Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 512 | Rev 550 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
532 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
444 fschmid 3
  <name>About</name>
4
  <message>
532 cbradney 5
    <source>About Scribus%1%2</source>
6
    <translation>О Scribus-у%1%2</translation>
444 fschmid 7
  </message>
8
  <message>
532 cbradney 9
    <source>%1. %2 %3 </source>
10
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
444 fschmid 11
  </message>
12
  <message>
532 cbradney 13
    <source>Scribus Version %1
444 fschmid 14
%2 %3</source>
532 cbradney 15
    <translation>Scribus верзија %1
444 fschmid 16
%2 %3</translation>
17
  </message>
18
  <message>
532 cbradney 19
    <source>Build-ID:</source>
20
    <translation>ID градње:</translation>
444 fschmid 21
  </message>
22
  <message>
532 cbradney 23
    <source>&amp;About</source>
24
    <translation>О прогр&amp;аму</translation>
444 fschmid 25
  </message>
26
  <message>
532 cbradney 27
    <source>Development Team:</source>
28
    <translation>Развојни тим:</translation>
444 fschmid 29
  </message>
30
  <message>
532 cbradney 31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>Прилози од стране:</translation>
444 fschmid 33
  </message>
34
  <message>
532 cbradney 35
    <source>Windows port:</source>
36
    <translation>Порт за windows:</translation>
444 fschmid 37
  </message>
38
  <message>
532 cbradney 39
    <source>Official Documentation:</source>
40
    <translation>Званична документација:</translation>
444 fschmid 41
  </message>
42
  <message>
532 cbradney 43
    <source>Other Documentation:</source>
44
    <translation>Остала документација:</translation>
444 fschmid 45
  </message>
46
  <message>
532 cbradney 47
    <source>A&amp;uthors</source>
48
    <translation>А&amp;утори</translation>
444 fschmid 49
  </message>
50
  <message>
532 cbradney 51
    <source>Basque:</source>
52
    <translation>Баскијски:</translation>
444 fschmid 53
  </message>
54
  <message>
532 cbradney 55
    <source>Brazilian:</source>
56
    <translation>Бразилски:</translation>
444 fschmid 57
  </message>
58
  <message>
532 cbradney 59
    <source>Bulgarian:</source>
60
    <translation>Бугарски:</translation>
444 fschmid 61
  </message>
62
  <message>
532 cbradney 63
    <source>Catalan:</source>
64
    <translation>Каталански:</translation>
444 fschmid 65
  </message>
66
  <message>
532 cbradney 67
    <source>Czech:</source>
68
    <translation>Чешки:</translation>
444 fschmid 69
  </message>
70
  <message>
532 cbradney 71
    <source>Danish:</source>
72
    <translation>Дански:</translation>
444 fschmid 73
  </message>
74
  <message>
532 cbradney 75
    <source>English (British):</source>
76
    <translation>Енглески (Британски):</translation>
444 fschmid 77
  </message>
78
  <message>
532 cbradney 79
    <source>Esperanto:</source>
80
    <translation>Есперанто:</translation>
444 fschmid 81
  </message>
82
  <message>
532 cbradney 83
    <source>Finnish:</source>
84
    <translation>Фински:</translation>
444 fschmid 85
  </message>
86
  <message>
532 cbradney 87
    <source>French:</source>
88
    <translation>Француски:</translation>
444 fschmid 89
  </message>
90
  <message>
532 cbradney 91
    <source>Galician:</source>
92
    <translation>Галицијски:</translation>
444 fschmid 93
  </message>
94
  <message>
532 cbradney 95
    <source>German:</source>
96
    <translation>Немачки:</translation>
444 fschmid 97
  </message>
98
  <message>
532 cbradney 99
    <source>Hungarian:</source>
100
    <translation>Мађарски:</translation>
444 fschmid 101
  </message>
102
  <message>
532 cbradney 103
    <source>Italian:</source>
104
    <translation>Италијански:</translation>
444 fschmid 105
  </message>
106
  <message>
532 cbradney 107
    <source>Korean:</source>
108
    <translation>Корејски:</translation>
444 fschmid 109
  </message>
110
  <message>
532 cbradney 111
    <source>Lithuanian:</source>
112
    <translation>Литвански:</translation>
444 fschmid 113
  </message>
114
  <message>
532 cbradney 115
    <source>Norwegian:</source>
116
    <translation>Норвешки:</translation>
444 fschmid 117
  </message>
118
  <message>
532 cbradney 119
    <source>Polish:</source>
120
    <translation>Пољски:</translation>
444 fschmid 121
  </message>
122
  <message>
532 cbradney 123
    <source>Russian:</source>
124
    <translation>Руски:</translation>
444 fschmid 125
  </message>
126
  <message>
532 cbradney 127
    <source>Slovak:</source>
128
    <translation>Словачки:</translation>
444 fschmid 129
  </message>
130
  <message>
532 cbradney 131
    <source>Slovenian:</source>
132
    <translation>Словеначки:</translation>
444 fschmid 133
  </message>
134
  <message>
532 cbradney 135
    <source>Spanish:</source>
136
    <translation>Шпански:</translation>
444 fschmid 137
  </message>
138
  <message>
532 cbradney 139
    <source>Swedish:</source>
140
    <translation>Шведски:</translation>
444 fschmid 141
  </message>
142
  <message>
532 cbradney 143
    <source>Turkish:</source>
144
    <translation>Турски:</translation>
444 fschmid 145
  </message>
146
  <message>
532 cbradney 147
    <source>Ukrainian:</source>
148
    <translation>Украјински:</translation>
444 fschmid 149
  </message>
150
  <message>
532 cbradney 151
    <source>Welsh:</source>
152
    <translation>Велшки:</translation>
444 fschmid 153
  </message>
154
  <message>
532 cbradney 155
    <source>&amp;Translations</source>
156
    <translation>&amp;Преводи</translation>
444 fschmid 157
  </message>
158
  <message>
532 cbradney 159
    <source>Homepage</source>
160
    <translation>Почетна страница</translation>
444 fschmid 161
  </message>
162
  <message>
532 cbradney 163
    <source>Online Reference</source>
164
    <translation>Веб референца</translation>
444 fschmid 165
  </message>
166
  <message>
532 cbradney 167
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
168
    <translation>Грешке и захтеви за нове могућности</translation>
444 fschmid 169
  </message>
170
  <message>
532 cbradney 171
    <source>Mailing List</source>
172
    <translation>Дискусиона листа</translation>
444 fschmid 173
  </message>
174
  <message>
532 cbradney 175
    <source>&amp;Online</source>
176
    <translation>На &amp;вези</translation>
444 fschmid 177
  </message>
178
  <message>
532 cbradney 179
    <source>&amp;Close</source>
180
    <translation>&amp;Затвори</translation>
444 fschmid 181
  </message>
182
  <message>
532 cbradney 183
    <source>This panel shows the version, build date and
444 fschmid 184
 compiled in library support in Scribus
185
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
186
Missing library support is indicated by a *</source>
532 cbradney 187
    <translation>Овај панел приказује верзију, датум прављења и
444 fschmid 188
 укомпајлирану подршку за библиотеке у Scribus-у
189
C-C-T означава: C=CUPS C=littlecms T=TIFF подршку.
190
Подршка за библиотеке које недостају је обележена *</translation>
191
  </message>
454 fschmid 192
  <message>
532 cbradney 193
    <source>Official Translations and Translators:</source>
194
    <translation>Званични преводи и преводиоци:</translation>
454 fschmid 195
  </message>
196
  <message>
532 cbradney 197
    <source>Serbian:</source>
198
    <translation>Српски:</translation>
454 fschmid 199
  </message>
200
  <message>
532 cbradney 201
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
202
    <translation>Они који су претходно допринели превођењу:</translation>
454 fschmid 203
  </message>
532 cbradney 204
</context>
205
<context>
444 fschmid 206
  <name>AdvOptions</name>
207
  <message>
532 cbradney 208
    <source>Advanced Options</source>
209
    <translation>Напредне опције</translation>
444 fschmid 210
  </message>
211
  <message>
532 cbradney 212
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
213
    <translation>Окрени страницу(е) &amp;водоравно</translation>
444 fschmid 214
  </message>
215
  <message>
532 cbradney 216
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
217
    <translation>Окрени страницу(е) &amp;усправно</translation>
444 fschmid 218
  </message>
219
  <message>
532 cbradney 220
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
221
    <translation>Примени под &amp;уклањањем боја</translation>
444 fschmid 222
  </message>
223
  <message>
532 cbradney 224
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
225
    <translation>Примени &amp;ICC профиле</translation>
444 fschmid 226
  </message>
227
  <message>
532 cbradney 228
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
229
    <translation>PostScript ниво &amp;1</translation>
444 fschmid 230
  </message>
231
  <message>
532 cbradney 232
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
233
    <translation>PostScript ниво &amp;2</translation>
444 fschmid 234
  </message>
235
  <message>
532 cbradney 236
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
237
    <translation>PostScript ниво &amp;3</translation>
444 fschmid 238
  </message>
239
  <message>
532 cbradney 240
    <source>&amp;OK</source>
241
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 242
  </message>
243
  <message>
532 cbradney 244
    <source>&amp;Cancel</source>
245
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 246
  </message>
247
  <message>
532 cbradney 248
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
249
    <translation>Прави PostScript ниво 3</translation>
444 fschmid 250
  </message>
251
  <message>
532 cbradney 252
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
444 fschmid 253
this can create huge files</source>
532 cbradney 254
    <translation>Прави PostScript ниво 2 само, опрез,
444 fschmid 255
ово може направити огромне фајлове</translation>
256
  </message>
257
  <message>
532 cbradney 258
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
444 fschmid 259
this can create huge files</source>
532 cbradney 260
    <translation>Прави PostScript ниво 1 само, опрез,
444 fschmid 261
oво може направити огромне фајловеНиво огроман</translation>
262
  </message>
263
  <message>
532 cbradney 264
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
444 fschmid 265
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
266
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
267
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
268
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
269
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
532 cbradney 270
    <translation>Начин за искључивање неких сивих сенки које су састављене
444 fschmid 271
од цијан, жуте, и магенте и коришћења црне уместо тога.
272
UCR највише утиче на делове слике који имају неутралне и/или тамне тонове
273
који су блиски сивој. Коришћење овога може поправити штампу неких слика
274
и потребно је мало експериментисања у зависности од случаја.
275
UCR смањује могућност презасићености CMY мастилима</translation>
276
  </message>
532 cbradney 277
</context>
278
<context>
444 fschmid 279
  <name>Align</name>
280
  <message>
532 cbradney 281
    <source>Distribute/Align</source>
282
    <translation>Распореди/Поравнај</translation>
444 fschmid 283
  </message>
284
  <message>
532 cbradney 285
    <source>Align</source>
286
    <translation>Поравнај</translation>
444 fschmid 287
  </message>
288
  <message>
532 cbradney 289
    <source>Horizontal</source>
290
    <translation>Водоравно</translation>
444 fschmid 291
  </message>
292
  <message>
532 cbradney 293
    <source>Left Sides</source>
294
    <translation>Леве стране</translation>
444 fschmid 295
  </message>
296
  <message>
532 cbradney 297
    <source>Middles</source>
298
    <translation>Средине</translation>
444 fschmid 299
  </message>
300
  <message>
532 cbradney 301
    <source>Right Sides</source>
302
    <translation>Десне стране</translation>
444 fschmid 303
  </message>
304
  <message>
532 cbradney 305
    <source>&amp;Between:</source>
306
    <translation>&amp;Између:</translation>
444 fschmid 307
  </message>
308
  <message>
532 cbradney 309
    <source>&amp;Do Not Change</source>
310
    <translation>&amp;Немој да мењаш</translation>
444 fschmid 311
  </message>
312
  <message>
532 cbradney 313
    <source>A&amp;lign</source>
314
    <translation>П&amp;оравнај</translation>
444 fschmid 315
  </message>
316
  <message>
532 cbradney 317
    <source>Di&amp;splacement</source>
318
    <translation>Погрешно &amp;постављање</translation>
444 fschmid 319
  </message>
320
  <message>
532 cbradney 321
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
322
    <translation>Распореди &amp;равномерно</translation>
444 fschmid 323
  </message>
324
  <message>
532 cbradney 325
    <source>Vertical</source>
326
    <translation>Усправно</translation>
444 fschmid 327
  </message>
328
  <message>
532 cbradney 329
    <source>Top Sides</source>
330
    <translation>Горње стране</translation>
444 fschmid 331
  </message>
332
  <message>
532 cbradney 333
    <source>Bottom Sides</source>
334
    <translation>Доње стране</translation>
444 fschmid 335
  </message>
336
  <message>
532 cbradney 337
    <source>Bet&amp;ween:</source>
338
    <translation>Изм&amp;еђу:</translation>
444 fschmid 339
  </message>
340
  <message>
532 cbradney 341
    <source>Do &amp;Not Change</source>
342
    <translation>&amp;Немој да мењаш</translation>
444 fschmid 343
  </message>
344
  <message>
532 cbradney 345
    <source>Al&amp;ign</source>
346
    <translation>По&amp;равнај</translation>
444 fschmid 347
  </message>
348
  <message>
532 cbradney 349
    <source>Dis&amp;placement</source>
350
    <translation>Погрешно &amp;постављање</translation>
444 fschmid 351
  </message>
352
  <message>
532 cbradney 353
    <source> pt</source>
354
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 355
  </message>
356
  <message>
532 cbradney 357
    <source> mm</source>
358
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 359
  </message>
360
  <message>
532 cbradney 361
    <source> in</source>
362
    <translation> in</translation>
444 fschmid 363
  </message>
364
  <message>
532 cbradney 365
    <source> p</source>
366
    <translation> p</translation>
444 fschmid 367
  </message>
368
  <message>
532 cbradney 369
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
370
    <translation>Распореди рав&amp;номерно</translation>
444 fschmid 371
  </message>
372
  <message>
532 cbradney 373
    <source>&amp;OK</source>
374
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 375
  </message>
376
  <message>
532 cbradney 377
    <source>&amp;Apply</source>
378
    <translation>&amp;Примени</translation>
444 fschmid 379
  </message>
380
  <message>
532 cbradney 381
    <source>&amp;Cancel</source>
382
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 383
  </message>
532 cbradney 384
</context>
385
<context>
444 fschmid 386
  <name>AlignSelect</name>
387
  <message>
532 cbradney 388
    <source>Align Text Left</source>
389
    <translation>Поравнај текст лево</translation>
444 fschmid 390
  </message>
391
  <message>
532 cbradney 392
    <source>Align Text Right</source>
393
    <translation>Поравнај текст десно</translation>
444 fschmid 394
  </message>
395
  <message>
532 cbradney 396
    <source>Align Text Center</source>
397
    <translation>Поравнај текст по средини</translation>
444 fschmid 398
  </message>
399
  <message>
532 cbradney 400
    <source>Align Text Justified</source>
401
    <translation>Поравнај текст развучено</translation>
444 fschmid 402
  </message>
403
  <message>
532 cbradney 404
    <source>Align Text Forced Justified</source>
405
    <translation>Поравнај текст насилно развучено</translation>
444 fschmid 406
  </message>
532 cbradney 407
</context>
408
<context>
444 fschmid 409
  <name>Annot</name>
410
  <message>
532 cbradney 411
    <source>Field Properties</source>
412
    <translation>Својства поља</translation>
444 fschmid 413
  </message>
414
  <message>
532 cbradney 415
    <source>Type:</source>
416
    <translation>Врста:</translation>
444 fschmid 417
  </message>
418
  <message>
532 cbradney 419
    <source>Button</source>
420
    <translation>Дугме</translation>
444 fschmid 421
  </message>
422
  <message>
532 cbradney 423
    <source>Text Field</source>
424
    <translation>Поље за текст</translation>
444 fschmid 425
  </message>
426
  <message>
532 cbradney 427
    <source>Check Box</source>
428
    <translation>Кућица</translation>
444 fschmid 429
  </message>
430
  <message>
532 cbradney 431
    <source>Combo Box</source>
432
    <translation>Комбо кутија</translation>
444 fschmid 433
  </message>
434
  <message>
532 cbradney 435
    <source>List Box</source>
436
    <translation>Кутија листе</translation>
444 fschmid 437
  </message>
438
  <message>
532 cbradney 439
    <source>Properties</source>
440
    <translation>Својства</translation>
444 fschmid 441
  </message>
442
  <message>
532 cbradney 443
    <source>Name:</source>
444
    <translation>Име:</translation>
444 fschmid 445
  </message>
446
  <message>
532 cbradney 447
    <source>Tool-Tip:</source>
448
    <translation>Алат-Савет:</translation>
444 fschmid 449
  </message>
450
  <message>
532 cbradney 451
    <source>Text</source>
452
    <translation>Текст</translation>
444 fschmid 453
  </message>
454
  <message>
532 cbradney 455
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
456
    <translation>Фонт за коришћење са PDF 1.3:</translation>
444 fschmid 457
  </message>
458
  <message>
532 cbradney 459
    <source>Border</source>
460
    <translation>Оквир</translation>
444 fschmid 461
  </message>
462
  <message>
532 cbradney 463
    <source>Color:</source>
464
    <translation>Боја:</translation>
444 fschmid 465
  </message>
466
  <message>
532 cbradney 467
    <source>None</source>
468
    <translation>Ниједан</translation>
444 fschmid 469
  </message>
470
  <message>
532 cbradney 471
    <source>Width:</source>
472
    <translation>Ширина:</translation>
444 fschmid 473
  </message>
474
  <message>
532 cbradney 475
    <source>Thin</source>
476
    <translation>Танак</translation>
444 fschmid 477
  </message>
478
  <message>
532 cbradney 479
    <source>Normal</source>
480
    <translation>Нормално</translation>
444 fschmid 481
  </message>
482
  <message>
532 cbradney 483
    <source>Wide</source>
484
    <translation>Широк</translation>
444 fschmid 485
  </message>
486
  <message>
532 cbradney 487
    <source>Style:</source>
488
    <translation>Стил:</translation>
444 fschmid 489
  </message>
490
  <message>
532 cbradney 491
    <source>Solid</source>
492
    <translation>Пуно</translation>
444 fschmid 493
  </message>
494
  <message>
532 cbradney 495
    <source>Dashed</source>
496
    <translation>Испрекидано</translation>
444 fschmid 497
  </message>
498
  <message>
532 cbradney 499
    <source>Underline</source>
500
    <translation>Подвучено</translation>
444 fschmid 501
  </message>
502
  <message>
532 cbradney 503
    <source>Beveled</source>
504
    <translation>Искошено</translation>
444 fschmid 505
  </message>
506
  <message>
532 cbradney 507
    <source>Inset</source>
508
    <translation>Уметак</translation>
444 fschmid 509
  </message>
510
  <message>
532 cbradney 511
    <source>Other</source>
512
    <translation>Остало</translation>
444 fschmid 513
  </message>
514
  <message>
532 cbradney 515
    <source>Read Only</source>
516
    <translation>Само за читање</translation>
444 fschmid 517
  </message>
518
  <message>
532 cbradney 519
    <source>Required</source>
520
    <translation>Захтевано</translation>
444 fschmid 521
  </message>
522
  <message>
532 cbradney 523
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
524
    <translation>Немој да извозиш вредност</translation>
444 fschmid 525
  </message>
526
  <message>
532 cbradney 527
    <source>Visibility:</source>
528
    <translation>Видљивост:</translation>
444 fschmid 529
  </message>
530
  <message>
532 cbradney 531
    <source>Visible</source>
532
    <translation>Видљиво</translation>
444 fschmid 533
  </message>
534
  <message>
532 cbradney 535
    <source>Hidden</source>
536
    <translation>Скривен</translation>
444 fschmid 537
  </message>
538
  <message>
532 cbradney 539
    <source>No Print</source>
540
    <translation>Не штампај</translation>
444 fschmid 541
  </message>
542
  <message>
532 cbradney 543
    <source>No View</source>
544
    <translation>Без приказа</translation>
444 fschmid 545
  </message>
546
  <message>
532 cbradney 547
    <source>Appearance</source>
548
    <translation>Изглед</translation>
444 fschmid 549
  </message>
550
  <message>
532 cbradney 551
    <source>Text for Button Down</source>
552
    <translation>Текст за Дугме Доле</translation>
444 fschmid 553
  </message>
554
  <message>
532 cbradney 555
    <source>Text for Roll Over</source>
556
    <translation>Текст за превртање</translation>
444 fschmid 557
  </message>
558
  <message>
532 cbradney 559
    <source>Icons</source>
560
    <translation>Иконе</translation>
444 fschmid 561
  </message>
562
  <message>
532 cbradney 563
    <source>Use Icons</source>
564
    <translation>Користи иконе</translation>
444 fschmid 565
  </message>
566
  <message>
532 cbradney 567
    <source>Remove</source>
568
    <translation>Уклони</translation>
444 fschmid 569
  </message>
570
  <message>
532 cbradney 571
    <source>Pressed</source>
572
    <translation>Притиснуто</translation>
444 fschmid 573
  </message>
574
  <message>
532 cbradney 575
    <source>Roll Over</source>
576
    <translation>Превртање</translation>
444 fschmid 577
  </message>
578
  <message>
532 cbradney 579
    <source>Icon Placement...</source>
580
    <translation>Постављање икона...</translation>
444 fschmid 581
  </message>
582
  <message>
532 cbradney 583
    <source>Highlight</source>
584
    <translation>Истицање</translation>
444 fschmid 585
  </message>
586
  <message>
532 cbradney 587
    <source>Invert</source>
588
    <translation>Инвертуј</translation>
444 fschmid 589
  </message>
590
  <message>
532 cbradney 591
    <source>Outlined</source>
592
    <translation>Уоквирено</translation>
444 fschmid 593
  </message>
594
  <message>
532 cbradney 595
    <source>Push</source>
596
    <translation>Гурни</translation>
444 fschmid 597
  </message>
598
  <message>
532 cbradney 599
    <source>Multi-Line</source>
600
    <translation>Мулти-линија</translation>
444 fschmid 601
  </message>
602
  <message>
532 cbradney 603
    <source>Password</source>
604
    <translation>Лозинка</translation>
444 fschmid 605
  </message>
606
  <message>
532 cbradney 607
    <source>Limit of</source>
608
    <translation>Лимит од</translation>
444 fschmid 609
  </message>
610
  <message>
532 cbradney 611
    <source>Characters</source>
612
    <translation>Знакови</translation>
444 fschmid 613
  </message>
614
  <message>
532 cbradney 615
    <source>Do Not Scroll</source>
616
    <translation>Немој да скролујеш</translation>
444 fschmid 617
  </message>
618
  <message>
532 cbradney 619
    <source>Do Not Spell Check</source>
620
    <translation>Немој да провераваш правопис</translation>
444 fschmid 621
  </message>
622
  <message>
532 cbradney 623
    <source>Check Style:</source>
624
    <translation>Провери стил:</translation>
444 fschmid 625
  </message>
626
  <message>
532 cbradney 627
    <source>Check</source>
628
    <translation>Провери</translation>
444 fschmid 629
  </message>
630
  <message>
532 cbradney 631
    <source>Cross</source>
632
    <translation>Крст</translation>
444 fschmid 633
  </message>
634
  <message>
532 cbradney 635
    <source>Diamond</source>
636
    <translation>Дијамант</translation>
444 fschmid 637
  </message>
638
  <message>
532 cbradney 639
    <source>Circle</source>
640
    <translation>Круг</translation>
444 fschmid 641
  </message>
642
  <message>
532 cbradney 643
    <source>Star</source>
644
    <translation>Звезда</translation>
444 fschmid 645
  </message>
646
  <message>
532 cbradney 647
    <source>Square</source>
648
    <translation>Квадрат</translation>
444 fschmid 649
  </message>
650
  <message>
532 cbradney 651
    <source>Default is Checked</source>
652
    <translation>Подразумевано је обележено</translation>
444 fschmid 653
  </message>
654
  <message>
532 cbradney 655
    <source>Editable</source>
656
    <translation>Може се уређивати</translation>
444 fschmid 657
  </message>
658
  <message>
532 cbradney 659
    <source>Options</source>
660
    <translation>Опције</translation>
444 fschmid 661
  </message>
662
  <message>
532 cbradney 663
    <source>Java Script</source>
664
    <translation>Java Script</translation>
444 fschmid 665
  </message>
666
  <message>
532 cbradney 667
    <source>Go To</source>
668
    <translation>Иди на</translation>
444 fschmid 669
  </message>
670
  <message>
532 cbradney 671
    <source>Submit Form</source>
672
    <translation>Пошаљи формулар</translation>
444 fschmid 673
  </message>
674
  <message>
532 cbradney 675
    <source>Reset Form</source>
676
    <translation>Ресетуј формулар</translation>
444 fschmid 677
  </message>
678
  <message>
532 cbradney 679
    <source>Import Data</source>
680
    <translation>Увези податке</translation>
444 fschmid 681
  </message>
682
  <message>
532 cbradney 683
    <source>Event:</source>
684
    <translation>Догађај:</translation>
444 fschmid 685
  </message>
686
  <message>
532 cbradney 687
    <source>Mouse Up</source>
688
    <translation>Миш горе</translation>
444 fschmid 689
  </message>
690
  <message>
532 cbradney 691
    <source>Mouse Down</source>
692
    <translation>Миш доле</translation>
444 fschmid 693
  </message>
694
  <message>
532 cbradney 695
    <source>Mouse Enter</source>
696
    <translation>Миш унеси</translation>
444 fschmid 697
  </message>
698
  <message>
532 cbradney 699
    <source>Mouse Exit</source>
700
    <translation>Миш изађи</translation>
444 fschmid 701
  </message>
702
  <message>
532 cbradney 703
    <source>On Focus</source>
704
    <translation>На фокус</translation>
444 fschmid 705
  </message>
706
  <message>
532 cbradney 707
    <source>On Blur</source>
708
    <translation>На замућење</translation>
444 fschmid 709
  </message>
710
  <message>
532 cbradney 711
    <source>Script:</source>
712
    <translation>Скрипта:</translation>
444 fschmid 713
  </message>
714
  <message>
532 cbradney 715
    <source>Edit...</source>
716
    <translation>Уреди...</translation>
444 fschmid 717
  </message>
718
  <message>
532 cbradney 719
    <source>Submit to URL:</source>
720
    <translation>Пошаљи до URL-а:</translation>
444 fschmid 721
  </message>
722
  <message>
532 cbradney 723
    <source>Submit Data as HTML</source>
724
    <translation>Пошаљи податке као HTML</translation>
444 fschmid 725
  </message>
726
  <message>
532 cbradney 727
    <source>Import Data from:</source>
728
    <translation>Увези податке од:</translation>
444 fschmid 729
  </message>
730
  <message>
532 cbradney 731
    <source>Destination</source>
732
    <translation>Одредиште</translation>
444 fschmid 733
  </message>
734
  <message>
532 cbradney 735
    <source>To File:</source>
736
    <translation>У фајл:</translation>
444 fschmid 737
  </message>
738
  <message>
532 cbradney 739
    <source>Change...</source>
740
    <translation>Измени...</translation>
444 fschmid 741
  </message>
742
  <message>
532 cbradney 743
    <source>Page:</source>
744
    <translation>Страна:</translation>
444 fschmid 745
  </message>
746
  <message>
532 cbradney 747
    <source>X-Pos:</source>
748
    <translation>X Поз:</translation>
444 fschmid 749
  </message>
750
  <message>
532 cbradney 751
    <source> pt</source>
752
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 753
  </message>
754
  <message>
532 cbradney 755
    <source>Y-Pos:</source>
756
    <translation>Y Поз:</translation>
444 fschmid 757
  </message>
758
  <message>
532 cbradney 759
    <source>Action</source>
760
    <translation>Акција</translation>
444 fschmid 761
  </message>
762
  <message>
532 cbradney 763
    <source>Field is formatted as:</source>
764
    <translation>Поље је форматирано као:</translation>
444 fschmid 765
  </message>
766
  <message>
532 cbradney 767
    <source>Plain</source>
768
    <translation>Обичан</translation>
444 fschmid 769
  </message>
770
  <message>
532 cbradney 771
    <source>Number</source>
772
    <translation>Број</translation>
444 fschmid 773
  </message>
774
  <message>
532 cbradney 775
    <source>Percentage</source>
776
    <translation>Проценат</translation>
444 fschmid 777
  </message>
778
  <message>
532 cbradney 779
    <source>Date</source>
780
    <translation>Датум</translation>
444 fschmid 781
  </message>
782
  <message>
532 cbradney 783
    <source>Time</source>
784
    <translation>Време</translation>
444 fschmid 785
  </message>
786
  <message>
532 cbradney 787
    <source>Custom</source>
788
    <translation>Произвољно</translation>
444 fschmid 789
  </message>
790
  <message>
532 cbradney 791
    <source>Number Format</source>
792
    <translation>Формат бројева</translation>
444 fschmid 793
  </message>
794
  <message>
532 cbradney 795
    <source>Decimals:</source>
796
    <translation>Децимале:</translation>
444 fschmid 797
  </message>
798
  <message>
532 cbradney 799
    <source>Use Currency Symbol</source>
800
    <translation>Користи симбол валуте</translation>
444 fschmid 801
  </message>
802
  <message>
532 cbradney 803
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
804
    <translation>Валута Симбол</translation>
444 fschmid 805
  </message>
806
  <message>
532 cbradney 807
    <source>Formatting</source>
808
    <translation>Форматирање</translation>
444 fschmid 809
  </message>
810
  <message>
532 cbradney 811
    <source>Percent Format</source>
812
    <translation>Процентни формат</translation>
444 fschmid 813
  </message>
814
  <message>
532 cbradney 815
    <source>Date Format</source>
816
    <translation>Формат датума</translation>
444 fschmid 817
  </message>
818
  <message>
532 cbradney 819
    <source>Time Format</source>
820
    <translation>Формат времена</translation>
444 fschmid 821
  </message>
822
  <message>
532 cbradney 823
    <source>Custom Scripts</source>
824
    <translation>Произвољне скрипте</translation>
444 fschmid 825
  </message>
826
  <message>
532 cbradney 827
    <source>Format:</source>
828
    <translation>Формат:</translation>
444 fschmid 829
  </message>
830
  <message>
532 cbradney 831
    <source>Keystroke:</source>
832
    <translation>Притисак дугмета:</translation>
444 fschmid 833
  </message>
834
  <message>
532 cbradney 835
    <source>Format</source>
836
    <translation>Формат</translation>
444 fschmid 837
  </message>
838
  <message>
532 cbradney 839
    <source>Value is not validated</source>
840
    <translation>Вредност није оверена</translation>
444 fschmid 841
  </message>
842
  <message>
532 cbradney 843
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
844
    <translation>Вредност мора бити већа или једнака са:</translation>
444 fschmid 845
  </message>
846
  <message>
532 cbradney 847
    <source>and less or equal to:</source>
848
    <translation>и мања или једнака са:</translation>
444 fschmid 849
  </message>
850
  <message>
532 cbradney 851
    <source>Custom validate script:</source>
852
    <translation>Произвољне скрипте за оверавање:</translation>
444 fschmid 853
  </message>
854
  <message>
532 cbradney 855
    <source>Validate</source>
856
    <translation>Овери</translation>
444 fschmid 857
  </message>
858
  <message>
532 cbradney 859
    <source>Value is not calculated</source>
860
    <translation>Вредност није израчуната</translation>
444 fschmid 861
  </message>
862
  <message>
532 cbradney 863
    <source>Value is the</source>
864
    <translation>Вредност је</translation>
444 fschmid 865
  </message>
866
  <message>
532 cbradney 867
    <source>sum</source>
868
    <translation>сума</translation>
444 fschmid 869
  </message>
870
  <message>
532 cbradney 871
    <source>product</source>
872
    <translation>производ</translation>
444 fschmid 873
  </message>
874
  <message>
532 cbradney 875
    <source>average</source>
876
    <translation>средња вредност</translation>
444 fschmid 877
  </message>
878
  <message>
532 cbradney 879
    <source>minimum</source>
880
    <translation>минимум</translation>
444 fschmid 881
  </message>
882
  <message>
532 cbradney 883
    <source>maximum</source>
884
    <translation>максимум</translation>
444 fschmid 885
  </message>
886
  <message>
532 cbradney 887
    <source>of the following fields:</source>
888
    <translation>од следећих поља:</translation>
444 fschmid 889
  </message>
890
  <message>
532 cbradney 891
    <source>Pick...</source>
892
    <translation>Изабери...</translation>
444 fschmid 893
  </message>
894
  <message>
532 cbradney 895
    <source>Custom calculation script:</source>
896
    <translation>Произвољна скрипта за израчунавање:</translation>
444 fschmid 897
  </message>
898
  <message>
532 cbradney 899
    <source>Calculate</source>
900
    <translation>Израчунај</translation>
444 fschmid 901
  </message>
902
  <message>
532 cbradney 903
    <source>OK</source>
904
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 905
  </message>
906
  <message>
532 cbradney 907
    <source>Cancel</source>
908
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 909
  </message>
910
  <message>
532 cbradney 911
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
912
    <translation>Застава се игнорише за PDF 1.3</translation>
444 fschmid 913
  </message>
914
  <message>
532 cbradney 915
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
916
    <translation>Овде унесите листу поља одвојених зарезима</translation>
444 fschmid 917
  </message>
918
  <message>
532 cbradney 919
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
920
    <translation>Потребна Вам је барем икона за Нормално да бисте користили икону за дугмад</translation>
444 fschmid 921
  </message>
922
  <message>
532 cbradney 923
    <source>Open</source>
924
    <translation>Отвори</translation>
444 fschmid 925
  </message>
926
  <message>
532 cbradney 927
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
928
    <translation>Слике (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 929
  </message>
930
  <message>
532 cbradney 931
    <source>Example:</source>
932
    <translation>Пример:</translation>
444 fschmid 933
  </message>
934
  <message>
532 cbradney 935
    <source>Selection Change</source>
936
    <translation>Промена избора</translation>
444 fschmid 937
  </message>
938
  <message>
532 cbradney 939
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
940
    <translation>PDF фајлови (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 941
  </message>
532 cbradney 942
</context>
943
<context>
444 fschmid 944
  <name>Annota</name>
945
  <message>
532 cbradney 946
    <source>Annotation Properties</source>
947
    <translation>Својства анотације</translation>
444 fschmid 948
  </message>
949
  <message>
532 cbradney 950
    <source>Text</source>
951
    <translation>Текст</translation>
444 fschmid 952
  </message>
953
  <message>
532 cbradney 954
    <source>Link</source>
955
    <translation>Веза</translation>
444 fschmid 956
  </message>
957
  <message>
532 cbradney 958
    <source>External Link</source>
959
    <translation>Спољашња веза</translation>
444 fschmid 960
  </message>
961
  <message>
532 cbradney 962
    <source>External Web-Link</source>
963
    <translation>Спољашња веб-веза</translation>
444 fschmid 964
  </message>
965
  <message>
532 cbradney 966
    <source>Destination</source>
967
    <translation>Одредиште</translation>
444 fschmid 968
  </message>
969
  <message>
532 cbradney 970
    <source> pt</source>
971
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 972
  </message>
973
  <message>
532 cbradney 974
    <source>Open</source>
975
    <translation>Отвори</translation>
444 fschmid 976
  </message>
977
  <message>
532 cbradney 978
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
979
    <translation>PDF-Документи (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 980
  </message>
981
  <message>
532 cbradney 982
    <source>&amp;Type:</source>
983
    <translation>&amp;Врста:</translation>
444 fschmid 984
  </message>
985
  <message>
532 cbradney 986
    <source>C&amp;hange...</source>
987
    <translation>И&amp;змени...</translation>
444 fschmid 988
  </message>
989
  <message>
532 cbradney 990
    <source>&amp;Page:</source>
991
    <translation>&amp;Страница:</translation>
444 fschmid 992
  </message>
993
  <message>
532 cbradney 994
    <source>&amp;X-Pos</source>
995
    <translation>&amp;X-Поз</translation>
444 fschmid 996
  </message>
997
  <message>
532 cbradney 998
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
999
    <translation>&amp;Y Поз:</translation>
444 fschmid 1000
  </message>
532 cbradney 1001
  <message>
1002
    <source>&amp;OK</source>
1003
    <translation type="unfinished">&amp;У реду</translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
1006
    <source>&amp;Cancel</source>
1007
    <translation type="unfinished">&amp;Откажи</translation>
1008
  </message>
1009
</context>
1010
<context>
444 fschmid 1011
  <name>ApplyT</name>
1012
  <message>
532 cbradney 1013
    <source>Apply Template</source>
1014
    <translation>Примени шаблон</translation>
444 fschmid 1015
  </message>
1016
  <message>
532 cbradney 1017
    <source>&amp;Template:</source>
1018
    <translation>Ша&amp;блон:</translation>
444 fschmid 1019
  </message>
1020
  <message>
532 cbradney 1021
    <source>Normal</source>
1022
    <translation>Нормално</translation>
444 fschmid 1023
  </message>
1024
  <message>
532 cbradney 1025
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
1026
    <translation>Примени на &amp;текућу страницу</translation>
444 fschmid 1027
  </message>
1028
  <message>
532 cbradney 1029
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
1030
    <translation>Примени на све &amp;парне странице</translation>
444 fschmid 1031
  </message>
1032
  <message>
532 cbradney 1033
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
1034
    <translation>Примени на све &amp;непарне стране</translation>
444 fschmid 1035
  </message>
1036
  <message>
532 cbradney 1037
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
1038
    <translation>Примени од &amp;стране:</translation>
444 fschmid 1039
  </message>
1040
  <message>
532 cbradney 1041
    <source>To:</source>
1042
    <translation>За:</translation>
444 fschmid 1043
  </message>
1044
  <message>
532 cbradney 1045
    <source>&amp;OK</source>
1046
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1047
  </message>
1048
  <message>
532 cbradney 1049
    <source>&amp;Cancel</source>
1050
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1051
  </message>
532 cbradney 1052
</context>
1053
<context>
444 fschmid 1054
  <name>Biblio</name>
1055
  <message>
532 cbradney 1056
    <source>Scrapbook</source>
1057
    <translation>Албум</translation>
444 fschmid 1058
  </message>
1059
  <message>
532 cbradney 1060
    <source>&amp;New</source>
1061
    <translation>&amp;Нови</translation>
444 fschmid 1062
  </message>
1063
  <message>
532 cbradney 1064
    <source>&amp;Load...</source>
1065
    <translation>&amp;Учитај...</translation>
444 fschmid 1066
  </message>
1067
  <message>
532 cbradney 1068
    <source>&amp;Save</source>
1069
    <translation>&amp;Сними</translation>
444 fschmid 1070
  </message>
1071
  <message>
532 cbradney 1072
    <source>Save &amp;As...</source>
1073
    <translation>Сними &amp;као...</translation>
444 fschmid 1074
  </message>
1075
  <message>
532 cbradney 1076
    <source>&amp;Close</source>
1077
    <translation>&amp;Затвори</translation>
444 fschmid 1078
  </message>
1079
  <message>
532 cbradney 1080
    <source>&amp;Small</source>
1081
    <translation>&amp;Мала</translation>
444 fschmid 1082
  </message>
1083
  <message>
532 cbradney 1084
    <source>&amp;Medium</source>
1085
    <translation>&amp;Средње</translation>
444 fschmid 1086
  </message>
1087
  <message>
532 cbradney 1088
    <source>&amp;Large</source>
1089
    <translation>&amp;Велики</translation>
444 fschmid 1090
  </message>
1091
  <message>
532 cbradney 1092
    <source>&amp;File</source>
1093
    <translation>&amp;Фајл</translation>
444 fschmid 1094
  </message>
1095
  <message>
532 cbradney 1096
    <source>&amp;Preview</source>
1097
    <translation>&amp;Преглед</translation>
444 fschmid 1098
  </message>
1099
  <message>
532 cbradney 1100
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1101
    <translation>Албуми (*.scs);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 1102
  </message>
1103
  <message>
532 cbradney 1104
    <source>Rename</source>
1105
    <translation>Преименуј</translation>
444 fschmid 1106
  </message>
1107
  <message>
532 cbradney 1108
    <source>Delete</source>
1109
    <translation>Обриши</translation>
444 fschmid 1110
  </message>
1111
  <message>
532 cbradney 1112
    <source>Warning</source>
1113
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 1114
  </message>
1115
  <message>
532 cbradney 1116
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
444 fschmid 1117
Please choose another.</source>
532 cbradney 1118
    <translation>Име „%1“ није јединствено.
444 fschmid 1119
Молим Вас изаберите друго.</translation>
1120
  </message>
1121
  <message>
532 cbradney 1122
    <source>OK</source>
1123
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1124
  </message>
1125
  <message>
532 cbradney 1126
    <source>Object</source>
1127
    <translation>Објекат</translation>
444 fschmid 1128
  </message>
1129
  <message>
532 cbradney 1130
    <source>&amp;Name:</source>
1131
    <translation>&amp;Име:</translation>
444 fschmid 1132
  </message>
1133
  <message>
532 cbradney 1134
    <source>New Entry</source>
1135
    <translation>Нов унос</translation>
444 fschmid 1136
  </message>
532 cbradney 1137
</context>
1138
<context>
444 fschmid 1139
  <name>BookMView</name>
1140
  <message>
532 cbradney 1141
    <source>Bookmarks</source>
1142
    <translation>Маркери</translation>
444 fschmid 1143
  </message>
1144
  <message>
532 cbradney 1145
    <source>Move Bookmark</source>
1146
    <translation>Помери маркер</translation>
444 fschmid 1147
  </message>
1148
  <message>
532 cbradney 1149
    <source>Insert Bookmark</source>
1150
    <translation>Уметни маркер</translation>
444 fschmid 1151
  </message>
1152
  <message>
532 cbradney 1153
    <source>Cancel</source>
1154
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 1155
  </message>
532 cbradney 1156
</context>
1157
<context>
444 fschmid 1158
  <name>BookPalette</name>
1159
  <message>
532 cbradney 1160
    <source>Bookmarks</source>
1161
    <translation>Маркери</translation>
444 fschmid 1162
  </message>
532 cbradney 1163
</context>
1164
<context>
444 fschmid 1165
  <name>ButtonIcon</name>
1166
  <message>
532 cbradney 1167
    <source>Icon Placement</source>
1168
    <translation>Постављање икона</translation>
444 fschmid 1169
  </message>
1170
  <message>
532 cbradney 1171
    <source>Layout:</source>
1172
    <translation>Распоред:</translation>
444 fschmid 1173
  </message>
1174
  <message>
532 cbradney 1175
    <source>Caption only</source>
1176
    <translation>Само натпис</translation>
444 fschmid 1177
  </message>
1178
  <message>
532 cbradney 1179
    <source>Icon only</source>
1180
    <translation>Само икона</translation>
444 fschmid 1181
  </message>
1182
  <message>
532 cbradney 1183
    <source>Caption below Icon</source>
1184
    <translation>Натпис испод иконе</translation>
444 fschmid 1185
  </message>
1186
  <message>
532 cbradney 1187
    <source>Caption above Icon</source>
1188
    <translation>Натпис изнад иконе</translation>
444 fschmid 1189
  </message>
1190
  <message>
532 cbradney 1191
    <source>Caption right to Icon</source>
1192
    <translation>Натпис десно од иконе</translation>
444 fschmid 1193
  </message>
1194
  <message>
532 cbradney 1195
    <source>Caption left to Icon</source>
1196
    <translation>Натпис лево од иконе</translation>
444 fschmid 1197
  </message>
1198
  <message>
532 cbradney 1199
    <source>Caption overlays Icon</source>
1200
    <translation>Натпис преко иконе</translation>
444 fschmid 1201
  </message>
1202
  <message>
532 cbradney 1203
    <source>Scale:</source>
1204
    <translation>Размера:</translation>
444 fschmid 1205
  </message>
1206
  <message>
532 cbradney 1207
    <source>Always</source>
1208
    <translation>Увек</translation>
444 fschmid 1209
  </message>
1210
  <message>
532 cbradney 1211
    <source>When Icon is too small</source>
1212
    <translation>Када је икона превише мала</translation>
444 fschmid 1213
  </message>
1214
  <message>
532 cbradney 1215
    <source>When Icon is too big</source>
1216
    <translation>Када је икона превише велика</translation>
444 fschmid 1217
  </message>
1218
  <message>
532 cbradney 1219
    <source>Never</source>
1220
    <translation>Никад</translation>
444 fschmid 1221
  </message>
1222
  <message>
532 cbradney 1223
    <source>Scale How:</source>
1224
    <translation>Скалирај како:</translation>
444 fschmid 1225
  </message>
1226
  <message>
532 cbradney 1227
    <source>Proportional</source>
1228
    <translation>Пропорционалан</translation>
444 fschmid 1229
  </message>
1230
  <message>
532 cbradney 1231
    <source>Non Proportional</source>
1232
    <translation>Непропорционално</translation>
444 fschmid 1233
  </message>
1234
  <message>
532 cbradney 1235
    <source>Icon</source>
1236
    <translation>Икона</translation>
444 fschmid 1237
  </message>
1238
  <message>
532 cbradney 1239
    <source>OK</source>
1240
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1241
  </message>
1242
  <message>
532 cbradney 1243
    <source>Cancel</source>
1244
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 1245
  </message>
1246
  <message>
532 cbradney 1247
    <source>Reset</source>
1248
    <translation>Ресетуј</translation>
444 fschmid 1249
  </message>
532 cbradney 1250
</context>
1251
<context>
444 fschmid 1252
  <name>CMSPrefs</name>
1253
  <message>
532 cbradney 1254
    <source>Color Management Settings</source>
1255
    <translation>Подешавање управљања бојама</translation>
444 fschmid 1256
  </message>
1257
  <message>
532 cbradney 1258
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
1259
    <translation>&amp;Активирај управљање бојама</translation>
444 fschmid 1260
  </message>
1261
  <message>
532 cbradney 1262
    <source>System Profiles</source>
1263
    <translation>Системски профили</translation>
444 fschmid 1264
  </message>
1265
  <message>
532 cbradney 1266
    <source>&amp;Pictures:</source>
1267
    <translation>&amp;Слике:</translation>
444 fschmid 1268
  </message>
1269
  <message>
532 cbradney 1270
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1271
    <translation>&amp;Пуне боје:</translation>
444 fschmid 1272
  </message>
1273
  <message>
532 cbradney 1274
    <source>&amp;Monitor:</source>
1275
    <translation>&amp;Надгледач:</translation>
444 fschmid 1276
  </message>
1277
  <message>
532 cbradney 1278
    <source>P&amp;rinter:</source>
1279
    <translation>Ш&amp;тампач:</translation>
444 fschmid 1280
  </message>
1281
  <message>
532 cbradney 1282
    <source>Rendering Intents</source>
1283
    <translation>Намере рендеровања</translation>
444 fschmid 1284
  </message>
1285
  <message>
532 cbradney 1286
    <source>Perceptual</source>
1287
    <translation>Перцептуално</translation>
444 fschmid 1288
  </message>
1289
  <message>
532 cbradney 1290
    <source>Relative Colorimetric</source>
1291
    <translation>Релативна колорметрика</translation>
444 fschmid 1292
  </message>
1293
  <message>
532 cbradney 1294
    <source>Saturation</source>
1295
    <translation>Засићење</translation>
444 fschmid 1296
  </message>
1297
  <message>
532 cbradney 1298
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1299
    <translation>Апсолутна колорметрика</translation>
444 fschmid 1300
  </message>
1301
  <message>
532 cbradney 1302
    <source>M&amp;onitor:</source>
1303
    <translation>М&amp;онитор:</translation>
444 fschmid 1304
  </message>
1305
  <message>
532 cbradney 1306
    <source>Pr&amp;inter:</source>
1307
    <translation>Шт&amp;ампач:</translation>
444 fschmid 1308
  </message>
1309
  <message>
532 cbradney 1310
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
1311
    <translation>Симу&amp;лирај штампач на екрану</translation>
444 fschmid 1312
  </message>
1313
  <message>
532 cbradney 1314
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
1315
    <translation>Означи боје изван &amp;gamut-а</translation>
444 fschmid 1316
  </message>
1317
  <message>
532 cbradney 1318
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1319
    <translation>Користи компензацију &amp;црне тачке</translation>
444 fschmid 1320
  </message>
1321
  <message>
532 cbradney 1322
    <source>&amp;OK</source>
1323
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1324
  </message>
1325
  <message>
532 cbradney 1326
    <source>&amp;Cancel</source>
1327
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1328
  </message>
1329
  <message>
532 cbradney 1330
    <source>Default color profile for imported images</source>
1331
    <translation>Подразумевани профил боја за увезене слике</translation>
444 fschmid 1332
  </message>
1333
  <message>
532 cbradney 1334
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1335
    <translation>Подразумевани профил боја за пуне боје на страници</translation>
444 fschmid 1336
  </message>
1337
  <message>
532 cbradney 1338
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
444 fschmid 1339
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
532 cbradney 1340
    <translation>Профил боја који сте направили или добили од произвођача.
444 fschmid 1341
Овај профил би требало да буде баш за Ваш монитор, а не генерички профил (тј. sRGB).</translation>
1342
  </message>
1343
  <message>
532 cbradney 1344
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
444 fschmid 1345
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
532 cbradney 1346
    <translation>Профил боја за Ваш модел штампача од произвођача.
444 fschmid 1347
Овај профил би требало да буде баш за Ваш штампач, а не генерички профил (тј. sRGB).</translation>
1348
  </message>
1349
  <message>
532 cbradney 1350
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
444 fschmid 1351
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
532 cbradney 1352
    <translation>Подразумеване намере рендеровања за Ваш монитор. Уколико не знате зашто ово да промените,
444 fschmid 1353
требало би да буде изабрано „Релативна колорметрика“ или „Перцептуално“.</translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
532 cbradney 1356
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
444 fschmid 1357
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
532 cbradney 1358
    <translation>Подразумеване намере рендеровања за Ваш штампач. Уколико не знате зашто ово да промените,
444 fschmid 1359
требало би да буде изабрано „Релативна колорметрика“ или „Перцептуално“.</translation>
1360
  </message>
1361
  <message>
532 cbradney 1362
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
444 fschmid 1363
based on the chosen printer profile.</source>
532 cbradney 1364
    <translation>Укључи „меко проверавање“ како ће се штампати боје у Вашем документу,
444 fschmid 1365
на основу изабраног профила за штампач.</translation>
1366
  </message>
1367
  <message>
532 cbradney 1368
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
444 fschmid 1369
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
532 cbradney 1370
    <translation>Метод за приказивање боја на екрану које можда неће бити добро одштампане.
444 fschmid 1371
Ово захтева веома прецизне профиле и служи само као упозорење.</translation>
1372
  </message>
1373
  <message>
532 cbradney 1374
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
444 fschmid 1375
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
532 cbradney 1376
    <translation>Компензација црне тачке је метод поправљања контраста на фотографијама.
444 fschmid 1377
Препоручљиво је да ово укључите ако имате фотографије у документу.</translation>
1378
  </message>
532 cbradney 1379
</context>
1380
<context>
444 fschmid 1381
  <name>CMYKChoose</name>
1382
  <message>
532 cbradney 1383
    <source>Edit Color</source>
1384
    <translation>Уређивање боја</translation>
444 fschmid 1385
  </message>
1386
  <message>
532 cbradney 1387
    <source>&amp;Name:</source>
1388
    <translation>&amp;Име:</translation>
444 fschmid 1389
  </message>
1390
  <message>
532 cbradney 1391
    <source>Color &amp;Model</source>
1392
    <translation>&amp;Модел боја</translation>
444 fschmid 1393
  </message>
1394
  <message>
532 cbradney 1395
    <source>CMYK</source>
1396
    <translation>CMYK</translation>
444 fschmid 1397
  </message>
1398
  <message>
532 cbradney 1399
    <source>RGB</source>
1400
    <translation>RGB</translation>
444 fschmid 1401
  </message>
1402
  <message>
532 cbradney 1403
    <source>Web Safe RGB</source>
1404
    <translation>Веб сигуран RGB</translation>
444 fschmid 1405
  </message>
1406
  <message>
532 cbradney 1407
    <source>New</source>
1408
    <translation>Нови</translation>
444 fschmid 1409
  </message>
1410
  <message>
532 cbradney 1411
    <source>Old</source>
1412
    <translation>Стари</translation>
444 fschmid 1413
  </message>
1414
  <message>
532 cbradney 1415
    <source>&amp;OK</source>
1416
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1417
  </message>
1418
  <message>
532 cbradney 1419
    <source>&amp;Cancel</source>
1420
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1421
  </message>
1422
  <message>
532 cbradney 1423
    <source>HSV-Colormap</source>
1424
    <translation>HSV мапа боја</translation>
444 fschmid 1425
  </message>
1426
  <message>
532 cbradney 1427
    <source>C:</source>
1428
    <translation>C:</translation>
444 fschmid 1429
  </message>
1430
  <message>
532 cbradney 1431
    <source> %</source>
1432
    <translation> %</translation>
444 fschmid 1433
  </message>
1434
  <message>
532 cbradney 1435
    <source>M:</source>
1436
    <translation>M:</translation>
444 fschmid 1437
  </message>
1438
  <message>
532 cbradney 1439
    <source>Y:</source>
1440
    <translation>Y:</translation>
444 fschmid 1441
  </message>
1442
  <message>
532 cbradney 1443
    <source>K:</source>
1444
    <translation>K:</translation>
444 fschmid 1445
  </message>
1446
  <message>
532 cbradney 1447
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1448
    <translation>Динамичке линије боја</translation>
444 fschmid 1449
  </message>
1450
  <message>
532 cbradney 1451
    <source>Static Color Bars</source>
1452
    <translation>Статичне линије боја</translation>
444 fschmid 1453
  </message>
1454
  <message>
532 cbradney 1455
    <source>R:</source>
1456
    <translation>R:</translation>
444 fschmid 1457
  </message>
1458
  <message>
532 cbradney 1459
    <source>G:</source>
1460
    <translation>G:</translation>
444 fschmid 1461
  </message>
1462
  <message>
532 cbradney 1463
    <source>B:</source>
1464
    <translation>B:</translation>
444 fschmid 1465
  </message>
1466
  <message>
532 cbradney 1467
    <source>Warning</source>
1468
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 1469
  </message>
1470
  <message>
532 cbradney 1471
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1472
    <translation>Име боје није јединствено</translation>
444 fschmid 1473
  </message>
1474
  <message>
532 cbradney 1475
    <source>OK</source>
1476
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1477
  </message>
532 cbradney 1478
  <message>
1479
    <source>None</source>
1480
    <translation type="unfinished">Ниједан</translation>
1481
  </message>
1482
  <message>
1483
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
1484
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1485
    <translation type="unfinished"></translation>
1486
  </message>
1487
</context>
1488
<context>
444 fschmid 1489
  <name>Cpalette</name>
1490
  <message>
532 cbradney 1491
    <source>Shade:</source>
1492
    <translation>Сенка:</translation>
444 fschmid 1493
  </message>
1494
  <message>
532 cbradney 1495
    <source> %</source>
1496
    <translation> %</translation>
444 fschmid 1497
  </message>
1498
  <message>
532 cbradney 1499
    <source>Opacity:</source>
1500
    <translation>Непрозирност:</translation>
444 fschmid 1501
  </message>
1502
  <message>
532 cbradney 1503
    <source>Normal</source>
1504
    <translation>Нормално</translation>
444 fschmid 1505
  </message>
1506
  <message>
532 cbradney 1507
    <source>Horizontal Gradient</source>
1508
    <translation>Водоравни прелаз</translation>
444 fschmid 1509
  </message>
1510
  <message>
532 cbradney 1511
    <source>Vertical Gradient</source>
1512
    <translation>Усправни прелаз</translation>
444 fschmid 1513
  </message>
1514
  <message>
532 cbradney 1515
    <source>Diagonal Gradient</source>
1516
    <translation>Дијагонални прелаз</translation>
444 fschmid 1517
  </message>
1518
  <message>
532 cbradney 1519
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1520
    <translation>Укрштени дијагонални прелаз</translation>
444 fschmid 1521
  </message>
1522
  <message>
532 cbradney 1523
    <source>Radial Gradient</source>
1524
    <translation>Радијални прелаз</translation>
444 fschmid 1525
  </message>
1526
  <message>
532 cbradney 1527
    <source>Free linear Gradient</source>
1528
    <translation>Слободни линијски прелаз</translation>
444 fschmid 1529
  </message>
1530
  <message>
532 cbradney 1531
    <source>Free radial Gradient</source>
1532
    <translation>Слободни радијални прелаз</translation>
444 fschmid 1533
  </message>
1534
  <message>
532 cbradney 1535
    <source>X1:</source>
1536
    <translation>X1:</translation>
444 fschmid 1537
  </message>
1538
  <message>
532 cbradney 1539
    <source>Y1:</source>
1540
    <translation>Y1:</translation>
444 fschmid 1541
  </message>
1542
  <message>
532 cbradney 1543
    <source> pt</source>
1544
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 1545
  </message>
1546
  <message>
532 cbradney 1547
    <source>X2:</source>
1548
    <translation>X2:</translation>
444 fschmid 1549
  </message>
1550
  <message>
532 cbradney 1551
    <source>Y2:</source>
1552
    <translation>Y2:</translation>
444 fschmid 1553
  </message>
1554
  <message>
532 cbradney 1555
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1556
    <translation>Уреди поставке линије са бојама</translation>
444 fschmid 1557
  </message>
1558
  <message>
532 cbradney 1559
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1560
    <translation>Уреди поставке попуњености бојама</translation>
444 fschmid 1561
  </message>
1562
  <message>
532 cbradney 1563
    <source>Saturation of color</source>
1564
    <translation>Засићење боје</translation>
444 fschmid 1565
  </message>
1566
  <message>
532 cbradney 1567
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1568
    <translation>Нормални или прелазни метод попуњавања</translation>
444 fschmid 1569
  </message>
1570
  <message>
532 cbradney 1571
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1572
    <translation>Постави прозирност за изабрану боју</translation>
444 fschmid 1573
  </message>
1574
  <message>
532 cbradney 1575
    <source>Color of selected object</source>
1576
    <translation>Боја изабраног објекта</translation>
444 fschmid 1577
  </message>
1578
  <message>
532 cbradney 1579
    <source>None</source>
1580
    <translation>Ниједан</translation>
444 fschmid 1581
  </message>
1582
  <message>
532 cbradney 1583
    <source> mm</source>
1584
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 1585
  </message>
1586
  <message>
532 cbradney 1587
    <source> in</source>
1588
    <translation> in</translation>
444 fschmid 1589
  </message>
1590
  <message>
532 cbradney 1591
    <source> p</source>
1592
    <translation> p</translation>
444 fschmid 1593
  </message>
532 cbradney 1594
</context>
1595
<context>
444 fschmid 1596
  <name>CsvDialog</name>
1597
  <message>
532 cbradney 1598
    <source>CSV Importer Options</source>
1599
    <translation>Опције CSV увозника</translation>
444 fschmid 1600
  </message>
1601
  <message>
532 cbradney 1602
    <source>Field delimiter:</source>
1603
    <translation>Границе поља:</translation>
444 fschmid 1604
  </message>
1605
  <message>
532 cbradney 1606
    <source>(TAB)</source>
1607
    <translation>(TAB)</translation>
444 fschmid 1608
  </message>
1609
  <message>
532 cbradney 1610
    <source>Value delimiter:</source>
1611
    <translation>Граничне вредности:</translation>
444 fschmid 1612
  </message>
1613
  <message>
532 cbradney 1614
    <source>None</source>
1615
    <translation>Ниједан</translation>
444 fschmid 1616
  </message>
1617
  <message>
532 cbradney 1618
    <source>First row is a header</source>
1619
    <translation>Први ред је заглавље</translation>
444 fschmid 1620
  </message>
1621
  <message>
532 cbradney 1622
    <source>OK</source>
1623
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1624
  </message>
1625
  <message>
532 cbradney 1626
    <source>Cancel</source>
1627
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 1628
  </message>
532 cbradney 1629
</context>
1630
<context>
444 fschmid 1631
  <name>CupsOptions</name>
1632
  <message>
532 cbradney 1633
    <source>Printer Options</source>
1634
    <translation>Опције штампача</translation>
444 fschmid 1635
  </message>
1636
  <message>
532 cbradney 1637
    <source>Page Set</source>
1638
    <translation>Поставка странице</translation>
444 fschmid 1639
  </message>
1640
  <message>
532 cbradney 1641
    <source>All Pages</source>
1642
    <translation>Све странице</translation>
444 fschmid 1643
  </message>
1644
  <message>
532 cbradney 1645
    <source>Even Pages only</source>
1646
    <translation>Само парне странице</translation>
444 fschmid 1647
  </message>
1648
  <message>
532 cbradney 1649
    <source>Odd Pages only</source>
1650
    <translation>Само непарне странице</translation>
444 fschmid 1651
  </message>
1652
  <message>
532 cbradney 1653
    <source>Mirror</source>
1654
    <translation>Огледало</translation>
444 fschmid 1655
  </message>
1656
  <message>
532 cbradney 1657
    <source>No</source>
1658
    <translation>Не</translation>
444 fschmid 1659
  </message>
1660
  <message>
532 cbradney 1661
    <source>Yes</source>
1662
    <translation>Да</translation>
444 fschmid 1663
  </message>
1664
  <message>
532 cbradney 1665
    <source>Orientation</source>
1666
    <translation>Усмерење</translation>
444 fschmid 1667
  </message>
1668
  <message>
532 cbradney 1669
    <source>Portrait</source>
1670
    <translation>Усправно</translation>
444 fschmid 1671
  </message>
1672
  <message>
532 cbradney 1673
    <source>Landscape</source>
1674
    <translation>Водоравно</translation>
444 fschmid 1675
  </message>
1676
  <message>
532 cbradney 1677
    <source>N-Up Printing</source>
1678
    <translation>N-Горе штампање</translation>
444 fschmid 1679
  </message>
1680
  <message>
532 cbradney 1681
    <source>Page per Sheet</source>
1682
    <translation>Једна страница по листу</translation>
444 fschmid 1683
  </message>
1684
  <message>
532 cbradney 1685
    <source>Pages per Sheet</source>
1686
    <translation>Број страница на листу</translation>
444 fschmid 1687
  </message>
1688
  <message>
532 cbradney 1689
    <source>Option</source>
1690
    <translation>Опција</translation>
444 fschmid 1691
  </message>
1692
  <message>
532 cbradney 1693
    <source>Value</source>
1694
    <translation>Вредност</translation>
444 fschmid 1695
  </message>
1696
  <message>
532 cbradney 1697
    <source>&amp;OK</source>
1698
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1699
  </message>
1700
  <message>
532 cbradney 1701
    <source>&amp;Cancel</source>
1702
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1703
  </message>
1704
  <message>
532 cbradney 1705
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
444 fschmid 1706
The exact parameters available will depend on your printer driver.
532 cbradney 1707
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
444 fschmid 1708
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1709
Missing library support is indicated by a *</source>
532 cbradney 1710
    <translation>Овај панел приказује различите опције CUPS-а током штампања.
444 fschmid 1711
Доступни параметри ће зависити од управљачког програма Вашег штампача.
532 cbradney 1712
Можете потврдити CUPS подршку избором „Помоћ &gt; О програму“.
444 fschmid 1713
Тражите ставке: C-C-T Оне означавају C=CUPS C=littlecms T=TIFF подршку.
1714
Непостојећа подршка за библиотеке је означена *</translation>
1715
  </message>
532 cbradney 1716
</context>
1717
<context>
444 fschmid 1718
  <name>CustomFDialog</name>
1719
  <message>
532 cbradney 1720
    <source>&amp;Compress File</source>
1721
    <translation>&amp;Компресуј фајл</translation>
444 fschmid 1722
  </message>
1723
  <message>
532 cbradney 1724
    <source>&amp;Include Fonts</source>
1725
    <translation>&amp;Укључи фонтове</translation>
444 fschmid 1726
  </message>
1727
  <message>
532 cbradney 1728
    <source>Encoding:</source>
1729
    <translation>Кодирање:</translation>
444 fschmid 1730
  </message>
1731
  <message>
532 cbradney 1732
    <source>Moves to your Document Directory.
444 fschmid 1733
This can be set in the Preferences.</source>
532 cbradney 1734
    <translation>Премешта у Ваш директоријум за документе.
444 fschmid 1735
Ово се може наместити у поставкама.</translation>
1736
  </message>
532 cbradney 1737
</context>
1738
<context>
444 fschmid 1739
  <name>DelColor</name>
1740
  <message>
532 cbradney 1741
    <source>Delete Color</source>
1742
    <translation>Обриши боју</translation>
444 fschmid 1743
  </message>
1744
  <message>
532 cbradney 1745
    <source>Delete color:</source>
1746
    <translation>Обриши боју:</translation>
444 fschmid 1747
  </message>
1748
  <message>
532 cbradney 1749
    <source>?</source>
1750
    <translation>?</translation>
444 fschmid 1751
  </message>
1752
  <message>
532 cbradney 1753
    <source>Replace it with:</source>
1754
    <translation>Замени је са:</translation>
444 fschmid 1755
  </message>
1756
  <message>
532 cbradney 1757
    <source>OK</source>
1758
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1759
  </message>
1760
  <message>
532 cbradney 1761
    <source>Cancel</source>
1762
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 1763
  </message>
532 cbradney 1764
  <message>
1765
    <source>None</source>
1766
    <translation type="unfinished">Ниједан</translation>
1767
  </message>
1768
</context>
1769
<context>
444 fschmid 1770
  <name>DelPages</name>
1771
  <message>
532 cbradney 1772
    <source>Delete Pages</source>
1773
    <translation>Обриши странице</translation>
444 fschmid 1774
  </message>
1775
  <message>
532 cbradney 1776
    <source>Delete from:</source>
1777
    <translation>Обриши од:</translation>
444 fschmid 1778
  </message>
1779
  <message>
532 cbradney 1780
    <source>to:</source>
1781
    <translation>у:</translation>
444 fschmid 1782
  </message>
1783
  <message>
532 cbradney 1784
    <source>&amp;OK</source>
1785
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1786
  </message>
1787
  <message>
532 cbradney 1788
    <source>&amp;Cancel</source>
1789
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1790
  </message>
532 cbradney 1791
</context>
1792
<context>
444 fschmid 1793
  <name>DmF</name>
1794
  <message>
532 cbradney 1795
    <source>Missing Font</source>
1796
    <translation>Недостаје фонт</translation>
444 fschmid 1797
  </message>
1798
  <message>
532 cbradney 1799
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1800
    <translation>Фонт %1 није инсталиран.</translation>
444 fschmid 1801
  </message>
1802
  <message>
532 cbradney 1803
    <source>Use</source>
1804
    <translation>Користи</translation>
444 fschmid 1805
  </message>
1806
  <message>
532 cbradney 1807
    <source>instead</source>
1808
    <translation>уместо</translation>
444 fschmid 1809
  </message>
1810
  <message>
532 cbradney 1811
    <source>OK</source>
1812
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1813
  </message>
532 cbradney 1814
</context>
1815
<context>
444 fschmid 1816
  <name>DocInfos</name>
1817
  <message>
532 cbradney 1818
    <source>Document Information</source>
1819
    <translation>Информације о документу</translation>
444 fschmid 1820
  </message>
1821
  <message>
532 cbradney 1822
    <source>&amp;Title:</source>
1823
    <translation>&amp;Наслов:</translation>
444 fschmid 1824
  </message>
1825
  <message>
532 cbradney 1826
    <source>&amp;Author:</source>
1827
    <translation>&amp;Аутор:</translation>
444 fschmid 1828
  </message>
1829
  <message>
532 cbradney 1830
    <source>&amp;Keywords:</source>
1831
    <translation>&amp;Кључне речи:</translation>
444 fschmid 1832
  </message>
1833
  <message>
532 cbradney 1834
    <source>Descri&amp;ption:</source>
1835
    <translation>Оп&amp;ис:</translation>
444 fschmid 1836
  </message>
1837
  <message>
532 cbradney 1838
    <source>P&amp;ublisher:</source>
1839
    <translation>И&amp;здавач:</translation>
444 fschmid 1840
  </message>
1841
  <message>
532 cbradney 1842
    <source>&amp;Contributors:</source>
1843
    <translation>&amp;Помагачи:</translation>
444 fschmid 1844
  </message>
1845
  <message>
532 cbradney 1846
    <source>Dat&amp;e:</source>
1847
    <translation>&amp;Датум:</translation>
444 fschmid 1848
  </message>
1849
  <message>
532 cbradney 1850
    <source>T&amp;ype:</source>
1851
    <translation>В&amp;рста:</translation>
444 fschmid 1852
  </message>
1853
  <message>
532 cbradney 1854
    <source>F&amp;ormat:</source>
1855
    <translation>Ф&amp;ормат:</translation>
444 fschmid 1856
  </message>
1857
  <message>
532 cbradney 1858
    <source>Identi&amp;fier:</source>
1859
    <translation>Означ&amp;ивач:</translation>
444 fschmid 1860
  </message>
1861
  <message>
532 cbradney 1862
    <source>&amp;Source:</source>
1863
    <translation>&amp;Извор:</translation>
444 fschmid 1864
  </message>
1865
  <message>
532 cbradney 1866
    <source>&amp;Language:</source>
1867
    <translation>&amp;Језик:</translation>
444 fschmid 1868
  </message>
1869
  <message>
532 cbradney 1870
    <source>&amp;Relation:</source>
1871
    <translation>&amp;Однос:</translation>
444 fschmid 1872
  </message>
1873
  <message>
532 cbradney 1874
    <source>Co&amp;verage:</source>
1875
    <translation>Покр&amp;ивеност:</translation>
444 fschmid 1876
  </message>
1877
  <message>
532 cbradney 1878
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
1879
    <translation>Пр&amp;ава:</translation>
444 fschmid 1880
  </message>
1881
  <message>
532 cbradney 1882
    <source>&amp;Document</source>
1883
    <translation>&amp;Документ</translation>
444 fschmid 1884
  </message>
1885
  <message>
532 cbradney 1886
    <source>Further &amp;Information</source>
1887
    <translation>Додатне &amp;информације</translation>
444 fschmid 1888
  </message>
1889
  <message>
532 cbradney 1890
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
444 fschmid 1891
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
532 cbradney 1892
    <translation>Особа или организација примарно одговорна за прављење садржаја документа.
444 fschmid 1893
Ово поље се може уметнути у scribus документ као референца, као и у meta податке PDF-а</translation>
1894
  </message>
1895
  <message>
532 cbradney 1896
    <source>A name given to the document.
444 fschmid 1897
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
532 cbradney 1898
    <translation>Име дато документу.
444 fschmid 1899
Ово поље се може уметнути у scribus документ као референца, као и у meta податке PDF-а</translation>
1900
  </message>
1901
  <message>
532 cbradney 1902
    <source>An account of the content of the document.
444 fschmid 1903
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
532 cbradney 1904
    <translation>Извод из садржаја документа.
444 fschmid 1905
Ово поље служи за кратак опис или апстракт документа. Умеће се у PDF приликом изласка</translation>
1906
  </message>
1907
  <message>
532 cbradney 1908
    <source>The topic of the content of the document.
444 fschmid 1909
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
532 cbradney 1910
    <translation>Тема садржаја документа.
444 fschmid 1911
Ово поље служи за кључне речи документа које желите да уметнете у PDF, да би побољшали индексирање и претрагу PDF фајлова</translation>
1912
  </message>
1913
  <message>
532 cbradney 1914
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
1915
    <translation>Особа или организација одговорни за издавање документа</translation>
444 fschmid 1916
  </message>
1917
  <message>
532 cbradney 1918
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
1919
    <translation>Особа или организација одговорни за допринос садржају документа</translation>
444 fschmid 1920
  </message>
1921
  <message>
532 cbradney 1922
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
1923
    <translation>Датум повезан са неким догађајем у животном циклусу документа, у ГГГГ-ММ-ДД формату, као по ISO 8601</translation>
444 fschmid 1924
  </message>
1925
  <message>
532 cbradney 1926
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
1927
    <translation>Природа или жанр садржаја документа, нпр. категорије, функције, жанрови, итд.</translation>
444 fschmid 1928
  </message>
1929
  <message>
532 cbradney 1930
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
444 fschmid 1931
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
532 cbradney 1932
    <translation>Физичка или дигитална манифестација документа. Врста медија и димензије не би ничему служили.
444 fschmid 1933
RFC2045,RFC2046 за MIME врсте су такође корисни овде</translation>
1934
  </message>
1935
  <message>
532 cbradney 1936
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
1937
    <translation>Прецизна референца на документ у оквиру датог контекста као што је ISBN
444 fschmid 1938
или URI</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
532 cbradney 1941
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
1942
    <translation>Референца на документ из кога је тренутни документ изведен, нпр.
444 fschmid 1943
ISBN или URI</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
532 cbradney 1946
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
444 fschmid 1947
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
532 cbradney 1948
    <translation>Језик којим је написан садржај документа, обично ISO-
444 fschmid 1949
639 језички код
1950
коме опционо претходи цртица и ISO-3166 код земље, нпр. en-GB, fr-
1951
CH</translation>
1952
  </message>
1953
  <message>
532 cbradney 1954
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
1955
    <translation>Референца на повезани документ, вероватно коришћењем формалног идентификатора као што је ISBN или URI</translation>
444 fschmid 1956
  </message>
1957
  <message>
532 cbradney 1958
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
1959
    <translation>Степен или делокруг садржаја документа, вероватно укључујући место, време и опсеге надлежности</translation>
444 fschmid 1960
  </message>
1961
  <message>
532 cbradney 1962
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
1963
    <translation>Информације о правима у и над документом, нпр. copyright, патент или бренд</translation>
444 fschmid 1964
  </message>
1965
  <message>
532 cbradney 1966
    <source>&amp;OK</source>
1967
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1968
  </message>
1969
  <message>
532 cbradney 1970
    <source>&amp;Cancel</source>
1971
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1972
  </message>
532 cbradney 1973
</context>
1974
<context>
444 fschmid 1975
  <name>Druck</name>
1976
  <message>
532 cbradney 1977
    <source>Setup Printer</source>
1978
    <translation>Подеси штампач</translation>
444 fschmid 1979
  </message>
1980
  <message>
532 cbradney 1981
    <source>Print Destination</source>
1982
    <translation>Одредиште за штампу</translation>
444 fschmid 1983
  </message>
1984
  <message>
532 cbradney 1985
    <source>File</source>
1986
    <translation>Фајл</translation>
444 fschmid 1987
  </message>
1988
  <message>
532 cbradney 1989
    <source>&amp;Options...</source>
1990
    <translation>&amp;Опције...</translation>
444 fschmid 1991
  </message>
1992
  <message>
532 cbradney 1993
    <source>&amp;File:</source>
1994
    <translation>&amp;Фајл:</translation>
444 fschmid 1995
  </message>
1996
  <message>
532 cbradney 1997
    <source>C&amp;hange...</source>
1998
    <translation>И&amp;змени...</translation>
444 fschmid 1999
  </message>
2000
  <message>
532 cbradney 2001
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
2002
    <translation>А&amp;лтернативна наредба штампача</translation>
444 fschmid 2003
  </message>
2004
  <message>
532 cbradney 2005
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
444 fschmid 2006
to utilize additional printing options</source>
532 cbradney 2007
    <translation>Користи или до</translation>
444 fschmid 2008
  </message>
2009
  <message>
532 cbradney 2010
    <source>Co&amp;mmand:</source>
2011
    <translation>&amp;Наредба:</translation>
444 fschmid 2012
  </message>
2013
  <message>
532 cbradney 2014
    <source>Range</source>
2015
    <translation>Опсег</translation>
444 fschmid 2016
  </message>
2017
  <message>
532 cbradney 2018
    <source>Print &amp;All</source>
2019
    <translation>Штампај &amp;све</translation>
444 fschmid 2020
  </message>
2021
  <message>
532 cbradney 2022
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
2023
    <translation>Штампај текућу стр&amp;аницу</translation>
444 fschmid 2024
  </message>
2025
  <message>
532 cbradney 2026
    <source>Print &amp;Range</source>
2027
    <translation>&amp;Опсег штампања</translation>
444 fschmid 2028
  </message>
2029
  <message>
532 cbradney 2030
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
444 fschmid 2031
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2032
a range of pages or a single page number.</source>
532 cbradney 2033
    <translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
444 fschmid 2034
обележје може бити * за све странице, 1-5 за
2035
опсег страница или број једне странице.</translation>
2036
  </message>
2037
  <message>
532 cbradney 2038
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
2039
    <translation>Б&amp;рој копија:</translation>
444 fschmid 2040
  </message>
2041
  <message>
532 cbradney 2042
    <source>Options</source>
2043
    <translation>Опције</translation>
444 fschmid 2044
  </message>
2045
  <message>
532 cbradney 2046
    <source>Print &amp;Normal</source>
2047
    <translation>Штампај &amp;нормално</translation>
444 fschmid 2048
  </message>
2049
  <message>
532 cbradney 2050
    <source>Print &amp;Separations</source>
2051
    <translation>Штампај &amp;раздвајања</translation>
444 fschmid 2052
  </message>
2053
  <message>
532 cbradney 2054
    <source>All</source>
2055
    <translation>Све</translation>
444 fschmid 2056
  </message>
2057
  <message>
532 cbradney 2058
    <source>Cyan</source>
2059
    <translation>Цијан</translation>
444 fschmid 2060
  </message>
2061
  <message>
532 cbradney 2062
    <source>Magenta</source>
2063
    <translation>Магента</translation>
444 fschmid 2064
  </message>
2065
  <message>
532 cbradney 2066
    <source>Yellow</source>
2067
    <translation>Жута</translation>
444 fschmid 2068
  </message>
2069
  <message>
532 cbradney 2070
    <source>Black</source>
2071
    <translation>Црна</translation>
444 fschmid 2072
  </message>
2073
  <message>
532 cbradney 2074
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
2075
    <translation>Шт&amp;ампај у боји ако је доступно</translation>
444 fschmid 2076
  </message>
2077
  <message>
532 cbradney 2078
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
2079
    <translation>Штампај у &amp;сивим тоновима</translation>
444 fschmid 2080
  </message>
2081
  <message>
532 cbradney 2082
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2083
    <translation>&amp;Напредне опције...</translation>
444 fschmid 2084
  </message>
2085
  <message>
532 cbradney 2086
    <source>&amp;Print</source>
2087
    <translation>&amp;Штампај</translation>
444 fschmid 2088
  </message>
2089
  <message>
532 cbradney 2090
    <source>&amp;Cancel</source>
2091
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2092
  </message>
2093
  <message>
532 cbradney 2094
    <source>Save as</source>
2095
    <translation>Сними као</translation>
444 fschmid 2096
  </message>
2097
  <message>
532 cbradney 2098
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2099
    <translation>Postscript-фајлови (*.ps);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 2100
  </message>
532 cbradney 2101
</context>
2102
<context>
444 fschmid 2103
  <name>EPSPlug</name>
2104
  <message>
532 cbradney 2105
    <source>Importing File:
444 fschmid 2106
%1
2107
failed!</source>
532 cbradney 2108
    <translation>Увожење фајла:
444 fschmid 2109
%1
2110
није успело!</translation>
2111
  </message>
2112
  <message>
532 cbradney 2113
    <source>Fatal Error</source>
2114
    <translation>Фатална грешка</translation>
444 fschmid 2115
  </message>
532 cbradney 2116
</context>
2117
<context>
444 fschmid 2118
  <name>EditStyle</name>
2119
  <message>
532 cbradney 2120
    <source>Edit Style</source>
2121
    <translation>Уреди стил</translation>
444 fschmid 2122
  </message>
2123
  <message>
532 cbradney 2124
    <source>&amp;Name:</source>
2125
    <translation>&amp;Име:</translation>
444 fschmid 2126
  </message>
2127
  <message>
532 cbradney 2128
    <source>Character</source>
2129
    <translation>Знак</translation>
444 fschmid 2130
  </message>
2131
  <message>
532 cbradney 2132
    <source>&amp;Font:</source>
2133
    <translation>&amp;Фонт:</translation>
444 fschmid 2134
  </message>
2135
  <message>
532 cbradney 2136
    <source> pt</source>
2137
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 2138
  </message>
2139
  <message>
532 cbradney 2140
    <source>Si&amp;ze:</source>
2141
    <translation>&amp;Величина:</translation>
444 fschmid 2142
  </message>
2143
  <message>
532 cbradney 2144
    <source>Effect:</source>
2145
    <translation>Ефекат:</translation>
444 fschmid 2146
  </message>
2147
  <message>
532 cbradney 2148
    <source>&amp;Alignment:</source>
2149
    <translation>&amp;Поравнање:</translation>
444 fschmid 2150
  </message>
2151
  <message>
532 cbradney 2152
    <source>&amp;Drop Caps</source>
2153
    <translation>&amp;Испусти велика слова</translation>
444 fschmid 2154
  </message>
2155
  <message>
532 cbradney 2156
    <source>&amp;Lines:</source>
2157
    <translation>&amp;Линије:</translation>
444 fschmid 2158
  </message>
2159
  <message>
532 cbradney 2160
    <source>F&amp;ill Color:</source>
2161
    <translation>Боја за поп&amp;уњавање:</translation>
444 fschmid 2162
  </message>
2163
  <message>
532 cbradney 2164
    <source>St&amp;roke Color:</source>
2165
    <translation>Боја за црт&amp;ање:</translation>
444 fschmid 2166
  </message>
2167
  <message>
532 cbradney 2168
    <source>None</source>
2169
    <translation>Ниједан</translation>
444 fschmid 2170
  </message>
2171
  <message>
532 cbradney 2172
    <source>Vertical Spaces</source>
2173
    <translation>Усправни размаци</translation>
444 fschmid 2174
  </message>
2175
  <message>
532 cbradney 2176
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
2177
    <translation>Прилагоди основној &amp;мрежи</translation>
444 fschmid 2178
  </message>
2179
  <message>
532 cbradney 2180
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
2181
    <translation>&amp;Проред:</translation>
444 fschmid 2182
  </message>
2183
  <message>
532 cbradney 2184
    <source>Abo&amp;ve:</source>
2185
    <translation>Изн&amp;ад:</translation>
444 fschmid 2186
  </message>
2187
  <message>
532 cbradney 2188
    <source>&amp;Below:</source>
2189
    <translation>&amp;Испод:</translation>
444 fschmid 2190
  </message>
2191
  <message>
532 cbradney 2192
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2193
    <translation>Табулатори и увлачење</translation>
444 fschmid 2194
  </message>
2195
  <message>
532 cbradney 2196
    <source>&amp;OK</source>
2197
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2198
  </message>
2199
  <message>
532 cbradney 2200
    <source>&amp;Cancel</source>
2201
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2202
  </message>
2203
  <message>
532 cbradney 2204
    <source>Name of your paragraph style</source>
2205
    <translation>Име Вашег стила пасуса</translation>
444 fschmid 2206
  </message>
2207
  <message>
532 cbradney 2208
    <source>Font of selected text or object</source>
2209
    <translation>Фонт изабраног текста или објекта</translation>
444 fschmid 2210
  </message>
2211
  <message>
532 cbradney 2212
    <source>Font Size</source>
2213
    <translation>Величина фонта</translation>
444 fschmid 2214
  </message>
2215
  <message>
532 cbradney 2216
    <source>Color of text fill</source>
2217
    <translation>Боја попуњеног текста</translation>
444 fschmid 2218
  </message>
2219
  <message>
532 cbradney 2220
    <source>Color of text stroke</source>
2221
    <translation>Боја текста</translation>
444 fschmid 2222
  </message>
2223
  <message>
532 cbradney 2224
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2225
    <translation>Обезбеђује увеличано прво слово за пасус. Користи се ради стилског ефекта</translation>
444 fschmid 2226
  </message>
2227
  <message>
532 cbradney 2228
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2229
    <translation>Утврђује свеукупну висину, бројеве у низу, испуштених великих слова</translation>
444 fschmid 2230
  </message>
2231
  <message>
532 cbradney 2232
    <source>Align text to baseline grid</source>
2233
    <translation>Поравнај текст са основном мрежом</translation>
444 fschmid 2234
  </message>
2235
  <message>
532 cbradney 2236
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2237
    <translation>Проред изнад пасуса</translation>
444 fschmid 2238
  </message>
2239
  <message>
532 cbradney 2240
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2241
    <translation>Проред испод пасуса</translation>
444 fschmid 2242
  </message>
2243
  <message>
532 cbradney 2244
    <source>Line Spacing</source>
2245
    <translation>Проред</translation>
444 fschmid 2246
  </message>
2247
  <message>
532 cbradney 2248
    <source> mm</source>
2249
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 2250
  </message>
2251
  <message>
532 cbradney 2252
    <source> in</source>
2253
    <translation> in</translation>
444 fschmid 2254
  </message>
2255
  <message>
532 cbradney 2256
    <source> p</source>
2257
    <translation> p</translation>
444 fschmid 2258
  </message>
2259
  <message>
532 cbradney 2260
    <source>Warning</source>
2261
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 2262
  </message>
2263
  <message>
532 cbradney 2264
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2265
    <translation>Име стила није јединствено</translation>
444 fschmid 2266
  </message>
2267
  <message>
532 cbradney 2268
    <source>OK</source>
2269
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 2270
  </message>
532 cbradney 2271
</context>
2272
<context>
444 fschmid 2273
  <name>Editor</name>
2274
  <message>
532 cbradney 2275
    <source>Editor</source>
2276
    <translation>Уређивач</translation>
444 fschmid 2277
  </message>
2278
  <message>
532 cbradney 2279
    <source>&amp;New</source>
2280
    <translation>&amp;Нови</translation>
444 fschmid 2281
  </message>
2282
  <message>
532 cbradney 2283
    <source>&amp;Open...</source>
2284
    <translation>&amp;Отвори...</translation>
444 fschmid 2285
  </message>
2286
  <message>
532 cbradney 2287
    <source>Save &amp;As...</source>
2288
    <translation>Сними &amp;као...</translation>
444 fschmid 2289
  </message>
2290
  <message>
532 cbradney 2291
    <source>&amp;Save and Exit</source>
2292
    <translation>&amp;Сними и изађи</translation>
444 fschmid 2293
  </message>
2294
  <message>
532 cbradney 2295
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
2296
    <translation>&amp;Изађи без снимања</translation>
444 fschmid 2297
  </message>
2298
  <message>
532 cbradney 2299
    <source>&amp;Undo</source>
2300
    <translation>&amp;Опозови</translation>
444 fschmid 2301
  </message>
2302
  <message>
532 cbradney 2303
    <source>&amp;Redo</source>
2304
    <translation>Поно&amp;ви</translation>
444 fschmid 2305
  </message>
2306
  <message>
532 cbradney 2307
    <source>Cu&amp;t</source>
2308
    <translation>&amp;Исеци</translation>
444 fschmid 2309
  </message>
2310
  <message>
532 cbradney 2311
    <source>&amp;Copy</source>
2312
    <translation>&amp;Копирај</translation>
444 fschmid 2313
  </message>
2314
  <message>
532 cbradney 2315
    <source>&amp;Paste</source>
2316
    <translation>&amp;Пренеси</translation>
444 fschmid 2317
  </message>
2318
  <message>
532 cbradney 2319
    <source>C&amp;lear</source>
2320
    <translation>Оч&amp;исти</translation>
444 fschmid 2321
  </message>
2322
  <message>
532 cbradney 2323
    <source>&amp;Get Field Names</source>
2324
    <translation>&amp;Добави имена поља</translation>
444 fschmid 2325
  </message>
2326
  <message>
532 cbradney 2327
    <source>&amp;File</source>
2328
    <translation>&amp;Фајл</translation>
444 fschmid 2329
  </message>
2330
  <message>
532 cbradney 2331
    <source>&amp;Edit</source>
2332
    <translation>&amp;Уреди</translation>
444 fschmid 2333
  </message>
2334
  <message>
532 cbradney 2335
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2336
    <translation>Javascripts (*.js);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 2337
  </message>
532 cbradney 2338
</context>
2339
<context>
444 fschmid 2340
  <name>ExportForm</name>
2341
  <message>
532 cbradney 2342
    <source>Choose a Export Directory</source>
2343
    <translation>Изаберите директоријум за извоз</translation>
444 fschmid 2344
  </message>
2345
  <message>
532 cbradney 2346
    <source>Export as Image(s)</source>
2347
    <translation>Извези као слику(е)</translation>
444 fschmid 2348
  </message>
2349
  <message>
532 cbradney 2350
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
2351
    <translation>&amp;Извези у директоријум:</translation>
444 fschmid 2352
  </message>
2353
  <message>
532 cbradney 2354
    <source>C&amp;hange...</source>
2355
    <translation>И&amp;змени...</translation>
444 fschmid 2356
  </message>
2357
  <message>
532 cbradney 2358
    <source>Options</source>
2359
    <translation>Опције</translation>
444 fschmid 2360
  </message>
2361
  <message>
532 cbradney 2362
    <source>Image &amp;Type:</source>
2363
    <translation>&amp;Врста слике:</translation>
444 fschmid 2364
  </message>
2365
  <message>
532 cbradney 2366
    <source>&amp;Quality:</source>
2367
    <translation>&amp;Квалитет:</translation>
444 fschmid 2368
  </message>
2369
  <message>
532 cbradney 2370
    <source>&amp;Resolution:</source>
2371
    <translation>&amp;Резолуција:</translation>
444 fschmid 2372
  </message>
2373
  <message>
532 cbradney 2374
    <source> %</source>
2375
    <translation> %</translation>
444 fschmid 2376
  </message>
2377
  <message>
532 cbradney 2378
    <source> dpi</source>
2379
    <translation> тпи</translation>
444 fschmid 2380
  </message>
2381
  <message>
532 cbradney 2382
    <source>Range</source>
2383
    <translation>Опсег</translation>
444 fschmid 2384
  </message>
2385
  <message>
532 cbradney 2386
    <source>&amp;Current page</source>
2387
    <translation>&amp;Текућа страница</translation>
444 fschmid 2388
  </message>
2389
  <message>
532 cbradney 2390
    <source>&amp;All pages</source>
2391
    <translation>&amp;Све странице</translation>
444 fschmid 2392
  </message>
2393
  <message>
532 cbradney 2394
    <source>&amp;Range</source>
2395
    <translation>&amp;Опсег</translation>
444 fschmid 2396
  </message>
2397
  <message>
532 cbradney 2398
    <source>&amp;OK</source>
2399
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2400
  </message>
2401
  <message>
532 cbradney 2402
    <source>&amp;Cancel</source>
2403
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2404
  </message>
2405
  <message>
532 cbradney 2406
    <source>C</source>
2407
    <translation>C</translation>
444 fschmid 2408
  </message>
2409
  <message>
532 cbradney 2410
    <source>Export a range of pages</source>
2411
    <translation>Извези опсег страница</translation>
444 fschmid 2412
  </message>
2413
  <message>
532 cbradney 2414
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
444 fschmid 2415
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2416
a range of pages or a single page number.</source>
532 cbradney 2417
    <translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
444 fschmid 2418
обележје може бити * за све странице, 1-5 за
2419
опсег страница или број једне странице.</translation>
2420
  </message>
2421
  <message>
532 cbradney 2422
    <source>Export all pages</source>
2423
    <translation>Извези све странице</translation>
444 fschmid 2424
  </message>
2425
  <message>
532 cbradney 2426
    <source>Export only the current page</source>
2427
    <translation>Извези само текућу страницу</translation>
444 fschmid 2428
  </message>
2429
  <message>
532 cbradney 2430
    <source>Resolution of the Images
444 fschmid 2431
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
532 cbradney 2432
    <translation>Резолуција слика
444 fschmid 2433
Користи 72 тпи за слике предвиђене за приказивање на екрану</translation>
2434
  </message>
2435
  <message>
532 cbradney 2436
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
2437
    <translation>Квалитет Ваших слика - 100\\% је најбољи, 1\\% је најлошији</translation>
444 fschmid 2438
  </message>
2439
  <message>
532 cbradney 2440
    <source>Available export formats</source>
2441
    <translation>Доступни формати за извоз</translation>
444 fschmid 2442
  </message>
2443
  <message>
532 cbradney 2444
    <source>The output directory - the place to store your images.
2445
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2446
    <translation>Излазни директоријум - место за смештање Ваших слика.
444 fschmid 2447
Име извезеног фајла ће бити „имедокумента-бројстране.врстафајла“</translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
532 cbradney 2450
    <source>Change the output directory</source>
2451
    <translation>Промени излазни директоријум</translation>
444 fschmid 2452
  </message>
532 cbradney 2453
</context>
2454
<context>
444 fschmid 2455
  <name>FDialogPreview</name>
2456
  <message>
532 cbradney 2457
    <source>Size:</source>
2458
    <translation>Величина:</translation>
444 fschmid 2459
  </message>
2460
  <message>
532 cbradney 2461
    <source>Title:</source>
2462
    <translation>Наслов:</translation>
444 fschmid 2463
  </message>
2464
  <message>
532 cbradney 2465
    <source>No Title</source>
2466
    <translation>Без наслова</translation>
444 fschmid 2467
  </message>
2468
  <message>
532 cbradney 2469
    <source>Author:</source>
2470
    <translation>Аутор:</translation>
444 fschmid 2471
  </message>
2472
  <message>
532 cbradney 2473
    <source>Unknown</source>
2474
    <translation>Непознат</translation>
444 fschmid 2475
  </message>
2476
  <message>
532 cbradney 2477
    <source>Scribus Document</source>
2478
    <translation>Scribus документ</translation>
444 fschmid 2479
  </message>
532 cbradney 2480
</context>
2481
<context>
444 fschmid 2482
  <name>Farbmanager</name>
2483
  <message>
532 cbradney 2484
    <source>Colors</source>
2485
    <translation>Боје</translation>
444 fschmid 2486
  </message>
2487
  <message>
532 cbradney 2488
    <source>&amp;Append</source>
2489
    <translation>&amp;Примени</translation>
444 fschmid 2490
  </message>
2491
  <message>
532 cbradney 2492
    <source>&amp;New</source>
2493
    <translation>&amp;Нови</translation>
444 fschmid 2494
  </message>
2495
  <message>
532 cbradney 2496
    <source>&amp;Edit</source>
2497
    <translation>&amp;Уреди</translation>
444 fschmid 2498
  </message>
2499
  <message>
532 cbradney 2500
    <source>D&amp;uplicate</source>
2501
    <translation>Д&amp;уплирај</translation>
444 fschmid 2502
  </message>
2503
  <message>
532 cbradney 2504
    <source>&amp;Delete</source>
2505
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2506
  </message>
2507
  <message>
532 cbradney 2508
    <source>&amp;Remove Unused</source>
2509
    <translation>&amp;Уклони некоришћено</translation>
444 fschmid 2510
  </message>
2511
  <message>
532 cbradney 2512
    <source>Color Sets</source>
2513
    <translation>Скупови боја</translation>
444 fschmid 2514
  </message>
2515
  <message>
532 cbradney 2516
    <source>Current Color Set:</source>
2517
    <translation>Текући скуп боја:</translation>
444 fschmid 2518
  </message>
2519
  <message>
532 cbradney 2520
    <source>&amp;Save Color Set</source>
2521
    <translation>&amp;Сними скуп боја</translation>
444 fschmid 2522
  </message>
2523
  <message>
532 cbradney 2524
    <source>&amp;OK</source>
2525
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2526
  </message>
2527
  <message>
532 cbradney 2528
    <source>&amp;Cancel</source>
2529
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2530
  </message>
2531
  <message>
532 cbradney 2532
    <source>Choose a color set to load</source>
2533
    <translation>Изаберите скуп боја за учитавање</translation>
444 fschmid 2534
  </message>
2535
  <message>
532 cbradney 2536
    <source>Save the current color set</source>
2537
    <translation>Сними текући скуп боја</translation>
444 fschmid 2538
  </message>
2539
  <message>
532 cbradney 2540
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2541
    <translation>Уклони некоришћене боје из скупа боја текућег документа</translation>
444 fschmid 2542
  </message>
2543
  <message>
532 cbradney 2544
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
2545
    <translation>Примени боје на текући скуп из постојећег документа</translation>
444 fschmid 2546
  </message>
2547
  <message>
532 cbradney 2548
    <source>Create a new color within the current set</source>
2549
    <translation>Направи нову боју у оквиру текућег скупа</translation>
444 fschmid 2550
  </message>
2551
  <message>
532 cbradney 2552
    <source>Edit the currently selected color</source>
2553
    <translation>Уреди тренутно изабрану боју</translation>
444 fschmid 2554
  </message>
2555
  <message>
532 cbradney 2556
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
2557
    <translation>Направи копију тренутно изабране боје</translation>
444 fschmid 2558
  </message>
2559
  <message>
532 cbradney 2560
    <source>Delete the currently selected color</source>
2561
    <translation>Обриши тренутно изабрану боју</translation>
444 fschmid 2562
  </message>
2563
  <message>
532 cbradney 2564
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
2565
    <translation>Учини да тренутни скуп боја буде подразумевани</translation>
444 fschmid 2566
  </message>
2567
  <message>
532 cbradney 2568
    <source>&amp;Name:</source>
2569
    <translation>&amp;Име:</translation>
444 fschmid 2570
  </message>
2571
  <message>
532 cbradney 2572
    <source>Choose a Name</source>
2573
    <translation>Изаберите име</translation>
444 fschmid 2574
  </message>
2575
  <message>
532 cbradney 2576
    <source>Open</source>
2577
    <translation>Отвори</translation>
444 fschmid 2578
  </message>
2579
  <message>
532 cbradney 2580
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
2581
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 2582
  </message>
2583
  <message>
532 cbradney 2584
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
2585
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 2586
  </message>
2587
  <message>
532 cbradney 2588
    <source>Copy of %1</source>
2589
    <translation>Копија од %1</translation>
444 fschmid 2590
  </message>
2591
  <message>
532 cbradney 2592
    <source>New Color</source>
2593
    <translation>Нова боја</translation>
444 fschmid 2594
  </message>
532 cbradney 2595
  <message>
2596
    <source>None</source>
2597
    <translation type="unfinished">Ниједан</translation>
2598
  </message>
2599
</context>
2600
<context>
444 fschmid 2601
  <name>FontPrefs</name>
2602
  <message>
532 cbradney 2603
    <source>Global Font Settings</source>
2604
    <translation>Глобалне поставке фонтова</translation>
444 fschmid 2605
  </message>
2606
  <message>
532 cbradney 2607
    <source>Available Fonts</source>
2608
    <translation>Доступни фонтови</translation>
444 fschmid 2609
  </message>
2610
  <message>
532 cbradney 2611
    <source>Font Substitutions</source>
2612
    <translation>Замене за фонтове</translation>
444 fschmid 2613
  </message>
2614
  <message>
532 cbradney 2615
    <source>Additional Paths</source>
2616
    <translation>Додатне путање</translation>
444 fschmid 2617
  </message>
2618
  <message>
532 cbradney 2619
    <source>Postscript</source>
2620
    <translation>Postscript</translation>
444 fschmid 2621
  </message>
2622
  <message>
532 cbradney 2623
    <source>Yes</source>
2624
    <translation>Да</translation>
444 fschmid 2625
  </message>
2626
  <message>
532 cbradney 2627
    <source>Font Name</source>
2628
    <translation>Име фонта</translation>
444 fschmid 2629
  </message>
2630
  <message>
532 cbradney 2631
    <source>Use Font</source>
2632
    <translation>Користи фонт</translation>
444 fschmid 2633
  </message>
2634
  <message>
532 cbradney 2635
    <source>Embed in:</source>
2636
    <translation>Уметни у:</translation>
444 fschmid 2637
  </message>
2638
  <message>
532 cbradney 2639
    <source>Subset</source>
2640
    <translation>Подсет</translation>
444 fschmid 2641
  </message>
2642
  <message>
532 cbradney 2643
    <source>Type</source>
2644
    <translation>Врста</translation>
444 fschmid 2645
  </message>
2646
  <message>
532 cbradney 2647
    <source>Path to Font File</source>
2648
    <translation>Путања до фајла фонта</translation>
444 fschmid 2649
  </message>
2650
  <message>
532 cbradney 2651
    <source>&amp;Available Fonts</source>
2652
    <translation>&amp;Доступни фонтови</translation>
444 fschmid 2653
  </message>
2654
  <message>
532 cbradney 2655
    <source>Replacement</source>
2656
    <translation>Замена</translation>
444 fschmid 2657
  </message>
2658
  <message>
532 cbradney 2659
    <source>&amp;Delete</source>
2660
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2661
  </message>
2662
  <message>
532 cbradney 2663
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
2664
    <translation>&amp;Замене за фонтове</translation>
444 fschmid 2665
  </message>
2666
  <message>
532 cbradney 2667
    <source>C&amp;hange...</source>
2668
    <translation>И&amp;змени...</translation>
444 fschmid 2669
  </message>
2670
  <message>
532 cbradney 2671
    <source>A&amp;dd...</source>
2672
    <translation>&amp;Додај...</translation>
444 fschmid 2673
  </message>
2674
  <message>
532 cbradney 2675
    <source>&amp;Remove</source>
2676
    <translation>&amp;Уклони</translation>
444 fschmid 2677
  </message>
2678
  <message>
532 cbradney 2679
    <source>Additional &amp;Paths</source>
2680
    <translation>Додатне &amp;путање</translation>
444 fschmid 2681
  </message>
2682
  <message>
532 cbradney 2683
    <source>&amp;OK</source>
2684
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2685
  </message>
2686
  <message>
532 cbradney 2687
    <source>&amp;Cancel</source>
2688
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2689
  </message>
2690
  <message>
532 cbradney 2691
    <source>Choose a Directory</source>
2692
    <translation>Изаберите директоријум</translation>
444 fschmid 2693
  </message>
532 cbradney 2694
</context>
2695
<context>
444 fschmid 2696
  <name>FontPreview</name>
2697
  <message>
532 cbradney 2698
    <source>Fonts Preview</source>
2699
    <translation>Преглед фонтова</translation>
444 fschmid 2700
  </message>
2701
  <message>
532 cbradney 2702
    <source>&amp;OK</source>
2703
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2704
  </message>
2705
  <message>
532 cbradney 2706
    <source>Alt+O</source>
2707
    <translation>Alt+O</translation>
444 fschmid 2708
  </message>
2709
  <message>
532 cbradney 2710
    <source>&amp;Cancel</source>
2711
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2712
  </message>
2713
  <message>
532 cbradney 2714
    <source>Alt+C</source>
2715
    <translation>Alt+C</translation>
444 fschmid 2716
  </message>
2717
  <message>
532 cbradney 2718
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
2719
    <translation>Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц</translation>
444 fschmid 2720
  </message>
532 cbradney 2721
</context>
2722
<context>
444 fschmid 2723
  <name>GradientEditor</name>
2724
  <message>
532 cbradney 2725
    <source>Position:</source>
2726
    <translation>Позиција:</translation>
444 fschmid 2727
  </message>
2728
  <message>
532 cbradney 2729
    <source> %</source>
2730
    <translation> %</translation>
444 fschmid 2731
  </message>
2732
  <message>
532 cbradney 2733
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
2734
    <translation>Овде можете додавати, мењати или уклањати зауставне боје.</translation>
444 fschmid 2735
  </message>
532 cbradney 2736
</context>
2737
<context>
444 fschmid 2738
  <name>GuideManager</name>
2739
  <message>
532 cbradney 2740
    <source>Manage Guides</source>
2741
    <translation>Управљање водиљама</translation>
444 fschmid 2742
  </message>
2743
  <message>
532 cbradney 2744
    <source> pt</source>
2745
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 2746
  </message>
2747
  <message>
532 cbradney 2748
    <source> mm</source>
2749
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 2750
  </message>
2751
  <message>
532 cbradney 2752
    <source> in</source>
2753
    <translation> in</translation>
444 fschmid 2754
  </message>
2755
  <message>
532 cbradney 2756
    <source> p</source>
2757
    <translation> p</translation>
444 fschmid 2758
  </message>
2759
  <message>
532 cbradney 2760
    <source>Horizontal Guides</source>
2761
    <translation>Водоравне водиље</translation>
444 fschmid 2762
  </message>
2763
  <message>
532 cbradney 2764
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2765
    <translation>&amp;Y Поз:</translation>
444 fschmid 2766
  </message>
2767
  <message>
532 cbradney 2768
    <source>&amp;Add</source>
2769
    <translation>&amp;Додај</translation>
444 fschmid 2770
  </message>
2771
  <message>
532 cbradney 2772
    <source>D&amp;elete</source>
2773
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2774
  </message>
2775
  <message>
532 cbradney 2776
    <source>Vertical Guides</source>
2777
    <translation>Усправне водиље</translation>
444 fschmid 2778
  </message>
2779
  <message>
532 cbradney 2780
    <source>&amp;X-Pos:</source>
2781
    <translation>&amp;X Поз:</translation>
444 fschmid 2782
  </message>
2783
  <message>
532 cbradney 2784
    <source>A&amp;dd</source>
2785
    <translation>&amp;Додај</translation>
444 fschmid 2786
  </message>
2787
  <message>
532 cbradney 2788
    <source>De&amp;lete</source>
2789
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2790
  </message>
2791
  <message>
532 cbradney 2792
    <source>&amp;Lock Guides</source>
2793
    <translation>&amp;Закључај водиље</translation>
444 fschmid 2794
  </message>
2795
  <message>
532 cbradney 2796
    <source>&amp;OK</source>
2797
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2798
  </message>
2799
  <message>
532 cbradney 2800
    <source>&amp;Cancel</source>
2801
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2802
  </message>
532 cbradney 2803
</context>
2804
<context>
444 fschmid 2805
  <name>HelpBrowser</name>
2806
  <message>
532 cbradney 2807
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
444 fschmid 2808
and www.scribus.net for downloads.</source>
532 cbradney 2809
    <translation>Извините, нема доступног упутства! Молим Вас погледајте: http://docs.scribus.net за освежене документе
444 fschmid 2810
и www.scribus.net за преузимање.</translation>
2811
  </message>
532 cbradney 2812
</context>
2813
<context>
444 fschmid 2814
  <name>HyAsk</name>
2815
  <message>
532 cbradney 2816
    <source>Possible Hyphenation</source>
2817
    <translation>Могуће спајање цртицом</translation>
444 fschmid 2818
  </message>
2819
  <message>
532 cbradney 2820
    <source>Accept</source>
2821
    <translation>Прихвати</translation>
444 fschmid 2822
  </message>
2823
  <message>
532 cbradney 2824
    <source>Skip</source>
2825
    <translation>Прескочи</translation>
444 fschmid 2826
  </message>
2827
  <message>
532 cbradney 2828
    <source>Cancel</source>
2829
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 2830
  </message>
532 cbradney 2831
</context>
2832
<context>
444 fschmid 2833
  <name>HySettings</name>
2834
  <message>
532 cbradney 2835
    <source>Hyphenator Settings</source>
2836
    <translation>Поставке спајања цртицом</translation>
444 fschmid 2837
  </message>
2838
  <message>
532 cbradney 2839
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
2840
    <translation>Предлози за &amp;спајање цртицом</translation>
444 fschmid 2841
  </message>
2842
  <message>
532 cbradney 2843
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
2844
    <translation>Аутоматски спајај текст цртицама &amp;приликом куцања</translation>
444 fschmid 2845
  </message>
2846
  <message>
532 cbradney 2847
    <source>&amp;Language:</source>
2848
    <translation>&amp;Језик:</translation>
444 fschmid 2849
  </message>
2850
  <message>
532 cbradney 2851
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
2852
    <translation>&amp;Најмања реч:</translation>
444 fschmid 2853
  </message>
2854
  <message>
532 cbradney 2855
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
2856
    <translation>&amp;Дозвољена су узастопна спајања цртицом:</translation>
444 fschmid 2857
  </message>
2858
  <message>
532 cbradney 2859
    <source>&amp;OK</source>
2860
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2861
  </message>
2862
  <message>
532 cbradney 2863
    <source>&amp;Cancel</source>
2864
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2865
  </message>
2866
  <message>
532 cbradney 2867
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
2868
    <translation>Појавиће се прозор који приказује сва могућа спајања цртицом за сваку реч када користите опцију „Екстра&gt;Спајај текст цртицом“.</translation>
444 fschmid 2869
  </message>
2870
  <message>
532 cbradney 2871
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
2872
    <translation>Укључује аутоматско спајање текста цртицама у току куцања.</translation>
444 fschmid 2873
  </message>
2874
  <message>
532 cbradney 2875
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
2876
    <translation>Дужина најмање речи која се може спајати цртицом.</translation>
444 fschmid 2877
  </message>
2878
  <message>
532 cbradney 2879
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
444 fschmid 2880
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
532 cbradney 2881
    <translation>Максималан број спајања цртицом који могу ићи једно за другим.
444 fschmid 2882
Вредност 0 означава неограничено спајање цртицом.</translation>
2883
  </message>
532 cbradney 2884
</context>
2885
<context>
444 fschmid 2886
  <name>InsPage</name>
2887
  <message>
532 cbradney 2888
    <source>Insert Page</source>
2889
    <translation>Убаци страну</translation>
444 fschmid 2890
  </message>
2891
  <message>
532 cbradney 2892
    <source>&amp;Inserting</source>
2893
    <translation>&amp;Умећем</translation>
444 fschmid 2894
  </message>
2895
  <message>
532 cbradney 2896
    <source>Page(s)</source>
2897
    <translation>Страна(е)</translation>
444 fschmid 2898
  </message>
2899
  <message>
532 cbradney 2900
    <source>before Page</source>
2901
    <translation>пре странице</translation>
444 fschmid 2902
  </message>
2903
  <message>
532 cbradney 2904
    <source>after Page</source>
2905
    <translation>после странице</translation>
444 fschmid 2906
  </message>
2907
  <message>
532 cbradney 2908
    <source>at End</source>
2909
    <translation>на крају</translation>
444 fschmid 2910
  </message>
2911
  <message>
532 cbradney 2912
    <source>Inserting</source>
2913
    <translation>Умећем</translation>
444 fschmid 2914
  </message>
2915
  <message>
532 cbradney 2916
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
2917
    <translation>&amp;Шаблон (Лева страна):</translation>
444 fschmid 2918
  </message>
2919
  <message>
532 cbradney 2920
    <source>&amp;Template:</source>
2921
    <translation>Ша&amp;блон:</translation>
444 fschmid 2922
  </message>
2923
  <message>
532 cbradney 2924
    <source>Normal</source>
2925
    <translation>Нормално</translation>
444 fschmid 2926
  </message>
2927
  <message>
532 cbradney 2928
    <source>Template (Right Page):</source>
2929
    <translation>Шаблон (Десна страна):</translation>
444 fschmid 2930
  </message>
2931
  <message>
532 cbradney 2932
    <source>&amp;OK</source>
2933
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2934
  </message>
2935
  <message>
532 cbradney 2936
    <source>&amp;Cancel</source>
2937
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2938
  </message>
532 cbradney 2939
</context>
2940
<context>
444 fschmid 2941
  <name>InsertTable</name>
2942
  <message>
532 cbradney 2943
    <source>Insert Table</source>
2944
    <translation>Убаци табелу</translation>
444 fschmid 2945
  </message>
2946
  <message>
532 cbradney 2947
    <source>Number of Rows:</source>
2948
    <translation>Број редова:</translation>
444 fschmid 2949
  </message>
2950
  <message>
532 cbradney 2951
    <source>Number of Columns:</source>
2952
    <translation>Број колона:</translation>
444 fschmid 2953
  </message>
2954
  <message>
532 cbradney 2955
    <source>OK</source>
2956
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 2957
  </message>
2958
  <message>
532 cbradney 2959
    <source>Cancel</source>
2960
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 2961
  </message>
532 cbradney 2962
</context>
2963
<context>
444 fschmid 2964
  <name>JavaDocs</name>
2965
  <message>
532 cbradney 2966
    <source>Edit JavaScripts</source>
2967
    <translation>Уређивање JavaScript-а</translation>
444 fschmid 2968
  </message>
2969
  <message>
532 cbradney 2970
    <source>&amp;Edit...</source>
2971
    <translation>&amp;Уреди...</translation>
444 fschmid 2972
  </message>
2973
  <message>
532 cbradney 2974
    <source>&amp;Add...</source>
2975
    <translation>&amp;Додај...</translation>
444 fschmid 2976
  </message>
2977
  <message>
532 cbradney 2978
    <source>&amp;Delete</source>
2979
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2980
  </message>
2981
  <message>
532 cbradney 2982
    <source>&amp;Close</source>
2983
    <translation>&amp;Затвори</translation>
444 fschmid 2984
  </message>
2985
  <message>
532 cbradney 2986
    <source>&amp;New Script:</source>
2987
    <translation>&amp;Нови скрипта:</translation>
444 fschmid 2988
  </message>
2989
  <message>
532 cbradney 2990
    <source>New Script</source>
2991
    <translation>Нова скрипта</translation>
444 fschmid 2992
  </message>
2993
  <message>
532 cbradney 2994
    <source>Warning</source>
2995
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 2996
  </message>
2997
  <message>
532 cbradney 2998
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
2999
    <translation>Да ли стварно желите да обришете ову скрипту?</translation>
444 fschmid 3000
  </message>
3001
  <message>
532 cbradney 3002
    <source>&amp;No</source>
3003
    <translation>&amp;Не</translation>
444 fschmid 3004
  </message>
3005
  <message>
532 cbradney 3006
    <source>&amp;Yes</source>
3007
    <translation>&amp;Да</translation>
444 fschmid 3008
  </message>
532 cbradney 3009
</context>
3010
<context>
444 fschmid 3011
  <name>KeyManager</name>
3012
  <message>
532 cbradney 3013
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3014
    <translation>Управљање пречицама на тастатури</translation>
444 fschmid 3015
  </message>
3016
  <message>
532 cbradney 3017
    <source>Action</source>
3018
    <translation>Акција</translation>
444 fschmid 3019
  </message>
3020
  <message>
532 cbradney 3021
    <source>Current Key</source>
3022
    <translation>Текуће дугме</translation>
444 fschmid 3023
  </message>
3024
  <message>
532 cbradney 3025
    <source>Select a Key for this Action</source>
3026
    <translation>Изаберите дугме за ову акцију</translation>
444 fschmid 3027
  </message>
3028
  <message>
532 cbradney 3029
    <source>&amp;No Key</source>
3030
    <translation>&amp;Нема дугмета</translation>
444 fschmid 3031
  </message>
3032
  <message>
532 cbradney 3033
    <source>&amp;User Defined Key</source>
3034
    <translation>&amp;Дугме дефинисано од стране корисника</translation>
444 fschmid 3035
  </message>
3036
  <message>
532 cbradney 3037
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3038
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
444 fschmid 3039
  </message>
3040
  <message>
532 cbradney 3041
    <source>Set &amp;Key</source>
3042
    <translation>Постави &amp;дугме</translation>
444 fschmid 3043
  </message>
3044
  <message>
532 cbradney 3045
    <source>&amp;OK</source>
3046
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 3047
  </message>
3048
  <message>
532 cbradney 3049
    <source>&amp;Cancel</source>
3050
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 3051
  </message>
3052
  <message>
532 cbradney 3053
    <source>Alt</source>
3054
    <translation>Alt</translation>
444 fschmid 3055
  </message>
3056
  <message>
532 cbradney 3057
    <source>Ctrl</source>
3058
    <translation>Ctrl</translation>
444 fschmid 3059
  </message>
3060
  <message>
532 cbradney 3061
    <source>Shift</source>
3062
    <translation>Shift</translation>
444 fschmid 3063
  </message>
3064
  <message>
532 cbradney 3065
    <source>Shift+</source>
3066
    <translation>Shift+</translation>
444 fschmid 3067
  </message>
3068
  <message>
532 cbradney 3069
    <source>Alt+</source>
3070
    <translation>Alt+</translation>
444 fschmid 3071
  </message>
3072
  <message>
532 cbradney 3073
    <source>Ctrl+</source>
3074
    <translation>Ctrl+</translation>
444 fschmid 3075
  </message>
3076
  <message>
532 cbradney 3077
    <source>Warning</source>
3078
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 3079
  </message>
3080
  <message>
532 cbradney 3081
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
3082
    <translation>Та комбинација дугмади је већ у употреби</translation>
444 fschmid 3083
  </message>
532 cbradney 3084
</context>
3085
<context>
444 fschmid 3086
  <name>LayerPalette</name>
3087
  <message>
532 cbradney 3088
    <source>Layers</source>
3089
    <translation>Слојеви</translation>
444 fschmid 3090
  </message>
3091
  <message>
532 cbradney 3092
    <source>Add a new Layer</source>
3093
    <translation>Додај нови слој</translation>
444 fschmid 3094
  </message>
3095
  <message>
532 cbradney 3096
    <source>Delete Layer</source>
3097
    <translation>Обриши слој</translation>
444 fschmid 3098
  </message>
3099
  <message>
532 cbradney 3100
    <source>Raise Layer</source>
3101
    <translation>Подигни слој</translation>
444 fschmid 3102
  </message>
3103
  <message>
532 cbradney 3104
    <source>Lower Layer</source>
3105
    <translation>Спусти слој</translation>
444 fschmid 3106
  </message>
3107
  <message>
532 cbradney 3108
    <source>New Layer</source>
3109
    <translation>Нови слој</translation>
444 fschmid 3110
  </message>
3111
  <message>
532 cbradney 3112
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3113
    <translation>Да ли такође желите да обришете све објекте на овом слоју?</translation>
444 fschmid 3114
  </message>
532 cbradney 3115
</context>
3116
<context>
444 fschmid 3117
  <name>LineFormate</name>
3118
  <message>
532 cbradney 3119
    <source>Edit Line Styles</source>
3120
    <translation>Уређивање стилова линија</translation>
444 fschmid 3121
  </message>
3122
  <message>
532 cbradney 3123
    <source>&amp;Append</source>
3124
    <translation>&amp;Примени</translation>
444 fschmid 3125
  </message>
3126
  <message>
532 cbradney 3127
    <source>&amp;New</source>
3128
    <translation>&amp;Нови</translation>
444 fschmid 3129
  </message>
3130
  <message>
532 cbradney 3131
    <source>&amp;Edit</source>
3132
    <translation>&amp;Уреди</translation>
444 fschmid 3133
  </message>
3134
  <message>
532 cbradney 3135
    <source>D&amp;uplicate</source>
3136
    <translation>Д&amp;упликуј</translation>
444 fschmid 3137
  </message>
3138
  <message>
532 cbradney 3139
    <source>&amp;Delete</source>
3140
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 3141
  </message>
3142
  <message>
532 cbradney 3143
    <source>&amp;Save</source>
3144
    <translation>&amp;Сними</translation>
444 fschmid 3145
  </message>
3146
  <message>
532 cbradney 3147
    <source>&amp;OK</source>
3148
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 3149
  </message>
3150
  <message>
532 cbradney 3151
    <source>&amp;Cancel</source>
3152
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 3153
  </message>
3154
  <message>
532 cbradney 3155
    <source>Copy of %1</source>
3156
    <translation>Копија од %1</translation>
444 fschmid 3157
  </message>
3158
  <message>
532 cbradney 3159
    <source>New Style</source>
3160
    <translation>Нови стил</translation>
444 fschmid 3161
  </message>
3162
  <message>
532 cbradney 3163
    <source>Warning</source>
3164
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 3165
  </message>
3166
  <message>
532 cbradney 3167
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
3168
    <translation>Да ли стварно желите да обришете овај стил?</translation>
444 fschmid 3169
  </message>
3170
  <message>
532 cbradney 3171
    <source>&amp;No</source>
3172
    <translation>&amp;Не</translation>
444 fschmid 3173
  </message>
3174
  <message>
532 cbradney 3175
    <source>&amp;Yes</source>
3176
    <translation>&amp;Да</translation>
444 fschmid 3177
  </message>
3178
  <message>
532 cbradney 3179
    <source>Open</source>
3180
    <translation>Отвори</translation>
444 fschmid 3181
  </message>
3182
  <message>
532 cbradney 3183
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3184
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 3185
  </message>
3186
  <message>
532 cbradney 3187
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3188
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 3189
  </message>
532 cbradney 3190
</context>
3191
<context>
444 fschmid 3192
  <name>MSpinBox</name>
3193
  <message>
532 cbradney 3194
    <source> pt</source>
3195
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 3196
  </message>
3197
  <message>
532 cbradney 3198
    <source>pt</source>
3199
    <translation>pt</translation>
444 fschmid 3200
  </message>
3201
  <message>
532 cbradney 3202
    <source>mm</source>
3203
    <translation>mm</translation>
444 fschmid 3204
  </message>
3205
  <message>
532 cbradney 3206
    <source>in</source>
3207
    <translation>in</translation>
444 fschmid 3208
  </message>
3209
  <message>
532 cbradney 3210
    <source>p</source>
3211
    <translation>p</translation>
444 fschmid 3212
  </message>
3213
  <message>
532 cbradney 3214
    <source> mm</source>
3215
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 3216
  </message>
3217
  <message>
532 cbradney 3218
    <source> in</source>
3219
    <translation> in</translation>
444 fschmid 3220
  </message>
3221
  <message>
532 cbradney 3222
    <source> p</source>
3223
    <translation> p</translation>
444 fschmid 3224
  </message>
532 cbradney 3225
</context>
3226
<context>
444 fschmid 3227
  <name>Mdup</name>
3228
  <message>
532 cbradney 3229
    <source>Multiple Duplicate</source>
3230
    <translation>Многоструки дупликат</translation>
444 fschmid 3231
  </message>
3232
  <message>
532 cbradney 3233
    <source> pt</source>
3234
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 3235
  </message>
3236
  <message>
532 cbradney 3237
    <source> mm</source>
3238
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 3239
  </message>
3240
  <message>
532 cbradney 3241
    <source> in</source>
3242
    <translation> in</translation>
444 fschmid 3243
  </message>
3244
  <message>
532 cbradney 3245
    <source> p</source>
3246
    <translation> p</translation>
444 fschmid 3247
  </message>
3248
  <message>
532 cbradney 3249
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
3250
    <translation>&amp;Број копија:</translation>
444 fschmid 3251
  </message>
3252
  <message>
532 cbradney 3253
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
3254
    <translation>&amp;Водоравна промена:</translation>
444 fschmid 3255
  </message>
3256
  <message>
532 cbradney 3257
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
3258
    <translation>&amp;Усправна промена:</translation>
444 fschmid 3259
  </message>
3260
  <message>
532 cbradney 3261
    <source>&amp;OK</source>
3262
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 3263
  </message>
3264
  <message>
532 cbradney 3265
    <source>&amp;Cancel</source>
3266
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 3267
  </message>
532 cbradney 3268
</context>
3269
<context>
444 fschmid 3270
  <name>Measurements</name>
3271
  <message>
532 cbradney 3272
    <source>Distances</source>
3273
    <translation>Удаљеност</translation>
444 fschmid 3274
  </message>
3275
  <message>
532 cbradney 3276
    <source>X1:</source>
3277
    <translation>X1:</translation>
444 fschmid 3278
  </message>
3279
  <message>
532 cbradney 3280
    <source>Y1:</source>
3281
    <translation>Y1:</translation>
444 fschmid 3282
  </message>
3283
  <message>
532 cbradney 3284
    <source>X2:</source>
3285
    <translation>X2:</translation>
444 fschmid 3286
  </message>
3287
  <message>
532 cbradney 3288
    <source>Y2:</source>
3289
    <translation>Y2:</translation>
444 fschmid 3290
  </message>
3291
  <message>
532 cbradney 3292
    <source>DX:</source>
3293
    <translation>DX:</translation>
444 fschmid 3294
  </message>
3295
  <message>
532 cbradney 3296
    <source>DY:</source>
3297
    <translation>DY:</translation>
444 fschmid 3298
  </message>
3299
  <message>
532 cbradney 3300
    <source>Angle:</source>
3301
    <translation>Угао:</translation>
444 fschmid 3302
  </message>
3303
  <message>
532 cbradney 3304
    <source>Length:</source>
3305
    <translation>Дужина:</translation>
444 fschmid 3306
  </message>
3307
  <message>
532 cbradney 3308
    <source> pt</source>
3309
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 3310
  </message>
3311
  <message>
532 cbradney 3312
    <source> mm</source>
3313
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 3314
  </message>
3315
  <message>
532 cbradney 3316
    <source> in</source>
3317
    <translation> in</translation>
444 fschmid 3318
  </message>
3319
  <message>
532 cbradney 3320
    <source> p</source>
3321
    <translation> p</translation>
444 fschmid 3322
  </message>
532 cbradney 3323
</context>
3324
<context>
444 fschmid 3325
  <name>MenuTest</name>
3326
  <message>
532 cbradney 3327
    <source>Script error</source>
3328
    <translation>Грешка скрипте</translation>
444 fschmid 3329
  </message>
3330
  <message>
532 cbradney 3331
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
3332
    <translation>Ако радите са званичном скриптом молим Вас пријавите грешку на &lt;a href=\&quot;http://bugs.scribus.net\&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
444 fschmid 3333
  </message>
3334
  <message>