensimmäisen
167
sivun numeroksi olisi valittu joku muu. Vapaaehtoinen toinen parametri kertoo sivulla
168
käytettävän sivumallin.
169
 
170
Saattaa nostaa IndexError:n, jos sivunumero on sallittujen rajojen ulkopuolella</translation>
171
  </message>
172
  <message>
173
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
174
 
175
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
176
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
177
available types (FILL_&lt;type&gt;).
178
</source>
179
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
180
 
181
Asettaa liukuväritäytön kohteelle &quot;name&quot;. Värin kuvukset ovat samat kuin
182
setFillColor():lla ja setFillShade():lla. Katso vakiot FILL_&lt;type&gt;.</translation>
183
  </message>
184
  <message>
185
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
186
 
187
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
188
frame has some text selected the value assigned to the first character of
189
the selection is returned.
190
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
191
</source>
192
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
193
 
194
Palauttaa kirjasimen koon pisteinä tekstikehykselle &quot;name&quot;. Jos tekstikehyksessä
195
on tekstiä valittuna palautetaan valinnan ensimmäisen kirjasimen koko.
196
Jos &quot;name&quot; ei ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
200
 
201
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
202
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
203
</source>
204
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Asettaa tekstin &quot;string&quot; Scribuksen tilariville. Teksti täytyy olla UTF8 koodattu tai
207
&apos;unicode&apos; teksti (suositeltavaa).</translation>
208
  </message>
1525 cbradney 209
  <message>
2147 cbradney 210
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 211
 
2147 cbradney 212
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
213
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
214
optional arguments, but will not be given any).
215
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
216
for the macro.
217
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
218
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
219
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
220
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
221
of a single instance.
222
</source>
223
    <translation>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 224
 
2147 cbradney 225
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
226
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
227
optional arguments, but will not be given any).
228
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
229
for the macro.
230
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
231
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
232
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
233
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
234
of a single instance.</translation>
1525 cbradney 235
  </message>
1135 cbradney 236
</context>
237
<context>
238
  <name>@default</name>
239
  <message>
240
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
241
 
242
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
243
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
244
the value of the named color from the default document colors.
245
 
246
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
247
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
248
</source>
249
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
250
 
251
Palauttaa tuplen (C, M, Y, K) värille &quot;name&quot; nykyisestä asiakirjasta. Jos asiakirjaa
252
ei ole avoinna, palauttaa värin oletusväreistä.
253
 
254
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos väriä ei löydy.
255
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
256
  </message>
257
  <message>
258
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
259
 
260
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
261
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
262
Color components should be in the range from 0 to 255.
263
 
264
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
265
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
266
</source>
267
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
268
 
269
Vaihtaa värin &quot;name&quot; vastaamaan väriä c, m, y, k (kaikki määritelty välillä 0, 255).</translation>
270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
273
 
274
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
275
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
276
the range from 0 to 255.
277
 
278
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
279
</source>
2147 cbradney 280
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 281
 
282
Määrittää uuden värin &quot;name&quot; värillä c, m, y, k (määritelty välillä 0, 255).
283
 
284
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
285
  </message>
286
  <message>
287
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
288
 
289
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
290
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
291
&quot;None&quot; - transparent.
292
 
293
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
294
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
295
 
296
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
297
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
298
</source>
299
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
300
 
301
Poistaa värin &quot;nimi&quot;, joka korvataan värillä &quot;replace&quot;. Oletuksena &quot;replace&quot; on None (läpinäkyvä).
302
 
303
deleteColors toimii asiakirjassa määritellyillä väreillä, asiakirja on avoinna.
304
 
305
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
306
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
307
  </message>
308
  <message>
309
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
310
 
311
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
312
 
313
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
314
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
315
</source>
316
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
317
 
318
Jokainen ilmentymä väristä &quot;name&quot; korvataan värillä &quot;replace&quot;.
319
 
320
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
321
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
322
  </message>
323
  <message>
324
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
325
 
326
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
327
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
328
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
329
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
330
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
331
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
332
opional parameters is False.
333
 
334
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
335
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
336
 
337
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
338
 
339
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
340
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
341
</source>
2147 cbradney 342
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
343
 
344
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
345
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
346
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
347
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
348
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
349
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
350
opional parameters is False.
351
 
352
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
353
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
354
 
355
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
356
 
357
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
358
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True) </translation>
1135 cbradney 359
  </message>
360
  <message>
361
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
362
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
363
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
364
 
365
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
366
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
367
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
368
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
369
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
370
 
371
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
372
at 1.
373
 
374
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
375
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
376
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
377
can be binary-ORed with button constants:
378
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
379
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
380
 
381
Usage examples:
382
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
383
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
384
          ICON_ERROR)
385
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
386
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
387
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
388
 
389
Defined button and icon constants:
390
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
391
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
392
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
393
</source>
2147 cbradney 394
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
395
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
396
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
397
 
398
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
399
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
400
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
401
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
402
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
403
 
404
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
405
at 1.
406
 
407
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
408
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
409
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
410
can be binary-ORed with button constants:
411
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
412
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
413
 
414
Usage examples:
415
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
416
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
417
          ICON_ERROR)
418
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
419
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
420
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
421
 
422
Defined button and icon constants:
423
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
424
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
425
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 426
  </message>
427
  <message>
428
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
429
 
430
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
431
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
432
 
433
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
434
</source>
435
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
436
 
437
Näyttää yleisen &quot;Kysy string&quot;-dialogin ja palauttaa sen arvon. Parametrit: ikkunan
438
otsikko, ikkunan teksti ja oletusarvo</translation>
439
  </message>
440
  <message>
441
    <source>closeDoc()
442
 
443
Closes the current document without prompting to save.
444
 
445
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
446
</source>
447
    <translation>closeDoc()
448
 
449
Sulkee aktiivisen asiakirjan, ilman tallennusdialogia.
450
 
451
Saattaa heittää NoDocOpenError, jos suljettavia asiakirjoja ei ole</translation>
452
  </message>
453
  <message>
454
    <source>haveDoc() -&gt; bool
455
 
456
Returns true if there is a document open.
457
</source>
458
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
459
 
460
Palauttaa true, jos yksikin asiakirja on avoinna.</translation>
461
  </message>
462
  <message>
463
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
464
 
465
Opens the document &quot;name&quot;.
466
 
467
May raise ScribusError if the document could not be opened.
468
</source>
469
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
470
 
471
Avaa asiakirjan &quot;name&quot;.
472
 
473
Saattaa aiheuttaa ScribusErrorin, jos asiakirjaa ei voida avata.</translation>
474
  </message>
475
  <message>
476
    <source>saveDoc()
477
 
478
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
479
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
480
save file dialog.
481
 
482
If the save fails, there is currently no way to tell.
483
</source>
484
    <translation>saveDoc()
485
 
486
Tallennusdialogi. Tallennuksen epäonnistumista ei voi tällä hetkellä päätellä mistään.</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
490
 
491
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
492
relative path).
493
 
494
May raise ScribusError if the save fails.
495
</source>
496
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
497
 
498
Tallentaa aktiivisen asiakirjan nimellä &quot;nimi&quot;, joka voi olla täydellinen tai suhteellinen polku.
499
 
500
Saattaa aiheuttaa ScribusError:n, jos tallennus epäonnistuu.</translation>
501
  </message>
502
  <message>
503
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
504
 
505
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
506
strings.
507
</source>
508
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
509
 
510
Asettaa asiakirjan tiedot. &quot;author&quot; (tekijä), &quot;info&quot; (tietoja) ja &quot;description&quot; (kuvaus) ovat stringejä.</translation>
511
  </message>
512
  <message>
513
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
514
 
515
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
516
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
517
constants.
518
</source>
519
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
520
 
521
Asettaa asiakirjan reunukset Vasen (lr), Oikea (rr), ylä (tr) ja ala (br). Reunukset annetaan
522
asiakirjan käyttämissä yksiköissä. Katso UNIT_&lt;type&gt; vakiot.</translation>
523
  </message>
524
  <message>
525
    <source>setUnit(type)
526
 
527
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
528
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
529
 
530
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
531
</source>
532
    <translation>setUnit(type)
533
 
534
Vaihtaa asiakirjan mittayksikköä. Mahdolliset yksiköt on määritelty vakiona UNIT_&lt;type&gt;.
535
 
536
Saattaa aiheuttaa ValueError:n, jos käytetään virheellistä yksikköä.</translation>
537
  </message>
538
  <message>
539
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
540
 
541
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
542
of the UNIT_* constants:
543
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
544
</source>
545
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
546
 
547
Palauttaa asiakirjan mittayksikön. Arvo on yksi UNIT_* vakioista.
548
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
549
</translation>
550
  </message>
551
  <message>
552
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
553
 
554
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
555
current document.
556
</source>
557
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
558
 
559
Lataa kappaletyylit Scribus-asiakirjasta &quot;filename&quot; aktiiviseen asiakirjaan.</translation>
560
  </message>
561
  <message>
562
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
563
 
564
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
565
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
566
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
567
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
568
</source>
2147 cbradney 569
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
570
 
571
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
572
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
573
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
574
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1135 cbradney 575
 
576
</translation>
577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
580
 
581
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
582
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
583
</source>
584
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
585
 
586
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin. Ilman &quot;name&quot;:a palauttaa
587
valittuna olevan kohteen kehyksen värin.</translation>
588
  </message>
589
  <message>
590
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
591
 
592
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
593
is not given the currently selected Item is used.
594
</source>
595
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
596
 
597
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan leveyden. Jos &quot;name&quot;:a
598
ei anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
602
 
603
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
604
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
605
</source>
606
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
607
 
608
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin sävyn. Jos &quot;name&quot;:a ei
609
anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
610
  </message>
611
  <message>
612
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
613
 
614
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
615
the currently selected item is used. The join types are:
616
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
617
</source>
2147 cbradney 618
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
619
 
620
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
621
the currently selected item is used. The join types are:
622
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1135 cbradney 623
</translation>
624
  </message>
625
  <message>
626
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
627
 
628
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
629
currently selected item is used. The cap types are:
630
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
631
</source>
2147 cbradney 632
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
633
 
634
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
635
currently selected item is used. The cap types are:
636
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE </translation>
1135 cbradney 637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
640
 
641
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
642
currently selected item is used. Line style constants are:
643
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
644
</source>
2147 cbradney 645
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
646
 
647
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
648
currently selected item is used. Line style constants are:
649
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1135 cbradney 650
</translation>
651
  </message>
652
  <message>
653
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
654
 
655
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
656
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
657
</source>
2147 cbradney 658
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
659
 
660
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
661
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 662
</translation>
663
  </message>
664
  <message>
665
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
666
 
667
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
668
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
669
selected item is used.
670
</source>
2147 cbradney 671
    <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
672
 
673
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
674
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
675
selected item is used.
1135 cbradney 676
</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
680
 
681
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
682
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
683
</source>
2147 cbradney 684
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
685
 
686
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
687
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 688
</translation>
689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
692
 
693
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
694
given the currently selected item is used.
695
</source>
2147 cbradney 696
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
697
 
698
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
699
given the currently selected item is used.
1135 cbradney 700
</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
704
 
705
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
706
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
707
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
708
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
709
</source>
2147 cbradney 710
    <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
711
 
712
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
713
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
714
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
715
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 716
</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
720
 
721
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
722
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
723
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
724
for reference.
725
</source>
2147 cbradney 726
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
727
 
728
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
729
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
730
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
731
for reference.
1135 cbradney 732
</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
736
 
737
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
738
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
739
is used.
740
</source>
2147 cbradney 741
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 742
 
2147 cbradney 743
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
744
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
745
is used.</translation>
1135 cbradney 746
  </message>
747
  <message>
748
    <source>getAllObjects() -&gt; list
749
 
750
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
751
</source>
2147 cbradney 752
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 753
 
2147 cbradney 754
Returns a list containing the names of all objects on the current page.</translation>
1135 cbradney 755
  </message>
756
  <message>
757
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
758
 
759
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
760
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
761
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
762
belongs to a group, the whole group is moved.
763
</source>
2147 cbradney 764
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
765
 
766
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
767
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
768
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
769
belongs to a group, the whole group is moved.
1135 cbradney 770
</translation>
771
  </message>
772
  <message>
773
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
774
 
775
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
776
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
777
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
778
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
779
given the currently selected item is used.
780
</source>
2147 cbradney 781
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
782
 
783
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
784
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
785
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
786
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
787
given the currently selected item is used.
1135 cbradney 788
</translation>
789
  </message>
790
  <message>
791
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
792
 
793
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
794
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
795
selected item is used.
796
</source>
2147 cbradney 797
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
798
 
799
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
800
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
801
selected item is used.
1135 cbradney 802
</translation>
803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
806
 
807
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
808
is not given the currently selected item is used.
809
</source>
2147 cbradney 810
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
811
 
812
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
813
is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 814
</translation>
815
  </message>
816
  <message>
817
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
818
 
819
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
820
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
821
second selected Object and so on.
822
</source>
2147 cbradney 823
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
824
 
825
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
826
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
827
second selected Object and so on.
1135 cbradney 828
</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>selectionCount() -&gt; integer
832
 
833
Returns the number of selected objects.
834
</source>
2147 cbradney 835
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
836
 
837
Returns the number of selected objects.
1135 cbradney 838
</translation>
839
  </message>
840
  <message>
841
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
842
 
843
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
844
</source>
2147 cbradney 845
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
846
 
847
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1135 cbradney 848
</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>deselectAll()
852
 
853
Deselects all objects in the whole document.
854
</source>
2147 cbradney 855
    <translation>deselectAll()
856
 
857
Deselects all objects in the whole document.
1135 cbradney 858
</translation>
859
  </message>
860
  <message>
861
    <source>groupObjects(list)
862
 
863
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
864
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
865
items are used.
866
</source>
2147 cbradney 867
    <translation>groupObjects(list)
868
 
869
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
870
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
871
items are used.
1135 cbradney 872
</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
876
 
877
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2147 cbradney 878
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
879
 
880
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 881
</translation>
882
  </message>
883
  <message>
884
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
885
 
886
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
887
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
888
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
889
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
890
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
891
 
892
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
893
</source>
2147 cbradney 894
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
895
 
896
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
897
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
898
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
899
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
900
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
901
 
902
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1135 cbradney 903
</translation>
904
  </message>
905
  <message>
906
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
907
 
908
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
909
not given the currently selected item is used.
910
 
911
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
912
</source>
2147 cbradney 913
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
914
 
915
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
916
not given the currently selected item is used.
917
 
918
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1135 cbradney 919
</translation>
920
  </message>
921
  <message>
922
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
923
 
924
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
925
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
926
means 100 %.
927
 
928
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
929
</source>
2147 cbradney 930
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
931
 
932
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
933
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
934
means 100 %.
935
 
936
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1135 cbradney 937
</translation>
938
  </message>
939
  <message>
940
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
941
 
942
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
943
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
944
if locked.
945
</source>
2147 cbradney 946
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
947
 
948
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
949
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
950
if locked.
1135 cbradney 951
</translation>
952
  </message>
953
  <message>
954
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
955
 
956
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
957
currently selected item is used.
958
</source>
2147 cbradney 959
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
960
 
961
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
962
currently selected item is used.
1135 cbradney 963
</translation>
964
  </message>
965
  <message>
966
    <source>getFontNames() -&gt; list
967
 
968
Returns a list with the names of all available fonts.
969
</source>
2147 cbradney 970
    <translation>getFontNames() -&gt; list
971
 
972
Returns a list with the names of all available fonts.
1135 cbradney 973
</translation>
974
  </message>
975
  <message>
976
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
977
 
978
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
979
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
980
</source>
2147 cbradney 981
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
982
 
983
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
984
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1135 cbradney 985
</translation>
986
  </message>
987
  <message>
988
    <source>getLayers() -&gt; list
989
 
990
Returns a list with the names of all defined layers.
991
</source>
2147 cbradney 992
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 993
 
2147 cbradney 994
 
995
Returns a list with the names of all defined layers. </translation>
1135 cbradney 996
  </message>
997
  <message>
998
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
999
 
1000
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1001
 
1002
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1003
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1004
</source>
2147 cbradney 1005
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1006
 
1007
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1008
 
1009
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1010
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1011
</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
1014
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1015
 
1016
Returns the name of the current active layer.
1017
</source>
2147 cbradney 1018
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1019
 
1020
Returns the name of the current active layer.
1135 cbradney 1021
</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
1024
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1025
 
1026
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1027
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1028
 
1029
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1030
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1031
</source>
2147 cbradney 1032
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1033
 
1034
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1035
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1036
 
1037
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1038
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1039
</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
1042
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1043
 
1044
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1045
the layer is invisible.
1046
 
1047
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1048
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1049
</source>
2147 cbradney 1050
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1051
 
1052
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1053
the layer is invisible.
1054
 
1055
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1056
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1057
</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
1060
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1061
 
1062
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1063
false the layer won&apos;t be printed.
1064
 
1065
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1066
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1067
</source>
2147 cbradney 1068
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1069
 
1070
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1071
false the layer won&apos;t be printed.
1072
 
1073
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1074
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1075
</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
1078
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1079
 
1080
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1081
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1082
 
1083
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1084
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1085
</source>
2147 cbradney 1086
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1087
 
2147 cbradney 1088
 
1089
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1090
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1091
 
1092
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1093
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. </translation>
1135 cbradney 1094
  </message>
1095
  <message>
1096
    <source>createLayer(layer)
1097
 
1098
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1099
 
1100
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1101
</source>
2147 cbradney 1102
    <translation>createLayer(layer)
1103
 
1104
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1105
 
1106
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1107
</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
1110
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1111
 
1112
Returns a string with the -lang value.
1113
</source>
2147 cbradney 1114
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1115
 
1116
Returns a string with the -lang value.
1135 cbradney 1117
</translation>
1118
  </message>
1119
  <message>
1120
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1121
 
1122
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1123
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1124
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1125
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1126
is not given Scribus will create one for you.
1127
 
1128
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1129
</source>
2147 cbradney 1130
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1131
 
1132
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1133
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1134
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1135
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1136
is not given Scribus will create one for you.
1137
 
1138
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1139
</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1143
 
1144
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1145
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1146
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1147
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1148
create one for you.
1149
 
1150
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1151
</source>
2147 cbradney 1152
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1153
 
1154
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1155
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1156
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1157
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1158
create one for you.
1159
 
1160
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1161
</translation>
1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1165
 
1166
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1167
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1168
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1169
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1170
given Scribus will create one for you.
1171
 
1172
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1173
</source>
2147 cbradney 1174
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1175
 
1176
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1177
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1178
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1179
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1180
given Scribus will create one for you.
1181
 
1182
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1183
</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
1186
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1187
 
1188
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1189
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1190
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1191
object because you need this name for further access to that object. If
1192
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1193
 
1194
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1195
</source>
2147 cbradney 1196
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1197
 
1198
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1199
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1200
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1201
object because you need this name for further access to that object. If
1202
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1203
 
1204
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1205
</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
1208
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1209
 
1210
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1211
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1212
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1213
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1214
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1215
Scribus will create one for you.
1216
 
1217
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1218
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1219
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1220
</source>
2147 cbradney 1221
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1222
 
1223
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1224
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1225
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1226
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1227
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1228
Scribus will create one for you.
1229
 
1230
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1231
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1232
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1233
</translation>
1234
  </message>
1235
  <message>
1236
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1237
 
1238
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1239
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1240
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1241
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1242
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1243
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1244
identifier for the object because you need this name for further access to that
1245
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1246
 
1247
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1248
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1249
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1250
</source>
2147 cbradney 1251
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1252
 
1253
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1254
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1255
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1256
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1257
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1258
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1259
identifier for the object because you need this name for further access to that
1260
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1261
 
1262
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1263
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1264
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1265
</translation>
1266
  </message>
1267
  <message>
1268
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1269
 
1270
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1271
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1272
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1273
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1274
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1275
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1276
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1277
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1278
for you.
1279
 
1280
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1281
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1282
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1283
</source>
2147 cbradney 1284
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1285
 
2147 cbradney 1286
 
1287
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1288
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1289
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1290
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1291
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1292
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1293
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1294
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1295
for you.
1296
 
1297
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1298
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1299
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers. </translation>
1135 cbradney 1300
  </message>
1301
  <message>
1302
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1303
 
1304
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1305
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1306
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1307
unique identifier for the object because you need this name for further access
1308
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1309
 
1310
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1311
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1312
</source>
2147 cbradney 1313
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1314
 
1315
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1316
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1317
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1318
unique identifier for the object because you need this name for further access
1319
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1320
 
1321
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1322
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1323
</translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
1326
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1327
 
1328
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1329
selected item is deleted.
1330
</source>
2147 cbradney 1331
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1332
 
2147 cbradney 1333
 
1334
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1335
selected item is deleted. </translation>
1135 cbradney 1336
  </message>
1337
  <message>
1338
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1339
 
1340
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1341
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1342
is not passed, text flow is toggled.
1343
</source>
2147 cbradney 1344
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1345
 
1346
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1347
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1348
is not passed, text flow is toggled.
1135 cbradney 1349
</translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
1352
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1353
 
1354
Test if an object with specified name really exists in the document.
1355
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1356
returns True if there is something selected.
1357
</source>
2147 cbradney 1358
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1359
 
1360
Test if an object with specified name really exists in the document.
1361
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1362
returns True if there is something selected.
1135 cbradney 1363
</translation>
1364
  </message>
1365
  <message>
1366
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1367
 
1368
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1369
given, it&apos;s applied on the selected object.
1370
</source>
2147 cbradney 1371
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1372
 
1373
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1374
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1375
</translation>
1376
  </message>
1377
  <message>
1378
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1379
 
1380
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1381
</source>
2147 cbradney 1382
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1383
 
1384
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1135 cbradney 1385
</translation>
1386
  </message>
1387
  <message>
1388
    <source>currentPage() -&gt; integer
1389
 
1390
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1391
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1392
</source>
2147 cbradney 1393
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1394
 
1395
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1396
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1135 cbradney 1397
</translation>
1398
  </message>
1399
  <message>
1400
    <source>redrawAll()
1401
 
1402
Redraws all pages.
1403
</source>
2147 cbradney 1404
    <translation>redrawAll()
1405
 
1406
Redraws all pages.
1135 cbradney 1407
</translation>
1408
  </message>
1409
  <message>
1410
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1411
 
1412
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1413
 
1414
May raise ScribusError if the save failed.
1415
</source>
2147 cbradney 1416
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1417
 
1418
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1419
 
1420
May raise ScribusError if the save failed.
1135 cbradney 1421
</translation>
1422
  </message>
1423
  <message>
1424
    <source>deletePage(nr)
1425
 
1426
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1427
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1428
page number is.
1429
 
1430
May raise IndexError if the page number is out of range
1431
</source>
2147 cbradney 1432
    <translation>deletePage(nr)
1433
 
1434
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1435
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1436
page number is.
1437
 
1438
May raise IndexError if the page number is out of range
1135 cbradney 1439
</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>gotoPage(nr)
1443
 
1444
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1445
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1446
just sets the page that script commands will operates on.
1447
 
1448
May raise IndexError if the page number is out of range.
1449
</source>
2147 cbradney 1450
    <translation>gotoPage(nr)
1451
 
1452
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1453
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1454
just sets the page that script commands will operates on.
1455
 
1456
May raise IndexError if the page number is out of range.
1135 cbradney 1457
</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
1460
    <source>pageCount() -&gt; integer
1461
 
1462
Returns the number of pages in the document.
1463
</source>
2147 cbradney 1464
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1465
 
1466
Returns the number of pages in the document.
1135 cbradney 1467
</translation>
1468
  </message>
1469
  <message>
1470
    <source>getHGuides() -&gt; list
1471
 
1472
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1473
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1474
</source>
2147 cbradney 1475
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1476
 
1477
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1478
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1479
</translation>
1480
  </message>
1481
  <message>
1482
    <source>setHGuides(list)
1483
 
1484
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1485
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1486
 
1487
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1488
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1489
</source>
2147 cbradney 1490
    <translation>setHGuides(list)
1491
 
1492
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1493
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1494
 
1495
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1496
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1135 cbradney 1497
</translation>
1498
  </message>
1499
  <message>
1500
    <source>getVGuides()
1501
 
1502
See getHGuides.
1503
</source>
2147 cbradney 1504
    <translation>getVGuides()
1505
 
1506
See getHGuides.
1135 cbradney 1507
</translation>
1508
  </message>
1509
  <message>
1510
    <source>setVGuides()
1511
 
1512
See setHGuides.
1513
</source>
2147 cbradney 1514
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1515
 
2147 cbradney 1516
 
1517
See setHGuides. </translation>
1135 cbradney 1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1521
 
1522
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1523
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1524
</source>
2147 cbradney 1525
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1526
 
1527
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1528
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1529
</translation>
1530
  </message>
1531
  <message>
1532
    <source>getPageItems() -&gt; list
1533
 
1534
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1535
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1536
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1537
the page...
1538
</source>
2147 cbradney 1539
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1540
 
1541
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1542
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1543
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1544
the page...
1135 cbradney 1545
</translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
1548
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1549
 
1550
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1551
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1552
currently selected item is used.
1553
</source>
2147 cbradney 1554
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1555
 
1556
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1557
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1558
currently selected item is used.
1135 cbradney 1559
</translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
1562
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1563
 
1564
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1565
is not given the currently selected item is used.
1566
</source>
2147 cbradney 1567
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1568
 
1569
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1570
is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 1571
</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
1574
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1575
 
1576
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1577
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1578
given the currently selected item is used.
1579
 
1580
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1581
</source>
2147 cbradney 1582
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1583
 
1584
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1585
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1586
given the currently selected item is used.
1587
 
1588
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1135 cbradney 1589
</translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
1592
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1593
 
1594
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1595
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1596
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1597
is used.
1598
 
1599
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1600
</source>
2147 cbradney 1601
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1602
 
1603
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1604
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1605
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1606
is used.
1607
 
1608
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1135 cbradney 1609
</translation>
1610
  </message>
1611
  <message>
1612
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1613
 
1614
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1615
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1616
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1617
</source>
2147 cbradney 1618
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1619
 
1620
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1621
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1622
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1623
</translation>
1624
  </message>
1625
  <message>
1626
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1627
 
1628
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1629
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1630
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1631
</source>
2147 cbradney 1632
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1633
 
1634
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1635
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1636
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1637
</translation>
1638
  </message>
1639
  <message>
1640
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1641
 
1642
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1643
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1644
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1645
</source>
2147 cbradney 1646
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1647
 
1648
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1649
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1650
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1651
</translation>
1652
  </message>
1653
  <message>
1654
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1655
 
1656
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1657
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1658
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1659
Item is used.
1660
 
1661
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1662
</source>
2147 cbradney 1663
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1664
 
1665
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1666
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1667
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1668
Item is used.
1669
 
1670
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1135 cbradney 1671
</translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
1674
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1675
 
1676
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1677
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1678
 
1679
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1680
</source>
2147 cbradney 1681
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1682
 
2147 cbradney 1683
 
1684
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1685
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1686
 
1687
May raise ValueError if the corner radius is negative. </translation>
1135 cbradney 1688
  </message>
1689
  <message>
1690
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1691
 
1692
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1693
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1694
 
1695
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1696
</source>
2147 cbradney 1697
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1698
 
1699
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1700
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1701
 
1702
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1703
</translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
1706
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1707
 
1708
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1709
has some text selected the value assigned to the first character
1710
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1711
selected item is used.
1712
</source>
2147 cbradney 1713
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1714
 
1715
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1716
has some text selected the value assigned to the first character
1717
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1718
selected item is used.
1135 cbradney 1719
</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
1722
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1723
 
1724
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1725
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1726
</source>
2147 cbradney 1727
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1728
 
1729
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1730
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 1731
</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
1734
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1735
 
1736
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1737
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1738
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1739
selected item is used.
1740
</source>
2147 cbradney 1741
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1742
 
1743
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1744
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1745
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1746
selected item is used.
1135 cbradney 1747
</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
1750
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1751
 
1752
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1753
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1754
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1755
used.
1756
</source>
2147 cbradney 1757
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1758
 
2147 cbradney 1759
 
1760
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1761
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1762
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1763
used. </translation>
1135 cbradney 1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1767
 
1768
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1769
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1770
</source>
2147 cbradney 1771
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1772
 
1773
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1774
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 1775
</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1779
 
1780
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1781
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1782
</source>
2147 cbradney 1783
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1784
 
2147 cbradney 1785
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1786
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. </translation>
1135 cbradney 1787
  </message>
1788
  <message>
1789
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1790
 
1791
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1792
given the currently selected item is used.
1793
</source>
2147 cbradney 1794
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1795
 
1796
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1797
given the currently selected item is used. </translation>
1135 cbradney 1798
  </message>
1799
  <message>
1800
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1801
 
1802
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1803
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1804
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1805
used.
1806
</source>
2147 cbradney 1807
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1808
 
1809
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1810
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1811
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1812
used.
1135 cbradney 1813
</translation>
1814
  </message>
1815
  <message>
1816
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1817
 
1818
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1819
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1820
currently selected item is used.
1821
 
1822
May throw ValueError if the font cannot be found.
1823
</source>
2147 cbradney 1824
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1825
 
1826
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1827
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1828
currently selected item is used.
1829
 
1830
May throw ValueError if the font cannot be found. </translation>
1135 cbradney 1831
  </message>
1832
  <message>
1833
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1834
 
1835
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1836
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1837
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1838
currently selected item is used.
1839
 
1840
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1841
</source>
2147 cbradney 1842
    <translation>setFontSiz
1843
 
1844
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1845
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1846
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1847
currently selected item is used.
1848
 
1849
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds. e(size, [&quot;name&quot;])</translation>
1135 cbradney 1850
  </message>
1851
  <message>
1852
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1853
 
1854
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1855
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1856
item is used.
1857
 
1858
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1859
</source>
2147 cbradney 1860
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1861
 
1862
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1863
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1864
item is used.
1865
 
1866
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. </translation>
1135 cbradney 1867
  </message>
1868
  <message>
1869
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1870
 
1871
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1872
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1873
 
1874
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1875
</source>
2147 cbradney 1876
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1877
 
1878
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1879
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1880
 
1881
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). </translation>
1135 cbradney 1882
  </message>
1883
  <message>
1884
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1885
 
1886
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1887
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1888
 
1889
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1890
</source>
2147 cbradney 1891
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1892
 
1893
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1894
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1895
 
1896
May throw ValueError if number of columns is not at least one. </translation>
1135 cbradney 1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1900
 
1901
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1902
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1903
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1904
 
1905
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1906
</source>
2147 cbradney 1907
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1908
 
1909
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1910
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1911
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1912
 
1913
May throw ValueError for an invalid alignment constant. </translation>
1135 cbradney 1914
  </message>
1915
  <message>
1916
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1917
 
1918
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1919
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1920
selected item is used.
1921
</source>
2147 cbradney 1922
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1923
 
2147 cbradney 1924
 
1925
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1926
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1927
selected item is used. </translation>
1135 cbradney 1928
  </message>
1929
  <message>
1930
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1931
 
1932
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1933
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1934
given the currently selected item is used.
1935
</source>
2147 cbradney 1936
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1937
 
1938
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1939
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1940
given the currently selected item is used.
1135 cbradney 1941
</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
1944
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1945
 
1946
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1947
selected item is used.
1948
</source>
2147 cbradney 1949
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1950
 
1951
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1952
selected item is used.
1135 cbradney 1953
</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1957
 
1958
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1959
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1960
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1961
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1962
used.
1963
</source>
2147 cbradney 1964
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1965
 
1966
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1967
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1968
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1969
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1970
used.
1135 cbradney 1971
</translation>
1972
  </message>
1973
  <message>
1974
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1975
 
1976
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1977
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1978
and must not link to or be linked from any other frames already.
1979
 
1980
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1981
</source>
2147 cbradney 1982
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1983
 
1984
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1985
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1986
and must not link to or be linked from any other frames already.
1987
 
1988
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1135 cbradney 1989
</translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
1992
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1993
 
1994
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1995
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1996
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1997
 
1998
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1999
</source>
2147 cbradney 2000
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2001
 
2002
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2003
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2004
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2005
 
2006
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1135 cbradney 2007
</translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2011
 
2012
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2013
currently selected item is used.</source>
2014
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
2015
 
2016
Muuta tekstikehys &quot;name&quot; ääriviivoiksi. Jos nimeä ei anneta, käytetään
2017
valittuna olevaa kohdetta.</translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <source>progressReset()
2021
 
2022
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2023
new progress bar use. See progressSet.
2024
</source>
2025
    <translation>progressReset()
2026
 
2027
Tyhjentää etenemispalkin (progress bar). Katso progressSet.</translation>
2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <source>progressTotal(max)
2031
 
2032
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2033
See progressSet.
2034
</source>
2035
    <translation>progressTotal(max)
2036
 
2037
Asettaa etenemispalkin suurimman mahdollisen arvon. Katso progressSet.</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>progressSet(nr)
2041
 
2042
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2043
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2044
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2045
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2046
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2047
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2048
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2049
</source>
2050
    <translation>progressSet(nr)
2051
 
2052
Aseta etenemispalkki nr:n osoittamaan tilaan.
2053
The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2054
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2055
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2056
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2057
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2058
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]</translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
2061
    <source>setCursor()
2062
 
2063
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2064
</source>
2065
    <translation>setCursor()
2066
 
2067
[Ei tuettu!] Tämä saattaa rikkoa asoita. Eli älä käytä ainakaan vielä.</translation>
2068
  </message>
2069
  <message>
2070
    <source>docChanged(bool)
2071
 
2072
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2073
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2074
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2075
</source>
2076
    <translation>docChanged(bool)
2077
 
2078
Ota käyttöön/Poista käytöstä tallennuskuvake työkalurivillä ja Tiedosto-valikossa.
2079
On hyvä kutsua tätä funktiota, kun olet muokannut asiakirjaa. Scribus ei huomaa
2080
automaattisesti skriptin tekemiä muutoksia.</translation>
2081
  </message>
1525 cbradney 2082
  <message>
2083
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2084
 
2085
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2147 cbradney 2086
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2087
space. If no document is open, returns the value of the named color
2088
from the default document colors.
2089
 
2090
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2091
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2092
</source>
2147 cbradney 2093
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2094
 
2095
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2096
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
2097
space. If no document is open, returns the value of the named color
2098
from the default document colors.
2099
 
2100
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2101
May raise ValueError if an invalid color name is specified. </translation>
1525 cbradney 2102
  </message>
2103
  <message>
2147 cbradney 2104
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2105
 
2147 cbradney 2106
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2107
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2108
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 2109
 
2147 cbradney 2110
May raise WrongFrameTypeError.
1525 cbradney 2111
</source>
2147 cbradney 2112
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2113
 
2114
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2115
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2116
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2117
 
2118
May raise WrongFrameTypeError. </translation>
1525 cbradney 2119
  </message>
2120
  <message>
2147 cbradney 2121
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2122
 
2147 cbradney 2123
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2124
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2125
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2126
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2127
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2128
 
2147 cbradney 2129
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2130
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2131
</source>
2147 cbradney 2132
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2133
 
2134
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2135
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2136
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2137
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2138
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2139
 
2140
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2141
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. </translation>
1525 cbradney 2142
  </message>
2143
  <message>
2147 cbradney 2144
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2145
 
2147 cbradney 2146
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2147
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2148
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2149
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2150
 
2147 cbradney 2151
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2152
</source>
2147 cbradney 2153
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2154
 
2155
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2156
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2157
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2158
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2159
 
2160
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. </translation>
1525 cbradney 2161
  </message>
2162
  <message>
2147 cbradney 2163
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2164
 
2147 cbradney 2165
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2166
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2167
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2168
for the macro.
1525 cbradney 2169
</source>
2147 cbradney 2170
    <translation>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2171
 
2172
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2173
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2174
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2175
for the macro. </translation>
1525 cbradney 2176
  </message>
2177
  <message>
2147 cbradney 2178
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2179
 
2147 cbradney 2180
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2181
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2182
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2183
 
2147 cbradney 2184
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2185
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2186
</source>
2147 cbradney 2187
    <translation>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2188
 
2189
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2190
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2191
&quot;layer&quot; is invisible.
2192
 
2193
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2194
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. </translation>
1525 cbradney 2195
  </message>
2196
  <message>
2147 cbradney 2197
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2198
 
2147 cbradney 2199
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2200
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2201
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2202
 
2147 cbradney 2203
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2204
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2205
</source>
2147 cbradney 2206
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2207
 
2208
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2209
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2210
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2211
 
2212
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2213
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. </translation>
1525 cbradney 2214
  </message>
2215
  <message>
2147 cbradney 2216
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2217
 
2147 cbradney 2218
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2219
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2220
 
2147 cbradney 2221
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2222
</source>
2147 cbradney 2223
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2224
 
2225
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2226
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2227
 
2228
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame </translation>
1525 cbradney 2229
  </message>
2230
  <message>
2147 cbradney 2231
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2232
 
2147 cbradney 2233
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2234
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2235
 
2236
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2237
</source>
2147 cbradney 2238
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2239
 
2240
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2241
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2242
 
2243
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame </translation>
1525 cbradney 2244
  </message>
2245
  <message>
2147 cbradney 2246
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2247
 
2147 cbradney 2248
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2249
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2250
</source>
2147 cbradney 2251
    <translation>getPageMargins()
2252
 
2253
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2254
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize(). </translation>
1525 cbradney 2255
  </message>
2256
  <message>
2147 cbradney 2257
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2258
 
2147 cbradney 2259
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2260
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2261
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2262
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2263
 
2147 cbradney 2264
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2265
</source>
2147 cbradney 2266
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2267
 
2147 cbradney 2268
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2269
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2270
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2271
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2272
 
2147 cbradney 2273
May throw IndexError for an insertion out of bounds.</translation>
1525 cbradney 2274
  </message>
1135 cbradney 2275
</context>
2276
<context>
171 Franz 2277
  <name>About</name>
2278
  <message>
2279
    <source>Build-ID:</source>
2280
    <translation>Käännös-ID:</translation>
2281
  </message>
2282
  <message>
2283
    <source>Brazilian:</source>
2284
    <translation>Brasilia:</translation>
2285
  </message>
2286
  <message>
2287
    <source>Scribus Version %1
2288
%2 %3</source>
2289
    <translation>Scribus versio %1
2290
%2 %3</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>Galician:</source>
2294
    <translation>Galician:</translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <source>Czech:</source>
2298
    <translation>Tsekki:</translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>Welsh:</source>
2302
    <translation>Wales:</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>Contributions from:</source>
2306
    <translation>Työhön osallistuneita:</translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>Polish:</source>
2310
    <translation>Puola:</translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>Ukrainian:</source>
2314
    <translation>Ukraina:</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>Slovak:</source>
2318
    <translation>Slovakki:</translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source>Italian:</source>
2322
    <translation>Italia:</translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <source>Danish:</source>
2326
    <translation>Tanska:</translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>Lithuanian:</source>
2330
    <translation>Liettua:</translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
2333
    <source>Windows port:</source>
2334
    <translation>Windows-versio:</translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>Turkish:</source>
2338
    <translation>Turkki:</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
2341
    <source>Russian:</source>
2342
    <translation>Venäjä:</translation>
2343
  </message>
2344
  <message>
2345
    <source>Hungarian:</source>
2346
    <translation>Unkari:</translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source>French:</source>
2350
    <translation>Ranska:</translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source>Bulgarian:</source>
2354
    <translation>Bulgaria:</translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
2357
    <source>Norwegian:</source>
2358
    <translation>Norja:</translation>
2359
  </message>
2360
  <message>
2361
    <source>German:</source>
2362
    <translation>Saksa:</translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
187 Franz 2365
    <source>Finnish:</source>
2366
    <translation>Suomi:</translation>
2367
  </message>
237 Franz 2368
  <message>
274 Franz 2369
    <source>Basque:</source>
2370
    <translation>Baski:</translation>
2371
  </message>
286 Franz 2372
  <message>
2373
    <source>Slovenian:</source>
2374
    <translation>Slovenia:</translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
341 Franz 2377
    <source>&amp;About</source>
386 Franz 2378
    <translation>T&amp;ietoja</translation>
341 Franz 2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <source>A&amp;uthors</source>
351 Franz 2382
    <translation>&amp;Tekijät</translation>
341 Franz 2383
  </message>
2384
  <message>
2385
    <source>&amp;Translations</source>
351 Franz 2386
    <translation>&amp;Käännökset</translation>
341 Franz 2387
  </message>
2388
  <message>
2389
    <source>&amp;Online</source>
351 Franz 2390
    <translation>&amp;Verkossa</translation>
341 Franz 2391
  </message>
2392
  <message>
2393
    <source>&amp;Close</source>
351 Franz 2394
    <translation>&amp;Sulje</translation>
341 Franz 2395
  </message>
418 Franz 2396
  <message>
444 fschmid 2397
    <source>Swedish:</source>
2398
    <translation>Ruotsi:</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
418 Franz 2401
    <source>Development Team:</source>
444 fschmid 2402
    <translation>Ohjelman kehitys:</translation>
418 Franz 2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>Official Documentation:</source>
444 fschmid 2406
    <translation>Virallinen dokumentaatio:</translation>
418 Franz 2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Other Documentation:</source>
444 fschmid 2410
    <translation>Dokumentaatio:</translation>
418 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>English (British):</source>
444 fschmid 2414
    <translation>Englanti (U.K.):</translation>
418 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>Homepage</source>
444 fschmid 2418
    <translation>Kotisivu</translation>
418 Franz 2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source>Online Reference</source>
444 fschmid 2422
    <translation>Materiaali verkossa</translation>
418 Franz 2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
444 fschmid 2426
    <translation>Bugit ja parannusehdotukset</translation>
418 Franz 2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Mailing List</source>
444 fschmid 2430
    <translation>Postituslista</translation>
418 Franz 2431
  </message>
444 fschmid 2432
  <message>
2433
    <source>Catalan:</source>
2434
    <translation>Katalonia:</translation>
2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>Esperanto:</source>
2438
    <translation>Esperanto:</translation>
2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Korean:</source>
2442
    <translation>Korea:</translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>Spanish:</source>
2446
    <translation>Espanja:</translation>
2447
  </message>
454 fschmid 2448
  <message>
2449
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 2450
    <translation>Käännökset ja kääntäjät:</translation>
454 fschmid 2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>Serbian:</source>
1135 cbradney 2454
    <translation>Serbia:</translation>
454 fschmid 2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 2458
    <translation>Aikaisempia kääntäjiä:</translation>
454 fschmid 2459
  </message>
769 cbradney 2460
  <message>
2461
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2462
    <translation>Tietoja Scribuksesta %1</translation>
769 cbradney 2463
  </message>
776 fschmid 2464
  <message>
2147 cbradney 2465
    <source>This panel shows the version, build date and
2466
 compiled in library support in Scribus
2467
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2468
Missing library support is indicated by a *</source>
2469
    <translation>Täällä näet version, käännöspäivämäärän sekä mukaan käännettyjen
2470
ohjelmakirjastojen tuen. C-C-T muodostuu seuraavasti:
2471
C=littlecms - C=CUPS - T=TIFF. Jos jokin näistä puuttuu,
2472
on sen kohdalla * merkkinä</translation>
1525 cbradney 2473
  </message>
2474
  <message>
2147 cbradney 2475
    <source>%1 %2 %3 </source>
2476
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2477
  </message>
2478
  <message>
2147 cbradney 2479
    <source>Afrikaans:</source>
2480
    <translation>Afrikaans:</translation>
1525 cbradney 2481
  </message>
2482
  <message>
2147 cbradney 2483
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
2484
    <translation>Portugali (Brasilia):</translation>
776 fschmid 2485
  </message>
171 Franz 2486
</context>
2487
<context>
2488
  <name>AdvOptions</name>
2489
  <message>
351 Franz 2490
    <source>Advanced Options</source>
2491
    <translation>Lisäasetukset</translation>
171 Franz 2492
  </message>
2493
  <message>
351 Franz 2494
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
2495
    <translation>Luo PostScript taso 3</translation>
171 Franz 2496
  </message>
2497
  <message>
351 Franz 2498
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2499
this can create huge files</source>
444 fschmid 2500
    <translation>Luo ainoastaan PostScript taso 2. Saattaa
351 Franz 2501
luoda erittäin suuria tiedostoja</translation>
171 Franz 2502
  </message>
2503
  <message>
351 Franz 2504
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2505
this can create huge files</source>
2506
    <translation>Luo ainoastaan PostScript taso 1. Saattaa
2507
luoda erittäin suuria tiedostoja</translation>
171 Franz 2508
  </message>
2509
  <message>
351 Franz 2510
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
2511
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;vaakatasossa</translation>
171 Franz 2512
  </message>
2513
  <message>
351 Franz 2514
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2515
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;pystytasossa</translation>
171 Franz 2516
  </message>
310 Franz 2517
  <message>
351 Franz 2518
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
2519
    <translation>Käytä &amp;ICC-profiileja</translation>
310 Franz 2520
  </message>
2521
  <message>
351 Franz 2522
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
2523
    <translation>PostScript taso &amp;1</translation>
310 Franz 2524
  </message>
2525
  <message>
351 Franz 2526
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
2527
    <translation>PostScript taso &amp;2</translation>
310 Franz 2528
  </message>
2529
  <message>
351 Franz 2530
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
2531
    <translation>Postscript taso &amp;3</translation>
310 Franz 2532
  </message>
2533
  <message>
351 Franz 2534
    <source>&amp;OK</source>
2535
    <translation>&amp;OK</translation>
310 Franz 2536
  </message>
351 Franz 2537
  <message>
2538
    <source>&amp;Cancel</source>
2539
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
2540
  </message>
364 Franz 2541
  <message>
2542
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
386 Franz 2543
    <translation>Käytä &amp;alivärinpoistoa (UCR)</translation>
364 Franz 2544
  </message>
2545
  <message>
2546
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2547
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2548
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2549
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2550
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2551
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 2552
    <translation>Tapa vaihtaa C, Y ja M värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi.
2553
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata
2554
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
2555
tulostamista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista
2556
testausta. UCR parantaa kykyä välttää värien liikaa kylläisyyttä CMY-musteilla.</translation>
364 Franz 2557
  </message>
2147 cbradney 2558
  <message>
2559
    <source>Set Media Size</source>
2560
    <translation>Aseta kohteen koko</translation>
2561
  </message>
2562
  <message>
2563
    <source>This enables you to explicitely set,
2564
the media size of the postscript file.
2565
Not recommended unless
2566
 requested by your printer.</source>
2567
    <translation>Mahdollistaa käytetyn median koon
2568
määrittämisen postscript-tiedostossa.
2569
Käyttöä suositellaan ainoastaan jos
2570
paino on sitä vaatinut.</translation>
2571
  </message>
171 Franz 2572
</context>
2573
<context>
2574
  <name>Align</name>
2575
  <message>
2576
    <source> p</source>
2147 cbradney 2577
    <translation> p</translation>
171 Franz 2578
  </message>
2579
  <message>
2580
    <source> in</source>
2147 cbradney 2581
    <translation> in</translation>
171 Franz 2582
  </message>
2583
  <message>
2584
    <source> mm</source>
2147 cbradney 2585
    <translation> mm</translation>
171 Franz 2586
  </message>
2587
  <message>
2588
    <source>Align</source>
2589
    <translation>Tasaa</translation>
2590
  </message>
2591
  <message>
2592
    <source>Horizontal</source>
2593
    <translation>Vaakasuora</translation>
2594
  </message>
2595
  <message>
2596
    <source>Top Sides</source>
2597
    <translation>Yläreunat</translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <source>Middles</source>
2601
    <translation>Keskikohdat</translation>
2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <source>Right Sides</source>
2605
    <translation>Oikeat reunat</translation>
2606
  </message>
2607
  <message>
2608
    <source>Left Sides</source>
2609
    <translation>Vasemmat reunat</translation>
2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>Bottom Sides</source>
2613
    <translation>Alareunat</translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>Vertical</source>
2617
    <translation>Pystysuora</translation>
2618
  </message>
2619
  <message>
2620
    <source>Distribute/Align</source>
2621
    <translation>Jaa/Tasaa</translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
351 Franz 2624
    <source>&amp;OK</source>
2625
    <translation>&amp;OK</translation>
171 Franz 2626
  </message>
2627
  <message>
351 Franz 2628
    <source>&amp;Apply</source>
2629
    <translation>&amp;Käytä</translation>
171 Franz 2630
  </message>
341 Franz 2631
  <message>
351 Franz 2632
    <source>&amp;Cancel</source>
2633
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 2634
  </message>
2635
  <message>
351 Franz 2636
    <source>&amp;Between:</source>
386 Franz 2637
    <translation>K&amp;ohde:</translation>
341 Franz 2638
  </message>
2639
  <message>
351 Franz 2640
    <source>A&amp;lign</source>
2641
    <translation>&amp;Tasaa</translation>
341 Franz 2642
  </message>
351 Franz 2643
  <message>
2644
    <source>Di&amp;splacement</source>
2645
    <translation>&amp;Siirtymä</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
2648
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2649
    <translation>&amp;Jaa tasaisesti</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>Bet&amp;ween:</source>
386 Franz 2653
    <translation>Ko&amp;hde:</translation>
351 Franz 2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2657
    <translation>&amp;Älä muuta</translation>
2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>Al&amp;ign</source>
2661
    <translation>T&amp;asaa</translation>
2662
  </message>
2663
  <message>
2664
    <source>Dis&amp;placement</source>
2665
    <translation>S&amp;iirtymä</translation>
2666
  </message>
2667
  <message>
2668
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2669
    <translation>Jaa tasais&amp;esti</translation>
2670
  </message>
356 Franz 2671
  <message>
2672
    <source> pt</source>
2147 cbradney 2673
    <translation> pt</translation>
356 Franz 2674
  </message>
2675
  <message>
2676
    <source>&amp;Do Not Change</source>
386 Franz 2677
    <translation>Ä&amp;lä muuta</translation>
356 Franz 2678
  </message>
171 Franz 2679
</context>
2680
<context>
187 Franz 2681
  <name>AlignSelect</name>
2682
  <message>
2683
    <source>Align Text Left</source>
2684
    <translation>Tasaa teksti vasemmalle</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
2687
    <source>Align Text Right</source>
2688
    <translation>Tasaa teksti oikealle</translation>
2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <source>Align Text Center</source>
2692
    <translation>Keskitä teksti</translation>
2693
  </message>
217 Franz 2694
  <message>
2695
    <source>Align Text Justified</source>
2696
    <translation>Tasaa tekstin molemmat reunat</translation>
2697
  </message>
2698
  <message>
2699
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2700
    <translation>Pakota tekstin molemmat reunat</translation>
2701
  </message>
187 Franz 2702
</context>
2703
<context>
171 Franz 2704
  <name>Annot</name>
2705
  <message>
2706
    <source>OK</source>
2707
    <translation>OK</translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source> pt</source>
386 Franz 2711
    <translation>pt</translation>
171 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>sum</source>
2715
    <translation>summa</translation>
2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>Destination</source>
2719
    <translation>Kohde</translation>
2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>Date</source>
2723
    <translation>Päivämäärä</translation>
2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>None</source>
2727
    <translation>Ei mitään</translation>
2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>Open</source>
2731
    <translation>Avaa</translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>Push</source>
2735
    <translation>Paina</translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>Star</source>
2739
    <translation>Tähti</translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>Text</source>
2743
    <translation>Teksti</translation>
2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>Thin</source>
2747
    <translation>Kapea</translation>
2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>Time</source>
2751
    <translation>Aika</translation>
2752
  </message>
2753
  <message>
2754
    <source>Wide</source>
2755
    <translation>Leveä</translation>
2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
2759
    <translation>Sijoita valuutan symboli eteen</translation>
2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>Submit Form</source>
2763
    <translation>Lähetä lomake</translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>Limit of</source>
2767
    <translation>Yläraja</translation>
2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <source>Check</source>
2771
    <translation>Rasti</translation>
2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <source>Cross</source>
2775
    <translation>Risti</translation>
2776
  </message>
2777
  <message>
2778
    <source>On Focus</source>
386 Franz 2779
    <translation>Valittaessa</translation>
171 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>Go To</source>
2783
    <translation>Mene</translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>Icons</source>
2787
    <translation>Kuvakkeet</translation>
2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <source>Inset</source>
2791
    <translation>Upotettu</translation>
2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>Name:</source>
2795
    <translation>Nimi:</translation>
2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>Page:</source>
2799
    <translation>Sivu:</translation>
2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>Other</source>
2803
    <translation>Muu</translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>Plain</source>
2807
    <translation>Paljas</translation>
2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>Solid</source>
2811
    <translation>Kiinteä</translation>
2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>Type:</source>
2815
    <translation>Tyyppi:</translation>
2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>List Box</source>
2819
    <translation>Listavalikko</translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>Use Currency Symbol</source>
2823
    <translation>Käytä valuutan symbolia</translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>Number Format</source>
2827
    <translation>Numeron muoto</translation>
2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>Check Style:</source>
2831
    <translation>Valintatyyli:</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>To File:</source>
2835
    <translation>Tiedostoon:</translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>No Print</source>
2839
    <translation>Ei tulosteta</translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>Submit to URL:</source>
2843
    <translation>Lähetä URL:iin:</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>Calculate</source>
2847
    <translation>Laske</translation>
2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>Roll Over</source>
2851
    <translation>Ylivienti</translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Value is not validated</source>
2855
    <translation>Arvoa ei tarkasteta</translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>maximum</source>
2859
    <translation>maksimi</translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Formatting</source>
2863
    <translation>Muotoilu</translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Combo Box</source>
2867
    <translation>Alasvetovalikko</translation>
2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>Custom validate script:</source>
2871
    <translation>Oma tarkastusskripti:</translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>minimum</source>
2875
    <translation>minimi</translation>
2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>Action</source>
2879
    <translation>Toiminta</translation>
2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>Border</source>
2883
    <translation>Reuna</translation>
2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>Cancel</source>
2887
    <translation>Peruuta</translation>
2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>Date Format</source>
2891
    <translation>Päivämäärän muoto</translation>
2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>Button</source>
2895
    <translation>Painike</translation>
2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Circle</source>
2899
    <translation>Ympyrä</translation>
2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>Color:</source>
2903
    <translation>Väri:</translation>
2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>Field Properties</source>
2907
    <translation>Kentän ominaisuudet</translation>
2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>Dashed</source>
2911
    <translation>Katkoviiva</translation>
2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>Custom</source>
2915
    <translation>Oma</translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Time Format</source>
2919
    <translation>Ajan muoto</translation>
2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Event:</source>
2923
    <translation>Tapahtuma:</translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Value is the</source>
2927
    <translation>Arvo on</translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Format</source>
2931
    <translation>Muotoilu</translation>
2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>Hidden</source>
2935
    <translation>Piilotettu</translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>Custom calculation script:</source>
2939
    <translation>Oma laskuskripti:</translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
2943
    <translation>Anna kenttien nimet pilkuin eroteltuina</translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>Custom Scripts</source>
2947
    <translation>Omat skriptit</translation>
2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>Invert</source>
2951
    <translation>Käännä</translation>
2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>No View</source>
2955
    <translation>Ei näytetä</translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Normal</source>
2959
    <translation>Normal</translation>
2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Number</source>
2963
    <translation>Numero</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>Remove</source>
2967
    <translation>Poista</translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>Square</source>
2971
    <translation>Nelikulmio</translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>Style:</source>
2975
    <translation>Tyyli:</translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>X-Pos:</source>
2979
    <translation>X:</translation>
2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>Field is formatted as:</source>
2983
    <translation>Kenttä on muotoiltu:</translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>Y-Pos:</source>
2987
    <translation>Y:</translation>
2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>Java Script</source>
2991
    <translation>Javaskripti</translation>
2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>Width:</source>
2995
    <translation>Leveys:</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>Tool-Tip:</source>
2999
    <translation>Työkaluvihje:</translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>On Blur</source>
3003
    <translation>On Blur</translation>
3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
3007
    <translation>Älä vie arvoa</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3011
    <translation>Kuvat (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>Submit Data as HTML</source>
187 Franz 3015
    <translation>Lähetä data HTML:na</translation>
171 Franz 3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>Text Field</source>
3019
    <translation>Tekstikenttä</translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>Options</source>
3023
    <translation>Asetukset</translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>Icon Placement...</source>
3027
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu...</translation>
3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>Mouse Up</source>
3031
    <translation>Hiiri ylös</translation>
3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Properties</source>
3035
    <translation>Ominaisuudet</translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Pick...</source>
3039
    <translation>Valitse...</translation>
3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Mouse Enter</source>
3043
    <translation>Hiiri saapuu</translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>Use Icons</source>
3047
    <translation>Käytä kuvakkeita</translation>
3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>Read Only</source>
3051
    <translation>Vain luettava</translation>
3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>Pressed</source>
3055
    <translation>Painettu</translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>product</source>
3059
    <translation>tulo</translation>
3060
  </message>
3061
  <message>
3062
    <source>Text for Roll Over</source>
3063
    <translation>Teksti yliviennille</translation>
3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>Validate</source>
3067
    <translation>Tarkastus</translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>Change...</source>
3071
    <translation>Muuta...</translation>
3072
  </message>
3073
  <message>
3074
    <source>Percent Format</source>
3075
    <translation>Prosenttimuoto</translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source>Characters</source>
3079
    <translation>kirjainmerkkiä</translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>Password</source>
3083
    <translation>Salasana</translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>Visibility:</source>
3087
    <translation>Näkyvyys:</translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>average</source>
3091
    <translation>keskiarvo</translation>
3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>Beveled</source>
3095
    <translation>Viisto</translation>
3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>Import Data</source>
3099
    <translation>Tuo data</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Mouse Exit</source>
3103
    <translation>Hiiri poistuu</translation>
3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>Mouse Down</source>
3107
    <translation>Hiiri alas</translation>
3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>Script:</source>
3111
    <translation>Skripti:</translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Percentage</source>
3115
    <translation>Prosentti</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Decimals:</source>
3119
    <translation>Desimaalit:</translation>
3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>of the following fields:</source>
3123
    <translation>seuraavista kentistä:</translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>Import Data from:</source>
3127
    <translation>Tuo data:</translation>
3128
  </message>
3129
  <message>
3130
    <source>and less or equal to:</source>
190 Franz 3131
    <translation>ja pienempi tai yhtäsuuri kuin:</translation>
171 Franz 3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>Keystroke:</source>
3135
    <translation>Näppäimenlyönti:</translation>
3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>Multi-Line</source>
3139
    <translation>Monirivinen</translation>
3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>Underline</source>
3143
    <translation>Alleviivattu</translation>
3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>Diamond</source>
3147
    <translation>Timantti</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>Editable</source>
3151
    <translation>Muokattava</translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>Appearance</source>
3155
    <translation>Ulkonäkö</translation>
3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>Check Box</source>
3159
    <translation>Valintaruutu</translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>Value is not calculated</source>
3163
    <translation>Arvoa ei lasketa</translation>
3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>Edit...</source>
3167
    <translation>Muokkaa...</translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>Reset Form</source>
3171
    <translation>Palauta lomake</translation>
3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>Required</source>
3175
    <translation>Pakollinen</translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>Do Not Spell Check</source>
3179
    <translation>Älä oikolue</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>Outlined</source>
3183
    <translation>Rajattu äärivoin</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>Visible</source>
3187
    <translation>Näkyvissä</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3191
    <translation>Arvon täytyy olla suurempi tai yhtäsuuri kuin:</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Format:</source>
3195
    <translation>Muotoilu:</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Highlight</source>
3199
    <translation>Korosta</translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Default is Checked</source>
3203
    <translation>Oletusarvona valittu</translation>
3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>Example:</source>
3207
    <translation>Esimerkki:</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>Do Not Scroll</source>
3211
    <translation>Älä vieritä</translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>Text for Button Down</source>
3215
    <translation>Teksti painikkeen ollessa painettuna</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3219
    <translation>Tarvitset ainakin tavallisen kuvakkeen käyttääksesi painikkeiden kuvakkeita</translation>
3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>Selection Change</source>
3223
    <translation>Valinta muuttui</translation>
3224
  </message>
356 Franz 3225
  <message>
3226
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
370 Franz 3227
    <translation>PDF 1.3:n kanssa käytettävä kirjasin:</translation>
356 Franz 3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
370 Franz 3231
    <translation>Merkintä jätetään huomioimatta PDF 1.3:a käytettäessä</translation>
356 Franz 3232
  </message>
3233
  <message>
364 Franz 3234
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
370 Franz 3235
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
356 Franz 3236
  </message>
171 Franz 3237
</context>
3238
<context>
3239
  <name>Annota</name>
3240
  <message>
3241
    <source> pt</source>
3242
    <translation> pt</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Destination</source>
3246
    <translation>Kohde</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Link</source>
3250
    <translation>Linkki</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Open</source>
3254
    <translation>Avaa</translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Text</source>
3258
    <translation>Teksti</translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>External Web-Link</source>
3262
    <translation>Ulkoinen web-linkki</translation>
3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Annotation Properties</source>
3266
    <translation>Kommenttien asetukset</translation>
3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3270
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>External Link</source>
3274
    <translation>Ulkoinen linkki</translation>
3275
  </message>
454 fschmid 3276
  <message>
3277
    <source>&amp;Type:</source>
1135 cbradney 3278
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
454 fschmid 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>C&amp;hange...</source>
1135 cbradney 3282
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
454 fschmid 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>&amp;Page:</source>
1135 cbradney 3286
    <translation>&amp;Sivu:</translation>
454 fschmid 3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>&amp;X-Pos</source>
1135 cbradney 3290
    <translation>&amp;X:</translation>
454 fschmid 3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
1135 cbradney 3294
    <translation>&amp;Y:</translation>
454 fschmid 3295
  </message>
532 cbradney 3296
  <message>
3297
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 3298
    <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 3302
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
532 cbradney 3303
  </message>
171 Franz 3304
</context>
3305
<context>
3306
  <name>ApplyT</name>
3307
  <message>
3308
    <source>Normal</source>
173 Franz 3309
    <translation>Normal</translation>
171 Franz 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>Apply Template</source>
173 Franz 3313
    <translation>Käytä sivumallia</translation>
171 Franz 3314
  </message>
3315
  <message>
341 Franz 3316
    <source>&amp;Template:</source>
351 Franz 3317
    <translation>&amp;Sivumalli:</translation>
341 Franz 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
351 Franz 3321
    <translation>Käytä &amp;nykyiseen sivuun</translation>
341 Franz 3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
351 Franz 3325
    <translation>Käytä &amp;alkaen sivulta:</translation>
341 Franz 3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <source>To:</source>
351 Franz 3329
    <translation>Sivulle:</translation>
341 Franz 3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>&amp;OK</source>
351 Franz 3333
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3334
  </message>
3335
  <message>
3336
    <source>&amp;Cancel</source>
351 Franz 3337
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 3338
  </message>
364 Franz 3339
  <message>
3340
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
370 Franz 3341
    <translation>&amp;Käytä kaikkiin parillisiin sivuihin</translation>
364 Franz 3342
  </message>
3343
  <message>
3344
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
370 Franz 3345
    <translation>Käytä kaikkiin &amp;parittomiin sivuihin</translation>
364 Franz 3346
  </message>
171 Franz 3347
</context>
3348
<context>
3349
  <name>Biblio</name>
3350
  <message>
3351
    <source>Delete</source>
3352
    <translation>Poista</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Object</source>
3356
    <translation>Kohde</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3360
    <translation>Leikekirjat (*.scs);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Scrapbook</source>
3364
    <translation>Leikekirja</translation>
3365
  </message>
187 Franz 3366
  <message>
3367
    <source>New Entry</source>
3368
    <translation>Uusi leike</translation>
3369
  </message>
298 Franz 3370
  <message>
3371
    <source>Rename</source>
3372
    <translation>Nimeä uudelleen</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Warning</source>
3376
    <translation>Varoitus</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3380
Please choose another.</source>
3381
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on jo olemassa.
3382
Valitse toinen nimi.</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>OK</source>
3386
    <translation>OK</translation>
3387
  </message>
341 Franz 3388
  <message>
3389
    <source>&amp;New</source>
351 Franz 3390
    <translation>&amp;Uusi</translation>
341 Franz 3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>&amp;Load...</source>
351 Franz 3394
    <translation>&amp;Lataa...</translation>
341 Franz 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>&amp;Save</source>
351 Franz 3398
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
341 Franz 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Save &amp;As...</source>
351 Franz 3402
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
341 Franz 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>&amp;Close</source>
351 Franz 3406
    <translation>&amp;Sulje</translation>
341 Franz 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>&amp;Small</source>
351 Franz 3410
    <translation>&amp;Pieni</translation>
341 Franz 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>&amp;Medium</source>
351 Franz 3414
    <translation>&amp;Keskikokoinen</translation>
341 Franz 3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>&amp;Large</source>
351 Franz 3418
    <translation>&amp;Iso</translation>
341 Franz 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>&amp;File</source>
386 Franz 3422
    <translation>Tie&amp;dosto</translation>
341 Franz 3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>&amp;Preview</source>
351 Franz 3426
    <translation>&amp;Esikatselu</translation>
341 Franz 3427
  </message>
351 Franz 3428
  <message>
3429
    <source>&amp;Name:</source>
3430
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
3431
  </message>
171 Franz 3432
</context>
3433
<context>
3434
  <name>BookMView</name>
3435
  <message>
3436
    <source>Move Bookmark</source>
3437
    <translation>Siirrä kirjanmerkki</translation>
3438
  </message>
3439
  <message>
3440
    <source>Cancel</source>
3441
    <translation>Peruuta</translation>
3442
  </message>
3443
  <message>
3444
    <source>Bookmarks</source>
3445
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
3446
  </message>
3447
  <message>
3448
    <source>Insert Bookmark</source>
3449
    <translation>Lisää kirjanmerkki</translation>
3450
  </message>
3451
</context>
3452
<context>
3453
  <name>BookPalette</name>
3454
  <message>
3455
    <source>Bookmarks</source>
3456
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
3457
  </message>
3458
</context>
3459
<context>
3460
  <name>ButtonIcon</name>
3461
  <message>
3462
    <source>OK</source>
3463
    <translation>OK</translation>
3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>Icon</source>
3467
    <translation>Kuvake</translation>
3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>Never</source>
3471
    <translation>Ei koskaan</translation>
3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>Reset</source>
3475
    <translation>Palauta alkuperäiseen muotoon</translation>
3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>Caption overlays Icon</source>
3479
    <translation>Teksti kuvakkeen päällä</translation>
3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>Scale How:</source>
3483
    <translation>Miten skaalataan:</translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>Layout:</source>
3487
    <translation>Sijoittelu:</translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>Caption only</source>
3491
    <translation>Ainoastaan teksti</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>Caption below Icon</source>
3495
    <translation>Teksti kuvakkeen alapuolella</translation>
3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>Always</source>
3499
    <translation>Aina</translation>
3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Cancel</source>
3503
    <translation>Peruuta</translation>
3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Scale:</source>
3507
    <translation>Skaalaa:</translation>
3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Icon only</source>
3511
    <translation>Ainoastaan kuvake</translation>
3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>When Icon is too small</source>
260 Franz 3515
    <translation>Kun kuvake on liian pieni</translation>
171 Franz 3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>Caption left to Icon</source>
3519
    <translation>Teksti kuvakkeen vasemmalla puolella</translation>
3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>Caption right to Icon</source>
3523
    <translation>Teksti kuvakkeen oikealla puolella</translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>When Icon is too big</source>
3527
    <translation>Kun kuvake on liian suuri</translation>
3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>Non Proportional</source>
3531
    <translation>Ei tasasuhtainen</translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>Proportional</source>
3535
    <translation>Tasasuhtainen</translation>
3536
  </message>
3537
  <message>
3538
    <source>Icon Placement</source>
3539
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu</translation>
3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>Caption above Icon</source>
3543
    <translation>Teksti kuvakkeen yläpuolella</translation>
3544
  </message>
3545
</context>
3546
<context>
3547
  <name>CMSPrefs</name>
3548
  <message>
3549
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3550
    <translation>Absolute Colorimetric</translation>
3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>System Profiles</source>
3554
    <translation>Järjestelmän profiilit</translation>
3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Rendering Intents</source>
3558
    <translation>Sovitustavat</translation>
3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Color Management Settings</source>
2147 cbradney 3562
    <translation>Värien hallinta</translation>
171 Franz 3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>Perceptual</source>
3566
    <translation>Perceptual</translation>
3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>Relative Colorimetric</source>
3570
    <translation>Relative Colorimetric</translation>
3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>Saturation</source>
3574
    <translation>Saturaation</translation>
3575
  </message>
237 Franz 3576
  <message>
3577
    <source>Default color profile for imported images</source>
3578
    <translation>Väriprofiili tuoduille kuville</translation>
3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
298 Franz 3582
    <translation>Väriprofiili asiakirjan tasaisille väreille</translation>
237 Franz 3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3586
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3587
    <translation>Itse tekemäsi tai näyttösi valmistajan toimittama väriprofiili
3588
Profiilin tulee olla näytöllesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3592
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3593
    <translation>Tulostimesi valmistajan toimittama väriprofiili tulostimellesi.
3594
Profiilin tulee olla tulostimellesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3598
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
386 Franz 3599
    <translation>Tumman pään tasaus on keino parantaa kuvien kontrastia.
298 Franz 3600
On suositeltavaa että valitsen tämän, jos asiakirjasi sisältää kuvia.</translation>
237 Franz 3601
  </message>
241 Franz 3602
  <message>
3603
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3604
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3605
    <translation>Sovitustapa näytöllesi. Ellet tiedä mikä tapa valita, tulisi käyttää
3606
sovitustapoja Relative Colorimetric tai Perceptual.</translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3610
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3611
    <translation>Sovitustapa tulostimellesi. Ellet tiedä mikä tapa valita, tulisi käyttää
3612
sovitustapoja Relative Colorimetric tai Perceptual.</translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3616
based on the chosen printer profile.</source>
3617
    <translation>Mahdollistaa tulosteen värien jäljittelyn näytöllä
3618
perustuen käytettävään väriprofiiliin.</translation>
3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3622
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3623
    <translation>Toiminto näyttää värit, jotka saattavat tulostua väärin.
3624
Toiminnon käyttö vaatii tarkat profiilit ja sitä tulee käyttää ainoastaan varoituksena.</translation>
3625
  </message>
341 Franz 3626
  <message>
3627
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
386 Franz 3628
    <translation>Käytä &amp;värien hallintaa</translation>
341 Franz 3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>&amp;Pictures:</source>
351 Franz 3632
    <translation>&amp;Kuvat:</translation>
341 Franz 3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
351 Franz 3636
    <translation>&amp;Tasaiset värit:</translation>
341 Franz 3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>&amp;Monitor:</source>
351 Franz 3640
    <translation>&amp;Näyttö:</translation>
341 Franz 3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>P&amp;rinter:</source>
386 Franz 3644
    <translation>Tu&amp;lostin:</translation>
341 Franz 3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>M&amp;onitor:</source>
386 Franz 3648
    <translation>N&amp;äyttö:</translation>
341 Franz 3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Pr&amp;inter:</source>
386 Franz 3652
    <translation>T&amp;ulostin:</translation>
341 Franz 3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
351 Franz 3656
    <translation>&amp;Jäljittele tulostinta näytöllä</translation>
341 Franz 3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
351 Franz 3660
    <translation>&amp;Merkkaa asteikon ulkopuoliset värit</translation>
341 Franz 3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
386 Franz 3664
    <translation>Käytä &amp;Tumman pään tasausta (BPC)</translation>
341 Franz 3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>&amp;OK</source>
2147 cbradney 3668
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>&amp;Cancel</source>
2147 cbradney 3672
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 3673
  </message>
171 Franz 3674
</context>
3675
<context>
3676
  <name>CMYKChoose</name>
3677
  <message>
3678
    <source>B:</source>
3679
    <translation>B:</translation>
3680
  </message>
3681
  <message>
3682
    <source>C:</source>
3683
    <translation>C:</translation>
3684
  </message>
3685
  <message>
3686
    <source>G:</source>
3687
    <translation>G:</translation>
3688
  </message>
3689
  <message>
3690
    <source>K:</source>
3691
    <translation>K:</translation>
3692
  </message>
3693
  <message>
3694
    <source>M:</source>
3695
    <translation>M:</translation>
3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>OK</source>
3699
    <translation>OK</translation>
3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>R:</source>
3703
    <translation>R:</translation>
3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>Y:</source>
3707
    <translation>Y:</translation>
3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>New</source>
3711
    <translation>Uusi</translation>
3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>Old</source>
3715
    <translation>Vanha</translation>
3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>RGB</source>
3719
    <translation>RGB</translation>
3720
  </message>
3721
  <message>
3722
    <source>CMYK</source>
3723
    <translation>CMYK</translation>
3724
  </message>
3725
  <message>
3726
    <source>Web Safe RGB</source>
3727
    <translation>Web-yhteensopiva RGB</translation>
3728
  </message>
3729
  <message>
3730
    <source>Edit Color</source>
3731
    <translation>Muokkaa värejä</translation>
3732
  </message>
3733
  <message>
3734
    <source>Static Color Bars</source>
3735
    <translation>Staattiset väripalkit</translation>
3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3739
    <translation>Dynaamiset väripalkit</translation>
3740
  </message>
3741
  <message>
217 Franz 3742
    <source> %</source>
3743
    <translation> %</translation>
3744
  </message>
260 Franz 3745
  <message>
3746
    <source>Warning</source>
3747
    <translation>Varoitus</translation>
3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3751
    <translation>Värin nimi on jo käytössä</translation>
3752
  </message>
286 Franz 3753
  <message>
298 Franz 3754
    <source>HSV-Colormap</source>
3755
    <translation>HSV-värikartta</translation>
286 Franz 3756
  </message>
351 Franz 3757
  <message>
3758
    <source>&amp;Name:</source>
3759
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>Color &amp;Model</source>
3763
    <translation>&amp;Värimalli</translation>
3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>&amp;OK</source>
3767
    <translation>&amp;OK</translation>
3768
  </message>
3769
  <message>
3770
    <source>&amp;Cancel</source>
3771
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
3772
  </message>
532 cbradney 3773
  <message>
3774
    <source>None</source>
1135 cbradney 3775
    <translation>Ei mitään</translation>
532 cbradney 3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3779
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1135 cbradney 3780
    <translation>Väriä nimellä &quot;%1&quot; ei voi luoda.
3781
Nimi on varattu läpinäkyvälle värille</translation>
532 cbradney 3782
  </message>
171 Franz 3783
</context>
3784
<context>
2147 cbradney 3785
  <name>ChooseStyles</name>
1525 cbradney 3786
  <message>
2147 cbradney 3787
    <source>Choose Styles</source>
3788
    <translation>Valitse tyylit</translation>
1525 cbradney 3789
  </message>
3790
  <message>
2147 cbradney 3791
    <source>Available Styles</source>
3792
    <translation>Käytettävissä olevat tyylit</translation>
1525 cbradney 3793
  </message>
3794
  <message>
2147 cbradney 3795
    <source>OK</source>
3796
    <translation>OK</translation>
1525 cbradney 3797
  </message>
3798
  <message>
2147 cbradney 3799
    <source>Cancel</source>
3800
    <translation>Peruuta</translation>
1525 cbradney 3801
  </message>
3802
</context>
3803
<context>
171 Franz 3804
  <name>Cpalette</name>
3805
  <message>
3806
    <source> %</source>
3807
    <translation> %</translation>
3808
  </message>
3809
  <message>
3810
    <source>None</source>
3811
    <translation>Ei väriä</translation>
3812
  </message>
3813
  <message>
3814
    <source>Radial Gradient</source>
3815
    <translation>Säteittäinen väriliuku</translation>
3816
  </message>
3817
  <message>
3818
    <source>Horizontal Gradient</source>
3819
    <translation>Vaakasuora väriliuku</translation>
3820
  </message>
3821
  <message>
3822
    <source>Normal</source>
3823
    <translation>Tasainen</translation>
3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>Opacity:</source>
237 Franz 3827
    <translation>Läpinäkyvyys:</translation>
171 Franz 3828
  </message>
3829
  <message>
3830
    <source>Vertical Gradient</source>
3831
    <translation>Pystysuora väriliuku</translation>
3832
  </message>
3833
  <message>
3834
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
3835
    <translation>Lävistäjän (oikealta vasemmalle) suuntainen väriliuku</translation>
3836
  </message>
3837
  <message>
3838
    <source>Diagonal Gradient</source>
3839
    <translation>Lävistäjän (vasemmalta oikealle) suuntainen väriliuku</translation>
3840
  </message>
205 Franz 3841
  <message>
3842
    <source>Shade:</source>
3843
    <translation>Sävy:</translation>
3844
  </message>
217 Franz 3845
  <message>
3846
    <source>Edit Line Color Properties</source>
3847
    <translation>Muokkaa viivan väriä</translation>
3848
  </message>
3849
  <message>
3850
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
3851
    <translation>Muokkaa täyttöväriä</translation>
3852
  </message>
3853
  <message>
3854
    <source>Saturation of color</source>
3855
    <translation>Värin kylläisyys</translation>
3856
  </message>
3857
  <message>
3858
    <source>Normal or gradient fill method</source>
3859
    <translation>Normaali täyttö tai väriliuku</translation>
3860
  </message>
3861
  <message>
3862
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
3863
    <translation>Aseta valitun värin läpinäkyvyys</translation>
3864
  </message>
3865
  <message>
3866
    <source>Color of selected object</source>
3867
    <translation>Valitun kohteen väri</translation>
3868
  </message>
298 Franz 3869
  <message>
3870
    <source>Free linear Gradient</source>
3871
    <translation>Vapaa lineaarinen väriliuku</translation>
3872
  </message>
3873
  <message>
3874
    <source>X1:</source>
3875
    <translation>X1:</translation>
3876
  </message>
3877
  <message>
3878
    <source>Y1:</source>
3879
    <translation>Y1:</translation>
3880
  </message>
3881
  <message>
3882
    <source> pt</source>
3883
    <translation> pt</translation>
3884
  </message>
3885
  <message>
3886
    <source>X2:</source>
3887
    <translation>X2:</translation>
3888
  </message>
3889
  <message>
3890
    <source>Y2:</source>
3891
    <translation>Y2:</translation>
3892
  </message>
3893
  <message>
1135 cbradney 3894
    <source> mm</source>
2147 cbradney 3895
    <translation> mm</translation>
298 Franz 3896
  </message>
769 cbradney 3897
  <message>
1135 cbradney 3898
    <source> in</source>
2147 cbradney 3899
    <translation> in</translation>
769 cbradney 3900
  </message>
3901
  <message>
1135 cbradney 3902
    <source> p</source>
2147 cbradney 3903
    <translation> p</translation>
769 cbradney 3904
  </message>
1135 cbradney 3905
  <message>
3906
    <source>Free radial Gradient</source>
3907
    <translation>Vapaa säteittäinen väriliuku</translation>
3908
  </message>
171 Franz 3909
</context>
3910
<context>
377 Franz 3911
  <name>CsvDialog</name>
3912
  <message>
3913
    <source>CSV Importer Options</source>
386 Franz 3914
    <translation>CSV-tuojan ominaisuudet</translation>
377 Franz 3915
  </message>
3916
  <message>
3917
    <source>Field delimiter:</source>
386 Franz 3918
    <translation>Kentän erotin:</translation>
377 Franz 3919
  </message>
3920
  <message>
3921
    <source>(TAB)</source>
386 Franz 3922
    <translation>(SARKAIN)</translation>
377 Franz 3923
  </message>
3924
  <message>
3925
    <source>Value delimiter:</source>
386 Franz 3926
    <translation>Arvon erotin:</translation>
377 Franz 3927
  </message>
3928
  <message>
3929
    <source>First row is a header</source>
386 Franz 3930
    <translation>Ensimmäinen rivi on otsikko</translation>
377 Franz 3931
  </message>
3932
  <message>
3933
    <source>OK</source>
386 Franz 3934
    <translation>OK</translation>
377 Franz 3935
  </message>
3936
  <message>
3937
    <source>Cancel</source>
386 Franz 3938
    <translation>Peruuta</translation>
377 Franz 3939
  </message>
381 Franz 3940
  <message>
3941
    <source>None</source>
386 Franz 3942
    <translation>Ei mitään</translation>
381 Franz 3943
  </message>
377 Franz 3944
</context>
3945
<context>
171 Franz 3946
  <name>CupsOptions</name>
3947
  <message>
3948
    <source>No</source>
3949
    <translation>Ei</translation>
3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>Yes</source>
3953
    <translation>Kyllä</translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>Even Pages only</source>
3957
    <translation>Vain parilliset sivut</translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>Value</source>
3961
    <translation>Arvo</translation>
3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Page per Sheet</source>
3965
    <translation>Sivu arkille</translation>
3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>Landscape</source>
3969
    <translation>Vaakasuora</translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>Mirror</source>
3973
    <translation>Peili</translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>Option</source>
187 Franz 3977
    <translation>Asetus</translation>
171 Franz 3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>Orientation</source>
3981
    <translation>Suunta</translation>
3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>Printer Options</source>
3985
    <translation>Tulostimen asetukset</translation>
3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>Odd Pages only</source>
3989
    <translation>Vain parittomat sivut</translation>
3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>Portrait</source>
3993
    <translation>Pystysuora</translation>
3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>Page Set</source>
3997
    <translation>Sivukokonaisuus</translation>
3998
  </message>
3999
  <message>
4000
    <source>Pages per Sheet</source>
4001
    <translation>Sivua arkille</translation>
4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>N-Up Printing</source>
4005
    <translation>Tulosta useita sivuja arkille</translation>
4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>All Pages</source>
4009
    <translation>Kaikki sivut</translation>
4010
  </message>
286 Franz 4011
  <message>
4012
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
4013
The exact parameters available will depend on your printer driver.
4014
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
4015
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
4016
Missing library support is indicated by a *</source>
4017
    <translation>Tämä sivu näyttää useita CUPS-asetuksia.
4018
Tarkat asetukset riippuvat tulostimesi ajurista.
4019
Voit varmistaa CUPS-tuen menemällä valikon kohtaan Ohje-&gt;Tietoja Scribuksesta.
4020
Tarkastele C-C-T merkintää sivulla (C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF support).
4021
Puuttuva kirjasto on merkitty * -merkillä</translation>
4022
  </message>
351 Franz 4023
  <message>
4024
    <source>&amp;OK</source>
4025
    <translation>&amp;OK</translation>
4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>&amp;Cancel</source>
4029
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
4030
  </message>
171 Franz 4031
</context>
4032
<context>
4033
  <name>CustomFDialog</name>
4034
  <message>
4035
    <source>Moves to your Document Directory.
4036
This can be set in the Preferences.</source>
298 Franz 4037
    <translation>Siirry asiakirjahakemistoosi.
187 Franz 4038
Voit määrittää sen asetuksissa.</translation>
171 Franz 4039
  </message>
4040
  <message>
4041
    <source>Encoding:</source>
4042
    <translation>Koodaus:</translation>
4043
  </message>
310 Franz 4044
  <message>
341 Franz 4045
    <source>&amp;Compress File</source>
351 Franz 4046
    <translation>&amp;Pakkaa tiedosto</translation>
310 Franz 4047
  </message>
341 Franz 4048
  <message>
4049
    <source>&amp;Include Fonts</source>
351 Franz 4050
    <translation>&amp;Sisällytä fontit</translation>
341 Franz 4051
  </message>
171 Franz 4052
</context>
4053
<context>
4054
  <name>DelColor</name>
4055
  <message>
1135 cbradney 4056
    <source>?</source>
2147 cbradney 4057
    <translation>?</translation>
1135 cbradney 4058
  </message>
4059
  <message>
171 Franz 4060
    <source>Delete Color</source>
4061
    <translation>Poista väri</translation>
4062
  </message>
4063
  <message>
1135 cbradney 4064
    <source>Replace it with:</source>
2147 cbradney 4065
    <translation>Korvaa:</translation>
532 cbradney 4066
  </message>
769 cbradney 4067
  <message>
1135 cbradney 4068
    <source>Delete color:</source>
2147 cbradney 4069
    <translation>Poista väri:</translation>
769 cbradney 4070
  </message>
4071
  <message>
1135 cbradney 4072
    <source>None</source>
4073
    <translation>Ei mitään</translation>
769 cbradney 4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 4077
    <translation>&amp;OK</translation>
769 cbradney 4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 4081
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
769 cbradney 4082
  </message>
171 Franz 4083
</context>
4084
<context>
4085
  <name>DelPages</name>
4086
  <message>
4087
    <source>to:</source>
4088
    <translation>minne:</translation>
4089
  </message>
4090
  <message>
1135 cbradney 4091
    <source>Delete from:</source>
2147 cbradney 4092
    <translation>Poista kohdasta:</translation>
1135 cbradney 4093
  </message>
4094
  <message>
171 Franz 4095
    <source>Delete Pages</source>
4096
    <translation>Poista sivut</translation>
4097
  </message>
4098
  <message>
351 Franz 4099
    <source>&amp;OK</source>
4100
    <translation>&amp;OK</translation>
171 Franz 4101
  </message>
351 Franz 4102
  <message>
4103
    <source>&amp;Cancel</source>
4104
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
4105
  </message>
1135 cbradney 4106
</context>
4107
<context>
4108
  <name>DmF</name>
769 cbradney 4109
  <message>
1135 cbradney 4110
    <source>OK</source>
2147 cbradney 4111
    <translation>OK</translation>
769 cbradney 4112
  </message>
1135 cbradney 4113
  <message>
4114
    <source>Use</source>
2147 cbradney 4115
    <translation>Käytä</translation>
1135 cbradney 4116
  </message>
4117
  <message>
4118
    <source>instead</source>
2147 cbradney 4119
    <translation>sijasta</translation>
1135 cbradney 4120
  </message>
4121
  <message>
4122
    <source>Missing Font</source>
2147 cbradney 4123
    <translation>Puuttuva kirjasin</translation>
1135 cbradney 4124
  </message>
4125
  <message>
4126
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2147 cbradney 4127
    <translation>Kirjasinta %1 ei ole asennettu.</translation>
1135 cbradney 4128
  </message>
171 Franz 4129
</context>
4130
<context>
4131
  <name>DocInfos</name>
4132
  <message>
341 Franz 4133
    <source>Document Information</source>
351 Franz 4134
    <translation>Asiakirjan tiedot</translation>
341 Franz 4135
  </message>
4136
  <message>
4137
    <source>&amp;Title:</source>
386 Franz 4138
    <translation>O&amp;tsikko:</translation>
341 Franz 4139
  </message>
4140
  <message>
4141
    <source>&amp;Author:</source>
351 Franz 4142
    <translation>&amp;Tekijä:</translation>
341 Franz 4143
  </message>
4144
  <message>
4145
    <source>&amp;Keywords:</source>
386 Franz 4146
    <translation>A&amp;vainsanat:</translation>
341 Franz 4147
  </message>
4148
  <message>
4149
    <source>Descri&amp;ption:</source>
386 Franz 4150
    <translation>Kuvau&amp;s:</translation>
341 Franz 4151
  </message>
4152
  <message>
4153
    <source>P&amp;ublisher:</source>
351 Franz 4154
    <translation>&amp;Julkaisija:</translation>
341 Franz 4155
  </message>
4156
  <message>
4157
    <source>&amp;Contributors:</source>
386 Franz 4158
    <translation>Av&amp;ustajat:</translation>
341 Franz 4159
  </message>
4160
  <message>
4161
    <source>Dat&amp;e:</source>
351 Franz 4162
    <translation>&amp;Päivämäärä:</translation>
341 Franz 4163
  </message>
4164
  <message>
4165
    <source>T&amp;ype:</source>
351 Franz 4166
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
341 Franz 4167
  </message>
4168
  <message>
4169
    <source>F&amp;ormat:</source>
351 Franz 4170
    <translation>&amp;Muoto:</translation>
341 Franz 4171
  </message>