Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 4870 | Rev 5328 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
3278 cbradney 61
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
3278 cbradney 165
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
1525 cbradney 214
  <message>
215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
3278 cbradney 228
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 229
 
230
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
231
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
232
individualmente máis abaixo.
233
 
234
Certas cousas son comúns a toda a interface.
235
 
236
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
237
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
238
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
239
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
240
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
241
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
242
o que operaren.
243
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
244
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
245
nada sobre o que operar.
246
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
247
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
248
e provocará esta excepción.
249
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
250
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
251
 
252
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
253
documentación de cada función.</translation>
254
  </message>
3278 cbradney 255
  <message>
256
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
257
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
258
 
259
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
260
following meaning:
261
 
262
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
263
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
264
 
265
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
266
  margins
267
 
268
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
269
 
270
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
271
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
272
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
273
 
274
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
275
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
276
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
277
 
278
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
279
 
280
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
281
 
282
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
283
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
284
is not in points, make sure to account for this.
285
 
286
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
287
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
288
</source>
3824 cbradney 289
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 290
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
291
 
292
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
293
 
294
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
295
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
296
 
297
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
298
 
299
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
300
 
301
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
302
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
303
  se se está a crear un documento en varias partes.
304
 
305
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
306
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
307
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
308
 
309
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
310
 
311
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
312
 
313
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
314
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
315
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
316
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
317
 
318
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
319
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
323
 
324
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
325
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
326
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
327
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
328
master page for the new page.
329
 
330
May raise IndexError if the page number is out of range
331
</source>
3377 mrdocs 332
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
333
 
334
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
335
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
336
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
337
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
338
da páxina maestra para a nova páxina.
339
 
340
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
3278 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
343
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
344
 
345
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
346
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
347
</source>
3377 mrdocs 348
    <translation>importSVG(&quot;cadea&quot;)
349
 
350
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
351
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 352
  </message>
3824 cbradney 353
  <message>
354
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
355
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
356
 
357
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
358
following meaning:
359
 
360
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
361
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
362
 
363
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
364
margins
365
 
366
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
367
 
368
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
369
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
370
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
371
 
372
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
373
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
374
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
375
 
376
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
377
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
378
PAGE_4 is 4-fold.
379
 
380
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
381
Indexed from 0 (0 = first).
382
 
383
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
384
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
385
is not in points, make sure to account for this.
386
 
387
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
388
PAGE_4, 3)
389
 
390
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
391
</source>
4951 mrdocs 392
    <translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
393
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
394
 
395
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
396
significado seguinte:
397
 
398
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
399
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
400
 
401
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
402
do documento
403
 
404
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
405
 
406
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
407
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
408
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
409
 
410
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
411
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
412
UNIT_POINTS.
413
 
414
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
415
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
416
 
417
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
418
Indexada desde 0 (0 = primeira).
419
 
420
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
421
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
422
asegúrese de que o ten en conta.
423
 
424
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
425
PAGE_4, 3)
426
 
427
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
428
</translation>
3824 cbradney 429
  </message>
1192 mrdocs 430
</context>
431
<context>
432
  <name>@default</name>
433
  <message>
434
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
435
 
436
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
437
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
438
the value of the named color from the default document colors.
439
 
440
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
441
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
442
</source>
443
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
444
 
445
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
446
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
447
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
448
 
449
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
450
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
451
  </message>
452
  <message>
453
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
454
 
455
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
456
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
457
Color components should be in the range from 0 to 255.
458
 
459
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
460
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
461
</source>
462
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
463
 
464
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
465
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
466
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
467
 
468
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
469
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
470
  </message>
471
  <message>
472
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
473
 
474
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
475
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
476
the range from 0 to 255.
477
 
478
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
479
</source>
3278 cbradney 480
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 481
 
482
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
483
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
484
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
485
 
486
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
490
 
491
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
492
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
493
&quot;None&quot; - transparent.
494
 
495
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
496
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
497
 
498
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
499
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
500
</source>
501
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
502
 
503
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
504
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
505
 
506
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
507
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
508
 
509
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
510
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
511
  </message>
512
  <message>
513
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
514
 
515
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
516
 
517
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
518
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
519
</source>
520
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
521
 
522
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
523
 
524
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
525
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
526
  </message>
527
  <message>
528
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
529
 
530
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
531
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
532
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
533
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
534
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
535
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
536
opional parameters is False.
537
 
538
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
539
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
540
 
541
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
542
 
543
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
544
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
545
</source>
3278 cbradney 546
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 547
 
548
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
549
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
550
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
551
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
552
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
553
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
554
 
555
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
556
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
557
 
558
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
559
 
560
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
561
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
562
</translation>
563
  </message>
564
  <message>
565
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
566
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
567
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
568
 
569
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
570
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
571
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
572
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
573
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
574
 
575
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
576
at 1.
577
 
578
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
579
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
580
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
581
can be binary-ORed with button constants:
582
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
583
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
584
 
585
Usage examples:
586
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
587
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
588
          ICON_ERROR)
589
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
590
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
591
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
592
 
593
Defined button and icon constants:
594
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
595
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
596
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
597
</source>
598
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
599
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
600
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
601
 
602
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
603
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
604
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
605
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
606
tipo HTML.
607
 
608
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
609
 
610
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
611
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
612
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
613
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
614
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
615
 
616
Exemplos de uso:
617
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
618
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
619
          ICON_ERROR)
620
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
621
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
622
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
623
 
624
Constantes de botón e icone definidas:
625
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
626
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
627
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
628
  </message>
629
  <message>
630
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
631
 
632
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
633
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
634
 
635
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
636
</source>
637
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
638
 
639
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
640
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
641
 
642
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
643
  </message>
644
  <message>
645
    <source>closeDoc()
646
 
647
Closes the current document without prompting to save.
648
 
649
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
650
</source>
651
    <translation>closeDoc()
652
 
653
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
654
 
655
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
656
  </message>
657
  <message>
658
    <source>haveDoc() -&gt; bool
659
 
660
Returns true if there is a document open.
661
</source>
662
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
663
 
664
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
668
 
669
Opens the document &quot;name&quot;.
670
 
671
May raise ScribusError if the document could not be opened.
672
</source>
673
    <translation>openDoc(&quot;nome)
674
 
675
Abre o documento &quot;nome&quot;.
676
 
677
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
678
  </message>
679
  <message>
680
    <source>saveDoc()
681
 
682
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
683
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
684
save file dialog.
685
 
686
If the save fails, there is currently no way to tell.
687
</source>
688
    <translation>saveDoc()
689
 
690
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
691
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
692
para gardalo.
693
 
694
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
695
  </message>
696
  <message>
697
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
698
 
699
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
700
relative path).
701
 
702
May raise ScribusError if the save fails.
703
</source>
704
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
705
 
706
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
707
camiño completo ou relativo).
708
 
709
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
710
  </message>
711
  <message>
712
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
713
 
714
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
715
strings.
716
</source>
717
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
718
 
719
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
720
son cadeas.</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
724
 
725
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
726
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
727
constants.
728
</source>
729
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
730
 
4951 mrdocs 731
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
1192 mrdocs 732
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
733
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
734
  </message>
735
  <message>
736
    <source>setUnit(type)
737
 
738
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
739
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
740
 
741
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
742
</source>
743
    <translation>setUnit(tipo)
744
 
745
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
746
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
747
  </message>
748
  <message>
749
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
750
 
751
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
752
of the UNIT_* constants:
753
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
754
</source>
755
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
756
 
757
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
758
das constantes UNIT_*:
759
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
760
  </message>
761
  <message>
762
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
763
 
764
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
765
current document.
766
</source>
767
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
768
 
769
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
770
no documento actual.</translation>
771
  </message>
772
  <message>
773
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
774
 
775
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
776
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
777
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
778
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
779
</source>
780
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
781
 
782
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
783
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
784
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
785
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
786
  </message>
787
  <message>
788
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
789
 
790
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
791
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
792
</source>
793
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
794
 
795
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
796
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
800
 
801
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
802
is not given the currently selected Item is used.
803
</source>
804
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
805
 
806
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
807
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
808
  </message>
809
  <message>
810
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
811
 
812
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
813
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
814
</source>
815
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
816
 
817
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
818
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
819
  </message>
820
  <message>
821
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
822
 
823
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
824
the currently selected item is used. The join types are:
825
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
826
</source>
827
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
828
 
829
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
830
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
831
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
832
  </message>
833
  <message>
834
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
835
 
836
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
837
currently selected item is used. The cap types are:
838
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
839
</source>
840
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
841
 
842
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
843
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
844
Os estilos de terminación son:
845
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
846
  </message>
847
  <message>
848
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
849
 
850
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
851
currently selected item is used. Line style constants are:
852
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
853
</source>
854
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
855
 
856
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
857
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
858
As constantes de estilo de liña son:
859
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
860
  </message>
861
  <message>
862
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
863
 
864
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
865
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
866
</source>
867
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
868
 
869
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
870
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
874
 
875
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
876
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
877
selected item is used.
878
</source>
3278 cbradney 879
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 880
 
881
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
882
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
883
  </message>
884
  <message>
885
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
886
 
887
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
888
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
889
</source>
890
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
891
 
892
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
893
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
894
  </message>
895
  <message>
896
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
897
 
898
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
899
given the currently selected item is used.
900
</source>
901
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
902
 
903
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
904
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
908
 
909
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
910
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
911
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
912
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
913
</source>
3278 cbradney 914
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 915
 
916
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
917
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
918
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
919
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
920
  </message>
921
  <message>
922
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
923
 
924
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
925
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
926
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
927
for reference.
928
</source>
929
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
930
 
931
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
932
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
933
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
934
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
935
  </message>
936
  <message>
937
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
938
 
939
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
940
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
941
is used.
942
</source>
943
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
944
 
945
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
946
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
947
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
948
  </message>
949
  <message>
950
    <source>getAllObjects() -&gt; list
951
 
952
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
953
</source>
954
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
955
 
956
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
960
 
961
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
962
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
963
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
964
belongs to a group, the whole group is moved.
965
</source>
966
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
967
 
968
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
969
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
970
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
971
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
972
  </message>
973
  <message>
974
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
975
 
976
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
977
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
978
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
979
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
980
given the currently selected item is used.
981
</source>
982
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
983
 
984
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
985
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
986
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
987
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
988
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
992
 
993
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
994
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
995
selected item is used.
996
</source>
3278 cbradney 997
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 998
 
999
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1000
significan rotación anti-reloxio.
1001
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1002
  </message>
1003
  <message>
1004
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1005
 
1006
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1007
is not given the currently selected item is used.
1008
</source>
1009
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
1010
 
1011
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
1012
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
1015
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1016
 
1017
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1018
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1019
second selected Object and so on.
1020
</source>
1021
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
1022
 
1023
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1024
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1025
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
1028
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1029
 
1030
Returns the number of selected objects.
1031
</source>
1032
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
1033
 
1034
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
1037
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1038
 
1039
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1040
</source>
1041
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1042
 
1043
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1044
  </message>
1045
  <message>
1046
    <source>deselectAll()
1047
 
1048
Deselects all objects in the whole document.
1049
</source>
1050
    <translation>deselectAll()
1051
 
1052
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
1055
    <source>groupObjects(list)
1056
 
1057
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1058
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1059
items are used.
1060
</source>
1061
    <translation>groupObjects(lista)
1062
 
1063
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1064
dos obxectos que se han de agrupar.
1065
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1066
  </message>
1067
  <message>
1068
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1069
 
1070
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1071
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1072
 
1073
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1074
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
1077
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1078
 
1079
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1080
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1081
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1082
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1083
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1084
 
1085
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1086
</source>
1087
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1088
 
1089
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1090
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1091
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1092
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1093
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1094
 
1095
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1099
 
1100
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1101
not given the currently selected item is used.
1102
 
1103
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1104
</source>
1105
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1106
 
1107
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1108
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1109
 
1110
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1114
 
1115
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1116
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1117
means 100 %.
1118
 
1119
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1120
</source>
1121
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1122
 
1123
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1124
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1125
O número 1 indica 100%.
1126
 
1127
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1128
  </message>
1129
  <message>
1130
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1131
 
1132
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1133
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1134
if locked.
1135
</source>
1136
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1137
 
1138
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1139
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1140
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
1143
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1144
 
1145
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1146
currently selected item is used.
1147
</source>
1148
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1149
 
1150
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1151
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>getFontNames() -&gt; list
1155
 
1156
Returns a list with the names of all available fonts.
1157
</source>
1158
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1159
 
1160
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
1163
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1164
 
1165
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1166
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1167
</source>
1168
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1169
 
1170
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1171
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1172
  </message>
1173
  <message>
1174
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1175
 
1176
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1177
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1178
 
1179
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1180
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1181
</source>
1525 cbradney 1182
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1183
 
1184
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1185
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1186
 
1187
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1188
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
1191
    <source>getLayers() -&gt; list
1192
 
1193
Returns a list with the names of all defined layers.
1194
</source>
1195
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1196
 
1197
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
1200
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1201
 
1202
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1203
 
1204
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1205
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1206
</source>
1207
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1208
 
1209
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1210
 
1211
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1212
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1213
  </message>
1214
  <message>
1215
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1216
 
1217
Returns the name of the current active layer.
1218
</source>
1219
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1220
 
1221
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1222
  </message>
1223
  <message>
1224
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1225
 
1226
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1227
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1228
 
1229
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1230
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1231
</source>
1232
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1233
 
1234
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1235
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1236
 
1237
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1238
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
1241
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1242
 
1243
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1244
the layer is invisible.
1245
 
1246
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1247
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1248
</source>
1249
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1250
 
1251
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1252
a capa é invisíbel.
1253
 
1254
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1255
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1259
 
1260
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1261
false the layer won&apos;t be printed.
1262
 
1263
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1264
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1265
</source>
1266
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1267
 
1268
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1269
a capa non poderá imprimirse.
1270
 
1271
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1272
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
1275
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1276
 
1277
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1278
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1279
&quot;layer&quot; is invisible.
1280
 
1281
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1282
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1283
</source>
1525 cbradney 1284
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1285
 
1286
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1287
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1288
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1289
 
1290
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1291
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1292
  </message>
1293
  <message>
1294
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1295
 
1296
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1297
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1298
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1299
 
1300
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1301
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1302
</source>
1525 cbradney 1303
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1304
 
1305
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1306
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1307
a capa &quot;capa&quot;.
1308
 
1309
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1310
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1311
  </message>
1312
  <message>
1313
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1314
 
1315
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1316
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1317
 
1318
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1319
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1320
</source>
1321
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1322
 
1323
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1324
ou se é a única capa do documento.
1325
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1326
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
1329
    <source>createLayer(layer)
1330
 
1331
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1332
 
1333
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1334
</source>
1335
    <translation>createLayer(capa)
1336
 
1337
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1338
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
1341
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1342
 
1343
Returns a string with the -lang value.
1344
</source>
1345
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1346
 
1347
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1348
  </message>
1349
  <message>
1350
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1351
 
1352
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1353
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1354
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1355
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1356
is not given Scribus will create one for you.
1357
 
1358
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1359
</source>
1360
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1361
 
1362
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1363
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1364
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1365
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1366
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1367
 
1368
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1372
 
1373
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1374
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1375
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1376
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1377
create one for you.
1378
 
1379
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1380
</source>
1381
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1382
 
1383
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1384
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1385
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1386
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1387
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1388
 
1389
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1390
  </message>
1391
  <message>
1392
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1393
 
1394
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1395
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1396
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1397
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1398
given Scribus will create one for you.
1399
 
1400
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1401
</source>
1402
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1403
 
1404
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1405
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1406
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1407
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1408
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1409
 
1410
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1411
  </message>
1412
  <message>
1413
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1414
 
1415
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1416
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1417
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1418
object because you need this name for further access to that object. If
1419
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1420
 
1421
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1422
</source>
1423
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1424
 
1425
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1426
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1427
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1428
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1429
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1430
 
1431
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1432
  </message>
1433
  <message>
1434
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1435
 
1436
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1437
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1438
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1439
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1440
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1441
Scribus will create one for you.
1442
 
1443
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1444
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1445
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1446
</source>
1447
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1448
 
1449
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1450
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1451
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1452
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1453
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1454
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1455
 
1456
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1457
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1458
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
1461
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1462
 
1463
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1464
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1465
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1466
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1467
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1468
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1469
identifier for the object because you need this name for further access to that
1470
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1471
 
1472
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1473
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1474
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1475
</source>
1476
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1477
 
1478
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1479
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1480
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1481
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1482
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1483
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1484
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1485
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1486
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1487
 
1488
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1489
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1490
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1491
  </message>
1492
  <message>
1493
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1494
 
1495
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1496
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1497
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1498
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1499
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1500
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1501
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1502
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1503
for you.
1504
 
1505
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1506
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1507
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1508
</source>
1509
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1510
 
1511
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1512
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1513
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1514
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1515
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1516
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1517
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1518
 
1519
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1520
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1521
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1525
 
1526
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1527
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1528
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1529
unique identifier for the object because you need this name for further access
1530
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1531
 
1532
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1533
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1534
</source>
1535
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1536
 
1537
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1538
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1539
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1540
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1541
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1542
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1543
 
1544
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1545
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
1548
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1549
 
1550
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1551
selected item is deleted.
1552
</source>
1553
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1554
 
1555
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1556
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1557
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1558
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1559
modelo de páxina para a páxina nova.
1560
 
1561
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1562
  </message>
1563
  <message>
1564
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1565
 
1566
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1567
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1568
is not passed, text flow is toggled.
1569
</source>
1570
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1571
 
1572
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1573
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1574
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1575
  </message>
1576
  <message>
1577
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1578
 
1579
Test if an object with specified name really exists in the document.
1580
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1581
returns True if there is something selected.
1582
</source>
1583
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1584
 
1585
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1586
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1587
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
1590
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1591
 
1592
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1593
given, it&apos;s applied on the selected object.
1594
</source>
1595
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1596
 
1597
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1598
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1599
  </message>
1600
  <message>
1601
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1602
 
1603
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1604
</source>
1605
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1606
 
1607
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
1610
    <source>currentPage() -&gt; integer
1611
 
1612
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1613
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1614
</source>
1615
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1616
 
1617
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1618
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
1621
    <source>redrawAll()
1622
 
1623
Redraws all pages.
1624
</source>
1625
    <translation>redrawAll()
1626
 
1627
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
1630
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1631
 
1632
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1633
 
1634
May raise ScribusError if the save failed.
1635
</source>
1636
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1637
 
1638
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1639
 
1640
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>deletePage(nr)
1644
 
1645
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1646
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1647
page number is.
1648
 
1649
May raise IndexError if the page number is out of range
1650
</source>
1651
    <translation>deletePage(nr)
1652
 
1653
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1654
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1655
que se mostra na primeira páxina.
1656
 
1657
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
1660
    <source>gotoPage(nr)
1661
 
1662
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1663
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1664
just sets the page that script commands will operates on.
1665
 
1666
May raise IndexError if the page number is out of range.
1667
</source>
1668
    <translation>gotoPage(nr)
1669
 
1670
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1671
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1672
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1673
 
1674
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1675
  </message>
1676
  <message>
1677
    <source>pageCount() -&gt; integer
1678
 
1679
Returns the number of pages in the document.
1680
</source>
1681
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1682
 
1683
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1686
    <source>getHGuides() -&gt; list
1687
 
1688
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1689
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1690
</source>
1691
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1692
 
1693
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1694
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1695
  </message>
1696
  <message>
1697
    <source>setHGuides(list)
1698
 
1699
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1700
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1701
 
1702
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1703
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1704
</source>
1705
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1706
 
1707
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1708
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1709
 
1710
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1711
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>getVGuides()
1715
 
1716
See getHGuides.
1717
</source>
1718
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1719
 
1720
ver getHGuides.</translation>
1721
  </message>
1722
  <message>
1723
    <source>setVGuides()
1724
 
1725
See setHGuides.
1726
</source>
1727
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1728
  </message>
1729
  <message>
1730
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1731
 
1732
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1733
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1734
</source>
1735
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1736
 
1737
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1738
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
1741
    <source>getPageItems() -&gt; list
1742
 
1743
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1744
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1745
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1746
the page...
1747
</source>
1748
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1749
 
1750
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1751
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1752
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1753
é o primeiro na páxina...</translation>
1754
  </message>
1755
  <message>
1756
    <source>getPageMargins()
1757
 
1758
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1759
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1760
</source>
2936 mrdocs 1761
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1762
 
1763
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1764
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1765
  </message>
1766
  <message>
1767
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1768
 
1769
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1770
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1771
currently selected item is used.
1772
</source>
1773
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1774
 
1775
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1776
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1777
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
1780
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1781
 
1782
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1783
is not given the currently selected item is used.
1784
</source>
1785
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1786
 
1787
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1788
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1792
 
1793
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1794
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1795
given the currently selected item is used.
1796
 
1797
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1798
</source>
1799
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1800
 
1801
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1802
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1803
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1804
 
1805
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1809
 
1810
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1811
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1812
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1813
is used.
1814
 
1815
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1816
</source>
1817
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1818
 
1819
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1820
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1821
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1822
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1823
 
1824
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1825
  </message>
1826
  <message>
1827
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1828
 
1829
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1830
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1831
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1832
</source>
1833
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1834
 
1835
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1836
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1837
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1838
  </message>
1839
  <message>
1840
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1841
 
1842
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1843
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1844
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1845
</source>
1846
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1847
 
1848
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1849
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1850
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
1853
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1854
 
1855
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1856
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1857
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1858
</source>
1859
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1860
 
1861
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1862
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1863
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1864
  </message>
1865
  <message>
1866
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1867
 
1868
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1869
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1870
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1871
Item is used.
1872
 
1873
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1874
</source>
1875
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1876
 
1877
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1878
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1879
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1880
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1881
 
1882
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1883
  </message>
1884
  <message>
1885
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1886
 
1887
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1888
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1889
 
1890
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1891
</source>
1892
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1893
 
1894
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1895
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1896
 
1897
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1898
  </message>
1899
  <message>
1900
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1901
 
1902
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1903
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1904
 
1905
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1906
</source>
1907
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
1908
 
1909
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
1910
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1911
 
1912
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
1915
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1916
 
1917
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1918
has some text selected the value assigned to the first character
1919
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1920
selected item is used.
1921
</source>
1922
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1923
 
1924
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
1925
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
1926
asignado ao primeiro carácter da selección.
1927
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1928
  </message>
1929
  <message>
1930
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1931
 
1932
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1933
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1934
</source>
1935
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
1936
 
1937
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1938
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
1941
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1942
 
1943
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1944
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1945
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1946
selected item is used.
1947
</source>
1948
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1949
 
1950
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
1951
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
1952
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
1953
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1957
 
1958
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1959
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1960
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1961
used.
1962
</source>
1963
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1964
 
1965
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
1966
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
1967
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
1968
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1969
  </message>
1970
  <message>
1971
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1972
 
1973
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1974
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1975
</source>
1976
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1977
 
3089 fschmid 1978
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 1979
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
1982
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1983
 
1984
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1985
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1986
</source>
1987
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1988
 
1989
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1990
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1994
 
1995
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1996
given the currently selected item is used.
1997
</source>
1998
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
1999
 
2000
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2001
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2002
  </message>
2003
  <message>
2004
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2005
 
2006
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2007
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2008
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2009
used.
2010
</source>
2011
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
2012
 
2013
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2014
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2015
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
2016
seleccionado nese momento.</translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
2019
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2020
 
2021
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2022
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2023
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
2024
used.
2025
 
2026
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2027
</source>
2936 mrdocs 2028
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2029
 
2030
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
2031
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
2032
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2033
 
2034
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2038
 
2039
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2040
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2041
currently selected item is used.
2042
 
2043
May throw ValueError if the font cannot be found.
2044
</source>
2045
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2046
 
2047
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2048
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2049
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2050
 
2051
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2052
  </message>
2053
  <message>
2054
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2055
 
2056
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2057
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2058
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2059
currently selected item is used.
2060
 
2061
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2062
</source>
2063
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2064
 
2065
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2066
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2067
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
2068
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2069
 
2070
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
2073
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2074
 
2075
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2076
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2077
item is used.
2078
 
2079
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2080
</source>
2081
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2082
 
3089 fschmid 2083
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2084
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2085
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2086
 
2087
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2088
  </message>
2089
  <message>
2090
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2091
 
2092
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2093
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2094
 
2095
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2096
</source>
2097
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2098
 
2099
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2100
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2101
 
2102
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2103
  </message>
2104
  <message>
2105
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2106
 
2107
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2108
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2109
 
2110
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2111
</source>
2112
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2113
 
2114
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2115
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2116
 
2117
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
2120
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2121
 
2122
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2123
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2124
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2125
 
2126
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2127
</source>
2128
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2129
 
2130
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2131
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2132
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2133
neste módulo - ver dir(Scribus).
2134
 
2135
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2136
  </message>
2137
  <message>
2138
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2139
 
2140
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2141
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2142
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2143
selected item is used.
2144
 
2145
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2146
</source>
3377 mrdocs 2147
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2148
 
2149
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2150
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2151
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2152
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2153
 
2154
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2158
 
2159
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2160
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2161
selected item is used.
2162
</source>
2163
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2164
 
2165
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2166
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2167
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2171
 
2172
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2173
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2174
given the currently selected item is used.
2175
</source>
2176
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2177
 
2178
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2179
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2180
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2181
  </message>
2182
  <message>
2183
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2184
 
2185
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2186
selected item is used.
2187
</source>
2188
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2189
 
2190
Fixa a cor do trazo do texto.
2191
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
2194
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2195
 
2196
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2197
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2198
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2199
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2200
used.
2201
</source>
2202
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2203
 
2204
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2205
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2206
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2207
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2208
  </message>
2209
  <message>
2210
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2211
 
2212
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2213
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2214
and must not link to or be linked from any other frames already.
2215
 
2216
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2217
</source>
2218
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2219
 
2220
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2221
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2222
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2223
  </message>
2224
  <message>
2225
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2226
 
2227
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2228
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2229
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2230
 
2231
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2232
</source>
2233
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2234
 
2235
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2236
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2237
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2238
unlinkTextFrames(b)
2239
 
2240
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2241
  </message>
2242
  <message>
2243
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2244
 
2245
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2246
currently selected item is used.</source>
2247
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2248
 
2249
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2250
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>progressReset()
2254
 
2255
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2256
new progress bar use. See progressSet.
2257
</source>
2258
    <translation>progressReset()
2259
 
2260
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2261
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2262
  </message>
2263
  <message>
2264
    <source>progressTotal(max)
2265
 
2266
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2267
See progressSet.
2268
</source>
2269
    <translation>progressTotal(max)
2270
 
2271
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2272
Ver progressSet.</translation>
2273
  </message>
2274
  <message>
2275
    <source>progressSet(nr)
2276
 
2277
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2278
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2279
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2280
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2281
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2282
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2283
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2284
</source>
2285
    <translation>progressSet(nr)
2286
 
2287
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2288
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2289
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2290
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2291
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2292
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2293
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
2296
    <source>setCursor()
2297
 
2298
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2299
</source>
2300
    <translation>setCursor()
2301
 
2302
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>docChanged(bool)
2306
 
2307
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2308
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2309
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2310
</source>
2311
    <translation>docChanged(bool)
2312
 
2313
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2314
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2315
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2316
por medio dun guión.</translation>
2317
  </message>
1525 cbradney 2318
  <message>
2319
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2320
 
2321
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2322
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2323
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2324
 
2325
May raise WrongFrameTypeError.
2326
</source>
2327
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2328
 
2329
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2330
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2331
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2332
 
2333
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2334
  </message>
2335
  <message>
2336
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2337
 
2338
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2339
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2340
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2341
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2342
 
2343
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2344
</source>
3278 cbradney 2345
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2346
 
2347
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2348
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2349
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2350
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2351
nese momento.
2352
 
2353
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2354
  </message>
2355
  <message>
2356
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2357
 
2358
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2359
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2360
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2361
for the macro.
2362
</source>
3278 cbradney 2363
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2364
 
2365
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2366
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2367
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2368
de teclado para a macro.</translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
2371
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2372
 
2373
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2374
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2375
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2376
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2377
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2378
 
2379
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2380
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2381
</source>
1564 cbradney 2382
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2383
 
2384
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2385
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2386
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2387
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2388
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2389
 
2390
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2391
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2395
 
2396
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2397
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2398
&quot;layer&quot; is invisible.
2399
 
2400
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2401
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2402
</source>
3377 mrdocs 2403
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2404
 
2405
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2406
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2407
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2408
 
2409
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2410
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2414
 
2415
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2416
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2417
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2418
 
2419
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2420
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2421
</source>
1564 cbradney 2422
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2423
 
2424
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2425
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2426
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2427
 
2428
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2429
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2430
  </message>
2431
  <message>
2432
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2433
 
2434
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2435
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2436
space. If no document is open, returns the value of the named color
2437
from the default document colors.
2438
 
2439
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2440
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2441
</source>
3278 cbradney 2442
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2443
 
1564 cbradney 2444
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2445
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2446
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2447
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2448
 
1564 cbradney 2449
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2450
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2451
  </message>
2452
  <message>
1564 cbradney 2453
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2454
 
1564 cbradney 2455
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2456
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2457
 
1564 cbradney 2458
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2459
</source>
1564 cbradney 2460
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2461
 
1564 cbradney 2462
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2463
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2464
 
1564 cbradney 2465
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2466
  </message>
2467
  <message>
1564 cbradney 2468
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2469
 
1564 cbradney 2470
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2471
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2472
 
1564 cbradney 2473
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2474
</source>
1564 cbradney 2475
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2476
 
1564 cbradney 2477
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2478
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2479
 
1564 cbradney 2480
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2481
  </message>
1784 cbradney 2482
  <message>
2936 mrdocs 2483
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2484
 
2936 mrdocs 2485
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2486
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2487
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2488
 
2936 mrdocs 2489
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2490
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2491
</source>
3278 cbradney 2492
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2493
 
2936 mrdocs 2494
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2495
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2496
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2497
 
2936 mrdocs 2498
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2499
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2500
  </message>
2501
  <message>
2936 mrdocs 2502
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2503
 
2936 mrdocs 2504
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2505
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2506
</source>
2936 mrdocs 2507
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2508
 
4951 mrdocs 2509
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
2936 mrdocs 2510
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;type&gt; e getPageSize().
2511
</translation>
1784 cbradney 2512
  </message>
2513
  <message>
2936 mrdocs 2514
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2515
 
2936 mrdocs 2516
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2517
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2518
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2519
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2520
 
2936 mrdocs 2521
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2522
</source>
3278 cbradney 2523
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2524
 
2936 mrdocs 2525
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2526
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2527
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2528
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2529
 
2936 mrdocs 2530
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2531
</translation>
1784 cbradney 2532
  </message>
3278 cbradney 2533
  <message>
2534
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2535
 
2536
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2537
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2538
space. If no document is open, returns the value of the named color
2539
from the default document colors.
2540
 
2541
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2542
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2543
</source>
3377 mrdocs 2544
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2545
 
2546
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2547
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2548
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2549
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2550
  </message>
2551
  <message>
2552
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2553
 
2554
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2555
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2556
the range from 0 to 255.
2557
 
2558
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2559
</source>
3377 mrdocs 2560
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
2561
 
2562
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2563
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2564
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2565
  </message>
2566
  <message>
2567
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2568
 
2569
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2570
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2571
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2572
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2573
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2574
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2575
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2576
opional parameters is False.
2577
 
2578
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2579
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2580
 
2581
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2582
 
2583
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2584
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2585
</source>
3377 mrdocs 2586
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
2587
 
2588
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa cadea de filtro
2589
&quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión ; deixe esta cadea baleira cando
2590
non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión permite que apareza unha caixiña coa antevisión na
2591
caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro, o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non
2592
actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;. Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.
2593
Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
2594
 
2595
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2596
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2597
 
2598
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2599
 
2600
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2601
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)</translation>
3278 cbradney 2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2605
 
2606
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2607
style name or None when user cancels the dialog.
2608
</source>
3377 mrdocs 2609
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2610
 
2611
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2612
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2616
 
2617
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2618
</source>
3377 mrdocs 2619
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2620
 
2621
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2625
 
2626
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2627
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2628
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2629
</source>
3377 mrdocs 2630
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
2631
 
2632
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2633
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2634
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2638
 
2639
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2640
for details of arguments.
2641
 
2642
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2643
</source>
3377 mrdocs 2644
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2645
 
2646
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2647
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2651
 
2652
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2653
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2654
by parent classes as well.
2655
</source>
3377 mrdocs 2656
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2657
 
2658
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2659
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2660
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>getProperty(object, property)
2664
 
2665
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2666
 
2667
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2668
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2669
C++ QObject instance.
2670
 
2671
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2672
to look up on `object&apos;.
2673
 
2674
The return value varies depending on the type of the property.
2675
</source>
3377 mrdocs 2676
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2677
 
2678
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2679
 
2680
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2681
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2682
a calquer instancia C++ QObject.
2683
 
2684
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2685
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2686
 
2687
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source>setProperty(object, property, value)
2691
 
2692
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2693
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2694
also be raised if the underlying setter fails.
2695
 
2696
See getProperty() for more information.
2697
</source>
3377 mrdocs 2698
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2699
 
2700
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode convertir nun tipo
2701
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2702
unha excepción se falla un designador subxacente.
2703
 
2704
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2705
  </message>
2706
  <message>
2707
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2708
 
2709
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2710
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2711
search recursively through children, grandchildren, etc.
2712
 
2713
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2714
</source>
3377 mrdocs 2715
    <translation>getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
2716
 
2717
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2718
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2719
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2720
 
2721
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2725
 
2726
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2727
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2728
search recursively through children, grandchildren, etc.
2729
</source>
3377 mrdocs 2730
    <translation>getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
2731
 
2732
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2733
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2734
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 2735
  </message>
2736
  <message>
2737
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2738
 
2739
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2740
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2741
selected item is used.
2742
</source>
3377 mrdocs 2743
    <translation>rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
2744
 
2745
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
2746
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
2747
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2751
 
2752
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2753
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2754
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2755
not given the currently selected Item is used.
2756
 
2757
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2758
</source>
3377 mrdocs 2759
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
2760
 
2761
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2762
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2763
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
2764
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
2765
 
2766
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2770
 
2771
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2772
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2773
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2774
 
2775
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2776
</source>
3377 mrdocs 2777
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
2778
 
2779
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2780
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
2781
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
2782
 
2783
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 2784
  </message>
3824 cbradney 2785
  <message>
2786
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2787
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2788
 
2789
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2790
 
2791
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2792
following meaning:
2793
 
2794
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2795
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2796
 
2797
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2798
  margins
2799
 
2800
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2801
 
2802
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2803
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2804
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2805
 
2806
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2807
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2808
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2809
 
2810
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2811
 
2812
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2813
 
2814
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2815
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2816
is not in points, make sure to account for this.
2817
 
2818
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2819
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2820
</source>
4951 mrdocs 2821
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
2822
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
2823
 
2824
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
2825
 
2826
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
2827
significado seguinte:
2828
 
2829
  tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
2830
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
2831
 
2832
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
2833
  marxes do documento
2834
 
2835
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
2836
 
2837
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
2838
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
2839
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
2840
 
2841
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
2842
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2843
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2844
 
2845
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2846
 
2847
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2848
 
2849
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
2850
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
2851
asegúrese de telo en conta.
2852
 
2853
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2854
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2855
</translation>
3824 cbradney 2856
  </message>
4141 cbradney 2857
  <message>
2858
    <source>closeMasterPage()
2859
 
2860
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2861
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2862
</source>
4951 mrdocs 2863
    <translation>closeMasterPage()
2864
 
2865
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
2866
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>masterPageNames()
2870
 
2871
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2872
</source>
4951 mrdocs 2873
    <translation>masterPageNames()
2874
 
2875
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
4141 cbradney 2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>editMasterPage(pageName)
2879
 
2880
Enables master page editing and opens the named master page
2881
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2882
</source>
4951 mrdocs 2883
    <translation>editMasterPage(pageName)
2884
 
2885
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
2886
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>createMasterPage(pageName)
2890
 
2891
Creates a new master page named pageName and opens it for
2892
editing.
2893
</source>
4951 mrdocs 2894
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)
2895
 
2896
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
4141 cbradney 2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2900
 
2901
Delete the named master page.
2902
</source>
4951 mrdocs 2903
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
2904
 
2905
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
4141 cbradney 2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>zoomDocument(double)
2909
 
2910
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2911
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2912
</source>
4951 mrdocs 2913
    <translation>zoomDocument(dobre)
2914
 
2915
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
2916
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
4141 cbradney 2917
  </message>
1192 mrdocs 2918
</context>
2919
<context>
418 Franz 2920
  <name>About</name>
2921
  <message>
1074 cbradney 2922
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 2923
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 2924
  </message>
2925
  <message>
418 Franz 2926
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 2927
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Scribus Version %1
2931
%2 %3</source>
3278 cbradney 2932
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 2933
%2 %3</translation>
418 Franz 2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2937
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
418 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
1074 cbradney 2940
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 2941
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 2945
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 2949
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 2950
  </message>
2951
  <message>
1074 cbradney 2952
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 2953
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>German:</source>
3278 cbradney 2957
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>French:</source>
3278 cbradney 2961
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 2962
  </message>
2963
  <message>
1074 cbradney 2964
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 2965
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 2966
  </message>
2967
  <message>
418 Franz 2968
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 2969
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 2973
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 2977
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 2981
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 2985
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 2989
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 2993
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 2997
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 3001
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 3005
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 3009
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 3010
  </message>
3011
  <message>
3012
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 3013
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 3014
  </message>
3015
  <message>
1074 cbradney 3016
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 3017
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 3018
  </message>
3019
  <message>
418 Franz 3020
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 3021
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 3025
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 3029
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>Finnish:</source>
3278 cbradney 3033
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
418 Franz 3034
  </message>
3035
  <message>
1074 cbradney 3036
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 3037
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 3038
  </message>
3039
  <message>
1074 cbradney 3040
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 3041
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 3042
  </message>
3043
  <message>
1074 cbradney 3044
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 3045
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 3046
  </message>
3047
  <message>
1074 cbradney 3048
    <source>Basque:</source>
3278 cbradney 3049
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
418 Franz 3050
  </message>
3051
  <message>
1074 cbradney 3052
    <source>Slovenian:</source>
3278 cbradney 3053
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
418 Franz 3054
  </message>
3055
  <message>
1074 cbradney 3056
    <source>This panel shows the version, build date and
3057
 compiled in library support in Scribus
3058
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3059
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 3060
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 3061
soporte de librarías compiladas en Scribus
3062
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
3063
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 3064
  </message>
3065
  <message>
1074 cbradney 3066
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 3067
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 3068
  </message>
3069
  <message>
1074 cbradney 3070
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 3071
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 3072
  </message>
3073
  <message>
1074 cbradney 3074
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 3075
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 3076
  </message>
3077
  <message>
1074 cbradney 3078
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 3079
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 3080
  </message>
3081
  <message>
1074 cbradney 3082
    <source>&amp;Close</source>
2936 mrdocs 3083
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 3084
  </message>
1192 mrdocs 3085
  <message>
3086
    <source>About Scribus %1</source>
2936 mrdocs 3087
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
1192 mrdocs 3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>Development Team:</source>
2936 mrdocs 3091
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
1192 mrdocs 3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>Official Documentation:</source>
2936 mrdocs 3095
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
1192 mrdocs 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>Other Documentation:</source>
2936 mrdocs 3099
    <translation>Outra Documentación:</translation>
1192 mrdocs 3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2936 mrdocs 3103
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
1192 mrdocs 3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>Catalan:</source>
3278 cbradney 3107
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
1192 mrdocs 3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>English (British):</source>
3278 cbradney 3111
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
1192 mrdocs 3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Esperanto:</source>
3278 cbradney 3115
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
1192 mrdocs 3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Korean:</source>
3278 cbradney 3119
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
1192 mrdocs 3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>Serbian:</source>
3278 cbradney 3123
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
1192 mrdocs 3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>Spanish:</source>
3278 cbradney 3127
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
1192 mrdocs 3128
  </message>
3129
  <message>
3130
    <source>Swedish:</source>
3278 cbradney 3131
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
1192 mrdocs 3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2936 mrdocs 3135
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
1192 mrdocs 3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>Homepage</source>
2936 mrdocs 3139
    <translation>Sitio web</translation>
1192 mrdocs 3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>Online Reference</source>
2936 mrdocs 3143
    <translation>Referencia en liña</translation>
1192 mrdocs 3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2936 mrdocs 3147
    <translation>Erros e Peticións</translation>
1192 mrdocs 3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>Mailing List</source>
2936 mrdocs 3151
    <translation>Lista de Correo</translation>
1192 mrdocs 3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>This panel shows the version, build date and
3155
 compiled in library support in Scribus
3156
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
3157
Missing library support is indicated by a *</source>
3278 cbradney 3158
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 3159
soporte de librarías compilado en Scribus.
3160
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
3161
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
3162
  </message>
1525 cbradney 3163
  <message>
3164
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1784 cbradney 3165
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
1525 cbradney 3166
  </message>
2936 mrdocs 3167
  <message>
3168
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3169
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
2936 mrdocs 3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>Afrikaans:</source>
3278 cbradney 3173
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
2936 mrdocs 3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3278 cbradney 3177
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
2936 mrdocs 3178
  </message>
3278 cbradney 3179
  <message>
3180
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3181
    <translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
3278 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3185
    <translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
3278 cbradney 3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>Scribus Version %1
3189
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3190
    <translation type="obsolete">Scribus Versión %1
3377 mrdocs 3191
%2 %3 (%4)</translation>
3278 cbradney 3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3195
    <translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
3278 cbradney 3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3199
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
3278 cbradney 3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Wiki</source>
3377 mrdocs 3203
    <translation>Wiki</translation>
3278 cbradney 3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3207
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3278 cbradney 3208
  </message>
3824 cbradney 3209
  <message>
3210
    <source>%1 %2 %3</source>
4951 mrdocs 3211
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4951 mrdocs 3215
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4951 mrdocs 3219
    <translation>A utilizar Ghostscript versión %1</translation>
3824 cbradney 3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>No Ghostscript version available</source>
4951 mrdocs 3223
    <translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
3824 cbradney 3224
  </message>
3225
  <message>
3226
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
4951 mrdocs 3227
    <translation>&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>Build ID:</source>
4951 mrdocs 3231
    <translation>ID da Compilación:</translation>
3824 cbradney 3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
4951 mrdocs 3235
    <translation>Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3824 cbradney 3236
  </message>
4141 cbradney 3237
  <message>
4870 mrdocs 3238
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4951 mrdocs 3239
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 3240
  </message>
4759 cbradney 3241
  <message>
4870 mrdocs 3242
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4951 mrdocs 3243
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 3244
  </message>
3245
  <message>
4870 mrdocs 3246
    <source>March</source>
4951 mrdocs 3247
    <translation>Marzo</translation>
4759 cbradney 3248
  </message>
1074 cbradney 3249
</context>
3250
<context>
3278 cbradney 3251
  <name>AboutPlugins</name>
3252
  <message>
3253
    <source>Yes</source>
3377 mrdocs 3254
    <translation>Si</translation>
3278 cbradney 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>No</source>
3377 mrdocs 3258
    <translation>Non</translation>
3278 cbradney 3259
  </message>
4759 cbradney 3260
  <message>
3261
    <source>Filename:</source>
4951 mrdocs 3262
    <translation>Nome do ficheiro:</translation>
4759 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Version:</source>
4951 mrdocs 3266
    <translation>Versión:</translation>
4759 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Enabled:</source>
4951 mrdocs 3270
    <translation>Habilitado:</translation>
4759 cbradney 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>Release Date:</source>
4951 mrdocs 3274
    <translation>Data de Publicación:</translation>
4759 cbradney 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Description:</source>
4951 mrdocs 3278
    <translation>Descrición:</translation>
4759 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>Author(s):</source>
4951 mrdocs 3282
    <translation>Autor/es:</translation>
4759 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Copyright:</source>
4951 mrdocs 3286
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>License:</source>
4951 mrdocs 3290
    <translation>Licenza:</translation>
4759 cbradney 3291
  </message>
3278 cbradney 3292
</context>
3293
<context>
3294
  <name>AboutPluginsBase</name>
3295
  <message>
3296
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3377 mrdocs 3297
    <translation>Scribus: Acerca das Extensións</translation>
3278 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3301
    <translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
3278 cbradney 3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3305
    <translation type="obsolete">Versión:</translation>
3278 cbradney 3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3309
    <translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
3278 cbradney 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3313
    <translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
3278 cbradney 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3317
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3321
    <translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
3278 cbradney 3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3325
    <translation type="obsolete">Descrición:</translation>
3278 cbradney 3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3329
    <translation type="obsolete">Licenza:</translation>
3278 cbradney 3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3333
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3334
  </message>
3335
  <message>
3336
    <source>Alt+C</source>
3377 mrdocs 3337
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3338
  </message>
3339
</context>
3340
<context>
3341
  <name>ActionManager</name>
3342
  <message>
3343
    <source>&amp;New</source>
3377 mrdocs 3344
    <translation>&amp;Novo</translation>
3278 cbradney 3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>&amp;Open...</source>
3377 mrdocs 3348
    <translation>&amp;Abrir...</translation>
3278 cbradney 3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3352
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>&amp;Save</source>
3377 mrdocs 3356
    <translation>&amp;Gardar</translation>
3278 cbradney 3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Save &amp;As...</source>
3377 mrdocs 3360
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
3278 cbradney 3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3377 mrdocs 3364
    <translation>&amp;Volver ao Salvado</translation>
3278 cbradney 3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3377 mrdocs 3368
    <translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
3278 cbradney 3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Get Text...</source>
3377 mrdocs 3372
    <translation>Obter Texto...</translation>
3278 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Append &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3376
    <translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Get Image...</source>
3377 mrdocs 3380
    <translation>Obter Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>Save &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3384
    <translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3377 mrdocs 3388
    <translation>Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
3278 cbradney 3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3377 mrdocs 3392
    <translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
3278 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3377 mrdocs 3396
    <translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
3278 cbradney 3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>&amp;Print...</source>
3377 mrdocs 3400
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
3278 cbradney 3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3377 mrdocs 3404
    <translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
3278 cbradney 3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>&amp;Quit</source>
3377 mrdocs 3408
    <translation>&amp;Sair</translation>
3278 cbradney 3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>&amp;Undo</source>
3377 mrdocs 3412
    <translation>&amp;Desfacer</translation>
3278 cbradney 3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>&amp;Redo</source>
3377 mrdocs 3416
    <translation>&amp;Refacer</translation>
3278 cbradney 3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3377 mrdocs 3420
    <translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
3278 cbradney 3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>Cu&amp;t</source>
3377 mrdocs 3424
    <translation>Recor&amp;tar</translation>
3278 cbradney 3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>&amp;Copy</source>
3377 mrdocs 3428
    <translation>&amp;Copiar</translation>
3278 cbradney 3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>&amp;Paste</source>
3377 mrdocs 3432
    <translation>&amp;Pegar</translation>
3278 cbradney 3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3377 mrdocs 3436
    <translation>&amp;Limpar o Contido</translation>
3278 cbradney 3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>Select &amp;All</source>
3377 mrdocs 3440
    <translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
3278 cbradney 3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>&amp;Deselect All</source>
3377 mrdocs 3444
    <translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
3278 cbradney 3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3377 mrdocs 3448
    <translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
3278 cbradney 3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>Edit Image...</source>
3377 mrdocs 3452
    <translation>Modificar a Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>C&amp;olors...</source>
3377 mrdocs 3456
    <translation>C&amp;ores...</translation>
3278 cbradney 3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3377 mrdocs 3460
    <translation>Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
3278 cbradney 3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3377 mrdocs 3464
    <translation>Estilos de &amp;Liña...</translation>
3278 cbradney 3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3377 mrdocs 3468
    <translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
3278 cbradney 3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3377 mrdocs 3472
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
3278 cbradney 3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>P&amp;references...</source>
3377 mrdocs 3476
    <translation>P&amp;referencias...</translation>
3278 cbradney 3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>%1 pt</source>
3377 mrdocs 3480
    <translation>%1 pt</translation>
3278 cbradney 3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>&amp;Other...</source>
3377 mrdocs 3484
    <translation>&amp;Outra...</translation>
3278 cbradney 3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source>&amp;Left</source>
3377 mrdocs 3488
    <translation>&amp;Esquerda</translation>
3278 cbradney 3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>&amp;Center</source>
3377 mrdocs 3492
    <translation>&amp;Centro</translation>
3278 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>&amp;Right</source>
3377 mrdocs 3496
    <translation>Di&amp;reita</translation>
3278 cbradney 3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>&amp;Block</source>
3377 mrdocs 3500
    <translation>B&amp;loquear</translation>
3278 cbradney 3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>&amp;Forced</source>
3377 mrdocs 3504
    <translation>&amp;Forzado</translation>
3278 cbradney 3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>&amp;%1 %</source>
3377 mrdocs 3508
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3278 cbradney 3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>&amp;Normal</source>
3377 mrdocs 3512
    <translation>&amp;Normal</translation>
3278 cbradney 3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>&amp;Underline</source>
3377 mrdocs 3516
    <translation>&amp;Subliñado</translation>
3278 cbradney 3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Underline &amp;Words</source>
3377 mrdocs 3520
    <translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
3278 cbradney 3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>&amp;Strike Through</source>
3377 mrdocs 3524
    <translation>&amp;Tachar</translation>
3278 cbradney 3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>&amp;All Caps</source>
3377 mrdocs 3528
    <translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
3278 cbradney 3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Small &amp;Caps</source>
3377 mrdocs 3532
    <translation>Ver&amp;salitas</translation>
3278 cbradney 3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>Su&amp;perscript</source>
3377 mrdocs 3536
    <translation>Su&amp;períndice</translation>
3278 cbradney 3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Su&amp;bscript</source>
3377 mrdocs 3540
    <translation>Su&amp;bíndice</translation>
3278 cbradney 3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3544
    <translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
3278 cbradney 3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>S&amp;hadow</source>
3377 mrdocs 3548
    <translation>S&amp;ombra</translation>
3278 cbradney 3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>&amp;Image Effects</source>
3377 mrdocs 3552
    <translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
3278 cbradney 3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3377 mrdocs 3556
    <translation>T&amp;abuladores...</translation>
3278 cbradney 3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>D&amp;uplicate</source>
3377 mrdocs 3560
    <translation>D&amp;uplicar</translation>
3278 cbradney 3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3377 mrdocs 3564
    <translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
3278 cbradney 3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>&amp;Delete</source>
3377 mrdocs 3568
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
3278 cbradney 3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>&amp;Group</source>
3377 mrdocs 3572
    <translation>A&amp;grupar</translation>
3278 cbradney 3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>&amp;Ungroup</source>
3377 mrdocs 3576
    <translation>Desa&amp;grupar</translation>
3278 cbradney 3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>Is &amp;Locked</source>
3377 mrdocs 3580
    <translation>Está B&amp;loqueado</translation>
3278 cbradney 3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3377 mrdocs 3584
    <translation>Tama&amp;ño Bloqueado</translation>
3278 cbradney 3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3377 mrdocs 3588
    <translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
3278 cbradney 3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3377 mrdocs 3592
    <translation>Traer para &amp;Diante</translation>
3278 cbradney 3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>&amp;Lower</source>
3377 mrdocs 3596
    <translation>&amp;Baixar</translation>
3278 cbradney 3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>&amp;Raise</source>
3377 mrdocs 3600
    <translation>Subi&amp;r</translation>
3278 cbradney 3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3377 mrdocs 3604
    <translation>Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
3278 cbradney 3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>&amp;Attributes...</source>
3377 mrdocs 3608
    <translation>&amp;Atributos...</translation>
3278 cbradney 3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3377 mrdocs 3612
    <translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
3278 cbradney 3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>&amp;Update Image</source>
3377 mrdocs 3616
    <translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
3278 cbradney 3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3377 mrdocs 3620
    <translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
3278 cbradney 3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>Extended Image Properties</source>
3377 mrdocs 3624
    <translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
3278 cbradney 3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3377 mrdocs 3628
    <translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
3278 cbradney 3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3377 mrdocs 3632
    <translation>Resolución &amp;Normal</translation>
3278 cbradney 3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3377 mrdocs 3636
    <translation>Resolución &amp;Completa</translation>
3278 cbradney 3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3377 mrdocs 3640
    <translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
3278 cbradney 3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3377 mrdocs 3644
    <translation>É A&amp;notación PDF</translation>
3278 cbradney 3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3377 mrdocs 3648
    <translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
3278 cbradney 3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3377 mrdocs 3652
    <translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
3278 cbradney 3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3377 mrdocs 3656
    <translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
3278 cbradney 3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3377 mrdocs 3660
    <translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
3278 cbradney 3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3377 mrdocs 3664
    <translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
3278 cbradney 3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3377 mrdocs 3668
    <translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
3278 cbradney 3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3377 mrdocs 3672
    <translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
3278 cbradney 3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3377 mrdocs 3676
    <translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
3278 cbradney 3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>&amp;Image Frame</source>
3377 mrdocs 3680
    <translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
3278 cbradney 3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3684
    <translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
3278 cbradney 3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>&amp;Polygon</source>
3377 mrdocs 3688
    <translation>&amp;Polígono</translation>
3278 cbradney 3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>&amp;Text Frame</source>
3377 mrdocs 3692
    <translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
3278 cbradney 3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>&amp;Glyph...</source>
3377 mrdocs 3696
    <translation>&amp;Glifo...</translation>
3278 cbradney 3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Sample Text</source>
3377 mrdocs 3700
    <translation>Texto de Mostra</translation>
3278 cbradney 3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>&amp;Insert...</source>
3377 mrdocs 3704
    <translation>&amp;Inserir...</translation>
3278 cbradney 3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>Im&amp;port...</source>
3377 mrdocs 3708
    <translation>Im&amp;portar...</translation>
3278 cbradney 3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>&amp;Delete...</source>
3377 mrdocs 3712
    <translation>&amp;Eliminar...</translation>
3278 cbradney 3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>&amp;Copy...</source>
3377 mrdocs 3716
    <translation>&amp;Copiar...</translation>
3278 cbradney 3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>&amp;Move...</source>
3377 mrdocs 3720
    <translation>&amp;Mover...</translation>
3278 cbradney 3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3377 mrdocs 3724
    <translation>&amp;Aplicar Páxina Mestra...</translation>
3278 cbradney 3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>Convert to Master Page...</source>
3377 mrdocs 3728
    <translation>Converter a Páxina Mestra...</translation>
3278 cbradney 3729
  </message>
3730
  <message>
3731
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3377 mrdocs 3732
    <translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
3278 cbradney 3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>Manage Page Properties...</source>
3377 mrdocs 3736
    <translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
3278 cbradney 3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>&amp;Fit in window</source>
3377 mrdocs 3740
    <translation>A&amp;xustar á xanela</translation>
3278 cbradney 3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source>&amp;50%</source>
3377 mrdocs 3744
    <translation>&amp;50%</translation>
3278 cbradney 3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>&amp;75%</source>
3377 mrdocs 3748
    <translation>&amp;75%</translation>
3278 cbradney 3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>&amp;100%</source>
3377 mrdocs 3752
    <translation>&amp;100%</translation>
3278 cbradney 3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>&amp;200%</source>
3377 mrdocs 3756
    <translation>&amp;200%</translation>
3278 cbradney 3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3377 mrdocs 3760
    <translation>&amp;Miniaturas</translation>
3278 cbradney 3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>Show &amp;Margins</source>
3377 mrdocs 3764
    <translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
3278 cbradney 3765
  </message>
3766
  <message>
3767
    <source>Show &amp;Frames</source>
3377 mrdocs 3768
    <translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
3278 cbradney 3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>Show &amp;Images</source>
3377 mrdocs 3772
    <translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
3278 cbradney 3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>Show &amp;Grid</source>
3377 mrdocs 3776
    <translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
3278 cbradney 3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>Show G&amp;uides</source>
3377 mrdocs 3780
    <translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
3278 cbradney 3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3377 mrdocs 3784
    <translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
3278 cbradney 3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3377 mrdocs 3788
    <translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
3278 cbradney 3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Show Control Characters</source>
3377 mrdocs 3792
    <translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
3278 cbradney 3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Rulers relative to Page</source>
3377 mrdocs 3796
    <translation>Regras relativas á Páxina</translation>
3278 cbradney 3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3377 mrdocs 3800
    <translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
3278 cbradney 3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3377 mrdocs 3804
    <translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
3278 cbradney 3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>&amp;Properties</source>
3377 mrdocs 3808
    <translation>&amp;Propriedades</translation>
3278 cbradney 3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3377 mrdocs 3812
    <translation>&amp;Porta-retallos</translation>
3278 cbradney 3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>&amp;Layers</source>
3377 mrdocs 3816
    <translation>&amp;Capas</translation>
3278 cbradney 3817
  </message>
3818
  <message>
3819
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3377 mrdocs 3820
    <translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
3278 cbradney 3821
  </message>
3822
  <message>
3823
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3377 mrdocs 3824
    <translation>&amp;Marcadores</translation>
3278 cbradney 3825
  </message>
3826
  <message>
3827
    <source>&amp;Measurements</source>
3377 mrdocs 3828
    <translation>&amp;Medidas</translation>
3278 cbradney 3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Action &amp;History</source>
3377 mrdocs 3832
    <translation>&amp;Historial das Accións</translation>
3278 cbradney 3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
4951 mrdocs 3836
    <translation>Comprobador Pré-&amp;voo</translation>
3278 cbradney 3837
  </message>
3838
  <message>
3839
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3377 mrdocs 3840
    <translation>&amp;Aliñar e Distribuir</translation>
3278 cbradney 3841
  </message>
3842
  <message>
3843
    <source>&amp;Tools</source>
3377 mrdocs 3844
    <translation>&amp;Ferramentas</translation>
3278 cbradney 3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3377 mrdocs 3848
    <translation>Ferramentas P&amp;DF</translation>
3278 cbradney 3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Select Item</source>
3377 mrdocs 3852
    <translation>Escoller Elemento</translation>
3278 cbradney 3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>T&amp;able</source>
3377 mrdocs 3856
    <translation>T&amp;abela</translation>
3278 cbradney 3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>&amp;Shape</source>
3377 mrdocs 3860
    <translation>&amp;Forma</translation>
3278 cbradney 3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>&amp;Line</source>
3377 mrdocs 3864
    <translation>&amp;Liña</translation>
3278 cbradney 3865
  </message>
3866
  <message>
3867
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3377 mrdocs 3868
    <translation>Liña a &amp;Man alzada</translation>
3278 cbradney 3869
  </message>
3870
  <message>
3871
    <source>Rotate Item</source>
3377 mrdocs 3872
    <translation>Rotar Elemento</translation>
3278 cbradney 3873
  </message>
3874
  <message>
3875
    <source>Zoom in or out</source>
3377 mrdocs 3876
    <translation>Achegarse ou Alonxarse</translation>
3278 cbradney 3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Zoom in</source>
3377 mrdocs 3880
    <translation>Achegarse</translation>
3278 cbradney 3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Zoom out</source>
3377 mrdocs 3884
    <translation>Alonxarse</translation>
3278 cbradney 3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3377 mrdocs 3888
    <translation>Modificar o Contido da Moldura</translation>
3278 cbradney 3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Edit Text...</source>
3377 mrdocs 3892
    <translation>Modificar Texto...</translation>
3278 cbradney 3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>Link Text Frames</source>
3377 mrdocs 3896
    <translation>Vincular as Molduras de Texto</translation>
3278 cbradney 3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>Unlink Text Frames</source>
3377 mrdocs 3900
    <translation>Desvincular as Molduras de Texto</translation>
3278 cbradney 3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3377 mrdocs 3904
    <translation>Conta&amp;gotas</translation>
3278 cbradney 3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source>Copy Item Properties</source>
3377 mrdocs 3908
    <translation>Copiar as Propriedades do Elemento</translation>
3278 cbradney 3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3377 mrdocs 3912
    <translation>Modificar o texto co Editor de Artigos</translation>
3278 cbradney 3913
  </message>
3914
  <message>
3915
    <source>Insert Text Frame</source>
3377 mrdocs 3916
    <translation>Inserir Moldura de Texto</translation>
3278 cbradney 3917
  </message>
3918
  <message>
3919
    <source>Insert Image Frame</source>
3377 mrdocs 3920
    <translation>Inserir Moldura de Imaxe</translation>
3278 cbradney 3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>Insert Table</source>
3377 mrdocs 3924
    <translation>Inserir Tabela</translation>
3278 cbradney 3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>Insert Shape</source>
3377 mrdocs 3928
    <translation>Inserir Forma</translation>
3278 cbradney 3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>Insert Polygon</source>
3377 mrdocs 3932
    <translation>Inserir Polígono</translation>
3278 cbradney 3933
  </message>
3934
  <message>
3935
    <source>Insert Line</source>
3377 mrdocs 3936
    <translation>Inserir Liña</translation>
3278 cbradney 3937
  </message>
3938
  <message>
3939
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3377 mrdocs 3940
    <translation>Inserir Curva de Bézier</translation>
3278 cbradney 3941
  </message>
3942
  <message>
3943
    <source>Insert Freehand Line</source>
3377 mrdocs 3944
    <translation>Inserir Liña a Man Alzada</translation>
3278 cbradney 3945
  </message>
3946
  <message>
3947
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3377 mrdocs 3948
    <translation>&amp;Xerir as Imaxes</translation>
3278 cbradney 3949
  </message>
3950
  <message>
3951
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3377 mrdocs 3952
    <translation>&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
3278 cbradney 3953
  </message>
3954
  <message>
3955
    <source>Dehyphenate Text</source>
3377 mrdocs 3956
    <translation>Retirar os guións do final das liñas</translation>
3278 cbradney 3957
  </message>
3958
  <message>
3959
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3377 mrdocs 3960
    <translation>&amp;Xerar un Índice</translation>
3278 cbradney 3961
  </message>
3962
  <message>
3963
    <source>&amp;Cascade</source>
3377 mrdocs 3964
    <translation>&amp;Cascada</translation>
3278 cbradney 3965
  </message>
3966
  <message>
3967
    <source>&amp;Tile</source>
3377 mrdocs 3968
    <translation>&amp;Mosaico</translation>
3278 cbradney 3969
  </message>
3970
  <message>
3971
    <source>&amp;About Scribus</source>
3377 mrdocs 3972
    <translation>&amp;Acerca do Scribus</translation>
3278 cbradney 3973
  </message>
3974
  <message>
3975
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3377 mrdocs 3976
    <translation>&amp;Sobre as Extensións</translation>
3278 cbradney 3977
  </message>
3978
  <message>
3979
    <source>About &amp;Qt</source>
3377 mrdocs 3980
    <translation>Acerca do &amp;Qt</translation>
3278 cbradney 3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3377 mrdocs 3984
    <translation>Su&amp;xestións</translation>
3278 cbradney 3985
  </message>
3986
  <message>
3987
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3377 mrdocs 3988
    <translation>&amp;Manual do Scribus...</translation>
3278 cbradney 3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3377 mrdocs 3992
    <translation>&amp;Guións Finais de Liña</translation>
3278 cbradney 3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>Non Breaking Dash</source>
3377 mrdocs 3996
    <translation>Guión que non quebra</translation>
3278 cbradney 3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3377 mrdocs 4000
    <translation>&amp;Espazo que non quebra</translation>
3278 cbradney 4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Page &amp;Number</source>
3377 mrdocs 4004
    <translation>&amp;Número de Páxina</translation>
3278 cbradney 4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>New Line</source>
3377 mrdocs 4008
    <translation>Nova Liña</translation>
3278 cbradney 4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>Frame Break</source>
3377 mrdocs 4012
    <translation>Salto de Moldura</translation>
3278 cbradney 4013
  </message>
4014
  <message>
4015
    <source>Column Break</source>
3377 mrdocs 4016
    <translation>Salto de Columna</translation>
3278 cbradney 4017