Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12281 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
11345 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs_CZ">
1525 cbradney 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
12612 cbradney 6
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
12612 cbradney 14
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 15
 
16
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
17
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
18
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
19
  </message>
20
  <message>
12612 cbradney 21
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1525 cbradney 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
12612 cbradney 27
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 28
 
29
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
30
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
31
  </message>
32
  <message>
12612 cbradney 33
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1525 cbradney 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
12612 cbradney 40
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 41
 
42
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
43
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
44
pokud je dokument vytvořen.</translation>
45
  </message>
46
  <message>
12612 cbradney 47
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1525 cbradney 48
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
51
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
52
</source>
12612 cbradney 53
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 54
 
55
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
56
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
57
  </message>
58
  <message>
12612 cbradney 59
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1525 cbradney 60
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
63
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
64
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
65
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
66
</source>
12612 cbradney 67
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 68
 
69
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
11938 subik 70
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 71
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
72
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
73
  </message>
74
  <message>
12612 cbradney 75
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1525 cbradney 76
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 77
 
78
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
79
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
80
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
81
</source>
12612 cbradney 82
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1135 cbradney 83
 
84
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
85
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
86
úrovni skriptu.</translation>
87
  </message>
88
  <message>
12612 cbradney 89
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1525 cbradney 90
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 91
 
92
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
93
coordinates are given in the current measurement units of the document
94
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
95
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
96
is not given Scribus will create one for you.
97
 
1525 cbradney 98
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 99
</source>
12612 cbradney 100
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 101
 
11938 subik 102
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
103
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
1135 cbradney 104
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
105
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
106
 
107
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
12612 cbradney 110
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1525 cbradney 111
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 112
 
113
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
114
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 115
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 116
</source>
12612 cbradney 117
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 118
 
119
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
11938 subik 120
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1525 cbradney 121
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 122
  </message>
123
  <message>
12612 cbradney 124
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1525 cbradney 125
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 126
 
127
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 128
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 129
</source>
12612 cbradney 130
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 131
 
132
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
133
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
134
  </message>
135
  <message>
12612 cbradney 136
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 137
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
138
 
139
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
140
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
141
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
142
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
143
master page for the new page.
144
 
145
May raise IndexError if the page number is out of range
146
</source>
12612 cbradney 147
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3846 subik 148
 
149
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
150
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
151
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
152
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
153
master page for the new page.
154
 
155
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
11345 subik 158
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="18"/>
3064 cbradney 159
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
160
 
161
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
162
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
163
</source>
12281 cbradney 164
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 165
 
166
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
167
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 168
  </message>
3824 cbradney 169
  <message>
11345 subik 170
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 171
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
172
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
173
 
174
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
175
following meaning:
176
 
177
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
178
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
179
 
180
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
181
margins
182
 
183
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
184
 
185
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
186
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
187
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
188
 
189
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
190
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
191
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
192
 
193
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
194
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
195
PAGE_4 is 4-fold.
196
 
197
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
198
Indexed from 0 (0 = first).
199
 
11345 subik 200
numPage = Number of pages to be created.
201
 
3824 cbradney 202
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
203
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
204
is not in points, make sure to account for this.
205
 
206
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 207
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 208
 
209
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
210
</source>
12281 cbradney 211
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 212
 
11345 subik 213
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 214
 
215
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
216
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
217
 
11345 subik 218
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 219
 
220
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
221
 
222
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
223
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
224
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
225
 
226
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
227
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
228
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
229
 
230
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
231
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
232
PAGE_4 is 4-fold.
233
 
234
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
235
Indexed from 0 (0 = first).
236
 
6434 cbradney 237
numPage = Number of pages to be created.
238
 
239
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
240
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
241
is not in points, make sure to account for this.
242
 
11345 subik 243
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 244
 
11345 subik 245
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 246
  </message>
1135 cbradney 247
  <message>
12281 cbradney 248
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1525 cbradney 249
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 250
 
251
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
252
has some text selected the value assigned to the first character
253
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
254
selected item is used.
255
</source>
1525 cbradney 256
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 257
 
11938 subik 258
Vrátí jméno písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
1135 cbradney 259
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
260
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
261
  </message>
262
  <message>
12281 cbradney 263
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1525 cbradney 264
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 265
 
266
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
267
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
268
</source>
1525 cbradney 269
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 270
 
271
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
272
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
273
  </message>
274
  <message>
12281 cbradney 275
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1525 cbradney 276
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 277
 
278
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
279
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
280
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
281
selected item is used.
282
</source>
1525 cbradney 283
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 284
 
285
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
286
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
287
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
288
  </message>
289
  <message>
12281 cbradney 290
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1525 cbradney 291
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 292
 
293
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
294
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
295
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
296
used.
297
</source>
1525 cbradney 298
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 299
 
300
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
301
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
302
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
303
  </message>
304
  <message>
12281 cbradney 305
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1525 cbradney 306
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 307
 
308
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
309
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
310
</source>
1525 cbradney 311
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 312
 
313
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
314
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
315
  </message>
316
  <message>
12612 cbradney 317
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
1525 cbradney 318
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 319
 
320
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
321
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
322
</source>
1525 cbradney 323
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 324
 
325
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
326
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
327
  </message>
328
  <message>
12612 cbradney 329
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
1525 cbradney 330
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 331
 
332
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
333
given the currently selected item is used.
334
</source>
1525 cbradney 335
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 336
 
337
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
338
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
339
  </message>
340
  <message>
12612 cbradney 341
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
1525 cbradney 342
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 343
 
344
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 345
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 346
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
347
used.
348
</source>
1525 cbradney 349
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 350
 
351
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
11938 subik 352
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1135 cbradney 353
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
354
  </message>
355
  <message>
12612 cbradney 356
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
1525 cbradney 357
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 358
 
359
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
360
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
361
currently selected item is used.
362
 
363
May throw ValueError if the font cannot be found.
364
</source>
1525 cbradney 365
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 366
 
367
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
368
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
369
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
370
 
371
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
372
  </message>
373
  <message>
12612 cbradney 374
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
1525 cbradney 375
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 376
 
377
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
378
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
379
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
380
currently selected item is used.
381
 
1525 cbradney 382
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 383
</source>
1525 cbradney 384
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 385
 
386
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
387
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 388
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 389
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
390
 
391
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
392
  </message>
393
  <message>
12612 cbradney 394
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
1525 cbradney 395
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 396
 
397
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
398
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
399
item is used.
400
 
401
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
402
</source>
1525 cbradney 403
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 404
 
405
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
406
je uváděna v bodech.
407
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
408
 
409
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
410
  </message>
411
  <message>
12612 cbradney 412
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
1525 cbradney 413
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 414
 
415
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
416
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
417
 
418
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
419
</source>
1525 cbradney 420
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 421
 
422
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
423
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
424
 
425
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
426
  </message>
427
  <message>
12612 cbradney 428
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
1525 cbradney 429
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 430
 
431
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
432
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
433
 
434
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
435
</source>
1525 cbradney 436
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 437
 
438
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
439
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
440
 
441
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
442
  </message>
443
  <message>
12612 cbradney 444
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
1525 cbradney 445
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 446
 
447
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
448
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
449
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
450
 
451
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
452
</source>
1525 cbradney 453
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 454
 
455
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
456
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
457
 
458
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
459
  </message>
460
  <message>
12612 cbradney 461
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
1525 cbradney 462
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 463
 
464
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
465
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
466
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
467
selected item is used.
468
 
469
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
470
</source>
3846 subik 471
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 472
 
473
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
474
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
475
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
476
 
477
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
478
  </message>
479
  <message>
12612 cbradney 480
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
1525 cbradney 481
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 482
 
483
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
484
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
485
selected item is used.
486
</source>
1525 cbradney 487
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 488
 
489
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
490
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
491
  </message>
492
  <message>
12612 cbradney 493
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
1525 cbradney 494
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 495
 
496
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
497
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
498
given the currently selected item is used.
499
</source>
1525 cbradney 500
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 501
 
502
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
503
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
504
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
505
  </message>
506
  <message>
12612 cbradney 507
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
1525 cbradney 508
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 509
 
510
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
511
selected item is used.
512
</source>
1525 cbradney 513
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 514
 
11938 subik 515
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1135 cbradney 516
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
517
  </message>
518
  <message>
12612 cbradney 519
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
1525 cbradney 520
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 521
 
522
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
523
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
524
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
525
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
526
used.
527
</source>
1525 cbradney 528
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 529
 
530
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
531
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 532
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 533
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
534
  </message>
535
  <message>
12612 cbradney 536
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
1525 cbradney 537
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 538
 
539
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
540
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
541
and must not link to or be linked from any other frames already.
542
 
543
May throw ScribusException if linking rules are violated.
544
</source>
1525 cbradney 545
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 546
 
547
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
548
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
549
 
550
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
551
  </message>
552
  <message>
12612 cbradney 553
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
1525 cbradney 554
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 555
 
556
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
557
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 558
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 559
 
560
May throw ScribusException if linking rules are violated.
561
</source>
1525 cbradney 562
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 563
 
564
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 565
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 566
 
567
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
568
  </message>
569
  <message>
12612 cbradney 570
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
1525 cbradney 571
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 572
 
573
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
574
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 575
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 576
 
11938 subik 577
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1135 cbradney 578
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
579
  </message>
580
  <message>
12281 cbradney 581
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1525 cbradney 582
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 583
 
584
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
585
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
586
the value of the named color from the default document colors.
587
 
1525 cbradney 588
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 589
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
590
</source>
1525 cbradney 591
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 592
 
593
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
594
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
595
 
596
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
597
ValueError (chybné parametry).</translation>
598
  </message>
599
  <message>
12281 cbradney 600
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1525 cbradney 601
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 602
 
603
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
604
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
605
Color components should be in the range from 0 to 255.
606
 
1525 cbradney 607
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 608
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
609
</source>
1525 cbradney 610
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 611
 
612
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 613
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 614
 
615
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
616
(chybné parametry).</translation>
617
  </message>
618
  <message>
12281 cbradney 619
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1525 cbradney 620
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 621
 
622
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
623
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
624
&quot;None&quot; - transparent.
625
 
626
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
627
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
628
 
1525 cbradney 629
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 630
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
631
</source>
1525 cbradney 632
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 633
 
634
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
635
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
636
průhlednou &quot;None&quot;.
637
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
638
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
639
 
640
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
641
(chybné parametry).</translation>
642
  </message>
643
  <message>
12281 cbradney 644
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1525 cbradney 645
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 646
 
647
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
648
 
1525 cbradney 649
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 650
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
651
</source>
1525 cbradney 652
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 653
 
654
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
655
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
656
(chybné parametry).</translation>
657
  </message>
658
  <message>
12281 cbradney 659
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1525 cbradney 660
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 661
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 662
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 663
 
664
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
665
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
666
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
667
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
668
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
669
 
670
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
671
at 1.
672
 
673
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
674
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
675
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
676
can be binary-ORed with button constants:
677
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
678
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
679
 
680
Usage examples:
1525 cbradney 681
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
682
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 683
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 684
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 685
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
686
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
687
 
688
Defined button and icon constants:
689
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
690
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
691
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
692
</source>
1525 cbradney 693
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
694
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 695
 
696
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
697
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
698
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
699
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
700
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
701
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
702
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
703
v binárním OR s BUTTON konstantami:
704
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
705
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
706
Příklady:
1525 cbradney 707
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
708
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 709
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 710
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
711
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 712
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
713
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
714
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
715
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
716
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
717
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
718
  </message>
719
  <message>
12281 cbradney 720
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1525 cbradney 721
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 722
 
1525 cbradney 723
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
724
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 725
 
1525 cbradney 726
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 727
</source>
1525 cbradney 728
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 729
 
730
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
731
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
732
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 733
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 734
  </message>
735
  <message>
12281 cbradney 736
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1525 cbradney 737
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 738
 
739
Closes the current document without prompting to save.
740
 
741
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
742
</source>
1525 cbradney 743
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 744
 
745
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
746
 
747
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
748
  </message>
749
  <message>
12281 cbradney 750
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1525 cbradney 751
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 752
 
753
Returns true if there is a document open.
754
</source>
1525 cbradney 755
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 756
 
757
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
758
  </message>
759
  <message>
12281 cbradney 760
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1525 cbradney 761
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 762
 
763
Opens the document &quot;name&quot;.
764
 
765
May raise ScribusError if the document could not be opened.
766
</source>
1525 cbradney 767
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 768
 
769
Otevře dokument &quot;name&quot;.
770
 
771
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
772
  </message>
773
  <message>
12281 cbradney 774
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1525 cbradney 775
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 776
 
777
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
778
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
779
save file dialog.
780
 
781
If the save fails, there is currently no way to tell.
782
</source>
1525 cbradney 783
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 784
 
785
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
786
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
787
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
788
  </message>
789
  <message>
12281 cbradney 790
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1525 cbradney 791
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 792
 
793
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
794
relative path).
795
 
796
May raise ScribusError if the save fails.
797
</source>
1525 cbradney 798
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 799
 
800
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
801
relativní cesta souborového systému.
802
 
803
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
804
  </message>
805
  <message>
11345 subik 806
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
1525 cbradney 807
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 808
 
809
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 810
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 811
constants.
812
</source>
12281 cbradney 813
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 814
 
815
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
11938 subik 816
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
1135 cbradney 817
  </message>
818
  <message>
12281 cbradney 819
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1525 cbradney 820
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 821
 
822
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 823
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 824
 
825
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
826
</source>
1525 cbradney 827
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 828
 
829
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
830
konstanty UNIT_*.
831
 
832
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
833
  </message>
834
  <message>
12281 cbradney 835
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1525 cbradney 836
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 837
 
838
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
839
of the UNIT_* constants:
840
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
841
</source>
1525 cbradney 842
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 843
 
844
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
845
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
846
  </message>
847
  <message>
12281 cbradney 848
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1525 cbradney 849
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 850
 
851
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
852
current document.
853
</source>
1525 cbradney 854
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 855
 
856
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
857
  </message>
858
  <message>
12281 cbradney 859
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1525 cbradney 860
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 861
 
862
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
863
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
864
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
865
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
866
</source>
1525 cbradney 867
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 868
 
869
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
870
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
11345 subik 871
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
872
</translation>
1135 cbradney 873
  </message>
874
  <message>
12281 cbradney 875
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1525 cbradney 876
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 877
 
878
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
879
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
880
</source>
1525 cbradney 881
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 882
 
11938 subik 883
Vrátí jméno barvy linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 884
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
885
  </message>
886
  <message>
12281 cbradney 887
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1525 cbradney 888
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 889
 
890
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
891
is not given the currently selected Item is used.
892
</source>
1525 cbradney 893
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 894
 
11938 subik 895
Vrátí tloušťku linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 896
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
897
  </message>
898
  <message>
12281 cbradney 899
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1525 cbradney 900
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 901
 
902
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
903
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
904
</source>
1525 cbradney 905
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 906
 
907
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
908
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
909
  </message>
910
  <message>
11938 subik 911
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="92"/>
1525 cbradney 912
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 913
 
914
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
915
the currently selected item is used. The join types are:
916
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
917
</source>
12281 cbradney 918
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 919
 
11938 subik 920
Vrátí typ spojení linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 921
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
922
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
923
  </message>
924
  <message>
12281 cbradney 925
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1525 cbradney 926
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 927
 
928
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
929
currently selected item is used. The cap types are:
930
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
931
</source>
1525 cbradney 932
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 933
 
11938 subik 934
Vrátí typ ukončení linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 935
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
936
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
937
  </message>
938
  <message>
12281 cbradney 939
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1525 cbradney 940
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 941
 
942
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
943
currently selected item is used. Line style constants are:
944
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
945
</source>
1525 cbradney 946
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 947
 
11938 subik 948
Vrátí styl linky objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 949
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
950
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
951
  </message>
952
  <message>
12281 cbradney 953
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1525 cbradney 954
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 955
 
956
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
957
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
958
</source>
1525 cbradney 959
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 960
 
961
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
962
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
963
  </message>
964
  <message>
12281 cbradney 965
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1525 cbradney 966
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 967
 
968
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
969
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
970
</source>
1525 cbradney 971
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 972
 
973
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
974
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
975
  </message>
976
  <message>
12281 cbradney 977
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 978
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 979
 
980
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
981
given the currently selected item is used.
982
</source>
1525 cbradney 983
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 984
 
985
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
986
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
987
  </message>
988
  <message>
12281 cbradney 989
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1525 cbradney 990
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 991
 
992
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
993
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 994
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 995
for reference.
996
</source>
1525 cbradney 997
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 998
 
999
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1000
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1001
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
1135 cbradney 1002
  </message>
1003
  <message>
12281 cbradney 1004
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1525 cbradney 1005
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1006
 
1007
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1008
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1009
is used.
1010
</source>
1525 cbradney 1011
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1012
 
1013
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1014
hodinových ručiček je kladné.
1015
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1016
  </message>
1017
  <message>
12281 cbradney 1018
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1525 cbradney 1019
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1020
 
1021
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1022
</source>
1525 cbradney 1023
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1024
 
1025
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
12281 cbradney 1028
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1525 cbradney 1029
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1030
 
1031
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1032
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1033
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1034
belongs to a group, the whole group is moved.
1035
</source>
1525 cbradney 1036
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1037
 
1038
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
11938 subik 1039
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1040
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1041
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1042
  </message>
1043
  <message>
9729 cbradney 1044
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1525 cbradney 1045
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1046
 
1047
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1048
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1049
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1050
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1051
given the currently selected item is used.
1052
</source>
12281 cbradney 1053
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1054
 
1055
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1056
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1057
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
12281 cbradney 1060
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1525 cbradney 1061
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1062
 
1063
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1064
is not given the currently selected item is used.
1065
</source>
1525 cbradney 1066
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1067
 
1068
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1069
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1070
  </message>
1071
  <message>
12281 cbradney 1072
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1525 cbradney 1073
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1074
 
1075
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1076
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1077
second selected Object and so on.
1078
</source>
1525 cbradney 1079
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1080
 
1081
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1082
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
12281 cbradney 1085
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1525 cbradney 1086
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1087
 
1088
Returns the number of selected objects.
1089
</source>
1525 cbradney 1090
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1091
 
1092
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1093
  </message>
1094
  <message>
12281 cbradney 1095
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1525 cbradney 1096
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1097
 
1098
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1099
</source>
1525 cbradney 1100
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1101
 
1102
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1103
  </message>
1104
  <message>
12281 cbradney 1105
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1525 cbradney 1106
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1107
 
1108
Deselects all objects in the whole document.
1109
</source>
1525 cbradney 1110
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1111
 
1112
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
12281 cbradney 1115
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1525 cbradney 1116
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1117
 
1118
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1119
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1120
items are used.
1121
</source>
1525 cbradney 1122
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1123
 
1124
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1125
použijí se vybrané objekty.</translation>
1126
  </message>
1127
  <message>
12281 cbradney 1128
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1525 cbradney 1129
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1130
 
1131
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1132
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1133
 
1134
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1135
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1136
  </message>
1137
  <message>
12281 cbradney 1138
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1525 cbradney 1139
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1140
 
1141
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1142
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1143
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1144
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1145
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1146
 
1147
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1148
</source>
1525 cbradney 1149
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1150
 
1151
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1152
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1153
musí být větší než 0.
1154
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1155
 
1156
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
12281 cbradney 1159
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1525 cbradney 1160
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1161
 
1162
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1163
not given the currently selected item is used.
1164
 
1165
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1166
</source>
1525 cbradney 1167
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1168
 
1169
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1170
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1171
 
1172
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1173
  </message>
1174
  <message>
12281 cbradney 1175
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1525 cbradney 1176
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1177
 
1178
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1179
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1180
means 100 %.
1181
 
1182
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1183
</source>
1525 cbradney 1184
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1185
 
1186
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1187
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1188
Číslo 1 znamená 100%.
1189
 
1190
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1191
  </message>
1192
  <message>
12281 cbradney 1193
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1525 cbradney 1194
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1195
 
1525 cbradney 1196
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1197
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1198
if locked.
1199
</source>
1525 cbradney 1200
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1201
 
1202
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1203
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1204
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
12281 cbradney 1207
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1525 cbradney 1208
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1209
 
1210
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1211
currently selected item is used.
1212
</source>
1525 cbradney 1213
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1214
 
1215
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1216
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1217
  </message>
1218
  <message>
12281 cbradney 1219
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1525 cbradney 1220
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1221
 
1222
Returns a list with the names of all available fonts.
1223
</source>
1525 cbradney 1224
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1225
 
1226
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
12281 cbradney 1229
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1525 cbradney 1230
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1231
 
1525 cbradney 1232
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1233
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1234
</source>
1525 cbradney 1235
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1236
 
1237
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1238
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
12281 cbradney 1241
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1525 cbradney 1242
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1243
 
1244
Returns a list with the names of all defined layers.
1245
</source>
1525 cbradney 1246
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1247
 
1248
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
12281 cbradney 1251
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1525 cbradney 1252
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1253
 
1254
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1255
 
1525 cbradney 1256
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1257
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1258
</source>
1525 cbradney 1259
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1260
 
1261
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1262
 
1263
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1264
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1265
  </message>
1266
  <message>
12281 cbradney 1267
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1525 cbradney 1268
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1269
 
1270
Returns the name of the current active layer.
1271
</source>
1525 cbradney 1272
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1273
 
1274
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
12281 cbradney 1277
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1525 cbradney 1278
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1279
 
1280
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1282
 
1525 cbradney 1283
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1284
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1285
</source>
1525 cbradney 1286
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1287
 
1288
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1289
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1290
 
1291
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1292
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1293
  </message>
1294
  <message>
12281 cbradney 1295
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1525 cbradney 1296
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1297
 
1298
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1299
the layer is invisible.
1300
 
1525 cbradney 1301
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1302
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1303
</source>
1525 cbradney 1304
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1305
 
1306
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1307
false, bude vrstva neviditelná.
1308
 
1309
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1310
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1311
  </message>
1312
  <message>
11345 subik 1313
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="129"/>
1525 cbradney 1314
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1315
 
1316
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1317
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1318
 
1525 cbradney 1319
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1320
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1321
</source>
12281 cbradney 1322
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1323
 
1324
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1325
false, nebude vrstva tisknuta.
1326
 
1327
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1328
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
12281 cbradney 1331
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1525 cbradney 1332
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1333
 
1525 cbradney 1334
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1335
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1336
 
1525 cbradney 1337
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1338
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1339
</source>
1525 cbradney 1340
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1341
 
1342
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1343
nebo vrstva neexistuje.
1344
 
1345
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1346
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
12281 cbradney 1349
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1525 cbradney 1350
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1351
 
1352
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1353
 
1525 cbradney 1354
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1355
</source>
1525 cbradney 1356
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1357
 
1358
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1359
 
1360
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
12281 cbradney 1363
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1525 cbradney 1364
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1365
 
1366
Returns a string with the -lang value.
1367
</source>
1525 cbradney 1368
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1369
 
11938 subik 1370
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
1135 cbradney 1371
  </message>
1372
  <message>
12281 cbradney 1373
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1525 cbradney 1374
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1375
 
1376
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1377
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1378
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1379
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1380
is not given Scribus will create one for you.
1381
 
1525 cbradney 1382
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1383
</source>
1525 cbradney 1384
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1385
 
1386
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
11938 subik 1387
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1388
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1389
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1390
 
1391
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1392
  </message>
1393
  <message>
12281 cbradney 1394
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1525 cbradney 1395
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1396
 
1397
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1398
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1399
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1400
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1401
create one for you.
1402
 
1525 cbradney 1403
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1404
</source>
1525 cbradney 1405
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1406
 
1407
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1408
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1409
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1410
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1411
 
1412
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
12281 cbradney 1415
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1525 cbradney 1416
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1417
 
1418
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1419
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1420
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1421
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1422
given Scribus will create one for you.
1423
 
1525 cbradney 1424
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1425
</source>
1525 cbradney 1426
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1427
 
1428
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1429
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1430
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1431
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1432
 
1433
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
12281 cbradney 1436
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1525 cbradney 1437
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1438
 
1439
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1440
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1441
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1442
object because you need this name for further access to that object. If
1443
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1444
 
1525 cbradney 1445
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1446
</source>
1525 cbradney 1447
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1448
 
11938 subik 1449
Vytvoří novou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1450
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1451
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1452
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1453
 
1454
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1455
  </message>
1456
  <message>
12281 cbradney 1457
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1525 cbradney 1458
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1459
 
1460
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1461
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1462
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1463
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1464
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1465
Scribus will create one for you.
1466
 
1525 cbradney 1467
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1468
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1469
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1470
</source>
1525 cbradney 1471
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1472
 
11938 subik 1473
Vytvoří novou lomenou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1474
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1475
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1476
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1477
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1478
 
1479
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1480
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1481
  </message>
1482
  <message>
12281 cbradney 1483
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1525 cbradney 1484
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1485
 
1486
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1487
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1488
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1489
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1490
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1491
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1492
identifier for the object because you need this name for further access to that
1493
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1494
 
1525 cbradney 1495
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1496
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1497
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1498
</source>
1525 cbradney 1499
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1500
 
1501
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1502
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1503
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1504
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1505
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1506
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1507
bod jako první.
1508
 
1509
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1510
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1511
  </message>
1512
  <message>
12281 cbradney 1513
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1525 cbradney 1514
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1515
 
1516
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1517
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1518
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1519
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1520
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1521
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1522
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1523
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1524
for you.
1525
 
1525 cbradney 1526
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1527
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1528
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1529
</source>
1525 cbradney 1530
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1531
 
1532
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1533
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1534
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1535
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1536
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1537
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1538
 
1539
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1540
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1541
  </message>
1542
  <message>
12281 cbradney 1543
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1525 cbradney 1544
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1545
 
1546
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1547
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1548
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1549
unique identifier for the object because you need this name for further access
1550
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1551
 
1525 cbradney 1552
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1553
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1554
</source>
1525 cbradney 1555
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1556
 
1557
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
11938 subik 1558
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1559
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1560
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1561
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1562
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1563
 
1564
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1565
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1566
  </message>
1567
  <message>
12281 cbradney 1568
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1525 cbradney 1569
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1570
 
1571
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1572
selected item is deleted.
1573
</source>
1525 cbradney 1574
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1575
 
1576
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
11345 subik 1579
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="189"/>
1525 cbradney 1580
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1581
 
1582
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1583
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1584
is not passed, text flow is toggled.
1585
</source>
12281 cbradney 1586
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1587
 
1588
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1589
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1590
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1591
  </message>
1592
  <message>
12281 cbradney 1593
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1525 cbradney 1594
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1595
 
1596
Test if an object with specified name really exists in the document.
1597
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1598
returns True if there is something selected.
1599
</source>
1525 cbradney 1600
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1601
 
1602
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1603
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
12281 cbradney 1606
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1525 cbradney 1607
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1608
 
1609
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1610
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1611
</source>
1525 cbradney 1612
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1613
 
1614
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1615
použije vybraný objekt.</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
12281 cbradney 1618
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1525 cbradney 1619
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1620
 
1621
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1622
</source>
1525 cbradney 1623
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1624
 
1625
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1626
  </message>
1627
  <message>
12281 cbradney 1628
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1525 cbradney 1629
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1630
 
1631
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1632
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1633
</source>
1525 cbradney 1634
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1635
 
1636
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1637
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1638
  </message>
1639
  <message>
12281 cbradney 1640
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1525 cbradney 1641
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1642
 
1643
Redraws all pages.
1644
</source>
1525 cbradney 1645
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1646
  </message>
1647
  <message>
12281 cbradney 1648
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1525 cbradney 1649
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1650
 
1651
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1652
 
1653
May raise ScribusError if the save failed.
1654
</source>
1525 cbradney 1655
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1656
 
1657
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
12281 cbradney 1660
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1525 cbradney 1661
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1662
 
1663
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1664
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1665
page number is.
1666
 
1667
May raise IndexError if the page number is out of range
1668
</source>
1525 cbradney 1669
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1670
 
1671
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1672
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1673
 
1674
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1675
  </message>
1676
  <message>
11345 subik 1677
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="82"/>
1525 cbradney 1678
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1679
 
1680
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1681
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1682
just sets the page that script commands will operates on.
1683
 
1684
May raise IndexError if the page number is out of range.
1685
</source>
12281 cbradney 1686
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 1687
 
1688
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1689
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1690
příkazy).
1691
 
1692
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1693
  </message>
1694
  <message>
12281 cbradney 1695
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1525 cbradney 1696
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1697
 
1698
Returns the number of pages in the document.
1699
</source>
1525 cbradney 1700
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1701
  </message>
1702
  <message>
12281 cbradney 1703
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1525 cbradney 1704
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1705
 
1706
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1707
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1708
</source>
1525 cbradney 1709
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1710
 
1711
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
11938 subik 1712
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1135 cbradney 1713
  </message>
1714
  <message>
12281 cbradney 1715
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1525 cbradney 1716
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1717
 
1718
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1719
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1720
 
1721
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1722
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1723
</source>
1525 cbradney 1724
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1725
 
1726
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
11938 subik 1727
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1728
Např.:
1729
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1730
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
12281 cbradney 1733
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1525 cbradney 1734
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1735
 
1736
See getHGuides.
1737
</source>
11938 subik 1738
    <translation>Viz getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1739
  </message>
1740
  <message>
12281 cbradney 1741
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1525 cbradney 1742
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1743
 
1744
See setHGuides.
1745
</source>
11938 subik 1746
    <translation>Viz setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1747
  </message>
1748
  <message>
12281 cbradney 1749
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1525 cbradney 1750
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1751
 
1525 cbradney 1752
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1753
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1754
</source>
1525 cbradney 1755
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1756
 
11938 subik 1757
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
1135 cbradney 1758
a getPageMargins()</translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
12281 cbradney 1761
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1525 cbradney 1762
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1763
 
1764
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1765
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1766
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1767
the page...
1768
</source>
1525 cbradney 1769
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1770
 
1771
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1772
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1773
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
12281 cbradney 1776
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1525 cbradney 1777
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1778
 
1779
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1780
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1781
currently selected item is used.
1782
</source>
1525 cbradney 1783
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1784
 
1785
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1786
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije 
1787
vybraný objekt.</translation>
1788
  </message>
1789
  <message>
12281 cbradney 1790
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1525 cbradney 1791
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1792
 
1793
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1794
is not given the currently selected item is used.
1795
</source>
1525 cbradney 1796
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1797
 
11938 subik 1798
Nastaví barvu &quot;color&quot; linek objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1799
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1800
  </message>
1801
  <message>
12281 cbradney 1802
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1525 cbradney 1803
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1804
 
1805
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1806
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1807
given the currently selected item is used.
1808
 
1809
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1810
</source>
1525 cbradney 1811
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1812
 
11938 subik 1813
Nastaví šířku linky objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1814
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1815
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1816
 
1817
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
12281 cbradney 1820
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1525 cbradney 1821
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1822
 
1823
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1824
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1825
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1826
is used.
1827
 
1828
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1829
</source>
1525 cbradney 1830
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1831
 
11938 subik 1832
Nastaví stín linek objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1833
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1834
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1835
 
1836
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
12281 cbradney 1839
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1525 cbradney 1840
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1841
 
1842
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1843
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1844
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1845
</source>
1525 cbradney 1846
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1847
 
11938 subik 1848
Nastaví typ spojení linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1135 cbradney 1849
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1850
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1135 cbradney 1851
  </message>
1852
  <message>
12281 cbradney 1853
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1525 cbradney 1854
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1855
 
1856
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1857
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1858
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1859
</source>
1525 cbradney 1860
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1861
 
11938 subik 1862
Nastaví styl konce linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1135 cbradney 1863
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1864
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1135 cbradney 1865
  </message>
1866
  <message>
12281 cbradney 1867
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1525 cbradney 1868
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1869
 
1870
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1871
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1872
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1873
</source>
1525 cbradney 1874
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1875
 
11938 subik 1876
Nastaví styl linky objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1135 cbradney 1877
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 1878
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1135 cbradney 1879
  </message>
1880
  <message>
12281 cbradney 1881
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1525 cbradney 1882
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1883
 
1884
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1885
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1886
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1887
Item is used.
1888
 
1889
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1890
</source>
1525 cbradney 1891
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1892
 
1893
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1894
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1895
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1896
 
1897
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1898
  </message>
1899
  <message>
12281 cbradney 1900
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1525 cbradney 1901
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1902
 
1903
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1904
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1905
 
1906
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1907
</source>
1525 cbradney 1908
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1909
 
1910
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1911
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1912
 
1913
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1914
  </message>
1915
  <message>
12281 cbradney 1916
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1525 cbradney 1917
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1918
 
1919
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1920
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1921
 
1525 cbradney 1922
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1923
</source>
1525 cbradney 1924
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1925
 
11938 subik 1926
Nastaví styl linek objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1135 cbradney 1927
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1928
 
1929
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
12281 cbradney 1932
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1525 cbradney 1933
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1934
 
1935
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1936
new progress bar use. See progressSet.
1937
</source>
1525 cbradney 1938
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1939
 
1940
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1941
  </message>
1942
  <message>
12281 cbradney 1943
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1525 cbradney 1944
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1945
 
1525 cbradney 1946
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1947
See progressSet.
1948
</source>
1525 cbradney 1949
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1950
 
1951
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
1952
  </message>
1953
  <message>
12281 cbradney 1954
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1525 cbradney 1955
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1956
 
1957
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1958
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1959
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1960
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1961
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1962
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 1963
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1964
</source>
1525 cbradney 1965
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1966
 
1967
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
1968
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
11938 subik 1969
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
1135 cbradney 1970
Qt</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
12281 cbradney 1973
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1525 cbradney 1974
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1975
 
1976
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1977
</source>
1525 cbradney 1978
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 1979
  </message>
1980
  <message>
12281 cbradney 1981
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1525 cbradney 1982
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1983
 
1525 cbradney 1984
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1985
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1986
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1987
</source>
1525 cbradney 1988
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1989
 
1990
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
1991
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
1992
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
12281 cbradney 1995
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 1996
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1997
 
1998
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1999
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2000
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2001
 
2002
May raise WrongFrameTypeError.
2003
</source>
2137 cbradney 2004
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2005
 
2006
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2007
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2008
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2009
 
2010
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2011
  </message>
2012
  <message>
12281 cbradney 2013
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2014
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2015
 
2016
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2017
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2018
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2019
 
2020
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2021
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2022
</source>
2137 cbradney 2023
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2024
 
2025
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2026
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2027
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2028
 
2029
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2030
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2031
  </message>
2032
  <message>
12281 cbradney 2033
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2137 cbradney 2034
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2035
 
2137 cbradney 2036
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2037
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2038
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2039
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2040
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2041
 
2042
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2043
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2044
</source>
2137 cbradney 2045
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2046
 
2137 cbradney 2047
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2048
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2049
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2050
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2051
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2052
 
2053
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2054
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2055
  </message>
2056
  <message>
11345 subik 2057
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="332"/>
2137 cbradney 2058
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2059
 
2137 cbradney 2060
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2061
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2062
 
2137 cbradney 2063
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2064
</source>
12281 cbradney 2065
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2066
 
2137 cbradney 2067
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2068
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2069
 
2137 cbradney 2070
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2071
  </message>
2072
  <message>
12612 cbradney 2073
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
2137 cbradney 2074
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2075
 
2137 cbradney 2076
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2077
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2078
 
2137 cbradney 2079
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2080
</source>
2137 cbradney 2081
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2082
 
2137 cbradney 2083
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2084
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2085
 
2137 cbradney 2086
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2087
  </message>
2088
  <message>
12281 cbradney 2089
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2137 cbradney 2090
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2091
 
2137 cbradney 2092
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2093
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2094
</source>
2137 cbradney 2095
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2096
 
2137 cbradney 2097
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2098
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2099
  </message>
2100
  <message>
12281 cbradney 2101
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3064 cbradney 2102
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2103
 
2104
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2105
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2106
space. If no document is open, returns the value of the named color
2107
from the default document colors.
2108
 
2109
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2110
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2111
</source>
4399 subik 2112
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2113
 
2114
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2115
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2116
space. If no document is open, returns the value of the named color
2117
from the default document colors.
2118
 
2119
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2120
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
3064 cbradney 2121
  </message>
2122
  <message>
12281 cbradney 2123
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2124
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2125
 
2126
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2127
style name or None when user cancels the dialog.
2128
</source>
2129
    <translation type="unfinished"></translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
12281 cbradney 2132
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
3064 cbradney 2133
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2134
 
2135
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2136
for details of arguments.
2137
 
2138
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2139
</source>
2140
    <translation type="unfinished"></translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
12281 cbradney 2143
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
3064 cbradney 2144
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2145
 
2146
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2147
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2148
by parent classes as well.
2149
</source>
2150
    <translation type="unfinished"></translation>
2151
  </message>
2152
  <message>
12281 cbradney 2153
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
3064 cbradney 2154
    <source>getProperty(object, property)
2155
 
2156
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2157
 
2158
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2159
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2160
C++ QObject instance.
2161
 
2162
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2163
to look up on `object&apos;.
2164
 
2165
The return value varies depending on the type of the property.
2166
</source>
2167
    <translation type="unfinished"></translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
12281 cbradney 2170
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
3064 cbradney 2171
    <source>setProperty(object, property, value)
2172
 
2173
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2174
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2175
also be raised if the underlying setter fails.
2176
 
2177
See getProperty() for more information.
2178
</source>
2179
    <translation type="unfinished"></translation>
2180
  </message>
2181
  <message>
12612 cbradney 2182
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
3064 cbradney 2183
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2184
 
2185
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2186
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2187
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2188
 
2189
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2190
</source>
2191
    <translation type="unfinished"></translation>
2192
  </message>
3824 cbradney 2193
  <message>
12281 cbradney 2194
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2195
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2196
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2197
 
2198
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2199
 
2200
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2201
following meaning:
2202
 
2203
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2204
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2205
 
2206
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2207
  margins
2208
 
2209
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2210
 
2211
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2212
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2213
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2214
 
2215
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2216
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2217
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2218
 
2219
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2220
 
2221
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2222
 
2223
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2224
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2225
is not in points, make sure to account for this.
2226
 
2227
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2228
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2229
</source>
2230
    <translation type="unfinished"></translation>
2231
  </message>
4141 cbradney 2232
  <message>
12281 cbradney 2233
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2234
    <source>closeMasterPage()
2235
 
2236
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2237
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2238
</source>
2239
    <translation type="unfinished"></translation>
2240
  </message>
2241
  <message>
12281 cbradney 2242
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2243
    <source>masterPageNames()
2244
 
2245
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2246
</source>
2247
    <translation type="unfinished"></translation>
2248
  </message>
2249
  <message>
12281 cbradney 2250
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2251
    <source>editMasterPage(pageName)
2252
 
2253
Enables master page editing and opens the named master page
2254
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2255
</source>
2256
    <translation type="unfinished"></translation>
2257
  </message>
2258
  <message>
12281 cbradney 2259
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2260
    <source>createMasterPage(pageName)
2261
 
2262
Creates a new master page named pageName and opens it for
2263
editing.
2264
</source>
2265
    <translation type="unfinished"></translation>
2266
  </message>
2267
  <message>
12281 cbradney 2268
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2269
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2270
 
2271
Delete the named master page.
2272
</source>
2273
    <translation type="unfinished"></translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
12281 cbradney 2276
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2277
    <source>zoomDocument(double)
2278
 
2279
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2280
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2281
</source>
2282
    <translation type="unfinished"></translation>
2283
  </message>
6261 cbradney 2284
  <message>
12281 cbradney 2285
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
9729 cbradney 2286
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2287
 
9729 cbradney 2288
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2289
strings.
2290
</source>
2291
    <translation type="unfinished"></translation>
2292
  </message>
2293
  <message>
12281 cbradney 2294
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
11345 subik 2295
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 2296
 
11345 subik 2297
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
9729 cbradney 2298
</source>
2299
    <translation type="unfinished"></translation>
2300
  </message>
11652 cbradney 2301
  <message>
12281 cbradney 2302
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
11652 cbradney 2303
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2304
 
2305
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2306
is not given the currently selected Item is used.
2307
</source>
2308
    <translation type="unfinished"></translation>
2309
  </message>
2310
  <message>
12281 cbradney 2311
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
11652 cbradney 2312
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2313
 
2314
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2315
is not given the currently selected Item is used.
2316
</source>
2317
    <translation type="unfinished"></translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
12281 cbradney 2320
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
11652 cbradney 2321
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2322
 
2323
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2324
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2325
</source>
2326
    <translation type="unfinished"></translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
12281 cbradney 2329
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
11652 cbradney 2330
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2331
 
2332
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2333
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2334
</source>
2335
    <translation type="unfinished"></translation>
2336
  </message>
12281 cbradney 2337
  <message>
2338
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
2339
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2340
 
2341
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2342
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2343
the range from 0 to 255.
2344
 
2345
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2346
</source>
2347
    <translation type="unfinished"></translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2351
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2352
 
2353
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2354
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2355
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2356
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2357
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2358
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2359
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2360
optional parameters is False.
2361
 
2362
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2363
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2364
 
2365
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2366
 
2367
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2368
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2369
</source>
2370
    <translation type="unfinished"></translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
2373
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
2374
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2375
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
2376
 
2377
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2378
following meaning:
2379
 
2380
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2381
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2382
 
2383
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2384
margins
2385
 
2386
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2387
 
2388
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2389
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2390
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2391
 
2392
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2393
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2394
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2395
 
2396
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
2397
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
2398
PAGE_4 is 4-fold.
2399
 
2400
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
2401
Indexed from 0 (0 = first).
2402
 
2403
numPage = Number of pages to be created.
2404
 
2405
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2406
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2407
is not in points, make sure to account for this.
2408
 
2409
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
2410
PAGE_4, 3, 1)
2411
 
2412
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
2413
</source>
2414
    <translation type="unfinished"></translation>
2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2418
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2419
 
2420
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2421
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2422
constants.
2423
</source>
2424
    <translation type="unfinished"></translation>
2425
  </message>
2426
  <message>
2427
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
2428
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2429
 
2430
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2431
is not given the currently selected Item is used.
2432
</source>
2433
    <translation type="unfinished"></translation>
2434
  </message>
2435
  <message>
2436
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
2437
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2438
 
2439
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2440
is not given the currently selected Item is used.
2441
</source>
2442
    <translation type="unfinished"></translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2446
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2447
 
2448
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2449
the currently selected item is used. The join types are:
2450
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2451
</source>
2452
    <translation type="unfinished"></translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
2455
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
2456
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2457
 
2458
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2459
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2460
selected item is used.
2461
</source>
2462
    <translation type="unfinished"></translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
2466
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2467
 
2468
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2469
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2470
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2471
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2472
</source>
2473
    <translation type="unfinished"></translation>
2474
  </message>
2475
  <message>
2476
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2477
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2478
 
2479
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2480
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2481
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2482
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2483
given the currently selected item is used.
2484
</source>
2485
    <translation type="unfinished"></translation>
2486
  </message>
2487
  <message>
2488
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2489
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2490
 
2491
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2492
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2493
selected item is used.
2494
</source>
2495
    <translation type="unfinished"></translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
2498
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
2499
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2500
 
2501
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2502
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2503
 
2504
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2505
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2506
</source>
2507
    <translation type="unfinished"></translation>
2508
  </message>
2509
  <message>
2510
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
2511
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2512
 
2513
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2514
true the layer will be locked.
2515
 
2516
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2517
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2518
</source>
2519
    <translation type="unfinished"></translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
2522
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
2523
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2524
 
2525
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2526
true the layer will be displayed outlined.
2527
 
2528
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2529
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2530
</source>
2531
    <translation type="unfinished"></translation>
2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
2535
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2536
 
2537
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2538
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2539
 
2540
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2541
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2542
</source>
2543
    <translation type="unfinished"></translation>
2544
  </message>
2545
  <message>
2546
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
2547
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2548
 
2549
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2550
 
2551
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2552
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2553
</source>
2554
    <translation type="unfinished"></translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
2558
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2559
 
2560
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2561
 
2562
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2563
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2564
</source>
2565
    <translation type="unfinished"></translation>
2566
  </message>
2567
  <message>
2568
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2569
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2570
 
2571
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2572
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2573
&quot;layer&quot; is invisible.
2574
 
2575
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2576
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2577
</source>
2578
    <translation type="unfinished"></translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2582
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2583
 
2584
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2585
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2586
&quot;layer&quot; is locked.
2587
 
2588
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2589
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2590
</source>
2591
    <translation type="unfinished"></translation>
2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2595
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2596
 
2597
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2598
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2599
&quot;layer&quot; is normal.
2600
 
2601
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2602
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2603
</source>
2604
    <translation type="unfinished"></translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
2607
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2608
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2609
 
2610
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2611
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2612
 
2613
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2614
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2615
</source>
2616
    <translation type="unfinished"></translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
2619
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2620
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2621
 
2622
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2623
 
2624
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2625
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2626
</source>
2627
    <translation type="unfinished"></translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2631
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2632
 
2633
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2634
 
2635
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2636
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2637
</source>
2638
    <translation type="unfinished"></translation>
2639
  </message>
2640
  <message>
2641
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
2642
    <source>moveSelectionToFront()
2643
 
2644
Moves current selection to front.
2645
</source>
2646
    <translation type="unfinished"></translation>
2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
2650
    <source>moveSelectionToFront()
2651
 
2652
Moves current selection to back.
2653
</source>
2654
    <translation type="unfinished"></translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2658
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2659
 
2660
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2661
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2662
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2663
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2664
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2665
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2666
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2667
</source>
2668
    <translation type="unfinished"></translation>
2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2672
    <source>getPageType() -&gt; integer
2673
 
2674
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2675
</source>
2676
    <translation type="unfinished"></translation>
2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2680
    <source>gotoPage(nr)
2681
 
2682
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2683
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2684
just sets the page that script commands will operates on.
2685
 
2686
May raise IndexError if the page number is out of range.
2687
</source>
2688
    <translation type="unfinished"></translation>
2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
2692
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2693
 
2694
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2695
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2696
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2697
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2698
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2699
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2700
</source>
2701
    <translation type="unfinished"></translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2705
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2706
 
2707
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2708
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2709
</source>
2710
    <translation type="unfinished"></translation>
2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2714
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2715
 
2716
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2717
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2718
</source>
2719
    <translation type="unfinished"></translation>
2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
2723
    <source>createParagraphStyle(...)
2724
 
2725
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2726
 
2727
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2728
 
2729
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2730
 
2731
fixed linespacing:     0
2732
 
2733
automatic linespacing:   1
2734
 
2735
baseline grid linespacing: 2
2736
 
2737
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2738
 
2739
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2740
 
2741
-&gt; left:   0
2742
 
2743
-&gt; center:  1
2744
 
2745
-&gt; right:  2
2746
 
2747
-&gt; justify: 3
2748
 
2749
-&gt; extend:  4
2750
 
2751
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2752
 
2753
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2754
 
2755
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2756
 
2757
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2758
 
2759
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2760
 
2761
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2762
 
2763
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2764
 
2765
</source>
2766
    <translation type="unfinished"></translation>
2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
2770
    <source>createCharStyle(...)
2771
 
2772
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2773
 
2774
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2775
 
2776
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2777
 
2778
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2779
 
2780
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2781
 
2782
-&gt; inherit
2783
 
2784
-&gt; bold
2785
 
2786
-&gt; italic
2787
 
2788
-&gt; underline
2789
 
2790
-&gt; underlinewords
2791
 
2792
-&gt; strike
2793
 
2794
-&gt; superscript
2795
 
2796
-&gt; subscript
2797
 
2798
-&gt; outline
2799
 
2800
-&gt; shadowed
2801
 
2802
-&gt; allcaps
2803
 
2804
-&gt; smallcaps
2805
 
2806
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2807
 
2808
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2809
 
2810
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2811
 
2812
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2813
 
2814
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2815
 
2816
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2817
 
2818
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2819
 
2820
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2821
 
2822
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2823
 
2824
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2825
 
2826
</source>
2827
    <translation type="unfinished"></translation>
2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2831
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2832
 
2833
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2834
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2835
</source>
2836
    <translation type="unfinished"></translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
12612 cbradney 2839
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
12281 cbradney 2840
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2841
 
2842
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2843
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2844
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2845
not given the currently selected Item is used.
2846
 
2847
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2848
</source>
2849
    <translation type="unfinished"></translation>
2850
  </message>
2851
  <message>
12612 cbradney 2852
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
12281 cbradney 2853
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2854
 
2855
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2856
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2857
 
2858
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2859
</source>
2860
    <translation type="unfinished"></translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
12612 cbradney 2863
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
12281 cbradney 2864
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2865
 
2866
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2867
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2868
 
2869
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2870
</source>
2871
    <translation type="unfinished"></translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
12612 cbradney 2874
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
12281 cbradney 2875
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2876
 
2877
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2878
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2879
 
2880
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2881
</source>
2882
    <translation type="unfinished"></translation>
2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
2886
    <source>scrollDocument(x,y)
2887
 
2888
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2889
</source>
2890
    <translation type="unfinished"></translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
2894
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
2895
 
2896
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2897
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
2898
 
2899
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
2900
</source>
2901
    <translation type="unfinished"></translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
2905
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2906
 
2907
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2908
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2909
 
2910
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2911
</source>
2912
    <translation type="unfinished"></translation>
2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
2916
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2917
 
2918
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2919
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2920
 
2921
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2922
</source>
2923
    <translation type="unfinished"></translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
2927
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2928
 
2929
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2930
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2931
 
2932
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2933
</source>
2934
    <translation type="unfinished"></translation>
2935
  </message>
12612 cbradney 2936
  <message>
2937
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
2938
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2939
 
2940
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2941
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2942
is not given the currently selected item is used.
2943
</source>
2944
    <translation type="unfinished"></translation>
2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
2948
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2949
 
2950
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2951
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2952
selected item is used.
2953
 
2954
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2955
</source>
2956
    <translation type="unfinished"></translation>
2957
  </message>
1525 cbradney 2958
</context>
2959
<context>
12281 cbradney 2960
  <name>AIPlug</name>
2961
  <message>
12612 cbradney 2962
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
12281 cbradney 2963
    <source>Importing: %1</source>
2964
    <translation type="unfinished"></translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
12612 cbradney 2967
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
12281 cbradney 2968
    <source>Analyzing File:</source>
2969
    <translation type="unfinished"></translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
12612 cbradney 2972
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
12281 cbradney 2973
    <source>Group%1</source>
2974
    <translation type="unfinished"></translation>
2975
  </message>
2976
  <message>
12612 cbradney 2977
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
12281 cbradney 2978
    <source>Generating Items</source>
2979
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
2980
  </message>
2981
</context>
2982
<context>
178 Franz 2983
  <name>About</name>
2984
  <message>
12612 cbradney 2985
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
1525 cbradney 2986
    <source>Contributions from:</source>
2987
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2988
  </message>
2989
  <message>
12612 cbradney 2990
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
1525 cbradney 2991
    <source>&amp;About</source>
2992
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2993
  </message>
2994
  <message>
12612 cbradney 2995
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
1525 cbradney 2996
    <source>A&amp;uthors</source>
2997
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2998
  </message>
2999
  <message>
12612 cbradney 3000
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
1525 cbradney 3001
    <source>&amp;Translations</source>
3002
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 3003
  </message>
3004
  <message>
12612 cbradney 3005
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
1525 cbradney 3006
    <source>&amp;Online</source>
3007
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 3008
  </message>
3009
  <message>
12612 cbradney 3010
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
1525 cbradney 3011
    <source>&amp;Close</source>
3012
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 3013
  </message>
418 Franz 3014
  <message>
12612 cbradney 3015
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
1525 cbradney 3016
    <source>Development Team:</source>
3017
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 3018
  </message>
3019
  <message>
12612 cbradney 3020
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
1525 cbradney 3021
    <source>Official Documentation:</source>
3022
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 3023
  </message>
3024
  <message>
12612 cbradney 3025
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
1525 cbradney 3026
    <source>Other Documentation:</source>
3027
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
12612 cbradney 3030
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="340"/>
1525 cbradney 3031
    <source>Homepage</source>
11345 subik 3032
    <translation>Webová stránka</translation>
418 Franz 3033
  </message>
3034
  <message>
12612 cbradney 3035
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="342"/>
1525 cbradney 3036
    <source>Online Reference</source>
11345 subik 3037
    <translation>Online odkazy</translation>
418 Franz 3038
  </message>
3039
  <message>
12612 cbradney 3040
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
1525 cbradney 3041
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3042
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 3043
  </message>
3044
  <message>
12612 cbradney 3045
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
1525 cbradney 3046
    <source>Mailing List</source>
3047
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 3048
  </message>
454 fschmid 3049
  <message>
12612 cbradney 3050
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="326"/>
1525 cbradney 3051
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3052
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 3053
  </message>
3054
  <message>
12612 cbradney 3055
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
1525 cbradney 3056
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3057
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 3058
  </message>
3059
  <message>
12612 cbradney 3060
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="97"/>
1525 cbradney 3061
    <source>About Scribus %1</source>
3062
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 3063
  </message>
776 fschmid 3064
  <message>
12612 cbradney 3065
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
3824 cbradney 3066
    <source>Wiki</source>
4399 subik 3067
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3068
  </message>
3069
  <message>
12612 cbradney 3070
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
3824 cbradney 3071
    <source>%1 %2 %3</source>
4399 subik 3072
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 3073
  </message>
3074
  <message>
12612 cbradney 3075
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 3076
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4399 subik 3077
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 3078
  </message>
3079
  <message>
12612 cbradney 3080
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
3824 cbradney 3081
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4399 subik 3082
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
3064 cbradney 3083
  </message>
3824 cbradney 3084
  <message>
12612 cbradney 3085
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
3824 cbradney 3086
    <source>No Ghostscript version available</source>
4399 subik 3087
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
3824 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
11345 subik 3090
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 3091
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
12281 cbradney 3092
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3093
  </message>
3094
  <message>
12612 cbradney 3095
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
3824 cbradney 3096
    <source>Build ID:</source>
4399 subik 3097
    <translation>Build ID:</translation>
3824 cbradney 3098
  </message>
3099
  <message>
11938 subik 3100
    <location filename="../about.cpp" line="432"/>
11345 subik 3101
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
12281 cbradney 3102
    <translation type="obsolete">Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
4141 cbradney 3103
  </message>
4759 cbradney 3104
  <message>
12612 cbradney 3105
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
4870 mrdocs 3106
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
11345 subik 3107
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4759 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
12612 cbradney 3110
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
4870 mrdocs 3111
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
11345 subik 3112
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 3113
  </message>
3114
  <message>
12612 cbradney 3115
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
5328 cbradney 3116
    <source>Tango Project Icons:</source>
11345 subik 3117
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 3118
  </message>
6261 cbradney 3119
  <message>
12612 cbradney 3120
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
9729 cbradney 3121
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
11345 subik 3122
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
6261 cbradney 3123
  </message>
12281 cbradney 3124
  <message>
12612 cbradney 3125
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
12281 cbradney 3126
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
3127
    <translation type="unfinished"></translation>
3128
  </message>
3129
  <message>
12612 cbradney 3130
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
12281 cbradney 3131
    <source>Scribus Version</source>
3132
    <translation type="unfinished">Verze Scribusu</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
12612 cbradney 3135
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
12281 cbradney 3136
    <source>Splash Screen:</source>
3137
    <translation type="unfinished"></translation>
3138
  </message>
3139
  <message>
12612 cbradney 3140
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
12281 cbradney 3141
    <source>Developer Blog</source>
3142
    <translation type="unfinished"></translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
12612 cbradney 3145
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
12281 cbradney 3146
    <source>&amp;Updates</source>
3147
    <translation type="unfinished"></translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
12612 cbradney 3150
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="643"/>
12281 cbradney 3151
    <source>Check for Updates</source>
3152
    <translation type="unfinished"></translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
12612 cbradney 3155
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
12281 cbradney 3156
    <source>&amp;Licence</source>
3157
    <translation type="unfinished"></translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
12612 cbradney 3160
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
12281 cbradney 3161
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
3162
    <translation type="unfinished"></translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
12612 cbradney 3165
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
12281 cbradney 3166
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
3167
    <translation type="unfinished"></translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
12612 cbradney 3170
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
12281 cbradney 3171
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
3172
    <translation type="unfinished"></translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
12612 cbradney 3175
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
12281 cbradney 3176
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3177
    <translation type="unfinished"></translation>
3178
  </message>
3179
  <message>
12612 cbradney 3180
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
12281 cbradney 3181
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3182
    <translation type="unfinished"></translation>
3183
  </message>
3184
  <message>
12612 cbradney 3185
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
12281 cbradney 3186
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3187
    <translation type="unfinished"></translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
12612 cbradney 3190
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="641"/>
12281 cbradney 3191
    <source>Abort Update Check</source>
3192
    <translation type="unfinished"></translation>
3193
  </message>
12612 cbradney 3194
  <message>
3195
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
3196
    <source>Doc Translators:</source>
3197
    <translation type="unfinished"></translation>
3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
3201
    <source>Webmasters:</source>
3202
    <translation type="unfinished"></translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="619"/>
3206
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
3207
    <translation type="unfinished"></translation>
3208
  </message>
1525 cbradney 3209
</context>
3210
<context>
3278 cbradney 3211
  <name>AboutPlugins</name>
3212
  <message>
11345 subik 3213
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 3214
    <source>Yes</source>
12281 cbradney 3215
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
3278 cbradney 3216
  </message>
3217
  <message>
11345 subik 3218
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 3219
    <source>No</source>
12281 cbradney 3220
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 3221
  </message>
4759 cbradney 3222
  <message>
12281 cbradney 3223
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3224
    <source>Filename:</source>
11345 subik 3225
    <translation>Soubor:</translation>
4759 cbradney 3226
  </message>
3227
  <message>
12281 cbradney 3228
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3229
    <source>Version:</source>
11345 subik 3230
    <translation>Verze:</translation>
4759 cbradney 3231
  </message>
3232
  <message>
12281 cbradney 3233
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3234
    <source>Enabled:</source>
11345 subik 3235
    <translation>Povoleno:</translation>
4759 cbradney 3236
  </message>
3237
  <message>
12281 cbradney 3238
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3239
    <source>Release Date:</source>
11345 subik 3240
    <translation>Datum vydání:</translation>
4759 cbradney 3241
  </message>
3242
  <message>
12281 cbradney 3243
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3244
    <source>Description:</source>
11345 subik 3245
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 3246
  </message>
3247
  <message>
12281 cbradney 3248
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3249
    <source>Author(s):</source>
11345 subik 3250
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
4759 cbradney 3251
  </message>
3252
  <message>
12281 cbradney 3253
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3254
    <source>Copyright:</source>
11345 subik 3255
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3256
  </message>
3257
  <message>
12281 cbradney 3258
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3259
    <source>License:</source>
11345 subik 3260
    <translation>Licence:</translation>
4759 cbradney 3261
  </message>
12281 cbradney 3262
  <message>
3263
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
3264
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3265
    <translation type="unfinished">Scribus: O modulech</translation>
3266
  </message>
3278 cbradney 3267
</context>
3268
<context>
3269
  <name>AboutPluginsBase</name>
3270
  <message>
11345 subik 3271
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="16"/>
3278 cbradney 3272
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
12281 cbradney 3273
    <translation type="obsolete">Scribus: O modulech</translation>
3278 cbradney 3274
  </message>
3275
  <message>
11345 subik 3276
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="110"/>
3278 cbradney 3277
    <source>&amp;Close</source>
12281 cbradney 3278
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
3278 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
11345 subik 3281
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="113"/>
3278 cbradney 3282
    <source>Alt+C</source>
12281 cbradney 3283
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
3278 cbradney 3284
  </message>
3285
</context>
3286
<context>
3064 cbradney 3287
  <name>ActionManager</name>
3288
  <message>
12612 cbradney 3289
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
3064 cbradney 3290
    <source>&amp;New</source>
4399 subik 3291
    <translation>&amp;Nový</translation>
3064 cbradney 3292
  </message>
3293
  <message>
12612 cbradney 3294
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
3064 cbradney 3295
    <source>&amp;Open...</source>
3846 subik 3296
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
3064 cbradney 3297
  </message>
3298
  <message>
12612 cbradney 3299
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
3064 cbradney 3300
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 3301
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3064 cbradney 3302
  </message>
3303
  <message>
12612 cbradney 3304
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
3064 cbradney 3305
    <source>&amp;Save</source>
3846 subik 3306
    <translation>&amp;Uložit</translation>
3064 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
12612 cbradney 3309
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
3064 cbradney 3310
    <source>Save &amp;As...</source>
3846 subik 3311
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
3064 cbradney 3312
  </message>
3313
  <message>
12612 cbradney 3314
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
3064 cbradney 3315
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3846 subik 3316
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
3064 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
12612 cbradney 3319
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
3064 cbradney 3320
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3846 subik 3321
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
3064 cbradney 3322
  </message>
3323
  <message>
12612 cbradney 3324
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
3064 cbradney 3325
    <source>Get Text...</source>
4399 subik 3326
    <translation>Vložit text...</translation>
3064 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
12612 cbradney 3329
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
3064 cbradney 3330
    <source>Append &amp;Text...</source>
3846 subik 3331
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
3064 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
12612 cbradney 3334
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
3064 cbradney 3335
    <source>Get Image...</source>
4399 subik 3336
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
3064 cbradney 3337
  </message>
3338
  <message>