Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1564 | Rev 3278 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
12
    <translation>getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si 
15
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter 
16
de la selecció.
17
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
18
</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>getColorNames() -&gt; list
22
 
23
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
24
If no document is open, returns a list of the default document colors.
25
</source>
26
    <translation>getColorNames() -&gt; llista
27
 
28
Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
29
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
30
</translation>
31
  </message>
32
  <message>
33
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
34
 
35
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
36
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
37
Returns true if a new document was created.
38
</source>
39
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
40
 
41
Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta 
42
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel.lar. 
43
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
44
</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
52
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
53
 
54
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
55
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
56
</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
66
    <translation>moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])
67
 
68
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
69
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
70
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
71
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
72
</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>setRedraw(bool)
76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
81
    <translation>setRedraw(bool)
82
 
83
Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
84
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar 
85
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
86
</translation>
87
  </message>
88
  <message>
89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
98
</source>
99
    <translation>createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les 
102
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document 
103
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte 
104
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
105
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.
106
 
107
Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
108
</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
112
 
113
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
114
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
115
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
116
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
117
template page for the new page.
118
 
119
May raise IndexError if the page number is out of range
120
</source>
3064 cbradney 121
    <translation type="obsolete">newPage(on [,&quot;plantilla&quot;])
1135 cbradney 122
 
123
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina es afegida al 
124
document, altrament la nova pàgina es afegida abans de &quot;on&quot;. Els números de pàgina estan
125
contats des de 1 endavant, no importa el número de pàgina que s&apos;ensenya al 
126
document. El paràmetre opcional &quot;plantilla&quot; especifica el nom de la 
127
plantilla a fer servir en la pàgina.
128
 
129
Es pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
130
</translation>
131
  </message>
132
  <message>
133
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
134
 
135
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
136
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
137
available types (FILL_&lt;type&gt;).
138
</source>
139
    <translation>setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])
140
 
141
Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
142
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
143
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
144
</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
148
 
149
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
150
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
151
</source>
152
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
153
 
154
Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
155
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
156
</translation>
157
  </message>
158
  <message>
159
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
160
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
161
 
162
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
163
following meaning:
164
 
165
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
166
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
167
 
168
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
169
  margins
170
 
171
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
172
 
173
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
174
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
175
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
176
 
177
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
178
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
179
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
180
 
181
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
182
 
183
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
184
 
185
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
186
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
187
is not in points, make sure to account for this.
188
 
189
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
190
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
191
</source>
3064 cbradney 192
    <translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
1135 cbradney 193
          unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool
194
 
195
Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el 
196
següent significat:
197
 
198
  mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
199
  fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.
200
 
201
  marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
202
  del document.
203
 
204
  orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
205
 
206
  PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
207
  servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
208
  es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.
209
 
210
  unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una 
211
  constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, 
212
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
215
 
216
  PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
219
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
220
no està en punts, cal tenir-ho en compte.
221
 
222
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
         FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
1564 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 228
 
1564 cbradney 229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(nom, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 241
 
1564 cbradney 242
Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; amb l&apos;objecte usable existent &quot;callable&quot;.
243
Aquest objecte no ha de requerir cap argument quan es cridi (en pot tenir
244
d&apos;opcionals, però no se li&apos;n poden donar). 
245
Si s&apos;afegeix el paràmetre &quot;accel&quot; serà fet servir er crear una drecera de teclat
246
per la macro.
247
Si l&apos;objecte que es vol usar és una classe, serà rebutjada. Es permeten funcions i 
248
mètodes embedits, ja que són instàncies classes que tenen un mètode
249
__call__ sense arguments. No hi haurà problemes per registrar
250
un objecte usable més d&apos;un cop, ni per registrar múltiples mètodes embedits 
251
d&apos;una sola instància.
252
</translation>
1525 cbradney 253
  </message>
3064 cbradney 254
  <message>
255
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
256
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
257
 
258
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
259
following meaning:
260
 
261
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
262
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
263
 
264
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
265
  margins
266
 
267
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
268
 
269
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
270
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
271
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
272
 
273
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
274
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
275
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
276
 
277
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
278
 
279
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
280
 
281
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
282
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
283
is not in points, make sure to account for this.
284
 
285
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
286
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
287
</source>
288
    <translation type="unfinished"></translation>
289
  </message>
290
  <message>
291
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
292
 
293
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
294
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
295
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
296
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
297
master page for the new page.
298
 
299
May raise IndexError if the page number is out of range
300
</source>
301
    <translation type="unfinished"></translation>
302
  </message>
303
  <message>
304
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
305
 
306
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
307
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
308
</source>
309
    <translation type="unfinished"></translation>
310
  </message>
1135 cbradney 311
</context>
312
<context>
313
  <name>@default</name>
314
  <message>
315
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
316
 
317
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
318
has some text selected the value assigned to the first character
319
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
320
selected item is used.
321
</source>
322
    <translation>getFont([&quot;nom]) -&gt; string
323
 
324
Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
325
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
326
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
327
seleccionat.
328
</translation>
329
  </message>
330
  <message>
331
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
332
 
333
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
334
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
335
</source>
336
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
337
 
338
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
339
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
340
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
341
 
342
Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
343
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
344
</translation>
345
  </message>
346
  <message>
347
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
348
 
349
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
350
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
351
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
352
selected item is used.
353
</source>
354
    <translation>getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
355
 
356
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun 
357
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text, 
358
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir 
359
l&apos;ítem sel.leccionat.
360
</translation>
361
  </message>
362
  <message>
363
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
364
 
365
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
366
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
367
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
368
used.
369
</source>
370
    <translation>getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
371
 
372
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
373
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna 
374
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
375
sel.leccionat.
376
</translation>
377
  </message>
378
  <message>
379
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
380
 
381
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
382
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
383
</source>
384
    <translation>getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
385
 
386
Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
387
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
388
</translation>
389
  </message>
390
  <message>
391
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
392
 
393
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
394
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
395
</source>
396
    <translation>getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
397
 
398
Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
399
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
400
</translation>
401
  </message>
402
  <message>
403
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
404
 
405
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
406
given the currently selected item is used.
407
</source>
408
    <translation>getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
409
 
410
Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna 
411
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
412
</translation>
413
  </message>
414
  <message>
415
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
416
 
417
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
418
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
419
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
420
used.
421
</source>
422
    <translation>setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])
423
 
424
Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;. 
425
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el 
426
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
427
sel.leccionat.
428
</translation>
429
  </message>
430
  <message>
431
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
432
 
433
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
434
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
435
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
436
used.
437
 
438
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
439
</source>
3064 cbradney 440
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
1135 cbradney 441
 
442
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
443
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
444
índex de 0. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
445
sel.leccionat.
446
 
447
Pot provocar un IndexError al inserir fora de marges.</translation>
448
  </message>
449
  <message>
450
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
451
 
452
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
453
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
454
currently selected item is used.
455
 
456
May throw ValueError if the font cannot be found.
457
</source>
458
    <translation>setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])
459
 
460
Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
461
part de text seleccionada només canvia aquesta.  Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
462
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
463
 
464
Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
465
</translation>
466
  </message>
467
  <message>
468
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
469
 
470
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
471
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
472
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
473
currently selected item is used.
474
 
475
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
476
</source>
477
    <translation>setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])
478
 
479
Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
480
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia 
481
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem 
482
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
483
 
484
Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
485
</translation>
486
  </message>
487
  <message>
488
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
489
 
490
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
491
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
492
item is used.
493
 
494
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
495
</source>
496
    <translation>setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])
497
 
498
Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
499
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
500
seleccionat.
501
 
502
Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
503
  </message>
504
  <message>
505
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
506
 
507
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
508
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
509
 
510
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
511
</source>
512
    <translation>setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])
513
 
514
Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si 
515
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
516
 
517
Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
518
</translation>
519
  </message>
520
  <message>
521
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
522
 
523
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
524
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
525
 
526
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
527
</source>
528
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])
529
 
530
Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
531
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
532
 
533
Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
534
</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
538
 
539
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
540
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
541
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
542
 
543
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
544
</source>
545
    <translation>setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])
546
 
547
Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
548
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
549
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).
550
 
551
Pot provocar ValueError si posem una constant invàl.lida.
552
</translation>
553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
556
 
557
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
558
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
559
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
560
selected item is used.
561
 
562
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
563
</source>
3064 cbradney 564
    <translation type="unfinished">selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 565
 
566
Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
567
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es 
568
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem 
569
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
570
 
571
Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
572
</translation>
573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
576
 
577
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
578
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
579
selected item is used.
580
</source>
581
    <translation>deleteText([&quot;nom&quot;])
582
 
583
Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text 
584
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
585
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
586
</translation>
587
  </message>
588
  <message>
589
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
590
 
591
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
592
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
593
given the currently selected item is used.
594
</source>
595
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
596
 
597
Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
598
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no 
599
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
600
</translation>
601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
604
 
605
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
606
selected item is used.
607
</source>
608
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
609
 
610
Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
611
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
612
</translation>
613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
616
 
617
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
618
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
619
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
620
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
621
used.
622
</source>
623
    <translation>setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
624
 
625
Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
626
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
627
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de 
628
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
629
seleccionat.
630
</translation>
631
  </message>
632
  <message>
633
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
634
 
635
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
636
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
637
and must not link to or be linked from any other frames already.
638
 
639
May throw ScribusException if linking rules are violated.
640
</source>
641
    <translation>linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)
642
 
643
Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
644
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
645
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.
646
 
647
Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
648
</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
652
 
653
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
654
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
655
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
656
 
657
May throw ScribusException if linking rules are violated.
658
</source>
659
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)
660
 
661
Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
662
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
663
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;
664
 
665
Podem tenir ScribusException si violem les normes.
666
</translation>
667
  </message>
668
  <message>
669
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
670
 
671
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
672
currently selected item is used.</source>
673
    <translation>traceText([&quot;nom&quot;])
674
 
675
Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem 
676
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
680
 
681
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
682
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
683
the value of the named color from the default document colors.
684
 
685
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
686
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
687
</source>
688
    <translation>getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
689
 
690
Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
691
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
692
el valor del color anomenat dels colors per defecte.
693
 
694
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
695
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl.lid.
696
</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
700
 
701
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
702
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
703
Color components should be in the range from 0 to 255.
704
 
705
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
706
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
707
</source>
708
    <translation>changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
709
 
710
Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està 
711
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
712
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.
713
 
714
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
715
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
716
  </message>
717
  <message>
718
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
719
 
720
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
721
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
722
&quot;None&quot; - transparent.
723
 
724
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
725
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
726
 
727
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
728
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
729
</source>
730
    <translation>deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
731
 
732
Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel 
733
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
734
- transparent.
735
 
736
deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
737
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.
738
 
739
Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
740
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
741
</translation>
742
  </message>
743
  <message>
744
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
745
 
746
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
747
 
748
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
749
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
750
</source>
751
    <translation>replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
752
 
753
Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.
754
 
755
Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
756
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
757
</translation>
758
  </message>
759
  <message>
760
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
761
 
762
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
763
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
764
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
765
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
766
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
767
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
768
opional parameters is False.
769
 
770
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
771
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
772
 
773
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
774
 
775
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
776
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
777
</source>
3064 cbradney 778
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
1135 cbradney 779
 
780
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
781
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer, 
782
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
783
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
784
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres 
785
opcionals són falsos.
786
 
787
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
788
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;. 
789
 
790
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
791
 
792
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
793
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
794
</translation>
795
  </message>
796
  <message>
797
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
798
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
799
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
800
 
801
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
802
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
803
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
804
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
805
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
806
 
807
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
808
at 1.
809
 
810
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
811
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
812
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
813
can be binary-ORed with button constants:
814
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
815
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
816
 
817
Usage examples:
818
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
819
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
820
          ICON_ERROR)
821
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
822
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
823
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
824
 
825
Defined button and icon constants:
826
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
827
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
828
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
829
</source>
830
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
831
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
832
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
833
 
834
Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i 
835
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
836
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
837
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt 
838
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.
839
 
840
Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
841
a 1.
842
 
843
Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
844
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
845
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
846
un OR binari amb constants de botó:
847
  BUTTONOPT_DEFAULT  Prement enter tria aquest botó.
848
  BUTTONOPT_ESCAPE  Prement escape tria aquest botó.
849
 
850
Exemples d&apos;ús:
851
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
852
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
853
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
854
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
855
(new line)
856
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
857
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
858
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
859
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
860
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
861
(new line)
862
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
863
at 1.(new line)
864
(new line)
865
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
866
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
867
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
868
can be binary-ORed with button constants:(new line)
869
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
870
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
871
(new line)
872
Usage examples:(new line)
873
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
874
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
875
          ICON_ERROR)
876
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
877
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
878
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
879
 
880
Les constants de botó són: 
881
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
882
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
883
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
884
</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
888
 
889
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
890
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
891
 
892
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
893
</source>
894
    <translation>valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string
895
 
896
Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
897
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.
898
 
899
Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
900
</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>closeDoc()
904
 
905
Closes the current document without prompting to save.
906
 
907
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
908
</source>
909
    <translation>closeDoc()
910
 
911
Tanca el document actual sense preguntar per desar.
912
 
913
Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
914
</translation>
915
  </message>
916
  <message>
917
    <source>haveDoc() -&gt; bool
918
 
919
Returns true if there is a document open.
920
</source>
921
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
922
 
923
Retorna cert si hi ha un document obert.
924
</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
928
 
929
Opens the document &quot;name&quot;.
930
 
931
May raise ScribusError if the document could not be opened.
932
</source>
933
    <translation>openDoc(&quot;nom&quot;)
934
 
935
Obre el document &quot;nom&quot;.
936
 
937
Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
938
  </message>
939
  <message>
940
    <source>saveDoc()
941
 
942
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
943
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
944
save file dialog.
945
 
946
If the save fails, there is currently no way to tell.
947
</source>
948
    <translation>saveDoc()
949
 
950
Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
951
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
952
per guardar.
953
 
954
Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
955
</translation>
956
  </message>
957
  <message>
958
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
959
 
960
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
961
relative path).
962
 
963
May raise ScribusError if the save fails.
964
</source>
965
    <translation>saveDocAs(&quot;nom&quot;)
966
 
967
Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
968
o camí relatiu).
969
 
970
Pot generar un ScribusError si falla el desat.
971
</translation>
972
  </message>
973
  <message>
974
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
975
 
976
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
977
strings.
978
</source>
979
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descripcio&quot;) -&gt; bool
980
 
981
Posa la informació al document. &quot;Autor&quot;, &quot;Informació&quot;, &quot;Descripció&quot; són
982
cadenes.
983
</translation>
984
  </message>
985
  <message>
986
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
987
 
988
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
989
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
990
constants.
991
</source>
992
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
993
 
994
Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
995
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
996
UNIT_&lt;tipus&gt;.
997
</translation>
998
  </message>
999
  <message>
1000
    <source>setUnit(type)
1001
 
1002
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1003
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1004
 
1005
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1006
</source>
1007
    <translation>setUnit(unitats)
1008
 
1009
Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
1010
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1011
</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
1014
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1015
 
1016
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1017
of the UNIT_* constants:
1018
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1019
</source>
1020
    <translation>getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)
1021
 
1022
Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de 
1023
les constants UNIT_*: 
1024
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1025
</translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
1028
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1029
 
1030
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1031
current document.
1032
</source>
1033
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)
1034
 
1035
Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot; 
1036
en el document actual.
1037
</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
1040
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1041
 
1042
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1043
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1044
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1045
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1046
</source>
1047
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1048
 
1049
Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
1050
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera 
1051
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè 
1052
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
1053
</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
1056
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1057
 
1058
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1059
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1060
</source>
1061
    <translation>getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1062
 
1063
Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1064
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1065
</translation>
1066
  </message>
1067
  <message>
1068
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1069
 
1070
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1071
is not given the currently selected Item is used.
1072
</source>
1073
    <translation>getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1074
 
1075
Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no 
1076
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1077
</translation>
1078
  </message>
1079
  <message>
1080
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1081
 
1082
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1083
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1084
</source>
1085
    <translation>getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1086
 
1087
Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1088
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1089
</translation>
1090
  </message>
1091
  <message>
1092
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1093
 
1094
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1095
the currently selected item is used. The join types are:
1096
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1097
</source>
1098
    <translation>getLineJoin([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1099
 
1100
Retorna l&apos;estil d&apos;unió de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem 
1101
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus d&apos;unió són:
1102
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1103
</translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
1106
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1107
 
1108
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1109
currently selected item is used. The cap types are:
1110
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1111
</source>
1112
    <translation>getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1113
 
1114
Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa 
1115
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
1116
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1117
</translation>
1118
  </message>
1119
  <message>
1120
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1121
 
1122
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1123
currently selected item is used. Line style constants are:
1124
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1125
</source>
1126
    <translation>getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1127
 
1128
Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es 
1129
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
1130
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1131
</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
1134
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135
 
1136
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1137
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1138
</source>
1139
    <translation>getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1140
 
1141
Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1142
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1143
</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
1146
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1147
 
1148
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1149
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1150
</source>
1151
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1152
 
1153
Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
1154
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1155
</translation>
1156
  </message>
1157
  <message>
1158
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1159
 
1160
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1161
given the currently selected item is used.
1162
</source>
1163
    <translation>getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1164
 
1165
Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1166
 es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
1169
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1170
 
1171
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1172
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1173
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1174
for reference.
1175
</source>
1176
    <translation>getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)
1177
 
1178
Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1179
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
1180
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
1181
per referència.</translation>
1182
  </message>
1183
  <message>
1184
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1185
 
1186
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1187
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1188
is used.
1189
</source>
1190
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1191
 
1192
Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus, 
1193
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
1194
seleccionat.
1195
</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
1198
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1199
 
1200
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1201
</source>
1202
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1203
 
1204
Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
1205
</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
1208
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1209
 
1210
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1211
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1212
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1213
belongs to a group, the whole group is moved.
1214
</source>
1215
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])
1216
 
1217
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
1218
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
1219
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
1220
es mou tot el grup.
1221
</translation>
1222
  </message>
1223
  <message>
1224
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1225
 
1226
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1227
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1228
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1229
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1230
given the currently selected item is used.
1231
</source>
1232
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
1233
 
1234
Rota l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. L&apos;objecte és 
1235
rotat pel vertex seleccionat com a punt de rotació - per defecte, el 
1236
punt superior esquerre a rotació zero. Valors positius representen rodar
1237
en sentit horari quan es fa servir el punt de rotació per defecte. Si no 
1238
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1239
</translation>
1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1243
 
1244
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1245
is not given the currently selected item is used.
1246
</source>
1247
    <translation>sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])
1248
 
1249
Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no 
1250
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1251
</translation>
1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1255
 
1256
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1257
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1258
second selected Object and so on.
1259
</source>
1260
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1261
 
1262
Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
1263
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el 
1264
segon i així.
1265
</translation>
1266
  </message>
1267
  <message>
1268
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1269
 
1270
Returns the number of selected objects.
1271
</source>
1272
    <translation>seleccionCount() -&gt; integer
1273
 
1274
Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
1275
</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
1278
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1279
 
1280
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1281
</source>
1282
    <translation>selectObject(&quot;nom&quot;)
1283
 
1284
Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
1285
</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
1288
    <source>deselectAll()
1289
 
1290
Deselects all objects in the whole document.
1291
</source>
1292
    <translation>deselectAll()
1293
 
1294
Deselecciona tots els objectes de tot el document.
1295
</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
1298
    <source>groupObjects(list)
1299
 
1300
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1301
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1302
items are used.
1303
</source>
1304
    <translation>groupObjects(llista)
1305
 
1306
Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
1307
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els 
1308
objectes que estiguin seleccionats.
1309
</translation>
1310
  </message>
1311
  <message>
1312
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1313
 
1314
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1315
    <translation>unGroupObjects(&quot;nom&quot;)
1316
 
1317
Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1318
  </message>
1319
  <message>
1320
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1321
 
1322
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1323
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1324
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1325
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1326
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1327
 
1328
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1329
</source>
1330
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])
1331
 
1332
Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
1333
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala 
1334
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un 
1335
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que 
1336
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1337
 
1338
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
1339
</translation>
1340
  </message>
1341
  <message>
1342
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1343
 
1344
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1345
not given the currently selected item is used.
1346
 
1347
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1348
</source>
1349
    <translation>loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])
1350
 
1351
Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem 
1352
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1353
 
1354
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1355
</translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
1358
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1359
 
1360
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1361
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1362
means 100 %.
1363
 
1364
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1365
</source>
1366
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])
1367
 
1368
Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
1369
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
1370
significa 100 %.
1371
 
1372
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1373
</translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
1376
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1377
 
1378
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1379
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1380
if locked.
1381
</source>
1382
    <translation>lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1383
 
1384
Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
1385
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
1386
si bloqueja.
1387
</translation>
1388
  </message>
1389
  <message>
1390
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1391
 
1392
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1393
currently selected item is used.
1394
</source>
1395
    <translation>isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1396
 
1397
Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es 
1398
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1399
</translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
1402
    <source>getFontNames() -&gt; list
1403
 
1404
Returns a list with the names of all available fonts.
1405
</source>
1406
    <translation>getFontNames() -&gt; llista
1407
 
1408
Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
1409
</translation>
1410
  </message>
1411
  <message>
1412
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1413
 
1414
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1415
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1416
</source>
1417
    <translation>getXFontNames() -&gt; llista de tuples
1418
 
1419
Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
1420
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
1421
</translation>
1422
  </message>
1423
  <message>
1424
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1425
 
1426
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1427
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1428
 
1429
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1430
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1431
</source>
3064 cbradney 1432
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nom&quot;, &quot;nomFitxer&quot;, &quot;sample&quot;, mida) -&gt; bool
1135 cbradney 1433
 
1434
Crea una imatge de previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;sample&quot; i mida.
1435
La imatge és desa en el fitxer &quot;nomFitxer&quot;. Retorna cert quan tot va bé.
1436
 
1437
Pot provocar un NotFoundError si la font especificada no es pot trobar.
1438
Pot provocar un ValueError si es passa un sample buit.
1439
</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>getLayers() -&gt; list
1443
 
1444
Returns a list with the names of all defined layers.
1445
</source>
1446
    <translation>getLayers() -&gt; llista
1447
 
1448
Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
1449
</translation>
1450
  </message>
1451
  <message>
1452
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1453
 
1454
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1455
 
1456
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1457
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1458
</source>
1459
    <translation>setActiveLayer(&quot;nom&quot;)
1460
 
1461
Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.
1462
 
1463
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1464
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
1465
</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1469
 
1470
Returns the name of the current active layer.
1471
</source>
1472
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1473
 
1474
Retorna el nom de la capa activa.
1475
</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
1478
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1479
 
1480
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1481
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1482
 
1483
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1484
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1485
</source>
1486
    <translation>sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])
1487
 
1488
Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
1489
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1490
 
1491
Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1492
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.
1493
 
1494
 
1495
</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
1498
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1499
 
1500
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1501
the layer is invisible.
1502
 
1503
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1504
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1505
</source>
1506
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1507
 
1508
Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
1509
la capa és invisible.
1510
 
1511
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1512
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1513
</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
1516
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1517
 
1518
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1519
false the layer won&apos;t be printed.
1520
 
1521
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1522
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1523
</source>
1524
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1525
 
1526
Estableix la capa especificada a printable o no. Si printable està 
1527
false la capa no s&apos;imprimirà.
1528
 
1529
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1530
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1531
</translation>
1532
  </message>
1533
  <message>
1534
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1535
 
1536
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1537
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1538
&quot;layer&quot; is invisible.
1539
 
1540
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1541
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1542
</source>
1525 cbradney 1543
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1544
 
1545
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de Cert significa
1546
que la capa és visible, un valor de Fals significa que la capa
1547
&quot;layer&quot; és invisible
1548
 
1549
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1550
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.</translation>
1551
  </message>
1552
  <message>
1553
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1554
 
1555
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1556
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1557
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1558
 
1559
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1560
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1561
</source>
1525 cbradney 1562
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1563
 
1564
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és printable o no, un valor de Cert significa
1565
que la capa pot ser imprimible, un valor de Fals significa que la capa
1566
&quot;layer&quot; no és imprimible.
1567
 
1568
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1569
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1570
</translation>
1571
  </message>
1572
  <message>
1573
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1574
 
1575
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1576
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1577
 
1578
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1579
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1580
</source>
1581
    <translation>deleteLayer(&quot;capa&quot;)
1582
 
1583
Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del 
1584
document no passa res.
1585
 
1586
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1587
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1588
</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>createLayer(layer)
1592
 
1593
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1594
 
1595
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1596
</source>
1597
    <translation>createLayer(capa)
1598
 
1599
Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.
1600
 
1601
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1602
</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
1605
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1606
 
1607
Returns a string with the -lang value.
1608
</source>
1609
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1610
 
1611
Retorna una cadena amb el valor de -lang.
1612
</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
1615
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1616
 
1617
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1618
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1619
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1620
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1621
is not given Scribus will create one for you.
1622
 
1623
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1624
</source>
1625
    <translation>createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1626
 
1627
Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
1628
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1629
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1630
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1631
Scribus en crearà un per nosaltres.
1632
 
1633
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1634
</translation>
1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1638
 
1639
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1640
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1641
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1642
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1643
create one for you.
1644
 
1645
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1646
</source>
1647
    <translation>createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1648
 
1649
Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
1650
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1651
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1652
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1653
Scribus en crearà un per nosaltres.
1654
 
1655
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1656
</translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1660
 
1661
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1662
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1663
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1664
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1665
given Scribus will create one for you.
1666
 
1667
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1668
</source>
1669
    <translation>createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1670
 
1671
Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
1672
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1673
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1674
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1675
Scribus en crearà un per nosaltres.
1676
 
1677
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1678
</translation>
1679
  </message>
1680
  <message>
1681
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1682
 
1683
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1684
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1685
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1686
object because you need this name for further access to that object. If
1687
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1688
 
1689
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1690
</source>
1691
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1692
 
1693
Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el 
1694
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del 
1695
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic 
1696
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si 
1697
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1698
 
1699
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1700
</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
1703
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1704
 
1705
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1706
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1707
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1708
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1709
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1710
Scribus will create one for you.
1711
 
1712
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1713
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1714
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1715
</source>
1716
    <translation>createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1717
 
1718
Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
1719
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
1720
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1721
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1722
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1723
Scribus en crearà un per nosaltres.
1724
 
1725
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1726
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1727
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1728
</translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
1731
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1732
 
1733
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1734
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1735
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1736
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1737
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1738
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1739
identifier for the object because you need this name for further access to that
1740
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1741
 
1742
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1743
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1744
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1745
</source>
1746
    <translation>createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1747
 
1748
Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan 
1749
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
1750
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per 
1751
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el 
1752
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats 
1753
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador 
1754
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. 
1755
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1756
 
1757
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1758
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1759
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1760
</translation>
1761
  </message>
1762
  <message>
1763
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1764
 
1765
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1766
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1767
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1768
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1769
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1770
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1771
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1772
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1773
for you.
1774
 
1775
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1776
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1777
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1778
</source>
1779
    <translation>createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1780
 
1781
Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
1782
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: 
1783
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
1784
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx 
1785
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
1786
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; 
1787
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom 
1788
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per 
1789
nosaltres.
1790
 
1791
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1792
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1793
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1794
</translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
1797
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1798
 
1799
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1800
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1801
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1802
unique identifier for the object because you need this name for further access
1803
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1804
 
1805
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1806
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1807
</source>
1808
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1809
 
1810
Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i 
1811
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades 
1812
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de 
1813
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències 
1814
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1815
 
1816
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1817
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
1818
</translation>
1819
  </message>
1820
  <message>
1821
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1822
 
1823
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1824
selected item is deleted.
1825
</source>
1826
    <translation>deleteObject([&quot;nom&quot;])
1827
 
1828
Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem 
1829
seleccionat és el que s&apos;esborra.
1830
</translation>
1831
  </message>
1832
  <message>
1833
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1834
 
1835
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1836
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1837
is not passed, text flow is toggled.
1838
</source>
1839
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nom&quot; [,estat])
1840
 
1841
Activa/desactiva &quot;El Text flueix al voltant del marc&quot; de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1842
Creat amb els paràmetres nom del objecte i el opcional &quot;estat&quot;. Si &quot;estat&quot;
1843
no es passa, s&apos;activa.
1844
</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
1847
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1848
 
1849
Test if an object with specified name really exists in the document.
1850
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1851
returns True if there is something selected.
1852
</source>
1853
    <translation>objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1854
 
1855
Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
1856
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
1857
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
1858
  </message>
1859
  <message>
1860
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1861
 
1862
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1863
given, it&apos;s applied on the selected object.
1864
</source>
1865
    <translation>setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])
1866
 
1867
Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
1868
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1869
  </message>
1870
  <message>
1871
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1872
 
1873
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1874
</source>
1875
    <translation>getAllStyles() -&gt; llista
1876
 
1877
Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
1878
</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
1881
    <source>currentPage() -&gt; integer
1882
 
1883
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1884
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1885
</source>
1886
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1887
 
1888
Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
1889
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
1890
</translation>
1891
  </message>
1892
  <message>
1893
    <source>redrawAll()
1894
 
1895
Redraws all pages.
1896
</source>
1897
    <translation>redrawAll()
1898
 
1899
Repinta totes les pàgines.
1900
</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
1903
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1904
 
1905
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1906
 
1907
May raise ScribusError if the save failed.
1908
</source>
1909
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)
1910
 
1911
Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.
1912
 
1913
Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
1914
  </message>
1915
  <message>
1916
    <source>deletePage(nr)
1917
 
1918
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1919
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1920
page number is.
1921
 
1922
May raise IndexError if the page number is out of range
1923
</source>
1924
    <translation>deletePage(nr)
1925
 
1926
Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
1927
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que 
1928
mostrem els números de pàgina.
1929
 
1930
Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
1931
</translation>
1932
  </message>
1933
  <message>
1934
    <source>gotoPage(nr)
1935
 
1936
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1937
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1938
just sets the page that script commands will operates on.
1939
 
1940
May raise IndexError if the page number is out of range.
1941
</source>
1942
    <translation>gotoPage(nr)
1943
 
1944
Canvia a la pàgina &quot;nr&quot; (o sigui, fa que &quot;nr&quot; sigui la pàgina actual). Cal tenir
1945
en compte que gotoPage no canvia la visió de pàgina que té l&apos;usuari, només
1946
canvia la pàgina en que les seqüències treballaran.
1947
 
1948
Pot generar un IndexError si la pàgina està fora de rang.
1949
</translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
1952
    <source>pageCount() -&gt; integer
1953
 
1954
Returns the number of pages in the document.
1955
</source>
1956
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1957
 
1958
Retorna el número de pàgines del document.
1959
</translation>
1960
  </message>
1961
  <message>
1962
    <source>getHGuides() -&gt; list
1963
 
1964
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1965
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1966
</source>
1967
    <translation>getHGuides() -&gt; llista
1968
 
1969
Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
1970
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1971
</translation>
1972
  </message>
1973
  <message>
1974
    <source>setHGuides(list)
1975
 
1976
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1977
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1978
 
1979
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1980
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1981
</source>
1982
    <translation>setHGuides(llista)
1983
 
1984
Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions 
1985
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1986
 
1987
Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
1988
        setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
1989
</translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
1992
    <source>getVGuides()
1993
 
1994
See getHGuides.
1995
</source>
1996
    <translation>getVGuides()
1997
 
1998
Mireu getHGuides.
1999
</translation>
2000
  </message>
2001
  <message>
2002
    <source>setVGuides()
2003
 
2004
See setHGuides.
2005
</source>
2006
    <translation>setVGuides()
2007
 
2008
Mireu setHGuides.
2009
</translation>
2010
  </message>
2011
  <message>
2012
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2013
 
2014
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2015
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2016
</source>
2017
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla
2018
 
2019
Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
2020
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
2021
</translation>
2022
  </message>
2023
  <message>
2024
    <source>getPageItems() -&gt; list
2025
 
2026
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2027
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2028
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2029
the page...
2030
</source>
2031
    <translation>getPageItems() -&gt; llista
2032
 
2033
Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
2034
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2035
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
2036
la pàgina ...
2037
</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>getPageMargins()
2041
 
2042
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2043
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2044
</source>
3064 cbradney 2045
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1135 cbradney 2046
 
2047
Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en 
2048
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
2049
</translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
2052
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2053
 
2054
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2055
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2056
currently selected item is used.
2057
</source>
2058
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
2059
 
2060
Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. 
2061
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
2062
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2063
</translation>
2064
  </message>
2065
  <message>
2066
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2067
 
2068
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2069
is not given the currently selected item is used.
2070
</source>
2071
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
2072
 
2073
Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no 
2074
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2075
</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
2078
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2079
 
2080
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2081
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2082
given the currently selected item is used.
2083
 
2084
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2085
</source>
2086
    <translation>setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])
2087
 
2088
Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
2089
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
2090
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2091
 
2092
Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
2093
</translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2097
 
2098
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2099
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2101
is used.
2102
 
2103
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2104
</source>
2105
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2106
 
2107
Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
2108
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100 
2109
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
2110
seleccionat.
2111
 
2112
Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
2113
</translation>
2114
  </message>
2115
  <message>
2116
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2117
 
2118
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2119
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2120
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2121
</source>
2122
    <translation>setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])
2123
 
2124
Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
2125
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2126
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
2127
</translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
2130
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2131
 
2132
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2133
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2134
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2135
</source>
2136
    <translation>setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])
2137
 
2138
Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
2139
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2140
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
2141
</translation>
2142
  </message>
2143
  <message>
2144
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2145
 
2146
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2147
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2148
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2149
</source>
2150
    <translation>setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])
2151
 
2152
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
2153
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2154
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
2155
</translation>
2156
  </message>
2157
  <message>
2158
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2159
 
2160
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2161
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2162
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2163
Item is used.
2164
 
2165
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2166
</source>
2167
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2168
 
2169
Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
2170
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100 
2171
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
2172
seleccionat.
2173
 
2174
Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
2175
</translation>
2176
  </message>
2177
  <message>
2178
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2179
 
2180
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2181
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2182
 
2183
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2184
</source>
2185
    <translation>setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])
2186
 
2187
Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
2188
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2189
 
2190
Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
2191
</translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
2194
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2195
 
2196
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2197
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2198
 
2199
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2200
</source>
2201
    <translation>setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])
2202
 
2203
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
2204
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2205
 
2206
Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
2207
</translation>
2208
  </message>
2209
  <message>
2210
    <source>progressReset()
2211
 
2212
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2213
new progress bar use. See progressSet.
2214
</source>
2215
    <translation>progressReset()
2216
 
2217
Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
2218
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
2219
</translation>
2220
  </message>
2221
  <message>
2222
    <source>progressTotal(max)
2223
 
2224
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2225
See progressSet.
2226
</source>
2227
    <translation>progressTotal(max)
2228
 
2229
Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
2230
Mireu progressSet.
2231
</translation>
2232
  </message>
2233
  <message>
2234
    <source>progressSet(nr)
2235
 
2236
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2237
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2238
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2239
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2240
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2241
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2242
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2243
</source>
2244
    <translation>progressSet(nr)
2245
 
2246
Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de 
2247
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar 
2248
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
2249
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total 
2250
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb 
2251
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset(). 
2252
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
2253
</translation>
2254
  </message>
2255
  <message>
2256
    <source>setCursor()
2257
 
2258
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2259
</source>
2260
    <translation>setCursor()
2261
 
2262
[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
2263
</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
2266
    <source>docChanged(bool)
2267
 
2268
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2269
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2270
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2271
</source>
2272
    <translation>docChanged(bool)
2273
 
2274
Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És 
2275
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
2276
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
2277
</translation>
2278
  </message>
2279
  <message>
2280
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2281
 
2282
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2283
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2284
the range from 0 to 255.
2285
 
2286
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2287
</source>
3064 cbradney 2288
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2289
 
2290
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
2291
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2292
del rang que va des de 0 a 255.
2293
 
2294
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
2295
</translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2299
 
2300
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2301
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2302
selected item is used.
2303
</source>
3064 cbradney 2304
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2305
 
2306
Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
2307
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir 
2308
l&apos;ítem seleccionat.
2309
</translation>
2310
  </message>
2311
  <message>
2312
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2313
 
2314
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2315
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2316
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2317
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2318
</source>
3064 cbradney 2319
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2320
 
2321
Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
2322
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2323
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
2324
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
2325
</translation>
2326
  </message>
2327
  <message>
2328
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2329
 
2330
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2331
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2332
selected item is used.
2333
</source>
3064 cbradney 2334
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
1135 cbradney 2335
 
2336
Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
2337
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir 
2338
l&apos;ítem seleccionat.
2339
</translation>
2340
  </message>
1525 cbradney 2341
  <message>
2342
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2343
 
2344
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2345
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2346
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2347
 
2348
May raise WrongFrameTypeError.
2349
</source>
1564 cbradney 2350
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamarc, proporcional=None, nom=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2351
 
1564 cbradney 2352
Estableix la escala del marc especificat o seleccionat a &apos;escalaamarc&apos;.
2353
Si hi posem valor a &apos;proporcional&apos;, estableix l&apos;aspecte de representació a &apos;proporcional&apos;.
2354
Ambdós &apos;escalaamarc&apos; i &apos;proporcional&apos; són booleans.
1525 cbradney 2355
 
1564 cbradney 2356
Pot provocar WrongFrameTypeError.
2357
</translation>
1525 cbradney 2358
  </message>
2359
  <message>
1564 cbradney 2360
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2361
 
1564 cbradney 2362
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2363
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2364
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2365
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2366
 
1564 cbradney 2367
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2368
</source>
3064 cbradney 2369
    <translation type="obsolete">selectText(inici, compte, [&quot;nom&quot;])
1525 cbradney 2370
 
1564 cbradney 2371
Assigna &quot;compte&quot; caràcters de text en el marc de text &quot;nom&quot; començant pel 
2372
caràcter &quot;inici&quot;. El compte de caràcters comença per 0. Si &quot;compte&quot; és zero, la 
2373
selecció es netejarà. Si &quot;count&quot; és -1, tot el text del marc serà seleccionat.
2374
Si &quot;nom&quot; no és dóna es fa servir l&apos;Ítem seleccionat.
1525 cbradney 2375
 
1564 cbradney 2376
Pot generar IndexError si la selecció està fora dels marges del text.
2377
</translation>
1525 cbradney 2378
  </message>
2379
  <message>
1564 cbradney 2380
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2381
 
1564 cbradney 2382
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2383
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2384
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2385
for the macro.
1525 cbradney 2386
</source>
3064 cbradney 2387
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nom, textorigen, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2388
 
1564 cbradney 2389
Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; evaluant el codi font &quot;textorigen&quot;.
2390
&quot;textorigen&quot; ha de seguir les mateixes regles que les macros creades en l&apos;entorn.
2391
Si es posa, la cadena &quot;accel&quot; serà feta servir per crear una drecera de teclat
2392
per la macro.
2393
</translation>
1525 cbradney 2394
  </message>
2395
  <message>
1564 cbradney 2396
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2397
 
1564 cbradney 2398
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2399
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2400
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2401
 
1564 cbradney 2402
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2403
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2404
</source>
1564 cbradney 2405
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
1525 cbradney 2406
 
1564 cbradney 2407
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
2408
que la capa &quot;capa&quot; és visible, un valor de fals significa que la capa
2409
&quot;capa&quot; és invisible.
1525 cbradney 2410
 
1564 cbradney 2411
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2412
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
2413
</translation>
1525 cbradney 2414
  </message>
2415
  <message>
1564 cbradney 2416
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2417
 
1564 cbradney 2418
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2419
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2420
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2421
 
1564 cbradney 2422
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2423
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2424
</source>
1564 cbradney 2425
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
1525 cbradney 2426
 
1564 cbradney 2427
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
2428
que la capa &quot;capa&quot; està activada, un valor de fals significa que la capa
2429
&quot;capa&quot; està desactivada.
1525 cbradney 2430
 
1564 cbradney 2431
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2432
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
2433
</translation>
1525 cbradney 2434
  </message>
3064 cbradney 2435
  <message>
2436
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2437
 
2438
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2439
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2440
space. If no document is open, returns the value of the named color
2441
from the default document colors.
2442
 
2443
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2444
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2445
</source>
2446
    <translation type="unfinished"></translation>
2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2450
 
2451
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2452
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2453
the range from 0 to 255.
2454
 
2455
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2456
</source>
2457
    <translation type="unfinished"></translation>
2458
  </message>
2459
  <message>
2460
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2461
 
2462
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2463
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2464
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2465
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2466
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2467
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2468
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2469
opional parameters is False.
2470
 
2471
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2472
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2473
 
2474
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2475
 
2476
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2477
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2478
</source>
2479
    <translation type="unfinished"></translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2483
 
2484
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2485
style name or None when user cancels the dialog.
2486
</source>
2487
    <translation type="unfinished"></translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
2490
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2491
 
2492
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2493
</source>
2494
    <translation type="unfinished"></translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2498
 
2499
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2500
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2501
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2502
</source>
2503
    <translation type="unfinished"></translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2507
 
2508
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2509
for details of arguments.
2510
 
2511
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2512
</source>
2513
    <translation type="unfinished"></translation>
2514
  </message>
2515
  <message>
2516
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2517
 
2518
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2519
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2520
by parent classes as well.
2521
</source>
2522
    <translation type="unfinished"></translation>
2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>getProperty(object, property)
2526
 
2527
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2528
 
2529
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2530
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2531
C++ QObject instance.
2532
 
2533
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2534
to look up on `object&apos;.
2535
 
2536
The return value varies depending on the type of the property.
2537
</source>
2538
    <translation type="unfinished"></translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <source>setProperty(object, property, value)
2542
 
2543
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2544
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2545
also be raised if the underlying setter fails.
2546
 
2547
See getProperty() for more information.
2548
</source>
2549
    <translation type="unfinished"></translation>
2550
  </message>
2551
  <message>
2552
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2553
 
2554
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2555
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2556
search recursively through children, grandchildren, etc.
2557
 
2558
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2559
</source>
2560
    <translation type="unfinished"></translation>
2561
  </message>
2562
  <message>
2563
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2564
 
2565
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2566
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2567
search recursively through children, grandchildren, etc.
2568
</source>
2569
    <translation type="unfinished"></translation>
2570
  </message>
2571
  <message>
2572
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2573
 
2574
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2575
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2576
selected item is used.
2577
</source>
2578
    <translation type="unfinished"></translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2582
 
2583
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2584
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2585
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2586
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2587
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2588
 
2589
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2590
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2591
</source>
2592
    <translation type="unfinished"></translation>
2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>getPageMargins()
2596
 
2597
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2598
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2599
</source>
2600
    <translation type="unfinished"></translation>
2601
  </message>
2602
  <message>
2603
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2604
 
2605
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2606
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2607
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2608
not given the currently selected Item is used.
2609
 
2610
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2611
</source>
2612
    <translation type="unfinished"></translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2616
 
2617
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2618
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2619
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2620
 
2621
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2622
</source>
2623
    <translation type="unfinished"></translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2627
 
2628
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2629
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2630
 
2631
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2632
</source>
2633
    <translation type="unfinished"></translation>
2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2637
 
2638
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2639
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2640
 
2641
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2642
</source>
2643
    <translation type="unfinished"></translation>
2644
  </message>
1135 cbradney 2645
</context>
2646
<context>
418 Franz 2647
  <name>About</name>
2648
  <message>
1135 cbradney 2649
    <source>About Scribus%1%2</source>
2650
    <translation type="obsolete">Quant a Scribus %1%2</translation>
2651
  </message>
2652
  <message>
418 Franz 2653
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 2654
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
418 Franz 2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>Scribus Version %1
2658
%2 %3</source>
3064 cbradney 2659
    <translation type="obsolete">Scribus Versió %1
420 Franz 2660
%2 %3</translation>
418 Franz 2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>Build-ID:</source>
420 Franz 2664
    <translation>ID-Creació:</translation>
418 Franz 2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <source>&amp;About</source>
420 Franz 2668
    <translation>&amp;Quant a</translation>
418 Franz 2669
  </message>
2670
  <message>
420 Franz 2671
    <source>Development Team:</source>
2672
    <translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
418 Franz 2673
  </message>
2674
  <message>
2675
    <source>Contributions from:</source>
420 Franz 2676
    <translation>Contribucions des de:</translation>
418 Franz 2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2680
    <translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
418 Franz 2681
  </message>
2682
  <message>
420 Franz 2683
    <source>Official Documentation:</source>
2684
    <translation>Documentació Oficial:</translation>
418 Franz 2685
  </message>
2686
  <message>
420 Franz 2687
    <source>Other Documentation:</source>
2688
    <translation>Altra Documentació:</translation>
418 Franz 2689
  </message>
2690
  <message>
420 Franz 2691
    <source>A&amp;uthors</source>
2692
    <translation>A&amp;utors</translation>
418 Franz 2693
  </message>
2694
  <message>
420 Franz 2695
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2696
    <translation type="obsolete">Basc:</translation>
418 Franz 2697
  </message>
2698
  <message>
420 Franz 2699
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2700
    <translation type="obsolete">Brasil.ler:</translation>
418 Franz 2701
  </message>
2702
  <message>
420 Franz 2703
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2704
    <translation type="obsolete">Búlgar:</translation>
418 Franz 2705
  </message>
2706
  <message>
420 Franz 2707
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2708
    <translation type="obsolete">Txec:</translation>
418 Franz 2709
  </message>
2710
  <message>
420 Franz 2711
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2712
    <translation type="obsolete">Danès:</translation>
418 Franz 2713
  </message>
2714
  <message>
420 Franz 2715
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2716
    <translation type="obsolete">Anglès (Britànic):</translation>
418 Franz 2717
  </message>
2718
  <message>
420 Franz 2719
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2720
    <translation type="obsolete">Finès:</translation>
418 Franz 2721
  </message>
2722
  <message>
420 Franz 2723
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2724
    <translation type="obsolete">Francès:</translation>
418 Franz 2725
  </message>
2726
  <message>
420 Franz 2727
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2728
    <translation type="obsolete">Gallec:</translation>
418 Franz 2729
  </message>
2730
  <message>
420 Franz 2731
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2732
    <translation type="obsolete">Alemany:</translation>
418 Franz 2733
  </message>
2734
  <message>
420 Franz 2735
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2736
    <translation type="obsolete">Hongarès:</translation>
418 Franz 2737
  </message>
2738
  <message>
420 Franz 2739
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2740
    <translation type="obsolete">Italià:</translation>
418 Franz 2741
  </message>
2742
  <message>
420 Franz 2743
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2744
    <translation type="obsolete">Lituà:</translation>
418 Franz 2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2748
    <translation type="obsolete">Noruec:</translation>
418 Franz 2749
  </message>
2750
  <message>
420 Franz 2751
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2752
    <translation type="obsolete">Polonès:</translation>
418 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2756
    <translation type="obsolete">Rus:</translation>
418 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
420 Franz 2759
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2760
    <translation type="obsolete">Eslovac:</translation>
418 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2764
    <translation type="obsolete">Eslovè:</translation>
418 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2768
    <translation type="obsolete">Suec:</translation>
418 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
420 Franz 2771
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2772
    <translation type="obsolete">Turc:</translation>
418 Franz 2773
  </message>
2774
  <message>
420 Franz 2775
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2776
    <translation type="obsolete">Ucranià:</translation>
418 Franz 2777
  </message>
2778
  <message>
420 Franz 2779
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2780
    <translation type="obsolete">Galès:</translation>
418 Franz 2781
  </message>
2782
  <message>
420 Franz 2783
    <source>&amp;Translations</source>
2784
    <translation>&amp;Traduccions</translation>
418 Franz 2785
  </message>
2786
  <message>
420 Franz 2787
    <source>Homepage</source>
2788
    <translation>Pàgina inicial</translation>
418 Franz 2789
  </message>
2790
  <message>
420 Franz 2791
    <source>Online Reference</source>
2792
    <translation>Referència en línia</translation>
418 Franz 2793
  </message>
2794
  <message>
420 Franz 2795
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2796
    <translation>Errors i Sol.licitud de Característiques</translation>
418 Franz 2797
  </message>
2798
  <message>
420 Franz 2799
    <source>Mailing List</source>
2800
    <translation>Llista de correu</translation>
418 Franz 2801
  </message>
2802
  <message>
420 Franz 2803
    <source>&amp;Online</source>
2804
    <translation>&amp;En Linia</translation>
418 Franz 2805
  </message>
2806
  <message>
420 Franz 2807
    <source>&amp;Close</source>
2808
    <translation>&amp;Tanca</translation>
418 Franz 2809
  </message>
2810
  <message>
1135 cbradney 2811
    <source>This panel shows the version, build date and
2812
 compiled in library support in Scribus
2813
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2814
Missing library support is indicated by a *</source>
2815
    <translation type="obsolete">Aquest panell ensenya la versió, data de creació i 
2816
el suport de llibreries de Scribus
2817
C-C-T equival a suport per C=CUPS C=littlecms T=TIFF
2818
La falta de llibreries està indicat per un *
2819
</translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
454 fschmid 2822
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 2823
    <translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
454 fschmid 2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2827
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2831
    <translation type="obsolete">Coreà:</translation>
454 fschmid 2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2835
    <translation type="obsolete">Serbi:</translation>
454 fschmid 2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2839
    <translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
454 fschmid 2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 2843
    <translation>Antics Col.laboradors en Traduccions:</translation>
454 fschmid 2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2847
    <translation type="obsolete">Català:</translation>
454 fschmid 2848
  </message>
769 cbradney 2849
  <message>
2850
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2851
    <translation></translation>
769 cbradney 2852
  </message>
776 fschmid 2853
  <message>
2854
    <source>This panel shows the version, build date and
2855
 compiled in library support in Scribus
1564 cbradney 2856
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2857
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2858
    <translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de generació i 
1564 cbradney 2859
el suport de llibreries compilades a Scribus
2860
El C-C-T significa C=littlecms C=CUPS T=suport TIFF.
2861
Les llibreries que manquen es mostren amb un *</translation>
776 fschmid 2862
  </message>
1564 cbradney 2863
  <message>
2864
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2865
    <translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler):</translation>
1564 cbradney 2866
  </message>
3064 cbradney 2867
  <message>
2868
    <source>%1 %2 %3 </source>
2869
    <translation type="unfinished"></translation>
2870
  </message>
2871
  <message>
2872
    <source>Using GhostScript version %1</source>
2873
    <translation type="unfinished"></translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
2876
    <source>No GS version available</source>
2877
    <translation type="unfinished"></translation>
2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>Scribus Version %1
2881
%2 %3 (%4)</source>
2882
    <translation type="unfinished"></translation>
2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
2886
    <translation type="unfinished"></translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Windows Port:</source>
2890
    <translation type="unfinished"></translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>Wiki</source>
2894
    <translation type="unfinished"></translation>
2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2898
    <translation type="unfinished"></translation>
2899
  </message>
418 Franz 2900
</context>
2901
<context>
3064 cbradney 2902
  <name>ActionManager</name>
2903
  <message>
2904
    <source>&amp;New</source>
2905
    <translation type="unfinished">&amp;Nou</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>&amp;Open...</source>
2909
    <translation type="unfinished">&amp;Obre...</translation>
2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>&amp;Close</source>
2913
    <translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>&amp;Save</source>
2917
    <translation type="unfinished">&amp;Desa</translation>
2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Save &amp;As...</source>
2921
    <translation type="unfinished">&amp;Anomena i Desa...</translation>
2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2925
    <translation type="unfinished">Re&amp;carregar el Desat</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2929
    <translation type="unfinished">Recull per &amp;Sortir...</translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Get Text...</source>
2933
    <translation type="unfinished">Obtenir Text...</translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Append &amp;Text...</source>
2937
    <translation type="unfinished">Afegeix &amp;Text...</translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Get Image...</source>
2941
    <translation type="unfinished"></translation>
2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Save &amp;Text...</source>
2945
    <translation type="unfinished">Desa &amp;Text...</translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2949
    <translation type="unfinished">Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2953
    <translation type="unfinished">Desa com P&amp;DF...</translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2957
    <translation type="unfinished">&amp;Configura Document...</translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>&amp;Print...</source>
2961
    <translation type="unfinished">Im&amp;primir...</translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>&amp;Quit</source>
2965
    <translation type="unfinished">&amp;Sortir</translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>&amp;Undo</source>
2969
    <translation type="unfinished">Des&amp;fés</translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>&amp;Redo</source>
2973
    <translation type="unfinished">&amp;Refés</translation>
2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2977
    <translation type="unfinished"></translation>
2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Cu&amp;t</source>
2981
    <translation type="unfinished">T&amp;alla</translation>
2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>&amp;Copy</source>
2985
    <translation type="unfinished">&amp;Copia</translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>&amp;Paste</source>
2989
    <translation type="unfinished">&amp;Enganxa</translation>
2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>C&amp;lear Contents</source>
2993
    <translation type="unfinished">Neteja C&amp;ontingut</translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Select &amp;All</source>
2997
    <translation type="unfinished">Selecciona &amp;Tot</translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>&amp;Deselect All</source>
3001
    <translation type="unfinished"></translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3005
    <translation type="unfinished">&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Edit Image...</source>
3009
    <translation type="unfinished"></translation>
3010
  </message>
3011
  <message>
3012
    <source>C&amp;olors...</source>
3013
    <translation type="unfinished">C&amp;olors...</translation>
3014
  </message>
3015
  <message>
3016
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3017
    <translation type="unfinished">Estils de &amp;Paràgraf...</translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3021
    <translation type="unfinished">Estils de &amp;Línia...</translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3025
    <translation type="unfinished"></translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3029
    <translation type="unfinished">&amp;Javascripts...</translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>P&amp;references...</source>
3033
    <translation type="unfinished">P&amp;referències...</translation>
3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>%1 pt</source>
3037
    <translation type="unfinished"></translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <source>&amp;Other...</source>
3041
    <translation type="unfinished">&amp;Altres...</translation>
3042
  </message>
3043
  <message>
3044
    <source>&amp;Left</source>
3045
    <translation type="unfinished">&amp;Esquerra</translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
3048
    <source>&amp;Center</source>
3049
    <translation type="unfinished">&amp;Centre</translation>
3050
  </message>
3051
  <message>
3052
    <source>&amp;Right</source>
3053
    <translation type="unfinished">&amp;Dreta</translation>
3054
  </message>
3055
  <message>
3056
    <source>&amp;Block</source>
3057
    <translation type="unfinished">&amp;Justificat</translation>
3058
  </message>
3059
  <message>
3060
    <source>&amp;Forced</source>
3061
    <translation type="unfinished">&amp;Forçat</translation>
3062
  </message>
3063
  <message>
3064
    <source>&amp;%1 %</source>
3065
    <translation type="unfinished"></translation>
3066
  </message>
3067
  <message>
3068
    <source>&amp;Normal</source>
3069
    <translation type="unfinished"></translation>
3070
  </message>
3071
  <message>
3072
    <source>&amp;Underline</source>
3073
    <translation type="unfinished">S&amp;ubratllat</translation>
3074
  </message>
3075
  <message>
3076
    <source>Underline &amp;Words</source>
3077
    <translation type="unfinished"></translation>
3078
  </message>
3079
  <message>
3080
    <source>&amp;Strike Through</source>
3081
    <translation type="unfinished"></translation>
3082
  </message>
3083
  <message>
3084
    <source>&amp;All Caps</source>
3085
    <translation type="unfinished"></translation>
3086
  </message>
3087
  <message>
3088
    <source>Small &amp;Caps</source>
3089
    <translation type="unfinished"></translation>
3090
  </message>
3091
  <message>
3092
    <source>Su&amp;perscript</source>
3093
    <translation type="unfinished"></translation>
3094
  </message>
3095
  <message>
3096
    <source>Su&amp;bscript</source>
3097
    <translation type="unfinished"></translation>
3098
  </message>
3099
  <message>
3100
    <source>&amp;Outline</source>
3101
    <translation type="unfinished">&amp;Esquema</translation>
3102
  </message>
3103
  <message>
3104
    <source>S&amp;hadow</source>
3105
    <translation type="unfinished"></translation>
3106
  </message>
3107
  <message>
3108
    <source>&amp;Image Effects</source>
3109
    <translation type="unfinished"></translation>
3110
  </message>
3111
  <message>
3112
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3113
    <translation type="unfinished">&amp;Tabuladors...</translation>
3114
  </message>
3115
  <message>
3116
    <source>D&amp;uplicate</source>
3117
    <translation type="unfinished">D&amp;uplica</translation>
3118
  </message>
3119
  <message>
3120
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3121
    <translation type="unfinished">Duplicació &amp;Múltiple</translation>
3122
  </message>
3123
  <message>
3124
    <source>&amp;Delete</source>
3125
    <translation type="unfinished"></translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>&amp;Group</source>
3129
    <translation type="unfinished">A&amp;grupa</translation>
3130
  </message>
3131
  <message>
3132
    <source>&amp;Ungroup</source>
3133
    <translation type="unfinished">Desagr&amp;upa</translation>
3134
  </message>
3135
  <message>
3136
    <source>Is &amp;Locked</source>
3137
    <translation type="unfinished"></translation>
3138
  </message>
3139
  <message>
3140
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3141
    <translation type="unfinished"></translation>
3142
  </message>
3143
  <message>
3144
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3145
    <translation type="unfinished"></translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
3148
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3149
    <translation type="unfinished"></translation>
3150
  </message>
3151
  <message>
3152
    <source>&amp;Lower</source>
3153
    <translation type="unfinished">&amp;Abaixa</translation>
3154
  </message>
3155
  <message>
3156
    <source>&amp;Raise</source>
3157
    <translation type="unfinished">A&amp;puja</translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3161
    <translation type="unfinished">Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
3162
  </message>
3163
  <message>
3164
    <source>&amp;Attributes...</source>
3165
    <translation type="unfinished"></translation>
3166
  </message>
3167
  <message>
3168
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3169
    <translation type="unfinished">I&amp;matge Visible</translation>
3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>&amp;Update Image</source>
3173
    <translation type="unfinished"></translation>
3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3177
    <translation type="unfinished"></translation>
3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>Extended Image Properties</source>
3181
    <translation type="unfinished"></translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3185
    <translation type="unfinished"></translation>
3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3189
    <translation type="unfinished"></translation>
3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3193
    <translation type="unfinished"></translation>
3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3197
    <translation type="unfinished">Es un P&amp;unt de PDF</translation>
3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3201
    <translation type="unfinished">És una A&amp;notació de PDF</translation>
3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3205
    <translation type="unfinished">P&amp;ropietats Anotació</translation>
3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3209
    <translation type="unfinished">P&amp;ropietats de Camp</translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3213
    <translation type="unfinished">&amp;Edita Forma...</translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3217
    <translation type="unfinished">&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3221
    <translation type="unfinished">&amp;Desajusta Text al Camí</translation>
3222
  </message>
3223
  <message>
3224
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3225
    <translation type="unfinished">&amp;Combina Polígons</translation>
3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3229
    <translation type="unfinished">Separa &amp;Polígons</translation>
3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3233
    <translation type="unfinished">Corba &amp;Bezier</translation>
3234
  </message>
3235
  <message>
3236
    <source>&amp;Image Frame</source>
3237
    <translation type="unfinished"></translation>
3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>&amp;Outlines</source>
3241
    <translation type="unfinished">&amp;Esquemes</translation>
3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>&amp;Polygon</source>
3245
    <translation type="unfinished"></translation>
3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>&amp;Text Frame</source>
3249
    <translation type="unfinished">Marc de &amp;Text</translation>
3250
  </message>
3251
  <message>
3252
    <source>&amp;Glyph...</source>
3253
    <translation type="unfinished"></translation>
3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>Sample Text</source>
3257
    <translation type="unfinished"></translation>
3258
  </message>
3259
  <message>
3260
    <source>&amp;Insert...</source>
3261
    <translation type="unfinished">&amp;Insereix...</translation>
3262
  </message>
3263
  <message>
3264
    <source>Im&amp;port...</source>
3265
    <translation type="unfinished"></translation>
3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source>&amp;Delete...</source>
3269
    <translation type="unfinished">Es&amp;borra...</translation>
3270
  </message>
3271
  <message>
3272
    <source>&amp;Copy...</source>
3273
    <translation type="unfinished"></translation>
3274
  </message>
3275
  <message>
3276
    <source>&amp;Move...</source>
3277
    <translation type="unfinished">&amp;Mou...</translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3281
    <translation type="unfinished"></translation>
3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3285
    <translation type="unfinished">Gestiona &amp;Guies...</translation>
3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>Manage Page Properties...</source>
3289
    <translation type="unfinished"></translation>
3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>&amp;Fit in window</source>
3293
    <translation type="unfinished"></translation>
3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>&amp;50%</source>
3297
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>&amp;75%</source>
3301
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>&amp;100%</source>
3305
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>&amp;200%</source>
3309
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3313
    <translation type="unfinished">&amp;Miniatures</translation>
3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>Show &amp;Margins</source>
3317
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Marges</translation>
3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>Show &amp;Frames</source>
3321
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Marcs</translation>
3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>Show &amp;Images</source>
3325
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Imatges</translation>
3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <source>Show &amp;Grid</source>
3329
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Reixa</translation>
3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>Show G&amp;uides</source>
3333
    <translation type="unfinished">Mostra G&amp;uies</translation>
3334
  </message>
3335
  <message>
3336
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3337
    <translation type="unfinished">Mostra Reixa &amp;Base</translation>
3338
  </message>
3339
  <message>
3340
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3341
    <translation type="unfinished"></translation>
3342
  </message>
3343
  <message>
3344
    <source>Show Control Characters</source>
3345
    <translation type="unfinished"></translation>
3346
  </message>
3347
  <message>
3348
    <source>Rulers relative to Page</source>
3349
    <translation type="unfinished"></translation>
3350
  </message>
3351
  <message>
3352
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3353
    <translation type="unfinished">Desplaça &amp;a la Reixa</translation>
3354
  </message>
3355
  <message>
3356
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3357
    <translation type="unfinished">Des&amp;plaça a les Guies</translation>
3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>&amp;Properties</source>
3361
    <translation type="unfinished">&amp;Propietats</translation>
3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3365
    <translation type="unfinished">Àlbu&amp;m de retalls</translation>
3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>&amp;Layers</source>
3369
    <translation type="unfinished">&amp;Capes</translation>
3370
  </message>
3371
  <message>
3372
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3373
    <translation type="unfinished"></translation>
3374
  </message>
3375
  <message>
3376
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3377
    <translation type="unfinished">&amp;Punts</translation>
3378
  </message>
3379
  <message>
3380
    <source>&amp;Measurements</source>
3381
    <translation type="unfinished"></translation>
3382
  </message>
3383
  <message>
3384
    <source>Action &amp;History</source>
3385
    <translation type="unfinished"></translation>
3386
  </message>
3387
  <message>
3388
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3389
    <translation type="unfinished"></translation>
3390
  </message>
3391
  <message>
3392
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3393
    <translation type="unfinished"></translation>
3394
  </message>
3395
  <message>
3396
    <source>&amp;Tools</source>
3397
    <translation type="unfinished">Ei&amp;nes</translation>
3398
  </message>
3399
  <message>
3400
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3401
    <translation type="unfinished">Eines P&amp;DF</translation>
3402
  </message>
3403
  <message>
3404
    <source>Select Item</source>
3405
    <translation type="unfinished"></translation>
3406
  </message>
3407
  <message>
3408
    <source>T&amp;able</source>
3409
    <translation type="unfinished"></translation>
3410
  </message>
3411
  <message>
3412
    <source>&amp;Shape</source>
3413
    <translation type="unfinished">&amp;Forma</translation>
3414
  </message>
3415
  <message>
3416
    <source>&amp;Line</source>
3417
    <translation type="unfinished">&amp;Línia</translation>
3418
  </message>
3419
  <message>
3420
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3421
    <translation type="unfinished"></translation>
3422
  </message>
3423
  <message>
3424
    <source>Rotate Item</source>
3425
    <translation type="unfinished">Rota Ítem</translation>
3426
  </message>
3427
  <message>
3428
    <source>Zoom in or out</source>
3429
    <translation type="unfinished">Acosta o Allunya</translation>
3430
  </message>
3431
  <message>
3432
    <source>Zoom in</source>
3433
    <translation type="unfinished"></translation>
3434
  </message>
3435
  <message>
3436
    <source>Zoom out</source>
3437
    <translation type="unfinished"></translation>
3438
  </message>
3439
  <message>
3440
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3441
    <translation type="unfinished">Edita Contingut de Marc</translation>
3442
  </message>
3443
  <message>
3444
    <source>Edit Text...</source>
3445
    <translation type="unfinished">Edita Text...</translation>
3446
  </message>
3447
  <message>
3448
    <source>Link Text Frames</source>
3449
    <translation type="unfinished">Enllaça Marcs de Text</translation>
3450
  </message>
3451
  <message>
3452
    <source>Unlink Text Frames</source>
3453
    <translation type="unfinished">Desenllaça Marcs de Text</translation>
3454
  </message>
3455
  <message>
3456
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3457
    <translation type="unfinished"></translation>
3458
  </message>
3459
  <message>
3460
    <source>Copy Item Properties</source>
3461
    <translation type="unfinished"></translation>
3462
  </message>
3463
  <message>
3464
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3465
    <translation type="unfinished">Edita el text amb l&apos;Editor de Notícies</translation>
3466
  </message>
3467
  <message>
3468
    <source>Insert Text Frame</source>
3469
    <translation type="unfinished">Insereix Marc de Text</translation>
3470
  </message>
3471
  <message>
3472
    <source>Insert Image Frame</source>
3473
    <translation type="unfinished"></translation>
3474
  </message>
3475
  <message>
3476
    <source>Insert Table</source>
3477
    <translation type="unfinished">Insereix Taula</translation>
3478
  </message>
3479
  <message>
3480
    <source>Insert Shape</source>
3481
    <translation type="unfinished"></translation>
3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source>Insert Polygon</source>
3485
    <translation type="unfinished"></translation>
3486
  </message>
3487
  <message>
3488
    <source>Insert Line</source>
3489
    <translation type="unfinished"></translation>
3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3493
    <translation type="unfinished"></translation>
3494
  </message>
3495
  <message>
3496
    <source>Insert Freehand Line</source>
3497
    <translation type="unfinished">Insereix Línia manual</translation>
3498
  </message>
3499
  <message>
3500
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3501
    <translation type="unfinished">Gestiona I&amp;matges</translation>
3502
  </message>
3503
  <message>
3504
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3505
    <translation type="unfinished">&amp;Separació en síl.labes</translation>
3506
  </message>
3507
  <message>
3508
    <source>Dehyphenate Text</source>
3509
    <translation type="unfinished"></translation>
3510
  </message>
3511
  <message>
3512
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3513
    <translation type="unfinished"></translation>
3514
  </message>
3515
  <message>
3516
    <source>&amp;About Scribus</source>
3517
    <translation type="unfinished">Quant &amp;a Scribus</translation>
3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>About &amp;Qt</source>
3521
    <translation type="unfinished">Quant a &amp;Qt</translation>
3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3525
    <translation type="unfinished">Rètols indica&amp;dors</translation>
3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3529
    <translation type="unfinished">&amp;Manual d&apos;Scribus...</translation>
3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3533
    <translation type="unfinished"></translation>
3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>Non Breaking Dash</source>
3537
    <translation type="unfinished"></translation>
3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3541
    <translation type="unfinished"></translation>
3542
  </message>
3543
  <message>
3544
    <source>Page &amp;Number</source>
3545
    <translation type="unfinished"></translation>
3546
  </message>
3547
  <message>
3548
    <source>New Line</source>
3549
    <translation type="unfinished"></translation>
3550
  </message>
3551
  <message>
3552
    <source>Frame Break</source>
3553
    <translation type="unfinished"></translation>
3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>Column Break</source>
3557
    <translation type="unfinished"></translation>
3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>Copyright</source>
3561
    <translation type="unfinished"></translation>
3562
  </message>
3563
  <message>
3564
    <source>Registered Trademark</source>
3565
    <translation type="unfinished"></translation>
3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <source>Trademark</source>
3569
    <translation type="unfinished"></translation>
3570
  </message>
3571
  <message>
3572
    <source>Bullet</source>
3573
    <translation type="unfinished"></translation>
3574
  </message>
3575
  <message>
3576
    <source>Em Dash</source>
3577
    <translation type="unfinished"></translation>
3578
  </message>
3579
  <message>
3580
    <source>En Dash</source>
3581
    <translation type="unfinished"></translation>
3582
  </message>
3583
  <message>
3584
    <source>Figure Dash</source>
3585
    <translation type="unfinished"></translation>
3586
  </message>
3587
  <message>
3588
    <source>Quotation Dash</source>
3589
    <translation type="unfinished"></translation>
3590
  </message>
3591
  <message>
3592
    <source>Apostrophe</source>
3593
    <translation type="unfinished"></translation>
3594
  </message>
3595
  <message>
3596
    <source>Straight Double</source>
3597
    <translation type="unfinished"></translation>
3598
  </message>
3599
  <message>
3600
    <source>Single Left</source>
3601
    <translation type="unfinished"></translation>
3602
  </message>
3603
  <message>
3604
    <source>Single Right</source>
3605
    <translation type="unfinished"></translation>
3606
  </message>
3607
  <message>
3608
    <source>Double Left</source>
3609
    <translation type="unfinished"></translation>
3610
  </message>
3611
  <message>
3612
    <source>Double Right</source>
3613
    <translation type="unfinished"></translation>
3614
  </message>
3615
  <message>
3616
    <source>Single Reversed</source>
3617
    <translation type="unfinished"></translation>
3618
  </message>
3619
  <message>
3620
    <source>Double Reversed</source>
3621
    <translation type="unfinished"></translation>
3622
  </message>
3623
  <message>
3624
    <source>Single Left Guillemet</source>
3625
    <translation type="unfinished"></translation>
3626
  </message>
3627
  <message>
3628
    <source>Single Right Guillemet</source>
3629
    <translation type="unfinished"></translation>
3630
  </message>
3631
  <message>
3632
    <source>Double Left Guillemet</source>
3633
    <translation type="unfinished"></translation>
3634
  </message>
3635
  <message>
3636
    <source>Double Right Guillemet</source>
3637
    <translation type="unfinished"></translation>
3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>Low Single Comma</source>
3641
    <translation type="unfinished"></translation>
3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>Low Double Comma</source>
3645
    <translation type="unfinished"></translation>
3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>Double Turned Comma</source>
3649
    <translation type="unfinished"></translation>
3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>CJK Single Left</source>
3653
    <translation type="unfinished"></translation>
3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>CJK Single Right</source>
3657
    <translation type="unfinished"></translation>
3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>CJK Double Left</source>
3661
    <translation type="unfinished"></translation>
3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>CJK Double Right</source>
3665
    <translation type="unfinished"></translation>
3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>Toggle Palettes</source>
3669
    <translation type="unfinished"></translation>
3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>Toggle Guides</source>
3673
    <translation type="unfinished"></translation>
3674
  </message>
3675
</context>
3676
<context>
418 Franz 3677
  <name>AdvOptions</name>
3678
  <message>
3679
    <source>Advanced Options</source>
420 Franz 3680
    <translation>Opcions Avançades</translation>
418 Franz 3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
420 Franz 3684
    <translation>Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Horitzontalment</translation>
418 Franz 3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
420 Franz 3688
    <translation>Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Verticalment</translation>
418 Franz 3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
420 Franz 3692
    <translation>Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
418 Franz 3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
420 Franz 3696
    <translation>Aplica perfils &amp;ICC</translation>
418 Franz 3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
420 Franz 3700
    <translation>PostScript Nivell &amp;1</translation>
418 Franz 3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
420 Franz 3704
    <translation>PostScript Nivell &amp;2</translation>
418 Franz 3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
420 Franz 3708
    <translation>PostScript Nivell &amp;3</translation>
418 Franz 3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3712
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3716
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
420 Franz 3720
    <translation>Crea PostScript Nivell 3</translation>
418 Franz 3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
3724
this can create huge files</source>
420 Franz 3725
    <translation>Crea només PostScript Nivell 2, compte,
3726
això pot crear fitxers molt grans</translation>
418 Franz 3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
3730
this can create huge files</source>
420 Franz 3731
    <translation>Crea només PostScript Nivell 1, compte,
3732
això pot crear fitxers molt grans</translation>
418 Franz 3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
3736
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3737
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3738
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3739
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3740
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
420 Franz 3741
    <translation>Una forma d&apos;apagar algunes de les ombres grises que estan composades
3742
per cian, groc i magenta però fan servir negre
3743
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
3744
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges 
3745
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
3746
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
418 Franz 3747
  </message>
3064 cbradney 3748
  <message>
3749
    <source>Set Media Size</source>
3750
    <translation type="unfinished"></translation>
3751
  </message>
418 Franz 3752
</context>
3753
<context>
3754
  <name>Align</name>
3755
  <message>
3756
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 3757
    <translation type="obsolete">Distribueix/Alinea</translation>
418 Franz 3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>Align</source>
3064 cbradney 3761
    <translation type="obsolete">Alinea</translation>
418 Franz 3762
  </message>
3763
  <message>
3764
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 3765
    <translation type="obsolete">Horitzontal</translation>
418 Franz 3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>Left Sides</source>
3064 cbradney 3769
    <translation type="obsolete">Costats Esquerres</translation>
418 Franz 3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 3773
    <translation type="obsolete">Punts Mitjos</translation>
418 Franz 3774
  </message>
3775
  <message>
3776
    <source>Right Sides</source>
3064 cbradney 3777
    <translation type="obsolete">Costats Drets</translation>
418 Franz 3778
  </message>
3779
  <message>
3780
    <source>&amp;Between:</source>
3064 cbradney 3781
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
418 Franz 3782
  </message>
3783
  <message>
3784
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3064 cbradney 3785
    <translation type="obsolete">&amp;No Canviar</translation>
418 Franz 3786
  </message>
3787
  <message>
3788
    <source>A&amp;lign</source>
3064 cbradney 3789
    <translation type="obsolete">A&amp;linea</translation>
418 Franz 3790
  </message>
3791
  <message>
3792
    <source>Di&amp;splacement</source>
3064 cbradney 3793
    <translation type="obsolete">De&amp;splaçament</translation>
418 Franz 3794
  </message>
3795
  <message>
3796
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3064 cbradney 3797
    <translation type="obsolete">Distribueix R&amp;egularment</translation>
418 Franz 3798
  </message>
3799
  <message>
3800
    <source>Vertical</source>
3064 cbradney 3801
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
418 Franz 3802
  </message>
3803
  <message>
3804
    <source>Top Sides</source>
3064 cbradney 3805
    <translation type="obsolete">Costats Superiors</translation>
418 Franz 3806
  </message>
3807
  <message>
3808
    <source>Bottom Sides</source>
3064 cbradney 3809
    <translation type="obsolete">Costats Inferiors</translation>
418 Franz 3810
  </message>
3811
  <message>
3812
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3064 cbradney 3813
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
418 Franz 3814
  </message>
3815
  <message>
3816
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3064 cbradney 3817
    <translation type="obsolete">&amp;No Canviar</translation>
418 Franz 3818
  </message>
3819
  <message>
3820
    <source>Al&amp;ign</source>
3064 cbradney 3821
    <translation type="obsolete">Al&amp;inea</translation>
418 Franz 3822
  </message>
3823
  <message>
3824
    <source>Dis&amp;placement</source>
3064 cbradney 3825
    <translation type="obsolete">Des&amp;plaçament</translation>
418 Franz 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source> pt</source>
3064 cbradney 3829
    <translation type="obsolete">pt</translation>
418 Franz 3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source> mm</source>
3064 cbradney 3833
    <translation type="obsolete">mm</translation>
418 Franz 3834
  </message>
3835
  <message>
3836
    <source> in</source>
3064 cbradney 3837
    <translation type="obsolete">po</translation>
418 Franz 3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source> p</source>
3064 cbradney 3841
    <translation type="obsolete">p</translation>
418 Franz 3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3064 cbradney 3845
    <translation type="obsolete">Distribueix Re&amp;gularment</translation>
418 Franz 3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3849
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>&amp;Apply</source>
3064 cbradney 3853
    <translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
418 Franz 3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3857
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3858
  </message>
3859
</context>
3860
<context>
3064 cbradney 3861
  <name>AlignDistributePalette</name>
3862
  <message>
3863
    <source>Align and Distribute</source>
3864
    <translation type="unfinished"></translation>
3865
  </message>
3866
  <message>
3867
    <source>Align</source>
3868
    <translation type="unfinished">Alinea</translation>
3869
  </message>
3870
  <message>
3871
    <source>&amp;Relative to:</source>
3872
    <translation type="unfinished"></translation>
3873
  </message>
3874
  <message>
3875
    <source>First Selected</source>
3876
    <translation type="unfinished"></translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Last Selected</source>
3880
    <translation type="unfinished"></translation>
3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Page</source>
3884
    <translation type="unfinished">Pàgina</translation>
3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Margins</source>
3888
    <translation type="unfinished"></translation>
3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Guide</source>
3892
    <translation type="unfinished"></translation>
3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>Selection</source>
3896
    <translation type="unfinished"></translation>
3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
3900
    <translation type="unfinished"></translation>
3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
3904
    <translation type="unfinished"></translation>
3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source>Align bottoms</source>
3908
    <translation type="unfinished"></translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source>Align right sides</source>
3912
    <translation type="unfinished"></translation>
3913
  </message>
3914
  <message>
3915
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
3916
    <translation type="unfinished"></translation>
3917
  </message>
3918
  <message>
3919
    <source>Center on vertical axis</source>
3920
    <translation type="unfinished"></translation>
3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>Align left sides</source>
3924
    <translation type="unfinished"></translation>
3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>Center on horizontal axis</source>
3928
    <translation type="unfinished"></translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
3932
    <translation type="unfinished"></translation>
3933
  </message>
3934
  <message>
3935
    <source>Align tops</source>
3936
    <translation type="unfinished"></translation>
3937
  </message>
3938
  <message>
3939
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
3940
    <translation type="unfinished"></translation>
3941
  </message>
3942
  <message>
3943
    <source>Distribute</source>
3944
    <translation type="unfinished"></translation>
3945
  </message>
3946
  <message>
3947
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
3948
    <translation type="unfinished"></translation>
3949
  </message>
3950
  <message>
3951
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
3952
    <translation type="unfinished"></translation>
3953
  </message>
3954
  <message>
3955
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
3956
    <translation type="unfinished"></translation>
3957
  </message>
3958
  <message>
3959
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
3960
    <translation type="unfinished"></translation>
3961
  </message>
3962
  <message>
3963
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
3964
    <translation type="unfinished"></translation>
3965
  </message>
3966
  <message>
3967
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
3968
    <translation type="unfinished"></translation>
3969
  </message>
3970
  <message>
3971
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
3972
    <translation type="unfinished"></translation>
3973
  </message>
3974
  <message>
3975
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
3976
    <translation type="unfinished"></translation>
3977
  </message>
3978
  <message>
3979
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
3980
    <translation type="unfinished"></translation>
3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
3984
    <translation type="unfinished"></translation>
3985
  </message>
3986
  <message>
3987
    <source>&amp;Distance:</source>
3988
    <translation type="unfinished"></translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
3992
    <translation type="unfinished"></translation>
3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>None Selected</source>
3996
    <translation type="unfinished"></translation>
3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>Warning</source>
4000
    <translation type="unfinished">Avís</translation>
4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Some objects are locked.</source>
4004
    <translation type="unfinished"></translation>
4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>&amp;Unlock All</source>
4008
    <translation type="unfinished"></translation>
4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>Y: %1%2</source>
4012
    <translation type="unfinished"></translation>
4013
  </message>
4014
  <message>
4015
    <source>X: %1%2</source>
4016
    <translation type="unfinished"></translation>
4017
  </message>
4018
</context>
4019
<context>
418 Franz 4020
  <name>AlignSelect</name>
4021
  <message>
4022
    <source>Align Text Left</source>
420 Franz 4023
    <translation>Alinea Text Esquerra</translation>
418 Franz 4024
  </message>
4025
  <message>
4026
    <source>Align Text Right</source>
420 Franz 4027
    <translation>Alinea Text Dreta</translation>
418 Franz 4028
  </message>
4029
  <message>
4030
    <source>Align Text Center</source>
420 Franz 4031
    <translation>Centra Text</translation>
418 Franz 4032
  </message>
4033
  <message>
4034
    <source>Align Text Justified</source>
420 Franz 4035
    <translation>Justifica Text</translation>
418 Franz 4036
  </message>
4037
  <message>
4038
    <source>Align Text Forced Justified</source>
420 Franz 4039
    <translation>Justificació forçada de Text</translation>
418 Franz 4040
  </message>
4041
</context>
4042
<context>
4043
  <name>Annot</name>
4044
  <message>
4045
    <source>Field Properties</source>
420 Franz 4046
    <translation>Propietats del Camp</translation>
418 Franz 4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>Type:</source>
420 Franz 4050
    <translation>Tipus:</translation>
418 Franz 4051
  </message>
4052
  <message>
4053
    <source>Button</source>
420 Franz 4054
    <translation>Botó</translation>
418 Franz 4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>Text Field</source>
420 Franz 4058
    <translation>Camp de Text</translation>
418 Franz 4059
  </message>
4060
  <message>
4061
    <source>Check Box</source>
420 Franz 4062
    <translation>Quadre de Verificació</translation>
418 Franz 4063
  </message>
4064
  <message>
4065
    <source>Combo Box</source>
420 Franz 4066
    <translation>Quadre Combinat</translation>
418 Franz 4067
  </message>
4068
  <message>
4069
    <source>List Box</source>
420 Franz 4070
    <translation>Quadre de Llista</translation>
418 Franz 4071
  </message>
4072
  <message>
4073
    <source>Properties</source>
420 Franz 4074
    <translation>Propietats</translation>
418 Franz 4075
  </message>
4076
  <message>
4077
    <source>Name:</source>
420 Franz 4078
    <translation>Nom:</translation>
418 Franz 4079
  </message>
4080
  <message>
4081
    <source>Tool-Tip:</source>
420 Franz 4082
    <translation>Rètol indicador:</translation>
418 Franz 4083
  </message>
4084
  <message>
4085
    <source>Text</source>
420 Franz 4086
    <translation>Text</translation>
418 Franz 4087
  </message>
4088
  <message>
4089
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
420 Franz 4090
    <translation>Font a usar amb PDF 1.3:</translation>
418 Franz 4091
  </message>
4092
  <message>
4093
    <source>Border</source>
420 Franz 4094
    <translation>Contorn</translation>
418 Franz 4095
  </message>
4096
  <message>
4097
    <source>Color:</source>
420 Franz 4098
    <translation>Color:</translation>
418 Franz 4099
  </message>
4100
  <message>
4101
    <source>None</source>
420 Franz 4102
    <translation>Cap</translation>
418 Franz 4103
  </message>
4104
  <message>
4105
    <source>Width:</source>
420 Franz 4106
    <translation>Amplada:</translation>
418 Franz 4107
  </message>
4108
  <message>
4109
    <source>Thin</source>
420 Franz 4110
    <translation>Prim</translation>
418 Franz 4111
  </message>
4112
  <message>
4113
    <source>Normal</source>
420 Franz 4114
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 4115
  </message>
4116
  <message>
4117
    <source>Wide</source>
420 Franz 4118