Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 532 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
391 Franz 1
# Slovak translation of 
2
# Slovak translation of
395 Franz 3
# Slovak translation of
68 Franz 4
# translation of scribus to Slovak
3 paul 5
# This is a Qt message file in .po format.  Each msgid starts with
6
# a scope.  This scope should *NOT* be translated - eg. "Foo::Bar"
7
# would be translated to "Pub", not "Foo::Pub".
391 Franz 8
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
68 Franz 9
#
10
#
3 paul 11
msgid ""
12
msgstr ""
391 Franz 13
"Project-Id-Version: \n"
418 Franz 14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
769 cbradney 15
"POT-Creation-Date: 2004-11-30 21:25+0100\n"
395 Franz 16
"PO-Revision-Date: 23.08.2004 19:41\n"
391 Franz 17
"Last-Translator: Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>\n"
68 Franz 18
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
395 Franz 19
"MIME-Version: 1.0\n"
391 Franz 20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3 paul 21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
391 Franz 22
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
418 Franz 23
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
24
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
3 paul 25
 
769 cbradney 26
msgid "None"
27
msgstr "Žiadne"
28
 
29
msgid "pt"
30
msgstr "pt"
31
 
532 cbradney 32
msgid "Distances"
33
msgstr "Vzdialenosti"
418 Franz 34
 
532 cbradney 35
msgid "X1:"
36
msgstr "X1:"
418 Franz 37
 
532 cbradney 38
msgid "Y1:"
39
msgstr "Y1:"
418 Franz 40
 
532 cbradney 41
msgid "X2:"
42
msgstr "X2:"
418 Franz 43
 
532 cbradney 44
msgid "Y2:"
45
msgstr "Y2:"
418 Franz 46
 
532 cbradney 47
msgid "DX:"
48
msgstr "DX:"
3 paul 49
 
532 cbradney 50
msgid "DY:"
51
msgstr "DY:"
3 paul 52
 
532 cbradney 53
msgid "Angle:"
54
msgstr "Uhol:"
3 paul 55
 
532 cbradney 56
msgid "Length:"
57
msgstr "Dĺžka:"
3 paul 58
 
532 cbradney 59
msgid "All Supported Formats"
60
msgstr "Všetky podporované formáty"
351 Franz 61
 
532 cbradney 62
msgid "All Files (*)"
63
msgstr "Všetky súbory (*)"
3 paul 64
 
310 Franz 65
msgid "Global Font Settings"
391 Franz 66
msgstr "Globálne nastavenia písma"
3 paul 67
 
310 Franz 68
msgid "Available Fonts"
391 Franz 69
msgstr "Dostupné písma"
3 paul 70
 
310 Franz 71
msgid "Font Substitutions"
391 Franz 72
msgstr "Substitúcia písem"
310 Franz 73
 
74
msgid "Additional Paths"
391 Franz 75
msgstr "Dodatočné cesty"
310 Franz 76
 
77
msgid "Postscript"
391 Franz 78
msgstr "Postscript"
310 Franz 79
 
532 cbradney 80
msgid "Yes"
81
msgstr "Áno"
82
 
310 Franz 83
msgid "Font Name"
391 Franz 84
msgstr "Názov písma"
310 Franz 85
 
86
msgid "Use Font"
391 Franz 87
msgstr "Použiť písmo"
310 Franz 88
 
3 paul 89
msgid "Embed in:"
391 Franz 90
msgstr "Vložiť do:"
3 paul 91
 
310 Franz 92
msgid "Subset"
391 Franz 93
msgstr "Podmnožina"
3 paul 94
 
310 Franz 95
msgid "Type"
96
msgstr "Typ"
3 paul 97
 
310 Franz 98
msgid "Path to Font File"
391 Franz 99
msgstr "Cesta k súborom písma"
3 paul 100
 
310 Franz 101
msgid "&Available Fonts"
391 Franz 102
msgstr "Dostupné písm&a"
3 paul 103
 
310 Franz 104
msgid "Replacement"
391 Franz 105
msgstr "Náhrada"
3 paul 106
 
532 cbradney 107
msgid "&Delete"
108
msgstr "&Odstrániť"
109
 
310 Franz 110
msgid "Font &Substitutions"
391 Franz 111
msgstr "&Substitúcia písem"
3 paul 112
 
532 cbradney 113
msgid "C&hange..."
114
msgstr "&Zmeniť..."
115
 
341 Franz 116
msgid "A&dd..."
391 Franz 117
msgstr "&Pridať..."
3 paul 118
 
341 Franz 119
msgid "&Remove"
391 Franz 120
msgstr "&Odstrániť"
341 Franz 121
 
310 Franz 122
msgid "Additional &Paths"
391 Franz 123
msgstr "&Dodatočné cesty"
3 paul 124
 
532 cbradney 125
msgid "&OK"
126
msgstr "&OK"
127
 
128
msgid "&Cancel"
129
msgstr "&Zrušiť"
130
 
310 Franz 131
msgid "Choose a Directory"
391 Franz 132
msgstr "Vybrať priečinok"
3 paul 133
 
532 cbradney 134
msgid "Outline"
135
msgstr "Prehľad"
136
 
137
msgid "Element"
138
msgstr "Prvok"
139
 
140
msgid "Information"
141
msgstr "Informácie"
142
 
143
msgid "Page"
144
msgstr "Strana"
145
 
146
msgid "Font %1 is broken, discarding it"
147
msgstr ""
148
 
149
msgid "Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it"
150
msgstr ""
151
 
152
msgid "Failed to load a font - freetype couldn't find the font file"
153
msgstr ""
154
 
155
msgid "Left"
156
msgstr "Vľavo"
157
 
158
msgid "Right"
159
msgstr "Vpravo"
160
 
161
msgid "Full Stop"
162
msgstr "Bodka"
163
 
164
msgid "Comma"
165
msgstr "Čiarka"
166
 
167
msgid "Center"
168
msgstr "Na stred"
169
 
170
msgid "&Position:"
171
msgstr "&Pozícia:"
172
 
173
msgid "First &Line:"
174
msgstr "Prvý r&iadok:"
175
 
176
msgid "Ind&ent:"
177
msgstr "Odsad&enie"
178
 
179
msgid "Delete All"
180
msgstr "Odstrániť všetko"
181
 
182
msgid "Indentation for first line of the paragraph"
183
msgstr "Odsadenie pre prvý riadok odseku"
184
 
185
msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
186
msgstr "Odsadenie zľava pre celý odsek"
187
 
188
msgid "Delete all Tabulators"
189
msgstr "Odstrániť všetky tabulátory"
190
 
769 cbradney 191
msgid " pt"
192
msgstr " pt"
193
 
194
msgid " mm"
195
msgstr " mm"
196
 
197
msgid " in"
198
msgstr " in"
199
 
200
msgid " p"
201
msgstr " p"
202
 
532 cbradney 203
msgid "Document"
204
msgstr "Dokument"
205
 
206
msgid "Background"
207
msgstr "Pozadie"
208
 
310 Franz 209
msgid "Nodes"
210
msgstr "Uzly"
3 paul 211
 
351 Franz 212
msgid "&Absolute Coordinates"
391 Franz 213
msgstr "&Absolútne súradnice"
3 paul 214
 
351 Franz 215
msgid "&X-Pos:"
391 Franz 216
msgstr "&X-Poz:"
351 Franz 217
 
532 cbradney 218
msgid "&Y-Pos:"
219
msgstr "&Y-Poz:"
220
 
351 Franz 221
msgid "Edit &Contour Line"
391 Franz 222
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"
341 Franz 223
 
351 Franz 224
msgid "&Reset Contour Line"
391 Franz 225
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"
351 Franz 226
 
227
msgid "&End Editing"
391 Franz 228
msgstr "&Koniec úprav"
3 paul 229
 
310 Franz 230
msgid "Move Nodes"
391 Franz 231
msgstr "Presunúť uzly"
3 paul 232
 
310 Franz 233
msgid "Move Control Points"
391 Franz 234
msgstr "Presunúť riadiace body"
3 paul 235
 
310 Franz 236
msgid "Add Nodes"
391 Franz 237
msgstr "Pridať uzly"
3 paul 238
 
310 Franz 239
msgid "Delete Nodes"
391 Franz 240
msgstr "Odstrániť uzly"
3 paul 241
 
351 Franz 242
msgid "Move Control Points Independently"
391 Franz 243
msgstr "Presúvať riadiace body nezávislo"
3 paul 244
 
351 Franz 245
msgid "Move Control Points Symmetrical"
391 Franz 246
msgstr "Presúvať riadiace body symetricky"
3 paul 247
 
310 Franz 248
msgid "Reset Control Points"
391 Franz 249
msgstr "Vynulovať riadiace body"
3 paul 250
 
310 Franz 251
msgid "Reset this Control Point"
391 Franz 252
msgstr "Vynulovať tento riadiaci bod"
3 paul 253
 
351 Franz 254
msgid "Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve"
391 Franz 255
msgstr "Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku"
3 paul 256
 
351 Franz 257
msgid "Close this Bezier Curve"
391 Franz 258
msgstr "Uzavrie túto Bézierovú krivku"
3 paul 259
 
351 Franz 260
msgid "Mirror the Path Horizontally"
391 Franz 261
msgstr "Horizontálne zrkadliť cestu"
3 paul 262
 
351 Franz 263
msgid "Mirror the Path Vertically"
391 Franz 264
msgstr "Vertikálne zrkadliť cestu"
3 paul 265
 
364 Franz 266
msgid "Shear the Path Horizontally to the Right"
391 Franz 267
msgstr "Uvoľniť horizontálu doprava"
3 paul 268
 
351 Franz 269
msgid "Shear the Path Horizontally to the Left"
391 Franz 270
msgstr "Uvoľniť horizontálu doľava"
3 paul 271
 
351 Franz 272
msgid "Shear the Path Vertically Up"
391 Franz 273
msgstr "Uvoľniť vertikálu hore"
3 paul 274
 
351 Franz 275
msgid "Shear the Path Vertically Down"
391 Franz 276
msgstr "Uvoľniť vertikálu dole"
3 paul 277
 
351 Franz 278
msgid "Rotate the Path Counter-Clockwise"
391 Franz 279
msgstr "Rotácia v smere hodinových ručičiek"
3 paul 280
 
351 Franz 281
msgid "Rotate the Path Clockwise"
391 Franz 282
msgstr "Rotácia proti smeru hodinových ručičiek"
3 paul 283
 
351 Franz 284
msgid "Reduce the Size of the Path by shown %"
391 Franz 285
msgstr "Zmenšiť o zobrazené %"
3 paul 286
 
351 Franz 287
msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
391 Franz 288
msgstr "Zväčšiť o zobrazené %"
3 paul 289
 
351 Franz 290
msgid "Angle of Rotation"
391 Franz 291
msgstr "Uhol otočenia"
351 Franz 292
 
293
#, c-format
294
msgid "% to Enlarge or Reduce By"
391 Franz 295
msgstr "% zväčšenia alebo zmenšenia"
351 Franz 296
 
297
msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
391 Franz 298
msgstr "Aktivuje režim úprav vrstevnice"
351 Franz 299
 
300
msgid "Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame"
391 Franz 301
msgstr "Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu"
351 Franz 302
 
310 Franz 303
msgid ""
304
"When checked use Coordinates relative to the Page,\n"
305
"otherwise Coordinates are relative to the Object."
306
msgstr ""
391 Franz 307
"Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane,\n"
308
"v opačnom prípade sú relatívne k objektu."
3 paul 309
 
769 cbradney 310
msgid "mm"
311
msgstr "mm"
312
 
313
msgid "in"
314
msgstr "in"
315
 
316
msgid "p"
317
msgstr "p"
318
 
532 cbradney 319
msgid "Apply Template"
320
msgstr "Použiť šablónu"
418 Franz 321
 
532 cbradney 322
msgid "&Template:"
323
msgstr "Ša&blóna:"
418 Franz 324
 
532 cbradney 325
msgid "Normal"
326
msgstr "Normálna"
418 Franz 327
 
532 cbradney 328
msgid "Apply to &Current Page"
329
msgstr "Použiť na a&ktuálnu stranu"
418 Franz 330
 
532 cbradney 331
msgid "Apply to all &even Pages"
332
msgstr "Použiť na párn&e strany"
418 Franz 333
 
532 cbradney 334
msgid "Apply to all &odd Pages"
335
msgstr "P&oužiť na nepárne strany"
418 Franz 336
 
532 cbradney 337
msgid "Apply from &Page:"
338
msgstr "Použiť od &strany:"
418 Franz 339
 
532 cbradney 340
msgid "To:"
341
msgstr "Do:"
418 Franz 342
 
532 cbradney 343
msgid "Printer Options"
344
msgstr "Možnosti tlačiarne"
418 Franz 345
 
532 cbradney 346
msgid "Page Set"
347
msgstr "Nastavenie strany"
418 Franz 348
 
532 cbradney 349
msgid "All Pages"
350
msgstr "Všetky strany"
418 Franz 351
 
532 cbradney 352
msgid "Even Pages only"
353
msgstr "Iba párne strany"
418 Franz 354
 
532 cbradney 355
msgid "Odd Pages only"
356
msgstr "Iba nepárne strany"
418 Franz 357
 
532 cbradney 358
msgid "Mirror"
359
msgstr "Zrkadlo"
418 Franz 360
 
532 cbradney 361
msgid "No"
362
msgstr "Nie"
418 Franz 363
 
532 cbradney 364
msgid "Orientation"
365
msgstr "Orientácia"
418 Franz 366
 
532 cbradney 367
msgid "Portrait"
368
msgstr "Na výšku"
418 Franz 369
 
532 cbradney 370
msgid "Landscape"
371
msgstr "Na šírku"
418 Franz 372
 
532 cbradney 373
msgid "N-Up Printing"
374
msgstr "N-Up tlač"
418 Franz 375
 
532 cbradney 376
msgid "Page per Sheet"
377
msgstr "Strana na list"
418 Franz 378
 
532 cbradney 379
msgid "Pages per Sheet"
380
msgstr "Strany na liste"
418 Franz 381
 
532 cbradney 382
msgid "Option"
383
msgstr "Voľba"
418 Franz 384
 
532 cbradney 385
msgid "Value"
386
msgstr "Hodnota"
418 Franz 387
 
388
msgid ""
532 cbradney 389
"This panel displays various CUPS options when printing. \n"
390
"The exact parameters available will depend on your printer driver.\n"
391
"You can confirm CUPS support by selecting Help > About.\n"
392
"Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF "
393
"support.\n"
394
"Missing library support is indicated by a *"
418 Franz 395
msgstr ""
532 cbradney 396
"Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače.\n"
397
"Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne.\n"
398
"Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse.\n"
399
"Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff.\n"
400
"Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *"
418 Franz 401
 
532 cbradney 402
msgid "Move Pages"
403
msgstr "Presunúť strany"
418 Franz 404
 
532 cbradney 405
msgid "Copy Page"
406
msgstr "Kopírovať stránku"
418 Franz 407
 
769 cbradney 408
#, fuzzy
409
msgid "Move Page(s)"
532 cbradney 410
msgstr "Presun strán:"
418 Franz 411
 
532 cbradney 412
msgid "to:"
413
msgstr "po:"
418 Franz 414
 
769 cbradney 415
#, fuzzy
416
msgid "Before Page"
3 paul 417
msgstr "pred stranu"
418
 
769 cbradney 419
#, fuzzy
420
msgid "After Page"
3 paul 421
msgstr "za stranu"
422
 
769 cbradney 423
#, fuzzy
424
msgid "At End"
3 paul 425
msgstr "na koniec"
426
 
769 cbradney 427
msgid "Move Page(s):"
428
msgstr "Presun strán:"
429
 
532 cbradney 430
msgid "Manage Tabulators"
431
msgstr "Správa tabulátorov"
351 Franz 432
 
532 cbradney 433
msgid " %"
434
msgstr " %"
3 paul 435
 
532 cbradney 436
msgid "Layer"
437
msgstr "Vrstva"
3 paul 438
 
310 Franz 439
msgid "Copy Here"
391 Franz 440
msgstr "Kopírovať sem"
3 paul 441
 
310 Franz 442
msgid "Move Here"
391 Franz 443
msgstr "Sem presunúť"
3 paul 444
 
532 cbradney 445
msgid "Cancel"
446
msgstr "Zrušiť"
447
 
448
msgid "&Paste"
449
msgstr "V&ložiť"
450
 
341 Franz 451
msgid "Show &Margins"
391 Franz 452
msgstr "Zobraziť o&kraje"
3 paul 453
 
341 Franz 454
msgid "Show &Frames"
391 Franz 455
msgstr "Zobraziť &rámy"
3 paul 456
 
341 Franz 457
msgid "Show &Images"
391 Franz 458
msgstr "Ukázať &obrázky"
3 paul 459
 
341 Franz 460
msgid "Show &Grid"
391 Franz 461
msgstr "Zobraziť m&riežku"
3 paul 462
 
341 Franz 463
msgid "Show G&uides"
391 Franz 464
msgstr "Zobraziť &vodítka"
3 paul 465
 
341 Franz 466
msgid "Show &Baseline Grid"
391 Franz 467
msgstr "Zo&braziť pomocnú mriežku"
3 paul 468
 
341 Franz 469
msgid "Sn&ap to Grid"
391 Franz 470
msgstr "Priti&ahnuť k mriežke"
3 paul 471
 
341 Franz 472
msgid "Sna&p to Guides"
391 Franz 473
msgstr "&Pritiahnuť k vodítkam"
3 paul 474
 
310 Franz 475
msgid "Picture"
391 Franz 476
msgstr "Obrázok"
3 paul 477
 
310 Franz 478
msgid "File: "
391 Franz 479
msgstr "Súbor: "
3 paul 480
 
341 Franz 481
msgid "Original PPI: "
391 Franz 482
msgstr "Pôvodné PPI"
3 paul 483
 
341 Franz 484
msgid "Actual PPI: "
391 Franz 485
msgstr "Aktuálne PPI: "
3 paul 486
 
310 Franz 487
msgid "Linked Text"
391 Franz 488
msgstr "Prepojený text"
3 paul 489
 
310 Franz 490
msgid "Text Frame"
391 Franz 491
msgstr "Textový rám"
3 paul 492
 
310 Franz 493
msgid "Text on a Path"
391 Franz 494
msgstr "Text na cestu"
3 paul 495
 
310 Franz 496
msgid "Paragraphs: "
391 Franz 497
msgstr "Odseky"
3 paul 498
 
310 Franz 499
msgid "Words: "
391 Franz 500
msgstr "Slová:"
3 paul 501
 
310 Franz 502
msgid "Chars: "
391 Franz 503
msgstr "Znaky"
3 paul 504
 
310 Franz 505
msgid "Print: "
391 Franz 506
msgstr "Tlačiť: "
3 paul 507
 
310 Franz 508
msgid "Enabled"
391 Franz 509
msgstr "Povolené"
3 paul 510
 
310 Franz 511
msgid "Disabled"
391 Franz 512
msgstr "Zakázané"
3 paul 513
 
341 Franz 514
msgid "In&fo"
391 Franz 515
msgstr "In&fo"
3 paul 516
 
341 Franz 517
msgid "&Get Picture..."
391 Franz 518
msgstr "V&ložiť obrázok..."
3 paul 519
 
341 Franz 520
msgid "I&mage Visible"
391 Franz 521
msgstr "&Viditeľný obrázok"
3 paul 522
 
341 Franz 523
msgid "&Update Picture"
391 Franz 524
msgstr "Ak&tualizovať obrázok"
3 paul 525
 
341 Franz 526
msgid "&Edit Picture"
391 Franz 527
msgstr "&Upraviť obrázok"
3 paul 528
 
341 Franz 529
msgid "&Adjust Frame to Picture"
391 Franz 530
msgstr "&Prispôsobiť rám podľa obrázku"
3 paul 531
 
341 Franz 532
msgid "&Get Text..."
391 Franz 533
msgstr "V&ložiť text..."
3 paul 534
 
341 Franz 535
msgid "&Append Text..."
391 Franz 536
msgstr "Pr&ipojiť text..."
3 paul 537
 
341 Franz 538
msgid "&Edit Text..."
391 Franz 539
msgstr "&Upraviť text..."
3 paul 540
 
341 Franz 541
msgid "Is PDF &Bookmark"
391 Franz 542
msgstr "Je PDF &záložkou"
3 paul 543
 
341 Franz 544
msgid "Is PDF A&nnotation"
391 Franz 545
msgstr "Je PDF a&notáciou"
3 paul 546
 
341 Franz 547
msgid "Annotation P&roperties"
391 Franz 548
msgstr "V&lastnosti anotácie"
341 Franz 549
 
550
msgid "Field P&roperties"
391 Franz 551
msgstr "Vlas&tnosti pola"
341 Franz 552
 
553
msgid "&PDF Options"
391 Franz 554
msgstr "Nastavenia &PDF"
3 paul 555
 
341 Franz 556
msgid "Edit Text..."
391 Franz 557
msgstr "Upraviť text..."
341 Franz 558
 
559
msgid "&Lock"
391 Franz 560
msgstr "&Zamknúť"
3 paul 561
 
341 Franz 562
msgid "Un&lock"
391 Franz 563
msgstr "Odo&mknúť"
3 paul 564
 
341 Franz 565
msgid "Lock Object &Size"
391 Franz 566
msgstr "Uzamknúť veľko&sť objektu"
3 paul 567
 
341 Franz 568
msgid "Unlock Object &Size"
391 Franz 569
msgstr "Odomknúť veľko&sť objektu"
3 paul 570
 
341 Franz 571
msgid "Send to S&crapbook"
391 Franz 572
msgstr "Poslať do z&ápisníka"
3 paul 573
 
341 Franz 574
msgid "Send to La&yer"
391 Franz 575
msgstr "Poslať do vrstv&y"
3 paul 576
 
364 Franz 577
msgid "&Insert Sample Text"
391 Franz 578
msgstr "Vlož&iť ukážkový text"
364 Franz 579
 
341 Franz 580
msgid "&Group"
391 Franz 581
msgstr "Zos&kupiť"
3 paul 582
 
341 Franz 583
msgid "Un&group"
391 Franz 584
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
3 paul 585
 
341 Franz 586
msgid "Le&vel"
391 Franz 587
msgstr "Úro&veň"
341 Franz 588
 
589
msgid "Send to &Back"
391 Franz 590
msgstr "Presunúť &dozadu"
3 paul 591
 
341 Franz 592
msgid "Bring to &Front"
391 Franz 593
msgstr "Presunúť do&predu"
3 paul 594
 
341 Franz 595
msgid "&Lower"
391 Franz 596
msgstr "Z&nížiť"
3 paul 597
 
341 Franz 598
msgid "&Raise"
391 Franz 599
msgstr "Z&výšiť"
3 paul 600
 
341 Franz 601
msgid "&Picture Frame"
391 Franz 602
msgstr "&Rám obrázka"
3 paul 603
 
341 Franz 604
msgid "Pol&ygon"
391 Franz 605
msgstr "&Mnohouholník"
3 paul 606
 
341 Franz 607
msgid "&Outlines"
391 Franz 608
msgstr "&Obrysy"
3 paul 609
 
341 Franz 610
msgid "&Text Frame"
391 Franz 611
msgstr "&Textový rám"
341 Franz 612
 
613
msgid "&Bezier Curve"
391 Franz 614
msgstr "&Bézierová krivka"
3 paul 615
 
341 Franz 616
msgid "Conve&rt to"
391 Franz 617
msgstr "Konve&rzia na"
3 paul 618
 
532 cbradney 619
msgid "Cu&t"
620
msgstr "Vys&trihnúť"
621
 
622
msgid "&Copy"
623
msgstr "&Kopírovať"
624
 
341 Franz 625
msgid "C&lear Contents"
391 Franz 626
msgstr "V&ymazať obsah"
3 paul 627
 
341 Franz 628
msgid "Show P&roperties..."
391 Franz 629
msgstr "Zob&raziť vlastnosti..."
3 paul 630
 
341 Franz 631
msgid "Hide P&roperties..."
391 Franz 632
msgstr "Sk&ryť vlastnosti..."
3 paul 633
 
310 Franz 634
msgid "The Program"
391 Franz 635
msgstr "Program"
3 paul 636
 
310 Franz 637
msgid "is missing!"
391 Franz 638
msgstr "chýba!"
3 paul 639
 
532 cbradney 640
msgid "Warning"
641
msgstr "Varovanie"
642
 
643
msgid "Do you really want to clear all your Text?"
644
msgstr "Skutočne chcete odstrániť celý text?"
645
 
310 Franz 646
msgid "Copy of"
391 Franz 647
msgstr "Kópia z "
3 paul 648
 
532 cbradney 649
msgid "Page "
650
msgstr "Strana "
651
 
652
msgid " of %1"
653
msgstr " z %1"
654
 
655
msgid "Icon Placement"
656
msgstr "Umiestnenie ikony"
657
 
658
msgid "Layout:"
659
msgstr "Rozloženie:"
660
 
661
msgid "Caption only"
662
msgstr "Iba popisky"
663
 
664
msgid "Icon only"
665
msgstr "Iba ikony "
666
 
667
msgid "Caption below Icon"
668
msgstr "Popisky pod ikonami"
669
 
670
msgid "Caption above Icon"
671
msgstr "Popisky nad ikonami"
672
 
673
msgid "Caption right to Icon"
674
msgstr "Popisky vpravo od ikon"
675
 
676
msgid "Caption left to Icon"
677
msgstr "Popisky vľavo od ikon"
678
 
679
msgid "Caption overlays Icon"
680
msgstr "Popisky prekrývajú ikony"
681
 
682
msgid "Scale:"
683
msgstr "Mierka:"
684
 
685
msgid "Always"
686
msgstr "Vždy"
687
 
688
msgid "When Icon is too small"
689
msgstr "Keď ikony sú príliš malé"
690
 
691
msgid "When Icon is too big"
692
msgstr "Keď ikony sú príliš veľké"
693
 
694
msgid "Never"
695
msgstr "Nikdy"
696
 
697
msgid "Scale How:"
698
msgstr "Ako zmeniť:"
699
 
700
msgid "Proportional"
701
msgstr "Proporcionálne"
702
 
703
msgid "Non Proportional"
704
msgstr "Neproporcionálny"
705
 
706
msgid "Icon"
707
msgstr "Ikona"
708
 
709
msgid "OK"
710
msgstr "OK"
711
 
712
msgid "Reset"
713
msgstr "Vynulovať"
714
 
715
msgid "Importing text"
716
msgstr "Importovanie textu"
717
 
718
msgid "Select Fields"
719
msgstr "Zvoliť polia"
720
 
721
msgid "Available Fields"
722
msgstr "Dostupné polia:"
723
 
724
msgid "&>>"
725
msgstr "&>>"
726
 
727
msgid "&<<"
728
msgstr "&<<"
729
 
730
msgid "Selected Fields"
731
msgstr "Zvolené polia"
732
 
733
msgid "Choose the importer to use"
734
msgstr "Vyberte import, ktorý sa má použiť"
735
 
736
msgid "Automatic"
737
msgstr "Automatické"
738
 
739
msgid "Get text only"
740
msgstr "Iba text"
741
 
742
msgid "Import text without any formatting"
743
msgstr "Importovať text bez formátovania"
744
 
745
msgid "Importer:"
746
msgstr "Importér:"
747
 
748
msgid "Encoding:"
749
msgstr "Kódovanie:"
750
 
751
msgid "Remember association"
752
msgstr ""
753
 
754
msgid ""
755
"Remember the file extension - importer association\n"
756
"and do not ask again to select an importer for\n"
757
"files of this type."
758
msgstr ""
759
 
351 Franz 760
msgid "Image"
391 Franz 761
msgstr "Obrázok"
351 Franz 762
 
532 cbradney 763
msgid "Text"
764
msgstr "Text"
765
 
351 Franz 766
msgid "Line"
391 Franz 767
msgstr "Čiara"
351 Franz 768
 
341 Franz 769
msgid "Polygon"
391 Franz 770
msgstr "Mnohouholník"
341 Franz 771
 
310 Franz 772
msgid "Polyline"
391 Franz 773
msgstr "Lomená čiara"
3 paul 774
 
310 Franz 775
msgid "PathText"
391 Franz 776
msgstr "Text na cestu"
310 Franz 777
 
532 cbradney 778
msgid "Manage Guides"
779
msgstr "Ovládanie vodítok"
418 Franz 780
 
532 cbradney 781
msgid "Horizontal Guides"
782
msgstr "Vodorovné vodítka"
418 Franz 783
 
532 cbradney 784
msgid "&Add"
785
msgstr "&Pridať"
786
 
787
msgid "D&elete"
788
msgstr "O&dstrániť"
789
 
790
msgid "Vertical Guides"
791
msgstr "Zvislé vodítka"
792
 
793
msgid "A&dd"
794
msgstr "&Pridať"
795
 
796
msgid "De&lete"
797
msgstr "&Odstrániť"
798
 
799
msgid "&Lock Guides"
800
msgstr "&Uzamknúť vodítka"
801
 
802
msgid "Other..."
803
msgstr "Iný..."
804
 
805
msgid "&Shade:"
806
msgstr "&Tieň:"
807
 
808
msgid "Shade"
809
msgstr "Tieň"
810
 
769 cbradney 811
msgid "Corn&ers:"
812
msgstr "R&ohy:"
813
 
814
msgid "&Rotation:"
815
msgstr "&Otočenie:"
816
 
817
#, fuzzy
818
msgid "Apply &Factor"
819
msgstr "&Faktor:"
820
 
821
msgid "&Factor:"
822
msgstr "&Faktor:"
823
 
824
msgid "Number of corners for polygons"
825
msgstr "Počet uhlov pre mnohouholník"
826
 
827
msgid "Degrees of rotation for polygons"
828
msgstr "Stupne otočenia pre mnohouholníky"
829
 
830
msgid "Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons"
831
msgstr ""
832
 
833
msgid "Sample Polygon"
834
msgstr "Ukážka mnohouholníka"
835
 
836
msgid ""
837
"A negative value will make the polygon concave (or star shaped),\n"
838
" a positive value will make it convex"
839
msgstr ""
840
 
532 cbradney 841
msgid "Copy #%1 of "
842
msgstr "Kópia  #%1 z "
843
 
844
msgid "Delete Pages"
845
msgstr "Odstrániť strany"
846
 
769 cbradney 847
#, fuzzy
848
msgid "Delete From:"
532 cbradney 849
msgstr "Odstrániť od:"
850
 
851
msgid "Edit Style"
852
msgstr "Upraviť štýl"
853
 
854
msgid "Flat Cap"
855
msgstr "Rovná hlavička"
856
 
857
msgid "Square Cap"
858
msgstr "Štvorcová hlavička"
859
 
860
msgid "Round Cap"
861
msgstr "Oblá hlavička"
862
 
863
msgid "Miter Join"
864
msgstr "Kolmý spoj"
865
 
866
msgid "Bevel Join"
867
msgstr "Skosený spoj"
868
 
869
msgid "Round Join"
870
msgstr "Oblý spoj"
871
 
872
msgid "Line Width:"
873
msgstr "Šírka čiary:"
874
 
875
msgid " pt "
876
msgstr " pt "
877
 
878
msgid "Solid Line"
879
msgstr "Plná čiara"
880
 
881
msgid "Dashed Line"
882
msgstr "Čiarkovaná čiara"
883
 
884
msgid "Dotted Line"
885
msgstr "Bodkovaná čiara"
886
 
887
msgid "Dash Dot Line"
888
msgstr "Bodko-čiarkovaná čiara"
889
 
890
msgid "Dash Dot Dot Line"
891
msgstr "Čiarka-bodko-bodkovaná čiara"
892
 
893
msgid ""
894
"Name \"%1\" isn't unique.\n"
895
"Please choose another."
896
msgstr ""
897
"Názov \"%1\" nie je jedinečný.\n"
898
"Vyberte si, prosím, iný."
899
 
900
msgid "Layers"
901
msgstr "Vrstvy"
902
 
903
msgid "Add a new Layer"
904
msgstr "Pridať novú vrstvu"
905
 
906
msgid "Delete Layer"
907
msgstr "Odstrániť vrstvu"
908
 
909
msgid "Raise Layer"
910
msgstr "Vrstvu dopredu"
911
 
912
msgid "Lower Layer"
913
msgstr "Vrstvu dozadu"
914
 
915
msgid "New Layer"
916
msgstr "Nová vrstva"
917
 
918
msgid "Do you want to delete all Objects on this Layer too?"
919
msgstr "Skutočne chcete odstrániť všetky objekty v tejto vrstve?"
920
 
341 Franz 921
msgid "Create PDF File"
391 Franz 922
msgstr "Vytvoriť PDF-súbor"
310 Franz 923
 
341 Franz 924
msgid "O&utput to File:"
391 Franz 925
msgstr "Výst&up do súboru:"
310 Franz 926
 
341 Franz 927
msgid "Cha&nge..."
391 Franz 928
msgstr "&Zmeniť..."
341 Franz 929
 
310 Franz 930
msgid "Export Range"
391 Franz 931
msgstr "Exportovať rozsah"
310 Franz 932
 
341 Franz 933
msgid "&All Pages"
391 Franz 934
msgstr "Všetky str&any"
310 Franz 935
 
341 Franz 936
msgid "C&hoose Pages"
391 Franz 937
msgstr "Zvo&liť strany"
341 Franz 938
 
310 Franz 939
msgid "File Options"
391 Franz 940
msgstr "Súborové nastavenia"
310 Franz 941
 
341 Franz 942
msgid "Compatibilit&y:"
391 Franz 943
msgstr "Kompatibili&ta:"
310 Franz 944
 
341 Franz 945
msgid "&Binding:"
391 Franz 946
msgstr "&Viazanie:"
3 paul 947
 
948
msgid "Left Margin"
391 Franz 949
msgstr "Ľavý okraj"
3 paul 950
 
951
msgid "Right Margin"
391 Franz 952
msgstr "Pravý okraj"
3 paul 953
 
341 Franz 954
msgid "Generate &Thumbnails"
391 Franz 955
msgstr "Vy&tvoriť náhľady"
3 paul 956
 
341 Franz 957
msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
391 Franz 958
msgstr "U&ložiť prepojené textové rámy ako PDF články"
3 paul 959
 
341 Franz 960
msgid "&Include Bookmarks"
391 Franz 961
msgstr "Vrátane zálož&iek"
310 Franz 962
 
963
msgid " dpi"
391 Franz 964
msgstr " dpi"
310 Franz 965
 
341 Franz 966
msgid "&Resolution:"
391 Franz 967
msgstr "&Rozlíšenie:"
341 Franz 968
 
454 fschmid 969
#, fuzzy
532 cbradney 970
msgid "Com&press Text and Vector Graphics"
391 Franz 971
msgstr "Kom&primovať text a vektorovú grafiku"
310 Franz 972
 
973
msgid "Image Settings"
391 Franz 974
msgstr "Nastavenie obrázku"
310 Franz 975
 
976
msgid "JPEG"
391 Franz 977
msgstr "JPEG"
310 Franz 978
 
979
msgid "Zip"
391 Franz 980
msgstr "Zip"
310 Franz 981
 
341 Franz 982
msgid "&Method:"
391 Franz 983
msgstr "&Metóda:"
341 Franz 984
 
985
msgid "&Quality:"
391 Franz 986
msgstr "&Kvalita:"
310 Franz 987
 
988
msgid "Maximum"
391 Franz 989
msgstr "Maximum"
310 Franz 990
 
991
msgid "High"
391 Franz 992
msgstr "Vysoká"
310 Franz 993
 
994
msgid "Medium"
391 Franz 995
msgstr "Stredná"
310 Franz 996
 
997
msgid "Low"
391 Franz 998
msgstr "Nízka"
310 Franz 999
 
1000
msgid "Minimum"
391 Franz 1001
msgstr "Minimum"
310 Franz 1002
 
341 Franz 1003
msgid "&Downsample Images to:"
391 Franz 1004
msgstr "Z&níženie kvality obrázkov na:"
310 Franz 1005
 
1006
msgid "&General"
391 Franz 1007
msgstr "&Všeobecné"
310 Franz 1008
 
341 Franz 1009
msgid "&Embed all Fonts"
391 Franz 1010
msgstr "Vložiť vš&etky písma"
310 Franz 1011
 
532 cbradney 1012
#, fuzzy
1013
msgid "&Subset all Fonts"
1014
msgstr "Vložiť vš&etky písma"
1015
 
310 Franz 1016
msgid "Embedding"
1017
msgstr "Vkladanie"
1018
 
1019
msgid "Available Fonts:"
391 Franz 1020
msgstr "Dostupné písma:"
310 Franz 1021
 
1022
msgid "Fonts to embed:"
391 Franz 1023
msgstr "Písma na vloženie:"
310 Franz 1024
 
532 cbradney 1025
#, fuzzy
1026
msgid "Fonts to subset:"
1027
msgstr "Písma na vloženie:"
1028
 
310 Franz 1029
msgid "&Fonts"
391 Franz 1030
msgstr "&Písma"
310 Franz 1031
 
454 fschmid 1032
#, fuzzy
532 cbradney 1033
msgid "Enable &Presentation Effects"
391 Franz 1034
msgstr "&Povoliť prezentačné efekty"
3 paul 1035
 
341 Franz 1036
msgid "Show Page Pre&views"
391 Franz 1037
msgstr "Zo&braziť náhľady pre strany"
3 paul 1038
 
532 cbradney 1039
msgid "Effects"
1040
msgstr "Efekty"
1041
 
341 Franz 1042
msgid "&Display Duration:"
391 Franz 1043
msgstr "&Doba zobrazenia:"
3 paul 1044
 
341 Franz 1045
msgid "Effec&t Duration:"
391 Franz 1046
msgstr "&Trvanie efektu:"
3 paul 1047
 
341 Franz 1048
msgid "Effect T&ype:"
391 Franz 1049
msgstr "T&yp efektu:"
3 paul 1050
 
341 Franz 1051
msgid "&Moving Lines:"
391 Franz 1052
msgstr "Pres&úvanie riadkov:"
3 paul 1053
 
341 Franz 1054
msgid "F&rom the:"
391 Franz 1055
msgstr "&Z:"
3 paul 1056
 
341 Franz 1057
msgid "D&irection:"
391 Franz 1058
msgstr "S&mer:"
3 paul 1059
 
310 Franz 1060
msgid " sec"
391 Franz 1061
msgstr " sek"
310 Franz 1062
 
3 paul 1063
msgid "No Effect"
1064
msgstr "Bez efektu"
1065
 
1066
msgid "Blinds"
1067
msgstr "Pruhy"
1068
 
1069
msgid "Box"
391 Franz 1070
msgstr "Rám"
3 paul 1071
 
1072
msgid "Dissolve"
1073
msgstr "Rozpustenie"
1074
 
1075
msgid "Glitter"
1076
msgstr "Lesk"
1077
 
1078
msgid "Split"
391 Franz 1079
msgstr "Rozdeliť"
3 paul 1080
 
1081
msgid "Wipe"
391 Franz 1082
msgstr "Zotrieť"
3 paul 1083
 
532 cbradney 1084
msgid "Horizontal"
1085
msgstr "Vodorovne"
1086
 
1087
msgid "Vertical"
1088
msgstr "Zvisle"
1089
 
3 paul 1090
msgid "Inside"
391 Franz 1091
msgstr "Vnútorný"
3 paul 1092
 
1093
msgid "Outside"
391 Franz 1094
msgstr "Vonkajší"
3 paul 1095
 
1096
msgid "Left to Right"
391 Franz 1097
msgstr "Zľava doprava"
3 paul 1098
 
1099
msgid "Top to Bottom"
1100
msgstr "Zhora dole"
1101
 
1102
msgid "Bottom to Top"
1103
msgstr "Zdola hore"
1104
 
1105
msgid "Right to Left"
391 Franz 1106
msgstr "Sprava doľava"
3 paul 1107
 
310 Franz 1108
msgid "Top-left to Bottom-Right"
391 Franz 1109
msgstr "Zľava hore doprava dole"
3 paul 1110
 
341 Franz 1111
msgid "&Apply Effect on all Pages"
391 Franz 1112
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"
310 Franz 1113
 
532 cbradney 1114
msgid "E&xtras"
1115
msgstr "E&xtra"
3 paul 1116
 
341 Franz 1117
msgid "&Use Encryption"
391 Franz 1118
msgstr "Po&užiť šifrovanie"
3 paul 1119
 
310 Franz 1120
msgid "Passwords"
391 Franz 1121
msgstr "Heslá"
3 paul 1122
 
341 Franz 1123
msgid "&User:"
391 Franz 1124
msgstr "&Používateľ:"
3 paul 1125
 
341 Franz 1126
msgid "&Owner:"
391 Franz 1127
msgstr "V&lastník:"
3 paul 1128
 
310 Franz 1129
msgid "Settings"
1130
msgstr "Nastavenia"
3 paul 1131
 
341 Franz 1132
msgid "Allow &Printing the Document"
391 Franz 1133
msgstr "&Povoliť tlač dokumentu"
3 paul 1134
 
341 Franz 1135
msgid "Allow &Changing the Document"
391 Franz 1136
msgstr "P&ovoliť zmeny dokumentu"
3 paul 1137
 
341 Franz 1138
msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
391 Franz 1139
msgstr "Povoliť kopírovanie textu a grafik&y"
3 paul 1140
 
341 Franz 1141
msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
391 Franz 1142
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"
3 paul 1143
 
341 Franz 1144
msgid "S&ecurity"
391 Franz 1145
msgstr "Be&zpečnosť"
3 paul 1146
 
310 Franz 1147
msgid "General"
391 Franz 1148
msgstr "Všeobecné"
3 paul 1149
 
341 Franz 1150
msgid "Output &Intended For:"
391 Franz 1151
msgstr "Plánovaný &výstup pre:"
3 paul 1152
 
310 Franz 1153
msgid "Screen / Web"
391 Franz 1154
msgstr "Obrazovka/Web"
3 paul 1155
 
310 Franz 1156
msgid "Printer"
391 Franz 1157
msgstr "Tlačiareň"
3 paul 1158
 
341 Franz 1159
msgid "&Use Custom Rendering Settings"
391 Franz 1160
msgstr "Po&užiť vlastné nastavenia generovania"
341 Franz 1161
 
1162
msgid "Rendering Settings"
391 Franz 1163
msgstr "Nastavenie generovania"
341 Franz 1164
 
1165
msgid "Fre&quency:"
391 Franz 1166
msgstr "Fre&kvencia:"
341 Franz 1167
 
1168
msgid "&Angle:"
391 Franz 1169
msgstr "&Uhol:"
341 Franz 1170
 
1171
msgid "S&pot Function:"
1172
msgstr ""
1173
 
1174
msgid "Simple Dot"
391 Franz 1175
msgstr "Bodka"
341 Franz 1176
 
1177
msgid "Round"
391 Franz 1178
msgstr "Kruh"
341 Franz 1179
 
1180
msgid "Ellipse"
391 Franz 1181
msgstr "Elipsa"
341 Franz 1182
 
1183
msgid "Solid Colors:"
391 Franz 1184
msgstr "Plné farby (Solid colors):"
341 Franz 1185
 
351 Franz 1186
msgid "Use ICC Profile"
391 Franz 1187
msgstr "Použiť ICC-profil"
3 paul 1188
 
310 Franz 1189
msgid "Profile:"
391 Franz 1190
msgstr "Profil:"
3 paul 1191
 
310 Franz 1192
msgid "Rendering-Intent:"
391 Franz 1193
msgstr "Účel generovania:"
3 paul 1194
 
532 cbradney 1195
msgid "Perceptual"
1196
msgstr "Vnímateľné (Perceptual)"
1197
 
1198
msgid "Relative Colorimetric"
1199
msgstr "Relatívna kolorimetria"
1200
 
1201
msgid "Saturation"
1202
msgstr "Sýtosť"
1203
 
1204
msgid "Absolute Colorimetric"
1205
msgstr "Absolútna kolorimetria"
1206
 
310 Franz 1207
msgid "Images:"
391 Franz 1208
msgstr "Obrázky:"
3 paul 1209
 
310 Franz 1210
msgid "Don't use embedded ICC profiles"
391 Franz 1211
msgstr "Nepoužívať vložené ICC profily"
3 paul 1212
 
341 Franz 1213
msgid "C&olor"
391 Franz 1214
msgstr "&Farba"
3 paul 1215
 
310 Franz 1216
msgid "PDF/X-3 Output Intent"
391 Franz 1217
msgstr "Výstup do PDF/X-3"
310 Franz 1218
 
341 Franz 1219
msgid "&Info String:"
391 Franz 1220
msgstr "&Informačný reťazec:"
310 Franz 1221
 
341 Franz 1222
msgid "Output &Profile:"
391 Franz 1223
msgstr "Výstupný &profil:"
310 Franz 1224
 
1225
msgid "Trim Box"
391 Franz 1226
msgstr "Orezanie"
310 Franz 1227
 
341 Franz 1228
msgid "PDF/X-&3"
391 Franz 1229
msgstr "PDF/X-&3"
310 Franz 1230
 
532 cbradney 1231
msgid "&Save"
1232
msgstr "&Uložiť"
454 fschmid 1233
 
310 Franz 1234
msgid "Export all pages to PDF"
391 Franz 1235
msgstr "Exportovať všetky strany do PDF"
310 Franz 1236
 
1237
msgid "Export a range of pages to PDF"
391 Franz 1238
msgstr "Exportovať rozsah strán do PDF"
310 Franz 1239
 
1240
msgid ""
532 cbradney 1241
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
1242
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
1243
"a range of pages or a single page number."
1244
msgstr ""
1245
"Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov,\n"
1246
"kde prvok môže byť * pre všetky strany,\n"
1247
"1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany."
1248
 
1249
msgid ""
418 Franz 1250
"Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the "
1251
"widest compatibility.\n"
1252
"Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or "
1253
"you require 128 bit encryption.\n"
1254
"PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable "
1255
"when you have activated color management."
310 Franz 1256
msgstr ""
418 Franz 1257
"Určuje PDF kompatibilitu. Štandardne je to Acrobat 4.0, ktorá poskytuje "
1258
"najširšiu kompatibilitu.\n"
1259
"Acrobat 5.0 si vyberte v prípade, že váš súbor obsahuje vlastnosti PDF 1.4 "
1260
"ako napríklad priesvitnosť,alebo požaduje 128 bitové šifrovanie.\n"
1261
"PDF/X-3 je pre export PDF pre komerčnú tlač a je voliteľné len v prípade "
1262
"aktivácie správy farieb."
310 Franz 1263
 
1264
msgid ""
1265
"Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know\n"
1266
"you need to change it leave the default choice - Left."
1267
msgstr ""
395 Franz 1268
"Určuje viazanie strán v PDF. Ak nepotrebujete špeciálne nastavenia,\n"
1269
"neupravujte túto voľbu."
310 Franz 1270
 
1271
msgid ""
1272
"Generates thumbnails of each page in the PDF.\n"
1273
"Some viewers can use the thumbnails for navigation."
1274
msgstr ""
395 Franz 1275
"Generuje náhľady všetkých strán v PDF.\n"
1276
"Niektoré prehliadače používajú k navigácií."
310 Franz 1277
 
418 Franz 1278
msgid ""
1279
"Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a "
1280
"PDF."
395 Franz 1281
msgstr "Generuje PDF články, čo umožňuje navigáciu odkazov v PDF."
310 Franz 1282
 
1283
msgid ""
1284
"Embed the bookmarks you created in your document.\n"
1285
"These are useful for navigating long PDF documents."
1286
msgstr ""
395 Franz 1287
"Vložiť záložky obsiahnuté v dokumente.\n"
1288
"Tie sú užitočné pri navigácií v rozsiahlych dokumentoch."
310 Franz 1289
 
1290
msgid ""
1291
"Export resolution of text and vector graphics.\n"
1292
"This does not affect the resolution of bitmap images like photos."
1293
msgstr ""
395 Franz 1294
"Rozlíšenie textu a vektorovej grafiky pri exporte.\n"
1295
"Neovplyvňuje rozlíšenie bitmapových obrázkov ako sú napr. fotografie."
310 Franz 1296
 
1297
msgid ""
1298
"Compression of text and graphics.\n"
1299
"Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size."
1300
msgstr ""
395 Franz 1301
"Kompresia textu a grafiky.\n"
418 Franz 1302
"Pokiaľ na to nemáte dôvod, tak nechajte túto voľbu povolenú. Znižuje veľkosť "
1303
"PDF súboru."
310 Franz 1304
 
1305
msgid ""
1306
"Version of compression for images.\n"
1307
"Automatic allows Scribus to choose the best method.\n"
1308
"ZIP is good for images with solid colors.\n"
418 Franz 1309
"JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with "
1310
"slight image loss possible).\n"
1311
"Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression "
1312
"options."
310 Franz 1313
msgstr ""
395 Franz 1314
"Verzia kompresie pre obrázky.\n"
1315
"Automaticky - Scribus vyberie najvhodnejšiu metódu.\n"
1316
"ZIP - vhodná pre obrázky s plnými farbami.\n"
418 Franz 1317
"JPEG - najlepšia voľba pre vytváranie malých PDF súborov, ktoré majú veľa "
1318
"fotiek (malá strata kvality).\n"
1319
"Pokiaľ nepotrebujete špeciálnu kompresiu, tak nechajte túto voľbu nastavenú "
1320
"na Automaticky."
310 Franz 1321
 
769 cbradney 1322
#, fuzzy
418 Franz 1323
msgid ""
769 cbradney 1324
"Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), "
1325
"Maximum (95%)"
418 Franz 1326
msgstr ""
1327
"Úroveň kompresie: Minimálna (25\\%), Nízka (50\\%), Stredná (75\\%), Vysoká"
1328
"(85\\%), Maximálna (95\\%)"
310 Franz 1329
 
1330
msgid ""
1331
"Downsample your bitmap images to the selected DPI.\n"
1332
"Leaving this unchecked will render them at their native resolution."
418 Franz 1333
msgstr ""
1334
"Znížiť kvalitu bitmapových obrázkov na zvolené DPI.Ak voľbu nepovolíte, bude "
1335
"im ponechané pôvodné rozlíšenie."
310 Franz 1336
 
1337
msgid "DPI (Dots Per Inch) for image export."
395 Franz 1338
msgstr "DPI (Body na palec) pre export obrázkov."
310 Franz 1339
 
1340
msgid ""
1341
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts\n"
1342
"will preserve the layout and appearance of your document."
1343
msgstr ""
395 Franz 1344
"Vložiť písma do PDF. Vloženie písma\n"
1345
"zachová rozloženie a vzhľad vášho dokumentu."
310 Franz 1346
 
418 Franz 1347
msgid ""
1348
"Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode."
1349
msgstr ""
1350
"Povolenie prezentačných efektov pri celoobrazovkovom použití Acrobat Reader."
310 Franz 1351
 
1352
msgid "Show page previews of each page listed above."
395 Franz 1353
msgstr "Ukázať náhľad každej strany v zozname uvedenom hore."
310 Franz 1354
 
418 Franz 1355
msgid ""
1356
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
1357
"selected page."
395 Franz 1358
msgstr "Ako dlho je strana zobrazené, než sa spustí prechod na ďalšiu stranu."
310 Franz 1359
 
1360
msgid ""
1361
"Length of time the effect runs.\n"
1362
"A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down."
1363
msgstr ""
395 Franz 1364
"Ako dlho beží prezentačný efekt.\n"
1365
"Menšia hodnota efekt zrýchli, väčšia spomalí."
310 Franz 1366
 
1367
msgid "Type of the display effect."
395 Franz 1368
msgstr "Typ efektu."
310 Franz 1369
 
395 Franz 1370
#, fuzzy
418 Franz 1371
msgid ""
1372
"Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects."
395 Franz 1373
msgstr "Smer efektu presúvania riadkov pre efekty pruhy a rozdeliť."
310 Franz 1374
 
1375
msgid "Starting position for the box and split effects."
395 Franz 1376
msgstr "Štartovacia pozícia efektov rám a rozdeliť."
310 Franz 1377
 
1378
msgid "Direction of the glitter or wipe effects."
395 Franz 1379
msgstr "Smer efektu lesk alebo zotrieť."
310 Franz 1380
 
1381
msgid "Apply the selected effect to all pages."
391 Franz 1382
msgstr "Použiť zvolený efekt na všetky strany."
3 paul 1383
 
310 Franz 1384
msgid ""
1385
"Enable the security features in your exported PDF.\n"
418 Franz 1386
"If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit "
1387
"encryption.\n"
1388
"If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit "
1389
"encryption.\n"
1390
"Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and "
1391
"does have some limitations."
310 Franz 1392
msgstr ""
418 Franz 1393
"Povoliť bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF.Pokiaľ mate zvolený  "
1394
"Acrobat 4.0, bude použité 40 bitové šifrovanie.\n"
395 Franz 1395
"Pokiaľ mate zvolený  Acrobat 5.0, bude použité 128 bitové šifrovanie.\n"
418 Franz 1396
"Poznámka: PDF šifrovanie nie je tak spoľahlivé ako GPG alebo PGP a má svoje "
1397
"obmedzenia."
3 paul 1398
 
310 Franz 1399
msgid ""
1400
"Choose a master password which enables or disables all the\n"
1401
"security features in your exported PDF"
1402
msgstr ""
395 Franz 1403
"Zvoľte heslo, ktoré povolí alebo zakáže všetky\n"
1404
"bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF"
3 paul 1405
 
310 Franz 1406
msgid "Choose a password for users to be able to read your PDF."
395 Franz 1407
msgstr "Zvoľte heslo pre používateľom, ktorý budú môcť čítať PDF."
3 paul 1408
 
310 Franz 1409
msgid "Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. "
395 Franz 1410
msgstr "Povolí tlač PDF. Ak je odznačené, tlač bude zakázaná. "
3 paul 1411
 
418 Franz 1412
msgid ""
1413
"Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented."
395 Franz 1414
msgstr "Povolí úpravu PDF. Ak je odznačené, úprava PDF bude zakázaná. "
3 paul 1415
 
310 Franz 1416
msgid ""
1417
"Allow copying of text or graphics from the PDF. \n"
1418
"If un-checked, text and graphics cannot be copied."
1419
msgstr ""
395 Franz 1420
"Povolí kopírovanie textu a grafiky z PDF.\n"
1421
"Ak je odznačené, kopírovanie textu a grafiky z PDF bude zakázané. "
3 paul 1422
 
310 Franz 1423
msgid ""
1424
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
1425
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
1426
msgstr ""
395 Franz 1427
"Povolí pridávanie anotácií a polí do PDF.\n"
1428
" Ak je odznačené, úprava anotácií a polí bude zakázaná. "
3 paul 1429
 
310 Franz 1430
msgid ""
1431
"Color model for the output of your PDF.\n"
418 Franz 1432
"Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for "
1433
"printing on typical inkjets.\n"
310 Franz 1434
"Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer."
1435
msgstr ""
395 Franz 1436
"Farebný model výstupu PDF.\n"
418 Franz 1437
"Zvoľte Monitor/Web pre PDF, ktoré bude publikované na monitore alebo na "
1438
"typickej kancelárskej tlačiarni.\n"
395 Franz 1439
"Zvoľte Tlačiareň, ak PDF bude tlačené na CMYK tlačiarni."
3 paul 1440
 
351 Franz 1441
msgid ""
418 Franz 1442
"This is an advanced setting which is not enabled by default. This should "
1443
"only be enabled\n"
1444
"when specifically requested by your printer and they have given you the "
1445
"exact details needed.\n"
1446
"Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not "
1447
"portable across systems."
351 Franz 1448
msgstr ""
418 Franz 1449
"Toto je pokročilé nastavenie, ktoré nie je štandardne povolené. Malo by byť "
1450
"povolené len v tom prípade\n"
1451
"pokiaľ je špeciálne vyžadované tlačiarňou a máte k dispozícií presné "
1452
"detaily.\n"
1453
"Inak vytvoríte PDF, ktoré sa nebude dať správne vytlačiť a nebude skutočne "
1454
"prenosné medzi systémami."
351 Franz 1455
 
310 Franz 1456
msgid "Embed a color profile for solid colors"
395 Franz 1457
msgstr "Vložiť farebný profil pre plné farieb"
3 paul 1458
 
310 Franz 1459
msgid "Color profile for solid colors"
395 Franz 1460
msgstr "Farebný profil pre plné farby"
3 paul 1461
 
310 Franz 1462
msgid "Rendering intent for solid colors"
391 Franz 1463
msgstr "Účel generovania pre plných farieb"
3 paul 1464
 
310 Franz 1465
msgid "Embed a color profile for images"
395 Franz 1466
msgstr "Vložiť farebný profil pre obrázky"
3 paul 1467
 
310 Franz 1468
msgid "Do not use color profiles that are embedded in source images"
395 Franz 1469
msgstr "Nepoužívať farebné profily, ktoré sú vložené do zdrojových obrázkov"
310 Franz 1470
 
1471
msgid "Color profile for images"
395 Franz 1472
msgstr "Farebný profil pre obrázky"
310 Franz 1473
 
1474
msgid "Rendering intent for images"
391 Franz 1475
msgstr "Účel generovania pre obrázky"
310 Franz 1476
 
418 Franz 1477
msgid ""
1478
"Output profile for printing. If possible, get some guidance from your "
1479
"printer on profile selection."
1480
msgstr ""
1481
"Výstupný profil pre tlač. Ak je to možné, použite príručku k tlačiarni pri "
1482
"výbere profilu."
310 Franz 1483
 
1484
msgid ""
1485
"Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail\n"
1486
"PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document."
1487
msgstr ""
395 Franz 1488
"Voliteľný text, ktorého vyplnením bude PDF alebo PDF/X-3\n"
1489
"spĺňať špecifikáciu PDF/X-3. Doporučujeme použiť názov dokumentu."
310 Franz 1490
 
1491
msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
395 Franz 1492
msgstr "Vzdialenosť orezania od horného fyzického okraja strany"
310 Franz 1493
 
1494
msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
395 Franz 1495
msgstr "Vzdialenosť orezania od dolného fyzického okraja strany"
310 Franz 1496
 
1497
msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
395 Franz 1498
msgstr "Vzdialenosť orezania od ľavého fyzického okraja strany"
310 Franz 1499
 
1500
msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
395 Franz 1501
msgstr "Vzdialenosť orezania od pravého fyzického okraja strany"
310 Franz 1502
 
532 cbradney 1503
#, fuzzy
1504
msgid "Mirror Page(s) horizontally"
1505
msgstr "&Horizontálne zrkadlenie strán"
1506
 
1507
#, fuzzy
1508
msgid "Mirror Page(s) vertically"
1509
msgstr "&Vertikálne zrkadlenie strán"
1510
 
1511
msgid "Save as"
1512
msgstr "Uložiť ako"
1513
 
1514
msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
1515
msgstr "PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*)"
1516
 
1517
msgid "Delete Color"
1518
msgstr "Odstrániť farbu"
1519
 
769 cbradney 1520
#, fuzzy
1521
msgid "Delete Color:"
1522
msgstr "Odstrániť farbu"
532 cbradney 1523
 
769 cbradney 1524
#, fuzzy
1525
msgid "Replace With:"
532 cbradney 1526
msgstr "Nahradiť s:"
1527
 
1528
msgid "Tools"
1529
msgstr "Nástroje"
1530
 
1531
msgid "Select Items"
1532
msgstr "Vybrať položky"
1533
 
1534
msgid "Insert Text Frame"
1535
msgstr "Vložiť textový rám"
1536
 
1537
msgid "Insert Picture"
1538
msgstr "Vložiť obrázok"
1539
 
1540
msgid "Insert Table"
1541
msgstr "Vložiť tabuľku"
1542
 
1543
msgid "Properties..."
1544
msgstr "Vlastnosti..."
1545
 
1546
msgid "Insert Polygons"
1547
msgstr "Vložiť mnohouholníky"
1548
 
1549
msgid "Insert Lines"
1550
msgstr "Vložiť čiary"
1551
 
1552
msgid "Insert Bezier Curves"
1553
msgstr "Vložiť bézierové krivky"
1554
 
1555
msgid "Insert Freehand Line"
1556
msgstr "Vložiť rukou kreslenú čiaru"
1557
 
1558
msgid "Rotate Item"
1559
msgstr "Otočiť objekt"
1560
 
1561
msgid "Zoom in or out"
1562
msgstr "Zväčšiť alebo zmenšiť"
1563
 
1564
msgid "Edit Contents of Frame"
1565
msgstr "Upraviť obsah rámu"
1566
 
1567
msgid "Edit the text with the Story Editor"
1568
msgstr "Upraviť text v Story editore"
1569
 
1570
msgid "Link Text Frames"
1571
msgstr "Prepojiť textové rámy"
1572
 
1573
msgid "Unlink Text Frames"
1574
msgstr "Zrušiť prepojenie textových rámom"
1575
 
1576
msgid "Do measurements"
1577
msgstr "Merať"
1578
 
1579
msgid "Draw various Shapes"
1580
msgstr "Kreslenie rôznych tvarov"
1581
 
1582
msgid "PDF Tools"
1583
msgstr "PDF nástroje"
1584
 
1585
msgid "Button"
1586
msgstr "Tlačítko"
1587
 
1588
msgid "Text Field"
1589
msgstr "Textové pole"
1590
 
1591
msgid "Check Box"
1592
msgstr "Políčko k zaškrtnutiu"
1593
 
1594
msgid "Combo Box"
1595
msgstr "Výber"
1596
 
1597
msgid "List Box"
1598
msgstr "Zoznam"
1599
 
1600
msgid "Insert PDF Fields"
1601
msgstr "Vložiť PDF polia"
1602
 
1603
msgid "Link"
1604
msgstr "Odkaz"
1605
 
1606
msgid "Insert PDF Annotations"
1607
msgstr "Vložiť PDF anotáciu"
1608
 
1609
msgid "Possible Hyphenation"
1610
msgstr "Možné delenie slov"
1611
 
1612
msgid "Accept"
1613
msgstr "Akceptovať"
1614
 
1615
msgid "Skip"
1616
msgstr "Preskočiť"
1617
 
1618
msgid "Missing Font"
1619
msgstr "Chýbajúce písmo"
1620
 
1621
msgid "The Font %1 is not installed."
1622
msgstr "Písmo %1 nie je nainštalované."
1623
 
1624
msgid "Use"
1625
msgstr "Použiť"
1626
 
1627
msgid "instead"
1628
msgstr "namiesto"
1629
 
1630
msgid "Left Page"
1631
msgstr "Ľavá strana"
1632
 
1633
msgid "Right Page"
1634
msgstr "Pravá strana"
1635
 
1636
msgid "Size:"
1637
msgstr "Veľkosť:"
1638
 
1639
msgid "Title:"
1640
msgstr "Názov:"
1641
 
1642
msgid "No Title"
1643
msgstr "Bez názvu"
1644
 
1645
msgid "Author:"
1646
msgstr "Autor:"
1647
 
1648
msgid "Unknown"
1649
msgstr "Neznámy"
1650
 
1651
msgid "Scribus Document"
1652
msgstr "Scribus dokument"
1653
 
1654
msgid "&Compress File"
1655
msgstr "&Komprimovaný súbor"
1656
 
1657
msgid "&Include Fonts"
1658
msgstr "&Vrátanie písma"
1659
 
1660
msgid ""
1661
"Moves to your Document Directory.\n"
1662
"This can be set in the Preferences."
1663
msgstr ""
1664
"Presunutie vášho priečinku s dokumentmi.\n"
1665
"V nastaveniach je toto možné určiť."
1666
 
1667
msgid "Align Text Left"
1668
msgstr "Zarovnať text doľava"
1669
 
1670
msgid "Align Text Right"
1671
msgstr "Zarovnať text doprava"
1672
 
1673
msgid "Align Text Center"
1674
msgstr "Zarovnať text na stred"
1675
 
1676
msgid "Align Text Justified"
1677
msgstr "Zarovnať text do bloku"
1678
 
1679
msgid "Align Text Forced Justified"
1680
msgstr "Zarovnať podľa okrajov"
1681
 
1682
msgid "Edit Templates"
1683
msgstr "Upraviť šablóny"
1684
 
1685
msgid "&Append"
1686
msgstr "Prid&ať"
1687
 
1688
msgid "&New"
1689
msgstr "&Nový"
1690
 
1691
msgid "D&uplicate"
1692
msgstr "D&uplikovať"
1693
 
1694
msgid "&Close"
1695
msgstr "&Zavrieť"
1696
 
1697
#, fuzzy
1698
msgid "Do you really want to delete this Template?"
1699
msgstr "Skutočne chcete odstrániť túto šablónu?"
1700
 
1701
msgid "&No"
1702
msgstr "&Nie"
1703
 
1704
msgid "&Yes"
1705
msgstr "&Áno"
1706
 
1707
msgid "&Name:"
1708
msgstr "&Názov:"
1709
 
1710
msgid "New Template"
1711
msgstr "Nová šablóna"
1712
 
1713
msgid "Copy of %1"
1714
msgstr "Kópia %1"
1715
 
1716
msgid "Name:"
1717
msgstr "Názov:"
1718
 
1719
msgid "New Document"
1720
msgstr "Nový dokument"
1721
 
1722
msgid "Page Size"
1723
msgstr "Veľkosť strany"
1724
 
1725
msgid "&Size:"
1726
msgstr "&Veľkosť:"
1727
 
1728
msgid "Legal"
1729
msgstr "Legal"
1730
 
1731
msgid "Letter"
1732
msgstr "Letter"
1733
 
1734
msgid "Tabloid"
1735
msgstr "Tabloid"
1736
 
1737
msgid "Custom"
1738
msgstr "Vlastné"
1739
 
1740
msgid "Orie&ntation:"
1741
msgstr "Orie&ntácia:"
1742
 
1743
msgid "&Width:"
1744
msgstr "Šír&ka:"
1745
 
1746
msgid "&Height:"
1747
msgstr "&Výška:"
1748
 
1749
msgid "&Facing Pages"
1750
msgstr "&Protiľahlé strany"
1751
 
1752
msgid "Left &Page First"
1753
msgstr "&Prvá strana vľavo"
1754
 
1755
msgid "Margin Guides"
1756
msgstr "Vodítka okrajov"
1757
 
1758
msgid "&Left:"
1759
msgstr "&Ľavý:"
1760
 
1761
msgid "&Right:"
1762
msgstr "P&ravý:"
1763
 
1764
msgid "&Top:"
1765
msgstr "&Hore:"
1766
 
1767
msgid "&Bottom:"
1768
msgstr "&Dolný:"
1769
 
1770
msgid "Options"
1771
msgstr "Možnosti"
1772
 
1773
msgid "F&irst Page Number:"
1774
msgstr "Č&íslo prvej strany:"
1775
 
1776
msgid "&Default Unit:"
1777
msgstr "Štan&dardná jednotka:"
1778
 
1779
msgid "Points (pts)"
1780
msgstr "Body (pts)"
1781
 
1782
msgid "Millimetres (mm)"
1783
msgstr "Milimetre (mm)"
1784
 
1785
msgid "Inches (in)"
1786
msgstr "Palce (in)"
1787
 
1788
msgid "Picas (p)"
1789
msgstr "Piká (p)"
1790
 
1791
msgid "&Automatic Text Frames"
1792
msgstr "&Autom. textové rámy"
1793
 
1794
msgid "Column Guides"
1795
msgstr "Vodítka stĺpcov"
1796
 
1797
msgid "&Gap:"
1798
msgstr "&Odstup:"
1799
 
1800
msgid "Colu&mns:"
1801
msgstr "&Stĺpce:"
1802
 
1803
msgid "Document page size, either a standard size or a custom size"
1804
msgstr "veľkosť strany dokumentu, či už štandardná alebo vlastná"
1805
 
1806
msgid "Orientation of the document's pages"
1807
msgstr "Orientácia strán dokumentu"
1808
 
1809
msgid ""
1810
"Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size"
1811
msgstr ""
1812
"Šírka strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."
1813
 
1814
msgid ""
1815
"Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page "
1816
"size"
1817
msgstr ""
1818
"Výska strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."
1819
 
1820
msgid "Enable single or spread based layout"
1821
msgstr "povoliť rozloženie po jednej alebo po viacerých stranách"
1822
 
1823
msgid "Make the first page the left page of the document"
1824
msgstr "Prvá strana je ľavou stranou dokumentu"
1825
 
1826
msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
1827
msgstr "Vzdialenosť medzi horným vodítkom okraja a hranou strany"
1828
 
1829
msgid "Distance between the bottom margin guide and the edge of the page"
1830
msgstr "Vzdialenosť medzi dolným vodítkom okraja a hranou strany"
1831
 
1832
msgid ""
1833
"Distance between the left margin guide and the edge of the page.\n"
1834
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
1835
"correct margins for binding"
1836
msgstr ""
1837
"Vzdialenosť medzi ľavým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
1838
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
1839
"správneho okraja pre väzbu"
1840
 
1841
msgid ""
1842
"Distance between the right margin guide and the edge of the page.\n"
1843
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
1844
"correct margins for binding"
1845
msgstr ""
1846
"Vzdialenosť medzi pravým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
1847
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
1848
"správneho okraja pre väzbu"
1849
 
1850
msgid "First page number of the document"
1851
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"
1852
 
1853
msgid "Default unit of measurement for document editing"
1854
msgstr "Štandardná merná jednotka dokumentu"
1855
 
1856
msgid "Create text frames automatically when new pages are added"
1857
msgstr "Automaticky vytvorí textový rám pri pridaní novej strany"
1858
 
1859
msgid "Number of columns to create in automatically created text frames"
1860
msgstr "Počet automaticky vytvorených stĺpcov pri vytvorení textového rámu"
1861
 
1862
msgid "Distance between automatically created columns"
1863
msgstr "Vzdialenosť medzi automaticky vytvorenými stĺpcami"
1864
 
1865
msgid "&Inside:"
1866
msgstr "&Vnútorný:"
1867
 
1868
msgid "O&utside:"
1869
msgstr "V&onkajší:"
1870
 
1871
msgid "Shade:"
1872
msgstr "Tieň:"
1873
 
1874
msgid "Opacity:"
1875
msgstr "Krytie:"
1876
 
1877
msgid "Horizontal Gradient"
1878
msgstr "Horizontálny prechod"
1879
 
1880
msgid "Vertical Gradient"
1881
msgstr "Vertikálny prechod"
1882
 
1883
msgid "Diagonal Gradient"
1884
msgstr "Diagonálny prechod"
1885
 
1886
msgid "Cross Diagonal Gradient"
1887
msgstr "Krížovodiagonálny prechod"
1888
 
1889
msgid "Radial Gradient"
1890
msgstr "Radiálny prechod"
1891
 
1892
msgid "Free linear Gradient"
1893
msgstr "Voľný lineárny prechod"
1894
 
1895
msgid "Free radial Gradient"
1896
msgstr "Voľný radiálny prechod"
1897
 
769 cbradney 1898
#, fuzzy
1899
msgid "Move Vector"
1900
msgstr "Sem presunúť"
1901
 
532 cbradney 1902
msgid "Edit Line Color Properties"
1903
msgstr "Upraviť vlastnosti farby čiary"
1904
 
1905
msgid "Edit Fill Color Properties"
1906
msgstr "Upraviť vlastnosti farby výplne"
1907
 
1908
msgid "Saturation of color"
1909
msgstr "Sýtosť farby"
1910
 
1911
msgid "Normal or gradient fill method"
1912
msgstr "Bežná metóda vyplnenia alebo prechod"
1913
 
1914
msgid "Set the transparency for the color selected"
1915
msgstr "Nastaviť priesvitnosť pre zvolenú farbu"
1916
 
1917
msgid "Color of selected object"
1918
msgstr "Farba zvoleného objektu"
1919
 
769 cbradney 1920
msgid ""
1921
"Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed "
1922
"and\n"
1923
"nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed"
1924
msgstr ""
1925
 
532 cbradney 1926
msgid "Document Setup"
1927
msgstr "Nastavenie dokumentu"
1928
 
769 cbradney 1929
#, fuzzy
1930
msgid "Layout"
1931
msgstr "Rozloženie:"
1932
 
1933
#, fuzzy
1934
msgid "ShowGrid"
1935
msgstr "Ukázať mriežku"
1936
 
1937
#, fuzzy
1938
msgid "Major Grid"
1939
msgstr "Farba hlavnej mriežky:"
1940
 
1941
msgid "Color:"
1942
msgstr "Farba:"
1943
 
1944
#, fuzzy
1945
msgid "Spacing:"
1946
msgstr "R&iadkovanie:"
1947
 
1948
#, fuzzy
1949
msgid "Minor Grid"
1950
msgstr "Farba vedľajšej mriežky:"
1951
 
1952
#, fuzzy
1953
msgid "Guide Snap Distance:"
1954
msgstr "V&zdialenosť medzi vodítkami:"
1955
 
1956
#, fuzzy
1957
msgid "Show Margins"
1958
msgstr "Zobraziť o&kraje"
1959
 
1960
#, fuzzy
1961
msgid "Show Guides"
1962
msgstr "Zobraziť &vodítka"
1963
 
1964
msgid "Show Baseline Grid"
1965
msgstr "Zobraziť mriežku základných čiar"
1966
 
1967
#, fuzzy
1968
msgid "Show Text Chains"
1969
msgstr "Zobraziť názvy šablón"
1970
 
1971
#, fuzzy
1972
msgid "Show Frames"
1973
msgstr "Zobraziť &rámy"
1974
 
1975
#, fuzzy
1976
msgid "Show Pictures"
1977
msgstr "Obrázky"
1978
 
1979
msgid "Guides"
1980
msgstr "Vodítka"
1981
 
1982
#, fuzzy
1983
msgid "Page Background"
1984
msgstr "Pozadie"
1985
 
1986
msgid "Display &Unprintable Area in Margin Color"
1987
msgstr "Zobraziť &netlačiteľnú oblasť vo farbe okrajov"
1988
 
1989
#, fuzzy
1990
msgid "Alt+U"
1991
msgstr "Alt+"
1992
 
1993
#, fuzzy
1994
msgid "Scratch Space"
1995
msgstr "Vertikálne medzery"
1996
 
1997
#, fuzzy
1998
msgid "Placing of Guides"
1999
msgstr "Vodítka okrajov"
2000
 
2001
#, fuzzy
2002
msgid "In the Background"
2003
msgstr "V pozadí"
2004
 
2005
#, fuzzy
2006
msgid "In the Foreground"
2007
msgstr "V popredí"
2008
 
2009
msgid "Display"
2010
msgstr "Zobraziť"
2011
 
2012
msgid "Subscript"
2013
msgstr "Dolný index"
2014
 
2015
msgid "&Displacement:"
2016
msgstr "&Posunutie:"
2017
 
2018
msgid "&Scaling:"
2019
msgstr "&Zmena veľkosti:"
2020
 
2021
msgid "Superscript"
2022
msgstr "Horný index"
2023
 
2024
msgid "D&isplacement:"
2025
msgstr "P&osunutie:"
2026
 
2027
msgid "S&caling:"
2028
msgstr "Z&mena veľkosti:"
2029
 
2030
msgid "Small Caps"
2031
msgstr "Kapitálky"
2032
 
2033
msgid "Sc&aling:"
2034
msgstr "Zmen&a veľkosti:"
2035
 
2036
msgid "Other"
2037
msgstr "Iné"
2038
 
2039
msgid "Baseline &Grid:"
2040
msgstr "Mriežka zá&kladných čiar:"
2041
 
2042
msgid "Baseline &Offset:"
2043
msgstr "P&osun základných čiar:"
2044
 
2045
msgid "Automatic &Line Spacing:"
2046
msgstr "Automa&tické riadkovanie:"
2047
 
2048
msgid "Typography"
2049
msgstr "Typografia"
2050
 
2051
msgid "Font:"
2052
msgstr "Písmo:"
2053
 
2054
#, fuzzy
2055
msgid "Fill Color:"
2056
msgstr "&Farba výplne:"
2057
 
2058
#, fuzzy
2059
msgid "Stroke Color:"
2060
msgstr "Fa&rba obrysu:"
2061
 
2062
msgid "Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz"
2063
msgstr "Príliš žltučký kôň spieval diabolské ódy"
2064
 
2065
msgid "&Line Color:"
2066
msgstr "Farba čia&ry:"
2067
 
2068
msgid "&Shading:"
2069
msgstr "&Tieňovanie:"
2070
 
2071
msgid "&Fill Color:"
2072
msgstr "&Farba výplne:"
2073
 
2074
msgid "S&hading:"
2075
msgstr "Tie&ňovanie:"
2076
 
2077
#, fuzzy
2078
msgid "Line Style:"
2079
msgstr "Štý&ly čiar..."
2080
 
2081
msgid "Line &Width:"
2082
msgstr "Ší&rka čiary:"
2083
 
2084
#, fuzzy
2085
msgid "Line S&tyle:"
2086
msgstr "Štý&ly čiar..."
2087
 
2088
msgid "Arrows:"
2089
msgstr ""
2090
 
2091
#, fuzzy
2092
msgid "Start:"
2093
msgstr "Hviezda"
2094
 
2095
#, fuzzy
2096
msgid "End:"
2097
msgstr "Kódovanie:"
2098
 
2099
msgid "&Free Scaling"
2100
msgstr "Voľ&ná zmena veľkosti"
2101
 
2102
msgid "&Horizontal Scaling:"
2103
msgstr "&Vodorovné zväčšenie"
2104
 
2105
msgid "&Vertical Scaling:"
2106
msgstr "&Zvislé zväčšenie"
2107
 
2108
msgid "&Scale Picture to Frame Size"
2109
msgstr "Z&meniť veľkosť obrázka na rozmer rámu"
2110
 
2111
msgid "Keep Aspect &Ratio"
2112
msgstr "Zachovať pome&r strán"
2113
 
2114
msgid "F&ill Color:"
2115
msgstr "&Farba výplne:"
2116
 
2117
msgid "Mi&nimum:"
2118
msgstr "Mi&nimum"
2119
 
2120
msgid "Ma&ximum:"
2121
msgstr "Ma&ximum"
2122
 
2123
msgid "&Stepping:"
2124
msgstr "&Krokovanie:"
2125
 
2126
msgid "Autosave"
2127
msgstr "Automatické ukladanie"
2128
 
2129
msgid "min"
2130
msgstr "min"
2131
 
2132
msgid "&Interval:"
2133
msgstr "&Interval:"
2134
 
2135
msgid "Units"
2136
msgstr "Jednotky"
2137
 
2138
msgid "Points (pt)"
2139
msgstr "Body (pt)"
2140
 
2141
msgid "Misc."
2142
msgstr "Rôzne"
2143
 
532 cbradney 2144
msgid "&Outside:"
2145
msgstr "V&onkajší:"
2146
 
2147
msgid "Distribute/Align"
2148
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"
2149
 
2150
msgid "Align"
2151
msgstr "Zarovnať"
2152
 
2153
msgid "Left Sides"
2154
msgstr "Ľavé strany"
2155
 
2156
msgid "Middles"
2157
msgstr "Na stred"
2158
 
2159
msgid "Right Sides"
2160
msgstr "Pravé strany"
2161
 
2162
msgid "&Between:"
2163
msgstr "&Medzi:"
2164
 
2165
msgid "&Do Not Change"
2166
msgstr "&Nemeniť"
2167
 
2168
msgid "A&lign"
2169
msgstr "Z&arovnať"
2170
 
2171
msgid "Di&splacement"
2172
msgstr "Po&sunutie"
2173
 
2174
msgid "Distribute &Evenly"
2175
msgstr "Umi&estniť rovnomerne"
2176
 
2177
msgid "Top Sides"
2178
msgstr "Horné strany"
2179
 
2180
msgid "Bottom Sides"
2181
msgstr "Spodné strany"
2182
 
2183
msgid "Bet&ween:"
2184
msgstr "Me&dzi:"
2185
 
2186
msgid "Do &Not Change"
2187
msgstr "&Nemeniť"
2188
 
2189
msgid "Al&ign"
2190
msgstr "Z&arovnať"
2191
 
2192
msgid "Dis&placement"
2193
msgstr "&Posunutie"
2194
 
2195
msgid "Distribute E&venly"
2196
msgstr "Umiestniť ro&vnomerne"
2197
 
2198
msgid "&Apply"
2199
msgstr "&Použiť"
2200
 
2201
msgid "Field Properties"
2202
msgstr "Vlastnosti pola"
2203
 
2204
msgid "Type:"
2205
msgstr "Typ:"
2206
 
2207
msgid "Properties"
2208
msgstr "Vlastnosti"
2209
 
2210
msgid "Tool-Tip:"
2211
msgstr "Tipy pre nástroje:"
2212
 
2213
msgid "Font for use with PDF 1.3:"
2214
msgstr "Písmo pre použitie s PDF-1.3:"
2215
 
2216
msgid "Border"
2217
msgstr "Ohraničenie"
2218
 
2219
msgid "Width:"
2220
msgstr "Šírka:"
2221
 
2222
msgid "Thin"
2223
msgstr "Tenká"
2224
 
2225
msgid "Wide"
2226
msgstr "Široká"
2227
 
2228
msgid "Style:"
2229
msgstr "Štýl:"
2230
 
2231
msgid "Solid"
2232
msgstr "Bez prerušenia"
2233
 
2234
msgid "Dashed"
2235
msgstr "Prerušovaný"
2236
 
2237
msgid "Underline"
2238
msgstr "Podčiarknuté"
2239
 
2240
msgid "Beveled"
2241
msgstr "Skosené"
2242
 
2243
msgid "Inset"
2244
msgstr "Príloha"
2245
 
2246
msgid "Read Only"
2247
msgstr "Iba na čítanie"
2248
 
2249
msgid "Required"
2250
msgstr "Požadované"
2251
 
2252
msgid "Don't Export Value"
2253
msgstr "Neexportovať hodnotu"
2254
 
2255
msgid "Visibility:"
2256
msgstr "Viditeľnosť:"
2257
 
2258
msgid "Visible"
2259
msgstr "Viditeľné"
2260
 
2261
msgid "Hidden"
2262
msgstr "Skryté"
2263
 
2264
msgid "No Print"
2265
msgstr "Bez tlače"
2266
 
2267
msgid "No View"
2268
msgstr "Bez náhľadu"
2269
 
2270
msgid "Appearance"
2271
msgstr "Vzhľad"
2272
 
2273
msgid "Text for Button Down"
2274
msgstr "Text pre tlačítko dole"
2275
 
2276
msgid "Text for Roll Over"
2277
msgstr "Text pre pretočenie"
2278
 
2279
msgid "Icons"
2280
msgstr "Ikony"
2281
 
2282
msgid "Use Icons"
2283
msgstr "Použiť ikony"
2284
 
2285
msgid "Remove"
2286
msgstr "Odstrániť"
2287
 
2288
msgid "Pressed"
2289
msgstr "Stlačené"
2290
 
2291
msgid "Roll Over"
2292
msgstr "Pretočiť"
2293
 
2294
msgid "Icon Placement..."
2295
msgstr "Umiestnenie ikon..."
2296
 
2297
msgid "Highlight"
2298
msgstr "Zvýraznenie"
2299
 
2300
msgid "Invert"
2301
msgstr "Invertovať"
2302
 
2303
msgid "Outlined"
2304
msgstr "Obkreslené"
2305
 
2306
msgid "Push"
2307
msgstr "Stlačiť"
2308
 
2309
msgid "Multi-Line"
2310
msgstr "Viacriadkový"
2311
 
2312
msgid "Password"
2313
msgstr "Heslo"
2314
 
2315
msgid "Limit of"
2316
msgstr "Obmedzenie"
2317
 
2318
msgid "Characters"
2319
msgstr "Znaky"
2320
 
2321
msgid "Do Not Scroll"
2322
msgstr "Neposúvať"
2323
 
2324
msgid "Do Not Spell Check"
2325
msgstr "Nekontrolovať pravopis"
2326
 
2327
msgid "Check Style:"
2328
msgstr "Overiť štýl:"
2329
 
2330
msgid "Check"
2331
msgstr "Kontrolovať"
2332
 
2333
msgid "Cross"
2334
msgstr "Kríž"
2335
 
2336
msgid "Diamond"
2337
msgstr "Diamant"
2338
 
2339
msgid "Circle"
2340
msgstr "Kruh"
2341
 
2342
msgid "Star"
2343
msgstr "Hviezda"
2344
 
2345
msgid "Square"
2346
msgstr "Štvorec"
2347
 
2348
msgid "Default is Checked"
2349
msgstr "Štandardne je označené"
2350
 
2351
msgid "Editable"
2352
msgstr "Upraviteľné"
2353
 
2354
msgid "Java Script"
2355
msgstr "Java skript"
2356
 
2357
msgid "Go To"
2358
msgstr "Ísť na"
2359
 
2360
msgid "Submit Form"
2361
msgstr "Potvrdiť formulár"
2362
 
2363
msgid "Reset Form"
2364
msgstr "Vynulovať formulár"
2365
 
2366
msgid "Import Data"
2367
msgstr "Importovať dáta"
2368
 
2369
msgid "Event:"
2370
msgstr "Udalosť:"
2371
 
2372
msgid "Mouse Up"
2373
msgstr ""
2374
 
2375
msgid "Mouse Down"
2376
msgstr ""
2377
 
2378
msgid "Mouse Enter"
2379
msgstr ""
2380
 
2381
msgid "Mouse Exit"
2382
msgstr ""
2383
 
2384
msgid "On Focus"
2385
msgstr "Po prepnutí"
2386
 
2387
msgid "On Blur"
2388
msgstr "Pri rozmazaní"
2389
 
2390
msgid "Script:"
2391
msgstr "Skript:"
2392
 
2393
msgid "Edit..."
2394
msgstr "Upraviť..."
2395
 
2396
msgid "Submit to URL:"
2397
msgstr "Odoslať na URL:"
2398
 
2399
msgid "Submit Data as HTML"
2400
msgstr "Odoslať údaje ako HTML"
2401
 
2402
msgid "Import Data from:"
2403
msgstr "Importovať dáta z:"
2404
 
2405
msgid "Destination"
2406
msgstr "Cieľ"
2407
 
2408
msgid "To File:"
2409
msgstr "Do súboru:"
2410
 
2411
msgid "Change..."
2412
msgstr "Zmeniť..."
2413
 
2414
msgid "Page:"
2415
msgstr "Strana:"
2416
 
2417
msgid "X-Pos:"
2418
msgstr "X poz.:"
2419
 
2420
msgid "Y-Pos:"
2421
msgstr "Y poz.:"
2422
 
2423
msgid "Action"
2424
msgstr "Akcia"
2425
 
2426
msgid "Field is formatted as:"
2427
msgstr "Pole je naformátované ako:"
2428
 
2429
msgid "Plain"
2430
msgstr "Obyčajný"
2431
 
2432
msgid "Number"
2433
msgstr "Číslo"
2434
 
2435
msgid "Percentage"
2436
msgstr "Percento"
2437
 
2438
msgid "Date"
2439
msgstr "Dátum"
2440
 
2441
msgid "Time"
2442
msgstr "Čas"
2443
 
2444
msgid "Number Format"
2445
msgstr "Formát čísla"
2446
 
2447
msgid "Decimals:"
2448
msgstr "Desatinné:"
2449
 
2450
msgid "Use Currency Symbol"
2451
msgstr "Použiť symbol meny"
2452
 
2453
msgid "Prepend Currency Symbol"
2454
msgstr "Symbol meny vpredu"
2455
 
2456
msgid "Formatting"
2457
msgstr "Formátovanie"
2458
 
2459
msgid "Percent Format"
2460
msgstr "Formát percent"
2461
 
2462
msgid "Date Format"
2463
msgstr "Formát dátumu"
2464
 
2465
msgid "Time Format"
2466
msgstr "Formát času"
2467
 
2468
msgid "Custom Scripts"
2469
msgstr "Vlastné skripty"
2470
 
2471
msgid "Format:"
2472
msgstr "Formát:"
2473
 
2474
msgid "Keystroke:"
2475
msgstr "Stlačenie klávesy:"
2476
 
2477
msgid "Format"
2478
msgstr "Formát"
2479
 
2480
msgid "Value is not validated"
2481
msgstr "Hodnota nie je potvrdená"
2482
 
2483
msgid "Value must be greater than or equal to:"
2484
msgstr "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná:"
2485
 
2486
msgid "and less or equal to:"
2487
msgstr "a menšia alebo rovná:"
2488
 
2489
msgid "Custom validate script:"
2490
msgstr "Vlastné hodnotenie skriptu:"
2491
 
2492
msgid "Validate"
2493
msgstr "Vyhodnotiť"
2494
 
2495
msgid "Value is not calculated"
2496
msgstr "Hodnota nie je vypočítaná"
2497
 
2498
msgid "Value is the"
2499
msgstr "Hodnota je"
2500
 
2501
msgid "sum"
2502
msgstr "suma"
2503
 
2504
msgid "product"
2505
msgstr "súčin"
2506
 
2507
msgid "average"
2508
msgstr "priemer"
2509
 
2510
msgid "minimum"
2511
msgstr "minimum"
2512
 
2513
msgid "maximum"
2514
msgstr "maximum"
2515
 
2516
msgid "of the following fields:"
2517
msgstr "nasledujúcich polí:"
2518
 
2519
msgid "Pick..."
2520
msgstr "Vybrať..."
2521
 
2522
msgid "Custom calculation script:"
2523
msgstr "Vlastný počítací skript:"
2524
 
2525
msgid "Calculate"
2526
msgstr "Vypočítať"
2527
 
2528
msgid "Flag is ignored for PDF 1.3"
2529
msgstr "Indikátor je v PDF-1.3 ignorovaný"
2530
 
2531
msgid "Enter a comma separated list of fields here"
2532
msgstr "Sem vložte čiarkou oddelený zoznam polí"
2533
 
2534
msgid "You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons"
2535
msgstr ""
2536
"Potrebujete najmenej ikonu pre Normal, aby ste mohli použiť ikony pre "
2537
"tlačítka"
2538
 
2539
msgid "Open"
2540
msgstr "Otvoriť"
2541
 
2542
msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)"
2543
msgstr ""
2544
"Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všetky súbory (*)"
2545
 
2546
msgid "Example:"
2547
msgstr "Príklad:"
2548
 
2549
msgid "Selection Change"
2550
msgstr "Zmena výberu"
2551
 
310 Franz 2552
msgid "Result"
391 Franz 2553
msgstr "Výsledok"
310 Franz 2554
 
2555
msgid "Search Results for: "
391 Franz 2556
msgstr "Hľadať výsledok pre:"
310 Franz 2557
 
2558
msgid "Preview"
391 Franz 2559
msgstr "Náhľad"
310 Franz 2560
 
2561
msgid "Select"
391 Franz 2562
msgstr "Výber"
310 Franz 2563
 
532 cbradney 2564
msgid "Document Information"
2565
msgstr "Informácie o dokumente"
310 Franz 2566
 
532 cbradney 2567
msgid "&Title:"
2568
msgstr "&Názov:"
310 Franz 2569
 
532 cbradney 2570
msgid "&Author:"
2571
msgstr "&Autor:"
351 Franz 2572
 
532 cbradney 2573
msgid "&Keywords:"
2574
msgstr "&Kľúčové slová:"
310 Franz 2575
 
532 cbradney 2576
msgid "Descri&ption:"
2577
msgstr "&Popis:"
310 Franz 2578
 
532 cbradney 2579
msgid "P&ublisher:"
2580
msgstr "&Vydavateľ:"
310 Franz 2581
 
532 cbradney 2582
msgid "&Contributors:"
2583
msgstr "Prispieva&telia:"
310 Franz 2584
 
532 cbradney 2585
msgid "Dat&e:"
2586
msgstr "&Dátum:"
3 paul 2587
 
532 cbradney 2588
msgid "T&ype:"
2589
msgstr "T&yp:"
3 paul 2590
 
532 cbradney 2591
msgid "F&ormat:"
2592
msgstr "F&ormát:"
3 paul 2593
 
532 cbradney 2594
msgid "Identi&fier:"
2595
msgstr "Identi&fikátor:"
3 paul 2596
 
532 cbradney 2597
msgid "&Source:"
2598
msgstr "&Zdroj:"
364 Franz 2599
 
532 cbradney 2600
msgid "&Language:"
2601
msgstr "&Jazyk:"
364 Franz 2602
 
532 cbradney 2603
msgid "&Relation:"
2604
msgstr "V&zťah:"
2605
 
2606
msgid "Co&verage:"
2607
msgstr "&Pokrytie:"
2608
 
2609
msgid "Ri&ghts:"
2610
msgstr "P&ráva:"
2611
 
2612
msgid "&Document"
2613
msgstr "&Dokument"
2614
 
2615
msgid "Further &Information"
2616
msgstr "Ďalšie &informácie"
2617
 
2618
msgid ""
2619
"The person or organisation primarily responsible for making the content of "
2620
"the document.\n"
2621
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
2622
"in the metadata of a PDF"
418 Franz 2623
msgstr ""
532 cbradney 2624
"Osoba alebo organizácia primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu dokumentu.\n"
2625
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
2626
"metadátach PDF"
364 Franz 2627
 
532 cbradney 2628
msgid ""
2629
"A name given to the document.\n"
2630
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
2631
"in the metadata of a PDF"
2632
msgstr ""
2633
"Daný názov dokumentu.\n"
2634
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
2635
"metadátach PDF"
364 Franz 2636
 
418 Franz 2637
msgid ""
532 cbradney 2638
"An account of the content of the document.\n"
2639
"This field is for a brief description or abstract of the document. It is "
2640
"embedded in the PDF on export"
418 Franz 2641
msgstr ""
532 cbradney 2642
"Správa o obsahu dokumentu.\n"
2643
"Toto pole obsahuje krátky popis alebo obsah dokumentu. Pri exporte je "
2644
"zabudované do PDF"
364 Franz 2645
 
532 cbradney 2646
msgid ""
2647
"The topic of the content of the document.\n"
2648
"This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist "
2649
"searches and indexing of PDF files"
2650
msgstr ""
2651
"Téma dokumentu.\n"
2652
"Účelom tohoto pola je poskytnúť priestor pre kľúčové slová zabudované do "
2653
"PDF, ktoré asistujú pri vyhľadávaní a indexácií PDF súborov"
3 paul 2654
 
532 cbradney 2655
msgid "A person or organisation responsible for making the document available"
2656
msgstr "Osoba alebo organizácia zodpovedná za sprístupnenie dokumentu"
341 Franz 2657
 
532 cbradney 2658
msgid ""
2659
"A person or organisation responsible for making contributions to the content "
2660
"of the document"
418 Franz 2661
msgstr ""
532 cbradney 2662
"Osoba alebo organizácia zodpovedná za tvorbu príspevkov pre obsah dokumentu"
418 Franz 2663
 
532 cbradney 2664
msgid ""
2665
"A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-"
2666
"MM-DD format, as per ISO 8601"
2667
msgstr ""
2668
"Dátum súvisiaci s udalosťou životného cyklu dokumentu vo formáte RRRR-MM-DD "
2669
"ako aj ISO 8601"
3 paul 2670
 
532 cbradney 2671
msgid ""
2672
"The nature or genre of the content of the document, eg. categories, "
2673
"functions, genres, etc"
2674
msgstr ""
2675
"Charakter, žáner obsahu dokumentu, napr. kategórie, funkcie, žánre atď."
341 Franz 2676
 
532 cbradney 2677
msgid ""
2678
"The physical or digital manifestation of the document. Media type and "
2679
"dimensions would be worth noting.\n"
2680
"RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here"
2681
msgstr ""
2682
"Fyzický alebo digitálny prejav dokumentu. Typ média a rozmery sú "
2683
"vhodnézaznamenania.\n"
2684
"RFC2045,RFC2046 pre MIME typy je tiež vhodné tu uviesť"
3 paul 2685
 
532 cbradney 2686
msgid ""
2687
"An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN "
2688
"or URI"
2689
msgstr "Jednoznačný odkaz na dokument v danom kontexte ako je ISBN alebo URI"
3 paul 2690
 
532 cbradney 2691
msgid ""
2692
"A reference to a document from which the present document is derived, eg. "
2693
"ISBN or URI"
2694
msgstr ""
2695
"Odkaz na dokument, z ktorého je aktuálny dokument odvodený, napr. ISBN alebo "
2696
"URI"
341 Franz 2697
 
532 cbradney 2698
msgid ""
2699
"The language in which the content of the document is written, usually a ISO-"
2700
"639 language code\n"
2701
"optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-"
2702
"CH"
2703
msgstr ""
2704
"Jazyk, v ktorom je dokument napísaný - zvyčajne je to ISO-639 kód jazyka\n"
2705
"prípadne je doplnený spojovníkom a ISO-3166 kódom krajiny napr. en-GB, fr-CH"
341 Franz 2706
 
532 cbradney 2707
msgid ""
2708
"A reference to a related document, possibly using a formal identifier such "
2709
"as a ISBN or URI"
2710
msgstr ""
2711
"Odkaz na príbuzný dokument, s použitím formálnej identifikácie ako je ISBN "
2712
"alebo URI"
3 paul 2713
 
532 cbradney 2714
msgid ""
2715
"The extent or scope of the content of the document, possibly including "
2716
"location, time and jurisdiction ranges"
2717
msgstr "Rozsah dokumentu, eventuálne vrátane umiestnenia, času a jurisdikcie"
3 paul 2718
 
532 cbradney 2719
msgid ""
2720
"Information about rights held in and over the document, eg. copyright, "
2721
"patent or trademark"
2722
msgstr ""
2723
"Informácie o právach držby dokumentu, napr. copyright, patent alebo obchodná "
2724
"značka"
341 Franz 2725
 
532 cbradney 2726
msgid "Edit Color"
2727
msgstr "Upraviť farby"
3 paul 2728
 
532 cbradney 2729
msgid "Color &Model"
2730
msgstr "Farebný &model"
3 paul 2731
 
532 cbradney 2732
msgid "CMYK"
2733
msgstr "CMYK"
2734
 
2735
msgid "RGB"
2736
msgstr "RGB"
2737
 
2738
msgid "Web Safe RGB"
2739
msgstr "Uložiť pre web RGB"
2740
 
2741
msgid "New"
2742
msgstr "Nový"
2743
 
2744
msgid "Old"
2745
msgstr "Starý"
2746
 
2747
msgid "HSV-Colormap"
2748
msgstr "HSV- farebná mapa"
2749
 
2750
msgid "C:"
2751
msgstr "C:"
2752
 
2753
msgid "M:"
2754
msgstr "M:"
2755
 
2756
msgid "Y:"
2757
msgstr "Y:"
2758
 
2759
msgid "K:"
2760
msgstr "K:"
2761
 
2762
msgid "Dynamic Color Bars"
2763
msgstr "Mriežky so dynamickými farbami"
2764
 
2765
msgid "Static Color Bars"
2766
msgstr "Mriežky so statickými farbami"
2767
 
2768
msgid "R:"
2769
msgstr "R:"
2770
 
2771
msgid "G:"
2772
msgstr "G:"
2773
 
2774
msgid "B:"
2775
msgstr "B:"
2776
 
2777
msgid ""
2778
"You cannot create a color named \"%1\".\n"
2779
"It's a reserved name for transparent color"
2780
msgstr ""
2781
 
2782
msgid "Name of the Color is not unique"
2783
msgstr "Názov farby nie je jedinečný"
2784
 
2785
msgid "Colors"
2786
msgstr "Farby"
2787
 
2788
msgid "&Edit"
2789
msgstr "&Upraviť"
2790
 
2791
msgid "&Remove Unused"
2792
msgstr "Odst&rániť nepoužité"
2793
 
2794
msgid "Color Sets"
2795
msgstr "Sada farieb"
2796
 
2797
msgid "Current Color Set:"
2798
msgstr "Aktuálna sada farieb:"
2799
 
2800
msgid "&Save Color Set"
2801
msgstr "Uložiť farebnú &sadu"
2802
 
2803
msgid "Choose a color set to load"
2804
msgstr "Nahrať sadu farieb"
2805
 
2806
msgid "Save the current color set"
2807
msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"
2808
 
2809
msgid "Remove unused colors from current document's color set"
2810
msgstr "Odstrániť nepoužité farby z aktuálnej sady dokumentu"
2811
 
2812
msgid "Append colors to the current set from an existing document"
2813
msgstr "Pripojiť farby k aktuálnej sade z existujúceho dokumentu"
2814
 
2815
msgid "Create a new color within the current set"
2816
msgstr "Vytvorí novú farbu v aktuálnej sade"
2817
 
2818
msgid "Edit the currently selected color"
2819
msgstr "Upraviť aktuálne zvolenú farbu"
2820
 
2821
msgid "Make a copy of the currently selected color"
2822
msgstr "Vytvoriť kópiu aktuálne zvolenej farby"
2823
 
2824
msgid "Delete the currently selected color"
2825
msgstr "Odstrániť aktuálne zvolenú farbu"
2826
 
2827
msgid "Make the current colorset the default color set"
2828
msgstr "Nastaviť aktuálnu farebnú sadu za štandardnú"
2829
 
2830
msgid "Choose a Name"
2831
msgstr "Vybrať názov"
2832
 
2833
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)"
2834
msgstr "Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);; Všetky súbory (*)"
2835
 
2836
msgid "Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)"
2837
msgstr "Dokumenty (*.sla *.scd);; Všetky súbory (*)"
2838
 
2839
msgid "New Color"
2840
msgstr "Nová farba"
2841
 
2842
msgid "Position:"
2843
msgstr "Pozícia:"
2844
 
2845
msgid "Here you can add, change or remove Color-Stops."
2846
msgstr ""
2847
"Tu môžete pridať zmeniť alebo odstrániť Požadované farby (Stop-colors)."
2848
 
310 Franz 2849
msgid "Scribus "
391 Franz 2850
msgstr "Scribus "
3 paul 2851
 
310 Franz 2852
msgid "Smart Hyphen"
391 Franz 2853
msgstr "Inteligentný spojovník"
310 Franz 2854
 
2855
msgid "Align Left"
391 Franz 2856
msgstr "Zarovnať vľavo"
310 Franz 2857
 
2858
msgid "Align Right"
391 Franz 2859
msgstr "Zarovnať vpravo"
310 Franz 2860
 
2861
msgid "Align Center"
391 Franz 2862
msgstr "Zarovnať do stredu"
310 Franz 2863
 
2864
msgid "Insert Page Number"
391 Franz 2865
msgstr "Vloženie čísla strany"
310 Franz 2866
 
3 paul 2867
msgid "Attach Text to Path"
391 Franz 2868
msgstr "Pripojiť text k ceste"
3 paul 2869
 
310 Franz 2870
msgid "Show Layers"
391 Franz 2871
msgstr "Zobraziť vrstvy"
3 paul 2872
 
310 Franz 2873
msgid "Javascripts..."
391 Franz 2874
msgstr "Java skript..."
3 paul 2875
 
351 Franz 2876
msgid "Undo"
391 Franz 2877
msgstr "Späť"
351 Franz 2878
 
310 Franz 2879
msgid "Show Page Palette"
391 Franz 2880
msgstr "Zobraziť paletu strany"
3 paul 2881
 
310 Franz 2882
msgid "Lock/Unlock"
391 Franz 2883
msgstr "Uzamknutie/Odomknutie"
3 paul 2884
 
310 Franz 2885
msgid "Non Breaking Space"
391 Franz 2886
msgstr "Nedeliteľná medzera"
3 paul 2887
 
310 Franz 2888
msgid "Reading Preferences"
391 Franz 2889
msgstr "Načítavanie nastavení"
3 paul 2890
 
351 Franz 2891
msgid "Getting ICC Profiles"
391 Franz 2892
msgstr "Získavanie ICC profilov"
3 paul 2893
 
310 Franz 2894
msgid "Init Hyphenator"
391 Franz 2895
msgstr "Inicializácia delenia slov"
3 paul 2896
 
310 Franz 2897
msgid "Setting up Shortcuts"
391 Franz 2898
msgstr "Nastavovanie klávesov"
3 paul 2899
 
310 Franz 2900
msgid "&Color Management..."
391 Franz 2901
msgstr "Správa &farieb..."
3 paul 2902
 
310 Franz 2903
msgid "Reading Scrapbook"
391 Franz 2904
msgstr "Načítavanie zápisníka"
3 paul 2905
 
310 Franz 2906
msgid "Initializing Plugins"
391 Franz 2907
msgstr "Inicializácia zásuvných modulov"
3 paul 2908
 
769 cbradney 2909
msgid "Initializing..."
2910
msgstr "Inicializácia..."
2911
 
2912
msgid "File"
2913
msgstr "Súbor"
2914
 
2915
msgid "Create a new Document"
2916
msgstr "Vytvorí nový dokument"
2917
 
2918
msgid "Open a Document"
2919
msgstr "Otvorí dokument"
2920
 
2921
msgid "Save the current Document"
2922
msgstr "Uloží aktuálny dokument"
2923
 
2924
msgid "Close the current Document"
2925
msgstr "Zavrie aktuálny dokument"
2926
 
2927
msgid "Print the current Document"
2928
msgstr "Vytlačí aktuálny dokument"
2929
 
2930
msgid "Save the current Document as PDF"
2931
msgstr "Uložiť aktuálny dokument ako PDF"
2932
 
2933
msgid "Searching for Fonts"
2934
msgstr "Hľadanie písem"
2935
 
2936
#, fuzzy
2937
msgid "There are no Postscript fonts on your system"
2938
msgstr "Vo vašom systéme nie sú postscriptové písma"
2939
 
2940
msgid "Exiting now"
2941
msgstr "Končím"
2942
 
2943
msgid "Fatal Error"
2944
msgstr "Kritická chyba"
2945
 
532 cbradney 2946
msgid "&Open..."
2947
msgstr "&Otvoriť..."
2948
 
310 Franz 2949
msgid "Open &Recent"
391 Franz 2950
msgstr "Otvoriť n&edávne"
3 paul 2951
 
310 Franz 2952
msgid "Open..."
391 Franz 2953
msgstr "Otvoriť..."
3 paul 2954
 
532 cbradney 2955
msgid "Close"
2956
msgstr "Zavrieť"
2957
 
2958
msgid "Save"
2959
msgstr "Uložiť"
2960
 
2961
msgid "Save &As..."
2962
msgstr "Uložiť &ako..."
2963
 
351 Franz 2964
msgid "Save as..."
391 Franz 2965
msgstr "Uložiť ako..."
351 Franz 2966
 
310 Franz 2967
msgid "Re&vert to Saved"
391 Franz 2968
msgstr "&Vrátiť sa k uloženému"
3 paul 2969
 
310 Franz 2970
msgid "Collect for O&utput..."
391 Franz 2971
msgstr "Priečinok pre výst&up..."
3 paul 2972
 
310 Franz 2973
msgid "&Get Text/Picture..."
391 Franz 2974
msgstr "V&ložiť text/obrázok..."
3 paul 2975
 
310 Franz 2976
msgid "Append &Text..."
391 Franz 2977
msgstr "Pripojiť &text..."
3 paul 2978
 
341 Franz 2979
msgid "Import &Page(s)..."
391 Franz 2980
msgstr "Im&portovať stranu..."
3 paul 2981
 
310 Franz 2982
msgid "&Import"
391 Franz 2983
msgstr "&Import"
3 paul 2984
 
310 Franz 2985
msgid "Save &Text..."
391 Franz 2986
msgstr "Uložiť &text..."
3 paul 2987
 
310 Franz 2988
msgid "Save Page as &EPS..."
391 Franz 2989
msgstr "Uložiť stranu ako &EPS..."
3 paul 2990
 
310 Franz 2991
msgid "Save as P&DF..."
391 Franz 2992
msgstr "Uložiť ako P&DF..."
3 paul 2993
 
310 Franz 2994
msgid "&Export"
391 Franz 2995
msgstr "&Export"
3 paul 2996
 
364 Franz 2997
msgid "Document &Information..."
391 Franz 2998
msgstr "&Informácie o dokumente"
3 paul 2999
 
310 Franz 3000
msgid "Document Info..."
391 Franz 3001
msgstr "Informácie o dokumente..."
3 paul 3002
 
310 Franz 3003
msgid "Document &Setup..."
391 Franz 3004
msgstr "Na&stavenie dokumentu..."
3 paul 3005
 
310 Franz 3006
msgid "Document Setup..."
3007
msgstr "Nastavenie dokumentu..."
3 paul 3008
 
310 Franz 3009
msgid "&Print..."
391 Franz 3010
msgstr "&Tlačiť..."
3 paul 3011
 
310 Franz 3012
msgid "Print..."
391 Franz 3013
msgstr "Tlač..."
3 paul 3014
 
310 Franz 3015
msgid "&Quit"
391 Franz 3016
msgstr "&Koniec"
3 paul 3017
 
310 Franz 3018
msgid "Quit"
3019
msgstr "Koniec"
3 paul 3020
 
532 cbradney 3021
msgid "&Undo"
3022
msgstr "V&rátiť späť"
3023
 
3024
msgid "C&lear"
3025
msgstr "&Zmazať"
3026
 
351 Franz 3027
msgid "Select &All"
391 Franz 3028
msgstr "Vybrať &všetko"
3 paul 3029
 
351 Franz 3030
msgid "Cut"
391 Franz 3031
msgstr "Vystrihnúť"
351 Franz 3032
 
3033
msgid "Copy"
391 Franz 3034
msgstr "Kopírovať"
351 Franz 3035
 
3036
msgid "Paste"
391 Franz 3037
msgstr "Vložiť"
351 Franz 3038
 
532 cbradney 3039
msgid "Clear"
3040
msgstr "Vymazať"
3041
 
310 Franz 3042
msgid "Select all"
391 Franz 3043
msgstr "Vybrať všetko"
3 paul 3044
 
310 Franz 3045
msgid "&Search/Replace..."
391 Franz 3046
msgstr "&Hľadať/Nahradiť..."
3 paul 3047
 
310 Franz 3048
msgid "C&olors..."
391 Franz 3049
msgstr "&Farby..."
3 paul 3050
 
310 Franz 3051
msgid "Colors..."
3052
msgstr "Farby..."
3 paul 3053
 
310 Franz 3054
msgid "&Paragraph Styles..."
391 Franz 3055
msgstr "Štýly o&dstavca..."
3 paul 3056
 
310 Franz 3057
msgid "&Line Styles..."
391 Franz 3058
msgstr "Štý&ly čiar..."
3 paul 3059
 
310 Franz 3060
msgid "Styles..."
391 Franz 3061
msgstr "Štýly..."
3 paul 3062
 
310 Franz 3063
msgid "&Templates..."
391 Franz 3064
msgstr "Ša&blóny..."
3 paul 3065
 
310 Franz 3066
msgid "Templates..."
391 Franz 3067
msgstr "Šablóny..."
3 paul 3068
 
310 Franz 3069
msgid "&Javascripts..."
391 Franz 3070
msgstr "&Java skript"
3 paul 3071
 
310 Franz 3072
msgid "Select New Font"
391 Franz 3073
msgstr "Vybrať nové písmo:"
3 paul 3074
 
341 Franz 3075
msgid "Duplicate"
391 Franz 3076
msgstr "Duplikovať"
3 paul 3077
 
310 Franz 3078
msgid "&Multiple Duplicate"
391 Franz 3079
msgstr "&Viacnásobné duplikovanie"
3 paul 3080
 
532 cbradney 3081
msgid "Multiple Duplicate"
3082
msgstr "Viacnásobné duplikovanie"
3083
 
3084
msgid "Delete"
3085
msgstr "Odstrániť"
3086
 
341 Franz 3087
msgid "Group"
391 Franz 3088
msgstr "Zoskupiť"
3 paul 3089
 
310 Franz 3090
msgid "&Ungroup"
391 Franz 3091
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"
3 paul 3092
 
341 Franz 3093
msgid "Un-group"
391 Franz 3094
msgstr "Zrušiť zoskupenie"
3 paul 3095
 
341 Franz 3096
msgid "Send to Back"
391 Franz 3097
msgstr "Preniesť do pozadia"
3 paul 3098
 
341 Franz 3099
msgid "Bring to Front"
391 Franz 3100
msgstr "Preniesť do popredia"
3 paul 3101
 
341 Franz 3102
msgid "Lower"
310 Franz 3103
msgstr "Dozadu"
3 paul 3104
 
341 Franz 3105
msgid "Raise"
310 Franz 3106
msgstr "Dopredu"
3 paul 3107
 
310 Franz 3108
msgid "Distribute/&Align..."
391 Franz 3109
msgstr "Umiestniť/zarovnať..."
3 paul 3110
 
310 Franz 3111
msgid "Distribute/Align..."
391 Franz 3112
msgstr "Umiestniť/zarovnať..."
3 paul 3113
 
418 Franz 3114
#, fuzzy
3115
msgid "&Edit Shape"
3116
msgstr "&Upraviť tvar..."
3 paul 3117
 
532 cbradney 3118
msgid "&Shape"
3119
msgstr "&Tvar"
3120
 
310 Franz 3121
msgid "&Attach Text to Path"
391 Franz 3122
msgstr "&Pripojiť text k ceste"
3 paul 3123
 
310 Franz 3124
msgid "&Detach Text from Path"
391 Franz 3125
msgstr "O&dpojiť text z ceste"
3 paul 3126
 
310 Franz 3127
msgid "&Combine Polygons"
391 Franz 3128
msgstr "&Spojiť mnohouholníky"
3 paul 3129
 
310 Franz 3130
msgid "Split &Polygons"
391 Franz 3131
msgstr "Ro&zdeliť mnohouholníky"
3 paul 3132
 
310 Franz 3133
msgid "C&onvert to Outlines"
391 Franz 3134
msgstr "K&onvertovať na obrysy"
3 paul 3135
 
310<