getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> liste Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet. Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokumentets farver. getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColor("navn") -> tuple Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af farven "navn" fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åbne, så returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokumentets farver. Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("navn") -> tuple Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter af farven "navn" fra det aktive dokument. Konverteret til RGB farve rum. Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokumentets farver. Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColorCMYK("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColorRGB("name", r, g, b) Changes the color "name" to the specified RGB value. The color value is defined via three components r = red, g = green, b = blue. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColorCMYK("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColorRGB("name", r, g, b) Defines a new color "name". The color Value is defined via three components: r = red, g = green, b = blue. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("navn", c, m, y, k) Ændrer farven "navn " til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255. Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("navn", c, m, y, k) Definerer en ny farve "navn ". Farveværdien er defineret via fire komponenter: c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("navn", "erstat") Sletter farven "navn ". Enhver forekomst af denne farve er erstattet af farven "erstat". Hvis "erstat" ikke er angivet, så sættes farven til "NONE" - transparent. å å æ "er " Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("navn", "erstat") Enhver forekomst af farven "navn" bliver erstattet af farven "erstat". Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> bool Viser "Ny dokument" dialog-boks. opretter et nyt dokument, hvis brugeren accepterer indstillingerne. Opretter ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér. Returnerer "true" hvis der blev oprettet et nyt dokument. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". When the isdir parameter is True the dialog shows and returns only directories. The default for all of the optional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) fileDialog("overskrift", ["filter", "standardnavn" ,har-previsning, er-gem, er-mappe]) -> streng med fil-navn Viser en "Fil-åbn" dialog-boks med overskriften "overskrift". Filer er filtreret med filter-strengen "filter". Et standard fil-navn eller fil-sti kan også angives, lad denne streng være tom, når du ikke ønsker at bruge den. Hvis har-previsning er "TRUE" aktiveres et lille visningsvindue i fil-valg-boksen. Når er-gem værdien er sat til "True", så fungerer dialogboksen som en "Gem som" dialog, ellers fungerer den som en "Fil åbn" dialog. Når er-mappe værdien er "True", så viser og returnerer dialogboksen kun mapper. Standardværdien for alle de valgfri parametre er "False". Filteret, hvis specificeret, har formen 'kommentar (*.type *.type2 ...)'. For eksempel 'billeder' (*.png *.xpm *.jpg)'. Se Qt-dokumentationen over QFileDialog for detaljer om filtre. Eksempel: fileDialog('Åbn input', 'CSV filer (*.csv)') Eksempel: fileDialog('Gem report', standardnavn='report.txt', er-gem=True) messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. messageBox("titel", "besked", ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -> integer Viser en besked-boks med titlen "titel", meddelelsen "besked", og et ikon "ikon" og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet, selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per). Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering. Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre starter ved 1. For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der kan binær-ORes med knap konstanter: BUTTONOPT_DEFAULT Tryk enter trykker denne knap. BUTTONOPT_ESCAPE Tryk escape trykker denne knap. Eksempler på brug: resultat = messageBox('Script fejlede', 'Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.', ICON_ERROR) resultat = messageBox('Abekatte!', 'Noget gik agurk! <i>Hvad er en abekat?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Definerede knap og ikon konstanter: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -> streng Viser den almindelige 'spørg efter streng' dialog og returnerer dens værdi som en streng Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri 'standard' værdi. Eksempel: valueDialog('titel', 'tekst i vinduet', 'valgfri') newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. newStyleDialog() -> streng Viser 'Opret ny afsnits-typografi' vindue. Funktionen returnerer det rigtige typografi navn eller Intet når bruger annullerer vinduet. newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). numPage = Number of pages to be created. The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer, måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -> bool Opretter et Nyt dokument og returnerer "true" hvis det lykkedes. Parametrene har følgende betydning: størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_<papir_type> f.eks. PAPER_A4 etc. margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for et højere nummer, hvis et dokument består af flere dele. måle-enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. sideType = En af de predefinerede constanter PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside, PAGE_2 er for dobbeltsidet dokumenter, PAGE_3 er for 3 siders folder og PAGE_4 er 4-fold førsteSideOrden = Hvad er positionen af første side i dokumentet. Indeksering fra 0 (0 = første). antalSider = Antal sider som skal laves. Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette. eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1) Kan rejse ScribusError hvis førsteSideOrden er større end tilladt for sideType. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer, måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -> bool ADVARSEL: Forældet procedure! brug newDocument i stedet for. Opretter et Nyt dokument og returnerer "true" hvis det lykkedes. Parametrene har følgende betydning: størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_<paper_type> f.eks. PAPER_A4 etc. margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for et højere nummer, når et dokument består af flere dele. enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. modståendeSider = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES førsteSideVenstre = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette. eksempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close closeDoc() Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes. Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. haveDoc() -> bool Returnerer "true" hvis der er et åbent dokument. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. openDoc("navn") Åbner dokumentet "navn" Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDoc("navn") Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer "true" hvis det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme en interaktiv "gem fil" dialog. Hvis "gem fil" fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på. getDocName() -> string Returns the name the document was saved under. If the document was not saved before the name is empty. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("navn") Gemmer det aktive dokument med det nye navn "navn" (som kan være en fuld eller relativ sti). Kan rejse ScribusError hvis gem fejler. setInfo("author", "info", "description") -> bool Sets the document information. "Author", "Info", "Description" are strings. setInfo("forfatter", "info", "beskrivelse") -> bool Sætter dokument-informationen. "forfatter", "info", "beskrivelse" er strenge. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(lr, rr, tr, br) Sætter dokumentets margener, Venstre(lr), Højre(rr), Top(tr) og Bund(br) margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_<type> konstanter. setBaseLine(grid, offset) Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset). Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(lr, rr, tr, br) Sætter dokumentets margener, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br) margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_<type> konstanter. setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. setUnit(type) Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for "enhed" er defineret som konstanter UNIT_<type>. Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. getUnit() -> integer (Scribus enheds konstant) Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en af UNIT_* konstanterne: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. loadStylesFromFile("filnavn") Indlæser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet "filnavn" ind i det aktive dokument. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre) Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT. closeMasterPage() Closes the currently active master page, if any, and returns editing to normal. Begin editing with editMasterPage(). closeMasterPage() Lukker den aktive masterside, hvis der er nogen, og returnerer redigering til normal. Begynd redigering med editMasterPage(). masterPageNames() Returns a list of the names of all master pages in the document. masterPageNames() Returnerer en liste af navnene på alle mastersider i dokumentet. editMasterPage(pageName) Enables master page editing and opens the named master page for editing. Finish editing with closeMasterPage(). editMasterPage(sideNavn) Aktiverer redigering af masterside og åbner den navngivne masterside for redigering. Afslut redigering med closeMasterPage(). createMasterPage(pageName) Creates a new master page named pageName and opens it for editing. createMasterPage(sideNavn) Opretter en ny masterside med navnet sideNavn og åbner den for redigering. deleteMasterPage(pageName) Delete the named master page. deleteMasterPage(sideNavn) Sletter den navngivne masterside. getObjectType(["name"]) -> string Get type of object "name" as a string. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["navn"]) -> streng Returnerer navnet på fyld-farven i objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getFillTransparency(["name"]) -> float Returns the fill transparency of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getFillTransparency(["navn"]) -> komma-tal Returnerer fyld gennemsigtigheden for objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getFillBlendmode(["name"]) -> integer Returns the fill blendmode of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getFillBlendmode(["navn"]) -> heltal Returnerer fyld blandindings-tilstanden af objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineColor(["navn"]) -> streng Returnerer navnet på linie-farven på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineTransparency(["name"]) -> float Returns the line transparency of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineTransparency(["navn"]) -> komma-tal Returnerer liniens gennemsigtighed af objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineBlendmode(["name"]) -> integer Returns the line blendmode of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineBlendmode(["navn"]) -> heltal Returnerer linie blandindings-tilstanden af objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["navn"]) -> integer Returnerer linie-bredde på på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineShade(["navn"]) -> integer Returnerer værdien for liniens farvemætning på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineJoin(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line join style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The join types are: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineJoin(["navn"]) -> integer (se kontanter) Returnerer typen af liniesamlingen på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineEnd(["navn"]) -> integer (se kontanter) Returnerer typen af linieenden på objektet "navn" Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getLineStyle(["navn"]) -> integer (se kontanter) Returnerer liniestilen på objektet "navn" Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Liniestilene er LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillShade(["navn"]) -> integer Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getCornerRadius(["navn"]) -> integer Returnerer radius på hjørnerne på objektet "navn". Radius er udtrykt i punkter. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["navn"]) -> (x,y) Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["navn"]) -> streng Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getPosition(["navn"]) -> (x,y) Returnerer en (x, y) tuple med positionen på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Positionen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_<type> for reference. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["navn"]) -> (bredde,højde) Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_<type> for reference. getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getRotation(["navn"]) -> integer Returnerer rotationen på objektet "navn". Værdien er udtrykt i grader, og med uret giver en positiv værdi. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. getAllObjects() -> liste Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True) Returnerer navnet på `egenskab'ens C type i det givne `objekt'. Se getProperty() Hvis `inkludérsuper' er `TRUE', søges også nedarvede egenskaber. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True) Returnerer en liste af egenskabs navne understøttet af `objekt'. Hvis `inkludérsuper' er `TRUE', returneres også navnene på egenskaber understøttet af forældreklassen. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. getProperty(objekt, egenskab) Returnerer værdien af egenskab `egenskab' i det givne `objekt'. Argumentet `object' kan være en streng, og der vil da blive søgt efter det navngivne Sideelement. Det kan også være et PyObjekt, som kan pege på et hvilket som helst C++ QObjekt tilfælde. Argumentet `egenskab' skal være en streng, og er navnet på den egenskab der søges efter i `objekt'. Værdien der returneres er forskellig afhængig af egenskabens type. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. setProperty(objekt, egenskab, værdi) Sætter `egenskab' af `objekt' til `værdi'. Hvis `værdi' ikke kan konverteres til en type der er forenelig med typen af `egenskab', vil en indsigelse blive rejst. En indsigelse kan også blive rejst, hvis den grundlæggende sætter mislykkes. Se getProperty() for mere information. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "navn"]) Flytter objektet "navn" med dx og dy relativt til dets nuværende position. Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det aktive element. Hvis "navn" hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObjectAbs(x, y [,"navn"]) Flytter objektet "navn" til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Hvis objektet "navn" hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen. rotateObject(rot [, "name"]) Rotates the object "name" by "rot" degrees relatively. The object is rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter clockwise rotation when the default rotation point is used. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObject(rot [, "navn"]) Roterer objektet "navn" med "rot" grader relativt. Objektet er roteret omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positive values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObjectAbs(rot [, "navn"]) Sætter rotationen af objektet "navn" til "rot". Positive værdier angiver drejning mod uret. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(bredde, højde [, "navn"]) Ændrer størrelsen på objektet "navn" til den givne bredde og højde. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. getSelectedObject([nr]) -> streng Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis "nr" angives, så indikerer det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede objekt, 1 betyder det andet markerede objekt o.s.v. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectionCount() -> integer Returneret antallet af markerede objekter. selectObject("name") Selects the object with the given "name". selectObject("navn") Marker objekt med det givne "navn". deselectAll() Deselects all objects in the whole document. deselectAll() Fjerner alle markeringer i hele dokumentet. groupObjects(list) -> string Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. Returns the group name for further referencing. setImageBrightness(n [, "name"]) Set image brightness effect of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame setImageGrayscale(["name"]) Set image grayscale effect of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. groupObjects(liste) Opretter en gruppe af alle objekter der er nævnt i "liste". "liste" skal indeholde navnene på de objekter, som skal laves til en gruppe. Hvis "liste" ikke angives, så bruges de markerede elementer. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. unGroupObjects("navn") Adskiller gruppen, som objektet "navn" hører til. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. scaleGroup(faktor [,"navn"]) Skalerer gruppen, som objekter "navn" hører til. Værdier større en 1 forstørrer gruppen, værdier mindre end 1 laver gruppen mindre, f.eks. en værdi på 0.5 skalerer gruppen til 50 % af dens originale størrelse, en værdi på 1.5 skalerer gruppen til 150 % af dens originale størrelse. Værdien for "faktor" skal være større end 0. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. kan rejse ValueError, hvis en ugyldig skalerings-faktor er angivet. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame loadImage("filnavn", "navn") Indlæser billedet "filnavn" ind i billed-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en billed-ramme scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "navn"]) Sætter Skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1 betyder 100 %. kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. lockObject(["navn"]) -> bool Låser objektet "navn" hvis det er ulåst og låser det op hvis det er låst. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Returnerer "true" hvis objektet er låst. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. isLocked(["navn"]) -> bool Returnerer "true" hvis objektet "navn" er låst. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=<markering>) Sætter skalér til ramme på den markerede eller speciferede billed-ramme til `scaletoframe'. Hvis proportional er specificeret, så sættes fast bredde/højde forholdet til `proportionelt'. Både `skalertilramme' og `proportional' er boolsk. Kan rejse WrongFrameTypeError. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Forhindrer gentegning af siden når bool="false", ellers er gentegning aktiveret. Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getFontNames() -> liste Returnerer en liste med navnene på alle tilgængelige fonte. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getXFontNames() -> liste af tupler Returner større mængde font-info. Det er en liste af tuplerne med: [ (Scribus navn, Familie, Rigtige navn, substituere (1|0), indlejr PS (1|0), font-fil), (...), ... ] renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. renderFont("navn", "filenavn", "eksempel", størrelse, format="PPM") -> bool Laver en billed-visning af fonten "navn" med teksten "eksempel" og størrelse. Hvis "filnavn" ikke er "", så bliver billedet gemt i "filnavn". Ellers returneres billed-data som en streng. Det valgfri "format" argument specificerer billed-formatet, der skal genereres, og støtter de formater, som er tilladt af QPixmap.save(). Almindelige formater er PPM, JPEG, PNG og XPM. Kan rejse NotFoundError hvis den angivne font ikke findes. Kan rejse ValueError hvis "eksempel" eller "filnavn" er tomt. getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. getLayers() -> liste Returnerer en liste med navnene på alle definerede lag. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setActiveLayer("navn") Sætter laget "navn" som det aktive lag. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. getActiveLayer() -> streng Returnerer navnet på det aktive lag. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. sentToLayer("lag" [, "navn"]) Sender objektet "navn" til laget "lag". Laget skal eksistere. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("lag", synlig) Sætter laget "lag" til at være synligt eller usynligt. Hvis "synlig" sættes til "False", så er laget usynligt. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. setLayerPrintable("layer", printable) Sets the layer "layer" to be printable or not. If is the printable set to false the layer won't be printed. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerPrintable("lag", printbar) Sætter laget "lag" til at kunne udskrives eller ej. Hvis "printbar" sættes til "False", så bliver laget ikke udskrivet. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. setLayerLocked("layer", locked) Sets the layer "layer" to be locked or not. If locked is set to true the layer will be locked. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerLocked("lag", låst) Sætter laget "lag" til at være låst eller ej. Hvis låst sættes til "true" vil laget være låst. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. setLayerOutlined("layer", outline) Sets the layer "layer" to be locked or not. If outline is set to true the layer will be displayed outlined. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerOutlined("lag", omrids) Sætter laget "lag" til at blive vist som omrids eller ej. Hvis omrids er sat til "true" vil laget blive vist som omrids. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. setLayerFlow("layer", flow) Sets the layers "layer" flowcontrol to flow. If flow is set to true text in layers above this one will flow around objects on this layer. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerFlow("lag", flyd) sætter laget "lag's" flydningskontrol til flyd. Hvis flyd sættes til "true", vil tekst i lag over dette flyde rundt om objekter i dette lag. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. setLayerBlendmode("layer", blend) Sets the layers "layer" blendmode to blend. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerBlendmode("lag", blanding) Sætter laget "lag's" blandings-tilstand til blanding. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. setLayerTransparency("layer", trans) Sets the layers "layer" transparency to trans. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerTransparency("lag", trans) Sætter laget "lag's" gennemsigtighed til trans. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. isLayerVisible("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerVisible("lag") -> bool Returnerer hvorvidt laget "lag" er synligt eller ej, værdien "True" betyder, at laget "lag" er synligt, værdien "False" betyder, at laget "lag" er usynligt. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("lag") -> bool Returnerer hvorvidt laget "lag" kan udskrives eller ej, værdien "True" betyder, at laget "lag" kan udskrives, værdien "False" betyder, at laget "lag" ikke kan udskrives. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. isLayerLocked("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is locked or not, a value of True means that the layer "layer" is editable, a value of False means that the layer "layer" is locked. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerLocked("lag") -> bool Returnerer hvorvidt laget "lag" er låst eller ej, værdien "true" betyder at laget "lag" er redigerbart, værdien "false" betyder at laget "lag" er låst. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. isLayerOutlined("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is outlined or not, a value of True means that the layer "layer" is outlined, a value of False means that the layer "layer" is normal. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerOutlined("lag") -> bool Returnerer hvorvidt laget "lag" er vist som omrids eller ej, værdien "true" betyder at laget "lag" er vist som omrids, værdien "false" betyder at laget "lag" er normalt. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. isLayerFlow("layer") -> bool Returns whether text flows around objects on layer "layer", a value of True means that text flows around, a value of False means that the text does not flow around. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerFlow("lag") -> bool Returnerer hvorvidt tekst flyder omkring objekter på laget "lag", Værdien "true" betyder, at tekst flyder omkring objekter, værdien "false" betyder, at tekst ikke flyder omkring objekter Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. getLayerBlendmode("layer") -> int Returns the "layer" layer blendmode, May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getLayerBlendmode("lag") -> heltal Returnerer laget "lag's" blandings-tilstand. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. getLayerTransparency("layer") -> float Returns the "layer" layer transparency, May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getLayerTransparency("lag") -> komma-tal Returnerer laget "lag's" gennemsigtighed Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("lag") Sletter laget med navnet "lag". Der sker ingen ting hvis laget ikke eksisterer eller hvis det er det eneste lag i dokumentet. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer("lag") Opretter et nyt lag med navnet "lag". Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. fileQuit() Quit Scribus. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. getGuiLanguage() -> streng Returnerer en streng med -lang værdien. moveSelectionToFront() Moves current selection to front. moveSelectionToFront() Flytter det markerede forrest. moveSelectionToFront() Moves current selection to back. moveSelectionToFront() Flytter det markerede bagerst. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, bredde, højde, ["navn"]) -> streng Opretter en ny rectangle på den aktive side og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn, fordi du behøver dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis "navn" ikke angives, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createEllipse(x, y, bredde, højde, ["navn"]) -> streng Opretter en ny ellipse på den aktive side og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn, fordi du behøver dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, bredde, højde, ["navn"]) -> streng Opretter en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn, fordi du behøver dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, bredde, højde, ["navn"]) -> streng Opretter en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn, fordi du behøver dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["navn"]) -> streng Opretter en ny linie fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolyLine(liste, ["navn"]) -> streng Opretter en ny poly-linie og returnerer dens navn. Poly-liniens punkter er placeret i listen "liste" i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn]. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(liste, ["navn"]) -> streng Opretter et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter er placeret i listen "liste" i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn]. Mindst tre punkter er påkrævet. Det er ikke nødvendigt at gentage det første punkt for at lukke polygonet. Polygonet er automatisk lukket ved at forbinde det første og det sidste punkt. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(liste, ["navn"]) -> streng Opretter en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens punkter er placeret i listen "liste" i følgende orden: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn, yn, kxn, kyn]. I listen med punkter betyder x og y koordinaterne for punktet og kx og ky er kontrolpunktet for kurven. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis der er nogen tal tilovers. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. createPathText(x, y, "tekstboks", "bezierkurve", ["navn"]) -> streng Opretter en ny sti-tekst ved at forene de to objekter "tekstboks" og "bezierkurve" og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. Kan rejse NotFoundError hvis en eller begge navngive basis-objekter ikke eksisterer. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. deleteObject(["navn"]) Sletter elementet med navnet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så slettes det markerede element. textFlowMode("name" [, state]) Enables/disables "Text Flows Around Frame" feature for object "name". Called with parameters string name and optional int "state" (0 <= state <= 3). Setting "state" to 0 will disable text flow. Setting "state" to 1 will make text flow around object frame. Setting "state" to 2 will make text flow around bounding box. Setting "state" to 3 will make text flow around contour line. If "state" is not passed, text flow is toggled. textFlowMode("navn" [, tilstand]) Aktiverer/deaktiverer "Tekst flyder omkring ramme" egenskab for objektet "navn". Kaldes med parametrene streng "navn" og valgfrit heltal "tilstand" (0 <= tilstand <= 3). "Tilstand" sat til 0 vil deaktivere tekst flyder omkring objekt. "Tilstand" sat til 1 vil få tekst til at flyde omkring objekt ramme. "Tilstand" sat til 2 vil få tekst til at flyde omkring indbindings boks. "Tilstand" sat til 3 vil få tekst til at flyde omkring omrids linien. Hvis "tilstand" ikke er angivet vil tilstanden blive slået til eller fra. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. objectExists(["navn"]) -> bool Undersøger om et objekt med navnet "navn" virkelig eksisterer i dokumentet. Den valgfri paramater er objekt navnet. Hvis "navn" ikke angives, så returneres "True" hvis et eller andet er markeret. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If object name is given, style is applied to the current text selection in object "name". If no object name is given, style is applied on selected object. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. setStyle("stil" [, "navn"]) Anvender stil på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så anvendes stilen på det markerede objekt. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. getAllStyles() -> liste Returnerer en liste af navne på alle afsnits-typografier i det aktive dokument. duplicateObject(["name"]) -> string creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group). duplicateObject(["navn"]) -> string Opretter en dublet at det valgte objekt (eller valgt gruppe). newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(hvor [,"masterside"]) Opretter en ny side. Hvis "hvor" er -1, så tilføjes den nye side i slutningen af dokumentet, ellers er den ny side indsat før "hvor". Side-numre er talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået. Den valgfri parameter "masterside" angiver navnet på den master side, der skal bruges til den nye side. Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. currentPage() -> integer Returnerer nummeret på den aktive side. Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået. redrawAll() Redraws all pages. redrawAll() Gentegner alle sider. getPageType() -> integer Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page Returnerer sidens type, 0 betyder venstre side, 1 er en midterside og 2 er en højre side savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. savePageAsEPS("navn") Gemmer den aktive side som en EPS til filen "navn" Kan rejse ScribusError hvis "gem" fejlede. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range deletePage(nr) Sletter den angivne side. Ingen ting slettes, hvis dokumentet kun indeholder en side. Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået. Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område gotoPage(nr) Moves to the page "nr" (that is, makes the current page "nr"). Note that gotoPage doesn't (currently) change the page the user's view is displaying, it just sets the page that script commands will operates on. May raise IndexError if the page number is out of range. gotoPage(nr) Flytter til siden "nr" (d.v.s. laver siden "nr" til den aktive). bemærk at gotoPage ændrer ikke (lige nu) den side som brugeren ser, den vælger kun den side, som script-kommandoer opererer på. Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område. pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. pageCount() -> integer Returnerer antal sider i dokumentet. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. getHGuides() -> liste Returnerer en liste med positionerne for de horisontale hjælpelinier. Værdierne er angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_<type> konstanter. setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely setHGuides(liste) Sætter horisontale hjælpelinier. Input-parameter skal være en liste med hlælpeliniernes placeringer angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_<type> konstanter. Eksempel: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # tilføjer ny hjælpelinie uden nogen mistet setHGuides([90,250]) # Erstatter nuværende hjælpelinier fuldstændigt getVGuides() See getHGuides. getVGuides() Se getHGuides. setVGuides() See setHGuides. setVGuides() Se setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> tuple Returnerer en tuple med side-dimensioner målt i dokumentets aktuelle måle-enhed. Se UNIT_<type> konstanter og getPageMargins() getPageNSize() -> tuple Returns a tuple with a particular page's size measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageNMargins() -> tuple Returns a tuple with a particular page's margins measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... getPageItems() -> liste Returnerer en liste af tupler med elementer på den aktive side. Tuplen er: (navn, objekt-type, orden) F.eks. [('Tekst1', 4, 0), ('Billed1', 2, 1)]. Det betyder objektet 'Tekst1' er en tekst-ramme (type 4) og er den første på siden... getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Returnerer side margener som en (top, venstre, højre, bund) tuple i dokumentets aktuelle måle-enhed. Se UNIT_<type> konstanter og getPageSize(). importPage("fromDoc", (pageList), [create, imortwhere, importwherePage]) Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the "Page->Import" dropdown menu function. fromDoc: string; the filename of the document to import pages from pageList: tuple with page numbers of pages to import create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document importPage("fraDok", (sideListe), [lav, importhvor, importhvorSide]) Importerer et antal sider (angivet som en tuple) fra et eksisterende dokument (filnavn skal angives). Denne funktion svarer til "Side>Import" rullemenu funktionen. fraDok: streng; filnavnet på dokumentet, hvorfra der skal importeres sider sideListe: tuple med sidenumre på sider der skal importeres lav: nummer; 0 for at erstatte ekisterende sider, 1 (standardværdi) for at indsætte nye sider importhvor: nummer; sidenummeret (i aktive dokument) hvortil siderne skal importeres importhvorSide: nummer; brugt hvis lav==1; 0 for at lave sider før valgte side; 1 for at lave sider efter valgte side; 2 (standardværdi) for at lave sider i slutningen af dokumentet setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "farve1", mætning1, "farve2", mætning2, ["navn"]) Sætter gradient-fyld på objektet "navn" til type. Farvebeskrivelsen er den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne for mulige typer (FILL_<type>). setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setFillColor("farve", ["navn"]) Sætter fyld-farven på objektet "navn" til farven "farve". "farve" er navnet på en af de definerede farver. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setFillTransparency(transparency, ["name"]) Sets the fill transparency of the object "name" to transparency If "name" is not given the currently selected item is used. setFillTransparency(gennemsigtighed, ["navn"]) Sætter fyld-gennemsigtigheden på objektet "navn" til gennemsigtighed Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setFillBlendmode(blendmode, ["name"]) Sets the fill blendmode of the object "name" to blendmode If "name" is not given the currently selected item is used. setFillBlendmode(blandingstilstand, ["navn"]) Sætter fyld-blandings-tilstanden på objektet "navn" til blandingstilstand Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("farve", ["navn"]) Sætter linie-farven på objektet "navn" til farven "farve". "farve" er navnet på en af de definerede farver. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineTransparency(transparency, ["name"]) Sets the line transparency of the object "name" to transparency If "name" is not given the currently selected item is used. setLineTransparency(gennemsigtighed, ["navn"]) Sætter linie-gennemsigtigheden på objektet "navn" til gennemsigtighed Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineBlendmode(blendmode, ["name"]) Sets the line blendmode of the object "name" to blendmode If "name" is not given the currently selected item is used. setLineBlendmode(blandingstilstand, ["navn"]) Sætter linieblandings-tilstanden på objektet "navn" til blandingstilstand Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineWidth(bredde, ["navn"]) Sætter linie-bredden på objektet "navn" til "bredde". "bredde" skal være i området fra 0.0 til 12.0 inklusivt, og er angivet i punkter. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineShade(farvemætning, ["navn"]) -> integer Sætter farvemætningen på linie-farven på objektet "navn" til "farvemætning". "farvemætning" skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100 (fuld farvemætning). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineJoin(samling, ["navn"]) Sætter typen af liniesamling på objektet "navn" til typen "samling". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede konstanter for samlingen - JOIN_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineEnd(endetype, ["navn"]) Sætter typen af linieende på objektet "navn" til typen "endetype" . Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede konstanter for endetyperne - CAP_<type>. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setLineStyle(stil, ["navn"]) Sætter linie-stil for objektet "navn" til stilen "stil". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede konstanter for "stil" - LINE_<type>. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setFillShade(farvemætning, ["navn"]) Sætter farvemætningen på fyld-farven på objektet "navn" til "farvemætning". "farvemætning" skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100 (fuld farvemætning). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setCornerRadius(radius, ["navn"]) Sætter radius på hjørnerne på objektet "navn". Radius er udtrykt i punkter. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis hjørne-radius er negativ. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. setMultiLine("navngivetStil", ["navn"]) sætter linie-stil på objektet "navn" til navngivet stil "navngivetStil". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse NotFoundError hvis linie-stilen ikke eksisterer. createParagraphStyle(...) Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters: "name" [required] -> specifies the name of the paragraphstyle to create linespacingmode [optional] -> specifies the linespacing mode; possible modes are: fixed linespacing: 0 automatic linespacing: 1 baseline grid linespacing: 2 linespacing [optional] -> specifies the linespacing if using fixed linespacing alignment [optional] -> specifies the alignment of the paragraph -> left: 0 -> center: 1 -> right: 2 -> justify: 3 -> extend: 4 leftmargin [optional], rightmargin [optional] -> specify the margin gapbefore [optional], gapafter [optional] -> specify the gaps to the heading and following paragraphs firstindent [optional] -> the indent of the first line hasdropcap [optional] -> specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no) dropcaplines [optional] -> height (in lines) of the caps if used dropcapoffset [optional] -> offset of the caps if used "charstyle" [optional] -> char style to use createParagraphStyle(...)  Opretter en afsnits-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre: "navn" [påkrævet] -> angiver navnet på afsnits-typografien, der skal laves linieafstands-tilstand [valgfrit] -> angiver linieafstands-tilstanden, mulige tilstande er: fast linieafstand: 0  automatisk linieafstand: 1  grundlinie gitter linieafstand: 2  linieafstand [valgfrit] -> angiver linieafstanden hvis der bruges fast linieafstand justering [valgfrit] -> angiver justering af afsnittet -> venstre: 0 -> centrer: 1 -> højre: 2  -> udslutte: 3 -> udvid: 4 venstremargen [valgfrit], højremargen [valgfrit] -> angiver margen afstandfør [valgfrit], afstandefter [valgfrit] -> angiver afstanden til det forrige og efterfølgende afsnit førsteindrykning [valgfri] -> indrykningen af den første linie haruncial [valgfrit] -> angiver om der er unicialer (1 = ja, 0 = nej) uniciallinier [valgfrit] -> højde (i linier) af unicialerne hvis de er brugt unicialforskydning [valgfrit] -> forskydning af unicialerne hvis de er brugt "tegnstil" [valgfrit] -> tegnstil der skal bruges  createCharStyle(...) Creates a character style. This function takes the following keyword parameters: "name" [required] -> name of the char style to create "font" [optional] -> name of the font to use fontsize [optional] -> font size to set (double) "features" [optional] -> nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!): -> inherit -> bold -> italic -> underline -> underlinewords -> strike -> superscript -> subscript -> outline -> shadowed -> allcaps -> smallcaps "fillcolor" [optional], "fillshade" [optional] -> specify fill options "strokecolor" [optional], "strokeshade" [optional] -> specify stroke options baselineoffset [optional] -> offset of the baseline shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -> offset of the shadow if used outlinewidth [optional] -> width of the outline if used underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -> underline options if used strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -> strikethru options if used scaleh [optional], scalev [optional] -> scale of the chars tracking [optional] -> tracking of the text "language" [optional] -> language code createCharStyle(...) Opretter en tegn-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre: "navn" [påkrævet] -> angiver navnet på tegn-typografien, der skal laves  "font" [valgfrit] -> navn på fonten der skal bruges fontstørrelse[valgfrit] -> fontstørrelse der skal sættes (double) "egenskaber" [valgfrit] -> nærmere typografiske detaljer kan defineres med en streng, som kunne indholde følgende comma-separerede ord (uden mellemrum!): -> inherit -> bold -> italic -> underline -> underlinewords -> strike -> superscript -> subscript -> outline -> shadowed -> allcaps -> smallcaps "fyldfarve" [valgfrit], "fyldskygge" [valgfrit] -> angiver fyld tilvalg  "stregfarve" [valgfrit], "streg-farvemætning" [valgfrit] -> angiver streg tilvalg grundlinieforskydning [valgfrit] -> forskydning af grundlinien skygge-xforskydning [valgfrit], skygge-yforskydning [valgfrit] -> forskydning af skyggen hvis den bruges omridsbredde [valgfrit] -> bredde af tegnomrids hvis det bruges understreg-forskydning [valgfrit], understreg-bredde [valgfrit] -> understreg tilvalg hvis det bruges overstreg-forskydning [valgfrit], overstreg-bredde [valgfrit] -> overstreg tilvalg hvis det bruges skaleh [valgfrit], skalev [valgfrit] -> skalering af tegnene spatiering [valgfrit] -> spatiering af teksten "sprog" [valgfrit] -> sprog kode  getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["navn"]) -> komma-tal Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme "navn". Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den markerede tekst. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det aktive element. getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFont(["navn"]) -> streng Returnerer font-navnet for tekst-rammen "navn". Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den markerede tekst. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["navn"]) -> integer Returnerer længden på teksten i tekst-rammen "navn". Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getTextLines(["name"]) -> integer Returns the number of lines of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLines(["navn"]) -> heltal Returnerer antal tekst-linier i tekst-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["navn"]) -> streng Returnerer teksten fra tekst-rammen "navn". Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Al tekst i rammen, ikke kun det der lige nu ses, returneres. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["navn"]) -> streng Returnerer teksten fra tekst-rammen "navn" og alle tekst-rammer, som er lænket med denne ramme. Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["navn"]) -> komma-tal Returnerer linie-afstanden ("leading") i tekst-rammen "navn" udtrykt i punkter. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getTextDistances(["name"]) -> tuple Returns the text distances of the text frame "name" expressed in points. The distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If "name" is not given the currently selected item is used. vn Returnerer tekst-afstandene på tekst-rammen "navn" udtrykt i punkter. Afstandene returneres som en tuple som (venstre, højre, top bund). Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["navn"]) -> komma-tal Returnerer kolonne-afstanden i tekst-rammen "navn" udtrykt i punkter. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["navn"]) -> integer Henter antallet af kolonner i tekst-rammen "navn". Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setText("tekst", ["navn"]) Sætter teksten i tekst-rammen "navn" til teksten fra strengen "tekst". Teksten skal være UTF8 kodet - brug f.eks. unicode(tekst, 'iso-8859-2'). se FAQ'en for flere detaljer. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. insertText("tekst", pos, ["navn"]) Indsætter teksten "tekst" ved position "pos" i tekst-rammen "navn". Teksten skal være UTF kodet (se setText() som reference). Første tegn har index 0. Indsættes tekst ved position -1, så tilføjes teksten i slutningen af rammen. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse IndexError for en indsætning uden for et gyldigt område. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFont("font", ["navn"]) Sætter fonten i tekst-rammen "navn" til "font". Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis fonten ikke findes. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setFontSize(størrelse, ["navn"]) Sætter font-størrelsen i tekst-rammen "navn" til "størrelse". "størrelse" angives i punkter. Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. "størrelse" skal være indenfor området 1 til 512. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError for en fontstørrelse der er uden for gyldigt område. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setLineSpacing(størrelse, ["navn"]) Sætter linie-afstanden ("leading") i tekst-rammen "navn" til "størrelse". "størrelse" er angivet i punkter. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis linie-afstanden er uden for gyldigt område. setLineSpacingMode(mode, ["name"]) Sets the line spacing mode of the text frame "name" to "mode". If "name" is not given the currently selected item is used. Mode values are the same as in createParagraphStyle. May throw ValueError if the mode is out of bounds. setTextDistances(left, right, top, bottom, ["name"]) Sets the text distances of the text frame "name" to the values "left" "right", "top" and "bottom". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive). venstre højre und vn Sætter tekst-afstandene på tekst-rammen "navn" til værdierne "venstre", "højre", "top" og "bund. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis nogen af afstandene er uden for tilladte område (skal være positiv). setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumnGap(størrelse, ["navn"]) Sætter kolonne-afstanden i tekst-rammen "navn" til værdien "størrelse". Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis kolonne-afstanden er uden for gyldigt område (skal være positiv). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setColumns(nr, ["navn"]) Sætter antal kolonner i tekst-rammen "navn" til heltallet "nr". Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis antal kolonner ikke er mindst 1. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. setTextAlignment(justering, ["navn"]) Sætter tekst-justering i tekst-rammen "navn" til angivet justering. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. "justering" skal være en af ALIGN_konstanterne defineret i dette modul - se dir(scribus). Kan rejse ValueError for en ugyldig ALIGN_konstant. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(start, antal, ["navn"]) Markerer "antal" tegn af teksten i tekst-rammen "navn" startende fra tegn "start". Tegn tælling starter ved 0. Hvis "antal" er nul, vil enhver tekstmarkering blive nulstillet. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse IndexError hvis hvis markeringen er sat udenfor teksten. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. deleteText(["navn"]) Sletter al tekst i tekst-rammen "navn". Hvis der er markeret noget tekst, så slettes kun den markerede tekst. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("farve", ["navn"]) Sætter tekst-farven i tekst-rammen "navn" til farven "farve". Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("farve", ["navn"]) Sætter tekstens streg-farve. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(farvemætning, ["navn"]) Sætter farvemætningen på tekst-farven på objektet "navn" til "farvemætning". Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret. "farvemætning" skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100 (fuld farvemætning). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. linkTextFrames("franavn", "tilnavn") Sammenkæder to tekst-rammer. Rammen "franavn" bliver sammenkædet med rammen "tilnavn". Mål-rammen skal være en tom tekst-ramme og må ikke være sammenkædet med nogen anden ramme. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("navn") Fjerner objektet "navn" fra sammenkædede tekstrammer. Hvis rammen var i midten af en kæde, så vil den foregående og den efterfølgende ramme blive forbundet, f.eks. 'a->b->c' bliver 'a->c' når du kalder unlinkTextFrames(b). Kan rejse ScribusException hvis sammenkædnings-regler bliver overtrådt. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. traceText(["navn"]) Konverterer fonte i tekst-rammen "navn" til kurver. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame textOverflows(["navn", ingenlinks]) -> integer Returnerer det faktiske antal skrifttegn der overløber i tekstramme "navn". Hvis ingenlinks er sat til andet end nul tages kun en ramme - der bruger ikke sammenkædning af tekstrammer. Uden denne parameter søges igennem alle sammenkædede tekstrammer. Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme hyphenateText(["name"]) -> bool Does hyphenation on text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame hyphenateText(["navn"]) -> bool Foretager orddeling i tekstrammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme dehyphenateText(["name"]) -> bool Does dehyphenation on text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame dehyphenateText(["navn"]) -> booll Fjerner orddeling i tekstrammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Sets whether (toggle = 1) the text frame "name" is a bookmark nor not. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame setPDFBookmark("til/fra", ["navn"]) Sætter hvorvidt (til/fra = 1) tekstrammen "navn" er et bogmærke eller ej. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["navn"]) -> bool Returnerer "true" hvis tekst-rammen "navn" er et PDF bogmærke. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("streng") Skriver "streng" til Scribus beskedfelt (status linie). Teksten skal være UTF8 kodet eller 'unicode' streng (anbefalet). progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressReset() Rydder op i Scrbus fremgangs-målererens tidligere indstillinger. Den kaldes før næste brug af fremgangs-måleren. Se progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressTotal(max) Sætter fremgangs-målerens maksimale trin-værdi til det angivne tal. Se progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] progressSet(nr) Sætter fremgangs-måler positionen til "nr", en værdi relativ til det tidligere kald af progressTotal. Fremgangs-måleren bruger konceptet om trin; du giver den det totale antal trin og antal trin nået indtil nu, og den vil så vise den procentvise værdi af de trin der er gjort færdige. Du kan angive det totale antal trin med progressTotal(). De nuværende antal trin er angivet med progressSet(). Fremgangs-måleren kan spoles tilbage til begyndelsen med progressReset(). [Baseret på info fra Trolltech's Qt docs] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. setCursor() [IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen, så undgå at bruge den lige nu. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. docChanged(bool) Aktiverer/deaktiverer "gem-ikonet" i Scribus værktøjslinie og "Gem" i fil-menuen. Det er brugbart at kalde denne procedure, når du ændrer dokumentet, fordi Scribus ikke automatisk opdager, når du har ændret dokumentet ved at bruge en script. zoomDocument(double) Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker. zoomDocument(dobbelt) Zoom dokumentet i hoved GUI vinduet. Funktionen bruger heltals-værdier som 20.0, 100.0, etc. Zoom så siden fylder vinduet bruger -100 som mærke. scrollDocument(x,y) Scroll the document in main GUI window by x and y. scrollDocument(x,y) Ruller dokumentet i hoved-GUI winduet med værdierne x og y. placeVectorFile("filename", x, y) Places the Vectorgrapics "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported grapic placeSVG("filename", x, y) Places the SVG "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported SVG placeSVG("filnavn", x, y) Placerer SVG "filnavn" på den aktive side, x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG'en på siden hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SVG placeEPS("filename", x, y) Places the EPS "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported EPS placeEPS("filnavn", x, y) Placerer EPS "filnavn" på den aktive side, x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af EPS'en på siden hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede EPS placeSXD("filename", x, y) Places the SXD "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported SXD placeSXD("filnavn", x, y) Placerer SXD "filnavn" på den aktive side, x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SXD'en på siden hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SXD placeODG("filename", x, y) Places the ODG "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported ODG placeODG("filnavn", x, y) Placerer ODG "filnavn" på den aktive side, x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af ODG'en på siden hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede ODG isSpotColor("name") -> bool Returns True if the color "name" is a spot color. See also setSpotColor() May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. isSpotColor("navn") -> bool Returnerer True hvis farven "navn" er en spot-farve. Se også setSpotColor() Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. setSpotColor("name", spot) Set the color "name" as a spot color if spot parameter is True. See also isSpotColor() May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. setSpotColor("navn", spot) Sætter farven "navn" som en spot-farve hvis spot parameter er "True". se også isSpotColor() Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "navn"]) Sætter de interne Skalerings-faktorer for billedet i billed-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1 betyder 100 %. Interne skaleringsfaktorer er forskellig fra værdierne, som vises på egenskabs-paletten. Bemærk : forældet, brug istedet setImageScale(). kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme setImageOffset(x, y [, "name"]) Sets the position of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The specified offset values are equal to the values shown on properties palette when point unit is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame setImageScale(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame setImagescale(x, y [, "navn"]) Sætter skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1  betyder 100 %. Skaleringsfaktorer er lig med værdierne, som vises på egenskabs-paletten. kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme setGradientStop("color", shade, opacity, ramppoint, ["name"]) Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object "name" at position ramppoint. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill() must have been called previously for the gradient fill to be visible. setGradientStop("farve", skygge, ugennemsigtighed, rampepunkt, ["navn"]) Sætter eller tilføjer et gradient-stop til gradient-fyldet i objekt "navn" ved position rampepunkt. Farve beskrivelserne er de samme som for setFillColor() og setFillShade(). setGradientFill() skal tidligere være kaldt for at gradient fyldet bliver synligt. setTextScalingV(scale, ["name"]) Sets the vertical character scaling of the object "name" to "scale" in percent. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextScalingV(skala, ["navn"]) Sætter den vertikale tegn-skalering på objektet "navn" til "skala" i procent. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setTextScalingH(scale, ["name"]) Sets the horizontal character scaling of the object "name" to "scale" in percent. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextScalingH(skala, ["navn"]) Sætter den horisontale tegn-skalering på objektet "navn" til "skala" i procent. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. @default getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> liste Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet. Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokument farver. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> bool Viser "Ny dokument" dialog boks. Laver et nyt dokument, hvis brugeren accepterer indstillingerne. Laver ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér. Returnerer "true" hvis der blev lavet et nyt dokument. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["navn"]) -> streng Returnerer navnet på fyld-farven i objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "navn"]) Flytter objektet "navn" med dx og dy relativt til dets nuværende position. Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det aktive element. Hvis "navn" hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Forhindrer gentegning af siden når bool="false", ellers er gentegning aktiveret. Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, bredde, højde, ["navn"]) -> streng Laver en ny rectangle på den aktive side og returnerer dets navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn, fordi du behøver dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis "navn" ikke angives, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes. setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "farve1", mætning1, "farve2", mætning2, ["navn"]) Sætter gradient-fyld af objektet "navn" til type. Farvebeskrivelsen er den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne for mulige typer (FILL_<type>). getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["navn"]) -> komma-tal Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme "navn". Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den markerede tekst. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det aktive element. messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("streng") Skriver "streng" til Scribus beskedfelt (status linie). Teksten skal være UTF8 kodet eller 'unicode' streng (anbefalet). newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(hvor [,"masterside"]) Laver en ny side. Hvis "hvor" er -1, så tilføjes den nye side i slutningen af dokumentet, ellers er den ny side indsat før "hvor". Side-numre er talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået. Den valgfri parameter "masterside" angiver navnet på den master side, der skal bruges til den nye side. Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). numPage = Number of pages to be created. The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer, måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -> bool Laver et Nyt dokument og returnerer "true" hvis det lykkedes. Parametrene har følgende betydning: størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_<papir_type> f.eks. PAPER_A4 etc. margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for et højere nummer, hvis et dokument består af flere dele. måle-enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. sideType = En af de predefinerede constanter PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside, PAGE_2 er for dobbeltsidet dokumenter, PAGE_3 er for 3 siders folder og PAGE_4 er 4-fold førsteSideOrden = Hvad er positionen af første side i dokumentet. Indeksering fra 0 (0 = første). antalSider = Antal sider som skal laves. Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette. eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1) Kan rejse ScribusError hvis førsteSideOrden er større end tilladt for sideType. placeSVG("filename", x, y) Places the SVG "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported SVG placeSVG("filnavn", x, y) Placerer SVG "filnavn" på den aktive side, x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG'en på siden hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SVG getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColor("navn") -> tuple Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af farven "navn" fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokument farver. Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("navn", c, m, y, k) Ændrer farven "navn " til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255. Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("navn", "erstat") Sletter farven "navn ". Enhver forekomst af denne farve er erstattet af farven "erstat". Hvis "erstat" ikke er angivet, så sættes farven til "NONE" - transparent. Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("navn", "erstat") Enhver forekomst af farven "navn" bliver erstattet af farven "erstat". Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. messageBox("titel", "besked", ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -> integer Viser en besked-boks med titlen "titel", meddelelsen "besked", og et ikon "ikon" og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet, selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per). Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering. Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre starter ved 1. For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der kan binær-ORes med knap konstanter: BUTTONOPT_DEFAULT Tryk enter trykker denne knap. BUTTONOPT_ESCAPE Tryk escape trykker denne knap. Eksempler på brug: resultat = messageBox('Script fejlede', 'Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.', ICON_ERROR) resultat = messageBox('Abekatte!', 'Noget gik agurk! <i>Hvad er en abekat?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Definerede knap og ikon konstanter: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -> streng Viser den almindelige 'spørg efter streng' dialog og returnerer dens værdi som en streng Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri 'standard' værdi. Eksempel: valueDialog('titel', 'tekst i vinduet', 'valgfri') closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close closeDoc() Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes. Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. haveDoc() -> bool Returnerer "true" hvis der er et åbent dokument. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. openDoc("navn") Åbner dokumentet "navn" Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDoc("navn") Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer "true" hvis det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme en interaktiv "gem fil" dialog. Hvis "gem fil" fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("navn") Gemmer det aktive dokument med det nye navn "navn" (som kan være en fuld eller relativ sti). Kan rejse ScribusError hvis gemningen fejler. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(lr, rr, tr, br) Sætter dokumentets margener, Venstre(lr), Højre(rr), Top(tr) og Bund(br) margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_<type> konstanter. setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. setUnit(type) Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for "enhed" er defineret som konstanter UNIT_<type>. Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. getUnit() -> integer (Scribus enheds konstant) Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en af UNIT_* konstanterne: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. loadStylesFromFile("filnavn") Indlæser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet "filnavn" ind i det aktive dokument. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre) Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineColor(["navn"]) -> streng Returnerer navnet på linie-farven på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["navn"]) -> integer Returnerer linie-bredde på på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineShade(["navn"]) -> integer Returnerer værdien for liniens farvemætning på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineJoin(["name"]) -> integer (see contants) Returns the line join style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The join types are: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineJoin(["navn"]) -> integer (se kontanter) Returnerer typen af liniesamlingen på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineEnd(["navn"]) -> integer (se kontanter) Returnerer typen af linieenden på objektet "navn" Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getLineStyle(["navn"]) -> integer (se kontanter) Returnerer liniestilen på objektet "navn" Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Liniestilene er LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillShade(["navn"]) -> integer Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["navn"]) -> (x,y) Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["navn"]) -> streng Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["navn"]) -> (bredde,højde) Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_<type> for reference. getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getRotation(["navn"]) -> integer Returnerer rotationen på objektet "navn". Værdien er udtrykt i grader, og med uret giver en positiv værdi. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. getAllObjects() -> liste Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObjectAbs(x, y [,"navn"]) Flytter objektet "navn" til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Hvis objektet "navn" hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen. rotateObject(rot [, "name"]) Rotates the object "name" by "rot" degrees relatively. The object is rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter clockwise rotation when the default rotation point is used. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObject(rot [, "navn"]) Roterer objektet "navn" med "rot" grader relativt. Objektet er roteret omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(bredde, højde [, "navn"]) Ændrer størrelsen på objektet "navn" til den givne bredde og højde. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. getSelectedObject([nr]) -> streng Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis "nr" angives, så indikerer det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede objekt, 1 betyder det andet markerede objekt o.s.v. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectionCount() -> integer Returneret antallet af markerede objekter. selectObject("name") Selects the object with the given "name". selectObject("navn") Marker objekt med det givne "navn". deselectAll() Deselects all objects in the whole document. deselectAll() Fjerner alle markeringer i hele dokumentet. groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. groupObjects(liste) Laver en gruppe af alle objekter der er nævnt i "liste". "liste" skal indeholde navnene på de objekter, som skal laves til en gruppe. Hvis "liste" ikke angives, så bruges de markerede elementer. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. unGroupObjects("navn") Adskiller gruppen, som objektet "navn" hører til. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. scaleGroup(faktor [,"navn"]) Skalerer gruppen, som objekter "navn" hører til. Værdier større en 1 forstørrer gruppen, værdier mindre end 1 laver gruppen mindre, f.eks. en værdi på 0.5 skalerer gruppen til 50 % af dens originale størrelse, en værdi på 1.5 skalerer gruppen til 150 % af dens originale størrelse. Værdien for "faktor" skal være større end 0. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. kan rejse ValueError, hvis en ugyldig skalerings-faktor er angivet. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame loadImage("filnavn", "navn") Indlæser billedet "filnavn" ind i billed-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en billed-ramme scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "navn"]) Sætter Skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1 betyder 100 %. kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. lockObject(["navn"]) -> bool Låser objektet "navn" hvis det er ulåst og låser det op hvis det er låst. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Returnerer "true" hvis objektet er låst. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. isLocked(["navn"]) -> bool Returnerer "true" hvis objektet "navn" er låst. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getFontNames() -> liste Returnerer en liste med navnene på alle tilgængelige fonte. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getXFontNames() -> liste af tupler Returner større mængde font-info. Det er en liste af tuplerne med: [ (Scribus navn, Familie, Rigtige navn, substituere (1|0), indlejr PS (1|0), font-fil), (...), ... ] getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. getLayers() -> liste Returnerer en liste med navnene på alle definerede lag. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setActiveLayer("navn") Sætter laget "navn" som det aktive lag. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. getActiveLayer() -> streng Returnerer navnet på det aktive lag. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. sentToLayer("lag" [, "navn"]) Sender objektet "navn" til laget "lag". Laget skal eksistere. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("lag", synlig) Sætter laget "lag" til at være synligt eller usynligt. Hvis "synlig" sættes til "False", så er laget usynligt. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("lag") Sletter laget med navnet "lag". Der sker ingen ting hvis laget ikke eksisterer eller hvis det er det eneste lag i dokumentet. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer("lag") Laver et nyt lag med navnet "lag". Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. getGuiLanguage() -> streng Returnerer en streng med -lang værdien. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createEllipse(x, y, bredde, højde, ["navn"]) -> streng Laver en ny ellipse på den aktive side og returnerer dets navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn, fordi du behøver dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, bredde, højde, ["navn"]) -> streng Laver en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dets navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn, fordi du behøver dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, bredde, højde, ["navn"]) -> streng Laver en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dets navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn, fordi du behøver dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["navn"]) -> streng Laver en ny linie fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolyLine(liste, ["navn"]) -> streng Laver en ny poly-linie og returnerer dens navn. Poly-liniens punkter er placeret i listen "liste" i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn]. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(liste, ["navn"]) -> streng Laver et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter er placeret i listen "liste" i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn]. Mindst tre punkter er påkrævet. Det er ikke nødvendigt at gentage det første punkt for at lukke polygonet. Polygonet er automatisk lukket ved at forbinde det første og det sidste punkt. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(liste, ["navn"]) -> streng Laver en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens punkter er placeret i listen "liste" i følgende orden: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn, yn, kxn, kyn]. I listen med punkter betyder x og y koordinaterne for punktet og kx og ky er kontrolpunktet for kurven. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis der er nogen tal tilovers. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. createPathText(x, y, "tekstboks", "bezierkurve", ["navn"]) -> streng Laver en ny sti-tekst ved at forene de to objekter "tekstboks" og "bezierkurve" og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). "navn" skal være et unikt navn for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis "navn" ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig. Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt. Kan rejse NotFoundError hvis en eller begge navngive basis-objekter ikke eksisterer. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. deleteObject(["navn"]) Sletter elementet med navnet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så slettes det markerede element. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. objectExists(["navn"]) -> bool Undersøger om et objekt med navnet "navn" virkelig eksisterer i dokumentet. Den valgfri paramater er objekt navnet. Hvis "navn" ikke angives, så returneres "True" hvis et eller andet er markeret. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. setStyle("stil" [, "navn"]) Anvender stil på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så anvendes stilen på det markerede objekt. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. getAllStyles() -> liste Returnerer en liste af navne på alle afsnits-typografier i det aktive dokument. currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. currentPage() -> integer Returnerer nummeret på den aktive side. Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået. redrawAll() Redraws all pages. redrawAll() Gentegner alle sider. savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. savePageAsEPS("navn") Gemmer den aktive side som en EPS til filen "navn" Kan rejse ScribusError hvis "gem" fejlede. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range deletePage(nr) Sletter den angivne side. Ingen ting slettes, hvis dokumentet kun indeholder en side. Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået. Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område gotoPage(nr) Moves to the page "nr" (that is, makes the current page "nr"). Note that gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it just sets the page that script commands will operates on. May raise IndexError if the page number is out of range. gotoPage(nr) Flytter til siden "nr" (d.v.s. laver siden "nr" til den aktive). bemærk at gotoPage ændrer ikke (lige nu) den side som brugeren ser, den vælger kun den side, som script-kommandoer opererer på. Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område. pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. pageCount() -> integer Returnerer antal sider i dokumentet. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. getHGuides() -> liste Returnerer en liste med positionerne for de horisontale hjælpelinier. Værdierne er angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_<type> konstanter. setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely setHGuides(liste) Sætter horisontale hjælpelinier. Input-parameter skal være en liste med hlælpeliniernes placeringer angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_<type> konstanter. Eksempel: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # tilføjer ny hjælpelinie uden nogen mistet setHGuides([90,250]) # Erstatter nuværende hjælpelinier fuldstændigt getVGuides() See getHGuides. getVGuides() Se getHGuides. setVGuides() See setHGuides. setVGuides() Se setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> tuple Returnerer en tuple med side-dimensioner målt i dokumentets aktuelle måle-enhed. Se UNIT_<type> konstanter og getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... getPageItems() -> liste Returnerer en liste af tupler med elementer på den aktive side. Tuplen er: (navn, objekt-type, orden) F.eks. [('Tekst1', 4, 0), ('Billed1', 2, 1)]. Det betyder objektet 'Tekst1' er en tekst-ramme (type 4) og er den første på siden... setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setFillColor("farve", ["navn"]) Sætter fyld-farven på objektet "navn" til farven "farve". "farve" er navnet på en af de definerede farver. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("farve", ["navn"]) Sætter linie-farven på objektet "navn" til farven "farve". "farve" er navnet på en af de definerede farver. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineWidth(bredde, ["navn"]) Sætter linie-bredden på objektet "navn" til "bredde". "bredde" skal være i området fra 0.0 til 12.0 inklusivt, og er angivet i punkter. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineShade(farvemætning, ["navn"]) -> integer Sætter farvemætningen på linie-farven på objektet "navn" til "farvemætning". "farvemætning" skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100 (fuld farvemætning). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineJoin(samling, ["navn"]) Sætter typen af liniesamling på objektet "navn" til typen "samling". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede konstanter for samlingen - JOIN_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineEnd(endetype, ["navn"]) Sætter typen af linieende på objektet "navn" til typen "endetype" . Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede konstanter for endetyperne - CAP_<type>. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setLineStyle(stil, ["navn"]) Sætter linie-stil for objektet "navn" til stilen "stil". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede konstanter for "stil" - LINE_<type>. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setFillShade(farvemætning, ["navn"]) Sætter farvemætningen på fyld-farven på objektet "navn" til "farvemætning". "farvemætning" skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100 (fuld farvemætning). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setCornerRadius(radius, ["navn"]) Sætter radius på hjørnerne på objektet "navn". Radius er udtrykt i punkter. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis hjørne-radius er negativ. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. setMultiLine("navngivetStil", ["navn"]) sætter linie-stil på objektet "navn" til navngivet stil "navngivetStil". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Kan rejse NotFoundError hvis linie-stilen ikke eksisterer. getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFont(["navn"]) -> streng Returnerer font-navnet for tekst-rammen "navn". Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den markerede tekst. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["navn"]) -> integer Returnerer længden på teksten i tekst-rammen "navn". Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["navn"]) -> streng Returnerer teksten fra tekst-rammen "navn". Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Al tekst i rammen, ikke kun det der lige nu ses, returneres. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["navn"]) -> streng Returnerer teksten fra tekst-rammen "navn" og alle tekst-rammer, som er lænket med denne ramme. Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["navn"]) -> komma-tal Returnerer linie-afstanden ("leading") i tekst-rammen "navn" udtrykt i punkter. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["navn"]) -> komma-tal Returnerer kolonne-afstanden i tekst-rammen "navn" udtrykt i punkter. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["navn"]) -> integer Henter antallet af kolonner i tekst-rammen "navn". Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setText("tekst", ["navn"]) Sætter teksten i tekst-rammen "navn" til teksten fra strengen "tekst". Teksten skal være UTF8 kodet - brug f.eks. unicode(tekst, 'iso-8859-2'). se FAQ'en for flere detaljer. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFont("font", ["navn"]) Sætter fonten i tekst-rammen "navn" til "font". Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis fonten ikke findes. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setFontSize(størrelse, ["navn"]) Sætter font-størrelsen i tekst-rammen "navn" til "størrelse". "størrelse" angives i punkter. Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. "størrelse" skal være indenfor området 1 til 512. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError for en fontstørrelse der er uden for gyldigt område. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setLineSpacing(størrelse, ["navn"]) Sætter linie-afstanden ("leading") i tekst-rammen "navn" til "størrelse". "størrelse" er angivet i punkter. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis linie-afstanden er uden for gyldigt område. setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumnGap(størrelse, ["navn"]) Sætter kolonne-afstanden i tekst-rammen "navn" til værdien "størrelse". Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis kolonne-afstanden er uden for gyldigt område (skal være positiv). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setColumns(nr, ["navn"]) Sætter antal kolonner i tekst-rammen "navn" til heltallet "nr". Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse ValueError hvis antal kolonner ikke er mindst 1. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. setTextAlignment(justering, ["navn"]) Sætter tekst-justering i tekst-rammen "navn" til angivet justering. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. "justering" skal være en af ALIGN_konstanterne defineret i dette modul - se dir(scribus). Kan rejse ValueError for en ugyldig ALIGN_konstant. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. deleteText(["navn"]) Sletter al tekst i tekst-rammen "navn". Hvis der er markeret noget tekst, så slettes kun den markerede tekst. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("farve", ["navn"]) Sætter tekst-farven i tekst-rammen "navn" til farven "farve". Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("farve", ["navn"]) Sætter tekstens streg-farve. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(farvemætning, ["navn"]) Sætter farvemætningen på tekst-farven på objektet "navn" til "farvemætning". Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret. "farvemætning" skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100 (fuld farvemætning). Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. linkTextFrames("franavn", "tilnavn") Sammenkæder to tekst-rammer. Rammen "franavn" bliver sammenkædet med rammen "tilnavn". Mål-rammen skal være en tom tekst-ramme og må ikke være sammenkædet med nogen anden ramme. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("navn") Fjerner objektet "navn" fra sammenkædede tekstrammer. Hvis rammen var i midten af en kæde, så vil den foregående og den efterfølgende ramme blive forbundet, f.eks. 'a->b->c' bliver 'a->c' når du kalder unlinkTextFrames(b). Kan rejse ScribusException hvis sammenkædnings-regler bliver overtrådt. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. traceText(["navn"]) Konverterer fonte i tekst-rammen "navn" til kurver. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressReset() Rydder op i Scrbus fremgangs-målererens tidligere indstillinger. Den kaldes før næste brug af fremgangs-måleren. Se progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressTotal(max) Sætter fremgangs-målerens maksimale trin-værdi til det angivne tal. Se progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] progressSet(nr) Sætter fremgangs-måler positionen til "nr", en værdi relativ til det tidligere kald af progressTotal. Fremgangs-måleren bruger konceptet om trin; du giver den det totale antal trin og antal trin nået indtil nu, og den vil så vise den procentvise værdi af de trin der er gjort færdige. Du kan angive det totale antal trin med progressTotal(). De nuværende antal trin er angivet med progressSet(). Fremgangs-måleren kan spoles tilbage til begyndelsen med progressReset(). [Baseret på info fra Trolltech's Qt docs] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. setCursor() [IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen, så undgå at bruge den lige nu. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. docChanged(bool) Aktiverer/deaktiverer "gem-ikonet" i Scribus værktøjslinie og "Gem" i fil-menuen. Det er brugbart at kalde denne procedure, når du ændrer dokumentet, fordi Scribus ikke automatisk opdager, når du har ændret dokumentet ved at bruge en script. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=<markering>) Sætter skalér til ramme på den markerede eller speciferede billed-ramme til `scaletoframe'. Hvis proportional er specificeret, så sættes fast bredde/højde forholdet til `proportionelt'. Både `skalertilramme' og `proportional' er boolsk. Kan rejse WrongFrameTypeError. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. renderFont("navn", "filenavn", "eksempel", størrelse, format="PPM") -> bool Laver en billed-visning af fonten "navn" med teksten "eksempel" og størrelse. Hvis "filnavn" ikke er "", så bliver billedet gemt i "filnavn". Ellers returneres billed-data som en streng. Det valgfri "format" argument specificerer billed-formatet, der skal genereres, og støtter de formater, som er tilladt af QPixmap.save(). Almindelige formater er PPM, JPEG, PNG og XPM. Kan rejse NotFoundError hvis den angivne font ikke findes. Kan rejse ValueError hvis "eksempel" eller "filnavn" er tomt. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("lag") -> bool Returnerer hvorvidt laget "lag" kan udskrives eller ej, værdien "True" betyder, at laget "lag" kan udskrives, værdien "False" betyder, at laget "lag" ikke kan udskrives. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Sets wether (toggle = 1) the text frame "name" is a bookmark nor not. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame setPDFBookmark("til/fra", ["navn"] Sætter hvorvidt (til/fra = 1) tekstrammen "navn" et et bogmærke eller ej. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["navn"]) -> bool Returnerer "true" hvis tekst-rammen "navn" er et PDF bogmærke. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Returnerer side margener som en (top, venstre, højre, bund) tuple i dokumentets aktuelle måle-enhed. Se UNIT_<type> konstanter og getPageSize(). getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("navn") -> tuple Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter af farven "navn" fra det aktive dokument. Konverteret til RGB farve rum. Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokument farver. Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". When the isdir parameter is True the dialog shows and returns only directories. The default for all of the opional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) fileDialog("overskrift", ["filter", "standardnavn" ,har-previsning, er-gem, er-mappe]) -> streng med fil-navn Viser en "Fil-åbn" dialog-boks med overskriften "overskrift". Filer er filtreret med filter-strengen "filter". Et standard fil-navn eller fil-sti kan også angives, lad denne streng være tom, når du ikke ønsker at bruge den. Hvis har-previsning er "TRUE" aktiverer et lille visningsvindue i fil-valg-boksen. Når er-gem værdien er sat til "True", så fungerer dialogboksen som en "Gem som" dialog, ellers fungerer den som en "Fil åbn" dialog. Når er-mappe værdien er "True", så viser og returnerer dialogboksen kun mapper. Standardværdien for alle de valgfri parametre er "False". Filteret, hvis specificeret, har formen 'kommentar (*.type *.type2 ...)'. For eksempel 'billeder' (*.png *.xpm *.jpg)'. Se Qt-dokumentationen over QFileDialog for detaljer om filtre. Eksempel: fileDialog('Åbn input', 'CSV filer (*.csv)') Eksempel: fileDialog('Gem report', standardnavn='report.txt', er-gem=True) getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True) Returnerer navnet på `egenskab'ens C type i det givne `objekt'. Se getProperty() Hvis `inkludérsuper' er `TRUE', søges også nedarvede egenskaber. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True) Returnerer en liste af egenskabs navne understøttet af `objekt'. Hvis `inkludérsuper' er `TRUE', returneres også navnene på egenskaber understøttet af forældreklassen. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. getProperty(objekt, egenskab) Returnerer værdien af egenskab `egenskab' i det givne `objekt'. Argumentet `object' kan være en streng, og der vil da blive søgt efter det navngivne Sideelement. Det kan også være et PyObjekt, som kan pege på et hvilket som helst C++ QObjekt tilfælde. Argumentet `egenskab' skal være en streng, og er navnet på den egenskab der søges efter i `objekt'. Værdien der returneres er forskellig afhængig af egenskabens type. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. setProperty(objekt, egenskab, værdi) Sætter `egenskab' af `objekt' til `værdi'. Hvis `værdi' ikke kan konverteres til en type der er forenelig med typen af `egenskab', vil en indsigelse blive rejst. En indsigelse kan også blive rejst, hvis den grundlæggende sætter mislykkes. Se getProperty() for mere information. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Return a list of children of `object', possibly restricted to children of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. See QObject::children() in the Qt docs for more information. getChildren(objekt, afklasse=None, afnavn=None, regexpmatch=False, rekursiv=True) Returnerer en liste af børn af `objekt', muligvis begrænset til børn af klasse med navnet `afklasse' eller børn med navnet `afnavn'. Hvis `rekursiv' er True, søges rekursivt gennem børn, børnebørn, etc. See QObject::children() i Qt dokumentationen for mere information. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. getChild(objekt, barnenavn, afklasse=None, rekursiv=True) Returnerer det første barn af `objekt' med navnet `barnenavn', søgningen er muligvis begrænset til børn af klasse med navnet `afklasse'. Hvis `rekursiv' er True, søges rekursivt gennem børn, børnebørn, etc. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(start, antal, ["navn"]) Markerer "antal" tegn af teksten i tekst-rammen "navn" startende fra tegn "start". Tegn tælling starter ved 0. Hvis "antal" er nul, vil enhver tekstmarkering blive nulstillet. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse IndexError hvis hvis markeringen er sat udenfor teksten. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame textOverflows(["navn", ingenlinks]) -> integer Returnerer det faktiske antal skrifttegn der overløber i tekstramme "navn". Hvis ingenlinks er sat til andet end nul tages kun en ramme - der bruger ikke sammenkædning af tekstrammer. Uden denne parameter søges igennem alle sammenkædede tekstrammer. Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. newStyleDialog() -> streng Viser 'Lav ny afsnits typografi' vindue. Funktionen returnerer det rigtige typografi navn eller Intet når bruger annullerer vinduet. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer, måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -> bool ADVARSEL: Forældet procedure! brug newDocument i stedet for. Laver et Nyt dokument og returnerer "true" hvis det lykkedes. Parametrene har følgende betydning: størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_<paper_type> f.eks. PAPER_A4 etc. margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for et højere nummer, når et dokument består af flere dele. enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. modståendeSider = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES førsteSideVenstre = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette. eksempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) zoomDocument(double) Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker. zoomDocument(dobbelt) Zoom dokumentet i hoved GUI vinduet. Funktionen bruger heltals-værdier som 20.0, 100.0, etc. Zoom så siden fylder vinduet bruger -100 som mærke. closeMasterPage() Closes the currently active master page, if any, and returns editing to normal. Begin editing with editMasterPage(). closeMasterPage() Lukker den aktive masterside, hvis der er nogen, og returnerer redigering til normal. Begynd redigering med editMasterPage(). masterPageNames() Returns a list of the names of all master pages in the document. masterPageNames() Returnerer en liste af navnene på alle mastersider i dokumentet. editMasterPage(pageName) Enables master page editing and opens the named master page for editing. Finish editing with closeMasterPage(). editMasterPage(sideNavn) Aktiverer redigering af masterside og åbner den navngivne masterside for redigering. Afslut redigering med closeMasterPage(). createMasterPage(pageName) Creates a new master page named pageName and opens it for editing. createMasterPage(sideNavn) Laver en masterside med navnet sideNavn og åbner den for redigering. deleteMasterPage(pageName) Delete the named master page. deleteMasterPage(sideNavn) Sletter den navngivne masterside. setInfo("author", "info", "description") -> bool Sets the document information. "Author", "Info", "Description" are strings. setInfo("forfatter", "info", "beskrivelse") -> bool Sætter dokument-informationen. "forfatter", "info", "beskrivelse" er strenge. duplicateObject(["name"]) -> string creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group). duplicateObject(["navn"]) -> string Laver en dublet at det valgte objekt (eller valgt gruppe). getFillTransparency(["name"]) -> float Returns the fill transparency of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getFillTransparency(["navn"]) -> komma-tal Returnerer fyld gennemsigtigheden for objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getFillBlendmode(["name"]) -> integer Returns the fill blendmode of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getFillBlendmode(["navn"]) -> heltal Returnerer fyld blandindings-tilstanden af objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineTransparency(["name"]) -> float Returns the line transparency of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineTransparency(["navn"]) -> komma-tal Returnerer liniens gennemsigtighed af objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getLineBlendmode(["name"]) -> integer Returns the line blendmode of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineBlendmode(["navn"]) -> heltal Returnerer linie blandindings-tilstanden af objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLayerLocked("layer", locked) Sets the layer "layer" to be locked or not. If locked is set to true the layer will be locked. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerLocked("lag", låst) Sætter laget "lag" til at være låst eller ej. Hvis låst sættes til "true" vil laget være låst. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. isLayerLocked("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is locked or not, a value of True means that the layer "layer" is editable, a value of False means that the layer "layer" is locked. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerLocked("lag") -> bool Returnerer hvorvidt laget "lag" er låst eller ej, værdien "true" betyder at laget "lag" er redigerbart, værdien "false" betyder at laget "lag" er låst. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. isLayerOutlined("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is outlined or not, a value of True means that the layer "layer" is outlined, a value of False means that the layer "layer" is normal. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerOutlined("lag") -> bool Returnerer hvorvidt laget "lag" er vist som omrids eller ej, værdien "true" betyder at laget "lag" er vist som omrids, værdien "false" betyder at laget "lag" er normalt. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. isLayerFlow("layer") -> bool Returns whether text flows around objects on layer "layer", a value of True means that text flows around, a value of False means that the text does not flow around. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerFlow("lag") -> bool Returnerer hvorvidt tekst flyder omkring objekter på laget "lag", Værdien "true" betyder, at tekst flyder omkring objekter, værdien "false" betyder, at tekst ikke flyder omkring objekter Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. getLayerBlendmode("layer") -> int Returns the "layer" layer blendmode, May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getLayerBlendmode("lag") -> heltal Returnerer laget "lag's" blandings-tilstand. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. getLayerTransparency("layer") -> float Returns the "layer" layer transparency, May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getLayerTransparency("lag") -> komma-tal Returnerer laget "lag's" gennemsigtighed Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. textFlowMode("name" [, state]) Enables/disables "Text Flows Around Frame" feature for object "name". Called with parameters string name and optional int "state" (0 <= state <= 3). Setting "state" to 0 will disable text flow. Setting "state" to 1 will make text flow around object frame. Setting "state" to 2 will make text flow around bounding box. Setting "state" to 3 will make text flow around contour line. If "state" is not passed, text flow is toggled. textFlowMode("navn" [, tilstand]) Aktiverer/deaktiverer "Tekst flyder omkring ramme" egenskab for objektet "navn". Kaldes med parametrene streng "navn" og valgfrit heltal "tilstand" (0 <= tilstand <= 3). "Tilstand" sat til 0 vil deaktivere tekst flyder omkring objekt. "Tilstand" sat til 1 vil få tekst til at flyde omkring objekt ramme. "Tilstand" sat til 2 vil få tekst til at flyde omkring indbindings boks. "Tilstand" sat til 3 vil få tekst til at flyde omkring omrids linien. Hvis "tilstand" ikke er angivet vil tilstanden blive slået til eller fra. getPageType() -> integer Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page Returnerer sidens type, 0 betyder venstre side, 1 er en midterside og 2 er en højre side getTextLines(["name"]) -> integer Returns the number of lines of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLines(["navn"]) -> heltal Returnerer antal tekst-linier i tekst-rammen "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("navn", c, m, y, k) Definerer en ny farve "navn ". Farveværdien er defineret via fire komponenter: c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet. getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getCornerRadius(["navn"]) -> integer Returnerer radius på hjørnerne på objektet "navn". Radius er udtrykt i punkter. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getPosition(["navn"]) -> (x,y) Returnerer en (x, y) tuple med positionen på objektet "navn". Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. Positionen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_<type> for reference. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positive values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObjectAbs(rot [, "navn"]) Sætter rotationen af objektet "navn" til "rot". Positive værdier angiver drejning mod uret. Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLayerPrintable("layer", printable) Sets the layer "layer" to be printable or not. If is the printable set to false the layer won't be printed. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerPrintable("lag", printbar) Sætter laget "lag" til at kunne udskrives eller ej. Hvis "printbar" sættes til "False", så bliver laget ikke udskrivet. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. isLayerVisible("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerVisible("lag") -> bool Returnerer hvorvidt laget "lag" er synligt eller ej, værdien "True" betyder, at laget "lag" er synligt, værdien "False" betyder, at laget "lag" er usynligt. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. insertText("tekst", pos, ["navn"]) Indsætter teksten "tekst" ved position "pos" i tekst-rammen "navn". Teksten skal være UTF kodet (se setText() som reference). Første tegn har index 0. Indsættes tekst ved position -1, så tilføjes teksten i slutningen af rammen. Hvis "navn" ikke er givet, så bruges det markerede element. Kan rejse IndexError for en indsætning uden for et gyldigt område. setLayerOutlined("layer", outline) Sets the layer "layer" to be locked or not. If outline is set to true the layer will be displayed outlined. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerOutlined("lag", omrids) Sætter laget "lag" til at blive vist som omrids eller ej. Hvis omrids er sat til "true" vil laget blive vist som omrids. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. setLayerFlow("layer", flow) Sets the layers "layer" flowcontrol to flow. If flow is set to true text in layers above this one will flow around objects on this layer. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerFlow("lag", flyd) sætter laget "lag's" flydningskontrol til flyd. Hvis flyd sættes til "true", vil tekst i lag over dette flyde rundt om objekter i dette lag. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. setLayerBlendmode("layer", blend) Sets the layers "layer" blendmode to blend. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerBlendmode("lag", blanding) Sætter laget "lag's" blandings-tilstand til blanding. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres. setLayerTransparency("layer", trans) Sets the layers "layer" transparency to trans. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerTransparency("lag", trans) Sætter laget "lag's" gennemsigtighed til trans. Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes. Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet. setFillTransparency(transparency, ["name"]) Sets the fill transparency of the object "name" to transparency If "name" is not given the currently selected item is used. setFillTransparency(gennemsigtighed, ["navn"]) Sætter fyld-gennemsigtigheden af objektet "navn" til gennemsigtighed Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setFillBlendmode(blendmode, ["name"]) Sets the fill blendmode of the object "name" to blendmode If "name" is not given the currently selected item is used. setFillBlendmode(blandingstilstand, ["navn"]) Sætter fyld-blandings-tilstanden af objektet "navn" til blandingstilstand Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineTransparency(transparency, ["name"]) Sets the line transparency of the object "name" to transparency If "name" is not given the currently selected item is used. setLineTransparency(gennemsigtighed, ["navn"]) Sætter linie-gennemsigtigheden af objektet "navn" til gennemsigtighed Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. setLineBlendmode(blendmode, ["name"]) Sets the line blendmode of the object "name" to blendmode If "name" is not given the currently selected item is used. setLineBlendmode(blandingstilstand, ["navn"]) Sætter linieblandings-tilstanden af objektet "navn" til blandingstilstand Hvis "navn" ikke angives, så bruges det markerede element. placeEPS("filename", x, y) Places the EPS "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported EPS placeEPS("filnavn", x, y) Placerer EPS "filnavn" på den aktive side, x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af EPS'en på siden hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede EPS placeSXD("filename", x, y) Places the SXD "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported SXD placeSXD("filnavn", x, y) Placerer SXD "filnavn" på den aktive side, x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SXD'en på siden hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SXD placeODG("filename", x, y) Places the ODG "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported ODG placeODG("filnavn", x, y) Placerer ODG "filnavn" på den aktive side, x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af ODG'en på siden hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede ODG Copy #%1 of Kopi #%1 af AIPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fil: Group%1 Gruppe%1 Generating Items Genererer elementer About Contributions from: Bidrag fra: &About &Om A&uthors &Forfattere &Translations Over&sættelser &Online &Internet &Close &Luk Development Team: Udviklings-holdet: Official Documentation: Officiel dokumentation: Other Documentation: Anden dokumentation: Homepage Hjemmeside Online Reference Dokumentation på nettet Bugs and Feature Requests Fejlreportering og anmodning om nye funktioner Mailing List Postliste Official Translations and Translators: Officielle oversættelser og oversættere: Previous Translation Contributors: Tidligere oversættelse fra: About Scribus %1 Om Scribus %1 Wiki Wiki %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Bruger Ghostscript version %1 No Ghostscript version available Ingen Ghostscript version tilgængelig <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Build ID: Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua Port: Windows&#174; Port: Windows&#174; Port: Tango Project Icons: Tango Projekt Ikoner: &Updates &Opdateringer Check for &Updates Tjek for &Opdateringer This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Dette panel viser versionsnummer, dato for kompilering og den indbyggede biblioteksunderstøttelse i Scribus. C-C-T-F står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig understøttelse. Sidste bogstav viser renderingsbiblioteket C=cairo eller A=libart. Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *. Det viser også den version af Ghostscript, som Scribus har fundet. Windows versionen bruger ikke fontconfig eller CUPS biblioteker. Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Tjek for opdateringer til Scribus. Der vil ikke blive sendt nogen data væk fra din maskine. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: reklame-billede: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Dette panel viser versionsnummer, dato for kompilering og den indbyggede biblioteksunderstøttelse i Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt C-C-T-F står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF understøttelse F=Fontconfig understøttelse. Sidste bogstav er gengivelse til skærm C=cairo eller Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *. Det viser også den version af Ghostscript, som Scribus har fundet. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Windows versionen bruger ikke fontconfig eller CUPS biblioteker. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribus Version Check for Updates Tjek for Opdateringer Abort Update Check Afbryd tjek for Opdateringer Developer Blog Udvikler Blog &Licence &Licens Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Ude af stand til at læse licens-fil. Se venligst efter i installations-mappen eller på Scribus hjemmesiden for licens-information. Doc Translators: Doc Oversættere: Webmasters: Webmasters: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Ude af stand til at læse %1 fil. Se venligst efter i installations-mappen eller på Scribus hjemmesiden for %1 information. AboutPlugins Filename: Filnavn: Version: Version: Enabled: Aktiveret: Release Date: Udgivelsesdato: Description: Beskrivelse: Author(s): Forfatter(e): Copyright: Copyright: License: Licens: Scribus: About Plug-ins Scribus: Om Plug-ins AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: Om Plug-ins &Close &Luk Alt+C Alt+C ActionManager &New &Nyt &Open... &Åbn... &Close &Luk &Save &Gem Save &As... Gem &som... Re&vert to Saved Genindl&æs det gemte Collect for O&utput... Saml &projekt i mappe... Get Text... Hent tekst... Append &Text... Tilføj &tekst... Get Image... Hent billede... Save &Text... Gem &tekst... Save as P&DF... Gem som P&DF... Document &Setup... &Dokument indstillinger... Document &Setup 150... P&references 150... &Print... &Udskriv... &Quit &Afslut &Undo &Fortryd &Redo &Lav igen &Item Action Mode &Element handlings-tilstand Cu&t Kli&p &Copy &Kopiér &Paste &Indsæt Select &All Ma&rkér alt &Deselect All &Fjern al markering &Search/Replace... &Søg/erstat... Edit Image... Redigér billede... C&olors... Far&ver... Gradients... &Master Pages... &Master sider... P&references... Pr&æferencer... %1 pt %1 pt &Other... &Andet... &Left &Venstre &Center &Center &Right &Højre &Block &Blok &Forced &Forceret &%1 % &%1 % &Normal &Normal &Underline &Understreg Underline &Words Understreg &ord &Strike Through &Gennemstreg &All Caps &Alt som store bogstaver Small &Caps Små &Kapitæler Su&perscript &Hævet skrift Su&bscript S&ænket skrift S&hadow Sk&ygge &Image Effects &Billed effekter &Tabulators... &Tabulatorer... D&uplicate &Duplikér &Multiple Duplicate Duplikér &flere gange &Delete &Slet &Group Lav til &gruppe &Ungroup Bryd g&ruppe Is &Locked Er &låst Si&ze is Locked St&ørrelse er låst Lower to &Bottom Placér &bagest Raise to &Top Placér &forrest &Lower Flyt bag&ud &Raise Flyt f&orud Send to S&crapbook Placér i s&crapbog &Attributes... K&valiteter... I&mage Visible Billede er &synlig &Update Image &Opdatér billede Adjust Frame to Image Tilpas ramme til billede Embed Image Extended Image Properties Udvidede billed egenskaber &Low Resolution &Lav Opløsning &Normal Resolution &Normal opløsning &Full Resolution &Fuld opløsning Is PDF &Bookmark Er PDF-&Bogmærke Is PDF A&nnotation Er PDF-&Kommentar Annotation P&roperties Kommentar e&genskaber Field P&roperties Felt ege&nskaber &Edit Shape... Re&digér form... &Attach Text to Path Fastgør &tekst til sti &Detach Text from Path Frigør t&ekst fra sti &Combine Polygons Forbind &polygoner Split &Polygons &Opdel polygoner &Bezier Curve &Bezier-kurve &Image Frame B&illed ramme &Polygon &Polygon &Text Frame &Tekstramme &Glyph... &Glyf... Sample Text Prøvetekst &Insert... &Indsæt... Im&port... Im&portér... &Delete... &Slet... &Copy... &Kopiér... &Move... &Flyt... &Apply Master Page... &Anvend masterside... Manage &Guides... Håndtér &hjælpelinier... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails Miniat&urer Show &Margins Vis &margener Show &Frames Vis &rammer Show &Images Vis &billeder Show &Grid Vis &gitter Show G&uides Vis &hjælpelinier Show &Baseline Grid Vis &grundlinie-gitter Show &Text Chain Vis &tekstkæde Show Control Characters Vis kontrol tegn Sn&ap to Grid &Klæb til gitter Sna&p to Guides Kl&æb til hjælpelinier &Properties &Egenskaber &Scrapbook &Scrapbog &Layers &Lag &Arrange Pages &Arrangér sider &Bookmarks &Bogmærker &Measurements &Målinger Action &History &Handlings historie Preflight &Verifier &Preflight efterprøvning &Align and Distribute Ops&til på linie og fordel &Tools &Værktøjer P&DF Tools P&DF-værktøjer Select Item Markér element T&able T&abel &Shape For&m &Line &Linie &Freehand Line &Frihånds linie Rotate Item Rotér objekt Zoom in or out Zoom ind eller ud Zoom in Zoom ind Zoom out Zoom ud Edit Contents of Frame Redigér indhold af ramme Edit Text... Redigér tekst... Link Text Frames Sammenkæd tekstrammer Unlink Text Frames Bryd sammenkædning af tekstrammer &Eye Dropper &Farveopsnapper Copy Item Properties Kopiér element egenskaber Edit the text with the Story Editor Redigér teksten med den indbyggede tekstbehandler Insert Text Frame Indsæt tekstramme Insert Image Frame Indsæt billedramme Insert Table Indsæt tabel Insert Shape Indsæt figur Insert Polygon Indsæt polygon Insert Line Indsæt linie Insert Bezier Curve Indsæt bezierkurve Insert Freehand Line Indsæt frihånds-linie &Manage Pictures Håndtér &billeder &Hyphenate Text &Orddel tekst Dehyphenate Text Fjern orddeling af tekt &Generate Table Of Contents &Generér indholdsfortegnelse &About Scribus &Om Scribus About &Qt Om &QT Toolti&ps Hj&ælpe-tekst Scribus &Manual... Scribus &Manual... Smart &Hyphen Smart &orddeling Non Breaking Dash Ikke brydbar bindestreg Non Breaking &Space Ikke brydbar &mellemrum Page &Number Side&nummer New Line Ny linie Frame Break Ramme-skift Column Break Kolonne-skift Copyright Ophavsret Registered Trademark Registreret varemærke Trademark Varemærke Bullet Punkt Em Dash Em streg En Dash En streg Figure Dash Figur tegn Quotation Dash Citat tegn Toggle Palettes Slå paletter til/fra Toggle Guides Slå hjælpelinier til/fra Manage Page Properties... Håndtér side egenskaber... Rulers relative to Page Linialer relativt til side &Cascade &Bagved hinanden &Tile Ved &siden af hinanden Print Previe&w &Vis udskrift &JavaScripts... &JavaScripts... Convert to Master Page... konvertér til masterside... &About Plug-ins Om &Plug-ins More Info... Mere Info... &Outline Document Outline Palette &Oversigt Insert Smart Hyphen Indsæt smart orddeling Insert Non Breaking Dash Indsæt ikke brydbar bindestreg Insert Non Breaking Space Indsæt ikke brydbar mellemrum Insert Page Number Indsæt sidenummer ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... &Typografier && Stile... &Outline type effect &Omrids &Printing Enabled &Udskrivning aktiveret &Flip Horizontally &Flip horisontalt &Flip Vertically &Flip vertikalt &Outlines Convert to oulines &Kurver Show Rulers Vis linealer Solidus Solidus Middle Dot Prik En Space En spatie Em Space Em spatie Thin Space tynd spatie Thick Space Tyk spatie Mid Space Mid spatie Hair Space Hår spatie Paste (&Absolute) Indsæt (&Ubetinget) C&lear Nu&lstil Show Text Frame Columns Vis kolonner i tekstramme Save as &EPS... Gem som &EPS... Patterns... Mønstre... Send to Patterns Send til mønstre &Frame... &Ramme... Preview Mode Forhåndvisnings-tilstand Show Bleeds Vis Til beskæring Show Layer Indicators Vis lag-indikatorer Insert PDF Push Button Indsæt PDF trykknap Insert PDF Text Field Indsæt PDF tekstfelt Insert PDF Check Box Indsæt PDF afkrydsnings boks Insert PDF Combo Box Indsæt PDF kombo boks Insert PDF List Box Insæt PDF liste boks Insert Text Annotation Insæt tekst kommentar Insert Link Annotation Indsæt lænke kommentar &Zero Width Space &Nul-bredde mellemrum Zero Width NB Space Nul-bredde IB mellemrum &Fit to Height &Tilpas til højde Fit to Width Tilpas til bredde Sticky Tools Klæb til værktøjer Apostrophe Unicode 0x0027 Apostrof Straight Double Unicode 0x0022 Lige dobbelt Single Left Unicode 0x2018 Enkelt venstre Single Right Unicode 0x2019 Enkelt højre Double Left Unicode 0x201C Dobbelt venstre Double Right Unicode 0x201D Dobbelt højre Single Reversed Unicode 0x201B Enkelt vendt om Double Reversed Unicode 0x201F Dobbelt vendt om Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Enkelt venstre Guillemet Single Right Guillemet Unicode 0x203A Enkelt højre Guillemet Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Dobbelt venstre Guillemet Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Dobbelt højre Guillemet Low Single Comma Unicode 0x201A Lavt enkelt komma Low Double Comma Unicode 0x201E Lavt dobbelt komma CJK Single Left Unicode 0x300C CJK Enkelt venstre CJK Single Right Unicode 0x300D CJK Enkelt højre CJK Double Left Unicode 0x300E CJK Dobbelt venstre CJK Double Right Unicode 0x300F CJK Dobbelt højre &400% &400% Insert &Text Frame Indsæt &tekstramme Insert &Image Frame Indsæt b&illedramme Insert T&able Indsæt t&abel Insert &Shape Indsæt &figur Insert &Polygon Indsæt &polygon Insert &Line Indsæt &linie Insert &Bezier Curve Indsæt &bezierkurve Insert &Freehand Line Indsæt &frihånds-linie Scribus Homepage Scribus Hjemmside Scribus Online Documentation Scribus dokumentation på nettet Scribus Wiki Scribus Wiki Getting Started with Scribus Komme i gang med scribus Show Context Menu Vis kontekst menu &Manage Images &Håndtér billeder &About Plugins &Om Plugins Insert Unicode Character Begin Sequence Indsæt unicode-tegn Begynd sekvens Get Vector File... Hent Vektor-fil... Advanced Select All... Avanceret Marker alt... Edit Source... Redigér kilde... Replace Colors... Erstat farver... Rulers Relative to Page Linialer relativt til side Insert &Render Frame Indsæt &render-ramme Check for Updates Tjek for Opdateringer Number of Pages Antal sider Adjust Image to Frame Tilpas billede til ramme Symbols Insert 3D Annotation Soft &Hyphen File Fil &File &Fil Edit Redigér &Edit &Redigér Style Stil &Style &Stil Item Element &Item &Element Insert Indsæt I&nsert &Indsæt Page Side &Page &Side View Vis &View &Vis Extras Ekstra E&xtras E&kstra Windows Vinduer &Windows &Vinduer Help Hjælp &Help &Hjælp Plugin Menu Items Plugin menu-elementer Others Andet Unicode Characters Unicode tegn Move/Resize Value Indicator /Flyt/Ændre størrelse Værdi-viser New &from Template... Nyt &fra skabelon... AdjustCmsDialog CMS Settings CMS indstillinger AlignDistribute Align Opstil på linie &Selected Guide: &Markerede hjælpelinier: &Relative To: &Relativt til: ... ... Distribute Fordel &Distance: &Afstand: Swap AlignDistributeBase Align and Distribute Opstil på linie og fordel Align Opstil på linie &Selected Guide: &Markerede hjælpelinier: &Relative To: &Relativt til: ... ... Distribute Fordel &Distance: &Afstand: AlignDistributePalette Align and Distribute Opstil på linie og fordel &Relative to: &Relativt til: First Selected Først markerede Last Selected Sidst markerede Page Side Margins Margener Guide Hjælpelinie Selection Markering Align bottoms Stil bund-sider på linie Align right sides Stil højre sider på linie Center on vertical axis Centrér omkring vertikal akse Align left sides Stil venstre sider på linie Center on horizontal axis Centrér omkring horisontal akse Align tops Stil top-sider på linie &Selected Guide: &Markerede hjælpelinier: Distribute right sides equidistantly Fordel højre sider med lige stor afstand Distribute bottoms equidistantly Fordel bund-sider med lige stor afstand Distribute centers equidistantly horizontally Fordel center af objekter med lige stor afstand horisontalt Distribute left sides equidistantly Fordel venstre sider med lige stor afstand Distribute centers equidistantly vertically Fordel center af objekter med lige stor afstand vertikalt Distribute tops equidistantly Fordel top-sider med lige stor afstand &Distance: &Afstand: Distribute the items with the distance specified Fordel elementerne med det med anførte mellemrum None Selected Intet markeret Swap items to the left Swap items to the right Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align Opstil på linie Distribute Fordel Align right sides of items to left side of anchor Stil højre sider af elementer på linie efter venstre side af anker Align left sides of items to right side of anchor Stil venstre sider af elementer på linie efter højre side af anker Align tops of items to bottom of anchor Stil top-sider af elementer på linie efter bunden af anker Align bottoms of items to top of anchor Stil bund-sider af elementer på linie efter toppen af anker Make horizontal gaps between items equal Lav horisontale mellemrum mellem elementer lige store Make horizontal gaps between items equal to the value specified Lav horisontale mellemrum mellem elementer lig med anførte værdi Make vertical gaps between items equal Lav vertikale mellemrum mellem elementer lige store Make vertical gaps between items equal to the value specified Lav vertikale mellemrum mellem elementer lig med anførte værdi Make horizontal gaps between items and sides of page equal Lav horisontale mellemrum mellem elementer og sider af side ens Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Lav vertikale mellemrum mellem elementer og top og bund af side ens Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Lav horisontale mellemrum mellem elementer og sider af side-margener ens Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Lav vertikale mellemrum mellem elementer og top og bund af side-margener ens <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Juster relativt til:<ul><li>Først markerede element</li><li>Andet markerede element</li><li>Den aktive sidde</li><li>Margenerne på den aktive side</li><li>En hjælpelinie</li><li>Det markerede</ul></qt> The location of the selected guide to align to Placeringen af den markerede hjælpelinie, hvortil der skal justeres AlignSelect Align Text Left Justér mod venstre Align Text Center Centrér Align Text Right Justér mod højre Align Text Justified Lige margener Align Text Forced Justified Tvunget lige margener Annot Destination Bestemmelsessted Date Dato None Ingen Open Åbn Push Tryk Star Stjerne Text Tekst Thin Tynd Time Tid Wide Bred Prepend Currency Symbol Sæt valutasymbol foran Submit Form Send form Limit of Maksimalt Check Afkrydsning Cross kryds On Focus Felt har fokus Go To Gå til Icons Ikoner Inset indsæt Name: Navn: Page: Side: Other Andet Plain Almindelig Solid Massiv List Box Liste boks Use Currency Symbol Brug valutasymbol Number Format Nummerformat Check Style: afkrydsningsstil: To File: Til fil: No Print Ingen udskrift Submit to URL: Send til URL: Calculate Udregn Roll Over Rul over Value is not validated Værdi er ikke valideret maximum maksimum Formatting Formatering Combo Box Kombo boks Custom validate script: Bruger validerings script: Action Handling Border Grænse Cancel Annullér Date Format Datoformat Button Knap Circle Cirkel Color: Farve: Field Properties Felt egenskaber Dashed Punkteret Custom Brugerdefineret Time Format Tidsformat Event: Begivenhed: Value is the Værdien er Hidden Skjult Custom calculation script: Bruger udregnings script: Enter a comma separated list of fields here Indtast en komma-adskilt liste af felter her Custom Scripts Bruger scripts Invert Invertér No View Ingen visning Normal Normalt Number Nummer Remove Fjern Square Firkant Style: Stil: Field is formatted as: Felt er formateret som: Width: Bredde: On Blur Felt mister fokus Submit Data as HTML Send Data som HTML Text Field Tekstfelt Options Indstillinger Icon Placement... Ikon placering... Mouse Up Mus-taste slippes Properties Egenskaber Pick... Vælg... Mouse Enter Markøren går ind i felt Use Icons Brug ikoner Read Only Skrivebeskyttet Pressed Trykket ned product Produkt Text for Roll Over For Rul over Validate Validér Change... Vælg... Percent Format Procent format Characters Skrifttegn Password Adgangskode Visibility: Synlighed: average Gennemsnit Beveled Med skrå kanter Import Data Importér data Mouse Exit Markøren forlader felt Mouse Down Mus-taste trykkes ned Percentage Procentdel Decimals: Decimaler: of the following fields: af de følgende felter: Import Data from: Importér data fra: and less or equal to: og mindre eller lig med: Keystroke: Tasteanslag: Multi-Line Multi-linie Underline Understreg Diamond Diamand Editable Redigérbar Appearance Udseende Check Box Afkrydsnings boks Value is not calculated Værdi er ikke udregnet Edit... Redigér... Reset Form Nulstil form Required Behøves Do Not Spell Check Ingen stavekontrol Outlined Indrammet Visible Synlig Value must be greater than or equal to: Værdi skal være lig med eller større end: Highlight Højlys Default is Checked Standard er afkrydset Example: Eksempel: Do Not Scroll Ingen rulning Text for Button Down For knap ned You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Du behøver i det mindste normal-ikonet for at bruge ikoner på knapper Selection Change Ændring af valg Type: Type: Script: Script: X-Pos: X-Pos: pt pt Y-Pos: Y-Pos: Format: Format: Format Format sum sum minimum minimum OK OK Font for use with PDF 1.3: Font til brug i PDF 1.3: Flag is ignored for PDF 1.3 Kan ikke benyttes i PDF-1.3 PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alle filer (*) JavaScript JavaScript None highlight Ingen None action Ingen Tooltip: Værktøj-tip: Do Not Export Value Eksportér ikke værdi Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Billeder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Alle filer (*) Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*) Billeder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Alle filer (*) Export absolute Filename Eksportér absolutte filnavn Submit format: Send format: FDF FDF HTML HTML XFDF XFDF PDF PDF Annota Destination Bestemmelsessted Link Lænke Open Åbn Text Tekst External Web-Link Ekstern web-Lænke Annotation Properties Kommentar egenskaber PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-Dokumenter (*.pdf);; Alle filer (*) External Link Ekstern Lænke pt pt &Type: &Type: C&hange... V&ælg... &Page: &Side: &X-Pos &X-Pos &Y-Pos: &Y-Pos: %1;;All Files (*) %1;;Alle filer (*) Export absolute Filename Eksportér absolutte filnavn ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Anvend masterside &Master Page: &Masterside: Apply To Anvend på Current &page Denne &side Alt+P Alt+P &Even pages &Lige sider Alt+E Alt+E O&dd pages &Ulige sider Alt+D Alt+D &All pages A&lle sider Alt+A Alt+A &Within range &Fra side Alt+W Alt+W to til Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Anvend den valgte masterside på lige, ulige eller alle sider indenfor de valgte sidernumre Possible Hyphenation Mulig orddeling Apply to Anvend på Current &Page Denne &side &Even Pages &Lige sider O&dd Pages &Ulige sider &All Pages &Alle sider &Within Range &Indenfor udvalg ArrowChooser None Ingen AspellPlugin Spell-checking support Stavekontrol understøttelse Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Tilføjer understøttelse for stavekontrol via aspell. Sprog kan vælges blandt de installerede aspell ordbøger, og stavekontrol kan udføres løbende, eller på den markerede tekst. 0.1 0.1 Spell Checker Stavekontrol Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Aspell Plugin Error Aspell Plugin Fejl AspellPluginBase Spell Check Stavekontrol Replacement: Erstatning: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. &Add Word &Tilføj ord &Change &Erstat &Exit &Afslut Not in Dictionary: Ikke i ordbog: Word that was not found in the active dictionary Ord, der ikke blev fundet i den aktive ordbog Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Erstatnings-tekst for det aktive ord, der ikke blev fundet i ordbogen Active Dictionary: Aktive ordbog: The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Den nuværende aktive ordbog. Scribus bruger aspell for ordbogs-support<br />hvis du kræver updaterede eller flere ordbøger, så skal du installere dem via dit systems installations-system eller pakke-håndtering. Ignore the current text not found in the active dictionary Ignorér den aktuelle tekst, der ikke blev fundet i den aktive ordbog &Ignore &Ignorér Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary Ignorér alle forekomster af den aktuelle tekst, der ikke blev fundet i den aktive ordbog I&gnore All &Ignorér alle Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Tilføj det aktuelle ord til din personlige ordbog for fremtidig brug Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Erstat det aktuelle ord, der ikke blev fundet til det, der vises i erstatnings-feltet Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Erstat alle forekomster af det aktuelle ord, der ikke blev fundet, til det der vises i erstatnings-feltet Change A&ll Erstat &alle Close Luk AspellPluginImpl Loaded Indlæst default dtandard aspell dictionary. aspell ordbog. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Fejl i aspell stavekontrol indstilling. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Fejl i oprettelse af aspell stavekontrol. AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Ude af stand at til springe over alle forekomster af " by adding it to the session list. ved at tilføje det til sessions-listen. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Ude af stand til at tilføje ord til personlig liste. Spelling check complete Stavekontrol tjek fuldført Aspell dictionary. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller. Spell Checker Stavekrontrol No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Ingen tilgængelige Aspell ordbøger fundet. Indstaller venligst nogle. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? Ønsker du at starte fra begyndelsen af det markerede med et andet sprog? AutoformButtonGroup Arrows Pile Flow Chart Rutediagram Jigsaw Puslespil Specials Særlige Default Shapes Standard figurer Barcode &Barcode Generator... &Stregkode generator... Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer Scribus brugerflade for ren Postscript stregkode skriver &Barcode... &Stregkode... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer Scribus brugerflade til Ren postscript Stregkode generator BarcodeGenerator Error opening file: %1 Fejl ved åbning af fil: %1 12 or 13 digits 12 eller 13 cifret 8 digits 8 cifret 11 or 12 digits 11 eller 12 cifret 7 or 8 digits 7 eller 8 cifret 5 digits 5 cifret 2 digits 2 cifret Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Variabel antal tegn, cifre og enhver af følgende symboler -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Variabel antal ASCII tegn og specielle funktions symboler, der starter med det rigtige start-tegn for det indledende tegnsæt. UCC/EAN-128s skal have et obligatorisk FNC 1 symbol umiddelbart efter start-tegnet. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Variabel antal cifre og enhver af følgende symboler -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Variabel antal cifre. En ITF-14 er på 14 tegn og har ikke et kontrol-ciffer Variable number of digits Variabel antal cifre Variable number of digits and capital letters Variabel antal cifre og store bogstaver Variable number of hexadecimal characters Variabel antal hexadecimal tegn Barcode stregkode Barcode incomplete Stregkode er mangelfuld 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) 12 eller 13 cifre med tankestreger. Det forældede ISBN-10 format accepterer 9 eller 10 cifre med tankestreger, men denne standard er forældet efter 1. januar 2007. (Note: For at konvertere et gammel ISBN-10 til et nyt ISBN-13, så sæt 978- foran de første 9 cifre, f.eks. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. Det sidste tjekciffer bliver kalkuleret automatisk.) Select Type Vælg type Select Barcode Type Vælg stregkode type BarcodeGeneratorBase Barcode Creator Stregkode fremstilling Barcode stregkode &Type: &Type: Select one of the available barcode type here Vælg en af de tilgængelige stregkodetyper her The numeric representation of the code itself. See the help message below Den numeriske repræsentation af selve koden. Se hjælpeteksten nedenunder Reset the barcode samples Nulstil stregkode prøverne &Include text in barcode &Inkludér tekst i stregkode Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too sæt kryds for også at få tal i stregkoden &Guard whitespace Besk&yt mellemrum Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code tegn pile for at være sikker på mellemrum ved siden af koden Colors Farver &Background &Baggrund Alt+B Alt+B Background color - under the code lines Baggrundsfarve - under kode linierne &Lines &Linier Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode Farve på linierne i stregkoden &Text Te&kst Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Farve på tekst og tal Hints and help is shown here Råd og hjælp er vist her Preview of the result. 72dpi sample. Visning af resultatet. 72dpi prøve. Co&de: Ko&de: I&nclude checksum I&nkludér kontrolsum Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Generér og inkludér en kontrolsum i stregkode Incl&ude checksum digit Inkl&udér kontrolsum ciffer Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Inkludér kontrolsum-cifret i stregkode-teksten Insert Barcode Indsæt stregkode Format Format Incl&ude Checksum Digit Inkl&udér kontrolsum ciffer I&nclude Checksum I&nkludér kontrolsum &Guard Whitespace Besk&yt mellemrum &Include Text in Barcode &Inkludér tekst i stregkode Biblio Delete Slet Object Objekt Scrapbook Scrapbog New Entry Ny indgang Rename Nyt navn &Name: &Navn: Name "%1" is not unique. Please choose another. Navnet "%1" er ikke entydigt. Vælg venligst et andet. Choose a Directory Vælg en mappe Choose a Scrapbook Directory Vælg en scrapbog-mappe Scrapbook (*.scs) Scrapbog (*.scs) Choose a scrapbook file to import Vælg en scrapbog-fil der skal importeres Main Hovedbog Copied Items Kopierede elementer Copy To: Kopiér til: Move To: Flyt til: Create a new scrapbook page Opret en ny scrapbog-side Load an existing scrapbook Indlæs en eksisterende scrapbog Save the selected scrapbook Gem den valgte scrapbog Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Importér en scrapbog-fil fra Scribus <=1.3.2 Close the selected scrapbook Luk den valgte scrapbog New Name Nyt navn Scrapbook (*.scs *.SCS) Scrapbog (*.scs *.SCS) Paste to Page Indsæt på side Save as... Gem som... Close Luk Delete Contents Slet indhold Do you really want to delete all entries? Ønsker du virkelig at slette alle indgange? BookMView Move Bookmark Flyt bogmærke Cancel Annullér Bookmarks Bogmærker Insert Bookmark Indsæt bogmærke BookPalette Bookmarks Bogmærker ButtonIcon Icon Ikon Never Aldrig Reset Nulstil Caption overlays Icon Tekst oven på ikon Scale How: Skalér: Layout: Udformning Caption only Kun tekst Caption below Icon Tekst under ikon Always Altid Cancel Annullér Scale: Skalér: Icon only Kun ikon Caption left to Icon Tekst til venstre for ikon Caption right to Icon Tekst til højre for ikon When Icon is too big Når ikon er for stor Non Proportional Ikke Proportionel Proportional Proportionel Icon Placement Ikon placering Caption above Icon Tekst over ikon OK OK When Icon is too small Når ikon er for lille CMSPrefs Absolute Colorimetric Absolut kolorimetri System Profiles System profiler Rendering Intents Farvetilpasningsmetoder Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Opfattelsesmæssig Relative Colorimetric Relativ kolorimetri Saturation Mætningsgrad Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Farveprofil som du har lavet eller har modtaget fra producenten. Denne profil bør være beregnet for din skærm og ikke en generel profil (d.v.s sRGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Farveprofil for din printer fra producenten. Denne profil bør være beregnet for din printer og ikke en generel profil (d.v.s sRGB). Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Sortpunkt kompensation er en metode til at forbedre kontrasten i fotografier. Det anbefales at bruge dette, hvis der er fotografier i dokumentet. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Viser på skærmen hvordan dokumentets farver udskrives, baseret på den valgte printerprofil. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metode til at vise på skærmen de farver, som måske ikke udskrives rigtigt. Dette kræver meget nøjagtige profiler og er kun ment som en advarsel. &Activate Color Management &Aktiver farvestyring &Monitor: &Skærm: P&rinter: &Printer: Sim&ulate Printer on the Screen Sim&ulér printer på skærmen Mark Colors out of &Gamut Markér farver uden for s&kalaen (gamut) Use &Blackpoint Compensation Bru&g sortpunkt kompensation &RGB Pictures: &RGB billeder: &CMYK Pictures: &CMYK billeder: Default color profile for imported CMYK images Standard Farveprofil for importerede CMYK billeder Default color profile for imported RGB images Standard Farveprofil for importerede RGB billeder &RGB Solid Colors: &RGB massive farver: &CMYK Solid Colors: &CMYK massive farver: Pictures: Billeder: Sol&id Colors: Mass&ive farver: Convert all colors to printer space Konvertér alle farver til printer rum Default color profile for solid RGB colors on the page Standard Farveprofil for massive RGB farver på siden Default color profile for solid CMYK colors on the page Standard Farveprofil for massive CMYK farver på siden Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard gengivelse beregnet for din skærm. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det, vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig. Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard gengivelse beregnet for din skærm. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det, vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Simulér en fuldigstændig farvestyret omgivelse: alle farver, rgb eller cmyk, er konverteret til printerens farverum. Images: Billeder: CMSPrefsBase Form Form &Activate Color Management &Aktiver farvestyring System Profiles System profiler &RGB Images: &RGB Billeder: Default color profile for imported RGB images Standard Farveprofil for importerede RGB billeder &CMYK Images: &CMYK Billeder: Default color profile for imported CMYK images Standard Farveprofil for importerede CMYK billeder &RGB Solid Colors: &RGB massive farver: Default color profile for solid RGB colors on the page Standard Farveprofil for massive RGB farver på siden &CMYK Solid Colors: &CMYK massive farver: Default color profile for solid CMYK colors on the page Standard Farveprofil for massive CMYK farver på siden Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Skærm: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Farveprofil som du har lavet eller har modtaget fra producenten. Denne profil burde være specifik for din skærm og ikke en generel profil (d.v.s sRGB). P&rinter: &Printer: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Farveprofil for din printer fra producenten. Denne profil burde være specifik for din printer og ikke en generel profil (d.v.s sRGB). Rendering Intents Gengivelses-hensigter Images: Billeder: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard gengivelse beregnet for billeder. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det, vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig. Sol&id Colors: Mass&ive farver: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard gengivelse beregnet for massive farver. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det, vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Aktiverer 'godkendelse fra skærm' af hvordan dokumentets farver udskrives, baseret på den valgte printerprofil. Sim&ulate Printer on the Screen Sim&ulér printer på skærmen Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Simulér en fuldigstændig farvestyret omgivelse: alle farver, rgb eller cmyk, er konverteret til printerens farverum. Convert all colors to printer space Konvertér alle farver til printer farverum Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metode til at vise på skærmen de farver, som måske ikke udskrives rigtigt. Dette kræver meget nøjagtige profiler og tjener kun som en advarsel. Mark Colors out of &Gamut Markér farver uden for s&kalaen (gamut) Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Sortpunkt kompensation er en metode til at forbedre kontrasten i fotografier. Det anbefales at bruge dette, hvis der er fotografier i dokumentet. Document Rendering Intents Use &Blackpoint Compensation Bru&g sortpunkt kompensation CMYKChoose New Ny Old Gammel Web Safe RGB Web-sikker RGB Edit Color Redigér farve Static Color Bars Statiske farvesøjler Dynamic Color Bars Dynamiske farvesøjler CMYK CMYK RGB RGB C: C: M: M: Y: Y: K: K: R: R: G: G: B: B: % % HSV-Colormap HSV-Farvekort &Name: &Navn: Color &Model Farve &model Is Spot Color Er spot-farve Is Registration Color Er pasmærke-farve You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Du kan ikke oprette en farve, der hedder "%1". Navnet er reserveret for gennemsigtig farve Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself. Ved at vælge dette vil aktivere udskrivning af dette på alle plader. Pasmærke-farver bruges f.eks til skæremærker, pasmærker og lignende. Disse er ikke typisk brugt i selve sidens layout. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Ved at vælge dette vil gøre denne farve til en spot-farve, og således lave endnu en spot, når der laves plader eller separationer. Det er ofte brugt, når et logo eller anden farve behøver at være helt præcis eller ikke kan laves med CMYK trykfarver. Metalliske og fluorescerende farver er gode eksempler på farver, som ikke særlig let kan laves med CMYK trykfarver. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Hvad dette betyder er, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Flere råd om gamut advarsler findes i Scribus manualen under "Color Management". The name of the color already exists, please choose another one. Navnet på farven eksisterer allerede, vælg venligst et andet navn. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Dette betyder, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Flere råd om gamut advarsler findes i "online" hjælpen under "Color Management". You cannot create a color without a name Please give it a name Du kan ikke oprette en farve uden et navn Give den venligst et navn HSV Color Map HSV Farvekort CStyleP Form1 Form1 Based On: Baseret på: Basic Formatting Grundlæggende formatering Advanced Formatting Avanceret formatering Colors Farver CStylePBase Form1 Form1 Based On: Baseret på: Basic Formatting Grundlæggende formatering Advanced Formatting Avanceret formatering Colors Farver CWDialog Merging colors Sammenfletter farver Error: Fejl: Color %1 exists already! Farve %1 findes allerede! Color %1 appended. Farve %1 tilføjet. Now opening the color manager. Nu åbnes farvehåndteringen. Color Merging Farve sammenfletning Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Ikke i stand til at finde den forespurgte farve. Du har sansynligvis valgt sort, grå eller hvid. Der er ikke ingen metode til at behandle denne farve. Color Wheel Farvehjul Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Klik på hjulet for at få grundfarven. Dens farve-model afhænger af det valgte faneblad. Result Colors Resultat farver CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Farverne på din valgte farvesammensætning. Color Scheme Method Farve-sammensætnings metode Angle: Vinkel: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Forskel mellem de markerede værdier og de optalte. Se dokumentation for mere information. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Vælg en af metoderne til at oprette en farvesammensætning. Se dokumentationen for mere information. Merge created colors into the document colors Sammenflet de nye farver med dokumentets farver &Merge &Sammenflet Alt+M Alt+S Replace created colors in the document colors Erstat dokumentets farver med de nye farver &Replace &Erstat Alt+R Alt+E Leave colors untouched Efterlad farver urørt &Cancel &Annullér Alt+C Alt+A Preview: Forhåndsvisning: Sample color scheme. Farve-sammensætnings prøve. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulér almindelige synsevne fejl her. Vælg fejl-typen. Vision Defect Type: Synsevne fejl-type: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Dokument CWDialogBase Color Wheel Farvehjul Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Klik på hjulet for at få grundfarven. Dens farve-model afhænger af det valgte faneblad. CMYK CMYK C: C: M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: RGB RGB R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: Document Dokument Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Vælg en af metoderne til at lave en farvesammensætning. Se dokumentationen for mere information. Angle: Vinkel: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Forskel mellem de markerede værdier og de optalte. Se dokumentation for mere information. Preview: Forhåndsvisning: Vision Defect Type: Synsevne defekt-type: Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulér almindelige synsevne defekter her. Vælg defekt-typen. Sample color scheme. Farve-sammensætnings prøve. Colors of your chosen color scheme. Farverne på din valgte farvesammensætning. &Merge &Sammenflet Alt+M Alt+S Merge created colors into the document colors Sammenflet de nye farver med dokumentets farver &Replace &Erstat Alt+R Alt+E Replace created colors in the document colors Erstat dokumentets farver med de nye farver &Cancel &Annullér Alt+C Alt+A Leave colors untouched Efterlad farver urørt Color Scheme Method Farve-sammensætnings metode HSV: HSV: HSV HSV Result Colors Resultat farver H: H: S: S: V: V: % % Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Længde: %1 Vinkel: %2 Width: %1 Height: %2 Bredde: %1 Højde: %2 Angle: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Den valgte farve findes ikke i dokumentets farvesæt. Indtast venligst et navn for denne nye farve. Color Not Found Farve ikke fundet The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Navnet du har valgt eksisterer allerede. Indtast venligst et andet navn for denne nye farve. CanvasMode_Normal All Supported Formats Alle understøttede formater Open Åbn CgmPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Genererer elementer CharSelect Font: Font: Character Class: Skrifttegn klasse: &Insert &Indsæt C&lear Nu&lstil Insert the characters at the cursor in the text Indsæt tegn ved markøren i teksten Delete the current selection(s). Slet de(t) markerede område(r). Full Character Set Fuldt tegnsæt Basic Latin Grundlæggende latin Latin-1 Supplement Latin-1 tillæg Latin Extended-A Latin udvidet-A Latin Extended-B Latin udvidet-B General Punctuation Generel tegnsætning Super- and Subscripts Hævet- og sænket skrift Currency Symbols Mønt symboler Letterlike Symbols Bogstavlignende symboler Number Forms Tal former Arrows Pile Mathematical Operators Matematiske operatorer Box Drawing Boks tegning Block Elements Blok elementer Geometric Shapes Geometriske figurer Miscellaneous Symbols Diverse symboler Dingbats Dingbats Small Form Variants Små figur varianter Ligatures Ligaturer Specials Særlige Greek Græsk Greek Extended Græsk udvidet Cyrillic Kyrillisk Cyrillic Supplement Kyrillisk tillæg Arabic Arabisk Arabic Extended A Arabisk udvidet A Arabic Extended B Arabisk udvidet B Hebrew Hebraisk Enhanced Palette Udvidet palette Quick Palette Hurtig palette Hide Enhanced Skjul udvidet You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Du kan se en miniature, hvis du trykker på den højre musetaste og holder den nede. Insert-tasten indsætter en glyf i feltet for neden og delete-tasten fjerner det sidst indsatte Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Scribus Tegn Palette (*.ucp);;Alle Filer (*) Choose a filename to open Vælg et filnavn som skal åbnes Error Fejl Error reading file %1 - file is corrupted propably. Fejl ved læsning af fil %1 - fil er sansynligvis beskadiget. Choose a filename to save under Vælg et filnavn til at gemme under Cannot write file %1 Kan ikke skrive fil %1 Clean the Palette? Ryd palette? You will clean all characters from this palette. Are you sure? Du vil fjerne alle tegn fra denne palette. er du sikker? Character Palette Skrifttegn palette &Search &Søg Empty the Palette? Ryd palette? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Du vil fjerne alle tegn fra denne palette. er du sikker? Hide/Show Enhanced Palette Skjul/Vis Udvidet palette Save Quick Character Palette Gem Hurtig skrifttegn-palette CharSelectEnhanced Full Character Set Fuldt tegnsæt Basic Latin Grundlæggende latin Latin-1 Supplement Latin-1 tillæg Latin Extended-A Latin udvidet-A Latin Extended-B Latin udvidet-B General Punctuation Generel tegnsætning Super- and Subscripts Hævet- og sænket skrift Currency Symbols Mønt symboler Letterlike Symbols Bogstavlignende symboler Number Forms Tal former Arrows Pile Mathematical Operators Matematiske operatorer Box Drawing Boks tegning Block Elements Blok elementer Geometric Shapes Geometriske figurer Miscellaneous Symbols Diverse symboler Dingbats Dingbats Small Form Variants Små figur varianter Ligatures Ligaturer Specials Særlige Greek Græsk Greek Extended Græsk udvidet Cyrillic Kyrillisk Cyrillic Supplement Kyrillisk tillæg Arabic Arabisk Arabic Extended A Arabisk udvidet A Arabic Extended B Arabisk udvidet B Hebrew Hebraisk Enhanced Character Palette Udvidet skrifttegn-palette &Font: &Font: C&haracter Class: S&krifttegn klasse: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Du kan se en miniature, hvis du trykker på den højre musetaste og holder den nede. Insert-tasten indsætter en glyf i feltet for neden og delete-tasten fjerner det sidst indsatte Insert &Code: Indsæt &kode: Glyphs to Insert Glyffer som skal indsættes Insert the characters at the cursor in the text Indsæt tegn ved markøren i teksten &Insert &Indsæt Delete the current selection(s). Slet de(t) markerede område(r). C&lear Nu&lstil Type in a four digit Unicode value directly here Indtast en fire-cifret Unikode værdi direkte her CharStyleComboBox No Style Ingen typografi CharTable Delete Slet CharTableView Delete Slet CheckDocument Glyphs missing Glyffer der mangler Text overflow Tekst overløb Object is not on a Page Objekt er ikke på en side Missing Image Manglende billede Object has transparency Objekt har gennemsigtighed Object is a PDF Annotation or Field Objekt er en PDF kommentar eller felt Object is a placed PDF Objekt er en anbragt PDF Document Dokument No Problems found Ingen problemer fundet Page Side Free Objects Frie objekter Problems found Problemer fundet Preflight Verifier Preflight efterprøvning Items Elementer Problems Problemer Current Profile: Aktive profil: &Ignore Errors &Ignorér fejl OK OK Transparency used Transparens der er brugt Blendmode used Blandings tilstand der er brugt Print/Visible Mismatch Layer "%1" LAG "%1" Check again Tjek igen Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Billedopløsning under %1 DPI, nuværende %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Billedopløsning over %1 DPI, nuværende %2 x %3 DPI Image is GIF Billede er GIF Annotation uses a non TrueType font Kommentering bruger ikke TrueType fonte Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Preflight profil til grundlag for report-generering. Tilvalg kan sættes i dokument indstillinger eller preferencer Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Ignorér fundne fejl og fortsæt med eksport eller udskrivning. Vær sikker på, at forstå de fejl du ignorerer, før du fortsætter. Rerun the document scan to check corrections you may have made Kør dokument-skanningen igen for at kontrollere de ændringer, du har lavet Empty Image Frame Tøm Billedramme Layers Lag Issue(s): %1 Sag(er): %1 Master Pages Master sider Layer Lag Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Billedopløsning under %1 DPI, for øjeblikket %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Billedopløsning over %1 DPI, for øjeblikket %2 x %3 DPI ChooseStyles Choose Styles Vælg typografier Available Styles Tilgængelige typografier CollectForOutput Choose a Directory Vælg en mappe Cannot create directory: %1 Collecting... Samler sammen... Cannot collect all files for output for file: %1 Kan ikke samle alle filer sammen for uddata for fil: %1 Cannot collect the file: %1 Kan ikke indsamle filen: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Samler sammen... Cannot collect all files for output for file: %1 Kan ikke samle alle filer sammen for uddata for fil: %1 Cannot collect the file: %1 Kan ikke indsamle filen: %1 ColorManager Colors Farver &Import &Importér &New &Ny &Edit &Redigér D&uplicate D&uplikér &Delete &Slet &Remove Unused &Fjern ubrugte Color Sets Farvesæt Current Color Set: Aktive farvesæt: &Save Color Set &Gem farvesæt Choose a color set to load Vælg et farvesæt som skal indlæses Save the current color set Gem det aktive farvesæt Remove unused colors from current document's color set Fjern ubrugte farver fra det aktive dokuments farvesæt Import colors to the current set from an existing document Importér farver til det aktive sæt fra et eksisterende dokument Create a new color within the current set Opret en ny farve i det aktive sæt Edit the currently selected color Redigér den valgte farve Make a copy of the currently selected color Lav en kopi af den valgte farve Delete the currently selected color Slet den valgte farve Make the current colorset the default color set Lav det aktive farvesæt til standard farvesættet &Name: &Navn: Choose a Name Vælg et navn Copy of %1 Kopi af %1 New Color Ny farve If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Hvad dette betyder er, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Spot-farver er vist med en rød cirkel. Pasmærke-farver vil have et pasmærke ved siden af farven. Flere råd om gamut advarsler findes i Scribus manualen under "Color Management". Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Andre filer (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Alle filer (*) Import Importér Information Information The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Filen %1 indeholder ikke farver, som kan importeres. Hvis filen var PostScript-baseret, prøv at importér med Fil -&gt; Importér. Ikke alle filer har DSC foreskrevne kommentarer hvor farve-beskrivelserne er placeret. dette forhindre import af farver fra nogle filer. Se Redigér farver sektionen af dokumentationen for flere detaljer. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks. Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Dette betyder, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Spot-farver er vist med en rød cirkel. Flere råd om gamut advarsler findes i "online" hjælpen under "Color Management". Pasmærke-farver vil have et pasmærke ved siden af farven. Brug kun pasmærker for printermærker og beskæringsmærker. All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Alle understøttede formater (%1);;Dokumenter (%2);;Andre Filer (%3);;Alle Filer (*) Import Colors Importér farver ColorWheel Monochromatic Monokromatisk Analogous Analog Complementary komplementær Split Complementary Opdelt komplementær Triadic Triade Tetradic (Double Complementary) Tetrade (Dobbelt komplementær) Base Color Basis farve Monochromatic Light Monokromatisk lys Monochromatic Dark Monokromatisk mørk 1st. Analogous 1. Analog 2nd. Analogous 2. Analog 1st. Split 1. Opdelt 2nd. Split 2. Opdelt 3rd. Split 3. Opdelt 4th. Split 4. Opdelt 1st. Triadic 1. Triade 2nd. Triadic 2. Triade 1st. Tetradic (base opposite) 1. Tetrade (basis modsætning) 2nd. Tetradic (angle) 2. Tetrade (vinkel) 3rd. Tetradic (angle opposite) 3. Tetrade (vinkel modsætning) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Farvehjul... Color setting helper Farveindstilling-hjælper Color selector with color theory included. Farvevælger med farveteori inkluderet. CommonStrings &Apply A&nvend &Cancel &Annullér &OK &OK &Save &Gem Warning Advarsel Custom CommonStrings, custom page size Brugerdefineret Single Page Enkelt side Double Sided Dobbelt sidet 3-Fold 3-Fold 4-Fold 4-Fold None color name Ingen Yes Ja No Nej &Yes &Ja &No &Nej PDF 3D Annotation Symbol Left Page Left page location Venstre side Middle Middle page location Midterste Middle Left Middle Left page location Midterste til venstre Middle Right Middle Right page location Midterste til højre Right Page Right page location Højre side Normal Default single master page Normal Normal Left Default left master page Normal venstre Normal Middle Default middle master page Normal midterste Normal Right Default right master page Normal højre Monday Mandag Tuesday Tirsdag Wednesday Onsdag Thursday Torsdag Friday Fredag Saturday Lørdag Sunday Søndag January Januar February Februar March Marts April April May Maj June Juni July Juli August August September September October Oktober November November December december Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Normalt syn Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Protanopia (Rød) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Deuteranopia (Grøn) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Tritanopia (Blå) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Fuld farve-blindhed Custom: Custom Tab Fill Option Brugerdefineret: None Ingen Solid Line Massiv linie Dashed Line Streg linie Dotted Line Prik linie Dash Dot Line Streg prik linie Dash Dot Dot Line Streg prik prik linie None Optical Margin Setting Ingen Left Protruding Optical Margin Setting Venstre udstående Right Protruding Optical Margin Setting Højre udstående Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Venstre hængende tegnsætning Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Højre hængende tegnsætning Both sides Optical Margin Setting Begge sider Min. Word Tracking Min. ord-spatiering Norm. Word Tracking Norm. ord-spatiering Min. Glyph Extension Min. glyf-udvidelse Max. Glyph Extension Maks. glyf-udvidelse Default Optical Margin Setting Standard Max. Word Tracking Max. ord-spatiering RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Gråskala Duotone Colorspace Duotone Unknown Colorspace (Unknown) Ukendt PostScript PostScript Text Frame Tekstramme Image Frame Billedramme Line Linie Polygon Polygon Polyline Poly-linie Text on a Path Tekst på en sti Multiple Multiple frame types Adskillige PDF Push Button PDF trykknap PDF Text Field PDF tekstfelt PDF Check Box PDF afkrydsningsboks PDF Combo Box PDF kombo-boks PDF List Box PDF liste-boks PDF Text Annotation PDF Tekst kommentar PDF Link Annotation PDF lænke-kommentar PostScript Level 1 PostScript niveau 1 PostScript Level 2 PostScript niveau 2 PostScript Level 3 PostScript niveau 3 Windows GDI Windows GDI Render Frame Gengiv ramme Default Paragraph Style Standard afsnits-typografi Default Character Style Standard Skrifttegn-typografi Default Line Style Stansard Linie-stil ContextMenu Preview Settings Forhåndsvisnings indstillinger Paste File... Indsæt Fil... Delete Page Slet side Paste Image from Clipboard Indsæt Billeder fra udklipsholder CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Konvertér side til masterside Name: Navn: Copy Applied Master Page Items Kopiér anvendte master-side elementer CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Ny masterside %1 Cpalette Horizontal Gradient Horisontal Gradient Opacity: Ugennemsigtighed: Vertical Gradient Vertikal Gradient Cross Diagonal Gradient Kryds Diagonal Gradient Diagonal Gradient Diagonal Gradient Normal Normal Radial Gradient Radial Gradient % % Shade: Farvemætning: Edit Line Color Properties Redigér liniefarve egenskaber Edit Fill Color Properties Redigér fyldfarve egenskaber Saturation of color Farvemætning Normal or gradient fill method Normal eller gradient fyldmetode Set the transparency for the color selected Angiv gennemsigtigheden for den valgte farve Free linear Gradient Fri lineær gradient X1: X1: Y1: Y1: pt pt X2: X2: Y2: Y2: Free radial Gradient Fri radial gradient Move Vector Flyt vektor Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Flyt starten på gradientvektoren med den venstre museknap trykket ned og flyt slutningen på gradientvektoren med den højre museknap trykket ned Transparency Settings Gennemsigtigheds indstillinger Offsets Forskydninger X: X: Y: Y: Scaling Skalering X-Scale: X-skalering: Y-Scale: Y-skalering: Rotation Rotation Angle Vinkel Pattern Mønster Blend Mode: Blandings tilstand: Darken Gør mørkere Lighten Gør lysere Multiply Gang Screen Skærm Overlay Læg over Hard Light Hårdt lys Soft Light Blødt lys Difference Forskel Exclusion Udelukkelse Color Dodge Farve blegning Color Burn Farve sværtning Hue Farvetone Saturation Mætningsgrad Color Farve Luminosity Lysstyrke Display only used Colors Vis kun farver, der er i brug Display all colors from the document color list, or only the already used colors Vis alle farver fra dokumentets farveliste, eller kun de der allerede er i brug Custom Brugerdefineret Create Mesh CreateRange Create Range Lav række Number of Pages in Document: Antal sider i dokument: Doc Page Range Dok side-omfang Basic Range Selection Grundlæggende udvælgelse Range of Pages Række af sider De&lete S&let Alt+L Alt+L Move &Down Flyt &ned Alt+D Alt+N Move &Up Flyt &op Alt+U Alt+O Add a Range of Pages Tilføj en række af sider Consecutive Pages Sammenhængende sider Even Pages Lige sider From: Fra: To: Til: &Add To Range &Tilføj til række Alt+A Alt+T Odd Pages Ulige sider Comma Separated List Komma adskilt liste Advanced Reordering Avanceret omordning Page Order Side-orden Sample Page Order: Prøve-side orden: Page Group Size: Side-gruppe størrelse: &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Annullér Alt+C Alt+A CreateRangeBase Create Range Lav omfang Number of Pages in Document: Antal sider i dokument: Doc Page Range Dok side-omfang Basic Range Selection Grundlæggende udvælgelse Add a Range of Pages Tilføj en række af sider Consecutive Pages Sammenhængende sider From: Fra: To: Til: Comma Separated List Komma adskilt liste Even Pages Lige sider Odd Pages Ulige sider &Add To Range &Tilføj til række Alt+A Alt+T Range of Pages Række af sider Move &Up Flyt &op Alt+U Alt+O Move &Down Flyt &ned Alt+D Alt+N De&lete S&let Alt+L Alt+L Advanced Reordering Avanceret omordning Page Group Size: Side-gruppe størrelse: Sample Page Order: Prøve-side orden: Page Order Side-orden &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Annullér Alt+C Alt+A CsvDialog CSV Importer Options CSV import indstillinger Field delimiter: Felt adskiller: (TAB) (TAB) Value delimiter: Værdi adskiller: First row is a header Første række er en overskrift OK OK Cancel Annullér None delimiter Ingen CupsOptions Even Pages only Kun lige sider Value Værdi Page per Sheet Side pr ark Landscape Landskab Mirror Spejling Option Indstilling Orientation Retning Printer Options Printer instillinger Odd Pages only Kun ulige sider Portrait Portræt Page Set Udskriv Pages per Sheet Sider pr ark N-Up Printing N-UP udskrivning All Pages Alle sider This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Dette panel viser forskellige CUPS valgmuligheder for udskrivning. De precise parametre, som er tilgængelige afhænger af printerdriveren. Du kan se om CUPS er understøttet ved at vælge Hjælp > Om Scribus. Se efter: C-C-T Disse står for C=CUPS C=littlecms T=TIFF understøttelse. Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en * CurveWidget Open Åbn Curve Files (*.scu);;All Files (*) Kurve Filer (*.scu);;Alle filer (*) Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Save as Gem som Cannot write the file: %1 Kan ikke skrive filen: %1 Inverts the curve Vender kurven rundt Resets the curve Nulstiller kurven Switches between linear and cubic interpolation of the curve Skifter mellem lineær og kubisk interpolation af kurven Loads a curve Indlæser en kurve Saves this curve Gemmer denne kurve CustomFDialog Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Gå til dokument-mappe. Dette kan indstilles i Præferencer. Encoding: Tegnsæt: &Compress File &Komprimer fil &Include Fonts &Medtag fonte &Include ICC Profiles &Medtag ICC-profiler Show Preview Vis Forhåndsvisning &Include Color Profiles &Medtag farve-profiler Show a preview and information for the selected file Vis en forhåndsvisning og information for den valgte fil Compress the Scribus document on save Komprimér Scribus-dokumentet når det gemmes Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Medtager fonte, når filerne for dokumentet samles sammen. Vær sikker på at kende og forstå licens-informationen for de fonte du samler og muligvis gendistribuerer. Include color profiles when collecting files for the document Medtag farve-profiler, når filerne for dokumentet samles sammen CvgPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Genererer elementer DashEditor Value: Værdi: Offset: Forskydning: DeferredTask Cancelled by user Anulleret af bruger DelColor Delete Color Slet farve Delete Color: Slet farve: Replace With: Erstat med: DelPages to: til: Delete Pages Slet sider Delete From: Slet fra: DelStyle Delete Style Slet typografi Delete Style: Slet typografi: Replace With: Erstat med: No Style Ingen typografi DialogsAPI Alert - Scribus DocIm Importing failed Import fejlede Importing Word document failed %1 Import af word dokument fejlede %1 DocInfos Document Information Dokument information &Title: &Titel: &Author: &Forfatter: &Subject: &Keywords: &Nøgleord: Descri&ption: &Beskrivelse: P&ublisher: &Forlægger: &Contributors: &Bidrag fra: Dat&e: Da&to: T&ype: T&ype: F&ormat: For&mat: Identi&fier: Id&entifikation: &Source: &Kildetekst: &Language: &Sprog: &Relation: &Relation: Co&verage: D&ækning: Ri&ghts: Rettig&heder: Further &Information Yderligere &Information A person or organisation responsible for making the document available En person eller organisation som er ansvarlig for at gøre dokumentet tilgængelig A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document En person eller organisation som er ansvarlig for at yde bidrag til dokumentets indhold A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 En dato forbundet med en begivenhed i dokumentets livscyklus, i ÅÅÅÅ-MM-DD format, som beskrevet i ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Dokumentets natur eller genre, f.eks. kategori, funktioner, genre, etc An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI En utvetydig reference til dokumentet inden for et givet sammenhæng som f.eks. ISBN eller URI A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI En reference til et relateret dokument, eventuelt med en formel identifikation så som en ISBN eller URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Dokumentets omfang eller rækkevidde, eventuelt også sted, tid og jurisdiktion Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Information om rettigheder indeholdt i og over dokumentet, f. eks. copyright, patent eller varemærke A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI En reference til et dokument fra hvilket det aktuelle dokument er udledt af, f.eks ISBN eller URI Documen&t Dokumen&t The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Personen eller organisationen hovedsalig ansvarlig for indholdet af dokumentet. Dette felt kan indlejres både i Scribus dokumentet for reference og i PDF som metadata A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF En navn på dokumentet. Dette felt kan indlejres både i Scribus dokumentet for reference og i PDF som metadata An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export En beskrivelse af dokumentets indhold. Dette felt er beregnet for en kort beskrivelse eller resumé af dokumentet. Det bliver indlejret i PDF ved export The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Emnet på dokumentets indhold. Dette felt er beregnet for dokument nøgleord, som du ønsker at indlejre i PDF, for at lette søgning og indeksering af PDF-filer The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Den fysiske eller digitale udgave af dokumentet. Medie type og format/størrelse vil være værd at nævne. RFC2045,RFC2046 for MIME typer er også brugbart her The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Sproget som indholdet af dokumentet er skrevet i, sædvanligvis en ISO-639 sprogkode eventuelt efterfulgt af en bindestreg og en ISO-3166 landekode, f.eks. en-GB, fr-CH DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Tilføj en side-nummererings sektion til dokumentet. Den nye sektion vil blive tilføjet efter den sektion, der lige nu er valgt. Delete the currently selected section. Slet den valgte sektion. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Sidenummer er uden for tilladt område The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Værdierne du har indtastet ligger uden for omfanget af sidenumre i det aktive dokument (%1-%2). <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. <b>Navn:</b> Valgfri navn for afsnit f.eks. Indeks<br/><b>Vist:</b> Vælg at vise sidenumre i dette afsnit hvis der er en eller flere tekstrammer sat til at gøre dette.<br/><b>Fra:</b> Sideindeks for dette afsnit starter ved.<br/><b>Til:</b> Sideindeks for dette afsnit stopper ved.<br/><b>stil:</b> Vælg sidenummer stilen som skal bruges.<br/><b>Start:</b> Indekset, inden for stilens område, starter ved. F.eks. hvis Start=2 og Stil=a,b,c, ..., vil numrene starte ved b. Dette erstatter, for det første afsnit i dokumentet, det gamle 'Første sidenummer' i 'Ny fil vinduet'. Document Sections Dokument sektioner &Add &Tilføj Alt+A Alt+T &Delete &Slet Alt+D Alt+S Name Navn Shown Vist From Fra To Til Style Stil Start Start DocSectionsBase Document Sections Dokument sektioner Name Navn From Fra To Til Style Stil Start Start &Add &Tilføj Alt+A Alt+A &Delete &Slet Alt+D Alt+D Shown Vist DocumentItemAttributes Relates To Relaterer til Is Parent Of Er forælder til Is Child Of Er barn af Text Frames Tekstrammer Image Frames Billedrammer Boolean Boolsk Integer Heltal String Streng Real Number Kommatal None relationship Ingen None auto add Ingen None types Ingen Document Item Attributes Dokument element kvaliteter &Add &Tilføj Alt+A Alt+T &Copy &Kopiér Alt+C Alt+K &Delete &Slet Alt+D Alt+S C&lear Nu&lstil Alt+L Alt+L Name Navn Type Type Value Værdi Parameter Parameter Relationship Slægtskab Relationship To Slægtskab med Auto Add To Auto-tilføj til DocumentItemAttributesBase Document Item Attributes Dokument element kvaliteter Name Navn Type Type Value Værdi Parameter Parameter Relationship Slægtskab Relationship To Slægtskab med Auto Add To Auto tilføj til &Add &Tilføj Alt+A Alt+A &Copy &Kopiér Alt+C Alt+C &Delete &Slet Alt+D Alt+D C&lear Nu&lstil Alt+L Alt+L DrwPlug Group%1 Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Generating Items Genererer elementer EPSPlug Importing File: %1 failed! Import af fil: %1 fejlede! Fatal Error Fatal fejl Error Fejl Analyzing PostScript: Analyserer Postscript: Generating Items Genererer elementer Converting of %1 images failed! Convertering af %1 billeder fejlede! Group%1 Lav til gruppe%1 Importing: %1 Importerer: %1 EditStyle Edit Style Redigér typografi Character Tegn Line Spacing Linie afstand pt pt Name of your paragraph style Navn på din afsnits-typografi Font of selected text or object Font for den markerede tekst eller objekt Font Size Font størrelse Color of text fill Tekstens fyldfarve Color of text stroke Tekstens stregfarve Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Bestemmer højden af unicialen i antal linier Spacing above the paragraph Afstand over afsnit Spacing below the paragraph Afstand under afsnit Tabulators and Indentation Tabulatorer og indrykning &Name: &Navn: &Lines: &Linier: % % Distances Afstande Fixed Linespacing Fast linieafstand Automatic Linespacing Automatisk linieafstand Align to Baseline Grid Ret ind efter basislinie-gitter Drop Caps Uncialer Distance from Text: Afstand fra tekst: Preview of the Paragraph Style Vis afsnits typografi Determines the gap between the DropCaps and the Text Bestemmer afstanden mellem uncialerne og teksten Toggles sample text of this paragraph style Slår prøvetekst for denne afsnits typografi til/fra Name of the style is not unique Navnet på typografien er ikke entydig Background Baggrund Manual Tracking Manuel spatiering Offset to baseline of characters Forskydning til tegnenes basislinie Click to select the line spacing mode Tryk for at vælge linieafstandens type Auto Auto Select for easier reading of light colored text styles Vælg for lettere læsning af let farvede typografier EditToolBar Edit Redigér Editor Editor Editor &New &Nyt &Open... &Åbn... Save &As... Gem &som... &Save and Exit &Gem og afslut &Exit without Saving &Afslut uden at gemme &Undo &Fortryd &Redo &Lav igen Cu&t Kli&p &Copy &Kopiér &Paste &Indsæt C&lear Nu&lstil &Get Field Names &Hent feltnavne &File &Fil &Edit &Redigér JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScripts (*.js);;Alle filer (*) Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+C Ctrl-V Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Billed effekter Options: Indstillinger: Color: Farve: Shade: Farvemætning: Brightness: Lysstyrke: Contrast: Kontrast: Radius: Radius: Value: Værdi: Posterize: Posterisér: Available Effects Tilgængelige effekter Blur Blødgør Brightness Lysstyrke Colorize Kulørisér Contrast Kontrast Grayscale Gråskala Invert Invertér Posterize Posterisér Sharpen Skærp >> >> << << Effects in use Effekter i brug OK OK Cancel Annullér Color 1: Farve 1: Color 2: Farve 2: Color 3: Farve 3: Color 4: Farve 4: Duotone Duotone Tritone Tritone Quadtone Quadtone Curves Kurver ExceptHookDialog Script error Script fejl An exception occured while running the script. &Close &Luk Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Filen eksisterer. Overskriv? exists already. Overwrite? eksisterer allerede. Overskriv? All Alle Save as Image Gem som billede Insufficient memory for this image size. Utilstrækkelig hukommelse for denne billed-størrelse. Error writing the output file(s). Fejl ved skrivning af uddata-fil(er). ExportForm &All pages A&lle sider Change the output directory Vælg mappen for uddata Available export formats Tilgængelige eksport-formater Choose a Export Directory Vælg en eksportmappe The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Uddata-mappen - stedet hvor dine billeder gemmes. Navnet på den eksporterede fil vil være 'dokumentnavn-sidenummer.filtype' Export only the current page Eksportér kun den aktuelle side C&hange... &Vælg... &Export to Directory: &Eksportér til mappe: Image &Type: Billed&type: &Quality: &Kvalitet: Export as Image(s) Eksportér som billede(r) Options Indstillinger &Resolution: Opløs&ning: % % dpi dpi Range Omfang &Current page A&ktuelle side &Range &Omfang C C Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Indsæt en liste af tegn adskilt med komma, hvor et tegn kan være * for alle siderne, 1-5 for en række sider eller et enkelt sidenummer. Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Billedernes opløsning Brug 72 dpi for billeder, der er beregnet til skærmen The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Kvaliteten på dine billeder - 100% er bedst, 1% den laveste kvalitet Export a range of pages Eksportér nogle af siderne Export all pages Eksportér alle sider &Size: &Størrelse: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Billedernes størrelse. 100% for ingen ændringer. 200% for to gange større etc. Image size in Pixels Billedstørrelse i pixler TextLabel TekstEtiket The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Kompressions-forholdet for dine billeder - 100% er ingen kompression, 0% højeste kompression. Hvis du er i tvivl, så brug 'Aautomatisk' Automatic Automatisk ExtImageProps Extended Image Properties Udvidede billed egenskaber Normal Normal Darken Gør mørkere Lighten Gør lysere Hue Farvetone Saturation Mætningsgrad Color Farve Luminosity Lysstyrke Multiply Gang Screen Skærm Dissolve Opløs Overlay Læg over Hard Light Hårdt lys Soft Light Blødt lys Difference Forskel Exclusion Udelukkelse Color Dodge Farve blegning Color Burn Farve sværtning Blend Mode: Blandings tilstand: Opacity: Ugennemsigtighed: % % Name Navn Layers Lag Don't use any Path Brug ikke nogen sti Paths Stier Live Preview Forhåndsvisning FDialogPreview Size: Størrelse: No Title Ingen titel Title: Titel: Author: Forfatter: Unknown Ukendt Scribus Document Scribus dokument Resolution: Opløsning: DPI DPI RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Gråskala Colorspace: Farverum: Duotone Duotone File Format: Fil format: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Nogle fonte brugt af dette dokument er blevet erstattet: was replaced by: er erstattet med: FileToolBar File Fil FontComboH Face: Fontnavn: Family: Style: Stil: Font Family of Selected Text or Text Frame Font Style of Selected Text or Text Frame FontListModel Font Name Font navn Use Font Brug font Family Familie Style Stil Variant Variant Type Type Format Format Embed in PostScript Indlejr i PostScript Subset Substituere Access Adgang Used in Doc Brugt i dok Path to Font File Sti til fontfil Unknown font type Ukendt Unknown font format Ukendt User font preview Bruger System font preview System Click to change the value Klik for at ændre værdien FontPrefs Font Name Font navn Font Substitutions Erstatnings fonte Replacement Erstatning Choose a Directory Vælg en mappe Additional Paths Ekstra stier Available Fonts Tilgængelige Fonte &Available Fonts &Tilgængelige fonte Font &Substitutions &Erstatninger af fonte Additional &Paths Ekstra &Stier &Delete &Slet C&hange... &Vælg... A&dd... Ti&lføj... &Remove &Fjern Font Name font preview Font navn Use Font font preview Brug font Subset font preview Substituere Path to Font File font preview Sti til fontfil Embed in PostScript font preview Indlejr i PostScript Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Font søgestier kan kun sættes i Fil > Præferencer, og kun når der ikke er åbnet nogen dokumenter. Luk alle dokumenter, og brug så Fil > Præferencer for at ændre font søgestien. Use Font Brug font Embed in PostScript Indlejr i PostScript Subset Substituere Path to Font File Sti til fontfil FontPrefsTab Available Fonts Tilgængelige Fonte Font Substitutions Erstatnings fonte Additional Paths Ekstra stier &Available Fonts &Tilgængelige fonte Font Name Font navn Replacement Erstatning &Delete &Slet Font &Substitutions &Erstatninger af fonte C&hange... A&dd... Ti&lføj... &Remove &Fjern Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Font søgestier kan kun sættes i Fil > Præferencer, og kun når der ikke er åbnet nogen dokumenter. Luk alle dokumenter, og brug så Fil > Præferencer for at ændre font søgestien. Additional &Paths Ekstra &Stier Choose a Directory Vælg en mappe FontPreview Append selected font into Style, Font menu font preview Tilføj den markerede font til stil, Font menu Leave preview font preview Afslut visning Start searching Start søgning Size of the selected font Størrelse på valgte font Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Vævet silkepyjamas byttet med blå kvarts User font preview Bruger System font preview System Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name. Indtastning af tekst her giver en hurtig søgning i fontnavne. Søgningen skelner ikke mellem store/små bogstaver. Du kan angive almindelige erstatningstegn (*,?,[...]) i dit søgeord. Eksempler: t* viser alle fonte, der starter med t eller T. *bold* viser alle fonte med ordet bold, bolder etc. i navnet. Sample will be shown after key release Prøve vil blive vist når tasten slippes Font Name Font navn Doc Dok Type Type Subset Substituere Access Adgang Fonts Preview Font forhåndsvisning &Quick Search: &Hurtig søgning: &Search &Søg &Font Size: &Font størrelse: Text Tekst Sample text to display Prøvetekst der skal vises Se&t &Vis Alt+T Alt+V Reset the text Nulstil teksten &Append &Tilføj &Close &Luk Alt+C Alt+L Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Indtastning af tekst her giver en hurtig søgning i fontnavne. Søgningen skelner ikke mellem store/små bogstaver. Den angivne tekst tages som en delstreng. &Default &Standardværdi Show Extended Font Information Vis den udvidede font-information Set the preview text Sæt forhåndsvisnings-teksten FontPreviewBase Fonts Preview Font visning &Quick Search: &Hurtig søgning: &Search &Søg Alt+S Alt+S Font Name Font navn Doc Dok Type Type Subset Substituere Access Adgang &Font Size: &Fontstørrelse: Text Tekst Sample text to display Prøvetekst der skal vises Se&t &Vis Alt+T Alt+T Reset the text Nulstil teksten &Append &Tilføj Alt+A Alt+A &Close &Luk Alt+C Alt+C FontPreviewPlugin &Font Preview... &Font forhåndsvisning... Font Preview dialog Font forhåndsvisning Sorting, searching and browsing available fonts. Sortering, søgning og gennemsyn af tilgængelige fonte. FontReplaceDialog Font Substitution Erstatnings font Original Font Oprindelig font Substitution Font Erstatnings font Make these substitutions permanent Gør disse ændringer permanent This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Dette dokument indeholder nogle fonte, der ikke er installeret på dit system, vælg venligst en egnet erstatning for dem. Annullér vil stoppe indlæsning af dokumentet. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Annullerer disse font-erstatninger og stopper indlæsning af dokumentet. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Aktivering af dette får Scribus til at bruge disse erstatninger for manglende fonte permanent i alle fremtidige layouts. Det kan blive ført tilbage eller ændres i Redigér > præferencer > fonte. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Hvis du vælger OK, og derefter gem, så er disse erstatninger gjort permanent i dokumentet. FontSelect Select Alternate Font Font Font GradientEditor Position: Position: % % Add, change or remove color stops here Tilføje, ændr eller fjern farveskift her GradientEditorBase Frame Position: Position: % % Color: Farve: Opacity: Ugennemsigtighed: Shade: Farvemætning: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Gradient Vektor Start: Start: / End: Slutning: Skew: Focal: Scale: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape GradientVectorDialog Gradient Vector Gradient Vektor GuideManager Edit Guide Redigér hjælpelinie Enter a position: Indtast en placering: New Guide Ny hjælpelinie &Single &Enkel Horizontals Horisontale Guide Hjælpelinie &Add &Tilføj Alt+A Alt+T D&elete Sl&et Alt+E Alt+E Verticals Vertikale A&dd Til&føj Alt+D Alt+F De&lete S&let Alt+L Alt+L &Lock Guides &Lås hjælpelinier Appl&y to All Pages Anvend effekt p&å alle sider Alt+Y Alt+Å &Column/Row &Kolonne/Række &Number: &Antal: U&se Gap: B&rug afstand: Alt+S Alt+R Refer To I forhold til &Page Si&de Alt+P Alt+D M&argins M&argener S&election Mark&ering Nu&mber: An&tal: Use &Gap: Brug &afstand: Alt+G Alt+A &Misc &Diverse Delete all guides from the current page Slet alle hjælpelinier fra den aktive side Delete Guides from Current &Page Slet hjælpelinier fra den aktive &side Delete all guides from the current document Slet alle hjælpelinier fra det aktive dokument Delete Guides from &All Pages Slet hjælpelinier fra &alle sider Guide Manager Håndtér hjælpelinier Add a new horizontal guide Tilføj en ny horisontal hjælpelinie Delete the selected horizontal guide Slet den valgte horisontale hjælpelinie Add a new vertical guide Tilføj en ny vertikal hjælpelinie Delete the selected vertical guide Slet den valgte vertikale hjælpelinie Lock the guides Lås hjælpelinierne Apply to all pages Anvend på alle sider Number of horizontal guides to create Antal horisontale hjælpelinier der skal oprettes Number of vertical guides to create Antal vertikale hjælpelinier der skal oprettes Create rows with guides, with an additional gap between the rows Opret rækker med hjælpelinier, med ekstra afstand mellem rækkerne Create columns with guides, with an additional gap between the columns Opret kolonner med hjælpelinier, med ekstra afstand mellem kolonnerne Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Opret det valgte antal horisontale hjælpelinier relativt til den aktive side Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Opret det valgte antal horisontale hjælpelinier relativt til den aktive sides margener Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Opret det valgte antal horisontale hjælpelinier relativt til den aktive markering af elementer Create the selected number of vertical guides relative to the current page Opret det valgte antal vertikale hjælpelinier relativt til den aktive side Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Opret det valgte antal vertikale hjælpelinier relativt til den aktive sides margener Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Opret det valgte antal vertikale hjælpelinier relativt til den aktive markering af elementer Apply the shown guides to all pages in the document Anvend de viste hjælpelinier på alle sider i dokumentet Delete all guides shown on the current page Slet alle hjælpelinier som er vist på den aktive side Delete all guides from all pages Slet alle hjælpelinier på alle sider Refer to I forhold til GuideManagerBase Manage Guides Håndtér hjælpelinier &Single &Enkel Horizontals Horisontale Guide Hjælpelinie &Add &Tilføj Alt+A Alt+T D&elete Sl&et Alt+E Alt+E Verticals Vertikale A&dd Til&føj Alt+D Alt+F De&lete S&let Alt+L Alt+L &Lock Guides &Lås hjælpelinier Appl&y to All Pages Anvend effekt p&å alle sider Alt+Y Alt+Å &Column/Row &Kolonne/Række &Number: &Antal: U&se Gap: B&rug afstand: Alt+S Alt+R Refer To I forhold til &Page Si&de Alt+P Alt+D M&argins M&argener S&election Mark&ering Nu&mber: An&tal: Use &Gap: Brug &afstand: Alt+G Alt+A &Misc &Diverse Delete all guides from the current page Slet alle hjælpelinier fra den aktive side Delete all guides from the current document Slet alle hjælpelinier fra det aktive dokument Delete Guides from Current &Page Slet hjælpelinier fra den aktive &side Delete Guides from &All Pages Slet hjælpelinier fra &alle sider HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Desværre er der ingen manual tilgængelig! Se venligst http://docs.scribus.net for nyeste dokumentation og www.scribus.net for at hente scribus ect. Contents Indhold Link Lænke Scribus Online Help Scribus hjælp &Contents &Indhold &Search &Søg Find Find Search Term: Søgeord: Se&arch S&øg &New &Nyt &Delete &Slet De&lete All S&let alt Book&marks Bog&mærker &Print... &Udskriv... E&xit &Afslut Searching is case unsensitive Søgning er ufølsom for brug af store/små bogstaver New Bookmark Nyt bogmærke New Bookmark's Title: Titel på nyt bogmærke: &File &Fil &Find... &Søg... Find &Next Søg &Næste Find &Previous Søg &Foregående &Edit &Redigér Navigation Loading Failed &Add Bookmark &Tilføj bogmærke D&elete All Slet &Alle &Bookmarks &Bogmærker Relevance Relevans Scribus Help Scribus Hjælp Searching is case insensitive Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver 1 1 &Exit &Afslut Find &Next... Søg &Næste... Find &Previous... Søg &Foregående... &Add &Tilføj &Quit &Afslut <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Desværre, ingen manual er installeret!</p><p>Se venligst:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for nyeste dokumentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HelpBrowser2 &Contents &Indhold Se&arch S&øg &Search &Søg Book&marks Bog&mærker HelpBrowserNavigation Form Form &Contents &Indhold Se&arch S&øg Searching is case insensitive Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver &Search &Søg 1 1 Book&marks Bog&mærker &New &Delete &Slet D&elete All Slet &Alle HyAsk Skip Spring over Accept Acceptér Cancel Annullér Possible Hyphenation Mulig orddeling Add to the Exception List Tilføj til Undtagelses-liste Add to the Ignore List Tilføj til Ignorer-liste HySettings Length of the smallest word to be hyphenated. Længden af det mindste ord der deles. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maksimale antal orddelinger, der følger lige efter hinanden. Værdien 0 betyder ubegrænset antal. &Language: &Sprog: &Smallest Word: &Mindste ord: Hyphenate Text Automatically &During Typing Orddel tekst &automatisk under indtastning A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Et dialogvindue, der viser de mulige orddelinger for hvert ord, kommer frem når du bruger de ekstra orddelings tekst tilvalg. Enables automatic hyphenation of your text while typing. Aktiverer automatisk orddeling af din tekst under indtastningen. &Hyphenation Suggestions Orddelings &forslag Consecutive Hyphenations &Allowed: Antal &tilladte orddelinger i træk: Ignore List Ignorer-liste Add a new Entry Tilføj en ny indgang Edit Entry Redigér indgang Exception List Undtagelses-liste ImageInfoDialog Image Info Billed Info General Info Generel Info Date / Time: Dato / Tid: Has Embedded Profile: Har indlejret profil: Profile Name: Profil Navn: Has Embedded Paths: Har indlejret sti: Has Layers: Har lag: EXIF Info EXIF Info Artist: Kunstner: Comment: Kommentar: User Comment: Bruger kommentar: Camera Model: Kamera Model: Camera Manufacturer: Kamera producent: Description: Beskrivelse: Copyright: Copyright: Scanner Model: Skanner model: Scanner Manufacturer: Skanner producent: Exposure time Eksponeringstid Aperture: blændeåbning: ISO equiv.: ISO værdi: ImportAIPlugin Import AI... Importér alle... Imports Illustrator Files Importerer Illustrator filer Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Illustrator filer ind i det aktive dokument, og konverterer deres vektordata til Scribus objekter. The file could not be imported Filen kunne ikke importeres ImportCgmPlugin Import Cgm... CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle understøttede formater ImportCvgPlugin Import Cvg... Imports Cvg Files Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle understøttede formater ImportDialog Choose Styles Vælg typografier Available Styles Tilgængelige typografier Character Styles Skrifttegn-stile Paragraph Styles Afsnits typografier Line Styles Linie stile In case of a name clash I tilfælde af navne sammenfald Rename imported style Omdøb importerede typografi Replace existing style Erstat eksisterende typografi ImportDrwPlugin Import DRW... Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle understøttede formater ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Alle understøttede formater ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Importér &EPS/PS... Imports EPS Files Importerer EPS filer Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste EPS filer ind i det aktive dokument, og konverterer deres vektordata til Scribus objekter. PostScript PostScript PDF PDF Import PostScript... Importér PostScript... Imports PostScript Files Importerer PostScript filer Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste PostScript filer ind i det aktive dokument, og konverterer deres vektordata til Scribus objekter. ImportPctPlugin Import Pict... Imports Pict Files Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle understøttede formater ImportWpgPlugin Import WPG... Imports WPG Files Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle understøttede formater ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle understøttede formater ImportXfigPlugin Import Xfig... Importér Xfig... Imports Xfig Files Eksporterer Xfig filer Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Xfig filer ind i det aktive dokument, og konverterer deres vektordata til Scribus objekter. All Supported Formats Alle understøttede formater Imposition Portrait Portræt Landscape Landskab ImpositionBase Imposition Udskydning Gri&d Gi&tter Copies Kopier Do&uble sided D&obbelt sidet Alt+U Alt+O Front side Forside Back side Bagside &Booklet &Pjece Pages per sheet Sider pr ark 4 4 8 8 16 16 Pages Sider <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Adskil sider med et komma, et udvalg med en bindestreg, f.eks. 1,4,9-11 for at få siderne 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Fold Front page from Forside fra Double sided Dobbelt sidet Back page from Bagside fra Destination page Bestemmelses-side Size Størrelse Orientation Retning Width Bredde Height Højde Preview Forhåndsvisning Refresh preview Forny Forhåndsvisning &OK &OK Alt+G Alt+G &Cancel &Annullér Alt+C Alt+A ImpositionPlugin &Imposition... &Udskydning... Imposition dialog Udskydnings dialog Imposition on grids, booklets and folds Udskydning på linienet, pjecer og foldere InsPage at End i slutningen before Page Før side Insert Page Indsæt side after Page Efter side Page(s) Side(r) &Insert &Indsæt &Master Page: &Master side: Page Size Sidestørrelse &Size: &Størrelse: Orie&ntation: &Retning: Portrait Portræt Landscape Landskab &Width: &Bredde: &Height: &Højde: Move Objects with their Page Flyt objekter med deres side Master Pages Master sider InsertAFrame <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor. <b>Indsæt en tekst-ramme</b><br/>En tekst-ramme tillader dig at placere en hvilken som helst tekst i et afgrænset område med den formatering du vælger. Du kan vælge en tekst-fil fra tilvalgs fanebladet, hvis du med det samme ønsker at importere et dokument ind i rammen. Scribus understøtter mange forskellige importerbare formater fra almindelig tekst til OpenOffice.org.<br/>Din tekst kan redigeres og formateres direkte på siden eller i den enkle indbyggede tekstbehandler. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Indsæt en billed-ramme</b><br/>En billed-ramme tillader dig at placere et billede på din side. Forskellige billed-effekter kan anvendes eller kombiners inklusive transparens, lysstyrke og posterisation, som tillader retouchering eller fremstilling af interessante visuelle resultater. Billed skalering og formning udføres med egenskabs paletten. Open Åbn Insert A Frame Indsæt en ramme T&ype T&ype &Text Frame &Tekstramme Alt+T Alt+T &Image Frame B&illed ramme Alt+I Alt+I T&able T&abel Shape Figur Polygon Polygon &Location &Sted Page Placement Side placering Selecting this will place the frame only on the current page. Ved at vælge dette, placeres rammen kun på den aktive side. Current Page Denne side All Pages Alle sider Selecting this will place frame on the selected range. Ved at vælge dette, placeres rammen på det valgte område. Range of Pages: Område af sider: ... ... Position of Frame Position af ramme Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup. Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre mod side-margener defineret i din dok opsætning. Top Left of Margins Top Venstre af margener Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0 Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre ved position 0,0 Top Left of Page Top Venstre af side Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup. Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre i Tryk til kant området, som er defineret i din dok opsætning. Top Left of Bleed Top-venstre af beskæring Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below. Angiv placering herunder i X: Y: vinduerne. Custom Position: Bruger defineret: X: X: Y: Y: &Size &Størrelse Same as the Page Margins Det samme som sidemargener Same as the Page Det samme som siden Same as the Bleed Det samme som beskæring Same as the Imported Image Det samme som det importerede billede Custom Size: Bruger defineret størrelse: Height: Højde: Width: Bredde: &Options &Tilvalg Source Image: Kilde billede: &Select File... &Vælg fil... There are no options for this type of frame Der er ikke nogen tilvalg for denne type ramme Columns: Kolonner: Gap: Afstand: Link Created Frames Sammenkæd de nye rammer Source Document: Kilde dokument: &OK &OK &Cancel &Annullér Range of Pages Række af sider Custom Position Bruger defineret position Custom Size Bruger defineret størrelse <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Indsæt en tekst-ramme</b><br/>En tekst-ramme tillader dig at placere en hvilken som helst tekst i et afgrænset område med den formatering du vælger. Du kan vælge en tekst-fil fra tilvalgs fanebladet, hvis du med det samme ønsker at importere et dokument ind i rammen. Scribus understøtter mange forskellige importerbare formater fra almindelig tekst til OpenOffice.org.<br/>Din tekst kan redigeres og formateres direkte på siden eller i den indbyggede tekstbehandler. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Indsæt en billed-ramme</b><br/>En billed-ramme tillader dig at placere et billede på din side. Forskellige billed-effekter kan anvendes eller kombiners inklusive transparens, lysstyrke og posterisation, som tillader retouchering eller fremstilling af interessante visuelle resultater. Billed skalering og formning udføres med egenskabs paletten. Insert one or more text frames Indsæt en eller flere tekstrammer Insert one or more image frames Indsæt en eller flere billedrammer Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Placér de nye rammer på denne side, på alle sider eller på en udvalgt række af sider Insert the frame on the current page only Indsæt rammen kun på denne side Insert one frame for each existing page Indsæt en ramme for hver eksisterende side Insert frames on a range of pages Indsæt rammer på en udvalgt række af sider Range of pages to insert frames on Række af sider hvor rammer skal indsættes Position the new frame in relation to the page Placér den nye ramme i forhold til siden Insert the frame at the top left of the page margins Indsæt rammem i top-venstre af side-margener Insert the frame at the top left of the page Indsæt rammem i top-venstre af siden Insert the frame at the top left of the page bleed Indsæt rammem i top-venstre af sidens beskæring Insert the frame at a custom position on the page Indsæt rammem i en brugerdefineret position på siden Top position of the inserted frame Top position af den indsatte ramme Left position of the inserted frame Venstre position af den indsatte ramme Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Indsæt den nye ramme med de samme dimensioner som side-margener Insert the new frame with the same dimensions as the page Indsæt den nye ramme med de samme dimensioner som siden Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Indsæt den nye ramme med de samme dimensioner som beskærings-området udenfor selve siden Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Indsæt den nye ramme med de samme dimensioner som billedet, som skal importeres Insert the new frame with a custom size Indsæt den nye ramme med en brugerdefineret størrelse Width of the inserted frame Bredde af den indsatte ramme Height of the inserted frame Højde af den indsatte ramme Number of columns for the inserted text frame Antal kolonner for den indsatte tekstramme Distance between the columns in the text frame Afstand mellem kolonnerne i tekstrammen Link the inserted text frames together to form a chain of frames Sammenkæd de indsatte tekstrammer for at lave en kæde af rammer Link Inserted Frames Sammenkæd de indsatte rammer Link the first inserted frame to a preexisting text frame Sammenkæd den første indsatte ramme med en allerede eksisterende tekstramme Link to Existing Frame Sammenkæd med eksisterende ramme Name of existing text frame to link to Navn på eksisterende tekstramme som skal lænkes til Source document to load into the text frame Kilde-dokument, som skal indlæses i tekstrammen Source image to load into the inserted image frame Kilde-billede, som skal indlæses i den indsattre billedramme InsertAFrameBase Insert A Frame Indsæt en ramme T&ype T&ype &Text Frame &Tekstramme Alt+T Alt+T &Image Frame B&illed ramme Alt+I Alt+I T&able T&abel Alt+A Alt+A Shape Figur Polygon Polygon &Location &Sted Page Placement Side placering Current Page Denne side Selecting this will place the frame only on the current page. Ved at vælge dette, placeres rammen kun på den aktive side. Range of Pages: Område af sider: Selecting this will place frame on the selected range. Ved at vælge dette, placeres rammen på det valgte område. ... ... Position of Frame Placering af ramme Top Left of Margins Top Venstre af margener Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup. Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre mod side-margener defineret i din dok opsætning. Top Left of Page Top Venstre af side Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0 Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre ved position 0,0 Custom Position: Bruger defineret: Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below. Angiv placering herunder i X: Y: vinduerne. X: X: Y: Y: &Size &Størrelse Same as the Page Margins Det samme som sidemargener Same as the Page Det samme som siden Custom Size: Bruger defineret størrelse: Height: Højde: Width: Bredde: &Options &Tilvalg Source Image: Kilde billede: &Select File... &Vælg fil... Alt+S Alt+V There are no options for this type of frame Der er ikke nogen tilvalg for denne type ramme Source Document: Kilde dokument: Columns: Kolonner: Gap: Afstand: Link Created Frames Sammenkæd de nye rammer &OK &OK &Cancel &Annullér All Pages Alle sider Top Left of Bleed Top venstre af Tryk til kant Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup. Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre i Tryk til kant området, som er defineret i din dok opsætning. Same as the Bleed Det samme som tryk til kant området Same as the Imported Image Det samme som det importerede billede InsertTable Insert Table Indsæt tabel Number of rows: Antal rækker: Number of columns: Antal kolonner: JavaDocs New Script Ny script Edit JavaScripts Redigér JavaScripts &Edit... &Redigér... &Add... &Tilføj... &Delete &Slet &Close &Luk &New Script: &Ny script: Do you really want to delete this script? Ønsker du virkelig at slette denne script? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Tilføjer en ny Script, predefinerer en funktion med det samme navn. Hvis du ønsker at bruge denne script som en "åben handling", så vær sikker på at du ikke ændrer funktionens navn. LatexEditor Enter Code: Indtast kode: Update Opdatér Revert Fortryd ændringer Program Messages: Program meddelelser: Status: Unknown Status: Ukendt Kill Program Dræb program Options Tilvalg Resolution: Opløsning: Automatic Automatisk DPI DPI Program: Program: Use Preamble Brug Latex-hoved Status: Status: Error Fejl Finished Afsluttet Running Kører No item selected! Ingen element markeret! Insert Symbol Insert symbol Indsæt symbol Editor Tekstbehandler Information Information An editor for this frame is already running! En tekstbehandler for denne ramme kører allerede! Editor running! Tekstbehandler kører! Please specify an editor in the preferences! Angiv venligst en tekstbehandler i præferencer! Could not create a temporary file to run the external editor! Kunne ikke oprette en midlertidig fil for kørsel af den eksterne tekstbehandler! Run External Editor... Kør ekstern Tekstbehandler... Running the editor failed with exitcode %d! Kørsel af tekstbehandler mislykkedes med afslutningskode %d! Running the editor "%1" failed! Kørsel af tekstbehandler "%1" mislykkedes! Run external editor... Kør ekstern tekstbehandler... LayerPalette Delete Layer Slet lag Layers Lag Do you want to delete all objects on this layer too? Ønsker du også at slette alle objekter i dette lag? Name Navn Add a new layer Tilføj et nyt lag Delete layer Slet lag Raise layer Hæv lag Lower layer Sænk lag Opacity: Ugennemsigtighed: % % Blend Mode: Blandings tilstand: Normal Normal Darken Gør mørkere Lighten Gør lysere Multiply Gang Screen Skærm Overlay Læg over Hard Light Hårdt lys Soft Light Blødt lys Difference Forskel Exclusion Udelukkelse Color Dodge Farve blegning Color Burn Farve sværtning Hue Farvetone Saturation Mætningsgrad Color Farve Luminosity Lysstyrke Duplicates the current layer Duplikerer det aktive lag Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Farve på lag-indikatoren - hvert lag har fået tildelt en farve, som vises på dokument-området, når lag-indikatoren er aktiveret. Du kan dobbeltklikke for at ændre farven. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Gør lag synligt - Fjern afkrysning for at skjule laget Print Layer - Uncheck to disable printing. Udskriv lag - Fjern afkrysning for at deaktivere udskrivning. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Lås eller frigør lag - Fjern afkrysning for at frigøre Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below Tekst flyder uden om objekter i bagved liggende lag - Aktivering af dette tvinger tekst-rammer til at flyde rundt om andre objekter, selv i lag bagved dette Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Omrids tilstand - Slår 'trådramme' visning af objekter til/fra for hurtigere visning af meget komplekse objekter. Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing Lagets navn - Dobbeltklik på lagets navnet for at aktivere redigering Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Vælger blandingstilstanden. Virker kun i PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Lag gennemsigtighed, virker kun i PDF 1.4 og SVG Add a New Layer Tilføj et nyt lag Duplicate the Current Layer Duplikér det aktive lag Raise Layer Hæv lag Lower Layer Sænk lag Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name Navn på laget - Dobbeltklik på lagets navn for at redigere navnet LegacyMode All Files (*) Alle filer (*) Open Åbn All Supported Formats Alle understøttede formater LensDialogBase Optical Lens Optisk linse + + - - Lens Parameters Linse parametre Radius: Radius: Add a new lens Tilføj en ny linse &Add Lens &Tilføj linse Remove selected lens Fjern valgte linse &Remove Lens &Fjern linse Zoom In Zoom ind Zoom Out Zoom ud &X Pos: &X Pos: Horizontal position of the lens Linsens horisontale position &Y Pos: &Y Pos: Vertical position of the lens Linsens vertikale position The selected lens acts like a magnification lens Den valgte linse virker som et forstørrelse-glas &Magnification Lens &Forstørrelses-glas The selected lens acts like a fish eye lens Den valgte linse virker som et fiskeøje-objektiv &Fish Eye Lens &Fiskeøje-objektiv Ra&dius: Ra&dius: Radius of the lens Linsens radius &Strength: &Styrke: Strength of the lens Linsens styrke LensEffectsPlugin Lens Effects... Linse effekter... Path Tools Sti værktøjer Lens Effects Linse effekter Apply fancy lens effects Anvend dekorative linse effekter LineFormate Open Åbn Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);; Alle filer (*) Edit Line Styles Redigér liniestile New Style Ny stil Copy of %1 Kopi af %1 &New &Ny &Edit &Redigér D&uplicate D&uplikér &Delete &Slet &Save &Gem &Import &Importér Do you really want to delete this style? Ønsker du virkelig at slette denne typografi? LineStyleW % % Line Width: Liniebredde: LineStyleWBase LineStyleWBase LinieStilWBase % % Line Width: Liniebredde: LineStyleWidget pt pt Flat Cap Flade Square Cap Firkantede Round Cap Runde Miter Join Spidse Bevel Join Afskårne Round Join Runde Add a new line Tilføj en ny linie Remove a line Fjern en linie Line style Liniestil Line width Liniebredde End style Ende type Join style Sammenføjnings type Line color Liniefarve Line shade Linieskygge LoadSavePlugin All Files (*) Alle filer (*) An error occured while opening file or file is damaged An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found Ingen fil-indlæser plugins fundet LoremManager Select Lorem Ipsum Vælg Lorem Ipsum Author: Forfatter: Get More: Hent mere: XML File: XML fil: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Afsnit: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Standard Lorem Ipsum Random Paragraphs Tilfældige afsnit Number of paragraphs of selected sample text to insert Antal afsnit af valgte prøve-tekst som skal insættes List of languages available to insert sample text in Liste over tilgængelige sprog af prøve-tekst MarginDialog Manage Page Properties Håndtér side egenskaber Page Size Sidestørrelse &Size: &Størrelse: Orie&ntation: &Retning: Portrait Portræt Landscape Landskab &Width: &Bredde: &Height: &Højde: Move Objects with their Page Flyt objekter med deres side Margin Guides Margen hjælpelinier Type: Type: Other Settings Andre indstillinger Master Page: Master side: Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Størrelse på de indsatte sider, enten en standard eller bruger-defineret størrelse. Orientation of the page(s) to be inserted Retning på side(r) som skal indsættes Width of the page(s) to be inserted Bredde på side(r) som skal indsættes Height of the page(s) to be inserted Højde på side(r) som skal indsættes When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Når der insættes en ny side mellem andre, flyt da objekter med deres aktuelle sider. Dette er standard-handlingen. MarginWidget &Bottom: &Bund: &Top: &Top: &Right: &Højre: &Left: &Venstre: Distance between the top margin guide and the edge of the page Afstand mellem top margen-hjælpelinie og sidens kant Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Afstand mellem bund margen-hjælpelinie og sidens kant &Inside: &Inderside: O&utside: &Yderside: Preset Layouts: Forvalgte layouts: Apply the margin changes to all existing pages in the document Anvend margen ændringerne på alle eksisterende sider i dokumentet Printer Margins... Printer margener... Import the margins for the selected page size from the available printers. Importér margener for den valgte sidestørrelse fra de tilgængelige printere. Apply settings to: Anvend indstillinger på: All Document Pages Alle dokument sider All Master Pages Alle master sider Apply the margin changes to all existing master pages in the document Anvend margen ændringer på alle eksisterende mastersider i dokumentet Margin Guides Margen hjælpelinier Top: Top: Bottom: Bund: Bleeds Til beskæring Distance for bleed from the top of the physical page Afstand for beskæring fra toppen af den fysiske side Distance for bleed from the bottom of the physical page Afstand for beskæring fra bunden af den fysiske side Distance for bleed from the left of the physical page Afstand for beskæring fra venstre af den fysiske side Distance for bleed from the right of the physical page Afstand for beskæring fra højre af den fysiske side Inside: Inderside: Outside: Yderside: Left: Venstre: Right: Højre: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Afstand mellem venstre margen-hjælpelinie og sidens kant. Hvis der er valgt dobbelt-sidet, 3 eller 4-fold layout, så kan denne margen bruges til at opnå de rigtige margener for indbinding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Afstand mellem højre margen-hjælpelinie og sidens kant. Hvis der er valgt dobbelt-sidet, 3 eller 4-fold layout, så kan denne margen bruges til at opnå de rigtige margener for indbinding MasterPagesPalette Edit Master Pages Redigér Master sider Do you really want to delete this master page? Ønsker du virkelig at slette denne masterside? &Name: &Navn: New Master Page Ny masterside Name: Navn: New MasterPage Ny masterside Copy #%1 of Kopi #%1 af Duplicate the selected master page Duplikér den valgte masterside Delete the selected master page Slet den valgte masterside Add a new master page Tilføj en ny masterside Import master pages from another document Importér mastersider fra et andet dokument New Master Page %1 Ny masterside %1 Unable to Rename Master Page Ikke i stand til at omdøbe masterside The Normal page is not allowed to be renamed. Det er ikke tilladt at omdøbe normalsiden. Rename Master Page Omdøb masterside New Name: Nyt navn: Copy #%1 of %2 Kopi #%1 af %2 This master page is used at least once in the document. Denne master-side er brugt mindst en gang i dokumentet. Do you really want to delete master page "%1"? Ønsker du virkelig at slette masterside "%1"? Mdup Multiple Duplicate Duplikér flere gange &Number of Copies: Antal &kopier: &Horizontal Shift: &Horisontalt skift: &Vertical Shift: &Vertikalt skift: Measurements Distances Afstande X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Length: Længde: pt pt ° ° MeasurementsBase Distances Afstande X1: X1: 10000.0000 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Længde: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Unit: Enhed: MergeDoc Open Åbn Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);; Alle filer (*) Import Page(s) Importér side(r) from 0 fra 0 Create Page(s) Opret side(r) from %1 fra %1 Import Master Page Importér masterside &From Document: &Fra dokument: Chan&ge... &Vælg... &Import Page(s): &Importér side(r): &Import Master Page &Importér masterside Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Indsæt en liste af tegn adskilt med komma, hvor et tegn kan være * for alle siderne, 1-5 for en række sider eller et enkelt sidenummer. Before Page Før side After Page Efter side At End I slutningen &Import &Importér &Select... &Vælg... MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Trådnet-forvrængning Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Træk de røde handtag med musen for at forvrænge trådnettet Zoom In Zoom ind Zoom Out Zoom ud Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Nulstiller de markerede håndtag til deres oprindelige position. Hvis ingen håndtag er markerede, så nulstilles alle håndtag. &Reset Nu&lstil MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Trådnet-forvrængning... Path Tools Sti værktøjer Mesh Distortion of Polygons Trådnet-forvrængning af polygoner MissingFont Missing Font Manglende font The Font %1 is not installed. Fonten %1 er ikke installeret. Use Brug instead i stedet ModeToolBar Tools Værktøjer Properties... Egenskaber... MovePages Move Page(s): Flyt side(r): Move Pages Flyt sider Copy Page Kopiér side Move Page(s) Flyt side(r) Before Page Før side After Page Efter side At End I slutningen To: Til: Number of copies: Antal kopier: Number of Copies: Antal kopier: MultiLine Flat Cap Flade Round Join Runde Line Width: Liniebredde: Edit Style Redigér Stil Square Cap Firkantede Bevel Join Afskårne Miter Join Spidse Round Cap Runde pt pt % % OK OK Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Navnet "%1" er ikke entydigt.<br/>Vælg venligst et andet. pt pt MultiProgressDialog Progress Fremgang Overall Progress: Total fremgang: &Cancel &Annullér %v of %m %v af %m MultiProgressDialogBase Progress Fremgang Overall Progress: Total fremgang: &Cancel &Annullér MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Horisontalt skift: &Vertical Shift: &Vertikalt skift: &Horizontal Gap: &Horisontal afstand: &Vertical Gap: &Vertikal afstand: Multiple Duplicate Duplikér flere gange &By Number of Copies &Udfra Antal &kopier &Number of Copies: Antal &kopier: &Shift Created Items By &Forskyd de nye elementer med Alt+S Alt+F Create &Gap Between Items Of Lav &afstand mellem elementer på Alt+G Alt+A Rotation: Rotation: By &Rows && Columns Udfra &rækker && kolonner Vertical Gap: Vertikal afstand: Horizontal Gap: Horisontal afstand: Number of Rows: Antal rækker: Number of Columns: Antal kolonner: &OK &OK &Cancel &Annullér MultipleDuplicateBase Multiple Duplicate Duplikér flere gange &By Number of Copies &Udfra Antal &kopier &Number of Copies: Antal &kopier: &Shift Created Items By &Forskyd de nye elementer med Alt+S Alt+F Create &Gap Between Items Of Lav &afstand mellem elementer på Alt+G Alt+A &Horizontal Shift: &Horisontalt skift: &Vertical Shift: &Vertikalt skift: By &Rows && Columns Udfra &rækker && kolonner Vertical Gap: Vertikal afstand: Horizontal Gap: Horisontal afstand: Number of Rows: Antal rækker: Number of Columns: Antal kolonner: &OK &OK &Cancel &Annullér Rotation: Rotation: MyPlugin My &Plugin Mit &Udvidelsesmodul MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Mit Udvidelsesmodul The plugin worked! Udvidelsesmodulet virkede! NewDoc New Document Nyt dokument Landscape Landskab Options Indstillinger Portrait Portræt Margin Guides Margen hjælpelinier Document page size, either a standard size or a custom size Dokumentets papirstørrelse, enten standard- eller brugerdefineret størrelse Orientation of the document's pages Retning på dokumentets sider Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Bredde af dokumentets sider, kan ændres hvis du har valgt en brugerdefineret størrelse Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Højde af dokumentets sider, kan ændres hvis du har valgt en brugerdefineret størrelse Default unit of measurement for document editing Standard målenhed for dokument-redigering Create text frames automatically when new pages are added Opret tekstrammer automatisk, når der tilføjes nye sider Number of columns to create in automatically created text frames Antal kolonner i tekstrammer, der oprettes automatisk Distance between automatically created columns Afstand mellem kolonner, der oprettes automatisk &Size: &Størrelse: &Width: &Bredde: &Height: &Højde: &Automatic Text Frames Auto&matiske tekstrammer &Gap: Afstan&d: New from Template Open Existing Document Open Recent Document Colu&mns: &Kolonner: Orie&ntation: &Retning: &Default Unit: Standard &enhed: Do not show this dialog again Vis ikke dette vindue igen Initial number of pages of the document De indledende antal sider i dokumentet N&umber of Pages: Antal si&der: Open Åbn &New Document &Nyt dokument Open &Existing Document Åbn &eksisterende dokument Open Recent &Document Åbn nyere &dokument First Page is: Første side er: Show Document Settings After Creation Vis dokument-indstillinger efter det er oprettet Document Layout Dokument layout New &from Template Nyt &fra skabelon NewFromTemplatePlugin New &from Template... Nyt &fra skabelon... Load documents with predefined layout Indlæs dokumenter med predefinerede layout Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Start et dokument fra en skabelon lavet af andre brugere eller dig selv (f.eks. for dokumenter der har et konstant udseende). NewMarginWidget Form Form Preset Layouts: Forvalgte layouts: Left: Venstre: Right: Højre: Top: Top: Bottom: Bund: Link Lænke Printer Margins... Printer margener... Distance between the top margin guide and the edge of the page Afstand mellem top margen-hjælpelinie og sidens kant Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Afstand mellem bund margen-hjælpelinie og sidens kant Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Afstand mellem venstre margen-hjælpelinie og sidens kant. Hvis der er valgt dobbelt-sidet, 3 eller 4-fold layout, så kan denne margen bruges til at opnå de rigtige margener for indbinding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Afstand mellem højre margen-hjælpelinie og sidens kant. Hvis der er valgt dobbelt-sidet, 3 eller 4-fold layout, så kan denne margen bruges til at opnå de rigtige margener for indbinding &Inside: &Inderside: &Left: &Venstre: O&utside: &Yderside: &Right: &Højre: NodePalette Nodes Noder Reset this Control Point Nulstil dette kontrolpunkt Delete Nodes Slet noder Add Nodes Tilføj noder Move Nodes Flyt noder Move Control Points Flyt kontrolpunkter Reset Control Points Nulstil kontrolpunkter &Absolute Coordinates A&bsolutte coordinater &X-Pos: &X-Pos: &Y-Pos: &Y-Pos: Edit &Contour Line Redigér &omrids linie &Reset Contour Line Nu&lstil omrids linie &End Editing &Afslut redigering Move Control Points Independently Flyt kontrolpunkter en af gangen Move Control Points Symmetrical Flyt kontrolpunkter symmetrisk Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Åbn en polygon eller overskær en bezierkurve Close this Bezier Curve Luk denne bezier kurve Mirror the Path Horizontally Spejl horisontalt Mirror the Path Vertically Spejl vertikalt Shear the Path Horizontally to the Left Forskyd mod venstre Shear the Path Vertically Up Forskyd mod top Shear the Path Vertically Down Forskyd mod bund Rotate the Path Counter-Clockwise Roterer stien mod uret Rotate the Path Clockwise Roterer stien med uret Enlarge the Size of the Path by shown % Forøger størrelsen på stien med den viste % Angle of Rotation Rotations-vinkel Activate Contour Line Editing Mode Aktivér Redigering af omrids linie Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Nulstil omrids linien til den originale form på rammen Shear the Path Horizontally to the Right Forskyd mod højre % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Sæt kryds for at få coordinater i forhold til siden, ellers er coordinaterne vist i forhold til objektet. Shrink the Size of the Path by shown % Reducér størrelsen på stien med viste % Reduce the Size of the Path by the shown value Formindsk størrelsen på stien med den viste værdi Enlarge the Size of the Path by the shown value Forøg størrelsen på stien med den viste værdi % to Enlarge or Shrink By % til at forøge eller reducere med Value to Enlarge or Shrink By Værdi til at forøge eller reducere med Set Contour to Image Clip sæt kontur til billed-klipning Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Nulstil kontur-linien til billedets fritlægningsmaske to Canvas til dokument-område to Page til side Set Shape to Image Clip sæt form til billed-klipning Set the Shape to the Clipping Path of the Image Sætter formen til billedets fritlægningsmaske OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Dette dokument synes ikke at være er OpenOffice Tegnings-fil. Group%1 Gruppe%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Importér &OpenOffice.org Tegning... Imports OpenOffice.org Draw Files Importerer OpenOffice.org Tegnings-filer Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste OpenOffice.org Tegnings-filer ind i det aktive dokument, og konverterer deres vektordata til Scribus objekter. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Tegnings-filer OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Tegnings-filer This file contains some unsupported features Denne fil indeholder nogle ikke-understøttede egenskaber The file could not be imported Filen kunne ikke importeres OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Navn: Options Solid Massiv Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: Ugennemsigtighed: % % Render Style: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: None Ingen Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Vinkel: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Standard Add a new View Name: Navn: New View All Supported Formats (%1);;All Files (*) Import 3-D Model OdtDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Brug dokumentnavn som en forstavelse til afsnits typografier Do not ask again Spørg ikke igen OK OK OpenDocument Importer Options OpenDokument import indstillinger Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Ved aktivering overskrives eksisterende typografier i det aktive dokument Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Sammenflet afsnits typografier efter kvaliteter. Dette resulterer i færre ens afsnits typografier, vil bevare typografi kvaliteter, selv om det originale dokuments typografier er navngivet forskelligt. Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Sæt dokumentnavn foran afsnits typografiens navn i Scribus. Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Gør disse indstillinger til standard værdier og spørg ikke igen ved import af et OASIS OpenDokument. Merge Paragraph Styles Sammenflet afsnits typografier Overwrite Paragraph Styles Overskriv afsnits typografier Cancel Annullér OldScribusFormat Scribus Document Scribus dokument Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokument OneClick Origin Oprindelse Basepoint Size Størrelse Width: Bredde: Length: Længde: Height: Højde: Angle: Vinkel: Remember Values Husk værdier OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Synlig OutlinePalette Element Element Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Navnet "%1" er ikke entydigt.<br/>Vælg venligst et andet. Group Lav til gruppe Page Side Free Objects Frigiv objekter Outline Oversigt Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Indtast et nøgleord eller regulært udtryk for at filtrere oversigten. Filter: Filter: Ctrl+F Filter the Outline using a keyword Ctrl+F OutlineValues % % Linewidth Liniebredde PDFExportDialog Save as PDF Gem som PDF O&utput to File: &Skriv til fil: Cha&nge... Væ&lg... Output one file for eac&h page Udlæs en fil for &hver side &Save &Gem This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Dette aktiverer eksport af en individuelt navngivet PDF fil for hver side i dokumentet. Sidenumre er tilføjet automatisk. Dette er mest brugbart for udskydning af PDF for kommerciel trykning. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. Save as Gem som PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alle filer (*) The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Gem-knappen bliver deaktiveret, hvis du prøver at eksportere PDF/X-3 og info-strengen mangler på PDF/X-3 fanebladet. %1 does not exists and will be created, continue? %1 eksisterer ikke og vil blive lavet, fortsæt? Cannot create directory: %1 Kan ikke oprette mappe: %1 Save As Gem som PDFLibCore Saving PDF Gemmer PDF Exporting Master Page: Eksporterer Masterside: Exporting Page: Eksporterer Side: Exporting Items on Current Page: Eksporterer elementer på aktive side: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Side: Date: Dato: Failed to load an image : %1 Indlæsning af billede mislykkedes: %1 Failed to write an image : %1 Gemme et billede mislykkedes: %1 Failed to load an image mask : %1 Indlæsning af billed-maske mislykkedes: %1 Insufficient memory for processing an image Utilstrækkelig hukommelse for behandling af et billede A write error occurred, please check available disk space Der opstod en skrivefejl, tjek venligst tilgængelig diskplads PDFToolBar PDF Tools PDF Værktøjer PDFlib Saving PDF Gemmer PDF Exporting Items on Current Page: Eksporterer elementer på aktive side: Exporting Master Page: Eksporterer Masterside: Exporting Page: Eksporterer Side: Page: Side: Date: Dato: PPreview All Alle Print Preview Vis udskrift Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Viser gennemsigtighed og gennemsigtige objekter i dit dokument. Ghostscript 7.07 eller nyere skal være installeret Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Giver forhåndsvisning af udskrift med simulering af CMYK farver istedet for RGB farver Enable/disable the C (Cyan) ink plate Vælger/Fravælger farven C (Cyan) Enable/disable the M (Magenta) ink plate Vælger/Fravælger farven M (Magenta) Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Vælger/Fravælger farven Y (Gul) Enable/disable the K (Black) ink plate Vælger/Fravælger farven K (Sort) Display Trans&parency Vis trans&parens &Display CMYK &Vis CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &K &Under Color Removal Reduktion af &underliggende farve Separation Name Navn på separation Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gul Black Sort Scaling: Skalering: Print... Udskriv... A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En måde at fjerne nogle af gråtonerne, som er sammensat af cyan, gul og magenta, så der i stedet for disse farver bruges sort. UCR påvirker mest de dele af billedet, som er neutrale og/eller mørke i farven, det, som er tættets på gråt. Brug af denne metode kan forbedre udskrivningen af nogle billeder og nogen eksperimenteren og testning er nødvendigt fra tilfælde til tilfælde. UCR formindsker muligheden for overmætning af CMY farverne. Resize the scale of the page. Ændrer sidens målestok. Close Luk File Fil Enable &Antialiasing Aktivér &udjævning Display Settings Instillinger for visning Print Settings Udskrivnings indstillinger Mirror Page(s) Horizontal Spejl side(r) horisontalt Mirror Page(s) Vertical Spejl side(r) vertikalt Clip to Page Margins Afskær ved sidens margener Print in Grayscale Udskriv i gråtoner Force Overprint Mode Gennemtving overprint tilstand Convert Spot Colors Konvertér spot-farver Apply ICC Profiles Anvend ICC profiler Fit to Width Tilpas til bredde Fit to Height Tilpas til højde Fit to Page Tilpas til side Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Giver en mere behagelig forhåndsvisning af Type 1 fonte, TrueType fonte, OpenType fonte, EPS, PDF og vektorgrafik, men det tager lidt længere tid at vise siden Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Aktiverer konvertering af spot-farver til sammensatte farver. Medmindre du planlægger at trykke med spot-farver hos et kommercielt trykkeri, er det sansynligvis bedst at have aktiveret. Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings Aktiverer global overprint tilstand for dette dokument, tilsidesætter objekt indstillinger Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled Tillader dig at indlejre ICC profiler i udskrift-data når farvestyring er aktiveret Apply Color Profiles Anvend farve-profiler Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Tillader dig at indlejre farve-profiler i udskrift-data når farvestyring er aktiveret Clip to Printer Margins Afskær ved printer margener Display Ink Coverage Vis farvedækning Threshold: Tærskel: % % None Ingen PSLib Processing Master Page: Behandler Masterside: Exporting Page: Eksporterér Side: Failed to write data for an image Gemme billed-data mislykkedes Failed to load an image : %1 Indlæsning af billede mislykkedes: %1 Failed to load an image mask : %1 Indlæsning af billed-maske mislykkedes: %1 Insufficient memory for processing an image Utilstrækkelig hukommelse for behandling af et billede PStyleW Form1 Form1 Properties Egenskaber Tabulators and Indentation Tabulatorer og indrykning Based On: Baseret på: Distances and Alignment Afstande og placering Drop Caps Uncialer Parent's Drop Cap Status forælders Uncial status Ch&aracter Style &Skrifttegn-stile PStyleWBase Form1 Form1 Properties Egenskaber Tabulators and Indentation Tabulatorer og indrykning Distances and Alignment Afstande og placering Drop Caps Uncialer Parent's Drop Cap Status forælders Uncial status Ch&aracter Style &Skrifttegn-stile Based On: Baseret på: PageItem Image Billede Text Tekst Line Linie Polygon Polygon Polyline Poly-linie PathText Sti-tekst Symbol Copy of Kopi af PageItemAttributes Relates To Relaterer til Is Parent Of Er forælder til Is Child Of Er barn af None relationship Ingen Page Item Attributes Side element kvaliteter &Add &Tilføj Alt+A Alt+T &Copy &Kopiér Alt+C Alt+K &Delete &Slet Alt+D Alt+S C&lear Nu&lstil Alt+L Alt+L &OK &OK &Cancel &Annullér Name Navn Type Type Value Værdi Parameter Parameter Relationship Slægtskab Relationship To Slægtskab med Attributes Kvaliteter PageItemAttributesBase Page Item Attributes Side element kvaliteter Name Navn Type Type Value Værdi Parameter Parameter Relationship Slægtskab Relationship To Slægtskab med &Add &Tilføj Alt+A Alt+A &Copy &Kopiér Alt+C Alt+C &Delete &Slet Alt+D Alt+D C&lear Nu&lstil Alt+L Alt+L &OK &OK &Cancel &Annullér PageItem_ImageFrame Picture Billede Image Billede Embedded Image Indlejret billede File: Fil: Original PPI: Original PPI: Actual PPI: Faktiske PPI: Size: Størrelse: Colorspace: Farverum: Unknown Ukendt Page: Side: Pages: Sider: Embedded Image missing Indlejret billede mangler missing mangler No Image Loaded Intet billede indlæst PageItem_LatexFrame Error Fejl Running the external application failed! Kørsel af det externe program mislykkedes! Could not create a temporary file to run the application! Kunne ikke oprette en midlertidig fil for kørsel af programmet! Information Information Running the application "%1" failed! Kørsel af programmet "%1" mislykkedes! OK OK Running Kører The application "%1" failed to start! Programmet "%1" kunne ikke starte! The application "%1" crashed! Programmet "%1" er brudt ned! Application Program DPI DPI State Tilstand Finished Afsluttet Render Gengiv This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! Konfigurations-filen angav ikke en sti til programmet! The application "%1" failed to start! Please check the path: Render Frame Gengiv ramme No configuration defined to run the application! Ingen konfiguration er defineret til at køre programmet! No application defined Intet program defineret Rendering... Gengivelse... Render Error Gengivelses-fejl PageItem_OSGFrame OSG Default Standard 3D Model File: Fil: PageItem_PathText Paragraphs: Afsnit: Lines: Linier: Words: Ord: Chars: Tegn: PageItem_TextFrame Linked Text Sammenkædet tekst Text Frame Tekstramme Paragraphs: Afsnit: Lines: Linier: Words: Ord: Chars: Tegn: PageLayouts First Page is: Første side er: Document Layout Dokument layout Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Antal sider der skal vises side-om-side på dokument-området Ofte brugt for at tillade elementer at blive placeret over flere sider Location on the canvas where the first page of the document is placed Stedet på dokument-området, hvor den første side af dokumentet er placeret PagePalette Double sided Dobbelt sidet Middle Right Midterste til højre Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Træk sider eller mastersider til skraldespanden for at slette dem Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Her er alle dine mastersider. For at lave en ny side, træk en masterside til sidevisningen herunder Arrange Pages Arrangér sider Available Master Pages: Tilgængelige mastersider: Document Pages: Dokument sider: List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Liste over normal-sider i dokumentet, vist med dokument-layout. Sider kan trækkes for at flytte eller slette dem. Drag pages or master pages onto the trash to delete them Træk sider eller master-sider hen på skraldespanden for at slette dem List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. Liste over master-sider i dokumentet. Master-side-navne kan trækkes hen på side-visningen herunder for at anvende master-sider, eller hen på det tomme mellemrum mellem sider for at lave nye sider. This master page is used at least once in the document. Denne master-side er brugt mindst en gang i dokumentet. Do you really want to delete this master page? Ønsker du virkelig at slette denne master-side? PageSelector %1 of %2 %1 of %2 %1 of %1 %1 of %1 Go to the first page Gå til den første side Go to the previous page Gå til den foregående side Go to the next page Gå til den næste side Go to the last page Gå til den sidste side Select the current page Markér den aktive side of %1 number of pages in document af %1 ParaStyleComboBox No Style Ingen typografi PathAlongPathPlugin Path Along Path... Sti langs sti... Path Tools Sti værktøjer Bends a Polygon along a Polyline Bøjer en polygon langs en poly-linie This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Dette plugin bøjer en polygon ved hjælp af en poly-linie. PathConnectDialogBase Connect Paths Forbind stier Starting Point Start-punkt End Point Slut-punkt a straight Line en lige linie Points moving Punkter flyttes Preview on Canvas Forhåndsvisning på dokumentområdet Connect First Line Forbind første linie with Second Line med anden linie by using: ved brug af: PathConnectPlugin Connect Paths Forbind stier Path Tools Sti værktøjer Connect 2 Polylines. Forbind 2 poly-linier. PathCutPlugin Cut Polygon Klip polygon Path Tools Sti værktøjer Cuts a Polygon by a Polyline Klipper en polygon med en polylinie Qt Version too old Qt Version for gammel This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library dette plugin kræver mindst version 4.3.3 af Qt biblioteket Error Fejl The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Den klippende linie skal krydse polygonen og begge endepunkter skal ligge udenfor polygonen PathDialogBase Path along Path Sti langs sti Effect Type Effekt type Single Enkel Single, stretched Enkel, udspændt Repeated Gentaget Repeated, stretched Gentaget, udspændt Horizontal Offset Horisontal forskydning Vertical Offset Vertikal forskydning Gap between Objects Afstand mellem objekter Preview on Canvas Forhåndsvisning på dokument-området Rotate Objects by: Rotér objekt med: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Boolsk sti operationer + + = = Operation Operation ... ... Swap Shapes Ombyt figurer Options Indstillinger First source shape. Første kilde figur. Second source shape. Anden kilde figur. The resulting shape. Den resulterende figur. Unites the shapes Foren figurerne Intersection of the shapes Figurernes skæringspunkt Result is the area where the two shapes do not intersect Resultatet er området, hvor de to figurer ikke gennemskærer hinanden Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Bryd fra hinanden, Resultatet er en kombination af "gennemskæring" og "udelukkelse" Custom Colors Bruger definerede farver Stroke: Streg: Fill: Fyld: Keep a copy of the original item after applying the operation Behold en kopi af det originale element efter udførelse af operationen Keep Behold Subtracts the second shape from the first shape Træk den anden figur fra den første figur Exchange the Source Shapes Ombyt kilde figurerne The resulting shape uses the color of the first source shape Den resulterende figur bruger farven fra den første kilde figur First Shape Første figur The resulting shape uses the color of the second source shape Den resulterende figur bruger farven fra den anden kilde figur Second Shape Anden figur The resulting shape uses the colors listed below Den resulterende figur bruger farverne som er vist herunder Stroke Color Stregfarve Fill Color Fyldfarve Result Takes Color from: Resultat tager farve fra: PathFinderDialog Result gets Color of: Rasultat får farve fra: Intersection gets Color of: gennemskæring får farve fra: PathFinderPlugin Path Operations... Sti operationer... Path Tools Sti værktøjer Path Operations Sti operationer Apply fancy boolean operations to paths. Anvend dekorative boolske operationer på stier. Qt Version too old Qt version for gammel This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library dette plugin kræver mindst version 4.3.3 af Qt biblioteket PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Opret sti fra streg Path Tools Sti værktøjer Converts the stroke of a Path to a filled Path. Konverterer stregen af en sti til en fyldt sti. PatternDialog Choose a Directory Vælg en mappe Loading Patterns Indlæser mønstre All Files (*) Alle filer (*) Open Åbn Patterns Mønstre Load Indlæs Load File Load Set Indlæs sæt Remove Fjern Remove All Fjern alle OK OK Cancel Annullér &Name: &Navn: Rename Entry Omdøb indgang All Supported Formats Alle understøttede formater Rename Omdøb PatternPropsDialog Pattern Properties pt pt % % Offsets Forskydninger X: X: Y: Y: Scaling Skalering X-Scale: X-skalering: Y-Scale: Y-skalering: Rotation Rotation Skewing Vridning Spacing Value: Værdi: X-Skew: Y-Skew: Angle: Vinkel: Flip: Close Luk PctPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Genererer elementer PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Size: Størrelse: Resolution: Opløsning: DPI DPI Unknown Ukendt RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Gråskala Duotone Duotone Colorspace: Farverum: Result Resultat Search Results for: Søg resultater for: &Preview &Vis udskrift Alt+P Alt+V &Select &Vælg Alt+S Alt+V Cancel Annullér PicSearchBase Result Resultat Search Results for: Søg resultater for: &Preview &Vis udskrift Alt+P Alt+P &Select &Vælg Alt+S Alt+V PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Filsystemet vil blive søgt for filnavne uden at skelne mellem store/små bogstaver, når du aktiverer dette. Husk, at dette ikke er standard på de fleste operativ-systemer undtagen MS Windows Cancel Search Annullér søgning Start Search Start søgning Select a base directory for search Vælg en rodmappe for søgning Scribus - Image Search Scribus - Billed-søgning The search failed: %1 Søgningen mislykkedes: %1 Search Images Søg billeder Search for: Søg efter: Start at: Start ved: Change... Vælg... Searching Søger Case insensitive search Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver Search recursively Søg rekursivt Base directory for search does not exist. Please choose another one. Basismappen for søgning eksisterer ikke Vælg venligst en anden. PicSearchOptionsBase Search Images Søg billeder Start at: Start ved: Change... Vælg... Search for: Søg efter: Case insensitive search Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver Search recursivly Søg rekursivt Searching Søger Start Search Start søgning PicStatus Scribus - Image Search Scribus - Billed-søgning No images named "%1" were found. Ingen billeder med navnet "%1" blev fundet. Not on a Page Ikke på en side JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD Unknown Ukendt RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Gråskala Duotone Duotone n/a n/a Manage Pictures Håndtér billeder Information Information Path: Sti: Search... Søger... Name: Navn: Image Billede DPI: DPI: Format: Format: Colorspace: Farverum: Size Størrelse Pixels: Billedpunkter: Scale: Skalering: Printed: Udskrevet: Layout Layout On Page: På side: Goto Gå til eff. DPI: eff. DPI: Object: Objekt: Select Vælg Image Tools Billed værktøjer Layers && Paths... Lag && Stier... Image Visible Billed er synlig Image Effects... Billed effekter... Edit Image... Redigér billed... Print Image Udskriv billede Close Luk Extended Image Properties... Udvidede billed egenskaber... Sort by Name Sortér efter navn Sort by Page Sortér efter side Manage Images Håndtér billeder Go to Gå til Name of the image file Navn på billed-filen Location where the image file is stored Stedet hvor billed-filen er gemt Search for a missing image Søg efter manglende billder Type of the image Billedtype The colorspace of the image Billedets farverum Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Farverum brugt i billedet, f.eks. RGB or CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Billedets originale opløsning i punkter per tomme Height and width of the image Højde og bredde på billedet Horizontal and vertical scaling applied to the image Horisontal og vertikal skalering anvendt på billedet Size of the image when printed Størrelse på billedet når det udskrives Page that the image is displayed on Siden hvor billedet er vist Page Item: Side elementer: Name of the page item that contains the image Navn på side-elementet som indeholder billedet Effective DPI: Effektive DPI: Effective resolution of the image after scaling Effektive opløsning på billedet efter skalering Move to the page that the image is on Flyt til siden hvor billedet er Move to the page that the item is on and select it Flyt til siden hvor elementet er og markér det Enable or disable exporting of the item Aktivér eller deaktivér eksport af elementet Export/Print Image Eksportér/Udskriv billede Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths Sæt format-specifikke egenskaber for visse billed-typer, som f.eks. fritlægningsmasker Edit the image in the default editor Redigér billedet i standard billedprogrammet Make the image visible or invisible Gør billedet synligt eller usynligt Apply non destructive effects to the image in its frame Anvend ikke-ødelæggende effekter på billedet i dets ramme Embedded Image Indlejret billede PicStatusBase Manage Pictures Håndtér billeder Information Information Path: Sti: Search... Søger... Name: Navn: Image Billede DPI: DPI: Format: Format: Colorspace: Farverum: Size Størrelse Pixels: Billedpunkter: Scale: Skalering: Printed: Udskrevet: Layout Layout On Page: På side: Goto Gå til eff. DPI: eff. DPI: Object: Objekt: Select Vælg Image Tools Billed værktøjer Layers && Paths... Lag && Stier... Image Visible Billede er synlig Image Effects... Billed effekter... Edit Image... Redigér billede... Print Image Udskriv billede Close Luk PictureBrowser Scribus Picture Browser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections go to page More Always on Top Sort by Name Sortér efter navn Sort by Date Sort by Size Sort by Type Change sortorder Zoom in Zoom ind Zoom out Zoom ud Preview Images only Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Luk Information Information File Fil Name: Navn: Path: Sti: Size: Størrelse: Date: Dato: Image Billede Format: Format: Width: Bredde: Colorspace: Farverum: Height: Højde: DPI: DPI: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Profil Navn: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Søg billeder Filter Collections ... ... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Dato Size Størrelse Type Type Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Page(s) Side(r) Image Frame(s) Position of New Frame(s) Top Left of Margins Top Venstre af margener Top Left of Page Top Venstre af side Top Left of Bleed Custom Position Bruger defineret position