Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1525 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1135 cbradney 1
# translation of scribus.sk_SK.po to Slovak
68 Franz 2
# translation of scribus to Slovak
3 paul 3
# This is a Qt message file in .po format.  Each msgid starts with
4
# a scope.  This scope should *NOT* be translated - eg. "Foo::Bar"
5
# would be translated to "Pub", not "Foo::Pub".
391 Franz 6
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
68 Franz 7
#
8
#
3 paul 9
msgid ""
10
msgstr ""
1135 cbradney 11
"Project-Id-Version: scribus.sk_SK\n"
418 Franz 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
3064 cbradney 13
"POT-Creation-Date: 2005-08-22 02:29+0200\n"
1135 cbradney 14
"PO-Revision-Date: 2004-12-19 22:54+0100\n"
391 Franz 15
"Last-Translator: Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>\n"
1135 cbradney 16
"Language-Team: Slovak <<sk-i18n@lists.linux.sk>>\n"
395 Franz 17
"MIME-Version: 1.0\n"
391 Franz 18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3 paul 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1135 cbradney 20
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
418 Franz 21
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
22
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
3 paul 23
 
1525 cbradney 24
msgid "Custom"
25
msgstr "Vlastné"
26
 
3064 cbradney 27
msgid "4A0"
1525 cbradney 28
msgstr ""
29
 
3064 cbradney 30
msgid "2A0"
31
msgstr ""
32
 
33
#, fuzzy
34
msgid "Comm10E"
35
msgstr "Čiarka"
36
 
37
msgid "DLE"
38
msgstr ""
39
 
1525 cbradney 40
msgid "None"
41
msgstr "Žiadne"
42
 
3064 cbradney 43
#, fuzzy
44
msgid "Manage Page Properties"
45
msgstr "Vlastnosti kreslenia čiar"
46
 
47
msgid "Page Size"
48
msgstr "Veľkosť strany"
49
 
50
msgid "&Size:"
51
msgstr "&Veľkosť:"
52
 
53
msgid "Orie&ntation:"
54
msgstr "Orie&ntácia:"
55
 
56
msgid "Portrait"
57
msgstr "Na výšku"
58
 
59
msgid "Landscape"
60
msgstr "Na šírku"
61
 
62
msgid "&Width:"
63
msgstr "Šír&ka:"
64
 
65
msgid "&Height:"
66
msgstr "&Výška:"
67
 
68
msgid "Move Objects with their Page"
69
msgstr ""
70
 
71
msgid "Type:"
72
msgstr "Typ:"
73
 
74
msgid "Margin Guides"
75
msgstr "Vodítka okrajov"
76
 
1135 cbradney 77
msgid "Distances"
78
msgstr "Vzdialenosti"
776 fschmid 79
 
1525 cbradney 80
msgid "pt"
81
msgstr "pt"
82
 
1135 cbradney 83
msgid "X1:"
84
msgstr "X1:"
776 fschmid 85
 
1135 cbradney 86
msgid "Y1:"
87
msgstr "Y1:"
776 fschmid 88
 
1135 cbradney 89
msgid "X2:"
90
msgstr "X2:"
776 fschmid 91
 
1135 cbradney 92
msgid "Y2:"
93
msgstr "Y2:"
776 fschmid 94
 
1135 cbradney 95
msgid "DX:"
96
msgstr "DX:"
776 fschmid 97
 
1135 cbradney 98
msgid "DY:"
99
msgstr "DY:"
776 fschmid 100
 
1135 cbradney 101
msgid "Angle:"
102
msgstr "Uhol:"
776 fschmid 103
 
1135 cbradney 104
msgid "Length:"
105
msgstr "Dĺžka:"
776 fschmid 106
 
1135 cbradney 107
msgid "All Supported Formats"
108
msgstr "Všetky podporované formáty"
776 fschmid 109
 
1135 cbradney 110
msgid "All Files (*)"
111
msgstr "Všetky súbory (*)"
776 fschmid 112
 
1135 cbradney 113
msgid "Available Fonts"
114
msgstr "Dostupné písma"
776 fschmid 115
 
1135 cbradney 116
msgid "Font Substitutions"
117
msgstr "Substitúcia písem"
776 fschmid 118
 
1135 cbradney 119
msgid "Additional Paths"
120
msgstr "Dodatočné cesty"
776 fschmid 121
 
1135 cbradney 122
msgid "Font Name"
123
msgstr "Názov písma"
776 fschmid 124
 
1135 cbradney 125
msgid "Use Font"
126
msgstr "Použiť písmo"
776 fschmid 127
 
1135 cbradney 128
msgid "Embed in:"
129
msgstr "Vložiť do:"
776 fschmid 130
 
1135 cbradney 131
msgid "Subset"
132
msgstr "Podmnožina"
776 fschmid 133
 
1135 cbradney 134
msgid "Path to Font File"
135
msgstr "Cesta k súborom písma"
776 fschmid 136
 
1525 cbradney 137
msgid "Postscript"
138
msgstr "Postscript"
139
 
1135 cbradney 140
msgid "&Available Fonts"
141
msgstr "Dostupné písm&a"
776 fschmid 142
 
1135 cbradney 143
msgid "Replacement"
144
msgstr "Náhrada"
776 fschmid 145
 
1135 cbradney 146
msgid "&Delete"
147
msgstr "&Odstrániť"
776 fschmid 148
 
1135 cbradney 149
msgid "Font &Substitutions"
150
msgstr "&Substitúcia písem"
776 fschmid 151
 
1135 cbradney 152
msgid "C&hange..."
153
msgstr "&Zmeniť..."
776 fschmid 154
 
1135 cbradney 155
msgid "A&dd..."
156
msgstr "&Pridať..."
776 fschmid 157
 
1135 cbradney 158
msgid "&Remove"
159
msgstr "&Odstrániť"
776 fschmid 160
 
3064 cbradney 161
msgid ""
162
"<qt>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is "
163
"no document currently open. Close any open documents, then use Edit-"
164
">Settings to change the font search path.</qt>"
165
msgstr ""
166
 
1135 cbradney 167
msgid "Additional &Paths"
168
msgstr "&Dodatočné cesty"
776 fschmid 169
 
1135 cbradney 170
msgid "Choose a Directory"
171
msgstr "Vybrať priečinok"
769 cbradney 172
 
3064 cbradney 173
#, fuzzy
174
msgid "Page Layout"
175
msgstr "Rozloženie:"
176
 
177
#, fuzzy
178
msgid "First Page is:"
179
msgstr "Č&íslo prvej strany:"
180
 
1525 cbradney 181
msgid "Subscript"
182
msgstr "Dolný index"
183
 
184
msgid " %"
185
msgstr " %"
186
 
187
msgid "&Displacement:"
188
msgstr "&Posunutie:"
189
 
190
msgid "&Scaling:"
191
msgstr "&Zmena veľkosti:"
192
 
193
msgid "Superscript"
194
msgstr "Horný index"
195
 
196
msgid "D&isplacement:"
197
msgstr "P&osunutie:"
198
 
199
msgid "S&caling:"
200
msgstr "Z&mena veľkosti:"
201
 
3064 cbradney 202
msgid "Underline"
203
msgstr "Podčiarknuté"
204
 
205
#, fuzzy
206
msgid "Displacement:"
207
msgstr "P&osunutie:"
208
 
209
#, fuzzy
210
msgid "Auto"
211
msgstr "Autor"
212
 
213
msgid "Line Width:"
214
msgstr "Šírka čiary:"
215
 
216
#, fuzzy
217
msgid "Strikethru"
218
msgstr "Prečiarknuté vyššie"
219
 
1525 cbradney 220
msgid "Small Caps"
221
msgstr "Kapitálky"
222
 
223
msgid "Sc&aling:"
224
msgstr "Zmen&a veľkosti:"
225
 
3064 cbradney 226
#, fuzzy
227
msgid "Automatic &Line Spacing"
228
msgstr "Automa&tické riadkovanie:"
229
 
230
#, fuzzy
231
msgid "Line Spacing:"
232
msgstr "&Riadkovanie:"
233
 
1525 cbradney 234
msgid "Displacement above the baseline of the font on a line"
235
msgstr "Posunutie nad základnú čiaru"
236
 
237
msgid "Relative size of the superscript compared to the normal font"
238
msgstr "Relatívna veľkosť horného indexu v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"
239
 
240
msgid "Displacement below the baseline of the normal font on a line"
241
msgstr "Posunutie pod základnú čiaru"
242
 
243
msgid "Relative size of the subscript compared to the normal font"
244
msgstr "Relatívna veľkosť dolného indexu v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"
245
 
246
msgid "Relative size of the small caps font compared to the normal font"
247
msgstr "Relatívna veľkosť kapitálok v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"
248
 
3064 cbradney 249
msgid "Percentage increase over the font size for the line spacing"
250
msgstr "Percentuálny nárast riadkovania podľa veľkosti písma"
418 Franz 251
 
3064 cbradney 252
#, fuzzy
253
msgid ""
254
"Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage "
255
"of the fonts descender"
256
msgstr "Posunutie pod základnú čiaru"
418 Franz 257
 
3064 cbradney 258
msgid "Line width expressed as a percentage of the font size"
259
msgstr ""
260
 
1525 cbradney 261
#, fuzzy
3064 cbradney 262
msgid ""
263
"Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage "
264
"of the fonts ascender"
265
msgstr "Posunutie pod základnú čiaru"
266
 
267
#, fuzzy
1525 cbradney 268
msgid "Free Objects"
269
msgstr "Objekt"
418 Franz 270
 
1525 cbradney 271
msgid "Group "
272
msgstr "Zoskupiť "
418 Franz 273
 
1525 cbradney 274
msgid "Page "
275
msgstr "Strana "
276
 
3064 cbradney 277
msgid "Outline"
278
msgstr "Prehľad"
279
 
280
msgid "Element"
281
msgstr "Prvok"
282
 
1525 cbradney 283
msgid "Font:"
284
msgstr "Písmo:"
285
 
286
msgid " pt"
287
msgstr " pt"
288
 
289
msgid "Size:"
290
msgstr "Veľkosť:"
291
 
292
#, fuzzy
293
msgid "Fill Color:"
294
msgstr "&Farba výplne:"
295
 
296
#, fuzzy
297
msgid "Stroke Color:"
298
msgstr "Fa&rba obrysu:"
299
 
3064 cbradney 300
#, fuzzy
301
msgid "Custom: "
302
msgstr "Vlastné"
303
 
304
#, fuzzy
305
msgid "Tab Fill Character:"
306
msgstr "Nastavenia znakov"
307
 
308
#, fuzzy
309
msgid "Tab Width:"
310
msgstr "Šírka:"
311
 
1525 cbradney 312
msgid "Colu&mns:"
313
msgstr "&Stĺpce:"
314
 
315
msgid "&Gap:"
316
msgstr "&Odstup:"
317
 
318
msgid "Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz"
319
msgstr "Príliš žltučký kôň spieval diabolské ódy"
320
 
321
msgid "&Line Color:"
322
msgstr "Farba čia&ry:"
323
 
324
msgid "&Shading:"
325
msgstr "&Tieňovanie:"
326
 
327
msgid "&Fill Color:"
328
msgstr "&Farba výplne:"
329
 
330
msgid "S&hading:"
331
msgstr "Tie&ňovanie:"
332
 
333
#, fuzzy
334
msgid "Line Style:"
335
msgstr "Štý&ly čiar..."
336
 
337
msgid "Line &Width:"
338
msgstr "Ší&rka čiary:"
339
 
340
#, fuzzy
341
msgid "Line S&tyle:"
342
msgstr "Štý&ly čiar..."
343
 
344
msgid "Arrows:"
532 cbradney 345
msgstr ""
346
 
1525 cbradney 347
#, fuzzy
348
msgid "Start:"
349
msgstr "Hviezda"
532 cbradney 350
 
1525 cbradney 351
#, fuzzy
352
msgid "End:"
353
msgstr "Kódovanie:"
532 cbradney 354
 
1525 cbradney 355
msgid "&Free Scaling"
356
msgstr "Voľ&ná zmena veľkosti"
532 cbradney 357
 
1525 cbradney 358
msgid "&Horizontal Scaling:"
359
msgstr "&Vodorovné zväčšenie"
532 cbradney 360
 
1525 cbradney 361
msgid "&Vertical Scaling:"
362
msgstr "&Zvislé zväčšenie"
532 cbradney 363
 
1525 cbradney 364
msgid "&Scale Picture to Frame Size"
365
msgstr "Z&meniť veľkosť obrázka na rozmer rámu"
532 cbradney 366
 
1525 cbradney 367
msgid "Keep Aspect &Ratio"
368
msgstr "Zachovať pome&r strán"
532 cbradney 369
 
1525 cbradney 370
msgid "F&ill Color:"
371
msgstr "&Farba výplne:"
532 cbradney 372
 
3064 cbradney 373
msgid "Use embedded Clipping Path"
374
msgstr ""
375
 
376
#, fuzzy
377
msgid "On Screen Preview"
378
msgstr "Ukážka pred tlačou"
379
 
380
#, fuzzy
381
msgid "Full Resolution Preview"
382
msgstr "Náhľad na súbory"
383
 
384
msgid "Normal Resolution Preview"
385
msgstr ""
386
 
387
#, fuzzy
388
msgid "Low Resolution Preview"
389
msgstr "&Rozlíšenie:"
390
 
1525 cbradney 391
msgid "Mi&nimum:"
392
msgstr "Mi&nimum"
532 cbradney 393
 
1525 cbradney 394
msgid "Ma&ximum:"
395
msgstr "Ma&ximum"
532 cbradney 396
 
1525 cbradney 397
msgid "&Stepping:"
398
msgstr "&Krokovanie:"
532 cbradney 399
 
1525 cbradney 400
msgid "Text Frame Properties"
401
msgstr "Vlastnosti textového pola"
532 cbradney 402
 
1525 cbradney 403
msgid "Picture Frame Properties"
404
msgstr "Vlastnosti rámu obrázka"
405
 
406
msgid "Shape Drawing Properties"
407
msgstr "Vlastnosti kreslenia obrysov"
408
 
409
msgid "Magnification Level Defaults"
410
msgstr "Vlastnosti úrovne zväčšenia"
411
 
412
msgid "Line Drawing Properties"
413
msgstr "Vlastnosti kreslenia čiar"
414
 
415
msgid "Polygon Drawing Properties"
416
msgstr "Vlastnosti kreslenia mnohouholníkov"
417
 
418
msgid "Font for new text frames"
419
msgstr "Písmo pre nový textový rám"
420
 
421
msgid "Size of font for new text frames"
422
msgstr "Veľkosť písma pre nový textový rám"
423
 
424
msgid "Color of font"
425
msgstr "Farba písma"
426
 
427
msgid "Number of columns in a text frame"
428
msgstr "Počet stĺpcov v textovom ráme"
429
 
430
msgid "Gap between text frame columns"
431
msgstr "Medzery medzi stĺpcami textu"
432
 
433
msgid "Sample of your font"
434
msgstr "Ukážka písma"
435
 
436
msgid "Picture frames allow pictures to scale to any size"
437
msgstr "Rámy obrázkov umožňujú zmenu na ľubovoľnú veľkosti"
438
 
439
msgid "Horizontal scaling of images"
440
msgstr "Vodorovné zväčšenie obrázkov"
441
 
442
msgid "Vertical scaling of images"
443
msgstr "Zvislé zväčšenie obrázkov"
444
 
445
msgid "Keep horizontal and vertical scaling the same"
446
msgstr "Dodržať rovnakú vodorovné aj zvislú zmenu veľkosti"
447
 
448
msgid "Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame"
449
msgstr "Obrázky v obrázkových rámoch budú menené podľa rozmerov rámu"
450
 
451
msgid "Automatically scaled pictures keep their original proportions"
452
msgstr "Automaticky nastavovaná veľkosť obrázkov dodržuje originálne proporcie"
453
 
454
msgid "Fill color of picture frames"
455
msgstr "Farba výplne obrázkových rámov"
456
 
457
msgid "Saturation of color of fill"
458
msgstr "Sýtosť farby výplne"
459
 
460
msgid "Line color of shapes"
461
msgstr "Farba čiar obrysov"
462
 
463
msgid "Saturation of color of lines"
464
msgstr "Sýtosť farby čiary"
465
 
466
msgid "Fill color of shapes"
467
msgstr "Farba výplne tvarov"
468
 
469
msgid "Line style of shapes"
470
msgstr "Štýl čiary"
471
 
472
msgid "Line width of shapes"
473
msgstr "Šírka čiar tvarov"
474
 
475
msgid "Minimum magnification allowed"
476
msgstr "Minimálne povolené zväčšenie"
477
 
478
msgid "Maximum magnification allowed"
479
msgstr "Maximálne povolené zväčšenie"
480
 
481
msgid "Change in magnification for each zoom operation"
482
msgstr "Zmena zväčšenia pre každý krok lupy"
483
 
484
msgid "Color of lines"
485
msgstr "Farba čiar"
486
 
487
msgid "Saturation of color"
488
msgstr "Sýtosť farby"
489
 
490
msgid "Style of lines"
491
msgstr "Štýl čiar"
492
 
493
msgid "Width of lines"
494
msgstr "Šírka čiar"
495
 
3064 cbradney 496
#, fuzzy
497
msgid "Custom:"
498
msgstr "Vlastné"
499
 
500
msgid "Freetype2 library not available"
501
msgstr ""
502
 
503
#, fuzzy
504
msgid "Font %1 is broken, no embedding"
505
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
506
 
507
#, fuzzy
508
msgid "Font %1 is broken (read stream), no embedding"
509
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
510
 
511
#, fuzzy
512
msgid "Font %1 is broken (FreeType2), discarding it"
513
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
514
 
515
#, fuzzy
516
msgid "Font %1 is broken (no Face), discarding it"
517
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
518
 
519
#, fuzzy
520
msgid "Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)"
521
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
522
 
523
#, fuzzy
524
msgid "Font %1 is broken and will be discarded"
525
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
526
 
527
msgid "Font %1 cannot be read, no embedding"
528
msgstr ""
529
 
1135 cbradney 530
msgid "Font %1 is broken, discarding it"
531
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
532 cbradney 532
 
3064 cbradney 533
msgid "Failed to load font %1 - font type unknown"
534
msgstr ""
535
 
536
msgid "Font %1 loaded from %2(%3)"
537
msgstr ""
538
 
539
msgid "Font %1(%2) is duplicate of %3"
540
msgstr ""
541
 
1525 cbradney 542
#, fuzzy
3064 cbradney 543
msgid "Loading font %1 (found using fontconfig)"
544
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
545
 
546
#, fuzzy
1525 cbradney 547
msgid "Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it"
548
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
549
 
3064 cbradney 550
msgid "Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file"
1525 cbradney 551
msgstr ""
552
 
1135 cbradney 553
msgid "Left"
554
msgstr "Vľavo"
532 cbradney 555
 
1135 cbradney 556
msgid "Right"
557
msgstr "Vpravo"
769 cbradney 558
 
1135 cbradney 559
msgid "Full Stop"
560
msgstr "Bodka"
769 cbradney 561
 
1135 cbradney 562
msgid "Comma"
563
msgstr "Čiarka"
769 cbradney 564
 
1135 cbradney 565
msgid "Center"
566
msgstr "Na stred"
769 cbradney 567
 
1135 cbradney 568
msgid "&Position:"
569
msgstr "&Pozícia:"
532 cbradney 570
 
3064 cbradney 571
msgid "Dot"
572
msgstr ""
532 cbradney 573
 
3064 cbradney 574
#, fuzzy
575
msgid "Hyphen"
576
msgstr "&Delenie slov..."
3 paul 577
 
3064 cbradney 578
#, fuzzy
579
msgid "Underscore"
580
msgstr "&Nezoradené"
581
 
582
#, fuzzy
583
msgid "Fill Char:"
584
msgstr "&Farba výplne:"
585
 
1135 cbradney 586
msgid "Delete All"
587
msgstr "Odstrániť všetko"
3 paul 588
 
1135 cbradney 589
msgid "Indentation for first line of the paragraph"
590
msgstr "Odsadenie pre prvý riadok odseku"
351 Franz 591
 
1135 cbradney 592
msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
593
msgstr "Odsadenie zľava pre celý odsek"
532 cbradney 594
 
1135 cbradney 595
msgid "Delete all Tabulators"
596
msgstr "Odstrániť všetky tabulátory"
341 Franz 597
 
1135 cbradney 598
msgid "Document"
599
msgstr "Dokument"
351 Franz 600
 
1135 cbradney 601
msgid "Background"
602
msgstr "Pozadie"
3 paul 603
 
3064 cbradney 604
msgid "New Layer"
605
msgstr "Nová vrstva"
606
 
607
msgid "Normal"
608
msgstr "Normálna"
609
 
1135 cbradney 610
msgid "Nodes"
611
msgstr "Uzly"
3 paul 612
 
1135 cbradney 613
msgid "&Absolute Coordinates"
614
msgstr "&Absolútne súradnice"
3 paul 615
 
1135 cbradney 616
msgid "&X-Pos:"
617
msgstr "&X-Poz:"
3 paul 618
 
1135 cbradney 619
msgid "&Y-Pos:"
620
msgstr "&Y-Poz:"
3 paul 621
 
1135 cbradney 622
msgid "Edit &Contour Line"
623
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"
3 paul 624
 
1135 cbradney 625
msgid "&Reset Contour Line"
626
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"
3 paul 627
 
1135 cbradney 628
msgid "&End Editing"
629
msgstr "&Koniec úprav"
3 paul 630
 
1135 cbradney 631
msgid "Move Nodes"
632
msgstr "Presunúť uzly"
3 paul 633
 
1135 cbradney 634
msgid "Move Control Points"
635
msgstr "Presunúť riadiace body"
3 paul 636
 
1135 cbradney 637
msgid "Add Nodes"
638
msgstr "Pridať uzly"
3 paul 639
 
1135 cbradney 640
msgid "Delete Nodes"
641
msgstr "Odstrániť uzly"
3 paul 642
 
1135 cbradney 643
msgid "Move Control Points Independently"
644
msgstr "Presúvať riadiace body nezávislo"
3 paul 645
 
1135 cbradney 646
msgid "Move Control Points Symmetrical"
647
msgstr "Presúvať riadiace body symetricky"
3 paul 648
 
1135 cbradney 649
msgid "Reset Control Points"
650
msgstr "Vynulovať riadiace body"
3 paul 651
 
1135 cbradney 652
msgid "Reset this Control Point"
653
msgstr "Vynulovať tento riadiaci bod"
3 paul 654
 
1135 cbradney 655
msgid "Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve"
656
msgstr "Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku"
3 paul 657
 
1135 cbradney 658
msgid "Close this Bezier Curve"
659
msgstr "Uzavrie túto Bézierovú krivku"
3 paul 660
 
1135 cbradney 661
msgid "Mirror the Path Horizontally"
662
msgstr "Horizontálne zrkadliť cestu"
3 paul 663
 
1135 cbradney 664
msgid "Mirror the Path Vertically"
665
msgstr "Vertikálne zrkadliť cestu"
3 paul 666
 
1135 cbradney 667
msgid "Shear the Path Horizontally to the Right"
668
msgstr "Uvoľniť horizontálu doprava"
3 paul 669
 
1135 cbradney 670
msgid "Shear the Path Horizontally to the Left"
671
msgstr "Uvoľniť horizontálu doľava"
351 Franz 672
 
1135 cbradney 673
msgid "Shear the Path Vertically Up"
674
msgstr "Uvoľniť vertikálu hore"
351 Franz 675
 
1135 cbradney 676
msgid "Shear the Path Vertically Down"
677
msgstr "Uvoľniť vertikálu dole"
351 Franz 678
 
1135 cbradney 679
msgid "Rotate the Path Counter-Clockwise"
680
msgstr "Rotácia v smere hodinových ručičiek"
351 Franz 681
 
1135 cbradney 682
msgid "Rotate the Path Clockwise"
683
msgstr "Rotácia proti smeru hodinových ručičiek"
776 fschmid 684
 
1135 cbradney 685
msgid "Reduce the Size of the Path by shown %"
686
msgstr "Zmenšiť o zobrazené %"
776 fschmid 687
 
1135 cbradney 688
msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
689
msgstr "Zväčšiť o zobrazené %"
776 fschmid 690
 
1135 cbradney 691
msgid "Angle of Rotation"
692
msgstr "Uhol otočenia"
776 fschmid 693
 
1135 cbradney 694
#, c-format
695
msgid "% to Enlarge or Reduce By"
696
msgstr "% zväčšenia alebo zmenšenia"
776 fschmid 697
 
1135 cbradney 698
msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
699
msgstr "Aktivuje režim úprav vrstevnice"
3 paul 700
 
1135 cbradney 701
msgid "Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame"
702
msgstr "Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu"
769 cbradney 703
 
3064 cbradney 704
#, fuzzy
1135 cbradney 705
msgid ""
3064 cbradney 706
"When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are "
707
"relative to the Object."
776 fschmid 708
msgstr ""
1135 cbradney 709
"Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane,\n"
710
"v opačnom prípade sú relatívne k objektu."
769 cbradney 711
 
3064 cbradney 712
msgid "Name"
713
msgstr "Názov"
418 Franz 714
 
3064 cbradney 715
msgid "Type"
716
msgstr "Typ"
418 Franz 717
 
3064 cbradney 718
msgid "Value"
719
msgstr "Hodnota"
1135 cbradney 720
 
3064 cbradney 721
#, fuzzy
722
msgid "Parameter"
723
msgstr "Znak"
418 Franz 724
 
3064 cbradney 725
#, fuzzy
726
msgid "Relationship"
727
msgstr "V&zťah:"
418 Franz 728
 
3064 cbradney 729
#, fuzzy
730
msgid "Relationship To"
731
msgstr "V&zťah:"
418 Franz 732
 
3064 cbradney 733
msgid "Auto Add To"
734
msgstr ""
418 Franz 735
 
3064 cbradney 736
#, fuzzy
737
msgid "Document Item Attributes"
738
msgstr "Nastavenie dokumentu"
418 Franz 739
 
3064 cbradney 740
msgid "&Add"
741
msgstr "&Pridať"
1525 cbradney 742
 
3064 cbradney 743
#, fuzzy
744
msgid "Alt+A"
745
msgstr "Alt+"
1525 cbradney 746
 
3064 cbradney 747
msgid "&Copy"
748
msgstr "&Kopírovať"
749
 
750
msgid "Alt+C"
751
msgstr "Alt+C"
752
 
1525 cbradney 753
#, fuzzy
3064 cbradney 754
msgid "Alt+D"
755
msgstr "Alt+"
756
 
757
msgid "C&lear"
758
msgstr "&Zmazať"
759
 
760
#, fuzzy
761
msgid "Alt+L"
762
msgstr "Alt+"
763
 
764
#, fuzzy
1525 cbradney 765
msgid "%1: %2"
766
msgstr "%1 - [%2]"
767
 
3064 cbradney 768
msgid "Initial State"
769
msgstr ""
770
 
1525 cbradney 771
#, fuzzy
772
msgid "Action History"
773
msgstr "Akcia"
774
 
775
#, fuzzy
776
msgid "Show selected object only"
777
msgstr "Názov zvoleného objektu"
778
 
779
msgid "&Undo"
780
msgstr "V&rátiť späť"
781
 
782
msgid "&Redo"
783
msgstr "&Opakovať vrátené"
784
 
532 cbradney 785
msgid "Printer Options"
786
msgstr "Možnosti tlačiarne"
418 Franz 787
 
532 cbradney 788
msgid "Page Set"
789
msgstr "Nastavenie strany"
418 Franz 790
 
532 cbradney 791
msgid "All Pages"
792
msgstr "Všetky strany"
418 Franz 793
 
532 cbradney 794
msgid "Even Pages only"
795
msgstr "Iba párne strany"
418 Franz 796
 
532 cbradney 797
msgid "Odd Pages only"
798
msgstr "Iba nepárne strany"
418 Franz 799
 
532 cbradney 800
msgid "Mirror"
801
msgstr "Zrkadlo"
418 Franz 802
 
532 cbradney 803
msgid "No"
804
msgstr "Nie"
418 Franz 805
 
1525 cbradney 806
msgid "Yes"
807
msgstr "Áno"
808
 
532 cbradney 809
msgid "Orientation"
810
msgstr "Orientácia"
418 Franz 811
 
532 cbradney 812
msgid "N-Up Printing"
813
msgstr "N-Up tlač"
418 Franz 814
 
532 cbradney 815
msgid "Page per Sheet"
816
msgstr "Strana na list"
418 Franz 817
 
532 cbradney 818
msgid "Pages per Sheet"
819
msgstr "Strany na liste"
418 Franz 820
 
532 cbradney 821
msgid "Option"
822
msgstr "Voľba"
418 Franz 823
 
824
msgid ""
532 cbradney 825
"This panel displays various CUPS options when printing. \n"
826
"The exact parameters available will depend on your printer driver.\n"
827
"You can confirm CUPS support by selecting Help > About.\n"
828
"Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF "
829
"support.\n"
830
"Missing library support is indicated by a *"
418 Franz 831
msgstr ""
532 cbradney 832
"Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače.\n"
833
"Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne.\n"
834
"Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse.\n"
835
"Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff.\n"
836
"Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *"
418 Franz 837
 
1525 cbradney 838
#, fuzzy
839
msgid "Add vertical guide"
840
msgstr "Zvislé vodítka"
841
 
842
#, fuzzy
843
msgid "Add horizontal guide"
844
msgstr "Vodorovné vodítka"
845
 
846
#, fuzzy
847
msgid "Remove vertical guide"
848
msgstr "Zvislé vodítka"
849
 
850
#, fuzzy
851
msgid "Remove horizontal guide"
852
msgstr "Vodorovné vodítka"
853
 
854
#, fuzzy
855
msgid "Move vertical guide"
856
msgstr "Zvislé vodítka"
857
 
858
#, fuzzy
859
msgid "Move horizontal guide"
860
msgstr "Vodorovné vodítka"
861
 
862
#, fuzzy
863
msgid "Lock guides"
864
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
865
 
866
#, fuzzy
867
msgid "Unlock guides"
868
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
869
 
870
#, fuzzy
871
msgid "Move"
872
msgstr "&Presunúť"
873
 
874
#, fuzzy
875
msgid "Resize"
876
msgstr "Vynulovať"
877
 
878
#, fuzzy
879
msgid "Rotate"
880
msgstr "Otočiť objekt"
881
 
882
msgid ""
883
"X1: %1, Y1: %2, %3\n"
884
"X2: %4, Y2: %5, %6"
885
msgstr ""
886
 
887
msgid ""
888
"W1: %1, H1: %2\n"
889
"W2: %3, H2: %4"
890
msgstr ""
891
 
892
#, fuzzy
893
msgid "Selection"
894
msgstr "Výber"
895
 
896
msgid "Group"
897
msgstr "Zoskupiť"
898
 
899
#, fuzzy
900
msgid "Selection/Group"
901
msgstr "Vybrať písmo"
902
 
903
msgid "Create"
904
msgstr "Vytvoriť"
905
 
906
msgid ""
907
"X: %1, Y: %2\n"
908
"W: %3, H: %4"
909
msgstr ""
910
 
911
#, fuzzy
912
msgid "Align/Distribute"
913
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"
914
 
915
msgid "Items involved"
916
msgstr ""
917
 
918
msgid "Cancel"
919
msgstr "Zrušiť"
920
 
921
#, fuzzy
922
msgid "Set fill color"
923
msgstr "Výber farby"
924
 
925
msgid "Color1: %1, Color2: %2"
926
msgstr ""
927
 
928
#, fuzzy
929
msgid "Set fill color shade"
930
msgstr "Farba výplne tvarov"
931
 
932
#, fuzzy
933
msgid "Set line color"
934
msgstr "Výber farby"
935
 
936
#, fuzzy
937
msgid "Set line color shade"
938
msgstr "Farba čiar obrysov"
939
 
940
#, fuzzy
941
msgid "Flip horizontally"
942
msgstr "Vodorovne zameniť"
943
 
944
#, fuzzy
945
msgid "Flip vertically"
946
msgstr "Zvislo zameniť"
947
 
948
msgid "Lock"
949
msgstr "Uzamknúť"
950
 
951
msgid "Unlock"
952
msgstr "Odomknúť"
953
 
954
#, fuzzy
955
msgid "Lock size"
956
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
957
 
958
#, fuzzy
959
msgid "Unlock size"
960
msgstr "Odomknúť"
961
 
962
#, fuzzy
963
msgid "Ungroup"
964
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
965
 
966
msgid "Delete"
967
msgstr "Odstrániť"
968
 
969
msgid "Rename"
970
msgstr "Premenovať"
971
 
972
msgid ""
973
"From %1\n"
974
"to %2"
975
msgstr ""
976
 
977
#, fuzzy
3064 cbradney 978
msgid "Apply Master Page"
979
msgstr "Použiť od &strany:"
1525 cbradney 980
 
981
msgid "Paste"
982
msgstr "Vložiť"
983
 
984
msgid "Cut"
985
msgstr "Vystrihnúť"
986
 
987
msgid "Set fill color transparency"
988
msgstr ""
989
 
990
msgid "Set line color transparency"
991
msgstr ""
992
 
993
#, fuzzy
994
msgid "Set line style"
995
msgstr "Upraviť štýly čiary"
996
 
997
#, fuzzy
998
msgid "Set the style of line end"
999
msgstr "Zakončenie čiar"
1000
 
1001
#, fuzzy
1002
msgid "Set the style of line join"
1003
msgstr "Typ spojenia čiar"
1004
 
1005
#, fuzzy
1006
msgid "Set line width"
1007
msgstr "Šírka čiary:"
1008
 
1009
#, fuzzy
1010
msgid "No style"
1011
msgstr "Bez štýlu"
1012
 
1013
msgid "Set custom line style"
1014
msgstr ""
1015
 
1016
msgid "Do not use custom line style"
1017
msgstr ""
1018
 
1019
msgid "Set start arrow"
1020
msgstr ""
1021
 
1022
msgid "Set end arrow"
1023
msgstr ""
1024
 
1025
#, fuzzy
1026
msgid "Create table"
1027
msgstr "Vytvoriť filter"
1028
 
1029
msgid "Rows: %1, Cols: %2"
1030
msgstr ""
1031
 
1032
#, fuzzy
1033
msgid "Set font"
1034
msgstr "Vybrať písmo"
1035
 
1036
#, fuzzy
1037
msgid "Set font size"
1038
msgstr "Veľkosť písma"
1039
 
1040
#, fuzzy
1041
msgid "Set font width"
1042
msgstr "Šírka stĺpca"
1043
 
1044
#, fuzzy
3064 cbradney 1045
msgid "Set font height"
1046
msgstr "Šírka stĺpca"
1047
 
1048
#, fuzzy
1525 cbradney 1049
msgid "Set font fill color"
1050
msgstr "Sýtosť farby"
1051
 
1052
#, fuzzy
1053
msgid "Set font stroke color"
1054
msgstr "Farba obrysu"
1055
 
1056
#, fuzzy
1057
msgid "Set font fill color shade"
1058
msgstr "Farba výplne tvarov"
1059
 
1060
#, fuzzy
1061
msgid "Set font stroke color shade"
1062
msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"
1063
 
1064
#, fuzzy
1065
msgid "Set kerning"
1066
msgstr "Párovanie (kerning):"
1067
 
1068
#, fuzzy
1069
msgid "Set line spacing"
1070
msgstr "Riadkovanie"
1071
 
1072
#, fuzzy
1073
msgid "Set paragraph style"
1074
msgstr "štýl odstavca"
1075
 
1076
#, fuzzy
1077
msgid "Set language"
1078
msgstr "&Jazyk:"
1079
 
1080
#, fuzzy
1081
msgid "Align text"
1082
msgstr "Zarovnať vľavo"
1083
 
1084
#, fuzzy
1085
msgid "Set font effect"
1086
msgstr "Efekty písma"
1087
 
1088
#, fuzzy
1089
msgid "Image frame"
1090
msgstr "Obrázok"
1091
 
1092
#, fuzzy
1093
msgid "Text frame"
1094
msgstr "Textový rám"
1095
 
1096
msgid "Polygon"
1097
msgstr "Mnohouholník"
1098
 
1099
#, fuzzy
1100
msgid "Bezier curve"
1101
msgstr "&Bézierová krivka"
1102
 
1103
msgid "Polyline"
1104
msgstr "Lomená čiara"
1105
 
1106
#, fuzzy
1107
msgid "Convert to"
1108
msgstr "Konve&rzia na"
1109
 
1110
#, fuzzy
1111
msgid "Import SVG image"
1112
msgstr "Import &SVG..."
1113
 
1114
#, fuzzy
1115
msgid "Import EPS image"
1116
msgstr "Importovať stranu"
1117
 
1118
#, fuzzy
3064 cbradney 1119
msgid "Import OpenOffice.org Draw image"
1525 cbradney 1120
msgstr "Import OpenOffice.org Draw..."
1121
 
1122
msgid "Scratch space"
1123
msgstr ""
1124
 
1125
#, fuzzy
1126
msgid "Text flows around the frame"
1127
msgstr "Text o&bteká okolo rámu"
1128
 
1129
msgid "Text flows around bounding box"
1130
msgstr ""
1131
 
1132
#, fuzzy
1133
msgid "Text flows around contour line"
1134
msgstr "Text o&bteká okolo rámu"
1135
 
1136
#, fuzzy
1137
msgid "No text flow"
1138
msgstr "Farba výplne písma"
1139
 
1140
#, fuzzy
1141
msgid "No bounding box"
1142
msgstr "Použiť &viazané pole"
1143
 
1144
#, fuzzy
1145
msgid "No contour line"
1146
msgstr "Po&užiť vrstevnicu"
1147
 
1148
#, fuzzy
1149
msgid "Page %1"
1150
msgstr "Strana "
1151
 
1152
#, fuzzy
1153
msgid "Set image scaling"
1154
msgstr "&Zvislé zväčšenie"
1155
 
1156
#, fuzzy
1157
msgid "Frame size"
1158
msgstr "Veľkosť strany"
1159
 
1160
#, fuzzy
1161
msgid "Free scaling"
1162
msgstr "Voľ&ná zmena veľkosti"
1163
 
1164
#, fuzzy
1165
msgid "Keep aspect ratio"
1166
msgstr "Zachovať pomer strán"
1167
 
1168
#, fuzzy
1169
msgid "Break aspect ratio"
1170
msgstr "Zachovať pomer strán"
1171
 
1172
#, fuzzy
1173
msgid "Edit contour line"
1174
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"
1175
 
1176
#, fuzzy
1177
msgid "Edit shape"
1178
msgstr "&Upraviť tvar"
1179
 
1180
#, fuzzy
1181
msgid "Reset contour line"
1182
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"
1183
 
3064 cbradney 1184
#, fuzzy
1185
msgid "Add page"
1186
msgstr "Všetky str&any"
1187
 
1188
#, fuzzy
1189
msgid "Add pages"
1190
msgstr "Všetky str&any"
1191
 
1192
#, fuzzy
1193
msgid "Delete page"
1194
msgstr "Odstrániť strany"
1195
 
1196
#, fuzzy
1197
msgid "Delete pages"
1198
msgstr "Odstrániť strany"
1199
 
1200
#, fuzzy
1201
msgid "Add layer"
1202
msgstr "Pridať novú vrstvu"
1203
 
1204
#, fuzzy
1205
msgid "Delete layer"
1206
msgstr "Odstrániť vrstvu"
1207
 
1208
#, fuzzy
1209
msgid "Rename layer"
1210
msgstr "Vrstvu dopredu"
1211
 
1212
#, fuzzy
1213
msgid "Raise layer"
1214
msgstr "Vrstvu dopredu"
1215
 
1216
#, fuzzy
1217
msgid "Lower layer"
1218
msgstr "Vrstvu dozadu"
1219
 
1220
#, fuzzy
1221
msgid "Send to layer"
1222
msgstr "Poslať do vrstv&y"
1223
 
1224
#, fuzzy
1225
msgid "Enable printing of layer"
1226
msgstr "Povoliť alebo zakázať tlač objektu"
1227
 
1228
#, fuzzy
1229
msgid "Disable printing of layer"
1230
msgstr "Povoliť alebo zakázať tlač objektu"
1231
 
1232
#, fuzzy
1233
msgid "Change name of the layer"
1234
msgstr "Nie je možné odstrániť poslednú vrstvu"
1235
 
1236
#, fuzzy
1237
msgid "Get image"
1238
msgstr "Vložiť text..."
1239
 
1135 cbradney 1240
msgid "Move Pages"
1241
msgstr "Presunúť strany"
418 Franz 1242
 
1135 cbradney 1243
msgid "Copy Page"
1244
msgstr "Kopírovať stránku"
418 Franz 1245
 
1525 cbradney 1246
#, fuzzy
1247
msgid "Move Page(s)"
1135 cbradney 1248
msgstr "Presun strán:"
418 Franz 1249
 
776 fschmid 1250
msgid "to:"
1251
msgstr "po:"
769 cbradney 1252
 
1525 cbradney 1253
#, fuzzy
1254
msgid "Before Page"
1135 cbradney 1255
msgstr "pred stranu"
351 Franz 1256
 
1525 cbradney 1257
#, fuzzy
1258
msgid "After Page"
1135 cbradney 1259
msgstr "za stranu"
3 paul 1260
 
1525 cbradney 1261
#, fuzzy
1262
msgid "At End"
1135 cbradney 1263
msgstr "na koniec"
3 paul 1264
 
1525 cbradney 1265
msgid "Move Page(s):"
1266
msgstr "Presun strán:"
1267
 
3064 cbradney 1268
#, fuzzy
1269
msgid "Relates To"
1270
msgstr "Šablóna:"
1271
 
1272
msgid "Is Parent Of"
1273
msgstr ""
1274
 
1275
msgid "Is Child Of"
1276
msgstr ""
1277
 
1278
#, fuzzy
1279
msgid "Text Frames"
1280
msgstr "Textový rám"
1281
 
1282
#, fuzzy
1283
msgid "Image Frames"
1284
msgstr "Obrázok"
1285
 
1286
#, fuzzy
1287
msgid "Boolean"
1288
msgstr "Kórejsky"
1289
 
1290
#, fuzzy
1291
msgid "Integer"
1292
msgstr "Na stred"
1293
 
1294
#, fuzzy
1295
msgid "String"
1296
msgstr "Nastavenia"
1297
 
1135 cbradney 1298
msgid "Manage Tabulators"
1299
msgstr "Správa tabulátorov"
3 paul 1300
 
1135 cbradney 1301
msgid "Layer"
1302
msgstr "Vrstva"
532 cbradney 1303
 
1135 cbradney 1304
msgid "Copy Here"
1305
msgstr "Kopírovať sem"
3 paul 1306
 
1135 cbradney 1307
msgid "Move Here"
1308
msgstr "Sem presunúť"
3 paul 1309
 
1135 cbradney 1310
msgid "&Paste"
1311
msgstr "V&ložiť"
3 paul 1312
 
1135 cbradney 1313
msgid "Picture"
1314
msgstr "Obrázok"
3 paul 1315
 
1135 cbradney 1316
msgid "File: "
1317
msgstr "Súbor: "
3 paul 1318
 
1135 cbradney 1319
msgid "Original PPI: "
1320
msgstr "Pôvodné PPI"
3 paul 1321
 
1135 cbradney 1322
msgid "Actual PPI: "
1323
msgstr "Aktuálne PPI: "
3 paul 1324
 
1135 cbradney 1325
msgid "Linked Text"
1326
msgstr "Prepojený text"
3 paul 1327
 
1135 cbradney 1328
msgid "Text Frame"
1329
msgstr "Textový rám"
3 paul 1330
 
1135 cbradney 1331
msgid "Text on a Path"
1332
msgstr "Text na cestu"
3 paul 1333
 
1135 cbradney 1334
msgid "Paragraphs: "
1335
msgstr "Odseky"
3 paul 1336
 
1135 cbradney 1337
msgid "Words: "
1338
msgstr "Slová:"
3 paul 1339
 
1135 cbradney 1340
msgid "Chars: "
1341
msgstr "Znaky"
3 paul 1342
 
1135 cbradney 1343
msgid "Print: "
1344
msgstr "Tlačiť: "
3 paul 1345
 
1135 cbradney 1346
msgid "Enabled"
1347
msgstr "Povolené"
3 paul 1348
 
1135 cbradney 1349
msgid "Disabled"
1350
msgstr "Zakázané"
3 paul 1351
 
1135 cbradney 1352
msgid "In&fo"
1353
msgstr "In&fo"
3 paul 1354
 
3064 cbradney 1355
#, fuzzy
1356
msgid "Preview Settings"
1357
msgstr "Nastavenie štýlu"
3 paul 1358
 
1135 cbradney 1359
msgid "&PDF Options"
1360
msgstr "Nastavenia &PDF"
364 Franz 1361
 
1135 cbradney 1362
msgid "Send to La&yer"
1363
msgstr "Poslať do vrstv&y"
3 paul 1364
 
1135 cbradney 1365
msgid "Le&vel"
1366
msgstr "Úro&veň"
341 Franz 1367
 
1135 cbradney 1368
msgid "Conve&rt to"
1369
msgstr "Konve&rzia na"
776 fschmid 1370
 
3064 cbradney 1371
#, fuzzy
1372
msgid "Linking Text Frames"
1373
msgstr "Prepojiť textové rámy"
3 paul 1374
 
3064 cbradney 1375
msgid ""
1376
"There is a problem with text frames linking. You are trying to link filled "
1377
"frames or a frame to the same one itself"
1378
msgstr ""
1379
 
1525 cbradney 1380
msgid "Warning"
1381
msgstr "Varovanie"
3 paul 1382
 
1135 cbradney 1383
msgid "Do you really want to clear all your Text?"
1384
msgstr "Skutočne chcete odstrániť celý text?"
3 paul 1385
 
3064 cbradney 1386
msgid "Cannot Delete In-Use Item"
1387
msgstr ""
3 paul 1388
 
3064 cbradney 1389
msgid ""
1390
"The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation "
1391
"will be cancelled"
1392
msgstr ""
1393
 
1525 cbradney 1394
#, fuzzy
1395
msgid "Ignore all errors"
1396
msgstr "&Ignorovať veľkosť písma"
532 cbradney 1397
 
1525 cbradney 1398
msgid "Automatic check before printing or exporting"
1399
msgstr ""
1400
 
1401
msgid "Check for missing glyphs"
1402
msgstr ""
1403
 
1404
msgid "Check for objects not on a page"
1405
msgstr ""
1406
 
1407
#, fuzzy
1408
msgid "Check for overflow in text frames"
1409
msgstr "Písmo pre nový textový rám"
1410
 
1411
msgid "Check for transparencies used"
1412
msgstr ""
1413
 
1414
msgid "Check for missing images"
1415
msgstr ""
1416
 
1417
msgid "Check image resolution"
1418
msgstr ""
1419
 
1420
msgid "Lowest allowed resolution"
1421
msgstr ""
1422
 
1423
msgid " dpi"
1424
msgstr " dpi"
1425
 
3064 cbradney 1426
#, fuzzy
1427
msgid "Check for placed PDF Files"
1428
msgstr "Vytvoriť PDF-súbor"
1525 cbradney 1429
 
1430
#, fuzzy
1431
msgid "Check for PDF Annotations and Fields"
1432
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"
1433
 
1434
#, fuzzy
1435
msgid "Add Profile"
1436
msgstr "Profil:"
1437
 
1438
#, fuzzy
1439
msgid "Remove Profile"
1440
msgstr "Systémové profily"
1441
 
1442
msgid "Page"
1443
msgstr "Strana"
1444
 
1445
#, fuzzy
3064 cbradney 1446
msgid "Master Page "
1447
msgstr "za stranu"
1525 cbradney 1448
 
3064 cbradney 1449
msgid "Cannot find plugin"
1450
msgstr ""
1451
 
1452
#, fuzzy
1453
msgid "unknown error"
1454
msgstr "Neznámy"
1455
 
1456
msgid "Cannot find symbol (%1)"
1457
msgstr ""
1458
 
1459
#, fuzzy
1460
msgid "Persistent"
1461
msgstr "Tlač"
1462
 
1463
msgid "Import"
1464
msgstr "Import"
1465
 
1466
#, fuzzy
1467
msgid "Standard"
1468
msgstr "Hviezda"
1469
 
1470
msgid "Unknown"
1471
msgstr "Neznámy"
1472
 
1473
#, fuzzy
1474
msgid "%1 of %2"
1475
msgstr "%1 - [%2]"
1476
 
1135 cbradney 1477
msgid " of %1"
1478
msgstr " z %1"
532 cbradney 1479
 
1135 cbradney 1480
msgid "Icon Placement"
1481
msgstr "Umiestnenie ikony"
532 cbradney 1482
 
1135 cbradney 1483
msgid "Layout:"
1484
msgstr "Rozloženie:"
532 cbradney 1485
 
1135 cbradney 1486
msgid "Caption only"
1487
msgstr "Iba popisky"
532 cbradney 1488
 
1135 cbradney 1489
msgid "Icon only"
1490
msgstr "Iba ikony "
532 cbradney 1491
 
1135 cbradney 1492
msgid "Caption below Icon"
1493
msgstr "Popisky pod ikonami"
532 cbradney 1494
 
1135 cbradney 1495
msgid "Caption above Icon"
1496
msgstr "Popisky nad ikonami"
532 cbradney 1497
 
1135 cbradney 1498
msgid "Caption right to Icon"
1499
msgstr "Popisky vpravo od ikon"
532 cbradney 1500
 
1135 cbradney 1501
msgid "Caption left to Icon"
1502
msgstr "Popisky vľavo od ikon"
532 cbradney 1503
 
1135 cbradney 1504
msgid "Caption overlays Icon"
1505
msgstr "Popisky prekrývajú ikony"
532 cbradney 1506
 
1135 cbradney 1507
msgid "Scale:"
1508
msgstr "Mierka:"
532 cbradney 1509
 
1135 cbradney 1510
msgid "Always"
1511
msgstr "Vždy"
532 cbradney 1512
 
1135 cbradney 1513
msgid "When Icon is too small"
1514
msgstr "Keď ikony sú príliš malé"
532 cbradney 1515
 
1135 cbradney 1516
msgid "When Icon is too big"
1517
msgstr "Keď ikony sú príliš veľké"
532 cbradney 1518
 
1135 cbradney 1519
msgid "Never"
1520
msgstr "Nikdy"
532 cbradney 1521
 
1135 cbradney 1522
msgid "Scale How:"
1523
msgstr "Ako zmeniť:"
532 cbradney 1524
 
1135 cbradney 1525
msgid "Proportional"
1526
msgstr "Proporcionálne"
532 cbradney 1527
 
1135 cbradney 1528
msgid "Non Proportional"
1529
msgstr "Neproporcionálny"
532 cbradney 1530
 
1135 cbradney 1531
msgid "Icon"
1532
msgstr "Ikona"
532 cbradney 1533
 
1525 cbradney 1534
msgid "OK"
1535
msgstr "OK"
1536
 
1135 cbradney 1537
msgid "Reset"
1538
msgstr "Vynulovať"
532 cbradney 1539
 
1135 cbradney 1540
msgid "Importing text"
1541
msgstr "Importovanie textu"
532 cbradney 1542
 
3064 cbradney 1543
msgid "Cancelled by user"
1544
msgstr ""
1545
 
1135 cbradney 1546
msgid "Select Fields"
1547
msgstr "Zvoliť polia"
532 cbradney 1548
 
1135 cbradney 1549
msgid "Available Fields"
1550
msgstr "Dostupné polia:"
532 cbradney 1551
 
1135 cbradney 1552
msgid "&>>"
1553
msgstr "&>>"
532 cbradney 1554
 
1135 cbradney 1555
msgid "&<<"
1556
msgstr "&<<"
532 cbradney 1557
 
1135 cbradney 1558
msgid "Selected Fields"
1559
msgstr "Zvolené polia"
532 cbradney 1560
 
1561
msgid "Choose the importer to use"
1562
msgstr "Vyberte import, ktorý sa má použiť"
1563
 
1564
msgid "Automatic"
1565
msgstr "Automatické"
1566
 
3064 cbradney 1567
#, fuzzy
1568
msgid "Import Text Only"
1569
msgstr "Importovanie textu"
532 cbradney 1570
 
1571
msgid "Import text without any formatting"
1572
msgstr "Importovať text bez formátovania"
1573
 
1574
msgid "Importer:"
1575
msgstr "Importér:"
1576
 
1135 cbradney 1577
msgid "Encoding:"
1578
msgstr "Kódovanie:"
1579
 
532 cbradney 1580
msgid "Remember association"
1135 cbradney 1581
msgstr "Zapamätať asociáciu"
532 cbradney 1582
 
3064 cbradney 1583
#, fuzzy
532 cbradney 1584
msgid ""
3064 cbradney 1585
"Remember the file extension - importer association and do not ask again to "
1586
"select an importer for files of this type."
532 cbradney 1587
msgstr ""
1135 cbradney 1588
"Pamätať si príponu súbora tohoto typu ako asociáciu\n"
1589
"a nepýtať sa znova na typ importu."
532 cbradney 1590
 
1525 cbradney 1591
msgid "Image"
1592
msgstr "Obrázok"
1593
 
1594
msgid "Text"
1595
msgstr "Text"
1596
 
1597
msgid "Line"
1598
msgstr "Čiara"
1599
 
1600
msgid "PathText"
1601
msgstr "Text na cestu"
1602
 
3064 cbradney 1603
msgid "Copy of"
1604
msgstr "Kópia z "
1605
 
532 cbradney 1606
msgid "Manage Guides"
1607
msgstr "Ovládanie vodítok"
418 Franz 1608
 
532 cbradney 1609
msgid "Horizontal Guides"
1610
msgstr "Vodorovné vodítka"
418 Franz 1611
 
532 cbradney 1612
msgid "D&elete"
1613
msgstr "O&dstrániť"
1614
 
1615
msgid "Vertical Guides"
1616
msgstr "Zvislé vodítka"
1617
 
1618
msgid "A&dd"
1619
msgstr "&Pridať"
1620
 
1621
msgid "De&lete"
1622
msgstr "&Odstrániť"
1623
 
3064 cbradney 1624
msgid "Rows and Columns - Automatic Guides"
1625
msgstr ""
1626
 
1627
#, fuzzy
1628
msgid "&Rows:"
1629
msgstr "&X-Poz:"
1630
 
1631
#, fuzzy
1632
msgid "C&olumns:"
1633
msgstr "&Stĺpce:"
1634
 
1635
#, fuzzy
1636
msgid "Row &Gap"
1637
msgstr "&Odstup:"
1638
 
1639
#, fuzzy
1640
msgid "Colum&n Gap"
1641
msgstr "Vodítka stĺpcov"
1642
 
1643
msgid "Refer to:"
1644
msgstr ""
1645
 
1646
msgid "&Page"
1647
msgstr "&Strana"
1648
 
1649
#, fuzzy
1650
msgid "&Margins"
1651
msgstr "Okra&je:"
1652
 
1653
#, fuzzy
1654
msgid "&Selection"
1655
msgstr "Výber"
1656
 
532 cbradney 1657
msgid "&Lock Guides"
1658
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
1659
 
3064 cbradney 1660
msgid "&Close"
1661
msgstr "&Zavrieť"
1662
 
1663
#, fuzzy
1664
msgid "&Update"
1665
msgstr "Ak&tualizovať obrázok"
1666
 
1667
msgid ""
1668
"Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes "
1669
"are persistant"
1670
msgstr ""
1671
 
1135 cbradney 1672
msgid "Other..."
1673
msgstr "Iný..."
532 cbradney 1674
 
1135 cbradney 1675
msgid "&Shade:"
1676
msgstr "&Tieň:"
532 cbradney 1677
 
1135 cbradney 1678
msgid "Shade"
1679
msgstr "Tieň"
532 cbradney 1680
 
1525 cbradney 1681
msgid "Corn&ers:"
1682
msgstr "R&ohy:"
1683
 
1684
msgid "&Rotation:"
1685
msgstr "&Otočenie:"
1686
 
1687
msgid "Apply &Factor"
1688
msgstr "Použiť &faktor"
1689
 
1690
msgid "&Factor:"
1691
msgstr "&Faktor:"
1692
 
1693
msgid "Number of corners for polygons"
1694
msgstr "Počet uhlov pre mnohouholník"
1695
 
1696
msgid "Degrees of rotation for polygons"
1697
msgstr "Stupne otočenia pre mnohouholníky"
1698
 
1699
msgid "Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons"
1700
msgstr "Použiť konvexný/konkávny faktor na zmenu tvaru mnohouholníkov"
1701
 
1702
msgid "Sample Polygon"
1703
msgstr "Ukážka mnohouholníka"
1704
 
1705
msgid ""
1706
"A negative value will make the polygon concave (or star shaped),\n"
1707
" a positive value will make it convex"
1708
msgstr ""
1709
"Záporná hodnota nastaví mnohouholník ako konkávny (alebo v tvare hviezdy),\n"
1710
"a kladná na konvexný"
1711
 
3064 cbradney 1712
msgid "Preferences"
1713
msgstr "Nastavenia"
1714
 
1715
msgid "GUI"
1716
msgstr "GUI"
1717
 
1718
msgid "&Language:"
1719
msgstr "&Jazyk:"
1720
 
1721
msgid "&Theme:"
1722
msgstr "&Téma:"
1723
 
1724
msgid "&Font Size:"
1725
msgstr "V&eľkosť písma:"
1726
 
1727
msgid "&Wheel Jump:"
1728
msgstr "&Krok kolieska"
1729
 
1730
msgid "&Recent Documents:"
1731
msgstr "&Nedávne dokumenty:"
1732
 
1733
msgid "Paths"
1734
msgstr "Cesty"
1735
 
1736
msgid "&Documents:"
1737
msgstr "&Dokumenty:"
1738
 
1739
msgid "&Change..."
1740
msgstr "&Zmeniť..."
1741
 
1742
msgid "&ICC Profiles:"
1743
msgstr "&ICC profily:"
1744
 
1745
msgid "&Scripts:"
1746
msgstr "&Skripty:"
1747
 
1748
msgid "Ch&ange..."
1749
msgstr "Z&meniť..."
1750
 
1751
#, fuzzy
1752
msgid "Document T&emplates:"
1753
msgstr "Strany dokumentu:"
1754
 
1755
msgid "Cha&nge..."
1756
msgstr "&Zmeniť..."
1757
 
1758
msgid "General"
1759
msgstr "Všeobecné"
1760
 
1761
#, fuzzy
1762
msgid "Units:"
1763
msgstr "Jednotky"
1764
 
1765
msgid "Autosave"
1766
msgstr "Automatické ukladanie"
1767
 
1768
msgid "&Enabled"
1769
msgstr "&Povolené"
1770
 
1771
msgid "min"
1772
msgstr "min"
1773
 
1774
msgid "&Interval:"
1775
msgstr "&Interval:"
1776
 
1777
#, fuzzy
1778
msgid "Undo/Redo"
1779
msgstr "Späť"
1780
 
1781
msgid "Action history length"
1782
msgstr ""
1783
 
1784
msgid "Guides"
1785
msgstr "Vodítka"
1786
 
1787
msgid "Typography"
1788
msgstr "Typografia"
1789
 
1790
msgid "Tools"
1791
msgstr "Nástroje"
1792
 
1793
#, fuzzy
1794
msgid "Hyphenator"
1795
msgstr "&Delenie slov..."
1796
 
1797
#, fuzzy
1798
msgid "Fonts"
1799
msgstr "&Písma"
1800
 
1801
msgid "Preflight Verifier"
1802
msgstr ""
1803
 
1804
#, fuzzy
1805
msgid "Color Management"
1806
msgstr "Správa &farieb..."
1807
 
1808
#, fuzzy
1809
msgid "PDF Export"
1810
msgstr "&Export"
1811
 
1812
#, fuzzy
1813
msgid "Table of Contents and Indexes"
1814
msgstr "Pri zmene u&ložiť obsah"
1815
 
1816
#, fuzzy
1817
msgid "Keyboard Shortcuts"
1818
msgstr "&Klávesové skratky..."
1819
 
1820
msgid "Other Options"
1821
msgstr "Ostatné nastavenia"
1822
 
1823
msgid "Sa&ve Contents on Changes"
1824
msgstr "Pri zmene u&ložiť obsah"
1825
 
1826
msgid "Preview"
1827
msgstr "Náhľad"
1828
 
1829
msgid "Small"
1830
msgstr "Malá"
1831
 
1832
msgid "Medium"
1833
msgstr "Stredná"
1834
 
1835
msgid "Large"
1836
msgstr "Veľká"
1837
 
1838
msgid "Scrapbook"
1839
msgstr "Zápisník"
1840
 
1841
#, fuzzy
1842
msgid "Page Display"
1843
msgstr "Zobraziť"
1844
 
1845
msgid "Color:"
1846
msgstr "Farba:"
1847
 
1848
msgid "Display &Unprintable Area in Margin Color"
1849
msgstr "Zobraziť &netlačiteľnú oblasť vo farbe okrajov"
1850
 
1851
#, fuzzy
1852
msgid "Alt+U"
1853
msgstr "Alt+"
1854
 
1855
#, fuzzy
1856
msgid "Show Pictures"
1857
msgstr "Obrázky"
1858
 
1859
#, fuzzy
1860
msgid "Show Text Chains"
1861
msgstr "Zobraziť názvy šablón"
1862
 
1863
#, fuzzy
1864
msgid "Show Text Control Characters"
1865
msgstr "Zobraziť názvy šablón"
1866
 
1867
#, fuzzy
1868
msgid "Show Frames"
1869
msgstr "Zobraziť &rámy"
1870
 
1871
msgid "Rulers relative to Page"
1872
msgstr ""
1873
 
1874
#, fuzzy
1875
msgid "Scratch Space"
1876
msgstr "Vertikálne medzery"
1877
 
1878
msgid "&Top:"
1879
msgstr "&Hore:"
1880
 
1881
msgid "&Left:"
1882
msgstr "&Ľavý:"
1883
 
1884
msgid "&Bottom:"
1885
msgstr "&Dolný:"
1886
 
1887
msgid "&Right:"
1888
msgstr "P&ravý:"
1889
 
1890
#, fuzzy
1891
msgid "Gaps between Pages"
1892
msgstr "Medzery medzi stĺpcami textu"
1893
 
1894
#, fuzzy
1895
msgid "Horizontal:"
1896
msgstr "Vodorovne"
1897
 
1898
#, fuzzy
1899
msgid "Vertical:"
1900
msgstr "Zvisle"
1901
 
1902
msgid "&Adjust Display Size"
1903
msgstr "P&rispôsobiť veľkosti obrazovky"
1904
 
1905
#, fuzzy
1906
msgid "To adjust the display drag the ruler below with the slider."
1907
msgstr "Obrazovku si prispôsobíte pomocou jazdca na dolnom pravítku."
1908
 
1909
msgid "Display"
1910
msgstr "Zobraziť"
1911
 
1912
msgid "Postscript Interpreter"
1913
msgstr "Interpret postscriptu"
1914
 
1915
msgid "&Name of Executable:"
1916
msgstr "&Príkaz pre spustenie programu:"
1917
 
1918
msgid "Antialias &Text"
1919
msgstr "Vyhladiť &text"
1920
 
1921
msgid "Antialias &Graphics"
1922
msgstr "Vyhladiť grafiku"
1923
 
1924
#, fuzzy
1925
msgid "dpi"
1926
msgstr " dpi"
1927
 
1928
#, fuzzy
1929
msgid "Resolution:"
1930
msgstr "&Rozlíšenie:"
1931
 
1932
msgid "Image Processing Tool"
1933
msgstr "Nástroj na úpravu obrázkov"
1934
 
1935
msgid "Name of &Executable:"
1936
msgstr "P&ríkaz pre spustenie programu:"
1937
 
1938
#, fuzzy
1939
msgid "External Tools"
1940
msgstr "Externé nástroje"
1941
 
1942
msgid "Printing"
1943
msgstr "Tlač"
1944
 
1945
msgid "Clip to Page &Margins"
1946
msgstr "Pripnúť k okrajo&m strany"
1947
 
1948
msgid "Apply &Under Color Removal"
1949
msgstr "Aplikovať  &Under Color Removal"
1950
 
1951
msgid "Always ask before fonts are replaced when loading a document"
1952
msgstr ""
1953
 
1954
msgid "Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles"
1955
msgstr ""
1956
 
1957
msgid "Show Startup Dialog"
1958
msgstr ""
1959
 
1960
msgid "Lorem Ipsum"
1961
msgstr ""
1962
 
1963
msgid "Always use standard Lorem Ipsum"
1964
msgstr ""
1965
 
1966
#, fuzzy
1967
msgid "Count of the Paragraphs:"
1968
msgstr "Aktuálny odsek:"
1969
 
1970
msgid "Miscellaneous"
1971
msgstr ""
1972
 
1973
#, fuzzy
1974
msgid "Plugin Manager"
1975
msgstr "Tlačiť &rozsah"
1976
 
1977
#, fuzzy
1978
msgid "Plugin"
1979
msgstr "Obyčajný"
1980
 
1981
#, fuzzy
1982
msgid "How to run"
1983
msgstr "Presunúť dopredu"
1984
 
1985
#, fuzzy
1986
msgid "Load it?"
1987
msgstr "Načítavanie:"
1988
 
1989
#, fuzzy
1990
msgid "Plugin ID"
1991
msgstr "Obyčajný"
1992
 
1993
msgid "File"
1994
msgstr "Súbor"
1995
 
1996
msgid "You need to restart the application to apply the changes."
1997
msgstr ""
1998
 
1999
#, fuzzy
2000
msgid "Plugins"
2001
msgstr "Obyčajný"
2002
 
2003
#, fuzzy
2004
msgid "Turns the display of linked frames on or off"
2005
msgstr "Zapnúť základnú mriežku"
2006
 
2007
msgid ""
2008
"Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames"
2009
msgstr ""
2010
 
2011
msgid "Turns the display of frames on or off"
2012
msgstr ""
2013
 
2014
msgid "Turns the display of pictures on or off"
2015
msgstr ""
2016
 
2017
msgid ""
2018
"Select your default language for Scribus to run with.\n"
2019
"Leave this blank to choose based on environment variables.\n"
2020
"You can still override this by passing a command line option when starting "
2021
"Scribus"
2022
msgstr ""
2023
 
2024
msgid ""
2025
"Choose the default window decoration and looks.\n"
2026
"Scribus inherits any available KDE or Qt themes"
2027
msgstr ""
2028
"Vyberte štandardnú dekoráciu okien a vzhľadu.\n"
2029
"Scribus dedí dostupné KDE a QT témy."
2030
 
2031
msgid "Default font size for the menus and windows"
2032
msgstr "Štandardná veľkosť písma pre ponuky a okná"
2033
 
2034
msgid "Default unit of measurement for document editing"
2035
msgstr "Štandardná merná jednotka dokumentu"
2036
 
2037
msgid "Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel"
2038
msgstr ""
2039
"Počet riadkov, ktoré posunie Scribus pri každom pohybe kolieska na myši"
2040
 
2041
msgid "Number of recently edited documents to show in the File menu"
2042
msgstr ""
2043
"Počet nedávno upravovaných dokumentov, ktoré sa zobrazia v ponuke Súbor"
2044
 
2045
msgid "Default documents directory"
2046
msgstr "Štandardný priečinok pre dokumenty"
2047
 
2048
msgid ""
2049
"Default ICC profiles directory. This cannot\n"
2050
"be changed with a document open."
2051
msgstr ""
2052
 
2053
msgid "Default Scripter scripts directory"
2054
msgstr "Štandardný priečinok Scriptera pre skripty"
2055
 
2056
#, fuzzy
2057
msgid "Additional directory for document templates"
2058
msgstr "Ďalší priečinok pre šablóny dokumentov"
2059
 
2060
msgid "Default page size, either a standard size or a custom size"
2061
msgstr "Štandardná veľkosť papiera, či už vlastné alebo štandardné rozmery"
2062
 
2063
msgid "Default orientation of document pages"
2064
msgstr "Štandardná orientácia strán dokumentu"
2065
 
2066
msgid "Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
2067
msgstr ""
2068
"Šírka strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán"
2069
 
2070
msgid ""
2071
"Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
2072
msgstr ""
2073
"Výška strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán"
2074
 
2075
msgid ""
2076
"When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak "
2077
"extension\n"
2078
"each time the time period elapses"
2079
msgstr ""
2080
"Keď je povolené, Scribus uloží záložnú kópiu s príponou .bak\n"
2081
"vždy, keď vyprší časová lehota"
2082
 
2083
msgid "Time period between saving automatically"
2084
msgstr "Časový interval medzi automatickými uloženiami"
2085
 
2086
msgid ""
2087
"Set the length of the action history in steps.\n"
2088
"If set to 0 infinite amount of actions will be stored."
2089
msgstr ""
2090
 
2091
msgid "Choose the size of the preview in the scrapbook palette"
2092
msgstr "Vyberte veľkosť náhľadu v zápisníku"
2093
 
2094
msgid "Save the scrapbook contents everytime after a change"
2095
msgstr "Uložiť obsah zápisníku pri každej zmene"
2096
 
2097
msgid "Color for paper"
2098
msgstr "Farba pre papier"
2099
 
2100
msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
2101
msgstr "Vyplniť plochu za hranicami strany farbou okrajov"
2102
 
2103
msgid "Set the default zoom level"
2104
msgstr "Nastavenie štandardnej úrovne zväčšenie"
2105
 
2106
msgid ""
2107
"Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level "
2108
"so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size"
2109
msgstr ""
2110
 
2111
msgid "Filesystem location for the Ghostscript interpreter"
2112
msgstr "Umiestnenie Ghostscript interpreta v súborovom systéme"
2113
 
2114
msgid "Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering"
2115
msgstr "Vyhladenie textu pre EPS a PDF pri generovaní na monitore"
2116
 
2117
msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
2118
msgstr "Vyhladenie grafiky pre EPS a PDF pri generovaní na monitore"
2119
 
2120
msgid ""
2121
"File system location for graphics editor. If you use gimp\n"
2122
"and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote',\n"
2123
"as it allows you to edit the image in an already running\n"
2124
"instance of gimp."
2125
msgstr ""
2126
 
2127
msgid ""
2128
"Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file"
2129
msgstr ""
2130
"Neukazovať objekty mimo hraníc tlačiteľnej strany alebo exportovaného súboru"
2131
 
2132
msgid ""
2133
"A way of switching off some of the gray shades which are composed\n"
2134
"of cyan, yellow and magenta and using black instead.\n"
2135
"UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones\n"
2136
"which are close to the gray. Use of this may improve printing some images\n"
2137
"and some experimentation and testing is need on a case by case basis.\n"
2138
"UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks."
2139
msgstr ""
2140
"Spôsob prepínania niektorých šedých tieňov, ktoré sú zložené\n"
2141
"z azúrovej, fialovej a žltej farby namiesto použitia čiernej.\n"
2142
"UCR naviac ovplyvňuje časti obrázkov, ktoré sú neutrálne a/alebo\n"
2143
"v tmavých tónoch, ktoré sú blízko šedej. Použitie tohoto postupu môže "
2144
"zlepšiť\n"
2145
"tlač niektorých obrázkov - je však potrebné testovať jednotlivé prípady.\n"
2146
"UCR znižuje možnosť presýtenosti s CMY atramentmi."
2147
 
2148
msgid ""
2149
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
2150
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
2151
"active page"
2152
msgstr ""
2153
 
2154
msgid ""
2155
"Defines amount of space right of the document canvas available as a "
2156
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
2157
"active page"
2158
msgstr ""
2159
 
2160
msgid ""
2161
"Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard "
2162
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
2163
msgstr ""
2164
 
2165
msgid ""
2166
"Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard "
2167
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
2168
msgstr ""
2169
 
2170
#, fuzzy
2171
msgid "Locate Ghostscript"
2172
msgstr "Postscript"
2173
 
2174
msgid "Locate your image editor"
2175
msgstr ""
2176
 
2177
#, fuzzy
2178
msgid "Page Item Attributes"
2179
msgstr "Atribúty"
2180
 
2181
msgid "&OK"
2182
msgstr "&OK"
2183
 
2184
msgid "&Cancel"
2185
msgstr "&Zrušiť"
2186
 
2187
msgid "Could not open output file %1"
2188
msgstr ""
2189
 
2190
#, fuzzy
2191
msgid "Output stream not writeable"
2192
msgstr "Výst&up do súboru:"
2193
 
2194
msgid "Verification of settings failed: %1"
2195
msgstr ""
2196
 
2197
msgid "Could not open input file %1"
2198
msgstr ""
2199
 
2200
msgid "Unable to read settings XML:"
2201
msgstr ""
2202
 
2203
msgid "%1 (line %2 col %3)"
2204
msgstr ""
2205
 
2206
msgid "Unable to read settings XML: %1"
2207
msgstr ""
2208
 
2209
msgid "null root node"
2210
msgstr ""
2211
 
2212
msgid "<pdfVersion> invalid"
2213
msgstr ""
2214
 
2215
msgid "found %1 <%2> nodes, need 1."
2216
msgstr ""
2217
 
2218
msgid "unexpected null <%2> node"
2219
msgstr ""
2220
 
2221
msgid "node <%1> not an element"
2222
msgstr ""
2223
 
2224
msgid "element <%1> lacks `value' attribute"
2225
msgstr ""
2226
 
2227
msgid "element <%1> value must be `true' or `false'"
2228
msgstr ""
2229
 
2230
msgid "element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute"
2231
msgstr ""
2232
 
1135 cbradney 2233
msgid "Copy #%1 of "
2234
msgstr "Kópia  #%1 z "
769 cbradney 2235
 
1135 cbradney 2236
msgid "Delete Pages"
2237
msgstr "Odstrániť strany"
769 cbradney 2238
 
1525 cbradney 2239
#, fuzzy
2240
msgid "Delete From:"
1135 cbradney 2241
msgstr "Odstrániť od:"
776 fschmid 2242
 
1135 cbradney 2243
msgid "Edit Style"
2244
msgstr "Upraviť štýl"
776 fschmid 2245
 
1135 cbradney 2246
msgid "Flat Cap"
2247
msgstr "Rovná hlavička"
769 cbradney 2248
 
1135 cbradney 2249
msgid "Square Cap"
2250
msgstr "Štvorcová hlavička"
769 cbradney 2251
 
1135 cbradney 2252
msgid "Round Cap"
2253
msgstr "Oblá hlavička"
769 cbradney 2254
 
532 cbradney 2255
msgid "Miter Join"
2256
msgstr "Kolmý spoj"
2257
 
2258
msgid "Bevel Join"
2259
msgstr "Skosený spoj"
2260
 
2261
msgid "Round Join"
2262
msgstr "Oblý spoj"
2263
 
2264
msgid " pt "
2265
msgstr " pt "
2266
 
2267
msgid "Solid Line"
2268
msgstr "Plná čiara"
2269
 
2270
msgid "Dashed Line"
2271
msgstr "Čiarkovaná čiara"
2272
 
2273
msgid "Dotted Line"
2274
msgstr "Bodkovaná čiara"
2275
 
2276
msgid "Dash Dot Line"
2277
msgstr "Bodko-čiarkovaná čiara"
2278
 
2279
msgid "Dash Dot Dot Line"
1135 cbradney 2280
msgstr "Čiarka-bodka-bodka čiara"
532 cbradney 2281
 
1525 cbradney 2282
msgid ""
2283
"Name \"%1\" isn't unique.\n"
2284
"Please choose another."
2285
msgstr ""
2286
"Názov \"%1\" nie je jedinečný.\n"
2287
"Vyberte si, prosím, iný."
2288
 
3064 cbradney 2289
#, fuzzy
2290
msgid "Image Effects"
2291
msgstr "Efekty"
776 fschmid 2292
 
3064 cbradney 2293
#, fuzzy
2294
msgid "Options:"
2295
msgstr "Možnosti"
1525 cbradney 2296
 
3064 cbradney 2297
msgid "Shade:"
2298
msgstr "Tieň:"
776 fschmid 2299
 
3064 cbradney 2300
#, fuzzy
2301
msgid "Brightness:"
2302
msgstr "P&ráva:"
2303
 
2304
#, fuzzy
2305
msgid "Contrast:"
2306
msgstr "R&ohy:"
2307
 
2308
#, fuzzy
2309
msgid "Radius:"
2310
msgstr "&Zachytiť polomer"
2311
 
2312
#, fuzzy
2313
msgid "Value:"
2314
msgstr "Hodnota"
2315
 
2316
#, fuzzy
2317
msgid "Posterize:"
2318
msgstr "Plagáty"
2319
 
2320
#, fuzzy
2321
msgid "Available Effects"
2322
msgstr "Dostupné písma"
2323
 
2324
#, fuzzy
2325
msgid "Blur"
2326
msgstr "Pri rozmazaní"
2327
 
2328
msgid "Brightness"
2329
msgstr ""
2330
 
2331
#, fuzzy
2332
msgid "Colorize"
2333
msgstr "Farba"
2334
 
2335
#, fuzzy
2336
msgid "Contrast"
2337
msgstr "Na výšku"
2338
 
2339
#, fuzzy
2340
msgid "Grayscale"
2341
msgstr "T&lačiť v odtieňoch šedej"
2342
 
2343
msgid "Invert"
2344
msgstr "Invertovať"
2345
 
2346
#, fuzzy
2347
msgid "Posterize"
2348
msgstr "Plagáty"
2349
 
2350
#, fuzzy
2351
msgid "Sharpen"
2352
msgstr "&Tvar"
2353
 
2354
#, fuzzy
2355
msgid ">>"
2356
msgstr "&>>"
2357
 
2358
#, fuzzy
2359
msgid "<<"
2360
msgstr "&<<"
2361
 
2362
#, fuzzy
2363
msgid "Effects in use"
2364
msgstr "Efekty"
2365
 
2366
msgid "Scribus Crash"
2367
msgstr "Pád Scribusu"
2368
 
2369
msgid "Scribus crashes due to Signal #%1"
2370
msgstr "Scribus spadol kvôli signálu #%1"
2371
 
1135 cbradney 2372
msgid "Delete Layer"
2373
msgstr "Odstrániť vrstvu"
776 fschmid 2374
 
3064 cbradney 2375
#, fuzzy
2376
msgid "Do you want to delete all objects on this layer too?"
2377
msgstr "Skutočne chcete odstrániť všetky objekty v tejto vrstve?"
776 fschmid 2378
 
3064 cbradney 2379
msgid "Layers"
2380
msgstr "Vrstvy"
776 fschmid 2381
 
3064 cbradney 2382
#, fuzzy
2383
msgid "Add a new layer"
2384
msgstr "Pridať novú vrstvu"
776 fschmid 2385
 
3064 cbradney 2386
#, fuzzy
2387
msgid "Save as PDF"
2388
msgstr "Uložiť ako P&DF..."
776 fschmid 2389
 
341 Franz 2390
msgid "O&utput to File:"
391 Franz 2391
msgstr "Výst&up do súboru:"
310 Franz 2392
 
1525 cbradney 2393
msgid "&Save"
2394
msgstr "&Uložiť"
2395
 
2396
msgid "Save as"
2397
msgstr "Uložiť ako"
2398
 
2399
msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
2400
msgstr "PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*)"
2401
 
2402
msgid "Delete Color"
2403
msgstr "Odstrániť farbu"
2404
 
2405
#, fuzzy
2406
msgid "Delete Color:"
2407
msgstr "Odstrániť farbu"
2408
 
2409
#, fuzzy
2410
msgid "Replace With:"
2411
msgstr "Nahradiť s:"
2412
 
3064 cbradney 2413
msgid " mm"
2414
msgstr " mm"
2415
 
2416
msgid " in"
2417
msgstr " in"
2418
 
2419
msgid " p"
2420
msgstr " p"
2421
 
2422
#, fuzzy
2423
msgid " cm"
2424
msgstr " mm"
2425
 
2426
#, fuzzy
2427
msgid " c"
2428
msgstr " sek"
2429
 
1525 cbradney 2430
msgid "mm"
2431
msgstr "mm"
2432
 
2433
msgid "in"
2434
msgstr "in"
2435
 
2436
msgid "p"
2437
msgstr "p"
2438
 
3064 cbradney 2439
msgid "cm"
2440
msgstr ""
2441
 
2442
msgid "c"
2443
msgstr ""
2444
 
1525 cbradney 2445
msgid "Points (pt)"
2446
msgstr "Body (pt)"
2447
 
3064 cbradney 2448
#, fuzzy
2449
msgid "Millimeters (mm)"
1525 cbradney 2450
msgstr "Milimetre (mm)"
2451
 
2452
msgid "Inches (in)"
2453
msgstr "Palce (in)"
2454
 
2455
msgid "Picas (p)"
2456
msgstr "Piká (p)"
2457
 
3064 cbradney 2458
#, fuzzy
2459
msgid "Centimeters (cm)"
2460
msgstr "Milimetre (mm)"
1525 cbradney 2461
 
3064 cbradney 2462
msgid "Cicero (c)"
2463
msgstr ""
1525 cbradney 2464
 
2465
msgid "Properties..."
2466
msgstr "Vlastnosti..."
2467
 
2468
msgid "PDF Tools"
2469
msgstr "PDF nástroje"
2470
 
2471
msgid "Button"
2472
msgstr "Tlačítko"
2473
 
2474
msgid "Text Field"
2475
msgstr "Textové pole"
2476
 
2477
msgid "Check Box"
2478
msgstr "Políčko k zaškrtnutiu"
2479
 
2480
msgid "Combo Box"
2481
msgstr "Výber"
2482
 
2483
msgid "List Box"
2484
msgstr "Zoznam"
2485
 
2486
msgid "Insert PDF Fields"
2487
msgstr "Vložiť PDF polia"
2488
 
3064 cbradney 2489
msgid "Insert PDF Annotations"
2490
msgstr "Vložiť PDF anotáciu"
2491
 
1525 cbradney 2492
msgid "Link"
2493
msgstr "Odkaz"
2494
 
2495
msgid "Possible Hyphenation"
2496
msgstr "Možné delenie slov"
2497
 
2498
msgid "Accept"
2499
msgstr "Akceptovať"
2500
 
2501
msgid "Skip"
2502
msgstr "Preskočiť"
2503
 
2504
msgid "Missing Font"
2505
msgstr "Chýbajúce písmo"
2506
 
2507
msgid "The Font %1 is not installed."
2508
msgstr "Písmo %1 nie je nainštalované."
2509
 
2510
msgid "Use"
2511
msgstr "Použiť"
2512
 
2513
msgid "instead"
2514
msgstr "namiesto"
2515
 
3064 cbradney 2516
#, fuzzy
2517
msgid "Font %1 is broken (FreeType), discarding it"
2518
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
1525 cbradney 2519
 
3064 cbradney 2520
#, fuzzy
2521
msgid "Font %1  has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it"
2522
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
1525 cbradney 2523
 
3064 cbradney 2524
msgid "extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)"
2525
msgstr ""
2526
 
2527
msgid "memcpy header: %1 %2 %3"
2528
msgstr ""
2529
 
2530
msgid "table '%1'"
2531
msgstr ""
2532
 
2533
msgid "memcpy table: %1 %2 %3"
2534
msgstr ""
2535
 
2536
msgid "memcpy offset: %1 %2 %3"
2537
msgstr ""
2538
 
1525 cbradney 2539
#, fuzzy
3064 cbradney 2540
msgid "Select Lorem Ipsum"
2541
msgstr "Vybrať položky"
1525 cbradney 2542
 
3064 cbradney 2543
msgid "Author:"
2544
msgstr "Autor:"
2545
 
2546
msgid "Get More:"
2547
msgstr ""
2548
 
2549
#, fuzzy
2550
msgid "XML File:"
2551
msgstr "HTML súbory"
2552
 
2553
#, fuzzy
2554
msgid "Paragraphs:"
2555
msgstr "Odseky"
2556
 
2557
msgid "Alt+O"
2558
msgstr "Alt+O"
2559
 
1525 cbradney 2560
msgid "DPI"
2561
msgstr ""
2562
 
2563
msgid "RGB"
2564
msgstr "RGB"
2565
 
3064 cbradney 2566
msgid "CMYK"
2567
msgstr "CMYK"
1525 cbradney 2568
 
2569
#, fuzzy
2570
msgid "Colorspace:"
2571
msgstr "Farba:"
2572
 
2573
msgid "Title:"
2574
msgstr "Názov:"
2575
 
2576
msgid "No Title"
2577
msgstr "Bez názvu"
2578
 
2579
msgid "Scribus Document"
2580
msgstr "Scribus dokument"
2581
 
2582
msgid "&Compress File"
2583
msgstr "&Komprimovaný súbor"
2584
 
2585
msgid "&Include Fonts"
2586
msgstr "&Vrátanie písma"
2587
 
2588
msgid ""
2589
"Moves to your Document Directory.\n"
2590
"This can be set in the Preferences."
2591
msgstr ""
2592
"Presunutie vášho priečinku s dokumentmi.\n"
2593
"V nastaveniach je toto možné určiť."
2594
 
3064 cbradney 2595
#, fuzzy
2596
msgid "Extended Image Properties"
2597
msgstr "Vlastnosti textového pola"
2598
 
2599
#, fuzzy
2600
msgid "Darken"
2601
msgstr "Dátum"
2602
 
2603
#, fuzzy
2604
msgid "Lighten"
2605
msgstr "Vpravo"
2606
 
2607
#, fuzzy
2608
msgid "Hue"
2609
msgstr "Od&tieň:"
2610
 
2611
msgid "Saturation"
2612
msgstr "Sýtosť"
2613
 
2614
msgid "Color"
2615
msgstr "Farba"
2616
 
2617
msgid "Luminosity"
2618
msgstr ""
2619
 
2620
msgid "Multiply"
2621
msgstr ""
2622
 
2623
#, fuzzy
2624
msgid "Screen"
2625
msgstr "Obrazovka/Web"
2626
 
2627
msgid "Dissolve"
2628
msgstr "Rozpustenie"
2629
 
2630
msgid "Overlay"
2631
msgstr ""
2632
 
2633
#, fuzzy
2634
msgid "Hard Light"
2635
msgstr "Výška"
2636
 
2637
#, fuzzy
2638
msgid "Soft Light"
2639
msgstr "Zľava doprava"
2640
 
2641
#, fuzzy
2642
msgid "Difference"
2643
msgstr "Nastavenia"
2644
 
2645
msgid "Exclusion"
2646
msgstr ""
2647
 
2648
#, fuzzy
2649
msgid "Color Dodge"
2650
msgstr "Farebný &model"
2651
 
2652
#, fuzzy
2653
msgid "Color Burn"
2654
msgstr "Farba"
2655
 
2656
msgid "Exlusion"
2657
msgstr ""
2658
 
2659
msgid "Blend Mode:"
2660
msgstr ""
2661
 
2662
msgid "Opacity:"
2663
msgstr "Krytie:"
2664
 
2665
msgid "Don't use any Path"
2666
msgstr ""
2667
 
1525 cbradney 2668
msgid "Align Text Left"
2669
msgstr "Zarovnať text doľava"
2670
 
2671
msgid "Align Text Right"
2672
msgstr "Zarovnať text doprava"
2673
 
2674
msgid "Align Text Center"
2675
msgstr "Zarovnať text na stred"
2676
 
2677
msgid "Align Text Justified"
2678
msgstr "Zarovnať text do bloku"
2679
 
2680
msgid "Align Text Forced Justified"
2681
msgstr "Zarovnať podľa okrajov"
2682
 
3064 cbradney 2683
#, fuzzy
2684
msgid "Edit Master Pages"
2685
msgstr "za stranu"
1525 cbradney 2686
 
2687
#, fuzzy
2688
msgid "Duplicates the selected master page"
2689
msgstr "Názov zvoleného objektu"
2690
 
2691
#, fuzzy
2692
msgid "Deletes the selected master page"
2693
msgstr "Názov zvoleného objektu"
2694
 
2695
#, fuzzy
2696
msgid "Adds a new master page"
2697
msgstr "Pridať novú vrstvu"
2698
 
2699
#, fuzzy
3064 cbradney 2700
msgid "Imports master pages from another document"
1525 cbradney 2701
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"
2702
 
3064 cbradney 2703
#, fuzzy
2704
msgid "Do you really want to delete this master page?"
1525 cbradney 2705
msgstr "Skutočne chcete zmazať túto šablónu?"
2706
 
2707
msgid "&No"
2708
msgstr "&Nie"
2709
 
2710
msgid "&Yes"
2711
msgstr "&Áno"
2712
 
2713
msgid "&Name:"
2714
msgstr "&Názov:"
2715
 
3064 cbradney 2716
#, fuzzy
2717
msgid "New Master Page"
2718
msgstr "za stranu"
1525 cbradney 2719
 
2720
msgid "Copy of %1"
2721
msgstr "Kópia %1"
2722
 
2723
msgid "Name:"
2724
msgstr "Názov:"
2725
 
3064 cbradney 2726
#, fuzzy
2727
msgid "New MasterPage"
2728
msgstr "za stranu"
2729
 
2730
#, fuzzy
2731
msgid "Align and Distribute"
2732
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"
2733
 
2734
msgid "Align"
2735
msgstr "Zarovnať"
2736
 
2737
#, fuzzy
2738
msgid "&Relative to:"
2739
msgstr "V&zťah:"
2740
 
2741
#, fuzzy
2742
msgid "First Selected"
2743
msgstr "Výber"
2744
 
2745
#, fuzzy
2746
msgid "Last Selected"
2747
msgstr "Výber"
2748
 
2749
#, fuzzy
2750
msgid "Margins"
2751
msgstr "Okra&je:"
2752
 
2753
#, fuzzy
2754
msgid "Guide"
2755
msgstr "Vodítka"
2756
 
2757
msgid "Align right sides of objects to left side of anchor"
2758
msgstr ""
2759
 
2760
msgid "Align left sides of objects to right side of anchor"
2761
msgstr ""
2762
 
2763
#, fuzzy
2764
msgid "Align bottoms"
2765
msgstr "Zarovnať vľavo"
2766
 
2767
#, fuzzy
2768
msgid "Align right sides"
2769
msgstr "Zarovnať vpravo"
2770
 
2771
msgid "Align tops of objects to bottom of anchor"
2772
msgstr ""
2773
 
2774
msgid "Center on vertical axis"
2775
msgstr ""
2776
 
2777
#, fuzzy
2778
msgid "Align left sides"
2779
msgstr "Zarovnať text do bloku"
2780
 
2781
#, fuzzy
2782
msgid "Center on horizontal axis"
2783
msgstr "Vodorovné vodítka"
2784
 
2785
msgid "Align bottoms of objects to top of anchor"
2786
msgstr ""
2787
 
2788
#, fuzzy
2789
msgid "Align tops"
2790
msgstr "Zarovnať vľavo"
2791
 
2792
#, fuzzy
2793
msgid "&Selected Guide:"
2794
msgstr "Zvolené polia"
2795
 
2796
#, fuzzy
2797
msgid "Distribute"
2798
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"
2799
 
2800
msgid "Make horizontal gaps between objects equal"
2801
msgstr ""
2802
 
2803
msgid "Make horizontal gaps between objects equal to the value specified"
2804
msgstr ""
2805
 
2806
msgid "Distribute right sides equidistantly"
2807
msgstr ""
2808
 
2809
#, fuzzy
2810
msgid "Distribute bottoms equidistantly"
2811
msgstr "Umiestniť ro&vnomerne"
2812
 
2813
msgid "Distribute centers equidistantly horizontally"
2814
msgstr ""
2815
 
2816
msgid "Make vertical gaps between objects equal"
2817
msgstr ""
2818
 
2819
msgid "Make vertical gaps between objects equal to the value specified"
2820
msgstr ""
2821
 
2822
msgid "Distribute left sides equidistantly"
2823
msgstr ""
2824
 
2825
msgid "Distribute centers equidistantly vertically"
2826
msgstr ""
2827
 
2828
#, fuzzy
2829
msgid "Distribute tops equidistantly"
2830
msgstr "Umi&estniť rovnomerne"
2831
 
2832
#, fuzzy
2833
msgid "&Distance:"
2834
msgstr "Vzdialenosti"
2835
 
2836
msgid "Distribute the items with the distance specified"
2837
msgstr ""
2838
 
2839
#, fuzzy
2840
msgid "None Selected"
2841
msgstr "Výber"
2842
 
2843
#, fuzzy
2844
msgid "Some objects are locked."
2845
msgstr "Niektoré objekty sú uzamknuté."
2846
 
2847
#, fuzzy
2848
msgid "&Unlock All"
2849
msgstr "Odomknúť všetko"
2850
 
2851
#, fuzzy, c-format
2852
msgid "Y: %1%2"
2853
msgstr "%1 - [%2]"
2854
 
2855
#, fuzzy, c-format
2856
msgid "X: %1%2"
2857
msgstr "%1 - [%2]"
2858
 
310 Franz 2859
msgid "Export Range"
391 Franz 2860
msgstr "Exportovať rozsah"
310 Franz 2861
 
341 Franz 2862
msgid "&All Pages"
391 Franz 2863
msgstr "Všetky str&any"
310 Franz 2864
 
341 Franz 2865
msgid "C&hoose Pages"
391 Franz 2866
msgstr "Zvo&liť strany"
341 Franz 2867
 
310 Franz 2868
msgid "File Options"
391 Franz 2869
msgstr "Súborové nastavenia"
310 Franz 2870
 
341 Franz 2871
msgid "Compatibilit&y:"
391 Franz 2872
msgstr "Kompatibili&ta:"
310 Franz 2873
 
341 Franz 2874
msgid "&Binding:"
391 Franz 2875
msgstr "&Viazanie:"
3 paul 2876
 
2877
msgid "Left Margin"
391 Franz 2878
msgstr "Ľavý okraj"
3 paul 2879
 
2880
msgid "Right Margin"
391 Franz 2881
msgstr "Pravý okraj"
3 paul 2882
 
341 Franz 2883
msgid "Generate &Thumbnails"
391 Franz 2884
msgstr "Vy&tvoriť náhľady"
3 paul 2885
 
341 Franz 2886
msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
391 Franz 2887
msgstr "U&ložiť prepojené textové rámy ako PDF články"
3 paul 2888
 
341 Franz 2889
msgid "&Include Bookmarks"
391 Franz 2890
msgstr "Vrátane zálož&iek"
310 Franz 2891
 
3064 cbradney 2892
#, fuzzy
2893
msgid "Include Layers"
2894
msgstr "Vrátane zálož&iek"
341 Franz 2895
 
3064 cbradney 2896
msgid "&Resolution for EPS Graphics:"
2897
msgstr ""
2898
 
1525 cbradney 2899
#, fuzzy
2900
msgid "Com&press Text and Vector Graphics"
1135 cbradney 2901
msgstr "Komprimovať text a &vektorovú grafiku"
310 Franz 2902
 
2903
msgid "Image Settings"
391 Franz 2904
msgstr "Nastavenie obrázku"
310 Franz 2905
 
2906
msgid "JPEG"
391 Franz 2907
msgstr "JPEG"
310 Franz 2908
 
2909
msgid "Zip"
391 Franz 2910
msgstr "Zip"
310 Franz 2911
 
341 Franz 2912
msgid "&Method:"
391 Franz 2913
msgstr "&Metóda:"
341 Franz 2914
 
2915
msgid "&Quality:"
391 Franz 2916
msgstr "&Kvalita:"
310 Franz 2917
 
2918
msgid "Maximum"
391 Franz 2919
msgstr "Maximum"
310 Franz 2920
 
2921
msgid "High"
391 Franz 2922
msgstr "Vysoká"
310 Franz 2923
 
2924
msgid "Low"
391 Franz 2925
msgstr "Nízka"
310 Franz 2926
 
2927
msgid "Minimum"
391 Franz 2928
msgstr "Minimum"
310 Franz 2929
 
3064 cbradney 2930
#, fuzzy
2931
msgid "Resample Images to:"
391 Franz 2932
msgstr "Z&níženie kvality obrázkov na:"
310 Franz 2933
 
2934
msgid "&General"
391 Franz 2935
msgstr "&Všeobecné"
310 Franz 2936
 
341 Franz 2937
msgid "&Embed all Fonts"
391 Franz 2938
msgstr "Vložiť vš&etky písma"
310 Franz 2939
 
532 cbradney 2940
msgid "&Subset all Fonts"
1135 cbradney 2941
msgstr "Podmnožina všetkých písem"
532 cbradney 2942
 
310 Franz 2943
msgid "Embedding"
2944
msgstr "Vkladanie"
2945
 
2946
msgid "Available Fonts:"
391 Franz 2947
msgstr "Dostupné písma:"
310 Franz 2948
 
2949
msgid "Fonts to embed:"
391 Franz 2950
msgstr "Písma na vloženie:"
310 Franz 2951
 
532 cbradney 2952
msgid "Fonts to subset:"
1135 cbradney 2953
msgstr "Písma do podmnožiny:"
532 cbradney 2954
 
310 Franz 2955
msgid "&Fonts"
391 Franz 2956
msgstr "&Písma"
310 Franz 2957
 
1525 cbradney 2958
#, fuzzy
2959
msgid "Enable &Presentation Effects"
391 Franz 2960
msgstr "&Povoliť prezentačné efekty"
3 paul 2961
 
341 Franz 2962
msgid "Show Page Pre&views"
391 Franz 2963
msgstr "Zo&braziť náhľady pre strany"
3 paul 2964
 
532 cbradney 2965
msgid "Effects"
2966
msgstr "Efekty"
2967
 
341 Franz 2968
msgid "&Display Duration:"
391 Franz 2969
msgstr "&Doba zobrazenia:"
3 paul 2970
 
341 Franz 2971
msgid "Effec&t Duration:"
391 Franz 2972
msgstr "&Trvanie efektu:"
3 paul 2973
 
341 Franz 2974
msgid "Effect T&ype:"
391 Franz 2975
msgstr "T&yp efektu:"
3 paul 2976
 
341 Franz 2977
msgid "&Moving Lines:"
391 Franz 2978
msgstr "Pres&úvanie riadkov:"
3 paul 2979
 
341 Franz 2980
msgid "F&rom the:"
391 Franz 2981
msgstr "&Z:"
3 paul 2982
 
341 Franz 2983
msgid "D&irection:"
391 Franz 2984
msgstr "S&mer:"
3 paul 2985
 
310 Franz 2986
msgid " sec"
391 Franz 2987
msgstr " sek"
310 Franz 2988
 
3 paul 2989
msgid "No Effect"
2990
msgstr "Bez efektu"
2991
 
2992
msgid "Blinds"
2993
msgstr "Pruhy"
2994
 
2995
msgid "Box"
391 Franz 2996
msgstr "Rám"
3 paul 2997
 
2998
msgid "Glitter"
2999
msgstr "Lesk"
3000
 
3001
msgid "Split"
391 Franz 3002
msgstr "Rozdeliť"
3 paul 3003
 
3004
msgid "Wipe"
391 Franz 3005
msgstr "Zotrieť"
3 paul 3006
 
1135 cbradney 3007
msgid "Horizontal"
3008
msgstr "Vodorovne"
3009
 
3010
msgid "Vertical"
3011
msgstr "Zvisle"
3012
 
3 paul 3013
msgid "Inside"
391 Franz 3014
msgstr "Vnútorný"
3 paul 3015
 
3016
msgid "Outside"
391 Franz 3017
msgstr "Vonkajší"
3 paul 3018
 
3019
msgid "Left to Right"
391 Franz 3020
msgstr "Zľava doprava"
3 paul 3021
 
3022
msgid "Top to Bottom"
3023
msgstr "Zhora dole"
3024
 
3025
msgid "Bottom to Top"
3026
msgstr "Zdola hore"
3027
 
3028
msgid "Right to Left"
391 Franz 3029
msgstr "Sprava doľava"
3 paul 3030
 
310 Franz 3031
msgid "Top-left to Bottom-Right"
391 Franz 3032
msgstr "Zľava hore doprava dole"
3 paul 3033
 
341 Franz 3034
msgid "&Apply Effect on all Pages"
391 Franz 3035
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"
310 Franz 3036
 
1525 cbradney 3037
msgid "E&xtras"
3038
msgstr "E&xtra"
3 paul 3039
 
341 Franz 3040
msgid "&Use Encryption"
391 Franz 3041
msgstr "Po&užiť šifrovanie"
3 paul 3042
 
310 Franz 3043
msgid "Passwords"
391 Franz 3044
msgstr "Heslá"
3 paul 3045
 
341 Franz 3046
msgid "&User:"
391 Franz 3047
msgstr "&Používateľ:"
3 paul 3048
 
341 Franz 3049
msgid "&Owner:"
391 Franz 3050
msgstr "V&lastník:"
3 paul 3051
 
310 Franz 3052
msgid "Settings"
3053
msgstr "Nastavenia"
3 paul 3054
 
341 Franz 3055
msgid "Allow &Printing the Document"
391 Franz 3056
msgstr "&Povoliť tlač dokumentu"
3 paul 3057
 
341 Franz 3058
msgid "Allow &Changing the Document"
391 Franz 3059
msgstr "P&ovoliť zmeny dokumentu"
3 paul 3060
 
341 Franz 3061
msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
391 Franz 3062
msgstr "Povoliť kopírovanie textu a grafik&y"
3 paul 3063
 
341 Franz 3064
msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
391 Franz 3065
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"
3 paul 3066
 
341 Franz 3067
msgid "S&ecurity"
391 Franz 3068
msgstr "Be&zpečnosť"
3 paul 3069
 
341 Franz 3070
msgid "Output &Intended For:"
391 Franz 3071
msgstr "Plánovaný &výstup pre:"
3 paul 3072
 
310 Franz 3073
msgid "Screen / Web"
391 Franz 3074
msgstr "Obrazovka/Web"
3 paul 3075
 
310 Franz 3076
msgid "Printer"
391 Franz 3077
msgstr "Tlačiareň"
3 paul 3078
 
341 Franz 3079
msgid "&Use Custom Rendering Settings"
391 Franz 3080
msgstr "Po&užiť vlastné nastavenia generovania"
341 Franz 3081
 
3082
msgid "Rendering Settings"
391 Franz 3083
msgstr "Nastavenie generovania"
341 Franz 3084
 
3085
msgid "Fre&quency:"
391 Franz 3086
msgstr "Fre&kvencia:"
341 Franz 3087
 
3088
msgid "&Angle:"
391 Franz 3089
msgstr "&Uhol:"
341 Franz 3090
 
3091
msgid "S&pot Function:"
1135 cbradney 3092
msgstr "Funkcia &bodu:"
341 Franz 3093
 
3094
msgid "Simple Dot"
391 Franz 3095
msgstr "Bodka"
341 Franz 3096
 
3097
msgid "Round"
391 Franz 3098
msgstr "Kruh"
341 Franz 3099
 
3100
msgid "Ellipse"
391 Franz 3101
msgstr "Elipsa"
341 Franz 3102
 
3103
msgid "Solid Colors:"
391 Franz 3104
msgstr "Plné farby (Solid colors):"
341 Franz 3105
 
351 Franz 3106
msgid "Use ICC Profile"
391 Franz 3107
msgstr "Použiť ICC-profil"
3 paul 3108
 
310 Franz 3109
msgid "Profile:"
391 Franz 3110
msgstr "Profil:"
3 paul 3111
 
310 Franz 3112
msgid "Rendering-Intent:"
391 Franz 3113
msgstr "Účel generovania:"
3 paul 3114
 
1135 cbradney 3115
msgid "Perceptual"
3116
msgstr "Vnímateľné (Perceptual)"
3117
 
3118
msgid "Relative Colorimetric"
3119
msgstr "Relatívna kolorimetria"
3120
 
3121
msgid "Absolute Colorimetric"
3122
msgstr "Absolútna kolorimetria"
3123
 
310 Franz 3124
msgid "Images:"
391 Franz 3125
msgstr "Obrázky:"
3 paul 3126
 
310 Franz 3127
msgid "Don't use embedded ICC profiles"
391 Franz 3128
msgstr "Nepoužívať vložené ICC profily"
3 paul 3129
 
341 Franz 3130
msgid "C&olor"
391 Franz 3131
msgstr "&Farba"
3 paul 3132
 
310 Franz 3133
msgid "PDF/X-3 Output Intent"
391 Franz 3134
msgstr "Výstup do PDF/X-3"
310 Franz 3135
 
341 Franz 3136
msgid "&Info String:"
391 Franz 3137
msgstr "&Informačný reťazec:"
310 Franz 3138
 
341 Franz 3139
msgid "Output &Profile:"
391 Franz 3140
msgstr "Výstupný &profil:"
310 Franz 3141
 
3142
msgid "Trim Box"
391 Franz 3143
msgstr "Orezanie"
310 Franz 3144
 
341 Franz 3145
msgid "PDF/X-&3"
391 Franz 3146
msgstr "PDF/X-&3"
310 Franz 3147
 
1525 cbradney 3148
msgid ""
3149
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts\n"
3150
"will preserve the layout and appearance of your document."
3151
msgstr ""
3152
"Vložiť písma do PDF. Vloženie písma\n"
3153
"zachová rozloženie a vzhľad vášho dokumentu."
1135 cbradney 3154
 
3064 cbradney 3155
#, fuzzy
1525 cbradney 3156
msgid ""
3064 cbradney 3157
"Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; in full "
3158
"screen mode."
1525 cbradney 3159
msgstr ""
3160
"Povolenie prezentačných efektov pri celoobrazovkovom použití Acrobat Reader."
3161
 
3162
msgid "Show page previews of each page listed above."
3163
msgstr "Ukázať náhľad každej strany v zozname uvedenom hore."
3164
 
3165
msgid ""
3166
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
3167
"selected page."
3168
msgstr "Ako dlho je strana zobrazené, než sa spustí prechod na ďalšiu stranu."
3169
 
3170
msgid ""
3171
"Length of time the effect runs.\n"
3172
"A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down."
3173
msgstr ""
3174
"Ako dlho beží prezentačný efekt.\n"
3175
"Menšia hodnota efekt zrýchli, väčšia spomalí."
3176
 
3177
msgid "Type of the display effect."
3178
msgstr "Typ efektu."
3179
 
3180
msgid ""
3181
"Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects."
3182
msgstr "Smer efektu presúvania riadkov pre efekty pruhy a rozdeliť."
3183
 
3184
msgid "Starting position for the box and split effects."
3185
msgstr "Štartovacia pozícia efektov rám a rozdeliť."
3186
 
3187
msgid "Direction of the glitter or wipe effects."
3188
msgstr "Smer efektu lesk alebo zotrieť."
3189
 
3190
msgid "Apply the selected effect to all pages."
3191
msgstr "Použiť zvolený efekt na všetky strany."
3192
 
310 Franz 3193
msgid "Export all pages to PDF"
391 Franz 3194
msgstr "Exportovať všetky strany do PDF"
310 Franz 3195
 
3196
msgid "Export a range of pages to PDF"
391 Franz 3197
msgstr "Exportovať rozsah strán do PDF"
310 Franz 3198
 
3199
msgid ""
1135 cbradney 3200
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
3201
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
3202
"a range of pages or a single page number."
3203
msgstr ""
3204
"Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov,\n"
3205
"kde prvok môže byť * pre všetky strany,\n"
3206
"1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany."
3207
 
3064 cbradney 3208
#, fuzzy
1135 cbradney 3209
msgid ""
3064 cbradney 3210
"Determines the PDF compatibility.\n"
3211
"The default is PDF 1.3 which gives the widest compatibility.\n"
3212
"Choose PDF 1.4 if your file uses features such as transparency or you "
3213
"require 128 bit encryption.\n"
3214
"PDF/X-3 is for exporting the PDF, when you want color managed RGB for "
3215
"commercial printing\n"
3216
" and is selectable when you have activated color management. \n"
3217
"Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color "
3218
"digital color laser printer."
310 Franz 3219
msgstr ""
418 Franz 3220
"Určuje PDF kompatibilitu. Štandardne je to Acrobat 4.0, ktorá poskytuje "
3221
"najširšiu kompatibilitu.\n"
3222
"Acrobat 5.0 si vyberte v prípade, že váš súbor obsahuje vlastnosti PDF 1.4 "
3223
"ako napríklad priesvitnosť,alebo požaduje 128 bitové šifrovanie.\n"
3224
"PDF/X-3 je pre export PDF pre komerčnú tlač a je voliteľné len v prípade "
3225
"aktivácie správy farieb."
310 Franz 3226
 
3227
msgid ""
3228
"Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know\n"
3229
"you need to change it leave the default choice - Left."
3230
msgstr ""
395 Franz 3231
"Určuje viazanie strán v PDF. Ak nepotrebujete špeciálne nastavenia,\n"
3232
"neupravujte túto voľbu."
310 Franz 3233
 
3234
msgid ""
3235
"Generates thumbnails of each page in the PDF.\n"
3236
"Some viewers can use the thumbnails for navigation."
3237
msgstr ""
395 Franz 3238
"Generuje náhľady všetkých strán v PDF.\n"
3239
"Niektoré prehliadače používajú k navigácií."
310 Franz 3240
 
418 Franz 3241
msgid ""
3242
"Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a "
3243
"PDF."
395 Franz 3244
msgstr "Generuje PDF články, čo umožňuje navigáciu odkazov v PDF."
310 Franz 3245
 
3246
msgid ""
3064 cbradney 3247
"Layers in your document are exported to the PDF\n"
3248
"Only available if PDF 1.5 is choosen."
3249
msgstr ""
3250
 
3251
msgid ""
310 Franz 3252
"Embed the bookmarks you created in your document.\n"
3253
"These are useful for navigating long PDF documents."
3254
msgstr ""
395 Franz 3255
"Vložiť záložky obsiahnuté v dokumente.\n"
3256
"Tie sú užitočné pri navigácií v rozsiahlych dokumentoch."
310 Franz 3257
 
3258
msgid ""
3259
"Export resolution of text and vector graphics.\n"
3260
"This does not affect the resolution of bitmap images like photos."
3261
msgstr ""
395 Franz 3262
"Rozlíšenie textu a vektorovej grafiky pri exporte.\n"
3263
"Neovplyvňuje rozlíšenie bitmapových obrázkov ako sú napr. fotografie."
310 Franz 3264
 
3064 cbradney 3265
#, fuzzy
310 Franz 3266
msgid ""
3064 cbradney 3267
"Enable lossless compression of text and graphics.\n"
310 Franz 3268
"Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size."
3269
msgstr ""
395 Franz 3270
"Kompresia textu a grafiky.\n"
418 Franz 3271
"Pokiaľ na to nemáte dôvod, tak nechajte túto voľbu povolenú. Znižuje veľkosť "
3272
"PDF súboru."
310 Franz 3273
 
3064 cbradney 3274
#, fuzzy
310 Franz 3275
msgid ""
3064 cbradney 3276
"Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose "
3277
"the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG "
3278
"is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight "
3279
"image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a "
3280
"need for special compression options."
310 Franz 3281
msgstr ""
395 Franz 3282
"Verzia kompresie pre obrázky.\n"
3283
"Automaticky - Scribus vyberie najvhodnejšiu metódu.\n"
3284
"ZIP - vhodná pre obrázky s plnými farbami.\n"
418 Franz 3285
"JPEG - najlepšia voľba pre vytváranie malých PDF súborov, ktoré majú veľa "
3286
"fotiek (malá strata kvality).\n"
3287
"Pokiaľ nepotrebujete špeciálnu kompresiu, tak nechajte túto voľbu nastavenú "
3288
"na Automaticky."
310 Franz 3289
 
418 Franz 3290
msgid ""
769 cbradney 3291
"Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), "
3292
"Maximum (95%)"
418 Franz 3293
msgstr ""
1135 cbradney 3294
"Úroveň kompresie: Minimálna (25%), Nízka (50%), Stredná (75%), Vysoká(85%), "
3295
"Maximálna (95%)"
310 Franz 3296
 
3064 cbradney 3297
#, fuzzy
310 Franz 3298
msgid ""
3064 cbradney 3299
"Re-sample your bitmap images to the selected DPI.\n"
3300
"Leaving this unchecked will render them at their native resolution.\n"
3301
"This can increase memory usage and slow down export."
418 Franz 3302
msgstr ""
3303
"Znížiť kvalitu bitmapových obrázkov na zvolené DPI.Ak voľbu nepovolíte, bude "
3304
"im ponechané pôvodné rozlíšenie."
310 Franz 3305
 
3306
msgid "DPI (Dots Per Inch) for image export."
395 Franz 3307
msgstr "DPI (Body na palec) pre export obrázkov."
310 Franz 3308
 
3064 cbradney 3309
#, fuzzy
310 Franz 3310
msgid ""
3311
"Enable the security features in your exported PDF.\n"
3064 cbradney 3312
"If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption.\n"
3313
"If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption.\n"
418 Franz 3314
"Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and "
3315
"does have some limitations."
310 Franz 3316
msgstr ""
418 Franz 3317
"Povoliť bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF.Pokiaľ mate zvolený  "
3318
"Acrobat 4.0, bude použité 40 bitové šifrovanie.\n"
395 Franz 3319
"Pokiaľ mate zvolený  Acrobat 5.0, bude použité 128 bitové šifrovanie.\n"
418 Franz 3320
"Poznámka: PDF šifrovanie nie je tak spoľahlivé ako GPG alebo PGP a má svoje "
3321
"obmedzenia."
3 paul 3322
 
310 Franz 3323
msgid ""
3324
"Choose a master password which enables or disables all the\n"
3325
"security features in your exported PDF"
3326
msgstr ""
395 Franz 3327
"Zvoľte heslo, ktoré povolí alebo zakáže všetky\n"
3328
"bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF"
3 paul 3329
 
310 Franz 3330
msgid "Choose a password for users to be able to read your PDF."
395 Franz 3331
msgstr "Zvoľte heslo pre používateľom, ktorý budú môcť čítať PDF."
3 paul 3332
 
310 Franz 3333
msgid "Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. "
395 Franz 3334
msgstr "Povolí tlač PDF. Ak je odznačené, tlač bude zakázaná. "
3 paul 3335
 
418 Franz 3336
msgid ""
3337
"Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented."
395 Franz 3338
msgstr "Povolí úpravu PDF. Ak je odznačené, úprava PDF bude zakázaná. "
3 paul 3339
 
310 Franz 3340
msgid ""
3341
"Allow copying of text or graphics from the PDF. \n"
3342
"If un-checked, text and graphics cannot be copied."
3343
msgstr ""
395 Franz 3344
"Povolí kopírovanie textu a grafiky z PDF.\n"
3345
"Ak je odznačené, kopírovanie textu a grafiky z PDF bude zakázané. "
3 paul 3346
 
310 Franz 3347
msgid ""
3348
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
3349
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
3350
msgstr ""
395 Franz 3351
"Povolí pridávanie anotácií a polí do PDF.\n"
3352
" Ak je odznačené, úprava anotácií a polí bude zakázaná. "
3 paul 3353
 
310 Franz 3354
msgid ""
3355
"Color model for the output of your PDF.\n"
418 Franz 3356
"Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for "
3357
"printing on typical inkjets.\n"
310 Franz 3358
"Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer."
3359
msgstr ""
395 Franz 3360
"Farebný model výstupu PDF.\n"
418 Franz 3361
"Zvoľte Monitor/Web pre PDF, ktoré bude publikované na monitore alebo na "
3362
"typickej kancelárskej tlačiarni.\n"
395 Franz 3363
"Zvoľte Tlačiareň, ak PDF bude tlačené na CMYK tlačiarni."
3 paul 3364
 
351 Franz 3365
msgid ""
418 Franz 3366
"This is an advanced setting which is not enabled by default. This should "