Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1135 | Rev 1564 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
12
    <translation>getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si
15
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter
16
de la selecció.
17
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
18
</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>getColorNames() -&gt; list
22
 
23
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
24
If no document is open, returns a list of the default document colors.
25
</source>
26
    <translation>getColorNames() -&gt; llista
27
 
28
Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
29
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
30
</translation>
31
  </message>
32
  <message>
33
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
34
 
35
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
36
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
37
Returns true if a new document was created.
38
</source>
39
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
40
 
41
Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta
42
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel.lar.
43
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
44
</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
52
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
53
 
54
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
55
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
56
</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
66
    <translation>moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])
67
 
68
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
69
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
70
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
71
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
72
</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>setRedraw(bool)
76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
81
    <translation>setRedraw(bool)
82
 
83
Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
84
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar
85
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
86
</translation>
87
  </message>
88
  <message>
89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
98
</source>
99
    <translation>createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les
102
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document
103
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
104
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
105
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.
106
 
107
Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
108
</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
112
 
113
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
114
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
115
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
116
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
117
template page for the new page.
118
 
119
May raise IndexError if the page number is out of range
120
</source>
121
    <translation>newPage(on [,&quot;plantilla&quot;])
122
 
123
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina es afegida al
124
document, altrament la nova pàgina es afegida abans de &quot;on&quot;. Els números de pàgina estan
125
contats des de 1 endavant, no importa el número de pàgina que s&apos;ensenya al
126
document. El paràmetre opcional &quot;plantilla&quot; especifica el nom de la
127
plantilla a fer servir en la pàgina.
128
 
129
Es pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
130
</translation>
131
  </message>
132
  <message>
133
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
134
 
135
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
136
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
137
available types (FILL_&lt;type&gt;).
138
</source>
139
    <translation>setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])
140
 
141
Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
142
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
143
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
144
</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
148
 
149
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
150
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
151
</source>
152
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
153
 
154
Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
155
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
156
</translation>
157
  </message>
158
  <message>
159
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
160
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
161
 
162
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
163
following meaning:
164
 
165
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
166
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
167
 
168
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
169
  margins
170
 
171
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
172
 
173
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
174
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
175
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
176
 
177
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
178
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
179
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
180
 
181
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
182
 
183
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
184
 
185
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
186
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
187
is not in points, make sure to account for this.
188
 
189
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
190
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
191
</source>
1525 cbradney 192
    <translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
1135 cbradney 193
          unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool
194
 
195
Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el
196
següent significat:
197
 
198
  mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
199
  fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.
200
 
201
  marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
202
  del document.
203
 
204
  orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
205
 
206
  PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
207
  servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
208
  es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.
209
 
210
  unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una
211
  constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
212
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
215
 
216
  PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
219
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
220
no està en punts, cal tenir-ho en compte.
221
 
222
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
         FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
227
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
228
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
229
 
230
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
231
following meaning:
232
 
233
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
234
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
235
 
236
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
237
  margins
238
 
239
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
240
 
241
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
242
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
243
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
244
 
245
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
246
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
247
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
248
 
249
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
250
 
251
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
252
 
253
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
254
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
255
is not in points, make sure to account for this.
256
 
257
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
258
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
259
</source>
260
    <translation type="unfinished"></translation>
261
  </message>
1135 cbradney 262
</context>
263
<context>
264
  <name>@default</name>
265
  <message>
266
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
267
 
268
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
269
has some text selected the value assigned to the first character
270
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
271
selected item is used.
272
</source>
273
    <translation>getFont([&quot;nom]) -&gt; string
274
 
275
Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
276
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
277
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
278
seleccionat.
279
</translation>
280
  </message>
281
  <message>
282
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
283
 
284
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
285
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
286
</source>
287
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
288
 
289
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
290
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
291
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
292
 
293
Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
294
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
295
</translation>
296
  </message>
297
  <message>
298
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
299
 
300
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
301
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
302
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
303
selected item is used.
304
</source>
305
    <translation>getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
306
 
307
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun
308
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text,
309
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir
310
l&apos;ítem sel.leccionat.
311
</translation>
312
  </message>
313
  <message>
314
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
315
 
316
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
317
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
318
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
319
used.
320
</source>
321
    <translation>getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
322
 
323
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
324
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna
325
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
326
sel.leccionat.
327
</translation>
328
  </message>
329
  <message>
330
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
331
 
332
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
333
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
334
</source>
335
    <translation>getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
336
 
337
Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
338
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
339
</translation>
340
  </message>
341
  <message>
342
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
343
 
344
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
345
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
346
</source>
347
    <translation>getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
348
 
349
Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
350
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
351
</translation>
352
  </message>
353
  <message>
354
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
355
 
356
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
357
given the currently selected item is used.
358
</source>
359
    <translation>getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
360
 
361
Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna
362
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
363
</translation>
364
  </message>
365
  <message>
366
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
367
 
368
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
369
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
370
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
371
used.
372
</source>
373
    <translation>setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])
374
 
375
Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;.
376
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el
377
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
378
sel.leccionat.
379
</translation>
380
  </message>
381
  <message>
382
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
383
 
384
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
385
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
386
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
387
used.
388
 
389
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
390
</source>
391
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
392
 
393
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
394
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
395
índex de 0. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
396
sel.leccionat.
397
 
398
Pot provocar un IndexError al inserir fora de marges.</translation>
399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
402
 
403
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
404
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
405
currently selected item is used.
406
 
407
May throw ValueError if the font cannot be found.
408
</source>
409
    <translation>setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])
410
 
411
Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
412
part de text seleccionada només canvia aquesta.  Si no especifiquem &quot;nom&quot;
413
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
414
 
415
Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
416
</translation>
417
  </message>
418
  <message>
419
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
420
 
421
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
422
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
423
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
424
currently selected item is used.
425
 
426
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
427
</source>
428
    <translation>setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])
429
 
430
Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
431
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia
432
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem
433
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
434
 
435
Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
436
</translation>
437
  </message>
438
  <message>
439
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
440
 
441
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
442
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
443
item is used.
444
 
445
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
446
</source>
447
    <translation>setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])
448
 
449
Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
450
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
451
seleccionat.
452
 
453
Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
454
  </message>
455
  <message>
456
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
457
 
458
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
459
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
460
 
461
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
462
</source>
463
    <translation>setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])
464
 
465
Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si
466
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
467
 
468
Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
469
</translation>
470
  </message>
471
  <message>
472
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
473
 
474
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
475
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
476
 
477
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
478
</source>
479
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])
480
 
481
Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
482
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
483
 
484
Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
485
</translation>
486
  </message>
487
  <message>
488
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
489
 
490
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
491
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
492
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
493
 
494
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
495
</source>
496
    <translation>setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])
497
 
498
Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
499
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
500
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).
501
 
502
Pot provocar ValueError si posem una constant invàl.lida.
503
</translation>
504
  </message>
505
  <message>
506
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
507
 
508
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
509
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
510
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
511
selected item is used.
512
 
513
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
514
</source>
1525 cbradney 515
    <translation type="unfinished">selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 516
 
517
Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
518
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es
519
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem
520
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
521
 
522
Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
523
</translation>
524
  </message>
525
  <message>
526
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
527
 
528
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
529
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
530
selected item is used.
531
</source>
532
    <translation>deleteText([&quot;nom&quot;])
533
 
534
Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text
535
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
536
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
537
</translation>
538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
541
 
542
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
543
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
544
given the currently selected item is used.
545
</source>
546
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
547
 
548
Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
549
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no
550
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
551
</translation>
552
  </message>
553
  <message>
554
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
555
 
556
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
557
selected item is used.
558
</source>
559
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
560
 
561
Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
562
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
563
</translation>
564
  </message>
565
  <message>
566
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
567
 
568
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
569
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
570
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
571
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
572
used.
573
</source>
574
    <translation>setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
575
 
576
Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
577
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
578
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de
579
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
580
seleccionat.
581
</translation>
582
  </message>
583
  <message>
584
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
585
 
586
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
587
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
588
and must not link to or be linked from any other frames already.
589
 
590
May throw ScribusException if linking rules are violated.
591
</source>
592
    <translation>linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)
593
 
594
Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
595
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
596
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.
597
 
598
Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
599
</translation>
600
  </message>
601
  <message>
602
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
603
 
604
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
605
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
606
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
607
 
608
May throw ScribusException if linking rules are violated.
609
</source>
610
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)
611
 
612
Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
613
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
614
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;
615
 
616
Podem tenir ScribusException si violem les normes.
617
</translation>
618
  </message>
619
  <message>
620
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
621
 
622
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
623
currently selected item is used.</source>
624
    <translation>traceText([&quot;nom&quot;])
625
 
626
Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem
627
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
628
  </message>
629
  <message>
630
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
631
 
632
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
633
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
634
the value of the named color from the default document colors.
635
 
636
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
637
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
638
</source>
639
    <translation>getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
640
 
641
Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
642
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
643
el valor del color anomenat dels colors per defecte.
644
 
645
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
646
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl.lid.
647
</translation>
648
  </message>
649
  <message>
650
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
651
 
652
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
653
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
654
Color components should be in the range from 0 to 255.
655
 
656
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
657
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
658
</source>
659
    <translation>changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
660
 
661
Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està
662
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
663
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.
664
 
665
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
666
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
667
  </message>
668
  <message>
669
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
670
 
671
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
672
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
673
&quot;None&quot; - transparent.
674
 
675
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
676
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
677
 
678
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
679
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
680
</source>
681
    <translation>deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
682
 
683
Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel
684
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
685
- transparent.
686
 
687
deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
688
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.
689
 
690
Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
691
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
692
</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
696
 
697
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
698
 
699
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
700
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
701
</source>
702
    <translation>replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
703
 
704
Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.
705
 
706
Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
707
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
708
</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
712
 
713
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
714
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
715
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
716
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
717
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
718
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
719
opional parameters is False.
720
 
721
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
722
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
723
 
724
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
725
 
726
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
727
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
728
</source>
729
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
730
 
731
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
732
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer,
733
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
734
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
735
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres
736
opcionals són falsos.
737
 
738
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
739
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
740
 
741
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
742
 
743
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
744
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
745
</translation>
746
  </message>
747
  <message>
748
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
749
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
750
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
751
 
752
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
753
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
754
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
755
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
756
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
757
 
758
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
759
at 1.
760
 
761
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
762
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
763
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
764
can be binary-ORed with button constants:
765
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
766
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
767
 
768
Usage examples:
769
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
770
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
771
          ICON_ERROR)
772
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
773
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
774
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
775
 
776
Defined button and icon constants:
777
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
778
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
779
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
780
</source>
781
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
782
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
783
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
784
 
785
Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i
786
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
787
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
788
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt
789
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.
790
 
791
Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
792
a 1.
793
 
794
Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
795
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
796
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
797
un OR binari amb constants de botó:
798
  BUTTONOPT_DEFAULT  Prement enter tria aquest botó.
799
  BUTTONOPT_ESCAPE  Prement escape tria aquest botó.
800
 
801
Exemples d&apos;ús:
802
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
803
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
804
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
805
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
806
(new line)
807
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
808
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
809
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
810
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
811
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
812
(new line)
813
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
814
at 1.(new line)
815
(new line)
816
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
817
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
818
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
819
can be binary-ORed with button constants:(new line)
820
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
821
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
822
(new line)
823
Usage examples:(new line)
824
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
825
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
826
          ICON_ERROR)
827
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
828
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
829
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
830
 
831
Les constants de botó són:
832
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
833
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
834
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
835
</translation>
836
  </message>
837
  <message>
838
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
839
 
840
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
841
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
842
 
843
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
844
</source>
845
    <translation>valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string
846
 
847
Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
848
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.
849
 
850
Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
851
</translation>
852
  </message>
853
  <message>
854
    <source>closeDoc()
855
 
856
Closes the current document without prompting to save.
857
 
858
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
859
</source>
860
    <translation>closeDoc()
861
 
862
Tanca el document actual sense preguntar per desar.
863
 
864
Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
865
</translation>
866
  </message>
867
  <message>
868
    <source>haveDoc() -&gt; bool
869
 
870
Returns true if there is a document open.
871
</source>
872
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
873
 
874
Retorna cert si hi ha un document obert.
875
</translation>
876
  </message>
877
  <message>
878
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
879
 
880
Opens the document &quot;name&quot;.
881
 
882
May raise ScribusError if the document could not be opened.
883
</source>
884
    <translation>openDoc(&quot;nom&quot;)
885
 
886
Obre el document &quot;nom&quot;.
887
 
888
Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>saveDoc()
892
 
893
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
894
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
895
save file dialog.
896
 
897
If the save fails, there is currently no way to tell.
898
</source>
899
    <translation>saveDoc()
900
 
901
Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
902
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
903
per guardar.
904
 
905
Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
906
</translation>
907
  </message>
908
  <message>
909
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
910
 
911
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
912
relative path).
913
 
914
May raise ScribusError if the save fails.
915
</source>
916
    <translation>saveDocAs(&quot;nom&quot;)
917
 
918
Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
919
o camí relatiu).
920
 
921
Pot generar un ScribusError si falla el desat.
922
</translation>
923
  </message>
924
  <message>
925
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
926
 
927
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
928
strings.
929
</source>
930
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descripcio&quot;) -&gt; bool
931
 
932
Posa la informació al document. &quot;Autor&quot;, &quot;Informació&quot;, &quot;Descripció&quot; són
933
cadenes.
934
</translation>
935
  </message>
936
  <message>
937
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
938
 
939
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
940
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
941
constants.
942
</source>
943
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
944
 
945
Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
946
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
947
UNIT_&lt;tipus&gt;.
948
</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>setUnit(type)
952
 
953
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
954
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
955
 
956
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
957
</source>
958
    <translation>setUnit(unitats)
959
 
960
Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
961
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
962
</translation>
963
  </message>
964
  <message>
965
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
966
 
967
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
968
of the UNIT_* constants:
969
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
970
</source>
971
    <translation>getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)
972
 
973
Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de
974
les constants UNIT_*:
975
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
976
</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
980
 
981
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
982
current document.
983
</source>
984
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)
985
 
986
Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot;
987
en el document actual.
988
</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
992
 
993
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
994
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
995
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
996
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
997
</source>
998
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
999
 
1000
Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
1001
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera
1002
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè
1003
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
1004
</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1008
 
1009
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1010
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1011
</source>
1012
    <translation>getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1013
 
1014
Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1015
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1016
</translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
1019
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1020
 
1021
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1022
is not given the currently selected Item is used.
1023
</source>
1024
    <translation>getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1025
 
1026
Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no
1027
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1028
</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
1031
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1032
 
1033
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1034
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1035
</source>
1036
    <translation>getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1037
 
1038
Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1039
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1040
</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1044
 
1045
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1046
the currently selected item is used. The join types are:
1047
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1048
</source>
1049
    <translation>getLineJoin([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1050
 
1051
Retorna l&apos;estil d&apos;unió de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
1052
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus d&apos;unió són:
1053
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1054
</translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
1057
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1058
 
1059
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1060
currently selected item is used. The cap types are:
1061
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1062
</source>
1063
    <translation>getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1064
 
1065
Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
1066
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
1067
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1068
</translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
1071
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1072
 
1073
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1074
currently selected item is used. Line style constants are:
1075
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1076
</source>
1077
    <translation>getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1078
 
1079
Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
1080
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
1081
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1082
</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1086
 
1087
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1088
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1089
</source>
1090
    <translation>getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1091
 
1092
Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1093
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1094
</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1098
 
1099
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1100
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1101
</source>
1102
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1103
 
1104
Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
1105
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1106
</translation>
1107
  </message>
1108
  <message>
1109
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1110
 
1111
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1112
given the currently selected item is used.
1113
</source>
1114
    <translation>getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1115
 
1116
Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1117
 es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1118
  </message>
1119
  <message>
1120
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1121
 
1122
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1123
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1124
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1125
for reference.
1126
</source>
1127
    <translation>getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)
1128
 
1129
Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1130
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
1131
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
1132
per referència.</translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1135
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1136
 
1137
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1138
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1139
is used.
1140
</source>
1141
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1142
 
1143
Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus,
1144
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
1145
seleccionat.
1146
</translation>
1147
  </message>
1148
  <message>
1149
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1150
 
1151
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1152
</source>
1153
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1154
 
1155
Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
1156
</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
1159
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1160
 
1161
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1162
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1163
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1164
belongs to a group, the whole group is moved.
1165
</source>
1166
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])
1167
 
1168
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
1169
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1170
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
1171
es mou tot el grup.
1172
</translation>
1173
  </message>
1174
  <message>
1175
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1176
 
1177
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1178
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1179
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1180
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1181
given the currently selected item is used.
1182
</source>
1183
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
1184
 
1185
Rota l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. L&apos;objecte és
1186
rotat pel vertex seleccionat com a punt de rotació - per defecte, el
1187
punt superior esquerre a rotació zero. Valors positius representen rodar
1188
en sentit horari quan es fa servir el punt de rotació per defecte. Si no
1189
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1190
</translation>
1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1194
 
1195
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1196
is not given the currently selected item is used.
1197
</source>
1198
    <translation>sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])
1199
 
1200
Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no
1201
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1202
</translation>
1203
  </message>
1204
  <message>
1205
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1206
 
1207
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1208
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1209
second selected Object and so on.
1210
</source>
1211
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1212
 
1213
Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
1214
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el
1215
segon i així.
1216
</translation>
1217
  </message>
1218
  <message>
1219
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1220
 
1221
Returns the number of selected objects.
1222
</source>
1223
    <translation>seleccionCount() -&gt; integer
1224
 
1225
Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
1226
</translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
1229
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1230
 
1231
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1232
</source>
1233
    <translation>selectObject(&quot;nom&quot;)
1234
 
1235
Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
1236
</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
1239
    <source>deselectAll()
1240
 
1241
Deselects all objects in the whole document.
1242
</source>
1243
    <translation>deselectAll()
1244
 
1245
Deselecciona tots els objectes de tot el document.
1246
</translation>
1247
  </message>
1248
  <message>
1249
    <source>groupObjects(list)
1250
 
1251
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1252
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1253
items are used.
1254
</source>
1255
    <translation>groupObjects(llista)
1256
 
1257
Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
1258
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els
1259
objectes que estiguin seleccionats.
1260
</translation>
1261
  </message>
1262
  <message>
1263
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1264
 
1265
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1266
    <translation>unGroupObjects(&quot;nom&quot;)
1267
 
1268
Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
1271
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1272
 
1273
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1274
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1275
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1276
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1277
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1278
 
1279
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1280
</source>
1281
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])
1282
 
1283
Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
1284
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala
1285
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un
1286
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que
1287
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1288
 
1289
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
1290
</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
1293
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1294
 
1295
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1296
not given the currently selected item is used.
1297
 
1298
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1299
</source>
1300
    <translation>loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])
1301
 
1302
Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
1303
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1304
 
1305
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1306
</translation>
1307
  </message>
1308
  <message>
1309
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1310
 
1311
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1312
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1313
means 100 %.
1314
 
1315
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1316
</source>
1317
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])
1318
 
1319
Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
1320
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
1321
significa 100 %.
1322
 
1323
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1324
</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1328
 
1329
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1330
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1331
if locked.
1332
</source>
1333
    <translation>lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1334
 
1335
Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
1336
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
1337
si bloqueja.
1338
</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
1341
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1342
 
1343
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1344
currently selected item is used.
1345
</source>
1346
    <translation>isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1347
 
1348
Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
1349
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1350
</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
1353
    <source>getFontNames() -&gt; list
1354
 
1355
Returns a list with the names of all available fonts.
1356
</source>
1357
    <translation>getFontNames() -&gt; llista
1358
 
1359
Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
1360
</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1364
 
1365
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1366
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1367
</source>
1368
    <translation>getXFontNames() -&gt; llista de tuples
1369
 
1370
Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
1371
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
1372
</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1376
 
1377
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1378
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1379
 
1380
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1381
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1382
</source>
1525 cbradney 1383
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nom&quot;, &quot;nomFitxer&quot;, &quot;sample&quot;, mida) -&gt; bool
1135 cbradney 1384
 
1385
Crea una imatge de previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;sample&quot; i mida.
1386
La imatge és desa en el fitxer &quot;nomFitxer&quot;. Retorna cert quan tot va bé.
1387
 
1388
Pot provocar un NotFoundError si la font especificada no es pot trobar.
1389
Pot provocar un ValueError si es passa un sample buit.
1390
</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
1393
    <source>getLayers() -&gt; list
1394
 
1395
Returns a list with the names of all defined layers.
1396
</source>
1397
    <translation>getLayers() -&gt; llista
1398
 
1399
Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
1400
</translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
1403
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1404
 
1405
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1406
 
1407
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1408
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1409
</source>
1410
    <translation>setActiveLayer(&quot;nom&quot;)
1411
 
1412
Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.
1413
 
1414
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1415
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
1416
</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1419
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1420
 
1421
Returns the name of the current active layer.
1422
</source>
1423
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1424
 
1425
Retorna el nom de la capa activa.
1426
</translation>
1427
  </message>
1428
  <message>
1429
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1430
 
1431
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1432
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1433
 
1434
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1435
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1436
</source>
1437
    <translation>sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])
1438
 
1439
Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
1440
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1441
 
1442
Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1443
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.
1444
 
1445
 
1446
</translation>
1447
  </message>
1448
  <message>
1449
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1450
 
1451
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1452
the layer is invisible.
1453
 
1454
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1455
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1456
</source>
1457
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1458
 
1459
Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
1460
la capa és invisible.
1461
 
1462
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1463
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1464
</translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
1467
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1468
 
1469
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1470
false the layer won&apos;t be printed.
1471
 
1472
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1473
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1474
</source>
1475
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1476
 
1477
Estableix la capa especificada a printable o no. Si printable està
1478
false la capa no s&apos;imprimirà.
1479
 
1480
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1481
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1482
</translation>
1483
  </message>
1484
  <message>
1485
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1486
 
1487
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1488
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1489
&quot;layer&quot; is invisible.
1490
 
1491
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1492
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1493
</source>
1525 cbradney 1494
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1495
 
1496
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de Cert significa
1497
que la capa és visible, un valor de Fals significa que la capa
1498
&quot;layer&quot; és invisible
1499
 
1500
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1501
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
1504
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1505
 
1506
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1507
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1508
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1509
 
1510
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1511
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1512
</source>
1525 cbradney 1513
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1514
 
1515
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és printable o no, un valor de Cert significa
1516
que la capa pot ser imprimible, un valor de Fals significa que la capa
1517
&quot;layer&quot; no és imprimible.
1518
 
1519
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1520
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1521
</translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1525
 
1526
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1527
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1528
 
1529
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1530
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1531
</source>
1532
    <translation>deleteLayer(&quot;capa&quot;)
1533
 
1534
Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del
1535
document no passa res.
1536
 
1537
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1538
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1539
</translation>
1540
  </message>
1541
  <message>
1542
    <source>createLayer(layer)
1543
 
1544
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1545
 
1546
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1547
</source>
1548
    <translation>createLayer(capa)
1549
 
1550
Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.
1551
 
1552
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1553
</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
1556
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1557
 
1558
Returns a string with the -lang value.
1559
</source>
1560
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1561
 
1562
Retorna una cadena amb el valor de -lang.
1563
</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
1566
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1567
 
1568
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1569
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1570
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1571
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1572
is not given Scribus will create one for you.
1573
 
1574
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1575
</source>
1576
    <translation>createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1577
 
1578
Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
1579
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1580
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1581
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1582
Scribus en crearà un per nosaltres.
1583
 
1584
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1585
</translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
1588
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1589
 
1590
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1591
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1592
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1593
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1594
create one for you.
1595
 
1596
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1597
</source>
1598
    <translation>createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1599
 
1600
Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
1601
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1602
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1603
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1604
Scribus en crearà un per nosaltres.
1605
 
1606
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1607
</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
1610
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1611
 
1612
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1613
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1614
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1615
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1616
given Scribus will create one for you.
1617
 
1618
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1619
</source>
1620
    <translation>createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1621
 
1622
Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
1623
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1624
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1625
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1626
Scribus en crearà un per nosaltres.
1627
 
1628
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1629
</translation>
1630
  </message>
1631
  <message>
1632
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1633
 
1634
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1635
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1636
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1637
object because you need this name for further access to that object. If
1638
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1639
 
1640
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1641
</source>
1642
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1643
 
1644
Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el
1645
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del
1646
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic
1647
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si
1648
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1649
 
1650
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1651
</translation>
1652
  </message>
1653
  <message>
1654
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1655
 
1656
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1657
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1658
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1659
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1660
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1661
Scribus will create one for you.
1662
 
1663
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1664
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1665
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1666
</source>
1667
    <translation>createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1668
 
1669
Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
1670
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
1671
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1672
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1673
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1674
Scribus en crearà un per nosaltres.
1675
 
1676
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1677
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1678
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1679
</translation>
1680
  </message>
1681
  <message>
1682
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1683
 
1684
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1685
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1686
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1687
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1688
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1689
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1690
identifier for the object because you need this name for further access to that
1691
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1692
 
1693
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1694
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1695
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1696
</source>
1697
    <translation>createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1698
 
1699
Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan
1700
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
1701
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per
1702
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el
1703
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats
1704
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador
1705
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures.
1706
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1707
 
1708
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1709
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1710
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1711
</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1715
 
1716
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1717
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1718
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1719
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1720
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1721
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1722
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1723
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1724
for you.
1725
 
1726
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1727
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1728
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1729
</source>
1730
    <translation>createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1731
 
1732
Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
1733
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre:
1734
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
1735
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx
1736
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
1737
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot;
1738
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom
1739
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per
1740
nosaltres.
1741
 
1742
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1743
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1744
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1745
</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
1748
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1749
 
1750
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1751
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1752
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1753
unique identifier for the object because you need this name for further access
1754
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1755
 
1756
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1757
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1758
</source>
1759
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1760
 
1761
Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i
1762
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades
1763
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de
1764
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències
1765
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1766
 
1767
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1768
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
1769
</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
1772
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1773
 
1774
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1775
selected item is deleted.
1776
</source>
1777
    <translation>deleteObject([&quot;nom&quot;])
1778
 
1779
Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem
1780
seleccionat és el que s&apos;esborra.
1781
</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
1784
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1785
 
1786
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1787
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1788
is not passed, text flow is toggled.
1789
</source>
1790
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nom&quot; [,estat])
1791
 
1792
Activa/desactiva &quot;El Text flueix al voltant del marc&quot; de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1793
Creat amb els paràmetres nom del objecte i el opcional &quot;estat&quot;. Si &quot;estat&quot;
1794
no es passa, s&apos;activa.
1795
</translation>
1796
  </message>
1797
  <message>
1798
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1799
 
1800
Test if an object with specified name really exists in the document.
1801
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1802
returns True if there is something selected.
1803
</source>
1804
    <translation>objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1805
 
1806
Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
1807
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
1808
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
1811
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1812
 
1813
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1814
given, it&apos;s applied on the selected object.
1815
</source>
1816
    <translation>setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])
1817
 
1818
Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
1819
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1820
  </message>
1821
  <message>
1822
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1823
 
1824
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1825
</source>
1826
    <translation>getAllStyles() -&gt; llista
1827
 
1828
Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
1829
</translation>
1830
  </message>
1831
  <message>
1832
    <source>currentPage() -&gt; integer
1833
 
1834
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1835
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1836
</source>
1837
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1838
 
1839
Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
1840
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
1841
</translation>
1842
  </message>
1843
  <message>
1844
    <source>redrawAll()
1845
 
1846
Redraws all pages.
1847
</source>
1848
    <translation>redrawAll()
1849
 
1850
Repinta totes les pàgines.
1851
</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
1854
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1855
 
1856
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1857
 
1858
May raise ScribusError if the save failed.
1859
</source>
1860
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)
1861
 
1862
Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.
1863
 
1864
Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
1867
    <source>deletePage(nr)
1868
 
1869
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1870
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1871
page number is.
1872
 
1873
May raise IndexError if the page number is out of range
1874
</source>
1875
    <translation>deletePage(nr)
1876
 
1877
Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
1878
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que
1879
mostrem els números de pàgina.
1880
 
1881
Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
1882
</translation>
1883
  </message>
1884
  <message>
1885
    <source>gotoPage(nr)
1886
 
1887
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1888
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1889
just sets the page that script commands will operates on.
1890
 
1891
May raise IndexError if the page number is out of range.
1892
</source>
1893
    <translation>gotoPage(nr)
1894
 
1895
Canvia a la pàgina &quot;nr&quot; (o sigui, fa que &quot;nr&quot; sigui la pàgina actual). Cal tenir
1896
en compte que gotoPage no canvia la visió de pàgina que té l&apos;usuari, només
1897
canvia la pàgina en que les seqüències treballaran.
1898
 
1899
Pot generar un IndexError si la pàgina està fora de rang.
1900
</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
1903
    <source>pageCount() -&gt; integer
1904
 
1905
Returns the number of pages in the document.
1906
</source>
1907
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1908
 
1909
Retorna el número de pàgines del document.
1910
</translation>
1911
  </message>
1912
  <message>
1913
    <source>getHGuides() -&gt; list
1914
 
1915
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1916
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1917
</source>
1918
    <translation>getHGuides() -&gt; llista
1919
 
1920
Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
1921
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1922
</translation>
1923
  </message>
1924
  <message>
1925
    <source>setHGuides(list)
1926
 
1927
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1928
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1929
 
1930
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1931
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1932
</source>
1933
    <translation>setHGuides(llista)
1934
 
1935
Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions
1936
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1937
 
1938
Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
1939
        setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
1940
</translation>
1941
  </message>
1942
  <message>
1943
    <source>getVGuides()
1944
 
1945
See getHGuides.
1946
</source>
1947
    <translation>getVGuides()
1948
 
1949
Mireu getHGuides.
1950
</translation>
1951
  </message>
1952
  <message>
1953
    <source>setVGuides()
1954
 
1955
See setHGuides.
1956
</source>
1957
    <translation>setVGuides()
1958
 
1959
Mireu setHGuides.
1960
</translation>
1961
  </message>
1962
  <message>
1963
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1964
 
1965
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1966
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1967
</source>
1968
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla
1969
 
1970
Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
1971
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
1972
</translation>
1973
  </message>
1974
  <message>
1975
    <source>getPageItems() -&gt; list
1976
 
1977
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1978
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1979
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1980
the page...
1981
</source>
1982
    <translation>getPageItems() -&gt; llista
1983
 
1984
Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
1985
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1986
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
1987
la pàgina ...
1988
</translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
1991
    <source>getPageMargins()
1992
 
1993
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1994
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1995
</source>
1996
    <translation>getPageMargins()
1997
 
1998
Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en
1999
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
2000
</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
2003
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2004
 
2005
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2006
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2007
currently selected item is used.
2008
</source>
2009
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
2010
 
2011
Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;.
2012
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
2013
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2014
</translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
2017
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2018
 
2019
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2020
is not given the currently selected item is used.
2021
</source>
2022
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
2023
 
2024
Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no
2025
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2026
</translation>
2027
  </message>
2028
  <message>
2029
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2030
 
2031
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2032
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2033
given the currently selected item is used.
2034
 
2035
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2036
</source>
2037
    <translation>setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])
2038
 
2039
Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
2040
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
2041
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2042
 
2043
Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
2044
</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
2047
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2048
 
2049
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2050
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2051
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2052
is used.
2053
 
2054
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2055
</source>
2056
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2057
 
2058
Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
2059
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
2060
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
2061
seleccionat.
2062
 
2063
Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
2064
</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
2067
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2068
 
2069
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2070
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2071
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2072
</source>
2073
    <translation>setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])
2074
 
2075
Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
2076
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2077
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
2078
</translation>
2079
  </message>
2080
  <message>
2081
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2082
 
2083
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2084
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2085
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2086
</source>
2087
    <translation>setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])
2088
 
2089
Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
2090
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2091
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
2092
</translation>
2093
  </message>
2094
  <message>
2095
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2096
 
2097
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2098
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2099
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2100
</source>
2101
    <translation>setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])
2102
 
2103
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
2104
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2105
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
2106
</translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2110
 
2111
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2112
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2113
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2114
Item is used.
2115
 
2116
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2117
</source>
2118
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2119
 
2120
Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
2121
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
2122
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
2123
seleccionat.
2124
 
2125
Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
2126
</translation>
2127
  </message>
2128
  <message>
2129
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2130
 
2131
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2132
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2133
 
2134
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2135
</source>
2136
    <translation>setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])
2137
 
2138
Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
2139
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2140
 
2141
Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
2142
</translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
2145
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2146
 
2147
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2148
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2149
 
2150
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2151
</source>
2152
    <translation>setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])
2153
 
2154
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
2155
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2156
 
2157
Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
2158
</translation>
2159
  </message>
2160
  <message>
2161
    <source>progressReset()
2162
 
2163
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2164
new progress bar use. See progressSet.
2165
</source>
2166
    <translation>progressReset()
2167
 
2168
Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
2169
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
2170
</translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <source>progressTotal(max)
2174
 
2175
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2176
See progressSet.
2177
</source>
2178
    <translation>progressTotal(max)
2179
 
2180
Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
2181
Mireu progressSet.
2182
</translation>
2183
  </message>
2184
  <message>
2185
    <source>progressSet(nr)
2186
 
2187
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2188
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2189
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2190
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2191
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2192
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2193
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2194
</source>
2195
    <translation>progressSet(nr)
2196
 
2197
Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de
2198
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar
2199
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
2200
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total
2201
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb
2202
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset().
2203
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
2204
</translation>
2205
  </message>
2206
  <message>
2207
    <source>setCursor()
2208
 
2209
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2210
</source>
2211
    <translation>setCursor()
2212
 
2213
[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
2214
</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>docChanged(bool)
2218
 
2219
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2220
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2221
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2222
</source>
2223
    <translation>docChanged(bool)
2224
 
2225
Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És
2226
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
2227
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
2228
</translation>
2229
  </message>
2230
  <message>
2231
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2232
 
2233
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2234
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2235
the range from 0 to 255.
2236
 
2237
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2238
</source>
1525 cbradney 2239
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2240
 
2241
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
2242
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2243
del rang que va des de 0 a 255.
2244
 
2245
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
2246
</translation>
2247
  </message>
2248
  <message>
2249
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2250
 
2251
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2252
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2253
selected item is used.
2254
</source>
1525 cbradney 2255
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2256
 
2257
Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
2258
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2259
l&apos;ítem seleccionat.
2260
</translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
2263
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2264
 
2265
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2266
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2267
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2268
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2269
</source>
1525 cbradney 2270
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2271
 
2272
Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
2273
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2274
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
2275
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
2276
</translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
2279
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2280
 
2281
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2282
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2283
selected item is used.
2284
</source>
1525 cbradney 2285
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
1135 cbradney 2286
 
2287
Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
2288
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2289
l&apos;ítem seleccionat.
2290
</translation>
2291
  </message>
1525 cbradney 2292
  <message>
2293
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2294
 
2295
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2296
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2297
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2298
 
2299
May raise WrongFrameTypeError.
2300
</source>
2301
    <translation type="unfinished"></translation>
2302
  </message>
2303
  <message>
2304
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2305
 
2306
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2307
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2308
&quot;layer&quot; is invisible.
2309
 
2310
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2311
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2312
</source>
2313
    <translation type="unfinished"></translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
2316
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2317
 
2318
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2319
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2320
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2321
 
2322
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2323
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2324
</source>
2325
    <translation type="unfinished"></translation>
2326
  </message>
2327
  <message>
2328
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2329
 
2330
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2331
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2332
space. If no document is open, returns the value of the named color
2333
from the default document colors.
2334
 
2335
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2336
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2337
</source>
2338
    <translation type="unfinished"></translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
2341
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2342
 
2343
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2344
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2345
the range from 0 to 255.
2346
 
2347
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2348
</source>
2349
    <translation type="unfinished"></translation>
2350
  </message>
2351
  <message>
2352
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2353
 
2354
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2355
</source>
2356
    <translation type="unfinished"></translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
2359
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2360
 
2361
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2362
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2363
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2364
</source>
2365
    <translation type="unfinished"></translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
2368
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2369
 
2370
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2371
for details of arguments.
2372
 
2373
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2374
</source>
2375
    <translation type="unfinished"></translation>
2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2379
 
2380
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2381
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2382
by parent classes as well.
2383
</source>
2384
    <translation type="unfinished"></translation>
2385
  </message>
2386
  <message>
2387
    <source>getProperty(object, property)
2388
 
2389
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2390
 
2391
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2392
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2393
C++ QObject instance.
2394
 
2395
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2396
to look up on `object&apos;.
2397
 
2398
The return value varies depending on the type of the property.
2399
</source>
2400
    <translation type="unfinished"></translation>
2401
  </message>
2402
  <message>
2403
    <source>setProperty(object, property, value)
2404
 
2405
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2406
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2407
also be raised if the underlying setter fails.
2408
 
2409
See getProperty() for more information.
2410
</source>
2411
    <translation type="unfinished"></translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2415
 
2416
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2417
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2418
search recursively through children, grandchildren, etc.
2419
 
2420
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2421
</source>
2422
    <translation type="unfinished"></translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2426
 
2427
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2428
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2429
search recursively through children, grandchildren, etc.
2430
</source>
2431
    <translation type="unfinished"></translation>
2432
  </message>
2433
  <message>
2434
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2435
 
2436
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2437
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2438
selected item is used.
2439
</source>
2440
    <translation type="unfinished"></translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
2443
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2444
 
2445
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2446
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2447
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2448
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2449
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2450
 
2451
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2452
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2453
</source>
2454
    <translation type="unfinished"></translation>
2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2458
 
2459
Returns true if the text in frame &quot;name&quot; overflows.
2460
 
2461
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2462
</source>
2463
    <translation type="unfinished"></translation>
2464
  </message>
1135 cbradney 2465
</context>
2466
<context>
418 Franz 2467
  <name>About</name>
2468
  <message>
1135 cbradney 2469
    <source>About Scribus%1%2</source>
2470
    <translation type="obsolete">Quant a Scribus %1%2</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
418 Franz 2473
    <source>%1. %2 %3 </source>
420 Franz 2474
    <translation>%1. %2 %3</translation>
418 Franz 2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>Scribus Version %1
2478
%2 %3</source>
420 Franz 2479
    <translation>Scribus Versió %1
2480
%2 %3</translation>
418 Franz 2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>Build-ID:</source>
420 Franz 2484
    <translation>ID-Creació:</translation>
418 Franz 2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <source>&amp;About</source>
420 Franz 2488
    <translation>&amp;Quant a</translation>
418 Franz 2489
  </message>
2490
  <message>
420 Franz 2491
    <source>Development Team:</source>
2492
    <translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
418 Franz 2493
  </message>
2494
  <message>
2495
    <source>Contributions from:</source>
420 Franz 2496
    <translation>Contribucions des de:</translation>
418 Franz 2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>Windows port:</source>
420 Franz 2500
    <translation>Versió Windows:</translation>
418 Franz 2501
  </message>
2502
  <message>
420 Franz 2503
    <source>Official Documentation:</source>
2504
    <translation>Documentació Oficial:</translation>
418 Franz 2505
  </message>
2506
  <message>
420 Franz 2507
    <source>Other Documentation:</source>
2508
    <translation>Altra Documentació:</translation>
418 Franz 2509
  </message>
2510
  <message>
420 Franz 2511
    <source>A&amp;uthors</source>
2512
    <translation>A&amp;utors</translation>
418 Franz 2513
  </message>
2514
  <message>
420 Franz 2515
    <source>Basque:</source>
2516
    <translation>Basc:</translation>
418 Franz 2517
  </message>
2518
  <message>
420 Franz 2519
    <source>Brazilian:</source>
2520
    <translation>Brasil.ler:</translation>
418 Franz 2521
  </message>
2522
  <message>
420 Franz 2523
    <source>Bulgarian:</source>
2524
    <translation>Búlgar:</translation>
418 Franz 2525
  </message>
2526
  <message>
420 Franz 2527
    <source>Czech:</source>
2528
    <translation>Txec:</translation>
418 Franz 2529
  </message>
2530
  <message>
420 Franz 2531
    <source>Danish:</source>
2532
    <translation>Danès:</translation>
418 Franz 2533
  </message>
2534
  <message>
420 Franz 2535
    <source>English (British):</source>
2536
    <translation>Anglès (Britànic):</translation>
418 Franz 2537
  </message>
2538
  <message>
420 Franz 2539
    <source>Finnish:</source>
2540
    <translation>Finès:</translation>
418 Franz 2541
  </message>
2542
  <message>
420 Franz 2543
    <source>French:</source>
2544
    <translation>Francès:</translation>
418 Franz 2545
  </message>
2546
  <message>
420 Franz 2547
    <source>Galician:</source>
2548
    <translation>Gallec:</translation>
418 Franz 2549
  </message>
2550
  <message>
420 Franz 2551
    <source>German:</source>
2552
    <translation>Alemany:</translation>
418 Franz 2553
  </message>
2554
  <message>
420 Franz 2555
    <source>Hungarian:</source>
2556
    <translation>Hongarès:</translation>
418 Franz 2557
  </message>
2558
  <message>
420 Franz 2559
    <source>Italian:</source>
2560
    <translation>Italià:</translation>
418 Franz 2561
  </message>
2562
  <message>
420 Franz 2563
    <source>Lithuanian:</source>
2564
    <translation>Lituà:</translation>
418 Franz 2565
  </message>
2566
  <message>
2567
    <source>Norwegian:</source>
420 Franz 2568
    <translation>Noruec:</translation>
418 Franz 2569
  </message>
2570
  <message>
420 Franz 2571
    <source>Polish:</source>
2572
    <translation>Polonès:</translation>
418 Franz 2573
  </message>
2574
  <message>
2575
    <source>Russian:</source>
420 Franz 2576
    <translation>Rus:</translation>
418 Franz 2577
  </message>
2578
  <message>
420 Franz 2579
    <source>Slovak:</source>
2580
    <translation>Eslovac:</translation>
418 Franz 2581
  </message>
2582
  <message>
2583
    <source>Slovenian:</source>
420 Franz 2584
    <translation>Slovè:</translation>
418 Franz 2585
  </message>
2586
  <message>
2587
    <source>Swedish:</source>
420 Franz 2588
    <translation>Suec:</translation>
418 Franz 2589
  </message>
2590
  <message>
420 Franz 2591
    <source>Turkish:</source>
2592
    <translation>Turc:</translation>
418 Franz 2593
  </message>
2594
  <message>
420 Franz 2595
    <source>Ukrainian:</source>
2596
    <translation>Ukranià:</translation>
418 Franz 2597
  </message>
2598
  <message>
420 Franz 2599
    <source>Welsh:</source>
2600
    <translation>Galès:</translation>
418 Franz 2601
  </message>
2602
  <message>
420 Franz 2603
    <source>&amp;Translations</source>
2604
    <translation>&amp;Traduccions</translation>
418 Franz 2605
  </message>
2606
  <message>
420 Franz 2607
    <source>Homepage</source>
2608
    <translation>Pàgina inicial</translation>
418 Franz 2609
  </message>
2610
  <message>
420 Franz 2611
    <source>Online Reference</source>
2612
    <translation>Referència en línia</translation>
418 Franz 2613
  </message>
2614
  <message>
420 Franz 2615
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2616
    <translation>Errors i Sol.licitud de Característiques</translation>
418 Franz 2617
  </message>
2618
  <message>
420 Franz 2619
    <source>Mailing List</source>
2620
    <translation>Llista de correu</translation>
418 Franz 2621
  </message>
2622
  <message>
420 Franz 2623
    <source>&amp;Online</source>
2624
    <translation>&amp;En Linia</translation>
418 Franz 2625
  </message>
2626
  <message>
420 Franz 2627
    <source>&amp;Close</source>
2628
    <translation>&amp;Tanca</translation>
418 Franz 2629
  </message>
2630
  <message>
1135 cbradney 2631
    <source>This panel shows the version, build date and
2632
 compiled in library support in Scribus
2633
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2634
Missing library support is indicated by a *</source>
2635
    <translation type="obsolete">Aquest panell ensenya la versió, data de creació i
2636
el suport de llibreries de Scribus
2637
C-C-T equival a suport per C=CUPS C=littlecms T=TIFF
2638
La falta de llibreries està indicat per un *
2639
</translation>
2640
  </message>
2641
  <message>
454 fschmid 2642
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 2643
    <translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
454 fschmid 2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>Esperanto:</source>
1135 cbradney 2647
    <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>Korean:</source>
1135 cbradney 2651
    <translation>Coreà:</translation>
454 fschmid 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>Serbian:</source>
1135 cbradney 2655
    <translation>Serbi:</translation>
454 fschmid 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Spanish:</source>
1135 cbradney 2659
    <translation>Espanyol:</translation>
454 fschmid 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 2663
    <translation>Antics Col.laboradors en Traduccions:</translation>
454 fschmid 2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Catalan:</source>
1135 cbradney 2667
    <translation>Català:</translation>
454 fschmid 2668
  </message>
769 cbradney 2669
  <message>
2670
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2671
    <translation></translation>
769 cbradney 2672
  </message>
776 fschmid 2673
  <message>
1525 cbradney 2674
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
2675
    <translation type="unfinished"></translation>
2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Afrikaans:</source>
2679
    <translation type="unfinished"></translation>
2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Dutch:</source>
2683
    <translation type="unfinished"></translation>
2684
  </message>
2685
  <message>
776 fschmid 2686
    <source>This panel shows the version, build date and
2687
 compiled in library support in Scribus
1525 cbradney 2688
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
776 fschmid 2689
Missing library support is indicated by a *</source>
2690
    <translation type="unfinished"></translation>
2691
  </message>
418 Franz 2692
</context>
2693
<context>
2694
  <name>AdvOptions</name>
2695
  <message>
2696
    <source>Advanced Options</source>
420 Franz 2697
    <translation>Opcions Avançades</translation>
418 Franz 2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
420 Franz 2701
    <translation>Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Horitzontalment</translation>
418 Franz 2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
420 Franz 2705
    <translation>Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Verticalment</translation>
418 Franz 2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
420 Franz 2709
    <translation>Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
418 Franz 2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
420 Franz 2713
    <translation>Aplica perfils &amp;ICC</translation>
418 Franz 2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
420 Franz 2717
    <translation>PostScript Nivell &amp;1</translation>
418 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
420 Franz 2721
    <translation>PostScript Nivell &amp;2</translation>
418 Franz 2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
420 Franz 2725
    <translation>PostScript Nivell &amp;3</translation>
418 Franz 2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 2729
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 2733
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
420 Franz 2737
    <translation>Crea PostScript Nivell 3</translation>
418 Franz 2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2741
this can create huge files</source>
420 Franz 2742
    <translation>Crea només PostScript Nivell 2, compte,
2743
això pot crear fitxers molt grans</translation>
418 Franz 2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2747
this can create huge files</source>
420 Franz 2748
    <translation>Crea només PostScript Nivell 1, compte,
2749
això pot crear fitxers molt grans</translation>
418 Franz 2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2753
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2754
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2755
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2756
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2757
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
420 Franz 2758
    <translation>Una forma d&apos;apagar algunes de les ombres grises que estan composades
2759
per cian, groc i magenta però fan servir negre
2760
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
2761
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges
2762
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
2763
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
418 Franz 2764
  </message>
2765
</context>
2766
<context>
2767
  <name>Align</name>
2768
  <message>
2769
    <source>Distribute/Align</source>
420 Franz 2770
    <translation>Distribueix/Alinea</translation>
418 Franz 2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <source>Align</source>
420 Franz 2774
    <translation>Alinea</translation>
418 Franz 2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>Horizontal</source>
420 Franz 2778
    <translation>Horitzontal</translation>
418 Franz 2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>Left Sides</source>
420 Franz 2782
    <translation>Costats Esquerres</translation>
418 Franz 2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <source>Middles</source>
420 Franz 2786
    <translation>Punts Mitjos</translation>
418 Franz 2787
  </message>
2788
  <message>
2789
    <source>Right Sides</source>
420 Franz 2790
    <translation>Costats Drets</translation>
418 Franz 2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>&amp;Between:</source>
420 Franz 2794
    <translation>&amp;Entre:</translation>
418 Franz 2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <source>&amp;Do Not Change</source>
420 Franz 2798
    <translation>&amp;No Canviar</translation>
418 Franz 2799
  </message>
2800
  <message>
2801
    <source>A&amp;lign</source>
420 Franz 2802
    <translation>A&amp;linea</translation>
418 Franz 2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>Di&amp;splacement</source>
420 Franz 2806
    <translation>De&amp;splaçament</translation>
418 Franz 2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
420 Franz 2810
    <translation>Distribueix R&amp;egularment</translation>
418 Franz 2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>Vertical</source>
420 Franz 2814
    <translation>Vertical</translation>
418 Franz 2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Top Sides</source>
420 Franz 2818
    <translation>Costats Superiors</translation>
418 Franz 2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>Bottom Sides</source>
420 Franz 2822
    <translation>Costats Inferiors</translation>
418 Franz 2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>Bet&amp;ween:</source>
420 Franz 2826
    <translation>&amp;Entre:</translation>
418 Franz 2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>Do &amp;Not Change</source>
420 Franz 2830
    <translation>&amp;No Canviar</translation>
418 Franz 2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>Al&amp;ign</source>
420 Franz 2834
    <translation>Al&amp;inea</translation>
418 Franz 2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>Dis&amp;placement</source>
420 Franz 2838
    <translation>Des&amp;plaçament</translation>
418 Franz 2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source> pt</source>
1525 cbradney 2842
    <translation type="obsolete">pt</translation>
418 Franz 2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source> mm</source>
1525 cbradney 2846
    <translation type="obsolete">mm</translation>
418 Franz 2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source> in</source>
1525 cbradney 2850
    <translation type="obsolete">po</translation>
418 Franz 2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source> p</source>
1525 cbradney 2854
    <translation type="obsolete">p</translation>
418 Franz 2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
420 Franz 2858
    <translation>Distribueix Re&amp;gularment</translation>
418 Franz 2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 2862
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>&amp;Apply</source>
420 Franz 2866
    <translation>&amp;Aplicar</translation>
418 Franz 2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 2870
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 2871
  </message>
2872
</context>
2873
<context>
2874
  <name>AlignSelect</name>
2875
  <message>
2876
    <source>Align Text Left</source>
420 Franz 2877
    <translation>Alinea Text Esquerra</translation>
418 Franz 2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>Align Text Right</source>
420 Franz 2881
    <translation>Alinea Text Dreta</translation>
418 Franz 2882
  </message>
2883
  <message>
2884
    <source>Align Text Center</source>
420 Franz 2885
    <translation>Centra Text</translation>
418 Franz 2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>Align Text Justified</source>
420 Franz 2889
    <translation>Justifica Text</translation>
418 Franz 2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>Align Text Forced Justified</source>
420 Franz 2893
    <translation>Justificació forçada de Text</translation>
418 Franz 2894
  </message>
2895
</context>
2896
<context>
2897
  <name>Annot</name>
2898
  <message>
2899
    <source>Field Properties</source>
420 Franz 2900
    <translation>Propietats del Camp</translation>
418 Franz 2901
  </message>
2902
  <message>
2903
    <source>Type:</source>
420 Franz 2904
    <translation>Tipus:</translation>
418 Franz 2905
  </message>
2906
  <message>
2907
    <source>Button</source>
420 Franz 2908
    <translation>Botó</translation>
418 Franz 2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <source>Text Field</source>
420 Franz 2912
    <translation>Camp de Text</translation>
418 Franz 2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <source>Check Box</source>
420 Franz 2916
    <translation>Quadre de Verificació</translation>
418 Franz 2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>Combo Box</source>
420 Franz 2920
    <translation>Quadre Combinat</translation>
418 Franz 2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>List Box</source>
420 Franz 2924
    <translation>Quadre de Llista</translation>
418 Franz 2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>Properties</source>
420 Franz 2928
    <translation>Propietats</translation>
418 Franz 2929
  </message>
2930
  <message>
2931
    <source>Name:</source>
420 Franz 2932
    <translation>Nom:</translation>
418 Franz 2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <source>Tool-Tip:</source>
420 Franz 2936
    <translation>Rètol indicador:</translation>
418 Franz 2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <source>Text</source>
420 Franz 2940
    <translation>Text</translation>
418 Franz 2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
420 Franz 2944
    <translation>Font a usar amb PDF 1.3:</translation>
418 Franz 2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>Border</source>
420 Franz 2948
    <translation>Contorn</translation>
418 Franz 2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>Color:</source>
420 Franz 2952
    <translation>Color:</translation>
418 Franz 2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>None</source>
420 Franz 2956
    <translation>Cap</translation>
418 Franz 2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>Width:</source>
420 Franz 2960
    <translation>Amplada:</translation>
418 Franz 2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>Thin</source>
420 Franz 2964
    <translation>Prim</translation>
418 Franz 2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>Normal</source>
420 Franz 2968
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>Wide</source>
420 Franz 2972
    <translation>Ample</translation>
418 Franz 2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>Style:</source>
420 Franz 2976
    <translation>Estil:</translation>
418 Franz 2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>Solid</source>
420 Franz 2980
    <translation>Sòlid</translation>
418 Franz 2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>Dashed</source>
420 Franz 2984
    <translation>Traçat</translation>
418 Franz 2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>Underline</source>
420 Franz 2988
    <translation>Subratllat</translation>
418 Franz 2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>Beveled</source>
420 Franz 2992
    <translation>Oblicu</translation>
418 Franz 2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>Inset</source>
420 Franz 2996
    <translation>Intercalat</translation>
418 Franz 2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>Other</source>
420 Franz 3000
    <translation>Altre</translation>
418 Franz 3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>Read Only</source>
420 Franz 3004
    <translation>Només de lectura</translation>
418 Franz 3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>Required</source>
420 Franz 3008
    <translation>Requerit</translation>
418 Franz 3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
420 Franz 3012
    <translation>No Expotar Valors</translation>
418 Franz 3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>Visibility:</source>
420 Franz 3016
    <translation>Visibilitat:</translation>
418 Franz 3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>Visible</source>
420 Franz 3020
    <translation>Visible</translation>
418 Franz 3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>Hidden</source>
420 Franz 3024
    <translation>Amagat</translation>
418 Franz 3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>No Print</source>
420 Franz 3028
    <translation>No Imprimir</translation>
418 Franz 3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>No View</source>
420 Franz 3032
    <translation>No Veure</translation>
418 Franz 3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>Appearance</source>
420 Franz 3036
    <translation>Aspecte</translation>
418 Franz 3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Text for Button Down</source>
420 Franz 3040
    <translation>Text al prémer el botó</translation>
418 Franz 3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>Text for Roll Over</source>
420 Franz 3044
    <translation>Text al Passar per Damunt</translation>
418 Franz 3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>Icons</source>
420 Franz 3048
    <translation>Icones</translation>
418 Franz 3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>Use Icons</source>
420 Franz 3052
    <translation>Usar Icones</translation>
418 Franz 3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>Remove</source>
420 Franz 3056
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>Pressed</source>
420 Franz 3060
    <translation>Premut</translation>
418 Franz 3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Roll Over</source>
420 Franz 3064
    <translation>Passar per Sobre</translation>
418 Franz 3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Icon Placement...</source>
420 Franz 3068
    <translation>Col.locar Icones...</translation>
418 Franz 3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>Highlight</source>
420 Franz 3072
    <translation>Ressaltar</translation>
418 Franz 3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Invert</source>
420 Franz 3076
    <translation>Inverteix</translation>
418 Franz 3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>Outlined</source>
420 Franz 3080
    <translation>Contornat</translation>
418 Franz 3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>Push</source>
420 Franz 3084
    <translation>Premut</translation>
418 Franz 3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>Multi-Line</source>
420 Franz 3088
    <translation>Multilínia</translation>
418 Franz 3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>Password</source>
420 Franz 3092
    <translation>Contrassenya</translation>
418 Franz 3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>Limit of</source>
420 Franz 3096
    <translation>Límit de</translation>
418 Franz 3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>Characters</source>
420 Franz 3100
    <translation>Caràcters</translation>
418 Franz 3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>Do Not Scroll</source>
420 Franz 3104
    <translation>No Desplaçar</translation>
418 Franz 3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>Do Not Spell Check</source>
420 Franz 3108
    <translation>No Revisar</translation>
418 Franz 3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Check Style:</source>
420 Franz 3112
    <translation>Comprova Estil:</translation>
418 Franz 3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>Check</source>
420 Franz 3116
    <translation>Comprova</translation>
418 Franz 3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>Cross</source>
420 Franz 3120
    <translation>Creu</translation>
418 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Diamond</source>
420 Franz 3124
    <translation>Diamant</translation>
418 Franz 3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Circle</source>
420 Franz 3128
    <translation>Cercle</translation>
418 Franz 3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Star</source>
420 Franz 3132
    <translation>Estrella</translation>
418 Franz 3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Square</source>
420 Franz 3136
    <translation>Requadre</translation>
418 Franz 3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>Default is Checked</source>
420 Franz 3140
    <translation>Marcat per defecte</translation>
418 Franz 3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>Editable</source>
420 Franz 3144
    <translation>Editable</translation>
418 Franz 3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>Options</source>
420 Franz 3148
    <translation>Opcions</translation>
418 Franz 3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>Java Script</source>
420 Franz 3152
    <translation>Java Script</translation>
418 Franz 3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>Go To</source>
420 Franz 3156
    <translation>Anar A</translation>
418 Franz 3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>Submit Form</source>
420 Franz 3160
    <translation>Enviar Formulari</translation>
418 Franz 3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>Reset Form</source>
420 Franz 3164
    <translation>Reiniciar Formulari</translation>
418 Franz 3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>Import Data</source>
420 Franz 3168
    <translation>Importar Dades</translation>
418 Franz 3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>Event:</source>
420 Franz 3172
    <translation>Incidència:</translation>
418 Franz 3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>Mouse Up</source>
420 Franz 3176
    <translation>Ratolí Amunt</translation>
418 Franz 3177
  </message>
3178
  <message>
3179
    <source>Mouse Down</source>
420 Franz 3180
    <translation>Ratolí Avall</translation>
418 Franz 3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>Mouse Enter</source>
420 Franz 3184
    <translation>Entrar amb el Ratolí</translation>
418 Franz 3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>Mouse Exit</source>
420 Franz 3188
    <translation>Sortir amb el Ratolí</translation>
418 Franz 3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>On Focus</source>
420 Franz 3192
    <translation>En Prendre el Focus</translation>
418 Franz 3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>On Blur</source>
420 Franz 3196
    <translation>En Difuminar</translation>
418 Franz 3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>Script:</source>
420 Franz 3200
    <translation>Seqüència: </translation>
418 Franz 3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>Edit...</source>
420 Franz 3204
    <translation>Edició...</translation>
418 Franz 3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>Submit to URL:</source>
420 Franz 3208
    <translation>Enviar a URL:</translation>
418 Franz 3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>Submit Data as HTML</source>
420 Franz 3212
    <translation>Enviar Dades com HTML</translation>
418 Franz 3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Import Data from:</source>
420 Franz 3216
    <translation>Importar dades des de:</translation>
418 Franz 3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <source>Destination</source>
420 Franz 3220
    <translation>Destí</translation>
418 Franz 3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>To File:</source>
420 Franz 3224
    <translation>Al Fitxer:</translation>
418 Franz 3225
  </message>
3226
  <message>
3227
    <source>Change...</source>
420 Franz 3228
    <translation>Canvi...</translation>
418 Franz 3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>Page:</source>
420 Franz 3232
    <translation>Pàgina:</translation>
418 Franz 3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>X-Pos:</source>
420 Franz 3236
    <translation>Posició X:</translation>
418 Franz 3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source> pt</source>
420 Franz 3240
    <translation>pt</translation>
418 Franz 3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>Y-Pos:</source>
420 Franz 3244
    <translation>Posició Y:</translation>
418 Franz 3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>Action</source>
420 Franz 3248
    <translation>Acció</translation>
418 Franz 3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>Field is formatted as:</source>
420 Franz 3252
    <translation>El camp està formatat com:</translation>
418 Franz 3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>Plain</source>
420 Franz 3256
    <translation>Senzill</translation>
418 Franz 3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>Number</source>
420 Franz 3260
    <translation>Número</translation>
418 Franz 3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Percentage</source>
420 Franz 3264
    <translation>Percentatge</translation>
418 Franz 3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Date</source>
420 Franz 3268
    <translation>Data</translation>
418 Franz 3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Time</source>
420 Franz 3272
    <translation>Hora</translation>
418 Franz 3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Custom</source>
420 Franz 3276
    <translation>Personalitzat</translation>
418 Franz 3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Number Format</source>
420 Franz 3280
    <translation>Format numèric</translation>
418 Franz 3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Decimals:</source>
420 Franz 3284
    <translation>Decimals:</translation>
418 Franz 3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Use Currency Symbol</source>
420 Franz 3288
    <translation>Símbol de Moneda</translation>
418 Franz 3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
420 Franz 3292
    <translation>&quot;Prepend&quot; Símbol de Moneda</translation>
418 Franz 3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>Formatting</source>
420 Franz 3296
    <translation>Donant format</translation>
418 Franz 3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Percent Format</source>
420 Franz 3300
    <translation>Percentatge Formatat</translation>
418 Franz 3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>Date Format</source>
420 Franz 3304
    <translation>Format de Data</translation>
418 Franz 3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>Time Format</source>
420 Franz 3308
    <translation>Format d&apos;hora</translation>
418 Franz 3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>Custom Scripts</source>
420 Franz 3312
    <translation>Seqüències personalitzades</translation>
418 Franz 3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>Format:</source>
420 Franz 3316
    <translation>Format:</translation>
418 Franz 3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>Keystroke:</source>
420 Franz 3320
    <translation>Pulsació de tecla:</translation>
418 Franz 3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>Format</source>
420 Franz 3324
    <translation>Format</translation>
418 Franz 3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>Value is not validated</source>
420 Franz 3328
    <translation>El valor no està validat</translation>
418 Franz 3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
420 Franz 3332
    <translation>El Valor ha de ser més gran o igual que:</translation>
418 Franz 3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>and less or equal to:</source>
420 Franz 3336
    <translation>i més petit o igual que:</translation>
418 Franz 3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>Custom validate script:</source>
420 Franz 3340
    <translation>Seqüències personalitzades de validació:</translation>
418 Franz 3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Validate</source>
420 Franz 3344
    <translation>Validar</translation>
418 Franz 3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Value is not calculated</source>
420 Franz 3348
    <translation>El valor no és calculat</translation>
418 Franz 3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>Value is the</source>
420 Franz 3352
    <translation>El Valor és el</translation>
418 Franz 3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>sum</source>
420 Franz 3356
    <translation>suma</translation>
418 Franz 3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>product</source>
420 Franz 3360
    <translation>producte</translation>
418 Franz 3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>average</source>
420 Franz 3364
    <translation>mitjana</translation>
418 Franz 3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>minimum</source>
420 Franz 3368
    <translation>mínim</translation>
418 Franz 3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>maximum</source>
420 Franz 3372
    <translation>màxim</translation>
418 Franz 3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>of the following fields:</source>
420 Franz 3376
    <translation>dels següents camps:</translation>
418 Franz 3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Pick...</source>
420 Franz 3380
    <translation>Pren...</translation>
418 Franz 3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>Custom calculation script:</source>
420 Franz 3384
    <translation>Seqüències personalitzades de càlcul:</translation>
418 Franz 3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Calculate</source>
420 Franz 3388
    <translation>Calcula</translation>
418 Franz 3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>OK</source>
420 Franz 3392
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Cancel</source>
420 Franz 3396
    <translation>Cancel.la</translation>
418 Franz 3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
420 Franz 3400
    <translation>Senyal ignorada per PDF 1.3</translation>
418 Franz 3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
420 Franz 3404
    <translation>Entra una llista separada per comes </translation>
418 Franz 3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
420 Franz 3408
    <translation>Necessites almenys la icona Normal per utilitzar icones de Botons</translation>
418 Franz 3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Open</source>
420 Franz 3412
    <translation>Obre</translation>
418 Franz 3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
420 Franz 3416
    <translation>Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
418 Franz 3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Example:</source>
420 Franz 3420
    <translation>Exemple:</translation>
418 Franz 3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>Selection Change</source>
420 Franz 3424
    <translation>Canvi de Selecció</translation>
418 Franz 3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
420 Franz 3428
    <translation>Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
418 Franz 3429
  </message>
3430
</context>
3431
<context>
3432
  <name>Annota</name>
3433
  <message>
3434
    <source>Annotation Properties</source>
420 Franz 3435
    <translation>Propietats de l&apos;Anotació</translation>
418 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>Text</source>
420 Franz 3439
    <translation>Text</translation>
418 Franz 3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>Link</source>
420 Franz 3443
    <translation>Enllaç</translation>
418 Franz 3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>External Link</source>
420 Franz 3447
    <translation>Enllaç Extern</translation>
418 Franz 3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>External Web-Link</source>
420 Franz 3451
    <translation>Enllaç Web</translation>
418 Franz 3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source>Destination</source>
420 Franz 3455
    <translation>Destí</translation>
418 Franz 3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source> pt</source>
420 Franz 3459
    <translation>pt</translation>
418 Franz 3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>Open</source>
420 Franz 3463
    <translation>Obre</translation>
418 Franz 3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
420 Franz 3467
    <translation>Documents PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
418 Franz 3468
  </message>
454 fschmid 3469
  <message>
3470
    <source>&amp;Type:</source>
1135 cbradney 3471
    <translation>&amp;Tipus:</translation>
454 fschmid 3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>C&amp;hange...</source>
1135 cbradney 3475
    <translation>C&amp;anvia...</translation>
454 fschmid 3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>&amp;Page:</source>
1135 cbradney 3479
    <translation>&amp;Pàgina:</translation>
454 fschmid 3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>&amp;X-Pos</source>
1135 cbradney 3483
    <translation>Posició &amp;X</translation>
454 fschmid 3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
1135 cbradney 3487
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
454 fschmid 3488
  </message>
532 cbradney 3489
  <message>
3490
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 3491
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
532 cbradney 3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 3495
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
532 cbradney 3496
  </message>
418 Franz 3497
</context>
3498
<context>
3499
  <name>ApplyT</name>
3500
  <message>
3501
    <source>Apply Template</source>
420 Franz 3502
    <translation>Aplica Plantilla</translation>
418 Franz 3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>&amp;Template:</source>
420 Franz 3506
    <translation>&amp;Plantilla:</translation>
418 Franz 3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Normal</source>
420 Franz 3510
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
420 Franz 3514
    <translation>Aplica a la Pàgina A&amp;ctual</translation>
418 Franz 3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
420 Franz 3518
    <translation>Aplica a les pàgines par&amp;elles</translation>
418 Franz 3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
420 Franz 3522
    <translation>Aplica a les pàgines &amp;senars</translation>
418 Franz 3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
420 Franz 3526
    <translation>Aplica des de la &amp;Pagina:</translation>
418 Franz 3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>To:</source>
420 Franz 3530
    <translation>A:</translation>
418 Franz 3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 3534
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 3538
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3539
  </message>
3540
</context>
3541
<context>
1525 cbradney 3542
  <name>ArrowChooser</name>
3543
  <message>
3544
    <source>None</source>
3545
    <translation type="unfinished">Cap</translation>
3546
  </message>
3547
</context>
3548
<context>
418 Franz 3549
  <name>Biblio</name>
3550
  <message>
3551
    <source>Scrapbook</source>
420 Franz 3552
    <translation></translation>
418 Franz 3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>&amp;New</source>
420 Franz 3556
    <translation>&amp;Nou</translation>
418 Franz 3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>&amp;Load...</source>
420 Franz 3560
    <translation>&amp;Carrega...</translation>
418 Franz 3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>&amp;Save</source>
420 Franz 3564
    <translation>&amp;Desa</translation>
418 Franz 3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>Save &amp;As...</source>
420 Franz 3568
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
418 Franz 3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>&amp;Close</source>
420 Franz 3572
    <translation>&amp;Tanca</translation>
418 Franz 3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>&amp;Small</source>
420 Franz 3576
    <translation>&amp;Petita</translation>
418 Franz 3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>&amp;Medium</source>
420 Franz 3580
    <translation>&amp;Mitjana</translation>
418 Franz 3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>&amp;Large</source>
420 Franz 3584
    <translation>&amp;Gran</translation>
418 Franz 3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>&amp;File</source>
420 Franz 3588
    <translation>&amp;Fitxer</translation>
418 Franz 3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>&amp;Preview</source>
420 Franz 3592
    <translation>Visualització &amp;Previa</translation>
418 Franz 3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
420 Franz 3596
    <translation></translation>
418 Franz 3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>Rename</source>
420 Franz 3600
    <translation>Reanomena</translation>
418 Franz 3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Delete</source>
420 Franz 3604
    <translation>Esborra</translation>
418 Franz 3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>Warning</source>
420 Franz 3608
    <translation>Avís</translation>
418 Franz 3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3612
Please choose another.</source>
420 Franz 3613
    <translation>El Nom &quot;%1&quot; no és únic
3614
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
418 Franz 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>OK</source>
420 Franz 3618
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Object</source>
420 Franz 3622
    <translation>Objecte</translation>
418 Franz 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>&amp;Name:</source>
420 Franz 3626
    <translation>&amp;Nom:</translation>
418 Franz 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>New Entry</source>
420 Franz 3630
    <translation>Nova Entrada</translation>
418 Franz 3631
  </message>
3632
</context>
3633
<context>
3634
  <name>BookMView</name>
3635
  <message>
3636
    <source>Bookmarks</source>
420 Franz 3637
    <translation>Punts</translation>
418 Franz 3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>Move Bookmark</source>
420 Franz 3641
    <translation>Mou Punt</translation>
418 Franz 3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>Insert Bookmark</source>
420 Franz 3645
    <translation>Insereix Punt</translation>
418 Franz 3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>Cancel</source>
420 Franz 3649
    <translation>Cancel.la</translation>
418 Franz 3650
  </message>
3651
</context>
3652
<context>
3653
  <name>BookPalette</name>
3654
  <message>
3655
    <source>Bookmarks</source>
420 Franz 3656
    <translation>Punts</translation>
418 Franz 3657
  </message>
3658
</context>
3659
<context>
3660
  <name>ButtonIcon</name>
3661
  <message>
3662
    <source>Icon Placement</source>
420 Franz 3663
    <translation>Col.locació d&apos;Icones</translation>
418 Franz 3664
  </message>
3665
  <message>
3666
    <source>Layout:</source>
420 Franz 3667
    <translation>Format:</translation>
418 Franz 3668
  </message>
3669
  <message>
3670
    <source>Caption only</source>
420 Franz 3671
    <translation>Només Put</translation>
418 Franz 3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>Icon only</source>
420 Franz 3675
    <translation>Només Icona</translation>
418 Franz 3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>Caption below Icon</source>
420 Franz 3679
    <translation>Ròtul sota la Icona</translation>
418 Franz 3680
  </message>
3681
  <message>
3682
    <source>Caption above Icon</source>
420 Franz 3683
    <translation>Ròtul sobre la Icona</translation>
418 Franz 3684
  </message>
3685
  <message>
3686
    <source>Caption right to Icon</source>
420 Franz 3687
    <translation>Ròtul a la dreta de la icona</translation>
418 Franz 3688
  </message>
3689
  <message>
3690
    <source>Caption left to Icon</source>
420 Franz 3691
    <translation>Ròtul a l&apos;esquerra de la icona</translation>
418 Franz 3692
  </message>
3693
  <message>
3694
    <source>Caption overlays Icon</source>
420 Franz 3695
    <translation>Ròtul al damunt de la icona</translation>
418 Franz 3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>Scale:</source>
420 Franz 3699
    <translation>Escala:</translation>
418 Franz 3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>Always</source>
420 Franz 3703
    <translation>Sempre</translation>
418 Franz 3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>When Icon is too small</source>
420 Franz 3707
    <translation>Quan la Icona és massa petita</translation>
418 Franz 3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>When Icon is too big</source>
420 Franz 3711
    <translation>Quan la Icona és massa gran</translation>
418 Franz 3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>Never</source>
420 Franz 3715
    <translation>Mai</translation>
418 Franz 3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>Scale How:</source>
420 Franz 3719
    <translation>Escala com:</translation>
418 Franz 3720
  </message>
3721
  <message>
3722
    <source>Proportional</source>
420 Franz 3723
    <translation>Proporcional</translation>
418 Franz 3724
  </message>
3725
  <message>
3726
    <source>Non Proportional</source>
420 Franz 3727
    <translation>No Proporcional</translation>
418 Franz 3728
  </message>
3729
  <message>
3730
    <source>Icon</source>
420 Franz 3731
    <translation>Icona</translation>
418 Franz 3732
  </message>
3733
  <message>
3734
    <source>OK</source>
420 Franz 3735
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>Cancel</source>
420 Franz 3739
    <translation>Cancel.la</translation>
418 Franz 3740
  </message>
3741
  <message>
3742
    <source>Reset</source>
420 Franz 3743
    <translation>Reiniciar</translation>
418 Franz 3744
  </message>
3745
</context>
3746
<context>
3747
  <name>CMSPrefs</name>
3748
  <message>
3749
    <source>Color Management Settings</source>
1525 cbradney 3750
    <translation type="obsolete">Paràmetres Gestió del Color</translation>
418 Franz 3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
420 Franz 3754
    <translation>&amp;Activar Gestió del Color</translation>
418 Franz 3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>System Profiles</source>
420 Franz 3758
    <translation>Perfils de Sistema</translation>
418 Franz 3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>&amp;Pictures:</source>
420 Franz 3762
    <translation>&amp;Imatges:</translation>
418 Franz 3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
420 Franz 3766
    <translation>Colors &amp;Sòlids:</translation>
418 Franz 3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>&amp;Monitor:</source>
420 Franz 3770
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
418 Franz 3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>P&amp;rinter:</source>
420 Franz 3774
    <translation>Imp&amp;ressora:</translation>
418 Franz 3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>Rendering Intents</source>
420 Franz 3778
    <translation>Intents de representació</translation>
418 Franz 3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>Perceptual</source>
420 Franz 3782
    <translation>Perceptual</translation>
418 Franz 3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>Relative Colorimetric</source>
420 Franz 3786
    <translation>Colorimètric Relatiu</translation>
418 Franz 3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>Saturation</source>
420 Franz 3790
    <translation>Saturació</translation>
418 Franz 3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>Absolute Colorimetric</source>
420 Franz 3794
    <translation>Colorimètric Absolut</translation>
418 Franz 3795
  </message>
3796
  <message>
3797
    <source>M&amp;onitor:</source>
420 Franz 3798
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
418 Franz 3799
  </message>
3800
  <message>
3801
    <source>Pr&amp;inter:</source>
420 Franz 3802
    <translation>&amp;Impressora:</translation>
418 Franz 3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
420 Franz 3806
    <translation>Sim&amp;ula Impressora en Pantalla</translation>
418 Franz 3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
420 Franz 3810
    <translation>Marca colors fora de &amp;Gama</translation>
418 Franz 3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
420 Franz 3814
    <translation>Usar Compensació de &amp;Punt negre</translation>
418 Franz 3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>&amp;OK</source>
1525 cbradney 3818
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>&amp;Cancel</source>
1525 cbradney 3822
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Default color profile for imported images</source>
420 Franz 3826
    <translation>Perfil de color per defecte en imatges importades</translation>
418 Franz 3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
420 Franz 3830
    <translation>Perfil de color per defecte de colors sòlids de la pàgina</translation>
418 Franz 3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3834
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
420 Franz 3835
    <translation>Perfil de color que has generat o rebut del fabricant
3836
Aquest perfil hauria de ser específic del teu monitor i no un perfil genèric (ex.sRGB).</translation>
418 Franz 3837
  </message>
3838
  <message>
3839
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3840
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
420 Franz 3841
    <translation>Perfil de color del fabricant del teu model d&apos;impressora.
3842
Aquest perfil hauria de ser específic de la teva impressora i no genèric (ex.sRGB).</translation>
418 Franz 3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3846
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
420 Franz 3847
    <translation>Representació per defecte del teu monitor. A menys que sàpigues perquè,
3848
s&apos;hauria de triar el Colimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
418 Franz 3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3852
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
420 Franz 3853
    <translation>Representació per defecte de la impressora. A menys que sàpigues perquè,
3854
s&apos;hauria de triar el Colorimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
418 Franz 3855
  </message>
3856
  <message>
3857
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3858
based on the chosen printer profile.</source>
420 Franz 3859
    <translation>Activa &apos;soft proofing&apos; de com els colors dels documents s&apos;imprimiran,
3860
basant-se en el perfil d&apos;impressora triat.</translation>
418 Franz 3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3864
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
420 Franz 3865
    <translation>Mètode de mostrar colors per pantalla que poden no imprimir-se bé.
3866
Això requereix perfils molt acurats i serveix només d&apos;avís.</translation>
418 Franz 3867
  </message>
3868
  <message>
3869
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3870
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
420 Franz 3871
    <translation>La Compensació de Punt Negre és un mètode per millorar el contrast en fotos.
3872
Es recomana activar-lo si tens colors en el teu document.</translation>
418 Franz 3873
  </message>
3874
</context>
3875
<context>
3876
  <name>CMYKChoose</name>
3877
  <message>
3878
    <source>Edit Color</source>
420 Franz 3879
    <translation>Edita Color</translation>
418 Franz 3880
  </message>
3881
  <message>
3882
    <source>&amp;Name:</source>
420 Franz 3883
    <translation>&amp;Nom:</translation>
418 Franz 3884
  </message>
3885
  <message>
3886
    <source>Color &amp;Model</source>
420 Franz 3887
    <translation>&amp;Model de Color</translation>
418 Franz 3888
  </message>
3889
  <message>
3890
    <source>CMYK</source>
420 Franz 3891
    <translation>CMYK</translation>
418 Franz 3892
  </message>
3893
  <message>
3894
    <source>RGB</source>
420 Franz 3895
    <translation>RGB</translation>
418 Franz 3896
  </message>
3897
  <message>
3898
    <source>Web Safe RGB</source>
420 Franz 3899
    <translation>RGB per Web</translation>
418 Franz 3900
  </message>
3901
  <message>
3902
    <source>New</source>
420 Franz 3903
    <translation>Nou</translation>
418 Franz 3904
  </message>
3905
  <message>
3906
    <source>Old</source>
420 Franz 3907
    <translation>Vell</translation>
418 Franz 3908
  </message>
3909
  <message>
3910
    <source>&amp;OK</source>
420 Franz 3911
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3912
  </message>
3913
  <message>
3914
    <source>&amp;Cancel</source>
420 Franz 3915
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3916
  </message>
3917
  <message>
3918
    <source>HSV-Colormap</source>
420 Franz 3919
    <translation>Mapa de Colors HSV</translation>
418 Franz 3920
  </message>
3921
  <message>
3922
    <source>C:</source>
420 Franz 3923
    <translation>C:</translation>
418 Franz 3924
  </message>
3925
  <message>
3926
    <source> %</source>
420 Franz 3927
    <translation>%</translation>
418 Franz 3928
  </message>
3929
  <message>
3930
    <source>M:</source>
420 Franz 3931
    <translation>M:</translation>
418 Franz 3932
  </message>
3933
  <message>
3934
    <source>Y:</source>
420 Franz 3935
    <translation>Y:</translation>
418 Franz 3936
  </message>
3937
  <message>
3938
    <source>K:</source>
420 Franz 3939
    <translation>K:</translation>
418 Franz 3940
  </message>
3941
  <message>
3942
    <source>Dynamic Color Bars</source>
420 Franz 3943
    <translation>Barra de Colors dinàmica</translation>
418 Franz 3944
  </message>
3945
  <message>
3946
    <source>Static Color Bars</source>
420 Franz 3947
    <translation>Barra estàtica de Colors</translation>
418 Franz 3948
  </message>
3949
  <message>
3950
    <source>R:</source>
420 Franz 3951
    <translation>R:</translation>
418 Franz 3952
  </message>
3953
  <message>
3954
    <source>G:</source>
420 Franz 3955
    <translation>G:</translation>
418 Franz 3956
  </message>
3957
  <message>
3958
    <source>B:</source>
420 Franz 3959
    <translation>B:</translation>
418 Franz 3960
  </message>
3961
  <message>
3962
    <source>Warning</source>
420 Franz 3963
    <translation>Avís</translation>
418 Franz 3964
  </message>
3965
  <message>
3966
    <source>Name of the Color is not unique</source>
420 Franz 3967
    <translation>El nom del color no és únic</translation>
418 Franz 3968
  </message>
3969
  <message>
3970
    <source>OK</source>
420 Franz 3971
    <translation>D&apos;acord</translation>
418 Franz 3972
  </message>
532 cbradney 3973
  <message>
3974
    <source>None</source>
1135 cbradney 3975
    <translation>Cap</translation>
532 cbradney 3976
  </message>
3977
  <message>
3978
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3979
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1135 cbradney 3980
    <translation>No pots crear un color que es digui &quot;%1&quot;.
3981
És un nom reservat per un color transparent</translation>
532 cbradney 3982
  </message>
418 Franz 3983
</context>
3984
<context>
1525 cbradney 3985
  <name>ChTable</name>
3986
  <message>
3987
    <source>You can see a thumbnail if you press
3988
and hold down the right mouse button
3989
 
3990
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
3991
and the Delete key removes the last inserted one</source>
3992
    <translation type="unfinished"></translation>
3993
  </message>
3994
</context>
3995
<context>
3996
  <name>CharSelect</name>
3997
  <message>
3998
    <source>Select Character:</source>
3999
    <translation type="unfinished">Tria Caràcter:</translation>
4000
  </message>
4001
  <message>
4002
    <source>Font:</source>
4003
    <translation type="unfinished">Font:</translation>
4004
  </message>
4005
  <message>
4006
    <source>Character Class:</source>
4007
    <translation type="unfinished"></translation>
4008
  </message>
4009
  <message>
4010
    <source>&amp;Insert</source>
4011
    <translation type="unfinished">&amp;Insereix</translation>
4012
  </message>
4013
  <message>
4014
    <source>C&amp;lear</source>
4015
    <translation type="unfinished">B&amp;uida</translation>
4016
  </message>
4017
  <message>
4018
    <source>&amp;Close</source>
4019
    <translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
4020
  </message>
4021
  <message>
4022
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
4023
    <translation type="unfinished">Insereix el caràcter a la posició del cursor</translation>
4024
  </message>
4025
  <message>
4026
    <source>Delete the current selection(s).</source>
4027
    <translation type="unfinished">Esborra la selecció actual.</translation>
4028
  </message>
4029
  <message>
4030
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
4031
    <translation type="unfinished">Tanca aquest diàleg i torna a l&apos;edició.</translation>
4032
  </message>
4033
  <message>
4034
    <source>Full Character Set</source>
4035
    <translation type="unfinished"></translation>
4036
  </message>
4037
  <message>
4038
    <source>Basic Latin</source>
4039
    <translation type="unfinished"></translation>
4040
  </message>
4041
  <message>
4042
    <source>Latin-1 Supplement</source>
4043
    <translation type="unfinished"></translation>
4044
  </message>
4045
  <message>
4046
    <source>Latin Extended-A</source>
4047
    <translation type="unfinished"></translation>
4048
  </message>
4049
  <message>
4050
    <source>Latin Extended-B</source>
4051
    <translation type="unfinished"></translation>
4052
  </message>
4053
  <message>
4054
    <source>General Punctuation</source>
4055
    <translation type="unfinished"></translation>
4056
  </message>
4057
  <message>
4058
    <source>Super- and Subscripts</source>
4059
    <translation type="unfinished"></translation>