Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12281 | Rev 12918 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
6769 cbradney 3
<context>
6654 mrdocs 4
  <name>#</name>
1135 cbradney 5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
6769 cbradney 14
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 15
 
16
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
17
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 18
  </message>
19
  <message>
9729 cbradney 20
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 21
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 22
 
23
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
24
If no document is open, returns a list of the default document colors.
25
</source>
6769 cbradney 26
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 27
 
28
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
29
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
30
itzuliko luke.</translation>
1135 cbradney 31
  </message>
32
  <message>
9729 cbradney 33
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
6769 cbradney 40
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
6654 mrdocs 41
 
42
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
43
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
44
dokumentu bat sortzean.</translation>
1135 cbradney 45
  </message>
46
  <message>
9729 cbradney 47
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 48
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
51
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
52
</source>
6769 cbradney 53
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
1135 cbradney 54
 
6654 mrdocs 55
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
56
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 57
  </message>
58
  <message>
9729 cbradney 59
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 60
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 61
 
62
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
63
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
64
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
65
</source>
6769 cbradney 66
    <translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
6654 mrdocs 67
 
68
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
69
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
70
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
1135 cbradney 71
  </message>
72
  <message>
9729 cbradney 73
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 74
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 75
 
76
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
77
coordinates are given in the current measurement units of the document
78
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
79
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
80
is not given Scribus will create one for you.
81
 
6769 cbradney 82
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 83
</source>
6769 cbradney 84
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 85
 
86
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
87
 
88
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
89
egonez gero.</translation>
1135 cbradney 90
  </message>
91
  <message>
9729 cbradney 92
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 93
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 94
 
95
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
96
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
6769 cbradney 97
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 98
</source>
6769 cbradney 99
    <translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 100
 
101
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
6769 cbradney 102
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
1135 cbradney 103
  </message>
104
  <message>
9729 cbradney 105
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 106
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 107
 
108
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
6769 cbradney 109
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 110
</source>
6769 cbradney 111
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
6654 mrdocs 112
 
113
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
114
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
1135 cbradney 115
  </message>
116
  <message>
9729 cbradney 117
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 118
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3064 cbradney 119
 
120
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
121
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
122
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
123
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
124
master page for the new page.
125
 
126
May raise IndexError if the page number is out of range
127
</source>
6769 cbradney 128
    <translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
6654 mrdocs 129
 
130
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
131
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
132
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
133
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
134
 
135
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
136
</translation>
3064 cbradney 137
  </message>
138
  <message>
9729 cbradney 139
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 140
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 141
 
142
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
6769 cbradney 143
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 144
</source>
6769 cbradney 145
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
6654 mrdocs 146
 
147
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
148
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
3064 cbradney 149
  </message>
3824 cbradney 150
  <message>
9729 cbradney 151
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 152
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
153
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 154
 
155
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
156
following meaning:
157
 
158
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6769 cbradney 159
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 160
 
161
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
162
margins
163
 
164
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
165
 
166
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6769 cbradney 167
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
168
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 169
 
170
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
171
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
172
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
173
 
174
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
175
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
176
PAGE_4 is 4-fold.
177
 
178
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
179
Indexed from 0 (0 = first).
180
 
181
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
182
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
183
is not in points, make sure to account for this.
184
 
185
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6654 mrdocs 186
PAGE_4, 3)
3824 cbradney 187
 
188
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
189
</source>
6769 cbradney 190
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZenbakia,
191
            unitatea, orriMotak, lehenOrriOrdena) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 192
 
193
Dokumentu berria sortzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi sortzen badu. Parametroek honako esanahia dute:
194
 
195
tamaina = dokumentuaren tamaina azaltzen duen tupla (zabalera, altuera).
6769 cbradney 196
Aurredefinitutako PAPER_&lt;paper_mota&gt; konstanteak erabil ditzakezu, adib.
6654 mrdocs 197
PAPER_A4, e.a.
198
 
199
marjinak = dokumentuaren marjinak zehatzen duen tupla (ezkerra, eskuina, ,goia, behea).
200
 
201
orientazioa = orriaren orientazioa - konstanteak: PORTRAIT (bertikala),
202
LANDSCAPE (horizontala)
203
 
204
lehenOrriZenbakia = dokumentuko aurreneko orriaren zenbakia da, orriak
205
zenbatzeko erabiliko dena. Gehienetan 1 balioa erabiltzea nahiko duzun arren,
206
zenbaki altuagoak erabil ditzakezu hainbat zatiko dokumentua sortzean.
207
 
208
unitatea = dokumentua neurtzeko erabilitzen den unitatea ezartzen du.
209
Aurrez definitutako konstanteak erabil ditzakezu: UNIT_INCHES (atzak),
210
UNIT_MILLIMETERS (milimetroak), UNIT_PICAS (pikak) , UNIT_POINTS (puntuak).
211
 
212
orriMotak = aurrez definitutako PAGE_n konstanteetariko bat.
213
Page_1 orri bakuna da, PAGE_2 bi aldetako dokumentuak dira, PAGE_3 3 orriko eta PAGE_4 4 orriko tolesturak dira.
214
 
215
lehenOrriOrdena = dokumentuko aurreneko orriaren posizioa.
216
0tik indexatua (0 = lehena).
217
 
218
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuko unitateetan ematen dira.
219
PAPER_* konstanteak puntuetan adierazita daude. Dokumentua ez badago
220
puntuetan neurtuta, ziurtatu hau kontutan duzula.
221
 
222
adibidea: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
223
PAGE_4, 3)
224
 
225
ScribusError abiaraziko du lehenOrriOrdena eremuko balioa orriMotak baimendutakoa baino
226
handiagoa bada.
227
</translation>
3824 cbradney 228
  </message>
6769 cbradney 229
</context>
230
<context>
418 Franz 231
  <name>@default</name>
232
  <message>
12612 cbradney 233
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
234
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
235
 
236
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
237
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
238
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
239
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
240
</source>
241
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])
242
 
243
&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan
244
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak).
245
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
246
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
247
</translation>
248
  </message>
249
  <message>
250
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
251
    <source>getColorNames() -&gt; list
252
 
253
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
254
If no document is open, returns a list of the default document colors.
255
</source>
256
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; zerrenda
257
 
258
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
259
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
260
itzuliko luke.</translation>
261
  </message>
262
  <message>
263
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
264
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
265
 
266
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
267
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
268
Returns true if a new document was created.
269
</source>
270
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; boolearra
271
 
272
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
273
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
274
dokumentu bat sortzean.</translation>
275
  </message>
276
  <message>
277
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
278
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
279
 
280
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
282
</source>
283
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
284
 
285
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
286
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
287
  </message>
288
  <message>
289
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
290
    <source>setRedraw(bool)
291
 
292
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
293
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
294
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
295
</source>
296
    <translation type="unfinished">setRedraw(boolearra)
297
 
298
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
299
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
300
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
301
  </message>
302
  <message>
303
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
304
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
305
 
306
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
307
coordinates are given in the current measurement units of the document
308
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
309
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
310
is not given Scribus will create one for you.
311
 
312
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
313
</source>
314
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
315
 
316
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
317
 
318
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
319
egonez gero.</translation>
320
  </message>
321
  <message>
322
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
323
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
324
 
325
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
326
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
327
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
328
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
329
master page for the new page.
330
 
331
May raise IndexError if the page number is out of range
332
</source>
333
    <translation type="unfinished">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
334
 
335
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
336
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
337
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
338
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
339
 
340
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
341
</translation>
342
  </message>
343
  <message>
344
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
345
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
346
 
347
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
348
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
349
available types (FILL_&lt;type&gt;).
350
</source>
351
    <translation type="unfinished">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
352
 
353
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
354
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
355
  </message>
356
  <message>
357
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
358
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
359
 
360
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
361
frame has some text selected the value assigned to the first character of
362
the selection is returned.
363
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
364
</source>
365
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
366
 
367
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
368
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
369
  </message>
370
  <message>
371
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
372
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
373
 
374
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
375
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
376
</source>
377
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;katea&quot;)
378
 
379
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
380
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
381
  </message>
382
  <message>
383
    <location filename="" line="136953768"/>
384
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
385
 
386
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
387
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
388
</source>
389
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
390
 
391
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
392
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
393
  </message>
394
  <message>
12281 cbradney 395
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
6769 cbradney 396
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 397
 
398
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
399
has some text selected the value assigned to the first character
400
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
401
selected item is used.
402
</source>
6769 cbradney 403
    <translation>getFont([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 404
 
405
Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat
406
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa
407
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
408
</translation>
1135 cbradney 409
  </message>
410
  <message>
12281 cbradney 411
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
6769 cbradney 412
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 413
 
414
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
415
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
416
</source>
6769 cbradney 417
    <translation>getTextLength([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 418
 
419
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du.
420
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
421
</translation>
1135 cbradney 422
  </message>
423
  <message>
12281 cbradney 424
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
6769 cbradney 425
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 426
 
427
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
428
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
429
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
430
selected item is used.
431
</source>
6769 cbradney 432
    <translation>getText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 433
 
434
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat
435
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu
436
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
437
hautatutako elementua erabiliko da.
438
</translation>
1135 cbradney 439
  </message>
440
  <message>
12281 cbradney 441
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
6769 cbradney 442
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 443
 
444
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
445
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
446
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
447
used.
448
</source>
6769 cbradney 449
    <translation>getAllText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 450
 
451
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste
452
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta
453
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du.
454
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
455
 
456
</translation>
1135 cbradney 457
  </message>
458
  <message>
12281 cbradney 459
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
6769 cbradney 460
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 461
 
462
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
463
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
464
</source>
6769 cbradney 465
    <translation>getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 466
 
467
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
468
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 469
  </message>
470
  <message>
12612 cbradney 471
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
6769 cbradney 472
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 473
 
474
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
475
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
476
</source>
6769 cbradney 477
    <translation>getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 478
 
479
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
480
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
481
</translation>
1135 cbradney 482
  </message>
483
  <message>
12612 cbradney 484
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
6769 cbradney 485
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 486
 
487
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
488
given the currently selected item is used.
489
</source>
6769 cbradney 490
    <translation>getColumns([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 491
 
492
&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du.
493
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
494
</translation>
1135 cbradney 495
  </message>
496
  <message>
12612 cbradney 497
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
6769 cbradney 498
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 499
 
500
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
6769 cbradney 501
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 502
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
503
used.
504
</source>
6769 cbradney 505
    <translation>setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 506
 
507
&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du.
508
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez
6769 cbradney 509
unicode (testua, &apos;iso-8859-2&apos;). Ikus MEG xehetasun gehiagorako.
6654 mrdocs 510
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
511
</translation>
1135 cbradney 512
  </message>
513
  <message>
12612 cbradney 514
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
6769 cbradney 515
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 516
 
517
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
518
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
519
currently selected item is used.
520
 
521
May throw ValueError if the font cannot be found.
522
</source>
6769 cbradney 523
    <translation>setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 524
 
525
&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du.
526
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua
527
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
528
elementua erabiliko da.
529
 
530
ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
531
</translation>
1135 cbradney 532
  </message>
533
  <message>
12612 cbradney 534
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
6769 cbradney 535
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 536
 
537
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
538
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
539
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
540
currently selected item is used.
541
 
6769 cbradney 542
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 543
</source>
6769 cbradney 544
    <translation>setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 545
 
546
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du.
547
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da.
548
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik
549
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez
550
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
551
 
552
ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
553
</translation>
1135 cbradney 554
  </message>
555
  <message>
12612 cbradney 556
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
6769 cbradney 557
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 558
 
559
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
560
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
561
item is used.
562
 
563
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
564
</source>
6769 cbradney 565
    <translation>setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 566
 
567
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot;
568
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez
569
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
570
 
571
ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
572
</translation>
1135 cbradney 573
  </message>
574
  <message>
12612 cbradney 575
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
6769 cbradney 576
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 577
 
578
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
579
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
580
 
581
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
582
</source>
6769 cbradney 583
    <translation>setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 584
 
585
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen
586
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
587
 
588
ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez
589
gero (positiboa izan behar du).
590
</translation>
1135 cbradney 591
  </message>
592
  <message>
12612 cbradney 593
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
6769 cbradney 594
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 595
 
596
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
597
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
598
 
599
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
600
</source>
6769 cbradney 601
    <translation>setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 602
 
603
&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du.
604
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
605
 
606
ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
607
</translation>
1135 cbradney 608
  </message>
609
  <message>
12612 cbradney 610
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
6769 cbradney 611
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 612
 
613
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
614
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
615
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
616
 
617
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
618
</source>
6769 cbradney 619
    <translation>setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 620
 
621
&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin.
622
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot;
623
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili
624
behar da: ikus dir(scribus).
625
 
626
ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
1135 cbradney 627
  </message>
628
  <message>
12612 cbradney 629
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
6769 cbradney 630
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 631
 
632
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
633
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
634
selected item is used.
635
</source>
6769 cbradney 636
    <translation>deleteText([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 637
 
638
&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez,
639
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
640
hautatutako elementua erabiliko da.
641
</translation>
1135 cbradney 642
  </message>
643
  <message>
12612 cbradney 644
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
6769 cbradney 645
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 646
 
647
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
648
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
649
given the currently selected item is used.
650
</source>
6769 cbradney 651
    <translation>setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 652
 
653
&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu
654
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
655
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
656
</translation>
1135 cbradney 657
  </message>
658
  <message>
12612 cbradney 659
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
6769 cbradney 660
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 661
 
662
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
663
selected item is used.
664
</source>
6769 cbradney 665
    <translation>setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 666
 
667
Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du.
668
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
669
</translation>
1135 cbradney 670
  </message>
671
  <message>
12612 cbradney 672
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
6769 cbradney 673
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 674
 
675
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
676
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
677
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
678
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
679
used.
680
</source>
6769 cbradney 681
    <translation>setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 682
 
683
&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
684
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
685
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa
686
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
687
</translation>
1135 cbradney 688
  </message>
689
  <message>
12612 cbradney 690
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
6769 cbradney 691
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 692
 
693
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
694
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
695
and must not link to or be linked from any other frames already.
696
 
697
May throw ScribusException if linking rules are violated.
698
</source>
6769 cbradney 699
    <translation>linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)
6654 mrdocs 700
 
701
Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du
702
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du
703
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.
704
 
705
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
706
</translation>
1135 cbradney 707
  </message>
708
  <message>
12612 cbradney 709
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
6769 cbradney 710
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 711
 
712
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
713
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
6769 cbradney 714
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 715
 
716
May throw ScribusException if linking rules are violated.
717
</source>
6769 cbradney 718
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 719
 
720
Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik.
721
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin
722
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada,
6769 cbradney 723
&apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; honakoa izango da: &apos;a-&gt;c&apos;.
6654 mrdocs 724
 
725
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
1135 cbradney 726
  </message>
727
  <message>
12612 cbradney 728
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
6769 cbradney 729
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 730
 
731
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
732
currently selected item is used.</source>
6769 cbradney 733
    <translation>traceText([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 734
 
735
&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du.
736
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 737
  </message>
738
  <message>
12281 cbradney 739
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
6769 cbradney 740
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 741
 
742
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
743
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
744
the value of the named color from the default document colors.
745
 
6769 cbradney 746
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 747
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
748
</source>
6769 cbradney 749
    <translation>getColor(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
6654 mrdocs 750
 
751
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla
752
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren
753
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.
754
 
755
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
756
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
757
</translation>
1135 cbradney 758
  </message>
759
  <message>
12281 cbradney 760
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
6769 cbradney 761
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 762
 
763
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
764
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
765
Color components should be in the range from 0 to 255.
766
 
6769 cbradney 767
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 768
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
769
</source>
6769 cbradney 770
    <translation>changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
6654 mrdocs 771
 
772
&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien
773
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen
774
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.
775
 
776
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
777
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
778
</translation>
1135 cbradney 779
  </message>
780
  <message>
12281 cbradney 781
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
6769 cbradney 782
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 783
 
784
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
785
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
786
&quot;None&quot; - transparent.
787
 
788
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
789
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
790
 
6769 cbradney 791
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 792
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
793
</source>
6769 cbradney 794
    <translation>deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
6654 mrdocs 795
 
796
&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza
797
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da
798
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).
799
 
800
Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan
801
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik
802
izango.
803
 
804
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
805
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
1135 cbradney 806
  </message>
807
  <message>
12281 cbradney 808
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
6769 cbradney 809
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 810
 
811
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
812
 
6769 cbradney 813
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 814
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
815
</source>
6769 cbradney 816
    <translation>replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
6654 mrdocs 817
 
818
&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.
819
 
820
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
821
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
822
 
823
</translation>
1135 cbradney 824
  </message>
825
  <message>
12281 cbradney 826
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
6769 cbradney 827
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 828
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6769 cbradney 829
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 830
 
831
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
832
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
833
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
834
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
835
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
836
 
837
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
838
at 1.
839
 
840
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
841
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
842
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
843
can be binary-ORed with button constants:
844
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
845
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
846
 
847
Usage examples:
6769 cbradney 848
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
849
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 850
          ICON_ERROR)
6769 cbradney 851
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 852
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
853
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
854
 
855
Defined button and icon constants:
856
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
857
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
858
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
859
</source>
6769 cbradney 860
    <translation>messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
6654 mrdocs 861
  ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6769 cbradney 862
  botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 863
 
864
&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot;
865
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa
866
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta
867
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k)
868
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa
869
sinpleak eduki ditzake.
870
 
871
Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak
872
1 balioarekin hasten dira.
873
 
874
Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak
875
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_*
876
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude
877
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:
878
 
879
  BUTTONOPT_DEFAULT  Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
880
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
881
 
882
Adibideak:
6769 cbradney 883
emaitza = messageBox(&apos;Script-ak huts egin du&apos;,
884
          &apos;Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.&apos;,
6654 mrdocs 885
          ICON_ERROR)
6769 cbradney 886
emaitza = messageBox(&apos;Zoratu gara!&apos;, &apos;Zerbait oker dabil! &lt;i&gt;Mozkorren bat agian?&lt;/i&gt;&apos;,
6654 mrdocs 887
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
888
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
889
 
890
Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
891
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
892
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
893
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
894
</translation>
1135 cbradney 895
  </message>
896
  <message>
12281 cbradney 897
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
6769 cbradney 898
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 899
 
6769 cbradney 900
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
901
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 902
 
6769 cbradney 903
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 904
</source>
6769 cbradney 905
    <translation>valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -&gt; katea
6654 mrdocs 906
 
6769 cbradney 907
&apos;Eskatu esaldia&apos; motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta
6654 mrdocs 908
bere balioa itzultzen du kate gisa.
6769 cbradney 909
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko &apos;lehenetsia&apos;
6654 mrdocs 910
balioa.
911
 
6769 cbradney 912
Adibidea: valueDialog(&apos;titulua&apos;, &apos;leihoko testua&apos;, &apos;aukerazkoa&apos;)
6654 mrdocs 913
</translation>
1135 cbradney 914
  </message>
915
  <message>
12281 cbradney 916
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
6769 cbradney 917
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 918
 
919
Closes the current document without prompting to save.
920
 
921
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
922
</source>
6769 cbradney 923
    <translation>closeDoc()
6654 mrdocs 924
 
925
Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.
926
 
927
NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
928
</translation>
1135 cbradney 929
  </message>
930
  <message>
12281 cbradney 931
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
6769 cbradney 932
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 933
 
934
Returns true if there is a document open.
935
</source>
6769 cbradney 936
    <translation>haveDoc() -&gt; boolearra
6654 mrdocs 937
 
938
TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
939
</translation>
1135 cbradney 940
  </message>
941
  <message>
12281 cbradney 942
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
6769 cbradney 943
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 944
 
945
Opens the document &quot;name&quot;.
946
 
947
May raise ScribusError if the document could not be opened.
948
</source>
6769 cbradney 949
    <translation>openDoc(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 950
 
951
&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.
952
 
953
ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
954
</translation>
1135 cbradney 955
  </message>
956
  <message>
12281 cbradney 957
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
6769 cbradney 958
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 959
 
960
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
961
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
962
save file dialog.
963
 
964
If the save fails, there is currently no way to tell.
965
</source>
6769 cbradney 966
    <translation>saveDoc()
6654 mrdocs 967
 
968
Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen
969
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa
970
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.
971
 
972
Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
973
</translation>
1135 cbradney 974
  </message>
975
  <message>
12281 cbradney 976
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
6769 cbradney 977
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 978
 
979
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
980
relative path).
981
 
982
May raise ScribusError if the save fails.
983
</source>
6769 cbradney 984
    <translation>saveDocAs(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 985
 
986
Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo
987
erlatiboa izan daiteke).
988
 
989
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
990
</translation>
1135 cbradney 991
  </message>
992
  <message>
12281 cbradney 993
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6769 cbradney 994
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 995
 
6654 mrdocs 996
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
997
strings.
998
</source>
6769 cbradney 999
    <translation>setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1000
 
1001
Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak
1002
dira.
1003
</translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
9729 cbradney 1006
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1007
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
6654 mrdocs 1008
 
1135 cbradney 1009
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
6769 cbradney 1010
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1011
constants.
1012
</source>
9729 cbradney 1013
    <translation type="obsolete">setMargins(ez, es, go, be)
6654 mrdocs 1014
 
1015
Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta
1016
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan
6769 cbradney 1017
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).</translation>
1135 cbradney 1018
  </message>
1019
  <message>
12281 cbradney 1020
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
6769 cbradney 1021
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 1022
 
1023
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
6769 cbradney 1024
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1025
 
1026
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1027
</source>
6769 cbradney 1028
    <translation>setUnit(mota)
6654 mrdocs 1029
 
1030
Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak
6769 cbradney 1031
UNIT_&lt;mota&gt; konstante gisa definituta daude.
6654 mrdocs 1032
 
1033
ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
1034
</translation>
1135 cbradney 1035
  </message>
1036
  <message>
12281 cbradney 1037
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
6769 cbradney 1038
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 1039
 
1040
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1041
of the UNIT_* constants:
1042
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1043
</source>
6769 cbradney 1044
    <translation>getUnit() -&gt; osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)
6654 mrdocs 1045
 
1046
Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa
1047
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
1048
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1049
</translation>
1135 cbradney 1050
  </message>
1051
  <message>
12281 cbradney 1052
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
6769 cbradney 1053
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1054
 
1055
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1056
current document.
1057
</source>
6769 cbradney 1058
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)
6654 mrdocs 1059
 
1060
Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan
1061
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
1062
</translation>
1135 cbradney 1063
  </message>
1064
  <message>
12281 cbradney 1065
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
6769 cbradney 1066
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1067
 
1068
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1069
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1070
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1071
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1072
</source>
6769 cbradney 1073
    <translation>setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)
6654 mrdocs 1074
 
1075
Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa
1076
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko,
1077
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES.
1078
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa
1079
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa
1080
orrialdea eskuinean egoteko.
1081
</translation>
1135 cbradney 1082
  </message>
1083
  <message>
12281 cbradney 1084
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
6769 cbradney 1085
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1086
 
1087
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1088
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1089
</source>
6769 cbradney 1090
    <translation>getLineColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1091
 
1092
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du.
1093
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1094
</translation>
1135 cbradney 1095
  </message>
1096
  <message>
12281 cbradney 1097
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
6769 cbradney 1098
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1099
 
1100
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1101
is not given the currently selected Item is used.
1102
</source>
6769 cbradney 1103
    <translation>getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1104
 
1105
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du.
1106
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1107
</translation>
1135 cbradney 1108
  </message>
1109
  <message>
12281 cbradney 1110
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
6769 cbradney 1111
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1112
 
1113
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1114
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1115
</source>
6769 cbradney 1116
    <translation>getLineShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1117
 
1118
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du.
1119
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1120
</translation>
1135 cbradney 1121
  </message>
1122
  <message>
9729 cbradney 1123
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
6769 cbradney 1124
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1125
 
1126
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1127
the currently selected item is used. The join types are:
1128
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1129
</source>
10842 cbradney 1130
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1131
 
1132
&quot;izena&quot; objektuaren marrak elkartzeko estiloa itzultzen du.
1133
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1134
Elkartzeko motak honakoak dira:
1135
JOIN_BEVEL (alaka), JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (biribila)
1136
</translation>
1135 cbradney 1137
  </message>
1138
  <message>
12281 cbradney 1139
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
6769 cbradney 1140
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1141
 
1142
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1143
currently selected item is used. The cap types are:
1144
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1145
</source>
6769 cbradney 1146
    <translation>getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1147
 
1148
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
1149
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1150
Txanoen motak honakoak dira:
1151
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
1152
</translation>
1135 cbradney 1153
  </message>
1154
  <message>
12281 cbradney 1155
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
6769 cbradney 1156
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1157
 
1158
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1159
currently selected item is used. Line style constants are:
1160
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1161
</source>
6769 cbradney 1162
    <translation>getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1163
 
1164
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
1165
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1166
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira:
1167
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu),
1168
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
1169
</translation>
1135 cbradney 1170
  </message>
1171
  <message>
12281 cbradney 1172
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
6769 cbradney 1173
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1174
 
1175
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1176
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1177
</source>
6769 cbradney 1178
    <translation>getFillShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1179
 
1180
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
1181
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1182
</translation>
1135 cbradney 1183
  </message>
1184
  <message>
12281 cbradney 1185
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
6769 cbradney 1186
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1187
 
1188
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1189
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1190
</source>
6769 cbradney 1191
    <translation>getImageScale([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
6654 mrdocs 1192
 
1193
&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du.
1194
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1195
</translation>
1135 cbradney 1196
  </message>
1197
  <message>
12281 cbradney 1198
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
6769 cbradney 1199
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1200
 
1201
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1202
given the currently selected item is used.
1203
</source>
6769 cbradney 1204
    <translation>getImageName([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1205
 
1206
&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
1207
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1208
</translation>
1135 cbradney 1209
  </message>
1210
  <message>
12281 cbradney 1211
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
6769 cbradney 1212
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1213
 
1214
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1215
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
6769 cbradney 1216
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1217
for reference.
1218
</source>
6769 cbradney 1219
    <translation>getSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; (zabalera,altuera)
6654 mrdocs 1220
 
1221
&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
1222
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1223
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak
6769 cbradney 1224
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; xehetasunerako).
6654 mrdocs 1225
</translation>
1135 cbradney 1226
  </message>
1227
  <message>
12281 cbradney 1228
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
6769 cbradney 1229
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1230
 
1231
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1232
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1233
is used.
1234
</source>
6769 cbradney 1235
    <translation>getRotation([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1236
 
1237
&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da,
1238
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
1239
hautatutako elementua erabiliko da.
1240
</translation>
1135 cbradney 1241
  </message>
1242
  <message>
12281 cbradney 1243
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
6769 cbradney 1244
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1245
 
1246
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1247
</source>
6769 cbradney 1248
    <translation>getAllObjects() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1249
 
1250
Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
1251
</translation>
1135 cbradney 1252
  </message>
1253
  <message>
12281 cbradney 1254
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
6769 cbradney 1255
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1256
 
1257
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1258
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1259
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1260
belongs to a group, the whole group is moved.
1261
</source>
6769 cbradney 1262
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1263
 
1264
&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen
1265
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak).
1266
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1267
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
1268
</translation>
1135 cbradney 1269
  </message>
1270
  <message>
9729 cbradney 1271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
6769 cbradney 1272
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1273
 
1274
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1275
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1276
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1277
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1278
given the currently selected item is used.
1279
</source>
10842 cbradney 1280
    <translation type="obsolete">rotateObject(bira [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1281
 
1282
&quot;izena&quot; objektua &quot;bira&quot; gradu biratzen du erlatiboki.
1283
Objektua biratzeko puntu gisa hautatutako erpinarekiko biratuko da, lehenespenez
1284
biraketarik eduki gabeko objektuan goiko ezkerreko erpina izan ohi da.
1285
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute, biratzeko puntu
1286
lehenetsia erabiltzen denean. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
1287
elementua erabiliko da.
1288
</translation>
1135 cbradney 1289
  </message>
1290
  <message>
12281 cbradney 1291
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
6769 cbradney 1292
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1293
 
1294
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1295
is not given the currently selected item is used.
1296
</source>
6769 cbradney 1297
    <translation>sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1298
 
1299
&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin.
1300
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1301
</translation>
1135 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
12281 cbradney 1304
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
6769 cbradney 1305
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1306
 
1307
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1308
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1309
second selected Object and so on.
1310
</source>
6769 cbradney 1311
    <translation>getSelectedObject([kop]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1312
 
1313
Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada,
1314
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko
1315
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
1316
</translation>
1135 cbradney 1317
  </message>
1318
  <message>
12281 cbradney 1319
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
6769 cbradney 1320
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1321
 
1322
Returns the number of selected objects.
1323
</source>
6769 cbradney 1324
    <translation>selectionCount() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1325
 
1326
Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
1327
</translation>
1135 cbradney 1328
  </message>
1329
  <message>
12281 cbradney 1330
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
6769 cbradney 1331
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1332
 
1333
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1334
</source>
6769 cbradney 1335
    <translation>selectObject(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1336
 
1337
Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
1338
</translation>
1135 cbradney 1339
  </message>
1340
  <message>
12281 cbradney 1341
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
6769 cbradney 1342
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1343
 
1344
Deselects all objects in the whole document.
1345
</source>
6769 cbradney 1346
    <translation>deselectAll()
6654 mrdocs 1347
 
1348
Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
1349
</translation>
1135 cbradney 1350
  </message>
1351
  <message>
12281 cbradney 1352
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
6769 cbradney 1353
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1354
 
1355
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1356
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1357
items are used.
1358
</source>
6769 cbradney 1359
    <translation>groupObjects(zerrenda)
6654 mrdocs 1360
 
1361
&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea
1362
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada
1363
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
1364
</translation>
1135 cbradney 1365
  </message>
1366
  <message>
12281 cbradney 1367
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
6769 cbradney 1368
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1369
 
1370
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
6769 cbradney 1371
    <translation>unGroupObjects(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1372
 
1373
&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen,
1374
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 1375
  </message>
1376
  <message>
12281 cbradney 1377
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
6769 cbradney 1378
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1379
 
1380
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1381
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1382
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1383
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1384
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1385
 
1386
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1387
</source>
6769 cbradney 1388
    <translation>scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1389
 
1390
&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren
1391
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen
1392
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen
1393
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko
1394
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
1395
unean hautatutako elementua erabiliko da.
1396
 
1397
ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
1398
</translation>
1135 cbradney 1399
  </message>
1400
  <message>
12281 cbradney 1401
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
6769 cbradney 1402
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1403
 
1404
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1405
not given the currently selected item is used.
1406
 
1407
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1408
</source>
6769 cbradney 1409
    <translation>loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1410
 
1411
&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan.
1412
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1413
 
1414
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
1415
</translation>
1135 cbradney 1416
  </message>
1417
  <message>
12281 cbradney 1418
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
6769 cbradney 1419
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1420
 
1421
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1422
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1423
means 100 %.
1424
 
1425
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1426
</source>
6769 cbradney 1427
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1428
 
1429
&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du.
1430
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak
1431
%100 adierazten du.
1432
 
1433
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
1434
</translation>
1135 cbradney 1435
  </message>
1436
  <message>
12281 cbradney 1437
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
6769 cbradney 1438
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1439
 
6769 cbradney 1440
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1441
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1442
if locked.
1443
</source>
6769 cbradney 1444
    <translation>lockObject([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1445
 
1446
&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo
1447
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten,
1448
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du
1449
blokeatzen badu.
1450
</translation>
1135 cbradney 1451
  </message>
1452
  <message>
12281 cbradney 1453
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
6769 cbradney 1454
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1455
 
1456
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1457
currently selected item is used.
1458
</source>
6769 cbradney 1459
    <translation>isLocked([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1460
 
1461
TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero.
1462
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1463
</translation>
1135 cbradney 1464
  </message>
1465
  <message>
12281 cbradney 1466
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
6769 cbradney 1467
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1468
 
1469
Returns a list with the names of all available fonts.
1470
</source>
6769 cbradney 1471
    <translation>getFontNames() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1472
 
1473
Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1474
</translation>
1135 cbradney 1475
  </message>
1476
  <message>
12281 cbradney 1477
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
6769 cbradney 1478
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1479
 
6769 cbradney 1480
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1481
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1482
</source>
6769 cbradney 1483
    <translation>getXFontNames() -&gt; tuplen zerrenda
6654 mrdocs 1484
 
1485
Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
1486
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0),
1487
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
1488
</translation>
1135 cbradney 1489
  </message>
1490
  <message>
12281 cbradney 1491
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
6769 cbradney 1492
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1493
 
1494
Returns a list with the names of all defined layers.
1495
</source>
6769 cbradney 1496
    <translation>getLayers() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1497
 
1498
Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1499
</translation>
1135 cbradney 1500
  </message>
1501
  <message>
12281 cbradney 1502
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
6769 cbradney 1503
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1504
 
1505
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1506
 
6769 cbradney 1507
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1508
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1509
</source>
6769 cbradney 1510
    <translation>setActiveLayer(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1511
 
1512
&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.
1513
 
1514
NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
1515
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1516
</translation>
1135 cbradney 1517
  </message>
1518
  <message>
12281 cbradney 1519
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
6769 cbradney 1520
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1521
 
1522
Returns the name of the current active layer.
1523
</source>
6769 cbradney 1524
    <translation>getActiveLayer() -&gt; katea
6654 mrdocs 1525
 
1526
Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
1135 cbradney 1527
  </message>
1528
  <message>
12281 cbradney 1529
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
6769 cbradney 1530
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1531
 
1532
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1533
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1534
 
6769 cbradney 1535
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1536
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1537
</source>
6769 cbradney 1538
    <translation>sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1539
 
1540
&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du.
1541
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1542
 
1543
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1544
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1545
</translation>
1135 cbradney 1546
  </message>
1547
  <message>
12281 cbradney 1548
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
6769 cbradney 1549
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1550
 
1551
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1552
the layer is invisible.
1553
 
6769 cbradney 1554
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1555
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1556
</source>
6769 cbradney 1557
    <translation>setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)
6654 mrdocs 1558
 
6769 cbradney 1559
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. &apos;ikusgai&apos; eremuan
6654 mrdocs 1560
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.
1561
 
1562
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1563
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1564
</translation>
1135 cbradney 1565
  </message>
1566
  <message>
9729 cbradney 1567
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1568
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1569
 
6654 mrdocs 1570
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
6769 cbradney 1571
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1572
 
6769 cbradney 1573
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1574
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1575
</source>
6769 cbradney 1576
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;geruza&quot;, inprimagarria)
6654 mrdocs 1577
 
1578
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprimagarria den, edo ez, ezartzen du.
1579
Inprimagarria eremuan FALSE (FALTSUA) ezartzen bada, ezin izango da geruza inprimatu.
1580
 
1581
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1582
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1583
</translation>
1135 cbradney 1584
  </message>
1585
  <message>
12281 cbradney 1586
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
6769 cbradney 1587
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1588
 
6769 cbradney 1589
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1590
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
6654 mrdocs 1591
 
6769 cbradney 1592
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1593
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6654 mrdocs 1594
</source>
6769 cbradney 1595
    <translation>deleteLayer(&quot;geruza&quot;)
6654 mrdocs 1596
 
1597
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du.
1598
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko
1599
geruza bakarra izanez gero.
1600
 
1601
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1602
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
12281 cbradney 1605
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
6769 cbradney 1606
    <source>createLayer(layer)
6654 mrdocs 1607
 
1135 cbradney 1608
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1609
 
6769 cbradney 1610
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1611
</source>
6769 cbradney 1612
    <translation>createLayer(izena)
6654 mrdocs 1613
 
1614
&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.
1615
 
1616
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1617
</translation>
1135 cbradney 1618
  </message>
1619
  <message>
12281 cbradney 1620
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
6769 cbradney 1621
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1622
 
1623
Returns a string with the -lang value.
1624
</source>
6769 cbradney 1625
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; katea
6654 mrdocs 1626
 
1627
Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
1628
</translation>
1135 cbradney 1629
  </message>
1630
  <message>
12281 cbradney 1631
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
6769 cbradney 1632
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1633
 
1634
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1635
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1636
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1637
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1638
is not given Scribus will create one for you.
1639
 
6769 cbradney 1640
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1641
</source>
6769 cbradney 1642
    <translation>createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1643
 
1644
Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1645
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1646
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1647
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1648
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1649
dio.
1650
 
1651
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1652
</translation>
1135 cbradney 1653
  </message>
1654
  <message>
12281 cbradney 1655
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
6769 cbradney 1656
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1657
 
1658
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1659
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1660
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1661
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1662
create one for you.
1663
 
6769 cbradney 1664
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1665
</source>
6769 cbradney 1666
    <translation>createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1667
 
1668
Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1669
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1670
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1671
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1672
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1673
dio.
1674
 
1675
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1676
</translation>
1135 cbradney 1677
  </message>
1678
  <message>
12281 cbradney 1679
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
6769 cbradney 1680
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1681
 
1682
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1683
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1684
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1685
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1686
given Scribus will create one for you.
1687
 
6769 cbradney 1688
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1689
</source>
6769 cbradney 1690
    <translation>createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1691
 
1692
Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1693
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1694
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1695
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1696
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1697
dio.
1698
 
1699
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1700
</translation>
1135 cbradney 1701
  </message>
1702
  <message>
12281 cbradney 1703
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
6769 cbradney 1704
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1705
 
1706
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1707
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1708
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1709
object because you need this name for further access to that object. If
1710
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1711
 
6769 cbradney 1712
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1713
</source>
6769 cbradney 1714
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1715
 
1716
Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta
1717
bere izena itzultzen du.
1718
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1719
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1720
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1721
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1722
dio.
1723
 
1724
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1725
</translation>
1135 cbradney 1726
  </message>
1727
  <message>
12281 cbradney 1728
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
6769 cbradney 1729
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1730
 
1731
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1732
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1733
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1734
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1735
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1736
Scribus will create one for you.
1737
 
6769 cbradney 1738
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1739
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1740
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1741
</source>
6769 cbradney 1742
    <translation>createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1743
 
1744
Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1745
Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1746
[x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1747
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1748
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1749
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1750
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1751
dio.
1752
 
1753
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1754
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1755
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1756
</translation>
1135 cbradney 1757
  </message>
1758
  <message>
12281 cbradney 1759
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
6769 cbradney 1760
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1761
 
1762
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1763
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1764
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1765
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1766
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1767
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1768
identifier for the object because you need this name for further access to that
1769
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1770
 
6769 cbradney 1771
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1772
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1773
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1774
</source>
6769 cbradney 1775
    <translation>createPolygon(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1776
 
1777
Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du.
1778
Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1779
[x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira,
1780
eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko).
1781
Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz.
1782
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1783
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1784
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1785
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1786
dio.
1787
 
1788
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1789
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1790
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1791
</translation>
1135 cbradney 1792
  </message>
1793
  <message>
12281 cbradney 1794
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
6769 cbradney 1795
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1796
 
1797
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1798
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1799
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1800
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1801
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1802
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1803
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1804
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1805
for you.
1806
 
6769 cbradney 1807
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1808
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1809
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1810
</source>
6769 cbradney 1811
    <translation>createBezierLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1812
 
1813
Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du.
1814
Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1815
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1816
Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak
1817
adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak.
1818
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1819
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1820
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1821
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1822
dio.
1823
 
1824
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1825
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1826
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.</translation>
1135 cbradney 1827
  </message>
1828
  <message>
12281 cbradney 1829
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
6769 cbradney 1830
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1831
 
1832
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1833
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1834
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1835
unique identifier for the object because you need this name for further access
1836
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1837
 
6769 cbradney 1838
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1839
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1840
</source>
6769 cbradney 1841
    <translation>createPathText(x, y, &quot;testu-kutxa&quot;, &quot;bezierkurba&quot;, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1842
 
6769 cbradney 1843
Testu-bide berria sortzen du &apos;testu-kutxa&apos; eta &apos;bezierkurba&apos; batuz, eta bere izena
6654 mrdocs 1844
itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1845
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1846
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1847
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1848
dio.
1849
 
1850
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1851
NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen.</translation>
1135 cbradney 1852
  </message>
1853
  <message>
12281 cbradney 1854
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
6769 cbradney 1855
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1856
 
1857
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1858
selected item is deleted.
1859
</source>
6769 cbradney 1860
    <translation>deleteObject([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1861
 
1862
&quot;izena&quot; izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako
1863
elementua erabiliko da.
1864
</translation>
1135 cbradney 1865
  </message>
1866
  <message>
9729 cbradney 1867
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1868
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1869
 
6654 mrdocs 1870
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1871
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1872
is not passed, text flow is toggled.
1873
</source>
6769 cbradney 1874
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;izena&quot; [, egoera])
6654 mrdocs 1875
 
1876
&quot;izena&quot; objektuaren &quot;Testua markoaren inguruan&quot; funtzioa gaitu/desgaitu egiten du
6769 cbradney 1877
Erabiltzen diren parametroak izena katea eta aukerako &apos;egoera&apos; boolearra dira.
1878
Ez bada &apos;egoera&apos; ematen, testuaren jarioa txandakatu egiten da.
6654 mrdocs 1879
</translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
12281 cbradney 1882
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
6769 cbradney 1883
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
6654 mrdocs 1884
 
1135 cbradney 1885
Test if an object with specified name really exists in the document.
1886
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1887
returns True if there is something selected.
1888
</source>
6769 cbradney 1889
    <translation>objectExists([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1890
 
1891
Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du.
1892
Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE
1893
(EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero.
1894
</translation>
1135 cbradney 1895
  </message>
1896
  <message>
12281 cbradney 1897
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
6769 cbradney 1898
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1899
 
1900
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
6769 cbradney 1901
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1902
</source>
6769 cbradney 1903
    <translation>setStyle(&quot;estiloa&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1904
 
1905
&quot;estiloa&quot; izenekoa aplikatzen dio &quot;izena&quot; objektuari. Ez bada objektuaren
1906
izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio.
1907
</translation>
1135 cbradney 1908
  </message>
1909
  <message>
12281 cbradney 1910
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
6769 cbradney 1911
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1912
 
1913
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1914
</source>
6769 cbradney 1915
    <translation>getAllStyles() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1916
 
1917
Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin.
1918
</translation>
1135 cbradney 1919
  </message>
1920
  <message>
12281 cbradney 1921
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
6769 cbradney 1922
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1923
 
1924
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1925
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1926
</source>
6769 cbradney 1927
    <translation>currentPage() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1928
 
1929
Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du.
1930
Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko
1931
aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den.
1932
</translation>
1135 cbradney 1933
  </message>
1934
  <message>
12281 cbradney 1935
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
6769 cbradney 1936
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1937
 
1938
Redraws all pages.
1939
</source>
6769 cbradney 1940
    <translation>redrawAll()
6654 mrdocs 1941
 
1942
Orrialde guztiak berriro marrazten ditu.
1943
</translation>
1135 cbradney 1944
  </message>
1945
  <message>
12281 cbradney 1946
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
6769 cbradney 1947
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1948
 
1949
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1950
 
1951
May raise ScribusError if the save failed.
1952
</source>
6769 cbradney 1953
    <translation>savePageAsEPS(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1954
 
1955
Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du &quot;izena&quot; fitxategian.
1956
 
1957
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
1958
</translation>
1135 cbradney 1959
  </message>
1960
  <message>
12281 cbradney 1961
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
6769 cbradney 1962
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1963
 
1964
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1965
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1966
page number is.
1967
 
1968
May raise IndexError if the page number is out of range
1969
</source>
6769 cbradney 1970
    <translation>deletePage(zbkia)
6654 mrdocs 1971
 
1972
Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak
1973
orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen,
1974
eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen.
1975
 
1976
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
1977
</translation>
1135 cbradney 1978
  </message>
1979
  <message>
9729 cbradney 1980
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
6769 cbradney 1981
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1982
 
1983
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
6769 cbradney 1984
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1985
just sets the page that script commands will operates on.
1986
 
1987
May raise IndexError if the page number is out of range.
1988
</source>
10842 cbradney 1989
    <translation type="obsolete">gotoPage(zbkia)
6654 mrdocs 1990
 
1991
&quot;zbkia&quot; orrialdera joaten da (hots, uneko orrialdea &quot;zbkia&quot; egiten du). Jakin
1992
ezazu gotoPage funtzioak ez duela (oraindik behintzat) erabiltzailearen ikuspegian
1993
bistaratzen den orrialdea aldatzen, scripteko komandoek lana egiteko orrialdea
1994
ezartzen du soilik.
1995
 
1996
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
1997
</translation>
1135 cbradney 1998
  </message>
1999
  <message>
12281 cbradney 2000
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
6769 cbradney 2001
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2002
 
2003
Returns the number of pages in the document.
2004
</source>
6769 cbradney 2005
    <translation>pageCount() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2006
 
2007
Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du.
2008
</translation>
1135 cbradney 2009
  </message>
2010
  <message>
12281 cbradney 2011
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
6769 cbradney 2012
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 2013
 
2014
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
6769 cbradney 2015
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 2016
</source>
6769 cbradney 2017
    <translation>getHGuides() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 2018
 
2019
Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du.
6769 cbradney 2020
Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
6654 mrdocs 2021
</translation>
1135 cbradney 2022
  </message>
2023
  <message>
12281 cbradney 2024
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
6769 cbradney 2025
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 2026
 
2027
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
6769 cbradney 2028
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 2029
 
2030
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2031
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2032
</source>
6769 cbradney 2033
    <translation>setHGuides(zerrenda)
6654 mrdocs 2034
 
2035
Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen
2036
zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus
6769 cbradney 2037
UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
6654 mrdocs 2038
 
2039
Adibidea:
2040
     setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak
2041
                                # ezartzen ditu galerarik gabe
2042
     setHGuides([90,250])   # uneko gidak osotasunean ordezten ditu
2043
</translation>
1135 cbradney 2044
  </message>
2045
  <message>
12281 cbradney 2046
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
6769 cbradney 2047
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 2048
 
2049
See getHGuides.
2050
</source>
6769 cbradney 2051
    <translation>getVGuides()
6654 mrdocs 2052
 
2053
Ikus getHGuides.
2054
</translation>
1135 cbradney 2055
  </message>
2056
  <message>
12281 cbradney 2057
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
6769 cbradney 2058
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 2059
 
2060
See setHGuides.
2061
</source>
6769 cbradney 2062
    <translation>setVGuides()
6654 mrdocs 2063
 
2064
Ikus setHGuides.
2065
</translation>
1135 cbradney 2066
  </message>
2067
  <message>
12281 cbradney 2068
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
6769 cbradney 2069
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 2070
 
6769 cbradney 2071
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2072
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 2073
</source>
6769 cbradney 2074
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla
6654 mrdocs 2075
 
2076
Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko
6769 cbradney 2077
unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageMargins()
6654 mrdocs 2078
</translation>
1135 cbradney 2079
  </message>
2080
  <message>
12281 cbradney 2081
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
6769 cbradney 2082
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 2083
 
2084
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
6769 cbradney 2085
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2086
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 2087
the page...
2088
</source>
6769 cbradney 2089
    <translation>getPageItems() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 2090
 
2091
Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du.
2092
Tupla honakoa da:
6769 cbradney 2093
(izena, objektuMota, ordena) Adib.: [(&apos;Testua1&apos;, 4, 0), (&apos;Irudia1&apos;, 2, 1)]
2094
&apos;Testua1&apos; izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa)
6654 mrdocs 2095
eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du...
2096
</translation>
1135 cbradney 2097
  </message>
2098
  <message>
12281 cbradney 2099
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
6769 cbradney 2100
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2101
 
2102
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2103
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2104
currently selected item is used.
2105
</source>
6769 cbradney 2106
    <translation>setFillColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2107
 
2108
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarria &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du.
2109
&quot;kolorea&quot; aurrez definitutako kolore bat da.
2110
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2111
</translation>
1135 cbradney 2112
  </message>
2113
  <message>
12281 cbradney 2114
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
6769 cbradney 2115
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2116
 
2117
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2118
is not given the currently selected item is used.
2119
</source>
6769 cbradney 2120
    <translation>setLineColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2121
 
2122
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorea \&quot;kolorea\&quot;rekin ezartzen du.
2123
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2124
</translation>
1135 cbradney 2125
  </message>
2126
  <message>
12281 cbradney 2127
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
6769 cbradney 2128
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2129
 
2130
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2131
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2132
given the currently selected item is used.
2133
 
2134
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2135
</source>
6769 cbradney 2136
    <translation>setLineWidth(zabalera, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2137
 
2138
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera ezartzen du &quot;zabalera&quot; balioarekin.
2139
&quot;zabalera&quot; balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta
2140
dago.
2141
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2142
 
2143
ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada.
2144
</translation>
1135 cbradney 2145
  </message>
2146
  <message>
12281 cbradney 2147
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
6769 cbradney 2148
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2149
 
2150
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2151
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2152
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2153
is used.
2154
 
2155
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2156
</source>
6769 cbradney 2157
    <translation>setLineShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2158
 
2159
&quot;izena&quot; objektuaren marraren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot; balioarekin.
2160
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea)
2161
artekoa osokoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean
2162
hautatutako elementua erabiliko da.
2163
 
2164
ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada.</translation>
1135 cbradney 2165
  </message>
2166
  <message>
12281 cbradney 2167
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
6769 cbradney 2168
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2169
 
2170
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2171
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
6769 cbradney 2172
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2173
</source>
6769 cbradney 2174
    <translation>setLineJoin(elkartu, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2175
 
2176
&quot;izena&quot; objektuaren marra elkartzeko estiloa &quot;elkartu&quot;rekin ezatzen du.
6769 cbradney 2177
Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_&lt;mota&gt;.
6654 mrdocs 2178
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2179
</translation>
1135 cbradney 2180
  </message>
2181
  <message>
12281 cbradney 2182
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
6769 cbradney 2183
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2184
 
2185
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2186
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
6769 cbradney 2187
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2188
</source>
6769 cbradney 2189
    <translation>setLineEnd(amaiMota, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2190
 
2191
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du &quot;amaiMota&quot;rekin.
6769 cbradney 2192
Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_&lt;mota&gt;.
6654 mrdocs 2193
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2194
</translation>
1135 cbradney 2195
  </message>
2196
  <message>
12281 cbradney 2197
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
6769 cbradney 2198
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2199
 
2200
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2201
is not given the currently selected item is used. There are predefined
6769 cbradney 2202
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2203
</source>
6769 cbradney 2204
    <translation>setLineStyle(estiloa, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2205
 
2206
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloa&quot;rekin.
6769 cbradney 2207
Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_&lt;estiloa&gt;.
6654 mrdocs 2208
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2209
</translation>
1135 cbradney 2210
  </message>
2211
  <message>
12281 cbradney 2212
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
6769 cbradney 2213
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2214
 
2215
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2216
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2217
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2218
Item is used.
2219
 
2220
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2221
</source>
6769 cbradney 2222
    <translation>setFillShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2223
 
2224
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
2225
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du.
2226
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2227
 
2228
ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero.
2229
</translation>
1135 cbradney 2230
  </message>
2231
  <message>
12281 cbradney 2232
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
6769 cbradney 2233
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2234
 
2235
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2236
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2237
 
2238
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2239
</source>
6769 cbradney 2240
    <translation>setCornerRadius(erradioa, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2241
 
2242
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa
2243
puntutan adierazten da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
2244
unean hautatutako elementua erabiliko da.
2245
 
2246
ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada.
2247
</translation>
1135 cbradney 2248
  </message>
2249
  <message>
12281 cbradney 2250
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
6769 cbradney 2251
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2252
 
2253
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2254
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2255
 
6769 cbradney 2256
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2257
</source>
6769 cbradney 2258
    <translation>setMultiLine(&quot;estiloIzena&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2259
 
2260
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloIzena&quot;rekin.
2261
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2262
 
2263
NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen.
2264
</translation>
1135 cbradney 2265
  </message>
2266
  <message>
12281 cbradney 2267
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
6769 cbradney 2268
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2269
 
2270
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2271
new progress bar use. See progressSet.
2272
</source>
6769 cbradney 2273
    <translation>progressReset()
6654 mrdocs 2274
 
2275
Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu.
2276
Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet.
2277
</translation>
1135 cbradney 2278
  </message>
2279
  <message>
12281 cbradney 2280
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
6769 cbradney 2281
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2282
 
6769 cbradney 2283
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2284
See progressSet.
2285
</source>
6769 cbradney 2286
    <translation>progressTotal(max)
6654 mrdocs 2287
 
2288
Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du
2289
emandako balioarekin. Ikus progressSet.
2290
</translation>
1135 cbradney 2291
  </message>
2292
  <message>
12281 cbradney 2293
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
6769 cbradney 2294
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2295
 
2296
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2297
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2298
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2299
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2300
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2301
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
6769 cbradney 2302
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2303
</source>
6769 cbradney 2304
    <translation>progressSet(zbkia)
6654 mrdocs 2305
 
2306
Progresio-barraren posizioa &quot;zbkia&quot; baliora ezartzen du, aurrez ezarritako
2307
progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua
2308
erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman
2309
eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin
2310
urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua
2311
progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke
2312
progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan
2313
oinarritutako datuak]
2314
</translation>
1135 cbradney 2315
  </message>
2316
  <message>
12281 cbradney 2317
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
6769 cbradney 2318
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2319
 
2320
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2321
</source>
6769 cbradney 2322
    <translation>setCursor()
6654 mrdocs 2323
 
2324
[EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili.
2325
</translation>
1135 cbradney 2326
  </message>
2327
  <message>
12281 cbradney 2328
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
6769 cbradney 2329
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2330
 
6769 cbradney 2331
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2332
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2333
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2334
</source>
6769 cbradney 2335
    <translation>docChanged(boolearra)
6654 mrdocs 2336
 
2337
Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea
2338
gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean,
2339
Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean
2340
dokumentuz aldatu denik.
2341
</translation>
1135 cbradney 2342
  </message>
2343
  <message>
12281 cbradney 2344
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
6769 cbradney 2345
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2346
 
6769 cbradney 2347
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2348
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2349
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 2350
 
2351
May raise WrongFrameTypeError.
2352
</source>
6769 cbradney 2353
    <translation>setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=&lt;hautapena&gt;)
6654 mrdocs 2354
 
2355
Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du
6769 cbradney 2356
&apos;eskalatuMarkora&apos; balioarekin. &apos;proportzionala&apos; zehazten bada, itxura eskalatzeko
2357
erlazioa finkatu egingo da. &apos;eskalatuMarkora&apos; eta &apos;proportzionala&apos; parametroak
6654 mrdocs 2358
boolearrak dira.
2359
 
2360
WrongFrameTypeError abiaraziko da.
2361
</translation>
1525 cbradney 2362
  </message>
2363
  <message>
9729 cbradney 2364
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2365
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2366
 
2367
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2368
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2369
&quot;layer&quot; is invisible.
2370
 
6769 cbradney 2371
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2372
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2373
</source>
7508 cbradney 2374
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2375
 
2376
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai dagoen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
2377
balioak ikusgai dagoela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
2378
ez dagoela ikusgai.
2379
 
2380
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
2381
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
2382
</translation>
1525 cbradney 2383
  </message>
2384
  <message>
12281 cbradney 2385
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
6769 cbradney 2386
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2387
 
2388
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2389
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2390
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2391
 
6769 cbradney 2392
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2393
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2394
</source>
6769 cbradney 2395
    <translation>isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2396
 
2397
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
2398
balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
2399
inprimatzea desgaituta dagoela.
2400
 
2401
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
2402
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
2403
</translation>
1525 cbradney 2404
  </message>
2405
  <message>
12281 cbradney 2406
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
6769 cbradney 2407
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2408
 
2409
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2410
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2411
space. If no document is open, returns the value of the named color
2412
from the default document colors.
2413
 
6769 cbradney 2414
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1525 cbradney 2415
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2416
</source>
6769 cbradney 2417
    <translation>getColorAsRGB(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
6654 mrdocs 2418
 
2419
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore
2420
osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita,
2421
dokumentu lehenetsiko &quot;izena&quot; kolorearen balioa itzuliko du.
2422
 
2423
NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu.
2424
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
2425
</translation>
1525 cbradney 2426
  </message>
2427
  <message>
9729 cbradney 2428
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2429
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2430
 
2431
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1525 cbradney 2432
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
1135 cbradney 2433
the range from 0 to 255.
2434
 
2435
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2436
</source>
7508 cbradney 2437
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
6654 mrdocs 2438
 
2439
&quot;izena&quot; kolorea definitzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da:
2440
c = ciana, m = magenta, h = horia, b = beltza. Kolorearen
2441
osagaiak 0tik 255ra artean egon behar dute.
2442
 
2443
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
2444
 
2445
</translation>
1135 cbradney 2446
  </message>
2447
  <message>
9729 cbradney 2448
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2449
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2450
 
1525 cbradney 2451
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
1135 cbradney 2452
</source>
7508 cbradney 2453
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2454
 
2455
 
2456
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa itzultzen du. Erradioa puntutan adierazten da.
2457
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2458
</translation>
1135 cbradney 2459
  </message>
2460
  <message>
9729 cbradney 2461
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2462
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2463
 
2464
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1525 cbradney 2465
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
6769 cbradney 2466
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2467
</source>
7508 cbradney 2468
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
6654 mrdocs 2469
 
2470
&quot;izena&quot; objektuaren posizioaren tupla (x, y) itzultzen du.
6769 cbradney 2471
Posizioa dokumentua neurtzeko unitateetan ematen da (ikus UNIT_&lt;mota&gt;).
6654 mrdocs 2472
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 2473
  </message>
2474
  <message>
12281 cbradney 2475
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
6769 cbradney 2476
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1525 cbradney 2477
 
6769 cbradney 2478
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1525 cbradney 2479
for details of arguments.
2480
 
6769 cbradney 2481
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1525 cbradney 2482
</source>
6769 cbradney 2483
    <translation>getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE)
6654 mrdocs 2484
 
6769 cbradney 2485
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatearen&apos; C motako izena itzultzen du.
6654 mrdocs 2486
Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako.
2487
 
6769 cbradney 2488
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du.
6654 mrdocs 2489
</translation>
1525 cbradney 2490
  </message>
2491
  <message>
12281 cbradney 2492
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
6769 cbradney 2493
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1525 cbradney 2494
 
6769 cbradney 2495
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2496
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1525 cbradney 2497
by parent classes as well.
2498
</source>
6769 cbradney 2499
    <translation>getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE)
6654 mrdocs 2500
 
6769 cbradney 2501
&apos;objektua&apos;k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du.
2502
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako
6654 mrdocs 2503
propietateak ere itzultzen ditu.
2504
</translation>
1525 cbradney 2505
  </message>
2506
  <message>
12281 cbradney 2507
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
6769 cbradney 2508
    <source>getProperty(object, property)
1525 cbradney 2509
 
6769 cbradney 2510
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1525 cbradney 2511
 
6769 cbradney 2512
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1525 cbradney 2513
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2514
C++ QObject instance.
2515
 
6769 cbradney 2516
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2517
to look up on `object&apos;.
1525 cbradney 2518
 
2519
The return value varies depending on the type of the property.
2520
</source>
6769 cbradney 2521
    <translation>getProperty(objektua, propietatea)
6654 mrdocs 2522
 
6769 cbradney 2523
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos;ren balioa itzultzen du.
6654 mrdocs 2524
 
6769 cbradney 2525
&apos;objektua&apos; parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem
6654 mrdocs 2526
izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke,
2527
C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake.
2528
 
6769 cbradney 2529
&apos;propietatea&apos; parametroa kate bat izan behar du, eta &apos;objektua&apos;n bilatuko den
6654 mrdocs 2530
propietatearen izen da.
2531
 
2532
Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago.
2533
</translation>
1525 cbradney 2534
  </message>
2535
  <message>
12281 cbradney 2536
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
6769 cbradney 2537
    <source>setProperty(object, property, value)
1525 cbradney 2538
 
6769 cbradney 2539
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2540
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1525 cbradney 2541
also be raised if the underlying setter fails.
2542
 
2543
See getProperty() for more information.
2544
</source>
6769 cbradney 2545
    <translation>setProperty(objektua, propietatea, balioa)
6654 mrdocs 2546
 
6769 cbradney 2547
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos; ezartzen du &apos;balioa&apos;rekin. Balioa ezin bada
2548
&apos;propietatea&apos;k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena
6654 mrdocs 2549
abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak
2550
huts egiten badu.
2551
 
2552
Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako.
2553
</translation>
1525 cbradney 2554
  </message>
2555
  <message>
10166 cbradney 2556
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
6769 cbradney 2557
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
1525 cbradney 2558
 
6769 cbradney 2559
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2560
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
1525 cbradney 2561
search recursively through children, grandchildren, etc.
2562
 
2563
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2564
</source>
10842 cbradney 2565
    <translation type="obsolete">getChildren(objektua, klasearena=None, izenekoa=None, regexpmatch=False, errekurtsiboa=True)
6654 mrdocs 2566
 
6769 cbradney 2567
&apos;objektua&apos;ren umeen zerrenda itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a
2568
umeetara edo &apos;izenekoa&apos; umera murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada,
6654 mrdocs 2569
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
2570
 
2571
Ikus QObject::children() funtzioa informazio gehiagorako Qt dokumentazioan.
2572
</translation>
1525 cbradney 2573
  </message>
2574
  <message>
10166 cbradney 2575
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
6769 cbradney 2576
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
1525 cbradney 2577
 
6769 cbradney 2578
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2579
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
1525 cbradney 2580
search recursively through children, grandchildren, etc.
2581
</source>
10842 cbradney 2582
    <translation type="obsolete">getChild(objektua, ume-izena, klasearena=None, errekurtsiboa=True)
6654 mrdocs 2583
 
6769 cbradney 2584
&apos;objektua&apos;ren aurreneko &apos;ume-izena&apos; itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a
2585
umeetara murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada,
6654 mrdocs 2586
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
2587
 
2588
</translation>
1525 cbradney 2589
  </message>
2590
  <message>
9729 cbradney 2591
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2592
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2593
 
1525 cbradney 2594
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
1135 cbradney 2595
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2596
selected item is used.
2597
</source>
7508 cbradney 2598
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(bira [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2599
 
6769 cbradney 2600
&apos;izena&apos; objektuaren biraketa ezartzen du &apos;bira&apos;rekin.
6654 mrdocs 2601
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute.
6769 cbradney 2602
Ez bada &apos;izena&apos; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
6654 mrdocs 2603
</translation>
1135 cbradney 2604
  </message>
1525 cbradney 2605
  <message>
12281 cbradney 2606
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
6769 cbradney 2607
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2608
 
2609
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2610
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2611
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2612
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2613
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2614
 
6769 cbradney 2615
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1525 cbradney 2616
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2617
</source>
6769 cbradney 2618
    <translation>renderFont(&quot;izena&quot;, &quot;fitxategi-izena&quot;, &quot;lagina&quot;, tamaina, formatua=&quot;PPM&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2619
 
2620
&quot;izena&quot; letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako &quot;lagina&quot;
2621
testuarekin eta tamainarekin. &quot;fitxategi-izena&quot; ematen bada (ez badago hutsik)
2622
irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa
2623
itzuliko da. Aukerako &quot;formatua&quot; parametroak sortuko den irudiaren
2624
formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako
2625
edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM,
2626
JPEG, PNG eta XPM dira.
2627
 
2628
NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen.
2629
ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada.
2630
</translation>
1525 cbradney 2631
  </message>
2632
  <message>
12612 cbradney 2633
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
6769 cbradney 2634
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2635
 
2636
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2637
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2638
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2639
selected item is used.
2640
 
2641
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2642
</source>
6769 cbradney 2643
    <translation>selectText(hasiera, kopurua, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2644
 
2645
&quot;kopurua&quot; karaktere hautatzen ditu &quot;izena&quot; izeneko testu-markotik, &quot;hasiera&quot;
2646
karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. &quot;kopurua&quot; 0 bada,
2647
edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean
2648
hautatutako elementua erabiliko da.
2649
 
2650
IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego.
2651
</translation>
1525 cbradney 2652
  </message>
2653
  <message>
10166 cbradney 2654
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
6769 cbradney 2655
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
1525 cbradney 2656
 
3064 cbradney 2657
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2658
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
6769 cbradney 2659
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2660
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2661
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2662
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2663
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2664
opional parameters is False.
1525 cbradney 2665
 
6769 cbradney 2666
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2667
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2668
 
2669
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2670
 
6769 cbradney 2671
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2672
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2673
</source>
10842 cbradney 2674
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;epigrafea&quot;, [&quot;iragazkia&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; katea fitxategi-izenarekin
6654 mrdocs 2675
 
2676
Fitxategia irekitzeko elkarrizketa-koadroa erakusten du &quot;epigrafea&quot;
2677
epigrafearekin. &quot;iragazkia&quot; katea fitxategiak iragazteko erabiltzen da.
2678
Fitxategi-izen edo bide-izen lehenetsia ere eman daiteke, utzi &quot;defaultname&quot;
6769 cbradney 2679
katea hutsik erabiltzea nahi ez duzunean. &apos;haspreview&apos; parametroan TRUE (egia)
6654 mrdocs 2680
balioa jartzen bada fitxategia hautatzeko kutxan aurrebista txikia agertzea
6769 cbradney 2681
gaitzen da. &apos;issave&apos; parametroan TRUE (egia) balioa emanez, elkarrizketa-koadroak
6654 mrdocs 2682
&quot;Gorde honela&quot; leiho baten bezala funtzionatuko du, bestela &quot;Fitxategia irekitzeko
6769 cbradney 2683
elkarrizketa-koadroa&quot; bezala. &apos;isdir&apos; parametroan TRUE (egia) ematen denean
6654 mrdocs 2684
elkarrizketa-koadroak direktorioak soilik bistaratzen eta itzultzen ditu. Aukerako
2685
parametro hauen balio lehenetsia FALSE (faltsua) izan oih da.
2686
 
6769 cbradney 2687
Iragazkia, zehazten bada, &apos;iruzkina (*.mota *.mota2 ...)&apos; erakoa izaten da. Adibidez,
2688
&apos;Irudiak (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
6654 mrdocs 2689
 
2690
Begiratu Qt liburutegien dokumentazioko QFileDialog funtzioa iragazkiei buruzko
2691
xehetasun gehiagorako.
2692
 
6769 cbradney 2693
Adibidea: fileDialog(&apos;Ireki sarrera&apos;, &apos;CSV fitxategiak)
2694
Adibidea: fileDialog(&apos;Gorde txostena&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
6654 mrdocs 2695
</translation>
3064 cbradney 2696
  </message>
2697
  <message>
12281 cbradney 2698
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
6769 cbradney 2699
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3064 cbradney 2700
 
6769 cbradney 2701
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3064 cbradney 2702
style name or None when user cancels the dialog.
2703
</source>
6769 cbradney 2704
    <translation>newStyleDialog() -&gt; katea
6654 mrdocs 2705
 
6769 cbradney 2706
&apos;Sortu paragrafo-estilo berria&apos; motako elkarrizketa-koadroa erakusten du.
6654 mrdocs 2707
Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak
2708
elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean.
2709
</translation>
3064 cbradney 2710
  </message>
2711
  <message>
12281 cbradney 2712
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
6769 cbradney 2713
    <source>getPageMargins()
3064 cbradney 2714
 
2715
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
6769 cbradney 2716
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
3064 cbradney 2717
</source>
6769 cbradney 2718
    <translation>getPageMargins()
6654 mrdocs 2719
 
2720
Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa
6769 cbradney 2721
uneko unitateetan. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageSize().
6654 mrdocs 2722
</translation>
3064 cbradney 2723
  </message>
2724
  <message>
9729 cbradney 2725
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2726
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2727
 
2728
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2729
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2730
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2731
not given the currently selected Item is used.
2732
 
2733
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2734
</source>
7508 cbradney 2735
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;testua&quot;, pos, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2736
 
6769 cbradney 2737
&quot;testua&quot; testua txertatzen du &quot;izena&quot; testu-markoko &apos;pos&apos; posizioan.
6654 mrdocs 2738
Testuak UTF kodeketa eduki behar du (ikus setText() erreferentzia gisa).
2739
Aurreneko karaktereak 0 indizea du. -1 posizioan txertatzean markoari testua
2740
eransten dio. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2741
 
2742
IndexError abiaraziko da mugetatik kanpo txertatzen bada.
2743
</translation>
3064 cbradney 2744
  </message>
2745
  <message>
12612 cbradney 2746
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
6769 cbradney 2747
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2748
 
2749
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
6769 cbradney 2750
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2751
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2752
 
1525 cbradney 2753
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2754
</source>
6769 cbradney 2755
    <translation>textOverflows([&quot;izena&quot;, estekaGabe]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2756
 
2757
&quot;izena&quot; testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du.
2758
estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez
2759
du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako
2760
guztietan burutuko du bilaketa.
2761
 
2762
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2763
</translation>
1525 cbradney 2764
  </message>
418 Franz 2765
  <message>
9729 cbradney 2766
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
6769 cbradney 2767
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2768
 
2769
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2770
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2771
 
2772
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2773
</source>
10842 cbradney 2774
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;aldatu&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2775
 
2776
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa laster-marka den (aldatu = 1)
2777
edo ez ezartzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua
2778
erabiliko da.
2779
 
2780
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2781
</translation>
418 Franz 2782
  </message>
2783
  <message>
12612 cbradney 2784
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
6769 cbradney 2785
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3064 cbradney 2786
 
2787
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2788
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2789
 
2790
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2791
</source>
6769 cbradney 2792
    <translation>isPDFBookmark([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2793
 
2794
 
2795
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du.
2796
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2797
 
2798
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.</translation>
418 Franz 2799
  </message>
3824 cbradney 2800
  <message>
12281 cbradney 2801
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
6769 cbradney 2802
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2803
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2804
 
2805
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2806
 
2807
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2808
following meaning:
2809
 
2810
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6769 cbradney 2811
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2812
 
2813
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2814
  margins
2815
 
2816
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2817
 
2818
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6769 cbradney 2819
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2820
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2821
 
2822
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2823
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2824
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2825
 
2826
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2827
 
2828
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2829
 
2830
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2831
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2832
is not in points, make sure to account for this.
2833
 
2834
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2835
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2836
</source>
6769 cbradney 2837
    <translation>newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia,
2838
          unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -&gt; boolearra
4141 cbradney 2839
 
6654 mrdocs 2840
ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez.
4141 cbradney 2841
 
6654 mrdocs 2842
Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia)
2843
itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute:
4141 cbradney 2844
 
6654 mrdocs 2845
  tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko.
6769 cbradney 2846
      PAPER_&lt;mota&gt; izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3.
4141 cbradney 2847
 
6654 mrdocs 2848
  marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak
2849
      adierazteko.
4141 cbradney 2850
 
6654 mrdocs 2851
  orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala),
2852
      LANDSCAPE (horizontala).
4141 cbradney 2853
 
6654 mrdocs 2854
  lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du,
2855
      orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea
2856
      izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak
2857
      erabiltzen dira.
6261 cbradney 2858
 
6654 mrdocs 2859
  unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du.
2860
      Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2861
      UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
6261 cbradney 2862
 
6654 mrdocs 2863
  aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez:
2864
      FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
6261 cbradney 2865
 
6654 mrdocs 2866
  lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den
2867
      edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
6261 cbradney 2868
 
6654 mrdocs 2869
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan
2870
adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua
2871
ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu.
6261 cbradney 2872
 
6654 mrdocs 2873
Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2874
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2875
</translation>
6261 cbradney 2876
  </message>
2877
  <message>
12281 cbradney 2878
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
6769 cbradney 2879
    <source>closeMasterPage()
6261 cbradney 2880
 
6654 mrdocs 2881
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2882
to normal. Begin editing with editMasterPage().
6261 cbradney 2883
</source>
6769 cbradney 2884
    <translation>closeMasterPage()
6261 cbradney 2885
 
6654 mrdocs 2886
Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera
2887
normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin.
2888
</translation>
6261 cbradney 2889
  </message>
2890
  <message>
12281 cbradney 2891
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
6769 cbradney 2892
    <source>masterPageNames()
6261 cbradney 2893
 
6654 mrdocs 2894
Returns a list of the names of all master pages in the document.
6261 cbradney 2895
</source>
6769 cbradney 2896
    <translation>masterPageNames()
6261 cbradney 2897
 
6654 mrdocs 2898
Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du.
2899
</translation>
6261 cbradney 2900
  </message>
2901
  <message>
12281 cbradney 2902
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
6769 cbradney 2903
    <source>editMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2904
 
6654 mrdocs 2905
Enables master page editing and opens the named master page
2906
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
6261 cbradney 2907
</source>
6769 cbradney 2908
    <translation>editMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2909
 
6654 mrdocs 2910
Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua
2911
irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin.
2912
</translation>
6261 cbradney 2913
  </message>
2914
  <message>
12281 cbradney 2915
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
6769 cbradney 2916
    <source>createMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2917
 
6654 mrdocs 2918
Creates a new master page named pageName and opens it for
2919
editing.
6261 cbradney 2920
</source>
6769 cbradney 2921
    <translation>createMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2922
 
6769 cbradney 2923
Orri maisua berria sortzen, &apos;orriIzen&apos; izenekoa, eta ireki egiten du
6654 mrdocs 2924
editatzeko.
2925
</translation>
6261 cbradney 2926
  </message>
2927
  <message>
12281 cbradney 2928
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
6769 cbradney 2929
    <source>deleteMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2930
 
6654 mrdocs 2931
Delete the named master page.
6261 cbradney 2932
</source>
6769 cbradney 2933
    <translation>deleteMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2934
 
6654 mrdocs 2935
Izendatutako orri maisua ezabatzen du.
2936
</translation>
6261 cbradney 2937
  </message>
2938
  <message>
12281 cbradney 2939
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
6769 cbradney 2940
    <source>zoomDocument(double)
6261 cbradney 2941
 
6654 mrdocs 2942
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2943
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
6261 cbradney 2944
</source>
6769 cbradney 2945
    <translation>zoomDocument(bikoitza)
6261 cbradney 2946
 
6654 mrdocs 2947
Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek
2948
20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko
2949
-100 erabiltzen da markatzaile gisa.</translation>
6261 cbradney 2950
  </message>
6769 cbradney 2951
  <message>
12281 cbradney 2952
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6769 cbradney 2953
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2954
 
2955
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2956
is not given the currently selected Item is used.
2957
</source>
2958
    <translation type="unfinished"></translation>
2959
  </message>
2960
  <message>
12281 cbradney 2961
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6769 cbradney 2962
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2963
 
2964
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2965
is not given the currently selected Item is used.
2966
</source>
2967
    <translation type="unfinished"></translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
12281 cbradney 2970
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6769 cbradney 2971
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2972
 
2973
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2974
is not given the currently selected Item is used.
2975
</source>
2976
    <translation type="unfinished"></translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
12281 cbradney 2979
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6769 cbradney 2980
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2981
 
2982
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2983
is not given the currently selected Item is used.
2984
</source>
2985
    <translation type="unfinished"></translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
12281 cbradney 2988
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6769 cbradney 2989
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2990
 
2991
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2992
true the layer will be locked.
2993
 
2994
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2995
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2996
</source>
2997
    <translation type="unfinished"></translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
12281 cbradney 3000
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
6769 cbradney 3001
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3002
 
3003
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3004
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3005
&quot;layer&quot; is locked.
3006
 
3007
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3008
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3009
</source>
3010
    <translation type="unfinished"></translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
12281 cbradney 3013
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
6769 cbradney 3014
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3015
 
3016
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3017
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3018
&quot;layer&quot; is normal.
3019
 
3020
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3021
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3022
</source>
3023
    <translation type="unfinished"></translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
12281 cbradney 3026
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
6769 cbradney 3027
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3028
 
3029
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3030
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
3031
 
3032
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3033
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3034
</source>
3035
    <translation type="unfinished"></translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
12281 cbradney 3038
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
6769 cbradney 3039
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
3040
 
3041
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
3042
 
3043
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3044
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3045
</source>
3046
    <translation type="unfinished"></translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
12281 cbradney 3049
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
6769 cbradney 3050
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
3051
 
3052
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
3053
 
3054
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3055
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3056
</source>
3057
    <translation type="unfinished"></translation>
3058
  </message>
3059
  <message>
12281 cbradney 3060
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
6769 cbradney 3061
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
3062
 
3063
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3064
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3065
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3066
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3067
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3068
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3069
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3070
</source>
3071
    <translation type="unfinished"></translation>
3072
  </message>
3073
  <message>
12281 cbradney 3074
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6769 cbradney 3075
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3076
 
3077
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
3078
</source>
3079
    <translation type="unfinished"></translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
12281 cbradney 3082
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6769 cbradney 3083
    <source>getPageType() -&gt; integer
3084
 
3085
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3086
</source>
3087
    <translation type="unfinished"></translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
12281 cbradney 3090
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6769 cbradney 3091
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3092
 
3093
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3094
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3095
</source>
3096
    <translation type="unfinished"></translation>
3097
  </message>
7508 cbradney 3098
  <message>
12281 cbradney 3099
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7508 cbradney 3100
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3101
 
3102
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
3103
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
3104
the range from 0 to 255.
3105
 
3106
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3107
</source>
3108
    <translation type="unfinished"></translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
12281 cbradney 3111
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7508 cbradney 3112
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3113
 
3114
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
3115
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
3116
selected item is used.
3117
</source>
3118
    <translation type="unfinished"></translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
12281 cbradney 3121
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7508 cbradney 3122
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3123
 
3124
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
3125
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3126
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
3127
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3128
</source>
3129
    <translation type="unfinished"></translation>
3130
  </message>
3131
  <message>
12281 cbradney 3132
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7508 cbradney 3133
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3134
 
3135
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
3136
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3137
selected item is used.
3138
</source>
3139
    <translation type="unfinished"></translation>
3140
  </message>
3141
  <message>
12281 cbradney 3142
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7508 cbradney 3143
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3144
 
3145
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3146
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3147
 
3148
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3149
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3150
</source>
3151
    <translation type="unfinished"></translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
12281 cbradney 3154
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7508 cbradney 3155
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3156
 
3157
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
3158
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
3159
&quot;layer&quot; is invisible.
3160
 
3161
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3162
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3163
</source>
3164
    <translation type="unfinished"></translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
12612 cbradney 3167
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
7508 cbradney 3168
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3169
 
3170
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3171
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3172
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3173
not given the currently selected Item is used.
3174
 
3175
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3176
</source>
3177
    <translation type="unfinished"></translation>
3178
  </message>
9729 cbradney 3179
  <message>
12281 cbradney 3180
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
9729 cbradney 3181
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3182
 
3183
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3184
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3185
constants.
3186
</source>
3187
    <translation type="unfinished"></translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
12281 cbradney 3190
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9729 cbradney 3191
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3192
 
3193
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3194
true the layer will be displayed outlined.
3195
 
3196
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3197
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3198
</source>
3199
    <translation type="unfinished"></translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
12281 cbradney 3202
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9729 cbradney 3203
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
3204
 
3205
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3206
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
3207
 
3208
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3209
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3210
</source>
3211
    <translation type="unfinished"></translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
12281 cbradney 3214
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9729 cbradney 3215
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
3216
 
3217
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3218
 
3219
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3220
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3221
</source>
3222
    <translation type="unfinished"></translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
12281 cbradney 3225
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9729 cbradney 3226
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
3227
 
3228
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3229
 
3230
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3231
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3232
</source>
3233
    <translation type="unfinished"></translation>
3234
  </message>
3235
  <message>
12281 cbradney 3236
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9729 cbradney 3237
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3238
 
3239
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3240
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3241
</source>
3242
    <translation type="unfinished"></translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
12281 cbradney 3245
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9729 cbradney 3246
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3247
 
3248
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3249
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3250
</source>
3251
    <translation type="unfinished"></translation>
3252
  </message>
3253
  <message>
12281 cbradney 3254
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9729 cbradney 3255
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3256
 
3257
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3258
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3259
</source>
3260
    <translation type="unfinished"></translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
12281 cbradney 3263
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9729 cbradney 3264
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3265
 
3266
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3267
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3268
</source>
3269
    <translation type="unfinished"></translation>
3270
  </message>
3271
  <message>
12281 cbradney 3272
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9729 cbradney 3273
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3274
 
3275
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3276
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3277
 
3278
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3279
</source>
3280
    <translation type="unfinished"></translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
12281 cbradney 3283
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9729 cbradney 3284
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3285
 
3286
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3287
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3288
 
3289
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3290
</source>
3291
    <translation type="unfinished"></translation>
3292
  </message>
3293
  <message>
12281 cbradney 3294
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9729 cbradney 3295
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3296
 
3297
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3298
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3299
 
3300
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3301
</source>
3302
    <translation type="unfinished"></translation>
3303
  </message>
10842 cbradney 3304
  <message>
12281 cbradney 3305
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
10842 cbradney 3306
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3307
 
3308
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3309
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3310
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3311
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3312
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3313
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3314
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3315
optional parameters is False.
3316
 
3317
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3318
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3319
 
3320
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3321
 
3322
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3323
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3324
</source>
3325
    <translation type="unfinished"></translation>
3326
  </message>
3327
  <message>
12281 cbradney 3328
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
10842 cbradney 3329
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
3330
 
3331
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3332
the currently selected item is used. The join types are:
3333
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3334
</source>
3335
    <translation type="unfinished"></translation>
3336
  </message>
3337
  <message>
12281 cbradney 3338
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
10842 cbradney 3339
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
3340
 
3341
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3342
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3343
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
3344
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3345
given the currently selected item is used.
3346
</source>
3347
    <translation type="unfinished"></translation>
3348
  </message>
3349
  <message>
12281 cbradney 3350
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
10842 cbradney 3351
    <source>gotoPage(nr)
3352
 
3353
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3354
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
3355
just sets the page that script commands will operates on.
3356
 
3357
May raise IndexError if the page number is out of range.
3358
</source>
3359
    <translation type="unfinished"></translation>
3360
  </message>
3361
  <message>
12612 cbradney 3362
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
10842 cbradney 3363
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3364
 
3365
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3366
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3367
 
3368
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3369
</source>
3370
    <translation type="unfinished"></translation>
3371
  </message>
11652 cbradney 3372
  <message>
12281 cbradney 3373
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
11652 cbradney 3374
    <source>moveSelectionToFront()
3375
 
3376
Moves current selection to front.
3377
</source>
3378
    <translation type="unfinished"></translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
12281 cbradney 3381
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
11652 cbradney 3382
    <source>moveSelectionToFront()
3383
 
3384
Moves current selection to back.
3385
</source>
3386
    <translation type="unfinished"></translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
12281 cbradney 3389
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
11652 cbradney 3390
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
3391
 
3392
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
3393
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
3394
pageList: tuple with page numbers of pages to import
3395
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
3396
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
3397
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
3398
</source>
3399
    <translation type="unfinished"></translation>
3400
  </message>
3401
  <message>
12281 cbradney 3402
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
11652 cbradney 3403
    <source>createCharStyle(...)
3404
 
3405
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
3406
 
3407
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3408
 
3409
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3410
 
3411
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3412
 
3413
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3414
 
3415
-&gt; inherit
3416
 
3417
-&gt; bold
3418
 
3419
-&gt; italic
3420
 
3421
-&gt; underline
3422
 
3423
-&gt; underlinewords
3424
 
3425
-&gt; strike
3426
 
3427
-&gt; superscript
3428
 
3429
-&gt; subscript
3430
 
3431
-&gt; outline
3432
 
3433
-&gt; shadowed
3434
 
3435
-&gt; allcaps
3436
 
3437
-&gt; smallcaps
3438
 
3439
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3440
 
3441
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3442
 
3443
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3444
 
3445
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3446
 
3447
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3448
 
3449
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3450
 
3451
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3452
 
3453
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3454
 
3455
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3456
 
3457
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3458
 
3459
</source>
3460
    <translation type="unfinished"></translation>
3461
  </message>
3462
  <message>
12612 cbradney 3463
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
11652 cbradney 3464
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3465
 
3466
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3467
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3468
 
3469
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame