Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 20621 | Rev 21544 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14489 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="da_DK">
201 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15353 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; liste
1135 cbradney 13
 
14
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet.
13499 cbradney 15
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokumentets farver.
1135 cbradney 16
</translation>
17
  </message>
18
  <message>
12918 cbradney 19
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
20
 
21
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
22
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
23
the value of the named color from the default document colors.
24
 
25
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
26
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
27
</source>
15353 cbradney 28
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
12918 cbradney 29
 
13499 cbradney 30
Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
31
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åbne, så
32
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokumentets farver.
12918 cbradney 33
 
34
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
35
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
36
</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
15353 cbradney 49
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
12918 cbradney 50
 
13499 cbradney 51
Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter
12918 cbradney 52
af farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Konverteret til RGB farve rum.
53
Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne
13499 cbradney 54
farve fra standard dokumentets farver.
12918 cbradney 55
 
56
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
57
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
58
</translation>
59
  </message>
60
  <message>
61
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
62
 
63
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
64
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
65
Color components should be in the range from 0 to 255.
66
 
67
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
68
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
69
</source>
15353 cbradney 70
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 71
 
72
Ændrer farven &quot;navn &quot; til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er
73
defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort.
74
Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255.
75
 
76
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
77
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
78
</translation>
79
  </message>
80
  <message>
81
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
82
 
83
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
84
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
85
the range from 0 to 255.
86
 
87
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
88
</source>
15353 cbradney 89
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 90
 
91
Definerer en ny farve &quot;navn &quot;. Farveværdien er defineret via fire komponenter:
92
 c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være
93
i området fra 0 til 255.
94
 
95
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
96
</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
100
 
101
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
102
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
103
&quot;None&quot; - transparent.
104
 
105
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
106
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
107
 
108
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
109
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
110
</source>
15353 cbradney 111
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
12918 cbradney 112
 
113
Sletter farven &quot;navn &quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet
114
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til
115
&quot;NONE&quot; - transparent.
116
 
13499 cbradney 117
 
118
å
119
å
120
 
121
æ
122
&quot;er
123
&quot;
124
 
12918 cbradney 125
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
126
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
127
</translation>
128
  </message>
129
  <message>
130
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
131
 
132
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
133
 
134
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
135
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
136
</source>
15353 cbradney 137
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
12918 cbradney 138
 
139
Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.
140
 
141
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
142
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
143
</translation>
144
  </message>
145
  <message>
1135 cbradney 146
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
147
 
148
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
149
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
150
Returns true if a new document was created.
151
</source>
15353 cbradney 152
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 153
 
13499 cbradney 154
Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog-boks. opretter et nyt dokument, hvis brugeren
155
accepterer indstillingerne. Opretter ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
156
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev oprettet et nyt dokument.
1135 cbradney 157
</translation>
158
  </message>
159
  <message>
12918 cbradney 160
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
161
 
162
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
163
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
164
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
165
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
166
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
167
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
168
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
169
optional parameters is False.
170
 
171
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
172
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
173
 
174
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
175
 
176
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
177
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
178
</source>
15353 cbradney 179
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;overskrift&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;standardnavn&quot; ,har-previsning, er-gem, er-mappe]) -&gt; streng med fil-navn
13499 cbradney 180
 
181
Viser en &quot;Fil-åbn&quot; dialog-boks med overskriften &quot;overskrift&quot;. Filer er filtreret
182
med filter-strengen &quot;filter&quot;. Et standard fil-navn eller fil-sti kan også
183
angives, lad denne streng være tom, når du ikke ønsker at bruge den.
184
Hvis har-previsning er &quot;TRUE&quot; aktiveres et lille visningsvindue i fil-valg-boksen.
185
Når er-gem værdien er sat til &quot;True&quot;, så fungerer dialogboksen som en &quot;Gem som&quot;
186
dialog, ellers fungerer den som en &quot;Fil åbn&quot; dialog. Når er-mappe værdien er
187
&quot;True&quot;, så viser og returnerer dialogboksen kun mapper. Standardværdien for
188
alle de valgfri parametre er &quot;False&quot;.
189
 
190
Filteret, hvis specificeret, har formen &apos;kommentar (*.type *.type2 ...)&apos;.
191
For eksempel &apos;billeder&apos; (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
192
 
193
Se Qt-dokumentationen over QFileDialog for detaljer om filtre.
194
 
195
Eksempel: fileDialog(&apos;Åbn input&apos;, &apos;CSV filer (*.csv)&apos;)
196
Eksempel: fileDialog(&apos;Gem report&apos;, standardnavn=&apos;report.txt&apos;, er-gem=True)
197
</translation>
12918 cbradney 198
  </message>
199
  <message>
200
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
201
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
202
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
203
 
204
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
205
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
206
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
207
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
208
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
209
 
210
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
211
at 1.
212
 
213
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
214
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
215
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
216
can be binary-ORed with button constants:
217
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
218
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
219
 
220
Usage examples:
221
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
222
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
223
          ICON_ERROR)
224
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
225
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
226
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
227
 
228
Defined button and icon constants:
229
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
230
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
231
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
232
</source>
15353 cbradney 233
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
12918 cbradney 234
  ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
235
  knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
236
 
237
Viser en besked-boks med titlen &quot;titel&quot;, meddelelsen &quot;besked&quot;, og
238
et ikon &quot;ikon&quot; og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og
239
en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet,
240
selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per).
241
Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering.
242
 
243
Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre
244
starter ved 1.
245
 
246
For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige
247
med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og
248
ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der
249
kan binær-ORes med knap konstanter:
250
  BUTTONOPT_DEFAULT  Tryk enter trykker denne knap.
251
  BUTTONOPT_ESCAPE  Tryk escape trykker denne knap.
252
 
253
Eksempler på brug:
254
resultat = messageBox(&apos;Script fejlede&apos;,
255
          &apos;Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.&apos;,
256
          ICON_ERROR)
257
resultat = messageBox(&apos;Abekatte!&apos;, &apos;Noget gik agurk! &lt;i&gt;Hvad er en abekat?&lt;/i&gt;&apos;,
258
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
259
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
260
 
261
Definerede knap og ikon konstanter:
262
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
263
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
264
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
265
</translation>
266
  </message>
267
  <message>
268
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
269
 
270
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
271
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
272
 
273
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
274
</source>
15353 cbradney 275
    <translation type="obsolete">valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng
12918 cbradney 276
 
277
Viser den almindelige &apos;spørg efter streng&apos; dialog og returnerer dens værdi som en streng
278
Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri &apos;standard&apos; værdi.
279
 
280
Eksempel: valueDialog(&apos;titel&apos;, &apos;tekst i vinduet&apos;, &apos;valgfri&apos;)
281
</translation>
282
  </message>
283
  <message>
284
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
285
 
286
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
287
style name or None when user cancels the dialog.
288
</source>
15353 cbradney 289
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; streng
12918 cbradney 290
 
13499 cbradney 291
Viser &apos;Opret ny afsnits-typografi&apos; vindue. Funktionen returnerer det rigtige
12918 cbradney 292
typografi navn eller Intet når bruger annullerer vinduet.
293
</translation>
294
  </message>
295
  <message>
296
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
297
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
298
 
299
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
300
following meaning:
301
 
302
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
303
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
304
 
305
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
306
margins
307
 
308
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
309
 
310
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
311
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
312
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
313
 
314
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
315
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
316
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
317
 
318
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
319
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
320
PAGE_4 is 4-fold.
321
 
322
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
323
Indexed from 0 (0 = first).
324
 
325
numPage = Number of pages to be created.
326
 
327
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
328
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
329
is not in points, make sure to account for this.
330
 
331
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
332
PAGE_4, 3, 1)
333
 
334
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
335
</source>
15353 cbradney 336
    <translation type="obsolete">newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
12918 cbradney 337
            måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -&gt; bool
338
 
13499 cbradney 339
Opretter et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
12918 cbradney 340
følgende betydning:
341
 
342
størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
343
bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;papir_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.
344
 
345
margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener
346
 
347
retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
348
 
349
førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
350
side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for
351
et højere nummer, hvis et dokument består af flere dele.
352
 
353
måle-enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
354
predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
355
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
356
 
357
sideType = En af de predefinerede constanter PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside,
358
PAGE_2 er for dobbeltsidet dokumenter, PAGE_3 er for 3 siders folder og
359
PAGE_4 er 4-fold
360
 
361
førsteSideOrden = Hvad er positionen af første side i dokumentet.
362
Indeksering fra 0 (0 = første).
363
 
364
antalSider = Antal sider som skal laves.
365
 
366
Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
367
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
368
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.
369
 
370
eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
371
PAGE_4, 3, 1)
372
 
373
Kan rejse ScribusError hvis førsteSideOrden er større end tilladt for sideType.
374
</translation>
375
  </message>
376
  <message>
377
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
378
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
379
 
380
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
381
 
382
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
383
following meaning:
384
 
385
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
386
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
387
 
388
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
389
  margins
390
 
391
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
392
 
393
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
394
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
395
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
396
 
397
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
398
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
399
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
400
 
401
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
402
 
403
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
404
 
405
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
406
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
407
is not in points, make sure to account for this.
408
 
409
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
410
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
411
</source>
15353 cbradney 412
    <translation type="obsolete">newDoc(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
12918 cbradney 413
          måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -&gt; bool
414
 
415
ADVARSEL: Forældet procedure! brug newDocument i stedet for.
416
 
13499 cbradney 417
Opretter et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
12918 cbradney 418
følgende betydning:
419
 
420
  størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
421
  bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;paper_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.
422
 
423
  margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener
424
 
425
  retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
426
 
427
  førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
428
  side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for
429
  et højere nummer, når et dokument består af flere dele.
430
 
431
  enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
432
  predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
433
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
434
 
435
  modståendeSider = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
436
 
437
  førsteSideVenstre = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
438
 
439
Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
440
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
441
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.
442
 
443
eksempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
444
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
445
  </message>
446
  <message>
447
    <source>closeDoc()
448
 
449
Closes the current document without prompting to save.
450
 
451
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
452
</source>
15353 cbradney 453
    <translation type="obsolete">closeDoc()
12918 cbradney 454
 
455
Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes.
456
 
457
Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke
458
</translation>
459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>haveDoc() -&gt; bool
462
 
463
Returns true if there is a document open.
464
</source>
15353 cbradney 465
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
12918 cbradney 466
 
467
Returnerer &quot;true&quot; hvis der er et åbent dokument.
468
</translation>
469
  </message>
470
  <message>
471
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
472
 
473
Opens the document &quot;name&quot;.
474
 
475
May raise ScribusError if the document could not be opened.
476
</source>
15353 cbradney 477
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 478
 
479
Åbner dokumentet &quot;navn&quot;
480
 
481
Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes.
482
</translation>
483
  </message>
484
  <message>
485
    <source>saveDoc()
486
 
487
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
488
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
489
save file dialog.
490
 
491
If the save fails, there is currently no way to tell.
492
</source>
15353 cbradney 493
    <translation type="obsolete">saveDoc(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 494
 
495
Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer &quot;true&quot; hvis
496
det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme
497
en interaktiv &quot;gem fil&quot; dialog.
498
 
499
Hvis &quot;gem fil&quot; fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på.
500
</translation>
501
  </message>
502
  <message>
14489 cbradney 503
    <source>getDocName() -&gt; string
504
 
505
Returns the name the document was saved under.
506
If the document was not saved before the name is empty.
507
</source>
15353 cbradney 508
    <translation type="obsolete">getDocName() -&gt; streng
14836 cbradney 509
 
510
Returnerer navnet, som dokumenter var gemt under.
511
Hvis dokumentet ikke har været gemt før, er navn tomt.
512
</translation>
14489 cbradney 513
  </message>
514
  <message>
12918 cbradney 515
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
516
 
517
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
518
relative path).
519
 
520
May raise ScribusError if the save fails.
521
</source>
15353 cbradney 522
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 523
 
524
Gemmer det aktive dokument med det nye navn &quot;navn&quot; (som kan være en
525
fuld eller relativ sti).
526
 
13499 cbradney 527
Kan rejse ScribusError hvis gem fejler.
12918 cbradney 528
</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
532
 
533
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
534
strings.
535
</source>
15353 cbradney 536
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 537
Sætter dokument-informationen. &quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot; er
538
strenge.
539
</translation>
540
  </message>
541
  <message>
542
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
543
 
544
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
545
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
546
constants.
547
</source>
15353 cbradney 548
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
13499 cbradney 549
 
550
Sætter dokumentets margener, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
551
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt;
552
konstanter.
553
 </translation>
12918 cbradney 554
  </message>
555
  <message>
556
    <source>setUnit(type)
557
 
558
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
559
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
560
 
561
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
562
</source>
15353 cbradney 563
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
12918 cbradney 564
 
565
Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for &quot;enhed&quot; er
566
defineret som konstanter UNIT_&lt;type&gt;.
567
 
568
Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet.
569
</translation>
570
  </message>
571
  <message>
572
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
573
 
574
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
575
of the UNIT_* constants:
576
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
577
</source>
15353 cbradney 578
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)
12918 cbradney 579
 
580
Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en
581
af UNIT_* konstanterne:
582
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
583
</translation>
584
  </message>
585
  <message>
586
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
587
 
588
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
589
current document.
590
</source>
15353 cbradney 591
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)
12918 cbradney 592
 
14836 cbradney 593
Indlæser afsnitstypografierne fra Scribus dokumentet &quot;filnavn&quot;
12918 cbradney 594
ind i det aktive dokument.
595
</translation>
596
  </message>
597
  <message>
598
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
599
 
600
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
601
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
602
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
603
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
604
</source>
15353 cbradney 605
    <translation type="obsolete">setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)
12918 cbradney 606
 
607
Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi
608
til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker
609
at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for
610
en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT.
611
</translation>
612
  </message>
613
  <message>
614
    <source>closeMasterPage()
615
 
616
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
617
to normal. Begin editing with editMasterPage().
618
</source>
15353 cbradney 619
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()
12918 cbradney 620
 
621
Lukker den aktive masterside, hvis der er nogen, og returnerer
622
redigering til normal. Begynd redigering med editMasterPage().
623
</translation>
624
  </message>
625
  <message>
626
    <source>masterPageNames()
627
 
628
Returns a list of the names of all master pages in the document.
629
</source>
15353 cbradney 630
    <translation type="obsolete">masterPageNames()
12918 cbradney 631
 
632
Returnerer en liste af navnene på alle mastersider i dokumentet.
633
 </translation>
634
  </message>
635
  <message>
636
    <source>editMasterPage(pageName)
637
 
638
Enables master page editing and opens the named master page
639
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
640
</source>
15353 cbradney 641
    <translation type="obsolete">editMasterPage(sideNavn)
12918 cbradney 642
 
643
Aktiverer redigering af masterside og åbner den navngivne masterside
644
for redigering. Afslut redigering med closeMasterPage().
645
</translation>
646
  </message>
647
  <message>
648
    <source>createMasterPage(pageName)
649
 
650
Creates a new master page named pageName and opens it for
651
editing.
652
</source>
15353 cbradney 653
    <translation type="obsolete">createMasterPage(sideNavn)
12918 cbradney 654
 
13499 cbradney 655
Opretter en ny masterside med navnet sideNavn og åbner den for
12918 cbradney 656
redigering.
657
</translation>
658
  </message>
659
  <message>
660
    <source>deleteMasterPage(pageName)
661
 
662
Delete the named master page.
663
</source>
15353 cbradney 664
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(sideNavn)
12918 cbradney 665
 
666
Sletter den navngivne masterside.
667
</translation>
668
  </message>
669
  <message>
15083 cbradney 670
    <source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
671
 
672
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
673
</source>
15353 cbradney 674
    <translation type="obsolete">getObjectType([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
15299 jghali 675
 
676
Hent type på objektet &quot;navn&quot; som en streng.</translation>
15083 cbradney 677
  </message>
678
  <message>
1135 cbradney 679
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
680
 
681
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
682
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
683
</source>
15353 cbradney 684
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1135 cbradney 685
 
686
Returnerer navnet på fyld-farven i objektet &quot;navn&quot;.
687
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
688
</translation>
689
  </message>
690
  <message>
12918 cbradney 691
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
692
 
693
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
694
is not given the currently selected Item is used.
695
</source>
15353 cbradney 696
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 697
 
698
Returnerer fyld gennemsigtigheden for objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
699
ikke angives, så bruges det markerede element.
700
</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
704
 
705
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
706
is not given the currently selected Item is used.
707
</source>
15353 cbradney 708
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
12918 cbradney 709
 
710
Returnerer fyld blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
711
ikke angives, så bruges det markerede element.
712
</translation>
713
  </message>
714
  <message>
715
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
716
 
717
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
718
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
719
</source>
15353 cbradney 720
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 721
 
14836 cbradney 722
Returnerer navnet på linjefarven på objektet &quot;navn&quot;.
12918 cbradney 723
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
724
</translation>
725
  </message>
726
  <message>
727
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
728
 
729
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
730
is not given the currently selected Item is used.
731
</source>
15353 cbradney 732
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 733
 
14836 cbradney 734
Returnerer linjens gennemsigtighed af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
12918 cbradney 735
ikke angives, så bruges det markerede element.
736
</translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
740
 
741
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
742
is not given the currently selected Item is used.
743
</source>
15353 cbradney 744
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
12918 cbradney 745
 
14836 cbradney 746
Returnerer linje blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
12918 cbradney 747
ikke angives, så bruges det markerede element.
748
</translation>
749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
752
 
753
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
754
is not given the currently selected Item is used.
755
</source>
15353 cbradney 756
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 757
 
14836 cbradney 758
Returnerer linjebredde på på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
12918 cbradney 759
ikke angives, så bruges det markerede element.
760
</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
764
 
765
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
766
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
767
</source>
15353 cbradney 768
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 769
 
14836 cbradney 770
Returnerer værdien for linjens farvemætning på objektet &quot;navn&quot;.
12918 cbradney 771
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
772
</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
776
 
777
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
778
the currently selected item is used. The join types are:
779
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
780
</source>
15353 cbradney 781
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
13499 cbradney 782
 
14836 cbradney 783
Returnerer typen af linjesamlingen på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
13499 cbradney 784
ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er
785
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
786
</translation>
12918 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
790
 
791
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
792
currently selected item is used. The cap types are:
793
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
794
</source>
15353 cbradney 795
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
12918 cbradney 796
 
14836 cbradney 797
Returnerer typen af linjeenden på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot;
12918 cbradney 798
ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er
799
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
800
</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
804
 
805
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
806
currently selected item is used. Line style constants are:
807
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
808
</source>
15353 cbradney 809
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
12918 cbradney 810
 
14836 cbradney 811
Returnerer linjestilen på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; ikke
812
angives, så bruges det markerede element. Linjestilene er
12918 cbradney 813
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
814
</translation>
815
  </message>
816
  <message>
817
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
818
 
819
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
820
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
821
</source>
15353 cbradney 822
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 823
 
824
Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot;.
825
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
826
</translation>
827
  </message>
828
  <message>
829
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
830
 
831
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
832
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
833
selected item is used.
834
</source>
15353 cbradney 835
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 836
 
837
Returnerer radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er
838
udtrykt i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
839
det markerede element.
840
</translation>
841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
844
 
845
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
846
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
847
</source>
15353 cbradney 848
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 849
 
850
Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen
851
&quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
852
</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
856
 
857
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
858
given the currently selected item is used.
859
</source>
15353 cbradney 860
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 861
 
862
Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis
863
&quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
864
</translation>
865
  </message>
866
  <message>
867
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
868
 
869
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
870
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
871
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
872
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
873
</source>
15353 cbradney 874
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 875
 
876
Returnerer en (x, y) tuple med positionen på objektet &quot;navn&quot;.
877
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
878
Positionen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet
879
- se UNIT_&lt;type&gt; for reference.
880
</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
884
 
885
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
886
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
887
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
888
for reference.
889
</source>
15353 cbradney 890
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; (bredde,højde)
12918 cbradney 891
 
892
Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet &quot;navn&quot;.
893
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen
894
er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt;
895
for reference.
896
</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
900
 
901
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
902
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
903
is used.
904
</source>
15353 cbradney 905
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 906
 
907
Returnerer rotationen på objektet &quot;navn&quot;. Værdien er udtrykt i grader,
908
og med uret giver en positiv værdi. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
909
det markerede element.
910
</translation>
911
  </message>
912
  <message>
913
    <source>getAllObjects() -&gt; list
914
 
915
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
916
</source>
15353 cbradney 917
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; liste
12918 cbradney 918
 
919
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side.
920
</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
924
 
925
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
926
for details of arguments.
927
 
928
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
929
</source>
15353 cbradney 930
    <translation type="obsolete">getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True)
12918 cbradney 931
 
932
Returnerer navnet på `egenskab&apos;ens C type i det givne `objekt&apos;. Se getProperty()
933
 
934
Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, søges også nedarvede egenskaber.
935
</translation>
936
  </message>
937
  <message>
938
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
939
 
940
Return a list of property names supported by `object&apos;.
941
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
942
by parent classes as well.
943
</source>
15353 cbradney 944
    <translation type="obsolete">getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True)
12918 cbradney 945
 
946
Returnerer en liste af egenskabs navne understøttet af `objekt&apos;.
947
Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, returneres også navnene på egenskaber
948
understøttet af forældreklassen.
949
</translation>
950
  </message>
951
  <message>
952
    <source>getProperty(object, property)
953
 
954
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
955
 
956
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
957
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
958
C++ QObject instance.
959
 
960
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
961
to look up on `object&apos;.
962
 
963
The return value varies depending on the type of the property.
964
</source>
15353 cbradney 965
    <translation type="obsolete">getProperty(objekt, egenskab)
12918 cbradney 966
 
967
Returnerer værdien af egenskab `egenskab&apos; i det givne `objekt&apos;.
968
 
969
Argumentet `object&apos; kan være en streng, og der vil da blive søgt efter det
970
navngivne Sideelement. Det kan også være et PyObjekt, som kan pege på
971
et hvilket som helst C++ QObjekt tilfælde.
972
 
973
Argumentet `egenskab&apos; skal være en streng, og er navnet på den egenskab
974
der søges efter i `objekt&apos;.
975
 
976
Værdien der returneres er forskellig afhængig af egenskabens type.
977
</translation>
978
  </message>
979
  <message>
980
    <source>setProperty(object, property, value)
981
 
982
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
983
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
984
also be raised if the underlying setter fails.
985
 
986
See getProperty() for more information.
987
</source>
15353 cbradney 988
    <translation type="obsolete">setProperty(objekt, egenskab, værdi)
12918 cbradney 989
 
990
Sætter `egenskab&apos; af `objekt&apos; til `værdi&apos;. Hvis `værdi&apos; ikke kan konverteres til en type
991
der er forenelig med typen af `egenskab&apos;, vil en indsigelse blive rejst. En indsigelse
992
kan også blive rejst, hvis den grundlæggende sætter mislykkes.
993
 
994
Se getProperty() for mere information.
995
</translation>
996
  </message>
997
  <message>
1135 cbradney 998
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
999
 
1000
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
1001
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
1002
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1003
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
1004
</source>
15353 cbradney 1005
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])
1135 cbradney 1006
 
1007
Flytter objektet &quot;navn&quot; med dx og dy relativt til dets nuværende position.
1008
Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT
1009
konstanter). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
1010
Hvis &quot;navn&quot; hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
1011
</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
12918 cbradney 1014
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1015
 
1016
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1017
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1018
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1019
belongs to a group, the whole group is moved.
1020
</source>
15353 cbradney 1021
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [,&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1022
 
1023
Flytter objektet &quot;navn&quot; til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den
1024
aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis &quot;navn&quot;
1025
ikke angives, så bruges det markerede element. Hvis objektet &quot;navn&quot;
1026
hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
1027
</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
1030
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1031
 
1032
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1033
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1034
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
1035
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1036
given the currently selected item is used.
1037
</source>
15353 cbradney 1038
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;navn&quot;])
13499 cbradney 1039
 
1040
Roterer objektet &quot;navn&quot; med &quot;rot&quot; grader relativt. Objektet er roteret
1041
omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er
1042
det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning
1043
mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis &quot;navn&quot; ikke
1044
angives, så bruges det markerede element.
1045
 </translation>
12918 cbradney 1046
  </message>
1047
  <message>
1048
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1049
 
1050
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1051
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1052
selected item is used.
1053
</source>
15353 cbradney 1054
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1055
 
1056
Sætter rotationen af objektet &quot;navn&quot; til &quot;rot&quot;. Positive værdier
1057
angiver drejning mod uret. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
1058
det markerede element.
1059
 </translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
1062
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1063
 
1064
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1065
is not given the currently selected item is used.
1066
</source>
15353 cbradney 1067
    <translation type="obsolete">sizeObject(bredde, højde [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1068
 
1069
Ændrer størrelsen på objektet &quot;navn&quot; til den givne bredde og højde.
1070
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1071
</translation>
1072
  </message>
1073
  <message>
1074
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1075
 
1076
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1077
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1078
second selected Object and so on.
1079
</source>
15353 cbradney 1080
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; streng
12918 cbradney 1081
 
1082
Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis &quot;nr&quot; angives, så indikerer
1083
det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede
1084
objekt, 1 betyder det andet markerede objekt o.s.v.
1085
</translation>
1086
  </message>
1087
  <message>
1088
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1089
 
1090
Returns the number of selected objects.
1091
</source>
15353 cbradney 1092
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
12918 cbradney 1093
 
1094
Returneret antallet af markerede objekter.
1095
</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1099
 
1100
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1101
</source>
15353 cbradney 1102
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 1103
 
1104
Marker objekt med det givne &quot;navn&quot;.
1105
</translation>
1106
  </message>
1107
  <message>
1108
    <source>deselectAll()
1109
 
1110
Deselects all objects in the whole document.
1111
</source>
15353 cbradney 1112
    <translation type="obsolete">deselectAll()
12918 cbradney 1113
 
1114
Fjerner alle markeringer i hele dokumentet.
1115
</translation>
1116
  </message>
1117
  <message>
1118
    <source>groupObjects(list)
1119
 
1120
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1121
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1122
items are used.
1123
</source>
15353 cbradney 1124
    <translation type="obsolete">groupObjects(liste)
12918 cbradney 1125
 
13499 cbradney 1126
Opretter en gruppe af alle objekter der er nævnt i &quot;liste&quot;. &quot;liste&quot; skal indeholde
12918 cbradney 1127
navnene på de objekter, som skal laves til en gruppe. Hvis &quot;liste&quot; ikke angives,
1128
så bruges de markerede elementer.
1129
</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
1132
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1133
 
1134
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15353 cbradney 1135
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 1136
 
1137
Adskiller gruppen, som objektet &quot;navn&quot; hører til. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
1138
så bruges det markerede element.
1139
</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1143
 
1144
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1145
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1146
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1147
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1148
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1149
 
1150
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1151
</source>
15353 cbradney 1152
    <translation type="obsolete">scaleGroup(faktor [,&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1153
 
1154
Skalerer gruppen, som objekter &quot;navn&quot; hører til. Værdier større en 1 forstørrer
1155
gruppen, værdier mindre end 1 laver gruppen mindre, f.eks. en værdi på 0.5
1156
skalerer gruppen til 50 % af dens originale størrelse, en værdi på 1.5 skalerer
1157
gruppen til 150 % af dens originale størrelse. Værdien for &quot;faktor&quot; skal være
1158
større end 0. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1159
 
1160
kan rejse ValueError, hvis en ugyldig skalerings-faktor er angivet.
1161
</translation>
1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1165
 
1166
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1167
not given the currently selected item is used.
1168
 
1169
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1170
</source>
15353 cbradney 1171
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filnavn&quot;, &quot;navn&quot;)
12918 cbradney 1172
 
1173
Indlæser billedet &quot;filnavn&quot; ind i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
1174
ikke angives, så bruges det markerede element.
1175
 
1176
Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en billed-ramme
1177
</translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
15083 cbradney 1180
    <source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
1181
 
1182
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1183
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1184
The specified offset values are equal to the values shown on
1185
properties palette when point unit is used.
1186
 
1187
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1188
</source>
15353 cbradney 1189
    <translation type="obsolete">setImageOffset(x, y [, &quot;navn&quot;])
15299 jghali 1190
 
1191
Sætter positionen af billedet i billedrammen &quot;navn&quot;.
1192
Hvis &quot;navn&quot; ikke er angivet, vil det markerede element blive brugt.
1193
Den specificerede forskydning er lig med den værdi, som vises på
1194
egenskabs-paletten, når måleenheden punkt er brugt.
1195
 
1196
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis målet ikke er en billedramme</translation>
15083 cbradney 1197
  </message>
1198
  <message>
12918 cbradney 1199
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1200
 
1201
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1202
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1203
means 100 %.
1204
 
1205
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1206
</source>
13279 cbradney 1207
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1208
 
1209
Sætter Skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
1210
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1211
Værdien 1 betyder 100 %.
1212
 
1213
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
1214
</translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
1217
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1218
 
1219
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1220
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1221
if locked.
1222
</source>
15353 cbradney 1223
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1224
 
1225
Låser objektet &quot;navn&quot; hvis det er ulåst og låser det op hvis det er låst.
1226
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1227
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet er låst.
1228
</translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
1231
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1232
 
1233
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1234
currently selected item is used.
1235
</source>
15353 cbradney 1236
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1237
 
1238
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet &quot;navn&quot; er låst. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
1239
så bruges det markerede element.
1240
</translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
1243
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1244
 
1245
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1246
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1247
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1248
 
1249
May raise WrongFrameTypeError.
1250
</source>
15353 cbradney 1251
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=&lt;markering&gt;)
12918 cbradney 1252
 
1253
Sætter skalér til ramme på den markerede eller speciferede billed-ramme til `scaletoframe&apos;.
1254
Hvis proportional er specificeret, så sættes fast bredde/højde forholdet til `proportionelt&apos;.
1255
Både `skalertilramme&apos; og `proportional&apos; er boolsk.
1256
 
1257
Kan rejse WrongFrameTypeError.
1258
</translation>
1259
  </message>
1260
  <message>
1135 cbradney 1261
    <source>setRedraw(bool)
1262
 
1263
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1264
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1265
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1266
</source>
15353 cbradney 1267
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 1268
 
1269
Forhindrer gentegning af siden når bool=&quot;false&quot;, ellers er gentegning aktiveret.
1270
Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at
1271
kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script.
1272
</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
12918 cbradney 1275
    <source>getFontNames() -&gt; list
1276
 
1277
Returns a list with the names of all available fonts.
1278
</source>
15353 cbradney 1279
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; liste
12918 cbradney 1280
 
1281
Returnerer en liste med navnene på alle tilgængelige fonte.
1282
</translation>
1283
  </message>
1284
  <message>
1285
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1286
 
1287
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1288
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1289
</source>
15353 cbradney 1290
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; liste af tupler
12918 cbradney 1291
 
1292
Returner større mængde font-info. Det er en liste af tuplerne med:
1293
[ (Scribus navn, Familie, Rigtige navn, substituere (1|0), indlejr PS (1|0), font-fil), (...), ... ]
1294
</translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
1297
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1298
 
1299
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1300
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1301
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1302
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1303
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1304
 
1305
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1306
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1307
</source>
15353 cbradney 1308
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;navn&quot;, &quot;filenavn&quot;, &quot;eksempel&quot;, størrelse, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1309
 
1310
Laver en billed-visning af fonten &quot;navn&quot; med teksten &quot;eksempel&quot; og størrelse.
1311
Hvis &quot;filnavn&quot; ikke er &quot;&quot;, så bliver billedet gemt i &quot;filnavn&quot;. Ellers returneres
1312
billed-data som en streng. Det valgfri &quot;format&quot; argument specificerer billed-formatet,
1313
der skal genereres, og støtter de formater, som er tilladt af QPixmap.save().
1314
Almindelige formater er PPM, JPEG, PNG og XPM.
1315
 
1316
Kan rejse NotFoundError hvis den angivne font ikke findes.
1317
Kan rejse ValueError hvis &quot;eksempel&quot; eller &quot;filnavn&quot; er tomt.
1318
</translation>
1319
  </message>
1320
  <message>
1321
    <source>getLayers() -&gt; list
1322
 
1323
Returns a list with the names of all defined layers.
1324
</source>
15353 cbradney 1325
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; liste
12918 cbradney 1326
 
1327
Returnerer en liste med navnene på alle definerede lag.
1328
</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1332
 
1333
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1334
 
1335
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1336
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1337
</source>
15353 cbradney 1338
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 1339
 
1340
Sætter laget &quot;navn&quot; som det aktive lag.
1341
 
1342
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1343
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1344
</translation>
1345
  </message>
1346
  <message>
1347
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1348
 
1349
Returns the name of the current active layer.
1350
</source>
15353 cbradney 1351
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; streng
12918 cbradney 1352
 
1353
Returnerer navnet på det aktive lag.
1354
</translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
1357
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1358
 
1359
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1360
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1361
 
1362
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1363
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1364
</source>
15353 cbradney 1365
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;lag&quot; [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1366
 
1367
Sender objektet &quot;navn&quot; til laget &quot;lag&quot;. Laget skal eksistere.
1368
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1369
 
1370
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1371
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1372
</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1376
 
1377
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1378
the layer is invisible.
1379
 
1380
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1381
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1382
</source>
15353 cbradney 1383
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;lag&quot;, synlig)
12918 cbradney 1384
 
1385
Sætter laget &quot;lag&quot; til at være synligt eller usynligt. Hvis &quot;synlig&quot; sættes til
1386
&quot;False&quot;, så er laget usynligt.
1387
 
1388
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1389
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1390
</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
1393
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1394
 
1395
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1396
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1397
 
1398
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1399
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1400
</source>
15353 cbradney 1401
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;lag&quot;, printbar)
12918 cbradney 1402
 
1403
Sætter laget &quot;lag&quot; til at kunne udskrives eller ej. Hvis
1404
&quot;printbar&quot; sættes til &quot;False&quot;, så bliver laget ikke udskrivet.
1405
 
1406
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1407
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1408
</translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1412
 
1413
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1414
true the layer will be locked.
1415
 
1416
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1417
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1418
</source>
15353 cbradney 1419
    <translation type="obsolete">setLayerLocked(&quot;lag&quot;, låst)
12918 cbradney 1420
 
1421
Sætter laget &quot;lag&quot; til at være låst eller ej. Hvis låst
1422
sættes til &quot;true&quot; vil laget være låst.
1423
 
1424
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1425
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1426
</translation>
1427
  </message>
1428
  <message>
1429
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1430
 
1431
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1432
true the layer will be displayed outlined.
1433
 
1434
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1435
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1436
</source>
15353 cbradney 1437
    <translation type="obsolete">setLayerOutlined(&quot;lag&quot;, omrids)
12918 cbradney 1438
 
1439
Sætter laget &quot;lag&quot; til at blive vist som omrids eller ej. Hvis omrids
1440
er sat til &quot;true&quot; vil laget blive vist som omrids.
1441
 
1442
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1443
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1444
</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
1447
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1448
 
1449
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1450
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1451
 
1452
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1453
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1454
</source>
15353 cbradney 1455
    <translation type="obsolete">setLayerFlow(&quot;lag&quot;, flyd)
12918 cbradney 1456
 
1457
sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; flydningskontrol til flyd. Hvis flyd sættes til &quot;true&quot;,
1458
vil tekst i lag over dette flyde rundt om objekter i dette lag.
1459
 
1460
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1461
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1462
</translation>
1463
  </message>
1464
  <message>
1465
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1466
 
1467
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1468
 
1469
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1470
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1471
</source>
15353 cbradney 1472
    <translation type="obsolete">setLayerBlendmode(&quot;lag&quot;, blanding)
12918 cbradney 1473
 
13499 cbradney 1474
Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand til blanding.
12918 cbradney 1475
 
1476
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1477
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1478
</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
1481
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1482
 
1483
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1484
 
1485
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1486
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1487
</source>
15353 cbradney 1488
    <translation type="obsolete">setLayerTransparency(&quot;lag&quot;, trans)
12918 cbradney 1489
 
1490
Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed til trans.
1491
 
1492
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1493
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1494
</translation>
1495
  </message>
1496
  <message>
1497
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1498
 
1499
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1500
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1501
&quot;layer&quot; is invisible.
1502
 
1503
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1504
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1505
</source>
15353 cbradney 1506
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1507
 
1508
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er synligt eller ej, værdien &quot;True&quot;
1509
betyder, at laget &quot;lag&quot; er synligt, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget
1510
&quot;lag&quot; er usynligt.
1511
 
1512
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1513
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1514
</translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
1517
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1518
 
1519
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1520
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1521
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1522
 
1523
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1524
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525
</source>
15353 cbradney 1526
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1527
 
1528
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; kan udskrives eller ej, værdien &quot;True&quot;
1529
betyder, at laget &quot;lag&quot; kan udskrives, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget
1530
&quot;lag&quot; ikke kan udskrives.
1531
 
1532
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1533
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1534
</translation>
1535
  </message>
1536
  <message>
1537
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1538
 
1539
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1540
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1541
&quot;layer&quot; is locked.
1542
 
1543
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1544
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1545
</source>
15353 cbradney 1546
    <translation type="obsolete">isLayerLocked(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1547
 
1548
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er låst eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
1549
at laget &quot;lag&quot; er redigerbart, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er låst.
1550
 
1551
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1552
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1553
</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
1556
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1557
 
1558
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1559
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1560
&quot;layer&quot; is normal.
1561
 
1562
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1563
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1564
</source>
15353 cbradney 1565
    <translation type="obsolete">isLayerOutlined(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1566
 
1567
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er vist som omrids eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
1568
at laget &quot;lag&quot; er vist som omrids, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er normalt.
1569
 
1570
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1571
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1572
</translation>
1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1576
 
1577
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1578
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1579
 
1580
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1581
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1582
</source>
15353 cbradney 1583
    <translation type="obsolete">isLayerFlow(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1584
 
1585
Returnerer hvorvidt tekst flyder omkring objekter på laget &quot;lag&quot;, Værdien &quot;true&quot; betyder,
1586
at tekst flyder omkring objekter, værdien &quot;false&quot; betyder, at tekst ikke flyder omkring objekter
1587
 
1588
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1589
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1590
</translation>
1591
  </message>
1592
  <message>
1593
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1594
 
1595
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1596
 
1597
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1598
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1599
</source>
15353 cbradney 1600
    <translation type="obsolete">getLayerBlendmode(&quot;lag&quot;) -&gt; heltal
12918 cbradney 1601
 
1602
Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand.
1603
 
1604
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1605
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1606
</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
1609
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1610
 
1611
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1612
 
1613
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1614
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1615
</source>
15353 cbradney 1616
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;lag&quot;) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 1617
 
1618
Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed
1619
 
1620
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1621
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1622
</translation>
1623
  </message>
1624
  <message>
1625
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1626
 
1627
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1628
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1629
 
1630
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1631
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1632
</source>
15353 cbradney 1633
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;lag&quot;)
12918 cbradney 1634
 
1635
Sletter laget med navnet &quot;lag&quot;. Der sker ingen ting hvis laget ikke
1636
eksisterer eller hvis det er det eneste lag i dokumentet.
1637
 
1638
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1639
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1640
</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>createLayer(layer)
1644
 
1645
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1646
 
1647
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1648
</source>
15353 cbradney 1649
    <translation type="obsolete">createLayer(&quot;lag&quot;)
12918 cbradney 1650
 
13499 cbradney 1651
Opretter et nyt lag med navnet &quot;lag&quot;.
12918 cbradney 1652
 
1653
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1654
</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
15083 cbradney 1657
    <source>fileQuit()
1658
 
1659
Quit Scribus.
1660
</source>
15353 cbradney 1661
    <translation type="obsolete">fileQuit()
15299 jghali 1662
 
1663
Afslut Scribus.</translation>
15083 cbradney 1664
  </message>
1665
  <message>
12918 cbradney 1666
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1667
 
1668
Returns a string with the -lang value.
1669
</source>
15353 cbradney 1670
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; streng
12918 cbradney 1671
 
1672
Returnerer en streng med -lang værdien.
1673
</translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
1676
    <source>moveSelectionToFront()
1677
 
1678
Moves current selection to front.
1679
</source>
15353 cbradney 1680
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
13499 cbradney 1681
 
1682
Flytter det markerede forrest.
1683
</translation>
12918 cbradney 1684
  </message>
1685
  <message>
1686
    <source>moveSelectionToFront()
1687
 
1688
Moves current selection to back.
1689
</source>
15353 cbradney 1690
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
13499 cbradney 1691
 
1692
Flytter det markerede bagerst.
1693
</translation>
12918 cbradney 1694
  </message>
1695
  <message>
1135 cbradney 1696
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1697
 
1698
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1699
coordinates are given in the current measurement units of the document
1700
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1701
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1702
is not given Scribus will create one for you.
1703
 
1704
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1705
</source>
15353 cbradney 1706
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1135 cbradney 1707
 
13499 cbradney 1708
Opretter en ny rectangle på den aktive side og returnerer dens navn.
1135 cbradney 1709
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1710
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1711
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1712
ikke angives, så vil Scribus lave et for dig.
1713
 
1714
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes.
1715
</translation>
1716
  </message>
1717
  <message>
12918 cbradney 1718
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1719
 
1720
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1721
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1722
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1723
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1724
is not given Scribus will create one for you.
1725
 
1726
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1727
</source>
15353 cbradney 1728
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1729
 
13499 cbradney 1730
Opretter en ny ellipse på den aktive side og returnerer dens navn.
12918 cbradney 1731
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1732
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1733
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1734
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1735
 
1736
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1737
</translation>
1738
  </message>
1739
  <message>
1740
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1741
 
1742
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1743
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1744
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1745
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1746
create one for you.
1747
 
1748
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1749
</source>
15353 cbradney 1750
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1751
 
13499 cbradney 1752
Opretter en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dens navn.
12918 cbradney 1753
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1754
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1755
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1756
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1757
 
1758
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1759
</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
1762
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1763
 
1764
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1765
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1766
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1767
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1768
given Scribus will create one for you.
1769
 
1770
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1771
</source>
15353 cbradney 1772
    <translation type="obsolete">createText(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1773
 
13499 cbradney 1774
Opretter en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dens navn.
12918 cbradney 1775
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1776
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1777
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1778
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1779
 
1780
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1781
</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
1784
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1785
 
1786
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1787
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1788
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1789
object because you need this name for further access to that object. If
1790
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1791
 
1792
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1793
</source>
15353 cbradney 1794
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1795
 
14836 cbradney 1796
Opretter en ny linje fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer
12918 cbradney 1797
dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed
1798
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi
1799
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1800
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1801
 
1802
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1803
</translation>
1804
  </message>
1805
  <message>
1806
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1807
 
1808
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1809
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1810
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1811
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1812
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1813
Scribus will create one for you.
1814
 
1815
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1816
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1817
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1818
</source>
15353 cbradney 1819
    <translation type="obsolete">createPolyLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1820
 
14836 cbradney 1821
Opretter en ny poly-linje og returnerer dens navn. Poly-linjens punkter
12918 cbradney 1822
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1823
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed
1824
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi
1825
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1826
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1827
 
1828
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1829
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
1830
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
1831
</translation>
1832
  </message>
1833
  <message>
1834
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1835
 
1836
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1837
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1838
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1839
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1840
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1841
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1842
identifier for the object because you need this name for further access to that
1843
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1844
 
1845
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1846
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1847
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1848
</source>
15353 cbradney 1849
    <translation type="obsolete">createPolygon(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1850
 
13499 cbradney 1851
Opretter et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter
12918 cbradney 1852
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1853
Mindst tre punkter er påkrævet. Det er ikke nødvendigt at gentage det
1854
første punkt for at lukke polygonet. Polygonet er automatisk lukket ved at
1855
forbinde det første og det sidste punkt. Koordinaterne er givet i dokumentets
1856
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn
1857
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt.
1858
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1859
 
1860
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1861
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
1862
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
1863
</translation>
1864
  </message>
1865
  <message>
1866
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1867
 
1868
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1869
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1870
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1871
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1872
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1873
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1874
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1875
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1876
for you.
1877
 
1878
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1879
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1880
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1881
</source>
15353 cbradney 1882
    <translation type="obsolete">createBezierLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1883
 
13499 cbradney 1884
Opretter en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens
12918 cbradney 1885
punkter er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden:
1886
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn, yn, kxn, kyn].
1887
I listen med punkter betyder x og y koordinaterne for punktet og kx og ky er
1888
kontrolpunktet for kurven. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende
1889
måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet,
1890
fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1891
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1892
 
1893
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1894
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller
1895
hvis der er nogen tal tilovers.
1896
</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1900
 
1901
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1902
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1903
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1904
unique identifier for the object because you need this name for further access
1905
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1906
 
1907
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1908
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1909
</source>
15353 cbradney 1910
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;tekstboks&quot;, &quot;bezierkurve&quot;, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1911
 
13499 cbradney 1912
Opretter en ny sti-tekst ved at forene de to objekter &quot;tekstboks&quot; og
12918 cbradney 1913
&quot;bezierkurve&quot; og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets
1914
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn
1915
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt.
1916
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1917
 
1918
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1919
Kan rejse NotFoundError hvis en eller begge navngive basis-objekter ikke eksisterer.
1920
</translation>
1921
  </message>
1922
  <message>
1923
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1924
 
1925
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1926
selected item is deleted.
1927
</source>
15353 cbradney 1928
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1929
 
1930
Sletter elementet med navnet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
1931
så slettes det markerede element.
1932
</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
1935
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1936
 
1937
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1938
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1939
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1940
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1941
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1942
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1943
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1944
</source>
15353 cbradney 1945
    <translation type="obsolete">textFlowMode(&quot;navn&quot; [, tilstand])
12918 cbradney 1946
 
1947
Aktiverer/deaktiverer &quot;Tekst flyder omkring ramme&quot; egenskab for objektet &quot;navn&quot;.
1948
Kaldes med parametrene streng &quot;navn&quot; og valgfrit heltal &quot;tilstand&quot; (0 &lt;= tilstand &lt;= 3).
1949
&quot;Tilstand&quot; sat til 0 vil deaktivere tekst flyder omkring objekt.
1950
&quot;Tilstand&quot; sat til 1 vil få tekst til at flyde omkring objekt ramme.
1951
&quot;Tilstand&quot; sat til 2 vil få tekst til at flyde omkring indbindings boks.
14836 cbradney 1952
&quot;Tilstand&quot; sat til 3 vil få tekst til at flyde omkring omrids linjen.
12918 cbradney 1953
Hvis &quot;tilstand&quot; ikke er angivet vil tilstanden blive slået til eller fra.
1954
</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
1957
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1958
 
1959
Test if an object with specified name really exists in the document.
1960
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1961
returns True if there is something selected.
1962
</source>
15353 cbradney 1963
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1964
 
1965
Undersøger om et objekt med navnet &quot;navn&quot; virkelig eksisterer i dokumentet.
1966
Den valgfri paramater er objekt navnet. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så returneres
1967
&quot;True&quot; hvis et eller andet er markeret.
1968
</translation>
1969
  </message>
1970
  <message>
1971
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1972
 
1973
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1974
given, it&apos;s applied on the selected object.
1975
</source>
15353 cbradney 1976
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1977
 
1978
Anvender stil på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
1979
anvendes stilen på det markerede objekt.
1980
</translation>
1981
  </message>
1982
  <message>
1983
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1984
 
1985
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1986
</source>
15353 cbradney 1987
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; liste
12918 cbradney 1988
 
14836 cbradney 1989
Returnerer en liste af navne på alle afsnitstypografier i det aktive dokument.
12918 cbradney 1990
</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1994
 
1995
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1996
</source>
15353 cbradney 1997
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1998
 
13499 cbradney 1999
Opretter en dublet at det valgte objekt (eller valgt gruppe).
12918 cbradney 2000
</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
2003
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2004
 
2005
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2006
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2007
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2008
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2009
master page for the new page.
2010
 
2011
May raise IndexError if the page number is out of range
2012
</source>
15353 cbradney 2013
    <translation type="obsolete">newPage(hvor [,&quot;masterside&quot;])
12918 cbradney 2014
 
13499 cbradney 2015
Opretter en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
12918 cbradney 2016
af dokumentet, ellers er den ny side indsat før &quot;hvor&quot;. Side-numre er
2017
talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået.
14836 cbradney 2018
Den valgfri parameter &quot;masterside&quot; angiver navnet på den masterside,
12918 cbradney 2019
der skal bruges til den nye side.
2020
 
2021
Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi
2022
</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
2025
    <source>currentPage() -&gt; integer
2026
 
2027
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
2028
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
2029
</source>
15353 cbradney 2030
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
12918 cbradney 2031
 
2032
Returnerer nummeret på den aktive side. Sidenummeret er talt fra 1 og
2033
opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
2034
</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <source>redrawAll()
2038
 
2039
Redraws all pages.
2040
</source>
15353 cbradney 2041
    <translation type="obsolete">redrawAll()
12918 cbradney 2042
 
2043
Gentegner alle sider.
2044
</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
2047
    <source>getPageType() -&gt; integer
2048
 
2049
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2050
</source>
15353 cbradney 2051
    <translation type="obsolete">Returnerer sidens type, 0 betyder venstre side, 1 er en midterside og 2 er en højre side
12918 cbradney 2052
</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2056
 
2057
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2058
 
2059
May raise ScribusError if the save failed.
2060
</source>
15353 cbradney 2061
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 2062
 
2063
Gemmer den aktive side som en EPS til filen &quot;navn&quot;
2064
 
2065
Kan rejse ScribusError hvis &quot;gem&quot; fejlede.
2066
</translation>
2067
  </message>
2068
  <message>
2069
    <source>deletePage(nr)
2070
 
2071
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2072
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2073
page number is.
2074
 
2075
May raise IndexError if the page number is out of range
2076
</source>
15353 cbradney 2077
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
12918 cbradney 2078
 
2079
Sletter den angivne side. Ingen ting slettes, hvis dokumentet kun indeholder en side.
2080
Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
2081
 
2082
Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område
2083
</translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
2086
    <source>gotoPage(nr)
2087
 
2088
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2089
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2090
just sets the page that script commands will operates on.
2091
 
2092
May raise IndexError if the page number is out of range.
2093
</source>
15353 cbradney 2094
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
13499 cbradney 2095
 
2096
Flytter til siden &quot;nr&quot; (d.v.s. laver siden &quot;nr&quot; til den aktive). bemærk at
2097
gotoPage ændrer ikke (lige nu) den side som brugeren ser, den vælger
2098
kun den side, som script-kommandoer opererer på.
2099
 
2100
Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område.
2101
</translation>
12918 cbradney 2102
  </message>
2103
  <message>
2104
    <source>pageCount() -&gt; integer
2105
 
2106
Returns the number of pages in the document.
2107
</source>
15353 cbradney 2108
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
12918 cbradney 2109
 
2110
Returnerer antal sider i dokumentet.
2111
</translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
2114
    <source>getHGuides() -&gt; list
2115
 
2116
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2117
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2118
</source>
15353 cbradney 2119
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; liste
12918 cbradney 2120
 
14836 cbradney 2121
Returnerer en liste med positionerne for de horisontale hjælpelinjer. Værdierne er
12918 cbradney 2122
angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
2123
</translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <source>setHGuides(list)
2127
 
2128
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2129
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2130
 
2131
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2132
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2133
</source>
15353 cbradney 2134
    <translation type="obsolete">setHGuides(liste)
12918 cbradney 2135
 
14836 cbradney 2136
Sætter horisontale hjælpelinjer. Input-parameter skal være en liste med hlælpelinjernes
12918 cbradney 2137
placeringer angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
2138
 
14836 cbradney 2139
Eksempel: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # tilføjer ny hjælpelinje uden nogen mistet
2140
     setHGuides([90,250]) # Erstatter nuværende hjælpelinjer fuldstændigt
12918 cbradney 2141
</translation>
2142
  </message>
2143
  <message>
2144
    <source>getVGuides()
2145
 
2146
See getHGuides.
2147
</source>
15353 cbradney 2148
    <translation type="obsolete">getVGuides()
12918 cbradney 2149
 
2150
Se getHGuides.
2151
</translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
2154
    <source>setVGuides()
2155
 
2156
See setHGuides.
2157
</source>
15353 cbradney 2158
    <translation type="obsolete">setVGuides()
12918 cbradney 2159
 
2160
Se setHGuides.
2161
</translation>
2162
  </message>
2163
  <message>
2164
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2165
 
2166
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2167
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2168
</source>
15353 cbradney 2169
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
12918 cbradney 2170
 
2171
Returnerer en tuple med side-dimensioner målt i dokumentets aktuelle måle-enhed.
2172
Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageMargins()
2173
</translation>
2174
  </message>
2175
  <message>
14489 cbradney 2176
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple
2177
 
2178
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
2179
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2180
</source>
15353 cbradney 2181
    <translation type="obsolete">getPageNSize() -&gt; tuple
14836 cbradney 2182
 
2183
Returnerer en tuple med en specifik sides størrelse målt i dokumentets nuværende måleenhed.
2184
Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageMargins()
2185
</translation>
14489 cbradney 2186
  </message>
2187
  <message>
2188
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple
2189
 
2190
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
2191
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2192
</source>
15353 cbradney 2193
    <translation type="obsolete">getPageNMargins() -&gt; tuple
14836 cbradney 2194
 
2195
Returnerer en tuple med en specifik sides margener målt i dokumentets nuværende måleenhed.
2196
Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageMargins()
2197
</translation>
14489 cbradney 2198
  </message>
2199
  <message>
12918 cbradney 2200
    <source>getPageItems() -&gt; list
2201
 
2202
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2203
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2204
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2205
the page...
2206
</source>
15353 cbradney 2207
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; liste
12918 cbradney 2208
 
2209
Returnerer en liste af tupler med elementer på den aktive side. Tuplen er:
2210
(navn, objekt-type, orden) F.eks. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Billed1&apos;, 2, 1)].
2211
Det betyder objektet &apos;Tekst1&apos; er en tekst-ramme (type 4) og er den
2212
første på siden...
2213
</translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
2216
    <source>getPageMargins()
2217
 
2218
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2219
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2220
</source>
15353 cbradney 2221
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 2222
 
2223
Returnerer side margener som en (top, venstre, højre, bund) tuple i dokumentets
2224
aktuelle måle-enhed. Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageSize().
2225
</translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
2228
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2229
 
2230
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2231
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2232
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2233
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2234
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2235
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2236
</source>
15353 cbradney 2237
    <translation type="obsolete">importPage(&quot;fraDok&quot;, (sideListe), [lav, importhvor, importhvorSide])
13499 cbradney 2238
 
2239
Importerer et antal sider (angivet som en tuple) fra et eksisterende dokument (filnavn skal angives). Denne funktion svarer til &quot;Side&gt;Import&quot; rullemenu funktionen.
2240
fraDok: streng; filnavnet på dokumentet, hvorfra der skal importeres sider
2241
sideListe: tuple med sidenumre på sider der skal importeres
2242
lav: nummer; 0 for at erstatte ekisterende sider, 1 (standardværdi) for at indsætte nye sider
2243
importhvor: nummer; sidenummeret (i aktive dokument) hvortil siderne skal importeres
2244
importhvorSide: nummer; brugt hvis lav==1; 0 for at lave sider før valgte side; 1 for at lave sider efter valgte side; 2 (standardværdi) for at lave
2245
sider i slutningen af dokumentet
2246
</translation>
12918 cbradney 2247
  </message>
2248
  <message>
1135 cbradney 2249
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2250
 
2251
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2252
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2253
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2254
</source>
15353 cbradney 2255
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])
1135 cbradney 2256
 
13499 cbradney 2257
Sætter gradient-fyld på objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
1135 cbradney 2258
den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne
2259
for mulige typer (FILL_&lt;type&gt;).
2260
</translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
12918 cbradney 2263
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2264
 
2265
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2266
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2267
currently selected item is used.
2268
</source>
15353 cbradney 2269
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2270
 
2271
Sætter fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
2272
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
2273
bruges det markerede element.
2274
</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2278
 
2279
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2280
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2281
</source>
15353 cbradney 2282
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2283
 
13499 cbradney 2284
Sætter fyld-gennemsigtigheden på objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
12918 cbradney 2285
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2286
</translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2290
 
2291
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2292
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2293
</source>
15353 cbradney 2294
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2295
 
13499 cbradney 2296
Sætter fyld-blandings-tilstanden på objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
12918 cbradney 2297
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2298
</translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2302
 
2303
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2304
is not given the currently selected item is used.
2305
</source>
15353 cbradney 2306
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2307
 
14836 cbradney 2308
Sætter linjefarven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
12918 cbradney 2309
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
2310
bruges det markerede element.
2311
</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
2314
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2315
 
2316
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2317
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2318
</source>
15353 cbradney 2319
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2320
 
14836 cbradney 2321
Sætter linje-gennemsigtigheden på objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
12918 cbradney 2322
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2323
</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2327
 
2328
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2329
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2330
</source>
15353 cbradney 2331
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2332
 
14836 cbradney 2333
Sætter linjeblandings-tilstanden på objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
12918 cbradney 2334
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.</translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2338
 
2339
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2340
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2341
given the currently selected item is used.
2342
 
2343
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2344
</source>
15353 cbradney 2345
    <translation type="obsolete">setLineWidth(bredde, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2346
 
14836 cbradney 2347
Sætter linjebredden på objektet &quot;navn&quot; til &quot;bredde&quot;. &quot;bredde&quot; skal være i
12918 cbradney 2348
området fra 0.0 til 12.0 inklusivt, og er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke
2349
angives, så bruges det markerede element.
2350
</translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2354
 
2355
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2356
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2357
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2358
is used.
2359
 
2360
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2361
</source>
15353 cbradney 2362
    <translation type="obsolete">setLineShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 2363
 
14836 cbradney 2364
Sætter farvemætningen på linjefarven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
12918 cbradney 2365
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
2366
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2367
 
2368
Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
2369
</translation>
2370
  </message>
2371
  <message>
2372
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2373
 
2374
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2375
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2376
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2377
</source>
15353 cbradney 2378
    <translation type="obsolete">setLineJoin(samling, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2379
 
14836 cbradney 2380
Sætter typen af linjesamling på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;samling&quot;.
12918 cbradney 2381
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
2382
predefinerede konstanter for samlingen - JOIN_&lt;type&gt;.
2383
</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2387
 
2388
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2389
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2390
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2391
</source>
15353 cbradney 2392
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endetype, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2393
 
14836 cbradney 2394
Sætter typen af linjeende på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;endetype&quot; .
12918 cbradney 2395
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
2396
predefinerede konstanter for endetyperne - CAP_&lt;type&gt;.
2397
</translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
2400
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2401
 
2402
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2403
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2404
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2405
</source>
15353 cbradney 2406
    <translation type="obsolete">setLineStyle(stil, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2407
 
14836 cbradney 2408
Sætter linje-stil for objektet &quot;navn&quot; til stilen &quot;stil&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke
12918 cbradney 2409
angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede
2410
konstanter for &quot;stil&quot; - LINE_&lt;type&gt;.
2411
</translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2415
 
2416
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2417
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2418
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2419
Item is used.
2420
 
2421
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2422
</source>
15353 cbradney 2423
    <translation type="obsolete">setFillShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2424
 
2425
Sætter farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
2426
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
2427
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2428
 
2429
Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
2430
</translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2434
 
2435
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2436
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2437
 
2438
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2439
</source>
15353 cbradney 2440
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2441
 
2442
Sætter radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er udtrykt
2443
i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2444
 
2445
Kan rejse ValueError hvis hjørne-radius er negativ.
2446
</translation>
2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2450
 
2451
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2452
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2453
 
2454
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2455
</source>
15353 cbradney 2456
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;navngivetStil&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2457
 
14836 cbradney 2458
sætter linje-stil på objektet &quot;navn&quot; til navngivet stil &quot;navngivetStil&quot;.
12918 cbradney 2459
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2460
 
14836 cbradney 2461
Kan rejse NotFoundError hvis linje-stilen ikke eksisterer.
12918 cbradney 2462
</translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <source>createParagraphStyle(...)
2466
 
2467
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2468
 
2469
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2470
 
2471
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2472
 
2473
fixed linespacing:     0
2474
 
2475
automatic linespacing:   1
2476
 
2477
baseline grid linespacing: 2
2478
 
2479
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2480
 
2481
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2482
 
2483
-&gt; left:   0
2484
 
2485
-&gt; center:  1
2486
 
2487
-&gt; right:  2
2488
 
2489
-&gt; justify: 3
2490
 
2491
-&gt; extend:  4
2492
 
2493
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2494
 
2495
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2496
 
2497
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2498
 
2499
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2500
 
2501
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2502
 
2503
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2504
 
2505
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2506
 
2507
</source>
15353 cbradney 2508
    <translation type="obsolete">createParagraphStyle(...)
13499 cbradney 2509
14836 cbradney 2510
Opretter en afsnitstypografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre:
13499 cbradney 2511
 
14836 cbradney 2512
&quot;navn&quot; [påkrævet] -&gt; angiver navnet på afsnitstypografien, der skal laves
13499 cbradney 2513
 
14836 cbradney 2514
linjeafstands-tilstand [valgfrit] -&gt; angiver linjeafstands-tilstanden, mulige tilstande er:
13499 cbradney 2515
 
14836 cbradney 2516
fast linjeafstand:     0
13499 cbradney 2517
14836 cbradney 2518
automatisk linjeafstand:   1
13499 cbradney 2519
14836 cbradney 2520
grundlinje gitter linjeafstand: 2
13499 cbradney 2521
14836 cbradney 2522
linjeafstand [valgfrit] -&gt; angiver linjeafstanden hvis der bruges fast linjeafstand
13499 cbradney 2523
 
2524
justering [valgfrit] -&gt; angiver justering af afsnittet
2525
 
2526
-&gt; venstre:   0
2527
 
2528
-&gt; centrer:  1
2529
 
2530
-&gt; højre:  2
2531
2532
-&gt; udslutte: 3
2533
 
2534
-&gt; udvid:  4
2535
 
2536
venstremargen [valgfrit], højremargen [valgfrit] -&gt; angiver margen
2537
 
2538
afstandfør [valgfrit], afstandefter [valgfrit] -&gt; angiver afstanden til det forrige og efterfølgende afsnit
2539
 
14836 cbradney 2540
førsteindrykning [valgfri] -&gt; indrykningen af den første linje
13499 cbradney 2541
 
2542
haruncial [valgfrit] -&gt; angiver om der er unicialer (1 = ja, 0 = nej)
2543
 
14836 cbradney 2544
uniciallinjer [valgfrit] -&gt; højde (i linjer) af unicialerne hvis de er brugt
13499 cbradney 2545
 
2546
unicialforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af unicialerne hvis de er brugt
2547
 
2548
&quot;tegnstil&quot; [valgfrit] -&gt; tegnstil der skal bruges
2549
 
2550
</translation>
12918 cbradney 2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>createCharStyle(...)
2554
 
2555
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2556
 
2557
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2558
 
2559
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2560
 
2561
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2562
 
2563
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2564
 
2565
-&gt; inherit
2566
 
2567
-&gt; bold
2568
 
2569
-&gt; italic
2570
 
2571
-&gt; underline
2572
 
2573
-&gt; underlinewords
2574
 
2575
-&gt; strike
2576
 
2577
-&gt; superscript
2578
 
2579
-&gt; subscript
2580
 
2581
-&gt; outline
2582
 
2583
-&gt; shadowed
2584
 
2585
-&gt; allcaps
2586
 
2587
-&gt; smallcaps
2588
 
2589
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2590
 
2591
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2592
 
2593
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2594
 
2595
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2596
 
2597
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2598
 
2599
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2600
 
2601
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2602
 
2603
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2604
 
2605
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2606
 
2607
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2608
 
2609
</source>
15353 cbradney 2610
    <translation type="obsolete">createCharStyle(...)
13499 cbradney 2611
 
2612
Opretter en tegn-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre:
2613
 
2614
&quot;navn&quot; [påkrævet] -&gt; angiver navnet på tegn-typografien, der skal laves
2615
2616
&quot;font&quot; [valgfrit] -&gt; navn på fonten der skal bruges
2617
 
2618
fontstørrelse[valgfrit] -&gt; fontstørrelse der skal sættes (double)
2619
 
2620
&quot;egenskaber&quot; [valgfrit] -&gt; nærmere typografiske detaljer kan defineres med en streng, som kunne indholde følgende comma-separerede ord (uden mellemrum!):
2621
 
2622
-&gt; inherit
2623
 
2624
-&gt; bold
2625
 
2626
-&gt; italic
2627
 
2628
-&gt; underline
2629
 
2630
-&gt; underlinewords
2631
 
2632
-&gt; strike
2633
 
2634
-&gt; superscript
2635
 
2636
-&gt; subscript
2637
 
2638
-&gt; outline
2639
 
2640
-&gt; shadowed
2641
 
2642
-&gt; allcaps
2643
 
2644
-&gt; smallcaps
2645
 
2646
&quot;fyldfarve&quot; [valgfrit], &quot;fyldskygge&quot; [valgfrit] -&gt; angiver fyld tilvalg
2647
2648
&quot;stregfarve&quot; [valgfrit], &quot;streg-farvemætning&quot; [valgfrit] -&gt; angiver streg tilvalg
2649
 
14836 cbradney 2650
grundlinjeforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af grundlinjen
13499 cbradney 2651
 
2652
skygge-xforskydning [valgfrit], skygge-yforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af skyggen hvis den bruges
2653
 
2654
omridsbredde [valgfrit] -&gt; bredde af tegnomrids hvis det bruges
2655
 
2656
understreg-forskydning [valgfrit], understreg-bredde [valgfrit] -&gt; understreg tilvalg hvis det bruges
2657
 
2658
overstreg-forskydning [valgfrit], overstreg-bredde [valgfrit] -&gt; overstreg tilvalg hvis det bruges
2659
 
2660
skaleh [valgfrit], skalev [valgfrit] -&gt; skalering af tegnene
2661
 
2662
spatiering [valgfrit] -&gt; spatiering af teksten
2663
 
2664
&quot;sprog&quot; [valgfrit] -&gt; sprog kode
2665
 
2666
</translation>
12918 cbradney 2667
  </message>
2668
  <message>
1135 cbradney 2669
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2670
 
2671
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2672
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2673
the selection is returned.
2674
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2675
</source>
15353 cbradney 2676
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
1135 cbradney 2677
 
2782 cbradney 2678
Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme &quot;navn&quot;. Hvis
2679
denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien
2680
af det første tegn i den markerede tekst.
1135 cbradney 2681
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
2682
</translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
12918 cbradney 2685
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2686
 
2687
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2688
has some text selected the value assigned to the first character
2689
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2690
selected item is used.
2691
</source>
15353 cbradney 2692
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 2693
 
2694
Returnerer font-navnet for tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme
2695
har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den
2696
markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2697
</translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2701
 
2702
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2703
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2704
</source>
15353 cbradney 2705
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 2706
 
2707
Returnerer længden på teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
2708
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2709
</translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2713
 
2714
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2715
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2716
</source>
15353 cbradney 2717
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
12918 cbradney 2718
 
14836 cbradney 2719
Returnerer antal tekst-linjer i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
12918 cbradney 2720
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2721
</translation>
2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2725
 
2726
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2727
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2728
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2729
selected item is used.
2730
</source>
15353 cbradney 2731
    <translation type="obsolete">getText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 2732
 
2733
Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme har
2734
noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Al tekst i rammen,
2735
ikke kun det der lige nu ses, returneres. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2736
det markerede element.
2737
</translation>
2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2741
 
2742
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2743
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2744
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2745
used.
2746
</source>
15353 cbradney 2747
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 2748
 
2749
Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot; og alle tekst-rammer, som er lænket
2750
med denne ramme. Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres
2751
den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2752
</translation>
2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2756
 
2757
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2758
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2759
</source>
15353 cbradney 2760
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 2761
 
14836 cbradney 2762
Returnerer linje-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
12918 cbradney 2763
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2764
</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2768
 
2769
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2770
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2771
is not given the currently selected item is used.
2772
</source>
15353 cbradney 2773
    <translation type="obsolete">
13499 cbradney 2774
vn
2775
 
2776
Returnerer tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
2777
Afstandene returneres som en tuple som (venstre, højre, top bund). Hvis &quot;navn&quot;
2778
ikke er givet, så bruges det markerede element.
2779
</translation>
12918 cbradney 2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2783
 
2784
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2785
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2786
</source>
15353 cbradney 2787
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 2788
 
2789
Returnerer kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
2790
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2791
</translation>
2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2795
 
2796
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2797
given the currently selected item is used.
2798
</source>
15353 cbradney 2799
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 2800
 
2801
Henter antallet af kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
2802
ikke er givet, så bruges det markerede element.
2803
</translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2807
 
2808
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2809
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2810
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2811
used.
2812
</source>
15353 cbradney 2813
    <translation type="obsolete">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2814
 
2815
Sætter teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til teksten fra strengen &quot;tekst&quot;.
2816
Teksten skal være UTF8 kodet - brug f.eks. unicode(tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). se FAQ&apos;en
2817
for flere detaljer. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2818
</translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2822
 
2823
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2824
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2825
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2826
not given the currently selected Item is used.
2827
 
2828
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2829
</source>
15353 cbradney 2830
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2831
 
2832
Indsætter teksten &quot;tekst&quot; ved position &quot;pos&quot; i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
2833
Teksten skal være UTF kodet (se setText() som reference). Første tegn
2834
har index 0. Indsættes tekst ved position -1, så tilføjes teksten i slutningen
2835
af rammen. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2836
 
2837
Kan rejse IndexError for en indsætning uden for et gyldigt område.
2838
</translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2842
 
2843
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2844
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2845
currently selected item is used.
2846
 
2847
May throw ValueError if the font cannot be found.
2848
</source>
15353 cbradney 2849
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2850
 
2851
Sætter fonten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;font&quot;. Hvis der er markeret nogen
2852
tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
2853
så bruges det markerede element.
2854
 
2855
Kan rejse ValueError hvis fonten ikke findes.
2856
</translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2860
 
2861
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2862
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2863
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2864
currently selected item is used.
2865
 
2866
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2867
</source>
15353 cbradney 2868
    <translation type="obsolete">setFontSize(størrelse, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2869
 
2870
Sætter font-størrelsen i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;. &quot;størrelse&quot;
2871
angives i punkter. Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede
2872
tekst blive ændret. &quot;størrelse&quot; skal være indenfor området 1 til 512. Hvis &quot;navn&quot;
2873
ikke er givet, så bruges det markerede element.
2874
 
2875
Kan rejse ValueError for en fontstørrelse der er uden for gyldigt område.
2876
</translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2880
 
2881
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2882
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2883
item is used.
2884
 
2885
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2886
</source>
15353 cbradney 2887
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(størrelse, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2888
 
14836 cbradney 2889
Sætter linje-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;.
12918 cbradney 2890
&quot;størrelse&quot; er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2891
det markerede element.
2892
 
14836 cbradney 2893
Kan rejse ValueError hvis linje-afstanden er uden for gyldigt område.
12918 cbradney 2894
</translation>
2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2898
 
2899
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2900
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2901
selected item is used.
2902
 
2903
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2904
</source>
15353 cbradney 2905
    <translation type="obsolete">
13499 cbradney 2906
venstre
2907
højre
2908
und
2909
vn
2910
 
2911
Sætter tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdierne
2912
&quot;venstre&quot;, &quot;højre&quot;, &quot;top&quot; og &quot;bund. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
2913
så bruges det markerede element.
2914
 
2915
Kan rejse ValueError hvis nogen af afstandene er uden for tilladte område (skal være positiv).
2916
</translation>
12918 cbradney 2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2920
 
2921
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2922
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2923
 
2924
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2925
</source>
15353 cbradney 2926
    <translation type="obsolete">setColumnGap(størrelse, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2927
 
2928
Sætter kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdien &quot;størrelse&quot;.
2929
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2930
 
2931
Kan rejse ValueError hvis kolonne-afstanden er uden for gyldigt område (skal være positiv).
2932
</translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2936
 
2937
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2938
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2939
 
2940
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2941
</source>
15353 cbradney 2942
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2943
 
2944
Sætter antal kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot; til heltallet &quot;nr&quot;.
2945
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2946
 
2947
Kan rejse ValueError hvis antal kolonner ikke er mindst 1.
2948
</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2952
 
2953
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2954
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2955
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2956
 
2957
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2958
</source>
15353 cbradney 2959
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(justering, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2960
 
2961
Sætter tekst-justering i tekst-rammen &quot;navn&quot; til angivet justering.
2962
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element. &quot;justering&quot;
2963
skal være en af ALIGN_konstanterne defineret i dette modul - se dir(scribus).
2964
 
2965
Kan rejse ValueError for en ugyldig ALIGN_konstant.
2966
</translation>
2967
  </message>
2968
  <message>
2969
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2970
 
2971
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2972
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2973
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2974
selected item is used.
2975
 
2976
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2977
</source>
15353 cbradney 2978
    <translation type="obsolete">selectText(start, antal, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2979
 
2980
Markerer &quot;antal&quot; tegn af teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; startende
2981
fra tegn &quot;start&quot;. Tegn tælling starter ved 0. Hvis &quot;antal&quot; er nul, vil
2982
enhver tekstmarkering blive nulstillet. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2983
det markerede element.
2984
 
2985
Kan rejse IndexError hvis hvis markeringen er sat udenfor teksten.
2986
</translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2990
 
2991
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2992
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2993
selected item is used.
2994
</source>
15353 cbradney 2995
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2996
 
2997
Sletter al tekst i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis der er markeret noget tekst, så
2998
slettes kun den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2999
det markerede element.
3000
</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
3004
 
3005
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3006
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
3007
given the currently selected item is used.
3008
</source>
15353 cbradney 3009
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 3010
 
3011
Sætter tekst-farven i tekst-rammen &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. Hvis der
3012
er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret.
3013
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
3014
</translation>
3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
3018
 
3019
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3020
selected item is used.
3021
</source>
15353 cbradney 3022
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 3023
 
3024
Sætter tekstens streg-farve. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
3025
så bruges det markerede element.
3026
</translation>
3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
3030
 
3031
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3032
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
3033
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
3034
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3035
used.
3036
</source>
15353 cbradney 3037
    <translation type="obsolete">setTextShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 3038
 
3039
Sætter farvemætningen på tekst-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
3040
Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret.
3041
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
3042
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3043
</translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
3047
 
3048
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3049
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
3050
and must not link to or be linked from any other frames already.
3051
 
3052
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3053
</source>
15353 cbradney 3054
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;franavn&quot;, &quot;tilnavn&quot;)
12918 cbradney 3055
 
3056
Sammenkæder to tekst-rammer. Rammen &quot;franavn&quot; bliver sammenkædet
3057
med rammen &quot;tilnavn&quot;. Mål-rammen skal være en tom tekst-ramme og må
3058
ikke være sammenkædet med nogen anden ramme.
3059
</translation>
3060
  </message>
3061
  <message>
3062
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
3063
 
3064
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3065
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
3066
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
3067
 
3068
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3069
</source>
15353 cbradney 3070
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 3071
 
3072
Fjerner objektet &quot;navn&quot; fra sammenkædede tekstrammer. Hvis rammen
3073
var i midten af en kæde, så vil den foregående og den efterfølgende ramme
3074
blive forbundet, f.eks. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bliver &apos;a-&gt;c&apos; når du kalder unlinkTextFrames(b).
3075
 
3076
Kan rejse ScribusException hvis sammenkædnings-regler bliver overtrådt.
3077
</translation>
3078
  </message>
3079
  <message>
3080
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
3081
 
3082
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3083
currently selected item is used.</source>
15353 cbradney 3084
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 3085
 
3086
Konverterer fonte i tekst-rammen &quot;navn&quot; til kurver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
3087
så bruges det markerede element.
3088
</translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3092
 
3093
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3094
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3095
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
3096
 
3097
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3098
</source>
15353 cbradney 3099
    <translation type="obsolete">textOverflows([&quot;navn&quot;, ingenlinks]) -&gt; integer
12918 cbradney 3100
 
3101
Returnerer det faktiske antal skrifttegn der overløber i tekstramme &quot;navn&quot;.
3102
Hvis ingenlinks er sat til andet end nul tages kun en ramme - der bruger ikke
3103
sammenkædning af tekstrammer. Uden denne parameter søges igennem alle
3104
sammenkædede tekstrammer.
3105
 
3106
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
3107
</translation>
3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3111
 
3112
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3113
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3114
 
3115
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3116
</source>
15353 cbradney 3117
    <translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
13499 cbradney 3118
 
3119
Foretager orddeling i tekstrammen &quot;navn&quot;.
3120
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3121
 
3122
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
3123
</translation>
12918 cbradney 3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3127
 
3128
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3129
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3130
 
3131
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3132
</source>
15353 cbradney 3133
    <translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;navn&quot;]) -&gt; booll
13499 cbradney 3134
 
3135
Fjerner orddeling i tekstrammen &quot;navn&quot;.
3136
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3137
 
3138
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
3139
</translation>
12918 cbradney 3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3143
 
3144
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3145
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3146
 
3147
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3148
</source>
15353 cbradney 3149
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;til/fra&quot;, [&quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3150
 
3151
Sætter hvorvidt (til/fra = 1) tekstrammen &quot;navn&quot; er et bogmærke eller ej.
3152
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
3153
 
3154
Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
3155
</translation>
12918 cbradney 3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3159
 
3160
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
3161
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3162
 
3163
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3164
</source>
15353 cbradney 3165
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 3166
 
14836 cbradney 3167
Returnerer &quot;true&quot; hvis tekst-rammen &quot;navn&quot; er et PDF-bogmærke.
12918 cbradney 3168
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
3169
 
3170
Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
3171
</translation>
3172
  </message>
3173
  <message>
1135 cbradney 3174
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3175
 
3176
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3177
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3178
</source>
15353 cbradney 3179
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;streng&quot;)
1135 cbradney 3180
 
14836 cbradney 3181
Skriver &quot;streng&quot; til Scribus beskedfelt (status linje). Teksten
1135 cbradney 3182
skal være UTF8 kodet eller &apos;unicode&apos; streng (anbefalet).
3183
</translation>
3184
  </message>
1525 cbradney 3185
  <message>
12918 cbradney 3186
    <source>progressReset()
3187
 
3188
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
3189
new progress bar use. See progressSet.
3190
</source>
15353 cbradney 3191
    <translation type="obsolete">progressReset()
12918 cbradney 3192
 
3193
Rydder op i Scrbus fremgangs-målererens tidligere indstillinger. Den kaldes før næste
3194
brug af fremgangs-måleren. Se progressSet.
3195
</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>progressTotal(max)
3199
 
3200
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
3201
See progressSet.
3202
</source>
15353 cbradney 3203
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
12918 cbradney 3204
 
3205
Sætter fremgangs-målerens maksimale trin-værdi til det angivne tal.
3206
Se progressSet.
3207
</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>progressSet(nr)
3211
 
3212
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
3213
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
3214
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
3215
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
3216
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
3217
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
3218
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
3219
</source>
15353 cbradney 3220
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)
12918 cbradney 3221
 
3222
Sætter fremgangs-måler positionen til &quot;nr&quot;, en værdi relativ til det tidligere kald af
3223
progressTotal. Fremgangs-måleren bruger konceptet om trin; du giver den det totale
3224
antal trin og antal trin nået indtil nu, og den vil så vise den procentvise værdi af de trin
3225
der er gjort færdige. Du kan angive det totale antal trin med progressTotal(). De
3226
nuværende antal trin er angivet med progressSet(). Fremgangs-måleren kan spoles
3227
tilbage til begyndelsen med progressReset(). [Baseret på info fra Trolltech&apos;s Qt docs]
3228
</translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>setCursor()
3232
 
3233
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
3234
</source>
15353 cbradney 3235
    <translation type="obsolete">setCursor()
12918 cbradney 3236
 
13499 cbradney 3237
[IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen,
3238
så undgå at bruge den lige nu.
12918 cbradney 3239
</translation>
3240
  </message>
3241
  <message>
3242
    <source>docChanged(bool)
3243
 
3244
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
3245
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
3246
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
3247
</source>
15353 cbradney 3248
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)
12918 cbradney 3249
 
14836 cbradney 3250
Aktiverer/deaktiverer &quot;gem-ikonet&quot; i Scribus værktøjslinje og &quot;Gem&quot; i fil-menuen.
12918 cbradney 3251
Det er brugbart at kalde denne procedure, når du ændrer dokumentet, fordi Scribus
3252
ikke automatisk opdager, når du har ændret dokumentet ved at bruge en script.
3253
</translation>
3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>zoomDocument(double)
3257
 
3258
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3259
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3260
</source>
15353 cbradney 3261
    <translation type="obsolete">zoomDocument(dobbelt)
12918 cbradney 3262
 
3263
Zoom dokumentet i hoved GUI vinduet. Funktionen bruger heltals-værdier
3264
som 20.0, 100.0, etc. Zoom så siden fylder vinduet bruger -100 som mærke.
3265
</translation>
3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source>scrollDocument(x,y)
3269
 
3270
Scroll the document in main GUI window by x and y.
3271
</source>
15353 cbradney 3272
    <translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)
13499 cbradney 3273
 
14836 cbradney 3274
Ruller dokumentet i hoved-GUI-vinduet med værdierne x og y.
13499 cbradney 3275
</translation>
12918 cbradney 3276
  </message>
3277
  <message>
3278
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
3279
 
3280
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3281
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3282
 
3283
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
3284
</source>
15353 cbradney 3285
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
12918 cbradney 3286
 
3287
Placerer SVG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3288
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG&apos;en på siden
3289
 
3290
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SVG
3291
</translation>
3292
  </message>
3293
  <message>
3294
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3295
 
3296
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3297
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3298
 
3299
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3300
</source>
15353 cbradney 3301
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;filnavn&quot;, x, y)
12918 cbradney 3302
 
3303
Placerer EPS &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3304
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af EPS&apos;en på siden
3305
 
3306
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede EPS
3307
</translation>
3308
  </message>
3309
  <message>
3310
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3311
 
3312
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3313
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3314
 
3315
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3316
</source>
15353 cbradney 3317
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;filnavn&quot;, x, y)
12918 cbradney 3318
 
3319
Placerer SXD &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3320
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SXD&apos;en på siden
3321
 
3322
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SXD
3323
</translation>
3324
  </message>
3325
  <message>
3326
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3327
 
3328
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3329
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3330
 
3331
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3332
</source>
15353 cbradney 3333
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
12918 cbradney 3334
 
3335
Placerer ODG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3336
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af ODG&apos;en på siden
3337
 
3338
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede ODG
3339
</translation>
3340
  </message>
13279 cbradney 3341
  <message>
3342
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
3343
 
3344
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
3345
See also setSpotColor()
3346
 
3347
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3348
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3349
</source>
15353 cbradney 3350
    <translation type="obsolete">isSpotColor(&quot;navn&quot;) -&gt; bool
13499 cbradney 3351
 
3352
Returnerer True hvis farven &quot;navn&quot; er en spot-farve.
3353
Se også setSpotColor()
3354
 
3355
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3356
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3357
</translation>
13279 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
3361
 
3362
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
3363
See also isSpotColor()
3364
 
3365
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3366
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3367
</source>
15353 cbradney 3368
    <translation type="obsolete">setSpotColor(&quot;navn&quot;, spot)
13499 cbradney 3369
 
3370
Sætter farven &quot;navn&quot; som en spot-farve hvis spot parameter er &quot;True&quot;.
3371
se også isSpotColor()
3372
 
3373
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes..
3374
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3375
</translation>
13279 cbradney 3376
  </message>
3377
  <message>
3378
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
3379
 
3380
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3381
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3382
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
3383
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
3384
 
3385
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3386
</source>
15353 cbradney 3387
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3388
 
3389
Sætter de interne Skalerings-faktorer for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
3390
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1
3391
betyder 100 %. Interne skaleringsfaktorer er forskellig fra værdierne, som
3392
vises på egenskabs-paletten. Bemærk : forældet, brug istedet setImageScale().
3393
 
3394
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
3395
</translation>
13279 cbradney 3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
3399
 
3400
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3401
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3402
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
3403
 
3404
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3405
</source>
15353 cbradney 3406
    <translation type="obsolete">setImagescale(x, y [, &quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3407
 
3408
Sætter skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
3409
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1 betyder
3410
100 %. Skaleringsfaktorer er lig med værdierne, som vises på egenskabs-paletten.
3411
 
3412
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
3413
</translation>
13279 cbradney 3414
  </message>
3415
  <message>
3416
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
3417
 
3418
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
3419
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
3420
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
3421
</source>
15353 cbradney 3422
    <translation type="obsolete">setGradientStop(&quot;farve&quot;, skygge, ugennemsigtighed, rampepunkt, [&quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3423
 
3424
Sætter eller tilføjer et gradient-stop til gradient-fyldet i objekt &quot;navn&quot; ved position rampepunkt.
3425
Farve beskrivelserne er de samme som for setFillColor() og setFillShade(). setGradientFill()
3426
skal tidligere være kaldt for at gradient fyldet bliver synligt.
3427
</translation>
13279 cbradney 3428
  </message>
3429
  <message>
3430
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
3431
 
3432
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
3433
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3434
</source>
15353 cbradney 3435
    <translation type="obsolete">setTextScalingV(skala, [&quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3436
 
3437
Sætter den vertikale tegn-skalering på objektet &quot;navn&quot; til &quot;skala&quot; i procent.
3438
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3439
</translation>
13279 cbradney 3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
3443
 
3444
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
3445
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3446
</source>
15353 cbradney 3447
    <translation type="obsolete">setTextScalingH(skala, [&quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3448
 
3449
Sætter den horisontale tegn-skalering på objektet &quot;navn&quot; til &quot;skala&quot; i procent.
3450
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3451
</translation>
13279 cbradney 3452
  </message>
12918 cbradney 3453
</context>
3454
<context>
3455
  <name>@default</name>
3456
  <message>
3457
    <source>getColorNames() -&gt; list
3458
 
3459
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3460
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3461
</source>
3462
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; liste
3463
 
3464
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet.
3465
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokument farver.
3466
</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3470
 
3471
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3472
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3473
Returns true if a new document was created.
3474
</source>
3475
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
3476
 
3477
Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog boks. Laver et nyt dokument, hvis brugeren
3478
accepterer indstillingerne. Laver ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
3479
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev lavet et nyt dokument.
3480
</translation>
3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3484
 
3485
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3486
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3487
</source>
3488
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
3489
 
3490
Returnerer navnet på fyld-farven i objektet &quot;navn&quot;.
3491
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3492
</translation>
3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
3496
 
3497
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3498
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3499
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3500
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3501
</source>
3502
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])
3503
 
3504
Flytter objektet &quot;navn&quot; med dx og dy relativt til dets nuværende position.
3505
Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT
3506
konstanter). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
3507
Hvis &quot;navn&quot; hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
3508
</translation>
3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>setRedraw(bool)
3512
 
3513
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3514
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3515
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3516
</source>
3517
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
3518
 
3519
Forhindrer gentegning af siden når bool=&quot;false&quot;, ellers er gentegning aktiveret.
3520
Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at
3521
kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script.
3522
</translation>
3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
3526
 
3527
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3528
coordinates are given in the current measurement units of the document
3529
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3530
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3531
is not given Scribus will create one for you.
3532
 
3533
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3534
</source>
3535
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
3536
 
3537
Laver en ny rectangle på den aktive side og returnerer dets navn.
3538
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
3539
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
3540
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
3541
ikke angives, så vil Scribus lave et for dig.
3542
 
3543
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes.
3544
</translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
3548
 
3549
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3550
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3551
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3552
</source>
3553
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])
3554
 
3555
Sætter gradient-fyld af objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
3556
den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne
3557
for mulige typer (FILL_&lt;type&gt;).
3558
</translation>
3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3562
 
3563
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3564
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3565
the selection is returned.
3566
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3567
</source>
3568
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
3569
 
3570
Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme &quot;navn&quot;. Hvis
3571
denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien
3572
af det første tegn i den markerede tekst.
3573
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
3574
</translation>
3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3578
 
3579
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3580
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3581
</source>
3582
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;streng&quot;)
3583
 
14836 cbradney 3584
Skriver &quot;streng&quot; til Scribus beskedfelt (status linje). Teksten
12918 cbradney 3585
skal være UTF8 kodet eller &apos;unicode&apos; streng (anbefalet).
3586
</translation>
3587
  </message>
3588
  <message>
2782 cbradney 3589
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3590
 
3591
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3592
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3593
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3594
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3595
master page for the new page.
3596
 
3597
May raise IndexError if the page number is out of range
3598
</source>
12918 cbradney 3599
    <translation type="obsolete">newPage(hvor [,&quot;masterside&quot;])
2782 cbradney 3600
 
3601
Laver en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
3602
af dokumentet, ellers er den ny side indsat før &quot;hvor&quot;. Side-numre er
3603
talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået.
3604
Den valgfri parameter &quot;masterside&quot; angiver navnet på den master side,
3605
der skal bruges til den nye side.
3606
 
3607
Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi
3608
</translation>
3609
  </message>
3610
  <message>
3824 cbradney 3611
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
6434 cbradney 3612
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3613
 
3614
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3615
following meaning:
3616
 
3617
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3618
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3619
 
3620
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3621
margins
3622
 
3623
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3624
 
3625
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3626
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3627
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3628
 
3629
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3630
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3631
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3632
 
3633
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3634
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3635
PAGE_4 is 4-fold.
3636
 
3637
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3638
Indexed from 0 (0 = first).
3639
 
3640
numPage = Number of pages to be created.
3641
 
3642
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3643
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3644
is not in points, make sure to account for this.
3645
 
3646
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3647
PAGE_4, 3, 1)
3648
 
3649
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3650
</source>
12918 cbradney 3651
    <translation type="obsolete">newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
6871 cbradney 3652
            måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -&gt; bool
3653
 
3654
Laver et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
3655
følgende betydning:
3656
 
3657
størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
3658
bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;papir_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.
3659
 
3660
margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener
3661
 
3662
retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
3663
 
3664
førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
3665
side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for
3666
et højere nummer, hvis et dokument består af flere dele.
3667
 
3668
måle-enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
3669
predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3670
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3671
 
3672
sideType = En af de predefinerede constanter PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside,
3673
PAGE_2 er for dobbeltsidet dokumenter, PAGE_3 er for 3 siders folder og
3674
PAGE_4 er 4-fold
3675
 
9189 cbradney 3676
førsteSideOrden = Hvad er positionen af første side i dokumentet.
6871 cbradney 3677
Indeksering fra 0 (0 = første).
3678
 
3679
antalSider = Antal sider som skal laves.
3680
 
3681
Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
3682
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
3683
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.
3684
 
3685
eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3686
PAGE_4, 3, 1)
3687
 
9189 cbradney 3688
Kan rejse ScribusError hvis førsteSideOrden er større end tilladt for sideType.
6871 cbradney 3689
</translation>
6434 cbradney 3690
  </message>
9189 cbradney 3691
  <message>
3692
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
3693
 
3694
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3695
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3696
 
3697
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
3698
</source>
12918 cbradney 3699
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
9189 cbradney 3700
 
3701
Placerer SVG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3702
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG&apos;en på siden
3703
 
3704
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SVG
3705
</translation>
3706
  </message>
1135 cbradney 3707
  <message>
3708
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
3709
 
3710
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3711
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3712
the value of the named color from the default document colors.
3713
 
3714
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3715
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3716
</source>
12918 cbradney 3717
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3718
 
1539 mrdocs 3719
Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
1135 cbradney 3720
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åben, så
3721
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokument farver.
3722
 
3723
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3724
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3725
</translation>
3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3729
 
3730
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3731
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3732
Color components should be in the range from 0 to 255.
3733
 
3734
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3735
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3736
</source>
12918 cbradney 3737
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3738
 
3739
Ændrer farven &quot;navn &quot; til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er
3740
defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort.
3741
Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255.
3742
 
3743
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3744
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3745
</translation>
3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3749
 
3750
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3751
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3752
&quot;None&quot; - transparent.
3753
 
3754
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3755
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3756
 
3757
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3758
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3759
</source>
12918 cbradney 3760
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
1135 cbradney 3761
 
3762
Sletter farven &quot;navn &quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet
3763
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til
3764
&quot;NONE&quot; - transparent.
3765
 
3766
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3767
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3768
</translation>
3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3772
 
3773
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3774
 
3775
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3776
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3777
</source>
12918 cbradney 3778
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
1135 cbradney 3779
 
3780
Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.
3781
 
3782
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3783
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3784
</translation>
3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
3788
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
3789
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
3790
 
3791
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
3792
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
3793
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
3794
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
3795
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3796
 
3797
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
3798
at 1.
3799
 
3800
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
3801
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
3802
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
3803
can be binary-ORed with button constants:
3804
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
3805
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3806
 
3807
Usage examples:
3808
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3809
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
3810
          ICON_ERROR)
3811
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
3812
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3813
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3814
 
3815
Defined button and icon constants:
3816
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3817
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3818
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3819
</source>
12918 cbradney 3820
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
1135 cbradney 3821
  ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
3822
  knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
3823
 
3824
Viser en besked-boks med titlen &quot;titel&quot;, meddelelsen &quot;besked&quot;, og
3825
et ikon &quot;ikon&quot; og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og
3826
en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet,
3827
selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per).
3828
Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering.
3829
 
3830
Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre
3831
starter ved 1.
3832
 
3833
For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige
3834
med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og
3835
ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der
3836
kan binær-ORes med knap konstanter:
3837
  BUTTONOPT_DEFAULT  Tryk enter trykker denne knap.
3838
  BUTTONOPT_ESCAPE  Tryk escape trykker denne knap.
3839
 
3840
Eksempler på brug:
3841
resultat = messageBox(&apos;Script fejlede&apos;,
3842
          &apos;Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.&apos;,
3843
          ICON_ERROR)
3844
resultat = messageBox(&apos;Abekatte!&apos;, &apos;Noget gik agurk! &lt;i&gt;Hvad er en abekat?&lt;/i&gt;&apos;,
3845
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3846
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3847
 
3848
Definerede knap og ikon konstanter:
3849
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3850
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3851
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3852
</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
3856
 
3857
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3858
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
3859
 
3860
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
3861
</source>
12918 cbradney 3862
    <translation type="obsolete">valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng
1135 cbradney 3863
 
3864
Viser den almindelige &apos;spørg efter streng&apos; dialog og returnerer dens værdi som en streng
3865
Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri &apos;standard&apos; værdi.
3866
 
3867
Eksempel: valueDialog(&apos;titel&apos;, &apos;tekst i vinduet&apos;, &apos;valgfri&apos;)
3868
</translation>
3869
  </message>
3870
  <message>
3871
    <source>closeDoc()
3872
 
3873
Closes the current document without prompting to save.
3874
 
3875
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
3876
</source>
12918 cbradney 3877
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 3878
 
3879
Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes.
3880
 
3881
Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke
3882
</translation>
3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>haveDoc() -&gt; bool
3886
 
3887
Returns true if there is a document open.
3888
</source>
12918 cbradney 3889
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3890
 
3891
Returnerer &quot;true&quot; hvis der er et åbent dokument.
3892
</translation>
3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
3896
 
3897
Opens the document &quot;name&quot;.
3898
 
3899
May raise ScribusError if the document could not be opened.
3900
</source>
12918 cbradney 3901
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;navn&quot;)
1135 cbradney 3902
 
3903
Åbner dokumentet &quot;navn&quot;
3904
 
3905
Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes.
3906
</translation>
3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>saveDoc()
3910
 
3911
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3912
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3913
save file dialog.
3914
 
3915
If the save fails, there is currently no way to tell.
3916
</source>
12918 cbradney 3917
    <translation type="obsolete">saveDoc(&quot;navn&quot;)
1135 cbradney 3918
 
3919
Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer &quot;true&quot; hvis
3920
det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme
3921
en interaktiv &quot;gem fil&quot; dialog.
3922
 
3923
Hvis &quot;gem fil&quot; fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på.
3924
</translation>
3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
3928
 
3929
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3930
relative path).
3931
 
3932
May raise ScribusError if the save fails.
3933
</source>
12918 cbradney 3934
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;navn&quot;)
1135 cbradney 3935
 
3936
Gemmer det aktive dokument med det nye navn &quot;navn&quot; (som kan være en
3937
fuld eller relativ sti).
3938
 
3939
Kan rejse ScribusError hvis gemningen fejler.
3940
</translation>
3941
  </message>
3942
  <message>
3943
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3944
 
3945
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
3946
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3947
constants.
3948
</source>
9729 cbradney 3949
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 3950
 
3838 mrdocs 3951
Sætter dokumentets margener, Venstre(lr), Højre(rr), Top(tr) og Bund(br)
3952
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
1135 cbradney 3953
 </translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>setUnit(type)
3957
 
3958
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
3959
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
3960
 
3961
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
3962
</source>
12918 cbradney 3963
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
1135 cbradney 3964
 
3965
Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for &quot;enhed&quot; er
3966
defineret som konstanter UNIT_&lt;type&gt;.
3967
 
3968
Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet.
3969
</translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
3973
 
3974
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3975
of the UNIT_* constants:
3976
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3977
</source>
12918 cbradney 3978
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)
1135 cbradney 3979
 
3980
Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en
3981
af UNIT_* konstanterne:
3982
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3983
</translation>
3984
  </message>
3985
  <message>
3986
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
3987
 
3988
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3989
current document.
3990
</source>
12918 cbradney 3991
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)
1135 cbradney 3992
 
9189 cbradney 3993
Indlæser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet &quot;filnavn&quot;
1135 cbradney 3994
ind i det aktive dokument.
3995
</translation>
3996
  </message>
3997
  <message>
3998
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
3999
 
4000
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
4001
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
4002
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
4003
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
4004
</source>
12918 cbradney 4005
    <translation type="obsolete">setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)
1135 cbradney 4006
 
4007
Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi
4008
til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker
4009
at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for
4010
en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT.
4011
</translation>
4012
  </message>
4013
  <message>
4014
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
4015
 
4016
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
4017
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
4018
</source>
12918 cbradney 4019
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1135 cbradney 4020
 
14836 cbradney 4021
Returnerer navnet på linje-farven på objektet &quot;navn&quot;.
1135 cbradney 4022
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
4023
</translation>
4024
  </message>
4025
  <message>
4026
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
4027
 
4028
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
4029
is not given the currently selected Item is used.
4030
</source>
12918 cbradney 4031
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 4032
 
14836 cbradney 4033
Returnerer linje-bredde på på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
1135 cbradney 4034
ikke angives, så bruges det markerede element.
4035
</translation>
4036
  </message>
4037
  <message>
4038
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
4039
 
4040
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
4041
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
4042
</source>
12918