Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3064 | Rev 3278 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
3089 fschmid 61
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
3089 fschmid 165
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
1525 cbradney 214
  <message>
215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
3089 fschmid 228
    <translation>Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 229
 
230
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
231
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
232
individualmente máis abaixo.
233
 
234
Certas cousas son comúns a toda a interface.
235
 
236
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
237
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
238
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
239
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
240
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
241
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
242
o que operaren.
243
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
244
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
245
nada sobre o que operar.
246
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
247
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
248
e provocará esta excepción.
249
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
250
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
251
 
252
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
253
documentación de cada función.</translation>
254
  </message>
1192 mrdocs 255
</context>
256
<context>
257
  <name>@default</name>
258
  <message>
259
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
260
 
261
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
262
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
263
the value of the named color from the default document colors.
264
 
265
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
266
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
267
</source>
268
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
269
 
270
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
271
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
272
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
273
 
274
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
275
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
276
  </message>
277
  <message>
278
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
279
 
280
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
281
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
282
Color components should be in the range from 0 to 255.
283
 
284
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
285
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
286
</source>
287
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
288
 
289
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
290
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
291
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
292
 
293
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
294
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
295
  </message>
296
  <message>
297
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
298
 
299
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
300
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
301
the range from 0 to 255.
302
 
303
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
304
</source>
3089 fschmid 305
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 306
 
307
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
308
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
309
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
310
 
311
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
312
  </message>
313
  <message>
314
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
315
 
316
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
317
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
318
&quot;None&quot; - transparent.
319
 
320
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
321
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
322
 
323
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
324
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
325
</source>
326
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
327
 
328
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
329
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
330
 
331
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
332
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
333
 
334
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
335
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
336
  </message>
337
  <message>
338
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
339
 
340
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
341
 
342
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
343
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
344
</source>
345
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
346
 
347
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
348
 
349
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
350
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
351
  </message>
352
  <message>
353
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
354
 
355
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
356
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
357
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
358
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
359
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
360
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
361
opional parameters is False.
362
 
363
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
364
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
365
 
366
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
367
 
368
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
369
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
370
</source>
3089 fschmid 371
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 372
 
373
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
374
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
375
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
376
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
377
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
378
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
379
 
380
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
381
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
382
 
383
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
384
 
385
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
386
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
387
</translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
391
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
392
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
393
 
394
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
395
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
396
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
397
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
398
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
399
 
400
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
401
at 1.
402
 
403
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
404
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
405
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
406
can be binary-ORed with button constants:
407
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
408
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
409
 
410
Usage examples:
411
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
412
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
413
          ICON_ERROR)
414
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
415
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
416
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
417
 
418
Defined button and icon constants:
419
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
420
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
421
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
422
</source>
423
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
424
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
425
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
426
 
427
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
428
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
429
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
430
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
431
tipo HTML.
432
 
433
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
434
 
435
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
436
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
437
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
438
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
439
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
440
 
441
Exemplos de uso:
442
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
443
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
444
          ICON_ERROR)
445
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
446
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
447
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
448
 
449
Constantes de botón e icone definidas:
450
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
451
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
452
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
453
  </message>
454
  <message>
455
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
456
 
457
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
458
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
459
 
460
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
461
</source>
462
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
463
 
464
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
465
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
466
 
467
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
468
  </message>
469
  <message>
470
    <source>closeDoc()
471
 
472
Closes the current document without prompting to save.
473
 
474
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
475
</source>
476
    <translation>closeDoc()
477
 
478
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
479
 
480
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
481
  </message>
482
  <message>
483
    <source>haveDoc() -&gt; bool
484
 
485
Returns true if there is a document open.
486
</source>
487
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
488
 
489
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
490
  </message>
491
  <message>
492
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
493
 
494
Opens the document &quot;name&quot;.
495
 
496
May raise ScribusError if the document could not be opened.
497
</source>
498
    <translation>openDoc(&quot;nome)
499
 
500
Abre o documento &quot;nome&quot;.
501
 
502
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
503
  </message>
504
  <message>
505
    <source>saveDoc()
506
 
507
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
508
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
509
save file dialog.
510
 
511
If the save fails, there is currently no way to tell.
512
</source>
513
    <translation>saveDoc()
514
 
515
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
516
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
517
para gardalo.
518
 
519
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
520
  </message>
521
  <message>
522
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
523
 
524
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
525
relative path).
526
 
527
May raise ScribusError if the save fails.
528
</source>
529
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
530
 
531
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
532
camiño completo ou relativo).
533
 
534
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
538
 
539
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
540
strings.
541
</source>
542
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
543
 
544
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
545
son cadeas.</translation>
546
  </message>
547
  <message>
548
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
549
 
550
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
551
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
552
constants.
553
</source>
554
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
555
 
556
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Direita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
557
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
558
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
559
  </message>
560
  <message>
561
    <source>setUnit(type)
562
 
563
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
564
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
565
 
566
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
567
</source>
568
    <translation>setUnit(tipo)
569
 
570
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
571
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
572
  </message>
573
  <message>
574
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
575
 
576
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
577
of the UNIT_* constants:
578
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
579
</source>
580
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
581
 
582
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
583
das constantes UNIT_*:
584
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
588
 
589
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
590
current document.
591
</source>
592
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
593
 
594
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
595
no documento actual.</translation>
596
  </message>
597
  <message>
598
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
599
 
600
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
601
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
602
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
603
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
604
</source>
605
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
606
 
607
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
608
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
609
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
610
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
611
  </message>
612
  <message>
613
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
614
 
615
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
616
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
617
</source>
618
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
619
 
620
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
621
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
622
  </message>
623
  <message>
624
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
625
 
626
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
627
is not given the currently selected Item is used.
628
</source>
629
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
630
 
631
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
632
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
636
 
637
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
638
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
639
</source>
640
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
641
 
642
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
643
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
644
  </message>
645
  <message>
646
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
647
 
648
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
649
the currently selected item is used. The join types are:
650
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
651
</source>
652
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
653
 
654
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
655
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
656
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
660
 
661
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
662
currently selected item is used. The cap types are:
663
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
664
</source>
665
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
666
 
667
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
668
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
669
Os estilos de terminación son:
670
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
671
  </message>
672
  <message>
673
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
674
 
675
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
676
currently selected item is used. Line style constants are:
677
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
678
</source>
679
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
680
 
681
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
682
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
683
As constantes de estilo de liña son:
684
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
688
 
689
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
690
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
691
</source>
692
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
693
 
694
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
695
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
696
  </message>
697
  <message>
698
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
699
 
700
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
701
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
702
selected item is used.
703
</source>
3089 fschmid 704
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 705
 
706
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
707
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
708
  </message>
709
  <message>
710
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
711
 
712
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
713
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
714
</source>
715
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
716
 
717
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
718
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
719
  </message>
720
  <message>
721
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
722
 
723
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
724
given the currently selected item is used.
725
</source>
726
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
727
 
728
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
729
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
730
  </message>
731
  <message>
732
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
733
 
734
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
735
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
736
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
737
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
738
</source>
3089 fschmid 739
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 740
 
741
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
742
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
743
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
744
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
745
  </message>
746
  <message>
747
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
748
 
749
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
750
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
751
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
752
for reference.
753
</source>
754
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
755
 
756
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
757
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
758
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
759
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
760
  </message>
761
  <message>
762
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
763
 
764
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
765
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
766
is used.
767
</source>
768
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
769
 
770
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
771
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
772
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>getAllObjects() -&gt; list
776
 
777
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
778
</source>
779
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
780
 
781
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
782
  </message>
783
  <message>
784
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
785
 
786
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
787
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
788
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
789
belongs to a group, the whole group is moved.
790
</source>
791
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
792
 
793
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
794
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
795
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
796
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
800
 
801
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
802
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
803
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
804
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
805
given the currently selected item is used.
806
</source>
807
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
808
 
809
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
810
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
811
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
812
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
813
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
814
  </message>
815
  <message>
816
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
817
 
818
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
819
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
820
selected item is used.
821
</source>
3089 fschmid 822
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 823
 
824
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
825
significan rotación anti-reloxio.
826
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
827
  </message>
828
  <message>
829
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
830
 
831
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
832
is not given the currently selected item is used.
833
</source>
834
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
835
 
836
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
837
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
838
  </message>
839
  <message>
840
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
841
 
842
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
843
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
844
second selected Object and so on.
845
</source>
846
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
847
 
848
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
849
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
850
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
851
  </message>
852
  <message>
853
    <source>selectionCount() -&gt; integer
854
 
855
Returns the number of selected objects.
856
</source>
857
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
858
 
859
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
860
  </message>
861
  <message>
862
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
863
 
864
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
865
</source>
866
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
867
 
868
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>deselectAll()
872
 
873
Deselects all objects in the whole document.
874
</source>
875
    <translation>deselectAll()
876
 
877
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
878
  </message>
879
  <message>
880
    <source>groupObjects(list)
881
 
882
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
883
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
884
items are used.
885
</source>
886
    <translation>groupObjects(lista)
887
 
888
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
889
dos obxectos que se han de agrupar.
890
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
891
  </message>
892
  <message>
893
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
894
 
895
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
896
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
897
 
898
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
899
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
900
  </message>
901
  <message>
902
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
903
 
904
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
905
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
906
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
907
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
908
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
909
 
910
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
911
</source>
912
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
913
 
914
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
915
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
916
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
917
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
918
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
919
 
920
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
924
 
925
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
926
not given the currently selected item is used.
927
 
928
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
929
</source>
930
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
931
 
932
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
933
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
934
 
935
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
936
  </message>
937
  <message>
938
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
939
 
940
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
941
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
942
means 100 %.
943
 
944
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
945
</source>
946
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
947
 
948
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
949
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
950
O número 1 indica 100%.
951
 
952
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
956
 
957
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
958
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
959
if locked.
960
</source>
961
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
962
 
963
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
964
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
965
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
969
 
970
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
971
currently selected item is used.
972
</source>
973
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
974
 
975
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
976
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>getFontNames() -&gt; list
980
 
981
Returns a list with the names of all available fonts.
982
</source>
983
    <translation>getFontNames() -&gt; list
984
 
985
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
986
  </message>
987
  <message>
988
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
989
 
990
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
991
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
992
</source>
993
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
994
 
995
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
996
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1000
 
1001
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1002
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1003
 
1004
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1005
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1006
</source>
1525 cbradney 1007
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1008
 
1009
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1010
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1011
 
1012
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1013
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
1016
    <source>getLayers() -&gt; list
1017
 
1018
Returns a list with the names of all defined layers.
1019
</source>
1020
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1021
 
1022
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
1025
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1026
 
1027
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1028
 
1029
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1030
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1031
</source>
1032
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1033
 
1034
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1035
 
1036
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1037
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
1040
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1041
 
1042
Returns the name of the current active layer.
1043
</source>
1044
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1045
 
1046
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
1049
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1050
 
1051
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1052
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1053
 
1054
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1055
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1056
</source>
1057
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1058
 
1059
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1060
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1061
 
1062
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1063
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1067
 
1068
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1069
the layer is invisible.
1070
 
1071
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1072
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1073
</source>
1074
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1075
 
1076
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1077
a capa é invisíbel.
1078
 
1079
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1080
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1081
  </message>
1082
  <message>
1083
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1084
 
1085
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1086
false the layer won&apos;t be printed.
1087
 
1088
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1089
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1090
</source>
1091
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1092
 
1093
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1094
a capa non poderá imprimirse.
1095
 
1096
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1097
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1098
  </message>
1099
  <message>
1100
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1101
 
1102
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1103
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1104
&quot;layer&quot; is invisible.
1105
 
1106
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1107
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1108
</source>
1525 cbradney 1109
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1110
 
1111
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1112
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1113
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1114
 
1115
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1116
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
1119
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1120
 
1121
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1122
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1123
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1124
 
1125
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1126
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1127
</source>
1525 cbradney 1128
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1129
 
1130
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1131
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1132
a capa &quot;capa&quot;.
1133
 
1134
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1135
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1136
  </message>
1137
  <message>
1138
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1139
 
1140
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1141
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1142
 
1143
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1144
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1145
</source>
1146
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1147
 
1148
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1149
ou se é a única capa do documento.
1150
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1151
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>createLayer(layer)
1155
 
1156
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1157
 
1158
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1159
</source>
1160
    <translation>createLayer(capa)
1161
 
1162
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1163
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
1166
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1167
 
1168
Returns a string with the -lang value.
1169
</source>
1170
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1171
 
1172
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1173
  </message>
1174
  <message>
1175
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1176
 
1177
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1178
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1179
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1180
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1181
is not given Scribus will create one for you.
1182
 
1183
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1184
</source>
1185
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1186
 
1187
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1188
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1189
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1190
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1191
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1192
 
1193
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
1196
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1197
 
1198
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1199
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1200
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1201
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1202
create one for you.
1203
 
1204
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1205
</source>
1206
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1207
 
1208
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1209
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1210
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1211
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1212
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1213
 
1214
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
1217
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1218
 
1219
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1220
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1221
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1222
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1223
given Scribus will create one for you.
1224
 
1225
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1226
</source>
1227
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1228
 
1229
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1230
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1231
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1232
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1233
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1234
 
1235
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1239
 
1240
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1241
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1242
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1243
object because you need this name for further access to that object. If
1244
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1245
 
1246
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1247
</source>
1248
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1249
 
1250
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1251
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1252
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1253
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1254
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1255
 
1256
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1257
  </message>
1258
  <message>
1259
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1260
 
1261
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1262
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1263
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1264
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1265
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1266
Scribus will create one for you.
1267
 
1268
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1269
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1270
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1271
</source>
1272
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1273
 
1274
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1275
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1276
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1277
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1278
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1279
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1280
 
1281
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1282
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1283
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
1286
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1287
 
1288
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1289
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1290
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1291
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1292
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1293
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1294
identifier for the object because you need this name for further access to that
1295
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1296
 
1297
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1298
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1299
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1300
</source>
1301
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1302
 
1303
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1304
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1305
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1306
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1307
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1308
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1309
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1310
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1311
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1312
 
1313
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1314
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1315
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1316
  </message>
1317
  <message>
1318
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1319
 
1320
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1321
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1322
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1323
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1324
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1325
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1326
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1327
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1328
for you.
1329
 
1330
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1331
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1332
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1333
</source>
1334
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1335
 
1336
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1337
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1338
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1339
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1340
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1341
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1342
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1343
 
1344
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1345
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1346
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
1349
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1350
 
1351
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1352
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1353
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1354
unique identifier for the object because you need this name for further access
1355
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1356
 
1357
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1358
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1359
</source>
1360
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1361
 
1362
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1363
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1364
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1365
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1366
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1367
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1368
 
1369
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1370
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
1373
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1374
 
1375
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1376
selected item is deleted.
1377
</source>
1378
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1379
 
1380
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1381
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1382
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1383
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1384
modelo de páxina para a páxina nova.
1385
 
1386
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1387
  </message>
1388
  <message>
1389
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1390
 
1391
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1392
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1393
is not passed, text flow is toggled.
1394
</source>
1395
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1396
 
1397
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1398
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1399
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
1402
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1403
 
1404
Test if an object with specified name really exists in the document.
1405
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1406
returns True if there is something selected.
1407
</source>
1408
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1409
 
1410
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1411
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1412
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
1415
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1416
 
1417
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1418
given, it&apos;s applied on the selected object.
1419
</source>
1420
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1421
 
1422
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1423
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
1426
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1427
 
1428
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1429
</source>
1430
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1431
 
1432
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
1435
    <source>currentPage() -&gt; integer
1436
 
1437
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1438
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1439
</source>
1440
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1441
 
1442
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1443
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
1446
    <source>redrawAll()
1447
 
1448
Redraws all pages.
1449
</source>
1450
    <translation>redrawAll()
1451
 
1452
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1453
  </message>
1454
  <message>
1455
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1456
 
1457
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1458
 
1459
May raise ScribusError if the save failed.
1460
</source>
1461
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1462
 
1463
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1464
 
1465
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>deletePage(nr)
1469
 
1470
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1471
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1472
page number is.
1473
 
1474
May raise IndexError if the page number is out of range
1475
</source>
1476
    <translation>deletePage(nr)
1477
 
1478
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1479
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1480
que se mostra na primeira páxina.
1481
 
1482
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1483
  </message>
1484
  <message>
1485
    <source>gotoPage(nr)
1486
 
1487
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1488
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1489
just sets the page that script commands will operates on.
1490
 
1491
May raise IndexError if the page number is out of range.
1492
</source>
1493
    <translation>gotoPage(nr)
1494
 
1495
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1496
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1497
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1498
 
1499
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1500
  </message>
1501
  <message>
1502
    <source>pageCount() -&gt; integer
1503
 
1504
Returns the number of pages in the document.
1505
</source>
1506
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1507
 
1508
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
1511
    <source>getHGuides() -&gt; list
1512
 
1513
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1514
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1515
</source>
1516
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1517
 
1518
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1519
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1520
  </message>
1521
  <message>
1522
    <source>setHGuides(list)
1523
 
1524
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1526
 
1527
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1528
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1529
</source>
1530
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1531
 
1532
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1533
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1534
 
1535
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1536
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1537
  </message>
1538
  <message>
1539
    <source>getVGuides()
1540
 
1541
See getHGuides.
1542
</source>
1543
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1544
 
1545
ver getHGuides.</translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
1548
    <source>setVGuides()
1549
 
1550
See setHGuides.
1551
</source>
1552
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1553
  </message>
1554
  <message>
1555
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1556
 
1557
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1558
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1559
</source>
1560
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1561
 
1562
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1563
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
1566
    <source>getPageItems() -&gt; list
1567
 
1568
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1569
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1570
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1571
the page...
1572
</source>
1573
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1574
 
1575
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1576
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1577
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1578
é o primeiro na páxina...</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
1581
    <source>getPageMargins()
1582
 
1583
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1584
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1585
</source>
2936 mrdocs 1586
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1587
 
1588
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1589
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
1592
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1593
 
1594
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1595
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1596
currently selected item is used.
1597
</source>
1598
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1599
 
1600
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1601
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1602
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
1605
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1606
 
1607
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1608
is not given the currently selected item is used.
1609
</source>
1610
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1611
 
1612
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1613
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
1616
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1617
 
1618
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1619
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1620
given the currently selected item is used.
1621
 
1622
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1623
</source>
1624
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1625
 
1626
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1627
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1628
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1629
 
1630
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
1633
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1634
 
1635
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1636
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1637
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1638
is used.
1639
 
1640
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1641
</source>
1642
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1643
 
1644
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1645
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1646
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1647
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1648
 
1649
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1650
  </message>
1651
  <message>
1652
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1653
 
1654
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1655
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1656
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1657
</source>
1658
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1659
 
1660
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1661
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1662
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1666
 
1667
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1668
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1669
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1670
</source>
1671
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1672
 
1673
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1674
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1675
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
1678
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1679
 
1680
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1681
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1682
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1683
</source>
1684
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1685
 
1686
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1687
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1688
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1689
  </message>
1690
  <message>
1691
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1692
 
1693
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1694
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1695
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1696
Item is used.
1697
 
1698
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1699
</source>
1700
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1701
 
1702
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1703
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1704
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1705
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1706
 
1707
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
1710
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1711
 
1712
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1713
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1714
 
1715
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1716
</source>
1717
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1718
 
1719
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1720
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1721
 
1722
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
1725
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1726
 
1727
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1728
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1729
 
1730
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1731
</source>
1732
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
1733
 
1734
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
1735
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1736
 
1737
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1738
  </message>
1739
  <message>
1740
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1741
 
1742
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1743
has some text selected the value assigned to the first character
1744
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1745
selected item is used.
1746
</source>
1747
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1748
 
1749
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
1750
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
1751
asignado ao primeiro carácter da selección.
1752
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1753
  </message>
1754
  <message>
1755
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1756
 
1757
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1758
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1759
</source>
1760
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
1761
 
1762
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1763
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1767
 
1768
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1769
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1770
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1771
selected item is used.
1772
</source>
1773
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1774
 
1775
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
1776
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
1777
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
1778
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1779
  </message>
1780
  <message>
1781
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1782
 
1783
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1784
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1785
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1786
used.
1787
</source>
1788
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1789
 
1790
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
1791
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
1792
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
1793
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1794
  </message>
1795
  <message>
1796
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1797
 
1798
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1799
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1800
</source>
1801
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1802
 
3089 fschmid 1803
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 1804
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1808
 
1809
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1810
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1811
</source>
1812
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1813
 
1814
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1815
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1816
  </message>
1817
  <message>
1818
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1819
 
1820
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1821
given the currently selected item is used.
1822
</source>
1823
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
1824
 
1825
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1826
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
1829
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1830
 
1831
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1832
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1833
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1834
used.
1835
</source>
1836
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
1837
 
1838
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
1839
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
1840
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
1841
seleccionado nese momento.</translation>
1842
  </message>
1843
  <message>
1844
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1845
 
1846
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1847
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1848
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1849
used.
1850
 
1851
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1852
</source>
2936 mrdocs 1853
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1854
 
1855
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
1856
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
1857
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1858
 
1859
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
1860
  </message>
1861
  <message>
1862
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1863
 
1864
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1865
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1866
currently selected item is used.
1867
 
1868
May throw ValueError if the font cannot be found.
1869
</source>
1870
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
1871
 
1872
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
1873
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
1874
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1875
 
1876
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
1879
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1880
 
1881
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1882
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1883
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1884
currently selected item is used.
1885
 
1886
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1887
</source>
1888
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1889
 
1890
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1891
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
1892
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
1893
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1894
 
1895
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1899
 
1900
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1901
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1902
item is used.
1903
 
1904
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1905
</source>
1906
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1907
 
3089 fschmid 1908
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 1909
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
1910
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1911
 
1912
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
1915
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1916
 
1917
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1918
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1919
 
1920
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1921
</source>
1922
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1923
 
1924
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1925
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1926
 
1927
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
1928
  </message>
1929
  <message>
1930
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1931
 
1932
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1933
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1934
 
1935
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1936
</source>
1937
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
1938
 
1939
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
1940
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1941
 
1942
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
1943
  </message>
1944
  <message>
1945
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1946
 
1947
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1948
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1949
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1950
 
1951
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1952
</source>
1953
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
1954
 
1955
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
1956
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1957
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
1958
neste módulo - ver dir(Scribus).
1959
 
1960
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
1961
  </message>
1962
  <message>
1963
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1964
 
1965
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1966
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1967
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1968
selected item is used.
1969
 
1970
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1971
</source>
3089 fschmid 1972
    <translation type="obsolete">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1973
 
1974
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
1975
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
1976
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1977
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1978
 
1979
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
1982
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1983
 
1984
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1985
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1986
selected item is used.
1987
</source>
1988
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
1989
 
1990
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
1991
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1992
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1996
 
1997
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1998
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1999
given the currently selected item is used.
2000
</source>
2001
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2002
 
2003
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2004
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2005
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2006
  </message>
2007
  <message>
2008
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2009
 
2010
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2011
selected item is used.
2012
</source>
2013
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2014
 
2015
Fixa a cor do trazo do texto.
2016
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
2019
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2020
 
2021
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2022
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2023
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2024
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2025
used.
2026
</source>
2027
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2028
 
2029
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2030
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2031
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2032
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
2035
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2036
 
2037
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2038
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2039
and must not link to or be linked from any other frames already.
2040
 
2041
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2042
</source>
2043
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2044
 
2045
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2046
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2047
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2048
  </message>
2049
  <message>
2050
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2051
 
2052
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2053
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2054
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2055
 
2056
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2057
</source>
2058
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2059
 
2060
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2061
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2062
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2063
unlinkTextFrames(b)
2064
 
2065
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2066
  </message>
2067
  <message>
2068
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2069
 
2070
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2071
currently selected item is used.</source>
2072
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2073
 
2074
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2075
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
2078
    <source>progressReset()
2079
 
2080
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2081
new progress bar use. See progressSet.
2082
</source>
2083
    <translation>progressReset()
2084
 
2085
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2086
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2087
  </message>
2088
  <message>
2089
    <source>progressTotal(max)
2090
 
2091
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2092
See progressSet.
2093
</source>
2094
    <translation>progressTotal(max)
2095
 
2096
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2097
Ver progressSet.</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <source>progressSet(nr)
2101
 
2102
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2103
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2104
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2105
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2106
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2107
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2108
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2109
</source>
2110
    <translation>progressSet(nr)
2111
 
2112
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2113
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2114
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2115
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2116
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2117
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2118
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2119
  </message>
2120
  <message>
2121
    <source>setCursor()
2122
 
2123
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2124
</source>
2125
    <translation>setCursor()
2126
 
2127
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
2130
    <source>docChanged(bool)
2131
 
2132
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2133
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2134
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2135
</source>
2136
    <translation>docChanged(bool)
2137
 
2138
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2139
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2140
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2141
por medio dun guión.</translation>
2142
  </message>
1525 cbradney 2143
  <message>
2144
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2145
 
2146
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2147
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2148
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2149
 
2150
May raise WrongFrameTypeError.
2151
</source>
2152
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2153
 
2154
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2155
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2156
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2157
 
2158
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2159
  </message>
2160
  <message>
2161
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2162
 
2163
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2164
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2165
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2166
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2167
 
2168
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2169
</source>
3089 fschmid 2170
    <translation>selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2171
 
2172
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2173
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2174
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2175
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2176
nese momento.
2177
 
2178
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
2181
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2182
 
2183
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2184
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2185
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2186
for the macro.
2187
</source>
3089 fschmid 2188
    <translation>register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2189
 
2190
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2191
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2192
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2193
de teclado para a macro.</translation>
2194
  </message>
2195
  <message>
2196
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2197
 
2198
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2199
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2200
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2201
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2202
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2203
 
2204
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2205
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2206
</source>
1564 cbradney 2207
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2208
 
2209
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2210
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2211
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2212
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2213
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2214
 
2215
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2216
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
2219
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2220
 
2221
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2222
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2223
&quot;layer&quot; is invisible.
2224
 
2225
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2226
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2227
</source>
3089 fschmid 2228
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2229
 
2230
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2231
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2232
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2233
 
2234
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2235
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2236
  </message>
2237
  <message>
2238
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2239
 
2240
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2241
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2242
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2243
 
2244
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2245
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2246
</source>
1564 cbradney 2247
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2248
 
2249
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2250
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2251
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2252
 
2253
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2254
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2255
  </message>
2256
  <message>
2257
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2258
 
2259
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2260
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2261
space. If no document is open, returns the value of the named color
2262
from the default document colors.
2263
 
2264
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2265
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2266
</source>
3089 fschmid 2267
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2268
 
1564 cbradney 2269
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2270
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2271
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2272
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2273
 
1564 cbradney 2274
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2275
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2276
  </message>
2277
  <message>
1564 cbradney 2278
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2279
 
1564 cbradney 2280
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2282
 
1564 cbradney 2283
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2284
</source>
1564 cbradney 2285
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2286
 
1564 cbradney 2287
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2288
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2289
 
1564 cbradney 2290
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2291
  </message>
2292
  <message>
1564 cbradney 2293
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2294
 
1564 cbradney 2295
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2296
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2297
 
1564 cbradney 2298
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2299
</source>
1564 cbradney 2300
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2301
 
1564 cbradney 2302
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2303
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2304
 
1564 cbradney 2305
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2306
  </message>
1784 cbradney 2307
  <message>
2936 mrdocs 2308
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2309
 
2936 mrdocs 2310
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2311
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2312
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2313
 
2936 mrdocs 2314
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2315
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2316
</source>
3089 fschmid 2317
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2318
 
2936 mrdocs 2319
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2320
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2321
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2322
 
2936 mrdocs 2323
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2324
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2325
  </message>
2326
  <message>
2936 mrdocs 2327
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2328
 
2936 mrdocs 2329
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2330
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2331
</source>
2936 mrdocs 2332
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2333
 
2936 mrdocs 2334
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, direita, abaixo)
2335
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;type&gt; e getPageSize().
2336
</translation>
1784 cbradney 2337
  </message>
2338
  <message>
2936 mrdocs 2339
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2340
 
2936 mrdocs 2341
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2342
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2343
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2344
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2345
 
2936 mrdocs 2346
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2347
</source>
3089 fschmid 2348
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2349
 
2936 mrdocs 2350
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2351
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2352
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2353
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2354
 
2936 mrdocs 2355
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2356
</translation>
1784 cbradney 2357
  </message>
1192 mrdocs 2358
</context>
2359
<context>
418 Franz 2360
  <name>About</name>
2361
  <message>
1074 cbradney 2362
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 2363
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 2364
  </message>
2365
  <message>
418 Franz 2366
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 2367
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>Scribus Version %1
2371
%2 %3</source>
3089 fschmid 2372
    <translation>Scribus, Versión %1
1074 cbradney 2373
%2 %3</translation>
418 Franz 2374
  </message>
2375
  <message>
2376
    <source>Build-ID:</source>
2936 mrdocs 2377
    <translation>ID da compilación:</translation>
418 Franz 2378
  </message>
2379
  <message>
1074 cbradney 2380
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 2381
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 2382
  </message>
2383
  <message>
2384
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 2385
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 2386
  </message>
2387
  <message>
2388
    <source>Windows port:</source>
3089 fschmid 2389
    <translation>Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 2390
  </message>
2391
  <message>
1074 cbradney 2392
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 2393
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 2394
  </message>
2395
  <message>
2396
    <source>German:</source>
3089 fschmid 2397
    <translation>Alemán:</translation>
418 Franz 2398
  </message>
2399
  <message>
2400
    <source>French:</source>
3089 fschmid 2401
    <translation>Francés:</translation>
418 Franz 2402
  </message>
2403
  <message>
1074 cbradney 2404
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 2405
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 2406
  </message>
2407
  <message>
418 Franz 2408
    <source>Italian:</source>
3089 fschmid 2409
    <translation>Italiano:</translation>
418 Franz 2410
  </message>
2411
  <message>
2412
    <source>Hungarian:</source>
3089 fschmid 2413
    <translation>Húngaro:</translation>
418 Franz 2414
  </message>
2415
  <message>
2416
    <source>Ukrainian:</source>
3089 fschmid 2417
    <translation>Ucraniano:</translation>
418 Franz 2418
  </message>
2419
  <message>
2420
    <source>Bulgarian:</source>
3089 fschmid 2421
    <translation>Búlgaro:</translation>
418 Franz 2422
  </message>
2423
  <message>
2424
    <source>Galician:</source>
3089 fschmid 2425
    <translation>Galego:</translation>
418 Franz 2426
  </message>
2427
  <message>
2428
    <source>Turkish:</source>
3089 fschmid 2429
    <translation>Turco:</translation>
418 Franz 2430
  </message>
2431
  <message>
2432
    <source>Lithuanian:</source>
3089 fschmid 2433
    <translation>Lituano:</translation>
418 Franz 2434
  </message>
2435
  <message>
2436
    <source>Polish:</source>
3089 fschmid 2437
    <translation>Polonés:</translation>
418 Franz 2438
  </message>
2439
  <message>
2440
    <source>Czech:</source>
3089 fschmid 2441
    <translation>Checo:</translation>
418 Franz 2442
  </message>
2443
  <message>
2444
    <source>Slovak:</source>
3089 fschmid 2445
    <translation>Eslovaco:</translation>
418 Franz 2446
  </message>
2447
  <message>
2448
    <source>Danish:</source>
3089 fschmid 2449
    <translation>Dinamarqués:</translation>
418 Franz 2450
  </message>
2451
  <message>
2452
    <source>Norwegian:</source>
3089 fschmid 2453
    <translation>Noruegués:</translation>
418 Franz 2454
  </message>
2455
  <message>
1074 cbradney 2456
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 2457
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 2458
  </message>
2459
  <message>
418 Franz 2460
    <source>Welsh:</source>
3089 fschmid 2461
    <translation>Galés:</translation>
418 Franz 2462
  </message>
2463
  <message>
2464
    <source>Russian:</source>
3089 fschmid 2465
    <translation>Ruso:</translation>
418 Franz 2466
  </message>
2467
  <message>
2468
    <source>Brazilian:</source>
3089 fschmid 2469
    <translation>Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 2470
  </message>
2471
  <message>
2472
    <source>Finnish:</source>
3089 fschmid 2473
    <translation>Finlandés:</translation>
418 Franz 2474
  </message>
2475
  <message>
1074 cbradney 2476
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 2477
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 2478
  </message>
2479
  <message>
1074 cbradney 2480
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 2481
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 2482
  </message>
2483
  <message>
1074 cbradney 2484
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 2485
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 2486
  </message>
2487
  <message>
1074 cbradney 2488
    <source>Basque:</source>
3089 fschmid 2489
    <translation>Basco:</translation>
418 Franz 2490
  </message>
2491
  <message>
1074 cbradney 2492
    <source>Slovenian:</source>
3089 fschmid 2493
    <translation>Esloveno:</translation>
418 Franz 2494
  </message>
2495
  <message>
1074 cbradney 2496
    <source>This panel shows the version, build date and
2497
 compiled in library support in Scribus
2498
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2499
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 2500
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 2501
soporte de librarías compiladas en Scribus
2502
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
2503
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 2504
  </message>
2505
  <message>
1074 cbradney 2506
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 2507
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 2508
  </message>
2509
  <message>
1074 cbradney 2510
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 2511
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 2512
  </message>
2513
  <message>
1074 cbradney 2514
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 2515
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 2516
  </message>
2517
  <message>
1074 cbradney 2518
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 2519
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 2520
  </message>
2521
  <message>
1074 cbradney 2522
    <source>&amp;Close</source>
2936 mrdocs 2523
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 2524
  </message>
1192 mrdocs 2525
  <message>
2526
    <source>About Scribus %1</source>
2936 mrdocs 2527
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
1192 mrdocs 2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>Development Team:</source>
2936 mrdocs 2531
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
1192 mrdocs 2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <source>Official Documentation:</source>
2936 mrdocs 2535
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
1192 mrdocs 2536
  </message>
2537
  <message>
2538
    <source>Other Documentation:</source>
2936 mrdocs 2539
    <translation>Outra Documentación:</translation>
1192 mrdocs 2540
  </message>
2541
  <message>
2542
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2936 mrdocs 2543
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
1192 mrdocs 2544
  </message>
2545
  <message>
2546
    <source>Catalan:</source>
3089 fschmid 2547
    <translation>Catalán:</translation>
1192 mrdocs 2548
  </message>
2549
  <message>
2550
    <source>English (British):</source>
3089 fschmid 2551
    <translation>Inglés (británico):</translation>
1192 mrdocs 2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>Esperanto:</source>
3089 fschmid 2555
    <translation>Esperanto:</translation>
1192 mrdocs 2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>Korean:</source>
3089 fschmid 2559
    <translation>Coreano:</translation>
1192 mrdocs 2560
  </message>
2561
  <message>
2562
    <source>Serbian:</source>
3089 fschmid 2563
    <translation>Serbio:</translation>
1192 mrdocs 2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>Spanish:</source>
3089 fschmid 2567
    <translation>Español:</translation>
1192 mrdocs 2568
  </message>
2569
  <message>
2570
    <source>Swedish:</source>
3089 fschmid 2571
    <translation>Sueco:</translation>
1192 mrdocs 2572
  </message>
2573
  <message>
2574
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2936 mrdocs 2575
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
1192 mrdocs 2576
  </message>
2577
  <message>
2578
    <source>Homepage</source>
2936 mrdocs 2579
    <translation>Sitio web</translation>
1192 mrdocs 2580
  </message>
2581
  <message>
2582
    <source>Online Reference</source>
2936 mrdocs 2583
    <translation>Referencia en liña</translation>
1192 mrdocs 2584
  </message>
2585
  <message>
2586
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2936 mrdocs 2587
    <translation>Erros e Peticións</translation>
1192 mrdocs 2588
  </message>
2589
  <message>
2590
    <source>Mailing List</source>
2936 mrdocs 2591
    <translation>Lista de Correo</translation>
1192 mrdocs 2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>This panel shows the version, build date and
2595
 compiled in library support in Scribus
2596
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2597
Missing library support is indicated by a *</source>
3089 fschmid 2598
    <translation>Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 2599
soporte de librarías compilado en Scribus.
2600
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
2601
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
2602
  </message>
1525 cbradney 2603
  <message>
2604
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1784 cbradney 2605
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
1525 cbradney 2606
  </message>
2936 mrdocs 2607
  <message>
2608
    <source>%1 %2 %3 </source>
2609
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>Afrikaans:</source>
3089 fschmid 2613
    <translation>Africaner:</translation>
2936 mrdocs 2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3089 fschmid 2617
    <translation>Portugués do Brasil:</translation>
2936 mrdocs 2618
  </message>
1074 cbradney 2619
</context>
2620
<context>
2621
  <name>AdvOptions</name>
418 Franz 2622
  <message>
1074 cbradney 2623
    <source>Advanced Options</source>
2624
    <translation>Opcións avanzadas</translation>
418 Franz 2625
  </message>
2626
  <message>
1074 cbradney 2627
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
2628
    <translation>Crea PostScript Nível 3</translation>
418 Franz 2629
  </message>
2630
  <message>
1074 cbradney 2631
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2632
this can create huge files</source>
2633
    <translation>Crea só PostScript Nível 2. Atención:
2634
pódense crear ficheiros enormes</translation>
418 Franz 2635
  </message>
454 fschmid 2636
  <message>
1074 cbradney 2637
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2638
this can create huge files</source>
2639
    <translation>Crea só PostScript Nível 1. Atención:
2640
pódense crear ficheiros enormes</translation>
454 fschmid 2641
  </message>
2642
  <message>
418 Franz 2643
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
1074 cbradney 2644
    <translation>Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
418 Franz 2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
1074 cbradney 2648
    <translation>Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
418 Franz 2649
  </message>
2650
  <message>
2651
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
1564 cbradney 2652
    <translation>Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
418 Franz 2653
  </message>
2654
  <message>
2655
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
1074 cbradney 2656
    <translation>PostScript Nível &amp;1</translation>
418 Franz 2657
  </message>
2658
  <message>
2659
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
1074 cbradney 2660
    <translation>PostScript Nível &amp;2</translation>
418 Franz 2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
1074 cbradney 2664
    <translation>PostScript Nível &amp;3</translation>
418 Franz 2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <source>&amp;OK</source>
3089 fschmid 2668
    <translation>&amp;De acordo</translation>
418 Franz 2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>&amp;Cancel</source>
3089 fschmid 2672
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 2673
  </message>
2674
  <message>
1074 cbradney 2675
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2676
    <translation>Aplicar UC&amp;R</translation>
418 Franz 2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2680
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2681
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2682
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2683
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2684
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
1074 cbradney 2685
    <translation>Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas
2686
de cian, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar.
2687
O UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros
2688
perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes,
2689
ainda que é preciso experimentar segundo cada caso.
2690
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
418 Franz 2691
  </message>
2936 mrdocs 2692
  <message>
2693
    <source>Set Media Size</source>
2694
    <translation>Indicar o Tamaño do Medio</translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>This enables you to explicitely set,
2698
the media size of the postscript file.
2699
Not recommended unless
2700
 requested by your printer.</source>
3089 fschmid 2701
    <translation>Isto permítelle indicar explicitamente
2936 mrdocs 2702
o tamaño do medio do ficheiro postscript.
2703
Non se recomenda a non ser
2704
que llo pida o seu impresor.</translation>
2705
  </message>
418 Franz 2706
</context>
2707
<context>
2708
  <name>Align</name>
2709
  <message>
2710
    <source>Distribute/Align</source>
3089 fschmid 2711
    <translation>Distribuir/Aliñar</translation>
418 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>Align</source>
3089 fschmid 2715
    <translation>Aliñar</translation>
418 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>Horizontal</source>
3089 fschmid 2719
    <translation>Horizontal</translation>
418 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>Left Sides</source>
3089 fschmid 2723
    <translation>Lados Esquerdos</translation>
418 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Middles</source>
3089 fschmid 2727
    <translation>Medios</translation>
418 Franz 2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>Right Sides</source>
3089 fschmid 2731
    <translation>Lados Direitos</translation>
418 Franz 2732
  </message>
2733
  <message>
1074 cbradney 2734
    <source>Vertical</source>
3089 fschmid 2735
    <translation>Vertical</translation>
418 Franz 2736
  </message>
2737
  <message>
1074 cbradney 2738
    <source>Top Sides</source>
3089 fschmid 2739
    <translation>Lados Superiores</translation>
418 Franz 2740
  </message>
2741
  <message>
1074 cbradney 2742
    <source>Bottom Sides</source>
3089 fschmid 2743
    <translation>Lados Inferiores</translation>
418 Franz 2744
  </message>
2745
  <message>
1074 cbradney 2746
    <source> mm</source>
3089 fschmid 2747
    <translation>mm</translation>
418 Franz 2748
  </message>
2749
  <message>
1074 cbradney 2750
    <source> in</source>
3089 fschmid 2751
    <translation>in</translation>
418 Franz 2752
  </message>
2753
  <message>
1074 cbradney 2754
    <source> p</source>
3089 fschmid 2755
    <translation>p</translation>
418 Franz 2756
  </message>
2757
  <message>
1074 cbradney 2758
    <source>&amp;OK</source>
3089 fschmid 2759
    <translation>&amp;De acordo</translation>
418 Franz 2760
  </message>
2761
  <message>
1074 cbradney 2762
    <source>&amp;Apply</source>
3089 fschmid 2763
    <translation>&amp;Aplicar</translation>
418 Franz 2764
  </message>
2765
  <message>
1074 cbradney 2766
    <source>&amp;Cancel</source>
3089 fschmid 2767
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 2768
  </message>
2769
  <message>
1074 cbradney 2770
    <source>&amp;Between:</source>
3089 fschmid 2771
    <translation>&amp;Entre:</translation>
418 Franz 2772
  </message>
2773
  <message>
1074 cbradney 2774
    <source>A&amp;lign</source>
3089 fschmid 2775
    <translation>A&amp;liñar</translation>
418 Franz 2776
  </message>
2777
  <message>
1074 cbradney 2778
    <source>Di&amp;splacement</source>
3089 fschmid 2779
    <translation>De&amp;sprazamento</translation>
418 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
1074 cbradney 2782
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3089 fschmid 2783
    <translation>Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
418 Franz 2784
  </message>
2785
  <message>
1074 cbradney 2786
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3089 fschmid 2787
    <translation>Ent&amp;re:</translation>
418 Franz 2788
  </message>
2789
  <message>
1074 cbradney 2790
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3089 fschmid 2791
    <translation>&amp;Non Modificar</translation>
418 Franz 2792
  </message>
2793
  <message>
1074 cbradney 2794
    <source>Al&amp;ign</source>
3089 fschmid 2795
    <translation>Al&amp;iñar</translation>
418 Franz 2796
  </message>
2797
  <message>
1074 cbradney 2798
    <source>Dis&amp;placement</source>
3089 fschmid 2799
    <translation>Des&amp;prazamento</translation>
418 Franz 2800
  </message>
2801
  <message>
1074 cbradney 2802
    <source> pt</source>
3089 fschmid 2803
    <translation> pt</translation>
418 Franz 2804
  </message>
2805
  <message>
1074 cbradney 2806
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3089 fschmid 2807
    <translation>Distribuir U&amp;niformemente</translation>
418 Franz 2808
  </message>
2809
  <message>
1074 cbradney 2810
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3089 fschmid 2811
    <translation>N&amp;on Modificar</translation>
418 Franz 2812
  </message>
2813
</context>
2814
<context>
2815
  <name>AlignSelect</name>
2816
  <message>
2817
    <source>Align Text Left</source>
1074 cbradney 2818
    <translation>Aliñar o Texto á Esquerda</translation>
418 Franz 2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>Align Text Right</source>
1074 cbradney 2822
    <translation>Aliñar o Texto á Direita</translation>
418 Franz 2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>Align Text Center</source>
1074 cbradney 2826
    <translation>Centrar o Texto</translation>
418 Franz 2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>Align Text Justified</source>
1074 cbradney 2830
    <translation>Xustificar o Texto</translation>
418 Franz 2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>Align Text Forced Justified</source>
1074 cbradney 2834
    <translation>Xustificar o Texto forzando</translation>
418 Franz 2835
  </message>
2836
</context>
2837
<context>
2838
  <name>Annot</name>
2839
  <message>
2840
    <source>Field Properties</source>
1525 cbradney 2841
    <translation>Propriedades do Campo</translation>
418 Franz 2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>Type:</source>
1074 cbradney 2845
    <translation>Tipo:</translation>
418 Franz 2846
  </message>
2847
  <message>
2848
    <source>Button</source>
1074 cbradney 2849
    <translation>Botón</translation>
418 Franz 2850
  </message>
2851
  <message>
2852
    <source>Text Field</source>
1074 cbradney 2853
    <translation>Campo de Texto</translation>
418 Franz 2854
  </message>
2855
  <message>
2856
    <source>Check Box</source>
1074 cbradney 2857
    <translation>Caixa de Selección</translation>
418 Franz 2858
  </message>
2859
  <message>
2860
    <source>Combo Box</source>
1074 cbradney 2861
    <translation>Caixa de Lista despregábel</translation>
418 Franz 2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>List Box</source>
1074 cbradney 2865
    <translation>Caixa de Lista</translation>
418 Franz 2866
  </message>
2867
  <message>
2868
    <source>Properties</source>
1525 cbradney 2869
    <translation>Propriedades</translation>
418 Franz 2870
  </message>
2871
  <message>
2872
    <source>Name:</source>
1074 cbradney 2873
    <translation>Nome:</translation>
418 Franz 2874
  </message>
2875
  <message>
2876
    <source>Tool-Tip:</source>
1074 cbradney 2877
    <translation>Suxestión:</translation>
418 Franz 2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>Text</source>
1074 cbradney 2881
    <translation>Texto</translation>
418 Franz 2882
  </message>
2883
  <message>
2884
    <source>Border</source>
1074 cbradney 2885
    <translation>Bordo</translation>
418 Franz 2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>Color:</source>
1074 cbradney 2889
    <translation>Cor:</translation>
418 Franz 2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>None</source>
3089 fschmid 2893
    <translation>Nengún</translation>
418 Franz 2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Width:</source>
1074 cbradney 2897
    <translation>Anchura:</translation>
418 Franz 2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>Thin</source>
1074 cbradney 2901
    <translation>Delgado</translation>
418 Franz 2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Normal</source>
1074 cbradney 2905
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>Wide</source>
1074 cbradney 2909
    <translation>Ancho</translation>
418 Franz 2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Style:</source>
1074 cbradney 2913
    <translation>Estilo:</translation>
418 Franz 2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Solid</source>
1074 cbradney 2917
    <translation>Sólido</translation>
418 Franz 2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Dashed</source>
1074 cbradney 2921
    <translation>Tracexado</translation>
418 Franz 2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Underline</source>
1074 cbradney 2925
    <translation>Subliñado</translation>
418 Franz 2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Beveled</source>
1074 cbradney 2929
    <translation>Biselado</translation>
418 Franz 2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Inset</source>
1074 cbradney 2933
    <translation>Biselado interior</translation>
418 Franz 2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Other</source>
1074 cbradney 2937
    <translation>Outro</translation>
418 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Read Only</source>
1074 cbradney 2941
    <translation>Só Lectura</translation>
418 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Required</source>
1074 cbradney 2945
    <translation>Necesario</translation>
418 Franz 2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
1074 cbradney 2949
    <translation>Non Exportar o Valor</translation>
418 Franz 2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>Visibility:</source>
1074 cbradney 2953
    <translation>Visibilidade:</translation>
418 Franz 2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>Visible</source>
1074 cbradney 2957
    <translation>Visíbel</translation>
418 Franz 2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>Hidden</source>
1074 cbradney 2961
    <translation>Escondido</translation>
418 Franz 2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>No Print</source>
1074 cbradney 2965
    <translation>Non Imprimir</translation>
418 Franz 2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>No View</source>
1074 cbradney 2969
    <translation>Non Ver</translation>
418 Franz 2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>Appearance</source>
1074 cbradney 2973
    <translation>Aparencia</translation>
418 Franz 2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>Text for Button Down</source>
1074 cbradney 2977
    <translation>Texto para Botón Presionado</translation>
418 Franz 2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Text for Roll Over</source>
1074 cbradney 2981
    <translation>Texto para Pasar co Botón</translation>
418 Franz 2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Icons</source>
1074 cbradney 2985
    <translation>Iconas</translation>
418 Franz 2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Use Icons</source>
1074 cbradney 2989
    <translation>Usar Iconas</translation>
418 Franz 2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>Remove</source>
1074 cbradney 2993
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Pressed</source>
1074 cbradney 2997
    <translation>Presionado</translation>
418 Franz 2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Roll Over</source>
1074 cbradney 3001
    <translation>Pasar co Punteiro</translation>
418 Franz 3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Icon Placement...</source>
1074 cbradney 3005
    <translation>Colocación da Icona...</translation>
418 Franz 3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Highlight</source>
1074 cbradney 3009
    <translation>Resaltar</translation>
418 Franz 3010
  </message>
3011
  <message>
3012
    <source>Invert</source>
1074 cbradney 3013
    <translation>Invertir</translation>
418 Franz 3014
  </message>
3015
  <message>
3016
    <source>Outlined</source>
1074 cbradney 3017
    <translation></translation>
418 Franz 3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>Push</source>
1074 cbradney 3021
    <translation>Premer</translation>
418 Franz 3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>Multi-Line</source>
1074 cbradney 3025
    <translation>Multi-Liña</translation>
418 Franz 3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>Password</source>
1074 cbradney 3029
    <translation>Contrasinal</translation>
418 Franz 3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>Limit of</source>
1074 cbradney 3033
    <translation>Limite de</translation>
418 Franz 3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>Characters</source>
1074 cbradney 3037
    <translation>Caracteres</translation>
418 Franz 3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <source>Do Not Scroll</source>
1074 cbradney 3041
    <translation>Non Desprazar</translation>
418 Franz 3042
  </message>
3043
  <message>
3044
    <source>Do Not Spell Check</source>
1074 cbradney 3045
    <translation>Non Comprobar a Ortografía</translation>
418 Franz 3046
  </message>
3047
  <message>
3048
    <source>Check Style:</source>
1074 cbradney 3049
    <translation>Comprobar o Estilo:</translation>
418 Franz 3050
  </message>
3051
  <message>
3052
    <source>Check</source>
1074 cbradney 3053
    <translation>Comprobar</translation>
418 Franz 3054
  </message>
3055
  <message>
3056
    <source>Cross</source>
1074 cbradney 3057
    <translation>Cruz</translation>
418 Franz 3058
  </message>
3059
  <message>
3060
    <source>Diamond</source>
1074 cbradney 3061
    <translation>Rombo</translation>
418 Franz 3062
  </message>
3063
  <message>
3064
    <source>Circle</source>
1074 cbradney 3065
    <translation>Círculo</translation>
418 Franz 3066
  </message>
3067
  <message>
3068
    <source>Star</source>
1074 cbradney 3069
    <translation>Estrela</translation>
418 Franz 3070
  </message>
3071
  <message>
3072
    <source>Square</source>
1074 cbradney 3073
    <translation>Cuadrado</translation>
418 Franz 3074
  </message>
3075
  <message>
3076
    <source>Default is Checked</source>
1074 cbradney 3077
    <translation>Seleccionado por omisión</translation>
418 Franz 3078
  </message>
3079
  <message>
3080
    <source>Editable</source>
1074 cbradney 3081
    <translation>Modificábel</translation>
418 Franz 3082
  </message>
3083
  <message>
3084
    <source>Options</source>
1074 cbradney 3085
    <translation>Opcións</translation>
418 Franz 3086
  </message>
3087
  <message>
3088
    <source>Java Script</source>
1074 cbradney 3089
    <translation>Java Script</translation>
418 Franz 3090
  </message>
3091
  <message>
3092
    <source>Go To</source>
1074 cbradney 3093
    <translation>Ir A</translation>
418 Franz 3094
  </message>
3095
  <message>
3096
    <source>Submit Form</source>
1074 cbradney 3097
    <translation>Enviar o Formulario</translation>
418 Franz 3098
  </message>
3099
  <message>
3100
    <source>Reset Form</source>
1074 cbradney 3101
    <translation>Limpar o Formulario</translation>
418 Franz 3102
  </message>
3103
  <message>
3104
    <source>Import Data</source>
1074 cbradney 3105
    <translation>Importar Datos</translation>
418 Franz 3106
  </message>
3107
  <message>
3108
    <source>Event:</source>
1074 cbradney 3109
    <translation>Evento:</translation>
418 Franz 3110
  </message>
3111
  <message>
3112
    <source>Mouse Up</source>
1074 cbradney 3113
    <translation>Rato Soltado</translation>
418 Franz 3114
  </message>
3115
  <message>
3116
    <source>Mouse Down</source>
1074 cbradney 3117
    <translation>Rato Premido</translation>
418 Franz 3118
  </message>
3119
  <message>
3120
    <source>Mouse Enter</source>
1074 cbradney 3121
    <translation>Entrar co Rato</translation>
418 Franz 3122
  </message>
3123
  <message>
3124
    <source>Mouse Exit</source>
1074 cbradney 3125
    <translation>Sair co Rato</translation>
418 Franz 3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>On Focus</source>
1074 cbradney 3129
    <translation>On Focus</translation>
418 Franz 3130
  </message>
3131
  <message>
3132
    <source>On Blur</source>
1074 cbradney 3133
    <translation>On Blur</translation>
418 Franz 3134
  </message>
3135
  <message>
3136
    <source>Script:</source>
1074 cbradney 3137
    <translation>Guión:</translation>
418 Franz 3138
  </message>
3139
  <message>
3140
    <source>Edit...</source>
1074 cbradney 3141
    <translation>Modificar...</translation>
418 Franz 3142
  </message>
3143
  <message>
3144
    <source>Submit to URL:</source>
1074 cbradney 3145
    <translation>Enviar a un URL:</translation>
418 Franz 3146
  </message>
3147
  <message>
3148
    <source>Submit Data as HTML</source>
1074 cbradney 3149
    <translation>Enviar os Datos como HTML</translation>
418 Franz 3150
  </message>
3151
  <message>
3152
    <source>Import Data from:</source>
1074 cbradney 3153
    <translation>Importar Datos desde:</translation>
418 Franz 3154
  </message>
3155
  <message>
3156
    <source>Destination</source>
1074 cbradney 3157
    <translation>Destino</translation>
418 Franz 3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>To File:</source>
1074 cbradney 3161
    <translation>Para o Ficheiro:</translation>
418 Franz 3162
  </message>
3163
  <message>
3164
    <source>Change...</source>
1074 cbradney 3165
    <translation>Mudar...</translation>
418 Franz 3166
  </message>
3167
  <message>
3168
    <source>Page:</source>
1074 cbradney 3169
    <translation>Páxina:</translation>
418 Franz 3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>X-Pos:</source>
1074 cbradney 3173
    <translation>Posición X:</translation>
418 Franz 3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source> pt</source>
1074 cbradney 3177
    <translation> pt</translation>
418 Franz 3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>Y-Pos:</source>
1074 cbradney 3181
    <translation>Posición Y:</translation>
418 Franz 3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>Action</source>
1074 cbradney 3185
    <translation>Acción</translation>
418 Franz 3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>Field is formatted as:</source>
1074 cbradney 3189
    <translation>O Campo está formatado como:</translation>
418 Franz 3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>Plain</source>
1074 cbradney 3193
    <translation>Sen formato</translation>
418 Franz 3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Number</source>
1074 cbradney 3197
    <translation>Número</translation>
418 Franz 3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>Percentage</source>
1074 cbradney 3201
    <translation>Percentaxe</translation>
418 Franz 3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Date</source>
1074 cbradney 3205
    <translation>Data</translation>
418 Franz 3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>Time</source>
1074 cbradney 3209
    <translation>Hora</translation>
418 Franz 3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>Custom</source>
1074 cbradney 3213
    <translation>Personalizado</translation>
418 Franz 3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>Number Format</source>
1074 cbradney 3217
    <translation>Formato dos Números</translation>
418 Franz 3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>Decimals:</source>
1074 cbradney 3221
    <translation>Decimais:</translation>
418 Franz 3222
  </message>
3223
  <message>
3224
    <source>Use Currency Symbol</source>
1074 cbradney 3225
    <translation>Usar o Símbolo de Moeda</translation>
418 Franz 3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
1074 cbradney 3229
    <translation>Antepor o Símbolo de Moeda</translation>
418 Franz 3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>Formatting</source>
1074 cbradney 3233
    <translation>Formatado</translation>
418 Franz 3234
  </message>
3235
  <message>
3236
    <source>Percent Format</source>
1074 cbradney 3237
    <translation>Formato das percentaxes</translation>
418 Franz 3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>Date Format</source>
1074 cbradney 3241
    <translation>Formato da data</translation>
418 Franz 3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>Time Format</source>
1074 cbradney 3245
    <translation>Formato da hora</translation>
418 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>Custom Scripts</source>
1074 cbradney 3249
    <translation>Guións persoais</translation>
418 Franz 3250
  </message>
3251
  <message>
3252
    <source>Format:</source>
1074 cbradney 3253
    <translation>Formato:</translation>
418 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>Keystroke:</source>
1074 cbradney 3257
    <translation>Atallo de teclado:</translation>
418 Franz 3258
  </message>
3259
  <message>
3260
    <source>Format</source>
1074 cbradney 3261
    <translation>Formato</translation>
418 Franz 3262
  </message>
3263
  <message>
3264
    <source>Value is not validated</source>
1074 cbradney 3265
    <translation>O valor non foi validado</translation>
418 Franz 3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
1074 cbradney 3269
    <translation>O valor debe ser maior ou igual a:</translation>
418 Franz 3270
  </message>
3271
  <message>
3272
    <source>and less or equal to:</source>
1074 cbradney 3273
    <translation>e menor ou igual a:</translation>
418 Franz 3274
  </message>
3275
  <message>
3276
    <source>Custom validate script:</source>
1074 cbradney 3277
    <translation>Validación personalizada do guión:</translation>
418 Franz 3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>Validate</source>
1074 cbradney 3281
    <translation>Validar</translation>
418 Franz 3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>Value is not calculated</source>
1074 cbradney 3285
    <translation>O valor non está calculado</translation>
418 Franz 3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>Value is the</source>
1074 cbradney 3289
    <translation>O valor é </translation>
418 Franz 3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>sum</source>
1074 cbradney 3293
    <translation>a suma</translation>
418 Franz 3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>product</source>
1074 cbradney 3297
    <translation>o produto</translation>
418 Franz 3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>average</source>
1074 cbradney 3301
    <translation>a media</translation>
418 Franz 3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>minimum</source>
1074 cbradney 3305
    <translation>o mínimo</translation>
418 Franz 3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>maximum</source>
1074 cbradney 3309
    <translation>o máximo</translation>
418 Franz 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>of the following fields:</source>
1074 cbradney 3313
    <translation>dos campos seguintes:</translation>
418 Franz 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>Pick...</source>
1074 cbradney 3317
    <translation>Escoller...</translation>
418 Franz 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>Custom calculation script:</source>
1074 cbradney 3321
    <translation>Guión de cálculo personalizado:</translation>
418 Franz 3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>Calculate</source>
1074 cbradney 3325
    <translation>Calcular</translation>
418 Franz 3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <source>OK</source>
2936 mrdocs 3329
    <translation>De acordo</translation>
418 Franz 3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3333
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3334
  </message>
3335
  <message>
3336
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
1074 cbradney 3337
    <translation>Introducir aquí unha lista de campos separados por vírgulas</translation>
418 Franz 3338
  </message>
3339
  <message>
3340
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
1074 cbradney 3341
    <translation>É preciso, como mínimo, a Icona de Normal para usar Iconas en Botóns</translation>
418 Franz 3342
  </message>
3343
  <message>
3344
    <source>Open</source>
1074 cbradney 3345
    <translation>Abrir</translation>
418 Franz 3346
  </message>
3347
  <message>
3348
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
1074 cbradney 3349
    <translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3350
  </message>
3351
  <message>
3352
    <source>Example:</source>
1074 cbradney 3353
    <translation>Exemplo:</translation>
418 Franz 3354
  </message>
3355
  <message>
3356
    <source>Selection Change</source>
1074 cbradney 3357
    <translation>Modificación da Selección</translation>
418 Franz 3358
  </message>
3359
  <message>
1074 cbradney 3360
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
3361
    <translation>Fonte a usar con PDF 1.3:</translation>
3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
3365
    <translation>Ignórase a bandeira para PDF 1.3</translation>
3366
  </message>
3367
  <message>
418 Franz 3368
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
1074 cbradney 3369
    <translation>Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3370
  </message>
3371
</context>
3372
<context>
3373
  <name>Annota</name>
3374
  <message>
3375
    <source>Annotation Properties</source>
1525 cbradney 3376
    <translation>Propriedades das Anotacións</translation>
418 Franz 3377
  </message>
3378
  <message>
1074 cbradney 3379
    <source>Type:</source>
1192 mrdocs 3380
    <translation type="obsolete">Tipo:</translation>
1074 cbradney 3381
  </message>
3382
  <message>
418 Franz 3383
    <source>Text</source>
1074 cbradney 3384
    <translation>Texto</translation>
418 Franz 3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Link</source>
1074 cbradney 3388
    <translation>Ligazón</translation>
418 Franz 3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>External Link</source>
1074 cbradney 3392
    <translation>Ligazón externa</translation>
418 Franz 3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>External Web-Link</source>
1074 cbradney 3396
    <translation>Ligazón-web externa</translation>
418 Franz 3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Destination</source>
1074 cbradney 3400
    <translation>Destino</translation>
418 Franz 3401
  </message>
3402
  <message>
1074 cbradney 3403
    <source>Change...</source>
1192 mrdocs 3404
    <translation type="obsolete">Modificar...</translation>
418 Franz 3405
  </message>
3406
  <message>
1074 cbradney 3407
    <source>Page:</source>
1192 mrdocs 3408
    <translation type="obsolete">Páxina:</translation>
418 Franz 3409
  </message>
3410
  <message>
1074 cbradney 3411
    <source>X-Pos:</source>
1192 mrdocs 3412
    <translation type="obsolete">Posición X:</translation>
418 Franz 3413
  </message>
454 fschmid 3414
  <message>
1074 cbradney 3415
    <source> pt</source>
3416
    <translation> pt</translation>
454 fschmid 3417
  </message>
3418
  <message>
1074 cbradney 3419
    <source>Y-Pos:</source>
1192 mrdocs 3420
    <translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
454 fschmid 3421
  </message>
3422
  <message>
1074 cbradney 3423
    <source>OK</source>
1192 mrdocs 3424
    <translation type="obsolete">Dacordo</translation>
454 fschmid 3425
  </message>
3426
  <message>
1074 cbradney 3427
    <source>Cancel</source>
1192 mrdocs 3428
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
454 fschmid 3429
  </message>
3430
  <message>
1074 cbradney 3431
    <source>Open</source>
3432
    <translation>Abrir</translation>
454 fschmid 3433
  </message>
532 cbradney 3434
  <message>
1074 cbradney 3435
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3436
    <translation>Documentos PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
532 cbradney 3437
  </message>
1192 mrdocs 3438
  <message>
3439
    <source>&amp;Type:</source>
3440
    <translation>&amp;Tipo:</translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>C&amp;hange...</source>
3444
    <translation>Cam&amp;biar...</translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>&amp;Page:</source>
3448
    <translation>&amp;Páxina:</translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>&amp;X-Pos</source>
3452
    <translation>Pos-&amp;X</translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
3456
    <translation>Pos-&amp;Y:</translation>
3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>&amp;OK</source>
3089 fschmid 3460
    <translation>&amp;De acordo</translation>
1192 mrdocs 3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>&amp;Cancel</source>
3089 fschmid 3464
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
1192 mrdocs 3465
  </message>
418 Franz 3466
</context>
3467
<context>
3468
  <name>ApplyT</name>
3469
  <message>
3470
    <source>Apply Template</source>
3089 fschmid 3471
    <translation>Aplicar un Modelo</translation>
418 Franz 3472
  </message>
3473
  <message>
1074 cbradney 3474
    <source>Normal</source>
3089 fschmid 3475
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 3476
  </message>
3477
  <message>
1074 cbradney 3478
    <source>&amp;Template:</source>
3089 fschmid 3479
    <translation>&amp;Modelo:</translation>
418 Franz 3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
3089 fschmid 3483
    <translation>Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
418 Franz 3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
3089 fschmid 3487
    <translation>Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
418 Franz 3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>To:</source>
3089 fschmid 3491
    <translation>Á:</translation>
418 Franz 3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>&amp;OK</source>
3089 fschmid 3495
    <translation>&amp;De acordo</translation>
418 Franz 3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>&amp;Cancel</source>
3089 fschmid 3499
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3500
  </message>
769 cbradney 3501
  <message>
1074 cbradney 3502
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
3089 fschmid 3503
    <translation>Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
769 cbradney 3504
  </message>
1074 cbradney 3505
  <message>
3506
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
3089 fschmid 3507
    <translation>Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
1074 cbradney 3508
  </message>
769 cbradney 3509
</context>
3510
<context>
418 Franz 3511
  <name>Biblio</name>
3512
  <message>
3513
    <source>Scrapbook</source>
1074 cbradney 3514
    <translation>Porta-retallos</translation>
418 Franz 3515
  </message>
3516
  <message>
1074 cbradney 3517
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3518
    <translation>Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3519
  </message>
3520
  <message>
1074 cbradney 3521
    <source>Delete</source>
3522
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 3523
  </message>
3524
  <message>
1074 cbradney 3525
    <source>Object</source>
3526
    <translation>Obxecto</translation>
418 Franz 3527
  </message>
3528
  <message>
1074 cbradney 3529
    <source>New Entry</source>
3530
    <translation>Entrada Nova</translation>
418 Franz 3531
  </message>
3532
  <message>
1074 cbradney 3533
    <source>Rename</source>
3534
    <translation>Mudar o Nome</translation>
418 Franz 3535
  </message>
3536
  <message>
1074 cbradney 3537
    <source>Warning</source>
3538
    <translation>Advertencia</translation>
418 Franz 3539
  </message>
3540
  <message>
1074 cbradney 3541
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3542
Please choose another.</source>
3543
    <translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.
3544
Escolla outro.</translation>
418 Franz 3545
  </message>
3546
  <message>
1074 cbradney 3547
    <source>OK</source>
3089 fschmid 3548
    <translation>De acordo</translation>
418 Franz 3549
  </message>
3550
  <message>
1074 cbradney 3551
    <source>&amp;New</source>
3552
    <translation>&amp;Novo</translation>
418 Franz 3553
  </message>
3554
  <message>
1074 cbradney 3555
    <source>&amp;Load...</source>
3556
    <translation>&amp;Carregar...</translation>
418 Franz 3557
  </message>
3558
  <message>
1074 cbradney 3559
    <source>&amp;Save</source>
3560
    <translation>&amp;Gardar</translation>
418 Franz 3561
  </message>
3562
  <message>
1074 cbradney 3563
    <source>Save &amp;As...</source>
3564
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
418 Franz 3565
  </message>
3566
  <message>
1074 cbradney 3567
    <source>&amp;Close</source>
3568
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 3569
  </message>
3570
  <message>
1074 cbradney 3571
    <source>&amp;Small</source>
3572
    <translation>&amp;Pequeno</translation>
418 Franz 3573
  </message>
3574
  <message>
1074 cbradney 3575
    <source>&amp;Medium</source>
3576
    <translation>&amp;Mediano</translation>
418 Franz 3577
  </message>
3578
  <message>
1074 cbradney 3579
    <source>&amp;Large</source>
3580
    <translation>&amp;Grande</translation>
418 Franz 3581
  </message>
3582
  <message>
1074 cbradney 3583
    <source>&amp;File</source>
3584
    <translation>&amp;Ficheiro</translation>
418 Franz 3585
  </message>
3586
  <message>
1074 cbradney 3587
    <source>&amp;Preview</source>
3588
    <translation>&amp;Vista Previa</translation>
418 Franz 3589
  </message>
3590
  <message>
1074 cbradney 3591
    <source>&amp;Name:</source>
3592
    <translation>&amp;Nome:</translation>
418 Franz 3593
  </message>
3594
</context>
3595
<context>
3596
  <name>BookMView</name>
3597
  <message>
3598
    <source>Bookmarks</source>
1074 cbradney 3599
    <translation>Marcadores</translation>
418 Franz 3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>Move Bookmark</source>
1074 cbradney 3603
    <translation>Mover Marcador</translation>
418 Franz 3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>Insert Bookmark</source>
1074 cbradney 3607
    <translation>Inserir Marcador</translation>
418 Franz 3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3611
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3612
  </message>
3613
</context>
3614
<context>
3615
  <name>BookPalette</name>
3616
  <message>
3617
    <source>Bookmarks</source>
1074 cbradney 3618
    <translation>Marcadores</translation>
418 Franz 3619
  </message>
3620
</context>
3621
<context>
3622
  <name>ButtonIcon</name>
3623
  <message>
3624
    <source>Icon Placement</source>
1074 cbradney 3625
    <translation>Colocación das Iconas</translation>
418 Franz 3626
  </message>
3627
  <message>
3628
    <source>Layout:</source>
1074 cbradney 3629
    <translation>Disposición:</translation>
418 Franz 3630
  </message>
3631
  <message>
3632
    <source>Caption only</source>
1074 cbradney 3633
    <translation>Só o rótulo</translation>
418 Franz 3634
  </message>
3635
  <message>
3636
    <source>Icon only</source>
1074 cbradney 3637
    <translation>Só a icona</translation>
418 Franz 3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>Caption below Icon</source>
1074 cbradney 3641
    <translation>O rótulo por baixo da Icona</translation>
418 Franz 3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>Caption above Icon</source>
1074 cbradney 3645
    <translation>O rótulo por cima da Icona</translation>
418 Franz 3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>Caption right to Icon</source>
1074 cbradney 3649
    <translation>O rótulo á direita da Icona</translation>
418 Franz 3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>Caption left to Icon</source>
1074 cbradney 3653
    <translation>O rótulo á esquerda da Icona</translation>
418 Franz 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>Caption overlays Icon</source>
1074 cbradney 3657
    <translation>O rótulo sobreposto á Icona</translation>
418 Franz 3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>Scale:</source>
1074 cbradney 3661
    <translation>Escala:</translation>
418 Franz 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>Always</source>
1074 cbradney 3665
    <translation>Sempre</translation>
418 Franz 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>When Icon is too big</source>
1074 cbradney 3669
    <translation>Cando a Icona é demasiado grande</translation>
418 Franz 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>Never</source>
1074 cbradney 3673
    <translation>Nunca</translation>
418 Franz 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Scale How:</source>
1074 cbradney 3677
    <translation>Como Escalar:</translation>
418 Franz 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Proportional</source>
1074 cbradney 3681
    <translation>Proporcional</translation>
418 Franz 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Non Proportional</source>
1074 cbradney 3685
    <translation>Non Proporcional</translation>
418 Franz 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Icon</source>
1074 cbradney 3689
    <translation>Icona</translation>
418 Franz 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>OK</source>
2936 mrdocs 3693
    <translation>De acordo</translation>
418 Franz 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3697
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>Reset</source>
1074 cbradney 3701
    <translation>Configuración inicial</translation>
418 Franz 3702
  </message>
1074 cbradney 3703
  <message>
3704
    <source>When Icon is too small</source>
3705
    <translation>Cando a Icona é demasiado pequena</translation>
3706
  </message>
418 Franz 3707
</context>
3708
<context>
3709
  <name>CMSPrefs</name>
3710
  <message>
3711
    <source>Color Management Settings</source>
3089 fschmid 3712
    <translation>Configuración da Xestión das Cores</translation>
418 Franz 3713
  </message>
3714
  <message>
1074 cbradney 3715
    <source>System Profiles</source>
3716
    <translation>Profís do Sistema</translation>
418 Franz 3717
  </message>
3718
  <message>
1074 cbradney 3719
    <source>Rendering Intents</source>
3720
    <translation>Tipo de Exhibición</translation>
418 Franz 3721
  </message>
3722
  <message>
1074 cbradney 3723
    <source>Perceptual</source>
3724
    <translation>Perceptual</translation>
418 Franz 3725
  </message>
3726
  <message>
1074 cbradney 3727
    <source>Relative Colorimetric</source>
3728
    <translation>Colorimétrico relativo</translation>
418 Franz 3729
  </message>
3730
  <message>
1074 cbradney 3731
    <source>Saturation</source>
3732
    <translation>Saturazón</translation>
418 Franz 3733
  </message>
3734
  <message>
1074 cbradney 3735
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3736
    <translation>Colorimétrico absoluto</translation>
418 Franz 3737
  </message>
3738
  <message>
1074 cbradney 3739
    <source>Default color profile for imported images</source>
3089 fschmid 3740
    <translation>Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
418 Franz 3741
  </message>
3742
  <message>
1074 cbradney 3743
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3744
    <translation>Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
418 Franz 3745
  </message>
3746
  <message>
1074 cbradney 3747
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3748
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3749
    <translation>Perfil de cores que vostede xerou ou recebeu do fabricante.
3750
Este perfil debería ser específico do seu monitor e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
418 Franz 3751
  </message>
3752
  <message>
1074 cbradney 3753
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3754
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3755
    <translation>Perfil de cores para o seu modelo de impresora que forneceu o fabricante.
3756
Este perfil debería ser específico da súa impresora e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
418 Franz 3757
  </message>
3758
  <message>
1074 cbradney 3759
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3760
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3761
    <translation>Compensación do Punto Negro é un método de mellorar o contraste nas fotografías.
3762
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
418 Franz 3763
  </message>
3764
  <message>
1074 cbradney 3765
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3766
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3767
    <translation>Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
3768
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
418 Franz 3769
  </message>
3770
  <message>
1074 cbradney 3771
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3772
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3773
    <translation>Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
3774
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
418 Franz 3775
  </message>
3776
  <message>
1074 cbradney 3777
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3778
based on the chosen printer profile.</source>
3779
    <translation>Permitir &quot;probas virtuais&quot; de como se imprimirán as cores do seu documento,
3780
baseadas no perfil de impresora escollido.</translation>
418 Franz 3781
  </message>
3782
  <message>
1074 cbradney 3783
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3784
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3785
    <translation>Método polo que se mostran cores na pantalla que pode que non se impriman adecuadamente.
3786
Isto require perfís moi exactos e só serve como advertencia.</translation>
418 Franz 3787
  </message>
3788
  <message>
1074 cbradney 3789
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
3790
    <translation>&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
418 Franz 3791
  </message>
3792
  <message>
1074 cbradney 3793
    <source>&amp;Pictures:</source>
3089 fschmid 3794
    <translation>&amp;Imaxes:</translation>
418 Franz 3795
  </message>
3796
  <message>
1074 cbradney 3797
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
3798
    <translation>Cores &amp;Sólidas:</translation>
418 Franz 3799
  </message>
3800
  <message>
1074 cbradney 3801
    <source>&amp;Monitor:</source>
3802
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
418 Franz 3803
  </message>
3804
  <message>
1074 cbradney 3805
    <source>P&amp;rinter:</source>
3806
    <translation>Im&amp;resora:</translation>
418 Franz 3807
  </message>
3808
  <message>
1074 cbradney 3809
    <source>M&amp;onitor:</source>
3810
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
418 Franz 3811
  </message>
3812
  <message>
1074 cbradney 3813
    <source>Pr&amp;inter:</source>
3814
    <translation>Impres&amp;ora:</translation>
418 Franz 3815
  </message>
3816
  <message>
1074 cbradney 3817
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
3818
    <translation>Sim&amp;ular a Impresora na Pantalla</translation>
418 Franz 3819
  </message>
3820
  <message>
1074 cbradney 3821
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
3822
    <translation>Marcar Cores da &amp;Gama</translation>
418 Franz 3823
  </message>
3824
  <message>
1074 cbradney 3825
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
3826
    <translation>Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
418 Franz 3827
  </message>
3828
  <message>
1074 cbradney 3829
    <source>&amp;OK</source>
3089 fschmid 3830
    <translation>&amp;De acordo</translation>
418 Franz 3831
  </message>
3832
  <message>
1074 cbradney 3833
    <source>&amp;Cancel</source>
3089 fschmid 3834
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3835
  </message>
3836
</context>
3837
<context>
3838
  <name>CMYKChoose</name>
3839
  <message>
3840
    <source>Edit Color</source>
1074 cbradney 3841
    <translation>Mudar a Cor</translation>
418 Franz 3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>CMYK</source>
1074 cbradney 3845
    <translation>CMYK</translation>
418 Franz 3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>RGB</source>
1074 cbradney 3849
    <translation>RGB</translation>
418 Franz 3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>Web Safe RGB</source>
1074 cbradney 3853
    <translation>RGB preparada para a Web</translation>
418 Franz 3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>New</source>
1074 cbradney 3857
    <translation>Nova</translation>
418 Franz 3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>Old</source>
1074 cbradney 3861
    <translation>Vella</translation>
418 Franz 3862
  </message>
3863
  <message>
1074 cbradney 3864
    <source>OK</source>
3089 fschmid 3865
    <translation>De acordo</translation>
418 Franz 3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source>C:</source>
1564 cbradney 3869
    <translation>Cián[C]:</translation>
418 Franz 3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>M:</source>
1564 cbradney 3873
    <translation>Max.[M]:</translation>
418 Franz 3874
  </message>
3875
  <message>
3876
    <source>Y:</source>
1564 cbradney 3877
    <translation>Ama.[Y]:</translation>
418 Franz 3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source>K:</source>
1564 cbradney 3881
    <translation>Neg.[K]:</translation>
418 Franz 3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1074 cbradney 3885
    <translation>Barras de Cores Dinámicas</translation>
418 Franz 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>Static Color Bars</source>
1074 cbradney 3889
    <translation>Barras de Cores Estáticas</translation>
418 Franz 3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>R:</source>
1074 cbradney 3893
    <translation>Vm:</translation>
418 Franz 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>G:</source>
1074 cbradney 3897
    <translation>Vd:</translation>
418 Franz 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>B:</source>
1074 cbradney 3901
    <translation>Az:</translation>
418 Franz 3902
  </message>
3903
  <message>
1074 cbradney 3904
    <source> %</source>
3905
    <translation> %</translation>
3906
  </message>
3907
  <message>
418 Franz 3908
    <source>Warning</source>
1074 cbradney 3909
    <translation>Advertencia</translation>
418 Franz 3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1074 cbradney 3913
    <translation>O nome da Cor non é único</translation>
418 Franz 3914
  </message>
3915
  <message>
1074 cbradney 3916
    <source>HSV-Colormap</source>
3917
    <translation>Mapa de Cores HSV</translation>
418 Franz 3918
  </message>
532 cbradney 3919
  <message>
1074 cbradney 3920
    <source>&amp;Name:</source>
3921
    <translation>&amp;Nome:</translation>
532 cbradney 3922
  </message>
3923
  <message>
1074 cbradney 3924
    <source>Color &amp;Model</source>
3925
    <translation>&amp;Modelo de Cor</translation>