Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 6530 | Rev 6769 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6654 mrdocs 1
<!DOCTYPE TS>
2
<TS>
3
 <context>
4
  <name>#</name>
1135 cbradney 5
  <message>
6654 mrdocs 6
   <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 7
 
8
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
9
frame has some text selected the value assigned to the first character of
10
the selection is returned.
11
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12
</source>
6654 mrdocs 13
   <translation>getFontSize([&quot;izena&quot;]) -> mugikorra
14
 
15
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
16
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
6654 mrdocs 19
   <source>getColorNames() -> list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
6654 mrdocs 24
   <translation>getColorNames() -> zerrenda
25
 
26
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
27
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
28
itzuliko luke.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
6654 mrdocs 31
   <source>newDocDialog() -> bool
1135 cbradney 32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
6654 mrdocs 37
   <translation>newDocDialog() -> boolearra
38
 
39
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
40
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
41
dokumentu bat sortzean.</translation>
1135 cbradney 42
  </message>
43
  <message>
6654 mrdocs 44
   <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 45
 
46
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
47
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
48
</source>
6654 mrdocs 49
   <translation>getFillColor([&quot;izena&quot;]) -> katea
1135 cbradney 50
 
6654 mrdocs 51
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
52
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 53
  </message>
54
  <message>
6654 mrdocs 55
   <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 56
 
57
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
58
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
59
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
60
</source>
6654 mrdocs 61
   <translation>setRedraw(boolearra)
62
 
63
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
64
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
65
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
1135 cbradney 66
  </message>
67
  <message>
6654 mrdocs 68
   <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 69
 
70
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
71
coordinates are given in the current measurement units of the document
72
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
73
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
74
is not given Scribus will create one for you.
75
 
6654 mrdocs 76
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 77
</source>
6654 mrdocs 78
   <translation>createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -> katea
79
 
80
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
81
 
82
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
83
egonez gero.</translation>
1135 cbradney 84
  </message>
85
  <message>
6654 mrdocs 86
   <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 87
 
88
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
89
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
6654 mrdocs 90
available types (FILL_&lt;type>).
1135 cbradney 91
</source>
6654 mrdocs 92
   <translation>setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
93
 
94
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
95
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota>).</translation>
1135 cbradney 96
  </message>
97
  <message>
6654 mrdocs 98
   <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 99
 
100
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
6654 mrdocs 101
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
1135 cbradney 102
</source>
6654 mrdocs 103
   <translation>messagebarText(&quot;katea&quot;)
104
 
105
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
106
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
6654 mrdocs 109
   <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3064 cbradney 110
 
111
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
112
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
113
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
114
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
115
master page for the new page.
116
 
117
May raise IndexError if the page number is out of range
118
</source>
6654 mrdocs 119
   <translation>newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
120
 
121
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
122
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
123
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
124
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
125
 
126
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
127
</translation>
3064 cbradney 128
  </message>
129
  <message>
6654 mrdocs 130
   <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 131
 
132
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
6654 mrdocs 133
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
3064 cbradney 134
</source>
6654 mrdocs 135
   <translation>importSVG(&quot;katea&quot;)
136
 
137
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
138
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
3064 cbradney 139
  </message>
3824 cbradney 140
  <message>
6654 mrdocs 141
   <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
142
            unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool
3824 cbradney 143
 
144
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
145
following meaning:
146
 
147
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6654 mrdocs 148
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 149
 
150
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
151
margins
152
 
153
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
154
 
155
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6654 mrdocs 156
pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
157
numbers if you're creating a document in several parts.
3824 cbradney 158
 
159
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
160
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
161
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
162
 
163
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
164
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
165
PAGE_4 is 4-fold.
166
 
167
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
168
Indexed from 0 (0 = first).
169
 
170
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
171
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
172
is not in points, make sure to account for this.
173
 
174
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6654 mrdocs 175
PAGE_4, 3)
3824 cbradney 176
 
177
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
178
</source>
6654 mrdocs 179
   <translation>newDocument(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZenbakia,
180
            unitatea, orriMotak, lehenOrriOrdena) -> boolearra
181
 
182
Dokumentu berria sortzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi sortzen badu. Parametroek honako esanahia dute:
183
 
184
tamaina = dokumentuaren tamaina azaltzen duen tupla (zabalera, altuera).
185
Aurredefinitutako PAPER_&lt;paper_mota> konstanteak erabil ditzakezu, adib.
186
PAPER_A4, e.a.
187
 
188
marjinak = dokumentuaren marjinak zehatzen duen tupla (ezkerra, eskuina, ,goia, behea).
189
 
190
orientazioa = orriaren orientazioa - konstanteak: PORTRAIT (bertikala),
191
LANDSCAPE (horizontala)
192
 
193
lehenOrriZenbakia = dokumentuko aurreneko orriaren zenbakia da, orriak
194
zenbatzeko erabiliko dena. Gehienetan 1 balioa erabiltzea nahiko duzun arren,
195
zenbaki altuagoak erabil ditzakezu hainbat zatiko dokumentua sortzean.
196
 
197
unitatea = dokumentua neurtzeko erabilitzen den unitatea ezartzen du.
198
Aurrez definitutako konstanteak erabil ditzakezu: UNIT_INCHES (atzak),
199
UNIT_MILLIMETERS (milimetroak), UNIT_PICAS (pikak) , UNIT_POINTS (puntuak).
200
 
201
orriMotak = aurrez definitutako PAGE_n konstanteetariko bat.
202
Page_1 orri bakuna da, PAGE_2 bi aldetako dokumentuak dira, PAGE_3 3 orriko eta PAGE_4 4 orriko tolesturak dira.
203
 
204
lehenOrriOrdena = dokumentuko aurreneko orriaren posizioa.
205
0tik indexatua (0 = lehena).
206
 
207
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuko unitateetan ematen dira.
208
PAPER_* konstanteak puntuetan adierazita daude. Dokumentua ez badago
209
puntuetan neurtuta, ziurtatu hau kontutan duzula.
210
 
211
adibidea: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
212
PAGE_4, 3)
213
 
214
ScribusError abiaraziko du lehenOrriOrdena eremuko balioa orriMotak baimendutakoa baino
215
handiagoa bada.
216
</translation>
3824 cbradney 217
  </message>
6654 mrdocs 218
 </context>
219
 <context>
220
  <name></name>
221
  <message>
222
   <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
223
 
224
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
225
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
226
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
227
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
228
</source>
229
   <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])
230
 
231
&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan
232
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak).
233
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
234
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
235
</translation>
236
  </message>
237
 </context>
238
 <context>
418 Franz 239
  <name>@default</name>
240
  <message>
6654 mrdocs 241
   <source></source>
242
   <translation type="unfinished" />
418 Franz 243
  </message>
1135 cbradney 244
  <message>
6654 mrdocs 245
   <source>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 246
 
247
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
248
has some text selected the value assigned to the first character
249
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
250
selected item is used.
251
</source>
6654 mrdocs 252
   <translation>getFont([&quot;izena&quot;]) -> katea
253
 
254
Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat
255
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa
256
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
257
</translation>
1135 cbradney 258
  </message>
259
  <message>
6654 mrdocs 260
   <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 261
 
262
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
263
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
264
</source>
6654 mrdocs 265
   <translation>getTextLength([&quot;izena&quot;]) -> osokoa
266
 
267
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du.
268
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
269
</translation>
1135 cbradney 270
  </message>
271
  <message>
6654 mrdocs 272
   <source>getText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 273
 
274
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
275
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
276
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
277
selected item is used.
278
</source>
6654 mrdocs 279
   <translation>getText([&quot;izena&quot;]) -> katea
280
 
281
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat
282
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu
283
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
284
hautatutako elementua erabiliko da.
285
</translation>
1135 cbradney 286
  </message>
287
  <message>
6654 mrdocs 288
   <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 289
 
290
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
291
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
292
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
293
used.
294
</source>
6654 mrdocs 295
   <translation>getAllText([&quot;izena&quot;]) -> katea
296
 
297
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste
298
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta
299
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du.
300
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
301
 
302
</translation>
1135 cbradney 303
  </message>
304
  <message>
6654 mrdocs 305
   <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 306
 
307
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
308
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
309
</source>
6654 mrdocs 310
   <translation>getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -> mugikorra
311
 
312
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
313
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 314
  </message>
315
  <message>
6654 mrdocs 316
   <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 317
 
318
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
319
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
320
</source>
6654 mrdocs 321
   <translation>getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -> mugikorra
322
 
323
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
324
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
325
</translation>
1135 cbradney 326
  </message>
327
  <message>
6654 mrdocs 328
   <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 329
 
330
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
331
given the currently selected item is used.
332
</source>
6654 mrdocs 333
   <translation>getColumns([&quot;izena&quot;]) -> osokoa
334
 
335
&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du.
336
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
337
</translation>
1135 cbradney 338
  </message>
339
  <message>
6654 mrdocs 340
   <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 341
 
342
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
6654 mrdocs 343
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ
1135 cbradney 344
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
345
used.
346
</source>
6654 mrdocs 347
   <translation>setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])
348
 
349
&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du.
350
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez
351
unicode (testua, 'iso-8859-2'). Ikus MEG xehetasun gehiagorako.
352
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
353
</translation>
1135 cbradney 354
  </message>
355
  <message>
6654 mrdocs 356
   <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 357
 
358
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
359
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
360
currently selected item is used.
361
 
362
May throw ValueError if the font cannot be found.
363
</source>
6654 mrdocs 364
   <translation>setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])
365
 
366
&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du.
367
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua
368
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
369
elementua erabiliko da.
370
 
371
ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
372
</translation>
1135 cbradney 373
  </message>
374
  <message>
6654 mrdocs 375
   <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 376
 
377
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
378
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
379
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
380
currently selected item is used.
381
 
6654 mrdocs 382
May throw ValueError for a font size that's out of bounds.
1135 cbradney 383
</source>
6654 mrdocs 384
   <translation>setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])
385
 
386
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du.
387
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da.
388
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik
389
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez
390
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
391
 
392
ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
393
</translation>
1135 cbradney 394
  </message>
395
  <message>
6654 mrdocs 396
   <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 397
 
398
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
399
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
400
item is used.
401
 
402
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
403
</source>
6654 mrdocs 404
   <translation>setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])
405
 
406
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot;
407
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez
408
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
409
 
410
ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
411
</translation>
1135 cbradney 412
  </message>
413
  <message>
6654 mrdocs 414
   <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 415
 
416
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
417
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
418
 
419
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
420
</source>
6654 mrdocs 421
   <translation>setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])
422
 
423
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen
424
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
425
 
426
ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez
427
gero (positiboa izan behar du).
428
</translation>
1135 cbradney 429
  </message>
430
  <message>
6654 mrdocs 431
   <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 432
 
433
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
434
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
435
 
436
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
437
</source>
6654 mrdocs 438
   <translation>setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])
439
 
440
&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du.
441
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
442
 
443
ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
444
</translation>
1135 cbradney 445
  </message>
446
  <message>
6654 mrdocs 447
   <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 448
 
449
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
450
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
451
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
452
 
453
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
454
</source>
6654 mrdocs 455
   <translation>setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])
456
 
457
&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin.
458
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot;
459
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili
460
behar da: ikus dir(scribus).
461
 
462
ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
1135 cbradney 463
  </message>
464
  <message>
6654 mrdocs 465
   <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 466
 
467
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
468
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
469
selected item is used.
470
</source>
6654 mrdocs 471
   <translation>deleteText([&quot;izena&quot;])
472
 
473
&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez,
474
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
475
hautatutako elementua erabiliko da.
476
</translation>
1135 cbradney 477
  </message>
478
  <message>
6654 mrdocs 479
   <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 480
 
481
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
482
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
483
given the currently selected item is used.
484
</source>
6654 mrdocs 485
   <translation>setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
486
 
487
&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu
488
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
489
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
490
</translation>
1135 cbradney 491
  </message>
492
  <message>
6654 mrdocs 493
   <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 494
 
495
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
496
selected item is used.
497
</source>
6654 mrdocs 498
   <translation>setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
499
 
500
Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du.
501
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
502
</translation>
1135 cbradney 503
  </message>
504
  <message>
6654 mrdocs 505
   <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 506
 
507
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
508
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
509
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
510
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
511
used.
512
</source>
6654 mrdocs 513
   <translation>setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
514
 
515
&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
516
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
517
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa
518
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
519
</translation>
1135 cbradney 520
  </message>
521
  <message>
6654 mrdocs 522
   <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 523
 
524
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
525
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
526
and must not link to or be linked from any other frames already.
527
 
528
May throw ScribusException if linking rules are violated.
529
</source>
6654 mrdocs 530
   <translation>linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)
531
 
532
Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du
533
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du
534
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.
535
 
536
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
537
</translation>
1135 cbradney 538
  </message>
539
  <message>
6654 mrdocs 540
   <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 541
 
542
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
543
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
6654 mrdocs 544
connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)'
1135 cbradney 545
 
546
May throw ScribusException if linking rules are violated.
547
</source>
6654 mrdocs 548
   <translation>unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)
549
 
550
Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik.
551
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin
552
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada,
553
'a->b->c' honakoa izango da: 'a->c'.
554
 
555
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
1135 cbradney 556
  </message>
557
  <message>
6654 mrdocs 558
   <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 559
 
560
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
561
currently selected item is used.</source>
6654 mrdocs 562
   <translation>traceText([&quot;izena&quot;])
563
 
564
&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du.
565
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 566
  </message>
567
  <message>
6654 mrdocs 568
   <source>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
1135 cbradney 569
 
570
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
571
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
572
the value of the named color from the default document colors.
573
 
6654 mrdocs 574
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1135 cbradney 575
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
576
</source>
6654 mrdocs 577
   <translation>getColor(&quot;izena&quot;) -> tupla
578
 
579
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla
580
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren
581
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.
582
 
583
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
584
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
585
</translation>
1135 cbradney 586
  </message>
587
  <message>
6654 mrdocs 588
   <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 589
 
590
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
591
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
592
Color components should be in the range from 0 to 255.
593
 
6654 mrdocs 594
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1135 cbradney 595
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
596
</source>
6654 mrdocs 597
   <translation>changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
598
 
599
&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien
600
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen
601
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.
602
 
603
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
604
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
605
</translation>
1135 cbradney 606
  </message>
607
  <message>
6654 mrdocs 608
   <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 609
 
610
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
611
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
612
&quot;None&quot; - transparent.
613
 
614
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
615
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
616
 
6654 mrdocs 617
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
1135 cbradney 618
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
619
</source>
6654 mrdocs 620
   <translation>deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
621
 
622
&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza
623
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da
624
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).
625
 
626
Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan
627
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik
628
izango.
629
 
630
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
631
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
1135 cbradney 632
  </message>
633
  <message>
6654 mrdocs 634
   <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 635
 
636
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
637
 
6654 mrdocs 638
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
1135 cbradney 639
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
640
</source>
6654 mrdocs 641
   <translation>replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
642
 
643
&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.
644
 
645
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
646
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
647
 
648
</translation>
1135 cbradney 649
  </message>
650
  <message>
6654 mrdocs 651
   <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 652
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6654 mrdocs 653
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
1135 cbradney 654
 
655
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
656
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
657
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
658
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
659
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
660
 
661
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
662
at 1.
663
 
664
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
665
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
666
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
667
can be binary-ORed with button constants:
668
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
669
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
670
 
671
Usage examples:
6654 mrdocs 672
result = messageBox('Script failed',
673
          'This script only works when you have a text frame selected.',
1135 cbradney 674
          ICON_ERROR)
6654 mrdocs 675
result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! &lt;i>Was it a monkey?&lt;/i>',
1135 cbradney 676
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
677
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
678
 
679
Defined button and icon constants:
680
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
681
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
682
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
683
</source>
6654 mrdocs 684
   <translation>messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
685
  ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
686
  botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -> osokoa
687
 
688
&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot;
689
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa
690
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta
691
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k)
692
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa
693
sinpleak eduki ditzake.
694
 
695
Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak
696
1 balioarekin hasten dira.
697
 
698
Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak
699
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_*
700
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude
701
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:
702
 
703
  BUTTONOPT_DEFAULT  Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
704
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
705
 
706
Adibideak:
707
emaitza = messageBox('Script-ak huts egin du',
708
          'Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.',
709
          ICON_ERROR)
710
emaitza = messageBox('Zoratu gara!', 'Zerbait oker dabil! &lt;i>Mozkorren bat agian?&lt;/i>',
711
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
712
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
713
 
714
Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
715
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
716
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
717
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
718
</translation>
1135 cbradney 719
  </message>
720
  <message>
6654 mrdocs 721
   <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
1135 cbradney 722
 
6654 mrdocs 723
Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string
724
Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value.
1135 cbradney 725
 
6654 mrdocs 726
Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional')
1135 cbradney 727
</source>
6654 mrdocs 728
   <translation>valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -> katea
729
 
730
'Eskatu esaldia' motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta
731
bere balioa itzultzen du kate gisa.
732
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko 'lehenetsia'
733
balioa.
734
 
735
Adibidea: valueDialog('titulua', 'leihoko testua', 'aukerazkoa')
736
</translation>
1135 cbradney 737
  </message>
738
  <message>
6654 mrdocs 739
   <source>closeDoc()
1135 cbradney 740
 
741
Closes the current document without prompting to save.
742
 
743
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
744
</source>
6654 mrdocs 745
   <translation>closeDoc()
746
 
747
Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.
748
 
749
NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
750
</translation>
1135 cbradney 751
  </message>
752
  <message>
6654 mrdocs 753
   <source>haveDoc() -> bool
1135 cbradney 754
 
755
Returns true if there is a document open.
756
</source>
6654 mrdocs 757
   <translation>haveDoc() -> boolearra
758
 
759
TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
760
</translation>
1135 cbradney 761
  </message>
762
  <message>
6654 mrdocs 763
   <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 764
 
765
Opens the document &quot;name&quot;.
766
 
767
May raise ScribusError if the document could not be opened.
768
</source>
6654 mrdocs 769
   <translation>openDoc(&quot;izena&quot;)
770
 
771
&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.
772
 
773
ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
774
</translation>
1135 cbradney 775
  </message>
776
  <message>
6654 mrdocs 777
   <source>saveDoc()
1135 cbradney 778
 
779
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
780
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
781
save file dialog.
782
 
783
If the save fails, there is currently no way to tell.
784
</source>
6654 mrdocs 785
   <translation>saveDoc()
786
 
787
Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen
788
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa
789
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.
790
 
791
Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
792
</translation>
1135 cbradney 793
  </message>
794
  <message>
6654 mrdocs 795
   <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 796
 
797
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
798
relative path).
799
 
800
May raise ScribusError if the save fails.
801
</source>
6654 mrdocs 802
   <translation>saveDocAs(&quot;izena&quot;)
803
 
804
Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo
805
erlatiboa izan daiteke).
806
 
807
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
808
</translation>
1135 cbradney 809
  </message>
810
  <message>
6654 mrdocs 811
   <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> bool
1135 cbradney 812
 
6654 mrdocs 813
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
814
strings.
815
</source>
816
   <translation>setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -> boolearra
817
 
818
Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak
819
dira.
820
</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
   <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
824
 
1135 cbradney 825
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
6654 mrdocs 826
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type>
1135 cbradney 827
constants.
828
</source>
6654 mrdocs 829
   <translation>setMargins(ez, es, go, be)
830
 
831
Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta
832
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan
833
(ikus UNIT_&lt;mota> konstanteak).</translation>
1135 cbradney 834
  </message>
835
  <message>
6654 mrdocs 836
   <source>setUnit(type)
1135 cbradney 837
 
838
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
6654 mrdocs 839
defined as constants UNIT_&lt;type>.
1135 cbradney 840
 
841
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
842
</source>
6654 mrdocs 843
   <translation>setUnit(mota)
844
 
845
Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak
846
UNIT_&lt;mota> konstante gisa definituta daude.
847
 
848
ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
849
</translation>
1135 cbradney 850
  </message>
851
  <message>
6654 mrdocs 852
   <source>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 853
 
854
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
855
of the UNIT_* constants:
856
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
857
</source>
6654 mrdocs 858
   <translation>getUnit() -> osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)
859
 
860
Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa
861
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
862
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
863
</translation>
1135 cbradney 864
  </message>
865
  <message>
6654 mrdocs 866
   <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 867
 
868
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
869
current document.
870
</source>
6654 mrdocs 871
   <translation>loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)
872
 
873
Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan
874
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
875
</translation>
1135 cbradney 876
  </message>
877
  <message>
6654 mrdocs 878
   <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 879
 
880
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
881
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
882
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
883
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
884
</source>
6654 mrdocs 885
   <translation>setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)
886
 
887
Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa
888
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko,
889
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES.
890
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa
891
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa
892
orrialdea eskuinean egoteko.
893
</translation>
1135 cbradney 894
  </message>
895
  <message>
6654 mrdocs 896
   <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 897
 
898
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
899
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
900
</source>
6654 mrdocs 901
   <translation>getLineColor([&quot;izena&quot;]) -> katea
902
 
903
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du.
904
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
905
</translation>
1135 cbradney 906
  </message>
907
  <message>
6654 mrdocs 908
   <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 909
 
910
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
911
is not given the currently selected Item is used.
912
</source>
6654 mrdocs 913
   <translation>getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -> osokoa
914
 
915
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du.
916
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
917
</translation>
1135 cbradney 918
  </message>
919
  <message>
6654 mrdocs 920
   <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 921
 
922
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
923
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
924
</source>
6654 mrdocs 925
   <translation>getLineShade([&quot;izena&quot;]) -> osokoa
926
 
927
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du.
928
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
929
</translation>
1135 cbradney 930
  </message>
931
  <message>
6654 mrdocs 932
   <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -> integer (see contants)
1135 cbradney 933
 
934
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
935
the currently selected item is used. The join types are:
936
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
937
</source>
6654 mrdocs 938
   <translation>getLineJoin([&quot;izena&quot;]) -> osokoa (ikus konstanteak)
939
 
940
&quot;izena&quot; objektuaren marrak elkartzeko estiloa itzultzen du.
941
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
942
Elkartzeko motak honakoak dira:
943
JOIN_BEVEL (alaka), JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (biribila)
944
</translation>
1135 cbradney 945
  </message>
946
  <message>
6654 mrdocs 947
   <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
1135 cbradney 948
 
949
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
950
currently selected item is used. The cap types are:
951
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
952
</source>
6654 mrdocs 953
   <translation>getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -> osokoa (ikus konstanteak)
954
 
955
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
956
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
957
Txanoen motak honakoak dira:
958
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
959
</translation>
1135 cbradney 960
  </message>
961
  <message>
6654 mrdocs 962
   <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
1135 cbradney 963
 
964
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
965
currently selected item is used. Line style constants are:
966
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
967
</source>
6654 mrdocs 968
   <translation>getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -> osokoa (ikus konstanteak)
969
 
970
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
971
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
972
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira:
973
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu),
974
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
975
</translation>
1135 cbradney 976
  </message>
977
  <message>
6654 mrdocs 978
   <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 979
 
980
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
981
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
982
</source>
6654 mrdocs 983
   <translation>getFillShade([&quot;izena&quot;]) -> osokoa
984
 
985
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
986
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
987
</translation>
1135 cbradney 988
  </message>
989
  <message>
6654 mrdocs 990
   <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1135 cbradney 991
 
992
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
993
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
994
</source>
6654 mrdocs 995
   <translation>getImageScale([&quot;izena&quot;]) -> (x,y)
996
 
997
&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du.
998
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
999
</translation>
1135 cbradney 1000
  </message>
1001
  <message>
6654 mrdocs 1002
   <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1003
 
1004
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1005
given the currently selected item is used.
1006
</source>
6654 mrdocs 1007
   <translation>getImageName([&quot;izena&quot;]) -> katea
1008
 
1009
&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
1010
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1011
</translation>
1135 cbradney 1012
  </message>
1013
  <message>
6654 mrdocs 1014
   <source>getSize([&quot;name&quot;]) -> (width,height)
1135 cbradney 1015
 
1016
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1017
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
6654 mrdocs 1018
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type>
1135 cbradney 1019
for reference.
1020
</source>
6654 mrdocs 1021
   <translation>getSize([&quot;izena&quot;]) -> (zabalera,altuera)
1022
 
1023
&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
1024
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1025
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak
1026
(ikus UNIT_&lt;mota> xehetasunerako).
1027
</translation>
1135 cbradney 1028
  </message>
1029
  <message>
6654 mrdocs 1030
   <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 1031
 
1032
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1033
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1034
is used.
1035
</source>
6654 mrdocs 1036
   <translation>getRotation([&quot;izena&quot;]) -> osokoa
1037
 
1038
&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da,
1039
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
1040
hautatutako elementua erabiliko da.
1041
</translation>
1135 cbradney 1042
  </message>
1043
  <message>
6654 mrdocs 1044
   <source>getAllObjects() -> list
1135 cbradney 1045
 
1046
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1047
</source>
6654 mrdocs 1048
   <translation>getAllObjects() -> zerrenda
1049
 
1050
Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
1051
</translation>
1135 cbradney 1052
  </message>
1053
  <message>
6654 mrdocs 1054
   <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1055
 
1056
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1057
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1058
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1059
belongs to a group, the whole group is moved.
1060
</source>
6654 mrdocs 1061
   <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])
1062
 
1063
&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen
1064
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak).
1065
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1066
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
1067
</translation>
1135 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
6654 mrdocs 1070
   <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1071
 
1072
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1073
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1074
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1075
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1076
given the currently selected item is used.
1077
</source>
6654 mrdocs 1078
   <translation>rotateObject(bira [, &quot;izena&quot;])
1079
 
1080
&quot;izena&quot; objektua &quot;bira&quot; gradu biratzen du erlatiboki.
1081
Objektua biratzeko puntu gisa hautatutako erpinarekiko biratuko da, lehenespenez
1082
biraketarik eduki gabeko objektuan goiko ezkerreko erpina izan ohi da.
1083
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute, biratzeko puntu
1084
lehenetsia erabiltzen denean. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
1085
elementua erabiliko da.
1086
</translation>
1135 cbradney 1087
  </message>
1088
  <message>
6654 mrdocs 1089
   <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1090
 
1091
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1092
is not given the currently selected item is used.
1093
</source>
6654 mrdocs 1094
   <translation>sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])
1095
 
1096
&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin.
1097
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1098
</translation>
1135 cbradney 1099
  </message>
1100
  <message>
6654 mrdocs 1101
   <source>getSelectedObject([nr]) -> string
1135 cbradney 1102
 
1103
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1104
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1105
second selected Object and so on.
1106
</source>
6654 mrdocs 1107
   <translation>getSelectedObject([kop]) -> katea
1108
 
1109
Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada,
1110
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko
1111
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
1112
</translation>
1135 cbradney 1113
  </message>
1114
  <message>
6654 mrdocs 1115
   <source>selectionCount() -> integer
1135 cbradney 1116
 
1117
Returns the number of selected objects.
1118
</source>
6654 mrdocs 1119
   <translation>selectionCount() -> osokoa
1120
 
1121
Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
1122
</translation>
1135 cbradney 1123
  </message>
1124
  <message>
6654 mrdocs 1125
   <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1126
 
1127
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1128
</source>
6654 mrdocs 1129
   <translation>selectObject(&quot;izena&quot;)
1130
 
1131
Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
1132
</translation>
1135 cbradney 1133
  </message>
1134
  <message>
6654 mrdocs 1135
   <source>deselectAll()
1135 cbradney 1136
 
1137
Deselects all objects in the whole document.
1138
</source>
6654 mrdocs 1139
   <translation>deselectAll()
1140
 
1141
Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
1142
</translation>
1135 cbradney 1143
  </message>
1144
  <message>
6654 mrdocs 1145
   <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1146
 
1147
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1148
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1149
items are used.
1150
</source>
6654 mrdocs 1151
   <translation>groupObjects(zerrenda)
1152
 
1153
&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea
1154
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada
1155
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
1156
</translation>
1135 cbradney 1157
  </message>
1158
  <message>
6654 mrdocs 1159
   <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1160
 
1161
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
6654 mrdocs 1162
   <translation>unGroupObjects(&quot;izena&quot;)
1163
 
1164
&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen,
1165
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 1166
  </message>
1167
  <message>
6654 mrdocs 1168
   <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1169
 
1170
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1171
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1172
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1173
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1174
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1175
 
1176
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1177
</source>
6654 mrdocs 1178
   <translation>scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])
1179
 
1180
&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren
1181
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen
1182
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen
1183
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko
1184
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
1185
unean hautatutako elementua erabiliko da.
1186
 
1187
ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
1188
</translation>
1135 cbradney 1189
  </message>
1190
  <message>
6654 mrdocs 1191
   <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1192
 
1193
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1194
not given the currently selected item is used.
1195
 
1196
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1197
</source>
6654 mrdocs 1198
   <translation>loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])
1199
 
1200
&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan.
1201
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1202
 
1203
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
1204
</translation>
1135 cbradney 1205
  </message>
1206
  <message>
6654 mrdocs 1207
   <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1208
 
1209
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1210
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1211
means 100 %.
1212
 
1213
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1214
</source>
6654 mrdocs 1215
   <translation>scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])
1216
 
1217
&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du.
1218
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak
1219
%100 adierazten du.
1220
 
1221
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
1222
</translation>
1135 cbradney 1223
  </message>
1224
  <message>
6654 mrdocs 1225
   <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1226
 
6654 mrdocs 1227
Locks the object &quot;name&quot; if it's unlocked or unlock it if it's locked.
1135 cbradney 1228
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1229
if locked.
1230
</source>
6654 mrdocs 1231
   <translation>lockObject([&quot;izena&quot;]) -> boolearra
1232
 
1233
&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo
1234
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten,
1235
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du
1236
blokeatzen badu.
1237
</translation>
1135 cbradney 1238
  </message>
1239
  <message>
6654 mrdocs 1240
   <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1241
 
1242
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1243
currently selected item is used.
1244
</source>
6654 mrdocs 1245
   <translation>isLocked([&quot;izena&quot;]) -> boolearra
1246
 
1247
TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero.
1248
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1249
</translation>
1135 cbradney 1250
  </message>
1251
  <message>
6654 mrdocs 1252
   <source>getFontNames() -> list
1135 cbradney 1253
 
1254
Returns a list with the names of all available fonts.
1255
</source>
6654 mrdocs 1256
   <translation>getFontNames() -> zerrenda
1257
 
1258
Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1259
</translation>
1135 cbradney 1260
  </message>
1261
  <message>
6654 mrdocs 1262
   <source>getXFontNames() -> list of tuples
1135 cbradney 1263
 
6654 mrdocs 1264
Returns a larger font info. It's a list of the tuples with:
1135 cbradney 1265
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1266
</source>
6654 mrdocs 1267
   <translation>getXFontNames() -> tuplen zerrenda
1268
 
1269
Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
1270
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0),
1271
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
1272
</translation>
1135 cbradney 1273
  </message>
1274
  <message>
6654 mrdocs 1275
   <source>getLayers() -> list
1135 cbradney 1276
 
1277
Returns a list with the names of all defined layers.
1278
</source>
6654 mrdocs 1279
   <translation>getLayers() -> zerrenda
1280
 
1281
Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1282
</translation>
1135 cbradney 1283
  </message>
1284
  <message>
6654 mrdocs 1285
   <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1286
 
1287
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1288
 
6654 mrdocs 1289
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1290
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1291
</source>
6654 mrdocs 1292
   <translation>setActiveLayer(&quot;izena&quot;)
1293
 
1294
&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.
1295
 
1296
NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
1297
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1298
</translation>
1135 cbradney 1299
  </message>
1300
  <message>
6654 mrdocs 1301
   <source>getActiveLayer() -> string
1135 cbradney 1302
 
1303
Returns the name of the current active layer.
1304
</source>
6654 mrdocs 1305
   <translation>getActiveLayer() -> katea
1306
 
1307
Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
1135 cbradney 1308
  </message>
1309
  <message>
6654 mrdocs 1310
   <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1311
 
1312
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1313
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1314
 
6654 mrdocs 1315
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1316
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1317
</source>
6654 mrdocs 1318
   <translation>sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])
1319
 
1320
&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du.
1321
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1322
 
1323
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1324
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1325
</translation>
1135 cbradney 1326
  </message>
1327
  <message>
6654 mrdocs 1328
   <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1329
 
1330
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1331
the layer is invisible.
1332
 
6654 mrdocs 1333
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1334
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1335
</source>
6654 mrdocs 1336
   <translation>setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)
1337
 
1338
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. 'ikusgai' eremuan
1339
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.
1340
 
1341
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1342
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1343
</translation>
1135 cbradney 1344
  </message>
1345
  <message>
6654 mrdocs 1346
   <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1347
 
6654 mrdocs 1348
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1349
false the layer won't be printed.
1135 cbradney 1350
 
6654 mrdocs 1351
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1352
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1353
</source>
6654 mrdocs 1354
   <translation>setLayerPrintable(&quot;geruza&quot;, inprimagarria)
1355
 
1356
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprimagarria den, edo ez, ezartzen du.
1357
Inprimagarria eremuan FALSE (FALTSUA) ezartzen bada, ezin izango da geruza inprimatu.
1358
 
1359
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1360
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1361
</translation>
1135 cbradney 1362
  </message>
1363
  <message>
6654 mrdocs 1364
   <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1365
 
6654 mrdocs 1366
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn't
1367
exists or if it's the only layer in the document.
1368
 
1369
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1370
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1371
</source>
1372
   <translation>deleteLayer(&quot;geruza&quot;)
1373
 
1374
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du.
1375
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko
1376
geruza bakarra izanez gero.
1377
 
1378
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1379
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
1380
  </message>
1381
  <message>
1382
   <source>createLayer(layer)
1383
 
1135 cbradney 1384
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1385
 
6654 mrdocs 1386
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1387
</source>
6654 mrdocs 1388
   <translation>createLayer(izena)
1389
 
1390
&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.
1391
 
1392
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1393
</translation>
1135 cbradney 1394
  </message>
1395
  <message>
6654 mrdocs 1396
   <source>getGuiLanguage() -> string
1135 cbradney 1397
 
1398
Returns a string with the -lang value.
1399
</source>
6654 mrdocs 1400
   <translation>getGuiLanguage() -> katea
1401
 
1402
Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
1403
</translation>
1135 cbradney 1404
  </message>
1405
  <message>
6654 mrdocs 1406
   <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1407
 
1408
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1409
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1410
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1411
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1412
is not given Scribus will create one for you.
1413
 
6654 mrdocs 1414
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1415
</source>
6654 mrdocs 1416
   <translation>createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -> katea
1417
 
1418
Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1419
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1420
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1421
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1422
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1423
dio.
1424
 
1425
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1426
</translation>
1135 cbradney 1427
  </message>
1428
  <message>
6654 mrdocs 1429
   <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1430
 
1431
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1432
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1433
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1434
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1435
create one for you.
1436
 
6654 mrdocs 1437
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1438
</source>
6654 mrdocs 1439
   <translation>createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -> katea
1440
 
1441
Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1442
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1443
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1444
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1445
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1446
dio.
1447
 
1448
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1449
</translation>
1135 cbradney 1450
  </message>
1451
  <message>
6654 mrdocs 1452
   <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1453
 
1454
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1455
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1456
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1457
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1458
given Scribus will create one for you.
1459
 
6654 mrdocs 1460
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1461
</source>
6654 mrdocs 1462
   <translation>createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -> katea
1463
 
1464
Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1465
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1466
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1467
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1468
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1469
dio.
1470
 
1471
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1472
</translation>
1135 cbradney 1473
  </message>
1474
  <message>
6654 mrdocs 1475
   <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1476
 
1477
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1478
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1479
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1480
object because you need this name for further access to that object. If
1481
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1482
 
6654 mrdocs 1483
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1484
</source>
6654 mrdocs 1485
   <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -> katea
1486
 
1487
Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta
1488
bere izena itzultzen du.
1489
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1490
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1491
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1492
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1493
dio.
1494
 
1495
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1496
</translation>
1135 cbradney 1497
  </message>
1498
  <message>
6654 mrdocs 1499
   <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1500
 
1501
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1502
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1503
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1504
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1505
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1506
Scribus will create one for you.
1507
 
6654 mrdocs 1508
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1509
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6654 mrdocs 1510
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1511
</source>
6654 mrdocs 1512
   <translation>createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -> katea
1513
 
1514
Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1515
Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1516
[x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1517
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1518
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1519
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1520
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1521
dio.
1522
 
1523
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1524
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1525
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1526
</translation>
1135 cbradney 1527
  </message>
1528
  <message>
6654 mrdocs 1529
   <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1530
 
1531
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1532
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1533
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1534
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1535
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1536
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1537
identifier for the object because you need this name for further access to that
1538
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1539
 
6654 mrdocs 1540
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1541
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6654 mrdocs 1542
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1543
</source>
6654 mrdocs 1544
   <translation>createPolygon(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -> katea
1545
 
1546
Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du.
1547
Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1548
[x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira,
1549
eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko).
1550
Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz.
1551
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1552
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1553
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1554
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1555
dio.
1556
 
1557
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1558
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1559
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1560
</translation>
1135 cbradney 1561
  </message>
1562
  <message>
6654 mrdocs 1563
   <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1564
 
1565
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1566
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1567
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1568
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1569
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1570
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1571
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1572
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1573
for you.
1574
 
6654 mrdocs 1575
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1576
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6654 mrdocs 1577
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1578
</source>
6654 mrdocs 1579
   <translation>createBezierLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -> katea
1580
 
1581
Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du.
1582
Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1583
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1584
Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak
1585
adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak.
1586
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1587
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1588
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1589
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1590
dio.
1591
 
1592
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1593
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1594
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.</translation>
1135 cbradney 1595
  </message>
1596
  <message>
6654 mrdocs 1597
   <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1598
 
1599
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1600
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1601
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1602
unique identifier for the object because you need this name for further access
1603
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1604
 
6654 mrdocs 1605
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1606
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist.
1135 cbradney 1607
</source>
6654 mrdocs 1608
   <translation>createPathText(x, y, &quot;testu-kutxa&quot;, &quot;bezierkurba&quot;, [&quot;izena&quot;]) -> katea
1609
 
1610
Testu-bide berria sortzen du 'testu-kutxa' eta 'bezierkurba' batuz, eta bere izena
1611
itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1612
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1613
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1614
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1615
dio.
1616
 
1617
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1618
NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen.</translation>
1135 cbradney 1619
  </message>
1620
  <message>
6654 mrdocs 1621
   <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1622
 
1623
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1624
selected item is deleted.
1625
</source>
6654 mrdocs 1626
   <translation>deleteObject([&quot;izena&quot;])
1627
 
1628
&quot;izena&quot; izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako
1629
elementua erabiliko da.
1630
</translation>
1135 cbradney 1631
  </message>
1632
  <message>
6654 mrdocs 1633
   <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1634
 
6654 mrdocs 1635
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1636
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1637
is not passed, text flow is toggled.
1638
</source>
1639
   <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;izena&quot; [, egoera])
1640
 
1641
&quot;izena&quot; objektuaren &quot;Testua markoaren inguruan&quot; funtzioa gaitu/desgaitu egiten du
1642
Erabiltzen diren parametroak izena katea eta aukerako 'egoera' boolearra dira.
1643
Ez bada 'egoera' ematen, testuaren jarioa txandakatu egiten da.
1644
</translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
1647
   <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -> bool
1648
 
1135 cbradney 1649
Test if an object with specified name really exists in the document.
1650
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1651
returns True if there is something selected.
1652
</source>
6654 mrdocs 1653
   <translation>objectExists([&quot;izena&quot;]) -> boolearra
1654
 
1655
Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du.
1656
Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE
1657
(EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero.
1658
</translation>
1135 cbradney 1659
  </message>
1660
  <message>
6654 mrdocs 1661
   <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1662
 
1663
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
6654 mrdocs 1664
given, it's applied on the selected object.
1135 cbradney 1665
</source>
6654 mrdocs 1666
   <translation>setStyle(&quot;estiloa&quot; [, &quot;izena&quot;])
1667
 
1668
&quot;estiloa&quot; izenekoa aplikatzen dio &quot;izena&quot; objektuari. Ez bada objektuaren
1669
izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio.
1670
</translation>
1135 cbradney 1671
  </message>
1672
  <message>
6654 mrdocs 1673
   <source>getAllStyles() -> list
1135 cbradney 1674
 
1675
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1676
</source>
6654 mrdocs 1677
   <translation>getAllStyles() -> zerrenda
1678
 
1679
Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin.
1680
</translation>
1135 cbradney 1681
  </message>
1682
  <message>
6654 mrdocs 1683
   <source>currentPage() -> integer
1135 cbradney 1684
 
1685
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1686
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1687
</source>
6654 mrdocs 1688
   <translation>currentPage() -> osokoa
1689
 
1690
Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du.
1691
Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko
1692
aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den.
1693
</translation>
1135 cbradney 1694
  </message>
1695
  <message>
6654 mrdocs 1696
   <source>redrawAll()
1135 cbradney 1697
 
1698
Redraws all pages.
1699
</source>
6654 mrdocs 1700
   <translation>redrawAll()
1701
 
1702
Orrialde guztiak berriro marrazten ditu.
1703
</translation>
1135 cbradney 1704
  </message>
1705
  <message>
6654 mrdocs 1706
   <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1707
 
1708
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1709
 
1710
May raise ScribusError if the save failed.
1711
</source>
6654 mrdocs 1712
   <translation>savePageAsEPS(&quot;izena&quot;)
1713
 
1714
Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du &quot;izena&quot; fitxategian.
1715
 
1716
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
1717
</translation>
1135 cbradney 1718
  </message>
1719
  <message>
6654 mrdocs 1720
   <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1721
 
1722
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1723
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1724
page number is.
1725
 
1726
May raise IndexError if the page number is out of range
1727
</source>
6654 mrdocs 1728
   <translation>deletePage(zbkia)
1729
 
1730
Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak
1731
orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen,
1732
eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen.
1733
 
1734
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
1735
</translation>
1135 cbradney 1736
  </message>
1737
  <message>
6654 mrdocs 1738
   <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1739
 
1740
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
6654 mrdocs 1741
gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it
1135 cbradney 1742
just sets the page that script commands will operates on.
1743
 
1744
May raise IndexError if the page number is out of range.
1745
</source>
6654 mrdocs 1746
   <translation>gotoPage(zbkia)
1747
 
1748
&quot;zbkia&quot; orrialdera joaten da (hots, uneko orrialdea &quot;zbkia&quot; egiten du). Jakin
1749
ezazu gotoPage funtzioak ez duela (oraindik behintzat) erabiltzailearen ikuspegian
1750
bistaratzen den orrialdea aldatzen, scripteko komandoek lana egiteko orrialdea
1751
ezartzen du soilik.
1752
 
1753
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
1754
</translation>
1135 cbradney 1755
  </message>
1756
  <message>
6654 mrdocs 1757
   <source>pageCount() -> integer
1135 cbradney 1758
 
1759
Returns the number of pages in the document.
1760
</source>
6654 mrdocs 1761
   <translation>pageCount() -> osokoa
1762
 
1763
Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du.
1764
</translation>
1135 cbradney 1765
  </message>
1766
  <message>
6654 mrdocs 1767
   <source>getHGuides() -> list
1135 cbradney 1768
 
1769
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
6654 mrdocs 1770
document's current units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1771
</source>
6654 mrdocs 1772
   <translation>getHGuides() -> zerrenda
1773
 
1774
Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du.
1775
Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_&lt;mota> konstanteak).
1776
</translation>
1135 cbradney 1777
  </message>
1778
  <message>
6654 mrdocs 1779
   <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1780
 
1781
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
6654 mrdocs 1782
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1783
 
1784
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1785
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1786
</source>
6654 mrdocs 1787
   <translation>setHGuides(zerrenda)
1788
 
1789
Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen
1790
zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus
1791
UNIT_&lt;mota> konstanteak).
1792
 
1793
Adibidea:
1794
     setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak
1795
                                # ezartzen ditu galerarik gabe
1796
     setHGuides([90,250])   # uneko gidak osotasunean ordezten ditu
1797
</translation>
1135 cbradney 1798
  </message>
1799
  <message>
6654 mrdocs 1800
   <source>getVGuides()
1135 cbradney 1801
 
1802
See getHGuides.
1803
</source>
6654 mrdocs 1804
   <translation>getVGuides()
1805
 
1806
Ikus getHGuides.
1807
</translation>
1135 cbradney 1808
  </message>
1809
  <message>
6654 mrdocs 1810
   <source>setVGuides()
1135 cbradney 1811
 
1812
See setHGuides.
1813
</source>
6654 mrdocs 1814
   <translation>setVGuides()
1815
 
1816
Ikus setHGuides.
1817
</translation>
1135 cbradney 1818
  </message>
1819
  <message>
6654 mrdocs 1820
   <source>getPageSize() -> tuple
1135 cbradney 1821
 
6654 mrdocs 1822
Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units.
1823
See UNIT_&lt;type> constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1824
</source>
6654 mrdocs 1825
   <translation>getPageSize() -> tupla
1826
 
1827
Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko
1828
unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_&lt;mota> konstanteak eta getPageMargins()
1829
</translation>
1135 cbradney 1830
  </message>
1831
  <message>
6654 mrdocs 1832
   <source>getPageItems() -> list
1135 cbradney 1833
 
1834
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
6654 mrdocs 1835
(name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)]
1836
means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1837
the page...
1838
</source>
6654 mrdocs 1839
   <translation>getPageItems() -> zerrenda
1840
 
1841
Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du.
1842
Tupla honakoa da:
1843
(izena, objektuMota, ordena) Adib.: [('Testua1', 4, 0), ('Irudia1', 2, 1)]
1844
'Testua1' izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa)
1845
eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du...
1846
</translation>
1135 cbradney 1847
  </message>
1848
  <message>
6654 mrdocs 1849
   <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1850
 
1851
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1852
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1853
currently selected item is used.
1854
</source>
6654 mrdocs 1855
   <translation>setFillColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
1856
 
1857
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarria &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du.
1858
&quot;kolorea&quot; aurrez definitutako kolore bat da.
1859
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1860
</translation>
1135 cbradney 1861
  </message>
1862
  <message>
6654 mrdocs 1863
   <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1864
 
1865
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1866
is not given the currently selected item is used.
1867
</source>
6654 mrdocs 1868
   <translation>setLineColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
1869
 
1870
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorea \&quot;kolorea\&quot;rekin ezartzen du.
1871
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1872
</translation>
1135 cbradney 1873
  </message>
1874
  <message>
6654 mrdocs 1875
   <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1876
 
1877
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1878
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1879
given the currently selected item is used.
1880
 
1881
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1882
</source>
6654 mrdocs 1883
   <translation>setLineWidth(zabalera, [&quot;izena&quot;])
1884
 
1885
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera ezartzen du &quot;zabalera&quot; balioarekin.
1886
&quot;zabalera&quot; balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta
1887
dago.
1888
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1889
 
1890
ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada.
1891
</translation>
1135 cbradney 1892
  </message>
1893
  <message>
6654 mrdocs 1894
   <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1895
 
1896
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1897
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1898
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1899
is used.
1900
 
1901
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1902
</source>
6654 mrdocs 1903
   <translation>setLineShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
1904
 
1905
&quot;izena&quot; objektuaren marraren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot; balioarekin.
1906
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea)
1907
artekoa osokoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean
1908
hautatutako elementua erabiliko da.
1909
 
1910
ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada.</translation>
1135 cbradney 1911
  </message>
1912
  <message>
6654 mrdocs 1913
   <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1914
 
1915
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1916
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
6654 mrdocs 1917
predefined constants for join - JOIN_&lt;type>.
1135 cbradney 1918
</source>
6654 mrdocs 1919
   <translation>setLineJoin(elkartu, [&quot;izena&quot;])
1920
 
1921
&quot;izena&quot; objektuaren marra elkartzeko estiloa &quot;elkartu&quot;rekin ezatzen du.
1922
Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_&lt;mota>.
1923
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1924
</translation>
1135 cbradney 1925
  </message>
1926
  <message>
6654 mrdocs 1927
   <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1928
 
1929
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1930
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
6654 mrdocs 1931
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type>.
1135 cbradney 1932
</source>
6654 mrdocs 1933
   <translation>setLineEnd(amaiMota, [&quot;izena&quot;])
1934
 
1935
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du &quot;amaiMota&quot;rekin.
1936
Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_&lt;mota>.
1937
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1938
</translation>
1135 cbradney 1939
  </message>
1940
  <message>
6654 mrdocs 1941
   <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1942
 
1943
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1944
is not given the currently selected item is used. There are predefined
6654 mrdocs 1945
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style>.
1135 cbradney 1946
</source>
6654 mrdocs 1947
   <translation>setLineStyle(estiloa, [&quot;izena&quot;])
1948
 
1949
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloa&quot;rekin.
1950
Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_&lt;estiloa>.
1951
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1952
</translation>
1135 cbradney 1953
  </message>
1954
  <message>
6654 mrdocs 1955
   <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1956
 
1957
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1958
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1959
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1960
Item is used.
1961
 
1962
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1963
</source>
6654 mrdocs 1964
   <translation>setFillShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
1965
 
1966
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
1967
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du.
1968
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1969
 
1970
ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero.
1971
</translation>
1135 cbradney 1972
  </message>
1973
  <message>
6654 mrdocs 1974
   <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1975
 
1976
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1977
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1978
 
1979
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1980
</source>
6654 mrdocs 1981
   <translation>setCornerRadius(erradioa, [&quot;izena&quot;])
1982
 
1983
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa
1984
puntutan adierazten da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
1985
unean hautatutako elementua erabiliko da.
1986
 
1987
ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada.
1988
</translation>
1135 cbradney 1989
  </message>
1990
  <message>
6654 mrdocs 1991
   <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1992
 
1993
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1994
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1995
 
6654 mrdocs 1996
May raise NotFoundError if the line style doesn't exist.
1135 cbradney 1997
</source>
6654 mrdocs 1998
   <translation>setMultiLine(&quot;estiloIzena&quot;, [&quot;izena&quot;])
1999
 
2000
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloIzena&quot;rekin.
2001
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2002
 
2003
NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen.
2004
</translation>
1135 cbradney 2005
  </message>
2006
  <message>
6654 mrdocs 2007
   <source>progressReset()
1135 cbradney 2008
 
2009
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2010
new progress bar use. See progressSet.
2011
</source>
6654 mrdocs 2012
   <translation>progressReset()
2013
 
2014
Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu.
2015
Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet.
2016
</translation>
1135 cbradney 2017
  </message>
2018
  <message>
6654 mrdocs 2019
   <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2020
 
6654 mrdocs 2021
Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2022
See progressSet.
2023
</source>
6654 mrdocs 2024
   <translation>progressTotal(max)
2025
 
2026
Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du
2027
emandako balioarekin. Ikus progressSet.
2028
</translation>
1135 cbradney 2029
  </message>
2030
  <message>
6654 mrdocs 2031
   <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2032
 
2033
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2034
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2035
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2036
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2037
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2038
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
6654 mrdocs 2039
progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs]
1135 cbradney 2040
</source>
6654 mrdocs 2041
   <translation>progressSet(zbkia)
2042
 
2043
Progresio-barraren posizioa &quot;zbkia&quot; baliora ezartzen du, aurrez ezarritako
2044
progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua
2045
erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman
2046
eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin
2047
urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua
2048
progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke
2049
progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan
2050
oinarritutako datuak]
2051
</translation>
1135 cbradney 2052
  </message>
2053
  <message>
6654 mrdocs 2054
   <source>setCursor()
1135 cbradney 2055
 
2056
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2057
</source>
6654 mrdocs 2058
   <translation>setCursor()
2059
 
2060
[EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili.
2061
</translation>
1135 cbradney 2062
  </message>
2063
  <message>
6654 mrdocs 2064
   <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2065
 
6654 mrdocs 2066
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's
2067
useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus
2068
won't automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2069
</source>
6654 mrdocs 2070
   <translation>docChanged(boolearra)
2071
 
2072
Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea
2073
gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean,
2074
Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean
2075
dokumentuz aldatu denik.
2076
</translation>
1135 cbradney 2077
  </message>
2078
  <message>
6654 mrdocs 2079
   <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection>)
1525 cbradney 2080
 
6654 mrdocs 2081
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'.
2082
If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'.
2083
Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean.
1525 cbradney 2084
 
2085
May raise WrongFrameTypeError.
2086
</source>
6654 mrdocs 2087
   <translation>setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=&lt;hautapena>)
2088
 
2089
Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du
2090
'eskalatuMarkora' balioarekin. 'proportzionala' zehazten bada, itxura eskalatzeko
2091
erlazioa finkatu egingo da. 'eskalatuMarkora' eta 'proportzionala' parametroak
2092
boolearrak dira.
2093
 
2094
WrongFrameTypeError abiaraziko da.
2095
</translation>
1525 cbradney 2096
  </message>
2097
  <message>
6654 mrdocs 2098
   <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1525 cbradney 2099
 
2100
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2101
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2102
&quot;layer&quot; is invisible.
2103
 
6654 mrdocs 2104
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2105
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1525 cbradney 2106
</source>
6654 mrdocs 2107
   <translation>isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -> boolearra
2108
 
2109
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai dagoen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
2110
balioak ikusgai dagoela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
2111
ez dagoela ikusgai.
2112
 
2113
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
2114
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
2115
</translation>
1525 cbradney 2116
  </message>
2117
  <message>
6654 mrdocs 2118
   <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1525 cbradney 2119
 
2120
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2121
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2122
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2123
 
6654 mrdocs 2124
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2125
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1525 cbradney 2126
</source>
6654 mrdocs 2127
   <translation>isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -> boolearra
2128
 
2129
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
2130
balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
2131
inprimatzea desgaituta dagoela.
2132
 
2133
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
2134
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
2135
</translation>
1525 cbradney 2136
  </message>
2137
  <message>
6654 mrdocs 2138
   <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -> tuple
1525 cbradney 2139
 
2140
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2141
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2142
space. If no document is open, returns the value of the named color
2143
from the default document colors.
2144
 
6654 mrdocs 2145
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1525 cbradney 2146
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2147
</source>
6654 mrdocs 2148
   <translation>getColorAsRGB(&quot;izena&quot;) -> tupla
2149
 
2150
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore
2151
osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita,
2152
dokumentu lehenetsiko &quot;izena&quot; kolorearen balioa itzuliko du.
2153
 
2154
NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu.
2155
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
2156
</translation>
1525 cbradney 2157
  </message>
2158
  <message>
6654 mrdocs 2159
   <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2160
 
2161
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1525 cbradney 2162
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
1135 cbradney 2163
the range from 0 to 255.
2164
 
2165
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2166
</source>
6654 mrdocs 2167
   <translation>defineColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
2168
 
2169
&quot;izena&quot; kolorea definitzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da:
2170
c = ciana, m = magenta, h = horia, b = beltza. Kolorearen
2171
osagaiak 0tik 255ra artean egon behar dute.
2172
 
2173
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
2174
 
2175
</translation>
1135 cbradney 2176
  </message>
2177
  <message>
6654 mrdocs 2178
   <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 2179
 
1525 cbradney 2180
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
1135 cbradney 2181
</source>
6654 mrdocs 2182
   <translation>getCornerRadius([&quot;izena&quot;]) -> osokoa
2183
 
2184
 
2185
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa itzultzen du. Erradioa puntutan adierazten da.
2186
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2187
</translation>
1135 cbradney 2188
  </message>
2189
  <message>
6654 mrdocs 2190
   <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1135 cbradney 2191
 
2192
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1525 cbradney 2193
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
6654 mrdocs 2194
- see UNIT_&lt;type> for reference.
1135 cbradney 2195
</source>
6654 mrdocs 2196
   <translation>getPosition([&quot;izena&quot;]) -> (x,y)
2197
 
2198
&quot;izena&quot; objektuaren posizioaren tupla (x, y) itzultzen du.
2199
Posizioa dokumentua neurtzeko unitateetan ematen da (ikus UNIT_&lt;mota>).
2200
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 2201
  </message>
2202
  <message>
6654 mrdocs 2203
   <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1525 cbradney 2204
 
6654 mrdocs 2205
Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty()
1525 cbradney 2206
for details of arguments.
2207
 
6654 mrdocs 2208
If `includesuper' is true, search inherited properties too.
1525 cbradney 2209
</source>
6654 mrdocs 2210
   <translation>getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE)
2211
 
2212
'objektua'ren 'propietatearen' C motako izena itzultzen du.
2213
Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako.
2214
 
2215
'txertatuSuper' TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du.
2216
</translation>
1525 cbradney 2217
  </message>
2218
  <message>
6654 mrdocs 2219
   <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1525 cbradney 2220
 
6654 mrdocs 2221
Return a list of property names supported by `object'.
2222
If `includesuper' is true, return properties supported
1525 cbradney 2223
by parent classes as well.
2224
</source>
6654 mrdocs 2225
   <translation>getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE)
2226
 
2227
'objektua'k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du.
2228
'txertatuSuper' TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako
2229
propietateak ere itzultzen ditu.
2230
</translation>
1525 cbradney 2231
  </message>
2232
  <message>
6654 mrdocs 2233
   <source>getProperty(object, property)
1525 cbradney 2234
 
6654 mrdocs 2235
Return the value of the property `property' of the passed `object'.
1525 cbradney 2236
 
6654 mrdocs 2237
The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem
1525 cbradney 2238
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2239
C++ QObject instance.
2240
 
6654 mrdocs 2241
The `property' argument must be a string, and is the name of the property
2242
to look up on `object'.
1525 cbradney 2243
 
2244
The return value varies depending on the type of the property.
2245
</source>
6654 mrdocs 2246
   <translation>getProperty(objektua, propietatea)
2247
 
2248
'objektua'ren 'propietatea'ren balioa itzultzen du.
2249
 
2250
'objektua' parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem
2251
izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke,
2252
C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake.
2253
 
2254
'propietatea' parametroa kate bat izan behar du, eta 'objektua'n bilatuko den
2255
propietatearen izen da.
2256
 
2257
Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago.
2258
</translation>
1525 cbradney 2259
  </message>
2260
  <message>
6654 mrdocs 2261
   <source>setProperty(object, property, value)
1525 cbradney 2262
 
6654 mrdocs 2263
Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type
2264
compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may
1525 cbradney 2265
also be raised if the underlying setter fails.
2266
 
2267
See getProperty() for more information.
2268
</source>
6654 mrdocs 2269
   <translation>setProperty(objektua, propietatea, balioa)
2270
 
2271
'objektua'ren 'propietatea' ezartzen du 'balioa'rekin. Balioa ezin bada
2272
'propietatea'k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena
2273
abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak
2274
huts egiten badu.
2275
 
2276
Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako.
2277
</translation>
1525 cbradney 2278
  </message>
2279
  <message>
6654 mrdocs 2280
   <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
1525 cbradney 2281
 
6654 mrdocs 2282
Return a list of children of `object', possibly restricted to children
2283
of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true,
1525 cbradney 2284
search recursively through children, grandchildren, etc.
2285
 
2286
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2287
</source>
6654 mrdocs 2288
   <translation>getChildren(objektua, klasearena=None, izenekoa=None, regexpmatch=False, errekurtsiboa=True)
2289
 
2290
'objektua'ren umeen zerrenda itzultzen du, litekeena 'klasearen'a
2291
umeetara edo 'izenekoa' umera murriztea. 'errekurtsiboa' TRUE (EGIA) bada,
2292
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
2293
 
2294
Ikus QObject::children() funtzioa informazio gehiagorako Qt dokumentazioan.
2295
</translation>
1525 cbradney 2296
  </message>
2297
  <message>
6654 mrdocs 2298
   <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
1525 cbradney 2299
 
6654 mrdocs 2300
Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting
2301
the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true,
1525 cbradney 2302
search recursively through children, grandchildren, etc.
2303
</source>
6654 mrdocs 2304
   <translation>getChild(objektua, ume-izena, klasearena=None, errekurtsiboa=True)
2305
 
2306
'objektua'ren aurreneko 'ume-izena' itzultzen du, litekeena 'klasearen'a
2307
umeetara murriztea. 'errekurtsiboa' TRUE (EGIA) bada,
2308
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
2309
 
2310
</translation>
1525 cbradney 2311
  </message>
2312
  <message>
6654 mrdocs 2313
   <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2314
 
1525 cbradney 2315
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
1135 cbradney 2316
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2317
selected item is used.
2318
</source>
6654 mrdocs 2319
   <translation>rotateObjectAbs(bira [, &quot;izena&quot;])
2320
 
2321
'izena' objektuaren biraketa ezartzen du 'bira'rekin.
2322
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute.
2323
Ez bada 'izena' ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2324
</translation>
1135 cbradney 2325
  </message>
1525 cbradney 2326
  <message>
6654 mrdocs 2327
   <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -> bool
1525 cbradney 2328
 
2329
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2330
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2331
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2332
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2333
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2334
 
6654 mrdocs 2335
May raise NotFoundError if the specified font can't be found.
1525 cbradney 2336
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2337
</source>
6654 mrdocs 2338
   <translation>renderFont(&quot;izena&quot;, &quot;fitxategi-izena&quot;, &quot;lagina&quot;, tamaina, formatua=&quot;PPM&quot;) -> boolearra
2339
 
2340
&quot;izena&quot; letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako &quot;lagina&quot;
2341
testuarekin eta tamainarekin. &quot;fitxategi-izena&quot; ematen bada (ez badago hutsik)
2342
irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa
2343
itzuliko da. Aukerako &quot;formatua&quot; parametroak sortuko den irudiaren
2344
formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako
2345
edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM,
2346
JPEG, PNG eta XPM dira.
2347
 
2348
NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen.
2349
ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada.
2350
</translation>
1525 cbradney 2351
  </message>
2352
  <message>
6654 mrdocs 2353
   <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2354
 
2355
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2356
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2357
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2358
selected item is used.
2359
 
2360
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2361
</source>
6654 mrdocs 2362
   <translation>selectText(hasiera, kopurua, [&quot;izena&quot;])
2363
 
2364
&quot;kopurua&quot; karaktere hautatzen ditu &quot;izena&quot; izeneko testu-markotik, &quot;hasiera&quot;
2365
karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. &quot;kopurua&quot; 0 bada,
2366
edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean
2367
hautatutako elementua erabiliko da.
2368
 
2369
IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego.
2370
</translation>
1525 cbradney 2371
  </message>
2372
  <message>
6654 mrdocs 2373
   <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -> string with filename
1525 cbradney 2374
 
3064 cbradney 2375
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2376
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
6654 mrdocs 2377
supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of
3064 cbradney 2378
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2379
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2380
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2381
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2382
opional parameters is False.
1525 cbradney 2383
 
6654 mrdocs 2384
The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'.
2385
For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'.
3064 cbradney 2386
 
2387
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2388
 
6654 mrdocs 2389
Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)')
2390
Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True)
3064 cbradney 2391
</source>
6654 mrdocs 2392
   <translation>fileDialog(&quot;epigrafea&quot;, [&quot;iragazkia&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -> katea fitxategi-izenarekin
2393
 
2394
Fitxategia irekitzeko elkarrizketa-koadroa erakusten du &quot;epigrafea&quot;
2395
epigrafearekin. &quot;iragazkia&quot; katea fitxategiak iragazteko erabiltzen da.
2396
Fitxategi-izen edo bide-izen lehenetsia ere eman daiteke, utzi &quot;defaultname&quot;
2397
katea hutsik erabiltzea nahi ez duzunean. 'haspreview' parametroan TRUE (egia)
2398
balioa jartzen bada fitxategia hautatzeko kutxan aurrebista txikia agertzea
2399
gaitzen da. 'issave' parametroan TRUE (egia) balioa emanez, elkarrizketa-koadroak
2400
&quot;Gorde honela&quot; leiho baten bezala funtzionatuko du, bestela &quot;Fitxategia irekitzeko
2401
elkarrizketa-koadroa&quot; bezala. 'isdir' parametroan TRUE (egia) ematen denean
2402
elkarrizketa-koadroak direktorioak soilik bistaratzen eta itzultzen ditu. Aukerako
2403
parametro hauen balio lehenetsia FALSE (faltsua) izan oih da.
2404
 
2405
Iragazkia, zehazten bada, 'iruzkina (*.mota *.mota2 ...)' erakoa izaten da. Adibidez,
2406
'Irudiak (*.png *.xpm *.jpg)'.
2407
 
2408
Begiratu Qt liburutegien dokumentazioko QFileDialog funtzioa iragazkiei buruzko
2409
xehetasun gehiagorako.
2410
 
2411
Adibidea: fileDialog('Ireki sarrera', 'CSV fitxategiak)
2412
Adibidea: fileDialog('Gorde txostena', defaultname='report.txt', issave=True)
2413
</translation>
3064 cbradney 2414
  </message>
2415
  <message>
6654 mrdocs 2416
   <source>newStyleDialog() -> string
3064 cbradney 2417
 
6654 mrdocs 2418
Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real
3064 cbradney 2419
style name or None when user cancels the dialog.
2420
</source>
6654 mrdocs 2421
   <translation>newStyleDialog() -> katea
2422
 
2423
'Sortu paragrafo-estilo berria' motako elkarrizketa-koadroa erakusten du.
2424
Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak
2425
elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean.
2426
</translation>
3064 cbradney 2427
  </message>
2428
  <message>
6654 mrdocs 2429
   <source>getPageMargins()
3064 cbradney 2430
 
2431
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
6654 mrdocs 2432
units. See UNIT_&lt;type> constants and getPageSize().
3064 cbradney 2433
</source>
6654 mrdocs 2434
   <translation>getPageMargins()
2435
 
2436
Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa
2437
uneko unitateetan. Ikus UNIT_&lt;mota> konstanteak eta getPageSize().
2438
</translation>
3064 cbradney 2439
  </message>
2440
  <message>
6654 mrdocs 2441
   <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2442
 
2443
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2444
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2445
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2446
not given the currently selected Item is used.
2447
 
2448
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2449
</source>
6654 mrdocs 2450
   <translation>insertText(&quot;testua&quot;, pos, [&quot;izena&quot;])
2451
 
2452
&quot;testua&quot; testua txertatzen du &quot;izena&quot; testu-markoko 'pos' posizioan.
2453
Testuak UTF kodeketa eduki behar du (ikus setText() erreferentzia gisa).
2454
Aurreneko karaktereak 0 indizea du. -1 posizioan txertatzean markoari testua
2455
eransten dio. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2456
 
2457
IndexError abiaraziko da mugetatik kanpo txertatzen bada.
2458
</translation>
3064 cbradney 2459
  </message>
2460
  <message>
6654 mrdocs 2461
   <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -> integer
3064 cbradney 2462
 
2463
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
6654 mrdocs 2464
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't
3064 cbradney 2465
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2466
 
1525 cbradney 2467
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2468
</source>
6654 mrdocs 2469
   <translation>textOverflows([&quot;izena&quot;, estekaGabe]) -> osokoa
2470
 
2471
&quot;izena&quot; testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du.
2472
estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez
2473
du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako
2474
guztietan burutuko du bilaketa.
2475
 
2476
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2477
</translation>
1525 cbradney 2478
  </message>
418 Franz 2479
  <message>
6654 mrdocs 2480
   <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2481
 
2482
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2483
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2484
 
2485
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2486
</source>
6654 mrdocs 2487
   <translation>setPDFBookmark(&quot;aldatu&quot;, [&quot;izena&quot;])
2488
 
2489
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa laster-marka den (aldatu = 1)
2490
edo ez ezartzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua
2491
erabiliko da.
2492
 
2493
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2494
</translation>
418 Franz 2495
  </message>
2496
  <message>
6654 mrdocs 2497
   <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -> bool
3064 cbradney 2498
 
2499
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2500
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2501
 
2502
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2503
</source>
6654 mrdocs 2504
   <translation>isPDFBookmark([&quot;izena&quot;]) -> boolearra
2505
 
2506
 
2507
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du.
2508
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2509
 
2510
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.</translation>
418 Franz 2511
  </message>
3824 cbradney 2512
  <message>
6654 mrdocs 2513
   <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2514
          unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
3824 cbradney 2515
 
2516
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2517
 
2518
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2519
following meaning:
2520
 
2521
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6654 mrdocs 2522
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2523
 
2524
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2525
  margins
2526
 
2527
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2528
 
2529
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6654 mrdocs 2530
  pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
2531
  numbers if you're creating a document in several parts.
3824 cbradney 2532
 
2533
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2534
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2535
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2536
 
2537
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2538
 
2539
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2540
 
2541
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2542
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2543
is not in points, make sure to account for this.
2544
 
2545
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2546
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2547
</source>
6654 mrdocs 2548
   <translation>newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia,
2549
          unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -> boolearra
4141 cbradney 2550
 
6654 mrdocs 2551
ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez.
4141 cbradney 2552
 
6654 mrdocs 2553
Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia)
2554
itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute:
4141 cbradney 2555
 
6654 mrdocs 2556
  tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko.
2557
      PAPER_&lt;mota> izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3.
4141 cbradney 2558
 
6654 mrdocs 2559
  marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak
2560
      adierazteko.
4141 cbradney 2561
 
6654 mrdocs 2562
  orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala),
2563
      LANDSCAPE (horizontala).
4141 cbradney 2564
 
6654 mrdocs 2565
  lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du,
2566
      orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea
2567
      izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak
2568
      erabiltzen dira.
6261 cbradney 2569
 
6654 mrdocs 2570
  unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du.
2571
      Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2572
      UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
6261 cbradney 2573
 
6654 mrdocs 2574
  aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez:
2575
      FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
6261 cbradney 2576
 
6654 mrdocs 2577
  lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den
2578
      edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
6261 cbradney 2579
 
6654 mrdocs 2580
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan
2581
adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua
2582
ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu.
6261 cbradney 2583
 
6654 mrdocs 2584
Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2585
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2586
</translation>
6261 cbradney 2587
  </message>
2588
  <message>
6654 mrdocs 2589
   <source>closeMasterPage()
6261 cbradney 2590
 
6654 mrdocs 2591
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2592
to normal. Begin editing with editMasterPage().
6261 cbradney 2593
</source>
6654 mrdocs 2594
   <translation>closeMasterPage()
6261 cbradney 2595
 
6654 mrdocs 2596
Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera
2597
normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin.
2598
</translation>
6261 cbradney 2599
  </message>
2600
  <message>
6654 mrdocs 2601
   <source>masterPageNames()
6261 cbradney 2602
 
6654 mrdocs 2603
Returns a list of the names of all master pages in the document.
6261 cbradney 2604
</source>
6654 mrdocs 2605
   <translation>masterPageNames()
6261 cbradney 2606
 
6654 mrdocs 2607
Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du.
2608
</translation>
6261 cbradney 2609
  </message>
2610
  <message>
6654 mrdocs 2611
   <source>editMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2612
 
6654 mrdocs 2613
Enables master page editing and opens the named master page
2614
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
6261 cbradney 2615
</source>
6654 mrdocs 2616
   <translation>editMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2617
 
6654 mrdocs 2618
Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua
2619
irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin.
2620
</translation>
6261 cbradney 2621
  </message>
2622
  <message>
6654 mrdocs 2623
   <source>createMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2624
 
6654 mrdocs 2625
Creates a new master page named pageName and opens it for
2626
editing.
6261 cbradney 2627
</source>
6654 mrdocs 2628
   <translation>createMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2629
 
6654 mrdocs 2630
Orri maisua berria sortzen, 'orriIzen' izenekoa, eta ireki egiten du
2631
editatzeko.
2632
</translation>
6261 cbradney 2633
  </message>
2634
  <message>
6654 mrdocs 2635
   <source>deleteMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2636
 
6654 mrdocs 2637
Delete the named master page.
6261 cbradney 2638
</source>
6654 mrdocs 2639
   <translation>deleteMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2640
 
6654 mrdocs 2641
Izendatutako orri maisua ezabatzen du.
2642
</translation>
6261 cbradney 2643
  </message>
2644
  <message>
6654 mrdocs 2645
   <source>zoomDocument(double)
6261 cbradney 2646
 
6654 mrdocs 2647
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2648
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
6261 cbradney 2649
</source>
6654 mrdocs 2650
   <translation>zoomDocument(bikoitza)
6261 cbradney 2651
 
6654 mrdocs 2652
Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek
2653
20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko
2654
-100 erabiltzen da markatzaile gisa.</translation>
6261 cbradney 2655
  </message>
6654 mrdocs 2656
 </context>
2657
 <context>
3064 cbradney 2658
  <name>About</name>
418 Franz 2659
  <message>
6654 mrdocs 2660
   <source>&amp;About</source>
2661
   <translation>&amp;Honi buruz</translation>
418 Franz 2662
  </message>
2663
  <message>
6654 mrdocs 2664
   <source>Contributions from:</source>
2665
   <translation>Laguntzaileak:</translation>
418 Franz 2666
  </message>
2667
  <message>
6654 mrdocs 2668
   <source>A&amp;uthors</source>
2669
   <translation>&amp;Egileak</translation>
418 Franz 2670
  </message>
2671
  <message>
6654 mrdocs 2672
   <source>&amp;Translations</source>
2673
   <translation>&amp;Itzultzaileak</translation>
418 Franz 2674
  </message>
2675
  <message>
6654 mrdocs 2676
   <source>&amp;Online</source>
2677
   <translation>&amp;Linean</translation>
418 Franz 2678
  </message>
2679
  <message>
6654 mrdocs 2680
   <source>&amp;Close</source>
2681
   <translation>&amp;Itxi</translation>
418 Franz 2682
  </message>
2683
  <message>
6654 mrdocs 2684
   <source>Development Team:</source>
2685
   <translation>Garatzaileak:</translation>
418 Franz 2686
  </message>
2687
  <message>
6654 mrdocs 2688
   <source>Official Documentation:</source>
2689
   <translation>Dokumentazio ofiziala:</translation>
418 Franz 2690
  </message>
2691
  <message>
6654 mrdocs 2692
   <source>Other Documentation:</source>
2693
   <translation>Bestelako dokumentazioa:</translation>
418 Franz 2694
  </message>
2695
  <message>
6654 mrdocs 2696
   <source>Homepage</source>
2697
   <translation>Gune nagusia</translation>
418 Franz 2698
  </message>
2699
  <message>
6654 mrdocs 2700
   <source>Online Reference</source>
2701
   <translation>Lineako erreferentzia</translation>
418 Franz 2702
  </message>
2703
  <message>
6654 mrdocs 2704
   <source>Bugs and Feature Requests</source>
2705
   <translation>Errore-zuzenketa eta funtzionalitate eskerak</translation>
418 Franz 2706
  </message>
2707
  <message>
6654 mrdocs 2708
   <source>Mailing List</source>
2709
   <translation>Posta-zerrenda</translation>
418 Franz 2710
  </message>
2711
  <message>
6654 mrdocs 2712
   <source>Official Translations and Translators:</source>
2713
   <translation>Itzulpen ofizialak eta itzultzaileak:</translation>
418 Franz 2714
  </message>
2715
  <message>
6654 mrdocs 2716
   <source>Previous Translation Contributors:</source>
2717
   <translation>Aurreko itzultzaileak:</translation>
418 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
6654 mrdocs 2720
   <source>About Scribus %1</source>
2721
   <translation>Scribus %1 buruz</translation>
418 Franz 2722
  </message>
2723
  <message>
6654 mrdocs 2724
   <source>Wiki</source>
2725
   <translation>Wiki</translation>
418 Franz 2726
  </message>
2727
  <message>
6654 mrdocs 2728
   <source>%1 %2 %3</source>
2729
   <translation>%1 %2 %3</translation>
418 Franz 2730
  </message>
2731
  <message>
6654 mrdocs 2732
   <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
2733
   <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
418 Franz 2734
  </message>
2735
  <message>
6654 mrdocs 2736
   <source>Using Ghostscript version %1</source>
2737
   <translation>Ghostscript %1 bertsioa erabiltzen</translation>
418 Franz 2738
  </message>
2739
  <message>
6654 mrdocs 2740
   <source>No Ghostscript version available</source>
2741
   <translation>Ez dago Ghostscript bertsiorik erabilgarri</translation>
418 Franz 2742
  </message>
2743
  <message>
6654 mrdocs 2744
   <source>&lt;b>Scribus Version %1&lt;/b>&lt;p>%2&lt;br/>%3 %4&lt;br/>%5&lt;/p></source>
2745
   <translation>&lt;b>Scribus %1 bertsioa&lt;/b>&lt;p>%2&lt;br/>%3 %4&lt;br/>%5&lt;/p></translation>
418 Franz 2746
  </message>
2747
  <message>
6654 mrdocs 2748
   <source>Build ID:</source>
2749
   <translation>Eraikitze-IDa:</translation>
418 Franz 2750
  </message>
2751
  <message>
6654 mrdocs 2752
   <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2753
   <translation>Panel honek bertsioa, eraikitze data eta Scribus konpilatu den liburutegi
2754
euskarriak erakusten ditu. C-C-T-F honakoa adierazi nahi du: C=littlecms,
2755
C=CUPS, T=TIFF eta F=Fontconfig euskarria. Azken hizkia C=cairo edo A=libart
2756
da. Falta diren liburutegiak * batekin adierazten dira. Scribus-ek detektatu duen
2757
Ghostscript-en bertsioa ere adierazten du.
2758
</translation>
418 Franz 2759
  </message>
2760
  <message>
6654 mrdocs 2761
   <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
2762
   <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua moldaera:</translation>
3064 cbradney 2763
  </message>
2764
  <message>
6654 mrdocs 2765
   <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
2766
   <translation>Windows&amp;#174; moldaera:</translation>
3064 cbradney 2767
  </message>
2768
  <message>
6654 mrdocs 2769
   <source>May</source>
2770
   <translation>Izan daiteke</translation>
3064 cbradney 2771
  </message>
6654 mrdocs 2772
 </context>
2773
 <context>
3278 cbradney 2774
  <name>AboutPlugins</name>
2775
  <message>
6654 mrdocs 2776
   <source>Yes</source>
2777
   <translation>Bai</translation>
3278 cbradney 2778
  </message>
2779
  <message>
6654 mrdocs 2780
   <source>No</source>
2781
   <translation>Ez</translation>
3278 cbradney 2782
  </message>
2783
  <message>
6654 mrdocs 2784
   <source>Filename:</source>
2785
   <translation>Fitxategi-izena:</translation>
3278 cbradney 2786
  </message>
2787
  <message>
6654 mrdocs 2788
   <source>Version:</source>
2789
   <translation>Bertsioa:</translation>
3278 cbradney 2790
  </message>
2791
  <message>
6654 mrdocs 2792
   <source>Enabled:</source>
2793
   <translation>Gaituta:</translation>
3278 cbradney 2794
  </message>
2795
  <message>
6654 mrdocs 2796
   <source>Release Date:</source>
2797
   <translation>Argitatze-data:</translation>
3278 cbradney 2798
  </message>
2799
  <message>
6654 mrdocs 2800
   <source>Description:</source>
2801
   <translation>Azalpena:</translation>
3278 cbradney 2802
  </message>
2803
  <message>
6654 mrdocs 2804
   <source>Author(s):</source>
2805
   <translation>Egilea(k):</translation>
3278 cbradney 2806
  </message>
2807
  <message>
6654 mrdocs 2808
   <source>Copyright:</source>
2809
   <translation>Copyright-a:</translation>
3278 cbradney 2810
  </message>
2811
  <message>
6654 mrdocs 2812
   <source>License:</source>
2813
   <translation>Lizentzia:</translation>
3278 cbradney 2814
  </message>
6654 mrdocs 2815
 </context>
2816
 <context>
4759 cbradney 2817
  <name>AboutPluginsBase</name>
3278 cbradney 2818
  <message>
6654 mrdocs 2819
   <source>Scribus: About Plug-ins</source>
2820
   <translation>Scribus: plugin-ei buruz</translation>
4759 cbradney 2821
  </message>
2822
  <message>
6654 mrdocs 2823
   <source>&amp;Close</source>
2824
   <translation>&amp;Itxi</translation>
3278 cbradney 2825
  </message>
2826
  <message>
6654 mrdocs 2827
   <source>Alt+C</source>
2828
   <translation>Alt+I</translation>
3278 cbradney 2829
  </message>
6654 mrdocs 2830
 </context>
2831
 <context>
3064 cbradney 2832
  <name>ActionManager</name>
2833
  <message>
6654 mrdocs 2834
   <source>&amp;New</source>
2835
   <translation>&amp;Berria</translation>
3064 cbradney 2836
  </message>
2837
  <message>
6654 mrdocs 2838
   <source>&amp;Open...</source>
2839
   <translation>&amp;Ireki...</translation>
3064 cbradney 2840
  </message>
2841
  <message>
6654 mrdocs 2842
   <source>&amp;Close</source>
2843
   <translation>&amp;Itxi</translation>
418 Franz 2844
  </message>
2845
  <message>
6654 mrdocs 2846
   <source>&amp;Save</source>
2847
   <translation>&amp;Gorde</translation>
418 Franz 2848
  </message>
2849
  <message>
6654 mrdocs 2850
   <source>Save &amp;As...</source>
2851
   <translation>Gorde &amp;honela...</translation>
418 Franz 2852
  </message>
2853
  <message>
6654 mrdocs 2854
   <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2855
   <translation>&amp;Leheneratu gordetakora</translation>
418 Franz 2856
  </message>
2857
  <message>
6654 mrdocs 2858
   <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2859
   <translation>Bildu &amp;irteerarako...</translation>
418 Franz 2860
  </message>
2861
  <message>
6654 mrdocs 2862
   <source>Get Text...</source>
2863
   <translation>Eskuratu testua...</translation>
3064 cbradney 2864
  </message>
2865
  <message>
6654 mrdocs 2866
   <source>Append &amp;Text...</source>
2867
   <translation>Erantsi &amp;testua...</translation>
418 Franz 2868
  </message>
2869
  <message>
6654 mrdocs 2870
   <source>Get Image...</source>
2871
   <translation>Lortu irudia...</translation>
418 Franz 2872
  </message>
2873
  <message>
6654 mrdocs 2874
   <source>Save &amp;Text...</source>
2875
   <translation>Gorde &amp;testua...</translation>
418 Franz 2876
  </message>
2877
  <message>
6654 mrdocs 2878
   <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2879
   <translation>Gorde orria &amp;EPS gisa...</translation>
454 fschmid 2880
  </message>
2881
  <message>
6654 mrdocs 2882
   <source>Save as P&amp;DF...</source>
2883
   <translation>Gorde P&amp;DF gisa...</translation>
454 fschmid 2884
  </message>
2885
  <message>
6654 mrdocs 2886
   <source>Document &amp;Setup...</source>
2887
   <translation>Dokumentuaren &amp;konfigurazioa...</translation>
454 fschmid 2888
  </message>
2889
  <message>
6654 mrdocs 2890
   <source>&amp;Print...</source>
2891
   <translation>I&amp;nprimatu...</translation>
454 fschmid 2892
  </message>
2893
  <message>
6654 mrdocs 2894
   <source>&amp;Quit</source>
2895
   <translation>&amp;Irten</translation>
454 fschmid 2896
  </message>
2897
  <message>
6654 mrdocs 2898
   <source>&amp;Undo</source>
2899
   <translation>&amp;Desegin</translation>
454 fschmid 2900
  </message>
2901
  <message>
6654 mrdocs 2902
   <source>&amp;Redo</source>
2903
   <translation>&amp;Berregin</translation>
454 fschmid 2904
  </message>
769 cbradney 2905
  <message>
6654 mrdocs 2906
   <source>&amp;Item Action Mode</source>
2907
   <translation>&amp;Elementuaren ekintza modua</translation>
769 cbradney 2908
  </message>
776 fschmid 2909
  <message>
6654 mrdocs 2910
   <source>Cu&amp;t</source>
2911
   <translation>&amp;Ebaki</translation>
1525 cbradney 2912
  </message>
2913
  <message>
6654 mrdocs 2914
   <source>&amp;Copy</source>
2915
   <translation>&amp;Kopiatu</translation>
1525 cbradney 2916
  </message>
2917
  <message>
6654 mrdocs 2918
   <source>&amp;Paste</source>
2919
   <translation>&amp;Itsatsi</translation>
776 fschmid 2920
  </message>
3064 cbradney 2921
  <message>
6654 mrdocs 2922
   <source>Select &amp;All</source>
2923
   <translation>Hautatu &amp;denak</translation>
3064 cbradney 2924
  </message>
2925
  <message>
6654 mrdocs 2926
   <source>&amp;Deselect All</source>
2927
   <translation>&amp;Desautatu denak</translation>
3064 cbradney 2928
  </message>
2929
  <message>
6654 mrdocs 2930
   <source>&amp;Search/Replace...</source>
2931
   <translation>&amp;Bilatu/Ordeztu...</translation>
3064 cbradney 2932
  </message>
2933
  <message>
6654 mrdocs 2934
   <source>Edit Image...</source>
2935
   <translation>Editatu irudia...</translation>
3064 cbradney 2936
  </message>
2937
  <message>
6654 mrdocs 2938
   <source>C&amp;olors...</source>
2939
   <translation>&amp;Koloreak...</translation>
3064 cbradney 2940
  </message>
2941
  <message>
6654 mrdocs 2942
   <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2943
   <translation>&amp;Paragrafo-estiloak...</translation>
3064 cbradney 2944
  </message>
2945
  <message>
6654 mrdocs 2946
   <source>&amp;Line Styles...</source>
2947
   <translation>&amp;Marra-estiloa...</translation>
3064 cbradney 2948
  </message>
2949
  <message>
6654 mrdocs 2950
   <source>&amp;Master Pages...</source>
2951
   <translation>Orri &amp;maisuak...</translation>
3064 cbradney 2952
  </message>
2953
  <message>
6654 mrdocs 2954
   <source>P&amp;references...</source>
2955
   <translation>&amp;Hobespenak...</translation>
3064 cbradney 2956
  </message>
2957
  <message>
6654 mrdocs 2958
   <source>%1 pt</source>
2959
   <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 2960
  </message>
2961
  <message>
6654 mrdocs 2962
   <source>&amp;Other...</source>
2963
   <translation>&amp;Bestelakoa...</translation>
3064 cbradney 2964
  </message>
2965
  <message>
6654 mrdocs 2966
   <source>&amp;Left</source>
2967
   <translation>E&amp;zkerrean</translation>
3064 cbradney 2968
  </message>
2969
  <message>
6654 mrdocs 2970
   <source>&amp;Center</source>
2971
   <translation>E&amp;rdian</translation>
3064 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
6654 mrdocs 2974
   <source>&amp;Right</source>
2975
   <translation>E&amp;skuinean</translation>
3064 cbradney 2976
  </message>
2977
  <message>
6654 mrdocs 2978
   <source>&amp;Block</source>
2979
   <translation>&amp;Blokeatu</translation>
3064 cbradney 2980
  </message>
2981
  <message>
6654 mrdocs 2982
   <source>&amp;Forced</source>
2983
   <translation>Behar&amp;tuta</translation>
3064 cbradney 2984
  </message>
2985
  <message>
6654 mrdocs 2986
   <source>&amp;%1 %</source>
2987
   <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 2988
  </message>
2989
  <message>
6654 mrdocs 2990
   <source>&amp;Normal</source>
2991
   <translation>&amp;Normala</translation>
3064 cbradney 2992
  </message>
2993
  <message>
6654 mrdocs 2994
   <source>&amp;Underline</source>
2995
   <translation>&amp;Azpimarra</translation>
3064 cbradney 2996
  </message>
2997
  <message>
6654 mrdocs 2998
   <source>Underline &amp;Words</source>
2999
   <translation>Azpimarratu &amp;hitzak</translation>
3064 cbradney 3000
  </message>
3001
  <message>
6654 mrdocs 3002
   <source>&amp;Strike Through</source>
3003
   <translation>&amp;Marratua</translation>
3064 cbradney 3004
  </message>
3005
  <message>
6654 mrdocs 3006
   <source>&amp;All Caps</source>
3007
   <translation>M&amp;aiuskulak</translation>
3064 cbradney 3008
  </message>
3009
  <message>
6654 mrdocs 3010
   <source>Small &amp;Caps</source>
3011
   <translation>Maiuskula-&amp;txikiak</translation>
3064 cbradney 3012
  </message>
3013
  <message>
6654 mrdocs 3014
   <source>Su&amp;perscript</source>
3015
   <translation>G&amp;oi-indizea</translation>
3064 cbradney 3016
  </message>
3017
  <message>
6654 mrdocs 3018
   <source>Su&amp;bscript</source>
3019
   <translation>A&amp;zpi-indizea</translation>
3064 cbradney 3020
  </message>
3021
  <message>
6654 mrdocs 3022
   <source>S&amp;hadow</source>
3023
   <translation>&amp;Itzala</translation>
3064 cbradney 3024
  </message>
3025
  <message>
6654 mrdocs 3026
   <source>&amp;Image Effects</source>
3027
   <translation>&amp;Irudi-efektuak</translation>
3064 cbradney 3028
  </message>
3029
  <message>
6654 mrdocs 3030
   <source>&amp;Tabulators...</source>
3031
   <translation>&amp;Tabulatzaileak...</translation>
3064 cbradney 3032
  </message>
3033
  <message>
6654 mrdocs 3034
   <source>D&amp;uplicate</source>
3035
   <translation>Bi&amp;koiztu</translation>
3064 cbradney 3036
  </message>
3037
  <message>
6654 mrdocs 3038
   <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3039
   <translation>Bikoizte &amp;anitza</translation>
3064 cbradney 3040
  </message>
3041
  <message>
6654 mrdocs 3042
   <source>&amp;Delete</source>
3043
   <translation>&amp;Ezabatu</translation>
3064 cbradney 3044
  </message>
3045
  <message>
6654 mrdocs 3046
   <source>&amp;Group</source>
3047
   <translation>E&amp;lkartu</translation>
3064 cbradney 3048
  </message>
3049
  <message>
6654 mrdocs 3050
   <source>&amp;Ungroup</source>
3051
   <translation>&amp;Banandu</translation>
3064 cbradney 3052
  </message>
3053
  <message>
6654 mrdocs 3054
   <source>Is &amp;Locked</source>
3055
   <translation>B&amp;lokeatuta dago</translation>
3064 cbradney 3056
  </message>
3057
  <message>
6654 mrdocs 3058
   <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3059
   <translation>Ta&amp;maina blokeatuta dago</translation>
3064 cbradney 3060
  </message>
3061
  <message>
6654 mrdocs 3062
   <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3063
   <translation>Eraman &amp;beheraino</translation>
3064 cbradney 3064
  </message>
3065
  <message>
6654 mrdocs 3066
   <source>Raise to &amp;Top</source>
3067
   <translation>Eraman &amp;goraino</translation>
3064 cbradney 3068
  </message>
3069
  <message>
6654 mrdocs 3070
   <source>&amp;Lower</source>
3071
   <translation>&amp;Beheratu</translation>
3064 cbradney 3072
  </message>
3073
  <message>
6654 mrdocs 3074
   <source>&amp;Raise</source>
3075
   <translation>&amp;Goratu</translation>
3064 cbradney 3076
  </message>
3077
  <message>
6654 mrdocs 3078
   <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3079
   <translation>Bidali berri &amp;laburren albumera</translation>
3064 cbradney 3080
  </message>
3081
  <message>
6654 mrdocs 3082
   <source>&amp;Attributes...</source>
3083
   <translation>&amp;Atributuak...</translation>
3064 cbradney 3084
  </message>
3085
  <message>
6654 mrdocs 3086
   <source>I&amp;mage Visible</source>
3087
   <translation>I&amp;rudia ikusgai</translation>
3064 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
6654 mrdocs 3090
   <source>&amp;Update Image</source>
3091
   <translation>&amp;Eguneratu irudia</translation>
3064 cbradney 3092
  </message>
3093
  <message>
6654 mrdocs 3094
   <source>Adjust Frame to Image</source>
3095
   <translation>Doitu markoa irudira</translation>
3064 cbradney 3096
  </message>
3097
  <message>
6654 mrdocs 3098
   <source>Extended Image Properties</source>
3099
   <translation>Irudiaren propietate hedatuak</translation>
3064 cbradney 3100
  </message>
3101
  <message>
6654 mrdocs 3102
   <source>&amp;Low Resolution</source>
3103
   <translation>Bereizmen &amp;baxua</translation>
3064 cbradney 3104
  </message>
3105
  <message>
6654 mrdocs 3106
   <source>&amp;Normal Resolution</source>
3107
   <translation>Bereizmen &amp;normala</translation>
3064 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
6654 mrdocs 3110
   <source>&amp;Full Resolution</source>
3111
   <translation>Bereizmen &amp;osoa</translation>
3064 cbradney 3112
  </message>
3113
  <message>
6654 mrdocs 3114
   <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3115
   <translation>PDFko &amp;laster-marka da</translation>
3064 cbradney 3116
  </message>
3117
  <message>
6654 mrdocs 3118
   <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3119
   <translation>PDF &amp;oharpena da</translation>
3064 cbradney 3120
  </message>
3121
  <message>
6654 mrdocs 3122
   <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3123
   <translation>Oharpenaren p&amp;ropietateak</translation>
3064 cbradney 3124
  </message>
3125
  <message>
6654 mrdocs 3126
   <source>Field P&amp;roperties</source>
3127
   <translation>Eremu-&amp;propietateak</translation>
3064 cbradney 3128
  </message>
3129
  <message>
6654 mrdocs 3130
   <source>&amp;Edit Shape...</source>
3131
   <translation>&amp;Editatu forma...</translation>
3064 cbradney 3132
  </message>
3133
  <message>
6654 mrdocs 3134
   <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3135
   <translation>E&amp;rantsi testua bideari</translation>
3064 cbradney 3136
  </message>
3137
  <message>
6654 mrdocs 3138
   <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3139
   <translation>&amp;Desuztartu testua bidetik</translation>
3064 cbradney 3140
  </message>
3141
  <message>
6654 mrdocs 3142
   <source>&amp;Combine Polygons</source>
3143
   <translation>&amp;Konbinatu poligonoak</translation>
3064 cbradney 3144
  </message>
3145
  <message>
6654 mrdocs 3146
   <source>Split &amp;Polygons</source>
3147
   <translation>&amp;Zatitu poligonoak</translation>
3064 cbradney 3148
  </message>
3149
  <message>
6654 mrdocs 3150
   <source>&amp;Bezier Curve</source>
3151
   <translation>&amp;Bezier kurba</translation>
3064 cbradney 3152
  </message>
3153
  <message>
6654 mrdocs 3154
   <source>&amp;Image Frame</source>
3155
   <translation>&amp;Irudi-markoa</translation>
3064 cbradney 3156
  </message>
3157
  <message>
6654 mrdocs 3158
   <source>&amp;Polygon</source>
3159
   <translation>&amp;Poligonoa</translation>
3064 cbradney 3160
  </message>
3161
  <message>
6654 mrdocs 3162
   <source>&amp;Text Frame</source>
3163
   <translation>&amp;Testu-markoa</translation>
3064 cbradney 3164
  </message>
3165
  <message>
6654 mrdocs 3166
   <source>&amp;Glyph...</source>
3167
   <translation>&amp;Glifoa...</translation>
3064 cbradney 3168
  </message>
3169
  <message>
6654 mrdocs 3170
   <source>Sample Text</source>
3171
   <translation>Testu-lagina</translation>
3064 cbradney 3172
  </message>
3173
  <message>
6654 mrdocs 3174
   <source>&amp;Insert...</source>
3175
   <translation>&amp;Txertatu</translation>
3064 cbradney 3176
  </message>
3177
  <message>
6654 mrdocs 3178
   <source>Im&amp;port...</source>
3179
   <translation>I&amp;nportatu...</translation>
3064 cbradney 3180
  </message>
3181
  <message>
6654 mrdocs 3182
   <source>&amp;Delete...</source>
3183
   <translation>&amp;Ezabatu...</translation>
3064 cbradney 3184
  </message>
3185
  <message>
6654 mrdocs 3186
   <source>&amp;Copy...</source>
3187
   <translation>&amp;Kopiatu...</translation>
3064 cbradney 3188
  </message>
3189
  <message>
6654 mrdocs 3190
   <source>&amp;Move...</source>
3191
   <translation>&amp;Aldatu lekuz...</translation>
3064 cbradney 3192
  </message>
3193
  <message>
6654 mrdocs 3194
   <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3195
   <translation>A&amp;plikatu orri maisua...</translation>
3064 cbradney 3196
  </message>
3197
  <message>
6654 mrdocs 3198
   <source>Manage &amp;Guides...</source>
3199
   <translation>Kudeatu &amp;gidak...</translation>
3064 cbradney 3200
  </message>
3201
  <message>
6654 mrdocs 3202
   <source>Manage Page Properties...</source>
3203
   <translation>Kudeatu orriaren propietateak...</translation>
3064 cbradney 3204
  </message>
3205
  <message>
6654 mrdocs 3206
   <source>&amp;Fit in window</source>
3207
   <translation>&amp;Doitu leihora</translation>
3064 cbradney 3208
  </message>
3209
  <message>
6654 mrdocs 3210
   <source>&amp;50%</source>
3211
   <translation>%&amp;50</translation>
3064 cbradney 3212
  </message>
3213
  <message>
6654 mrdocs 3214
   <source>&amp;75%</source>
3215
   <translation>%&amp;75</translation>
3064 cbradney 3216
  </message>
3217
  <message>
6654 mrdocs 3218
   <source>&amp;100%</source>
3219
   <translation>%&amp;100</translation>
3064 cbradney 3220
  </message>
3221
  <message>
6654 mrdocs 3222
   <source>&amp;200%</source>
3223
   <translation>%&amp;200</translation>
3064 cbradney 3224
  </message>
3225
  <message>
6654 mrdocs 3226
   <source>&amp;Thumbnails</source>
3227
   <translation>&amp;Koadro txikiak</translation>
3064 cbradney 3228
  </message>
3229
  <message>
6654 mrdocs 3230
   <source>Show &amp;Margins</source>
3231
   <translation>Erakutsi &amp;marjinak</translation>
3064 cbradney 3232
  </message>
3233
  <message>
6654 mrdocs 3234
   <source>Show &amp;Frames</source>
3235
   <translation>Erakutsi &amp;markoak</translation>
3064 cbradney 3236
  </message>
3237
  <message>
6654 mrdocs 3238
   <source>Show &amp;Images</source>
3239
   <translation>Erakutsi &amp;irudiak</translation>
3064 cbradney 3240
  </message>
3241
  <message>
6654 mrdocs 3242
   <source>Show &amp;Grid</source>
3243
   <translation>Erakutsi &amp;sareta</translation>
3064 cbradney 3244
  </message>
3245
  <message>
6654 mrdocs 3246
   <source>Show G&amp;uides</source>
3247
   <translation>Erakutsi &amp;gidak</translation>
3064 cbradney 3248
  </message>
3249
  <message>
6654 mrdocs 3250
   <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3251
   <translation>Erakutsi &amp;lerromarrak</translation>
3064 cbradney 3252
  </message>
3253
  <message>
6654 mrdocs 3254
   <source>Show &amp;Text Chain</source>
3255
   <translation>Erakutsi &amp;markoen arteko esteka</translation>
3064 cbradney 3256
  </message>
3257
  <message>
6654 mrdocs 3258
   <source>Show Control Characters</source>
3259
   <translation>Erakutsi karaktere-kontrola</translation>
3064 cbradney 3260
  </message>
3261
  <message>
6654 mrdocs 3262
   <source>Rulers relative to Page</source>
3263
   <translation>Erregelak erlatiboak orriarekiko
3264
</translation>
3064 cbradney 3265
  </message>
3266
  <message>
6654 mrdocs 3267
   <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3268
   <translation>Atxikitu &amp;saretara</translation>
3064 cbradney 3269
  </message>
3270
  <message>
6654 mrdocs 3271
   <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3272
   <translation>Atxikitu gi&amp;detara</translation>
3064 cbradney 3273
  </message>
3274
  <message>
6654 mrdocs 3275
   <source>&amp;Properties</source>
3276
   <translation>&amp;Propietateak</translation>
3064 cbradney 3277
  </message>
3278
  <message>
6654 mrdocs 3279
   <source>&amp;Scrapbook</source>
3280
   <translation>&amp;Berri laburren albuma</translation>
3064 cbradney 3281
  </message>
3282
  <message>
6654 mrdocs 3283
   <source>&amp;Layers</source>
3284
   <translation>&amp;Geruzak</translation>
3064 cbradney 3285
  </message>
3286
  <message>
6654 mrdocs 3287
   <source>&amp;Arrange Pages</source>
3288
   <translation>&amp;Antolatu orrialdeak</translation>
3064 cbradney 3289
  </message>
3290
  <message>
6654 mrdocs 3291
   <source>&amp;Bookmarks</source>
3292
   <translation>&amp;Laster-markak</translation>
3064 cbradney 3293
  </message>
3294
  <message>
6654 mrdocs 3295
   <source>&amp;Measurements</source>
3296
   <translation>&amp;Neurketak</translation>
3064 cbradney 3297
  </message>
3298
  <message>
6654 mrdocs 3299
   <source>Action &amp;History</source>
3300
   <translation>Ekintzen &amp;historia</translation>
3064 cbradney 3301
  </message>
3302
  <message>
6654 mrdocs 3303
   <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3304
   <translation>&amp;Egiaztatzailea</translation>
3064 cbradney 3305
  </message>
3306
  <message>
6654 mrdocs 3307
   <source>&amp;Align and Distribute</source>
3308
   <translation>&amp;Lerrokatu eta banatu</translation>
3064 cbradney 3309
  </message>
3310
  <message>
6654 mrdocs 3311
   <source>&amp;Tools</source>
3312
   <translation>T&amp;resnak</translation>
3064 cbradney 3313
  </message>
3314
  <message>
6654 mrdocs 3315
   <source>P&amp;DF Tools</source>
3316
   <translation>P&amp;DF tresnak</translation>
3064 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
6654 mrdocs 3319
   <source>Select Item</source>
3320
   <translation>Hautatu elementua</translation>
3064 cbradney 3321
  </message>
3322
  <message>
6654 mrdocs 3323
   <source>T&amp;able</source>
3324
   <translation>T&amp;aula</translation>
3064 cbradney 3325
  </message>
3326
  <message>
6654 mrdocs 3327
   <source>&amp;Shape</source>
3328
   <translation>&amp;Forma</translation>
3064 cbradney 3329
  </message>
3330
  <message>
6654 mrdocs 3331
   <source>&amp;Line</source>
3332
   <translation>&amp;Marra</translation>
3064 cbradney 3333
  </message>
3334
  <message>
6654 mrdocs 3335
   <source>&amp;Freehand Line</source>
3336
   <translation>&amp;Pultsuko marra</translation>
3064 cbradney 3337
  </message>
3338
  <message>
6654 mrdocs 3339
   <source>Rotate Item</source>
3340
   <translation>Biratu elementua</translation>
3064 cbradney 3341
  </message>
3342
  <message>
6654 mrdocs 3343
   <source>Zoom in or out</source>
3344
   <translation>Handiagotu edo txikiagotu zooma</translation>
3064 cbradney 3345
  </message>
3346
  <message>
6654 mrdocs 3347
   <source>Zoom in</source>
3348
   <translation>Zooma handiagotu</translation>
3064 cbradney 3349
  </message>
3350
  <message>
6654 mrdocs 3351
   <source>Zoom out</source>
3352
   <translation>Zooma txikiagotu</translation>
3064 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
6654 mrdocs 3355
   <source>Edit Contents of Frame</source>
3356
   <translation>Editatu markoaren edukia</translation>
3064 cbradney 3357
  </message>
3358
  <message>
6654 mrdocs 3359
   <source>Edit Text...</source>
3360
   <translation>Editatu testua...</translation>
3064 cbradney 3361
  </message>
3362
  <message>
6654 mrdocs 3363
   <source>Link Text Frames</source>
3364
   <translation>Estekatu testu-markoak</translation>
3064 cbradney 3365
  </message>
3366
  <message>
6654 mrdocs 3367
   <source>Unlink Text Frames</source>
3368
   <translation>Desestekatu testu-markoak</translation>
3064 cbradney 3369
  </message>
3370
  <message>
6654 mrdocs 3371
   <source>&amp;Eye Dropper</source>
3372
   <translation>&amp;Tanta-kontagailua</translation>
3064 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
6654 mrdocs 3375
   <source>Copy Item Properties</source>
3376
   <translation>Kopiatu elementu-propietateak</translation>
3064 cbradney 3377
  </message>
3378
  <message>
6654 mrdocs 3379
   <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3380
   <translation>Editatu testua artikulu-editorearekin</translation>
3064 cbradney 3381
  </message>
3382
  <message>
6654 mrdocs 3383
   <source>Insert Text Frame</source>
3384
   <translation>Txertatu testu-markoa</translation>
3064 cbradney 3385
  </message>
3386
  <message>
6654 mrdocs 3387
   <source>Insert Image Frame</source>
3388
   <translation>Txertatu irudi-markoa</translation>
3064 cbradney 3389
  </message>
3390
  <message>
6654 mrdocs 3391
   <source>Insert Table</source>
3392
   <translation>Txertatu taula</translation>
3064 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
6654 mrdocs 3395
   <source>Insert Shape</source>
3396
   <translation>Txertatu forma</translation>
3064 cbradney 3397
  </message>
3398
  <message>
6654 mrdocs 3399
   <source>Insert Polygon</source>
3400
   <translation>Txertatu poligonoa</translation>
3064 cbradney 3401
  </message>
3402
  <message>
6654 mrdocs 3403
   <source>Insert Line</source>
3404
   <translation>Txertatu marra</translation>
3064 cbradney 3405
  </message>
3406
  <message>
6654 mrdocs 3407
   <source>Insert Bezier Curve</source>
3408
   <translation>Txertatu Bezier kurba</translation>
3064 cbradney 3409
  </message>
3410
  <message>
6654 mrdocs 3411
   <source>Insert Freehand Line</source>
3412
   <translation>Txertatu pultsuko marra</translation>
3064 cbradney 3413
  </message>
3414
  <message>
6654 mrdocs 3415
   <source>&amp;Manage Pictures</source>
3416
   <translation>&amp;Kudeatu irudiak</translation>
3064 cbradney 3417
  </message>
3418
  <message>
6654 mrdocs 3419
   <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3420
   <translation>&amp;Zatitu testua</translation>
3064 cbradney 3421
  </message>
3422
  <message>
6654 mrdocs 3423
   <source>Dehyphenate Text</source>
3424
   <translation>Batu testua</translation>
3064 cbradney 3425
  </message>
3426
  <message>
6654 mrdocs 3427
   <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3428
   <translation>&amp;Sortu gaien aurkibidea</translation>
3064 cbradney 3429
  </message>
3430
  <message>
6654 mrdocs 3431
   <source>&amp;About Scribus</source>
3432
   <translation>Scribus-i &amp;buruz</translation>
3064 cbradney 3433
  </message>
3434
  <message>
6654 mrdocs 3435
   <source>About &amp;Qt</source>
3436
   <translation>&amp;Qt-ri buruz</translation>
3064 cbradney 3437
  </message>
3438
  <message>
6654 mrdocs 3439
   <source>Toolti&amp;ps</source>
3440
   <translation>&amp;Argibidea</translation>
3064 cbradney 3441
  </message>
3442
  <message>
6654 mrdocs 3443
   <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3444
   <translation>Scribus-en &amp;eskuliburua...</translation>
3064 cbradney 3445
  </message>
3446
  <message>
6654 mrdocs 3447
   <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3448
   <translation>&amp;Hitz-zatiketa azkarra</translation>
3064 cbradney 3449
  </message>
3450
  <message>
6654 mrdocs 3451
   <source>Non Breaking Dash</source>
3452
   <translation>Marratxo zati ezina</translation>
3064 cbradney 3453
  </message>
3454
  <message>
6654 mrdocs 3455
   <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3456
   <translation>&amp;Zuriune zati ezina</translation>
3064 cbradney 3457
  </message>
3458
  <message>
6654 mrdocs 3459
   <source>Page &amp;Number</source>
3460
   <translation>Orrialde-&amp;zenbakia</translation>
3064 cbradney 3461
  </message>
3462
  <message>
6654 mrdocs 3463
   <source>New Line</source>
3464
   <translation>Lerro berria</translation>
3064 cbradney 3465
  </message>
3466
  <message>
6654 mrdocs 3467
   <source>Frame Break</source>
3468
   <translation>Markoa haustea</translation>
3064 cbradney 3469
  </message>
3470
  <message>
6654 mrdocs 3471
   <source>Column Break</source>
3472
   <translation>Zutabe-jauzia</translation>
3064 cbradney 3473
  </message>
3474
  <message>
6654 mrdocs 3475
   <source>Copyright</source>
3476
   <translation>Copyright-a</translation>
3064 cbradney 3477
  </message>
3478
  <message>
6654 mrdocs 3479
   <source>Registered Trademark</source>
3480
   <translation>Erregistratutako marka</translation>
3064 cbradney 3481
  </message>
3482
  <message>
6654 mrdocs 3483
   <source>Trademark</source>
3484
   <translation>Marka</translation>
3064 cbradney 3485
  </message>
3486
  <message>
6654 mrdocs 3487
   <source>Bullet</source>
3488
   <translation>Buleta</translation>
3064 cbradney 3489
  </message>
3490
  <message>
6654 mrdocs 3491
   <source>Em Dash</source>
3492
   <translation>Em marra</translation>
3064 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
6654 mrdocs 3495
   <source>En Dash</source>
3496
   <translation>En marra</translation>
3064 cbradney 3497
  </message>
3498
  <message>
6654 mrdocs 3499
   <source>Figure Dash</source>
3500
   <translation>Irudi-marra</translation>
3064 cbradney 3501
  </message>
3502
  <message>
6654 mrdocs 3503
   <source>Quotation Dash</source>
3504
   <translation>Kuotazio-marra</translation>
3064 cbradney 3505
  </message>
3506
  <message>
6654 mrdocs 3507
   <source>Apostrophe</source>
3508
   <translation>Apostrofea</translation>
3064 cbradney 3509
  </message>
3510
  <message>
6654 mrdocs 3511
   <source>Straight Double</source>
3512
   <translation>Komatxo bikoitza</translation>
3064 cbradney 3513
  </message>
3514
  <message>
6654 mrdocs 3515
   <source>Single Left</source>
3516
   <translation>Bakuna ezkerrean</translation>
3064 cbradney 3517
  </message>
3518
  <message>
6654 mrdocs 3519
   <source>Single Right</source>
3520
   <translation>Bakuna eskuinean</translation>
3064 cbradney 3521
  </message>
3522
  <message>
6654 mrdocs 3523
   <source>Double Left</source>
3524
   <translation>Bikoitza ezkerrean</translation>
3064 cbradney 3525
  </message>
3526
  <message>
6654 mrdocs 3527
   <source>Double Right</source>
3528
   <translation>Bikoitza eskuinean</translation>
3064 cbradney 3529
  </message>
3530
  <message>
6654 mrdocs 3531
   <source>Single Reversed</source>
3532
   <translation>Bakuna alderantziz</translation>
3064 cbradney 3533
  </message>
3534
  <message>
6654 mrdocs 3535
   <source>Double Reversed</source>
3536
   <translation>Bikoitza alderantziz</translation>
3064 cbradney 3537
  </message>
3538
  <message>
6654 mrdocs 3539
   <source>Single Left Guillemet</source>
3540
   <translation>Ezkerreko komatxoa bakarra</translation>
3064 cbradney 3541
  </message>
3542
  <message>
6654 mrdocs 3543
   <source>Single Right Guillemet</source>
3544
   <translation>Eskuineko komatxoa bakarra</translation>
3064 cbradney 3545
  </message>
3546
  <message>
6654 mrdocs 3547
   <source>Double Left Guillemet</source>
3548
   <translation>Ezkerreko komatxoa bikoitza</translation>
3064 cbradney 3549
  </message>
3550
  <message>
6654 mrdocs 3551
   <source>Double Right Guillemet</source>
3552
   <translation>Eskuineko komatxoa bikoitza</translation>
3064 cbradney 3553
  </message>
3554
  <message>
6654 mrdocs 3555
   <source>Low Single Comma</source>
3556
   <translation>Koma bakun baxua</translation>
3064 cbradney 3557
  </message>
3558
  <message>
6654 mrdocs 3559
   <source>Low Double Comma</source>
3560
   <translation>Koma bikoitz baxua</translation>
3064 cbradney 3561
  </message>
3562
  <message>
6654 mrdocs 3563
   <source>CJK Single Left</source>
3564
   <translation>CJK ezkerrekoa bakarra</translation>
3064 cbradney 3565
  </message>
3566
  <message>
6654 mrdocs 3567
   <source>CJK Single Right</source>
3568
   <translation>CJK eskuinekoa bakarra</translation>
3064 cbradney 3569
  </message>
3570
  <message>
6654 mrdocs 3571
   <source>CJK Double Left</source>
3572
   <translation>CJK ezkerrekoa bikoitza</translation>
3064 cbradney 3573
  </message>
3574
  <message>
6654 mrdocs 3575
   <source>CJK Double Right</source>
3576
   <translation>CJK eskuinekoa bikoitza</translation>
3064 cbradney 3577
  </message>
3578
  <message>
6654 mrdocs 3579
   <source>Toggle Palettes</source>
3580
   <translation>Txandakatu paletak</translation>
3064 cbradney 3581
  </message>
418 Franz 3582
  <message>
6654 mrdocs 3583
   <source>Toggle Guides</source>
3584
   <translation>Txandakatu gidak</translation>
418 Franz 3585
  </message>
3586
  <message>
6654 mrdocs 3587
   <source>Print Previe&amp;w</source>
3588
   <translation>Inprimatzeko &amp;aurrebista</translation>
418 Franz 3589
  </message>
3590
  <message>
6654 mrdocs 3591
   <source>&amp;JavaScripts...</source>
3592
   <translation>&amp;JavaScript-ak...</translation>
418 Franz 3593
  </message>
3594
  <message>
6654 mrdocs 3595
   <source>Convert to Master Page...</source>
3596
   <translation>Bihurtu orri maisuan...</translation>
418 Franz 3597
  </message>
3598
  <message>
6654 mrdocs 3599
   <source>&amp;Cascade</source>
3600
   <translation>&amp;Teilakatua</translation>
418 Franz 3601
  </message>
3602
  <message>