Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 455 | Rev 769 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
391 Franz 1
# Slovak translation of 
2
# Slovak translation of
395 Franz 3
# Slovak translation of
68 Franz 4
# translation of scribus to Slovak
3 paul 5
# This is a Qt message file in .po format.  Each msgid starts with
6
# a scope.  This scope should *NOT* be translated - eg. "Foo::Bar"
7
# would be translated to "Pub", not "Foo::Pub".
391 Franz 8
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
68 Franz 9
#
10
#
3 paul 11
msgid ""
12
msgstr ""
391 Franz 13
"Project-Id-Version: \n"
418 Franz 14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
532 cbradney 15
"POT-Creation-Date: 2004-10-29 23:42+0200\n"
395 Franz 16
"PO-Revision-Date: 23.08.2004 19:41\n"
391 Franz 17
"Last-Translator: Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>\n"
68 Franz 18
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
395 Franz 19
"MIME-Version: 1.0\n"
391 Franz 20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3 paul 21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
391 Franz 22
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
418 Franz 23
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
24
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
3 paul 25
 
532 cbradney 26
msgid "Distances"
27
msgstr "Vzdialenosti"
418 Franz 28
 
532 cbradney 29
msgid "X1:"
30
msgstr "X1:"
418 Franz 31
 
532 cbradney 32
msgid "Y1:"
33
msgstr "Y1:"
418 Franz 34
 
532 cbradney 35
msgid "X2:"
36
msgstr "X2:"
418 Franz 37
 
532 cbradney 38
msgid "Y2:"
39
msgstr "Y2:"
418 Franz 40
 
532 cbradney 41
msgid "DX:"
42
msgstr "DX:"
3 paul 43
 
532 cbradney 44
msgid "DY:"
45
msgstr "DY:"
3 paul 46
 
532 cbradney 47
msgid "Angle:"
48
msgstr "Uhol:"
3 paul 49
 
532 cbradney 50
msgid "Length:"
51
msgstr "Dĺžka:"
3 paul 52
 
351 Franz 53
msgid " pt"
391 Franz 54
msgstr " pt"
3 paul 55
 
310 Franz 56
msgid " mm"
391 Franz 57
msgstr " mm"
3 paul 58
 
310 Franz 59
msgid " in"
391 Franz 60
msgstr " in"
3 paul 61
 
310 Franz 62
msgid " p"
391 Franz 63
msgstr " p"
3 paul 64
 
532 cbradney 65
msgid "All Supported Formats"
66
msgstr "Všetky podporované formáty"
351 Franz 67
 
532 cbradney 68
msgid "All Files (*)"
69
msgstr "Všetky súbory (*)"
3 paul 70
 
310 Franz 71
msgid "Global Font Settings"
391 Franz 72
msgstr "Globálne nastavenia písma"
3 paul 73
 
310 Franz 74
msgid "Available Fonts"
391 Franz 75
msgstr "Dostupné písma"
3 paul 76
 
310 Franz 77
msgid "Font Substitutions"
391 Franz 78
msgstr "Substitúcia písem"
310 Franz 79
 
80
msgid "Additional Paths"
391 Franz 81
msgstr "Dodatočné cesty"
310 Franz 82
 
83
msgid "Postscript"
391 Franz 84
msgstr "Postscript"
310 Franz 85
 
532 cbradney 86
msgid "Yes"
87
msgstr "Áno"
88
 
310 Franz 89
msgid "Font Name"
391 Franz 90
msgstr "Názov písma"
310 Franz 91
 
92
msgid "Use Font"
391 Franz 93
msgstr "Použiť písmo"
310 Franz 94
 
3 paul 95
msgid "Embed in:"
391 Franz 96
msgstr "Vložiť do:"
3 paul 97
 
310 Franz 98
msgid "Subset"
391 Franz 99
msgstr "Podmnožina"
3 paul 100
 
310 Franz 101
msgid "Type"
102
msgstr "Typ"
3 paul 103
 
310 Franz 104
msgid "Path to Font File"
391 Franz 105
msgstr "Cesta k súborom písma"
3 paul 106
 
310 Franz 107
msgid "&Available Fonts"
391 Franz 108
msgstr "Dostupné písm&a"
3 paul 109
 
310 Franz 110
msgid "Replacement"
391 Franz 111
msgstr "Náhrada"
3 paul 112
 
532 cbradney 113
msgid "&Delete"
114
msgstr "&Odstrániť"
115
 
310 Franz 116
msgid "Font &Substitutions"
391 Franz 117
msgstr "&Substitúcia písem"
3 paul 118
 
532 cbradney 119
msgid "C&hange..."
120
msgstr "&Zmeniť..."
121
 
341 Franz 122
msgid "A&dd..."
391 Franz 123
msgstr "&Pridať..."
3 paul 124
 
341 Franz 125
msgid "&Remove"
391 Franz 126
msgstr "&Odstrániť"
341 Franz 127
 
310 Franz 128
msgid "Additional &Paths"
391 Franz 129
msgstr "&Dodatočné cesty"
3 paul 130
 
532 cbradney 131
msgid "&OK"
132
msgstr "&OK"
133
 
134
msgid "&Cancel"
135
msgstr "&Zrušiť"
136
 
310 Franz 137
msgid "Choose a Directory"
391 Franz 138
msgstr "Vybrať priečinok"
3 paul 139
 
532 cbradney 140
msgid "Outline"
141
msgstr "Prehľad"
142
 
143
msgid "Element"
144
msgstr "Prvok"
145
 
146
msgid "Information"
147
msgstr "Informácie"
148
 
149
msgid "Page"
150
msgstr "Strana"
151
 
152
msgid "Font %1 is broken, discarding it"
153
msgstr ""
154
 
155
msgid "Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it"
156
msgstr ""
157
 
158
msgid "Failed to load a font - freetype couldn't find the font file"
159
msgstr ""
160
 
161
msgid "Left"
162
msgstr "Vľavo"
163
 
164
msgid "Right"
165
msgstr "Vpravo"
166
 
167
msgid "Full Stop"
168
msgstr "Bodka"
169
 
170
msgid "Comma"
171
msgstr "Čiarka"
172
 
173
msgid "Center"
174
msgstr "Na stred"
175
 
176
msgid "&Position:"
177
msgstr "&Pozícia:"
178
 
179
msgid "First &Line:"
180
msgstr "Prvý r&iadok:"
181
 
182
msgid "Ind&ent:"
183
msgstr "Odsad&enie"
184
 
185
msgid "Delete All"
186
msgstr "Odstrániť všetko"
187
 
188
msgid "Indentation for first line of the paragraph"
189
msgstr "Odsadenie pre prvý riadok odseku"
190
 
191
msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
192
msgstr "Odsadenie zľava pre celý odsek"
193
 
194
msgid "Delete all Tabulators"
195
msgstr "Odstrániť všetky tabulátory"
196
 
197
msgid "Document"
198
msgstr "Dokument"
199
 
200
msgid "Background"
201
msgstr "Pozadie"
202
 
310 Franz 203
msgid "Nodes"
204
msgstr "Uzly"
3 paul 205
 
351 Franz 206
msgid "&Absolute Coordinates"
391 Franz 207
msgstr "&Absolútne súradnice"
3 paul 208
 
351 Franz 209
msgid "&X-Pos:"
391 Franz 210
msgstr "&X-Poz:"
351 Franz 211
 
532 cbradney 212
msgid "&Y-Pos:"
213
msgstr "&Y-Poz:"
214
 
351 Franz 215
msgid "Edit &Contour Line"
391 Franz 216
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"
341 Franz 217
 
351 Franz 218
msgid "&Reset Contour Line"
391 Franz 219
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"
351 Franz 220
 
221
msgid "&End Editing"
391 Franz 222
msgstr "&Koniec úprav"
3 paul 223
 
310 Franz 224
msgid "Move Nodes"
391 Franz 225
msgstr "Presunúť uzly"
3 paul 226
 
310 Franz 227
msgid "Move Control Points"
391 Franz 228
msgstr "Presunúť riadiace body"
3 paul 229
 
310 Franz 230
msgid "Add Nodes"
391 Franz 231
msgstr "Pridať uzly"
3 paul 232
 
310 Franz 233
msgid "Delete Nodes"
391 Franz 234
msgstr "Odstrániť uzly"
3 paul 235
 
351 Franz 236
msgid "Move Control Points Independently"
391 Franz 237
msgstr "Presúvať riadiace body nezávislo"
3 paul 238
 
351 Franz 239
msgid "Move Control Points Symmetrical"
391 Franz 240
msgstr "Presúvať riadiace body symetricky"
3 paul 241
 
310 Franz 242
msgid "Reset Control Points"
391 Franz 243
msgstr "Vynulovať riadiace body"
3 paul 244
 
310 Franz 245
msgid "Reset this Control Point"
391 Franz 246
msgstr "Vynulovať tento riadiaci bod"
3 paul 247
 
351 Franz 248
msgid "Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve"
391 Franz 249
msgstr "Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku"
3 paul 250
 
351 Franz 251
msgid "Close this Bezier Curve"
391 Franz 252
msgstr "Uzavrie túto Bézierovú krivku"
3 paul 253
 
351 Franz 254
msgid "Mirror the Path Horizontally"
391 Franz 255
msgstr "Horizontálne zrkadliť cestu"
3 paul 256
 
351 Franz 257
msgid "Mirror the Path Vertically"
391 Franz 258
msgstr "Vertikálne zrkadliť cestu"
3 paul 259
 
364 Franz 260
msgid "Shear the Path Horizontally to the Right"
391 Franz 261
msgstr "Uvoľniť horizontálu doprava"
3 paul 262
 
351 Franz 263
msgid "Shear the Path Horizontally to the Left"
391 Franz 264
msgstr "Uvoľniť horizontálu doľava"
3 paul 265
 
351 Franz 266
msgid "Shear the Path Vertically Up"
391 Franz 267
msgstr "Uvoľniť vertikálu hore"
3 paul 268
 
351 Franz 269
msgid "Shear the Path Vertically Down"
391 Franz 270
msgstr "Uvoľniť vertikálu dole"
3 paul 271
 
351 Franz 272
msgid "Rotate the Path Counter-Clockwise"
391 Franz 273
msgstr "Rotácia v smere hodinových ručičiek"
3 paul 274
 
351 Franz 275
msgid "Rotate the Path Clockwise"
391 Franz 276
msgstr "Rotácia proti smeru hodinových ručičiek"
3 paul 277
 
351 Franz 278
msgid "Reduce the Size of the Path by shown %"
391 Franz 279
msgstr "Zmenšiť o zobrazené %"
3 paul 280
 
351 Franz 281
msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
391 Franz 282
msgstr "Zväčšiť o zobrazené %"
3 paul 283
 
351 Franz 284
msgid "Angle of Rotation"
391 Franz 285
msgstr "Uhol otočenia"
351 Franz 286
 
287
#, c-format
288
msgid "% to Enlarge or Reduce By"
391 Franz 289
msgstr "% zväčšenia alebo zmenšenia"
351 Franz 290
 
291
msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
391 Franz 292
msgstr "Aktivuje režim úprav vrstevnice"
351 Franz 293
 
294
msgid "Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame"
391 Franz 295
msgstr "Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu"
351 Franz 296
 
310 Franz 297
msgid ""
298
"When checked use Coordinates relative to the Page,\n"
299
"otherwise Coordinates are relative to the Object."
300
msgstr ""
391 Franz 301
"Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane,\n"
302
"v opačnom prípade sú relatívne k objektu."
3 paul 303
 
532 cbradney 304
msgid "Apply Template"
305
msgstr "Použiť šablónu"
418 Franz 306
 
532 cbradney 307
msgid "&Template:"
308
msgstr "Ša&blóna:"
418 Franz 309
 
532 cbradney 310
msgid "Normal"
311
msgstr "Normálna"
418 Franz 312
 
532 cbradney 313
msgid "Apply to &Current Page"
314
msgstr "Použiť na a&ktuálnu stranu"
418 Franz 315
 
532 cbradney 316
msgid "Apply to all &even Pages"
317
msgstr "Použiť na párn&e strany"
418 Franz 318
 
532 cbradney 319
msgid "Apply to all &odd Pages"
320
msgstr "P&oužiť na nepárne strany"
418 Franz 321
 
532 cbradney 322
msgid "Apply from &Page:"
323
msgstr "Použiť od &strany:"
418 Franz 324
 
532 cbradney 325
msgid "To:"
326
msgstr "Do:"
418 Franz 327
 
532 cbradney 328
msgid "Printer Options"
329
msgstr "Možnosti tlačiarne"
418 Franz 330
 
532 cbradney 331
msgid "Page Set"
332
msgstr "Nastavenie strany"
418 Franz 333
 
532 cbradney 334
msgid "All Pages"
335
msgstr "Všetky strany"
418 Franz 336
 
532 cbradney 337
msgid "Even Pages only"
338
msgstr "Iba párne strany"
418 Franz 339
 
532 cbradney 340
msgid "Odd Pages only"
341
msgstr "Iba nepárne strany"
418 Franz 342
 
532 cbradney 343
msgid "Mirror"
344
msgstr "Zrkadlo"
418 Franz 345
 
532 cbradney 346
msgid "No"
347
msgstr "Nie"
418 Franz 348
 
532 cbradney 349
msgid "Orientation"
350
msgstr "Orientácia"
418 Franz 351
 
532 cbradney 352
msgid "Portrait"
353
msgstr "Na výšku"
418 Franz 354
 
532 cbradney 355
msgid "Landscape"
356
msgstr "Na šírku"
418 Franz 357
 
532 cbradney 358
msgid "N-Up Printing"
359
msgstr "N-Up tlač"
418 Franz 360
 
532 cbradney 361
msgid "Page per Sheet"
362
msgstr "Strana na list"
418 Franz 363
 
532 cbradney 364
msgid "Pages per Sheet"
365
msgstr "Strany na liste"
418 Franz 366
 
532 cbradney 367
msgid "Option"
368
msgstr "Voľba"
418 Franz 369
 
532 cbradney 370
msgid "Value"
371
msgstr "Hodnota"
418 Franz 372
 
373
msgid ""
532 cbradney 374
"This panel displays various CUPS options when printing. \n"
375
"The exact parameters available will depend on your printer driver.\n"
376
"You can confirm CUPS support by selecting Help > About.\n"
377
"Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF "
378
"support.\n"
379
"Missing library support is indicated by a *"
418 Franz 380
msgstr ""
532 cbradney 381
"Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače.\n"
382
"Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne.\n"
383
"Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse.\n"
384
"Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff.\n"
385
"Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *"
418 Franz 386
 
532 cbradney 387
msgid "Move Pages"
388
msgstr "Presunúť strany"
418 Franz 389
 
532 cbradney 390
msgid "Copy Page"
391
msgstr "Kopírovať stránku"
418 Franz 392
 
532 cbradney 393
msgid "Move Page(s):"
394
msgstr "Presun strán:"
418 Franz 395
 
532 cbradney 396
msgid "to:"
397
msgstr "po:"
418 Franz 398
 
3 paul 399
msgid "before Page"
400
msgstr "pred stranu"
401
 
402
msgid "after Page"
403
msgstr "za stranu"
404
 
68 Franz 405
msgid "at End"
3 paul 406
msgstr "na koniec"
407
 
532 cbradney 408
msgid "Manage Tabulators"
409
msgstr "Správa tabulátorov"
351 Franz 410
 
532 cbradney 411
msgid " %"
412
msgstr " %"
3 paul 413
 
532 cbradney 414
msgid "Layer"
415
msgstr "Vrstva"
3 paul 416
 
310 Franz 417
msgid "pt"
391 Franz 418
msgstr "pt"
3 paul 419
 
310 Franz 420
msgid "mm"
391 Franz 421
msgstr "mm"
3 paul 422
 
310 Franz 423
msgid "in"
391 Franz 424
msgstr "in"
3 paul 425
 
310 Franz 426
msgid "p"
391 Franz 427
msgstr "p"
3 paul 428
 
310 Franz 429
msgid "Copy Here"
391 Franz 430
msgstr "Kopírovať sem"
3 paul 431
 
310 Franz 432
msgid "Move Here"
391 Franz 433
msgstr "Sem presunúť"
3 paul 434
 
532 cbradney 435
msgid "Cancel"
436
msgstr "Zrušiť"
437
 
438
msgid "&Paste"
439
msgstr "V&ložiť"
440
 
341 Franz 441
msgid "Show &Margins"
391 Franz 442
msgstr "Zobraziť o&kraje"
3 paul 443
 
341 Franz 444
msgid "Show &Frames"
391 Franz 445
msgstr "Zobraziť &rámy"
3 paul 446
 
341 Franz 447
msgid "Show &Images"
391 Franz 448
msgstr "Ukázať &obrázky"
3 paul 449
 
341 Franz 450
msgid "Show &Grid"
391 Franz 451
msgstr "Zobraziť m&riežku"
3 paul 452
 
341 Franz 453
msgid "Show G&uides"
391 Franz 454
msgstr "Zobraziť &vodítka"
3 paul 455
 
341 Franz 456
msgid "Show &Baseline Grid"
391 Franz 457
msgstr "Zo&braziť pomocnú mriežku"
3 paul 458
 
341 Franz 459
msgid "Sn&ap to Grid"
391 Franz 460
msgstr "Priti&ahnuť k mriežke"
3 paul 461
 
341 Franz 462
msgid "Sna&p to Guides"
391 Franz 463
msgstr "&Pritiahnuť k vodítkam"
3 paul 464
 
310 Franz 465
msgid "Picture"
391 Franz 466
msgstr "Obrázok"
3 paul 467
 
310 Franz 468
msgid "File: "
391 Franz 469
msgstr "Súbor: "
3 paul 470
 
341 Franz 471
msgid "Original PPI: "
391 Franz 472
msgstr "Pôvodné PPI"
3 paul 473
 
341 Franz 474
msgid "Actual PPI: "
391 Franz 475
msgstr "Aktuálne PPI: "
3 paul 476
 
310 Franz 477
msgid "Linked Text"
391 Franz 478
msgstr "Prepojený text"
3 paul 479
 
310 Franz 480
msgid "Text Frame"
391 Franz 481
msgstr "Textový rám"
3 paul 482
 
310 Franz 483
msgid "Text on a Path"
391 Franz 484
msgstr "Text na cestu"
3 paul 485
 
310 Franz 486
msgid "Paragraphs: "
391 Franz 487
msgstr "Odseky"
3 paul 488
 
310 Franz 489
msgid "Words: "
391 Franz 490
msgstr "Slová:"
3 paul 491
 
310 Franz 492
msgid "Chars: "
391 Franz 493
msgstr "Znaky"
3 paul 494
 
310 Franz 495
msgid "Print: "
391 Franz 496
msgstr "Tlačiť: "
3 paul 497
 
310 Franz 498
msgid "Enabled"
391 Franz 499
msgstr "Povolené"
3 paul 500
 
310 Franz 501
msgid "Disabled"
391 Franz 502
msgstr "Zakázané"
3 paul 503
 
341 Franz 504
msgid "In&fo"
391 Franz 505
msgstr "In&fo"
3 paul 506
 
341 Franz 507
msgid "&Get Picture..."
391 Franz 508
msgstr "V&ložiť obrázok..."
3 paul 509
 
341 Franz 510
msgid "I&mage Visible"
391 Franz 511
msgstr "&Viditeľný obrázok"
3 paul 512
 
341 Franz 513
msgid "&Update Picture"
391 Franz 514
msgstr "Ak&tualizovať obrázok"
3 paul 515
 
341 Franz 516
msgid "&Edit Picture"
391 Franz 517
msgstr "&Upraviť obrázok"
3 paul 518
 
341 Franz 519
msgid "&Adjust Frame to Picture"
391 Franz 520
msgstr "&Prispôsobiť rám podľa obrázku"
3 paul 521
 
341 Franz 522
msgid "&Get Text..."
391 Franz 523
msgstr "V&ložiť text..."
3 paul 524
 
341 Franz 525
msgid "&Append Text..."
391 Franz 526
msgstr "Pr&ipojiť text..."
3 paul 527
 
341 Franz 528
msgid "&Edit Text..."
391 Franz 529
msgstr "&Upraviť text..."
3 paul 530
 
341 Franz 531
msgid "Is PDF &Bookmark"
391 Franz 532
msgstr "Je PDF &záložkou"
3 paul 533
 
341 Franz 534
msgid "Is PDF A&nnotation"
391 Franz 535
msgstr "Je PDF a&notáciou"
3 paul 536
 
341 Franz 537
msgid "Annotation P&roperties"
391 Franz 538
msgstr "V&lastnosti anotácie"
341 Franz 539
 
540
msgid "Field P&roperties"
391 Franz 541
msgstr "Vlas&tnosti pola"
341 Franz 542
 
543
msgid "&PDF Options"
391 Franz 544
msgstr "Nastavenia &PDF"
3 paul 545
 
341 Franz 546
msgid "Edit Text..."
391 Franz 547
msgstr "Upraviť text..."
341 Franz 548
 
549
msgid "&Lock"
391 Franz 550
msgstr "&Zamknúť"
3 paul 551
 
341 Franz 552
msgid "Un&lock"
391 Franz 553
msgstr "Odo&mknúť"
3 paul 554
 
341 Franz 555
msgid "Lock Object &Size"
391 Franz 556
msgstr "Uzamknúť veľko&sť objektu"
3 paul 557
 
341 Franz 558
msgid "Unlock Object &Size"
391 Franz 559
msgstr "Odomknúť veľko&sť objektu"
3 paul 560
 
341 Franz 561
msgid "Send to S&crapbook"
391 Franz 562
msgstr "Poslať do z&ápisníka"
3 paul 563
 
341 Franz 564
msgid "Send to La&yer"
391 Franz 565
msgstr "Poslať do vrstv&y"
3 paul 566
 
364 Franz 567
msgid "&Insert Sample Text"
391 Franz 568
msgstr "Vlož&iť ukážkový text"
364 Franz 569
 
341 Franz 570
msgid "&Group"
391 Franz 571
msgstr "Zos&kupiť"
3 paul 572
 
341 Franz 573
msgid "Un&group"
391 Franz 574
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
3 paul 575
 
341 Franz 576
msgid "Le&vel"
391 Franz 577
msgstr "Úro&veň"
341 Franz 578
 
579
msgid "Send to &Back"
391 Franz 580
msgstr "Presunúť &dozadu"
3 paul 581
 
341 Franz 582
msgid "Bring to &Front"
391 Franz 583
msgstr "Presunúť do&predu"
3 paul 584
 
341 Franz 585
msgid "&Lower"
391 Franz 586
msgstr "Z&nížiť"
3 paul 587
 
341 Franz 588
msgid "&Raise"
391 Franz 589
msgstr "Z&výšiť"
3 paul 590
 
341 Franz 591
msgid "&Picture Frame"
391 Franz 592
msgstr "&Rám obrázka"
3 paul 593
 
341 Franz 594
msgid "Pol&ygon"
391 Franz 595
msgstr "&Mnohouholník"
3 paul 596
 
341 Franz 597
msgid "&Outlines"
391 Franz 598
msgstr "&Obrysy"
3 paul 599
 
341 Franz 600
msgid "&Text Frame"
391 Franz 601
msgstr "&Textový rám"
341 Franz 602
 
603
msgid "&Bezier Curve"
391 Franz 604
msgstr "&Bézierová krivka"
3 paul 605
 
341 Franz 606
msgid "Conve&rt to"
391 Franz 607
msgstr "Konve&rzia na"
3 paul 608
 
532 cbradney 609
msgid "Cu&t"
610
msgstr "Vys&trihnúť"
611
 
612
msgid "&Copy"
613
msgstr "&Kopírovať"
614
 
341 Franz 615
msgid "C&lear Contents"
391 Franz 616
msgstr "V&ymazať obsah"
3 paul 617
 
341 Franz 618
msgid "Show P&roperties..."
391 Franz 619
msgstr "Zob&raziť vlastnosti..."
3 paul 620
 
341 Franz 621
msgid "Hide P&roperties..."
391 Franz 622
msgstr "Sk&ryť vlastnosti..."
3 paul 623
 
310 Franz 624
msgid "The Program"
391 Franz 625
msgstr "Program"
3 paul 626
 
310 Franz 627
msgid "is missing!"
391 Franz 628
msgstr "chýba!"
3 paul 629
 
532 cbradney 630
msgid "Warning"
631
msgstr "Varovanie"
632
 
633
msgid "Do you really want to clear all your Text?"
634
msgstr "Skutočne chcete odstrániť celý text?"
635
 
636
msgid "None"
637
msgstr "Žiadne"
638
 
310 Franz 639
msgid "Copy of"
391 Franz 640
msgstr "Kópia z "
3 paul 641
 
532 cbradney 642
msgid "Page "
643
msgstr "Strana "
644
 
645
msgid " of %1"
646
msgstr " z %1"
647
 
648
msgid "Icon Placement"
649
msgstr "Umiestnenie ikony"
650
 
651
msgid "Layout:"
652
msgstr "Rozloženie:"
653
 
654
msgid "Caption only"
655
msgstr "Iba popisky"
656
 
657
msgid "Icon only"
658
msgstr "Iba ikony "
659
 
660
msgid "Caption below Icon"
661
msgstr "Popisky pod ikonami"
662
 
663
msgid "Caption above Icon"
664
msgstr "Popisky nad ikonami"
665
 
666
msgid "Caption right to Icon"
667
msgstr "Popisky vpravo od ikon"
668
 
669
msgid "Caption left to Icon"
670
msgstr "Popisky vľavo od ikon"
671
 
672
msgid "Caption overlays Icon"
673
msgstr "Popisky prekrývajú ikony"
674
 
675
msgid "Scale:"
676
msgstr "Mierka:"
677
 
678
msgid "Always"
679
msgstr "Vždy"
680
 
681
msgid "When Icon is too small"
682
msgstr "Keď ikony sú príliš malé"
683
 
684
msgid "When Icon is too big"
685
msgstr "Keď ikony sú príliš veľké"
686
 
687
msgid "Never"
688
msgstr "Nikdy"
689
 
690
msgid "Scale How:"
691
msgstr "Ako zmeniť:"
692
 
693
msgid "Proportional"
694
msgstr "Proporcionálne"
695
 
696
msgid "Non Proportional"
697
msgstr "Neproporcionálny"
698
 
699
msgid "Icon"
700
msgstr "Ikona"
701
 
702
msgid "OK"
703
msgstr "OK"
704
 
705
msgid "Reset"
706
msgstr "Vynulovať"
707
 
708
msgid "Importing text"
709
msgstr "Importovanie textu"
710
 
711
msgid "Select Fields"
712
msgstr "Zvoliť polia"
713
 
714
msgid "Available Fields"
715
msgstr "Dostupné polia:"
716
 
717
msgid "&>>"
718
msgstr "&>>"
719
 
720
msgid "&<<"
721
msgstr "&<<"
722
 
723
msgid "Selected Fields"
724
msgstr "Zvolené polia"
725
 
726
msgid "Choose the importer to use"
727
msgstr "Vyberte import, ktorý sa má použiť"
728
 
729
msgid "Automatic"
730
msgstr "Automatické"
731
 
732
msgid "Get text only"
733
msgstr "Iba text"
734
 
735
msgid "Import text without any formatting"
736
msgstr "Importovať text bez formátovania"
737
 
738
msgid "Importer:"
739
msgstr "Importér:"
740
 
741
msgid "Encoding:"
742
msgstr "Kódovanie:"
743
 
744
msgid "Remember association"
745
msgstr ""
746
 
747
msgid ""
748
"Remember the file extension - importer association\n"
749
"and do not ask again to select an importer for\n"
750
"files of this type."
751
msgstr ""
752
 
351 Franz 753
msgid "Image"
391 Franz 754
msgstr "Obrázok"
351 Franz 755
 
532 cbradney 756
msgid "Text"
757
msgstr "Text"
758
 
351 Franz 759
msgid "Line"
391 Franz 760
msgstr "Čiara"
351 Franz 761
 
341 Franz 762
msgid "Polygon"
391 Franz 763
msgstr "Mnohouholník"
341 Franz 764
 
310 Franz 765
msgid "Polyline"
391 Franz 766
msgstr "Lomená čiara"
3 paul 767
 
310 Franz 768
msgid "PathText"
391 Franz 769
msgstr "Text na cestu"
310 Franz 770
 
532 cbradney 771
msgid "Manage Guides"
772
msgstr "Ovládanie vodítok"
418 Franz 773
 
532 cbradney 774
msgid "Horizontal Guides"
775
msgstr "Vodorovné vodítka"
418 Franz 776
 
532 cbradney 777
msgid "&Add"
778
msgstr "&Pridať"
779
 
780
msgid "D&elete"
781
msgstr "O&dstrániť"
782
 
783
msgid "Vertical Guides"
784
msgstr "Zvislé vodítka"
785
 
786
msgid "A&dd"
787
msgstr "&Pridať"
788
 
789
msgid "De&lete"
790
msgstr "&Odstrániť"
791
 
792
msgid "&Lock Guides"
793
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
794
 
795
msgid "Other..."
796
msgstr "Iný..."
797
 
798
msgid "&Shade:"
799
msgstr "&Tieň:"
800
 
801
msgid "Shade"
802
msgstr "Tieň"
803
 
804
msgid "Copy #%1 of "
805
msgstr "Kópia  #%1 z "
806
 
807
msgid "Delete Pages"
808
msgstr "Odstrániť strany"
809
 
810
msgid "Delete from:"
811
msgstr "Odstrániť od:"
812
 
813
msgid "Edit Style"
814
msgstr "Upraviť štýl"
815
 
816
msgid "Flat Cap"
817
msgstr "Rovná hlavička"
818
 
819
msgid "Square Cap"
820
msgstr "Štvorcová hlavička"
821
 
822
msgid "Round Cap"
823
msgstr "Oblá hlavička"
824
 
825
msgid "Miter Join"
826
msgstr "Kolmý spoj"
827
 
828
msgid "Bevel Join"
829
msgstr "Skosený spoj"
830
 
831
msgid "Round Join"
832
msgstr "Oblý spoj"
833
 
834
msgid "Line Width:"
835
msgstr "Šírka čiary:"
836
 
837
msgid " pt "
838
msgstr " pt "
839
 
840
msgid "Solid Line"
841
msgstr "Plná čiara"
842
 
843
msgid "Dashed Line"
844
msgstr "Čiarkovaná čiara"
845
 
846
msgid "Dotted Line"
847
msgstr "Bodkovaná čiara"
848
 
849
msgid "Dash Dot Line"
850
msgstr "Bodko-čiarkovaná čiara"
851
 
852
msgid "Dash Dot Dot Line"
853
msgstr "Čiarka-bodko-bodkovaná čiara"
854
 
855
msgid ""
856
"Name \"%1\" isn't unique.\n"
857
"Please choose another."
858
msgstr ""
859
"Názov \"%1\" nie je jedinečný.\n"
860
"Vyberte si, prosím, iný."
861
 
862
msgid "Layers"
863
msgstr "Vrstvy"
864
 
865
msgid "Add a new Layer"
866
msgstr "Pridať novú vrstvu"
867
 
868
msgid "Delete Layer"
869
msgstr "Odstrániť vrstvu"
870
 
871
msgid "Raise Layer"
872
msgstr "Vrstvu dopredu"
873
 
874
msgid "Lower Layer"
875
msgstr "Vrstvu dozadu"
876
 
877
msgid "New Layer"
878
msgstr "Nová vrstva"
879
 
880
msgid "Do you want to delete all Objects on this Layer too?"
881
msgstr "Skutočne chcete odstrániť všetky objekty v tejto vrstve?"
882
 
341 Franz 883
msgid "Create PDF File"
391 Franz 884
msgstr "Vytvoriť PDF-súbor"
310 Franz 885
 
341 Franz 886
msgid "O&utput to File:"
391 Franz 887
msgstr "Výst&up do súboru:"
310 Franz 888
 
341 Franz 889
msgid "Cha&nge..."
391 Franz 890
msgstr "&Zmeniť..."
341 Franz 891
 
310 Franz 892
msgid "Export Range"
391 Franz 893
msgstr "Exportovať rozsah"
310 Franz 894
 
341 Franz 895
msgid "&All Pages"
391 Franz 896
msgstr "Všetky str&any"
310 Franz 897
 
341 Franz 898
msgid "C&hoose Pages"
391 Franz 899
msgstr "Zvo&liť strany"
341 Franz 900
 
532 cbradney 901
msgid "&Rotation:"
902
msgstr "&Otočenie:"
903
 
310 Franz 904
msgid "File Options"
391 Franz 905
msgstr "Súborové nastavenia"
310 Franz 906
 
341 Franz 907
msgid "Compatibilit&y:"
391 Franz 908
msgstr "Kompatibili&ta:"
310 Franz 909
 
341 Franz 910
msgid "&Binding:"
391 Franz 911
msgstr "&Viazanie:"
3 paul 912
 
913
msgid "Left Margin"
391 Franz 914
msgstr "Ľavý okraj"
3 paul 915
 
916
msgid "Right Margin"
391 Franz 917
msgstr "Pravý okraj"
3 paul 918
 
341 Franz 919
msgid "Generate &Thumbnails"
391 Franz 920
msgstr "Vy&tvoriť náhľady"
3 paul 921
 
341 Franz 922
msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
391 Franz 923
msgstr "U&ložiť prepojené textové rámy ako PDF články"
3 paul 924
 
341 Franz 925
msgid "&Include Bookmarks"
391 Franz 926
msgstr "Vrátane zálož&iek"
310 Franz 927
 
928
msgid " dpi"
391 Franz 929
msgstr " dpi"
310 Franz 930
 
341 Franz 931
msgid "&Resolution:"
391 Franz 932
msgstr "&Rozlíšenie:"
341 Franz 933
 
454 fschmid 934
#, fuzzy
532 cbradney 935
msgid "Com&press Text and Vector Graphics"
391 Franz 936
msgstr "Kom&primovať text a vektorovú grafiku"
310 Franz 937
 
938
msgid "Image Settings"
391 Franz 939
msgstr "Nastavenie obrázku"
310 Franz 940
 
941
msgid "JPEG"
391 Franz 942
msgstr "JPEG"
310 Franz 943
 
944
msgid "Zip"
391 Franz 945
msgstr "Zip"
310 Franz 946
 
341 Franz 947
msgid "&Method:"
391 Franz 948
msgstr "&Metóda:"
341 Franz 949
 
950
msgid "&Quality:"
391 Franz 951
msgstr "&Kvalita:"
310 Franz 952
 
953
msgid "Maximum"
391 Franz 954
msgstr "Maximum"
310 Franz 955
 
956
msgid "High"
391 Franz 957
msgstr "Vysoká"
310 Franz 958
 
959
msgid "Medium"
391 Franz 960
msgstr "Stredná"
310 Franz 961
 
962
msgid "Low"
391 Franz 963
msgstr "Nízka"
310 Franz 964
 
965
msgid "Minimum"
391 Franz 966
msgstr "Minimum"
310 Franz 967
 
341 Franz 968
msgid "&Downsample Images to:"
391 Franz 969
msgstr "Z&níženie kvality obrázkov na:"
310 Franz 970
 
971
msgid "&General"
391 Franz 972
msgstr "&Všeobecné"
310 Franz 973
 
341 Franz 974
msgid "&Embed all Fonts"
391 Franz 975
msgstr "Vložiť vš&etky písma"
310 Franz 976
 
532 cbradney 977
#, fuzzy
978
msgid "&Subset all Fonts"
979
msgstr "Vložiť vš&etky písma"
980
 
310 Franz 981
msgid "Embedding"
982
msgstr "Vkladanie"
983
 
984
msgid "Available Fonts:"
391 Franz 985
msgstr "Dostupné písma:"
310 Franz 986
 
987
msgid "Fonts to embed:"
391 Franz 988
msgstr "Písma na vloženie:"
310 Franz 989
 
532 cbradney 990
#, fuzzy
991
msgid "Fonts to subset:"
992
msgstr "Písma na vloženie:"
993
 
310 Franz 994
msgid "&Fonts"
391 Franz 995
msgstr "&Písma"
310 Franz 996
 
454 fschmid 997
#, fuzzy
532 cbradney 998
msgid "Enable &Presentation Effects"
391 Franz 999
msgstr "&Povoliť prezentačné efekty"
3 paul 1000
 
341 Franz 1001
msgid "Show Page Pre&views"
391 Franz 1002
msgstr "Zo&braziť náhľady pre strany"
3 paul 1003
 
532 cbradney 1004
msgid "Effects"
1005
msgstr "Efekty"
1006
 
341 Franz 1007
msgid "&Display Duration:"
391 Franz 1008
msgstr "&Doba zobrazenia:"
3 paul 1009
 
341 Franz 1010
msgid "Effec&t Duration:"
391 Franz 1011
msgstr "&Trvanie efektu:"
3 paul 1012
 
341 Franz 1013
msgid "Effect T&ype:"
391 Franz 1014
msgstr "T&yp efektu:"
3 paul 1015
 
341 Franz 1016
msgid "&Moving Lines:"
391 Franz 1017
msgstr "Pres&úvanie riadkov:"
3 paul 1018
 
341 Franz 1019
msgid "F&rom the:"
391 Franz 1020
msgstr "&Z:"
3 paul 1021
 
341 Franz 1022
msgid "D&irection:"
391 Franz 1023
msgstr "S&mer:"
3 paul 1024
 
310 Franz 1025
msgid " sec"
391 Franz 1026
msgstr " sek"
310 Franz 1027
 
3 paul 1028
msgid "No Effect"
1029
msgstr "Bez efektu"
1030
 
1031
msgid "Blinds"
1032
msgstr "Pruhy"
1033
 
1034
msgid "Box"
391 Franz 1035
msgstr "Rám"
3 paul 1036
 
1037
msgid "Dissolve"
1038
msgstr "Rozpustenie"
1039
 
1040
msgid "Glitter"
1041
msgstr "Lesk"
1042
 
1043
msgid "Split"
391 Franz 1044
msgstr "Rozdeliť"
3 paul 1045
 
1046
msgid "Wipe"
391 Franz 1047
msgstr "Zotrieť"
3 paul 1048
 
532 cbradney 1049
msgid "Horizontal"
1050
msgstr "Vodorovne"
1051
 
1052
msgid "Vertical"
1053
msgstr "Zvisle"
1054
 
3 paul 1055
msgid "Inside"
391 Franz 1056
msgstr "Vnútorný"
3 paul 1057
 
1058
msgid "Outside"
391 Franz 1059
msgstr "Vonkajší"
3 paul 1060
 
1061
msgid "Left to Right"
391 Franz 1062
msgstr "Zľava doprava"
3 paul 1063
 
1064
msgid "Top to Bottom"
1065
msgstr "Zhora dole"
1066
 
1067
msgid "Bottom to Top"
1068
msgstr "Zdola hore"
1069
 
1070
msgid "Right to Left"
391 Franz 1071
msgstr "Sprava doľava"
3 paul 1072
 
310 Franz 1073
msgid "Top-left to Bottom-Right"
391 Franz 1074
msgstr "Zľava hore doprava dole"
3 paul 1075
 
341 Franz 1076
msgid "&Apply Effect on all Pages"
391 Franz 1077
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"
310 Franz 1078
 
532 cbradney 1079
msgid "E&xtras"
1080
msgstr "E&xtra"
3 paul 1081
 
341 Franz 1082
msgid "&Use Encryption"
391 Franz 1083
msgstr "Po&užiť šifrovanie"
3 paul 1084
 
310 Franz 1085
msgid "Passwords"
391 Franz 1086
msgstr "Heslá"
3 paul 1087
 
341 Franz 1088
msgid "&User:"
391 Franz 1089
msgstr "&Používateľ:"
3 paul 1090
 
341 Franz 1091
msgid "&Owner:"
391 Franz 1092
msgstr "V&lastník:"
3 paul 1093
 
310 Franz 1094
msgid "Settings"
1095
msgstr "Nastavenia"
3 paul 1096
 
341 Franz 1097
msgid "Allow &Printing the Document"
391 Franz 1098
msgstr "&Povoliť tlač dokumentu"
3 paul 1099
 
341 Franz 1100
msgid "Allow &Changing the Document"
391 Franz 1101
msgstr "P&ovoliť zmeny dokumentu"
3 paul 1102
 
341 Franz 1103
msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
391 Franz 1104
msgstr "Povoliť kopírovanie textu a grafik&y"
3 paul 1105
 
341 Franz 1106
msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
391 Franz 1107
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"
3 paul 1108
 
341 Franz 1109
msgid "S&ecurity"
391 Franz 1110
msgstr "Be&zpečnosť"
3 paul 1111
 
310 Franz 1112
msgid "General"
391 Franz 1113
msgstr "Všeobecné"
3 paul 1114
 
341 Franz 1115
msgid "Output &Intended For:"
391 Franz 1116
msgstr "Plánovaný &výstup pre:"
3 paul 1117
 
310 Franz 1118
msgid "Screen / Web"
391 Franz 1119
msgstr "Obrazovka/Web"
3 paul 1120
 
310 Franz 1121
msgid "Printer"
391 Franz 1122
msgstr "Tlačiareň"
3 paul 1123
 
341 Franz 1124
msgid "&Use Custom Rendering Settings"
391 Franz 1125
msgstr "Po&užiť vlastné nastavenia generovania"
341 Franz 1126
 
1127
msgid "Rendering Settings"
391 Franz 1128
msgstr "Nastavenie generovania"
341 Franz 1129
 
1130
msgid "Fre&quency:"
391 Franz 1131
msgstr "Fre&kvencia:"
341 Franz 1132
 
1133
msgid "&Angle:"
391 Franz 1134
msgstr "&Uhol:"
341 Franz 1135
 
1136
msgid "S&pot Function:"
1137
msgstr ""
1138
 
1139
msgid "Simple Dot"
391 Franz 1140
msgstr "Bodka"
341 Franz 1141
 
1142
msgid "Round"
391 Franz 1143
msgstr "Kruh"
341 Franz 1144
 
1145
msgid "Ellipse"
391 Franz 1146
msgstr "Elipsa"
341 Franz 1147
 
1148
msgid "Solid Colors:"
391 Franz 1149
msgstr "Plné farby (Solid colors):"
341 Franz 1150
 
351 Franz 1151
msgid "Use ICC Profile"
391 Franz 1152
msgstr "Použiť ICC-profil"
3 paul 1153
 
310 Franz 1154
msgid "Profile:"
391 Franz 1155
msgstr "Profil:"
3 paul 1156
 
310 Franz 1157
msgid "Rendering-Intent:"
391 Franz 1158
msgstr "Účel generovania:"
3 paul 1159
 
532 cbradney 1160
msgid "Perceptual"
1161
msgstr "Vnímateľné (Perceptual)"
1162
 
1163
msgid "Relative Colorimetric"
1164
msgstr "Relatívna kolorimetria"
1165
 
1166
msgid "Saturation"
1167
msgstr "Sýtosť"
1168
 
1169
msgid "Absolute Colorimetric"
1170
msgstr "Absolútna kolorimetria"
1171
 
310 Franz 1172
msgid "Images:"
391 Franz 1173
msgstr "Obrázky:"
3 paul 1174
 
310 Franz 1175
msgid "Don't use embedded ICC profiles"
391 Franz 1176
msgstr "Nepoužívať vložené ICC profily"
3 paul 1177
 
341 Franz 1178
msgid "C&olor"
391 Franz 1179
msgstr "&Farba"
3 paul 1180
 
310 Franz 1181
msgid "PDF/X-3 Output Intent"
391 Franz 1182
msgstr "Výstup do PDF/X-3"
310 Franz 1183
 
341 Franz 1184
msgid "&Info String:"
391 Franz 1185
msgstr "&Informačný reťazec:"
310 Franz 1186
 
341 Franz 1187
msgid "Output &Profile:"
391 Franz 1188
msgstr "Výstupný &profil:"
310 Franz 1189
 
1190
msgid "Trim Box"
391 Franz 1191
msgstr "Orezanie"
310 Franz 1192
 
341 Franz 1193
msgid "PDF/X-&3"
391 Franz 1194
msgstr "PDF/X-&3"
310 Franz 1195
 
532 cbradney 1196
msgid "&Save"
1197
msgstr "&Uložiť"
454 fschmid 1198
 
310 Franz 1199
msgid "Export all pages to PDF"
391 Franz 1200
msgstr "Exportovať všetky strany do PDF"
310 Franz 1201
 
1202
msgid "Export a range of pages to PDF"
391 Franz 1203
msgstr "Exportovať rozsah strán do PDF"
310 Franz 1204
 
1205
msgid ""
532 cbradney 1206
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
1207
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
1208
"a range of pages or a single page number."
1209
msgstr ""
1210
"Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov,\n"
1211
"kde prvok môže byť * pre všetky strany,\n"
1212
"1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany."
1213
 
1214
msgid ""
418 Franz 1215
"Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the "
1216
"widest compatibility.\n"
1217
"Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or "
1218
"you require 128 bit encryption.\n"
1219
"PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable "
1220
"when you have activated color management."
310 Franz 1221
msgstr ""
418 Franz 1222
"Určuje PDF kompatibilitu. Štandardne je to Acrobat 4.0, ktorá poskytuje "
1223
"najširšiu kompatibilitu.\n"
1224
"Acrobat 5.0 si vyberte v prípade, že váš súbor obsahuje vlastnosti PDF 1.4 "
1225
"ako napríklad priesvitnosť,alebo požaduje 128 bitové šifrovanie.\n"
1226
"PDF/X-3 je pre export PDF pre komerčnú tlač a je voliteľné len v prípade "
1227
"aktivácie správy farieb."
310 Franz 1228
 
1229
msgid ""
1230
"Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know\n"
1231
"you need to change it leave the default choice - Left."
1232
msgstr ""
395 Franz 1233
"Určuje viazanie strán v PDF. Ak nepotrebujete špeciálne nastavenia,\n"
1234
"neupravujte túto voľbu."
310 Franz 1235
 
1236
msgid ""
1237
"Generates thumbnails of each page in the PDF.\n"
1238
"Some viewers can use the thumbnails for navigation."
1239
msgstr ""
395 Franz 1240
"Generuje náhľady všetkých strán v PDF.\n"
1241
"Niektoré prehliadače používajú k navigácií."
310 Franz 1242
 
418 Franz 1243
msgid ""
1244
"Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a "
1245
"PDF."
395 Franz 1246
msgstr "Generuje PDF články, čo umožňuje navigáciu odkazov v PDF."
310 Franz 1247
 
1248
msgid ""
1249
"Embed the bookmarks you created in your document.\n"
1250
"These are useful for navigating long PDF documents."
1251
msgstr ""
395 Franz 1252
"Vložiť záložky obsiahnuté v dokumente.\n"
1253
"Tie sú užitočné pri navigácií v rozsiahlych dokumentoch."
310 Franz 1254
 
1255
msgid ""
1256
"Export resolution of text and vector graphics.\n"
1257
"This does not affect the resolution of bitmap images like photos."
1258
msgstr ""
395 Franz 1259
"Rozlíšenie textu a vektorovej grafiky pri exporte.\n"
1260
"Neovplyvňuje rozlíšenie bitmapových obrázkov ako sú napr. fotografie."
310 Franz 1261
 
1262
msgid ""
1263
"Compression of text and graphics.\n"
1264
"Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size."
1265
msgstr ""
395 Franz 1266
"Kompresia textu a grafiky.\n"
418 Franz 1267
"Pokiaľ na to nemáte dôvod, tak nechajte túto voľbu povolenú. Znižuje veľkosť "
1268
"PDF súboru."
310 Franz 1269
 
1270
msgid ""
1271
"Version of compression for images.\n"
1272
"Automatic allows Scribus to choose the best method.\n"
1273
"ZIP is good for images with solid colors.\n"
418 Franz 1274
"JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with "
1275
"slight image loss possible).\n"
1276
"Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression "
1277
"options."
310 Franz 1278
msgstr ""
395 Franz 1279
"Verzia kompresie pre obrázky.\n"
1280
"Automaticky - Scribus vyberie najvhodnejšiu metódu.\n"
1281
"ZIP - vhodná pre obrázky s plnými farbami.\n"
418 Franz 1282
"JPEG - najlepšia voľba pre vytváranie malých PDF súborov, ktoré majú veľa "
1283
"fotiek (malá strata kvality).\n"
1284
"Pokiaľ nepotrebujete špeciálnu kompresiu, tak nechajte túto voľbu nastavenú "
1285
"na Automaticky."
310 Franz 1286
 
418 Franz 1287
msgid ""
1288
"Compression levels: Minimum (25\\%), Low (50\\%), Medium (75\\%), High (85\\"
1289
"%), Maximum (95\\%)"
1290
msgstr ""
1291
"Úroveň kompresie: Minimálna (25\\%), Nízka (50\\%), Stredná (75\\%), Vysoká"
1292
"(85\\%), Maximálna (95\\%)"
310 Franz 1293
 
1294
msgid ""
1295
"Downsample your bitmap images to the selected DPI.\n"
1296
"Leaving this unchecked will render them at their native resolution."
418 Franz 1297
msgstr ""
1298
"Znížiť kvalitu bitmapových obrázkov na zvolené DPI.Ak voľbu nepovolíte, bude "
1299
"im ponechané pôvodné rozlíšenie."
310 Franz 1300
 
1301
msgid "DPI (Dots Per Inch) for image export."
395 Franz 1302
msgstr "DPI (Body na palec) pre export obrázkov."
310 Franz 1303
 
1304
msgid ""
1305
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts\n"
1306
"will preserve the layout and appearance of your document."
1307
msgstr ""
395 Franz 1308
"Vložiť písma do PDF. Vloženie písma\n"
1309
"zachová rozloženie a vzhľad vášho dokumentu."
310 Franz 1310
 
418 Franz 1311
msgid ""
1312
"Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode."
1313
msgstr ""
1314
"Povolenie prezentačných efektov pri celoobrazovkovom použití Acrobat Reader."
310 Franz 1315
 
1316
msgid "Show page previews of each page listed above."
395 Franz 1317
msgstr "Ukázať náhľad každej strany v zozname uvedenom hore."
310 Franz 1318
 
418 Franz 1319
msgid ""
1320
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
1321
"selected page."
395 Franz 1322
msgstr "Ako dlho je strana zobrazené, než sa spustí prechod na ďalšiu stranu."
310 Franz 1323
 
1324
msgid ""
1325
"Length of time the effect runs.\n"
1326
"A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down."
1327
msgstr ""
395 Franz 1328
"Ako dlho beží prezentačný efekt.\n"
1329
"Menšia hodnota efekt zrýchli, väčšia spomalí."
310 Franz 1330
 
1331
msgid "Type of the display effect."
395 Franz 1332
msgstr "Typ efektu."
310 Franz 1333
 
395 Franz 1334
#, fuzzy
418 Franz 1335
msgid ""
1336
"Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects."
395 Franz 1337
msgstr "Smer efektu presúvania riadkov pre efekty pruhy a rozdeliť."
310 Franz 1338
 
1339
msgid "Starting position for the box and split effects."
395 Franz 1340
msgstr "Štartovacia pozícia efektov rám a rozdeliť."
310 Franz 1341
 
1342
msgid "Direction of the glitter or wipe effects."
395 Franz 1343
msgstr "Smer efektu lesk alebo zotrieť."
310 Franz 1344
 
1345
msgid "Apply the selected effect to all pages."
391 Franz 1346
msgstr "Použiť zvolený efekt na všetky strany."
3 paul 1347
 
310 Franz 1348
msgid ""
1349
"Enable the security features in your exported PDF.\n"
418 Franz 1350
"If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit "
1351
"encryption.\n"
1352
"If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit "
1353
"encryption.\n"
1354
"Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and "
1355
"does have some limitations."
310 Franz 1356
msgstr ""
418 Franz 1357
"Povoliť bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF.Pokiaľ mate zvolený  "
1358
"Acrobat 4.0, bude použité 40 bitové šifrovanie.\n"
395 Franz 1359
"Pokiaľ mate zvolený  Acrobat 5.0, bude použité 128 bitové šifrovanie.\n"
418 Franz 1360
"Poznámka: PDF šifrovanie nie je tak spoľahlivé ako GPG alebo PGP a má svoje "
1361
"obmedzenia."
3 paul 1362
 
310 Franz 1363
msgid ""
1364
"Choose a master password which enables or disables all the\n"
1365
"security features in your exported PDF"
1366
msgstr ""
395 Franz 1367
"Zvoľte heslo, ktoré povolí alebo zakáže všetky\n"
1368
"bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF"
3 paul 1369
 
310 Franz 1370
msgid "Choose a password for users to be able to read your PDF."
395 Franz 1371
msgstr "Zvoľte heslo pre používateľom, ktorý budú môcť čítať PDF."
3 paul 1372
 
310 Franz 1373
msgid "Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. "
395 Franz 1374
msgstr "Povolí tlač PDF. Ak je odznačené, tlač bude zakázaná. "
3 paul 1375
 
418 Franz 1376
msgid ""
1377
"Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented."
395 Franz 1378
msgstr "Povolí úpravu PDF. Ak je odznačené, úprava PDF bude zakázaná. "
3 paul 1379
 
310 Franz 1380
msgid ""
1381
"Allow copying of text or graphics from the PDF. \n"
1382
"If un-checked, text and graphics cannot be copied."
1383
msgstr ""
395 Franz 1384
"Povolí kopírovanie textu a grafiky z PDF.\n"
1385
"Ak je odznačené, kopírovanie textu a grafiky z PDF bude zakázané. "
3 paul 1386
 
310 Franz 1387
msgid ""
1388
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
1389
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
1390
msgstr ""
395 Franz 1391
"Povolí pridávanie anotácií a polí do PDF.\n"
1392
" Ak je odznačené, úprava anotácií a polí bude zakázaná. "
3 paul 1393
 
310 Franz 1394
msgid ""
1395
"Color model for the output of your PDF.\n"
418 Franz 1396
"Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for "
1397
"printing on typical inkjets.\n"
310 Franz 1398
"Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer."
1399
msgstr ""
395 Franz 1400
"Farebný model výstupu PDF.\n"
418 Franz 1401
"Zvoľte Monitor/Web pre PDF, ktoré bude publikované na monitore alebo na "
1402
"typickej kancelárskej tlačiarni.\n"
395 Franz 1403
"Zvoľte Tlačiareň, ak PDF bude tlačené na CMYK tlačiarni."
3 paul 1404
 
351 Franz 1405
msgid ""
418 Franz 1406
"This is an advanced setting which is not enabled by default. This should "
1407
"only be enabled\n"
1408
"when specifically requested by your printer and they have given you the "
1409
"exact details needed.\n"
1410
"Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not "
1411
"portable across systems."
351 Franz 1412
msgstr ""
418 Franz 1413
"Toto je pokročilé nastavenie, ktoré nie je štandardne povolené. Malo by byť "
1414
"povolené len v tom prípade\n"
1415
"pokiaľ je špeciálne vyžadované tlačiarňou a máte k dispozícií presné "
1416
"detaily.\n"
1417
"Inak vytvoríte PDF, ktoré sa nebude dať správne vytlačiť a nebude skutočne "
1418
"prenosné medzi systémami."
351 Franz 1419
 
310 Franz 1420
msgid "Embed a color profile for solid colors"
395 Franz 1421
msgstr "Vložiť farebný profil pre plné farieb"
3 paul 1422
 
310 Franz 1423
msgid "Color profile for solid colors"
395 Franz 1424
msgstr "Farebný profil pre plné farby"
3 paul 1425
 
310 Franz 1426
msgid "Rendering intent for solid colors"
391 Franz 1427
msgstr "Účel generovania pre plných farieb"
3 paul 1428
 
310 Franz 1429
msgid "Embed a color profile for images"
395 Franz 1430
msgstr "Vložiť farebný profil pre obrázky"
3 paul 1431
 
310 Franz 1432
msgid "Do not use color profiles that are embedded in source images"
395 Franz 1433
msgstr "Nepoužívať farebné profily, ktoré sú vložené do zdrojových obrázkov"
310 Franz 1434
 
1435
msgid "Color profile for images"
395 Franz 1436
msgstr "Farebný profil pre obrázky"
310 Franz 1437
 
1438
msgid "Rendering intent for images"
391 Franz 1439
msgstr "Účel generovania pre obrázky"
310 Franz 1440
 
418 Franz 1441
msgid ""
1442
"Output profile for printing. If possible, get some guidance from your "
1443
"printer on profile selection."
1444
msgstr ""
1445
"Výstupný profil pre tlač. Ak je to možné, použite príručku k tlačiarni pri "
1446
"výbere profilu."
310 Franz 1447
 
1448
msgid ""
1449
"Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail\n"
1450
"PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document."
1451
msgstr ""
395 Franz 1452
"Voliteľný text, ktorého vyplnením bude PDF alebo PDF/X-3\n"
1453
"spĺňať špecifikáciu PDF/X-3. Doporučujeme použiť názov dokumentu."
310 Franz 1454
 
1455
msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
395 Franz 1456
msgstr "Vzdialenosť orezania od horného fyzického okraja strany"
310 Franz 1457
 
1458
msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
395 Franz 1459
msgstr "Vzdialenosť orezania od dolného fyzického okraja strany"
310 Franz 1460
 
1461
msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
395 Franz 1462
msgstr "Vzdialenosť orezania od ľavého fyzického okraja strany"
310 Franz 1463
 
1464
msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
395 Franz 1465
msgstr "Vzdialenosť orezania od pravého fyzického okraja strany"
310 Franz 1466
 
532 cbradney 1467
#, fuzzy
1468
msgid "Mirror Page(s) horizontally"
1469
msgstr "&Horizontálne zrkadlenie strán"
1470
 
1471
#, fuzzy
1472
msgid "Mirror Page(s) vertically"
1473
msgstr "&Vertikálne zrkadlenie strán"
1474
 
1475
msgid "Save as"
1476
msgstr "Uložiť ako"
1477
 
1478
msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
1479
msgstr "PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*)"
1480
 
1481
msgid "Delete Color"
1482
msgstr "Odstrániť farbu"
1483
 
1484
msgid "Delete color:"
1485
msgstr "Odstrániť farbu:"
1486
 
1487
msgid "?"
1488
msgstr "?"
1489
 
1490
msgid "Replace it with:"
1491
msgstr "Nahradiť s:"
1492
 
1493
msgid "Tools"
1494
msgstr "Nástroje"
1495
 
1496
msgid "Select Items"
1497
msgstr "Vybrať položky"
1498
 
1499
msgid "Insert Text Frame"
1500
msgstr "Vložiť textový rám"
1501
 
1502
msgid "Insert Picture"
1503
msgstr "Vložiť obrázok"
1504
 
1505
msgid "Insert Table"
1506
msgstr "Vložiť tabuľku"
1507
 
1508
msgid "Properties..."
1509
msgstr "Vlastnosti..."
1510
 
1511
msgid "Insert Polygons"
1512
msgstr "Vložiť mnohouholníky"
1513
 
1514
msgid "Insert Lines"
1515
msgstr "Vložiť čiary"
1516
 
1517
msgid "Insert Bezier Curves"
1518
msgstr "Vložiť bézierové krivky"
1519
 
1520
msgid "Insert Freehand Line"
1521
msgstr "Vložiť rukou kreslenú čiaru"
1522
 
1523
msgid "Rotate Item"
1524
msgstr "Otočiť objekt"
1525
 
1526
msgid "Zoom in or out"
1527
msgstr "Zväčšiť alebo zmenšiť"
1528
 
1529
msgid "Edit Contents of Frame"
1530
msgstr "Upraviť obsah rámu"
1531
 
1532
msgid "Edit the text with the Story Editor"
1533
msgstr "Upraviť text v Story editore"
1534
 
1535
msgid "Link Text Frames"
1536
msgstr "Prepojiť textové rámy"
1537
 
1538
msgid "Unlink Text Frames"
1539
msgstr "Zrušiť prepojenie textových rámom"
1540
 
1541
msgid "Do measurements"
1542
msgstr "Merať"
1543
 
1544
msgid "Draw various Shapes"
1545
msgstr "Kreslenie rôznych tvarov"
1546
 
1547
msgid "PDF Tools"
1548
msgstr "PDF nástroje"
1549
 
1550
msgid "Button"
1551
msgstr "Tlačítko"
1552
 
1553
msgid "Text Field"
1554
msgstr "Textové pole"
1555
 
1556
msgid "Check Box"
1557
msgstr "Políčko k zaškrtnutiu"
1558
 
1559
msgid "Combo Box"
1560
msgstr "Výber"
1561
 
1562
msgid "List Box"
1563
msgstr "Zoznam"
1564
 
1565
msgid "Insert PDF Fields"
1566
msgstr "Vložiť PDF polia"
1567
 
1568
msgid "Link"
1569
msgstr "Odkaz"
1570
 
1571
msgid "Insert PDF Annotations"
1572
msgstr "Vložiť PDF anotáciu"
1573
 
1574
msgid "Possible Hyphenation"
1575
msgstr "Možné delenie slov"
1576
 
1577
msgid "Accept"
1578
msgstr "Akceptovať"
1579
 
1580
msgid "Skip"
1581
msgstr "Preskočiť"
1582
 
1583
msgid "Missing Font"
1584
msgstr "Chýbajúce písmo"
1585
 
1586
msgid "The Font %1 is not installed."
1587
msgstr "Písmo %1 nie je nainštalované."
1588
 
1589
msgid "Use"
1590
msgstr "Použiť"
1591
 
1592
msgid "instead"
1593
msgstr "namiesto"
1594
 
1595
msgid "Left Page"
1596
msgstr "Ľavá strana"
1597
 
1598
msgid "Right Page"
1599
msgstr "Pravá strana"
1600
 
1601
msgid "Size:"
1602
msgstr "Veľkosť:"
1603
 
1604
msgid "Title:"
1605
msgstr "Názov:"
1606
 
1607
msgid "No Title"
1608
msgstr "Bez názvu"
1609
 
1610
msgid "Author:"
1611
msgstr "Autor:"
1612
 
1613
msgid "Unknown"
1614
msgstr "Neznámy"
1615
 
1616
msgid "Scribus Document"
1617
msgstr "Scribus dokument"
1618
 
1619
msgid "&Compress File"
1620
msgstr "&Komprimovaný súbor"
1621
 
1622
msgid "&Include Fonts"
1623
msgstr "&Vrátanie písma"
1624
 
1625
msgid ""
1626
"Moves to your Document Directory.\n"
1627
"This can be set in the Preferences."
1628
msgstr ""
1629
"Presunutie vášho priečinku s dokumentmi.\n"
1630
"V nastaveniach je toto možné určiť."
1631
 
1632
msgid "Align Text Left"
1633
msgstr "Zarovnať text doľava"
1634
 
1635
msgid "Align Text Right"
1636
msgstr "Zarovnať text doprava"
1637
 
1638
msgid "Align Text Center"
1639
msgstr "Zarovnať text na stred"
1640
 
1641
msgid "Align Text Justified"
1642
msgstr "Zarovnať text do bloku"
1643
 
1644
msgid "Align Text Forced Justified"
1645
msgstr "Zarovnať podľa okrajov"
1646
 
1647
msgid "Edit Templates"
1648
msgstr "Upraviť šablóny"
1649
 
1650
msgid "&Append"
1651
msgstr "Prid&ať"
1652
 
1653
msgid "&New"
1654
msgstr "&Nový"
1655
 
1656
msgid "D&uplicate"
1657
msgstr "D&uplikovať"
1658
 
1659
msgid "&Close"
1660
msgstr "&Zavrieť"
1661
 
1662
#, fuzzy
1663
msgid "Do you really want to delete this Template?"
1664
msgstr "Skutočne chcete odstrániť túto šablónu?"
1665
 
1666
msgid "&No"
1667
msgstr "&Nie"
1668
 
1669
msgid "&Yes"
1670
msgstr "&Áno"
1671
 
1672
msgid "&Name:"
1673
msgstr "&Názov:"
1674
 
1675
msgid "New Template"
1676
msgstr "Nová šablóna"
1677
 
1678
msgid "Copy of %1"
1679
msgstr "Kópia %1"
1680
 
1681
msgid "Name:"
1682
msgstr "Názov:"
1683
 
1684
msgid "New Document"
1685
msgstr "Nový dokument"
1686
 
1687
msgid "Page Size"
1688
msgstr "Veľkosť strany"
1689
 
1690
msgid "&Size:"
1691
msgstr "&Veľkosť:"
1692
 
1693
msgid "Legal"
1694
msgstr "Legal"
1695
 
1696
msgid "Letter"
1697
msgstr "Letter"
1698
 
1699
msgid "Tabloid"
1700
msgstr "Tabloid"
1701
 
1702
msgid "Custom"
1703
msgstr "Vlastné"
1704
 
1705
msgid "Orie&ntation:"
1706
msgstr "Orie&ntácia:"
1707
 
1708
msgid "&Width:"
1709
msgstr "Šír&ka:"
1710
 
1711
msgid "&Height:"
1712
msgstr "&Výška:"
1713
 
1714
msgid "&Facing Pages"
1715
msgstr "&Protiľahlé strany"
1716
 
1717
msgid "Left &Page First"
1718
msgstr "&Prvá strana vľavo"
1719
 
1720
msgid "Margin Guides"
1721
msgstr "Vodítka okrajov"
1722
 
1723
msgid "&Left:"
1724
msgstr "&Ľavý:"
1725
 
1726
msgid "&Right:"
1727
msgstr "P&ravý:"
1728
 
1729
msgid "&Top:"
1730
msgstr "&Hore:"
1731
 
1732
msgid "&Bottom:"
1733
msgstr "&Dolný:"
1734
 
1735
msgid "Options"
1736
msgstr "Možnosti"
1737
 
1738
msgid "F&irst Page Number:"
1739
msgstr "Č&íslo prvej strany:"
1740
 
1741
msgid "&Default Unit:"
1742
msgstr "Štan&dardná jednotka:"
1743
 
1744
msgid "Points (pts)"
1745
msgstr "Body (pts)"
1746
 
1747
msgid "Millimetres (mm)"
1748
msgstr "Milimetre (mm)"
1749
 
1750
msgid "Inches (in)"
1751
msgstr "Palce (in)"
1752
 
1753
msgid "Picas (p)"
1754
msgstr "Piká (p)"
1755
 
1756
msgid "&Automatic Text Frames"
1757
msgstr "&Autom. textové rámy"
1758
 
1759
msgid "Column Guides"
1760
msgstr "Vodítka stĺpcov"
1761
 
1762
msgid "&Gap:"
1763
msgstr "&Odstup:"
1764
 
1765
msgid "Colu&mns:"
1766
msgstr "&Stĺpce:"
1767
 
1768
msgid "Document page size, either a standard size or a custom size"
1769
msgstr "veľkosť strany dokumentu, či už štandardná alebo vlastná"
1770
 
1771
msgid "Orientation of the document's pages"
1772
msgstr "Orientácia strán dokumentu"
1773
 
1774
msgid ""
1775
"Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size"
1776
msgstr ""
1777
"Šírka strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."
1778
 
1779
msgid ""
1780
"Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page "
1781
"size"
1782
msgstr ""
1783
"Výska strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."
1784
 
1785
msgid "Enable single or spread based layout"
1786
msgstr "povoliť rozloženie po jednej alebo po viacerých stranách"
1787
 
1788
msgid "Make the first page the left page of the document"
1789
msgstr "Prvá strana je ľavou stranou dokumentu"
1790
 
1791
msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
1792
msgstr "Vzdialenosť medzi horným vodítkom okraja a hranou strany"
1793
 
1794
msgid "Distance between the bottom margin guide and the edge of the page"
1795
msgstr "Vzdialenosť medzi dolným vodítkom okraja a hranou strany"
1796
 
1797
msgid ""
1798
"Distance between the left margin guide and the edge of the page.\n"
1799
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
1800
"correct margins for binding"
1801
msgstr ""
1802
"Vzdialenosť medzi ľavým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
1803
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
1804
"správneho okraja pre väzbu"
1805
 
1806
msgid ""
1807
"Distance between the right margin guide and the edge of the page.\n"
1808
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
1809
"correct margins for binding"
1810
msgstr ""
1811
"Vzdialenosť medzi pravým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
1812
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
1813
"správneho okraja pre väzbu"
1814
 
1815
msgid "First page number of the document"
1816
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"
1817
 
1818
msgid "Default unit of measurement for document editing"
1819
msgstr "Štandardná merná jednotka dokumentu"
1820
 
1821
msgid "Create text frames automatically when new pages are added"
1822
msgstr "Automaticky vytvorí textový rám pri pridaní novej strany"
1823
 
1824
msgid "Number of columns to create in automatically created text frames"
1825
msgstr "Počet automaticky vytvorených stĺpcov pri vytvorení textového rámu"
1826
 
1827
msgid "Distance between automatically created columns"
1828
msgstr "Vzdialenosť medzi automaticky vytvorenými stĺpcami"
1829
 
1830
msgid "&Inside:"
1831
msgstr "&Vnútorný:"
1832
 
1833
msgid "O&utside:"
1834
msgstr "V&onkajší:"
1835
 
1836
msgid "Shade:"
1837
msgstr "Tieň:"
1838
 
1839
msgid "Opacity:"
1840
msgstr "Krytie:"
1841
 
1842
msgid "Horizontal Gradient"
1843
msgstr "Horizontálny prechod"
1844
 
1845
msgid "Vertical Gradient"
1846
msgstr "Vertikálny prechod"
1847
 
1848
msgid "Diagonal Gradient"
1849
msgstr "Diagonálny prechod"
1850
 
1851
msgid "Cross Diagonal Gradient"
1852
msgstr "Krížovodiagonálny prechod"
1853
 
1854
msgid "Radial Gradient"
1855
msgstr "Radiálny prechod"
1856
 
1857
msgid "Free linear Gradient"
1858
msgstr "Voľný lineárny prechod"
1859
 
1860
msgid "Free radial Gradient"
1861
msgstr "Voľný radiálny prechod"
1862
 
1863
msgid "Edit Line Color Properties"
1864
msgstr "Upraviť vlastnosti farby čiary"
1865
 
1866
msgid "Edit Fill Color Properties"
1867
msgstr "Upraviť vlastnosti farby výplne"
1868
 
1869
msgid "Saturation of color"
1870
msgstr "Sýtosť farby"
1871
 
1872
msgid "Normal or gradient fill method"
1873
msgstr "Bežná metóda vyplnenia alebo prechod"
1874
 
1875
msgid "Set the transparency for the color selected"
1876
msgstr "Nastaviť priesvitnosť pre zvolenú farbu"
1877
 
1878
msgid "Color of selected object"
1879
msgstr "Farba zvoleného objektu"
1880
 
1881
msgid "Document Setup"
1882
msgstr "Nastavenie dokumentu"
1883
 
1884
msgid "&Outside:"
1885
msgstr "V&onkajší:"
1886
 
1887
msgid "Distribute/Align"
1888
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"
1889
 
1890
msgid "Align"
1891
msgstr "Zarovnať"
1892
 
1893
msgid "Left Sides"
1894
msgstr "Ľavé strany"
1895
 
1896
msgid "Middles"
1897
msgstr "Na stred"
1898
 
1899
msgid "Right Sides"
1900
msgstr "Pravé strany"
1901
 
1902
msgid "&Between:"
1903
msgstr "&Medzi:"
1904
 
1905
msgid "&Do Not Change"
1906
msgstr "&Nemeniť"
1907
 
1908
msgid "A&lign"
1909
msgstr "Z&arovnať"
1910
 
1911
msgid "Di&splacement"
1912
msgstr "Po&sunutie"
1913
 
1914
msgid "Distribute &Evenly"
1915
msgstr "Umi&estniť rovnomerne"
1916
 
1917
msgid "Top Sides"
1918
msgstr "Horné strany"
1919
 
1920
msgid "Bottom Sides"
1921
msgstr "Spodné strany"
1922
 
1923
msgid "Bet&ween:"
1924
msgstr "Me&dzi:"
1925
 
1926
msgid "Do &Not Change"
1927
msgstr "&Nemeniť"
1928
 
1929
msgid "Al&ign"
1930
msgstr "Z&arovnať"
1931
 
1932
msgid "Dis&placement"
1933
msgstr "&Posunutie"
1934
 
1935
msgid "Distribute E&venly"
1936
msgstr "Umiestniť ro&vnomerne"
1937
 
1938
msgid "&Apply"
1939
msgstr "&Použiť"
1940
 
1941
msgid "Field Properties"
1942
msgstr "Vlastnosti pola"
1943
 
1944
msgid "Type:"
1945
msgstr "Typ:"
1946
 
1947
msgid "Properties"
1948
msgstr "Vlastnosti"
1949
 
1950
msgid "Tool-Tip:"
1951
msgstr "Tipy pre nástroje:"
1952
 
1953
msgid "Font for use with PDF 1.3:"
1954
msgstr "Písmo pre použitie s PDF-1.3:"
1955
 
1956
msgid "Border"
1957
msgstr "Ohraničenie"
1958
 
1959
msgid "Color:"
1960
msgstr "Farba:"
1961
 
1962
msgid "Width:"
1963
msgstr "Šírka:"
1964
 
1965
msgid "Thin"
1966
msgstr "Tenká"
1967
 
1968
msgid "Wide"
1969
msgstr "Široká"
1970
 
1971
msgid "Style:"
1972
msgstr "Štýl:"
1973
 
1974
msgid "Solid"
1975
msgstr "Bez prerušenia"
1976
 
1977
msgid "Dashed"
1978
msgstr "Prerušovaný"
1979
 
1980
msgid "Underline"
1981
msgstr "Podčiarknuté"
1982
 
1983
msgid "Beveled"
1984
msgstr "Skosené"
1985
 
1986
msgid "Inset"
1987
msgstr "Príloha"
1988
 
1989
msgid "Other"
1990
msgstr "Iné"
1991
 
1992
msgid "Read Only"
1993
msgstr "Iba na čítanie"
1994
 
1995
msgid "Required"
1996
msgstr "Požadované"
1997
 
1998
msgid "Don't Export Value"
1999
msgstr "Neexportovať hodnotu"
2000
 
2001
msgid "Visibility:"
2002
msgstr "Viditeľnosť:"
2003
 
2004
msgid "Visible"
2005
msgstr "Viditeľné"
2006
 
2007
msgid "Hidden"
2008
msgstr "Skryté"
2009
 
2010
msgid "No Print"
2011
msgstr "Bez tlače"
2012
 
2013
msgid "No View"
2014
msgstr "Bez náhľadu"
2015
 
2016
msgid "Appearance"
2017
msgstr "Vzhľad"
2018
 
2019
msgid "Text for Button Down"
2020
msgstr "Text pre tlačítko dole"
2021
 
2022
msgid "Text for Roll Over"
2023
msgstr "Text pre pretočenie"
2024
 
2025
msgid "Icons"
2026
msgstr "Ikony"
2027
 
2028
msgid "Use Icons"
2029
msgstr "Použiť ikony"
2030
 
2031
msgid "Remove"
2032
msgstr "Odstrániť"
2033
 
2034
msgid "Pressed"
2035
msgstr "Stlačené"
2036
 
2037
msgid "Roll Over"
2038
msgstr "Pretočiť"
2039
 
2040
msgid "Icon Placement..."
2041
msgstr "Umiestnenie ikon..."
2042
 
2043
msgid "Highlight"
2044
msgstr "Zvýraznenie"
2045
 
2046
msgid "Invert"
2047
msgstr "Invertovať"
2048
 
2049
msgid "Outlined"
2050
msgstr "Obkreslené"
2051
 
2052
msgid "Push"
2053
msgstr "Stlačiť"
2054
 
2055
msgid "Multi-Line"
2056
msgstr "Viacriadkový"
2057
 
2058
msgid "Password"
2059
msgstr "Heslo"
2060
 
2061
msgid "Limit of"
2062
msgstr "Obmedzenie"
2063
 
2064
msgid "Characters"
2065
msgstr "Znaky"
2066
 
2067
msgid "Do Not Scroll"
2068
msgstr "Neposúvať"
2069
 
2070
msgid "Do Not Spell Check"
2071
msgstr "Nekontrolovať pravopis"
2072
 
2073
msgid "Check Style:"
2074
msgstr "Overiť štýl:"
2075
 
2076
msgid "Check"
2077
msgstr "Kontrolovať"
2078
 
2079
msgid "Cross"
2080
msgstr "Kríž"
2081
 
2082
msgid "Diamond"
2083
msgstr "Diamant"
2084
 
2085
msgid "Circle"
2086
msgstr "Kruh"
2087
 
2088
msgid "Star"
2089
msgstr "Hviezda"
2090
 
2091
msgid "Square"
2092
msgstr "Štvorec"
2093
 
2094
msgid "Default is Checked"
2095
msgstr "Štandardne je označené"
2096
 
2097
msgid "Editable"
2098
msgstr "Upraviteľné"
2099
 
2100
msgid "Java Script"
2101
msgstr "Java skript"
2102
 
2103
msgid "Go To"
2104
msgstr "Ísť na"
2105
 
2106
msgid "Submit Form"
2107
msgstr "Potvrdiť formulár"
2108
 
2109
msgid "Reset Form"
2110
msgstr "Vynulovať formulár"
2111
 
2112
msgid "Import Data"
2113
msgstr "Importovať dáta"
2114
 
2115
msgid "Event:"
2116
msgstr "Udalosť:"
2117
 
2118
msgid "Mouse Up"
2119
msgstr ""
2120
 
2121
msgid "Mouse Down"
2122
msgstr ""
2123
 
2124
msgid "Mouse Enter"
2125
msgstr ""
2126
 
2127
msgid "Mouse Exit"
2128
msgstr ""
2129
 
2130
msgid "On Focus"
2131
msgstr "Po prepnutí"
2132
 
2133
msgid "On Blur"
2134
msgstr "Pri rozmazaní"
2135
 
2136
msgid "Script:"
2137
msgstr "Skript:"
2138
 
2139
msgid "Edit..."
2140
msgstr "Upraviť..."
2141
 
2142
msgid "Submit to URL:"
2143
msgstr "Odoslať na URL:"
2144
 
2145
msgid "Submit Data as HTML"
2146
msgstr "Odoslať údaje ako HTML"
2147
 
2148
msgid "Import Data from:"
2149
msgstr "Importovať dáta z:"
2150
 
2151
msgid "Destination"
2152
msgstr "Cieľ"
2153
 
2154
msgid "To File:"
2155
msgstr "Do súboru:"
2156
 
2157
msgid "Change..."
2158
msgstr "Zmeniť..."
2159
 
2160
msgid "Page:"
2161
msgstr "Strana:"
2162
 
2163
msgid "X-Pos:"
2164
msgstr "X poz.:"
2165
 
2166
msgid "Y-Pos:"
2167
msgstr "Y poz.:"
2168
 
2169
msgid "Action"
2170
msgstr "Akcia"
2171
 
2172
msgid "Field is formatted as:"
2173
msgstr "Pole je naformátované ako:"
2174
 
2175
msgid "Plain"
2176
msgstr "Obyčajný"
2177
 
2178
msgid "Number"
2179
msgstr "Číslo"
2180
 
2181
msgid "Percentage"
2182
msgstr "Percento"
2183
 
2184
msgid "Date"
2185
msgstr "Dátum"
2186
 
2187
msgid "Time"
2188
msgstr "Čas"
2189
 
2190
msgid "Number Format"
2191
msgstr "Formát čísla"
2192
 
2193
msgid "Decimals:"
2194
msgstr "Desatinné:"
2195
 
2196
msgid "Use Currency Symbol"
2197
msgstr "Použiť symbol meny"
2198
 
2199
msgid "Prepend Currency Symbol"
2200
msgstr "Symbol meny vpredu"
2201
 
2202
msgid "Formatting"
2203
msgstr "Formátovanie"
2204
 
2205
msgid "Percent Format"
2206
msgstr "Formát percent"
2207
 
2208
msgid "Date Format"
2209
msgstr "Formát dátumu"
2210
 
2211
msgid "Time Format"
2212
msgstr "Formát času"
2213
 
2214
msgid "Custom Scripts"
2215
msgstr "Vlastné skripty"
2216
 
2217
msgid "Format:"
2218
msgstr "Formát:"
2219
 
2220
msgid "Keystroke:"
2221
msgstr "Stlačenie klávesy:"
2222
 
2223
msgid "Format"
2224
msgstr "Formát"
2225
 
2226
msgid "Value is not validated"
2227
msgstr "Hodnota nie je potvrdená"
2228
 
2229
msgid "Value must be greater than or equal to:"
2230
msgstr "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná:"
2231
 
2232
msgid "and less or equal to:"
2233
msgstr "a menšia alebo rovná:"
2234
 
2235
msgid "Custom validate script:"
2236
msgstr "Vlastné hodnotenie skriptu:"
2237
 
2238
msgid "Validate"
2239
msgstr "Vyhodnotiť"
2240
 
2241
msgid "Value is not calculated"
2242
msgstr "Hodnota nie je vypočítaná"
2243
 
2244
msgid "Value is the"
2245
msgstr "Hodnota je"
2246
 
2247
msgid "sum"
2248
msgstr "suma"
2249
 
2250
msgid "product"
2251
msgstr "súčin"
2252
 
2253
msgid "average"
2254
msgstr "priemer"
2255
 
2256
msgid "minimum"
2257
msgstr "minimum"
2258
 
2259
msgid "maximum"
2260
msgstr "maximum"
2261
 
2262
msgid "of the following fields:"
2263
msgstr "nasledujúcich polí:"
2264
 
2265
msgid "Pick..."
2266
msgstr "Vybrať..."
2267
 
2268
msgid "Custom calculation script:"
2269
msgstr "Vlastný počítací skript:"
2270
 
2271
msgid "Calculate"
2272
msgstr "Vypočítať"
2273
 
2274
msgid "Flag is ignored for PDF 1.3"
2275
msgstr "Indikátor je v PDF-1.3 ignorovaný"
2276
 
2277
msgid "Enter a comma separated list of fields here"
2278
msgstr "Sem vložte čiarkou oddelený zoznam polí"
2279
 
2280
msgid "You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons"
2281
msgstr ""
2282
"Potrebujete najmenej ikonu pre Normal, aby ste mohli použiť ikony pre "
2283
"tlačítka"
2284
 
2285
msgid "Open"
2286
msgstr "Otvoriť"
2287
 
2288
msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)"
2289
msgstr ""
2290
"Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všetky súbory (*)"
2291
 
2292
msgid "Example:"
2293
msgstr "Príklad:"
2294
 
2295
msgid "Selection Change"
2296
msgstr "Zmena výberu"
2297
 
310 Franz 2298
msgid "Result"
391 Franz 2299
msgstr "Výsledok"
310 Franz 2300
 
2301
msgid "Search Results for: "
391 Franz 2302
msgstr "Hľadať výsledok pre:"
310 Franz 2303
 
2304
msgid "Preview"
391 Franz 2305
msgstr "Náhľad"
310 Franz 2306
 
2307
msgid "Select"
391 Franz 2308
msgstr "Výber"
310 Franz 2309
 
532 cbradney 2310
msgid "Document Information"
2311
msgstr "Informácie o dokumente"
310 Franz 2312
 
532 cbradney 2313
msgid "&Title:"
2314
msgstr "&Názov:"
310 Franz 2315
 
532 cbradney 2316
msgid "&Author:"
2317
msgstr "&Autor:"
351 Franz 2318
 
532 cbradney 2319
msgid "&Keywords:"
2320
msgstr "&Kľúčové slová:"
310 Franz 2321
 
532 cbradney 2322
msgid "Descri&ption:"
2323
msgstr "&Popis:"
310 Franz 2324
 
532 cbradney 2325
msgid "P&ublisher:"
2326
msgstr "&Vydavateľ:"
310 Franz 2327
 
532 cbradney 2328
msgid "&Contributors:"
2329
msgstr "Prispieva&telia:"
310 Franz 2330
 
532 cbradney 2331
msgid "Dat&e:"
2332
msgstr "&Dátum:"
3 paul 2333
 
532 cbradney 2334
msgid "T&ype:"
2335
msgstr "T&yp:"
3 paul 2336
 
532 cbradney 2337
msgid "F&ormat:"
2338
msgstr "F&ormát:"
3 paul 2339
 
532 cbradney 2340
msgid "Identi&fier:"
2341
msgstr "Identi&fikátor:"
3 paul 2342
 
532 cbradney 2343
msgid "&Source:"
2344
msgstr "&Zdroj:"
364 Franz 2345
 
532 cbradney 2346
msgid "&Language:"
2347
msgstr "&Jazyk:"
364 Franz 2348
 
532 cbradney 2349
msgid "&Relation:"
2350
msgstr "V&zťah:"
2351
 
2352
msgid "Co&verage:"
2353
msgstr "&Pokrytie:"
2354
 
2355
msgid "Ri&ghts:"
2356
msgstr "P&ráva:"
2357
 
2358
msgid "&Document"
2359
msgstr "&Dokument"
2360
 
2361
msgid "Further &Information"
2362
msgstr "Ďalšie &informácie"
2363
 
2364
msgid ""
2365
"The person or organisation primarily responsible for making the content of "
2366
"the document.\n"
2367
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
2368
"in the metadata of a PDF"
418 Franz 2369
msgstr ""
532 cbradney 2370
"Osoba alebo organizácia primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu dokumentu.\n"
2371
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
2372
"metadátach PDF"
364 Franz 2373
 
532 cbradney 2374
msgid ""
2375
"A name given to the document.\n"
2376
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
2377
"in the metadata of a PDF"
2378
msgstr ""
2379
"Daný názov dokumentu.\n"
2380
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
2381
"metadátach PDF"
364 Franz 2382
 
418 Franz 2383
msgid ""
532 cbradney 2384
"An account of the content of the document.\n"
2385
"This field is for a brief description or abstract of the document. It is "
2386
"embedded in the PDF on export"
418 Franz 2387
msgstr ""
532 cbradney 2388
"Správa o obsahu dokumentu.\n"
2389
"Toto pole obsahuje krátky popis alebo obsah dokumentu. Pri exporte je "
2390
"zabudované do PDF"
364 Franz 2391
 
532 cbradney 2392
msgid ""
2393
"The topic of the content of the document.\n"
2394
"This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist "
2395
"searches and indexing of PDF files"
2396
msgstr ""
2397
"Téma dokumentu.\n"
2398
"Účelom tohoto pola je poskytnúť priestor pre kľúčové slová zabudované do "
2399
"PDF, ktoré asistujú pri vyhľadávaní a indexácií PDF súborov"
3 paul 2400
 
532 cbradney 2401
msgid "A person or organisation responsible for making the document available"
2402
msgstr "Osoba alebo organizácia zodpovedná za sprístupnenie dokumentu"
341 Franz 2403
 
532 cbradney 2404
msgid ""
2405
"A person or organisation responsible for making contributions to the content "
2406
"of the document"
418 Franz 2407
msgstr ""
532 cbradney 2408
"Osoba alebo organizácia zodpovedná za tvorbu príspevkov pre obsah dokumentu"
418 Franz 2409
 
532 cbradney 2410
msgid ""
2411
"A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-"
2412
"MM-DD format, as per ISO 8601"
2413
msgstr ""
2414
"Dátum súvisiaci s udalosťou životného cyklu dokumentu vo formáte RRRR-MM-DD "
2415
"ako aj ISO 8601"
3 paul 2416
 
532 cbradney 2417
msgid ""
2418
"The nature or genre of the content of the document, eg. categories, "
2419
"functions, genres, etc"
2420
msgstr ""
2421
"Charakter, žáner obsahu dokumentu, napr. kategórie, funkcie, žánre atď."
341 Franz 2422
 
532 cbradney 2423
msgid ""
2424
"The physical or digital manifestation of the document. Media type and "
2425
"dimensions would be worth noting.\n"
2426
"RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here"
2427
msgstr ""
2428
"Fyzický alebo digitálny prejav dokumentu. Typ média a rozmery sú "
2429
"vhodnézaznamenania.\n"
2430
"RFC2045,RFC2046 pre MIME typy je tiež vhodné tu uviesť"
3 paul 2431
 
532 cbradney 2432
msgid ""
2433
"An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN "
2434
"or URI"
2435
msgstr "Jednoznačný odkaz na dokument v danom kontexte ako je ISBN alebo URI"
3 paul 2436
 
532 cbradney 2437
msgid ""
2438
"A reference to a document from which the present document is derived, eg. "
2439
"ISBN or URI"
2440
msgstr ""
2441
"Odkaz na dokument, z ktorého je aktuálny dokument odvodený, napr. ISBN alebo "
2442
"URI"
341 Franz 2443
 
532 cbradney 2444
msgid ""
2445
"The language in which the content of the document is written, usually a ISO-"
2446
"639 language code\n"
2447
"optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-"
2448
"CH"
2449
msgstr ""
2450
"Jazyk, v ktorom je dokument napísaný - zvyčajne je to ISO-639 kód jazyka\n"
2451
"prípadne je doplnený spojovníkom a ISO-3166 kódom krajiny napr. en-GB, fr-CH"
341 Franz 2452
 
532 cbradney 2453
msgid ""
2454
"A reference to a related document, possibly using a formal identifier such "
2455
"as a ISBN or URI"
2456
msgstr ""
2457
"Odkaz na príbuzný dokument, s použitím formálnej identifikácie ako je ISBN "
2458
"alebo URI"
3 paul 2459
 
532 cbradney 2460
msgid ""
2461
"The extent or scope of the content of the document, possibly including "
2462
"location, time and jurisdiction ranges"
2463
msgstr "Rozsah dokumentu, eventuálne vrátane umiestnenia, času a jurisdikcie"
3 paul 2464
 
532 cbradney 2465
msgid ""
2466
"Information about rights held in and over the document, eg. copyright, "
2467
"patent or trademark"
2468
msgstr ""
2469
"Informácie o právach držby dokumentu, napr. copyright, patent alebo obchodná "
2470
"značka"
341 Franz 2471
 
532 cbradney 2472
msgid "Edit Color"
2473
msgstr "Upraviť farby"
3 paul 2474
 
532 cbradney 2475
msgid "Color &Model"
2476
msgstr "Farebný &model"
3 paul 2477
 
532 cbradney 2478
msgid "CMYK"
2479
msgstr "CMYK"
2480
 
2481
msgid "RGB"
2482
msgstr "RGB"
2483
 
2484
msgid "Web Safe RGB"
2485
msgstr "Uložiť pre web RGB"
2486
 
2487
msgid "New"
2488
msgstr "Nový"
2489
 
2490
msgid "Old"
2491
msgstr "Starý"
2492
 
2493
msgid "HSV-Colormap"
2494
msgstr "HSV- farebná mapa"
2495
 
2496
msgid "C:"
2497
msgstr "C:"
2498
 
2499
msgid "M:"
2500
msgstr "M:"
2501
 
2502
msgid "Y:"
2503
msgstr "Y:"
2504
 
2505
msgid "K:"
2506
msgstr "K:"
2507
 
2508
msgid "Dynamic Color Bars"
2509
msgstr "Mriežky so dynamickými farbami"
2510
 
2511
msgid "Static Color Bars"
2512
msgstr "Mriežky so statickými farbami"
2513
 
2514
msgid "R:"
2515
msgstr "R:"
2516
 
2517
msgid "G:"
2518
msgstr "G:"
2519
 
2520
msgid "B:"
2521
msgstr "B:"
2522
 
2523
msgid ""
2524
"You cannot create a color named \"%1\".\n"
2525
"It's a reserved name for transparent color"
2526
msgstr ""
2527
 
2528
msgid "Name of the Color is not unique"
2529
msgstr "Názov farby nie je jedinečný"
2530
 
2531
msgid "Colors"
2532
msgstr "Farby"
2533
 
2534
msgid "&Edit"
2535
msgstr "&Upraviť"
2536
 
2537
msgid "&Remove Unused"
2538
msgstr "Odst&rániť nepoužité"
2539
 
2540
msgid "Color Sets"
2541
msgstr "Sada farieb"
2542
 
2543
msgid "Current Color Set:"
2544
msgstr "Aktuálna sada farieb:"
2545
 
2546
msgid "&Save Color Set"
2547
msgstr "Uložiť farebnú &sadu"
2548
 
2549
msgid "Choose a color set to load"
2550
msgstr "Nahrať sadu farieb"
2551
 
2552
msgid "Save the current color set"
2553
msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"
2554
 
2555
msgid "Remove unused colors from current document's color set"
2556
msgstr "Odstrániť nepoužité farby z aktuálnej sady dokumentu"
2557
 
2558
msgid "Append colors to the current set from an existing document"
2559
msgstr "Pripojiť farby k aktuálnej sade z existujúceho dokumentu"
2560
 
2561
msgid "Create a new color within the current set"
2562
msgstr "Vytvorí novú farbu v aktuálnej sade"
2563
 
2564
msgid "Edit the currently selected color"
2565
msgstr "Upraviť aktuálne zvolenú farbu"
2566
 
2567
msgid "Make a copy of the currently selected color"
2568
msgstr "Vytvoriť kópiu aktuálne zvolenej farby"
2569
 
2570
msgid "Delete the currently selected color"
2571
msgstr "Odstrániť aktuálne zvolenú farbu"
2572
 
2573
msgid "Make the current colorset the default color set"
2574
msgstr "Nastaviť aktuálnu farebnú sadu za štandardnú"
2575
 
2576
msgid "Choose a Name"
2577
msgstr "Vybrať názov"
2578
 
2579
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)"
2580
msgstr "Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);; Všetky súbory (*)"
2581
 
2582
msgid "Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)"
2583
msgstr "Dokumenty (*.sla *.scd);; Všetky súbory (*)"
2584
 
2585
msgid "New Color"
2586
msgstr "Nová farba"
2587
 
2588
msgid "Position:"
2589
msgstr "Pozícia:"
2590
 
2591
msgid "Here you can add, change or remove Color-Stops."
2592
msgstr ""
2593
"Tu môžete pridať zmeniť alebo odstrániť Požadované farby (Stop-colors)."
2594
 
310 Franz 2595
msgid "Initializing..."
391 Franz 2596
msgstr "Inicializácia..."
3 paul 2597
 
310 Franz 2598
msgid "Scribus "
391 Franz 2599
msgstr "Scribus "
3 paul 2600
 
532 cbradney 2601
msgid "File"
2602
msgstr "Súbor"
2603
 
310 Franz 2604
msgid "Create a new Document"
391 Franz 2605
msgstr "Vytvorí nový dokument"
3 paul 2606
 
310 Franz 2607
msgid "Open a Document"
391 Franz 2608
msgstr "Otvorí dokument"
3 paul 2609
 
310 Franz 2610
msgid "Save the current Document"
391 Franz 2611
msgstr "Uloží aktuálny dokument"
3 paul 2612
 
310 Franz 2613
msgid "Close the current Document"
391 Franz 2614
msgstr "Zavrie aktuálny dokument"
3 paul 2615
 
310 Franz 2616
msgid "Print the current Document"
391 Franz 2617
msgstr "Vytlačí aktuálny dokument"
3 paul 2618
 
310 Franz 2619
msgid "Save the current Document as PDF"
391 Franz 2620
msgstr "Uložiť aktuálny dokument ako PDF"
3 paul 2621
 
310 Franz 2622
msgid "Searching for Fonts"
391 Franz 2623
msgstr "Hľadanie písem"
3 paul 2624
 
310 Franz 2625
msgid "There are no Postscript-Fonts on your System"
391 Franz 2626
msgstr "Vo vašom systéme nie sú postscriptové písma"
310 Franz 2627
 
2628
msgid "Exiting now"
391 Franz 2629
msgstr "Končím"
310 Franz 2630
 
2631
msgid "Fatal Error"
391 Franz 2632
msgstr "Kritická chyba"
310 Franz 2633
 
2634
msgid "Smart Hyphen"
391 Franz 2635
msgstr "Inteligentný spojovník"
310 Franz 2636
 
2637
msgid "Align Left"
391 Franz 2638
msgstr "Zarovnať vľavo"
310 Franz 2639
 
2640
msgid "Align Right"
391 Franz 2641
msgstr "Zarovnať vpravo"
310 Franz 2642
 
2643
msgid "Align Center"
391 Franz 2644
msgstr "Zarovnať do stredu"
310 Franz 2645
 
2646
msgid "Insert Page Number"
391 Franz 2647
msgstr "Vloženie čísla strany"
310 Franz 2648
 
3 paul 2649
msgid "Attach Text to Path"
391 Franz 2650
msgstr "Pripojiť text k ceste"
3 paul 2651
 
310 Franz 2652
msgid "Show Layers"
391 Franz 2653
msgstr "Zobraziť vrstvy"
3 paul 2654
 
310 Franz 2655
msgid "Javascripts..."
391 Franz 2656
msgstr "Java skript..."
3 paul 2657
 
351 Franz 2658
msgid "Undo"
391 Franz 2659
msgstr "Späť"
351 Franz 2660
 
310 Franz 2661
msgid "Show Page Palette"
391 Franz 2662
msgstr "Zobraziť paletu strany"
3 paul 2663
 
310 Franz 2664
msgid "Lock/Unlock"
391 Franz 2665
msgstr "Uzamknutie/Odomknutie"
3 paul 2666
 
310 Franz 2667
msgid "Non Breaking Space"
391 Franz 2668
msgstr "Nedeliteľná medzera"
3 paul 2669
 
310 Franz 2670
msgid "Reading Preferences"
391 Franz 2671
msgstr "Načítavanie nastavení"
3 paul 2672
 
351 Franz 2673
msgid "Getting ICC Profiles"
391 Franz 2674
msgstr "Získavanie ICC profilov"
3 paul 2675
 
310 Franz 2676
msgid "Init Hyphenator"
391 Franz 2677
msgstr "Inicializácia delenia slov"
3 paul 2678
 
310 Franz 2679
msgid "Setting up Shortcuts"
391 Franz 2680
msgstr "Nastavovanie klávesov"
3 paul 2681
 
310 Franz 2682
msgid "&Color Management..."
391 Franz 2683
msgstr "Správa &farieb..."
3 paul 2684
 
310 Franz 2685
msgid "Reading Scrapbook"
391 Franz 2686
msgstr "Načítavanie zápisníka"
3 paul 2687
 
310 Franz 2688
msgid "Initializing Plugins"
391 Franz 2689
msgstr "Inicializácia zásuvných modulov"
3 paul 2690
 
532 cbradney 2691
msgid "&Open..."
2692
msgstr "&Otvoriť..."
2693
 
310 Franz 2694
msgid "Open &Recent"
391 Franz 2695
msgstr "Otvoriť n&edávne"
3 paul 2696
 
310 Franz 2697
msgid "Open..."
391 Franz 2698
msgstr "Otvoriť..."
3 paul 2699
 
532 cbradney 2700
msgid "Close"
2701
msgstr "Zavrieť"
2702
 
2703
msgid "Save"
2704
msgstr "Uložiť"
2705
 
2706
msgid "Save &As..."
2707
msgstr "Uložiť &ako..."
2708
 
351 Franz 2709
msgid "Save as..."
391 Franz 2710
msgstr "Uložiť ako..."
351 Franz 2711
 
310 Franz 2712
msgid "Re&vert to Saved"
391 Franz 2713
msgstr "&Vrátiť sa k uloženému"
3 paul 2714
 
310 Franz 2715
msgid "Collect for O&utput..."
391 Franz 2716
msgstr "Priečinok pre výst&up..."
3 paul 2717
 
310 Franz 2718
msgid "&Get Text/Picture..."
391 Franz 2719
msgstr "V&ložiť text/obrázok..."
3 paul 2720
 
310 Franz 2721
msgid "Append &Text..."
391 Franz 2722
msgstr "Pripojiť &text..."
3 paul 2723
 
341 Franz 2724
msgid "Import &Page(s)..."
391 Franz 2725
msgstr "Im&portovať stranu..."
3 paul 2726
 
310 Franz 2727
msgid "&Import"
391 Franz 2728
msgstr "&Import"
3 paul 2729
 
310 Franz 2730
msgid "Save &Text..."
391 Franz 2731
msgstr "Uložiť &text..."
3 paul 2732
 
310 Franz 2733
msgid "Save Page as &EPS..."
391 Franz 2734
msgstr "Uložiť stranu ako &EPS..."
3 paul 2735
 
310 Franz 2736
msgid "Save as P&DF..."
391 Franz 2737
msgstr "Uložiť ako P&DF..."
3 paul 2738
 
310 Franz 2739
msgid "&Export"
391 Franz 2740
msgstr "&Export"
3 paul 2741
 
364 Franz 2742
msgid "Document &Information..."
391 Franz 2743
msgstr "&Informácie o dokumente"
3 paul 2744
 
310 Franz 2745
msgid "Document Info..."
391 Franz 2746
msgstr "Informácie o dokumente..."
3 paul 2747
 
310 Franz 2748
msgid "Document &Setup..."
391 Franz 2749
msgstr "Na&stavenie dokumentu..."
3 paul 2750
 
310 Franz 2751
msgid "Document Setup..."
2752
msgstr "Nastavenie dokumentu..."
3 paul 2753
 
310 Franz 2754
msgid "&Print..."
391 Franz 2755
msgstr "&Tlačiť..."
3 paul 2756
 
310 Franz 2757
msgid "Print..."
391 Franz 2758
msgstr "Tlač..."
3 paul 2759
 
310 Franz 2760
msgid "&Quit"
391 Franz 2761
msgstr "&Koniec"
3 paul 2762
 
310 Franz 2763
msgid "Quit"
2764
msgstr "Koniec"
3 paul 2765
 
532 cbradney 2766
msgid "&Undo"
2767
msgstr "V&rátiť späť"
2768
 
2769
msgid "C&lear"
2770
msgstr "&Zmazať"
2771
 
351 Franz 2772
msgid "Select &All"
391 Franz 2773
msgstr "Vybrať &všetko"
3 paul 2774
 
351 Franz 2775
msgid "Cut"
391 Franz 2776
msgstr "Vystrihnúť"
351 Franz 2777
 
2778
msgid "Copy"
391 Franz 2779
msgstr "Kopírovať"
351 Franz 2780
 
2781
msgid "Paste"
391 Franz 2782
msgstr "Vložiť"
351 Franz 2783
 
532 cbradney 2784
msgid "Clear"
2785
msgstr "Vymazať"
2786
 
310 Franz 2787
msgid "Select all"
391 Franz 2788
msgstr "Vybrať všetko"
3 paul 2789
 
310 Franz 2790
msgid "&Search/Replace..."
391 Franz 2791
msgstr "&Hľadať/Nahradiť..."
3 paul 2792
 
310 Franz 2793
msgid "C&olors..."
391 Franz 2794
msgstr "&Farby..."
3 paul 2795
 
310 Franz 2796
msgid "Colors..."
2797
msgstr "Farby..."
3 paul 2798
 
310 Franz 2799
msgid "&Paragraph Styles..."
391 Franz 2800
msgstr "Štýly o&dstavca..."
3 paul 2801
 
310 Franz 2802
msgid "&Line Styles..."
391 Franz 2803
msgstr "Štý&ly čiar..."
3 paul 2804
 
310 Franz 2805
msgid "Styles..."
391 Franz 2806
msgstr "Štýly..."
3 paul 2807
 
310 Franz 2808
msgid "&Templates..."
391 Franz 2809
msgstr "Ša&blóny..."
3 paul 2810
 
310 Franz 2811
msgid "Templates..."
391 Franz 2812
msgstr "Šablóny..."
3 paul 2813
 
310 Franz 2814
msgid "&Javascripts..."
391 Franz 2815
msgstr "&Java skript"
3 paul 2816
 
310 Franz 2817
msgid "Select New Font"
391 Franz 2818
msgstr "Vybrať nové písmo:"
3 paul 2819
 
341 Franz 2820
msgid "Duplicate"
391 Franz 2821
msgstr "Duplikovať"
3 paul 2822
 
310 Franz 2823
msgid "&Multiple Duplicate"
391 Franz 2824
msgstr "&Viacnásobné duplikovanie"
3 paul 2825
 
532 cbradney 2826
msgid "Multiple Duplicate"
2827
msgstr "Viacnásobné duplikovanie"
2828
 
2829
msgid "Delete"
2830
msgstr "Odstrániť"
2831
 
341 Franz 2832
msgid "Group"
391 Franz 2833
msgstr "Zoskupiť"
3 paul 2834
 
310 Franz 2835
msgid "&Ungroup"
391 Franz 2836
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
3 paul 2837
 
341 Franz 2838
msgid "Un-group"
391 Franz 2839
msgstr "Zrušiť zoskupenie"
3 paul 2840
 
341 Franz 2841
msgid "Send to Back"
391 Franz 2842
msgstr "Preniesť do pozadia"
3 paul 2843
 
341 Franz 2844
msgid "Bring to Front"
391 Franz 2845
msgstr "Preniesť do popredia"
3 paul 2846
 
341 Franz 2847
msgid "Lower"
310 Franz 2848
msgstr "Dozadu"
3 paul 2849
 
341 Franz 2850
msgid "Raise"
310 Franz 2851
msgstr "Dopredu"
3 paul 2852
 
310 Franz 2853
msgid "Distribute/&Align..."
391 Franz 2854
msgstr "Umiestniť/zarovnať..."
3 paul 2855
 
310 Franz 2856
msgid "Distribute/Align..."
391 Franz 2857
msgstr "Umiestniť/zarovnať..."
3 paul 2858
 
418 Franz 2859
#, fuzzy
2860
msgid "&Edit Shape"
2861
msgstr "&Upraviť tvar..."
3 paul 2862
 
532 cbradney 2863
msgid "&Shape"
2864
msgstr "&Tvar"
2865
 
310 Franz 2866
msgid "&Attach Text to Path"
391 Franz 2867
msgstr "&Pripojiť text k ceste"
3 paul 2868
 
310 Franz 2869
msgid "&Detach Text from Path"
391 Franz 2870
msgstr "O&dpojiť text z ceste"
3 paul 2871
 
310 Franz 2872
msgid "&Combine Polygons"
391 Franz 2873
msgstr "&Spojiť mnohouholníky"
3 paul 2874
 
310 Franz 2875
msgid "Split &Polygons"
391 Franz 2876
msgstr "Ro&zdeliť mnohouholníky"
3 paul 2877
 
310 Franz 2878
msgid "C&onvert to Outlines"
391 Franz 2879
msgstr "K&onvertovať na obrysy"
3 paul 2880
 
310 Franz 2881
msgid "&Insert..."
391 Franz 2882
msgstr "&Vložiť..."
3 paul 2883
 
310 Franz 2884
msgid "Insert..."
391 Franz 2885
msgstr "Vložiť..."
3 paul 2886
 
310 Franz 2887
msgid "&Delete..."
391 Franz 2888
msgstr "&Odstrániť..."
3 paul 2889
 
310 Franz 2890
msgid "Delete..."
391 Franz 2891
msgstr "Odstrániť..."
3 paul 2892
 
310 Franz 2893
msgid "&Move..."
391 Franz 2894
msgstr "&Presunúť..."
3 paul 2895
 
310 Franz 2896
msgid "Move..."
391 Franz 2897
msgstr "Presunúť..."
3 paul 2898
 
310 Franz 2899
msgid "&Apply Template..."
391 Franz 2900
msgstr "Použiť š&ablónu..."
3 paul 2901
 
310 Franz 2902
msgid "Apply Template..."
391 Franz 2903
msgstr "Použiť šablónu..."
3 paul 2904
 
351 Franz 2905
msgid "Manage &Guides..."
391 Franz 2906
msgstr "O&vládanie vodítok..."
3 paul 2907
 
310 Franz 2908
msgid "Manage Guides..."
391 Franz 2909
msgstr "Ovládanie vodítok..."
3 paul 2910
 
310 Franz 2911
msgid "&Fit in Window"
391 Franz 2912
msgstr "Pr&ispôsobiť oknu"
3 paul 2913
 
310 Franz 2914
msgid "Fit in Window"
391 Franz 2915
msgstr "Prispôsobiť oknu"
3 paul 2916
 
310 Franz 2917
msgid "50%"
391 Franz 2918
msgstr "50%"
3 paul 2919
 
310 Franz 2920
msgid "75%"
391 Franz 2921
msgstr "75%"
3 paul 2922
 
310 Franz 2923
msgid "&100%"
391 Franz 2924
msgstr "&100%"
3 paul 2925
 
341 Franz 2926
msgid "100%"
391 Franz 2927
msgstr "100%"
3 paul 2928
 
310 Franz 2929
msgid "200%"
391 Franz 2930
msgstr "200%"
3 paul 2931
 
310 Franz 2932
msgid "&Thumbnails"
391 Franz 2933
msgstr "Minia&túry"
3 paul 2934
 
310 Franz 2935
msgid "Thumbnails"
391 Franz 2936
msgstr "Miniatúry"
3 paul 2937
 
341 Franz 2938
msgid "Hide Margins"
391 Franz 2939
msgstr "Skryť okraje"
3 paul 2940
 
341 Franz 2941
msgid "Hide Frames"
391 Franz 2942
msgstr "Skryť rámy"
3 paul 2943
 
341 Franz 2944
msgid "Hide Images"
391 Franz 2945
msgstr "Skryť obrázky"
3 paul 2946
 
341 Franz 2947
msgid "Show Grid"
391 Franz 2948
msgstr "Ukázať mriežku"
3 paul 2949
 
341 Franz 2950
msgid "Snap to Grid"
391 Franz 2951
msgstr "Pritiahnuť k mriežke"
3 paul 2952
 
310 Franz 2953
msgid "&Properties"
391 Franz 2954
msgstr "&Vlastnosti"
3 paul 2955
 
310 Franz 2956
msgid "&Outline"
391 Franz 2957
msgstr "&Prehľad"
3 paul 2958
 
310 Franz 2959
msgid "&Scrapbook"
391 Franz 2960
msgstr "&Zápisník"
3 paul 2961
 
532 cbradney 2962
msgid "Scrapbook"
2963
msgstr "Zápisník"
2964
 
310 Franz 2965
msgid "&Layers"
391 Franz 2966
msgstr "V&rstvy"
3 paul 2967
 
310 Franz 2968
msgid "P&age Palette"
391 Franz 2969
msgstr "P&aleta strany"
3 paul 2970
 
310 Franz 2971
msgid "&Bookmarks"
391 Franz 2972
msgstr "Zá&ložky"
3 paul 2973
 
310 Franz 2974
msgid "&Manage Pictures"
391 Franz 2975
msgstr "&Správa obrázkov"
3 paul 2976
 
310 Franz 2977
msgid "Manage Pictures"
391 Franz 2978
msgstr "Správa obrázkov"
3 paul 2979
 
310 Franz 2980
msgid "&Hyphenate Text"
391 Franz 2981
msgstr "&Delenie slov v texte"
3 paul 2982
 
310 Franz 2983
msgid "Hyphenate Text"
2984
msgstr "Delenie slov v texte"
3 paul 2985
 
310 Franz 2986
msgid "Toolti&ps"
391 Franz 2987
msgstr "Ti&py pre nástroje"
3 paul 2988
 
310 Franz 2989
msgid "&Tools"
391 Franz 2990
msgstr "&Nástroje"
3 paul 2991
 
310 Franz 2992
msgid "P&DF Tools"
391 Franz 2993
msgstr "P&DF nástroje"
3 paul 2994
 
310 Franz 2995
msgid "Tooltips"
391 Franz 2996
msgstr "Ti&py pre nástroje"
3 paul 2997
 
341 Franz 2998
msgid "P&references..."
391 Franz 2999
msgstr "Nas&tavenia..."
3 paul 3000
 
310 Franz 3001
msgid "&Fonts..."
391 Franz 3002
msgstr "Písmo..."
3 paul 3003
 
310 Franz 3004
msgid "Fonts..."
391 Franz 3005
msgstr "Písmo..."
3 paul 3006
 
310 Franz 3007
msgid "&Hyphenator..."
391 Franz 3008
msgstr "&Delenie slov..."
3 paul 3009
 
310 Franz 3010
msgid "&Keyboard Shortcuts..."
391 Franz 3011
msgstr "&Klávesové skratky..."
3 paul 3012
 
310 Franz 3013
msgid "&About Scribus"
391 Franz 3014
msgstr "&O Scribuse"
3 paul 3015
 
310 Franz