Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 776 | Rev 1525 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
171 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; list(new line)
11
 
12
Palauttaa listan värien nimistä, jotka on määritelty asiakirjassa.
13
Jos asiakirjoja ei ole avoinna, palauttaa listan oletusväreistä.</translation>
14
  </message>
15
  <message>
16
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
17
 
18
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
19
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
20
Returns true if a new document was created.
21
</source>
22
    <translation>getColorNames() -&gt; list
23
 
24
Näyttää dialogin &quot;Uusi asiakirja&quot;. Luo uuden asiakirjan, jos käyttäjä hyväksyy
25
asetukset. Asiakirjaa ei luoda, jos käyttäjä painaa Peruuta-painiketta.
26
Palauttaa true, jos uusi asiakirja luotiin.</translation>
27
  </message>
28
  <message>
29
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
30
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
31
 
32
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
33
following meaning:
34
 
35
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
36
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
37
 
38
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
39
  margins
40
 
41
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
42
 
43
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
44
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
45
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
46
 
47
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
48
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
49
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
50
 
51
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
52
 
53
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
54
 
55
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
56
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
57
is not in points, make sure to account for this.
58
 
59
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
60
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
61
</source>
62
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
63
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
64
 
65
Luo uuden asiakirjan ja palauttaa true, jos se onnistuu. Parametreillä on seuraavat
66
merkitykset:
67
 
68
  size = Tuple (leveys, korkeus) kuvaa asiakirjan koon. Voit käyttää valmiiksi
69
  määriteltyjä vakioita PAPER_&lt;paperin tyyppi&gt; esim. PAPER_A4 jne.
70
 
71
  margins = Tuple (vasen, oikea, ylä, ala) kuva asiakirjan reunukset.
72
 
73
  orientation = Sivun suunta - vakiot PORTRAIT, LANDSCAPE (pystysuora, vaakasuora).
74
 
75
  firstPageNumber = Asiakirjan ensimmäisellä sivulla käytettävä sivunumero. Hyödyllinen
76
  Hyödyllinen esimerkiksi luotaessa asikirja useassa osassa.
77
 
78
  unit: Asikirjassa käytettävä mittayksikkö. Käytä valmiiksi määriteltyjä vakioita:
79
  UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
80
 
81
  facingPages = FACINGPAGES (vastakkaiset sivut), NOFACINGPAGES (peräkkäiset sivut)
82
 
83
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT (ensimmäinen sivu vasen), FIRSTPAGERIGHT (oikea)
84
 
85
Leveys, korkeus ja reunukset tulee antaa asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä.
86
PAPER_*-vakiot annetaan pisteinä (points). Jos asikirjasi ei ole pisteissä, huomioi
87
tämä.
88
 
89
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
90
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
91
</translation>
92
  </message>
93
  <message>
94
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
95
 
96
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
97
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
98
</source>
99
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Palauttaa täyttövärin nimen kohteelle &quot;name&quot;.
102
Jos &quot;name&quot; ei ole annettu käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
103
  </message>
104
  <message>
105
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
106
 
107
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
108
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
109
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
110
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
111
</source>
112
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
113
 
114
Siirtää kohdetta &quot;name&quot; arvoilla dx ja dy suhteessa nykyiseen sijaintiin. Etäisyydet
115
ilmaistaan asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä (katso UNIT-vakio). Jos &quot;name&quot; ei
116
ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta. Jos kohde &quot;name&quot; kuuluu
117
ryhmään, koko ryhmää siirretään.</translation>
118
  </message>
119
  <message>
120
    <source>setRedraw(bool)
121
 
122
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
123
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
124
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
125
</source>
126
    <translation>setRedraw(bool)
127
 
128
Estää sivun uudelleenpiirron, kun bool=False. Muuten uudelleen piirto on
129
käytössä. Tämä asetus jää voimaan vaikka skriptistä poistutaan. Varmista,
130
että kutsut setRedraw(True) finally: -lauseessa ylimmällä tasolla skriptissäsi.</translation>
131
  </message>
132
  <message>
133
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
134
 
135
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
136
coordinates are given in the current measurement units of the document
137
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
138
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
139
is not given Scribus will create one for you.
140
 
141
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
142
</source>
143
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
144
 
145
Luo uuden nelikulmion nykyiselle sivulle ja palauttaa luodun kohteen nimen.
146
Koordinaatit on annettava asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä. Katso (UNIT vakiot).
147
&quot;name&quot;:n tulee olla yksilöllinen tunniste kohteelle, koska tarvitset nimeä myöhemmin
148
viitatessasi nelikulmioon. Jos &quot;name&quot;:a ei anneta Scribus luo sen.
149
 
150
Saattaa nostaa NameExistsError:n, jos annettu nimi on jo olemassa.</translation>
151
  </message>
152
  <message>
153
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
154
 
155
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
156
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
157
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
158
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
159
template page for the new page.
160
 
161
May raise IndexError if the page number is out of range
162
</source>
163
    <translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
164
 
165
Luo uuden sivun. Jos &quot;where&quot; on -1 sivu lisätään asiakirjan loppuun, muuten sivu lisätään
166
sivun &quot;where&quot; eteen. Sivunumerot lasketaan yhdestä ylöspäin, vaikka asikirjan ensimmäisen
167
sivun numeroksi olisi valittu joku muu. Vapaaehtoinen toinen parametri kertoo sivulla
168
käytettävän sivumallin.
169
 
170
Saattaa nostaa IndexError:n, jos sivunumero on sallittujen rajojen ulkopuolella</translation>
171
  </message>
172
  <message>
173
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
174
 
175
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
176
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
177
available types (FILL_&lt;type&gt;).
178
</source>
179
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
180
 
181
Asettaa liukuväritäytön kohteelle &quot;name&quot;. Värin kuvukset ovat samat kuin
182
setFillColor():lla ja setFillShade():lla. Katso vakiot FILL_&lt;type&gt;.</translation>
183
  </message>
184
  <message>
185
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
186
 
187
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
188
frame has some text selected the value assigned to the first character of
189
the selection is returned.
190
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
191
</source>
192
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
193
 
194
Palauttaa kirjasimen koon pisteinä tekstikehykselle &quot;name&quot;. Jos tekstikehyksessä
195
on tekstiä valittuna palautetaan valinnan ensimmäisen kirjasimen koko.
196
Jos &quot;name&quot; ei ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
200
 
201
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
202
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
203
</source>
204
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Asettaa tekstin &quot;string&quot; Scribuksen tilariville. Teksti täytyy olla UTF8 koodattu tai
207
&apos;unicode&apos; teksti (suositeltavaa).</translation>
208
  </message>
209
</context>
210
<context>
211
  <name>@default</name>
212
  <message>
213
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
214
 
215
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
216
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
217
the value of the named color from the default document colors.
218
 
219
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
220
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
221
</source>
222
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
223
 
224
Palauttaa tuplen (C, M, Y, K) värille &quot;name&quot; nykyisestä asiakirjasta. Jos asiakirjaa
225
ei ole avoinna, palauttaa värin oletusväreistä.
226
 
227
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos väriä ei löydy.
228
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
229
  </message>
230
  <message>
231
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
232
 
233
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
234
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
235
Color components should be in the range from 0 to 255.
236
 
237
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
238
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
239
</source>
240
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
241
 
242
Vaihtaa värin &quot;name&quot; vastaamaan väriä c, m, y, k (kaikki määritelty välillä 0, 255).</translation>
243
  </message>
244
  <message>
245
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
246
 
247
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
248
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
249
the range from 0 to 255.
250
 
251
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
252
</source>
253
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
254
 
255
Määrittää uuden värin &quot;name&quot; värillä c, m, y, k (määritelty välillä 0, 255).
256
 
257
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
258
  </message>
259
  <message>
260
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
261
 
262
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
263
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
264
&quot;None&quot; - transparent.
265
 
266
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
267
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
268
 
269
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
270
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
271
</source>
272
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
273
 
274
Poistaa värin &quot;nimi&quot;, joka korvataan värillä &quot;replace&quot;. Oletuksena &quot;replace&quot; on None (läpinäkyvä).
275
 
276
deleteColors toimii asiakirjassa määritellyillä väreillä, asiakirja on avoinna.
277
 
278
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
279
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
280
  </message>
281
  <message>
282
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
283
 
284
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
285
 
286
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
287
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
288
</source>
289
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
290
 
291
Jokainen ilmentymä väristä &quot;name&quot; korvataan värillä &quot;replace&quot;.
292
 
293
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
294
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
295
  </message>
296
  <message>
297
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
298
 
299
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
300
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
301
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
302
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
303
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
304
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
305
opional parameters is False.
306
 
307
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
308
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
309
 
310
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
311
 
312
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
313
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
314
</source>
315
    <translation type="unfinished">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
316
 
317
</translation>
318
  </message>
319
  <message>
320
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
321
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
322
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
323
 
324
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
325
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
326
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
327
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
328
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
329
 
330
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
331
at 1.
332
 
333
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
334
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
335
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
336
can be binary-ORed with button constants:
337
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
338
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
339
 
340
Usage examples:
341
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
342
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
343
          ICON_ERROR)
344
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
345
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
346
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
347
 
348
Defined button and icon constants:
349
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
350
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
351
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
352
</source>
353
    <translation type="unfinished"></translation>
354
  </message>
355
  <message>
356
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
357
 
358
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
359
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
360
 
361
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
362
</source>
363
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
364
 
365
Näyttää yleisen &quot;Kysy string&quot;-dialogin ja palauttaa sen arvon. Parametrit: ikkunan
366
otsikko, ikkunan teksti ja oletusarvo</translation>
367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>closeDoc()
370
 
371
Closes the current document without prompting to save.
372
 
373
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
374
</source>
375
    <translation>closeDoc()
376
 
377
Sulkee aktiivisen asiakirjan, ilman tallennusdialogia.
378
 
379
Saattaa heittää NoDocOpenError, jos suljettavia asiakirjoja ei ole</translation>
380
  </message>
381
  <message>
382
    <source>haveDoc() -&gt; bool
383
 
384
Returns true if there is a document open.
385
</source>
386
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
387
 
388
Palauttaa true, jos yksikin asiakirja on avoinna.</translation>
389
  </message>
390
  <message>
391
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
392
 
393
Opens the document &quot;name&quot;.
394
 
395
May raise ScribusError if the document could not be opened.
396
</source>
397
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
398
 
399
Avaa asiakirjan &quot;name&quot;.
400
 
401
Saattaa aiheuttaa ScribusErrorin, jos asiakirjaa ei voida avata.</translation>
402
  </message>
403
  <message>
404
    <source>saveDoc()
405
 
406
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
407
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
408
save file dialog.
409
 
410
If the save fails, there is currently no way to tell.
411
</source>
412
    <translation>saveDoc()
413
 
414
Tallennusdialogi. Tallennuksen epäonnistumista ei voi tällä hetkellä päätellä mistään.</translation>
415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
418
 
419
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
420
relative path).
421
 
422
May raise ScribusError if the save fails.
423
</source>
424
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
425
 
426
Tallentaa aktiivisen asiakirjan nimellä &quot;nimi&quot;, joka voi olla täydellinen tai suhteellinen polku.
427
 
428
Saattaa aiheuttaa ScribusError:n, jos tallennus epäonnistuu.</translation>
429
  </message>
430
  <message>
431
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
432
 
433
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
434
strings.
435
</source>
436
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
437
 
438
Asettaa asiakirjan tiedot. &quot;author&quot; (tekijä), &quot;info&quot; (tietoja) ja &quot;description&quot; (kuvaus) ovat stringejä.</translation>
439
  </message>
440
  <message>
441
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
442
 
443
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
444
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
445
constants.
446
</source>
447
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
448
 
449
Asettaa asiakirjan reunukset Vasen (lr), Oikea (rr), ylä (tr) ja ala (br). Reunukset annetaan
450
asiakirjan käyttämissä yksiköissä. Katso UNIT_&lt;type&gt; vakiot.</translation>
451
  </message>
452
  <message>
453
    <source>setUnit(type)
454
 
455
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
456
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
457
 
458
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
459
</source>
460
    <translation>setUnit(type)
461
 
462
Vaihtaa asiakirjan mittayksikköä. Mahdolliset yksiköt on määritelty vakiona UNIT_&lt;type&gt;.
463
 
464
Saattaa aiheuttaa ValueError:n, jos käytetään virheellistä yksikköä.</translation>
465
  </message>
466
  <message>
467
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
468
 
469
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
470
of the UNIT_* constants:
471
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
472
</source>
473
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
474
 
475
Palauttaa asiakirjan mittayksikön. Arvo on yksi UNIT_* vakioista.
476
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
477
</translation>
478
  </message>
479
  <message>
480
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
481
 
482
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
483
current document.
484
</source>
485
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
486
 
487
Lataa kappaletyylit Scribus-asiakirjasta &quot;filename&quot; aktiiviseen asiakirjaan.</translation>
488
  </message>
489
  <message>
490
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
491
 
492
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
493
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
494
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
495
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
496
</source>
497
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
498
 
499
</translation>
500
  </message>
501
  <message>
502
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
503
 
504
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
505
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
506
</source>
507
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
508
 
509
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin. Ilman &quot;name&quot;:a palauttaa
510
valittuna olevan kohteen kehyksen värin.</translation>
511
  </message>
512
  <message>
513
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
514
 
515
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
516
is not given the currently selected Item is used.
517
</source>
518
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
519
 
520
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan leveyden. Jos &quot;name&quot;:a
521
ei anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
522
  </message>
523
  <message>
524
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
525
 
526
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
527
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
528
</source>
529
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
530
 
531
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin sävyn. Jos &quot;name&quot;:a ei
532
anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
533
  </message>
534
  <message>
535
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
536
 
537
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
538
the currently selected item is used. The join types are:
539
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
540
</source>
541
    <translation type="unfinished">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
542
 
543
</translation>
544
  </message>
545
  <message>
546
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
547
 
548
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
549
currently selected item is used. The cap types are:
550
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
551
</source>
552
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)</translation>
553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
556
 
557
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
558
currently selected item is used. Line style constants are:
559
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
560
</source>
561
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
562
 
563
</translation>
564
  </message>
565
  <message>
566
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
567
 
568
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
569
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
570
</source>
571
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
572
 
573
</translation>
574
  </message>
575
  <message>
576
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
577
 
578
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
579
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
580
selected item is used.
581
</source>
582
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
583
 
584
</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
588
 
589
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
590
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
591
</source>
592
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
593
 
594
</translation>
595
  </message>
596
  <message>
597
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
598
 
599
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
600
given the currently selected item is used.
601
</source>
602
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
603
 
604
</translation>
605
  </message>
606
  <message>
607
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
608
 
609
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
610
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
611
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
612
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
613
</source>
614
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
615
 
616
</translation>
617
  </message>
618
  <message>
619
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
620
 
621
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
622
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
623
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
624
for reference.
625
</source>
626
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
627
 
628
</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
632
 
633
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
634
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
635
is used.
636
</source>
637
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
638
 
639
</translation>
640
  </message>
641
  <message>
642
    <source>getAllObjects() -&gt; list
643
 
644
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
645
</source>
646
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
647
 
648
</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
652
 
653
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
654
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
655
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
656
belongs to a group, the whole group is moved.
657
</source>
658
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
659
 
660
</translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
664
 
665
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
666
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
667
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
668
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
669
given the currently selected item is used.
670
</source>
671
    <translation type="unfinished">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
672
 
673
</translation>
674
  </message>
675
  <message>
676
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
677
 
678
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
679
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
680
selected item is used.
681
</source>
682
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
683
 
684
</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
688
 
689
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
690
is not given the currently selected item is used.
691
</source>
692
    <translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
693
 
694
</translation>
695
  </message>
696
  <message>
697
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
698
 
699
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
700
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
701
second selected Object and so on.
702
</source>
703
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
704
 
705
</translation>
706
  </message>
707
  <message>
708
    <source>selectionCount() -&gt; integer
709
 
710
Returns the number of selected objects.
711
</source>
712
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
713
 
714
</translation>
715
  </message>
716
  <message>
717
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
718
 
719
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
720
</source>
721
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;name&quot;)
722
 
723
</translation>
724
  </message>
725
  <message>
726
    <source>deselectAll()
727
 
728
Deselects all objects in the whole document.
729
</source>
730
    <translation type="unfinished">deselectAll()
731
 
732
</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>groupObjects(list)
736
 
737
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
738
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
739
items are used.
740
</source>
741
    <translation type="unfinished">groupObjects(list)
742
 
743
</translation>
744
  </message>
745
  <message>
746
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
747
 
748
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
749
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
750
 
751
</translation>
752
  </message>
753
  <message>
754
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
755
 
756
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
757
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
758
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
759
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
760
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
761
 
762
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
763
</source>
764
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
765
 
766
</translation>
767
  </message>
768
  <message>
769
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
770
 
771
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
772
not given the currently selected item is used.
773
 
774
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
775
</source>
776
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
777
 
778
</translation>
779
  </message>
780
  <message>
781
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
782
 
783
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
784
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
785
means 100 %.
786
 
787
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
788
</source>
789
    <translation type="unfinished">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
790
 
791
</translation>
792
  </message>
793
  <message>
794
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
795
 
796
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
797
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
798
if locked.
799
</source>
800
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
801
 
802
</translation>
803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
806
 
807
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
808
currently selected item is used.
809
</source>
810
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
811
 
812
</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>getFontNames() -&gt; list
816
 
817
Returns a list with the names of all available fonts.
818
</source>
819
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
820
 
821
</translation>
822
  </message>
823
  <message>
824
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
825
 
826
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
827
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
828
</source>
829
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; list of tuples
830
 
831
</translation>
832
  </message>
833
  <message>
834
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
835
 
836
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
837
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
838
 
839
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
840
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
841
</source>
842
    <translation type="unfinished">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
843
 
844
</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>getLayers() -&gt; list
848
 
849
Returns a list with the names of all defined layers.
850
</source>
851
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
852
 
853
</translation>
854
  </message>
855
  <message>
856
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
857
 
858
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
859
 
860
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
861
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
862
</source>
863
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
864
 
865
</translation>
866
  </message>
867
  <message>
868
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
869
 
870
Returns the name of the current active layer.
871
</source>
872
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
873
 
874
</translation>
875
  </message>
876
  <message>
877
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
878
 
879
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
880
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
881
 
882
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
883
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
884
</source>
885
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
886
 
887
</translation>
888
  </message>
889
  <message>
890
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
891
 
892
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
893
the layer is invisible.
894
 
895
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
896
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
897
</source>
898
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
899
 
900
</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
904
 
905
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
906
false the layer won&apos;t be printed.
907
 
908
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
909
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
910
</source>
911
    <translation type="unfinished">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
912
 
913
</translation>
914
  </message>
915
  <message>
916
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
917
 
918
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
919
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
920
&quot;layer&quot; is invisible.
921
 
922
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
923
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
924
</source>
925
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
926
 
927
</translation>
928
  </message>
929
  <message>
930
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
931
 
932
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
933
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
934
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
935
 
936
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
937
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
938
</source>
939
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
940
 
941
</translation>
942
  </message>
943
  <message>
944
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
945
 
946
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
947
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
948
 
949
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
950
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
951
</source>
952
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
953
 
954
</translation>
955
  </message>
956
  <message>
957
    <source>createLayer(layer)
958
 
959
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
960
 
961
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
962
</source>
963
    <translation type="unfinished">createLayer(layer)
964
 
965
</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
969
 
970
Returns a string with the -lang value.
971
</source>
972
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
973
 
974
</translation>
975
  </message>
976
  <message>
977
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
978
 
979
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
980
The coordinates are given in the current measurement units of the document
981
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
982
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
983
is not given Scribus will create one for you.
984
 
985
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
986
</source>
987
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
988
 
989
</translation>
990
  </message>
991
  <message>
992
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
993
 
994
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
995
coordinates are given in the current measurement units of the document.
996
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
997
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
998
create one for you.
999
 
1000
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1001
</source>
1002
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1003
 
1004
</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1008
 
1009
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1010
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1011
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1012
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1013
given Scribus will create one for you.
1014
 
1015
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1016
</source>
1017
    <translation type="unfinished">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1018
 
1019
</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
1022
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1023
 
1024
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1025
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1026
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1027
object because you need this name for further access to that object. If
1028
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1029
 
1030
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1031
</source>
1032
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1033
 
1034
</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
1037
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1038
 
1039
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1040
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1041
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1042
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1043
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1044
Scribus will create one for you.
1045
 
1046
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1047
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1048
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1049
</source>
1050
    <translation type="unfinished">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1051
 
1052
</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
1055
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1056
 
1057
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1058
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1059
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1060
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1061
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1062
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1063
identifier for the object because you need this name for further access to that
1064
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1065
 
1066
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1067
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1068
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1069
</source>
1070
    <translation type="unfinished">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1071
 
1072
</translation>
1073
  </message>
1074
  <message>
1075
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1076
 
1077
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1078
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1079
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1080
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1081
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1082
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1083
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1084
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1085
for you.
1086
 
1087
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1088
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1089
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1090
</source>
1091
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1092
 
1093
</translation>
1094
  </message>
1095
  <message>
1096
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1097
 
1098
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1099
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1100
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1101
unique identifier for the object because you need this name for further access
1102
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1103
 
1104
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1105
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1106
</source>
1107
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1108
 
1109
</translation>
1110
  </message>
1111
  <message>
1112
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1113
 
1114
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1115
selected item is deleted.
1116
</source>
1117
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;name&quot;])
1118
 
1119
</translation>
1120
  </message>
1121
  <message>
1122
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1123
 
1124
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1125
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1126
is not passed, text flow is toggled.
1127
</source>
1128
    <translation type="unfinished">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1129
 
1130
</translation>
1131
  </message>
1132
  <message>
1133
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1134
 
1135
Test if an object with specified name really exists in the document.
1136
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1137
returns True if there is something selected.
1138
</source>
1139
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1140
 
1141
</translation>
1142
  </message>
1143
  <message>
1144
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1145
 
1146
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1147
given, it&apos;s applied on the selected object.
1148
</source>
1149
    <translation type="unfinished">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1150
 
1151
</translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1155
 
1156
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1157
</source>
1158
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
1159
 
1160
</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
1163
    <source>currentPage() -&gt; integer
1164
 
1165
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1166
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1167
</source>
1168
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
1169
 
1170
</translation>
1171
  </message>
1172
  <message>
1173
    <source>redrawAll()
1174
 
1175
Redraws all pages.
1176
</source>
1177
    <translation type="unfinished">redrawAll()
1178
 
1179
</translation>
1180
  </message>
1181
  <message>
1182
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1183
 
1184
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1185
 
1186
May raise ScribusError if the save failed.
1187
</source>
1188
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1189
 
1190
</translation>
1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>deletePage(nr)
1194
 
1195
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1196
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1197
page number is.
1198
 
1199
May raise IndexError if the page number is out of range
1200
</source>
1201
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
1202
 
1203
</translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
1206
    <source>gotoPage(nr)
1207
 
1208
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1209
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1210
just sets the page that script commands will operates on.
1211
 
1212
May raise IndexError if the page number is out of range.
1213
</source>
1214
    <translation type="unfinished">gotoPage(nr)
1215
 
1216
</translation>
1217
  </message>
1218
  <message>
1219
    <source>pageCount() -&gt; integer
1220
 
1221
Returns the number of pages in the document.
1222
</source>
1223
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
1224
 
1225
</translation>
1226
  </message>
1227
  <message>
1228
    <source>getHGuides() -&gt; list
1229
 
1230
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1231
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1232
</source>
1233
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
1234
 
1235
</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>setHGuides(list)
1239
 
1240
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1241
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1242
 
1243
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1244
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1245
</source>
1246
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
1247
 
1248
</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
1251
    <source>getVGuides()
1252
 
1253
See getHGuides.
1254
</source>
1255
    <translation type="unfinished">getVGuides()
1256
 
1257
</translation>
1258
  </message>
1259
  <message>
1260
    <source>setVGuides()
1261
 
1262
See setHGuides.
1263
</source>
1264
    <translation type="unfinished">setVGuides()
1265
 
1266
</translation>
1267
  </message>
1268
  <message>
1269
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1270
 
1271
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1272
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1273
</source>
1274
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
1275
 
1276
</translation>
1277
  </message>
1278
  <message>
1279
    <source>getPageItems() -&gt; list
1280
 
1281
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1282
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1283
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1284
the page...
1285
</source>
1286
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
1287
 
1288
</translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
1291
    <source>getPageMargins()
1292
 
1293
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1294
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1295
</source>
1296
    <translation type="unfinished">getPageMargins()
1297
 
1298
</translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
1301
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1302
 
1303
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1304
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1305
currently selected item is used.
1306
</source>
1307
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1308
 
1309
</translation>
1310
  </message>
1311
  <message>
1312
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1313
 
1314
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1315
is not given the currently selected item is used.
1316
</source>
1317
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1318
 
1319
</translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
1322
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1323
 
1324
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1325
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1326
given the currently selected item is used.
1327
 
1328
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1329
</source>
1330
    <translation type="unfinished">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1331
 
1332
</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
1335
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1336
 
1337
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1338
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1339
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1340
is used.
1341
 
1342
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1343
</source>
1344
    <translation type="unfinished">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1345
 
1346
</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
1349
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1350
 
1351
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1352
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1353
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1354
</source>
1355
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1356
 
1357
</translation>
1358
  </message>
1359
  <message>
1360
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1361
 
1362
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1363
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1364
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1365
</source>
1366
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1367
 
1368
</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1372
 
1373
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1374
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1375
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1376
</source>
1377
    <translation type="unfinished">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1378
 
1379
</translation>
1380
  </message>
1381
  <message>
1382
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1383
 
1384
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1385
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1386
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1387
Item is used.
1388
 
1389
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1390
</source>
1391
    <translation type="unfinished">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1392
 
1393
</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1397
 
1398
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1399
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1400
 
1401
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1402
</source>
1403
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1404
 
1405
</translation>
1406
  </message>
1407
  <message>
1408
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1409
 
1410
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1411
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1412
 
1413
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1414
</source>
1415
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1416
 
1417
</translation>
1418
  </message>
1419
  <message>
1420
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1421
 
1422
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1423
has some text selected the value assigned to the first character
1424
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1425
selected item is used.
1426
</source>
1427
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1428
 
1429
</translation>
1430
  </message>
1431
  <message>
1432
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1433
 
1434
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1435
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1436
</source>
1437
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1438
 
1439
</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1443
 
1444
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1445
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1446
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1447
selected item is used.
1448
</source>
1449
    <translation type="unfinished">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1450
 
1451
</translation>
1452
  </message>
1453
  <message>
1454
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1455
 
1456
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1457
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1458
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1459
used.
1460
</source>
1461
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1462
 
1463
</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
1466
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1467
 
1468
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1469
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1470
</source>
1471
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1472
 
1473
</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
1476
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1477
 
1478
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1479
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1480
</source>
1481
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1482
 
1483
</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
1486
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1487
 
1488
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1489
given the currently selected item is used.
1490
</source>
1491
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer</translation>
1492
  </message>
1493
  <message>
1494
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1495
 
1496
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1497
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1498
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1499
used.
1500
</source>
1501
    <translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1502
 
1503
</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
1506
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1507
 
1508
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1509
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1510
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1511
used.
1512
 
1513
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1514
</source>
1515
    <translation type="unfinished">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1516
 
1517
</translation>
1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1521
 
1522
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1523
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1524
currently selected item is used.
1525
 
1526
May throw ValueError if the font cannot be found.
1527
</source>
1528
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])</translation>
1529
  </message>
1530
  <message>
1531
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1532
 
1533
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1534
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1535
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1536
currently selected item is used.
1537
 
1538
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1539
</source>
1540
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])</translation>
1541
  </message>
1542
  <message>
1543
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1544
 
1545
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1546
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1547
item is used.
1548
 
1549
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1550
</source>
1551
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])</translation>
1552
  </message>
1553
  <message>
1554
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1555
 
1556
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1557
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1558
 
1559
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1560
</source>
1561
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])</translation>
1562
  </message>
1563
  <message>
1564
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1565
 
1566
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1567
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1568
 
1569
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1570
</source>
1571
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
1574
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1575
 
1576
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1577
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1578
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1579
 
1580
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1581
</source>
1582
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])</translation>
1583
  </message>
1584
  <message>
1585
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1586
 
1587
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1588
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1589
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1590
selected item is used.
1591
 
1592
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1593
</source>
1594
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1595
 
1596
</translation>
1597
  </message>
1598
  <message>
1599
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1600
 
1601
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1602
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1603
selected item is used.
1604
</source>
1605
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;name&quot;])
1606
 
1607
</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
1610
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1611
 
1612
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1613
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1614
given the currently selected item is used.
1615
</source>
1616
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1617
 
1618
</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
1621
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1622
 
1623
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1624
selected item is used.
1625
</source>
1626
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1627
 
1628
</translation>
1629
  </message>
1630
  <message>
1631
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1632
 
1633
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1634
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1635
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1636
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1637
used.
1638
</source>
1639
    <translation type="unfinished">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1640
 
1641
</translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
1644
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1645
 
1646
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1647
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1648
and must not link to or be linked from any other frames already.
1649
 
1650
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1651
</source>
1652
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1653
 
1654
</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
1657
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1658
 
1659
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1660
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1661
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1662
 
1663
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1664
</source>
1665
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1666
 
1667
</translation>
1668
  </message>
1669
  <message>
1670
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1671
 
1672
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1673
currently selected item is used.</source>
1674
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1675
 
1676
Muuta tekstikehys &quot;name&quot; ääriviivoiksi. Jos nimeä ei anneta, käytetään
1677
valittuna olevaa kohdetta.</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
1680
    <source>progressReset()
1681
 
1682
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1683
new progress bar use. See progressSet.
1684
</source>
1685
    <translation>progressReset()
1686
 
1687
Tyhjentää etenemispalkin (progress bar). Katso progressSet.</translation>
1688
  </message>
1689
  <message>
1690
    <source>progressTotal(max)
1691
 
1692
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1693
See progressSet.
1694
</source>
1695
    <translation>progressTotal(max)
1696
 
1697
Asettaa etenemispalkin suurimman mahdollisen arvon. Katso progressSet.</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
1700
    <source>progressSet(nr)
1701
 
1702
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1703
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1704
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1705
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1706
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1707
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1708
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1709
</source>
1710
    <translation>progressSet(nr)
1711
 
1712
Aseta etenemispalkki nr:n osoittamaan tilaan.
1713
The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1714
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1715
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1716
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1717
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1718
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
1721
    <source>setCursor()
1722
 
1723
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1724
</source>
1725
    <translation>setCursor()
1726
 
1727
[Ei tuettu!] Tämä saattaa rikkoa asoita. Eli älä käytä ainakaan vielä.</translation>
1728
  </message>
1729
  <message>
1730
    <source>docChanged(bool)
1731
 
1732
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1733
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1734
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1735
</source>
1736
    <translation>docChanged(bool)
1737
 
1738
Ota käyttöön/Poista käytöstä tallennuskuvake työkalurivillä ja Tiedosto-valikossa.
1739
On hyvä kutsua tätä funktiota, kun olet muokannut asiakirjaa. Scribus ei huomaa
1740
automaattisesti skriptin tekemiä muutoksia.</translation>
1741
  </message>
1742
</context>
1743
<context>
171 Franz 1744
  <name>About</name>
1745
  <message>
1746
    <source>Build-ID:</source>
1747
    <translation>Käännös-ID:</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
1750
    <source>Brazilian:</source>
1751
    <translation>Brasilia:</translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
1754
    <source>Scribus Version %1
1755
%2 %3</source>
1756
    <translation>Scribus versio %1
1757
%2 %3</translation>
1758
  </message>
1759
  <message>
1760
    <source>%1. %2 %3 </source>
1761
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
1764
    <source>Galician:</source>
1765
    <translation>Galician:</translation>
1766
  </message>
1767
  <message>
1768
    <source>Czech:</source>
1769
    <translation>Tsekki:</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
1772
    <source>Welsh:</source>
1773
    <translation>Wales:</translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
1776
    <source>Contributions from:</source>
1777
    <translation>Työhön osallistuneita:</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
1780
    <source>Polish:</source>
1781
    <translation>Puola:</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
1784
    <source>Ukrainian:</source>
1785
    <translation>Ukraina:</translation>
1786
  </message>
1787
  <message>
1788
    <source>Slovak:</source>
1789
    <translation>Slovakki:</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
1792
    <source>Italian:</source>
1793
    <translation>Italia:</translation>
1794
  </message>
1795
  <message>
1796
    <source>Danish:</source>
1797
    <translation>Tanska:</translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
1800
    <source>Lithuanian:</source>
1801
    <translation>Liettua:</translation>
1802
  </message>
1803
  <message>
1804
    <source>Windows port:</source>
1805
    <translation>Windows-versio:</translation>
1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>Turkish:</source>
1809
    <translation>Turkki:</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
1812
    <source>Russian:</source>
1813
    <translation>Venäjä:</translation>
1814
  </message>
1815
  <message>
1816
    <source>Hungarian:</source>
1817
    <translation>Unkari:</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
1820
    <source>French:</source>
1821
    <translation>Ranska:</translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
1824
    <source>Bulgarian:</source>
1825
    <translation>Bulgaria:</translation>
1826
  </message>
1827
  <message>
1828
    <source>Norwegian:</source>
1829
    <translation>Norja:</translation>
1830
  </message>
1831
  <message>
1832
    <source>German:</source>
1833
    <translation>Saksa:</translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
187 Franz 1836
    <source>Finnish:</source>
1837
    <translation>Suomi:</translation>
1838
  </message>
237 Franz 1839
  <message>
274 Franz 1840
    <source>Basque:</source>
1841
    <translation>Baski:</translation>
1842
  </message>
286 Franz 1843
  <message>
1844
    <source>Slovenian:</source>
1845
    <translation>Slovenia:</translation>
1846
  </message>
1847
  <message>
1135 cbradney 1848
    <source>This panel shows the version, build date and
1849
 compiled in library support in Scribus
1850
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1851
Missing library support is indicated by a *</source>
1852
    <translation type="obsolete">Tämä sivu näyttää version, käännöspäivämäärän ja
1853
Scribukseen sisällytetyt tuet kirjastoille.
1854
C-C-T muodostuu seuraavasti C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF support.
1855
Puuttuva kirjaston tuki on merkitty * -merkillä</translation>
1856
  </message>
1857
  <message>
341 Franz 1858
    <source>&amp;About</source>
386 Franz 1859
    <translation>T&amp;ietoja</translation>
341 Franz 1860
  </message>
1861
  <message>
1862
    <source>A&amp;uthors</source>
351 Franz 1863
    <translation>&amp;Tekijät</translation>
341 Franz 1864
  </message>
1865
  <message>
1866
    <source>&amp;Translations</source>
351 Franz 1867
    <translation>&amp;Käännökset</translation>
341 Franz 1868
  </message>
1869
  <message>
1870
    <source>&amp;Online</source>
351 Franz 1871
    <translation>&amp;Verkossa</translation>
341 Franz 1872
  </message>
1873
  <message>
1874
    <source>&amp;Close</source>
351 Franz 1875
    <translation>&amp;Sulje</translation>
341 Franz 1876
  </message>
418 Franz 1877
  <message>
444 fschmid 1878
    <source>Swedish:</source>
1879
    <translation>Ruotsi:</translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
418 Franz 1882
    <source>Development Team:</source>
444 fschmid 1883
    <translation>Ohjelman kehitys:</translation>
418 Franz 1884
  </message>
1885
  <message>
1886
    <source>Official Documentation:</source>
444 fschmid 1887
    <translation>Virallinen dokumentaatio:</translation>
418 Franz 1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <source>Other Documentation:</source>
444 fschmid 1891
    <translation>Dokumentaatio:</translation>
418 Franz 1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>English (British):</source>
444 fschmid 1895
    <translation>Englanti (U.K.):</translation>
418 Franz 1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>Homepage</source>
444 fschmid 1899
    <translation>Kotisivu</translation>
418 Franz 1900
  </message>
1901
  <message>
1902
    <source>Online Reference</source>
444 fschmid 1903
    <translation>Materiaali verkossa</translation>
418 Franz 1904
  </message>
1905
  <message>
1906
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
444 fschmid 1907
    <translation>Bugit ja parannusehdotukset</translation>
418 Franz 1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <source>Mailing List</source>
444 fschmid 1911
    <translation>Postituslista</translation>
418 Franz 1912
  </message>
444 fschmid 1913
  <message>
1914
    <source>Catalan:</source>
1915
    <translation>Katalonia:</translation>
1916
  </message>
1917
  <message>
1918
    <source>Esperanto:</source>
1919
    <translation>Esperanto:</translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
1922
    <source>Korean:</source>
1923
    <translation>Korea:</translation>
1924
  </message>
1925
  <message>
1926
    <source>Spanish:</source>
1927
    <translation>Espanja:</translation>
1928
  </message>
454 fschmid 1929
  <message>
1930
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 1931
    <translation>Käännökset ja kääntäjät:</translation>
454 fschmid 1932
  </message>
1933
  <message>
1934
    <source>Serbian:</source>
1135 cbradney 1935
    <translation>Serbia:</translation>
454 fschmid 1936
  </message>
1937
  <message>
1938
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 1939
    <translation>Aikaisempia kääntäjiä:</translation>
454 fschmid 1940
  </message>
769 cbradney 1941
  <message>
1942
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 1943
    <translation>Tietoja Scribuksesta %1</translation>
769 cbradney 1944
  </message>
776 fschmid 1945
  <message>
1946
    <source>This panel shows the version, build date and
1947
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 1948
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 1949
Missing library support is indicated by a *</source>
1950
    <translation type="unfinished"></translation>
1951
  </message>
171 Franz 1952
</context>
1953
<context>
1954
  <name>AdvOptions</name>
1955
  <message>
351 Franz 1956
    <source>Advanced Options</source>
1957
    <translation>Lisäasetukset</translation>
171 Franz 1958
  </message>
1959
  <message>
351 Franz 1960
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
1961
    <translation>Luo PostScript taso 3</translation>
171 Franz 1962
  </message>
1963
  <message>
351 Franz 1964
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
1965
this can create huge files</source>
444 fschmid 1966
    <translation>Luo ainoastaan PostScript taso 2. Saattaa
351 Franz 1967
luoda erittäin suuria tiedostoja</translation>
171 Franz 1968
  </message>
1969
  <message>
351 Franz 1970
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
1971
this can create huge files</source>
1972
    <translation>Luo ainoastaan PostScript taso 1. Saattaa
1973
luoda erittäin suuria tiedostoja</translation>
171 Franz 1974
  </message>
1975
  <message>
351 Franz 1976
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
1977
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;vaakatasossa</translation>
171 Franz 1978
  </message>
1979
  <message>
351 Franz 1980
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
1981
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;pystytasossa</translation>
171 Franz 1982
  </message>
310 Franz 1983
  <message>
351 Franz 1984
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
1985
    <translation>Käytä &amp;ICC-profiileja</translation>
310 Franz 1986
  </message>
1987
  <message>
351 Franz 1988
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
1989
    <translation>PostScript taso &amp;1</translation>
310 Franz 1990
  </message>
1991
  <message>
351 Franz 1992
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
1993
    <translation>PostScript taso &amp;2</translation>
310 Franz 1994
  </message>
1995
  <message>
351 Franz 1996
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
1997
    <translation>Postscript taso &amp;3</translation>
310 Franz 1998
  </message>
1999
  <message>
351 Franz 2000
    <source>&amp;OK</source>
2001
    <translation>&amp;OK</translation>
310 Franz 2002
  </message>
351 Franz 2003
  <message>
2004
    <source>&amp;Cancel</source>
2005
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
2006
  </message>
364 Franz 2007
  <message>
2008
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
386 Franz 2009
    <translation>Käytä &amp;alivärinpoistoa (UCR)</translation>
364 Franz 2010
  </message>
2011
  <message>
2012
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2013
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2014
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2015
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2016
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2017
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 2018
    <translation>Tapa vaihtaa C, Y ja M värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi.
2019
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata
2020
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
2021
tulostamista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista
2022
testausta. UCR parantaa kykyä välttää värien liikaa kylläisyyttä CMY-musteilla.</translation>
364 Franz 2023
  </message>
171 Franz 2024
</context>
2025
<context>
2026
  <name>Align</name>
2027
  <message>
2028
    <source> p</source>
2029
    <translation> p</translation>
2030
  </message>
2031
  <message>
2032
    <source> in</source>
2033
    <translation> in</translation>
2034
  </message>
2035
  <message>
2036
    <source> mm</source>
2037
    <translation> mm</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>Align</source>
2041
    <translation>Tasaa</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
2044
    <source>Horizontal</source>
2045
    <translation>Vaakasuora</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
2048
    <source>Top Sides</source>
2049
    <translation>Yläreunat</translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
2052
    <source>Middles</source>
2053
    <translation>Keskikohdat</translation>
2054
  </message>
2055
  <message>
2056
    <source>Right Sides</source>
2057
    <translation>Oikeat reunat</translation>
2058
  </message>
2059
  <message>
2060
    <source>Left Sides</source>
2061
    <translation>Vasemmat reunat</translation>
2062
  </message>
2063
  <message>
2064
    <source>Bottom Sides</source>
2065
    <translation>Alareunat</translation>
2066
  </message>
2067
  <message>
2068
    <source>Vertical</source>
2069
    <translation>Pystysuora</translation>
2070
  </message>
2071
  <message>
2072
    <source>Distribute/Align</source>
2073
    <translation>Jaa/Tasaa</translation>
2074
  </message>
2075
  <message>
351 Franz 2076
    <source>&amp;OK</source>
2077
    <translation>&amp;OK</translation>
171 Franz 2078
  </message>
2079
  <message>
351 Franz 2080
    <source>&amp;Apply</source>
2081
    <translation>&amp;Käytä</translation>
171 Franz 2082
  </message>
341 Franz 2083
  <message>
351 Franz 2084
    <source>&amp;Cancel</source>
2085
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 2086
  </message>
2087
  <message>
351 Franz 2088
    <source>&amp;Between:</source>
386 Franz 2089
    <translation>K&amp;ohde:</translation>
341 Franz 2090
  </message>
2091
  <message>
351 Franz 2092
    <source>A&amp;lign</source>
2093
    <translation>&amp;Tasaa</translation>
341 Franz 2094
  </message>
351 Franz 2095
  <message>
2096
    <source>Di&amp;splacement</source>
2097
    <translation>&amp;Siirtymä</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2101
    <translation>&amp;Jaa tasaisesti</translation>
2102
  </message>
2103
  <message>
2104
    <source>Bet&amp;ween:</source>
386 Franz 2105
    <translation>Ko&amp;hde:</translation>
351 Franz 2106
  </message>
2107
  <message>
2108
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2109
    <translation>&amp;Älä muuta</translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
2112
    <source>Al&amp;ign</source>
2113
    <translation>T&amp;asaa</translation>
2114
  </message>
2115
  <message>
2116
    <source>Dis&amp;placement</source>
2117
    <translation>S&amp;iirtymä</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
2120
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2121
    <translation>Jaa tasais&amp;esti</translation>
2122
  </message>
356 Franz 2123
  <message>
2124
    <source> pt</source>
370 Franz 2125
    <translation> pt</translation>
356 Franz 2126
  </message>
2127
  <message>
2128
    <source>&amp;Do Not Change</source>
386 Franz 2129
    <translation>Ä&amp;lä muuta</translation>
356 Franz 2130
  </message>
171 Franz 2131
</context>
2132
<context>
187 Franz 2133
  <name>AlignSelect</name>
2134
  <message>
2135
    <source>Align Text Left</source>
2136
    <translation>Tasaa teksti vasemmalle</translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <source>Align Text Right</source>
2140
    <translation>Tasaa teksti oikealle</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
2143
    <source>Align Text Center</source>
2144
    <translation>Keskitä teksti</translation>
2145
  </message>
217 Franz 2146
  <message>
2147
    <source>Align Text Justified</source>
2148
    <translation>Tasaa tekstin molemmat reunat</translation>
2149
  </message>
2150
  <message>
2151
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2152
    <translation>Pakota tekstin molemmat reunat</translation>
2153
  </message>
187 Franz 2154
</context>
2155
<context>
171 Franz 2156
  <name>Annot</name>
2157
  <message>
2158
    <source>OK</source>
2159
    <translation>OK</translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <source> pt</source>
386 Franz 2163
    <translation>pt</translation>
171 Franz 2164
  </message>
2165
  <message>
2166
    <source>sum</source>
2167
    <translation>summa</translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>Destination</source>
2171
    <translation>Kohde</translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
2174
    <source>Date</source>
2175
    <translation>Päivämäärä</translation>
2176
  </message>
2177
  <message>
2178
    <source>None</source>
2179
    <translation>Ei mitään</translation>
2180
  </message>
2181
  <message>
2182
    <source>Open</source>
2183
    <translation>Avaa</translation>
2184
  </message>
2185
  <message>
2186
    <source>Push</source>
2187
    <translation>Paina</translation>
2188
  </message>
2189
  <message>
2190
    <source>Star</source>
2191
    <translation>Tähti</translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
2194
    <source>Text</source>
2195
    <translation>Teksti</translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
2198
    <source>Thin</source>
2199
    <translation>Kapea</translation>
2200
  </message>
2201
  <message>
2202
    <source>Time</source>
2203
    <translation>Aika</translation>
2204
  </message>
2205
  <message>
2206
    <source>Wide</source>
2207
    <translation>Leveä</translation>
2208
  </message>
2209
  <message>
2210
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
2211
    <translation>Sijoita valuutan symboli eteen</translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
2214
    <source>Submit Form</source>
2215
    <translation>Lähetä lomake</translation>
2216
  </message>
2217
  <message>
2218
    <source>Limit of</source>
2219
    <translation>Yläraja</translation>
2220
  </message>
2221
  <message>
2222
    <source>Check</source>
2223
    <translation>Rasti</translation>
2224
  </message>
2225
  <message>
2226
    <source>Cross</source>
2227
    <translation>Risti</translation>
2228
  </message>
2229
  <message>
2230
    <source>On Focus</source>
386 Franz 2231
    <translation>Valittaessa</translation>
171 Franz 2232
  </message>
2233
  <message>
2234
    <source>Go To</source>
2235
    <translation>Mene</translation>
2236
  </message>
2237
  <message>
2238
    <source>Icons</source>
2239
    <translation>Kuvakkeet</translation>
2240
  </message>
2241
  <message>
2242
    <source>Inset</source>
2243
    <translation>Upotettu</translation>
2244
  </message>
2245
  <message>
2246
    <source>Name:</source>
2247
    <translation>Nimi:</translation>
2248
  </message>
2249
  <message>
2250
    <source>Page:</source>
2251
    <translation>Sivu:</translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
2254
    <source>Other</source>
2255
    <translation>Muu</translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
2258
    <source>Plain</source>
2259
    <translation>Paljas</translation>
2260
  </message>
2261
  <message>
2262
    <source>Solid</source>
2263
    <translation>Kiinteä</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
2266
    <source>Type:</source>
2267
    <translation>Tyyppi:</translation>
2268
  </message>
2269
  <message>
2270
    <source>List Box</source>
2271
    <translation>Listavalikko</translation>
2272
  </message>
2273
  <message>
2274
    <source>Use Currency Symbol</source>
2275
    <translation>Käytä valuutan symbolia</translation>
2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <source>Number Format</source>
2279
    <translation>Numeron muoto</translation>
2280
  </message>
2281
  <message>
2282
    <source>Check Style:</source>
2283
    <translation>Valintatyyli:</translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <source>To File:</source>
2287
    <translation>Tiedostoon:</translation>
2288
  </message>
2289
  <message>
2290
    <source>No Print</source>
2291
    <translation>Ei tulosteta</translation>
2292
  </message>
2293
  <message>
2294
    <source>Submit to URL:</source>
2295
    <translation>Lähetä URL:iin:</translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <source>Calculate</source>
2299
    <translation>Laske</translation>
2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>Roll Over</source>
2303
    <translation>Ylivienti</translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>Value is not validated</source>
2307
    <translation>Arvoa ei tarkasteta</translation>
2308
  </message>
2309
  <message>
2310
    <source>maximum</source>
2311
    <translation>maksimi</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
2314
    <source>Formatting</source>
2315
    <translation>Muotoilu</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
2318
    <source>Combo Box</source>
2319
    <translation>Alasvetovalikko</translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <source>Custom validate script:</source>
2323
    <translation>Oma tarkastusskripti:</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>minimum</source>
2327
    <translation>minimi</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
2330
    <source>Action</source>
2331
    <translation>Toiminta</translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>Border</source>
2335
    <translation>Reuna</translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>Cancel</source>
2339
    <translation>Peruuta</translation>
2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>Date Format</source>
2343
    <translation>Päivämäärän muoto</translation>
2344
  </message>
2345
  <message>
2346
    <source>Button</source>
2347
    <translation>Painike</translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>Circle</source>
2351
    <translation>Ympyrä</translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <source>Color:</source>
2355
    <translation>Väri:</translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>Field Properties</source>
2359
    <translation>Kentän ominaisuudet</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <source>Dashed</source>
2363
    <translation>Katkoviiva</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>Custom</source>
2367
    <translation>Oma</translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>Time Format</source>
2371
    <translation>Ajan muoto</translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>Event:</source>
2375
    <translation>Tapahtuma:</translation>
2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>Value is the</source>
2379
    <translation>Arvo on</translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>Format</source>
2383
    <translation>Muotoilu</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>Hidden</source>
2387
    <translation>Piilotettu</translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>Custom calculation script:</source>
2391
    <translation>Oma laskuskripti:</translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
2395
    <translation>Anna kenttien nimet pilkuin eroteltuina</translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
2398
    <source>Custom Scripts</source>
2399
    <translation>Omat skriptit</translation>
2400
  </message>
2401
  <message>
2402
    <source>Invert</source>
2403
    <translation>Käännä</translation>
2404
  </message>
2405
  <message>
2406
    <source>No View</source>
2407
    <translation>Ei näytetä</translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
2410
    <source>Normal</source>
2411
    <translation>Normal</translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>Number</source>
2415
    <translation>Numero</translation>
2416
  </message>
2417
  <message>
2418
    <source>Remove</source>
2419
    <translation>Poista</translation>
2420
  </message>
2421
  <message>
2422
    <source>Square</source>
2423
    <translation>Nelikulmio</translation>
2424
  </message>
2425
  <message>
2426
    <source>Style:</source>
2427
    <translation>Tyyli:</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
2430
    <source>X-Pos:</source>
2431
    <translation>X:</translation>
2432
  </message>
2433
  <message>
2434
    <source>Field is formatted as:</source>
2435
    <translation>Kenttä on muotoiltu:</translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
2438
    <source>Y-Pos:</source>
2439
    <translation>Y:</translation>
2440
  </message>
2441
  <message>
2442
    <source>Java Script</source>
2443
    <translation>Javaskripti</translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
2446
    <source>Width:</source>
2447
    <translation>Leveys:</translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
2450
    <source>Tool-Tip:</source>
2451
    <translation>Työkaluvihje:</translation>
2452
  </message>
2453
  <message>
2454
    <source>On Blur</source>
2455
    <translation>On Blur</translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2459
    <translation>Älä vie arvoa</translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
2462
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
2463
    <translation>Kuvat (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
2464
  </message>
2465
  <message>
2466
    <source>Submit Data as HTML</source>
187 Franz 2467
    <translation>Lähetä data HTML:na</translation>
171 Franz 2468
  </message>
2469
  <message>
2470
    <source>Text Field</source>
2471
    <translation>Tekstikenttä</translation>
2472
  </message>
2473
  <message>
2474
    <source>Options</source>
2475
    <translation>Asetukset</translation>
2476
  </message>
2477
  <message>
2478
    <source>Icon Placement...</source>
2479
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu...</translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <source>Mouse Up</source>
2483
    <translation>Hiiri ylös</translation>
2484
  </message>
2485
  <message>
2486
    <source>Properties</source>
2487
    <translation>Ominaisuudet</translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
2490
    <source>Pick...</source>
2491
    <translation>Valitse...</translation>
2492
  </message>
2493
  <message>
2494
    <source>Mouse Enter</source>
2495
    <translation>Hiiri saapuu</translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
2498
    <source>Use Icons</source>
2499
    <translation>Käytä kuvakkeita</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
2502
    <source>Read Only</source>
2503
    <translation>Vain luettava</translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <source>Pressed</source>
2507
    <translation>Painettu</translation>
2508
  </message>
2509
  <message>
2510
    <source>product</source>
2511
    <translation>tulo</translation>
2512
  </message>
2513
  <message>
2514
    <source>Text for Roll Over</source>
2515
    <translation>Teksti yliviennille</translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <source>Validate</source>
2519
    <translation>Tarkastus</translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
2522
    <source>Change...</source>
2523
    <translation>Muuta...</translation>
2524
  </message>
2525
  <message>
2526
    <source>Percent Format</source>
2527
    <translation>Prosenttimuoto</translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>Characters</source>
2531
    <translation>kirjainmerkkiä</translation>
2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <source>Password</source>
2535
    <translation>Salasana</translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
2538
    <source>Visibility:</source>
2539
    <translation>Näkyvyys:</translation>
2540
  </message>
2541
  <message>
2542
    <source>average</source>
2543
    <translation>keskiarvo</translation>
2544
  </message>
2545
  <message>
2546
    <source>Beveled</source>
2547
    <translation>Viisto</translation>
2548
  </message>
2549
  <message>
2550
    <source>Import Data</source>
2551
    <translation>Tuo data</translation>
2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>Mouse Exit</source>
2555
    <translation>Hiiri poistuu</translation>
2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>Mouse Down</source>
2559
    <translation>Hiiri alas</translation>
2560
  </message>
2561
  <message>
2562
    <source>Script:</source>
2563
    <translation>Skripti:</translation>
2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>Percentage</source>
2567
    <translation>Prosentti</translation>
2568
  </message>
2569
  <message>
2570
    <source>Decimals:</source>
2571
    <translation>Desimaalit:</translation>
2572
  </message>
2573
  <message>
2574
    <source>of the following fields:</source>
2575
    <translation>seuraavista kentistä:</translation>
2576
  </message>
2577
  <message>
2578
    <source>Import Data from:</source>
2579
    <translation>Tuo data:</translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
2582
    <source>and less or equal to:</source>
190 Franz 2583
    <translation>ja pienempi tai yhtäsuuri kuin:</translation>
171 Franz 2584
  </message>
2585
  <message>
2586
    <source>Keystroke:</source>
2587
    <translation>Näppäimenlyönti:</translation>
2588
  </message>
2589
  <message>
2590
    <source>Multi-Line</source>
2591
    <translation>Monirivinen</translation>
2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>Underline</source>
2595
    <translation>Alleviivattu</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>Diamond</source>
2599
    <translation>Timantti</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>Editable</source>
2603
    <translation>Muokattava</translation>
2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>Appearance</source>
2607
    <translation>Ulkonäkö</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>Check Box</source>
2611
    <translation>Valintaruutu</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>Value is not calculated</source>
2615
    <translation>Arvoa ei lasketa</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>Edit...</source>
2619
    <translation>Muokkaa...</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>Reset Form</source>
2623
    <translation>Palauta lomake</translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>Required</source>
2627
    <translation>Pakollinen</translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>Do Not Spell Check</source>
2631
    <translation>Älä oikolue</translation>
2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Outlined</source>
2635
    <translation>Rajattu äärivoin</translation>
2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>Visible</source>
2639
    <translation>Näkyvissä</translation>
2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
2643
    <translation>Arvon täytyy olla suurempi tai yhtäsuuri kuin:</translation>
2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>Format:</source>
2647
    <translation>Muotoilu:</translation>
2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>Highlight</source>
2651
    <translation>Korosta</translation>
2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>Default is Checked</source>
2655
    <translation>Oletusarvona valittu</translation>
2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Example:</source>
2659
    <translation>Esimerkki:</translation>
2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Do Not Scroll</source>
2663
    <translation>Älä vieritä</translation>
2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Text for Button Down</source>
2667
    <translation>Teksti painikkeen ollessa painettuna</translation>
2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
2671
    <translation>Tarvitset ainakin tavallisen kuvakkeen käyttääksesi painikkeiden kuvakkeita</translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Selection Change</source>
2675
    <translation>Valinta muuttui</translation>
2676
  </message>
356 Franz 2677
  <message>
2678
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
370 Franz 2679
    <translation>PDF 1.3:n kanssa käytettävä kirjasin:</translation>
356 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
370 Franz 2683
    <translation>Merkintä jätetään huomioimatta PDF 1.3:a käytettäessä</translation>
356 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
364 Franz 2686
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
370 Franz 2687
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
356 Franz 2688
  </message>
171 Franz 2689
</context>
2690
<context>
2691
  <name>Annota</name>
2692
  <message>
2693
    <source> pt</source>
2694
    <translation> pt</translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>Destination</source>
2698
    <translation>Kohde</translation>
2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <source>Link</source>
2702
    <translation>Linkki</translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>Open</source>
2706
    <translation>Avaa</translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>Text</source>
2710
    <translation>Teksti</translation>
2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <source>External Web-Link</source>
2714
    <translation>Ulkoinen web-linkki</translation>
2715
  </message>
2716
  <message>
2717
    <source>Annotation Properties</source>
2718
    <translation>Kommenttien asetukset</translation>
2719
  </message>
2720
  <message>
2721
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
2722
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
2723
  </message>
2724
  <message>
2725
    <source>External Link</source>
2726
    <translation>Ulkoinen linkki</translation>
2727
  </message>
454 fschmid 2728
  <message>
2729
    <source>&amp;Type:</source>
1135 cbradney 2730
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
454 fschmid 2731
  </message>
2732
  <message>
2733
    <source>C&amp;hange...</source>
1135 cbradney 2734
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
454 fschmid 2735
  </message>
2736
  <message>
2737
    <source>&amp;Page:</source>
1135 cbradney 2738
    <translation>&amp;Sivu:</translation>
454 fschmid 2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <source>&amp;X-Pos</source>
1135 cbradney 2742
    <translation>&amp;X:</translation>
454 fschmid 2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
1135 cbradney 2746
    <translation>&amp;Y:</translation>
454 fschmid 2747
  </message>
532 cbradney 2748
  <message>
2749
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 2750
    <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 2751
  </message>
2752
  <message>
2753
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 2754
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
532 cbradney 2755
  </message>
171 Franz 2756
</context>
2757
<context>
2758
  <name>ApplyT</name>
2759
  <message>
2760
    <source>Normal</source>
173 Franz 2761
    <translation>Normal</translation>
171 Franz 2762
  </message>
2763
  <message>
2764
    <source>Apply Template</source>
173 Franz 2765
    <translation>Käytä sivumallia</translation>
171 Franz 2766
  </message>
2767
  <message>
341 Franz 2768
    <source>&amp;Template:</source>
351 Franz 2769
    <translation>&amp;Sivumalli:</translation>
341 Franz 2770
  </message>
2771
  <message>
2772
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
351 Franz 2773
    <translation>Käytä &amp;nykyiseen sivuun</translation>
341 Franz 2774
  </message>
2775
  <message>
2776
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
351 Franz 2777
    <translation>Käytä &amp;alkaen sivulta:</translation>
341 Franz 2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <source>To:</source>
351 Franz 2781
    <translation>Sivulle:</translation>
341 Franz 2782
  </message>
2783
  <message>
2784
    <source>&amp;OK</source>
351 Franz 2785
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>&amp;Cancel</source>
351 Franz 2789
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 2790
  </message>
364 Franz 2791
  <message>
2792
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
370 Franz 2793
    <translation>&amp;Käytä kaikkiin parillisiin sivuihin</translation>
364 Franz 2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
370 Franz 2797
    <translation>Käytä kaikkiin &amp;parittomiin sivuihin</translation>
364 Franz 2798
  </message>
171 Franz 2799
</context>
2800
<context>
2801
  <name>Biblio</name>
2802
  <message>
2803
    <source>Delete</source>
2804
    <translation>Poista</translation>
2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Object</source>
2808
    <translation>Kohde</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
2812
    <translation>Leikekirjat (*.scs);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>Scrapbook</source>
2816
    <translation>Leikekirja</translation>
2817
  </message>
187 Franz 2818
  <message>
2819
    <source>New Entry</source>
2820
    <translation>Uusi leike</translation>
2821
  </message>
298 Franz 2822
  <message>
2823
    <source>Rename</source>
2824
    <translation>Nimeä uudelleen</translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>Warning</source>
2828
    <translation>Varoitus</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
2832
Please choose another.</source>
2833
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on jo olemassa.
2834
Valitse toinen nimi.</translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>OK</source>
2838
    <translation>OK</translation>
2839
  </message>
341 Franz 2840
  <message>
2841
    <source>&amp;New</source>
351 Franz 2842
    <translation>&amp;Uusi</translation>
341 Franz 2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>&amp;Load...</source>
351 Franz 2846
    <translation>&amp;Lataa...</translation>
341 Franz 2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>&amp;Save</source>
351 Franz 2850
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
341 Franz 2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>Save &amp;As...</source>
351 Franz 2854
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
341 Franz 2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>&amp;Close</source>
351 Franz 2858
    <translation>&amp;Sulje</translation>
341 Franz 2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>&amp;Small</source>
351 Franz 2862
    <translation>&amp;Pieni</translation>
341 Franz 2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>&amp;Medium</source>
351 Franz 2866
    <translation>&amp;Keskikokoinen</translation>
341 Franz 2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>&amp;Large</source>
351 Franz 2870
    <translation>&amp;Iso</translation>
341 Franz 2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>&amp;File</source>
386 Franz 2874
    <translation>Tie&amp;dosto</translation>
341 Franz 2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>&amp;Preview</source>
351 Franz 2878
    <translation>&amp;Esikatselu</translation>
341 Franz 2879
  </message>
351 Franz 2880
  <message>
2881
    <source>&amp;Name:</source>
2882
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
2883
  </message>
171 Franz 2884
</context>
2885
<context>
2886
  <name>BookMView</name>
2887
  <message>
2888
    <source>Move Bookmark</source>
2889
    <translation>Siirrä kirjanmerkki</translation>
2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>Cancel</source>
2893
    <translation>Peruuta</translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Bookmarks</source>
2897
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>Insert Bookmark</source>
2901
    <translation>Lisää kirjanmerkki</translation>
2902
  </message>
2903
</context>
2904
<context>
2905
  <name>BookPalette</name>
2906
  <message>
2907
    <source>Bookmarks</source>
2908
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
2909
  </message>
2910
</context>
2911
<context>
2912
  <name>ButtonIcon</name>
2913
  <message>
2914
    <source>OK</source>
2915
    <translation>OK</translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Icon</source>
2919
    <translation>Kuvake</translation>
2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Never</source>
2923
    <translation>Ei koskaan</translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Reset</source>
2927
    <translation>Palauta alkuperäiseen muotoon</translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Caption overlays Icon</source>
2931
    <translation>Teksti kuvakkeen päällä</translation>
2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>Scale How:</source>
2935
    <translation>Miten skaalataan:</translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>Layout:</source>
2939
    <translation>Sijoittelu:</translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Caption only</source>
2943
    <translation>Ainoastaan teksti</translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>Caption below Icon</source>
2947
    <translation>Teksti kuvakkeen alapuolella</translation>
2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>Always</source>
2951
    <translation>Aina</translation>
2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>Cancel</source>
2955
    <translation>Peruuta</translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Scale:</source>
2959
    <translation>Skaalaa:</translation>
2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Icon only</source>
2963
    <translation>Ainoastaan kuvake</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>When Icon is too small</source>
260 Franz 2967
    <translation>Kun kuvake on liian pieni</translation>
171 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>Caption left to Icon</source>
2971
    <translation>Teksti kuvakkeen vasemmalla puolella</translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>Caption right to Icon</source>
2975
    <translation>Teksti kuvakkeen oikealla puolella</translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>When Icon is too big</source>
2979
    <translation>Kun kuvake on liian suuri</translation>
2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>Non Proportional</source>
2983
    <translation>Ei tasasuhtainen</translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>Proportional</source>
2987
    <translation>Tasasuhtainen</translation>
2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>Icon Placement</source>
2991
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu</translation>
2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>Caption above Icon</source>
2995
    <translation>Teksti kuvakkeen yläpuolella</translation>
2996
  </message>
2997
</context>
2998
<context>
2999
  <name>CMSPrefs</name>
3000
  <message>
3001
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3002
    <translation>Absolute Colorimetric</translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>System Profiles</source>
3006
    <translation>Järjestelmän profiilit</translation>
3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Rendering Intents</source>
3010
    <translation>Sovitustavat</translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>Color Management Settings</source>
3014
    <translation>Värien hallinta</translation>
3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Perceptual</source>
3018
    <translation>Perceptual</translation>
3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>Relative Colorimetric</source>
3022
    <translation>Relative Colorimetric</translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>Saturation</source>
3026
    <translation>Saturaation</translation>
3027
  </message>
237 Franz 3028
  <message>
3029
    <source>Default color profile for imported images</source>
3030
    <translation>Väriprofiili tuoduille kuville</translation>
3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
298 Franz 3034
    <translation>Väriprofiili asiakirjan tasaisille väreille</translation>
237 Franz 3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3038
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3039
    <translation>Itse tekemäsi tai näyttösi valmistajan toimittama väriprofiili
3040
Profiilin tulee olla näytöllesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3044
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3045
    <translation>Tulostimesi valmistajan toimittama väriprofiili tulostimellesi.
3046
Profiilin tulee olla tulostimellesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3050
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
386 Franz 3051
    <translation>Tumman pään tasaus on keino parantaa kuvien kontrastia.
298 Franz 3052
On suositeltavaa että valitsen tämän, jos asiakirjasi sisältää kuvia.</translation>
237 Franz 3053
  </message>
241 Franz 3054
  <message>
3055
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3056
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3057
    <translation>Sovitustapa näytöllesi. Ellet tiedä mikä tapa valita, tulisi käyttää
3058
sovitustapoja Relative Colorimetric tai Perceptual.</translation>
3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3062
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3063
    <translation>Sovitustapa tulostimellesi. Ellet tiedä mikä tapa valita, tulisi käyttää
3064
sovitustapoja Relative Colorimetric tai Perceptual.</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3068
based on the chosen printer profile.</source>
3069
    <translation>Mahdollistaa tulosteen värien jäljittelyn näytöllä
3070
perustuen käytettävään väriprofiiliin.</translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3074
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3075
    <translation>Toiminto näyttää värit, jotka saattavat tulostua väärin.
3076
Toiminnon käyttö vaatii tarkat profiilit ja sitä tulee käyttää ainoastaan varoituksena.</translation>
3077
  </message>
341 Franz 3078
  <message>
3079
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
386 Franz 3080
    <translation>Käytä &amp;värien hallintaa</translation>
341 Franz 3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>&amp;Pictures:</source>
351 Franz 3084
    <translation>&amp;Kuvat:</translation>
341 Franz 3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
351 Franz 3088
    <translation>&amp;Tasaiset värit:</translation>
341 Franz 3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>&amp;Monitor:</source>
351 Franz 3092
    <translation>&amp;Näyttö:</translation>
341 Franz 3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>P&amp;rinter:</source>
386 Franz 3096
    <translation>Tu&amp;lostin:</translation>
341 Franz 3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>M&amp;onitor:</source>
386 Franz 3100
    <translation>N&amp;äyttö:</translation>
341 Franz 3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>Pr&amp;inter:</source>
386 Franz 3104
    <translation>T&amp;ulostin:</translation>
341 Franz 3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
351 Franz 3108
    <translation>&amp;Jäljittele tulostinta näytöllä</translation>
341 Franz 3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
351 Franz 3112
    <translation>&amp;Merkkaa asteikon ulkopuoliset värit</translation>
341 Franz 3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
386 Franz 3116
    <translation>Käytä &amp;Tumman pään tasausta (BPC)</translation>
341 Franz 3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>&amp;OK</source>
351 Franz 3120
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>&amp;Cancel</source>
351 Franz 3124
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 3125
  </message>
171 Franz 3126
</context>
3127
<context>
3128
  <name>CMYKChoose</name>
3129
  <message>
3130
    <source>B:</source>
3131
    <translation>B:</translation>
3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>C:</source>
3135
    <translation>C:</translation>
3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>G:</source>
3139
    <translation>G:</translation>
3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>K:</source>
3143
    <translation>K:</translation>
3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>M:</source>
3147
    <translation>M:</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>OK</source>
3151
    <translation>OK</translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>R:</source>
3155
    <translation>R:</translation>
3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>Y:</source>
3159
    <translation>Y:</translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>New</source>
3163
    <translation>Uusi</translation>
3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>Old</source>
3167
    <translation>Vanha</translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>RGB</source>
3171
    <translation>RGB</translation>
3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>CMYK</source>
3175
    <translation>CMYK</translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>Web Safe RGB</source>
3179
    <translation>Web-yhteensopiva RGB</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>Edit Color</source>
3183
    <translation>Muokkaa värejä</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>Static Color Bars</source>
3187
    <translation>Staattiset väripalkit</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3191
    <translation>Dynaamiset väripalkit</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
217 Franz 3194
    <source> %</source>
3195
    <translation> %</translation>
3196
  </message>
260 Franz 3197
  <message>
3198
    <source>Warning</source>
3199
    <translation>Varoitus</translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3203
    <translation>Värin nimi on jo käytössä</translation>
3204
  </message>
286 Franz 3205
  <message>
298 Franz 3206
    <source>HSV-Colormap</source>
3207
    <translation>HSV-värikartta</translation>
286 Franz 3208
  </message>
351 Franz 3209
  <message>
3210
    <source>&amp;Name:</source>
3211
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>Color &amp;Model</source>
3215
    <translation>&amp;Värimalli</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>&amp;OK</source>
3219
    <translation>&amp;OK</translation>
3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>&amp;Cancel</source>
3223
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
3224
  </message>
532 cbradney 3225
  <message>
3226
    <source>None</source>
1135 cbradney 3227
    <translation>Ei mitään</translation>
532 cbradney 3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3231
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1135 cbradney 3232
    <translation>Väriä nimellä &quot;%1&quot; ei voi luoda.
3233
Nimi on varattu läpinäkyvälle värille</translation>
532 cbradney 3234
  </message>
171 Franz 3235
</context>
3236
<context>
3237
  <name>Cpalette</name>
3238
  <message>
3239
    <source> %</source>
3240
    <translation> %</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>None</source>
3244
    <translation>Ei väriä</translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>Radial Gradient</source>
3248
    <translation>Säteittäinen väriliuku</translation>
3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>Horizontal Gradient</source>
3252
    <translation>Vaakasuora väriliuku</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>Normal</source>
3256
    <translation>Tasainen</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>Opacity:</source>
237 Franz 3260
    <translation>Läpinäkyvyys:</translation>
171 Franz 3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Vertical Gradient</source>
3264
    <translation>Pystysuora väriliuku</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
3268
    <translation>Lävistäjän (oikealta vasemmalle) suuntainen väriliuku</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Diagonal Gradient</source>
3272
    <translation>Lävistäjän (vasemmalta oikealle) suuntainen väriliuku</translation>
3273
  </message>
205 Franz 3274
  <message>
3275
    <source>Shade:</source>
3276
    <translation>Sävy:</translation>
3277
  </message>
217 Franz 3278
  <message>
3279
    <source>Edit Line Color Properties</source>
3280
    <translation>Muokkaa viivan väriä</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
3284
    <translation>Muokkaa täyttöväriä</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Saturation of color</source>
3288
    <translation>Värin kylläisyys</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>Normal or gradient fill method</source>
3292
    <translation>Normaali täyttö tai väriliuku</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
3296
    <translation>Aseta valitun värin läpinäkyvyys</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Color of selected object</source>
3300
    <translation>Valitun kohteen väri</translation>
3301
  </message>
298 Franz 3302
  <message>
3303
    <source>Free linear Gradient</source>
3304
    <translation>Vapaa lineaarinen väriliuku</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>X1:</source>
3308
    <translation>X1:</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>Y1:</source>
3312
    <translation>Y1:</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source> pt</source>
3316
    <translation> pt</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>X2:</source>
3320
    <translation>X2:</translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>Y2:</source>
3324
    <translation>Y2:</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
1135 cbradney 3327
    <source> mm</source>
3328
    <translation> mm</translation>
298 Franz 3329
  </message>
769 cbradney 3330
  <message>
1135 cbradney 3331
    <source> in</source>
3332
    <translation> in</translation>
769 cbradney 3333
  </message>
3334
  <message>
1135 cbradney 3335
    <source> p</source>
3336
    <translation> p</translation>
769 cbradney 3337
  </message>
1135 cbradney 3338
  <message>
3339
    <source>Free radial Gradient</source>
3340
    <translation>Vapaa säteittäinen väriliuku</translation>
3341
  </message>
171 Franz 3342
</context>
3343
<context>
377 Franz 3344
  <name>CsvDialog</name>
3345
  <message>
3346
    <source>CSV Importer Options</source>
386 Franz 3347
    <translation>CSV-tuojan ominaisuudet</translation>
377 Franz 3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <source>Field delimiter:</source>
386 Franz 3351
    <translation>Kentän erotin:</translation>
377 Franz 3352
  </message>
3353
  <message>
3354
    <source>(TAB)</source>
386 Franz 3355
    <translation>(SARKAIN)</translation>
377 Franz 3356
  </message>
3357
  <message>
3358
    <source>Value delimiter:</source>
386 Franz 3359
    <translation>Arvon erotin:</translation>
377 Franz 3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source>First row is a header</source>
386 Franz 3363
    <translation>Ensimmäinen rivi on otsikko</translation>
377 Franz 3364
  </message>
3365
  <message>
3366
    <source>OK</source>
386 Franz 3367
    <translation>OK</translation>
377 Franz 3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <source>Cancel</source>
386 Franz 3371
    <translation>Peruuta</translation>
377 Franz 3372
  </message>
381 Franz 3373
  <message>
3374
    <source>None</source>
386 Franz 3375
    <translation>Ei mitään</translation>
381 Franz 3376
  </message>
377 Franz 3377
</context>
3378
<context>
171 Franz 3379
  <name>CupsOptions</name>
3380
  <message>
3381
    <source>No</source>
3382
    <translation>Ei</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Yes</source>
3386
    <translation>Kyllä</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Even Pages only</source>
3390
    <translation>Vain parilliset sivut</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>Value</source>
3394
    <translation>Arvo</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Page per Sheet</source>
3398
    <translation>Sivu arkille</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Landscape</source>
3402
    <translation>Vaakasuora</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Mirror</source>
3406
    <translation>Peili</translation>
3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>Option</source>
187 Franz 3410
    <translation>Asetus</translation>
171 Franz 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>Orientation</source>
3414
    <translation>Suunta</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Printer Options</source>
3418
    <translation>Tulostimen asetukset</translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>Odd Pages only</source>
3422
    <translation>Vain parittomat sivut</translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Portrait</source>
3426
    <translation>Pystysuora</translation>
3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>Page Set</source>
3430
    <translation>Sivukokonaisuus</translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>Pages per Sheet</source>
3434
    <translation>Sivua arkille</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>N-Up Printing</source>
3438
    <translation>Tulosta useita sivuja arkille</translation>
3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>All Pages</source>
3442
    <translation>Kaikki sivut</translation>
3443
  </message>
286 Franz 3444
  <message>
3445
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
3446
The exact parameters available will depend on your printer driver.
3447
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
3448
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3449
Missing library support is indicated by a *</source>
3450
    <translation>Tämä sivu näyttää useita CUPS-asetuksia.
3451
Tarkat asetukset riippuvat tulostimesi ajurista.
3452
Voit varmistaa CUPS-tuen menemällä valikon kohtaan Ohje-&gt;Tietoja Scribuksesta.
3453
Tarkastele C-C-T merkintää sivulla (C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF support).
3454
Puuttuva kirjasto on merkitty * -merkillä</translation>
3455
  </message>
351 Franz 3456
  <message>
3457
    <source>&amp;OK</source>
3458
    <translation>&amp;OK</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>&amp;Cancel</source>
3462
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
3463
  </message>
171 Franz 3464
</context>
3465
<context>
3466
  <name>CustomFDialog</name>
3467
  <message>
3468
    <source>Moves to your Document Directory.
3469
This can be set in the Preferences.</source>
298 Franz 3470
    <translation>Siirry asiakirjahakemistoosi.
187 Franz 3471
Voit määrittää sen asetuksissa.</translation>
171 Franz 3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>Encoding:</source>
3475
    <translation>Koodaus:</translation>
3476
  </message>
310 Franz 3477
  <message>
341 Franz 3478
    <source>&amp;Compress File</source>
351 Franz 3479
    <translation>&amp;Pakkaa tiedosto</translation>
310 Franz 3480
  </message>
341 Franz 3481
  <message>
3482
    <source>&amp;Include Fonts</source>
351 Franz 3483
    <translation>&amp;Sisällytä fontit</translation>
341 Franz 3484
  </message>
171 Franz 3485
</context>
3486
<context>
3487
  <name>DelColor</name>
3488
  <message>
1135 cbradney 3489
    <source>?</source>
3490
    <translation>?</translation>
3491
  </message>
3492
  <message>
171 Franz 3493
    <source>Delete Color</source>
3494
    <translation>Poista väri</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
1135 cbradney 3497
    <source>Replace it with:</source>
3498
    <translation>Korvaa:</translation>
532 cbradney 3499
  </message>
769 cbradney 3500
  <message>
1135 cbradney 3501
    <source>Delete color:</source>
3502
    <translation>Poista väri:</translation>
769 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
1135 cbradney 3505
    <source>None</source>
3506
    <translation>Ei mitään</translation>
769 cbradney 3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>&amp;OK</source>
1135 cbradney 3510
    <translation>&amp;OK</translation>
769 cbradney 3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>&amp;Cancel</source>
1135 cbradney 3514
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
769 cbradney 3515
  </message>
171 Franz 3516
</context>
3517
<context>
3518
  <name>DelPages</name>
3519
  <message>
3520
    <source>to:</source>
3521
    <translation>minne:</translation>
3522
  </message>
3523
  <message>
1135 cbradney 3524
    <source>Delete from:</source>
3525
    <translation>Poista kohdasta:</translation>
3526
  </message>
3527
  <message>
171 Franz 3528
    <source>Delete Pages</source>
3529
    <translation>Poista sivut</translation>
3530
  </message>
3531
  <message>
351 Franz 3532
    <source>&amp;OK</source>
3533
    <translation>&amp;OK</translation>
171 Franz 3534
  </message>
351 Franz 3535
  <message>
3536
    <source>&amp;Cancel</source>
3537
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
3538
  </message>
1135 cbradney 3539
</context>
3540
<context>
3541
  <name>DmF</name>
769 cbradney 3542
  <message>
1135 cbradney 3543
    <source>OK</source>
3544
    <translation>OK</translation>
769 cbradney 3545
  </message>
1135 cbradney 3546
  <message>
3547
    <source>Use</source>
3548
    <translation>Käytä</translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>instead</source>
3552
    <translation>sijasta</translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>Missing Font</source>
3556
    <translation>Puuttuva kirjasin</translation>
3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
3560
    <translation>Kirjasinta %1 ei ole asennettu.</translation>
3561
  </message>
171 Franz 3562
</context>
3563
<context>
3564
  <name>DocInfos</name>
3565
  <message>
341 Franz 3566
    <source>Document Information</source>
351 Franz 3567
    <translation>Asiakirjan tiedot</translation>
341 Franz 3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>&amp;Title:</source>
386 Franz 3571
    <translation>O&amp;tsikko:</translation>
341 Franz 3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>&amp;Author:</source>
351 Franz 3575
    <translation>&amp;Tekijä:</translation>
341 Franz 3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>&amp;Keywords:</source>
386 Franz 3579
    <translation>A&amp;vainsanat:</translation>
341 Franz 3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>Descri&amp;ption:</source>
386 Franz 3583
    <translation>Kuvau&amp;s:</translation>
341 Franz 3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>P&amp;ublisher:</source>
351 Franz 3587
    <translation>&amp;Julkaisija:</translation>
341 Franz 3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>&amp;Contributors:</source>
386 Franz 3591
    <translation>Av&amp;ustajat:</translation>
341 Franz 3592
  </message>
3593
  <message>
3594
    <source>Dat&amp;e:</source>
351 Franz 3595
    <translation>&amp;Päivämäärä:</translation>
341 Franz 3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>T&amp;ype:</source>
351 Franz 3599
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
341 Franz 3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>F&amp;ormat:</source>
351 Franz 3603
    <translation>&amp;Muoto:</translation>
341 Franz 3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>Identi&amp;fier:</source>
351 Franz 3607
    <translation>&amp;Tunniste:</translation>
341 Franz 3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>&amp;Source:</source>
386 Franz 3611
    <translation>L&amp;ähde:</translation>
341 Franz 3612
  </message>
3613
  <message>
3614
    <source>&amp;Language:</source>
351 Franz 3615
    <translation>&amp;Kieli:</translation>
341 Franz 3616
  </message>
3617
  <message>
3618
    <source>&amp;Relation:</source>
351 Franz 3619
    <translation>&amp;Suhde:</translation>
341 Franz 3620
  </message>
3621
  <message>
3622
    <source>Co&amp;verage:</source>
351 Franz 3623
    <translation>&amp;Ulottuvuus:</translation>
341 Franz 3624
  </message>
3625
  <message>
3626
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
386 Franz 3627
    <translation>O&amp;ikeudet:</translation>
341 Franz 3628
  </message>
3629
  <message>
3630
    <source>&amp;Document</source>
351 Franz 3631
    <translation>&amp;Asiakirja</translation>
341 Franz 3632
  </message>
3633
  <message>
3634
    <source>Further &amp;Information</source>
351 Franz 3635
    <translation>&amp;Lisätiedot</translation>
341 Franz 3636
  </message>
3637
  <message>
3638
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
3639
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
351 Franz 3640
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on pääosin vastuussa asiakirjan sisällön tekemisestä.
3641
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
341 Franz 3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>A name given to the document.
3645
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
351 Franz 3646
    <translation>Asiakirjan nimi.
3647
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
341 Franz 3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>An account of the content of the document.
3651
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
351 Franz 3652
    <translation>Tiivistelmä asiakirjan sisällöstä.
3653
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
341 Franz 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>The topic of the content of the document.
3657
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
351 Franz 3658
    <translation>Asiakirjan käsittelemät pääaiheet.
3659
Kenttään lisätyt avainsanat upotetaan PDF-tiedostoon helpottamaan hakuja ja lajittelua</translation>
341 Franz 3660
  </message>
3661
  <message>
3662
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
351 Franz 3663
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on vastuussa asiakirjan jakelusta</translation>
341 Franz 3664
  </message>
3665
  <message>
3666
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
351 Franz 3667
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on avustanut asiakirjan sisällön luonnissa</translation>
341 Franz 3668
  </message>
3669
  <message>
3670
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
351 Franz 3671
    <translation>Päivämäärä, joka on yhteydessä asiakirjan elinkaareen. VVVV-KK-PP ISO 9601</translation>
341 Franz 3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
351 Franz 3675
    <translation>Asiakirjan lajityyppi tai luonne. Esimerkiksi: kategoriat, käyttötarkoitukset</translation>
341 Franz 3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
3679
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
351 Franz 3680
    <translation>Asiakirjan fyysinen tai digitaalinen ulkoasu. Julkaisumateriaalin laatu ja koko.
3681
RFC2045 ja RFC2046 voidaan myös käyttää tässä MIME-tyyppejä varten</translation>
341 Franz 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
351 Franz 3685
    <translation>Yksiselitteinen tunniste asiakirjaan kuten ISBN tai URI</translation>
341 Franz 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
3689
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
351 Franz 3690
    <translation>Asiakirjan sisällön kieli. Yleensä käytetään ISO-639 kielikoodia,
3691
jota voidaan jatkaa tavuviivalla ja ISO-3166 maakoodilla</translation>
341 Franz 3692
  </message>
3693
  <message>
3694
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
351 Franz 3695
    <translation>Viittaus yhteenkuuluvaan asikirjaan mahdollisesti käytten yksiselitteistä tunnistetta kuten ISBN tai URI</translation>
341 Franz 3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
351 Franz 3699
    <translation>Asiakirjan sisällön laajuus sisältäen mahdollisesti paikan, ajan ja lainkäytölliset asiat</translation>
341 Franz 3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
351 Franz 3703
    <translation>Tietoa oikeuksista jotka liittyvät asiakirjaan, esimerkiksi tekijänoikeus, patentti tai tavaramerkki</translation>
341 Franz 3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>&amp;OK</source>
351 Franz 3707
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>&amp;Cancel</source>
351 Franz 3711
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
341 Franz 3712
  </message>
351 Franz 3713
  <message>
3714
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
3715
    <translation>Viittaus asiakirjaan josta nykyinen asiakirja on johdettu, esim ISBN tai URI</translation>
3716
  </message>
171 Franz 3717
</context>
3718
<context>
3719
  <name>Druck</name>
3720
  <message>
3721
    <source>All</source>
3722
    <translation>Kaikki</translation>
3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>File</source>
3726
    <translation>Tiedosto</translation>
3727
  </message>
3728
  <message>
351 Franz 3729
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
3730
    <translation>Postscript-tiedostot (*.ps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
171 Franz 3731
  </message>
3732
  <message>
351 Franz 3733
    <source>Options</source>
3734
    <translation>Asetukset</translation>
171 Franz 3735
  </message>
3736
  <message>
351 Franz 3737
    <source>Save as</source>
3738
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
171 Franz 3739
  </message>
3740
  <message>
351 Franz 3741
    <source>Setup Printer</source>
3742
    <translation>Aseta tulostin</translation>
171 Franz 3743
  </message>
3744
  <message>
351 Franz 3745
    <source>Cyan</source>
386 Franz 3746
    <translation>Syaani</translation>
171 Franz 3747
  </message>
3748
  <message>
351 Franz 3749
    <source>Magenta</source>
3750
    <translation>Magenta</translation>
171 Franz 3751
  </message>
3752
  <message>
351 Franz 3753
    <source>Yellow</source>
3754
    <translation>Keltainen</translation>
171 Franz 3755
  </message>
3756
  <message>
351 Franz 3757
    <source>Black</source>
3758
    <translation>Musta</translation>
171 Franz 3759
  </message>
3760
  <message>
351 Franz 3761
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
3762
a token can be * for all the pages, 1-5 for
3763
a range of pages or a single page number.</source>
3764
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista sivuista.
3765
Pelkän sivunumeron lisäksi voit käyttää
3766
* kuvaamaan kaikkia sivuja tai 1-5 sivuväliä.</translation>
171 Franz 3767
  </message>
3768
  <message>
351 Franz 3769
    <source>Print Destination</source>
3770
    <translation>Tulosteen kohde</translation>
171 Franz 3771
  </message>
3772
  <message>
351 Franz 3773
    <source>&amp;Options...</source>
3774
    <translation>&amp;Asetukset...</translation>
171 Franz 3775
  </message>
3776
  <message>
351 Franz 3777
    <source>&amp;File:</source>
3778
    <translation>&amp;Tiedosto:</translation>
171 Franz 3779
  </message>
3780
  <message>
351 Franz 3781
    <source>C&amp;hange...</source>
3782
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
171 Franz 3783
  </message>
3784
  <message>
351 Franz 3785
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
386 Franz 3786
    <translation>Oma tulo&amp;stuskomento</translation>
171 Franz 3787
  </message>
3788
  <message>
351 Franz 3789
    <source>Co&amp;mmand:</source>
3790
    <translation>&amp;Komento:</translation>
171 Franz 3791
  </message>
3792
  <message>
351 Franz 3793
    <source>Range</source>
3794
    <translation>Väli</translation>
171 Franz 3795
  </message>
3796
  <message>
351 Franz 3797
    <source>Print &amp;All</source>
3798
    <translation>Tulosta &amp;kaikki</translation>
171 Franz 3799
  </message>
3800
  <message>
351 Franz 3801
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
386 Franz 3802
    <translation>Tulosta n&amp;ykyinen sivu</translation>
171 Franz 3803
  </message>
3804
  <message>
351 Franz 3805
    <source>Print &amp;Range</source>
3806
    <translation>Tulosta &amp;väli</translation>
171 Franz 3807
  </message>
3808
  <message>
351 Franz 3809
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
3810
    <translation>K&amp;opioiden määrä:</translation>
171 Franz 3811
  </message>
3812
  <message>
351 Franz 3813
    <source>Print &amp;Normal</source>
3814
    <translation>&amp;Normaali tulostus</translation>
171 Franz 3815
  </message>
3816
  <message>
351 Franz 3817
    <source>Print &amp;Separations</source>
386 Franz 3818
    <translation>Tulosta &amp;erottelut</translation>
171 Franz 3819
  </message>
3820
  <message>
351 Franz 3821
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
386 Franz 3822
    <translation>Tulosta vä&amp;rit, jos mahdollista</translation>
171 Franz 3823
  </message>
3824
  <message>
351 Franz 3825
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
3826
    <translation>Tulosta &amp;harmaasävyissä</translation>
171 Franz 3827
  </message>
3828
  <message>
351 Franz 3829
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
3830
    <translation>&amp;Lisäasetukset...</translation>
205 Franz 3831
  </message>
3832
  <message>
351 Franz 3833
    <source>&amp;Print</source>
386 Franz 3834
    <translation>T&amp;ulosta</translation>
205 Franz 3835
  </message>
3836
  <message>
351 Franz 3837
    <source>&amp;Cancel</source>
3838
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
205 Franz 3839
  </message>
364 Franz 3840
  <message>
3841
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
3842
to utilize additional printing options</source>
370 Franz 3843
    <translation>Käytä vaihtoehtoista tulostuksenhallintaa kuten kprinter:ä tai gtklp:ä</translation>
364 Franz 3844
  </message>
171 Franz 3845
</context>
3846
<context>
298 Franz 3847
  <name>EPSPlug</name>
3848
  <message>
3849
    <source>Importing File:
3850
%1
3851
failed!</source>
351 Franz 3852
    <translation>Tiedoston %1 tuonti epäonnistui!</translation>
298 Franz 3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>Fatal Error</source>
351 Franz 3856
    <translation>Vakava virhe</translation>
298 Franz 3857
  </message>
3858
</context>
3859
<context>
171 Franz 3860
  <name>EditStyle</name>
3861
  <message>
3862
    <source>OK</source>
3863
    <translation>OK</translation>
3864
  </message>
3865
  <message>
3866
    <source> pt</source>
3867
    <translation> pt</translation>
3868
  </message>
3869
  <message>
3870
    <source>Name of the Style is not unique</source>
3871
    <translation>Tyylin nimi on jo käytössä</translation>
3872
  </message>
3873
  <message>
3874
    <source>Edit Style</source>
3875
    <translation>Muokkaa tyyliä</translation>
3876
  </message>
3877
  <message>
3878
    <source>Character</source>
215 Franz 3879
    <translation>Teksti</translation>
171 Franz 3880
  </message>
3881
  <message>
3882
    <source>Vertical Spaces</source>
173 Franz 3883
    <translation>Välistys</translation>
171 Franz 3884
  </message>
3885
  <message>
3886
    <source>Warning</source>
3887
    <translation>Varoitus</translation>
3888
  </message>
3889
  <message>
3890
    <source>Line Spacing</source>
3891
    <translation>Riviväli</translation>
3892
  </message>
3893
  <message>
187 Franz 3894
    <source>None</source>
3895
    <translation>Ei mitään</translation>
3896
  </message>
3897
  <message>
3898
    <source>Effect:</source>
3899
    <translation>Tehosteet:</translation>
3900
  </message>
205 Franz 3901
  <message>
260 Franz 3902
    <source> mm</source>
3903
    <translation> mm</translation>
3904
  </message>
3905
  <message>
3906
    <source> in</source>
3907
    <translation> in</translation>
3908
  </message>
3909
  <message>
3910
    <source> p</source>
3911
    <translation> p</translation>
3912
  </message>
3913
  <message>
3914
    <source>Name of your paragraph style</source>
3915
    <translation>Kappeletyylisi nimi</translation>
3916
  </message>
3917
  <message>
3918
    <source>Font of selected text or object</source>
3919
    <translation>Valitun tekstin tai kohteen kirjasin</translation>
3920
  </message>
3921
  <message>
3922
    <source>Font Size</source>
3923
    <translation>Kirjasimen koko</translation>
3924
  </message>
3925
  <message>
3926
    <source>Color of text fill</source>
3927
    <translation>Tekstin täytön väri</translation>
3928
  </message>
3929
  <message>
3930
    <source>Color of text stroke</source>
3931
    <translation>Tekstin reunan väri</translation>
3932
  </message>
3933
  <message>
3934
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
3935
    <translation>Tekee ylisuuren ensimmäisen kirjaimen kappaleelle. Käytetään tyylikeinona</translation>
3936
  </message>
3937
  <message>
3938
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
3939
    <translation>Anfangin korkeus riveinä</translation>
3940
  </message>
3941
  <message>
3942
    <source>Align text to baseline grid</source>
3943
    <translation>Tasaa teksti peruslinjaan</translation>
3944
  </message>
3945
  <message>
3946
    <source>Spacing above the paragraph</source>
386 Franz 3947
    <translation>Tila kappaleen yläpuolella</translation>
260 Franz 3948
  </message>
3949
  <message>
3950
    <source>Spacing below the paragraph</source>
386 Franz 3951
    <translation>Tila kappaleen alapuolella</translation>
260 Franz 3952
  </message>
3953
  <message>
286 Franz 3954
    <source>Tabulators and Indentation</source>
3955
    <translation>Sarkaimet ja sisennykset</translation>
3956
  </message>
3957
  <message>
351 Franz 3958
    <source>&amp;Name:</source>
3959
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
286 Franz 3960
  </message>
351 Franz 3961
  <message>
3962
    <source>&amp;Font:</source>
386 Franz 3963
    <translation>Kir&amp;jasin:</translation>
351 Franz 3964
  </message>
3965
  <message>
3966
    <source>Si&amp;ze:</source>
386 Franz 3967
    <translation>&amp;Koko:</translation>
351 Franz 3968
  </message>
3969
  <message>
3970
    <source>&amp;Alignment:</source>
386 Franz 3971
    <translation>Ta&amp;saus:</translation>
351 Franz 3972
  </message>
3973
  <message>
3974
    <source>&amp;Drop Caps</source>
386 Franz 3975
    <translation>An&amp;fangi</translation>
351 Franz 3976
  </message>
3977
  <message>
3978
    <source>&amp;Lines:</source>
1135 cbradney 3979
    <translation>R&amp;ivejä:</translation>
351 Franz 3980
  </message>
3981
  <message>
3982
    <source>F&amp;ill Color:</source>
3983
    <translation>&amp;Täyttöväri:</translation>
3984
  </message>
3985
  <message>
3986
    <source>St&amp;roke Color:</source>
3987
    <translation>&amp;Viivan väri:</translation>
3988
  </message>
3989
  <message>
3990
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
386 Franz 3991
    <translation>Kiinnitä &amp;peruslinjaan</translation>
351 Franz 3992
  </message>
3993
  <message>
3994
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
3995
    <translation>&amp;Riviväli:</translation>
3996
  </message>
3997
  <message>
3998
    <source>Abo&amp;ve:</source>
3999
    <translation>&amp;Yläpuolella:</translation>
4000
  </message>
4001
  <message>
4002
    <source>&amp;Below:</source>
4003
    <translation>&amp;Alapuolella:</translation>
4004
  </message>
4005
  <message>
4006
    <source>&amp;OK</source>
4007
    <translation>&amp;OK</translation>
4008
  </message>
4009
  <message>
4010
    <source>&amp;Cancel</source>
4011
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
4012
  </message>
171 Franz 4013
</context>
4014
<context>
4015
  <name>Editor</name>
4016
  <message>
351 Franz 4017
    <source>Editor</source>
4018
    <translation>Editori</translation>
171 Franz 4019
  </message>
4020
  <message>
351 Franz 4021
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
4022
    <translation>Javascript (*.js);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
171 Franz 4023
  </message>
4024
  <message>
351 Franz 4025
    <source>&amp;New</source>
386 Franz 4026
    <translation>Uu&amp;si</translation>
171 Franz 4027
  </message>
4028
  <message>
351 Franz 4029
    <source>&amp;Open...</source>
4030
    <translation>&amp;Avaa...</translation>
171 Franz 4031
  </message>
4032
  <message>
351 Franz 4033
    <source>Save &amp;As...</source>
4034
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
171 Franz 4035
  </message>
4036
  <message>
351 Franz 4037
    <source>&amp;Save and Exit</source>
4038
    <translation>Tallenna ja &amp;poistu</translation>
171 Franz 4039
  </message>
4040
  <message>
351 Franz 4041
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
4042
    <translation>P&amp;oistu tallentamatta</translation>
171 Franz 4043
  </message>
4044
  <message>
351 Franz 4045
    <source>&amp;Undo</source>
4046
    <translation>&amp;Kumoa</translation>
171 Franz 4047
  </message>
4048
  <message>
351 Franz 4049
    <source>&amp;Redo</source>
4050
    <translation>Tee &amp;uudelleen</translation>
171 Franz 4051
  </message>
4052
  <message>
351 Franz 4053
    <source>Cu&amp;t</source>
4054
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
171 Franz 4055
  </message>
4056
  <message>
351 Franz 4057
    <source>&amp;Copy</source>
4058
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
171 Franz 4059
  </message>
4060
  <message>
351 Franz 4061
    <source>&amp;Paste</source>
4062
    <translation>L&amp;iitä</translation>
171 Franz 4063
  </message>
4064
  <message>
351 Franz 4065
    <source>C&amp;lear</source>
386 Franz 4066
    <translation>T&amp;yhjennä</translation>
171 Franz 4067
  </message>
4068
  <message>
351 Franz 4069
    <source>&amp;Get Field Names</source>
4070
    <translation>&amp;Hae kenttien nimet</translation>
171 Franz 4071
  </message>
4072
  <message>
351 Franz 4073
    <source>&amp;File</source>
4074
    <translation>&amp;Tiedosto</translation>
171 Franz 4075
  </message>
4076
  <message>
351 Franz 4077
    <source>&amp;Edit</source>
4078
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
171 Franz 4079
  </message>
4080
</context>
4081
<context>
286 Franz 4082
  <name>ExportForm</name>
4083
  <message>
4084
    <source>&amp;All pages</source>
4085
    <translation>&amp;Kaikki sivut</translation>
4086
  </message>
4087
  <message>
4088
    <source>&amp;OK</source>
4089
    <translation>&amp;OK</translation>
4090
  </message>
4091
  <message>
4092
    <source>&amp;Cancel</source>
4093
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
4094
  </message>
4095
  <message>
4096
    <source>Change the output directory</source>
4097
    <translation>Muuta kohdehakemistoa</translation>
4098
  </message>
4099
  <message>
4100
    <source>Available export formats</source>
4101
    <translation>Käytettävät tiedostotyypit</translation>
4102
  </message>
4103
  <message>
4104
    <source>Choose a Export Directory</source>
4105
    <translation>Valitse Kohdehakemisto</translation>
4106
  </message>
4107
  <message>
4108
    <source>The output directory - the place to store your images.
4109
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
4110
    <translation>Kohdehakemisto, jonne kuvat tallennetaan. Vietyjen tiedostojen
298 Franz 4111
nimet ovat muotoa asiakirjan_nimi-sivunumero.tiedostotyyppi</translation>
286 Franz 4112
  </message>
4113
  <message>
4114
    <source>Export only the current page</source>
4115
    <translation>Vie ainoastaan nykyinen sivu</translation>
4116
  </message>
4117
  <message>
351 Franz 4118
    <source>C&amp;hange...</source>
4119
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
4120
  </message>
4121
  <message>
4122
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
4123
    <translation>&amp;Vie hakemistoon:</translation>
4124
  </message>
4125
  <message>
4126
    <source>Image &amp;Type:</source>
4127
    <translation>Kuvan &amp;Tyyppi:</translation>
4128
  </message>
4129
  <message>
4130
    <source>&amp;Quality:</source>
4131
    <translation>&amp;Laatu:</translation>
4132
  </message>
4133
  <message>
364 Franz 4134
    <source>Export as Image(s)</source>
370 Franz 4135
    <translation>Vie kuvana</translation>
364 Franz 4136
  </message>
4137
  <message>
4138
    <source>Options</source>
370 Franz 4139
    <translation>Asetukset</translation>
364 Franz 4140
  </message>
4141
  <message>
4142
    <source>&amp;Resolution:</source>
386 Franz 4143
    <translation>Ta&amp;rkkuus:</translation>
364 Franz 4144
  </message>
4145
  <message>
4146
    <source> %</source>
370 Franz 4147
    <translation> %</translation>
364 Franz 4148
  </message>
4149
  <message>
4150
    <source> dpi</source>
370 Franz 4151
    <translation> dpi</translation>
364 Franz 4152
  </message>
4153
  <message>
4154
    <source>Range</source>
370 Franz 4155
    <translation>Väli</translation>
364 Franz 4156
  </message>
4157
  <message>
4158
    <source>&amp;Current page</source>
370 Franz 4159
    <translation>&amp;Nykyinen sivu</translation>
364 Franz 4160
  </message>
4161
  <message>
4162
    <source>&amp;Range</source>
370 Franz 4163
    <translation>&amp;Alue</translation>
364 Franz 4164
  </message>
4165
  <message>
4166
    <source>C</source>
370 Franz 4167
    <translation>C</translation>
364 Franz 4168
  </message>
4169
  <message>
4170
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
4171
a token can be * for all the pages, 1-5 for
4172
a range of pages or a single page number.</source>
370 Franz 4173
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista, jossa * merkitsee
4174
kaikkia sivuja ja 1-5 sivuväliä. Voit myös syöttää
4175
yksittäisen sivunumeron.</translation>
364 Franz 4176
  </message>
4177
  <message>
4178
    <source>Resolution of the Images
4179
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
370 Franz 4180
    <translation>Kuvien resoluutio. 72 dpi on hyvä valinta kuville,
4181
joita on tarkoitus katsella näytöltä</translation>
364 Franz 4182
  </message>
4183
  <message>
4184
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
370 Franz 4185
    <translation>Kuviesi laatu. 100 % on paras ja 1 % heikoin</translation>
364 Franz 4186
  </message>
370 Franz 4187
  <message>
4188
    <source>Export a range of pages</source>
4189
    <translation>Vie valikoima sivuja</translation>
4190
  </message>
4191
  <message>
4192
    <source>Export all pages</source>
4193
    <translation>Vie kaikki sivut</translation>
4194
  </message>
769 cbradney 4195
  <message>
4196
    <source>&amp;Size:</source>
1135 cbradney 4197
    <translation>&amp;Koko:</translation>
769 cbradney 4198
  </message>
4199
  <message>
4200
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
1135 cbradney 4201
    <translation>Kuvien koko, 100 % ei muutosta, 200 % kaksi kertaa suurempi jne.</translation>
769 cbradney 4202
  </message>
286 Franz 4203
</context>
4204
<context>
171 Franz 4205
  <name>FDialogPreview</name>
4206
  <message>
4207
    <source>Size:</source>
4208
    <translation>Koko:</translation>
4209
  </message>
4210
  <message>
4211
    <source>No Title</source>
4212
    <translation>Ei otsikkoa</translation>
4213
  </message>
4214
  <message>
4215
    <source>Title:</source>
4216
    <translation>Otsikko:</translation>
4217
  </message>
4218
  <message>
4219
    <source>Author:</source>
4220
    <translation>Tekijä:</translation>
4221
  </message>
4222
  <message>
4223
    <source>Unknown</source>
4224
    <translation>Tuntematon</translation>
4225
  </message>
341 Franz 4226
  <message>
4227
    <source>Scribus Document</source>
351 Franz 4228
    <translation>Scribus asiakirja</translation>
341 Franz 4229
  </message>
171 Franz 4230
</context>
4231
<context>
4232
  <name>Farbmanager</name>
4233
  <message>
4234
    <source>Open</source>
4235
    <translation>Avaa</translation>
4236
  </message>
4237
  <message>
4238
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
298 Franz 4239
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
171 Franz 4240
  </message>
4241
  <message>
4242
    <source>Colors</source>
4243
    <translation>Värit</translation>
4244
  </message>
4245
  <message>
4246
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
298 Franz 4247
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.scd);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
171 Franz 4248
  </message>
4249
  <message>
4250
    <source>Copy of %1</source>
4251
    <translation>Kopio-%1</translation>
4252
  </message>
4253
  <message>
4254
    <source>Color Sets</source>
4255
    <translation>Värisarjat</translation>
4256
  </message>
4257
  <message>
4258
    <source>Current Color Set:</source>
4259
    <translation>Nykyinen värisarja:</translation>
4260
  </message>
4261
  <message>
187 Franz 4262
    <source>Choose a Name</source>
4263
    <translation>Valitse nimi</translation>
4264
  </message>
4265
  <message>
4266
    <source>New Color</source>
4267
    <translation>Uusi väri</translation>
4268
  </message>
190 Franz 4269
  <message>
237 Franz 4270
    <source>Choose a color set to load</source>
4271
    <translation>Valitse ladattava värisarja</translation>
4272
  </message>
4273
  <message>
4274
    <source>Save the current color set</source>
4275
    <translation>Tallenna nykyinen värisarja</translation>
4276
  </message>
4277
  <message>
4278
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
298 Franz 4279
    <translation>Lisää värit toisesta asiakirjasta nykyiseen värisarjaan</translation>
237 Franz 4280
  </message>
4281
  <message>
4282
    <source>Create a new color within the current set</source>
4283
    <translation>Luo uusi väri nykyiseen värisarjaan</translation>
4284
  </message>
4285
  <message>
4286
    <source>Edit the currently selected color</source>
4287
    <translation>Muokkaa valittua väriä</translation>
4288
  </message>
4289
  <message>
4290
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
4291
    <translation>Kopioi valittu väri</translation>
4292
  </message>
4293
  <message>
4294
    <source>Delete the currently selected color</source>
4295
    <translation>Poista valittu väri</translation>
4296
  </message>
4297
  <message>
4298
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
4299
    <translation>Tee valitusta värisarjasta oletussarja</translation>
4300
  </message>
4301
  <message>
4302
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
298 Franz 4303
    <translation>Poista käyttämättömät värit asiakirjan värisarjasta</translation>
237 Franz 4304
  </message>
260 Franz 4305
  <message>
341 Franz 4306
    <source>&amp;Append</source>
386 Franz 4307
    <translation>&amp;Tuo</translation>
341 Franz 4308
  </message>
4309
  <message>