Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 776 | Rev 1525 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
12
    <translation>getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si
15
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter
16
de la selecció.
17
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
18
</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>getColorNames() -&gt; list
22
 
23
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
24
If no document is open, returns a list of the default document colors.
25
</source>
26
    <translation>getColorNames() -&gt; llista
27
 
28
Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
29
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
30
</translation>
31
  </message>
32
  <message>
33
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
34
 
35
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
36
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
37
Returns true if a new document was created.
38
</source>
39
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
40
 
41
Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta
42
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel.lar.
43
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
44
</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
52
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
53
 
54
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
55
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
56
</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
66
    <translation>moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])
67
 
68
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
69
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
70
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
71
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
72
</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>setRedraw(bool)
76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
81
    <translation>setRedraw(bool)
82
 
83
Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
84
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar
85
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
86
</translation>
87
  </message>
88
  <message>
89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
98
</source>
99
    <translation>createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les
102
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document
103
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
104
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
105
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.
106
 
107
Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
108
</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
112
 
113
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
114
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
115
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
116
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
117
template page for the new page.
118
 
119
May raise IndexError if the page number is out of range
120
</source>
121
    <translation>newPage(on [,&quot;plantilla&quot;])
122
 
123
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina es afegida al
124
document, altrament la nova pàgina es afegida abans de &quot;on&quot;. Els números de pàgina estan
125
contats des de 1 endavant, no importa el número de pàgina que s&apos;ensenya al
126
document. El paràmetre opcional &quot;plantilla&quot; especifica el nom de la
127
plantilla a fer servir en la pàgina.
128
 
129
Es pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
130
</translation>
131
  </message>
132
  <message>
133
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
134
 
135
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
136
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
137
available types (FILL_&lt;type&gt;).
138
</source>
139
    <translation>setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])
140
 
141
Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
142
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
143
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
144
</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
148
 
149
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
150
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
151
</source>
152
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
153
 
154
Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
155
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
156
</translation>
157
  </message>
158
  <message>
159
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
160
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
161
 
162
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
163
following meaning:
164
 
165
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
166
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
167
 
168
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
169
  margins
170
 
171
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
172
 
173
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
174
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
175
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
176
 
177
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
178
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
179
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
180
 
181
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
182
 
183
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
184
 
185
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
186
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
187
is not in points, make sure to account for this.
188
 
189
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
190
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
191
</source>
192
    <translation>newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
193
          unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool
194
 
195
Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el
196
següent significat:
197
 
198
  mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
199
  fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.
200
 
201
  marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
202
  del document.
203
 
204
  orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
205
 
206
  PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
207
  servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
208
  es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.
209
 
210
  unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una
211
  constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
212
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
215
 
216
  PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
219
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
220
no està en punts, cal tenir-ho en compte.
221
 
222
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
         FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
225
  </message>
226
</context>
227
<context>
228
  <name>@default</name>
229
  <message>
230
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
231
 
232
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
233
has some text selected the value assigned to the first character
234
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
235
selected item is used.
236
</source>
237
    <translation>getFont([&quot;nom]) -&gt; string
238
 
239
Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
240
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
241
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
242
seleccionat.
243
</translation>
244
  </message>
245
  <message>
246
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
247
 
248
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
249
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
250
</source>
251
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
252
 
253
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
254
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
255
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
256
 
257
Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
258
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
259
</translation>
260
  </message>
261
  <message>
262
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
263
 
264
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
265
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
266
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
267
selected item is used.
268
</source>
269
    <translation>getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
270
 
271
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun
272
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text,
273
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir
274
l&apos;ítem sel.leccionat.
275
</translation>
276
  </message>
277
  <message>
278
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
279
 
280
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
281
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
282
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
283
used.
284
</source>
285
    <translation>getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
286
 
287
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
288
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna
289
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
290
sel.leccionat.
291
</translation>
292
  </message>
293
  <message>
294
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
295
 
296
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
297
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
298
</source>
299
    <translation>getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
300
 
301
Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
302
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
303
</translation>
304
  </message>
305
  <message>
306
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
307
 
308
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
309
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
310
</source>
311
    <translation>getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
312
 
313
Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
314
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
315
</translation>
316
  </message>
317
  <message>
318
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
319
 
320
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
321
given the currently selected item is used.
322
</source>
323
    <translation>getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
324
 
325
Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna
326
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
327
</translation>
328
  </message>
329
  <message>
330
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
331
 
332
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
333
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
334
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
335
used.
336
</source>
337
    <translation>setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])
338
 
339
Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;.
340
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el
341
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
342
sel.leccionat.
343
</translation>
344
  </message>
345
  <message>
346
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
347
 
348
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
349
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
350
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
351
used.
352
 
353
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
354
</source>
355
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
356
 
357
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
358
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
359
índex de 0. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
360
sel.leccionat.
361
 
362
Pot provocar un IndexError al inserir fora de marges.</translation>
363
  </message>
364
  <message>
365
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
366
 
367
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
368
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
369
currently selected item is used.
370
 
371
May throw ValueError if the font cannot be found.
372
</source>
373
    <translation>setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])
374
 
375
Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
376
part de text seleccionada només canvia aquesta.  Si no especifiquem &quot;nom&quot;
377
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
378
 
379
Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
380
</translation>
381
  </message>
382
  <message>
383
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
384
 
385
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
386
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
387
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
388
currently selected item is used.
389
 
390
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
391
</source>
392
    <translation>setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])
393
 
394
Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
395
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia
396
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem
397
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
398
 
399
Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
400
</translation>
401
  </message>
402
  <message>
403
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
404
 
405
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
406
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
407
item is used.
408
 
409
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
410
</source>
411
    <translation>setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])
412
 
413
Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
414
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
415
seleccionat.
416
 
417
Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
418
  </message>
419
  <message>
420
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
421
 
422
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
423
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
424
 
425
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
426
</source>
427
    <translation>setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])
428
 
429
Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si
430
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
431
 
432
Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
433
</translation>
434
  </message>
435
  <message>
436
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
437
 
438
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
439
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
440
 
441
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
442
</source>
443
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])
444
 
445
Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
446
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
447
 
448
Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
449
</translation>
450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
453
 
454
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
455
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
456
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
457
 
458
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
459
</source>
460
    <translation>setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])
461
 
462
Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
463
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
464
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).
465
 
466
Pot provocar ValueError si posem una constant invàl.lida.
467
</translation>
468
  </message>
469
  <message>
470
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
471
 
472
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
473
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
474
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
475
selected item is used.
476
 
477
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
478
</source>
479
    <translation>selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])
480
 
481
Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
482
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es
483
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem
484
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
485
 
486
Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
487
</translation>
488
  </message>
489
  <message>
490
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
491
 
492
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
493
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
494
selected item is used.
495
</source>
496
    <translation>deleteText([&quot;nom&quot;])
497
 
498
Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text
499
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
500
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
501
</translation>
502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
505
 
506
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
507
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
508
given the currently selected item is used.
509
</source>
510
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
511
 
512
Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
513
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no
514
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
515
</translation>
516
  </message>
517
  <message>
518
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
519
 
520
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
521
selected item is used.
522
</source>
523
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
524
 
525
Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
526
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
527
</translation>
528
  </message>
529
  <message>
530
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
531
 
532
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
533
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
534
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
535
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
536
used.
537
</source>
538
    <translation>setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
539
 
540
Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
541
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
542
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de
543
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
544
seleccionat.
545
</translation>
546
  </message>
547
  <message>
548
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
549
 
550
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
551
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
552
and must not link to or be linked from any other frames already.
553
 
554
May throw ScribusException if linking rules are violated.
555
</source>
556
    <translation>linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)
557
 
558
Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
559
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
560
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.
561
 
562
Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
563
</translation>
564
  </message>
565
  <message>
566
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
567
 
568
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
569
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
570
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
571
 
572
May throw ScribusException if linking rules are violated.
573
</source>
574
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)
575
 
576
Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
577
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
578
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;
579
 
580
Podem tenir ScribusException si violem les normes.
581
</translation>
582
  </message>
583
  <message>
584
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
585
 
586
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
587
currently selected item is used.</source>
588
    <translation>traceText([&quot;nom&quot;])
589
 
590
Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem
591
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
592
  </message>
593
  <message>
594
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
595
 
596
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
597
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
598
the value of the named color from the default document colors.
599
 
600
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
601
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
602
</source>
603
    <translation>getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
604
 
605
Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
606
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
607
el valor del color anomenat dels colors per defecte.
608
 
609
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
610
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl.lid.
611
</translation>
612
  </message>
613
  <message>
614
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
615
 
616
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
617
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
618
Color components should be in the range from 0 to 255.
619
 
620
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
621
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
622
</source>
623
    <translation>changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
624
 
625
Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està
626
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
627
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.
628
 
629
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
630
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
631
  </message>
632
  <message>
633
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
634
 
635
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
636
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
637
&quot;None&quot; - transparent.
638
 
639
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
640
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
641
 
642
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
643
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
644
</source>
645
    <translation>deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
646
 
647
Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel
648
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
649
- transparent.
650
 
651
deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
652
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.
653
 
654
Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
655
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
656
</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
660
 
661
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
662
 
663
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
664
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
665
</source>
666
    <translation>replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
667
 
668
Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.
669
 
670
Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
671
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
672
</translation>
673
  </message>
674
  <message>
675
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
676
 
677
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
678
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
679
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
680
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
681
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
682
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
683
opional parameters is False.
684
 
685
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
686
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
687
 
688
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
689
 
690
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
691
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
692
</source>
693
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
694
 
695
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
696
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer,
697
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
698
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
699
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres
700
opcionals són falsos.
701
 
702
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
703
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
704
 
705
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
706
 
707
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
708
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
709
</translation>
710
  </message>
711
  <message>
712
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
713
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
714
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
715
 
716
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
717
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
718
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
719
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
720
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
721
 
722
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
723
at 1.
724
 
725
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
726
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
727
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
728
can be binary-ORed with button constants:
729
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
730
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
731
 
732
Usage examples:
733
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
734
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
735
          ICON_ERROR)
736
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
737
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
738
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
739
 
740
Defined button and icon constants:
741
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
742
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
743
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
744
</source>
745
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
746
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
747
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
748
 
749
Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i
750
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
751
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
752
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt
753
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.
754
 
755
Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
756
a 1.
757
 
758
Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
759
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
760
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
761
un OR binari amb constants de botó:
762
  BUTTONOPT_DEFAULT  Prement enter tria aquest botó.
763
  BUTTONOPT_ESCAPE  Prement escape tria aquest botó.
764
 
765
Exemples d&apos;ús:
766
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
767
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
768
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
769
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
770
(new line)
771
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
772
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
773
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
774
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
775
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
776
(new line)
777
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
778
at 1.(new line)
779
(new line)
780
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
781
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
782
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
783
can be binary-ORed with button constants:(new line)
784
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
785
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
786
(new line)
787
Usage examples:(new line)
788
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
789
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
790
          ICON_ERROR)
791
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
792
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
793
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
794
 
795
Les constants de botó són:
796
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
797
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
798
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
799
</translation>
800
  </message>
801
  <message>
802
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
803
 
804
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
805
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
806
 
807
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
808
</source>
809
    <translation>valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string
810
 
811
Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
812
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.
813
 
814
Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
815
</translation>
816
  </message>
817
  <message>
818
    <source>closeDoc()
819
 
820
Closes the current document without prompting to save.
821
 
822
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
823
</source>
824
    <translation>closeDoc()
825
 
826
Tanca el document actual sense preguntar per desar.
827
 
828
Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
829
</translation>
830
  </message>
831
  <message>
832
    <source>haveDoc() -&gt; bool
833
 
834
Returns true if there is a document open.
835
</source>
836
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
837
 
838
Retorna cert si hi ha un document obert.
839
</translation>
840
  </message>
841
  <message>
842
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
843
 
844
Opens the document &quot;name&quot;.
845
 
846
May raise ScribusError if the document could not be opened.
847
</source>
848
    <translation>openDoc(&quot;nom&quot;)
849
 
850
Obre el document &quot;nom&quot;.
851
 
852
Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>saveDoc()
856
 
857
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
858
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
859
save file dialog.
860
 
861
If the save fails, there is currently no way to tell.
862
</source>
863
    <translation>saveDoc()
864
 
865
Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
866
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
867
per guardar.
868
 
869
Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
870
</translation>
871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
874
 
875
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
876
relative path).
877
 
878
May raise ScribusError if the save fails.
879
</source>
880
    <translation>saveDocAs(&quot;nom&quot;)
881
 
882
Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
883
o camí relatiu).
884
 
885
Pot generar un ScribusError si falla el desat.
886
</translation>
887
  </message>
888
  <message>
889
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
890
 
891
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
892
strings.
893
</source>
894
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descripcio&quot;) -&gt; bool
895
 
896
Posa la informació al document. &quot;Autor&quot;, &quot;Informació&quot;, &quot;Descripció&quot; són
897
cadenes.
898
</translation>
899
  </message>
900
  <message>
901
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
902
 
903
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
904
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
905
constants.
906
</source>
907
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
908
 
909
Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
910
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
911
UNIT_&lt;tipus&gt;.
912
</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>setUnit(type)
916
 
917
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
918
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
919
 
920
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
921
</source>
922
    <translation>setUnit(unitats)
923
 
924
Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
925
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
926
</translation>
927
  </message>
928
  <message>
929
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
930
 
931
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
932
of the UNIT_* constants:
933
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
934
</source>
935
    <translation>getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)
936
 
937
Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de
938
les constants UNIT_*:
939
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
940
</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
944
 
945
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
946
current document.
947
</source>
948
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)
949
 
950
Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot;
951
en el document actual.
952
</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
956
 
957
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
958
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
959
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
960
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
961
</source>
962
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
963
 
964
Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
965
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera
966
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè
967
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
968
</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
972
 
973
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
974
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
975
</source>
976
    <translation>getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
977
 
978
Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
979
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
980
</translation>
981
  </message>
982
  <message>
983
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
984
 
985
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
986
is not given the currently selected Item is used.
987
</source>
988
    <translation>getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
989
 
990
Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no
991
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
992
</translation>
993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
996
 
997
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
998
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
999
</source>
1000
    <translation>getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1001
 
1002
Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1003
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1004
</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1008
 
1009
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1010
the currently selected item is used. The join types are:
1011
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1012
</source>
1013
    <translation>getLineJoin([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1014
 
1015
Retorna l&apos;estil d&apos;unió de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
1016
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus d&apos;unió són:
1017
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1018
</translation>
1019
  </message>
1020
  <message>
1021
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1022
 
1023
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1024
currently selected item is used. The cap types are:
1025
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1026
</source>
1027
    <translation>getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1028
 
1029
Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
1030
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
1031
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1032
</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
1035
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1036
 
1037
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1038
currently selected item is used. Line style constants are:
1039
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1040
</source>
1041
    <translation>getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1042
 
1043
Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
1044
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
1045
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1046
</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
1049
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1050
 
1051
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1052
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1053
</source>
1054
    <translation>getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1055
 
1056
Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1057
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1058
</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
1061
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1062
 
1063
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1064
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1065
</source>
1066
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1067
 
1068
Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
1069
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1070
</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
1073
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1074
 
1075
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1076
given the currently selected item is used.
1077
</source>
1078
    <translation>getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1079
 
1080
Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1081
 es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
1084
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1085
 
1086
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1087
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1088
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1089
for reference.
1090
</source>
1091
    <translation>getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)
1092
 
1093
Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1094
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
1095
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
1096
per referència.</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
1099
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1100
 
1101
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1102
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1103
is used.
1104
</source>
1105
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1106
 
1107
Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus,
1108
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
1109
seleccionat.
1110
</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1114
 
1115
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1116
</source>
1117
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1118
 
1119
Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
1120
</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1124
 
1125
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1126
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1127
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1128
belongs to a group, the whole group is moved.
1129
</source>
1130
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])
1131
 
1132
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
1133
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1134
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
1135
es mou tot el grup.
1136
</translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
1139
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1140
 
1141
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1142
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1143
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1144
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1145
given the currently selected item is used.
1146
</source>
1147
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
1148
 
1149
Rota l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. L&apos;objecte és
1150
rotat pel vertex seleccionat com a punt de rotació - per defecte, el
1151
punt superior esquerre a rotació zero. Valors positius representen rodar
1152
en sentit horari quan es fa servir el punt de rotació per defecte. Si no
1153
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1154
</translation>
1155
  </message>
1156
  <message>
1157
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1158
 
1159
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1160
is not given the currently selected item is used.
1161
</source>
1162
    <translation>sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])
1163
 
1164
Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no
1165
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1166
</translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
1169
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1170
 
1171
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1172
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1173
second selected Object and so on.
1174
</source>
1175
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1176
 
1177
Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
1178
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el
1179
segon i així.
1180
</translation>
1181
  </message>
1182
  <message>
1183
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1184
 
1185
Returns the number of selected objects.
1186
</source>
1187
    <translation>seleccionCount() -&gt; integer
1188
 
1189
Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
1190
</translation>
1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1194
 
1195
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1196
</source>
1197
    <translation>selectObject(&quot;nom&quot;)
1198
 
1199
Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
1200
</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
1203
    <source>deselectAll()
1204
 
1205
Deselects all objects in the whole document.
1206
</source>
1207
    <translation>deselectAll()
1208
 
1209
Deselecciona tots els objectes de tot el document.
1210
</translation>
1211
  </message>
1212
  <message>
1213
    <source>groupObjects(list)
1214
 
1215
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1216
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1217
items are used.
1218
</source>
1219
    <translation>groupObjects(llista)
1220
 
1221
Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
1222
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els
1223
objectes que estiguin seleccionats.
1224
</translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
1227
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1228
 
1229
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1230
    <translation>unGroupObjects(&quot;nom&quot;)
1231
 
1232
Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1233
  </message>
1234
  <message>
1235
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1236
 
1237
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1238
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1239
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1240
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1241
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1242
 
1243
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1244
</source>
1245
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])
1246
 
1247
Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
1248
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala
1249
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un
1250
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que
1251
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1252
 
1253
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
1254
</translation>
1255
  </message>
1256
  <message>
1257
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1258
 
1259
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1260
not given the currently selected item is used.
1261
 
1262
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1263
</source>
1264
    <translation>loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])
1265
 
1266
Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
1267
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1268
 
1269
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1270
</translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
1273
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1274
 
1275
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1276
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1277
means 100 %.
1278
 
1279
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1280
</source>
1281
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])
1282
 
1283
Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
1284
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
1285
significa 100 %.
1286
 
1287
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1288
</translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
1291
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1292
 
1293
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1294
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1295
if locked.
1296
</source>
1297
    <translation>lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1298
 
1299
Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
1300
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
1301
si bloqueja.
1302
</translation>
1303
  </message>
1304
  <message>
1305
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1306
 
1307
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1308
currently selected item is used.
1309
</source>
1310
    <translation>isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1311
 
1312
Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
1313
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1314
</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
1317
    <source>getFontNames() -&gt; list
1318
 
1319
Returns a list with the names of all available fonts.
1320
</source>
1321
    <translation>getFontNames() -&gt; llista
1322
 
1323
Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
1324
</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1328
 
1329
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1330
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1331
</source>
1332
    <translation>getXFontNames() -&gt; llista de tuples
1333
 
1334
Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
1335
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
1336
</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1340
 
1341
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1342
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1343
 
1344
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1345
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1346
</source>
1347
    <translation>rendeFont(&quot;nom&quot;, &quot;nomFitxer&quot;, &quot;sample&quot;, mida) -&gt; bool
1348
 
1349
Crea una imatge de previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;sample&quot; i mida.
1350
La imatge és desa en el fitxer &quot;nomFitxer&quot;. Retorna cert quan tot va bé.
1351
 
1352
Pot provocar un NotFoundError si la font especificada no es pot trobar.
1353
Pot provocar un ValueError si es passa un sample buit.
1354
</translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
1357
    <source>getLayers() -&gt; list
1358
 
1359
Returns a list with the names of all defined layers.
1360
</source>
1361
    <translation>getLayers() -&gt; llista
1362
 
1363
Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
1364
</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1368
 
1369
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1370
 
1371
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1372
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1373
</source>
1374
    <translation>setActiveLayer(&quot;nom&quot;)
1375
 
1376
Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.
1377
 
1378
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1379
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
1380
</translation>
1381
  </message>
1382
  <message>
1383
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1384
 
1385
Returns the name of the current active layer.
1386
</source>
1387
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1388
 
1389
Retorna el nom de la capa activa.
1390
</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
1393
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1394
 
1395
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1396
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1397
 
1398
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1399
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1400
</source>
1401
    <translation>sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])
1402
 
1403
Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
1404
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1405
 
1406
Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1407
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.
1408
 
1409
 
1410
</translation>
1411
  </message>
1412
  <message>
1413
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1414
 
1415
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1416
the layer is invisible.
1417
 
1418
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1419
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1420
</source>
1421
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1422
 
1423
Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
1424
la capa és invisible.
1425
 
1426
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1427
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1428
</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
1431
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1432
 
1433
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1434
false the layer won&apos;t be printed.
1435
 
1436
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1437
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1438
</source>
1439
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1440
 
1441
Estableix la capa especificada a printable o no. Si printable està
1442
false la capa no s&apos;imprimirà.
1443
 
1444
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1445
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1446
</translation>
1447
  </message>
1448
  <message>
1449
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1450
 
1451
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1452
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1453
&quot;layer&quot; is invisible.
1454
 
1455
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1456
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1457
</source>
1458
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1459
 
1460
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de Cert significa
1461
que la capa és visible, un valor de Fals significa que la capa
1462
&quot;layer&quot; és invisible
1463
 
1464
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1465
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1469
 
1470
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1471
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1472
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1473
 
1474
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1475
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1476
</source>
1477
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1478
 
1479
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és printable o no, un valor de Cert significa
1480
que la capa pot ser imprimible, un valor de Fals significa que la capa
1481
&quot;layer&quot; no és imprimible.
1482
 
1483
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1484
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1485
</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
1488
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1489
 
1490
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1491
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1492
 
1493
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1494
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1495
</source>
1496
    <translation>deleteLayer(&quot;capa&quot;)
1497
 
1498
Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del
1499
document no passa res.
1500
 
1501
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1502
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1503
</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
1506
    <source>createLayer(layer)
1507
 
1508
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1509
 
1510
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1511
</source>
1512
    <translation>createLayer(capa)
1513
 
1514
Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.
1515
 
1516
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1517
</translation>
1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1521
 
1522
Returns a string with the -lang value.
1523
</source>
1524
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1525
 
1526
Retorna una cadena amb el valor de -lang.
1527
</translation>
1528
  </message>
1529
  <message>
1530
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1531
 
1532
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1533
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1534
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1535
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1536
is not given Scribus will create one for you.
1537
 
1538
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1539
</source>
1540
    <translation>createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1541
 
1542
Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
1543
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1544
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1545
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1546
Scribus en crearà un per nosaltres.
1547
 
1548
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1549
</translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
1552
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1553
 
1554
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1555
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1556
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1557
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1558
create one for you.
1559
 
1560
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1561
</source>
1562
    <translation>createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1563
 
1564
Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
1565
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1566
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1567
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1568
Scribus en crearà un per nosaltres.
1569
 
1570
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1571
</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
1574
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575
 
1576
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1577
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1578
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1579
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1580
given Scribus will create one for you.
1581
 
1582
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1583
</source>
1584
    <translation>createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1585
 
1586
Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
1587
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1588
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1589
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1590
Scribus en crearà un per nosaltres.
1591
 
1592
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1593
</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
1596
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1597
 
1598
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1599
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1600
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1601
object because you need this name for further access to that object. If
1602
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1603
 
1604
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1605
</source>
1606
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1607
 
1608
Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el
1609
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del
1610
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic
1611
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si
1612
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1613
 
1614
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1615
</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
1618
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1619
 
1620
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1621
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1622
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1623
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1624
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1625
Scribus will create one for you.
1626
 
1627
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1628
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1629
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1630
</source>
1631
    <translation>createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1632
 
1633
Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
1634
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
1635
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1636
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1637
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1638
Scribus en crearà un per nosaltres.
1639
 
1640
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1641
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1642
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1643
</translation>
1644
  </message>
1645
  <message>
1646
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1647
 
1648
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1649
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1650
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1651
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1652
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1653
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1654
identifier for the object because you need this name for further access to that
1655
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1656
 
1657
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1658
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1659
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1660
</source>
1661
    <translation>createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1662
 
1663
Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan
1664
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
1665
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per
1666
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el
1667
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats
1668
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador
1669
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures.
1670
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1671
 
1672
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1673
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1674
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1675
</translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
1678
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1679
 
1680
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1681
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1682
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1683
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1684
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1685
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1686
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1687
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1688
for you.
1689
 
1690
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1691
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1692
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1693
</source>
1694
    <translation>createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1695
 
1696
Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
1697
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre:
1698
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
1699
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx
1700
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
1701
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot;
1702
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom
1703
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per
1704
nosaltres.
1705
 
1706
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1707
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1708
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1709
</translation>
1710
  </message>
1711
  <message>
1712
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1713
 
1714
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1715
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1716
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1717
unique identifier for the object because you need this name for further access
1718
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1719
 
1720
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1721
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1722
</source>
1723
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1724
 
1725
Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i
1726
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades
1727
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de
1728
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències
1729
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1730
 
1731
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1732
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
1733
</translation>
1734
  </message>
1735
  <message>
1736
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1737
 
1738
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1739
selected item is deleted.
1740
</source>
1741
    <translation>deleteObject([&quot;nom&quot;])
1742
 
1743
Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem
1744
seleccionat és el que s&apos;esborra.
1745
</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
1748
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1749
 
1750
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1751
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1752
is not passed, text flow is toggled.
1753
</source>
1754
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nom&quot; [,estat])
1755
 
1756
Activa/desactiva &quot;El Text flueix al voltant del marc&quot; de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1757
Creat amb els paràmetres nom del objecte i el opcional &quot;estat&quot;. Si &quot;estat&quot;
1758
no es passa, s&apos;activa.
1759
</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
1762
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1763
 
1764
Test if an object with specified name really exists in the document.
1765
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1766
returns True if there is something selected.
1767
</source>
1768
    <translation>objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1769
 
1770
Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
1771
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
1772
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
1773
  </message>
1774
  <message>
1775
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1776
 
1777
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1778
given, it&apos;s applied on the selected object.
1779
</source>
1780
    <translation>setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])
1781
 
1782
Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
1783
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1784
  </message>
1785
  <message>
1786
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1787
 
1788
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1789
</source>
1790
    <translation>getAllStyles() -&gt; llista
1791
 
1792
Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
1793
</translation>
1794
  </message>
1795
  <message>
1796
    <source>currentPage() -&gt; integer
1797
 
1798
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1799
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1800
</source>
1801
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1802
 
1803
Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
1804
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
1805
</translation>
1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>redrawAll()
1809
 
1810
Redraws all pages.
1811
</source>
1812
    <translation>redrawAll()
1813
 
1814
Repinta totes les pàgines.
1815
</translation>
1816
  </message>
1817
  <message>
1818
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1819
 
1820
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1821
 
1822
May raise ScribusError if the save failed.
1823
</source>
1824
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)
1825
 
1826
Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.
1827
 
1828
Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
1831
    <source>deletePage(nr)
1832
 
1833
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1834
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1835
page number is.
1836
 
1837
May raise IndexError if the page number is out of range
1838
</source>
1839
    <translation>deletePage(nr)
1840
 
1841
Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
1842
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que
1843
mostrem els números de pàgina.
1844
 
1845
Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
1846
</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
1849
    <source>gotoPage(nr)
1850
 
1851
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1852
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1853
just sets the page that script commands will operates on.
1854
 
1855
May raise IndexError if the page number is out of range.
1856
</source>
1857
    <translation>gotoPage(nr)
1858
 
1859
Canvia a la pàgina &quot;nr&quot; (o sigui, fa que &quot;nr&quot; sigui la pàgina actual). Cal tenir
1860
en compte que gotoPage no canvia la visió de pàgina que té l&apos;usuari, només
1861
canvia la pàgina en que les seqüències treballaran.
1862
 
1863
Pot generar un IndexError si la pàgina està fora de rang.
1864
</translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
1867
    <source>pageCount() -&gt; integer
1868
 
1869
Returns the number of pages in the document.
1870
</source>
1871
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1872
 
1873
Retorna el número de pàgines del document.
1874
</translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
1877
    <source>getHGuides() -&gt; list
1878
 
1879
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1880
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1881
</source>
1882
    <translation>getHGuides() -&gt; llista
1883
 
1884
Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
1885
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1886
</translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
1889
    <source>setHGuides(list)
1890
 
1891
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1892
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1893
 
1894
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1895
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1896
</source>
1897
    <translation>setHGuides(llista)
1898
 
1899
Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions
1900
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1901
 
1902
Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
1903
        setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
1904
</translation>
1905
  </message>
1906
  <message>
1907
    <source>getVGuides()
1908
 
1909
See getHGuides.
1910
</source>
1911
    <translation>getVGuides()
1912
 
1913
Mireu getHGuides.
1914
</translation>
1915
  </message>
1916
  <message>
1917
    <source>setVGuides()
1918
 
1919
See setHGuides.
1920
</source>
1921
    <translation>setVGuides()
1922
 
1923
Mireu setHGuides.
1924
</translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
1927
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1928
 
1929
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1930
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1931
</source>
1932
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla
1933
 
1934
Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
1935
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
1936
</translation>
1937
  </message>
1938
  <message>
1939
    <source>getPageItems() -&gt; list
1940
 
1941
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1942
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1943
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1944
the page...
1945
</source>
1946
    <translation>getPageItems() -&gt; llista
1947
 
1948
Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
1949
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1950
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
1951
la pàgina ...
1952
</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
1955
    <source>getPageMargins()
1956
 
1957
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1958
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1959
</source>
1960
    <translation>getPageMargins()
1961
 
1962
Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en
1963
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
1964
</translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
1967
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1968
 
1969
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1970
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1971
currently selected item is used.
1972
</source>
1973
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
1974
 
1975
Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;.
1976
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1977
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1978
</translation>
1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1982
 
1983
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1984
is not given the currently selected item is used.
1985
</source>
1986
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
1987
 
1988
Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no
1989
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1990
</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1994
 
1995
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1996
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1997
given the currently selected item is used.
1998
 
1999
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2000
</source>
2001
    <translation>setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])
2002
 
2003
Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
2004
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
2005
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2006
 
2007
Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
2008
</translation>
2009
  </message>
2010
  <message>
2011
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2012
 
2013
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2014
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2015
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2016
is used.
2017
 
2018
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2019
</source>
2020
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2021
 
2022
Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
2023
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
2024
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
2025
seleccionat.
2026
 
2027
Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
2028
</translation>
2029
  </message>
2030
  <message>
2031
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2032
 
2033
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2034
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2035
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2036
</source>
2037
    <translation>setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])
2038
 
2039
Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
2040
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2041
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
2042
</translation>
2043
  </message>
2044
  <message>
2045
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2046
 
2047
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2048
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2049
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2050
</source>
2051
    <translation>setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])
2052
 
2053
Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
2054
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2055
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
2056
</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
2059
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2060
 
2061
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2062
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2063
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2064
</source>
2065
    <translation>setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])
2066
 
2067
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
2068
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2069
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
2070
</translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
2073
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2074
 
2075
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2076
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2077
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2078
Item is used.
2079
 
2080
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2081
</source>
2082
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2083
 
2084
Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
2085
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
2086
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
2087
seleccionat.
2088
 
2089
Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
2090
</translation>
2091
  </message>
2092
  <message>
2093
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2094
 
2095
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2096
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2097
 
2098
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2099
</source>
2100
    <translation>setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])
2101
 
2102
Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
2103
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2104
 
2105
Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
2106
</translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2110
 
2111
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2112
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2113
 
2114
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2115
</source>
2116
    <translation>setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])
2117
 
2118
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
2119
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2120
 
2121
Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
2122
</translation>
2123
  </message>
2124
  <message>
2125
    <source>progressReset()
2126
 
2127
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2128
new progress bar use. See progressSet.
2129
</source>
2130
    <translation>progressReset()
2131
 
2132
Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
2133
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
2134
</translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
2137
    <source>progressTotal(max)
2138
 
2139
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2140
See progressSet.
2141
</source>
2142
    <translation>progressTotal(max)
2143
 
2144
Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
2145
Mireu progressSet.
2146
</translation>
2147
  </message>
2148
  <message>
2149
    <source>progressSet(nr)
2150
 
2151
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2152
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2153
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2154
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2155
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2156
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2157
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2158
</source>
2159
    <translation>progressSet(nr)
2160
 
2161
Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de
2162
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar
2163
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
2164
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total
2165
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb
2166
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset().
2167
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
2168
</translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
2171
    <source>setCursor()
2172
 
2173
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2174
</source>
2175
    <translation>setCursor()
2176
 
2177
[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
2178
</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
2181
    <source>docChanged(bool)
2182
 
2183
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2184
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2185
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2186
</source>
2187
    <translation>docChanged(bool)
2188
 
2189
Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És
2190
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
2191
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
2192
</translation>
2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2196
 
2197
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2198
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2199
the range from 0 to 255.
2200
 
2201
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2202
</source>
2203
    <translation>defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
2204
 
2205
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
2206
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2207
del rang que va des de 0 a 255.
2208
 
2209
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
2210
</translation>
2211
  </message>
2212
  <message>
2213
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2214
 
2215
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2216
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2217
selected item is used.
2218
</source>
2219
    <translation>getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
2220
 
2221
Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
2222
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2223
l&apos;ítem seleccionat.
2224
</translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
2227
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2228
 
2229
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2230
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2231
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2232
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2233
</source>
2234
    <translation>getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
2235
 
2236
Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
2237
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2238
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
2239
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
2240
</translation>
2241
  </message>
2242
  <message>
2243
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2244
 
2245
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2246
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2247
selected item is used.
2248
</source>
2249
    <translation>rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
2250
 
2251
Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
2252
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2253
l&apos;ítem seleccionat.
2254
</translation>
2255
  </message>
2256
</context>
2257
<context>
418 Franz 2258
  <name>About</name>
2259
  <message>
1135 cbradney 2260
    <source>About Scribus%1%2</source>
2261
    <translation type="obsolete">Quant a Scribus %1%2</translation>
2262
  </message>
2263
  <message>
418 Franz 2264
    <source>%1. %2 %3 </source>
420 Franz 2265
    <translation>%1. %2 %3</translation>
418 Franz 2266
  </message>
2267
  <message>
2268
    <source>Scribus Version %1
2269
%2 %3</source>
420 Franz 2270
    <translation>Scribus Versió %1
2271
%2 %3</translation>
418 Franz 2272
  </message>
2273
  <message>
2274
    <source>Build-ID:</source>
420 Franz 2275
    <translation>ID-Creació:</translation>
418 Franz 2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <source>&amp;About</source>
420 Franz 2279
    <translation>&amp;Quant a</translation>
418 Franz 2280
  </message>
2281
  <message>
420 Franz 2282
    <source>Development Team:</source>
2283
    <translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
418 Franz 2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <source>Contributions from:</source>
420 Franz 2287
    <translation>Contribucions des de:</translation>
418 Franz 2288
  </message>
2289
  <message>
2290
    <source>Windows port:</source>
420 Franz 2291
    <translation>Versió Windows:</translation>
418 Franz 2292
  </message>
2293
  <message>
420 Franz 2294
    <source>Official Documentation:</source>
2295
    <translation>Documentació Oficial:</translation>
418 Franz 2296
  </message>
2297
  <message>
420 Franz 2298
    <source>Other Documentation:</source>
2299
    <translation>Altra Documentació:</translation>
418 Franz 2300
  </message>
2301
  <message>
420 Franz 2302
    <source>A&amp;uthors</source>
2303
    <translation>A&amp;utors</translation>
418 Franz 2304
  </message>
2305
  <message>
420 Franz 2306
    <source>Basque:</source>
2307
    <translation>Basc:</translation>
418 Franz 2308
  </message>
2309
  <message>
420 Franz 2310
    <source>Brazilian:</source>
2311
    <translation>Brasil.ler:</translation>
418 Franz 2312
  </message>
2313
  <message>
420 Franz 2314
    <source>Bulgarian:</source>
2315
    <translation>Búlgar:</translation>
418 Franz 2316
  </message>
2317
  <message>
420 Franz 2318
    <source>Czech:</source>
2319
    <translation>Txec:</translation>
418 Franz 2320
  </message>
2321
  <message>
420 Franz 2322
    <source>Danish:</source>
2323
    <translation>Danès:</translation>
418 Franz 2324
  </message>
2325
  <message>
420 Franz 2326
    <source>English (British):</source>
2327
    <translation>Anglès (Britànic):</translation>
418 Franz 2328
  </message>
2329
  <message>
420 Franz 2330
    <source>Finnish:</source>
2331
    <translation>Finès:</translation>
418 Franz 2332
  </message>
2333
  <message>
420 Franz 2334
    <source>French:</source>
2335
    <translation>Francès:</translation>
418 Franz 2336
  </message>
2337
  <message>
420 Franz 2338
    <source>Galician:</source>
2339
    <translation>Gallec:</translation>
418 Franz 2340
  </message>
2341
  <message>
420 Franz 2342
    <source>German:</source>
2343
    <translation>Alemany:</translation>
418 Franz 2344
  </message>
2345
  <message>
420 Franz 2346
    <source>Hungarian:</source>
2347
    <translation>Hongarès:</translation>
418 Franz 2348
  </message>
2349
  <message>
420 Franz 2350
    <source>Italian:</source>
2351
    <translation>Italià:</translation>
418 Franz 2352
  </message>
2353
  <message>
420 Franz 2354
    <source>Lithuanian:</source>
2355
    <translation>Lituà:</translation>
418 Franz 2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>Norwegian:</source>
420 Franz 2359
    <translation>Noruec:</translation>
418 Franz 2360
  </message>
2361
  <message>
420 Franz 2362
    <source>Polish:</source>
2363
    <translation>Polonès:</translation>
418 Franz 2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>Russian:</source>
420 Franz 2367
    <translation>Rus:</translation>
418 Franz 2368
  </message>
2369
  <message>
420 Franz 2370
    <source>Slovak:</source>
2371
    <translation>Eslovac:</translation>
418 Franz 2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>Slovenian:</source>
420 Franz 2375
    <translation>Slovè:</translation>
418 Franz 2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>Swedish:</source>
420 Franz 2379
    <translation>Suec:</translation>
418 Franz 2380
  </message>
2381
  <message>
420 Franz 2382
    <source>Turkish:</source>
2383
    <translation>Turc:</translation>
418 Franz 2384
  </message>
2385
  <message>
420 Franz 2386
    <source>Ukrainian:</source>
2387
    <translation>Ukranià:</translation>
418 Franz 2388
  </message>
2389
  <message>
420 Franz 2390
    <source>Welsh:</source>
2391
    <translation>Galès:</translation>
418 Franz 2392
  </message>
2393
  <message>
420 Franz 2394
    <source>&amp;Translations</source>
2395
    <translation>&amp;Traduccions</translation>
418 Franz 2396
  </message>
2397
  <message>
420 Franz 2398
    <source>Homepage</source>
2399
    <translation>Pàgina inicial</translation>
418 Franz 2400
  </message>
2401
  <message>
420 Franz 2402
    <source>Online Reference</source>
2403
    <translation>Referència en línia</translation>
418 Franz 2404
  </message>
2405
  <message>
420 Franz 2406
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2407
    <translation>Errors i Sol.licitud de Característiques</translation>
418 Franz 2408
  </message>
2409
  <message>
420 Franz 2410
    <source>Mailing List</source>
2411
    <translation>Llista de correu</translation>
418 Franz 2412
  </message>
2413
  <message>
420 Franz 2414
    <source>&amp;Online</source>
2415
    <translation>&amp;En Linia</translation>
418 Franz 2416
  </message>
2417
  <message>
420 Franz 2418
    <source>&amp;Close</source>
2419
    <translation>&amp;Tanca</translation>
418 Franz 2420
  </message>
2421
  <message>
1135 cbradney 2422
    <source>This panel shows the version, build date and
2423
 compiled in library support in Scribus
2424
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2425
Missing library support is indicated by a *</source>
2426
    <translation type="obsolete">Aquest panell ensenya la versió, data de creació i
2427
el suport de llibreries de Scribus
2428
C-C-T equival a suport per C=CUPS C=littlecms T=TIFF
2429
La falta de llibreries està indicat per un *
2430
</translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
454 fschmid 2433
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 2434
    <translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
454 fschmid 2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>Esperanto:</source>
1135 cbradney 2438
    <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Korean:</source>
1135 cbradney 2442
    <translation>Coreà:</translation>
454 fschmid 2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>Serbian:</source>
1135 cbradney 2446
    <translation>Serbi:</translation>
454 fschmid 2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Spanish:</source>
1135 cbradney 2450
    <translation>Espanyol:</translation>
454 fschmid 2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 2454
    <translation>Antics Col.laboradors en Traduccions:</translation>
454 fschmid 2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>Catalan:</source>
1135 cbradney 2458
    <translation>Català:</translation>
454 fschmid 2459
  </message>
769 cbradney 2460
  <message>
2461
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2462
    <translation></translation>
769 cbradney 2463
  </message>
776 fschmid 2464
  <message>
2465
    <source>This panel shows the version, build date and
2466
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2467
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2468
Missing library support is indicated by a *</source>
2469
    <translation type="unfinished"></translation>
2470
  </message>
418 Franz 2471
</context>
2472
<context>
2473
  <name>AdvOptions</name>
2474
  <message>
2475
    <source>Advanced Options</source>
420 Franz 2476
    <translation>Opcions Avançades</translation>
418 Franz 2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
420 Franz 2480
    <translation>Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Horitzontalment</translation>
418 Franz 2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
420 Franz 2484
    <translation>Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Verticalment</translation>
418 Franz 2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
420 Franz 2488
    <translation>Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
418 Franz 2489
  </message>
2490
  <message>
2491
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
420 Franz 2492
    <translation>Aplica perfils &amp;ICC</translation>
418 Franz 2493
  </message>
2494
  <message>
2495
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
420 Franz 2496
    <translation>PostScript Nivell &amp;1</translation>
418 Franz 2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
420 Franz 2500
    <translation>PostScript Nivell &amp;2</translation>
418 Franz 2501
  </message>
2502
  <message>
2503
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
420 Franz 2504
    <translation>PostScript Nivell &amp;3</translation>
418 Franz 2505
  </message>
2506
  <message>
2507
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 2508
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 2509
  </message>
2510
  <message>
2511
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 2512
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 2513
  </message>
2514
  <message>
2515
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
420 Franz 2516
    <translation>Crea PostScript Nivell 3</translation>
418 Franz 2517
  </message>
2518
  <message>
2519
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2520
this can create huge files</source>
420 Franz 2521
    <translation>Crea només PostScript Nivell 2, compte,
2522
això pot crear fitxers molt grans</translation>
418 Franz 2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2526
this can create huge files</source>
420 Franz 2527
    <translation>Crea només PostScript Nivell 1, compte,
2528
això pot crear fitxers molt grans</translation>
418 Franz 2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2532
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2533
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2534
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2535
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2536
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
420 Franz 2537
    <translation>Una forma d&apos;apagar algunes de les ombres grises que estan composades
2538
per cian, groc i magenta però fan servir negre
2539
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
2540
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges
2541
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
2542
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
418 Franz 2543
  </message>
2544
</context>
2545
<context>
2546
  <name>Align</name>
2547
  <message>
2548
    <source>Distribute/Align</source>
420 Franz 2549
    <translation>Distribueix/Alinea</translation>
418 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
2552
    <source>Align</source>
420 Franz 2553
    <translation>Alinea</translation>
418 Franz 2554
  </message>
2555
  <message>
2556
    <source>Horizontal</source>
420 Franz 2557
    <translation>Horitzontal</translation>
418 Franz 2558
  </message>
2559
  <message>
2560
    <source>Left Sides</source>
420 Franz 2561
    <translation>Costats Esquerres</translation>
418 Franz 2562
  </message>
2563
  <message>
2564
    <source>Middles</source>
420 Franz 2565
    <translation>Punts Mitjos</translation>
418 Franz 2566
  </message>
2567
  <message>
2568
    <source>Right Sides</source>
420 Franz 2569
    <translation>Costats Drets</translation>
418 Franz 2570
  </message>
2571
  <message>
2572
    <source>&amp;Between:</source>
420 Franz 2573
    <translation>&amp;Entre:</translation>
418 Franz 2574
  </message>
2575
  <message>
2576
    <source>&amp;Do Not Change</source>
420 Franz 2577
    <translation>&amp;No Canviar</translation>
418 Franz 2578
  </message>
2579
  <message>
2580
    <source>A&amp;lign</source>
420 Franz 2581
    <translation>A&amp;linea</translation>
418 Franz 2582
  </message>
2583
  <message>
2584
    <source>Di&amp;splacement</source>
420 Franz 2585
    <translation>De&amp;splaçament</translation>
418 Franz 2586
  </message>
2587
  <message>
2588
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
420 Franz 2589
    <translation>Distribueix R&amp;egularment</translation>
418 Franz 2590
  </message>
2591
  <message>
2592
    <source>Vertical</source>
420 Franz 2593
    <translation>Vertical</translation>
418 Franz 2594
  </message>
2595
  <message>
2596
    <source>Top Sides</source>
420 Franz 2597
    <translation>Costats Superiors</translation>
418 Franz 2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <source>Bottom Sides</source>
420 Franz 2601
    <translation>Costats Inferiors</translation>
418 Franz 2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <source>Bet&amp;ween:</source>
420 Franz 2605
    <translation>&amp;Entre:</translation>
418 Franz 2606
  </message>
2607
  <message>
2608
    <source>Do &amp;Not Change</source>
420 Franz 2609
    <translation>&amp;No Canviar</translation>
418 Franz 2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>Al&amp;ign</source>
420 Franz 2613
    <translation>Al&amp;inea</translation>
418 Franz 2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>Dis&amp;placement</source>
420 Franz 2617
    <translation>Des&amp;plaçament</translation>
418 Franz 2618
  </message>
2619
  <message>
2620
    <source> pt</source>
420 Franz 2621
    <translation>pt</translation>
418 Franz 2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source> mm</source>
420 Franz 2625
    <translation>mm</translation>
418 Franz 2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <source> in</source>
420 Franz 2629
    <translation>po</translation>
418 Franz 2630
  </message>
2631
  <message>
2632
    <source> p</source>
420 Franz 2633
    <translation>p</translation>
418 Franz 2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
420 Franz 2637
    <translation>Distribueix Re&amp;gularment</translation>
418 Franz 2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 2641
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 2642
  </message>
2643
  <message>
2644
    <source>&amp;Apply</source>
420 Franz 2645
    <translation>&amp;Aplicar</translation>
418 Franz 2646
  </message>
2647
  <message>
2648
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 2649
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 2650
  </message>
2651
</context>
2652
<context>
2653
  <name>AlignSelect</name>
2654
  <message>
2655
    <source>Align Text Left</source>
420 Franz 2656
    <translation>Alinea Text Esquerra</translation>
418 Franz 2657
  </message>
2658
  <message>
2659
    <source>Align Text Right</source>
420 Franz 2660
    <translation>Alinea Text Dreta</translation>
418 Franz 2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>Align Text Center</source>
420 Franz 2664
    <translation>Centra Text</translation>
418 Franz 2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <source>Align Text Justified</source>
420 Franz 2668
    <translation>Justifica Text</translation>
418 Franz 2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>Align Text Forced Justified</source>
420 Franz 2672
    <translation>Justificació forçada de Text</translation>
418 Franz 2673
  </message>
2674
</context>
2675
<context>
2676
  <name>Annot</name>
2677
  <message>
2678
    <source>Field Properties</source>
420 Franz 2679
    <translation>Propietats del Camp</translation>
418 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Type:</source>
420 Franz 2683
    <translation>Tipus:</translation>
418 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source>Button</source>
420 Franz 2687
    <translation>Botó</translation>
418 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source>Text Field</source>
420 Franz 2691
    <translation>Camp de Text</translation>
418 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source>Check Box</source>
420 Franz 2695
    <translation>Quadre de Verificació</translation>
418 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source>Combo Box</source>
420 Franz 2699
    <translation>Quadre Combinat</translation>
418 Franz 2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source>List Box</source>
420 Franz 2703
    <translation>Quadre de Llista</translation>
418 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>Properties</source>
420 Franz 2707
    <translation>Propietats</translation>
418 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>Name:</source>
420 Franz 2711
    <translation>Nom:</translation>
418 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>Tool-Tip:</source>
420 Franz 2715
    <translation>Rètol indicador:</translation>
418 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>Text</source>
420 Franz 2719
    <translation>Text</translation>
418 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
420 Franz 2723
    <translation>Font a usar amb PDF 1.3:</translation>
418 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Border</source>
420 Franz 2727
    <translation>Contorn</translation>
418 Franz 2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>Color:</source>
420 Franz 2731
    <translation>Color:</translation>
418 Franz 2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>None</source>
420 Franz 2735
    <translation>Cap</translation>
418 Franz 2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>Width:</source>
420 Franz 2739
    <translation>Amplada:</translation>
418 Franz 2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>Thin</source>
420 Franz 2743
    <translation>Prim</translation>
418 Franz 2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>Normal</source>
420 Franz 2747
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>Wide</source>
420 Franz 2751
    <translation>Ample</translation>
418 Franz 2752
  </message>
2753
  <message>
2754
    <source>Style:</source>
420 Franz 2755
    <translation>Estil:</translation>
418 Franz 2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>Solid</source>
420 Franz 2759
    <translation>Sòlid</translation>
418 Franz 2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>Dashed</source>
420 Franz 2763
    <translation>Traçat</translation>
418 Franz 2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>Underline</source>
420 Franz 2767
    <translation>Subratllat</translation>
418 Franz 2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <source>Beveled</source>
420 Franz 2771
    <translation>Oblicu</translation>
418 Franz 2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <source>Inset</source>
420 Franz 2775
    <translation>Intercalat</translation>
418 Franz 2776
  </message>
2777
  <message>
2778
    <source>Other</source>
420 Franz 2779
    <translation>Altre</translation>
418 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>Read Only</source>
420 Franz 2783
    <translation>Només de lectura</translation>
418 Franz 2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>Required</source>
420 Franz 2787
    <translation>Requerit</translation>
418 Franz 2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
420 Franz 2791
    <translation>No Expotar Valors</translation>
418 Franz 2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>Visibility:</source>
420 Franz 2795
    <translation>Visibilitat:</translation>
418 Franz 2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>Visible</source>
420 Franz 2799
    <translation>Visible</translation>
418 Franz 2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>Hidden</source>
420 Franz 2803
    <translation>Amagat</translation>
418 Franz 2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>No Print</source>
420 Franz 2807
    <translation>No Imprimir</translation>
418 Franz 2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>No View</source>
420 Franz 2811
    <translation>No Veure</translation>
418 Franz 2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>Appearance</source>
420 Franz 2815
    <translation>Aspecte</translation>
418 Franz 2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>Text for Button Down</source>
420 Franz 2819
    <translation>Text al prémer el botó</translation>
418 Franz 2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>Text for Roll Over</source>
420 Franz 2823
    <translation>Text al Passar per Damunt</translation>
418 Franz 2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>Icons</source>
420 Franz 2827
    <translation>Icones</translation>
418 Franz 2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>Use Icons</source>
420 Franz 2831
    <translation>Usar Icones</translation>
418 Franz 2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>Remove</source>
420 Franz 2835
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>Pressed</source>
420 Franz 2839
    <translation>Premut</translation>
418 Franz 2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>Roll Over</source>
420 Franz 2843
    <translation>Passar per Sobre</translation>
418 Franz 2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>Icon Placement...</source>
420 Franz 2847
    <translation>Col.locar Icones...</translation>
418 Franz 2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>Highlight</source>
420 Franz 2851
    <translation>Ressaltar</translation>
418 Franz 2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Invert</source>
420 Franz 2855
    <translation>Inverteix</translation>
418 Franz 2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Outlined</source>
420 Franz 2859
    <translation>Contornat</translation>
418 Franz 2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Push</source>
420 Franz 2863
    <translation>Premut</translation>
418 Franz 2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Multi-Line</source>
420 Franz 2867
    <translation>Multilínia</translation>
418 Franz 2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>Password</source>
420 Franz 2871
    <translation>Contrassenya</translation>
418 Franz 2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>Limit of</source>
420 Franz 2875
    <translation>Límit de</translation>
418 Franz 2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>Characters</source>
420 Franz 2879
    <translation>Caràcters</translation>
418 Franz 2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>Do Not Scroll</source>
420 Franz 2883
    <translation>No Desplaçar</translation>
418 Franz 2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>Do Not Spell Check</source>
420 Franz 2887
    <translation>No Revisar</translation>
418 Franz 2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>Check Style:</source>
420 Franz 2891
    <translation>Comprova Estil:</translation>
418 Franz 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>Check</source>
420 Franz 2895
    <translation>Comprova</translation>
418 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Cross</source>
420 Franz 2899
    <translation>Creu</translation>
418 Franz 2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>Diamond</source>
420 Franz 2903
    <translation>Diamant</translation>
418 Franz 2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>Circle</source>
420 Franz 2907
    <translation>Cercle</translation>
418 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>Star</source>
420 Franz 2911
    <translation>Estrella</translation>
418 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>Square</source>
420 Franz 2915
    <translation>Requadre</translation>
418 Franz 2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Default is Checked</source>
420 Franz 2919
    <translation>Marcat per defecte</translation>
418 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Editable</source>
420 Franz 2923
    <translation>Editable</translation>
418 Franz 2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Options</source>
420 Franz 2927
    <translation>Opcions</translation>
418 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Java Script</source>
420 Franz 2931
    <translation>Java Script</translation>
418 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>Go To</source>
420 Franz 2935
    <translation>Anar A</translation>
418 Franz 2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>Submit Form</source>
420 Franz 2939
    <translation>Enviar Formulari</translation>
418 Franz 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Reset Form</source>
420 Franz 2943
    <translation>Reiniciar Formulari</translation>
418 Franz 2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>Import Data</source>
420 Franz 2947
    <translation>Importar Dades</translation>
418 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>Event:</source>
420 Franz 2951
    <translation>Incidència:</translation>
418 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>Mouse Up</source>
420 Franz 2955
    <translation>Ratolí Amunt</translation>
418 Franz 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Mouse Down</source>
420 Franz 2959
    <translation>Ratolí Avall</translation>
418 Franz 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Mouse Enter</source>
420 Franz 2963
    <translation>Entrar amb el Ratolí</translation>
418 Franz 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>Mouse Exit</source>
420 Franz 2967
    <translation>Sortir amb el Ratolí</translation>
418 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>On Focus</source>
420 Franz 2971
    <translation>En Prendre el Focus</translation>
418 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>On Blur</source>
420 Franz 2975
    <translation>En Difuminar</translation>
418 Franz 2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>Script:</source>
420 Franz 2979
    <translation>Seqüència: </translation>
418 Franz 2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>Edit...</source>
420 Franz 2983
    <translation>Edició...</translation>
418 Franz 2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>Submit to URL:</source>
420 Franz 2987
    <translation>Enviar a URL:</translation>
418 Franz 2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>Submit Data as HTML</source>
420 Franz 2991
    <translation>Enviar Dades com HTML</translation>
418 Franz 2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>Import Data from:</source>
420 Franz 2995
    <translation>Importar dades des de:</translation>
418 Franz 2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>Destination</source>
420 Franz 2999
    <translation>Destí</translation>
418 Franz 3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>To File:</source>
420 Franz 3003
    <translation>Al Fitxer:</translation>
418 Franz 3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <source>Change...</source>
420 Franz 3007
    <translation>Canvi...</translation>
418 Franz 3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>Page:</source>
420 Franz 3011
    <translation>Pàgina:</translation>
418 Franz 3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>X-Pos:</source>
420 Franz 3015
    <translation>Posició X:</translation>
418 Franz 3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source> pt</source>
420 Franz 3019
    <translation>pt</translation>
418 Franz 3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>Y-Pos:</source>
420 Franz 3023
    <translation>Posició Y:</translation>
418 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>Action</source>
420 Franz 3027
    <translation>Acció</translation>
418 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>Field is formatted as:</source>
420 Franz 3031
    <translation>El camp està formatat com:</translation>
418 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Plain</source>
420 Franz 3035
    <translation>Senzill</translation>
418 Franz 3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Number</source>
420 Franz 3039
    <translation>Número</translation>
418 Franz 3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Percentage</source>
420 Franz 3043
    <translation>Percentatge</translation>
418 Franz 3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>Date</source>
420 Franz 3047
    <translation>Data</translation>
418 Franz 3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>Time</source>
420 Franz 3051
    <translation>Hora</translation>
418 Franz 3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>Custom</source>
420 Franz 3055
    <translation>Personalitzat</translation>
418 Franz 3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>Number Format</source>
420 Franz 3059
    <translation>Format numèric</translation>
418 Franz 3060
  </message>
3061
  <message>
3062
    <source>Decimals:</source>
420 Franz 3063
    <translation>Decimals:</translation>
418 Franz 3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>Use Currency Symbol</source>
420 Franz 3067
    <translation>Símbol de Moneda</translation>
418 Franz 3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
420 Franz 3071
    <translation>&quot;Prepend&quot; Símbol de Moneda</translation>
418 Franz 3072
  </message>
3073
  <message>
3074
    <source>Formatting</source>
420 Franz 3075
    <translation>Donant format</translation>
418 Franz 3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source>Percent Format</source>
420 Franz 3079
    <translation>Percentatge Formatat</translation>
418 Franz 3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>Date Format</source>
420 Franz 3083
    <translation>Format de Data</translation>
418 Franz 3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>Time Format</source>
420 Franz 3087
    <translation>Format d&apos;hora</translation>
418 Franz 3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>Custom Scripts</source>
420 Franz 3091
    <translation>Seqüències personalitzades</translation>
418 Franz 3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>Format:</source>
420 Franz 3095
    <translation>Format:</translation>
418 Franz 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>Keystroke:</source>
420 Franz 3099
    <translation>Pulsació de tecla:</translation>
418 Franz 3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Format</source>
420 Franz 3103
    <translation>Format</translation>
418 Franz 3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>Value is not validated</source>
420 Franz 3107
    <translation>El valor no està validat</translation>
418 Franz 3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
420 Franz 3111
    <translation>El Valor ha de ser més gran o igual que:</translation>
418 Franz 3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>and less or equal to:</source>
420 Franz 3115
    <translation>i més petit o igual que:</translation>
418 Franz 3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Custom validate script:</source>
420 Franz 3119
    <translation>Seqüències personalitzades de validació:</translation>
418 Franz 3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>Validate</source>
420 Franz 3123
    <translation>Validar</translation>
418 Franz 3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>Value is not calculated</source>
420 Franz 3127
    <translation>El valor no és calculat</translation>
418 Franz 3128
  </message>
3129
  <message>
3130
    <source>Value is the</source>
420 Franz 3131
    <translation>El Valor és el</translation>
418 Franz 3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>sum</source>
420 Franz 3135
    <translation>suma</translation>
418 Franz 3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>product</source>
420 Franz 3139
    <translation>producte</translation>
418 Franz 3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>average</source>
420 Franz 3143
    <translation>mitjana</translation>
418 Franz 3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>minimum</source>
420 Franz 3147
    <translation>mínim</translation>
418 Franz 3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>maximum</source>
420 Franz 3151
    <translation>màxim</translation>
418 Franz 3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>of the following fields:</source>
420 Franz 3155
    <translation>dels següents camps:</translation>
418 Franz 3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>Pick...</source>
420 Franz 3159
    <translation>Pren...</translation>
418 Franz 3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>Custom calculation script:</source>
420 Franz 3163
    <translation>Seqüències personalitzades de càlcul:</translation>
418 Franz 3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>Calculate</source>
420 Franz 3167
    <translation>Calcula</translation>
418 Franz 3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>OK</source>
420 Franz 3171
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>Cancel</source>
420 Franz 3175
    <translation>Cancel.la</translation>
418 Franz 3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
420 Franz 3179
    <translation>Senyal ignorada per PDF 1.3</translation>
418 Franz 3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
420 Franz 3183
    <translation>Entra una llista separada per comes </translation>
418 Franz 3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
420 Franz 3187
    <translation>Necessites almenys la icona Normal per utilitzar icones de Botons</translation>
418 Franz 3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>Open</source>
420 Franz 3191
    <translation>Obre</translation>
418 Franz 3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
420 Franz 3195
    <translation>Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
418 Franz 3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Example:</source>
420 Franz 3199
    <translation>Exemple:</translation>
418 Franz 3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Selection Change</source>
420 Franz 3203
    <translation>Canvi de Selecció</translation>
418 Franz 3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
420 Franz 3207
    <translation>Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
418 Franz 3208
  </message>
3209
</context>
3210
<context>
3211
  <name>Annota</name>
3212
  <message>
3213
    <source>Annotation Properties</source>
420 Franz 3214
    <translation>Propietats de l&apos;Anotació</translation>
418 Franz 3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Text</source>
420 Franz 3218
    <translation>Text</translation>
418 Franz 3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Link</source>
420 Franz 3222
    <translation>Enllaç</translation>
418 Franz 3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>External Link</source>
420 Franz 3226
    <translation>Enllaç Extern</translation>
418 Franz 3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>External Web-Link</source>
420 Franz 3230
    <translation>Enllaç Web</translation>
418 Franz 3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>Destination</source>
420 Franz 3234
    <translation>Destí</translation>
418 Franz 3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source> pt</source>
420 Franz 3238
    <translation>pt</translation>
418 Franz 3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Open</source>
420 Franz 3242
    <translation>Obre</translation>
418 Franz 3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
420 Franz 3246
    <translation>Documents PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
418 Franz 3247
  </message>
454 fschmid 3248
  <message>
3249
    <source>&amp;Type:</source>
1135 cbradney 3250
    <translation>&amp;Tipus:</translation>
454 fschmid 3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>C&amp;hange...</source>
1135 cbradney 3254
    <translation>C&amp;anvia...</translation>
454 fschmid 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>&amp;Page:</source>
1135 cbradney 3258
    <translation>&amp;Pàgina:</translation>
454 fschmid 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>&amp;X-Pos</source>
1135 cbradney 3262
    <translation>Posició &amp;X</translation>
454 fschmid 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
1135 cbradney 3266
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
454 fschmid 3267
  </message>
532 cbradney 3268
  <message>
3269
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 3270
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
532 cbradney 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 3274
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
532 cbradney 3275
  </message>
418 Franz 3276
</context>
3277
<context>
3278
  <name>ApplyT</name>
3279
  <message>
3280
    <source>Apply Template</source>
420 Franz 3281
    <translation>Aplica Plantilla</translation>
418 Franz 3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>&amp;Template:</source>
420 Franz 3285
    <translation>&amp;Plantilla:</translation>
418 Franz 3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>Normal</source>
420 Franz 3289
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
420 Franz 3293
    <translation>Aplica a la Pàgina A&amp;ctual</translation>
418 Franz 3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
420 Franz 3297
    <translation>Aplica a les pàgines par&amp;elles</translation>
418 Franz 3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
420 Franz 3301
    <translation>Aplica a les pàgines &amp;senars</translation>
418 Franz 3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
420 Franz 3305
    <translation>Aplica des de la &amp;Pagina:</translation>
418 Franz 3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>To:</source>
420 Franz 3309
    <translation>A:</translation>
418 Franz 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 3313
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 3317
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3318
  </message>
3319
</context>
3320
<context>
3321
  <name>Biblio</name>
3322
  <message>
3323
    <source>Scrapbook</source>
420 Franz 3324
    <translation></translation>
418 Franz 3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>&amp;New</source>
420 Franz 3328
    <translation>&amp;Nou</translation>
418 Franz 3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>&amp;Load...</source>
420 Franz 3332
    <translation>&amp;Carrega...</translation>
418 Franz 3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>&amp;Save</source>
420 Franz 3336
    <translation>&amp;Desa</translation>
418 Franz 3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>Save &amp;As...</source>
420 Franz 3340
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
418 Franz 3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>&amp;Close</source>
420 Franz 3344
    <translation>&amp;Tanca</translation>
418 Franz 3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>&amp;Small</source>
420 Franz 3348
    <translation>&amp;Petita</translation>
418 Franz 3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>&amp;Medium</source>
420 Franz 3352
    <translation>&amp;Mitjana</translation>
418 Franz 3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>&amp;Large</source>
420 Franz 3356
    <translation>&amp;Gran</translation>
418 Franz 3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>&amp;File</source>
420 Franz 3360
    <translation>&amp;Fitxer</translation>
418 Franz 3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>&amp;Preview</source>
420 Franz 3364
    <translation>Visualització &amp;Previa</translation>
418 Franz 3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
420 Franz 3368
    <translation></translation>
418 Franz 3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Rename</source>
420 Franz 3372
    <translation>Reanomena</translation>
418 Franz 3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Delete</source>
420 Franz 3376
    <translation>Esborra</translation>
418 Franz 3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Warning</source>
420 Franz 3380
    <translation>Avís</translation>
418 Franz 3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3384
Please choose another.</source>
420 Franz 3385
    <translation>El Nom &quot;%1&quot; no és únic
3386
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
418 Franz 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>OK</source>
420 Franz 3390
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>Object</source>
420 Franz 3394
    <translation>Objecte</translation>
418 Franz 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>&amp;Name:</source>
420 Franz 3398
    <translation>&amp;Nom:</translation>
418 Franz 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>New Entry</source>
420 Franz 3402
    <translation>Nova Entrada</translation>
418 Franz 3403
  </message>
3404
</context>
3405
<context>
3406
  <name>BookMView</name>
3407
  <message>
3408
    <source>Bookmarks</source>
420 Franz 3409
    <translation>Punts</translation>
418 Franz 3410
  </message>
3411
  <message>
3412
    <source>Move Bookmark</source>
420 Franz 3413
    <translation>Mou Punt</translation>
418 Franz 3414
  </message>
3415
  <message>
3416
    <source>Insert Bookmark</source>
420 Franz 3417
    <translation>Insereix Punt</translation>
418 Franz 3418
  </message>
3419
  <message>
3420
    <source>Cancel</source>
420 Franz 3421
    <translation>Cancel.la</translation>
418 Franz 3422
  </message>
3423
</context>
3424
<context>
3425
  <name>BookPalette</name>
3426
  <message>
3427
    <source>Bookmarks</source>
420 Franz 3428
    <translation>Punts</translation>
418 Franz 3429
  </message>
3430
</context>
3431
<context>
3432
  <name>ButtonIcon</name>
3433
  <message>
3434
    <source>Icon Placement</source>
420 Franz 3435
    <translation>Col.locació d&apos;Icones</translation>
418 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>Layout:</source>
420 Franz 3439
    <translation>Format:</translation>
418 Franz 3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>Caption only</source>
420 Franz 3443
    <translation>Només Put</translation>
418 Franz 3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>Icon only</source>
420 Franz 3447
    <translation>Només Icona</translation>
418 Franz 3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>Caption below Icon</source>
420 Franz 3451
    <translation>Ròtul sota la Icona</translation>
418 Franz 3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source>Caption above Icon</source>
420 Franz 3455
    <translation>Ròtul sobre la Icona</translation>
418 Franz 3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>Caption right to Icon</source>
420 Franz 3459
    <translation>Ròtul a la dreta de la icona</translation>
418 Franz 3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>Caption left to Icon</source>
420 Franz 3463
    <translation>Ròtul a l&apos;esquerra de la icona</translation>
418 Franz 3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>Caption overlays Icon</source>
420 Franz 3467
    <translation>Ròtul al damunt de la icona</translation>
418 Franz 3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>Scale:</source>
420 Franz 3471
    <translation>Escala:</translation>
418 Franz 3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>Always</source>
420 Franz 3475
    <translation>Sempre</translation>
418 Franz 3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>When Icon is too small</source>
420 Franz 3479
    <translation>Quan la Icona és massa petita</translation>
418 Franz 3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>When Icon is too big</source>
420 Franz 3483
    <translation>Quan la Icona és massa gran</translation>
418 Franz 3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>Never</source>
420 Franz 3487
    <translation>Mai</translation>
418 Franz 3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>Scale How:</source>
420 Franz 3491
    <translation>Escala com:</translation>
418 Franz 3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>Proportional</source>
420 Franz 3495
    <translation>Proporcional</translation>
418 Franz 3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>Non Proportional</source>
420 Franz 3499
    <translation>No Proporcional</translation>
418 Franz 3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Icon</source>
420 Franz 3503
    <translation>Icona</translation>
418 Franz 3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>OK</source>
420 Franz 3507
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Cancel</source>
420 Franz 3511
    <translation>Cancel.la</translation>
418 Franz 3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>Reset</source>
420 Franz 3515
    <translation>Reiniciar</translation>
418 Franz 3516
  </message>
3517
</context>
3518
<context>
3519
  <name>CMSPrefs</name>
3520
  <message>
3521
    <source>Color Management Settings</source>
420 Franz 3522
    <translation>Paràmetres Gestió del Color</translation>
418 Franz 3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
420 Franz 3526
    <translation>&amp;Activar Gestió del Color</translation>
418 Franz 3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>System Profiles</source>
420 Franz 3530
    <translation>Perfils de Sistema</translation>
418 Franz 3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>&amp;Pictures:</source>
420 Franz 3534
    <translation>&amp;Imatges:</translation>
418 Franz 3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
420 Franz 3538
    <translation>Colors &amp;Sòlids:</translation>
418 Franz 3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>&amp;Monitor:</source>
420 Franz 3542
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
418 Franz 3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>P&amp;rinter:</source>
420 Franz 3546
    <translation>Imp&amp;ressora:</translation>
418 Franz 3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>Rendering Intents</source>
420 Franz 3550
    <translation>Intents de representació</translation>
418 Franz 3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Perceptual</source>
420 Franz 3554
    <translation>Perceptual</translation>
418 Franz 3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Relative Colorimetric</source>
420 Franz 3558
    <translation>Colorimètric Relatiu</translation>
418 Franz 3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Saturation</source>
420 Franz 3562
    <translation>Saturació</translation>
418 Franz 3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>Absolute Colorimetric</source>
420 Franz 3566
    <translation>Colorimètric Absolut</translation>
418 Franz 3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>M&amp;onitor:</source>
420 Franz 3570
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
418 Franz 3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>Pr&amp;inter:</source>
420 Franz 3574
    <translation>&amp;Impressora:</translation>
418 Franz 3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
420 Franz 3578
    <translation>Sim&amp;ula Impressora en Pantalla</translation>
418 Franz 3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
420 Franz 3582
    <translation>Marca colors fora de &amp;Gama</translation>
418 Franz 3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
420 Franz 3586
    <translation>Usar Compensació de &amp;Punt negre</translation>
418 Franz 3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 3590
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 3594
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Default color profile for imported images</source>
420 Franz 3598
    <translation>Perfil de color per defecte en imatges importades</translation>
418 Franz 3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
420 Franz 3602
    <translation>Perfil de color per defecte de colors sòlids de la pàgina</translation>
418 Franz 3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3606
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
420 Franz 3607
    <translation>Perfil de color que has generat o rebut del fabricant
3608
Aquest perfil hauria de ser específic del teu monitor i no un perfil genèric (ex.sRGB).</translation>
418 Franz 3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3612
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
420 Franz 3613
    <translation>Perfil de color del fabricant del teu model d&apos;impressora.
3614
Aquest perfil hauria de ser específic de la teva impressora i no genèric (ex.sRGB).</translation>
418 Franz 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3618
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
420 Franz 3619
    <translation>Representació per defecte del teu monitor. A menys que sàpigues perquè,
3620
s&apos;hauria de triar el Colimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
418 Franz 3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3624
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
420 Franz 3625
    <translation>Representació per defecte de la impressora. A menys que sàpigues perquè,
3626
s&apos;hauria de triar el Colorimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
418 Franz 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3630
based on the chosen printer profile.</source>
420 Franz 3631
    <translation>Activa &apos;soft proofing&apos; de com els colors dels documents s&apos;imprimiran,
3632
basant-se en el perfil d&apos;impressora triat.</translation>
418 Franz 3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3636
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
420 Franz 3637
    <translation>Mètode de mostrar colors per pantalla que poden no imprimir-se bé.
3638
Això requereix perfils molt acurats i serveix només d&apos;avís.</translation>
418 Franz 3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3642
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
420 Franz 3643
    <translation>La Compensació de Punt Negre és un mètode per millorar el contrast en fotos.
3644
Es recomana activar-lo si tens colors en el teu document.</translation>
418 Franz 3645
  </message>
3646
</context>
3647
<context>
3648
  <name>CMYKChoose</name>
3649
  <message>
3650
    <source>Edit Color</source>
420 Franz 3651
    <translation>Edita Color</translation>
418 Franz 3652
  </message>
3653
  <message>
3654
    <source>&amp;Name:</source>
420 Franz 3655
    <translation>&amp;Nom:</translation>
418 Franz 3656
  </message>
3657
  <message>
3658
    <source>Color &amp;Model</source>
420 Franz 3659
    <translation>&amp;Model de Color</translation>
418 Franz 3660
  </message>
3661
  <message>
3662
    <source>CMYK</source>
420 Franz 3663
    <translation>CMYK</translation>
418 Franz 3664
  </message>
3665
  <message>
3666
    <source>RGB</source>
420 Franz 3667
    <translation>RGB</translation>
418 Franz 3668
  </message>
3669
  <message>
3670
    <source>Web Safe RGB</source>
420 Franz 3671
    <translation>RGB per Web</translation>
418 Franz 3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>New</source>
420 Franz 3675
    <translation>Nou</translation>
418 Franz 3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>Old</source>
420 Franz 3679
    <translation>Vell</translation>
418 Franz 3680
  </message>
3681
  <message>
3682
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 3683
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3684
  </message>
3685
  <message>
3686
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 3687
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3688
  </message>
3689
  <message>
3690
    <source>HSV-Colormap</source>
420 Franz 3691
    <translation>Mapa de Colors HSV</translation>
418 Franz 3692
  </message>
3693
  <message>
3694
    <source>C:</source>
420 Franz 3695
    <translation>C:</translation>
418 Franz 3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source> %</source>
420 Franz 3699
    <translation>%</translation>
418 Franz 3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>M:</source>
420 Franz 3703
    <translation>M:</translation>
418 Franz 3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>Y:</source>
420 Franz 3707
    <translation>Y:</translation>
418 Franz 3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>K:</source>
420 Franz 3711
    <translation>K:</translation>
418 Franz 3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>Dynamic Color Bars</source>
420 Franz 3715
    <translation>Barra de Colors dinàmica</translation>
418 Franz 3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>Static Color Bars</source>
420 Franz 3719
    <translation>Barra estàtica de Colors</translation>
418 Franz 3720
  </message>
3721
  <message>
3722
    <source>R:</source>
420 Franz 3723
    <translation>R:</translation>
418 Franz 3724
  </message>
3725
  <message>
3726
    <source>G:</source>
420 Franz 3727
    <translation>G:</translation>
418 Franz 3728
  </message>
3729
  <message>
3730
    <source>B:</source>
420 Franz 3731
    <translation>B:</translation>
418 Franz 3732
  </message>
3733
  <message>
3734
    <source>Warning</source>
420 Franz 3735
    <translation>Avís</translation>
418 Franz 3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>Name of the Color is not unique</source>
420 Franz 3739
    <translation>El nom del color no és únic</translation>
418 Franz 3740
  </message>
3741
  <message>
3742
    <source>OK</source>
420 Franz 3743
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3744
  </message>
532 cbradney 3745
  <message>
3746
    <source>None</source>
1135 cbradney 3747
    <translation>Cap</translation>
532 cbradney 3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3751
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1135 cbradney 3752
    <translation>No pots crear un color que es digui &quot;%1&quot;.
3753
És un nom reservat per un color transparent</translation>
532 cbradney 3754
  </message>
418 Franz 3755
</context>
3756
<context>
3757
  <name>Cpalette</name>
3758
  <message>
3759
    <source>Shade:</source>
420 Franz 3760
    <translation>Intensitat:</translation>
418 Franz 3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source> %</source>
420 Franz 3764
    <translation>%</translation>
418 Franz 3765
  </message>
3766
  <message>
3767
    <source>Opacity:</source>
420 Franz 3768
    <translation>Opacitat:</translation>
418 Franz 3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>Normal</source>
420 Franz 3772
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>Horizontal Gradient</source>
420 Franz 3776
    <translation>Gradient Horitzontal</translation>
418 Franz 3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>Vertical Gradient</source>
420 Franz 3780
    <translation>Gradient Vertical</translation>
418 Franz 3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>Diagonal Gradient</source>
420 Franz 3784
    <translation>Grandient Diagonal</translation>
418 Franz 3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
420 Franz 3788
    <translation>Gradient Diagonal en Creu</translation>
418 Franz 3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Radial Gradient</source>
420 Franz 3792
    <translation>Gradient Radial</translation>
418 Franz 3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Free linear Gradient</source>
420 Franz 3796
    <translation>Gradient linear lliure</translation>
418 Franz 3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Free radial Gradient</source>
420 Franz 3800
    <translation>Gradient radial lliure</translation>
418 Franz 3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>X1:</source>
420 Franz 3804
    <translation>X1:</translation>
418 Franz 3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>Y1:</source>
420 Franz 3808
    <translation>Y1:</translation>
418 Franz 3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source> pt</source>
420 Franz 3812
    <translation>pt</translation>
418 Franz 3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>X2:</source>
420 Franz 3816
    <translation>X2:</translation>
418 Franz 3817
  </message>
3818
  <message>
3819
    <source>Y2:</source>
420 Franz 3820
    <translation>Y2:</translation>
418 Franz 3821
  </message>
3822
  <message>
3823
    <source>Edit Line Color Properties</source>
420 Franz 3824
    <translation>Edita propietats de Color de la Línia</translation>
418 Franz 3825
  </message>
3826
  <message>
3827
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
420 Franz 3828
    <translation>Edita propietats de color d&apos;Emplenat</translation>
418 Franz 3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Saturation of color</source>
420 Franz 3832
    <translation>Saturació del color</translation>
418 Franz 3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source>Normal or gradient fill method</source>
420 Franz 3836
    <translation>Emplenat Normal o gradient</translation>
418 Franz 3837
  </message>
3838
  <message>
3839
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
420 Franz 3840
    <translation>Estableix transparència pel color seleccionat</translation>
418 Franz 3841
  </message>
3842
  <message>
3843
    <source>Color of selected object</source>
420 Franz 3844
    <translation>Color del objecte seleccionat</translation>
418 Franz 3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>None</source>
420 Franz 3848
    <translation>Cap</translation>
418 Franz 3849
  </message>
3850
  <message>
1135 cbradney 3851
    <source> mm</source>
3852
    <translation>mm</translation>
769 cbradney 3853
  </message>
3854
  <message>
1135 cbradney 3855
    <source> in</source>
3856
    <translation>po</translation>
769 cbradney 3857
  </message>
1135 cbradney 3858
  <message>
3859
    <source> p</source>
3860
    <translation>p</translation>
3861
  </message>
418 Franz 3862
</context>
3863
<context>
3864
  <name>CsvDialog</name>
3865
  <message>
3866
    <source>CSV Importer Options</source>
420 Franz 3867
    <translation>Opcions d&apos;Importació CSV</translation>
418 Franz 3868
  </message>
3869
  <message>
3870
    <source>Field delimiter:</source>
420 Franz 3871
    <translation>Delimitador de camp:</translation>
418 Franz 3872
  </message>
3873
  <message>
3874
    <source>(TAB)</source>
420 Franz 3875
    <translation>(TAB)</translation>
418 Franz 3876
  </message>
3877
  <message>
3878
    <source>Value delimiter:</source>
420 Franz 3879
    <translation>Valor Delimitador:</translation>
418 Franz 3880
  </message>
3881
  <message>
3882
    <source>None</source>
420 Franz 3883
    <translation>Cap</translation>
418 Franz 3884
  </message>
3885
  <message>
3886
    <source>First row is a header</source>
420 Franz 3887
    <translation>Primera fila és capçalera</translation>
418 Franz 3888
  </message>
3889
  <message>
3890
    <source>OK</source>
420 Franz 3891
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3892
  </message>
3893
  <message>
3894
    <source>Cancel</source>
420 Franz 3895
    <translation>Cancel.la</translation>
418 Franz 3896
  </message>
3897
</context>
3898
<context>
3899
  <name>CupsOptions</name>
3900
  <message>
3901
    <source>Printer Options</source>
420 Franz 3902
    <translation>Opcions d&apos;Impressora</translation>
418 Franz 3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Page Set</source>
420 Franz 3906
    <translation>Definir Pàgina</translation>
418 Franz 3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>All Pages</source>
420 Franz 3910
    <translation>Totes les Pàgines</translation>
418 Franz 3911
  </message>
3912
  <message>
3913
    <source>Even Pages only</source>
420 Franz 3914
    <translation>Només Pàgines Parelles</translation>
418 Franz 3915
  </message>
3916
  <message>
3917
    <source>Odd Pages only</source>
420 Franz 3918
    <translation>Només Pàgines Senars</translation>
418 Franz 3919
  </message>
3920
  <message>
3921
    <source>Mirror</source>
420 Franz 3922
    <translation>Mirall</translation>
418 Franz 3923
  </message>
3924
  <message>
3925
    <source>No</source>
420 Franz 3926
    <translation>No</translation>
418 Franz 3927
  </message>
3928
  <message>
3929
    <source>Yes</source>
420 Franz 3930
    <translation>Si</translation>
418 Franz 3931
  </message>
3932
  <message>
3933
    <source>Orientation</source>
420 Franz 3934
    <translation>Orientació</translation>
418 Franz 3935
  </message>
3936
  <message>
3937
    <source>Portrait</source>
420 Franz 3938
    <translation>Vertical</translation>
418 Franz 3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>Landscape</source>
420 Franz 3942
    <translation>Apaisat</translation>
418 Franz 3943
  </message>
3944
  <message>
3945
    <source>N-Up Printing</source>
420 Franz 3946
    <translation>Impressió N-Up </translation>
418 Franz 3947
  </message>
3948
  <message>
3949
    <source>Page per Sheet</source>
420 Franz 3950
    <translation>Pàgina per Full</translation>
418 Franz 3951
  </message>
3952
  <message>
3953
    <source>Pages per Sheet</source>
420 Franz 3954
    <translation>Pàgines per Full</translation>
418 Franz 3955
  </message>
3956
  <message>
3957
    <source>Option</source>
420 Franz 3958
    <translation>Opció</translation>
418 Franz 3959
  </message>
3960
  <message>
3961
    <source>Value</source>
420 Franz 3962
    <translation>Valor</translation>
418 Franz 3963
  </message>
3964
  <message>
3965
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 3966
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3967
  </message>
3968
  <message>
3969
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 3970
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3971
  </message>
3972
  <message>
3973
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
3974
The exact parameters available will depend on your printer driver.
3975
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
3976
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3977
Missing library support is indicated by a *</source>
420 Franz 3978
    <translation>Aquest panell mostra les diverses opcions del CUPS per imprimir.
3979
Els paràmetres disponibles depenen del controlador d&apos;impressora.
3980
Pots confirmar el suport de CUPS seleccionant Ajuda&gt;Quant a.
3981
Mira per les lletres C-C-T que equivalen a suport C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
3982
Si alguna llibreria no hi és hi ha un *</translation>
418 Franz 3983
  </message>
3984
</context>
3985
<context>
3986
  <name>CustomFDialog</name>
3987
  <message>
3988
    <source>&amp;Compress File</source>
420 Franz 3989
    <translation>&amp;Comprimeix Fitxer</translation>
418 Franz 3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>&amp;Include Fonts</source>
420 Franz 3993
    <translation>&amp;Inclou Fonts</translation>