Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1525 | Rev 2119 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
201 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; liste
11
 
12
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet.
13
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokument farver.
14
</translation>
15
  </message>
16
  <message>
17
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
18
 
19
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
20
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
21
Returns true if a new document was created.
22
</source>
23
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
24
 
25
Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog boks. Laver et nyt dokument, hvis brugeren
26
accepterer indstillingerne. Laver ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
27
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev lavet et nyt dokument.
28
</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
32
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
33
 
34
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
35
following meaning:
36
 
37
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
38
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
39
 
40
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
41
  margins
42
 
43
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
44
 
45
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
46
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
47
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
48
 
49
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
50
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
51
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
52
 
53
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
54
 
55
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
56
 
57
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
58
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
59
is not in points, make sure to account for this.
60
 
61
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
62
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
63
</source>
1539 mrdocs 64
    <translation>newDoc(størrelse, marginer, retning, førsteSideNummer,
1135 cbradney 65
          måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -&gt; bool
66
 
67
Laver et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
68
følgende betydning:
69
 
70
  størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
71
  bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;paper_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.
72
 
73
  marginer = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets marginer
74
 
75
  retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
76
 
77
  førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
78
  side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for
79
  et højere nummer, når et dokument består af flere dele.
80
 
81
  enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
82
  predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
83
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
84
 
85
  modståendeSider = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
86
 
87
  førsteSideVenstre = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
88
 
89
Værdierne for bredde, højde og marginer er udtrykt i den givne måle-enhed
90
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
91
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.
92
 
93
eksempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
94
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
95
</translation>
96
  </message>
97
  <message>
98
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
99
 
100
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
101
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
102
</source>
103
    <translation>getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
104
 
105
Returnerer navnet på fyld-farven i objektet &quot;navn&quot;.
106
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
107
</translation>
108
  </message>
109
  <message>
110
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
111
 
112
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
113
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
114
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
115
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
116
</source>
117
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])
118
 
119
Flytter objektet &quot;navn&quot; med dx og dy relativt til dets nuværende position.
120
Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT
121
konstanter). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
122
Hvis &quot;navn&quot; hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
123
</translation>
124
  </message>
125
  <message>
126
    <source>setRedraw(bool)
127
 
128
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
129
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
130
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
131
</source>
132
    <translation>setRedraw(bool)
133
 
134
Forhindrer gentegning af siden når bool=&quot;false&quot;, ellers er gentegning aktiveret.
135
Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at
136
kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script.
137
</translation>
138
  </message>
139
  <message>
140
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
141
 
142
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
143
coordinates are given in the current measurement units of the document
144
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
145
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
146
is not given Scribus will create one for you.
147
 
148
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
149
</source>
150
    <translation>createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
151
 
152
Laver en ny rectangle på den aktive side og returnerer dets navn.
153
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
154
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
155
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
156
ikke angives, så vil Scribus lave et for dig.
157
 
158
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes.
159
</translation>
160
  </message>
161
  <message>
162
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
163
 
164
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
165
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
166
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
167
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
168
template page for the new page.
169
 
170
May raise IndexError if the page number is out of range
171
</source>
172
    <translation>newPage(hvor [,&quot;skabelon&quot;])
173
 
174
Laver en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
175
af dokumentet, ellers er den ny side indsat før &quot;hvor&quot;. Side-numre er
176
talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået.
177
Den valgfri parameter &quot;skabelon&quot; angiver navnet på den skabelon, der
178
skal bruges til den nye side.
179
 
180
Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi
181
</translation>
182
  </message>
183
  <message>
184
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
185
 
186
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
187
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
188
available types (FILL_&lt;type&gt;).
189
</source>
190
    <translation>setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])
191
 
192
Sætter gradient-fyld af objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
193
den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne
194
for mulige typer (FILL_&lt;type&gt;).
195
</translation>
196
  </message>
197
  <message>
198
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
199
 
200
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
201
frame has some text selected the value assigned to the first character of
202
the selection is returned.
203
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
204
</source>
205
    <translation>getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
206
 
207
Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme &quot;navn&quot;. Hvis denne
208
tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien for første
209
karakter i den markerede tekst.
210
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
211
</translation>
212
  </message>
213
  <message>
214
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
215
 
216
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
217
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
218
</source>
219
    <translation>messagebarText(&quot;streng&quot;)
220
 
221
Skriver &quot;streng&quot; til Scribus beskedfelt (status linie). Teksten
222
skal være UTF8 kodet eller &apos;unicode&apos; streng (anbefalet).
223
</translation>
224
  </message>
1525 cbradney 225
  <message>
1539 mrdocs 226
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 227
 
1539 mrdocs 228
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
229
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
230
optional arguments, but will not be given any).
231
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
232
for the macro.
233
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
234
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
235
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
236
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
237
of a single instance.
238
</source>
239
    <translation>register_macro_callable(navn, kørbar_objekt, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 240
 
1539 mrdocs 241
Laver en makro med navnet &quot;navn&quot; med det eksisterende kørbare objekt &quot;kørbar_objekt&quot;.
242
Det givne kørbar_objekt må ikke kræve parametre når det kaldes (det må godt tage
243
valgfri parametre, men der bliver ikke givet nogen).
244
Hvis strengen &quot;accel&quot; er givet, vil den blive brugt til at sætte en tastatur genvej for makroen.
245
Hvis det givne kørbar_objekt er en klasse, vil den blive afvist. Funktioner og bundne
246
metoder er acceptable, og det gælder også instanser af klasser der giver en __call__ metode
247
uden argumenter. Der er ikke noget problem med at registrere et kørbar_objekt mere en
248
gang, eller med at registrere flere bundne metoder af en enkelt instans.
249
</translation>
1525 cbradney 250
  </message>
1135 cbradney 251
</context>
252
<context>
253
  <name>@default</name>
254
  <message>
255
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
256
 
257
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
258
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
259
the value of the named color from the default document colors.
260
 
261
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
262
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
263
</source>
264
    <translation>getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
265
 
1539 mrdocs 266
Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
1135 cbradney 267
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åben, så
268
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokument farver.
269
 
270
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
271
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
272
</translation>
273
  </message>
274
  <message>
275
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
276
 
277
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
278
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
279
Color components should be in the range from 0 to 255.
280
 
281
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
282
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
283
</source>
284
    <translation>changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
285
 
286
Ændrer farven &quot;navn &quot; til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er
287
defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort.
288
Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255.
289
 
290
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
291
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
292
</translation>
293
  </message>
294
  <message>
295
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
296
 
297
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
298
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
299
the range from 0 to 255.
300
 
301
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
302
</source>
1539 mrdocs 303
    <translation>defineColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 304
 
305
Definerer en ny farve &quot;navn &quot;. Farveværdien er defineret via fire komponenter:
306
 c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være
307
i området fra 0 til 255.
308
 
309
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
310
</translation>
311
  </message>
312
  <message>
313
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
314
 
315
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
316
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
317
&quot;None&quot; - transparent.
318
 
319
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
320
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
321
 
322
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
323
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
324
</source>
325
    <translation>deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
326
 
327
Sletter farven &quot;navn &quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet
328
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til
329
&quot;NONE&quot; - transparent.
330
 
331
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
332
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
333
</translation>
334
  </message>
335
  <message>
336
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
337
 
338
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
339
 
340
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
341
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
342
</source>
343
    <translation>replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
344
 
345
Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.
346
 
347
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
348
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
349
</translation>
350
  </message>
351
  <message>
352
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
353
 
354
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
355
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
356
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
357
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
358
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
359
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
360
opional parameters is False.
361
 
362
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
363
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
364
 
365
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
366
 
367
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
368
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
369
</source>
370
    <translation>fileDialog(&quot;overskrift&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;standardnavn&quot; ,har-previsning, er-gem]) -&gt; streng med fil-navn
371
 
372
Viser en &quot;Fil-åbn&quot; dialog-boks med overskriften &quot;overskrift&quot;. Filer er filtreret
373
med filter-strengen &quot;filter&quot;. Et standard fil-navn eller fil-sti kan også
374
angives, lad denne streng være tom, når du ikke ønsker at bruge den.
375
&quot;True&quot; for har-previsning aktiverer et lille visningsvindue i fil-valg-boksen. Når
376
er-gem værdien er sat til &quot;True&quot;, så fungerer dialogboksen som en &quot;Gem som&quot; dialog,
377
ellers fungerer den som en &quot;Fil åbn&quot; dialog. Standardværdien for begge de to valgfri
378
parametre er &quot;False.&quot;
379
 
380
Filteret, hvis specificeret, har formen &apos;kommentar (*.type *.type2 ...)&apos;.
381
For eksempel &apos;billeder&apos; (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
382
 
383
Se Qt-dokumentationen over QFileDialog for detaljer om filtre.
384
 
385
Eksempel: fileDialog(&apos;Åbn input&apos;, &apos;CSV filer (*.csv)&apos;)
386
Eksempel: fileDialog(&apos;Gem report&apos;, standardnavn=&apos;report.txt&apos;, er-gem=True)
387
</translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
391
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
392
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
393
 
394
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
395
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
396
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
397
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
398
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
399
 
400
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
401
at 1.
402
 
403
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
404
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
405
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
406
can be binary-ORed with button constants:
407
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
408
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
409
 
410
Usage examples:
411
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
412
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
413
          ICON_ERROR)
414
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
415
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
416
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
417
 
418
Defined button and icon constants:
419
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
420
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
421
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
422
</source>
423
    <translation>messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
424
  ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
425
  knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
426
 
427
Viser en besked-boks med titlen &quot;titel&quot;, meddelelsen &quot;besked&quot;, og
428
et ikon &quot;ikon&quot; og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og
429
en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet,
430
selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per).
431
Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering.
432
 
433
Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre
434
starter ved 1.
435
 
436
For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige
437
med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og
438
ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der
439
kan binær-ORes med knap konstanter:
440
  BUTTONOPT_DEFAULT  Tryk enter trykker denne knap.
441
  BUTTONOPT_ESCAPE  Tryk escape trykker denne knap.
442
 
443
Eksempler på brug:
444
resultat = messageBox(&apos;Script fejlede&apos;,
445
          &apos;Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.&apos;,
446
          ICON_ERROR)
447
resultat = messageBox(&apos;Abekatte!&apos;, &apos;Noget gik agurk! &lt;i&gt;Hvad er en abekat?&lt;/i&gt;&apos;,
448
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
449
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
450
 
451
Definerede knap og ikon konstanter:
452
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
453
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
454
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
455
</translation>
456
  </message>
457
  <message>
458
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
459
 
460
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
461
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
462
 
463
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
464
</source>
465
    <translation>valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng
466
 
467
Viser den almindelige &apos;spørg efter streng&apos; dialog og returnerer dens værdi som en streng
468
Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri &apos;standard&apos; værdi.
469
 
470
Eksempel: valueDialog(&apos;titel&apos;, &apos;tekst i vinduet&apos;, &apos;valgfri&apos;)
471
</translation>
472
  </message>
473
  <message>
474
    <source>closeDoc()
475
 
476
Closes the current document without prompting to save.
477
 
478
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
479
</source>
480
    <translation>closeDoc()
481
 
482
Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes.
483
 
484
Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke
485
</translation>
486
  </message>
487
  <message>
488
    <source>haveDoc() -&gt; bool
489
 
490
Returns true if there is a document open.
491
</source>
492
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
493
 
494
Returnerer &quot;true&quot; hvis der er et åbent dokument.
495
</translation>
496
  </message>
497
  <message>
498
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
499
 
500
Opens the document &quot;name&quot;.
501
 
502
May raise ScribusError if the document could not be opened.
503
</source>
504
    <translation>openDoc(&quot;navn&quot;)
505
 
506
Åbner dokumentet &quot;navn&quot;
507
 
508
Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes.
509
</translation>
510
  </message>
511
  <message>
512
    <source>saveDoc()
513
 
514
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
515
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
516
save file dialog.
517
 
518
If the save fails, there is currently no way to tell.
519
</source>
520
    <translation>saveDoc(&quot;navn&quot;)
521
 
522
Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer &quot;true&quot; hvis
523
det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme
524
en interaktiv &quot;gem fil&quot; dialog.
525
 
526
Hvis &quot;gem fil&quot; fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på.
527
</translation>
528
  </message>
529
  <message>
530
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
531
 
532
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
533
relative path).
534
 
535
May raise ScribusError if the save fails.
536
</source>
537
    <translation>saveDocAs(&quot;navn&quot;)
538
 
539
Gemmer det aktive dokument med det nye navn &quot;navn&quot; (som kan være en
540
fuld eller relativ sti).
541
 
542
Kan rejse ScribusError hvis gemningen fejler.
543
</translation>
544
  </message>
545
  <message>
546
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
547
 
548
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
549
strings.
550
</source>
551
    <translation>saveDocAs(&quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot;) -&gt; bool
552
 
553
Sætter dokumentets information. &quot;forfatter&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Beskrivelse&quot;
554
er strenge.
555
</translation>
556
  </message>
557
  <message>
558
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
559
 
560
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
561
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
562
constants.
563
</source>
564
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
565
 
566
Sætter dokumentets marginer, Venstre(lr), Højre(rr), Top(tr) og Bund(br)
567
marginer er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
568
 </translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>setUnit(type)
572
 
573
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
574
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
575
 
576
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
577
</source>
578
    <translation>setUnit(type)
579
 
580
Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for &quot;enhed&quot; er
581
defineret som konstanter UNIT_&lt;type&gt;.
582
 
583
Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet.
584
</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
588
 
589
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
590
of the UNIT_* constants:
591
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
592
</source>
593
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)
594
 
595
Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en
596
af UNIT_* konstanterne:
597
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
598
</translation>
599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
602
 
603
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
604
current document.
605
</source>
606
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)
607
 
608
Læser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet &quot;filnavn&quot;
609
ind i det aktive dokument.
610
</translation>
611
  </message>
612
  <message>
613
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
614
 
615
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
616
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
617
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
618
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
619
</source>
620
    <translation>setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)
621
 
622
Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi
623
til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker
624
at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for
625
en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT.
626
</translation>
627
  </message>
628
  <message>
629
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
630
 
631
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
632
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
633
</source>
634
    <translation>getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
635
 
636
Returnerer navnet på linie-farven på objektet &quot;navn&quot;.
637
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
638
</translation>
639
  </message>
640
  <message>
641
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
642
 
643
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
644
is not given the currently selected Item is used.
645
</source>
646
    <translation>getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
647
 
648
Returnerer linie-bredde på på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
649
ikke angives, så bruges det markerede element.
650
</translation>
651
  </message>
652
  <message>
653
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
654
 
655
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
656
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
657
</source>
658
    <translation>getLineShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
659
 
660
Returnerer værdien for liniens farvemætning på objektet &quot;navn&quot;.
661
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
662
</translation>
663
  </message>
664
  <message>
665
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
666
 
667
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
668
the currently selected item is used. The join types are:
669
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
670
</source>
671
    <translation>getLineJoin([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
672
 
673
Returnerer typen af liniesamlingen på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
674
ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er
675
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
676
</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
680
 
681
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
682
currently selected item is used. The cap types are:
683
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
684
</source>
685
    <translation>getLineEnd([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
686
 
687
Returnerer typen af linieenden på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot;
688
ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er
689
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
690
</translation>
691
  </message>
692
  <message>
693
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
694
 
695
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
696
currently selected item is used. Line style constants are:
697
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
698
</source>
699
    <translation>getLineStyle([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
700
 
701
Returnerer liniestilen på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; ikke
702
angives, så bruges det markerede element. Liniestilene er
703
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
704
</translation>
705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
708
 
709
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
710
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
711
</source>
712
    <translation>getFillShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
713
 
714
Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot;.
715
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
716
</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
720
 
721
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
722
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
723
selected item is used.
724
</source>
1539 mrdocs 725
    <translation>getCornerRadius([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 726
 
727
Returnerer radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius
728
er udtrykt i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
729
det markerede element.
730
</translation>
731
  </message>
732
  <message>
733
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
734
 
735
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
736
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
737
</source>
738
    <translation>getImageScale([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
739
 
740
Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen
741
&quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
742
</translation>
743
  </message>
744
  <message>
745
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
746
 
747
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
748
given the currently selected item is used.
749
</source>
750
    <translation>getImageName([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
751
 
752
Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis
753
&quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
754
</translation>
755
  </message>
756
  <message>
757
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
758
 
759
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
760
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
761
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
762
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
763
</source>
1539 mrdocs 764
    <translation>getPosition([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 765
 
766
Returnerer en (x, y) tuple med positionen på objektet &quot;navn&quot;.
767
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
768
Positionen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet
769
- se UNIT_&lt;type&gt; for reference.
770
</translation>
771
  </message>
772
  <message>
773
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
774
 
775
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
776
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
777
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
778
for reference.
779
</source>
780
    <translation>getSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; (bredde,højde)
781
 
782
Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet &quot;navn&quot;.
783
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen
784
er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt;
785
for reference.
786
</translation>
787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
790
 
791
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
792
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
793
is used.
794
</source>
795
    <translation>getRotation([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
796
 
797
Returnerer rotationen på objektet &quot;navn&quot;. Værdien er udtrykt i grader,
798
og med uret giver en positiv værdi. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
799
det markerede element.
800
</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>getAllObjects() -&gt; list
804
 
805
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
806
</source>
807
    <translation>getAllObjects() -&gt; liste
808
 
809
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side.
810
</translation>
811
  </message>
812
  <message>
813
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
814
 
815
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
816
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
817
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
818
belongs to a group, the whole group is moved.
819
</source>
820
    <translation>moveObjectAbs(x, y [,&quot;navn&quot;])
821
 
822
Flytter objektet &quot;navn&quot; til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den
823
aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis &quot;navn&quot;
824
ikke angives, så bruges det markerede element. Hvis objektet &quot;navn&quot;
825
hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
826
</translation>
827
  </message>
828
  <message>
829
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
830
 
831
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
832
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
833
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
834
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
835
given the currently selected item is used.
836
</source>
837
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;navn&quot;])
838
 
839
Roterer objektet &quot;navn&quot; med &quot;rot&quot; grader relativt. Objektet er roteret
840
omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er
841
det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning
842
mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis &quot;navn&quot; ikke
843
angives, så bruges det markerede element.
844
 </translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
848
 
849
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
850
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
851
selected item is used.
852
</source>
1539 mrdocs 853
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;navn&quot;])
1135 cbradney 854
 
855
Sætter rotationen af objektet &quot;navn&quot; til &quot;rot&quot;. Positive værdier
856
angiver drejning mod uret. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
857
det markerede element.
858
 </translation>
859
  </message>
860
  <message>
861
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
862
 
863
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
864
is not given the currently selected item is used.
865
</source>
866
    <translation>sizeObject(bredde, højde [, &quot;navn&quot;])
867
 
868
Ændrer størrelsen på objektet &quot;navn&quot; til den givne bredde og højde.
869
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
870
</translation>
871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
874
 
875
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
876
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
877
second selected Object and so on.
878
</source>
879
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; streng
880
 
881
Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis &quot;nr&quot; angives, så indikerer
882
det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede
883
objekt, 1 betyder det andet markerede objekt o.s.v.
884
</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>selectionCount() -&gt; integer
888
 
889
Returns the number of selected objects.
890
</source>
891
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
892
 
893
Returneret antallet af markerede objekter.
894
</translation>
895
  </message>
896
  <message>
897
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
898
 
899
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
900
</source>
901
    <translation>selectObject(&quot;navn&quot;)
902
 
903
Marker objekt med det givne &quot;navn&quot;.
904
</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>deselectAll()
908
 
909
Deselects all objects in the whole document.
910
</source>
911
    <translation>deselectAll()
912
 
913
Fjerner alle markeringer i hele dokumentet.
914
</translation>
915
  </message>
916
  <message>
917
    <source>groupObjects(list)
918
 
919
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
920
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
921
items are used.
922
</source>
923
    <translation>groupObjects(liste)
924
 
925
Laver en gruppe af alle objekter der er nævnt i &quot;liste&quot;. &quot;liste&quot; skal indeholde
926
navnene på de objekter, som skal laves til en gruppe. Hvis &quot;liste&quot; ikke angives,
927
så bruges de markerede elementer.
928
</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
932
 
933
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
934
    <translation>unGroupObjects(&quot;navn&quot;)
935
 
936
Adskiller gruppen, som objektet &quot;navn&quot; hører til. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
937
så bruges det markerede element.
938
</translation>
939
  </message>
940
  <message>
941
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
942
 
943
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
944
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
945
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
946
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
947
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
948
 
949
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
950
</source>
951
    <translation>scaleGroup(faktor [,&quot;navn&quot;])
952
 
953
Skalerer gruppen, som objekter &quot;navn&quot; hører til. Værdier større en 1 forstørrer
954
gruppen, værdier mindre end 1 laver gruppen mindre, f.eks. en værdi på 0.5
955
skalerer gruppen til 50 % af dens originale størrelse, en værdi på 1.5 skalerer
956
gruppen til 150 % af dens originale størrelse. Værdien for &quot;faktor&quot; skal være
957
større end 0. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
958
 
959
kan rejse ValueError, hvis en ugyldig skalerings-faktor er angivet.
960
</translation>
961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
964
 
965
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
966
not given the currently selected item is used.
967
 
968
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
969
</source>
970
    <translation>loadImage(&quot;filnavn&quot;, &quot;navn&quot;)
971
 
972
Læser billedet &quot;filnavn&quot; ind i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
973
ikke angives, så bruges det markerede element.
974
 
975
Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en billed-ramme
976
</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
980
 
981
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
982
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
983
means 100 %.
984
 
985
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
986
</source>
987
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])
988
 
989
Sætter Skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
990
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
991
Værdien 1 betyder 100 %.
992
 
993
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
994
</translation>
995
  </message>
996
  <message>
997
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
998
 
999
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1000
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1001
if locked.
1002
</source>
1003
    <translation>lockObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
1004
 
1005
Låser objektet &quot;navn&quot; hvis det er ulåst og låser det op hvis det er låst.
1006
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1007
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet er låst.
1008
</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
1011
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1012
 
1013
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1014
currently selected item is used.
1015
</source>
1016
    <translation>isLocked([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
1017
 
1018
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet &quot;navn&quot; er låst. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
1019
så bruges det markerede element.
1020
</translation>
1021
  </message>
1022
  <message>
1023
    <source>getFontNames() -&gt; list
1024
 
1025
Returns a list with the names of all available fonts.
1026
</source>
1027
    <translation>getFontNames() -&gt; liste
1028
 
1029
Returnerer en liste med navnene på alle tilgængelige fonte.
1030
</translation>
1031
  </message>
1032
  <message>
1033
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1034
 
1035
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1036
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1037
</source>
1038
    <translation>getXFontNames() -&gt; liste af tupler
1039
 
1040
Returner større mængde font-info. Det er en liste af tuplerne med:
1041
[ (Scribus navn, Familie, Rigtige navn, substituere (1|0), indlejr PS (1|0), font-fil), (...), ... ]
1042
</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
1045
    <source>getLayers() -&gt; list
1046
 
1047
Returns a list with the names of all defined layers.
1048
</source>
1049
    <translation>getLayers() -&gt; liste
1050
 
1051
Returnerer en liste med navnene på alle definerede lag.
1052
</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
1055
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1056
 
1057
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1058
 
1059
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1060
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1061
</source>
1062
    <translation>setActiveLayer(&quot;navn&quot;)
1063
 
1064
Sætter laget &quot;navn&quot; som det aktive lag.
1065
 
1066
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1067
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1068
</translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
1071
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1072
 
1073
Returns the name of the current active layer.
1074
</source>
1075
    <translation>getActiveLayer() -&gt; streng
1076
 
1077
Returnerer navnet på det aktive lag.
1078
</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1082
 
1083
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1084
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1085
 
1086
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1087
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1088
</source>
1089
    <translation>sentToLayer(&quot;lag&quot; [, &quot;navn&quot;])
1090
 
1091
Sender objektet &quot;navn&quot; til laget &quot;lag&quot;. Laget skal eksistere.
1092
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1093
 
1094
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1095
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1096
</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
1099
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1100
 
1101
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1102
the layer is invisible.
1103
 
1104
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1105
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1106
</source>
1107
    <translation>setLayerVisible(&quot;lag&quot;, synlig)
1108
 
1109
Sætter laget &quot;lag&quot; til at være synligt eller usynligt. Hvis &quot;synlig&quot; sættes til
1539 mrdocs 1110
&quot;False&quot;, så er laget usynligt.
1135 cbradney 1111
 
1112
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1113
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1114
</translation>
1115
  </message>
1116
  <message>
1117
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1118
 
1119
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1120
false the layer won&apos;t be printed.
1121
 
1122
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1123
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1124
</source>
1125
    <translation>setLayerPrintable(&quot;lag&quot;, printbar)
1126
 
1127
Sætter laget &quot;lag&quot; til at kunne udskrives eller ej. Hvis &quot;printbar&quot; sættes til
1539 mrdocs 1128
&quot;False&quot;, så bliver laget ikke udskrivet.
1135 cbradney 1129
 
1130
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1131
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1132
</translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1135
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1136
 
1137
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1138
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1139
&quot;layer&quot; is invisible.
1140
 
1141
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1142
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1143
</source>
1539 mrdocs 1144
    <translation>isLayerPrintable(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1145
 
1539 mrdocs 1146
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er synligt eller ej, værdien &quot;True&quot;
1147
betyder, at laget &quot;lag&quot; er synligt, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget
1135 cbradney 1148
&quot;lag&quot; er usynligt.
1149
 
1150
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1151
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1152
</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
1155
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1156
 
1157
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1158
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1159
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1160
 
1161
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1162
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1163
</source>
1539 mrdocs 1164
    <translation>isLayerPrintable(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1165
 
1539 mrdocs 1166
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; kan udskrives eller ej, værdien &quot;True&quot;
1167
betyder, at laget &quot;lag&quot; kan udskrives, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget
1135 cbradney 1168
&quot;lag&quot; ikke kan udskrives.
1169
 
1170
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1171
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1172
</translation>
1173
  </message>
1174
  <message>
1175
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1176
 
1177
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1178
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1179
 
1180
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1181
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1182
</source>
1183
    <translation>deleteLayer(&quot;lag&quot;)
1184
 
1185
Sletter laget med navnet &quot;lag&quot;. Der sker ingen ting hvis laget ikke
1186
eksisterer eller hvis det er det eneste lag i dokumentet.
1187
 
1188
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
1189
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1190
</translation>
1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>createLayer(layer)
1194
 
1195
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1196
 
1197
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1198
</source>
1199
    <translation>createLayer(&quot;lag&quot;)
1200
 
1201
Laver et nyt lag med navnet &quot;lag&quot;.
1202
 
1203
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1204
</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1208
 
1209
Returns a string with the -lang value.
1210
</source>
1211
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; streng
1212
 
1213
Returnerer en streng med -lang værdien.
1214
</translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
1217
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1218
 
1219
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1220
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1221
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1222
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1223
is not given Scribus will create one for you.
1224
 
1225
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1226
</source>
1227
    <translation>createEllipse(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1228
 
1229
Laver en ny ellipse på den aktive side og returnerer dets navn.
1230
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1231
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1232
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1233
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1234
 
1235
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1236
</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
1239
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1240
 
1241
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1242
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1243
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1244
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1245
create one for you.
1246
 
1247
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1248
</source>
1249
    <translation>createImage(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1250
 
1251
Laver en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dets navn.
1252
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1253
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1254
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1255
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1256
 
1257
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1258
</translation>
1259
  </message>
1260
  <message>
1261
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1262
 
1263
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1264
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1265
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1266
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1267
given Scribus will create one for you.
1268
 
1269
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1270
</source>
1271
    <translation>createText(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1272
 
1273
Laver en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dets navn.
1274
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
1275
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
1276
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1277
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1278
 
1279
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1280
</translation>
1281
  </message>
1282
  <message>
1283
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1284
 
1285
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1286
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1287
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1288
object because you need this name for further access to that object. If
1289
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1290
 
1291
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1292
</source>
1293
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1294
 
1295
Laver en ny linie fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer
1296
dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed
1297
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi
1298
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1299
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1300
 
1301
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1302
</translation>
1303
  </message>
1304
  <message>
1305
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1306
 
1307
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1308
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1309
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1310
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1311
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1312
Scribus will create one for you.
1313
 
1314
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1315
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1316
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1317
</source>
1318
    <translation>createPolyLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1319
 
1320
Laver en ny poly-linie og returnerer dens navn. Poly-liniens punkter
1321
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1322
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed
1323
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi
1324
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1325
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1326
 
1327
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1328
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
1329
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
1330
</translation>
1331
  </message>
1332
  <message>
1333
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1334
 
1335
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1336
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1337
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1338
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1339
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1340
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1341
identifier for the object because you need this name for further access to that
1342
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1343
 
1344
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1345
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1346
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1347
</source>
1348
    <translation>createPolygon(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1349
 
1350
Laver et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter
1351
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1352
Mindst tre punkter er påkrævet. Det er ikke nødvendigt at gentage det
1353
første punkt for at lukke polygonet. Polygonet er automatisk lukket ved at
1354
forbinde det første og det sidste punkt. Koordinaterne er givet i dokumentets
1355
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn
1356
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt.
1357
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1358
 
1359
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1360
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
1361
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
1362
</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
1365
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1366
 
1367
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1368
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1369
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1370
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1371
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1372
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1373
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1374
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1375
for you.
1376
 
1377
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1378
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1379
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1380
</source>
1381
    <translation>createBezierLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1382
 
1383
Laver en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens
1384
punkter er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden:
1385
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn, yn, kxn, kyn].
1386
I listen med punkter betyder x og y koordinaterne for punktet og kx og ky er
1387
kontrolpunktet for kurven. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende
1388
måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet,
1389
fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1390
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1391
 
1392
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1393
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller
1394
hvis der er nogen tal tilovers.
1395
</translation>
1396
  </message>
1397
  <message>
1398
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1399
 
1400
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1401
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1402
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1403
unique identifier for the object because you need this name for further access
1404
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1405
 
1406
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1407
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1408
</source>
1409
    <translation>createPathText(x, y, &quot;tekstboks&quot;, &quot;bezierkurve&quot;, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1410
 
1411
Laver en ny sti-tekst ved at forene de to objekter &quot;tekstboks&quot; og
1412
&quot;bezierkurve&quot; og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets
1413
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn
1414
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt.
1415
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.
1416
 
1417
Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
1418
Kan rejse NotFoundError hvis en eller begge navngive basis-objekter ikke eksisterer.
1419
</translation>
1420
  </message>
1421
  <message>
1422
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1423
 
1424
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1425
selected item is deleted.
1426
</source>
1427
    <translation>deleteObject([&quot;navn&quot;])
1428
 
1429
Sletter elementet med navnet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
1430
så slettes det markerede element.
1431
</translation>
1432
  </message>
1433
  <message>
1434
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1435
 
1436
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1437
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1438
is not passed, text flow is toggled.
1439
</source>
1440
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;navn&quot; [, tilstand]
1441
 
1442
Aktiverer/deaktiverer &quot;Tekst flyder uden om ramme&quot; egenskab for objektet &quot;navn&quot;
1443
Kaldes med navn og valgfri boolean &quot;tilstand&quot;. Hvis &quot;tilstand&quot; ikke angives, så
1444
bliver &quot;tekst flyder uden om&quot; tilstanden sat til det modsatte af det, det var.
1445
 </translation>
1446
  </message>
1447
  <message>
1448
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1449
 
1450
Test if an object with specified name really exists in the document.
1451
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1452
returns True if there is something selected.
1453
</source>
1454
    <translation>objectExists([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
1455
 
1456
Undersøger om et objekt med navnet &quot;navn&quot; virkelig eksisterer i dokumentet.
1457
Den valgfri paramater er objekt navnet. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så returneres
1458
&quot;True&quot; hvis et eller andet er markeret.
1459
</translation>
1460
  </message>
1461
  <message>
1462
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1463
 
1464
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1465
given, it&apos;s applied on the selected object.
1466
</source>
1467
    <translation>setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;navn&quot;])
1468
 
1469
Anvender stil på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
1470
anvendes stilen på det markerede objekt.
1471
</translation>
1472
  </message>
1473
  <message>
1474
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1475
 
1476
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1477
</source>
1478
    <translation>getAllStyles() -&gt; liste
1479
 
1480
Returnerer en liste af navne på alle afsnits-typografier i det aktive dokument.
1481
</translation>
1482
  </message>
1483
  <message>
1484
    <source>currentPage() -&gt; integer
1485
 
1486
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1487
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1488
</source>
1489
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1490
 
1491
Returnerer nummeret på den aktive side. Sidenummeret er talt fra 1 og
1492
opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
1493
</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
1496
    <source>redrawAll()
1497
 
1498
Redraws all pages.
1499
</source>
1500
    <translation>redrawAll()
1501
 
1502
Gentegner alle sider.
1503
</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
1506
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1507
 
1508
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1509
 
1510
May raise ScribusError if the save failed.
1511
</source>
1512
    <translation>savePageAsEPS(&quot;navn&quot;)
1513
 
1514
Gemmer den aktive side som en EPS til filen &quot;navn&quot;
1515
 
1516
Kan rejse ScribusError hvis &quot;gem&quot; fejlede.
1517
</translation>
1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>deletePage(nr)
1521
 
1522
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1523
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1524
page number is.
1525
 
1526
May raise IndexError if the page number is out of range
1527
</source>
1528
    <translation>deletePage(nr)
1529
 
1530
Sletter den angivne side. Ingen ting slettes, hvis dokumentet kun indeholder en side.
1531
Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
1532
 
1533
Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område
1534
</translation>
1535
  </message>
1536
  <message>
1537
    <source>gotoPage(nr)
1538
 
1539
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1540
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1541
just sets the page that script commands will operates on.
1542
 
1543
May raise IndexError if the page number is out of range.
1544
</source>
1545
    <translation>gotoPage(nr)
1546
 
1547
Flytter til siden &quot;nr&quot; (d.v.s. laver siden &quot;nr&quot; til den aktive). bemærk at
1548
gotoPage ændrer ikke (lige nu) den side som brugeren ser, den vælger
1549
kun den side, som script-kommandoer opererer på.
1550
 
1551
Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område.
1552
</translation>
1553
  </message>
1554
  <message>
1555
    <source>pageCount() -&gt; integer
1556
 
1557
Returns the number of pages in the document.
1558
</source>
1559
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1560
 
1561
Returnerer antal sider i dokumentet.
1562
</translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <source>getHGuides() -&gt; list
1566
 
1567
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1568
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1569
</source>
1570
    <translation>getHGuides() -&gt; liste
1571
 
1572
Returnerer en liste med positionerne for de horisontale hjælpelinier. Værdierne er
1573
angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
1574
</translation>
1575
  </message>
1576
  <message>
1577
    <source>setHGuides(list)
1578
 
1579
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1580
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1581
 
1582
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1583
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1584
</source>
1585
    <translation>setHGuides(liste)
1586
 
1587
Sætter horisontale hjælpelinier. Input-parameter skal være en liste med hlælpeliniernes
1588
placeringer angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
1589
 
1590
Eksempel: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # tilføjer ny hjælpelinie uden nogen mistet
1591
     setHGuides([90,250]) # Erstatter nuværende hjælpelinier fuldstændigt
1592
</translation>
1593
  </message>
1594
  <message>
1595
    <source>getVGuides()
1596
 
1597
See getHGuides.
1598
</source>
1599
    <translation>getVGuides()
1600
 
1601
Se getHGuides.
1602
</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
1605
    <source>setVGuides()
1606
 
1607
See setHGuides.
1608
</source>
1609
    <translation>setVGuides()
1610
 
1611
Se setHGuides.
1612
</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
1615
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1616
 
1617
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1618
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1619
</source>
1620
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1621
 
1622
Returnerer en tuple med side-dimensioner målt i dokumentets aktuelle måle-enhed.
1623
Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageMargins()
1624
</translation>
1625
  </message>
1626
  <message>
1627
    <source>getPageItems() -&gt; list
1628
 
1629
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1630
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1631
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1632
the page...
1633
</source>
1634
    <translation>getPageItems() -&gt; liste
1635
 
1636
Returnerer en liste af tupler med elementer på den aktive side. Tuplen er:
1637
(navn, objekt-type, orden) F.eks. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Billed1&apos;, 2, 1)].
1638
Det betyder objektet &apos;Tekst1&apos; er en tekst-ramme (type 4) og er den
1639
første på siden...
1640
</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>getPageMargins()
1644
 
1645
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1646
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1647
</source>
1648
    <translation>getPageMargins()
1649
 
1650
Returnerer side marginer som en (venstre, højre, top, bund) tuple i dokumentets
1651
aktuelle måle-enhed. Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageSize().
1652
</translation>
1653
  </message>
1654
  <message>
1655
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1656
 
1657
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1658
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1659
currently selected item is used.
1660
</source>
1661
    <translation>setFillColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
1662
 
1663
Sætter fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
1664
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
1665
bruges det markerede element.
1666
</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
1669
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1670
 
1671
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1672
is not given the currently selected item is used.
1673
</source>
1674
    <translation>setLineColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
1675
 
1676
Sætter linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
1677
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
1678
bruges det markerede element.
1679
</translation>
1680
  </message>
1681
  <message>
1682
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1683
 
1684
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1685
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1686
given the currently selected item is used.
1687
 
1688
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1689
</source>
1690
    <translation>setLineWidth(bredde, [&quot;navn&quot;])
1691
 
1692
Sætter linie-bredden på objektet &quot;navn&quot; til &quot;bredde&quot;. &quot;bredde&quot; skal være i
1693
området fra 0.0 til 12.0 inklusivt, og er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke
1694
angives, så bruges det markerede element.
1695
</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
1698
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1699
 
1700
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1701
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1702
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1703
is used.
1704
 
1705
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1706
</source>
1707
    <translation>setLineShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1708
 
1709
Sætter farvemætningen på linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
1710
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
1711
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1712
 
1713
Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
1714
</translation>
1715
  </message>
1716
  <message>
1717
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1718
 
1719
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1720
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1721
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1722
</source>
1723
    <translation>setLineJoin(samling, [&quot;navn&quot;])
1724
 
1725
Sætter typen af liniesamling på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;samling&quot;.
1726
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
1727
predefinerede konstanter for samlingen - JOIN_&lt;type&gt;.
1728
</translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
1731
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1732
 
1733
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1734
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1735
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1736
</source>
1737
    <translation>setLineEnd(endetype, [&quot;navn&quot;])
1738
 
1739
Sætter typen af linieende på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;endetype&quot; .
1740
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
1741
predefinerede konstanter for endetyperne - CAP_&lt;type&gt;.
1742
</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
1745
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1746
 
1747
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1748
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1749
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1750
</source>
1751
    <translation>setLineStyle(stil, [&quot;navn&quot;])
1752
 
1753
Sætter linie-stil for objektet &quot;navn&quot; til stilen &quot;stil&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke
1754
angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede
1755
konstanter for &quot;stil&quot; - LINE_&lt;type&gt;.
1756
</translation>
1757
  </message>
1758
  <message>
1759
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1760
 
1761
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1762
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1763
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1764
Item is used.
1765
 
1766
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1767
</source>
1768
    <translation>setFillShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
1769
 
1770
Sætter farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
1771
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
1772
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1773
 
1774
Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
1775
</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1779
 
1780
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1781
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1782
 
1783
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1784
</source>
1785
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;navn&quot;])
1786
 
1787
Sætter radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er udtrykt
1788
i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1789
 
1790
Kan rejse ValueError hvis hjørne-radius er negativ.
1791
</translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
1794
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1795
 
1796
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1797
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1798
 
1799
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1800
</source>
1801
    <translation>setMultiLine(&quot;navngivetStil&quot;, [&quot;navn&quot;])
1802
 
1803
sætter linie-stil på objektet &quot;navn&quot; til navngivet stil &quot;navngivetStil&quot;.
1804
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1805
 
1806
Kan rejse NotFoundError hvis linie-stilen ikke eksisterer.
1807
</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
1810
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1811
 
1812
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1813
has some text selected the value assigned to the first character
1814
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1815
selected item is used.
1816
</source>
1817
    <translation>getFont([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1818
 
1819
Returnerer font-navnet for tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme
1820
har noget tekst markeret, så returneres værdien for første karakter i den
1821
markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
1822
</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
1825
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1826
 
1827
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1828
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1829
</source>
1830
    <translation>getTextLength([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1831
 
1832
Returnerer længden på teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
1833
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
1834
</translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
1837
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1838
 
1839
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1840
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1841
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1842
selected item is used.
1843
</source>
1844
    <translation>getText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1845
 
1846
Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme har
1847
noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Al tekst i rammen,
1848
ikke kun det der lige nu ses, returneres. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
1849
det markerede element.
1850
</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
1853
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1854
 
1855
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1856
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1857
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1858
used.
1859
</source>
1860
    <translation>getAllText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
1861
 
1862
Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot; og alle tekst-rammer, som er lænket
1863
med denne ramme. Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres
1864
den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
1865
</translation>
1866
  </message>
1867
  <message>
1868
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1869
 
1870
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1871
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1872
</source>
1873
    <translation>getLineSpacing([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
1874
 
1875
Returnerer linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
1876
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
1877
</translation>
1878
  </message>
1879
  <message>
1880
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1881
 
1882
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1883
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1884
</source>
1885
    <translation>getColumnGap([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
1886
 
1887
Returnerer kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
1888
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
1889
</translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
1892
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1893
 
1894
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1895
given the currently selected item is used.
1896
</source>
1897
    <translation>getColumns([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
1898
 
1899
Henter antallet af kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
1900
ikke er givet, så bruges det markerede element.
1901
</translation>
1902
  </message>
1903
  <message>
1904
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1905
 
1906
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1907
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1908
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1909
used.
1910
</source>
1911
    <translation>setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;navn&quot;])
1912
 
1913
Sætter teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til teksten fra strengen &quot;tekst&quot;.
1914
Teksten skal være UTF8 kodet - brug f.eks. unicode(tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). se FAQ&apos;en
1915
for flere detaljer. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
1916
</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1919
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1920
 
1921
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1922
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1923
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1924
used.
1925
 
1926
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1927
</source>
1928
    <translation>insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;navn&quot;])
1929
 
1930
Indsætter teksten &quot;tekst&quot; ved position &quot;pos&quot; i tekst-rammen.
1931
Teksten skal være UTF8 kodet (se setText() som reference). Første karakter
1932
har et index på 0. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
1933
 
1934
Kan rejse IndexError for en indsætning uden for et gyldigt område.
1935
</translation>
1936
  </message>
1937
  <message>
1938
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1939
 
1940
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1941
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1942
currently selected item is used.
1943
 
1944
May throw ValueError if the font cannot be found.
1945
</source>
1946
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;navn&quot;])
1947
 
1948
Sætter fonten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;font&quot;. Hvis der er markeret nogen
1949
tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
1950
så bruges det markerede element.
1951
 
1952
Kan rejse ValueError hvis fonten ikke findes.
1953
</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1957
 
1958
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1959
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1960
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1961
currently selected item is used.
1962
 
1963
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1964
</source>
1965
    <translation>setFontSize(størrelse, [&quot;navn&quot;])
1966
 
1967
Sætter font-størrelsen i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;. &quot;størrelse&quot;
1968
angives i punkter. Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede
1969
tekst blive ændret. &quot;størrelse&quot; skal være indenfor området 1 til 512. Hvis &quot;navn&quot;
1970
ikke er givet, så bruges det markerede element.
1971
 
1972
Kan rejse ValueError for en fontstørrelse der er uden for gyldigt område.
1973
</translation>
1974
  </message>
1975
  <message>
1976
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1977
 
1978
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1979
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1980
item is used.
1981
 
1982
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1983
</source>
1984
    <translation>setLineSpacing(størrelse, [&quot;navn&quot;])
1985
 
1986
Sætter linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;.
1987
&quot;størrelse&quot; er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
1988
det markerede element.
1989
 
1990
Kan rejse ValueError hvis linie-afstanden er uden for gyldigt område.
1991
</translation>
1992
  </message>
1993
  <message>
1994
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1995
 
1996
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1997
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1998
 
1999
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2000
</source>
2001
    <translation>setColumnGap(størrelse, [&quot;navn&quot;])
2002
 
2003
Sætter kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdien &quot;størrelse&quot;.
2004
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2005
 
2006
Kan rejse ValueError hvis kolonne-afstanden er uden for gyldigt område (skal være positiv).
2007
</translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2011
 
2012
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2013
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2014
 
2015
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2016
</source>
2017
    <translation>setColumns(nr, [&quot;navn&quot;])
2018
 
2019
Sætter antal kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot; til heltallet &quot;nr&quot;.
2020
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2021
 
2022
Kan rejse ValueError hvis antal kolonner ikke er mindst 1.
2023
</translation>
2024
  </message>
2025
  <message>
2026
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2027
 
2028
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2029
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2030
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2031
 
2032
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2033
</source>
2034
    <translation>setTextAlignment(justering, [&quot;navn&quot;])
2035
 
2036
Sætter tekst-justering i tekst-rammen &quot;navn&quot; til angivet justering.
2037
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element. &quot;justering&quot;
2038
skal være en af ALIGN_konstanterne defineret i dette modul - se dir(scribus).
2039
 
2040
Kan rejse ValueError for en ugyldig ALIGN_konstant.
2041
</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
2044
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2045
 
2046
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2047
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2048
selected item is used.
2049
</source>
2050
    <translation>deleteText([&quot;navn&quot;])
2051
 
2052
Sletter al tekst i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis der er markeret noget tekst, så
2053
slettes kun den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2054
det markerede element.
2055
</translation>
2056
  </message>
2057
  <message>
2058
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2059
 
2060
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2061
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2062
given the currently selected item is used.
2063
</source>
2064
    <translation>setTextColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
2065
 
2066
Sætter tekst-farven i tekst-rammen &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. Hvis der
2067
er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret.
2068
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2069
</translation>
2070
  </message>
2071
  <message>
2072
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2073
 
2074
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2075
selected item is used.
2076
</source>
2077
    <translation>setTextStroke(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
2078
 
2079
Sætter tekstens streg-farve. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
2080
så bruges det markerede element.
2081
</translation>
2082
  </message>
2083
  <message>
2084
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2085
 
2086
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2087
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2088
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2089
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2090
used.
2091
</source>
2092
    <translation>setTextShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
2093
 
2094
Sætter farvemætningen på tekst-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
2095
Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret.
2096
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
2097
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2098
</translation>
2099
  </message>
2100
  <message>
2101
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2102
 
2103
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2104
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2105
and must not link to or be linked from any other frames already.
2106
 
2107
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2108
</source>
2109
    <translation>linkTextFrames(&quot;franavn&quot;, &quot;tilnavn&quot;)
2110
 
2111
Sammenkæder to tekst-rammer. Rammen &quot;franavn&quot; bliver sammenkædet
2112
med rammen &quot;tilnavn&quot;. Mål-rammen skal være en tom tekst-ramme og må
2113
ikke være sammenkædet med nogen anden ramme.
2114
</translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
2117
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2118
 
2119
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2120
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2121
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2122
 
2123
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2124
</source>
2125
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;navn&quot;)
2126
 
2127
Fjerner objektet &quot;navn&quot; fra sammenkædede tekstrammer. Hvis rammen
2128
var i midten af en kæde, så vil den foregående og den efterfølgende ramme
2129
blive forbundet, f.eks. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bliver &apos;a-&gt;c&apos; når du kalder unlinkTextFrames(b).
2130
 
2131
Kan rejse ScribusException hvis sammenkædnings-regler bliver overtrådt.
2132
</translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
2135
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2136
 
2137
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2138
currently selected item is used.</source>
2139
    <translation>traceText([&quot;navn&quot;])
2140
 
2141
Konverterer tekst-rammen &quot;navn&quot; til omrids. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
2142
så bruges det markerede element.
2143
</translation>
2144
  </message>
2145
  <message>
2146
    <source>progressReset()
2147
 
2148
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2149
new progress bar use. See progressSet.
2150
</source>
2151
    <translation>progressReset()
2152
 
2153
Rydder op i Scrbus fremgangs-målererens tidligere indstillinger. Den kaldes før næste
2154
brug af fremgangs-måleren. Se progressSet.
2155
</translation>
2156
  </message>
2157
  <message>
2158
    <source>progressTotal(max)
2159
 
2160
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2161
See progressSet.
2162
</source>
2163
    <translation>progressTotal(max)
2164
 
2165
Sætter fremgangs-målerens maksimale trin-værdi til det angivne tal.
2166
Se progressSet.
2167
</translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>progressSet(nr)
2171
 
2172
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2173
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2174
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2175
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2176
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2177
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2178
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2179
</source>
2180
    <translation>progressSet(nr)
2181
 
2182
Sætter fremgangs-måler positionen til &quot;nr&quot;, en værdi relativ til det tidligere kald af
2183
progressTotal. Fremgangs-måleren bruger konceptet om trin; du giver den det totale
2184
antal trin og antal trin nået indtil nu, og den vil så vise den procentvise værdi af de trin
2185
der er gjort færdige. Du kan angive det totale antal trin med progressTotal(). De
2186
nuværende antal trin er angivet med progressSet(). Fremgangs-måleren kan spoles
2187
tilbage til begyndelsen med progressReset(). [Baseret på info fra Trolltech&apos;s Qt docs]
2188
</translation>
2189
  </message>
2190
  <message>
2191
    <source>setCursor()
2192
 
2193
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2194
</source>
2195
    <translation>setCursor()
2196
 
2197
[IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen, så
2198
undgå at bruge den lige nu.
2199
</translation>
2200
  </message>
2201
  <message>
2202
    <source>docChanged(bool)
2203
 
2204
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2205
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2206
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2207
</source>
2208
    <translation>docChanged(bool)
2209
 
2210
Aktiverer/deaktiverer &quot;gem-ikonet&quot; i Scribus værktøjslinie og &quot;Gem&quot; i fil-menuen.
2211
Det er brugbart at kalde denne procedure, når du ændrer dokumentet, fordi Scribus
2212
ikke automatisk opdager, når du har ændret dokumentet ved at bruge en script.
2213
</translation>
2214
  </message>
1525 cbradney 2215
  <message>
2216
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2217
 
2218
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2219
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2220
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2221
 
2222
May raise WrongFrameTypeError.
2223
</source>
1539 mrdocs 2224
    <translation>setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=&lt;markering&gt;)
2225
 
2226
Sætter skalér til ramme på den markerede eller speciferede billed-ramme til `scaletoframe&apos;.
2227
Hvis proportional er specificeret, så sættes fast bredde/højde forholdet til `proportionelt&apos;.
2228
Både `skalertilramme&apos; og `proportional&apos; er boolean.
2229
 
2230
Kan rejse WrongFrameTypeError.
2231
</translation>
1525 cbradney 2232
  </message>
2233
  <message>
1539 mrdocs 2234
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2235
 
1539 mrdocs 2236
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2237
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2238
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2239
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2240
 
1539 mrdocs 2241
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2242
</source>
1539 mrdocs 2243
    <translation>selectText(start, antal, [&quot;navn&quot;])
2244
 
2245
Markerer &quot;antal&quot; karakterer af teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; startende fra
2246
karakter &quot;start&quot;. Karakter tælling starter ved 0. Hvis &quot;antal&quot; er nul, vil enhver
2247
tekstmarkering blive nulstillet. Hvis &quot;antal&quot; er -1, vil al tekst i rammen blive
2248
markeret. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2249
 
2250
Kan rejse IndexError hvis hvis markeringen er sat udenfor teksten.
2251
</translation>
1525 cbradney 2252
  </message>
2253
  <message>
1539 mrdocs 2254
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2255
 
1539 mrdocs 2256
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2257
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2258
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2259
for the macro.
2260
</source>
2261
    <translation>register_macro_code(navn, kildetekst, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2262
 
1539 mrdocs 2263
Lav en makro der hedder &quot;navn&quot; ved at vurdere kildekoden &quot;kildetekst&quot;.
2264
&quot;kildetekst&quot; skal følge de samme regler som makroer lavet i GUI&apos;en.
2265
Hvis angivet, så vil strengen &quot;accel&quot; blive brugt som tastatur-genvej for makroen.
2266
</translation>
1525 cbradney 2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2270
 
2271
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1539 mrdocs 2272
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2273
space. If no document is open, returns the value of the named color
2274
from the default document colors.
2275
 
2276
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2277
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2278
</source>
1539 mrdocs 2279
    <translation>getColorAsRGB(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2280
 
1539 mrdocs 2281
Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter
2282
af farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Konverteret til RGB farve rum.
2283
Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne
2284
farve fra standard dokument farver.
1525 cbradney 2285
 
1539 mrdocs 2286
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
2287
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
2288
</translation>
1525 cbradney 2289
  </message>
2290
  <message>
2291
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2292
 
2293
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2294
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2295
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2296
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2297
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2298
 
2299
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2300
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2301
</source>
1539 mrdocs 2302
    <translation>renderFont(&quot;navn&quot;, &quot;filenavn&quot;, &quot;eksempel&quot;, størrelse, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2303
 
1539 mrdocs 2304
Laver en billed-visning af fonten &quot;navn&quot; med teksten &quot;eksempel&quot; og størrelse.
2305
Hvis &quot;filnavn&quot; ikke er &quot;&quot;, så bliver billedet gemt i &quot;filnavn&quot;. Ellers returneres
2306
billed-data som en streng. Det valgfri &quot;format&quot; argument specificerer billed-formatet,
2307
der skal genereres, og støtter de formater, som er tilladt af QPixmap.save().
2308
Almindelige formater er PPM, JPEG, PNG og XPM.
1525 cbradney 2309
 
1539 mrdocs 2310
Kan rejse NotFoundError hvis den angivne font ikke findes.
2311
Kan rejse ValueError hvis &quot;eksempel&quot; eller &quot;filnavn&quot; er tomt.
2312
</translation>
1525 cbradney 2313
  </message>
1135 cbradney 2314
</context>
2315
<context>
201 Franz 2316
  <name>About</name>
2317
  <message>
2318
    <source>Finnish:</source>
2319
    <translation>Finsk:</translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <source>Brazilian:</source>
2323
    <translation>Brasiliansk:</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>Galician:</source>
2327
    <translation>Galicisk:</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
2330
    <source>Czech:</source>
2331
    <translation>Tjekkisk:</translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>Welsh:</source>
2335
    <translation>Walisisk:</translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>Contributions from:</source>
2339
    <translation>Bidrag fra:</translation>
2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>Polish:</source>
2343
    <translation>Polsk:</translation>
2344
  </message>
2345
  <message>
2346
    <source>Ukrainian:</source>
2347
    <translation>Ukrainsk:</translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>Slovak:</source>
2351
    <translation>Slovakisk:</translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <source>Italian:</source>
2355
    <translation>Italiensk:</translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>Danish:</source>
2359
    <translation>Dansk:</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <source>Lithuanian:</source>
2363
    <translation>Litaurisk:</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>Windows port:</source>
2367
    <translation>Windows port:</translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>Turkish:</source>
2371
    <translation>Tyrkisk:</translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>Russian:</source>
2375
    <translation>Russisk:</translation>
2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>Hungarian:</source>
2379
    <translation>Ungarsk:</translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>French:</source>
2383
    <translation>Fransk:</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>Bulgarian:</source>
2387
    <translation>Bulgarsk:</translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>Norwegian:</source>
2391
    <translation>Norsk:</translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>German:</source>
2395
    <translation>Tysk:</translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
2398
    <source>%1. %2 %3 </source>
2399
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
2400
  </message>
2401
  <message>
2402
    <source>Scribus Version %1
2403
%2 %3</source>
2404
    <translation>Scribus Version %1
2405
%2 %3</translation>
2406
  </message>
2407
  <message>
2408
    <source>Build-ID:</source>
2409
    <translation>Build-ID:</translation>
2410
  </message>
232 Franz 2411
  <message>
282 Franz 2412
    <source>Slovenian:</source>
2413
    <translation>Slovensk:</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
2416
    <source>Basque:</source>
2417
    <translation>Baskisk:</translation>
2418
  </message>
296 Franz 2419
  <message>
341 Franz 2420
    <source>&amp;About</source>
345 Franz 2421
    <translation>&amp;Om</translation>
341 Franz 2422
  </message>
2423
  <message>
2424
    <source>A&amp;uthors</source>
345 Franz 2425
    <translation>&amp;Forfattere</translation>
341 Franz 2426
  </message>
2427
  <message>
2428
    <source>&amp;Translations</source>
345 Franz 2429
    <translation>Over&amp;sættelser</translation>
341 Franz 2430
  </message>
2431
  <message>
2432
    <source>&amp;Online</source>
345 Franz 2433
    <translation>&amp;Internet</translation>
341 Franz 2434
  </message>
2435
  <message>
2436
    <source>&amp;Close</source>
345 Franz 2437
    <translation>&amp;Luk</translation>
341 Franz 2438
  </message>
411 Franz 2439
  <message>
2440
    <source>Swedish:</source>
2441
    <translation>Svensk:</translation>
2442
  </message>
418 Franz 2443
  <message>
2444
    <source>Development Team:</source>
420 Franz 2445
    <translation>Udviklings-holdet:</translation>
418 Franz 2446
  </message>
2447
  <message>
2448
    <source>Official Documentation:</source>
420 Franz 2449
    <translation>Officiel dokumentation:</translation>
418 Franz 2450
  </message>
2451
  <message>
2452
    <source>Other Documentation:</source>
420 Franz 2453
    <translation>Anden dokumentation:</translation>
418 Franz 2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <source>English (British):</source>
420 Franz 2457
    <translation>Engelsk (Britisk):</translation>
418 Franz 2458
  </message>
2459
  <message>
2460
    <source>Homepage</source>
420 Franz 2461
    <translation>Hjemmeside</translation>
418 Franz 2462
  </message>
2463
  <message>
2464
    <source>Online Reference</source>
420 Franz 2465
    <translation>Dokumentation på nettet</translation>
418 Franz 2466
  </message>
2467
  <message>
2468
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
420 Franz 2469
    <translation>Fejlreportering og anmodning om nye funktioner</translation>
418 Franz 2470
  </message>
2471
  <message>
2472
    <source>Mailing List</source>
420 Franz 2473
    <translation>Postliste</translation>
418 Franz 2474
  </message>
454 fschmid 2475
  <message>
522 fschmid 2476
    <source>Catalan:</source>
2477
    <translation>Catalansk:</translation>
454 fschmid 2478
  </message>
2479
  <message>
522 fschmid 2480
    <source>Korean:</source>
2481
    <translation>Koreansk:</translation>
454 fschmid 2482
  </message>
2483
  <message>
522 fschmid 2484
    <source>Spanish:</source>
2485
    <translation>Spansk:</translation>
454 fschmid 2486
  </message>
2487
  <message>
522 fschmid 2488
    <source>Esperanto:</source>
2489
    <translation>Esperanto:</translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
454 fschmid 2492
    <source>Serbian:</source>
522 fschmid 2493
    <translation>Serbisk:</translation>
454 fschmid 2494
  </message>
2495
  <message>
522 fschmid 2496
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2497
    <translation>Officielle oversættelser og oversættere:</translation>
454 fschmid 2498
  </message>
2499
  <message>
2500
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
522 fschmid 2501
    <translation>Tidligere oversættelse fra:</translation>
454 fschmid 2502
  </message>
769 cbradney 2503
  <message>
2504
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2505
    <translation>Om Scribus %1</translation>
769 cbradney 2506
  </message>
776 fschmid 2507
  <message>
2508
    <source>This panel shows the version, build date and
2509
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2510
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2511
Missing library support is indicated by a *</source>
1539 mrdocs 2512
    <translation>Dette panel viser versionsnummer, dato for kompilering
1135 cbradney 2513
og den indbyggede biblioteksunderstøttelse i Scribus
2514
C-C-T står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF understøttelse.
2515
Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *</translation>
776 fschmid 2516
  </message>
1525 cbradney 2517
  <message>
2518
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1539 mrdocs 2519
    <translation>Portugisisk (Brasiliansk):</translation>
1525 cbradney 2520
  </message>
201 Franz 2521
</context>
2522
<context>
2523
  <name>AdvOptions</name>
2524
  <message>
2525
    <source>Advanced Options</source>
2526
    <translation>Avancerede indstillinger</translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
310 Franz 2529
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
319 Franz 2530
    <translation>Laver PostScript niveau 3</translation>
310 Franz 2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2534
this can create huge files</source>
319 Franz 2535
    <translation>Laver kun Postscript niveau 2,
2536
dette kan forårsage meget store filer</translation>
310 Franz 2537
  </message>
2538
  <message>
2539
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2540
this can create huge files</source>
319 Franz 2541
    <translation>Laver kun Postscript niveau 1,
2542
dette kan forårsage meget store filer</translation>
310 Franz 2543
  </message>
345 Franz 2544
  <message>
351 Franz 2545
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
370 Franz 2546
    <translation>Spejl side(r) &amp;horisontalt</translation>
351 Franz 2547
  </message>
2548
  <message>
2549
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
370 Franz 2550
    <translation>Spejl side(r) &amp;vertikalt</translation>
351 Franz 2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
370 Franz 2554
    <translation>Anvend &amp;ICC-Profiler</translation>
351 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
370 Franz 2558
    <translation>PostScript niveau &amp;1</translation>
351 Franz 2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
370 Franz 2562
    <translation>PostScript niveau &amp;2</translation>
351 Franz 2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
370 Franz 2566
    <translation>PostScript niveau &amp;3</translation>
351 Franz 2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <source>&amp;OK</source>
370 Franz 2570
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>&amp;Cancel</source>
370 Franz 2574
    <translation>&amp;Annullér</translation>
351 Franz 2575
  </message>
364 Franz 2576
  <message>
2577
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
370 Franz 2578
    <translation>Anvend &amp;Reduktion af underliggende farve</translation>
364 Franz 2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2582
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2583
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2584
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2585
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2586
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 2587
    <translation>En måde at fjerne nogle af gråtonerne, som er sammensat
2588
af cyan, gul og magenta, så der i stedet for disse farver bruges sort.
2589
UCR påvirker mest de dele af billedet, som er neutrale og/eller mørke i farven, det,
2590
som er tættets på grå. Brug af denne metode kan forbedre udskrivningen af nogle
2591
billeder og nogen eksperimenteren og testning er nødvendigt fra billede til billede.
2592
UCR formindsker muligheden for overmætning med CMY farverne.</translation>
364 Franz 2593
  </message>
201 Franz 2594
</context>
2595
<context>
2596
  <name>Align</name>
2597
  <message>
2598
    <source>Align</source>
2599
    <translation>Opstil på linie</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>Horizontal</source>
2603
    <translation>Horisontalt</translation>
2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>Top Sides</source>
2607
    <translation>Øverste sider</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>Middles</source>
2611
    <translation>Midten</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>Right Sides</source>
2615
    <translation>Højre sider</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>Left Sides</source>
2619
    <translation>Venstre sider</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>Bottom Sides</source>
2623
    <translation>Nederste sider</translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>Vertical</source>
2627
    <translation>Vertikalt</translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>Distribute/Align</source>
2631
    <translation>Fordel/Opstil på linie</translation>
2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source> mm</source>
1539 mrdocs 2635
    <translation> mm</translation>
201 Franz 2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source> in</source>
1539 mrdocs 2639
    <translation> in</translation>
201 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source> p</source>
1539 mrdocs 2643
    <translation> p</translation>
201 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
341 Franz 2646
    <source>&amp;OK</source>
345 Franz 2647
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>&amp;Apply</source>
370 Franz 2651
    <translation>A&amp;nvend</translation>
341 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>&amp;Cancel</source>
345 Franz 2655
    <translation>&amp;Annullér</translation>
341 Franz 2656
  </message>
351 Franz 2657
  <message>
2658
    <source>&amp;Between:</source>
370 Franz 2659
    <translation>&amp;Ud fra:</translation>
351 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>A&amp;lign</source>
370 Franz 2663
    <translation>Opstil p&amp;å linie</translation>
351 Franz 2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Di&amp;splacement</source>
370 Franz 2667
    <translation>Fors&amp;kydning</translation>
351 Franz 2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
370 Franz 2671
    <translation>Fordel &amp;jævnt</translation>
351 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Bet&amp;ween:</source>
370 Franz 2675
    <translation>Ud &amp;fra:</translation>
351 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Do &amp;Not Change</source>
370 Franz 2679
    <translation>Foretag &amp;ingen ændring</translation>
351 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Al&amp;ign</source>
370 Franz 2683
    <translation>Opstil på &amp;linie</translation>
351 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source>Dis&amp;placement</source>
370 Franz 2687
    <translation>Forsk&amp;ydning</translation>
351 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
370 Franz 2690
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2691
    <translation>Fordel j&amp;ævnt</translation>
351 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
370 Franz 2694
    <source> pt</source>
1539 mrdocs 2695
    <translation> pt</translation>
351 Franz 2696
  </message>
356 Franz 2697
  <message>
2698
    <source>&amp;Do Not Change</source>
370 Franz 2699
    <translation>Foreta&amp;g ingen ændring</translation>
356 Franz 2700
  </message>
201 Franz 2701
</context>
2702
<context>
2703
  <name>AlignSelect</name>
2704
  <message>
2705
    <source>Align Text Left</source>
2706
    <translation>Justér mod venstre</translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>Align Text Center</source>
2710
    <translation>Centrér</translation>
2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <source>Align Text Right</source>
2714
    <translation>Justér mod højre</translation>
2715
  </message>
232 Franz 2716
  <message>
2717
    <source>Align Text Justified</source>
2718
    <translation>Lige margener</translation>
2719
  </message>
2720
  <message>
2721
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2722
    <translation>Tvunget lige margener</translation>
2723
  </message>
201 Franz 2724
</context>
2725
<context>
2726
  <name>Annot</name>
2727
  <message>
2728
    <source>Destination</source>
2729
    <translation>Bestemmelsessted</translation>
2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>Date</source>
2733
    <translation>Dato</translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <source>None</source>
2737
    <translation>Ingen</translation>
2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>Open</source>
2741
    <translation>Åbn</translation>
2742
  </message>
2743
  <message>
2744
    <source>Push</source>
2745
    <translation>Tryk</translation>
2746
  </message>
2747
  <message>
2748
    <source>Star</source>
2749
    <translation>Stjerne</translation>
2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>Text</source>
2753
    <translation>Tekst</translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
2756
    <source>Thin</source>
2757
    <translation>Tynd</translation>
2758
  </message>
2759
  <message>
2760
    <source>Time</source>
2761
    <translation>Tid</translation>
2762
  </message>
2763
  <message>
2764
    <source>Wide</source>
2765
    <translation>Bred</translation>
2766
  </message>
2767
  <message>
2768
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
2769
    <translation>Sæt valutasymbol foran</translation>
2770
  </message>
2771
  <message>
2772
    <source>Submit Form</source>
2773
    <translation>Send form</translation>
2774
  </message>
2775
  <message>
2776
    <source>Limit of</source>
2777
    <translation>Maksimalt</translation>
2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <source>Check</source>
2781
    <translation>Afkrydsning</translation>
2782
  </message>
2783
  <message>
2784
    <source>Cross</source>
2785
    <translation>kryds</translation>
2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>On Focus</source>
2789
    <translation>Felt har fokus</translation>
2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <source>Go To</source>
2793
    <translation>Gå til</translation>
2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>Icons</source>
2797
    <translation>Ikoner</translation>
2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <source>Inset</source>
2801
    <translation>indsæt</translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>Name:</source>
2805
    <translation>Navn:</translation>
2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>Page:</source>
2809
    <translation>Side:</translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>Other</source>
2813
    <translation>Andet</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>Plain</source>
2817
    <translation>Almindelig</translation>
2818
  </message>
2819
  <message>
2820
    <source>Solid</source>
2821
    <translation>Massiv</translation>
2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>List Box</source>
2825
    <translation>Liste boks</translation>
2826
  </message>
2827
  <message>
2828
    <source>Use Currency Symbol</source>
2829
    <translation>Brug valutasymbol</translation>
2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <source>Number Format</source>
2833
    <translation>Nummerformat</translation>
2834
  </message>
2835
  <message>
2836
    <source>Check Style:</source>
2837
    <translation>afkrydsningsstil:</translation>
2838
  </message>
2839
  <message>
2840
    <source>To File:</source>
2841
    <translation>Til fil:</translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>No Print</source>
2845
    <translation>Ingen udskrift</translation>
2846
  </message>
2847
  <message>
2848
    <source>Submit to URL:</source>
2849
    <translation>Send til URL:</translation>
2850
  </message>
2851
  <message>
2852
    <source>Calculate</source>
2853
    <translation>Udregn</translation>
2854
  </message>
2855
  <message>
2856
    <source>Roll Over</source>
2857
    <translation>Rul over</translation>
2858
  </message>
2859
  <message>
2860
    <source>Value is not validated</source>
2861
    <translation>Værdi er ikke valideret</translation>
2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>maximum</source>
232 Franz 2865
    <translation>maksimum</translation>
201 Franz 2866
  </message>
2867
  <message>
2868
    <source>Formatting</source>
2869
    <translation>Formatering</translation>
2870
  </message>
2871
  <message>
2872
    <source>Combo Box</source>
2873
    <translation>Kombo boks</translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
2876
    <source>Custom validate script:</source>
2877
    <translation>Bruger validerings script:</translation>
2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>Action</source>
2881
    <translation>Handling</translation>
2882
  </message>
2883
  <message>
2884
    <source>Border</source>
2885
    <translation>Grænse</translation>
2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>Cancel</source>
2889
    <translation>Annullér</translation>
2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>Date Format</source>
2893
    <translation>Datoformat</translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Button</source>
2897
    <translation>Knap</translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>Circle</source>
2901
    <translation>Cirkel</translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Color:</source>
2905
    <translation>Farve:</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>Field Properties</source>
2909
    <translation>Felt egenskaber</translation>
2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Dashed</source>
2913
    <translation>Punkteret</translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Custom</source>
2917
    <translation>Bruger</translation>
2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Time Format</source>
2921
    <translation>Tidsformat</translation>
2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Event:</source>
2925
    <translation>Begivenhed:</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Value is the</source>
2929
    <translation>Værdien er</translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Hidden</source>
2933
    <translation>Skjult</translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Custom calculation script:</source>
2937
    <translation>Bruger udregnings script:</translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
2941
    <translation>Indtast en komma-adskilt liste af felter her</translation>
2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Custom Scripts</source>
2945
    <translation>Bruger scripts</translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Invert</source>
2949
    <translation>Invertér</translation>
2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>No View</source>
2953
    <translation>Ingen visning</translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>Normal</source>
2957
    <translation>Normalt</translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>Number</source>
2961
    <translation>Nummer</translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>Remove</source>
2965
    <translation>Fjern</translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>Square</source>
2969
    <translation>Firkant</translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>Style:</source>
2973
    <translation>Stil:</translation>
2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>Field is formatted as:</source>
2977
    <translation>Felt er formateret som:</translation>
2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Java Script</source>
2981
    <translation>Javascript</translation>
2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Width:</source>
2985
    <translation>Bredde:</translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Tool-Tip:</source>
2989
    <translation>Hjælpe-tekst:</translation>
2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>On Blur</source>
2993
    <translation>Felt mister fokus</translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2997
    <translation>Eksporter ikke værdi</translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3001
    <translation>Billeder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alle filer (*)</translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Submit Data as HTML</source>
3005
    <translation>Send Data som HTML</translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Text Field</source>
3009
    <translation>Tekstfelt</translation>
3010
  </message>
3011
  <message>
3012
    <source>Options</source>
3013
    <translation>Indstillinger</translation>
3014
  </message>
3015
  <message>
3016
    <source>Icon Placement...</source>
3017
    <translation>Ikon placering...</translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>Mouse Up</source>
3021
    <translation>Mus-taste slippes</translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>Properties</source>
3025
    <translation>Egenskaber</translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>Pick...</source>
3029
    <translation>Vælg...</translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>Mouse Enter</source>
3033
    <translation>Markøren går ind i felt</translation>
3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>Use Icons</source>
3037
    <translation>Brug ikoner</translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <source>Read Only</source>
3041
    <translation>Skrivebeskyttet</translation>
3042
  </message>
3043
  <message>
3044
    <source>Pressed</source>
3045
    <translation>Trykket ned</translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
3048
    <source>product</source>
3049
    <translation>Produkt</translation>
3050
  </message>
3051
  <message>
3052
    <source>Text for Roll Over</source>
3053
    <translation>For Rul over</translation>
3054
  </message>
3055
  <message>
3056
    <source>Validate</source>
3057
    <translation>Validér</translation>
3058
  </message>
3059
  <message>
3060
    <source>Change...</source>
3061
    <translation>Vælg...</translation>
3062
  </message>
3063
  <message>
3064
    <source>Percent Format</source>
3065
    <translation>Procent format</translation>
3066
  </message>
3067
  <message>
3068
    <source>Characters</source>
3069
    <translation>Skrifttegn</translation>
3070
  </message>
3071
  <message>
3072
    <source>Password</source>
3073
    <translation>Adgangskode</translation>
3074
  </message>
3075
  <message>
3076
    <source>Visibility:</source>
3077
    <translation>Synlighed:</translation>
3078
  </message>
3079
  <message>
3080
    <source>average</source>
3081
    <translation>Gennemsnit</translation>
3082
  </message>
3083
  <message>
3084
    <source>Beveled</source>
3085
    <translation>Med skrå kanter</translation>
3086
  </message>
3087
  <message>
3088
    <source>Import Data</source>
3089
    <translation>Importér data</translation>
3090
  </message>
3091
  <message>
3092
    <source>Mouse Exit</source>
3093
    <translation>Markøren forlader felt</translation>
3094
  </message>
3095
  <message>
3096
    <source>Mouse Down</source>
3097
    <translation>Mus-taste trykkes ned</translation>
3098
  </message>
3099
  <message>
3100
    <source>Percentage</source>
3101
    <translation>Procentdel</translation>
3102
  </message>
3103
  <message>
3104
    <source>Decimals:</source>
3105
    <translation>Decimaler:</translation>
3106
  </message>
3107
  <message>
3108
    <source>of the following fields:</source>
3109
    <translation>af de følgende felter:</translation>
3110
  </message>
3111
  <message>
3112
    <source>Import Data from:</source>
3113
    <translation>Importér data fra:</translation>
3114
  </message>
3115
  <message>
3116
    <source>and less or equal to:</source>
3117
    <translation>og mindre eller lig med:</translation>
3118
  </message>
3119
  <message>
3120
    <source>Keystroke:</source>
3121
    <translation>Tasteanslag:</translation>
3122
  </message>
3123
  <message>
3124
    <source>Multi-Line</source>
3125
    <translation>Multi-linie</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>Underline</source>
3129
    <translation>Understreg</translation>
3130
  </message>
3131
  <message>
3132
    <source>Diamond</source>
3133
    <translation>Diamand</translation>
3134
  </message>
3135
  <message>
3136
    <source>Editable</source>
3137
    <translation>Redigérbar</translation>
3138
  </message>
3139
  <message>
3140
    <source>Appearance</source>
3141
    <translation>Udseende</translation>
3142
  </message>
3143
  <message>
3144
    <source>Check Box</source>
3145
    <translation>Afkrydsnings boks</translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
3148
    <source>Value is not calculated</source>
3149
    <translation>Værdi er ikke udregnet</translation>
3150
  </message>
3151
  <message>
3152
    <source>Edit...</source>
3153
    <translation>Redigér...</translation>
3154
  </message>
3155
  <message>
3156
    <source>Reset Form</source>
3157
    <translation>Nulstil form</translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>Required</source>
3161
    <translation>Behøves</translation>
3162
  </message>
3163
  <message>
3164
    <source>Do Not Spell Check</source>
3165
    <translation>Ingen stavekontrol</translation>
3166
  </message>
3167
  <message>
3168
    <source>Outlined</source>
3169
    <translation>Indrammet</translation>
3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>Visible</source>
3173
    <translation>Synlig</translation>
3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3177
    <translation>Værdi skal være lig med eller større end:</translation>
3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>Highlight</source>
3181
    <translation>Højlys</translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>Default is Checked</source>
3185
    <translation>Standard er afkrydset</translation>
3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>Example:</source>
3189
    <translation>Eksempel:</translation>
3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>Do Not Scroll</source>
3193
    <translation>Ingen rulning</translation>
3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Text for Button Down</source>
3197
    <translation>For knap ned</translation>
3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
232 Franz 3201
    <translation>Du behøver i det mindste normal-ikonet for at bruge ikoner på knapper</translation>
201 Franz 3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Selection Change</source>
3205
    <translation>Ændring af valg</translation>
3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>Type:</source>
3209
    <translation>Type:</translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
383 Franz 3212
    <source></source>
3213
    <translation></translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
201 Franz 3216
    <source>Script:</source>
3217
    <translation>Script:</translation>
3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>X-Pos:</source>
3221
    <translation>X-Pos:</translation>
3222
  </message>
3223
  <message>
3224
    <source> pt</source>
522 fschmid 3225
    <translation> pt</translation>
201 Franz 3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>Y-Pos:</source>
3229
    <translation>Y-Pos:</translation>
3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>Format:</source>
3233
    <translation>Format:</translation>
3234
  </message>
3235
  <message>
3236
    <source>Format</source>
3237
    <translation>Format</translation>
3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>sum</source>
3241
    <translation>sum</translation>
3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>minimum</source>
3245
    <translation>minimum</translation>
3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>OK</source>
3249
    <translation>OK</translation>
3250
  </message>
351 Franz 3251
  <message>
3252
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
370 Franz 3253
    <translation>Font til brug i PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
370 Franz 3257
    <translation>Kan ikke benyttes i PDF-1.3</translation>
351 Franz 3258
  </message>
3259
  <message>
364 Franz 3260
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
370 Franz 3261
    <translation>PDF filer (*.pdf);;Alle filer (*)</translation>
351 Franz 3262
  </message>
201 Franz 3263
</context>
3264
<context>
3265
  <name>Annota</name>
3266
  <message>
3267
    <source>Destination</source>
3268
    <translation>Bestemmelsessted</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Link</source>
3272
    <translation>Lænke</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Open</source>
3276
    <translation>Åbn</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Text</source>
3280
    <translation>Tekst</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>External Web-Link</source>
3284
    <translation>Ekstern web-Lænke</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Annotation Properties</source>
3288
    <translation>Kommentar egenskaber</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3292
    <translation>PDF-Dokumenter (*.pdf);; Alle filer (*)</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>External Link</source>
3296
    <translation>Ekstern Lænke</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source> pt</source>
522 fschmid 3300
    <translation> pt</translation>
201 Franz 3301
  </message>
3302
  <message>
454 fschmid 3303
    <source>&amp;Type:</source>
522 fschmid 3304
    <translation>&amp;Type:</translation>
454 fschmid 3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>C&amp;hange...</source>
522 fschmid 3308
    <translation>V&amp;ælg...</translation>
454 fschmid 3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>&amp;Page:</source>
522 fschmid 3312
    <translation>&amp;Side:</translation>
454 fschmid 3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>&amp;X-Pos</source>
522 fschmid 3316
    <translation>&amp;X-Pos</translation>
454 fschmid 3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
522 fschmid 3320
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
454 fschmid 3321
  </message>
532 cbradney 3322
  <message>
3323
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 3324
    <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 3328
    <translation>&amp;Annullér</translation>
532 cbradney 3329
  </message>
201 Franz 3330
</context>
3331
<context>
3332
  <name>ApplyT</name>
3333
  <message>
3334
    <source>Apply Template</source>
3335
    <translation>Anvend skabelon</translation>
3336
  </message>
3337
  <message>
3338
    <source>Normal</source>
3339
    <translation>Normal</translation>
3340
  </message>
3341
  <message>
341 Franz 3342
    <source>&amp;Template:</source>
345 Franz 3343
    <translation>&amp;Skabelon:</translation>
341 Franz 3344
  </message>
3345
  <message>
3346
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
345 Franz 3347
    <translation>Anvend på &amp;denne side</translation>
341 Franz 3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
345 Franz 3351
    <translation>Anvend fra &amp;side:</translation>
341 Franz 3352
  </message>
3353
  <message>
3354
    <source>To:</source>
345 Franz 3355
    <translation>Til:</translation>
341 Franz 3356
  </message>
3357
  <message>
3358
    <source>&amp;OK</source>
345 Franz 3359
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source>&amp;Cancel</source>
345 Franz 3363
    <translation>&amp;Annullér</translation>
341 Franz 3364
  </message>
364 Franz 3365
  <message>
3366
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
370 Franz 3367
    <translation>Anvend på alle &amp;lige sider</translation>
364 Franz 3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
370 Franz 3371
    <translation>Anvend på alle &amp;ulige sider</translation>
364 Franz 3372
  </message>
201 Franz 3373
</context>
3374
<context>
3375
  <name>Biblio</name>
3376
  <message>
3377
    <source>Delete</source>
3378
    <translation>Slet</translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Object</source>
3382
    <translation>Objekt</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3386
    <translation>Scrapbøger (*.scs);; Alle filer (*)</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Scrapbook</source>
3390
    <translation>Scrapbog</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>New Entry</source>
3394
    <translation>Ny indgang</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
296 Franz 3397
    <source>Rename</source>
3398
    <translation>Nyt navn</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Warning</source>
3402
    <translation>Advarsel</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3406
Please choose another.</source>
3407
    <translation>Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydigt.
3408
Vælg venligst et andet.</translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>OK</source>
3412
    <translation>OK</translation>
3413
  </message>
341 Franz 3414
  <message>
3415
    <source>&amp;New</source>
345 Franz 3416
    <translation>&amp;Ny</translation>
341 Franz 3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>&amp;Load...</source>
345 Franz 3420
    <translation>&amp;Indlæs...</translation>
341 Franz 3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>&amp;Save</source>
345 Franz 3424
    <translation>&amp;Gem</translation>
341 Franz 3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>Save &amp;As...</source>
345 Franz 3428
    <translation>Gem &amp;Som...</translation>
341 Franz 3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>&amp;Close</source>
345 Franz 3432
    <translation>&amp;Luk</translation>
341 Franz 3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>&amp;Small</source>
345 Franz 3436
    <translation>&amp;Lille</translation>
341 Franz 3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>&amp;Medium</source>
345 Franz 3440
    <translation>&amp;Medium</translation>
341 Franz 3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>&amp;Large</source>
345 Franz 3444
    <translation>&amp;Stor</translation>
341 Franz 3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>&amp;File</source>
345 Franz 3448
    <translation>&amp;Fil</translation>
341 Franz 3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>&amp;Preview</source>
345 Franz 3452
    <translation>&amp;Vis</translation>
341 Franz 3453
  </message>
351 Franz 3454
  <message>
3455
    <source>&amp;Name:</source>
370 Franz 3456
    <translation>&amp;Navn:</translation>
351 Franz 3457
  </message>
201 Franz 3458
</context>
3459
<context>
3460
  <name>BookMView</name>
3461
  <message>
3462
    <source>Move Bookmark</source>
3463
    <translation>Flyt bogmærke</translation>
3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>Cancel</source>
3467
    <translation>Annullér</translation>
3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>Bookmarks</source>
3471
    <translation>Bogmærker</translation>
3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>Insert Bookmark</source>
3475
    <translation>Indsæt bogmærke</translation>
3476
  </message>
3477
</context>
3478
<context>
3479
  <name>BookPalette</name>
3480
  <message>
3481
    <source>Bookmarks</source>
3482
    <translation>Bogmærker</translation>
3483
  </message>
3484
</context>
3485
<context>
3486
  <name>ButtonIcon</name>
3487
  <message>
3488
    <source>Icon</source>
3489
    <translation>Ikon</translation>
3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source>Never</source>
3493
    <translation>Aldrig</translation>
3494
  </message>
3495
  <message>
3496
    <source>Reset</source>
3497
    <translation>Nulstil</translation>
3498
  </message>
3499
  <message>
3500
    <source>Caption overlays Icon</source>
3501
    <translation>Tekst oven på ikon</translation>
3502
  </message>
3503
  <message>
3504
    <source>Scale How:</source>
3505
    <translation>Skalér:</translation>
3506
  </message>
3507
  <message>
3508
    <source>Layout:</source>
3509
    <translation>Udformning</translation>
3510
  </message>
3511
  <message>
3512
    <source>Caption only</source>
3513
    <translation>Kun tekst</translation>
3514
  </message>
3515
  <message>
3516
    <source>Caption below Icon</source>
3517
    <translation>Tekst under ikon</translation>
3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>Always</source>
3521
    <translation>Altid</translation>
3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>Cancel</source>
3525
    <translation>Annullér</translation>
3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>Scale:</source>
3529
    <translation>Skalér:</translation>
3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>Icon only</source>
3533
    <translation>Kun ikon</translation>
3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>Caption left to Icon</source>
3537
    <translation>Tekst til venstre for ikon</translation>
3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source>Caption right to Icon</source>
3541
    <translation>Tekst til højre for ikon</translation>
3542
  </message>
3543
  <message>
3544
    <source>When Icon is too big</source>
3545
    <translation>Når ikon er for stor</translation>
3546
  </message>
3547
  <message>
3548
    <source>Non Proportional</source>
3549
    <translation>Ikke Proportionel</translation>
3550
  </message>
3551
  <message>
3552
    <source>Proportional</source>
3553
    <translation>Proportionel</translation>
3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>Icon Placement</source>
3557
    <translation>Ikon placering</translation>
3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>Caption above Icon</source>
3561
    <translation>Tekst over ikon</translation>
3562
  </message>
3563
  <message>
383 Franz 3564
    <source></source>
3565
    <translation></translation>
3566
  </message>
3567
  <message>
201 Franz 3568
    <source>OK</source>
3569
    <translation>OK</translation>
3570
  </message>
232 Franz 3571
  <message>
263 Franz 3572
    <source>When Icon is too small</source>
232 Franz 3573
    <translation>Når ikon er for lille</translation>
3574
  </message>
201 Franz 3575
</context>
3576
<context>
3577
  <name>CMSPrefs</name>
3578
  <message>
3579
    <source>Absolute Colorimetric</source>
232 Franz 3580
    <translation>Absolut kolorimetrisk</translation>
201 Franz 3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>System Profiles</source>
3584
    <translation>System profiler</translation>
3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>Rendering Intents</source>
3588
    <translation>Hensigt med gengivelse</translation>
3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>Color Management Settings</source>
1539 mrdocs 3592
    <translation>Farvestyrings indstillinger</translation>
201 Franz 3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Perceptual</source>
3596
    <translation>Opfattelsesmæssigt</translation>
3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>Relative Colorimetric</source>
232 Franz 3600
    <translation>Relativ kolorimetrisk</translation>
201 Franz 3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Saturation</source>
232 Franz 3604
    <translation>Mætningsgrad</translation>
201 Franz 3605
  </message>
3606
  <message>
263 Franz 3607
    <source>Default color profile for imported images</source>
3608
    <translation>Standard Farveprofil for importerede billeder</translation>
3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3612
    <translation>Standard Farveprofil for massive farver på siden</translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3616
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3617
    <translation>Farveprofil som du har lavet eller har modtaget fra producenten.
3618
Denne profil bør være beregnet for din skærm og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3622
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3623
    <translation>Farveprofil for din printer fra producenten.
3624
Denne profil bør være beregnet for din printer og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3628
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3629
    <translation>Sortpunkt kompensation er en metode til at forbedre kontrasten i fotografier.
3630
Det anbefales at bruge dette, hvis der er fotografier i dokumentet.</translation>
3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3634
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3635
    <translation>Standard gengivelse beregnet for din skærm. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
3636
vælg da relativ kolorimetrisk eller opfattelsesmæssigt.</translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3640
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3641
    <translation>Standard gengivelse beregnet for din printer. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
3642
vælg da relativ kolorimetrisk eller opfattelsesmæssigt.</translation>
3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3646
based on the chosen printer profile.</source>
3647
    <translation>Viser på skærmen hvordan dokumentets farver udskrives,
3648
baseret på den valgte printerprofil.</translation>
3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3652
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3653
    <translation>Metode til at vise på skærmen de farver, som måske ikke udskrives rigtigt.
370 Franz 3654
Dette kræver meget nøjagtige profiler og er kun ment som en advarsel.</translation>
263 Franz 3655
  </message>
341 Franz 3656
  <message>
3657
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
345 Franz 3658
    <translation>&amp;Aktiver farvestyring</translation>
341 Franz 3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>&amp;Pictures:</source>
345 Franz 3662
    <translation>&amp;Billeder:</translation>
341 Franz 3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
345 Franz 3666
    <translation>&amp;Massive farver:</translation>
341 Franz 3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>&amp;Monitor:</source>
345 Franz 3670
    <translation>&amp;Skærm:</translation>
341 Franz 3671
  </message>
3672
  <message>
3673
    <source>P&amp;rinter:</source>
345 Franz 3674
    <translation>&amp;Printer:</translation>
341 Franz 3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>M&amp;onitor:</source>
345 Franz 3678
    <translation>Sk&amp;ærm:</translation>
341 Franz 3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>Pr&amp;inter:</source>
345 Franz 3682
    <translation>Pr&amp;inter:</translation>
341 Franz 3683
  </message>
3684
  <message>
3685
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
345 Franz 3686
    <translation>Sim&amp;ulér printer på skærmen</translation>
341 Franz 3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
345 Franz 3690
    <translation>Markér farver uden for s&amp;kalaen (gamut)</translation>
341 Franz 3691
  </message>
3692
  <message>
3693
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
345 Franz 3694
    <translation>Bru&amp;g sortpunkt kompensation</translation>
341 Franz 3695
  </message>
3696
  <message>
3697
    <source>&amp;OK</source>
1539 mrdocs 3698
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3699
  </message>
3700
  <message>
3701
    <source>&amp;Cancel</source>
1539 mrdocs 3702
    <translation>&amp;Annullér</translation>
341 Franz 3703
  </message>
201 Franz 3704
</context>
3705
<context>
3706
  <name>CMYKChoose</name>
3707
  <message>
3708
    <source>New</source>
3709
    <translation>Ny</translation>
3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>Old</source>
3713
    <translation>Gammel</translation>
3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>Web Safe RGB</source>
3717
    <translation>Web-sikker RGB</translation>
3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>Edit Color</source>
3721
    <translation>Redigér farve</translation>
3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>Static Color Bars</source>
3725
    <translation>Statiske farvesøjler</translation>
3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3729
    <translation>Dynamiske farvesøjler</translation>
3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>CMYK</source>
3733
    <translation>CMYK</translation>
3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>RGB</source>
3737
    <translation>RGB</translation>
3738
  </message>
3739
  <message>
383 Franz 3740
    <source></source>
3741
    <translation></translation>
3742
  </message>
3743
  <message>
201 Franz 3744
    <source>OK</source>
3745
    <translation>OK</translation>
3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>C:</source>
3749
    <translation>C:</translation>
3750
  </message>
3751
  <message>
3752
    <source>M:</source>
3753
    <translation>M:</translation>
3754
  </message>
3755
  <message>
3756
    <source>Y:</source>
3757
    <translation>Y:</translation>
3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>K:</source>
3761
    <translation>K:</translation>
3762
  </message>
3763
  <message>
3764
    <source>R:</source>
3765
    <translation>R:</translation>
3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>G:</source>
3769
    <translation>G:</translation>
3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>B:</source>
3773
    <translation>B:</translation>
3774
  </message>
232 Franz 3775
  <message>
3776
    <source> %</source>
522 fschmid 3777
    <translation> %</translation>
232 Franz 3778
  </message>
263 Franz 3779
  <message>
3780
    <source>Warning</source>
3781
    <translation>Advarsel</translation>
3782
  </message>
3783
  <message>
3784
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3785
    <translation>Navnet på denne farve er ikke entydig</translation>
3786
  </message>
282 Franz 3787
  <message>
296 Franz 3788
    <source>HSV-Colormap</source>
3789
    <translation>HSV-Farvekort</translation>
282 Franz 3790
  </message>
351 Franz 3791
  <message>
3792
    <source>&amp;Name:</source>
370 Franz 3793
    <translation>&amp;Navn:</translation>
351 Franz 3794
  </message>
3795
  <message>
3796
    <source>Color &amp;Model</source>
370 Franz 3797
    <translation>Farve &amp;model</translation>
351 Franz 3798
  </message>
3799
  <message>
3800
    <source>&amp;OK</source>
370 Franz 3801
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3802
  </message>
3803
  <message>
3804
    <source>&amp;Cancel</source>
370 Franz 3805
    <translation>&amp;Annullér</translation>
351 Franz 3806
  </message>
522 fschmid 3807
  <message>
3808
    <source>None</source>
3809
    <translation>Ingen</translation>
3810
  </message>
3811
  <message>
3812
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3813
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
3814
    <translation>Du kan ikke lave en farve, der hedder &quot;%1&quot;.
3815
Navnet er reserveret for gennemsigtig farve</translation>
3816
  </message>
201 Franz 3817
</context>
3818
<context>
3819
  <name>Cpalette</name>
3820
  <message>
3821
    <source>None</source>
3822
    <translation>Ingen</translation>
3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Horizontal Gradient</source>
3826
    <translation>Horisontal Gradient</translation>
3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>Opacity:</source>
3830
    <translation>Ugennemsigtighed:</translation>
3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>Vertical Gradient</source>
3834
    <translation>Vertikal Gradient</translation>
3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
3838
    <translation>Kryds Diagonal Gradient</translation>
3839
  </message>
3840
  <message>
3841
    <source>Diagonal Gradient</source>
3842
    <translation>Diagonal Gradient</translation>
3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>Normal</source>
3846
    <translation>Normal</translation>
3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>Radial Gradient</source>
3850
    <translation>Radial Gradient</translation>
3851
  </message>
3852
  <message>
3853
    <source> %</source>
522 fschmid 3854
    <translation> %</translation>
201 Franz 3855
  </message>
232 Franz 3856
  <message>
3857
    <source>Shade:</source>
3858
    <translation>Farvemætning:</translation>
3859
  </message>
3860
  <message>
3861
    <source>Edit Line Color Properties</source>
3862
    <translation>Redigér liniefarve egenskaber</translation>
3863
  </message>
3864
  <message>
3865
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
3866
    <translation>Redigér fyldfarve egenskaber</translation>
3867
  </message>
3868
  <message>
3869
    <source>Saturation of color</source>
3870
    <translation>Farvemætning</translation>
3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>Normal or gradient fill method</source>
3874
    <translation>Normal eller gradient fyldmetode</translation>
3875
  </message>
3876
  <message>
3877
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
3878
    <translation>Angiv gennemsigtigheden for den valgte farve</translation>
3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>Color of selected object</source>
3882
    <translation>Det valgte objekts farve</translation>
3883
  </message>
296 Franz 3884
  <message>
3885
    <source>Free linear Gradient</source>
3886
    <translation>Fri lineær gradient</translation>
3887
  </message>
3888
  <message>
3889
    <source>X1:</source>
3890
    <translation>X1:</translation>
3891
  </message>
3892
  <message>
3893
    <source>Y1:</source>
3894
    <translation>Y1:</translation>
3895
  </message>
3896
  <message>
3897
    <source> pt</source>
522 fschmid 3898
    <translation> pt</translation>
296 Franz 3899
  </message>
3900
  <message>
3901
    <source>X2:</source>
3902
    <translation>X2:</translation>
3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Y2:</source>
3906
    <translation>Y2:</translation>
3907
  </message>
3908
  <message>
1135 cbradney 3909
    <source> mm</source>
1539 mrdocs 3910
    <translation> mm</translation>
302 Franz 3911
  </message>
769 cbradney 3912
  <message>
1135 cbradney 3913
    <source> in</source>
1539 mrdocs 3914
    <translation> in</translation>
769 cbradney 3915
  </message>
3916
  <message>
1135 cbradney 3917
    <source> p</source>
1539 mrdocs 3918
    <translation> p</translation>
769 cbradney 3919
  </message>
1135 cbradney 3920
  <message>
3921
    <source>Free radial Gradient</source>
3922
    <translation>Fri radial gradient</translation>
3923
  </message>
201 Franz 3924
</context>
3925
<context>
377 Franz 3926
  <name>CsvDialog</name>
3927
  <message>
3928
    <source>CSV Importer Options</source>
383 Franz 3929
    <translation>CSV import indstillinger</translation>
377 Franz 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>Field delimiter:</source>
383 Franz 3933
    <translation>Felt adskiller:</translation>
377 Franz 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>(TAB)</source>
383 Franz 3937
    <translation>(TAB)</translation>
377 Franz 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Value delimiter:</source>
383 Franz 3941
    <translation>Værdi adskiller:</translation>
377 Franz 3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>First row is a header</source>
383 Franz 3945
    <translation>Første række er en overskrift</translation>
377 Franz 3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>OK</source>
383 Franz 3949
    <translation>OK</translation>
377 Franz 3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>Cancel</source>
383 Franz 3953
    <translation>Annullér</translation>
377 Franz 3954
  </message>
381 Franz 3955
  <message>
3956
    <source>None</source>
383 Franz 3957
    <translation>Ingen</translation>
381 Franz 3958
  </message>
377 Franz 3959
</context>
3960
<context>
201 Franz 3961
  <name>CupsOptions</name>
3962
  <message>
3963
    <source>No</source>
3964
    <translation>Nej</translation>
3965
  </message>
3966
  <message>
3967
    <source>Yes</source>
3968
    <translation>Ja</translation>
3969
  </message>
3970
  <message>
3971
    <source>Even Pages only</source>
3972
    <translation>Kun lige sider</translation>
3973
  </message>
3974
  <message>
3975
    <source>Value</source>
3976
    <translation>Værdi</translation>
3977
  </message>
3978
  <message>
3979
    <source>Page per Sheet</source>
3980
    <translation>Side pr ark</translation>
3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source>Landscape</source>
3984
    <translation>Landskab</translation>
3985
  </message>
3986
  <message>
3987
    <source>Mirror</source>
3988
    <translation>Spejling</translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>Option</source>
3992
    <translation>Indstilling</translation>
3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>Orientation</source>
3996
    <translation>Retning</translation>
3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>Printer Options</source>
4000
    <translation>Printer instillinger</translation>
4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Odd Pages only</source>
4004
    <translation>Kun ulige sider</translation>
4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>Portrait</source>
4008
    <translation>Portræt</translation>
4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>Page Set</source>
4012
    <translation>Udskriv</translation>
4013
  </message>
4014
  <message>
4015
    <source>Pages per Sheet</source>
4016
    <translation>Sider pr ark</translation>
4017
  </message>
4018
  <message>
4019
    <source>N-Up Printing</source>
4020
    <translation>N-UP udskrivning</translation>
4021
  </message>
4022
  <message>
4023
    <source>All Pages</source>
4024
    <translation>Alle sider</translation>
4025
  </message>
4026
  <message>
296 Franz 4027
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
4028
The exact parameters available will depend on your printer driver.
4029
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
4030
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
4031
Missing library support is indicated by a *</source>
4032
    <translation>Dette panel viser forskellige CUPS valgmuligheder for udskrivning.
4033
De precise parametre, som er tilgængelige afhænger af printerdriveren.
4034
Du kan se om CUPS er understøttet ved at vælge Hjælp &gt; Om Scribus.
4035
Se efter: C-C-T Disse står for C=CUPS C=littlecms T=TIFF understøttelse.
4036
Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *</translation>
4037
  </message>
351 Franz 4038
  <message>
4039
    <source>&amp;OK</source>
370 Franz 4040
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 4041
  </message>
4042
  <message>
4043
    <source>&amp;Cancel</source>
370 Franz 4044
    <translation>&amp;Annullér</translation>
351 Franz 4045
  </message>
201 Franz 4046
</context>
4047
<context>
4048
  <name>CustomFDialog</name>
4049
  <message>
4050
    <source>Moves to your Document Directory.
4051
This can be set in the Preferences.</source>
4052
    <translation>Gå til dokument-mappe.
4053
Dette kan indstilles i Præferencer.</translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>Encoding:</source>
4057
    <translation>Tegnsæt:</translation>
4058
  </message>
310 Franz 4059
  <message>
341 Franz 4060
    <source>&amp;Compress File</source>
345 Franz 4061
    <translation>&amp;Komprimer fil</translation>
341 Franz 4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>&amp;Include Fonts</source>
345 Franz 4065
    <translation>&amp;Medtag fonte</translation>
341 Franz 4066
  </message>
201 Franz 4067
</context>
4068
<context>
4069
  <name>DelColor</name>
4070
  <message>
4071
    <source>Delete Color</source>
4072
    <translation>Slet farve</translation>
4073
  </message>
4074
  <message>
1135 cbradney 4075
    <source>Replace it with:</source>
1539 mrdocs 4076
    <translation>Erstat den med:</translation>
522 fschmid 4077
  </message>
769 cbradney 4078
  <message>
1135 cbradney 4079
    <source>?</source>
1539 mrdocs 4080
    <translation>?</translation>
769 cbradney 4081
  </message>
4082
  <message>
1135 cbradney 4083
    <source>Delete color:</source>
1539 mrdocs 4084
    <translation>Slet farve:</translation>
769 cbradney 4085
  </message>
4086
  <message>
1135 cbradney 4087
    <source>None</source>
4088
    <translation>Ingen</translation>
4089
  </message>
4090
  <message>
769 cbradney 4091
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 4092
    <translation>&amp;OK</translation>
769 cbradney 4093
  </message>
4094
  <message>
4095
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 4096
    <translation>&amp;Annullér</translation>
769 cbradney 4097
  </message>
201 Franz 4098
</context>
4099
<context>
4100
  <name>DelPages</name>
4101
  <message>
4102
    <source>to:</source>
4103
    <translation>til:</translation>
4104
  </message>
4105
  <message>
1135 cbradney 4106
    <source>Delete from:</source>
1539 mrdocs 4107
    <translation>Slet fra:</translation>
1135 cbradney 4108
  </message>
4109
  <message>
201 Franz 4110
    <source>Delete Pages</source>
4111
    <translation>Slet sider</translation>
4112
  </message>
4113
  <message>
351 Franz 4114
    <source>&amp;OK</source>
370 Franz 4115
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 4116
  </message>
4117
  <message>
4118
    <source>&amp;Cancel</source>
370 Franz 4119
    <translation>&amp;Annullér</translation>
351 Franz 4120
  </message>
1135 cbradney 4121
</context>
4122
<context>
4123
  <name>DmF</name>
769 cbradney 4124
  <message>
1135 cbradney 4125
    <source>Use</source>
1539 mrdocs 4126
    <translation>Brug</translation>
769 cbradney 4127
  </message>
1135 cbradney 4128
  <message>
4129
    <source>instead</source>
1539 mrdocs 4130
    <translation>i stedet</translation>
1135 cbradney 4131
  </message>
4132
  <message>
4133
    <source>Missing Font</source>
1539 mrdocs 4134
    <translation>Manglende font</translation>
1135 cbradney 4135
  </message>
4136
  <message>
4137
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1539 mrdocs 4138
    <translation>Fonten %1 er ikke installeret.</translation>
1135 cbradney 4139
  </message>
4140
  <message>
4141
    <source>OK</source>
1539 mrdocs 4142
    <translation>OK</translation>
1135 cbradney 4143
  </message>
201 Franz 4144
</context>
4145
<context>
4146
  <name>DocInfos</name>
4147
  <message>
341 Franz 4148
    <source>Document Information</source>
345 Franz 4149
    <translation>Dokument information</translation>
341 Franz 4150
  </message>
4151
  <message>
4152
    <source>&amp;Title:</source>
345 Franz 4153
    <translation>&amp;Titel:</translation>
341 Franz 4154
  </message>
4155
  <message>
4156
    <source>&amp;Author:</source>
345 Franz 4157
    <translation>&amp;Forfatter:</translation>
341 Franz 4158
  </message>
4159
  <message>
4160
    <source>&amp;Keywords:</source>
345 Franz 4161
    <translation>&amp;Nøgleord:</translation>
341 Franz 4162
  </message>
4163
  <message>
4164
    <source>Descri&amp;ption:</source>
345 Franz 4165
    <translation>&amp;Beskrivelse:</translation>
341 Franz 4166
  </message>
4167
  <message>
4168
    <source>P&amp;ublisher:</source>
345 Franz 4169
    <translation>&amp;Forlægger:</translation>
341 Franz 4170
  </message>
4171
  <message>
4172
    <source>&amp;Contributors:</source>
345 Franz 4173
    <translation>&amp;Bidrag fra:</translation>
341 Franz 4174
  </message>
4175
  <message>
4176
    <source>Dat&amp;e:</source>
345 Franz 4177
    <translation>Da&amp;to:</translation>
341 Franz 4178
  </message>
4179
  <message>
4180
    <source>T&amp;ype:</source>
345 Franz 4181
    <translation>T&amp;ype:</translation>
341 Franz 4182
  </message>
4183
  <message>
4184
    <source>F&amp;ormat:</source>
345 Franz 4185
    <translation>For&amp;mat:</translation>
341 Franz 4186
  </message>
4187
  <message>
4188
    <source>Identi&amp;fier:</source>
345 Franz 4189
    <translation>Id&amp;entifikation:</translation>
341 Franz 4190
  </message>
4191
  <message>
4192
    <source>&amp;Source:</source>
345 Franz 4193
    <translation>&amp;Kilde:</translation>
341 Franz 4194
  </message>
4195
  <message>
4196
    <source>&amp;Language:</source>
345 Franz 4197
    <translation>&amp;Sprog:</translation>
341 Franz 4198
  </message>
4199
  <message>
4200
    <source>&amp;Relation:</source>
345 Franz 4201
    <translation>&amp;Relation:</translation>
341 Franz 4202
  </message>
4203
  <message>
4204
    <source>Co&amp;verage:</source>
345 Franz 4205
    <translation>D&amp;ækning:</translation>
341 Franz 4206
  </message>
4207
  <message>
4208
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
345 Franz 4209
    <translation>Rettig&amp;heder:</translation>
341 Franz 4210
  </message>
4211
  <message>
4212
    <source>&amp;Document</source>
345 Franz 4213
    <translation>&amp;Dokument</translation>
341 Franz 4214
  </message>
4215
  <message>
4216
    <source>Further &amp;Information</source>
345 Franz 4217
    <translation>Yderligere &amp;Information</translation>
341 Franz 4218
  </message>
4219
  <message>
4220
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
4221
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
345 Franz 4222
    <translation>Personen eller organisationen der hovedsaligt er ansvarlig for dokumentets indhold.
4223
Dette felt kan indlejres i Scribus dokumentet, såvel som i et PDF-dokuments metadata</translation>
341 Franz 4224
  </message>
4225
  <message>
4226
    <source>A name given to the document.
4227
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
345 Franz 4228
    <translation>Et navn som dokumentet har fået.
4229
Dette felt kan indlejres i Scribus dokumentet som reference, såvel som i et PDF-dokuments metadata</translation>
341 Franz 4230
  </message>
4231
  <message>
4232
    <source>An account of the content of the document.
4233
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
345 Franz 4234
    <translation>En beskrivelse af dokumentets indhold.
4235
Dette felt er beregnet til en kort beskrivelse eller resume af dokumentet. Det indlejres i PDF-filen ved eksport</translation>
341 Franz 4236
  </message>
4237
  <message>
4238
    <source>The topic of the content of the document.
4239
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
345 Franz 4240
    <translation>Emnet for dokumentets indhold.
4241
Dette felt er for dokument-nøgleord, som du ønsker at indlejre i en PDF-fil til hjælp for søgning og indeksering</translation>
341 Franz 4242
  </message>
4243
  <message>
4244
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
345 Franz 4245
    <translation>En person eller organisation som er ansvarlig for at gøre dokumentet tilgængelig</translation>
341 Franz 4246
  </message>
4247
  <message>
4248
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
345 Franz 4249
    <translation>En person eller organisation som er ansvarlig for at lave bidrag til dokumentets indhold</translation>
341 Franz 4250
  </message>
4251
  <message>
4252
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
345 Franz 4253
    <translation>En dato forbundet med en begivenhed i dokumentets livscyklus, i ÅÅÅÅ-MM-DD format, som beskrevet i ISO 8601</translation>
341 Franz 4254
  </message>
4255
  <message>
4256
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
345 Franz 4257
    <translation>Dokumentets natur eller genre, f.eks. kategori, funktioner, genre, etc</translation>
341 Franz 4258
  </message>
4259
  <message>
4260
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
4261
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
345 Franz 4262
    <translation>Dokumentets fysiske eller digitale udformning. Medietype og omfang kunne være værd at nævne.
4263
RFC2045,RFC2046 for MIME typer er også brugbart her</translation>
341 Franz 4264
  </message>
4265
  <message>
4266
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
345 Franz 4267
    <translation>En utvetydig reference til dokumentet inden for et givet sammenhæng som f.eks. ISBN eller URI</translation>
341 Franz 4268
  </message>
4269
  <message>
4270
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
4271
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
345 Franz 4272
    <translation>Det sprog, som dokumentet er skrevet i, sædvanligvis en ISO-639 sprogkode
4273
eventuelt efterfulgt af en bindestreg og en ISI-3166 landekode, f.eks en-GB, fr-CH</translation>
341 Franz 4274
  </message>
4275
  <message>
4276
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
345 Franz 4277
    <translation>En reference til et relateret dokument, eventuelt med en formel identifikation så som en ISBN eller URI</translation>
341 Franz 4278
  </message>
4279
  <message>
4280
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
345 Franz 4281
    <translation>Dokumentets omfang eller rækkevidde, eventuelt også sted, tid og jurisdiktion</translation>
341 Franz 4282
  </message>
4283
  <message>
4284
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
345 Franz 4285
    <translation>Information om rettigheder indeholdt i og over dokumentet, f. eks. copyright, patent eller varemærke</translation>
341 Franz 4286
  </message>
4287
  <message>
4288
    <source>&amp;OK</source>
345 Franz 4289
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 4290
  </message>
4291
  <message>
4292
    <source>&amp;Cancel</source>
345 Franz 4293
    <translation>&amp;Annullér</translation>
341 Franz 4294
  </message>
345 Franz 4295
  <message>
4296
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
4297
    <translation>En reference til et dokument fra hvilket det aktuelle dokument er udledt af, f.eks ISBN eller URI</translation>
4298
  </message>
201 Franz 4299
</context>
4300
<context>
4301
  <name>Druck</name>
4302
  <message>
4303
    <source>All</source>
4304
    <translation>Alle</translation>
4305
  </message>
4306
  <message>
4307
    <source>File</source>
4308
    <translation>Fil</translation>
4309
  </message>
4310
  <message>
4311
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
4312
    <translation>Postscript-filer (*.ps);; Alle filer (*)</translation>
4313
  </message>
4314
  <message>
4315
    <source>Options</source>
4316
    <translation>Indstillinger</translation>
4317
  </message>
4318
  <message>
4319
    <source>Save as</source>
4320
    <translation>Gem som</translation>