Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1135 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1135 cbradney 1
# translation of scribus.sk_SK.po to Slovak
68 Franz 2
# translation of scribus to Slovak
3 paul 3
# This is a Qt message file in .po format.  Each msgid starts with
4
# a scope.  This scope should *NOT* be translated - eg. "Foo::Bar"
5
# would be translated to "Pub", not "Foo::Pub".
391 Franz 6
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
68 Franz 7
#
8
#
3 paul 9
msgid ""
10
msgstr ""
1135 cbradney 11
"Project-Id-Version: scribus.sk_SK\n"
418 Franz 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
1525 cbradney 13
"POT-Creation-Date: 2005-02-22 10:44+0100\n"
1135 cbradney 14
"PO-Revision-Date: 2004-12-19 22:54+0100\n"
391 Franz 15
"Last-Translator: Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>\n"
1135 cbradney 16
"Language-Team: Slovak <<sk-i18n@lists.linux.sk>>\n"
395 Franz 17
"MIME-Version: 1.0\n"
391 Franz 18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3 paul 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1135 cbradney 20
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
418 Franz 21
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
22
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
3 paul 23
 
1525 cbradney 24
msgid "Custom"
25
msgstr "Vlastné"
26
 
27
msgid "A4"
28
msgstr ""
29
 
30
msgid "None"
31
msgstr "Žiadne"
32
 
1135 cbradney 33
msgid "Distances"
34
msgstr "Vzdialenosti"
776 fschmid 35
 
1525 cbradney 36
msgid "pt"
37
msgstr "pt"
38
 
1135 cbradney 39
msgid "X1:"
40
msgstr "X1:"
776 fschmid 41
 
1135 cbradney 42
msgid "Y1:"
43
msgstr "Y1:"
776 fschmid 44
 
1135 cbradney 45
msgid "X2:"
46
msgstr "X2:"
776 fschmid 47
 
1135 cbradney 48
msgid "Y2:"
49
msgstr "Y2:"
776 fschmid 50
 
1135 cbradney 51
msgid "DX:"
52
msgstr "DX:"
776 fschmid 53
 
1135 cbradney 54
msgid "DY:"
55
msgstr "DY:"
776 fschmid 56
 
1135 cbradney 57
msgid "Angle:"
58
msgstr "Uhol:"
776 fschmid 59
 
1135 cbradney 60
msgid "Length:"
61
msgstr "Dĺžka:"
776 fschmid 62
 
1135 cbradney 63
msgid "All Supported Formats"
64
msgstr "Všetky podporované formáty"
776 fschmid 65
 
1135 cbradney 66
msgid "All Files (*)"
67
msgstr "Všetky súbory (*)"
776 fschmid 68
 
1135 cbradney 69
msgid "Available Fonts"
70
msgstr "Dostupné písma"
776 fschmid 71
 
1135 cbradney 72
msgid "Font Substitutions"
73
msgstr "Substitúcia písem"
776 fschmid 74
 
1135 cbradney 75
msgid "Additional Paths"
76
msgstr "Dodatočné cesty"
776 fschmid 77
 
1135 cbradney 78
msgid "Font Name"
79
msgstr "Názov písma"
776 fschmid 80
 
1135 cbradney 81
msgid "Use Font"
82
msgstr "Použiť písmo"
776 fschmid 83
 
1135 cbradney 84
msgid "Embed in:"
85
msgstr "Vložiť do:"
776 fschmid 86
 
1135 cbradney 87
msgid "Subset"
88
msgstr "Podmnožina"
776 fschmid 89
 
1135 cbradney 90
msgid "Path to Font File"
91
msgstr "Cesta k súborom písma"
776 fschmid 92
 
1525 cbradney 93
msgid "Postscript"
94
msgstr "Postscript"
95
 
1135 cbradney 96
msgid "&Available Fonts"
97
msgstr "Dostupné písm&a"
776 fschmid 98
 
1135 cbradney 99
msgid "Replacement"
100
msgstr "Náhrada"
776 fschmid 101
 
1135 cbradney 102
msgid "&Delete"
103
msgstr "&Odstrániť"
776 fschmid 104
 
1135 cbradney 105
msgid "Font &Substitutions"
106
msgstr "&Substitúcia písem"
776 fschmid 107
 
1135 cbradney 108
msgid "C&hange..."
109
msgstr "&Zmeniť..."
776 fschmid 110
 
1135 cbradney 111
msgid "A&dd..."
112
msgstr "&Pridať..."
776 fschmid 113
 
1135 cbradney 114
msgid "&Remove"
115
msgstr "&Odstrániť"
776 fschmid 116
 
1135 cbradney 117
msgid "Additional &Paths"
118
msgstr "&Dodatočné cesty"
776 fschmid 119
 
1135 cbradney 120
msgid "Choose a Directory"
121
msgstr "Vybrať priečinok"
769 cbradney 122
 
1525 cbradney 123
msgid "Subscript"
124
msgstr "Dolný index"
125
 
126
msgid " %"
127
msgstr " %"
128
 
129
msgid "&Displacement:"
130
msgstr "&Posunutie:"
131
 
132
msgid "&Scaling:"
133
msgstr "&Zmena veľkosti:"
134
 
135
msgid "Superscript"
136
msgstr "Horný index"
137
 
138
msgid "D&isplacement:"
139
msgstr "P&osunutie:"
140
 
141
msgid "S&caling:"
142
msgstr "Z&mena veľkosti:"
143
 
144
msgid "Small Caps"
145
msgstr "Kapitálky"
146
 
147
msgid "Sc&aling:"
148
msgstr "Zmen&a veľkosti:"
149
 
150
msgid "Displacement above the baseline of the font on a line"
151
msgstr "Posunutie nad základnú čiaru"
152
 
153
msgid "Relative size of the superscript compared to the normal font"
154
msgstr "Relatívna veľkosť horného indexu v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"
155
 
156
msgid "Displacement below the baseline of the normal font on a line"
157
msgstr "Posunutie pod základnú čiaru"
158
 
159
msgid "Relative size of the subscript compared to the normal font"
160
msgstr "Relatívna veľkosť dolného indexu v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"
161
 
162
msgid "Relative size of the small caps font compared to the normal font"
163
msgstr "Relatívna veľkosť kapitálok v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"
164
 
1135 cbradney 165
msgid "Outline"
166
msgstr "Prehľad"
418 Franz 167
 
1135 cbradney 168
msgid "Element"
169
msgstr "Prvok"
418 Franz 170
 
1525 cbradney 171
#, fuzzy
172
msgid "Free Objects"
173
msgstr "Objekt"
418 Franz 174
 
1525 cbradney 175
msgid "Group "
176
msgstr "Zoskupiť "
418 Franz 177
 
1525 cbradney 178
msgid "Page "
179
msgstr "Strana "
180
 
181
msgid "Font:"
182
msgstr "Písmo:"
183
 
184
msgid " pt"
185
msgstr " pt"
186
 
187
msgid "Size:"
188
msgstr "Veľkosť:"
189
 
190
#, fuzzy
191
msgid "Fill Color:"
192
msgstr "&Farba výplne:"
193
 
194
#, fuzzy
195
msgid "Stroke Color:"
196
msgstr "Fa&rba obrysu:"
197
 
198
msgid "Colu&mns:"
199
msgstr "&Stĺpce:"
200
 
201
msgid "&Gap:"
202
msgstr "&Odstup:"
203
 
204
msgid "Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz"
205
msgstr "Príliš žltučký kôň spieval diabolské ódy"
206
 
207
msgid "&Line Color:"
208
msgstr "Farba čia&ry:"
209
 
210
msgid "&Shading:"
211
msgstr "&Tieňovanie:"
212
 
213
msgid "&Fill Color:"
214
msgstr "&Farba výplne:"
215
 
216
msgid "S&hading:"
217
msgstr "Tie&ňovanie:"
218
 
219
#, fuzzy
220
msgid "Line Style:"
221
msgstr "Štý&ly čiar..."
222
 
223
msgid "Line &Width:"
224
msgstr "Ší&rka čiary:"
225
 
226
#, fuzzy
227
msgid "Line S&tyle:"
228
msgstr "Štý&ly čiar..."
229
 
230
msgid "Arrows:"
532 cbradney 231
msgstr ""
232
 
1525 cbradney 233
#, fuzzy
234
msgid "Start:"
235
msgstr "Hviezda"
532 cbradney 236
 
1525 cbradney 237
#, fuzzy
238
msgid "End:"
239
msgstr "Kódovanie:"
532 cbradney 240
 
1525 cbradney 241
msgid "&Free Scaling"
242
msgstr "Voľ&ná zmena veľkosti"
532 cbradney 243
 
1525 cbradney 244
msgid "&Horizontal Scaling:"
245
msgstr "&Vodorovné zväčšenie"
532 cbradney 246
 
1525 cbradney 247
msgid "&Vertical Scaling:"
248
msgstr "&Zvislé zväčšenie"
532 cbradney 249
 
1525 cbradney 250
msgid "&Scale Picture to Frame Size"
251
msgstr "Z&meniť veľkosť obrázka na rozmer rámu"
532 cbradney 252
 
1525 cbradney 253
msgid "Keep Aspect &Ratio"
254
msgstr "Zachovať pome&r strán"
532 cbradney 255
 
1525 cbradney 256
msgid "F&ill Color:"
257
msgstr "&Farba výplne:"
532 cbradney 258
 
1525 cbradney 259
msgid "Mi&nimum:"
260
msgstr "Mi&nimum"
532 cbradney 261
 
1525 cbradney 262
msgid "Ma&ximum:"
263
msgstr "Ma&ximum"
532 cbradney 264
 
1525 cbradney 265
msgid "&Stepping:"
266
msgstr "&Krokovanie:"
532 cbradney 267
 
1525 cbradney 268
msgid "Text Frame Properties"
269
msgstr "Vlastnosti textového pola"
532 cbradney 270
 
1525 cbradney 271
msgid "Picture Frame Properties"
272
msgstr "Vlastnosti rámu obrázka"
273
 
274
msgid "Shape Drawing Properties"
275
msgstr "Vlastnosti kreslenia obrysov"
276
 
277
msgid "Magnification Level Defaults"
278
msgstr "Vlastnosti úrovne zväčšenia"
279
 
280
msgid "Line Drawing Properties"
281
msgstr "Vlastnosti kreslenia čiar"
282
 
283
msgid "Polygon Drawing Properties"
284
msgstr "Vlastnosti kreslenia mnohouholníkov"
285
 
286
msgid "Font for new text frames"
287
msgstr "Písmo pre nový textový rám"
288
 
289
msgid "Size of font for new text frames"
290
msgstr "Veľkosť písma pre nový textový rám"
291
 
292
msgid "Color of font"
293
msgstr "Farba písma"
294
 
295
msgid "Number of columns in a text frame"
296
msgstr "Počet stĺpcov v textovom ráme"
297
 
298
msgid "Gap between text frame columns"
299
msgstr "Medzery medzi stĺpcami textu"
300
 
301
msgid "Sample of your font"
302
msgstr "Ukážka písma"
303
 
304
msgid "Picture frames allow pictures to scale to any size"
305
msgstr "Rámy obrázkov umožňujú zmenu na ľubovoľnú veľkosti"
306
 
307
msgid "Horizontal scaling of images"
308
msgstr "Vodorovné zväčšenie obrázkov"
309
 
310
msgid "Vertical scaling of images"
311
msgstr "Zvislé zväčšenie obrázkov"
312
 
313
msgid "Keep horizontal and vertical scaling the same"
314
msgstr "Dodržať rovnakú vodorovné aj zvislú zmenu veľkosti"
315
 
316
msgid "Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame"
317
msgstr "Obrázky v obrázkových rámoch budú menené podľa rozmerov rámu"
318
 
319
msgid "Automatically scaled pictures keep their original proportions"
320
msgstr "Automaticky nastavovaná veľkosť obrázkov dodržuje originálne proporcie"
321
 
322
msgid "Fill color of picture frames"
323
msgstr "Farba výplne obrázkových rámov"
324
 
325
msgid "Saturation of color of fill"
326
msgstr "Sýtosť farby výplne"
327
 
328
msgid "Line color of shapes"
329
msgstr "Farba čiar obrysov"
330
 
331
msgid "Saturation of color of lines"
332
msgstr "Sýtosť farby čiary"
333
 
334
msgid "Fill color of shapes"
335
msgstr "Farba výplne tvarov"
336
 
337
msgid "Line style of shapes"
338
msgstr "Štýl čiary"
339
 
340
msgid "Line width of shapes"
341
msgstr "Šírka čiar tvarov"
342
 
343
msgid "Minimum magnification allowed"
344
msgstr "Minimálne povolené zväčšenie"
345
 
346
msgid "Maximum magnification allowed"
347
msgstr "Maximálne povolené zväčšenie"
348
 
349
msgid "Change in magnification for each zoom operation"
350
msgstr "Zmena zväčšenia pre každý krok lupy"
351
 
352
msgid "Color of lines"
353
msgstr "Farba čiar"
354
 
355
msgid "Saturation of color"
356
msgstr "Sýtosť farby"
357
 
358
msgid "Style of lines"
359
msgstr "Štýl čiar"
360
 
361
msgid "Width of lines"
362
msgstr "Šírka čiar"
363
 
1135 cbradney 364
msgid "Font %1 is broken, discarding it"
365
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
532 cbradney 366
 
1525 cbradney 367
#, fuzzy
368
msgid "Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it"
369
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"
370
 
371
msgid "Failed to load a font - freetype couldn't find the font file"
372
msgstr ""
373
 
1135 cbradney 374
msgid "Left"
375
msgstr "Vľavo"
532 cbradney 376
 
1135 cbradney 377
msgid "Right"
378
msgstr "Vpravo"
769 cbradney 379
 
1135 cbradney 380
msgid "Full Stop"
381
msgstr "Bodka"
769 cbradney 382
 
1135 cbradney 383
msgid "Comma"
384
msgstr "Čiarka"
769 cbradney 385
 
1135 cbradney 386
msgid "Center"
387
msgstr "Na stred"
769 cbradney 388
 
1135 cbradney 389
msgid "&Position:"
390
msgstr "&Pozícia:"
532 cbradney 391
 
1135 cbradney 392
msgid "First &Line:"
393
msgstr "Prvý r&iadok:"
532 cbradney 394
 
1135 cbradney 395
msgid "Left Ind&ent:"
396
msgstr "Ľ&avé zarovnanie:"
3 paul 397
 
1135 cbradney 398
msgid "Delete All"
399
msgstr "Odstrániť všetko"
3 paul 400
 
1135 cbradney 401
msgid "Indentation for first line of the paragraph"
402
msgstr "Odsadenie pre prvý riadok odseku"
351 Franz 403
 
1135 cbradney 404
msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
405
msgstr "Odsadenie zľava pre celý odsek"
532 cbradney 406
 
1135 cbradney 407
msgid "Delete all Tabulators"
408
msgstr "Odstrániť všetky tabulátory"
341 Franz 409
 
1135 cbradney 410
msgid "Document"
411
msgstr "Dokument"
351 Franz 412
 
1135 cbradney 413
msgid "Background"
414
msgstr "Pozadie"
3 paul 415
 
1135 cbradney 416
msgid "Nodes"
417
msgstr "Uzly"
3 paul 418
 
1135 cbradney 419
msgid "&Absolute Coordinates"
420
msgstr "&Absolútne súradnice"
3 paul 421
 
1135 cbradney 422
msgid "&X-Pos:"
423
msgstr "&X-Poz:"
3 paul 424
 
1135 cbradney 425
msgid "&Y-Pos:"
426
msgstr "&Y-Poz:"
3 paul 427
 
1135 cbradney 428
msgid "Edit &Contour Line"
429
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"
3 paul 430
 
1135 cbradney 431
msgid "&Reset Contour Line"
432
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"
3 paul 433
 
1135 cbradney 434
msgid "&End Editing"
435
msgstr "&Koniec úprav"
3 paul 436
 
1135 cbradney 437
msgid "Move Nodes"
438
msgstr "Presunúť uzly"
3 paul 439
 
1135 cbradney 440
msgid "Move Control Points"
441
msgstr "Presunúť riadiace body"
3 paul 442
 
1135 cbradney 443
msgid "Add Nodes"
444
msgstr "Pridať uzly"
3 paul 445
 
1135 cbradney 446
msgid "Delete Nodes"
447
msgstr "Odstrániť uzly"
3 paul 448
 
1135 cbradney 449
msgid "Move Control Points Independently"
450
msgstr "Presúvať riadiace body nezávislo"
3 paul 451
 
1135 cbradney 452
msgid "Move Control Points Symmetrical"
453
msgstr "Presúvať riadiace body symetricky"
3 paul 454
 
1135 cbradney 455
msgid "Reset Control Points"
456
msgstr "Vynulovať riadiace body"
3 paul 457
 
1135 cbradney 458
msgid "Reset this Control Point"
459
msgstr "Vynulovať tento riadiaci bod"
3 paul 460
 
1135 cbradney 461
msgid "Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve"
462
msgstr "Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku"
3 paul 463
 
1135 cbradney 464
msgid "Close this Bezier Curve"
465
msgstr "Uzavrie túto Bézierovú krivku"
3 paul 466
 
1135 cbradney 467
msgid "Mirror the Path Horizontally"
468
msgstr "Horizontálne zrkadliť cestu"
3 paul 469
 
1135 cbradney 470
msgid "Mirror the Path Vertically"
471
msgstr "Vertikálne zrkadliť cestu"
3 paul 472
 
1135 cbradney 473
msgid "Shear the Path Horizontally to the Right"
474
msgstr "Uvoľniť horizontálu doprava"
3 paul 475
 
1135 cbradney 476
msgid "Shear the Path Horizontally to the Left"
477
msgstr "Uvoľniť horizontálu doľava"
351 Franz 478
 
1135 cbradney 479
msgid "Shear the Path Vertically Up"
480
msgstr "Uvoľniť vertikálu hore"
351 Franz 481
 
1135 cbradney 482
msgid "Shear the Path Vertically Down"
483
msgstr "Uvoľniť vertikálu dole"
351 Franz 484
 
1135 cbradney 485
msgid "Rotate the Path Counter-Clockwise"
486
msgstr "Rotácia v smere hodinových ručičiek"
351 Franz 487
 
1135 cbradney 488
msgid "Rotate the Path Clockwise"
489
msgstr "Rotácia proti smeru hodinových ručičiek"
776 fschmid 490
 
1135 cbradney 491
msgid "Reduce the Size of the Path by shown %"
492
msgstr "Zmenšiť o zobrazené %"
776 fschmid 493
 
1135 cbradney 494
msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
495
msgstr "Zväčšiť o zobrazené %"
776 fschmid 496
 
1135 cbradney 497
msgid "Angle of Rotation"
498
msgstr "Uhol otočenia"
776 fschmid 499
 
1135 cbradney 500
#, c-format
501
msgid "% to Enlarge or Reduce By"
502
msgstr "% zväčšenia alebo zmenšenia"
776 fschmid 503
 
1135 cbradney 504
msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
505
msgstr "Aktivuje režim úprav vrstevnice"
3 paul 506
 
1135 cbradney 507
msgid "Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame"
508
msgstr "Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu"
769 cbradney 509
 
1135 cbradney 510
msgid ""
511
"When checked use Coordinates relative to the Page,\n"
512
"otherwise Coordinates are relative to the Object."
776 fschmid 513
msgstr ""
1135 cbradney 514
"Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane,\n"
515
"v opačnom prípade sú relatívne k objektu."
769 cbradney 516
 
532 cbradney 517
msgid "Apply Template"
518
msgstr "Použiť šablónu"
418 Franz 519
 
532 cbradney 520
msgid "&Template:"
521
msgstr "Ša&blóna:"
418 Franz 522
 
1135 cbradney 523
msgid "Normal"
524
msgstr "Normálna"
525
 
532 cbradney 526
msgid "Apply to &Current Page"
527
msgstr "Použiť na a&ktuálnu stranu"
418 Franz 528
 
532 cbradney 529
msgid "Apply to all &even Pages"
530
msgstr "Použiť na párn&e strany"
418 Franz 531
 
532 cbradney 532
msgid "Apply to all &odd Pages"
533
msgstr "P&oužiť na nepárne strany"
418 Franz 534
 
532 cbradney 535
msgid "Apply from &Page:"
536
msgstr "Použiť od &strany:"
418 Franz 537
 
532 cbradney 538
msgid "To:"
539
msgstr "Do:"
418 Franz 540
 
1525 cbradney 541
msgid "&OK"
542
msgstr "&OK"
543
 
544
msgid "&Cancel"
545
msgstr "&Zrušiť"
546
 
547
#, fuzzy
548
msgid "%1: %2"
549
msgstr "%1 - [%2]"
550
 
551
#, fuzzy
552
msgid "Action History"
553
msgstr "Akcia"
554
 
555
#, fuzzy
556
msgid "Show selected object only"
557
msgstr "Názov zvoleného objektu"
558
 
559
msgid "&Undo"
560
msgstr "V&rátiť späť"
561
 
562
msgid "&Redo"
563
msgstr "&Opakovať vrátené"
564
 
565
msgid "Initial State"
566
msgstr ""
567
 
532 cbradney 568
msgid "Printer Options"
569
msgstr "Možnosti tlačiarne"
418 Franz 570
 
532 cbradney 571
msgid "Page Set"
572
msgstr "Nastavenie strany"
418 Franz 573
 
532 cbradney 574
msgid "All Pages"
575
msgstr "Všetky strany"
418 Franz 576
 
532 cbradney 577
msgid "Even Pages only"
578
msgstr "Iba párne strany"
418 Franz 579
 
532 cbradney 580
msgid "Odd Pages only"
581
msgstr "Iba nepárne strany"
418 Franz 582
 
532 cbradney 583
msgid "Mirror"
584
msgstr "Zrkadlo"
418 Franz 585
 
532 cbradney 586
msgid "No"
587
msgstr "Nie"
418 Franz 588
 
1525 cbradney 589
msgid "Yes"
590
msgstr "Áno"
591
 
532 cbradney 592
msgid "Orientation"
593
msgstr "Orientácia"
418 Franz 594
 
532 cbradney 595
msgid "Portrait"
596
msgstr "Na výšku"
418 Franz 597
 
532 cbradney 598
msgid "Landscape"
599
msgstr "Na šírku"
418 Franz 600
 
532 cbradney 601
msgid "N-Up Printing"
602
msgstr "N-Up tlač"
418 Franz 603
 
532 cbradney 604
msgid "Page per Sheet"
605
msgstr "Strana na list"
418 Franz 606
 
532 cbradney 607
msgid "Pages per Sheet"
608
msgstr "Strany na liste"
418 Franz 609
 
532 cbradney 610
msgid "Option"
611
msgstr "Voľba"
418 Franz 612
 
532 cbradney 613
msgid "Value"
614
msgstr "Hodnota"
418 Franz 615
 
616
msgid ""
532 cbradney 617
"This panel displays various CUPS options when printing. \n"
618
"The exact parameters available will depend on your printer driver.\n"
619
"You can confirm CUPS support by selecting Help > About.\n"
620
"Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF "
621
"support.\n"
622
"Missing library support is indicated by a *"
418 Franz 623
msgstr ""
532 cbradney 624
"Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače.\n"
625
"Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne.\n"
626
"Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse.\n"
627
"Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff.\n"
628
"Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *"
418 Franz 629
 
1525 cbradney 630
#, fuzzy
631
msgid "Add vertical guide"
632
msgstr "Zvislé vodítka"
633
 
634
#, fuzzy
635
msgid "Add horizontal guide"
636
msgstr "Vodorovné vodítka"
637
 
638
#, fuzzy
639
msgid "Remove vertical guide"
640
msgstr "Zvislé vodítka"
641
 
642
#, fuzzy
643
msgid "Remove horizontal guide"
644
msgstr "Vodorovné vodítka"
645
 
646
#, fuzzy
647
msgid "Move vertical guide"
648
msgstr "Zvislé vodítka"
649
 
650
#, fuzzy
651
msgid "Move horizontal guide"
652
msgstr "Vodorovné vodítka"
653
 
654
#, fuzzy
655
msgid "Lock guides"
656
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
657
 
658
#, fuzzy
659
msgid "Unlock guides"
660
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
661
 
662
#, fuzzy
663
msgid "Move"
664
msgstr "&Presunúť"
665
 
666
#, fuzzy
667
msgid "Resize"
668
msgstr "Vynulovať"
669
 
670
#, fuzzy
671
msgid "Rotate"
672
msgstr "Otočiť objekt"
673
 
674
msgid ""
675
"X1: %1, Y1: %2, %3\n"
676
"X2: %4, Y2: %5, %6"
677
msgstr ""
678
 
679
msgid ""
680
"W1: %1, H1: %2\n"
681
"W2: %3, H2: %4"
682
msgstr ""
683
 
684
#, fuzzy
685
msgid "Selection"
686
msgstr "Výber"
687
 
688
msgid "Group"
689
msgstr "Zoskupiť"
690
 
691
#, fuzzy
692
msgid "Selection/Group"
693
msgstr "Vybrať písmo"
694
 
695
msgid "Create"
696
msgstr "Vytvoriť"
697
 
698
msgid ""
699
"X: %1, Y: %2\n"
700
"W: %3, H: %4"
701
msgstr ""
702
 
703
#, fuzzy
704
msgid "Align/Distribute"
705
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"
706
 
707
msgid "Items involved"
708
msgstr ""
709
 
710
msgid "Cancel"
711
msgstr "Zrušiť"
712
 
713
#, fuzzy
714
msgid "Set fill color"
715
msgstr "Výber farby"
716
 
717
msgid "Color1: %1, Color2: %2"
718
msgstr ""
719
 
720
#, fuzzy
721
msgid "Set fill color shade"
722
msgstr "Farba výplne tvarov"
723
 
724
#, fuzzy
725
msgid "Set line color"
726
msgstr "Výber farby"
727
 
728
#, fuzzy
729
msgid "Set line color shade"
730
msgstr "Farba čiar obrysov"
731
 
732
#, fuzzy
733
msgid "Flip horizontally"
734
msgstr "Vodorovne zameniť"
735
 
736
#, fuzzy
737
msgid "Flip vertically"
738
msgstr "Zvislo zameniť"
739
 
740
msgid "Lock"
741
msgstr "Uzamknúť"
742
 
743
msgid "Unlock"
744
msgstr "Odomknúť"
745
 
746
#, fuzzy
747
msgid "Lock size"
748
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
749
 
750
#, fuzzy
751
msgid "Unlock size"
752
msgstr "Odomknúť"
753
 
754
#, fuzzy
755
msgid "Ungroup"
756
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
757
 
758
msgid "Delete"
759
msgstr "Odstrániť"
760
 
761
msgid "Rename"
762
msgstr "Premenovať"
763
 
764
msgid ""
765
"From %1\n"
766
"to %2"
767
msgstr ""
768
 
769
#, fuzzy
770
msgid "Apply template"
771
msgstr "Použiť šablónu"
772
 
773
msgid "Paste"
774
msgstr "Vložiť"
775
 
776
msgid "Cut"
777
msgstr "Vystrihnúť"
778
 
779
msgid "Set fill color transparency"
780
msgstr ""
781
 
782
msgid "Set line color transparency"
783
msgstr ""
784
 
785
#, fuzzy
786
msgid "Set line style"
787
msgstr "Upraviť štýly čiary"
788
 
789
#, fuzzy
790
msgid "Set the style of line end"
791
msgstr "Zakončenie čiar"
792
 
793
#, fuzzy
794
msgid "Set the style of line join"
795
msgstr "Typ spojenia čiar"
796
 
797
#, fuzzy
798
msgid "Set line width"
799
msgstr "Šírka čiary:"
800
 
801
#, fuzzy
802
msgid "No style"
803
msgstr "Bez štýlu"
804
 
805
msgid "Set custom line style"
806
msgstr ""
807
 
808
msgid "Do not use custom line style"
809
msgstr ""
810
 
811
msgid "Set start arrow"
812
msgstr ""
813
 
814
msgid "Set end arrow"
815
msgstr ""
816
 
817
#, fuzzy
818
msgid "Create table"
819
msgstr "Vytvoriť filter"
820
 
821
msgid "Rows: %1, Cols: %2"
822
msgstr ""
823
 
824
#, fuzzy
825
msgid "Set font"
826
msgstr "Vybrať písmo"
827
 
828
#, fuzzy
829
msgid "Set font size"
830
msgstr "Veľkosť písma"
831
 
832
#, fuzzy
833
msgid "Set font width"
834
msgstr "Šírka stĺpca"
835
 
836
#, fuzzy
837
msgid "Set font fill color"
838
msgstr "Sýtosť farby"
839
 
840
#, fuzzy
841
msgid "Set font stroke color"
842
msgstr "Farba obrysu"
843
 
844
#, fuzzy
845
msgid "Set font fill color shade"
846
msgstr "Farba výplne tvarov"
847
 
848
#, fuzzy
849
msgid "Set font stroke color shade"
850
msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"
851
 
852
#, fuzzy
853
msgid "Set kerning"
854
msgstr "Párovanie (kerning):"
855
 
856
#, fuzzy
857
msgid "Set line spacing"
858
msgstr "Riadkovanie"
859
 
860
#, fuzzy
861
msgid "Set paragraph style"
862
msgstr "štýl odstavca"
863
 
864
#, fuzzy
865
msgid "Set language"
866
msgstr "&Jazyk:"
867
 
868
#, fuzzy
869
msgid "Align text"
870
msgstr "Zarovnať vľavo"
871
 
872
#, fuzzy
873
msgid "Set font effect"
874
msgstr "Efekty písma"
875
 
876
#, fuzzy
877
msgid "Image frame"
878
msgstr "Obrázok"
879
 
880
#, fuzzy
881
msgid "Text frame"
882
msgstr "Textový rám"
883
 
884
msgid "Polygon"
885
msgstr "Mnohouholník"
886
 
887
#, fuzzy
888
msgid "Bezier curve"
889
msgstr "&Bézierová krivka"
890
 
891
msgid "Polyline"
892
msgstr "Lomená čiara"
893
 
894
#, fuzzy
895
msgid "Convert to"
896
msgstr "Konve&rzia na"
897
 
898
#, fuzzy
899
msgid "Import SVG image"
900
msgstr "Import &SVG..."
901
 
902
#, fuzzy
903
msgid "Import EPS image"
904
msgstr "Importovať stranu"
905
 
906
#, fuzzy
907
msgid "Import OpenOffice draw image"
908
msgstr "Import OpenOffice.org Draw..."
909
 
910
msgid "Scratch space"
911
msgstr ""
912
 
913
#, fuzzy
914
msgid "Text flows around the frame"
915
msgstr "Text o&bteká okolo rámu"
916
 
917
msgid "Text flows around bounding box"
918
msgstr ""
919
 
920
#, fuzzy
921
msgid "Text flows around contour line"
922
msgstr "Text o&bteká okolo rámu"
923
 
924
#, fuzzy
925
msgid "No text flow"
926
msgstr "Farba výplne písma"
927
 
928
#, fuzzy
929
msgid "No bounding box"
930
msgstr "Použiť &viazané pole"
931
 
932
#, fuzzy
933
msgid "No contour line"
934
msgstr "Po&užiť vrstevnicu"
935
 
936
#, fuzzy
937
msgid "Page %1"
938
msgstr "Strana "
939
 
940
#, fuzzy
941
msgid "Set image scaling"
942
msgstr "&Zvislé zväčšenie"
943
 
944
#, fuzzy
945
msgid "Frame size"
946
msgstr "Veľkosť strany"
947
 
948
#, fuzzy
949
msgid "Free scaling"
950
msgstr "Voľ&ná zmena veľkosti"
951
 
952
#, fuzzy
953
msgid "Keep aspect ratio"
954
msgstr "Zachovať pomer strán"
955
 
956
#, fuzzy
957
msgid "Break aspect ratio"
958
msgstr "Zachovať pomer strán"
959
 
960
#, fuzzy
961
msgid "Edit contour line"
962
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"
963
 
964
#, fuzzy
965
msgid "Edit shape"
966
msgstr "&Upraviť tvar"
967
 
968
#, fuzzy
969
msgid "Reset contour line"
970
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"
971
 
1135 cbradney 972
msgid "Move Pages"
973
msgstr "Presunúť strany"
418 Franz 974
 
1135 cbradney 975
msgid "Copy Page"
976
msgstr "Kopírovať stránku"
418 Franz 977
 
1525 cbradney 978
#, fuzzy
979
msgid "Move Page(s)"
1135 cbradney 980
msgstr "Presun strán:"
418 Franz 981
 
776 fschmid 982
msgid "to:"
983
msgstr "po:"
769 cbradney 984
 
1525 cbradney 985
#, fuzzy
986
msgid "Before Page"
1135 cbradney 987
msgstr "pred stranu"
351 Franz 988
 
1525 cbradney 989
#, fuzzy
990
msgid "After Page"
1135 cbradney 991
msgstr "za stranu"
3 paul 992
 
1525 cbradney 993
#, fuzzy
994
msgid "At End"
1135 cbradney 995
msgstr "na koniec"
3 paul 996
 
1525 cbradney 997
msgid "Move Page(s):"
998
msgstr "Presun strán:"
999
 
1135 cbradney 1000
msgid "Manage Tabulators"
1001
msgstr "Správa tabulátorov"
3 paul 1002
 
1135 cbradney 1003
msgid "Layer"
1004
msgstr "Vrstva"
532 cbradney 1005
 
1135 cbradney 1006
msgid "Copy Here"
1007
msgstr "Kopírovať sem"
3 paul 1008
 
1135 cbradney 1009
msgid "Move Here"
1010
msgstr "Sem presunúť"
3 paul 1011
 
1135 cbradney 1012
msgid "&Paste"
1013
msgstr "V&ložiť"
3 paul 1014
 
1135 cbradney 1015
msgid "Picture"
1016
msgstr "Obrázok"
3 paul 1017
 
1135 cbradney 1018
msgid "File: "
1019
msgstr "Súbor: "
3 paul 1020
 
1135 cbradney 1021
msgid "Original PPI: "
1022
msgstr "Pôvodné PPI"
3 paul 1023
 
1135 cbradney 1024
msgid "Actual PPI: "
1025
msgstr "Aktuálne PPI: "
3 paul 1026
 
1135 cbradney 1027
msgid "Linked Text"
1028
msgstr "Prepojený text"
3 paul 1029
 
1135 cbradney 1030
msgid "Text Frame"
1031
msgstr "Textový rám"
3 paul 1032
 
1135 cbradney 1033
msgid "Text on a Path"
1034
msgstr "Text na cestu"
3 paul 1035
 
1135 cbradney 1036
msgid "Paragraphs: "
1037
msgstr "Odseky"
3 paul 1038
 
1135 cbradney 1039
msgid "Words: "
1040
msgstr "Slová:"
3 paul 1041
 
1135 cbradney 1042
msgid "Chars: "
1043
msgstr "Znaky"
3 paul 1044
 
1135 cbradney 1045
msgid "Print: "
1046
msgstr "Tlačiť: "
3 paul 1047
 
1135 cbradney 1048
msgid "Enabled"
1049
msgstr "Povolené"
3 paul 1050
 
1135 cbradney 1051
msgid "Disabled"
1052
msgstr "Zakázané"
3 paul 1053
 
1135 cbradney 1054
msgid "In&fo"
1055
msgstr "In&fo"
3 paul 1056
 
1135 cbradney 1057
msgid "I&mage Visible"
1058
msgstr "&Viditeľný obrázok"
3 paul 1059
 
1135 cbradney 1060
msgid "&Update Picture"
1061
msgstr "Ak&tualizovať obrázok"
341 Franz 1062
 
1135 cbradney 1063
msgid "&Edit Picture"
1064
msgstr "&Upraviť obrázok"
341 Franz 1065
 
1135 cbradney 1066
msgid "&Adjust Frame to Picture"
1067
msgstr "&Prispôsobiť rám podľa obrázku"
3 paul 1068
 
1135 cbradney 1069
msgid "&Edit Text..."
1070
msgstr "&Upraviť text..."
3 paul 1071
 
1135 cbradney 1072
msgid "Is PDF &Bookmark"
1073
msgstr "Je PDF &záložkou"
3 paul 1074
 
1135 cbradney 1075
msgid "Is PDF A&nnotation"
1076
msgstr "Je PDF a&notáciou"
3 paul 1077
 
1135 cbradney 1078
msgid "Annotation P&roperties"
1079
msgstr "V&lastnosti anotácie"
3 paul 1080
 
1135 cbradney 1081
msgid "Field P&roperties"
1082
msgstr "Vlas&tnosti pola"
3 paul 1083
 
1135 cbradney 1084
msgid "&PDF Options"
1085
msgstr "Nastavenia &PDF"
364 Franz 1086
 
1135 cbradney 1087
msgid "Edit Text..."
1088
msgstr "Upraviť text..."
3 paul 1089
 
1135 cbradney 1090
msgid "&Lock"
1091
msgstr "&Zamknúť"
3 paul 1092
 
1135 cbradney 1093
msgid "Un&lock"
1094
msgstr "Odo&mknúť"
341 Franz 1095
 
1135 cbradney 1096
msgid "Lock Object &Size"
1097
msgstr "Uzamknúť veľko&sť objektu"
3 paul 1098
 
1135 cbradney 1099
msgid "Unlock Object &Size"
1100
msgstr "Odomknúť veľko&sť objektu"
3 paul 1101
 
1135 cbradney 1102
msgid "Send to S&crapbook"
1103
msgstr "Poslať do z&ápisníka"
3 paul 1104
 
1135 cbradney 1105
msgid "Send to La&yer"
1106
msgstr "Poslať do vrstv&y"
3 paul 1107
 
1135 cbradney 1108
msgid "&Insert Sample Text"
1109
msgstr "Vlož&iť ukážkový text"
3 paul 1110
 
1135 cbradney 1111
msgid "&Group"
1112
msgstr "Zos&kupiť"
3 paul 1113
 
1135 cbradney 1114
msgid "Un&group"
1115
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
3 paul 1116
 
1135 cbradney 1117
msgid "Le&vel"
1118
msgstr "Úro&veň"
341 Franz 1119
 
1135 cbradney 1120
msgid "Send to &Back"
1121
msgstr "Presunúť &dozadu"
3 paul 1122
 
1135 cbradney 1123
msgid "Bring to &Front"
1124
msgstr "Presunúť do&predu"
3 paul 1125
 
1135 cbradney 1126
msgid "&Lower"
1127
msgstr "Z&nížiť"
776 fschmid 1128
 
1135 cbradney 1129
msgid "&Raise"
1130
msgstr "Z&výšiť"
776 fschmid 1131
 
1135 cbradney 1132
msgid "&Picture Frame"
1133
msgstr "&Rám obrázka"
776 fschmid 1134
 
1135 cbradney 1135
msgid "Pol&ygon"
1136
msgstr "&Mnohouholník"
776 fschmid 1137
 
1135 cbradney 1138
msgid "&Outlines"
1139
msgstr "&Obrysy"
776 fschmid 1140
 
1135 cbradney 1141
msgid "&Text Frame"
1142
msgstr "&Textový rám"
776 fschmid 1143
 
1135 cbradney 1144
msgid "&Bezier Curve"
1145
msgstr "&Bézierová krivka"
776 fschmid 1146
 
1135 cbradney 1147
msgid "Conve&rt to"
1148
msgstr "Konve&rzia na"
776 fschmid 1149
 
1135 cbradney 1150
msgid "C&lear Contents"
1151
msgstr "V&ymazať obsah"
3 paul 1152
 
1525 cbradney 1153
msgid "Warning"
1154
msgstr "Varovanie"
3 paul 1155
 
1135 cbradney 1156
msgid "Do you really want to clear all your Text?"
1157
msgstr "Skutočne chcete odstrániť celý text?"
3 paul 1158
 
1135 cbradney 1159
msgid "Copy of"
1160
msgstr "Kópia z "
3 paul 1161
 
1525 cbradney 1162
#, fuzzy
1163
msgid "Ignore all errors"
1164
msgstr "&Ignorovať veľkosť písma"
532 cbradney 1165
 
1525 cbradney 1166
msgid "Automatic check before printing or exporting"
1167
msgstr ""
1168
 
1169
msgid "Check for missing glyphs"
1170
msgstr ""
1171
 
1172
msgid "Check for objects not on a page"
1173
msgstr ""
1174
 
1175
#, fuzzy
1176
msgid "Check for overflow in text frames"
1177
msgstr "Písmo pre nový textový rám"
1178
 
1179
msgid "Check for transparencies used"
1180
msgstr ""
1181
 
1182
msgid "Check for missing images"
1183
msgstr ""
1184
 
1185
msgid "Check image resolution"
1186
msgstr ""
1187
 
1188
msgid "Lowest allowed resolution"
1189
msgstr ""
1190
 
1191
msgid " dpi"
1192
msgstr " dpi"
1193
 
1194
msgid "Check for placed PDF-Files"
1195
msgstr ""
1196
 
1197
#, fuzzy
1198
msgid "Check for PDF Annotations and Fields"
1199
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"
1200
 
1201
#, fuzzy
1202
msgid "Add Profile"
1203
msgstr "Profil:"
1204
 
1205
#, fuzzy
1206
msgid "Remove Profile"
1207
msgstr "Systémové profily"
1208
 
1209
msgid "Page"
1210
msgstr "Strana"
1211
 
1212
#, fuzzy
1213
msgid "Template "
1214
msgstr "Šablóna:"
1215
 
1135 cbradney 1216
msgid " of %1"
1217
msgstr " z %1"
532 cbradney 1218
 
1135 cbradney 1219
msgid "Icon Placement"
1220
msgstr "Umiestnenie ikony"
532 cbradney 1221
 
1135 cbradney 1222
msgid "Layout:"
1223
msgstr "Rozloženie:"
532 cbradney 1224
 
1135 cbradney 1225
msgid "Caption only"
1226
msgstr "Iba popisky"
532 cbradney 1227
 
1135 cbradney 1228
msgid "Icon only"
1229
msgstr "Iba ikony "
532 cbradney 1230
 
1135 cbradney 1231
msgid "Caption below Icon"
1232
msgstr "Popisky pod ikonami"
532 cbradney 1233
 
1135 cbradney 1234
msgid "Caption above Icon"
1235
msgstr "Popisky nad ikonami"
532 cbradney 1236
 
1135 cbradney 1237
msgid "Caption right to Icon"
1238
msgstr "Popisky vpravo od ikon"
532 cbradney 1239
 
1135 cbradney 1240
msgid "Caption left to Icon"
1241
msgstr "Popisky vľavo od ikon"
532 cbradney 1242
 
1135 cbradney 1243
msgid "Caption overlays Icon"
1244
msgstr "Popisky prekrývajú ikony"
532 cbradney 1245
 
1135 cbradney 1246
msgid "Scale:"
1247
msgstr "Mierka:"
532 cbradney 1248
 
1135 cbradney 1249
msgid "Always"
1250
msgstr "Vždy"
532 cbradney 1251
 
1135 cbradney 1252
msgid "When Icon is too small"
1253
msgstr "Keď ikony sú príliš malé"
532 cbradney 1254
 
1135 cbradney 1255
msgid "When Icon is too big"
1256
msgstr "Keď ikony sú príliš veľké"
532 cbradney 1257
 
1135 cbradney 1258
msgid "Never"
1259
msgstr "Nikdy"
532 cbradney 1260
 
1135 cbradney 1261
msgid "Scale How:"
1262
msgstr "Ako zmeniť:"
532 cbradney 1263
 
1135 cbradney 1264
msgid "Proportional"
1265
msgstr "Proporcionálne"
532 cbradney 1266
 
1135 cbradney 1267
msgid "Non Proportional"
1268
msgstr "Neproporcionálny"
532 cbradney 1269
 
1135 cbradney 1270
msgid "Icon"
1271
msgstr "Ikona"
532 cbradney 1272
 
1525 cbradney 1273
msgid "OK"
1274
msgstr "OK"
1275
 
1135 cbradney 1276
msgid "Reset"
1277
msgstr "Vynulovať"
532 cbradney 1278
 
1135 cbradney 1279
msgid "Importing text"
1280
msgstr "Importovanie textu"
532 cbradney 1281
 
1135 cbradney 1282
msgid "Select Fields"
1283
msgstr "Zvoliť polia"
532 cbradney 1284
 
1135 cbradney 1285
msgid "Available Fields"
1286
msgstr "Dostupné polia:"
532 cbradney 1287
 
1135 cbradney 1288
msgid "&>>"
1289
msgstr "&>>"
532 cbradney 1290
 
1135 cbradney 1291
msgid "&<<"
1292
msgstr "&<<"
532 cbradney 1293
 
1135 cbradney 1294
msgid "Selected Fields"
1295
msgstr "Zvolené polia"
532 cbradney 1296
 
1297
msgid "Choose the importer to use"
1298
msgstr "Vyberte import, ktorý sa má použiť"
1299
 
1300
msgid "Automatic"
1301
msgstr "Automatické"
1302
 
1303
msgid "Get text only"
1304
msgstr "Iba text"
1305
 
1306
msgid "Import text without any formatting"
1307
msgstr "Importovať text bez formátovania"
1308
 
1309
msgid "Importer:"
1310
msgstr "Importér:"
1311
 
1135 cbradney 1312
msgid "Encoding:"
1313
msgstr "Kódovanie:"
1314
 
532 cbradney 1315
msgid "Remember association"
1135 cbradney 1316
msgstr "Zapamätať asociáciu"
532 cbradney 1317
 
1318
msgid ""
1319
"Remember the file extension - importer association\n"
1320
"and do not ask again to select an importer for\n"
1321
"files of this type."
1322
msgstr ""
1135 cbradney 1323
"Pamätať si príponu súbora tohoto typu ako asociáciu\n"
1324
"a nepýtať sa znova na typ importu."
532 cbradney 1325
 
1525 cbradney 1326
msgid "Image"
1327
msgstr "Obrázok"
1328
 
1329
msgid "Text"
1330
msgstr "Text"
1331
 
1332
msgid "Line"
1333
msgstr "Čiara"
1334
 
1335
msgid "PathText"
1336
msgstr "Text na cestu"
1337
 
532 cbradney 1338
msgid "Manage Guides"
1339
msgstr "Ovládanie vodítok"
418 Franz 1340
 
1525 cbradney 1341
msgid " mm"
1342
msgstr " mm"
1343
 
1344
msgid " in"
1345
msgstr " in"
1346
 
1347
msgid " p"
1348
msgstr " p"
1349
 
532 cbradney 1350
msgid "Horizontal Guides"
1351
msgstr "Vodorovné vodítka"
418 Franz 1352
 
532 cbradney 1353
msgid "&Add"
1354
msgstr "&Pridať"
1355
 
1356
msgid "D&elete"
1357
msgstr "O&dstrániť"
1358
 
1359
msgid "Vertical Guides"
1360
msgstr "Zvislé vodítka"
1361
 
1362
msgid "A&dd"
1363
msgstr "&Pridať"
1364
 
1365
msgid "De&lete"
1366
msgstr "&Odstrániť"
1367
 
1368
msgid "&Lock Guides"
1369
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
1370
 
1135 cbradney 1371
msgid "Other..."
1372
msgstr "Iný..."
532 cbradney 1373
 
1135 cbradney 1374
msgid "&Shade:"
1375
msgstr "&Tieň:"
532 cbradney 1376
 
1135 cbradney 1377
msgid "Shade"
1378
msgstr "Tieň"
532 cbradney 1379
 
1525 cbradney 1380
msgid "Corn&ers:"
1381
msgstr "R&ohy:"
1382
 
1383
msgid "&Rotation:"
1384
msgstr "&Otočenie:"
1385
 
1386
msgid "Apply &Factor"
1387
msgstr "Použiť &faktor"
1388
 
1389
msgid "&Factor:"
1390
msgstr "&Faktor:"
1391
 
1392
msgid "Number of corners for polygons"
1393
msgstr "Počet uhlov pre mnohouholník"
1394
 
1395
msgid "Degrees of rotation for polygons"
1396
msgstr "Stupne otočenia pre mnohouholníky"
1397
 
1398
msgid "Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons"
1399
msgstr "Použiť konvexný/konkávny faktor na zmenu tvaru mnohouholníkov"
1400
 
1401
msgid "Sample Polygon"
1402
msgstr "Ukážka mnohouholníka"
1403
 
1404
msgid ""
1405
"A negative value will make the polygon concave (or star shaped),\n"
1406
" a positive value will make it convex"
1407
msgstr ""
1408
"Záporná hodnota nastaví mnohouholník ako konkávny (alebo v tvare hviezdy),\n"
1409
"a kladná na konvexný"
1410
 
1135 cbradney 1411
msgid "Copy #%1 of "
1412
msgstr "Kópia  #%1 z "
769 cbradney 1413
 
1135 cbradney 1414
msgid "Delete Pages"
1415
msgstr "Odstrániť strany"
769 cbradney 1416
 
1525 cbradney 1417
#, fuzzy
1418
msgid "Delete From:"
1135 cbradney 1419
msgstr "Odstrániť od:"
776 fschmid 1420
 
1135 cbradney 1421
msgid "Edit Style"
1422
msgstr "Upraviť štýl"
776 fschmid 1423
 
1135 cbradney 1424
msgid "Flat Cap"
1425
msgstr "Rovná hlavička"
769 cbradney 1426
 
1135 cbradney 1427
msgid "Square Cap"
1428
msgstr "Štvorcová hlavička"
769 cbradney 1429
 
1135 cbradney 1430
msgid "Round Cap"
1431
msgstr "Oblá hlavička"
769 cbradney 1432
 
532 cbradney 1433
msgid "Miter Join"
1434
msgstr "Kolmý spoj"
1435
 
1436
msgid "Bevel Join"
1437
msgstr "Skosený spoj"
1438
 
1439
msgid "Round Join"
1440
msgstr "Oblý spoj"
1441
 
1442
msgid "Line Width:"
1443
msgstr "Šírka čiary:"
1444
 
1445
msgid " pt "
1446
msgstr " pt "
1447
 
1448
msgid "Solid Line"
1449
msgstr "Plná čiara"
1450
 
1451
msgid "Dashed Line"
1452
msgstr "Čiarkovaná čiara"
1453
 
1454
msgid "Dotted Line"
1455
msgstr "Bodkovaná čiara"
1456
 
1457
msgid "Dash Dot Line"
1458
msgstr "Bodko-čiarkovaná čiara"
1459
 
1460
msgid "Dash Dot Dot Line"
1135 cbradney 1461
msgstr "Čiarka-bodka-bodka čiara"
532 cbradney 1462
 
1525 cbradney 1463
msgid ""
1464
"Name \"%1\" isn't unique.\n"
1465
"Please choose another."
1466
msgstr ""
1467
"Názov \"%1\" nie je jedinečný.\n"
1468
"Vyberte si, prosím, iný."
1469
 
1135 cbradney 1470
msgid "Layers"
1471
msgstr "Vrstvy"
776 fschmid 1472
 
1525 cbradney 1473
msgid "Name"
1474
msgstr "Názov"
1475
 
1135 cbradney 1476
msgid "Add a new Layer"
1477
msgstr "Pridať novú vrstvu"
776 fschmid 1478
 
1135 cbradney 1479
msgid "Delete Layer"
1480
msgstr "Odstrániť vrstvu"
776 fschmid 1481
 
1135 cbradney 1482
msgid "Raise Layer"
1483
msgstr "Vrstvu dopredu"
776 fschmid 1484
 
1135 cbradney 1485
msgid "Lower Layer"
1486
msgstr "Vrstvu dozadu"
776 fschmid 1487
 
1135 cbradney 1488
msgid "New Layer"
1489
msgstr "Nová vrstva"
776 fschmid 1490
 
1135 cbradney 1491
msgid "Do you want to delete all Objects on this Layer too?"
1492
msgstr "Skutočne chcete odstrániť všetky objekty v tejto vrstve?"
776 fschmid 1493
 
341 Franz 1494
msgid "Create PDF File"
391 Franz 1495
msgstr "Vytvoriť PDF-súbor"
310 Franz 1496
 
341 Franz 1497
msgid "O&utput to File:"
391 Franz 1498
msgstr "Výst&up do súboru:"
310 Franz 1499
 
341 Franz 1500
msgid "Cha&nge..."
391 Franz 1501
msgstr "&Zmeniť..."
341 Franz 1502
 
1525 cbradney 1503
msgid "&Save"
1504
msgstr "&Uložiť"
1505
 
1506
msgid "Save as"
1507
msgstr "Uložiť ako"
1508
 
1509
msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
1510
msgstr "PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*)"
1511
 
1512
msgid "Delete Color"
1513
msgstr "Odstrániť farbu"
1514
 
1515
#, fuzzy
1516
msgid "Delete Color:"
1517
msgstr "Odstrániť farbu"
1518
 
1519
#, fuzzy
1520
msgid "Replace With:"
1521
msgstr "Nahradiť s:"
1522
 
1523
msgid "mm"
1524
msgstr "mm"
1525
 
1526
msgid "in"
1527
msgstr "in"
1528
 
1529
msgid "p"
1530
msgstr "p"
1531
 
1532
msgid "Points (pt)"
1533
msgstr "Body (pt)"
1534
 
1535
msgid "Millimetres (mm)"
1536
msgstr "Milimetre (mm)"
1537
 
1538
msgid "Inches (in)"
1539
msgstr "Palce (in)"
1540
 
1541
msgid "Picas (p)"
1542
msgstr "Piká (p)"
1543
 
1544
msgid "Tools"
1545
msgstr "Nástroje"
1546
 
1547
msgid "Select Items"
1548
msgstr "Vybrať položky"
1549
 
1550
msgid "Insert Text Frame"
1551
msgstr "Vložiť textový rám"
1552
 
1553
msgid "Insert Picture"
1554
msgstr "Vložiť obrázok"
1555
 
1556
msgid "Insert Table"
1557
msgstr "Vložiť tabuľku"
1558
 
1559
msgid "Properties..."
1560
msgstr "Vlastnosti..."
1561
 
1562
msgid "Insert Polygons"
1563
msgstr "Vložiť mnohouholníky"
1564
 
1565
msgid "Insert Lines"
1566
msgstr "Vložiť čiary"
1567
 
1568
msgid "Insert Bezier Curves"
1569
msgstr "Vložiť bézierové krivky"
1570
 
1571
msgid "Insert Freehand Line"
1572
msgstr "Vložiť rukou kreslenú čiaru"
1573
 
1574
msgid "Rotate Item"
1575
msgstr "Otočiť objekt"
1576
 
1577
msgid "Zoom in or out"
1578
msgstr "Zväčšiť alebo zmenšiť"
1579
 
1580
msgid "Edit Contents of Frame"
1581
msgstr "Upraviť obsah rámu"
1582
 
1583
msgid "Edit the text with the Story Editor"
1584
msgstr "Upraviť text v Story editore"
1585
 
1586
msgid "Link Text Frames"
1587
msgstr "Prepojiť textové rámy"
1588
 
1589
msgid "Unlink Text Frames"
1590
msgstr "Zrušiť prepojenie textových rámom"
1591
 
1592
msgid "Draw various Shapes"
1593
msgstr "Kreslenie rôznych tvarov"
1594
 
1595
msgid "PDF Tools"
1596
msgstr "PDF nástroje"
1597
 
1598
msgid "Button"
1599
msgstr "Tlačítko"
1600
 
1601
msgid "Text Field"
1602
msgstr "Textové pole"
1603
 
1604
msgid "Check Box"
1605
msgstr "Políčko k zaškrtnutiu"
1606
 
1607
msgid "Combo Box"
1608
msgstr "Výber"
1609
 
1610
msgid "List Box"
1611
msgstr "Zoznam"
1612
 
1613
msgid "Insert PDF Fields"
1614
msgstr "Vložiť PDF polia"
1615
 
1616
msgid "Link"
1617
msgstr "Odkaz"
1618
 
1619
msgid "Insert PDF Annotations"
1620
msgstr "Vložiť PDF anotáciu"
1621
 
1622
msgid "Possible Hyphenation"
1623
msgstr "Možné delenie slov"
1624
 
1625
msgid "Accept"
1626
msgstr "Akceptovať"
1627
 
1628
msgid "Skip"
1629
msgstr "Preskočiť"
1630
 
1631
msgid "Missing Font"
1632
msgstr "Chýbajúce písmo"
1633
 
1634
msgid "The Font %1 is not installed."
1635
msgstr "Písmo %1 nie je nainštalované."
1636
 
1637
msgid "Use"
1638
msgstr "Použiť"
1639
 
1640
msgid "instead"
1641
msgstr "namiesto"
1642
 
1643
msgid "Left Page"
1644
msgstr "Ľavá strana"
1645
 
1646
msgid "Right Page"
1647
msgstr "Pravá strana"
1648
 
1649
#, fuzzy
1650
msgid "Resolution:"
1651
msgstr "&Rozlíšenie:"
1652
 
1653
msgid "DPI"
1654
msgstr ""
1655
 
1656
msgid "CMYK"
1657
msgstr "CMYK"
1658
 
1659
msgid "RGB"
1660
msgstr "RGB"
1661
 
1662
msgid "Unknown"
1663
msgstr "Neznámy"
1664
 
1665
#, fuzzy
1666
msgid "Colorspace:"
1667
msgstr "Farba:"
1668
 
1669
msgid "Title:"
1670
msgstr "Názov:"
1671
 
1672
msgid "No Title"
1673
msgstr "Bez názvu"
1674
 
1675
msgid "Author:"
1676
msgstr "Autor:"
1677
 
1678
msgid "Scribus Document"
1679
msgstr "Scribus dokument"
1680
 
1681
msgid "&Compress File"
1682
msgstr "&Komprimovaný súbor"
1683
 
1684
msgid "&Include Fonts"
1685
msgstr "&Vrátanie písma"
1686
 
1687
msgid ""
1688
"Moves to your Document Directory.\n"
1689
"This can be set in the Preferences."
1690
msgstr ""
1691
"Presunutie vášho priečinku s dokumentmi.\n"
1692
"V nastaveniach je toto možné určiť."
1693
 
1694
msgid "Align Text Left"
1695
msgstr "Zarovnať text doľava"
1696
 
1697
msgid "Align Text Right"
1698
msgstr "Zarovnať text doprava"
1699
 
1700
msgid "Align Text Center"
1701
msgstr "Zarovnať text na stred"
1702
 
1703
msgid "Align Text Justified"
1704
msgstr "Zarovnať text do bloku"
1705
 
1706
msgid "Align Text Forced Justified"
1707
msgstr "Zarovnať podľa okrajov"
1708
 
1709
msgid "Edit Templates"
1710
msgstr "Upraviť šablóny"
1711
 
1712
#, fuzzy
1713
msgid "Duplicates the selected master page"
1714
msgstr "Názov zvoleného objektu"
1715
 
1716
#, fuzzy
1717
msgid "Deletes the selected master page"
1718
msgstr "Názov zvoleného objektu"
1719
 
1720
#, fuzzy
1721
msgid "Adds a new master page"
1722
msgstr "Pridať novú vrstvu"
1723
 
1724
#, fuzzy
1725
msgid "Loads master page(s) from another document"
1726
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"
1727
 
1728
msgid "Do you really want to delete this Template?"
1729
msgstr "Skutočne chcete zmazať túto šablónu?"
1730
 
1731
msgid "&No"
1732
msgstr "&Nie"
1733
 
1734
msgid "&Yes"
1735
msgstr "&Áno"
1736
 
1737
msgid "&Name:"
1738
msgstr "&Názov:"
1739
 
1740
msgid "New Template"
1741
msgstr "Nová šablóna"
1742
 
1743
msgid "Copy of %1"
1744
msgstr "Kópia %1"
1745
 
1746
msgid "Name:"
1747
msgstr "Názov:"
1748
 
310 Franz 1749
msgid "Export Range"
391 Franz 1750
msgstr "Exportovať rozsah"
310 Franz 1751
 
341 Franz 1752
msgid "&All Pages"
391 Franz 1753
msgstr "Všetky str&any"
310 Franz 1754
 
341 Franz 1755
msgid "C&hoose Pages"
391 Franz 1756
msgstr "Zvo&liť strany"
341 Franz 1757
 
310 Franz 1758
msgid "File Options"
391 Franz 1759
msgstr "Súborové nastavenia"
310 Franz 1760
 
341 Franz 1761
msgid "Compatibilit&y:"
391 Franz 1762
msgstr "Kompatibili&ta:"
310 Franz 1763
 
341 Franz 1764
msgid "&Binding:"
391 Franz 1765
msgstr "&Viazanie:"
3 paul 1766
 
1767
msgid "Left Margin"
391 Franz 1768
msgstr "Ľavý okraj"
3 paul 1769
 
1770
msgid "Right Margin"
391 Franz 1771
msgstr "Pravý okraj"
3 paul 1772
 
341 Franz 1773
msgid "Generate &Thumbnails"
391 Franz 1774
msgstr "Vy&tvoriť náhľady"
3 paul 1775
 
341 Franz 1776
msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
391 Franz 1777
msgstr "U&ložiť prepojené textové rámy ako PDF články"
3 paul 1778
 
341 Franz 1779
msgid "&Include Bookmarks"
391 Franz 1780
msgstr "Vrátane zálož&iek"
310 Franz 1781
 
341 Franz 1782
msgid "&Resolution:"
391 Franz 1783
msgstr "&Rozlíšenie:"
341 Franz 1784
 
1525 cbradney 1785
#, fuzzy
1786
msgid "Com&press Text and Vector Graphics"
1135 cbradney 1787
msgstr "Komprimovať text a &vektorovú grafiku"
310 Franz 1788
 
1789
msgid "Image Settings"
391 Franz 1790
msgstr "Nastavenie obrázku"
310 Franz 1791
 
1792
msgid "JPEG"
391 Franz 1793
msgstr "JPEG"
310 Franz 1794
 
1795
msgid "Zip"
391 Franz 1796
msgstr "Zip"
310 Franz 1797
 
341 Franz 1798
msgid "&Method:"
391 Franz 1799
msgstr "&Metóda:"
341 Franz 1800
 
1801
msgid "&Quality:"
391 Franz 1802
msgstr "&Kvalita:"
310 Franz 1803
 
1804
msgid "Maximum"
391 Franz 1805
msgstr "Maximum"
310 Franz 1806
 
1807
msgid "High"
391 Franz 1808
msgstr "Vysoká"
310 Franz 1809
 
1810
msgid "Medium"
391 Franz 1811
msgstr "Stredná"
310 Franz 1812
 
1813
msgid "Low"
391 Franz 1814
msgstr "Nízka"
310 Franz 1815
 
1816
msgid "Minimum"
391 Franz 1817
msgstr "Minimum"
310 Franz 1818
 
341 Franz 1819
msgid "&Downsample Images to:"
391 Franz 1820
msgstr "Z&níženie kvality obrázkov na:"
310 Franz 1821
 
1822
msgid "&General"
391 Franz 1823
msgstr "&Všeobecné"
310 Franz 1824
 
341 Franz 1825
msgid "&Embed all Fonts"
391 Franz 1826
msgstr "Vložiť vš&etky písma"
310 Franz 1827
 
532 cbradney 1828
msgid "&Subset all Fonts"
1135 cbradney 1829
msgstr "Podmnožina všetkých písem"
532 cbradney 1830
 
310 Franz 1831
msgid "Embedding"
1832
msgstr "Vkladanie"
1833
 
1834
msgid "Available Fonts:"
391 Franz 1835
msgstr "Dostupné písma:"
310 Franz 1836
 
1837
msgid "Fonts to embed:"
391 Franz 1838
msgstr "Písma na vloženie:"
310 Franz 1839
 
532 cbradney 1840
msgid "Fonts to subset:"
1135 cbradney 1841
msgstr "Písma do podmnožiny:"
532 cbradney 1842
 
310 Franz 1843
msgid "&Fonts"
391 Franz 1844
msgstr "&Písma"
310 Franz 1845
 
1525 cbradney 1846
#, fuzzy
1847
msgid "Enable &Presentation Effects"
391 Franz 1848
msgstr "&Povoliť prezentačné efekty"
3 paul 1849
 
341 Franz 1850
msgid "Show Page Pre&views"
391 Franz 1851
msgstr "Zo&braziť náhľady pre strany"
3 paul 1852
 
532 cbradney 1853
msgid "Effects"
1854
msgstr "Efekty"
1855
 
341 Franz 1856
msgid "&Display Duration:"
391 Franz 1857
msgstr "&Doba zobrazenia:"
3 paul 1858
 
341 Franz 1859
msgid "Effec&t Duration:"
391 Franz 1860
msgstr "&Trvanie efektu:"
3 paul 1861
 
341 Franz 1862
msgid "Effect T&ype:"
391 Franz 1863
msgstr "T&yp efektu:"
3 paul 1864
 
341 Franz 1865
msgid "&Moving Lines:"
391 Franz 1866
msgstr "Pres&úvanie riadkov:"
3 paul 1867
 
341 Franz 1868
msgid "F&rom the:"
391 Franz 1869
msgstr "&Z:"
3 paul 1870
 
341 Franz 1871
msgid "D&irection:"
391 Franz 1872
msgstr "S&mer:"
3 paul 1873
 
310 Franz 1874
msgid " sec"
391 Franz 1875
msgstr " sek"
310 Franz 1876
 
3 paul 1877
msgid "No Effect"
1878
msgstr "Bez efektu"
1879
 
1880
msgid "Blinds"
1881
msgstr "Pruhy"
1882
 
1883
msgid "Box"
391 Franz 1884
msgstr "Rám"
3 paul 1885
 
1886
msgid "Dissolve"
1887
msgstr "Rozpustenie"
1888
 
1889
msgid "Glitter"
1890
msgstr "Lesk"
1891
 
1892
msgid "Split"
391 Franz 1893
msgstr "Rozdeliť"
3 paul 1894
 
1895
msgid "Wipe"
391 Franz 1896
msgstr "Zotrieť"
3 paul 1897
 
1135 cbradney 1898
msgid "Horizontal"
1899
msgstr "Vodorovne"
1900
 
1901
msgid "Vertical"
1902
msgstr "Zvisle"
1903
 
3 paul 1904
msgid "Inside"
391 Franz 1905
msgstr "Vnútorný"
3 paul 1906
 
1907
msgid "Outside"
391 Franz 1908
msgstr "Vonkajší"
3 paul 1909
 
1910
msgid "Left to Right"
391 Franz 1911
msgstr "Zľava doprava"
3 paul 1912
 
1913
msgid "Top to Bottom"
1914
msgstr "Zhora dole"
1915
 
1916
msgid "Bottom to Top"
1917
msgstr "Zdola hore"
1918
 
1919
msgid "Right to Left"
391 Franz 1920
msgstr "Sprava doľava"
3 paul 1921
 
310 Franz 1922
msgid "Top-left to Bottom-Right"
391 Franz 1923
msgstr "Zľava hore doprava dole"
3 paul 1924
 
341 Franz 1925
msgid "&Apply Effect on all Pages"
391 Franz 1926
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"
310 Franz 1927
 
1525 cbradney 1928
msgid "E&xtras"
1929
msgstr "E&xtra"
3 paul 1930
 
341 Franz 1931
msgid "&Use Encryption"
391 Franz 1932
msgstr "Po&užiť šifrovanie"
3 paul 1933
 
310 Franz 1934
msgid "Passwords"
391 Franz 1935
msgstr "Heslá"
3 paul 1936
 
341 Franz 1937
msgid "&User:"
391 Franz 1938
msgstr "&Používateľ:"
3 paul 1939
 
341 Franz 1940
msgid "&Owner:"
391 Franz 1941
msgstr "V&lastník:"
3 paul 1942
 
310 Franz 1943
msgid "Settings"
1944
msgstr "Nastavenia"
3 paul 1945
 
341 Franz 1946
msgid "Allow &Printing the Document"
391 Franz 1947
msgstr "&Povoliť tlač dokumentu"
3 paul 1948
 
341 Franz 1949
msgid "Allow &Changing the Document"
391 Franz 1950
msgstr "P&ovoliť zmeny dokumentu"
3 paul 1951
 
341 Franz 1952
msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
391 Franz 1953
msgstr "Povoliť kopírovanie textu a grafik&y"
3 paul 1954
 
341 Franz 1955
msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
391 Franz 1956
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"
3 paul 1957
 
341 Franz 1958
msgid "S&ecurity"
391 Franz 1959
msgstr "Be&zpečnosť"
3 paul 1960
 
310 Franz 1961
msgid "General"
391 Franz 1962
msgstr "Všeobecné"
3 paul 1963
 
341 Franz 1964
msgid "Output &Intended For:"
391 Franz 1965
msgstr "Plánovaný &výstup pre:"
3 paul 1966
 
310 Franz 1967
msgid "Screen / Web"
391 Franz 1968
msgstr "Obrazovka/Web"
3 paul 1969
 
310 Franz 1970
msgid "Printer"
391 Franz 1971
msgstr "Tlačiareň"
3 paul 1972
 
1525 cbradney 1973
#, fuzzy
1974
msgid "Grayscale"
1975
msgstr "T&lačiť v odtieňoch šedej"
1976
 
341 Franz 1977
msgid "&Use Custom Rendering Settings"
391 Franz 1978
msgstr "Po&užiť vlastné nastavenia generovania"
341 Franz 1979
 
1980
msgid "Rendering Settings"
391 Franz 1981
msgstr "Nastavenie generovania"
341 Franz 1982
 
1983
msgid "Fre&quency:"
391 Franz 1984
msgstr "Fre&kvencia:"
341 Franz 1985
 
1986
msgid "&Angle:"
391 Franz 1987
msgstr "&Uhol:"
341 Franz 1988
 
1989
msgid "S&pot Function:"
1135 cbradney 1990
msgstr "Funkcia &bodu:"
341 Franz 1991
 
1992
msgid "Simple Dot"
391 Franz 1993
msgstr "Bodka"
341 Franz 1994
 
1995
msgid "Round"
391 Franz 1996
msgstr "Kruh"
341 Franz 1997
 
1998
msgid "Ellipse"
391 Franz 1999
msgstr "Elipsa"
341 Franz 2000
 
2001
msgid "Solid Colors:"
391 Franz 2002
msgstr "Plné farby (Solid colors):"
341 Franz 2003
 
351 Franz 2004
msgid "Use ICC Profile"
391 Franz 2005
msgstr "Použiť ICC-profil"
3 paul 2006
 
310 Franz 2007
msgid "Profile:"
391 Franz 2008
msgstr "Profil:"
3 paul 2009
 
310 Franz 2010
msgid "Rendering-Intent:"
391 Franz 2011
msgstr "Účel generovania:"
3 paul 2012
 
1135 cbradney 2013
msgid "Perceptual"
2014
msgstr "Vnímateľné (Perceptual)"
2015
 
2016
msgid "Relative Colorimetric"
2017
msgstr "Relatívna kolorimetria"
2018
 
2019
msgid "Saturation"
2020
msgstr "Sýtosť"
2021
 
2022
msgid "Absolute Colorimetric"
2023
msgstr "Absolútna kolorimetria"
2024
 
310 Franz 2025
msgid "Images:"
391 Franz 2026
msgstr "Obrázky:"
3 paul 2027
 
310 Franz 2028
msgid "Don't use embedded ICC profiles"
391 Franz 2029
msgstr "Nepoužívať vložené ICC profily"
3 paul 2030
 
341 Franz 2031
msgid "C&olor"
391 Franz 2032
msgstr "&Farba"
3 paul 2033
 
310 Franz 2034
msgid "PDF/X-3 Output Intent"
391 Franz 2035
msgstr "Výstup do PDF/X-3"
310 Franz 2036
 
341 Franz 2037
msgid "&Info String:"
391 Franz 2038
msgstr "&Informačný reťazec:"
310 Franz 2039
 
341 Franz 2040
msgid "Output &Profile:"
391 Franz 2041
msgstr "Výstupný &profil:"
310 Franz 2042
 
2043
msgid "Trim Box"
391 Franz 2044
msgstr "Orezanie"
310 Franz 2045
 
341 Franz 2046
msgid "PDF/X-&3"
391 Franz 2047
msgstr "PDF/X-&3"
310 Franz 2048
 
1525 cbradney 2049
msgid ""
2050
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts\n"
2051
"will preserve the layout and appearance of your document."
2052
msgstr ""
2053
"Vložiť písma do PDF. Vloženie písma\n"
2054
"zachová rozloženie a vzhľad vášho dokumentu."
1135 cbradney 2055
 
1525 cbradney 2056
msgid ""
2057
"Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode."
2058
msgstr ""
2059
"Povolenie prezentačných efektov pri celoobrazovkovom použití Acrobat Reader."
2060
 
2061
msgid "Show page previews of each page listed above."
2062
msgstr "Ukázať náhľad každej strany v zozname uvedenom hore."
2063
 
2064
msgid ""
2065
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
2066
"selected page."
2067
msgstr "Ako dlho je strana zobrazené, než sa spustí prechod na ďalšiu stranu."
2068
 
2069
msgid ""
2070
"Length of time the effect runs.\n"
2071
"A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down."
2072
msgstr ""
2073
"Ako dlho beží prezentačný efekt.\n"
2074
"Menšia hodnota efekt zrýchli, väčšia spomalí."
2075
 
2076
msgid "Type of the display effect."
2077
msgstr "Typ efektu."
2078
 
2079
msgid ""
2080
"Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects."
2081
msgstr "Smer efektu presúvania riadkov pre efekty pruhy a rozdeliť."
2082
 
2083
msgid "Starting position for the box and split effects."
2084
msgstr "Štartovacia pozícia efektov rám a rozdeliť."
2085
 
2086
msgid "Direction of the glitter or wipe effects."
2087
msgstr "Smer efektu lesk alebo zotrieť."
2088
 
2089
msgid "Apply the selected effect to all pages."
2090
msgstr "Použiť zvolený efekt na všetky strany."
2091
 
310 Franz 2092
msgid "Export all pages to PDF"
391 Franz 2093
msgstr "Exportovať všetky strany do PDF"
310 Franz 2094
 
2095
msgid "Export a range of pages to PDF"
391 Franz 2096
msgstr "Exportovať rozsah strán do PDF"
310 Franz 2097
 
2098
msgid ""
1135 cbradney 2099
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
2100
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
2101
"a range of pages or a single page number."
2102
msgstr ""
2103
"Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov,\n"
2104
"kde prvok môže byť * pre všetky strany,\n"
2105
"1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany."
2106
 
2107
msgid ""
418 Franz 2108
"Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the "
2109
"widest compatibility.\n"
2110
"Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or "
2111
"you require 128 bit encryption.\n"
2112
"PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable "
2113
"when you have activated color management."
310 Franz 2114
msgstr ""
418 Franz 2115
"Určuje PDF kompatibilitu. Štandardne je to Acrobat 4.0, ktorá poskytuje "
2116
"najširšiu kompatibilitu.\n"
2117
"Acrobat 5.0 si vyberte v prípade, že váš súbor obsahuje vlastnosti PDF 1.4 "
2118
"ako napríklad priesvitnosť,alebo požaduje 128 bitové šifrovanie.\n"
2119
"PDF/X-3 je pre export PDF pre komerčnú tlač a je voliteľné len v prípade "
2120
"aktivácie správy farieb."
310 Franz 2121
 
2122
msgid ""
2123
"Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know\n"
2124
"you need to change it leave the default choice - Left."
2125
msgstr ""
395 Franz 2126
"Určuje viazanie strán v PDF. Ak nepotrebujete špeciálne nastavenia,\n"
2127
"neupravujte túto voľbu."
310 Franz 2128
 
2129
msgid ""
2130
"Generates thumbnails of each page in the PDF.\n"
2131
"Some viewers can use the thumbnails for navigation."
2132
msgstr ""
395 Franz 2133
"Generuje náhľady všetkých strán v PDF.\n"
2134
"Niektoré prehliadače používajú k navigácií."
310 Franz 2135
 
418 Franz 2136
msgid ""
2137
"Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a "
2138
"PDF."
395 Franz 2139
msgstr "Generuje PDF články, čo umožňuje navigáciu odkazov v PDF."
310 Franz 2140
 
2141
msgid ""
2142
"Embed the bookmarks you created in your document.\n"
2143
"These are useful for navigating long PDF documents."
2144
msgstr ""
395 Franz 2145
"Vložiť záložky obsiahnuté v dokumente.\n"
2146
"Tie sú užitočné pri navigácií v rozsiahlych dokumentoch."
310 Franz 2147
 
2148
msgid ""
2149
"Export resolution of text and vector graphics.\n"
2150
"This does not affect the resolution of bitmap images like photos."
2151
msgstr ""
395 Franz 2152
"Rozlíšenie textu a vektorovej grafiky pri exporte.\n"
2153
"Neovplyvňuje rozlíšenie bitmapových obrázkov ako sú napr. fotografie."
310 Franz 2154
 
2155
msgid ""
2156
"Compression of text and graphics.\n"
2157
"Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size."
2158
msgstr ""
395 Franz 2159
"Kompresia textu a grafiky.\n"
418 Franz 2160
"Pokiaľ na to nemáte dôvod, tak nechajte túto voľbu povolenú. Znižuje veľkosť "
2161
"PDF súboru."
310 Franz 2162
 
2163
msgid ""
2164
"Version of compression for images.\n"
2165
"Automatic allows Scribus to choose the best method.\n"
2166
"ZIP is good for images with solid colors.\n"
418 Franz 2167
"JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with "
2168
"slight image loss possible).\n"
2169
"Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression "
2170
"options."
310 Franz 2171
msgstr ""
395 Franz 2172
"Verzia kompresie pre obrázky.\n"
2173
"Automaticky - Scribus vyberie najvhodnejšiu metódu.\n"
2174
"ZIP - vhodná pre obrázky s plnými farbami.\n"
418 Franz 2175
"JPEG - najlepšia voľba pre vytváranie malých PDF súborov, ktoré majú veľa "
2176
"fotiek (malá strata kvality).\n"
2177
"Pokiaľ nepotrebujete špeciálnu kompresiu, tak nechajte túto voľbu nastavenú "
2178
"na Automaticky."
310 Franz 2179
 
418 Franz 2180
msgid ""
769 cbradney 2181
"Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), "
2182
"Maximum (95%)"
418 Franz 2183
msgstr ""
1135 cbradney 2184
"Úroveň kompresie: Minimálna (25%), Nízka (50%), Stredná (75%), Vysoká(85%), "
2185
"Maximálna (95%)"
310 Franz 2186
 
2187
msgid ""
2188
"Downsample your bitmap images to the selected DPI.\n"
2189
"Leaving this unchecked will render them at their native resolution."
418 Franz 2190
msgstr ""
2191
"Znížiť kvalitu bitmapových obrázkov na zvolené DPI.Ak voľbu nepovolíte, bude "
2192
"im ponechané pôvodné rozlíšenie."
310 Franz 2193
 
2194
msgid "DPI (Dots Per Inch) for image export."
395 Franz 2195
msgstr "DPI (Body na palec) pre export obrázkov."
310 Franz 2196
 
2197
msgid ""
2198
"Enable the security features in your exported PDF.\n"
418 Franz 2199
"If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit "
2200
"encryption.\n"
2201
"If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit "
2202
"encryption.\n"
2203
"Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and "
2204
"does have some limitations."
310 Franz 2205
msgstr ""
418 Franz 2206
"Povoliť bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF.Pokiaľ mate zvolený  "
2207
"Acrobat 4.0, bude použité 40 bitové šifrovanie.\n"
395 Franz 2208
"Pokiaľ mate zvolený  Acrobat 5.0, bude použité 128 bitové šifrovanie.\n"
418 Franz 2209
"Poznámka: PDF šifrovanie nie je tak spoľahlivé ako GPG alebo PGP a má svoje "
2210
"obmedzenia."
3 paul 2211
 
310 Franz 2212
msgid ""
2213
"Choose a master password which enables or disables all the\n"
2214
"security features in your exported PDF"
2215
msgstr ""
395 Franz 2216
"Zvoľte heslo, ktoré povolí alebo zakáže všetky\n"
2217
"bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF"
3 paul 2218
 
310 Franz 2219
msgid "Choose a password for users to be able to read your PDF."
395 Franz 2220
msgstr "Zvoľte heslo pre používateľom, ktorý budú môcť čítať PDF."
3 paul 2221
 
310 Franz 2222
msgid "Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. "
395 Franz 2223
msgstr "Povolí tlač PDF. Ak je odznačené, tlač bude zakázaná. "
3 paul 2224
 
418 Franz 2225
msgid ""
2226
"Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented."
395 Franz 2227
msgstr "Povolí úpravu PDF. Ak je odznačené, úprava PDF bude zakázaná. "
3 paul 2228
 
310 Franz 2229
msgid ""
2230
"Allow copying of text or graphics from the PDF. \n"
2231
"If un-checked, text and graphics cannot be copied."
2232
msgstr ""
395 Franz 2233
"Povolí kopírovanie textu a grafiky z PDF.\n"
2234
"Ak je odznačené, kopírovanie textu a grafiky z PDF bude zakázané. "
3 paul 2235
 
310 Franz 2236
msgid ""
2237
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
2238
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
2239
msgstr ""
395 Franz 2240
"Povolí pridávanie anotácií a polí do PDF.\n"
2241
" Ak je odznačené, úprava anotácií a polí bude zakázaná. "
3 paul 2242
 
310 Franz 2243
msgid ""
2244
"Color model for the output of your PDF.\n"
418 Franz 2245
"Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for "
2246
"printing on typical inkjets.\n"
310 Franz 2247
"Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer."
2248
msgstr ""
395 Franz 2249
"Farebný model výstupu PDF.\n"
418 Franz 2250
"Zvoľte Monitor/Web pre PDF, ktoré bude publikované na monitore alebo na "
2251
"typickej kancelárskej tlačiarni.\n"
395 Franz 2252
"Zvoľte Tlačiareň, ak PDF bude tlačené na CMYK tlačiarni."
3 paul 2253
 
351 Franz 2254
msgid ""
418 Franz 2255
"This is an advanced setting which is not enabled by default. This should "
2256
"only be enabled\n"
2257
"when specifically requested by your printer and they have given you the "
2258
"exact details needed.\n"
2259
"Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not "
2260
"portable across systems."
351 Franz 2261
msgstr ""
418 Franz 2262
"Toto je pokročilé nastavenie, ktoré nie je štandardne povolené. Malo by byť "
2263
"povolené len v tom prípade\n"
2264
"pokiaľ je špeciálne vyžadované tlačiarňou a máte k dispozícií presné "
2265
"detaily.\n"
2266
"Inak vytvoríte PDF, ktoré sa nebude dať správne vytlačiť a nebude skutočne "
2267
"prenosné medzi systémami."
351 Franz 2268
 
310 Franz 2269
msgid "Embed a color profile for solid colors"
395 Franz 2270
msgstr "Vložiť farebný profil pre plné farieb"
3 paul 2271
 
310 Franz 2272
msgid "Color profile for solid colors"
395 Franz 2273
msgstr "Farebný profil pre plné farby"
3 paul 2274
 
310 Franz 2275
msgid "Rendering intent for solid colors"
391 Franz 2276
msgstr "Účel generovania pre plných farieb"
3 paul 2277
 
310 Franz 2278
msgid "Embed a color profile for images"
395 Franz 2279
msgstr "Vložiť farebný profil pre obrázky"
3 paul 2280
 
310 Franz 2281
msgid "Do not use color profiles that are embedded in source images"
395 Franz 2282
msgstr "Nepoužívať farebné profily, ktoré sú vložené do zdrojových obrázkov"
310 Franz 2283
 
2284
msgid "Color profile for images"
395 Franz 2285
msgstr "Farebný profil pre obrázky"
310 Franz 2286
 
2287
msgid "Rendering intent for images"
391 Franz 2288
msgstr "Účel generovania pre obrázky"
310 Franz 2289
 
418 Franz 2290
msgid ""
2291
"Output profile for printing. If possible, get some guidance from your "
2292
"printer on profile selection."
2293
msgstr ""
2294
"Výstupný profil pre tlač. Ak je to možné, použite príručku k tlačiarni pri "
2295
"výbere profilu."
310 Franz 2296
 
2297
msgid ""
2298
"Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail\n"
2299
"PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document."
2300
msgstr ""
395 Franz 2301
"Voliteľný text, ktorého vyplnením bude PDF alebo PDF/X-3\n"
2302
"spĺňať špecifikáciu PDF/X-3. Doporučujeme použiť názov dokumentu."
310 Franz 2303
 
2304
msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
395 Franz 2305
msgstr "Vzdialenosť orezania od horného fyzického okraja strany"
310 Franz 2306
 
2307
msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
395 Franz 2308
msgstr "Vzdialenosť orezania od dolného fyzického okraja strany"
310 Franz 2309
 
2310
msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
395 Franz 2311
msgstr "Vzdialenosť orezania od ľavého fyzického okraja strany"
310 Franz 2312
 
2313
msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
395 Franz 2314
msgstr "Vzdialenosť orezania od pravého fyzického okraja strany"
310 Franz 2315
 
532 cbradney 2316
msgid "Mirror Page(s) horizontally"
1135 cbradney 2317
msgstr "Vodorovne zrkadliť stranu(y)"
532 cbradney 2318
 
2319
msgid "Mirror Page(s) vertically"
1135 cbradney 2320
msgstr "Zvislo zrkadliť stranu(y)"
532 cbradney 2321
 
1135 cbradney 2322
msgid "New Document"
2323
msgstr "Nový dokument"
2324
 
2325
msgid "Page Size"
2326
msgstr "Veľkosť strany"
2327
 
2328
msgid "&Size:"
2329
msgstr "&Veľkosť:"
2330
 
2331
msgid "Executive"
2332
msgstr "Executive"
2333
 
2334
msgid "Folio"
2335
msgstr "Folio"
2336
 
2337
msgid "Ledger"
2338
msgstr "Ledger"
2339
 
2340
msgid "Legal"
2341
msgstr "Legal"
2342
 
2343
msgid "Letter"
2344
msgstr "Letter"
2345
 
2346
msgid "Tabloid"
2347
msgstr "Tabloid"
2348
 
2349
msgid "Orie&ntation:"
2350
msgstr "Orie&ntácia:"
2351
 
2352
msgid "&Width:"
2353
msgstr "Šír&ka:"
2354
 
2355
msgid "&Height:"
2356
msgstr "&Výška:"
2357
 
2358
msgid "&Facing Pages"
2359
msgstr "&Protiľahlé strany"
2360
 
2361
msgid "Left &Page First"
2362
msgstr "&Prvá strana vľavo"
2363
 
2364
msgid "Margin Guides"
2365
msgstr "Vodítka okrajov"
2366
 
2367
msgid "&Left:"
2368
msgstr "&Ľavý:"
2369
 
2370
msgid "&Right:"
2371
msgstr "P&ravý:"
2372
 
2373
msgid "&Top:"
2374
msgstr "&Hore:"
2375
 
2376
msgid "&Bottom:"
2377
msgstr "&Dolný:"
2378
 
2379
msgid "Options"
2380
msgstr "Možnosti"
2381
 
2382
msgid "F&irst Page Number:"
2383
msgstr "Č&íslo prvej strany:"
2384
 
2385
msgid "&Default Unit:"
2386
msgstr "Štan&dardná jednotka:"
2387
 
2388
msgid "&Automatic Text Frames"
2389
msgstr "&Autom. textové rámy"
2390
 
2391
msgid "Column Guides"
2392
msgstr "Vodítka stĺpcov"
2393
 
2394
msgid "Document page size, either a standard size or a custom size"
2395
msgstr "veľkosť strany dokumentu, či už štandardná alebo vlastná"
2396
 
2397
msgid "Orientation of the document's pages"
2398
msgstr "Orientácia strán dokumentu"
2399
 
2400
msgid ""
2401
"Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size"
2402
msgstr ""
2403
"Šírka strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."
2404
 
2405
msgid ""
2406
"Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page "
2407
"size"
2408
msgstr ""
2409
"Výska strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."
2410
 
2411
msgid "Enable single or spread based layout"
2412
msgstr "povoliť rozloženie po jednej alebo po viacerých stranách"
2413
 
2414
msgid "Make the first page the left page of the document"
2415
msgstr "Prvá strana je ľavou stranou dokumentu"
2416
 
2417
msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
2418
msgstr "Vzdialenosť medzi horným vodítkom okraja a hranou strany"
2419
 
2420
msgid "Distance between the bottom margin guide and the edge of the page"
2421
msgstr "Vzdialenosť medzi dolným vodítkom okraja a hranou strany"
2422
 
2423
msgid ""
2424
"Distance between the left margin guide and the edge of the page.\n"
2425
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
2426
"correct margins for binding"
2427
msgstr ""
2428
"Vzdialenosť medzi ľavým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
2429
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
2430
"správneho okraja pre väzbu"
2431
 
2432
msgid ""
2433
"Distance between the right margin guide and the edge of the page.\n"
2434
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
2435
"correct margins for binding"
2436
msgstr ""
2437
"Vzdialenosť medzi pravým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
2438
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
2439
"správneho okraja pre väzbu"
2440
 
2441
msgid "First page number of the document"
2442
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"
2443
 
2444
msgid "Default unit of measurement for document editing"
2445
msgstr "Štandardná merná jednotka dokumentu"
2446
 
2447
msgid "Create text frames automatically when new pages are added"
2448
msgstr "Automaticky vytvorí textový rám pri pridaní novej strany"
2449
 
2450
msgid "Number of columns to create in automatically created text frames"
2451
msgstr "Počet automaticky vytvorených stĺpcov pri vytvorení textového rámu"
2452
 
2453
msgid "Distance between automatically created columns"
2454
msgstr "Vzdialenosť medzi automaticky vytvorenými stĺpcami"
2455
 
2456
msgid "&Inside:"
2457
msgstr "&Vnútorný:"
2458
 
2459
msgid "O&utside:"
2460
msgstr "V&onkajší:"
2461
 
2462
msgid "Shade:"
2463
msgstr "Tieň:"
2464
 
2465
msgid "Opacity:"
2466
msgstr "Krytie:"
2467
 
2468
msgid "Horizontal Gradient"
2469
msgstr "Horizontálny prechod"
2470
 
2471
msgid "Vertical Gradient"
2472
msgstr "Vertikálny prechod"
2473
 
2474
msgid "Diagonal Gradient"
2475
msgstr "Diagonálny prechod"
2476
 
2477
msgid "Cross Diagonal Gradient"
2478
msgstr "Krížovodiagonálny prechod"
2479
 
2480
msgid "Radial Gradient"
2481
msgstr "Radiálny prechod"
2482
 
2483
msgid "Free linear Gradient"
2484
msgstr "Voľný lineárny prechod"
2485
 
2486
msgid "Free radial Gradient"
2487
msgstr "Voľný radiálny prechod"
2488
 
1525 cbradney 2489
#, fuzzy
2490
msgid "Move Vector"
2491
msgstr "Sem presunúť"
2492
 
1135 cbradney 2493
msgid "Edit Line Color Properties"
2494
msgstr "Upraviť vlastnosti farby čiary"
2495
 
2496
msgid "Edit Fill Color Properties"
2497
msgstr "Upraviť vlastnosti farby výplne"
2498
 
2499
msgid "Normal or gradient fill method"
2500
msgstr "Bežná metóda vyplnenia alebo prechod"
2501
 
2502
msgid "Set the transparency for the color selected"
2503
msgstr "Nastaviť priesvitnosť pre zvolenú farbu"
2504
 
2505
msgid "Color of selected object"
2506
msgstr "Farba zvoleného objektu"
2507
 
1525 cbradney 2508
msgid ""
2509
"Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed "
2510
"and\n"
2511
"nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed"
2512
msgstr ""
2513
 
532 cbradney 2514
msgid "Document Setup"
2515
msgstr "Nastavenie dokumentu"
2516
 
1525 cbradney 2517
#, fuzzy
2518
msgid "&Unit:"
2519
msgstr "Jednotky"
769 cbradney 2520
 
1525 cbradney 2521
#, fuzzy
2522
msgid "Layout"
2523
msgstr "Rozloženie:"
769 cbradney 2524
 
1525 cbradney 2525
msgid "Autosave"
2526
msgstr "Automatické ukladanie"
769 cbradney 2527
 
1525 cbradney 2528
msgid "min"
2529
msgstr "min"
2530
 
2531
msgid "&Interval:"
2532
msgstr "&Interval:"
2533
 
2534
msgid "Guides"
2535
msgstr "Vodítka"
2536
 
2537
#, fuzzy
2538
msgid "Page Display"
2539
msgstr "Zobraziť"
2540
 
2541
msgid "Color:"
2542
msgstr "Farba:"
2543
 
2544
msgid "Display &Unprintable Area in Margin Color"
2545
msgstr "Zobraziť &netlačiteľnú oblasť vo farbe okrajov"
2546
 
2547
#, fuzzy
2548
msgid "Alt+U"
2549
msgstr "Alt+"
2550
 
2551
#, fuzzy
2552
msgid "Show Pictures"
2553
msgstr "Obrázky"
2554
 
2555
#, fuzzy
2556
msgid "Show Text Chains"
2557
msgstr "Zobraziť názvy šablón"
2558
 
2559
#, fuzzy
2560
msgid "Show Frames"
2561
msgstr "Zobraziť &rámy"
2562
 
2563
#, fuzzy
2564
msgid "Scratch Space"
2565
msgstr "Vertikálne medzery"
2566
 
2567
msgid "Display"
2568
msgstr "Zobraziť"
2569
 
2570
msgid "Typography"
2571
msgstr "Typografia"
2572
 
2573
#, fuzzy
2574
msgid "Hyphenator"
2575
msgstr "&Delenie slov..."
2576
 
2577
#, fuzzy
2578
msgid "Fonts"
2579
msgstr "&Písma"
2580
 
2581
#, fuzzy
2582
msgid "Doc-Checker"
2583
msgstr "Kontrolovať"
2584
 
2585
#, fuzzy
2586
msgid "PDF Export"
2587
msgstr "&Export"
2588
 
2589
#, fuzzy
2590
msgid "Color Management"
2591
msgstr "Správa &farieb..."
2592
 
2593
msgid "Turns the of linked frames on or off"
2594
msgstr ""
2595
 
2596
msgid "Turns the display of frames on or off"
2597
msgstr ""
2598
 
2599
msgid "Turns the display of pictures on or off"
2600
msgstr ""
2601
 
2602
msgid "Color for paper"
2603
msgstr "Farba pre papier"
2604
 
2605
msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
2606
msgstr "Vyplniť plochu za hranicami strany farbou okrajov"
2607
 
1135 cbradney 2608
msgid "&Outside:"
2609
msgstr "V&onkajší:"
769 cbradney 2610
 
1135 cbradney 2611
msgid "Distribute/Align"
2612
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"
769 cbradney 2613
 
1135 cbradney 2614
msgid "Align"
2615
msgstr "Zarovnať"
769 cbradney 2616
 
1135 cbradney 2617
msgid "Left Sides"
2618
msgstr "Ľavé strany"
776 fschmid 2619
 
1135 cbradney 2620
msgid "Middles"
2621
msgstr "Na stred"
776 fschmid 2622
 
1135 cbradney 2623
msgid "Right Sides"
2624
msgstr "Pravé strany"
769 cbradney 2625
 
1135 cbradney 2626
msgid "&Between:"
2627
msgstr "&Medzi:"
769 cbradney 2628
 
1135 cbradney 2629
msgid "&Do Not Change"
2630
msgstr "&Nemeniť"
769 cbradney 2631
 
1135 cbradney 2632
msgid "A&lign"
2633
msgstr "Z&arovnať"
769 cbradney 2634
 
1135 cbradney 2635
msgid "Di&splacement"
2636
msgstr "Po&sunutie"
769 cbradney 2637
 
1135 cbradney 2638
msgid "Distribute &Evenly"
2639
msgstr "Umi&estniť rovnomerne"
769 cbradney 2640
 
1135 cbradney 2641
msgid "Top Sides"
2642
msgstr "Horné strany"
769 cbradney 2643
 
1135 cbradney 2644
msgid "Bottom Sides"
2645
msgstr "Spodné strany"
769 cbradney 2646
 
1135 cbradney 2647
msgid "Bet&ween:"
2648
msgstr "Me&dzi:"
769 cbradney 2649
 
1135 cbradney 2650
msgid "Do &Not Change"
2651
msgstr "&Nemeniť"
769 cbradney 2652
 
1135 cbradney 2653
msgid "Al&ign"
2654
msgstr "Z&arovnať"
2655
 
2656
msgid "Dis&placement"
2657
msgstr "&Posunutie"
2658
 
2659
msgid "Distribute E&venly"
2660
msgstr "Umiestniť ro&vnomerne"
2661
 
2662
msgid "&Apply"
2663
msgstr "&Použiť"
2664
 
2665
msgid "Field Properties"
2666
msgstr "Vlastnosti pola"
2667
 
2668
msgid "Type:"
2669
msgstr "Typ:"
2670
 
2671
msgid "Properties"
2672
msgstr "Vlastnosti"
2673
 
2674
msgid "Tool-Tip:"
2675
msgstr "Tipy pre nástroje:"
2676
 
2677
msgid "Font for use with PDF 1.3:"
2678
msgstr "Písmo pre použitie s PDF-1.3:"
2679
 
2680
msgid "Border"
2681
msgstr "Ohraničenie"
2682
 
1525 cbradney 2683
msgid "Width:"
2684
msgstr "Šírka:"
1135 cbradney 2685
 
2686
msgid "Thin"
2687
msgstr "Tenká"
2688
 
2689
msgid "Wide"
2690
msgstr "Široká"
2691
 
2692
msgid "Style:"
2693
msgstr "Štýl:"
2694
 
2695
msgid "Solid"
2696
msgstr "Bez prerušenia"
2697
 
2698
msgid "Dashed"
2699
msgstr "Prerušovaný"
2700
 
2701
msgid "Underline"
2702
msgstr "Podčiarknuté"
2703
 
2704
msgid "Beveled"
2705
msgstr "Skosené"
2706
 
2707
msgid "Inset"
2708
msgstr "Príloha"
2709
 
2710
msgid "Other"
2711
msgstr "Iné"
2712
 
2713
msgid "Read Only"
2714
msgstr "Iba na čítanie"
2715
 
2716
msgid "Required"
2717
msgstr "Požadované"
2718
 
2719
msgid "Don't Export Value"
2720
msgstr "Neexportovať hodnotu"
2721
 
2722
msgid "Visibility:"
2723
msgstr "Viditeľnosť:"
2724
 
2725
msgid "Visible"
2726
msgstr "Viditeľné"
2727
 
2728
msgid "Hidden"
2729
msgstr "Skryté"
2730
 
2731
msgid "No Print"
2732
msgstr "Bez tlače"
2733
 
2734
msgid "No View"
2735
msgstr "Bez náhľadu"
2736
 
2737
msgid "Appearance"
2738
msgstr "Vzhľad"
2739
 
2740
msgid "Text for Button Down"
2741
msgstr "Text pre tlačítko dole"
2742
 
2743
msgid "Text for Roll Over"
2744
msgstr "Text pre pretočenie"
2745
 
2746
msgid "Icons"
2747
msgstr "Ikony"
2748
 
2749
msgid "Use Icons"
2750
msgstr "Použiť ikony"
2751
 
2752
msgid "Remove"
2753
msgstr "Odstrániť"
2754
 
2755
msgid "Pressed"
2756
msgstr "Stlačené"
2757
 
2758
msgid "Roll Over"
2759
msgstr "Pretočiť"
2760
 
2761
msgid "Icon Placement..."
2762
msgstr "Umiestnenie ikon..."
2763
 
2764
msgid "Highlight"
2765
msgstr "Zvýraznenie"
2766
 
2767
msgid "Invert"
2768
msgstr "Invertovať"
2769
 
2770
msgid "Outlined"
2771
msgstr "Obkreslené"
2772
 
2773
msgid "Push"
2774
msgstr "Stlačiť"
2775
 
2776
msgid "Multi-Line"
2777
msgstr "Viacriadkový"
2778
 
2779
msgid "Password"
2780
msgstr "Heslo"
2781
 
2782
msgid "Limit of"
2783
msgstr "Obmedzenie"
2784
 
2785
msgid "Characters"
2786
msgstr "Znaky"
2787
 
2788
msgid "Do Not Scroll"
2789
msgstr "Neposúvať"
2790
 
2791
msgid "Do Not Spell Check"
2792
msgstr "Nekontrolovať pravopis"
2793
 
2794
msgid "Check Style:"
2795
msgstr "Overiť štýl:"
2796
 
2797
msgid "Check"
2798
msgstr "Kontrolovať"
2799
 
2800
msgid "Cross"
2801
msgstr "Kríž"
2802
 
2803
msgid "Diamond"
2804
msgstr "Diamant"
2805
 
2806
msgid "Circle"
2807
msgstr "Kruh"
2808
 
2809
msgid "Star"
2810
msgstr "Hviezda"
2811
 
2812
msgid "Square"
2813
msgstr "Štvorec"
2814
 
2815
msgid "Default is Checked"
2816
msgstr "Štandardne je označené"
2817
 
2818
msgid "Editable"
2819
msgstr "Upraviteľné"
2820
 
2821
msgid "Java Script"
2822
msgstr "Java skript"
2823
 
2824
msgid "Go To"
2825
msgstr "Ísť na"
2826
 
2827
msgid "Submit Form"
2828
msgstr "Potvrdiť formulár"
2829
 
2830
msgid "Reset Form"
2831
msgstr "Vynulovať formulár"
2832
 
2833
msgid "Import Data"
2834
msgstr "Importovať dáta"
2835
 
2836
msgid "Event:"
2837
msgstr "Udalosť:"
2838
 
769 cbradney 2839
#, fuzzy
1135 cbradney 2840
msgid "Mouse Up"
2841
msgstr "Posunúť vyššie"
769 cbradney 2842
 
2843
#, fuzzy
1135 cbradney 2844
msgid "Mouse Down"
2845
msgstr "Posunúť nižšie"
769 cbradney 2846
 
2847
#, fuzzy
1135 cbradney 2848
msgid "Mouse Enter"
2849
msgstr "Vložiť hodnoty"
769 cbradney 2850
 
2851
#, fuzzy
1135 cbradney 2852
msgid "Mouse Exit"
2853
msgstr "Ukončí GnuCash"
769 cbradney 2854
 
1135 cbradney 2855
msgid "On Focus"
2856
msgstr "Po prepnutí"
769 cbradney 2857
 
1135 cbradney 2858
msgid "On Blur"
2859
msgstr "Pri rozmazaní"
769 cbradney 2860
 
1135 cbradney 2861
msgid "Script:"
2862
msgstr "Skript:"
769 cbradney 2863
 
1135 cbradney 2864
msgid "Edit..."
2865
msgstr "Upraviť..."
769 cbradney 2866
 
1135 cbradney 2867
msgid "Submit to URL:"
2868
msgstr "Odoslať na URL:"
769 cbradney 2869
 
1135 cbradney 2870
msgid "Submit Data as HTML"
2871
msgstr "Odoslať údaje ako HTML"
769 cbradney 2872
 
1135 cbradney 2873
msgid "Import Data from:"
2874
msgstr "Importovať dáta z:"
769 cbradney 2875
 
1135 cbradney 2876
msgid "Destination"
2877
msgstr "Cieľ"
769 cbradney 2878
 
1135 cbradney 2879
msgid "To File:"
2880
msgstr "Do súboru:"
769 cbradney 2881
 
1135 cbradney 2882
msgid "Change..."
2883
msgstr "Zmeniť..."
769 cbradney 2884
 
1135 cbradney 2885
msgid "Page:"
2886
msgstr "Strana:"
769 cbradney 2887
 
1135 cbradney 2888
msgid "X-Pos:"
2889
msgstr "X poz.:"
769 cbradney 2890
 
1135 cbradney 2891
msgid "Y-Pos:"
2892
msgstr "Y poz.:"
769 cbradney 2893
 
1135 cbradney 2894
msgid "Action"
2895
msgstr "Akcia"
769 cbradney 2896
 
1135 cbradney 2897
msgid "Field is formatted as:"
2898
msgstr "Pole je naformátované ako:"
769 cbradney 2899
 
1135 cbradney 2900
msgid "Plain"
2901
msgstr "Obyčajný"
769 cbradney 2902
 
1135 cbradney 2903
msgid "Number"
2904
msgstr "Číslo"
769 cbradney 2905
 
1135 cbradney 2906
msgid "Percentage"
2907
msgstr "Percento"
769 cbradney 2908
 
1135 cbradney 2909
msgid "Date"
2910
msgstr "Dátum"
769 cbradney 2911
 
1135 cbradney 2912
msgid "Time"
2913
msgstr "Čas"
769 cbradney 2914
 
1135 cbradney 2915
msgid "Number Format"
2916
msgstr "Formát čísla"
769 cbradney 2917
 
1135 cbradney 2918
msgid "Decimals:"
2919
msgstr "Desatinné:"
769 cbradney 2920
 
1135 cbradney 2921
msgid "Use Currency Symbol"
2922
msgstr "Použiť symbol meny"
769 cbradney 2923
 
1135 cbradney 2924
msgid "Prepend Currency Symbol"
2925
msgstr "Symbol meny vpredu"
2926
 
2927
msgid "Formatting"
2928
msgstr "Formátovanie"
2929
 
2930
msgid "Percent Format"
2931
msgstr "Formát percent"
2932
 
2933
msgid "Date Format"
2934
msgstr "Formát dátumu"
2935
 
2936
msgid "Time Format"
2937
msgstr "Formát času"
2938
 
2939
msgid "Custom Scripts"
2940
msgstr "Vlastné skripty"
2941
 
2942
msgid "Format:"
2943
msgstr "Formát:"
2944
 
2945
msgid "Keystroke:"
2946
msgstr "Stlačenie klávesy:"
2947
 
2948
msgid "Format"
2949
msgstr "Formát"
2950
 
2951
msgid "Value is not validated"
2952
msgstr "Hodnota nie je potvrdená"
2953
 
2954
msgid "Value must be greater than or equal to:"
2955
msgstr "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná:"
2956
 
2957
msgid "and less or equal to:"
2958
msgstr "a menšia alebo rovná:"
2959
 
2960
msgid "Custom validate script:"
2961
msgstr "Vlastné hodnotenie skriptu:"
2962
 
2963
msgid "Validate"
2964
msgstr "Vyhodnotiť"
2965
 
2966
msgid "Value is not calculated"
2967
msgstr "Hodnota nie je vypočítaná"
2968
 
2969
msgid "Value is the"
2970
msgstr "Hodnota je"
2971
 
2972
msgid "sum"
2973
msgstr "suma"
2974
 
2975
msgid "product"
2976
msgstr "súčin"
2977
 
2978
msgid "average"
2979
msgstr "priemer"
2980
 
2981
msgid "minimum"
2982
msgstr "minimum"
2983
 
2984
msgid "maximum"
2985
msgstr "maximum"
2986
 
2987
msgid "of the following fields:"
2988
msgstr "nasledujúcich polí:"
2989
 
2990
msgid "Pick..."
2991
msgstr "Vybrať..."
2992
 
2993
msgid "Custom calculation script:"
2994
msgstr "Vlastný počítací skript:"
2995
 
2996
msgid "Calculate"
2997
msgstr "Vypočítať"
2998
 
2999
msgid "Flag is ignored for PDF 1.3"
3000
msgstr "Indikátor je v PDF-1.3 ignorovaný"
3001
 
3002
msgid "Enter a comma separated list of fields here"
3003
msgstr "Sem vložte čiarkou oddelený zoznam polí"
3004
 
3005
msgid "You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons"
769 cbradney 3006
msgstr ""
1135 cbradney 3007
"Potrebujete najmenej ikonu pre Normal, aby ste mohli použiť ikony pre "
3008
"tlačítka"
769 cbradney 3009
 
1135 cbradney 3010
msgid "Open"
3011
msgstr "Otvoriť"
769 cbradney 3012
 
1135 cbradney 3013
msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)"
3014
msgstr ""
3015
"Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všetky súbory (*)"
769 cbradney 3016
 
1135 cbradney 3017
msgid "Example:"
3018
msgstr "Príklad:"
769 cbradney 3019
 
1135 cbradney 3020
msgid "Selection Change"
3021
msgstr "Zmena výberu"
769 cbradney 3022
 
1135 cbradney 3023
msgid "Result"
3024
msgstr "Výsledok"
769 cbradney 3025
 
1135 cbradney 3026
msgid "Search Results for: "
3027
msgstr "Hľadať výsledok pre:"
769 cbradney 3028
 
1135 cbradney 3029
msgid "Preview"
3030
msgstr "Náhľad"
769 cbradney 3031
 
1135 cbradney 3032
msgid "Select"
3033
msgstr "Výber"
769 cbradney 3034
 
1135 cbradney 3035
msgid "Document Information"
3036
msgstr "Informácie o dokumente"
3037
 
3038
msgid "&Title:"
3039
msgstr "&Názov:"
3040
 
3041
msgid "&Author:"
3042
msgstr "&Autor:"
3043
 
3044
msgid "&Keywords:"
3045
msgstr "&Kľúčové slová:"
3046
 
3047
msgid "Descri&ption:"
3048
msgstr "&Popis:"
3049
 
3050
msgid "P&ublisher:"
3051
msgstr "&Vydavateľ:"
3052
 
3053
msgid "&Contributors:"
3054
msgstr "Prispieva&telia:"
3055
 
3056
msgid "Dat&e:"
3057
msgstr "&Dátum:"
3058
 
3059
msgid "T&ype:"
3060
msgstr "T&yp:"
3061
 
3062
msgid "F&ormat:"
3063
msgstr "F&ormát:"
3064
 
3065
msgid "Identi&fier:"
3066
msgstr "Identi&fikátor:"
3067
 
3068
msgid "&Source:"
3069
msgstr "&Zdroj:"
3070
 
3071
msgid "&Language:"
3072
msgstr "&Jazyk:"
3073
 
3074
msgid "&Relation:"
3075
msgstr "V&zťah:"
3076
 
3077
msgid "Co&verage:"
3078
msgstr "&Pokrytie:"
3079
 
3080
msgid "Ri&ghts:"
3081
msgstr "P&ráva:"
3082
 
3083
msgid "&Document"
3084
msgstr "&Dokument"
3085
 
3086
msgid "Further &Information"
3087
msgstr "Ďalšie &informácie"
3088
 
3089
msgid ""
3090
"The person or organisation primarily responsible for making the content of "
3091
"the document.\n"
3092
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
3093
"in the metadata of a PDF"
532 cbradney 3094
msgstr ""
1135 cbradney 3095
"Osoba alebo organizácia primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu dokumentu.\n"
3096
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
3097
"metadátach PDF"
532 cbradney 3098
 
1135 cbradney 3099
msgid ""
3100
"A name given to the document.\n"
3101
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
3102
"in the metadata of a PDF"
532 cbradney 3103
msgstr ""
1135 cbradney 3104
"Daný názov dokumentu.\n"
3105
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
3106
"metadátach PDF"
532 cbradney 3107
 
1135 cbradney 3108
msgid ""
3109
"An account of the content of the document.\n"
3110
"This field is for a brief description or abstract of the document. It is "
3111
"embedded in the PDF on export"
532 cbradney 3112
msgstr ""
1135 cbradney 3113
"Správa o obsahu dokumentu.\n"
3114
"Toto pole obsahuje krátky popis alebo obsah dokumentu. Pri exporte je "
3115
"zabudované do PDF"
532 cbradney 3116
 
1135 cbradney 3117
msgid ""
3118
"The topic of the content of the document.\n"
3119
"This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist "
3120
"searches and indexing of PDF files"
532 cbradney 3121
msgstr ""
1135 cbradney 3122
"Téma dokumentu.\n"
3123
"Účelom tohoto pola je poskytnúť priestor pre kľúčové slová zabudované do "
3124
"PDF, ktoré asistujú pri vyhľadávaní a indexácií PDF súborov"
532 cbradney 3125
 
1135 cbradney 3126
msgid "A person or organisation responsible for making the document available"
3127
msgstr "Osoba alebo organizácia zodpovedná za sprístupnenie dokumentu"
3128
 
3129
msgid ""
3130
"A person or organisation responsible for making contributions to the content "
3131
"of the document"
532 cbradney 3132
msgstr ""
1135 cbradney 3133
"Osoba alebo organizácia zodpovedná za tvorbu príspevkov pre obsah dokumentu"
532 cbradney 3134
 
1135 cbradney 3135
msgid ""
3136
"A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-"
3137
"MM-DD format, as per ISO 8601"
532 cbradney 3138
msgstr ""
1135 cbradney 3139
"Dátum súvisiaci s udalosťou životného cyklu dokumentu vo formáte RRRR-MM-DD "
3140
"ako aj ISO 8601"
532 cbradney 3141
 
1135 cbradney 3142
msgid ""
3143
"The nature or genre of the content of the document, eg. categories, "
3144
"functions, genres, etc"
3145
msgstr ""
3146
"Charakter, žáner obsahu dokumentu, napr. kategórie, funkcie, žánre atď."
532 cbradney 3147
 
1135 cbradney 3148
msgid ""
3149
"The physical or digital manifestation of the document. Media type and "
3150
"dimensions would be worth noting.\n"
3151
"RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here"
418 Franz 3152
msgstr ""
1135 cbradney 3153
"Fyzický alebo digitálny prejav dokumentu. Typ média a rozmery sú "
3154
"vhodnézaznamenania.\n"
3155
"RFC2045,RFC2046 pre MIME typy je tiež vhodné tu uviesť"
364 Franz 3156
 
1135 cbradney 3157
msgid ""
3158
"An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN "
3159
"or URI"
3160
msgstr "Jednoznačný odkaz na dokument v danom kontexte ako je ISBN alebo URI"
3161
 
3162
msgid ""
3163
"A reference to a document from which the present document is derived, eg. "
3164
"ISBN or URI"
532 cbradney 3165
msgstr ""
1135 cbradney 3166
"Odkaz na dokument, z ktorého je aktuálny dokument odvodený, napr. ISBN alebo "
3167
"URI"
364 Franz 3168
 
1135 cbradney 3169
msgid ""
3170
"The language in which the content of the document is written, usually a ISO-"
3171
"639 language code\n"
3172
"optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-"
3173
"CH"
418 Franz 3174
msgstr ""
1135 cbradney 3175
"Jazyk, v ktorom je dokument napísaný - zvyčajne je to ISO-639 kód jazyka\n"
3176
"prípadne je doplnený spojovníkom a ISO-3166 kódom krajiny napr. en-GB, fr-CH"
364 Franz 3177
 
1135 cbradney 3178
msgid ""
3179
"A reference to a related document, possibly using a formal identifier such "
3180
"as a ISBN or URI"
3181
msgstr ""
3182
"Odkaz na príbuzný dokument, s použitím formálnej identifikácie ako je ISBN "
3183
"alebo URI"
3 paul 3184
 
1135 cbradney 3185
msgid ""
3186
"The extent or scope of the content of the document, possibly including "
3187
"location, time and jurisdiction ranges"
3188
msgstr "Rozsah dokumentu, eventuálne vrátane umiestnenia, času a jurisdikcie"
341 Franz 3189
 
1135 cbradney 3190
msgid ""
3191
"Information about rights held in and over the document, eg. copyright, "
3192
"patent or trademark"
3193
msgstr ""
3194
"Informácie o právach držby dokumentu, napr. copyright, patent alebo obchodná "
3195
"značka"
418 Franz 3196
 
1525 cbradney 3197
msgid ""
3198
"You can see a thumbnail if you press\n"
3199
"and hold down the right mouse button\n"
3200
"\n"
3201
"The Insert key inserts a Glyph into the Selection below\n"
3202
"and the Delete key removes the last inserted one"
3203
msgstr ""
3204
 
3205
msgid "Select Character:"
3206
msgstr "Vybrať znak:"
3207
 
3208
#, fuzzy
3209
msgid "Character Class:"
3210
msgstr "Znaky"
3211
 
3212
msgid "&Insert"
3213
msgstr "&Vložiť"
3214
 
3215
msgid "C&lear"
3216
msgstr "&Zmazať"
3217
 
3218
msgid "&Close"
3219
msgstr "&Zavrieť"
3220
 
3221
msgid "Insert the characters at the cursor in the text"
3222
msgstr "Vložiť znak na pozíciu kurzora"
3223
 
3224
msgid "Delete the current selection(s)."
3225
msgstr "Odstrániť označené."
3226
 
3227