AIPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Group%1 Grupp%1 Generating Items Elementide genereerimine About About Scribus %1 Scribus %1 info %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Ghostscripti versioon %1 No Ghostscript version available Ghostscripti versioon pole teada <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribuse versioon %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Ehitamise ID: &About &Info Development Team: Arendajate meeskond: Contributions from: Kaasautorid: Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua port: Windows&#174; Port: Windows&#174; port: Official Documentation: Ametlik dokumentatsioon: Other Documentation: Muu dokumentatsioon: Tango Project Icons: Tango projekti ikoonid: A&uthors A&utorid Official Translations and Translators: Ametlikud tõlked ja tõlkijad: Previous Translation Contributors: Varasemad tõlkijad: &Translations &Tõlked Homepage Kodulehekülg Online Reference Dokumentatsioon internetis Wiki Wiki Bugs and Feature Requests Veateated ja soovid Mailing List Meililist &Online I&nternet &Close S&ulge This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms'i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig'i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis. &Updates &Uuendused Check for &Updates Kontrolli &uuendusi This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms'i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig'i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis. Windowsi versioon ei kasuta Fontconfig'i ega CUPS-i teeke. Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Scribuse uuenduste kontrollimine. Masinast ei saadeta selleks välja mingeid andmeid. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; port: Splash Screen: Käivitusekraan: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. See paneel näitab Scribuse versiooni, selle valmimise aega ja teekide toetust. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt C-C-T-F tähendab: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-i toetus F=Fontconfig'i toetus.Viimane täht märgib renderdajat: C=cairo või Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Teegi toetuse puudumist tähistab *. Samuti on näha Scribuse tuvastatud Ghostscripti versioon. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Windowsi versioon ei kasuta fontconfig'i või CUPS-i teeke. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribuse versioon Check for Updates Kontrolli uuendusi Abort Update Check Loobu uuenduste kontrollist Developer Blog Arendajate veebipäevik &Licence &Litsents Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Litsentsifaili avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte litsentsi kohta teabe hankimiseks. Doc Translators: Dokumentatsiooni tõlkijad: Webmasters: Veebimeistrid: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Faili %1 avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte %1 kohta teabe hankimiseks. AboutPlugins Filename: Failinimi: Version: Versioon: Yes Jah No Ei Enabled: Lubatud: Release Date: Väljalaskeaeg: Description: Kirjeldus: Author(s): Autor(id): Copyright: Autoriõigus: License: Litsents: Scribus: About Plug-ins Scribus: pluginate info AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: pluginate info &Close S&ulge Alt+C Alt+C ActionManager &New &Uus &Open... &Ava... &Close S&ulge &Save &Salvesta Save &As... Salvesta &kui... Re&vert to Saved &Taasta salvestatud versioon Collect for O&utput... Ko&gu väljundiks... Get Text... Hangi tekst... Append &Text... Lisa &tekst... Get Image... Hangi pilt... Save &Text... Salvesta &tekst... Save as &EPS... Salvesta &EPS-failina... Save as P&DF... Salvesta P&DF-failina... Document &Setup... Dokumendi &seadistused... &Print... &Trüki... Print Previe&w T&rükkimise eelvaatlus &Quit &Välju &Undo &Võta tagasi &Redo &Tee uuesti &Item Action Mode Val&itud elemendi režiim Cu&t &Lõika &Copy &Kopeeri &Paste &Aseta Paste (&Absolute) Aseta (a&bsoluutselt) Paste Image from Clipboard Aseta pilt lõikepuhvrist C&lear &Puhasta Select &All &Vali kõik &Deselect All &Tühista kõik valikud &Search/Replace... Ot&si/asenda... Edit Image... Redigeeri pilti... C&olors... Vä&rvid... Gradients... Üleminekud... S&tyles... S&tiilid... &Paragraph Styles... &Lõigu stiilid... &Line Styles... &Joone stiilid... &Master Pages... Le&heküljetoorikud... &JavaScripts... &JavaScriptid... P&references... &Seadistused... %1 pt %1 pt &Other... &Muu... &Left &Vasakule &Center &Keskele &Right &Paremale &Block &Rööpjoondus &Forced Pü&siv rööpjoondus &%1 % &%1 % &Normal &Normaalne &Underline Alla&joonitud Underline &Words &Sõnade allajoonimine &Strike Through &Läbikriipsutatud &All Caps S&uurtähed Small &Caps &Kapiteelkiri Su&perscript Ü&laindeks Su&bscript Ala&indeks &Outline type effect K&ontuur S&hadow &Vari &Image Effects &Pildiefektid &Tabulators... &Tabeldusmärgid... D&uplicate &Klooni &Multiple Duplicate Klooni &mitmekordselt &Transform &Delete K&ustuta &Group &Rühmita &Ungroup Lõh&u rühm Is &Locked &Lukustatud Si&ze is Locked &Suurus lukustatud &Printing Enabled &Trükkimine lubatud &Flip Horizontally Pee&gelda rõhtsalt &Flip Vertically Pee&gelda püstiselt Lower to &Bottom V&ii kõige taha Raise to &Top Too &kõige ette &Lower &Vii tahapoole &Raise &Too ettepoole Send to S&crapbook Saada &visandimappi &Attributes... &Atribuudid... More Info... Rohkem infot... I&mage Visible Pilt &nähtaval &Update Image &Uuenda pilti Adjust Frame to Image Sobita kast pildiga Embed Image Põimi pilt Extended Image Properties Pildi laiendatud omadused &Low Resolution &Madala kvaliteediga &Normal Resolution &Normaalse kvaliteediga &Full Resolution &Täieliku kvaliteediga Is PDF &Bookmark On PDF-i &järjehoidja Is PDF A&nnotation On PDF-i &annotatsioon Annotation P&roperties A&nnotatsiooni omadused Field P&roperties &Välja omadused &Edit Shape... &Muuda kuju... &Attach Text to Path Lis&a tekst vektorjoonele &Detach Text from Path &Haagi tekst vektorjoone küljest lahti &Combine Polygons Ü&henda hulknurgad Split &Polygons Lah&uta hulknurgad &Bezier Curve &Bezier' kõver &Image Frame P&ildikast &Outlines Convert to oulines &Kontuurid &Polygon &Hulknurk &Text Frame &Tekstikast &Glyph... &Glüüf... Sample Text Näidistekst &Insert... L&isa... Im&port... Im&pordi... &Delete... &Eemalda... &Copy... &Kopeeri... &Move... &Liiguta... &Apply Master Page... &Rakenda leheküljetoorikut... Convert to Master Page... Salvesta leheküljetoorikuna... Manage &Guides... Halda &juhtjooni... Manage Page Properties... Halda lehekülje omadusi... &Fit in window So&bita aknasse &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails &Pisipildid Show &Margins &Veeriste näitamine Show &Frames &Kastide näitamine Show &Images P&iltide näitamine Show &Grid &Alusvõrgu näitamine Show G&uides &Juhtjoonte näitamine Show &Baseline Grid Al&usjoonte näitamine Show &Text Chain &Tekstiahela näitamine Show Control Characters Mittetrükitavate märkide näitamine Show Rulers Joonlaudade näitamine Rulers relative to Page Joonlauad on seotud leheküljega Sn&ap to Grid Tõmme &alusvõrgule Sna&p to Guides Tõmme &juhtjoontele &Properties &Omadused &Outline Document Outline Palette &Struktuur &Scrapbook &Visandimapp &Layers &Kihid &Arrange Pages L&ehekülgede korraldamine &Bookmarks &Järjehoidjad &Measurements &Mõõtmine Action &History T&oimingute ajalugu Preflight &Verifier Trük&ieelne kontroll &Align and Distribute Joo&ndus ja jaotus &Tools &Tööriistad P&DF Tools P&DF-i tööriistad Select Item Vali element T&able T&abel &Shape &Kujund &Line &Joon &Freehand Line &Vabakäejoon Rotate Item Pööra elementi Zoom in or out Suurenda või vähenda Zoom in Suurenda Zoom out Vähenda Edit Contents of Frame Redigeeri kasti sisu Edit Text... Redigeeri teksti... Link Text Frames Lingi tekstikastid Unlink Text Frames Eemalda tekstikastide link &Eye Dropper &Värvivalija Copy Item Properties Kopeeri elemendi omadused Edit the text with the Story Editor Redigeeri teksti looredaktoris Insert Text Frame Lisa tekstikast Insert Image Frame Lisa pildikast Insert Table Lisa tabel Insert Shape Lisa kujund Insert Polygon Lisa hulknurk Insert Line Lisa joon Insert Bezier Curve Lisa Bezier' kõver Insert Freehand Line Lisa vabakäejoon Insert PDF Push Button Lisa PDF-i kinnitusnupp Insert PDF Text Field Lisa PDF-i tekstiväli Insert PDF Check Box Lisa PDF-i märkekast Insert PDF Combo Box Lisa PDF-i liitkast Insert PDF List Box Lisa PDF-i nimekirjakast Insert Text Annotation Lisa teksti annotatsioon Insert Link Annotation Lisa lingi annotatsioon &Manage Pictures Piltide &haldamine &Hyphenate Text &Poolitamise lubamine Dehyphenate Text Poolitamise keelamine &Generate Table Of Contents Sisukorra &genereerimine &Cascade &Kaskaadi &Tile &Paanidena &About Scribus &Scribuse info &About Plug-ins &Pluginate info About &Qt &Qt info Toolti&ps &Vihjed Scribus &Manual... S&cribuse käsiraamat... Toggle Palettes Lülita palette Toggle Guides Lülita juhtjooni Smart &Hyphen &Poolituskoht Non Breaking Dash Sidekriips Non Breaking &Space &Sisetühik Page &Number Lehekülje&number New Line Uus rida Frame Break Kasti katkestus Column Break Veeru katkestus Copyright Autoriõigus Registered Trademark Registreeritud kaubamärk Trademark Kaubamärk Solidus Kaldkriips Bullet Täpp Middle Dot Punkt keskel Em Dash Pikk mõttekriips En Dash Lühike mõttekriips Figure Dash Arvuvahemiku kriips Quotation Dash Tsitaadikriips Apostrophe Ülakoma Straight Double Sirged topelt Single Left Ühekordne vasakpoolne Single Right Ühekordne parempoolne Double Left Kahekordne vasakpoolne Double Right Kahekordne parempoolne Single Reversed Ühekordne ümberpööratud Double Reversed Kahekordne ümberpööratud Single Left Guillemet Ühekordne vasakpoolne prantsuse Single Right Guillemet Ühekordne parempoolne prantsuse Double Left Guillemet Kahekordne vasakpoolne prantsuse Double Right Guillemet Kahekordne parempoolne prantsuse Low Single Comma Ühekordne alumine koma Low Double Comma Kahekordne alumine koma CJK Single Left CJK ühekordne vasakpoolne CJK Single Right CJK ühekordne parempoolne CJK Double Left CJK kahekordne vasakpoolne CJK Double Right CJK kahekordne parempoolne En Space Enn-tühik Em Space Emm-tühik Thin Space Kitsas tühik Thick Space Lai tühik Mid Space Keskmine tühik Hair Space Juuspeen tühik Insert Smart Hyphen Lisa poolituskoht Insert Non Breaking Dash Lisa sidekriips Insert Non Breaking Space Lisa sisetühik Insert Page Number Lisa leheküljenumber ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st Show Text Frame Columns Tekstikasti veergude näitamine Get Text 2... Hangi tekst 2... &Frame... &Kast... Preview Mode Eelvaatluse režiim Show Layer Indicators Kihi indikaatorite näitamine Patterns... Mustrid... Document &Setup (old)... Dokumendi &seadistused (vana)... P&references (old)... &Seadistused (vana)... Send to Patterns Lisa mustritesse Sticky Tools Kleepuvad tööriistad &Fit to Height Ma&hutamine kõrgusele Fit to Width Mahutamine laiusele Show Bleeds Lõikevaru näitamine Symbols Sümbolid Insert Arc Insert Spiral Insert Calligraphic Line Insert 3D Annotation Lisa ruumiline annotatsioon Soft &Hyphen &Poolituskoht &Zero Width Space &Null-laiusega tühik Zero Width NB Space Null-laiusega sisetühik Apostrophe Unicode 0x0027 Ülakoma Straight Double Unicode 0x0022 Sirged topelt Single Left Unicode 0x2018 Ühekordne vasakpoolne Single Right Unicode 0x2019 Ühekordne parempoolne Double Left Unicode 0x201C Kahekordne vasakpoolne Double Right Unicode 0x201D Kahekordne parempoolne Single Reversed Unicode 0x201B Ühekordne ümberpööratud Double Reversed Unicode 0x201F Kahekordne ümberpööratud Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Ühekordne vasakpoolne prantsuse Single Right Guillemet Unicode 0x203A Ühekordne parempoolne prantsuse Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Kahekordne vasakpoolne prantsuse Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Kahekordne parempoolne prantsuse Low Single Comma Unicode 0x201A Ühekordne alumine koma Low Double Comma Unicode 0x201E Kahekordne alumine koma CJK Single Left Unicode 0x300C CJK ühekordne vasakpoolne CJK Single Right Unicode 0x300D CJK ühekordne parempoolne CJK Double Left Unicode 0x300E CJK kahekordne vasakpoolne CJK Double Right Unicode 0x300F CJK kahekordne parempoolne &400% &400% Insert &Text Frame Lisa &tekstikast Insert &Image Frame Lisa p&ildikast Insert T&able Lisa t&abel Insert &Shape Li&sa kujund Insert &Polygon Lisa &hulknurk Insert &Line &Lisa joon Insert &Bezier Curve Lisa &Bezier' kõver Insert &Freehand Line Lisa &vabakäejoon Scribus Homepage Scribuse kodulehekülg Scribus Online Documentation Scribuse dokumentatsioon Scribus Wiki Scribuse Wiki Getting Started with Scribus Scribuse tundmaõppimine Show Context Menu Kontekstimenüü näitamine &Manage Images Piltide halda&mine &About Plugins &Pluginate info Insert Unicode Character Begin Sequence Lisa Unicode märgi algusjada Get Vector File... Hangi vektorfail... Advanced Select All... Põhjalikum kõigi valimine... Edit Source... Muuda allikat... Replace Colors... Asenda värvid... Rulers Relative to Page Joonlaudade sidumine leheküljega Insert &Render Frame Lisa &renderduskast Check for Updates Uuenduste kontroll Number of Pages Lehekülgede arv Adjust Image to Frame Sobita pilt kasti File Fail &File &Fail Edit Redigeerimine &Edit &Redigeerimine Style Stiil &Style &Stiil Item Element &Item &Element Insert Lisamine I&nsert L&isamine Page Lehekülg &Page Le&hekülg View Vaade &View &Vaade Extras Ekstra E&xtras E&kstra Windows Aknad &Windows &Aknad Help Abi &Help A&bi Plugin Menu Items Plugina menüü elemendid Others Muu Unicode Characters Unicode märgid Move/Resize Value Indicator Liigutamise/suuruse muutmise väärtuse indikaator New &from Template... Uus &mallist... AdjustCmsDialog CMS Settings Värvihalduse seadistused AlignDistribute Align Joondus &Selected Guide: &Valitud juhtjoon: &Relative To: &Joondamise alus: &Align Sides By: Külgede &joondamise meetod: ... ... Distribute Jaotus &Distance: Va&hemaa: Reverse Distribution Jaotus teistpidi Swap Vahetamine AlignDistributeBase Align and Distribute Joondus ja jaotus Align Joondus &Selected Guide: &Valitud juhtjoon: &Relative To: &Seotud: ... ... Distribute Jaotus &Distance: Va&hemaa: AlignDistributePalette Align and Distribute Joondus ja jaotus Align Joondus &Relative to: &Joondamise alus: First Selected Esimene valitud Last Selected Viimane valitud Page Lehekülg Margins Veerised Guide Juhtjoon Selection Valik Align right sides of objects to left side of anchor Objektide parema serva joondamine ankru vasaku serva järgi Align left sides of objects to right side of anchor Objektide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi Align bottoms Joondamine alumise serva järgi Align right sides Joondamine parema serva järgi Align tops of objects to bottom of anchor Objektide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi Center on vertical axis Tsentreerimine püstteljel Align left sides Joondamine vasaku serva järgi Center on horizontal axis Tsentreerimine rõhtteljel Align bottoms of objects to top of anchor Objektide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi Align tops Joondamine ülemise serva järgi &Selected Guide: &Valitud juhtjoon: Distribute Jaotus Make horizontal gaps between objects equal Objektide rõhtsate vahede võrdsustamine Make horizontal gaps between objects equal to the value specified Objektide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi Distribute right sides equidistantly Paremate servade võrdsed vahed Distribute bottoms equidistantly Alumiste servade võrdsed vahed Distribute centers equidistantly horizontally Rõhtsuunas keskmete võrdsed vahed Make vertical gaps between objects equal Objektide püstiste vahede võrdsustamine Make vertical gaps between objects equal to the value specified Objektide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi Distribute left sides equidistantly Vasakute servade võrdsed vahed Distribute centers equidistantly vertically Püstsuunas keskmete võrdsed vahed Distribute tops equidistantly Ülemiste servade võrdsed vahed &Distance: Va&hemaa: Distribute the items with the distance specified Elementide jaotus määratud vahemaa järgi When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Jaotamisel määratud vahemaa järgi muudetakse elementide jaotamise suund vastupidiseks None Selected Valik puudub Swap items to the left Vaheta elemendid vasakule Swap items to the right Vaheta elemendid paremale Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Make horizontal gaps between objects and sides of page equal Objektide ja lehekülje külgede rõhtsate vahede võrdsustamine Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal Objektide ja lehekülje üla- ja alaveerise püstiste vahede võrdsustamine Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal Objektide ja lehekülje külgveeriste rõhtsate vahede võrdsustamine Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal Objektide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine Align right sides of items to left side of anchor Elementide parema serva joondamine ankru vasaku serva järgi Align left sides of items to right side of anchor Elementide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi Align tops of items to bottom of anchor Elementide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi Align bottoms of items to top of anchor Elementide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi Make horizontal gaps between items equal Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine Make horizontal gaps between items equal to the value specified Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi Make vertical gaps between items equal Elementide püstiste vahede võrdsustamine Make vertical gaps between items equal to the value specified Elementide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi Make horizontal gaps between items and sides of page equal Elementide ja lehekülje külgede rõhtsate vahede võrdsustamine Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Elementide ja lehekülje üla- ja alaveerise püstiste vahede võrdsustamine Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Elementide ja lehekülje külgveeriste rõhtsate vahede võrdsustamine &Align Sides By: Külgede &joondamise meetod: Moving (Preserve Size) Liigutamine (säilitatakse suurus) Resizing (Preserve Opposite Side) Suuruse muutmine (säilitatakse vastasserv) <qt>When aligning one side of an item:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height), or </li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> <qt>Elemendi ühe külje joondamisel:<ul><li>liigutatakse alati ka teist külge (säilitades senise laiuse ja kõrguse) või </li><li>jäetakse teine külg võimaluse korral fikseerituks (liigutamise asemel muudetakse elemendi suurust)</li></ul></qt> Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Elementide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Joondamine järgmistel alustel:<ul><li>Esimene valitud element</li><li>Teine valitud element</li><li>Aktiivne lehekülg</li><li>Aktiivse lehekülje veerised</li><li>Juhtjoon</li><li>Valik</ul></qt> Move Liigutamine Resize Suuruse muutmine <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> The location of the selected guide to align to Valitud juhtjoone asukoht, mille järgi joondada AlignSelect Align Text Left Joonda tekst vasakule Align Text Right Joonda tekst paremale Align Text Center Joonda tekst keskele Align Text Justified Rööpjoondus Align Text Forced Justified Püsiv rööpjoondus Annot Field Properties Välja omadused Type: Tüüp: Button Nupp Text Field Tekstiväli Check Box Märkekast Combo Box Liitkast List Box Nimekirjakast Properties Omadused Name: Nimi: Tool-Tip: Kohtspikker: Text Tekst Font for use with PDF 1.3: Font PDF 1.2 jaoks: Border Piire Color: Värv: Width: Laius: Thin Peen Normal Normaalne Wide Lai Style: Stiil: Solid Ühtlane Dashed Punktiir Underline Allajoonitud Beveled Esilekerkiv Inset Süvistatud Other Muu Read Only Ainult lugemiseks Required Nõutav Don't Export Value Väärtust ei ekspordita Visibility: Nähtavus: Visible Nähtav Hidden Peidetud No Print Ei trükita No View Ei näidata Appearance Välimus Text for Button Down Button Down tekst Text for Roll Over Roll Over tekst Icons Ikoonid Use Icons Ikoonide kasutamine Remove Eemalda Pressed Allavajutatud Roll Over Pealeliikumisel Icon Placement... Ikooni paigutus... Highlight Esiletõstmine None highlight Puudub Invert Inverteeritud Outlined Kontuuriga Push Vajutatav Multi-Line Mitmerealine Password Parool Limit of Piiratud Characters märgiga Do Not Scroll Ei kerita Do Not Spell Check Õigekirja ei kontrollita Check Style: Märkimise stiil: Check Linnuke Cross Rist Diamond Romb Circle Ring Star Täht Square Ruut Default is Checked Vaikimisi on märgitud Editable Redigeeritav Options Valikud None action Puudub JavaScript JavaScript Go To Liikumine Submit Form Vormi saatmine Reset Form Vormi lähtetamine Import Data Andmete import Event: Sündmus: Mouse Up Hiir alla Mouse Down Hiir üles Mouse Enter Hiir peale Mouse Exit Hiir ära On Focus Fookuses On Blur Pole fookuses Script: Skript: Edit... Redigeeri... Submit to URL: Saatmine URL-ile: Submit Data as HTML Andmed saadetakse HTML-ina Import Data from: Andmed imporditakse asukohast: Destination Sihtkoht To File: Fail: Change... Muuda... Page: Lehekülg: X-Pos: X-asukoht: pt pt Y-Pos: Y-asukoht: Action Toiming Field is formatted as: Välja vorming: Plain Puhas Number Arv Percentage Protsent Date Kuupäev Time Kellaaeg Custom Kohandatud Number Format Arvuvorming Decimals: Kümnendkohti: Use Currency Symbol Rahasümboli kasutamine Prepend Currency Symbol Rahasümbol ees Formatting Vorming Percent Format Protsendivorming Date Format Kuupäevavorming Time Format Kellaajavorming Custom Scripts Kohandatud skriptid Format: Vorming: Keystroke: Klahv: Format Vorming Value is not validated Väärtuse sobivust ei kontrollita Value must be greater than or equal to: Väärtus peab olema suurem kui või võrdne: and less or equal to: ja väiksem kui või võrdne: Custom validate script: Kohandatud sobivuse kontrollimise skript: Validate Sobivuse kontroll Value is not calculated Väärtust ei arvutata Value is the Väärtus on järgmiste väljade sum summa product korrutis average keskmine minimum miinimum maximum maksimum of the following fields: : Pick... Vali... Custom calculation script: Kohandatud arvutamise skript: Calculate Arvutamine OK OK Cancel Loobu Flag is ignored for PDF 1.3 Lippu ignoreeritakse PDF 1.3 korral Enter a comma separated list of fields here Sisesta siia komadega eraldatult väljade nimekiri You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Nuppudel ikoonide kasutamiseks on vaja vähemalt normaalse nupu ikooni Open Avamine Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Pildid (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Kõik failid (*) Example: Näide: Selection Change Valiku muutmine None Puudub PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-failid (*.pdf);;Kõik failid (*) Tooltip: Kohtspikker: Do Not Export Value Väärtust ei ekspordita Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Pildid (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Kõik failid (*) Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*) Pildid (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Kõik failid (*) Export absolute Filename Absoluutse failinime eksport Submit format: Saatmisvorming: FDF FDF HTML HTML XFDF XFDF PDF PDF Annota Annotation Properties Annotatsiooni omadused Text Tekst Link Link External Link Väline link External Web-Link Väline veebilink &Type: &Tüüp: Destination Sihtkoht C&hange... &Muuda... &Page: &Lehekülg: pt pt &X-Pos &X-asukoht &Y-Pos: &Y-asukoht: Open Avamine PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-dokumendid (*.pdf);;Kõik failid (*) %1;;All Files (*) %1;;Kõik failid (*) Export absolute Filename Absoluutse failinime eksport ApplyMasterPageDialog Normal Normaalne Apply Master Page Leheküljetooriku rakendamine &Master Page: &Leheküljetoorik: Apply To Rakendatakse Current &page &Aktiivsele leheküljele Alt+P Alt+P &Even pages &Paarislehekülgedele Alt+E Alt+E O&dd pages Paa&ritutele lehekülgedele Alt+D Alt+D &All pages &Kõigile lehekülgedele Alt+A Alt+A &Within range &Vahemikule Alt+W Alt+W Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Valitud leheküljetooriku rakendamine paaris-, paaritutele või kõigile lehekülgedele määratud vahemikus to kuni Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Possible Hyphenation Võimalik poolitus Apply to Rakendamine Current &Page &Aktiivsele leheküljele &Even Pages &Paarislehekülgedele O&dd Pages Paa&ritutele lehekülgedele &All Pages &Kõigile lehekülgedele &Within Range &Vahemikule ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Kõrgus: Width: Laius: End Edit ArcWidgetBase Form Vorm Start Angle: End Angle: Sample Polygon Näidishulknurk ArrowChooser None Puudub AspellPlugin Spell-checking support Õigekirja kontrollimise toetus Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Võimaldab kontrollida õigekirja aspelli vahendusel. Keeli saab valida paigaldatud aspelli sõnaraamatute seast ning kontroll võib toimuda kohe töö ajal või ainult valitud teksti puhul. 0.1 0.1 Spell Checker Õigekirja kontroll Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Võimaldab kontrollida õigekirja Aspelli vahendusel. Keeli saab valida paigaldatud Aspelli sõnaraamatute seast ning kontroll võib toimuda kohe töö ajal või ainult valitud teksti puhul. Aspell Plugin Error Aspelli plugina viga AspellPluginBase Spell Check Õigekirja kontroll Replacement: Asendus: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Praegu aktiivne sõnaraamat. Scribus kasutab Aspelli sõnaraamatuid.<br/>Kui soovid sõnaraamatuid uuendada, tuleks need paigaldada sinu süsteemi tarkvarahalduriga. &Add Word Lis&a sõna &Change &Muuda &Exit &Välju Not in Dictionary: Puudub sõnaraamatus: Word that was not found in the active dictionary Sõna, mida ei leitud aktiivsest sõnaraamatust Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Sõnaraamatust puuduva sõna asendustekst Active Dictionary: Aktiivne sõnaraamat: The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Praegu aktiivne sõnaraamat. Scribus kasutab aspelli sõnaraamatuid.<br/>Kui soovid sõnaraamatuid uuendada, tuleks need paigaldada sinu süsteemi tarkvarahalduriga. Ignore the current text not found in the active dictionary Aktiivses sõnaraamatus puuduva aktiivse teksti eiramine &Ignore &Ignoreeri Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary Aktiivses sõnaraamatus puuduva aktiivse teksti eiramine kõigil esinemiskordadel I&gnore All I&gnoreeri kõiki Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Aktiivse sõna lisamine sinu isiklikku õigekirja kontrolli sõnaraamatusse Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Leidmata sõna asendamine asendusväljal näidatava sõnaga Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Leidmata sõna asendamine asendusväljal näidatava sõnaga kõigil esinemiskordadel Change A&ll M&uuda kõiki Close Sulge AspellPluginImpl Loaded Laaditi default vaikimisi aspell dictionary. aspelli sõnaraamat. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga aspelli õigekirja kontrollija seadistuses. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga aspelli õigekirja kontrollija loomisel. AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): ei saa jätta vahele kõiki " by adding it to the session list. isendeid selle lisamisega seansinimekirja. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): sõna lisamine isiklikku nimekirja nurjus. Spelling check complete Õigekiri on kontrollitud Aspell dictionary. Aspelli sõnaraamat. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga Aspelli õigekirja kontrollija seadistuses. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga Aspelli õigekirja kontrollija loomisel. Spell Checker Õigekirja kontroll No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Aspelli sõnaraamatuid ei leitud. Palun paigalda kas või üks. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? Kas alustada uue valitud keelega valiku algusest? AutoformButtonGroup Arrows Nooled Flow Chart Vooskeem Jigsaw Pusle Specials Erisümbolid Default Shapes Vaikekujundid Barcode &Barcode Generator... Ri&bakoodi generaator... Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer Scribuse kasutajaliides puhtas PostScriptis loodud ribakoodi generaatorile &Barcode... Ri&bakood... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer Scribuse kasutajaliides puhtas PostScriptis loodud ribakoodi generaatorile BarcodeGenerator 12 or 13 digits 12 või 13 arvu 8 digits 8 arvu 11 or 12 digits 11 või 12 arvu 7 or 8 digits 7 või 8 arvu 5 digits 5 arvu 2 digits 2 arvu 9 or 10 digits separated appropriately with dashes 9 või 10 arvu, mugavuse mõttes eraldatud kriipsudega Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Varieeruv arv tähti, arve ja sümboleid -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Varieeruv arv ASCII sümboleid ja erifunktsioonide sümboleid. Algab esialgsele märgistikule vastava sobiva algustähega. UCC/EAN-128 nõuab, et algustähele järgneks tingimata FNC 1 sümbol. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Varieeruv arv arve ja sümboleid -$:/.+ABCD. Variable number of digits Varieeruv arv arve Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Varieeruv arv arve. ITF-14 koosneb 14 arvust ega sisalda kontrollarvu Variable number of digits and capital letters Varieeruv arv arve ja suurtähti Variable number of hexadecimal characters Varieeruv arv kuueteistkümnendsüsteemi märke Barcode Ribakood Error opening file: %1 Viga faili avamisel: %1 Barcode incomplete Ribakood pole täielik For ISBN-10 the data should contain 9 or 10 digits separated appropriately by dash characters. For ISBN-13 the data should contain 12 or 13 digits separated appropriately by dash characters. If the last digit is not given then the ISBN checkdigit is calculated automatically. ISBN-10 korral peavad andmed sisaldama 9 või 10 (tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)arvu, mida eraldavad kriipsud.(new line) ISBN-13 korral peavad andmed sisaldama 12 või 13 (tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)arvu, mida eraldavad kriipsud.(new line) Kui viimast arvu ei ole antud, arvutatakse (tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)ISBN kontrollarv automaatselt. 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) 12 või 13 arvu kriipsudega. ISBN-10 pärandvorming tunnistab 9 või 10 arvu kriipsudega, kuid see standard on tunnistatud alates 1. jaanuarist 2007 iganenuks. (Märkus: vana ISBN-10 teisendamiseks ISBN-13 vormingusse, lisa esimese 9 arvu ette prefiks 978-, nt. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. Viimane kontrollarv arvutatakse automaatselt.) Select Type Vali tüüp Select Barcode Type Vali ribakoodi tüüp BarcodeGeneratorBase Barcode Creator Ribakoodi generaator Barcode Ribakood &Type: &Tüüp: Co&de: Koo&d: Select one of the available barcode type here Vali mõni saadaolevatest ribakoodi tüüpidest The numeric representation of the code itself. See the help message below Kood ise arvuna. Vaata täpsemalt allolevat abiteadet Reset the barcode samples Lähtesta ribakoodi näited &Include text in barcode Tekst&i kaasamine ribakoodi Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Märkimise korral võib ribakoodis olla ka tähti &Guard whitespace Tühimär&gi kaitse Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Noolte joonistamine koodi järel tühiku tagamiseks I&nclude checksum Ko&ntrollsumma kaasamine Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Kontrollsumma genereerimine ja kaasamine ribakoodi Incl&ude checksum digit Kontrolls&umma arvu kaasamine Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Kontrollsumma arvu lisamine ribakoodi teksti Colors Värvid &Background &Taust Alt+B Alt+B Background color - under the code lines Taustavärv ribade taga &Lines &Ribad Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode Ribakoodi ribade värv &Text &Tekst Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Teksti ja arvude värv Hints and help is shown here Siin näeb vihjeid ja abi Preview of the result. 72dpi sample. Tulemuse eelvaatlus. 72dpi näide. Insert Barcode Ribakoodi lisamine Format Vorming Incl&ude Checksum Digit Kontrolls&umma arvu kaasamine I&nclude Checksum Ko&ntrollsumma kaasamine &Guard Whitespace Tühimär&gi kaitse &Include Text in Barcode Tekst&i kaasamine ribakoodi Biblio Choose a Scrapbook Directory Visandimapi kataloogi valik Scrapbook (*.scs) Visandimapp (*.scs) Choose a scrapbook file to import Imporditava visandimapifaili valik Choose a Directory Kataloogi valik Rename Nimeta ümber Delete Kustuta Name "%1" is not unique. Please choose another. Nimi "%1" ei ole unikaalne. Palun vali mõni muu nimi. Object Objekt &Name: &Nimi: New Entry Uus kirje Scrapbook Visandimapp Create a new scrapbook page Loo uus visandimapi lehekülg Load an existing scrapbook Ava olemasolev visandimapp Save the selected scrapbook Salvesta valitud visandimapp Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Visandimapifaili import Scribuse versioonist <=1.3.2 Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Impordi visandimapifail Scribuse versioonist <=1.3.2 Close the selected scrapbook Sulge valitud visandimapp Copy To: Kopeerimine: Move To: Liigutamine: Main Peamine Copied Items Kopeeritud elemendid New Name Uus nimi Scrapbook (*.scs *.SCS) Visandimapp (*.scs *.SCS) Hide Directorys Hide Images Hide Vector files Open Directorys in a new tab Paste to Page Aseta leheküljele Save as... Salvesta kui... Close Sulge Delete Contents Kustuta sisu Do you really want to delete all entries? Kas tõesti kustutada kõik kirjed? Go up one Directory Configure the scrapbook BookMView Move Bookmark Liiguta järjehoidjat Insert Bookmark Lisa järjehoidja Cancel Loobu Bookmarks Järjehoidjad BookPalette Bookmarks Järjehoidjad ButtonIcon Icon Placement Ikooni paigutus Layout: Välimus: Caption only Ainult pealdis Icon only Ainult ikoon Caption below Icon Pealdis ikooni all Caption above Icon Pealdis ikooni kohal Caption right to Icon Pealdis ikoonist paremal Caption left to Icon Pealdis ikoonist vasakul Caption overlays Icon Pealdis ikooni peal Scale: Skaleerimine: Always Alati When Icon is too small Kui ikoon on liiga väike When Icon is too big Kui ikoon on liiga suur Never Mitte kunagi Scale How: Skaleerimine viis: Proportional Proportsionaalne Non Proportional Mitteproportsionaalne Icon Ikoon OK OK Cancel Loobu Reset Lähtesta CMSPrefs &Activate Color Management Värvih&alduse lubamine System Profiles Süsteemsed profiilid &RGB Pictures: &RGB pildid: &CMYK Pictures: &CMYK pildid: &RGB Solid Colors: &RGB ühtlased värvid: &CMYK Solid Colors: &CMYK ühtlased värvid: &Monitor: &Monitor: P&rinter: P&rinter: Rendering Intents Renderdamisviisid Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Monitori profiile saab muuta ainult siis, kui avatud ei ole ühtegi dokumenti. Perceptual Pertseptuaalne Relative Colorimetric Suhteline kolorimeetriline Saturation Küllastus Absolute Colorimetric Absoluutne kolorimeetriline Pictures: Pildid: Sol&id Colors: Ühtlased värv&id: Sim&ulate Printer on the Screen Printeri sim&uleerimine ekraanil Convert all colors to printer space Kõigi värvide teisendamine printeriruumi Mark Colors out of &Gamut Värviulatusest väl&jajäävate värvide märkimine Use &Blackpoint Compensation Must&punkti kompenseerimine Default color profile for imported CMYK images Imporditud CMYK piltide vaikimisi värviprofiil Default color profile for imported RGB images Imporditud RGB piltide vaikimisi värviprofiil Default color profile for solid RGB colors on the page Ühtlaste RGB värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel Default color profile for solid CMYK colors on the page Ühtlaste CMYK värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Värviprofiil, mille oled genereerinud või saanud tootjalt. See profiil peab vastama monitorile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Printeri tootjapoolne värviprofiil. See profiil peab vastama printerile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB). Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Ühtlaste värvide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta, tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne. Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Piltide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta, tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Niinimetatud väljundvaate lubamine, mis näitab printeri profiili alusel, millised näevad dokumendi värvid välja trükkimisel. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Täieliku värvihaldusega keskkonna simuleerimine: kõik värvid, nii RGB kui CMYK, teisendatakse printeri värviruumi. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Ekraanil näidatakse värve, mida ei pruugi olla võimalik korralikult trükkida. See nõuab väga täpseid profiile ja on mõeldud lihtsalt hoiatuseks. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Mustpunkti kompenseerimisega saab parandada fotode kontrasti. Kui dokumendis leidub fotosid, on soovitatav see valik sisse lülitada. Images: Pildid: CMSPrefsBase Form Vorm &Activate Color Management Värvih&alduse lubamine System Profiles Süsteemsed profiilid &RGB Images: &RGB-pildid: Default color profile for imported RGB images Imporditud RGB-piltide vaikimisi värviprofiil &CMYK Images: &CMYK-pildid: Default color profile for imported CMYK images Imporditud CMYK-piltide vaikimisi värviprofiil &RGB Solid Colors: Ühtlased &RGB-värvid: Default color profile for solid RGB colors on the page Ühtlaste RGB-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel &CMYK Solid Colors: Ühtlased &CMYK-värvid: Default color profile for solid CMYK colors on the page Ühtlaste CMYK-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel Document Options Dokumendi valikud Simulate printer on Screen Printeri simuleerimine ekraanil Monitor Profile Monitori profiil &Monitor: &Monitor: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Värviprofiil, mille oled genereerinud või saanud tootjalt. See profiil peab vastama monitorile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB). P&rinter: P&rinter: Document Profiles Dokumendi profiilid Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Printeri tootjapoolne värviprofiil. See profiil peab vastama printerile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB). Rendering Intents Renderdamisviisid Images: Pildid: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Piltide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta, tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne. Sol&id Colors: Ühtlased värv&id: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Ühtlaste värvide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta, tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Niinimetatud väljundvaate lubamine, mis näitab printeri profiili alusel, millised näevad dokumendi värvid välja trükkimisel. Sim&ulate Printer on the Screen Printeri sim&uleerimine ekraanil Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Täieliku värvihaldusega keskkonna simuleerimine: kõik värvid, nii RGB kui CMYK, teisendatakse printeri värviruumi. Convert all colors to printer space Kõigi värvide teisendamine printeriruumi Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Ekraanil näidatakse värve, mida ei pruugi olla võimalik korralikult trükkida. See nõuab väga täpseid profiile ja on mõeldud lihtsalt hoiatuseks. Mark Colors out of &Gamut Värviulatusest väl&jajäävate värvide märkimine Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Mustpunkti kompenseerimisega saab parandada fotode kontrasti. Kui dokumendis leidub fotosid, on soovitatav see valik sisse lülitada. Document Rendering Intents Dokumendi renderdamisviisid Use &Blackpoint Compensation Must&punkti kompenseerimine CMYKChoose Edit Color Värvi muutmine &Name: &Nimi: Color &Model Värvi&mudel CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB Web Safe RGB Is Spot Color Spot-värv Is Registration Color Kokkutrükivärv New Uus Old Vana HSV-Colormap HSV-värvikaart C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Dünaamilised värviribad Static Color Bars Staatilised värviribad Scribus Swatches User Swatches R: R: G: G: B: B: You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Värvi nimega "%1" ei saa luua. See nimi on reserveeritud läbipaistvale värvile Name of the color is not unique Värvi nimi ei ole unikaalne Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself. Selle valimine võimaldab trükkimise kõigil plaatidel. Kokkutrükivärve kasutatakse enamasti selliste printeritähiste jaoks, nagu kärpimisääred, registreerimismärgid ja nii edasi. Tavaliselt ei kasutata neid küljenduses endas. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas. The name of the color already exists, please choose another one. Selle nimega värv on juba olemas, palun vali mõni muu nimi. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Selle valimisel muudetakse värv spot-värviks, luues plaatide või separeerimise jaoks täiendava värvi. Enamasti on seda mõtet kasutada siis, kui logo või mõned muud värvid peavad olema äärmiselt täpsed või neid ei saa tekitada CMYK-i abil. Heaks näiteks on metallik- ja fluorestsensvärv, mida CMYK-iga on raske saavutada. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas. You cannot create a color without a name Please give it a name Ilma nimeta värvi ei saa luua Palun anna sellele nimi HSV Color Map HSV-värvikaart CStyleP Form1 Vorm1 Colors Värvid CStylePBase Form1 Vorm1 Parent Eellane CWDialog Normal Vision Tavaline nägemine Protanopia (Red) Protanoopia (punane) Deuteranopia (Green) Deuteranoopia (roheline) Tritanopia (Blue) Tritanoopia (sinine) Full Color Blindness Täielik värvipimedus Merging colors Värvide ühendamine Error: Viga: Color %1 exists already! Värv %1 on juba olemas! Color %1 appended. Värv %1 lisatud. Now opening the color manager. Avatakse värvihaldur. Color Merging Värvide ühendamine Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Soovitud värvi ei leitud. Arvatavasti valisid musta, halli või valge. Seda värvi pole võimalik töödelda. Color Wheel Värviratas Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Klõpsa rattal baasvärvi valimiseks. Selle värvimudel sõltub valitud meetodist. Result Colors Tulemusvärvid CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Valitud värviskeemi värvid. Color Scheme Method Värviskeemi meetod Angle: Nurk: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Erinevus valitud ja arvutatud väärtuse vahel. Lähemalt räägib sellest dokumentatsioon. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Vali värviskeemi loomiseks mõni meetod. Lähemalt räägib neist dokumentatsioon. Merge created colors into the document colors Loodud värvide ühendamine dokumendi värvidega &Merge Ü&henda Alt+M Alt+M Replace created colors in the document colors Dokumendi värvide asendamine loodud värvidega &Replace &Asenda Alt+R Alt+R Leave colors untouched Värvid jäetakse muutmata &Cancel &Loobu Alt+C Alt+C Preview: Eelvaatlus: Sample color scheme. Näidisvärviskeem. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Levinumate nägemishäirete simuleerimine. Vali vajalik puudetüüp. Vision Defect Type: Nägemishäire tüüp: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Dokument CWDialogBase Color Wheel Värviratas Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Klõpsa rattal baasvärvi valimiseks. Selle värvimudel sõltub valitud meetodist. CMYK CMYK C: C: M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: RGB RGB R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: Document Dokument Color Scheme Method: Värviskeemi meetod: Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Vali värviskeemi loomiseks mõni meetod. Lähemalt räägib neist dokumentatsioon. Angle: Nurk: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Erinevus valitud ja arvutatud väärtuse vahel. Lähemalt räägib sellest dokumentatsioon. Preview: Eelvaatlus: Vision Defect Type: Nägemishäire tüüp: Sample color scheme. Näidisvärviskeem. Colors of your chosen color scheme. Valitud värviskeemi värvid. &Merge Ü&henda Alt+M Alt+M Merge created colors into the document colors Loodud värvide ühendamine dokumendi värvidega &Replace &Asenda Alt+R Alt+R Replace created colors in the document colors Dokumendi värvide asendamine loodud värvidega &Cancel &Loobu Alt+C Alt+C Leave colors untouched Värvid jäetakse muutmata Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Levinumate nägemishäirete simuleerimine. Vali vajalik puudetüüp. HSV HSV H: H: S: S: V: V: Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Pikkus: %1 Nurk: %2 Width: %1 Height: %2 Laius: %1 Kõrgus: %2 Angle: %1 Nurk: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Valitud värv puudub dokumendi värvikomplektis. Palun anna uuele värvile nimi. Color Not Found Värvi ei leitud The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Valitud nimi on juba olemas. Palun anna uuele värvile mõni muu nimi. CanvasMode_Normal All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Open Avamine CgmPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Group%1 Grupp%1 Generating Items Elementide genereerimine ChTable You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Hiire paremat klahvi all hoides näeb pisipilti. Klahviga Insert saab glüüfi allolevasse valikukasti lisada, klahviga Delete viimati lisatud glüüfi eemaldada. CharSelect Select Character: Märgi valimine: Font: Font: Character Class: Märgiklass: &Insert Code: L&isatava märgi kood: &Insert L&isa C&lear &Puhasta &Close S&ulge Insert the characters at the cursor in the text Lisab märgid teksti kursori asukohta Delete the current selection(s). Kustutab aktiivse valiku. Close this dialog and return to text editing Sulgeb dialoogi ja naaseb teksti redigeerimise juurde Type in a four digit unicode value directly here Siia saab otse kirjutada Unicode'i neljakohalise arvväärtuse Full Character Set Täielik märgistik Basic Latin Ladina alusosa Latin-1 Supplement Latin-1 täiendosa Latin Extended-A Ladina laiendatud A Latin Extended-B Ladina laiendatud B General Punctuation Üldised kirjavahemärgid Super- and Subscripts Üla- ja alaindeksid Currency Symbols Rahasümbolid Letterlike Symbols Tähelaadsed sümbolid Number Forms Arvuvormid Arrows Nooled Mathematical Operators Matemaatilised märgid Box Drawing Joonekombinatsioonid Block Elements Plokid Geometric Shapes Geomeetrilised kujundid Miscellaneous Symbols Mitmesugused sümbolid Dingbats Piltmärgid Small Form Variants Väikesed märgid Ligatures Ligatuurid Specials Erisümbolid Greek Kreeka Greek Extended Kreeka laiendatud Cyrillic Kirillitsa Cyrillic Supplement Kirillitsa täiendosa Arabic Araabia Arabic Extended A Araabia laiendatud A Arabic Extended B Araabia laiendatud B Hebrew Heebrea You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Hiire paremat klahvi all hoides näeb pisipilti. Klahviga Insert saab glüüfi allolevasse valikukasti lisada, klahviga Delete viimati lisatud glüüfi eemaldada Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Scribuse märgipalett (*.ucp);;Kõik failid (*) Choose a filename to open Faili avamine Error Viga Error reading file %1 - file is corrupted propably. Viga faili %1 lugemisel - fail on arvatavasti vigane. Cannot write file %1 Faili %1 kirjutamine nurjus Character Palette Märgipalett &Search Ot&si Empty the Palette? Kas tühjendada palett? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Nii eemaldatakse paletist kõik märgid. Kas tõesti seda teha? Hide/Show Enhanced Palette Põhjalikuma paleti näitamine/peitmine Save Quick Character Palette Kiirmärgipaleti salvestamine CharSelectEnhanced Full Character Set Täielik märgistik Basic Latin Ladina alusosa Latin-1 Supplement Latin-1 täiendosa Latin Extended-A Ladina laiendatud A Latin Extended-B Ladina laiendatud B General Punctuation Üldised kirjavahemärgid Super- and Subscripts Üla- ja alaindeksid Currency Symbols Rahasümbolid Letterlike Symbols Tähelaadsed sümbolid Number Forms Arvuvormid Arrows Nooled Mathematical Operators Matemaatilised märgid Box Drawing Joonekombinatsioonid Block Elements Plokid Geometric Shapes Geomeetrilised kujundid Miscellaneous Symbols Mitmesugused sümbolid Dingbats Piltmärgid Small Form Variants Väikesed märgid Ligatures Ligatuurid Specials Erisümbolid Greek Kreeka Greek Extended Kreeka laiendatud Cyrillic Kirillitsa Cyrillic Supplement Kirillitsa täiendosa Arabic Araabia Arabic Extended A Araabia laiendatud A Arabic Extended B Araabia laiendatud B Hebrew Heebrea Enhanced Character Palette Põhjalikum märgipalett &Font: &Font: C&haracter Class: Mär&giklass: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Hiire paremat nuppu all hoides näeb pisipilti. Klahviga Insert saab lisada glüüfi allolevasse valikusse, klahviga Delete eemaldada viimati lisatu Insert &Code: &Kood: Type in a four digit unicode value directly here Siia saab otse kirjutada Unicode'i neljakohalise arvväärtuse Glyphs to Insert Lisatavad glüüfid Insert the characters at the cursor in the text Lisab märgid teksti kursori asukohta &Insert L&isa Delete the current selection(s). Kustutab aktiivse valiku. C&lear &Puhasta Type in a four digit Unicode value directly here Kirjuta siia Unicode neljaarvuline väärtus CharStyleComboBox No Style Stiil puudub CharTableView Delete Kustuta CheckDocument Document Dokument No Problems found Probleeme ei esinenud Page Lehekülg Free Objects Vabad objektid Problems found Esines probleeme Preflight Verifier Trükieelne kontroll Items Elemendid Problems Probleemid Current Profile: Aktiivne profiil: &Ignore Errors &Ignoreeri vigu Print/Visible Mismatch Trükkimise ja nähtavuse ebakõlad Check again Kontrolli uuesti Glyphs missing Puuduvad glüüfid Text overflow Teksti ülejooksmine Object is not on a Page Objekt ei paikne leheküljel Missing Image Puuduv pilt Image dimension is smaller than its frame Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Pildi lahutus on alla %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Pildi lahutus on üle %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d Object has transparency Objekt on läbipaistev Object is a PDF Annotation or Field Objekt on PDF-i annotatsioon või väli Object is a placed PDF Objekt on põimitud PDF-fail Image is GIF Pilt on GIF OK OK Transparency used Läbipaistvuse kasutamine Blendmode used Sulandamise kasutamine Layer "%1" Kiht "%1" Annotation uses a non TrueType font Annotatsioon kasutab muud kui TrueType fonti Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Trükieelne profiil, mille põhjal luuakse aruanne. Valikud saab määrata dokumendi või üldistes seadistustes Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Leitud vigade eiramine ning ekspordi või trükkimise jätkamine. Enne jätkamist tuleks kindlasti vigade iseloom endale selgeks teha. Rerun the document scan to check corrections you may have made Dokumendi taasuurimine, et kontrollida tehtud parandusi Empty Image Frame Tühi pildikast Layers Kihid Issue(s): %1 Probleemid: %1 Master Pages Leheküljetoorikud Layer Kiht Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Pildi lahutus on alla %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Pildi lahutus on üle %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d ChooseStyles Choose Styles Stiilide valik Available Styles Saadaolevad stiilid CollectForOutput Choose a Directory Kataloogi valik Cannot create directory: %1 Kataloogi loomine nurjus: %1 Collecting... Kogumine... Cannot collect the file: %1 Faili ei õnnestunud koguda: %1 Warning Hoiatus Cannot collect all files for output for file: %1 Ei õnnestunud koguda kõigi faile väljundiks failile: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Elementide kogumine: Collecting Patterns: Mustrite kogumine: Collecting Fonts: Fontide kogumine: Collecting Profiles: Profiilide kogumine: Collecting... Kogumine... Cannot collect all files for output for file: %1 Ei õnnestunud koguda kõiki faile väljundiks failile: %1 Cannot collect the file: %1 Faili ei õnnestunud koguda: %1 ColorListBox Sort by Name Sorteeri nime järgi Sort by Color Sort by Type Sorteeri tüübi järgi ColorManager Colors Värvid &Import &Impordi &New &Uus &Edit &Redigeeri D&uplicate &Klooni &Delete K&ustuta &Remove Unused &Eemalda kasutud Color Sets Värvikomplektid Current Color Set: Aktiivne värvikomplekt: &Save Color Set &Salvesta värvikomplekt Choose a color set to load Vali avatav värvikomplekt Save the current color set Salvesta aktiivne värvikomplekt Remove unused colors from current document's color set Eemalda kasutamata värvid dokumendi aktiivsest värvikomplektist Import colors to the current set from an existing document Impordi olemasolevast dokumendist värvid aktiivsesse värvikomplekti Create a new color within the current set Loo aktiivses värvikomplektis uus värv Edit the currently selected color Redigeeri valitud värvi Make a copy of the currently selected color Kopeeri valitud värv Delete the currently selected color Kustuta valitud värv Make the current colorset the default color set Muuda aktiivne värvikomplekt vaikimisi värvikomplektiks &Name: &Nimi: Choose a Name Nime valik Open Avamine Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kõik failid (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.scd);;Kõik failid (*) Copy of %1 %1 koopia New Color Uus värv If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas. Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Teised failid (*.eps *.ps *.ai);;Kõik failid (*) Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.scd);;Teised failid (*.eps *.ps *.ai);;Kõik failid (*) Information Info Import Impordi The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Fail %1 ei sisalda värve, mida saaks importida. Kui see on PostScripti põhine fail, võiks proovida seda importida (Fail -&gt; Import. Sugugi kõigis failides ei ole DSC-le vastavaid kommentaare, mis sisaldaks värvi kirjeldust. See takistab mõnest failist värvide importimist. Täpsemalt kõneleb sellest dokumentatsiooni värvide muutmise osa. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks. Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Spot-värve tähistatakse punase ringikesega. Täpsemalt tutvustab värviulatuse hoiatusi dokumentatsioon värvihalduse osas. Kokkutrükivärvidel on värvi ees kokkutrükimärk. Neid tuleb kasutada ainult printeri- ja lõikemärkide jaoks. All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Kõik toetatud vormingud (%1);;Dokumendid (%2);;Muud failid (%3);;Kõik failid (*) Import Colors Värvide import ColorWheel Monochromatic Monokromaatiline Analogous Analoogvärvid Complementary Komplementaarvärvid Split Complementary Lõhestatud komplementaarvärvid Triadic Triaad Tetradic (Double Complementary) Nelikõla (topeltkomplementaarsus) Base Color Baasvärv Monochromatic Light Mnonokromaatiline hele Monochromatic Dark Monokromaatiline tume 1st. Analogous 1. analoogvärv 2nd. Analogous 2. analoogvärv 1st. Split 1. lõhestatud värv 2nd. Split 2. lõhestatud värv 3rd. Split 3. lõhestatud värv 4th. Split 4. lõhestatud värv 1st. Triadic 1. triaad 2nd. Triadic 2. triaad 1st. Tetradic (base opposite) 1. tetraad (baasi vastand) 2nd. Tetradic (angle) 2. tetraad (nurk) 3rd. Tetradic (angle opposite) 3. tetraad (nurga vastand) ColorWheelDialog E&xit &Välju C&olor &Värv Color Wheel Värviratas Color Värv Name Nimi C C M M Y Y K K Error: Viga: Color %1 exists already! Värv %1 on juba olemas! Color %1 appended. Värv %1 lisatud. New Color Uus värv ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Värviratas... Color setting helper Värviseadistuste abiline Color selector with color theory included. Värvivalija, mis arvestab värviteooriat. CommonStrings &Apply &Rakenda &Cancel &Loobu None color name Puudub &OK &OK &Save &Salvesta Warning Hoiatus Custom CommonStrings, custom page size Kohandatud Single Page Üks lehekülg Double Sided Kaks lehekülge 3-Fold Kolm lehekülge 4-Fold 4 lehekülge Left Page Vasakpoolne Middle Keskmine Middle Left Vasak keskmine Middle Right Parem keskmine Right Page Parempoolne Monday Esmaspäev Tuesday Teisipäev Wednesday Kolmapäev Thursday Neljapäev Friday Reede Saturday Laupäev Sunday Pühapäev January Jaanuar February Veebruar March Märts April Aprill May Mai June Juuni July Juuli August August September September October Oktoober November November December Detsember Yes Jah No Ei &Yes &Jah &No &Ei Normal Normaalne Normal Left Normaalne vasakul Normal Middle Normaalne keskel Normal Right Normaalne paremal Left Page Left page location Vasakpoolne Middle Middle page location Keskmine Middle Left Middle Left page location Vasak keskmine Middle Right Middle Right page location Parem keskmine Right Page Right page location Parempoolne Normal Default single master page Normaalne Normal Left Default left master page Normaalne vasakul Normal Middle Default middle master page Normaalne keskel Normal Right Default right master page Normaalne paremal Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Tavaline nägemine Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Protanoopia (punane) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Deuteranoopia (roheline) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Tritanoopia (sinine) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Täielik värvipimedus Custom: Custom Tab Fill Option Kohandatud: None Puudub Solid Line Ühtlane joon Dashed Line Punktiirjoon Dotted Line Punktjoon Dash Dot Line Kriipspunktjoon Dash Dot Dot Line Kriipspunktpunktjoon None Optical Margin Setting Puudub Left Protruding Optical Margin Setting Eendumine vasakule Right Protruding Optical Margin Setting Eendumine paremale Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Kirjavahemärkide väljaulatumine vasakule Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Kirjavahemärkide väljaulatumine paremale Default Optical Margin Setting Vaikimisi Min. Word Tracking Min. sõnade koondamine Max. Word Tracking Maks. sõnade koondamine Min. Glyph Extension Min. glüüfi laiendamine Max. Glyph Extension Maks. glüüfi laiendamine RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Halltoonid Duotone Colorspace Duotone Unknown Colorspace (Unknown) Teadmata PostScript PostScript Text Frame Tekstikast Image Frame Pildikast Line Joon Polygon Hulknurk Polyline Murdjoon Text on a Path Tekst vektorjoonel PDF 3D Annotation PDF ruumiline annotatsioon Symbol Sümbol Multiple Multiple frame types Mitu PDF Push Button PDF-i kinnitusnupp PDF Text Field PDF-i tekstiväli PDF Check Box PDF-i märkekast PDF Combo Box PDF-i liitkast PDF List Box PDF-i nimekirjakast PDF Text Annotation PDF-i tekstiannotatsioon PDF Link Annotation PDF-i lingiannotatsioon PostScript Level 1 PostScript tase 1 PostScript Level 2 PostScript tase 2 PostScript Level 3 PostScript tase 3 Windows GDI Windows GDI Render Frame Renderduskast Default Paragraph Style Vaikimisi lõigustiil Default Character Style Vaikimisi märgistiil Default Line Style Vaikimisi joonestiil ContextMenu Preview Settings Eelvaatluse seadistused Paste File... Aseta fail... Delete Page Kustuta lehekülg Paste Image from Clipboard Aseta pilt lõikepuhvrist CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Lehekülje salvestamine toorikuna Name: Nimi: Copy Applied Master Page Items Rakendatud leheküljetooriku elementide kopeerimine CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Uus leheküljetoorik %1 Cpalette pt pt % % Shade: Varjund: Opacity: Läbipaistmatus: X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Move Vector Liiguta vektorit Normal Normaalne Horizontal Gradient Rõhtne üleminek Vertical Gradient Püstine üleminek Diagonal Gradient Diagonaalne üleminek Cross Diagonal Gradient Ristdiagonaalne üleminek Radial Gradient Radiaalne üleminek Free linear Gradient Vaba lineaarne üleminek Free radial Gradient Vaba radiaalne üleminek Edit Line Color Properties Muuda joonevärvi omadusi Edit Fill Color Properties Muuda täitevärvi omadusi Saturation of color Värviküllastus Normal or gradient fill method Normaalne või ülemineku täitmise meetod Set the transparency for the color selected Määra valitud värvi läbipaistvus Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Liiguta üleminekuvektori algust hiire vasakut nuppu ja üleminekuvektori lõppu hiire paremat nuppu all hoides Transparency Settings Läbipaistvuse seadistused Blend Mode: Sulandamisrežiim: Darken Tumendamine Lighten Helendamine Multiply Korrutamine Screen Ekraan Overlay Ülekatmine Hard Light Külm valgus Soft Light Soe valgus Difference Lahutamine Exlusion Väljajätmine Color Dodge Värvi helestamine Color Burn Värvi tumestamine Hue Toon Saturation Küllastus Color Värv Luminosity Valgsus Offsets Nihe X: X: Y: Y: Scaling Skaleerimine Rotation Pööramine Angle Nurk Pattern Muster Exclusion Väljajätmine X-Scale: X-skaala: Y-Scale: Y-skaala: Display only used Colors Ainult kasutatud värvide näitamine Display all colors from the document color list, or only the already used colors Kas kõigi dokumendi värvinimekirja värvide või ainult kasutatud värvide näitamine Solid Ühtlane Gradient Üleminek Custom Kohandatud Create Mesh Võre loomine CreateRange Create Range Vahemiku loomine Number of Pages in Document: Lehekülgede arv dokumendis: Doc Page Range Dokumendi lehekülgede vahemik Basic Range Selection Baasvahemiku valimine Range of Pages Lehekülgede vahemik De&lete &Kustuta Alt+L Alt+L Move &Down L&iiguta alla Alt+D Alt+D Move &Up &Liiguta üles Alt+U Alt+U Add a Range of Pages Lehekülgede vahemiku lisamine Consecutive Pages Järjestikused leheküljed Even Pages Paarisleheküljed From: Alates: To: kuni: &Add To Range Lis&a vahemikku Alt+A Alt+A Odd Pages Paaritud leheküljed Comma Separated List Komadega eraldatud loend Advanced Reordering Täpsem ümberkorraldamine Page Order Lehekülgede järjekord Sample Page Order: Lehekülgede näidisjärjekord: Page Group Size: Leheküljerühma suurus: &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Loobu Alt+C Alt+C CreateRangeBase Create Range Vahemiku loomine Number of Pages in Document: Lehekülgede arv dokumendis: Doc Page Range Dokumendi lehekülgede vahemik Basic Range Selection Vahemiku valimine Add a Range of Pages Lisa lehekülgede vahemik Consecutive Pages Järjestikused lehed From: Alates: To: Kuni: Comma Separated List Komadega eraldatud loend Even Pages Paarisleheküljed Odd Pages Paaritud leheküljed &Add To Range Lis&a vahemikku Alt+A Alt+A Range of Pages Lehekülgede vahemik Move &Up &Liiguta üles Alt+U Alt+U Move &Down L&iiguta alla Alt+D Alt+D De&lete &Kustuta Alt+L Alt+L Advanced Reordering Täpsem ümberkorraldamine Page Group Size: Leheküljerühma suurus: Sample Page Order: Lehekülgede näidisjärjekord: Page Order Lehekülgede järjekord &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Loobu Alt+C Alt+C CsvDialog CSV Importer Options CSV importija valikud Field delimiter: Väljade eraldaja: (TAB) (TAB) Value delimiter: Väärtuste eraldaja: None delimiter Puudub First row is a header Esimene rida on päis OK OK Cancel Loobu CupsOptions Printer Options Printeri valikud Page Set Lehekülgede valim All Pages Kõik leheküljed Even Pages only Ainult paarisleheküljed Odd Pages only Ainult paaritud leheküljed Mirror Peegeldamine No Ei Yes Jah Orientation Orientatsioon Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus N-Up Printing Lehekülgi lehele Page per Sheet lehekülg lehe kohta Pages per Sheet lehekülge lehe kohta Option Valik Value Väärtus This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * See dialoog näitab trükkimisel kasutatavaid CUPS-i valikuid. Täpsed parameetrid sõltuvad printeri draiverist. CUPS-i toetust saab kontrollida dialoogis Abi -> Info. Seal tuleb otsida kirjet C-C-T, milles C=CUPS, teine C=littlecms ja T=TIFF. Puuduva toetuse korral seisab vastava teegi asemel * CurveWidget Open Avamine Curve Files (*.scu);;All Files (*) Kõverafailid (*.scu);;Kõik failid (*) Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Kõverafailid "*.scu" (*.scu *.SCU);;Kõik failid (*) Save as Salvestamine Cannot write the file: %1 Ei õnnestunud kirjutada faili: %1 Inverts the curve Inverteerib kõvera Resets the curve Lähtestab kõvera Switches between linear and cubic interpolation of the curve Lülitab kõvera lineaarse ja kolmanda astme interpolatsiooni vahel Loads a curve Laadib kõvera Saves this curve Salvestab kõvera CustomFDialog &Compress File &Faili tihendamine &Include Fonts Fo&ntide kaasamine Encoding: Kodeering: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Liigub määratud dokumentide kataloogi. Selle saab määrata seadistustes. &Include ICC Profiles &ICC profiilide kaasamine Show Preview Eelvaatluse näitamine &Include Color Profiles Värv&iprofiilide kaasamine Show a preview and information for the selected file Valitud faili eelvaatluse ja teabe näitamine Compress the Scribus document on save Scribuse dokumendi tihendamine salvestamisel Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Fontide kaasamine dokumendi failide kogumisel. Kontrolli kindlasti kõigi kogutavate fontide litsentse, sest sellest võib sõltuda õigus neid levitada. Include color profiles when collecting files for the document Värviprofiilide kaasamine dokunendi failide kogumisel CvgPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Group%1 Grupp%1 Generating Items Elementide genereerimine CwSetColor CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV H: H: S: S: V: V: R: R: G: G: B: B: C: C: M: M: Y: Y: K: K: DashEditor Value: Väärtus: Offset: Nihe: DeferredTask Cancelled by user Kasutaja katkestas toimingu DelColor Delete Color Värvi kustutamine Delete Color: Kustutatav värv: Replace With: Asendus: DelPages Delete Pages Lehekülgede kustutamine Delete From: Kustutatakse alates: to: kuni: DelStyle Delete Style Stiili kustutamine Delete Style: Kustutatav stiil: Replace With: Asendus: No Style Stiil puudub DialogsAPI Alert - Scribus Hoiatus - Scribus DocIm Importing failed Import nurjus Importing Word document failed %1 Word'i dokumendi import nurjus %1 DocInfos Document Information Dokumendi info &Title: &Pealkiri: &Author: A&utor: &Subject: &Teema: &Keywords: &Võtmesõnad: Descri&ption: &Kirjeldus: P&ublisher: &Avaldaja: &Contributors: &Kaasautorid: Dat&e: Kuupä&ev: T&ype: &Tüüp: F&ormat: &Vorming: Identi&fier: I&dentifikaator: &Source: All&ikas: &Language: &Keel: &Relation: &Seos: Co&verage: &Hõlmamine: Ri&ghts: Õi&gused: Documen&t &Dokument Further &Information Täiendav &info The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Isik või organisatsioon, kes vastutab dokumendi sisu eest tervikuna. Selle välja saab info huvides põimida nii Scribuse dokumenti kui ka PDF-i metaandmetesse A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Dokumendi nimi. Selle välja saab info huvides põimida nii Scribuse dokumenti kui ka PDF-i metaandmetesse An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Dokumendi sisu ülevaade. See väli sisaldab dokumendi lühikirjeldust või kokkuvõtet. See põimitakse eksportimisel PDF-i The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Dokumendi sisu teema. See väli on mõeldud PDF-i põimitavate dokumendi võtmesõnade jaoks, mis aitavad PDF-failides otsida ja neid indekseerida A person or organisation responsible for making the document available Isik või organisatsioon, kes vastutab dokumendi avaldamise eest A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Isik või organisatsioon, kes on andnud panuse dokumendi sisu loomisse A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Dokumendi loomisega seotud kuupäev vormingus YYYY-MM-DD (vastavalt ISO 8601 nõuetele) The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Dokumendi sisu iseloom või žanr, nt. kategooria, funktsioon, žanr vms The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Dokumendi füüsiline või digitaalne kuju. Mainida tasuks nii andmekandja tüüpi kui ka mõõtmeid. Siin saab ära kasutada MIME tüüpide jaoks mõeldud RFC2045 ja RFC2046 An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Üheselt mõistetav viide dokumendile kindlas kontekstis, n. ISBN või URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Viide dokumendile, millest aktiivne dokument on tuletatud, nt. ISBN või URI The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Keel, milles on kirja pandud dokumendi sisu. Tavaliselt keelekood (ISO-639 järgi), millele võib lisanduda sidekriips ja riigikood (ISO-3166 järgi), nt. et, en-GB, fr-CH A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Viide seotud dokumendile, võib olla formaalne identifikaator, nt. ISBN või URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Dokumendi sisu haare või ulatus, võib sisaldada asukohta, aega, jurisdiktsiooni Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Info dokumendiga seotud õiguste kohta, nt. autoriõigus, patent, kaubamärk DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Lisa dokumendile lehekülgede nummerdamise sektsioon. Uus sektsioon lisatakse valitud sektsiooni järele. Delete the currently selected section. Kustuta valitud sektsioon. <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. <b>Nimi:</b> sektsiooni nimi, nt Indeks; võib ka ära jääda<br/><b>Näitamine:</b> märkimise korral näidatakse sektsioonis leheküljenumbreid, kui seda vajab üks või enam tekstikasti.<br/><b>Alates:</b> lehekülg, millest antud sektsiooni indeks algab.<br/><b>Kuni:</b> lehekülg, milleni antud sektsiooni indeks ulatub.<br/><b>Stiil:</b> kasutatav leheküljenumbri stiil.<br/><b>Algus:</b> indeks stiili vahemikus, millest alustatakse. Kui nt. Algus=2 ja Stiil=a,b,c, ..., algavad numbrid b-ga. Dokumendi esimese sektsiooni korral asendab see senise esimese lehekülje numbri uues failiaknas. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Leheküljenumber väljub piiridest The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Sisestatud väärtus väljub aktiivse dokumendi leheküljenumbrite vahemikust (%1-%2). Document Sections Dokumendi sektsioonid &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D Name Nimi Shown Näitamine From Alates To Kuni Style Stiil Start Algus DocSectionsBase Document Sections Dokumendi sektsioonid Name Nimi Shown Näitamine From Alates To Kuni Style Stiil Start Algus &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D DocumentItemAttributes None relationship Puudub Relates To On seotud elemendiga Is Parent Of On eellane elemendile Is Child Of On järglane elemendile None auto add Puudub Text Frames Tekstikastid Image Frames Pildikastid None types Puudub Boolean Tõeväärtus Integer Täisarv Real Number Reaalarv String String Document Item Attributes Dokumendi elemendi atribuudid &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Copy &Kopeeri Alt+C Alt+C &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D C&lear &Puhasta Alt+L Alt+L Name Nimi Type Tüüp Value Väärtus Parameter Parameeter Relationship Seos Relationship To Seos elemendiga Auto Add To Automaane lisamine elemendile DocumentItemAttributesBase Document Item Attributes Dokumendi elemendi atribuudid Name Nimi Type Tüüp Value Väärtus Parameter Parameeter Relationship Seos Relationship To Seos elemendiga Auto Add To Automaane lisamine elemendile &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Copy &Kopeeri Alt+C Alt+C &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D C&lear &Puhasta Alt+L Alt+L DrwPlug Group%1 Grupp%1 Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine EPSPlug Importing PostScript PostScripti import Analyzing PostScript: PostScripti analüüsimine: Importing File: %1 failed! Faili: %1 import nurjus! Fatal Error Saatuslik viga Generating Items Elementide genereerimine Converting of %1 images failed! %1 pildi teisendamine nurjus! Error Viga Group%1 Grupp%1 Importing: %1 Import: %1 EditStyle Edit Style Stiili redigeerimine &Name: &Nimi: Character Märk pt pt % % Distances Vahemaad Fixed Linespacing Fikseeritud reavahe Automatic Linespacing Automaatne reavahe Align to Baseline Grid Joondamine alusjoontele Drop Caps Süvisinitsiaalid &Lines: &Ridu: Distance from Text: Kaugus tekstist: Tabulators and Indentation Tabeldusmärgid ja taandus Preview of the Paragraph Style Lõigustiili eelvaatlus Background Taust Select for easier reading of light coloured text styles Vali heleda tekstistiili paremaks nägemiseks Name of your paragraph style Lõigustiili nimi Font of selected text or object Valitud teksti või objekti font Font Size Fondi suurus Color of text fill Teksti täidise värv Color of text stroke Teksti äärejoone värv Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Määrab ridades süvisinitsiaalide kogukõrguse Determines the gap between the DropCaps and the Text Määrab vahe süvisinitsiaali ja teksti vahel Spacing above the paragraph Vahe enne lõiku Spacing below the paragraph Vahe pärast lõiku Manual Tracking Märkide koondamine Offset to baseline of characters Nihe märkide alusjoone suhtes Line Spacing Reavahe Click to select the line spacing mode Klõpsa reavahe režiimi valimiseks Toggles sample text of this paragraph style Näitab näidisteksti antud lõigustiiliga Name of the style is not unique Stiili nimi pole unikaalne Auto Automaatne EditToolBar Edit Redigeerimine Editor Editor Redaktor &New &Uus &Open... &Ava... Save &As... Salvesta &kui... &Save and Exit &Salvesta ja välju &Exit without Saving &Välju salvestamata &Undo &Võta tagasi &Redo &Tee uuesti Cu&t &Lõika &Copy &Kopeeri &Paste &Aseta C&lear &Puhasta &Get Field Names &Hangi väljanimed &File &Fail &Edit &Redigeerimine JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScriptid (*.js);;Kõik failid (*) Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+C Ctrl-V Ctrl+V EffectsDialog Image Effects Pildiefektid Options: Valikud: Color: Värv: Shade: Varjund: Brightness: Heledus: Contrast: Kontrast: Radius: Raadius: Value: Väärtus: Posterize: Posterdamine: Available Effects Saadaolevad efektid Blur Pehmendamine Brightness Heledus Colorize Toonimine Contrast Kontrast Grayscale Halltoonid Invert Inverteerimine Posterize Posterdamine Sharpen Teravustamine >> >> << << Effects in use Kasutatavad efektid OK OK Cancel Loobu Color 1: Värv 1: Color 2: Värv 2: Color 3: Värv 3: Color 4: Värv 4: Duotone Duotone Tritone Tritone Quadtone Quadtone Curves Kurvid ExceptHookDialog Script error Skripti viga An exception occured while running the script. Skripti töö ajal tekkis erind. &Close S&ulge Exception Erind &Details >> Ü&ksikasjad >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Fail on olemas. Kas kirjutada üle? exists already. Overwrite? on juba olemas. Kas kirjutada üle? All Kõik Save as Image Salvestamine pildina Insufficient memory for this image size. Selle pildi suuruse jaoks jääb mälu napiks. Error writing the output file(s). Viga väljundfaili kirjutamisel. ExportForm Choose a Export Directory Ekspordikataloogi valik Export as Image(s) Eksport piltidena &Export to Directory: &Ekspordikataloog: C&hange... &Muuda... Options Valikud Image &Type: Pildi &tüüp: &Quality: &Kvaliteet: &Resolution: &Lahutus: &Size: &Suurus: % % dpi dpi Range Vahemik &Current page &Aktiivne lehekülg &All pages &Kõik leheküljed &Range &Vahemik C C Image size in Pixels Pildi suurus pikslites Export a range of pages Lehekülgede vahemiku eksport Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Sisesta komadega eradatud arvud või märgid: * tähistab kõiki lehekülgi, 1-5 lehekülgede vahemikku, konkreetsed leheküljenumbrid vastavaid lehekülgi. Export all pages Kõigi lehekülgede eksport Export only the current page Ainult aktiivse lehekülje eksport Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Piltide lahutus Ekraanile mõeldud piltide korral võiks see olla 72 dpi Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Piltide suurus. 100% tähendab muudatusteta, 200% kaks korda suuremat jne. The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Piltide kvaliteet. 100% on parim, 1% halvim kvaliteet Available export formats Saadaolevad ekspordivormingud The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Väljundkataloog, kuhu pildid salvestatakse. Eksportfaili nimeks saab 'dokumendinimi-leheküljenumber.failitüüp' Change the output directory Muuda väljundkataloogi TextLabel Tekstipealdis The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Piltide tihendustase - 100% korral tihendus puudub, 0% on suurim tihendus. Kahtluse korral vali 'Automaatne' Automatic Automaatne ExtImageProps Extended Image Properties Laiendatud pildi omadused Normal Normaalne Darken Tumendamine Lighten Helendamine Hue Toon Saturation KüllastusKüllastus Color VärvVärv Luminosity Valgsus Multiply Korrutamine Screen Ekraan Dissolve Hägunemine Overlay Ülekatmine Hard Light Külm valgus Soft Light Soe valgus Difference Lahutamine Exclusion Väljajätmine Color Dodge Värvi helestamine Color Burn Värvi tumestamine Exlusion Väljajätmine Blend Mode: Sulandamisrežiim: Opacity: Läbipaistmatus: % % Name Nimi Background Taust Layers Kihid Don't use any Path Ära kasuta vektorjooni Paths Vektorjooned Live Preview Live-eelvaatlus FDialogPreview Size: Suurus: Resolution: Lahutus: DPI DPI Unknown Teadmata RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Halltoonid Colorspace: Värviruum: Title: Pealkiri: No Title Pealkiri puudub Author: Autor: Scribus Document Scribuse dokument Duotone Duotone File Format: Failivorming: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Mõned selles dokumendis kasutatavad fondid on asendatud: was replaced by: asendati fondiga: FileToolBar File Fail FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Vektorjoone tööriistad Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Face: Tüüp: Family: Pere: Style: Stiil: Font Family of Selected Text or Text Frame Valitud teksti või tekstikasti fondipere Font Style of Selected Text or Text Frame Valitud teksti või tekstikasti fondistiil FontListModel Font Name Fondi nimi Use Font Kasutusel Family Pere Style Stiil Variant Variant Type Tüüp Format Vorming Embed in PostScript Põimimine PostScripti Subset Alamhulk Access Õigused Used in Doc Kasutamine dokumendis Path to Font File Fondifaili asukoht Unknown font type Teadmata Unknown font format Teadmata User font preview Kasutaja System font preview Süsteem Click to change the value Klõpsa väärtuse muutmiseks FontPrefs Available Fonts Saadaolevad fondid Font Substitutions Fondiasendused Additional Paths Lisaasukohad Font Name font preview Fondi nimi Use Font font preview Kasutusel Embed in: font preview Põimimine: Subset font preview Alamhulk Path to Font File font preview Fondifaili asukoht PostScript PostScript &Available Fonts &Saadaolevad fondid Font Name Fondi nimi Replacement Asendus &Delete K&ustuta Font &Substitutions &Fondiasendused C&hange... &Muuda... A&dd... Lis&a... &Remove &Eemalda Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path. Fontide asukohad saab määrata ainult seadistustes ja ainult siis, kui ükski dokument pole avatud. Sulge kõik avatud dokumendid ning muuda siis fontide asukohta menüükäsuga Redigeerimine->Seadistused. Additional &Paths Lis&aasukohad Choose a Directory Kataloogi valik Embed in PostScript font preview Põimimine PostScripti Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Fondi otsinguteed saab määrata ainult Fail -> Seadistused ja ainult siis, kui parajasti ei ole avatud ühtegi dokumenti. Fondi otsingutee muutmiseks sulge kõik avatud dokumendid ning vali Fail -> Seadistused -> Fondid. Use Font Kasutusel Embed in PostScript Põimimine PostScripti Subset Alamhulk Path to Font File Fondifaili asukoht FontPrefsTab Available Fonts Saadaolevad fondid Font Substitutions Fondiasendused Additional Paths Lisaasukohad &Available Fonts &Saadaolevad fondid Font Name Fondi nimi Replacement Asendus &Delete K&ustuta Font &Substitutions &Fondiasendused C&hange... &Muuda... A&dd... Lis&a... &Remove &Eemalda Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Fondi otsinguteed saab määrata ainult Fail -> Seadistused ja ainult siis, kui parajasti ei ole avatud ühtegi dokumenti. Fondi otsingutee muutmiseks sulge kõik avatud dokumendid ning vali Fail -> Seadistused -> Fondid. Additional &Paths Lis&aasukohad Choose a Directory Kataloogi valik FontPreview Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Põdur Zagrebi tšellomängija-följetonist Ciqo külmetas kehvas garaažis Append selected font into Style, Font menu font preview Lisa valitud font stiili- ja fondimenüüsse Leave preview font preview Sulge eelvaatlus Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name. Siin saab kiiresti vajaliku fondi leida. Otsing on tõstutundetu. Otsingus võib kasutada metamärke (*, ?, [...]). Näide: t* leiab kõik fondid, mille alguses seisab t või T. *bold* leiab kõik fondid, mille nimes esineb sõna bold, bolder vms. Start searching Alusta otsimist Size of the selected font Valitud fondi suurus Sample will be shown after key release Näidet näeb pärast klahvi vabastamist User font preview Kasutaja System font preview Süsteem Font Name Fondi nimi Doc Dok Type Tüüp Subset Alamhulk Access Õigused Fonts Preview Fontide eelvaatlus &Quick Search: &Kiirotsing: &Search Ot&si Alt+S Alt+S &Font Size: &Fondi suurus: Text Tekst Sample text to display Näitetekst Se&t &Määra Alt+T Alt+T Reset the text Lähtesta tekst &Append Lis&a Alt+A Alt+A &Close S&ulge Alt+C Alt+C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Siia midagi kirjutades saab kiiresti otsida fondinimedes. Otsing on tõstutundetu. Kirjutatud teksti käsitletakse alamstringina. &Default &Vaikeväärtus Show Extended Font Information Laiendatud fondiinfo näitamine Set the preview text Näiteteksti määramine FontPreviewBase Fonts Preview Fontide eelvaatlus &Quick Search: &Kiirotsing: &Search Ot&si Alt+S Alt+S Font Name Fondi nimi Doc Dok Type Tüüp Subset Alamhulk Access Õigused &Font Size: &Fondi suurus: Text Tekst Sample text to display Näitetekst Se&t &Määra Alt+T Alt+T Reset the text Lähtesta tekst &Append Lis&a Alt+A Alt+A &Close S&ulge Alt+C Alt+C FontPreviewPlugin &Font Preview... &Fontide eelvaatlus... Font Preview dialog Fontide eelvaatluse dialoog Sorting, searching and browsing available fonts. Saadaolevate fontide sortimine, otsimine ja sirvimine. FontReplaceDialog Font Substitution Fondiasendus This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Dokument sisaldab fonte, mida pole sinu süsteemi paigaldatut. Palun vali neile sobiv asendus. Loobumisel dokumenti ei avata. Original Font Originaalfont Substitution Font Asendusfont Make these substitutions permanent Alati kasutatakse määratud asendusi Cancels these font substitutions and stops loading the document. Katkestab fontide asendamise ja dokumendi avamise. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Sisselülitamisel kasutab Scribus määratud asendusi puuduvate fontide jaoks ka edaspidi. Seda saab tühistada või muuta menüükäsuga Redigeerimine->Seadistused->Fondid. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Kui valida OK ja siis salvestada, kehtestatakse asendused dokumendis püsivalt. FontSelect Select Alternate Font Alternatiivse fondi valimine Font Font GradientEditor Add, change or remove color stops here Lisa, muuda või eemalda värvimarkereid Position: Asukoht: % % GradientEditorBase Frame Kast Position: Asukoht: % % Color: Värv: Opacity: Läbipaistmatus: Shade: Varjund: GradientPreview Add Stop Lisa murdepunkt Remove Stop Eemalda murdepunkt GradientVectorBase Gradient Vector Ülemineku vektor Start: Algus: / / End: Lõpp: Skew: Nurgeti pööramine Focal: Fookus: Scale: Skaleerimine: 1. Point: 1. punkt: 2. Point: 2. punkt: 3. Point: 3. punkt: 4. Point: 4. punkt: 5. Point: 5. punkt: Edit Grid Points Muuda alusvõrgu punkte Edit Control Points Muuda kontrollpunkte Reset selected Control Point Lähtesta valitud kontrollpunkt Reset all Control Points Lähtesta kõik kontrollpunktid New Mesh... Uus võre... Reset Mesh Lähtesta võre Mesh -> Shape Võre -> Kujund GradientVectorDialog Gradient Vector Ülemineku vektor GuideManager Edit Guide Juhtjoone redigeerimine Enter a position: Asukoht: New Guide Uus juhtjoon &Single Ü&ksik Horizontals Rõhtjooned Guide Juhtjoon &Add Lis&a Alt+A Alt+A D&elete K&ustuta Alt+E Alt+E Verticals Püstjooned A&dd L&isa Alt+D Alt+D De&lete &Kustuta Alt+L Alt+L &Lock Guides &Juhtjoonte lukustamine Appl&y to All Pages &Rakenda kõigile lehekülgedele Alt+Y Alt+Y &Column/Row &Veerg/rida &Number: &Arv: U&se Gap: &Vahe: Alt+S Alt+S Refer To Sidumine &Page Le&heküljega Alt+P Alt+P M&argins V&eeristega S&election &Valikuga Nu&mber: A&rv: Use &Gap: Va&he: Alt+G Alt+G &Misc &Muud Delete all guides from the current page Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivselt lehelt Delete Guides from Current &Page Kustuta aktii&vse lehe juhtjooned Delete all guides from the current document Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivsest dokumendist Delete Guides from &All Pages Kustuta kõi&gi lehtede juhtjooned Guide Manager Juhtjoonte haldur Add a new horizontal guide Uue rõhtsa juhtjoone lisamine Delete the selected horizontal guide Valitud rõhtsa juhtjoone kustutamine Add a new vertical guide Uue püstise juhtjoone lisamine Delete the selected vertical guide Valitud püstise juhtjoone kustutamine Lock the guides Juhtjoonte lukustamine Apply to all pages Rakendamine kõigile lehekülgedele Number of horizontal guides to create Loodavate rõhtsate juhtjoonte arv Number of vertical guides to create Loodavate püstiste juhtjoonte arv Create rows with guides, with an additional gap between the rows Juhtjoontega ridade loomine, soovi korral ridade vahet määrates Create columns with guides, with an additional gap between the columns Juhtjoontega veergude loomine, soovi korral veergude vahet määrates Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Määratud arvu aktiivse leheküljega seotud rõhtsate juhtjoonte loomine Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Määratud arvu aktiivse lehekülje veeristega seotud rõhtsate juhtjoonte loomine Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Määratud arvu aktiivse elemendivalikuga seotud rõhtsate juhtjoonte loomine Create the selected number of vertical guides relative to the current page Määratud arvu aktiivse leheküljega seotud püstiste juhtjoonte loomine Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Määratud arvu aktiivse lehekülje veeristega seotud püstiste juhtjoonte loomine Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Määratud arvu aktiivse elemendivalikuga seotud püstiste juhtjoonte loomine Apply the shown guides to all pages in the document Näidatavate juhtjoonte rakendamine dokumendi kõigile lehtedele Delete all guides shown on the current page Kõigi aktiivsel lehel näidatavate juhtjoonte kustutamine Delete all guides from all pages Kõigi lehtede kõigi juhtjoonte kustutamine Refer to Sidumine GuideManagerBase Manage Guides Juhtjoonte haldamine &Standard &Standard Horizontals Rõhtjooned Guide Juhtjoon Unit Ühik &Add Lis&a Alt+A Alt+A D&elete K&ustuta Alt+E Alt+E Verticals Püstjooned A&dd L&isa Alt+D Alt+D De&lete &Kustuta Alt+L Alt+L &Lock Guides &Juhtjoonte lukustamine Appl&y to All Pages &Rakendamine kõigile lehekülgedele Alt+Y Alt+Y A&utomatic A&utomaatne &Number: &Arv: U&se Gap: &Vahe: Alt+S Alt+S Nu&mber: A&rv: Use &Gap: Va&he: Alt+G Alt+G Refer To Sidumine &Page Le&hekülg Alt+P Alt+P M&argins V&eerised S&election &Valik &Misc &Muud Delete &Page Guides K&ustuta lehekülje juhtjooned Delete all guides from the current page Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivselt lehelt Delete &Document guides Kustuta &dokumendi juhtjooned Delete all guides from the current document Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivsest dokumendist &Single Ü&ksik &Column/Row &Veerg/rida HelpBrowser Contents Sisukord Link Link &Contents &Sisukord &Search Ot&si Relevance Asjakohasus Se&arch O&tsing &New &Uus &Delete K&ustuta De&lete All &Kustuta kõik Book&marks &Järjehoidjad &Print... &Trüki... E&xit &Välju &File &Fail &Find... Ot&si... Find &Next Otsi &järgmine Find &Previous Otsi &eelmine &Edit &Redigeerimine Navigation Liikumine Loading Failed Laadimine nurjus &Add Bookmark Lis&a järjehoidja D&elete All &Kustuta kõik &Bookmarks &Järjehoidjad Scribus Online Help Scribuse abi Searching is case unsensitive Otsimine on tõstutundetu Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Vabandust, käsiraamatut pole! Palun otsi saidilt http://docs.scribus.net värsket dokumentatsiooni ja saidilt www.scribus.net allalaadimisvõimalusi. Find Otsimine Search Term: Otsingusõna: New Bookmark Uus järjehoidja New Bookmark's Title: Uue järjehoidja nimi: Scribus Help Scribuse abi Searching is case insensitive Otsimine on tõstutundetu 1 1 &Exit &Välju Find &Next... Otsi &järgmine... Find &Previous... Otsi &eelmine... &Add Lis&a &Quit &Välju <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Vabandust, käsiraamatut pole paigaldatud!</p><p>Palun vaata:</p><ul><li>http://docs.scribus.net - uusim dokumentatsioon</li><li>http://www.scribus.net - allalaadimine</li></ul></h2> HelpBrowser2 &Contents &Sisukord Se&arch O&tsing &Search Ot&si Book&marks &Järjehoidjad HelpBrowserNavigation Form Vorm &Contents &Sisukord Se&arch O&tsing Searching is case insensitive Otsimine on tõstutundetu &Search Ot&si 1 1 Book&marks &Järjehoidjad &New &Uus &Delete K&ustuta D&elete All &Kustuta kõik HyAsk Possible Hyphenation Võimalik poolitus Accept Nõus Skip Jäta vahele Cancel Loobu Add to the Exception List Lisa erandite nimekirja Add to the Ignore List Lisa eiratavate nimekirja HySettings &Hyphenation Suggestions &Poolitamisettepanekud Hyphenate Text Automatically &During Typing &Teksti automaatne poolitamine kirjutamise ajal &Language: &Keel: &Smallest Word: Lü&him poolitatav sõna: Consecutive Hyphenations &Allowed: Poolitamisega lõppevaid ridu &järjestikku: A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Sisselülitamise korral avatakse menüükäsu Ekstra->Teksti poolitamine valimisel dialoog, kus näidatakse iga sõna võimalikke poolitusi. Enables automatic hyphenation of your text while typing. Lülitab sisse teksti automaatse poolitamise kirjutamise ajal. Length of the smallest word to be hyphenated. Väikseima sõna pikkus, mida veel poolitatakse. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Järjestikuste poolitamisega lõppevate ridade maksimaalne arv. 0 tähendab, et piirang puudub. Ignore List Eiramisnimekiri Add a new Entry Lisa uus kirje Edit Entry Muuda kirjet Exception List Erandite nimekiri ImageInfoDialog Image Info Pildi info General Info Üldine info Date / Time: Kuupäev/kellaaeg: Has Embedded Profile: Põimitud profiil: Yes Jah No Ei Profile Name: Profiili nimi: Has Embedded Paths: Põimitud asukohad: Has Layers: Kihid: EXIF Info EXIF-info Artist: Kunstnik: Comment: Kommentaar: User Comment: Kasutaja kommentaar: Camera Model: Kaamera mudel: Camera Manufacturer: Kaamera tootja: Description: Kirjeldus: Copyright: Autoriõigus: Scanner Model: Skänneri mudel: Scanner Manufacturer: Skänneri tootja: Exposure time Säriaeg Aperture: Ava: ISO equiv.: ISO vaste: ImportAIPlugin Import AI... Impordi AI... Imports Illustrator Files Illustratori failide import Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku Illustratori failide import aktiivsesse dokumenti, teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks. The file could not be imported Faili import nurjus ImportCgmPlugin Import Cgm... Impordi Cgm... CGM File CGM-fail CGM File (*.cgm *.CGM) CGM-fail (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files CGM-failide import Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportCvgPlugin Import Cvg... Impordi Cvg... Imports Cvg Files Cvg-failide import Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku Cvg-failide import aktiivsesse dokumenti ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportDialog Choose Styles Stiilide valik Available Styles Saadaolevad stiilid Character Styles Märgistiilid Paragraph Styles Lõigustiilid Line Styles Joone stiilid ImportDrwPlugin Import DRW... Impordi DRW... Micrografx DRW File Micrografxi DRW-fail Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Micrografxi DRW-fail (*.drw *.DRW) Imports DRW Files DRW-failide import Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku DRW-failide import aktiivsesse dokumenti ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Adobe Idml-pakettide import Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here Adobe Indesigni idml-pakettide import Scribusesse ja Indesigni objektide teisendamine Scribuse leheküljeelementideks; mitte kõik ei ole Scribuses toetatud, aga toetatud imporditakse GPL GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Impordi &EPS/PS... Imports EPS Files Impordib EPS-faile Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Impordib EPS-failid aktiivsesse dokumenti, muutes nende vektorandmed Scribuse objektideks. PostScript PostScript PDF PDF Import PostScript... Impordi PostScript... Imports PostScript Files PostScript-failide import Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku PostScript-failide import aktiivsesse dokumenti, teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks. ImportPctPlugin Import Pict... Impordi Pict... Imports Pict Files Pict-failide import Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku Maci Pict-failide import aktiivsesse dokumenti ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Dia Shapes "*.shape" File Dia Shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Dia shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportWpgPlugin Import WPG... Impordi WPG... Imports WPG Files WPG-failide import Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku WPG-failide import aktiivsesse dokumenti ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportXarPlugin Import Xara... Impordi Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" fail XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) XARA "*.xar" fail (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Xara failide import Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku Xara failide import aktiivsesse dokumenti ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportXfigPlugin Import Xfig... Impordi Xfig... Imports Xfig Files Xfig-failide import Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku Xfig-failide import aktiivsesse dokumenti, teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Imposition Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus ImpositionBase Imposition Poognamontaaž Gri&d &Võrgustik Copies Koopiad Do&uble sided Kahe&poolne Alt+U Alt+U Front side Esikülg Back side Tagakülg &Booklet &Brošüür Pages per sheet Lehekülgi lehe kohta 4 4 8 8 16 16 Pages Leheküljed <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Eralda leheküljed komaga, vahemikud sidekriipsuga, nt. 1,4,9-11 lehekülgede 1, 4, 9, 10, 11 jaoks.</p></body></html> Fold Voltimine Front page from Esikülg Double sided Kahepoolne Back page from Tagakülg Destination page Sihtlehekülg Size Suurus Orientation Orientatsioon Width Laius Height Kõrgus Preview Eelvaatlus Refresh preview Värskenda eelvaatlust &OK &OK Alt+G Alt+G &Cancel &Loobu Alt+C Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... P&oognamontaaž... Imposition dialog Poognamontaaži dialoog Imposition on grids, booklets and folds Võrgustike, brošüüride ja voltimisega poognamontaaž InsPage Insert Page Lehekülje lisamine &Insert L&isatakse Page(s) lehekülg(e) before Page enne lehekülge after Page pärast lehekülge at End lõppu Master Pages Leheküljetoorikud Normal Normaalne &Master Page: &Leheküljetoorik: Page Size Lehekülje suurus &Size: &Suurus: Custom Kohandatud Orie&ntation: Orie&ntatsioon: Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus &Width: &Laius: &Height: &Kõrgus: Move Objects with their Page Objektide liigutamine koos leheküljega InsertAFrame Open Avamine <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor. <b>Tekstikasti lisamine</b><br/>Tekstikast võimaldab sisestada teksti vajalikku kohta vajaliku vormindusega. Kui soovid kohe kasti dokumendi importida, vali tekstifail valikute kaardilt. Scribus toetab paljude vormingute importimist alates klaartekstist ja lõpetades OpenOffice.org-i dokumentidega.<br/>Sisestatud teksti saab redigeerida ja vormindada kas otse leheküljel või lihtsas looredaktoris. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Pildikasti lisamine</b><br/>Pildikast võimaldab sisestada leheküljele pildi. Piltidele saab ükshaaval või kombineeritult rakendada mitmesuguseid pildiefekte, sealhulgas läbipaistvus, toon ja muud sellised, mis võimaldavad pilti retušeerida või luua huvitavaid visuaalseid efekte. Piltide skaleerimine ja kuju muutmine käib omaduste paleti abil. Insert A Frame Kasti lisamine T&ype Tüü&p &Text Frame &Tekstikast Alt+T Alt+T &Image Frame P&ildikast Alt+I Alt+I T&able T&abel Alt+A Alt+A Shape Kujund Polygon Hulknurk &Location Asuko&ht Page Placement Asetus lehekülgedel Selecting this will place the frame only on the current page. Selle valimisel asetatakse kast ainult aktiivsele leheküljele. Current Page Aktiivne lehekülg All Pages Kõik leheküljed Selecting this will place frame on the selected range. Selle valimisel asetatakse kast valitud lehekülgede vahemikku. Range of Pages: Lehekülgede vahemik: ... ... Position of Frame Kasti asukoht Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup. Selle valimisel asetatakse kast dokumendi seadistustes määratud veeriste ülemisse vasakusse nurka. Top Left of Margins Veeriste ülemine vasak nurk Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0 Selle valimisel asetatakse kast üles vasakule asukohta 0,0 Top Left of Page Lehekülje ülemine vasak nurk Top Left of Bleed Lõikevaru ülemine vasak nurk Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below. Määra allolevas dialoogis vajalikud X- ja Y-asukoht. Custom Position: Kohandatud asukoht: X: X: Y: Y: &Size &Suurus Same as the Page Margins Sama lehekülje veeristega Same as the Page Sama leheküljega Same as the Bleed Sama lõikevaruga Same as the Imported Image Sama imporditud pildiga Custom Size: Kohandatud suurus: Height: Kõrgus: Width: Laius: &Options &Valikud Source Image: Lähtepilt: &Select File... &Vali fail... Alt+S Alt+S There are no options for this type of frame Seda tüüpi kasti jaoks pole valikuid Columns: Veerud: Gap: Vahe: Link Created Frames Loodud kastid lingitakse Source Document: Lähtedokument: &OK &OK &Cancel &Loobu Range of Pages Lehekülgede vahemik Custom Position Kohandatud asukoht Custom Size Kohandatud suurus <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Tekstikasti lisamine</b><br/>Tekstikast võimaldab sisestada teksti vajalikku kohta vajaliku vormindusega. Kui soovid kohe kasti dokumendi importida, vali tekstifail valikute kaardil. Scribus toetab paljude vormingute importimist alates klaartekstist ja lõpetades OpenOffice.org-i dokumentidega.<br/>Sisestatud teksti saab redigeerida ja vormindada kas otse leheküljel või lihtsas looredaktoris. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Pildikasti lisamine</b><br/>Pildikast võimaldab sisestada leheküljele pildi. Piltidele saab ükshaaval või kombineeritult rakendada mitmesuguseid pildiefekte, sealhulgas läbipaistvus, toon ja muud sellised, mis võimaldavad pilti retušeerida või luua huvitavaid visuaalseid efekte. Piltide skaleerimine ja kuju muutmine käib omaduste paleti abil. Insert one or more text frames Ühe või enama tekstikasti lisamine Insert one or more image frames Ühe või enama pildikasti lisamine Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Uute kastide asetamine aktiivsele leheküljele, kõigile lehekülgedele või valitud vahemikku Insert the frame on the current page only Kasti lisamine ainult aktiivsele leheküljele Insert one frame for each existing page Kasti lisamine kõigile olemasolevatele lehekülgedele Insert frames on a range of pages Kasti lisamine valitud lehekülgedele Range of pages to insert frames on Lehekülgede vahemik, kuhu kastid lisatakse Position the new frame in relation to the page Uue kasti asukoht leheküljel Insert the frame at the top left of the page margins Kasti lisamine lehekülje veeriste ülemisse vasakusse nurka Insert the frame at the top left of the page Kasti lisamine lehekülje ülemisse vasakusse nurka Insert the frame at the top left of the page bleed Kasti lisamine lehekülje lõikevaru ülemisse vasakusse nurka Insert the frame at a custom position on the page Kasti lisamine kohandatud asukohta leheküljel Top position of the inserted frame Lisatud kasti ülaserva asukoht Left position of the inserted frame Lisatud kasti vasaku serva asukoht Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Uue kasti lisamine lehekülje veeristega võrdsete mõõtmetega Insert the new frame with the same dimensions as the page Uue kasti lisamine leheküljega võrdsete mõõtmetega Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Uue kasti lisamine lehe enda piiridest välja jääva lõikevaruga võrdsete mõõtmetega Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Uus kasti lisamine imporditava pildiga võrdsete mõõtmetega Insert the new frame with a custom size Uue kasti lisamine kohandatud suurusega Width of the inserted frame Lisatud kasti laius Height of the inserted frame Lisatud kasti kõrgus Number of columns for the inserted text frame Lisatud tekstikasti veergude arv Distance between the columns in the text frame Tekstikasti veergude vahe Link the inserted text frames together to form a chain of frames Lisatud tekstikastide linkimine kastiahela moodustamiseks Link Inserted Frames Lisatud kastide linkimine Link the first inserted frame to a preexisting text frame Esimese lisatud kasti linkimine olemasoleva tekstikastiga Link to Existing Frame Linkimine olemasoleva kastiga Name of existing text frame to link to Olemasoleva tekstikasti nimi, millega linkida Source document to load into the text frame Tekstikasti laaditav lähtedokument Source image to load into the inserted image frame Lisatud pildikasti laaditav lähtepilt InsertAFrameBase Insert A Frame Kasti lisamine T&ype Tüü&p &Text Frame &Tekstikast Alt+T Alt+T &Image Frame P&ildikast Alt+I Alt+I T&able T&abel Alt+A Alt+A Shape Kujund Polygon Hulknurk &Location Asuko&ht Page Placement Asetus lehekülgedel Current Page Aktiivne lehekülg Selecting this will place the frame only on the current page. Selle valimisel asetatakse kast ainult aktiivsele leheküljele. Range of Pages: Lehekülgede vahemik: Selecting this will place frame on the selected range. Selle valimisel asetatakse kast valitud lehekülgede vahemikku. Position of Frame Kasti asukoht Top Left of Page Lehekülje ülemine vasak nurk Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0 Selle valimisel asetatakse kast üles vasakule asukohta 0,0 Top Left of Margins Veeriste ülemine vasak nurk Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup. Selle valimisel asetatakse kast dokumendi seadistustes määratud veeriste ülemisse vasakusse nurka. Custom Position: Kohandatud asukoht: Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below. Määra allolevas dialoogis vajalikud X- ja Y-asukoht. X: X: Y: Y: &Size &Suurus Same as the Page Sama leheküljega Same as the Page Margins Sama lehekülje veeristega Custom Size: Kohandatud suurus: Height: Kõrgus: Width: Laius: &Options &Valikud Source Image: Lähtepilt: &Select File... &Vali fail... Alt+S Alt+S There are no options for this type of frame Seda tüüpi kasti jaoks pole valikuid Source Document: Lähtedokument: Columns: Veerud: Gap: Vahe: &OK &OK &Cancel &Loobu Link Created Frames Loodud kastid lingitakse All Pages Kõik leheküljed ... ... InsertTable Insert Table Tabeli lisamine Number of rows: Ridade arv: Number of columns: Veergude arv: JavaDocs Edit JavaScripts JavaScriptide redigeerimine &Edit... &Redigeeri... &Add... Lis&a... &Delete K&ustuta &Close S&ulge Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Lisab uue skripti, määrates samas kindlaks samanimelise funktsiooni. Kui soovid seda skripti kasuada avamistoimingu (Open Action) skriptina, ära kindlasti funktsiooni nime muuda. &New Script: &Uus skript: New Script Uus skript Do you really want to delete this script? Kas tõesti see skript kustutada? &Yes &Jah &No &Ei KeyManager Action Toiming Current Key Aktiivne klahv Select a Key for this Action Toimingu klahvi valimine &No Key &Klahv puudub &User Defined Key Kas&utaja määratud klahv ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Set &Key &Määra klahv Loadable Shortcut Sets Laaditavad kiirklahvikomplektid &Load &Laadi &Import... &Impordi... &Export... &Ekspordi... &Reset Lä&htesta Keyboard shortcut sets available to load Saadaolevad kiirklahvikomplektid Load the selected shortcut set Laadi valitud kiirklahvikomplekt Import a shortcut set into the current configuration Impordib kiirklahvikomplekti praegusse seadistusse Export the current shortcuts into an importable file Ekspordib aktiivsed kiirklahvid imporditavasse faili Reload the default Scribus shortcuts Laadib uuesti Scribuse vaikimisi kiirklahvid Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Meta Meta Meta+ Meta+ Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ This key sequence is already in use See klahvikombinatsioon on juba kasutusel Key Set XML Files (*.ksxml) Klahvikomplektide XML-failid (*.ksxml) LatexEditor Enter Code: Kood: Update Uuenda Revert Võta tagasi Program Messages: Programmi teated: Status: Unknown Olek: teadmata Kill Program Tapa programm Options Valikud Resolution: Lahutus: Automatic Automaatne DPI DPI Program: Programm: Use Preamble Preambuli kasutamine Status: Olek: Error Viga Finished Lõpetatud Running Töös No item selected! Midagi pole valitud! Insert symbol Lisa sümbol Editor Redaktor Information Info An editor for this frame is already running! Redaktor juba töötab! Editor running! Redaktor töötab! Please specify an editor in the preferences! Palun määra seadistustes redaktor! Could not create a temporary file to run the external editor! Ajutise faili loomine välise redaktori käivitamiseks nurjus! Run External Editor... Käivita väline redaktor... Running the editor failed with exitcode %d! Redaktori käivitamine nurjus lõpetamiskoodiga %d! Running the editor "%1" failed! Redaktori "%1" käivitamine nurjus! Run external editor... Käivita väline redaktor... Insert Symbol Lisa sümbol LayerPalette Delete Layer Kihi kustutamine Do you want to delete all objects on this layer too? Kas kustutada ka kõik selle kihi objektid? Layers Kihid Name Nimi Add a new layer Lisa uus kiht Delete layer Kustuta kiht Raise layer Too kiht ettepoole Lower layer Vii kiht tahapoole Opacity: Läbipaistmatus: % % Blend Mode: Sulandamisrežiim: Normal Normaalne Darken Tumendamine Lighten Helendamine Multiply Korrutamine Screen Ekraan Overlay Ülekatmine Hard Light Külm valgus Soft Light Soe valgus Difference Lahutamine Exlusion Väljajätmine Color Dodge Värvi helestamine Color Burn Värvi tumestamine Exclusion Väljajätmine Hue Toon Saturation Küllastus Color Värv Luminosity Valgsus Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Kihi indikaatori värv - igale kihile omistatakse värv, kui kihi indikaatorid on sisse lülitatud. Topeltklõpsuga saab värvi redigeerida. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Kiht on nähtaval - märke eemaldamisel ei ole kihti näha Print Layer - Uncheck to disable printing. Kihi trükkimine - märke eemaldamisel kihti ei trükita. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Kihi lukustamine - märke eemaldamisel ei ole kiht lukustatud Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below Tekst kulgeb ümber alumiste kihtide objektide - märkimisel kulgeb tekstikastide tekst ümber teiste objektide, isegi kui need asuvad alumistel kihtidel Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Kontuurirežiim - lülitab punktiirjoone näitamist objektide ümber, mis kiirendab väga keeruliste objektide kuvamist. Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing Kihi nimi - topeltklõpsuga kihi nimel saab seda redigeerida Duplicates the current layer Kloonib aktiivse kihi Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Sulandamisrežiimi valik, töötab ainult PDF 1.4 korral Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Kihi läbipaistvus, toimib ainult PDF 1.4 ja SVG korral Add a New Layer Lisa uus kiht Duplicate the Current Layer Klooni aktiivne kiht Raise Layer Too kiht ettepoole Lower Layer Vii kiht tahapoole Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Alumiste kihtide tekst pannakse kulgema ümber objektide - Selle sisselülitamine sunnib alumiste kihtide teksti kulgema ümber selle kihi objektide, mille puhul säte sisse lülitati Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name Kihi nimi - topeltklõpsuga kihi nimel saab seda redigeerida LegacyMode All Files (*) Kõik failid (*) Open Avamine All Supported Formats Kõik toetatud vormingud LensDialogBase Optical Lens Läätsed + + - - Lens Parameters Läätse parameetrid Radius: Raadius: Add a new lens Lisa uus läähts &Add Lens Lis&a lääts Remove selected lens Eemalda valitud lääts &Remove Lens &Eemalda lääts Zoom In Suurenda Zoom Out Vähenda &X Pos: &X-asukoht: Horizontal position of the lens Läätse rõhtsuunas asukoht &Y Pos: &Y-asukoht: Vertical position of the lens Läätse püstsuunas asukoht The selected lens acts like a magnification lens Valitud lääts käitub suurendusklaasina &Magnification Lens Suu&rendusklaas The selected lens acts like a fish eye lens Valitud lääts tekitab kalasilmaefekti &Fish Eye Lens Kala&silm Ra&dius: Raa&dius: Radius of the lens Läätse raadius &Strength: Tugevu&s: Strength of the lens Läätse tugevus LensEffectsPlugin Lens Effects... Läätseefektid... Path Tools Vektorjoone tööriistad Lens Effects Läätseefektid Apply fancy lens effects Naljakate läätseefektide rakendamine LineFormate Edit Line Styles Joonestiilide redigeerimine &Import &Impordi &New &Uus &Edit &Redigeeri D&uplicate &Klooni &Delete K&ustuta &Save &Salvesta Copy of %1 %1 koopia New Style Uus stiil Do you really want to delete this style? Kas tõesti see stiil kustutada? &Yes &Jah &No &Ei Open Avamine Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kõik failid (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.scd);;Kõik failid (*) LineStyleW % % Line Width: Joone jämedus: LineStyleWBase LineStyleWBase LineStyleWBase % % Line Width: Joone jämedus: LineStyleWidget pt pt Flat Cap Lameots Square Cap Ruutots Round Cap Ümarots Miter Join Nurkühendus Bevel Join Längühendus Round Join Ümarühendus Solid Line Ühtlane joon Dashed Line Punktiirjoon Dotted Line Punktjoon Dash Dot Line Kriipspunktjoon Dash Dot Dot Line Kriipspunktpunktjoon LoadSavePlugin All Files (*) Kõik failid (*) An error occured while opening file or file is damaged Faili avamisel tekkis tõrge või on fail vigane An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 Faili parsimisel tekkis tõrge reas %1 veerus %2: %3 No File Loader Plugins Found Faililaadija pluginaid ei leitud LoremManager Select Lorem Ipsum Lorem Ipsumi valik Author: Autor: Get More: Allikas: XML File: XML-fail: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Lõigud: Alt+O Alt+O Alt+C Standard Lorem Ipsum Standardne Lorem Ipsum Random Paragraphs Juhuslikud lõigud Number of paragraphs of selected sample text to insert Valitud näidisteksti lisatavate lõikude arv List of languages available to insert sample text in Keelte loend, milles leidub näidistekst MarginDialog Manage Page Properties Lehekülje omaduste haldamine Page Size Lehekülje suurus &Size: &Suurus: Custom Kohandatud Orie&ntation: Orie&ntatsioon: Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus &Width: &Laius: &Height: &Kõrgus: Move Objects with their Page Objektide liigutamine koos leheküljega Type: Tüüp: Margin Guides Veerisejooned Other Settings Muud seadistused Master Page: Leheküljetoorik: Normal Normaalne Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Lisatavate lehekülgede suurus, kas standardne või kohandatud. Orientation of the page(s) to be inserted Lisatavate lehekülgede orientatsioon Width of the page(s) to be inserted Lisatavate lehekülgede laius Height of the page(s) to be inserted Lisatavate lehekülgede kõrgus When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Uue lehekülje lisamisel teiste vahele liigutatakse objekte koos nende senise leheküljega. Vaikimisi on see sisse lülitatud. MarginWidget Preset Layouts: Valmispaigutused: &Bottom: &All: &Top: Ü&lal: &Right: &Paremal: &Left: &Vasakul: Apply margin settings to all pages Veeriseseadistusi rakendatakse kõigile lehekülgedele Apply the margin changes to all existing pages in the document Veeriste muudatused rakendatakse kõigile dokumendi olemasolevatele lehekülgedele Printer Margins... Printeri veerised... Import the margins for the selected page size from the available printers. Veeriste import valitud leheküljesuurusele saadaolevatelt printeritelt. Distance between the top margin guide and the edge of the page Vahemaa ülemise veerisejoone ja lehekülje serva vahel Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Vahemaa alumise veerisejoone ja lehekülje serva vahel Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Vahemaa vasaku veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on kaks lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Vahemaa parema veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on kaks lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks. &Inside: S&isemine: O&utside: Vä&limine: Apply settings to: Seadistuste rakendamine: All Document Pages Dokumendi kõigile lehekülgedele All Master Pages Kõigile leheküljetoorikutele Apply the margin changes to all existing master pages in the document Veeriste muudatused rakendatakse dokumendi kõigile leheküljetoorikutele Margin Guides Veerisejooned Top: Ülal: Bottom: All: Distance for bleed from the top of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje ülaservas Distance for bleed from the bottom of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje allservas Distance for bleed from the left of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje vasakus servas Distance for bleed from the right of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje paremas servas Bleeds Lõikevaru Inside: Sisemine: Outside: Välimine: Left: Vasakul: Right: Paremal: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Vahemaa vasaku veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on 2, 3 või 4 lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Vahemaa parema veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on 2, 3 või 4 lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks MasterPagesPalette Edit Master Pages Leheküljetoorikute redigeerimine Duplicate the selected master page Klooni valitud leheküljetoorik Delete the selected master page Kustuta valitud leheküljetoorik Add a new master page Lisa uus leheküljetoorik Import master pages from another document Impordi leheküljetoorikuid mõnest muust dokumendist Do you really want to delete this master page? Kas tõesti kustutada see leheküljetoorik? &Yes &Jah &No &Ei &Name: &Nimi: New Master Page Uus leheküljetoorik Copy of %1 %1 koopia Name: Nimi: New MasterPage Uus leheküljetoorik New Master Page %1 Uus leheküljetoorik %1 Copy #%1 of Koopia nr. %1 toorikust Normal Normaalne Unable to Rename Master Page Leheküljetooriku ümbernimetamine nurjus The Normal page is not allowed to be renamed. Normaalset lehekülge ei saa ümber nimetada. Rename Master Page Leheküljetooriku ümbernimetamine New Name: Uus nimi: Copy #%1 of %2 Koopia nr. %1 toorikust %2 This master page is used at least once in the document. Seda leheküljetoorikut on dokumendis vähemalt ühel korral kasutatud. Do you really want to delete master page "%1"? Kas tõesti kustutada leheküljetoorik "%1"? Mdup Multiple Duplicate Mitmekordne kloonimine &Number of Copies: Koo&piate arv: &Horizontal Shift: Ni&he rõhtsuunas: &Vertical Shift: &Nihe püstsuunas: Measurements pt pt Distances Mõõtmine X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Nurk: Length: Pikkus: ° ° MeasurementsBase Distances Vahemaad X1: X1: 10000.0000 10000,0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Pikkus: DX: DX: DY: DY: Angle: Nurk: Unit: Ühik: MergeDoc Import Master Page Leheküljetooriku import Import Page(s) Lehekülgede import &From Document: &Dokumendist: Chan&ge... &Muuda... &Import Page(s): &Imporditakse leheküljed: &Import Master Page &Imporditakse leheküljetoorik Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Sisesta komadega eradatud arvud või märgid: * tähistab kõiki lehekülgi, 1-5 lehekülgede vahemikku, konkreetsed leheküljenumbrid vastavaid lehekülgi. from 0 0 leheküljest Create Page(s) Leheküljed lisatakse Before Page enne lehekülge After Page pärast lehekülge At End lõppu &Import &Impordi Open Avamine Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kõik failid (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.scd);;Kõik failid (*) from %1 %1 leheküljest &Select... &Vali... MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Võrepinna moonutus Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Võrepinna moonutamiseks lohista hiirega punaseid pidemeid Zoom In Suurenda Zoom Out Vähenda Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Lähtestab valitud pidemed algpositsiooni. Kui pidet pole valitud, lähtestatakse kõik pidemed. &Reset Lä&htesta MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Võrepinna moonutus... Path Tools Vektorjoone tööriistad Mesh Distortion of Polygons Hulknurkade võrepinna moonutamine MissingFont Missing Font Puuduv font The Font %1 is not installed. Font %1 ei ole paigaldatud. Use Font instead asendab fondi ModeToolBar Tools Tööriistad Angle: Nurk: Width: Laius: Properties... Omadused... MovePages Move Pages Lehekülgede liigutamine Copy Page Lehekülje kopeerimine Move Page(s) Lehekülgede liigutamine To: leheküljele: Number of copies: Koopiate arv: Before Page Enne lehekülge After Page Pärast lehekülge At End Lõppu Move Page(s): Lehekülgede liigutamine: Number of Copies: Koopiate arv: MultiLine Edit Style Stiili redigeerimine Flat Cap Lameots Square Cap Ruutots Round Cap Ümarots Miter Join Nurkühendus Bevel Join Längühendus Round Join Ümarühendus Line Width: Joone jämedus: pt pt % % pt pt Solid Line Ühtlane joon Dashed Line Punktiirjoon Dotted Line Punktjoon Dash Dot Line Kriipspunktjoon Dash Dot Dot Line Kriipspunktpunktjoon Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Nimi "%1" ei ole unikaalne.<br/>Palun vali mõni muu nimi. OK OK pt pt MultiProgressDialog Progress Edenemine Overall Progress: Üldine edenemine: &Cancel &Loobu %v of %m %v / %m MultiProgressDialogBase Progress Edenemine Overall Progress: Üldine edenemine: &Cancel &Loobu MultipleDuplicate &Horizontal Shift: Ni&he rõhtsuunas: &Vertical Shift: &Nihe püstsuunas: &Horizontal Gap: V&ahe rõhtsuunas: &Vertical Gap: &Vahe püstsuunas: Multiple Duplicate Mitmekordne kloonimine &By Number of Copies Koo&piate arvu järgi &Number of Copies: Koo&piate arv: &Shift Created Items By Loo&dud elementide nihutamine Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of &Vahe loomine elementide vahele Alt+G Alt+G Rotation: Pööramine: By &Rows && Columns &Ridade ja veergude järgi Vertical Gap: Vahe püstsuunas: Horizontal Gap: Vahe rõhtsuunas: Number of Rows: Ridade arv: Number of Columns: Veergude arv: &OK &OK &Cancel &Loobu MultipleDuplicateBase Multiple Duplicate Mitmekordne kloonimine &By Number of Copies Koo&piate arvu järgi &Number of Copies: Koo&piate arv: Create &Gap Between Items Of &Vahe loomine elementide vahele Alt+G Alt+G &Shift Created Items By Loo&dud elementide nihutamine Alt+S Alt+S &Horizontal Shift: Ni&he rõhtsuunas: &Vertical Shift: &Nihe püstsuunas: By &Rows && Columns &Ridade ja veergude järgi Vertical Gap: Vahe püstsuunas: Horizontal Gap: Vahe rõhtsuunas: Number of Rows: Ridade arv: Number of Columns: Veergude arv: &OK &OK &Cancel &Loobu MyPlugin My &Plugin Minu &plugin MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Minu plugin The plugin worked! Plugin töötas! NewDoc Custom Kohandatud New Document Uus dokument &New Document &Uus dokument Open &Existing Document Ol&emasolev dokument Open Recent &Document Viimati kasutatud &dokument Do not show this dialog again Seda dialoogi rohkem ei näidata Document page size, either a standard size or a custom size Dokumendi lehekülje suurus: kas mõni standardne või kohandatud Orientation of the document's pages Dokumendi lehekülgede orientatsioon Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede laius. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede kõrgus. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta Initial number of pages of the document Esialgne dokumendi lehekülgede arv Default unit of measurement for document editing Dokumendi redigeerimisel vaikimisi kasutatav mõõtühik Create text frames automatically when new pages are added Tekstikastide automaatne loomine uute lehekülgede lisamisel Number of columns to create in automatically created text frames Veergude arv automaatselt loodud tekstikastides Distance between automatically created columns Automaatselt loodud veergude vahe New from Template Uus mallist Open Existing Document Olemasoleva dokumendi avamine Open Recent Document Viimati kasutatud dokumendi avamine Page Size Lehekülje suurus &Size: &Suurus: Orie&ntation: Orie&ntatsioon: Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus &Width: &Laius: &Height: &Kõrgus: Margin Guides Veerisejooned Options Valikud N&umber of Pages: Le&hekülgede arv: &Default Unit: Va&ikimisi ühik: &Automatic Text Frames &Automaatsed tekstikastid &Gap: Va&he: Colu&mns: V&eergude arv: Open Avamine Page Layout Lehekülgede paigutus First Page is: Esimene lehekülg on: Show Document Settings After Creation Dokumendi seadistuste näitamine loomise järel Document Layout Dokumendi omadused New &from Template Uus &mallist NewFromTemplatePlugin New &from Template... Uus &mallist... Load documents with predefined layout Laadib valmispaigutusega dokumente Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Teiste või enda loodud dokumendipõhja avamine (tagab dokumentidele ühtse stiili). NewMarginWidget Form Vorm Preset Layouts: Valmispaigutused: Left: Vasakul: Right: Paremal: Top: Ülal: Bottom: All: Link Linkimine Printer Margins... Printeri veerised... Distance between the top margin guide and the edge of the page Vahemaa ülemise veerisejoone ja lehekülje serva vahel Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Vahemaa alumise veerisejoone ja lehekülje serva vahel Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Vahemaa vasaku veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on 2, 3 või 4 lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Vahemaa parema veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on 2, 3 või 4 lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks &Inside: S&isemine: &Left: &Vasakul: O&utside: Vä&limine: &Right: &Paremal: NodePalette Nodes Sõlmed % % &Absolute Coordinates &Absoluutsed koordinaadid &X-Pos: &X-asukoht: &Y-Pos: &Y-asukoht: Edit &Contour Line &Kontuurjoone redigeerimine &Reset Contour Line Lä&htesta kontuurjoon &End Editing Lõp&eta redigeerimine Move Nodes Sõlmede liigutamine Move Control Points Kontrollpunktide liigutamine Add Nodes Sõlmede lisamine Delete Nodes Sõlmede kustutamine Move Control Points Independently Kontrollpunktide liigutamine ükshaaval Move Control Points Symmetrical Kontrollpunktide liigutamine sümmeetriliselt Reset Control Points Kontrollpunktide lähtestamine Reset this Control Point Konkreetse kontrollpunkti lähtestamine Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Hulknurga avamine või Bezier' kõvera lõikamine Close this Bezier Curve Bezier' kõvera sulgemine Mirror the Path Horizontally Asukoha peegeldamine rõhtsuunas Mirror the Path Vertically Asukoha peegeldamine püstsuunas Shear the Path Horizontally to the Right Asukoha nihe rõhtsuunas paremale Shear the Path Horizontally to the Left Asukoha nihe rõhtsuunas vasakule Shear the Path Vertically Up Asukoha nihe püstsuunas üles Shear the Path Vertically Down Asukoha nihe püstsuunas alla Rotate the Path Counter-Clockwise Asukoha pööramine vastupäeva Rotate the Path Clockwise Asukoha pööramine päripäeva Shrink the Size of the Path by shown % Asukoha suuruse kärpimine määratud protsendi võrra Enlarge the Size of the Path by shown % Asukoha suuruse suurendamine määratud protsendi võrra Reduce the Size of the Path by the shown value Asukoha suuruse kärpimine määratud väärtuse võrra Enlarge the Size of the Path by the shown value Asukoha suuruse suurendamine määratud väärtuse võrra Angle of Rotation Pööramisnurk % to Enlarge or Shrink By Suurendamise või vähendamise protsent Value to Enlarge or Shrink By Suurendamise või vähendamise väärtus Activate Contour Line Editing Mode Kontuurjoone redigeerimise lubamine Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Kontuurjoone lähtestamine kasti esialgsele kujule When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Sisselülitamisel kasutatakse leheküljega, vastasel juhul objektiga seotud koordinaate. Set Contour to Image Clip Kontuuri seadmine pildi lõikejoonele Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Kontuurjoone lähtestamine pildi lõikejoonele to Canvas Sidumine dokumendialaga to Page Sidumine leheküljega Set Shape to Image Clip Kujundi seadmine pildi lõikejoonele Set the Shape to the Clipping Path of the Image Kujundi seadmine pildi lõikejoonele OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. See dokument ei paista olevat OpenOffice Draw' fail. Group%1 Grupp%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Impordi &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice.org Draw Files Impordib OpenOffice.org Draw' faile Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Impordib OpenOffice.org Draw' failid aktiivsesse dokumenti, muutes nende vektorandmed Scribuse objektideks. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features See fail sisaldab mõningaid toetamata omadusi The file could not be imported Faili import nurjus OSGEditor 3D Properties 3D omadused Load Model ... Laadi mudel... Clear Model Puhasta mudel Views Vaated Name: Nimi: Options Valikud Solid Ühtlane Solid Wireframe Ühtlane sõrestik Transparent Läbipaistev Transparent Wireframe Läbipaistev sõrestik Wireframe Sõrestik Shaded Wireframe Varjutatud sõrestik Hidden Wireframe Peidetud sõrestik Vertices Tipud Shaded Vertices Varjutatud tipud Illustration Illustratsioon Solid Outline Ühtlane kontuur Shaded Illustration Varjutatud illustratsioon Line Color: Joone värv: Face Color: Tahu värv: Opacity: Läbipaistmatus: % % Render Style: Renderdamisstiil: Bounding Box Ümbritsev ristkülik Transparent Bounding Box Läbipaistev ümbritsev ristkülik Transparent Bounding Box Outline Läbipaistev ümbritseva ristküliku kontuur Lighting: Valgustus: None Puudub Headlamp Pealamp White Valge Day Päev Night Öö Hard Tugev Primary Primaarne Blue Sinine Red Punane Cube Kuup CAD CAD Artwork Kunstiline Field of Vision Vaateväli Angle: Nurk: Add View... Lisa vaade... Remove View Eemalda vaade OSGEditorDialog Default Vaikimisi Add a new View Uue vaate lisamine Name: Nimi: New View Uus vaade All Supported Formats (%1);;All Files (*) Kõik toetatud vormingud (%1);;Kõik failid (*) Import 3-D Model Ruumilise mudeli import OdtDialog OpenDocument Importer Options OpenDocument'i importija valikud Overwrite Paragraph Styles Lõigustiilide ülekirjutamine Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Sisselülitamisel kirjutatakse aktiivses Scribuse dokumendis olemasolevad stiilid üle Merge Paragraph Styles Lõigustiilide ühendamine Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Lõigustiilid ühendatakse atribuutide kaupa. See vähendab erinevate lõigustiilide hulka, kui originaaldokumendis kasutatakse teistsuguse nimega, aga samasuguste atribuutidega stiili. Use document name as a prefix for paragraph styles Dokumendi nime kasutamine lõigustiili prefiksina Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Dokumendi nimi lisatakse Scribuses lõigustiilide ette. Do not ask again Rohkem ei küsita Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Määratud seadistused muudetakse vaikeseadistusteks ning dialoogi OASIS OpenDocument'i importimisel enam ei näidata. OK OK Cancel Loobu OldScribusFormat Scribus Document Scribuse dokument Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokument OneClick Origin Originaal Basepoint Baaspunkt Size Suurus Width: Laius: Length: Pikkus: Height: Kõrgus: Angle: Nurk: Remember Values Väärtused jäetakse meelde OpenPalette empty palette Tühi palett OpenPaletteModel Elements Elemendid Visible Nähtav OutlinePalette Element Element Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Nimi "%1" ei ole unikaalne.<br/>Palun vali mõni muu nimi. Group Grupp Page Lehekülg Free Objects Vabad objektid Outline Kontuur Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Sisesta võtmesõna või regulaaravaldis kontuuri filtreerimiseks. Filter: Filter: Ctrl+F Filter the Outline using a keyword Ctrl+F OutlineValues % % Linewidth Joone jämedus PDFExportDialog Save as PDF Salvestamine PDF-failina O&utput to File: Välj&undfail: Cha&nge... &Muuda... Output one file for eac&h page I&ga lehekülg salvestatakse eraldi failina Open PDF after Export PDF-i avamine pärast eksporti &Save &Salvesta This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Võimaldab iga dokumendi lehekülje eksportida omaette nimega PDF-failina. Leheküljenumbrid lisatakse automaatselt. See on eriti abiks PDF-failide järjestamisel trükikotta saatmiseks. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Salvestamisnupp ei ole aktiivne, kui püüad eksportida PDF/X-3 ning PDF/X-3 kaardil puudub infostring. Save as Salvestamine PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-failid (*.pdf);;Kõik failid (*) %1 does not exists and will be created, continue? %1 puudub, mistõttu see luuakse. Kas jätkata? Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. PDF-i avamine väliste tööriistade seadistustes määratud PDF-i näitajaga, kui ei ekspordita mitme failiga sihtkohta. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. Salvestamisnuppu ei saa kasutada, kui püüad eksportida PDF/X-i ja PDF/X-i kaardil on infostring puudu. Cannot create directory: %1 Kataloogi ei õnnestunud luua: (new line) %1 Save As Salvestamine PDFLibCore Saving PDF PDF-i salvestamine Exporting Master Page: Leheküljetooriku eksport: Exporting Page: Lehekülje eksport: Exporting Items on Current Page: Aktiivse lehekülje elementide eksport: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Qt paigalduses puuduvad nii "UTF-16" kui ka "ISO-10646-UCS-2" tekstikoodekid, PDF-i eksporti ei ole võimalik Page: Lehekülg: Date: Kuupäev: Failed to load an image : %1 Pildi laadimine nurjus: %1 Failed to write an image : %1 Pildi kirjutamine nurjus: %1 Failed to load an image mask : %1 Pildimaski laadimine nurjus: %1 Insufficient memory for processing an image Pildi töötlemiseks jääb mälu napiks A write error occurred, please check available disk space Kirjutamisel tekkis viga, palun kontrolli kettaruumi saadavust PDFToolBar PDF Tools PDF-i tööriistad PDFlib Saving PDF PDF-i salvestamine Exporting Master Page: Leheküljetooriku eksport: Exporting Page: Lehekülje eksport: Exporting Items on Current Page: Aktiivse lehekülje elementide eksport: Page: Lehekülg: PPreview Print Preview Trükkimise eelvaatlus Anti-alias &Text &Teksti antialias Anti-alias &Graphics &Graafika antialias Display Trans&parency Lä&bipaistvuse näitamine &Under Color Removal Al&usvärvi eemaldamine &Display CMYK CMYK-i &näitamine Force Overprint Mode Ületrükirežiim &C &C &M &M &Y &Y &K &K Separation Name Värvi nimi Cyan Tsüaan Magenta Magenta Yellow Kollane Black Must Preview Settings Eelvaatluse seadistused Scaling: Skaala: Close Sulge Print... Trüki... Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Võimaldab tekstielementide ilusamat esitamist aknas, seda küll mõningase eelvaatluse aeglustumisega. See puudutab ainult Type 1 fonte. Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Võimaldab TrueType fontide, OpenType fontide, EPS-i, PDF-i ja vektorgraafika ilusamat esitamist aknas, seda küll mõningase eelvaatluse aeglustumisega. See puudutab ainult Type 1 fonte. Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Näitab läbipaistvust ja dokumendi läbipaistvaid elemente. Vajalik on Ghostscript 7.07 või uuem Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Trükkimise eelvaatlusel simuleeritakse RGB-värvide asemel CMYK-värve A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Asendab tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halltoonid mustaga. UCR mõjutab eelkõige piltide neid osi, kus on valitsevad neutraalsed või hallilähedased tumedad toonid. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab CMY värvide üleküllastuse võimalust. Resize the scale of the page. Lehekülje skaleerimise muutmine. Enable/disable the C (Cyan) ink plate C värvi (tsüaan) lubamine/keelamine Enable/disable the M (Magenta) ink plate M värvi (magenta) lubamine/keelamine Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Y värvi (kollane) lubamine/keelamine Enable/disable the K (Black) ink plate K värvi (must) lubamine/keelamine All Kõik File Fail Enable &Antialiasing &Antialiase lubamine Fit to Width Mahutamine laiusele Fit to Height Mahutamine kõrgusele Fit to Page Mahutamine leheküljele Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Võimaldab Type 1 fontide, TrueType fontide, OpenType fontide, EPS-i, PDF-i ja vektorgraafika ilusamat esitamist aknas, seda küll mõningase eelvaatluse aeglustumisega Display Settings Vaateseadistused Print Settings Trükkimisseadistused Mirror Page(s) Horizontal Lehekülgede peegeldamine rõhtsalt Mirror Page(s) Vertical Lehekülgede peegeldamine püstiselt Clip to Page Margins Kärpimine lehekülje veeriste juures Print in Grayscale Halltoonides trükk Convert Spot Colors Spot-värvidesse teisendamine Apply ICC Profiles ICC profiilide rakendamine Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Sisselülitamisel teisendatakse spot-värvid komposiitvärvideks. Kui sa ei kavatse just saata trükikotta spot-värve, on mõttekas see sisse lülitada. Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings Sisselülitamisel kehtestatakse dokumendile üldine ületrükirežiim, mis tühistab objektide määratlused Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled Võimaldab värvihalduse korral põimida trükkimisandmetesse ICC profiilid Apply Color Profiles Värviprofiilide rakendamine Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Võimaldab põimida värviprofiilid trükkimisprotsessi, kui värvihaldus on sisse lülitatud Clip to Printer Margins Kärpimine printeri veeriste järgi Display Ink Coverage Trükivärvi mahtuvuse näitamine Threshold: Lävi: % % None Puudub PSLib Processing Master Page: Leheküljetooriku töötlemine: Exporting Page: Lehekülje eksport: Failed to write data for an image Andmete kirjutamine pilti nurjus Failed to load an image : %1 Pildi laadimine nurjus: %1 Failed to load an image mask : %1 Pildimaski laadimine nurjus: %1 Insufficient memory for processing an image Pildi töötlemiseks jääb mälu napiks PStyleW Form1 Vorm1 Tabulators and Indentation Tabeldusmärgid ja taandus Distances and Alignment Vahed ja joondus Drop Caps Süvisinitsiaalid Parent's Drop Cap Status Eellase süvisinitsiaali olek Ch&aracter Style Mär&gistiil PStyleWBase Form1 Vorm1 Properties OmadusedOmadused Parent Eellane Distances and Alignment Vahed ja joondus Drop Caps Süvisinitsiaalid Parent's Drop Cap Status Eellase süvisinitsiaali olek Tabulators and Indentation Tabeldusmärgid ja taandus Ch&aracter Style Mär&gistiil PageItem Image Pilt Text Tekst Line Joon Polygon Hulknurk Polyline Murdjoon PathText Vektorjoone tekst Symbol Sümbol Group Rühmitamine RegularPolygon Arc Spiral Copy of Koopia - PageItemAttributes None relationship Puudub Relates To On seotud elemendiga Is Parent Of On eellane elemendile Is Child Of On järglane elemendile Page Item Attributes Lehekülje elemendi atribuudid &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Copy &Kopeeri Alt+C Alt+C &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D C&lear &Puhasta Alt+L Alt+L &OK &OK &Cancel &Loobu Name Nimi Type Tüüp Value Väärtus Parameter Parameeter Relationship Seos Relationship To Seos elemendiga Attributes Atribuudid PageItemAttributesBase Page Item Attributes Lehekülje elemendi atribuudid Name Nimi Type Tüüp Value Väärtus Parameter Parameeter Relationship Seos Relationship To Seos elemendiga &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Copy &Kopeeri Alt+C Alt+C &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D C&lear &Puhasta Alt+L Alt+L &OK &OK &Cancel &Loobu PageItem_ImageFrame Picture Pilt Preview Settings Eelvaatluse seadistused Image Pilt Embedded Image Põimitud pilt File: Fail: Original PPI: Originaali PPI: Actual PPI: Tegelik PPI: Size: Suurus: Colorspace: Värviruum: Unknown Teadmata Page: Lehekülg: Pages: Leheküljed: Embedded Image missing Põimitud pilt puudub missing puudub No Image Loaded Pilti pole laaditud PageItem_LatexFrame Error Viga Running the external application failed! Välise rakenduse käivitamine nurjus! Could not create a temporary file to run the application! Ajutise faili loomine rakenduse käivitamiseks nurjus! Information Info Running the application "%1" failed! Rakenduse "%1" käivitamine nurjus! OK OK Running Töös The application "%1" failed to start! Rakendus "%1" ei käivitunud! The application "%1" crashed! Rakendust "%1" tabas krahh! Application Rakendus DPI DPI State Olek Finished Lõpetatud Render Renderdamine This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Tavaliselt on tegemist sisendi probleemiga. Palun kontrolli programmi väljundit. Do you want to open the editor to fix the problem? Kas avada probleemi parandamiseks redaktor? The config file didn't specify a executable path! Seadistustefail ei määra käivitatava faili asukohta! The application "%1" failed to start! Please check the path: Rakenduse "%1" käivitamine nurjus! Palun kontrolli asukohta: Render Frame Renderduskast No configuration defined to run the application! Rakenduse käivitamiseks puudub seadistus! No application defined Rakendust pole määratud Rendering... Renderdamine... Render Error Renderdamisviga PageItem_OSGFrame OSG OSG Default Vaikimisi 3D Model Ruumiline mudel File: Fail: PageItem_PathText Paragraphs: Lõigud: Lines: Read: Words: Sõnad: Chars: Märgid: PageItem_TextFrame Linked Text Lingitud tekst Text Frame Tekstikast Paragraphs: Lõigud: Lines: Read: Words: Sõnad: Chars: Märgid: PageLayouts Page Layout Lehekülgede paigutus First Page is: Esimene lehekülg on: Document Layout Dokumendi paigutus Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Dokumendialas kõrvuti näidatavate lehekülgede arv Sageli kasutatakse üle mitme lehe ulatuvate elementide paigutamiseks Location on the canvas where the first page of the document is placed Dokumendiala asukoht, kuhu paigutatakse dokumendi esimene lehekülg PagePalette Double sided Kaks lehekülge Middle Right Parem keskmine Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Lohista leheküljed või leheküljetoorikud kustutamiseks prügikasti Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Siin on näha kõik leheküljetoorikud. Uue lehekülje loomiseks lohista toorik allolevasse leheküljekasti. Normal Normaalne Arrange Pages Lehekülgede korraldamine Available Master Pages: Saadaolevad leheküljetoorikud: Document Pages: Dokumendi leheküljed: List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Dokumendi paigutuses näidatavate dokumendi tavaliste lehekülgede loend. Lehekülgi võib lohistada nende ümberkorraldamiseks või kustutamiseks. Drag pages or master pages onto the trash to delete them Kusutamiseks lohista leheküljed või leheküljetoorikud prügikasti List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. Dokumendi leheküljetoorikute nimekiri. Leheküljetoorikute nimesid võib lohistada allolevasse leheküljevaatesse, et neid rakendada, või tühjale ruumile lehekülgede vahel, et luua uued leheküljed. This master page is used at least once in the document. Seda leheküljetoorikut on dokumendis vähemalt ühel korral kasutatud. Do you really want to delete this master page? Kas tõesti kustutada see leheküljetoorik? PageSelector %1 of %1 %1 (kokku %1) %1 of %2 %1 (kokku %2) Go to the first page Mine esimesele leheküljele Go to the previous page Mine eelmisele leheküljele Go to the next page Mine järgmisele leheküljele Go to the last page Mine viimasele leheküljele Select the current page Vali aktiivne lehekülg of %1 number of pages in document (kokku %1) PageSize Quarto Quarto Foolscap Foolscap Letter Letter Government Letter Government Letter Legal Legal Ledger Ledger Executive Executive Post Post Crown Crown Large Post Large Post Demy Demy Medium Medium Royal Royal Elephant Elephant Double Demy Double Demy Quad Demy Quad Demy STMT STMT A A B B C C D D E E PaintManagerBase Manage Paints <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 1 Import colors to the current set from an existing document Impordi olemasolevast dokumendist värvid aktiivsesse värvikomplekti &Import &Impordi Create a new color within the current set Loo aktiivses värvikomplektis uus värv Add Lisa Edit the currently selected color Redigeeri valitud värvi &Edit Make a copy of the currently selected color Kopeeri valitud värv D&uplicate &Klooni Delete the currently selected color Kustuta valitud värv &Delete K&ustuta Remove unused colors from current document's color set Eemalda kasutamata värvid dokumendi aktiivsest värvikomplektist &Remove Unused &Eemalda kasutud Color Sets Värvikomplektid Current Color Set: Aktiivne värvikomplekt: ... ... Save the current color set Salvesta aktiivne värvikomplekt &Save Color Set &Salvesta värvikomplekt Make the current colorset the default color set Muuda aktiivne värvikomplekt vaikimisi värvikomplektiks OK OK Cancel PaintManagerDialog Solid Colors Ühtlased värvid: Gradients Patterns Mustrid Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sorteeri nime järgi Sort by Color Sort by Type Sorteeri tüübi järgi &Import &Impordi Add Lisa &Edit Load File Laadi fail Load Set Laadi kogu Rename New Gradient Uus üleminek New Color Uus värv Rename Entry Kirje ümbernimetamine Copy of %1 %1 koopia Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Scribuse üleminekufailid "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; Gimpi üleminekufailid "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Kõik failid (*) Open All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Kõik toetatud vormingud (%1);;Dokumendid (%2);;Muud failid (%3);;Kõik failid (*) Import Colors Värvide import Information The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Fail %1 ei sisalda värve, mida saaks importida. Kui see on PostScripti põhine fail, võiks proovida seda importida (Fail -&gt; Import. Sugugi kõigis failides ei ole DSC-le vastavaid kommentaare, mis sisaldaks värvi kirjeldust. See takistab mõnest failist värvide importimist. Täpsemalt kõneleb sellest dokumentatsiooni värvide muutmise osa. &Name: &Nimi: Choose a Directory Kataloogi valik Loading Patterns Mustrite laadimine Choose a Name Nime valik ParaStyleComboBox No Style Stiil puudub PathAlongPathPlugin Path Along Path... Vektorjoon vektorjoonel... Bends a Polygon along a Path. Path Tools Vektorjoone tööriistad Bends a Polygon along a Polyline Hulknurga painutamine piki murdjoont This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. See plugin painutab hulknurka murdjoone abil. PathConnectDialogBase Connect Paths Vektorjoonte ühendamine Starting Point Alguspunkt End Point Lõpp-punkt a straight Line sirgjoont Points moving punktide liigutamist Preview on Canvas Eelvaatlus dokumendialas Connect First Line Esimene joon with Second Line ühendatakse teisega by using: kasutades: PathConnectPlugin Connect Paths Vektorjoonte ühendamine Connects two Paths. Path Tools Vektorjoone tööriistad Connect 2 Polylines. Kahe murdjoone ühendamine. PathCutPlugin Cut Polygon Hulknurga lõikamine Cuts a Polygon with a Path. Path Tools Vektorjoone tööriistad Cuts a Polygon by a Polyline Hulknurga lõikamine murdjoonega Qt Version too old Qt versioon on liiga vana This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library See plugin nõuab vähemalt Qt teegi versiooni 4.3.3 Error Viga The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Lõikejoon peab läbima hulknurka ning mõlemad otspunktid asuma väljaspool hulknurka PathDialogBase Path along Path Vektorjoon vektorjoonel Effect Type Efekti tüüp Single Ühekordne Single, stretched Ühekordne venitatud Repeated Korduv Repeated, stretched Korduv venitatud Horizontal Offset Nihe rõhtsuunas Vertical Offset Nihe püstsuunas Gap between Objects Objektide vahe Preview on Canvas Eelvaatlus dokumendialas Rotate Objects by: Objektide pööramisnurk: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Vektorjoone loogikatehted + + = = Operation Tehe ... ... Swap Shapes Vaheta kujundid Options Valikud First source shape. Esimene lähtekujund. Second source shape. Teine lähtekujund. The resulting shape. Tulemuskujund. Unites the shapes Kujundite ühendamine Intersection of the shapes Kujundite lõikumine Result is the area where the two shapes do not intersect Tulemuseks on ala, kui kaks kujundit ei lõiku Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Eraldamine: tulemus on lõikumise ja välistamise kombinatsioon Custom Colors Kohandatud värvid Stroke: Joon: Fill: Täidis: Keep a copy of the original item after applying the operation Originaalelemendi koopia säilitatakse ka pärast tehte rakendamist Keep Hoitakse alles Subtracts the second shape from the first shape Teise kujundi lahutamine esimesest Exchange the Source Shapes Lähtekujundite vahetamine The resulting shape uses the color of the first source shape Tulemuskujund kasutab esimese lähtekujundi värvi First Shape Esimene kujund The resulting shape uses the color of the second source shape Tulemuskujund kasutab teise lähtekujundi värvi Second Shape Teine kujund The resulting shape uses the colors listed below Tulemuskujund kasutab allmääratud värve Stroke Color Joone värv Fill Color Täidise värv Result Takes Color from: Tulemuse värvi alus: PathFinderDialog Result gets Color of: Tulemuse värvi alus: Intersection gets Color of: Lõikumise värvi alus: PathFinderPlugin Path Operations... Vektorjoone tehted... Path Tools Vektorjoone tööriistad Path Operations Vektorjoone tehted Apply fancy boolean operations to paths. Lahedate loogikatetehe rakendamine vektorjoontele. Qt Version too old Qt versioon on liiga vana This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library See plugin nõuab vähemalt Qt teegi versiooni 4.3.3 PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Vektorjoone loomine joonest Path Tools Vektorjoone tööriistad Converts the stroke of a Path to a filled Path. Vektorjoone joone muutmine täidisega vektorjooneks. PatternDialog Choose a Directory Kataloogi valik Loading Patterns Mustrite laadimine All Files (*) Kõik failid (*) Open Ava Patterns Mustrid Load Laadi Load File Laadi fail Load Set Laadi kogu Remove Eemalda Remove All Eemalda kõik OK OK Cancel Loobu &Name: &Nimi: Rename Entry Kirje ümbernimetamine All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Rename Nimeta ümber PatternPropsDialog Pattern Properties Mustri omadused pt pt % % Offsets Nihked X: X: Y: Y: Scaling Skaleerimine X-Scale: X-skaala: Y-Scale: Y-skaala: Rotation Pööramine Skewing Nurgeti pööramine Spacing Samm Value: Väärtus: X-Skew: X-nurgeti pööramine: Y-Skew: Y-nurgeti pööramine: Angle: Nurk: Flip: Peegeldamine: Close Sulge PctPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Group%1 Grupp%1 Generating Items Elementide genereerimine PermitDialog Confirm to run unsafe script Ebaturvalise skripti käivitamise kinnitus scriptname.py scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Tähelepanu:</span> see skriptifail sisaldab koodi, mis <span style=" font-style:italic;">võib kahjustada </span>sinu süsteemi.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Selle skripti käivitamist tohiks lubada ainult siis, kui oled kindel, et see on pärit usaldusväärsest allikast. </p></body></html> De&tails >> Ü&ksikasjad >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Eelistus peetakse faili puhul meeles &Allow Lu&ba &Deny K&eela PicSearch Result Tulemus Search Results for: Otsingutulemused: Preview Eelvaatlus Select Vali Cancel Loobu Size: Suurus: Resolution: Lahutus: DPI DPI Unknown Teadmata RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Halltoonid Duotone Duotone Colorspace: Värviruum: &Preview &Eelvaatlus Alt+P Alt+P &Select &Vali Alt+S Alt+S PicSearchBase Result Tulemus Search Results for: Otsingutulemused: &Preview &Eelvaatlus Alt+P Alt+P &Select &Vali Alt+S Alt+S PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Märkimisel otsitakse failisüsteemist failinimesid suur- ja väiketähtede erinevust arvestamata. Arvesta, et see on vaikevalik ainult vähestes operatsioonisüsteemides, nt. MS Windowsis Cancel Search Katkesta otsing Start Search Alusta otsingut Select a base directory for search Otsingu baaskataloogi valik Scribus - Image Search Scribus - pildiotsing The search failed: %1 Otsing nurjus: %1 Search Images Piltide otsimine Search for: Otsimine: Start at: Algus: Change... Muuda... Searching Otsimine Case insensitive search Tõstutundetu otsing Search recursively Rekursiivne otsing Base directory for search does not exist. Please choose another one. Otsingu baaskataloogi ei ole olemas. Palun vali mõni muu kataloog. PicStatus Manage Pictures Piltide haldamine Name Nimi Path Asukoht Page Lehekülg Print Trükitav Status Olek Yes Jah OK OK Missing Puuduv Search Otsi Cancel Search Katkesta otsing Goto Liigu Select a base directory for search Otsingu baaskataloogi valik Scribus - Image Search Scribus - pildiotsing The search failed: %1 Otsing ebaõnnestus: %1 No images named "%1" were found. Pilti nimega "%1" ei leitud. Search Directory Otsingukataloog Close Sulge Set a new location for the selected items. Useful when you may have moved the document but not the images. Määra valitud elementide uus asukoht. Kasulik, kui oled näiteks liigutanud dokumenti, aga mitte pilte. Select a base directory for your selected rows Vali valitud ridade baaskataloog Case insensitive search Tõstutundetu otsing The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Märkimisel otsitakse failisüsteemist failinimesid suur- ja väiketähtede erinevust arvestamata. Arvesta, et see on vaikevalik ainult vähestes operatsioonisüsteemides, nt. MS Windowsis Not on a Page Puudub leheküljel JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD põim. PSD Unknown Teadmata RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Halltoonid Duotone Duotone n/a - Information Info Path: Asukoht: Search... Otsi... Name: Nimi: Image Pilt DPI: DPI: Format: Vorming: Colorspace: Värviruum: Size Suurus Pixels: Pikslid: Scale: Skaleerimine: Printed: Trükkimisel: Layout Paigutus On Page: Leheküljel: Select Vali Image Tools Pilditööriistad Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Teatud pilditüüpide vormingule omaste omaduste, näiteks lõikejoonte määramine Image Visible Pilt nähtaval Image Effects... Pildiefektid... Edit Image... Muuda pilti... Extended Image Properties... Pildi lisaomadused... Sort by Name Sorteeri nime järgi Sort by Page Sorteeri lehekülje järgi Manage Images Piltide haldamine Go to Mine Name of the image file Pildifaili nimi Location where the image file is stored Pildifaili asukoht Search for a missing image Puuduva pildi otsing Type of the image Pilditüüp The colorspace of the image Pildi värviruum Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Pildis kasutatav värviruum, nt. RGB või CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Pildi loomulik lahutus punktides tolli kohta Height and width of the image Pildi kõrgus ja laius Horizontal and vertical scaling applied to the image Pildile rakendatud rõht- ja püstsuunas skaleerimine Size of the image when printed Trükitud pildi suurus Page that the image is displayed on Lehekülg, millel pilti kuvatakse Page Item: Lehekülje element: Name of the page item that contains the image Pilti sisaldava lehekülje elemendi nimi Effective DPI: Näiv DPI: Effective resolution of the image after scaling Pildi näiv lahutus pärast skaleerimist Move to the page that the image is on Liikumine leheküljele, kus pilt paikneb Move to the page that the item is on and select it Liikumine leheküljele, kus pilt paikneb, ja selle valimine Enable or disable exporting of the item Elemendi eksportimise lubamine või keelamine Export/Print Image Pildi eksport/trükkimine Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths Teatud pilditüüpide spetsiifiliste omaduste, näiteks lõikejoonte määramine Edit the image in the default editor Pildi muutmine vaikeredaktoris Make the image visible or invisible Pildi muutmine nähtavaks või nähtamatuks Apply non destructive effects to the image in its frame Kergemate pildiefektide rakendamine kastis paiknevale pildile Embedded Image Põimitud pilt PictureBrowser Scribus Picture Browser Scribuse pildisirvija Folder Browser Kataloogisirvija Collection Browser Kogusirvija Document Browser Dokumendisirvija Include Subdirectories Kaasa arvatud alamkataloogid Create new category Loo uus kategooria New collection Uus kogu Delete selected collection Kustuta valitud kogu Edit selected collection Muuda valitud kogu Add selected images to collection(s) Lisa valitud pildid kogu(de)sse Remove selected images from current collection Eemalda valitud pildid aktiivsest kogust Tag selected images Sildista valitud pildid Import collection/collectionset Kogu/kogumiku import Export collection/collectionset Kogu/kogumiku eksport add selected images to collections valitud piltide lisamine kogusse go to page liigu leheküljele More Rohkem Always on Top Ala&ti peal Sort by Name Sorteeri nime järgi Sort by Date Sorteeri kuupäeva järgi Sort by Size Sorteeri suuruse järgi Sort by Type Sorteeri tüübi järgi Change sortorder Muuda sortimiskorda Zoom in Suurenda Zoom out Vähenda Preview Images only Ainult piltide eelvaatlus Go to Page Preview Images Only Preview with Information Eelvaatlus teabega Quick Insert Kiirlisamine Custom Insert Kohandatud lisamine Add to Collection Lisamine kogusse Go Liigu 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered 0 pilti nähtaval, 0 pilti filtreeritud Autosave Settings Seadistuste automaatne salvestamine Reset Settings Lähtesta seadistused Close Sulge Information Teave File Fail Name: Nimi: Path: Asukoht: Size: Suurus: Date: Kuupäev: Image Pilt Format: Vorming: Width: Laius: Colorspace: Värviruum: Height: Kõrgus: DPI: DPI: Layers: Kihid: Embedded Profile: Põimitud profiil: Profile Name: Profiili nimi: Filter / Search Filtreerimine / otsing Filters: Filtrid Filter Displayed Images Kuvatavate piltide filtreerimine Search Images Piltide otsimine Filter Collections Kogude filtreerimine ... ... Criteria Kriteerium << Add << Lisa Name (Wildcards Allowed) Nimi (võib kasutada metamärke) Date Kuupäev Size Suurus Type Tüüp Tag Silt Contains Sisaldab Doesn't Contain Ei sisalda Newer than Uuem kui Older than Vanem kui Smaller than Väiksem kui Bigger than Suurem kui KB KB add lisa Apply Filters Rakenda filtrid Clear Filters Puhasta filtrid Insert Image Pildi lisamine Image Placement Pildi asetus Page(s): Image Frame(s): Page(s) Leheküljed Image Frame(s) Pildikastid Position of New Frame(s) Uute kastide asukoht Top Left of Margins Veeriste ülemine vasak nurk Top Left of Page Lehekülje ülemine vasak nurk Top Left of Bleed Lõikevaru ülemine vasak nurk Custom Position Kohandatud asukoht X: X: Y: Y: Same as Page Margins Võrdne lehekülje veeristega Same as Page Võrdne leheküljega Same as Bleed Võrdne lõikevaruga Custom Size Kohandatud suurus Insert Image into Pildi lisamine 0 Page(s) 0 leheküljele 0 Frame(s) 0 kasti Insert Lisa Tag Image(s) Piltide sildistamine Selected Images: Valitud pildid: Tag Selected Image(s) Valitud piltide sildistamine Add New Tag Lisa uus silt Set Tags Määra sildid Picture Browser Error Pildisirvija viga No Image(s) Selected Pilte pole valitud You have to create a category first Kõigepealt tuleb luua kategooria No image(s) selected Pilte pole valitud No page/image frame selected Lehekülge ega pildikasti pole valitud Directory does not exist Kataloogi ei ole olemas Select Directory Kataloogi valimine Import Image Collection Pildikogu import Scribus ImageCollection (*.sic) Scribuse pildikogu (*.sic) Export Image Collection Pildikogu eksport You have to select something you want to export Eksportimiseks tuleb midagi valida No tag entered Silti pole sisestatud Image still loading Pilti veel laaditakse JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD põim. PSD not available pole teada No image selected Pilti pole valitud PictureBrowserPlugin &Picture Browser &Pildisirvija &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Salvesta p&ildina... Export As Image Eksport pildina Exports selected pages as bitmap images. Ekspordib valitud leheküljed bittrasterpiltidena. Save as Image Salvestamine pildina Error writing the output file(s). Viga väljundfaili kirjutamisel. Export successful Eksport õnnestus The target location %1 must be an existing directory Sihtkoht %1 peab olema olemasolev kataloog The target location %1 must be writable Sihtkoht %1 peab olema kirjutamisõigusega PluginManager Cannot find plugin plugin manager Pluginat ei leitud unknown error plugin manager tundmatu viga Cannot find symbol (%1) plugin manager Sümbolit ei leitud (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Plugin: %1 laadimine init failed plugin load error init nurjus unknown plugin type plugin load error tundmatu plugina tüüp Plugin: %1 loaded plugin manager Plugin; %1 laaditud Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Plugin: %1 laadimine nurjus: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Plugin: %1 initsialiseerimine korras Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Plugin: %1 nurjus initsialiseerimise järel There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Tekkis probleem %1 plugina laadimisel (%2 pluginast). %3 Arvatavasti põhjustas seda mingi sõltuvusprobleem või vanade pluginate olemasolu paigaldamiskataloogis. Kui puhastad paigaldamiskataloogi ja taaspaigaldamisel tekib endiselt probleem, anna sellest palun teada veebisaidil bugs.scribus.net. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Pluginahaldur Plugin Plugin How to run Käivitamine Type Tüüp Load it? Laaditav? Plugin ID Plugina ID File Fail Yes Jah No Ei You need to restart the application to apply the changes. Muudatuste rakendamiseks tuleb rakendus uuesti käivitada. Form Vorm PolyVectorDialog Polygon Properties Hulknurga omadused End Edit PolygonProps Polygon Properties Hulknurga omadused PolygonWidget Corn&ers: &Nurki: &Rotation: Pöö&ramine: Apply &Factor Te&guri rakendamine % % &Factor: Te&gur: Number of corners for polygons Hulknurga nurkade arv Degrees of rotation for polygons Hulknurga pööramine kraadides Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Nõgususe/kumeruse teguri rakendamine hulknurga kuju muutmiseks Sample Polygon Näidishulknurk A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Negatiivne väärtus muudab hulknurga nõgusaks (tähekujuliseks), positiivne kumeraks PolygonWidgetBase Form Vorm Corn&ers: &Nurki: Number of corners for polygons Hulknurga nurkade arv &Rotation: Pöö&ramine: Degrees of rotation for polygons Hulknurga pööramine kraadides Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: Sample Polygon Näidishulknurk Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Nõgususe/kumeruse teguri rakendamine hulknurga kuju muutmiseks Apply &Factor Te&guri rakendamine &Factor: Te&gur: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Negatiivne väärtus muudab hulknurga nõgusaks (tähekujuliseks), positiivne kumeraks % % C&urvature: Kõ&verdamine: PositionSetterWidget Form Vorm X-pos: X-asukoht: Y-pos: Y-asukoht: Width: Laius: Height: Kõrgus: ... ... Preferences Custom Kohandatud Preferences Seadistused GUI Kasutajaliides &Language: &Keel: &Theme: &Teema: Show S&plashscreen On Startup: Käivitusekraani &näitamine: pt pt &Font Size (Menus): &Fondi suurus (menüüs): Font Size (&Palettes): Fondi suurus (&palettides): &Wheel Jump: &Hiireratas kerib: &Recent Documents: V&iimati kasutatud dokumente: Paths Asukohad &Documents: &Dokumendid: &Change... &Muuda... &ICC Profiles: I&CC profiilid: C&hange... M&uuda... &Scripts: &Skriptid: Ch&ange... Muu&da... Document T&emplates: Do&kumendimallid: Cha&nge... Muud&a... General Üldine Page Size Lehekülje suurus &Size: &Suurus: Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus Orie&ntation: Orie&ntatsioon: Units: Ühikud: &Width: &Laius: &Height: &Kõrgus: Margin Guides Veerisejooned Autosave Automaatne salvestamine min min &Interval: &Intervall: Undo/Redo Tagasivõtmine/uuestitegemine Action history length Toimingute ajaloo pikkus Document Dokument Guides Juhtjooned Typography Tüpograafia Tools Tööriistad Hyphenator Poolitaja Fonts Fondid Preflight Verifier Trükieelne kontroll Color Management Värvihaldus PDF Export PDF-i eksport Document Item Attributes Dokumendi elemendi atribuudid Table of Contents and Indexes Sisukord ja registrid Keyboard Shortcuts Kiirklahvid Page Display Lehekülje vaade Color: Värv: Display &Unprintable Area in Margin Color &Mittetrükitavat ala näidatakse veerise värviga Alt+U Alt+U Show Pictures Piltide näitamine Show Text Chains Tekstiahela näitamine Show Text Control Characters Mittetrükitavate märkide näitamine Show Frames Kastide näitamine Rulers relative to Page Joonlauad on seotud leheküljega Scratch Space Sodiala &Top: Ü&lal: &Left: &Vasakul: &Bottom: &All: &Right: &Paremal: Gaps between Pages Lehekülgede vahe Horizontal: Rõhtsuunas: Vertical: Püstsuunas: &Adjust Display Size V&aate suuruse muutmine To adjust the display drag the ruler below with the slider. Vaate kohandamiseks lohista allpool joonlaual liugurit. Display Vaade External Tools Välised tööriistad Always ask before fonts are replaced when loading a document Dokumendi avamisel küsitakse alati, kas fonte asendada Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles Stiili redigeerimisel näidatakse aktiivse lõigustiili eelvaatlust Show Startup Dialog Käivitusdialoogi näitamine Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum Alati kasutatakse standardset Lorem Ipsumit Count of the Paragraphs: Lõikude arv: Miscellaneous Muud Plugins Pluginad Enable or disable the display of linked frames. Seotud kastide näitamise lubamine või keelamine. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Mittetrükitavate märkide näitamine (nt. lõigutähised tekstikastis) Turns the display of frames on or off Kastide näitamise lubamine või keelamine Turns the display of pictures on or off Piltide näitamise lubamine või keelamine Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Scribuse vaikimisi töökeele valimine. Tühjaksjätmisel kasutatakse keskkonnamuutujatega määratud väärtust. Seda saab siiski tühistada, kui Scribust käsurealt käivitades vastav võti lisada. Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Akna dekoratsioonide ja välimuse vaikeväärtus. Scribus kasutab kõiki saadaolevaid KDE või Qt teemasid, kui Qt on seadistatud leidma KDE pluginaid. Default font size for the menus and windows Menüüde ja akende fondi vaikesuurus Default font size for the tool windows Tööriistaakende fondi vaikesuurus Default unit of measurement for document editing Vaikimisi mõõtühik dokumendi redigeerimisel Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Ridade arv, mille võrra Scribus kerib hiireratta liigutamisel Number of recently edited documents to show in the File menu Menüüs Fail näidatavate viimati kasutatud dokumentide arv Default documents directory Dokumentide vaikimisi kataloog Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc ICC profiilide vaikimisi kataloog. Seda ei saa muuta, kui mõni dokument on avatud. Vaikimisi otsib Scribus neid Mac OS X ja Windowsi korral süsteemsetest kataloogidest. Linuxi ja Unixi korral otsib Scribus neid kataloogidest $home/.color/icc,/usr/share/color/icc ja /usr/local/share/color/icc.(sp) Default Scripter scripts directory Skriptija vaikimisi skriptide kataloog Additional directory for document templates Täiendav dokumendimallide kataloog Default page size, either a standard size or a custom size Dokumendi lehekülje suurus: kas mõni standardne või kohandatud Default orientation of document pages Dokumendi lehekülgede vaikimisi orientatsioon Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede laius. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta. Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede kõrgus. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta. When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Sisselülitamise korral salvestab Scribus määratud aja möödumisel alati varukoopia laiendiga .bak Time period between saving automatically Automaatsete salvestamiste intervall Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Toimingute ajaloo pikkus sammudes. 0 tähendab, et salvestatakse piiramatu hulk toiminguid. Color for paper Paberi värv Mask the area outside the margins in the margin color Veeristest väljapoole jäävale alale antakse veerise värv Set the default zoom level Vaikimisi suurendustaseme määramine Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Liugurit lohistades saab kindlaks määrata vajaliku suurendustaseme, millega Scribus näitab lehekülgi ja objekte Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse vasakul pool dokumendiala, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse paremal pool dokumendiala, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse dokumendiala kohal, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse dokumendiala all, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Choose a Directory Kataloogi valik Scrapbook Visandimapp Printer Printer PreferencesDialog Preferences Seadistused Export... Ekspordi... Defaults Vaikeväärtused &Apply &Rakenda &OK &OK &Cancel &Loobu User Interface Kasutajaliides Paths Asukohad Document Setup Dokumendi seadistused Guides Juhtjooned Typography Tüpograafia Item Tools Elemenditööriistad Operator Tools Operaatoritööriistad Hyphenator Poolitaja Fonts Fondid Printer Printer Color Management Värvihaldus Document Information Dokumendi teave PDF Export PDF-i eksport Preflight Verifier Trükieelne kontroll Document Item Attributes Dokumendi elemendi atribuudid Tables of Contents Sisukord Sections Sektsioonid Keyboard Shortcuts Kiirklahvid Scrapbook Visandimapp Display Vaade External Tools Välised tööriistad Miscellaneous Muud Page Sizes Lehekülje suurused Plugins Pluginad Image Cache Pildipuhver Short Words Lühendid Scripter Skriptija PrefsDialogBase Save... Salvesta... &Defaults &Vaikeväärtused Save Preferences Seadistuste salvestamine Export... Ekspordi... &Apply &Rakenda All preferences can be reset here Siin saab lähtestada kõik seadistused Apply all changes without closing the dialog Kõigi muudatuste rakendamine ilma dialoogi sulgemata Export current preferences into file Kehtivate seadistuste eksportimine faili PrefsManager PostScript PostScript Migrate Old Scribus Settings? Kas migreerida Scribuse vanad seadistused? Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus tuvastas Scribus 1.2 seadistustefailide olemasolu. Kas soovid need migreerida Scribuse uude versiooni? Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus tuvastas Scribus 1.3.5 seadistustefailide olemasolu. Kas soovid need migreerida Scribuse uude versiooni? Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Seadistustefaili "%1" avamine kirjutamiseks nurjus: %2 Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Seadistustefaili "%1" kirjutamine nurjus: QIODevice olekukood %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Seadistustefaili "%1" avamine nurjus: %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Seadistuste XML-i lugemine failist "%1" nurjus: %2 real %3, veerus %4 Postscript PostScript PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 Error Writing Preferences Viga seadistuste salvestamisel Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus ei suutnud seadistusi salvestada:<br>%1<br>Palun kontrolli faili ja kataloogi õigusi ning kettaruumi. Error Loading Preferences Viga seadistuste laadimisel Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus ei suutnud seadistusi laadida:<br>%1<br>Laaditakse vaikeseadistused. PDF 1.5 PDF 1.5 No valid renderframe config found. Using defaults! Renderduskasti korrektset seadistust ei leitud. Kasutatakse vaikeväärtusi! Prefs_ColorManagement Form Vorm Color Management Värvihaldus Document Options Dokumendi valikud Activate Color Management Värvihalduse lubamine Simulate Printer on the Screen Printeri simuleerimine ekraanil Convert all colors to printer space Kõigi värvide teisendamine printeriruumi Mark Colors out of Gamut Värviulatusest väljajäävate värvide märkimine Use Blackpoint Compensation Mustpunkti kompenseerimine Document Profiles Dokumendi profiilid RGB Images: RGB-pildid: CMYK Images: CMYK-pildid: RGB Solid Colors: RGB ühtlased värvid: CMYK Solid Colors: CMYK ühtlased värvid: Printer: Printer: Document Rendering Intents Dokumendi renderdamisviisid Images: Pildid: Solid Colors: Ühtlased värvid: Monitor Profile Monitori profiil Monitor: Monitor: Monitor profiles can only be changed when no documents are open Monitori profiile saab muuta ainult siis, kui avatud ei ole ühtegi dokumenti Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Perceptual Pertseptuaalne Relative Colorimetric Suhteline kolorimeetriline Saturation Küllastus Absolute Colorimetric Absoluutne kolorimeetriline Prefs_Display Form Vorm Display Vaade Page Display Lehekülje vaade Show Images Piltide näitamine Show Text Control Characters Mittetrükitavate märkide näitamine Show Rulers Joonlaudade näitamine Show Rulers Relative to Page Leheküljega seotud joonlaudade näitamine Show Text Chains Tekstiahela näitamine Show Frames Kastide näitamine Show Layer Indicators Kihi indikaatorite näitamine Show Unprintable Area in Margin Color Mittetrükitava ala näitamine veerise värviga Show Bleed Area Lõikevaru ala näitamine Show Page Shadow Lehekülje varju näitamine Show Preflight Verifier Warnings on the Page Lehekülje trükieelse kontrolli hoiatuste näitamine Scratch Space Sodiala Left: Vasakul: Right: Paremal: Top: Ülal: Bottom: All: Display Scaling Vaate skaleerimine Scratch Space: Sodiala: Gaps Between Pages Lehekülgede vahe Pages Leheküljed Horizontal: Rõhtsuunas: Vertical: Püstsuunas: Adjust Display Size Vaate suuruse kohandamine Scale% Skaleerimise % Resets the scale to the default dpi of your display Skaleerimise lähtestamine vaate vaikimisi DPI-le Colors Värvid Page Fill: Lehekülje täitevärv: Selected Page Border: Valitud lehekülje ääris: Frames: Kastid: Locked Frames: Lukustatud kastid: Selected Frames: Valitud kastid: Linked Frames: Seotud kastid: Grouped Frames: Rühmitatud kastid: Annotation Frames: Annotatsioonikastid: Text Control Characters: Mittetrükitavad märgid Color for paper (onscreen) Paberi värv (ekraanil) Mask the area outside the margins in the margin color Veeristest väljapoole jäävale alale antakse veerise värv Enable or disable the display of linked frames. Seotud kastide näitamise lubamine või keelamine. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Mittetrükitavate märkide näitamine (nt. lõigutähised tekstikastis) Turns the display of frames on or off Kastide näitamise lubamine või keelamine Turns the display of layer indicators on or off Kihi indikaatorite näitamise lubamise või keelamine Turns the display of images on or off Piltide näitamise sisse/väljalülitamine Turns the page shadow on or off Lehekülje varju sisse/väljalülitamine Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse vasakul pool dokumendiala, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse paremal pool dokumendiala, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse dokumendiala kohal, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse dokumendiala all, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Set the default zoom level Vaikimisi suurendustaseme määramine Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Liugurit lohistades saab kindlaks määrata vajaliku suurendustaseme, millega Scribus näitab lehekülgi ja objekte dpi dpi Prefs_DocumentInformation Form Vorm Document Information Dokumendi teave Document Dokument Title: Pealkiri: Author: Autor: Subject: Teema: Keywords: Võtmesõnad: Description: Kirjeldus: Further Information Lisateave Publisher: Avaldaja: Contributors: Kaasautorid: Date: Kuupäev: Type: Tüüp: Format: Vorming: Identifier: Identifikaator: Source: Allikas: Language: Keel: Relation: Seos: Coverage: Hõlmamine: Rights: Õigused: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Dokumendi elemendi atribuudid Name Nimi Type Tüüp Value Väärtus Parameter Parameeter Relationship Seos Relationship To Seos elemendiga Auto Add To Automaane lisamine elemendile &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Copy &Kopeeri Alt+C Alt+C &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D C&lear &Puhasta Alt+L Alt+L None relationship Puudub Relates To On seotud elemendiga Is Parent Of On eellane elemendile Is Child Of On järglane elemendile None auto add Puudub Text Frames Tekstikastid Image Frames Pildikastid None types Puudub Boolean Tõeväärtus Integer Täisarv Real Number Reaalarv String String Prefs_DocumentSections 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Leheküljenumber väljub piiridest The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Sisestatud väärtus väljub aktiivse dokumendi leheküljenumbrite vahemikust (%1-%2). Document Sections Dokumendi sektsioonid Name Nimi Shown Näitamine From Alates To Kuni Style Stiil Start Algus Field Width Fill Character &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D Prefs_DocumentSetup Form Vorm Document Setup Dokumendi seadistused Page Size Lehekülje suurus Size: Suurus: ... ... Orientation: Orientatsioon: Units: Ühikud: Width: Laius: Height: Kõrgus: Apply changes to all pages Muudatuste rakendamine kõigile lehekülgedele Apply changes to all master pages Muudatuste rakendamine kõigile leheküljetoorikutele Layout Paigutus Page Layout Lehekülgede paigutus Saving && Undo Salvestamine ja tagasivõtmine Save in Compressed Format Salvestamine tihendatud vormingus Autosave Automaatne salvestamine Enable Automatic Saving of Documents Dokumentide automaatne salvestamine Interval: Intervall: min min Undo / Redo Tagasivõtmine/uuestitegemine Enable Undo/Redo System Tagasivõtmise/uuestitegemise süsteemi lubamine Action History Length: Toimingute ajaloo pikkus: Single Page Üks lehekülg pageLayoutButtonGroup pageLayoutButtonGroup Double Page Kaks lehekülge 3-Fold Kolm lehekülge 4-Fold Neli lehekülge First Page is: Esimene lehekülg on: Size Suurus Margins && Bleeds Veerised ja lõikevaru Margins Veerised Bleeds Lõikevaru Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede laius. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede kõrgus. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta Default page size, either a standard size or a custom size Dokumendi lehekülje suurus: kas mõni standardne või kohandatud Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Vaikimisi lehekülje suurus, kas standardne või kohandatud. Rohkem lehekülje suurusi näeb, kui need aktiveerida seadistustes. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Rohkemate lehekülje suuruste lubamine või keelamine, liikudes lehekülje suuruste seadistustesse Default orientation of document pages Dokumendi lehekülgede vaikimisi orientatsioon Default unit of measurement for document editing Dokumendi redigeerimisel vaikimisi kasutatav mõõtühik When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Sisselülitamise korral salvestab Scribus määratud aja möödumisel alati varukoopia laiendiga .bak Time period between saving automatically Automaatsete salvestamiste intervall Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Toimingute ajaloo pikkus sammudes. 0 tähendab, et salvestatakse piiramatu hulk toiminguid. Apply the page size changes to all existing pages in the document Lehekülje suuruse muudatused rakendatakse kõigile dokumendi olemasolevatele lehekülgedele Apply the page size changes to all existing master pages in the document Lehekülje suuruse muudatused rakendatakse dokumendi kõigile leheküljetoorikutele Prefs_ExternalTools External Tools Välised tööriistad External Tools and Applications Välised tööriistad ja rakendused PostScript Interpreter PostScripti interpretaator &Name of Executable: Teostusfaili &nimi: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> <qt>Ghostscripti interpretaatori asukoha lisamine. Windowsi korral on oluline tähele panna, et kasutada tuleb programmi nimega gswin32c.exe - MITTE AGA gswin32.exe. Viimane võib Scribuse käivitamisel kaasa tuua hangumise.</qt> &Change... &Muuda... Alt+C Alt+C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Teksti antialias EPS- ja PDF-failide renderdamiseks ekraanil Antialias &Text &Teksti antialias Alt+T Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Graafika antialias EPS- ja PDF-failide renderdamiseks ekraanil Antialias &Graphics &Graafika antialias Alt+G Alt+G Resolution: Lahutus: dpi dpi Image Processing Tool Pilditöötlusrakendus Name of &Executable: Teostusfaili n&imi: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> <qt>Graafikaredaktori asukoht failisüsteemis. Kui kasutad GIMP-i ja sinu distributsioon seda sisaldab, soovitame kasutada selle varianti 'gimp-remote', mis lubab redigeerida pilti ka juba töötavas GIMP-i isendis.</qt> Web Browser Veebibrauser PDF Viewer PDFi näitaja Uniconvertor Uniconvertor Render Frames Renderduskastid Configurations: Seadistused: Up Üles Down Alla Add Lisa Delete Kustuta Change... Muuda... External Editor: Väline redaktor: <qt>Path to the editor executable.</qt> <qt>Redaktori teostusfaili asukoht.</qt> Start with empty frame Käivitamine tühja kastiga Use Embedded Editor Põimitud redaktori kasutamine Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different. Suuruse arvutamiseks kasutatakse alati DPI määrangut, isegi kui pildifail annab teada teistsugusest väärtusest. Force DPI Range DPI Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location Väliste tööriistade uus otsing, kui neid ei leidu juba määratud asukohas &Rescan Uu&ri uuesti Alt+R Alt+R Locate Ghostscript Ghostscripti asukoht Locate your image editor Pildiredaktori asukoht Locate your web browser Veebirauseri asukoht Locate your PDF viewer PDF-i näitaja asukoht Locate the uniconvertor executable Uniconvertori teostusfaili asukoht Locate your editor Redaktori asukoht Uniconvertor executable not found! Uniconvertori teostusfaili ei leitud! LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Locate a Configuration file Seadistustefaili asukoht Configuration files Seadistustefailid Change Command Käsu muutmine Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Uus käsk: (jäta tühjaks vaikekäsu lähtestamiseks, kasuta ühekordseid jutumärke tühikuid sisaldavate argumentide ümber) Command: Käsk: Prefs_Fonts Form Vorm Fonts Fondid Delete Kustuta C&hange... &Muuda... A&dd... Lis&a... &Remove &Eemalda Available Fonts Saadaolevad fondid Font Substitutions Fondiasendused Additional Paths Lisaasukohad Font Name Fondi nimi Replacement Asendus Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Fondi otsinguteed saab määrata ainult Fail -> Seadistused ja ainult siis, kui parajasti ei ole avatud ühtegi dokumenti. Fondi otsingutee muutmiseks sulge kõik avatud dokumendid ning vali Fail -> Seadistused -> Fondid. Choose a Directory Kataloogi valik Prefs_Guides Form Vorm Guides Juhtjooned Placement Asetus Placement: Asetus: Snap Distance: Tõmbumise kaugus: px px Grab Radius: Haaramise raadius: Visibility Nähtavus Margins Veerised Page Grid Lehekülje alusvõrk Baseline Grid Alusjoonte võrgustik Distances Vahemaad Minor Grid Spacing: Lisavõrgustiku vahed: Baseline Grid Spacing: Alusjoonte võrgustiku vahed: Major Grid Spacing: Põhivõrgustiku vahed: Baseline Grid Offset: Alusjoonte võrgustiku nihe: Colors Värvid Guides: Juhtjooned: Margins: Veerised: Major Grid: Põhivõrgustik: Minor Grid: Lisavõrgustik: Baseline Grid: Alusjoonte võrgustik: In the Background Taustal In the Foreground Esiplaanil Place guides in front of or behind objects on the page Juhtjoonte asetamine lehekülje objektide peale või alla Distance between the minor grid lines Lisavõrgustiku joonte vahe Distance between the major grid lines Põhivõrgustiku joonte vahe Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Vahemaa, millest väiksema väärtuse korral tõmmatakse objekt juhtjoonele. Määramise järel tuleb Scribus taaskäivitada. Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles.After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Piirkonna raadius, kus Scribus lubab haarata objekti pidemetest. Määramise järel tuleb Scribus taaskäivitada. Color of the minor grid lines Lisavõrgustiku joonte värv Color of the major grid lines Põhivõrgustiku joonte värv Color of the guide lines you insert Lisatavate juhtjoonte värv Color for the margin lines Veerisejoonte värv Color for the baseline grid Alusjoonte värv Turns the basegrid on or off Lülitab alusjoonte näitamise sisse või välja Distance between the lines of the baseline grid Alusjoonte vahe Distance from the top of the page for the first baseline Esimese alusjoone vahemaa lehekülje ülaservaga Turns the gridlines on or off Lülitab alusvõrgu näitamise sisse või välja Turns the guides on or off Lülitab juhtjoonte näitamise sisse või välja Turns the margins on or off Lülitab veeriste näitamise sisse või välja Prefs_Hyphenator Form Vorm Hyphenation Poolitamine A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Sisselülitamise korral avatakse menüükäsu Ekstra->Teksti poolitamine valimisel dialoog, kus näidatakse iga sõna võimalikke poolitusi. &Hyphenation Suggestions &Poolitamisettepanekud Enables automatic hyphenation of your text while typing. Lülitab sisse teksti automaatse poolitamise kirjutamise ajal. Hyphenate Text Automatically &During Typing &Teksti automaatne poolitamine kirjutamise ajal Behaviour Käitumine Language: Keel: Smallest Word: Lühim sõna: Length of the smallest word to be hyphenated. Väikseima sõna pikkus, mida veel poolitatakse. Characters märgiga Consecutive Hyphenations Allowed: Poolitamisega lõppevaid ridu järjestikku: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Järjestikuste poolitamisega lõppevate ridade maksimaalne arv. 0 tähendab, et piirang puudub. Word Lists Sõnaloendid Exceptions Erandid Edit Muuda Ignore List Eiramisnimekiri Add a new Entry Lisa uus kirje Edit Entry Muuda kirjet Exception List Erandite nimekiri Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Pildipuhvri lubamine kiirendab tunduvalt piltide laadimist. Lülita puhver sisse, kui töötad sageli suurte, paljude piltidega dokumentidega ning sinu rakenduse andmete kataloogis leidub rohkelt kettaruumi. Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount. Kõigi pildipuhvri kataloogi failide kogusuuruse piiramine määratud väärtusega. Limit the number of cache entries to this number. Puhvri kirjete arvu piiramine määratud väärtusega. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Puhvri piltide tihendustaseme määramine. Suurem väärtus tähendab väiksemaid puhvrifaile, aga muudab ka salvestamise puhvrisse aeglasemaks. Form Vorm Image Cache Pildipuhver Enable Image Cache Pildipuhvri lubamine Cache Size Limit: Puhvri suuruse piirang: Mb Mb Cache Entry Limit: Puhvri kirjete piirang: Compression Level: Tihendustase: Prefs_ItemTools Form Vorm Item Tools Elemenditööriistad Text Tekst Columns: Veerud: Column Gap: Veergude vahe Tab Fill Character: Tabeldusmärgi täitmise märk: Tab Width: Tabeldusmärgi laius: Fill Color: Täidise värv: Line Color: Joone värv: Shading: Varjund: % % Columns & Text Distances Veerud ja teksti vahemaad Top: Ülal: Bottom: All: Left: Vasakul: Right: Paremal: Font: Font: Size: Suurus: Color: Värv: Stroke: Joon: Preview Eelvaatlus Images Pildid Use Embedded Clipping Path Põimitud lõikejoone kasutamine Scaling Skaleerimine Free Scaling Vaba skaleerimine scalingButtonGroup scalingButtonGroup Horizontal Scaling: Rõhtsuunas skaleerimine: Vertical Scaling: Püstsuunas skaleerimine: ... ... Scale Image to Frame Size Pildi skaleerimine vastavalt kasti suurusele Keep Aspect Ratio Proportsiooni säilitamine On Screen Preview Eelvaatlus ekraanil Full Resolution Täieliku kvaliteediga previewButtonGroup previewButtonGroup Normal Resolution Normaalse kvaliteediga Low Resolution Madala kvaliteediga Shapes Kujundid Line Style: Joone stiil: Line Width: Joone jämedus: Regular Polygons Korrapärased hulknurgad Lines Jooned Start Arrow: Algusnool: End Arrow: Lõppnool: Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Arc Spiral Hairline Juusjoon Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Põdur Zagrebi tšellomängija-följetonist Ciqo külmetas kehvas garaažis Keep horizontal and vertical scaling the same Rõht- ja püstsuunas skaleerimine on võrdne None tab fill Puudub Dot Punkt Hyphen Kriips Underscore Alakriips Custom Kohandatud Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Kiirklahvid Search: Otsing: Action Toiming Shortcut Kiirklahv Shortcut for Selected Action Valitud toimingu kiirklahv &No Key &Klahv puudub Alt+N Alt+N &User Defined Key Kas&utaja määratud klahv Alt+U Alt+U Set &Key &Määra klahv Alt+K Alt+K CTRL+ALT+SHIFT+W CTRL+ALT+SHIFT+W Loadable Shortcut Sets Laaditavad kiirklahvikomplektid Keyboard shortcut sets available to load Saadaolevad kiirklahvikomplektid Load the selected shortcut set Laadib valitud kiirklahvikomplekti &Load &Laadi Alt+L Alt+L Import a shortcut set into the current configuration Impordib kiirklahvikomplekti praegusse seadistusse &Import... &Impordi... Alt+I Alt+I Export the current shortcuts into an importable file Ekspordib aktiivsed kiirklahvid imporditavasse faili &Export... &Ekspordi... Alt+E Alt+E Reload the default Scribus shortcuts Laadib uuesti Scribuse vaikimisi kiirklahvid &Reset Lä&htesta Alt+R Alt+R Select a Key set file to read Klahvikomplekti valimine Key Set XML Files (*.xml) Klahvikomplektide XML-failid (*.xml) Select a Key set file to save to Klahvikomplekti salvestamine Export Keyboard Shortcuts to File Kiirklahvide eksport faili Enter the name of the shortcut set: Kiirklahvikomplekti nimi: Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Meta Meta Meta+ Meta+ Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ This key sequence is already in use See klahvikombinatsioon on juba kasutusel Prefs_Miscellaneous Form Vorm Miscellaneous Muu Always ask before fonts are replaced when loading a document Dokumendi avamisel küsitakse alati, kas fondid asendada Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Stiili muutmisel näidatakse aktiivse lõigustiili eelvaatlust Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Alati kasutatakse standardset Lorem Ipsumit Paragraph Count: Lõikude arv: Prefs_OperatorTools Form Vorm Operator Tools Operaatoritööriistad Zoom Suurendus Minimum: Minimaalne: Maximum: Maksimaalne: Stepping: Samm: % % Miscellaneous Muu Item Duplicate Elemendi kloonimine X Displacement: X-nihe: Y Displacement: Y-nihe: Rotation Tool Pööramistööriist Constrain To: Samm: Minimum magnification allowed Lubatud minimaalne suurendus Maximum magnification allowed Lubatud maksimaalne suurendus Change in magnification for each zoom operation Suurenduse muutmise samm iga suurendusoperatsiooniga Horizontal displacement of page items Lehekülje elementide rõhtnihe Vertical displacement of page items Lehekülje elementide püstnihe Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Pööramistööriista samm Ctrl-klahvi vajutamisel Prefs_PDFExport Form Vorm PDF Export PDF-i eksport Export Range Ekspordivahemik All Pages Kõik leheküljed rangeButtonGroup rangeButtonGroup Choose Pages Valitud leheküljed ... ... Rotation and Mirroring Pööramine ja peegeldamine Rotation: Pööramine: Page Mirroring: Lehekülje peegeldamine: Page Binding: Lehekülje sidumine: Resolution for EPS Graphics: EPS-graafika lahutus: dpi dpi Clip to Printer Margins Kärpimine printeri veeriste järgi Limit Maximum Image Resolution to: Pildi maksimaalse lahutuse piirang: Allow Copying Text and Graphics Teksti ja graafika kopeerimise lubamine Registration Mark Offset: Kokkutrükimärkide nihe: File Options Faili valikud Pages Leheküljed Compatibility: Ühilduvus: Generate Thumbnails Pisipiltide genereerimine Save Linked Text Frames as PDF Articles Lingitud tekstikastide salvestamine PDF-i artiklitena Include Layers Kihtide kaasamine Include Bookmarks Järjehoidjate kaasamine Embed PDF && EPS Files (Experimental) Põimitud PDF- ja EPS-failid (eksperimentaalne) Compression Tihendus Compress Text and Vector Graphics Teksti ja vektorgraafika tihendamine Image Compression Method: Pilditihendamise viis: Image Compression Quality: Pilditihendamise kvaliteet: Security Turvalisus Use Encryption Krüptimise kasutamine Passwords Paroolid Owner: Omanik: User: Kasutaja: Settings Seadistused Allow Printing the Document Dokumendi trükkimise lubamine Allow Changing the Document Dokumendi muutmise lubamine Allow Adding Annotations and Fields Annotatsioonide ja väljade lisamise lubamine Color Värv Output Intended For: Väljundi värvimudel: Convert Spot Colors to Process Colors Spot-värvide teisendamine protsessivärvideks Solid Colors Ühtlased värvid: Use Color Profile Värviprofiili kasutamine Profile: Profiil: Rendering Intent: Renderdamisviis: Images Pildid Do not use Embedded Color Profiles Põimitud värviprofiile ei kasutata Custom Rendering Kohandatud renderdamine Use Custom Rendering Kohandatud renderdamise kasutamine Color: Värv: Frequency: Sagedus: Angle: Nurk: ° ° Spot Function: Spot-kuju: Pre-Press Trükieelne Printer Marks Printerimärgid Page Information Lehekülje teave Registration Marks Kokkutrükimärgid Crop Marks Lõikemärgid Bleed Marks Lõikevaru märgid Color Bars Värviribad Bleed Settings Lõikevaru seadistused Use Document Bleeds Dokumendi lõikevaru määrangute kasutamine PDF/X-3 Output Intent PDF/X-3 väljundviis Output Profile: Väljundprofiil: Information String: Infostring: Fonts Fondid Available Fonts Saadaolevad fondid Embed All Kõik põimituna Outline All Kõik kontuurjoontena Fonts to Embed Põimitavad fondid Fonts to Outline Fondid kontuurjoontena Extras Ekstra Enable Presentation Effects Esitlusefektide lubamine Display Duration: Näitamise kestus: Effect Duration: Efekti kestus: Effect Type: Efekti tüüp: Moving Lines: Ridade liigutamine: From the: Alates: Direction: Suund: s s Apply Effect to All Pages Rakenda efekt kõigile lehekülgedele Show Page Previews Lehekülgede eelvaatluse näitamine Viewer Näitaja Document Layout Dokumendi paigutus Single Page Üks lehekülg Continuous Pages Järjestikused leheküljed Double Page Left Kaks lehekülge vasakult paremale Double Page Right Kaks lehekülge paremalt vasakule Visual Appearance Välimus Use Viewer's Default Näitaja vaikeväärtused Use Full Screen Mode Täisekraanirežiim Display Bookmarks Tab Järjehoidjate saki näitamine Display Thumbnails Pisipiltide näitamine Display Layers Tab Kihtide saki näitamine Hide Viewer's Menu Bar Näitaja menüüriba peitmine Hide Viewer's Tool Bar Näitaja tööriistariba peitmine Zoom Pages to fit Viewer Window Lehekülgede suurenduse muutmine vastavalt näitaja aknale Special Actions Eritoimingud Javascript to be executed when PDF document is opened: PDF-dokumendi avamisel käivitatav JavaScript: Automatically rotate the exported pages Eksporditud lehekülgede automaatne pööramine Export all pages to PDF Kõigi lehekülgede eksport PDF-failina Export a range of pages to PDF Lehekülgede vahemiku eksport PDF-failina Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Sisesta komadega eradatud arvud või märgid: * tähistab kõiki lehekülgi, 1-5 lehekülgede vahemikku, konkreetsed leheküljenumbrid vastavaid lehekülgi. Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparancy and layering. Määrab PDF-faili ühilduvuse.<br/>Vaikimisi on <b>PDF 1.3</b>, mis tagab suurima ühilduvuse.<br/><b>PDF 1.4</b> võimaldab kasutada läbipaistvust, 128-bitist krüptimist ja muid toredaid omadusi.<br/><b>PDF 1.5</b> on vajalik siis, kui soovid säilitada PDF-failis objekte erinevatel kihtidel.<br/><b>PDF/X-3</b> on mõeldud PDF-faili eksportimiseks juhul, kui soovid RGB värvihaldust trükikodades trükkimiseks. Seda saab valida juhul, kui värvihaldus on sisse lülitatud. Seda tasub kasutada ainult siis, kui see sobib sinu printeriga või kui näiteks trükid välja digitaalsel neljavärvi-laserprinteril.<br/><b>PDF/X-1a</b> võimaldab CMYK-is või spot-värvidena määratletud värvide vastastikust vahetamist.<br/><b>PDF/X-4</b> on läbipaistvust ja kihte toetav PDF/X-2 laiendus. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Määrab lehekülgede sidumise külje PDF-is. Kui sa just ei pea seda kindlasti muutma, jäta kehtima vaikevalik (vasak). Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Genereerib PDF-failis iga lehekülje pisipildid. Mõned näitajad kasutavad pisipilte liikumise hõlbustamiseks. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Genereerib PDF-i artiklid, millest on abi lingitud artiklite vahel liikumisel PDF-is. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen. Dokumendi kihid eksporditakse PDF-faili ainult juhul, kui valitud on PDF 1.5. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Kaasab dokumendis loodud järjehoidjad. Neist on abi pikkades PDF-dokumentides liikumisel. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Teksti ja vektorkgraafika eksportimise lahutus. See ei mõjuta bittrasterpiltide, nt. fotode lahutust. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Pildikastides olevate PDF-ide eksport põimitud PDF-idena. See *ei* arvesta veel värviruumidega, nii et pea seda silmas, enne kui valiku sisse lülitad. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Lülitab sisse teksti ja graafika kadudeta tihendamise. See oleks mõttekas ära märkida, kui just pole teisiti nõutud. See vähendab PDF-faili suurust. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Piltide tihendamise viis. Automaatne laseb Scribusel endal valida parima viisi. ZIP on kadudeta ning sobib hästi ühtlaste värvidega piltidele. JPEG on parem väikeste, aga paljude fotodega PDF-failide loomisel (pildikvaliteedis on küll võimalikud kerge kadu). Mõttekas oleks jätta kehtima automaatne valik, kui sul pole just erinõudmisi. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Tihenduse kvaliteet kadudega tihendusviisi korral: minimaalne (25%), väike (50%), keskmine (75%), suur (85%), maksimaalne (95%). Pane tähele, et kvaliteet ei mõjuta otseselt pildi lõplikku suurust: nii suurus kui kaotus kvaliteedis sõltuvad iga taseme korral ikka pildist endast. Isegi maksimaalse valimisel kaotab JPEG teataval määral kvaliteedis. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Piirab bittrasterpiltide lahutuse määratud DPI-ga. Väiksema lahutusega pilte see ei mõjuta. Märkimata jätmisel renderdatakse pilte loomuliku lahutusega. Sisselülitamine suurendab mälukasutust ja aeglustab eksporti. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (punkti tolli kohta) piltide eksportimiseks. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Turvavõimaluste sisselülitamine eksporditud PDF-failis. PDF 1.3 korral kaitstakse PDF-i 40-bitise krüptimisega. PDF 1.4 korral kaitstakse PDF-i 128-bitise krüptimisega. Lahtiütlus: PDF-i krüptimine ei ole nii usaldusväärne nagu GPG või PGP krüptimine ning sel on teatud piirangud. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Ülemparooli valimine, mis lubab või keelab kõik turvavõimalused eksporditud PDF-is Choose a password for users to be able to read your PDF. Parooli valimine kasutajale PDF-i lugemiseks. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. PDF-i trükkimise lubamine. Märkimatajätmisel on trükkimine keelatud. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. PDF-i muutmise lubamine. Märkimatajätmisel on muutmine keelatud. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Teksti või graafika kopeerimise lubamine PDF-ist. Märkimatajätmisel ei saa teksti ega graafikat kopeerida. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Annotatsioonide ja väljade lisamise lubamine PDF-ile. Märkimatajätmisel on annotatsioonide ja väljade redigeerimine keelatud. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. PDF-i väljundi värvimudel. Ekraan / veeb sobib PDF-ile, mida kasutatakse ekraanil vaatamiseks ja trükkimiseks tavalistes tindiprinterites. Printer sobib trükkimiseks neljavärvi-CMYK-printeris. Halltoonid sobib halltoonides PDF-i loomiseks. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. See on täppisseadistus, mis ei ole vaikimisi sisse lülitatud. See tuleks sisse lülitada ainult siis, kui trükikoda seda konkreetselt nõuab ja sul on olemas kõik üksikasjad. Vastasel juhtul ei pruugi eksporditud PDF-i trükkimine korralikult välja tulla ning see ei pruugi olla päris porditav erinevates süsteemides. Embed a color profile for solid colors Värviprofiili põimimine ühtlaste värvide tarbeks Color profile for solid colors Värviprofiil ühtlaste värvide tarbeks Rendering intent for solid colors Renderdamisviis ühtlaste värvide tarbeks Embed a color profile for images Värviprofiili põimimine piltide tarbeks Do not use color profiles that are embedded in source images Keelab kasutada lähtepiltidesse põimitud värviprofiile Color profile for images Värviprofiil piltide tarbeks Rendering intent for images Renderdamisviis piltide tarbeks Mirror Page(s) horizontally Lehekülgede peegeldamine rõhtsalt Mirror Page(s) vertically Lehekülgede peegeldamine püstiselt Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Sisselülitamisel teisendatakse spot-värvid komposiitvärvideks. Kui sa ei kavatse just saata trükikotta spot-värve, on mõttekas see sisse lülitada. Do not show objects outside the margins in the exported file Trükitava lehekülje veeristest väljapoole jäävaid objekte ei näidata Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Loob PDF-is lõikemärgid, mis näitavad, kust tuleb paber lõigata pärast trükkimist This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Lõikevaru märkide loomine, mille tähiseks on _ . _ ja mis näitavad lõikevaru piiri Add registration marks to each separation Kokkutrükimärkide lisamine igale lahutusele Add color calibration bars Värvikalibratsiooni ribade lisamine Add document information which includes the document title and page numbers Dokumendi teabe, sealhulgas pealkirja ja lehekülgede arvu, lisamine Indicate the distance offset for the registration marks Näitab kokkutrükimärkide nihutamise ulatust Use the existing bleed settings from the document preferences Dokumendi seadistustes määratud lõikevaru määrangute kasutamine Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Väljundprofiil trükkimiseks. Võimaluse korral tuleks seda konsulteerida trükikojaga. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. PDF/X-3 kohustuslik string, mille puudumisel PDF-fail ei vasta PDF/X-i nõuetele. Soovitatav on kasutada siin dokumendi pealkirja. Automatic Automaatne Lossy - JPEG Kadudega - JPEG Lossless - Zip Kadudeta - Zip None Puudub Maximum Maksimaalne High Suur Medium Keskmine Low Väike Minimum Minimaalne Left Margin Vasak veeris Right Margin Parem veeris Screen / Web Ekraan / Veeb Printer Printer Grayscale Halltoonid Simple Dot Lihtne punkt Line Joon Round Ümar Ellipse Ellips Perceptual Pertseptuaalne Relative Colorimetric Suhteline kolorimeetriline Saturation Küllastus Absolute Colorimetric Absoluutne kolorimeetriline Page Lehekülg No Script Skript puudub InfoString Infostring No Effect Efekt puudub Blinds Segunemine Box Kast Dissolve Hägunemine Glitter Sädelus Split Lõhkumine Wipe Pühkimine Push Eestlükkamine Cover Katmine Uncover Nähtavale toomine Fade Hajumine Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Fontide põimimine PDF-faili. Põimitud fondid aitavad säilitada dokumendi kujunduse ja välimuse. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Lülitab sisse esitlusefektid, mida saab kasutada Adobe&#174; Reader&#174; ja teiste PDF-näitajate korral, mis toetavad täisekraanirežiimi. Show page previews of each page listed above. Kõigi ülalolevate lehekülgede eelvaatluse näitamine. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Aeg, mille jooksul lehekülge näidatakse enne esitluse alustamist. 0 tähendab lehekülgede automaatse ülemineku keelamist. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Efekti esitamise aeg. Lühem aeg kiirendab efekti esitamist, pikem aeglustab. Type of the display effect. Efekti tüüp. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Ridade liigutamise suund segunemise ja lõhkumise efekti korral. Starting position for the box and split effects. Alguspositsioon kasti ja lõhkumise efekti korral. Direction of the glitter or wipe effects. Sädeluse või pühkimise efekti suund. Apply the selected effect to all pages. Valitud efekti kasutamine kõigil lehekülgedel. Convert all glyphs in the document to outlines. Kõigi dokumendi glüüfide muutmine kontuurjoonteks. Show the document in single page mode Dokumendi kuvamine üheleherežiimis Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Dokumendi kuvamine üheleherežiimis, kus lehti näidatakse järjepidevalt nagu kirjarullis Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Dokumendi kuvamine kaheleherežiimis, kus esimene lehekülg on vasakul Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Dokumendi kuvamine kaheleherežiimis, kus esimene lehekülg on paremal Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Näitaja vaikeväärtuste või kasutaja määrangute kasutamine, kui need erinevad näitaja vaikeväärtustest Enables viewing the document in full screen Võimaldab näha dokumenti täisekraanirežiimis Display the bookmarks upon opening Järjehoidjate näitamine avamisel Display the page thumbnails upon opening Lehe pisipiltide näitamine avaminel Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Kihtide näitamise pealesundimine. Mõttekas ainult PDF 1.5+ korral. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Valimise ja muude muutmisvõimalustega tööriistariba peitmine Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. Näitaja menüüriba peitmine, PDF-i kuvatakse paljas aknas. Fit the document page or pages to the available space in the viewer window. Dokumendi lehekülje või lehekülgede mahutamine näitaja aknasse. Prefs_PageSizes Form Vorm Page Sizes Lehekülje suurused Available Sizes Saadaolevad suurused Active Sizes Aktiivsed suurused Prefs_Paths Form Vorm Paths Asukohad Documents: Dokumendid: &Change... &Muuda... Alt+C Alt+C Color Profiles: Värviprofiilid: C&hange... M&uuda... Alt+H Alt+H Scripts: Skriptid: Ch&ange... Muu&da... Alt+A Alt+A Document Templates: Dokumendimallid: Cha&nge... Muud&a... Alt+N Alt+N Default documents directory Dokumentide vaikimisi kataloog Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc ICC profiilide vaikimisi kataloog. Seda ei saa muuta, kui mõni dokument on avatud. Vaikimisi otsib Scribus neid Mac OS X ja Windowsi korral süsteemsetest kataloogidest. Linuxi ja Unixi korral otsib Scribus neid kataloogidest $home/.color/icc, /usr/share/color/icc ja /usr/local/share/color/icc Default Scripter scripts directory Skriptija vaikimisi skriptide kataloog Additional directory for document templates Täiendav dokumendimallide kataloog Choose a Directory Kataloogi valik Prefs_Plugins Form Vorm Plugins Pluginad Plugin Plugin How to run Käivitamine Type Tüüp Load it? Laaditav? Plugin ID Plugina ID File Fail You need to restart the application to apply the changes. Muudatuste rakendamiseks tuleb rakendus uuesti käivitada. Prefs_PreflightVerifier Form Vorm Preflight Verifier Trükieelne kontroll Show pages without errors Vigadeta lehekülgede näitamine Show errors for items on layers that will not print Elementide vigade näitamine mittetrükitavatel kihtidel Profile Setup Profiili seadistused Output Profile: Väljundprofiil: Add New Profile Lisa uus profiil Remove Profile Eemalda profiil Profile Options Profiili valikud Ignore all errors Kõigi vigade eiramine Automatic check before printing or exporting Automaatne kontroll enne trükkimist või eksportimist Check for missing glyphs Puuduvate glüüfide kontroll Check for items not on a page Leheküljel mitteasuvate elementide kontroll Check for overflow in text frames Tekstikastide ülejooksmise kontroll Check for used transparencies Läbipaistvuse kontroll Check for missing images Puuduvate piltide kontroll Check for part filed image frames Check image resolution Piltide lahutuse kontroll Minimum Resolution: Minimaalne lahutus: dpi dpi Maximum Resolution: Maksimaalne lahutus: Check for placed PDF files Põimitud PDF-failide kontroll Check for GIF images GIF-piltide kontroll Check for PDF Annotations and Fields PDF-i annotatsioonide ja väljade kontroll Check for Visible/Printable mismatch in layers Kihtide nähtavuse ja trükkimise ebakõlade kontroll Ignore non-printable layers Mittetrükitavate kihtide eiramine Prefs_Printer Form Vorm Printing Trükkimine Destination Sihtkoht Alternative Printer Command Alternatiivne trükkimiskäsk Command: Käsk: General Options Üldised valikud Output: Väljund: Normal Normaalne Separations Värvilahutused Include PDF Annotations and Links PDF-i annotatsioonide ja linkide kaasamine Page Lehekülg Mirror Page(s) Horizontally Lehekülgede peegeldamine rõhtsalt Mirror Page(s) Vertically Lehekülgede peegeldamine püstiselt Set Media Size Andmekandja suuruse määramine Clip to Printer Margins Kärpimine printeri veeriste järgi Color Värv Apply Under Color Removal Alusvärvi eemaldamine (UCR) Convert Spot Colors to Process Colors Spot-värvide teisendamine protsessvärvideks Apply ICC Profiles ICC profiilide rakendamine PostScript PostScript Level 1 Tase 1 Level 2 Tase 2 Level 3 Tase 3 Print In: Trükkimine: Color (If Available) Värvitrükk (kui võimalik) Grayscale Halltoonid Marks and Bleeds Märgid ja lõikevaru Crop Marks Lõikemärgid Bleed Marks Lõikevaru märgid Registration Marks Kokkutrükimärgid Color Bars Värviribad Offset: Nihe: