Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 550 | Rev 776 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
769 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
444 fschmid 3
  <name>About</name>
4
  <message>
769 cbradney 5
    <source>About Scribus%1%2</source>
6
    <translation type="obsolete">О Scribus-у%1%2</translation>
444 fschmid 7
  </message>
8
  <message>
769 cbradney 9
    <source>%1. %2 %3 </source>
10
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
444 fschmid 11
  </message>
12
  <message>
769 cbradney 13
    <source>Scribus Version %1
444 fschmid 14
%2 %3</source>
769 cbradney 15
    <translation>Scribus верзија %1
444 fschmid 16
%2 %3</translation>
17
  </message>
18
  <message>
769 cbradney 19
    <source>Build-ID:</source>
20
    <translation>ID градње:</translation>
444 fschmid 21
  </message>
22
  <message>
769 cbradney 23
    <source>&amp;About</source>
24
    <translation>О прогр&amp;аму</translation>
444 fschmid 25
  </message>
26
  <message>
769 cbradney 27
    <source>Development Team:</source>
28
    <translation>Развојни тим:</translation>
444 fschmid 29
  </message>
30
  <message>
769 cbradney 31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>Прилози од стране:</translation>
444 fschmid 33
  </message>
34
  <message>
769 cbradney 35
    <source>Windows port:</source>
36
    <translation>Порт за windows:</translation>
444 fschmid 37
  </message>
38
  <message>
769 cbradney 39
    <source>Official Documentation:</source>
40
    <translation>Званична документација:</translation>
444 fschmid 41
  </message>
42
  <message>
769 cbradney 43
    <source>Other Documentation:</source>
44
    <translation>Остала документација:</translation>
444 fschmid 45
  </message>
46
  <message>
769 cbradney 47
    <source>A&amp;uthors</source>
48
    <translation>А&amp;утори</translation>
444 fschmid 49
  </message>
50
  <message>
769 cbradney 51
    <source>Basque:</source>
52
    <translation>Баскијски:</translation>
444 fschmid 53
  </message>
54
  <message>
769 cbradney 55
    <source>Brazilian:</source>
56
    <translation>Бразилски:</translation>
444 fschmid 57
  </message>
58
  <message>
769 cbradney 59
    <source>Bulgarian:</source>
60
    <translation>Бугарски:</translation>
444 fschmid 61
  </message>
62
  <message>
769 cbradney 63
    <source>Catalan:</source>
64
    <translation>Каталански:</translation>
444 fschmid 65
  </message>
66
  <message>
769 cbradney 67
    <source>Czech:</source>
68
    <translation>Чешки:</translation>
444 fschmid 69
  </message>
70
  <message>
769 cbradney 71
    <source>Danish:</source>
72
    <translation>Дански:</translation>
444 fschmid 73
  </message>
74
  <message>
769 cbradney 75
    <source>English (British):</source>
76
    <translation>Енглески (Британски):</translation>
444 fschmid 77
  </message>
78
  <message>
769 cbradney 79
    <source>Esperanto:</source>
80
    <translation>Есперанто:</translation>
444 fschmid 81
  </message>
82
  <message>
769 cbradney 83
    <source>Finnish:</source>
84
    <translation>Фински:</translation>
444 fschmid 85
  </message>
86
  <message>
769 cbradney 87
    <source>French:</source>
88
    <translation>Француски:</translation>
444 fschmid 89
  </message>
90
  <message>
769 cbradney 91
    <source>Galician:</source>
92
    <translation>Галицијски:</translation>
444 fschmid 93
  </message>
94
  <message>
769 cbradney 95
    <source>German:</source>
96
    <translation>Немачки:</translation>
444 fschmid 97
  </message>
98
  <message>
769 cbradney 99
    <source>Hungarian:</source>
100
    <translation>Мађарски:</translation>
444 fschmid 101
  </message>
102
  <message>
769 cbradney 103
    <source>Italian:</source>
104
    <translation>Италијански:</translation>
444 fschmid 105
  </message>
106
  <message>
769 cbradney 107
    <source>Korean:</source>
108
    <translation>Корејски:</translation>
444 fschmid 109
  </message>
110
  <message>
769 cbradney 111
    <source>Lithuanian:</source>
112
    <translation>Литвански:</translation>
444 fschmid 113
  </message>
114
  <message>
769 cbradney 115
    <source>Norwegian:</source>
116
    <translation>Норвешки:</translation>
444 fschmid 117
  </message>
118
  <message>
769 cbradney 119
    <source>Polish:</source>
120
    <translation>Пољски:</translation>
444 fschmid 121
  </message>
122
  <message>
769 cbradney 123
    <source>Russian:</source>
124
    <translation>Руски:</translation>
444 fschmid 125
  </message>
126
  <message>
769 cbradney 127
    <source>Slovak:</source>
128
    <translation>Словачки:</translation>
444 fschmid 129
  </message>
130
  <message>
769 cbradney 131
    <source>Slovenian:</source>
132
    <translation>Словеначки:</translation>
444 fschmid 133
  </message>
134
  <message>
769 cbradney 135
    <source>Spanish:</source>
136
    <translation>Шпански:</translation>
444 fschmid 137
  </message>
138
  <message>
769 cbradney 139
    <source>Swedish:</source>
140
    <translation>Шведски:</translation>
444 fschmid 141
  </message>
142
  <message>
769 cbradney 143
    <source>Turkish:</source>
144
    <translation>Турски:</translation>
444 fschmid 145
  </message>
146
  <message>
769 cbradney 147
    <source>Ukrainian:</source>
148
    <translation>Украјински:</translation>
444 fschmid 149
  </message>
150
  <message>
769 cbradney 151
    <source>Welsh:</source>
152
    <translation>Велшки:</translation>
444 fschmid 153
  </message>
154
  <message>
769 cbradney 155
    <source>&amp;Translations</source>
156
    <translation>&amp;Преводи</translation>
444 fschmid 157
  </message>
158
  <message>
769 cbradney 159
    <source>Homepage</source>
160
    <translation>Почетна страница</translation>
444 fschmid 161
  </message>
162
  <message>
769 cbradney 163
    <source>Online Reference</source>
164
    <translation>Веб референца</translation>
444 fschmid 165
  </message>
166
  <message>
769 cbradney 167
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
168
    <translation>Грешке и захтеви за нове могућности</translation>
444 fschmid 169
  </message>
170
  <message>
769 cbradney 171
    <source>Mailing List</source>
172
    <translation>Дискусиона листа</translation>
444 fschmid 173
  </message>
174
  <message>
769 cbradney 175
    <source>&amp;Online</source>
176
    <translation>На &amp;вези</translation>
444 fschmid 177
  </message>
178
  <message>
769 cbradney 179
    <source>&amp;Close</source>
180
    <translation>&amp;Затвори</translation>
444 fschmid 181
  </message>
182
  <message>
769 cbradney 183
    <source>This panel shows the version, build date and
444 fschmid 184
 compiled in library support in Scribus
185
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
186
Missing library support is indicated by a *</source>
769 cbradney 187
    <translation>Овај панел приказује верзију, датум прављења и
444 fschmid 188
 укомпајлирану подршку за библиотеке у Scribus-у
189
C-C-T означава: C=CUPS C=littlecms T=TIFF подршку.
190
Подршка за библиотеке које недостају је обележена *</translation>
191
  </message>
454 fschmid 192
  <message>
769 cbradney 193
    <source>Official Translations and Translators:</source>
194
    <translation>Званични преводи и преводиоци:</translation>
454 fschmid 195
  </message>
196
  <message>
769 cbradney 197
    <source>Serbian:</source>
198
    <translation>Српски:</translation>
454 fschmid 199
  </message>
200
  <message>
769 cbradney 201
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
202
    <translation>Они који су претходно допринели превођењу:</translation>
454 fschmid 203
  </message>
769 cbradney 204
  <message>
205
    <source>About Scribus %1</source>
206
    <translation type="unfinished"></translation>
207
  </message>
208
</context>
209
<context>
444 fschmid 210
  <name>AdvOptions</name>
211
  <message>
769 cbradney 212
    <source>Advanced Options</source>
213
    <translation>Напредне опције</translation>
444 fschmid 214
  </message>
215
  <message>
769 cbradney 216
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
217
    <translation>Окрени страницу(е) &amp;водоравно</translation>
444 fschmid 218
  </message>
219
  <message>
769 cbradney 220
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
221
    <translation>Окрени страницу(е) &amp;усправно</translation>
444 fschmid 222
  </message>
223
  <message>
769 cbradney 224
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
225
    <translation>Примени под &amp;уклањањем боја</translation>
444 fschmid 226
  </message>
227
  <message>
769 cbradney 228
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
229
    <translation>Примени &amp;ICC профиле</translation>
444 fschmid 230
  </message>
231
  <message>
769 cbradney 232
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
233
    <translation>PostScript ниво &amp;1</translation>
444 fschmid 234
  </message>
235
  <message>
769 cbradney 236
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
237
    <translation>PostScript ниво &amp;2</translation>
444 fschmid 238
  </message>
239
  <message>
769 cbradney 240
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
241
    <translation>PostScript ниво &amp;3</translation>
444 fschmid 242
  </message>
243
  <message>
769 cbradney 244
    <source>&amp;OK</source>
245
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 246
  </message>
247
  <message>
769 cbradney 248
    <source>&amp;Cancel</source>
249
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 250
  </message>
251
  <message>
769 cbradney 252
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
253
    <translation>Прави PostScript ниво 3</translation>
444 fschmid 254
  </message>
255
  <message>
769 cbradney 256
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
444 fschmid 257
this can create huge files</source>
769 cbradney 258
    <translation>Прави PostScript ниво 2 само, опрез,
444 fschmid 259
ово може направити огромне фајлове</translation>
260
  </message>
261
  <message>
769 cbradney 262
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
444 fschmid 263
this can create huge files</source>
769 cbradney 264
    <translation>Прави PostScript ниво 1 само, опрез,
444 fschmid 265
oво може направити огромне фајловеНиво огроман</translation>
266
  </message>
267
  <message>
769 cbradney 268
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
444 fschmid 269
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
270
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
271
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
272
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
273
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
769 cbradney 274
    <translation>Начин за искључивање неких сивих сенки које су састављене
444 fschmid 275
од цијан, жуте, и магенте и коришћења црне уместо тога.
276
UCR највише утиче на делове слике који имају неутралне и/или тамне тонове
277
који су блиски сивој. Коришћење овога може поправити штампу неких слика
278
и потребно је мало експериментисања у зависности од случаја.
279
UCR смањује могућност презасићености CMY мастилима</translation>
280
  </message>
769 cbradney 281
</context>
282
<context>
444 fschmid 283
  <name>Align</name>
284
  <message>
769 cbradney 285
    <source>Distribute/Align</source>
286
    <translation>Распореди/Поравнај</translation>
444 fschmid 287
  </message>
288
  <message>
769 cbradney 289
    <source>Align</source>
290
    <translation>Поравнај</translation>
444 fschmid 291
  </message>
292
  <message>
769 cbradney 293
    <source>Horizontal</source>
294
    <translation>Водоравно</translation>
444 fschmid 295
  </message>
296
  <message>
769 cbradney 297
    <source>Left Sides</source>
298
    <translation>Леве стране</translation>
444 fschmid 299
  </message>
300
  <message>
769 cbradney 301
    <source>Middles</source>
302
    <translation>Средине</translation>
444 fschmid 303
  </message>
304
  <message>
769 cbradney 305
    <source>Right Sides</source>
306
    <translation>Десне стране</translation>
444 fschmid 307
  </message>
308
  <message>
769 cbradney 309
    <source>&amp;Between:</source>
310
    <translation>&amp;Између:</translation>
444 fschmid 311
  </message>
312
  <message>
769 cbradney 313
    <source>&amp;Do Not Change</source>
314
    <translation>&amp;Немој да мењаш</translation>
444 fschmid 315
  </message>
316
  <message>
769 cbradney 317
    <source>A&amp;lign</source>
318
    <translation>П&amp;оравнај</translation>
444 fschmid 319
  </message>
320
  <message>
769 cbradney 321
    <source>Di&amp;splacement</source>
322
    <translation>Погрешно &amp;постављање</translation>
444 fschmid 323
  </message>
324
  <message>
769 cbradney 325
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
326
    <translation>Распореди &amp;равномерно</translation>
444 fschmid 327
  </message>
328
  <message>
769 cbradney 329
    <source>Vertical</source>
330
    <translation>Усправно</translation>
444 fschmid 331
  </message>
332
  <message>
769 cbradney 333
    <source>Top Sides</source>
334
    <translation>Горње стране</translation>
444 fschmid 335
  </message>
336
  <message>
769 cbradney 337
    <source>Bottom Sides</source>
338
    <translation>Доње стране</translation>
444 fschmid 339
  </message>
340
  <message>
769 cbradney 341
    <source>Bet&amp;ween:</source>
342
    <translation>Изм&amp;еђу:</translation>
444 fschmid 343
  </message>
344
  <message>
769 cbradney 345
    <source>Do &amp;Not Change</source>
346
    <translation>&amp;Немој да мењаш</translation>
444 fschmid 347
  </message>
348
  <message>
769 cbradney 349
    <source>Al&amp;ign</source>
350
    <translation>По&amp;равнај</translation>
444 fschmid 351
  </message>
352
  <message>
769 cbradney 353
    <source>Dis&amp;placement</source>
354
    <translation>Погрешно &amp;постављање</translation>
444 fschmid 355
  </message>
356
  <message>
769 cbradney 357
    <source> pt</source>
358
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 359
  </message>
360
  <message>
769 cbradney 361
    <source> mm</source>
362
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 363
  </message>
364
  <message>
769 cbradney 365
    <source> in</source>
366
    <translation> in</translation>
444 fschmid 367
  </message>
368
  <message>
769 cbradney 369
    <source> p</source>
370
    <translation> p</translation>
444 fschmid 371
  </message>
372
  <message>
769 cbradney 373
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
374
    <translation>Распореди рав&amp;номерно</translation>
444 fschmid 375
  </message>
376
  <message>
769 cbradney 377
    <source>&amp;OK</source>
378
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 379
  </message>
380
  <message>
769 cbradney 381
    <source>&amp;Apply</source>
382
    <translation>&amp;Примени</translation>
444 fschmid 383
  </message>
384
  <message>
769 cbradney 385
    <source>&amp;Cancel</source>
386
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 387
  </message>
769 cbradney 388
</context>
389
<context>
444 fschmid 390
  <name>AlignSelect</name>
391
  <message>
769 cbradney 392
    <source>Align Text Left</source>
393
    <translation>Поравнај текст лево</translation>
444 fschmid 394
  </message>
395
  <message>
769 cbradney 396
    <source>Align Text Right</source>
397
    <translation>Поравнај текст десно</translation>
444 fschmid 398
  </message>
399
  <message>
769 cbradney 400
    <source>Align Text Center</source>
401
    <translation>Поравнај текст по средини</translation>
444 fschmid 402
  </message>
403
  <message>
769 cbradney 404
    <source>Align Text Justified</source>
405
    <translation>Поравнај текст развучено</translation>
444 fschmid 406
  </message>
407
  <message>
769 cbradney 408
    <source>Align Text Forced Justified</source>
409
    <translation>Поравнај текст насилно развучено</translation>
444 fschmid 410
  </message>
769 cbradney 411
</context>
412
<context>
444 fschmid 413
  <name>Annot</name>
414
  <message>
769 cbradney 415
    <source>Field Properties</source>
416
    <translation>Својства поља</translation>
444 fschmid 417
  </message>
418
  <message>
769 cbradney 419
    <source>Type:</source>
420
    <translation>Врста:</translation>
444 fschmid 421
  </message>
422
  <message>
769 cbradney 423
    <source>Button</source>
424
    <translation>Дугме</translation>
444 fschmid 425
  </message>
426
  <message>
769 cbradney 427
    <source>Text Field</source>
428
    <translation>Поље за текст</translation>
444 fschmid 429
  </message>
430
  <message>
769 cbradney 431
    <source>Check Box</source>
432
    <translation>Кућица</translation>
444 fschmid 433
  </message>
434
  <message>
769 cbradney 435
    <source>Combo Box</source>
436
    <translation>Комбо кутија</translation>
444 fschmid 437
  </message>
438
  <message>
769 cbradney 439
    <source>List Box</source>
440
    <translation>Кутија листе</translation>
444 fschmid 441
  </message>
442
  <message>
769 cbradney 443
    <source>Properties</source>
444
    <translation>Својства</translation>
444 fschmid 445
  </message>
446
  <message>
769 cbradney 447
    <source>Name:</source>
448
    <translation>Име:</translation>
444 fschmid 449
  </message>
450
  <message>
769 cbradney 451
    <source>Tool-Tip:</source>
452
    <translation>Алат-Савет:</translation>
444 fschmid 453
  </message>
454
  <message>
769 cbradney 455
    <source>Text</source>
456
    <translation>Текст</translation>
444 fschmid 457
  </message>
458
  <message>
769 cbradney 459
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
460
    <translation>Фонт за коришћење са PDF 1.3:</translation>
444 fschmid 461
  </message>
462
  <message>
769 cbradney 463
    <source>Border</source>
464
    <translation>Оквир</translation>
444 fschmid 465
  </message>
466
  <message>
769 cbradney 467
    <source>Color:</source>
468
    <translation>Боја:</translation>
444 fschmid 469
  </message>
470
  <message>
769 cbradney 471
    <source>None</source>
472
    <translation>Ниједан</translation>
444 fschmid 473
  </message>
474
  <message>
769 cbradney 475
    <source>Width:</source>
476
    <translation>Ширина:</translation>
444 fschmid 477
  </message>
478
  <message>
769 cbradney 479
    <source>Thin</source>
480
    <translation>Танак</translation>
444 fschmid 481
  </message>
482
  <message>
769 cbradney 483
    <source>Normal</source>
484
    <translation>Нормално</translation>
444 fschmid 485
  </message>
486
  <message>
769 cbradney 487
    <source>Wide</source>
488
    <translation>Широк</translation>
444 fschmid 489
  </message>
490
  <message>
769 cbradney 491
    <source>Style:</source>
492
    <translation>Стил:</translation>
444 fschmid 493
  </message>
494
  <message>
769 cbradney 495
    <source>Solid</source>
496
    <translation>Пуно</translation>
444 fschmid 497
  </message>
498
  <message>
769 cbradney 499
    <source>Dashed</source>
500
    <translation>Испрекидано</translation>
444 fschmid 501
  </message>
502
  <message>
769 cbradney 503
    <source>Underline</source>
504
    <translation>Подвучено</translation>
444 fschmid 505
  </message>
506
  <message>
769 cbradney 507
    <source>Beveled</source>
508
    <translation>Искошено</translation>
444 fschmid 509
  </message>
510
  <message>
769 cbradney 511
    <source>Inset</source>
512
    <translation>Уметак</translation>
444 fschmid 513
  </message>
514
  <message>
769 cbradney 515
    <source>Other</source>
516
    <translation>Остало</translation>
444 fschmid 517
  </message>
518
  <message>
769 cbradney 519
    <source>Read Only</source>
520
    <translation>Само за читање</translation>
444 fschmid 521
  </message>
522
  <message>
769 cbradney 523
    <source>Required</source>
524
    <translation>Захтевано</translation>
444 fschmid 525
  </message>
526
  <message>
769 cbradney 527
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
528
    <translation>Немој да извозиш вредност</translation>
444 fschmid 529
  </message>
530
  <message>
769 cbradney 531
    <source>Visibility:</source>
532
    <translation>Видљивост:</translation>
444 fschmid 533
  </message>
534
  <message>
769 cbradney 535
    <source>Visible</source>
536
    <translation>Видљиво</translation>
444 fschmid 537
  </message>
538
  <message>
769 cbradney 539
    <source>Hidden</source>
540
    <translation>Скривен</translation>
444 fschmid 541
  </message>
542
  <message>
769 cbradney 543
    <source>No Print</source>
544
    <translation>Не штампај</translation>
444 fschmid 545
  </message>
546
  <message>
769 cbradney 547
    <source>No View</source>
548
    <translation>Без приказа</translation>
444 fschmid 549
  </message>
550
  <message>
769 cbradney 551
    <source>Appearance</source>
552
    <translation>Изглед</translation>
444 fschmid 553
  </message>
554
  <message>
769 cbradney 555
    <source>Text for Button Down</source>
556
    <translation>Текст за Дугме Доле</translation>
444 fschmid 557
  </message>
558
  <message>
769 cbradney 559
    <source>Text for Roll Over</source>
560
    <translation>Текст за превртање</translation>
444 fschmid 561
  </message>
562
  <message>
769 cbradney 563
    <source>Icons</source>
564
    <translation>Иконе</translation>
444 fschmid 565
  </message>
566
  <message>
769 cbradney 567
    <source>Use Icons</source>
568
    <translation>Користи иконе</translation>
444 fschmid 569
  </message>
570
  <message>
769 cbradney 571
    <source>Remove</source>
572
    <translation>Уклони</translation>
444 fschmid 573
  </message>
574
  <message>
769 cbradney 575
    <source>Pressed</source>
576
    <translation>Притиснуто</translation>
444 fschmid 577
  </message>
578
  <message>
769 cbradney 579
    <source>Roll Over</source>
580
    <translation>Превртање</translation>
444 fschmid 581
  </message>
582
  <message>
769 cbradney 583
    <source>Icon Placement...</source>
584
    <translation>Постављање икона...</translation>
444 fschmid 585
  </message>
586
  <message>
769 cbradney 587
    <source>Highlight</source>
588
    <translation>Истицање</translation>
444 fschmid 589
  </message>
590
  <message>
769 cbradney 591
    <source>Invert</source>
592
    <translation>Инвертуј</translation>
444 fschmid 593
  </message>
594
  <message>
769 cbradney 595
    <source>Outlined</source>
596
    <translation>Уоквирено</translation>
444 fschmid 597
  </message>
598
  <message>
769 cbradney 599
    <source>Push</source>
600
    <translation>Гурни</translation>
444 fschmid 601
  </message>
602
  <message>
769 cbradney 603
    <source>Multi-Line</source>
604
    <translation>Мулти-линија</translation>
444 fschmid 605
  </message>
606
  <message>
769 cbradney 607
    <source>Password</source>
608
    <translation>Лозинка</translation>
444 fschmid 609
  </message>
610
  <message>
769 cbradney 611
    <source>Limit of</source>
612
    <translation>Лимит од</translation>
444 fschmid 613
  </message>
614
  <message>
769 cbradney 615
    <source>Characters</source>
616
    <translation>Знакови</translation>
444 fschmid 617
  </message>
618
  <message>
769 cbradney 619
    <source>Do Not Scroll</source>
620
    <translation>Немој да скролујеш</translation>
444 fschmid 621
  </message>
622
  <message>
769 cbradney 623
    <source>Do Not Spell Check</source>
624
    <translation>Немој да провераваш правопис</translation>
444 fschmid 625
  </message>
626
  <message>
769 cbradney 627
    <source>Check Style:</source>
628
    <translation>Провери стил:</translation>
444 fschmid 629
  </message>
630
  <message>
769 cbradney 631
    <source>Check</source>
632
    <translation>Провери</translation>
444 fschmid 633
  </message>
634
  <message>
769 cbradney 635
    <source>Cross</source>
636
    <translation>Крст</translation>
444 fschmid 637
  </message>
638
  <message>
769 cbradney 639
    <source>Diamond</source>
640
    <translation>Дијамант</translation>
444 fschmid 641
  </message>
642
  <message>
769 cbradney 643
    <source>Circle</source>
644
    <translation>Круг</translation>
444 fschmid 645
  </message>
646
  <message>
769 cbradney 647
    <source>Star</source>
648
    <translation>Звезда</translation>
444 fschmid 649
  </message>
650
  <message>
769 cbradney 651
    <source>Square</source>
652
    <translation>Квадрат</translation>
444 fschmid 653
  </message>
654
  <message>
769 cbradney 655
    <source>Default is Checked</source>
656
    <translation>Подразумевано је обележено</translation>
444 fschmid 657
  </message>
658
  <message>
769 cbradney 659
    <source>Editable</source>
660
    <translation>Може се уређивати</translation>
444 fschmid 661
  </message>
662
  <message>
769 cbradney 663
    <source>Options</source>
664
    <translation>Опције</translation>
444 fschmid 665
  </message>
666
  <message>
769 cbradney 667
    <source>Java Script</source>
668
    <translation>Java Script</translation>
444 fschmid 669
  </message>
670
  <message>
769 cbradney 671
    <source>Go To</source>
672
    <translation>Иди на</translation>
444 fschmid 673
  </message>
674
  <message>
769 cbradney 675
    <source>Submit Form</source>
676
    <translation>Пошаљи формулар</translation>
444 fschmid 677
  </message>
678
  <message>
769 cbradney 679
    <source>Reset Form</source>
680
    <translation>Ресетуј формулар</translation>
444 fschmid 681
  </message>
682
  <message>
769 cbradney 683
    <source>Import Data</source>
684
    <translation>Увези податке</translation>
444 fschmid 685
  </message>
686
  <message>
769 cbradney 687
    <source>Event:</source>
688
    <translation>Догађај:</translation>
444 fschmid 689
  </message>
690
  <message>
769 cbradney 691
    <source>Mouse Up</source>
692
    <translation>Миш горе</translation>
444 fschmid 693
  </message>
694
  <message>
769 cbradney 695
    <source>Mouse Down</source>
696
    <translation>Миш доле</translation>
444 fschmid 697
  </message>
698
  <message>
769 cbradney 699
    <source>Mouse Enter</source>
700
    <translation>Миш унеси</translation>
444 fschmid 701
  </message>
702
  <message>
769 cbradney 703
    <source>Mouse Exit</source>
704
    <translation>Миш изађи</translation>
444 fschmid 705
  </message>
706
  <message>
769 cbradney 707
    <source>On Focus</source>
708
    <translation>На фокус</translation>
444 fschmid 709
  </message>
710
  <message>
769 cbradney 711
    <source>On Blur</source>
712
    <translation>На замућење</translation>
444 fschmid 713
  </message>
714
  <message>
769 cbradney 715
    <source>Script:</source>
716
    <translation>Скрипта:</translation>
444 fschmid 717
  </message>
718
  <message>
769 cbradney 719
    <source>Edit...</source>
720
    <translation>Уреди...</translation>
444 fschmid 721
  </message>
722
  <message>
769 cbradney 723
    <source>Submit to URL:</source>
724
    <translation>Пошаљи до URL-а:</translation>
444 fschmid 725
  </message>
726
  <message>
769 cbradney 727
    <source>Submit Data as HTML</source>
728
    <translation>Пошаљи податке као HTML</translation>
444 fschmid 729
  </message>
730
  <message>
769 cbradney 731
    <source>Import Data from:</source>
732
    <translation>Увези податке од:</translation>
444 fschmid 733
  </message>
734
  <message>
769 cbradney 735
    <source>Destination</source>
736
    <translation>Одредиште</translation>
444 fschmid 737
  </message>
738
  <message>
769 cbradney 739
    <source>To File:</source>
740
    <translation>У фајл:</translation>
444 fschmid 741
  </message>
742
  <message>
769 cbradney 743
    <source>Change...</source>
744
    <translation>Измени...</translation>
444 fschmid 745
  </message>
746
  <message>
769 cbradney 747
    <source>Page:</source>
748
    <translation>Страна:</translation>
444 fschmid 749
  </message>
750
  <message>
769 cbradney 751
    <source>X-Pos:</source>
752
    <translation>X Поз:</translation>
444 fschmid 753
  </message>
754
  <message>
769 cbradney 755
    <source> pt</source>
756
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 757
  </message>
758
  <message>
769 cbradney 759
    <source>Y-Pos:</source>
760
    <translation>Y Поз:</translation>
444 fschmid 761
  </message>
762
  <message>
769 cbradney 763
    <source>Action</source>
764
    <translation>Акција</translation>
444 fschmid 765
  </message>
766
  <message>
769 cbradney 767
    <source>Field is formatted as:</source>
768
    <translation>Поље је форматирано као:</translation>
444 fschmid 769
  </message>
770
  <message>
769 cbradney 771
    <source>Plain</source>
772
    <translation>Обичан</translation>
444 fschmid 773
  </message>
774
  <message>
769 cbradney 775
    <source>Number</source>
776
    <translation>Број</translation>
444 fschmid 777
  </message>
778
  <message>
769 cbradney 779
    <source>Percentage</source>
780
    <translation>Проценат</translation>
444 fschmid 781
  </message>
782
  <message>
769 cbradney 783
    <source>Date</source>
784
    <translation>Датум</translation>
444 fschmid 785
  </message>
786
  <message>
769 cbradney 787
    <source>Time</source>
788
    <translation>Време</translation>
444 fschmid 789
  </message>
790
  <message>
769 cbradney 791
    <source>Custom</source>
792
    <translation>Произвољно</translation>
444 fschmid 793
  </message>
794
  <message>
769 cbradney 795
    <source>Number Format</source>
796
    <translation>Формат бројева</translation>
444 fschmid 797
  </message>
798
  <message>
769 cbradney 799
    <source>Decimals:</source>
800
    <translation>Децимале:</translation>
444 fschmid 801
  </message>
802
  <message>
769 cbradney 803
    <source>Use Currency Symbol</source>
804
    <translation>Користи симбол валуте</translation>
444 fschmid 805
  </message>
806
  <message>
769 cbradney 807
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
808
    <translation>Валута Симбол</translation>
444 fschmid 809
  </message>
810
  <message>
769 cbradney 811
    <source>Formatting</source>
812
    <translation>Форматирање</translation>
444 fschmid 813
  </message>
814
  <message>
769 cbradney 815
    <source>Percent Format</source>
816
    <translation>Процентни формат</translation>
444 fschmid 817
  </message>
818
  <message>
769 cbradney 819
    <source>Date Format</source>
820
    <translation>Формат датума</translation>
444 fschmid 821
  </message>
822
  <message>
769 cbradney 823
    <source>Time Format</source>
824
    <translation>Формат времена</translation>
444 fschmid 825
  </message>
826
  <message>
769 cbradney 827
    <source>Custom Scripts</source>
828
    <translation>Произвољне скрипте</translation>
444 fschmid 829
  </message>
830
  <message>
769 cbradney 831
    <source>Format:</source>
832
    <translation>Формат:</translation>
444 fschmid 833
  </message>
834
  <message>
769 cbradney 835
    <source>Keystroke:</source>
836
    <translation>Притисак дугмета:</translation>
444 fschmid 837
  </message>
838
  <message>
769 cbradney 839
    <source>Format</source>
840
    <translation>Формат</translation>
444 fschmid 841
  </message>
842
  <message>
769 cbradney 843
    <source>Value is not validated</source>
844
    <translation>Вредност није оверена</translation>
444 fschmid 845
  </message>
846
  <message>
769 cbradney 847
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
848
    <translation>Вредност мора бити већа или једнака са:</translation>
444 fschmid 849
  </message>
850
  <message>
769 cbradney 851
    <source>and less or equal to:</source>
852
    <translation>и мања или једнака са:</translation>
444 fschmid 853
  </message>
854
  <message>
769 cbradney 855
    <source>Custom validate script:</source>
856
    <translation>Произвољне скрипте за оверавање:</translation>
444 fschmid 857
  </message>
858
  <message>
769 cbradney 859
    <source>Validate</source>
860
    <translation>Овери</translation>
444 fschmid 861
  </message>
862
  <message>
769 cbradney 863
    <source>Value is not calculated</source>
864
    <translation>Вредност није израчуната</translation>
444 fschmid 865
  </message>
866
  <message>
769 cbradney 867
    <source>Value is the</source>
868
    <translation>Вредност је</translation>
444 fschmid 869
  </message>
870
  <message>
769 cbradney 871
    <source>sum</source>
872
    <translation>сума</translation>
444 fschmid 873
  </message>
874
  <message>
769 cbradney 875
    <source>product</source>
876
    <translation>производ</translation>
444 fschmid 877
  </message>
878
  <message>
769 cbradney 879
    <source>average</source>
880
    <translation>средња вредност</translation>
444 fschmid 881
  </message>
882
  <message>
769 cbradney 883
    <source>minimum</source>
884
    <translation>минимум</translation>
444 fschmid 885
  </message>
886
  <message>
769 cbradney 887
    <source>maximum</source>
888
    <translation>максимум</translation>
444 fschmid 889
  </message>
890
  <message>
769 cbradney 891
    <source>of the following fields:</source>
892
    <translation>од следећих поља:</translation>
444 fschmid 893
  </message>
894
  <message>
769 cbradney 895
    <source>Pick...</source>
896
    <translation>Изабери...</translation>
444 fschmid 897
  </message>
898
  <message>
769 cbradney 899
    <source>Custom calculation script:</source>
900
    <translation>Произвољна скрипта за израчунавање:</translation>
444 fschmid 901
  </message>
902
  <message>
769 cbradney 903
    <source>Calculate</source>
904
    <translation>Израчунај</translation>
444 fschmid 905
  </message>
906
  <message>
769 cbradney 907
    <source>OK</source>
908
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 909
  </message>
910
  <message>
769 cbradney 911
    <source>Cancel</source>
912
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 913
  </message>
914
  <message>
769 cbradney 915
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
916
    <translation>Застава се игнорише за PDF 1.3</translation>
444 fschmid 917
  </message>
918
  <message>
769 cbradney 919
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
920
    <translation>Овде унесите листу поља одвојених зарезима</translation>
444 fschmid 921
  </message>
922
  <message>
769 cbradney 923
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
924
    <translation>Потребна Вам је барем икона за Нормално да бисте користили икону за дугмад</translation>
444 fschmid 925
  </message>
926
  <message>
769 cbradney 927
    <source>Open</source>
928
    <translation>Отвори</translation>
444 fschmid 929
  </message>
930
  <message>
769 cbradney 931
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
932
    <translation>Слике (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 933
  </message>
934
  <message>
769 cbradney 935
    <source>Example:</source>
936
    <translation>Пример:</translation>
444 fschmid 937
  </message>
938
  <message>
769 cbradney 939
    <source>Selection Change</source>
940
    <translation>Промена избора</translation>
444 fschmid 941
  </message>
942
  <message>
769 cbradney 943
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
944
    <translation>PDF фајлови (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 945
  </message>
769 cbradney 946
</context>
947
<context>
444 fschmid 948
  <name>Annota</name>
949
  <message>
769 cbradney 950
    <source>Annotation Properties</source>
951
    <translation>Својства анотације</translation>
444 fschmid 952
  </message>
953
  <message>
769 cbradney 954
    <source>Text</source>
955
    <translation>Текст</translation>
444 fschmid 956
  </message>
957
  <message>
769 cbradney 958
    <source>Link</source>
959
    <translation>Веза</translation>
444 fschmid 960
  </message>
961
  <message>
769 cbradney 962
    <source>External Link</source>
963
    <translation>Спољашња веза</translation>
444 fschmid 964
  </message>
965
  <message>
769 cbradney 966
    <source>External Web-Link</source>
967
    <translation>Спољашња веб-веза</translation>
444 fschmid 968
  </message>
969
  <message>
769 cbradney 970
    <source>Destination</source>
971
    <translation>Одредиште</translation>
444 fschmid 972
  </message>
973
  <message>
769 cbradney 974
    <source> pt</source>
975
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 976
  </message>
977
  <message>
769 cbradney 978
    <source>Open</source>
979
    <translation>Отвори</translation>
444 fschmid 980
  </message>
981
  <message>
769 cbradney 982
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
983
    <translation>PDF-Документи (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 984
  </message>
985
  <message>
769 cbradney 986
    <source>&amp;Type:</source>
987
    <translation>&amp;Врста:</translation>
444 fschmid 988
  </message>
989
  <message>
769 cbradney 990
    <source>C&amp;hange...</source>
991
    <translation>И&amp;змени...</translation>
444 fschmid 992
  </message>
993
  <message>
769 cbradney 994
    <source>&amp;Page:</source>
995
    <translation>&amp;Страница:</translation>
444 fschmid 996
  </message>
997
  <message>
769 cbradney 998
    <source>&amp;X-Pos</source>
999
    <translation>&amp;X-Поз</translation>
444 fschmid 1000
  </message>
1001
  <message>
769 cbradney 1002
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
1003
    <translation>&amp;Y Поз:</translation>
444 fschmid 1004
  </message>
532 cbradney 1005
  <message>
769 cbradney 1006
    <source>&amp;OK</source>
1007
    <translation>&amp;У реду</translation>
532 cbradney 1008
  </message>
1009
  <message>
769 cbradney 1010
    <source>&amp;Cancel</source>
1011
    <translation>&amp;Откажи</translation>
532 cbradney 1012
  </message>
769 cbradney 1013
</context>
1014
<context>
444 fschmid 1015
  <name>ApplyT</name>
1016
  <message>
769 cbradney 1017
    <source>Apply Template</source>
1018
    <translation>Примени шаблон</translation>
444 fschmid 1019
  </message>
1020
  <message>
769 cbradney 1021
    <source>&amp;Template:</source>
1022
    <translation>Ша&amp;блон:</translation>
444 fschmid 1023
  </message>
1024
  <message>
769 cbradney 1025
    <source>Normal</source>
1026
    <translation>Нормално</translation>
444 fschmid 1027
  </message>
1028
  <message>
769 cbradney 1029
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
1030
    <translation>Примени на &amp;текућу страницу</translation>
444 fschmid 1031
  </message>
1032
  <message>
769 cbradney 1033
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
1034
    <translation>Примени на све &amp;парне странице</translation>
444 fschmid 1035
  </message>
1036
  <message>
769 cbradney 1037
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
1038
    <translation>Примени на све &amp;непарне стране</translation>
444 fschmid 1039
  </message>
1040
  <message>
769 cbradney 1041
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
1042
    <translation>Примени од &amp;стране:</translation>
444 fschmid 1043
  </message>
1044
  <message>
769 cbradney 1045
    <source>To:</source>
1046
    <translation>За:</translation>
444 fschmid 1047
  </message>
1048
  <message>
769 cbradney 1049
    <source>&amp;OK</source>
1050
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1051
  </message>
1052
  <message>
769 cbradney 1053
    <source>&amp;Cancel</source>
1054
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1055
  </message>
769 cbradney 1056
</context>
1057
<context>
1058
  <name>ArrowChooser</name>
1059
  <message>
1060
    <source>None</source>
1061
    <translation type="unfinished">Ниједан</translation>
1062
  </message>
1063
</context>
1064
<context>
444 fschmid 1065
  <name>Biblio</name>
1066
  <message>
769 cbradney 1067
    <source>Scrapbook</source>
1068
    <translation>Албум</translation>
444 fschmid 1069
  </message>
1070
  <message>
769 cbradney 1071
    <source>&amp;New</source>
1072
    <translation>&amp;Нови</translation>
444 fschmid 1073
  </message>
1074
  <message>
769 cbradney 1075
    <source>&amp;Load...</source>
1076
    <translation>&amp;Учитај...</translation>
444 fschmid 1077
  </message>
1078
  <message>
769 cbradney 1079
    <source>&amp;Save</source>
1080
    <translation>&amp;Сними</translation>
444 fschmid 1081
  </message>
1082
  <message>
769 cbradney 1083
    <source>Save &amp;As...</source>
1084
    <translation>Сними &amp;као...</translation>
444 fschmid 1085
  </message>
1086
  <message>
769 cbradney 1087
    <source>&amp;Close</source>
1088
    <translation>&amp;Затвори</translation>
444 fschmid 1089
  </message>
1090
  <message>
769 cbradney 1091
    <source>&amp;Small</source>
1092
    <translation>&amp;Мала</translation>
444 fschmid 1093
  </message>
1094
  <message>
769 cbradney 1095
    <source>&amp;Medium</source>
1096
    <translation>&amp;Средње</translation>
444 fschmid 1097
  </message>
1098
  <message>
769 cbradney 1099
    <source>&amp;Large</source>
1100
    <translation>&amp;Велики</translation>
444 fschmid 1101
  </message>
1102
  <message>
769 cbradney 1103
    <source>&amp;File</source>
1104
    <translation>&amp;Фајл</translation>
444 fschmid 1105
  </message>
1106
  <message>
769 cbradney 1107
    <source>&amp;Preview</source>
1108
    <translation>&amp;Преглед</translation>
444 fschmid 1109
  </message>
1110
  <message>
769 cbradney 1111
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1112
    <translation>Албуми (*.scs);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 1113
  </message>
1114
  <message>
769 cbradney 1115
    <source>Rename</source>
1116
    <translation>Преименуј</translation>
444 fschmid 1117
  </message>
1118
  <message>
769 cbradney 1119
    <source>Delete</source>
1120
    <translation>Обриши</translation>
444 fschmid 1121
  </message>
1122
  <message>
769 cbradney 1123
    <source>Warning</source>
1124
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 1125
  </message>
1126
  <message>
769 cbradney 1127
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
444 fschmid 1128
Please choose another.</source>
769 cbradney 1129
    <translation>Име „%1“ није јединствено.
444 fschmid 1130
Молим Вас изаберите друго.</translation>
1131
  </message>
1132
  <message>
769 cbradney 1133
    <source>OK</source>
1134
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1135
  </message>
1136
  <message>
769 cbradney 1137
    <source>Object</source>
1138
    <translation>Објекат</translation>
444 fschmid 1139
  </message>
1140
  <message>
769 cbradney 1141
    <source>&amp;Name:</source>
1142
    <translation>&amp;Име:</translation>
444 fschmid 1143
  </message>
1144
  <message>
769 cbradney 1145
    <source>New Entry</source>
1146
    <translation>Нов унос</translation>
444 fschmid 1147
  </message>
769 cbradney 1148
</context>
1149
<context>
444 fschmid 1150
  <name>BookMView</name>
1151
  <message>
769 cbradney 1152
    <source>Bookmarks</source>
1153
    <translation>Маркери</translation>
444 fschmid 1154
  </message>
1155
  <message>
769 cbradney 1156
    <source>Move Bookmark</source>
1157
    <translation>Помери маркер</translation>
444 fschmid 1158
  </message>
1159
  <message>
769 cbradney 1160
    <source>Insert Bookmark</source>
1161
    <translation>Уметни маркер</translation>
444 fschmid 1162
  </message>
1163
  <message>
769 cbradney 1164
    <source>Cancel</source>
1165
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 1166
  </message>
769 cbradney 1167
</context>
1168
<context>
444 fschmid 1169
  <name>BookPalette</name>
1170
  <message>
769 cbradney 1171
    <source>Bookmarks</source>
1172
    <translation>Маркери</translation>
444 fschmid 1173
  </message>
769 cbradney 1174
</context>
1175
<context>
444 fschmid 1176
  <name>ButtonIcon</name>
1177
  <message>
769 cbradney 1178
    <source>Icon Placement</source>
1179
    <translation>Постављање икона</translation>
444 fschmid 1180
  </message>
1181
  <message>
769 cbradney 1182
    <source>Layout:</source>
1183
    <translation>Распоред:</translation>
444 fschmid 1184
  </message>
1185
  <message>
769 cbradney 1186
    <source>Caption only</source>
1187
    <translation>Само натпис</translation>
444 fschmid 1188
  </message>
1189
  <message>
769 cbradney 1190
    <source>Icon only</source>
1191
    <translation>Само икона</translation>
444 fschmid 1192
  </message>
1193
  <message>
769 cbradney 1194
    <source>Caption below Icon</source>
1195
    <translation>Натпис испод иконе</translation>
444 fschmid 1196
  </message>
1197
  <message>
769 cbradney 1198
    <source>Caption above Icon</source>
1199
    <translation>Натпис изнад иконе</translation>
444 fschmid 1200
  </message>
1201
  <message>
769 cbradney 1202
    <source>Caption right to Icon</source>
1203
    <translation>Натпис десно од иконе</translation>
444 fschmid 1204
  </message>
1205
  <message>
769 cbradney 1206
    <source>Caption left to Icon</source>
1207
    <translation>Натпис лево од иконе</translation>
444 fschmid 1208
  </message>
1209
  <message>
769 cbradney 1210
    <source>Caption overlays Icon</source>
1211
    <translation>Натпис преко иконе</translation>
444 fschmid 1212
  </message>
1213
  <message>
769 cbradney 1214
    <source>Scale:</source>
1215
    <translation>Размера:</translation>
444 fschmid 1216
  </message>
1217
  <message>
769 cbradney 1218
    <source>Always</source>
1219
    <translation>Увек</translation>
444 fschmid 1220
  </message>
1221
  <message>
769 cbradney 1222
    <source>When Icon is too small</source>
1223
    <translation>Када је икона превише мала</translation>
444 fschmid 1224
  </message>
1225
  <message>
769 cbradney 1226
    <source>When Icon is too big</source>
1227
    <translation>Када је икона превише велика</translation>
444 fschmid 1228
  </message>
1229
  <message>
769 cbradney 1230
    <source>Never</source>
1231
    <translation>Никад</translation>
444 fschmid 1232
  </message>
1233
  <message>
769 cbradney 1234
    <source>Scale How:</source>
1235
    <translation>Скалирај како:</translation>
444 fschmid 1236
  </message>
1237
  <message>
769 cbradney 1238
    <source>Proportional</source>
1239
    <translation>Пропорционалан</translation>
444 fschmid 1240
  </message>
1241
  <message>
769 cbradney 1242
    <source>Non Proportional</source>
1243
    <translation>Непропорционално</translation>
444 fschmid 1244
  </message>
1245
  <message>
769 cbradney 1246
    <source>Icon</source>
1247
    <translation>Икона</translation>
444 fschmid 1248
  </message>
1249
  <message>
769 cbradney 1250
    <source>OK</source>
1251
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1252
  </message>
1253
  <message>
769 cbradney 1254
    <source>Cancel</source>
1255
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 1256
  </message>
1257
  <message>
769 cbradney 1258
    <source>Reset</source>
1259
    <translation>Ресетуј</translation>
444 fschmid 1260
  </message>
769 cbradney 1261
</context>
1262
<context>
444 fschmid 1263
  <name>CMSPrefs</name>
1264
  <message>
769 cbradney 1265
    <source>Color Management Settings</source>
1266
    <translation>Подешавање управљања бојама</translation>
444 fschmid 1267
  </message>
1268
  <message>
769 cbradney 1269
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
1270
    <translation>&amp;Активирај управљање бојама</translation>
444 fschmid 1271
  </message>
1272
  <message>
769 cbradney 1273
    <source>System Profiles</source>
1274
    <translation>Системски профили</translation>
444 fschmid 1275
  </message>
1276
  <message>
769 cbradney 1277
    <source>&amp;Pictures:</source>
1278
    <translation>&amp;Слике:</translation>
444 fschmid 1279
  </message>
1280
  <message>
769 cbradney 1281
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1282
    <translation>&amp;Пуне боје:</translation>
444 fschmid 1283
  </message>
1284
  <message>
769 cbradney 1285
    <source>&amp;Monitor:</source>
1286
    <translation>&amp;Надгледач:</translation>
444 fschmid 1287
  </message>
1288
  <message>
769 cbradney 1289
    <source>P&amp;rinter:</source>
1290
    <translation>Ш&amp;тампач:</translation>
444 fschmid 1291
  </message>
1292
  <message>
769 cbradney 1293
    <source>Rendering Intents</source>
1294
    <translation>Намере рендеровања</translation>
444 fschmid 1295
  </message>
1296
  <message>
769 cbradney 1297
    <source>Perceptual</source>
1298
    <translation>Перцептуално</translation>
444 fschmid 1299
  </message>
1300
  <message>
769 cbradney 1301
    <source>Relative Colorimetric</source>
1302
    <translation>Релативна колорметрика</translation>
444 fschmid 1303
  </message>
1304
  <message>
769 cbradney 1305
    <source>Saturation</source>
1306
    <translation>Засићење</translation>
444 fschmid 1307
  </message>
1308
  <message>
769 cbradney 1309
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1310
    <translation>Апсолутна колорметрика</translation>
444 fschmid 1311
  </message>
1312
  <message>
769 cbradney 1313
    <source>M&amp;onitor:</source>
1314
    <translation>М&amp;онитор:</translation>
444 fschmid 1315
  </message>
1316
  <message>
769 cbradney 1317
    <source>Pr&amp;inter:</source>
1318
    <translation>Шт&amp;ампач:</translation>
444 fschmid 1319
  </message>
1320
  <message>
769 cbradney 1321
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
1322
    <translation>Симу&amp;лирај штампач на екрану</translation>
444 fschmid 1323
  </message>
1324
  <message>
769 cbradney 1325
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
1326
    <translation>Означи боје изван &amp;gamut-а</translation>
444 fschmid 1327
  </message>
1328
  <message>
769 cbradney 1329
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1330
    <translation>Користи компензацију &amp;црне тачке</translation>
444 fschmid 1331
  </message>
1332
  <message>
769 cbradney 1333
    <source>&amp;OK</source>
1334
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1335
  </message>
1336
  <message>
769 cbradney 1337
    <source>&amp;Cancel</source>
1338
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1339
  </message>
1340
  <message>
769 cbradney 1341
    <source>Default color profile for imported images</source>
1342
    <translation>Подразумевани профил боја за увезене слике</translation>
444 fschmid 1343
  </message>
1344
  <message>
769 cbradney 1345
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1346
    <translation>Подразумевани профил боја за пуне боје на страници</translation>
444 fschmid 1347
  </message>
1348
  <message>
769 cbradney 1349
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
444 fschmid 1350
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
769 cbradney 1351
    <translation>Профил боја који сте направили или добили од произвођача.
444 fschmid 1352
Овај профил би требало да буде баш за Ваш монитор, а не генерички профил (тј. sRGB).</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
769 cbradney 1355
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
444 fschmid 1356
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
769 cbradney 1357
    <translation>Профил боја за Ваш модел штампача од произвођача.
444 fschmid 1358
Овај профил би требало да буде баш за Ваш штампач, а не генерички профил (тј. sRGB).</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
769 cbradney 1361
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
444 fschmid 1362
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
769 cbradney 1363
    <translation>Подразумеване намере рендеровања за Ваш монитор. Уколико не знате зашто ово да промените,
444 fschmid 1364
требало би да буде изабрано „Релативна колорметрика“ или „Перцептуално“.</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
769 cbradney 1367
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
444 fschmid 1368
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
769 cbradney 1369
    <translation>Подразумеване намере рендеровања за Ваш штампач. Уколико не знате зашто ово да промените,
444 fschmid 1370
требало би да буде изабрано „Релативна колорметрика“ или „Перцептуално“.</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
769 cbradney 1373
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
444 fschmid 1374
based on the chosen printer profile.</source>
769 cbradney 1375
    <translation>Укључи „меко проверавање“ како ће се штампати боје у Вашем документу,
444 fschmid 1376
на основу изабраног профила за штампач.</translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
769 cbradney 1379
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
444 fschmid 1380
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
769 cbradney 1381
    <translation>Метод за приказивање боја на екрану које можда неће бити добро одштампане.
444 fschmid 1382
Ово захтева веома прецизне профиле и служи само као упозорење.</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
769 cbradney 1385
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
444 fschmid 1386
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
769 cbradney 1387
    <translation>Компензација црне тачке је метод поправљања контраста на фотографијама.
444 fschmid 1388
Препоручљиво је да ово укључите ако имате фотографије у документу.</translation>
1389
  </message>
769 cbradney 1390
</context>
1391
<context>
444 fschmid 1392
  <name>CMYKChoose</name>
1393
  <message>
769 cbradney 1394
    <source>Edit Color</source>
1395
    <translation>Уређивање боја</translation>
444 fschmid 1396
  </message>
1397
  <message>
769 cbradney 1398
    <source>&amp;Name:</source>
1399
    <translation>&amp;Име:</translation>
444 fschmid 1400
  </message>
1401
  <message>
769 cbradney 1402
    <source>Color &amp;Model</source>
1403
    <translation>&amp;Модел боја</translation>
444 fschmid 1404
  </message>
1405
  <message>
769 cbradney 1406
    <source>CMYK</source>
1407
    <translation>CMYK</translation>
444 fschmid 1408
  </message>
1409
  <message>
769 cbradney 1410
    <source>RGB</source>
1411
    <translation>RGB</translation>
444 fschmid 1412
  </message>
1413
  <message>
769 cbradney 1414
    <source>Web Safe RGB</source>
1415
    <translation>Веб сигуран RGB</translation>
444 fschmid 1416
  </message>
1417
  <message>
769 cbradney 1418
    <source>New</source>
1419
    <translation>Нови</translation>
444 fschmid 1420
  </message>
1421
  <message>
769 cbradney 1422
    <source>Old</source>
1423
    <translation>Стари</translation>
444 fschmid 1424
  </message>
1425
  <message>
769 cbradney 1426
    <source>&amp;OK</source>
1427
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1428
  </message>
1429
  <message>
769 cbradney 1430
    <source>&amp;Cancel</source>
1431
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1432
  </message>
1433
  <message>
769 cbradney 1434
    <source>HSV-Colormap</source>
1435
    <translation>HSV мапа боја</translation>
444 fschmid 1436
  </message>
1437
  <message>
769 cbradney 1438
    <source>C:</source>
1439
    <translation>C:</translation>
444 fschmid 1440
  </message>
1441
  <message>
769 cbradney 1442
    <source> %</source>
1443
    <translation> %</translation>
444 fschmid 1444
  </message>
1445
  <message>
769 cbradney 1446
    <source>M:</source>
1447
    <translation>M:</translation>
444 fschmid 1448
  </message>
1449
  <message>
769 cbradney 1450
    <source>Y:</source>
1451
    <translation>Y:</translation>
444 fschmid 1452
  </message>
1453
  <message>
769 cbradney 1454
    <source>K:</source>
1455
    <translation>K:</translation>
444 fschmid 1456
  </message>
1457
  <message>
769 cbradney 1458
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1459
    <translation>Динамичке линије боја</translation>
444 fschmid 1460
  </message>
1461
  <message>
769 cbradney 1462
    <source>Static Color Bars</source>
1463
    <translation>Статичне линије боја</translation>
444 fschmid 1464
  </message>
1465
  <message>
769 cbradney 1466
    <source>R:</source>
1467
    <translation>R:</translation>
444 fschmid 1468
  </message>
1469
  <message>
769 cbradney 1470
    <source>G:</source>
1471
    <translation>G:</translation>
444 fschmid 1472
  </message>
1473
  <message>
769 cbradney 1474
    <source>B:</source>
1475
    <translation>B:</translation>
444 fschmid 1476
  </message>
1477
  <message>
769 cbradney 1478
    <source>Warning</source>
1479
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 1480
  </message>
1481
  <message>
769 cbradney 1482
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1483
    <translation>Име боје није јединствено</translation>
444 fschmid 1484
  </message>
1485
  <message>
769 cbradney 1486
    <source>OK</source>
1487
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1488
  </message>
532 cbradney 1489
  <message>
769 cbradney 1490
    <source>None</source>
1491
    <translation>Ниједан</translation>
532 cbradney 1492
  </message>
1493
  <message>
769 cbradney 1494
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
1495
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1496
    <translation>Не можете направити боју под називом „%1“.
550 fschmid 1497
То име је резервисано за провидну боју</translation>
532 cbradney 1498
  </message>
769 cbradney 1499
</context>
1500
<context>
444 fschmid 1501
  <name>Cpalette</name>
1502
  <message>
769 cbradney 1503
    <source>Shade:</source>
1504
    <translation>Сенка:</translation>
444 fschmid 1505
  </message>
1506
  <message>
769 cbradney 1507
    <source> %</source>
1508
    <translation> %</translation>
444 fschmid 1509
  </message>
1510
  <message>
769 cbradney 1511
    <source>Opacity:</source>
1512
    <translation>Непрозирност:</translation>
444 fschmid 1513
  </message>
1514
  <message>
769 cbradney 1515
    <source>Normal</source>
1516
    <translation>Нормално</translation>
444 fschmid 1517
  </message>
1518
  <message>
769 cbradney 1519
    <source>Horizontal Gradient</source>
1520
    <translation>Водоравни прелаз</translation>
444 fschmid 1521
  </message>
1522
  <message>
769 cbradney 1523
    <source>Vertical Gradient</source>
1524
    <translation>Усправни прелаз</translation>
444 fschmid 1525
  </message>
1526
  <message>
769 cbradney 1527
    <source>Diagonal Gradient</source>
1528
    <translation>Дијагонални прелаз</translation>
444 fschmid 1529
  </message>
1530
  <message>
769 cbradney 1531
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1532
    <translation>Укрштени дијагонални прелаз</translation>
444 fschmid 1533
  </message>
1534
  <message>
769 cbradney 1535
    <source>Radial Gradient</source>
1536
    <translation>Радијални прелаз</translation>
444 fschmid 1537
  </message>
1538
  <message>
769 cbradney 1539
    <source>Free linear Gradient</source>
1540
    <translation>Слободни линијски прелаз</translation>
444 fschmid 1541
  </message>
1542
  <message>
769 cbradney 1543
    <source>Free radial Gradient</source>
1544
    <translation>Слободни радијални прелаз</translation>
444 fschmid 1545
  </message>
1546
  <message>
769 cbradney 1547
    <source>X1:</source>
1548
    <translation>X1:</translation>
444 fschmid 1549
  </message>
1550
  <message>
769 cbradney 1551
    <source>Y1:</source>
1552
    <translation>Y1:</translation>
444 fschmid 1553
  </message>
1554
  <message>
769 cbradney 1555
    <source> pt</source>
1556
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 1557
  </message>
1558
  <message>
769 cbradney 1559
    <source>X2:</source>
1560
    <translation>X2:</translation>
444 fschmid 1561
  </message>
1562
  <message>
769 cbradney 1563
    <source>Y2:</source>
1564
    <translation>Y2:</translation>
444 fschmid 1565
  </message>
1566
  <message>
769 cbradney 1567
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1568
    <translation>Уреди поставке линије са бојама</translation>
444 fschmid 1569
  </message>
1570
  <message>
769 cbradney 1571
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1572
    <translation>Уреди поставке попуњености бојама</translation>
444 fschmid 1573
  </message>
1574
  <message>
769 cbradney 1575
    <source>Saturation of color</source>
1576
    <translation>Засићење боје</translation>
444 fschmid 1577
  </message>
1578
  <message>
769 cbradney 1579
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1580
    <translation>Нормални или прелазни метод попуњавања</translation>
444 fschmid 1581
  </message>
1582
  <message>
769 cbradney 1583
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1584
    <translation>Постави прозирност за изабрану боју</translation>
444 fschmid 1585
  </message>
1586
  <message>
769 cbradney 1587
    <source>Color of selected object</source>
1588
    <translation>Боја изабраног објекта</translation>
444 fschmid 1589
  </message>
1590
  <message>
769 cbradney 1591
    <source>None</source>
1592
    <translation>Ниједан</translation>
444 fschmid 1593
  </message>
1594
  <message>
769 cbradney 1595
    <source> mm</source>
1596
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
444 fschmid 1597
  </message>
1598
  <message>
769 cbradney 1599
    <source> in</source>
1600
    <translation type="obsolete"> in</translation>
444 fschmid 1601
  </message>
1602
  <message>
769 cbradney 1603
    <source> p</source>
1604
    <translation type="obsolete"> p</translation>
444 fschmid 1605
  </message>
769 cbradney 1606
  <message>
1607
    <source>Move Vector</source>
1608
    <translation type="unfinished"></translation>
1609
  </message>
1610
  <message>
1611
    <source>Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed and
1612
nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed</source>
1613
    <translation type="unfinished"></translation>
1614
  </message>
1615
</context>
1616
<context>
444 fschmid 1617
  <name>CsvDialog</name>
1618
  <message>
769 cbradney 1619
    <source>CSV Importer Options</source>
1620
    <translation>Опције CSV увозника</translation>
444 fschmid 1621
  </message>
1622
  <message>
769 cbradney 1623
    <source>Field delimiter:</source>
1624
    <translation>Границе поља:</translation>
444 fschmid 1625
  </message>
1626
  <message>
769 cbradney 1627
    <source>(TAB)</source>
1628
    <translation>(TAB)</translation>
444 fschmid 1629
  </message>
1630
  <message>
769 cbradney 1631
    <source>Value delimiter:</source>
1632
    <translation>Граничне вредности:</translation>
444 fschmid 1633
  </message>
1634
  <message>
769 cbradney 1635
    <source>None</source>
1636
    <translation>Ниједан</translation>
444 fschmid 1637
  </message>
1638
  <message>
769 cbradney 1639
    <source>First row is a header</source>
1640
    <translation>Први ред је заглавље</translation>
444 fschmid 1641
  </message>
1642
  <message>
769 cbradney 1643
    <source>OK</source>
1644
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 1645
  </message>
1646
  <message>
769 cbradney 1647
    <source>Cancel</source>
1648
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 1649
  </message>
769 cbradney 1650
</context>
1651
<context>
444 fschmid 1652
  <name>CupsOptions</name>
1653
  <message>
769 cbradney 1654
    <source>Printer Options</source>
1655
    <translation>Опције штампача</translation>
444 fschmid 1656
  </message>
1657
  <message>
769 cbradney 1658
    <source>Page Set</source>
1659
    <translation>Поставка странице</translation>
444 fschmid 1660
  </message>
1661
  <message>
769 cbradney 1662
    <source>All Pages</source>
1663
    <translation>Све странице</translation>
444 fschmid 1664
  </message>
1665
  <message>
769 cbradney 1666
    <source>Even Pages only</source>
1667
    <translation>Само парне странице</translation>
444 fschmid 1668
  </message>
1669
  <message>
769 cbradney 1670
    <source>Odd Pages only</source>
1671
    <translation>Само непарне странице</translation>
444 fschmid 1672
  </message>
1673
  <message>
769 cbradney 1674
    <source>Mirror</source>
1675
    <translation>Огледало</translation>
444 fschmid 1676
  </message>
1677
  <message>
769 cbradney 1678
    <source>No</source>
1679
    <translation>Не</translation>
444 fschmid 1680
  </message>
1681
  <message>
769 cbradney 1682
    <source>Yes</source>
1683
    <translation>Да</translation>
444 fschmid 1684
  </message>
1685
  <message>
769 cbradney 1686
    <source>Orientation</source>
1687
    <translation>Усмерење</translation>
444 fschmid 1688
  </message>
1689
  <message>
769 cbradney 1690
    <source>Portrait</source>
1691
    <translation>Усправно</translation>
444 fschmid 1692
  </message>
1693
  <message>
769 cbradney 1694
    <source>Landscape</source>
1695
    <translation>Водоравно</translation>
444 fschmid 1696
  </message>
1697
  <message>
769 cbradney 1698
    <source>N-Up Printing</source>
1699
    <translation>N-Горе штампање</translation>
444 fschmid 1700
  </message>
1701
  <message>
769 cbradney 1702
    <source>Page per Sheet</source>
1703
    <translation>Једна страница по листу</translation>
444 fschmid 1704
  </message>
1705
  <message>
769 cbradney 1706
    <source>Pages per Sheet</source>
1707
    <translation>Број страница на листу</translation>
444 fschmid 1708
  </message>
1709
  <message>
769 cbradney 1710
    <source>Option</source>
1711
    <translation>Опција</translation>
444 fschmid 1712
  </message>
1713
  <message>
769 cbradney 1714
    <source>Value</source>
1715
    <translation>Вредност</translation>
444 fschmid 1716
  </message>
1717
  <message>
769 cbradney 1718
    <source>&amp;OK</source>
1719
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1720
  </message>
1721
  <message>
769 cbradney 1722
    <source>&amp;Cancel</source>
1723
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1724
  </message>
1725
  <message>
769 cbradney 1726
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
444 fschmid 1727
The exact parameters available will depend on your printer driver.
769 cbradney 1728
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
444 fschmid 1729
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1730
Missing library support is indicated by a *</source>
769 cbradney 1731
    <translation>Овај панел приказује различите опције CUPS-а током штампања.
444 fschmid 1732
Доступни параметри ће зависити од управљачког програма Вашег штампача.
769 cbradney 1733
Можете потврдити CUPS подршку избором „Помоћ &gt; О програму“.
444 fschmid 1734
Тражите ставке: C-C-T Оне означавају C=CUPS C=littlecms T=TIFF подршку.
1735
Непостојећа подршка за библиотеке је означена *</translation>
1736
  </message>
769 cbradney 1737
</context>
1738
<context>
444 fschmid 1739
  <name>CustomFDialog</name>
1740
  <message>
769 cbradney 1741
    <source>&amp;Compress File</source>
1742
    <translation>&amp;Компресуј фајл</translation>
444 fschmid 1743
  </message>
1744
  <message>
769 cbradney 1745
    <source>&amp;Include Fonts</source>
1746
    <translation>&amp;Укључи фонтове</translation>
444 fschmid 1747
  </message>
1748
  <message>
769 cbradney 1749
    <source>Encoding:</source>
1750
    <translation>Кодирање:</translation>
444 fschmid 1751
  </message>
1752
  <message>
769 cbradney 1753
    <source>Moves to your Document Directory.
444 fschmid 1754
This can be set in the Preferences.</source>
769 cbradney 1755
    <translation>Премешта у Ваш директоријум за документе.
444 fschmid 1756
Ово се може наместити у поставкама.</translation>
1757
  </message>
769 cbradney 1758
</context>
1759
<context>
444 fschmid 1760
  <name>DelColor</name>
1761
  <message>
769 cbradney 1762
    <source>Delete Color</source>
1763
    <translation>Обриши боју</translation>
444 fschmid 1764
  </message>
1765
  <message>
769 cbradney 1766
    <source>Delete color:</source>
1767
    <translation type="obsolete">Обриши боју:</translation>
444 fschmid 1768
  </message>
1769
  <message>
769 cbradney 1770
    <source>?</source>
1771
    <translation type="obsolete">?</translation>
444 fschmid 1772
  </message>
1773
  <message>
769 cbradney 1774
    <source>Replace it with:</source>
1775
    <translation type="obsolete">Замени је са:</translation>
444 fschmid 1776
  </message>
1777
  <message>
769 cbradney 1778
    <source>OK</source>
1779
    <translation type="obsolete">У реду</translation>
444 fschmid 1780
  </message>
1781
  <message>
769 cbradney 1782
    <source>Cancel</source>
1783
    <translation type="obsolete">Поништи</translation>
444 fschmid 1784
  </message>
532 cbradney 1785
  <message>
769 cbradney 1786
    <source>None</source>
1787
    <translation>Ниједан</translation>
532 cbradney 1788
  </message>
769 cbradney 1789
  <message>
1790
    <source>Delete Color:</source>
1791
    <translation type="unfinished"></translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
1794
    <source>Replace With:</source>
1795
    <translation type="unfinished"></translation>
1796
  </message>
1797
  <message>
1798
    <source>&amp;OK</source>
1799
    <translation type="unfinished">&amp;У реду</translation>
1800
  </message>
1801
  <message>
1802
    <source>&amp;Cancel</source>
1803
    <translation type="unfinished">&amp;Откажи</translation>
1804
  </message>
1805
</context>
1806
<context>
444 fschmid 1807
  <name>DelPages</name>
1808
  <message>
769 cbradney 1809
    <source>Delete Pages</source>
1810
    <translation>Обриши странице</translation>
444 fschmid 1811
  </message>
1812
  <message>
769 cbradney 1813
    <source>Delete from:</source>
1814
    <translation type="obsolete">Обриши од:</translation>
444 fschmid 1815
  </message>
1816
  <message>
769 cbradney 1817
    <source>to:</source>
1818
    <translation>у:</translation>
444 fschmid 1819
  </message>
1820
  <message>
769 cbradney 1821
    <source>&amp;OK</source>
1822
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 1823
  </message>
1824
  <message>
769 cbradney 1825
    <source>&amp;Cancel</source>
1826
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 1827
  </message>
769 cbradney 1828
  <message>
1829
    <source>Delete From:</source>
1830
    <translation type="unfinished"></translation>
1831
  </message>
1832
</context>
1833
<context>
444 fschmid 1834
  <name>DmF</name>
1835
  <message>
769 cbradney 1836
    <source>Missing Font</source>
1837
    <translation type="obsolete">Недостаје фонт</translation>
444 fschmid 1838
  </message>
1839
  <message>
769 cbradney 1840
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1841
    <translation type="obsolete">Фонт %1 није инсталиран.</translation>
444 fschmid 1842
  </message>
1843
  <message>
769 cbradney 1844
    <source>Use</source>
1845
    <translation type="obsolete">Користи</translation>
444 fschmid 1846
  </message>
1847
  <message>
769 cbradney 1848
    <source>instead</source>
1849
    <translation type="obsolete">уместо</translation>
444 fschmid 1850
  </message>
1851
  <message>
769 cbradney 1852
    <source>OK</source>
1853
    <translation type="obsolete">У реду</translation>
444 fschmid 1854
  </message>
769 cbradney 1855
</context>
1856
<context>
444 fschmid 1857
  <name>DocInfos</name>
1858
  <message>
769 cbradney 1859
    <source>Document Information</source>
1860
    <translation>Информације о документу</translation>
444 fschmid 1861
  </message>
1862
  <message>
769 cbradney 1863
    <source>&amp;Title:</source>
1864
    <translation>&amp;Наслов:</translation>
444 fschmid 1865
  </message>
1866
  <message>
769 cbradney 1867
    <source>&amp;Author:</source>
1868
    <translation>&amp;Аутор:</translation>
444 fschmid 1869
  </message>
1870
  <message>
769 cbradney 1871
    <source>&amp;Keywords:</source>
1872
    <translation>&amp;Кључне речи:</translation>
444 fschmid 1873
  </message>
1874
  <message>
769 cbradney 1875
    <source>Descri&amp;ption:</source>
1876
    <translation>Оп&amp;ис:</translation>
444 fschmid 1877
  </message>
1878
  <message>
769 cbradney 1879
    <source>P&amp;ublisher:</source>
1880
    <translation>И&amp;здавач:</translation>
444 fschmid 1881
  </message>
1882
  <message>
769 cbradney 1883
    <source>&amp;Contributors:</source>
1884
    <translation>&amp;Помагачи:</translation>
444 fschmid 1885
  </message>
1886
  <message>
769 cbradney 1887
    <source>Dat&amp;e:</source>
1888
    <translation>&amp;Датум:</translation>
444 fschmid 1889
  </message>
1890
  <message>
769 cbradney 1891
    <source>T&amp;ype:</source>
1892
    <translation>В&amp;рста:</translation>
444 fschmid 1893
  </message>
1894
  <message>
769 cbradney 1895
    <source>F&amp;ormat:</source>
1896
    <translation>Ф&amp;ормат:</translation>
444 fschmid 1897
  </message>
1898
  <message>
769 cbradney 1899
    <source>Identi&amp;fier:</source>
1900
    <translation>Означ&amp;ивач:</translation>
444 fschmid 1901
  </message>
1902
  <message>
769 cbradney 1903
    <source>&amp;Source:</source>
1904
    <translation>&amp;Извор:</translation>
444 fschmid 1905
  </message>
1906
  <message>
769 cbradney 1907
    <source>&amp;Language:</source>
1908
    <translation>&amp;Језик:</translation>
444 fschmid 1909
  </message>
1910
  <message>
769 cbradney 1911
    <source>&amp;Relation:</source>
1912
    <translation>&amp;Однос:</translation>
444 fschmid 1913
  </message>
1914
  <message>
769 cbradney 1915
    <source>Co&amp;verage:</source>
1916
    <translation>Покр&amp;ивеност:</translation>
444 fschmid 1917
  </message>
1918
  <message>
769 cbradney 1919
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
1920
    <translation>Пр&amp;ава:</translation>
444 fschmid 1921
  </message>
1922
  <message>
769 cbradney 1923
    <source>&amp;Document</source>
1924
    <translation>&amp;Документ</translation>
444 fschmid 1925
  </message>
1926
  <message>
769 cbradney 1927
    <source>Further &amp;Information</source>
1928
    <translation>Додатне &amp;информације</translation>
444 fschmid 1929
  </message>
1930
  <message>
769 cbradney 1931
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
444 fschmid 1932
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
769 cbradney 1933
    <translation>Особа или организација примарно одговорна за прављење садржаја документа.
444 fschmid 1934
Ово поље се може уметнути у scribus документ као референца, као и у meta податке PDF-а</translation>
1935
  </message>
1936
  <message>
769 cbradney 1937
    <source>A name given to the document.
444 fschmid 1938
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
769 cbradney 1939
    <translation>Име дато документу.
444 fschmid 1940
Ово поље се може уметнути у scribus документ као референца, као и у meta податке PDF-а</translation>
1941
  </message>
1942
  <message>
769 cbradney 1943
    <source>An account of the content of the document.
444 fschmid 1944
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
769 cbradney 1945
    <translation>Извод из садржаја документа.
444 fschmid 1946
Ово поље служи за кратак опис или апстракт документа. Умеће се у PDF приликом изласка</translation>
1947
  </message>
1948
  <message>
769 cbradney 1949
    <source>The topic of the content of the document.
444 fschmid 1950
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
769 cbradney 1951
    <translation>Тема садржаја документа.
444 fschmid 1952
Ово поље служи за кључне речи документа које желите да уметнете у PDF, да би побољшали индексирање и претрагу PDF фајлова</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
769 cbradney 1955
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
1956
    <translation>Особа или организација одговорни за издавање документа</translation>
444 fschmid 1957
  </message>
1958
  <message>
769 cbradney 1959
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
1960
    <translation>Особа или организација одговорни за допринос садржају документа</translation>
444 fschmid 1961
  </message>
1962
  <message>
769 cbradney 1963
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
1964
    <translation>Датум повезан са неким догађајем у животном циклусу документа, у ГГГГ-ММ-ДД формату, као по ISO 8601</translation>
444 fschmid 1965
  </message>
1966
  <message>
769 cbradney 1967
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
1968
    <translation>Природа или жанр садржаја документа, нпр. категорије, функције, жанрови, итд.</translation>
444 fschmid 1969
  </message>
1970
  <message>
769 cbradney 1971
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
444 fschmid 1972
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
769 cbradney 1973
    <translation>Физичка или дигитална манифестација документа. Врста медија и димензије не би ничему служили.
444 fschmid 1974
RFC2045,RFC2046 за MIME врсте су такође корисни овде</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
769 cbradney 1977
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
1978
    <translation>Прецизна референца на документ у оквиру датог контекста као што је ISBN
444 fschmid 1979
или URI</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
769 cbradney 1982
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
1983
    <translation>Референца на документ из кога је тренутни документ изведен, нпр.
444 fschmid 1984
ISBN или URI</translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
769 cbradney 1987
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
444 fschmid 1988
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
769 cbradney 1989
    <translation>Језик којим је написан садржај документа, обично ISO-
444 fschmid 1990
639 језички код
1991
коме опционо претходи цртица и ISO-3166 код земље, нпр. en-GB, fr-
1992
CH</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
769 cbradney 1995
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
1996
    <translation>Референца на повезани документ, вероватно коришћењем формалног идентификатора као што је ISBN или URI</translation>
444 fschmid 1997
  </message>
1998
  <message>
769 cbradney 1999
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
2000
    <translation>Степен или делокруг садржаја документа, вероватно укључујући место, време и опсеге надлежности</translation>
444 fschmid 2001
  </message>
2002
  <message>
769 cbradney 2003
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
2004
    <translation>Информације о правима у и над документом, нпр. copyright, патент или бренд</translation>
444 fschmid 2005
  </message>
2006
  <message>
769 cbradney 2007
    <source>&amp;OK</source>
2008
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2009
  </message>
2010
  <message>
769 cbradney 2011
    <source>&amp;Cancel</source>
2012
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2013
  </message>
769 cbradney 2014
</context>
2015
<context>
444 fschmid 2016
  <name>Druck</name>
2017
  <message>
769 cbradney 2018
    <source>Setup Printer</source>
2019
    <translation>Подеси штампач</translation>
444 fschmid 2020
  </message>
2021
  <message>
769 cbradney 2022
    <source>Print Destination</source>
2023
    <translation>Одредиште за штампу</translation>
444 fschmid 2024
  </message>
2025
  <message>
769 cbradney 2026
    <source>File</source>
2027
    <translation>Фајл</translation>
444 fschmid 2028
  </message>
2029
  <message>
769 cbradney 2030
    <source>&amp;Options...</source>
2031
    <translation>&amp;Опције...</translation>
444 fschmid 2032
  </message>
2033
  <message>
769 cbradney 2034
    <source>&amp;File:</source>
2035
    <translation>&amp;Фајл:</translation>
444 fschmid 2036
  </message>
2037
  <message>
769 cbradney 2038
    <source>C&amp;hange...</source>
2039
    <translation>И&amp;змени...</translation>
444 fschmid 2040
  </message>
2041
  <message>
769 cbradney 2042
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
2043
    <translation>А&amp;лтернативна наредба штампача</translation>
444 fschmid 2044
  </message>
2045
  <message>
769 cbradney 2046
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
444 fschmid 2047
to utilize additional printing options</source>
769 cbradney 2048
    <translation>Користи или до</translation>
444 fschmid 2049
  </message>
2050
  <message>
769 cbradney 2051
    <source>Co&amp;mmand:</source>
2052
    <translation>&amp;Наредба:</translation>
444 fschmid 2053
  </message>
2054
  <message>
769 cbradney 2055
    <source>Range</source>
2056
    <translation>Опсег</translation>
444 fschmid 2057
  </message>
2058
  <message>
769 cbradney 2059
    <source>Print &amp;All</source>
2060
    <translation>Штампај &amp;све</translation>
444 fschmid 2061
  </message>
2062
  <message>
769 cbradney 2063
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
2064
    <translation>Штампај текућу стр&amp;аницу</translation>
444 fschmid 2065
  </message>
2066
  <message>
769 cbradney 2067
    <source>Print &amp;Range</source>
2068
    <translation>&amp;Опсег штампања</translation>
444 fschmid 2069
  </message>
2070
  <message>
769 cbradney 2071
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
444 fschmid 2072
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2073
a range of pages or a single page number.</source>
769 cbradney 2074
    <translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
444 fschmid 2075
обележје може бити * за све странице, 1-5 за
2076
опсег страница или број једне странице.</translation>
2077
  </message>
2078
  <message>
769 cbradney 2079
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
2080
    <translation>Б&amp;рој копија:</translation>
444 fschmid 2081
  </message>
2082
  <message>
769 cbradney 2083
    <source>Options</source>
2084
    <translation>Опције</translation>
444 fschmid 2085
  </message>
2086
  <message>
769 cbradney 2087
    <source>Print &amp;Normal</source>
2088
    <translation>Штампај &amp;нормално</translation>
444 fschmid 2089
  </message>
2090
  <message>
769 cbradney 2091
    <source>Print &amp;Separations</source>
2092
    <translation>Штампај &amp;раздвајања</translation>
444 fschmid 2093
  </message>
2094
  <message>
769 cbradney 2095
    <source>All</source>
2096
    <translation>Све</translation>
444 fschmid 2097
  </message>
2098
  <message>
769 cbradney 2099
    <source>Cyan</source>
2100
    <translation>Цијан</translation>
444 fschmid 2101
  </message>
2102
  <message>
769 cbradney 2103
    <source>Magenta</source>
2104
    <translation>Магента</translation>
444 fschmid 2105
  </message>
2106
  <message>
769 cbradney 2107
    <source>Yellow</source>
2108
    <translation>Жута</translation>
444 fschmid 2109
  </message>
2110
  <message>
769 cbradney 2111
    <source>Black</source>
2112
    <translation>Црна</translation>
444 fschmid 2113
  </message>
2114
  <message>
769 cbradney 2115
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
2116
    <translation>Шт&amp;ампај у боји ако је доступно</translation>
444 fschmid 2117
  </message>
2118
  <message>
769 cbradney 2119
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
2120
    <translation>Штампај у &amp;сивим тоновима</translation>
444 fschmid 2121
  </message>
2122
  <message>
769 cbradney 2123
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2124
    <translation>&amp;Напредне опције...</translation>
444 fschmid 2125
  </message>
2126
  <message>
769 cbradney 2127
    <source>&amp;Print</source>
2128
    <translation>&amp;Штампај</translation>
444 fschmid 2129
  </message>
2130
  <message>
769 cbradney 2131
    <source>&amp;Cancel</source>
2132
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2133
  </message>
2134
  <message>
769 cbradney 2135
    <source>Save as</source>
2136
    <translation>Сними као</translation>
444 fschmid 2137
  </message>
2138
  <message>
769 cbradney 2139
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2140
    <translation>Postscript-фајлови (*.ps);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 2141
  </message>
769 cbradney 2142
</context>
2143
<context>
444 fschmid 2144
  <name>EPSPlug</name>
2145
  <message>
769 cbradney 2146
    <source>Importing File:
444 fschmid 2147
%1
2148
failed!</source>
769 cbradney 2149
    <translation>Увожење фајла:
444 fschmid 2150
%1
2151
није успело!</translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
769 cbradney 2154
    <source>Fatal Error</source>
2155
    <translation>Фатална грешка</translation>
444 fschmid 2156
  </message>
769 cbradney 2157
</context>
2158
<context>
444 fschmid 2159
  <name>EditStyle</name>
2160
  <message>
769 cbradney 2161
    <source>Edit Style</source>
2162
    <translation>Уреди стил</translation>
444 fschmid 2163
  </message>
2164
  <message>
769 cbradney 2165
    <source>&amp;Name:</source>
2166
    <translation>&amp;Име:</translation>
444 fschmid 2167
  </message>
2168
  <message>
769 cbradney 2169
    <source>Character</source>
2170
    <translation>Знак</translation>
444 fschmid 2171
  </message>
2172
  <message>
769 cbradney 2173
    <source>&amp;Font:</source>
2174
    <translation>&amp;Фонт:</translation>
444 fschmid 2175
  </message>
2176
  <message>
769 cbradney 2177
    <source> pt</source>
2178
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 2179
  </message>
2180
  <message>
769 cbradney 2181
    <source>Si&amp;ze:</source>
2182
    <translation>&amp;Величина:</translation>
444 fschmid 2183
  </message>
2184
  <message>
769 cbradney 2185
    <source>Effect:</source>
2186
    <translation>Ефекат:</translation>
444 fschmid 2187
  </message>
2188
  <message>
769 cbradney 2189
    <source>&amp;Alignment:</source>
2190
    <translation>&amp;Поравнање:</translation>
444 fschmid 2191
  </message>
2192
  <message>
769 cbradney 2193
    <source>&amp;Drop Caps</source>
2194
    <translation>&amp;Испусти велика слова</translation>
444 fschmid 2195
  </message>
2196
  <message>
769 cbradney 2197
    <source>&amp;Lines:</source>
2198
    <translation>&amp;Линије:</translation>
444 fschmid 2199
  </message>
2200
  <message>
769 cbradney 2201
    <source>F&amp;ill Color:</source>
2202
    <translation>Боја за поп&amp;уњавање:</translation>
444 fschmid 2203
  </message>
2204
  <message>
769 cbradney 2205
    <source>St&amp;roke Color:</source>
2206
    <translation>Боја за црт&amp;ање:</translation>
444 fschmid 2207
  </message>
2208
  <message>
769 cbradney 2209
    <source>None</source>
2210
    <translation>Ниједан</translation>
444 fschmid 2211
  </message>
2212
  <message>
769 cbradney 2213
    <source>Vertical Spaces</source>
2214
    <translation>Усправни размаци</translation>
444 fschmid 2215
  </message>
2216
  <message>
769 cbradney 2217
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
2218
    <translation>Прилагоди основној &amp;мрежи</translation>
444 fschmid 2219
  </message>
2220
  <message>
769 cbradney 2221
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
2222
    <translation>&amp;Проред:</translation>
444 fschmid 2223
  </message>
2224
  <message>
769 cbradney 2225
    <source>Abo&amp;ve:</source>
2226
    <translation>Изн&amp;ад:</translation>
444 fschmid 2227
  </message>
2228
  <message>
769 cbradney 2229
    <source>&amp;Below:</source>
2230
    <translation>&amp;Испод:</translation>
444 fschmid 2231
  </message>
2232
  <message>
769 cbradney 2233
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2234
    <translation>Табулатори и увлачење</translation>
444 fschmid 2235
  </message>
2236
  <message>
769 cbradney 2237
    <source>&amp;OK</source>
2238
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2239
  </message>
2240
  <message>
769 cbradney 2241
    <source>&amp;Cancel</source>
2242
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2243
  </message>
2244
  <message>
769 cbradney 2245
    <source>Name of your paragraph style</source>
2246
    <translation>Име Вашег стила пасуса</translation>
444 fschmid 2247
  </message>
2248
  <message>
769 cbradney 2249
    <source>Font of selected text or object</source>
2250
    <translation>Фонт изабраног текста или објекта</translation>
444 fschmid 2251
  </message>
2252
  <message>
769 cbradney 2253
    <source>Font Size</source>
2254
    <translation>Величина фонта</translation>
444 fschmid 2255
  </message>
2256
  <message>
769 cbradney 2257
    <source>Color of text fill</source>
2258
    <translation>Боја попуњеног текста</translation>
444 fschmid 2259
  </message>
2260
  <message>
769 cbradney 2261
    <source>Color of text stroke</source>
2262
    <translation>Боја текста</translation>
444 fschmid 2263
  </message>
2264
  <message>
769 cbradney 2265
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2266
    <translation>Обезбеђује увеличано прво слово за пасус. Користи се ради стилског ефекта</translation>
444 fschmid 2267
  </message>
2268
  <message>
769 cbradney 2269
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2270
    <translation>Утврђује свеукупну висину, бројеве у низу, испуштених великих слова</translation>
444 fschmid 2271
  </message>
2272
  <message>
769 cbradney 2273
    <source>Align text to baseline grid</source>
2274
    <translation>Поравнај текст са основном мрежом</translation>
444 fschmid 2275
  </message>
2276
  <message>
769 cbradney 2277
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2278
    <translation>Проред изнад пасуса</translation>
444 fschmid 2279
  </message>
2280
  <message>
769 cbradney 2281
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2282
    <translation>Проред испод пасуса</translation>
444 fschmid 2283
  </message>
2284
  <message>
769 cbradney 2285
    <source>Line Spacing</source>
2286
    <translation>Проред</translation>
444 fschmid 2287
  </message>
2288
  <message>
769 cbradney 2289
    <source> mm</source>
2290
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 2291
  </message>
2292
  <message>
769 cbradney 2293
    <source> in</source>
2294
    <translation> in</translation>
444 fschmid 2295
  </message>
2296
  <message>
769 cbradney 2297
    <source> p</source>
2298
    <translation> p</translation>
444 fschmid 2299
  </message>
2300
  <message>
769 cbradney 2301
    <source>Warning</source>
2302
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 2303
  </message>
2304
  <message>
769 cbradney 2305
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2306
    <translation>Име стила није јединствено</translation>
444 fschmid 2307
  </message>
2308
  <message>
769 cbradney 2309
    <source>OK</source>
2310
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 2311
  </message>
769 cbradney 2312
</context>
2313
<context>
444 fschmid 2314
  <name>Editor</name>
2315
  <message>
769 cbradney 2316
    <source>Editor</source>
2317
    <translation>Уређивач</translation>
444 fschmid 2318
  </message>
2319
  <message>
769 cbradney 2320
    <source>&amp;New</source>
2321
    <translation>&amp;Нови</translation>
444 fschmid 2322
  </message>
2323
  <message>
769 cbradney 2324
    <source>&amp;Open...</source>
2325
    <translation>&amp;Отвори...</translation>
444 fschmid 2326
  </message>
2327
  <message>
769 cbradney 2328
    <source>Save &amp;As...</source>
2329
    <translation>Сними &amp;као...</translation>
444 fschmid 2330
  </message>
2331
  <message>
769 cbradney 2332
    <source>&amp;Save and Exit</source>
2333
    <translation>&amp;Сними и изађи</translation>
444 fschmid 2334
  </message>
2335
  <message>
769 cbradney 2336
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
2337
    <translation>&amp;Изађи без снимања</translation>
444 fschmid 2338
  </message>
2339
  <message>
769 cbradney 2340
    <source>&amp;Undo</source>
2341
    <translation>&amp;Опозови</translation>
444 fschmid 2342
  </message>
2343
  <message>
769 cbradney 2344
    <source>&amp;Redo</source>
2345
    <translation>Поно&amp;ви</translation>
444 fschmid 2346
  </message>
2347
  <message>
769 cbradney 2348
    <source>Cu&amp;t</source>
2349
    <translation>&amp;Исеци</translation>
444 fschmid 2350
  </message>
2351
  <message>
769 cbradney 2352
    <source>&amp;Copy</source>
2353
    <translation>&amp;Копирај</translation>
444 fschmid 2354
  </message>
2355
  <message>
769 cbradney 2356
    <source>&amp;Paste</source>
2357
    <translation>&amp;Пренеси</translation>
444 fschmid 2358
  </message>
2359
  <message>
769 cbradney 2360
    <source>C&amp;lear</source>
2361
    <translation>Оч&amp;исти</translation>
444 fschmid 2362
  </message>
2363
  <message>
769 cbradney 2364
    <source>&amp;Get Field Names</source>
2365
    <translation>&amp;Добави имена поља</translation>
444 fschmid 2366
  </message>
2367
  <message>
769 cbradney 2368
    <source>&amp;File</source>
2369
    <translation>&amp;Фајл</translation>
444 fschmid 2370
  </message>
2371
  <message>
769 cbradney 2372
    <source>&amp;Edit</source>
2373
    <translation>&amp;Уреди</translation>
444 fschmid 2374
  </message>
2375
  <message>
769 cbradney 2376
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2377
    <translation>Javascripts (*.js);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 2378
  </message>
769 cbradney 2379
</context>
2380
<context>
444 fschmid 2381
  <name>ExportForm</name>
2382
  <message>
769 cbradney 2383
    <source>Choose a Export Directory</source>
2384
    <translation>Изаберите директоријум за извоз</translation>
444 fschmid 2385
  </message>
2386
  <message>
769 cbradney 2387
    <source>Export as Image(s)</source>
2388
    <translation>Извези као слику(е)</translation>
444 fschmid 2389
  </message>
2390
  <message>
769 cbradney 2391
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
2392
    <translation>&amp;Извези у директоријум:</translation>
444 fschmid 2393
  </message>
2394
  <message>
769 cbradney 2395
    <source>C&amp;hange...</source>
2396
    <translation>И&amp;змени...</translation>
444 fschmid 2397
  </message>
2398
  <message>
769 cbradney 2399
    <source>Options</source>
2400
    <translation>Опције</translation>
444 fschmid 2401
  </message>
2402
  <message>
769 cbradney 2403
    <source>Image &amp;Type:</source>
2404
    <translation>&amp;Врста слике:</translation>
444 fschmid 2405
  </message>
2406
  <message>
769 cbradney 2407
    <source>&amp;Quality:</source>
2408
    <translation>&amp;Квалитет:</translation>
444 fschmid 2409
  </message>
2410
  <message>
769 cbradney 2411
    <source>&amp;Resolution:</source>
2412
    <translation>&amp;Резолуција:</translation>
444 fschmid 2413
  </message>
2414
  <message>
769 cbradney 2415
    <source> %</source>
2416
    <translation> %</translation>
444 fschmid 2417
  </message>
2418
  <message>
769 cbradney 2419
    <source> dpi</source>
2420
    <translation> тпи</translation>
444 fschmid 2421
  </message>
2422
  <message>
769 cbradney 2423
    <source>Range</source>
2424
    <translation>Опсег</translation>
444 fschmid 2425
  </message>
2426
  <message>
769 cbradney 2427
    <source>&amp;Current page</source>
2428
    <translation>&amp;Текућа страница</translation>
444 fschmid 2429
  </message>
2430
  <message>
769 cbradney 2431
    <source>&amp;All pages</source>
2432
    <translation>&amp;Све странице</translation>
444 fschmid 2433
  </message>
2434
  <message>
769 cbradney 2435
    <source>&amp;Range</source>
2436
    <translation>&amp;Опсег</translation>
444 fschmid 2437
  </message>
2438
  <message>
769 cbradney 2439
    <source>&amp;OK</source>
2440
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2441
  </message>
2442
  <message>
769 cbradney 2443
    <source>&amp;Cancel</source>
2444
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2445
  </message>
2446
  <message>
769 cbradney 2447
    <source>C</source>
2448
    <translation>C</translation>
444 fschmid 2449
  </message>
2450
  <message>
769 cbradney 2451
    <source>Export a range of pages</source>
2452
    <translation>Извези опсег страница</translation>
444 fschmid 2453
  </message>
2454
  <message>
769 cbradney 2455
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
444 fschmid 2456
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2457
a range of pages or a single page number.</source>
769 cbradney 2458
    <translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
444 fschmid 2459
обележје може бити * за све странице, 1-5 за
2460
опсег страница или број једне странице.</translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
769 cbradney 2463
    <source>Export all pages</source>
2464
    <translation>Извези све странице</translation>
444 fschmid 2465
  </message>
2466
  <message>
769 cbradney 2467
    <source>Export only the current page</source>
2468
    <translation>Извези само текућу страницу</translation>
444 fschmid 2469
  </message>
2470
  <message>
769 cbradney 2471
    <source>Resolution of the Images
444 fschmid 2472
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
769 cbradney 2473
    <translation>Резолуција слика
444 fschmid 2474
Користи 72 тпи за слике предвиђене за приказивање на екрану</translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
769 cbradney 2477
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
2478
    <translation>Квалитет Ваших слика - 100\\% је најбољи, 1\\% је најлошији</translation>
444 fschmid 2479
  </message>
2480
  <message>
769 cbradney 2481
    <source>Available export formats</source>
2482
    <translation>Доступни формати за извоз</translation>
444 fschmid 2483
  </message>
2484
  <message>
769 cbradney 2485
    <source>The output directory - the place to store your images.
2486
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2487
    <translation>Излазни директоријум - место за смештање Ваших слика.
444 fschmid 2488
Име извезеног фајла ће бити „имедокумента-бројстране.врстафајла“</translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
769 cbradney 2491
    <source>Change the output directory</source>
2492
    <translation>Промени излазни директоријум</translation>
444 fschmid 2493
  </message>
769 cbradney 2494
  <message>
2495
    <source>&amp;Size:</source>
2496
    <translation type="unfinished">&amp;Величина:</translation>
2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
2500
    <translation type="unfinished"></translation>
2501
  </message>
2502
</context>
2503
<context>
444 fschmid 2504
  <name>FDialogPreview</name>
2505
  <message>
769 cbradney 2506
    <source>Size:</source>
2507
    <translation>Величина:</translation>
444 fschmid 2508
  </message>
2509
  <message>
769 cbradney 2510
    <source>Title:</source>
2511
    <translation>Наслов:</translation>
444 fschmid 2512
  </message>
2513
  <message>
769 cbradney 2514
    <source>No Title</source>
2515
    <translation>Без наслова</translation>
444 fschmid 2516
  </message>
2517
  <message>
769 cbradney 2518
    <source>Author:</source>
2519
    <translation>Аутор:</translation>
444 fschmid 2520
  </message>
2521
  <message>
769 cbradney 2522
    <source>Unknown</source>
2523
    <translation>Непознат</translation>
444 fschmid 2524
  </message>
2525
  <message>
769 cbradney 2526
    <source>Scribus Document</source>
2527
    <translation>Scribus документ</translation>
444 fschmid 2528
  </message>
769 cbradney 2529
</context>
2530
<context>
444 fschmid 2531
  <name>Farbmanager</name>
2532
  <message>
769 cbradney 2533
    <source>Colors</source>
2534
    <translation>Боје</translation>
444 fschmid 2535
  </message>
2536
  <message>
769 cbradney 2537
    <source>&amp;Append</source>
2538
    <translation>&amp;Примени</translation>
444 fschmid 2539
  </message>
2540
  <message>
769 cbradney 2541
    <source>&amp;New</source>
2542
    <translation>&amp;Нови</translation>
444 fschmid 2543
  </message>
2544
  <message>
769 cbradney 2545
    <source>&amp;Edit</source>
2546
    <translation>&amp;Уреди</translation>
444 fschmid 2547
  </message>
2548
  <message>
769 cbradney 2549
    <source>D&amp;uplicate</source>
2550
    <translation>Д&amp;уплирај</translation>
444 fschmid 2551
  </message>
2552
  <message>
769 cbradney 2553
    <source>&amp;Delete</source>
2554
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2555
  </message>
2556
  <message>
769 cbradney 2557
    <source>&amp;Remove Unused</source>
2558
    <translation>&amp;Уклони некоришћено</translation>
444 fschmid 2559
  </message>
2560
  <message>
769 cbradney 2561
    <source>Color Sets</source>
2562
    <translation>Скупови боја</translation>
444 fschmid 2563
  </message>
2564
  <message>
769 cbradney 2565
    <source>Current Color Set:</source>
2566
    <translation>Текући скуп боја:</translation>
444 fschmid 2567
  </message>
2568
  <message>
769 cbradney 2569
    <source>&amp;Save Color Set</source>
2570
    <translation>&amp;Сними скуп боја</translation>
444 fschmid 2571
  </message>
2572
  <message>
769 cbradney 2573
    <source>&amp;OK</source>
2574
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2575
  </message>
2576
  <message>
769 cbradney 2577
    <source>&amp;Cancel</source>
2578
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2579
  </message>
2580
  <message>
769 cbradney 2581
    <source>Choose a color set to load</source>
2582
    <translation>Изаберите скуп боја за учитавање</translation>
444 fschmid 2583
  </message>
2584
  <message>
769 cbradney 2585
    <source>Save the current color set</source>
2586
    <translation>Сними текући скуп боја</translation>
444 fschmid 2587
  </message>
2588
  <message>
769 cbradney 2589
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2590
    <translation>Уклони некоришћене боје из скупа боја текућег документа</translation>
444 fschmid 2591
  </message>
2592
  <message>
769 cbradney 2593
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
2594
    <translation>Примени боје на текући скуп из постојећег документа</translation>
444 fschmid 2595
  </message>
2596
  <message>
769 cbradney 2597
    <source>Create a new color within the current set</source>
2598
    <translation>Направи нову боју у оквиру текућег скупа</translation>
444 fschmid 2599
  </message>
2600
  <message>
769 cbradney 2601
    <source>Edit the currently selected color</source>
2602
    <translation>Уреди тренутно изабрану боју</translation>
444 fschmid 2603
  </message>
2604
  <message>
769 cbradney 2605
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
2606
    <translation>Направи копију тренутно изабране боје</translation>
444 fschmid 2607
  </message>
2608
  <message>
769 cbradney 2609
    <source>Delete the currently selected color</source>
2610
    <translation>Обриши тренутно изабрану боју</translation>
444 fschmid 2611
  </message>
2612
  <message>
769 cbradney 2613
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
2614
    <translation>Учини да тренутни скуп боја буде подразумевани</translation>
444 fschmid 2615
  </message>
2616
  <message>
769 cbradney 2617
    <source>&amp;Name:</source>
2618
    <translation>&amp;Име:</translation>
444 fschmid 2619
  </message>
2620
  <message>
769 cbradney 2621
    <source>Choose a Name</source>
2622
    <translation>Изаберите име</translation>
444 fschmid 2623
  </message>
2624
  <message>
769 cbradney 2625
    <source>Open</source>
2626
    <translation>Отвори</translation>
444 fschmid 2627
  </message>
2628
  <message>
769 cbradney 2629
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
2630
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 2631
  </message>
2632
  <message>
769 cbradney 2633
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
2634
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 2635
  </message>
2636
  <message>
769 cbradney 2637
    <source>Copy of %1</source>
2638
    <translation>Копија од %1</translation>
444 fschmid 2639
  </message>
2640
  <message>
769 cbradney 2641
    <source>New Color</source>
2642
    <translation>Нова боја</translation>
444 fschmid 2643
  </message>
532 cbradney 2644
  <message>
769 cbradney 2645
    <source>None</source>
2646
    <translation>Ниједан</translation>
532 cbradney 2647
  </message>
769 cbradney 2648
</context>
2649
<context>
444 fschmid 2650
  <name>FontPrefs</name>
2651
  <message>
769 cbradney 2652
    <source>Global Font Settings</source>
2653
    <translation>Глобалне поставке фонтова</translation>
444 fschmid 2654
  </message>
2655
  <message>
769 cbradney 2656
    <source>Available Fonts</source>
2657
    <translation>Доступни фонтови</translation>
444 fschmid 2658
  </message>
2659
  <message>
769 cbradney 2660
    <source>Font Substitutions</source>
2661
    <translation>Замене за фонтове</translation>
444 fschmid 2662
  </message>
2663
  <message>
769 cbradney 2664
    <source>Additional Paths</source>
2665
    <translation>Додатне путање</translation>
444 fschmid 2666
  </message>
2667
  <message>
769 cbradney 2668
    <source>Postscript</source>
2669
    <translation>Postscript</translation>
444 fschmid 2670
  </message>
2671
  <message>
769 cbradney 2672
    <source>Yes</source>
2673
    <translation>Да</translation>
444 fschmid 2674
  </message>
2675
  <message>
769 cbradney 2676
    <source>Font Name</source>
2677
    <translation>Име фонта</translation>
444 fschmid 2678
  </message>
2679
  <message>
769 cbradney 2680
    <source>Use Font</source>
2681
    <translation>Користи фонт</translation>
444 fschmid 2682
  </message>
2683
  <message>
769 cbradney 2684
    <source>Embed in:</source>
2685
    <translation>Уметни у:</translation>
444 fschmid 2686
  </message>
2687
  <message>
769 cbradney 2688
    <source>Subset</source>
2689
    <translation>Подсет</translation>
444 fschmid 2690
  </message>
2691
  <message>
769 cbradney 2692
    <source>Type</source>
2693
    <translation>Врста</translation>
444 fschmid 2694
  </message>
2695
  <message>
769 cbradney 2696
    <source>Path to Font File</source>
2697
    <translation>Путања до фајла фонта</translation>
444 fschmid 2698
  </message>
2699
  <message>
769 cbradney 2700
    <source>&amp;Available Fonts</source>
2701
    <translation>&amp;Доступни фонтови</translation>
444 fschmid 2702
  </message>
2703
  <message>
769 cbradney 2704
    <source>Replacement</source>
2705
    <translation>Замена</translation>
444 fschmid 2706
  </message>
2707
  <message>
769 cbradney 2708
    <source>&amp;Delete</source>
2709
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2710
  </message>
2711
  <message>
769 cbradney 2712
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
2713
    <translation>&amp;Замене за фонтове</translation>
444 fschmid 2714
  </message>
2715
  <message>
769 cbradney 2716
    <source>C&amp;hange...</source>
2717
    <translation>И&amp;змени...</translation>
444 fschmid 2718
  </message>
2719
  <message>
769 cbradney 2720
    <source>A&amp;dd...</source>
2721
    <translation>&amp;Додај...</translation>
444 fschmid 2722
  </message>
2723
  <message>
769 cbradney 2724
    <source>&amp;Remove</source>
2725
    <translation>&amp;Уклони</translation>
444 fschmid 2726
  </message>
2727
  <message>
769 cbradney 2728
    <source>Additional &amp;Paths</source>
2729
    <translation>Додатне &amp;путање</translation>
444 fschmid 2730
  </message>
2731
  <message>
769 cbradney 2732
    <source>&amp;OK</source>
2733
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2734
  </message>
2735
  <message>
769 cbradney 2736
    <source>&amp;Cancel</source>
2737
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2738
  </message>
2739
  <message>
769 cbradney 2740
    <source>Choose a Directory</source>
2741
    <translation>Изаберите директоријум</translation>
444 fschmid 2742
  </message>
769 cbradney 2743
</context>
2744
<context>
444 fschmid 2745
  <name>FontPreview</name>
2746
  <message>
769 cbradney 2747
    <source>Fonts Preview</source>
2748
    <translation>Преглед фонтова</translation>
444 fschmid 2749
  </message>
2750
  <message>
769 cbradney 2751
    <source>&amp;OK</source>
2752
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2753
  </message>
2754
  <message>
769 cbradney 2755
    <source>Alt+O</source>
2756
    <translation>Alt+O</translation>
444 fschmid 2757
  </message>
2758
  <message>
769 cbradney 2759
    <source>&amp;Cancel</source>
2760
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2761
  </message>
2762
  <message>
769 cbradney 2763
    <source>Alt+C</source>
2764
    <translation>Alt+C</translation>
444 fschmid 2765
  </message>
2766
  <message>
769 cbradney 2767
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
2768
    <translation>Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц</translation>
444 fschmid 2769
  </message>
769 cbradney 2770
  <message>
2771
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
2772
    <translation type="unfinished"></translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Leave preview</source>
2776
    <translation type="unfinished"></translation>
2777
  </message>
2778
</context>
2779
<context>
444 fschmid 2780
  <name>GradientEditor</name>
2781
  <message>
769 cbradney 2782
    <source>Position:</source>
2783
    <translation>Позиција:</translation>
444 fschmid 2784
  </message>
2785
  <message>
769 cbradney 2786
    <source> %</source>
2787
    <translation> %</translation>
444 fschmid 2788
  </message>
2789
  <message>
769 cbradney 2790
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
2791
    <translation>Овде можете додавати, мењати или уклањати зауставне боје.</translation>
444 fschmid 2792
  </message>
769 cbradney 2793
</context>
2794
<context>
444 fschmid 2795
  <name>GuideManager</name>
2796
  <message>
769 cbradney 2797
    <source>Manage Guides</source>
2798
    <translation>Управљање водиљама</translation>
444 fschmid 2799
  </message>
2800
  <message>
769 cbradney 2801
    <source> pt</source>
2802
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 2803
  </message>
2804
  <message>
769 cbradney 2805
    <source> mm</source>
2806
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 2807
  </message>
2808
  <message>
769 cbradney 2809
    <source> in</source>
2810
    <translation> in</translation>
444 fschmid 2811
  </message>
2812
  <message>
769 cbradney 2813
    <source> p</source>
2814
    <translation> p</translation>
444 fschmid 2815
  </message>
2816
  <message>
769 cbradney 2817
    <source>Horizontal Guides</source>
2818
    <translation>Водоравне водиље</translation>
444 fschmid 2819
  </message>
2820
  <message>
769 cbradney 2821
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2822
    <translation>&amp;Y Поз:</translation>
444 fschmid 2823
  </message>
2824
  <message>
769 cbradney 2825
    <source>&amp;Add</source>
2826
    <translation>&amp;Додај</translation>
444 fschmid 2827
  </message>
2828
  <message>
769 cbradney 2829
    <source>D&amp;elete</source>
2830
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2831
  </message>
2832
  <message>
769 cbradney 2833
    <source>Vertical Guides</source>
2834
    <translation>Усправне водиље</translation>
444 fschmid 2835
  </message>
2836
  <message>
769 cbradney 2837
    <source>&amp;X-Pos:</source>
2838
    <translation>&amp;X Поз:</translation>
444 fschmid 2839
  </message>
2840
  <message>
769 cbradney 2841
    <source>A&amp;dd</source>
2842
    <translation>&amp;Додај</translation>
444 fschmid 2843
  </message>
2844
  <message>
769 cbradney 2845
    <source>De&amp;lete</source>
2846
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 2847
  </message>
2848
  <message>
769 cbradney 2849
    <source>&amp;Lock Guides</source>
2850
    <translation>&amp;Закључај водиље</translation>
444 fschmid 2851
  </message>
2852
  <message>
769 cbradney 2853
    <source>&amp;OK</source>
2854
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2855
  </message>
2856
  <message>
769 cbradney 2857
    <source>&amp;Cancel</source>
2858
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2859
  </message>
769 cbradney 2860
</context>
2861
<context>
444 fschmid 2862
  <name>HelpBrowser</name>
2863
  <message>
769 cbradney 2864
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
444 fschmid 2865
and www.scribus.net for downloads.</source>
769 cbradney 2866
    <translation>Извините, нема доступног упутства! Молим Вас погледајте: http://docs.scribus.net за освежене документе
444 fschmid 2867
и www.scribus.net за преузимање.</translation>
2868
  </message>
769 cbradney 2869
  <message>
2870
    <source>Contents</source>
2871
    <translation type="unfinished"></translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>Link</source>
2875
    <translation type="unfinished">Веза</translation>
2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>Scribus Online Help</source>
2879
    <translation type="unfinished"></translation>
2880
  </message>
2881
</context>
2882
<context>
2883
  <name>HelpBrowser2</name>
2884
  <message>
2885
    <source>Scribus Online Help</source>
2886
    <translation type="unfinished"></translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Tab 1</source>
2890
    <translation type="unfinished"></translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>Column 1</source>
2894
    <translation type="unfinished"></translation>
2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>New Item</source>
2898
    <translation type="unfinished"></translation>
2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>Tab 2</source>
2902
    <translation type="unfinished"></translation>
2903
  </message>
2904
</context>
2905
<context>
444 fschmid 2906
  <name>HyAsk</name>
2907
  <message>
769 cbradney 2908
    <source>Possible Hyphenation</source>
2909
    <translation>Могуће спајање цртицом</translation>
444 fschmid 2910
  </message>
2911
  <message>
769 cbradney 2912
    <source>Accept</source>
2913
    <translation>Прихвати</translation>
444 fschmid 2914
  </message>
2915
  <message>
769 cbradney 2916
    <source>Skip</source>
2917
    <translation>Прескочи</translation>
444 fschmid 2918
  </message>
2919
  <message>
769 cbradney 2920
    <source>Cancel</source>
2921
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 2922
  </message>
769 cbradney 2923
</context>
2924
<context>
444 fschmid 2925
  <name>HySettings</name>
2926
  <message>
769 cbradney 2927
    <source>Hyphenator Settings</source>
2928
    <translation>Поставке спајања цртицом</translation>
444 fschmid 2929
  </message>
2930
  <message>
769 cbradney 2931
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
2932
    <translation>Предлози за &amp;спајање цртицом</translation>
444 fschmid 2933
  </message>
2934
  <message>
769 cbradney 2935
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
2936
    <translation>Аутоматски спајај текст цртицама &amp;приликом куцања</translation>
444 fschmid 2937
  </message>
2938
  <message>
769 cbradney 2939
    <source>&amp;Language:</source>
2940
    <translation>&amp;Језик:</translation>
444 fschmid 2941
  </message>
2942
  <message>
769 cbradney 2943
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
2944
    <translation>&amp;Најмања реч:</translation>
444 fschmid 2945
  </message>
2946
  <message>
769 cbradney 2947
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
2948
    <translation>&amp;Дозвољена су узастопна спајања цртицом:</translation>
444 fschmid 2949
  </message>
2950
  <message>
769 cbradney 2951
    <source>&amp;OK</source>
2952
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 2953
  </message>
2954
  <message>
769 cbradney 2955
    <source>&amp;Cancel</source>
2956
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 2957
  </message>
2958
  <message>
769 cbradney 2959
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
2960
    <translation>Појавиће се прозор који приказује сва могућа спајања цртицом за сваку реч када користите опцију „Екстра&gt;Спајај текст цртицом“.</translation>
444 fschmid 2961
  </message>
2962
  <message>
769 cbradney 2963
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
2964
    <translation>Укључује аутоматско спајање текста цртицама у току куцања.</translation>
444 fschmid 2965
  </message>
2966
  <message>
769 cbradney 2967
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
2968
    <translation>Дужина најмање речи која се може спајати цртицом.</translation>
444 fschmid 2969
  </message>
2970
  <message>
769 cbradney 2971
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
444 fschmid 2972
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
769 cbradney 2973
    <translation>Максималан број спајања цртицом који могу ићи једно за другим.
444 fschmid 2974
Вредност 0 означава неограничено спајање цртицом.</translation>
2975
  </message>
769 cbradney 2976
</context>
2977
<context>
444 fschmid 2978
  <name>InsPage</name>
2979
  <message>
769 cbradney 2980
    <source>Insert Page</source>
2981
    <translation>Убаци страну</translation>
444 fschmid 2982
  </message>
2983
  <message>
769 cbradney 2984
    <source>&amp;Inserting</source>
2985
    <translation type="obsolete">&amp;Умећем</translation>
444 fschmid 2986
  </message>
2987
  <message>
769 cbradney 2988
    <source>Page(s)</source>
2989
    <translation>Страна(е)</translation>
444 fschmid 2990
  </message>
2991
  <message>
769 cbradney 2992
    <source>before Page</source>
2993
    <translation>пре странице</translation>
444 fschmid 2994
  </message>
2995
  <message>
769 cbradney 2996
    <source>after Page</source>
2997
    <translation>после странице</translation>
444 fschmid 2998
  </message>
2999
  <message>
769 cbradney 3000
    <source>at End</source>
3001
    <translation>на крају</translation>
444 fschmid 3002
  </message>
3003
  <message>
769 cbradney 3004
    <source>Inserting</source>
3005
    <translation type="obsolete">Умећем</translation>
444 fschmid 3006
  </message>
3007
  <message>
769 cbradney 3008
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
3009
    <translation type="obsolete">&amp;Шаблон (Лева страна):</translation>
444 fschmid 3010
  </message>
3011
  <message>
769 cbradney 3012
    <source>&amp;Template:</source>
3013
    <translation>Ша&amp;блон:</translation>
444 fschmid 3014
  </message>
3015
  <message>
769 cbradney 3016
    <source>Normal</source>
3017
    <translation>Нормално</translation>
444 fschmid 3018
  </message>
3019
  <message>
769 cbradney 3020
    <source>Template (Right Page):</source>
3021
    <translation type="obsolete">Шаблон (Десна страна):</translation>
444 fschmid 3022
  </message>
3023
  <message>
769 cbradney 3024
    <source>&amp;OK</source>
3025
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 3026
  </message>
3027
  <message>
769 cbradney 3028
    <source>&amp;Cancel</source>
3029
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 3030
  </message>
769 cbradney 3031
  <message>
3032
    <source>&amp;Insert</source>
3033
    <translation type="unfinished">Уметн&amp;и</translation>
3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>Template (&amp;Left Page):</source>
3037
    <translation type="unfinished"></translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <source>Template (&amp;Right Page):</source>
3041
    <translation type="unfinished"></translation>
3042
  </message>
3043
</context>
3044
<context>
444 fschmid 3045
  <name>InsertTable</name>
3046
  <message>
769 cbradney 3047
    <source>Insert Table</source>
3048
    <translation>Убаци табелу</translation>
444 fschmid 3049
  </message>
3050
  <message>
769 cbradney 3051
    <source>Number of Rows:</source>
3052
    <translation>Број редова:</translation>
444 fschmid 3053
  </message>
3054
  <message>
769 cbradney 3055
    <source>Number of Columns:</source>
3056
    <translation>Број колона:</translation>
444 fschmid 3057
  </message>
3058
  <message>
769 cbradney 3059
    <source>OK</source>
3060
    <translation>У реду</translation>
444 fschmid 3061
  </message>
3062
  <message>
769 cbradney 3063
    <source>Cancel</source>
3064
    <translation>Поништи</translation>
444 fschmid 3065
  </message>
769 cbradney 3066
</context>
3067
<context>
444 fschmid 3068
  <name>JavaDocs</name>
3069
  <message>
769 cbradney 3070
    <source>Edit JavaScripts</source>
3071
    <translation>Уређивање JavaScript-а</translation>
444 fschmid 3072
  </message>
3073
  <message>
769 cbradney 3074
    <source>&amp;Edit...</source>
3075
    <translation>&amp;Уреди...</translation>
444 fschmid 3076
  </message>
3077
  <message>
769 cbradney 3078
    <source>&amp;Add...</source>
3079
    <translation>&amp;Додај...</translation>
444 fschmid 3080
  </message>
3081
  <message>
769 cbradney 3082
    <source>&amp;Delete</source>
3083
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 3084
  </message>
3085
  <message>
769 cbradney 3086
    <source>&amp;Close</source>
3087
    <translation>&amp;Затвори</translation>
444 fschmid 3088
  </message>
3089
  <message>
769 cbradney 3090
    <source>&amp;New Script:</source>
3091
    <translation>&amp;Нови скрипта:</translation>
444 fschmid 3092
  </message>
3093
  <message>
769 cbradney 3094
    <source>New Script</source>
3095
    <translation>Нова скрипта</translation>
444 fschmid 3096
  </message>
3097
  <message>
769 cbradney 3098
    <source>Warning</source>
3099
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 3100
  </message>
3101
  <message>
769 cbradney 3102
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
3103
    <translation>Да ли стварно желите да обришете ову скрипту?</translation>
444 fschmid 3104
  </message>
3105
  <message>
769 cbradney 3106
    <source>&amp;No</source>
3107
    <translation>&amp;Не</translation>
444 fschmid 3108
  </message>
3109
  <message>
769 cbradney 3110
    <source>&amp;Yes</source>
3111
    <translation>&amp;Да</translation>
444 fschmid 3112
  </message>
769 cbradney 3113
</context>
3114
<context>
444 fschmid 3115
  <name>KeyManager</name>
3116
  <message>
769 cbradney 3117
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3118
    <translation>Управљање пречицама на тастатури</translation>
444 fschmid 3119
  </message>
3120
  <message>
769 cbradney 3121
    <source>Action</source>
3122
    <translation>Акција</translation>
444 fschmid 3123
  </message>
3124
  <message>
769 cbradney 3125
    <source>Current Key</source>
3126
    <translation>Текуће дугме</translation>
444 fschmid 3127
  </message>
3128
  <message>
769 cbradney 3129
    <source>Select a Key for this Action</source>
3130
    <translation>Изаберите дугме за ову акцију</translation>
444 fschmid 3131
  </message>
3132
  <message>
769 cbradney 3133
    <source>&amp;No Key</source>
3134
    <translation>&amp;Нема дугмета</translation>
444 fschmid 3135
  </message>
3136
  <message>
769 cbradney 3137
    <source>&amp;User Defined Key</source>
3138
    <translation>&amp;Дугме дефинисано од стране корисника</translation>
444 fschmid 3139
  </message>
3140
  <message>
769 cbradney 3141
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3142
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
444 fschmid 3143
  </message>
3144
  <message>
769 cbradney 3145
    <source>Set &amp;Key</source>
3146
    <translation>Постави &amp;дугме</translation>
444 fschmid 3147
  </message>
3148
  <message>
769 cbradney 3149
    <source>&amp;OK</source>
3150
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 3151
  </message>
3152
  <message>
769 cbradney 3153
    <source>&amp;Cancel</source>
3154
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 3155
  </message>
3156
  <message>
769 cbradney 3157
    <source>Alt</source>
3158
    <translation>Alt</translation>
444 fschmid 3159
  </message>
3160
  <message>
769 cbradney 3161
    <source>Ctrl</source>
3162
    <translation>Ctrl</translation>
444 fschmid 3163
  </message>
3164
  <message>
769 cbradney 3165
    <source>Shift</source>
3166
    <translation>Shift</translation>
444 fschmid 3167
  </message>
3168
  <message>
769 cbradney 3169
    <source>Shift+</source>
3170
    <translation>Shift+</translation>
444 fschmid 3171
  </message>
3172
  <message>
769 cbradney 3173
    <source>Alt+</source>
3174
    <translation>Alt+</translation>
444 fschmid 3175
  </message>
3176
  <message>
769 cbradney 3177
    <source>Ctrl+</source>
3178
    <translation>Ctrl+</translation>
444 fschmid 3179
  </message>
3180
  <message>
769 cbradney 3181
    <source>Warning</source>
3182
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 3183
  </message>
3184
  <message>
769 cbradney 3185
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
3186
    <translation>Та комбинација дугмади је већ у употреби</translation>
444 fschmid 3187
  </message>
769 cbradney 3188
</context>
3189
<context>
444 fschmid 3190
  <name>LayerPalette</name>
3191
  <message>
769 cbradney 3192
    <source>Layers</source>
3193
    <translation>Слојеви</translation>
444 fschmid 3194
  </message>
3195
  <message>
769 cbradney 3196
    <source>Add a new Layer</source>
3197
    <translation>Додај нови слој</translation>
444 fschmid 3198
  </message>
3199
  <message>
769 cbradney 3200
    <source>Delete Layer</source>
3201
    <translation>Обриши слој</translation>
444 fschmid 3202
  </message>
3203
  <message>
769 cbradney 3204
    <source>Raise Layer</source>
3205
    <translation>Подигни слој</translation>
444 fschmid 3206
  </message>
3207
  <message>
769 cbradney 3208
    <source>Lower Layer</source>
3209
    <translation>Спусти слој</translation>
444 fschmid 3210
  </message>
3211
  <message>
769 cbradney 3212
    <source>New Layer</source>
3213
    <translation>Нови слој</translation>
444 fschmid 3214
  </message>
3215
  <message>
769 cbradney 3216
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3217
    <translation>Да ли такође желите да обришете све објекте на овом слоју?</translation>
444 fschmid 3218
  </message>
769 cbradney 3219
</context>
3220
<context>
444 fschmid 3221
  <name>LineFormate</name>
3222
  <message>
769 cbradney 3223
    <source>Edit Line Styles</source>
3224
    <translation>Уређивање стилова линија</translation>
444 fschmid 3225
  </message>
3226
  <message>
769 cbradney 3227
    <source>&amp;Append</source>
3228
    <translation>&amp;Примени</translation>
444 fschmid 3229
  </message>
3230
  <message>
769 cbradney 3231
    <source>&amp;New</source>
3232
    <translation>&amp;Нови</translation>
444 fschmid 3233
  </message>
3234
  <message>
769 cbradney 3235
    <source>&amp;Edit</source>
3236
    <translation>&amp;Уреди</translation>
444 fschmid 3237
  </message>
3238
  <message>
769 cbradney 3239
    <source>D&amp;uplicate</source>
3240
    <translation>Д&amp;упликуј</translation>
444 fschmid 3241
  </message>
3242
  <message>
769 cbradney 3243
    <source>&amp;Delete</source>
3244
    <translation>&amp;Обриши</translation>
444 fschmid 3245
  </message>
3246
  <message>
769 cbradney 3247
    <source>&amp;Save</source>
3248
    <translation>&amp;Сними</translation>
444 fschmid 3249
  </message>
3250
  <message>
769 cbradney 3251
    <source>&amp;OK</source>
3252
    <translation>&amp;У реду</translation>
444 fschmid 3253
  </message>
3254
  <message>
769 cbradney 3255
    <source>&amp;Cancel</source>
3256
    <translation>&amp;Откажи</translation>
444 fschmid 3257
  </message>
3258
  <message>
769 cbradney 3259
    <source>Copy of %1</source>
3260
    <translation>Копија од %1</translation>
444 fschmid 3261
  </message>
3262
  <message>
769 cbradney 3263
    <source>New Style</source>
3264
    <translation>Нови стил</translation>
444 fschmid 3265
  </message>
3266
  <message>
769 cbradney 3267
    <source>Warning</source>
3268
    <translation>Упозорење</translation>
444 fschmid 3269
  </message>
3270
  <message>
769 cbradney 3271
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
3272
    <translation>Да ли стварно желите да обришете овај стил?</translation>
444 fschmid 3273
  </message>
3274
  <message>
769 cbradney 3275
    <source>&amp;No</source>
3276
    <translation>&amp;Не</translation>
444 fschmid 3277
  </message>
3278
  <message>
769 cbradney 3279
    <source>&amp;Yes</source>
3280
    <translation>&amp;Да</translation>
444 fschmid 3281
  </message>
3282
  <message>
769 cbradney 3283
    <source>Open</source>
3284
    <translation>Отвори</translation>
444 fschmid 3285
  </message>
3286
  <message>
769 cbradney 3287
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3288
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 3289
  </message>
3290
  <message>
769 cbradney 3291
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3292
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
444 fschmid 3293
  </message>
769 cbradney 3294
</context>
3295
<context>
444 fschmid 3296
  <name>MSpinBox</name>
3297
  <message>
769 cbradney 3298
    <source> pt</source>
3299
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 3300
  </message>
3301
  <message>
769 cbradney 3302
    <source>pt</source>
3303
    <translation>pt</translation>
444 fschmid 3304
  </message>
3305
  <message>
769 cbradney 3306
    <source>mm</source>
3307
    <translation>mm</translation>
444 fschmid 3308
  </message>
3309
  <message>
769 cbradney 3310
    <source>in</source>
3311
    <translation>in</translation>
444 fschmid 3312
  </message>
3313
  <message>
769 cbradney 3314
    <source>p</source>
3315
    <translation>p</translation>
444 fschmid 3316
  </message>
3317
  <message>
769 cbradney 3318
    <source> mm</source>
3319
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 3320
  </message>
3321
  <message>
769 cbradney 3322
    <source> in</source>
3323
    <translation> in</translation>
444 fschmid 3324
  </message>
3325
  <message>
769 cbradney 3326
    <source> p</source>
3327
    <translation> p</translation>
444 fschmid 3328
  </message>
769 cbradney 3329
</context>
3330
<context>
444 fschmid 3331
  <name>Mdup</name>
3332
  <message>
769 cbradney 3333
    <source>Multiple Duplicate</source>
3334
    <translation>Многоструки дупликат</translation>
444 fschmid 3335
  </message>
3336
  <message>
769 cbradney 3337
    <source> pt</source>
3338
    <translation> тач.</translation>
444 fschmid 3339
  </message>
3340
  <message>
769 cbradney 3341
    <source> mm</source>
3342
    <translation> mm</translation>
444 fschmid 3343
  </message>
3344
  <message>
769 cbradney 3345
    <source> in</source>
3346
    <translation> in</translation>
444 fschmid 3347
  </message>
3348
  <message>
769 cbradney 3349
    <source> p</source>
3350
    <translation> p</translation>
444 fschmid 3351
  </message>
3352
  <message>
769 cbradney 3353
    <source>&amp;Number of Copies:</source>