getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> zerrenda Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda itzuliko luke. getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColor("izena") -> tupla Uneko dokumentuko "izena" kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du. NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada. getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("izena") -> tupla Uneko dokumentuko "izena" kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita, dokumentu lehenetsiko "izena" kolorearen balioa itzuliko du. NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu. ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("izena", c, m, h, b) "izena" kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete. NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColorCMYK("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColorRGB("name", r, g, b) Changes the color "name" to the specified RGB value. The color value is defined via three components r = red, g = green, b = blue. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColorCMYK("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColorRGB("name", r, g, b) Defines a new color "name". The color Value is defined via three components: r = red, g = green, b = blue. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("izena", "ordezkoa") "izena" kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza "ordezkoa"rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, "ordezkoa" lehenetsi egingo da "Bat ere ez" kolorearekin (gardena). Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan funtzionatuko luke. Kasu horretan, "ordezkoa" zehaztuko balitz, ez luke eraginik izango. NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("izena", "ordezkoa") "izena" kolorearen agerpen bakoitza "ordezkoa" kolorearekin ordetuko da. NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada. isSpotColor("name") -> bool Returns True if the color "name" is a spot color. See also setSpotColor() May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. setSpotColor("name", spot) Set the color "name" as a spot color if spot parameter is True. See also isSpotColor() May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> boolearra "Dokumentu berria" elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du dokumentu bat sortzean. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". When the isdir parameter is True the dialog shows and returns only directories. The default for all of the optional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. messageBox("epigrafea", "mezua", ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -> osokoa "epigrafea" titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, "mezua" mezuarekin eta "ikonoa" ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k) ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa sinpleak eduki ditzake. Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak 1 balioarekin hasten dira. Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_* konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena: BUTTONOPT_DEFAULT Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da. BUTTONOPT_ESCAPE Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da. Adibideak: emaitza = messageBox('Script-ak huts egin du', 'Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.', ICON_ERROR) emaitza = messageBox('Zoratu gara!', 'Zerbait oker dabil! <i>Mozkorren bat agian?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -> katea 'Eskatu esaldia' motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta bere balioa itzultzen du kate gisa. Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko 'lehenetsia' balioa. Adibidea: valueDialog('titulua', 'leihoko testua', 'aukerazkoa') newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. newStyleDialog() -> katea 'Sortu paragrafo-estilo berria' motako elkarrizketa-koadroa erakusten du. Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean. newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). numPage = Number of pages to be created. The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia, unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -> boolearra ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez. Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia) itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute: tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko. PAPER_<mota> izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3. marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak adierazteko. orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala), LANDSCAPE (horizontala). lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du, orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak erabiltzen dira. unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du. Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu. Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close closeDoc() Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe. NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero. haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. haveDoc() -> boolearra TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. openDoc("izena") "izena" dokumentua irekitzen du. ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDoc() Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa bistaratuko du fitxategia gordetzeko. Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko. getDocName() -> string Returns the name the document was saved under. If the document was not saved before the name is empty. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("izena") Uneko dokumentua "izena" izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo erlatiboa izan daiteke). ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean. setInfo("author", "info", "description") -> bool Sets the document information. "Author", "Info", "Description" are strings. setInfo("egilea", "info", "azalpena") -> boolearra Dokumentuaren informazioa ezartzen du. "egilea", "info" eta "azalpena" kateak dira. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(ez, es, go, be) Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus UNIT_<mota> konstanteak). setBaseLine(grid, offset) Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset). Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. setUnit(mota) Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak UNIT_<mota> konstante gisa definituta daude. ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. getUnit() -> osokoa (Scribus-eko unitate konstantea) Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. loadStylesFromFile("fitxategi-izena") Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan Scribus dokumentik ("fitxategi-izena") . setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker) Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko, bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES. Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa orrialdea eskuinean egoteko. closeMasterPage() Closes the currently active master page, if any, and returns editing to normal. Begin editing with editMasterPage(). closeMasterPage() Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin. masterPageNames() Returns a list of the names of all master pages in the document. masterPageNames() Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du. editMasterPage(pageName) Enables master page editing and opens the named master page for editing. Finish editing with closeMasterPage(). editMasterPage(orriIzena) Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin. createMasterPage(pageName) Creates a new master page named pageName and opens it for editing. createMasterPage(orriIzena) Orri maisua berria sortzen, 'orriIzen' izenekoa, eta ireki egiten du editatzeko. deleteMasterPage(pageName) Delete the named master page. deleteMasterPage(orriIzena) Izendatutako orri maisua ezabatzen du. getObjectType(["name"]) -> string Get type of object "name" as a string. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["izena"]) -> katea "izena" objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getFillTransparency(["name"]) -> float Returns the fill transparency of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getFillBlendmode(["name"]) -> integer Returns the fill blendmode of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineColor(["izena"]) -> katea "izena" objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getLineTransparency(["name"]) -> float Returns the line transparency of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineBlendmode(["name"]) -> integer Returns the line blendmode of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren marraren zabalera itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineShade(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getLineJoin(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line join style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The join types are: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineEnd(["izena"]) -> osokoa (ikus konstanteak) "izena" objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. Txanoen motak honakoak dira: CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua) getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getLineStyle(["izena"]) -> osokoa (ikus konstanteak) "izena" objektuaren marraren estiloa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. Marra-estiloen konstanteak honakoak dira: LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu), LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea) getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillShade(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["izena"]) -> (x,y) "izena" irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["izena"]) -> katea "izena" irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["izena"]) -> (zabalera,altuera) "izena" objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak (ikus UNIT_<mota> xehetasunerako). getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getRotation(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da, eta erlojuaren norantza positiboa da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. getAllObjects() -> zerrenda Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE) 'objektua'ren 'propietatearen' C motako izena itzultzen du. Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako. 'txertatuSuper' TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE) 'objektua'k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du. 'txertatuSuper' TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako propietateak ere itzultzen ditu. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. getProperty(objektua, propietatea) 'objektua'ren 'propietatea'ren balioa itzultzen du. 'objektua' parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke, C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake. 'propietatea' parametroa kate bat izan behar du, eta 'objektua'n bilatuko den propietatearen izen da. Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. setProperty(objektua, propietatea, balioa) 'objektua'ren 'propietatea' ezartzen du 'balioa'rekin. Balioa ezin bada 'propietatea'k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak huts egiten badu. Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "izena"]) "izena" objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak). "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. "izena" objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObjectAbs(x, y [, "izena"]) "izena" objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. "izena" objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz. rotateObject(rot [, "name"]) Rotates the object "name" by "rot" degrees relatively. The object is rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter clockwise rotation when the default rotation point is used. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positive values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(zabalera, altuera [, "izena"]) "izena" objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. getSelectedObject([kop]) -> katea Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. "kop" balioa ematen bada, hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectionCount() -> osokoa Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du. selectObject("name") Selects the object with the given "name". selectObject("izena") Emandako "izena" objektua hautatzen du. deselectAll() Deselects all objects in the whole document. deselectAll() Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu. groupObjects(list) -> string Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. Returns the group name for further referencing. setImageBrightness(n [, "name"]) Set image brightness effect of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame setImageGrayscale(["name"]) Set image grayscale effect of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. groupObjects(zerrenda) "zerrenda"n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu "zerrenda"k. Zerrendarik ez bada ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. unGroupObjects("izena") "izena" objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. scaleGroup(faktorea [,"izena"]) "izena" objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. "faktorea" eremuko balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame loadImage("fitxategi-izena" [, "izena"]) "fitxategi-izena" irudia kargatzen du "izena" irudi-markoan. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat. scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame setImageOffset(x, y [, "name"]) Sets the position of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The specified offset values are equal to the values shown on properties palette when point unit is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame setImageScale(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "izena"]) "izena" irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak %100 adierazten du. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat. lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. lockObject(["izena"]) -> boolearra "izena" objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada "izena" emanten, unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du blokeatzen badu. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. isLocked(["izena"]) -> boolearra TRUE (EGIA) itzultzen du "izena" objektua blokeatuta egonez gero. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=<hautapena>) Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du 'eskalatuMarkora' balioarekin. 'proportzionala' zehazten bada, itxura eskalatzeko erlazioa finkatu egingo da. 'eskalatuMarkora' eta 'proportzionala' parametroak boolearrak dira. WrongFrameTypeError abiaraziko da. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(boolearra) Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela (EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getFontNames() -> zerrenda Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getXFontNames() -> tuplen zerrenda Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da: [ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0), kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ] renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. renderFont("izena", "fitxategi-izena", "lagina", tamaina, formatua="PPM") -> boolearra "izena" letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako "lagina" testuarekin eta tamainarekin. "fitxategi-izena" ematen bada (ez badago hutsik) irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa itzuliko da. Aukerako "formatua" parametroak sortuko den irudiaren formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM, JPEG, PNG eta XPM dira. NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada. getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. getLayers() -> zerrenda Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setActiveLayer("izena") "izena" geruza ezartzen du geruza aktibo gisa. NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. getActiveLayer() -> katea Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. sentToLayer("geruza" [, "izena"]) "izena" objektua "geruza" geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("geruza", ikusgai) "geruza" izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. 'ikusgai' eremuan FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da. NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. setLayerPrintable("layer", printable) Sets the layer "layer" to be printable or not. If is the printable set to false the layer won't be printed. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerLocked("layer", locked) Sets the layer "layer" to be locked or not. If locked is set to true the layer will be locked. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerOutlined("layer", outline) Sets the layer "layer" to be locked or not. If outline is set to true the layer will be displayed outlined. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerFlow("layer", flow) Sets the layers "layer" flowcontrol to flow. If flow is set to true text in layers above this one will flow around objects on this layer. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerBlendmode("layer", blend) Sets the layers "layer" blendmode to blend. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerTransparency("layer", trans) Sets the layers "layer" transparency to trans. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerVisible("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("geruza") -> boolearra "geruza" izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA) balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak inprimatzea desgaituta dagoela. NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. isLayerLocked("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is locked or not, a value of True means that the layer "layer" is editable, a value of False means that the layer "layer" is locked. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerOutlined("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is outlined or not, a value of True means that the layer "layer" is outlined, a value of False means that the layer "layer" is normal. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerFlow("layer") -> bool Returns whether text flows around objects on layer "layer", a value of True means that text flows around, a value of False means that the text does not flow around. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getLayerBlendmode("layer") -> int Returns the "layer" layer blendmode, May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getLayerTransparency("layer") -> float Returns the "layer" layer transparency, May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("geruza") "geruza" izeneko geruza ezabatzen du. Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko geruza bakarra izanez gero. NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer(izena) "izena" izeneko geruza berria sortzen du. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. fileQuit() Quit Scribus. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. getGuiLanguage() -> katea Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin. moveSelectionToFront() Moves current selection to front. moveSelectionToFront() Moves current selection to back. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). "Izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez. NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere egonez gero. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createEllipse(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["izena"]) -> katea Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolyLine(zerrenda, ["izena"]) -> katea Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(zerrenda, ["izena"]) -> katea Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du. Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira, eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko). Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(zerrenda, ["izena"]) -> katea Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du. Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. createPathText(x, y, "testu-kutxa", "bezierkurba", ["izena"]) -> katea Testu-bide berria sortzen du 'testu-kutxa' eta 'bezierkurba' batuz, eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. deleteObject(["izena"]) "izena" izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. textFlowMode("name" [, state]) Enables/disables "Text Flows Around Frame" feature for object "name". Called with parameters string name and optional int "state" (0 <= state <= 3). Setting "state" to 0 will disable text flow. Setting "state" to 1 will make text flow around object frame. Setting "state" to 2 will make text flow around bounding box. Setting "state" to 3 will make text flow around contour line. If "state" is not passed, text flow is toggled. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. objectExists(["izena"]) -> boolearra Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du. Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE (EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If object name is given, style is applied to the current text selection in object "name". If no object name is given, style is applied on selected object. duplicateObject(["name"]) -> string creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group). setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. setStyle("estiloa" [, "izena"]) "estiloa" izenekoa aplikatzen dio "izena" objektuari. Ez bada objektuaren izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. getAllStyles() -> zerrenda Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin. newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(non [,"orriMaisua"]) Orrialde berria sortzen du. "non" -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio dokumentuari, bestela orri berria "non" aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia zein den. Aukerazko "orrimaisua" parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako. Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da. currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. currentPage() -> osokoa Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du. Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den. redrawAll() Redraws all pages. redrawAll() Orrialde guztiak berriro marrazten ditu. getPageType() -> integer Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. savePageAsEPS("izena") Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du "izena" fitxategian. ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range deletePage(zbkia) Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen, eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen. IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero. gotoPage(nr) Moves to the page "nr" (that is, makes the current page "nr"). Note that gotoPage doesn't (currently) change the page the user's view is displaying, it just sets the page that script commands will operates on. May raise IndexError if the page number is out of range. pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. pageCount() -> osokoa Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. getHGuides() -> zerrenda Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du. Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_<mota> konstanteak). setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely setHGuides(zerrenda) Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus UNIT_<mota> konstanteak). Adibidea: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak # ezartzen ditu galerarik gabe setHGuides([90,250]) # uneko gidak osotasunean ordezten ditu getVGuides() See getHGuides. getVGuides() Ikus getHGuides. setVGuides() See setHGuides. setVGuides() Ikus setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with document page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageNSize(nr) -> tuple Returns a tuple with a particular page's size measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageMargins() Returns the document page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageNMargins(nr) -> tuple Returns a tuple with a particular page's margins measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> tupla Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_<mota> konstanteak eta getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... getPageItems() -> zerrenda Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du. Tupla honakoa da: (izena, objektuMota, ordena) Adib.: [('Testua1', 4, 0), ('Irudia1', 2, 1)] 'Testua1' izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa) eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du... getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa uneko unitateetan. Ikus UNIT_<mota> konstanteak eta getPageSize(). importPage("fromDoc", (pageList), [create, imortwhere, importwherePage]) Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the "Page->Import" dropdown menu function. fromDoc: string; the filename of the document to import pages from pageList: tuple with page numbers of pages to import create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(mota, "kolorea1", itzaldura1, "kolorea2", itzaldura2, ["izena"]) "izena" objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_<mota>). setGradientStop("color", shade, opacity, ramppoint, ["name"]) Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object "name" at position ramppoint. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill() must have been called previously for the gradient fill to be visible. setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setFillColor("kolorea", ["izena"]) "izena" objektuaren kolore betegarria "kolorea"rekin ezartzen du. "kolorea" aurrez definitutako kolore bat da. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setFillTransparency(transparency, ["name"]) Sets the fill transparency of the object "name" to transparency If "name" is not given the currently selected item is used. setFillBlendmode(blendmode, ["name"]) Sets the fill blendmode of the object "name" to blendmode If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("kolorea", ["izena"]) "izena" objektuaren marraren kolorea \"kolorea\"rekin ezartzen du. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setLineTransparency(transparency, ["name"]) Sets the line transparency of the object "name" to transparency If "name" is not given the currently selected item is used. setLineBlendmode(blendmode, ["name"]) Sets the line blendmode of the object "name" to blendmode If "name" is not given the currently selected item is used. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineWidth(zabalera, ["izena"]) "izena" objektuaren marraren zabalera ezartzen du "zabalera" balioarekin. "zabalera" balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta dago. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineShade(itzaldura, ["izena"]) "izena" objektuaren marraren itzaldura ezartzen du "itzaldura" balioarekin. "itzaldura" balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artekoa osokoa izan behar du. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineJoin(elkartu, ["izena"]) "izena" objektuaren marra elkartzeko estiloa "elkartu"rekin ezatzen du. Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_<mota>. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineEnd(amaiMota, ["izena"]) "izena" objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du "amaiMota"rekin. Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_<mota>. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setLineStyle(estiloa, ["izena"]) "izena" objektuaren marraren estiloa ezartzen du "estiloa"rekin. Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_<estiloa>. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setFillShade(itzaldura, ["izena"]) "izena" objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du "itzaldura"rekin. "itzaldura" balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setCornerRadius(erradioa, ["izena"]) "izena" objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa puntutan adierazten da. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. setMultiLine("estiloIzena", ["izena"]) "izena" objektuaren marraren estiloa ezartzen du "estiloIzena"rekin. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen. getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["izena"]) -> mugikorra "izena" testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFont(["izena"]) -> katea Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["izena"]) -> osokoa "izena" testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getTextLines(["name"]) -> integer Returns the number of lines of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["izena"]) -> katea "izena" testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["izena"]) -> katea "izena" testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["izena"]) -> mugikorra "izena" testu-markoaren lerrotartea ("aurreko tartea") itzultzen du puntuetan adieraziz. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getTextDistances(["name"]) -> tuple Returns the text distances of the text frame "name" expressed in points. The distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["izena"]) -> mugikorra "izena" testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["izena"]) -> osokoa "izena" testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setText("esaldia", ["izena"]) "izena" testu-markoko testua "esaldia" testuarekin ezartzen du. Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez unicode (testua, 'iso-8859-2'). Ikus MEG xehetasun gehiagorako. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFont("letraTipoa", ["izena"]) "izena" testu-markoko letra-tipoa "letraTipoa"rekin ezartzen du. Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua soilik aldatuko da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setFontSize(tamaina, ["izena"]) "izena" testu-markoaren letra-tamaina "tamaina"rekin ezarritzen du. "tamaina" eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da. Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik aldatuko da. "tamaina"ren barrutia 1 eta 512 arteko da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setLineSpacing(tamaina, ["izena"]) "izena" testu-markoaren lerroartea ("aurreko tartea") "tamainarekin" ezartzen du. "tamaina" puntuetan adierazitako balioa da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero. setLineSpacingMode(mode, ["name"]) Sets the line spacing mode of the text frame "name" to "mode". If "name" is not given the currently selected item is used. Mode values are the same as in createParagraphStyle. May throw ValueError if the mode is out of bounds. setTextDistances(left, right, top, bottom, ["name"]) Sets the text distances of the text frame "name" to the values "left" "right", "top" and "bottom". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive). setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumnGap(tamaina, ["izena"]) "izena" testu-markoaren zutabe-tartearen "tamaina" balioarekin ezartzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez gero (positiboa izan behar du). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setColumns(zutKop, ["izena"]) "izena" testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua "zutKop" osokoarekin ezatzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. setTextAlignment(lerrokatu, ["izena"]) "izena" testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako "lerrokatu" eremuarekin. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. "lerrokatu" eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili behar da: ikus dir(scribus). ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(hasiera, kopurua, ["izena"]) "kopurua" karaktere hautatzen ditu "izena" izeneko testu-markotik, "hasiera" karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. "kopurua" 0 bada, edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. deleteText(["izena"]) "izena" testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez, gero hautatutako testua ezabatuko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("kolorea", ["izena"]) "izena" testu-markoko testuaren kolorea "kolorea"rekin ezartzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("kolorea", ["izena"]) Testuaren trazuaren "kolorea" ezartzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setTextScalingV(scale, ["name"]) Sets the vertical character scaling of the object "name" to "scale" in percent. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextScalingH(scale, ["name"]) Sets the horizontal character scaling of the object "name" to "scale" in percent. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(itzaldura, ["izena"]) "izena" objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du "itzaldura"rekin. Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du. "itzaldura" eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa izan behar du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. linkTextFrames("izenetik", "izenera") Bi testu-marko estekatzen ditu. "izenetik" markoa estekatuko du "izenera" markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon. ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("izena") Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik. Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames("b") exekutatzen bada, 'a->b->c' honakoa izango da: 'a->c'. ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. traceText(["izena"]) "izena" testu-markoa eskemara bihurtzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame textOverflows(["izena", estekaGabe]) -> osokoa "izena" testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du. estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako guztietan burutuko du bilaketa. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa. hyphenateText(["name"]) -> bool Does hyphenation on text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame dehyphenateText(["name"]) -> bool Does dehyphenation on text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Sets whether (toggle = 1) the text frame "name" is a bookmark nor not. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["izena"]) -> boolearra "izena" izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa. messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("katea") "katea" Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du. Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua). progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressReset() Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu. Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressTotal(max) Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du emandako balioarekin. Ikus progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] progressSet(zbkia) Progresio-barraren posizioa "zbkia" baliora ezartzen du, aurrez ezarritako progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan oinarritutako datuak] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. setCursor() [EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. docChanged(boolearra) Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean, Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean dokumentuz aldatu denik. zoomDocument(double) Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker. zoomDocument(bikoitza) Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek 20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko -100 erabiltzen da markatzaile gisa. scrollDocument(x,y) Scroll the document in main GUI window by x and y. createParagraphStyle(...) Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters: "name" [required] -> specifies the name of the paragraphstyle to create linespacingmode [optional] -> specifies the linespacing mode; possible modes are: fixed linespacing: 0 automatic linespacing: 1 baseline grid linespacing: 2 linespacing [optional] -> specifies the linespacing if using fixed linespacing alignment [optional] -> specifies the alignment of the paragraph -> left: 0 -> center: 1 -> right: 2 -> justify: 3 -> extend: 4 leftmargin [optional], rightmargin [optional] -> specify the margin gapbefore [optional], gapafter [optional] -> specify the gaps to the heading and following paragraphs firstindent [optional] -> the indent of the first line hasdropcap [optional] -> specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no) dropcaplines [optional] -> height (in lines) of the caps if used dropcapoffset [optional] -> offset of the caps if used "charstyle" [optional] -> char style to use createCharStyle(...) Creates a character style. This function takes the following keyword parameters: "name" [required] -> name of the char style to create "font" [optional] -> name of the font to use fontsize [optional] -> font size to set (double) "features" [optional] -> nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!): -> inherit -> bold -> italic -> underline -> underlinewords -> strike -> superscript -> subscript -> outline -> shadowed -> allcaps -> smallcaps "fillcolor" [optional], "fillshade" [optional] -> specify fill options "strokecolor" [optional], "strokeshade" [optional] -> specify stroke options baselineoffset [optional] -> offset of the baseline shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -> offset of the shadow if used outlinewidth [optional] -> width of the outline if used underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -> underline options if used strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -> strikethru options if used scaleh [optional], scalev [optional] -> scale of the chars tracking [optional] -> tracking of the text "language" [optional] -> language code placeVectorFile("filename", x, y) Places the Vectorgrapics "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported grapic placeSVG("filename", x, y) Places the SVG "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported SVG placeEPS("filename", x, y) Places the EPS "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported EPS placeSXD("filename", x, y) Places the SXD "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported SXD placeODG("filename", x, y) Places the ODG "filename" onto the current page, x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page If loading was successful, the selection contains the imported ODG # getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["izena"]) -> mugikorra "izena" testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> zerrenda Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda itzuliko luke. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> boolearra "Dokumentu berria" elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du dokumentu bat sortzean. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["izena"]) -> katea "izena" objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(boolearra) Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela (EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). "Izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez. NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere egonez gero. setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(mota, "kolorea1", itzaldura1, "kolorea2", itzaldura2, ["izena"]) "izena" objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_<mota>). messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("katea") "katea" Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du. Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua). newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(non [,"orriMaisua"]) Orrialde berria sortzen du. "non" -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio dokumentuari, bestela orri berria "non" aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia zein den. Aukerazko "orrimaisua" parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako. Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da. importSVG("string") The "string" must be a valid filename for a SVG image. The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). importSVG("katea") SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du "katea" parametroak. Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua). newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. newDocument(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZenbakia, unitatea, orriMotak, lehenOrriOrdena) -> boolearra Dokumentu berria sortzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi sortzen badu. Parametroek honako esanahia dute: tamaina = dokumentuaren tamaina azaltzen duen tupla (zabalera, altuera). Aurredefinitutako PAPER_<paper_mota> konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A4, e.a. marjinak = dokumentuaren marjinak zehatzen duen tupla (ezkerra, eskuina, ,goia, behea). orientazioa = orriaren orientazioa - konstanteak: PORTRAIT (bertikala), LANDSCAPE (horizontala) lehenOrriZenbakia = dokumentuko aurreneko orriaren zenbakia da, orriak zenbatzeko erabiliko dena. Gehienetan 1 balioa erabiltzea nahiko duzun arren, zenbaki altuagoak erabil ditzakezu hainbat zatiko dokumentua sortzean. unitatea = dokumentua neurtzeko erabilitzen den unitatea ezartzen du. Aurrez definitutako konstanteak erabil ditzakezu: UNIT_INCHES (atzak), UNIT_MILLIMETERS (milimetroak), UNIT_PICAS (pikak) , UNIT_POINTS (puntuak). orriMotak = aurrez definitutako PAGE_n konstanteetariko bat. Page_1 orri bakuna da, PAGE_2 bi aldetako dokumentuak dira, PAGE_3 3 orriko eta PAGE_4 4 orriko tolesturak dira. lehenOrriOrdena = dokumentuko aurreneko orriaren posizioa. 0tik indexatua (0 = lehena). Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuko unitateetan ematen dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazita daude. Dokumentua ez badago puntuetan neurtuta, ziurtatu hau kontutan duzula. adibidea: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) ScribusError abiaraziko du lehenOrriOrdena eremuko balioa orriMotak baimendutakoa baino handiagoa bada. @default moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "izena"]) "izena" objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak). "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. "izena" objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da. getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> zerrenda Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda itzuliko luke. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> boolearra "Dokumentu berria" elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du dokumentu bat sortzean. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["izena"]) -> katea "izena" objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(boolearra) Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela (EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). "Izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez. NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere egonez gero. newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(non [,"orriMaisua"]) Orrialde berria sortzen du. "non" -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio dokumentuari, bestela orri berria "non" aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia zein den. Aukerazko "orrimaisua" parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako. Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da. setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(mota, "kolorea1", itzaldura1, "kolorea2", itzaldura2, ["izena"]) "izena" objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_<mota>). getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["izena"]) -> mugikorra "izena" testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("katea") "katea" Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du. Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua). importSVG("string") The "string" must be a valid filename for a SVG image. The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). importSVG("katea") SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du "katea" parametroak. Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua). getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFont(["izena"]) -> katea Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["izena"]) -> osokoa "izena" testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["izena"]) -> katea "izena" testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["izena"]) -> katea "izena" testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["izena"]) -> mugikorra "izena" testu-markoaren lerrotartea ("aurreko tartea") itzultzen du puntuetan adieraziz. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["izena"]) -> mugikorra "izena" testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["izena"]) -> osokoa "izena" testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setText("esaldia", ["izena"]) "izena" testu-markoko testua "esaldia" testuarekin ezartzen du. Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez unicode (testua, 'iso-8859-2'). Ikus MEG xehetasun gehiagorako. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFont("letraTipoa", ["izena"]) "izena" testu-markoko letra-tipoa "letraTipoa"rekin ezartzen du. Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua soilik aldatuko da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setFontSize(tamaina, ["izena"]) "izena" testu-markoaren letra-tamaina "tamaina"rekin ezarritzen du. "tamaina" eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da. Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik aldatuko da. "tamaina"ren barrutia 1 eta 512 arteko da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setLineSpacing(tamaina, ["izena"]) "izena" testu-markoaren lerroartea ("aurreko tartea") "tamainarekin" ezartzen du. "tamaina" puntuetan adierazitako balioa da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero. setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumnGap(tamaina, ["izena"]) "izena" testu-markoaren zutabe-tartearen "tamaina" balioarekin ezartzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez gero (positiboa izan behar du). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setColumns(zutKop, ["izena"]) "izena" testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua "zutKop" osokoarekin ezatzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. setTextAlignment(lerrokatu, ["izena"]) "izena" testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako "lerrokatu" eremuarekin. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. "lerrokatu" eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili behar da: ikus dir(scribus). ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. deleteText(["izena"]) "izena" testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez, gero hautatutako testua ezabatuko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("kolorea", ["izena"]) "izena" testu-markoko testuaren kolorea "kolorea"rekin ezartzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("kolorea", ["izena"]) Testuaren trazuaren "kolorea" ezartzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(itzaldura, ["izena"]) "izena" objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du "itzaldura"rekin. Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du. "itzaldura" eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa izan behar du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. linkTextFrames("izenetik", "izenera") Bi testu-marko estekatzen ditu. "izenetik" markoa estekatuko du "izenera" markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon. ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("izena") Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik. Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames("b") exekutatzen bada, 'a->b->c' honakoa izango da: 'a->c'. ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. traceText(["izena"]) "izena" testu-markoa eskemara bihurtzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColor("izena") -> tupla Uneko dokumentuko "izena" kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du. NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("izena", c, m, h, b) "izena" kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete. NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("izena", "ordezkoa") "izena" kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza "ordezkoa"rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, "ordezkoa" lehenetsi egingo da "Bat ere ez" kolorearekin (gardena). Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan funtzionatuko luke. Kasu horretan, "ordezkoa" zehaztuko balitz, ez luke eraginik izango. NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("izena", "ordezkoa") "izena" kolorearen agerpen bakoitza "ordezkoa" kolorearekin ordetuko da. NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. messageBox("epigrafea", "mezua", ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -> osokoa "epigrafea" titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, "mezua" mezuarekin eta "ikonoa" ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k) ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa sinpleak eduki ditzake. Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak 1 balioarekin hasten dira. Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_* konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena: BUTTONOPT_DEFAULT Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da. BUTTONOPT_ESCAPE Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da. Adibideak: emaitza = messageBox('Script-ak huts egin du', 'Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.', ICON_ERROR) emaitza = messageBox('Zoratu gara!', 'Zerbait oker dabil! <i>Mozkorren bat agian?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -> katea 'Eskatu esaldia' motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta bere balioa itzultzen du kate gisa. Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko 'lehenetsia' balioa. Adibidea: valueDialog('titulua', 'leihoko testua', 'aukerazkoa') closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close closeDoc() Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe. NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero. haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. haveDoc() -> boolearra TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. openDoc("izena") "izena" dokumentua irekitzen du. ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDoc() Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa bistaratuko du fitxategia gordetzeko. Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("izena") Uneko dokumentua "izena" izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo erlatiboa izan daiteke). ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean. setInfo("author", "info", "description") -> bool Sets the document information. "Author", "Info", "Description" are strings. setInfo("egilea", "info", "azalpena") -> boolearra Dokumentuaren informazioa ezartzen du. "egilea", "info" eta "azalpena" kateak dira. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(ez, es, go, be) Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus UNIT_<mota> konstanteak). setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. setUnit(mota) Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak UNIT_<mota> konstante gisa definituta daude. ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. getUnit() -> osokoa (Scribus-eko unitate konstantea) Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. loadStylesFromFile("fitxategi-izena") Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan Scribus dokumentik ("fitxategi-izena") . setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker) Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko, bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES. Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa orrialdea eskuinean egoteko. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineColor(["izena"]) -> katea "izena" objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren marraren zabalera itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineShade(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getLineJoin(["name"]) -> integer (see contants) Returns the line join style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The join types are: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineJoin(["izena"]) -> osokoa (ikus konstanteak) "izena" objektuaren marrak elkartzeko estiloa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. Elkartzeko motak honakoak dira: JOIN_BEVEL (alaka), JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (biribila) getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineEnd(["izena"]) -> osokoa (ikus konstanteak) "izena" objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. Txanoen motak honakoak dira: CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua) getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getLineStyle(["izena"]) -> osokoa (ikus konstanteak) "izena" objektuaren marraren estiloa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. Marra-estiloen konstanteak honakoak dira: LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu), LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea) getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillShade(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["izena"]) -> (x,y) "izena" irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["izena"]) -> katea "izena" irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["izena"]) -> (zabalera,altuera) "izena" objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak (ikus UNIT_<mota> xehetasunerako). getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getRotation(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da, eta erlojuaren norantza positiboa da. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. getAllObjects() -> zerrenda Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObjectAbs(x, y [, "izena"]) "izena" objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. "izena" objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz. rotateObject(rot [, "name"]) Rotates the object "name" by "rot" degrees relatively. The object is rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter clockwise rotation when the default rotation point is used. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObject(bira [, "izena"]) "izena" objektua "bira" gradu biratzen du erlatiboki. Objektua biratzeko puntu gisa hautatutako erpinarekiko biratuko da, lehenespenez biraketarik eduki gabeko objektuan goiko ezkerreko erpina izan ohi da. Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute, biratzeko puntu lehenetsia erabiltzen denean. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(zabalera, altuera [, "izena"]) "izena" objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin. "izena" ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. getSelectedObject([kop]) -> katea Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. "kop" balioa ematen bada, hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectionCount() -> osokoa Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du. selectObject("name") Selects the object with the given "name". selectObject("izena") Emandako "izena" objektua hautatzen du. deselectAll() Deselects all objects in the whole document. deselectAll() Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu. groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. groupObjects(zerrenda) "zerrenda"n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu "zerrenda"k. Zerrendarik ez bada ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. unGroupObjects("izena") "izena" objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. scaleGroup(faktorea [,"izena"]) "izena" objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. "faktorea" eremuko balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame loadImage("fitxategi-izena" [, "izena"]) "fitxategi-izena" irudia kargatzen du "izena" irudi-markoan. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat. scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "izena"]) "izena" irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak %100 adierazten du. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat. lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. lockObject(["izena"]) -> boolearra "izena" objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada "izena" emanten, unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du blokeatzen badu. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. isLocked(["izena"]) -> boolearra TRUE (EGIA) itzultzen du "izena" objektua blokeatuta egonez gero. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getFontNames() -> zerrenda Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getXFontNames() -> tuplen zerrenda Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da: [ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0), kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ] getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. getLayers() -> zerrenda Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setActiveLayer("izena") "izena" geruza ezartzen du geruza aktibo gisa. NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. getActiveLayer() -> katea Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. sentToLayer("geruza" [, "izena"]) "izena" objektua "geruza" geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("geruza", ikusgai) "geruza" izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. 'ikusgai' eremuan FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da. NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. setLayerPrintable("layer", printable) Sets the layer "layer" to be printable or not. If is the printable set to false the layer won't be printed. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerPrintable("geruza", inprimagarria) "geruza" izeneko geruza inprimagarria den, edo ez, ezartzen du. Inprimagarria eremuan FALSE (FALTSUA) ezartzen bada, ezin izango da geruza inprimatu. NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("geruza") "geruza" izeneko geruza ezabatzen du. Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko geruza bakarra izanez gero. NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer(izena) "izena" izeneko geruza berria sortzen du. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. getGuiLanguage() -> katea Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createEllipse(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, zabalera, altuera, ["izena"]) -> katea Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["izena"]) -> katea Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolyLine(zerrenda, ["izena"]) -> katea Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(zerrenda, ["izena"]) -> katea Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du. Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira, eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko). Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(zerrenda, ["izena"]) -> katea Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du. Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. createPathText(x, y, "testu-kutxa", "bezierkurba", ["izena"]) -> katea Testu-bide berria sortzen du 'testu-kutxa' eta 'bezierkurba' batuz, eta bere izena itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). "izena" objektuaren identifikatzaile bakarra izan behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi erreferentzi egiteko. "izena" ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango dio. NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. deleteObject(["izena"]) "izena" izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. textFlowsAroundFrame("name" [, state]) Enables/disables "Text Flows Around Frame" feature for object "name". Called with parameters string name and optional boolean "state". If "state" is not passed, text flow is toggled. textFlowsAroundFrame("izena" [, egoera]) "izena" objektuaren "Testua markoaren inguruan" funtzioa gaitu/desgaitu egiten du Erabiltzen diren parametroak izena katea eta aukerako 'egoera' boolearra dira. Ez bada 'egoera' ematen, testuaren jarioa txandakatu egiten da. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. objectExists(["izena"]) -> boolearra Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du. Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE (EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. setStyle("estiloa" [, "izena"]) "estiloa" izenekoa aplikatzen dio "izena" objektuari. Ez bada objektuaren izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. getAllStyles() -> zerrenda Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin. currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. currentPage() -> osokoa Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du. Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den. redrawAll() Redraws all pages. redrawAll() Orrialde guztiak berriro marrazten ditu. savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. savePageAsEPS("izena") Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du "izena" fitxategian. ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range deletePage(zbkia) Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen, eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen. IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero. gotoPage(nr) Moves to the page "nr" (that is, makes the current page "nr"). Note that gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it just sets the page that script commands will operates on. May raise IndexError if the page number is out of range. gotoPage(zbkia) "zbkia" orrialdera joaten da (hots, uneko orrialdea "zbkia" egiten du). Jakin ezazu gotoPage funtzioak ez duela (oraindik behintzat) erabiltzailearen ikuspegian bistaratzen den orrialdea aldatzen, scripteko komandoek lana egiteko orrialdea ezartzen du soilik. IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero. pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. pageCount() -> osokoa Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. getHGuides() -> zerrenda Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du. Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_<mota> konstanteak). setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely setHGuides(zerrenda) Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus UNIT_<mota> konstanteak). Adibidea: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak # ezartzen ditu galerarik gabe setHGuides([90,250]) # uneko gidak osotasunean ordezten ditu getVGuides() See getHGuides. getVGuides() Ikus getHGuides. setVGuides() See setHGuides. setVGuides() Ikus setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> tupla Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_<mota> konstanteak eta getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... getPageItems() -> zerrenda Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du. Tupla honakoa da: (izena, objektuMota, ordena) Adib.: [('Testua1', 4, 0), ('Irudia1', 2, 1)] 'Testua1' izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa) eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du... setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setFillColor("kolorea", ["izena"]) "izena" objektuaren kolore betegarria "kolorea"rekin ezartzen du. "kolorea" aurrez definitutako kolore bat da. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("kolorea", ["izena"]) "izena" objektuaren marraren kolorea \"kolorea\"rekin ezartzen du. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineWidth(zabalera, ["izena"]) "izena" objektuaren marraren zabalera ezartzen du "zabalera" balioarekin. "zabalera" balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta dago. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineShade(itzaldura, ["izena"]) "izena" objektuaren marraren itzaldura ezartzen du "itzaldura" balioarekin. "itzaldura" balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artekoa osokoa izan behar du. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineJoin(elkartu, ["izena"]) "izena" objektuaren marra elkartzeko estiloa "elkartu"rekin ezatzen du. Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_<mota>. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineEnd(amaiMota, ["izena"]) "izena" objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du "amaiMota"rekin. Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_<mota>. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setLineStyle(estiloa, ["izena"]) "izena" objektuaren marraren estiloa ezartzen du "estiloa"rekin. Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_<estiloa>. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setFillShade(itzaldura, ["izena"]) "izena" objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du "itzaldura"rekin. "itzaldura" balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setCornerRadius(erradioa, ["izena"]) "izena" objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa puntutan adierazten da. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. setMultiLine("estiloIzena", ["izena"]) "izena" objektuaren marraren estiloa ezartzen du "estiloIzena"rekin. Ez bada "izena" ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen. progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressReset() Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu. Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressTotal(max) Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du emandako balioarekin. Ikus progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] progressSet(zbkia) Progresio-barraren posizioa "zbkia" baliora ezartzen du, aurrez ezarritako progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan oinarritutako datuak] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. setCursor() [EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. docChanged(boolearra) Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean, Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean dokumentuz aldatu denik. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=<hautapena>) Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du 'eskalatuMarkora' balioarekin. 'proportzionala' zehazten bada, itxura eskalatzeko erlazioa finkatu egingo da. 'eskalatuMarkora' eta 'proportzionala' parametroak boolearrak dira. WrongFrameTypeError abiaraziko da. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("geruza") -> boolearra "geruza" izeneko geruza ikusgai dagoen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA) balioak ikusgai dagoela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak ez dagoela ikusgai. NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("geruza") -> boolearra "geruza" izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA) balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak inprimatzea desgaituta dagoela. NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu. ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada. getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("izena") -> tupla Uneko dokumentuko "izena" kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita, dokumentu lehenetsiko "izena" kolorearen balioa itzuliko du. NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu. ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("izena", c, m, h, b) "izena" kolorea definitzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da: c = ciana, m = magenta, h = horia, b = beltza. Kolorearen osagaiak 0tik 255ra artean egon behar dute. ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada. getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius isexpressed in points. If "name" is not given the currentlyselected item is used. getCornerRadius(["izena"]) -> osokoa "izena" objektuaren izkineko erradioa itzultzen du. Erradioa puntutan adierazten da. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getPosition(["izena"]) -> (x,y) "izena" objektuaren posizioaren tupla (x, y) itzultzen du. Posizioa dokumentua neurtzeko unitateetan ematen da (ikus UNIT_<mota>). Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE) 'objektua'ren 'propietatearen' C motako izena itzultzen du. Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako. 'txertatuSuper' TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE) 'objektua'k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du. 'txertatuSuper' TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako propietateak ere itzultzen ditu. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. getProperty(objektua, propietatea) 'objektua'ren 'propietatea'ren balioa itzultzen du. 'objektua' parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke, C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake. 'propietatea' parametroa kate bat izan behar du, eta 'objektua'n bilatuko den propietatearen izen da. Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. setProperty(objektua, propietatea, balioa) 'objektua'ren 'propietatea' ezartzen du 'balioa'rekin. Balioa ezin bada 'propietatea'k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak huts egiten badu. Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Return a list of children of `object', possibly restricted to children of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. See QObject::children() in the Qt docs for more information. getChildren(objektua, klasearena=None, izenekoa=None, regexpmatch=False, errekurtsiboa=True) 'objektua'ren umeen zerrenda itzultzen du, litekeena 'klasearen'a umeetara edo 'izenekoa' umera murriztea. 'errekurtsiboa' TRUE (EGIA) bada, umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki. Ikus QObject::children() funtzioa informazio gehiagorako Qt dokumentazioan. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. getChild(objektua, ume-izena, klasearena=None, errekurtsiboa=True) 'objektua'ren aurreneko 'ume-izena' itzultzen du, litekeena 'klasearen'a umeetara murriztea. 'errekurtsiboa' TRUE (EGIA) bada, umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positve values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObjectAbs(bira [, "izena"]) 'izena' objektuaren biraketa ezartzen du 'bira'rekin. Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute. Ez bada 'izena' ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. renderFont("izena", "fitxategi-izena", "lagina", tamaina, formatua="PPM") -> boolearra "izena" letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako "lagina" testuarekin eta tamainarekin. "fitxategi-izena" ematen bada (ez badago hutsik) irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa itzuliko da. Aukerako "formatua" parametroak sortuko den irudiaren formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM, JPEG, PNG eta XPM dira. NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen. ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(hasiera, kopurua, ["izena"]) "kopurua" karaktere hautatzen ditu "izena" izeneko testu-markotik, "hasiera" karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. "kopurua" 0 bada, edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". When the isdir parameter is True the dialog shows and returns only directories. The default for all of the opional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) fileDialog("epigrafea", ["iragazkia", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> katea fitxategi-izenarekin Fitxategia irekitzeko elkarrizketa-koadroa erakusten du "epigrafea" epigrafearekin. "iragazkia" katea fitxategiak iragazteko erabiltzen da. Fitxategi-izen edo bide-izen lehenetsia ere eman daiteke, utzi "defaultname" katea hutsik erabiltzea nahi ez duzunean. 'haspreview' parametroan TRUE (egia) balioa jartzen bada fitxategia hautatzeko kutxan aurrebista txikia agertzea gaitzen da. 'issave' parametroan TRUE (egia) balioa emanez, elkarrizketa-koadroak "Gorde honela" leiho baten bezala funtzionatuko du, bestela "Fitxategia irekitzeko elkarrizketa-koadroa" bezala. 'isdir' parametroan TRUE (egia) ematen denean elkarrizketa-koadroak direktorioak soilik bistaratzen eta itzultzen ditu. Aukerako parametro hauen balio lehenetsia FALSE (faltsua) izan oih da. Iragazkia, zehazten bada, 'iruzkina (*.mota *.mota2 ...)' erakoa izaten da. Adibidez, 'Irudiak (*.png *.xpm *.jpg)'. Begiratu Qt liburutegien dokumentazioko QFileDialog funtzioa iragazkiei buruzko xehetasun gehiagorako. Adibidea: fileDialog('Ireki sarrera', 'CSV fitxategiak) Adibidea: fileDialog('Gorde txostena', defaultname='report.txt', issave=True) newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. newStyleDialog() -> katea 'Sortu paragrafo-estilo berria' motako elkarrizketa-koadroa erakusten du. Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean. getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa uneko unitateetan. Ikus UNIT_<mota> konstanteak eta getPageSize(). insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. insertText("testua", pos, ["izena"]) "testua" testua txertatzen du "izena" testu-markoko 'pos' posizioan. Testuak UTF kodeketa eduki behar du (ikus setText() erreferentzia gisa). Aurreneko karaktereak 0 indizea du. -1 posizioan txertatzean markoari testua eransten dio. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. IndexError abiaraziko da mugetatik kanpo txertatzen bada. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame textOverflows(["izena", estekaGabe]) -> osokoa "izena" testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du. estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako guztietan burutuko du bilaketa. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa. setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Sets wether (toggle = 1) the text frame "name" is a bookmark nor not. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame setPDFBookmark("aldatu", ["izena"]) "izena" izeneko testu-markoa laster-marka den (aldatu = 1) edo ez ezartzen du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa. isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["izena"]) -> boolearra "izena" izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du. Ez bada "izena" ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia, unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -> boolearra ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez. Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia) itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute: tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko. PAPER_<mota> izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3. marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak adierazteko. orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala), LANDSCAPE (horizontala). lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du, orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak erabiltzen dira. unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du. Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu. Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) closeMasterPage() Closes the currently active master page, if any, and returns editing to normal. Begin editing with editMasterPage(). closeMasterPage() Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin. masterPageNames() Returns a list of the names of all master pages in the document. masterPageNames() Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du. editMasterPage(pageName) Enables master page editing and opens the named master page for editing. Finish editing with closeMasterPage(). editMasterPage(orriIzena) Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin. createMasterPage(pageName) Creates a new master page named pageName and opens it for editing. createMasterPage(orriIzena) Orri maisua berria sortzen, 'orriIzen' izenekoa, eta ireki egiten du editatzeko. deleteMasterPage(pageName) Delete the named master page. deleteMasterPage(orriIzena) Izendatutako orri maisua ezabatzen du. zoomDocument(double) Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker. zoomDocument(bikoitza) Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek 20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko -100 erabiltzen da markatzaile gisa. AIPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Elementuak sortzen About &About &Honi buruz Contributions from: Laguntzaileak: A&uthors &Egileak &Translations &Itzultzaileak &Online &Linean &Close &Itxi Development Team: Garatzaileak: Official Documentation: Dokumentazio ofiziala: Other Documentation: Bestelako dokumentazioa: Homepage Gune nagusia Online Reference Lineako erreferentzia Bugs and Feature Requests Errore-zuzenketa eta funtzionalitate eskerak Mailing List Posta-zerrenda Official Translations and Translators: Itzulpen ofizialak eta itzultzaileak: Previous Translation Contributors: Aurreko itzultzaileak: About Scribus %1 Scribus %1 buruz Wiki Wiki %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Ghostscript %1 bertsioa erabiltzen No Ghostscript version available Ez dago Ghostscript bertsiorik erabilgarri <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribus %1 bertsioa</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Eraikitze-IDa: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Panel honek bertsioa, eraikitze data eta Scribus konpilatu den liburutegi euskarriak erakusten ditu. C-C-T-F honakoa adierazi nahi du: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF eta F=Fontconfig euskarria. Azken hizkia C=cairo edo A=libart da. Falta diren liburutegiak * batekin adierazten dira. Scribus-ek detektatu duen Ghostscript-en bertsioa ere adierazten du. Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua moldaera: Windows&#174; Port: Windows&#174; moldaera: May Izan daiteke Tango Project Icons: &Updates Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribus bertsioa Check for Updates Abort Update Check Developer Blog &Licence Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Doc Translators: Webmasters: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. AboutPlugins Yes Bai No Ez Filename: Fitxategi-izena: Version: Bertsioa: Enabled: Gaituta: Release Date: Argitatze-data: Description: Azalpena: Author(s): Egilea(k): Copyright: Copyright-a: License: Lizentzia: Scribus: About Plug-ins Scribus: plugin-ei buruz AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: plugin-ei buruz &Close &Itxi Alt+C Alt+I ActionManager &New &Berria &Open... &Ireki... &Close &Itxi &Save &Gorde Save &As... Gorde &honela... Re&vert to Saved &Leheneratu gordetakora Collect for O&utput... Bildu &irteerarako... Get Text... Eskuratu testua... Append &Text... Erantsi &testua... Get Image... Lortu irudia... Save &Text... Gorde &testua... Save Page as &EPS... Gorde orria &EPS gisa... Save as P&DF... Gorde P&DF gisa... Document &Setup... Dokumentuaren &konfigurazioa... &Print... I&nprimatu... &Quit &Irten &Undo &Desegin &Redo &Berregin &Item Action Mode &Elementuaren ekintza modua Cu&t &Ebaki &Copy &Kopiatu &Paste &Itsatsi Select &All Hautatu &denak &Deselect All &Desautatu denak &Search/Replace... &Bilatu/Ordeztu... Edit Image... Editatu irudia... C&olors... &Koloreak... &Paragraph Styles... &Paragrafo-estiloak... &Line Styles... &Marra-estiloa... &Master Pages... Orri &maisuak... P&references... &Hobespenak... %1 pt %1 pt &Other... &Bestelakoa... &Left E&zkerrean &Center E&rdian &Right E&skuinean &Block &Blokeatu &Forced Behar&tuta &%1 % &%1 % &Normal &Normala &Underline &Azpimarra Underline &Words Azpimarratu &hitzak &Strike Through &Marratua &All Caps M&aiuskulak Small &Caps Maiuskula-&txikiak Su&perscript G&oi-indizea Su&bscript A&zpi-indizea S&hadow &Itzala &Image Effects &Irudi-efektuak &Tabulators... &Tabulatzaileak... D&uplicate Bi&koiztu &Multiple Duplicate Bikoizte &anitza &Delete &Ezabatu &Group E&lkartu &Ungroup &Banandu Is &Locked B&lokeatuta dago Si&ze is Locked Ta&maina blokeatuta dago Lower to &Bottom Eraman &beheraino Raise to &Top Eraman &goraino &Lower &Beheratu &Raise &Goratu Send to S&crapbook Bidali berri &laburren albumera &Attributes... &Atributuak... I&mage Visible I&rudia ikusgai &Update Image &Eguneratu irudia Adjust Frame to Image Doitu markoa irudira Embed Image Extended Image Properties Irudiaren propietate hedatuak &Low Resolution Bereizmen &baxua &Normal Resolution Bereizmen &normala &Full Resolution Bereizmen &osoa Is PDF &Bookmark PDFko &laster-marka da Is PDF A&nnotation PDF &oharpena da Annotation P&roperties Oharpenaren p&ropietateak Field P&roperties Eremu-&propietateak &Edit Shape... &Editatu forma... &Attach Text to Path E&rantsi testua bideari &Detach Text from Path &Desuztartu testua bidetik &Combine Polygons &Konbinatu poligonoak Split &Polygons &Zatitu poligonoak &Bezier Curve &Bezier kurba &Image Frame &Irudi-markoa &Polygon &Poligonoa &Text Frame &Testu-markoa &Glyph... &Glifoa... Sample Text Testu-lagina &Insert... &Txertatu Im&port... I&nportatu... &Delete... &Ezabatu... &Copy... &Kopiatu... &Move... &Aldatu lekuz... &Apply Master Page... A&plikatu orri maisua... Manage &Guides... Kudeatu &gidak... Manage Page Properties... Kudeatu orriaren propietateak... &Fit in window &Doitu leihora &50% %&50 &75% %&75 &100% %&100 &200% %&200 &Thumbnails &Koadro txikiak Show &Margins Erakutsi &marjinak Show &Frames Erakutsi &markoak Show &Images Erakutsi &irudiak Show &Grid Erakutsi &sareta Show G&uides Erakutsi &gidak Show &Baseline Grid Erakutsi &lerromarrak Show &Text Chain Erakutsi &markoen arteko esteka Show Control Characters Erakutsi karaktere-kontrola Rulers relative to Page Erregelak erlatiboak orriarekiko Sn&ap to Grid Atxikitu &saretara Sna&p to Guides Atxikitu gi&detara &Properties &Propietateak &Scrapbook &Berri laburren albuma &Layers &Geruzak &Arrange Pages &Antolatu orrialdeak &Bookmarks &Laster-markak &Measurements &Neurketak Action &History Ekintzen &historia Preflight &Verifier &Egiaztatzailea &Align and Distribute &Lerrokatu eta banatu &Tools T&resnak P&DF Tools P&DF tresnak Select Item Hautatu elementua T&able T&aula &Shape &Forma &Line &Marra &Freehand Line &Pultsuko marra Rotate Item Biratu elementua Zoom in or out Handiagotu edo txikiagotu zooma Zoom in Zooma handiagotu Zoom out Zooma txikiagotu Edit Contents of Frame Editatu markoaren edukia Edit Text... Editatu testua... Link Text Frames Estekatu testu-markoak Unlink Text Frames Desestekatu testu-markoak &Eye Dropper &Tanta-kontagailua Copy Item Properties Kopiatu elementu-propietateak Edit the text with the Story Editor Editatu testua artikulu-editorearekin Insert Text Frame Txertatu testu-markoa Insert Image Frame Txertatu irudi-markoa Insert Table Txertatu taula Insert Shape Txertatu forma Insert Polygon Txertatu poligonoa Insert Line Txertatu marra Insert Bezier Curve Txertatu Bezier kurba Insert Freehand Line Txertatu pultsuko marra &Manage Pictures &Kudeatu irudiak &Hyphenate Text &Zatitu testua Dehyphenate Text Batu testua &Generate Table Of Contents &Sortu gaien aurkibidea &About Scribus Scribus-i &buruz About &Qt &Qt-ri buruz Toolti&ps &Argibidea Scribus &Manual... Scribus-en &eskuliburua... Smart &Hyphen &Hitz-zatiketa azkarra Non Breaking Dash Marratxo zati ezina Non Breaking &Space &Zuriune zati ezina Page &Number Orrialde-&zenbakia New Line Lerro berria Frame Break Markoa haustea Column Break Zutabe-jauzia Copyright Copyright-a Registered Trademark Erregistratutako marka Trademark Marka Bullet Buleta Em Dash Em marra En Dash En marra Figure Dash Irudi-marra Quotation Dash Kuotazio-marra Apostrophe Apostrofea Straight Double Komatxo bikoitza Single Left Bakuna ezkerrean Single Right Bakuna eskuinean Double Left Bikoitza ezkerrean Double Right Bikoitza eskuinean Single Reversed Bakuna alderantziz Double Reversed Bikoitza alderantziz Single Left Guillemet Ezkerreko komatxoa bakarra Single Right Guillemet Eskuineko komatxoa bakarra Double Left Guillemet Ezkerreko komatxoa bikoitza Double Right Guillemet Eskuineko komatxoa bikoitza Low Single Comma Koma bakun baxua Low Double Comma Koma bikoitz baxua CJK Single Left CJK ezkerrekoa bakarra CJK Single Right CJK eskuinekoa bakarra CJK Double Left CJK ezkerrekoa bikoitza CJK Double Right CJK eskuinekoa bikoitza Toggle Palettes Txandakatu paletak Toggle Guides Txandakatu gidak Print Previe&w Inprimatzeko &aurrebista &JavaScripts... &JavaScript-ak... Convert to Master Page... Bihurtu orri maisuan... &Cascade &Teilakatua &Tile &Lauza moduan &About Plug-ins Plugin-ei &buruz More Info... Informaziko gehiago... &Printing Enabled &Inprimatzea aktibatuta &Flip Horizontally Irauli &horizontalki &Flip Vertically Irauli &bertikalki Show Rulers Erakutsi erregelak &Outline Document Outline Palette &Eskema Solidus Solidoa Middle Dot Puntu erdia En Space En zuriunea Em Space Em zuriunea Thin Space Zuriune txikia Thick Space Zuriune handia Mid Space Erdiko zuriunea Hair Space Zuriune txikitxoa Insert Smart Hyphen Txertatu hitz-zatitzaile azkarra Insert Non Breaking Dash Txertatu marratxo zati ezina Insert Non Breaking Space Txertatu zuriune zati ezina Insert Page Number Txertatu orrialde-zenbakia ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... E&stiloak... &Outline type effect &Eskema &Outlines Convert to oulines &Eskemak Paste (&Absolute) Itsatsi (&absolutua) C&lear &Garbitu Save as &EPS... Patterns... Send to Patterns &Frame... Preview Mode Show Layer Indicators Show Text Frame Columns Insert PDF Push Button Insert PDF Text Field Insert PDF Check Box Insert PDF Combo Box Insert PDF List Box Insert Text Annotation Insert Link Annotation Sticky Tools Gradients... &Fit to Height Fit to Width Show Bleeds Symbols Insert 3D Annotation Soft &Hyphen &Zero Width Space Zero Width NB Space Apostrophe Unicode 0x0027 Apostrofea Straight Double Unicode 0x0022 Komatxo bikoitza Single Left Unicode 0x2018 Bakuna ezkerrean Single Right Unicode 0x2019 Bakuna eskuinean Double Left Unicode 0x201C Bikoitza ezkerrean Double Right Unicode 0x201D Bikoitza eskuinean Single Reversed Unicode 0x201B Bakuna alderantziz Double Reversed Unicode 0x201F Bikoitza alderantziz Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Ezkerreko komatxoa bakarra Single Right Guillemet Unicode 0x203A Eskuineko komatxoa bakarra Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Ezkerreko komatxoa bikoitza Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Eskuineko komatxoa bikoitza Low Single Comma Unicode 0x201A Koma bakun baxua Low Double Comma Unicode 0x201E Koma bikoitz baxua CJK Single Left Unicode 0x300C CJK ezkerrekoa bakarra CJK Single Right Unicode 0x300D CJK eskuinekoa bakarra CJK Double Left Unicode 0x300E CJK ezkerrekoa bikoitza CJK Double Right Unicode 0x300F CJK eskuinekoa bikoitza &400% %&200 {400%?} Insert &Text Frame Insert &Image Frame Insert T&able Insert &Shape Insert &Polygon Insert &Line Insert &Bezier Curve Insert &Freehand Line Scribus Homepage Scribus Online Documentation Scribus Wiki Getting Started with Scribus Show Context Menu &Manage Images &About Plugins Insert Unicode Character Begin Sequence Get Vector File... Advanced Select All... Edit Source... Replace Colors... Rulers Relative to Page Insert &Render Frame Check for Updates Number of Pages Adjust Image to Frame Document &Setup (old)... P&references (old)... File Fitxategia &File &Fitxategia Edit Editatu &Edit &Editatu Style Estiloa &Style Item &Item &Elementua Insert I&nsert &Txertatu Page Orrialdea &Page View &View &Ikusi Extras E&xtras &Hainbat Windows &Windows Lei&hoak Help &Help &Laguntza Plugin Menu Items Others Unicode Characters Move/Resize Value Indicator New &from Template... Berria &txantiloitik... AdjustCmsDialog CMS Settings AlignDistribute Align Lerrokatu &Selected Guide: &Hautatutako gida: &Relative To: &Align Sides By: ... Distribute Banatu &Distance: &Distantzia: Reverse Distribution Swap AlignDistributeBase Align and Distribute Lerrokatu eta banatu Align Lerrokatu &Selected Guide: &Hautatutako gida: Distribute Banatu &Distance: &Distantzia: AlignDistributePalette Align and Distribute Lerrokatu eta banatu Align Lerrokatu &Relative to: &Erlatiboa honi: First Selected Lehena hautatua Last Selected Azkena hautatua Page Orrialdea Margins Marjinak Guide Gida Selection Hautapena Align right sides of objects to left side of anchor Lerrokatutako objektuen eskuineko aldea ainguraren ezkerreko aldearekin Align left sides of objects to right side of anchor Lerrokatutako objektuen ezkerreko aldea ainguraren eskuineko aldearekin Align bottoms Lerrokatu behealdeak Align right sides Lerrokatu eskuinaldeak Align tops of objects to bottom of anchor Lerrokatutako objektuen goiko aldea ainguraren beheko aldearekin Center on vertical axis Zentratu bertikalki Align left sides Lerrokatu ezkerraldeak Center on horizontal axis Zentratu horizontalki Align bottoms of objects to top of anchor Lerrokatutako objektuen beheko aldea ainguraren goiko aldearekin Align tops Lerrokatu goialdeak &Selected Guide: &Hautatutako gida: Distribute Banatu Make horizontal gaps between objects equal Berdindu objektuen arteko tarte horizontalak Make horizontal gaps between objects equal to the value specified Berdindu objektuen arteko tarte horizontalak zehaztutako balioarekin Distribute right sides equidistantly Banatu eskuineko aldeak distantzia berdinetan Distribute bottoms equidistantly Banatu beheko aldeak distantzia berdinetan Distribute centers equidistantly horizontally Banatu erdialdeak horizontalki distantzia berdinetan Make vertical gaps between objects equal Berdindu objektuen arteko tarte bertikalak Make vertical gaps between objects equal to the value specified Berdindu objektuen arteko tarte bertikalak zehaztutako balioarekin Distribute left sides equidistantly Banatu ezkerreko aldeak distantzia berdinetan Distribute centers equidistantly vertically Banatu erdialdeak bertikalki distantzia berdinetan Distribute tops equidistantly Banatu goiko aldeak distantzia berdinetan &Distance: &Distantzia: Distribute the items with the distance specified Banatu elementuak zehaztutako distantziarekin None Selected Ez da bat ere hautatu Some objects are locked. Objektu batzuk blokeatuta daude. &Unlock All &Desblokeatu denak Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor &Align Sides By: Moving (Preserve Size) Resizing (Preserve Opposite Side) <qt>When aligning one side of an item:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height), or </li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> Align left sides of items to right side of anchor Align tops of items to bottom of anchor Align bottoms of items to top of anchor Make horizontal gaps between items equal Make horizontal gaps between items equal to the value specified Make vertical gaps between items equal Make vertical gaps between items equal to the value specified Make horizontal gaps between items and sides of page equal Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Swap items to the left Swap items to the right Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> The location of the selected guide to align to AlignSelect Align Text Left Lerrokatu testua ezkerrean Align Text Right Lerrokatu testua eskuinean Align Text Center Lerrokatu testua erdian Align Text Justified Lerrokatu testua justifikatuta Align Text Forced Justified Lerrokatu testua derrigorrez justifikatuta Annot Field Properties Eremu-propietateak Type: Mota: Button Botoia Text Field Testu-eremua Check Box Kontrol-laukia Combo Box Konbinazio-koadroa List Box Zerrenda-koadroa Properties Propietateak Name: Izena: Tool-Tip: Argibidea: Text Testua Font for use with PDF 1.3: Letra-tipoa PDF 1.3rekin erabiltzeko: Border Ertza Color: Kolorea: None Bat ere ez Width: Zabalera: Thin Mehea Normal Normala Wide Zabala Style: Estiloa: Solid Lisoa Dashed Marratxoduna Underline Azpimarra Beveled Alakatua Inset Barnekoa Other Bestelakoak Read Only Irakurtzeko soilik Required Beharrezkoa Don't Export Value Ez esportatu balioa Visibility: Ikusgaitasuna: Visible Ikusgai Hidden Ezkutatuta No Print Inprimatzerik ez No View Ikuspegirik ez Appearance Itxura Text for Button Down Behera joateko botoiaren testua Text for Roll Over Buelta emateko testua Icons Ikonoak Use Icons Erabili ikonoak Remove Kendu Pressed Sakatuta Roll Over Eman buelta Icon Placement... Ikonoaren kokalekua... Highlight Nabarmendu Invert Alderantzikatu Outlined Kanpoko ertza Push Bultza Multi-Line Marra anizkoitza Password Pasahitza Limit of Muga: Characters Karaktere Do Not Scroll Ez korritu Do Not Spell Check Ez egiaztatu ortografia Check Style: Egiaztatu estiloa: Check Egiaztatu Cross Gurutzea Diamond Diamantea Circle Zirkulua Star Izarra Square Karratua Default is Checked Lehenetsia egiaztatuta dago Editable Editagarria Options Aukerak Go To Joan Submit Form Bidali inprimakia Reset Form Berrezarri inprimakia Import Data Inportatu datuak Event: Gertaera: Mouse Up Sagua gora Mouse Down Sagua behera Mouse Enter Sagua sartu Mouse Exit Sagua irten On Focus Enfokatuta: On Blur Lausotuta Script: Script-a: Edit... Editatu... Submit to URL: Bidali URLra: Submit Data as HTML Bidali datuak HTML gisa Import Data from: Inportatu datuak hemendik: Destination Helburua To File: Fitxategira: Change... Aldatu... Page: Orrialdea: X-Pos: X posizioa: pt pt Y-Pos: Y posizioa: Action Ekintza Field is formatted as: Eremuak formatu hau du: Plain Soila Number Zenbakia Percentage Ehunekoa Date Data Time Ordua Custom Pertsonalizatua Number Format Zenbaki-formatua Decimals: Hamartarrak: Use Currency Symbol Erabili moneta-ikurra Prepend Currency Symbol Erantsi moneta-ikurra Formatting Formatua Percent Format Ehuneko-formatua Date Format Data-formatua Time Format Ordu-formatua Custom Scripts Pertsonalizatuak Format: Formatua: Keystroke: Tekla-sakatzea: Format Formatua Value is not validated Balioa balidatu gabe dago Value must be greater than or equal to: Balioak honen berdina edo handiagoa izan behar du: and less or equal to: edo honen berdina edo txikiagoa: Custom validate script: Script-aren balidazio pertsonalizatua: Validate Balidatu Value is not calculated Balioa kalkulatu gabe dago Value is the Balioa hau da: sum batuketa product biderketa average batez bestekoa minimum gutxienekoa maximum gehienezkoa of the following fields: eremu hauena: Pick... Aukeratu... Custom calculation script: Script-aren kalkulu pertsonalizatua: Calculate Kalkulatu OK Ados Cancel Utzi Flag is ignored for PDF 1.3 Banderari ez ikusi egin zaio PDF 1.3erako Enter a comma separated list of fields here Sartu komaz bereiztutako eremuen zerrenda hemen You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Gutxienez 'Normala'ren ikonoa behar duzu botoien ikonoak erabiltzeko Open Ireki Example: Adibidea: Selection Change Hautapen-aldaketa PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF fitxategiak (*.pdf);;Fitxategi guztiak (*) JavaScript JavaScript Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Irudiak (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Fitxategi guztiak (*) None highlight Bat ere ez None action Bat ere ez Tooltip: Do Not Export Value Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*) Export absolute Filename Submit format: FDF HTML XFDF PDF PDF Annota Annotation Properties Oharpen-propietateak Text Testua Link Esteka External Link Kanpoko esteka External Web-Link Kanpoko web esteka Destination Helburua pt pt Open Ireki PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF dokumentuak (*.pdf);;Fitxategi guztiak (*) &Type: &Mota: C&hange... &Aldatu... &Page: &Orrialdea: &X-Pos &X posizioa &Y-Pos: &Y posizioa: %1;;All Files (*) Export absolute Filename ApplyMasterPageDialog Normal Normala Apply Master Page Aplikatu orri maisua &Master Page: Orri &maisua: Apply To Aplikatu honi Current &page Uneko &orrialdea Alt+P Alt+O &Even pages Orri b&ikoitiak Alt+E Alt+I O&dd pages Orri b&akoitiak Alt+D Alt+A &All pages Orrialde &guztiak Alt+A Alt+G &Within range Barrutiaren &barruan Alt+W Alt+B to nora: Alt+O Alt+N Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Aplikatu hautatutako orri maisua honako barrutiko orrialde bakoiti, bikoiti edo guztiei Possible Hyphenation Hitz-zatiketa egin daiteke Apply to Current &Page &Even Pages O&dd Pages &All Pages Orrialde &guztiak &Within Range ArrowChooser None Bat ere ez AspellPlugin Spell-checking support 0.1 Spell Checker Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Aspell Plugin Error AspellPluginBase Spell Check Replacement: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. &Add Word &Change &Exit I&rten Not in Dictionary: Word that was not found in the active dictionary Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Active Dictionary: Ignore the current text not found in the active dictionary &Ignore &Ez ikusi egin Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary I&gnore All Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Change A&ll Close Itxi AspellPluginImpl Loaded default AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " by adding it to the session list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. Spelling check complete Aspell dictionary. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller. Spell Checker No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? AutoformButtonGroup Arrows Geziak Flow Chart Jigsaw Specials Bereziak Default Shapes Barcode &Barcode Generator... &Barra-kode sortzailea... Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer Postscript Osoko Barra-kode Idazlearen Scribus-eko interfazea &Barcode... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer BarcodeGenerator Error opening file: %1 Errorea fitxategia irekitzean: %1 12 or 13 digits 12 edo 13 digitu 8 digits 8 digitu 11 or 12 digits 11 edo 12 digitu 7 or 8 digits 7 edo 8 digitu 5 digits 5 digitu 2 digits 2 digitu 9 or 10 digits separated appropriately with dashes 9 edo 10 digitu marrekin bereiztuta Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Karaktere, digitu eta -. *$/+% ikurren kopuru aldagarria Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. ASCII karaktere- eta funtzio berezien ikur-kopuru aldagarria, hasierako karaktere egokiarekin hasiz, hasierako karakterea ezartzeko. UCC/EAN-128 kodeak derrigorrez FNC 1 ikurra eduki behar du hasierako karaktereari berehala jarraituz. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Digitu eta -$:/.+ABCD ikurretarikoen kopuru aldagarria. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Digitu-kopuru aldagarria. ITF-14 14 karakteretakoa da eta ez du digituen kontrol-baturarik. Variable number of digits Digitu-kopuru aldakorra Variable number of digits and capital letters Digitu eta letra maiuskulen kopuru aldakorra Variable number of hexadecimal characters Karaktere hamaseitarren kopuru aldakorra Barcode Barra-kodea Barcode incomplete Barra-kode osatugabea 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) Select Type BarcodeGeneratorBase Barcode Creator Barra-kode sortzailea Barcode Barra-kodea &Type: &Mota: Select one of the available barcode type here Hautatu barra-kode mota erabilgarria The numeric representation of the code itself. See the help message below Kodearen adierazpen numerikoa. Ikus azpiko laguntzako mezua Reset the barcode samples Berrezarri barra-kodearen laginak &Include text in barcode &Txertatu testua barra-kodean Alt+I Alt+T If checked, there will be numbers in the barcode too Aktibatzen bada, zenbakiak egon daitezke barra-kodean &Guard whitespace &Gorde zuriuneak Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Marraztu geziak kodetik gertu lekua egoteko Colors Koloreak &Background A&tzeko planoa Alt+B Alt+T Background color - under the code lines Atzeko planoko kolorea - kode-marren azpian &Lines &Marrak Alt+L Alt+M Color of the lines in barcode Barra-kodeko marren kolorea &Text &Testua Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Testuaren eta zenbakien kolorea Hints and help is shown here Argibideak eta laguntze erakusten dira Preview of the result. 72dpi sample. Emaitzaren aurrebista. 72 dpi lagina. Co&de: Ko&dea: I&nclude checksum Txe&rtatu kontrol-batura Alt+N Alt+R Generate and include a checksum in barcode Sortu eta txertatu kontrol-batura barra-kodean Incl&ude checksum digit Txertat&u kontrol-baturaren digitoa Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Txertatu kontrol-baturako digitoa barra-kodeko testuan Insert Barcode Format Formatua Incl&ude Checksum Digit I&nclude Checksum &Guard Whitespace &Include Text in Barcode Biblio Scrapbook Berri laburren albuma &New &Berria &Load... &Kargatu... Save &As... Gorde &honela... &Close It&xi &File &Fitxategia &Preview &Aurrebista Rename Izena aldatu Delete Ezabatu Object Objektua &Name: &Izena: New Entry Sarrera berria Name "%1" is not unique. Please choose another. "%1" izena ez da bakarra. Aukeratu beste bat. Choose a Scrapbook Directory Aukeratu berri laburren albumaren direktorioa Choose a Directory Aukeratu direktorioa Scrapbook (*.scs) berri laburren albuma (*.scs) Choose a scrapbook file to import Aukeratu berri laburren albumaren fitxategia inportatzeko &Import Scrapbook File... &Inportatu berri laburren albumaren fitxategia... Main Copied Items Copy To: Move To: Create a new scrapbook page Load an existing scrapbook Save the selected scrapbook Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Close the selected scrapbook New Name Scrapbook (*.scs *.SCS) Paste to Page Save as... Close Itxi Delete Contents Do you really want to delete all entries? BookMView Bookmarks Laster-markak Move Bookmark Lekuz aldatu laster-marka Insert Bookmark Txertatu laster-marka Cancel Utzi BookPalette Bookmarks Laster-markak ButtonIcon Icon Placement Ikonoaren kokalekua Layout: Diseinua: Caption only Epigrafea bakarrik Icon only Ikonoa bakarrik Caption below Icon Ikonoaren azpiko epigrafea Caption above Icon Ikonoaren gaineko epigrafea Caption right to Icon Ikonoaren eskuineko epigrafea Caption left to Icon Ikonoaren ezkerreko epigrafea Caption overlays Icon Epigrafeak ikonoa gainjartzen du Scale: Eskalatu: Always Beti When Icon is too small Ikonoa txikiegia denean When Icon is too big Ikonoa handiegia denean Never Inoiz ez Scale How: Eskalatu horrela: Proportional proportzionalki Non Proportional ez-proportzionalki Icon Ikonoa OK Ados Cancel Utzi Reset Berrezarri CMSPrefs &Activate Color Management &Aktibatu kolore-kudeaketa System Profiles Sistemaren profilak &Solid Colors: Kolore &lisoak: &Monitor: &Monitorea: P&rinter: I&nprimagailua: Rendering Intents Errendatze-modua Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Pertzepziokoa Relative Colorimetric Koloremetria erlatiboa Saturation Saturazioa Absolute Colorimetric Koloremetria absolutua M&onitor: M&onitorea: Pr&inter: In&primagailua: Sim&ulate Printer on the Screen &Simulatu inprimagailua pantailan Mark Colors out of &Gamut Nabarmendu &gamatik kanpo dauden koloreak Use &Blackpoint Compensation Erabili &puntubeltza konpentsazioa Default color profile for solid colors on the page Kolore lehenetsiaren profila orriaren kolore lisoentzako Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Hornitzailetik jasotako, edo zuk sortutako, kolore-profila. Profila hau zure monitorearentzako zehaztu beharko litzateke, eta ez profila orokorra (adib. sGBU). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Hornitzaileak emandako inprimagilu modeloaren kolore-profila. Profila hau zure inprimagailuarentzako zehaztu beharko litzateke, eta ez profila orokorra (adib. sGBU). Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Errendatze lehenetsia, zure monitoreak erabiltzeko. Ez badakizu zergaitik aldatu behar den, Koloremetria erlatiboa edo Pertzepziokoa aukeratu beharko litzateke. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Errendatze lehenetsia, zure inprimagailuak erabiltzeko. Ez badakizu zergaitik aldatu behar den, Koloremetria erlatiboa edo Pertzepziokoa aukeratu beharko litzateke. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Gaitu 'softare probatzea' koloretako dokumentuak nola inprimatuko lizaketeen ikusteko, aukeratutako inprimagailuaren profilaren arabera. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Ongi inprimatuko ez diren koloreak pantailan erakusteko metodoa. Honek profila oso zehatzak eskatzen ditu eta abisu gisa erabiltzeko da soilik. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Puntubeltza konpentsazioa argazkietako kontrastea hobetzeko metodoa da. Gomendagarria da hau gaitzea dokumentuan argazkirik egonez gero. &RGB Pictures: &GBU irudiak: &CMYK Pictures: &CMHB irudiak: Default color profile for imported CMYK images Kolore-profil lehenetsia CMHB irudiak inportatzeko Default color profile for imported RGB images Kolore-profil lehenetsia GBU irudiak inportatzeko Images: Irudiak: CMSPrefsBase Form &Activate Color Management &Aktibatu kolore-kudeaketa System Profiles Sistemaren profilak &RGB Images: Default color profile for imported RGB images Kolore-profil lehenetsia GBU irudiak inportatzeko &CMYK Images: Default color profile for imported CMYK images Kolore-profil lehenetsia CMHB irudiak inportatzeko &RGB Solid Colors: Default color profile for solid RGB colors on the page &CMYK Solid Colors: Default color profile for solid CMYK colors on the page Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Monitorea: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Hornitzailetik jasotako, edo zuk sortutako, kolore-profila. Profila hau zure monitorearentzako zehaztu beharko litzateke, eta ez profila orokorra (adib. sGBU). P&rinter: I&nprimagailua: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Hornitzaileak emandako inprimagilu modeloaren kolore-profila. Profila hau zure inprimagailuarentzako zehaztu beharko litzateke, eta ez profila orokorra (adib. sGBU). Rendering Intents Errendatze-modua Images: Irudiak: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Sol&id Colors: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Gaitu 'softare probatzea' koloretako dokumentuak nola inprimatuko lizaketeen ikusteko, aukeratutako inprimagailuaren profilaren arabera. Sim&ulate Printer on the Screen &Simulatu inprimagailua pantailan Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Convert all colors to printer space Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Ongi inprimatuko ez diren koloreak pantailan erakusteko metodoa. Honek profila oso zehatzak eskatzen ditu eta abisu gisa erabiltzeko da soilik. Mark Colors out of &Gamut Nabarmendu &gamatik kanpo dauden koloreak Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Puntubeltza konpentsazioa argazkietako kontrastea hobetzeko metodoa da. Gomendagarria da hau gaitzea dokumentuan argazkirik egonez gero. Document Rendering Intents Use &Blackpoint Compensation Erabili &puntubeltza konpentsazioa CMYKChoose Edit Color Editatu kolorea &Name: &Izena: Color &Model Kolore-&modeloa CMYK CMHB RGB GBU Web Safe RGB HTML notazioa New Berria Old Zaharra HSV-Colormap ÑSB kolore-mapa C: C: % % M: M: Y: H: K: B: Dynamic Color Bars Kolore-barra dinamikoak Static Color Bars Kolore-barra estatikoak R: G: G: B: B: U: Is Spot Color Laguntzako kolorea Is Registration Color Kolorea kuatrikomian You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Ezin duzu '%1' izeneko kolorea sortu. Izena kolore gardenarentzat gordeta dago Name of the color is not unique Kolorearen izena ez da bakarra Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. The name of the color already exists, please choose another one. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. You cannot create a color without a name Please give it a name HSV Color Map CStyleP Colors Koloreak CWDialog Normal Vision Ikusmen normala Protanopia (Red) Gorriaren itsutasuna Deuteranopia (Green) Berdearen itsutasuna Tritanopia (Blue) Urdinaren itsutasuna Full Color Blindness Kolore osoen itxutasuna Merging colors Koloreak batzen Error: Errorea: Color %1 exists already! %1 kolorea badago lehendik ere. Color %1 appended. %1 kolorea erantsita. Now opening the color manager. Kolore-kudeatzailea irekitzen. Color Merging Koloreak batzea Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Ezin izan da eskatutako kolorea aurkitu. Baliteke beltza, grisa edo zuria hautatzea. Ezin da kolore hau prozesatu. Color Wheel Kolore-gurpila Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Result Colors CMYK CMHB RGB GBU HSV ÑSB Colors of your chosen color scheme. Color Scheme Method Angle: Angelua: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Hautatutako balioaren eta zenbatutakoaren arteko desberdintasuna. Ikus dokumentazioa xehetasun gehiagorako. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Hautatu metodo bat kolore-eskema sortzeko. Ikus dokumentazioa informazio gehiagorako. Merge created colors into the document colors Batu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak &Merge Alt+M Replace created colors in the document colors Ordeztu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak &Replace Alt+R Leave colors untouched Utzi koloreak ikutu gabe &Cancel &Utzi Alt+C Preview: Sample color scheme. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulatu ikusmen-akats arruntenak. Hautatu akats mota. Vision Defect Type: C: C: % % M: M: Y: H: K: B: RGB: HSV: R: G: G: B: B: U: CMYK: H: Ñ: S: S: V: B: Document Dokumentua CWDialogBase Color Wheel Kolore-gurpila CMYK CMHB C: C: M: M: Y: H: K: B: RGB GBU R: G: G: B: B: U: Document Dokumentua Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Hautatu metodo bat kolore-eskema sortzeko. Ikus dokumentazioa informazio gehiagorako. Angle: Angelua: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Hautatutako balioaren eta zenbatutakoaren arteko desberdintasuna. Ikus dokumentazioa xehetasun gehiagorako. Merge created colors into the document colors Batu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak Replace created colors in the document colors Ordeztu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak &Cancel &Utzi Leave colors untouched Utzi koloreak ikutu gabe Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulatu ikusmen-akats arruntenak. Hautatu akats mota. % % HSV ÑSB H: Ñ: S: S: V: B: Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Width: %1 Height: %2 Angle: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Hautatutako kolorea ez dago dokumentuaren kolore-multzoan. Sartu kolore berri honen izena. Color Not Found Kolorea ez da aurkitu The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Emandako izena badago lehendik ere. Sartu beste izena kolore berri honentzako. CanvasMode_Normal All Supported Formats Onartutako formatu guztiak Open Ireki CgmPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Elementuak sortzen ChTable You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Koadro txikia ikus daiteke saguaren eskuineko botoia sakatuta mantantzen bada. 'Txertatu' teklak glifo bat txertatzen du azpiko hautapenean, eta 'Ezabatu' teklak sartutako azkena ezabatzen du. CharSelect Select Character: Hautatu karakterea: Font: Letra-tipoa: Character Class: Karaktere-klasea: &Insert &Txertatu C&lear &Garbitu &Close It&xi Insert the characters at the cursor in the text Txertatu karaktereak testuko kurtsorean Delete the current selection(s). Ezabatu uneko hautapena(k). Full Character Set Karaktere-multzo osoa Basic Latin Oinarrizko latina Latin-1 Supplement Latina-1 osagarria Latin Extended-A Latin hedatua-A Latin Extended-B Latin hedatua-B General Punctuation Puntuazio orokorra Super- and Subscripts Goi- eta azpi-indizeak Currency Symbols Moneta-ikurrak Letterlike Symbols Letra-tankerako ikurrak Number Forms Zenbaki-formatuak Arrows Geziak Mathematical Operators Eragile matematikoak Box Drawing Koadro-ertzak Block Elements Blokeko elementuak Geometric Shapes Irudi geometrikoak Miscellaneous Symbols Hainbat ikur Dingbats Dingbatak Small Form Variants Formatu txikiko aldaerak Ligatures Hizki-loturak Specials Bereziak Greek Greziera Greek Extended Greziera hedatua Cyrillic Zirilikoa Cyrillic Supplement Ziriliko gehigarria Arabic Arabiera Arabic Extended A Arabiera hedatua A Arabic Extended B Arabiera hedatua B Hebrew Hebreera &Insert Code: &Txertatu kodea: Close this dialog and return to text editing Itxi leiho hau eta itzuli testuaren ediziora Type in a four digit unicode value directly here Idatzi lau unicode digito balio zuzenean hemen You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Koadro txikia ikus daiteke saguaren eskuineko botoia sakatuta mantantzen bada. 'Txertatu' teklak glifo bat txertatzen du azpiko hautapenean, eta 'Ezabatu' teklak sartutako azkena ezabatzen du. Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Choose a filename to open Error Errorea Error reading file %1 - file is corrupted propably. Cannot write file %1 Character Palette &Search &Bilatu Empty the Palette? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Hide/Show Enhanced Palette Save Quick Character Palette CharSelectEnhanced Full Character Set Karaktere-multzo osoa Basic Latin Oinarrizko latina Latin-1 Supplement Latina-1 osagarria Latin Extended-A Latin hedatua-A Latin Extended-B Latin hedatua-B General Punctuation Puntuazio orokorra Super- and Subscripts Goi- eta azpi-indizeak Currency Symbols Moneta-ikurrak Letterlike Symbols Letra-tankerako ikurrak Number Forms Zenbaki-formatuak Arrows Geziak Mathematical Operators Eragile matematikoak Box Drawing Koadro-ertzak Block Elements Blokeko elementuak Geometric Shapes Irudi geometrikoak Miscellaneous Symbols Hainbat ikur Dingbats Dingbatak Small Form Variants Formatu txikiko aldaerak Ligatures Hizki-loturak Specials Bereziak Greek Greek Extended Greziera hedatua Cyrillic Zirilikoa Cyrillic Supplement Ziriliko gehigarria Arabic Arabiera Arabic Extended A Arabiera hedatua A Arabic Extended B Arabiera hedatua B Hebrew Hebreera Enhanced Character Palette &Font: C&haracter Class: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Insert &Code: Type in a four digit unicode value directly here Idatzi lau unicode digito balio zuzenean hemen Glyphs to Insert Insert the characters at the cursor in the text Txertatu karaktereak testuko kurtsorean &Insert &Txertatu Delete the current selection(s). Ezabatu uneko hautapena(k). C&lear Type in a four digit Unicode value directly here CharStyleComboBox No Style Estilorik ez CharTable Delete Ezabatu CharTableView Delete Ezabatu CheckDocument Current Profile: Uneko profila: Items Elementuak Problems Arazoak Glyphs missing Glifoak falta dira Text overflow Testua gainezka Object is not on a Page Objektua ez da orria Missing Image Irudia falta da Image has a DPI-Value less than %1 DPI Irudiaren DPI balioa %1 dpi baino txikiagoa da Object has transparency Objektua gardentasuna du Object is a placed PDF Objektua kokatutako PDFa da Document Dokumentua No Problems found Ez da arazorik aurkitu Page Orrialdea Free Objects Objektu libreak Problems found Arazoak aurkitu dira Preflight Verifier Egiaztatzailea Object is a PDF Annotation or Field Objektua PDF oharpena edo eremua da &Ignore Errors &Ez ikusi egin erroreei OK Ados Transparency used Blendmode used Print/Visible Mismatch Layer "%1" Check again Image is GIF Annotation uses a non TrueType font Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Rerun the document scan to check corrections you may have made Empty Image Frame Layers Geruzak Issue(s): %1 Master Pages Orri maisuak Layer Geruza Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI ChooseStyles Choose Styles Aukeratu estiloak Available Styles Estilo erabilgarriak CollectForOutput Choose a Directory Aukeratu direktorioa Cannot create directory: %1 Collecting... Biltzen... Warning Abisua Cannot collect all files for output for file: %1 Ezin dira fitxategi guztiak bildu irteerako fitxategian: %1 Cannot collect the file: %1 Ezin da fitxategia bildu: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Biltzen... Cannot collect all files for output for file: %1 Ezin dira fitxategi guztiak bildu irteerako fitxategian: %1 Cannot collect the file: %1 Ezin da fitxategia bildu: %1 ColorManager Colors Koloreak &Import I&nportatu &New &Berria &Edit &Editatu D&uplicate B&ikoiztu &Delete E&zabatu &Remove Unused &Kendu erabili gabekoa Color Sets Kolore-multzoak Current Color Set: Uneko kolore-multzoa: &Save Color Set &Gorde kolore-multzoa Choose a color set to load Aukeratu kolore-multzoa kargatzeko Save the current color set Gorde uneko kolore-multzoa Remove unused colors from current document's color set Kendu erabili gabeko koloreak uneko dokumentuko kolore-multzotik Import colors to the current set from an existing document Inportatu koloreak dokumentu batetik uneko multzora Create a new color within the current set Sortu kolore berria uneko multzoan Edit the currently selected color Editatu unean hautatutako kolorea Make a copy of the currently selected color Egin unean hautatutako kolorearen kopia Delete the currently selected color Ezabatu unean hautatutako kolorea Make the current colorset the default color set Lehenetsi uneko kolore-multzoa &Name: &Izena: Choose a Name Aukeratu izena Open Ireki Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumentuak (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Fitxategi guztiak (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumentuak (*.sla *.scd);;Fitxategi guztiak (*) Copy of %1 %1(r)en kopia New Color Kolore berria Information Informazioa The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks. All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors ColorWheel Monochromatic Monokromatikoa Analogous Analogoa Complementary Osagarria Split Complementary Zatitu osagarria Triadic Hirukotea Tetradic (Double Complementary) Laukotea (osagarri bikoitza) Base Color Oinarri-kolorea Monochromatic Light Argi monokromatikoa Monochromatic Dark Ilun monokromatikoa 1st. Analogous 1. analogoa 2nd. Analogous 2. analogoa 1st. Split 1. banaketa 2nd. Split 2. banaketa 3rd. Split 3. banaketa 4th. Split 4. banaketa 1st. Triadic 1. hirukotea 2nd. Triadic 2. hirukotea 1st. Tetradic (base opposite) 1. laukotea (aurkako oinarria) 2nd. Tetradic (angle) 2. laukotea (angelua) 3rd. Tetradic (angle opposite) 3. laukotea (aurkako angelua) ColorWheelDialog Normal Vision Ikusmen normala Full Color Blindness Kolore osoen itxutasuna Vision Defect: Ikusmen-akatsa: Color Wheel Kolore-gurpila Color Kolorea Name Izena C C M M Y H K B Select Method: Hautatu metodoa: Angle (0 - 90 degrees): Angelua (0 - 90 gradu): &Merge Colors &Batu koloreak &Replace Colors &Ordeztu koloreak Merge created colors into the document colors Batu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak Replace created colors in the document colors Ordeztu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak Leave colors untouched Utzi koloreak ikutu gabe Merging colors Koloreak batzen Error: Errorea: Now opening the color manager. Kolore-kudeatzailea irekitzen. Color Merging Koloreak batzea Cr&eate color... &Sortu kolorea... &Import existing color... &Inportatu existitzen den kolorea... &Merge colors &Batu koloreak &Replace colors &Ordeztu koloreak E&xit I&rten C&olor K&olorea Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Hautatutako balioaren eta zenbatutakoaren arteko desberdintasuna. Ikus dokumentazioa xehetasun gehiagorako. Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode. Egin klik gurpilean oinarri-kolorea lortzeko. Ñabardura da ÑSB moduan. Sample color scheme Egin kolore-eskemaren lagina Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Hautatu metodo bat kolore-eskema sortzeko. Ikus dokumentazioa informazio gehiagorako. Colors of your chosen color scheme Aukeratutako kolore-eskemako koloreak Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulatu ikusmen-akats arruntenak. Hautatu akats mota. New Color Kolore berria Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Ezin izan da eskatutako kolorea aurkitu. Baliteke beltza, grisa edo zuria hautatzea. Ezin da kolore hau prozesatu. C&olor Components... K&olore-osagaiak... Protanopia (Red) Gorriaren itsutasuna Deuteranopia (Green) Berdearen itsutasuna Tritanopia (Blue) Urdinaren itsutasuna Color %1 exists already! %1 kolorea badago lehendik ere. Color %1 appended. %1 kolorea erantsita. ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Kolore-gurpila Color setting helper Kolore-ezarpenen laguntzailea Color selector with color theory included. Kolore-hautatzailea (kolore-teoriarekin). CommonStrings &Apply &Aplikatu &Cancel &Utzi &OK &Ados &Save &Gorde Warning Abisua None color name Bat ere ez Custom CommonStrings, custom page size Pertsonalizatua Single Page Alde batetik Double Sided Bi aldetatik 3-Fold 3ko tolestura 4-Fold 4ko tolestura Left Page Ezker-orrialdean Middle Erdian Middle Left Erdi-ezkerrean Middle Right Erdi-eskuinean Right Page Eskuin-orrialdean Yes Bai No Ez &Yes &Bai &No &Ez Normal Normala Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May Izan daiteke June July August September October November December Left Page Left page location Ezker-orrialdean Middle Middle page location Erdian Middle Left Middle Left page location Erdi-ezkerrean Middle Right Middle Right page location Erdi-eskuinean Right Page Right page location Eskuin-orrialdean Normal Default single master page Normala Normal Left Default left master page Normal Middle Default middle master page Normal Right Default right master page Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Ikusmen normala Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Gorriaren itsutasuna Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Berdearen itsutasuna Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Urdinaren itsutasuna Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Kolore osoen itxutasuna Custom: Custom Tab Fill Option Pertsonalizatua: None Bat ere ez Solid Line Dashed Line Marratxoduna Dotted Line Puntukatua Dash Dot Line Marratxoak eta puntuak Dash Dot Dot Line None Optical Margin Setting Bat ere ez Left Protruding Optical Margin Setting Right Protruding Optical Margin Setting Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Default Optical Margin Setting Min. Word Tracking Max. Word Tracking Min. Glyph Extension Max. Glyph Extension RGB Colorspace GBU CMYK Colorspace CMHB Grayscale Colorspace Gris-eskala Duotone Colorspace Unknown Colorspace (Unknown) Ezezaguna PostScript PostScript Text Frame Testuaren markoa Image Frame Line Polygon Poligonoa Polyline Koska-marra Text on a Path Testua bidean PDF 3D Annotation Symbol Multiple Multiple frame types PDF Push Button PDF Text Field PDF Check Box PDF Combo Box PDF List Box PDF Text Annotation PDF Link Annotation PostScript Level 1 PostScript 1. maila PostScript Level 2 PostScript 2. maila PostScript Level 3 PostScript 3. maila Windows GDI Render Frame Default Paragraph Style Default Character Style Default Line Style ContextMenu Preview Settings Aurrebistaren ezarpenak Paste File... Delete Page Paste Image from Clipboard CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Bihurtu orrialdea orri maisu Name: Izena: Copy Applied Master Page Items CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Cpalette Shade: Itzaldura: % % Opacity: Opakutasuna Normal Normala Horizontal Gradient Gradiente horizontala Vertical Gradient Gradiente bertikala Diagonal Gradient Gradiente diagonala Cross Diagonal Gradient Gradiente diagonal-gurutzea Radial Gradient Gradiente biribila Free linear Gradient Gradiente lineal librea Free radial Gradient Gradiente biribila librea X1: X1 : Y1: Y1 : pt pt X2: X2 : Y2: Y2 : Edit Line Color Properties Editatu marraren kolorea Edit Fill Color Properties Editatu kolore-betegarria Saturation of color Kolorearen saturazioa Normal or gradient fill method Betegarriaren gradientea edo normala metodoa Set the transparency for the color selected Ezarri hautatutako kolorearen gardentasuna Move Vector Aldatu bektorea lekuz Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Aldatu gradientearen hasierako bektorea lekuz saguaren ezkerreko botoia sakatuz, eta aldatu gradientearen amaierako bektorea saguaren eskuineko botoia sakatuz. Y: H: Blend Mode: Nahaste-modua: Darken ilundu Lighten Argitu Multiply Biderkatu Screen Pantaila Overlay Gainjarri Hard Light Argi bizia Soft Light Argi suabea Difference Diferentzia Exclusion Esklusioa Color Dodge Zuritu Color Burn Belztu Hue Ñabardura Saturation Saturazioa Color Kolorea Luminosity Argitasuna Custom Pertsonalizatua Create Mesh CreateRange Create Range Number of Pages in Document: Doc Page Range Basic Range Selection Range of Pages De&lete E&zabatu Alt+L Move &Down Alt+D Move &Up Alt+U Add a Range of Pages Consecutive Pages Even Pages From: To: Nora: &Add To Range Alt+A Odd Pages Comma Separated List Advanced Reordering Page Order Sample Page Order: Page Group Size: &OK &Ados Alt+O &Cancel &Utzi Alt+C CreateRangeBase To: Nora: De&lete E&zabatu &OK &Ados &Cancel &Utzi CsvDialog CSV Importer Options CSV inportatzailearen aukerak Field delimiter: Eremu-bereizlea: (TAB) (TAB) Value delimiter: Balioaren mugatzailea: First row is a header Aurreneko errenkada goiburukoa da OK Ados Cancel Utzi None delimiter Bat ere ez CupsOptions Printer Options Inprimagailuaren aukerak Page Set Orrialde-ezarpena All Pages Orrialde guztiak Even Pages only Orrialde bikoitiak soilik Odd Pages only Orrialde bakoitiak soilik Mirror Ispilua No Ez Yes Bai Orientation Orientazioa Portrait Bertikala Landscape Horizontala N-Up Printing N-Up inprimatzea Page per Sheet Orrialde orriko Pages per Sheet Orrialde orriko Option Aukerak Value Balioa This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Panel honek CUPSeko hainbat aukera bistaratzen ditu inprimatzean. Parametro erabilgarriak inprimagailuaren kontrolatzailearen mende daude. CUPS euskarria berretsi dezakezu Laguntza > Honi buruz hautatuz. Begiratu zerrendan: C-C-T zera adierazten du: C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF euskarria. Falta diren liburutegiak * ikurrarekin adierazten dira. CurveWidget Open Ireki Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Save as Gorde honela Cannot write the file: %1 Ezin da fitxategia idatzi: %1 Inverts the curve Resets the curve Switches between linear and cubic interpolation of the curve Loads a curve Saves this curve CustomFDialog &Compress File &Konprimitu fitxategia &Include Fonts &Gehitu letra-tipoak Encoding: Kodeketa: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Zure dokumentuaren historiara joaten da. Hau hobespenetan ezar dezakezu. Show Preview &Include Color Profiles Show a preview and information for the selected file Compress the Scribus document on save Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Include color profiles when collecting files for the document CvgPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Elementuak sortzen CwSetColor Set Color Components Ezarri kolore-osagaiak CMYK CMHB RGB GBU HSV ÑSB H: Ñ: S: S: V: B: R: G: G: B: B: U: C: C: M: M: Y: H: K: B: Set &RGB Ezarri &GBU Set C&MYK Ezarri &CMHB Set &HSV Ezarri &ÑSB DashEditor Value: Balioa: Offset: DeferredTask Cancelled by user Erabiltzaileak bertan behera utzi du DelColor Delete Color Ezabatu kolorea Delete Color: Ezabatu kolorea: Replace With: Ordeztu honekin: DelPages Delete Pages Ezabatu orrialdeak to: hona: Delete From: Ezabatu hemendik: DelStyle Delete Style Ezabatu estiloa Delete Style: Ezabatu estiloa: Replace With: Ordeztu honekin: No Style Estilorik ez DialogsAPI Alert - Scribus DocIm Importing failed Huts egin du inportatzean Importing Word document failed %1 Huts egin du Word dokumentua inportatzean %1 DocInfos Document Information Dokumentuaren informazioa &Title: &Titulua: &Author: &Egilea: &Subject: &Keywords: &Gakoak: Descri&ption: A&zalpena: P&ublisher: &Argitaratzailea: &Contributors: &Laguntzaileak: Dat&e: &Data T&ype: &Mota: F&ormat: &Formatua: Identi&fier: &Identifikatzailea: &Source: I&turburua: &Language: &Hizkuntza: &Relation: E&rlazioa: Co&verage: E&staldura: Ri&ghts: Es&kubideak: Further &Information I&nformazio gehiago A person or organisation responsible for making the document available Dokumentua eskuragarri egitearen arduraduna (pertsona edo erakundea) A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Dokumentuaren edukian lagundu duten arduradunak (pertsona edo erakundea) A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Dokumentuaren bizitzaren zikloko gertaera batekin elkartutako data, UUUU-HH-EE formatuan, ISO8601 antzera. The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Dokumentuaren edukiaren generoa edo izaera, adib. kategoriak, funtzioak, generoak, e.a. An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Erreferentzia ez anbiguoa emandako ISBN edo URI bezalako testu-inguruan A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Erreferentzia bat dokumentu bati, uneko dokumentua eratortzen dena. Adib. ISBN edo URIa A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Erlazionatutako dokumentu baten erreferentzia, ISBN edo URI bezalako identifikatzaile formala erabiliz. The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Dokumentuko edukiaren hedadura edo esparrua, posible bada kokalekua, denbora eta jurisdikzioa sartuz. Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Dokumentuak mantentzen dituen eskubideei buruzko informazioa, adib. copyright-a, patentea edo marka erregistratua Documen&t Dokumen&tua The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Dokumentuaren edukia egitearen arduraduna den pertsona edo erakundea. Eremu hau Scribus-eko dokumentuan kapsula daiteke erreferentziatzeko, edota PDF baten metadatuan. A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Dokumentuari emandako izena. Eremu hau Scribus-eko dokumentuan kapsula daiteke erreferentziatzeko, edota PDF baten metadatuetan An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Dokumentuaren edukiari buruzkoa. Eremu hau dokumentuaren azalpen laburra edo laburpena da. PDFan kapsula daiteke esportatzeko. The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Dokumentuaren edukiaren gaia. Eremu hau dokumentuko gakoak PDFan kapsulatzeko da, bilaketetan laguntzeko edo PDF fitxategiak indexatzeko The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Dokumentuaren manifestazio digitala edo fisikoa. MIMEren RFC2045, RFC2046 motak ere erabilgarriak dira. The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Dokumentuaren edukia zein hizkuntzatan idatzita dagoen, arruntena ISO-639 hizkuntza-kodea erabiltzea da, estatuen ISO-3166 kodearekin elkartuz: adib. en-GB, eu-ES DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Orriak zenbatzeko atala gehitzen dio dokumentuari. Atal berria unean hautatutako atalaren atzetik gehituko da. Delete the currently selected section. Ezabatu unean hautatutako atala. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. <b>Izena:</b> aukerako atalaren izena, adib. Indizea<br/><b>Erakutsia:</b> hautatu orrialdeen zenbakiak atal honetan erakutsea gutxienez testu-marko bat horretarako konfiguratuta balego.<br/><b>Nondik:</b> atal honen indize-orriaren hasiera.<br/><b>Nora:</b> atal honen indize-orriaren amaiera<br/><b>Estiloa:</b> hautatu orrialde-zenbakiaren estiloa.<br/><b>Hasiera:</b> estiloaren barrutiko indizearen hasiera. Adib. Hasiera=2 eta Estiloa=a,b,c... balira, zenbakia 'b' hizkiarekin hasiko litzateke. Dokumentuaren aurreneko atalean honek aurreneko orrialdeko zenbakia ordezten du fitxategi berriko leihoan. Page Number Out Of Bounds Orrialde-zenbakia mugetatik kanpo The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Sartutako balioa orrialde-zenbakien barrutitik kanpo dago uneko dokumentuan (%1 - %2) Document Sections Dokumentuaren atalak &Add &Gehitu Alt+A &Delete Alt+D Name Shown Erakutsita From Nork To Nori Style Estiloa Start Hasi DocSectionsBase Document Sections Dokumentuaren atalak Name Izena From Nork To Nori Style Estiloa Start Hasi &Add &Gehitu Alt+A Alt+G &Delete &Ezabatu Alt+D Alt+E Shown Erakutsita DocumentItemAttributes Relates To Erlatiboa: Is Parent Of Honen gurasoa da Is Child Of Honen umea da Text Frames Testu-markoa Image Frames Irudi-markoa Boolean Boolearra Integer Osokoa String Katea None relationship Bat ere ez None auto add Bat ere ez None types Bat ere ez Real Number Zenbaki erreala Document Item Attributes Dokumentuko elementu-atributuak &Add &Gehitu Alt+A &Copy &Kopiatu Alt+C &Delete Alt+D C&lear Alt+L Name Type Mota Value Balioa Parameter Parametroa Relationship Erlazioa Relationship To Erlazioa: Auto Add To Autogehitu honi DocumentItemAttributesBase Document Item Attributes Dokumentuko elementu-atributuak Name Izena Type Mota Value Balioa Parameter Parametroa Relationship Erlazioa Relationship To Erlazioa: Auto Add To Autogehitu honi &Add &Gehitu Alt+A Alt+G &Copy &Kopiatu Alt+C Alt+K &Delete &Ezabatu Alt+D Alt+E C&lear Gar&bitu Alt+L Alt+B DrwPlug Group%1 Importing: %1 Analyzing File: Generating Items Elementuak sortzen EPSPlug Importing File: %1 failed! Fitxategia inportatzea: %1 huts egin du Fatal Error Errore larria Error Errorea Importing PostScript PostScript inportatzen Analyzing PostScript: PostScript aztertzen: Generating Items Elementuak sortzen Converting of %1 images failed! Huts egin du %1 irudiak bihurtzean Group%1 Importing: %1 EditStyle Edit Style Editatu estiloa &Name: &Izena: Character Karakterea pt pt &Lines: &Marrak: Tabulators and Indentation Tabulatzaileak eta koskak Name of your paragraph style Paragrafo-estiloaren izena Font of selected text or object Hautatutako testu edo objektuaren letra-tipoa Font Size Letra-tamaina Color of text fill Testuaren kolore-betegarria Color of text stroke Testuaren trazuaren kolorea Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Letra kapitalen altuera zehazten du, altuera lerrotan neurtzen da. Spacing above the paragraph Paragrafoaren gaineko tartea Spacing below the paragraph Paragrafoaren azpiko tartea Line Spacing Lerrotartea % % Distances Distantziak Fixed Linespacing Lerrotarte finkoa Automatic Linespacing Lerrotarte automatikoa Align to Baseline Grid Lerrokatu lerromarrara Drop Caps Letra kapitalak Distance from Text: Distantzia testutik: Preview of the Paragraph Style Paragrafo-estiloaren aurrebista Determines the gap between the DropCaps and the Text Letra kapitalen eta testuaren arteko tartea zehazten du Toggles sample text of this paragraph style Paragrafo-estiloko testua txandakatzen du Name of the style is not unique Estiloaren izena ez da bakarra Background Atzeko planoa Select for easier reading of light coloured text styles Hautatu kolore argiko testu estiloak errazago irakurtzeko Manual Tracking Eskuzko jarraipena Offset to baseline of characters Desplazatu karaktereen lerromarrara Click to select the line spacing mode Egin klik lerro arteko tartearen modua hautatzeko Auto Automatikoa EditToolBar Edit Editatu Editor Editor Editorea &New &Berria &Open... &Ireki... Save &As... Gorde &honela... &Save and Exit &Gorde eta irten &Exit without Saving &Irten gorde gabe &Undo &Desegin &Redo &Berregin Cu&t &Ebaki &Copy &Kopiatu &Paste &Itsatsi C&lear &Garbitu &Get Field Names &Lortu eremu-izenak &File &Fitxategia &Edit &Editatu JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScripts (*.js);;Fitxategi guztiak (*) Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Irudien efektuak Options: Aukerak: Color: Kolorea: Shade: Itzaldura: Brightness: Distira: Contrast: Kontrastea: Radius: Erradioa: Value: Balioa: Posterize: Posterizatu: Available Effects Efektu erabilgarriak Blur Lausotu Brightness Distira Colorize Koloreztatu Contrast Kontrastea Grayscale Gris-eskala Invert Alderantzikatu Posterize Posterizatu Sharpen Enfokatu >> >> << << Effects in use darabilen efektuak OK Ados Cancel Utzi Color 1: Color 2: Color 3: Color 4: Duotone Tritone Quadtone Curves ExceptHookDialog Script error Script errorea An exception occured while running the script. &Close Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Fitxategia badago lehendik ere. Gainidatzi? exists already. Overwrite? badago lehendik ere. Gainidatzi? All Denak Save as Image Gorde irudi gisa Insufficient memory for this image size. Error writing the output file(s). Errorea irteerako fitxategia(k) idaztean. ExportForm Choose a Export Directory Aukeratu direktorioa esportatzeko Export as Image(s) Esportatu irudi gisa &Export to Directory: &Esportatzeko direktorioa: C&hange... &Aldatu... Options Aukerak Image &Type: Irudi-&mota: &Quality: &Kalitatea: &Resolution: &Bereizmena: % % dpi dpi Range Barrutia &Current page &Uneko orrialdea &All pages Orrialde &guztiak &Range &Barrutia C C Export a range of pages Esportatu barrutik orrialdeak Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Txertatu komaz bereiztutako token-en zerrenda, token bat * orrialde guztientzako, 1-5 orrialde barruti batentzako, edo orrialde bakar batentzako izan daiteke. Export all pages Esportatu orrialde guztiak Export only the current page Esportatu uneko orrialdea soilik Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Irudien bereizmena Erabili 72 dpi irudiak pantailan erabiltzeko badira The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Irudien kalitatea - %100 onena, %1 kalitate baxuena Available export formats Esportatzeko formatu erabilgarriak The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Irteerako direktorioa - zure irudiak gordeko diren lekua. Esportatutako fitxategiaren izena honelakoa izan daiteke: 'dokumizena-orrizenbakia.fitxatmota' Change the output directory Aldatu irteerako direktorioa &Size: &Tamaina: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Irudien tamaina. %100 aldaketarik gabe, %200 bi aldiz handiagoa, e.a. Image size in Pixels TextLabel The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Automatic Automatikoa ExtImageProps Extended Image Properties Irudi-propietate hedatuak Normal Normala Darken ilundu Lighten Argitu Hue Ñabardura Saturation Saturazioa Color Kolorea Luminosity Argitasuna Multiply Biderkatu Screen Pantaila Dissolve Disolbatu Overlay Gainjarri Hard Light Argi bizia Soft Light Argi suabea Difference Diferentzia Exclusion Esklusioa Color Dodge Zuritu Color Burn Belztu Exlusion Esklusioa Blend Mode: Nahaste-modua: Opacity: Opakutasuna: % % Name Izena Background Atzeko planoa Layers Geruzak Don't use any Path Ez erabili biderik Paths Bideak Live Preview FDialogPreview Size: Tamaina: Title: Izenburua: No Title Izenbururik ez Author: Egilea: Unknown Ezezaguna Scribus Document Scribus dokumentua Resolution: Bereizmena: DPI DPI CMYK CMHB RGB GBU Colorspace: Kolore-eskala: Grayscale Gris-eskala File Format: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Dokumentuan erabilitako zenbait letra-tipo ordeztu egin dira: was replaced by: honekin ordeztuta: FileToolBar File Fitxategia FontComboH Family: Style: Estiloa: Font Family of Selected Text or Text Frame Font Style of Selected Text or Text Frame FontListModel Font Name Use Font Erabili letra-tipoa Family Style Estiloa Variant Type Mota Format Formatua Embed in PostScript Subset Azpimultzoa Access Sarbidea Used in Doc Path to Font File Letra-tipo fitxategiaren bide-izena Unknown font type Ezezaguna Unknown font format Ezezaguna User font preview Erabiltzailea System font preview Sistema Click to change the value FontPrefs Available Fonts Erabilgarri dauden letra-tipoak: Font Substitutions Letra-tipoen ordezteak Additional Paths Bide-izen gehigarriak Font Name Letra-tipoaren izena &Available Fonts &Letra-tipo erabilgarriak Replacement Ordeztea &Delete &Ezabatu Font &Substitutions &Letra-tipoen ordezpena C&hange... &Aldatu... A&dd... &Gehitu... &Remove &Kendu Additional &Paths &Bide gehigarriak Choose a Directory Aukeratu direktorioa Font Name font preview Letra-tipoa Use Font font preview Erabili letra-tipoa Embed in: font preview Hemen kapsulatua: Subset font preview Azpimultzoa Path to Font File font preview Letra-tipo fitxategiaren bide-izena PostScript PostScript Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path. Letra-tipoak aurkitzeko bide-izena Hobespenetan bakarrik ezar daiteke, eta soilik dokumenturik irekita ez dauden unean. Itxi irekita dauden dokumentuak, gero erabili Editatu -> Ezarpenak menua letra-tipoak bilatzeko bide-izena aldatzeko. Use Font Erabili letra-tipoa Subset Azpimultzoa Path to Font File Letra-tipo fitxategiaren bide-izena FontPrefsTab Available Fonts Erabilgarri dauden letra-tipoak: Font Substitutions Letra-tipoen ordezteak Additional Paths Bide-izen gehigarriak &Available Fonts &Letra-tipo erabilgarriak Font Name Replacement Ordeztea &Delete Font &Substitutions &Letra-tipoen ordezpena C&hange... A&dd... &Gehitu... &Remove &Kendu Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Additional &Paths &Bide gehigarriak Choose a Directory Aukeratu direktorioa FontPreview User font preview Erabiltzailea System font preview Sistema Append selected font into Style, Font menu font preview Erantsi hautatutako letra-tipoa Estiloan, Letra-tipo menua Leave preview font preview Irten aurrebistatik Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik Start searching Hasi bilaketa Size of the selected font Hautatutako letra-tipoaren tamaina Sample will be shown after key release Lagina tekla askatu ondoren erakutsiko da Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name. Testua hemen idaztean letra-tipoen izenetan bilaketa azkarragoa egiten du. Bilaketan maiuskulak eta minuskulak ez dira ezberdintzen. Komodinak (*, ?, [...]) ere eman ditzakezu esaldian. Adibidez, t* esaldiarekin t edo T hizkiarekin hasten diren letra-tipo guztiak zerrendatuko dira. *bold* esaldiarekin berriz 'bold' hitza duten izen guztiak, adibidez bolder. Doc Dok Type Mota Subset Azpimultzoa Access Sarbidea Fonts Preview Letra-tipoen aurrebista &Quick Search: &Bilaketa azkarra: &Search &Bilatu Alt+S Alt+B &Font Size: Letra-&tamaina: Text Testua Sample text to display Testu-lagina bistaratzeko Se&t E&zarri Alt+T Reset the text Berrezarri testua &Append &Erantsi &Close Alt+C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. &Default Show Extended Font Information Set the preview text FontPreviewBase Fonts Preview Letra-tipoen aurrebista &Quick Search: &Bilaketa azkarra: &Search &Bilatu Alt+S Alt+B Font Name Letra-tipoa Doc Dok Type Mota Subset Azpimultzoa Access Sarbidea &Font Size: Letra-&tamaina: Text Testua Sample text to display Testu-lagina bistaratzeko Se&t E&zarri Alt+T Alt+Z Reset the text Berrezarri testua &Append &Erantsi Alt+A Alt+E &Close &Itxi Alt+C Alt+I FontPreviewPlugin &Font Preview... &Letra-tipoen aurrebista... Font Preview dialog Letra-tipoen aurrebistaren leihoa Sorting, searching and browsing available fonts. Letra-tipo erabilgarriak bilatzea, ordenatzea eta arakatzea FontReplaceDialog Font Substitution Letra-tipo ordezpena Original Font Jatorriko letra-tipoa Substitution Font Ordezko letra-tipoa Make these substitutions permanent Egin ordezpen hauek betirako This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Dokumentu honek sisteman instalatuta ez dauden letra-tipo batzuk erabiltzen ditu, aukeratu hauentzako ordezko egokienak. Bertan behera uzteak dokumentua kargatzea geldituko luke. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Letra-tipoak ordeztea bertan behera utzi eta dokumentua kargatzea gelditzen du. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Hau gaitzen bada. Scribus-ek ordezpen hauek etorkizuneko diseinu guztietan erabiliko ditu betirako. Hau leheneratzeko edo aldatzeko joan Editatu > Hobespenak > Letra-tipoak menura. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Ados hautatzen bada gorde egingo du, eta ordezpena betirako izango dira dokumentuan. FontSelect Select Alternate Font Font Letra-tipoa GradientEditor Position: Kokalekua: % % Add, change or remove color stops here Gehitu, aldatu edo kendu kolore-puntuak hemen GradientEditorBase Frame Position: Kokalekua: % % Color: Kolorea: Opacity: Shade: Itzaldura: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Start: Hasiera: / End: Amaiera: Skew: Focal: Scale: Eskalatu: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape GuideManager Manage Guides Kudeatu gidak Horizontal Guides Gida horizontalak &Y-Pos: &Y posizioa: &Add &Gehitu D&elete &Ezabatu Vertical Guides Gida bertikalak &X-Pos: &X posizioa: A&dd Ge&hitu De&lete E&zabatu &Lock Guides &Blokeatu gidak Rows and Columns - Automatic Guides Errenkadak eta zutabeak - gida automatikoak &Rows: &Errenkadak: C&olumns: &Zutabeak: Row &Gap Errenkada &tartea Colum&n Gap Zutabe-ta&rtea Refer to: Ikus: &Page &Orrialdea &Margins &Marginak &Selection &Hautapena &Close It&xi &Update &Eguneratu Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant guide manager Ezarri gidak dokumentuan. Gida-kudeatzailea irekita egon arren, aldaketak betirako dira &Apply to All Pages &Aplikatu orrialde guztiei Guide Gida Unit Unitatea Preview Aurrebista There is empty (0.0) guide already Badago gida hutsa (0, 0) lehendik ere &Single Horizontals Alt+A Alt+E Alt+I Verticals Alt+D Alt+L Appl&y to All Pages Alt+Y &Column/Row &Number: U&se Gap: Alt+S Alt+B Alt+P M&argins S&election Nu&mber: Use &Gap: Alt+G Alt+G &Misc Delete all guides from the current page Delete Guides from Current &Page Delete all guides from the current document Delete Guides from &All Pages Guide Manager Add a new horizontal guide Delete the selected horizontal guide Add a new vertical guide Delete the selected vertical guide Lock the guides Apply to all pages Number of horizontal guides to create Number of vertical guides to create Create rows with guides, with an additional gap between the rows Create columns with guides, with an additional gap between the columns Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Create the selected number of vertical guides relative to the current page Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Apply the shown guides to all pages in the document Delete all guides shown on the current page Delete all guides from all pages Refer to GuideManagerBase Manage Guides Kudeatu gidak Guide Gida &Add &Gehitu D&elete &Ezabatu Alt+E Alt+I A&dd Ge&hitu De&lete E&zabatu &Lock Guides &Blokeatu gidak Alt+S Alt+B Alt+G Alt+G HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Ez dago eskulibururik erabilgarri. Ikus honako gunea dokumentazio eguneratuak bilatzeko: http://docs.scribus.net eta www.scribus.net deskarga burutzeko. Contents Edukia Link Esteka Scribus Online Help Scribus, lineako laguntza &Contents &Edukia &Search &Bilatu Se&arch B&ilatu &New &Berria &Delete &Ezabatu De&lete All &Ezabatu denak Book&marks Laster-&markak &Print... &Inprimatu... E&xit I&rten Searching is case unsensitive Bilaketak ez ditu maiuskulak/minuskulak ezberdintzen Find Bilatu Search Term: Bilatu hitza: New Bookmark Laster-marka berria New Bookmark's Title: Laster-markaren titulu berria: &File &Fitxategia &Find... &Bilatu... Find &Next Bilatu &hurrengoa Find &Previous Bilatu &aurrekoa &Edit &Editatu Navigation Loading Failed &Add Bookmark &Gehitu laster-marka D&elete All E&zabatu denak &Bookmarks &Laster-markak Relevance Egokitasuna Scribus Help &Exit I&rten Find &Next... Find &Previous... &Add &Gehitu &Quit &Irten <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show HelpBrowser2 &Contents &Edukia Se&arch B&ilatu &Search &Bilatu Book&marks Laster-&markak HelpBrowserNavigation Form &Contents &Edukia Se&arch B&ilatu Searching is case insensitive &Search &Bilatu 1 Book&marks Laster-&markak &New &Berria &Delete D&elete All E&zabatu denak HyAsk Possible Hyphenation Hitz-zatiketa egin daiteke Accept Onartu Skip Saltatu Cancel Utzi Add to the Exception List Add to the Ignore List HySettings &Language: &Hizkuntza: &Smallest Word: Hitz &txikiena: Length of the smallest word to be hyphenated. Hitz txikienaren luzera hitz-zatiketa egiteko. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Jarraian egin daitekeen hitz-zatiketen gehienezko kopurua. 0 balioak mugarik gabeko hitz-zatiketa adierazten du. &Hyphenation Suggestions &Hitz-zatiketaren iradokizuna Hyphenate Text Automatically &During Typing Zatitu testua automatikoki &idaztean A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Hitz bakoitzaren zatiketa aukerak erakusten dituen elkarrizketa-koadroa bistaratuko da Hainbat menuko Zatitu testua erabiltzean. Enables automatic hyphenation of your text while typing. Testua idazten den bitartean hitz-zatiketa automatikoki egitea gaitzen du. Consecutive Hyphenations &Allowed: &Baimendutako hitz-zatiketa jarraiak: Ignore List Add a new Entry Edit Entry Exception List ImageInfoDialog Image Info Irudiaren datuak General Info Informazio orokorra Date / Time: Data / denbora: Has Embedded Profile: Profila kapsulatua du: Yes Bai No Ez Profile Name: Profil-izena: Has Embedded Paths: Bide kapsulatuak ditu: Has Layers: Geruzak ditu: EXIF Info EXIF datuak Artist: Artista: Comment: Iruzkina: User Comment: Erabiltzailearen iruzkina: Camera Model: Kamera modeloa: Camera Manufacturer: Kamera hornitzailea: Description: Azalpena: Copyright: Copyright-a: Scanner Model: Eskaner modeloa: Scanner Manufacturer: Eskaner hornitzailea: Exposure time Aperture: ISO equiv.: ImportAIPlugin Import AI... Imports Illustrator Files Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. The file could not be imported ImportCgmPlugin Import Cgm... CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Onartutako formatu guztiak ImportCvgPlugin Import Cvg... Imports Cvg Files Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Onartutako formatu guztiak ImportDialog Choose Styles Aukeratu estiloak Available Styles Estilo erabilgarriak ImportDrwPlugin Import DRW... Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Onartutako formatu guztiak ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Onartutako formatu guztiak ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Inportatu &EPS/PS... Imports EPS Files Inportatu EPS fitxategiak Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. EPS fitxategi gehieneak inporta ditzake uneko dokumentura, beraien bektore-datuak Scribus objektuetan bihurtuz. PostScript PostScript PDF PDF Import PostScript... Imports PostScript Files Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPctPlugin Import Pict... Imports Pict Files Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Onartutako formatu guztiak ImportWpgPlugin Import WPG... Imports WPG Files Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Onartutako formatu guztiak ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Onartutako formatu guztiak ImportXfigPlugin Import Xfig... Imports Xfig Files Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Onartutako formatu guztiak Imposition Portrait Bertikala Landscape Horizontala ImpositionBase Imposition Gri&d Copies Do&uble sided Alt+U Front side Back side &Booklet Pages per sheet 4 8 16 Pages <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Front page from Double sided Bi aldetatik Back page from Destination page Size Tamaina Orientation Orientazioa Width Zabalera Height Altuera Preview Aurrebista Refresh preview &OK &Ados Alt+G Alt+G &Cancel &Utzi Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... Imposition dialog Imposition on grids, booklets and folds InsPage Insert Page Txertatu orrialdea Page(s) Orrialdea(k) before Page orrialdearen aurretik: after Page orrialdearen ondoren: at End Amaieran Normal Normala &Insert &Txertatu Master Pages Orri maisuak &Master Page: Orri &maisuak: Page Size Orri-tamaina &Size: &Tamaina: Custom Pertsonalizatua Orie&ntation: Orie&ntazioa: Portrait Bertikala Landscape Horizontala &Width: &Zabalera: &Height: &Altuera: Move Objects with their Page Aldatu objektuak beraien orrialdeekin lekuz InsertAFrame Open Ireki Insert A Frame T&ype &Text Frame &Testu-markoa &Image Frame &Irudi-markoa Alt+I Alt+T T&able T&aula Polygon Poligonoa &Location Page Placement Current Page All Pages Orrialde guztiak ... Position of Frame Top Left of Margins Top Left of Page Top Left of Bleed X: Y: H: &Size &Tamaina Same as the Page Margins Same as the Page Same as the Bleed Same as the Imported Image Height: Width: Zabalera: &Options Source Image: Alt+S Alt+B There are no options for this type of frame Columns: Gap: Source Document: &OK &Ados &Cancel &Utzi Range of Pages Custom Position Custom Size <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. Insert one or more text frames Insert one or more image frames Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Insert the frame on the current page only Insert one frame for each existing page Insert frames on a range of pages Range of pages to insert frames on Position the new frame in relation to the page Insert the frame at the top left of the page margins Insert the frame at the top left of the page Insert the frame at the top left of the page bleed Insert the frame at a custom position on the page Top position of the inserted frame Left position of the inserted frame Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Insert the new frame with the same dimensions as the page Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Insert the new frame with a custom size Width of the inserted frame Height of the inserted frame Number of columns for the inserted text frame Distance between the columns in the text frame Link the inserted text frames together to form a chain of frames Link Inserted Frames Link the first inserted frame to a preexisting text frame Link to Existing Frame Name of existing text frame to link to Source document to load into the text frame Source image to load into the inserted image frame InsertAFrameBase &Text Frame &Testu-markoa &Image Frame &Irudi-markoa Alt+I Alt+T T&able T&aula Polygon Poligonoa Y: H: &Size &Tamaina Width: Zabalera: Alt+S Alt+B &OK &Ados &Cancel &Utzi All Pages Orrialde guztiak InsertTable Insert Table Txertatu taula Number of rows: Errenkada-kopurua: Number of columns: Zutabe-kopurua: JavaDocs Edit JavaScripts Editatu JavaScript &Edit... &Editatu... &Add... &Gehitu... &Delete &Ezabatu &Close &Itxi &New Script: Script &berria: New Script Script berria &No &Ez &Yes &Bai Do you really want to delete this script? Ziur zaude script hau ezabatzea nahi duzula? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Script berri bat gehitzen du, izen berdineko funtzioa aurredefinitzen du. Script hau 'Ekintza irekia' bezala erabiltzea nahi baduzu ziurtatu zaitez funtzioaren izena ez duzula aldatzen. KeyManager Action Ekintza Current Key Uneko tekla Select a Key for this Action Hautatu tekla bat ekintza honetarako &No Key Gakorik e&z &User Defined Key &Erabiltzaileak definitutako gakoa ALT+SHIFT+T Alt+Maius+T Set &Key Ezarri &gakoa Alt Alt Ctrl Ktrl Shift Maius Shift+ Maius+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ktrl+ Loadable Shortcut Sets Laster-tekla multzo kargagarria &Load &Kargatu &Import... &Inportatu... &Export... &Esportatu... &Reset &Berrezarri Keyboard shortcut sets available to load Laster-tekla multzoa eskuragarri dago kargatzeko Load the selected shortcut set Kargatu hautatutako laster-tekla multzoa Import a shortcut set into the current configuration Inportatu laster-tekla multzoa uneko konfiguraziora Export the current shortcuts into an importable file Esportatu uneko laster-teklak fitxategi inportagarri batera Reload the default Scribus shortcuts Birkargatu Scribus-eko laster-tekla lehenetsiak Key Set XML Files (*.ksxml) Tekla multzoaren XML fitxategiak (*.ksxml) This key sequence is already in use Tekla-sekuentzia hau jadanik erabiltzen dago Meta Meta Meta+ Meta+ LatexEditor Enter Code: Update Revert Program Messages: Status: Unknown Kill Program Options Aukerak Resolution: Bereizmena: Automatic Automatikoa DPI Program: Use Preamble Status: Error Errorea Finished Running No item selected! Editor Editorea Information Informazioa An editor for this frame is already running! Editor running! Please specify an editor in the preferences! Could not create a temporary file to run the external editor! Run External Editor... Running the editor failed with exitcode %d! Running the editor "%1" failed! Insert Symbol LayerPalette Layers Geruzak Delete Layer Ezabatu geruza Name Izena Do you want to delete all objects on this layer too? Geruzako objektu guztiak ere ezabatzea nahi duzu? Add a new layer Gehitu geruza berria Delete layer Ezabatu geruza Raise layer Igo geruza Lower layer Jaitsi geruza Opacity: % % Blend Mode: Nahaste-modua: Normal Normala Darken ilundu Lighten Argitu Multiply Biderkatu Screen Pantaila Overlay Gainjarri Hard Light Argi bizia Soft Light Argi suabea Difference Diferentzia Exclusion Esklusioa Color Dodge Zuritu Color Burn Belztu Hue Ñabardura Saturation Saturazioa Color Kolorea Luminosity Argitasuna Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Print Layer - Uncheck to disable printing. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Add a New Layer Duplicate the Current Layer Raise Layer Lower Layer Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name LegacyMode Open Ireki All Supported Formats Onartutako formatu guztiak LensDialogBase Optical Lens + - Lens Parameters Radius: Erradioa: Add a new lens &Add Lens Remove selected lens &Remove Lens Zoom In Zoom Out &X Pos: Horizontal position of the lens &Y Pos: Vertical position of the lens The selected lens acts like a magnification lens &Magnification Lens The selected lens acts like a fish eye lens &Fish Eye Lens Ra&dius: Radius of the lens &Strength: Strength of the lens LensEffectsPlugin Lens Effects... Path Tools Lens Effects Apply fancy lens effects LineFormate Edit Line Styles Editatu marra-estiloak &New &Berria &Edit &Editatu D&uplicate B&ikoiztu &Delete E&zabatu &Save &Gorde Copy of %1 %1(r)en kopia New Style Estilo berria &No &Ez &Yes &Bai Open Ireki Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumentuak (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Fitxategi guztiak (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumentuak (*.sla *.scd);; Fitxategi guztiak (*) &Import &Inportatu Do you really want to delete this style? Ziur zaude estilo hau ezabatzea nahi duzula? LineStyleW % % Line Width: Lerro-zabalera: LineStyleWBase LineStyleWBase Marra-estilo oinarria % % Line Width: Lerro-zabalera: LineStyleWidget pt pt Flat Cap Txano laua Square Cap Txano karratua Round Cap Txano biribila Miter Join Punta-elkartzea Bevel Join Alaka-elkartzea Round Join Biribila-elkartzea Solid Line Marra solidoa Dashed Line Marratxoduna Dotted Line Puntukatua Dash Dot Line Marratxoak eta puntuak Dash Dot Dot Line Marratxoa puntua puntua LoadSavePlugin All Files (*) Fitxategi guztiak (*) An error occured while opening file or file is damaged An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found LoremManager Select Lorem Ipsum Hautatu Lorem Ipsum Author: Egilea: Get More: Lortu gehiago: XML File: XML fitxategia: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Paragrafoak: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Random Paragraphs Number of paragraphs of selected sample text to insert List of languages available to insert sample text in MarginDialog Manage Page Properties Kudeatu orri-propietateak Page Size Orri-tamaina &Size: &Tamaina: Custom Pertsonalizatua Orie&ntation: Orie&ntazioa: Portrait Bertikala Landscape Horizontala &Width: Zabalera: &Height: &Altuera: Move Objects with their Page Aldatu objektuak lekuz beraien orriekin Type: Mota: Margin Guides Marginen gidak Other Settings Master Page: Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Orientation of the page(s) to be inserted Width of the page(s) to be inserted Height of the page(s) to be inserted When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. MarginWidget &Bottom: &Behean: &Top: &Goian: &Right: &Eskuinean: &Left: &Ezkerrean: Distance between the top margin guide and the edge of the page Goiko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko distantzia Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Beheko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko distantzia &Inside: &Barruan: O&utside: &Kanpoan: Preset Layouts: Diseinu aurredefinituak: Apply margin settings to all pages Aplikatu marjinen ezarpenak orrialde guztiei Apply the margin changes to all existing pages in the document Aplikatu marjinen aldaketak dokumentuan dauden orrialde guztiei Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Ezkerreko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko distantzia. Aurrez aurreko orrialdeak hautatuta egonez gero, marjinaren tartea erabil daiteke loturetan marjin egokiak lortzeko. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Eskuineko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko distantzia. Aurrez aurreko orrialdeak hautatuta egonez gero, marjinaren tartea erabil daiteke loturetan marjin egokiak lortzeko. Printer Margins... Inprimagailuaren marjinak... Import the margins for the selected page size from the available printers. Inportatu marjinak inprimagailu erabilgarrietatik (hautatutako orri-tamainarentzako). Apply settings to: All Document Pages All Master Pages Apply the margin changes to all existing master pages in the document Margin Guides Top: Bottom: Distance for bleed from the top of the physical page Distantzia orriaren goitik kostatzeko Distance for bleed from the bottom of the physical page Distantzia orriaren azpitik kostatzeko Distance for bleed from the left of the physical page Distantzia orriaren ezkerretik kostatzeko Distance for bleed from the right of the physical page Distantzia orriaren eskuinetik kostatzeko Bleeds Inside: Outside: Left: Right: Eskuinean: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding MasterPagesPalette Edit Master Pages Editatu orri maisuak Do you really want to delete this master page? Ziur zaude orri maisua ezabatzea nahi duzula? &No &Ez &Yes &Bai &Name: &Izena: New Master Page Orri maisu berria Copy of %1 %1(r)en kopia Name: Izena: New MasterPage Orri maisu berria Copy #%1 of Kopia: %1 / Normal Normala Duplicate the selected master page Bikoiztu hautatutako orri maisua Delete the selected master page Ezabatu hautatutako orri maisua Add a new master page Gehitu orri maisu berria Import master pages from another document Inportatu orri maisuak beste dokumentutik New Master Page %1 %1 orri maisu berri Unable to Rename Master Page The Normal page is not allowed to be renamed. Rename Master Page New Name: Copy #%1 of %2 This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Mdup Multiple Duplicate Kopia bat baino gehiago &Number of Copies: Kopia-&kopurua: &Horizontal Shift: Despl. &horizontala: &Vertical Shift: Despl. &bertikala: Measurements Distances Distantziak X1: X1 : Y1: Y1 : X2: X2 : Y2: Y2 : DX: DX: DY: DY: Angle: Angelua: Length: Luzera: pt ptu ° MeasurementsBase Distances Distantziak X1: X1 : 10000.0000 Y1: Y1 : X2: X2 : Y2: Y2 : Length: Luzera: DX: DX: DY: DY: Angle: Angelua: Unit: MergeDoc Import Page(s) Inportatu orria(k) from 0 0tik Create Page(s) Sortu orria(k) Open Ireki Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumentuak (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Fitxategi guztiak (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumentuak (*.sla *.scd);; Fitxategi guztiak (*) from %1 %1(e)tik &From Document: &Dokumentutik: Chan&ge... A&ldatu... &Import Page(s): &Inportatu orria(k): Before Page Orriaren aurretik After Page Orriaren atzetik At End Amaieran &Import &Inportatu Import Master Page Inportatu orri maisua &Import Master Page &Inportatu orri maisua Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Txertatu komaz bereiztutako token-en zerrenda, token bat * orrialde guztientzako, 1-5 orrialde barruti batentzako, edo orrialde bakar batentzako izan daiteke. &Select... MeshDistortionDialog + - Mesh Distortion Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Zoom In Zoom Out Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. &Reset &Berrezarri MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Path Tools Mesh Distortion of Polygons MissingFont Missing Font Letra-tipoa falta da The Font %1 is not installed. %1 letra-tipoa ez dago instalatuta. Use Erabili instead horren ordez ModeToolBar Tools Tresnak Properties... Propietateak... MovePages Move Pages Lekuz aldatu orrialdeak Copy Page Kopiatu orria Move Page(s): Lekuz aldatu orrialdea(k): Move Page(s) Aldatu orria(k) lekuz Before Page Orriaren aurrera After Page Orriaren atzera At End Amaierara To: Nora: Number of copies: Kopia-kopurua: Number of Copies: MultiLine Edit Style Editatu estiloa Flat Cap Txano laua Square Cap Txano karratua Round Cap Txano biribila Miter Join Punta-elkartzea Bevel Join Alaka-elkartzea Round Join Angelu-elkartzea Line Width: Lerro-zabalera: pt pt % % pt pt Solid Line Marra jarraitua Dashed Line Marratxoduna Dotted Line Puntukatua Dash Dot Line Marratxoak eta puntuak Dash Dot Dot Line Marra puntua puntua OK Ados Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. "%1" ez da bakarra.</br>Aukeratu beste bat. pt ptu MultiProgressDialog Progress Progresioa Overall Progress: Progresio osoa: &Cancel &Utzi %v of %m MultiProgressDialogBase Progress Progresioa Overall Progress: Progresio osoa: &Cancel &Utzi MultipleDuplicate &Horizontal Shift: Despl. &horizontala: &Vertical Shift: Despl. &bertikala: &Horizontal Gap: &Vertical Gap: Multiple Duplicate Kopia bat baino gehiago &By Number of Copies &Number of Copies: Kopia-&kopurua: &Shift Created Items By Alt+S Alt+B Create &Gap Between Items Of Alt+G Alt+G Rotation: By &Rows && Columns Vertical Gap: Horizontal Gap: Number of Rows: Number of Columns: &OK &Ados &Cancel &Utzi MultipleDuplicateBase Multiple Duplicate Kopia bat baino gehiago &Number of Copies: Kopia-&kopurua: Alt+S Alt+B Alt+G Alt+G &Horizontal Shift: Despl. &horizontala: &Vertical Shift: Despl. &bertikala: &OK &Ados &Cancel &Utzi MyPlugin My &Plugin Nire &plugin-a MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - nire plugin-a The plugin worked! Plugin-ak funtzionatzen du! NewDoc New Document Dokumentu berria Page Size Orrialde-tamaina &Size: &Tamaina: Custom Pertsonalizatua Orie&ntation: &Orientazioa: Portrait Bertikala Landscape Horizontala &Width: &Zabalera: &Height: &Altuera: Margin Guides Marjinen gidak Options Aukerak &Default Unit: &Unitate lehenetsia: &Automatic Text Frames Testu-marko &automatikoak &Gap: &Tartea: New from Template Open Existing Document Open Recent Document Colu&mns: Zu&tabeak: Document page size, either a standard size or a custom size Dokumentuaren orri-tamaina, tamaina estandarra edo pertsonalizatua Orientation of the document's pages Dokumentuko orrien orientazioa Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentuko orrien zabalera, editagarria orriaren tamaina pertsonalizatua hautatu baduzu. Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentuko orrien altuera, editagarria orriaren tamaina pertsonalizatua hautatu baduzu. Default unit of measurement for document editing Neurketaren unitate lehenetsia dokumentua editatzeko Create text frames automatically when new pages are added Sortu testu-markoak automatikoki orrialde berriak gehitzean Number of columns to create in automatically created text frames Zutabe-kopurua automatikoki sortutako testu-markoetan sortzeko Distance between automatically created columns Automatikoki sortutako zutabeen arteko distantzia Do not show this dialog again Ez erakutsi elkarrizketa-koadro hau aurrerantzean Initial number of pages of the document Dokumentuaren orrialdeen hasierako kopurua N&umber of Pages: &Orrialdeak: Open Ireki &New Document Dokumentu &berria Open &Existing Document Ireki &existitzen den dokumentua Open Recent &Document Ireki azken &dokumentua First Page is: Aurreneko orrialdea: Show Document Settings After Creation Document Layout New &from Template NewFromTemplatePlugin New &from Template... Berria &txantiloitik... Load documents with predefined layout Kargatu dokumentuak aurrez definitutako diseinuarekin Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Hasi dokumentua beste erabiltzaile batek, edo zeuk, sortutako txantiloitik (adib. estilo konstanteko dokumentuentzako). NewMarginWidget Form Preset Layouts: Diseinu aurredefinituak: Left: Right: Eskuinean: Top: Bottom: Link Esteka Printer Margins... Inprimagailuaren marjinak... Distance between the top margin guide and the edge of the page Goiko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko distantzia Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Beheko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko distantzia Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding &Inside: &Barruan: &Left: &Ezkerrean: O&utside: &Kanpoan: &Right: &Eskuinean: NodePalette Nodes Nodoak &Absolute Coordinates &Koordenatu absolutuak &X-Pos: &X posizioa: &Y-Pos: &Y posizioa: Edit &Contour Line Editatu ingerada-marrak &Reset Contour Line &Berrezarri ingerada-marrak &End Editing &Amaitu editatzea Move Nodes Lekuz aldatu nodoak Move Control Points Lekuz aldatu kontrol-puntuak Add Nodes Gehitu nodoak Delete Nodes Ezabatu nodoak Move Control Points Independently Mugitu kontrol-puntuak bakarka Move Control Points Symmetrical Mugitu kontrol-puntuak simetrikoki Reset Control Points Berrezarri kontrol-puntuak Reset this Control Point Berrezarri kontrol-puntu hau Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Ireki poligonoa edo moztu Bezier kurba Close this Bezier Curve Itxi Bezier kurba Mirror the Path Horizontally Ispilatu bidea horizontalki Mirror the Path Vertically Ispilatu bidea bertikalki Shear the Path Horizontally to the Right Zizailatu bidea horizontalki eskuinera Shear the Path Horizontally to the Left Zizailatu bidea horizontalki ezkerrera Shear the Path Vertically Up Zizailatu bidea bertikalki gora Shear the Path Vertically Down Zizailatu bidea bertikalki behera Rotate the Path Counter-Clockwise Biratu bidea erlojuaren aurkako norantzan Rotate the Path Clockwise Biratu bidea erlojuaren norantzan Enlarge the Size of the Path by shown % Handitu bidearen tamaina % eremukoarekin Angle of Rotation Biraketa-angelua Activate Contour Line Editing Mode Aktibatu ingerada-marrak editatzeko modua Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Berrezarri ingerada-marrak markoaren jatorrizko formara % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Egiaztatuta dagoenean orrialdearekiko korrdenatu erlatiboak erabiltzen ditu, bestela koordenatuak objektuarekiko erlatiboak dira. Shrink the Size of the Path by shown % Txikitu bidearen tamaina % eremukoarekin Reduce the Size of the Path by the shown value Bidearen tamaina txikitzen du erakutsitako balioarekin Enlarge the Size of the Path by the shown value Bidearen tamaina handitzen du erakutsitako balioarekin % to Enlarge or Shrink By % balioa handitzeko edo txikitzeko Value to Enlarge or Shrink By Balioa handitzeko edo txikitzeko Set Contour to Image Clip Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image to Canvas to Page Set Shape to Image Clip Set the Shape to the Clipping Path of the Image OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Ez dirudi dokumentu hau OpenOffice.org Draw fitxategia denik. Group%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Inportatu &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice.org Draw Files OpenOffice.org Draw-eko marrazki-fitxategiak inportatzen ditu Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. OpenOffice.org Draw fitxategi gehienak inportatzen ditu uneko dokumentuan, beraien bektoreen datuak Scribus-eko objektuetan bihurtuz. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features The file could not be imported OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Izena: Options Aukerak Solid Lisoa Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: % % Render Style: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: None Bat ere ez Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Angelua: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Add a new View Name: Izena: New View All Supported Formats (%1);;All Files (*) Import 3-D Model OdtDialog OpenDocument Importer Options OpenDocument inportatzailearen aukerak Overwrite Paragraph Styles Gainidatzi paragrafo-estiloak Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Hau gaituz dauden estiloak gainidatziko dira uneko Scribus dokumentuan Merge Paragraph Styles Batu paragrafo-estiloak Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Batu paragrafo-estiloak atributuen arabera. Honen ondorioz, paragrafo-estilo kopurua gutxiagotu egingo da, baina estiloen atributuak mantenduko ditu, nahiz eta jatorrizko dokumentuko estiloei ezberdin deitu. Use document name as a prefix for paragraph styles Erabili dokumentuaren izena aurrizki gisa paragrafo-estiloetan Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Jarri aurretik dokumentuaren izena paragrafo-estiloaren izenari Scribus-en. Do not ask again Ez galdetu berriro Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Jarri ezarpen hauek lehenetsi gisa, eta ez galdetu berriro OASIS OpenDocument inportatzean. OK Ados Cancel Utzi OldScribusFormat Scribus Document Scribus dokumentua Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokumentua OneClick Basepoint Size Tamaina Width: Zabalera: Length: Luzera: Height: Angle: Angelua: Remember Values OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Ikusgai OutlinePalette Element Elementua Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Group Taldea Page Orrialdea Free Objects Outline Eskema Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Filter: Ctrl+F Filter the Outline using a keyword OutlineValues % % Linewidth Marra-zabalera PDFExportDialog Save as PDF Gorde PDF gisa O&utput to File: Irteerako fitxategia: Cha&nge... Al&datu... Output one file for eac&h page Gorde fitxategi batean &orrialdeko Open PDF after Export &Save &Gorde Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. Save as Gorde honela PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF fitxategiak (*.pdf);;Fitxategi guztiak (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Honek dokumentuko orrialde bakoitza PDF fitxategi bakoitzean esportatzea gaitzen du. Orrialde-zenbakiak automatikoki gehitzen dira. Oso erabilgarria da PDFak inprimazio komertzialetako. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Gorde botoia desgaitu egingo da PDF/X-3 formatura esportatzen saiatzean, eta informazioaren katea galdu egingo da PDF/X-3 fitxatik. %1 does not exists and will be created, continue? Cannot create directory: %1 Save As Gorde honela PDFLibCore Saving PDF PDF gordetzen Exporting Master Page: Exporting Page: Exporting Items on Current Page: Uneko orrialdeko elementuak esportatzen: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Orrialdea: Date: Failed to load an image : %1 Failed to write an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image A write error occurred, please check available disk space PDFToolBar PDF Tools PDF tresnak PDFlib Saving PDF PDF gordetzen Exporting Master Pages: Orri maisuak esportatzen: Exporting Pages: Orrialdeak esportatzen: Exporting Items on Current Page: Uneko orrialdeko elementuak esportatzen: Page: Orrialdea: PPreview Print Preview Inprimatzeko aurrebista Anti-alias &Text &Testua antialias-ekin Anti-alias &Graphics &Grafikoak antialias-ekin Display Trans&parency Bistaratu &gardentasuna &Under Color Removal &Azpikoloreak (UCR) &Display CMYK &Bistaratu CMHB &C &C &M &M &Y &H &K &B Preview Settings Aurrebistaren ezarpenak Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Erakutsi gardentasuna eta elementu gardenak dokumentuan. Ghostscript 7.07 edo berriagoa behar da. Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Inprimatzeko aurrebista ematen du CMHB tinta orokorren simulazioa landuz , BGU koloreak erabili ordez Enable/disable the C (Cyan) ink plate Gaitu/desgaitu C (cyana) tinta Enable/disable the M (Magenta) ink plate Gaitu/desgaitu M (magenta) tinta Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Gaitu/desgaitu H (horia) tinta Enable/disable the K (Black) ink plate Gaitu/desgaitu B (beltza) tinta All Denak Separation Name Banatze-izena Cyan Cyana Magenta Magenta Yellow Horia Black Beltza Scaling: Eskalatzea: Print... Inprimatu... Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Testu-elementuen ikuspegi goxoagoa eskaintzen du ikustailean, aurrebistaren prestaketa motelduz. Type 1 motako letra-tipoei eragiten die soilik Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing TrueType eta OpenType letra-tipoen, EPS, PDF eta grafiko bektorialen ikuspegi goxoagoa eskaintzen du ikuspegian, aurrebistaren prestaketa motelduz. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Grisen itzaldura itzaltzeko modu bat. Itzaldura hau cyana, horia eta magenta koloreekin osatua dago, beltzaren ordez erabiliz. UCR metodoak irudi bateko tonu grisetik gertu dauden neutralak edota ilunak diren zatiei eragiten die batiz bat. Honen erabilpenak zenbait irudiren inprimazioa hobetzen du, eta kasuz kasuko esperimentazioa eta probak egin behar izaten dira. UCRek gainsaturazioaren posibilitatea gutxitzen du CMH tintekin. Resize the scale of the page. Aldatu orriaren eskalaren tamaina. Close Itxi File Fitxategia Display Settings Bistaratze-ezarpenak Enable &Antialiasing Mirror Page(s) Horizontal Ispilatu orria(k) horizontalki Mirror Page(s) Vertical Ispilatu orria(k) bertikalki Clip to Page Margins Moztu orriaren marjinetara Print in Grayscale Inprimatu gris-eskalan Convert Spot Colors Apply ICC Profiles Aplikatu ICC profilak Fit to Width Fit to Height Fit to Page Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Kolore lagungarriak kuatrikomiako koloretan bihurtzea gaitzen du. Inprimagailu komertzial batean inprimatzea nahi izanez gero, aukera hau gaituta uztea gomendatzen da. Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled ICC profilak kapsulatzea baimentzen zaitu inprimatze-korrontean kolore-kudeaketa gaituta dagoenean Apply Color Profiles Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Clip to Printer Margins Display Ink Coverage Threshold: % % None Bat ere ez PSLib Processing Master Pages: Orri maisuak prozesatzen: Exporting Pages: Esportatzeko orrialdeak: Processing Master Page: Exporting Page: Failed to write data for an image Failed to load an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image PStyleW Properties Propietateak Tabulators and Indentation Tabulatzaileak eta koskak Drop Caps Letra kapitalak PStyleWBase Properties Propietateak Drop Caps Letra kapitalak Tabulators and Indentation Tabulatzaileak eta koskak PageItem Image Irudia Text Testua Line Lerroa Polygon Poligonoa Polyline Koska-marra PathText Trazua Symbol Copy of Honen kopia PageItemAttributes Relates To Erlatiboa: Is Parent Of Honen gurasoa da Is Child Of Honen umea da None relationship Bat ere ez Page Item Attributes Orriko elementu-atributuak &Add &Gehitu Alt+A &Copy &Kopiatu Alt+C &Delete Alt+D C&lear Alt+L &OK &Ados &Cancel &Utzi Name Type Mota Value Balioa Parameter Parametroa Relationship Erlazioa Relationship To Erlazioa: Attributes Atributuak PageItemAttributesBase Page Item Attributes Orriko elementu-atributuak Name Izena Type Mota Value Balioa Parameter Parametroa Relationship Erlazioa Relationship To Erlazioa: &Add &Gehitu Alt+A Alt+G &Copy &Kopiatu Alt+C Alt+K &Delete &Ezabatu Alt+D Alt+E C&lear Gar&bitu Alt+L Alt+B &OK &Ados &Cancel &Utzi PageItem_ImageFrame Picture Irudia Preview Settings Aurrebistaren ezarpenak Image Irudia Embedded Image File: Original PPI: Actual PPI: Size: Tamaina: Colorspace: Kolore-eskala: Unknown Ezezaguna Page: Orrialdea: Pages: Embedded Image missing missing No Image Loaded PageItem_LatexFrame Error Errorea Running the external application failed! Could not create a temporary file to run the application! Information Informazioa Running the application "%1" failed! OK Ados Running The application "%1" crashed! Application DPI DPI State Finished Render This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! The application "%1" failed to start! Please check the path: Render Frame No configuration defined to run the application! No application defined Rendering... Render Error PageItem_OSGFrame OSG Default 3D Model File: PageItem_PathText Paragraphs: Paragrafoak: Lines: Words: Hitzak: Chars: Karak.: PageItem_TextFrame Linked Text Estekatutako testua Text Frame Testuaren markoa Paragraphs: Paragrafoak: Lines: Words: Hitzak: Chars: Karak.: PageLayouts Page Layout Orriaren diseinua First Page is: Aurreneko orrialdea: Document Layout Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Location on the canvas where the first page of the document is placed PagePalette Double sided Bi aldetatik Middle Right Erdi-eskuinean Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Arrastatu orrialdeak edo orri maisuak zakarrontzira ezabatzeko Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Hemen daude orri maisu guztiak. Orri berria sortzeko, arrastatu orri maisua azpiko orri-ikuspegira Normal Normala Arrange Pages Antolatu orrialdeak Available Master Pages: Orri maisu erabilgarriak: Document Pages: Dokumentuaren orrialdeak: List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Drag pages or master pages onto the trash to delete them List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete this master page? Ziur zaude orri maisua ezabatzea nahi duzula? PageSelector %1 of %2 %1 / %2 %1 of %1 %1 / %1 Go to the first page Go to the previous page Go to the next page Go to the last page Select the current page of %1 number of pages in document PageSize Quarto Laurdena Foolscap Folioa Letter Gutuna Government Letter Gutun ofiziala Legal Legala Ledger Liburu nagusia Executive Exekutiboa Post Posta Crown Koroa Large Post Large Post Demy Demy Medium Tartekoa Royal Royal Elephant Elephant Double Demy Demy bikoitza Quad Demy Demy laukoitza STMT STMT A A B B C C D D E E ParaStyleComboBox No Style Estilorik ez PathAlongPathPlugin Path Along Path... Path Tools Bends a Polygon along a Polyline This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. PathConnectDialogBase Connect Paths Starting Point End Point a straight Line Points moving Preview on Canvas Connect First Line with Second Line by using: PathConnectPlugin Connect Paths Path Tools Connect 2 Polylines. PathCutPlugin Cut Polygon Path Tools Cuts a Polygon by a Polyline Qt Version too old This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Error Errorea The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon PathDialogBase Path along Path Effect Type Single Single, stretched Repeated Repeated, stretched Horizontal Offset Vertical Offset Gap between Objects Preview on Canvas Rotate Objects by: 90° 180° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations + = Operation ... Swap Shapes Options Aukerak First source shape. Second source shape. The resulting shape. Unites the shapes Intersection of the shapes Result is the area where the two shapes do not intersect Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Custom Colors Stroke: Fill: Keep a copy of the original item after applying the operation Keep Subtracts the second shape from the first shape Exchange the Source Shapes The resulting shape uses the color of the first source shape First Shape The resulting shape uses the color of the second source shape Second Shape The resulting shape uses the colors listed below Stroke Color Trazu-kolorea Fill Color Kolorea Result Takes Color from: PathFinderDialog Result gets Color of: Intersection gets Color of: PathFinderPlugin Path Operations... Path Tools Path Operations Apply fancy boolean operations to paths. Qt Version too old This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Path Tools Converts the stroke of a Path to a filled Path. PatternDialog Choose a Directory Aukeratu direktorioa Loading Patterns All Files (*) Open Ireki Patterns Load File Load Set Remove Kendu Remove All OK Ados Cancel Utzi &Name: &Izena: Rename Entry All Supported Formats Onartutako formatu guztiak Rename Izena aldatu PatternPropsDialog Pattern Properties pt pt % % Offsets X: Y: H: Scaling X-Scale: Y-Scale: Rotation Skewing Spacing Value: Balioa: X-Skew: Y-Skew: Angle: Angelua: Flip: Close Itxi PctPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Elementuak sortzen PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Result Emaitza Search Results for: Bilaketaren emaitzak: Preview Aurrebista Select Hautatu Cancel Utzi Size: Tamaina: Resolution: Bereizmena: DPI DPI Unknown Ezezaguna RGB GBU CMYK CMHB Grayscale Gris-eskala Colorspace: Kolore-eskala: &Preview &Aurrebista Alt+P &Select Alt+S Alt+B PicSearchBase Result Emaitza Search Results for: Bilaketaren emaitzak: &Preview &Aurrebista Alt+S Alt+B PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Cancel Search Utzi bilaketa Start Search Select a base directory for search Hautatu oinarri-direktorioa bilaketarako Scribus - Image Search Scribus - irudi bilaketa The search failed: %1 Bilaketak huts egin du: %1 Search Images Search for: Bilatu: Start at: Change... Aldatu... Searching Case insensitive search Search recursively Base directory for search does not exist. Please choose another one. PicStatus Name Izena: Path Bide-izena Page Orrialdea Print Inprimatu Status Egoera Goto Joan Yes Bai OK Ados Missing Falta da Search Bilatu Cancel Search Utzi bilaketa Manage Pictures Kudeatu irudiak Scribus - Image Search Scribus - irudi bilaketa The search failed: %1 Bilaketak huts egin du: %1 No images named "%1" were found. Ez da "%1" izeneko irudirik aurkitu. Select a base directory for search Hautatu oinarri-direktorioa bilaketarako Close Itxi Not on a Page JPG TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD Unknown Ezezaguna RGB GBU CMYK CMHB Grayscale Gris-eskala n/a Information Informazioa Path: Search... Name: Izena: Image Irudia DPI: Format: Formatua: Colorspace: Kolore-eskala: Size Tamaina Pixels: Scale: Eskalatu: Printed: Layout On Page: Select Hautatu Image Tools Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Image Visible Image Effects... Edit Image... Editatu irudia... Extended Image Properties... Sort by Name Sort by Page Manage Images Go to Name of the image file Location where the image file is stored Search for a missing image Type of the image The colorspace of the image Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Height and width of the image Horizontal and vertical scaling applied to the image Size of the image when printed Page that the image is displayed on Page Item: Name of the page item that contains the image Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Move to the page that the item is on and select it Enable or disable exporting of the item Export/Print Image Edit the image in the default editor Make the image visible or invisible Apply non destructive effects to the image in its frame Embedded Image PictureBrowser Scribus Picture Browser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections go to page More Always on Top Sort by Name Sort by Date Sort by Size Sort by Type Change sortorder Zoom in Zooma handiagotu Zoom out Zooma txikiagotu Preview Images only Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Itxi Information Informazioa File Fitxategia Name: Izena: Path: Size: Tamaina: Date: Image Irudia Format: Formatua: Width: Zabalera: Colorspace: Kolore-eskala: Height: DPI: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Profil-izena: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Filter Collections ... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Data Size Tamaina Type Mota Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Page(s) Orrialdea(k) Image Frame(s) Position of New Frame(s) Top Left of Margins Top Left of Page Top Left of Bleed Custom Position X: Y: H: Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Add New Tag Set Tags Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD not available No image selected PictureBrowserPlugin &Picture Browser PixmapExportPlugin Save as &Image... Gorde &irudi gisa... Export As Image Esportatu irudi gisa Exports selected pages as bitmap images. Esportatu hautatutako orrialdeak bitmap irudi gisa. Save as Image Gorde irudi gisa Error writing the output file(s). Errorea irteerako fitxategia(k) idaztean. Export successful The target location %1 must be an existing directory The target location %1 must be writable PluginManager Cannot find plugin plugin manager Ezin da plugin-a aurkitu unknown error plugin manager errore ezezaguna Cannot find symbol (%1) plugin manager Ezin da ikurra aurkitu (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Plugin-a: %1 kargatzen init failed plugin load error hasieratzeak huts egin du unknown plugin type plugin load error plugin mota ezezaguna Plugin: %1 loaded plugin manager Plugin-a: %1 kargatuta Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Plugin-a: huts egin du %1 kargatzean: %2 There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Plugin: %1 initialized ok plugin manager Plugin: %1 failed post initialization plugin manager PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Plugin-kudeatzailea Plugin Plugin-a How to run Nola exekutatu Type Mota Load it? Kargatu? Plugin ID Plugin-aren IDa File Fitxategia Yes Bai No Ez You need to restart the application to apply the changes. Aplikazioa berrabiarazi behar da aldaketak eragina izateko. Form PolygonProps Polygon Properties Poligonoaren propietateak PolygonWidget Corn&ers: Iz&kinak: &Rotation: &Biraketa: Apply &Factor Aplikatu &faktorea: % % &Factor: &Faktorea: Number of corners for polygons Poligonoen izkina-kopurua Degrees of rotation for polygons Poligonoak biratzeko graduak Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Aplikatu ganbila/ahurra faktorea poligonoen forma aldatzeko. Sample Polygon Poligono-lagina A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Balio negatiboak poligonoa ahurra (edo izar formakoa) izatea eragiten du, balio positiboak berriz ganbila. PolygonWidgetBase Form Corn&ers: Iz&kinak: Number of corners for polygons Poligonoen izkina-kopurua &Rotation: &Biraketa: Degrees of rotation for polygons Poligonoak biratzeko graduak Sample Polygon Poligono-lagina Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Aplikatu ganbila/ahurra faktorea poligonoen forma aldatzeko. Apply &Factor Aplikatu &faktorea: &Factor: &Faktorea: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Balio negatiboak poligonoa ahurra (edo izar formakoa) izatea eragiten du, balio positiboak berriz ganbila. % % C&urvature: PositionSetterWidget Form X-pos: Y-pos: Width: Zabalera: Height: ... Preferences Preferences Hobespenak General Orokorra Document Dokumentua Guides Gidak Typography Tipografia Tools Tresnak Display Bistaratu GUI GUI &Theme: &Gaia: pt pt &Wheel Jump: &Gurpil-jauzia: &Recent Documents: &Azken dokumentuak: Paths Bide-izenak &Documents: &Dokumentuak: &Change... &Aldatu... &ICC Profiles: &ICC profilak: C&hange... A&ldatu... &Scripts: &Script-ak: Ch&ange... Al&datu... Page Size Orrialde-tamaina Custom Pertsonalizatua &Size: &Tamaina: Portrait Bertikala Landscape Horizontala Orie&ntation: