Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1074 | Rev 1525 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
61
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
165
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
214
</context>
215
<context>
216
  <name>@default</name>
217
  <message>
218
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
219
 
220
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
221
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
222
the value of the named color from the default document colors.
223
 
224
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
225
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
226
</source>
227
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
228
 
229
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
230
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
231
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
232
 
233
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
234
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
235
  </message>
236
  <message>
237
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
238
 
239
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
240
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
241
Color components should be in the range from 0 to 255.
242
 
243
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
244
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
245
</source>
246
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
247
 
248
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
249
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
250
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
251
 
252
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
253
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
254
  </message>
255
  <message>
256
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
257
 
258
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
259
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
260
the range from 0 to 255.
261
 
262
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
263
</source>
264
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
265
 
266
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
267
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
268
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
269
 
270
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
271
  </message>
272
  <message>
273
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
274
 
275
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
276
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
277
&quot;None&quot; - transparent.
278
 
279
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
280
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
281
 
282
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
283
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
284
</source>
285
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
286
 
287
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
288
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
289
 
290
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
291
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
292
 
293
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
294
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
295
  </message>
296
  <message>
297
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
298
 
299
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
300
 
301
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
302
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
303
</source>
304
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
305
 
306
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
307
 
308
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
309
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
310
  </message>
311
  <message>
312
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
313
 
314
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
315
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
316
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
317
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
318
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
319
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
320
opional parameters is False.
321
 
322
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
323
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
324
 
325
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
326
 
327
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
328
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
329
</source>
330
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
331
 
332
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
333
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
334
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
335
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
336
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
337
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
338
 
339
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
340
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
341
 
342
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
343
 
344
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
345
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
346
</translation>
347
  </message>
348
  <message>
349
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
350
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
351
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
352
 
353
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
354
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
355
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
356
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
357
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
358
 
359
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
360
at 1.
361
 
362
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
363
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
364
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
365
can be binary-ORed with button constants:
366
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
367
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
368
 
369
Usage examples:
370
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
371
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
372
          ICON_ERROR)
373
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
374
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
375
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
376
 
377
Defined button and icon constants:
378
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
379
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
380
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
381
</source>
382
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
383
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
384
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
385
 
386
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
387
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
388
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
389
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
390
tipo HTML.
391
 
392
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
393
 
394
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
395
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
396
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
397
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
398
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
399
 
400
Exemplos de uso:
401
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
402
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
403
          ICON_ERROR)
404
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
405
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
406
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
407
 
408
Constantes de botón e icone definidas:
409
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
410
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
411
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
412
  </message>
413
  <message>
414
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
415
 
416
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
417
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
418
 
419
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
420
</source>
421
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
422
 
423
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
424
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
425
 
426
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
427
  </message>
428
  <message>
429
    <source>closeDoc()
430
 
431
Closes the current document without prompting to save.
432
 
433
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
434
</source>
435
    <translation>closeDoc()
436
 
437
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
438
 
439
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
440
  </message>
441
  <message>
442
    <source>haveDoc() -&gt; bool
443
 
444
Returns true if there is a document open.
445
</source>
446
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
447
 
448
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
449
  </message>
450
  <message>
451
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
452
 
453
Opens the document &quot;name&quot;.
454
 
455
May raise ScribusError if the document could not be opened.
456
</source>
457
    <translation>openDoc(&quot;nome)
458
 
459
Abre o documento &quot;nome&quot;.
460
 
461
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
462
  </message>
463
  <message>
464
    <source>saveDoc()
465
 
466
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
467
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
468
save file dialog.
469
 
470
If the save fails, there is currently no way to tell.
471
</source>
472
    <translation>saveDoc()
473
 
474
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
475
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
476
para gardalo.
477
 
478
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
479
  </message>
480
  <message>
481
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
482
 
483
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
484
relative path).
485
 
486
May raise ScribusError if the save fails.
487
</source>
488
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
489
 
490
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
491
camiño completo ou relativo).
492
 
493
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
494
  </message>
495
  <message>
496
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
497
 
498
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
499
strings.
500
</source>
501
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
502
 
503
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
504
son cadeas.</translation>
505
  </message>
506
  <message>
507
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
508
 
509
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
510
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
511
constants.
512
</source>
513
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
514
 
515
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Direita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
516
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
517
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
518
  </message>
519
  <message>
520
    <source>setUnit(type)
521
 
522
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
523
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
524
 
525
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
526
</source>
527
    <translation>setUnit(tipo)
528
 
529
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
530
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
531
  </message>
532
  <message>
533
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
534
 
535
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
536
of the UNIT_* constants:
537
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
538
</source>
539
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
540
 
541
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
542
das constantes UNIT_*:
543
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
544
  </message>
545
  <message>
546
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
547
 
548
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
549
current document.
550
</source>
551
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
552
 
553
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
554
no documento actual.</translation>
555
  </message>
556
  <message>
557
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
558
 
559
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
560
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
561
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
562
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
563
</source>
564
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
565
 
566
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
567
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
568
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
569
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
570
  </message>
571
  <message>
572
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
573
 
574
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
575
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
576
</source>
577
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
578
 
579
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
580
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
584
 
585
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
586
is not given the currently selected Item is used.
587
</source>
588
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
589
 
590
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
591
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
592
  </message>
593
  <message>
594
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
595
 
596
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
597
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
598
</source>
599
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
600
 
601
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
602
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
606
 
607
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
608
the currently selected item is used. The join types are:
609
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
610
</source>
611
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
612
 
613
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
614
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
615
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
616
  </message>
617
  <message>
618
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
619
 
620
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
621
currently selected item is used. The cap types are:
622
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
623
</source>
624
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
625
 
626
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
627
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
628
Os estilos de terminación son:
629
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
630
  </message>
631
  <message>
632
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
633
 
634
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
635
currently selected item is used. Line style constants are:
636
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
637
</source>
638
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
639
 
640
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
641
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
642
As constantes de estilo de liña son:
643
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
644
  </message>
645
  <message>
646
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
647
 
648
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
649
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
650
</source>
651
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
652
 
653
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
654
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
655
  </message>
656
  <message>
657
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
658
 
659
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
660
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
661
selected item is used.
662
</source>
663
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
664
 
665
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
666
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
667
  </message>
668
  <message>
669
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
670
 
671
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
672
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
673
</source>
674
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
675
 
676
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
677
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
678
  </message>
679
  <message>
680
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
681
 
682
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
683
given the currently selected item is used.
684
</source>
685
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
686
 
687
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
688
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
692
 
693
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
694
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
695
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
696
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
697
</source>
698
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
699
 
700
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
701
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
702
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
703
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
704
  </message>
705
  <message>
706
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
707
 
708
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
709
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
710
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
711
for reference.
712
</source>
713
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
714
 
715
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
716
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
717
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
718
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
719
  </message>
720
  <message>
721
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
722
 
723
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
724
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
725
is used.
726
</source>
727
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
728
 
729
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
730
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
731
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
732
  </message>
733
  <message>
734
    <source>getAllObjects() -&gt; list
735
 
736
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
737
</source>
738
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
739
 
740
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
744
 
745
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
746
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
747
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
748
belongs to a group, the whole group is moved.
749
</source>
750
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
751
 
752
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
753
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
754
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
755
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
756
  </message>
757
  <message>
758
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
759
 
760
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
761
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
762
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
763
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
764
given the currently selected item is used.
765
</source>
766
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
767
 
768
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
769
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
770
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
771
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
772
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
776
 
777
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
778
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
779
selected item is used.
780
</source>
781
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
782
 
783
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
784
significan rotación anti-reloxio.
785
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
786
  </message>
787
  <message>
788
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
789
 
790
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
791
is not given the currently selected item is used.
792
</source>
793
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
794
 
795
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
796
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
800
 
801
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
802
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
803
second selected Object and so on.
804
</source>
805
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
806
 
807
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
808
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
809
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
810
  </message>
811
  <message>
812
    <source>selectionCount() -&gt; integer
813
 
814
Returns the number of selected objects.
815
</source>
816
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
817
 
818
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
819
  </message>
820
  <message>
821
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
822
 
823
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
824
</source>
825
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
826
 
827
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
828
  </message>
829
  <message>
830
    <source>deselectAll()
831
 
832
Deselects all objects in the whole document.
833
</source>
834
    <translation>deselectAll()
835
 
836
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>groupObjects(list)
840
 
841
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
842
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
843
items are used.
844
</source>
845
    <translation>groupObjects(lista)
846
 
847
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
848
dos obxectos que se han de agrupar.
849
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
850
  </message>
851
  <message>
852
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
853
 
854
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
855
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
856
 
857
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
858
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
859
  </message>
860
  <message>
861
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
862
 
863
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
864
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
865
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
866
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
867
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
868
 
869
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
870
</source>
871
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
872
 
873
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
874
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
875
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
876
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
877
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
878
 
879
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
880
  </message>
881
  <message>
882
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
883
 
884
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
885
not given the currently selected item is used.
886
 
887
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
888
</source>
889
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
890
 
891
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
892
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
893
 
894
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
895
  </message>
896
  <message>
897
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
898
 
899
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
900
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
901
means 100 %.
902
 
903
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
904
</source>
905
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
906
 
907
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
908
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
909
O número 1 indica 100%.
910
 
911
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
912
  </message>
913
  <message>
914
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
915
 
916
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
917
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
918
if locked.
919
</source>
920
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
921
 
922
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
923
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
924
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
928
 
929
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
930
currently selected item is used.
931
</source>
932
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
933
 
934
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
935
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
936
  </message>
937
  <message>
938
    <source>getFontNames() -&gt; list
939
 
940
Returns a list with the names of all available fonts.
941
</source>
942
    <translation>getFontNames() -&gt; list
943
 
944
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
948
 
949
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
950
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
951
</source>
952
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
953
 
954
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
955
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
956
  </message>
957
  <message>
958
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
959
 
960
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
961
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
962
 
963
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
964
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
965
</source>
966
    <translation>rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
967
 
968
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
969
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
970
 
971
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
972
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>getLayers() -&gt; list
976
 
977
Returns a list with the names of all defined layers.
978
</source>
979
    <translation>getLayers() -&gt; lista
980
 
981
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
982
  </message>
983
  <message>
984
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
985
 
986
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
987
 
988
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
989
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
990
</source>
991
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
992
 
993
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
994
 
995
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
996
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1000
 
1001
Returns the name of the current active layer.
1002
</source>
1003
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1004
 
1005
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1006
  </message>
1007
  <message>
1008
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1009
 
1010
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1011
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1012
 
1013
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1014
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1015
</source>
1016
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1017
 
1018
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1019
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1020
 
1021
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1022
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
1025
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1026
 
1027
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1028
the layer is invisible.
1029
 
1030
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1031
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1032
</source>
1033
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1034
 
1035
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1036
a capa é invisíbel.
1037
 
1038
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1039
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
1042
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1043
 
1044
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1045
false the layer won&apos;t be printed.
1046
 
1047
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1048
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1049
</source>
1050
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1051
 
1052
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1053
a capa non poderá imprimirse.
1054
 
1055
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1056
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1057
  </message>
1058
  <message>
1059
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1060
 
1061
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1062
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1063
&quot;layer&quot; is invisible.
1064
 
1065
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1066
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1067
</source>
1068
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1069
 
1070
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1071
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1072
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1073
 
1074
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1075
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
1078
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1079
 
1080
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1081
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1082
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1083
 
1084
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1085
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1086
</source>
1087
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1088
 
1089
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1090
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1091
a capa &quot;capa&quot;.
1092
 
1093
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1094
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1098
 
1099
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1100
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1101
 
1102
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1103
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1104
</source>
1105
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1106
 
1107
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1108
ou se é a única capa do documento.
1109
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1110
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>createLayer(layer)
1114
 
1115
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1116
 
1117
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1118
</source>
1119
    <translation>createLayer(capa)
1120
 
1121
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1122
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1123
  </message>
1124
  <message>
1125
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1126
 
1127
Returns a string with the -lang value.
1128
</source>
1129
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1130
 
1131
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
1134
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135
 
1136
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1137
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1139
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1140
is not given Scribus will create one for you.
1141
 
1142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1143
</source>
1144
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1145
 
1146
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1147
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1149
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1150
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1151
 
1152
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
1155
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1156
 
1157
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1158
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1159
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1160
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1161
create one for you.
1162
 
1163
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1164
</source>
1165
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1166
 
1167
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1168
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1169
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1170
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1171
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1172
 
1173
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
1176
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1177
 
1178
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1179
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1180
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1181
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1182
given Scribus will create one for you.
1183
 
1184
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1185
</source>
1186
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1187
 
1188
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1189
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1190
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1191
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1192
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1193
 
1194
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1195
  </message>
1196
  <message>
1197
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1198
 
1199
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1200
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1201
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1202
object because you need this name for further access to that object. If
1203
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1204
 
1205
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1206
</source>
1207
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1208
 
1209
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1210
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1211
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1212
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1213
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1214
 
1215
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
1218
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1219
 
1220
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1221
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1222
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1223
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1224
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1225
Scribus will create one for you.
1226
 
1227
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1228
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1229
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1230
</source>
1231
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1232
 
1233
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1234
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1235
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1236
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1237
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1238
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1239
 
1240
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1241
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1242
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1243
  </message>
1244
  <message>
1245
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1246
 
1247
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1248
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1249
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1250
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1251
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1252
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1253
identifier for the object because you need this name for further access to that
1254
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1255
 
1256
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1257
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1258
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1259
</source>
1260
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1261
 
1262
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1263
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1264
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1265
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1266
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1267
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1268
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1269
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1270
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1271
 
1272
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1273
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1274
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
1277
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1278
 
1279
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1280
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1281
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1282
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1283
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1284
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1285
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1286
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1287
for you.
1288
 
1289
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1290
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1291
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1292
</source>
1293
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1294
 
1295
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1296
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1297
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1298
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1299
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1300
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1301
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1302
 
1303
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1304
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1305
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
1308
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1309
 
1310
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1311
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1312
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1313
unique identifier for the object because you need this name for further access
1314
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1315
 
1316
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1317
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1318
</source>
1319
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1320
 
1321
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1322
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1323
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1324
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1325
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1326
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1327
 
1328
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1329
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1330
  </message>
1331
  <message>
1332
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1333
 
1334
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1335
selected item is deleted.
1336
</source>
1337
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1338
 
1339
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1340
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1341
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1342
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1343
modelo de páxina para a páxina nova.
1344
 
1345
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
1348
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1349
 
1350
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1351
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1352
is not passed, text flow is toggled.
1353
</source>
1354
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1355
 
1356
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1357
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1358
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
1361
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1362
 
1363
Test if an object with specified name really exists in the document.
1364
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1365
returns True if there is something selected.
1366
</source>
1367
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1368
 
1369
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1370
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1371
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1372
  </message>
1373
  <message>
1374
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1375
 
1376
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1377
given, it&apos;s applied on the selected object.
1378
</source>
1379
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1380
 
1381
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1382
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
1385
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1386
 
1387
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1388
</source>
1389
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1390
 
1391
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1392
  </message>
1393
  <message>
1394
    <source>currentPage() -&gt; integer
1395
 
1396
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1397
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1398
</source>
1399
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1400
 
1401
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1402
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1403
  </message>
1404
  <message>
1405
    <source>redrawAll()
1406
 
1407
Redraws all pages.
1408
</source>
1409
    <translation>redrawAll()
1410
 
1411
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1412
  </message>
1413
  <message>
1414
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1415
 
1416
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1417
 
1418
May raise ScribusError if the save failed.
1419
</source>
1420
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1421
 
1422
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1423
 
1424
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
1427
    <source>deletePage(nr)
1428
 
1429
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1430
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1431
page number is.
1432
 
1433
May raise IndexError if the page number is out of range
1434
</source>
1435
    <translation>deletePage(nr)
1436
 
1437
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1438
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1439
que se mostra na primeira páxina.
1440
 
1441
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
1444
    <source>gotoPage(nr)
1445
 
1446
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1447
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1448
just sets the page that script commands will operates on.
1449
 
1450
May raise IndexError if the page number is out of range.
1451
</source>
1452
    <translation>gotoPage(nr)
1453
 
1454
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1455
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1456
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1457
 
1458
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
1461
    <source>pageCount() -&gt; integer
1462
 
1463
Returns the number of pages in the document.
1464
</source>
1465
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1466
 
1467
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1468
  </message>
1469
  <message>
1470
    <source>getHGuides() -&gt; list
1471
 
1472
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1473
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1474
</source>
1475
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1476
 
1477
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1478
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
1481
    <source>setHGuides(list)
1482
 
1483
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1484
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1485
 
1486
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1487
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1488
</source>
1489
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1490
 
1491
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1492
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1493
 
1494
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1495
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
1498
    <source>getVGuides()
1499
 
1500
See getHGuides.
1501
</source>
1502
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1503
 
1504
ver getHGuides.</translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
1507
    <source>setVGuides()
1508
 
1509
See setHGuides.
1510
</source>
1511
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1512
  </message>
1513
  <message>
1514
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1515
 
1516
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1517
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1518
</source>
1519
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1520
 
1521
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1522
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1523
  </message>
1524
  <message>
1525
    <source>getPageItems() -&gt; list
1526
 
1527
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1528
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1529
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1530
the page...
1531
</source>
1532
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1533
 
1534
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1535
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1536
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1537
é o primeiro na páxina...</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
1540
    <source>getPageMargins()
1541
 
1542
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1543
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1544
</source>
1545
    <translation>getPageMargins()
1546
 
1547
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1548
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
1551
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1552
 
1553
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1554
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1555
currently selected item is used.
1556
</source>
1557
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1558
 
1559
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1560
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1561
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1562
  </message>
1563
  <message>
1564
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1565
 
1566
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1567
is not given the currently selected item is used.
1568
</source>
1569
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1570
 
1571
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1572
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1576
 
1577
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1578
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1579
given the currently selected item is used.
1580
 
1581
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1582
</source>
1583
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1584
 
1585
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1586
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1587
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1588
 
1589
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
1592
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1593
 
1594
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1595
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1596
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1597
is used.
1598
 
1599
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1600
</source>
1601
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1602
 
1603
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1604
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1605
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1606
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1607
 
1608
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1609
  </message>
1610
  <message>
1611
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1612
 
1613
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1614
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1615
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1616
</source>
1617
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1618
 
1619
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1620
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1621
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1622
  </message>
1623
  <message>
1624
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1625
 
1626
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1627
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1628
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1629
</source>
1630
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1631
 
1632
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1633
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1634
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1638
 
1639
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1640
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1641
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1642
</source>
1643
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1644
 
1645
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1646
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1647
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1648
  </message>
1649
  <message>
1650
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1651
 
1652
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1653
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1654
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1655
Item is used.
1656
 
1657
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1658
</source>
1659
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1660
 
1661
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1662
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1663
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1664
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1665
 
1666
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
1669
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1670
 
1671
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1672
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1673
 
1674
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1675
</source>
1676
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1677
 
1678
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1679
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1680
 
1681
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1682
  </message>
1683
  <message>
1684
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1685
 
1686
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1687
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1688
 
1689
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1690
</source>
1691
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
1692
 
1693
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
1694
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1695
 
1696
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
1699
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1700
 
1701
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1702
has some text selected the value assigned to the first character
1703
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1704
selected item is used.
1705
</source>
1706
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1707
 
1708
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
1709
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
1710
asignado ao primeiro carácter da selección.
1711
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1715
 
1716
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1717
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1718
</source>
1719
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
1720
 
1721
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1722
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
1725
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1726
 
1727
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1728
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1729
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1730
selected item is used.
1731
</source>
1732
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1733
 
1734
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
1735
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
1736
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
1737
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1738
  </message>
1739
  <message>
1740
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1741
 
1742
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1743
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1744
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1745
used.
1746
</source>
1747
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1748
 
1749
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
1750
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
1751
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
1752
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1753
  </message>
1754
  <message>
1755
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1756
 
1757
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1758
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1759
</source>
1760
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1761
 
1762
Devolve o espaciamento da liña da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1763
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1767
 
1768
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1769
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1770
</source>
1771
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1772
 
1773
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1774
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
1777
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1778
 
1779
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1780
given the currently selected item is used.
1781
</source>
1782
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
1783
 
1784
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1785
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1786
  </message>
1787
  <message>
1788
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1789
 
1790
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1791
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1792
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1793
used.
1794
</source>
1795
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
1796
 
1797
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
1798
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
1799
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
1800
seleccionado nese momento.</translation>
1801
  </message>
1802
  <message>
1803
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1804
 
1805
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1806
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1807
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1808
used.
1809
 
1810
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1811
</source>
1812
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1813
 
1814
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
1815
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
1816
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1817
 
1818
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
1819
  </message>
1820
  <message>
1821
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1822
 
1823
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1824
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1825
currently selected item is used.
1826
 
1827
May throw ValueError if the font cannot be found.
1828
</source>
1829
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
1830
 
1831
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
1832
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
1833
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1834
 
1835
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1839
 
1840
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1841
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1842
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1843
currently selected item is used.
1844
 
1845
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1846
</source>
1847
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1848
 
1849
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1850
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
1851
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
1852
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1853
 
1854
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
1857
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1858
 
1859
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1860
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1861
item is used.
1862
 
1863
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1864
</source>
1865
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1866
 
1867
Fixa o espaciamento de liña da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1868
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
1869
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1870
 
1871
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
1872
  </message>
1873
  <message>
1874
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1875
 
1876
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1877
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1878
 
1879
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1880
</source>
1881
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1882
 
1883
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1884
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1885
 
1886
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
1889
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1890
 
1891
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1892
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1893
 
1894
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1895
</source>
1896
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
1897
 
1898
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
1899
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1900
 
1901
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
1902
  </message>
1903
  <message>
1904
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1905
 
1906
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1907
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1908
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1909
 
1910
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1911
</source>
1912
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
1913
 
1914
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
1915
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1916
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
1917
neste módulo - ver dir(Scribus).
1918
 
1919
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
1922
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1923
 
1924
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1925
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1926
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1927
selected item is used.
1928
 
1929
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1930
</source>
1931
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1932
 
1933
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
1934
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
1935
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1936
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1937
 
1938
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
1941
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1942
 
1943
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1944
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1945
selected item is used.
1946
</source>
1947
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
1948
 
1949
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
1950
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1951
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1952
  </message>
1953
  <message>
1954
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1955
 
1956
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1957
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1958
given the currently selected item is used.
1959
</source>
1960
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1961
 
1962
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
1963
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
1964
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
1967
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1968
 
1969
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1970
selected item is used.
1971
</source>
1972
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1973
 
1974
Fixa a cor do trazo do texto.
1975
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1976
  </message>
1977
  <message>
1978
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1979
 
1980
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1981
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1982
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1983
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1984
used.
1985
</source>
1986
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
1987
 
1988
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1989
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
1990
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
1991
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1992
  </message>
1993
  <message>
1994
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1995
 
1996
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1997
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1998
and must not link to or be linked from any other frames already.
1999
 
2000
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2001
</source>
2002
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2003
 
2004
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2005
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2006
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2007
  </message>
2008
  <message>
2009
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2010
 
2011
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2012
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2013
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2014
 
2015
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2016
</source>
2017
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2018
 
2019
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2020
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2021
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2022
unlinkTextFrames(b)
2023
 
2024
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2025
  </message>
2026
  <message>
2027
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2028
 
2029
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2030
currently selected item is used.</source>
2031
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2032
 
2033
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2034
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <source>progressReset()
2038
 
2039
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2040
new progress bar use. See progressSet.
2041
</source>
2042
    <translation>progressReset()
2043
 
2044
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2045
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
2048
    <source>progressTotal(max)
2049
 
2050
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2051
See progressSet.
2052
</source>
2053
    <translation>progressTotal(max)
2054
 
2055
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2056
Ver progressSet.</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
2059
    <source>progressSet(nr)
2060
 
2061
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2062
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2063
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2064
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2065
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2066
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2067
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2068
</source>
2069
    <translation>progressSet(nr)
2070
 
2071
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2072
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2073
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2074
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2075
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2076
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2077
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2078
  </message>
2079
  <message>
2080
    <source>setCursor()
2081
 
2082
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2083
</source>
2084
    <translation>setCursor()
2085
 
2086
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2087
  </message>
2088
  <message>
2089
    <source>docChanged(bool)
2090
 
2091
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2092
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2093
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2094
</source>
2095
    <translation>docChanged(bool)
2096
 
2097
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2098
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2099
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2100
por medio dun guión.</translation>
2101
  </message>
2102
</context>
2103
<context>
418 Franz 2104
  <name>About</name>
2105
  <message>
1074 cbradney 2106
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 2107
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 2108
  </message>
2109
  <message>
418 Franz 2110
    <source>%1. %2 %3 </source>
1074 cbradney 2111
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 2112
  </message>
2113
  <message>
2114
    <source>Scribus Version %1
2115
%2 %3</source>
1074 cbradney 2116
    <translation>Scribus, Versión %1
2117
%2 %3</translation>
418 Franz 2118
  </message>
2119
  <message>
2120
    <source>Build-ID:</source>
1074 cbradney 2121
    <translation>ID da compilación:</translation>
418 Franz 2122
  </message>
2123
  <message>
1074 cbradney 2124
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 2125
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 2126
  </message>
2127
  <message>
2128
    <source>Contributions from:</source>
1074 cbradney 2129
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 2130
  </message>
2131
  <message>
2132
    <source>Windows port:</source>
1074 cbradney 2133
    <translation>Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 2134
  </message>
2135
  <message>
1074 cbradney 2136
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 2137
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 2138
  </message>
2139
  <message>
2140
    <source>German:</source>
1074 cbradney 2141
    <translation>Alemán:</translation>
418 Franz 2142
  </message>
2143
  <message>
2144
    <source>French:</source>
1074 cbradney 2145
    <translation>Francés:</translation>
418 Franz 2146
  </message>
2147
  <message>
1074 cbradney 2148
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 2149
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 2150
  </message>
2151
  <message>
418 Franz 2152
    <source>Italian:</source>
1074 cbradney 2153
    <translation>Italiano:</translation>
418 Franz 2154
  </message>
2155
  <message>
2156
    <source>Hungarian:</source>
1074 cbradney 2157
    <translation>Húngaro:</translation>
418 Franz 2158
  </message>
2159
  <message>
2160
    <source>Ukrainian:</source>
1074 cbradney 2161
    <translation>Ucraniano:</translation>
418 Franz 2162
  </message>
2163
  <message>
2164
    <source>Bulgarian:</source>
1074 cbradney 2165
    <translation>Búlgaro:</translation>
418 Franz 2166
  </message>
2167
  <message>
2168
    <source>Galician:</source>
1074 cbradney 2169
    <translation>Galego:</translation>
418 Franz 2170
  </message>
2171
  <message>
2172
    <source>Turkish:</source>
1074 cbradney 2173
    <translation>Turco:</translation>
418 Franz 2174
  </message>
2175
  <message>
2176
    <source>Lithuanian:</source>
1074 cbradney 2177
    <translation>Lituano:</translation>
418 Franz 2178
  </message>
2179
  <message>
2180
    <source>Polish:</source>
1074 cbradney 2181
    <translation>Polonés:</translation>
418 Franz 2182
  </message>
2183
  <message>
2184
    <source>Czech:</source>
1074 cbradney 2185
    <translation>Checo:</translation>
418 Franz 2186
  </message>
2187
  <message>
2188
    <source>Slovak:</source>
1074 cbradney 2189
    <translation>Eslovaco:</translation>
418 Franz 2190
  </message>
2191
  <message>
2192
    <source>Danish:</source>
1074 cbradney 2193
    <translation>Dinamarqués:</translation>
418 Franz 2194
  </message>
2195
  <message>
2196
    <source>Norwegian:</source>
1074 cbradney 2197
    <translation>Noruegués:</translation>
418 Franz 2198
  </message>
2199
  <message>
1074 cbradney 2200
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 2201
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 2202
  </message>
2203
  <message>
418 Franz 2204
    <source>Welsh:</source>
1074 cbradney 2205
    <translation>Galés:</translation>
418 Franz 2206
  </message>
2207
  <message>
2208
    <source>Russian:</source>
1074 cbradney 2209
    <translation>Ruso:</translation>
418 Franz 2210
  </message>
2211
  <message>
2212
    <source>Brazilian:</source>
1074 cbradney 2213
    <translation>Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 2214
  </message>
2215
  <message>
2216
    <source>Finnish:</source>
1074 cbradney 2217
    <translation>Finlandés:</translation>
418 Franz 2218
  </message>
2219
  <message>
1074 cbradney 2220
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 2221
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 2222
  </message>
2223
  <message>
1074 cbradney 2224
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 2225
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 2226
  </message>
2227
  <message>
1074 cbradney 2228
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 2229
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 2230
  </message>
2231
  <message>
1074 cbradney 2232
    <source>Basque:</source>
2233
    <translation>Basco:</translation>
418 Franz 2234
  </message>
2235
  <message>
1074 cbradney 2236
    <source>Slovenian:</source>
2237
    <translation>Esloveno:</translation>
418 Franz 2238
  </message>
2239
  <message>
1074 cbradney 2240
    <source>This panel shows the version, build date and
2241
 compiled in library support in Scribus
2242
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2243
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 2244
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 2245
soporte de librarías compiladas en Scribus
2246
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
2247
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 2248
  </message>
2249
  <message>
1074 cbradney 2250
    <source>&amp;About</source>
2251
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 2252
  </message>
2253
  <message>
1074 cbradney 2254
    <source>A&amp;uthors</source>
2255
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 2256
  </message>
2257
  <message>
1074 cbradney 2258
    <source>&amp;Translations</source>
2259
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 2260
  </message>
2261
  <message>
1074 cbradney 2262
    <source>&amp;Online</source>
2263
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 2264
  </message>
2265
  <message>
1074 cbradney 2266
    <source>&amp;Close</source>
2267
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 2268
  </message>
1192 mrdocs 2269
  <message>
2270
    <source>About Scribus %1</source>
2271
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
2272
  </message>
2273
  <message>
2274
    <source>Development Team:</source>
2275
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <source>Official Documentation:</source>
2279
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
2280
  </message>
2281
  <message>
2282
    <source>Other Documentation:</source>
2283
    <translation>Outra Documentación:</translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2287
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
2288
  </message>
2289
  <message>
2290
    <source>Catalan:</source>
2291
    <translation>Catalán:</translation>
2292
  </message>
2293
  <message>
2294
    <source>English (British):</source>
2295
    <translation>Inglés (británico):</translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <source>Esperanto:</source>
2299
    <translation>Esperanto:</translation>
2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>Korean:</source>
2303
    <translation>Coreano:</translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>Serbian:</source>
2307
    <translation>Serbio:</translation>
2308
  </message>
2309
  <message>
2310
    <source>Spanish:</source>
2311
    <translation>Español:</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
2314
    <source>Swedish:</source>
2315
    <translation>Sueco:</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
2318
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2319
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <source>Homepage</source>
2323
    <translation>Sitio web</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>Online Reference</source>
2327
    <translation>Referencia en liña</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
2330
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2331
    <translation>Erros e Peticións</translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>Mailing List</source>
2335
    <translation>Lista de Correo</translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>This panel shows the version, build date and
2339
 compiled in library support in Scribus
2340
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2341
Missing library support is indicated by a *</source>
2342
    <translation>Este painel mostra a versión, data de creación e
2343
soporte de librarías compilado en Scribus.
2344
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
2345
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
2346
  </message>
1074 cbradney 2347
</context>
2348
<context>
2349
  <name>AdvOptions</name>
418 Franz 2350
  <message>
1074 cbradney 2351
    <source>Advanced Options</source>
2352
    <translation>Opcións avanzadas</translation>
418 Franz 2353
  </message>
2354
  <message>
1074 cbradney 2355
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
2356
    <translation>Crea PostScript Nível 3</translation>
418 Franz 2357
  </message>
2358
  <message>
1074 cbradney 2359
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2360
this can create huge files</source>
2361
    <translation>Crea só PostScript Nível 2. Atención:
2362
pódense crear ficheiros enormes</translation>
418 Franz 2363
  </message>
454 fschmid 2364
  <message>
1074 cbradney 2365
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2366
this can create huge files</source>
2367
    <translation>Crea só PostScript Nível 1. Atención:
2368
pódense crear ficheiros enormes</translation>
454 fschmid 2369
  </message>
2370
  <message>
418 Franz 2371
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
1074 cbradney 2372
    <translation>Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
418 Franz 2373
  </message>
2374
  <message>
2375
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
1074 cbradney 2376
    <translation>Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
418 Franz 2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
1074 cbradney 2380
    <translation>Applicar os Perfís &amp;ICC</translation>
418 Franz 2381
  </message>
2382
  <message>
2383
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
1074 cbradney 2384
    <translation>PostScript Nível &amp;1</translation>
418 Franz 2385
  </message>
2386
  <message>
2387
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
1074 cbradney 2388
    <translation>PostScript Nível &amp;2</translation>
418 Franz 2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
1074 cbradney 2392
    <translation>PostScript Nível &amp;3</translation>
418 Franz 2393
  </message>
2394
  <message>
2395
    <source>&amp;OK</source>
1074 cbradney 2396
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 2397
  </message>
2398
  <message>
2399
    <source>&amp;Cancel</source>
1074 cbradney 2400
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 2401
  </message>
2402
  <message>
1074 cbradney 2403
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2404
    <translation>Aplicar UC&amp;R</translation>
418 Franz 2405
  </message>
2406
  <message>
2407
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2408
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2409
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2410
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2411
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2412
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
1074 cbradney 2413
    <translation>Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas
2414
de cian, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar.
2415
O UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros
2416
perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes,
2417
ainda que é preciso experimentar segundo cada caso.
2418
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
418 Franz 2419
  </message>
2420
</context>
2421
<context>
2422
  <name>Align</name>
2423
  <message>
2424
    <source>Distribute/Align</source>
1074 cbradney 2425
    <translation>Distribuir/Aliñar</translation>
418 Franz 2426
  </message>
2427
  <message>
2428
    <source>Align</source>
1074 cbradney 2429
    <translation>Aliñar</translation>
418 Franz 2430
  </message>
2431
  <message>
2432
    <source>Horizontal</source>
1074 cbradney 2433
    <translation>Horizontal</translation>
418 Franz 2434
  </message>
2435
  <message>
2436
    <source>Left Sides</source>
1074 cbradney 2437
    <translation>Lados Esquerdos</translation>
418 Franz 2438
  </message>
2439
  <message>
2440
    <source>Middles</source>
1074 cbradney 2441
    <translation>Medios</translation>
418 Franz 2442
  </message>
2443
  <message>
2444
    <source>Right Sides</source>
1074 cbradney 2445
    <translation>Lados Direitos</translation>
418 Franz 2446
  </message>
2447
  <message>
1074 cbradney 2448
    <source>Vertical</source>
2449
    <translation>Vertical</translation>
418 Franz 2450
  </message>
2451
  <message>
1074 cbradney 2452
    <source>Top Sides</source>
2453
    <translation>Lados Superiores</translation>
418 Franz 2454
  </message>
2455
  <message>
1074 cbradney 2456
    <source>Bottom Sides</source>
2457
    <translation>Lados Inferiores</translation>
418 Franz 2458
  </message>
2459
  <message>
1074 cbradney 2460
    <source> mm</source>
2461
    <translation>mm</translation>
418 Franz 2462
  </message>
2463
  <message>
1074 cbradney 2464
    <source> in</source>
2465
    <translation>in</translation>
418 Franz 2466
  </message>
2467
  <message>
1074 cbradney 2468
    <source> p</source>
2469
    <translation>p</translation>
418 Franz 2470
  </message>
2471
  <message>
1074 cbradney 2472
    <source>&amp;OK</source>
2473
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 2474
  </message>
2475
  <message>
1074 cbradney 2476
    <source>&amp;Apply</source>
2477
    <translation>&amp;Applicar</translation>
418 Franz 2478
  </message>
2479
  <message>
1074 cbradney 2480
    <source>&amp;Cancel</source>
2481
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 2482
  </message>
2483
  <message>
1074 cbradney 2484
    <source>&amp;Between:</source>
2485
    <translation>&amp;Entre:</translation>
418 Franz 2486
  </message>
2487
  <message>
1074 cbradney 2488
    <source>A&amp;lign</source>
2489
    <translation>A&amp;liñar</translation>
418 Franz 2490
  </message>
2491
  <message>
1074 cbradney 2492
    <source>Di&amp;splacement</source>
2493
    <translation>De&amp;sprazamento</translation>
418 Franz 2494
  </message>
2495
  <message>
1074 cbradney 2496
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2497
    <translation>Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
418 Franz 2498
  </message>
2499
  <message>
1074 cbradney 2500
    <source>Bet&amp;ween:</source>
2501
    <translation>Ent&amp;re:</translation>
418 Franz 2502
  </message>
2503
  <message>
1074 cbradney 2504
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2505
    <translation>&amp;Non Modificar</translation>
418 Franz 2506
  </message>
2507
  <message>
1074 cbradney 2508
    <source>Al&amp;ign</source>
2509
    <translation>Al&amp;iñar</translation>
418 Franz 2510
  </message>
2511
  <message>
1074 cbradney 2512
    <source>Dis&amp;placement</source>
2513
    <translation>Des&amp;prazamento</translation>
418 Franz 2514
  </message>
2515
  <message>
1074 cbradney 2516
    <source> pt</source>
2517
    <translation> pt</translation>
418 Franz 2518
  </message>
2519
  <message>
1074 cbradney 2520
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2521
    <translation>Distribuir U&amp;niformemente</translation>
418 Franz 2522
  </message>
2523
  <message>
1074 cbradney 2524
    <source>&amp;Do Not Change</source>
2525
    <translation>N&amp;on Modificar</translation>
418 Franz 2526
  </message>
2527
</context>
2528
<context>
2529
  <name>AlignSelect</name>
2530
  <message>
2531
    <source>Align Text Left</source>
1074 cbradney 2532
    <translation>Aliñar o Texto á Esquerda</translation>
418 Franz 2533
  </message>
2534
  <message>
2535
    <source>Align Text Right</source>
1074 cbradney 2536
    <translation>Aliñar o Texto á Direita</translation>
418 Franz 2537
  </message>
2538
  <message>
2539
    <source>Align Text Center</source>
1074 cbradney 2540
    <translation>Centrar o Texto</translation>
418 Franz 2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <source>Align Text Justified</source>
1074 cbradney 2544
    <translation>Xustificar o Texto</translation>
418 Franz 2545
  </message>
2546
  <message>
2547
    <source>Align Text Forced Justified</source>
1074 cbradney 2548
    <translation>Xustificar o Texto forzando</translation>
418 Franz 2549
  </message>
2550
</context>
2551
<context>
2552
  <name>Annot</name>
2553
  <message>
2554
    <source>Field Properties</source>
1074 cbradney 2555
    <translation>Propiedades do Campo</translation>
418 Franz 2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>Type:</source>
1074 cbradney 2559
    <translation>Tipo:</translation>
418 Franz 2560
  </message>
2561
  <message>
2562
    <source>Button</source>
1074 cbradney 2563
    <translation>Botón</translation>
418 Franz 2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>Text Field</source>
1074 cbradney 2567
    <translation>Campo de Texto</translation>
418 Franz 2568
  </message>
2569
  <message>
2570
    <source>Check Box</source>
1074 cbradney 2571
    <translation>Caixa de Selección</translation>
418 Franz 2572
  </message>
2573
  <message>
2574
    <source>Combo Box</source>
1074 cbradney 2575
    <translation>Caixa de Lista despregábel</translation>
418 Franz 2576
  </message>
2577
  <message>
2578
    <source>List Box</source>
1074 cbradney 2579
    <translation>Caixa de Lista</translation>
418 Franz 2580
  </message>
2581
  <message>
2582
    <source>Properties</source>
1074 cbradney 2583
    <translation>Propiedades</translation>
418 Franz 2584
  </message>
2585
  <message>
2586
    <source>Name:</source>
1074 cbradney 2587
    <translation>Nome:</translation>
418 Franz 2588
  </message>
2589
  <message>
2590
    <source>Tool-Tip:</source>
1074 cbradney 2591
    <translation>Suxestión:</translation>
418 Franz 2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>Text</source>
1074 cbradney 2595
    <translation>Texto</translation>
418 Franz 2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>Border</source>
1074 cbradney 2599
    <translation>Bordo</translation>
418 Franz 2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>Color:</source>
1074 cbradney 2603
    <translation>Cor:</translation>
418 Franz 2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>None</source>
1074 cbradney 2607
    <translation>Nengun</translation>
418 Franz 2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>Width:</source>
1074 cbradney 2611
    <translation>Anchura:</translation>
418 Franz 2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>Thin</source>
1074 cbradney 2615
    <translation>Delgado</translation>
418 Franz 2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>Normal</source>
1074 cbradney 2619
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>Wide</source>
1074 cbradney 2623
    <translation>Ancho</translation>
418 Franz 2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>Style:</source>
1074 cbradney 2627
    <translation>Estilo:</translation>
418 Franz 2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>Solid</source>
1074 cbradney 2631
    <translation>Sólido</translation>
418 Franz 2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Dashed</source>
1074 cbradney 2635
    <translation>Tracexado</translation>
418 Franz 2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>Underline</source>
1074 cbradney 2639
    <translation>Subliñado</translation>
418 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>Beveled</source>
1074 cbradney 2643
    <translation>Biselado</translation>
418 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>Inset</source>
1074 cbradney 2647
    <translation>Biselado interior</translation>
418 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>Other</source>
1074 cbradney 2651
    <translation>Outro</translation>
418 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>Read Only</source>
1074 cbradney 2655
    <translation>Só Lectura</translation>
418 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Required</source>
1074 cbradney 2659
    <translation>Necesario</translation>
418 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
1074 cbradney 2663
    <translation>Non Exportar o Valor</translation>
418 Franz 2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Visibility:</source>
1074 cbradney 2667
    <translation>Visibilidade:</translation>
418 Franz 2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Visible</source>
1074 cbradney 2671
    <translation>Visíbel</translation>
418 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Hidden</source>
1074 cbradney 2675
    <translation>Escondido</translation>
418 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>No Print</source>
1074 cbradney 2679
    <translation>Non Imprimir</translation>
418 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>No View</source>
1074 cbradney 2683
    <translation>Non Ver</translation>
418 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source>Appearance</source>
1074 cbradney 2687
    <translation>Aparencia</translation>
418 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source>Text for Button Down</source>
1074 cbradney 2691
    <translation>Texto para Botón Presionado</translation>
418 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source>Text for Roll Over</source>
1074 cbradney 2695
    <translation>Texto para Pasar co Botón</translation>
418 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source>Icons</source>
1074 cbradney 2699
    <translation>Iconas</translation>
418 Franz 2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source>Use Icons</source>
1074 cbradney 2703
    <translation>Usar Iconas</translation>
418 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>Remove</source>
1074 cbradney 2707
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>Pressed</source>
1074 cbradney 2711
    <translation>Presionado</translation>
418 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>Roll Over</source>
1074 cbradney 2715
    <translation>Pasar co Punteiro</translation>
418 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>Icon Placement...</source>
1074 cbradney 2719
    <translation>Colocación da Icona...</translation>
418 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>Highlight</source>
1074 cbradney 2723
    <translation>Resaltar</translation>
418 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Invert</source>
1074 cbradney 2727
    <translation>Invertir</translation>
418 Franz 2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>Outlined</source>
1074 cbradney 2731
    <translation></translation>
418 Franz 2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>Push</source>
1074 cbradney 2735
    <translation>Premer</translation>
418 Franz 2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>Multi-Line</source>
1074 cbradney 2739
    <translation>Multi-Liña</translation>
418 Franz 2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>Password</source>
1074 cbradney 2743
    <translation>Contrasinal</translation>
418 Franz 2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>Limit of</source>
1074 cbradney 2747
    <translation>Limite de</translation>
418 Franz 2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>Characters</source>
1074 cbradney 2751
    <translation>Caracteres</translation>
418 Franz 2752
  </message>
2753
  <message>
2754
    <source>Do Not Scroll</source>
1074 cbradney 2755
    <translation>Non Desprazar</translation>
418 Franz 2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>Do Not Spell Check</source>
1074 cbradney 2759
    <translation>Non Comprobar a Ortografía</translation>
418 Franz 2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>Check Style:</source>
1074 cbradney 2763
    <translation>Comprobar o Estilo:</translation>
418 Franz 2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>Check</source>
1074 cbradney 2767
    <translation>Comprobar</translation>
418 Franz 2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <source>Cross</source>
1074 cbradney 2771
    <translation>Cruz</translation>
418 Franz 2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <source>Diamond</source>
1074 cbradney 2775
    <translation>Rombo</translation>
418 Franz 2776
  </message>
2777
  <message>
2778
    <source>Circle</source>
1074 cbradney 2779
    <translation>Círculo</translation>
418 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>Star</source>
1074 cbradney 2783
    <translation>Estrela</translation>
418 Franz 2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>Square</source>
1074 cbradney 2787
    <translation>Cuadrado</translation>
418 Franz 2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <source>Default is Checked</source>
1074 cbradney 2791
    <translation>Seleccionado por omisión</translation>
418 Franz 2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>Editable</source>
1074 cbradney 2795
    <translation>Modificábel</translation>
418 Franz 2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>Options</source>
1074 cbradney 2799
    <translation>Opcións</translation>
418 Franz 2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>Java Script</source>
1074 cbradney 2803
    <translation>Java Script</translation>
418 Franz 2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>Go To</source>
1074 cbradney 2807
    <translation>Ir A</translation>
418 Franz 2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>Submit Form</source>
1074 cbradney 2811
    <translation>Enviar o Formulario</translation>
418 Franz 2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>Reset Form</source>
1074 cbradney 2815
    <translation>Limpar o Formulario</translation>
418 Franz 2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>Import Data</source>
1074 cbradney 2819
    <translation>Importar Datos</translation>
418 Franz 2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>Event:</source>
1074 cbradney 2823
    <translation>Evento:</translation>
418 Franz 2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>Mouse Up</source>
1074 cbradney 2827
    <translation>Rato Soltado</translation>
418 Franz 2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>Mouse Down</source>
1074 cbradney 2831
    <translation>Rato Premido</translation>
418 Franz 2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>Mouse Enter</source>
1074 cbradney 2835
    <translation>Entrar co Rato</translation>
418 Franz 2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>Mouse Exit</source>
1074 cbradney 2839
    <translation>Sair co Rato</translation>
418 Franz 2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>On Focus</source>
1074 cbradney 2843
    <translation>On Focus</translation>
418 Franz 2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>On Blur</source>
1074 cbradney 2847
    <translation>On Blur</translation>
418 Franz 2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>Script:</source>
1074 cbradney 2851
    <translation>Guión:</translation>
418 Franz 2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Edit...</source>
1074 cbradney 2855
    <translation>Modificar...</translation>
418 Franz 2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Submit to URL:</source>
1074 cbradney 2859
    <translation>Enviar a un URL:</translation>
418 Franz 2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Submit Data as HTML</source>
1074 cbradney 2863
    <translation>Enviar os Datos como HTML</translation>
418 Franz 2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Import Data from:</source>
1074 cbradney 2867
    <translation>Importar Datos desde:</translation>
418 Franz 2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>Destination</source>
1074 cbradney 2871
    <translation>Destino</translation>
418 Franz 2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>To File:</source>
1074 cbradney 2875
    <translation>Para o Ficheiro:</translation>
418 Franz 2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>Change...</source>
1074 cbradney 2879
    <translation>Mudar...</translation>
418 Franz 2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>Page:</source>
1074 cbradney 2883
    <translation>Páxina:</translation>
418 Franz 2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>X-Pos:</source>
1074 cbradney 2887
    <translation>Posición X:</translation>
418 Franz 2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source> pt</source>
1074 cbradney 2891
    <translation> pt</translation>
418 Franz 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>Y-Pos:</source>
1074 cbradney 2895
    <translation>Posición Y:</translation>
418 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Action</source>
1074 cbradney 2899
    <translation>Acción</translation>
418 Franz 2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>Field is formatted as:</source>
1074 cbradney 2903
    <translation>O Campo está formatado como:</translation>
418 Franz 2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>Plain</source>
1074 cbradney 2907
    <translation>Sen formato</translation>
418 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>Number</source>
1074 cbradney 2911
    <translation>Número</translation>
418 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>Percentage</source>
1074 cbradney 2915
    <translation>Percentaxe</translation>
418 Franz 2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Date</source>
1074 cbradney 2919
    <translation>Data</translation>
418 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Time</source>
1074 cbradney 2923
    <translation>Hora</translation>
418 Franz 2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Custom</source>
1074 cbradney 2927
    <translation>Personalizado</translation>
418 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Number Format</source>
1074 cbradney 2931
    <translation>Formato dos Números</translation>
418 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>Decimals:</source>
1074 cbradney 2935
    <translation>Decimais:</translation>
418 Franz 2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>Use Currency Symbol</source>
1074 cbradney 2939
    <translation>Usar o Símbolo de Moeda</translation>
418 Franz 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
1074 cbradney 2943
    <translation>Antepor o Símbolo de Moeda</translation>
418 Franz 2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>Formatting</source>
1074 cbradney 2947
    <translation>Formatado</translation>
418 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>Percent Format</source>
1074 cbradney 2951
    <translation>Formato das percentaxes</translation>
418 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>Date Format</source>
1074 cbradney 2955
    <translation>Formato da data</translation>
418 Franz 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Time Format</source>
1074 cbradney 2959
    <translation>Formato da hora</translation>
418 Franz 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Custom Scripts</source>
1074 cbradney 2963
    <translation>Guións persoais</translation>
418 Franz 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>Format:</source>
1074 cbradney 2967
    <translation>Formato:</translation>
418 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>Keystroke:</source>
1074 cbradney 2971
    <translation>Atallo de teclado:</translation>
418 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>Format</source>
1074 cbradney 2975
    <translation>Formato</translation>
418 Franz 2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>Value is not validated</source>
1074 cbradney 2979
    <translation>O valor non foi validado</translation>
418 Franz 2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
1074 cbradney 2983
    <translation>O valor debe ser maior ou igual a:</translation>
418 Franz 2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>and less or equal to:</source>
1074 cbradney 2987
    <translation>e menor ou igual a:</translation>
418 Franz 2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>Custom validate script:</source>
1074 cbradney 2991
    <translation>Validación personalizada do guión:</translation>
418 Franz 2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>Validate</source>
1074 cbradney 2995
    <translation>Validar</translation>
418 Franz 2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>Value is not calculated</source>
1074 cbradney 2999
    <translation>O valor non está calculado</translation>
418 Franz 3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>Value is the</source>
1074 cbradney 3003
    <translation>O valor é </translation>
418 Franz 3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <source>sum</source>
1074 cbradney 3007
    <translation>a suma</translation>
418 Franz 3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>product</source>
1074 cbradney 3011
    <translation>o produto</translation>
418 Franz 3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>average</source>
1074 cbradney 3015
    <translation>a media</translation>
418 Franz 3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>minimum</source>
1074 cbradney 3019
    <translation>o mínimo</translation>
418 Franz 3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>maximum</source>
1074 cbradney 3023
    <translation>o máximo</translation>
418 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>of the following fields:</source>
1074 cbradney 3027
    <translation>dos campos seguintes:</translation>
418 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>Pick...</source>
1074 cbradney 3031
    <translation>Escoller...</translation>
418 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Custom calculation script:</source>
1074 cbradney 3035
    <translation>Guión de cálculo personalizado:</translation>
418 Franz 3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Calculate</source>
1074 cbradney 3039
    <translation>Calcular</translation>
418 Franz 3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>OK</source>
1074 cbradney 3043
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3047
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
1074 cbradney 3051
    <translation>Introducir aquí unha lista de campos separados por vírgulas</translation>
418 Franz 3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
1074 cbradney 3055
    <translation>É preciso, como mínimo, a Icona de Normal para usar Iconas en Botóns</translation>
418 Franz 3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>Open</source>
1074 cbradney 3059
    <translation>Abrir</translation>
418 Franz 3060
  </message>
3061
  <message>
3062
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
1074 cbradney 3063
    <translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>Example:</source>
1074 cbradney 3067
    <translation>Exemplo:</translation>
418 Franz 3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>Selection Change</source>
1074 cbradney 3071
    <translation>Modificación da Selección</translation>
418 Franz 3072
  </message>
3073
  <message>
1074 cbradney 3074
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
3075
    <translation>Fonte a usar con PDF 1.3:</translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
3079
    <translation>Ignórase a bandeira para PDF 1.3</translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
418 Franz 3082
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
1074 cbradney 3083
    <translation>Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3084
  </message>
3085
</context>
3086
<context>
3087
  <name>Annota</name>
3088
  <message>
3089
    <source>Annotation Properties</source>
1074 cbradney 3090
    <translation>Propiedades das Anotacións</translation>
418 Franz 3091
  </message>
3092
  <message>
1074 cbradney 3093
    <source>Type:</source>
1192 mrdocs 3094
    <translation type="obsolete">Tipo:</translation>
1074 cbradney 3095
  </message>
3096
  <message>
418 Franz 3097
    <source>Text</source>
1074 cbradney 3098
    <translation>Texto</translation>
418 Franz 3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>Link</source>
1074 cbradney 3102
    <translation>Ligazón</translation>
418 Franz 3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>External Link</source>
1074 cbradney 3106
    <translation>Ligazón externa</translation>
418 Franz 3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>External Web-Link</source>
1074 cbradney 3110
    <translation>Ligazón-web externa</translation>
418 Franz 3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Destination</source>
1074 cbradney 3114
    <translation>Destino</translation>
418 Franz 3115
  </message>
3116
  <message>
1074 cbradney 3117
    <source>Change...</source>
1192 mrdocs 3118
    <translation type="obsolete">Modificar...</translation>
418 Franz 3119
  </message>
3120
  <message>
1074 cbradney 3121
    <source>Page:</source>
1192 mrdocs 3122
    <translation type="obsolete">Páxina:</translation>
418 Franz 3123
  </message>
3124
  <message>
1074 cbradney 3125
    <source>X-Pos:</source>
1192 mrdocs 3126
    <translation type="obsolete">Posición X:</translation>
418 Franz 3127
  </message>
454 fschmid 3128
  <message>
1074 cbradney 3129
    <source> pt</source>
3130
    <translation> pt</translation>
454 fschmid 3131
  </message>
3132
  <message>
1074 cbradney 3133
    <source>Y-Pos:</source>
1192 mrdocs 3134
    <translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
454 fschmid 3135
  </message>
3136
  <message>
1074 cbradney 3137
    <source>OK</source>
1192 mrdocs 3138
    <translation type="obsolete">Dacordo</translation>
454 fschmid 3139
  </message>
3140
  <message>
1074 cbradney 3141
    <source>Cancel</source>
1192 mrdocs 3142
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
454 fschmid 3143
  </message>
3144
  <message>
1074 cbradney 3145
    <source>Open</source>
3146
    <translation>Abrir</translation>
454 fschmid 3147
  </message>
532 cbradney 3148
  <message>
1074 cbradney 3149
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3150
    <translation>Documentos PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
532 cbradney 3151
  </message>
1192 mrdocs 3152
  <message>
3153
    <source>&amp;Type:</source>
3154
    <translation>&amp;Tipo:</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>C&amp;hange...</source>
3158
    <translation>Cam&amp;biar...</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>&amp;Page:</source>
3162
    <translation>&amp;Páxina:</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>&amp;X-Pos</source>
3166
    <translation>Pos-&amp;X</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
3170
    <translation>Pos-&amp;Y:</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>&amp;OK</source>
3174
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>&amp;Cancel</source>
3178
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
3179
  </message>
418 Franz 3180
</context>
3181
<context>
3182
  <name>ApplyT</name>
3183
  <message>
3184
    <source>Apply Template</source>
1074 cbradney 3185
    <translation>Aplicar un Modelo</translation>
418 Franz 3186
  </message>
3187
  <message>
1074 cbradney 3188
    <source>Normal</source>
3189
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 3190
  </message>
3191
  <message>
1074 cbradney 3192
    <source>&amp;Template:</source>
3193
    <translation>&amp;Modelo:</translation>
418 Franz 3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
1074 cbradney 3197
    <translation>Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
418 Franz 3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
1074 cbradney 3201
    <translation>Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
418 Franz 3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>To:</source>
1074 cbradney 3205
    <translation>Á:</translation>
418 Franz 3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>&amp;OK</source>
1074 cbradney 3209
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>&amp;Cancel</source>
1074 cbradney 3213
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3214
  </message>
769 cbradney 3215
  <message>
1074 cbradney 3216
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
3217
    <translation>Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
769 cbradney 3218
  </message>
1074 cbradney 3219
  <message>
3220
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
3221
    <translation>Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
3222
  </message>
769 cbradney 3223
</context>
3224
<context>
418 Franz 3225
  <name>Biblio</name>
3226
  <message>
3227
    <source>Scrapbook</source>
1074 cbradney 3228
    <translation>Porta-retallos</translation>
418 Franz 3229
  </message>
3230
  <message>
1074 cbradney 3231
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3232
    <translation>Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3233
  </message>
3234
  <message>
1074 cbradney 3235
    <source>Delete</source>
3236
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 3237
  </message>
3238
  <message>
1074 cbradney 3239
    <source>Object</source>
3240
    <translation>Obxecto</translation>
418 Franz 3241
  </message>
3242
  <message>
1074 cbradney 3243
    <source>New Entry</source>
3244
    <translation>Entrada Nova</translation>
418 Franz 3245
  </message>
3246
  <message>
1074 cbradney 3247
    <source>Rename</source>
3248
    <translation>Mudar o Nome</translation>
418 Franz 3249
  </message>
3250
  <message>
1074 cbradney 3251
    <source>Warning</source>
3252
    <translation>Advertencia</translation>
418 Franz 3253
  </message>
3254
  <message>
1074 cbradney 3255
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3256
Please choose another.</source>
3257
    <translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.
3258
Escolla outro.</translation>
418 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
1074 cbradney 3261
    <source>OK</source>
3262
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3263
  </message>
3264
  <message>
1074 cbradney 3265
    <source>&amp;New</source>
3266
    <translation>&amp;Novo</translation>
418 Franz 3267
  </message>
3268
  <message>
1074 cbradney 3269
    <source>&amp;Load...</source>
3270
    <translation>&amp;Carregar...</translation>
418 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
1074 cbradney 3273
    <source>&amp;Save</source>
3274
    <translation>&amp;Gardar</translation>
418 Franz 3275
  </message>
3276
  <message>
1074 cbradney 3277
    <source>Save &amp;As...</source>
3278
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
418 Franz 3279
  </message>
3280
  <message>
1074 cbradney 3281
    <source>&amp;Close</source>
3282
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 3283
  </message>
3284
  <message>
1074 cbradney 3285
    <source>&amp;Small</source>
3286
    <translation>&amp;Pequeno</translation>
418 Franz 3287
  </message>
3288
  <message>
1074 cbradney 3289
    <source>&amp;Medium</source>
3290
    <translation>&amp;Mediano</translation>
418 Franz 3291
  </message>
3292
  <message>
1074 cbradney 3293
    <source>&amp;Large</source>
3294
    <translation>&amp;Grande</translation>
418 Franz 3295
  </message>
3296
  <message>
1074 cbradney 3297
    <source>&amp;File</source>
3298
    <translation>&amp;Ficheiro</translation>
418 Franz 3299
  </message>
3300
  <message>
1074 cbradney 3301
    <source>&amp;Preview</source>
3302
    <translation>&amp;Vista Previa</translation>
418 Franz 3303
  </message>
3304
  <message>
1074 cbradney 3305
    <source>&amp;Name:</source>
3306
    <translation>&amp;Nome:</translation>
418 Franz 3307
  </message>
3308
</context>
3309
<context>
3310
  <name>BookMView</name>
3311
  <message>
3312
    <source>Bookmarks</source>
1074 cbradney 3313
    <translation>Marcadores</translation>
418 Franz 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>Move Bookmark</source>
1074 cbradney 3317
    <translation>Mover Marcador</translation>
418 Franz 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>Insert Bookmark</source>
1074 cbradney 3321
    <translation>Inserir Marcador</translation>
418 Franz 3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3325
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3326
  </message>
3327
</context>
3328
<context>
3329
  <name>BookPalette</name>
3330
  <message>
3331
    <source>Bookmarks</source>
1074 cbradney 3332
    <translation>Marcadores</translation>
418 Franz 3333
  </message>
3334
</context>
3335
<context>
3336
  <name>ButtonIcon</name>
3337
  <message>
3338
    <source>Icon Placement</source>
1074 cbradney 3339
    <translation>Colocación das Iconas</translation>
418 Franz 3340
  </message>
3341
  <message>
3342
    <source>Layout:</source>
1074 cbradney 3343
    <translation>Disposición:</translation>
418 Franz 3344
  </message>
3345
  <message>
3346
    <source>Caption only</source>
1074 cbradney 3347
    <translation>Só o rótulo</translation>
418 Franz 3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <source>Icon only</source>
1074 cbradney 3351
    <translation>Só a icona</translation>
418 Franz 3352
  </message>
3353
  <message>
3354
    <source>Caption below Icon</source>
1074 cbradney 3355
    <translation>O rótulo por baixo da Icona</translation>
418 Franz 3356
  </message>
3357
  <message>
3358
    <source>Caption above Icon</source>
1074 cbradney 3359
    <translation>O rótulo por cima da Icona</translation>
418 Franz 3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source>Caption right to Icon</source>
1074 cbradney 3363
    <translation>O rótulo á direita da Icona</translation>
418 Franz 3364
  </message>
3365
  <message>
3366
    <source>Caption left to Icon</source>
1074 cbradney 3367
    <translation>O rótulo á esquerda da Icona</translation>
418 Franz 3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <source>Caption overlays Icon</source>
1074 cbradney 3371
    <translation>O rótulo sobreposto á Icona</translation>
418 Franz 3372
  </message>
3373
  <message>
3374
    <source>Scale:</source>
1074 cbradney 3375
    <translation>Escala:</translation>
418 Franz 3376
  </message>
3377
  <message>
3378
    <source>Always</source>
1074 cbradney 3379
    <translation>Sempre</translation>
418 Franz 3380
  </message>
3381
  <message>
3382
    <source>When Icon is too big</source>
1074 cbradney 3383
    <translation>Cando a Icona é demasiado grande</translation>
418 Franz 3384
  </message>
3385
  <message>
3386
    <source>Never</source>
1074 cbradney 3387
    <translation>Nunca</translation>
418 Franz 3388
  </message>
3389
  <message>
3390
    <source>Scale How:</source>
1074 cbradney 3391
    <translation>Como Escalar:</translation>
418 Franz 3392
  </message>
3393
  <message>
3394
    <source>Proportional</source>
1074 cbradney 3395
    <translation>Proporcional</translation>
418 Franz 3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>Non Proportional</source>
1074 cbradney 3399
    <translation>Non Proporcional</translation>
418 Franz 3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>Icon</source>
1074 cbradney 3403
    <translation>Icona</translation>
418 Franz 3404
  </message>
3405
  <message>
3406
    <source>OK</source>
1074 cbradney 3407
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3408
  </message>
3409
  <message>
3410
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3411
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3412
  </message>
3413
  <message>
3414
    <source>Reset</source>
1074 cbradney 3415
    <translation>Configuración inicial</translation>
418 Franz 3416
  </message>
1074 cbradney 3417
  <message>
3418
    <source>When Icon is too small</source>
3419
    <translation>Cando a Icona é demasiado pequena</translation>
3420
  </message>
418 Franz 3421
</context>
3422
<context>
3423
  <name>CMSPrefs</name>
3424
  <message>
3425
    <source>Color Management Settings</source>
1074 cbradney 3426
    <translation>Configuración da Xestión das Cores</translation>
418 Franz 3427
  </message>
3428
  <message>
1074 cbradney 3429
    <source>System Profiles</source>
3430
    <translation>Profís do Sistema</translation>
418 Franz 3431
  </message>
3432
  <message>
1074 cbradney 3433
    <source>Rendering Intents</source>
3434
    <translation>Tipo de Exhibición</translation>
418 Franz 3435
  </message>
3436
  <message>
1074 cbradney 3437
    <source>Perceptual</source>
3438
    <translation>Perceptual</translation>
418 Franz 3439
  </message>
3440
  <message>
1074 cbradney 3441
    <source>Relative Colorimetric</source>
3442
    <translation>Colorimétrico relativo</translation>
418 Franz 3443
  </message>
3444
  <message>
1074 cbradney 3445
    <source>Saturation</source>
3446
    <translation>Saturazón</translation>
418 Franz 3447
  </message>
3448
  <message>
1074 cbradney 3449
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3450
    <translation>Colorimétrico absoluto</translation>
418 Franz 3451
  </message>
3452
  <message>
1074 cbradney 3453
    <source>Default color profile for imported images</source>
3454
    <translation>Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
418 Franz 3455
  </message>
3456
  <message>
1074 cbradney 3457
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3458
    <translation>Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
418 Franz 3459
  </message>
3460
  <message>
1074 cbradney 3461
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3462
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3463
    <translation>Perfil de cores que vostede xerou ou recebeu do fabricante.
3464
Este perfil debería ser específico do seu monitor e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
418 Franz 3465
  </message>
3466
  <message>
1074 cbradney 3467
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3468
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3469
    <translation>Perfil de cores para o seu modelo de impresora que forneceu o fabricante.
3470
Este perfil debería ser específico da súa impresora e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
418 Franz 3471
  </message>
3472
  <message>
1074 cbradney 3473
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3474
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3475
    <translation>Compensación do Punto Negro é un método de mellorar o contraste nas fotografías.
3476
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
418 Franz 3477
  </message>
3478
  <message>
1074 cbradney 3479
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3480
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3481
    <translation>Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
3482
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
418 Franz 3483
  </message>
3484
  <message>
1074 cbradney 3485
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3486
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3487
    <translation>Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
3488
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
418 Franz 3489
  </message>
3490
  <message>
1074 cbradney 3491
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3492
based on the chosen printer profile.</source>
3493
    <translation>Permitir &quot;probas virtuais&quot; de como se imprimirán as cores do seu documento,
3494
baseadas no perfil de impresora escollido.</translation>
418 Franz 3495
  </message>
3496
  <message>
1074 cbradney 3497
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3498
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3499
    <translation>Método polo que se mostran cores na pantalla que pode que non se impriman adecuadamente.
3500
Isto require perfís moi exactos e só serve como advertencia.</translation>
418 Franz 3501
  </message>
3502
  <message>
1074 cbradney 3503
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
3504
    <translation>&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
418 Franz 3505
  </message>
3506
  <message>
1074 cbradney 3507
    <source>&amp;Pictures:</source>
3508
    <translation>&amp;Imaxes:</translation>
418 Franz 3509
  </message>
3510
  <message>
1074 cbradney 3511
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
3512
    <translation>Cores &amp;Sólidas:</translation>
418 Franz 3513
  </message>
3514
  <message>
1074 cbradney 3515
    <source>&amp;Monitor:</source>
3516
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
418 Franz 3517
  </message>
3518
  <message>
1074 cbradney 3519
    <source>P&amp;rinter:</source>
3520
    <translation>Im&amp;resora:</translation>
418 Franz 3521
  </message>
3522
  <message>
1074 cbradney 3523
    <source>M&amp;onitor:</source>
3524
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
418 Franz 3525
  </message>
3526
  <message>
1074 cbradney 3527
    <source>Pr&amp;inter:</source>
3528
    <translation>Impres&amp;ora:</translation>
418 Franz 3529
  </message>
3530
  <message>
1074 cbradney 3531
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
3532
    <translation>Sim&amp;ular a Impresora na Pantalla</translation>
418 Franz 3533
  </message>
3534
  <message>
1074 cbradney 3535
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
3536
    <translation>Marcar Cores da &amp;Gama</translation>
418 Franz 3537
  </message>
3538
  <message>
1074 cbradney 3539
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
3540
    <translation>Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
418 Franz 3541
  </message>
3542
  <message>
1074 cbradney 3543
    <source>&amp;OK</source>
3544
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 3545
  </message>
3546
  <message>
1074 cbradney 3547
    <source>&amp;Cancel</source>
3548
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3549
  </message>
3550
</context>
3551
<context>
3552
  <name>CMYKChoose</name>
3553
  <message>
3554
    <source>Edit Color</source>
1074 cbradney 3555
    <translation>Mudar a Cor</translation>
418 Franz 3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>CMYK</source>
1074 cbradney 3559
    <translation>CMYK</translation>
418 Franz 3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>RGB</source>
1074 cbradney 3563
    <translation>RGB</translation>
418 Franz 3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>Web Safe RGB</source>
1074 cbradney 3567
    <translation>RGB preparada para a Web</translation>
418 Franz 3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>New</source>
1074 cbradney 3571
    <translation>Nova</translation>
418 Franz 3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>Old</source>
1074 cbradney 3575
    <translation>Vella</translation>
418 Franz 3576
  </message>
3577
  <message>
1074 cbradney 3578
    <source>OK</source>
3579
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>C:</source>
1074 cbradney 3583
    <translation>C:</translation>
418 Franz 3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>M:</source>
1074 cbradney 3587
    <translation>M:</translation>
418 Franz 3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>Y:</source>
1074 cbradney 3591
    <translation>A:</translation>
418 Franz 3592
  </message>
3593
  <message>
3594
    <source>K:</source>
1074 cbradney 3595
    <translation>N:</translation>
418 Franz 3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1074 cbradney 3599
    <translation>Barras de Cores Dinámicas</translation>
418 Franz 3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>Static Color Bars</source>
1074 cbradney 3603
    <translation>Barras de Cores Estáticas</translation>
418 Franz 3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>R:</source>
1074 cbradney 3607
    <translation>Vm:</translation>
418 Franz 3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>G:</source>
1074 cbradney 3611
    <translation>Vd:</translation>
418 Franz 3612
  </message>
3613
  <message>
3614
    <source>B:</source>
1074 cbradney 3615
    <translation>Az:</translation>
418 Franz 3616
  </message>
3617
  <message>
1074 cbradney 3618
    <source> %</source>
3619
    <translation> %</translation>
3620
  </message>
3621
  <message>
418 Franz 3622
    <source>Warning</source>
1074 cbradney 3623
    <translation>Advertencia</translation>
418 Franz 3624
  </message>
3625
  <message>
3626
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1074 cbradney 3627
    <translation>O nome da Cor non é único</translation>
418 Franz 3628
  </message>
3629
  <message>
1074 cbradney 3630
    <source>HSV-Colormap</source>
3631
    <translation>Mapa de Cores HSV</translation>
418 Franz 3632
  </message>
532 cbradney 3633
  <message>
1074 cbradney 3634
    <source>&amp;Name:</source>
3635
    <translation>&amp;Nome:</translation>
532 cbradney 3636
  </message>
3637
  <message>
1074 cbradney 3638
    <source>Color &amp;Model</source>
3639
    <translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
532 cbradney 3640
  </message>
418 Franz 3641
  <message>
1074 cbradney 3642
    <source>&amp;OK</source>
3643
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 3644
  </message>
3645
  <message>
1074 cbradney 3646
    <source>&amp;Cancel</source>
3647
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3648
  </message>
1192 mrdocs 3649
  <message>
3650
    <source>None</source>
3651
    <translation>Nengunha</translation>
3652
  </message>
3653
  <message>
3654
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3655
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
3656
    <translation>Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
3657
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
3658
  </message>
1074 cbradney 3659
</context>
3660
<context>
3661
  <name>Cpalette</name>
418 Franz 3662
  <message>
3663
    <source>Normal</source>
1074 cbradney 3664
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Horizontal Gradient</source>
1074 cbradney 3668
    <translation>Gradiente Horizontal</translation>
418 Franz 3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Vertical Gradient</source>
1074 cbradney 3672
    <translation>Gradiente Vertical</translation>
418 Franz 3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>Diagonal Gradient</source>
1074 cbradney 3676
    <translation>Gradiente Diagonal</translation>
418 Franz 3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1074 cbradney 3680
    <translation>Gradiente Diagonal inverso</translation>
418 Franz 3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>Radial Gradient</source>
1074 cbradney 3684
    <translation>Gradiente Radial</translation>
418 Franz 3685
  </message>
3686
  <message>
1074 cbradney 3687
    <source>Opacity:</source>
3688
    <translation>Opacidade:</translation>
418 Franz 3689
  </message>
3690
  <message>
1074 cbradney 3691
    <source> %</source>
3692
    <translation> %</translation>
418 Franz 3693
  </message>
3694
  <message>
1074 cbradney 3695
    <source>None</source>
3696
    <translation>Nengunha</translation>
418 Franz 3697
  </message>
3698
  <message>
1074 cbradney 3699
    <source>Shade:</source>
3700
    <translation>Saturación:</translation>
418 Franz 3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1074 cbradney 3704
    <translation>Mudar as Propiedades de Cor da Liña</translation>
418 Franz 3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1074 cbradney 3708
    <translation>Mudar as Propiedades de Cor do Recheo</translation>
418 Franz 3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>Saturation of color</source>
1074 cbradney 3712
    <translation>Saturación da cor</translation>
418 Franz 3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1074 cbradney 3716
    <translation>Método de recheo normal ou gradiente</translation>
418 Franz 3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1074 cbradney 3720
    <translation>Indicar a transparencia da cor seleccionada</translation>
418 Franz 3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Color of selected object</source>
1074 cbradney 3724
    <translation>Cor do obxecto seleccionado</translation>
418 Franz 3725
  </message>
3726
  <message>
1074 cbradney 3727
    <source>Free linear Gradient</source>
3728
    <translation>Gradiente lineal libre</translation>
418 Franz 3729
  </message>
3730
  <message>
1074 cbradney 3731
    <source>Free radial Gradient</source>
3732
    <translation>Gradiente radial libre</translation>
418 Franz 3733
  </message>
3734
  <message>
1074 cbradney 3735
    <source>X1:</source>
3736
    <translation>X1:</translation>
418 Franz 3737
  </message>
1074 cbradney 3738
  <message>
3739
    <source>Y1:</source>
3740
    <translation>Y1:</translation>
3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source> pt</source>
3744
    <translation> pt</translation>
3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>X2:</source>
3748
    <translation>X2:</translation>
3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>Y2:</source>
3752
    <translation>Y2:</translation>
3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source> mm</source>
3756
    <translation> mm</translation>
3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source> in</source>
3760
    <translation>pl</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source> p</source>
3764
    <translation> p</translation>
3765
  </message>
418 Franz 3766
</context>
3767
<context>
3768
  <name>CsvDialog</name>
3769
  <message>
3770
    <source>CSV Importer Options</source>
1074 cbradney 3771
    <translation>Opcións do Importador de CSV</translation>
418 Franz 3772
  </message>
3773
  <message>
3774
    <source>Field delimiter:</source>
1074 cbradney 3775
    <translation>Delimitador de Campo:</translation>
418 Franz 3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>(TAB)</source>
1074 cbradney 3779
    <translation>(TAB)</translation>
418 Franz 3780
  </message>
3781
  <message>
3782
    <source>Value delimiter:</source>
1074 cbradney 3783
    <translation>Delimitador de Valor:</translation>
418 Franz 3784
  </message>
3785
  <message>
3786
    <source>First row is a header</source>
1074 cbradney 3787
    <translation>A primeira liña é un cabezallo</translation>
418 Franz 3788
  </message>
3789
  <message>
3790
    <source>OK</source>
1074 cbradney 3791
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3792
  </message>
3793
  <message>
3794
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3795
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3796
  </message>
1074 cbradney 3797
  <message>
3798
    <source>None</source>
3799
    <translation>Nengún</translation>
3800
  </message>
418 Franz 3801
</context>
3802
<context>
3803
  <name>CupsOptions</name>
3804
  <message>
3805
    <source>Printer Options</source>
1074 cbradney 3806
    <translation>Opcións da Impresora</translation>
418 Franz 3807
  </message>
3808
  <message>
1074 cbradney 3809
    <source>Option</source>
3810
    <translation>Opción</translation>
3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>Value</source>
3814
    <translation>Valor</translation>
3815
  </message>
3816
  <message>
418 Franz 3817
    <source>Page Set</source>
1074 cbradney 3818
    <translation>Grupo de Páxinas</translation>
418 Franz 3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>All Pages</source>
1074 cbradney 3822
    <translation>Todas as Páxinas</translation>
418 Franz 3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Even Pages only</source>
1074 cbradney 3826
    <translation>Só as Páxinas impares</translation>
418 Franz 3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>Odd Pages only</source>
1074 cbradney 3830
    <translation>Só as páxinas pares</translation>
418 Franz 3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>Mirror</source>
1074 cbradney 3834
    <translation>Reflectir</translation>
418 Franz 3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>No</source>
1074 cbradney 3838
    <translation>Non</translation>
418 Franz 3839
  </message>
3840
  <message>
3841
    <source>Yes</source>
1074 cbradney 3842
    <translation>Si</translation>
418 Franz 3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>Orientation</source>
1074 cbradney 3846
    <translation>Orientación</translation>
418 Franz 3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>Portrait</source>
1074 cbradney 3850
    <translation>Retrato</translation>
418 Franz 3851
  </message>
3852
  <message>
3853
    <source>Landscape</source>
1074 cbradney 3854
    <translation>Apaisado</translation>
418 Franz 3855
  </message>
3856
  <message>
3857
    <source>N-Up Printing</source>
1074 cbradney 3858
    <translation>Impresión N-Up</translation>
418 Franz 3859
  </message>
3860
  <message>
3861
    <source>Page per Sheet</source>
1074 cbradney 3862
    <translation>Páxina por Folla</translation>
418 Franz 3863
  </message>
3864
  <message>
3865
    <source>Pages per Sheet</source>
1074 cbradney 3866
    <translation>Páxinas por Folla</translation>
418 Franz 3867
  </message>
3868
  <message>
1074 cbradney 3869
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
3870
The exact parameters available will depend on your printer driver.
3871
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
3872
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3873
Missing library support is indicated by a *</source>
3874
    <translation>Este painel mostra varias opcións de impresión do CUPS.
3875
Os parámetros exactos disponíbeis dependerán do controlador da súa impresora.
3876
Pode confirmar que acepta CUPS seleccionando Axuda &gt; Acerca de.
3877
Procure as liñas C-C-T. Equivalen a se pode aceptar C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
3878
A ausencia de soporte para unha libraría indícase cun *</translation>
418 Franz 3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>&amp;OK</source>
1074 cbradney 3882
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>&amp;Cancel</source>
1074 cbradney 3886
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3887
  </message>
3888
</context>
3889
<context>
3890
  <name>CustomFDialog</name>
3891
  <message>
1074 cbradney 3892
    <source>Encoding:</source>
3893
    <translation>Codificación:</translation>
418 Franz 3894
  </message>
3895
  <message>
1074 cbradney 3896
    <source>Moves to your Document Directory.
3897
This can be set in the Preferences.</source>
3898
    <translation>Móvese para o seu Directorio de Documentos.
3899
Pódese definir nas Preferencias.</translation>
418 Franz 3900
  </message>
3901
  <message>
1074 cbradney 3902
    <source>&amp;Compress File</source>
3903
    <translation>&amp;Comprimir o Ficheiro</translation>
418 Franz 3904
  </message>
3905
  <message>
1074 cbradney 3906
    <source>&amp;Include Fonts</source>
3907
    <translation>&amp;Incluir Fontes</translation>
418 Franz 3908
  </message>
3909
</context>
3910
<context>
3911
  <name>DelColor</name>
3912
  <message>
3913
    <source>Delete Color</source>
1074 cbradney 3914
    <translation>Eliminar esta Cor</translation>
418 Franz 3915
  </message>
3916
  <message>
1074 cbradney 3917
    <source>?</source>
3918
    <translation>?</translation>
532 cbradney 3919
  </message>
769 cbradney 3920
  <message>
1074 cbradney 3921
    <source>Replace it with:</source>
3922
    <translation>Substituir por:</translation>
769 cbradney 3923
  </message>
3924
  <message>
1074 cbradney 3925
    <source>OK</source>
1192 mrdocs 3926
    <translation type="obsolete">Dacordo</translation>
769 cbradney 3927
  </message>
3928
  <message>
1074 cbradney 3929
    <source>Cancel</source>
1192 mrdocs 3930
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
769 cbradney 3931
  </message>
3932
  <message>
1074 cbradney 3933
    <source>Delete color:</source>
3934
    <translation>Eliminar a Cor:</translation>
769 cbradney 3935
  </message>
1192 mrdocs 3936
  <message>
3937
    <source>None</source>
3938
    <translation>Nengunha</translation>
3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>&amp;OK</source>
3942
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
3943
  </message>
3944
  <message>
3945
    <source>&amp;Cancel</source>
3946
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
3947
  </message>
418 Franz 3948
</context>
3949
<context>
3950
  <name>DelPages</name>
3951
  <message>
3952
    <source>Delete Pages</source>
1074 cbradney 3953
    <translation>Eliminar Páxinas</translation>
418 Franz 3954
  </message>
3955
  <message>
1074 cbradney 3956
    <source>Delete from:</source>
3957
    <translation>Eliminar desde:</translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
418 Franz 3960
    <source>to:</source>
1074 cbradney 3961
    <translation>até:</translation>
418 Franz 3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>&amp;OK</source>
1074 cbradney 3965
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>&amp;Cancel</source>
1074 cbradney 3969
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3970
  </message>
1074 cbradney 3971
</context>
3972
<context>
3973
  <name>DmF</name>
769 cbradney 3974
  <message>
1074 cbradney 3975
    <source>Missing Font</source>
3976
    <translation>Falta esta Fonte</translation>
769 cbradney 3977
  </message>
1074 cbradney 3978
  <message>
3979
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
3980
    <translation>A Fonte %1 non está instalada.</translation>
3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source>Use</source>
3984
    <translation>Usar</translation>
3985
  </message>
3986
  <message>
3987
    <source>instead</source>
3988
    <translation>no seu lugar</translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>OK</source>
3992
    <translation>Dacordo</translation>
3993
  </message>
418 Franz 3994
</context>
3995
<context>
3996
  <name>DocInfos</name>
3997
  <message>
3998
    <source>Document Information</source>
1074 cbradney 3999
    <translation>Información sobre o Documento</translation>
418 Franz 4000
  </message>
4001
  <message>
4002
    <source>&amp;Title:</source>
1074 cbradney