Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 6261 | Rev 6436 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
1525 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
1525 cbradney 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1525 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
14
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
15
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
16
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
1525 cbradney 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1525 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
27
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
1525 cbradney 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
1525 cbradney 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
39
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
40
pokud je dokument vytvořen.</translation>
41
  </message>
42
  <message>
1525 cbradney 43
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 44
 
45
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
46
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
47
</source>
1525 cbradney 48
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
51
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
52
  </message>
53
  <message>
1525 cbradney 54
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 55
 
56
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
57
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
58
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
59
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
60
</source>
1525 cbradney 61
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 62
 
63
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
64
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
65
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
66
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
67
  </message>
68
  <message>
1525 cbradney 69
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 70
 
71
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
72
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
73
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
74
</source>
1525 cbradney 75
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
78
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
79
úrovni skriptu.</translation>
80
  </message>
81
  <message>
1525 cbradney 82
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 83
 
84
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
85
coordinates are given in the current measurement units of the document
86
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
87
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
88
is not given Scribus will create one for you.
89
 
1525 cbradney 90
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 91
</source>
1525 cbradney 92
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 93
 
94
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
95
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
96
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
97
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
98
 
99
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
1525 cbradney 102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
3064 cbradney 112
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
115
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
116
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
117
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.
118
 
119
Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
120
  </message>
121
  <message>
1525 cbradney 122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 127
</source>
1525 cbradney 128
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 129
 
130
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
131
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
1525 cbradney 132
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
1525 cbradney 135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 139
</source>
1525 cbradney 140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 141
 
142
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
143
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
144
  </message>
145
  <message>
1525 cbradney 146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1525 cbradney 153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
1525 cbradney 161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1135 cbradney 163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
3064 cbradney 179
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 180
 
181
Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
1525 cbradney 182
  size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ&gt; např. PAPER_A4.
1135 cbradney 183
  margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
184
  orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
185
  firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
186
  unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
187
       UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
188
  facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
189
  firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
190
 
191
Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
192
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
193
patřičnou konverzi.
194
 
195
příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
196
  </message>
1525 cbradney 197
  <message>
2137 cbradney 198
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 199
 
2137 cbradney 200
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
201
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
202
optional arguments, but will not be given any).
203
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
204
for the macro.
205
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
206
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
207
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
208
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
209
of a single instance.
210
</source>
3064 cbradney 211
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 212
 
2137 cbradney 213
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
214
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
215
optional arguments, but will not be given any).
216
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
217
for the macro.
218
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
219
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
220
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
221
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
222
of a single instance.</translation>
1525 cbradney 223
  </message>
3064 cbradney 224
  <message>
225
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
226
 
227
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
228
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
229
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
230
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
231
master page for the new page.
232
 
233
May raise IndexError if the page number is out of range
234
</source>
3846 subik 235
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
236
 
237
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
238
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
239
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
240
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
241
master page for the new page.
242
 
243
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 244
  </message>
245
  <message>
246
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
247
 
248
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
249
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
250
</source>
3846 subik 251
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
252
 
253
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
254
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 255
  </message>
3824 cbradney 256
  <message>
257
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
258
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
259
 
260
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
261
following meaning:
262
 
263
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
264
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
265
 
266
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
267
margins
268
 
269
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
270
 
271
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
272
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
273
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
274
 
275
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
276
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
277
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
278
 
279
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
280
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
281
PAGE_4 is 4-fold.
282
 
283
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
284
Indexed from 0 (0 = first).
285
 
286
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
287
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
288
is not in points, make sure to account for this.
289
 
290
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
291
PAGE_4, 3)
292
 
293
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
294
</source>
6434 cbradney 295
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,(new line)
3846 subik 296
           unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool(new line)
297
 
298
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
299
following meaning:
300
 
301
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
302
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
303
 
304
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
305
margins
306
 
307
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
308
 
309
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
310
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
311
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
312
 
313
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
314
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
315
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
316
 
317
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
318
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
319
PAGE_4 is 4-fold.
320
 
321
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
322
Indexed from 0 (0 = first).
323
 
324
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
325
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
326
is not in points, make sure to account for this.
327
 
328
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
329
PAGE_4, 3)
330
 
331
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
3824 cbradney 332
  </message>
6434 cbradney 333
  <message>
334
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
335
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
336
 
337
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
338
following meaning:
339
 
340
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
341
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
342
 
343
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
344
margins
345
 
346
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
347
 
348
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
349
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
350
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
351
 
352
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
353
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
354
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
355
 
356
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
357
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
358
PAGE_4 is 4-fold.
359
 
360
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
361
Indexed from 0 (0 = first).
362
 
363
numPage = Number of pages to be created.
364
 
365
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
366
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
367
is not in points, make sure to account for this.
368
 
369
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
370
PAGE_4, 3, 1)
371
 
372
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
373
</source>
374
    <translation type="unfinished"></translation>
375
  </message>
1525 cbradney 376
</context>
377
<context>
1135 cbradney 378
  <name>@default</name>
379
  <message>
1525 cbradney 380
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 381
 
382
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
383
has some text selected the value assigned to the first character
384
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
385
selected item is used.
386
</source>
1525 cbradney 387
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 388
 
389
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
390
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
391
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
392
  </message>
393
  <message>
1525 cbradney 394
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 395
 
396
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
397
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
398
</source>
1525 cbradney 399
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 400
 
401
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
402
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
403
  </message>
404
  <message>
1525 cbradney 405
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 406
 
407
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
408
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
409
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
410
selected item is used.
411
</source>
1525 cbradney 412
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 413
 
414
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
415
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
416
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
417
  </message>
418
  <message>
1525 cbradney 419
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 420
 
421
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
422
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
423
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
424
used.
425
</source>
1525 cbradney 426
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 427
 
428
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
429
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
430
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
431
  </message>
432
  <message>
1525 cbradney 433
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 434
 
435
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
436
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
437
</source>
1525 cbradney 438
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 439
 
440
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
441
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
442
  </message>
443
  <message>
1525 cbradney 444
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 445
 
446
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
447
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
448
</source>
1525 cbradney 449
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 450
 
451
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
452
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
453
  </message>
454
  <message>
1525 cbradney 455
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 456
 
457
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
458
given the currently selected item is used.
459
</source>
1525 cbradney 460
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 461
 
462
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
463
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
464
  </message>
465
  <message>
1525 cbradney 466
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 467
 
468
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 469
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 470
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
471
used.
472
</source>
1525 cbradney 473
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 474
 
475
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1525 cbradney 476
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
1135 cbradney 477
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
478
  </message>
479
  <message>
1525 cbradney 480
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 481
 
482
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
483
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
484
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
485
used.
486
 
487
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
488
</source>
2137 cbradney 489
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 490
 
491
Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
492
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
493
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
494
 
495
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je &quot;pos&quot; mimo obsah rámce.</translation>
496
  </message>
497
  <message>
1525 cbradney 498
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 499
 
500
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
501
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
502
currently selected item is used.
503
 
504
May throw ValueError if the font cannot be found.
505
</source>
1525 cbradney 506
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 507
 
508
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
509
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
510
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
511
 
512
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
513
  </message>
514
  <message>
1525 cbradney 515
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 516
 
517
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
518
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
519
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
520
currently selected item is used.
521
 
1525 cbradney 522
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 523
</source>
1525 cbradney 524
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 525
 
526
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
527
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 528
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 529
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
530
 
531
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
532
  </message>
533
  <message>
1525 cbradney 534
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 535
 
536
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
537
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
538
item is used.
539
 
540
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
541
</source>
1525 cbradney 542
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 543
 
544
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
545
je uváděna v bodech.
546
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
547
 
548
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
549
  </message>
550
  <message>
1525 cbradney 551
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 552
 
553
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
554
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
555
 
556
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
557
</source>
1525 cbradney 558
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 559
 
560
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
561
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
562
 
563
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
564
  </message>
565
  <message>
1525 cbradney 566
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 567
 
568
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
569
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
570
 
571
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
572
</source>
1525 cbradney 573
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 574
 
575
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
576
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
577
 
578
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
579
  </message>
580
  <message>
1525 cbradney 581
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 582
 
583
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
584
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
585
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
586
 
587
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
588
</source>
1525 cbradney 589
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 590
 
591
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
592
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
593
 
594
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
595
  </message>
596
  <message>
1525 cbradney 597
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 598
 
599
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
600
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
601
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
602
selected item is used.
603
 
604
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
605
</source>
3846 subik 606
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 607
 
608
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
609
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
610
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
611
 
612
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
613
  </message>
614
  <message>
1525 cbradney 615
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 616
 
617
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
618
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
619
selected item is used.
620
</source>
1525 cbradney 621
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 622
 
623
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
624
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
625
  </message>
626
  <message>
1525 cbradney 627
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 628
 
629
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
630
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
631
given the currently selected item is used.
632
</source>
1525 cbradney 633
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 634
 
635
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
636
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
637
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
638
  </message>
639
  <message>
1525 cbradney 640
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 641
 
642
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
643
selected item is used.
644
</source>
1525 cbradney 645
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 646
 
647
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
648
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
649
  </message>
650
  <message>
1525 cbradney 651
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 652
 
653
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
654
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
655
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
656
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
657
used.
658
</source>
1525 cbradney 659
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 660
 
661
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
662
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 663
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 664
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
665
  </message>
666
  <message>
1525 cbradney 667
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 668
 
669
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
670
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
671
and must not link to or be linked from any other frames already.
672
 
673
May throw ScribusException if linking rules are violated.
674
</source>
1525 cbradney 675
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 676
 
677
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
678
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
679
 
680
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
681
  </message>
682
  <message>
1525 cbradney 683
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 684
 
685
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
686
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 687
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 688
 
689
May throw ScribusException if linking rules are violated.
690
</source>
1525 cbradney 691
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 692
 
693
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 694
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 695
 
696
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
697
  </message>
698
  <message>
1525 cbradney 699
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 700
 
701
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
702
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 703
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 704
 
705
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
706
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
707
  </message>
708
  <message>
1525 cbradney 709
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 710
 
711
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
712
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
713
the value of the named color from the default document colors.
714
 
1525 cbradney 715
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 716
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
717
</source>
1525 cbradney 718
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 719
 
720
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
721
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
722
 
723
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
724
ValueError (chybné parametry).</translation>
725
  </message>
726
  <message>
1525 cbradney 727
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 728
 
729
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
730
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
731
Color components should be in the range from 0 to 255.
732
 
1525 cbradney 733
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 734
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
735
</source>
1525 cbradney 736
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 737
 
738
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 739
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 740
 
741
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
742
(chybné parametry).</translation>
743
  </message>
744
  <message>
1525 cbradney 745
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 746
 
747
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
748
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
749
&quot;None&quot; - transparent.
750
 
751
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
752
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
753
 
1525 cbradney 754
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 755
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
756
</source>
1525 cbradney 757
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 758
 
759
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
760
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
761
průhlednou &quot;None&quot;.
762
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
763
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
764
 
765
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
766
(chybné parametry).</translation>
767
  </message>
768
  <message>
1525 cbradney 769
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 770
 
771
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
772
 
1525 cbradney 773
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 774
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
775
</source>
1525 cbradney 776
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 777
 
778
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
779
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
780
(chybné parametry).</translation>
781
  </message>
782
  <message>
1525 cbradney 783
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 784
 
785
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
786
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1525 cbradney 787
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 788
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
789
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
790
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
791
opional parameters is False.
792
 
1525 cbradney 793
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
794
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 795
 
796
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
797
 
1525 cbradney 798
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
799
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 800
</source>
3064 cbradney 801
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 802
 
803
Zobrazí souborové okno/dialog s titulkem &quot;caption&quot;. Soubory mohou být vybrány
804
podle masky &quot;filter&quot;. Parametr &quot;defaultname&quot; může být použit jako předem nastavená
805
implicitní cesta. Jestliže je &quot;haspreview&quot; nastaveno na true, bude mít uřivatel
806
k dispozici náhled vybraných souborů. Jestliže je parametr &quot;issave&quot; nastaven
807
na true, bude se dialog chovat jako klasický &quot;Uložit jako&quot;.
1525 cbradney 808
Maska filtrování souborů může vypadat např. takto: &apos;Obrázky (*.png *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 809
Více informací neleznete v dokumentaci Qt.
1525 cbradney 810
Příklad: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
811
Nebo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 812
  </message>
813
  <message>
1525 cbradney 814
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 815
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 816
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 817
 
818
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
819
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
820
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
821
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
822
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
823
 
824
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
825
at 1.
826
 
827
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
828
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
829
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
830
can be binary-ORed with button constants:
831
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
832
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
833
 
834
Usage examples:
1525 cbradney 835
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
836
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 837
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 838
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 839
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
840
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
841
 
842
Defined button and icon constants:
843
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
844
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
845
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
846
</source>
1525 cbradney 847
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
848
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 849
 
850
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
851
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
852
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
853
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
854
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
855
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
856
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
857
v binárním OR s BUTTON konstantami:
858
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
859
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
860
Příklady:
1525 cbradney 861
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
862
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 863
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 864
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
865
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 866
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
867
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
868
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
869
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
870
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
871
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
872
  </message>
873
  <message>
1525 cbradney 874
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 875
 
1525 cbradney 876
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
877
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 878
 
1525 cbradney 879
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 880
</source>
1525 cbradney 881
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 882
 
883
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
884
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
885
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 886
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 887
  </message>
888
  <message>
1525 cbradney 889
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 890
 
891
Closes the current document without prompting to save.
892
 
893
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
894
</source>
1525 cbradney 895
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 896
 
897
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
898
 
899
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
900
  </message>
901
  <message>
1525 cbradney 902
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 903
 
904
Returns true if there is a document open.
905
</source>
1525 cbradney 906
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 907
 
908
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
909
  </message>
910
  <message>
1525 cbradney 911
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 912
 
913
Opens the document &quot;name&quot;.
914
 
915
May raise ScribusError if the document could not be opened.
916
</source>
1525 cbradney 917
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 918
 
919
Otevře dokument &quot;name&quot;.
920
 
921
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
922
  </message>
923
  <message>
1525 cbradney 924
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 925
 
926
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
927
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
928
save file dialog.
929
 
930
If the save fails, there is currently no way to tell.
931
</source>
1525 cbradney 932
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 933
 
934
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
935
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
936
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
937
  </message>
938
  <message>
1525 cbradney 939
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 940
 
941
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
942
relative path).
943
 
944
May raise ScribusError if the save fails.
945
</source>
1525 cbradney 946
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 947
 
948
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
949
relativní cesta souborového systému.
950
 
951
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
952
  </message>
953
  <message>
1525 cbradney 954
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 955
 
956
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
957
strings.
958
</source>
6434 cbradney 959
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 960
 
961
Nastaví informace o dokumentu. Parametry jsou textové řetězce.</translation>
962
  </message>
963
  <message>
1525 cbradney 964
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 965
 
966
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 967
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 968
constants.
969
</source>
1525 cbradney 970
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 971
 
972
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
973
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
974
  </message>
975
  <message>
1525 cbradney 976
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 977
 
978
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 979
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 980
 
981
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
982
</source>
1525 cbradney 983
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 984
 
985
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
986
konstanty UNIT_*.
987
 
988
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
989
  </message>
990
  <message>
1525 cbradney 991
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 992
 
993
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
994
of the UNIT_* constants:
995
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
996
</source>
1525 cbradney 997
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 998
 
999
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
1000
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1001
  </message>
1002
  <message>
1525 cbradney 1003
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1004
 
1005
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1006
current document.
1007
</source>
1525 cbradney 1008
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1009
 
1010
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
1011
  </message>
1012
  <message>
1525 cbradney 1013
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1014
 
1015
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1016
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1017
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1018
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1019
</source>
1525 cbradney 1020
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1021
 
1022
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
1023
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
1024
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
1525 cbradney 1027
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1028
 
1029
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1030
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1031
</source>
1525 cbradney 1032
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1033
 
1034
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
1035
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1036
  </message>
1037
  <message>
1525 cbradney 1038
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1039
 
1040
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1041
is not given the currently selected Item is used.
1042
</source>
1525 cbradney 1043
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1044
 
1045
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
1046
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
1525 cbradney 1049
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1050
 
1051
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1052
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1053
</source>
1525 cbradney 1054
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1055
 
1056
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
1057
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
1525 cbradney 1060
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1061
 
1062
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1063
the currently selected item is used. The join types are:
1064
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1065
</source>
1525 cbradney 1066
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1067
 
1068
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
1069
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1070
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
1525 cbradney 1073
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1074
 
1075
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1076
currently selected item is used. The cap types are:
1077
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1078
</source>
1525 cbradney 1079
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1080
 
1081
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
1082
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1083
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
1525 cbradney 1086
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1087
 
1088
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1089
currently selected item is used. Line style constants are:
1090
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1091
</source>
1525 cbradney 1092
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1093
 
1094
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
1095
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1096
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
1525 cbradney 1099
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1100
 
1101
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1102
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1103
</source>
1525 cbradney 1104
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1105
 
1106
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
1107
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
1525 cbradney 1110
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1111
 
1112
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1113
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1114
</source>
1525 cbradney 1115
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1116
 
1117
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
1118
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1119
  </message>
1120
  <message>
1525 cbradney 1121
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1122
 
1123
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1124
given the currently selected item is used.
1125
</source>
1525 cbradney 1126
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1127
 
1128
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
1129
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
1525 cbradney 1132
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1133
 
1134
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1135
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 1136
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1137
for reference.
1138
</source>
1525 cbradney 1139
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1140
 
1141
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1142
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1143
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
1525 cbradney 1146
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1147
 
1148
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1149
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1150
is used.
1151
</source>
1525 cbradney 1152
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1153
 
1154
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1155
hodinových ručiček je kladné.
1156
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
1525 cbradney 1159
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1160
 
1161
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1162
</source>
1525 cbradney 1163
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1164
 
1165
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1166
  </message>
1167
  <message>
1525 cbradney 1168
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1169
 
1170
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1171
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1172
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1173
belongs to a group, the whole group is moved.
1174
</source>
1525 cbradney 1175
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1176
 
1177
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1178
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1179
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1180
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1181
  </message>
1182
  <message>
1525 cbradney 1183
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1184
 
1185
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1186
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1187
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1188
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1189
given the currently selected item is used.
1190
</source>
1525 cbradney 1191
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1192
 
1193
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1194
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1195
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
1525 cbradney 1198
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1199
 
1200
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1201
is not given the currently selected item is used.
1202
</source>
1525 cbradney 1203
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1204
 
1205
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1206
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1207
  </message>
1208
  <message>
1525 cbradney 1209
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1210
 
1211
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1212
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1213
second selected Object and so on.
1214
</source>
1525 cbradney 1215
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1216
 
1217
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1218
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1219
  </message>
1220
  <message>
1525 cbradney 1221
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1222
 
1223
Returns the number of selected objects.
1224
</source>
1525 cbradney 1225
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1226
 
1227
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
1525 cbradney 1230
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1231
 
1232
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1233
</source>
1525 cbradney 1234
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1235
 
1236
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
1525 cbradney 1239
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1240
 
1241
Deselects all objects in the whole document.
1242
</source>
1525 cbradney 1243
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1244
 
1245
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1246
  </message>
1247
  <message>
1525 cbradney 1248
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1249
 
1250
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1251
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1252
items are used.
1253
</source>
1525 cbradney 1254
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1255
 
1256
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1257
použijí se vybrané objekty.</translation>
1258
  </message>
1259
  <message>
1525 cbradney 1260
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1261
 
1262
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1263
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1264
 
1265
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1266
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1267
  </message>
1268
  <message>
1525 cbradney 1269
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1270
 
1271
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1272
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1273
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1274
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1275
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1276
 
1277
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1278
</source>
1525 cbradney 1279
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1280
 
1281
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1282
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1283
musí být větší než 0.
1284
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1285
 
1286
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1287
  </message>
1288
  <message>
1525 cbradney 1289
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1290
 
1291
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1292
not given the currently selected item is used.
1293
 
1294
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1295
</source>
1525 cbradney 1296
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1297
 
1298
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1299
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1300
 
1301
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
1525 cbradney 1304
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1305
 
1306
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1307
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1308
means 100 %.
1309
 
1310
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1311
</source>
1525 cbradney 1312
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1313
 
1314
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1315
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1316
Číslo 1 znamená 100%.
1317
 
1318
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1319
  </message>
1320
  <message>
1525 cbradney 1321
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1322
 
1525 cbradney 1323
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1324
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1325
if locked.
1326
</source>
1525 cbradney 1327
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1328
 
1329
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1330
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1331
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1332
  </message>
1333
  <message>
1525 cbradney 1334
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1335
 
1336
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1337
currently selected item is used.
1338
</source>
1525 cbradney 1339
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1340
 
1341
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1342
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1343
  </message>
1344
  <message>
1525 cbradney 1345
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1346
 
1347
Returns a list with the names of all available fonts.
1348
</source>
1525 cbradney 1349
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1350
 
1351
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1352
  </message>
1353
  <message>
1525 cbradney 1354
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1355
 
1525 cbradney 1356
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1357
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1358
</source>
1525 cbradney 1359
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1360
 
1361
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1362
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
1525 cbradney 1365
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1366
 
1367
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1368
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1369
 
1525 cbradney 1370
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1135 cbradney 1371
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1372
</source>
1525 cbradney 1373
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1135 cbradney 1374
 
1375
Vytvoří obrázkovou bitmapu s náhledem písma &quot;name&quot; s textem &quot;sample&quot;
1376
velikosti &quot;size&quot;. Obrázek je pak uložen jako &quot;filename&quot;. Vrátí true v případě
1377
úspěchu.
1378
 
1379
Může vyvolat výjimky NotFoundError (nenajde písmo) a ValueError (prázdné
1380
filename nebo sample).</translation>
1381
  </message>
1382
  <message>
1525 cbradney 1383
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1384
 
1385
Returns a list with the names of all defined layers.
1386
</source>
1525 cbradney 1387
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1388
 
1389
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1390
  </message>
1391
  <message>
1525 cbradney 1392
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1393
 
1394
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1395
 
1525 cbradney 1396
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1397
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1398
</source>
1525 cbradney 1399
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1400
 
1401
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1402
 
1403
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1404
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
1525 cbradney 1407
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1408
 
1409
Returns the name of the current active layer.
1410
</source>
1525 cbradney 1411
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1412
 
1413
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
1525 cbradney 1416
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1417
 
1418
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1419
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1420
 
1525 cbradney 1421
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1422
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1423
</source>
1525 cbradney 1424
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1425
 
1426
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1427
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1428
 
1429
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1430
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1431
  </message>
1432
  <message>
1525 cbradney 1433
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1434
 
1435
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1436
the layer is invisible.
1437
 
1525 cbradney 1438
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1439
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1440
</source>
1525 cbradney 1441
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1442
 
1443
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1444
false, bude vrstva neviditelná.
1445
 
1446
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1447
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
1525 cbradney 1450
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1451
 
1452
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1453
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1454
 
1525 cbradney 1455
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1456
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1457
</source>
6261 cbradney 1458
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1459
 
1460
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1461
false, nebude vrstva tisknuta.
1462
 
1463
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1464
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
1525 cbradney 1467
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1468
 
1469
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1470
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1471
&quot;layer&quot; is invisible.
1472
 
1525 cbradney 1473
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1474
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1475
</source>
1525 cbradney 1476
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1477
 
1478
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo není. true znamená
1479
viditelná.
1480
 
1481
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1482
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1483
  </message>
1484
  <message>
1525 cbradney 1485
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1486
 
1487
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1488
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1489
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1490
 
1525 cbradney 1491
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1492
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1493
</source>
1525 cbradney 1494
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1495
 
1496
Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo není. true znamená
1497
tisknutelná.
1498
 
1499
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1500
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
1525 cbradney 1503
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1504
 
1525 cbradney 1505
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1506
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1507
 
1525 cbradney 1508
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1509
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1510
</source>
1525 cbradney 1511
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1512
 
1513
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1514
nebo vrstva neexistuje.
1515
 
1516
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1517
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1518
  </message>
1519
  <message>
1525 cbradney 1520
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1521
 
1522
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1523
 
1525 cbradney 1524
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1525
</source>
1525 cbradney 1526
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1527
 
1528
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1529
 
1530
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1531
  </message>
1532
  <message>
1525 cbradney 1533
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1534
 
1535
Returns a string with the -lang value.
1536
</source>
1525 cbradney 1537
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1538
 
1539
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1540
  </message>
1541
  <message>
1525 cbradney 1542
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1543
 
1544
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1545
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1546
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1547
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1548
is not given Scribus will create one for you.
1549
 
1525 cbradney 1550
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1551
</source>
1525 cbradney 1552
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1553
 
1554
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1555
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1556
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1557
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1558
 
1559
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
1525 cbradney 1562
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1563
 
1564
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1565
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1566
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1567
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1568
create one for you.
1569
 
1525 cbradney 1570
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1571
</source>
1525 cbradney 1572
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1573
 
1574
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1575
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1576
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1577
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1578
 
1579
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
1525 cbradney 1582
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1583
 
1584
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1585
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1586
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1587
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1588
given Scribus will create one for you.
1589
 
1525 cbradney 1590
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1591
</source>
1525 cbradney 1592
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1593
 
1594
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1595
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1596
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1597
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1598
 
1599
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
1525 cbradney 1602
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1603
 
1604
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1605
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1606
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1607
object because you need this name for further access to that object. If
1608
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1609
 
1525 cbradney 1610
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1611
</source>
1525 cbradney 1612
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1613
 
1614
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1615
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1616
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1617
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1618
 
1619
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1620
  </message>
1621
  <message>
1525 cbradney 1622
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1623
 
1624
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1625
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1626
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1627
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1628
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1629
Scribus will create one for you.
1630
 
1525 cbradney 1631
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1632
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1633
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1634
</source>
1525 cbradney 1635
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1636
 
1637
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1638
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1639
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1640
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1641
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1642
 
1643
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1644
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
1525 cbradney 1647
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1648
 
1649
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1650
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1651
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1652
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1653
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1654
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1655
identifier for the object because you need this name for further access to that
1656
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1657
 
1525 cbradney 1658
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1659
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1660
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1661
</source>
1525 cbradney 1662
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1663
 
1664
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1665
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1666
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1667
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1668
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1669
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1670
bod jako první.
1671
 
1672
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1673
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
1525 cbradney 1676
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1677
 
1678
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1679
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1680
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1681
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1682
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1683
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1684
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1685
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1686
for you.
1687
 
1525 cbradney 1688
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1689
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1690
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1691
</source>
1525 cbradney 1692
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1693
 
1694
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1695
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1696
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1697
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1698
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1699
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1700
 
1701
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1702
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1703
  </message>
1704
  <message>
1525 cbradney 1705
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1706
 
1707
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1708
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1709
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1710
unique identifier for the object because you need this name for further access
1711
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1712
 
1525 cbradney 1713
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1714
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1715
</source>
1525 cbradney 1716
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1717
 
1718
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1719
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1720
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1721
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1722
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1723
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1724
 
1725
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1726
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
1525 cbradney 1729
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1730
 
1731
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1732
selected item is deleted.
1733
</source>
1525 cbradney 1734
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1735
 
1736
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1737
  </message>
1738
  <message>
1525 cbradney 1739
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1740
 
1741
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1742
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1743
is not passed, text flow is toggled.
1744
</source>
6261 cbradney 1745
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1746
 
1747
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1748
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1749
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1750
  </message>
1751
  <message>
1525 cbradney 1752
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1753
 
1754
Test if an object with specified name really exists in the document.
1755
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1756
returns True if there is something selected.
1757
</source>
1525 cbradney 1758
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1759
 
1760
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1761
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
1525 cbradney 1764
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1765
 
1766
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1767
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1768
</source>
1525 cbradney 1769
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1770
 
1771
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1772
použije vybraný objekt.</translation>
1773
  </message>
1774
  <message>
1525 cbradney 1775
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1776
 
1777
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1778
</source>
1525 cbradney 1779
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1780
 
1781
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
1525 cbradney 1784
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1785
 
1786
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1787
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1788
</source>
1525 cbradney 1789
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1790
 
1791
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1792
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
1525 cbradney 1795
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1796
 
1797
Redraws all pages.
1798
</source>
1525 cbradney 1799
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1800
  </message>
1801
  <message>
1525 cbradney 1802
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1803
 
1804
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1805
 
1806
May raise ScribusError if the save failed.
1807
</source>
1525 cbradney 1808
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1809
 
1810
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1811
  </message>
1812
  <message>
1525 cbradney 1813
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1814
 
1815
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1816
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1817
page number is.
1818
 
1819
May raise IndexError if the page number is out of range
1820
</source>
1525 cbradney 1821
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1822
 
1823
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1824
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1825
 
1826
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
1525 cbradney 1829
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1830
 
1831
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1832
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1833
just sets the page that script commands will operates on.
1834
 
1835
May raise IndexError if the page number is out of range.
1836
</source>
1525 cbradney 1837
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1838
 
1839
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1840
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1841
příkazy).
1842
 
1843
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
1525 cbradney 1846
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1847
 
1848
Returns the number of pages in the document.
1849
</source>
1525 cbradney 1850
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1851
  </message>
1852
  <message>
1525 cbradney 1853
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1854
 
1855
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1856
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1857
</source>
1525 cbradney 1858
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1859
 
1860
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1861
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
1525 cbradney 1864
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1865
 
1866
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1867
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1868
 
1869
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1870
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1871
</source>
1525 cbradney 1872
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1873
 
1874
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1875
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1876
Např.:
1877
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1878
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
1525 cbradney 1881
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1882
 
1883
See getHGuides.
1884
</source>
1525 cbradney 1885
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1886
  </message>
1887
  <message>
1525 cbradney 1888
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1889
 
1890
See setHGuides.
1891
</source>
1525 cbradney 1892
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1893
  </message>
1894
  <message>
1525 cbradney 1895
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1896
 
1525 cbradney 1897
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1898
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1899
</source>
1525 cbradney 1900
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1901
 
1902
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
1903
a getPageMargins()</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
1525 cbradney 1906
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1907
 
1908
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1909
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1910
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1911
the page...
1912
</source>
1525 cbradney 1913
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1914
 
1915
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1916
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1917
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1918
  </message>
1919
  <message>
1525 cbradney 1920
    <source>getPageMargins()
1135 cbradney 1921
 
1922
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1525 cbradney 1923
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1135 cbradney 1924
</source>
2137 cbradney 1925
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1135 cbradney 1926
 
1927
Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
1928
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
1525 cbradney 1931
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1932
 
1933
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1934
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1935
currently selected item is used.
1936
</source>
1525 cbradney 1937
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1938
 
1939
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1940
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1941
vybraný objekt.</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
1525 cbradney 1944
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1945
 
1946
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1947
is not given the currently selected item is used.
1948
</source>
1525 cbradney 1949
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1950
 
1951
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
1952
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
1525 cbradney 1955
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1956
 
1957
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1958
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1959
given the currently selected item is used.
1960
 
1961
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1962
</source>
1525 cbradney 1963
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1964
 
1965
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1966
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1967
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1968
 
1969
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
1525 cbradney 1972
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1973
 
1974
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1975
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1976
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1977
is used.
1978
 
1979
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1980
</source>
1525 cbradney 1981
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1982
 
1983
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1984
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1985
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1986
 
1987
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1988
  </message>
1989
  <message>
1525 cbradney 1990
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1991
 
1992
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1993
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1994
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1995
</source>
1525 cbradney 1996
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1997
 
1998
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1999
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2000
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
1525 cbradney 2003
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2004
 
2005
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2006
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 2007
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2008
</source>
1525 cbradney 2009
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2010
 
2011
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
2012
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2013
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
2014
  </message>
2015
  <message>
1525 cbradney 2016
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2017
 
2018
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2019
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 2020
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2021
</source>
1525 cbradney 2022
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2023
 
2024
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
2025
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2026
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
2027
  </message>
2028
  <message>
1525 cbradney 2029
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2030
 
2031
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2032
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2033
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2034
Item is used.
2035
 
2036
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2037
</source>
1525 cbradney 2038
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2039
 
2040
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 2041
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 2042
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2043
 
2044
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
1525 cbradney 2047
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2048
 
2049
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2050
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2051
 
2052
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2053
</source>
1525 cbradney 2054
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2055
 
2056
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
2057
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2058
 
2059
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
2060
  </message>
2061
  <message>
1525 cbradney 2062
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2063
 
2064
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2065
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2066
 
1525 cbradney 2067
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2068
</source>
1525 cbradney 2069
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2070
 
2071
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
2072
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2073
 
2074
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
1525 cbradney 2077
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2078
 
2079
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2080
new progress bar use. See progressSet.
2081
</source>
1525 cbradney 2082
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 2083
 
2084
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
2085
  </message>
2086
  <message>
1525 cbradney 2087
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2088
 
1525 cbradney 2089
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2090
See progressSet.
2091
</source>
1525 cbradney 2092
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 2093
 
2094
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
1525 cbradney 2097
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2098
 
2099
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2100
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2101
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2102
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2103
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2104
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 2105
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2106
</source>
1525 cbradney 2107
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2108
 
2109
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
2110
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
2111
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
2112
Qt</translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
1525 cbradney 2115
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2116
 
2117
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2118
</source>
1525 cbradney 2119
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 2120
  </message>
2121
  <message>
1525 cbradney 2122
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2123
 
1525 cbradney 2124
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2125
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2126
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2127
</source>
1525 cbradney 2128
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2129
 
2130
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
2131
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
2132
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
1525 cbradney 2135
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2136
 
2137
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2138
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2139
the range from 0 to 255.
2140
 
2141
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2142
</source>
3064 cbradney 2143
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2144
 
2145
Vytvoří novou barvu &quot;name&quot;. Barva je definována čtyřmi složkami modelu CMYK.
1525 cbradney 2146
Každá složka musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 2147
 
2148
Může vyvolat výjimku ValueError, v případě chybného jména barvy.</translation>
2149
  </message>
2150
  <message>
1525 cbradney 2151
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2152
 
2153
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2154
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2155
selected item is used.
2156
</source>
3064 cbradney 2157
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2158
 
2159
Vrátí poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen
2160
v bodech. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2161
  </message>
2162
  <message>
1525 cbradney 2163
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2164
 
2165
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2166
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2167
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1525 cbradney 2168
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2169
</source>
3064 cbradney 2170
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2171
 
2172
Vrátí (x, y) tuple s pozicí objektu &quot;name&quot;.
2173
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2174
Pozice je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT*.</translation>
2175
  </message>
2176
  <message>
1525 cbradney 2177
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2178
 
2179
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2180
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2181
selected item is used.
2182
</source>
3064 cbradney 2183
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2184
 
2185
Nastaví otočení objektu &quot;name&quot; na &quot;rot&quot;. Kladné hodnoty znamenají
2186
otočení po směru hodinových ručiček.
2187
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2188
  </message>
1525 cbradney 2189
  <message>
2190
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2191
 
2192
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2193
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2194
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2195
 
2196
May raise WrongFrameTypeError.
2197
</source>
2137 cbradney 2198
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2199
 
2200
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2201
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2202
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2203
 
2204
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2205
  </message>
2206
  <message>
2137 cbradney 2207
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2208
 
2137 cbradney 2209
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2210
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2211
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2212
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2213
 
2137 cbradney 2214
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2215
</source>
3064 cbradney 2216
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2137 cbradney 2217
 
2218
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2219
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2220
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2221
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2222
 
2223
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.</translation>
1525 cbradney 2224
  </message>
2225
  <message>
2137 cbradney 2226
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2227
 
2228
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2229
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2230
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2231
for the macro.
2232
</source>
3064 cbradney 2233
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2137 cbradney 2234
 
2235
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2236
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2237
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2238
for the macro.</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
1525 cbradney 2241
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2242
 
2243
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2244
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2245
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2246
 
2247
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2248
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2249
</source>
2137 cbradney 2250
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2251
 
2252
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2253
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2254
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2255
 
2256
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2257
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2258
  </message>
2259
  <message>
2260
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2261
 
2262
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2137 cbradney 2263
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2264
space. If no document is open, returns the value of the named color
2265
from the default document colors.
2266
 
2267
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2268
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2269
</source>
3064 cbradney 2270
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2271
 
2137 cbradney 2272
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2273
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
2274
space. If no document is open, returns the value of the named color
2275
from the default document colors.
1525 cbradney 2276
 
2137 cbradney 2277
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2278
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
1525 cbradney 2279
  </message>
2280
  <message>
2137 cbradney 2281
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2282
 
2137 cbradney 2283
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2284
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2285
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2286
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2287
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2288
 
2289
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2290
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2291
</source>
2137 cbradney 2292
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2293
 
2137 cbradney 2294
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2295
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2296
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2297
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2298
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2299
 
2300
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2301
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2302
  </message>
2303
  <message>
2137 cbradney 2304
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2305
 
2137 cbradney 2306
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2307
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2308
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2309
 
2137 cbradney 2310
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2311
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2312
</source>
3064 cbradney 2313
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2314
 
2137 cbradney 2315
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2316
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2317
&quot;layer&quot; is invisible.
2318
 
2319
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2320
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2321
  </message>
2322
  <message>
2137 cbradney 2323
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2324
 
2137 cbradney 2325
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2326
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2327
 
2137 cbradney 2328
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2329
</source>
2330
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2331
 
2137 cbradney 2332
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2333
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2334
 
2137 cbradney 2335
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2336
  </message>
2337
  <message>
2137 cbradney 2338
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2339
 
2137 cbradney 2340
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2341
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2342
 
2137 cbradney 2343
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2344
</source>
2137 cbradney 2345
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2346
 
2137 cbradney 2347
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2348
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2349
 
2137 cbradney 2350
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2351
  </message>
2352
  <message>
2137 cbradney 2353
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2354
 
2137 cbradney 2355
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2356
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2357
</source>
2137 cbradney 2358
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2359
 
2137 cbradney 2360
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2361
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2362
  </message>
2363
  <message>
2137 cbradney 2364
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2365
 
2137 cbradney 2366
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2367
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2368
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2369
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2370
 
2137 cbradney 2371
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2372
</source>
3064 cbradney 2373
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2374
 
2137 cbradney 2375
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2376
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2377
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2378
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2379
 
2137 cbradney 2380
May throw IndexError for an insertion out of bounds.</translation>
1525 cbradney 2381
  </message>
3064 cbradney 2382
  <message>
2383
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2384
 
2385
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2386
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2387
space. If no document is open, returns the value of the named color
2388
from the default document colors.
2389
 
2390
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2391
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2392
</source>
4399 subik 2393
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2394
 
2395
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2396
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2397
space. If no document is open, returns the value of the named color
2398
from the default document colors.
2399
 
2400
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2401
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
3064 cbradney 2402
  </message>
2403
  <message>
2404
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2405
 
2406
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2407
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2408
the range from 0 to 255.
2409
 
2410
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2411
</source>
2412
    <translation type="unfinished"></translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2416
 
2417
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2418
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2419
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2420
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2421
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2422
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2423
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2424
opional parameters is False.
2425
 
2426
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2427
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2428
 
2429
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2430
 
2431
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2432
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2433
</source>
2434
    <translation type="unfinished"></translation>
2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2438
 
2439
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2440
style name or None when user cancels the dialog.
2441
</source>
2442
    <translation type="unfinished"></translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2446
 
2447
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2448
</source>
2449
    <translation type="unfinished"></translation>
2450
  </message>
2451
  <message>
2452
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2453
 
2454
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2455
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2456
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2457
</source>
2458
    <translation type="unfinished"></translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2462
 
2463
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2464
for details of arguments.
2465
 
2466
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2467
</source>
2468
    <translation type="unfinished"></translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
2471
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2472
 
2473
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2474
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2475
by parent classes as well.
2476
</source>
2477
    <translation type="unfinished"></translation>
2478
  </message>
2479
  <message>
2480
    <source>getProperty(object, property)
2481
 
2482
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2483
 
2484
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2485
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2486
C++ QObject instance.
2487
 
2488
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2489
to look up on `object&apos;.
2490
 
2491
The return value varies depending on the type of the property.
2492
</source>
2493
    <translation type="unfinished"></translation>
2494
  </message>
2495
  <message>
2496
    <source>setProperty(object, property, value)
2497
 
2498
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2499
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2500
also be raised if the underlying setter fails.
2501
 
2502
See getProperty() for more information.
2503
</source>
2504
    <translation type="unfinished"></translation>
2505
  </message>
2506
  <message>
2507
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2508
 
2509
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2510
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2511
search recursively through children, grandchildren, etc.
2512
 
2513
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2514
</source>
2515
    <translation type="unfinished"></translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2519
 
2520
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2521
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2522
search recursively through children, grandchildren, etc.
2523
</source>
2524
    <translation type="unfinished"></translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
2527
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2528
 
2529
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2530
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2531
selected item is used.
2532
</source>
2533
    <translation type="unfinished"></translation>
2534
  </message>
2535
  <message>
2536
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2537
 
2538
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2539
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2540
&quot;layer&quot; is invisible.
2541
 
2542
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2543
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2544
</source>
2545
    <translation type="unfinished"></translation>
2546
  </message>
2547
  <message>
2548
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2549
 
2550
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2551
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2552
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2553
not given the currently selected Item is used.
2554
 
2555
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2556
</source>
2557
    <translation type="unfinished"></translation>
2558
  </message>
2559
  <message>
2560
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2561
 
2562
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2563
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2564
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2565
 
2566
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2567
</source>
2568
    <translation type="unfinished"></translation>
2569
  </message>
3824 cbradney 2570
  <message>
2571
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2572
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2573
 
2574
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2575
 
2576
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2577
following meaning:
2578
 
2579
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2580
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2581
 
2582
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2583
  margins
2584
 
2585
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2586
 
2587
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2588
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2589
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2590
 
2591
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2592
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2593
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2594
 
2595
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2596
 
2597
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2598
 
2599
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2600
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2601
is not in points, make sure to account for this.
2602
 
2603
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2604
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2605
</source>
2606
    <translation type="unfinished"></translation>
2607
  </message>
4141 cbradney 2608
  <message>
2609
    <source>closeMasterPage()
2610
 
2611
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2612
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2613
</source>
2614
    <translation type="unfinished"></translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
2617
    <source>masterPageNames()
2618
 
2619
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2620
</source>
2621
    <translation type="unfinished"></translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source>editMasterPage(pageName)
2625
 
2626
Enables master page editing and opens the named master page
2627
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2628
</source>
2629
    <translation type="unfinished"></translation>
2630
  </message>
2631
  <message>
2632
    <source>createMasterPage(pageName)
2633
 
2634
Creates a new master page named pageName and opens it for
2635
editing.
2636
</source>
2637
    <translation type="unfinished"></translation>
2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2641
 
2642
Delete the named master page.
2643
</source>
2644
    <translation type="unfinished"></translation>
2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>zoomDocument(double)
2648
 
2649
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2650
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2651
</source>
2652
    <translation type="unfinished"></translation>
2653
  </message>
6261 cbradney 2654
  <message>
2655
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2656
 
2657
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2658
is not given the currently selected Item is used.
2659
</source>
2660
    <translation type="unfinished"></translation>
2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2664
 
2665
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2666
is not given the currently selected Item is used.
2667
</source>
2668
    <translation type="unfinished"></translation>
2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2672
 
2673
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2674
is not given the currently selected Item is used.
2675
</source>
2676
    <translation type="unfinished"></translation>
2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2680
 
2681
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2682
is not given the currently selected Item is used.
2683
</source>
2684
    <translation type="unfinished"></translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
2687
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2688
 
2689
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
2690
false the layer won&apos;t be printed.
2691
 
2692
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2693
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2694
</source>
2695
    <translation type="unfinished"></translation>
2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2699
 
2700
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2701
true the layer will be locked.
2702
 
2703
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2704
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2705
</source>
2706
    <translation type="unfinished"></translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)
2710
 
2711
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2712
true the layer will be displayed outlined.
2713
 
2714
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2715
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2716
</source>
2717
    <translation type="unfinished"></translation>
2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)
2721
 
2722
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2723
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2724
 
2725
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2726
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2727
</source>
2728
    <translation type="unfinished"></translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)
2732
 
2733
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2734
 
2735
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2736
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2737
</source>
2738
    <translation type="unfinished"></translation>
2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <source>setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)
2742
 
2743
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2744
 
2745
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2746
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2747
</source>
2748
    <translation type="unfinished"></translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2752
 
2753
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2754
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2755
&quot;layer&quot; is locked.
2756
 
2757
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2758
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2759
</source>
2760
    <translation type="unfinished"></translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2764
 
2765
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2766
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2767
&quot;layer&quot; is normal.
2768
 
2769
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2770
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2771
</source>
2772
    <translation type="unfinished"></translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2776
 
2777
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2778
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2779
 
2780
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2781
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2782
</source>
2783
    <translation type="unfinished"></translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2787
 
2788
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2789
 
2790
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2791
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2792
</source>
2793
    <translation type="unfinished"></translation>
2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2797
 
2798
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2799
 
2800
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2801
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2802
</source>
2803
    <translation type="unfinished"></translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2807
 
2808
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2809
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2810
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2811
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2812
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2813
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2814
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2815
</source>
2816
    <translation type="unfinished"></translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2820
 
2821
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2822
</source>
2823
    <translation type="unfinished"></translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2827
 
2828
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2829
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2830
currently selected item is used.
2831
</source>
2832
    <translation type="unfinished"></translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2836
 
2837
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2838
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2839
currently selected item is used.
2840
</source>
2841
    <translation type="unfinished"></translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2845
 
2846
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2847
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2848
currently selected item is used.
2849
</source>
2850
    <translation type="unfinished"></translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2854
 
2855
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2856
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2857
currently selected item is used.
2858
</source>
2859
    <translation type="unfinished"></translation>
2860
  </message>
6434 cbradney 2861
  <message>
2862
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2863
 
2864
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2865
strings.
2866
</source>
2867
    <translation type="unfinished"></translation>
2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>getPageType() -&gt; integer
2871
 
2872
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2873
</source>
2874
    <translation type="unfinished"></translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2878
 
2879
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2880
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2881
</source>
2882
    <translation type="unfinished"></translation>
2883
  </message>
1525 cbradney 2884
</context>
2885
<context>
178 Franz 2886
  <name>About</name>
2887
  <message>
1525 cbradney 2888
    <source>%1. %2 %3 </source>
2137 cbradney 2889
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
178 Franz 2890
  </message>
2891
  <message>
1525 cbradney 2892
    <source>Scribus Version %1
178 Franz 2893
%2 %3</source>
3064 cbradney 2894
    <translation type="obsolete">Scribus ver. %1(new line)
178 Franz 2895
%2 %3</translation>
2896
  </message>
2897
  <message>
1525 cbradney 2898
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2899
    <translation type="obsolete">Build=ID:</translation>
178 Franz 2900
  </message>
2901
  <message>
1525 cbradney 2902
    <source>Contributions from:</source>
2903
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2904
  </message>
2905
  <message>
1525 cbradney 2906
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2907
    <translation type="obsolete">Windows verze:</translation>
178 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
1525 cbradney 2910
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2911
    <translation type="obsolete">Německy:</translation>
178 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
1525 cbradney 2914
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2915
    <translation type="obsolete">Francouzsky:</translation>
178 Franz 2916
  </message>
2917
  <message>
1525 cbradney 2918
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2919
    <translation type="obsolete">Italsky:</translation>
178 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
1525 cbradney 2922
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2923
    <translation type="obsolete">Maďarsky:</translation>
178 Franz 2924
  </message>
2925
  <message>
1525 cbradney 2926
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2927
    <translation type="obsolete">Ukrajinsky:</translation>
178 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
1525 cbradney 2930
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2931
    <translation type="obsolete">Bulharsky:</translation>
178 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
1525 cbradney 2934
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2935
    <translation type="obsolete">Galsky:</translation>
178 Franz 2936
  </message>
2937
  <message>
1525 cbradney 2938
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2939
    <translation type="obsolete">Turecky:</translation>
178 Franz 2940
  </message>
2941
  <message>
1525 cbradney 2942
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2943
    <translation type="obsolete">Litevsky:</translation>
178 Franz 2944
  </message>
2945
  <message>
1525 cbradney 2946
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2947
    <translation type="obsolete">Polsky:</translation>
178 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
1525 cbradney 2950
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2951
    <translation type="obsolete">Česky:</translation>
178 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
1525 cbradney 2954
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2955
    <translation type="obsolete">Slovensky:</translation>
178 Franz 2956
  </message>
2957
  <message>
1525 cbradney 2958
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2959
    <translation type="obsolete">Dánsky:</translation>
178 Franz 2960
  </message>
2961
  <message>
1525 cbradney 2962
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2963
    <translation type="obsolete">Norsky:</translation>
178 Franz 2964
  </message>
2965
  <message>
1525 cbradney 2966
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2967
    <translation type="obsolete">Velšsky:</translation>
178 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
1525 cbradney 2970
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2971
    <translation type="obsolete">Rusky:</translation>
178 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
1525 cbradney 2974
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2975
    <translation type="obsolete">Brazilsky:</translation>
178 Franz 2976
  </message>
2977
  <message>
1525 cbradney 2978
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2979
    <translation type="obsolete">Finsky:</translation>
178 Franz 2980
  </message>
2981
  <message>
1525 cbradney 2982
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2983
    <translation type="obsolete">Baskitsky:</translation>
274 Franz 2984
  </message>
281 Franz 2985
  <message>
1525 cbradney 2986
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2987
    <translation type="obsolete">Slovinsky:</translation>
281 Franz 2988
  </message>
293 Franz 2989
  <message>
1525 cbradney 2990
    <source>&amp;About</source>
2991
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2992
  </message>
2993
  <message>
1525 cbradney 2994
    <source>A&amp;uthors</source>
2995
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2996
  </message>
2997
  <message>
1525 cbradney 2998
    <source>&amp;Translations</source>
2999
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 3000
  </message>
3001
  <message>
1525 cbradney 3002
    <source>&amp;Online</source>
3003
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 3004
  </message>
3005
  <message>
1525 cbradney 3006
    <source>&amp;Close</source>
3007
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 3008
  </message>
418 Franz 3009
  <message>
1525 cbradney 3010
    <source>Development Team:</source>
3011
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 3012
  </message>
3013
  <message>
1525 cbradney 3014
    <source>Official Documentation:</source>
3015
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 3016
  </message>
3017
  <message>
1525 cbradney 3018
    <source>Other Documentation:</source>
3019
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 3020
  </message>
3021
  <message>
1525 cbradney 3022
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 3023
    <translation type="obsolete">Britská angličtina:</translation>
418 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
1525 cbradney 3026
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 3027
    <translation type="obsolete">Švédsky:</translation>
418 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
1525 cbradney 3030
    <source>Homepage</source>
3031
    <translation>Webová stránky</translation>
418 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
1525 cbradney 3034
    <source>Online Reference</source>
3035
    <translation>On-line reference</translation>
418 Franz 3036
  </message>
3037
  <message>
1525 cbradney 3038
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3039
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 3040
  </message>
3041
  <message>
1525 cbradney 3042
    <source>Mailing List</source>
3043
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 3044
  </message>
454 fschmid 3045
  <message>
1525 cbradney 3046
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3047
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 3048
  </message>
3049
  <message>
1525 cbradney 3050
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 3051
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 3052
  </message>
3053
  <message>
1525 cbradney 3054
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 3055
    <translation type="obsolete">Korejsky:</translation>
454 fschmid 3056
  </message>
3057
  <message>
1525 cbradney 3058
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 3059
    <translation type="obsolete">Srbsky:</translation>
454 fschmid 3060
  </message>
3061
  <message>
1525 cbradney 3062
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3063
    <translation type="obsolete">Španělsky:</translation>
454 fschmid 3064
  </message>
3065
  <message>
1525 cbradney 3066
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3067
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 3068
  </message>
3069
  <message>
1525 cbradney 3070
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3071
    <translation type="obsolete">Katalánsky:</translation>
454 fschmid 3072
  </message>
769 cbradney 3073
  <message>
1525 cbradney 3074
    <source>About Scribus %1</source>
3075
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 3076
  </message>
776 fschmid 3077
  <message>
1525 cbradney 3078
    <source>This panel shows the version, build date and
776 fschmid 3079
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 3080
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 3081
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3082
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
1135 cbradney 3083
a knihovny v něm použité.
3084
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
3085
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
776 fschmid 3086
  </message>
1525 cbradney 3087
  <message>
2137 cbradney 3088
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3089
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3090
  </message>
3091
  <message>
3092
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 3093
    <translation type="obsolete">Afrikánsky:</translation>
1525 cbradney 3094
  </message>
3095
  <message>
2137 cbradney 3096
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3097
    <translation type="obsolete">Portugalština (Braz.):</translation>
1525 cbradney 3098
  </message>
3064 cbradney 3099
  <message>
3824 cbradney 3100
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3101
    <translation type="obsolete">Verze pro Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3102
  </message>
3103
  <message>
3824 cbradney 3104
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3105
    <translation type="obsolete">Verze pro Windows:</translation>
3064 cbradney 3106
  </message>
3107
  <message>
3824 cbradney 3108
    <source>Wiki</source>
4399 subik 3109
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3110
  </message>
3111
  <message>
3824 cbradney 3112
    <source>%1 %2 %3</source>
4399 subik 3113
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 3114
  </message>
3115
  <message>
3824 cbradney 3116
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4399 subik 3117
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 3118
  </message>
3119
  <message>
3824 cbradney 3120
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4399 subik 3121
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
3064 cbradney 3122
  </message>
3824 cbradney 3123
  <message>
3124
    <source>No Ghostscript version available</source>
4399 subik 3125
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
3824 cbradney 3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
4399 subik 3129
    <translation>&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3130
  </message>
3131
  <message>
3132
    <source>Build ID:</source>
4399 subik 3133
    <translation>Build ID:</translation>
3824 cbradney 3134
  </message>
3135
  <message>
4310 cbradney 3136
    <source>January</source>
4759 cbradney 3137
    <translation type="obsolete">Leden</translation>
4141 cbradney 3138
  </message>
4759 cbradney 3139
  <message>
4870 mrdocs 3140
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3141
    <translation type="unfinished"></translation>
3142
  </message>
3143
  <message>
4870 mrdocs 3144
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4759 cbradney 3145
    <translation type="unfinished"></translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
5328 cbradney 3148
    <source>Tango Project Icons:</source>
3149
    <translation type="unfinished"></translation>
3150
  </message>
6261 cbradney 3151
  <message>
3152
    <source>&amp;Updates</source>
3153
    <translation type="unfinished"></translation>
3154
  </message>
3155
  <message>
3156
    <source>Check for &amp;Updates</source>
3157
    <translation type="unfinished"></translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3161
    <translation type="unfinished"></translation>
3162
  </message>
3163
  <message>
3164
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3165
    <translation type="unfinished"></translation>
3166
  </message>
1525 cbradney 3167
</context>
3168
<context>
3278 cbradney 3169
  <name>AboutPlugins</name>
3170
  <message>
3171
    <source>Yes</source>
3846 subik 3172
    <translation>Ano</translation>
3278 cbradney 3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>No</source>
3846 subik 3176
    <translation>Ne</translation>
3278 cbradney 3177
  </message>
4759 cbradney 3178
  <message>
3179
    <source>Filename:</source>
3180
    <translation type="unfinished"></translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>Version:</source>
3184
    <translation type="unfinished">Verze:</translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>Enabled:</source>
3188
    <translation type="unfinished">Povoleno:</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>Release Date:</source>
3192
    <translation type="unfinished">Datum vydání:</translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>Description:</source>
3196
    <translation type="unfinished">Popis:</translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>Author(s):</source>
3200
    <translation type="unfinished">Autor/Autoři:</translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>Copyright:</source>
3204
    <translation type="unfinished">Copyright:</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>License:</source>
3208
    <translation type="unfinished">Licence:</translation>
3209
  </message>
3278 cbradney 3210
</context>
3211
<context>
3212
  <name>AboutPluginsBase</name>
3213
  <message>
3214
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
4399 subik 3215
    <translation>Scribus: O modulech</translation>
3278 cbradney 3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3219
    <translation type="obsolete">Soubor:</translation>
3278 cbradney 3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3223
    <translation type="obsolete">Verze:</translation>
3278 cbradney 3224
  </message>
3225
  <message>
3226
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3227
    <translation type="obsolete">Povoleno:</translation>
3278 cbradney 3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3231
    <translation type="obsolete">Datum vydání:</translation>
3278 cbradney 3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3235
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3236
  </message>
3237
  <message>
3238
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3239
    <translation type="obsolete">Autor/Autoři:</translation>
3278 cbradney 3240
  </message>
3241
  <message>
3242
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3243
    <translation type="obsolete">Popis:</translation>
3278 cbradney 3244
  </message>
3245
  <message>
3246
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3247
    <translation type="obsolete">Licence:</translation>
3278 cbradney 3248
  </message>
3249
  <message>
3250
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 3251
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3278 cbradney 3252
  </message>
3253
  <message>
3254
    <source>Alt+C</source>
3846 subik 3255
    <translation>Alt+Z</translation>
3278 cbradney 3256
  </message>
3257
</context>
3258
<context>
3064 cbradney 3259
  <name>ActionManager</name>
3260
  <message>
3261
    <source>&amp;New</source>
4399 subik 3262
    <translation>&amp;Nový</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>&amp;Open...</source>
3846 subik 3266
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
3064 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 3270
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3064 cbradney 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>&amp;Save</source>
3846 subik 3274
    <translation>&amp;Uložit</translation>
3064 cbradney 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Save &amp;As...</source>
3846 subik 3278
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
3064 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3846 subik 3282
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
3064 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3846 subik 3286
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
3064 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>Get Text...</source>
4399 subik 3290
    <translation>Vložit text...</translation>
3064 cbradney 3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>Append &amp;Text...</source>
3846 subik 3294
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
3064 cbradney 3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Get Image...</source>
4399 subik 3298
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
3064 cbradney 3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Save &amp;Text...</source>
3846 subik 3302
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
3064 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 3306
    <translation type="obsolete">Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3846 subik 3310
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3846 subik 3314
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
3064 cbradney 3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>&amp;Print...</source>
3846 subik 3318
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
3064 cbradney 3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>&amp;Quit</source>
3846 subik 3322
    <translation>&amp;Konec</translation>
3064 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>&amp;Undo</source>
3846 subik 3326
    <translation>&amp;Zpět</translation>
3064 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>&amp;Redo</source>
3846 subik 3330
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
3064 cbradney 3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3334
    <translation type="unfinished"></translation>
3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>Cu&amp;t</source>
3846 subik 3338
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
3064 cbradney 3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>&amp;Copy</source>
3846 subik 3342
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
3064 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>&amp;Paste</source>
3846 subik 3346
    <translation>&amp;Vložit</translation>
3064 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 3350
    <translation type="obsolete">V&amp;ymazat obsah</translation>
3064 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>Select &amp;All</source>
3846 subik 3354
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
3064 cbradney 3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>&amp;Deselect All</source>
4399 subik 3358
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
3064 cbradney 3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3846 subik 3362
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
3064 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>Edit Image...</source>
4399 subik 3366
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
3064 cbradney 3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>C&amp;olors...</source>
3846 subik 3370
    <translation>&amp;Barvy...</translation>
3064 cbradney 3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3846 subik 3374
    <translation>&amp;Styly odstavce...</translation>
3064 cbradney 3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3846 subik 3378
    <translation>Styly ča&amp;r...</translation>
3064 cbradney 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3382
    <translation type="unfinished"></translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3386
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripty...</translation>
3064 cbradney 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>P&amp;references...</source>
3846 subik 3390
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
3064 cbradney 3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>%1 pt</source>
4399 subik 3394
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>&amp;Other...</source>
3846 subik 3398
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
3064 cbradney 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>&amp;Left</source>
3846 subik 3402
    <translation>V&amp;levo</translation>
3064 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>&amp;Center</source>
3846 subik 3406
    <translation>Na &amp;střed</translation>
3064 cbradney 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>&amp;Right</source>
3846 subik 3410
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3064 cbradney 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>&amp;Block</source>
3846 subik 3414
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3064 cbradney 3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>&amp;Forced</source>
3846 subik 3418
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
3064 cbradney 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>&amp;%1 %</source>
4399 subik 3422
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>&amp;Normal</source>
4399 subik 3426
    <translation>&amp;Normální</translation>
3064 cbradney 3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>&amp;Underline</source>
3846 subik 3430
    <translation>Po&amp;dtržené</translation>
3064 cbradney 3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>Underline &amp;Words</source>
4399 subik 3434
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
3064 cbradney 3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>&amp;Strike Through</source>
4399 subik 3438
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
3064 cbradney 3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>&amp;All Caps</source>
3442
    <translation type="unfinished"></translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Small &amp;Caps</source>
3446
    <translation type="unfinished"></translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Su&amp;perscript</source>
3450
    <translation type="unfinished"></translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Su&amp;bscript</source>
3454
    <translation type="unfinished"></translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3458
    <translation type="obsolete">&amp;Obrysy</translation>
3064 cbradney 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>S&amp;hadow</source>
4399 subik 3462
    <translation>&amp;Stín</translation>
3064 cbradney 3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>&amp;Image Effects</source>
4399 subik 3466
    <translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
3064 cbradney 3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3846 subik 3470
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
3064 cbradney 3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>D&amp;uplicate</source>
3846 subik 3474
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
3064 cbradney 3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3846 subik 3478
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
3064 cbradney 3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>&amp;Delete</source>
3846 subik 3482
    <translation>&amp;Smazat</translation>
3064 cbradney 3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>&amp;Group</source>
3846 subik 3486
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
3064 cbradney 3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>&amp;Ungroup</source>
3846 subik 3490
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
3064 cbradney 3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>Is &amp;Locked</source>
3494
    <translation type="unfinished"></translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3498
    <translation type="unfinished"></translation>
3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3502
    <translation type="unfinished"></translation>
3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3506
    <translation type="unfinished"></translation>
3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>&amp;Lower</source>
4399 subik 3510
    <translation>Dát o &amp;vrstvu níž</translation>
3064 cbradney 3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>&amp;Raise</source>
4399 subik 3514
    <translation>Dát o v&amp;rstvu výš</translation>
3064 cbradney 3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
4399 subik 3518
    <translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
3064 cbradney 3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>&amp;Attributes...</source>
4399 subik 3522
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
3064 cbradney 3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3846 subik 3526
    <translation>Vi&amp;ditelný obrázek</translation>
3064 cbradney 3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>&amp;Update Image</source>
3530
    <translation type="unfinished"></translation>
3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3534
    <translation type="unfinished"></translation>
3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>Extended Image Properties</source>
3538
    <translation type="unfinished"></translation>
3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3542
    <translation type="unfinished"></translation>
3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3546
    <translation type="unfinished"></translation>
3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3550
    <translation type="unfinished"></translation>
3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3846 subik 3554
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
3064 cbradney 3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3846 subik 3558
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
3064 cbradney 3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3846 subik 3562
    <translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
3064 cbradney 3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3846 subik 3566
    <translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
3064 cbradney 3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3846 subik 3570
    <translation>Upravit &amp;obrys...</translation>
3064 cbradney 3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3846 subik 3574
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
3064 cbradney 3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3846 subik 3578
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
3064 cbradney 3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3846 subik 3582
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3846 subik 3586
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3846 subik 3590
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
3064 cbradney 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>&amp;Image Frame</source>
3594
    <translation type="unfinished"></translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3598
    <translation type="obsolete">O&amp;brysy</translation>
3064 cbradney 3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>&amp;Polygon</source>
3602
    <translation type="unfinished"></translation>
3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>&amp;Text Frame</source>
3846 subik 3606
    <translation>&amp;Textový rám</translation>
3064 cbradney 3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>&amp;Glyph...</source>
3610
    <translation type="unfinished"></translation>
3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Sample Text</source>
3614
    <translation type="unfinished"></translation>
3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>&amp;Insert...</source>
3846 subik 3618
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
3064 cbradney 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Im&amp;port...</source>
3622
    <translation type="unfinished"></translation>
3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>&amp;Delete...</source>
3846 subik 3626
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
3064 cbradney 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>&amp;Copy...</source>
3630
    <translation type="unfinished"></translation>
3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>&amp;Move...</source>
3846 subik 3634
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
3064 cbradney 3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3638
    <translation type="unfinished"></translation>
3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3846 subik 3642