Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 776 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1135 cbradney 1
# translation of scribus.sk_SK.po to Slovak
68 Franz 2
# translation of scribus to Slovak
3 paul 3
# This is a Qt message file in .po format.  Each msgid starts with
4
# a scope.  This scope should *NOT* be translated - eg. "Foo::Bar"
5
# would be translated to "Pub", not "Foo::Pub".
391 Franz 6
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
68 Franz 7
#
8
#
3 paul 9
msgid ""
10
msgstr ""
1135 cbradney 11
"Project-Id-Version: scribus.sk_SK\n"
418 Franz 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
1135 cbradney 13
"POT-Creation-Date: 2004-12-22 14:28+0100\n"
14
"PO-Revision-Date: 2004-12-19 22:54+0100\n"
391 Franz 15
"Last-Translator: Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>\n"
1135 cbradney 16
"Language-Team: Slovak <<sk-i18n@lists.linux.sk>>\n"
395 Franz 17
"MIME-Version: 1.0\n"
391 Franz 18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3 paul 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1135 cbradney 20
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
418 Franz 21
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
22
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
3 paul 23
 
1135 cbradney 24
msgid "Distances"
25
msgstr "Vzdialenosti"
776 fschmid 26
 
1135 cbradney 27
msgid "X1:"
28
msgstr "X1:"
776 fschmid 29
 
1135 cbradney 30
msgid "Y1:"
31
msgstr "Y1:"
776 fschmid 32
 
1135 cbradney 33
msgid "X2:"
34
msgstr "X2:"
776 fschmid 35
 
1135 cbradney 36
msgid "Y2:"
37
msgstr "Y2:"
776 fschmid 38
 
1135 cbradney 39
msgid "DX:"
40
msgstr "DX:"
776 fschmid 41
 
1135 cbradney 42
msgid "DY:"
43
msgstr "DY:"
776 fschmid 44
 
1135 cbradney 45
msgid "Angle:"
46
msgstr "Uhol:"
776 fschmid 47
 
1135 cbradney 48
msgid "Length:"
49
msgstr "Dĺžka:"
776 fschmid 50
 
51
msgid " pt"
52
msgstr " pt"
53
 
54
msgid " mm"
55
msgstr " mm"
56
 
57
msgid " in"
58
msgstr " in"
59
 
60
msgid " p"
61
msgstr " p"
62
 
1135 cbradney 63
msgid "All Supported Formats"
64
msgstr "Všetky podporované formáty"
776 fschmid 65
 
1135 cbradney 66
msgid "All Files (*)"
67
msgstr "Všetky súbory (*)"
776 fschmid 68
 
1135 cbradney 69
msgid "Global Font Settings"
70
msgstr "Globálne nastavenia písma"
776 fschmid 71
 
1135 cbradney 72
msgid "Available Fonts"
73
msgstr "Dostupné písma"
776 fschmid 74
 
1135 cbradney 75
msgid "Font Substitutions"
76
msgstr "Substitúcia písem"
776 fschmid 77
 
1135 cbradney 78
msgid "Additional Paths"
79
msgstr "Dodatočné cesty"
776 fschmid 80
 
1135 cbradney 81
msgid "Postscript"
82
msgstr "Postscript"
776 fschmid 83
 
1135 cbradney 84
msgid "Yes"
85
msgstr "Áno"
776 fschmid 86
 
1135 cbradney 87
msgid "Font Name"
88
msgstr "Názov písma"
776 fschmid 89
 
1135 cbradney 90
msgid "Use Font"
91
msgstr "Použiť písmo"
776 fschmid 92
 
1135 cbradney 93
msgid "Embed in:"
94
msgstr "Vložiť do:"
776 fschmid 95
 
1135 cbradney 96
msgid "Subset"
97
msgstr "Podmnožina"
776 fschmid 98
 
1135 cbradney 99
msgid "Type"
100
msgstr "Typ"
776 fschmid 101
 
1135 cbradney 102
msgid "Path to Font File"
103
msgstr "Cesta k súborom písma"
776 fschmid 104
 
1135 cbradney 105
msgid "&Available Fonts"
106
msgstr "Dostupné písm&a"
776 fschmid 107
 
1135 cbradney 108
msgid "Replacement"
109
msgstr "Náhrada"
776 fschmid 110
 
1135 cbradney 111
msgid "&Delete"
112
msgstr "&Odstrániť"
776 fschmid 113
 
1135 cbradney 114
msgid "Font &Substitutions"
115
msgstr "&Substitúcia písem"
776 fschmid 116
 
1135 cbradney 117
msgid "C&hange..."
118
msgstr "&Zmeniť..."
776 fschmid 119
 
1135 cbradney 120
msgid "A&dd..."
121
msgstr "&Pridať..."
776 fschmid 122
 
1135 cbradney 123
msgid "&Remove"
124
msgstr "&Odstrániť"
776 fschmid 125
 
1135 cbradney 126
msgid "Additional &Paths"
127
msgstr "&Dodatočné cesty"
776 fschmid 128
 
1135 cbradney 129
msgid "&OK"
130
msgstr "&OK"
776 fschmid 131
 
1135 cbradney 132
msgid "&Cancel"
133
msgstr "&Zrušiť"
769 cbradney 134
 
1135 cbradney 135
msgid "Choose a Directory"
136
msgstr "Vybrať priečinok"
769 cbradney 137
 
1135 cbradney 138
msgid "Outline"
139
msgstr "Prehľad"
418 Franz 140
 
1135 cbradney 141
msgid "Element"
142
msgstr "Prvok"
418 Franz 143
 
1135 cbradney 144
msgid "Information"
145
msgstr "Informácie"
418 Franz 146
 
1135 cbradney 147
msgid "Warning"
148
msgstr "Varovanie"
418 Franz 149
 
1135 cbradney 150
msgid ""
151
"Name \"%1\" isn't unique.\n"
152
"Please choose another."
532 cbradney 153
msgstr ""
1135 cbradney 154
"Názov \"%1\" nie je jedinečný.\n"
155
"Vyberte si, prosím, iný."
532 cbradney 156
 
1135 cbradney 157
msgid "OK"
158
msgstr "OK"
532 cbradney 159
 
1135 cbradney 160
msgid "X:"
161
msgstr "X:"
532 cbradney 162
 
1135 cbradney 163
msgid "Y:"
164
msgstr "Y:"
532 cbradney 165
 
1135 cbradney 166
msgid "Font:"
167
msgstr "Písmo:"
532 cbradney 168
 
1135 cbradney 169
msgid "Group "
170
msgstr "Zoskupiť "
532 cbradney 171
 
1135 cbradney 172
msgid "Image"
173
msgstr "Obrázok"
532 cbradney 174
 
1135 cbradney 175
msgid "Text"
176
msgstr "Text"
532 cbradney 177
 
1135 cbradney 178
msgid "Line"
179
msgstr "Čiara"
532 cbradney 180
 
1135 cbradney 181
msgid "Polygon"
182
msgstr "Mnohouholník"
532 cbradney 183
 
1135 cbradney 184
msgid "Polyline"
185
msgstr "Lomená čiara"
532 cbradney 186
 
1135 cbradney 187
msgid "PathText"
188
msgstr "Text na cestu"
532 cbradney 189
 
1135 cbradney 190
msgid "Page"
191
msgstr "Strana"
532 cbradney 192
 
1135 cbradney 193
msgid "Font %1 is broken, discarding it"
194
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
532 cbradney 195
 
1135 cbradney 196
msgid "Left"
197
msgstr "Vľavo"
532 cbradney 198
 
1135 cbradney 199
msgid "Right"
200
msgstr "Vpravo"
769 cbradney 201
 
1135 cbradney 202
msgid "Full Stop"
203
msgstr "Bodka"
769 cbradney 204
 
1135 cbradney 205
msgid "Comma"
206
msgstr "Čiarka"
769 cbradney 207
 
1135 cbradney 208
msgid "Center"
209
msgstr "Na stred"
769 cbradney 210
 
1135 cbradney 211
msgid "&Position:"
212
msgstr "&Pozícia:"
532 cbradney 213
 
1135 cbradney 214
msgid "First &Line:"
215
msgstr "Prvý r&iadok:"
532 cbradney 216
 
1135 cbradney 217
msgid "Left Ind&ent:"
218
msgstr "Ľ&avé zarovnanie:"
3 paul 219
 
1135 cbradney 220
msgid "Delete All"
221
msgstr "Odstrániť všetko"
3 paul 222
 
1135 cbradney 223
msgid "Indentation for first line of the paragraph"
224
msgstr "Odsadenie pre prvý riadok odseku"
351 Franz 225
 
1135 cbradney 226
msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
227
msgstr "Odsadenie zľava pre celý odsek"
532 cbradney 228
 
1135 cbradney 229
msgid "Delete all Tabulators"
230
msgstr "Odstrániť všetky tabulátory"
341 Franz 231
 
1135 cbradney 232
msgid "Document"
233
msgstr "Dokument"
351 Franz 234
 
1135 cbradney 235
msgid "Background"
236
msgstr "Pozadie"
3 paul 237
 
1135 cbradney 238
msgid "Nodes"
239
msgstr "Uzly"
3 paul 240
 
1135 cbradney 241
msgid "&Absolute Coordinates"
242
msgstr "&Absolútne súradnice"
3 paul 243
 
1135 cbradney 244
msgid "&X-Pos:"
245
msgstr "&X-Poz:"
3 paul 246
 
1135 cbradney 247
msgid "&Y-Pos:"
248
msgstr "&Y-Poz:"
3 paul 249
 
1135 cbradney 250
msgid "Edit &Contour Line"
251
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"
3 paul 252
 
1135 cbradney 253
msgid "&Reset Contour Line"
254
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"
3 paul 255
 
1135 cbradney 256
msgid "&End Editing"
257
msgstr "&Koniec úprav"
3 paul 258
 
1135 cbradney 259
msgid "Move Nodes"
260
msgstr "Presunúť uzly"
3 paul 261
 
1135 cbradney 262
msgid "Move Control Points"
263
msgstr "Presunúť riadiace body"
3 paul 264
 
1135 cbradney 265
msgid "Add Nodes"
266
msgstr "Pridať uzly"
3 paul 267
 
1135 cbradney 268
msgid "Delete Nodes"
269
msgstr "Odstrániť uzly"
3 paul 270
 
1135 cbradney 271
msgid "Move Control Points Independently"
272
msgstr "Presúvať riadiace body nezávislo"
3 paul 273
 
1135 cbradney 274
msgid "Move Control Points Symmetrical"
275
msgstr "Presúvať riadiace body symetricky"
3 paul 276
 
1135 cbradney 277
msgid "Reset Control Points"
278
msgstr "Vynulovať riadiace body"
3 paul 279
 
1135 cbradney 280
msgid "Reset this Control Point"
281
msgstr "Vynulovať tento riadiaci bod"
3 paul 282
 
1135 cbradney 283
msgid "Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve"
284
msgstr "Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku"
3 paul 285
 
1135 cbradney 286
msgid "Close this Bezier Curve"
287
msgstr "Uzavrie túto Bézierovú krivku"
3 paul 288
 
1135 cbradney 289
msgid "Mirror the Path Horizontally"
290
msgstr "Horizontálne zrkadliť cestu"
3 paul 291
 
1135 cbradney 292
msgid "Mirror the Path Vertically"
293
msgstr "Vertikálne zrkadliť cestu"
3 paul 294
 
1135 cbradney 295
msgid "Shear the Path Horizontally to the Right"
296
msgstr "Uvoľniť horizontálu doprava"
3 paul 297
 
1135 cbradney 298
msgid "Shear the Path Horizontally to the Left"
299
msgstr "Uvoľniť horizontálu doľava"
351 Franz 300
 
1135 cbradney 301
msgid "Shear the Path Vertically Up"
302
msgstr "Uvoľniť vertikálu hore"
351 Franz 303
 
1135 cbradney 304
msgid "Shear the Path Vertically Down"
305
msgstr "Uvoľniť vertikálu dole"
351 Franz 306
 
1135 cbradney 307
msgid "Rotate the Path Counter-Clockwise"
308
msgstr "Rotácia v smere hodinových ručičiek"
351 Franz 309
 
1135 cbradney 310
msgid "Rotate the Path Clockwise"
311
msgstr "Rotácia proti smeru hodinových ručičiek"
776 fschmid 312
 
1135 cbradney 313
msgid "Reduce the Size of the Path by shown %"
314
msgstr "Zmenšiť o zobrazené %"
776 fschmid 315
 
1135 cbradney 316
msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
317
msgstr "Zväčšiť o zobrazené %"
776 fschmid 318
 
1135 cbradney 319
msgid "Angle of Rotation"
320
msgstr "Uhol otočenia"
776 fschmid 321
 
1135 cbradney 322
#, c-format
323
msgid "% to Enlarge or Reduce By"
324
msgstr "% zväčšenia alebo zmenšenia"
776 fschmid 325
 
1135 cbradney 326
msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
327
msgstr "Aktivuje režim úprav vrstevnice"
3 paul 328
 
1135 cbradney 329
msgid "Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame"
330
msgstr "Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu"
769 cbradney 331
 
1135 cbradney 332
msgid ""
333
"When checked use Coordinates relative to the Page,\n"
334
"otherwise Coordinates are relative to the Object."
776 fschmid 335
msgstr ""
1135 cbradney 336
"Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane,\n"
337
"v opačnom prípade sú relatívne k objektu."
769 cbradney 338
 
532 cbradney 339
msgid "Apply Template"
340
msgstr "Použiť šablónu"
418 Franz 341
 
532 cbradney 342
msgid "&Template:"
343
msgstr "Ša&blóna:"
418 Franz 344
 
1135 cbradney 345
msgid "Normal"
346
msgstr "Normálna"
347
 
532 cbradney 348
msgid "Apply to &Current Page"
349
msgstr "Použiť na a&ktuálnu stranu"
418 Franz 350
 
532 cbradney 351
msgid "Apply to all &even Pages"
352
msgstr "Použiť na párn&e strany"
418 Franz 353
 
532 cbradney 354
msgid "Apply to all &odd Pages"
355
msgstr "P&oužiť na nepárne strany"
418 Franz 356
 
532 cbradney 357
msgid "Apply from &Page:"
358
msgstr "Použiť od &strany:"
418 Franz 359
 
532 cbradney 360
msgid "To:"
361
msgstr "Do:"
418 Franz 362
 
532 cbradney 363
msgid "Printer Options"
364
msgstr "Možnosti tlačiarne"
418 Franz 365
 
532 cbradney 366
msgid "Page Set"
367
msgstr "Nastavenie strany"
418 Franz 368
 
532 cbradney 369
msgid "All Pages"
370
msgstr "Všetky strany"
418 Franz 371
 
532 cbradney 372
msgid "Even Pages only"
373
msgstr "Iba párne strany"
418 Franz 374
 
532 cbradney 375
msgid "Odd Pages only"
376
msgstr "Iba nepárne strany"
418 Franz 377
 
532 cbradney 378
msgid "Mirror"
379
msgstr "Zrkadlo"
418 Franz 380
 
532 cbradney 381
msgid "No"
382
msgstr "Nie"
418 Franz 383
 
532 cbradney 384
msgid "Orientation"
385
msgstr "Orientácia"
418 Franz 386
 
532 cbradney 387
msgid "Portrait"
388
msgstr "Na výšku"
418 Franz 389
 
532 cbradney 390
msgid "Landscape"
391
msgstr "Na šírku"
418 Franz 392
 
532 cbradney 393
msgid "N-Up Printing"
394
msgstr "N-Up tlač"
418 Franz 395
 
532 cbradney 396
msgid "Page per Sheet"
397
msgstr "Strana na list"
418 Franz 398
 
532 cbradney 399
msgid "Pages per Sheet"
400
msgstr "Strany na liste"
418 Franz 401
 
532 cbradney 402
msgid "Option"
403
msgstr "Voľba"
418 Franz 404
 
532 cbradney 405
msgid "Value"
406
msgstr "Hodnota"
418 Franz 407
 
408
msgid ""
532 cbradney 409
"This panel displays various CUPS options when printing. \n"
410
"The exact parameters available will depend on your printer driver.\n"
411
"You can confirm CUPS support by selecting Help > About.\n"
412
"Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF "
413
"support.\n"
414
"Missing library support is indicated by a *"
418 Franz 415
msgstr ""
532 cbradney 416
"Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače.\n"
417
"Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne.\n"
418
"Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse.\n"
419
"Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff.\n"
420
"Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *"
418 Franz 421
 
1135 cbradney 422
msgid "Move Pages"
423
msgstr "Presunúť strany"
418 Franz 424
 
1135 cbradney 425
msgid "Copy Page"
426
msgstr "Kopírovať stránku"
418 Franz 427
 
1135 cbradney 428
msgid "Move Page(s):"
429
msgstr "Presun strán:"
418 Franz 430
 
776 fschmid 431
msgid "to:"
432
msgstr "po:"
769 cbradney 433
 
1135 cbradney 434
msgid "before Page"
435
msgstr "pred stranu"
351 Franz 436
 
1135 cbradney 437
msgid "after Page"
438
msgstr "za stranu"
3 paul 439
 
1135 cbradney 440
msgid "at End"
441
msgstr "na koniec"
3 paul 442
 
1135 cbradney 443
msgid "Manage Tabulators"
444
msgstr "Správa tabulátorov"
3 paul 445
 
1135 cbradney 446
msgid " %"
447
msgstr " %"
3 paul 448
 
1135 cbradney 449
msgid "Layer"
450
msgstr "Vrstva"
532 cbradney 451
 
1135 cbradney 452
msgid "pt"
453
msgstr "pt"
532 cbradney 454
 
1135 cbradney 455
msgid "mm"
456
msgstr "mm"
3 paul 457
 
1135 cbradney 458
msgid "in"
459
msgstr "in"
3 paul 460
 
1135 cbradney 461
msgid "p"
462
msgstr "p"
3 paul 463
 
1135 cbradney 464
msgid "All"
465
msgstr "Všetky"
3 paul 466
 
1135 cbradney 467
msgid "Copy Here"
468
msgstr "Kopírovať sem"
3 paul 469
 
1135 cbradney 470
msgid "Move Here"
471
msgstr "Sem presunúť"
3 paul 472
 
1135 cbradney 473
msgid "Cancel"
474
msgstr "Zrušiť"
3 paul 475
 
1135 cbradney 476
msgid "&Paste"
477
msgstr "V&ložiť"
3 paul 478
 
1135 cbradney 479
msgid "Show &Margins"
480
msgstr "Zobraziť o&kraje"
3 paul 481
 
1135 cbradney 482
msgid "Show &Frames"
483
msgstr "Zobraziť &rámy"
3 paul 484
 
1135 cbradney 485
msgid "Show &Images"
486
msgstr "Ukázať &obrázky"
3 paul 487
 
1135 cbradney 488
msgid "Show &Grid"
489
msgstr "Zobraziť m&riežku"
3 paul 490
 
1135 cbradney 491
msgid "Show G&uides"
492
msgstr "Zobraziť &vodítka"
3 paul 493
 
1135 cbradney 494
msgid "Show &Baseline Grid"
495
msgstr "Zo&braziť pomocnú mriežku"
3 paul 496
 
1135 cbradney 497
msgid "Sn&ap to Grid"
498
msgstr "Priti&ahnuť k mriežke"
3 paul 499
 
1135 cbradney 500
msgid "Sna&p to Guides"
501
msgstr "&Pritiahnuť k vodítkam"
3 paul 502
 
1135 cbradney 503
msgid "Picture"
504
msgstr "Obrázok"
3 paul 505
 
1135 cbradney 506
msgid "File: "
507
msgstr "Súbor: "
3 paul 508
 
1135 cbradney 509
msgid "Original PPI: "
510
msgstr "Pôvodné PPI"
3 paul 511
 
1135 cbradney 512
msgid "Actual PPI: "
513
msgstr "Aktuálne PPI: "
3 paul 514
 
1135 cbradney 515
msgid "Linked Text"
516
msgstr "Prepojený text"
3 paul 517
 
1135 cbradney 518
msgid "Text Frame"
519
msgstr "Textový rám"
3 paul 520
 
1135 cbradney 521
msgid "Text on a Path"
522
msgstr "Text na cestu"
3 paul 523
 
1135 cbradney 524
msgid "Paragraphs: "
525
msgstr "Odseky"
3 paul 526
 
1135 cbradney 527
msgid "Words: "
528
msgstr "Slová:"
3 paul 529
 
1135 cbradney 530
msgid "Chars: "
531
msgstr "Znaky"
3 paul 532
 
1135 cbradney 533
msgid "Print: "
534
msgstr "Tlačiť: "
3 paul 535
 
1135 cbradney 536
msgid "Enabled"
537
msgstr "Povolené"
3 paul 538
 
1135 cbradney 539
msgid "Disabled"
540
msgstr "Zakázané"
3 paul 541
 
1135 cbradney 542
msgid "In&fo"
543
msgstr "In&fo"
3 paul 544
 
1135 cbradney 545
msgid "&Get Picture..."
546
msgstr "V&ložiť obrázok..."
3 paul 547
 
1135 cbradney 548
msgid "I&mage Visible"
549
msgstr "&Viditeľný obrázok"
3 paul 550
 
1135 cbradney 551
msgid "&Update Picture"
552
msgstr "Ak&tualizovať obrázok"
341 Franz 553
 
1135 cbradney 554
msgid "&Edit Picture"
555
msgstr "&Upraviť obrázok"
341 Franz 556
 
1135 cbradney 557
msgid "&Adjust Frame to Picture"
558
msgstr "&Prispôsobiť rám podľa obrázku"
3 paul 559
 
1135 cbradney 560
msgid "&Get Text..."
561
msgstr "V&ložiť text..."
341 Franz 562
 
1135 cbradney 563
msgid "&Append Text..."
564
msgstr "Pr&ipojiť text..."
3 paul 565
 
1135 cbradney 566
msgid "&Edit Text..."
567
msgstr "&Upraviť text..."
3 paul 568
 
1135 cbradney 569
msgid "Is PDF &Bookmark"
570
msgstr "Je PDF &záložkou"
3 paul 571
 
1135 cbradney 572
msgid "Is PDF A&nnotation"
573
msgstr "Je PDF a&notáciou"
3 paul 574
 
1135 cbradney 575
msgid "Annotation P&roperties"
576
msgstr "V&lastnosti anotácie"
3 paul 577
 
1135 cbradney 578
msgid "Field P&roperties"
579
msgstr "Vlas&tnosti pola"
3 paul 580
 
1135 cbradney 581
msgid "&PDF Options"
582
msgstr "Nastavenia &PDF"
364 Franz 583
 
1135 cbradney 584
msgid "Edit Text..."
585
msgstr "Upraviť text..."
3 paul 586
 
1135 cbradney 587
msgid "&Lock"
588
msgstr "&Zamknúť"
3 paul 589
 
1135 cbradney 590
msgid "Un&lock"
591
msgstr "Odo&mknúť"
341 Franz 592
 
1135 cbradney 593
msgid "Lock Object &Size"
594
msgstr "Uzamknúť veľko&sť objektu"
3 paul 595
 
1135 cbradney 596
msgid "Unlock Object &Size"
597
msgstr "Odomknúť veľko&sť objektu"
3 paul 598
 
1135 cbradney 599
msgid "Send to S&crapbook"
600
msgstr "Poslať do z&ápisníka"
3 paul 601
 
1135 cbradney 602
msgid "Send to La&yer"
603
msgstr "Poslať do vrstv&y"
3 paul 604
 
1135 cbradney 605
msgid "&Insert Sample Text"
606
msgstr "Vlož&iť ukážkový text"
3 paul 607
 
1135 cbradney 608
msgid "&Group"
609
msgstr "Zos&kupiť"
3 paul 610
 
1135 cbradney 611
msgid "Un&group"
612
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
3 paul 613
 
1135 cbradney 614
msgid "Le&vel"
615
msgstr "Úro&veň"
341 Franz 616
 
1135 cbradney 617
msgid "Send to &Back"
618
msgstr "Presunúť &dozadu"
3 paul 619
 
1135 cbradney 620
msgid "Bring to &Front"
621
msgstr "Presunúť do&predu"
3 paul 622
 
1135 cbradney 623
msgid "&Lower"
624
msgstr "Z&nížiť"
776 fschmid 625
 
1135 cbradney 626
msgid "&Raise"
627
msgstr "Z&výšiť"
776 fschmid 628
 
1135 cbradney 629
msgid "&Picture Frame"
630
msgstr "&Rám obrázka"
776 fschmid 631
 
1135 cbradney 632
msgid "Pol&ygon"
633
msgstr "&Mnohouholník"
776 fschmid 634
 
1135 cbradney 635
msgid "&Outlines"
636
msgstr "&Obrysy"
776 fschmid 637
 
1135 cbradney 638
msgid "&Text Frame"
639
msgstr "&Textový rám"
776 fschmid 640
 
1135 cbradney 641
msgid "&Bezier Curve"
642
msgstr "&Bézierová krivka"
776 fschmid 643
 
1135 cbradney 644
msgid "Conve&rt to"
645
msgstr "Konve&rzia na"
776 fschmid 646
 
532 cbradney 647
msgid "Cu&t"
648
msgstr "Vys&trihnúť"
649
 
650
msgid "&Copy"
651
msgstr "&Kopírovať"
652
 
1135 cbradney 653
msgid "C&lear Contents"
654
msgstr "V&ymazať obsah"
3 paul 655
 
1135 cbradney 656
msgid "Show P&roperties..."
657
msgstr "Zob&raziť vlastnosti..."
3 paul 658
 
1135 cbradney 659
msgid "Hide P&roperties..."
660
msgstr "Sk&ryť vlastnosti..."
3 paul 661
 
1135 cbradney 662
msgid "None"
663
msgstr "Žiadne"
3 paul 664
 
1135 cbradney 665
msgid "Do you really want to clear all your Text?"
666
msgstr "Skutočne chcete odstrániť celý text?"
3 paul 667
 
1135 cbradney 668
msgid "The Program"
669
msgstr "Program"
532 cbradney 670
 
1135 cbradney 671
msgid "is missing!"
672
msgstr "chýba!"
532 cbradney 673
 
1135 cbradney 674
msgid "Copy of"
675
msgstr "Kópia z "
3 paul 676
 
1135 cbradney 677
msgid "Page "
678
msgstr "Strana "
532 cbradney 679
 
1135 cbradney 680
msgid " of %1"
681
msgstr " z %1"
532 cbradney 682
 
1135 cbradney 683
msgid "Icon Placement"
684
msgstr "Umiestnenie ikony"
532 cbradney 685
 
1135 cbradney 686
msgid "Layout:"
687
msgstr "Rozloženie:"
532 cbradney 688
 
1135 cbradney 689
msgid "Caption only"
690
msgstr "Iba popisky"
532 cbradney 691
 
1135 cbradney 692
msgid "Icon only"
693
msgstr "Iba ikony "
532 cbradney 694
 
1135 cbradney 695
msgid "Caption below Icon"
696
msgstr "Popisky pod ikonami"
532 cbradney 697
 
1135 cbradney 698
msgid "Caption above Icon"
699
msgstr "Popisky nad ikonami"
532 cbradney 700
 
1135 cbradney 701
msgid "Caption right to Icon"
702
msgstr "Popisky vpravo od ikon"
532 cbradney 703
 
1135 cbradney 704
msgid "Caption left to Icon"
705
msgstr "Popisky vľavo od ikon"
532 cbradney 706
 
1135 cbradney 707
msgid "Caption overlays Icon"
708
msgstr "Popisky prekrývajú ikony"
532 cbradney 709
 
1135 cbradney 710
msgid "Scale:"
711
msgstr "Mierka:"
532 cbradney 712
 
1135 cbradney 713
msgid "Always"
714
msgstr "Vždy"
532 cbradney 715
 
1135 cbradney 716
msgid "When Icon is too small"
717
msgstr "Keď ikony sú príliš malé"
532 cbradney 718
 
1135 cbradney 719
msgid "When Icon is too big"
720
msgstr "Keď ikony sú príliš veľké"
532 cbradney 721
 
1135 cbradney 722
msgid "Never"
723
msgstr "Nikdy"
532 cbradney 724
 
1135 cbradney 725
msgid "Scale How:"
726
msgstr "Ako zmeniť:"
532 cbradney 727
 
1135 cbradney 728
msgid "Proportional"
729
msgstr "Proporcionálne"
532 cbradney 730
 
1135 cbradney 731
msgid "Non Proportional"
732
msgstr "Neproporcionálny"
532 cbradney 733
 
1135 cbradney 734
msgid "Icon"
735
msgstr "Ikona"
532 cbradney 736
 
1135 cbradney 737
msgid "Reset"
738
msgstr "Vynulovať"
532 cbradney 739
 
1135 cbradney 740
msgid "Importing text"
741
msgstr "Importovanie textu"
532 cbradney 742
 
1135 cbradney 743
msgid "Select Fields"
744
msgstr "Zvoliť polia"
532 cbradney 745
 
1135 cbradney 746
msgid "Available Fields"
747
msgstr "Dostupné polia:"
532 cbradney 748
 
1135 cbradney 749
msgid "&>>"
750
msgstr "&>>"
532 cbradney 751
 
1135 cbradney 752
msgid "&<<"
753
msgstr "&<<"
532 cbradney 754
 
1135 cbradney 755
msgid "Selected Fields"
756
msgstr "Zvolené polia"
532 cbradney 757
 
758
msgid "Choose the importer to use"
759
msgstr "Vyberte import, ktorý sa má použiť"
760
 
761
msgid "Automatic"
762
msgstr "Automatické"
763
 
764
msgid "Get text only"
765
msgstr "Iba text"
766
 
767
msgid "Import text without any formatting"
768
msgstr "Importovať text bez formátovania"
769
 
770
msgid "Importer:"
771
msgstr "Importér:"
772
 
1135 cbradney 773
msgid "Encoding:"
774
msgstr "Kódovanie:"
775
 
532 cbradney 776
msgid "Remember association"
1135 cbradney 777
msgstr "Zapamätať asociáciu"
532 cbradney 778
 
779
msgid ""
780
"Remember the file extension - importer association\n"
781
"and do not ask again to select an importer for\n"
782
"files of this type."
783
msgstr ""
1135 cbradney 784
"Pamätať si príponu súbora tohoto typu ako asociáciu\n"
785
"a nepýtať sa znova na typ importu."
532 cbradney 786
 
787
msgid "Manage Guides"
788
msgstr "Ovládanie vodítok"
418 Franz 789
 
532 cbradney 790
msgid "Horizontal Guides"
791
msgstr "Vodorovné vodítka"
418 Franz 792
 
532 cbradney 793
msgid "&Add"
794
msgstr "&Pridať"
795
 
796
msgid "D&elete"
797
msgstr "O&dstrániť"
798
 
799
msgid "Vertical Guides"
800
msgstr "Zvislé vodítka"
801
 
802
msgid "A&dd"
803
msgstr "&Pridať"
804
 
805
msgid "De&lete"
806
msgstr "&Odstrániť"
807
 
808
msgid "&Lock Guides"
809
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
810
 
1135 cbradney 811
msgid "Other..."
812
msgstr "Iný..."
532 cbradney 813
 
1135 cbradney 814
msgid "&Shade:"
815
msgstr "&Tieň:"
532 cbradney 816
 
1135 cbradney 817
msgid "Shade"
818
msgstr "Tieň"
532 cbradney 819
 
1135 cbradney 820
msgid "Copy #%1 of "
821
msgstr "Kópia  #%1 z "
769 cbradney 822
 
1135 cbradney 823
msgid "Delete Pages"
824
msgstr "Odstrániť strany"
769 cbradney 825
 
1135 cbradney 826
msgid "Delete from:"
827
msgstr "Odstrániť od:"
776 fschmid 828
 
1135 cbradney 829
msgid "Edit Style"
830
msgstr "Upraviť štýl"
776 fschmid 831
 
1135 cbradney 832
msgid "Flat Cap"
833
msgstr "Rovná hlavička"
769 cbradney 834
 
1135 cbradney 835
msgid "Square Cap"
836
msgstr "Štvorcová hlavička"
769 cbradney 837
 
1135 cbradney 838
msgid "Round Cap"
839
msgstr "Oblá hlavička"
769 cbradney 840
 
532 cbradney 841
msgid "Miter Join"
842
msgstr "Kolmý spoj"
843
 
844
msgid "Bevel Join"
845
msgstr "Skosený spoj"
846
 
847
msgid "Round Join"
848
msgstr "Oblý spoj"
849
 
850
msgid "Line Width:"
851
msgstr "Šírka čiary:"
852
 
853
msgid " pt "
854
msgstr " pt "
855
 
856
msgid "Solid Line"
857
msgstr "Plná čiara"
858
 
859
msgid "Dashed Line"
860
msgstr "Čiarkovaná čiara"
861
 
862
msgid "Dotted Line"
863
msgstr "Bodkovaná čiara"
864
 
865
msgid "Dash Dot Line"
866
msgstr "Bodko-čiarkovaná čiara"
867
 
868
msgid "Dash Dot Dot Line"
1135 cbradney 869
msgstr "Čiarka-bodka-bodka čiara"
532 cbradney 870
 
1135 cbradney 871
msgid "Layers"
872
msgstr "Vrstvy"
776 fschmid 873
 
1135 cbradney 874
msgid "Add a new Layer"
875
msgstr "Pridať novú vrstvu"
776 fschmid 876
 
1135 cbradney 877
msgid "Delete Layer"
878
msgstr "Odstrániť vrstvu"
776 fschmid 879
 
1135 cbradney 880
msgid "Raise Layer"
881
msgstr "Vrstvu dopredu"
776 fschmid 882
 
1135 cbradney 883
msgid "Lower Layer"
884
msgstr "Vrstvu dozadu"
776 fschmid 885
 
1135 cbradney 886
msgid "New Layer"
887
msgstr "Nová vrstva"
776 fschmid 888
 
1135 cbradney 889
msgid "Do you want to delete all Objects on this Layer too?"
890
msgstr "Skutočne chcete odstrániť všetky objekty v tejto vrstve?"
776 fschmid 891
 
341 Franz 892
msgid "Create PDF File"
391 Franz 893
msgstr "Vytvoriť PDF-súbor"
310 Franz 894
 
341 Franz 895
msgid "O&utput to File:"
391 Franz 896
msgstr "Výst&up do súboru:"
310 Franz 897
 
341 Franz 898
msgid "Cha&nge..."
391 Franz 899
msgstr "&Zmeniť..."
341 Franz 900
 
310 Franz 901
msgid "Export Range"
391 Franz 902
msgstr "Exportovať rozsah"
310 Franz 903
 
341 Franz 904
msgid "&All Pages"
391 Franz 905
msgstr "Všetky str&any"
310 Franz 906
 
341 Franz 907
msgid "C&hoose Pages"
391 Franz 908
msgstr "Zvo&liť strany"
341 Franz 909
 
1135 cbradney 910
msgid "&Rotation:"
911
msgstr "&Otočenie:"
912
 
310 Franz 913
msgid "File Options"
391 Franz 914
msgstr "Súborové nastavenia"
310 Franz 915
 
341 Franz 916
msgid "Compatibilit&y:"
391 Franz 917
msgstr "Kompatibili&ta:"
310 Franz 918
 
341 Franz 919
msgid "&Binding:"
391 Franz 920
msgstr "&Viazanie:"
3 paul 921
 
922
msgid "Left Margin"
391 Franz 923
msgstr "Ľavý okraj"
3 paul 924
 
925
msgid "Right Margin"
391 Franz 926
msgstr "Pravý okraj"
3 paul 927
 
341 Franz 928
msgid "Generate &Thumbnails"
391 Franz 929
msgstr "Vy&tvoriť náhľady"
3 paul 930
 
341 Franz 931
msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
391 Franz 932
msgstr "U&ložiť prepojené textové rámy ako PDF články"
3 paul 933
 
341 Franz 934
msgid "&Include Bookmarks"
391 Franz 935
msgstr "Vrátane zálož&iek"
310 Franz 936
 
937
msgid " dpi"
391 Franz 938
msgstr " dpi"
310 Franz 939
 
341 Franz 940
msgid "&Resolution:"
391 Franz 941
msgstr "&Rozlíšenie:"
341 Franz 942
 
1135 cbradney 943
msgid "Compress Text and &Vector Graphics"
944
msgstr "Komprimovať text a &vektorovú grafiku"
310 Franz 945
 
946
msgid "Image Settings"
391 Franz 947
msgstr "Nastavenie obrázku"
310 Franz 948
 
949
msgid "JPEG"
391 Franz 950
msgstr "JPEG"
310 Franz 951
 
952
msgid "Zip"
391 Franz 953
msgstr "Zip"
310 Franz 954
 
341 Franz 955
msgid "&Method:"
391 Franz 956
msgstr "&Metóda:"
341 Franz 957
 
958
msgid "&Quality:"
391 Franz 959
msgstr "&Kvalita:"
310 Franz 960
 
961
msgid "Maximum"
391 Franz 962
msgstr "Maximum"
310 Franz 963
 
964
msgid "High"
391 Franz 965
msgstr "Vysoká"
310 Franz 966
 
967
msgid "Medium"
391 Franz 968
msgstr "Stredná"
310 Franz 969
 
970
msgid "Low"
391 Franz 971
msgstr "Nízka"
310 Franz 972
 
973
msgid "Minimum"
391 Franz 974
msgstr "Minimum"
310 Franz 975
 
341 Franz 976
msgid "&Downsample Images to:"
391 Franz 977
msgstr "Z&níženie kvality obrázkov na:"
310 Franz 978
 
979
msgid "&General"
391 Franz 980
msgstr "&Všeobecné"
310 Franz 981
 
341 Franz 982
msgid "&Embed all Fonts"
391 Franz 983
msgstr "Vložiť vš&etky písma"
310 Franz 984
 
532 cbradney 985
msgid "&Subset all Fonts"
1135 cbradney 986
msgstr "Podmnožina všetkých písem"
532 cbradney 987
 
310 Franz 988
msgid "Embedding"
989
msgstr "Vkladanie"
990
 
991
msgid "Available Fonts:"
391 Franz 992
msgstr "Dostupné písma:"
310 Franz 993
 
994
msgid "Fonts to embed:"
391 Franz 995
msgstr "Písma na vloženie:"
310 Franz 996
 
532 cbradney 997
msgid "Fonts to subset:"
1135 cbradney 998
msgstr "Písma do podmnožiny:"
532 cbradney 999
 
310 Franz 1000
msgid "&Fonts"
391 Franz 1001
msgstr "&Písma"
310 Franz 1002
 
1135 cbradney 1003
msgid "En&able Presentation Effects"
391 Franz 1004
msgstr "&Povoliť prezentačné efekty"
3 paul 1005
 
341 Franz 1006
msgid "Show Page Pre&views"
391 Franz 1007
msgstr "Zo&braziť náhľady pre strany"
3 paul 1008
 
532 cbradney 1009
msgid "Effects"
1010
msgstr "Efekty"
1011
 
341 Franz 1012
msgid "&Display Duration:"
391 Franz 1013
msgstr "&Doba zobrazenia:"
3 paul 1014
 
341 Franz 1015
msgid "Effec&t Duration:"
391 Franz 1016
msgstr "&Trvanie efektu:"
3 paul 1017
 
341 Franz 1018
msgid "Effect T&ype:"
391 Franz 1019
msgstr "T&yp efektu:"
3 paul 1020
 
341 Franz 1021
msgid "&Moving Lines:"
391 Franz 1022
msgstr "Pres&úvanie riadkov:"
3 paul 1023
 
341 Franz 1024
msgid "F&rom the:"
391 Franz 1025
msgstr "&Z:"
3 paul 1026
 
341 Franz 1027
msgid "D&irection:"
391 Franz 1028
msgstr "S&mer:"
3 paul 1029
 
310 Franz 1030
msgid " sec"
391 Franz 1031
msgstr " sek"
310 Franz 1032
 
3 paul 1033
msgid "No Effect"
1034
msgstr "Bez efektu"
1035
 
1036
msgid "Blinds"
1037
msgstr "Pruhy"
1038
 
1039
msgid "Box"
391 Franz 1040
msgstr "Rám"
3 paul 1041
 
1042
msgid "Dissolve"
1043
msgstr "Rozpustenie"
1044
 
1045
msgid "Glitter"
1046
msgstr "Lesk"
1047
 
1048
msgid "Split"
391 Franz 1049
msgstr "Rozdeliť"
3 paul 1050
 
1051
msgid "Wipe"
391 Franz 1052
msgstr "Zotrieť"
3 paul 1053
 
1135 cbradney 1054
msgid "Horizontal"
1055
msgstr "Vodorovne"
1056
 
1057
msgid "Vertical"
1058
msgstr "Zvisle"
1059
 
3 paul 1060
msgid "Inside"
391 Franz 1061
msgstr "Vnútorný"
3 paul 1062
 
1063
msgid "Outside"
391 Franz 1064
msgstr "Vonkajší"
3 paul 1065
 
1066
msgid "Left to Right"
391 Franz 1067
msgstr "Zľava doprava"
3 paul 1068
 
1069
msgid "Top to Bottom"
1070
msgstr "Zhora dole"
1071
 
1072
msgid "Bottom to Top"
1073
msgstr "Zdola hore"
1074
 
1075
msgid "Right to Left"
391 Franz 1076
msgstr "Sprava doľava"
3 paul 1077
 
310 Franz 1078
msgid "Top-left to Bottom-Right"
391 Franz 1079
msgstr "Zľava hore doprava dole"
3 paul 1080
 
341 Franz 1081
msgid "&Apply Effect on all Pages"
391 Franz 1082
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"
310 Franz 1083
 
1135 cbradney 1084
msgid "&Presentation"
1085
msgstr "Prezentácia"
3 paul 1086
 
341 Franz 1087
msgid "&Use Encryption"
391 Franz 1088
msgstr "Po&užiť šifrovanie"
3 paul 1089
 
310 Franz 1090
msgid "Passwords"
391 Franz 1091
msgstr "Heslá"
3 paul 1092
 
341 Franz 1093
msgid "&User:"
391 Franz 1094
msgstr "&Používateľ:"
3 paul 1095
 
341 Franz 1096
msgid "&Owner:"
391 Franz 1097
msgstr "V&lastník:"
3 paul 1098
 
310 Franz 1099
msgid "Settings"
1100
msgstr "Nastavenia"
3 paul 1101
 
341 Franz 1102
msgid "Allow &Printing the Document"
391 Franz 1103
msgstr "&Povoliť tlač dokumentu"
3 paul 1104
 
341 Franz 1105
msgid "Allow &Changing the Document"
391 Franz 1106
msgstr "P&ovoliť zmeny dokumentu"
3 paul 1107
 
341 Franz 1108
msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
391 Franz 1109
msgstr "Povoliť kopírovanie textu a grafik&y"
3 paul 1110
 
341 Franz 1111
msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
391 Franz 1112
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"
3 paul 1113
 
341 Franz 1114
msgid "S&ecurity"
391 Franz 1115
msgstr "Be&zpečnosť"
3 paul 1116
 
310 Franz 1117
msgid "General"
391 Franz 1118
msgstr "Všeobecné"
3 paul 1119
 
341 Franz 1120
msgid "Output &Intended For:"
391 Franz 1121
msgstr "Plánovaný &výstup pre:"
3 paul 1122
 
310 Franz 1123
msgid "Screen / Web"
391 Franz 1124
msgstr "Obrazovka/Web"
3 paul 1125
 
310 Franz 1126
msgid "Printer"
391 Franz 1127
msgstr "Tlačiareň"
3 paul 1128
 
341 Franz 1129
msgid "&Use Custom Rendering Settings"
391 Franz 1130
msgstr "Po&užiť vlastné nastavenia generovania"
341 Franz 1131
 
1132
msgid "Rendering Settings"
391 Franz 1133
msgstr "Nastavenie generovania"
341 Franz 1134
 
1135
msgid "Fre&quency:"
391 Franz 1136
msgstr "Fre&kvencia:"
341 Franz 1137
 
1138
msgid "&Angle:"
391 Franz 1139
msgstr "&Uhol:"
341 Franz 1140
 
1141
msgid "S&pot Function:"
1135 cbradney 1142
msgstr "Funkcia &bodu:"
341 Franz 1143
 
1144
msgid "Simple Dot"
391 Franz 1145
msgstr "Bodka"
341 Franz 1146
 
1147
msgid "Round"
391 Franz 1148
msgstr "Kruh"
341 Franz 1149
 
1150
msgid "Ellipse"
391 Franz 1151
msgstr "Elipsa"
341 Franz 1152
 
1153
msgid "Solid Colors:"
391 Franz 1154
msgstr "Plné farby (Solid colors):"
341 Franz 1155
 
351 Franz 1156
msgid "Use ICC Profile"
391 Franz 1157
msgstr "Použiť ICC-profil"
3 paul 1158
 
310 Franz 1159
msgid "Profile:"
391 Franz 1160
msgstr "Profil:"
3 paul 1161
 
310 Franz 1162
msgid "Rendering-Intent:"
391 Franz 1163
msgstr "Účel generovania:"
3 paul 1164
 
1135 cbradney 1165
msgid "Perceptual"
1166
msgstr "Vnímateľné (Perceptual)"
1167
 
1168
msgid "Relative Colorimetric"
1169
msgstr "Relatívna kolorimetria"
1170
 
1171
msgid "Saturation"
1172
msgstr "Sýtosť"
1173
 
1174
msgid "Absolute Colorimetric"
1175
msgstr "Absolútna kolorimetria"
1176
 
310 Franz 1177
msgid "Images:"
391 Franz 1178
msgstr "Obrázky:"
3 paul 1179
 
310 Franz 1180
msgid "Don't use embedded ICC profiles"
391 Franz 1181
msgstr "Nepoužívať vložené ICC profily"
3 paul 1182
 
341 Franz 1183
msgid "C&olor"
391 Franz 1184
msgstr "&Farba"
3 paul 1185
 
310 Franz 1186
msgid "PDF/X-3 Output Intent"
391 Franz 1187
msgstr "Výstup do PDF/X-3"
310 Franz 1188
 
341 Franz 1189
msgid "&Info String:"
391 Franz 1190
msgstr "&Informačný reťazec:"
310 Franz 1191
 
341 Franz 1192
msgid "Output &Profile:"
391 Franz 1193
msgstr "Výstupný &profil:"
310 Franz 1194
 
1195
msgid "Trim Box"
391 Franz 1196
msgstr "Orezanie"
310 Franz 1197
 
341 Franz 1198
msgid "PDF/X-&3"
391 Franz 1199
msgstr "PDF/X-&3"
310 Franz 1200
 
1135 cbradney 1201
msgid "&Save"
1202
msgstr "&Uložiť"
1203
 
310 Franz 1204
msgid "Export all pages to PDF"
391 Franz 1205
msgstr "Exportovať všetky strany do PDF"
310 Franz 1206
 
1207
msgid "Export a range of pages to PDF"
391 Franz 1208
msgstr "Exportovať rozsah strán do PDF"
310 Franz 1209
 
1210
msgid ""
1135 cbradney 1211
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
1212
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
1213
"a range of pages or a single page number."
1214
msgstr ""
1215
"Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov,\n"
1216
"kde prvok môže byť * pre všetky strany,\n"
1217
"1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany."
1218
 
1219
msgid ""
418 Franz 1220
"Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the "
1221
"widest compatibility.\n"
1222
"Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or "
1223
"you require 128 bit encryption.\n"
1224
"PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable "
1225
"when you have activated color management."
310 Franz 1226
msgstr ""
418 Franz 1227
"Určuje PDF kompatibilitu. Štandardne je to Acrobat 4.0, ktorá poskytuje "
1228
"najširšiu kompatibilitu.\n"
1229
"Acrobat 5.0 si vyberte v prípade, že váš súbor obsahuje vlastnosti PDF 1.4 "
1230
"ako napríklad priesvitnosť,alebo požaduje 128 bitové šifrovanie.\n"
1231
"PDF/X-3 je pre export PDF pre komerčnú tlač a je voliteľné len v prípade "
1232
"aktivácie správy farieb."
310 Franz 1233
 
1234
msgid ""
1235
"Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know\n"
1236
"you need to change it leave the default choice - Left."
1237
msgstr ""
395 Franz 1238
"Určuje viazanie strán v PDF. Ak nepotrebujete špeciálne nastavenia,\n"
1239
"neupravujte túto voľbu."
310 Franz 1240
 
1241
msgid ""
1242
"Generates thumbnails of each page in the PDF.\n"
1243
"Some viewers can use the thumbnails for navigation."
1244
msgstr ""
395 Franz 1245
"Generuje náhľady všetkých strán v PDF.\n"
1246
"Niektoré prehliadače používajú k navigácií."
310 Franz 1247
 
418 Franz 1248
msgid ""
1249
"Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a "
1250
"PDF."
395 Franz 1251
msgstr "Generuje PDF články, čo umožňuje navigáciu odkazov v PDF."
310 Franz 1252
 
1253
msgid ""
1254
"Embed the bookmarks you created in your document.\n"
1255
"These are useful for navigating long PDF documents."
1256
msgstr ""
395 Franz 1257
"Vložiť záložky obsiahnuté v dokumente.\n"
1258
"Tie sú užitočné pri navigácií v rozsiahlych dokumentoch."
310 Franz 1259
 
1260
msgid ""
1261
"Export resolution of text and vector graphics.\n"
1262
"This does not affect the resolution of bitmap images like photos."
1263
msgstr ""
395 Franz 1264
"Rozlíšenie textu a vektorovej grafiky pri exporte.\n"
1265
"Neovplyvňuje rozlíšenie bitmapových obrázkov ako sú napr. fotografie."
310 Franz 1266
 
1267
msgid ""
1268
"Compression of text and graphics.\n"
1269
"Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size."
1270
msgstr ""
395 Franz 1271
"Kompresia textu a grafiky.\n"
418 Franz 1272
"Pokiaľ na to nemáte dôvod, tak nechajte túto voľbu povolenú. Znižuje veľkosť "
1273
"PDF súboru."
310 Franz 1274
 
1275
msgid ""
1276
"Version of compression for images.\n"
1277
"Automatic allows Scribus to choose the best method.\n"
1278
"ZIP is good for images with solid colors.\n"
418 Franz 1279
"JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with "
1280
"slight image loss possible).\n"
1281
"Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression "
1282
"options."
310 Franz 1283
msgstr ""
395 Franz 1284
"Verzia kompresie pre obrázky.\n"
1285
"Automaticky - Scribus vyberie najvhodnejšiu metódu.\n"
1286
"ZIP - vhodná pre obrázky s plnými farbami.\n"
418 Franz 1287
"JPEG - najlepšia voľba pre vytváranie malých PDF súborov, ktoré majú veľa "
1288
"fotiek (malá strata kvality).\n"
1289
"Pokiaľ nepotrebujete špeciálnu kompresiu, tak nechajte túto voľbu nastavenú "
1290
"na Automaticky."
310 Franz 1291
 
418 Franz 1292
msgid ""
769 cbradney 1293
"Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), "
1294
"Maximum (95%)"
418 Franz 1295
msgstr ""
1135 cbradney 1296
"Úroveň kompresie: Minimálna (25%), Nízka (50%), Stredná (75%), Vysoká(85%), "
1297
"Maximálna (95%)"
310 Franz 1298
 
1299
msgid ""
1300
"Downsample your bitmap images to the selected DPI.\n"
1301
"Leaving this unchecked will render them at their native resolution."
418 Franz 1302
msgstr ""
1303
"Znížiť kvalitu bitmapových obrázkov na zvolené DPI.Ak voľbu nepovolíte, bude "
1304
"im ponechané pôvodné rozlíšenie."
310 Franz 1305
 
1306
msgid "DPI (Dots Per Inch) for image export."
395 Franz 1307
msgstr "DPI (Body na palec) pre export obrázkov."
310 Franz 1308
 
1309
msgid ""
1310
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts\n"
1311
"will preserve the layout and appearance of your document."
1312
msgstr ""
395 Franz 1313
"Vložiť písma do PDF. Vloženie písma\n"
1314
"zachová rozloženie a vzhľad vášho dokumentu."
310 Franz 1315
 
418 Franz 1316
msgid ""
1317
"Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode."
1318
msgstr ""
1319
"Povolenie prezentačných efektov pri celoobrazovkovom použití Acrobat Reader."
310 Franz 1320
 
1321
msgid "Show page previews of each page listed above."
395 Franz 1322
msgstr "Ukázať náhľad každej strany v zozname uvedenom hore."
310 Franz 1323
 
418 Franz 1324
msgid ""
1325
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
1326
"selected page."
395 Franz 1327
msgstr "Ako dlho je strana zobrazené, než sa spustí prechod na ďalšiu stranu."
310 Franz 1328
 
1329
msgid ""
1330
"Length of time the effect runs.\n"
1331
"A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down."
1332
msgstr ""
395 Franz 1333
"Ako dlho beží prezentačný efekt.\n"
1334
"Menšia hodnota efekt zrýchli, väčšia spomalí."
310 Franz 1335
 
1336
msgid "Type of the display effect."
395 Franz 1337
msgstr "Typ efektu."
310 Franz 1338
 
418 Franz 1339
msgid ""
1340
"Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects."
395 Franz 1341
msgstr "Smer efektu presúvania riadkov pre efekty pruhy a rozdeliť."
310 Franz 1342
 
1343
msgid "Starting position for the box and split effects."
395 Franz 1344
msgstr "Štartovacia pozícia efektov rám a rozdeliť."
310 Franz 1345
 
1346
msgid "Direction of the glitter or wipe effects."
395 Franz 1347
msgstr "Smer efektu lesk alebo zotrieť."
310 Franz 1348
 
1349
msgid "Apply the selected effect to all pages."
391 Franz 1350
msgstr "Použiť zvolený efekt na všetky strany."
3 paul 1351
 
310 Franz 1352
msgid ""
1353
"Enable the security features in your exported PDF.\n"
418 Franz 1354
"If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit "
1355
"encryption.\n"
1356
"If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit "
1357
"encryption.\n"
1358
"Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and "
1359
"does have some limitations."
310 Franz 1360
msgstr ""
418 Franz 1361
"Povoliť bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF.Pokiaľ mate zvolený  "
1362
"Acrobat 4.0, bude použité 40 bitové šifrovanie.\n"
395 Franz 1363
"Pokiaľ mate zvolený  Acrobat 5.0, bude použité 128 bitové šifrovanie.\n"
418 Franz 1364
"Poznámka: PDF šifrovanie nie je tak spoľahlivé ako GPG alebo PGP a má svoje "
1365
"obmedzenia."
3 paul 1366
 
310 Franz 1367
msgid ""
1368
"Choose a master password which enables or disables all the\n"
1369
"security features in your exported PDF"
1370
msgstr ""
395 Franz 1371
"Zvoľte heslo, ktoré povolí alebo zakáže všetky\n"
1372
"bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF"
3 paul 1373
 
310 Franz 1374
msgid "Choose a password for users to be able to read your PDF."
395 Franz 1375
msgstr "Zvoľte heslo pre používateľom, ktorý budú môcť čítať PDF."
3 paul 1376
 
310 Franz 1377
msgid "Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. "
395 Franz 1378
msgstr "Povolí tlač PDF. Ak je odznačené, tlač bude zakázaná. "
3 paul 1379
 
418 Franz 1380
msgid ""
1381
"Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented."
395 Franz 1382
msgstr "Povolí úpravu PDF. Ak je odznačené, úprava PDF bude zakázaná. "
3 paul 1383
 
310 Franz 1384
msgid ""
1385
"Allow copying of text or graphics from the PDF. \n"
1386
"If un-checked, text and graphics cannot be copied."
1387
msgstr ""
395 Franz 1388
"Povolí kopírovanie textu a grafiky z PDF.\n"
1389
"Ak je odznačené, kopírovanie textu a grafiky z PDF bude zakázané. "
3 paul 1390
 
310 Franz 1391
msgid ""
1392
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
1393
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
1394
msgstr ""
395 Franz 1395
"Povolí pridávanie anotácií a polí do PDF.\n"
1396
" Ak je odznačené, úprava anotácií a polí bude zakázaná. "
3 paul 1397
 
310 Franz 1398
msgid ""
1399
"Color model for the output of your PDF.\n"
418 Franz 1400
"Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for "
1401
"printing on typical inkjets.\n"
310 Franz 1402
"Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer."
1403
msgstr ""
395 Franz 1404
"Farebný model výstupu PDF.\n"
418 Franz 1405
"Zvoľte Monitor/Web pre PDF, ktoré bude publikované na monitore alebo na "
1406
"typickej kancelárskej tlačiarni.\n"
395 Franz 1407
"Zvoľte Tlačiareň, ak PDF bude tlačené na CMYK tlačiarni."
3 paul 1408
 
351 Franz 1409
msgid ""
418 Franz 1410
"This is an advanced setting which is not enabled by default. This should "
1411
"only be enabled\n"
1412
"when specifically requested by your printer and they have given you the "
1413
"exact details needed.\n"
1414
"Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not "
1415
"portable across systems."
351 Franz 1416
msgstr ""
418 Franz 1417
"Toto je pokročilé nastavenie, ktoré nie je štandardne povolené. Malo by byť "
1418
"povolené len v tom prípade\n"
1419
"pokiaľ je špeciálne vyžadované tlačiarňou a máte k dispozícií presné "
1420
"detaily.\n"
1421
"Inak vytvoríte PDF, ktoré sa nebude dať správne vytlačiť a nebude skutočne "
1422
"prenosné medzi systémami."
351 Franz 1423
 
310 Franz 1424
msgid "Embed a color profile for solid colors"
395 Franz 1425
msgstr "Vložiť farebný profil pre plné farieb"
3 paul 1426
 
310 Franz 1427
msgid "Color profile for solid colors"
395 Franz 1428
msgstr "Farebný profil pre plné farby"
3 paul 1429
 
310 Franz 1430
msgid "Rendering intent for solid colors"
391 Franz 1431
msgstr "Účel generovania pre plných farieb"
3 paul 1432
 
310 Franz 1433
msgid "Embed a color profile for images"
395 Franz 1434
msgstr "Vložiť farebný profil pre obrázky"
3 paul 1435
 
310 Franz 1436
msgid "Do not use color profiles that are embedded in source images"
395 Franz 1437
msgstr "Nepoužívať farebné profily, ktoré sú vložené do zdrojových obrázkov"
310 Franz 1438
 
1439
msgid "Color profile for images"
395 Franz 1440
msgstr "Farebný profil pre obrázky"
310 Franz 1441
 
1442
msgid "Rendering intent for images"
391 Franz 1443
msgstr "Účel generovania pre obrázky"
310 Franz 1444
 
418 Franz 1445
msgid ""
1446
"Output profile for printing. If possible, get some guidance from your "
1447
"printer on profile selection."
1448
msgstr ""
1449
"Výstupný profil pre tlač. Ak je to možné, použite príručku k tlačiarni pri "
1450
"výbere profilu."
310 Franz 1451
 
1452
msgid ""
1453
"Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail\n"
1454
"PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document."
1455
msgstr ""
395 Franz 1456
"Voliteľný text, ktorého vyplnením bude PDF alebo PDF/X-3\n"
1457
"spĺňať špecifikáciu PDF/X-3. Doporučujeme použiť názov dokumentu."
310 Franz 1458
 
1459
msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
395 Franz 1460
msgstr "Vzdialenosť orezania od horného fyzického okraja strany"
310 Franz 1461
 
1462
msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
395 Franz 1463
msgstr "Vzdialenosť orezania od dolného fyzického okraja strany"
310 Franz 1464
 
1465
msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
395 Franz 1466
msgstr "Vzdialenosť orezania od ľavého fyzického okraja strany"
310 Franz 1467
 
1468
msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
395 Franz 1469
msgstr "Vzdialenosť orezania od pravého fyzického okraja strany"
310 Franz 1470
 
532 cbradney 1471
msgid "Mirror Page(s) horizontally"
1135 cbradney 1472
msgstr "Vodorovne zrkadliť stranu(y)"
532 cbradney 1473
 
1474
msgid "Mirror Page(s) vertically"
1135 cbradney 1475
msgstr "Zvislo zrkadliť stranu(y)"
532 cbradney 1476
 
1135 cbradney 1477
msgid "Save as"
1478
msgstr "Uložiť ako"
532 cbradney 1479
 
1135 cbradney 1480
msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
1481
msgstr "PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*)"
532 cbradney 1482
 
1135 cbradney 1483
msgid "Delete Color"
1484
msgstr "Odstrániť farbu"
532 cbradney 1485
 
1135 cbradney 1486
msgid "Delete color:"
1487
msgstr "Odstrániť farbu:"
1488
 
1489
msgid "?"
1490
msgstr "?"
1491
 
1492
msgid "Replace it with:"
1493
msgstr "Nahradiť s:"
1494
 
1495
msgid "Tools"
1496
msgstr "Nástroje"
1497
 
1498
msgid "Select Items"
1499
msgstr "Vybrať položky"
1500
 
1501
msgid "Insert Text Frame"
1502
msgstr "Vložiť textový rám"
1503
 
1504
msgid "Insert Picture"
1505
msgstr "Vložiť obrázok"
1506
 
1507
msgid "Insert Table"
1508
msgstr "Vložiť tabuľku"
1509
 
1510
msgid "Properties..."
1511
msgstr "Vlastnosti..."
1512
 
1513
msgid "Insert Polygons"
1514
msgstr "Vložiť mnohouholníky"
1515
 
1516
msgid "Insert Lines"
1517
msgstr "Vložiť čiary"
1518
 
1519
msgid "Insert Bezier Curves"
1520
msgstr "Vložiť bézierové krivky"
1521
 
1522
msgid "Insert Freehand Line"
1523
msgstr "Vložiť rukou kreslenú čiaru"
1524
 
1525
msgid "Rotate Item"
1526
msgstr "Otočiť objekt"
1527
 
1528
msgid "Zoom in or out"
1529
msgstr "Zväčšiť alebo zmenšiť"
1530
 
1531
msgid "Edit Contents of Frame"
1532
msgstr "Upraviť obsah rámu"
1533
 
1534
msgid "Edit the text with the Story Editor"
1535
msgstr "Upraviť text v Story editore"
1536
 
1537
msgid "Link Text Frames"
1538
msgstr "Prepojiť textové rámy"
1539
 
1540
msgid "Unlink Text Frames"
1541
msgstr "Zrušiť prepojenie textových rámom"
1542
 
1543
msgid "Do measurements"
1544
msgstr "Merať"
1545
 
1546
msgid "Draw various Shapes"
1547
msgstr "Kreslenie rôznych tvarov"
1548
 
1549
msgid "PDF Tools"
1550
msgstr "PDF nástroje"
1551
 
1552
msgid "Button"
1553
msgstr "Tlačítko"
1554
 
1555
msgid "Text Field"
1556
msgstr "Textové pole"
1557
 
1558
msgid "Check Box"
1559
msgstr "Políčko k zaškrtnutiu"
1560
 
1561
msgid "Combo Box"
532 cbradney 1562
msgstr "Výber"
1563
 
1135 cbradney 1564
msgid "List Box"
1565
msgstr "Zoznam"
532 cbradney 1566
 
1135 cbradney 1567
msgid "Insert PDF Fields"
1568
msgstr "Vložiť PDF polia"
532 cbradney 1569
 
1135 cbradney 1570
msgid "Link"
1571
msgstr "Odkaz"
532 cbradney 1572
 
1135 cbradney 1573
msgid "Insert PDF Annotations"
1574
msgstr "Vložiť PDF anotáciu"
532 cbradney 1575
 
1135 cbradney 1576
msgid "Possible Hyphenation"
1577
msgstr "Možné delenie slov"
532 cbradney 1578
 
1135 cbradney 1579
msgid "Accept"
1580
msgstr "Akceptovať"
532 cbradney 1581
 
1135 cbradney 1582
msgid "Skip"
1583
msgstr "Preskočiť"
532 cbradney 1584
 
1135 cbradney 1585
msgid "Missing Font"
1586
msgstr "Chýbajúce písmo"
532 cbradney 1587
 
1135 cbradney 1588
msgid "The Font %1 is not installed."
1589
msgstr "Písmo %1 nie je nainštalované."
1590
 
1591
msgid "Use"
1592
msgstr "Použiť"
1593
 
1594
msgid "instead"
1595
msgstr "namiesto"
1596
 
1597
msgid "Left Page"
1598
msgstr "Ľavá strana"
1599
 
1600
msgid "Right Page"
1601
msgstr "Pravá strana"
1602
 
1603
msgid "Size:"
1604
msgstr "Veľkosť:"
1605
 
1606
msgid "Title:"
1607
msgstr "Názov:"
1608
 
1609
msgid "No Title"
1610
msgstr "Bez názvu"
1611
 
1612
msgid "Author:"
1613
msgstr "Autor:"
1614
 
1615
msgid "Unknown"
1616
msgstr "Neznámy"
1617
 
1618
msgid "Scribus Document"
1619
msgstr "Scribus dokument"
1620
 
1621
msgid "&Compress File"
1622
msgstr "&Komprimovaný súbor"
1623
 
1624
msgid "&Include Fonts"
1625
msgstr "&Vrátanie písma"
1626
 
1627
msgid ""
1628
"Moves to your Document Directory.\n"
1629
"This can be set in the Preferences."
1630
msgstr ""
1631
"Presunutie vášho priečinku s dokumentmi.\n"
1632
"V nastaveniach je toto možné určiť."
1633
 
1634
msgid "Align Text Left"
1635
msgstr "Zarovnať text doľava"
1636
 
1637
msgid "Align Text Right"
1638
msgstr "Zarovnať text doprava"
1639
 
1640
msgid "Align Text Center"
1641
msgstr "Zarovnať text na stred"
1642
 
1643
msgid "Align Text Justified"
1644
msgstr "Zarovnať text do bloku"
1645
 
1646
msgid "Align Text Forced Justified"
1647
msgstr "Zarovnať podľa okrajov"
1648
 
1649
msgid "Edit Templates"
1650
msgstr "Upraviť šablóny"
1651
 
1652
msgid "&Append"
1653
msgstr "Prid&ať"
1654
 
1655
msgid "&New"
1656
msgstr "&Nový"
1657
 
1658
msgid "D&uplicate"
1659
msgstr "D&uplikovať"
1660
 
1661
msgid "&Close"
1662
msgstr "&Zavrieť"
1663
 
1664
msgid "Do you really want to delete this Template?"
1665
msgstr "Skutočne chcete zmazať túto šablónu?"
1666
 
1667
msgid "&No"
1668
msgstr "&Nie"
1669
 
1670
msgid "&Yes"
1671
msgstr "&Áno"
1672
 
1673
msgid "&Name:"
1674
msgstr "&Názov:"
1675
 
1676
msgid "New Template"
1677
msgstr "Nová šablóna"
1678
 
1679
msgid "Copy of %1"
1680
msgstr "Kópia %1"
1681
 
1682
msgid "Name:"
1683
msgstr "Názov:"
1684
 
1685
msgid "New Document"
1686
msgstr "Nový dokument"
1687
 
1688
msgid "Page Size"
1689
msgstr "Veľkosť strany"
1690
 
1691
msgid "&Size:"
1692
msgstr "&Veľkosť:"
1693
 
1694
msgid "Executive"
1695
msgstr "Executive"
1696
 
1697
msgid "Folio"
1698
msgstr "Folio"
1699
 
1700
msgid "Ledger"
1701
msgstr "Ledger"
1702
 
1703
msgid "Legal"
1704
msgstr "Legal"
1705
 
1706
msgid "Letter"
1707
msgstr "Letter"
1708
 
1709
msgid "Tabloid"
1710
msgstr "Tabloid"
1711
 
1712
msgid "Custom"
1713
msgstr "Vlastné"
1714
 
1715
msgid "Orie&ntation:"
1716
msgstr "Orie&ntácia:"
1717
 
1718
msgid "&Width:"
1719
msgstr "Šír&ka:"
1720
 
1721
msgid "&Height:"
1722
msgstr "&Výška:"
1723
 
1724
msgid "&Facing Pages"
1725
msgstr "&Protiľahlé strany"
1726
 
1727
msgid "Left &Page First"
1728
msgstr "&Prvá strana vľavo"
1729
 
1730
msgid "Margin Guides"
1731
msgstr "Vodítka okrajov"
1732
 
1733
msgid "&Left:"
1734
msgstr "&Ľavý:"
1735
 
1736
msgid "&Right:"
1737
msgstr "P&ravý:"
1738
 
1739
msgid "&Top:"
1740
msgstr "&Hore:"
1741
 
1742
msgid "&Bottom:"
1743
msgstr "&Dolný:"
1744
 
1745
msgid "Options"
1746
msgstr "Možnosti"
1747
 
1748
msgid "F&irst Page Number:"
1749
msgstr "Č&íslo prvej strany:"
1750
 
1751
msgid "&Default Unit:"
1752
msgstr "Štan&dardná jednotka:"
1753
 
1754
msgid "Points (pts)"
1755
msgstr "Body (pts)"
1756
 
1757
msgid "Millimetres (mm)"
1758
msgstr "Milimetre (mm)"
1759
 
1760
msgid "Inches (in)"
1761
msgstr "Palce (in)"
1762
 
1763
msgid "Picas (p)"
1764
msgstr "Piká (p)"
1765
 
1766
msgid "&Automatic Text Frames"
1767
msgstr "&Autom. textové rámy"
1768
 
1769
msgid "Column Guides"
1770
msgstr "Vodítka stĺpcov"
1771
 
1772
msgid "&Gap:"
1773
msgstr "&Odstup:"
1774
 
1775
msgid "Colu&mns:"
1776
msgstr "&Stĺpce:"
1777
 
1778
msgid "Document page size, either a standard size or a custom size"
1779
msgstr "veľkosť strany dokumentu, či už štandardná alebo vlastná"
1780
 
1781
msgid "Orientation of the document's pages"
1782
msgstr "Orientácia strán dokumentu"
1783
 
1784
msgid ""
1785
"Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size"
1786
msgstr ""
1787
"Šírka strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."
1788
 
1789
msgid ""
1790
"Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page "
1791
"size"
1792
msgstr ""
1793
"Výska strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."
1794
 
1795
msgid "Enable single or spread based layout"
1796
msgstr "povoliť rozloženie po jednej alebo po viacerých stranách"
1797
 
1798
msgid "Make the first page the left page of the document"
1799
msgstr "Prvá strana je ľavou stranou dokumentu"
1800
 
1801
msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
1802
msgstr "Vzdialenosť medzi horným vodítkom okraja a hranou strany"
1803
 
1804
msgid "Distance between the bottom margin guide and the edge of the page"
1805
msgstr "Vzdialenosť medzi dolným vodítkom okraja a hranou strany"
1806
 
1807
msgid ""
1808
"Distance between the left margin guide and the edge of the page.\n"
1809
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
1810
"correct margins for binding"
1811
msgstr ""
1812
"Vzdialenosť medzi ľavým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
1813
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
1814
"správneho okraja pre väzbu"
1815
 
1816
msgid ""
1817
"Distance between the right margin guide and the edge of the page.\n"
1818
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
1819
"correct margins for binding"
1820
msgstr ""
1821
"Vzdialenosť medzi pravým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
1822
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
1823
"správneho okraja pre väzbu"
1824
 
1825
msgid "First page number of the document"
1826
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"
1827
 
1828
msgid "Default unit of measurement for document editing"
1829
msgstr "Štandardná merná jednotka dokumentu"
1830
 
1831
msgid "Create text frames automatically when new pages are added"
1832
msgstr "Automaticky vytvorí textový rám pri pridaní novej strany"
1833
 
1834
msgid "Number of columns to create in automatically created text frames"
1835
msgstr "Počet automaticky vytvorených stĺpcov pri vytvorení textového rámu"
1836
 
1837
msgid "Distance between automatically created columns"
1838
msgstr "Vzdialenosť medzi automaticky vytvorenými stĺpcami"
1839
 
1840
msgid "&Inside:"
1841
msgstr "&Vnútorný:"
1842
 
1843
msgid "O&utside:"
1844
msgstr "V&onkajší:"
1845
 
1846
msgid "Shade:"
1847
msgstr "Tieň:"
1848
 
1849
msgid "Opacity:"
1850
msgstr "Krytie:"
1851
 
1852
msgid "Horizontal Gradient"
1853
msgstr "Horizontálny prechod"
1854
 
1855
msgid "Vertical Gradient"
1856
msgstr "Vertikálny prechod"
1857
 
1858
msgid "Diagonal Gradient"
1859
msgstr "Diagonálny prechod"
1860
 
1861
msgid "Cross Diagonal Gradient"
1862
msgstr "Krížovodiagonálny prechod"
1863
 
1864
msgid "Radial Gradient"
1865
msgstr "Radiálny prechod"
1866
 
1867
msgid "Free linear Gradient"
1868
msgstr "Voľný lineárny prechod"
1869
 
1870
msgid "Free radial Gradient"
1871
msgstr "Voľný radiálny prechod"
1872
 
1873
msgid "Edit Line Color Properties"
1874
msgstr "Upraviť vlastnosti farby čiary"
1875
 
1876
msgid "Edit Fill Color Properties"
1877
msgstr "Upraviť vlastnosti farby výplne"
1878
 
1879
msgid "Saturation of color"
1880
msgstr "Sýtosť farby"
1881
 
1882
msgid "Normal or gradient fill method"
1883
msgstr "Bežná metóda vyplnenia alebo prechod"
1884
 
1885
msgid "Set the transparency for the color selected"
1886
msgstr "Nastaviť priesvitnosť pre zvolenú farbu"
1887
 
1888
msgid "Color of selected object"
1889
msgstr "Farba zvoleného objektu"
1890
 
532 cbradney 1891
msgid "Document Setup"
1892
msgstr "Nastavenie dokumentu"
1893
 
1135 cbradney 1894
msgid "Orientation:"
1895
msgstr "Orientácia:"
769 cbradney 1896
 
1135 cbradney 1897
msgid "Width:"
1898
msgstr "Šírka:"
769 cbradney 1899
 
1135 cbradney 1900
msgid "Height:"
1901
msgstr "Výška:"
769 cbradney 1902
 
1135 cbradney 1903
msgid "&Outside:"
1904
msgstr "V&onkajší:"
769 cbradney 1905
 
1135 cbradney 1906
msgid "Distribute/Align"
1907
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"
769 cbradney 1908
 
1135 cbradney 1909
msgid "Align"
1910
msgstr "Zarovnať"
769 cbradney 1911
 
1135 cbradney 1912
msgid "Left Sides"
1913
msgstr "Ľavé strany"
776 fschmid 1914
 
1135 cbradney 1915
msgid "Middles"
1916
msgstr "Na stred"
776 fschmid 1917
 
1135 cbradney 1918
msgid "Right Sides"
1919
msgstr "Pravé strany"
769 cbradney 1920
 
1135 cbradney 1921
msgid "&Between:"
1922
msgstr "&Medzi:"
769 cbradney 1923
 
1135 cbradney 1924
msgid "&Do Not Change"
1925
msgstr "&Nemeniť"
769 cbradney 1926
 
1135 cbradney 1927
msgid "A&lign"
1928
msgstr "Z&arovnať"
769 cbradney 1929
 
1135 cbradney 1930
msgid "Di&splacement"
1931
msgstr "Po&sunutie"
769 cbradney 1932
 
1135 cbradney 1933
msgid "Distribute &Evenly"
1934
msgstr "Umi&estniť rovnomerne"
769 cbradney 1935
 
1135 cbradney 1936
msgid "Top Sides"
1937
msgstr "Horné strany"
769 cbradney 1938
 
1135 cbradney 1939
msgid "Bottom Sides"
1940
msgstr "Spodné strany"
769 cbradney 1941
 
1135 cbradney 1942
msgid "Bet&ween:"
1943
msgstr "Me&dzi:"
769 cbradney 1944
 
1135 cbradney 1945
msgid "Do &Not Change"
1946
msgstr "&Nemeniť"
769 cbradney 1947
 
1135 cbradney 1948
msgid "Al&ign"
1949
msgstr "Z&arovnať"
1950
 
1951
msgid "Dis&placement"
1952
msgstr "&Posunutie"
1953
 
1954
msgid "Distribute E&venly"
1955
msgstr "Umiestniť ro&vnomerne"
1956
 
1957
msgid "&Apply"
1958
msgstr "&Použiť"
1959
 
1960
msgid "Field Properties"
1961
msgstr "Vlastnosti pola"
1962
 
1963
msgid "Type:"
1964
msgstr "Typ:"
1965
 
1966
msgid "Properties"
1967
msgstr "Vlastnosti"
1968
 
1969
msgid "Tool-Tip:"
1970
msgstr "Tipy pre nástroje:"
1971
 
1972
msgid "Font for use with PDF 1.3:"
1973
msgstr "Písmo pre použitie s PDF-1.3:"
1974
 
1975
msgid "Border"
1976
msgstr "Ohraničenie"
1977
 
1978
msgid "Color:"
1979
msgstr "Farba:"
1980
 
1981
msgid "Thin"
1982
msgstr "Tenká"
1983
 
1984
msgid "Wide"
1985
msgstr "Široká"
1986
 
1987
msgid "Style:"
1988
msgstr "Štýl:"
1989
 
1990
msgid "Solid"
1991
msgstr "Bez prerušenia"
1992
 
1993
msgid "Dashed"
1994
msgstr "Prerušovaný"
1995
 
1996
msgid "Underline"
1997
msgstr "Podčiarknuté"
1998
 
1999
msgid "Beveled"
2000
msgstr "Skosené"
2001
 
2002
msgid "Inset"
2003
msgstr "Príloha"
2004
 
2005
msgid "Other"
2006
msgstr "Iné"
2007
 
2008
msgid "Read Only"
2009
msgstr "Iba na čítanie"
2010
 
2011
msgid "Required"
2012
msgstr "Požadované"
2013
 
2014
msgid "Don't Export Value"
2015
msgstr "Neexportovať hodnotu"
2016
 
2017
msgid "Visibility:"
2018
msgstr "Viditeľnosť:"
2019
 
2020
msgid "Visible"
2021
msgstr "Viditeľné"
2022
 
2023
msgid "Hidden"
2024
msgstr "Skryté"
2025
 
2026
msgid "No Print"
2027
msgstr "Bez tlače"
2028
 
2029
msgid "No View"
2030
msgstr "Bez náhľadu"
2031
 
2032
msgid "Appearance"
2033
msgstr "Vzhľad"
2034
 
2035
msgid "Text for Button Down"
2036
msgstr "Text pre tlačítko dole"
2037
 
2038
msgid "Text for Roll Over"
2039
msgstr "Text pre pretočenie"
2040
 
2041
msgid "Icons"
2042
msgstr "Ikony"
2043
 
2044
msgid "Use Icons"
2045
msgstr "Použiť ikony"
2046
 
2047
msgid "Remove"
2048
msgstr "Odstrániť"
2049
 
2050
msgid "Pressed"
2051
msgstr "Stlačené"
2052
 
2053
msgid "Roll Over"
2054
msgstr "Pretočiť"
2055
 
2056
msgid "Icon Placement..."
2057
msgstr "Umiestnenie ikon..."
2058
 
2059
msgid "Highlight"
2060
msgstr "Zvýraznenie"
2061
 
2062
msgid "Invert"
2063
msgstr "Invertovať"
2064
 
2065
msgid "Outlined"
2066
msgstr "Obkreslené"
2067
 
2068
msgid "Push"
2069
msgstr "Stlačiť"
2070
 
2071
msgid "Multi-Line"
2072
msgstr "Viacriadkový"
2073
 
2074
msgid "Password"
2075
msgstr "Heslo"
2076
 
2077
msgid "Limit of"
2078
msgstr "Obmedzenie"
2079
 
2080
msgid "Characters"
2081
msgstr "Znaky"
2082
 
2083
msgid "Do Not Scroll"
2084
msgstr "Neposúvať"
2085
 
2086
msgid "Do Not Spell Check"
2087
msgstr "Nekontrolovať pravopis"
2088
 
2089
msgid "Check Style:"
2090
msgstr "Overiť štýl:"
2091
 
2092
msgid "Check"
2093
msgstr "Kontrolovať"
2094
 
2095
msgid "Cross"
2096
msgstr "Kríž"
2097
 
2098
msgid "Diamond"
2099
msgstr "Diamant"
2100
 
2101
msgid "Circle"
2102
msgstr "Kruh"
2103
 
2104
msgid "Star"
2105
msgstr "Hviezda"
2106
 
2107
msgid "Square"
2108
msgstr "Štvorec"
2109
 
2110
msgid "Default is Checked"
2111
msgstr "Štandardne je označené"
2112
 
2113
msgid "Editable"
2114
msgstr "Upraviteľné"
2115
 
2116
msgid "Java Script"
2117
msgstr "Java skript"
2118
 
2119
msgid "Go To"
2120
msgstr "Ísť na"
2121
 
2122
msgid "Submit Form"
2123
msgstr "Potvrdiť formulár"
2124
 
2125
msgid "Reset Form"
2126
msgstr "Vynulovať formulár"
2127
 
2128
msgid "Import Data"
2129
msgstr "Importovať dáta"
2130
 
2131
msgid "Event:"
2132
msgstr "Udalosť:"
2133
 
769 cbradney 2134
#, fuzzy
1135 cbradney 2135
msgid "Mouse Up"
2136
msgstr "Posunúť vyššie"
769 cbradney 2137
 
2138
#, fuzzy
1135 cbradney 2139
msgid "Mouse Down"
2140
msgstr "Posunúť nižšie"
769 cbradney 2141
 
2142
#, fuzzy
1135 cbradney 2143
msgid "Mouse Enter"
2144
msgstr "Vložiť hodnoty"
769 cbradney 2145
 
2146
#, fuzzy
1135 cbradney 2147
msgid "Mouse Exit"
2148
msgstr "Ukončí GnuCash"
769 cbradney 2149
 
1135 cbradney 2150
msgid "On Focus"
2151
msgstr "Po prepnutí"
769 cbradney 2152
 
1135 cbradney 2153
msgid "On Blur"
2154
msgstr "Pri rozmazaní"
769 cbradney 2155
 
1135 cbradney 2156
msgid "Script:"
2157
msgstr "Skript:"
769 cbradney 2158
 
1135 cbradney 2159
msgid "Edit..."
2160
msgstr "Upraviť..."
769 cbradney 2161
 
1135 cbradney 2162
msgid "Submit to URL:"
2163
msgstr "Odoslať na URL:"
769 cbradney 2164
 
1135 cbradney 2165
msgid "Submit Data as HTML"
2166
msgstr "Odoslať údaje ako HTML"
769 cbradney 2167
 
1135 cbradney 2168
msgid "Import Data from:"
2169
msgstr "Importovať dáta z:"
769 cbradney 2170
 
1135 cbradney 2171
msgid "Destination"
2172
msgstr "Cieľ"
769 cbradney 2173
 
1135 cbradney 2174
msgid "To File:"
2175
msgstr "Do súboru:"
769 cbradney 2176
 
1135 cbradney 2177
msgid "Change..."
2178
msgstr "Zmeniť..."
769 cbradney 2179
 
1135 cbradney 2180
msgid "Page:"
2181
msgstr "Strana:"
769 cbradney 2182
 
1135 cbradney 2183
msgid "X-Pos:"
2184
msgstr "X poz.:"
769 cbradney 2185
 
1135 cbradney 2186
msgid "Y-Pos:"
2187
msgstr "Y poz.:"
769 cbradney 2188
 
1135 cbradney 2189
msgid "Action"
2190
msgstr "Akcia"
769 cbradney 2191
 
1135 cbradney 2192
msgid "Field is formatted as:"
2193
msgstr "Pole je naformátované ako:"
769 cbradney 2194
 
1135 cbradney 2195
msgid "Plain"
2196
msgstr "Obyčajný"
769 cbradney 2197
 
1135 cbradney 2198
msgid "Number"
2199
msgstr "Číslo"
769 cbradney 2200
 
1135 cbradney 2201
msgid "Percentage"
2202
msgstr "Percento"
769 cbradney 2203
 
1135 cbradney 2204
msgid "Date"
2205
msgstr "Dátum"
769 cbradney 2206
 
1135 cbradney 2207
msgid "Time"
2208
msgstr "Čas"
769 cbradney 2209
 
1135 cbradney 2210
msgid "Number Format"
2211
msgstr "Formát čísla"
769 cbradney 2212
 
1135 cbradney 2213
msgid "Decimals:"
2214
msgstr "Desatinné:"
769 cbradney 2215
 
1135 cbradney 2216
msgid "Use Currency Symbol"
2217
msgstr "Použiť symbol meny"
769 cbradney 2218
 
1135 cbradney 2219
msgid "Prepend Currency Symbol"
2220
msgstr "Symbol meny vpredu"
2221
 
2222
msgid "Formatting"
2223
msgstr "Formátovanie"
2224
 
2225
msgid "Percent Format"
2226
msgstr "Formát percent"
2227
 
2228
msgid "Date Format"
2229
msgstr "Formát dátumu"
2230
 
2231
msgid "Time Format"
2232
msgstr "Formát času"
2233
 
2234
msgid "Custom Scripts"
2235
msgstr "Vlastné skripty"
2236
 
2237
msgid "Format:"
2238
msgstr "Formát:"
2239
 
2240
msgid "Keystroke:"
2241
msgstr "Stlačenie klávesy:"
2242
 
2243
msgid "Format"
2244
msgstr "Formát"
2245
 
2246
msgid "Value is not validated"
2247
msgstr "Hodnota nie je potvrdená"
2248
 
2249
msgid "Value must be greater than or equal to:"
2250
msgstr "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná:"
2251
 
2252
msgid "and less or equal to:"
2253
msgstr "a menšia alebo rovná:"
2254
 
2255
msgid "Custom validate script:"
2256
msgstr "Vlastné hodnotenie skriptu:"
2257
 
2258
msgid "Validate"
2259
msgstr "Vyhodnotiť"
2260
 
2261
msgid "Value is not calculated"
2262
msgstr "Hodnota nie je vypočítaná"
2263
 
2264
msgid "Value is the"
2265
msgstr "Hodnota je"
2266
 
2267
msgid "sum"
2268
msgstr "suma"
2269
 
2270
msgid "product"
2271
msgstr "súčin"
2272
 
2273
msgid "average"
2274
msgstr "priemer"
2275
 
2276
msgid "minimum"
2277
msgstr "minimum"
2278
 
2279
msgid "maximum"
2280
msgstr "maximum"
2281
 
2282
msgid "of the following fields:"
2283
msgstr "nasledujúcich polí:"
2284
 
2285
msgid "Pick..."
2286
msgstr "Vybrať..."
2287
 
2288
msgid "Custom calculation script:"
2289
msgstr "Vlastný počítací skript:"
2290
 
2291
msgid "Calculate"
2292
msgstr "Vypočítať"
2293
 
2294
msgid "Flag is ignored for PDF 1.3"
2295
msgstr "Indikátor je v PDF-1.3 ignorovaný"
2296
 
2297
msgid "Enter a comma separated list of fields here"
2298
msgstr "Sem vložte čiarkou oddelený zoznam polí"
2299
 
2300
msgid "You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons"
769 cbradney 2301
msgstr ""
1135 cbradney 2302
"Potrebujete najmenej ikonu pre Normal, aby ste mohli použiť ikony pre "
2303
"tlačítka"
769 cbradney 2304
 
1135 cbradney 2305
msgid "Open"
2306
msgstr "Otvoriť"
769 cbradney 2307
 
1135 cbradney 2308
msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)"
2309
msgstr ""
2310
"Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všetky súbory (*)"
769 cbradney 2311
 
1135 cbradney 2312
msgid "Example:"
2313
msgstr "Príklad:"
769 cbradney 2314
 
1135 cbradney 2315
msgid "Selection Change"
2316
msgstr "Zmena výberu"
769 cbradney 2317
 
1135 cbradney 2318
msgid "Result"
2319
msgstr "Výsledok"
769 cbradney 2320
 
1135 cbradney 2321
msgid "Search Results for: "
2322
msgstr "Hľadať výsledok pre:"
769 cbradney 2323
 
1135 cbradney 2324
msgid "Preview"
2325
msgstr "Náhľad"
769 cbradney 2326
 
1135 cbradney 2327
msgid "Select"
2328
msgstr "Výber"
769 cbradney 2329
 
1135 cbradney 2330
msgid "Albanian"
2331
msgstr "Albánsky"
769 cbradney 2332
 
1135 cbradney 2333
msgid "Basque"
2334
msgstr "Baskitsky"
776 fschmid 2335
 
1135 cbradney 2336
msgid "Bulgarian"
2337
msgstr "Bulharský"
769 cbradney 2338
 
1135 cbradney 2339
msgid "Brazilian"
2340
msgstr "Brazílsky"
769 cbradney 2341
 
1135 cbradney 2342
msgid "Catalan"
2343
msgstr "Katalánsky"
769 cbradney 2344
 
1135 cbradney 2345
msgid "Chinese"
2346
msgstr "Čínsky"
769 cbradney 2347
 
1135 cbradney 2348
msgid "Czech"
2349
msgstr "Český"
769 cbradney 2350
 
1135 cbradney 2351
msgid "Danish"
2352
msgstr "Dánsky"
769 cbradney 2353
 
1135 cbradney 2354
msgid "Dutch"
2355
msgstr "Holandský"
532 cbradney 2356
 
1135 cbradney 2357
msgid "English"
2358
msgstr "Anglický"
532 cbradney 2359
 
1135 cbradney 2360
msgid "English (British)"
2361
msgstr "Anglický (Britský)"
532 cbradney 2362
 
1135 cbradney 2363
msgid "Esperanto"
2364
msgstr "Esperanto"
532 cbradney 2365
 
1135 cbradney 2366
msgid "German"
2367
msgstr "Nemecký"
532 cbradney 2368
 
1135 cbradney 2369
msgid "Finnish"
2370
msgstr "Fínsky"
532 cbradney 2371
 
1135 cbradney 2372
msgid "French"
2373
msgstr "Francúzsky"
532 cbradney 2374
 
1135 cbradney 2375
msgid "Galician"
2376
msgstr "Halíčsky"
532 cbradney 2377
 
1135 cbradney 2378
msgid "Greek"
2379
msgstr "Grécky"
532 cbradney 2380
 
1135 cbradney 2381
msgid "Hungarian"
2382
msgstr "Maďarský"
532 cbradney 2383
 
1135 cbradney 2384
msgid "Indonesian"
2385
msgstr "Indonézsky"
532 cbradney 2386
 
1135 cbradney 2387
msgid "Italian"
2388
msgstr "Taliansky"
532 cbradney 2389
 
1135 cbradney 2390
msgid "Korean"
2391
msgstr "Kórejsky"
2392
 
2393
msgid "Lithuanian"
2394
msgstr "Litovský"
2395
 
2396
msgid "Norwegian (Bokmaal)"
2397
msgstr "Nórsky (Bokmaal)"
2398
 
2399
msgid "Norwegian (Nnyorsk)"
2400
msgstr "Nórsky (Nnyorsk)"
2401
 
2402
msgid "Norwegian"
2403
msgstr "Nórsky"
2404
 
2405
msgid "Polish"
2406
msgstr "Poľský"
2407
 
2408
msgid "Russian"
2409
msgstr "Ruský"
2410
 
2411
msgid "Swedish"
2412
msgstr "Švédsky"
2413
 
2414
msgid "Spanish"
2415
msgstr "Španielsky"
2416
 
2417
msgid "Spanish (Latin)"
2418
msgstr "Španielsky (Latinská Amerika)"
2419
 
2420
msgid "Slovak"
2421
msgstr "Slovenský"
2422
 
2423
msgid "Slovenian"
2424
msgstr "Slovinský"
2425
 
2426
msgid "Serbian"
2427
msgstr "Srbsky"
2428
 
2429
msgid "Document Information"
2430
msgstr "Informácie o dokumente"
2431
 
2432
msgid "&Title:"
2433
msgstr "&Názov:"
2434
 
2435
msgid "&Author:"
2436
msgstr "&Autor:"
2437
 
2438
msgid "&Keywords:"
2439
msgstr "&Kľúčové slová:"
2440
 
2441
msgid "Descri&ption:"
2442
msgstr "&Popis:"
2443
 
2444
msgid "P&ublisher:"
2445
msgstr "&Vydavateľ:"
2446
 
2447
msgid "&Contributors:"
2448
msgstr "Prispieva&telia:"
2449
 
2450
msgid "Dat&e:"
2451
msgstr "&Dátum:"
2452
 
2453
msgid "T&ype:"
2454
msgstr "T&yp:"
2455
 
2456
msgid "F&ormat:"
2457
msgstr "F&ormát:"
2458
 
2459
msgid "Identi&fier:"
2460
msgstr "Identi&fikátor:"
2461
 
2462
msgid "&Source:"
2463
msgstr "&Zdroj:"
2464
 
2465
msgid "&Language:"
2466
msgstr "&Jazyk:"
2467
 
2468
msgid "&Relation:"
2469
msgstr "V&zťah:"
2470
 
2471
msgid "Co&verage:"
2472
msgstr "&Pokrytie:"
2473
 
2474
msgid "Ri&ghts:"
2475
msgstr "P&ráva:"
2476
 
2477
msgid "&Document"
2478
msgstr "&Dokument"
2479
 
2480
msgid "Further &Information"
2481
msgstr "Ďalšie &informácie"
2482
 
2483
msgid ""
2484
"The person or organisation primarily responsible for making the content of "
2485
"the document.\n"
2486
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
2487
"in the metadata of a PDF"
532 cbradney 2488
msgstr ""
1135 cbradney 2489
"Osoba alebo organizácia primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu dokumentu.\n"
2490
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
2491
"metadátach PDF"
532 cbradney 2492
 
1135 cbradney 2493
msgid ""
2494
"A name given to the document.\n"
2495
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
2496
"in the metadata of a PDF"
532 cbradney 2497
msgstr ""
1135 cbradney 2498
"Daný názov dokumentu.\n"
2499
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
2500
"metadátach PDF"
532 cbradney 2501
 
1135 cbradney 2502
msgid ""
2503
"An account of the content of the document.\n"
2504
"This field is for a brief description or abstract of the document. It is "
2505
"embedded in the PDF on export"
532 cbradney 2506
msgstr ""
1135 cbradney 2507
"Správa o obsahu dokumentu.\n"
2508
"Toto pole obsahuje krátky popis alebo obsah dokumentu. Pri exporte je "
2509
"zabudované do PDF"
532 cbradney 2510
 
1135 cbradney 2511
msgid ""
2512
"The topic of the content of the document.\n"
2513
"This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist "
2514
"searches and indexing of PDF files"
532 cbradney 2515
msgstr ""
1135 cbradney 2516
"Téma dokumentu.\n"
2517
"Účelom tohoto pola je poskytnúť priestor pre kľúčové slová zabudované do "
2518
"PDF, ktoré asistujú pri vyhľadávaní a indexácií PDF súborov"
532 cbradney 2519
 
1135 cbradney 2520
msgid "A person or organisation responsible for making the document available"
2521
msgstr "Osoba alebo organizácia zodpovedná za sprístupnenie dokumentu"
2522
 
2523
msgid ""
2524
"A person or organisation responsible for making contributions to the content "
2525
"of the document"
532 cbradney 2526
msgstr ""
1135 cbradney 2527
"Osoba alebo organizácia zodpovedná za tvorbu príspevkov pre obsah dokumentu"
532 cbradney 2528
 
1135 cbradney 2529
msgid ""
2530
"A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-"
2531
"MM-DD format, as per ISO 8601"
532 cbradney 2532
msgstr ""
1135 cbradney 2533
"Dátum súvisiaci s udalosťou životného cyklu dokumentu vo formáte RRRR-MM-DD "
2534
"ako aj ISO 8601"
532 cbradney 2535
 
1135 cbradney 2536
msgid ""
2537
"The nature or genre of the content of the document, eg. categories, "
2538
"functions, genres, etc"
2539
msgstr ""
2540
"Charakter, žáner obsahu dokumentu, napr. kategórie, funkcie, žánre atď."
532 cbradney 2541
 
1135 cbradney 2542
msgid ""
2543
"The physical or digital manifestation of the document. Media type and "
2544
"dimensions would be worth noting.\n"
2545
"RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here"
418 Franz 2546
msgstr ""
1135 cbradney 2547
"Fyzický alebo digitálny prejav dokumentu. Typ média a rozmery sú "
2548
"vhodnézaznamenania.\n"
2549
"RFC2045,RFC2046 pre MIME typy je tiež vhodné tu uviesť"
364 Franz 2550
 
1135 cbradney 2551
msgid ""
2552
"An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN "
2553
"or URI"
2554
msgstr "Jednoznačný odkaz na dokument v danom kontexte ako je ISBN alebo URI"
2555
 
2556
msgid ""
2557
"A reference to a document from which the present document is derived, eg. "
2558
"ISBN or URI"
532 cbradney 2559
msgstr ""
1135 cbradney 2560
"Odkaz na dokument, z ktorého je aktuálny dokument odvodený, napr. ISBN alebo "
2561
"URI"
364 Franz 2562
 
1135 cbradney 2563
msgid ""
2564
"The language in which the content of the document is written, usually a ISO-"
2565
"639 language code\n"
2566
"optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-"
2567
"CH"
418 Franz 2568
msgstr ""
1135 cbradney 2569
"Jazyk, v ktorom je dokument napísaný - zvyčajne je to ISO-639 kód jazyka\n"
2570
"prípadne je doplnený spojovníkom a ISO-3166 kódom krajiny napr. en-GB, fr-CH"
364 Franz 2571
 
1135 cbradney 2572
msgid ""
2573
"A reference to a related document, possibly using a formal identifier such "
2574
"as a ISBN or URI"
2575
msgstr ""
2576
"Odkaz na príbuzný dokument, s použitím formálnej identifikácie ako je ISBN "
2577
"alebo URI"
3 paul 2578
 
1135 cbradney 2579
msgid ""
2580
"The extent or scope of the content of the document, possibly including "
2581
"location, time and jurisdiction ranges"
2582
msgstr "Rozsah dokumentu, eventuálne vrátane umiestnenia, času a jurisdikcie"
341 Franz 2583
 
1135 cbradney 2584
msgid ""
2585
"Information about rights held in and over the document, eg. copyright, "
2586
"patent or trademark"
2587
msgstr ""
2588
"Informácie o právach držby dokumentu, napr. copyright, patent alebo obchodná "
2589
"značka"
418 Franz 2590
 
1135 cbradney 2591
msgid "Edit Color"
2592
msgstr "Upraviť farby"
3 paul 2593
 
1135 cbradney 2594
msgid "Color &Model"
2595
msgstr "Farebný &model"
341 Franz 2596
 
1135 cbradney 2597
msgid "CMYK"
2598
msgstr "CMYK"
3 paul 2599
 
1135 cbradney 2600
msgid "RGB"
2601
msgstr "RGB"
3 paul 2602
 
1135 cbradney 2603
msgid "Web Safe RGB"
2604
msgstr "Uložiť pre web RGB"
341 Franz 2605
 
1135 cbradney 2606
msgid "New"
2607
msgstr "Nový"
341 Franz 2608
 
1135 cbradney 2609
msgid "Old"
2610
msgstr "Starý"
3 paul 2611
 
1135 cbradney 2612
msgid "HSV-Colormap"
2613
msgstr "HSV- farebná mapa"
3 paul 2614
 
1135 cbradney 2615
msgid "C:"
2616
msgstr "C:"
2617
 
2618
msgid "M:"
2619
msgstr "M:"
2620
 
2621
msgid "K:"
2622
msgstr "K:"
2623
 
2624
msgid "Dynamic Color Bars"
2625
msgstr "Mriežky so dynamickými farbami"
2626
 
2627
msgid "Static Color Bars"
2628
msgstr "Mriežky so statickými farbami"
2629
 
2630
msgid "R:"
2631
msgstr "R:"
2632
 
2633
msgid "G:"
2634
msgstr "G:"
2635
 
2636
msgid "B:"
2637
msgstr "B:"
2638
 
2639
msgid ""
2640
"You cannot create a color named \"%1\".\n"
2641
"It's a reserved name for transparent color"
2642
msgstr ""
2643
"Nie je možné vytvoriť farbu s názvom \"%1\".\n"
2644
"Je rezervovaný pre transparentnú farbu."
2645
 
2646
msgid "Name of the Color is not unique"
2647
msgstr "Názov farby nie je jedinečný"
2648
 
2649
msgid "Colors"
2650
msgstr "Farby"
2651
 
2652
msgid "&Edit"
2653
msgstr "&Upraviť"
2654
 
2655
msgid "&Remove Unused"
2656
msgstr "Odst&rániť nepoužité"
2657
 
2658
msgid "Color Sets"
2659
msgstr "Sada farieb"
2660
 
2661
msgid "Current Color Set:"
2662
msgstr "Aktuálna sada farieb:"
2663
 
2664
msgid "&Save Color Set"
2665
msgstr "Uložiť farebnú &sadu"
2666
 
2667
msgid "Choose a color set to load"
2668
msgstr "Nahrať sadu farieb"
2669
 
2670
msgid "Save the current color set"
2671
msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"
2672
 
2673
msgid "Remove unused colors from current document's color set"
2674
msgstr "Odstrániť nepoužité farby z aktuálnej sady dokumentu"
2675
 
2676
msgid "Append colors to the current set from an existing document"
2677
msgstr "Pripojiť farby k aktuálnej sade z existujúceho dokumentu"
2678
 
2679
msgid "Create a new color within the current set"
2680
msgstr "Vytvorí novú farbu v aktuálnej sade"
2681
 
2682
msgid "Edit the currently selected color"
2683
msgstr "Upraviť aktuálne zvolenú farbu"
2684
 
2685
msgid "Make a copy of the currently selected color"
2686
msgstr "Vytvoriť kópiu aktuálne zvolenej farby"
2687
 
2688
msgid "Delete the currently selected color"
2689
msgstr "Odstrániť aktuálne zvolenú farbu"
2690
 
2691
msgid "Make the current colorset the default color set"
2692
msgstr "Nastaviť aktuálnu farebnú sadu za štandardnú"
2693
 
2694
msgid "Choose a Name"
2695
msgstr "Vybrať názov"
2696
 
2697
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)"
2698
msgstr "Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);; Všetky súbory (*)"
2699
 
2700
msgid "Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)"
2701
msgstr "Dokumenty (*.sla *.scd);; Všetky súbory (*)"
2702
 
2703
msgid "New Color"
2704
msgstr "Nová farba"
2705
 
2706
msgid "Position:"
2707
msgstr "Pozícia:"
2708
 
2709
msgid "Here you can add, change or remove Color-Stops."
2710
msgstr ""
2711
"Tu môžete pridať zmeniť alebo odstrániť Požadované farby (Stop-colors)."
2712
 
2713
msgid "Initializing..."
2714
msgstr "Inicializácia..."
2715
 
310 Franz 2716
msgid "Scribus "
391 Franz 2717
msgstr "Scribus "
3 paul 2718
 
1135 cbradney 2719
msgid "File"
2720
msgstr "Súbor"
2721
 
2722
msgid "Create a new Document"
2723
msgstr "Vytvorí nový dokument"
2724
 
2725
msgid "Open a Document"
2726
msgstr "Otvorí dokument"
2727
 
2728
msgid "Save the current Document"
2729
msgstr "Uloží aktuálny dokument"
2730
 
2731
msgid "Close the current Document"
2732
msgstr "Zavrie aktuálny dokument"
2733
 
2734
msgid "Print the current Document"
2735
msgstr "Vytlačí aktuálny dokument"
2736
 
2737
msgid "Save the current Document as PDF"
2738
msgstr "Uložiť aktuálny dokument ako PDF"
2739
 
2740
msgid "Searching for Fonts"
2741
msgstr "Hľadanie písem"
2742
 
2743
msgid "There are no Postscript-Fonts on your System"
2744
msgstr "Vo vašom systéme nie sú postscriptové písma"
2745
 
2746
msgid "Exiting now"
2747
msgstr "Končím"
2748
 
2749
msgid "Fatal Error"
2750
msgstr "Kritická chyba"
2751
 
2752
msgid "Font System Initialized"
2753
msgstr "Systém písem bol inicializovaný"
2754
 
310 Franz 2755
msgid "Smart Hyphen"
391 Franz 2756
msgstr "Inteligentný spojovník"
310 Franz 2757
 
2758
msgid "Align Left"
391 Franz 2759
msgstr "Zarovnať vľavo"
310 Franz 2760
 
2761
msgid "Align Right"
391 Franz 2762
msgstr "Zarovnať vpravo"
310 Franz 2763
 
2764
msgid "Align Center"
391 Franz 2765
msgstr "Zarovnať do stredu"
310 Franz 2766
 
2767
msgid "Insert Page Number"
391 Franz 2768
msgstr "Vloženie čísla strany"
310 Franz 2769
 
3 paul 2770
msgid "Attach Text to Path"
391 Franz 2771
msgstr "Pripojiť text k ceste"
3 paul 2772
 
310 Franz 2773
msgid "Show Layers"
391 Franz 2774
msgstr "Zobraziť vrstvy"
3 paul 2775
 
310 Franz 2776
msgid "Javascripts..."
391 Franz 2777
msgstr "Java skript..."
3 paul 2778
 
351 Franz 2779
msgid "Undo"
391 Franz 2780
msgstr "Späť"
351 Franz 2781
 
310 Franz 2782
msgid "Show Page Palette"
391 Franz 2783
msgstr "Zobraziť paletu strany"
3 paul 2784
 
310 Franz 2785
msgid "Lock/Unlock"
391 Franz 2786
msgstr "Uzamknutie/Odomknutie"
3 paul 2787
 
310 Franz 2788
msgid "Non Breaking Space"
391 Franz 2789
msgstr "Nedeliteľná medzera"
3 paul 2790
 
310 Franz 2791
msgid "Reading Preferences"
391 Franz 2792
msgstr "Načítavanie nastavení"
3 paul 2793
 
351 Franz 2794
msgid "Getting ICC Profiles"
391 Franz 2795
msgstr "Získavanie ICC profilov"
3 paul 2796
 
310 Franz 2797
msgid "Init Hyphenator"
391 Franz 2798
msgstr "Inicializácia delenia slov"
3 paul 2799
 
310 Franz 2800
msgid "Setting up Shortcuts"
391 Franz 2801
msgstr "Nastavovanie klávesov"
3 paul 2802
 
310 Franz 2803
msgid "&Color Management..."
391 Franz 2804
msgstr "Správa &farieb..."
3 paul 2805
 
310 Franz 2806
msgid "Reading Scrapbook"
391 Franz 2807
msgstr "Načítavanie zápisníka"
3 paul 2808
 
310 Franz 2809
msgid "Initializing Plugins"
391 Franz 2810
msgstr "Inicializácia zásuvných modulov"
3 paul 2811
 
1135 cbradney 2812
msgid "&Open..."
2813
msgstr "&Otvoriť..."
769 cbradney 2814
 
310 Franz 2815
msgid "Open &Recent"
391 Franz 2816
msgstr "Otvoriť n&edávne"
3 paul 2817
 
310 Franz 2818
msgid "Open..."
391 Franz 2819
msgstr "Otvoriť..."
3 paul 2820
 
532 cbradney 2821
msgid "Close"
2822
msgstr "Zavrieť"
2823
 
2824
msgid "Save"
2825
msgstr "Uložiť"
2826
 
1135 cbradney 2827
msgid "Save &As..."
2828
msgstr "Uložiť &ako..."
2829
 
351 Franz 2830
msgid "Save as..."
391 Franz 2831
msgstr "Uložiť ako..."
351 Franz 2832
 
310 Franz 2833
msgid "Re&vert to Saved"
391 Franz 2834
msgstr "&Vrátiť sa k uloženému"
3 paul 2835
 
310 Franz 2836
msgid "Collect for O&utput..."
391 Franz 2837
msgstr "Priečinok pre výst&up..."
3 paul 2838
 
310 Franz 2839
msgid "&Get Text/Picture..."
391 Franz 2840
msgstr "V&ložiť text/obrázok..."
3 paul 2841
 
310 Franz 2842
msgid "Append &Text..."
391 Franz 2843
msgstr "Pripojiť &text..."
3 paul 2844
 
341 Franz 2845
msgid "Import &Page(s)..."
391 Franz 2846
msgstr "Im&portovať stranu..."
3 paul 2847
 
1135 cbradney 2848
msgid "&Import"
2849
msgstr "&Import"
2850
 
310 Franz 2851
msgid "Save &Text..."
391 Franz 2852
msgstr "Uložiť &text..."
3 paul 2853
 
310 Franz 2854
msgid "Save Page as &EPS..."
391 Franz 2855
msgstr "Uložiť stranu ako &EPS..."
3 paul 2856
 
310 Franz 2857
msgid "Save as P&DF..."
391 Franz 2858
msgstr "Uložiť ako P&DF..."
3 paul 2859
 
310 Franz 2860
msgid "&Export"
391 Franz 2861
msgstr "&Export"
3 paul 2862
 
364 Franz 2863
msgid "Document &Information..."
391 Franz 2864
msgstr "&Informácie o dokumente"
3 paul 2865
 
310 Franz 2866
msgid "Document Info..."
391 Franz 2867
msgstr "Informácie o dokumente..."
3 paul 2868
 
310 Franz 2869
msgid "Document &Setup..."
391 Franz 2870
msgstr "Na&stavenie dokumentu..."
3 paul 2871
 
310 Franz 2872
msgid "Document Setup..."
2873
msgstr "Nastavenie dokumentu..."
3 paul 2874
 
310 Franz 2875
msgid "&Print..."
391 Franz 2876
msgstr "&Tlačiť..."
3 paul 2877
 
310 Franz 2878
msgid "Print..."
391 Franz 2879
msgstr "Tlač..."
3 paul 2880
 
310 Franz 2881
msgid "&Quit"
391 Franz 2882
msgstr "&Koniec"
3 paul 2883
 
310 Franz 2884
msgid "Quit"
2885
msgstr "Koniec"
3 paul 2886
 
1135 cbradney 2887
msgid "&Undo"
2888
msgstr "V&rátiť späť"
2889
 
2890
msgid "C&lear"
2891
msgstr "&Zmazať"
2892
 
351 Franz 2893
msgid "Select &All"
391 Franz 2894
msgstr "Vybrať &všetko"
3 paul 2895
 
351 Franz 2896
msgid "Cut"
391 Franz 2897
msgstr "Vystrihnúť"
351 Franz 2898
 
2899
msgid "Copy"
391 Franz 2900
msgstr "Kopírovať"
351 Franz 2901
 
2902
msgid "Paste"
391 Franz 2903
msgstr "Vložiť"
351 Franz 2904
 
532 cbradney 2905
msgid "Clear"
2906
msgstr "Vymazať"
2907
 
310 Franz 2908
msgid "Select all"
391 Franz 2909
msgstr "Vybrať všetko"
3 paul 2910
 
310 Franz 2911
msgid "&Search/Replace..."
391 Franz 2912
msgstr "&Hľadať/Nahradiť..."
3 paul 2913
 
310 Franz 2914
msgid "C&olors..."
391 Franz 2915
msgstr "&Farby..."
3 paul 2916
 
310 Franz 2917
msgid "Colors..."
2918
msgstr "Farby..."
3 paul 2919
 
310 Franz 2920
msgid "&Paragraph Styles..."
391 Franz 2921
msgstr "Štýly o&dstavca..."
3 paul 2922
 
310 Franz 2923
msgid "&Line Styles..."
391 Franz 2924
msgstr "Štý&ly čiar..."
3 paul 2925
 
310 Franz 2926
msgid "Styles..."
391 Franz 2927
msgstr "Štýly..."
3 paul 2928
 
310 Franz 2929
msgid "&Templates..."
391 Franz 2930
msgstr "Ša&blóny..."
3 paul 2931
 
310 Franz 2932
msgid "Templates..."
391 Franz 2933
msgstr "Šablóny..."
3 paul 2934
 
310 Franz 2935
msgid "&Javascripts..."
391 Franz 2936
msgstr "&Java skript"
3 paul 2937
 
310 Franz 2938
msgid "Select New Font"
391 Franz 2939
msgstr "Vybrať nové písmo:"
3 paul 2940
 
341 Franz 2941
msgid "Duplicate"
391 Franz 2942
msgstr "Duplikovať"
3 paul 2943
 
310 Franz 2944
msgid "&Multiple Duplicate"
391 Franz 2945
msgstr "&Viacnásobné duplikovanie"
3 paul 2946
 
1135 cbradney 2947
msgid "Multiple Duplicate"
2948
msgstr "Viacnásobné duplikovanie"
532 cbradney 2949
 
1135 cbradney 2950
msgid "Delete"
2951
msgstr "Odstrániť"
2952
 
341 Franz 2953
msgid "Group"
391 Franz 2954
msgstr "Zoskupiť"
3 paul 2955
 
310 Franz 2956
msgid "&Ungroup"
391 Franz 2957
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
3 paul 2958
 
341 Franz 2959
msgid "Un-group"
391 Franz 2960
msgstr "Zrušiť zoskupenie"
3 paul 2961
 
341 Franz 2962
msgid "Send to Back"
391 Franz 2963
msgstr "Preniesť do pozadia"
3 paul 2964
 
341 Franz 2965
msgid "Bring to Front"
391 Franz 2966
msgstr "Preniesť do popredia"
3 paul 2967
 
341 Franz 2968
msgid "Lower"
310 Franz 2969
msgstr "Dozadu"
3 paul 2970
 
341 Franz 2971
msgid "Raise"
310 Franz 2972
msgstr "Dopredu"
3 paul 2973
 
310 Franz 2974
msgid "Distribute/&Align..."
391 Franz 2975
msgstr "Umiestniť/zarovnať..."
3 paul 2976
 
310 Franz 2977
msgid "Distribute/Alig