Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15294 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="da_DK">
201 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; liste
1135 cbradney 13
 
14
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet.
13499 cbradney 15
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokumentets farver.
1135 cbradney 16
</translation>
17
  </message>
18
  <message>
12918 cbradney 19
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
20
 
21
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
22
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
23
the value of the named color from the default document colors.
24
 
25
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
26
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
27
</source>
15354 cbradney 28
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
12918 cbradney 29
 
13499 cbradney 30
Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
31
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åbne, så
32
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokumentets farver.
12918 cbradney 33
 
34
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
35
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
36
</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
15354 cbradney 49
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
12918 cbradney 50
 
13499 cbradney 51
Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter
12918 cbradney 52
af farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Konverteret til RGB farve rum.
53
Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne
13499 cbradney 54
farve fra standard dokumentets farver.
12918 cbradney 55
 
56
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
57
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
58
</translation>
59
  </message>
60
  <message>
61
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
62
 
63
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
64
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
65
Color components should be in the range from 0 to 255.
66
 
67
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
68
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
69
</source>
15099 cbradney 70
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
71
 
12918 cbradney 72
Ændrer farven &quot;navn &quot; til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er
73
defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort.
74
Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255.
75
 
76
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
77
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
78
</translation>
79
  </message>
80
  <message>
81
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
82
 
83
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
84
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
85
the range from 0 to 255.
86
 
87
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
88
</source>
15099 cbradney 89
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 90
 
91
Definerer en ny farve &quot;navn &quot;. Farveværdien er defineret via fire komponenter:
92
 c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være
93
i området fra 0 til 255.
94
 
95
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
96
</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
100
 
101
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
102
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
103
&quot;None&quot; - transparent.
104
 
105
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
106
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
107
 
108
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
109
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
110
</source>
15354 cbradney 111
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
12918 cbradney 112
 
113
Sletter farven &quot;navn &quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet
114
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til
115
&quot;NONE&quot; - transparent.
116
 
13499 cbradney 117
 
118
å
119
å
120
 
121
æ
122
&quot;er
123
&quot;
124
 
12918 cbradney 125
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
126
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
127
</translation>
128
  </message>
129
  <message>
130
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
131
 
132
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
133
 
134
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
135
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
136
</source>
15354 cbradney 137
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
12918 cbradney 138
 
139
Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.
140
 
141
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
142
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
143
</translation>
144
  </message>
145
  <message>
1135 cbradney 146
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
147
 
148
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
149
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
150
Returns true if a new document was created.
151
</source>
15354 cbradney 152
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 153
 
13499 cbradney 154
Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog-boks. opretter et nyt dokument, hvis brugeren
155
accepterer indstillingerne. Opretter ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
156
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev oprettet et nyt dokument.
1135 cbradney 157
</translation>
158
  </message>
159
  <message>
12918 cbradney 160
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
161
 
162
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
163
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
164
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
165
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
166
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
167
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
168
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
169
optional parameters is False.
170
 
171
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
172
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
173
 
174
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
175
 
176
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
177
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
178
</source>
15354 cbradney 179
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;overskrift&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;standardnavn&quot; ,har-previsning, er-gem, er-mappe]) -&gt; streng med fil-navn
13499 cbradney 180
 
181
Viser en &quot;Fil-åbn&quot; dialog-boks med overskriften &quot;overskrift&quot;. Filer er filtreret
182
med filter-strengen &quot;filter&quot;. Et standard fil-navn eller fil-sti kan også
183
angives, lad denne streng være tom, når du ikke ønsker at bruge den.
184
Hvis har-previsning er &quot;TRUE&quot; aktiveres et lille visningsvindue i fil-valg-boksen.
185
Når er-gem værdien er sat til &quot;True&quot;, så fungerer dialogboksen som en &quot;Gem som&quot;
186
dialog, ellers fungerer den som en &quot;Fil åbn&quot; dialog. Når er-mappe værdien er
187
&quot;True&quot;, så viser og returnerer dialogboksen kun mapper. Standardværdien for
188
alle de valgfri parametre er &quot;False&quot;.
189
 
190
Filteret, hvis specificeret, har formen &apos;kommentar (*.type *.type2 ...)&apos;.
191
For eksempel &apos;billeder&apos; (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
192
 
193
Se Qt-dokumentationen over QFileDialog for detaljer om filtre.
194
 
195
Eksempel: fileDialog(&apos;Åbn input&apos;, &apos;CSV filer (*.csv)&apos;)
196
Eksempel: fileDialog(&apos;Gem report&apos;, standardnavn=&apos;report.txt&apos;, er-gem=True)
197
</translation>
12918 cbradney 198
  </message>
199
  <message>
200
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
201
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
202
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
203
 
204
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
205
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
206
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
207
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
208
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
209
 
210
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
211
at 1.
212
 
213
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
214
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
215
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
216
can be binary-ORed with button constants:
217
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
218
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
219
 
220
Usage examples:
221
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
222
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
223
          ICON_ERROR)
224
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
225
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
226
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
227
 
228
Defined button and icon constants:
229
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
230
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
231
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
232
</source>
15354 cbradney 233
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
12918 cbradney 234
  ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
235
  knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
236
 
237
Viser en besked-boks med titlen &quot;titel&quot;, meddelelsen &quot;besked&quot;, og
238
et ikon &quot;ikon&quot; og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og
239
en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet,
240
selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per).
241
Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering.
242
 
243
Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre
244
starter ved 1.
245
 
246
For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige
247
med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og
248
ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der
249
kan binær-ORes med knap konstanter:
250
  BUTTONOPT_DEFAULT  Tryk enter trykker denne knap.
251
  BUTTONOPT_ESCAPE  Tryk escape trykker denne knap.
252
 
253
Eksempler på brug:
254
resultat = messageBox(&apos;Script fejlede&apos;,
255
          &apos;Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.&apos;,
256
          ICON_ERROR)
257
resultat = messageBox(&apos;Abekatte!&apos;, &apos;Noget gik agurk! &lt;i&gt;Hvad er en abekat?&lt;/i&gt;&apos;,
258
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
259
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
260
 
261
Definerede knap og ikon konstanter:
262
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
263
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
264
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
265
</translation>
266
  </message>
267
  <message>
268
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
269
 
270
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
271
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
272
 
273
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
274
</source>
15354 cbradney 275
    <translation type="obsolete">valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng
12918 cbradney 276
 
277
Viser den almindelige &apos;spørg efter streng&apos; dialog og returnerer dens værdi som en streng
278
Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri &apos;standard&apos; værdi.
279
 
280
Eksempel: valueDialog(&apos;titel&apos;, &apos;tekst i vinduet&apos;, &apos;valgfri&apos;)
281
</translation>
282
  </message>
283
  <message>
284
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
285
 
286
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
287
style name or None when user cancels the dialog.
288
</source>
15354 cbradney 289
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; streng
12918 cbradney 290
 
13499 cbradney 291
Viser &apos;Opret ny afsnits-typografi&apos; vindue. Funktionen returnerer det rigtige
12918 cbradney 292
typografi navn eller Intet når bruger annullerer vinduet.
293
</translation>
294
  </message>
295
  <message>
296
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
297
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
298
 
299
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
300
following meaning:
301
 
302
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
303
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
304
 
305
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
306
margins
307
 
308
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
309
 
310
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
311
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
312
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
313
 
314
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
315
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
316
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
317
 
318
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
319
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
320
PAGE_4 is 4-fold.
321
 
322
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
323
Indexed from 0 (0 = first).
324
 
325
numPage = Number of pages to be created.
326
 
327
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
328
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
329
is not in points, make sure to account for this.
330
 
331
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
332
PAGE_4, 3, 1)
333
 
334
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
335
</source>
15354 cbradney 336
    <translation type="obsolete">newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
12918 cbradney 337
            måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -&gt; bool
338
 
13499 cbradney 339
Opretter et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
12918 cbradney 340
følgende betydning:
341
 
342
størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
343
bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;papir_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.
344
 
345
margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener
346
 
347
retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
348
 
349
førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
350
side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for
351
et højere nummer, hvis et dokument består af flere dele.
352
 
353
måle-enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
354
predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
355
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
356
 
357
sideType = En af de predefinerede constanter PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside,
358
PAGE_2 er for dobbeltsidet dokumenter, PAGE_3 er for 3 siders folder og
359
PAGE_4 er 4-fold
360
 
361
førsteSideOrden = Hvad er positionen af første side i dokumentet.
362
Indeksering fra 0 (0 = første).
363
 
364
antalSider = Antal sider som skal laves.
365
 
366
Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
367
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
368
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.
369
 
370
eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
371
PAGE_4, 3, 1)
372
 
373
Kan rejse ScribusError hvis førsteSideOrden er større end tilladt for sideType.
374
</translation>
375
  </message>
376
  <message>
377
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
378
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
379
 
380
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
381
 
382
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
383
following meaning:
384
 
385
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
386
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
387
 
388
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
389
  margins
390
 
391
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
392
 
393
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
394
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
395
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
396
 
397
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
398
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
399
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
400
 
401
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
402
 
403
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
404
 
405
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
406
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
407
is not in points, make sure to account for this.
408
 
409
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
410
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
411
</source>
15354 cbradney 412
    <translation type="obsolete">newDoc(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
12918 cbradney 413
          måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -&gt; bool
414
 
415
ADVARSEL: Forældet procedure! brug newDocument i stedet for.
416
 
13499 cbradney 417
Opretter et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
12918 cbradney 418
følgende betydning:
419
 
420
  størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
421
  bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;paper_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.
422
 
423
  margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener
424
 
425
  retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
426
 
427
  førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
428
  side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for
429
  et højere nummer, når et dokument består af flere dele.
430
 
431
  enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
432
  predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
433
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
434
 
435
  modståendeSider = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
436
 
437
  førsteSideVenstre = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
438
 
439
Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
440
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
441
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.
442
 
443
eksempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
444
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
445
  </message>
446
  <message>
447
    <source>closeDoc()
448
 
449
Closes the current document without prompting to save.
450
 
451
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
452
</source>
15354 cbradney 453
    <translation type="obsolete">closeDoc()
12918 cbradney 454
 
455
Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes.
456
 
457
Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke
458
</translation>
459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>haveDoc() -&gt; bool
462
 
463
Returns true if there is a document open.
464
</source>
15354 cbradney 465
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
12918 cbradney 466
 
467
Returnerer &quot;true&quot; hvis der er et åbent dokument.
468
</translation>
469
  </message>
470
  <message>
471
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
472
 
473
Opens the document &quot;name&quot;.
474
 
475
May raise ScribusError if the document could not be opened.
476
</source>
15354 cbradney 477
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 478
 
479
Åbner dokumentet &quot;navn&quot;
480
 
481
Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes.
482
</translation>
483
  </message>
484
  <message>
485
    <source>saveDoc()
486
 
487
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
488
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
489
save file dialog.
490
 
491
If the save fails, there is currently no way to tell.
492
</source>
15354 cbradney 493
    <translation type="obsolete">saveDoc(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 494
 
495
Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer &quot;true&quot; hvis
496
det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme
497
en interaktiv &quot;gem fil&quot; dialog.
498
 
499
Hvis &quot;gem fil&quot; fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på.
500
</translation>
501
  </message>
502
  <message>
503
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
504
 
505
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
506
relative path).
507
 
508
May raise ScribusError if the save fails.
509
</source>
15354 cbradney 510
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 511
 
512
Gemmer det aktive dokument med det nye navn &quot;navn&quot; (som kan være en
513
fuld eller relativ sti).
514
 
13499 cbradney 515
Kan rejse ScribusError hvis gem fejler.
12918 cbradney 516
</translation>
517
  </message>
518
  <message>
519
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
520
 
521
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
522
strings.
523
</source>
15354 cbradney 524
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 525
Sætter dokument-informationen. &quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot; er
526
strenge.
527
</translation>
528
  </message>
529
  <message>
530
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
531
 
14474 cbradney 532
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
533
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
534
constants.
535
</source>
15354 cbradney 536
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
14474 cbradney 537
 
538
Sætter dokumentets margener, Venstre(lr), Højre(rr), Top(tr) og Bund(br)
539
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
540
 </translation>
541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
544
 
12918 cbradney 545
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
546
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
547
constants.
548
</source>
14474 cbradney 549
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
13499 cbradney 550
 
551
Sætter dokumentets margener, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
552
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt;
553
konstanter.
554
 </translation>
12918 cbradney 555
  </message>
556
  <message>
557
    <source>setUnit(type)
558
 
559
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
560
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
561
 
562
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
563
</source>
15354 cbradney 564
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
12918 cbradney 565
 
566
Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for &quot;enhed&quot; er
567
defineret som konstanter UNIT_&lt;type&gt;.
568
 
569
Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet.
570
</translation>
571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
574
 
575
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
576
of the UNIT_* constants:
577
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
578
</source>
15354 cbradney 579
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)
12918 cbradney 580
 
581
Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en
582
af UNIT_* konstanterne:
583
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
584
</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
588
 
589
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
590
current document.
591
</source>
15354 cbradney 592
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)
12918 cbradney 593
 
594
Indlæser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet &quot;filnavn&quot;
595
ind i det aktive dokument.
596
</translation>
597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
600
 
601
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
602
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
603
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
604
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
605
</source>
15354 cbradney 606
    <translation type="obsolete">setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)
12918 cbradney 607
 
608
Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi
609
til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker
610
at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for
611
en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT.
612
</translation>
613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>closeMasterPage()
616
 
617
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
618
to normal. Begin editing with editMasterPage().
619
</source>
15354 cbradney 620
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()
12918 cbradney 621
 
622
Lukker den aktive masterside, hvis der er nogen, og returnerer
623
redigering til normal. Begynd redigering med editMasterPage().
624
</translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>masterPageNames()
628
 
629
Returns a list of the names of all master pages in the document.
630
</source>
15354 cbradney 631
    <translation type="obsolete">masterPageNames()
12918 cbradney 632
 
633
Returnerer en liste af navnene på alle mastersider i dokumentet.
634
 </translation>
635
  </message>
636
  <message>
637
    <source>editMasterPage(pageName)
638
 
639
Enables master page editing and opens the named master page
640
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
641
</source>
15354 cbradney 642
    <translation type="obsolete">editMasterPage(sideNavn)
12918 cbradney 643
 
644
Aktiverer redigering af masterside og åbner den navngivne masterside
645
for redigering. Afslut redigering med closeMasterPage().
646
</translation>
647
  </message>
648
  <message>
649
    <source>createMasterPage(pageName)
650
 
651
Creates a new master page named pageName and opens it for
652
editing.
653
</source>
15354 cbradney 654
    <translation type="obsolete">createMasterPage(sideNavn)
12918 cbradney 655
 
13499 cbradney 656
Opretter en ny masterside med navnet sideNavn og åbner den for
12918 cbradney 657
redigering.
658
</translation>
659
  </message>
660
  <message>
661
    <source>deleteMasterPage(pageName)
662
 
663
Delete the named master page.
664
</source>
15354 cbradney 665
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(sideNavn)
12918 cbradney 666
 
667
Sletter den navngivne masterside.
668
</translation>
669
  </message>
670
  <message>
1135 cbradney 671
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
672
 
673
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
674
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
675
</source>
15354 cbradney 676
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1135 cbradney 677
 
678
Returnerer navnet på fyld-farven i objektet &quot;navn&quot;.
679
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
680
</translation>
681
  </message>
682
  <message>
12918 cbradney 683
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
684
 
685
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
686
is not given the currently selected Item is used.
687
</source>
15354 cbradney 688
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 689
 
690
Returnerer fyld gennemsigtigheden for objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
691
ikke angives, så bruges det markerede element.
692
</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
696
 
697
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
698
is not given the currently selected Item is used.
699
</source>
15354 cbradney 700
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
12918 cbradney 701
 
702
Returnerer fyld blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
703
ikke angives, så bruges det markerede element.
704
</translation>
705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
708
 
709
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
710
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
711
</source>
15354 cbradney 712
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 713
 
714
Returnerer navnet på linie-farven på objektet &quot;navn&quot;.
715
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
716
</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
720
 
721
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
722
is not given the currently selected Item is used.
723
</source>
15354 cbradney 724
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 725
 
726
Returnerer liniens gennemsigtighed af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
727
ikke angives, så bruges det markerede element.
728
</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
732
 
733
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
734
is not given the currently selected Item is used.
735
</source>
15354 cbradney 736
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
12918 cbradney 737
 
738
Returnerer linie blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
739
ikke angives, så bruges det markerede element.
740
</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
744
 
745
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
746
is not given the currently selected Item is used.
747
</source>
15354 cbradney 748
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 749
 
750
Returnerer linie-bredde på på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
751
ikke angives, så bruges det markerede element.
752
</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
756
 
757
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
758
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
759
</source>
15354 cbradney 760
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 761
 
762
Returnerer værdien for liniens farvemætning på objektet &quot;navn&quot;.
763
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
764
</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
768
 
769
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
770
the currently selected item is used. The join types are:
771
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
772
</source>
15354 cbradney 773
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
13499 cbradney 774
 
775
Returnerer typen af liniesamlingen på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
776
ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er
777
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
778
</translation>
12918 cbradney 779
  </message>
780
  <message>
781
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
782
 
783
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
784
currently selected item is used. The cap types are:
785
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
786
</source>
15354 cbradney 787
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
12918 cbradney 788
 
789
Returnerer typen af linieenden på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot;
790
ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er
791
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
792
</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
796
 
797
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
798
currently selected item is used. Line style constants are:
799
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
800
</source>
15354 cbradney 801
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
12918 cbradney 802
 
803
Returnerer liniestilen på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; ikke
804
angives, så bruges det markerede element. Liniestilene er
805
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
806
</translation>
807
  </message>
808
  <message>
809
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
810
 
811
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
812
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
813
</source>
15354 cbradney 814
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 815
 
816
Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot;.
817
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
818
</translation>
819
  </message>
820
  <message>
821
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
822
 
823
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
824
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
825
selected item is used.
826
</source>
15354 cbradney 827
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 828
 
829
Returnerer radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er
830
udtrykt i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
831
det markerede element.
832
</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
836
 
837
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
838
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
839
</source>
15354 cbradney 840
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 841
 
842
Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen
843
&quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
844
</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
848
 
849
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
850
given the currently selected item is used.
851
</source>
15354 cbradney 852
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 853
 
854
Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis
855
&quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
856
</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
860
 
861
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
862
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
863
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
864
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
865
</source>
15354 cbradney 866
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 867
 
868
Returnerer en (x, y) tuple med positionen på objektet &quot;navn&quot;.
869
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
870
Positionen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet
871
- se UNIT_&lt;type&gt; for reference.
872
</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
876
 
877
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
878
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
879
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
880
for reference.
881
</source>
15354 cbradney 882
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; (bredde,højde)
12918 cbradney 883
 
884
Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet &quot;navn&quot;.
885
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen
886
er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt;
887
for reference.
888
</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
892
 
893
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
894
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
895
is used.
896
</source>
15354 cbradney 897
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 898
 
899
Returnerer rotationen på objektet &quot;navn&quot;. Værdien er udtrykt i grader,
900
og med uret giver en positiv værdi. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
901
det markerede element.
902
</translation>
903
  </message>
904
  <message>
905
    <source>getAllObjects() -&gt; list
906
 
907
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
908
</source>
15354 cbradney 909
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; liste
12918 cbradney 910
 
911
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side.
912
</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
916
 
917
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
918
for details of arguments.
919
 
920
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
921
</source>
15354 cbradney 922
    <translation type="obsolete">getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True)
12918 cbradney 923
 
924
Returnerer navnet på `egenskab&apos;ens C type i det givne `objekt&apos;. Se getProperty()
925
 
926
Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, søges også nedarvede egenskaber.
927
</translation>
928
  </message>
929
  <message>
930
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
931
 
932
Return a list of property names supported by `object&apos;.
933
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
934
by parent classes as well.
935
</source>
15354 cbradney 936
    <translation type="obsolete">getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True)
12918 cbradney 937
 
938
Returnerer en liste af egenskabs navne understøttet af `objekt&apos;.
939
Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, returneres også navnene på egenskaber
940
understøttet af forældreklassen.
941
</translation>
942
  </message>
943
  <message>
944
    <source>getProperty(object, property)
945
 
946
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
947
 
948
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
949
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
950
C++ QObject instance.
951
 
952
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
953
to look up on `object&apos;.
954
 
955
The return value varies depending on the type of the property.
956
</source>
15354 cbradney 957
    <translation type="obsolete">getProperty(objekt, egenskab)
12918 cbradney 958
 
959
Returnerer værdien af egenskab `egenskab&apos; i det givne `objekt&apos;.
960
 
961
Argumentet `object&apos; kan være en streng, og der vil da blive søgt efter det
962
navngivne Sideelement. Det kan også være et PyObjekt, som kan pege på
963
et hvilket som helst C++ QObjekt tilfælde.
964
 
965
Argumentet `egenskab&apos; skal være en streng, og er navnet på den egenskab
966
der søges efter i `objekt&apos;.
967
 
968
Værdien der returneres er forskellig afhængig af egenskabens type.
969
</translation>
970
  </message>
971
  <message>
972
    <source>setProperty(object, property, value)
973
 
974
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
975
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
976
also be raised if the underlying setter fails.
977
 
978
See getProperty() for more information.
979
</source>
15354 cbradney 980
    <translation type="obsolete">setProperty(objekt, egenskab, værdi)
12918 cbradney 981
 
982
Sætter `egenskab&apos; af `objekt&apos; til `værdi&apos;. Hvis `værdi&apos; ikke kan konverteres til en type
983
der er forenelig med typen af `egenskab&apos;, vil en indsigelse blive rejst. En indsigelse
984
kan også blive rejst, hvis den grundlæggende sætter mislykkes.
985
 
986
Se getProperty() for mere information.
987
</translation>
988
  </message>
989
  <message>
1135 cbradney 990
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
991
 
992
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
993
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
994
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
995
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
996
</source>
15354 cbradney 997
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])
1135 cbradney 998
 
999
Flytter objektet &quot;navn&quot; med dx og dy relativt til dets nuværende position.
1000
Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT
1001
konstanter). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
1002
Hvis &quot;navn&quot; hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
1003
</translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
12918 cbradney 1006
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1007
 
1008
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1009
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1010
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1011
belongs to a group, the whole group is moved.
1012
</source>
15354 cbradney 1013
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [,&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1014
 
1015
Flytter objektet &quot;navn&quot; til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den
1016
aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis &quot;navn&quot;
1017
ikke angives, så bruges det markerede element. Hvis objektet &quot;navn&quot;
1018
hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
1019
</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
1022
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1023
 
1024
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1025
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1026
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
1027
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1028
given the currently selected item is used.
1029
</source>
15354 cbradney 1030
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;navn&quot;])
13499 cbradney 1031
 
1032
Roterer objektet &quot;navn&quot; med &quot;rot&quot; grader relativt. Objektet er roteret
1033
omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er
1034
det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning
1035
mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis &quot;navn&quot; ikke
1036
angives, så bruges det markerede element.
1037
 </translation>
12918 cbradney 1038
  </message>
1039
  <message>
1040
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1041
 
1042
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1043
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1044
selected item is used.
1045
</source>
15354 cbradney 1046
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1047
 
1048
Sætter rotationen af objektet &quot;navn&quot; til &quot;rot&quot;. Positive værdier
1049
angiver drejning mod uret. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
1050
det markerede element.
1051
 </translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
1054
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1055
 
1056
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1057
is not given the currently selected item is used.
1058
</source>
15354 cbradney 1059
    <translation type="obsolete">sizeObject(bredde, højde [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1060
 
1061
Ændrer størrelsen på objektet &quot;navn&quot; til den givne bredde og højde.
1062
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1063
</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1067
 
1068
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1069
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1070
second selected Object and so on.
1071
</source>
15354 cbradney 1072
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; streng
12918 cbradney 1073
 
1074
Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis &quot;nr&quot; angives, så indikerer
1075
det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede
1076
objekt, 1 betyder det andet markerede objekt o.s.v.
1077
</translation>
1078
  </message>
1079
  <message>
1080
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1081
 
1082
Returns the number of selected objects.
1083
</source>
15354 cbradney 1084
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
12918 cbradney 1085
 
1086
Returneret antallet af markerede objekter.
1087
</translation>
1088
  </message>
1089
  <message>
1090
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1091
 
1092
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1093
</source>
15354 cbradney 1094
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 1095
 
1096
Marker objekt med det givne &quot;navn&quot;.
1097
</translation>
1098
  </message>
1099
  <message>
1100
    <source>deselectAll()
1101
 
1102
Deselects all objects in the whole document.
1103
</source>
15354 cbradney 1104
    <translation type="obsolete">deselectAll()
12918 cbradney 1105
 
1106
Fjerner alle markeringer i hele dokumentet.
1107
</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
1110
    <source>groupObjects(list)
1111
 
1112
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1113
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1114
items are used.
1115
</source>
14747 cbradney 1116
    <translation type="obsolete">groupObjects(liste)
12918 cbradney 1117
 
13499 cbradney 1118
Opretter en gruppe af alle objekter der er nævnt i &quot;liste&quot;. &quot;liste&quot; skal indeholde
12918 cbradney 1119
navnene på de objekter, som skal laves til en gruppe. Hvis &quot;liste&quot; ikke angives,
1120
så bruges de markerede elementer.
1121
</translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
1124
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1125
 
1126
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 1127
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 1128
 
1129
Adskiller gruppen, som objektet &quot;navn&quot; hører til. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
1130
så bruges det markerede element.
1131
</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
1134
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135
 
1136
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1137
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1138
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1139
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1140
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1141
 
1142
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1143
</source>
15354 cbradney 1144
    <translation type="obsolete">scaleGroup(faktor [,&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1145
 
1146
Skalerer gruppen, som objekter &quot;navn&quot; hører til. Værdier større en 1 forstørrer
1147
gruppen, værdier mindre end 1 laver gruppen mindre, f.eks. en værdi på 0.5
1148
skalerer gruppen til 50 % af dens originale størrelse, en værdi på 1.5 skalerer
1149
gruppen til 150 % af dens originale størrelse. Værdien for &quot;faktor&quot; skal være
1150
større end 0. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1151
 
1152
kan rejse ValueError, hvis en ugyldig skalerings-faktor er angivet.
1153
</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
1156
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1157
 
1158
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1159
not given the currently selected item is used.
1160
 
1161
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1162
</source>
15354 cbradney 1163
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filnavn&quot;, &quot;navn&quot;)
12918 cbradney 1164
 
1165
Indlæser billedet &quot;filnavn&quot; ind i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
1166
ikke angives, så bruges det markerede element.
1167
 
1168
Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en billed-ramme
1169
</translation>
1170
  </message>
1171
  <message>
1172
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1173
 
1174
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1175
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1176
means 100 %.
1177
 
1178
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1179
</source>
13279 cbradney 1180
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1181
 
1182
Sætter Skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
1183
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1184
Værdien 1 betyder 100 %.
1185
 
1186
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
1187
</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
1190
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1191
 
1192
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1193
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1194
if locked.
1195
</source>
15354 cbradney 1196
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1197
 
1198
Låser objektet &quot;navn&quot; hvis det er ulåst og låser det op hvis det er låst.
1199
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1200
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet er låst.
1201
</translation>
1202
  </message>
1203
  <message>
1204
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1205
 
1206
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1207
currently selected item is used.
1208
</source>
15354 cbradney 1209
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1210
 
1211
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet &quot;navn&quot; er låst. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
1212
så bruges det markerede element.
1213
</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
1216
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1217
 
1218
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1219
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1220
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1221
 
1222
May raise WrongFrameTypeError.
1223
</source>
15354 cbradney 1224
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=&lt;markering&gt;)
12918 cbradney 1225
 
1226
Sætter skalér til ramme på den markerede eller speciferede billed-ramme til `scaletoframe&apos;.
1227
Hvis proportional er specificeret, så sættes fast bredde/højde forholdet til `proportionelt&apos;.
1228
Både `skalertilramme&apos; og `proportional&apos; er boolsk.
1229
 
1230
Kan rejse WrongFrameTypeError.
1231
</translation>
1232
  </message>
1233
  <message>
1135 cbradney 1234
    <source>setRedraw(bool)
1235
 
1236
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1237
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1238
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1239
</source>
15354 cbradney 1240
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 1241
 
1242
Forhindrer gentegning af siden når bool=&quot;false&quot;, ellers er gentegning aktiveret.
1243
Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at
1244
kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script.
1245
</translation>
1246
  </message>
1247
  <message>
12918 cbradney 1248
    <source>getFontNames() -&gt; list
1249
 
1250
Returns a list with the names of all available fonts.
1251
</source>
15354 cbradney 1252
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; liste
12918 cbradney 1253
 
1254
Returnerer en liste med navnene på alle tilgængelige fonte.
1255
</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1259
 
1260
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1261
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1262
</source>
15354 cbradney 1263
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; liste af tupler
12918 cbradney 1264
 
1265
Returner større mængde font-info. Det er en liste af tuplerne med:
1266
[ (Scribus navn, Familie, Rigtige navn, substituere (1|0), indlejr PS (1|0), font-fil), (...), ... ]
1267
</translation>
1268
  </message>
1269
  <message>
1270
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1271
 
1272
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1273
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1274
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1275
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1276
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1277
 
1278
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1279
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1280
</source>
15354 cbradney 1281
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;navn&quot;, &quot;filenavn&quot;, &quot;eksempel&quot;, størrelse, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1282
 
1283
Laver en billed-visning af fonten &quot;navn&quot; med teksten &quot;eksempel&quot; og størrelse.
1284
Hvis &quot;filnavn&quot; ikke er &quot;&quot;, så bliver billedet gemt i &quot;filnavn&quot;. Ellers returneres
1285
billed-data som en streng. Det valgfri &quot;format&quot; argument specificerer billed-formatet,
1286
der skal genereres, og støtter de formater, som er tilladt af QPixmap.save().
1287
Almindelige formater er PPM, JPEG, PNG og XPM.
1288
 
1289
Kan rejse NotFoundError hvis den angivne font ikke findes.
1290
Kan rejse ValueError hvis &quot;eksempel&quot; eller &quot;filnavn&quot; er tomt.
1291
</translation>
1292
  </message>
1293
  <message>
1294
    <source>getLayers() -&gt; list
1295
 
1296
Returns a list with the names of all defined layers.
1297
</source>
15354 cbradney 1298
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; liste
12918 cbradney 1299
 
1300
Returnerer en liste med navnene på alle definerede lag.
1301
</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
1304
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1305
 
1306
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1307
 
1308
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1309
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1310
</source>
15354 cbradney 1311
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 1312
 
1313
Sætter laget &quot;navn&quot; som det aktive lag.
1314
 
1315
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1316
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1317
</translation>
1318
  </message>
1319
  <message>
1320
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1321
 
1322
Returns the name of the current active layer.
1323
</source>
15354 cbradney 1324
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; streng
12918 cbradney 1325
 
1326
Returnerer navnet på det aktive lag.
1327
</translation>
1328
  </message>
1329
  <message>
1330
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1331
 
1332
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1333
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1334
 
1335
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1336
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1337
</source>
15354 cbradney 1338
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;lag&quot; [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1339
 
1340
Sender objektet &quot;navn&quot; til laget &quot;lag&quot;. Laget skal eksistere.
1341
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1342
 
1343
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1344
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1345
</translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
1348
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1349
 
1350
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1351
the layer is invisible.
1352
 
1353
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1354
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1355
</source>
15354 cbradney 1356
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;lag&quot;, synlig)
12918 cbradney 1357
 
1358
Sætter laget &quot;lag&quot; til at være synligt eller usynligt. Hvis &quot;synlig&quot; sættes til
1359
&quot;False&quot;, så er laget usynligt.
1360
 
1361
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1362
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1363
</translation>
1364
  </message>
1365
  <message>
1366
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1367
 
1368
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1369
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1370
 
1371
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1372
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1373
</source>
15354 cbradney 1374
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;lag&quot;, printbar)
12918 cbradney 1375
 
1376
Sætter laget &quot;lag&quot; til at kunne udskrives eller ej. Hvis
1377
&quot;printbar&quot; sættes til &quot;False&quot;, så bliver laget ikke udskrivet.
1378
 
1379
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1380
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1381
</translation>
1382
  </message>
1383
  <message>
1384
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1385
 
1386
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1387
true the layer will be locked.
1388
 
1389
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1390
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1391
</source>
15354 cbradney 1392
    <translation type="obsolete">setLayerLocked(&quot;lag&quot;, låst)
12918 cbradney 1393
 
1394
Sætter laget &quot;lag&quot; til at være låst eller ej. Hvis låst
1395
sættes til &quot;true&quot; vil laget være låst.
1396
 
1397
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1398
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1399
</translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
1402
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1403
 
1404
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1405
true the layer will be displayed outlined.
1406
 
1407
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1408
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1409
</source>
15354 cbradney 1410
    <translation type="obsolete">setLayerOutlined(&quot;lag&quot;, omrids)
12918 cbradney 1411
 
1412
Sætter laget &quot;lag&quot; til at blive vist som omrids eller ej. Hvis omrids
1413
er sat til &quot;true&quot; vil laget blive vist som omrids.
1414
 
1415
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1416
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1417
</translation>
1418
  </message>
1419
  <message>
1420
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1421
 
1422
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1423
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1424
 
1425
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1426
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1427
</source>
15354 cbradney 1428
    <translation type="obsolete">setLayerFlow(&quot;lag&quot;, flyd)
12918 cbradney 1429
 
1430
sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; flydningskontrol til flyd. Hvis flyd sættes til &quot;true&quot;,
1431
vil tekst i lag over dette flyde rundt om objekter i dette lag.
1432
 
1433
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1434
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1435
</translation>
1436
  </message>
1437
  <message>
1438
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1439
 
1440
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1441
 
1442
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1443
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1444
</source>
15354 cbradney 1445
    <translation type="obsolete">setLayerBlendmode(&quot;lag&quot;, blanding)
12918 cbradney 1446
 
13499 cbradney 1447
Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand til blanding.
12918 cbradney 1448
 
1449
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1450
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1451
</translation>
1452
  </message>
1453
  <message>
1454
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1455
 
1456
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1457
 
1458
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1459
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1460
</source>
15354 cbradney 1461
    <translation type="obsolete">setLayerTransparency(&quot;lag&quot;, trans)
12918 cbradney 1462
 
1463
Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed til trans.
1464
 
1465
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1466
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1467
</translation>
1468
  </message>
1469
  <message>
1470
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1471
 
1472
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1473
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1474
&quot;layer&quot; is invisible.
1475
 
1476
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1477
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1478
</source>
15354 cbradney 1479
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1480
 
1481
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er synligt eller ej, værdien &quot;True&quot;
1482
betyder, at laget &quot;lag&quot; er synligt, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget
1483
&quot;lag&quot; er usynligt.
1484
 
1485
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1486
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1487
</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
1490
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1491
 
1492
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1493
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1494
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1495
 
1496
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1497
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1498
</source>
15354 cbradney 1499
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1500
 
1501
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; kan udskrives eller ej, værdien &quot;True&quot;
1502
betyder, at laget &quot;lag&quot; kan udskrives, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget
1503
&quot;lag&quot; ikke kan udskrives.
1504
 
1505
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1506
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1507
</translation>
1508
  </message>
1509
  <message>
1510
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1511
 
1512
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1513
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1514
&quot;layer&quot; is locked.
1515
 
1516
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1517
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1518
</source>
15354 cbradney 1519
    <translation type="obsolete">isLayerLocked(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1520
 
1521
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er låst eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
1522
at laget &quot;lag&quot; er redigerbart, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er låst.
1523
 
1524
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1525
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1526
</translation>
1527
  </message>
1528
  <message>
1529
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1530
 
1531
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1532
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1533
&quot;layer&quot; is normal.
1534
 
1535
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1536
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1537
</source>
15354 cbradney 1538
    <translation type="obsolete">isLayerOutlined(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1539
 
1540
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er vist som omrids eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
1541
at laget &quot;lag&quot; er vist som omrids, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er normalt.
1542
 
1543
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1544
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1545
</translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
1548
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1549
 
1550
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1551
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1552
 
1553
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1554
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1555
</source>
15354 cbradney 1556
    <translation type="obsolete">isLayerFlow(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 1557
 
1558
Returnerer hvorvidt tekst flyder omkring objekter på laget &quot;lag&quot;, Værdien &quot;true&quot; betyder,
1559
at tekst flyder omkring objekter, værdien &quot;false&quot; betyder, at tekst ikke flyder omkring objekter
1560
 
1561
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1562
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1563
</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
1566
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1567
 
1568
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1569
 
1570
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1571
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1572
</source>
15354 cbradney 1573
    <translation type="obsolete">getLayerBlendmode(&quot;lag&quot;) -&gt; heltal
12918 cbradney 1574
 
1575
Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand.
1576
 
1577
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1578
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1579
</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
1582
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1583
 
1584
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1585
 
1586
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1587
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1588
</source>
15354 cbradney 1589
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;lag&quot;) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 1590
 
1591
Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed
1592
 
1593
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1594
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
1595
</translation>
1596
  </message>
1597
  <message>
1598
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1599
 
1600
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1601
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1602
 
1603
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1604
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1605
</source>
15354 cbradney 1606
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;lag&quot;)
12918 cbradney 1607
 
1608
Sletter laget med navnet &quot;lag&quot;. Der sker ingen ting hvis laget ikke
1609
eksisterer eller hvis det er det eneste lag i dokumentet.
1610
 
1611
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1612
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1613
</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
1616
    <source>createLayer(layer)
1617
 
1618
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1619
 
1620
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1621
</source>
15354 cbradney 1622
    <translation type="obsolete">createLayer(&quot;lag&quot;)
12918 cbradney 1623
 
13499 cbradney 1624
Opretter et nyt lag med navnet &quot;lag&quot;.
12918 cbradney 1625
 
1626
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1627
</translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
1630
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1631
 
1632
Returns a string with the -lang value.
1633
</source>
15354 cbradney 1634
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; streng
12918 cbradney 1635
 
1636
Returnerer en streng med -lang værdien.
1637
</translation>
1638
  </message>
1639
  <message>
1640
    <source>moveSelectionToFront()
1641
 
1642
Moves current selection to front.
1643
</source>
15354 cbradney 1644
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
13499 cbradney 1645
 
1646
Flytter det markerede forrest.
1647
</translation>
12918 cbradney 1648
  </message>
1649
  <message>
1650
    <source>moveSelectionToFront()
1651
 
1652
Moves current selection to back.
1653
</source>
15354 cbradney 1654
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
13499 cbradney 1655
 
1656
Flytter det markerede bagerst.
1657
</translation>
12918 cbradney 1658
  </message>
1659
  <message>
1135 cbradney 1660
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1661
 
1662
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1663
coordinates are given in the current measurement units of the document
1664
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1665
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1666
is not given Scribus will create one for you.
1667
 
1668
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1669
</source>
15354 cbradney 1670
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1135 cbradney 1671
 
13499 cbradney 1672
Opretter en ny rectangle på den aktive side og returnerer dens navn.
1135 cbradney 1673
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1674
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1675
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1676
ikke angives, så vil Scribus lave et for dig.
1677
 
1678
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes.
1679
</translation>
1680
  </message>
1681
  <message>
12918 cbradney 1682
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1683
 
1684
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1685
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1686
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1687
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1688
is not given Scribus will create one for you.
1689
 
1690
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1691
</source>
15354 cbradney 1692
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1693
 
13499 cbradney 1694
Opretter en ny ellipse på den aktive side og returnerer dens navn.
12918 cbradney 1695
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1696
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1697
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1698
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1699
 
1700
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1701
</translation>
1702
  </message>
1703
  <message>
1704
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1705
 
1706
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1707
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1708
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1709
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1710
create one for you.
1711
 
1712
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1713
</source>
15354 cbradney 1714
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1715
 
13499 cbradney 1716
Opretter en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dens navn.
12918 cbradney 1717
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1718
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1719
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1720
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1721
 
1722
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1723
</translation>
1724
  </message>
1725
  <message>
1726
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1727
 
1728
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1729
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1730
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1731
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1732
given Scribus will create one for you.
1733
 
1734
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1735
</source>
15354 cbradney 1736
    <translation type="obsolete">createText(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1737
 
13499 cbradney 1738
Opretter en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dens navn.
12918 cbradney 1739
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1740
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1741
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1742
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1743
 
1744
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1745
</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
1748
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1749
 
1750
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1751
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1752
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1753
object because you need this name for further access to that object. If
1754
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1755
 
1756
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1757
</source>
15354 cbradney 1758
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1759
 
13499 cbradney 1760
Opretter en ny linie fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer
12918 cbradney 1761
dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed
1762
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi
1763
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1764
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1765
 
1766
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1767
</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
1770
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1771
 
1772
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1773
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1774
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1775
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1776
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1777
Scribus will create one for you.
1778
 
1779
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1780
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1781
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1782
</source>
15354 cbradney 1783
    <translation type="obsolete">createPolyLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1784
 
13499 cbradney 1785
Opretter en ny poly-linie og returnerer dens navn. Poly-liniens punkter
12918 cbradney 1786
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1787
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed
1788
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi
1789
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1790
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1791
 
1792
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1793
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
1794
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
1795
</translation>
1796
  </message>
1797
  <message>
1798
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1799
 
1800
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1801
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1802
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1803
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1804
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1805
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1806
identifier for the object because you need this name for further access to that
1807
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1808
 
1809
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1810
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1811
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1812
</source>
15354 cbradney 1813
    <translation type="obsolete">createPolygon(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1814
 
13499 cbradney 1815
Opretter et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter
12918 cbradney 1816
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1817
Mindst tre punkter er påkrævet. Det er ikke nødvendigt at gentage det
1818
første punkt for at lukke polygonet. Polygonet er automatisk lukket ved at
1819
forbinde det første og det sidste punkt. Koordinaterne er givet i dokumentets
1820
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn
1821
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt.
1822
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1823
 
1824
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1825
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
1826
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
1827
</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
1830
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1831
 
1832
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1833
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1834
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1835
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1836
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1837
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1838
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1839
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1840
for you.
1841
 
1842
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1843
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1844
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1845
</source>
15354 cbradney 1846
    <translation type="obsolete">createBezierLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1847
 
13499 cbradney 1848
Opretter en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens
12918 cbradney 1849
punkter er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden:
1850
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn, yn, kxn, kyn].
1851
I listen med punkter betyder x og y koordinaterne for punktet og kx og ky er
1852
kontrolpunktet for kurven. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende
1853
måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet,
1854
fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1855
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1856
 
1857
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1858
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller
1859
hvis der er nogen tal tilovers.
1860
</translation>
1861
  </message>
1862
  <message>
1863
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1864
 
1865
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1866
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1867
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1868
unique identifier for the object because you need this name for further access
1869
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1870
 
1871
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1872
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1873
</source>
15354 cbradney 1874
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;tekstboks&quot;, &quot;bezierkurve&quot;, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 1875
 
13499 cbradney 1876
Opretter en ny sti-tekst ved at forene de to objekter &quot;tekstboks&quot; og
12918 cbradney 1877
&quot;bezierkurve&quot; og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets
1878
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn
1879
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt.
1880
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1881
 
1882
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1883
Kan rejse NotFoundError hvis en eller begge navngive basis-objekter ikke eksisterer.
1884
</translation>
1885
  </message>
1886
  <message>
1887
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1888
 
1889
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1890
selected item is deleted.
1891
</source>
15354 cbradney 1892
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1893
 
1894
Sletter elementet med navnet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
1895
så slettes det markerede element.
1896
</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1900
 
1901
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1902
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1903
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1904
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1905
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1906
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1907
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1908
</source>
15354 cbradney 1909
    <translation type="obsolete">textFlowMode(&quot;navn&quot; [, tilstand])
12918 cbradney 1910
 
1911
Aktiverer/deaktiverer &quot;Tekst flyder omkring ramme&quot; egenskab for objektet &quot;navn&quot;.
1912
Kaldes med parametrene streng &quot;navn&quot; og valgfrit heltal &quot;tilstand&quot; (0 &lt;= tilstand &lt;= 3).
1913
&quot;Tilstand&quot; sat til 0 vil deaktivere tekst flyder omkring objekt.
1914
&quot;Tilstand&quot; sat til 1 vil få tekst til at flyde omkring objekt ramme.
1915
&quot;Tilstand&quot; sat til 2 vil få tekst til at flyde omkring indbindings boks.
1916
&quot;Tilstand&quot; sat til 3 vil få tekst til at flyde omkring omrids linien.
1917
Hvis &quot;tilstand&quot; ikke er angivet vil tilstanden blive slået til eller fra.
1918
</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
1921
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1922
 
1923
Test if an object with specified name really exists in the document.
1924
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1925
returns True if there is something selected.
1926
</source>
15354 cbradney 1927
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1928
 
1929
Undersøger om et objekt med navnet &quot;navn&quot; virkelig eksisterer i dokumentet.
1930
Den valgfri paramater er objekt navnet. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så returneres
1931
&quot;True&quot; hvis et eller andet er markeret.
1932
</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
1935
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1936
 
1937
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1938
given, it&apos;s applied on the selected object.
1939
</source>
14474 cbradney 1940
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;navn&quot;])
12918 cbradney 1941
 
1942
Anvender stil på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
1943
anvendes stilen på det markerede objekt.
1944
</translation>
1945
  </message>
1946
  <message>
1947
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1948
 
1949
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1950
</source>
15354 cbradney 1951
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; liste
12918 cbradney 1952
 
1953
Returnerer en liste af navne på alle afsnits-typografier i det aktive dokument.
1954
</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
1957
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1958
 
1959
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1960
</source>
15354 cbradney 1961
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1962
 
13499 cbradney 1963
Opretter en dublet at det valgte objekt (eller valgt gruppe).
12918 cbradney 1964
</translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
1967
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1968
 
1969
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1970
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1971
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1972
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1973
master page for the new page.
1974
 
1975
May raise IndexError if the page number is out of range
1976
</source>
15354 cbradney 1977
    <translation type="obsolete">newPage(hvor [,&quot;masterside&quot;])
12918 cbradney 1978
 
13499 cbradney 1979
Opretter en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
12918 cbradney 1980
af dokumentet, ellers er den ny side indsat før &quot;hvor&quot;. Side-numre er
1981
talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået.
1982
Den valgfri parameter &quot;masterside&quot; angiver navnet på den master side,
1983
der skal bruges til den nye side.
1984
 
1985
Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi
1986
</translation>
1987
  </message>
1988
  <message>
1989
    <source>currentPage() -&gt; integer
1990
 
1991
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1992
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1993
</source>
15354 cbradney 1994
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
12918 cbradney 1995
 
1996
Returnerer nummeret på den aktive side. Sidenummeret er talt fra 1 og
1997
opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
1998
</translation>
1999
  </message>
2000
  <message>
2001
    <source>redrawAll()
2002
 
2003
Redraws all pages.
2004
</source>
15354 cbradney 2005
    <translation type="obsolete">redrawAll()
12918 cbradney 2006
 
2007
Gentegner alle sider.
2008
</translation>
2009
  </message>
2010
  <message>
2011
    <source>getPageType() -&gt; integer
2012
 
2013
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2014
</source>
15354 cbradney 2015
    <translation type="obsolete">Returnerer sidens type, 0 betyder venstre side, 1 er en midterside og 2 er en højre side
12918 cbradney 2016
</translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
2019
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2020
 
2021
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2022
 
2023
May raise ScribusError if the save failed.
2024
</source>
15354 cbradney 2025
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 2026
 
2027
Gemmer den aktive side som en EPS til filen &quot;navn&quot;
2028
 
2029
Kan rejse ScribusError hvis &quot;gem&quot; fejlede.
2030
</translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
2033
    <source>deletePage(nr)
2034
 
2035
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2036
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2037
page number is.
2038
 
2039
May raise IndexError if the page number is out of range
2040
</source>
15354 cbradney 2041
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
12918 cbradney 2042
 
2043
Sletter den angivne side. Ingen ting slettes, hvis dokumentet kun indeholder en side.
2044
Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
2045
 
2046
Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område
2047
</translation>
2048
  </message>
2049
  <message>
2050
    <source>gotoPage(nr)
2051
 
2052
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2053
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2054
just sets the page that script commands will operates on.
2055
 
2056
May raise IndexError if the page number is out of range.
2057
</source>
15354 cbradney 2058
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
13499 cbradney 2059
 
2060
Flytter til siden &quot;nr&quot; (d.v.s. laver siden &quot;nr&quot; til den aktive). bemærk at
2061
gotoPage ændrer ikke (lige nu) den side som brugeren ser, den vælger
2062
kun den side, som script-kommandoer opererer på.
2063
 
2064
Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område.
2065
</translation>
12918 cbradney 2066
  </message>
2067
  <message>
2068
    <source>pageCount() -&gt; integer
2069
 
2070
Returns the number of pages in the document.
2071
</source>
15354 cbradney 2072
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
12918 cbradney 2073
 
2074
Returnerer antal sider i dokumentet.
2075
</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
2078
    <source>getHGuides() -&gt; list
2079
 
2080
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2081
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2082
</source>
15354 cbradney 2083
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; liste
12918 cbradney 2084
 
2085
Returnerer en liste med positionerne for de horisontale hjælpelinier. Værdierne er
2086
angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
2087
</translation>
2088
  </message>
2089
  <message>
2090
    <source>setHGuides(list)
2091
 
2092
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2093
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2094
 
2095
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2096
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2097
</source>
15354 cbradney 2098
    <translation type="obsolete">setHGuides(liste)
12918 cbradney 2099
 
2100
Sætter horisontale hjælpelinier. Input-parameter skal være en liste med hlælpeliniernes
2101
placeringer angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
2102
 
2103
Eksempel: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # tilføjer ny hjælpelinie uden nogen mistet
2104
     setHGuides([90,250]) # Erstatter nuværende hjælpelinier fuldstændigt
2105
</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
2108
    <source>getVGuides()
2109
 
2110
See getHGuides.
2111
</source>
15354 cbradney 2112
    <translation type="obsolete">getVGuides()
12918 cbradney 2113
 
2114
Se getHGuides.
2115
</translation>
2116
  </message>
2117
  <message>
2118
    <source>setVGuides()
2119
 
2120
See setHGuides.
2121
</source>
15354 cbradney 2122
    <translation type="obsolete">setVGuides()
12918 cbradney 2123
 
2124
Se setHGuides.
2125
</translation>
2126
  </message>
2127
  <message>
2128
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2129
 
15294 cbradney 2130
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2131
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2132
</source>
2133
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
2134
 
2135
Returnerer en tuple med side-dimensioner målt i dokumentets aktuelle måle-enhed.
2136
Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageMargins()
2137
</translation>
2138
  </message>
2139
  <message>
12918 cbradney 2140
    <source>getPageItems() -&gt; list
2141
 
2142
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2143
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2144
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2145
the page...
2146
</source>
15354 cbradney 2147
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; liste
12918 cbradney 2148
 
2149
Returnerer en liste af tupler med elementer på den aktive side. Tuplen er:
2150
(navn, objekt-type, orden) F.eks. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Billed1&apos;, 2, 1)].
2151
Det betyder objektet &apos;Tekst1&apos; er en tekst-ramme (type 4) og er den
2152
første på siden...
2153
</translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
2156
    <source>getPageMargins()
2157
 
2158
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2159
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2160
</source>
15294 cbradney 2161
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 2162
 
2163
Returnerer side margener som en (top, venstre, højre, bund) tuple i dokumentets
2164
aktuelle måle-enhed. Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageSize().
2165
</translation>
2166
  </message>
2167
  <message>
2168
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2169
 
2170
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2171
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2172
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2173
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2174
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2175
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2176
</source>
15354 cbradney 2177
    <translation type="obsolete">importPage(&quot;fraDok&quot;, (sideListe), [lav, importhvor, importhvorSide])
13499 cbradney 2178
 
2179
Importerer et antal sider (angivet som en tuple) fra et eksisterende dokument (filnavn skal angives). Denne funktion svarer til &quot;Side&gt;Import&quot; rullemenu funktionen.
2180
fraDok: streng; filnavnet på dokumentet, hvorfra der skal importeres sider
2181
sideListe: tuple med sidenumre på sider der skal importeres
2182
lav: nummer; 0 for at erstatte ekisterende sider, 1 (standardværdi) for at indsætte nye sider
2183
importhvor: nummer; sidenummeret (i aktive dokument) hvortil siderne skal importeres
2184
importhvorSide: nummer; brugt hvis lav==1; 0 for at lave sider før valgte side; 1 for at lave sider efter valgte side; 2 (standardværdi) for at lave
2185
sider i slutningen af dokumentet
2186
</translation>
12918 cbradney 2187
  </message>
2188
  <message>
1135 cbradney 2189
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2190
 
2191
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2192
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2193
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2194
</source>
15354 cbradney 2195
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])
1135 cbradney 2196
 
13499 cbradney 2197
Sætter gradient-fyld på objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
1135 cbradney 2198
den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne
2199
for mulige typer (FILL_&lt;type&gt;).
2200
</translation>
2201
  </message>
2202
  <message>
12918 cbradney 2203
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2204
 
2205
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2206
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2207
currently selected item is used.
2208
</source>
15354 cbradney 2209
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2210
 
2211
Sætter fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
2212
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
2213
bruges det markerede element.
2214
</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2218
 
2219
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2220
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2221
</source>
15354 cbradney 2222
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2223
 
13499 cbradney 2224
Sætter fyld-gennemsigtigheden på objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
12918 cbradney 2225
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2226
</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2230
 
2231
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2232
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2233
</source>
15354 cbradney 2234
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2235
 
13499 cbradney 2236
Sætter fyld-blandings-tilstanden på objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
12918 cbradney 2237
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2238
</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
2241
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2242
 
2243
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2244
is not given the currently selected item is used.
2245
</source>
15354 cbradney 2246
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2247
 
2248
Sætter linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
2249
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
2250
bruges det markerede element.
2251
</translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
2254
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2255
 
2256
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2257
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2258
</source>
15354 cbradney 2259
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2260
 
13499 cbradney 2261
Sætter linie-gennemsigtigheden på objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
12918 cbradney 2262
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2263
</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
2266
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2267
 
2268
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2269
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2270
</source>
15354 cbradney 2271
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2272
 
13499 cbradney 2273
Sætter linieblandings-tilstanden på objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
12918 cbradney 2274
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2278
 
2279
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2280
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2281
given the currently selected item is used.
2282
 
2283
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2284
</source>
15354 cbradney 2285
    <translation type="obsolete">setLineWidth(bredde, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2286
 
2287
Sætter linie-bredden på objektet &quot;navn&quot; til &quot;bredde&quot;. &quot;bredde&quot; skal være i
2288
området fra 0.0 til 12.0 inklusivt, og er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke
2289
angives, så bruges det markerede element.
2290
</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2294
 
2295
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2296
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2297
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2298
is used.
2299
 
2300
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2301
</source>
15354 cbradney 2302
    <translation type="obsolete">setLineShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 2303
 
2304
Sætter farvemætningen på linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
2305
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
2306
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2307
 
2308
Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
2309
</translation>
2310
  </message>
2311
  <message>
2312
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2313
 
2314
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2315
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2316
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2317
</source>
15354 cbradney 2318
    <translation type="obsolete">setLineJoin(samling, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2319
 
2320
Sætter typen af liniesamling på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;samling&quot;.
2321
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
2322
predefinerede konstanter for samlingen - JOIN_&lt;type&gt;.
2323
</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2327
 
2328
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2329
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2330
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2331
</source>
15354 cbradney 2332
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endetype, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2333
 
2334
Sætter typen af linieende på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;endetype&quot; .
2335
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
2336
predefinerede konstanter for endetyperne - CAP_&lt;type&gt;.
2337
</translation>
2338
  </message>
2339
  <message>
2340
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2341
 
2342
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2343
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2344
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2345
</source>
15354 cbradney 2346
    <translation type="obsolete">setLineStyle(stil, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2347
 
2348
Sætter linie-stil for objektet &quot;navn&quot; til stilen &quot;stil&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke
2349
angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede
2350
konstanter for &quot;stil&quot; - LINE_&lt;type&gt;.
2351
</translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2355
 
2356
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2357
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2358
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2359
Item is used.
2360
 
2361
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2362
</source>
15354 cbradney 2363
    <translation type="obsolete">setFillShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2364
 
2365
Sætter farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
2366
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
2367
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2368
 
2369
Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
2370
</translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
2373
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2374
 
2375
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2376
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2377
 
2378
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2379
</source>
15354 cbradney 2380
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2381
 
2382
Sætter radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er udtrykt
2383
i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2384
 
2385
Kan rejse ValueError hvis hjørne-radius er negativ.
2386
</translation>
2387
  </message>
2388
  <message>
2389
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2390
 
2391
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2392
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2393
 
2394
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2395
</source>
15354 cbradney 2396
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;navngivetStil&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2397
 
2398
sætter linie-stil på objektet &quot;navn&quot; til navngivet stil &quot;navngivetStil&quot;.
2399
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2400
 
2401
Kan rejse NotFoundError hvis linie-stilen ikke eksisterer.
2402
</translation>
2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>createParagraphStyle(...)
2406
 
2407
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2408
 
2409
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2410
 
2411
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2412
 
2413
fixed linespacing:     0
2414
 
2415
automatic linespacing:   1
2416
 
2417
baseline grid linespacing: 2
2418
 
2419
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2420
 
2421
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2422
 
2423
-&gt; left:   0
2424
 
2425
-&gt; center:  1
2426
 
2427
-&gt; right:  2
2428
 
2429
-&gt; justify: 3
2430
 
2431
-&gt; extend:  4
2432
 
2433
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2434
 
2435
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2436
 
2437
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2438
 
2439
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2440
 
2441
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2442
 
2443
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2444
 
2445
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2446
 
2447
</source>
15354 cbradney 2448
    <translation type="obsolete">createParagraphStyle(...)
13499 cbradney 2449
2450
Opretter en afsnits-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre:
2451
 
2452
&quot;navn&quot; [påkrævet] -&gt; angiver navnet på afsnits-typografien, der skal laves
2453
 
2454
linieafstands-tilstand [valgfrit] -&gt; angiver linieafstands-tilstanden, mulige tilstande er:
2455
 
2456
fast linieafstand:     0
2457
2458
automatisk linieafstand:   1
2459
2460
grundlinie gitter linieafstand: 2
2461
2462
linieafstand [valgfrit] -&gt; angiver linieafstanden hvis der bruges fast linieafstand
2463
 
2464
justering [valgfrit] -&gt; angiver justering af afsnittet
2465
 
2466
-&gt; venstre:   0
2467
 
2468
-&gt; centrer:  1
2469
 
2470
-&gt; højre:  2
2471
2472
-&gt; udslutte: 3
2473
 
2474
-&gt; udvid:  4
2475
 
2476
venstremargen [valgfrit], højremargen [valgfrit] -&gt; angiver margen
2477
 
2478
afstandfør [valgfrit], afstandefter [valgfrit] -&gt; angiver afstanden til det forrige og efterfølgende afsnit
2479
 
2480
førsteindrykning [valgfri] -&gt; indrykningen af den første linie
2481
 
2482
haruncial [valgfrit] -&gt; angiver om der er unicialer (1 = ja, 0 = nej)
2483
 
2484
uniciallinier [valgfrit] -&gt; højde (i linier) af unicialerne hvis de er brugt
2485
 
2486
unicialforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af unicialerne hvis de er brugt
2487
 
2488
&quot;tegnstil&quot; [valgfrit] -&gt; tegnstil der skal bruges
2489
 
2490
</translation>
12918 cbradney 2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <source>createCharStyle(...)
2494
 
2495
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2496
 
2497
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2498
 
2499
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2500
 
2501
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2502
 
2503
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2504
 
2505
-&gt; inherit
2506
 
2507
-&gt; bold
2508
 
2509
-&gt; italic
2510
 
2511
-&gt; underline
2512
 
2513
-&gt; underlinewords
2514
 
2515
-&gt; strike
2516
 
2517
-&gt; superscript
2518
 
2519
-&gt; subscript
2520
 
2521
-&gt; outline
2522
 
2523
-&gt; shadowed
2524
 
2525
-&gt; allcaps
2526
 
2527
-&gt; smallcaps
2528
 
2529
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2530
 
2531
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2532
 
2533
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2534
 
2535
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2536
 
2537
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2538
 
2539
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2540
 
2541
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2542
 
2543
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2544
 
2545
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2546
 
2547
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2548
 
2549
</source>
15354 cbradney 2550
    <translation type="obsolete">createCharStyle(...)
13499 cbradney 2551
 
2552
Opretter en tegn-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre:
2553
 
2554
&quot;navn&quot; [påkrævet] -&gt; angiver navnet på tegn-typografien, der skal laves
2555
2556
&quot;font&quot; [valgfrit] -&gt; navn på fonten der skal bruges
2557
 
2558
fontstørrelse[valgfrit] -&gt; fontstørrelse der skal sættes (double)
2559
 
2560
&quot;egenskaber&quot; [valgfrit] -&gt; nærmere typografiske detaljer kan defineres med en streng, som kunne indholde følgende comma-separerede ord (uden mellemrum!):
2561
 
2562
-&gt; inherit
2563
 
2564
-&gt; bold
2565
 
2566
-&gt; italic
2567
 
2568
-&gt; underline
2569
 
2570
-&gt; underlinewords
2571
 
2572
-&gt; strike
2573
 
2574
-&gt; superscript
2575
 
2576
-&gt; subscript
2577
 
2578
-&gt; outline
2579
 
2580
-&gt; shadowed
2581
 
2582
-&gt; allcaps
2583
 
2584
-&gt; smallcaps
2585
 
2586
&quot;fyldfarve&quot; [valgfrit], &quot;fyldskygge&quot; [valgfrit] -&gt; angiver fyld tilvalg
2587
2588
&quot;stregfarve&quot; [valgfrit], &quot;streg-farvemætning&quot; [valgfrit] -&gt; angiver streg tilvalg
2589
 
2590
grundlinieforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af grundlinien
2591
 
2592
skygge-xforskydning [valgfrit], skygge-yforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af skyggen hvis den bruges
2593
 
2594
omridsbredde [valgfrit] -&gt; bredde af tegnomrids hvis det bruges
2595
 
2596
understreg-forskydning [valgfrit], understreg-bredde [valgfrit] -&gt; understreg tilvalg hvis det bruges
2597
 
2598
overstreg-forskydning [valgfrit], overstreg-bredde [valgfrit] -&gt; overstreg tilvalg hvis det bruges
2599
 
2600
skaleh [valgfrit], skalev [valgfrit] -&gt; skalering af tegnene
2601
 
2602
spatiering [valgfrit] -&gt; spatiering af teksten
2603
 
2604
&quot;sprog&quot; [valgfrit] -&gt; sprog kode
2605
 
2606
</translation>
12918 cbradney 2607
  </message>
2608
  <message>
1135 cbradney 2609
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2610
 
2611
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2612
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2613
the selection is returned.
2614
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2615
</source>
15354 cbradney 2616
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
1135 cbradney 2617
 
2782 cbradney 2618
Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme &quot;navn&quot;. Hvis
2619
denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien
2620
af det første tegn i den markerede tekst.
1135 cbradney 2621
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
2622
</translation>
2623
  </message>
2624
  <message>
12918 cbradney 2625
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2626
 
2627
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2628
has some text selected the value assigned to the first character
2629
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2630
selected item is used.
2631
</source>
15354 cbradney 2632
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 2633
 
2634
Returnerer font-navnet for tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme
2635
har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den
2636
markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2637
</translation>
2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2641
 
2642
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2643
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2644
</source>
15354 cbradney 2645
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 2646
 
2647
Returnerer længden på teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
2648
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2649
</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2653
 
2654
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2655
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2656
</source>
15354 cbradney 2657
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
12918 cbradney 2658
 
2659
Returnerer antal tekst-linier i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
2660
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2661
</translation>
2662
  </message>
2663
  <message>
2664
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2665
 
2666
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2667
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2668
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2669
selected item is used.
2670
</source>
15354 cbradney 2671
    <translation type="obsolete">getText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 2672
 
2673
Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme har
2674
noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Al tekst i rammen,
2675
ikke kun det der lige nu ses, returneres. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2676
det markerede element.
2677
</translation>
2678
  </message>
2679
  <message>
2680
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2681
 
2682
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2683
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2684
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2685
used.
2686
</source>
15354 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
12918 cbradney 2688
 
2689
Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot; og alle tekst-rammer, som er lænket
2690
med denne ramme. Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres
2691
den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2692
</translation>
2693
  </message>
2694
  <message>
2695
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2696
 
2697
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2698
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2699
</source>
15354 cbradney 2700
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 2701
 
2702
Returnerer linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
2703
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2704
</translation>
2705
  </message>
2706
  <message>
2707
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2708
 
2709
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2710
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2711
is not given the currently selected item is used.
2712
</source>
15354 cbradney 2713
    <translation type="obsolete">
13499 cbradney 2714
vn
2715
 
2716
Returnerer tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
2717
Afstandene returneres som en tuple som (venstre, højre, top bund). Hvis &quot;navn&quot;
2718
ikke er givet, så bruges det markerede element.
2719
</translation>
12918 cbradney 2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2723
 
2724
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2725
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2726
</source>
15354 cbradney 2727
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
12918 cbradney 2728
 
2729
Returnerer kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
2730
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2731
</translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2735
 
2736
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2737
given the currently selected item is used.
2738
</source>
15354 cbradney 2739
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 2740
 
2741
Henter antallet af kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
2742
ikke er givet, så bruges det markerede element.
2743
</translation>
2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2747
 
2748
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2749
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2750
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2751
used.
2752
</source>
15354 cbradney 2753
    <translation type="obsolete">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2754
 
2755
Sætter teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til teksten fra strengen &quot;tekst&quot;.
2756
Teksten skal være UTF8 kodet - brug f.eks. unicode(tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). se FAQ&apos;en
2757
for flere detaljer. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2758
</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2762
 
2763
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2764
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2765
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2766
not given the currently selected Item is used.
2767
 
2768
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2769
</source>
15354 cbradney 2770
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2771
 
2772
Indsætter teksten &quot;tekst&quot; ved position &quot;pos&quot; i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
2773
Teksten skal være UTF kodet (se setText() som reference). Første tegn
2774
har index 0. Indsættes tekst ved position -1, så tilføjes teksten i slutningen
2775
af rammen. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2776
 
2777
Kan rejse IndexError for en indsætning uden for et gyldigt område.
2778
</translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2782
 
2783
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2784
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2785
currently selected item is used.
2786
 
2787
May throw ValueError if the font cannot be found.
2788
</source>
15354 cbradney 2789
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2790
 
2791
Sætter fonten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;font&quot;. Hvis der er markeret nogen
2792
tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
2793
så bruges det markerede element.
2794
 
2795
Kan rejse ValueError hvis fonten ikke findes.
2796
</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2800
 
2801
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2802
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2803
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2804
currently selected item is used.
2805
 
2806
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2807
</source>
15354 cbradney 2808
    <translation type="obsolete">setFontSize(størrelse, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2809
 
2810
Sætter font-størrelsen i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;. &quot;størrelse&quot;
2811
angives i punkter. Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede
2812
tekst blive ændret. &quot;størrelse&quot; skal være indenfor området 1 til 512. Hvis &quot;navn&quot;
2813
ikke er givet, så bruges det markerede element.
2814
 
2815
Kan rejse ValueError for en fontstørrelse der er uden for gyldigt område.
2816
</translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2820
 
2821
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2822
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2823
item is used.
2824
 
2825
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2826
</source>
15354 cbradney 2827
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(størrelse, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2828
 
2829
Sætter linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;.
2830
&quot;størrelse&quot; er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2831
det markerede element.
2832
 
2833
Kan rejse ValueError hvis linie-afstanden er uden for gyldigt område.
2834
</translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2838
 
2839
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2840
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2841
selected item is used.
2842
 
2843
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2844
</source>
15354 cbradney 2845
    <translation type="obsolete">
13499 cbradney 2846
venstre
2847
højre
2848
und
2849
vn
2850
 
2851
Sætter tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdierne
2852
&quot;venstre&quot;, &quot;højre&quot;, &quot;top&quot; og &quot;bund. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
2853
så bruges det markerede element.
2854
 
2855
Kan rejse ValueError hvis nogen af afstandene er uden for tilladte område (skal være positiv).
2856
</translation>
12918 cbradney 2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2860
 
2861
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2862
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2863
 
2864
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2865
</source>
15354 cbradney 2866
    <translation type="obsolete">setColumnGap(størrelse, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2867
 
2868
Sætter kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdien &quot;størrelse&quot;.
2869
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2870
 
2871
Kan rejse ValueError hvis kolonne-afstanden er uden for gyldigt område (skal være positiv).
2872
</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2876
 
2877
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2878
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2879
 
2880
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2881
</source>
15354 cbradney 2882
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2883
 
2884
Sætter antal kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot; til heltallet &quot;nr&quot;.
2885
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2886
 
2887
Kan rejse ValueError hvis antal kolonner ikke er mindst 1.
2888
</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2892
 
2893
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2894
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2895
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2896
 
2897
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2898
</source>
15354 cbradney 2899
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(justering, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2900
 
2901
Sætter tekst-justering i tekst-rammen &quot;navn&quot; til angivet justering.
2902
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element. &quot;justering&quot;
2903
skal være en af ALIGN_konstanterne defineret i dette modul - se dir(scribus).
2904
 
2905
Kan rejse ValueError for en ugyldig ALIGN_konstant.
2906
</translation>
2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2910
 
2911
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2912
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2913
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2914
selected item is used.
2915
 
2916
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2917
</source>
15354 cbradney 2918
    <translation type="obsolete">selectText(start, antal, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2919
 
2920
Markerer &quot;antal&quot; tegn af teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; startende
2921
fra tegn &quot;start&quot;. Tegn tælling starter ved 0. Hvis &quot;antal&quot; er nul, vil
2922
enhver tekstmarkering blive nulstillet. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2923
det markerede element.
2924
 
2925
Kan rejse IndexError hvis hvis markeringen er sat udenfor teksten.
2926
</translation>
2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2930
 
2931
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2932
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2933
selected item is used.
2934
</source>
15354 cbradney 2935
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2936
 
2937
Sletter al tekst i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis der er markeret noget tekst, så
2938
slettes kun den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2939
det markerede element.
2940
</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2944
 
2945
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2946
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2947
given the currently selected item is used.
2948
</source>
15354 cbradney 2949
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2950
 
2951
Sætter tekst-farven i tekst-rammen &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. Hvis der
2952
er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret.
2953
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2954
</translation>
2955
  </message>
2956
  <message>
2957
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2958
 
2959
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2960
selected item is used.
2961
</source>
15354 cbradney 2962
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2963
 
2964
Sætter tekstens streg-farve. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
2965
så bruges det markerede element.
2966
</translation>
2967
  </message>
2968
  <message>
2969
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2970
 
2971
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2972
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2973
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2974
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2975
used.
2976
</source>
15354 cbradney 2977
    <translation type="obsolete">setTextShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 2978
 
2979
Sætter farvemætningen på tekst-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
2980
Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret.
2981
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
2982
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2983
</translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2987
 
2988
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2989
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2990
and must not link to or be linked from any other frames already.
2991
 
2992
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2993
</source>
15354 cbradney 2994
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;franavn&quot;, &quot;tilnavn&quot;)
12918 cbradney 2995
 
2996
Sammenkæder to tekst-rammer. Rammen &quot;franavn&quot; bliver sammenkædet
2997
med rammen &quot;tilnavn&quot;. Mål-rammen skal være en tom tekst-ramme og må
2998
ikke være sammenkædet med nogen anden ramme.
2999
</translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
3003
 
3004
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3005
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
3006
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
3007
 
3008
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3009
</source>
15354 cbradney 3010
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;navn&quot;)
12918 cbradney 3011
 
3012
Fjerner objektet &quot;navn&quot; fra sammenkædede tekstrammer. Hvis rammen
3013
var i midten af en kæde, så vil den foregående og den efterfølgende ramme
3014
blive forbundet, f.eks. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bliver &apos;a-&gt;c&apos; når du kalder unlinkTextFrames(b).
3015
 
3016
Kan rejse ScribusException hvis sammenkædnings-regler bliver overtrådt.
3017
</translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
3021
 
3022
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3023
currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 3024
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;navn&quot;])
12918 cbradney 3025
 
3026
Konverterer fonte i tekst-rammen &quot;navn&quot; til kurver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
3027
så bruges det markerede element.
3028
</translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3032
 
3033
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3034
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3035
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
3036
 
3037
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3038
</source>
15354 cbradney 3039
    <translation type="obsolete">textOverflows([&quot;navn&quot;, ingenlinks]) -&gt; integer
12918 cbradney 3040
 
3041
Returnerer det faktiske antal skrifttegn der overløber i tekstramme &quot;navn&quot;.
3042
Hvis ingenlinks er sat til andet end nul tages kun en ramme - der bruger ikke
3043
sammenkædning af tekstrammer. Uden denne parameter søges igennem alle
3044
sammenkædede tekstrammer.
3045
 
3046
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
3047
</translation>
3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3051
 
3052
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3053
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3054
 
3055
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3056
</source>
15354 cbradney 3057
    <translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
13499 cbradney 3058
 
3059
Foretager orddeling i tekstrammen &quot;navn&quot;.
3060
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3061
 
3062
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
3063
</translation>
12918 cbradney 3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3067
 
3068
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3069
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3070
 
3071
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3072
</source>
15354 cbradney 3073
    <translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;navn&quot;]) -&gt; booll
13499 cbradney 3074
 
3075
Fjerner orddeling i tekstrammen &quot;navn&quot;.
3076
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3077
 
3078
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
3079
</translation>
12918 cbradney 3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3083
 
3084
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3085
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3086
 
3087
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3088
</source>
15354 cbradney 3089
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;til/fra&quot;, [&quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3090
 
3091
Sætter hvorvidt (til/fra = 1) tekstrammen &quot;navn&quot; er et bogmærke eller ej.
3092
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
3093
 
3094
Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
3095
</translation>
12918 cbradney 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3099
 
3100
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
3101
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3102
 
3103
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3104
</source>
15354 cbradney 3105
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 3106
 
3107
Returnerer &quot;true&quot; hvis tekst-rammen &quot;navn&quot; er et PDF bogmærke.
3108
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
3109
 
3110
Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
3111
</translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
1135 cbradney 3114
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3115
 
3116
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3117
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3118
</source>
15354 cbradney 3119
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;streng&quot;)
1135 cbradney 3120
 
3121
Skriver &quot;streng&quot; til Scribus beskedfelt (status linie). Teksten
3122
skal være UTF8 kodet eller &apos;unicode&apos; streng (anbefalet).
3123
</translation>
3124
  </message>
1525 cbradney 3125
  <message>
12918 cbradney 3126
    <source>progressReset()
3127
 
3128
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
3129
new progress bar use. See progressSet.
3130
</source>
15354 cbradney 3131
    <translation type="obsolete">progressReset()
12918 cbradney 3132
 
3133
Rydder op i Scrbus fremgangs-målererens tidligere indstillinger. Den kaldes før næste
3134
brug af fremgangs-måleren. Se progressSet.
3135
</translation>
3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>progressTotal(max)
3139
 
3140
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
3141
See progressSet.
3142
</source>
15354 cbradney 3143
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
12918 cbradney 3144
 
3145
Sætter fremgangs-målerens maksimale trin-værdi til det angivne tal.
3146
Se progressSet.
3147
</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>progressSet(nr)
3151
 
3152
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
3153
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
3154
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
3155
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
3156
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
3157
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
3158
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
3159
</source>
15354 cbradney 3160
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)
12918 cbradney 3161
 
3162
Sætter fremgangs-måler positionen til &quot;nr&quot;, en værdi relativ til det tidligere kald af
3163
progressTotal. Fremgangs-måleren bruger konceptet om trin; du giver den det totale
3164
antal trin og antal trin nået indtil nu, og den vil så vise den procentvise værdi af de trin
3165
der er gjort færdige. Du kan angive det totale antal trin med progressTotal(). De
3166
nuværende antal trin er angivet med progressSet(). Fremgangs-måleren kan spoles
3167
tilbage til begyndelsen med progressReset(). [Baseret på info fra Trolltech&apos;s Qt docs]
3168
</translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>setCursor()
3172
 
3173
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
3174
</source>
15354 cbradney 3175
    <translation type="obsolete">setCursor()
12918 cbradney 3176
 
13499 cbradney 3177
[IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen,
3178
så undgå at bruge den lige nu.
12918 cbradney 3179
</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>docChanged(bool)
3183
 
3184
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
3185
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
3186
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
3187
</source>
15354 cbradney 3188
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)
12918 cbradney 3189
 
3190
Aktiverer/deaktiverer &quot;gem-ikonet&quot; i Scribus værktøjslinie og &quot;Gem&quot; i fil-menuen.
3191
Det er brugbart at kalde denne procedure, når du ændrer dokumentet, fordi Scribus
3192
ikke automatisk opdager, når du har ændret dokumentet ved at bruge en script.
3193
</translation>
3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>zoomDocument(double)
3197
 
3198
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3199
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3200
</source>
15354 cbradney 3201
    <translation type="obsolete">zoomDocument(dobbelt)
12918 cbradney 3202
 
3203
Zoom dokumentet i hoved GUI vinduet. Funktionen bruger heltals-værdier
3204
som 20.0, 100.0, etc. Zoom så siden fylder vinduet bruger -100 som mærke.
3205
</translation>
3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>scrollDocument(x,y)
3209
 
3210
Scroll the document in main GUI window by x and y.
3211
</source>
15354 cbradney 3212
    <translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)
13499 cbradney 3213
 
3214
Ruller dokumentet i hoved-GUI winduet med værdierne x og y.
3215
</translation>
12918 cbradney 3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
3219
 
3220
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3221
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3222
 
3223
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
3224
</source>
15354 cbradney 3225
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
12918 cbradney 3226
 
3227
Placerer SVG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3228
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG&apos;en på siden
3229
 
3230
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SVG
3231
</translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3235
 
3236
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3237
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3238
 
3239
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3240
</source>
15354 cbradney 3241
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;filnavn&quot;, x, y)
12918 cbradney 3242
 
3243
Placerer EPS &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3244
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af EPS&apos;en på siden
3245
 
3246
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede EPS
3247
</translation>
3248
  </message>
3249
  <message>
3250
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3251
 
3252
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3253
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3254
 
3255
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3256
</source>
15354 cbradney 3257
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;filnavn&quot;, x, y)
12918 cbradney 3258
 
3259
Placerer SXD &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3260
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SXD&apos;en på siden
3261
 
3262
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SXD
3263
</translation>
3264
  </message>
3265
  <message>
3266
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3267
 
3268
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3269
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3270
 
3271
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3272
</source>
15354 cbradney 3273
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
12918 cbradney 3274
 
3275
Placerer ODG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3276
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af ODG&apos;en på siden
3277
 
3278
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede ODG
3279
</translation>
3280
  </message>
13279 cbradney 3281
  <message>
3282
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
3283
 
3284
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
3285
See also setSpotColor()
3286
 
3287
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3288
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3289
</source>
15354 cbradney 3290
    <translation type="obsolete">isSpotColor(&quot;navn&quot;) -&gt; bool
13499 cbradney 3291
 
3292
Returnerer True hvis farven &quot;navn&quot; er en spot-farve.
3293
Se også setSpotColor()
3294
 
3295
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3296
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3297
</translation>
13279 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
3301
 
3302
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
3303
See also isSpotColor()
3304
 
3305
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3306
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3307
</source>
15354 cbradney 3308
    <translation type="obsolete">setSpotColor(&quot;navn&quot;, spot)
13499 cbradney 3309
 
3310
Sætter farven &quot;navn&quot; som en spot-farve hvis spot parameter er &quot;True&quot;.
3311
se også isSpotColor()
3312
 
3313
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes..
3314
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3315
</translation>
13279 cbradney 3316
  </message>
3317
  <message>
3318
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
3319
 
3320
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3321
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3322
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
3323
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
3324
 
3325
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3326
</source>
15354 cbradney 3327
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3328
 
3329
Sætter de interne Skalerings-faktorer for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
3330
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1
3331
betyder 100 %. Interne skaleringsfaktorer er forskellig fra værdierne, som
3332
vises på egenskabs-paletten. Bemærk : forældet, brug istedet setImageScale().
3333
 
3334
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
3335
</translation>
13279 cbradney 3336
  </message>
3337
  <message>
3338
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
3339
 
3340
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3341
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3342
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
3343
 
3344
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3345
</source>
15354 cbradney 3346
    <translation type="obsolete">setImagescale(x, y [, &quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3347
 
3348
Sætter skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
3349
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1 betyder
3350
100 %. Skaleringsfaktorer er lig med værdierne, som vises på egenskabs-paletten.
3351
 
3352
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
3353
</translation>
13279 cbradney 3354
  </message>
3355
  <message>
3356
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
3357
 
3358
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
3359
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
3360
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
3361
</source>
15354 cbradney 3362
    <translation type="obsolete">setGradientStop(&quot;farve&quot;, skygge, ugennemsigtighed, rampepunkt, [&quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3363
 
3364
Sætter eller tilføjer et gradient-stop til gradient-fyldet i objekt &quot;navn&quot; ved position rampepunkt.
3365
Farve beskrivelserne er de samme som for setFillColor() og setFillShade(). setGradientFill()
3366
skal tidligere være kaldt for at gradient fyldet bliver synligt.
3367
</translation>
13279 cbradney 3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
3371
 
3372
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
3373
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3374
</source>
15354 cbradney 3375
    <translation type="obsolete">setTextScalingV(skala, [&quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3376
 
3377
Sætter den vertikale tegn-skalering på objektet &quot;navn&quot; til &quot;skala&quot; i procent.
3378
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3379
</translation>
13279 cbradney 3380
  </message>
3381
  <message>
3382
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
3383
 
3384
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
3385
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3386
</source>
15354 cbradney 3387
    <translation type="obsolete">setTextScalingH(skala, [&quot;navn&quot;])
13499 cbradney 3388
 
3389
Sætter den horisontale tegn-skalering på objektet &quot;navn&quot; til &quot;skala&quot; i procent.
3390
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3391
</translation>
13279 cbradney 3392
  </message>
12918 cbradney 3393
</context>
3394
<context>
3395
  <name>@default</name>
3396
  <message>
3397
    <source>getColorNames() -&gt; list
3398
 
3399
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3400
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3401
</source>
3402
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; liste
3403
 
3404
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet.
3405
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokument farver.
3406
</translation>
3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3410
 
3411
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3412
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3413
Returns true if a new document was created.
3414
</source>
3415
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
3416
 
3417
Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog boks. Laver et nyt dokument, hvis brugeren
3418
accepterer indstillingerne. Laver ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
3419
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev lavet et nyt dokument.
3420
</translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3424
 
3425
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3426
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3427
</source>
3428
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
3429
 
3430
Returnerer navnet på fyld-farven i objektet &quot;navn&quot;.
3431
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3432
</translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
3436
 
3437
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3438
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3439
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3440
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3441
</source>
3442
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])
3443
 
3444
Flytter objektet &quot;navn&quot; med dx og dy relativt til dets nuværende position.
3445
Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT
3446
konstanter). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
3447
Hvis &quot;navn&quot; hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
3448
</translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>setRedraw(bool)
3452
 
3453
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3454
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3455
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3456
</source>
3457
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
3458
 
3459
Forhindrer gentegning af siden når bool=&quot;false&quot;, ellers er gentegning aktiveret.
3460
Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at
3461
kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script.
3462
</translation>
3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
3466
 
3467
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3468
coordinates are given in the current measurement units of the document
3469
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3470
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3471
is not given Scribus will create one for you.
3472
 
3473
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3474
</source>
3475
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
3476
 
3477
Laver en ny rectangle på den aktive side og returnerer dets navn.
3478
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
3479
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
3480
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
3481
ikke angives, så vil Scribus lave et for dig.
3482
 
3483
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes.
3484
</translation>
3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
3488
 
3489
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3490
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3491
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3492
</source>
3493
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])
3494
 
3495
Sætter gradient-fyld af objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
3496
den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne
3497
for mulige typer (FILL_&lt;type&gt;).
3498
</translation>
3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3502
 
3503
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3504
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3505
the selection is returned.
3506
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3507
</source>
3508
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
3509
 
3510
Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme &quot;navn&quot;. Hvis
3511
denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien
3512
af det første tegn i den markerede tekst.
3513
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
3514
</translation>
3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3518
 
3519
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3520
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3521
</source>
3522
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;streng&quot;)
3523
 
3524
Skriver &quot;streng&quot; til Scribus beskedfelt (status linie). Teksten
3525
skal være UTF8 kodet eller &apos;unicode&apos; streng (anbefalet).
3526
</translation>
3527
  </message>
3528
  <message>
2782 cbradney 3529
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3530
 
3531
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3532
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3533
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3534
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3535
master page for the new page.
3536
 
3537
May raise IndexError if the page number is out of range
3538
</source>
12918 cbradney 3539
    <translation type="obsolete">newPage(hvor [,&quot;masterside&quot;])
2782 cbradney 3540
 
3541
Laver en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
3542
af dokumentet, ellers er den ny side indsat før &quot;hvor&quot;. Side-numre er
3543
talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået.
3544
Den valgfri parameter &quot;masterside&quot; angiver navnet på den master side,
3545
der skal bruges til den nye side.
3546
 
3547
Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi
3548
</translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3824 cbradney 3551
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
6434 cbradney 3552
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3553
 
3554
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3555
following meaning:
3556
 
3557
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3558
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3559
 
3560
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3561
margins
3562
 
3563
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3564
 
3565
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3566
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3567
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3568
 
3569
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3570
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3571
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3572
 
3573
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3574
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3575
PAGE_4 is 4-fold.
3576
 
3577
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3578
Indexed from 0 (0 = first).
3579
 
3580
numPage = Number of pages to be created.
3581
 
3582
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3583
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3584
is not in points, make sure to account for this.
3585
 
3586
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3587
PAGE_4, 3, 1)
3588
 
3589
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3590
</source>
12918 cbradney 3591
    <translation type="obsolete">newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
6871 cbradney 3592
            måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -&gt; bool
3593
 
3594
Laver et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
3595
følgende betydning:
3596
 
3597
størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
3598
bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;papir_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.
3599
 
3600
margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener
3601
 
3602
retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
3603
 
3604
førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
3605
side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for
3606
et højere nummer, hvis et dokument består af flere dele.
3607
 
3608
måle-enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
3609
predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3610
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3611
 
3612
sideType = En af de predefinerede constanter PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside,
3613
PAGE_2 er for dobbeltsidet dokumenter, PAGE_3 er for 3 siders folder og
3614
PAGE_4 er 4-fold
3615
 
9189 cbradney 3616
førsteSideOrden = Hvad er positionen af første side i dokumentet.
6871 cbradney 3617
Indeksering fra 0 (0 = første).
3618
 
3619
antalSider = Antal sider som skal laves.
3620
 
3621
Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
3622
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
3623
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.
3624
 
3625
eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3626
PAGE_4, 3, 1)
3627
 
9189 cbradney 3628
Kan rejse ScribusError hvis førsteSideOrden er større end tilladt for sideType.
6871 cbradney 3629
</translation>
6434 cbradney 3630
  </message>
9189 cbradney 3631
  <message>
3632
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
3633
 
3634
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3635
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3636
 
3637
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
3638
</source>
12918 cbradney 3639
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
9189 cbradney 3640
 
3641
Placerer SVG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
3642
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG&apos;en på siden
3643
 
3644
hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SVG
3645
</translation>
3646
  </message>
1135 cbradney 3647
  <message>
3648
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
3649
 
3650
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3651
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3652
the value of the named color from the default document colors.
3653
 
3654
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3655
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3656
</source>
12918 cbradney 3657
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3658
 
1539 mrdocs 3659
Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
1135 cbradney 3660
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åben, så
3661
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokument farver.
3662
 
3663
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3664
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3665
</translation>
3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3669
 
3670
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3671
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3672
Color components should be in the range from 0 to 255.
3673
 
3674
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3675
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3676
</source>
12918 cbradney 3677
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3678
 
3679
Ændrer farven &quot;navn &quot; til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er
3680
defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort.
3681
Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255.
3682
 
3683
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3684
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3685
</translation>
3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3689
 
3690
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3691
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3692
&quot;None&quot; - transparent.
3693
 
3694
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3695
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3696
 
3697
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3698
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3699
</source>
12918 cbradney 3700
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
1135 cbradney 3701
 
3702
Sletter farven &quot;navn &quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet
3703
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til
3704
&quot;NONE&quot; - transparent.
3705
 
3706
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3707
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3708
</translation>
3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3712
 
3713
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3714
 
3715
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3716
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3717
</source>
12918 cbradney 3718
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
1135 cbradney 3719
 
3720
Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.
3721
 
3722
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
3723
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
3724
</translation>
3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
3728
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
3729
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
3730
 
3731
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
3732
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
3733
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
3734
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
3735
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3736
 
3737
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
3738
at 1.
3739
 
3740
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
3741
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
3742
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
3743
can be binary-ORed with button constants:
3744
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
3745
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3746
 
3747
Usage examples:
3748
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3749
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
3750
          ICON_ERROR)
3751
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
3752
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3753
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3754
 
3755
Defined button and icon constants:
3756
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3757
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3758
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3759
</source>
12918 cbradney 3760
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
1135 cbradney 3761
  ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
3762
  knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
3763
 
3764
Viser en besked-boks med titlen &quot;titel&quot;, meddelelsen &quot;besked&quot;, og
3765
et ikon &quot;ikon&quot; og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og
3766
en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet,
3767
selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per).
3768
Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering.
3769
 
3770
Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre
3771
starter ved 1.
3772
 
3773
For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige
3774
med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og
3775
ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der
3776
kan binær-ORes med knap konstanter:
3777
  BUTTONOPT_DEFAULT  Tryk enter trykker denne knap.
3778
  BUTTONOPT_ESCAPE  Tryk escape trykker denne knap.
3779
 
3780
Eksempler på brug:
3781
resultat = messageBox(&apos;Script fejlede&apos;,
3782
          &apos;Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.&apos;,
3783
          ICON_ERROR)
3784
resultat = messageBox(&apos;Abekatte!&apos;, &apos;Noget gik agurk! &lt;i&gt;Hvad er en abekat?&lt;/i&gt;&apos;,
3785
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3786
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3787
 
3788
Definerede knap og ikon konstanter:
3789
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3790
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3791
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3792
</translation>
3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
3796
 
3797
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3798
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
3799
 
3800
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
3801
</source>
12918 cbradney 3802
    <translation type="obsolete">valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng
1135 cbradney 3803
 
3804
Viser den almindelige &apos;spørg efter streng&apos; dialog og returnerer dens værdi som en streng
3805
Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri &apos;standard&apos; værdi.
3806
 
3807
Eksempel: valueDialog(&apos;titel&apos;, &apos;tekst i vinduet&apos;, &apos;valgfri&apos;)
3808
</translation>
3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>closeDoc()
3812
 
3813
Closes the current document without prompting to save.
3814
 
3815
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
3816
</source>
12918 cbradney 3817
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 3818
 
3819
Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes.
3820
 
3821
Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke
3822
</translation>
3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>haveDoc() -&gt; bool
3826
 
3827
Returns true if there is a document open.
3828
</source>
12918 cbradney 3829
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3830
 
3831
Returnerer &quot;true&quot; hvis der er et åbent dokument.
3832
</translation>
3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
3836
 
3837
Opens the document &quot;name&quot;.
3838
 
3839
May raise ScribusError if the document could not be opened.
3840
</source>
12918 cbradney 3841
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;navn&quot;)
1135 cbradney 3842
 
3843
Åbner dokumentet &quot;navn&quot;
3844
 
3845
Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes.
3846
</translation>
3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>saveDoc()
3850
 
3851
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3852
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3853
save file dialog.
3854
 
3855
If the save fails, there is currently no way to tell.
3856
</source>
12918 cbradney 3857
    <translation type="obsolete">saveDoc(&quot;navn&quot;)
1135 cbradney 3858
 
3859
Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer &quot;true&quot; hvis
3860
det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme
3861
en interaktiv &quot;gem fil&quot; dialog.
3862
 
3863
Hvis &quot;gem fil&quot; fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på.
3864
</translation>
3865
  </message>
3866
  <message>
3867
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
3868
 
3869
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3870
relative path).
3871
 
3872
May raise ScribusError if the save fails.
3873
</source>
12918 cbradney 3874
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;navn&quot;)
1135 cbradney 3875
 
3876
Gemmer det aktive dokument med det nye navn &quot;navn&quot; (som kan være en
3877
fuld eller relativ sti).
3878
 
3879
Kan rejse ScribusError hvis gemningen fejler.
3880
</translation>
3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3884
 
3885
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
3886
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3887
constants.
3888
</source>
9729 cbradney 3889
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 3890
 
3838 mrdocs 3891
Sætter dokumentets margener, Venstre(lr), Højre(rr), Top(tr) og Bund(br)
3892
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
1135 cbradney 3893
 </translation>
3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>setUnit(type)
3897
 
3898
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
3899
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
3900
 
3901
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
3902
</source>
12918 cbradney 3903
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
1135 cbradney 3904
 
3905
Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for &quot;enhed&quot; er
3906
defineret som konstanter UNIT_&lt;type&gt;.
3907
 
3908
Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet.
3909
</translation>
3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
3913
 
3914
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3915
of the UNIT_* constants:
3916
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3917
</source>
12918 cbradney 3918
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)
1135 cbradney 3919
 
3920
Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en
3921
af UNIT_* konstanterne:
3922
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3923
</translation>
3924
  </message>
3925
  <message>
3926
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
3927
 
3928
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3929
current document.
3930
</source>
12918 cbradney 3931
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)
1135 cbradney 3932
 
9189 cbradney 3933
Indlæser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet &quot;filnavn&quot;
1135 cbradney 3934
ind i det aktive dokument.
3935
</translation>
3936
  </message>
3937
  <message>
3938
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
3939
 
3940
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3941
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
3942
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
3943
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
3944
</source>
12918 cbradney 3945
    <translation type="obsolete">setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)
1135 cbradney 3946
 
3947
Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi
3948
til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker
3949
at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for
3950
en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT.
3951
</translation>
3952
  </message>
3953
  <message>
3954
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3955
 
3956
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
3957
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3958
</source>
12918 cbradney 3959
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1135 cbradney 3960
 
3961
Returnerer navnet på linie-farven på objektet &quot;navn&quot;.
3962
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3963
</translation>
3964
  </message>
3965
  <message>
3966
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3967
 
3968
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3969
is not given the currently selected Item is used.
3970
</source>
12918 cbradney 3971
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3972
 
3973
Returnerer linie-bredde på på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
3974
ikke angives, så bruges det markerede element.
3975
</translation>
3976
  </message>
3977
  <message>
3978
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3979
 
3980
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
3981
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3982
</source>
12918 cbradney 3983
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3984
 
3985
Returnerer værdien for liniens farvemætning på objektet &quot;navn&quot;.
3986
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
3987
</translation>
3988
  </message>
3989
  <message>
3990
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
3991
 
3992
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3993
the currently selected item is used. The join types are:
3994
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3995
</source>
10842 cbradney 3996
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
1135 cbradney 3997
 
3998
Returnerer typen af liniesamlingen på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
3999
ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er
4000
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
4001
</translation>
4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
4005
 
4006
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
4007
currently selected item is used. The cap types are:
4008
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
4009
</source>
12918 cbradney 4010
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
1135 cbradney 4011
 
4012
Returnerer typen af linieenden på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot;
4013
ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er
4014
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
4015
</translation>
4016
  </message>
4017
  <message>
4018
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
4019
 
4020
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
4021
currently selected item is used. Line style constants are:
4022
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
4023
</source>
12918 cbradney 4024
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
1135 cbradney 4025
 
4026
Returnerer liniestilen på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; ikke
4027
angives, så bruges det markerede element. Liniestilene er
4028
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
4029
</translation>
4030
  </message>
4031
  <message>
4032
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
4033
 
4034
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
4035
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
4036
</source>
12918 cbradney 4037
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 4038
 
4039
Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot;.
4040
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
4041
</translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
4045
 
4046
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
4047
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
4048
</source>
12918 cbradney 4049
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 4050
 
4051
Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen
4052
&quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
4053
</translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
4057
 
4058
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
4059
given the currently selected item is used.
4060
</source>
12918 cbradney 4061
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1135 cbradney 4062
 
4063
Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis
4064
&quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
4065
</translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
4069
 
4070
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
4071
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
4072
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
4073
for reference.
4074
</source>
12918 cbradney 4075
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; (bredde,højde)
1135 cbradney 4076
 
4077
Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet &quot;navn&quot;.
4078
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen
4079
er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt;
4080
for reference.
4081
</translation>
4082
  </message>
4083
  <message>
4084
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
4085
 
4086
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
4087
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
4088
is used.
4089
</source>
12918 cbradney 4090
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 4091
 
4092
Returnerer rotationen på objektet &quot;navn&quot;. Værdien er udtrykt i grader,
4093
og med uret giver en positiv værdi. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
4094
det markerede element.
4095
</translation>
4096
  </message>
4097
  <message>
4098
    <source>getAllObjects() -&gt; list
4099
 
4100
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
4101
</source>
12918 cbradney 4102
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; liste
1135 cbradney 4103
 
4104
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side.
4105
</translation>
4106
  </message>
4107
  <message>
4108
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
4109
 
4110
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
4111
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
4112
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
4113
belongs to a group, the whole group is moved.
4114
</source>
12918 cbradney 4115
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [,&quot;navn&quot;])
1135 cbradney 4116
 
4117
Flytter objektet &quot;navn&quot; til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den
4118
aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis &quot;navn&quot;
4119
ikke angives, så bruges det markerede element. Hvis objektet &quot;navn&quot;
4120
hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
4121
</translation>
4122
  </message>
4123
  <message>
4124
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
4125
 
4126
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
4127
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
4128
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
4129
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
4130
given the currently selected item is used.
4131
</source>
10842 cbradney 4132
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;navn&quot;])
1135 cbradney 4133
 
4134
Roterer objektet &quot;navn&quot; med &quot;rot&quot; grader relativt. Objektet er roteret
4135
omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er
4136
det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning
4137
mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis &quot;navn&quot; ikke
4138
angives, så bruges det markerede element.
4139
 </translation>
4140
  </message>
4141
  <message>
4142
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
4143
 
4144
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
4145
is not given the currently selected item is used.
4146
</source>
12918 cbradney 4147
    <translation type="obsolete">sizeObject(bredde, højde [, &quot;navn&quot;])
1135 cbradney 4148
 
4149
Ændrer størrelsen på objektet &quot;navn&quot; til den givne bredde og højde.
4150
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
4151
</translation>
4152
  </message>
4153
  <message>
4154
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
4155
 
4156
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
4157
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
4158
second selected Object and so on.
4159
</source>
12918 cbradney 4160
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; streng
1135 cbradney 4161
 
4162
Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis &quot;nr&quot; angives, så indikerer
4163
det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede
4164
objekt, 1 betyder det andet markerede objekt o.s.v.
4165
</translation>