Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 6769 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
670 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
1575 cbradney 10
    <translation>getColorNames() -&gt; list
11
 
12
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
13
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
14
</translation>
1135 cbradney 15
  </message>
16
  <message>
17
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
18
 
19
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
20
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
21
Returns true if a new document was created.
22
</source>
1575 cbradney 23
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
24
 
25
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
26
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
27
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
28
</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
1575 cbradney 31
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
32
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
33
 
34
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
35
following meaning:
36
 
37
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
38
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
39
 
40
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
41
  margins
42
 
43
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
44
 
45
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
46
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
47
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
48
 
49
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
50
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
51
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
52
 
53
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
54
 
55
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
56
 
57
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
58
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
59
is not in points, make sure to account for this.
60
 
61
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
62
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
63
</source>
3064 cbradney 64
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 65
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
66
 
67
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
68
domethënien vijuese:
69
 
70
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
71
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
72
 
73
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
74
  e dokumentit
75
 
76
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
77
 
78
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
79
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
80
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
81
 
82
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
83
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
84
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
85
 
86
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
87
 
88
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
89
 
90
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
91
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
92
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
93
 
94
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
95
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
96
</translation>
97
  </message>
98
  <message>
1135 cbradney 99
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
102
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
103
</source>
1575 cbradney 104
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
105
 
106
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
107
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
108
</translation>
1135 cbradney 109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
112
 
113
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
114
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
115
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
116
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
117
</source>
1575 cbradney 118
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
119
 
120
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
121
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
122
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
123
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
124
</translation>
1135 cbradney 125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>setRedraw(bool)
128
 
129
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
130
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
131
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
132
</source>
1575 cbradney 133
    <translation>setRedraw(bool)
134
 
135
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
136
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
137
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
138
i programthit tuaj.
139
</translation>
1135 cbradney 140
  </message>
141
  <message>
142
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
143
 
144
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
145
coordinates are given in the current measurement units of the document
146
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
147
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
148
is not given Scribus will create one for you.
149
 
150
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
151
</source>
1575 cbradney 152
    <translation>createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
153
 
154
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
155
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
156
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
157
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
158
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
159
 
160
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
161
</translation>
1135 cbradney 162
  </message>
163
  <message>
164
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
165
 
166
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
167
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
168
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
169
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
170
template page for the new page.
171
 
172
May raise IndexError if the page number is out of range
173
</source>
3064 cbradney 174
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 175
 
176
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
177
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
178
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
179
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
180
 
181
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
182
</translation>
1135 cbradney 183
  </message>
184
  <message>
185
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
186
 
187
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
188
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
189
available types (FILL_&lt;type&gt;).
190
</source>
1575 cbradney 191
    <translation>setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
192
 
193
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
194
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
195
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
196
</translation>
1135 cbradney 197
  </message>
198
  <message>
1525 cbradney 199
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
200
 
201
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
202
frame has some text selected the value assigned to the first character of
203
the selection is returned.
204
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
205
</source>
1575 cbradney 206
    <translation>getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
207
 
208
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
209
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
210
përzgjedhja.
211
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
212
</translation>
1525 cbradney 213
  </message>
214
  <message>
1575 cbradney 215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
3064 cbradney 228
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 229
 
230
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
231
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
232
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
233
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
234
tastiere për makron.
235
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
236
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
237
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
238
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
239
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
240
  </message>
241
  <message>
1135 cbradney 242
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
243
 
244
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
245
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
246
</source>
1575 cbradney 247
    <translation>messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 248
 
1575 cbradney 249
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
250
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
251
</translation>
1135 cbradney 252
  </message>
3064 cbradney 253
  <message>
254
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
255
 
256
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
257
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
258
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
259
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
260
master page for the new page.
261
 
262
May raise IndexError if the page number is out of range
263
</source>
264
    <translation type="unfinished"></translation>
265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
268
 
269
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
270
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
271
</source>
272
    <translation type="unfinished"></translation>
273
  </message>
3824 cbradney 274
  <message>
275
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
6434 cbradney 276
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 277
 
278
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
279
following meaning:
280
 
281
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
282
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
283
 
284
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
285
margins
286
 
287
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
288
 
289
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
290
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
291
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
292
 
293
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
294
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
295
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
296
 
297
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
298
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
299
PAGE_4 is 4-fold.
300
 
301
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
302
Indexed from 0 (0 = first).
303
 
6434 cbradney 304
numPage = Number of pages to be created.
305
 
3824 cbradney 306
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
307
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
308
is not in points, make sure to account for this.
309
 
310
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 311
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 312
 
313
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
314
</source>
315
    <translation type="unfinished"></translation>
316
  </message>
1135 cbradney 317
</context>
318
<context>
319
  <name>@default</name>
320
  <message>
321
    <source>?</source>
322
    <translation type="obsolete">?</translation>
323
  </message>
324
  <message>
325
    <source> %</source>
326
    <translation type="obsolete"> %</translation>
327
  </message>
328
  <message>
329
    <source>B:</source>
330
    <translation type="obsolete">B:</translation>
331
  </message>
332
  <message>
333
    <source>C:</source>
334
    <translation type="obsolete">C:</translation>
335
  </message>
336
  <message>
337
    <source>G:</source>
338
    <translation type="obsolete">G:</translation>
339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>K:</source>
342
    <translation type="obsolete">K:</translation>
343
  </message>
344
  <message>
345
    <source>M:</source>
346
    <translation type="obsolete">M:</translation>
347
  </message>
348
  <message>
349
    <source>OK</source>
350
    <translation type="obsolete">OK</translation>
351
  </message>
352
  <message>
353
    <source>No</source>
354
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
355
  </message>
356
  <message>
357
    <source>R:</source>
358
    <translation type="obsolete">R:</translation>
359
  </message>
360
  <message>
361
    <source>Y:</source>
362
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
363
  </message>
364
  <message>
365
    <source>in</source>
366
    <translation type="obsolete">inç</translation>
367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>mm</source>
370
    <translation type="obsolete">mm</translation>
371
  </message>
372
  <message>
373
    <source>pt</source>
374
    <translation type="obsolete">pt</translation>
375
  </message>
376
  <message>
377
    <source> in</source>
378
    <translation type="obsolete">inç</translation>
379
  </message>
380
  <message>
381
    <source> mm</source>
382
    <translation type="obsolete">mm</translation>
383
  </message>
384
  <message>
385
    <source> pt</source>
386
    <translation type="obsolete">pt</translation>
387
  </message>
388
  <message>
389
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
390
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
391
  </message>
392
  <message>
393
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
394
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>&amp;OK</source>
398
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>&amp;No</source>
402
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>50%</source>
406
    <translation type="obsolete">50%</translation>
407
  </message>
408
  <message>
409
    <source>75%</source>
410
    <translation type="obsolete">75%</translation>
411
  </message>
412
  <message>
413
    <source>All</source>
414
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>Alt</source>
418
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
419
  </message>
420
  <message>
421
    <source>Box</source>
422
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>Cut</source>
426
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
427
  </message>
428
  <message>
429
    <source>Dir</source>
430
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
431
  </message>
432
  <message>
433
    <source>GUI</source>
434
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
435
  </message>
436
  <message>
437
    <source>Low</source>
438
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
439
  </message>
440
  <message>
441
    <source>New</source>
442
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
443
  </message>
444
  <message>
445
    <source>Old</source>
446
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
447
  </message>
448
  <message>
449
    <source>RGB</source>
450
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
451
  </message>
452
  <message>
453
    <source>To:</source>
454
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
455
  </message>
456
  <message>
457
    <source>X1:</source>
458
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>X2:</source>
462
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
463
  </message>
464
  <message>
465
    <source>Y1:</source>
466
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
467
  </message>
468
  <message>
469
    <source>Y2:</source>
470
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
471
  </message>
472
  <message>
473
    <source>Use</source>
474
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>Yes</source>
478
    <translation type="obsolete">Po</translation>
479
  </message>
480
  <message>
481
    <source>Zip</source>
482
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
483
  </message>
484
  <message>
485
    <source>min</source>
486
    <translation type="obsolete">min</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>sum</source>
490
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
491
  </message>
492
  <message>
493
    <source>to:</source>
494
    <translation type="obsolete">për:</translation>
495
  </message>
496
  <message>
497
    <source>Destination</source>
498
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
499
  </message>
500
  <message>
501
    <source> dpi</source>
502
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
503
  </message>
504
  <message>
505
    <source> pt </source>
506
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
507
  </message>
508
  <message>
509
    <source> sec</source>
510
    <translation type="obsolete">sek</translation>
511
  </message>
512
  <message>
513
    <source>&amp;Add</source>
514
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
515
  </message>
516
  <message>
517
    <source>&amp;New</source>
518
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
519
  </message>
520
  <message>
521
    <source>&amp;X1:</source>
522
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
523
  </message>
524
  <message>
525
    <source>&amp;Y2:</source>
526
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
527
  </message>
528
  <message>
529
    <source>&amp;Yes</source>
530
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
531
  </message>
532
  <message>
533
    <source>100%</source>
534
    <translation type="obsolete">100%</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>200%</source>
538
    <translation type="obsolete">200%</translation>
539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>A&amp;dd</source>
542
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
543
  </message>
544
  <message>
545
    <source>CMYK</source>
546
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>Alt+</source>
550
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
551
  </message>
552
  <message>
553
    <source>Back</source>
554
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
555
  </message>
556
  <message>
557
    <source>Copy</source>
558
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
559
  </message>
560
  <message>
561
    <source>Cu&amp;t</source>
562
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
563
  </message>
564
  <message>
565
    <source>Date</source>
566
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
567
  </message>
568
  <message>
569
    <source>Ctrl</source>
570
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>Cyan</source>
574
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
575
  </message>
576
  <message>
577
    <source>File</source>
578
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
579
  </message>
580
  <message>
581
    <source>Font</source>
582
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
583
  </message>
584
  <message>
585
    <source>Goto</source>
586
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
587
  </message>
588
  <message>
589
    <source>High</source>
590
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
591
  </message>
592
  <message>
593
    <source>JPEG</source>
594
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
595
  </message>
596
  <message>
597
    <source>Icon</source>
598
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>O&amp;ff</source>
602
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>Left</source>
606
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
607
  </message>
608
  <message>
609
    <source>Line</source>
610
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
611
  </message>
612
  <message>
613
    <source>Link</source>
614
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
615
  </message>
616
  <message>
617
    <source>Lock</source>
618
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
619
  </message>
620
  <message>
621
    <source>Name</source>
622
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
623
  </message>
624
  <message>
625
    <source>None</source>
626
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
627
  </message>
628
  <message>
629
    <source>Open</source>
630
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
631
  </message>
632
  <message>
633
    <source>Page</source>
634
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
635
  </message>
636
  <message>
637
    <source>Path</source>
638
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
639
  </message>
640
  <message>
641
    <source>Quit</source>
642
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
643
  </message>
644
  <message>
645
    <source>Save</source>
646
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
647
  </message>
648
  <message>
649
    <source>Size</source>
650
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
651
  </message>
652
  <message>
653
    <source>Skip</source>
654
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
655
  </message>
656
  <message>
657
    <source>Exiting now</source>
658
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
659
  </message>
660
  <message>
661
    <source>Sort</source>
662
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
663
  </message>
664
  <message>
665
    <source>X&amp;2:</source>
666
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
667
  </message>
668
  <message>
669
    <source>Star</source>
670
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
671
  </message>
672
  <message>
673
    <source>Text</source>
674
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
675
  </message>
676
  <message>
677
    <source>Thin</source>
678
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
679
  </message>
680
  <message>
681
    <source>Time</source>
682
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
683
  </message>
684
  <message>
685
    <source>Y&amp;1:</source>
686
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
687
  </message>
688
  <message>
689
    <source>Type</source>
690
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
691
  </message>
692
  <message>
693
    <source>Undo</source>
694
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
695
  </message>
696
  <message>
697
    <source>Wide</source>
698
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
699
  </message>
700
  <message>
701
    <source>html</source>
702
    <translation type="obsolete">html</translation>
703
  </message>
704
  <message>
705
    <source>Align Right</source>
706
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
707
  </message>
708
  <message>
709
    <source>Close the current Document</source>
710
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
711
  </message>
712
  <message>
713
    <source>Strike Out</source>
714
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
715
  </message>
716
  <message>
717
    <source>Moves to your Document Directory.
718
This can be set in the Preferences.</source>
719
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
720
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
724
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
725
  </message>
726
  <message>
727
    <source>Strikethru</source>
728
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>&amp;Get Field Names</source>
732
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>Align Center</source>
736
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>Print Preview</source>
740
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>Build-ID:</source>
744
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
745
  </message>
746
  <message>
747
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 748
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>&amp;100%</source>
752
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>&amp;Copy</source>
756
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
757
  </message>
758
  <message>
759
    <source>&amp;Edit</source>
760
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>&amp;File</source>
764
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>&amp;Font</source>
768
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>&amp;Gap:</source>
772
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>&amp;Help</source>
776
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>&amp;Item</source>
780
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>&amp;Left</source>
784
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
785
  </message>
786
  <message>
787
    <source>&amp;Line</source>
788
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
789
  </message>
790
  <message>
791
    <source>&amp;Lock</source>
792
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>&amp;Move</source>
796
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>&amp;Open</source>
800
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>&amp;Page</source>
804
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>&amp;Red:</source>
808
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>&amp;Redo</source>
812
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>&amp;Quit</source>
816
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>&amp;Save</source>
820
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>&amp;Size</source>
824
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
825
  </message>
826
  <message>
827
    <source>&amp;Text</source>
828
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>&amp;Top:</source>
832
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>&amp;Undo</source>
836
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>&amp;View</source>
840
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>Styles...</source>
844
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>(TAB)</source>
848
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>&amp;Compress File</source>
852
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
856
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
860
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
861
  </message>
862
  <message>
863
    <source>Images:</source>
864
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
865
  </message>
866
  <message>
867
    <source>Submit Form</source>
868
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>Distribute/Align...</source>
872
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
876
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 880
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
884
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>Align</source>
888
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>Alt+C</source>
892
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
893
  </message>
894
  <message>
895
    <source>Alt+O</source>
896
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>Apply</source>
900
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>Black</source>
904
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>Block</source>
908
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
909
  </message>
910
  <message>
911
    <source>Cards</source>
912
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>Check</source>
916
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>Clear</source>
920
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>Close</source>
924
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>Color</source>
928
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>Comma</source>
932
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 936
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>Ctrl+</source>
940
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>Czech</source>
944
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>Dutch</source>
948
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>Email</source>
952
    <translation type="obsolete">Email</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>Error</source>
956
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>On Focus</source>
960
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>Folds</source>
964
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
965
  </message>
966
  <message>
967
    <source>Font:</source>
968
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>Go To</source>
972
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>Greek</source>
976
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>Group</source>
980
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
981
  </message>
982
  <message>
983
    <source>Icons</source>
984
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
985
  </message>
986
  <message>
987
    <source>In&amp;fo</source>
988
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>Image</source>
992
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>Move to back</source>
996
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>Minimize</source>
1000
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
1001
  </message>
1002
  <message>
1003
    <source>Irish</source>
1004
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>R&amp;ound
1008
Corners:</source>
1009
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
1010
të Rrumbullakët:</translation>
1011
  </message>
1012
  <message>
1013
    <source>&amp;Update Picture</source>
1014
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
1017
    <source>Layer</source>
1018
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
1019
  </message>
1020
  <message>
1021
    <source>Legal</source>
1022
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
1025
    <source>Level</source>
1026
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
1027
  </message>
1028
  <message>
1029
    <source>Lower</source>
1030
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
1031
  </message>
1032
  <message>
1033
    <source>Menus</source>
1034
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
1037
    <source>Misc.</source>
1038
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
1039
  </message>
1040
  <message>
1041
    <source>Name:</source>
1042
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
1045
    <source>Even Pages only</source>
1046
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
1049
    <source>Never</source>
1050
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
1051
  </message>
1052
  <message>
1053
    <source>Finnish:</source>
1054
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
1057
    <source>Nodes</source>
1058
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
1061
    <source>Page </source>
1062
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
1063
  </message>
1064
  <message>
1065
    <source>Page:</source>
1066
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
1067
  </message>
1068
  <message>
1069
    <source>Paste</source>
1070
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
1073
    <source>Paths</source>
1074
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
1077
    <source>Other</source>
1078
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>Plain</source>
1082
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>Print</source>
1086
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
1089
    <source>Raise</source>
1090
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>Range</source>
1094
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1098
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1099
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
1100
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
1101
  </message>
1102
  <message>
1103
    <source>Ready</source>
1104
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
1107
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
1108
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>Reset</source>
1112
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
1115
    <source>Right</source>
1116
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
1119
    <source>Round</source>
1120
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>Points (pts)</source>
1124
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
1125
  </message>
1126
  <message>
1127
    <source>Shade</source>
1128
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
1131
    <source>Shift</source>
1132
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1135
    <source>&amp;Inside:</source>
1136
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
1139
    <source>Signs</source>
1140
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
1143
    <source>Size:</source>
1144
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
1147
    <source>Small</source>
1148
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
1149
  </message>
1150
  <message>
1151
    <source>Solid</source>
1152
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
1155
    <source>Split</source>
1156
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
1159
    <source>instead</source>
1160
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
1163
    <source>Style</source>
1164
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
1167
    <source>To&amp;p:</source>
1168
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
1171
    <source>Tools</source>
1172
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
1173
  </message>
1174
  <message>
1175
    <source>Type:</source>
1176
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
1177
  </message>
1178
  <message>
1179
    <source>Units</source>
1180
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
1181
  </message>
1182
  <message>
1183
    <source>Value</source>
1184
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
1185
  </message>
1186
  <message>
1187
    <source>Usage</source>
1188
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
1191
    <source>Clear all Text</source>
1192
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
1193
  </message>
1194
  <message>
1195
    <source>Width</source>
1196
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
1197
  </message>
1198
  <message>
1199
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
1200
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
1203
    <source>&amp;Line Styles...</source>
1204
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>Initializing...</source>
1208
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
1211
    <source>&amp;Edit Text...</source>
1212
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
1213
  </message>
1214
  <message>
1215
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
1216
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
1217
  </message>
1218
  <message>
1219
    <source>Align Text Left</source>
1220
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
1223
    <source>Send to Back</source>
1224
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
1227
    <source>&amp;Options...</source>
1228
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
1231
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
1232
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
1233
  </message>
1234
  <message>
1235
    <source>&amp;Save to File...</source>
1236
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
1239
    <source>Disabled</source>
1240
    <translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
1243
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
1244
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
1245
  </message>
1246
  <message>
1247
    <source>The following Programs are missing:</source>
1248
    <translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
1251
    <source>Output &amp;Profile:</source>
1525 cbradney 1252
    <translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
1135 cbradney 1253
  </message>
1254
  <message>
1255
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
1256
    <translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
1257
  </message>
1258
  <message>
1259
    <source>List Box</source>
1260
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
1261
  </message>
1262
  <message>
1263
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
1264
    <translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
1265
  </message>
1266
  <message>
1267
    <source>Italian</source>
1268
    <translation type="obsolete">Italisht</translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
1271
    <source>Write: %1</source>
1272
    <translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
1275
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
1276
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
1277
  </message>
1278
  <message>
1279
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
1280
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
1281
  </message>
1282
  <message>
1283
    <source>Snap to Grid</source>
1284
    <translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
1285
  </message>
1286
  <message>
1287
    <source>Use Currency Symbol</source>
1288
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
1291
    <source>Style Settings</source>
1292
    <translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
1293
  </message>
1294
  <message>
1295
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
1296
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
1297
  </message>
1298
  <message>
1299
    <source>Import Page(s):</source>
1300
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
1301
  </message>
1302
  <message>
1303
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
1304
    <translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
1305
  </message>
1306
  <message>
1307
    <source>Un&amp;group</source>
1308
    <translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
1311
    <source>Check &amp;During Typing</source>
1312
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
1315
    <source>Other Options</source>
1316
    <translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
1319
    <source>&amp;User Defined Key</source>
1320
    <translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
1321
  </message>
1322
  <message>
1323
    <source>Field P&amp;roperties</source>
1324
    <translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>Use ICC Profile</source>
1328
    <translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>is missing!</source>
1332
    <translation type="obsolete">mungon!</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
1335
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
1336
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
1340
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>Importing text</source>
1344
    <translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
1345
  </message>
1346
  <message>
1347
    <source>Save Text to File</source>
1348
    <translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
1349
  </message>
1350
  <message>
1351
    <source>&amp;Keywords:</source>
1352
    <translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
1356
    <translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
1357
  </message>
1358
  <message>
1359
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
1360
    <translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>New Document</source>
1364
    <translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>Color profile for solid colors</source>
1368
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1372
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1373
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
1374
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
1377
    <source>Brazilian:</source>
1378
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
1379
  </message>
1380
  <message>
1381
    <source>Path Text Properties</source>
1382
    <translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
1385
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
1386
    <translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
1387
  </message>
1388
  <message>
1389
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
1390
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
1393
    <source>Story Editor</source>
1394
    <translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
1397
    <source>Horizontal</source>
1398
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
1399
  </message>
1400
  <message>
1401
    <source>Number Format</source>
1402
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
1403
  </message>
1404
  <message>
1405
    <source>Outline Text</source>
1406
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
1407
  </message>
1408
  <message>
1409
    <source>Change settings for left or end points</source>
1410
    <translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
1411
  </message>
1412
  <message>
1413
    <source>Copy #%1 of </source>
1414
    <translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
1415
  </message>
1416
  <message>
1417
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
1418
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
1419
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
1420
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
1421
  </message>
1422
  <message>
1423
    <source>Caption overlays Icon</source>
1424
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
1427
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
1428
    <translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
1431
    <source>Getting ICC Profiles</source>
1432
    <translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
1435
    <source>Rendering Settings</source>
1436
    <translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
1437
  </message>
1438
  <message>
1439
    <source>Flip Horizontal</source>
1440
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
1441
  </message>
1442
  <message>
1443
    <source>Check Style:</source>
1444
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
1447
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1448
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
1451
    <source>Zoom in or out</source>
1452
    <translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
1453
  </message>
1454
  <message>
1455
    <source>Initializing Plugins</source>
1456
    <translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
1457
  </message>
1458
  <message>
1459
    <source>Un-group</source>
1460
    <translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
1461
  </message>
1462
  <message>
1463
    <source>Sort by &amp;Size</source>
1464
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
1467
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
1468
    <translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
1471
    <source>Sort by &amp;Date</source>
1472
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
1473
  </message>
1474
  <message>
1475
    <source>Sort by &amp;Name</source>
1476
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
1477
  </message>
1478
  <message>
1479
    <source>To File:</source>
1480
    <translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
1481
  </message>
1482
  <message>
1483
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
1484
    <translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
1487
    <source>No Print</source>
1488
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
1491
    <source>No Style</source>
1492
    <translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
1493
  </message>
1494
  <message>
1495
    <source>No Title</source>
1496
    <translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
1499
    <source>Left &amp;Page First</source>
1500
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
1503
    <source>Smart Hyphen</source>
1504
    <translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
1507
    <source>New Folder 1</source>
1508
    <translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
1511
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1512
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
1513
  </message>
1514
  <message>
1515
    <source>&amp;Resolution:</source>
1516
    <translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
1519
    <source>&amp;Use Encryption</source>
1520
    <translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
1523
    <source>Scribus Version %1
1524
%2 %3</source>
1525
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
1526
%2 %3</translation>
1527
  </message>
1528
  <message>
1529
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
1530
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
1531
  </message>
1532
  <message>
1533
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
1534
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
1535
  </message>
1536
  <message>
1537
    <source>Angle of Rotation</source>
1538
    <translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
1541
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
1542
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
1543
  </message>
1544
  <message>
1545
    <source>Stay on &amp;Top</source>
1546
    <translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
1547
  </message>
1548
  <message>
1549
    <source>Flip Vertical</source>
1550
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
1551
  </message>
1552
  <message>
1553
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
1554
    <translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
1555
  </message>
1556
  <message>
1557
    <source>Mailing list</source>
1558
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
1561
    <source>Show &amp;Console</source>
1562
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <source>&amp;Picture Frame</source>
1566
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
1567
  </message>
1568
  <message>
1569
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
1570
    <translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
1571
  </message>
1572
  <message>
1573
    <source>Name of the Style is not unique</source>
1574
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
1575
  </message>
1576
  <message>
1577
    <source>&amp;Info String:</source>
1578
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
1581
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1582
    <translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
1583
  </message>
1584
  <message>
1585
    <source>Print Previe&amp;w</source>
1586
    <translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
1587
  </message>
1588
  <message>
1589
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
1590
    <translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
1591
  </message>
1592
  <message>
1593
    <source>Missing Font</source>
1594
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
1595
  </message>
1596
  <message>
1597
    <source>Export as Image(s)</source>
1598
    <translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
1599
  </message>
1600
  <message>
1601
    <source>Font Settings</source>
1602
    <translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
1605
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
1606
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
1609
    <source>Available export formats</source>
1610
    <translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
1611
  </message>
1612
  <message>
1613
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
1614
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
1615
  </message>
1616
  <message>
1617
    <source>Stroke Color Settings</source>
1618
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
1621
    <source>Background</source>
1622
    <translation type="obsolete">Sfond</translation>
1623
  </message>
1624
  <message>
1625
    <source>Choose a Export Directory</source>
1626
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
1627
  </message>
1628
  <message>
1629
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
1630
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
1633
    <source>Announcements</source>
1634
    <translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
1638
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
1639
  </message>
1640
  <message>
1641
    <source>External Tools</source>
1642
    <translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
1645
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
1646
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
1647
  </message>
1648
  <message>
1649
    <source>&amp;Display CMYK</source>
1650
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
1653
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
1654
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
1655
    <translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
1656
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>Import Page(s)</source>
1660
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
1661
  </message>
1662
  <message>
1663
    <source>Web Safe RGB</source>
1664
    <translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
1665
  </message>
1666
  <message>
1667
    <source>&amp;Insert Special...</source>
1668
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
1669
  </message>
1670
  <message>
1671
    <source>Paragraph Style</source>
1672
    <translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
1675
    <source>Saturation of color of fill</source>
1676
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
1677
  </message>
1678
  <message>
1679
    <source>Rendering intent for the image</source>
1680
    <translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
1681
  </message>
1682
  <message>
1683
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
1684
    <translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
1687
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
1688
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
1689
  </message>
1690
  <message>
1691
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
1692
security features in your exported PDF</source>
1693
    <translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
1694
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
1695
  </message>
1696
  <message>
1697
    <source>I&amp;mage Visible</source>
1698
    <translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
1699
  </message>
1700
  <message>
1701
    <source>Select Character:</source>
1702
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
1703
  </message>
1704
  <message>
1705
    <source>Move Bookmark</source>
1706
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
1707
  </message>
1708
  <message>
1709
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
1710
    <translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
1711
  </message>
1712
  <message>
1713
    <source>Reverse Writing</source>
1714
    <translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
1715
  </message>
1716
  <message>
1717
    <source>Top Sides</source>
1718
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
1721
    <source>External Web-Link</source>
1722
    <translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
1725
    <source>St&amp;roke Color:</source>
1726
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
1729
    <source>the directory</source>
1730
    <translation type="obsolete">drejtoria</translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
1733
    <source>&amp;Whole Word</source>
1734
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
1737
    <source>Scale How:</source>
1738
    <translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
1741
    <source> of %1</source>
1742
    <translation type="obsolete"> e %1</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
1745
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
1746
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
1749
    <source>Submit to URL:</source>
1525 cbradney 1750
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
1135 cbradney 1751
  </message>
1752
  <message>
1753
    <source>Flat Cap</source>
1754
    <translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
1755
  </message>
1756
  <message>
1757
    <source>%1. %2 %3 </source>
1758
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
1761
    <source>Character Settings</source>
1762
    <translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
1765
    <source>&amp;Relation:</source>
1766
    <translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
1767
  </message>
1768
  <message>
1769
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
1770
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
1771
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
1772
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
1773
    <translation type="obsolete">Aktivizoni veçori sigurie për PDF tuajat të eksportuara.
1774
Nëse përzgjodhët Acrobat 4.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 40 bit.
1775
Nëse përzgjodhët Acrobat 5.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 128 bit.
1776
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
1779
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
1780
    <translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
1781
  </message>
1782
  <message>
1783
    <source>Radial Gradient</source>
1784
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
1788
    <translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>Advertisements</source>
1792
    <translation type="obsolete">Reklama</translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
1795
    <source>Layout:</source>
1796
    <translation type="obsolete">Skemë:</translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <source>Own Templates</source>
1800
    <translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
1801
  </message>
1802
  <message>
1803
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
1804
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <source>File &amp;type:</source>
1808
    <translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
1811
    <source>Export Range</source>
1812
    <translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
1815
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
1816
    <translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
1819
    <source>File &amp;name:</source>
1820
    <translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
1823
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
1824
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
1825
  </message>
1826
  <message>
1827
    <source>Saturation of color of lines</source>
1828
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
1831
    <source>Caption only</source>
1832
    <translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
1833
  </message>
1834
  <message>
1835
    <source>Get text only</source>
1836
    <translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
1839
    <source>&amp;About</source>
1840
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
1841
  </message>
1842
  <message>
1843
    <source>&amp;Apply</source>
1844
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
1847
    <source>&amp;Block</source>
1848
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
1851
    <source>&amp;Close</source>
1852
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
1853
  </message>
1854
  <message>
1855
    <source>Resolution of the Images
1856
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
1857
    <translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
1858
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
1859
  </message>
1860
  <message>
1861
    <source>&amp;Color</source>
1862
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
1865
    <source>File Options</source>
1866
    <translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
1867
  </message>
1868
  <message>
1869
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1870
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
1871
  </message>
1872
  <message>
1873
    <source>Calculate</source>
1874
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
1877
    <source>&amp;File:</source>
1878
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
1881
    <source>&amp;Font:</source>
1882
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
1883
  </message>
1884
  <message>
1885
    <source>&amp;Fonts</source>
1886
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
1889
    <source>&amp;Group</source>
1890
    <translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
1891
  </message>
1892
  <message>
1893
    <source>Spacing above the paragraph</source>
1894
    <translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
1895
  </message>
1896
  <message>
1897
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
1898
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
1899
  </message>
1900
  <message>
1901
    <source>&amp;Image</source>
1902
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
1903
  </message>
1904
  <message>
1905
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
1906
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
1907
    <translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
1908
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
1911
    <source>&amp;Left:</source>
1912
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
1915
    <source>&amp;Lower</source>
1916
    <translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1919
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
1920
    <translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
1921
  </message>
1922
  <message>
1923
    <source>Horizontal Gradient</source>
1924
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
1927
    <source>&amp;Name:</source>
1928
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
1931
    <source>&amp;Paste</source>
1932
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
1935
    <source>Right Margin</source>
1936
    <translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
1937
  </message>
1938
  <message>
1939
    <source>&amp;Print</source>
1940
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
1941
  </message>
1942
  <message>
1943
    <source>&amp;Raise</source>
1944
    <translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
1945
  </message>
1946
  <message>
1947
    <source>&amp;Range</source>
1948
    <translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
1949
  </message>
1950
  <message>
1951
    <source>&amp;Right</source>
1952
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
1955
    <source>&amp;Shade</source>
1956
    <translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
1957
  </message>
1958
  <message>
1959
    <source>&amp;Shape</source>
1960
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
1961
  </message>
1962
  <message>
1963
    <source>&amp;Size:</source>
1964
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
1967
    <source>&amp;Small</source>
1968
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
1969
  </message>
1970
  <message>
1971
    <source>&amp;Tools</source>
1972
    <translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
1973
  </message>
1974
  <message>
1975
    <source>&amp;User:</source>
1976
    <translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
1977
  </message>
1978
  <message>
1979
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
1980
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
1981
  </message>
1982
  <message>
1983
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
1984
    <translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
1987
    <source>Calendars</source>
1988
    <translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
1991
    <source>Length:</source>
1992
    <translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
1996
    <translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
1999
    <source>&amp;Delete...</source>
2000
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
2003
    <source>&amp;Displacement:</source>
2004
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
2005
  </message>
2006
  <message>
2007
    <source>Delete %1</source>
2008
    <translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
2009
  </message>
2010
  <message>
2011
    <source>Delete...</source>
2012
    <translation type="obsolete">Fshij...</translation>
2013
  </message>
2014
  <message>
2015
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2016
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
2019
    <source>Reset this Control Point</source>
2020
    <translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
2021
  </message>
2022
  <message>
2023
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2024
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
2025
  </message>
2026
  <message>
2027
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
2028
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
2029
  </message>
2030
  <message>
2031
    <source>Small Caps</source>
2032
    <translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
2035
    <source>Stroke Color</source>
2036
    <translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
2037
  </message>
2038
  <message>
2039
    <source>Bring to &amp;Front</source>
2040
    <translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
2043
    <source>Roll Over</source>
2044
    <translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
2047
    <source>Full Stop</source>
2048
    <translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
2051
    <source>Value is not validated</source>
2052
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
2056
    <translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
2059
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2060
    <translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
2061
  </message>
2062
  <message>
2063
    <source>Save &amp;As...</source>
2064
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
2067
    <source>Stroke Shade</source>
2068
    <translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
2071
    <source>%1 - [%2]</source>
2072
    <translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
2073
  </message>
2074
  <message>
2075
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
2076
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
2077
  </message>
2078
  <message>
2079
    <source>Galician:</source>
2080
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
2083
    <source>&amp;Templates...</source>
2084
    <translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
2085
  </message>
2086
  <message>
2087
    <source>Line up</source>
2088
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
2089
  </message>
2090
  <message>
2091
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2092
to utilize additional printing options</source>
2093
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
2094
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
2097
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2098
this can create huge files</source>
2099
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
2100
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
2101
  </message>
2102
  <message>
2103
    <source>HSV-Colormap</source>
2104
    <translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
2107
    <source>Create PDF File</source>
2108
    <translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
2109
  </message>
2110
  <message>
2111
    <source>Create a new color within the current set</source>
2112
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <source>Fonts to embed:</source>
2116
    <translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
2117
  </message>
2118
  <message>
2119
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
2120
    <translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
2121
  </message>
2122
  <message>
2123
    <source>Save &amp;Text...</source>
2124
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
2127
    <source>Multiple Duplicate</source>
2128
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
2129
  </message>
2130
  <message>
2131
    <source>Search/Replace</source>
2132
    <translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
2135
    <source>&amp;Free Scaling</source>
2136
    <translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <source>&amp;Load...</source>
2140
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
2143
    <source>Insert Lines</source>
2144
    <translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
2147
    <source>Choose the importer to use</source>
2148
    <translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
2149
  </message>
2150
  <message>
2151
    <source>Programming:</source>
2152
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
2153
  </message>
2154
  <message>
2155
    <source>P&amp;ublisher:</source>
2156
    <translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
2159
    <source>Show Page Palette</source>
2160
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
2161
  </message>
2162
  <message>
2163
    <source>Insert Table</source>
2164
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
2165
  </message>
2166
  <message>
2167
    <source>Insert Picture</source>
2168
    <translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
2171
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
2172
    <translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
2173
  </message>
2174
  <message>
2175
    <source>Fill color of picture frames</source>
2176
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <source>Colors...</source>
2180
    <translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
2181
  </message>
2182
  <message>
2183
    <source>Distance from Curve:</source>
2184
    <translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <source>C&amp;olors...</source>
2188
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
2189
  </message>
2190
  <message>
2191
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
2192
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2196
    <translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
2197
  </message>
2198
  <message>
2199
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2200
this can create huge files</source>
2201
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
2202
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
2203
  </message>
2204
  <message>
2205
    <source>Shape Drawing Properties</source>
2206
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
2207
  </message>
2208
  <message>
2209
    <source>Colu&amp;mns:</source>
2210
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
2211
  </message>
2212
  <message>
2213
    <source>Magenta</source>
2214
    <translation type="obsolete">Magenta</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>Choose a color set to load</source>
2218
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
2219
  </message>
2220
  <message>
2221
    <source>Page per Sheet</source>
2222
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
2223
  </message>
2224
  <message>
2225
    <source>maximum</source>
2226
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>Maximum</source>
2230
    <translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
2233
    <source>Formatting</source>
2234
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>Combo Box</source>
2238
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
2241
    <source>&amp;Facing Pages</source>
2242
    <translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
2245
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
2246
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
2247
  </message>
2248
  <message>
2249
    <source>Comma Separated Value Files</source>
2250
    <translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>Name of your paragraph style</source>
2254
    <translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
2255
  </message>
2256
  <message>
2257
    <source>&amp;Contributors:</source>
2258
    <translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
2262
    <translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
2266
    <translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>Move Page(s):</source>
2270
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
2271
  </message>
2272
  <message>
2273
    <source>Custom validate script:</source>
2274
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>Searching for Fonts</source>
2278
    <translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
2279
  </message>
2280
  <message>
2281
    <source>Distance between columns</source>
2282
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
2283
  </message>
2284
  <message>
2285
    <source>Delete from:</source>
2286
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source>In the &amp;Background</source>
2290
    <translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>A&amp;dd...</source>
2294
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <source>&amp;Method:</source>
2298
    <translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
2302
    <translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>S&amp;pot Function:</source>
2306
    <translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
2310
    <translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>Source profile of the image</source>
2314
    <translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
2318
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
2319
    <translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
2320
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
2323
    <source>Left to Right</source>
2324
    <translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
2325
  </message>
2326
  <message>
2327
    <source>Delete Color</source>
2328
    <translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <source>Resize the image vertically</source>
2332
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
2335
    <source>Right to Left</source>
2336
    <translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
2339
    <source>Select Items</source>
2340
    <translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
2343
    <source>Document Setup</source>
2344
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
2347
    <source>Script error</source>
2348
    <translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
2351
    <source>Select color</source>
2352
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
2355
    <source>System Profiles</source>
2356
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
2359
    <source>Delete Nodes</source>
2360
    <translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <source>Delete Pages</source>
2364
    <translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
2365
  </message>
2366
  <message>
2367
    <source>Middles</source>
2368
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
2371
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2372
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
2373
  </message>
2374
  <message>
2375
    <source>From Document:</source>
2376
    <translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <source>Edit Line Styles</source>
2380
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
2383
    <source>Delete Layer</source>
2384
    <translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
2385
  </message>
2386
  <message>
2387
    <source>Replace it with:</source>
2388
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <source>minimum</source>
2392
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
2393
  </message>
2394
  <message>
2395
    <source>Minimum</source>
2396
    <translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
2397
  </message>
2398
  <message>
2399
    <source>Caption below Icon</source>
2400
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
2401
  </message>
2402
  <message>
2403
    <source>Hyphenator Settings</source>
1525 cbradney 2404
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
1135 cbradney 2405
  </message>
2406
  <message>
2407
    <source>Missing</source>
2408
    <translation type="obsolete">Mungon</translation>
2409
  </message>
2410
  <message>
2411
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
2412
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <source>Document Info...</source>
2416
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
2419
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
2420
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
2421
  </message>
2422
  <message>
2423
    <source>Lower Layer</source>
2424
    <translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
2425
  </message>
2426
  <message>
2427
    <source>Importing File:
2428
%1
2429
failed!</source>
2430
    <translation type="obsolete">Importimi i Kartelës:
2431
%1
2432
dështoi!</translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <source>Default color profile for imported images</source>
2436
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
2437
  </message>
2438
  <message>
2439
    <source>A&amp;lign</source>
2440
    <translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
2443
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1525 cbradney 2444
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
1135 cbradney 2445
  </message>
2446
  <message>
2447
    <source>Solid Colors:</source>
1525 cbradney 2448
    <translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
1135 cbradney 2449
  </message>
2450
  <message>
2451
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
2452
    <translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
2455
    <source>Error writting the output file(s).</source>
2456
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
2457
  </message>
2458
  <message>
2459
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
2460
    <translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
2463
    <source>&amp;Type of Line:</source>
2464
    <translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
2467
    <source>C&amp;lear</source>
2468
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
2471
    <source>C&amp;olor</source>
2472
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>Round Join</source>
2476
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
2480
    <translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>Normal or gradient fill method</source>
2484
    <translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <source>Move...</source>
2488
    <translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
2491
    <source>&amp;Move...</source>
2492
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
2495
    <source>&amp;Template:</source>
2496
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>Style of lines</source>
2500
    <translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
2503
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2504
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
2505
  </message>
2506
  <message>
2507
    <source>Free linear Gradient</source>
2508
    <translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
2511
    <source>Importer</source>
2512
    <translation type="obsolete">Importues</translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
2515
    <source>Accept</source>
2516
    <translation type="obsolete">Prano</translation>
2517
  </message>
2518
  <message>
2519
    <source>Action</source>
2520
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
2521
  </message>
2522
  <message>
2523
    <source>Al&amp;ign</source>
2524
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
2527
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
2528
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <source>Always</source>
2532
    <translation type="obsolete">Përherë</translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
2535
    <source>Angle:</source>
2536
    <translation type="obsolete">Kënd:</translation>
2537
  </message>
2538
  <message>
2539
    <source>Postscript Interpreter</source>
2540
    <translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <source>Align Text Center</source>
2544
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
2547
    <source>Author</source>
2548
    <translation type="obsolete">Autor</translation>
2549
  </message>
2550
  <message>
2551
    <source>Bl&amp;ue:</source>
2552
    <translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
2553
  </message>
2554
  <message>
2555
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
2556
    <translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
2557
  </message>
2558
  <message>
2559
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
2560
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
2561
  </message>
2562
  <message>
2563
    <source>Border</source>
2564
    <translation type="obsolete">Anë:</translation>
2565
  </message>
2566
  <message>
2567
    <source>Hide Frames</source>
2568
    <translation type="obsolete">Fshih Korniza</translation>
2569
  </message>
2570
  <message>
2571
    <source>Cancel</source>
2572
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
2573
  </message>
2574
  <message>
2575
    <source>Date Format</source>
2576
    <translation type="obsolete">Format Date</translation>
2577
  </message>
2578
  <message>
2579
    <source>Center</source>
2580
    <translation type="obsolete">Qendër</translation>
2581
  </message>
2582
  <message>
2583
    <source>Button</source>
2584
    <translation type="obsolete">Buton</translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
2587
    <source>Circle</source>
2588
    <translation type="obsolete">Rreth</translation>
2589
  </message>
2590
  <message>
2591
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
2592
    <translation type="obsolete">Mysë&amp;to Shumëkëndësh</translation>
2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>Color:</source>
2596
    <translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
2597
  </message>
2598
  <message>
2599
    <source>Colors</source>
2600
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
2601
  </message>
2602
  <message>
2603
    <source>Align Text Justified</source>
2604
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
2607
    <source>Field Properties</source>
2608
    <translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <source>Danish</source>
2612
    <translation type="obsolete">Daneze</translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>Dat&amp;e:</source>
2616
    <translation type="obsolete">Dat&amp;ë:</translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
2619
    <source>Dashed</source>
2620
    <translation type="obsolete">me Vija</translation>
2621
  </message>
2622
  <message>
2623
    <source>Create</source>
2624
    <translation type="obsolete">Krijo</translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
2627
    <source>Delete</source>
2628
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
2629
  </message>
2630
  <message>
2631
    <source>Custom</source>
2632
    <translation type="obsolete">Vetiake</translation>
2633
  </message>
2634
  <message>
2635
    <source>Time Format</source>
2636
    <translation type="obsolete">Format Kohore</translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
2639
    <source>&amp;Endings:</source>
2640
    <translation type="obsolete">&amp;Funde:</translation>
2641
  </message>
2642
  <message>
2643
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
2644
    <translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>Czech:</source>
2648
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
2649
  </message>
2650
  <message>
2651
    <source>Non Breaking Space</source>
2652
    <translation type="obsolete">Hapësirë pas Shtylle</translation>
2653
  </message>
2654
  <message>
2655
    <source>Landscape</source>
2656
    <translation type="obsolete">Së gjeri</translation>
2657
  </message>
2658
  <message>
2659
    <source>landscape</source>
2660
    <translation type="obsolete">së gjeri</translation>
2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>Editor</source>
2664
    <translation type="obsolete">Përpunues</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <source>No Effect</source>
2668
    <translation type="obsolete">Pa Efekt</translation>
2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>Line color of shapes</source>
2672
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vije formash</translation>
2673
  </message>
2674
  <message>
2675
    <source>P&amp;age Palette</source>
2676
    <translation type="obsolete">Ka paletë</translation>
2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
2680
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ICC të trupëzuar</translation>
2681
  </message>
2682
  <message>
2683
    <source>D&amp;isplacement:</source>
2684
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje:</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
2687
    <source>R&amp;eload</source>
2688
    <translation type="obsolete">R&amp;ingarko</translation>
2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <source>Event:</source>
2692
    <translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
2693
  </message>
2694
  <message>
2695
    <source>Value is the</source>
2696
    <translation type="obsolete">Vlera është</translation>
2697
  </message>
2698
  <message>
2699
    <source>Hide Images</source>
2700
    <translation type="obsolete">Fshih Pamje</translation>
2701
  </message>
2702
  <message>
2703
    <source>&amp;PDF Options</source>
2704
    <translation type="obsolete">Mundësi &amp;PDF</translation>
2705
  </message>
2706
  <message>
2707
    <source>File: </source>
2708
    <translation type="obsolete">Kartelë:</translation>
2709
  </message>
2710
  <message>
2711
    <source>New Folder</source>
2712
    <translation type="obsolete">Dosje e Re</translation>
2713
  </message>
2714
  <message>
2715
    <source>Line at Bottom</source>
2716
    <translation type="obsolete">Vijë Poshtë</translation>
2717
  </message>
2718
  <message>
2719
    <source>Page Colors</source>
2720
    <translation type="obsolete">Ngjyra Faqeje</translation>
2721
  </message>
2722
  <message>
2723
    <source>Fill color of shapes</source>
2724
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për forma</translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>Script Console</source>
2728
    <translation type="obsolete">Konsol Programthesh</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>Format</source>
2732
    <translation type="obsolete">Format</translation>
2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Hungarian</source>
2736
    <translation type="obsolete">Hungareze</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>French</source>
2740
    <translation type="obsolete">Frënge</translation>
2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
2744
    <translation type="obsolete">Importo &amp;Faqe(t)...</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Column width</source>
2748
    <translation type="obsolete">Gjerësi shtylle</translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>German</source>
2752
    <translation type="obsolete">Gjermane</translation>
2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>English:</source>
2756
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
2760
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Programth?</translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Group </source>
2764
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>&amp;Language:</source>
2768
    <translation type="obsolete">&amp;Gjuhë:</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Guides</source>
2772
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa</translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Height</source>
2776
    <translation type="obsolete">Lartësi</translation>
2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Grid Colors</source>
2780
    <translation type="obsolete">Ngjyra Rrjete</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Available Fields</source>
2784
    <translation type="obsolete">Fusha të Mundshme</translation>
2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Name of selected object</source>
2788
    <translation type="obsolete">Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Hidden</source>
2792
    <translation type="obsolete">Padukshëm</translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>Custom calculation script:</source>
2796
    <translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Available Fonts:</source>
2800
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme:</translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
2804
    <translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Lock/Unlock</source>
2808
    <translation type="obsolete">Blloko/Çblloko</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>New &amp;from Template...</source>
2812
    <translation type="obsolete">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>Delete the currently selected color</source>
2816
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>Move to front</source>
2820
    <translation type="obsolete">Zhvendos përpara</translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <source>Custom Scripts</source>
2824
    <translation type="obsolete">Programthe Vetjakë:</translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>Import</source>
2828
    <translation type="obsolete">Importo</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>Inside</source>
2832
    <translation type="obsolete">Brenda</translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>Invert</source>
2836
    <translation type="obsolete">Përmbys</translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>Show Template Names</source>
2840
    <translation type="obsolete">Shfaq Emra Stampash</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
2844
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
2848
    <translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>Number of corners for polygons</source>
2852
    <translation type="obsolete">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>No View</source>
2856
    <translation type="obsolete">Pa Parje</translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>Labels</source>
2860
    <translation type="obsolete">Etiketa</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>Le&amp;vel</source>
2864
    <translation type="obsolete">Ni&amp;vel</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>Layers</source>
2868
    <translation type="obsolete">SHtresa</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
2872
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Stile...</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>Letter</source>
2876
    <translation type="obsolete">Letër</translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
2880
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë...</translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
2883
    <source>Medium</source>
2884
    <translation type="obsolete">Mesatare</translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
2887
    <source>Mirror</source>
2888
    <translation type="obsolete">Pasqyro</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>Value delimiter:</source>
2892
    <translation type="obsolete">Kufizues vlere:</translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
2896
    <translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasje pjesëmarrjeje në përmbajtjen e dokumentit</translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <source>Time period between saving automatically</source>
2900
    <translation type="obsolete">Periudhë kohore ndërmjet ruajtjesh të vetvetishme</translation>
2901
  </message>
2902
  <message>
2903
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
2904
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një fjalëkalim i cili t&apos;u lejojë përdoruesve të lexojnë PDF-të tuaja.</translation>
2905
  </message>
2906
  <message>
2907
    <source>Normal</source>
2908
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
2912
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
2913
    <translation type="obsolete">Numër më i madh Ndarjesh me Vizë që njekin njëra tjetrën.
2914
Një vlerë 0 do të thotë ndarje me vizë të pakufizuara.</translation>
2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>Reload Text from Frame</source>
2918
    <translation type="obsolete">Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>Object</source>
2922
    <translation type="obsolete">Objekt</translation>
2923
  </message>
2924
  <message>
2925
    <source>Number</source>
2926
    <translation type="obsolete">Numër</translation>
2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>Font Name</source>
2930
    <translation type="obsolete">Emër Gërmash</translation>
2931
  </message>
2932
  <message>
2933
    <source>Font Size</source>
2934
    <translation type="obsolete">Madhësi Gërmash</translation>
2935
  </message>
2936
  <message>
2937
    <source>Grid Layout</source>
2938
    <translation type="obsolete">Skemë Rrjete</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <source>Option</source>
2942
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
2943
  </message>
2944
  <message>
2945
    <source>Print &amp;All</source>
2946
    <translation type="obsolete">Shtyp &amp;Tërë</translation>
2947
  </message>
2948
  <message>
2949
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
2950
each time the time period elapses</source>
2951
    <translation type="obsolete">Nëse vepruese, Scribus ruan një kopje kopjeruajtjeje të kartelës suaj me zgjatimin .bak
2952
çdo herë që mbaron periudha kohore</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>Left Margin</source>
2956
    <translation type="obsolete">Mënjanë Majtas</translation>
2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>T&amp;ype:</source>
2960
    <translation type="obsolete">Ti&amp;p:</translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>Show Layers</source>
2964
    <translation type="obsolete">Shfaq Shtresa</translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>End Points</source>
2968
    <translation type="obsolete">Pikë gërmash</translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>Number of Columns:</source>
2972
    <translation type="obsolete">Numri i Shtyllave:</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>Polish</source>
2976
    <translation type="obsolete">Polake</translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
2980
    <translation type="obsolete">&amp;Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>Loading:</source>
2984
    <translation type="obsolete">Po ngarkoj:</translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
2988
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
2989
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës djathtas dhe skajit të faqes.
2990
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2994
    <translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>Remove</source>
2998
    <translation type="obsolete">Hiq</translation>
2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>Rename</source>
3002
    <translation type="obsolete">Riemërto</translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Result</source>
3006
    <translation type="obsolete">Përfundim</translation>
3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Line Width:</source>
3010
    <translation type="obsolete">Gjerësi Vije:</translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>Fill Color Settings</source>
3014
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Sample</source>
3018
    <translation type="obsolete">Shembull</translation>
3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>Unlock all</source>
3022
    <translation type="obsolete">Çkyç tërë</translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>Scale:</source>
3026
    <translation type="obsolete">Shkallë:</translation>
3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>Sh&amp;ade</source>
3030
    <translation type="obsolete">Hi&amp;jezo</translation>
3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Search</source>
3034
    <translation type="obsolete">Kërko</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Si&amp;ze:</source>
3038
    <translation type="obsolete">Madhë&amp;si:</translation>
3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>Select</source>
3042
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
3046
    <translation type="obsolete">Shtyp Me Shkallë të &amp;Grisë</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Lock all</source>
3050
    <translation type="obsolete">Kyç tërë</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Shade:</source>
3054
    <translation type="obsolete">Hije:</translation>
3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Shape:</source>
3058
    <translation type="obsolete">Formë</translation>
3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Shift+</source>
3062
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Brochures</source>
3066
    <translation type="obsolete">Broshura</translation>
3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>New Script</source>
3070
    <translation type="obsolete">Programth i Ri</translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3074
    <translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Save as &amp;Image...</source>
3078
    <translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Pamje...</translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Slovak</source>
3082
    <translation type="obsolete">Slovake</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>Font Substitutions</source>
3086
    <translation type="obsolete">Zëvendësim Gërmash</translation>
3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>&amp;Unsorted</source>
3090
    <translation type="obsolete">E &amp;parenditur</translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>St&amp;yle</source>
3094
    <translation type="obsolete">St&amp;il</translation>
3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>Square</source>
3098
    <translation type="obsolete">Katror</translation>
3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>All Supported Formats</source>
3102
    <translation type="obsolete">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Status</source>
3106
    <translation type="obsolete">Gjendje</translation>
3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>Subset</source>
3110
    <translation type="obsolete">Nënset</translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Style:</source>
3114
    <translation type="obsolete">Stil:</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>&amp;Document</source>
3118
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>Document</source>
3122
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
3126
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>Title:</source>
3130
    <translation type="obsolete">Titull:</translation>
3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>X-Pos:</source>
3134
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3138
    <translation type="obsolete">Krijo PostScript Level 3</translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3142
    <translation type="obsolete">Mos &amp;Ndrysho</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Field is formatted as:</source>
3146
    <translation type="obsolete">Fusha është formatuar si:</translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
3150
    <translation type="obsolete">Aktivizon kontroll të vetvetishëm të tekstit ndërsa shtypni.</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Horizontal Guides</source>
3154
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Horizontalë</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Y-Pos:</source>
3158
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>Unlock</source>
3162
    <translation type="obsolete">Çkyç</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
3166
    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Rreth Qt-së&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ky program përdor versionin %1 të Qt-së.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një toolkit C++ për zhvillim GUI &amp;amp; zbatime shumëplatformëshe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-ja ofron kalueshmëri prej një burimi të vetëm në MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, dhe tërë variantet e njohur komercialë Unix.&lt;br&gt;Qt është gjithaq i mundshëm për pajisje të trupëzuara.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një produkt Trolltech. Për më tepër të dhëna shihni &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
3170
    <translation type="obsolete">Shfaq tejdukshmëri dhe objekte të tejdukshëm në dokumentin tuaj. Lyp Ghostscript 7.07 ose të mëvonshëm</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>Java Script</source>
3174
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>Screen / Web</source>
3178
    <translation type="obsolete">Ekran / Web</translation>
3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
3182
    <translation type="obsolete">Qeth sa &amp;Mënjanat e Faqes</translation>
3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>Look &amp;in:</source>
3186
    <translation type="obsolete">Shih &amp;në:</translation>
3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
3190
    <translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen vertikale</translation>
3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3194
Please choose another.</source>
3195
    <translation type="obsolete">Emri &quot;%1&quot; s&apos;është unik.
3196
Ju lutem zgjidhni një tjetër.</translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>Welsh:</source>
3200
    <translation type="obsolete">Welsh:</translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
3204
    <translation type="obsolete">Fjala më e &amp;Vogël:</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>Width:</source>
3208
    <translation type="obsolete">Gjerësi:</translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>Edit Styles</source>
3212
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile</translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Typography</source>
3216
    <translation type="obsolete">Tipografi</translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <source>Pol&amp;ygon</source>
3220
    <translation type="obsolete">Shumë&amp;këndësh</translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>CSV_header</source>
3224
    <translation type="obsolete">Titull CSV</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
3227
    <source>Tool-Tip:</source>
3228
    <translation type="obsolete">Ndihmëz</translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>F&amp;rom the:</source>
3232
    <translation type="obsolete">P&amp;rej:</translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
3236
    <translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
3240
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>Yellow</source>
3244
    <translation type="obsolete">Yellow</translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>Orientation</source>
3248
    <translation type="obsolete">Orientim</translation>
3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>Right Sides</source>
3252
    <translation type="obsolete">Anët Djathtas</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>On Blur</source>
3256
    <translation type="obsolete">Oshiloskop Turbullt %s</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>Icon only</source>
3260
    <translation type="obsolete">Vetëm ikona</translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Font for new text frames</source>
3264
    <translation type="obsolete">Gërma për korniza të reja tekstesh</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>has been changed since the last save.</source>
3268
    <translation type="obsolete">është ndryshuar që prej ruatjes së fundit.</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Color &amp;Model</source>
3272
    <translation type="obsolete">&amp;Model Ngjyre</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Preview File Contents</source>
3276
    <translation type="obsolete">Paraparje Përmbajtjeje Kartele</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Color Management Settings</source>
3280
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Font of selected text or object</source>
3284
    <translation type="obsolete">Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Printer Options</source>
3288
    <translation type="obsolete">Mundësi Shtypësi</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3292
    <translation type="obsolete">&amp;Faqerojtësa</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>Current Paragraph:</source>
3296
    <translation type="obsolete">Paragraf i Çastit:</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Bookmarks</source>
3300
    <translation type="obsolete">Faqerojtësa</translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
3304
    <translation type="obsolete">Mos Eksporto Vlerë</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>&amp;Drop Caps</source>
1525 cbradney 3308
    <translation type="obsolete">Shkronja Fillimisht</translation>
1135 cbradney 3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>Search Results for: </source>
3312
    <translation type="obsolete">Përfundime Kërkimi për:</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
3316
The exact parameters available will depend on your printer driver.
3317
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
3318
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3319
Missing library support is indicated by a *</source>
3320
    <translation type="obsolete">Ky panel paraqet mundësi të ndryshme CUPS kur shtypet.
3321
Parametrat e saktë të mundshëm do të varen nga &quot;driver&quot;-i i shtypësit tuaj.
3322
Mund të keni suport CUPS duke përzgjidhur Ndihmë &gt; Rreth.
3323
Shih për përmendje të: C-C-T Kjo është e barazvlefshme me C=CUPS C=littlecms T=TIFF suport.
3324
Mungesa e suportit për librarinë tregohet me një *</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>Odd Pages only</source>
3328
    <translation type="obsolete">Vetëm Fqe Tek</translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>When Icon is too small</source>
3332
    <translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e vogël</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>&amp;Line Color:</source>
3336
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Vije:</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3340
    <translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3344
    <translation type="obsolete">Ndih&amp;mëza</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
3348
    <translation type="obsolete">Emër i të &amp;Ekzekutueshmit:</translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>First row is a header</source>
3352
    <translation type="obsolete">Rreshti i parë është titull</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
3356
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
3360
    <translation type="obsolete">Oook! Po provoni të fshini një objekt që nuk ekziston!</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Minimum magnification allowed</source>
3364
    <translation type="obsolete">Zmadhimi më i vogël i lejuar</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Maximum magnification allowed</source>
3368
    <translation type="obsolete">Zmadhimi më i madh i lejuar</translation>
3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Polyline</source>
3372
    <translation type="obsolete">Shumëvijë</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Resize the image horizontally</source>
3376
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen jorizontalisht</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>&amp;Text Color:</source>
3380
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Teksti:</translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>Color Sets</source>
3384
    <translation type="obsolete">Sete Ngjyrash</translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Caption left to Icon</source>
3388
    <translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>Saturation of color of text fill</source>
3392
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Submit Data as HTML</source>
3396
    <translation type="obsolete">Parashtro të Dhëna si HTML</translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Text Frame</source>
3400
    <translation type="obsolete">Kornizë Teksti</translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>&amp;Fill Color:</source>
3404
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Mbushëse:</translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>Text Field</source>
3408
    <translation type="obsolete">Fushë Tekstesh</translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Text Files</source>
3412
    <translation type="obsolete">Kartela Teksti</translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
3416
    <translation type="obsolete">Mundëson një gërmë të stërmadhe për gërmën e parë të një paragrafi. E përdorur për efekte stilistikë</translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Edit Color</source>
3420
    <translation type="obsolete">Përpunoni Ngjyrë</translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>&amp;Monitor:</source>
3424
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>M&amp;onitor:</source>
3428
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>Left Point</source>
3432
    <translation type="obsolete">Shtylla &amp;Majtas</translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
3436
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Vije:</translation>
3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>Add Nodes</source>
3440
    <translation type="obsolete">Shto Nyje</translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>Text Documents</source>
3444
    <translation type="obsolete">Dokumente Tekst</translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3448
    <translation type="obsolete">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>&amp;Lock Guides</source>
3452
    <translation type="obsolete">&amp;Kyç Udhëzuesa</translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>Caption right to Icon</source>
3456
    <translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>Fonts...</source>
3460
    <translation type="obsolete">Gërma...</translation>
3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>&amp;Fonts...</source>
3464
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma...</translation>
3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>Left Sides</source>
3468
    <translation type="obsolete">Anët Majtas</translation>
3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>Edit Style</source>
3472
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stil</translation>
3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>Turns on the basegrid</source>
3476
    <translation type="obsolete">Kopjo fluturimthi</translation>
3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>Tooltips</source>
3480
    <translation type="obsolete">Ndihmëza</translation>
3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>New Folder %1</source>
3484
    <translation type="obsolete">Dosje e Re %1</translation>
3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source>&amp;Text Frame</source>
3488
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Teksti</translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Open...</source>
3492
    <translation type="obsolete">Hap...</translation>
3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>&amp;Open...</source>
3496
    <translation type="obsolete">&amp;Hap...</translation>
3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
3500
    <translation type="obsolete">Shmangje horizontale e pamjes brenda kornizës</translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>&amp;Edit Shape</source>
3504
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë</translation>
3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>&amp;Font Size:</source>
3508
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>Selected Fields</source>
3512
    <translation type="obsolete">Fusha të Përzgjedhura</translation>
3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>Opacity:</source>
3516
    <translation type="obsolete">Patejdukshmëri:</translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Options</source>
3520
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Page(s)</source>
3524
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>First &amp;Line:</source>
3528
    <translation type="obsolete">R&amp;reshti i Parë:</translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3532
    <translation type="obsolete">Administro Shkurtprerje Tastiere</translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>at End</source>
3536
    <translation type="obsolete">në Fund</translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Downloading Templates</source>
3540
    <translation type="obsolete">Po shkarkoj Stampa</translation>
3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
3544
    <translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>Show Grid</source>
3548
    <translation type="obsolete">Shfaq Rrjetë</translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>Draw various Shapes</source>
3552
    <translation type="obsolete">Vizatoni Forma të ndryshme</translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>Icon Placement...</source>
3556
    <translation type="obsolete">Vendosje Ikone...</translation>
3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>portrait</source>
3560
    <translation type="obsolete">portret</translation>
3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>Portrait</source>
3564
    <translation type="obsolete">Portret</translation>
3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
3568
    <translation type="obsolete">Kopjo Kuti Teksti</translation>
3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>Original PPI: </source>
3572
    <translation type="obsolete">PPI Fillestar: </translation>
3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>custom</source>
3576
    <translation type="obsolete">vetiak</translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>Distance of text from top of frame</source>
3580
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga kreu i kornizës</translation>
3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>Line Drawing Properties</source>
3584
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Vijash</translation>
3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>Do you really want to overwrite the File:
3588
%1 ?</source>
3589
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të mbishkruhet Kartela:
3590
%1 ?</translation>
3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
3594
    <translation type="obsolete">Ruaj Korniza të &amp;Lidhura Tekstesh si Artikuj PDF</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Contributions from:</source>
3598
    <translation type="obsolete">Pjesëmarrje prej:</translation>
3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>About &amp;Qt</source>
3602
    <translation type="obsolete">Rreth &amp;Qt-s</translation>
3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Mouse Up</source>
3606
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>&amp;Outline</source>
3610
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Outline</source>
3614
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo</translation>
3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Outside</source>
3618
    <translation type="obsolete">Jashtë</translation>
3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Slovenian</source>
3622
    <translation type="obsolete">Slovene</translation>
3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>D&amp;elete</source>
3626
    <translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>Custom Spacing</source>
3630
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>Properties</source>
3634
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
3638
    <translation type="obsolete">Eksporto interval faqesh si PDF</translation>
3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>Line at Top</source>
3642
    <translation type="obsolete">Vijë Sipër</translation>
3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source> from 0</source>
3646
    <translation type="obsolete">prej 0</translation>
3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>An account of the content of the document.
3650
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
3651
    <translation type="obsolete">Një përshkrim i përmbajtjes së dokumentit.
3652
Roli i kësaj fushe është një përshkrim të shkurtër ose abstrakt i dokumentit. Gjatë eksportimit trupëzohet në PDF-në</translation>
3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
3656
a token can be * for all the pages, 1-5 for
3657
a range of pages or a single page number.</source>
3658
    <translation type="obsolete">Jepni një listë objektesh të ndarë me presje ku
3659
objekti mund të jetë * për tërë faqet, 1-5 për
3660
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3664
    <translation type="obsolete">Ndër&amp;mjet</translation>
3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
3668
    <translation type="obsolete">Nga Sipër-majtas Poshtë-djathtas</translation>
3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Image Processing Tool</source>
3672
    <translation type="obsolete">Mjet Përpunimi Pamjesh</translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>Set the default zoom level</source>
3676
    <translation type="obsolete">Cakto shkallë zmadhimi parazgjedhje</translation>
3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>&amp;Undo Delete Object</source>
3680
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Fshirje Objekti</translation>
3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>&amp;Properties</source>
3684
    <translation type="obsolete">&amp;Veti</translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
3688
    <translation type="obsolete">Një referencë jo e dykuptimtë te dokumenti brenda një konteksti të caktuar si p.sh. ISBN ose URI</translation>
3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>Move Control Points Independently</source>
3692
    <translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli në Mënyrë të Pavarur</translation>
3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
3696
    <translation type="obsolete">Pamjet e ripërmasuara vetvetiu ruajnë përpjestimet e veta fillestare</translation>
3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Embed a color profile for images</source>
3700
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>Export only the current page</source>
3704
    <translation type="obsolete">Eksportoni vetëm faqen e çastit</translation>
3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
3708
drag a Template to the Pageview below.</source>
3709
    <translation type="obsolete">Këtu keni tërë Stampat tuaja, për të krijuar Faqe të re
3710
tërhiqni një Stampë te parja e Faqes më poshtë.</translation>
3711
  </message>
3712
  <message>
3713
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
3714
    <translation type="obsolete">&amp;Trupëzo tërë Gërmat</translation>
3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source>Pick...</source>
3718
    <translation type="obsolete">Merr...</translation>
3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>Picture</source>
3722
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
3726
    <translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
3730
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
3731
    <translation type="obsolete">Personi apo organizmi përgjegjës fillimisht për hartimin e përmbajtjes së dokumentit.
3732
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, si dhe në metadatat e një PDF-je</translation>
3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>&amp;Include Fonts</source>
3736
    <translation type="obsolete">&amp;Përfshi Gërma</translation>
3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>&amp;Execute Script...</source>
3740
    <translation type="obsolete">&amp;Ekzekuto Programth...</translation>
3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source>Further &amp;Information</source>
3744
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna të Mëtejshme</translation>
3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>Manage Tabulators</source>
3748
    <translation type="obsolete">Administro shtojca</translation>
3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>Export a range of pages</source>
3752
    <translation type="obsolete">Eksportoni një interval faqesh</translation>
3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>Color for paper</source>
3756
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për letrën</translation>
3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>Mouse Enter</source>
3760
    <translation type="obsolete">Jep Fjalëkalimin</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>Simple Dot</source>
3764
    <translation type="obsolete">Pikë e Thjeshtë</translation>
3765
  </message>
3766
  <message>
3767
    <source>Placing</source>
3768
    <translation type="obsolete">Vendosje</translation>
3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>Raise Layer</source>
3772
    <translation type="obsolete">Ngri Shtresë</translation>
3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>D&amp;uplicate</source>
3776
    <translation type="obsolete">Dy&amp;fisho</translation>
3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>Duplicate</source>
3780
    <translation type="obsolete">Dyfisho</translation>
3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
3784
    <translation type="obsolete">Gradë rrotullimi për shumëkëndëshat</translation>
3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>&amp;Display Font...</source>
3788
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq Gërma...</translation>
3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Type of line joins</source>
3792
    <translation type="obsolete">Tip bashkimi vije</translation>
3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3796
    <translation type="obsolete">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Color for the margin lines</source>
3800
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
3804
    <translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasjen e dokumentit të mundshëm</translation>
3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>Read-write</source>
3808
    <translation type="obsolete">Lexim-shkrim</translation>
3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>Use Icons</source>
3812
    <translation type="obsolete">Përdor ikona</translation>
3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>Move Nodes</source>
3816
    <translation type="obsolete">Zhvendos Nyje</translation>
3817
  </message>
3818
  <message>
3819
    <source>Move Pages</source>
3820
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe</translation>
3821
  </message>
3822
  <message>
3823
    <source>Distance between automatically created columns</source>
3824
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash të krijuara vetvetiu</translation>
3825
  </message>
3826
  <message>
3827
    <source>Polish:</source>
3828
    <translation type="obsolete">Polake:</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Margin Guides</source>
3832
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Mënjanash</translation>
3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source>Polygon</source>
3836
    <translation type="obsolete">Shumëkëndësh</translation>
3837
  </message>
3838
  <message>
3839
    <source>Read Only</source>
3840
    <translation type="obsolete">Vetëm Lexim</translation>
3841
  </message>
3842
  <message>
3843
    <source>Hide Margins</source>
3844
    <translation type="obsolete">Fshih Mënjana</translation>
3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>Importer:</source>
3848
    <translation type="obsolete">Importues:</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Posters</source>
3852
    <translation type="obsolete">Postera</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>Color profile for images</source>
3856
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>Save as...</source>
3860
    <translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Move Control Points</source>
3864
    <translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
3865
  </message>
3866
  <message>
3867
    <source>Manage Guides</source>
3868
    <translation type="obsolete">Administroni Udhëzuesa</translation>
3869
  </message>
3870
  <message>
3871
    <source>Read-only</source>
3872
    <translation type="obsolete">Vetëm lexim</translation>
3873
  </message>
3874
  <message>
3875
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
3876
    <translation type="obsolete">Të dhëna rreth të drejtash të ruajtura rreth dhe mbi dokumentin, p.sh të drejta kopjimi, patenta ose shenja tregtare</translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
3880
    <translation type="obsolete">Shfaq Tej&amp;dukshmëri</translation>
3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Font of selected text</source>
3884
    <translation type="obsolete">Gërma teksti të përzgjedhur</translation>
3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
3888
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash...</translation>
3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
3892
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3896
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>&amp;Preview</source>
3900
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje</translation>
3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source>Preview</source>
3904
    <translation type="obsolete">Paraparje</translation>
3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source>Current Color Set:</source>
3908
    <translation type="obsolete">Set Ngjyrash i Çastit:</translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source>Print: </source>
3912
    <translation type="obsolete">Shtyp:</translation>
3913
  </message>
3914
  <message>
3915
    <source>Printer</source>
3916
    <translation type="obsolete">Shtypës</translation>
3917
  </message>
3918
  <message>
3919
    <source>Thickness of line</source>
3920
    <translation type="obsolete">Trashësi vije</translation>
3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>Abo&amp;ve:</source>
3924
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3928
    <translation type="obsolete">Gjatësi e fjalës më të vogël për ta ndarë me vijë.</translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
3932
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
3933
  </message>
3934
  <message>
3935
    <source>Conve&amp;rt to</source>
3936
    <translation type="obsolete">Shn&amp;dërro si </translation>
3937
  </message>
3938
  <message>
3939
    <source>product</source>
3940
    <translation type="obsolete">produkt</translation>
3941
  </message>
3942
  <message>
3943
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3944
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
3945
  </message>
3946
  <message>
3947
    <source>Annotation Properties</source>
3948
    <translation type="obsolete">Veti Shënimesh</translation>
3949
  </message>
3950
  <message>
3951
    <source>When Icon is too big</source>
3952
    <translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e madhe</translation>
3953
  </message>
3954
  <message>
3955
    <source>New From Template</source>
3956
    <translation type="obsolete">Të ri Prej Stampe</translation>
3957
  </message>
3958
  <message>
3959
    <source>Get Picture...</source>
3960
    <translation type="obsolete">Merr Pamje...</translation>
3961
  </message>
3962
  <message>
3963
    <source>&amp;Get Picture...</source>
3964
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Pamje...</translation>
3965
  </message>
3966
  <message>
3967
    <source>Vertical Gradient</source>
3968
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Vertikal</translation>
3969
  </message>
3970
  <message>
3971
    <source>Descri&amp;ption:</source>
3972
    <translation type="obsolete">Pë&amp;rshkrim:</translation>
3973
  </message>
3974
  <message>
3975
    <source>Copy Here</source>
3976
    <translation type="obsolete">Kopjo Këtu</translation>
3977
  </message>
3978
  <message>
3979
    <source>Copy Page</source>
3980
    <translation type="obsolete">Kopjo Faqe</translation>
3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source>Image &amp;Type:</source>
3984
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Pamjeje: </translation>
3985
  </message>
3986
  <message>
3987
    <source>Polygon Properties</source>
3988
    <translation type="obsolete">Veti Shumëkëndëshi</translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>Print &amp;Range</source>
3992
    <translation type="obsolete">&amp;Interval Shtypjeje</translation>
3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>Replacement</source>
3996
    <translation type="obsolete">Zëvendësim</translation>
3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
4000
    <translation type="obsolete">Rregulloni tejdukshmërinë për ngjyrën e përzgjedhur</translation>
4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
4004
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Sipër</translation>
4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>Page Set</source>
1525 cbradney 4008
    <translation type="obsolete">Faqe e Rregulluar</translation>
1135 cbradney 4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
4012
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
4013
    <translation type="obsolete">Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.
4014
Këshillohet ta aktivizoni këtë nëse keni foto në dokumentin tuaj.</translation>
4015
  </message>
4016
  <message>
4017
    <source>Importing Pages...</source>
4018
    <translation type="obsolete">Po importoj Faqe...</translation>
4019
  </message>
4020
  <message>
4021
    <source>E&amp;xtras</source>
4022
    <translation type="obsolete">E&amp;kstra</translation>
4023
  </message>
4024
  <message>
4025
    <source>Do you want to save your changes?</source>
4026
    <translation type="obsolete">Doni të ruani ndryshimet tuaj?</translation>
4027
  </message>
4028
  <message>
4029
    <source>Horizontal scaling of images</source>
4030
    <translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
4031
  </message>
4032
  <message>
4033
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
4034
    <translation type="obsolete">Ripërmaso &amp;Sa Madhësi Kornize</translation>
4035
  </message>
4036
  <message>
4037
    <source>Width of lines</source>
4038
    <translation type="obsolete">Gjerësi vijash</translation>
4039
  </message>
4040
  <message>
4041
    <source>Font st&amp;yle</source>
4042
    <translation type="obsolete">S&amp;til gërmash</translation>
4043
  </message>
4044
  <message>
4045
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
4046
    <translation type="obsolete">Sht&amp;yp Me Ngjyra Nëse Mundet</translation>
4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>The Program</source>
4050
    <translation type="obsolete">Programi</translation>
4051
  </message>
4052
  <message>
4053
    <source>Close this Bezier Curve</source>
4054
    <translation type="obsolete">Mbyll këtë Kurbë Bezier</translation>
4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>Line style of shapes</source>
4058
    <translation type="obsolete">Stil vije formash</translation>
4059
  </message>
4060
  <message>
4061
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
4062
    <translation type="obsolete">Ndryshoni këndet nën të cilë vijat e shumëkëndëshit takohen</translation>
4063
  </message>
4064
  <message>
4065
    <source>Copy or Move a File</source>
4066
    <translation type="obsolete">Kopjo ose Zhvendos Kartelë</translation>
4067
  </message>
4068
  <message>
4069
    <source>Ukrainian:</source>
4070
    <translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
4071
  </message>
4072
  <message>
4073
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
4074
    <translation type="obsolete">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
4075
  </message>
4076
  <message>
4077
    <source>Attach Text to Path</source>
4078
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
4079
  </message>
4080
  <message>
4081
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
4082
    <translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje gërmash për menu dhe dritare</translation>
4083
  </message>
4084
  <message>
4085
    <source>Some Objects are locked.</source>
4086
    <translation type="obsolete">Disa objekte janë të kyçur.</translation>
4087
  </message>
4088
  <message>
4089
    <source>Insert Page Number</source>
4090
    <translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
4091
  </message>
4092
  <message>
4093
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
4094
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Jeni të sigurtë se doni të fshihen %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
4095
  </message>
4096
  <message>
4097
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
4098
    <translation type="obsolete">Dërgoje në të Papastër</translation>
4099
  </message>
4100
  <message>
4101
    <source>Hide Baseline Grid</source>
4102
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
4103
  </message>
4104
  <message>
4105
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
4106
    <translation type="obsolete">Numër i Faqes së Parë</translation>
4107
  </message>
4108
  <message>
4109
    <source>Removing a template</source>
4110
    <translation type="obsolete">Po heq stampë</translation>
4111
  </message>
4112
  <message>
4113
    <source>Preparing a template</source>
4114
    <translation type="obsolete">Po përgatis stampë</translation>
4115
  </message>
4116
  <message>
4117
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
4118
    <translation type="obsolete">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
4119
  </message>
4120
  <message>
4121
    <source>before Page</source>
4122
    <translation type="obsolete">para Faqes</translation>
4123
  </message>
4124
  <message>
4125
    <source>Color of selected object</source>
4126
    <translation type="obsolete">Ngjyrë objekti të përzgjedhur</translation>
4127
  </message>
4128
  <message>
4129
    <source>Text for Roll Over</source>
4130
    <translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
4131
  </message>
4132
  <message>
4133
    <source>Validate</source>
4134
    <translation type="obsolete">Vleftëso</translation>
4135
  </message>
4136
  <message>
4137
    <source>Scaling width of characters</source>
4138
    <translation type="obsolete">Gërma (pa hapësira):</translation>
4139
  </message>
4140
  <message>
4141
    <source>Translating template.xml</source>
4142
    <translation type="obsolete">po përkthej stampë XML</translation>
4143
  </message>
4144
  <message>
4145
    <source>Style of current paragraph</source>
4146
    <translation type="obsolete">Stil për paragrafin e çastit</translation>
4147
  </message>
4148
  <message>
4149
    <source>Bring to Front</source>
4150
    <translation type="obsolete">Bjere Përpara</translation>
4151
  </message>
4152
  <message>
4153
    <source>C&amp;hange...</source>
4154
    <translation type="obsolete">Kë&amp;mbe...</translation>
4155
  </message>
4156
  <message>
4157
    <source>Adjusting Colors</source>
4158
    <translation type="obsolete">Po ujdis Ngjyra</translation>
4159
  </message>
4160
  <message>
4161
    <source>PDF Forms</source>
4162
    <translation type="obsolete">Formularë PDF:</translation>
4163
  </message>
4164
  <message>
4165
    <source>Change...</source>
4166
    <translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
4167
  </message>
4168
  <message>
4169
    <source>&amp;Change...</source>
4170
    <translation type="obsolete">&amp;Ndrysho...</translation>
4171
  </message>
4172
  <message>
4173
    <source>Align Text Right</source>
4174
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Djathtas</translation>
4175
  </message>
4176
  <message>
4177
    <source>PDF Tools</source>
4178
    <translation type="obsolete">Mjete PDF</translation>
4179
  </message>
4180
  <message>
4181
    <source>Percent Format</source>
4182
    <translation type="obsolete">Format Përqindjesh</translation>
4183
  </message>
4184
  <message>
4185
    <source>P&amp;DF Tools</source>
4186
    <translation type="obsolete">Mjete P&amp;DF</translation>
4187
  </message>
4188
  <message>
4189
    <source>&amp;Get Text...</source>
4190
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst...</translation>
4191
  </message>
4192
  <message>
4193
    <source>CSV Importer Options</source>
4194
    <translation type="obsolete">Mundësi Importuesi CSV</translation>
4195
  </message>
4196
  <message>
4197
    <source>Vertical scaling of images</source>
4198
    <translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
4199
  </message>
4200
  <message>
4201
    <source>Error writing the output file(s).</source>
4202
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
4203
  </message>
4204
  <message>
4205
    <source>Additional &amp;Paths</source>
4206
    <translation type="obsolete">&amp;Shtigje Shtesë</translation>
4207
  </message>
4208
  <message>
4209
    <source>Characters</source>
4210
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
4211
  </message>
4212
  <message>
4213
    <source>Manage Guides...</source>
4214
    <translation type="obsolete">Administro Udhëzuesa...</translation>
4215
  </message>
4216
  <message>
4217
    <source>Ukrainian</source>
4218
    <translation type="obsolete">Ukrainase</translation>
4219
  </message>
4220
  <message>
4221
    <source>Square Cap</source>
4222
    <translation type="obsolete">Majë Katrore</translation>
4223
  </message>
4224
  <message>
4225
    <source>&amp;Scrapbook</source>
4226
    <translation type="obsolete">&amp;E papastër</translation>
4227
  </message>
4228
  <message>
4229
    <source>Scrapbook</source>
4230
    <translation type="obsolete">E papastër</translation>
4231
  </message>
4232
  <message>
4233
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
4234
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
4235
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
4236
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
4237
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
4238
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
4239
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë të përbëra nga
4240
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.
4241
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutrale dhe/ose të errët
4242
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje
4243
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
4244
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
4245
  </message>
4246
  <message>
4247
    <source>Character</source>
4248
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
4249
  </message>
4250
  <message>
4251
    <source>Basque:</source>
4252
    <translation type="obsolete">Baske:</translation>
4253
  </message>
4254
  <message>
4255
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
4256
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
4257
  </message>
4258
  <message>
4259
    <source>&amp;Margins:</source>
4260
    <translation type="obsolete">&amp;Mënjana:</translation>
4261
  </message>
4262
  <message>
4263
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
4264
    <translation type="obsolete">Zvogëlo ose zmadho shfaqjen e dokumentit </translation>
4265
  </message>
4266
  <message>
4267
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
4268
    <translation type="obsolete">&amp;Numër Kopjesh:</translation>
4269
  </message>
4270
  <message>
4271
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
4272
    <translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
4273
  </message>
4274
  <message>
4275
    <source>Reading Scrapbook</source>
4276
    <translation type="obsolete">Po lexoj nga e Papastër</translation>
4277
  </message>
4278
  <message>
4279
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
4280
    <translation type="obsolete">&amp;Kryeradhë dhe Hapësira</translation>
4281
  </message>
4282
  <message>
4283
    <source>Save the current color set</source>
4284
    <translation type="obsolete">Ruaj setin e çastit për ngjyrat</translation>
4285
  </message>
4286
  <message>
4287
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
4288
    <translation type="obsolete">Gërma për përdorim me PDF 1.3:</translation>
4289
  </message>
4290
  <message>
4291
    <source>Picture Frame Properties</source>
4292
    <translation type="obsolete">Veti Kornize Pamjeje</translation>
4293
  </message>
4294
  <message>
4295
    <source>Catalogs</source>
4296
    <translation type="obsolete">Katalogë</translation>
4297
  </message>
4298
  <message>
4299
    <source>&amp;Display Duration:</source>
4300
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq Kohëzgjatje:</translation>
4301
  </message>
4302
  <message>
4303
    <source>Password</source>
4304
    <translation type="obsolete">Fjalëkalim</translation>
4305
  </message>
4306
  <message>
4307
    <source>Category</source>
4308
    <translation type="obsolete">Kategori</translation>
4309
  </message>
4310
  <message>
4311
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
4312
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato Efekt te tërë Faqet</translation>
4313
  </message>
4314
  <message>
4315
    <source>PathText</source>
4316
    <translation type="obsolete">Tekst Shtegu</translation>
4317
  </message>
4318
  <message>
4319
    <source>&amp;Load from File...</source>
4320
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko prej Kartele...</translation>
4321
  </message>
4322
  <message>
4323
    <source>Document Setup...</source>
4324
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti...</translation>
4325
  </message>
4326
  <message>
4327
    <source>Javascripts...</source>
4328
    <translation type="obsolete">Javascripts...</translation>
4329
  </message>
4330
  <message>
4331
    <source>&amp;Javascripts...</source>
4332
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
4333
  </message>
4334
  <message>
4335
    <source>Embed in:</source>
4336
    <translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
4337
  </message>
4338
  <message>
4339
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
4340
    <translation type="obsolete">Profile &amp;ICC:</translation>
4341
  </message>
4342
  <message>
4343
    <source>Customize...</source>
4344
    <translation type="obsolete">Përshtat...</translation>
4345
  </message>
4346
  <message>
4347
    <source>Hide &amp;Console</source>
4348
    <translation type="obsolete">Fshih &amp;Konsol</translation>
4349
  </message>
4350
  <message>
4351
    <source>Visibility:</source>
4352
    <translation type="obsolete">Dukshmëri:</translation>
4353
  </message>
4354
  <message>
4355
    <source>CSV_data</source>
4356
    <translation type="obsolete">Të dhëna CSV</translation>
4357
  </message>
4358
  <message>
4359
    <source>&amp;Replace</source>
4360
    <translation type="obsolete">&amp;Zëvendëso</translation>
4361
  </message>
4362
  <message>
4363
    <source>&amp;Save Now</source>
4364
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Tani</translation>
4365
  </message>
4366
  <message>
4367
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
4368
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Shtypjen e Dokumentit</translation>
4369
  </message>
4370
  <message>
4371
    <source>&amp;Restore</source>
4372
    <translation type="obsolete">&amp;Rikthe</translation>
4373
  </message>
4374
  <message>
4375
    <source>&amp;Author:</source>
4376
    <translation type="obsolete">&amp;Autor:</translation>
4377
  </message>
4378
  <message>
4379
    <source>Author:</source>
4380
    <translation type="obsolete">Autor:</translation>
4381
  </message>
4382
  <message>
4383
    <source>average</source>
4384
    <translation type="obsolete">mesatare</translation>
4385
  </message>
4386
  <message>
4387
    <source>Line at the Right </source>
4388
    <translation type="obsolete">Vijë Djathtas</translation>
4389
  </message>
4390
  <message>
4391
    <source>Search finished</source>
4392
    <translation type="obsolete">Kontroll i përfunduar</translation>
4393
  </message>
4394
  <message>
4395
    <source>&amp;Fit in Window</source>
4396
    <translation type="obsolete">&amp;Sa Dritarja</translation>
4397
  </message>
4398
  <message>
4399
    <source>Fit in Window</source>
4400
    <translation type="obsolete">Sa Dritarja</translation>
4401
  </message>
4402
  <message>
4403
    <source>C&amp;lear Contents</source>
4404
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
4405
  </message>
4406
  <message>
4407
    <source>Export all pages</source>
4408
    <translation type="obsolete">Eksportoni tërë faqet</translation>
4409
  </message>
4410
  <message>
4411
    <source>Send to &amp;Back</source>
4412
    <translation type="obsolete">Shpjere &amp;Prapa</translation>
4413
  </message>
4414
  <message>
4415
    <source>Maximize</source>
4416
    <translation type="obsolete">Maksimizo</translation>
4417
  </message>
4418
  <message>
4419
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
4420
    <translation type="obsolete">Prodho bazë të dhënash</translation>
4421
  </message>
4422
  <message>
4423
    <source>A name given to the document.
4424
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
4425
    <translation type="obsolete">Emër i dhënë dokumentit.
4426
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, dhe edhe në metadatën e një PDF-je</translation>
4427
  </message>
4428
  <message>
4429
    <source>Save as &amp;Template...</source>
4430
    <translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Stampë</translation>
4431
  </message>
4432
  <message>
4433
    <source>Fre&amp;quency:</source>
4434
    <translation type="obsolete">Shpe&amp;Sti:</translation>
4435
  </message>
4436
  <message>
4437
    <source>Find Directory</source>
4438
    <translation type="obsolete">Gjej Drejtori</translation>
4439
  </message>
4440
  <message>
4441
    <source>Attributes</source>
4442
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
4443
  </message>
4444
  <message>
4445
    <source>Trim Box</source>
4446
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
4447
  </message>
4448
  <message>
4449
    <source>&amp;Print...</source>
4450
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp...</translation>
4451
  </message>
4452
  <message>
4453
    <source>Print...</source>
4454
    <translation type="obsolete">Shtyp...</translation>
4455
  </message>
4456
  <message>
4457
    <source>Printing</source>
4458
    <translation type="obsolete">Po shtyp</translation>
4459
  </message>
4460
  <message>
4461
    <source>P&amp;rinter:</source>
4462
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypës:</translation>
4463
  </message>
4464
  <message>
4465
    <source>Line at the Left</source>
4466
    <translation type="obsolete">Vijë Majtas</translation>
4467
  </message>
4468
  <message>
4469
    <source>Show &amp;hidden files</source>
4470
    <translation type="obsolete">Shfaq kartela të &amp;fshehura</translation>
4471
  </message>
4472
  <message>
4473
    <source>&amp;End Editing</source>
4474
    <translation type="obsolete">&amp;Përfundo Përpunim</translation>
4475
  </message>
4476
  <message>
4477
    <source>Magnification Level Defaults</source>
4478
    <translation type="obsolete">Parazgjedhje Shkalle Zmadhimi</translation>
4479
  </message>
4480
  <message>
4481
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
4482
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Tekst</translation>
4483
  </message>
4484
  <message>
4485
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
4486
    <translation type="obsolete">Drejtori programthesh Scripter parazgjedhje</translation>
4487
  </message>
4488
  <message>
4489
    <source>Show &amp;Grid</source>
4490
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
4491
  </message>
4492
  <message>
4493
    <source>&amp;Translations</source>
4494
    <translation type="obsolete">&amp;Përkthime</translation>
4495
  </message>
4496
  <message>
4497
    <source>Import Data</source>
4498
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna</translation>
4499
  </message>
4500
  <message>
4501
    <source>Insert Page</source>
4502
    <translation type="obsolete">Fut Faqe</translation>
4503
  </message>
4504
  <message>
4505
    <source>Import done</source>
4506
    <translation type="obsolete">Import i kryer</translation>
4507
  </message>
4508
  <message>
4509
    <source>Type of line end</source>
4510
    <translation type="obsolete">Tip fundi vije</translation>
4511
  </message>
4512
  <message>
4513
    <source>Normalize</source>
4514
    <translation type="obsolete">Normalizo</translation>
4515
  </message>
4516
  <message>
4517
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
4518
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Ndër Diagonal</translation>
4519
  </message>
4520
  <message>
4521
    <source>Change the output directory</source>
4522
    <translation type="obsolete">Ndrysho drejtori përfundimesh</translation>
4523
  </message>
4524
  <message>
4525
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
4526
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
4527
  </message>
4528
  <message>
4529
    <source>New Color</source>
4530
    <translation type="obsolete">Ngjyrë e Re:</translation>
4531
  </message>
4532
  <message>
4533
    <source>Static Color Bars</source>
1525 cbradney 4534
    <translation type="obsolete">Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
1135 cbradney 4535
  </message>
4536
  <message>
4537
    <source>New Entry</source>
4538
    <translation type="obsolete">Zë i Ri</translation>
4539
  </message>
4540
  <message>
4541
    <source>Description</source>
4542
    <translation type="obsolete">Përshkrim</translation>
4543
  </message>
4544
  <message>
4545
    <source>Show Curve</source>
4546
    <translation type="obsolete">Shfaq Kurbë</translation>
4547
  </message>
4548
  <message>
4549
    <source>New Layer</source>
4550
    <translation type="obsolete">Shtresë e Re</translation>
4551
  </message>
4552
  <message>
4553
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
4554
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
4555
  </message>
4556
  <message>
4557
    <source>New Style</source>
4558
    <translation type="obsolete">Stil i Ri</translation>
4559
  </message>
4560
  <message>
4561
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
4562
    <translation type="obsolete">X-Shk&amp;allë:</translation>
4563
  </message>
4564
  <message>
4565
    <source>Profile:</source>
4566
    <translation type="obsolete">Profil:</translation>
4567
  </message>
4568
  <message>
4569
    <source>Programs</source>
4570
    <translation type="obsolete">Programe</translation>
4571
  </message>
4572
  <message>
4573
    <source>Show Baseline Grid</source>
4574
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
4575
  </message>
4576
  <message>
4577
    <source>Delete the current selection(s).</source>
4578
    <translation type="obsolete">Fshij përzgjedhjen(t) e çastit.</translation>
4579
  </message>
4580
  <message>
4581
    <source>Send to La&amp;yer</source>
4582
    <translation type="obsolete">Dërgo te Sh&amp;tresë</translation>
4583
  </message>
4584
  <message>
4585
    <source>Default &amp;Font:</source>
4586
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma Parazgjedhje:</translation>
4587
  </message>
4588
  <message>
4589
    <source>Information</source>
4590
    <translation type="obsolete">Të dhëna</translation>
4591
  </message>
4592
  <message>
4593
    <source>&amp;Bottom:</source>
4594
    <translation type="obsolete">&amp;Poshtë:</translation>
4595
  </message>
4596
  <message>
4597
    <source>About Qt</source>
4598
    <translation type="obsolete">Rreth Qt-s</translation>
4599
  </message>
4600
  <message>
4601
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
4602
    <translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Mbushëse</translation>
4603
  </message>
4604
  <message>
4605
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
4606
    <translation type="obsolete">Fshih &amp;Veti...</translation>
4607
  </message>
4608
  <message>
4609
    <source>Mouse Exit</source>
4610
    <translation type="obsolete">Kërkesë Marrëveshjeje Kyçash</translation>
4611
  </message>
4612
  <message>
4613
    <source>Mouse Down</source>
4614
    <translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
4615
  </message>
4616
  <message>
4617
    <source>Default &amp;Size:</source>
4618
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi Parazgjedhje:</translation>
4619
  </message>
4620
  <message>
4621
    <source>Use Font</source>
4622
    <translation type="obsolete">Përdor Gërma </translation>
4623
  </message>
4624
  <message>
4625
    <source>Get Text/Picture...</source>
4626
    <translation type="obsolete">Merr Tekst.Pamje...</translation>
4627
  </message>
4628
  <message>
4629
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
4630
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst/Pamje...</translation>
4631
  </message>
4632
  <message>
4633
    <source>S&amp;caling:</source>