Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 4444 | Rev 4540 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1234 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1234 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
1234 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
1234 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
51
 
52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
1234 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
64
 
65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
72
    <source>setRedraw(bool)
73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
1234 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
96
</source>
1234 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
98
 
99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
103
сам.
104
 
105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
109
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
110
 
111
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
112
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
113
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
114
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
115
template page for the new page.
116
 
117
May raise IndexError if the page number is out of range
118
</source>
3064 cbradney 119
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1234 cbradney 120
 
121
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється
122
в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед &quot;where&quot;.
123
Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний
124
на першій сторінці Вашого документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;template&quot; визначає
125
ім&apos;я шаблона для нової сторінки.
126
 
127
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений
128
діапазон
129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
133
 
134
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
135
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
136
available types (FILL_&lt;type&gt;).
137
</source>
1234 cbradney 138
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
139
 
140
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
141
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
142
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
143
</translation>
1135 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
147
 
148
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
149
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
150
</source>
1234 cbradney 151
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
152
 
153
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
154
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
155
</translation>
1135 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
158
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
159
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
160
 
161
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
162
following meaning:
163
 
164
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
165
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
166
 
167
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
168
  margins
169
 
170
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
171
 
172
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
173
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
174
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
175
 
176
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
177
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
178
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
179
 
180
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
181
 
182
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
183
 
184
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
185
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
186
is not in points, make sure to account for this.
187
 
188
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
189
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
190
</source>
3064 cbradney 191
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1234 cbradney 192
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
193
 
194
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
195
слідуюче значення:
196
 
197
  розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви
198
  можете використовувати попередньо визначені константи названі
199
  PAPER_&lt;paper_type&gt;, наприклад PAPER_A4 і.т.д.
200
 
201
  поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа.
202
 
203
  орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна,
204
  LANDSCAPE - ландшафтна.
205
 
206
  firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно
207
  починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад
208
  якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин.
209
 
210
  одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть
211
  використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені
212
  константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
215
 
216
  перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних
219
для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ
220
не вимірюється в точках, майте це на увазі.
221
 
222
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
1135 cbradney 225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
2168 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 228
 
2168 cbradney 229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 241
 
2168 cbradney 242
Створити новий макрос з іменем &quot;name&quot; з існуючим виконуваним
243
об&apos;єктом &quot;callable&quot;. Виконуваний об&apos;єкт не повинен вимагати ніяких
244
аргументів при його виклику (він може опрацьовувати необов&apos;язкові
245
аргументи, але вони йому не будуть дані).
246
Якщо задана, строкова величина &quot;accel&quot; буде використана для створення
247
гарячої послідовності для макроса.
248
Якщо виконуваний елемент являється класом, його буде відторгнено.
249
Дозволяються функції та зв&apos;язані методи а також ініціалізовані класи
250
які мають метод __call__, що не приймає аргументів. Виконуваний об&apos;єкт
251
можна реєстровати кілька разів. Також дозволяється реєструвати
252
декілька зв&apos;язаних методів одного ініціалізованого класу.</translation>
1525 cbradney 253
  </message>
3064 cbradney 254
  <message>
255
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
256
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
257
 
258
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
259
following meaning:
260
 
261
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
262
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
263
 
264
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
265
  margins
266
 
267
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
268
 
269
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
270
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
271
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
272
 
273
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
274
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
275
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
276
 
277
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
278
 
279
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
280
 
281
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
282
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
283
is not in points, make sure to account for this.
284
 
285
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
286
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
287
</source>
3824 cbradney 288
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3443 cbradney 289
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
290
 
291
  Створює новий документ та повертає булеве значення true у разі успіху. Значення
292
  параметрів:
293
 
294
  size = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Дозволяється
295
  використання попередньо визначених констант з іменами типу PAPER_&lt;paper_type&gt; -
296
  наприклад PAPER_A4 і т.д.
297
 
298
  margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який визначає поля документа
299
 
300
  orientation = орієнтація сторінки - доступні константи - PORTRAIT (портрет),
301
  LANDSCAPE (ландшафт)
302
 
303
  firstPageNumer = Номер першої сторінки документа - використовується для нумерації
304
  сторінок. У більшості випадків рекомендується використання 1, але можна
305
  використовувати і інші номери, наприклад якщо документ складається з кількох частин.
306
 
307
  unit (одиниця виміру) = Ця величина визначає одиниці виміру, які використовуються в
308
  документі. Використовуйте констати з набору: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
309
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
310
 
311
  facingPages = Книжкове розміщення сторінок - константи FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
312
 
313
  firstSideLeft = Перша сторінка з лівої сторони - константи FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
314
 
315
  Значення ширини, висоти та полів виражаються в одиницях виміру прийнятих для
316
  документа. PAPER_* константи виражаються в точках.
317
 
318
  Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
319
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
320
</translation>
3064 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
323
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
324
 
325
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
326
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
327
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
328
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
329
master page for the new page.
330
 
331
May raise IndexError if the page number is out of range
332
</source>
3443 cbradney 333
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
334
 
335
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
336
 
337
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
338
</translation>
3064 cbradney 339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
342
 
343
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
344
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
345
</source>
3443 cbradney 346
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
347
 
348
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
349
</translation>
3064 cbradney 350
  </message>
3824 cbradney 351
  <message>
352
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
353
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
354
 
355
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
356
following meaning:
357
 
358
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
359
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
360
 
361
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
362
margins
363
 
364
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
365
 
366
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
367
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
368
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
369
 
370
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
371
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
372
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
373
 
374
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
375
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
376
PAGE_4 is 4-fold.
377
 
378
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
379
Indexed from 0 (0 = first).
380
 
381
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
382
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
383
is not in points, make sure to account for this.
384
 
385
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
386
PAGE_4, 3)
387
 
388
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
389
</source>
4444 cbradney 390
    <translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
391
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
392
 
393
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
394
Параметри мають такі значення:
395
 
396
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
397
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
398
наприклад PAPER_A4 і т.п.
399
 
400
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
401
документа.
402
 
403
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
404
 
405
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
406
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
407
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
408
 
409
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
410
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
411
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
412
 
413
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
414
PAGE_1 - одинарна сторінка,
415
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
416
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
417
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
418
 
419
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
420
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
421
 
422
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
423
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
424
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
425
 
426
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
427
PAGE_4, 3)
428
 
429
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
430
дозволений для pagesType діапазон.
431
</translation>
3824 cbradney 432
  </message>
1135 cbradney 433
</context>
434
<context>
435
  <name>@default</name>
436
  <message>
437
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
438
 
439
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
440
has some text selected the value assigned to the first character
441
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
442
selected item is used.
443
</source>
1234 cbradney 444
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
445
 
446
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
447
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
448
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 449
  </message>
450
  <message>
451
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
452
 
453
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
454
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
455
</source>
1234 cbradney 456
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
457
 
458
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
459
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
460
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 461
  </message>
462
  <message>
463
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
464
 
465
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
466
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
467
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
468
selected item is used.
469
</source>
1234 cbradney 470
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
471
 
472
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
473
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
474
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
475
активний об&apos;єкт.
476
</translation>
1135 cbradney 477
  </message>
478
  <message>
479
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
480
 
481
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
482
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
483
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
484
used.
485
</source>
1234 cbradney 486
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
487
 
488
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
489
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
490
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
491
</translation>
1135 cbradney 492
  </message>
493
  <message>
494
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
495
 
496
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
497
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
498
</source>
1234 cbradney 499
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
500
 
501
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
502
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
503
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 504
  </message>
505
  <message>
506
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
507
 
508
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
509
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
510
</source>
1234 cbradney 511
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
512
 
513
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
514
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
515
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 516
  </message>
517
  <message>
518
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
519
 
520
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
521
given the currently selected item is used.
522
</source>
1234 cbradney 523
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
524
 
525
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
526
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 527
  </message>
528
  <message>
529
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
530
 
531
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
532
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
533
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
534
used.
535
</source>
1234 cbradney 536
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
537
 
538
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
539
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
540
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
541
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
542
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 543
  </message>
544
  <message>
545
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
546
 
547
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
548
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
549
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
550
used.
551
 
552
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
553
</source>
2168 cbradney 554
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 555
 
556
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
557
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
558
має індекс 0. Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт.
559
 
560
Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за
561
дозволений діапазон.
562
</translation>
1135 cbradney 563
  </message>
564
  <message>
565
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
566
 
567
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
568
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
569
currently selected item is used.
570
 
571
May throw ValueError if the font cannot be found.
572
</source>
1234 cbradney 573
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
574
 
575
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
576
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
577
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
578
 
579
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
580
</translation>
1135 cbradney 581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
584
 
585
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
586
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
587
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
588
currently selected item is used.
589
 
590
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
591
</source>
1234 cbradney 592
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
593
 
594
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
595
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
596
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
597
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
598
об&apos;єкт.
599
 
600
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
601
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 602
  </message>
603
  <message>
604
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
605
 
606
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
607
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
608
item is used.
609
 
610
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
611
</source>
1234 cbradney 612
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
613
 
614
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
615
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
616
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
617
 
618
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
619
за доступний діапазон.
620
</translation>
1135 cbradney 621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
624
 
625
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
626
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
627
 
628
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
629
</source>
1234 cbradney 630
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
631
 
632
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
633
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
634
 
635
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
636
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
637
</translation>
1135 cbradney 638
  </message>
639
  <message>
640
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
641
 
642
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
643
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
644
 
645
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
646
</source>
1234 cbradney 647
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
648
 
649
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
650
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
651
 
652
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
653
</translation>
1135 cbradney 654
  </message>
655
  <message>
656
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
657
 
658
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
659
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
660
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
661
 
662
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
663
</source>
1234 cbradney 664
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
665
 
666
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
667
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
668
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
669
дивіться в dir(scribus).
670
 
671
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
672
невірно.
673
</translation>
1135 cbradney 674
  </message>
675
  <message>
676
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
677
 
678
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
679
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
680
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
681
selected item is used.
682
 
683
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
684
</source>
3443 cbradney 685
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 686
 
687
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
688
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
689
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
690
активний об&apos;єкт.
691
 
692
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 693
тексту.
1234 cbradney 694
</translation>
1135 cbradney 695
  </message>
696
  <message>
697
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
698
 
699
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
700
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
701
selected item is used.
702
</source>
1234 cbradney 703
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
704
 
705
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
706
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
707
активний об&apos;єкт.
708
</translation>
1135 cbradney 709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
712
 
713
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
714
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
715
given the currently selected item is used.
716
</source>
1234 cbradney 717
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
718
 
719
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
720
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
721
використовується активний об&apos;єкт.
722
</translation>
1135 cbradney 723
  </message>
724
  <message>
725
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
726
 
727
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
728
selected item is used.
729
</source>
1234 cbradney 730
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
731
 
732
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
733
використовується активний об&apos;єкт.
734
</translation>
1135 cbradney 735
  </message>
736
  <message>
737
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
738
 
739
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
740
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
741
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
742
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
743
used.
744
</source>
1234 cbradney 745
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
746
 
747
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
748
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
749
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
750
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
751
</translation>
1135 cbradney 752
  </message>
753
  <message>
754
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
755
 
756
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
757
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
758
and must not link to or be linked from any other frames already.
759
 
760
May throw ScribusException if linking rules are violated.
761
</source>
1234 cbradney 762
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
763
 
764
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
765
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
766
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
767
 
768
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
769
правил зв&apos;язування рамок.
770
</translation>
1135 cbradney 771
  </message>
772
  <message>
773
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
774
 
775
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
776
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
777
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
778
 
779
May throw ScribusException if linking rules are violated.
780
</source>
1234 cbradney 781
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
782
 
783
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
784
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
785
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
786
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
787
 
788
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
789
з&apos;єднання рамок.
790
</translation>
1135 cbradney 791
  </message>
792
  <message>
793
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
794
 
795
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
796
currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 797
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
798
 
799
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
800
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
804
 
805
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
806
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
807
the value of the named color from the default document colors.
808
 
809
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
810
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
811
</source>
1234 cbradney 812
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
813
 
814
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
815
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
816
жодного документа, повертає значення для названого
817
кольору з палітри стандартних кольорів.
818
 
819
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
820
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
821
</translation>
1135 cbradney 822
  </message>
823
  <message>
824
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
825
 
826
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
827
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
828
Color components should be in the range from 0 to 255.
829
 
830
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
831
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
832
</source>
1234 cbradney 833
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
834
 
835
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
836
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
837
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
838
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
839
 
840
 
841
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
842
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
843
</translation>
1135 cbradney 844
  </message>
845
  <message>
846
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
847
 
848
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
849
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
850
&quot;None&quot; - transparent.
851
 
852
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
853
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
854
 
855
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
856
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
857
</source>
1234 cbradney 858
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
859
 
860
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
861
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
862
 
863
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
864
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
865
 
866
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
867
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 868
  </message>
869
  <message>
870
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
871
 
872
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
873
 
874
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
875
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
876
</source>
1234 cbradney 877
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
878
 
879
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
880
 
881
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
882
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 883
  </message>
884
  <message>
885
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
886
 
887
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
888
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
889
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
890
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
891
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
892
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
893
opional parameters is False.
894
 
895
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
896
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
897
 
898
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
899
 
900
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
901
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
902
</source>
3064 cbradney 903
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; строкова
1234 cbradney 904
величина з іменем файла
905
 
906
Показує діалогове вікно &quot;Відчинити файл&quot; з аннотацією &quot;caption&quot;. Імена
907
файлів фільтруються за домомогою строкової змінної &quot;filter&quot;. Може бути вказане стандартне ім&apos;я або шлях до файла (&quot;defaultname&quot;) - залиште цю змінну пустою,
908
якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення &quot;True&quot; для &quot;haspreview&quot;
909
вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому
910
вікні &quot;FileSelect&quot;. Якщо параметр &quot;issave&quot; дорівнює &quot;True&quot;, діалогове вікно діє, як
911
&quot;Записати Як&quot;, в іншому разі воно відповідає &quot;Відчинити файл&quot;. Значення по
912
умовчанню для обох змінних дорівнює &quot;False&quot;.
913
 
914
Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид &apos;коментар (*.type *.type2 ...)&apos;.
915
Наприклад &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
916
 
917
Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів.
918
 
919
Приклад: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
920
Приклад: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
924
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
925
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
926
 
927
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
928
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
929
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
930
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
931
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
932
 
933
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
934
at 1.
935
 
936
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
937
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
938
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
939
can be binary-ORed with button constants:
940
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
941
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
942
 
943
Usage examples:
944
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
945
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
946
          ICON_ERROR)
947
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
948
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
949
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
950
 
951
Defined button and icon constants:
952
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
953
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
954
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
955
</source>
1234 cbradney 956
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
957
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
958
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
959
 
960
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
961
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
962
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
963
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
964
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
965
просту розмітку по типу HTML.
966
 
967
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
968
починаються з 1.
969
 
970
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
971
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
972
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
973
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
974
кнопок
975
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
976
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
977
 
978
Приклади використання:
979
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
980
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
981
          ICON_ERROR)
982
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
983
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
984
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
985
 
986
Визначені константи кнопок та іконок:
987
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
988
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
989
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 990
  </message>
991
  <message>
992
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
993
 
994
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
995
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
996
 
997
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
998
</source>
1234 cbradney 999
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
1000
 
1001
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
1002
отримане значення, як строкову величину
1003
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
1004
по умовчанню&apos; (default).
1005
 
1006
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
1007
</translation>
1135 cbradney 1008
  </message>
1009
  <message>
1010
    <source>closeDoc()
1011
 
1012
Closes the current document without prompting to save.
1013
 
1014
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
1015
</source>
1234 cbradney 1016
    <translation>closeDoc()
1017
 
1018
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
1019
 
1020
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
1021
документа для зачиняння
1022
</translation>
1135 cbradney 1023
  </message>
1024
  <message>
1025
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1026
 
1027
Returns true if there is a document open.
1028
</source>
1234 cbradney 1029
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
1030
 
1031
Повертає правдиве булеве значення при
1032
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 1033
  </message>
1034
  <message>
1035
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1036
 
1037
Opens the document &quot;name&quot;.
1038
 
1039
May raise ScribusError if the document could not be opened.
1040
</source>
1234 cbradney 1041
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1042
 
1043
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
1044
 
1045
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
1046
було відчинити.
1047
</translation>
1135 cbradney 1048
  </message>
1049
  <message>
1050
    <source>saveDoc()
1051
 
1052
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
1053
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
1054
save file dialog.
1055
 
1056
If the save fails, there is currently no way to tell.
1057
</source>
1234 cbradney 1058
    <translation>saveDoc()
1059
 
1060
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
1061
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
1062
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
1063
діалог збереження файла.
1064
 
1065
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
1066
</translation>
1135 cbradney 1067
  </message>
1068
  <message>
1069
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1070
 
1071
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
1072
relative path).
1073
 
1074
May raise ScribusError if the save fails.
1075
</source>
1234 cbradney 1076
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1077
 
1078
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
1079
повним або відносним шляхом.
1080
 
1081
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
1082
</translation>
1135 cbradney 1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1086
 
1087
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1088
strings.
1089
</source>
1234 cbradney 1090
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1091
 
1092
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
1093
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
1094
</translation>
1135 cbradney 1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1098
 
1099
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1100
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1101
constants.
1102
</source>
1234 cbradney 1103
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1104
 
1105
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
1106
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1107
константи.
1108
</translation>
1135 cbradney 1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>setUnit(type)
1112
 
1113
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1114
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1115
 
1116
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1117
</source>
1234 cbradney 1118
    <translation>setUnit(type)
1119
 
1120
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
1121
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1122
 
1123
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
1124
виміру.
1125
</translation>
1135 cbradney 1126
  </message>
1127
  <message>
1128
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1129
 
1130
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1131
of the UNIT_* constants:
1132
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1133
</source>
1234 cbradney 1134
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135
 
1136
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
1137
констант UNIT_* constants:
1138
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1139
</translation>
1135 cbradney 1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1143
 
1144
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1145
current document.
1146
</source>
1234 cbradney 1147
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1148
 
1149
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
1150
</translation>
1135 cbradney 1151
  </message>
1152
  <message>
1153
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1154
 
1155
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1156
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1157
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1158
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1159
</source>
1234 cbradney 1160
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1161
 
1162
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
1163
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
1164
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
1165
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
1166
</translation>
1135 cbradney 1167
  </message>
1168
  <message>
1169
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1170
 
1171
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1172
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1173
</source>
1234 cbradney 1174
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1175
 
1176
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
1177
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1178
</translation>
1135 cbradney 1179
  </message>
1180
  <message>
1181
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1182
 
1183
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1184
is not given the currently selected Item is used.
1185
</source>
1234 cbradney 1186
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1187
 
1188
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
1189
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1190
</translation>
1135 cbradney 1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1194
 
1195
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1196
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1197
</source>
1234 cbradney 1198
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1199
 
1200
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1201
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1202
</translation>
1135 cbradney 1203
  </message>
1204
  <message>
1205
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1206
 
1207
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1208
the currently selected item is used. The join types are:
1209
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1210
</source>
1234 cbradney 1211
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1212
 
1213
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1214
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1215
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1216
</translation>
1135 cbradney 1217
  </message>
1218
  <message>
1219
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1220
 
1221
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1222
currently selected item is used. The cap types are:
1223
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1224
</source>
1234 cbradney 1225
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1226
 
1227
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1228
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1229
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1230
</translation>
1135 cbradney 1231
  </message>
1232
  <message>
1233
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1234
 
1235
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1236
currently selected item is used. Line style constants are:
1237
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1238
</source>
1234 cbradney 1239
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1240
 
1241
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1242
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1243
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1244
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1245
LINE_SOLID (суцільна)
1246
</translation>
1135 cbradney 1247
  </message>
1248
  <message>
1249
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1250
 
1251
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1252
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1253
</source>
1234 cbradney 1254
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1255
 
1256
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1257
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1258
</translation>
1135 cbradney 1259
  </message>
1260
  <message>
1261
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1262
 
1263
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1264
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1265
</source>
1234 cbradney 1266
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1267
 
1268
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
1269
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1270
</translation>
1135 cbradney 1271
  </message>
1272
  <message>
1273
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1274
 
1275
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1276
given the currently selected item is used.
1277
</source>
1234 cbradney 1278
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1279
 
1280
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1281
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1282
</translation>
1135 cbradney 1283
  </message>
1284
  <message>
1285
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1286
 
1287
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1288
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1289
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1290
for reference.
1291
</source>
1234 cbradney 1292
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1293
 
1294
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1295
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1296
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1297
для подальшої інформації.
1298
</translation>
1135 cbradney 1299
  </message>
1300
  <message>
1301
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1302
 
1303
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1304
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1305
is used.
1306
</source>
1234 cbradney 1307
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1308
 
1309
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1310
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1311
використано активний об&apos;єкт.
1312
</translation>
1135 cbradney 1313
  </message>
1314
  <message>
1315
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1316
 
1317
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1318
</source>
1234 cbradney 1319
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1320
 
1321
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1322
</translation>
1135 cbradney 1323
  </message>
1324
  <message>
1325
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1326
 
1327
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1328
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1329
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1330
belongs to a group, the whole group is moved.
1331
</source>
1234 cbradney 1332
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1333
 
1334
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1335
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
1336
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1337
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1338
</translation>
1135 cbradney 1339
  </message>
1340
  <message>
1341
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1342
 
1343
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1344
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1345
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1346
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1347
given the currently selected item is used.
1348
</source>
1234 cbradney 1349
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1350
 
1351
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1352
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1353
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1354
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1355
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1356
буде використано активний об&apos;єкт.
1357
</translation>
1135 cbradney 1358
  </message>
1359
  <message>
1360
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1361
 
1362
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1363
is not given the currently selected item is used.
1364
</source>
1234 cbradney 1365
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1366
 
1367
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1368
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1369
</translation>
1135 cbradney 1370
  </message>
1371
  <message>
1372
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1373
 
1374
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1375
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1376
second selected Object and so on.
1377
</source>
1234 cbradney 1378
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1379
 
1380
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1381
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1382
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1383
</translation>
1135 cbradney 1384
  </message>
1385
  <message>
1386
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1387
 
1388
Returns the number of selected objects.
1389
</source>
1234 cbradney 1390
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1391
 
1392
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1393
</translation>
1135 cbradney 1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1397
 
1398
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1399
</source>
1234 cbradney 1400
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1401
 
1402
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1403
</translation>
1135 cbradney 1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <source>deselectAll()
1407
 
1408
Deselects all objects in the whole document.
1409
</source>
1234 cbradney 1410
    <translation>deselectAll()
1411
 
1412
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1413
</translation>
1135 cbradney 1414
  </message>
1415
  <message>
1416
    <source>groupObjects(list)
1417
 
1418
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1419
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1420
items are used.
1421
</source>
1234 cbradney 1422
    <translation>groupObjects(list)
1423
 
1424
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1425
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1426
використано активний об&apos;єкт.
1427
</translation>
1135 cbradney 1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1431
 
1432
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 1433
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1434
 
1435
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1436
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1437
  </message>
1438
  <message>
1439
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1440
 
1441
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1442
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1443
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1444
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1445
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1446
 
1447
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1448
</source>
1234 cbradney 1449
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1450
 
1451
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1452
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1453
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1454
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
1455
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1456
 
1457
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1458
</translation>
1135 cbradney 1459
  </message>
1460
  <message>
1461
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1462
 
1463
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1464
not given the currently selected item is used.
1465
 
1466
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1467
</source>
1234 cbradney 1468
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1469
 
1470
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
1471
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1472
 
1473
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1474
для зображень
1475
</translation>
1135 cbradney 1476
  </message>
1477
  <message>
1478
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1479
 
1480
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1481
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1482
means 100 %.
1483
 
1484
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1485
</source>
1234 cbradney 1486
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1487
 
1488
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
1489
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1490
дорівнює 100 %.
1491
 
1492
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1493
рамкою для зображень
1494
</translation>
1135 cbradney 1495
  </message>
1496
  <message>
1497
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1498
 
1499
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1500
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1501
if locked.
1502
</source>
1234 cbradney 1503
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1504
 
1505
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1506
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1507
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1508
</translation>
1135 cbradney 1509
  </message>
1510
  <message>
1511
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1512
 
1513
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1514
currently selected item is used.
1515
</source>
1234 cbradney 1516
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1517
 
1518
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1519
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1520
</translation>
1135 cbradney 1521
  </message>
1522
  <message>
1523
    <source>getFontNames() -&gt; list
1524
 
1525
Returns a list with the names of all available fonts.
1526
</source>
1234 cbradney 1527
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1528
 
1529
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1530
</translation>
1135 cbradney 1531
  </message>
1532
  <message>
1533
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1534
 
1535
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1536
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1537
</source>
1234 cbradney 1538
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1539
 
1540
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1541
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1542
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1543
</translation>
1135 cbradney 1544
  </message>
1545
  <message>
1546
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1547
 
1548
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1549
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1550
 
1551
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1552
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1553
</source>
1525 cbradney 1554
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1234 cbradney 1555
 
1556
Показує зображення шрифта &quot;name&quot; у вигляді заданого тексту
1557
&quot;sample&quot; розміром &quot;size&quot;. Зображення записується в файл &quot;filename&quot;.
1558
Повертає булеве значення &quot;true&quot; у разі успішного завершення.
1559
 
1560
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено.
1561
Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла.
1562
</translation>
1135 cbradney 1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <source>getLayers() -&gt; list
1566
 
1567
Returns a list with the names of all defined layers.
1568
</source>
1234 cbradney 1569
    <translation>getLayers() -&gt; list
1570
 
1571
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1572
</translation>
1135 cbradney 1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1576
 
1577
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1578
 
1579
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1580
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1581
</source>
1234 cbradney 1582
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1583
 
1584
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1585
 
1586
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1587
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1588
</translation>
1135 cbradney 1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1592
 
1593
Returns the name of the current active layer.
1594
</source>
1234 cbradney 1595
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1596
 
1597
Повертає назву активного плану.
1598
</translation>
1135 cbradney 1599
  </message>
1600
  <message>
1601
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1602
 
1603
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1604
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1605
 
1606
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1607
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1608
</source>
1234 cbradney 1609
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1610
 
1611
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1612
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1613
 
1614
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1615
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1616
</translation>
1135 cbradney 1617
  </message>
1618
  <message>
1619
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1620
 
1621
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1622
the layer is invisible.
1623
 
1624
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1625
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1626
</source>
1234 cbradney 1627
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1628
 
1629
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1630
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1631
 
1632
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1633
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1634
</translation>
1135 cbradney 1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1638
 
1639
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1640
false the layer won&apos;t be printed.
1641
 
1642
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1643
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1644
</source>
1234 cbradney 1645
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1646
 
1647
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1648
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1649
 
1650
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1651
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1652
</translation>
1135 cbradney 1653
  </message>
1654
  <message>
1655
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1656
 
1657
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1658
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1659
&quot;layer&quot; is invisible.
1660
 
1661
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1662
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1663
</source>
1525 cbradney 1664
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1665
 
1666
Повертає стан видимості плану &quot;layer&quot; - значення &quot;True&quot; означає, що
1667
план &quot;layer&quot; видимий, а значення &quot;False&quot; означає, що план &quot;layer&quot;
1668
невидимий.
1669
 
1670
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1671
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1672
</translation>
1135 cbradney 1673
  </message>
1674
  <message>
1675
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1676
 
1677
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1678
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1679
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1680
 
1681
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1682
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1683
</source>
1525 cbradney 1684
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1685
 
1686
Повертає стан доступності для друку плану &quot;layer&quot;. При значенні &quot;True&quot;
1687
план &quot;layer&quot; може бути надрукований, а при значенні &quot;False&quot; - ні.
1688
 
1689
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1690
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1691
</translation>
1135 cbradney 1692
  </message>
1693
  <message>
1694
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1695
 
1696
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1697
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1698
 
1699
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1700
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1701
</source>
1234 cbradney 1702
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1703
 
1704
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1705
останній план документа нічого не відбувається.
1706
 
1707
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1708
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1709
</translation>
1135 cbradney 1710
  </message>
1711
  <message>
1712
    <source>createLayer(layer)
1713
 
1714
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1715
 
1716
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1717
</source>
1234 cbradney 1718
    <translation>createLayer(layer)
1719
 
1720
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1721
 
1722
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1723
</translation>
1135 cbradney 1724
  </message>
1725
  <message>
1726
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1727
 
1728
Returns a string with the -lang value.
1729
</source>
1234 cbradney 1730
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1731
 
1732
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1733
</translation>
1135 cbradney 1734
  </message>
1735
  <message>
1736
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1737
 
1738
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1739
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1740
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1741
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1742
is not given Scribus will create one for you.
1743
 
1744
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1745
</source>
1234 cbradney 1746
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1747
 
1748
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1749
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1750
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1751
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1752
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1753
 
1754
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1755
використаної назви.
1756
</translation>
1135 cbradney 1757
  </message>
1758
  <message>
1759
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1760
 
1761
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1762
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1763
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1764
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1765
create one for you.
1766
 
1767
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1768
</source>
1234 cbradney 1769
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1770
 
1771
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1772
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
1773
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1774
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1775
Scribus створить його сам.
1776
 
1777
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1778
використаної назви.
1779
</translation>
1135 cbradney 1780
  </message>
1781
  <message>
1782
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1783
 
1784
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1785
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1786
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1787
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1788
given Scribus will create one for you.
1789
 
1790
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1791
</source>
1234 cbradney 1792
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1793
 
1794
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1795
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1796
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1797
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1798
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1799
 
1800
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1801
використаної назви.
1802
 
1803
</translation>
1135 cbradney 1804
  </message>
1805
  <message>
1806
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1807
 
1808
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1809
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1810
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1811
object because you need this name for further access to that object. If
1812
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1813
 
1814
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1815
</source>
1234 cbradney 1816
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1817
 
1818
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1819
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1820
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1821
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1822
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1823
 
1824
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1825
використаної назви.
1826
</translation>
1135 cbradney 1827
  </message>
1828
  <message>
1829
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1830
 
1831
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1832
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1833
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1834
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1835
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1836
Scribus will create one for you.
1837
 
1838
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1839
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1840
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1841
</source>
1234 cbradney 1842
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1843
 
1844
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1845
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1846
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1847
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1848
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1849
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1850
 
1851
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1852
використаної назви.
1853
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1854
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1855
</translation>
1135 cbradney 1856
  </message>
1857
  <message>
1858
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1859
 
1860
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1861
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1862
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1863
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1864
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1865
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1866
identifier for the object because you need this name for further access to that
1867
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1868
 
1869
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1870
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1871
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1872
</source>
1234 cbradney 1873
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1874
 
1875
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1876
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1877
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1878
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
1879
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1880
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
1881
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1882
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1883
 
1884
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1885
використаної назви.
1886
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1887
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1888
</translation>
1135 cbradney 1889
  </message>
1890
  <message>
1891
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1892
 
1893
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1894
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1895
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1896
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1897
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1898
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1899
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1900
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1901
for you.
1902
 
1903
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1904
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1905
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1906
</source>
1234 cbradney 1907
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1908
 
1909
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1910
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1911
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1912
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1913
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1914
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
1915
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1916
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1917
задано, Scribus створить його сам.
1918
 
1919
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1920
використаної назви.
1921
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1922
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1923
</translation>
1135 cbradney 1924
  </message>
1925
  <message>
1926
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1927
 
1928
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1929
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1930
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1931
unique identifier for the object because you need this name for further access
1932
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1933
 
1934
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1935
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1936
</source>
1234 cbradney 1937
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1938
 
1939
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1940
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1941
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
1942
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1943
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1944
його сам.
1945
 
1946
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1947
використаної назви.
1948
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
1949
базових об&apos;єкти не існують.
1950
</translation>
1135 cbradney 1951
  </message>
1952
  <message>
1953
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1954
 
1955
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1956
selected item is deleted.
1957
</source>
1234 cbradney 1958
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1959
 
1960
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1961
</translation>
1135 cbradney 1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1965
 
1966
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1967
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1968
is not passed, text flow is toggled.
1969
</source>
1234 cbradney 1970
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1971
 
1972
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1973
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1974
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1975
стану параметра на протилежний.
1976
</translation>
1135 cbradney 1977
  </message>
1978
  <message>
1979
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1980
 
1981
Test if an object with specified name really exists in the document.
1982
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1983
returns True if there is something selected.
1984
</source>
1234 cbradney 1985
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1986
 
1987
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1988
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1989
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1990
</translation>
1135 cbradney 1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1994
 
1995
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1996
given, it&apos;s applied on the selected object.
1997
</source>
1234 cbradney 1998
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1999
 
2000
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
2001
буде використано вибраний об&apos;єкт.
2002
</translation>
1135 cbradney 2003
  </message>
2004
  <message>
2005
    <source>getAllStyles() -&gt; list
2006
 
2007
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
2008
</source>
1234 cbradney 2009
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
2010
 
2011
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
2012
</translation>
1135 cbradney 2013
  </message>
2014
  <message>
2015
    <source>currentPage() -&gt; integer
2016
 
2017
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
2018
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
2019
</source>
1234 cbradney 2020
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
2021
 
2022
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
2023
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
2024
</translation>
1135 cbradney 2025
  </message>
2026
  <message>
2027
    <source>redrawAll()
2028
 
2029
Redraws all pages.
2030
</source>
1234 cbradney 2031
    <translation>redrawAll()
2032
 
2033
Перерисовує всі сторінки.
2034
</translation>
1135 cbradney 2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2038
 
2039
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2040
 
2041
May raise ScribusError if the save failed.
2042
</source>
1234 cbradney 2043
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2044
 
2045
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
2046
 
2047
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
2048
</translation>
1135 cbradney 2049
  </message>
2050
  <message>
2051
    <source>deletePage(nr)
2052
 
2053
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2054
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2055
page number is.
2056
 
2057
May raise IndexError if the page number is out of range
2058
</source>
1234 cbradney 2059
    <translation>deletePage(nr)
2060
 
2061
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
2062
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
2063
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
2064
 
2065
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
2066
межі доступного діапазону
2067
</translation>
1135 cbradney 2068
  </message>
2069
  <message>
2070
    <source>gotoPage(nr)
2071
 
2072
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2073
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2074
just sets the page that script commands will operates on.
2075
 
2076
May raise IndexError if the page number is out of range.
2077
</source>
1234 cbradney 2078
    <translation>gotoPage(nr)
2079
 
2080
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
2081
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
2082
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
2083
 
2084
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
2085
доступного діапазону.
2086
</translation>
1135 cbradney 2087
  </message>
2088
  <message>
2089
    <source>pageCount() -&gt; integer
2090
 
2091
Returns the number of pages in the document.
2092
</source>
1234 cbradney 2093
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
2094
 
2095
Повертає число сторінок в документі.
2096
</translation>
1135 cbradney 2097
  </message>
2098
  <message>
2099
    <source>getHGuides() -&gt; list
2100
 
2101
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2102
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2103
</source>
1234 cbradney 2104
    <translation>getHGuides() -&gt; список
2105
 
2106
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
2107
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
2108
UNIT_&lt;type&gt;.
2109
</translation>
1135 cbradney 2110
  </message>
2111
  <message>
2112
    <source>setHGuides(list)
2113
 
2114
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2115
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2116
 
2117
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2118
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2119
</source>
1234 cbradney 2120
    <translation>setHGuides(list)
2121
 
2122
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
2123
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
2124
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
2125
 
2126
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
2127
заміщення існуючих
2128
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
2129
</translation>
1135 cbradney 2130
  </message>
2131
  <message>
2132
    <source>getVGuides()
2133
 
2134
See getHGuides.
2135
</source>
1234 cbradney 2136
    <translation>getVGuides()
2137
 
2138
Див. getHGuides.
2139
</translation>
1135 cbradney 2140
  </message>
2141
  <message>
2142
    <source>setVGuides()
2143
 
2144
See setHGuides.
2145
</source>
1234 cbradney 2146
    <translation>setVGuides()
2147
 
2148
Див. setHGuides.
2149
</translation>
1135 cbradney 2150
  </message>
2151
  <message>
2152
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2153
 
2154
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2155
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2156
</source>
1234 cbradney 2157
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
2158
 
2159
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
2160
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
2161
</translation>
1135 cbradney 2162
  </message>
2163
  <message>
2164
    <source>getPageItems() -&gt; list
2165
 
2166
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2167
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2168
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2169
the page...
2170
</source>
1234 cbradney 2171
    <translation>getPageItems() -&gt; список
2172
 
2173
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
2174
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2175
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
2176
</translation>
1135 cbradney 2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <source>getPageMargins()
2180
 
2181
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2182
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2183
</source>
2168 cbradney 2184
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1234 cbradney 2185
 
2186
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
2187
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
2188
</translation>
1135 cbradney 2189
  </message>
2190
  <message>
2191
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2192
 
2193
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2194
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2195
currently selected item is used.
2196
</source>
1234 cbradney 2197
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2198
 
2199
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
2200
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2201
буде використано активний об&apos;єкт.
2202
</translation>
1135 cbradney 2203
  </message>
2204
  <message>
2205
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2206
 
2207
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2208
is not given the currently selected item is used.
2209
</source>
1234 cbradney 2210
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2211
 
2212
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2213
буде використано активний об&apos;єкт.
2214
</translation>
1135 cbradney 2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2218
 
2219
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2220
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2221
given the currently selected item is used.
2222
 
2223
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2224
</source>
1234 cbradney 2225
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2226
 
2227
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
2228
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
2229
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2230
 
2231
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2232
доступний діапазон.
2233
</translation>
1135 cbradney 2234
  </message>
2235
  <message>
2236
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2237
 
2238
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2239
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2240
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2241
is used.
2242
 
2243
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2244
</source>
1234 cbradney 2245
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2246
 
2247
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
2248
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2249
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2250
 
2251
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2252
доступний діапазон.
2253
</translation>
1135 cbradney 2254
  </message>
2255
  <message>
2256
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2257
 
2258
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2259
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2260
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2261
</source>
1234 cbradney 2262
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2263
 
2264
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2265
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2266
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
2267
</translation>
1135 cbradney 2268
  </message>
2269
  <message>
2270
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2271
 
2272
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2273
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2274
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2275
</source>
1234 cbradney 2276
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2277
 
2278
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2279
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2280
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2281
</translation>
1135 cbradney 2282
  </message>
2283
  <message>
2284
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2285
 
2286
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2287
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2288
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2289
</source>
1234 cbradney 2290
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2291
 
2292
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2293
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2294
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2295
</translation>
1135 cbradney 2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2299
 
2300
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2301
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2302
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2303
Item is used.
2304
 
2305
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2306
</source>
1234 cbradney 2307
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2308
 
2309
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
2310
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2311
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2312
активний об&apos;єкт.
2313
 
2314
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2315
доступний діапазон.
2316
</translation>
1135 cbradney 2317
  </message>
2318
  <message>
2319
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2320
 
2321
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2322
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2323
 
2324
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2325
</source>
1234 cbradney 2326
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2327
 
2328
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2329
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2330
 
2331
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2332
</translation>
1135 cbradney 2333
  </message>
2334
  <message>
2335
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2336
 
2337
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2338
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2339
 
2340
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2341
</source>
1234 cbradney 2342
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2343
 
2344
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2345
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2346
 
2347
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2348
</translation>
1135 cbradney 2349
  </message>
2350
  <message>
2351
    <source>progressReset()
2352
 
2353
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2354
new progress bar use. See progressSet.
2355
</source>
1234 cbradney 2356
    <translation>progressReset()
2357
 
2358
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2359
використання панелі. Див. progressSet.
2360
</translation>
1135 cbradney 2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <source>progressTotal(max)
2364
 
2365
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2366
See progressSet.
2367
</source>
1234 cbradney 2368
    <translation>progressTotal(max)
2369
 
2370
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2371
число. Див. progressSet.
2372
</translation>
1135 cbradney 2373
  </message>
2374
  <message>
2375
    <source>progressSet(nr)
2376
 
2377
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2378
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2379
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2380
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2381
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2382
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2383
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2384
</source>
1234 cbradney 2385
    <translation>progressSet(nr)
2386
 
2387
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2388
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2389
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2390
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2391
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2392
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2393
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2394
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
2395
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
2396
</translation>
1135 cbradney 2397
  </message>
2398
  <message>
2399
    <source>setCursor()
2400
 
2401
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2402
</source>
1234 cbradney 2403
    <translation>setCursor()
2404
 
2405
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2406
Поки що не використовуйте.
2407
</translation>
1135 cbradney 2408
  </message>
2409
  <message>
2410
    <source>docChanged(bool)
2411
 
2412
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2413
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2414
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2415
</source>
1234 cbradney 2416
    <translation>docChanged(булеве значення)
2417
 
2418
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2419
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2420
змін автоматично при роботі сценарія.
2421
</translation>
1135 cbradney 2422
  </message>
2423
  <message>
2424
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2425
 
2426
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2427
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2428
the range from 0 to 255.
2429
 
2430
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2431
</source>
3064 cbradney 2432
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 2433
 
2434
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору виражається чотирма
2435
складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий),
2436
y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні
2437
бути в діапазоні від 0 до 255.
2438
 
2439
Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна
2440
назва кольору.
2441
</translation>
1135 cbradney 2442
  </message>
2443
  <message>
2444
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2445
 
2446
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2447
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2448
selected item is used.
2449
</source>
3064 cbradney 2450
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 2451
 
2452
Повертає радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2453
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2457
 
2458
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2459
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2460
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2461
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2462
</source>
3064 cbradney 2463
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 2464
 
2465
Повертає тупль (x, y) з позицією об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
2466
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Позиція виражається
2467
а активних точках виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt; для
2468
довідки.
2469
</translation>
1135 cbradney 2470
  </message>
2471
  <message>
2472
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2473
 
2474
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2475
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2476
selected item is used.
2477
</source>
3064 cbradney 2478
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 2479
 
2480
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні
2481
значення приводять до обертання проти годинникової стрілки.
2482
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2483
</translation>
1135 cbradney 2484
  </message>
1525 cbradney 2485
  <message>
2486
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2487
 
2488
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2489
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2490
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2491
 
2492
May raise WrongFrameTypeError.
2493
</source>
2168 cbradney 2494
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2495
 
2496
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
2497
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2498
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2499
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2500
булевими змінними.
2501
 
2502
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2503
</translation>
1525 cbradney 2504
  </message>
2505
  <message>
2168 cbradney 2506
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2507
 
2168 cbradney 2508
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2509
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2510
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2511
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2512
 
2168 cbradney 2513
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2514
</source>
3064 cbradney 2515
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2168 cbradney 2516
 
2517
Виділяє &quot;count&quot; знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; починаючи
2518
з знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot;
2519
дорівнює нулю вибірка тексту буде відмінена. Якщо &quot;count&quot; дорівнює
2520
 -1 - весь текст в рамці буде вибрано. Якщо &quot;name&quot; не задано буде
2521
використано ім&apos;я активного об&apos;єкта.
2522
 
2523
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за допустимий
2524
діапазон тексту.
2525
</translation>
1525 cbradney 2526
  </message>
2527
  <message>
2168 cbradney 2528
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2529
 
2530
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2531
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2532
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2533
for the macro.
2534
</source>
3064 cbradney 2535
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2168 cbradney 2536
 
2537
Створити макрос з іменем &quot;name&quot; методом оцінки програмного коду
2538
&quot;sourcetext&quot;. &quot;sourcetext&quot; код повинен відповідати тим же вимогам,
2539
що і макроси створені графічною оболонкою. Якщо задана, строкова
2540
величина &quot;accel&quot; то вона буде використана як гаряча комбінація
2541
клавіш для цього макроса.
2542
</translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
1525 cbradney 2545
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2546
 
2547
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2548
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2549
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2550
 
2551
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2552
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2553
</source>
2168 cbradney 2554
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2555
 
2556
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2557
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2558
&quot;layer&quot; не дозволено.
2559
 
2560
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2561
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2562
</translation>
1525 cbradney 2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2566
 
2567
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2168 cbradney 2568
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2569
space. If no document is open, returns the value of the named color
2570
from the default document colors.
2571
 
2572
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2573
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2574
</source>
3064 cbradney 2575
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2576
 
2168 cbradney 2577
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору з
2578
назвою &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в область
2579
кольору RGB. При відсутності відчиненого документа повертає
2580
значення названого кольору з стандартної палітри документа.
1525 cbradney 2581
 
2168 cbradney 2582
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір
2583
не було знайдено.
2584
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказане невірне
2585
ім&apos;я кольору.
2586
</translation>
1525 cbradney 2587
  </message>
2588
  <message>
2168 cbradney 2589
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2590
 
2168 cbradney 2591
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2592
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2593
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2594
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2595
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2596
 
2597
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2598
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2599
</source>
2168 cbradney 2600
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2601
 
2168 cbradney 2602
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2603
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2604
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2605
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
2606
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2607
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2608
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2609
 
2610
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2611
було знайдено.
2612
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
2613
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2614
</translation>
1525 cbradney 2615
  </message>
2616
  <message>
2168 cbradney 2617
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2618
 
2168 cbradney 2619
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2620
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2621
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2622
 
2168 cbradney 2623
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2624
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2625
</source>
3064 cbradney 2626
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2627
 
2168 cbradney 2628
Повертає значення видимості плана &quot;layer&quot; - True означає, що
2629
план &quot;layer&quot; видимий, а False означає, що план &quot;layer&quot; невидимий.
2630
 
2631
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2632
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2633
</translation>
1525 cbradney 2634
  </message>
2635
  <message>
2168 cbradney 2636
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2637
 
2168 cbradney 2638
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2639
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2640
 
2168 cbradney 2641
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2642
</source>
2643
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2644
 
2168 cbradney 2645
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
2646
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2647
 
2168 cbradney 2648
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2649
текстовою рамкою
2650
</translation>
1525 cbradney 2651
  </message>
2652
  <message>
2168 cbradney 2653
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2654
 
2168 cbradney 2655
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2656
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2657
 
2168 cbradney 2658
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2659
</source>
2168 cbradney 2660
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2661
 
2168 cbradney 2662
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
2663
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2664
 
2168 cbradney 2665
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2666
являється текстовою
2667
</translation>
1525 cbradney 2668
  </message>
2669
  <message>
2168 cbradney 2670
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2671
 
2168 cbradney 2672
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2673
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2674
</source>
2168 cbradney 2675
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2676
 
2168 cbradney 2677
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2678
</translation>
1525 cbradney 2679
  </message>
2680
  <message>
2168 cbradney 2681
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2682
 
2168 cbradney 2683
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2684
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2685
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2686
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2687
 
2168 cbradney 2688
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2689
</source>
3064 cbradney 2690
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2691
 
2168 cbradney 2692
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстовій рамці &quot;name&quot;.
2693
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший
2694
знак повинен мати індекс 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст в рамку.
2695
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2696
 
2168 cbradney 2697
Може повернути помилку IndexError при вставці за межами доступного
2698
діапазону.
2699
</translation>
1525 cbradney 2700
  </message>
3064 cbradney 2701
  <message>
2702
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2703
 
2704
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2705
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2706
space. If no document is open, returns the value of the named color
2707
from the default document colors.
2708
 
2709
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2710
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2711
</source>
3443 cbradney 2712
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
2713
 
2714
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2715
 
2716
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
2717
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
2718
</translation>
3064 cbradney 2719
  </message>
2720
  <message>
2721
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2722
 
2723
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2724
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2725
the range from 0 to 255.
2726
 
2727
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2728
</source>
3443 cbradney 2729
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2730
 
2731
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2732
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2733
 
2734
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
2735
</translation>
3064 cbradney 2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2739
 
2740
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2741
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2742
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2743
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2744
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2745
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2746
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2747
opional parameters is False.
2748
 
2749
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2750
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2751
 
2752
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2753
 
2754
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2755
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2756
</source>
3443 cbradney 2757
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2758
 
3443 cbradney 2759
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
2760
 
2761
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2762
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2763
 
2764
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2765
 
2766
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2767
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2768
</translation>
3064 cbradney 2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2772
 
2773
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2774
</source>
3443 cbradney 2775
    <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
2776
 
2777
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2781
 
2782
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2783
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2784
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2785
</source>
3443 cbradney 2786
    <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2787
 
2788
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2789
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
2790
</translation>
3064 cbradney 2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2794
 
2795
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2796
for details of arguments.
2797
 
2798
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2799
</source>
3443 cbradney 2800
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2801
 
2802
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
2803
для додаткової інформації про атрибути.
2804
 
2805
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
2806
</translation>
3064 cbradney 2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2810
 
2811
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2812
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2813
by parent classes as well.
2814
</source>
3443 cbradney 2815
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2816
 
2817
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2818
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
2819
</translation>
3064 cbradney 2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>getProperty(object, property)
2823
 
2824
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2825
 
2826
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2827
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2828
C++ QObject instance.
2829
 
2830
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2831
to look up on `object&apos;.
2832
 
2833
The return value varies depending on the type of the property.
2834
</source>
3443 cbradney 2835
    <translation>getProperty(object, property)
2836
 
2837
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
2838
 
2839
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
2840
 
2841
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
2842
 
2843
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2844
</translation>
3064 cbradney 2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>setProperty(object, property, value)
2848
 
2849
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2850
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2851
also be raised if the underlying setter fails.
2852
 
2853
See getProperty() for more information.
2854
</source>
3443 cbradney 2855
    <translation>setProperty(object, property, value)
2856
 
2857
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
2858
 
2859
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2860
</translation>
3064 cbradney 2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2864
 
2865
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2866
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2867
search recursively through children, grandchildren, etc.
2868
 
2869
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2870
</source>
3443 cbradney 2871
    <translation>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2872
 
2873
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
2874
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2875
 
2876
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2877
</translation>
3064 cbradney 2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2881
 
2882
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2883
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2884
search recursively through children, grandchildren, etc.
2885
</source>
3443 cbradney 2886
    <translation>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2887
 
2888
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2889
</translation>
3064 cbradney 2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2893
 
2894
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2895
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2896
selected item is used.
2897
</source>
3443 cbradney 2898
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2899
 
2900
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
2901
</translation>
3064 cbradney 2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2905
 
2906
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2907
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2908
&quot;layer&quot; is invisible.
2909
 
2910
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2911
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2912
</source>
3443 cbradney 2913
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2914
 
2915
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2916
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2917
 
2918
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2919
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2920
</translation>
3064 cbradney 2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2924
 
2925
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2926
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2927
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2928
not given the currently selected Item is used.
2929
 
2930
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2931
</source>
3443 cbradney 2932
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2933
 
2934
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
2935
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
2936
 
2937
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2938
</translation>
3064 cbradney 2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2942
 
2943
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2944
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2945
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2946
 
2947
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2948
</source>
3443 cbradney 2949
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
2950
 
2951
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
2952
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
2953
 
2954
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2955
  </message>
3443 cbradney 2956
  <message>
2957
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2958
 
2959
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2960
style name or None when user cancels the dialog.
2961
</source>
2962
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2963
 
2964
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
2965
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
2966
</translation>
2967
  </message>
3824 cbradney 2968
  <message>
2969
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2970
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2971
 
2972
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2973
 
2974
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2975
following meaning:
2976
 
2977
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2978
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2979
 
2980
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2981
  margins
2982
 
2983
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2984
 
2985
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2986
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2987
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2988
 
2989
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2990
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2991
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2992
 
2993
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2994
 
2995
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2996
 
2997
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2998
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2999
is not in points, make sure to account for this.
3000
 
3001
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3002
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3003
</source>
4444 cbradney 3004
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3005
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3006
 
3007
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
3008
 
3009
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
3010
Розшифрування параметрів:
3011
 
3012
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
3013
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
3014
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
3015
 
3016
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
3017
  документа
3018
 
3019
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
3020
 
3021
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
3022
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
3023
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
3024
 
3025
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
3026
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3027
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3028
 
3029
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3030
 
3031
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3032
 
3033
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
3034
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
3035
інші одиниці виміру.
3036
 
3037
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3038
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3039
</translation>
3824 cbradney 3040
  </message>
4141 cbradney 3041
  <message>
3042
    <source>closeMasterPage()
3043
 
3044
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
3045
to normal. Begin editing with editMasterPage().
3046
</source>
4444 cbradney 3047
    <translation>closeMasterPage()
3048
 
3049
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
3050
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
3051
</translation>
4141 cbradney 3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>masterPageNames()
3055
 
3056
Returns a list of the names of all master pages in the document.
3057
</source>
4444 cbradney 3058
    <translation>masterPageNames()
3059
 
3060
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
3061
</translation>
4141 cbradney 3062
  </message>
3063
  <message>
3064
    <source>editMasterPage(pageName)
3065
 
3066
Enables master page editing and opens the named master page
3067
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
3068
</source>
4444 cbradney 3069
    <translation>editMasterPage(pageName)
3070
 
3071
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
3072
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
3073
</translation>
4141 cbradney 3074
  </message>
3075
  <message>
3076
    <source>createMasterPage(pageName)
3077
 
3078
Creates a new master page named pageName and opens it for
3079
editing.
3080
</source>
4444 cbradney 3081
    <translation>createMasterPage(pageName)
3082
 
3083
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
3084
для редагування.
3085
</translation>
4141 cbradney 3086
  </message>
3087
  <message>
3088
    <source>deleteMasterPage(pageName)
3089
 
3090
Delete the named master page.
3091
</source>
4444 cbradney 3092
    <translation>deleteMasterPage(pageName)
3093
 
3094
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
3095
</translation>
4141 cbradney 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>zoomDocument(double)
3099
 
3100
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3101
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3102
</source>
4444 cbradney 3103
    <translation>zoomDocument(double)
3104
 
3105
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
3106
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
3107
використовує -100 як позначку.
3108
</translation>
4141 cbradney 3109
  </message>
1135 cbradney 3110
</context>
3111
<context>
188 Franz 3112
  <name>About</name>
3113
  <message>
1135 cbradney 3114
    <source>About Scribus%1%2</source>
3115
    <translation type="obsolete">Про Scribus %1 %2</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
188 Franz 3118
    <source>%1. %2 %3 </source>
2168 cbradney 3119
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
188 Franz 3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>Scribus Version %1
3123
%2 %3</source>
3064 cbradney 3124
    <translation type="obsolete">Версія Scribus %1
188 Franz 3125
%2 %3</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3129
    <translation type="obsolete"> Збірка:</translation>
188 Franz 3130
  </message>
3131
  <message>
3132
    <source>Contributions from:</source>
3133
    <translation>У співпраці з:</translation>
3134
  </message>
3135
  <message>
3136
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 3137
    <translation type="obsolete">Портування до Віндоус:</translation>
188 Franz 3138
  </message>
3139
  <message>
3140
    <source>German:</source>
3064 cbradney 3141
    <translation type="obsolete">Німецька:</translation>
188 Franz 3142
  </message>
3143
  <message>
3144
    <source>French:</source>
3064 cbradney 3145
    <translation type="obsolete">Французська:</translation>
188 Franz 3146
  </message>
3147
  <message>
3148
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 3149
    <translation type="obsolete">Італійська:</translation>
188 Franz 3150
  </message>
3151
  <message>
3152
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 3153
    <translation type="obsolete">Венгерська:</translation>
188 Franz 3154
  </message>
3155
  <message>
3156
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 3157
    <translation type="obsolete">Українська:</translation>
188 Franz 3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 3161
    <translation type="obsolete">Болгарська:</translation>
188 Franz 3162
  </message>
3163
  <message>
3164
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 3165
    <translation type="obsolete">Галицька:</translation>
188 Franz 3166
  </message>
3167
  <message>
3168
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 3169
    <translation type="obsolete">Турецька:</translation>
188 Franz 3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 3173
    <translation type="obsolete">Литовська:</translation>
188 Franz 3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 3177
    <translation type="obsolete">Польська:</translation>
188 Franz 3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 3181
    <translation type="obsolete">Чешська:</translation>
188 Franz 3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 3185
    <translation type="obsolete">Словацька:</translation>
188 Franz 3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 3189
    <translation type="obsolete">Датська:</translation>
188 Franz 3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 3193
    <translation type="obsolete">Норвежська:</translation>
188 Franz 3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 3197
    <translation type="obsolete">Уельська:</translation>
188 Franz 3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 3201
    <translation type="obsolete">Російська:</translation>
188 Franz 3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 3205
    <translation type="obsolete">Бразільська:</translation>
188 Franz 3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 3209
    <translation type="obsolete">Фінська:</translation>
188 Franz 3210
  </message>
3211
  <message>
274 Franz 3212
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 3213
    <translation type="obsolete">Баскська:</translation>
274 Franz 3214
  </message>
282 Franz 3215
  <message>
3216
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 3217
    <translation type="obsolete">Словенська:</translation>
282 Franz 3218
  </message>
302 Franz 3219
  <message>
1135 cbradney 3220
    <source>This panel shows the version, build date and
3221
 compiled in library support in Scribus
3222
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3223
Missing library support is indicated by a *</source>
3224
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і
3225
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
3226
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
3227
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
3228
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
3229
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
3230
літера індикатор заміщається на *</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
341 Franz 3233
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 3234
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 3238
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 3242
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 3246
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 3250
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 3251
  </message>
418 Franz 3252
  <message>
3253
    <source>Development Team:</source>
484 fschmid 3254
    <translation>Команда розробників:</translation>
418 Franz 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Official Documentation:</source>
484 fschmid 3258
    <translation>Офіційна документація:</translation>
418 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Other Documentation:</source>
484 fschmid 3262
    <translation>Інша документація:</translation>
418 Franz 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 3266
    <translation type="obsolete">Англійська (Британська):</translation>
418 Franz 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 3270
    <translation type="obsolete">Шведська:</translation>
418 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>Homepage</source>
484 fschmid 3274
    <translation>Домашня сторінка</translation>
418 Franz 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Online Reference</source>
484 fschmid 3278
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
418 Franz 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
484 fschmid 3282
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
418 Franz 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Mailing List</source>
484 fschmid 3286
    <translation>Список розсилки</translation>
418 Franz 3287
  </message>
454 fschmid 3288
  <message>
3289
    <source>Official Translations and Translators:</source>
484 fschmid 3290
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
454 fschmid 3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 3294
    <translation type="obsolete">Есперанто:</translation>
454 fschmid 3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 3298
    <translation type="obsolete">Корейська:</translation>
454 fschmid 3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 3302
    <translation type="obsolete">Сербська:</translation>
454 fschmid 3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3306
    <translation type="obsolete">Іспанська:</translation>
454 fschmid 3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
484 fschmid 3310
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
454 fschmid 3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3314
    <translation type="obsolete">Каталанська:</translation>
454 fschmid 3315
  </message>
769 cbradney 3316
  <message>
3317
    <source>About Scribus %1</source>
1234 cbradney 3318
    <translation>Про Scribus %1</translation>
769 cbradney 3319
  </message>
776 fschmid 3320
  <message>
3321
    <source>This panel shows the version, build date and
3322
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 3323
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 3324
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3325
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та
1234 cbradney 3326
вбудовану підтримку бібліотек в Scribus.
3327
C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF
3328
підтримку. Відсутність певної бібліотеки
3329
вказується зірочкою (*)
3330
littlecms = бібліотека профілювання кольорів
3331
CUPS = бібліотека підтримки системи друку
3332
TIFF = бібліотека підтримки графічного формату
3333
tiff</translation>
776 fschmid 3334
  </message>
1525 cbradney 3335
  <message>
2168 cbradney 3336
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3337
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3338
  </message>
3339
  <message>
3340
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 3341
    <translation type="obsolete">Африкаанс:</translation>
1525 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
2168 cbradney 3344
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3345
    <translation type="obsolete">Португальська (Бразильська):</translation>
1525 cbradney 3346
  </message>
3064 cbradney 3347
  <message>
3443 cbradney 3348
    <source>Windows Port:</source>
3349
    <translation>Порт до системи Windows:</translation>
3350
  </message>
3351
  <message>
3352
    <source>This panel shows the version, build date and
3353
 compiled in library support in Scribus
3354
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3355
Missing library support is indicated by a *</source>
3356
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і вбудовану підтримку бібліотек в Scribus
3357
Абревіатура C-C-T-F перекладається як C=littlecms (підтримка профілювання кольору) C=CUPS (підтримка системи друку CUPS), T=TIFF (підтримка формату зображень TIFF), F=Fontconfig (підтримка системи керування шрифтами). Відсутня бібліотека позначається символом *</translation>
3358
  </message>
3359
  <message>
3064 cbradney 3360
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3361
    <translation type="obsolete">Використовується GhostScript версії %1</translation>
3064 cbradney 3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3365
    <translation type="obsolete">Відсутня будь-яка версія GS</translation>
3064 cbradney 3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>Scribus Version %1
3369
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3370
    <translation type="obsolete">Scribus версія %1
3443 cbradney 3371
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3372
  </message>
3373
  <message>
3374
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3443 cbradney 3375
    <translation>Порт для Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3376
  </message>
3377
  <message>
3443 cbradney 3378
    <source>Wiki</source>
3379
    <translation>Вікі</translation>
3064 cbradney 3380
  </message>
3381
  <message>
3443 cbradney 3382
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3383
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F розшифровується, як підтримка C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується за допомогою знака *. Тут також вказується версія Ghostscript знайденого Scribus.</translation>
3064 cbradney 3384
  </message>
3385
  <message>
3278 cbradney 3386
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3387
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та підтримку вбудованих бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (система управління передачею кольору) C=CUPS (система друку) T=TIFF (формат зображень TIFF) F=Fontconfig (система керування шрифтами). Остання літера показує використання для рендерингу сторінок бібліотеки C=cairo (Каїро) або A=libart. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується за допомогою знака *. В цій панелі також вказується знайдена версія інтерпретатора Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 3388
  </message>
3824 cbradney 3389
  <message>
3390
    <source>%1 %2 %3</source>
4444 cbradney 3391
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3392
  </message>
3393
  <message>
3394
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4444 cbradney 3395
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4444 cbradney 3399
    <translation>Використовує Ghostscript версії %1</translation>
3824 cbradney 3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>No Ghostscript version available</source>
4444 cbradney 3403
    <translation>Не знайдено жодної версії Ghostscript</translation>
3824 cbradney 3404
  </message>
3405
  <message>
3406
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
4444 cbradney 3407
    <translation>&lt;b&gt;Scribus версії %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3408
  </message>
3409
  <message>
3410
    <source>Build ID:</source>
4444 cbradney 3411
    <translation>Збірка:</translation>
3824 cbradney 3412
  </message>
3413
  <message>
3414
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
4444 cbradney 3415
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (кольорові профілі) C=CUPS (система друку) T=TIFF (підтримка растрового формту тіфф) F=Fontconfig (система конфігурування шрифтів). Остання літера
3416
визначає систему рендеринку - C=cairo (Кайро) або A=libart (лібарт). Відсутність підтримки
3417
певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus.</translation>
3824 cbradney 3418
  </message>
4141 cbradney 3419
  <message>
4310 cbradney 3420
    <source>January</source>
4444 cbradney 3421
    <translation>Січень</translation>
4141 cbradney 3422
  </message>
188 Franz 3423
</context>
3424
<context>
3278 cbradney 3425
  <name>AboutPlugins</name>
3426
  <message>
3427
    <source>Yes</source>
3443 cbradney 3428
    <translation>Так</translation>
3278 cbradney 3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>No</source>
3443 cbradney 3432
    <translation>Ні</translation>
3278 cbradney 3433
  </message>
3434
</context>
3435
<context>
3436
  <name>AboutPluginsBase</name>
3437
  <message>
3438
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3443 cbradney 3439
    <translation>Scribus: Про модулі</translation>
3278 cbradney 3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>File Name:</source>
3443 cbradney 3443
    <translation>Ім&apos;я файла:</translation>
3278 cbradney 3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>Version:</source>
3443 cbradney 3447
    <translation>Версія:</translation>
3278 cbradney 3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>Enabled:</source>
3443 cbradney 3451
    <translation>Доступна:</translation>
3278 cbradney 3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source>Release Date:</source>
3443 cbradney 3455
    <translation>Дата випуску:</translation>
3278 cbradney 3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>Copyright:</source>
3443 cbradney 3459
    <translation>Авторські права:</translation>
3278 cbradney 3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>Author(s):</source>
3443 cbradney 3463
    <translation>Автор(и):</translation>
3278 cbradney 3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>Description:</source>
3443 cbradney 3467
    <translation>Описання:</translation>
3278 cbradney 3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>License:</source>
3443 cbradney 3471
    <translation>Ліцензія:</translation>
3278 cbradney 3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>&amp;Close</source>
3443 cbradney 3475
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3278 cbradney 3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>Alt+C</source>
3443 cbradney 3479
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3480
  </message>
3481
</context>
3482
<context>
3064 cbradney 3483
  <name>ActionManager</name>
3484
  <message>
3485
    <source>&amp;New</source>
3443 cbradney 3486
    <translation>&amp;Новий</translation>
3064 cbradney 3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>&amp;Open...</source>
3443 cbradney 3490
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
3064 cbradney 3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>&amp;Close</source>
3443 cbradney 3494
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3064 cbradney 3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>&amp;Save</source>
3443 cbradney 3498
    <translation>&amp;Записати</translation>
3064 cbradney 3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>Save &amp;As...</source>
3443 cbradney 3502
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
3064 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3443 cbradney 3506
    <translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
3064 cbradney 3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3443 cbradney 3510
    <translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
3064 cbradney 3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>Get Text...</source>
3443 cbradney 3514
    <translation>Вставити текст...</translation>
3064 cbradney 3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>Append &amp;Text...</source>
3443 cbradney 3518
    <translation>Додати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>Get Image...</source>
3443 cbradney 3522
    <translation>Вставити зображення...</translation>
3064 cbradney 3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>Save &amp;Text...</source>
3443 cbradney 3526
    <translation>Записати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3443 cbradney 3530
    <translation>Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
3064 cbradney 3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3443 cbradney 3534
    <translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
3064 cbradney 3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3443 cbradney 3538
    <translation>Установки &amp;Документа...</translation>
3064 cbradney 3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>&amp;Print...</source>
3443 cbradney 3542
    <translation>&amp;Друк...</translation>
3064 cbradney 3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>&amp;Quit</source>
3443 cbradney 3546
    <translation>&amp;Вихід</translation>
3064 cbradney 3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>&amp;Undo</source>
3443 cbradney 3550
    <translation>&amp;Відміна</translation>
3064 cbradney 3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>&amp;Redo</source>
3443 cbradney 3554
    <translation>&amp;Повтор</translation>
3064 cbradney 3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3443 cbradney 3558
    <translation>&amp;Режим дії Об&apos;єкта</translation>
3064 cbradney 3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Cu&amp;t</source>
3443 cbradney 3562
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
3064 cbradney 3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>&amp;Copy</source>
3443 cbradney 3566
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
3064 cbradney 3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>&amp;Paste</source>
3443 cbradney 3570
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
3064 cbradney 3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3443 cbradney 3574
    <translation>Очистити &amp;вміст</translation>
3064 cbradney 3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>Select &amp;All</source>
3443 cbradney 3578
    <translation>Виді&amp;лити все</translation>
3064 cbradney 3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>&amp;Deselect All</source>
3443 cbradney 3582
    <translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
3064 cbradney 3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3443 cbradney 3586
    <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
3064 cbradney 3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>Edit Image...</source>
3443 cbradney 3590
    <translation>Редагувати зображення...</translation>
3064 cbradney 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>C&amp;olors...</source>
3443 cbradney 3594
    <translation>&amp;Кольори...</translation>
3064 cbradney 3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3443 cbradney 3598
    <translation>&amp;Стилі абзаців...</translation>
3064 cbradney 3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3443 cbradney 3602
    <translation>Стилі &amp;ліній...</translation>
3064 cbradney 3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3443 cbradney 3606
    <translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
3064 cbradney 3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3610
    <translation type="obsolete">С&amp;ценарії Javascript...</translation>
3064 cbradney 3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>P&amp;references...</source>
3443 cbradney 3614
    <translation>&amp;Установки...</translation>
3064 cbradney 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>%1 pt</source>
3443 cbradney 3618
    <translation>%1 тчк</translation>
3064 cbradney 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>&amp;Other...</source>
3443 cbradney 3622
    <translation>&amp;Інше...</translation>
3064 cbradney 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>&amp;Left</source>
3443 cbradney 3626
    <translation>&amp;Ліве</translation>
3064 cbradney 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>&amp;Center</source>
3443 cbradney 3630
    <translation>По &amp;центру</translation>
3064 cbradney 3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>&amp;Right</source>
3443 cbradney 3634
    <translation>&amp;Праве</translation>
3064 cbradney 3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>&amp;Block</source>
3443 cbradney 3638
    <translation>&amp;Блок</translation>
3064 cbradney 3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>&amp;Forced</source>
3443 cbradney 3642
    <translation>&amp;Вимушене</translation>
3064 cbradney 3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>&amp;%1 %</source>
3443 cbradney 3646
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>&amp;Normal</source>
3443 cbradney 3650
    <translation>&amp;Звичайне</translation>
3064 cbradney 3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>&amp;Underline</source>
3443 cbradney 3654
    <translation>&amp;Підкреслення</translation>
3064 cbradney 3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source>Underline &amp;Words</source>
3443 cbradney 3658
    <translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
3064 cbradney 3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>&amp;Strike Through</source>
3443 cbradney 3662
    <translation>&amp;Перекреслення</translation>
3064 cbradney 3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>&amp;All Caps</source>
3443 cbradney 3666
    <translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
3064 cbradney 3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>Small &amp;Caps</source>
3443 cbradney 3670
    <translation>Ка&amp;пітель</translation>
3064 cbradney 3671
  </message>
3672
  <message>
3673
    <source>Su&amp;perscript</source>
3443 cbradney 3674
    <translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
3064 cbradney 3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>Su&amp;bscript</source>
3443 cbradney 3678
    <translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
3064 cbradney 3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>&amp;Outline</source>
3443 cbradney 3682
    <translation>С&amp;хема документу</translation>
3064 cbradney 3683
  </message>
3684
  <message>
3685
    <source>S&amp;hadow</source>
3443 cbradney 3686
    <translation>Т&amp;інь</translation>
3064 cbradney 3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>&amp;Image Effects</source>
3443 cbradney 3690
    <translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
3064 cbradney 3691
  </message>
3692
  <message>
3693
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3443 cbradney 3694
    <translation>&amp;Табулятори...</translation>
3064 cbradney 3695
  </message>
3696
  <message>
3697
    <source>D&amp;uplicate</source>
3443 cbradney 3698
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
3064 cbradney 3699
  </message>
3700
  <message>
3701
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3443 cbradney 3702
    <translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
3064 cbradney 3703
  </message>
3704
  <message>
3705
    <source>&amp;Delete</source>
3443 cbradney 3706
    <translation>&amp;Видалити</translation>
3064 cbradney 3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>&amp;Group</source>
3443 cbradney 3710
    <translation>З&amp;групувати</translation>
3064 cbradney 3711
  </message>
3712
  <message>
3713
    <source>&amp;Ungroup</source>
3443 cbradney 3714
    <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
3064 cbradney 3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source>Is &amp;Locked</source>
3443 cbradney 3718
    <translation>&amp;Замкнуті</translation>
3064 cbradney 3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3443 cbradney 3722
    <translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
3064 cbradney 3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3443 cbradney 3726
    <translation>Опустити на &amp;дно</translation>
3064 cbradney 3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3443 cbradney 3730
    <translation>Підняти на&amp;гору</translation>
3064 cbradney 3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>&amp;Lower</source>
3443 cbradney 3734
    <translation>&amp;Опустити</translation>
3064 cbradney 3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>&amp;Raise</source>
3443 cbradney 3738
    <translation>&amp;Підняти</translation>
3064 cbradney 3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3443 cbradney 3742
    <translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
3064 cbradney 3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>&amp;Attributes...</source>
3443 cbradney 3746
    <translation>&amp;Атрибути...</translation>
3064 cbradney 3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3443 cbradney 3750
    <translation>&amp;Зображення видиме</translation>
3064 cbradney 3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>&amp;Update Image</source>
3443 cbradney 3754
    <translation>По&amp;новити зображення</translation>
3064 cbradney 3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3443 cbradney 3758
    <translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
3064 cbradney 3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>Extended Image Properties</source>
3443 cbradney 3762
    <translation>Додаткові властивості зображення</translation>
3064 cbradney 3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3443 cbradney 3766
    <translation>&amp;Низьке розрішення</translation>
3064 cbradney 3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3443 cbradney 3770
    <translation>&amp;Звичайне розрішення</translation>
3064 cbradney 3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3443 cbradney 3774
    <translation>&amp;Повне розрішення</translation>
3064 cbradney 3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3443 cbradney 3778
    <translation>&amp;Закладка PDF</translation>
3064 cbradney 3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3443 cbradney 3782
    <translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
3064 cbradney 3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3443 cbradney 3786
    <translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
3064 cbradney 3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3443 cbradney 3790
    <translation>Властивості &amp;поля</translation>
3064 cbradney 3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3443 cbradney 3794
    <translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
3064 cbradney 3795
  </message>
3796
  <message>
3797
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3443 cbradney 3798
    <translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
3064 cbradney 3799
  </message>
3800
  <message>
3801
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3443 cbradney 3802
    <translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
3064 cbradney 3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3443 cbradney 3806
    <translation>Скомбінув&amp;ати полігони</translation>
3064 cbradney 3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3443 cbradney 3810
    <translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
3064 cbradney 3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3443 cbradney 3814
    <translation>Крива &amp;Безьє</translation>
3064 cbradney 3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>&amp;Image Frame</source>
3443 cbradney 3818
    <translation>Рамка &amp;зображення</translation>
3064 cbradney 3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>&amp;Outlines</source>
3443 cbradney 3822
    <translation>&amp;Контури</translation>
3064 cbradney 3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>&amp;Polygon</source>
3443 cbradney 3826
    <translation>Полі&amp;гон</translation>
3064 cbradney 3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>&amp;Text Frame</source>
3443 cbradney 3830
    <translation>&amp;Текстова рамка</translation>
3064 cbradney 3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>&amp;Glyph...</source>
3443 cbradney 3834
    <translation>&amp;Символ...</translation>
3064 cbradney 3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Sample Text</source>