Subversion Repositories Scribus

Rev

Details | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
1525 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
12918 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
14
 
13480 subik 15
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
16
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
12918 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
14474 cbradney 19
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12918 cbradney 20
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
21
 
22
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
23
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
24
the value of the named color from the default document colors.
25
 
26
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
27
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
28
</source>
29
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
30
 
31
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
13480 subik 32
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
12918 cbradney 33
 
34
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
35
ValueError (chybné parametry).</translation>
36
  </message>
37
  <message>
14474 cbradney 38
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12918 cbradney 39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
49
    <translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
50
 
51
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
52
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
53
space. If no document is open, returns the value of the named color
54
from the default document colors.
55
 
56
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
57
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
58
  </message>
59
  <message>
14474 cbradney 60
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
12918 cbradney 61
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
62
 
63
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
64
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
65
Color components should be in the range from 0 to 255.
66
 
67
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
68
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
69
</source>
70
    <translation type="unfinished">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
71
 
72
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
13480 subik 73
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
12918 cbradney 74
 
75
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
76
(chybné parametry).</translation>
77
  </message>
78
  <message>
14474 cbradney 79
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
12918 cbradney 80
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
81
 
82
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
83
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
84
the range from 0 to 255.
85
 
86
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
87
</source>
88
    <translation type="unfinished"></translation>
89
  </message>
90
  <message>
14474 cbradney 91
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
12918 cbradney 92
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
93
 
94
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
95
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
96
&quot;None&quot; - transparent.
97
 
98
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
99
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
100
 
101
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
102
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
103
</source>
104
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
105
 
106
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
107
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
108
průhlednou &quot;None&quot;.
109
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
110
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
111
 
112
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
113
(chybné parametry).</translation>
114
  </message>
115
  <message>
14474 cbradney 116
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
12918 cbradney 117
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
118
 
119
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
120
 
121
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
122
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
123
</source>
124
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
125
 
126
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
127
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
128
(chybné parametry).</translation>
129
  </message>
130
  <message>
14474 cbradney 131
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
132
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
133
 
134
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
135
See also setSpotColor()
136
 
137
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
138
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
139
</source>
140
    <translation type="unfinished"></translation>
141
  </message>
142
  <message>
143
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
144
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
145
 
146
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
147
See also isSpotColor()
148
 
149
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
150
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
151
</source>
152
    <translation type="unfinished"></translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
12918 cbradney 156
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
157
 
158
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
159
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
160
Returns true if a new document was created.
161
</source>
162
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
163
 
164
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
165
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
166
pokud je dokument vytvořen.</translation>
167
  </message>
168
  <message>
14474 cbradney 169
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12918 cbradney 170
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
171
 
172
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
173
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
174
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
175
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
176
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
177
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
178
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
179
optional parameters is False.
180
 
181
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
182
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
183
 
184
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
185
 
186
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
187
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
188
</source>
189
    <translation type="unfinished"></translation>
190
  </message>
191
  <message>
14474 cbradney 192
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12918 cbradney 193
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
194
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
195
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
196
 
197
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
198
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
199
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
200
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
201
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
202
 
203
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
204
at 1.
205
 
206
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
207
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
208
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
209
can be binary-ORed with button constants:
210
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
211
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
212
 
213
Usage examples:
214
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
215
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
216
          ICON_ERROR)
217
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
218
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
219
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
220
 
221
Defined button and icon constants:
222
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
223
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
224
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
225
</source>
226
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
227
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
228
 
229
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
230
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
231
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
232
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
233
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
234
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
235
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
236
v binárním OR s BUTTON konstantami:
237
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
238
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
239
Příklady:
240
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
241
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
242
                  ICON_ERROR)
243
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
244
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
245
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
246
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
247
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
248
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
249
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
250
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
251
  </message>
252
  <message>
14474 cbradney 253
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12918 cbradney 254
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
255
 
256
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
257
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
258
 
259
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
260
</source>
261
    <translation type="unfinished">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
262
 
263
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
264
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
13480 subik 265
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
12918 cbradney 266
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
267
  </message>
268
  <message>
14474 cbradney 269
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12918 cbradney 270
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
271
 
272
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
273
style name or None when user cancels the dialog.
274
</source>
275
    <translation type="unfinished"></translation>
276
  </message>
277
  <message>
14474 cbradney 278
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12918 cbradney 279
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
280
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
281
 
282
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
283
following meaning:
284
 
285
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
286
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
287
 
288
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
289
margins
290
 
291
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
292
 
293
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
294
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
295
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
296
 
297
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
298
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
299
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
300
 
301
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
302
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
303
PAGE_4 is 4-fold.
304
 
305
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
306
Indexed from 0 (0 = first).
307
 
308
numPage = Number of pages to be created.
309
 
310
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
311
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
312
is not in points, make sure to account for this.
313
 
314
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
315
PAGE_4, 3, 1)
316
 
317
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
318
</source>
319
    <translation type="unfinished"></translation>
320
  </message>
321
  <message>
14474 cbradney 322
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12918 cbradney 323
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
324
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
325
 
326
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
327
 
328
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
329
following meaning:
330
 
331
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
332
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
333
 
334
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
335
  margins
336
 
337
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
338
 
339
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
340
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
341
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
342
 
343
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
344
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
345
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
346
 
347
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
348
 
349
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
350
 
351
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
352
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
353
is not in points, make sure to account for this.
354
 
355
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
356
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
357
</source>
358
    <translation type="unfinished"></translation>
359
  </message>
360
  <message>
14474 cbradney 361
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12918 cbradney 362
    <source>closeDoc()
363
 
364
Closes the current document without prompting to save.
365
 
366
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
367
</source>
368
    <translation type="unfinished">closeDoc()
369
 
370
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
371
 
372
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
373
  </message>
374
  <message>
14474 cbradney 375
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12918 cbradney 376
    <source>haveDoc() -&gt; bool
377
 
378
Returns true if there is a document open.
379
</source>
380
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
381
 
382
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
383
  </message>
384
  <message>
14474 cbradney 385
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12918 cbradney 386
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
387
 
388
Opens the document &quot;name&quot;.
389
 
390
May raise ScribusError if the document could not be opened.
391
</source>
392
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;name&quot;)
393
 
394
Otevře dokument &quot;name&quot;.
395
 
396
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
397
  </message>
398
  <message>
14474 cbradney 399
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12918 cbradney 400
    <source>saveDoc()
401
 
402
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
403
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
404
save file dialog.
405
 
406
If the save fails, there is currently no way to tell.
407
</source>
408
    <translation type="unfinished">saveDoc()
409
 
410
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
411
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
412
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
413
  </message>
414
  <message>
14474 cbradney 415
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
416
    <source>getDocName() -&gt; string
417
 
418
Returns the name the document was saved under.
419
If the document was not saved before the name is empty.
420
</source>
421
    <translation type="unfinished"></translation>
422
  </message>
423
  <message>
424
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12918 cbradney 425
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
426
 
427
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
428
relative path).
429
 
430
May raise ScribusError if the save fails.
431
</source>
432
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;name&quot;)
433
 
434
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
435
relativní cesta souborového systému.
436
 
437
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
438
  </message>
439
  <message>
14474 cbradney 440
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12918 cbradney 441
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
442
 
443
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
444
strings.
445
</source>
446
    <translation type="unfinished"></translation>
447
  </message>
448
  <message>
14474 cbradney 449
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12918 cbradney 450
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
451
 
14474 cbradney 452
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 453
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
454
constants.
455
</source>
14474 cbradney 456
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
457
 
458
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
459
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
460
  </message>
461
  <message>
462
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
463
    <source>setBaseLine(grid, offset)
464
 
465
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
466
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
467
constants.
468
</source>
12918 cbradney 469
    <translation type="unfinished"></translation>
470
  </message>
471
  <message>
14474 cbradney 472
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12918 cbradney 473
    <source>setUnit(type)
474
 
475
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
476
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
477
 
478
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
479
</source>
480
    <translation type="unfinished">setUnit(type)
481
 
482
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
483
konstanty UNIT_*.
484
 
485
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
486
  </message>
487
  <message>
14474 cbradney 488
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12918 cbradney 489
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
490
 
491
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
492
of the UNIT_* constants:
493
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
494
</source>
495
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
496
 
497
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
498
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
499
  </message>
500
  <message>
14474 cbradney 501
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12918 cbradney 502
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
503
 
504
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
505
current document.
506
</source>
507
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
508
 
509
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
510
  </message>
511
  <message>
14474 cbradney 512
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12918 cbradney 513
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
514
 
515
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
516
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
517
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
518
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
519
</source>
520
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
521
 
522
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
523
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
524
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
525
</translation>
526
  </message>
527
  <message>
14474 cbradney 528
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12918 cbradney 529
    <source>closeMasterPage()
530
 
531
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
532
to normal. Begin editing with editMasterPage().
533
</source>
534
    <translation type="unfinished"></translation>
535
  </message>
536
  <message>
14474 cbradney 537
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12918 cbradney 538
    <source>masterPageNames()
539
 
540
Returns a list of the names of all master pages in the document.
541
</source>
542
    <translation type="unfinished"></translation>
543
  </message>
544
  <message>
14474 cbradney 545
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12918 cbradney 546
    <source>editMasterPage(pageName)
547
 
548
Enables master page editing and opens the named master page
549
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
550
</source>
551
    <translation type="unfinished"></translation>
552
  </message>
553
  <message>
14474 cbradney 554
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12918 cbradney 555
    <source>createMasterPage(pageName)
556
 
557
Creates a new master page named pageName and opens it for
558
editing.
559
</source>
560
    <translation type="unfinished"></translation>
561
  </message>
562
  <message>
14474 cbradney 563
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12918 cbradney 564
    <source>deleteMasterPage(pageName)
565
 
566
Delete the named master page.
567
</source>
568
    <translation type="unfinished"></translation>
569
  </message>
570
  <message>
14474 cbradney 571
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 572
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
573
 
574
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
575
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
576
</source>
577
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
578
 
13480 subik 579
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 580
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
581
  </message>
582
  <message>
14474 cbradney 583
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
12918 cbradney 584
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
585
 
586
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
587
is not given the currently selected Item is used.
588
</source>
589
    <translation type="unfinished"></translation>
590
  </message>
591
  <message>
14474 cbradney 592
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
12918 cbradney 593
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
594
 
595
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
596
is not given the currently selected Item is used.
597
</source>
598
    <translation type="unfinished"></translation>
599
  </message>
600
  <message>
14474 cbradney 601
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
12918 cbradney 602
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
603
 
604
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
605
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
606
</source>
607
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
608
 
13480 subik 609
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 610
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
611
  </message>
612
  <message>
14474 cbradney 613
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
12918 cbradney 614
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
615
 
616
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
617
is not given the currently selected Item is used.
618
</source>
619
    <translation type="unfinished"></translation>
620
  </message>
621
  <message>
14474 cbradney 622
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
12918 cbradney 623
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
624
 
625
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
626
is not given the currently selected Item is used.
627
</source>
628
    <translation type="unfinished"></translation>
629
  </message>
630
  <message>
14474 cbradney 631
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
12918 cbradney 632
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
633
 
634
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
635
is not given the currently selected Item is used.
636
</source>
637
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
638
 
13480 subik 639
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 640
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
641
  </message>
642
  <message>
14474 cbradney 643
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
12918 cbradney 644
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
645
 
646
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
647
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
648
</source>
649
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
650
 
651
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
652
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
653
  </message>
654
  <message>
14474 cbradney 655
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
12918 cbradney 656
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
657
 
658
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
659
the currently selected item is used. The join types are:
660
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
661
</source>
662
    <translation type="unfinished"></translation>
663
  </message>
664
  <message>
14474 cbradney 665
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
12918 cbradney 666
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
667
 
668
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
669
currently selected item is used. The cap types are:
670
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
671
</source>
672
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
673
 
13480 subik 674
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 675
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
676
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
677
  </message>
678
  <message>
14474 cbradney 679
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
12918 cbradney 680
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
681
 
682
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
683
currently selected item is used. Line style constants are:
684
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
685
</source>
686
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
687
 
13480 subik 688
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 689
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
690
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
691
  </message>
692
  <message>
14474 cbradney 693
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
12918 cbradney 694
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
695
 
696
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
697
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
698
</source>
699
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
700
 
701
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
702
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
703
  </message>
704
  <message>
14474 cbradney 705
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
12918 cbradney 706
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
707
 
708
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
709
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
710
selected item is used.
711
</source>
712
    <translation type="unfinished"></translation>
713
  </message>
714
  <message>
14474 cbradney 715
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
12918 cbradney 716
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
717
 
718
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
719
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
720
</source>
721
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
722
 
723
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
724
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
725
  </message>
726
  <message>
14474 cbradney 727
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
12918 cbradney 728
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
729
 
730
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
731
given the currently selected item is used.
732
</source>
733
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
734
 
13480 subik 735
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
12918 cbradney 736
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
737
  </message>
738
  <message>
14474 cbradney 739
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
12918 cbradney 740
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
741
 
742
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
743
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
744
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
745
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
746
</source>
747
    <translation type="unfinished"></translation>
748
  </message>
749
  <message>
14474 cbradney 750
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
12918 cbradney 751
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
752
 
753
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
754
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
755
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
756
for reference.
757
</source>
758
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
759
 
760
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
761
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
762
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
763
  </message>
764
  <message>
14474 cbradney 765
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
12918 cbradney 766
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
767
 
768
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
769
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
770
is used.
771
</source>
772
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
773
 
774
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
775
hodinových ručiček je kladné.
776
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
777
  </message>
778
  <message>
14474 cbradney 779
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
12918 cbradney 780
    <source>getAllObjects() -&gt; list
781
 
782
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
783
</source>
784
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
785
 
13480 subik 786
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
12918 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
14474 cbradney 789
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12918 cbradney 790
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
791
 
792
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
793
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
794
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
795
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
796
</source>
797
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
798
 
799
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
800
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
801
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
802
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
803
  </message>
804
  <message>
14474 cbradney 805
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12918 cbradney 806
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
807
 
808
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
809
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
810
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
811
belongs to a group, the whole group is moved.
812
</source>
813
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
814
 
815
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
816
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
817
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
13480 subik 818
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
12918 cbradney 819
  </message>
820
  <message>
14474 cbradney 821
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12918 cbradney 822
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
823
 
824
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
825
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
826
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
827
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
828
given the currently selected item is used.
829
</source>
830
    <translation type="unfinished"></translation>
831
  </message>
832
  <message>
14474 cbradney 833
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12918 cbradney 834
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
835
 
836
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
837
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
838
selected item is used.
839
</source>
840
    <translation type="unfinished"></translation>
841
  </message>
842
  <message>
14474 cbradney 843
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12918 cbradney 844
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
845
 
846
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
847
is not given the currently selected item is used.
848
</source>
849
    <translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
850
 
851
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
852
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
853
  </message>
854
  <message>
14474 cbradney 855
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12918 cbradney 856
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
857
 
858
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
859
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
860
second selected Object and so on.
861
</source>
862
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
863
 
13480 subik 864
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
12918 cbradney 865
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
866
  </message>
867
  <message>
14474 cbradney 868
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12918 cbradney 869
    <source>selectionCount() -&gt; integer
870
 
871
Returns the number of selected objects.
872
</source>
873
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
874
 
875
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
876
  </message>
877
  <message>
14474 cbradney 878
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12918 cbradney 879
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
880
 
881
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
882
</source>
883
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;name&quot;)
884
 
885
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
886
  </message>
887
  <message>
14474 cbradney 888
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12918 cbradney 889
    <source>deselectAll()
890
 
891
Deselects all objects in the whole document.
892
</source>
893
    <translation type="unfinished">deselectAll()
894
 
895
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
896
  </message>
897
  <message>
14474 cbradney 898
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
14747 cbradney 899
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
900
 
901
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
902
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
903
items are used. Returns the group name for further referencing.
904
</source>
905
    <translation type="unfinished"></translation>
906
  </message>
907
  <message>
12918 cbradney 908
    <source>groupObjects(list)
909
 
910
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
911
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
912
items are used.
913
</source>
14747 cbradney 914
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12918 cbradney 915
 
916
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
917
použijí se vybrané objekty.</translation>
918
  </message>
919
  <message>
14474 cbradney 920
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12918 cbradney 921
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
922
 
923
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
924
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
925
 
926
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
927
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
928
  </message>
929
  <message>
14474 cbradney 930
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12918 cbradney 931
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
932
 
933
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
934
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
935
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
936
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
937
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
938
 
939
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
940
</source>
941
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
942
 
943
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
944
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
945
musí být větší než 0.
946
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
947
 
948
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
949
  </message>
950
  <message>
14474 cbradney 951
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12918 cbradney 952
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
953
 
954
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
955
not given the currently selected item is used.
956
 
957
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
958
</source>
959
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
960
 
961
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
962
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
963
 
964
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
965
  </message>
966
  <message>
14474 cbradney 967
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
12918 cbradney 968
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
969
 
14474 cbradney 970
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
971
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
972
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on 
973
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
974
 
975
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
976
</source>
977
    <translation type="unfinished"></translation>
978
  </message>
979
  <message>
980
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
981
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
982
 
12918 cbradney 983
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
984
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
14474 cbradney 985
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
986
 
987
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
988
</source>
989
    <translation type="unfinished"></translation>
990
  </message>
991
  <message>
992
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
993
 
994
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
995
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
12918 cbradney 996
means 100 %.
997
 
998
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
999
</source>
13279 cbradney 1000
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 1001
 
1002
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1003
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1004
Číslo 1 znamená 100%.
1005
 
1006
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1007
  </message>
1008
  <message>
14474 cbradney 1009
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
12918 cbradney 1010
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1011
 
1012
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1013
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1014
if locked.
1015
</source>
1016
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1017
 
1018
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1019
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1020
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1021
  </message>
1022
  <message>
14474 cbradney 1023
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
12918 cbradney 1024
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1025
 
1026
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1027
currently selected item is used.
1028
</source>
1029
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1030
 
1031
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1032
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
14474 cbradney 1035
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
12918 cbradney 1036
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1037
 
1038
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1039
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1040
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1041
 
1042
May raise WrongFrameTypeError.
1043
</source>
1044
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1045
 
1046
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1047
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1048
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1049
 
1050
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1051
  </message>
1052
  <message>
14474 cbradney 1053
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12918 cbradney 1054
    <source>setRedraw(bool)
1055
 
1056
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1057
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1058
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1059
</source>
1060
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1061
 
1062
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
1063
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
1064
úrovni skriptu.</translation>
1065
  </message>
1066
  <message>
14474 cbradney 1067
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12918 cbradney 1068
    <source>getFontNames() -&gt; list
1069
 
1070
Returns a list with the names of all available fonts.
1071
</source>
1072
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
1073
 
13480 subik 1074
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
12918 cbradney 1075
  </message>
1076
  <message>
14474 cbradney 1077
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12918 cbradney 1078
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1079
 
1080
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1081
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1082
</source>
1083
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; list of tuples
1084
 
1085
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1086
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
14474 cbradney 1089
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12918 cbradney 1090
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1091
 
1092
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1093
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1094
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1095
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1096
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1097
 
1098
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1099
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1100
</source>
1101
    <translation type="unfinished">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1102
 
1103
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1104
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1105
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1106
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1107
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1108
 
1109
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1110
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
14474 cbradney 1113
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12918 cbradney 1114
    <source>getLayers() -&gt; list
1115
 
1116
Returns a list with the names of all defined layers.
1117
</source>
1118
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
1119
 
13480 subik 1120
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
12918 cbradney 1121
  </message>
1122
  <message>
14474 cbradney 1123
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12918 cbradney 1124
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1125
 
1126
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1127
 
1128
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1129
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1130
</source>
1131
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1132
 
1133
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1134
 
1135
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1136
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
14474 cbradney 1139
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12918 cbradney 1140
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1141
 
1142
Returns the name of the current active layer.
1143
</source>
1144
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
1145
 
13480 subik 1146
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
12918 cbradney 1147
  </message>
1148
  <message>
14474 cbradney 1149
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12918 cbradney 1150
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1151
 
1152
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1153
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1154
 
1155
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1156
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1157
</source>
1158
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1159
 
1160
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1161
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1162
 
1163
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1164
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
14474 cbradney 1167
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12918 cbradney 1168
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1169
 
1170
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1171
the layer is invisible.
1172
 
1173
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1174
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1175
</source>
1176
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1177
 
1178
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1179
false, bude vrstva neviditelná.
1180
 
1181
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1182
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1183
  </message>
1184
  <message>
14474 cbradney 1185
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12918 cbradney 1186
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1187
 
1188
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1189
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1190
 
1191
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1192
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1193
</source>
1194
    <translation type="unfinished"></translation>
1195
  </message>
1196
  <message>
14474 cbradney 1197
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12918 cbradney 1198
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1199
 
1200
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1201
true the layer will be locked.
1202
 
1203
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1204
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1205
</source>
1206
    <translation type="unfinished"></translation>
1207
  </message>
1208
  <message>
14474 cbradney 1209
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12918 cbradney 1210
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1211
 
1212
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1213
true the layer will be displayed outlined.
1214
 
1215
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1216
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1217
</source>
1218
    <translation type="unfinished"></translation>
1219
  </message>
1220
  <message>
14474 cbradney 1221
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12918 cbradney 1222
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1223
 
1224
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1225
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1226
 
1227
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1228
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1229
</source>
1230
    <translation type="unfinished"></translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
14474 cbradney 1233
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12918 cbradney 1234
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1235
 
1236
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1237
 
1238
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1239
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1240
</source>
1241
    <translation type="unfinished"></translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
14474 cbradney 1244
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12918 cbradney 1245
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1246
 
1247
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1248
 
1249
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1250
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1251
</source>
1252
    <translation type="unfinished"></translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
14474 cbradney 1255
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12918 cbradney 1256
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1257
 
1258
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1259
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1260
&quot;layer&quot; is invisible.
1261
 
1262
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1263
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1264
</source>
1265
    <translation type="unfinished"></translation>
1266
  </message>
1267
  <message>
14474 cbradney 1268
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12918 cbradney 1269
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1270
 
1271
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1272
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1273
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1274
 
1275
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1276
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1277
</source>
1278
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1279
 
1280
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1281
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1282
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1283
 
1284
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1285
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
14474 cbradney 1288
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12918 cbradney 1289
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1290
 
1291
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1292
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1293
&quot;layer&quot; is locked.
1294
 
1295
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1296
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1297
</source>
1298
    <translation type="unfinished"></translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
14474 cbradney 1301
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12918 cbradney 1302
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1303
 
1304
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1305
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1306
&quot;layer&quot; is normal.
1307
 
1308
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1309
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1310
</source>
1311
    <translation type="unfinished"></translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
14474 cbradney 1314
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12918 cbradney 1315
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1316
 
1317
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1318
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1319
 
1320
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1321
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1322
</source>
1323
    <translation type="unfinished"></translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
14474 cbradney 1326
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12918 cbradney 1327
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1328
 
1329
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1330
 
1331
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1332
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1333
</source>
1334
    <translation type="unfinished"></translation>
1335
  </message>
1336
  <message>
14474 cbradney 1337
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12918 cbradney 1338
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1339
 
1340
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1341
 
1342
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1343
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1344
</source>
1345
    <translation type="unfinished"></translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
14474 cbradney 1348
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12918 cbradney 1349
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1350
 
1351
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1352
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1353
 
1354
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1355
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1356
</source>
1357
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1358
 
1359
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1360
nebo vrstva neexistuje.
1361
 
1362
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1363
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1364
  </message>
1365
  <message>
14474 cbradney 1366
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12918 cbradney 1367
    <source>createLayer(layer)
1368
 
1369
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1370
 
1371
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1372
</source>
1373
    <translation type="unfinished">createLayer(layer)
1374
 
1375
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1376
 
1377
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1378
  </message>
1379
  <message>
14474 cbradney 1380
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
12918 cbradney 1381
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1382
 
1383
Returns a string with the -lang value.
1384
</source>
1385
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
1386
 
1387
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
1388
  </message>
1389
  <message>
14474 cbradney 1390
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12918 cbradney 1391
    <source>moveSelectionToFront()
1392
 
1393
Moves current selection to front.
1394
</source>
1395
    <translation type="unfinished"></translation>
1396
  </message>
1397
  <message>
14474 cbradney 1398
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12918 cbradney 1399
    <source>moveSelectionToFront()
1400
 
1401
Moves current selection to back.
1402
</source>
1403
    <translation type="unfinished"></translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
14474 cbradney 1406
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12918 cbradney 1407
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1408
 
1409
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1410
coordinates are given in the current measurement units of the document
1411
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1412
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1413
is not given Scribus will create one for you.
1414
 
1415
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1416
</source>
1417
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1418
 
13480 subik 1419
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
12918 cbradney 1420
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
13480 subik 1421
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
1422
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1423
 
13480 subik 1424
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
12918 cbradney 1425
  </message>
1426
  <message>
14474 cbradney 1427
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12918 cbradney 1428
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1429
 
1430
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1431
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1432
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1433
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1434
is not given Scribus will create one for you.
1435
 
1436
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1437
</source>
1438
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1439
 
13480 subik 1440
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1441
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1442
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1443
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1444
 
13480 subik 1445
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 1446
  </message>
1447
  <message>
14474 cbradney 1448
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12918 cbradney 1449
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1450
 
1451
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1452
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1453
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1454
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1455
create one for you.
1456
 
1457
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1458
</source>
1459
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1460
 
13480 subik 1461
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1462
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1463
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1464
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1465
 
13480 subik 1466
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 1467
  </message>
1468
  <message>
14474 cbradney 1469
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12918 cbradney 1470
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1471
 
1472
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1473
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1474
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1475
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1476
given Scribus will create one for you.
1477
 
1478
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1479
</source>
1480
    <translation type="unfinished">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1481
 
13480 subik 1482
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1483
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1484
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1485
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1486
 
13480 subik 1487
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 1488
  </message>
1489
  <message>
14474 cbradney 1490
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12918 cbradney 1491
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1492
 
1493
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1494
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1495
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1496
object because you need this name for further access to that object. If
1497
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1498
 
1499
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1500
</source>
1501
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1502
 
13480 subik 1503
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
12918 cbradney 1504
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1505
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1506
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1507
 
13480 subik 1508
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 1509
  </message>
1510
  <message>
14474 cbradney 1511
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12918 cbradney 1512
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1513
 
1514
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1515
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1516
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1517
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1518
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1519
Scribus will create one for you.
1520
 
1521
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1522
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1523
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1524
</source>
1525
    <translation type="unfinished">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1526
 
13480 subik 1527
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
12918 cbradney 1528
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1529
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1530
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1531
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1532
 
13480 subik 1533
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1534
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1535
  </message>
1536
  <message>
14474 cbradney 1537
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12918 cbradney 1538
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1539
 
1540
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1541
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1542
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1543
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1544
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1545
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1546
identifier for the object because you need this name for further access to that
1547
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1548
 
1549
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1550
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1551
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1552
</source>
1553
    <translation type="unfinished">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1554
 
13480 subik 1555
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1556
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1557
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1558
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1559
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1560
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1561
bod jako první.
1562
 
13480 subik 1563
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1564
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
14474 cbradney 1567
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12918 cbradney 1568
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1569
 
1570
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1571
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1572
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1573
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1574
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1575
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1576
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1577
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1578
for you.
1579
 
1580
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1581
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1582
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1583
</source>
1584
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1585
 
13480 subik 1586
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1587
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1588
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1589
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1590
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1591
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1592
 
13480 subik 1593
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1594
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1595
  </message>
1596
  <message>
14474 cbradney 1597
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12918 cbradney 1598
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1599
 
1600
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1601
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1602
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1603
unique identifier for the object because you need this name for further access
1604
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1605
 
1606
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1607
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1608
</source>
1609
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1610
 
13480 subik 1611
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1612
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1613
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1614
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1615
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1616
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1617
 
13480 subik 1618
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1619
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1620
  </message>
1621
  <message>
14474 cbradney 1622
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12918 cbradney 1623
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1624
 
1625
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1626
selected item is deleted.
1627
</source>
1628
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;name&quot;])
1629
 
1630
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
14474 cbradney 1633
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12918 cbradney 1634
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1635
 
1636
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1637
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1638
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1639
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1640
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1641
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1642
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1643
</source>
1644
    <translation type="unfinished"></translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
14474 cbradney 1647
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12918 cbradney 1648
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1649
 
1650
Test if an object with specified name really exists in the document.
1651
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1652
returns True if there is something selected.
1653
</source>
1654
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1655
 
1656
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1657
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
14474 cbradney 1660
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12918 cbradney 1661
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1662
 
14474 cbradney 1663
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1664
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1665
If no object name is given, style is applied on selected object.
1666
</source>
1667
    <translation type="unfinished"></translation>
1668
  </message>
1669
  <message>
1670
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
1671
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1672
 
1673
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1674
</source>
1675
    <translation type="unfinished"></translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
1678
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1679
 
12918 cbradney 1680
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1681
given, it&apos;s applied on the selected object.
1682
</source>
14474 cbradney 1683
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 1684
 
1685
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1686
použije vybraný objekt.</translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
14474 cbradney 1689
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12918 cbradney 1690
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1691
 
1692
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1693
</source>
1694
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
1695
 
1696
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
14474 cbradney 1699
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12918 cbradney 1700
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1701
 
1702
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1703
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1704
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1705
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1706
master page for the new page.
1707
 
1708
May raise IndexError if the page number is out of range
1709
</source>
1710
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1711
 
1712
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1713
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1714
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1715
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1716
master page for the new page.
1717
 
1718
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
14474 cbradney 1721
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12918 cbradney 1722
    <source>currentPage() -&gt; integer
1723
 
1724
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1725
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1726
</source>
1727
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
1728
 
1729
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1730
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
14474 cbradney 1733
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12918 cbradney 1734
    <source>redrawAll()
1735
 
1736
Redraws all pages.
1737
</source>
1738
    <translation type="unfinished">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
14474 cbradney 1741
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12918 cbradney 1742
    <source>getPageType() -&gt; integer
1743
 
1744
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1745
</source>
1746
    <translation type="unfinished"></translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
14474 cbradney 1749
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12918 cbradney 1750
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1751
 
1752
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1753
 
1754
May raise ScribusError if the save failed.
1755
</source>
1756
    <translation type="unfinished">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1757
 
1758
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
14474 cbradney 1761
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12918 cbradney 1762
    <source>deletePage(nr)
1763
 
1764
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1765
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1766
page number is.
1767
 
1768
May raise IndexError if the page number is out of range
1769
</source>
1770
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
1771
 
1772
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1773
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1774
 
1775
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
14474 cbradney 1778
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12918 cbradney 1779
    <source>gotoPage(nr)
1780
 
1781
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1782
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1783
just sets the page that script commands will operates on.
1784
 
1785
May raise IndexError if the page number is out of range.
1786
</source>
1787
    <translation type="unfinished"></translation>
1788
  </message>
1789
  <message>
14474 cbradney 1790
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12918 cbradney 1791
    <source>pageCount() -&gt; integer
1792
 
1793
Returns the number of pages in the document.
1794
</source>
1795
    <translation type="unfinished">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1796
  </message>
1797
  <message>
14474 cbradney 1798
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12918 cbradney 1799
    <source>getHGuides() -&gt; list
1800
 
1801
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1802
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1803
</source>
1804
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
1805
 
1806
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1807
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
14474 cbradney 1810
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12918 cbradney 1811
    <source>setHGuides(list)
1812
 
1813
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1814
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1815
 
1816
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1817
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1818
</source>
1819
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
1820
 
1821
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1822
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1823
Např.:
1824
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1825
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1826
  </message>
1827
  <message>
14474 cbradney 1828
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12918 cbradney 1829
    <source>getVGuides()
1830
 
1831
See getHGuides.
1832
</source>
1833
    <translation type="unfinished">Viz getHGuides().</translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
14474 cbradney 1836
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12918 cbradney 1837
    <source>setVGuides()
1838
 
1839
See setHGuides.
1840
</source>
1841
    <translation type="unfinished">Viz setHGuides().</translation>
1842
  </message>
1843
  <message>
14474 cbradney 1844
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12918 cbradney 1845
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1846
 
1847
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1848
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1849
</source>
1850
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
1851
 
1852
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
1853
a getPageMargins()</translation>
1854
  </message>
1855
  <message>
14474 cbradney 1856
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
1857
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple
1858
 
1859
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1860
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1861
</source>
1862
    <translation type="unfinished"></translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
1865
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
1866
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple
1867
 
1868
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1869
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1870
</source>
1871
    <translation type="unfinished"></translation>
1872
  </message>
1873
  <message>
1874
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
12918 cbradney 1875
    <source>getPageItems() -&gt; list
1876
 
1877
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1878
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1879
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1880
the page...
1881
</source>
1882
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
1883
 
1884
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1885
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1886
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
14474 cbradney 1889
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
12918 cbradney 1890
    <source>getPageMargins()
1891
 
1892
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1893
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1894
</source>
1895
    <translation type="unfinished">getPageMargins()
1896
 
1897
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1898
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1899
  </message>
1900
  <message>
14474 cbradney 1901
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12918 cbradney 1902
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
1903
 
1904
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
1905
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
1906
pageList: tuple with page numbers of pages to import
1907
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
1908
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
1909
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
1910
</source>
1911
    <translation type="unfinished"></translation>
1912
  </message>
1913
  <message>
14474 cbradney 1914
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 1915
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1916
 
1917
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1918
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1919
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1920
</source>
1921
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1922
 
1923
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
1924
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1925
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1926
  </message>
1927
  <message>
14474 cbradney 1928
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
1929
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
1930
 
1931
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
1932
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
1933
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
1934
</source>
1935
    <translation type="unfinished"></translation>
1936
  </message>
1937
  <message>
1938
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12918 cbradney 1939
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1940
 
1941
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1942
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1943
currently selected item is used.
1944
</source>
1945
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1946
 
13480 subik 1947
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
12918 cbradney 1948
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije 
1949
vybraný objekt.</translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
14474 cbradney 1952
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12918 cbradney 1953
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
1954
 
1955
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1956
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1957
</source>
1958
    <translation type="unfinished"></translation>
1959
  </message>
1960
  <message>
14474 cbradney 1961
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12918 cbradney 1962
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
1963
 
1964
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1965
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1966
</source>
1967
    <translation type="unfinished"></translation>
1968
  </message>
1969
  <message>
14474 cbradney 1970
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12918 cbradney 1971
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1972
 
1973
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1974
is not given the currently selected item is used.
1975
</source>
1976
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1977
 
13480 subik 1978
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 1979
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
14474 cbradney 1982
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12918 cbradney 1983
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
1984
 
1985
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1986
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1987
</source>
1988
    <translation type="unfinished"></translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
14474 cbradney 1991
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12918 cbradney 1992
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
1993
 
1994
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1995
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1996
</source>
1997
    <translation type="unfinished"></translation>
1998
  </message>
1999
  <message>
14474 cbradney 2000
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12918 cbradney 2001
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2002
 
2003
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2004
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2005
given the currently selected item is used.
2006
 
2007
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2008
</source>
2009
    <translation type="unfinished">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2010
 
13480 subik 2011
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
12918 cbradney 2012
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
2013
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2014
 
2015
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
2016
  </message>
2017
  <message>
14474 cbradney 2018
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12918 cbradney 2019
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2020
 
2021
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2022
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2023
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2024
is used.
2025
 
2026
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2027
</source>
2028
    <translation type="unfinished">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2029
 
13480 subik 2030
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
12918 cbradney 2031
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
2032
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2033
 
2034
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
14474 cbradney 2037
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12918 cbradney 2038
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2039
 
2040
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2041
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2042
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2043
</source>
2044
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2045
 
13480 subik 2046
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
12918 cbradney 2047
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2048
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
14474 cbradney 2051
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12918 cbradney 2052
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2053
 
2054
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2055
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2056
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2057
</source>
2058
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2059
 
13480 subik 2060
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
12918 cbradney 2061
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2062
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
2063
  </message>
2064
  <message>
14474 cbradney 2065
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 2066
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2067
 
2068
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2069
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2070
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2071
</source>
2072
    <translation type="unfinished">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2073
 
13480 subik 2074
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
12918 cbradney 2075
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2076
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
2077
  </message>
2078
  <message>
14474 cbradney 2079
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 2080
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2081
 
2082
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2083
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2084
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2085
Item is used.
2086
 
2087
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2088
</source>
2089
    <translation type="unfinished">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2090
 
2091
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
2092
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
2093
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2094
 
2095
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
2096
  </message>
2097
  <message>
14474 cbradney 2098
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12918 cbradney 2099
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2100
 
2101
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2102
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2103
 
2104
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2105
</source>
2106
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2107
 
2108
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
2109
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2110
 
2111
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
14474 cbradney 2114
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12918 cbradney 2115
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2116
 
2117
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2118
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2119
 
2120
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2121
</source>
2122
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2123
 
13480 subik 2124
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
12918 cbradney 2125
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2126
 
2127
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
14474 cbradney 2130
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
1525 cbradney 2131
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2132
 
2133
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2134
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2135
the selection is returned.
2136
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2137
</source>
12612 cbradney 2138
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2139
 
2140
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
2141
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
2142
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
14474 cbradney 2145
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12918 cbradney 2146
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2147
 
2148
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2149
has some text selected the value assigned to the first character
2150
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2151
selected item is used.
2152
</source>
2153
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2154
 
13480 subik 2155
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
12918 cbradney 2156
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
2157
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2158
  </message>
2159
  <message>
14474 cbradney 2160
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12918 cbradney 2161
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2162
 
2163
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2164
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2165
</source>
2166
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2167
 
2168
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
2169
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2170
  </message>
2171
  <message>
14474 cbradney 2172
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12918 cbradney 2173
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2174
 
2175
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2176
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2177
</source>
2178
    <translation type="unfinished"></translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
14474 cbradney 2181
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12918 cbradney 2182
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2183
 
2184
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2185
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2186
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2187
selected item is used.
2188
</source>
2189
    <translation type="unfinished">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2190
 
13480 subik 2191
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
12918 cbradney 2192
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
2193
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2194
  </message>
2195
  <message>
14474 cbradney 2196
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12918 cbradney 2197
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2198
 
2199
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2200
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2201
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2202
used.
2203
</source>
2204
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2205
 
2206
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
2207
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
2208
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
14474 cbradney 2211
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12918 cbradney 2212
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2213
 
2214
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2215
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2216
</source>
2217
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2218
 
2219
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
2220
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2221
  </message>
2222
  <message>
14474 cbradney 2223
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12918 cbradney 2224
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2225
 
2226
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2227
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2228
is not given the currently selected item is used.
2229
</source>
2230
    <translation type="unfinished"></translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
14474 cbradney 2233
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12918 cbradney 2234
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2235
 
2236
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2237
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2238
</source>
2239
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2240
 
2241
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
2242
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
14474 cbradney 2245
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12918 cbradney 2246
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2247
 
2248
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2249
given the currently selected item is used.
2250
</source>
2251
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2252
 
2253
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
2254
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2255
  </message>
2256
  <message>
14474 cbradney 2257
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12918 cbradney 2258
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2259
 
2260
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2261
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2262
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2263
used.
2264
</source>
2265
    <translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2266
 
2267
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
2268
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
2269
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2270
  </message>
2271
  <message>
14474 cbradney 2272
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12918 cbradney 2273
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2274
 
2275
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2276
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2277
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2278
not given the currently selected Item is used.
2279
 
2280
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2281
</source>
2282
    <translation type="unfinished"></translation>
2283
  </message>
2284
  <message>
14474 cbradney 2285
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12918 cbradney 2286
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2287
 
2288
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2289
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2290
currently selected item is used.
2291
 
2292
May throw ValueError if the font cannot be found.
2293
</source>
2294
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2295
 
2296
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
2297
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
2298
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2299
 
2300
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
2301
  </message>
2302
  <message>
14474 cbradney 2303
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12918 cbradney 2304
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2305
 
2306
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2307
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2308
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2309
currently selected item is used.
2310
 
2311
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2312
</source>
2313
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2314
 
2315
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
2316
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
2317
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
2318
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2319
 
2320
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
14474 cbradney 2323
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12918 cbradney 2324
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2325
 
2326
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2327
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2328
item is used.
2329
 
2330
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2331
</source>
2332
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2333
 
2334
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
2335
je uváděna v bodech.
2336
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2337
 
2338
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
14474 cbradney 2341
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2342
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2343
 
2344
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2345
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2346
item is used.
2347
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2348
 
2349
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2350
</source>
2351
    <translation type="unfinished"></translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12918 cbradney 2355
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2356
 
2357
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2358
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2359
selected item is used.
2360
 
2361
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2362
</source>
2363
    <translation type="unfinished"></translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
14474 cbradney 2366
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12918 cbradney 2367
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2368
 
2369
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2370
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2371
 
2372
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2373
</source>
2374
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2375
 
2376
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
2377
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2378
 
2379
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
14474 cbradney 2382
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12918 cbradney 2383
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2384
 
2385
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2386
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2387
 
2388
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2389
</source>
2390
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2391
 
2392
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
2393
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2394
 
2395
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
14474 cbradney 2398
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12918 cbradney 2399
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2400
 
2401
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2402
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2403
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2404
 
2405
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2406
</source>
2407
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2408
 
2409
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
2410
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
2411
 
2412
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
14474 cbradney 2415
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12918 cbradney 2416
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2417
 
2418
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2419
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2420
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2421
selected item is used.
2422
 
2423
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2424
</source>
2425
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2426
 
2427
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
2428
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
2429
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2430
 
2431
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
2432
  </message>
2433
  <message>
14474 cbradney 2434
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12918 cbradney 2435
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2436
 
2437
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2438
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2439
selected item is used.
2440
</source>
2441
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;name&quot;])
2442
 
2443
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
2444
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2445
  </message>
2446
  <message>
14474 cbradney 2447
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12918 cbradney 2448
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2449
 
2450
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2451
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2452
given the currently selected item is used.
2453
</source>
2454
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2455
 
2456
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
2457
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
2458
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
14474 cbradney 2461
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12918 cbradney 2462
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2463
 
2464
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2465
selected item is used.
2466
</source>
2467
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2468
 
2469
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
2470
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
14474 cbradney 2473
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2474
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2475
 
2476
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2477
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2478
</source>
2479
    <translation type="unfinished"></translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2483
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2484
 
2485
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2486
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2487
</source>
2488
    <translation type="unfinished"></translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
2491
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12918 cbradney 2492
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2493
 
2494
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2495
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2496
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2497
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2498
used.
2499
</source>
2500
    <translation type="unfinished">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2501
 
2502
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
2503
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
2504
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
2505
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2506
  </message>
2507
  <message>
14474 cbradney 2508
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12918 cbradney 2509
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2510
 
2511
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2512
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2513
and must not link to or be linked from any other frames already.
2514
 
2515
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2516
</source>
2517
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2518
 
2519
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
2520
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
2521
 
2522
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
2523
  </message>
2524
  <message>
14474 cbradney 2525
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12918 cbradney 2526
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2527
 
2528
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2529
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2530
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2531
 
2532
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2533
</source>
2534
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2535
 
2536
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
2537
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
2538
 
2539
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
2540
  </message>
2541
  <message>
14474 cbradney 2542
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12918 cbradney 2543
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2544
 
2545
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2546
currently selected item is used.</source>
2547
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;name&quot;])
2548
 
2549
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
2550
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
14474 cbradney 2553
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12918 cbradney 2554
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2555
 
2556
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2557
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2558
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2559
 
2560
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2561
</source>
2562
    <translation type="unfinished"></translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
14474 cbradney 2565
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12918 cbradney 2566
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2567
 
2568
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2569
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2570
 
2571
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2572
</source>
2573
    <translation type="unfinished"></translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
14474 cbradney 2576
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12918 cbradney 2577
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2578
 
2579
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2580
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2581
 
2582
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2583
</source>
2584
    <translation type="unfinished"></translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
14474 cbradney 2587
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12918 cbradney 2588
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2589
 
2590
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2591
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2592
 
2593
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2594
</source>
2595
    <translation type="unfinished"></translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
14474 cbradney 2598
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12918 cbradney 2599
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2600
 
2601
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2602
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2603
 
2604
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2605
</source>
2606
    <translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2607
 
2608
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2609
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2610
 
2611
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
14474 cbradney 2614
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12918 cbradney 2615
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2616
 
2617
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2618
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2619
</source>
2620
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
2621
 
2622
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
2623
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
14474 cbradney 2626
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12918 cbradney 2627
    <source>progressReset()
2628
 
2629
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2630
new progress bar use. See progressSet.
2631
</source>
2632
    <translation type="unfinished">progressReset()
2633
 
2634
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
2635
  </message>
2636
  <message>
14474 cbradney 2637
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12918 cbradney 2638
    <source>progressTotal(max)
2639
 
2640
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2641
See progressSet.
2642
</source>
2643
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
2644
 
2645
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
14474 cbradney 2648
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12918 cbradney 2649
    <source>progressSet(nr)
2650
 
2651
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2652
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2653
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2654
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2655
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2656
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2657
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2658
</source>
2659
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
2660
 
2661
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
2662
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
2663
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
2664
Qt</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
14474 cbradney 2667
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12918 cbradney 2668
    <source>setCursor()
2669
 
2670
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2671
</source>
2672
    <translation type="unfinished">[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
2673
  </message>
2674
  <message>
14474 cbradney 2675
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12918 cbradney 2676
    <source>docChanged(bool)
2677
 
2678
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2679
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2680
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2681
</source>
2682
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)
2683
 
2684
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
2685
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
2686
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
2687
  </message>
2688
  <message>
14474 cbradney 2689
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12918 cbradney 2690
    <source>zoomDocument(double)
2691
 
2692
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2693
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2694
</source>
2695
    <translation type="unfinished"></translation>
2696
  </message>
2697
  <message>
14474 cbradney 2698
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12918 cbradney 2699
    <source>scrollDocument(x,y)
2700
 
2701
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2702
</source>
2703
    <translation type="unfinished"></translation>
2704
  </message>
2705
  <message>
14474 cbradney 2706
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2707
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
12918 cbradney 2708
 
14474 cbradney 2709
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2710
for details of arguments.
12918 cbradney 2711
 
14474 cbradney 2712
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
12918 cbradney 2713
</source>
2714
    <translation type="unfinished"></translation>
2715
  </message>
2716
  <message>
14474 cbradney 2717
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
2718
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
12918 cbradney 2719
 
14474 cbradney 2720
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2721
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2722
by parent classes as well.
12918 cbradney 2723
</source>
2724
    <translation type="unfinished"></translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
14474 cbradney 2727
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
2728
    <source>getProperty(object, property)
12918 cbradney 2729
 
14474 cbradney 2730
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
12918 cbradney 2731
 
14474 cbradney 2732
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2733
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2734
C++ QObject instance.
12918 cbradney 2735
 
14474 cbradney 2736
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2737
to look up on `object&apos;.
12918 cbradney 2738
 
14474 cbradney 2739
The return value varies depending on the type of the property.
12918 cbradney 2740
</source>
2741
    <translation type="unfinished"></translation>
2742
  </message>
13279 cbradney 2743
  <message>
14474 cbradney 2744
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
2745
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 2746
 
14474 cbradney 2747
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2748
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2749
also be raised if the underlying setter fails.
13279 cbradney 2750
 
14474 cbradney 2751
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 2752
</source>
2753
    <translation type="unfinished"></translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
14474 cbradney 2756
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
2757
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 2758
 
14474 cbradney 2759
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2760
 
14474 cbradney 2761
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2762
 
2763
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2764
 
2765
fixed linespacing:     0
2766
 
2767
automatic linespacing:   1
2768
 
2769
baseline grid linespacing: 2
2770
 
2771
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2772
 
2773
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2774
 
2775
-&gt; left:   0
2776
 
2777
-&gt; center:  1
2778
 
2779
-&gt; right:  2
2780
 
2781
-&gt; justify: 3
2782
 
2783
-&gt; extend:  4
2784
 
2785
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2786
 
2787
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2788
 
2789
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2790
 
2791
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2792
 
2793
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2794
 
2795
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2796
 
2797
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2798
 
13279 cbradney 2799
</source>
2800
    <translation type="unfinished"></translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
14474 cbradney 2803
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
2804
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 2805
 
14474 cbradney 2806
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2807
 
14474 cbradney 2808
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2809
 
2810
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2811
 
2812
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2813
 
2814
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2815
 
2816
-&gt; inherit
2817
 
2818
-&gt; bold
2819
 
2820
-&gt; italic
2821
 
2822
-&gt; underline
2823
 
2824
-&gt; underlinewords
2825
 
2826
-&gt; strike
2827
 
2828
-&gt; superscript
2829
 
2830
-&gt; subscript
2831
 
2832
-&gt; outline
2833
 
2834
-&gt; shadowed
2835
 
2836
-&gt; allcaps
2837
 
2838
-&gt; smallcaps
2839
 
2840
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2841
 
2842
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2843
 
2844
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2845
 
2846
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2847
 
2848
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2849
 
2850
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2851
 
2852
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2853
 
2854
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2855
 
2856
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2857
 
2858
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2859
 
13279 cbradney 2860
</source>
2861
    <translation type="unfinished"></translation>
2862
  </message>
2863
  <message>
14474 cbradney 2864
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
2865
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2866
 
14474 cbradney 2867
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2868
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
13279 cbradney 2869
 
14474 cbradney 2870
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
13279 cbradney 2871
</source>
2872
    <translation type="unfinished"></translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
14474 cbradney 2875
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
2876
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2877
 
14474 cbradney 2878
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2879
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2880
 
2881
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
13279 cbradney 2882
</source>
2883
    <translation type="unfinished"></translation>
2884
  </message>
2885
  <message>
14474 cbradney 2886
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
2887
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2888
 
14474 cbradney 2889
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2890
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2891
 
2892
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
13279 cbradney 2893
</source>
2894
    <translation type="unfinished"></translation>
2895
  </message>
2896
  <message>
14474 cbradney 2897
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
2898
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2899
 
14474 cbradney 2900
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2901
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2902
 
2903
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
13279 cbradney 2904
</source>
2905
    <translation type="unfinished"></translation>
2906
  </message>
12918 cbradney 2907
</context>
2908
<context>
2909
  <name>@default</name>
2910
  <message>
2911
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2912
 
2913
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2914
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2915
the selection is returned.
2916
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2917
</source>
2918
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2919
 
2920
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
2921
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
2922
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2923
  </message>
2924
  <message>
1525 cbradney 2925
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 2926
 
2927
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2928
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2929
</source>
12918 cbradney 2930
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 2931
 
13480 subik 2932
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
2933
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
1135 cbradney 2934
  </message>
2935
  <message>
1525 cbradney 2936
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 2937
 
2938
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2939
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2940
Returns true if a new document was created.
2941
</source>
12918 cbradney 2942
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 2943
 
2944
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
2945
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
2946
pokud je dokument vytvořen.</translation>
2947
  </message>
2948
  <message>
1525 cbradney 2949
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2950
 
2951
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2952
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2953
</source>
12918 cbradney 2954
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2955
 
13480 subik 2956
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2957
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
1525 cbradney 2960
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2961
 
2962
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
2963
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
2964
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2965
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
2966
</source>
12918 cbradney 2967
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2968
 
2969
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
11938 subik 2970
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 2971
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
2972
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
1525 cbradney 2975
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 2976
 
2977
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
2978
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
2979
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
2980
</source>
12918 cbradney 2981
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 2982
 
2983
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
2984
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
2985
úrovni skriptu.</translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
1525 cbradney 2988
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2989
 
2990
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
2991
coordinates are given in the current measurement units of the document
2992
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
2993
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
2994
is not given Scribus will create one for you.
2995
 
1525 cbradney 2996
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 2997
</source>
12918 cbradney 2998
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2999
 
13480 subik 3000
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
11938 subik 3001
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
13480 subik 3002
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
3003
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3004
 
13480 subik 3005
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
1135 cbradney 3006
  </message>
3007
  <message>
1525 cbradney 3008
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3009
 
3010
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3011
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 3012
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 3013
</source>
12918 cbradney 3014
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3015
 
3016
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
11938 subik 3017
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1525 cbradney 3018
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 3019
  </message>
3020
  <message>
1525 cbradney 3021
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3022
 
3023
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 3024
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 3025
</source>
12918 cbradney 3026
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3027
 
3028
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
3029
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
3064 cbradney 3032
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3033
 
3034
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3035
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3036
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3037
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3038
master page for the new page.
3039
 
3040
May raise IndexError if the page number is out of range
3041
</source>
12918 cbradney 3042
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3846 subik 3043
 
3044
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3045
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3046
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3047
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3048
master page for the new page.
3049
 
3050
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3054
 
3055
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3056
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3057
</source>
12281 cbradney 3058
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 3059
 
3060
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3061
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 3062
  </message>
3824 cbradney 3063
  <message>
3064
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3065
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3066
 
3067
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3068
following meaning:
3069
 
3070
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3071
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3072
 
3073
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3074
margins
3075
 
3076
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3077
 
3078
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3079
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3080
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3081
 
3082
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3083
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3084
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3085
 
3086
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3087
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3088
PAGE_4 is 4-fold.
3089
 
3090
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3091
Indexed from 0 (0 = first).
3092
 
11345 subik 3093
numPage = Number of pages to be created.
3094
 
3824 cbradney 3095
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3096
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3097
is not in points, make sure to account for this.
3098
 
3099
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 3100
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 3101
 
3102
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3103
</source>
12281 cbradney 3104
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 3105
 
11345 subik 3106
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 3107
 
3108
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3109
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3110
 
11345 subik 3111
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 3112
 
3113
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3114
 
3115
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3116
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3117
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3118
 
3119
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3120
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3121
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3122
 
3123
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3124
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3125
PAGE_4 is 4-fold.
3126
 
3127
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3128
Indexed from 0 (0 = first).
3129
 
6434 cbradney 3130
numPage = Number of pages to be created.
3131
 
3132
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3133
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3134
is not in points, make sure to account for this.
3135
 
11345 subik 3136
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 3137
 
11345 subik 3138
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 3139
  </message>
1135 cbradney 3140
  <message>
1525 cbradney 3141
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3142
 
3143
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
3144
has some text selected the value assigned to the first character
3145
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3146
selected item is used.
3147
</source>
12918 cbradney 3148
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3149
 
13480 subik 3150
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
1135 cbradney 3151
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
3152
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
1525 cbradney 3155
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3156
 
3157
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3158
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3159
</source>
12918 cbradney 3160
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3161
 
3162
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
3163
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3164
  </message>
3165
  <message>
1525 cbradney 3166
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3167
 
3168
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
3169
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
3170
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3171
selected item is used.
3172
</source>
12918 cbradney 3173
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3174
 
13480 subik 3175
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
1135 cbradney 3176
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
3177
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3178
  </message>
3179
  <message>
1525 cbradney 3180
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3181
 
3182
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
3183
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
3184
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3185
used.
3186
</source>
12918 cbradney 3187
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3188
 
3189
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
3190
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
3191
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
1525 cbradney 3194
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3195
 
3196
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
3197
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3198
</source>
12918 cbradney 3199
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3200
 
3201
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
3202
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
1525 cbradney 3205
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3206
 
3207
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
3208
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3209
</source>
12918 cbradney 3210
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3211
 
3212
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
3213
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
1525 cbradney 3216
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3217
 
3218
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
3219
given the currently selected item is used.
3220
</source>
12918 cbradney 3221
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3222
 
3223
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
3224
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
1525 cbradney 3227
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3228
 
3229
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 3230
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 3231
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3232
used.
3233
</source>
12918 cbradney 3234
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3235
 
3236
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
11938 subik 3237
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1135 cbradney 3238
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
1525 cbradney 3241
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3242
 
3243
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
3244
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
3245
currently selected item is used.
3246
 
3247
May throw ValueError if the font cannot be found.
3248
</source>
12918 cbradney 3249
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3250
 
3251
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
3252
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
3253
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3254
 
3255
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
3256
  </message>
3257
  <message>
1525 cbradney 3258
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3259
 
3260
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
3261
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
3262
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
3263
currently selected item is used.
3264
 
1525 cbradney 3265
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 3266
</source>
12918 cbradney 3267
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3268
 
3269
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
3270
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 3271
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 3272
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3273
 
3274
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
3275
  </message>
3276
  <message>
1525 cbradney 3277
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3278
 
3279
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
3280
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
3281
item is used.
3282
 
3283
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
3284
</source>
12918 cbradney 3285
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3286
 
3287
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
3288
je uváděna v bodech.
3289
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3290
 
3291
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
3292
  </message>
3293
  <message>
1525 cbradney 3294
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3295
 
3296
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
3297
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3298
 
3299
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
3300
</source>
12918 cbradney 3301
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3302
 
3303
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
3304
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3305
 
3306
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
3307
  </message>
3308
  <message>
1525 cbradney 3309
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3310
 
3311
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3312
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3313
 
3314
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
3315
</source>
12918 cbradney 3316
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3317
 
3318
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
3319
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3320
 
3321
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
3322
  </message>
3323
  <message>
1525 cbradney 3324
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3325
 
3326
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3327
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
3328
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
3329
 
3330
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
3331
</source>
12918 cbradney 3332
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3333
 
3334
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
3335
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
3336
 
3337
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
3338
  </message>
3339
  <message>
1525 cbradney 3340
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3341
 
3342
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
3343
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
3344
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
3345
selected item is used.
3346
 
3347
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
3348
</source>
12918 cbradney 3349
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3350
 
3351
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
3352
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
3353
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3354
 
3355
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
3356
  </message>
3357
  <message>
1525 cbradney 3358
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3359
 
3360
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3361
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
3362
selected item is used.
3363
</source>
12918 cbradney 3364
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3365
 
3366
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
3367
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3368
  </message>
3369
  <message>
1525 cbradney 3370
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3371
 
3372
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3373
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
3374
given the currently selected item is used.
3375
</source>
12918 cbradney 3376
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3377
 
3378
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
3379
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
3380
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
1525 cbradney 3383
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3384
 
3385
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3386
selected item is used.
3387
</source>
12918 cbradney 3388
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3389
 
11938 subik 3390
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1135 cbradney 3391
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3392
  </message>
3393
  <message>
1525 cbradney 3394
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3395
 
3396
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3397
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
3398
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
3399
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3400
used.
3401
</source>
12918 cbradney 3402
    <translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3403
 
3404
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
3405
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 3406
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 3407
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3408
  </message>
3409
  <message>
1525 cbradney 3410
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 3411
 
3412
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3413
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
3414
and must not link to or be linked from any other frames already.
3415
 
3416
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3417
</source>
12918 cbradney 3418
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 3419
 
3420
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
3421
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
3422
 
3423
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
3424
  </message>
3425
  <message>
1525 cbradney 3426
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3427
 
3428
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3429
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 3430
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 3431
 
3432
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3433
</source>
12918 cbradney 3434
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3435
 
3436
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 3437
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 3438
 
3439
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
3440
  </message>
3441
  <message>
1525 cbradney 3442
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3443
 
3444
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3445
currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 3446
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3447
 
11938 subik 3448
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1135 cbradney 3449
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3450
  </message>
3451
  <message>
1525 cbradney 3452
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3453
 
3454
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3455
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3456
the value of the named color from the default document colors.
3457
 
1525 cbradney 3458
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3459
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3460
</source>
12918 cbradney 3461
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3462
 
3463
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
13480 subik 3464
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
1135 cbradney 3465
 
3466
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
3467
ValueError (chybné parametry).</translation>
3468
  </message>
3469
  <message>
1525 cbradney 3470
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3471
 
3472
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3473
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3474
Color components should be in the range from 0 to 255.
3475
 
1525 cbradney 3476
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3477
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3478
</source>
12918 cbradney 3479
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3480
 
3481
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
13480 subik 3482
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 3483
 
3484
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
3485
(chybné parametry).</translation>
3486
  </message>
3487
  <message>
1525 cbradney 3488
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3489
 
3490
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3491
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3492
&quot;None&quot; - transparent.
3493
 
3494
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3495
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3496
 
1525 cbradney 3497
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3498
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3499
</source>
12918 cbradney 3500
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3501
 
3502
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
3503
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
3504
průhlednou &quot;None&quot;.
3505
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
3506
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
3507
 
3508
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
3509
(chybné parametry).</translation>
3510
  </message>
3511
  <message>
1525 cbradney 3512
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3513
 
3514
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3515
 
1525 cbradney 3516
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3517
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3518
</source>
12918 cbradney 3519
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3520
 
3521
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
3522
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
3523
(chybné parametry).</translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
1525 cbradney 3526
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3527
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 3528
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3529
 
3530
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
3531
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
3532
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
3533
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
3534
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3535
 
3536
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
3537
at 1.
3538
 
3539
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
3540
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
3541
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
3542
can be binary-ORed with button constants:
3543
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
3544
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3545
 
3546
Usage examples:
1525 cbradney 3547
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3548
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 3549
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 3550
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3551
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3552
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3553
 
3554
Defined button and icon constants:
3555
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3556
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3557
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3558
</source>
12918 cbradney 3559
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 3560
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3561
 
3562
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
3563
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
3564
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
3565
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
3566
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
3567
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
3568
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
3569
v binárním OR s BUTTON konstantami:
3570
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
3571
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
3572
Příklady:
1525 cbradney 3573
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3574
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 3575
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 3576
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
3577
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3578
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3579
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3580
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
3581
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
3582
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3583
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
3584
  </message>
3585
  <message>
1525 cbradney 3586
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3587
 
1525 cbradney 3588
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3589
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 3590
 
1525 cbradney 3591
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 3592
</source>
12918 cbradney 3593
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3594
 
3595
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
3596
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
13480 subik 3597
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 3598
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 3599
  </message>
3600
  <message>
1525 cbradney 3601
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 3602
 
3603
Closes the current document without prompting to save.
3604
 
3605
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
3606
</source>
12918 cbradney 3607
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 3608
 
3609
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
3610
 
3611
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
3612
  </message>
3613
  <message>
1525 cbradney 3614
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3615
 
3616
Returns true if there is a document open.
3617
</source>
12918 cbradney 3618
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3619
 
3620
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
3621
  </message>
3622
  <message>
1525 cbradney 3623
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3624
 
3625
Opens the document &quot;name&quot;.
3626
 
3627
May raise ScribusError if the document could not be opened.
3628
</source>
12918 cbradney 3629
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3630
 
3631
Otevře dokument &quot;name&quot;.
3632
 
3633
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
3634
  </message>
3635
  <message>
1525 cbradney 3636
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 3637
 
3638
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3639
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3640
save file dialog.
3641
 
3642
If the save fails, there is currently no way to tell.
3643
</source>
12918 cbradney 3644
    <translation type="obsolete">saveDoc()
1135 cbradney 3645
 
3646
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
3647
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
3648
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
3649
  </message>
3650
  <message>
1525 cbradney 3651
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3652
 
3653
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3654
relative path).
3655
 
3656
May raise ScribusError if the save fails.