Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3363 | Rev 3433 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
12
    <translation>getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si
15
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter
16
de la selecció.
17
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
18
</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>getColorNames() -&gt; list
22
 
23
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
24
If no document is open, returns a list of the default document colors.
25
</source>
26
    <translation>getColorNames() -&gt; llista
27
 
28
Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
29
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
30
</translation>
31
  </message>
32
  <message>
33
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
34
 
35
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
36
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
37
Returns true if a new document was created.
38
</source>
39
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
40
 
41
Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta
42
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel.lar.
43
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
44
</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
52
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
53
 
54
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
55
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
56
</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
66
    <translation>moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])
67
 
68
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
69
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
70
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
71
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
72
</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>setRedraw(bool)
76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
81
    <translation>setRedraw(bool)
82
 
83
Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
84
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar
85
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
86
</translation>
87
  </message>
88
  <message>
89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
98
</source>
99
    <translation>createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les
102
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document
103
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
104
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
105
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.
106
 
107
Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
108
</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
112
 
113
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
114
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
115
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
116
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
117
template page for the new page.
118
 
119
May raise IndexError if the page number is out of range
120
</source>
3064 cbradney 121
    <translation type="obsolete">newPage(on [,&quot;plantilla&quot;])
1135 cbradney 122
 
123
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina es afegida al
124
document, altrament la nova pàgina es afegida abans de &quot;on&quot;. Els números de pàgina estan
125
contats des de 1 endavant, no importa el número de pàgina que s&apos;ensenya al
126
document. El paràmetre opcional &quot;plantilla&quot; especifica el nom de la
127
plantilla a fer servir en la pàgina.
128
 
129
Es pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
130
</translation>
131
  </message>
132
  <message>
133
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
134
 
135
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
136
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
137
available types (FILL_&lt;type&gt;).
138
</source>
139
    <translation>setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])
140
 
141
Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
142
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
143
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
144
</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
148
 
149
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
150
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
151
</source>
152
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
153
 
154
Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
155
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
156
</translation>
157
  </message>
158
  <message>
159
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
160
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
161
 
162
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
163
following meaning:
164
 
165
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
166
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
167
 
168
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
169
  margins
170
 
171
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
172
 
173
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
174
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
175
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
176
 
177
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
178
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
179
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
180
 
181
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
182
 
183
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
184
 
185
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
186
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
187
is not in points, make sure to account for this.
188
 
189
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
190
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
191
</source>
3064 cbradney 192
    <translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
1135 cbradney 193
          unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool
194
 
195
Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el
196
següent significat:
197
 
198
  mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
199
  fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.
200
 
201
  marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
202
  del document.
203
 
204
  orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
205
 
206
  PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
207
  servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
208
  es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.
209
 
210
  unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una
211
  constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
212
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
215
 
216
  PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
219
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
220
no està en punts, cal tenir-ho en compte.
221
 
222
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
         FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
1564 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 228
 
1564 cbradney 229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(nom, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 241
 
1564 cbradney 242
Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; amb l&apos;objecte usable existent &quot;callable&quot;.
243
Aquest objecte no ha de requerir cap argument quan es cridi (en pot tenir
244
d&apos;opcionals, però no se li&apos;n poden donar).
245
Si s&apos;afegeix el paràmetre &quot;accel&quot; serà fet servir er crear una drecera de teclat
246
per la macro.
247
Si l&apos;objecte que es vol usar és una classe, serà rebutjada. Es permeten funcions i
248
mètodes embedits, ja que són instàncies classes que tenen un mètode
249
__call__ sense arguments. No hi haurà problemes per registrar
250
un objecte usable més d&apos;un cop, ni per registrar múltiples mètodes embedits
251
d&apos;una sola instància.
252
</translation>
1525 cbradney 253
  </message>
3064 cbradney 254
  <message>
255
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
256
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
257
 
258
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
259
following meaning:
260
 
261
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
262
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
263
 
264
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
265
  margins
266
 
267
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
268
 
269
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
270
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
271
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
272
 
273
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
274
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
275
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
276
 
277
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
278
 
279
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
280
 
281
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
282
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
283
is not in points, make sure to account for this.
284
 
285
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
286
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
287
</source>
3386 mrdocs 288
    <translation>newDoc(mida, marges, orientació, primerNumeroPagina,
289
          unitats, PaginesArarades, primercostatEsquerra) -&gt; bool
290
 
291
Crea un nou document i retorna cert si se n&apos;ha sortit. Els paràmetres signifiquen el
292
següent:
293
 
294
  Mida = Un parell (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots fer
295
  servir les constants PAPER_&lt;tipus&gt; ex. PAPER_A4 etc..
296
 
297
  marges = una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges del
298
  document
299
 
300
  orientació = La orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
301
 
302
  primerNumeroPagina = és el número que tindrà la primera pàgina del document a l&apos;hora
303
  de numerar-les. Encara que normalment es farà servir 1, és útil tenir la possibilitat de posar-ne
304
  d&apos;altres per si es crea un document en diferents parts.
305
 
306
  unitats: aquest valor estableix les unitats de mesura que es faran servir en el document. Es
307
  fa servir una constant predefinida per definir-les: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
308
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
309
 
310
  PaginesArarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
311
 
312
  primercostatEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
313
 
314
Els valors de amplada, alçada i els marges estan expressats en les unitats donades
315
al document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el document
316
no treballa en punts, tingueu-ho en compte.
317
 
318
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10,10,20,20),LANDSCAPE,1,UNIT_POINTS,
319
        FACINPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
320
</translation>
3064 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
323
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
324
 
325
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
326
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
327
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
328
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
329
master page for the new page.
330
 
331
May raise IndexError if the page number is out of range
332
</source>
3386 mrdocs 333
    <translation>newPage(on [,&quot;paginamestra&quot;])
334
 
335
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina s&apos;afegeix al final del document,
336
altrament la nova pàgina s&apos;afegeix allà on diu &apos;on&apos;. Els números de pàgina es compten
337
des de 1 endavan, independentment del número que s&apos;hagi posat a cada pàgina en la
338
creació del document. El paràmetre opcional &quot;paginamestra&quot; especifica el nom de la
339
pàgina mestra a aplicar a la nova pàgina.
340
 
341
Pot generar un error IndexError si la pàgina està fora de rang</translation>
3064 cbradney 342
  </message>
343
  <message>
344
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
345
 
346
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
347
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
348
</source>
3386 mrdocs 349
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
350
 
351
&quot;String&quot; ha de ser un nom vàlid per un fitxer SVG. El text
352
ha de ser en codi UTF8 o unicode (recomanat).</translation>
3064 cbradney 353
  </message>
1135 cbradney 354
</context>
355
<context>
356
  <name>@default</name>
357
  <message>
358
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
359
 
360
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
361
has some text selected the value assigned to the first character
362
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
363
selected item is used.
364
</source>
365
    <translation>getFont([&quot;nom]) -&gt; string
366
 
367
Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
368
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
369
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
370
seleccionat.
371
</translation>
372
  </message>
373
  <message>
374
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
375
 
376
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
377
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
378
</source>
379
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
380
 
381
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
382
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
383
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
384
 
385
Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
386
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
387
</translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
391
 
392
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
393
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
394
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
395
selected item is used.
396
</source>
397
    <translation>getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
398
 
399
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun
400
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text,
401
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir
402
l&apos;ítem sel.leccionat.
403
</translation>
404
  </message>
405
  <message>
406
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
407
 
408
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
409
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
410
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
411
used.
412
</source>
413
    <translation>getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
414
 
415
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
416
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna
417
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
418
sel.leccionat.
419
</translation>
420
  </message>
421
  <message>
422
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
423
 
424
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
425
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
426
</source>
427
    <translation>getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
428
 
429
Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
430
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
431
</translation>
432
  </message>
433
  <message>
434
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
435
 
436
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
437
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
438
</source>
439
    <translation>getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
440
 
441
Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
442
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
443
</translation>
444
  </message>
445
  <message>
446
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
447
 
448
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
449
given the currently selected item is used.
450
</source>
451
    <translation>getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
452
 
453
Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna
454
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
455
</translation>
456
  </message>
457
  <message>
458
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
459
 
460
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
461
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
462
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
463
used.
464
</source>
465
    <translation>setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])
466
 
467
Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;.
468
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el
469
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
470
sel.leccionat.
471
</translation>
472
  </message>
473
  <message>
474
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
475
 
476
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
477
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
478
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
479
used.
480
 
481
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
482
</source>
3064 cbradney 483
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
1135 cbradney 484
 
485
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
486
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
487
índex de 0. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
488
sel.leccionat.
489
 
490
Pot provocar un IndexError al inserir fora de marges.</translation>
491
  </message>
492
  <message>
493
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
494
 
495
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
496
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
497
currently selected item is used.
498
 
499
May throw ValueError if the font cannot be found.
500
</source>
501
    <translation>setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])
502
 
503
Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
504
part de text seleccionada només canvia aquesta.  Si no especifiquem &quot;nom&quot;
505
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
506
 
507
Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
508
</translation>
509
  </message>
510
  <message>
511
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
512
 
513
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
514
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
515
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
516
currently selected item is used.
517
 
518
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
519
</source>
520
    <translation>setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])
521
 
522
Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
523
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia
524
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem
525
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
526
 
527
Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
528
</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
532
 
533
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
534
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
535
item is used.
536
 
537
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
538
</source>
539
    <translation>setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])
540
 
541
Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
542
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
543
seleccionat.
544
 
545
Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
546
  </message>
547
  <message>
548
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
549
 
550
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
551
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
552
 
553
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
554
</source>
555
    <translation>setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])
556
 
557
Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si
558
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
559
 
560
Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
561
</translation>
562
  </message>
563
  <message>
564
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
565
 
566
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
567
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
568
 
569
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
570
</source>
571
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])
572
 
573
Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
574
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
575
 
576
Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
577
</translation>
578
  </message>
579
  <message>
580
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
581
 
582
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
583
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
584
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
585
 
586
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
587
</source>
588
    <translation>setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])
589
 
590
Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
591
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
592
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).
593
 
594
Pot provocar ValueError si posem una constant invàl.lida.
595
</translation>
596
  </message>
597
  <message>
598
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
599
 
600
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
601
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
602
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
603
selected item is used.
604
 
605
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
606
</source>
3386 mrdocs 607
    <translation>selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 608
 
609
Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
610
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es
611
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem
612
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
613
 
614
Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
615
</translation>
616
  </message>
617
  <message>
618
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
619
 
620
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
621
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
622
selected item is used.
623
</source>
624
    <translation>deleteText([&quot;nom&quot;])
625
 
626
Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text
627
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
628
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
629
</translation>
630
  </message>
631
  <message>
632
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
633
 
634
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
635
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
636
given the currently selected item is used.
637
</source>
638
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
639
 
640
Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
641
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no
642
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
643
</translation>
644
  </message>
645
  <message>
646
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
647
 
648
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
649
selected item is used.
650
</source>
651
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
652
 
653
Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
654
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
655
</translation>
656
  </message>
657
  <message>
658
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
659
 
660
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
661
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
662
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
663
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
664
used.
665
</source>
666
    <translation>setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
667
 
668
Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
669
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
670
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de
671
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
672
seleccionat.
673
</translation>
674
  </message>
675
  <message>
676
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
677
 
678
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
679
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
680
and must not link to or be linked from any other frames already.
681
 
682
May throw ScribusException if linking rules are violated.
683
</source>
684
    <translation>linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)
685
 
686
Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
687
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
688
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.
689
 
690
Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
691
</translation>
692
  </message>
693
  <message>
694
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
695
 
696
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
697
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
698
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
699
 
700
May throw ScribusException if linking rules are violated.
701
</source>
702
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)
703
 
704
Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
705
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
706
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;
707
 
708
Podem tenir ScribusException si violem les normes.
709
</translation>
710
  </message>
711
  <message>
712
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
713
 
714
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
715
currently selected item is used.</source>
716
    <translation>traceText([&quot;nom&quot;])
717
 
718
Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem
719
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
720
  </message>
721
  <message>
722
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
723
 
724
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
725
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
726
the value of the named color from the default document colors.
727
 
728
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
729
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
730
</source>
731
    <translation>getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
732
 
733
Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
734
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
735
el valor del color anomenat dels colors per defecte.
736
 
737
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
738
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl.lid.
739
</translation>
740
  </message>
741
  <message>
742
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
743
 
744
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
745
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
746
Color components should be in the range from 0 to 255.
747
 
748
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
749
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
750
</source>
751
    <translation>changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
752
 
753
Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està
754
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
755
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.
756
 
757
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
758
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
759
  </message>
760
  <message>
761
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
762
 
763
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
764
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
765
&quot;None&quot; - transparent.
766
 
767
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
768
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
769
 
770
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
771
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
772
</source>
773
    <translation>deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
774
 
775
Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel
776
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
777
- transparent.
778
 
779
deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
780
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.
781
 
782
Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
783
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
784
</translation>
785
  </message>
786
  <message>
787
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
788
 
789
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
790
 
791
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
792
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
793
</source>
794
    <translation>replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
795
 
796
Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.
797
 
798
Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
799
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
800
</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
804
 
805
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
806
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
807
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
808
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
809
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
810
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
811
opional parameters is False.
812
 
813
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
814
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
815
 
816
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
817
 
818
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
819
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
820
</source>
3064 cbradney 821
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
1135 cbradney 822
 
823
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
824
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer,
825
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
826
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
827
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres
828
opcionals són falsos.
829
 
830
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
831
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
832
 
833
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
834
 
835
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
836
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
837
</translation>
838
  </message>
839
  <message>
840
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
841
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
842
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
843
 
844
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
845
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
846
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
847
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
848
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
849
 
850
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
851
at 1.
852
 
853
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
854
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
855
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
856
can be binary-ORed with button constants:
857
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
858
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
859
 
860
Usage examples:
861
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
862
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
863
          ICON_ERROR)
864
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
865
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
866
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
867
 
868
Defined button and icon constants:
869
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
870
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
871
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
872
</source>
873
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
874
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
875
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
876
 
877
Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i
878
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
879
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
880
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt
881
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.
882
 
883
Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
884
a 1.
885
 
886
Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
887
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
888
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
889
un OR binari amb constants de botó:
890
  BUTTONOPT_DEFAULT  Prement enter tria aquest botó.
891
  BUTTONOPT_ESCAPE  Prement escape tria aquest botó.
892
 
893
Exemples d&apos;ús:
894
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
895
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
896
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
897
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
898
(new line)
899
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
900
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
901
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
902
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
903
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
904
(new line)
905
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
906
at 1.(new line)
907
(new line)
908
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
909
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
910
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
911
can be binary-ORed with button constants:(new line)
912
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
913
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
914
(new line)
915
Usage examples:(new line)
916
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
917
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
918
          ICON_ERROR)
919
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
920
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
921
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
922
 
923
Les constants de botó són:
924
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
925
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
926
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
927
</translation>
928
  </message>
929
  <message>
930
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
931
 
932
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
933
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
934
 
935
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
936
</source>
937
    <translation>valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string
938
 
939
Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
940
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.
941
 
942
Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
943
</translation>
944
  </message>
945
  <message>
946
    <source>closeDoc()
947
 
948
Closes the current document without prompting to save.
949
 
950
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
951
</source>
952
    <translation>closeDoc()
953
 
954
Tanca el document actual sense preguntar per desar.
955
 
956
Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
957
</translation>
958
  </message>
959
  <message>
960
    <source>haveDoc() -&gt; bool
961
 
962
Returns true if there is a document open.
963
</source>
964
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
965
 
966
Retorna cert si hi ha un document obert.
967
</translation>
968
  </message>
969
  <message>
970
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
971
 
972
Opens the document &quot;name&quot;.
973
 
974
May raise ScribusError if the document could not be opened.
975
</source>
976
    <translation>openDoc(&quot;nom&quot;)
977
 
978
Obre el document &quot;nom&quot;.
979
 
980
Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
981
  </message>
982
  <message>
983
    <source>saveDoc()
984
 
985
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
986
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
987
save file dialog.
988
 
989
If the save fails, there is currently no way to tell.
990
</source>
991
    <translation>saveDoc()
992
 
993
Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
994
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
995
per guardar.
996
 
997
Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
998
</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
1001
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1002
 
1003
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
1004
relative path).
1005
 
1006
May raise ScribusError if the save fails.
1007
</source>
1008
    <translation>saveDocAs(&quot;nom&quot;)
1009
 
1010
Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
1011
o camí relatiu).
1012
 
1013
Pot generar un ScribusError si falla el desat.
1014
</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
1017
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1018
 
1019
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1020
strings.
1021
</source>
1022
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descripcio&quot;) -&gt; bool
1023
 
1024
Posa la informació al document. &quot;Autor&quot;, &quot;Informació&quot;, &quot;Descripció&quot; són
1025
cadenes.
1026
</translation>
1027
  </message>
1028
  <message>
1029
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1030
 
1031
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1032
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1033
constants.
1034
</source>
1035
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1036
 
1037
Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
1038
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
1039
UNIT_&lt;tipus&gt;.
1040
</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>setUnit(type)
1044
 
1045
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1046
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1047
 
1048
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1049
</source>
1050
    <translation>setUnit(unitats)
1051
 
1052
Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
1053
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1054
</translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
1057
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1058
 
1059
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1060
of the UNIT_* constants:
1061
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1062
</source>
1063
    <translation>getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)
1064
 
1065
Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de
1066
les constants UNIT_*:
1067
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1068
</translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
1071
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1072
 
1073
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1074
current document.
1075
</source>
1076
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)
1077
 
1078
Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot;
1079
en el document actual.
1080
</translation>
1081
  </message>
1082
  <message>
1083
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1084
 
1085
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1086
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1087
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1088
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1089
</source>
1090
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1091
 
1092
Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
1093
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera
1094
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè
1095
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
1096
</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
1099
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1100
 
1101
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1102
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1103
</source>
1104
    <translation>getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1105
 
1106
Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1107
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1108
</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1112
 
1113
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1114
is not given the currently selected Item is used.
1115
</source>
1116
    <translation>getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1117
 
1118
Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no
1119
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1120
</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1124
 
1125
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1126
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1127
</source>
1128
    <translation>getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1129
 
1130
Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1131
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1132
</translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1135
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1136
 
1137
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1138
the currently selected item is used. The join types are:
1139
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1140
</source>
1141
    <translation>getLineJoin([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1142
 
1143
Retorna l&apos;estil d&apos;unió de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
1144
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus d&apos;unió són:
1145
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1146
</translation>
1147
  </message>
1148
  <message>
1149
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1150
 
1151
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1152
currently selected item is used. The cap types are:
1153
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1154
</source>
1155
    <translation>getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1156
 
1157
Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
1158
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
1159
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1160
</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
1163
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1164
 
1165
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1166
currently selected item is used. Line style constants are:
1167
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1168
</source>
1169
    <translation>getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1170
 
1171
Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
1172
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
1173
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1174
</translation>
1175
  </message>
1176
  <message>
1177
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1178
 
1179
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1180
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1181
</source>
1182
    <translation>getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1183
 
1184
Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1185
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1186
</translation>
1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1190
 
1191
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1192
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1193
</source>
1194
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1195
 
1196
Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
1197
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1198
</translation>
1199
  </message>
1200
  <message>
1201
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1202
 
1203
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1204
given the currently selected item is used.
1205
</source>
1206
    <translation>getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1207
 
1208
Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1209
 es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1210
  </message>
1211
  <message>
1212
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1213
 
1214
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1215
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1216
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1217
for reference.
1218
</source>
1219
    <translation>getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)
1220
 
1221
Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1222
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
1223
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
1224
per referència.</translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
1227
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1228
 
1229
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1230
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1231
is used.
1232
</source>
1233
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234
 
1235
Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus,
1236
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
1237
seleccionat.
1238
</translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
1241
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1242
 
1243
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1244
</source>
1245
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1246
 
1247
Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
1248
</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
1251
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1252
 
1253
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1254
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1255
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1256
belongs to a group, the whole group is moved.
1257
</source>
1258
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])
1259
 
1260
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
1261
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1262
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
1263
es mou tot el grup.
1264
</translation>
1265
  </message>
1266
  <message>
1267
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1268
 
1269
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1270
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1271
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1272
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1273
given the currently selected item is used.
1274
</source>
1275
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
1276
 
1277
Rota l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. L&apos;objecte és
1278
rotat pel vertex seleccionat com a punt de rotació - per defecte, el
1279
punt superior esquerre a rotació zero. Valors positius representen rodar
1280
en sentit horari quan es fa servir el punt de rotació per defecte. Si no
1281
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1282
</translation>
1283
  </message>
1284
  <message>
1285
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1286
 
1287
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1288
is not given the currently selected item is used.
1289
</source>
1290
    <translation>sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])
1291
 
1292
Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no
1293
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1294
</translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
1297
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1298
 
1299
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1300
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1301
second selected Object and so on.
1302
</source>
1303
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1304
 
1305
Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
1306
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el
1307
segon i així.
1308
</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
1311
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1312
 
1313
Returns the number of selected objects.
1314
</source>
1315
    <translation>seleccionCount() -&gt; integer
1316
 
1317
Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
1318
</translation>
1319
  </message>
1320
  <message>
1321
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1322
 
1323
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1324
</source>
1325
    <translation>selectObject(&quot;nom&quot;)
1326
 
1327
Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
1328
</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>deselectAll()
1332
 
1333
Deselects all objects in the whole document.
1334
</source>
1335
    <translation>deselectAll()
1336
 
1337
Deselecciona tots els objectes de tot el document.
1338
</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
1341
    <source>groupObjects(list)
1342
 
1343
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1344
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1345
items are used.
1346
</source>
1347
    <translation>groupObjects(llista)
1348
 
1349
Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
1350
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els
1351
objectes que estiguin seleccionats.
1352
</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1356
 
1357
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1358
    <translation>unGroupObjects(&quot;nom&quot;)
1359
 
1360
Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1364
 
1365
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1366
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1367
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1368
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1369
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1370
 
1371
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1372
</source>
1373
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])
1374
 
1375
Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
1376
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala
1377
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un
1378
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que
1379
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1380
 
1381
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
1382
</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
1385
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1386
 
1387
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1388
not given the currently selected item is used.
1389
 
1390
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1391
</source>
1392
    <translation>loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])
1393
 
1394
Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
1395
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1396
 
1397
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1398
</translation>
1399
  </message>
1400
  <message>
1401
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1402
 
1403
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1404
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1405
means 100 %.
1406
 
1407
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1408
</source>
1409
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])
1410
 
1411
Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
1412
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
1413
significa 100 %.
1414
 
1415
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1416
</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1419
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1420
 
1421
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1422
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1423
if locked.
1424
</source>
1425
    <translation>lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1426
 
1427
Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
1428
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
1429
si bloqueja.
1430
</translation>
1431
  </message>
1432
  <message>
1433
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1434
 
1435
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1436
currently selected item is used.
1437
</source>
1438
    <translation>isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1439
 
1440
Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
1441
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1442
</translation>
1443
  </message>
1444
  <message>
1445
    <source>getFontNames() -&gt; list
1446
 
1447
Returns a list with the names of all available fonts.
1448
</source>
1449
    <translation>getFontNames() -&gt; llista
1450
 
1451
Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
1452
</translation>
1453
  </message>
1454
  <message>
1455
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1456
 
1457
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1458
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1459
</source>
1460
    <translation>getXFontNames() -&gt; llista de tuples
1461
 
1462
Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
1463
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
1464
</translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
1467
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1468
 
1469
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1470
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1471
 
1472
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1473
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1474
</source>
3064 cbradney 1475
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nom&quot;, &quot;nomFitxer&quot;, &quot;sample&quot;, mida) -&gt; bool
1135 cbradney 1476
 
1477
Crea una imatge de previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;sample&quot; i mida.
1478
La imatge és desa en el fitxer &quot;nomFitxer&quot;. Retorna cert quan tot va bé.
1479
 
1480
Pot provocar un NotFoundError si la font especificada no es pot trobar.
1481
Pot provocar un ValueError si es passa un sample buit.
1482
</translation>
1483
  </message>
1484
  <message>
1485
    <source>getLayers() -&gt; list
1486
 
1487
Returns a list with the names of all defined layers.
1488
</source>
1489
    <translation>getLayers() -&gt; llista
1490
 
1491
Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
1492
</translation>
1493
  </message>
1494
  <message>
1495
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1496
 
1497
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1498
 
1499
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1500
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1501
</source>
1502
    <translation>setActiveLayer(&quot;nom&quot;)
1503
 
1504
Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.
1505
 
1506
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1507
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
1508
</translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
1511
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1512
 
1513
Returns the name of the current active layer.
1514
</source>
1515
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1516
 
1517
Retorna el nom de la capa activa.
1518
</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
1521
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1522
 
1523
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1524
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525
 
1526
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1527
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1528
</source>
1529
    <translation>sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])
1530
 
1531
Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
1532
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1533
 
1534
Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1535
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.
1536
 
1537
 
1538
</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
1541
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1542
 
1543
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1544
the layer is invisible.
1545
 
1546
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1547
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1548
</source>
1549
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1550
 
1551
Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
1552
la capa és invisible.
1553
 
1554
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1555
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1556
</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1559
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1560
 
1561
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1562
false the layer won&apos;t be printed.
1563
 
1564
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1565
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1566
</source>
1567
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1568
 
1569
Estableix la capa especificada a printable o no. Si printable està
1570
false la capa no s&apos;imprimirà.
1571
 
1572
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1573
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1574
</translation>
1575
  </message>
1576
  <message>
1577
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1578
 
1579
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1580
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1581
&quot;layer&quot; is invisible.
1582
 
1583
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1584
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1585
</source>
1525 cbradney 1586
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1587
 
1588
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de Cert significa
1589
que la capa és visible, un valor de Fals significa que la capa
1590
&quot;layer&quot; és invisible
1591
 
1592
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1593
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
1596
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1597
 
1598
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1599
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1600
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1601
 
1602
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1603
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1604
</source>
1525 cbradney 1605
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1606
 
1607
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és printable o no, un valor de Cert significa
1608
que la capa pot ser imprimible, un valor de Fals significa que la capa
1609
&quot;layer&quot; no és imprimible.
1610
 
1611
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1612
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1613
</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
1616
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1617
 
1618
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1619
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1620
 
1621
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1622
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1623
</source>
1624
    <translation>deleteLayer(&quot;capa&quot;)
1625
 
1626
Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del
1627
document no passa res.
1628
 
1629
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1630
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1631
</translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
1634
    <source>createLayer(layer)
1635
 
1636
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1637
 
1638
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1639
</source>
1640
    <translation>createLayer(capa)
1641
 
1642
Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.
1643
 
1644
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1645
</translation>
1646
  </message>
1647
  <message>
1648
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1649
 
1650
Returns a string with the -lang value.
1651
</source>
1652
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1653
 
1654
Retorna una cadena amb el valor de -lang.
1655
</translation>
1656
  </message>
1657
  <message>
1658
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1659
 
1660
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1661
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1662
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1663
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1664
is not given Scribus will create one for you.
1665
 
1666
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1667
</source>
1668
    <translation>createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1669
 
1670
Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
1671
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1672
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1673
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1674
Scribus en crearà un per nosaltres.
1675
 
1676
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1677
</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
1680
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1681
 
1682
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1683
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1684
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1685
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1686
create one for you.
1687
 
1688
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1689
</source>
1690
    <translation>createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1691
 
1692
Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
1693
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1694
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1695
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1696
Scribus en crearà un per nosaltres.
1697
 
1698
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1699
</translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
1702
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1703
 
1704
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1705
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1706
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1707
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1708
given Scribus will create one for you.
1709
 
1710
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1711
</source>
1712
    <translation>createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1713
 
1714
Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
1715
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1716
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1717
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1718
Scribus en crearà un per nosaltres.
1719
 
1720
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1721
</translation>
1722
  </message>
1723
  <message>
1724
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1725
 
1726
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1727
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1728
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1729
object because you need this name for further access to that object. If
1730
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1731
 
1732
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1733
</source>
1734
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1735
 
1736
Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el
1737
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del
1738
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic
1739
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si
1740
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1741
 
1742
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1743
</translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
1746
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1747
 
1748
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1749
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1750
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1751
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1752
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1753
Scribus will create one for you.
1754
 
1755
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1756
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1757
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1758
</source>
1759
    <translation>createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1760
 
1761
Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
1762
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
1763
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1764
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1765
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1766
Scribus en crearà un per nosaltres.
1767
 
1768
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1769
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1770
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1771
</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
1774
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1775
 
1776
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1777
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1778
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1779
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1780
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1781
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1782
identifier for the object because you need this name for further access to that
1783
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1784
 
1785
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1786
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1787
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1788
</source>
1789
    <translation>createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1790
 
1791
Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan
1792
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
1793
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per
1794
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el
1795
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats
1796
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador
1797
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures.
1798
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1799
 
1800
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1801
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1802
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1803
</translation>
1804
  </message>
1805
  <message>
1806
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1807
 
1808
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1809
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1810
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1811
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1812
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1813
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1814
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1815
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1816
for you.
1817
 
1818
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1819
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1820
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1821
</source>
1822
    <translation>createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1823
 
1824
Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
1825
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre:
1826
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
1827
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx
1828
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
1829
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot;
1830
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom
1831
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per
1832
nosaltres.
1833
 
1834
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1835
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1836
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1837
</translation>
1838
  </message>
1839
  <message>
1840
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1841
 
1842
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1843
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1844
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1845
unique identifier for the object because you need this name for further access
1846
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1847
 
1848
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1849
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1850
</source>
1851
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1852
 
1853
Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i
1854
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades
1855
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de
1856
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències
1857
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1858
 
1859
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1860
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
1861
</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
1864
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1865
 
1866
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1867
selected item is deleted.
1868
</source>
1869
    <translation>deleteObject([&quot;nom&quot;])
1870
 
1871
Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem
1872
seleccionat és el que s&apos;esborra.
1873
</translation>
1874
  </message>
1875
  <message>
1876
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1877
 
1878
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1879
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1880
is not passed, text flow is toggled.
1881
</source>
1882
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nom&quot; [,estat])
1883
 
1884
Activa/desactiva &quot;El Text flueix al voltant del marc&quot; de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1885
Creat amb els paràmetres nom del objecte i el opcional &quot;estat&quot;. Si &quot;estat&quot;
1886
no es passa, s&apos;activa.
1887
</translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1891
 
1892
Test if an object with specified name really exists in the document.
1893
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1894
returns True if there is something selected.
1895
</source>
1896
    <translation>objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1897
 
1898
Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
1899
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
1900
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
1903
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1904
 
1905
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1906
given, it&apos;s applied on the selected object.
1907
</source>
1908
    <translation>setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])
1909
 
1910
Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
1911
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1912
  </message>
1913
  <message>
1914
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1915
 
1916
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1917
</source>
1918
    <translation>getAllStyles() -&gt; llista
1919
 
1920
Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
1921
</translation>
1922
  </message>
1923
  <message>
1924
    <source>currentPage() -&gt; integer
1925
 
1926
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1927
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1928
</source>
1929
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1930
 
1931
Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
1932
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
1933
</translation>
1934
  </message>
1935
  <message>
1936
    <source>redrawAll()
1937
 
1938
Redraws all pages.
1939
</source>
1940
    <translation>redrawAll()
1941
 
1942
Repinta totes les pàgines.
1943
</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
1946
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1947
 
1948
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1949
 
1950
May raise ScribusError if the save failed.
1951
</source>
1952
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)
1953
 
1954
Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.
1955
 
1956
Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
1957
  </message>
1958
  <message>
1959
    <source>deletePage(nr)
1960
 
1961
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1962
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1963
page number is.
1964
 
1965
May raise IndexError if the page number is out of range
1966
</source>
1967
    <translation>deletePage(nr)
1968
 
1969
Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
1970
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que
1971
mostrem els números de pàgina.
1972
 
1973
Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
1974
</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>gotoPage(nr)
1978
 
1979
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1980
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1981
just sets the page that script commands will operates on.
1982
 
1983
May raise IndexError if the page number is out of range.
1984
</source>
1985
    <translation>gotoPage(nr)
1986
 
1987
Canvia a la pàgina &quot;nr&quot; (o sigui, fa que &quot;nr&quot; sigui la pàgina actual). Cal tenir
1988
en compte que gotoPage no canvia la visió de pàgina que té l&apos;usuari, només
1989
canvia la pàgina en que les seqüències treballaran.
1990
 
1991
Pot generar un IndexError si la pàgina està fora de rang.
1992
</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>pageCount() -&gt; integer
1996
 
1997
Returns the number of pages in the document.
1998
</source>
1999
    <translation>pageCount() -&gt; integer
2000
 
2001
Retorna el número de pàgines del document.
2002
</translation>
2003
  </message>
2004
  <message>
2005
    <source>getHGuides() -&gt; list
2006
 
2007
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2008
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2009
</source>
2010
    <translation>getHGuides() -&gt; llista
2011
 
2012
Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
2013
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
2014
</translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
2017
    <source>setHGuides(list)
2018
 
2019
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2020
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2021
 
2022
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2023
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2024
</source>
2025
    <translation>setHGuides(llista)
2026
 
2027
Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions
2028
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
2029
 
2030
Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
2031
        setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
2032
</translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
2035
    <source>getVGuides()
2036
 
2037
See getHGuides.
2038
</source>
2039
    <translation>getVGuides()
2040
 
2041
Mireu getHGuides.
2042
</translation>
2043
  </message>
2044
  <message>
2045
    <source>setVGuides()
2046
 
2047
See setHGuides.
2048
</source>
2049
    <translation>setVGuides()
2050
 
2051
Mireu setHGuides.
2052
</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2056
 
2057
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2058
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2059
</source>
2060
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla
2061
 
2062
Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
2063
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
2064
</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
2067
    <source>getPageItems() -&gt; list
2068
 
2069
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2070
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2071
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2072
the page...
2073
</source>
2074
    <translation>getPageItems() -&gt; llista
2075
 
2076
Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
2077
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2078
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
2079
la pàgina ...
2080
</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
2083
    <source>getPageMargins()
2084
 
2085
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2086
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2087
</source>
3064 cbradney 2088
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1135 cbradney 2089
 
2090
Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en
2091
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
2092
</translation>
2093
  </message>
2094
  <message>
2095
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2096
 
2097
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2098
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2099
currently selected item is used.
2100
</source>
2101
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
2102
 
2103
Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;.
2104
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
2105
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2106
</translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2110
 
2111
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2112
is not given the currently selected item is used.
2113
</source>
2114
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
2115
 
2116
Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no
2117
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2118
</translation>
2119
  </message>
2120
  <message>
2121
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2122
 
2123
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2124
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2125
given the currently selected item is used.
2126
 
2127
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2128
</source>
2129
    <translation>setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])
2130
 
2131
Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
2132
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
2133
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2134
 
2135
Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
2136
</translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2140
 
2141
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2142
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2143
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2144
is used.
2145
 
2146
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2147
</source>
2148
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2149
 
2150
Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
2151
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
2152
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
2153
seleccionat.
2154
 
2155
Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
2156
</translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
2159
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2160
 
2161
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2162
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2163
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2164
</source>
2165
    <translation>setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])
2166
 
2167
Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
2168
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2169
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
2170
</translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2174
 
2175
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2176
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2177
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2178
</source>
2179
    <translation>setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])
2180
 
2181
Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
2182
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2183
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
2184
</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2188
 
2189
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2190
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2191
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2192
</source>
2193
    <translation>setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])
2194
 
2195
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
2196
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2197
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
2198
</translation>
2199
  </message>
2200
  <message>
2201
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2202
 
2203
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2204
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2205
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2206
Item is used.
2207
 
2208
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2209
</source>
2210
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2211
 
2212
Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
2213
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
2214
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
2215
seleccionat.
2216
 
2217
Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
2218
</translation>
2219
  </message>
2220
  <message>
2221
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2222
 
2223
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2224
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2225
 
2226
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2227
</source>
2228
    <translation>setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])
2229
 
2230
Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
2231
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2232
 
2233
Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
2234
</translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2238
 
2239
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2240
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2241
 
2242
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2243
</source>
2244
    <translation>setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])
2245
 
2246
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
2247
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2248
 
2249
Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
2250
</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>progressReset()
2254
 
2255
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2256
new progress bar use. See progressSet.
2257
</source>
2258
    <translation>progressReset()
2259
 
2260
Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
2261
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
2262
</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>progressTotal(max)
2266
 
2267
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2268
See progressSet.
2269
</source>
2270
    <translation>progressTotal(max)
2271
 
2272
Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
2273
Mireu progressSet.
2274
</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>progressSet(nr)
2278
 
2279
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2280
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2281
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2282
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2283
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2284
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2285
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2286
</source>
2287
    <translation>progressSet(nr)
2288
 
2289
Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de
2290
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar
2291
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
2292
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total
2293
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb
2294
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset().
2295
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
2296
</translation>
2297
  </message>
2298
  <message>
2299
    <source>setCursor()
2300
 
2301
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2302
</source>
2303
    <translation>setCursor()
2304
 
2305
[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
2306
</translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>docChanged(bool)
2310
 
2311
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2312
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2313
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2314
</source>
2315
    <translation>docChanged(bool)
2316
 
2317
Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És
2318
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
2319
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
2320
</translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
2323
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2324
 
2325
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2326
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2327
the range from 0 to 255.
2328
 
2329
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2330
</source>
3064 cbradney 2331
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2332
 
2333
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
2334
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2335
del rang que va des de 0 a 255.
2336
 
2337
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
2338
</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
2341
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2342
 
2343
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2344
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2345
selected item is used.
2346
</source>
3064 cbradney 2347
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2348
 
2349
Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
2350
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2351
l&apos;ítem seleccionat.
2352
</translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
2355
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2356
 
2357
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2358
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2359
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2360
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2361
</source>
3064 cbradney 2362
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2363
 
2364
Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
2365
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2366
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
2367
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
2368
</translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
2371
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2372
 
2373
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2374
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2375
selected item is used.
2376
</source>
3064 cbradney 2377
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
1135 cbradney 2378
 
2379
Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
2380
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2381
l&apos;ítem seleccionat.
2382
</translation>
2383
  </message>
1525 cbradney 2384
  <message>
2385
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2386
 
2387
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2388
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2389
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2390
 
2391
May raise WrongFrameTypeError.
2392
</source>
1564 cbradney 2393
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamarc, proporcional=None, nom=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2394
 
1564 cbradney 2395
Estableix la escala del marc especificat o seleccionat a &apos;escalaamarc&apos;.
2396
Si hi posem valor a &apos;proporcional&apos;, estableix l&apos;aspecte de representació a &apos;proporcional&apos;.
2397
Ambdós &apos;escalaamarc&apos; i &apos;proporcional&apos; són booleans.
1525 cbradney 2398
 
1564 cbradney 2399
Pot provocar WrongFrameTypeError.
2400
</translation>
1525 cbradney 2401
  </message>
2402
  <message>
1564 cbradney 2403
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2404
 
1564 cbradney 2405
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2406
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2407
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2408
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2409
 
1564 cbradney 2410
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2411
</source>
3064 cbradney 2412
    <translation type="obsolete">selectText(inici, compte, [&quot;nom&quot;])
1525 cbradney 2413
 
1564 cbradney 2414
Assigna &quot;compte&quot; caràcters de text en el marc de text &quot;nom&quot; començant pel
2415
caràcter &quot;inici&quot;. El compte de caràcters comença per 0. Si &quot;compte&quot; és zero, la
2416
selecció es netejarà. Si &quot;count&quot; és -1, tot el text del marc serà seleccionat.
2417
Si &quot;nom&quot; no és dóna es fa servir l&apos;Ítem seleccionat.
1525 cbradney 2418
 
1564 cbradney 2419
Pot generar IndexError si la selecció està fora dels marges del text.
2420
</translation>
1525 cbradney 2421
  </message>
2422
  <message>
1564 cbradney 2423
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2424
 
1564 cbradney 2425
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2426
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2427
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2428
for the macro.
1525 cbradney 2429
</source>
3064 cbradney 2430
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nom, textorigen, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2431
 
1564 cbradney 2432
Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; evaluant el codi font &quot;textorigen&quot;.
2433
&quot;textorigen&quot; ha de seguir les mateixes regles que les macros creades en l&apos;entorn.
2434
Si es posa, la cadena &quot;accel&quot; serà feta servir per crear una drecera de teclat
2435
per la macro.
2436
</translation>
1525 cbradney 2437
  </message>
2438
  <message>
1564 cbradney 2439
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2440
 
1564 cbradney 2441
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2442
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2443
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2444
 
1564 cbradney 2445
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2446
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2447
</source>
1564 cbradney 2448
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
1525 cbradney 2449
 
1564 cbradney 2450
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
2451
que la capa &quot;capa&quot; és visible, un valor de fals significa que la capa
2452
&quot;capa&quot; és invisible.
1525 cbradney 2453
 
1564 cbradney 2454
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2455
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
2456
</translation>
1525 cbradney 2457
  </message>
2458
  <message>
1564 cbradney 2459
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2460
 
1564 cbradney 2461
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2462
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2463
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2464
 
1564 cbradney 2465
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2466
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2467
</source>
1564 cbradney 2468
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
1525 cbradney 2469
 
1564 cbradney 2470
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
2471
que la capa &quot;capa&quot; està activada, un valor de fals significa que la capa
2472
&quot;capa&quot; està desactivada.
1525 cbradney 2473
 
1564 cbradney 2474
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2475
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
2476
</translation>
1525 cbradney 2477
  </message>
3064 cbradney 2478
  <message>
2479
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2480
 
2481
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2482
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2483
space. If no document is open, returns the value of the named color
2484
from the default document colors.
2485
 
2486
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2487
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2488
</source>
3386 mrdocs 2489
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
2490
 
2491
Retorna una tupla (R,G,B) que conté els tres components de color del
2492
color &quot;nom&quot; que està en el document actual, convertit en un color RGB.
2493
Si no hi ha cap document obert, retorna el valor del nom del color que
2494
hi hagi en els colors per defecte.
2495
 
2496
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2497
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.</translation>
3064 cbradney 2498
  </message>
2499
  <message>
2500
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2501
 
2502
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2503
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2504
the range from 0 to 255.
2505
 
2506
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2507
</source>
3386 mrdocs 2508
    <translation>defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
2509
 
2510
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
2511
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2512
del rang que va des de 0 a 255.
2513
 
2514
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.</translation>
3064 cbradney 2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2518
 
2519
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2520
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2521
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2522
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2523
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2524
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2525
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2526
opional parameters is False.
2527
 
2528
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2529
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2530
 
2531
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2532
 
2533
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2534
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2535
</source>
3386 mrdocs 2536
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
2537
 
2538
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
2539
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer,
2540
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
2541
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
2542
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres
2543
opcionals són falsos.
2544
 
2545
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
2546
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2547
 
2548
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
2549
 
2550
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2551
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
3064 cbradney 2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2555
 
2556
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2557
style name or None when user cancels the dialog.
2558
</source>
3386 mrdocs 2559
    <translation>newStyleDialog() -&gt; cadena de text
2560
 
2561
Mostra el quadre de diàleg &quot;Crear nou estil de paràgraf&apos;. Retorna el nom
2562
real de l&apos;esti o res quan l&apos;usuari cancel.la el quadre de diàleg.</translation>
3064 cbradney 2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2566
 
2567
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2568
</source>
3386 mrdocs 2569
    <translation>getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; enter
2570
 
2571
Retorna el ràdi del vèrtex de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi és expressat en punts. si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.</translation>
3064 cbradney 2572
  </message>
2573
  <message>
2574
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2575
 
2576
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2577
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2578
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2579
</source>
3386 mrdocs 2580
    <translation>getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
2581
 
2582
Retorna un parell (x, y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
2583
si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.
2584
- mira UNIT_&lt;type&gt; per referència.</translation>
3064 cbradney 2585
  </message>
2586
  <message>
2587
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2588
 
2589
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2590
for details of arguments.
2591
 
2592
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2593
</source>
3386 mrdocs 2594
    <translation>getPropertyCType(objecte, propietat, includesuper=True)
2595
 
2596
Retorna el nom del tipus C de la propietat &apos;propietat&apos; de l&apos;objecte. Mira getProperty()
2597
per més detalls sobre els arguments.
2598
 
2599
Si `includesuper&apos; és cert, busca també en les propietats heretades.</translation>
3064 cbradney 2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2603
 
2604
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2605
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2606
by parent classes as well.
2607
</source>
3386 mrdocs 2608
    <translation>getPropertyNames(objecte, includesuper=True)
2609
 
2610
Retorna la llista de propietats de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
2611
Si `includesuper&apos; és cert, també retorna les propietats
2612
heretades de les classes pare.</translation>
3064 cbradney 2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>getProperty(object, property)
2616
 
2617
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2618
 
2619
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2620
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2621
C++ QObject instance.
2622
 
2623
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2624
to look up on `object&apos;.
2625
 
2626
The return value varies depending on the type of the property.
2627
</source>
3386 mrdocs 2628
    <translation>getProperty(objecte, propietat)
2629
 
2630
Retorna el valor de la propietat especificada de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
2631
 
2632
L&apos;argument &apos;objecte&apos; pot ser una cadena de caràcters, i en aquest cas es busca
2633
els PageItem. També pot ser un objecte PyCObject, que pot apuntar a qualsevol
2634
instància del QObjecte de C++.
2635
 
2636
L&apos;argument &apos;propietat&apos; ha de ser una cadena de caràcters, i és el nom de la propietat
2637
que buscarem en l&apos;&apos;objecte&apos;.
2638
 
2639
Els valors de retorn varien en funció del tipus de la propietat.</translation>
3064 cbradney 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>setProperty(object, property, value)
2643
 
2644
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2645
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2646
also be raised if the underlying setter fails.
2647
 
2648
See getProperty() for more information.
2649
</source>
3386 mrdocs 2650
    <translation>setProperty(objecte, propietat, valor)
2651
 
2652
Posa el valor &apos;valor&apos; a la &apos;propietat&apos; de l&apos;&apos;objecte&apos;. Si &apos;valor&apos; no es pot convertir al tipus
2653
compatible amb la &apos;propietat&apos;, es generarà una excepció. També es pot generar una
2654
excepció si falla l&apos;assignació.
2655
 
2656
Mira getProperty() per obtenir més informació.</translation>
3064 cbradney 2657
  </message>
2658
  <message>
2659
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2660
 
2661
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2662
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2663
search recursively through children, grandchildren, etc.
2664
 
2665
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2666
</source>
3386 mrdocs 2667
    <translation>getChildren(objecte, declasse=None, denom=None, regexpmatch=False, recursiu=True)
2668
 
2669
Retorna una llista de fills de &apos;objecte&apos;, possiblement restringida als fills
2670
de la classe &apos;declasse&apos; o fills amb nom &apos;denom&apos;. Si &apos;recursiu&apos; és cert,
2671
busca recursivament a través dels fills, nets, etc..
2672
 
2673
Mireu QObject::children() en la documentació de Qt per més informació.
2674
</translation>
3064 cbradney 2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2678
 
2679
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2680
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2681
search recursively through children, grandchildren, etc.
2682
</source>
3386 mrdocs 2683
    <translation>getChild(objecte, nomdefill, declasse=None, recursiu=True)
2684
 
2685
Retorna el primer fill de &apos;objecte&apos; que té per nom &apos;nomdefill&apos;, possiblement
2686
restringint-nos a buscar fills de classe &apos;declasse&apos;. Si &apos;recursiu&apos; és cert,
2687
busca recursivament fills, nets, etc.
2688
</translation>
3064 cbradney 2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2692
 
2693
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2694
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2695
selected item is used.
2696
</source>
3386 mrdocs 2697
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
2698
 
2699
Gira l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. Valors positius
2700
representen rodar en sentit horari. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
2701
servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
3064 cbradney 2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2705
 
2706
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2707
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2708
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2709
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2710
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2711
 
2712
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2713
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2714
</source>
3386 mrdocs 2715
    <translation>renderFont(&quot;nom&quot;, &quot;fitxer&quot;, &quot;mostra&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2716
 
2717
Crea una previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;mostra&quot; a la mida especificada.
2718
Si el nom no és &quot;&quot;, la imatge es guarda a &quot;nom&quot;. I si no ho és es retornen les
2719
dades de la imatge com una cadena. L&apos;argument opcional &quot;format&quot;
2720
especifica el format de la imatge a generar, i suporta tots els formats permesos
2721
per QPixmap.save(). Els formats més comuns són PPM, JPEG, PNG and XPM.
2722
 
2723
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2724
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
2725
</translation>
3064 cbradney 2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <source>getPageMargins()
2729
 
2730
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2731
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2732
</source>
3386 mrdocs 2733
    <translation>getPageMargins()
2734
 
2735
Retorna els marges de pàgina com una tupla (dalt, esquerra, dreta, baix) en
2736
les unitats. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageSize().
2737
</translation>
3064 cbradney 2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2741
 
2742
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2743
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2744
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2745
not given the currently selected Item is used.
2746
 
2747
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2748
</source>
3386 mrdocs 2749
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
2750
 
2751
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; dins del marc de text &quot;nom&quot;.
2752
El text ha de ser en codi UTF (mira setText() com a referència) El primer caràcter
2753
es considera 0. Inserir a la posició -1 afegeix al final. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
2754
es fa servir el seleccionat actualment.
2755
 
2756
Pot generar IndexError si s&apos;inserta fora de rang.
2757
</translation>
3064 cbradney 2758
  </message>
2759
  <message>
2760
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2761
 
2762
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2763
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2764
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2765
 
2766
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2767
</source>
3386 mrdocs 2768
    <translation>textOverflows([&quot;nom&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2769
 
2770
Retorna el número actual de caràcters que sobreeixen del marc de text &quot;nom&quot;.
2771
Si &apos;nolinks&apos; val zero només mira un marc - no segueix els enllaços de
2772
text. Sense aquest paràmetre busca per tots els marcs que estiguin enllaçats.
2773
 
2774
Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un marc de text
2775
</translation>
3064 cbradney 2776
  </message>
2777
  <message>
2778
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2779
 
2780
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2781
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2782
 
2783
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2784
</source>
3386 mrdocs 2785
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;nom&quot;])
2786
 
2787
Posa quan (toggle = 1) si el marc de text &quot;nom&quot; és una drecera o no.
2788
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actual.
2789
 
2790
Pot generar WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un Marc de text</translation>
3064 cbradney 2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2794
 
2795
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2796
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2797
 
2798
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2799
</source>
3386 mrdocs 2800
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
2801
 
2802
Retorna cert si el &quot;nom&quot; del marc de text és un punt PDF.
2803
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;element actual.
2804
 
2805
Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és de text</translation>
3064 cbradney 2806
  </message>
1135 cbradney 2807
</context>
2808
<context>
418 Franz 2809
  <name>About</name>
2810
  <message>
1135 cbradney 2811
    <source>About Scribus%1%2</source>
2812
    <translation type="obsolete">Quant a Scribus %1%2</translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
418 Franz 2815
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 2816
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
418 Franz 2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>Scribus Version %1
2820
%2 %3</source>
3064 cbradney 2821
    <translation type="obsolete">Scribus Versió %1
420 Franz 2822
%2 %3</translation>
418 Franz 2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>Build-ID:</source>
420 Franz 2826
    <translation>ID-Creació:</translation>
418 Franz 2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>&amp;About</source>
420 Franz 2830
    <translation>&amp;Quant a</translation>
418 Franz 2831
  </message>
2832
  <message>
420 Franz 2833
    <source>Development Team:</source>
2834
    <translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
418 Franz 2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>Contributions from:</source>
420 Franz 2838
    <translation>Contribucions des de:</translation>
418 Franz 2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2842
    <translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
418 Franz 2843
  </message>
2844
  <message>
420 Franz 2845
    <source>Official Documentation:</source>
2846
    <translation>Documentació Oficial:</translation>
418 Franz 2847
  </message>
2848
  <message>
420 Franz 2849
    <source>Other Documentation:</source>
2850
    <translation>Altra Documentació:</translation>
418 Franz 2851
  </message>
2852
  <message>
420 Franz 2853
    <source>A&amp;uthors</source>
2854
    <translation>A&amp;utors</translation>
418 Franz 2855
  </message>
2856
  <message>
420 Franz 2857
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2858
    <translation type="obsolete">Basc:</translation>
418 Franz 2859
  </message>
2860
  <message>
420 Franz 2861
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2862
    <translation type="obsolete">Brasil.ler:</translation>
418 Franz 2863
  </message>
2864
  <message>
420 Franz 2865
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2866
    <translation type="obsolete">Búlgar:</translation>
418 Franz 2867
  </message>
2868
  <message>
420 Franz 2869
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2870
    <translation type="obsolete">Txec:</translation>
418 Franz 2871
  </message>
2872
  <message>
420 Franz 2873
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2874
    <translation type="obsolete">Danès:</translation>
418 Franz 2875
  </message>
2876
  <message>
420 Franz 2877
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2878
    <translation type="obsolete">Anglès (Britànic):</translation>
418 Franz 2879
  </message>
2880
  <message>
420 Franz 2881
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2882
    <translation type="obsolete">Finès:</translation>
418 Franz 2883
  </message>
2884
  <message>
420 Franz 2885
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2886
    <translation type="obsolete">Francès:</translation>
418 Franz 2887
  </message>
2888
  <message>
420 Franz 2889
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2890
    <translation type="obsolete">Gallec:</translation>
418 Franz 2891
  </message>
2892
  <message>
420 Franz 2893
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2894
    <translation type="obsolete">Alemany:</translation>
418 Franz 2895
  </message>
2896
  <message>
420 Franz 2897
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2898
    <translation type="obsolete">Hongarès:</translation>
418 Franz 2899
  </message>
2900
  <message>
420 Franz 2901
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2902
    <translation type="obsolete">Italià:</translation>
418 Franz 2903
  </message>
2904
  <message>
420 Franz 2905
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2906
    <translation type="obsolete">Lituà:</translation>
418 Franz 2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2910
    <translation type="obsolete">Noruec:</translation>
418 Franz 2911
  </message>
2912
  <message>
420 Franz 2913
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2914
    <translation type="obsolete">Polonès:</translation>
418 Franz 2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2918
    <translation type="obsolete">Rus:</translation>
418 Franz 2919
  </message>
2920
  <message>
420 Franz 2921
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2922
    <translation type="obsolete">Eslovac:</translation>
418 Franz 2923
  </message>
2924
  <message>
2925
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2926
    <translation type="obsolete">Eslovè:</translation>
418 Franz 2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2930
    <translation type="obsolete">Suec:</translation>
418 Franz 2931
  </message>
2932
  <message>
420 Franz 2933
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2934
    <translation type="obsolete">Turc:</translation>
418 Franz 2935
  </message>
2936
  <message>
420 Franz 2937
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2938
    <translation type="obsolete">Ucranià:</translation>
418 Franz 2939
  </message>
2940
  <message>
420 Franz 2941
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2942
    <translation type="obsolete">Galès:</translation>
418 Franz 2943
  </message>
2944
  <message>
420 Franz 2945
    <source>&amp;Translations</source>
2946
    <translation>&amp;Traduccions</translation>
418 Franz 2947
  </message>
2948
  <message>
420 Franz 2949
    <source>Homepage</source>
2950
    <translation>Pàgina inicial</translation>
418 Franz 2951
  </message>
2952
  <message>
420 Franz 2953
    <source>Online Reference</source>
2954
    <translation>Referència en línia</translation>
418 Franz 2955
  </message>
2956
  <message>
420 Franz 2957
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2958
    <translation>Errors i Sol.licitud de Característiques</translation>
418 Franz 2959
  </message>
2960
  <message>
420 Franz 2961
    <source>Mailing List</source>
2962
    <translation>Llista de correu</translation>
418 Franz 2963
  </message>
2964
  <message>
420 Franz 2965
    <source>&amp;Online</source>
2966
    <translation>&amp;En Linia</translation>
418 Franz 2967
  </message>
2968
  <message>
420 Franz 2969
    <source>&amp;Close</source>
2970
    <translation>&amp;Tanca</translation>
418 Franz 2971
  </message>
2972
  <message>
1135 cbradney 2973
    <source>This panel shows the version, build date and
2974
 compiled in library support in Scribus
2975
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2976
Missing library support is indicated by a *</source>
2977
    <translation type="obsolete">Aquest panell ensenya la versió, data de creació i
2978
el suport de llibreries de Scribus
2979
C-C-T equival a suport per C=CUPS C=littlecms T=TIFF
2980
La falta de llibreries està indicat per un *
2981
</translation>
2982
  </message>
2983
  <message>
454 fschmid 2984
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 2985
    <translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
454 fschmid 2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2989
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2993
    <translation type="obsolete">Coreà:</translation>
454 fschmid 2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2997
    <translation type="obsolete">Serbi:</translation>
454 fschmid 2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3001
    <translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
454 fschmid 3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 3005
    <translation>Antics Col.laboradors en Traduccions:</translation>
454 fschmid 3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3009
    <translation type="obsolete">Català:</translation>
454 fschmid 3010
  </message>
769 cbradney 3011
  <message>
3012
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 3013
    <translation></translation>
769 cbradney 3014
  </message>
776 fschmid 3015
  <message>
3016
    <source>This panel shows the version, build date and
3017
 compiled in library support in Scribus
1564 cbradney 3018
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 3019
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3020
    <translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de generació i
1564 cbradney 3021
el suport de llibreries compilades a Scribus
3022
El C-C-T significa C=littlecms C=CUPS T=suport TIFF.
3023
Les llibreries que manquen es mostren amb un *</translation>
776 fschmid 3024
  </message>
1564 cbradney 3025
  <message>
3026
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3027
    <translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler):</translation>
1564 cbradney 3028
  </message>
3064 cbradney 3029
  <message>
3030
    <source>%1 %2 %3 </source>
3386 mrdocs 3031
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
3064 cbradney 3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3386 mrdocs 3035
    <translation>Fent servir GhostScript versió %1</translation>
3064 cbradney 3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>No GS version available</source>
3386 mrdocs 3039
    <translation>No tenim disponible versió de GS</translation>
3064 cbradney 3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Scribus Version %1
3043
%2 %3 (%4)</source>
3386 mrdocs 3044
    <translation>Versió d&apos;Scribus %1
3045
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3046
  </message>
3047
  <message>
3048
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3386 mrdocs 3049
    <translation>Conversió a Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3050
  </message>
3051
  <message>
3052
    <source>Windows Port:</source>
3386 mrdocs 3053
    <translation>Conversió Windows:</translation>
3064 cbradney 3054
  </message>
3055
  <message>
3056
    <source>Wiki</source>
3386 mrdocs 3057
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3058
  </message>
3059
  <message>
3278 cbradney 3060
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3386 mrdocs 3061
    <translation>Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries afegit a Scribus. C-C-T-F significa suport per C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. La darrera lletra és per el representador C=cairo o A=libart. Les llibreries no disponibles es mostren amb un *. També es veu la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
3064 cbradney 3062
  </message>
418 Franz 3063
</context>
3064
<context>
3278 cbradney 3065
  <name>AboutPlugins</name>
3066
  <message>
3067
    <source>Yes</source>
3386 mrdocs 3068
    <translation>Si</translation>
3278 cbradney 3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>No</source>
3386 mrdocs 3072
    <translation>No</translation>
3278 cbradney 3073
  </message>
3074
</context>
3075
<context>
3076
  <name>AboutPluginsBase</name>
3077
  <message>
3078
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3386 mrdocs 3079
    <translation>Scribus: Sobre Connectors</translation>
3278 cbradney 3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>File Name:</source>
3386 mrdocs 3083
    <translation>Nom de Fitxer:</translation>
3278 cbradney 3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>Version:</source>
3386 mrdocs 3087
    <translation>Versió:</translation>
3278 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>Enabled:</source>
3386 mrdocs 3091
    <translation>Activat:</translation>
3278 cbradney 3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>Release Date:</source>
3386 mrdocs 3095
    <translation>Data de sortida:</translation>
3278 cbradney 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>Copyright:</source>
3386 mrdocs 3099
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Author(s):</source>
3386 mrdocs 3103
    <translation>Autor(s):</translation>
3278 cbradney 3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>Description:</source>
3386 mrdocs 3107
    <translation>Descripció:</translation>
3278 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>License:</source>
3386 mrdocs 3111
    <translation>Llicència:</translation>
3278 cbradney 3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>&amp;Close</source>
3386 mrdocs 3115
    <translation>&amp;Tanca</translation>
3278 cbradney 3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Alt+C</source>
3386 mrdocs 3119
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3120
  </message>
3121
</context>
3122
<context>
3064 cbradney 3123
  <name>ActionManager</name>
3124
  <message>
3125
    <source>&amp;New</source>
3386 mrdocs 3126
    <translation>&amp;Nou</translation>
3064 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>&amp;Open...</source>
3386 mrdocs 3130
    <translation>&amp;Obre...</translation>
3064 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>&amp;Close</source>
3386 mrdocs 3134
    <translation>&amp;Tanca</translation>
3064 cbradney 3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>&amp;Save</source>
3386 mrdocs 3138
    <translation>&amp;Desa</translation>
3064 cbradney 3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Save &amp;As...</source>
3386 mrdocs 3142
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
3064 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3386 mrdocs 3146
    <translation>Re&amp;carregar el Desat</translation>
3064 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3386 mrdocs 3150
    <translation>Recull per &amp;Sortir...</translation>
3064 cbradney 3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Get Text...</source>
3386 mrdocs 3154
    <translation>Obtenir Text...</translation>
3064 cbradney 3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Append &amp;Text...</source>
3386 mrdocs 3158
    <translation>Afegeix &amp;Text...</translation>
3064 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>Get Image...</source>
3386 mrdocs 3162
    <translation>Obtenir Imatge...</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Save &amp;Text...</source>
3386 mrdocs 3166
    <translation>Desa &amp;Text...</translation>
3064 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3386 mrdocs 3170
    <translation>Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3386 mrdocs 3174
    <translation>Desa com P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3386 mrdocs 3178
    <translation>&amp;Configura Document...</translation>
3064 cbradney 3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>&amp;Print...</source>
3386 mrdocs 3182
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
3064 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>&amp;Quit</source>
3386 mrdocs 3186
    <translation>&amp;Sortir</translation>
3064 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>&amp;Undo</source>
3386 mrdocs 3190
    <translation>Des&amp;fés</translation>
3064 cbradney 3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>&amp;Redo</source>
3386 mrdocs 3194
    <translation>&amp;Refés</translation>
3064 cbradney 3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3386 mrdocs 3198
    <translation>&amp;Element en mode d&apos;acció</translation>
3064 cbradney 3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>Cu&amp;t</source>
3386 mrdocs 3202
    <translation>T&amp;alla</translation>
3064 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>&amp;Copy</source>
3386 mrdocs 3206
    <translation>&amp;Copia</translation>
3064 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>&amp;Paste</source>
3386 mrdocs 3210
    <translation>&amp;Enganxa</translation>
3064 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3386 mrdocs 3214
    <translation>Neteja C&amp;ontingut</translation>
3064 cbradney 3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Select &amp;All</source>
3386 mrdocs 3218
    <translation>Selecciona &amp;Tot</translation>
3064 cbradney 3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>&amp;Deselect All</source>
3386 mrdocs 3222
    <translation>&amp;Deselecciona Tot</translation>
3064 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3386 mrdocs 3226
    <translation>&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
3064 cbradney 3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>Edit Image...</source>
3386 mrdocs 3230
    <translation>Edita Imatge...</translation>
3064 cbradney 3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>C&amp;olors...</source>
3386 mrdocs 3234
    <translation>C&amp;olors...</translation>
3064 cbradney 3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3386 mrdocs 3238
    <translation>Estils de &amp;Paràgraf...</translation>
3064 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3386 mrdocs 3242
    <translation>Estils de &amp;Línia...</translation>
3064 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3386 mrdocs 3246
    <translation>Pàgines &amp;Mestres...</translation>
3064 cbradney 3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3250
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
3064 cbradney 3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>P&amp;references...</source>
3386 mrdocs 3254
    <translation>P&amp;referències...</translation>
3064 cbradney 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>%1 pt</source>
3386 mrdocs 3258
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>&amp;Other...</source>
3386 mrdocs 3262
    <translation>&amp;Altres...</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>&amp;Left</source>
3386 mrdocs 3266
    <translation>&amp;Esquerra</translation>
3064 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>&amp;Center</source>
3386 mrdocs 3270
    <translation>&amp;Centre</translation>
3064 cbradney 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>&amp;Right</source>
3386 mrdocs 3274
    <translation>&amp;Dreta</translation>
3064 cbradney 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>&amp;Block</source>
3386 mrdocs 3278
    <translation>&amp;Justificat</translation>
3064 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>&amp;Forced</source>
3386 mrdocs 3282
    <translation>&amp;Forçat</translation>
3064 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>&amp;%1 %</source>
3386 mrdocs 3286
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>&amp;Normal</source>
3386 mrdocs 3290
    <translation>&amp;Normal</translation>
3064 cbradney 3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>&amp;Underline</source>
3386 mrdocs 3294
    <translation>S&amp;ubratllat</translation>
3064 cbradney 3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Underline &amp;Words</source>
3386 mrdocs 3298
    <translation>Paraules sub&amp;ratllades</translation>
3064 cbradney 3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>&amp;Strike Through</source>
3386 mrdocs 3302
    <translation>&amp;Barrat</translation>
3064 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>&amp;All Caps</source>
3386 mrdocs 3306
    <translation>Tot M&amp;ajúscules</translation>
3064 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>Small &amp;Caps</source>
3386 mrdocs 3310
    <translation>Majús&amp;cules Petites</translation>
3064 cbradney 3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>Su&amp;perscript</source>
3386 mrdocs 3314
    <translation>Su&amp;períndex</translation>
3064 cbradney 3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>Su&amp;bscript</source>
3386 mrdocs 3318
    <translation>Su&amp;bíndex</translation>
3064 cbradney 3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>&amp;Outline</source>
3386 mrdocs 3322
    <translation>&amp;Esquema</translation>
3064 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>S&amp;hadow</source>
3386 mrdocs 3326
    <translation>Omb&amp;ra</translation>
3064 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>&amp;Image Effects</source>
3386 mrdocs 3330
    <translation>Efectes d&apos;&amp;Imatge</translation>
3064 cbradney 3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3386 mrdocs 3334
    <translation>&amp;Tabuladors...</translation>
3064 cbradney 3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>D&amp;uplicate</source>
3386 mrdocs 3338
    <translation>D&amp;uplica</translation>
3064 cbradney 3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3386 mrdocs 3342
    <translation>Duplicació &amp;Múltiple</translation>
3064 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>&amp;Delete</source>
3386 mrdocs 3346
    <translation>Es&amp;borra</translation>
3064 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>&amp;Group</source>
3386 mrdocs 3350
    <translation>A&amp;grupa</translation>
3064 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>&amp;Ungroup</source>
3386 mrdocs 3354
    <translation>Desagr&amp;upa</translation>
3064 cbradney 3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>Is &amp;Locked</source>
3386 mrdocs 3358
    <translation>Està B&amp;loquejat</translation>
3064 cbradney 3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3386 mrdocs 3362
    <translation>Mida bloque&amp;jada</translation>
3064 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3386 mrdocs 3366
    <translation>Envia al &amp;Fons</translation>
3064 cbradney 3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3386 mrdocs 3370
    <translation>Envia a &amp;Sobre</translation>
3064 cbradney 3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>&amp;Lower</source>
3386 mrdocs 3374
    <translation>&amp;Abaixa</translation>
3064 cbradney 3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>&amp;Raise</source>
3386 mrdocs 3378
    <translation>A&amp;puja</translation>
3064 cbradney 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3386 mrdocs 3382
    <translation>Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
3064 cbradney 3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>&amp;Attributes...</source>
3386 mrdocs 3386
    <translation>&amp;Atributs...</translation>
3064 cbradney 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3386 mrdocs 3390
    <translation>I&amp;matge Visible</translation>
3064 cbradney 3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>&amp;Update Image</source>
3386 mrdocs 3394
    <translation>Act&amp;ualitza Imatge</translation>
3064 cbradney 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3386 mrdocs 3398
    <translation>Ajusta el marc a l&apos;imatge</translation>
3064 cbradney 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Extended Image Properties</source>
3386 mrdocs 3402
    <translation>Propietats exteses d&apos;Imatge</translation>
3064 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3386 mrdocs 3406
    <translation>Resolució &amp;baixa</translation>
3064 cbradney 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3386 mrdocs 3410
    <translation>Resolució &amp;Normal</translation>
3064 cbradney 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3386 mrdocs 3414
    <translation>&amp;Tota Resolució</translation>
3064 cbradney 3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3386 mrdocs 3418
    <translation>Es un P&amp;unt de PDF</translation>
3064 cbradney 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3386 mrdocs 3422
    <translation>És una A&amp;notació de PDF</translation>
3064 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3386 mrdocs 3426
    <translation>P&amp;ropietats Anotació</translation>
3064 cbradney 3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3386 mrdocs 3430
    <translation>P&amp;ropietats de Camp</translation>
3064 cbradney 3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3386 mrdocs 3434
    <translation>&amp;Edita Forma...</translation>
3064 cbradney 3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3386 mrdocs 3438
    <translation>&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
3064 cbradney 3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3386 mrdocs 3442
    <translation>&amp;Desajusta Text al Camí</translation>
3064 cbradney 3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3386 mrdocs 3446
    <translation>&amp;Combina Polígons</translation>
3064 cbradney 3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3386 mrdocs 3450
    <translation>Separa &amp;Polígons</translation>
3064 cbradney 3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3386 mrdocs 3454
    <translation>Corba &amp;Bezier</translation>
3064 cbradney 3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>&amp;Image Frame</source>
3386 mrdocs 3458
    <translation>Marc d&apos;&amp;imatge</translation>
3064 cbradney 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>&amp;Outlines</source>
3386 mrdocs 3462
    <translation>&amp;Esquemes</translation>
3064 cbradney 3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>&amp;Polygon</source>
3386 mrdocs 3466
    <translation>&amp;Polígon</translation>
3064 cbradney 3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>&amp;Text Frame</source>
3386 mrdocs 3470
    <translation>Marc de &amp;Text</translation>
3064 cbradney 3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>&amp;Glyph...</source>
3386 mrdocs 3474
    <translation>&amp;Glyph...</translation>
3064 cbradney 3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Sample Text</source>
3386 mrdocs 3478
    <translation>Text de mostra</translation>
3064 cbradney 3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>&amp;Insert...</source>
3386 mrdocs 3482
    <translation>&amp;Insereix...</translation>
3064 cbradney 3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>Im&amp;port...</source>
3386 mrdocs 3486
    <translation>Im&amp;porta...</translation>
3064 cbradney 3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>&amp;Delete...</source>
3386 mrdocs 3490
    <translation>Es&amp;borra...</translation>
3064 cbradney 3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>&amp;Copy...</source>
3386 mrdocs 3494
    <translation>&amp;Copia...</translation>
3064 cbradney 3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>&amp;Move...</source>
3386 mrdocs 3498
    <translation>&amp;Mou...</translation>
3064 cbradney 3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3386 mrdocs 3502
    <translation>&amp;Aplica pàgina mestra...</translation>
3064 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3386 mrdocs 3506
    <translation>Gestiona &amp;Guies...</translation>
3064 cbradney 3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Manage Page Properties...</source>
3386 mrdocs 3510
    <translation>Gestiona pàgines de propietats...</translation>
3064 cbradney 3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>&amp;Fit in window</source>
3386 mrdocs 3514
    <translation>Encabeix a la &amp;Finestra</translation>
3064 cbradney 3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>&amp;50%</source>
3386 mrdocs 3518
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>&amp;75%</source>
3386 mrdocs 3522
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>&amp;100%</source>
3386 mrdocs 3526
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>&amp;200%</source>
3386 mrdocs 3530
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3386 mrdocs 3534
    <translation>&amp;Miniatures</translation>
3064 cbradney 3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>Show &amp;Margins</source>
3386 mrdocs 3538
    <translation>Mostra &amp;Marges</translation>
3064 cbradney 3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>Show &amp;Frames</source>
3386 mrdocs 3542
    <translation>Mostra &amp;Marcs</translation>
3064 cbradney 3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>Show &amp;Images</source>
3386 mrdocs 3546
    <translation>Mostra &amp;Imatges</translation>
3064 cbradney 3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>Show &amp;Grid</source>
3386 mrdocs 3550
    <translation>Mostra &amp;Graella</translation>
3064 cbradney 3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Show G&amp;uides</source>
3386 mrdocs 3554
    <translation>Mostra G&amp;uies</translation>
3064 cbradney 3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3386 mrdocs 3558
    <translation>Mostra Graella &amp;Base</translation>
3064 cbradney 3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3386 mrdocs 3562
    <translation>Mostra cadena de &amp;Text</translation>
3064 cbradney 3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>Show Control Characters</source>
3386 mrdocs 3566
    <translation>Mostra caràcters de control</translation>
3064 cbradney 3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>Rulers relative to Page</source>
3386 mrdocs 3570
    <translation>Mides relatives a la pàgina</translation>
3064 cbradney 3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3386 mrdocs 3574
    <translation>Desplaça &amp;a la Graella</translation>
3064 cbradney 3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3386 mrdocs 3578
    <translation>Des&amp;plaça a les Guies</translation>
3064 cbradney 3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>&amp;Properties</source>
3386 mrdocs 3582
    <translation>&amp;Propietats</translation>
3064 cbradney 3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3386 mrdocs 3586
    <translation>Àlbu&amp;m de retalls</translation>
3064 cbradney 3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>&amp;Layers</source>
3386 mrdocs 3590
    <translation>&amp;Capes</translation>
3064 cbradney 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3386 mrdocs 3594
    <translation>&amp;Organitza les pàgines</translation>
3064 cbradney 3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3386 mrdocs 3598
    <translation>&amp;Punts</translation>
3064 cbradney 3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>&amp;Measurements</source>
3386 mrdocs 3602
    <translation>&amp;Mides</translation>
3064 cbradney 3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Action &amp;History</source>
3386 mrdocs 3606
    <translation>&amp;Historial d&apos;accions</translation>
3064 cbradney 3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3386 mrdocs 3610
    <translation>&amp;Verificador</translation>
3064 cbradney 3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3386 mrdocs 3614
    <translation>&amp;Alinea i distribueix</translation>
3064 cbradney 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>&amp;Tools</source>
3386 mrdocs 3618
    <translation>Ei&amp;nes</translation>
3064 cbradney 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3386 mrdocs 3622
    <translation>Eines P&amp;DF</translation>
3064 cbradney 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>Select Item</source>
3386 mrdocs 3626
    <translation>Tria ítem</translation>
3064 cbradney 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>T&amp;able</source>
3386 mrdocs 3630
    <translation>T&amp;aula</translation>
3064 cbradney 3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>&amp;Shape</source>
3386 mrdocs 3634
    <translation>&amp;Forma</translation>
3064 cbradney 3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>&amp;Line</source>
3386 mrdocs 3638
    <translation>&amp;Línia</translation>
3064 cbradney 3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3386 mrdocs 3642
    <translation>Linea a &amp;mà alçada</translation>
3064 cbradney 3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>Rotate Item</source>
3386 mrdocs 3646
    <translation>Rota Ítem</translation>
3064 cbradney 3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>Zoom in or out</source>
3386 mrdocs 3650
    <translation>Acosta o Allunya</translation>
3064 cbradney 3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>Zoom in</source>
3386 mrdocs 3654
    <translation>Acosta</translation>
3064 cbradney 3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source>Zoom out</source>
3386 mrdocs 3658
    <translation>Allunya</translation>
3064 cbradney 3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3386 mrdocs 3662
    <translation>Edita Contingut de Marc</translation>
3064 cbradney 3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>Edit Text...</source>
3386 mrdocs 3666
    <translation>Edita Text...</translation>
3064 cbradney 3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>Link Text Frames</source>
3386 mrdocs 3670
    <translation>Enllaça Marcs de Text</translation>
3064 cbradney 3671
  </message>
3672
  <message>
3673
    <source>Unlink Text Frames</source>
3386 mrdocs 3674
    <translation>Desenllaça Marcs de Text</translation>
3064 cbradney 3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3386 mrdocs 3678
    <translation>Comptagot&amp;es</translation>
3064 cbradney 3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>Copy Item Properties</source>
3386 mrdocs 3682
    <translation>Copia les propietats</translation>
3064 cbradney 3683
  </message>
3684
  <message>
3685
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3386 mrdocs 3686
    <translation>Edita el text amb l&apos;Editor de Notícies</translation>
3064 cbradney 3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>Insert Text Frame</source>
3386 mrdocs 3690
    <translation>Insereix Marc de Text</translation>
3064 cbradney 3691
  </message>
3692
  <message>
3693
    <source>Insert Image Frame</source>
3386 mrdocs 3694
    <translation>Insereix marc d&apos;imatge</translation>
3064 cbradney 3695
  </message>
3696
  <message>
3697
    <source>Insert Table</source>
3386 mrdocs 3698
    <translation>Insereix Taula</translation>
3064 cbradney 3699
  </message>
3700
  <message>
3701
    <source>Insert Shape</source>
3386 mrdocs 3702
    <translation>Insereix Forma</translation>
3064 cbradney 3703
  </message>
3704
  <message>
3705
    <source>Insert Polygon</source>
3386 mrdocs 3706
    <translation>Insereix polígon</translation>
3064 cbradney 3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>Insert Line</source>
3386 mrdocs 3710
    <translation>Insereix línia</translation>
3064 cbradney 3711
  </message>
3712
  <message>
3713
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3386 mrdocs 3714
    <translation>Insereix corba Bezier</translation>
3064 cbradney 3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source>Insert Freehand Line</source>
3386 mrdocs 3718
    <translation>Insereix Línia manual</translation>
3064 cbradney 3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3386 mrdocs 3722
    <translation>Gestiona I&amp;matges</translation>
3064 cbradney 3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3386 mrdocs 3726
    <translation>&amp;Parteix els mots</translation>
3064 cbradney 3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>Dehyphenate Text</source>
3386 mrdocs 3730
    <translation>Desparteix els mots</translation>
3064 cbradney 3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3386 mrdocs 3734
    <translation>&amp;Genera taula de contingut</translation>
3064 cbradney 3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>&amp;About Scribus</source>
3386 mrdocs 3738
    <translation>Quant &amp;a Scribus</translation>
3064 cbradney 3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>About &amp;Qt</source>
3386 mrdocs 3742
    <translation>Quant a &amp;Qt</translation>
3064 cbradney 3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3386 mrdocs 3746
    <translation>Rètols indica&amp;dors</translation>
3064 cbradney 3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3386 mrdocs 3750
    <translation>&amp;Manual d&apos;Scribus...</translation>
3064 cbradney 3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3386 mrdocs 3754
    <translation>&amp;Guionets Intel.ligents</translation>
3064 cbradney 3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>Non Breaking Dash</source>
3386 mrdocs 3758
    <translation>Guió no separable</translation>
3064 cbradney 3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3386 mrdocs 3762
    <translation>E&amp;spai no separable</translation>
3064 cbradney 3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>Page &amp;Number</source>
3386 mrdocs 3766
    <translation>&amp;Número de pàgina</translation>
3064 cbradney 3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>New Line</source>
3386 mrdocs 3770
    <translation>Nova línia</translation>
3064 cbradney 3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>Frame Break</source>
3386 mrdocs 3774
    <translation>Salt de marc</translation>
3064 cbradney 3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>Column Break</source>
3386 mrdocs 3778
    <translation>Salt de columna</translation>
3064 cbradney 3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>Copyright</source>
3386 mrdocs 3782
    <translation>Copyright</translation>
3064 cbradney 3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>Registered Trademark</source>
3386 mrdocs 3786
    <translation>Marca registrada</translation>
3064 cbradney 3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>Trademark</source>
3386 mrdocs 3790
    <translation>Marca</translation>
3064 cbradney 3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>Bullet</source>
3386 mrdocs 3794
    <translation>Pic</translation>
3064 cbradney 3795
  </message>
3796
  <message>
3797
    <source>Em Dash</source>
3386 mrdocs 3798
    <translation>Guionet Em</translation>
3064 cbradney 3799
  </message>
3800
  <message>
3801
    <source>En Dash</source>
3386 mrdocs 3802
    <translation>Guionet En</translation>
3064 cbradney 3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>Figure Dash</source>
3386 mrdocs 3806
    <translation>Guionet Figure</translation>
3064 cbradney 3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>Quotation Dash</source>
3386 mrdocs 3810
    <translation>Guionet de citació</translation>
3064 cbradney 3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>Apostrophe</source>
3386 mrdocs 3814
    <translation>Apòstrof</translation>
3064 cbradney 3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>Straight Double</source>
3386 mrdocs 3818
    <translation>Línia doble</translation>
3064 cbradney 3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>Single Left</source>
3386 mrdocs 3822
    <translation>Senzill esquerra</translation>
3064 cbradney 3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Single Right</source>
3386 mrdocs 3826
    <translation>Senzill dreta</translation>
3064 cbradney 3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>Double Left</source>
3386 mrdocs 3830
    <translation>Doble esquerra</translation>
3064 cbradney 3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>Double Right</source>
3386 mrdocs 3834
    <translation>Doble dreta</translation>
3064 cbradney 3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Single Reversed</source>
3386 mrdocs 3838
    <translation>Senzill invertit</translation>
3064 cbradney 3839
  </message>
3840
  <message>
3841
    <source>Double Reversed</source>
3386 mrdocs 3842
    <translation>Doble invertit</translation>
3064 cbradney 3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>Single Left Guillemet</source>
3386 mrdocs 3846
    <translation>Guillemet esquerra</translation>
3064 cbradney 3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>Single Right Guillemet</source>
3386 mrdocs 3850
    <translation>Guillemet dret</translation>
3064 cbradney 3851
  </message>
3852
  <message>
3853
    <source>Double Left Guillemet</source>
3386 mrdocs 3854
    <translation>Guillemet esquerra doble</translation>
3064 cbradney 3855
  </message>
3856
  <message>
3857
    <source>Double Right Guillemet</source>
3386 mrdocs 3858
    <translation>Guillemet dret doble</translation>
3064 cbradney 3859
  </message>
3860
  <message>
3861
    <source>Low Single Comma</source>
3386 mrdocs 3862
    <translation>Cometes baixes</translation>
3064 cbradney 3863
  </message>
3864
  <message>
3865
    <source>Low Double Comma</source>
3386 mrdocs 3866
    <translation>Cometes dobles baixes</translation>
3064 cbradney 3867
  </message>
3868
  <message>
3869
    <source>Double Turned Comma</source>
3386 mrdocs 3870
    <translation>Cometes dobes girades</translation>
3064 cbradney 3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>CJK Single Left</source>
3386 mrdocs 3874
    <translation>CJK esquerra</translation>
3064 cbradney 3875
  </message>
3876
  <message>
3877
    <source>CJK Single Right</source>
3386 mrdocs 3878
    <translation>CJK dreta</translation>
3064 cbradney 3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>CJK Double Left</source>
3386 mrdocs 3882
    <translation>CJK esquerra doble</translation>
3064 cbradney 3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>CJK Double Right</source>
3386 mrdocs 3886
    <translation>CJK dreta doble</translation>
3064 cbradney 3887
  </message>
3888
  <message>
3889
    <source>Toggle Palettes</source>
3386 mrdocs 3890
    <translation>Commuta paletes</translation>
3064 cbradney 3891
  </message>
3892
  <message>
3893
    <source>Toggle Guides</source>
3386 mrdocs 3894
    <translation>Commuta guies</translation>
3064 cbradney 3895
  </message>
3278 cbradney 3896
  <message>
3897
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3386 mrdocs 3898
    <translation>Previsualitzaci&amp;ó</translation>
3278 cbradney 3899
  </message>
3900
  <message>
3901
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3386 mrdocs 3902
    <translation>&amp;javaScripts...</translation>
3278 cbradney 3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Convert to Master Page...</source>
3386 mrdocs 3906
    <translation>Convertir a pàgina mestra...</translation>
3278 cbradney 3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>&amp;Cascade</source>
3386 mrdocs 3910
    <translation>&amp;Cascada</translation>
3278 cbradney 3911
  </message>
3912
  <message>
3913
    <source>&amp;Tile</source>
3386 mrdocs 3914
    <translation>&amp;Mosaic</translation>
3278 cbradney 3915
  </message>
3916
  <message>
3917
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3386 mrdocs 3918
    <translation>&amp;Sobre connectors</translation>
3278 cbradney 3919
  </message>
3064 cbradney 3920
</context>
3921
<context>
418 Franz 3922
  <name>AdvOptions</name>
3923
  <message>
3924
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 3925
    <translation type="obsolete">Opcions Avançades</translation>
418 Franz 3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 3929
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Horitzontalment</translation>
418 Franz 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 3933
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Verticalment</translation>
418 Franz 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 3937
    <translation type="obsolete">Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
418 Franz 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 3941
    <translation type="obsolete">Aplica perfils &amp;ICC</translation>
418 Franz 3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 3945
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;1</translation>
418 Franz 3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 3949
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;2</translation>
418 Franz 3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 3953
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;3</translation>
418 Franz 3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3957
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3961
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 3965
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nivell 3</translation>
418 Franz 3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
3969
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3970
    <translation type="obsolete">Crea només PostScript Nivell 2, compte,
420 Franz 3971
això pot crear fitxers molt grans</translation>
418 Franz 3972
  </message>
3973
  <message>
3974
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
3975
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3976
    <translation type="obsolete">Crea només PostScript Nivell 1, compte,
420 Franz 3977
això pot crear fitxers molt grans</translation>
418 Franz 3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
3981
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3982
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3983
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3984
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3985
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 3986
    <translation type="obsolete">Una forma d&apos;apagar algunes de les ombres grises que estan composades
420 Franz 3987
per cian, groc i magenta però fan servir negre
3988
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
3989
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges
3990
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
3991
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
418 Franz 3992
  </message>
3993
</context>
3994
<context>
3995
  <name>Align</name>
3996
  <message>
3997
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 3998
    <translation type="obsolete">Distribueix/Alinea</translation>
418 Franz 3999
  </message>
4000
  <message>
4001
    <source>Align</source>
3064 cbradney 4002
    <translation type="obsolete">Alinea</translation>
418 Franz 4003
  </message>
4004
  <message>
4005
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 4006
    <translation type="obsolete">Horitzontal</translation>