AIPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Group%1 Csoport%1 Generating Items Elemek generálása About &About &Névjegy Contributions from: Közreműködők: A&uthors &Szerzők &Translations &Fordítók &Online &Online &Close Be&zárás Development Team: Fejlesztő csapat: Official Documentation: Hivatalos dokumentáció: Other Documentation: További dokumentáció: Homepage Honlap Online Reference Online referencia Bugs and Feature Requests Hibabejelentés és új funkció kérés Mailing List Levelezőlista Official Translations and Translators: Hivatalos fordítások és fordítók: Previous Translation Contributors: Korábbi fordítások közreműködői: About Scribus %1 Scribus %1 névjegy Wiki Wiki %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 %1 verziójú Ghostscript használata No Ghostscript version available Nem érhető el Ghostscript verzió Build ID: Build ID: Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua port: Windows&#174; Port: Windows&#174; port: Tango Project Icons: Tangó projekt ikonok: &Updates F&rissítések Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Frissítés keresése a Scribushoz. A gépről semmilyen információ nem kerül ki. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; port: Splash Screen: Indítóképernyő: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Ezen a panelen a Scribus verziója, összeépítési (build) dátuma és a fordítókönyvtárak támogatása látható. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt A C-C-T-F jelentése: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF támogatás, F=Fontconfig támogatás. Az utolsó betű a leképező: C=cairo vagy Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. A hiányzó könyvtár támogatás jelölése: *. Ez jelzi a Ghostscript verzióját, amit a Scribus detektált. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. A Windows verzió nem használja a Fontconfigot vagy a CUPS könyvtárakat. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribus verzió Check for Updates Frissítés keresése Abort Update Check Frissítés keresésének megszakítása Developer Blog Fejlesztői blog &Licence &Licenc Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Nem sikerült megnyitni a licenc fájlt. A licenc információkért tekintse meg a telepítési mappát vagy a Scribus weboldalát. Doc Translators: Dokumentáció fordítók: Webmasters: Webmesterek: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Nem sikerült megnyitni a fájlt: %1. %1 információkért tekintse meg a telepítési mappát vagy a Scribus weboldalát. AboutPlugins Filename: Fájlnév: Version: Verzió: Enabled: Engedélyezve: Release Date: Kiadás dátuma: Description: Leírás: Author(s): Szerző: Copyright: Copyright: License: Licenc: Scribus: About Plug-ins Scribus: Bővítmények névjegye ActionManager &New &Új &Open... M&egnyitás... &Close Be&zárás &Save &Mentés Save &As... Men&tés másként... Re&vert to Saved &Visszaállítás Collect for O&utput... &Csomagolás... Get Text... Szöveg betöltése... Append &Text... Szöveg &hozzáfűzése... Get Image... Kép betöltése... Save &Text... Szöveg &mentése... Save as P&DF... Mentés &PDF-ként... Document &Setup... &Dokumentumbeállítás... &Print... &Nyomtatás... &Quit &Kilépés &Undo &Visszavonás &Redo &Ismétlés &Item Action Mode &Elemenkénti műveletek mód Cu&t &Kivágás &Copy &Másolás &Paste &Beillesztés Select &All Mi&nden kijelölése &Deselect All Kijelölés megs&züntetése &Search/Replace... Ke&resés és csere... Edit Image... Kép szerkesztése... &Master Pages... Mester&oldalak... P&references... &Beállítások... Paste Image from Clipboard Kép beillesztése vágólapról Colors and Fills... Színek és kitöltések... Marks... Jelölők... Notes Styles... Jegyzetstílusok... %1 pt %1 pt &Other... &Egyéb... &Left &Balra &Center &Középre &Right &Jobbra &Block &Sorkizárt &Forced &Kényszerített &Normal &Normál &Underline &Aláhúzott Underline &Words &Szavak aláhúzása &Strike Through &Áthúzott &All Caps Csupa &nagybetűs Small &Caps &Kiskapitális Su&perscript &Felső index Su&bscript &Alsó index S&hadow &Árnyék &Image Effects Képeffekt&usok &Tabulators... &Tabulátorok... D&uplicate &Kettőzés &Multiple Duplicate &Sokszorosítás &Transform Á&talakítás &Delete &Törlés &Group &Csoportosítás &Ungroup Csoportosítás &megszüntetése Adjust Group Csoport igazítása Is &Locked &Zárolás Si&ze is Locked Méret zá&rolása Lower to &Bottom Leg&alulra Raise to &Top L&egfelülre &Lower &Lejjebb &Raise &Feljebb &Attributes... &Jellemzők... I&mage Visible &Kép látható &Update Image Kép &frissítése Insert Rows... Sorok beszúrása... Insert Columns... Oszlopok beszúrása... Delete Rows Sorok törlése Delete Columns Oszlopok törlése Merge Cells Cellák egyesítése Split Cells... Cellák felosztása... Set Row Heights... Sor magassága... Set Column Widths... Oszlop szélessége... Distribute Rows Evenly Azonos cellamagasság Distribute Columns Evenly Azonos oszlopszélesség Adjust Frame to Table Keret táblázathoz igazítása Adjust Table to Frame Táblázat kerethez igazítása Adjust Frame Height to Text Rövidítve: Keret magasságának hozzáigazítása a szöveghez Keret magassága a szöveghez Adjust Frame to Image Keret képhez igazítása Embed Image Kép beágyazása Extended Image Properties Bővített képtulajdonságok &Low Resolution &Alacsony felbontás &Normal Resolution &Normál felbontás &Full Resolution &Teljes felbontás Is PDF &Bookmark PDF &könyvjelző Is PDF A&nnotation PDF &megjegyzés Annotation P&roperties M&egjegyzés tulajdonságok Field P&roperties Mező t&ulajdonságok &Edit Shape... &Alakzat szerkesztése... &Attach Text to Path &Szöveg útvonalra való illesztése &Detach Text from Path Szö&veg útvonalról való eltávolítása &Combine Polygons Sokszögek &összekapcsolása Split &Polygons Sokszögek fel&osztása &Bezier Curve &Bézier görbe &Image Frame &Képkeret &Polygon &Sokszög &Text Frame S&zövegkeret &Symbol Sz&imbólum Unweld items Egymáshoz rögzítés megszüntetése Weld items Elemek egymáshoz rögzítése Edit weld item Egymáshoz rögzítés szerkesztése &Frames... K&eretek... &Glyph... &Betűkészletjel... Sample Text Helykitöltő szöveg Anchor Mark Hivatkozás jelölő Variable Text Szöveges változó Reference to Item Kereszthivatkozás egy elemre Reference to Mark Kereszthivatkozás egy jelölőre Foot/Endnote Lábjegyzetek és végjegyzetek Edit Mark Jelölő szerkesztése Update Marks Jelölők frissítése &Insert... &Beszúrás... Im&port... &Importálás... &Delete... &Törlés... &Copy... &Másolás... &Move... M&ozgatás... &Apply Master Page... Mester&oldal alkalmazása... Manage &Guides... Segé&dvonalak kezelése... Manage Page Properties... Oldaltulajdonságok kezelése... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% Show &Margins &Margók megjelenítése Show &Frames &Keretek megjelenítése Show &Images &Képek megjelenítése Show &Grid &Rács megjelenítése Show G&uides &Segédvonalak megjelenítése Show &Baseline Grid &Alaprács megjelenítése Show &Text Chain &Szövegkeret-kapcsolások megjelenítése Show Control Characters Vezérlőkarakterek megjelenítése Sn&ap to Grid &Rácshoz illesztés Sna&p to Guides &Segédvonalakhoz illesztés Snap to Items Elemekhez illesztés &Properties &Tulajdonságok &Scrapbook &Gyűjtőalbum &Layers &Rétegek &Arrange Pages &Oldalak rendezése &Bookmarks &Könyvjelzők &Measurements Távolságm&érés Action &History &Műveletelőzmény Preflight &Verifier Elő&vizsgáló &Align and Distribute &Igazítás és elosztás Symbols Szimbólumok Inline Frames Beágyazott keretek &Tools &Eszközök P&DF Tools &PDF eszközök Select Item Elem kiválasztása Rotate Item Elem forgatása Zoom in or out Nagyítás és kicsinyítés Zoom in Nagyítás Zoom out Kicsinyítés Edit Contents of Frame Keret tartalmának szerkesztése Edit Text... Szövegszerkesztő... Link Text Frames Szövegkeretek összekapcsolása Unlink Text Frames Szövegkeretek szétkapcsolása Unlink Text Frame with Text Copy Szövegkeretek szétkapcsolása szövegmásolással Unlink Text Frame with Text Cut Szövegkeretek szétkapcsolása szövegvágással &Eye Dropper Szín&pipetta Copy Item Properties Elem tulajdonságainak másolása Insert Arc Körív beszúrása Insert Spiral Spirál beszúrása Insert Calligraphic Line Művészi vonal beszúrása Insert 3D Annotation 3D megjegyzés beszúrása &Hyphenate Text &Szöveg elválasztása Dehyphenate Text Elválasztások megszüntetése &Generate Table Of Contents &Tartalomjegyzék előállítása &About Scribus &Scribus névjegye About &Qt &Qt névjegye Toolti&ps Buborék&súgók Scribus &Manual... Scribus &kézikönyv... Non Breaking Dash Nem törhető kötőjel Non Breaking &Space Nem &törhető szóköz Page &Number &Oldalszám New Line Új sor Frame Break Kerettörés Column Break Hasábtörés Copyright Copyright Registered Trademark Bejegyzett védjegy Trademark Védjegy Bullet Díszpont Em Dash Kvirtmínusz En Dash Gondolatjel Figure Dash Szám kötőjel Quotation Dash Párbeszédjel Toggle Palettes Paletták váltása Toggle Guides Segédvonalak váltása Print Previe&w Ny&omtatási kép &JavaScripts... &JavaScriptek... Convert to Master Page... Mesteroldallá alakítás... &Cascade &Lépcsőzetes &Tile &Címsor More Info... További információ... &Printing Enabled &Nyomtatás engedélyezése &Flip Horizontally &Vízszintes tükrözés &Flip Vertically &Függőleges tükrözés Show Rulers Vonalzók megjelenítése Solidus Solidus Middle Dot Középső pont En Space En szóköz Em Space Em szóköz Thin Space Vékony szóköz Thick Space Vastag szóköz Mid Space Közepes szóköz Hair Space Hajszálszóköz ff fi fl ffi ffl ft st S&tyles... Stíl&usok... Save as &EPS... Mentés &EPS-ként... Paste (&Absolute) Beillesztés (&abszolút) C&lear &Törlés &Outline type effect &Körvonal &Outlines Convert to oulines Kör&vonalak Show Text Frame Columns Szövegkeret hasábok megjelenítése &Outline Document Outline Palette Egy nem körvonal, hanem a Szerkezet &Szerkezet Insert PDF Push Button PDF nyomógomb beszúrása Insert PDF Text Field PDF szövegmező beszúrása Insert PDF Check Box PDF jelölőnégyzet beszúrása Insert PDF Combo Box PDF kombinált lista beszúrása Insert PDF List Box PDF listamező beszúrása Insert Text Annotation Szöveg megjegyzés beszúrása Insert Link Annotation Hivatkozás megjegyzés beszúrása Preview Mode Előnézet mód Show Layer Indicators Rétegjelzők megjelenítése Sticky Tools Megmaradó eszközök &Fit to Height &Magassághoz illesztés Fit to Width Szélességhez illesztés Show Bleeds Kifutók megjelenítése Insert PDF Radio Button PDF választógomb beszúrása &Update Document Dokumentum &frissítése Soft &Hyphen &Feltételes elválasztás &Zero Width Space &Nullszélességű szóköz Zero Width NB Space Nullszélességű nem törhető szóköz Apostrophe Unicode 0x0027 Aposztróf Straight Double Unicode 0x0022 Írógépes dupla idézőjel Single Left Unicode 0x2018 Szimpla bal Single Right Unicode 0x2019 Szimpla jobb Double Left Unicode 0x201C Dupla bal Double Right Unicode 0x201D Dupla jobb Single Reversed Unicode 0x201B Szimpla fordított Double Reversed Unicode 0x201F Dupla fordított Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Francia csúcsos szimpla bal Single Right Guillemet Unicode 0x203A Francia csúcsos szimpla jobb Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Francia csúcsos dupla bal Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Francia csúcsos dupla jobb Low Single Comma Unicode 0x201A Német szimpla bal Low Double Comma Unicode 0x201E Német dupla bal CJK Single Left Unicode 0x300C Ázsiai szimpla szögletes bal CJK Single Right Unicode 0x300D Ázsiai szimpla szögletes jobb CJK Double Left Unicode 0x300E Ázsiai dupla szögletes bal CJK Double Right Unicode 0x300F Ázsiai dupla szögletes jobb &400% &200% {400%?} &400% Insert &Text Frame &Szövegkeret beszúrása Insert &Image Frame &Képkeret beszúrása Insert T&able &Táblázat beszúrása Insert &Shape &Alakzat beszúrása Insert &Polygon S&okszög beszúrása Insert &Line &Vonal beszúrása Insert &Bezier Curve &Bézier görbe beszúrása Insert &Freehand Line Szabadkézi vo&nal beszúrása Scribus Homepage Scribus weboldal Scribus Online Documentation Scribus online dokumentáció Scribus Wiki Scribus Wiki Getting Started with Scribus Bevezetés a Scribusba Show Context Menu Környezetfüggő menü megjelenítése &Manage Images &Képek kezelése &About Plugins &Bővítmények névjegye Insert Unicode Character Begin Sequence Unicode karakter kezdő sorozat beillesztése Get Vector File... Vektoros fájl betöltése... Advanced Select All... Haladó kijelölés... Edit Source... Forrás szerkesztése... Replace Colors... Színek cseréje... Rulers Relative to Page Vonalzók relatívak az oldalhoz Insert &Render Frame &Leképező keret beszúrása Check for Updates Frissítés keresése Number of Pages Oldalak száma Adjust Image to Frame Kép kerethez igazítása Patterns Minták Inline Items Beágyazott elemek File Fájl &File &Fájl Edit Szerkesztés &Edit S&zerkesztés Style Stílus &Style &Stílus Item Elem &Item &Elem Insert Beszúrás I&nsert &Beszúrás Page Oldal &Page &Oldal View Nézet &View &Nézet Table Táblázat &Table &Táblázat Extras Extrák E&xtras E&xtrák Windows Ablak &Windows &Ablak Help Súgó &Help &Súgó Plugin Menu Items Bővítmény menü elem Others Egyéb Unicode Characters Unicode karakterek Move/Resize Value Indicator Mozgatási és átméretezési értékjelző New &from Template... Új s&ablonból... AdjustCmsDialog CMS Settings CMS beállítások AlignDistribute DockWidget Align Igazítás &Selected Guide: &Kijelölt segédvonal: &Relative To: &Viszonyítás: &Align Sides By: &Élek igazítása: ... Distribute Elosztás &Distance: &Távolság: Reverse Distribution Fordított elosztás Swap Lapozás AlignDistributePalette Align and Distribute Igazítás és elosztás Align Igazítás &Relative to: &Viszonyítás: First Selected Először kijelölt Last Selected Utoljára kijelölt Page Oldal Margins Margók Guide Segédvonal Selection Kijelölés &Align Sides By: &Élek igazítása: Align bottoms Alsó szélek igazítása Align right sides Jobb szélek igazítása Center on vertical axis Középvonalak igazítása a függőleges tengely mentén Align left sides Bal szélek igazítása Center on horizontal axis Középvonalak igazítása a vízszintes tengely mentén Align tops Felső szélek igazítása &Selected Guide: &Kijelölt segédvonal: Distribute Elosztás Move Mozgatás Resize Átméretezés <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> <qt>Amikor az elem egyik oldalát igazítjuk, akkor :<ul><li>Mindig mozduljon vele a másik oldala is (megőrizve a jelenlegi szélességet és magasságot)</li><li>Maradjon a másik oldala rögzítve (átméretezve azt a mozgatás helyett) hacsak lehetséges</li></ul></qt> Distribute right sides equidistantly Jobb oldalai szélek egyenletes távolságban való elosztása Distribute bottoms equidistantly Alsó szélek egyenletes távolságban való elosztása Distribute centers equidistantly horizontally Középvonalak egyenletes távolságban való elosztása a vízszintes tengely mentén Distribute left sides equidistantly Bal oldali szélek egyenletes távolságban való elosztása Distribute centers equidistantly vertically Középvonalak egyenletes távolságban való elosztása a függőleges tengely mentén Distribute tops equidistantly Felső szélek egyenletes távolságban való elosztása &Distance: &Távolság: Distribute the items with the distance specified Az elemek elosztása a megadott távolságnak megfelelően When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Ha egy megadott távolsággal történik az elosztás, fordítsa meg az elemek elosztásának irányát None Selected Nincs kijelölt Swap items to the left Elemek lapozása balra Swap items to the right Elemek lapozása jobbra Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Az elemek jobb széleinek igazítása a horgony bal széléhez Align left sides of items to right side of anchor Az elemek bal széleinek igazítása a horgony jobb széléhez Align tops of items to bottom of anchor Az elemek felső széleinek igazítása a horgony alsó széléhez Align bottoms of items to top of anchor Az elemek alsó széleinek igazítása a horgony felső széléhez Make horizontal gaps between items equal Az elemek közti vízszintes helyek azonossá tétele Make horizontal gaps between items equal to the value specified Az elemek közti vízszintes helyek a megadott értéknek megfelelővé tétele Make vertical gaps between items equal Az elemek közti függőleges helyek azonossá tétele Make vertical gaps between items equal to the value specified Az elemek közti függőleges helyek a megadott értéknek megfelelővé tétele Make horizontal gaps between items and sides of page equal Az elemek és az oldal széle közti vízszintes helyek azonossá tétele Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Az elemek és az oldal alsó valamint felső margója közti függőleges helyek azonossá tétele Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Az elemek és az oldal margója közti vízszintes helyek azonossá tétele Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Az elemek és az oldal alsó valamint felső széle közti függőleges helyek azonossá tétele <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Legyen igazítva:<ul><li>az először kijelölt elemhez</li><li>a másodjára kijelölt elemhez</li><li>a jelenlegi oldalhoz</li><li>a jelenlegi oldal margóihoz</li><li>a segédvonalhoz</li><li>a kiválasztáshoz</ul></qt> The location of the selected guide to align to A kijelölt segédvonal helye AlignSelect Align Text Left Szöveg balra igazítása Align Text Right Szöveg jobbra igazítása Align Text Center Szöveg középre igazítása Align Text Justified Sorkizárt igazítás Align Text Forced Justified Kényszerített sorkizárt igazítás Annota Annotation Properties Megjegyzés tulajdonságai Text Szöveg Link Hivatkozás External Link Külső hivatkozás External Web-Link Külső web hivatkozás Options Beállítások Icon: Ikon: Note Jegyzet Comment Megjegyzés Key Kulcs Help Súgó NewParagraph Új bekezdés Paragraph Bekezdés Insert Beszúrás Cross Kereszt Circle Kör Annotation is Open Nyitott megjegyzés Destination Cél pt Open Megnyitás &Type: &Típus: C&hange... &Módosítás... &Page: &Oldal: &X-Pos &X pozíció &Y-Pos: &Y pozíció: %1;;All Files (*) %1;;Minden fájl (*) Export absolute Filename Abszolút fájlnevek exportálása ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Mesteroldal alkalmazása &Master Page: Mester&oldal: Alt+P Alt+E Alt+D Alt+A Alt+W to Alt+O Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range A kijelölt mesteroldal alkalmazása a páros, páratlan vagy az összes oldalon a következő tartományban Possible Hyphenation Lehetséges elválasztás Apply to Hatókör Current &Page &Jelenlegi oldal &Even Pages Pá&ros oldal O&dd Pages &Páratlan oldal &All Pages &Minden oldal &Within Range &Tartomány ArcVectorBase Edit Arc Körív szerkesztése Start Angle: Kezdő szög: End Angle: Végszög: Height: Magasság: Width: Szélesség: End Edit Szerkesztés vége ArcWidgetBase Form Űrlap Start Angle: Kezdő szög: End Angle: Végszög: Sample Polygon Minta sokszög AspellPlugin Spell-checking support Helyesírás-ellenőrzés támogatás 0.1 0.1 Spell Checker Helyesírás-ellenőrzés Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. A helyesírás ellenőrzését teszi lehetővé az aspell segítségével. A nyelveket a telepített aspell szótárak közül kell kiválasztani és az ellenőrzés menet közben történik vagy egy kiválasztott szövegen. Aspell Plugin Error Aspell bővítmény hiba AspellPluginBase Spell Check Helyesírás-ellenőrzés Replacement: Csere: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Az éppen aktuális szótár. A Scribus aspell szótárakat használ.<br />Ha több szótárra van szüksége vagy frissíteni szeretné őket, a rendszerén használatos telepítővel vagy csomagkezelővel tudja ezt megtenni. &Add Word &Szó felvétele &Change &Csere Not in Dictionary: Nincs a szótárban: Word that was not found in the active dictionary A szó, amely nem található az aktív szótárban Replacement text for the current word that was not found in the dictionary A szótárban nem található szó kicserélése erre a szóra Active Dictionary: Aktív szótár: Ignore the current text not found in the active dictionary A jelenlegi, aktív szótárfájlban nem található szöveg mellőzése &Ignore &Mellőzés Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary A jelenlegi, aktív szótárfájlban nem található szöveg összes előfordulásának mellőzése I&gnore All &Összes mellőzése Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Felveszi a jelenlegi szót a személyes helyesírási szótárába jövőbeni használatra Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Cseréli a csere mezőben láthatóra a nem talált szót Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Cseréli a csere mezőben láthatóra a nem talált szó összes előfordulását Change A&ll &Összes cseréje Close Bezárás AspellPluginImpl Loaded Betöltve default alapértelmezett AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Sikertelen az összes kihagyása " by adding it to the session list. a munkafolyamat listába való felvételkor. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Sikertelen a szó felvétele a személyes listába. Spelling check complete Helyesírás-ellenőrzés befejeződött Aspell dictionary. aspell szótár. Spell Checker Helyesírás-ellenőrzés No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Nincs aspell szótár telepítve. Telepítsen néhányat. Spell Checker Plugin Failed to Initialise. Configuration invalid A helyesírás ellenőrző bővítmény nem indítható. Hibás a beállítása Spell Checker Plugin Failed to Initialise. A helyesírás ellenőrző bővítmény nem indítható. No Aspell dictionaries could be found. Nincs aspell szótár telepítve. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? A kijelölés elejétől szeretné kezdeni az újonnan kiválasztott nyelvvel? AutoformButtonGroup Arrows Nyilak Flow Chart Folyamatábra Jigsaw Puzzle Specials Különleges Default Shapes Egyszerű alakzatok Barcode &Barcode... Vonalkó&d... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer Scribus felület a tisztán PostScript-et alkalmazó vonalkód készítőhöz Scribus BarcodeGenerator Error opening file: %1 Hiba a fájl megnyitásakor: %1 12 or 13 digits 12 vagy 13 számjegy 8 digits 8 számjegy 11 or 12 digits 11 vagy 12 számjegy 7 or 8 digits 7 vagy 8 számjegy 5 digits 5 számjegy 2 digits 2 számjegy Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Váltózó számú számjegy és bármely alábbi szimbólum: -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Változó számú ASCII karakter és speciális funkciójú szimbólum, megfelelő kezdő karakterrel kezdve a kezdő karakterkészlet számára. Az UCC/EAN-128s a kezdő karakter után egy kötelező FNC 1 szimbólumot kell tartalmazzon. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Váltózó számú számjegy és bármely alábbi szimbólum: -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Változó számú számjegy. Az ITF-14 14 karakterből áll és nincs ellenőrzőösszege Variable number of digits Változó számú számjegy Variable number of digits and capital letters Változó számú számjegy és nagybetű Variable number of hexadecimal characters Változó számú hexadecimális karakter Variable number of characters, digits and any symbols. Változó számú karakter, számjegy és bármely más szimbólum. Barcode Vonalkód Barcode incomplete Vonalkód nem teljes 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) 12 vagy 13 számjegy kötőjelekkel. A korábbi ISBN-10 formátum 9 vagy 10 számjegyet tartalmazott, de ez a szabvány már elavult és 2007. január 1. óta nem használatos. (Megjegyzés: Régi ISBN-10 vonalkód ISBN-13 vonalkóddá alakításakor az első 9 számjegy elé adjuk hozzá a „978-”-t, például: 1-56592-479-7 → 978-1-56592-479. Az utolsó ellenőrző szám automatikusan számításra kerül és hozzáadódik.) Select Type Típus kijelölése BarcodeGeneratorBase &Type: &Típus: Select one of the available barcode type here Válasszon egy rendelkezésre álló vonalkódot The numeric representation of the code itself. See the help message below A kód számjegy-ábrázolása. Lásd az lenti súgót Reset the barcode samples Vonalkód minta alapállapotban hozása Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Bekapcsolva számok is megjelennek a vonalkódban Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Nyíl elhelyezése a kód után a helykihagyás biztosítása miatt Colors Színek &Background &Háttér Alt+B Background color - under the code lines Háttérszín a kód vonalai mögött &Lines &Vonalak Alt+L Color of the lines in barcode Vonalkódban szereplő vonalak színe &Text &Szöveg Alt+T Color of the text and numbers A szöveg és a számok színe Hints and help is shown here Súgó és tippek Co&de: &Kód: Alt+N Generate and include a checksum in barcode Ellenőrzőösszeget állít elő és szúr be a vonalkódba Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Beemeli az ellenőrzőösszeget a vonalkód szövegébe Insert Barcode Vonalkód beszúrása Format Formátum Incl&ude Checksum Digit &Ellenőrzőösszeg számjegyei I&nclude Checksum Elle&nőrzőösszeg &Guard Whitespace &Helykihagyás biztosítása &Include Text in Barcode &Szöveg a vonalkódban Biblio Scrapbook Gyűjtőalbum Rename Átnevezés Hide Directories Könyvtárak elrejtése Open Directories in a new tab Könytárak megnyitésa új fülön Delete Törlés Object Objektum &Name: &Név: New Entry Új bejegyzés Choose a Scrapbook Directory Válasszon egy mappát a gyűjtőalbumnak Choose a scrapbook file to import Válasszon egy importálandó gyűjtőalbum-fájlt Create a new scrapbook page Válasszon egy új gyűjtőalbum oldalt Close the selected scrapbook Kijelölt gyűjtőalbum bezárása Copy To: Másolás: Move To: Mozgatás: Main Copied Items Másolt elemek New Name Új név Scrapbook (*.scs *.SCS) Gyűjtőalbum (*.scs *.SCS) Hide Images Képek elrejtése Hide Vector files Vektoros fájlok elrejtése Paste to Page Beillesztés az oldalba | Rövidítés Oldalba illesztés Close Bezárás Delete Contents Tartalom törlése Do you really want to delete all entries? Valóban törölhető az összes bejegyzés? Go up one Directory Feljebb egy mappával Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Scribus <=1.3.2 gyűjtőalbum-fájl importálása Configure the scrapbook Gyűjtőalbum beállítása BookPalette Bookmarks Könyvjelzők ButtonIcon Icon Placement Ikon elhelyezése Layout: Elrendezés: Caption only Csak szöveg Icon only Csak ikon Caption below Icon Szöveg az ikon alatt Caption above Icon Szöveg az ikon felett Caption right to Icon Szöveg az ikontól jobbra Caption left to Icon Szöveg az ikontól balra Caption overlays Icon Szöveg az ikonon Scale: Méretezés: Always Mindig When Icon is too small Ha az ikon túl kicsi When Icon is too big Ha az ikon túl nagy Never Soha Scale How: Méretezés módja: Proportional Arányos Non Proportional Aránytartás nélküli Icon Ikon OK OK Cancel Mégse Reset Alapállapot CMSPrefs Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. A képernyő profilok csak akkor módosíthatók, ha nincsenek megnyitott dokumentumok. Perceptual Érzékelési Relative Colorimetric Relatív színmérési Saturation Telítettség Absolute Colorimetric Abszolút színmérési CMSPrefsBase Form Űrlap &Activate Color Management &Színkezelés aktiválása &RGB Images: &RGB képek: Default color profile for imported RGB images Alapértelmezett színprofil az importált RGB képekhez &CMYK Images: &CMYK képek: Default color profile for imported CMYK images Alapértelmezett színprofil az importált CMYK képekhez &RGB Solid Colors: &RGB homogén színek: Default color profile for solid RGB colors on the page Alapértelmezett színprofil az oldalon lévő homogén RGB színekhez &CMYK Solid Colors: &CMYK homogén színek: Default color profile for solid CMYK colors on the page Alapértelmezett színprofil az oldalon lévő homogén CMYK színekhez Document Rendering Intents Dokumentum leképzési módja Document Options Dokumentumbeállítás Simulate printer on Screen Nyomtató szimulálása a képernyőn Monitor Profile Képernyő profil &Monitor: &Képernyő: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Egy Ön által létrehozott, vagy a gyártótól kapott színprofil. Ez a profil a képernyőjéhez kell igazodjon, nem egy általános profil (pl. sRGB). P&rinter: &Nyomtató: Document Profiles Dokumentum profilok Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). A nyomtató számára a gyártótól kapott színprofil. Ez a profil a nyomtatójához van kialakítva, nem egy általános profil (pl. sRGB). Images: Képek: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. A képek alapértelmezett leképezésének módja. Amennyiben nem tudja mit jelentenek ezek, hagyja a Relatív színmérési vagy az Érzékelési beállításon. Sol&id Colors: &Homogén színek: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. A homogén színek alapértelmezett leképezésének módja. Amennyiben nem tudja mit jelentenek ezek, hagyja a Relatív színmérési vagy az Érzékelési beállításon. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Házi proof készítését teszi lehetővé, hogy ellenőrizni lehessen, milyen lesznek a kinyomtatott színek a kiválasztott nyomtató profil alapján. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Teljes színkezelési környezet szimulálása: minden szín (RGB, CMYK) átalakítása a nyomtató színterére. Convert all colors to printer space Minden szín átalakítása a nyomtató színterére Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. A képernyőn megjelenő színek módszere miatt a nyomtatás nem megfelelő lehet. Emiatt nagyon precíz profilokra van szükség és csak figyelmeztetésül szolgál. Mark Colors out of &Gamut &Színkorláton kívüli színek megjelölése Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. A feketepont-kompenzáció egy módszer fényképek kontrasztjának növelésére. Javasolt az engedélyezése, ha a dokumentum fényképet is tartalmaz. Use &Blackpoint Compensation &Feketepont-kompenzáció alkalmazása CMYKChoose Edit Color Szín szerkesztése &Name: &Név: Color &Model &Színmodell CMYK RGB Web Safe RGB Webre alkalmas RGB New Új Old Régi Scribus Swatches Scribus színminták User Swatches Felhasználói színminták C: % M: Y: K: Dynamic Color Bars Dinamikus színcsúszkák Static Color Bars Statikus színcsúszkák R: G: B: Is Spot Color Direkt szín You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Nem hozható létre szín „%1” névvel. Ez az átlátszó színnek fenntartott név The name of the color already exists, please choose another one. Már van ilyen nevű szín, adjon meg egy másik nevet. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Kiválasztva direkt szín jön létre, ily módon a színbontások és lemezek létrehozásakor egy másik folt jön létre. Leggyakrabban emblémáknál vagy más színeknél használatos, ha pontos ábrázolásra van szükség, vagy CMYK nyomdafestékkel nem elállíthatók a színek. A fémes vagy a fluoreszkáló nyomdafestékek jó példák arra, hogy mit nem lehet létrehozni CMYK festékekkel. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Aktív színkezelés esetén egy kis háromszögű figyelmeztető jelzés látható, ha a szín valószínűleg kívül esik a kiválasztott nyomtató-profil színkorlátján. Ez azt jelenti, hogy a szín nyomtatásban valószínűleg nem úgy jelenik meg, mint a képernyőn. A színkorlát (gamut) figyelmeztetésekről további útmutató az online dokumentáció Színkezelés fejezetében található. You cannot create a color without a name Please give it a name Név nélkül nem hozható létre szín. Adjon meg egy nevet HSV Color Map HSV-színtérkép CWDialog Merging colors Színek összefésülése Error: Hiba: Color %1 exists already! %1 szín már létezik! Color %1 appended. %1 szín hozzáfűzve. Now opening the color manager. Színkezelő megnyitása folyamatban. Color Merging Színösszefésülés Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. A kért szín nem található. Valószínűleg fekete, szürke vagy fehér szín lett kiválasztva. Nincs mód e színek feldogozására. Color Wheel Színkerék Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Kattintson a színkerékre az alapszín megadásához. A színmodell a listában kijelölt értéktől függ. Result Colors Eredmény színek CMYK RGB HSV Colors of your chosen color scheme. Kijelölt színösszeállítás színei. Color Scheme Method Színösszeállítási mód Angle: Szög: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Különbség a kijelölt érték és a számított között. További információért forduljon a dokumentációhoz. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Színösszeállítás létrehozásához válasszon a módszerek közül. További információt a dokumentációban talál. Merge created colors into the document colors Létrehozott színek összefésülése a dokumentum színeivel &Merge Ö&sszefésülés Alt+M Replace created colors in the document colors Helyettesítse a létrejött színekkel a dokumentum színeit &Replace &Csere Alt+R Leave colors untouched Színek változatlanul hagyása &Cancel &Mégse Alt+C Preview: Előnézet: Sample color scheme. Színösszeállítás minta. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Megszokott látási hibák szimulálása. Válassza ki a típust. Vision Defect Type: Látási hiba típusa: C: % M: Y: K: RGB: HSV: R: G: B: CMYK: H: S: V: Document Dokumentum Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Hossz: %1 Szög: %2 Width: %1 Height: %2 Szélesség: %1 Magasság: %2 Angle: %1 Szög: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. A kiválasztott szín nem található a dokumentum szín készletében. Kérem adja meg az új szín nevét. Color Not Found A szín nem található The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. A kiválasztott név már létezik. Kérem adjon meg egy másik nevet az új színnek. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Kapcsolt szövegkeretek Before Elé After Után CanvasMode_Normal Go to Page %1 Ugrás az oldalra: %1 Go to URL %1 Ugrás az URL-re: %1 Go to Page %1 in File %2 Ugrás az oldalra: %1, ebben a fájlban %2 Overflow Characters: %1 magyarul egyes számban marad Túlcsorduló karakter: %1 Page %1 does not exist! Az oldal nem létezik: %1! Link Target is Web URL. URL: %1 A hivatkozás célja egy webes URL. URL: %1 Information Információ Link Target is external File. File: %1 Page: %2 A hivatkozás célja egy külső fájl. Fájl: %1 Oldal: %2 All Supported Formats Minden támogatott formátum Open Megnyitás CellStyleComboBox No Style Nincs stílus megadva CgmPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Generating Items Elemek generálása CharSelect Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Scribus karakterpaletta (*.ucp);;Minden fájl (*) Choose a filename to open Válasszon ki egy fájlt a megnyitáshoz Error Hiba Error reading file %1 - file is corrupted propably. Hiba a fájl betöltésekor: %1 – a fájl valószínűleg sérült. Cannot write file %1 Fájl nem írható: %1 Character Palette Karakterpaletta Empty the Palette? Paletta kiürítése? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Valóban kiüríthető minden karakter a palettáról? Hide/Show Enhanced Palette Kiterjesztett paletta elrejtése ill. megjelenítése Save Quick Character Palette Karakterpaletta gyors mentése CharSelectEnhanced Full Character Set Teljes karakterkészlet Basic Latin Latin alap Latin-1 Supplement Latin-1 kiegészítés Latin Extended-A Latin bővített - A Latin Extended-B Latin bővített - B General Punctuation Általános központozás Super- and Subscripts Alsó és felső index Currency Symbols Pénznemek szimbólumai Letterlike Symbols Betűszerű szimbólumok Number Forms Számalakok Arrows Nyilak Mathematical Operators Matematikai operátorok Box Drawing Dobozrajzolás Block Elements Blokkelemek Geometric Shapes Geometriai alakzatok Miscellaneous Symbols Egyéb szimbólumok Dingbats Ábrácskák Small Form Variants Kisalakú változatok Ligatures Ligatúrák Specials Különleges Greek Görög Greek Extended Bővített görög Cyrillic Cirill Cyrillic Supplement Cirill kiegészítés Arabic Arab Arabic Extended A Arab bővített - A Arabic Extended B Arab bővített - B Hebrew Héber Enhanced Character Palette Kiterjesztett karakterpaletta &Font: &Betűkészlet: C&haracter Class: &Karakter osztály: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one A másodlagos egérgomb lenyomva tartásával előnézet jelenik meg. A Beszúrás gomb hozzáad egy betűkészletjelet a kiválasztáshoz, a Törlés gomb pedig letörli az utoljára hozzáadottat Insert &Code: &Kód beszúrása: Glyphs to Insert Beszúrandó betűkészletjelek Insert the characters at the cursor in the text Karakterek beillesztése a szövegbe a kurzor pozíciójához &Insert &Beszúrás Delete the current selection(s). Jelenlegi kijelölés(ek) törlése. C&lear &Törlés Type in a four digit Unicode value directly here Unicode 4 számjegyű formában való közvetlen beírás CharStyleComboBox No Style Nincs stílus megadva CharTableView Delete Törlés CheckDocument Current Profile: Jelenlegi profil: Items Elemek After Marks update document was changed A dokumentum módosult a jelölők frissítése után Print/Visible Mismatch Nyomtatás/láthatóság ellentmondás Problems Problémák Glyphs missing Hiányzó jelek Text overflow Szövegtúlcsordulás Object is not on a Page Objektum nincs az oldalon Missing Image Hiányzó kép Object has transparency Átlátszó objektum Object is a placed PDF Behelyezett PDF objektum Image dimension is smaller than its frame A kép mérete kisebb mint a saját keretéé Document Dokumentum No Problems found Nincs probléma Page Oldal Free Objects Szabad objektum Preflight Verifier Elővizsgáló Object is a PDF Annotation or Field PDF megjegyzés vagy mező objektum &Ignore Errors &Hibák mellőzése Check again Új ellenőrzés Image is GIF GIF kép OK OK Transparency used Átlátszóság alkalmazásban Blendmode used Keverési mód alkalmazásban Layer "%1" „%1” réteg Annotation uses a non TrueType font A megjegyzés egy nem TrueType betűkészletet alkalmaz Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Az ellenőrzési profil, amely alapján a jelentés készül. Megadása a Dokumentumbeállítás vagy a Beállítások között Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. A fellelt hibák mellőzése és folytatás exportálással vagy nyomtatással. Győződjön meg a hiba mibenlétéről, mielőtt mellőzi és tovább megy. Rerun the document scan to check corrections you may have made Dokumentum újbóli ellenőrzése Empty Image Frame Üres képkeret Layers Rétegek Issue(s): %1 %1 hiba Master Pages Mesteroldalak Layer Réteg Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Képfelbontás %1 DPI alatt: %2×%3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Képfelbontás %1 DPI felett: %2×%3 DPI ClockWidget A A CollectForOutput Choose a Directory Válasszon egy mappát Cannot create directory: %1 Nem lehet létrehozni a mappát: %1 Collecting... Összegyűjtés... Cannot collect all files for output for file: %1 Nem gyűjthetők össze a fájlok a %1 kimeneti fájlhoz Cannot collect the file: %1 Nem állítható össze a fájl: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Elemek összegyűjtése: Collecting Patterns: Minták összegyűjtése: Collecting Fonts: Betűkészletek összegyűjtése: Collecting Profiles: Profilok összegyűjtése: Collecting... Összegyűjtés... Cannot collect all files for output for file: %1 Nem gyűjthetők össze a fájlok a %1 kimeneti fájlhoz Cannot collect the file: %1 Nem állítható össze a fájl: %1 ColorListBox Sort by Name Rendezés név szerint Sort by Color Rendezés színek szerint Sort by Type Rendezés típus szerint ColorWheel Monochromatic Egyszínű Analogous Analóg Complementary Kiegészítő Split Complementary Kiegészítő szomszéd Triadic Harmadolás Tetradic (Double Complementary) Negyedelés Base Color Alapszín ColorWheelPlugin &Color Wheel... Szí&nkerék... Color setting helper Színbeállítási segéd Color selector with color theory included. Színválasztó színelméleti segédlettel. ColumnResize Width Szélesség CommonStrings &Apply &Alkalmaz &Cancel &Mégse &OK &OK &Save &Mentés Warning Figyelmeztetés Single Page Egyoldalas Double Sided Kétoldalas 3-Fold Háromrét hajtott 4-Fold Négyrét hajtott None color name Nincs PDF 3D Annotation PDF 3D megjegyzés Symbol Szimbólum Group Csoportosítás Regular Polygon Szabályos sokszög Arc Körív Spiral Spirál Table Táblázat PDF Radio Button PDF választógomb Button Gomb RadioButton Választógomb Textfield Szövegmező Checkbox Jelölőnégyzet Combobox Kombinált lista Listbox Listamező TextAnnot Szöveges megjegyzés Link Hivatkozás Custom CommonStrings, custom page size Egyedi Default Table Style Alapértelmezett táblázatstílus Default Cell Style Alapértelmezett cellastílus Monday Hétfő Tuesday Kedd Wednesday Szerda Thursday Csütörtök Friday Péntek Saturday Szombat Sunday Vasárnap January Január February Február March Március April Április May Május June Június July Július August Augusztus September Szeptember October Október November November December December Alt Shift Cmd Ctrl Windows Ablak Meta Yes Igen No Nem &Yes &Igen &No &Nem Left Page Left page location Bal oldal Middle Middle page location Középső Middle Left Middle Left page location Középső bal Middle Right Middle Right page location Középső jobb Right Page Right page location Jobb oldal Normal Default single master page Normál Normal Left Default left master page Normál bal Normal Middle Default middle master page Normál középső Normal Right Default right master page Normál jobb Monochrome Colorspace Fekete-fehér Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Normál nézet Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Protanópia (Vörös) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Deuteranópia (Zöld) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Tritanópia (Kék) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Teljes színvakság Custom: Custom Tab Fill Option Egyedi: None Nincs Solid Line Folytonos vonal Dashed Line Szaggatott vonal Dotted Line Pontozott vonal Dash Dot Line Vonás-pont vonal Dash Dot Dot Line Vonás-pont-pont vonal None Optical Margin Setting Nincs Left Protruding Optical Margin Setting Optikai margó Bal oldali kiálló végek Right Protruding Optical Margin Setting Optikai margó Jobb oldali kiálló végek Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Optikai margó Bal oldali túllógás Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Optikai margó Jobb oldali túllógás Default Optical Margin Setting Alapértelmezett Min. Word Tracking Min. szóköz Max. Word Tracking Max. szóköz Min. Glyph Extension Min. jel sűrítés Max. Glyph Extension Max. jel ritkítás RGB Colorspace CMYK Colorspace Grayscale Colorspace Szürkeárnyalatos Duotone Colorspace Kétszínű Unknown Colorspace (Unknown) Ismeretlen PostScript PostScript Text Frame Szövegkeret Image Frame Képkeret Line Vonal Polygon Sokszög Polyline Nem vonallánc, hanem Inkscape alapján így: kapcsolódó vonalak Kapcsolódó vonalak Text on a Path Szöveg útvonalon Multiple Multiple frame types Többféle PDF Push Button PDF nyomógomb PDF Text Field PDF szövegmező PDF Check Box PDF jelölőnégyzet PDF Combo Box PDF kombinált lista PDF List Box PDF listamező PDF Text Annotation PDF szöveg megjegyzés PDF Link Annotation PDF hivatkozás megjegyzés PostScript Level 1 PostScript 1. szint PostScript Level 2 PostScript 2. szint PostScript Level 3 PostScript 3. szint Windows GDI Windows GDI Render Frame Leképező keret Default Paragraph Style Alapértelmezett bekezdésstílus Default Character Style Alapértelmezett karakterstílus Default Line Style Alapértelmezett vonalstílus ContextMenu Preview Settings Előnézet beállítások Paste File... Fájl beillesztése... Delete Page Oldal törlése CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Oldal mesteroldallá alakítása Name: Név: Copy Applied Master Page Items Alkalmazott mesteroldal elemek másolása CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Új mesteroldal %1 Cpalette Pattern Minta Solid Folytonos Gradient Színátmenet Custom Egyedi Create Mesh Színátmenetes háló készítése CreateMode 3DAnnot 3D megjegyzés CreateRange Create Range Tartomány létrehozása Number of Pages in Document: Oldalak száma a dokumentumban: Doc Page Range Nem kell fordítani, ezen a helyen jelenik meg az oldalak száma Basic Range Selection Egyszerű tartomány kijelölés Range of Pages Oldaltartomány De&lete &Törlés Alt+L Move &Down Mozgatás &lefelé Alt+D Move &Up Mozgatás &felfelé Alt+U Add a Range of Pages Oldaltartomány hozzáadása Consecutive Pages Egymást követő oldalak Even Pages Páros oldalak From: Ettől: To: Eddig: &Add To Range &Hozzáadás a tartományhoz Alt+A Odd Pages Páratlan oldalak Comma Separated List Vesszővel elválasztott lista Advanced Reordering Haladó átrendezés Page Order Nem kell fordítani, ezen a helyen jelenik meg az oldalak száma Sample Page Order: Példa oldalsorrend: Page Group Size: Oldalcsoport mérete: &OK &OK Alt+O &Cancel &Mégse Alt+C CsvDialog CSV Importer Options CSV importáló beállításai Field delimiter: Mező határoló: (TAB) Value delimiter: Érték határoló: First row is a header Az első sor a fejléc OK OK Cancel Mégse None delimiter Nincs CupsOptions Printer Options Nyomtató beállítások Page Set Oldal beállítás All Pages Minden oldal Even Pages only Csak páros oldalak Odd Pages only Csak páratlan oldalak Mirror Tükrözés Orientation Tájolás Portrait Álló Landscape Fekvő N-Up Printing Több oldal egy lapra Page per Sheet oldal ívenként Pages per Sheet Nem kell többes számba rakni magyarul! oldal ívenként Option Beállítások Value Érték This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Ez a panel különféle CUPS információkat jelenít meg nyomtatáshoz. A pontos paraméterek a nyomtató meghajtójától függnek. A CUPS támogatásról a Súgó > Scribus névjegye pontban győződhet meg, ahol fel van sorolva: C-C-T Ezek jelentése: C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF támogatás. A hiányzó könyvtár egy * jellel van jelezve CurveWidget Open Megnyitás Save as Mentés másként Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Görbe fájlok "*.scu" (*.scu *.SCU);;Minden fájl (*) Cannot write the file: %1 Fájl nem írható: %1 Inverts the curve Görbe megfordítása Resets the curve Görbe alapállapotba hozása Switches between linear and cubic interpolation of the curve Váltás a görbe lineáris és köbös interpolációja között Loads a curve Görbe betöltése Saves this curve Görbe mentése CustomFDialog &Compress File &Fájl tömörítése &Include Fonts &Betűkészletek mellékelése Encoding: Kódolás: Show Preview Előnézet megjelenítése &Include Color Profiles &Színprofilfájlok mellékelése Show a preview and information for the selected file Előnézet és információk megjelenítése a kijelölt fájlról Compress the Scribus document on save Scribus dokumentum tömörítése mentéskor Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Betűkészletek mellékelése a dokumentum fájljainak összegyűjtésekor. Győződjön meg arról, hogy megismerte és megértette a betűkészletek licenceit a továbbterjesztésükre vonatkozólag. Include color profiles when collecting files for the document Színprofilfájlok mellékelése a dokumentum fájljainak összegyűjtésekor CvgPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Generating Items Elemek generálása DashEditor Value: Érték: Offset: Eltolás: DeferredTask Cancelled by user Felhasználó megszakította DelColor Delete Color Szín törlése Delete Color: Szín törlése: Replace With: Csere erre: DelPages Delete Pages Oldalak törlése to: oldalig: Delete From: Törlés eddig: DialogsAPI Alert - Scribus Fifyelmeztetés - Scribus DocIm Importing failed Importálás sikertelen Importing Word document failed %1 Word dokumentum importálása sikertelen %1 DocInfos Document Information Dokumentum információ &Title: &Cím: &Author: &Szerző: &Subject: &Tárgy: &Keywords: &Kulcsszavak: Descri&ption: &Leírás: P&ublisher: &Kiadó: &Contributors: &Közreműködők: Dat&e: &Dátum: T&ype: &Típus: F&ormat: &Formátum: Identi&fier: &Azonosító: &Source: &Forrás: &Language: &Nyelv: &Relation: &Kapcsolat: Co&verage: &Terjedelem: Ri&ghts: &Jogok: Further &Information &További információ A person or organisation responsible for making the document available A személy vagy szervezet, mely felelős a dokumentum megjelenéséért A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document A személyek vagy szervezetek, akik felelősek a dokumentum tartalmáért A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 A dokumentum életciklusához kapcsolódó dátum ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN) The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc A dokumentum jellege vagy műfaja, pl. kategóriák, funkciók, műfaj An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Egyértelmű utalás a dokumentumra valamilyen összefüggésben, mint pl. ISBN vagy URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Utalás egy dokumentumra, melynek leszármazottja a jelen dokumentum (ISBN vagy URI) A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Utalás egy dokumentumra, mely kapcsolatban áll a jelen dokumentummal (ISBN vagy URI) The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges A dokumentum tartalmának kiterjedése és határa, mely magába foglalhatja a helyet, az időt és az illetékességi hatókört Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Információ a dokumentummal kapcsolatos jogokról, pl. szerzői jogok, szabadalom, védjegy Documen&t &Dokumentum The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF A dokumentum tartalmáért elsődlegesen felelős személy vagy szervezet. Ezt a mezőt hivatkozásként be lehet ágyazni a Scribus dokumentumba, és a PDF metaadatai közé A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF A dokumentum neve. Ezt a mezőt hivatkozásként be lehet ágyazni a Scribus dokumentumba, és a PDF metaadatai közé An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export A dokumentum tartalmának leírása. Ez a mező a dokumentum rövid leírására, összefoglalására való. Belekerül a PDF exportba The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files A dokumentum tartalmának témakörei. Ez a mező arra szolgál, hogy a dokumentum kulcsszavait be lehessen ágyazni a PDF-be, ezzel segítve a PDF fájlok keresését és indexelését The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here A dokumentum fizikai vagy digitális megjelenési formája. A média típusát és méreteit is érdemes megjegyezni. Hasznosak még az RFC2045 és a RFC2046 a MIME típusokhoz The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH A dokumentum tartalmának nyelve, általában az ISO-639 nyelvi kód, esetleg hozzáfűzve egy kötőjellel az ISO-3166 országkód, pl. en-GB, fr-CH, hu-HU DrwPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Generating Items Elemek generálása Group%1 Csoport%1 EPSPlug Importing File: %1 failed! %1 fájl importálása sikertelen! Fatal Error Végzetes hiba Error Hiba Analyzing PostScript: PostScript ellenőrzése: Generating Items Elemek generálása Converting of %1 images failed! %1 kép konvertálása sikertelen! Group%1 Csoport%1 Importing: %1 Importálás: %1 EditToolBar Edit Szerkesztés Editor Editor Szerkesztő &New &Új &Open... M&egnyitás... Save &As... Men&tés másként... &Save and Exit &Mentés és kilépés &Exit without Saving &Kilépés mentés nélkül &Undo &Visszavonás &Redo &Ismétlés Cu&t &Kivágás &Copy &Másolás &Paste &Beillesztés C&lear &Törlés &Get Field Names &Mezőnevek lekérése &File &Fájl &Edit S&zerkesztés OK OK Cancel Mégse JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScriptek (*.js);;Minden fájl (*) Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Képeffektusok Options: Beállítások: Color: Szín: Shade: Árnyalat: Brightness: Fényerő: Contrast: Kontraszt: Radius: Sugár: Value: Érték: Posterize: Poszter: Available Effects Elérhető effektusok Blur Elmosás Brightness Fényerő Colorize Színezés Contrast Kontraszt Grayscale Szürkeárnyalatos Invert Inverz Posterize Poszter Sharpen Élesítés >> >> << << Effects in use Alkalmazott effektusok OK OK Cancel Mégse Color 1: 1. szín: Color 2: 2. szín: Color 3: 3. szín: Color 4: 4. szín: Duotone Kétszínű Tritone Háromszínű Quadtone Négyszínű Curves Görbék ExceptHookDialog Script error Parancsfájl hiba An exception occured while running the script. Kivétel történt a parancsfájl futtatása közben. &Close Be&zárás Exception Kivétel &Details >> &Részletek >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Fájl már létezik. Felülírja? exists already. Overwrite? már létezik. Felülírja? Save as Image Mentés képként Insufficient memory for this image size. Nincs elegendő memória ehhez a képmérethez. Error writing the output file(s). Hiba a fájl(ok) írásakor. ExportForm Choose a Export Directory Válasszon exportálási mappát Export as Image(s) Exportálás képként &Export to Directory: &Exportálási mappa: C&hange... &Módosítás... Options Beállítás Image &Type: Kép&típus: &Quality: &Minőség: &Resolution: &Felbontás: % dpi Range Tartomány &Current page &Aktuális oldal &All pages &Minden oldal &Range &Tartomány Export a range of pages Oldalak egy meghatározott tartományának exportálása Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Egy vesszővel ellátott listában lehet megadni a jelsort, ahol a * minden oldalt jelöl, az 1-5 egy tartományt jelöl, vagy egy oldalszámot is meg lehet adni. Export all pages Összes oldal exportálása Export only the current page Csak a jelenlegi oldal exportálása Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Képek felbontása Képernyőn megjelenő képekhez 72 dpi-t használjon Available export formats Elérhető exportálási formátumok The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Kimeneti mappa, ahová a képek mentésre kerülnek. Az exportálandó fájl neve ilyen lesz: dokumentumnév-oldalszám.fájltípus Change the output directory Kimeneti mappa módosítása &Size: Mér&et: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Képek mérete. 100%: eredeti méret, 200%: kétszeres méret stb. Image size in Pixels Képméret pixelben TextLabel The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Képek tömörítési foka: 100%-nál nincs tömörítés, a 0% pedig a legnagyobb tömörítés. Kétség esetén legyen Automatikus Automatic Automatikus ExtImageProps Extended Image Properties Bővített képtulajdonságok Normal Normál Darken Sötétítés Lighten Világosítás Hue Színezet Saturation Telítettség Color Szín Luminosity Fényintenzitás Multiply Szorzás Screen Kivetítés Dissolve Áttűnés Overlay Átfedés Hard Light Kemény fény Soft Light Lágy fény Difference Különbség Exclusion Kivétel Color Dodge Színfakítás Color Burn Színégetés Blend Mode: Keverési mód: Opacity: Átlátszatlanság: % Name Név Layers Rétegek Don't use any Path Útvonal elvetése Paths Útvonalak Live Preview Élő előnézet FDialogPreview Size: Méret: Title: Cím: No Title Nincs cím Author: Szerző: Unknown Ismeretlen Scribus Document Scribus dokumentum Resolution: Felbontás: DPI Colorspace: Színtér: File Format: Fájl formátum: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: A dokumentum néhány betűkészlete helyettesítve van: was replaced by: cserélve: FileToolBar File Fájl FlattenPathPlugin Flatten Path Útvonal lapítása Path Tools Útvonaleszközök Flattens a Path Egy útvonal lapítása Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. Egy Bézier-görbét vonalszakaszokból álló útvonallá alakít. FontComboH Family: Család: Style: Stílus: Font Family of Selected Text or Text Frame Kijelölt szöveg vagy szövegkeret betűcsaládja Font Style of Selected Text or Text Frame Kijelölt szöveg vagy szövegkeret betűstílusa FontListModel Font Name Betűkészlet neve Use Font Betűkészlet alkalmazása | Rövidítés Aktív Family Család Style Stílus Variant Variáns Type Típus Format Formátum Embed in PostScript Beágyazás PostScriptbe Subset Részhalmaz Access Hozzáférés Used in Doc Aktuális dokumentumban alkalmazva | Rövidítés Alkalmazva Path to Font File Betűkészlet elérési útvonala Unknown font type Ismeretlen Unknown font format Ismeretlen User font preview Felhasználó System font preview Rendszer Click to change the value Kattintson az érték megváltoztatásához FontPreview Leave preview font preview Előnézet bezárása Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Egy hűtlen vejét fülöncsípő, dühös mexikói úr Wesselényinél mázol Quitóban Size of the selected font A kijelölt betűkészlet mérete Fonts Preview Betűkészlet előnézet &Quick Search: &Gyors keresés: &Font Size: &Betűméret: Text Szöveg Sample text to display Megjelenő minta szöveg Se&t &Beállítás Alt+T Reset the text Szöveg alapállapotba hozása &Close Be&zárás Alt+C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Gyors keresés a betűkészletek nevében. A keresés nem érzékeny a kis- és nagybetűkre. A megadott szöveg illeszkedni fog a betűkészletek nevére. &Default &Alapállapot Show Extended Font Information Kiegészítő információk megjelenítése a betűkészletekről Set the preview text Előnézet szöveg beállítása FontPreviewPlugin &Font Preview... &Betűkészlet előnézet... Font Preview dialog Betűkészlet előnézet párbeszédablak Sorting, searching and browsing available fonts. Az elérhető betűkészletek rendezése, keresése, listázása. FontReplaceDialog Font Substitution Betűkészlet-helyettesítés Original Font Eredeti betűkészlet Substitution Font Helyettesítő betűkészlet Make these substitutions permanent A helyettesítés állandó legyen This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Ez a dokumentum a rendszerében nem telepített betűkészletet tartalmaz, kérem válasszon helyettesítő betűkészletet. A Mégse megállítja a dokumentum betöltését. Cancels these font substitutions and stops loading the document. A betűkészlet-helyettesítés megszakítása és a dokumentum betöltésének megállítása. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Ezt engedélyezve a Scribus a hiányzó betűkészletek helyettesítésére a jövőben ezt a típust használja. Ezt módosíthatja, megváltoztathatja a Szerkesztés > Beállítások > Betűkészletnél. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Ha az OK-ra kattint, majd elmenti, akkor a a helyettesítés állandóvá válik a dokumentumban. FontSelect Select Alternate Font Alternatív betűkészlet kijelölése Font Betűkészlet GradientEditor Position: Pozíció: % Add, change or remove color stops here Színfázisok hozzáadása, módosítása, törlése GradientEditorBase Frame Keret Position: Pozíció: % Color: Szín: Opacity: Átlátszatlanság: Shade: Árnyalat: GradientPreview Add Stop Fázis felvétele Remove Stop Fázis törlése GradientVectorBase Gradient Vector Színátmenet vektor Start: Kezdete: / End: Vége: Skew: Nyírás: Focal: Fókusz: Scale: Méretezés: 1. Point: 1. pont: 2. Point: 2. pont: 3. Point: 3. pont: 4. Point: 4. pont: 5. Point: 5. pont: Edit Grid Points Rácspontok szerkeszése Edit Control Points Vezérlőpontok szerkesztése Reset selected Control Point Kijelölt vezérlőpontok alapállapotba Reset all Control Points Minden vezérlőpont alapállapotba New Mesh... Új színátmenetes háló... Reset Mesh Színátmenetes háló alapállapotba Mesh -> Shape Színátmenetes háló → Alakzat Snap to other Mesh Points Illesztés más színátmenetes háló ponthoz Add Patch Foltok hozzáadása Remove Patch Foltok eltávolítása GuideManager &Add &Hozzáadás D&elete &Törlés A&dd &Hozzáadás De&lete &Törlés &Lock Guides &Segédvonalak zárolása &Page &Oldal &Single &Egyedi Horizontals Vízszintesek Alt+A Alt+E Verticals Függőlegesek Alt+D Alt+L Appl&y to All Pages &Alkalmazás minden oldalon Alt+Y &Column/Row &Oszlop/sor &Number: &Szám: U&se Gap: &Rés alkalmazása: Alt+S Alt+P M&argins &Margók S&election &Kijelölés Nu&mber: &Szám: Use &Gap: &Rés alkalmazása: Alt+G &Misc Egyé&b Delete all guides from the current page Minden segédvonal törlése az aktuális oldalról Delete Guides from Current &Page Segédvonalak törlése az aktuális &oldalról Delete all guides from the current document Minden segédvonal törlése a dokumentumból Delete Guides from &All Pages Segédvonalak törlése &minden oldalról Guide Manager Segédvonal kezelő Add a new horizontal guide Új vízszintes segédvonal hozzáadása Delete the selected horizontal guide Kijelölt vízszintes segédvonal törlése Add a new vertical guide Új függőleges segédvonal hozzáadása Delete the selected vertical guide Kijelölt függőleges segédvonal törlése Lock the guides Segédvonalak zárolása Apply to all pages Alkalmazás minden oldalon Number of horizontal guides to create Létrehozandó vízszintes segédvonalak száma Number of vertical guides to create Létrehozandó függőleges segédvonalak száma Create rows with guides, with an additional gap between the rows Sorok létrehozása a segédvonalakból úgy, hogy a sorok között egy további térköz jön létre Create columns with guides, with an additional gap between the columns Oszlopok létrehozása a segédvonalakból úgy, hogy az oszlopok között egy további térköz jön létre Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása az oldalhoz viszonyítva Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása az oldal margóihoz viszonyítva Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása a jelenleg kijelölt elemekhez viszonyítva Create the selected number of vertical guides relative to the current page Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása az oldalhoz viszonyítva Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása az oldal margóihoz viszonyítva Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása a jelenleg kijelölt elemekhez viszonyítva Apply the shown guides to all pages in the document Megadott segédvonalak alkalmazása a dokumentum minden oldalára Delete all guides shown on the current page Minden segédvonal törlése a jelenlegi oldalról Delete all guides from all pages Minden segédvonal törlése minden oldalról Refer to Viszonyítás HelpBrowser Scribus Online Help Scribus online súgó &Delete &Törlés &Print... &Nyomtatás... Find Keresés Search Term: Keresési feltétel: New Bookmark Új könyvjelző New Bookmark's Title: Új könyvjelző címe: &File &Fájl &Find... &Keresés... Find &Next &Következő keresése Find &Previous &Előző keresése &Edit S&zerkesztés Navigation Navigáció Loading Failed Betöltés sikertelen &Add Bookmark &Könyvjelző hozzáadása D&elete All &Minden törlése &Bookmarks &Könyvjelzők Scribus Help Scribus súgó &Exit &Kilépés Find &Next... &Következő keresése... Find &Previous... &Előző keresése... &Add &Hozzáadás &Quit &Kilépés <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Elnézést, a kézikönyv nincs telepítve!</p><p>További információk:</p><ul><li>http://docs.scribus.net (frissített dokumentáció)</li><li>http://www.scribus.net (letöltések)</li></ul></h2> HelpBrowserNavigation Form Űrlap &Contents &Tartalom Se&arch &Keresés Searching is case insensitive Keresés kis- és nagybetű érzékeny &Search &Keresés 1 1 Book&marks &Könyvjelzők &New &Új &Delete &Törlés D&elete All &Minden törlése HunspellDialog Spelling check complete Helyesírás-ellenőrzés befejeződött HunspellDialogBase Check Spelling Helyesírás-ellenőrzés Text Language: Szöveg nyelve: Not in dictionary Nincs a szótárban Ignore Once Mellőzés egyszer Ignore All Összes mellőzése Suggestions Javaslat Change Módosítás Change All Összes cseréje HunspellPlugin Check Spelling... Helyesírás-ellenőrzés... HyAsk Possible Hyphenation Lehetséges elválasztás Accept Elfogadás Skip Kihagyás Cancel Mégse Add to the Exception List Hozzáadás a kivételek listához Add to the Ignore List Hozzáadás a mellőzési listához IdmlPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Generating Items Elemek generálása ImageInfoDialog Image Info Kép információ General Info Általános információ Date / Time: Dátum / idő: Has Embedded Profile: Beágyazott profil: Profile Name: Profilnév: Has Embedded Paths: Beágyazott görbék: Has Layers: Rétegek: EXIF Info EXIF információ Artist: Szerző: Comment: Megjegyzés: User Comment: Felhasználói megjegyzés: Camera Model: Kamera modell: Camera Manufacturer: Kamera gyártója: Description: Leírás: Copyright: Copyright: Scanner Model: Szkenner modell: Scanner Manufacturer: Szkenner gyártója: Exposure time Expozíciós idő Aperture: Rekesz: ISO equiv.: ISO sebesség: ImportAIPlugin Import AI... AI importálása... Imports Illustrator Files Illustrator fájlok importálása Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Illustrator fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. This file contains 2 versions of the data. A fájl 2 adattípust tartalmaz. Choose which one should be imported Válassza ki, hogy mely kerüljün importálásra Use the pdf part PDF rész alkalmazása Use the ai part AI rész alkalmazása The PDF Import plugin could not be found A PDF importáló bővítény nem található The file could not be imported A fájl nem importálható ImportCgmPlugin Import Cgm... Cgm importálása... CGM File CGM fájl CGM File (*.cgm *.CGM) CGM fájl (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files CGM fájlok importálása Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb bináris CGM fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportCvgPlugin Import Cvg... Cvg importálása... Imports Cvg Files Cvg fájlok importálása Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Cvg fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportDrwPlugin Import DRW... DRW importálása... Micrografx DRW File Micrografx DRW fájl Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Micrografx DRW fájl (*.drw *.DRW) Imports DRW Files DRW fájlok importálása Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb DRW fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportIdml Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports Adobe Idml Packages Adobe Idml csomagok importálása Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here A legtöbb Adobe Indesign Idml csomagot képes az aktuális dokumentumba importálni, az Indesign objektumokat Scribus objektumokká konvertálva; nem minden objektum támogatott, de minden támogatott importálásra kerül itt GPL GPL All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportIdmlPlugin Import Idml... Idml importálása... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files IDML fájlok importálása Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb IDML fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) Adobe Indesign IDMS (*.idml *.IDMS) All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportPSPlugin Import PostScript... PostScript importálása... Imports PostScript Files PostScript fájl importálása Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb PostScript fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. ImportPctPlugin Import Pict... Pict importálása... Imports Pict Files Pict fájl importálása Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Mac Pict fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportPdfPlugin Import PDF... PDF importálása... Imports PDF Files PDF fájlok importálása Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb PDF fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum The Import plugin cannot handle Postscript files Az importáló bővítmény nem képes Postscript fájlokat kezelni ImportPubPlugin Import PUB... PUB importálása... MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files PUB fájlok importálása Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb MS Publisher fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Dia alakzatok importálása... Dia Shapes "*.shape" File Dia alakzat "*.shape" fájl Dia Shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) Dia alakzat "*.shape" fájl (*.shape *.SHAPE) Imports Dia shape Files Dia alakzat fájlok importálása Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Dia alakzatot képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. Dia shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) Dia alakzat "*.shape" fájl (*.shape *.SHAPE) All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportSmlPlugin Import Sml... Sml importálása... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio rajzsblon "*.sml" fájl Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Kivio rajzsablon "*.sml" fájl (*.sml *.SML) Imports Sml Files Sml fájlok importálása Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Kivio rajzsablont képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportWpgPlugin Import WPG... WPG importálása... Imports WPG Files WPG fájlok importálása Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb WPG fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportXarPlugin Import Xara... Xara importálása... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" fájl XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) XARA "*.xar" fájl (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Xara fájlok importálása Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Xara fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportXfigPlugin Import Xfig... Xfig importálása... Imports Xfig Files Xfig fájl importálása Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Xfig fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum Imposition Portrait Álló Landscape Fekvő ImpositionBase Imposition Kilövés Gri&d &Rács Copies Másolatok Do&uble sided &Kétoldalas Alt+U Front side Előlap Back side Hátlap &Booklet &Füzet Pages per sheet Oldalak laponként 4 8 16 Pages Oldalak <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Oldalak elválasztása vesszővel, tartományok kötőjellel, például az 1,4,9-11 az alábbi oldalakat jelöli ki: 1,4,9,10,11 Fold Hajtogatás Front page from Címoldal innen Double sided Kétoldalas Back page from Hátoldal innen Destination page Cél oldal Size Méret Orientation Tájolás Width Szélesség Height Magasság Preview Előnézet Refresh preview Előnézet frissítése &OK &OK Alt+G &Cancel &Mégse Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... &Kilövés... Imposition dialog Kilövés párbeszédablak Imposition on grids, booklets and folds Kilövés rácsra, füzetek és hajtogatások InlinePalette Paste to Item Elembe illesztés Edit Item Elem szerkesztése Remove Item Elem eltávolítása Inline Frames Beágyazott keretek InsPage Insert Page Oldal beszúrása Page(s) oldal before Page Oldal elé after Page Oldal után at End Végére &Insert &Beszúrás Master Pages Mesteroldalak &Master Page: Mester&oldal: Page Size Oldalméret &Size: Mér&et: Orie&ntation: &Tájolás: Portrait Álló Landscape Fekvő &Width: &Szélesség: &Height: &Magasság: Move Objects with their Page Objektumok mozgatása az oldalukkal együtt InsertAFrame Open Megnyitás T&ype &Típus &Text Frame S&zövegkeret &Image Frame &Képkeret &Location &Hely Page Placement Oldalon való elhelyezés Current Page Aktuális oldalon All Pages Minden oldal ... Position of Frame Keret pozíciója Top Left of Margins Margó bal felső sarka Top Left of Page Oldal bal felső sarka Top Left of Bleed Kifutó bal felső sarka X: Y: Insert Frames Keretek beszúrása &Size &Méret Same as the Page Margins Margó méretének megfelelő Same as the Page Oldal méretének megfelelő Same as the Bleed Kifutó méretének megfelelő Same as the Imported Image Importált kép méretének megfelelő Height: Magasság: Width: Szélesség: &Options &Beállítások Source Image: Forrás kép: There are no options for this type of frame Ilyen típusú keretnek nincsenek beállításai Columns: Hasábok: Gap: Hasábköz: Source Document: Forrásdokumentum: Range of Pages Oldaltartományok Custom Position Egyedi pozíció Custom Size Egyedi méret <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Szövegkeret beszúrása</b><br/>A szövegkeret lehetővé teszi bármilyen szöveg beírását, formázását és elhelyezését az oldalon. A Beállítások fülön egy szövegfájlt megadva azonnal importálhat egy dokumentumot a keretbe. A Scribus számos importálható formátumot támogat az egyszerű szövegfájltól az OpenOffice.org-ig.<br/>A szöveg közvetlenül az oldalon is szerkeszthető és formázható éppúgy mint a Szövegszerkesztőben. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Képkeret beszúrása</b><br/>A képkeret lehetővé teszi egy kép elhelyezését a lapon. Számos képeffektus alkalmazható vagy kombinálható a képen, mint például az átlátszóság, fényerő, poszter, amelyek lehetővé teszik a képek retusálását, vagy érdekes látvány létrehozását. A kép méretezése és alakítása a Tulajdonságok palettán végezhető el. Insert one or more text frames Egy vagy több szövegkeret beszúrása Insert one or more image frames Egy vagy több képkeret beszúrása Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Új keret elhelyezése az aktuális oldalon vagy minden oldalon vagy egy megjelölt tartományon Insert the frame on the current page only Keret beszúrása csak az aktuális oldalra Insert one frame for each existing page Keretek beszúrása minden egyes oldalra Insert frames on a range of pages Keretek beszúrása az alább megadott oldaltartományra Range of pages to insert frames on Oldaltartomány ahová a keret beszúrásra kerülnek Position the new frame in relation to the page Új keret pozíciója az oldalon Insert the frame at the top left of the page margins Keret beszúrása a margó bal felső sarkához Insert the frame at the top left of the page Keret beszúrása az oldal bal felső sarkához Insert the frame at the top left of the page bleed Keret beszúrása a kifutó bal felső sarkához Insert the frame at a custom position on the page Keret beszúrása az oldal egy meghatározott pozíciójára Top position of the inserted frame Beszúrt keret felső pozíciója Left position of the inserted frame Beszúrt keret bal oldali pozíciója Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Az új beszúrt keret mérete a margó méretével azonos lesz Insert the new frame with the same dimensions as the page Az új beszúrt keret mérete az oldal méretével azonos lesz Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Az új beszúrt keret mérete az oldal határain kívül eső kifutók méretével azonos lesz Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Az új beszúrt keret mérete az importálandó kép méretével azonos lesz Insert the new frame with a custom size Egyedi méretű új beszúrt keret Width of the inserted frame Beszúrt keret szélessége Height of the inserted frame Beszúrt keret magassága Number of columns for the inserted text frame Beszúrt szövegkeret hasábjainak száma Distance between the columns in the text frame Hasábok közötti távolság a szövegkeretben Link the inserted text frames together to form a chain of frames Beszúrt keretek egymáshoz kapcsolása, összekapcsolt keretek létrehozásához Link Inserted Frames Beszúrt keretek összekapcsolása Link the first inserted frame to a preexisting text frame Az első beszúrt keret összekapcsolása egy már meglévő kerettel Link to Existing Frame Összekapcsolás meglévő kerettel Name of existing text frame to link to A keret neve, mellyel össze lesz kapcsolva Source document to load into the text frame Forrásdokumentum, ami betöltésre kerül a szövegkeretbe Source image to load into the inserted image frame Forrás kép, ami betöltésre kerül a képkeretbe InsertTable Insert Table Táblázat beszúrása Number of rows: Sorok száma: Number of columns: Oszlopok száma: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Oszlopok beszúrása Number of Columns: Oszlopok száma: Position: Pozíció: Before Elé positions pozíciók After Után Beginning Elejére End Végére InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Sorok beszúrása Number of Rows: Sorok száma: Position: Pozíció: Before Elé positions pozíciók After Után Beginning Elejére End Végére JavaDocs Edit JavaScripts JavaScript szerkesztése &Edit... S&zerkesztés... &Add... &Hozzáadás... &Delete &Törlés &Close Be&zárás &New Script: &Új utasítás: New Script Új utasítás Do you really want to delete this script? Valóban törölhető a parancsfájl? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Új parancsfájlt ad hozzá, mely előre definiál egy funkciót ugyanazon a néven. „Nyílt parancsfájlként” való alkalmazáshoz nem szabad a nevét megváltoztatni. LatexEditor Enter Code: Forráskód: Update Frissítés Revert Visszaállítás Program Messages: Alkalmazás üzenetei: Status: Unknown Státusz: ismeretlen Kill Program Program kilövése Options Beállítás Resolution: Felbontás: Automatic Automatikus DPI Program: Alkalmazás: Use Preamble Preambulum alkalmazása Status: Státusz: Error Hiba Finished Befejezve Running Fut No item selected! Nincs kijelölt elem! Editor Szerkesztő Information Információ An editor for this frame is already running! Már fut egy ehhez a kerethez tartozó szerkesztő! Editor running! Szerkesztő már fut! Please specify an editor in the preferences! Adjon meg egy szerkesztőt a beállításokban! Could not create a temporary file to run the external editor! Az ideiglenes fájl nem hozható létre a külső szerkesztő futtatásához! Run External Editor... Külső szerkesztő futtatása... Running the editor failed with exitcode %d! Szerkesztő futtatása sikertelen, %d kóddal lépett ki! Running the editor "%1" failed! %1 szerkesztő futtatása sikertelen! Insert Symbol Szimbólum beszúrása LayerPalette Layers Rétegek Delete Layer Réteg törlése Name Név Do you want to delete all objects on this layer too? Valóban törölhető az ezen a rétegen lévő összes objektum is? Opacity: Átlátszatlanság: % Blend Mode: Keverési mód: Normal Normál Darken Sötétítés Lighten Világosítás Multiply Szorzás Screen Kivetítés Overlay Átfedés Hard Light Kemény fény Soft Light Lágy fény Difference Különbség Color Dodge Színfakítás Color Burn Színégetés Exclusion Kivétel Hue Színezet Saturation Telítettség Color Szín Luminosity Fényintenzitás Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Rétegjelző színe – Ha a rétegjelzők be vannak kapcsolva, minden réteghez csatolva van egy szín a rajzvásznon. Dupla kattintással szerkeszthető a szín. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Réteg láthatósága – A jelölés megszüntetésével a réteg nem jelenik meg Print Layer - Uncheck to disable printing. Réteg nyomtatása – A jelölés megszüntetésével a réteg nem kerül nyomtatásra. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Réteg zárolása vagy zárolás feloldása – A jelölés megszüntetésével a réteg zárolása feloldódik Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Körvonal mód – Átváltás „drótvázas” megjelenítésre, ezzel a nagyon összetett objektumok megjelenítése felgyorsul. Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Keverési mód kiválasztása, csak PDF 1.4-ben működik Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Réteg átlátszósága, csak PDF 1.4-ben és SVG-ben működik Add a New Layer Új réteg hozzáadása Duplicate the Current Layer Aktuális réteg kettőzése Raise Layer Réteg emelése Lower Layer Réteg süllyesztése Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Az alsóbb rétegen lévő szövegek körbefuttatása az objektumok körül - Kikényszeríthető az alsóbb rétegek szöveginek a körbefuttatása azon rétegek objektumai körül, mely rétegre be van állatíva ez a kapcsoló Select Objects on Layer - Check to enable selecting. Rétegen lévő objektumok kijelölése - Kijelölve bekapcsolható. Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name Réteg neve – dupla kattintással szerkeszthető a réteg neve LensDialogBase Optical Lens Optikai lencse + - Lens Parameters Lencse paraméterei Add a new lens Új lencse hozzáadása &Add Lens Lencse &hozzáadása Remove selected lens Kijelölt lencse eltávolítása &Remove Lens Lencse &eltávolítása Zoom In Nagyítás Zoom Out Kicsinyítés &X Pos: &X pozíció: Horizontal position of the lens A lencse vízszintes pozíciója &Y Pos: &Y pozíció: Vertical position of the lens A lencse függőleges pozíciója The selected lens acts like a magnification lens A kijelölt lencse nagyítóként hat &Magnification Lens &Nagyító The selected lens acts like a fish eye lens A kijelölt lencse halszemoptikaként hat &Fish Eye Lens Halsze&moptika Ra&dius: S&ugár: Radius of the lens Lencse sugara &Strength: Erő&sség: Strength of the lens Lencse erőssége LensEffectsPlugin Lens Effects... Lencseeffektus... Path Tools Útvonaleszközök Lens Effects Lencseeffektus Apply fancy lens effects Különleges lencseeffektus alkalmazása LoadSavePlugin All Files (*) Minden fájl (*) An error occured while opening file or file is damaged Hiba történt a fájl megnyitásakor vagy a fájl sérült An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 Hiba történt a fájl értelmezésekor: %3 (%1. sor, %2. oszlop) No File Loader Plugins Found Nem található fájlbetöltő bővítmény LoremManager Select Lorem Ipsum Helykitöltő szövegek Author: Szerző: Get More: További információ: XML File: XML fájl: Lorem Ipsum Helykitöltő szöveg Paragraphs: Bekezdések: Alt+O Alt+C Standard Lorem Ipsum Szabványos Lorem Ipsum Random Paragraphs Véletlenszerű bekezdések Number of paragraphs of selected sample text to insert A beillesztésre kijelölt szöveg bekezdésszáma List of languages available to insert sample text in Nyelvek, melyen rendelkezésre állnak a helykitöltő szövegek MarginDialog Manage Page Properties Oldaltulajdonságok kezelése Page Size Oldalméret &Size: Mér&et: Orie&ntation: &Tájolás: Portrait Álló Landscape Fekvő &Width: &Szélesség: &Height: &Magasság: Move Objects with their Page Objektumok mozgatása az oldalukkal együtt Type: Típus: Margin Guides Margók Other Settings További beállítások Master Page: Mesteroldal: Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Beszúrt oldalak mérete, lehetnek szabványosak vagy egyedi méretűek. Orientation of the page(s) to be inserted Beszúrt oldalak tájolása Width of the page(s) to be inserted Beszúrt oldalak szélessége Height of the page(s) to be inserted Beszúrt oldalak magassága When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Egy új oldal már meglévő oldalak közé való beszúrásakor az objektumok a saját oldalukkal mozognak. Alapértelmezetten be van kapcsolva. MarginWidget &Bottom: &Alsó: &Top: &Felső: &Right: &Jobb: &Left: &Bal: Distance between the top margin guide and the edge of the page Felső margó és az oldal széle közötti távolság Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Alsó margó és az oldal széle közötti távolság &Inside: &Belső: O&utside: &Külső: Preset Layouts: Ismert elrendezések: Apply the margin changes to all existing pages in the document Margó változások alkalmazása a dokumentum összes létező oldalára Printer Margins... Nyomtató margók... Import the margins for the selected page size from the available printers. A margó importálása a kijelölt oldalmérethez az elérhető nyomtatóktól. Apply settings to: Beállítások alkalmazása: All Document Pages Minden oldalra All Master Pages Minden mesteroldalra Apply the margin changes to all existing master pages in the document A margók módosításának alkalmazása a dokumentumban található összes mesteroldalra Margin Guides Margók Top: Felső: Bottom: Alsó: Distance for bleed from the top of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap felső szélétől Distance for bleed from the bottom of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap alsó szélétől Distance for bleed from the left of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap bal szélétől Distance for bleed from the right of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap jobb szélétől Bleeds Kifutók Inside: Belső: Outside: Külső: Left: Bal: Right: Jobb: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding A bal oldali margó távolsága az oldal szélétől. Kétoldalas, vagy három- ill. négyrét hajtott elrendezés esetén ezzel a távolsággal lehet megadni a kötésbeni margót Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding A jobb oldali margó távolsága az oldal szélétől. Kétoldalas, vagy három- ill. négyrét hajtott elrendezés esetén ezzel a távolsággal lehet megadni a kötésbeni margót Mark2Item Mark to Item Jelölő egy elemhez Mark2ItemDlg Dialog Párbeszédablak Label: Címke: Item: Elem: Mark2Mark Anchors Kereszthivatkozások Mark to Mark Jelölő egy jelölőhöz Mark to Item Jelölő egy elemhez Note mark Megjegyzés jelölő Mark2MarkDlg Dialog Párbeszédablak Label: Címke: Select marker: Jelölő kiválasztása: MarkAnchor Anchor Mark Hivatkozás jelölés MarkAnchorDlg Dialog Párbeszédablak Label: Címke: MarkNote Insert Foot/Endnote Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása MarkNoteDlg Dialog Párbeszédablak Notes Style: Jegyzetstílus: MarkVariableText New Mark Új jelölő Edit selected Mark`s label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label A kijelölt jelölő címkéjének szerkesztése. Új jelölő létrehozásához válasszuk az „Új jelölő” lehetőséget a választólistából és adjuk meg egy új címkét Edit variable text Szöveges változó szerkesztése Mark with Variable Text Jelölő egy szöveges változóval Edit selected Mark`s label. A kijelölt jelölő címkéjének szerkesztése. MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Új jelölő a szöveges változóhoz Label: Címke: Text to insert: Beszúrandó szöveg: MarksManager Dialog Párbeszédablak Update All Marks Minden jelölő frissítése Edit Szerkesztés Delete Törlés Anchors Kereszthivatkozások Variable Text Szöveges változó Marks to Items Jelölők egy elemre Marks to Anchors Jelölők hivatkozásokra Notes marks Megjegyzés jelölők Marks Manager Jelölő kezelő Double click to find mark in text Duplaklikk a jelölők szövegben való kereséséhez Update all refeence texts for all marks Összes jelölő kereszthivatkozásának frissítése Edit selected mark Kijelölt jelölő szerkesztése MasterPagesPalette Edit Master Pages Mesteroldalak szerkesztése &Name: &Név: New Master Page Új mesteroldal Name: Név: New MasterPage Új mesteroldal Copy #%1 of #%1 másolata Duplicate the selected master page Kijelölt mesteroldal kettőzése Delete the selected master page Kijelölt mesteroldal törlése Add a new master page Új mesteroldal hozzáadása Import master pages from another document Mesteroldalak importálása más dokumentumból New Master Page %1 Új mesteroldal %1 Unable to Rename Master Page A mesteroldalt nem lehet átnevezni The Normal page is not allowed to be renamed. A Normál oldal átnevezése nem engedélyezett. Rename Master Page Mesteroldal átnevezése New Name: Új név: Copy #%1 of %2 %2 %1. másolata This master page is used at least once in the document. Ez a mesteroldal legalább egyszer alkalmazva van a dokumentumban. Do you really want to delete master page "%1"? Valóban törölhető a(z) „%1” mesteroldal? Measurements ° MeasurementsBase Distances Távolságok X1: X1: 10000.0000 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Hosszúság: DX: ΔX: DY: ΔY: Angle: Szög: Unit: Mértékegység: MergeDoc Import Page(s) Oldal(ak) importálása Create Page(s) Oldal(ak) létrehozása Open Megnyitás Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumentumok (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Minden fájl (*) from %1 %1-tól &From Document: &Dokumentumból: &Import Page(s): &Oldal(ak) importálása: Before Page Oldal előtt After Page Oldal után At End Végén &Import &Importálás Import Master Page Mesteroldal importálása &Import Master Page Mester&oldal importálása Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Egy vesszővel ellátott listában lehet megadni a jelsort, ahol a * minden oldalt jelöl, az 1-5 egy tartományt jelöl, vagy egy oldalszámot is meg lehet adni. &Select... Ki&jelölés... MeshDistortionDialog + - Mesh Distortion Hálós torzítás Drag the red handles with the mouse to distort the mesh A háló torzításához húzza a piros köröcskéket az egérrel Zoom In Nagyítás Zoom Out Kicsinyítés Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Kijelölt köröcske alapállapotba hozása. Ha nincs kijelölve egy köröcske, az összes alaphelyzetbe lesz állítva. &Reset &Alapállapot MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Hálós torzítás... Path Tools Útvonaleszközök Mesh Distortion of Polygons Sokszögek hálós torzítása MissingFont Missing Font Hiányzó betűkészlet The Font %1 is not installed. A(z) %1 betűkészlet nincs telepítve. Use Alkalmaz instead -t helyette ModeToolBar Tools Eszközök Angle: Szög: Width: Szélesség: Properties... Tulajdonságok... MovePages Move Pages Oldalak mozgatása Copy Page Oldal másolása Move Page(s): Oldal(ak) mozgatása: Move Page(s) Oldal(ak) mozgatása Before Page Oldal előtt After Page Oldal után At End Végén To: Eddig: Number of Copies: Másolatok száma: MultiProgressDialog Progress Folyamat Overall Progress: Teljes folyamat: &Cancel &Mégse %v of %m %v / %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Vízszintes elmozdítás: &Vertical Shift: &Függőleges elmozdítás: &Horizontal Gap: &Vízszintes hézag: &Vertical Gap: &Függőleges hézag: Multiple Duplicate Sokszorosítás &By Number of Copies &Másolatszám szerint &Másolatszám &Number of Copies: Más&olatok száma: &Shift Created Items By Elemek &elmozdítása Alt+S Create &Gap Between Items Of &Hézag az elemek között Alt+G Rotation: Forgatás: By &Rows && Columns &Sorok és oszlopok szerint &Sorok és oszlopok Vertical Gap: Függőleges hézag: Horizontal Gap: Vízszintes hézag: Number of Rows: Sorok száma: Number of Columns: Oszlopok száma: &OK &OK &Cancel &Mégse MyPlugin My &Plugin &Bővítményeim MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Bővítményeim The plugin worked! A bővítmény működik! NewDoc New Document Új dokumentum &Size: Mér&et: Orie&ntation: &Tájolás: Portrait Álló Landscape Fekvő &Width: &Szélesség: &Height: &Magasság: Margin Guides Margók Options Beállítás &Default Unit: &Alapértelmezett mértékegység: | Rövidítve Mé&rtékegység: &Automatic Text Frames A&utomatikus szövegkeretek &Gap: Hasábkö&z: New from Template Új sablonból Open Existing Document Létező megnyitása Open Recent Document Legutóbbi megnyitása Colu&mns: &Hasábok: Document page size, either a standard size or a custom size A dokumentum oldalmérete, szabványos vagy egyedi méretű Orientation of the document's pages A dokumentum oldalainak tájolása Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size A dokumentum oldalainak szélessége, egyedi oldalméret esetén szerkeszthető Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size A dokumentum oldalainak magassága, egyedi oldalméret esetén szerkeszthető Default unit of measurement for document editing A dokumentum alapértelmezett mértékegysége Create text frames automatically when new pages are added Szövegkeretek automatikus létrehozása új oldal hozzáadásakor Number of columns to create in automatically created text frames Hasábok száma egy automatikusan létrehozott szövegkeretben Distance between automatically created columns Automatikusan létrehozott hasábok közötti távolság Do not show this dialog again Ne jelenjen meg többé ez az ablak Initial number of pages of the document A dokumentum kezdeti oldalszáma N&umber of Pages: &Oldalak száma: Open Megnyitás &New Document &Új dokumentum Open &Existing Document &Létező dokumentum megnyitása | rövídítve lett L&étező megnyitása Open Recent &Document &Legutóbbi dokumentum megnyitása | rövídítve lett &Legutóbbi megnyitása First Page is: Első oldal: Show Document Settings After Creation Folytatás a dokumentumbeállítással Document Layout Dokumentum elrendezése New &from Template Új &sablonból NewFromTemplatePlugin New &from Template... Új s&ablonból... Load documents with predefined layout Dokumentumok betöltése előre definiált elrendezéssel Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). A dokumentum egy felhasználó által készített sablonból való indítása (pl. egy dokumentum, mely állandó stílussal készül). NewMarginWidget Form Űrlap Preset Layouts: Ismert elrendezések: Left: Bal: Right: Jobb: Top: Felső: Bottom: Alsó: Link Egyenlő Printer Margins... Nyomtató margók... Distance between the top margin guide and the edge of the page Felső margó és az oldal széle közötti távolság Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Alsó margó és az oldal széle közötti távolság Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding A bal oldali margó távolsága az oldal szélétől. Kétoldalas, vagy három- ill. négyrét hajtott elrendezés esetén ezzel a távolsággal lehet megadni a kötésbeni margót Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding A jobb oldali margó távolsága az oldal szélétől. Kétoldalas, vagy három- ill. négyrét hajtott elrendezés esetén ezzel a távolsággal lehet megadni a kötésbeni margót &Inside: &Belső: &Left: &Bal: O&utside: &Külső: &Right: &Jobb: NodePalette Nodes Csomópontok &Absolute Coordinates &Abszolút koordináták &X-Pos: &X pozíció: &Y-Pos: &Y pozíció: Edit &Contour Line &Kontúrvonal szerkesztése &Reset Contour Line &Kontúrvonal alaphelyzetbe hozása Move Nodes Csomópontok mozgatása Move Control Points Vezérlőpontok mozgatása Add Nodes Csomópontok hozzáadása Delete Nodes Csomópontok törlése Move Control Points Independently Vezérlőpontok mozgatása egymástól függetlenül Move Control Points Symmetrical Vezérlőpontok mozgatása szimmetrikusan Reset Control Points Vezérlőpontok alapállapotba hozása Reset this Control Point Ezen vezérlőpont alapállapotba hozása Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Sokszög megnyitása vagy Bézier görbe elvágása Close this Bezier Curve Bézier görbe bezárása Mirror the Path Horizontally Útvonal vízszintes tükrözése Mirror the Path Vertically Útvonal függőleges tükrözése Shear the Path Horizontally to the Right Útvonal jobbra döntése vízszintesen Shear the Path Horizontally to the Left Útvonal balra döntése vízszintesen Shear the Path Vertically Up Útvonal felfelé döntése függőlegesen Shear the Path Vertically Down Útvonal lefelé döntése függőlegesen Rotate the Path Counter-Clockwise Útvonal forgatása órajárással szembe Rotate the Path Clockwise Útvonal forgatása órajárás irányába Enlarge the Size of the Path by shown % Útvonal növelése a megadott %-kal Angle of Rotation Forgatási szög Activate Contour Line Editing Mode Kontúrvonal szerkesztési mód aktiválása Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Kontúrvonal alapállapotba hozása a keret eredeti alakjához % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Kijelölés esetén a koordináták az oldalhoz viszonyítva értendők, egyébként az objektumhoz viszonyítva. Shrink the Size of the Path by shown % Útvonal zsugorítása a megadott %-kal OK OK Cancel Mégse Reset all edits Minden módosítás elvetése Reduce the Size of the Path by the shown value Útvonal zsugorítása a megadott értékkel Enlarge the Size of the Path by the shown value Útvonal növelése a megadott értékkel % to Enlarge or Shrink By %, amellyel növelhető vagy csökkenthető az útvonal Value to Enlarge or Shrink By érték, amellyel növelhető vagy csökkenthető az útvonal Set Contour to Image Clip Kontúrvonal a vágógörbéhez Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Kontúrvonal alapállapotba hozása a kép vágógörbéjéhez to Canvas a rajzvászonhoz to Page az oldalhoz Set Shape to Image Clip Alak a vágógörbéhez Set the Shape to the Clipping Path of the Image Alak a kép vágógörbéjéhez igazítása NotesStylesEditor Notes Styles Editor Jegyzetstílus szerkesztő Add New Style Új stílus hozzáadása New Style Name Új stílus neve Footnotes Lábjegyzetek Endnotes Végjegyzetek Numbering Számozás Range Tartomány Start Number Kezdőérték Prefix Előtte Suffix Utána Superscript in text Felső index a szövegben Superscript in notes Felső index a jegyzetben Mark Character Style Jelölő karakterstílusa Note Paragraph Style Jegyzet bekezdésstílusa Auto Height Automatikus magasság Auto Width Automatikus szélesség Auto Welding Automatikus rögzítés Remove if empty Eltávolítás üresedéskor Apply Alkalmaz Delete Törlés OK OK Document Dokumentum Section Szakasz Story Cikk Page Oldal Frame Keret Cancel Mégse Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. A párbeszédablak új jegyzet hozzáadás módban van. A Mégse gombra kattintva a párbeszédablak a normál jegyzetstílus szerkesztés módba tér vissza. Add Style Stílus hozzáadása New notes style will be add to document only after pressing Apply butoton. You cannot switch to different notes style before you apply that new one or press Cancel button and exit from adding mode. Az új jegyzetstílus csak az Alamazás gombra kattintva kerül a dokumentumba Nem lehet átváltani más stílusra, míg nem alkalmazzuk a változásokat, vagy a Mégse gombbal ki nem lépünk az új stílus hozzáadásából. Mark`s Character Style Jelölő karakterstílusa Note`s Paragraph Style Jegyzet bekezdésstílusa default alapértelmezett No Style Nincs stílus megadva Warning! Deleting Notes Style Figyelmeztetés! Jegyzetstílus törlése You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Ezen jegyzetstílusok le lesznek törölve: %1. Minden olyan jegyzet és jelölő törlésre kerül, amely ezt a stílust alkalmazza. Cancel Adding Hozzáadás leállítása Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. A jegyzetstílus szerkesztő új jegyzet hozzáadás módban van. A Mégse gombra kattintva a jegyzetstílus szerkesztő a normál jegyzetstílus szerkesztés módba tér vissza. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Ez a dokumentum nem OpenOffice Rajz fájl. Group%1 Csoport%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... &OpenOffice.org Ábra importálása... OpenDocument 1.0 Draw (*.odg *.ODG) OpenDocument 1.0 Ábra (*.odg *.ODG) OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) OpenOffice.org 1.x Ábra (*.sxd *.SXD) Imports OpenOffice.org Draw Files OpenOffice Ábra fájl importálása Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb OpenOffice.org Ábra fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Ábra OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Ábra This file contains some unsupported features A fájl néhány nem támogatott szolgáltatást tartalmaz The file could not be imported A fájl nem importálható OSGEditor 3D Properties 3D tulajdonságok Load Model ... Modell betöltése... Clear Model Modell törlése Views Nézetek Name: Név: Options Beállítás Render Style: Leképezési stílus: Solid Térbeli Solid Wireframe Térbeli drótváz Transparent Átlátszó Transparent Wireframe Átlátszó drótváz Bounding Box Határolódoboz Transparent Bounding Box Átlátszó határolódoboz Transparent Bounding Box Outline Átlátszó határolódoboz-körvonal Wireframe Drótváz Shaded Wireframe Árnyékos drótváz Hidden Wireframe Rejtett drótváz Vertices Csúcsok Shaded Vertices Arnyékos csúcsok Illustration Illusztráció Solid Outline Térbeli körvonal Shaded Illustration Árnyékos illusztráció Line Color: Vonalszín: Face Color: Kitöltőszín: Opacity: Átlátszatlanság: % Lighting: Megvilágítás: None Nincs Headlamp Fényszóró White Fehér Day Nappal Night Éjszaka Hard Kemény Primary Elsődleges Blue Kék Red Vörös Cube Kocka CAD CAD Artwork Grafika Field of Vision Nézőpont? Látómező Angle: Szög: Add View... Nézet hozzáadása... Remove View Nézet törlése OSGEditorDialog Default Alapértelmezett Add a new View Új nézet hozzáadása Name: Név: New View Új nézet Import 3-D Model 3-D modell importálása OdtDialog OpenDocument Importer Options OpenDocument importáló beállításai Overwrite Paragraph Styles Bekezdésstílusok felülírása Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Engedélyezve felülírja a jelenlegi Scribus dokumentumban lévő stílusokat Merge Paragraph Styles Bekezdésstílusok összefésülése Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Bekezdésstílusok összefűzése jellemzők szerint. Ez kevesebb hasonló bekezdésstílust eredményez, de megtartja a stílus jellemzőket, még akkor is, ha az eredeti dokumentum stílusai különböző nevűek. Use document name as a prefix for paragraph styles Hozzáadja a betöltött dokumentum nevét a bekezdésstílus előtagjaként Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. A dokumentum nevének beszúrása a bekezdés stílusának nevébe a Scribusban. Do not ask again Ne kérdezze ismét Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. A beállítások legyenek alapértelmezettek, többé ne kérdezzen OASIS OpenDocument importálásakor. OK OK Cancel Mégse OldScribusFormat Scribus Document Scribus dokumentum Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokumentum OneClick Basepoint Alappont Size Méret Width: Szélesség: Length: Hosszúság: Height: Magasság: Angle: Szög: Remember Values Emlékezzen az értékekre OpenPalette empty palette üres paletta OpenPaletteModel Elements Elemek Visible Látható OutlinePalette Element Elem Active Aktív Visible Látható Printing Nyomtatás Locked Zárolt Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. A „%1” név nem egyedi.<br/>Kérem, válasszon másikat. Inline Frame Beágyazott keret Layer: " Réteg: " Page Oldal Free Objects Szabad objektum Outline Szerkezet Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Adjon meg egy keresőszót vagy egy reguláris kifejezést a szerkezet szűréséhez. Filter: Szűrő: OutlineValues % Linewidth Vonalvastagság OutlineWidget Layer is: A réteg: active aktív visible látható invisible rejtett printing nyomtatandó non printing nem nyomtatható locked zárolt X-Pos: X pozíció: Y-Pos: Y pozíció: PDFExportDialog Save as PDF Mentés PDF-ként O&utput to File: Kimeneti &fájl: Cha&nge... &Módosítás... Output one file for eac&h page Minden oldal &külön fájlba Open PDF after Export PDF megnyitása exportálás után &Save &Mentés Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. Az exportált PDF megnyitása azzal a PDF-megjelenítővel, mely a Külső eszközök beállításinál van megadva. A minden oldal külön fájlba beállítás esetén ez nem érvényesül. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. A Mentés gomb tiltva van, ha PDF/X exportálásakor hiányzik az információs szöveg a PDF/X lapon. PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF fájlok (*.pdf);;Minden fájl (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Engedélyezi a dokumentum egyes oldalainak külön PDF fájlba exportálását. Az oldalszámok automatikusan hozzáadódnak. Leginkább a PDF-ek kilövésére alkalmas a nyomda számára. %1 does not exists and will be created, continue? %1 nem létezik, ezért létre lesz hozva, folytatható a művelet? Cannot create directory: %1 Nem lehet létrehozni a mappát: %1 Save As Mentés másként PDFLibCore Saving PDF PDF mentése Exporting Master Page: Mesteroldal exportálása: Exporting Page: Oldal exportálása: Exporting Items on Current Page: A jelenlegi oldal elemeinek exportálása: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible A Qt buildből hiányzik az „UTF-16” és az „ISO-10646-UCS-2” szövegkódolás, a PDF exportálás nem lehetséges Page: Oldal: Date: Dátum: Failed to load an image : %1 Kép betöltése sikertelen: %1 Failed to write an image : %1 Kép írása sikertelen: %1 Failed to load an image mask : %1 Képmaszk betöltése sikertelen: %1 Insufficient memory for processing an image Nincs elegendő memória egy kép feldolgozásához A write error occurred, please check available disk space Írási hiba történt, ellenőrizze a rendelkezésre álló szabad lemezterületet PDFToolBar PDF Tools PDF eszközök PPreview Print Preview Nyomtatási kép Display Trans&parency &Átlátszóság kijelzése &Under Color Removal Szín&visszavétel &Display CMYK CMYK &megjelenítés &C &M &Y &K Preview Settings Előnézet beállítások Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Átlátszóság és átlátszó elemek megjelenítése a dokumentumban. Ghostscript 7.07 vagy frissebb kell hozzá Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors RGB helyett CMYK színek szimulációval jeleníti meg az előnézetet Enable/disable the C (Cyan) ink plate C (ciánkék) szín engedélyezése / tiltása Enable/disable the M (Magenta) ink plate M (bíborvörös) szín engedélyezése / tiltása Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Y (sárga) szín engedélyezése / tiltása Enable/disable the K (Black) ink plate K (fekete) szín engedélyezése / tiltása All Minden Separation Name Színbontás neve Cyan Ciánkék Magenta Bíborvörös Yellow Sárga Black Fekete Scaling: Méretezés: Print... Nyomtatás... A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Egy lehetőség néhány sötét árnyalat feketével történő kiváltására, melyek eredetileg ciánkék, sárga és bíborvörös színekből álltak volna össze. A színvisszavétel (UCR) leginkább a képek semleges és/vagy sötét tónusait érinti, amelyek közel állnak a szürkéhez. Ezáltal néhány kép nyomtatása javítható, de némi kísérletezés és vizsgálat szükséges az esetek többségében. A színvisszavétel a CMY festékek túltelítettségének esélyét csökkenti. Resize the scale of the page. Oldal átméretezése. Close Bezárás File Fájl Enable &Antialiasing Élsimítás &engedélyezése Fit to Width Szélességhez illesztés Fit to Height Magassághoz illesztés Fit to Page Laphoz illesztés Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Kellemesebb előnézetet ad Type 1, TrueType, OpenType betűkről, EPS, PDF és vektorgrafikákról az előnézet gyorsaságának enyhe rovására Display Settings Megjelenítési beállítások Mirror Page(s) Horizontal Oldalak vízszintes tükrözése Mirror Page(s) Vertical Oldalak függőleges tükrözése Print in Grayscale Szürkeárnyalatos nyomtatás Convert Spot Colors Direkt színek átalakítása Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Direkt színek összetett színekké való konvertálásának engedélyezése. Hacsak nem nyomdai gépen lesznek kinyomva a direkt színek, valószínűleg a legjobb ezt engedélyezni. Apply Color Profiles Színprofilok alkalmazása Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Engedélyezett színkezelés esetén lehetővé teszi a színprofilok beágyazását Clip to Printer Margins Vágás a nyomtató margóira Display Ink Coverage Felületkitöltés megjelenítése Threshold: Küszöb: % None Nincs PSLib Processing Master Page: Mesteroldal feldolgozása: Exporting Page: Oldal exportálása: Failed to write data for an image Kép adatainak írása sikertelen Failed to load an image : %1 Kép betöltése sikertelen: %1 Failed to load an image mask : %1 Képmaszk betöltése sikertelen: %1 Insufficient memory for processing an image Nincs elegendő memória egy kép feldolgozásához PageItem Image Kép Text Szöveg Line Vonal Polygon Sokszög Polyline Kapcsolódó vonalak PathText Szöveg útvonalon Symbol Szimbólum Group Csoportosítás RegularPolygon Szabályos sokszög Arc Körív Spiral Spirál Table Táblázat Copy of Másolata PageItemAttributes Relates To Összefüggésben Is Parent Of Szülője ennek Is Child Of Gyermeke ennek None relationship Nincs &Add &Hozzáadás Alt+A &Copy &Másolás Alt+C &Delete &Törlés Alt+D C&lear &Alaphelyzet Alt+L &OK &OK &Cancel &Mégse Name Név Type Típus Value Érték Parameter Paraméter Relationship Összefüggés Relationship To Összefüggésben ezzel Attributes Jellemzők PageItem_ImageFrame Image Kép Embedded Image Beágyazott kép File: Fájl: Original PPI: Eredeti PPI: Actual PPI: Aktuális PPI: Size: Méret: Colorspace: Színtér: Unknown Ismeretlen Page: Oldal: Pages: Oldalak: Embedded Image missing Hiányzik a beágyazott kép missing or corrupt hiányzik vagy sérült missing hiányzik No Image Loaded Nincs betöltött kép PageItem_LatexFrame Error Hiba Running the external application failed! Külső alkalmazás futtatása sikertelen! Could not create a temporary file to run the application! Az ideiglenes fájl nem hozható létre az alkalmazás futtatásához! Running the application "%1" failed! %1 alkalmazás futtatása sikertelen! Running Fut The application "%1" crashed! %1 alkalmazás összeomlott! Application Alkalmazás DPI State Állapot Finished Befejezve Render Leképezés This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Ez általában bemeneti probléma. Kérjük, ellenőrizze a program kimenetét. Do you want to open the editor to fix the problem? Kívánja megnyitni a szerkesztőt a probléma javítása érdekében? The config file didn't specify a executable path! A beállítófájl nem tartalmaz elérési útvonalat a futtatáshoz! The application "%1" failed to start! Please check the path: %1 alkalmazás indítása sikertelen! Ellenőrizze az elérési útvonalat: Render Frame Leképező keret No configuration defined to run the application! Nincs beállítás definiálva az alkalmazás futtatásához! No application defined Nincs definiált alkalmazás Rendering... Leképezés... Render Error Leképezési hiba PageItem_NoteFrame Endnote frame Végjegyzet keret Footnote frame Lábjegyzet keret No Style Nincs stílus PageItem_OSGFrame OSG Default Alapértelmezett 3D Model 3D modell File: Fájl: PageItem_PathText Paragraphs: Bekezdések: Lines: Sorok: Words: Szavak: Chars: Karakterek: PageItem_TextFrame No Style Nincs stílus megadva Linked Text Kapcsolt szöveg Text Frame Szövegkeret Paragraphs: Bekezdések: Lines: Sorok: Words: Szavak: Chars: Karakterek: PageLayouts First Page is: Első oldal: Document Layout Dokumentum elrendezése Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Megadja hány oldal jelenjen meg egymás mellett a rajzvásznon Gyakran csak arra használatos, hogy az oldalak a teljes rajzvásznat elfoglalják Location on the canvas where the first page of the document is placed Megadja az első oldal helyét a rajzvásznon PagePalette Arrange Pages Oldalak rendezése PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Mesteroldalak szerkesztése Duplicate the selected master page Kijelölt mesteroldal kettőzése Delete the selected master page Kijelölt mesteroldal törlése Add a new master page Új mesteroldal hozzáadása Import master pages from another document Mesteroldalak importálása más dokumentumból This master page is used at least once in the document. Ez a mesteroldal legalább egyszer alkalmazva van a dokumentumban. Do you really want to delete master page "%1"? Valóban törölhető a mesteroldal: „%1”? Copy #%1 of %2 %2 %1. másolata &Name: &Név: New Master Page Új mesteroldal Name: Név: New MasterPage Új mesteroldal New Master Page %1 Új mesteroldal %1 Copy #%1 of #%1 másolata Unable to Rename Master Page A mesteroldalt nem lehet átnevezni The Normal page is not allowed to be renamed. A Normál oldal átnevezése nem engedélyezett. Rename Master Page Mesteroldal átnevezése New Name: Új név: PagePalette_MasterPagesBase Form Űrlap <<< Return to pages edition <<< Vissza az oldalak szerkesztéséhez PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Ez a mesteroldal legalább egyszer alkalmazva van a dokumentumban. Do you really want to delete this master page? Valóban törölhető ez a mesteroldal? Arrange Pages Oldalak rendezése Available Master Pages: Elérhető mesteroldalak: Document Pages: Oldalak: List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. Mesteroldalak listája a dokumentumban. A mesteroldalak nevének az alul látható oldalak képére való húzásával alkalmazható a mesteroldal az oldalra, vagy az oldalak között üres helyre húzva új oldalak hozhatók létre az adott mesteroldallal. List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Normál oldalak listája a dokumentumban, ahogy a dokumentum elrendezésben szerepelnek. Az oldalak húzásával újrarendezhetők, ill. törölhetők. Drag pages or master pages onto the trash to delete them Kukába húzva törölhetők az oldalak, ill. mesteroldalak PagePalette_PagesBase Form Űrlap Available Master Pages: Elérhető mesteroldalak: Document Pages: Oldalak: Document Layout Dokumentum elrendezése PageSelector Go to the first page Ugrás az első oldalra Go to the previous page Ugrás az előző oldalra Go to the next page Ugrás a következő oldalra Go to the last page Ugrás az utolsó oldalra Select the current page Aktuális oldal kijelölése of %1 number of pages in document / %1 PaintManagerBase Manage Colors and Fills Színek és kitöltések kezelése <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Aktív színkezelés esetén egy kis háromszögű figyelmeztető jelzés látható, ha a szín valószínűleg kívül esik a kiválasztott nyomtató-profil színkorlátján. Ez azt jelenti, hogy a szín nyomtatásban valószínűleg nem úgy jelenik meg, mint a képernyőn.A direkt színeket egy kis piros kör jelzi. A színkorlát (gamut) figyelmeztetésekről további útmutató az online dokumentáció Színkezelés fejezetében található. A regisztrációs szín mögött egy regisztrációs jel látható. E szín csak a nyomtatási- és vágójelekhez használatos. </p></td></tr></table></body></html> 1 1 Import colors to the current set from an existing document Színek importálása egy létező dokumentumból a jelenlegi készletbe &Import &Importálás Create a new color within the current set Új szín létrehozása a jelenlegi készletben Add Hozzáadás Edit the currently selected color Kijelölt szín szerkesztése &Edit S&zerkesztés Make a copy of the currently selected color Másolat készítése a jelenleg kijelölt színről D&uplicate &Kettőzés Delete the currently selected color Kijelölt szín törlése &Delete &Törlés Remove unused colors from current document's color set Nem használt színek eltávolítása a jelenlegi dokumentum színkészletéből &Remove Unused &Nem használtak eltávolítása Color Sets Színkészlet Current Color Set: Jelenlegi színkészlet: ... Save the current color set Jelenlegi színkészlet mentése &Save Color Set &Színkészlet mentése Make the current colorset the default color set Jelenlegi színkészlet legyen az alapértelmezett OK OK Cancel Mégse PaintManagerDialog Solid Colors Homogén színek Gradients Színátmenetek Patterns Minták Scribus Swatches Scribus színminták User Swatches Felhasználói színminták Merge Color Set Színek összefésülése Sort by Name Rendezés név szerint Sort by Color Rendezés színek szerint Sort by Type Rendezés típus szerint &Import &Importálás Add Hozzáadás &Edit S&zerkesztés Load File Fájl betöltése Load Set Összeállítás betöltése Rename Átnevezés New Gradient Új színátmenet New Color Új szín &Name: &Név: Rename Entry Bejegyzés átnevezése Copy of %1 %1 másolata Selected Colors Kijelölt színek Do you really want to clear all your gradients? Valóban törölhető az összes színátmenet? Do you really want to clear all your colors and gradients? Valóban törölhető az összes szín és színátmenet? Do you really want to clear all your patterns? Valóban törölhető az összes minta? All Supported Formats Minden támogatott formátum Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Scribus színátmenet fájlok "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; Gimp színátmenet fájlok "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Minden fájl (*) Open Megnyitás All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Minden támogatott formátum (%1);;Dokumentumok (%2);;Egyéb fájlok (%3);;Minden fájl (*) Import Colors Színek importálása Information Információ The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. A fájl nem tartalmazott importálható színeket: %1. Ha a fájl PostScript alapú, próbálja meg a Fájl menü Importálás parancsával. Nincs minden fájlnak DSC konform megjegyzése, ahol a színekre vonatkozó információk tárolódnak. Ez megakadályozza néhány fájlból a színek importálását. További információkért lásd a dokumentáció Színek szerkesztése fejezetét. Choose a Directory Válasszon egy mappát Loading Patterns Minták betöltése Choose a Name Név kiválasztása ParaStyleComboBox No Style Nincs stílus megadva PathAlongPathPlugin Path Along Path... Inkscape Minta az útvonal mentén... Bends a Polygon along a Path. Sokszög hajlítása egy útvonal mentén. Path Tools Útvonaleszközök Bends a Polygon along a Polyline Sokszög hajlítása kapcsolódó vonalak mentén This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Ez a bővítmény egy sokszöget hajlít kapcsolódó vonalak segítségével. PathConnectDialogBase Connect Paths Útvonalak összekapcsolása Starting Point Kezdőpontja End Point Végpontja a straight Line Egyenes vonal Points moving Mozgó pontok Preview on Canvas Előnézet a rajzvásznon Connect First Line Első vonal with Second Line Második vonal by using: Összekapcsolás: PathConnectPlugin Connect Paths Útvonalak összekapcsolása Connects two Paths. Két útvonal összekapcsolása. Path Tools Útvonaleszközök Connect 2 Polylines. Két kapcsolódó vonal összekapcsolása. PathCutPlugin Cut Polygon Sokszög elvágása Cuts a Polygon with a Path. Sokszög elvágása egy útvonallal. Path Tools Útvonaleszközök Cuts a Polygon by a Polyline Sokszög elvágása kapcsolódó vonalakkal Qt Version too old A Qt verzió túl régi This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library A bővítmény minimum 4.3.3 Qt könyvtárat igényel Error Hiba The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Az elvágó vonalnak át kell szelnie a sokszöget és mindkét végpontjának a sokszög területén kívül kell feküdnie PathDialogBase Path along Path Minta az útvonal mentén Effect Type Effektus típusa Single Egyszeres Single, stretched Egyszeres, nyújtott Repeated Ismétlődő Repeated, stretched Ismétlődő, nyújtott Horizontal Offset Vízszintes eltolás Vertical Offset Függőleges eltolás Gap between Objects Hézag az másolatok között Preview on Canvas Előnézet a rajzvásznon Rotate Objects by: Másolat forgatása: 90° 180° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Logikai útvonal műveletek + = Operation Művelet ... Swap Shapes Alakzatok cseréje First source shape. Első forrásalakzat. Second source shape. Második forrásalakzat. The resulting shape. Eredményalakzat. Unites the shapes Unió. Alakzatok uniója Intersection of the shapes Metszet. Alakzatok metszete Result is the area where the two shapes do not intersect Kizárás. Az eredmény az a terület, ahol a két alakzat nem metszi egymást Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Darabolás. Az eredmény a metszet és a kizárás kombinációja Custom Colors Egyedi színek Stroke: Körvonal: Fill: Kitöltés: Keep a copy of the original item after applying the operation Az eredeti elem másolatának megőrzése a művelet végrehajtása után Keep Megőrzés Subtracts the second shape from the first shape Különbség. A második alakzatot kivonja az elsőből Exchange the Source Shapes Forrás alakzatok felcserélése The resulting shape uses the color of the first source shape Az eredményalakzat az első forrásalakzat színét veszi fel First Shape Első alakzat The resulting shape uses the color of the second source shape Az eredményalakzat a második forrásalakzat színét veszi fel Second Shape Második alakzat The resulting shape uses the colors listed below Az eredményalakzat az alábbi színt veszi fel Stroke Color Körvonalszín Fill Color Kitöltőszín Result Takes Color from: Eredményalakzat színe ebből: PathFinderDialog Result gets Color of: Eredményalakzat színe ebből: Intersection gets Color of: Metszet színe ebből: PathFinderPlugin Path Operations... Útvonal műveletek... Path Tools Útvonaleszközök Path Operations Útvonal műveletek Apply fancy boolean operations to paths. Különleges logikai műveletek alkalmazása útvonalakon. PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Útvonal a körvonalból Path Tools Útvonaleszközök Converts the stroke of a Path to a filled Path. Egy útvonal körvonalából kitöltött útvonalat hoz létre. PatternPropsDialog Pattern Properties Minta tulajdonságai pt % Offsets Eltolás X: Y: Scaling Méretezés X-Scale: X-méretezés: Y-Scale: Y-méretezés: Rotation Forgatás Skewing Nyírás Spacing Távolság Value: Érték: X-Skew: X-nyírás: Y-Skew: Y-nyírás: Angle: Szög: Flip: Tükrözés: Close Bezárás PctPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Generating Items Elemek generálása PdfImportOptions PDF-Import PDF importálás Importing File: Importálandó fájl: TextLabel Page Range Oldaltartomány All Pages Minden oldal Single Page Egyetlen oldal Choose Pages Oldalak kijelölése Crop to: Vágás: Media Box Médiaméret (media) Bleed Box Kifutóméret (bleed) Trim Box Vágott (trim) méret Crop Box Megjelenített (crop) méret Art Box Illusztrációs (art) méret PdfPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Generating Items Elemek generálása Open PDF-File PDF fájl megnyitása Password Jelszó PermitDialog Confirm to run unsafe script Nem biztonságos parancsfájl futtatása scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Figyelmeztetés:</span> Ez a parancsfájl olyan kódot tartalmaz, mely <span style=" font-style:italic;">esetleg káros </span>lehet a rendszere számára.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Csak akkor engedélyezze a parancsfájl futását, ha egész bizonyos abban, hogy a kód megbízható forrásból származik.</p></body></html> De&tails >> &Részletek >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Beállítások megőrzése e fájl számára &Allow &Engedélyezés &Deny Elut&asítás PicSearch Result Eredmény Search Results for: A keresés eredménye: Cancel Mégse Size: Méret: Resolution: Felbontás: DPI Unknown Ismeretlen Colorspace: Színtér: &Preview &Előnézet Alt+P &Select &Kijelölés Alt+S PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows A fájlrendszeren történő keresés nem lesz érzékeny a kis- és nagybetűkre. Figyelem, számos rendszeres ez nem az alapbeállítás, kivéve az MS Windows-t Cancel Search Keresés leállítása Start Search Keresés indítása Select a base directory for search Válassza ki a keresés alapmappáját Scribus - Image Search Scribus - Kép keresése The search failed: %1 Keresés sikertelen: %1 Search Images Képek keresése Search for: Keresés: Start at: Kiindulópont: Change... Módosítás... Searching Keresés Case insensitive search Kis- és nagybetűre nem érzékeny keresés Search recursively Rekurzív keresés Base directory for search does not exist. Please choose another one. A keresés alapmappája nem létezik. Adjon meg egy másikat. PicStatus Scribus - Image Search Scribus - Kép keresése No images named "%1" were found. \"%1\" nevű kép nem található. Close Bezárás Not on a Page Nincs az oldalon JPG TIFF PSD EPS/PS PDF JPG2000 emb. PSD Unknown Ismeretlen n/a nem érhető el Information Információ Path: Útvonal: Search... Keresés... Name: Név: Image Kép DPI: Format: Formátum: Colorspace: Színtér: Size Méret Pixels: Pixel: Scale: Méretezés: Printed: Nyomtatás: Layout Elrendezés On Page: Ezen az oldalon: Select Kijelölés Image Tools Kép eszközök Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Néhány képtípus formátumfüggő tulajdonságainak szerkesztése, mint például a vágógörbe Image Visible Kép látható Image Effects... Képeffektusok... Edit Image... Kép szerkesztése... Extended Image Properties... Bővített képtulajdonságok... Sort by Name Rendezés név szerint Sort by Page Rendezés oldalak szerint Manage Images Képek kezelése Go to Ugrás Name of the image file Képfájl neve Location where the image file is stored A hely, ahova a képfájl el van mentve Search for a missing image Hiányzó kép keresése Type of the image Képtípus The colorspace of the image Kép színtere Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK A képben alkalmazott színtér, pl. RGB vagy CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Kép natív felbontása pont/hüvelykben Height and width of the image Kép magassága és szélessége Horizontal and vertical scaling applied to the image A képen alkalmazott vízszintes és függőleges méretezés Size of the image when printed A kép nyomtatott mérete Page that the image is displayed on Az oldal, amelyen megjelenik a kép Page Item: Oldalelem: Name of the page item that contains the image Az oldalelem neve, mely tartalmazza a képet Effective DPI: Érvényes DPI: Effective resolution of the image after scaling A kép méretezése utáni tényleges felbontás Move to the page that the image is on Ugrás az oldalra, amelyen a kép szerepel Move to the page that the item is on and select it Ugrás az oldalra, amelyen a kép szerepel, majd a kép kijelölése Enable or disable exporting of the item Kép exportálásának engedélyezése és tiltása Export/Print Image Kép exportálása és nyomtatása Edit the image in the default editor Kép szerkesztése az alapértelmezett szerkesztőben Make the image visible or invisible Kép láthatóvá tétele vagy elrejtése Apply non destructive effects to the image in its frame A képet nem rongáló effektusok alkalmazása a kép keretén Embedded Image Beágyazott kép PictureBrowser Scribus Picture Browser Scribus képböngésző Folder Browser Mappa böngésző Collection Browser Gyűjtemény böngésző Document Browser Dokumentum böngésző Include Subdirectories Beleértve az almappákat is Create new category Mappa létrehozása New collection Új gyűjtemény Delete selected collection Kijelölt gyűjtemény törlése Edit selected collection Kijelölt gyűjtemény szerkesztése Add selected images to collection(s) Kijelölt képek hozzáadása a gyűjtemény(ek)hez Remove selected images from current collection Kijelölt képek eltávolítása az aktuális a gyűjteményből Tag selected images Kijelölt kép címkézése Import collection/collectionset Gyűjtemény vagy gyűjtemény csomag importálása Export collection/collectionset Gyűjtemény vagy gyűjtemény csomag exportálása add selected images to collections Kijelölt képek hozzáadása a gyűjteményhez Go to Page Ugrás az oldalra More Részletek Always on Top Mindig felül Sort by Name Rendezés név szerint Sort by Date Rendezés dátum szerint Sort by Size Rendezés méret szerint Sort by Type Rendezés típus szerint Change sortorder Rendezési sorrend módosítása Zoom in Nagyítás Zoom out Kicsinyítés Preview Images Only Csak a képek előnézete Preview with Information Előnézet az információkkal együtt Quick Insert Gyors beszúrás Custom Insert Egyedi beszúrás Add to Collection Hozzáadás a gyűjteményhez Go Mehet 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered 0 kép megjelenítve, 0 kép szűrve Autosave Settings Automatikus mentés Reset Settings Visszaállítás Close Bezárás Information Információ File Fájl Name: Név: Path: Útvonal: Size: Méret: Date: Dátum: Image Kép Format: Formátum: Width: Szélesség: Colorspace: Színtér: Height: Magasság: DPI: Layers: Rétegek: Embedded Profile: Beágyazott profil: Profile Name: Profilnév: Filter / Search Szűrés / keresés Filters: Szűrők: Filter Displayed Images Látható képek szűrése Search Images Képek keresése Filter Collections Gyűjtemények szűrése ... Criteria Feltétel << Add << Hozzáadás Name (Wildcards Allowed) Név (helyettesítő karakterek megengedettek) Date Dátum Size Méret Type Típus Tag Címke Contains Tartalmazza Doesn't Contain Nem tartalmazza Newer than Ennél újabb Older than Ennél régebbi Smaller than Ennél kisebb Bigger than Ennél nagyobb KB KB add hozzáadás Apply Filters Szűrők alkalmazása Clear Filters Szűrők törlése Insert Image Kép beszúrása Image Placement Kép elhelyezése Page(s): Oldal(ak): Image Frame(s): Képkeret(ek): Position of New Frame(s) Új keretek pozíciója Top Left of Margins Margó bal felső sarka Top Left of Page Oldal bal felső sarka Top Left of Bleed Kifutó bal felső sarka Custom Position Egyedi pozíció X: Y: Same as Page Margins Megegyezik a margókkal Same as Page Megegyezik az oldallal Same as Bleed Megegyezik a kifutóval Custom Size Egyedi méret Insert Image into Kép beszúrása ide 0 Page(s) 0 oldal 0 Frame(s) 0 keret Insert Beszúrás Tag Image(s) Képek címkéi Selected Images: Kijelölt képek: Tag Selected Image(s) Kijelölt kép(ek) címkézése Add New Tag Új címke hozzáadása Set Tags Címke módosítása Picture Browser Error Képböngésző hiba No Image(s) Selected Nincs kijelölt kép You have to create a category first Előbb egy kategóriát kell létrehozni No image(s) selected Nincs kijelölt kép No page/image frame selected Nincs kijelölt oldal vagy képkeret Directory does not exist Mappa nem létezik Select Directory Mappa kijelölése Import Image Collection Képgyűjtemény importálása Scribus ImageCollection (*.sic) Scribus képgyűjtemény (*.sic) Export Image Collection Képgyűjtemény exportálása You have to select something you want to export Ki kell jelölni valamit az exportáláshoz No tag entered Nem lett címke megadva Image still loading Kép betöltése folyamatban JPG TIFF PSD EPS/PS PDF JPG2000 emb. PSD not available nem elérhető No image selected Nincs kijelölt kép PictureBrowserPlugin &Picture Browser... &Képböngésző... PixmapExportPlugin Save as &Image... Mentés &képként... Export As Image Exportálás képként Exports selected pages as bitmap images. A kijelölt oldal exportálása bitképként. Save as Image Mentés képként Export successful Exportálás sikeres The target location %1 must be an existing directory A megadott hely – %1 – egy létező mappa kell legyen The target location %1 must be writable A megadott hely – %1 – írható kell legyen PluginManager Cannot find plugin plugin manager Bővítmény nem található unknown error plugin manager ismeretlen hiba Cannot find symbol (%1) plugin manager Nem található szimbólum (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Bővítmény: %1 betöltése init failed plugin load error előkészítés sikertelen unknown plugin type plugin load error ismeretlen bővítmény típus Plugin: %1 loaded plugin manager Bővítmény: %1 betöltve Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Bővítmény: %1 betöltés sikertelen: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Bővítmény: %1 előkészítve Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Bővítmény: %1 utó-előkészítés sikertelen There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Hiba történt a %1 / %2 bővítmény betöltésekor. %3 Ezt valószínűleg valamilyen függőség okozta vagy régi bővítmény található a telepítési mappában. Ha a telepítési mappa kiürítése után is fellép a hiba, kérjük, jelezze a hibát a bug.scribus.net-en. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Bővítmény kezelő Plugin Bővítmény How to run Hogyan futtatható Type Típus Load it? Betölthető? Plugin ID Bővítmény ID File Fájl You need to restart the application to apply the changes. Újra kell indítani az alkalmazást a változások érvényre jutásához. Form Űrlap PolyVectorDialog Polygon Properties Sokszög tulajdonságai End Edit Szerkesztés vége PolygonProps Polygon Properties Sokszög tulajdonságai PolygonWidgetBase Form Űrlap Corn&ers: &Sarkok: Number of corners for polygons Sokszög sarkainak száma &Rotation: &Forgatás: Degrees of rotation for polygons Sokszög elforgatásának mértéke Inner Rotation: Belső forgatás: Inner C&urvature: Belső &görbület: Outer Curvature: Külső görbület: Sample Polygon Minta sokszög Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Konvex/Konkáv tényező alkalmazása a sokszög alakjának változtatásához Apply &Factor &Tényező alkalmazása &Factor: &Tényező: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Negatív érték konkávvá teszi a sokszöget (vagy csillag alakúvá), pozitív pedig konvexé % PositionSetterWidget Form Űrlap X-pos: X pozíció: Y-pos: Y pozíció: Width: Szélesség: Height: Magasság: ... PreferencesDialog Preferences Alapbeállítások Export... Exportálás... Defaults Alapállapot &Apply &Alkalmaz &OK &OK &Cancel &Mégse Document Setup Dokumentumbeállítások User Interface Felhasználói felület Paths Útvonalak Document Information Dokumentum információ Guides Segédvonalak Typography Tipográfia Item Tools Eszközök Operator Tools Műveleti eszközök Hyphenator Elválasztás Fonts Betűkészletek Color Management Színkezelés Printer Nyomtatás PDF Export PDF exportálás Preflight Verifier Elővizsgáló Document Item Attributes Dokumentum-elem jellemzők Tables of Contents Tartalomjegyzék Sections Szakaszok Keyboard Shortcuts Gyorsbillentyűk Scrapbook Gyűjtőalbum Spelling Helyesírás Display Kijelző External Tools Külső eszközök Miscellaneous Vegyes Page Sizes Oldalméretek Plugins Bővítmények Image Cache Képgyorsító tár PrefsManager Postscript Postscript Migrate Old Scribus Settings? Migrálja a régi Scribus beállításokat? PostScript PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Nem lehet a \"%1\" beállítási fájlt megnyitni írásra: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus 1.3.5 verziójú beállítási fájlt talált. Szeretné migrálni az új Scribus verzióba? Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 %1 beállítófájl írása sikertelen: QIODevice státusz kód %2 Failed to open prefs file "%1": %2 %1 beállítófájl megnyitása sikertelen: %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 %1 beállító XML betöltése sikertelen: %3. sor, %4. oszlopánál: %2 Error Writing Preferences Hiba a beállítások mentésénél Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus nem tudta menteni a beállításait: <br>%1<br> Kérem ellenőrizze a fájl és mappa engedélyeket, valamint a szabad lemez területet. Error Loading Preferences Hiba a beállítások betöltésénél Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus nem tudja betölteni a beállításokat:<br>%1<br> Az alapértelmezett beállításokat tölti be. No valid renderframe config found. Using defaults! Érvényes leképező keret beállítás nem található. Az alapértelmezés kerül alkalmazásra! Prefs_ColorManagement Form Űrlap Color Management Színkezelés Document Options Dokumentumbeállítások Activate Color Management Színkezelés aktiválása Simulate Printer on the Screen Nyomtató szimulálása a képernyőn Convert all colors to printer space Minden szín átalakítása a nyomtató színterére Mark Colors out of Gamut Színkorláton kívüli színek megjelölése Use Blackpoint Compensation Feketepont-kompenzáció alkalmazása Document Profiles Dokumentum profilok RGB Images: RGB képek: CMYK Images: CMYK képek: RGB Solid Colors: RGB homogén színek: CMYK Solid Colors: CMYK homogén színek: Printer: Nyomtató: Document Rendering Intents Dokumentum leképzési módja Images: Képek: Solid Colors: Homogén színek: Monitor Profile Képernyő profil Monitor: Képernyő: Monitor profiles can only be changed when no documents are open. A képernyő profilok csak akkor módosíthatók, ha nincsenek megnyitott dokumentumok. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. <qt>A színkezelést nem lehet aktiválni, mivel hiányoznak a színprofilok.</br>Legalább egy RGB vagy CMYK színprofilt telepíteni kell. Perceptual Érzékelési Relative Colorimetric Relatív színmérési Saturation Telítettség Absolute Colorimetric Abszolút színmérési Prefs_Display Form Űrlap Display Kijelző Pages Oldalak Show Rulers Vonalzók megjelenítése Show Rulers Relative to Page Oldalhoz relatív vonalzók megjelenítése Show Frames Keretek megjelenítése Show Images Képek megjelenítése Show Text Chains Kapcsolt keret-jelzők megjelenítése Show Text Control Characters Szövegvezérlő-karakterek megjelenítése Show Layer Indicators Rétegjelzők megjelenítése Show Unprintable Area in Margin Color Nem nyomtatható terület megjelenítése a margó színével Show Bleed Area Kifutó terület megjelenítése Show Page Shadow Oldalárnyék megjelenítése Show Preflight Verifier Warnings on the Page Elővizsgáló figyelmeztetéseinek megjelenítése az oldalon Show Autosave Countdown Clock on the Canvas Az automatikus mentés visszaszámlálójának megjelenítése a vásznon Scratch Space Firkahely Left: Bal: Right: Jobb: Top: Felső: Bottom: Alsó: Gaps Between Pages Oldalak közötti hézag Horizontal: Vízszintes: Vertical: Függőleges: Display Scaling Kijelző méretezése Scale% Méretezés% Resets the scale to the default dpi of your display Méretezés alapállapotba hozása a képernyő alapértelmezett DPI-hez Colors Színek Page Fill: Oldalkitöltés: Scratch Space: Firkahely: Selected Page Border: Kijelölt oldal szegélye: Frames: Keretek: Locked Frames: Zárolt keretek: Selected Frames: Kijelölt keretek: Linked Frames: Összekapcsolt keretek: Grouped Frames: Csoportosított keretek: Annotation Frames: Megjegyzés keretek: Text Control Characters: Szövegvezérlő-karakterek: Color for paper (onscreen) Papírszín (a képernyőn) Mask the area outside the margins in the margin color A margón kívüli terület kitöltése a margó színével Enable or disable the display of linked frames. Kapcsolt keretek megjelenítésének engedélyezése vagy tiltása. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Nem nyomtatandó karakterek, mint a bekezdés jelölés megjelenítése a szövegkeretekben Turns the display of frames on or off Keretek megjelenítésének be- vagy kikapcsolása Turns the display of layer indicators on or off Rétegjelzők megjelenítésének be- vagy kikapcsolása Turns the display of images on or off Képek megjelenítésének be- vagy kikapcsolása Turns the page shadow on or off Oldalárnyék be- vagy kikapcsolása Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Meghatározza a rajzvászon bal oldalán lévő terület szélességét, mely másolótáblakét szolgál az elemek beillesztésére és módosítására, hogy onnan később az aktív oldalra lehessen húzni őket Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Meghatározza a rajzvászon jobb oldalán lévő terület szélességét, mely másolótáblakét szolgál az elemek beillesztésére és módosítására, hogy onnan később az aktív oldalra lehessen húzni őket Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Meghatározza a rajzvászon tetején lévő terület magasságát, mely másolótáblakét szolgál az elemek beillesztésére és módosítására, hogy onnan később az aktív oldalra lehessen húzni őket Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Meghatározza a rajzvászon alján lévő terület magasságát, mely másolótáblakét szolgál az elemek beillesztésére és módosítására, hogy onnan később az aktív oldalra lehessen húzni őket Set the default zoom level Alapértelmezett nagyítási szint beállítása Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Helyezzen egy vonalzót a képernyőre, majd húzza a csúszkát úgy, hogy a megadott nagyítási szint alapján a Scribus az oldalakat és a rajta lévő objektumokat helyes méretben jelenítse meg dpi Prefs_DocumentInformation Form Űrlap Document Information Dokumentum információ Document Dokumentum Title: Cím: Author: Szerző: Subject: Tárgy: Keywords: Kulcsszavak: Description: Leírás: Further Information További információk Publisher: Kiadó: Contributors: Közreműködők: Date: Dátum: Type: Típus: Format: Formátum: Identifier: Azonosító: Source: Forrás: Language: Nyelv: Relation: Kapcsolat: Coverage: Terjedelem: Rights: Jogok: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Dokumentum-elem jellemzők Name Név Type Típus Value Érték Parameter Paraméter Relationship Összefüggés Relationship To Összefüggésben ezzel Auto Add To Automatikus hozzáadás ehhez &Add &Hozzáadás Alt+A &Copy &Másolás Alt+C &Delete &Törlés Alt+D C&lear &Alaphelyzet Alt+L None relationship Nincs Relates To Összefüggésben Is Parent Of Szülője ennek Is Child Of Gyermeke ennek None auto add Nincs Text Frames Szövegkeretek Image Frames Képkeretek None types Nincs Boolean Logikai Integer Egész Real Number Valós szám String Karakterlánc Prefs_DocumentSections Document Sections Dokumentum szakaszok Name Név Shown Megjelenítés From Ettől To Eddig Style Stílus Start Kezdés Field Width Mezőszélesség Fill Character Kitöltő karakter &Add &Hozzáadás Alt+A &Delete &Törlés Alt+D 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... a, b, c, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Oldalszám megengedett értéken kívül van The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). A megadott érték kívül van a jelenlegi dokumentum oldalszámán (%1–%2). Prefs_DocumentSetup Form Űrlap Document Setup Dokumentumbeállítások Size Méret Page Size Oldalméret Size: Méret: ... Orientation: Tájolás: Units: Mértékegység: Width: Szélesség: Height: Magasság: Apply changes to all pages Változások alkalmazása minden oldalon Apply changes to all master pages Változások alkalmazása minden mesteroldalon Layout Elrendezés Page Layout Oldalelrendezés First Page is: Első oldal: 4-Fold Négyrét hajtott pageLayoutButtonGroup 3-Fold Háromrét hajtott Double Page Kétoldalas Single Page Egyoldalas Margins && Bleeds Margók és kifutók Margins Margók Bleeds Kifutók Saving && Undo Mentés és visszavonás Save in Compressed Format Mentés tömörített formátumban Autosave Automatikus mentés Enable Automatic Saving of Documents Dokumentumok automatikus mentésének engedélyezése Interval: Időköz: min perc Undo / Redo Visszavonás-ismétlés Enable Undo/Redo System Visszavonás-ismétlés rendszer engedélyezése Action History Length: Műveletelőzmény hosszúsága: Portrait Álló Landscape Fekvő Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentum oldalainak szélessége, ha egyedi oldalméretet választ, szerkeszthető Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentum oldalainak magassága, ha egyedi oldalméretet választ, szerkeszthető Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Alapértelmezett oldalméret, akár szabványos, akár egyedi méret. További oldalméretek a Beállításokban aktiválhatók. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Oldalméretek engedélyezhetők vagy letilthetók az Oldalméretek beállításhoz ugorva Default orientation of document pages A dokumentum oldalainak alapértelmezett tájolása Default unit of measurement for document editing A dokumentum alapértelmezett mértékegysége When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Engedélyezés esetén a Scribus készít egy .bak kiterjesztésű biztonsági másolatot a fájlról a beállított időközönként Time period between saving automatically Automatikus mentések közötti időtartam Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Állítsa be a változtatások megjegyzésének hosszát. Ha 0 értéket ad meg, korlátozás nélkül tárolódnak a változtatások. Apply the page size changes to all existing pages in the document Oldalméret változások alkalmazása a dokumentum összes létező oldalán Apply the page size changes to all existing master pages in the document Oldalméret változások alkalmazása a dokumentum összes létező mesteroldalán Prefs_ExternalTools External Tools Külső eszközök External Tools and Applications Külső eszközök és alkalmazások PostScript Interpreter PostScript értelmező &Name of Executable: Program&fájl: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> <qt>A Ghostscript értelmező útvonala a fájlrendszeren. Figyelem, Windowson a gswin32c.exe fájlt kell betallózni és NEM a gswin32.exe fájlt. Ellenkező esetben a Scribus lefagyhat induláskor.</qt> &Change... &Módosítás... Alt+C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Képernyőn történő megjelenítés élsimítása EPS és PDF szövegek számára Antialias &Text Élsimított &szöveg Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Képernyőn történő megjelenítés élsimítása EPS és PDF grafikák számára Antialias &Graphics Élsimított &grafika Alt+G Resolution: Felbontás: dpi Image Processing Tool Képfeldolgozó eszköz Name of &Executable: &Programfájl: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> <qt>A képszerkesztő alkalmazás útvonala a fájlrendszeren. A Gimp használata esetén, ha jelen van a terjesztésben, a „gimp-remote” a javasolt, mivel lehetővé teszi, hogy a Gimp már egy futó példányán történő képszerkesztést.</qt> Web Browser Böngésző PDF Viewer PDF-megjelenítő Uniconvertor Render Frames Leképező keretek Configurations: Beállítások: Up Felfelé Down Lefelé Add Hozzáadás Delete Törlés Change... Módosítás... External Editor: Külső szerkesztő: <qt>Path to the editor executable.</qt> <qt>A szerkesztő programfájl útvonala a fájlrendszeren.</qt> Start with empty frame Indulás üres kerettel Use Embedded Editor Beágyazott szerkesztő alkalmazása Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different. Mindig a beállított DPI alkalmazása a méret számításához, akkor is ha a képfájl valami mást jelent. Force DPI DPI kényszerítése Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location A külső eszközök keresése, ha nem találhatók a megadott útvonalon &Rescan &Ajánlás Alt+R Locate Ghostscript Határozza meg a Ghostscript helyét Locate your image editor Határozza meg a képszerkesztő helyét Locate your web browser Határozza meg a böngésző helyét Locate your PDF viewer Határozza meg a PDF-megjelenítő helyét Locate the uniconvertor executable Határozza meg az-uniconvertor helyét Locate your editor Határozza meg a szerkesztő helyét Uniconvertor executable not found! Uniconvertor programfájl nem található! LaTeX Command LaTeX parancs Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? A Scribus a következő pdflatex parancsot találta: %1 Kívánja ezt alkalmazni? Locate a Configuration file Határozza meg a beállítófájl helyét Configuration files Beállítófájlok Change Command Parancs módosítása Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Adjon meg egy új parancsot: (üresen hagyva alapállapotba hozható; az argumentumokhoz idézőjelet kell használni és szóközöket) Command: Parancs: Prefs_Fonts Form Űrlap Fonts Betűkészletek Available Fonts Rendelkezésre álló betűkészletek Font Substitutions Betűkészlet-helyettesítés Delete Törlés Additional Paths További útvonalak C&hange... &Módosítás... A&dd... &Hozzáadás... &Remove &Eltávolítás Font Name Betűkészlet neve Replacement Helyettesítés Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. A betűkészlet-keresés útvonala csak a Fájl > Beállítások párbeszédablakban állítható be, és csak akkor, ha nincs megnyitott dokumentum. Zárjon be minden dokumentumot, majd használja a Fájl >Beállítások > Betűkészletek palettát a betűkészlet-keresés útvonalának módosítására. Choose a Directory Válasszon egy mappát Prefs_Guides Form Űrlap Guides Segédvonalak Placement Elhelyezés Placement: Elhelyezés: Snap Distance: Illesztési távolság: px px Grab Radius: Megragadási sugár: Distances Távolságok Minor Grid Spacing: Alrács távolság: Baseline Grid Spacing: Alaprács távolság: Major Grid Spacing: Főrács távolság: Baseline Grid Offset: Alaprács eltolás: Visibility Láthatóság Margins Margók Page Grid Oldalrács Type: Típus: Baseline Grid Alaprács Colors Színek Guides: Segédvonalak: Margins: Margók: Major Grid: Főrács: Minor Grid: Alrács: Baseline Grid: Alaprács: Content Objects Tartalom objektumok Grid Rács Lines Vonalak Crosses and Dots Keresztek és pontok Place guides in front of or behind objects on the page Segédvonalak az objektumok előtt vagy mögött való elhelyezése az oldalon Distance between the minor grid lines Alrács vonalai közötti távolság Distance between the major grid lines Főrács vonalai közötti távolság Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. A távolság, melyen belül egy objektum hozzátapad az elhelyezett segédvonalakhoz. A Scribus újraindítása után lép érvénybe. Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles.After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. A sugár, melyen belül a Scribus lehetővé teszi az objektumok fogantyúinak megragadását. Color of the minor grid lines Alrács vonalainak színe Color of the major grid lines Főrács vonalainak színe Color of the guide lines you insert Segédvonalak színe Color for the margin lines Margó vonalainak színe Color for the baseline grid Alaprács színe Turns the basegrid on or off Alaprács be- vagy kikapcsolása Distance between the lines of the baseline grid Alaprács vonalai közötti távolság Distance from the top of the page for the first baseline Az első alapvonal távolsága az oldal tetejétől Turns the gridlines on or off Rácsvonalak be- vagy kikapcsolása Turns the guides on or off Segédvonalak be- vagy kikapcsolása Turns the margins on or off Margók be- vagy kikapcsolása BaselineGrid Alaprács Prefs_Hyphenator Form Űrlap Hyphenation Elválasztás Behaviour Viselkedés A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Egy párbeszédablakban jelennek meg a lehetséges elválasztások minden egyes szónál, ha a használatban van a Elválasztási javaslat kiterjesztés. &Hyphenation Suggestions &Elválasztási javaslat Enables automatic hyphenation of your text while typing. Automatikus elválasztás engedélyezése gépelés közben. Hyphenate Text Automatically &During Typing Automatikus szöveg-&elválasztás gépelés közben Language: Nyelv: Smallest Word: Legrövidebb szó: Length of the smallest word to be hyphenated. A legrövidebb már nem elválasztható szó hossza. Characters karakter Consecutive Hyphenations Allowed: Megengedett folyamatos elválasztás: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Egymást követő elválasztások maximális száma. 0 érték esetén nincs elválasztási korlát. Word Lists Szavak listája Exceptions Kivételek Edit Szerkesztés Ignore List Mellőzési lista Add a new Entry Új bejegyzés hozzáadása Edit Entry Bejegyzés szerkesztése Exception List Kivétel lista Prefs_ImageCache Form Űrlap Image Cache Képgyorsító tár Enable Image Cache Képgyorsító tár engedélyezése Cache Size Limit: Gyorsítótár méretkorlát: Mb Cache Entry Limit: Gyorsítótár bejegyzéskorlát: Compression Level: Tömörítési szint: Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. A képgyorsító tár engedélyezése jelentősen felgyorsítja a képek betöltését. Engedélyezze, ha gyakran dolgozik nagy dokumentumokon, melyek sok képet tartalmaznak és van bőven szabad hely az alkalmazásadatok mappájában. Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount. A képgyorsító tárban lévő összes fájl teljes méretének korlátozása erre a mennyiségre. Limit the number of cache entries to this number. A gyorsítótárban lévő bejegyzések számának korlátozása erre a mennyiségre. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Beállítja a képek tömörítését a gyorsítótárban. A magasabb értékek kisebb fájlméretet eredményeznek a gyorsítótárban, de ugyanakkor lassabb írási sebességet is. Prefs_ItemTools Form Űrlap Item Tools Eszközök Text Szöveg Fill Color: Kitöltőszín: Line Color: Vonalszín: Tab Fill Character: Tabulátorkitöltő karakter: Tab Width: Tabulátor szélesség: Shading: Árnyalat: % Columns & Text Distances Hasábok és távolságok Top: Felső: Bottom: Alsó: Columns: Hasábok: Left: Bal: Right: Jobb: Column Gap: Hasábköz: Font: Betűkészlet: Size: Méret: Color: Szín: Stroke: Körvonal: Preview Előnézet Images Képek Use Embedded Clipping Path Beágyazott vágógörbe alkalmazása Scaling Méretezés Free Scaling Szabad méretezés scalingButtonGroup Horizontal Scaling: Vízszintes méretezés: Vertical Scaling: Függőleges méretezés: ... Scale Image to Frame Size Kép átméretezése a keret méretéhez Keep Aspect Ratio Méretarány megtartása On Screen Preview Előnézet a képernyőn Full Resolution Teljes felbontás previewButtonGroup Normal Resolution Normál felbontás Low Resolution Alacsony felbontás Shapes Alakzatok Line Style: Vonalstílus: Line Width: Vonalvastagság: Regular Polygons Szabályos sokszögek Lines Vonalak Start Arrow: Vonalkezdet: End Arrow: Vonalvégződés: Calligraphic Pen Művészi toll Pen Angle: Toll szöge: Pen Width: Toll szélessége: Arc Körív Spiral Spirál Hairline Hajszálvékony Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Egy hűtlen vejét fülöncsípő, dühös mexikói úr Wesselényinél mázol Quitóban Keep horizontal and vertical scaling the same Vízszintes és függőleges méretezés arányának megtartása None tab fill Nincs Dot Pont Hyphen Kötőjel Underscore Aláhúzásjel Custom Egyedi Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Gyorsbillentyűk Search: Keresés: Action Művelet Shortcut Gyorsbillentyű Shortcut for Selected Action Kijelölt művelet gyorsbillentyűje &No Key &Nincs billentyű Alt+N &User Defined Key &Felhasználó által definiált billentyű Alt+U Set &Key &Billentyű beállítása Alt+K CTRL+ALT+SHIFT+W Loadable Shortcut Sets Betölthető gyorsbillentyű készletek Keyboard shortcut sets available to load Betölthető gyorsbillentyű készletek Load the selected shortcut set Kijelölt gyorsbillentyű készlet betöltése &Load &Betöltés Alt+L Import a shortcut set into the current configuration Gyorsbillentyű készlet importálása a jelenlegi konfigurációba &Import... &Importálás... Alt+I Export the current shortcuts into an importable file Jelenlegi gyorsbillentyűk exportálása egy importálható fájlba &Export... &Exportálás... Alt+E Reload the default Scribus shortcuts Alapértelmezett Scribus gyorsbillentyűk visszatöltése &Reset &Alapállapot Alt+R Select a Key set file to read Válasszon egy billentyű készletet a betöltéshez Key Set XML Files (*.xml) Billentyű készlet XML fájlok (*.xml) Select a Key set file to save to Válasszon egy billentyű készletet a mentéshez Export Keyboard Shortcuts to File Gyorsbillentyűk fájlba exportálása Enter the name of the shortcut set: Adja meg a gyorsbillentyű készlet nevét: The %1 key sequence is already in use by "%2" Ezt a billentyűzetkombinációt (%1) már foglalja ez a művelet: %2 Prefs_Miscellaneous Form Űrlap Miscellaneous Vegyes Always ask before fonts are replaced when loading a document Mindig kérdezzen rá a dokumentum betöltésekor a betűkészlet-helyettesítésére Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Megjelenik az aktuális bekezdésstílus előnézete a stílus szerkesztése közben Lorem Ipsum Helykitöltő szöveg Always use standard Lorem Ipsum text Mindig a szabványos Lorem Ipsum szöveg alkalmazása Paragraph Count: Bekezdések száma: Prefs_OperatorTools Form Űrlap Operator Tools Műveleti eszközök Zoom Nagyítás/kicsinyítés Minimum: Minimum: Maximum: Maximum: Stepping: Lépésköz: % Miscellaneous Vegyes Item Duplicate Elem kettőzése X Displacement: X eltolás: Y Displacement: Y eltolás: Rotation Tool Forgatási eszköz Constrain To: Léptetés: Minimum magnification allowed Legkisebb megengedett kicsinyítés Maximum magnification allowed Legnagyobb megengedett nagyítás Change in magnification for each zoom operation Nagyítási/kicsinyítési módosítások mértéke Horizontal displacement of page items Oldalelemek vízszintes eltolása Vertical displacement of page items Oldalelemek függőleges eltolása Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Forgatási eszköz Ctrl lenyomása melletti kényszerített forgatási értéke Prefs_PDFExport Form Űrlap PDF Export PDF exportálás Pages Oldalak Export Range Exportálási tartomány All Pages Minden oldal rangeButtonGroup Choose Pages Oldalak kijelölése ... Rotation and Mirroring Forgatás és tükrözés Rotation: Forgatás: Page Mirroring: Oldaltükrözés: File Options Fájl beállítások Compatibility: Kompatibilitás: Page Binding: Kötés: Clip to Printer Margins Vágás a nyomtató margóira Generate Thumbnails Előnézetek létrehozása Save Linked Text Frames as PDF Articles Kapcsolt szövegkeretek PDF cikkekként való mentése Include Layers Rétegek beágyazása Include Bookmarks Könyvjelzők beágyazása Embed PDF && EPS Files (Experimental) PDF-ek és EPS-ek beágyazása (kísérleti) Compression Tömörítés Compress Text and Vector Graphics Szöveg és vektorgrafika tömörítése Image Compression Method: Képtömörítési módszer: Image Compression Quality: Képtömörítési minőség: Limit Maximum Image Resolution to: Maximális képfelbontás: dpi Resolution for EPS Graphics: EPS grafika felbontása: Security Biztonság Use Encryption Titkosítás alkalmazása Passwords Jelszavak Owner: Tulajdonos: User: Felhasználó: Settings Beállítások Allow Printing the Document Dokumentum nyomtatásának engedélyezése Allow Changing the Document Dokumentum módosításának engedélyezése Allow Copying Text and Graphics Szöveg és grafika másolásának engedélyezése Allow Adding Annotations and Fields Megjegyzések és mezők hozzáadásának engedélyezése Color Szín Output Intended For: Célterület: Convert Spot Colors to Process Colors Direkt színek nyomdai alapszínekké alakítása Solid Colors Homogén színek Use Color Profile Színprofil alkalmazása Profile: Profil: Rendering Intent: Leképzés módja: Images Képek Do not use Embedded Color Profiles Beágyazott színprofil mellőzése Custom Rendering Egyedi leképezés Use Custom Rendering Egyedi leképzés alkalmazása Color: Szín: Frequency: Rácssűrűség: Angle: Szög: ° Spot Function: Rácspontalak: Pre-Press Nyomdai előkészítés Printer Marks Nyomdai jelek Mark Length: Jel hosszúsága: Page Information Oldalinformációk Registration Marks Passzerjelek Crop Marks Vágójelek Bleed Marks Kifutójelek Color Bars Színellenőrző csíkok Mark Offset: Jel eltolása: Bleed Settings Kifutó beállítások Use Document Bleeds Kifutók a dokumentumból PDF/X-3 Output Intent A PDF/X-3 beállításai Output Profile: Kimeneti profil: Information String: Információs szöveg: Fonts Betűkészletek Available Fonts Rendelkezésre álló betűkészletek Embed All Összes beágyazása Outline All Összes körvonalasítása Fonts to Embed Beágyazandó betűkészletek Fonts to Outline Körvonallá alakítandó betűkészletek Extras Extrák Enable Presentation Effects Prezentációs effektusok engedélyezése Display Duration: Megjelenítés időtartama: Effect Duration: Hatás időtartama: Effect Type: Hatás típusa: Moving Lines: Mozgó vonalak: From the: Kezdőpont: Direction: Irány: s Apply Effect to All Pages Hatás alkalmazása minden oldalon Show Page Previews Oldal előnézetek megjelenítése Viewer Megjelenítő Document Layout Dokumentum elrendezése Single Page Egyoldalas Continuous Pages Folyamatos oldalak Double Page Left Kétoldalas bal Double Page Right Kétoldalas jobb Visual Appearance Vizuális megjelenés Use Viewer's Default PDF-megjelenítő alapértelmezései Use Full Screen Mode Teljes képernyős Display Bookmarks Tab Könyvjelző fül megjelenítése Display Thumbnails Előnézetek megjelenítése Display Layers Tab Rétegek fül megjelenítése Hide Viewer's Menu Bar Menüsor elrejtése Hide Viewer's Tool Bar Eszköztár elrejtése Zoom Pages to fit Viewer Window Oldalak átméretezése az ablakhoz Special Actions Különleges műveletek Javascript to be executed when PDF document is opened: PDF dokumentum megnyitásakor lefutó JavaScript parancsfájl: Automatically rotate the exported pages Exportált oldalak automatikus forgatása Export all pages to PDF Összes oldal exportálása PDF-be Export a range of pages to PDF Oldal tartomány exportálása PDF-be Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Egy vesszővel ellátott listában lehet megadni a jelsort, ahol a * minden oldalt jelöl, az 1-5 egy tartományt jelöl, vagy egy oldalszámot is meg lehet adni. Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparancy and layering. PDF kompatibilitásának meghatározása.<br/> Az alapértelmezett a <b> PDF 1.3</b>, amely a legszélesebb kompatibilitással rendelkezik. <br/> A <b>PDF 1.4 </b> választásával átláthatóság és 128 bites titkosítás is elérhető. <br/> <b>PDF 1.5</b>-re akkor van szükség, ha fontos az objektumok és a réteget különálló megőrzése. <br/> <b>PDF/X-3</b> olyan PDF-ek exportálására való, amelyek RGB színkezeléssel rendelkeznek és nyomdában kerülnek előállításra és csak akkor érhető el, ha a színkezelés be van kapcsolva. Használata csak akkor javasolt, ha a nyomtató javasolja, vagy néhány 4 színű digitális lézernyomtató esetén.<br/>A <b>PDF/X-1a</b> a vakon elfogadható adatcserére szolgál, szigorúan meghatározott CMYK vagy direkt színekkel.<br/>A <b>PDF/X-4</b> egy kiegészítés a PDF/X-3-hoz az átlászóság és a rétegek kezelésére. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Az oldalak kötését határozza meg. Amennyiben nem tudja mit kellene választania, hagyja az alapértelmezett bal margót. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Előnézet generálása az egyes PDF lapoknak. Néhány megjelenítő a navigáláshoz használja ezeket. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. PDF cikkek előállítása, melyek hasznosak a PDF-ben történő navigálásra a kapcsolt cikkek között. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen. A rétegek csak PDF 1.5-ben akkor exportálódnak. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Beágyazza a dokumentum könyvjelzőit. Ezek hasznosak a hosszú PDF-ekben történő navigáláshoz. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. A szöveg és a vektor grafika felbontásának exportálása. Ez nem befolyásolja a bitképek (pl. fotók) felbontását. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Képkeretben lévő PDF-ek beágyazott PDF-ként való exportálása. Ez a beállítás nem ügyel a színterekre, ezért tudni kell mikor kapcsoljuk be. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Veszteségmentes tömörítést tesz lehetővé a szöveg és a grafikák számára. Ha nincs más különösebb ok, legyen bekapcsolva, mert csökkenti a PDF méretét. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Képtömörítési módszer. Az Automatikus a Scribusra hagyja a legjobb mód kiválasztását. A ZIP veszteségmentes, mely homogén színeket tartalmazó képek számára alkalmas. A JPEG akkor jó, ha sok fotót tartalmazó PDF-el kis fájlméretet szeretnénk (enyhe képminőség veszteség lehetséges). Maradjon az Automatikus, hacsak nincs szükség speciális tömörítési beállításokra. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Tömörítés minőségi szintek veszteséges tömörítéshez: Minimum (25%), Alacsony (50%), Közepes (75%), Magas (85%), Maximum (95%). Figyelem, a minőségi szint nem határozza meg közvetlenül a létrejövő kép méretét – a méret és a minőségi veszteség is képről-képre változik minden megadott szinten. Még a Maximum beállítás esetén is van némi minőségi veszteség a JPEG-gel. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Bitképek felbontásának korlátozása a kiválasztott DPI-re. Az alacsonyabb felbontású képek érintetlenül maradnak. Kijelölés nélkül natív felbontásban kerülnek leképezésre. Kijelölésével a memórialefoglalás megnövekszik és az exportálás lelassul. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (pontok száma hüvelykenként) képek exportálásához. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Engedélyezi a biztonsági szolgáltatásokat az exportált PDF-ben. PDF 1.3-al 40 bites titkosítás védi a PDF-et, PDF 1.4-el pedig 128 bites. Megjegyzés: a PDF titkosítás nem olyan megbízható, mint a PGP vagy a GPG titkosítás és vannak bizonyos korlátai. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Válassza ki a mester jelszót, mely engedélyezi, illetve tiltja az exportált PDF összes biztonsági funkcióit Choose a password for users to be able to read your PDF. Válasszon egy felhasználói jelszót a PDF majdani megnyitásához. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. PDF nyomtatásának engedélyezése. Kiválasztás hiányában a nyomtatás elutasításra kerül. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. PDF módosításának engedélyezése. Kiválasztás hiányában a PDF módosítása elutasításra kerül. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Szöveg és grafikák másolásának engedélyezése a PDF-ből. Ha nincs bejelölve, a szöveg és a grafikák nem másolhatók. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Megjegyzések és mezők hozzáadásának engedélyezése a PDF-hez. Ha nincs bejelölve, a megjegyzések és a mezők szerkesztése nem lehetséges. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. A kimeneti PDF színmódja. A Képernyő / Web beállítást akkor válassza egy PDF számára, ha képernyőn szeretné megjeleníteni vagy tintasugaras nyomtatón nyomtatni. A Nyomtatás beállítást akkor válassza, ha valódi 4 színű CMYK nyomtatón nyomtat. A Szürkeárnyalatos beállítást akkor válassza, ha szürkeárnyalatos PDF-et szeretne. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Ez egy haladó beállítás, mely alapértelmezetten nincs engedélyezve. Csak akkor kell engedélyezni, ha kifejezetten kéri a nyomtató és megadja a részleteket. Ellenkező esetben, az exportált PDF nyomtatása nem lesz megfelelő, és nem is lesz hordozható különböző rendszerek között. Embed a color profile for solid colors Színprofil beágyazása a homogén színek számára Color profile for solid colors Színprofil a homogén színek számára Rendering intent for solid colors Leképzés módja a homogén színek számára Embed a color profile for images Színprofil beágyazása a képek számára Do not use color profiles that are embedded in source images Ne használjon olyan profilt, amely a beágyazott képek forrásában szerepel Color profile for images Színprofil a képek számára Rendering intent for images Leképzés módja a képek számára Mirror Page(s) horizontally Oldalak vízszintes tükrözése Mirror Page(s) vertically Oldalak függőleges tükrözése Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Direkt színek összetett színekké való konvertálásának engedélyezése. Hacsak nem nyomdai gépen lesznek kinyomva a direkt színek, valószínűleg a legjobb ezt engedélyezni. Do not show objects outside the margins in the exported file Margón kívüli objektumok elrejtése az exportált fájlban Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Vágójeleket hoz létre a PDF-ben, melyek jelzik, hogy hol kell a papírt a nyomtatás után vágni vagy nyírni This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Kifutójeleket hoz létre, melyeket a _ . _ jelzik és mutatják a kifutó szélét Add registration marks to each separation Passzerjelek hozzáadása minden színbontáshoz Add color calibration bars Színellenőrző csíkok hozzáadása Add document information which includes the document title and page numbers Dokumentum információk hozzáadása, mely tartalmazza a dokumentum címét és az oldalszámokat Length of crop marks Vágójelek hosszúsága Indicate the distance offset for the registration marks Megadja a passzerjelek eltolását Use the existing bleed settings from the document preferences Kifutók alkalmazása a dokumentumbeállításból Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Kimeneti profil a nyomtatáshoz. Ha lehetséges, profil kiválasztásához keressen egy útmutatót a nyomtatójáról. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Kötelező karakterlánc a PDF/X számára, hiánya esetén a PDF/X megfelelési vizsgálat sikertelen lesz. Javaslat: a dokumentum címe legyen. Automatic Automatikus Lossy - JPEG Veszteséges – JPEG Lossless - Zip Veszteségmentes – Zip None Nincs Maximum Maximális High Magas Medium Low Alacsony Minimum Minimum Left Margin Bal margó Right Margin Jobb margó Screen / Web Képernyő / web Printer Nyomtató Grayscale Szürkeárnyalatos Simple Dot Egyszerű pont Line Vonal Round Lekerekített Ellipse Ellipszis Perceptual Érzékelési Relative Colorimetric Relatív színmérési Saturation Telítettség Absolute Colorimetric Abszolút színmérési Page Oldal No Script Nincs parancsfájl InfoString Tájékoztató No Effect Nincs hatás Blinds Redőny Box Doboz Dissolve Áttűnés Glitter Csillogás Split Felosztás Wipe Törlés Push Lenyomott Cover Beúsztatás Uncover Kiúsztatás Fade Áttűnés Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Betűkészletek beágyazása a PDF-be. A betűkészletek beágyazása megőrzi a dokumentum elrendezését és kinézetét. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Prezentációs effektusok engedélyezése az Adobe&#174; Reader&#174; számára; vagy olyan PDF-megjelenítők számára, amely támogatják ezeket teljes képernyős üzemmódban. Show page previews of each page listed above. Fentebb felsorolt oldalak előnézetének megjelenítése. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. A megjelenés időtartama, mielőtt a következő oldalra ugrana. 0-ra állítva letiltja az automatikus átmenetet. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Hatás lezajlási ideje. A rövidebb időköz gyorsítja a hatás, a hosszabb pedig lassítja. Type of the display effect. Megjelenési hatás típusa. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Mozgó vonal hatás iránya a felosztás, és a redőny hatások számára. Starting position for the box and split effects. Doboz és felosztás hatások kezdőpontja. Direction of the glitter or wipe effects. Csillogás és törlés hatások iránya. Apply the selected effect to all pages. A kijelölt hatás alkalmazása az összes oldalon. Convert all glyphs in the document to outlines. A dokumentumban található összes betűkészletjel átalakítása körvonallá. Show the document in single page mode A dokumentum egyetlen oldal módban való megjelenítése Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll A dokumentum egyetlen oldal módban való megjelenítése úgy, hogy a lapok egymás alatt folytatólagosan, gördíthetően módon következnek Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left A dokumentum oldalpárként való megjelenítése úgy, hogy az első oldal a bal oldalon legyen Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right A dokumentum oldalpárként való megjelenítése úgy, hogy az első oldal a jobb oldalon legyen Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults A PDF-megjelenítő vagy a felhasználó alapértelmezéseinek alkalmazása, ha az más, mint a megjelenítő beállításai Enables viewing the document in full screen A dokumentum teljes képernyős megtekintésének engedélyezése Display the bookmarks upon opening Könyvjelzők megjelenítése megnyitáskor Display the page thumbnails upon opening Oldalelőnézetek megjelenítése megnyitáskor Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Rétegek megjelenítésének kikényszerítése. PDF 1.5+ esetén hasznos. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities A PDF-megjelenítő eszköztárának elrejtése, melyen kijelölési és más szerkesztési lehetőségek vannak Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. A PDF-megjelenítő menüsorának elrejtése, a PDF így egy egyszerű ablakban lesz megjelenítve. Fit the document page or pages to the available space in the viewer window. A dokumentum oldalának hozzáigazítása a PDF-megjelenítő ablakában rendelkezésre álló szabad területhez. Prefs_PageSizes Form Űrlap Page Sizes Oldalméret Available Sizes Elérhető méretek Active Sizes Aktív méretek Prefs_Paths Form Űrlap Paths Útvonalak Documents: Dokumentumok: &Change... &Módosítás... Alt+C Color Profiles: Színprofilok: C&hange... &Módosítás... Alt+H Scripts: Parancsfájlok: Ch&ange... &Módosítás... Alt+A Document Templates: Dokumentumsablonok: Cha&nge... &Módosítás... Alt+N Default documents directory Alapértelmezett dokumentum mappa Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Alapértelmezett ICC profil mappa. Nem változtatható, ha egy dokumentum nyitva van. Alapértelmezetten a Scribus Mac OSX és Windows alatt a rendszerkönyvtárban keresi, Linux és Unix alatt pedig a $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc és a /usr/local/share/color/icc mappákban Default Scripter scripts directory Alapértelmezett parancsfájl-feldolgozó parancsfájlok mappája Additional directory for document templates További mappa a dokumentum sablonhoz Choose a Directory Válasszon egy mappát Prefs_Plugins Form Űrlap Plugins Bővítmények Plugin Bővítmény How to run Hogyan futtatható Type Típus Load it? Betölthető? Plugin ID Bővítmény ID File Fájl You need to restart the application to apply the changes. Újra kell indítani az alkalmazást a változások érvényre jutásához. Prefs_PreflightVerifier Form Űrlap Preflight Verifier Elővizsgáló Show pages without errors Hibátlan oldalak megjelenítése Show errors for items on layers that will not print Nyomtatásra nem kerülő rétegen lévő elemek hibáinak megjelenítése Profile Setup Profil beállítás Output Profile: Kimeneti profil: Add New Profile Új profil hozzáadása Remove Profile Profil eltávolítása Profile Options Profil beállítások Ignore all errors Minden hiba mellőzése Automatic check before printing or exporting Automatikus ellenőrzés nyomtatás vagy exportálás előtt Check for missing glyphs Hiányzó betűkészletjelek ellenőrzése Check for items not on a page Oldalon kívül eső elemek ellenőrzése Check for overflow in text frames Túlcsordulás ellenőrzése a szövegkeretekben Check for used transparencies Átlátszóság alkalmazásának ellenőrzése Check for missing images Hiányzó képek ellenőrzése Check for part filled image frames Részlegesen kitöltött képkeretek ellenőrzése Check image resolution Képfelbontás ellenőrzése Minimum Resolution: Minimális felbontás: dpi Maximum Resolution: Maximális felbontás: Check for placed PDF files Behelyezett PDF fájlok ellenőrzése Check for GIF images GIF képek ellenőrzése Check for PDF Annotations and Fields PDF megjegyzések és mezők ellenőrzése Check for Visible/Printable mismatch in layers Nyomtatás/láthatóság ellentmondás ellenőrzése a rétegeknél Ignore non-printable layers Nem nyomtatható rétegek mellőzése Prefs_Printer Form Űrlap Printing Nyomtatás Destination Cél Alternative Printer Command Alternatív nyomtató parancs Command: Parancs: General Options Általános beállítások Output: Kimenet: Normal Normál Separations Színbontás Include PDF Annotations and Links PDF megjegyzések és hivatkozások beágyazása Page Oldal Mirror Page(s) Horizontally Oldalak vízszintes tükrözése Mirror Page(s) Vertically Oldalak függőleges tükrözése Set Media Size Médiaméret beállítása Clip to Printer Margins Vágás a nyomtató margóira Color Szín Apply Under Color Removal Színvisszavétel alkalmazása Convert Spot Colors to Process Colors Direkt színek nyomdai alapszínekké alakítása Apply ICC Profiles ICC profilok alkalmazása PostScript PostScript Level 1 1. szint Level 2 2. szint Level 3 3. szint Print In: Nyomtatási mód: Color (If Available) Színes (ha elérhető) Grayscale Szürkeárnyalatos Marks and Bleeds Jelek és kifutók Crop Marks Vágójelek Bleed Marks Kifutójelek Registration Marks Passzerjelek Color Bars Színellenőrző csíkok Offset: Eltolás: Length: Hosszúság: Bleed Settings Kifutó beállítások Do not show objects outside the margins on the printed page Margón kívüli objektumok elrejtése a nyomtatott oldalon Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Alternatív nyomtatásvezérlő alkalmazása (pl. kprinter vagy gtklp) további nyomtatási beállítások érdekében Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files PostScript szint beállítása. Az 1. és a 2. szint nagy méretű fájlt eredményez A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Egy lehetőség néhány sötét árnyalat feketével történő kiváltására, melyek eredetileg ciánkék, sárga és bíborvörös színekből álltak volna össze. A színvisszavétel (UCR) leginkább a képek semleges és/vagy sötét tónusait érinti, amelyek közel állnak a szürkéhez. Ezáltal néhány kép nyomtatása javítható, de némi kísérletezés és vizsgálat szükséges az esetek többségében. A színvisszavétel a CMY festékek túltelítettségének esélyét csökkenti. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Direkt színek összetett színekké való konvertálásának engedélyezése. Hacsak nem nyomdai gépen lesznek kinyomva a direkt színek, valószínűleg a legjobb ezt engedélyezni. Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Engedélyezett színkezelés esetén lehetővé teszi a színprofilok beágyazását This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Lehetővé teszi a PostScript fájl médiaméretének explicit megadását. Nem javasolt, hacsak nem a nyomtató kéri. File Fájl All Minden Prefs_Scrapbook Form Űrlap Scrapbook Gyűjtőalbum Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Másolt elemek automatikusan a gyűjtőalbumba kerülnek Keep Copied Items Permanently Across Sessions Másolt elemek megtartása a munkamenetek között Write Item Previews to the Scrapbook Directory Elemek előnézeteinek kiírása a gyűjtőalbum mappába Number of Copied Items to Keep in Scrapbook Gyűjtőalbumban megtartott másol elemek száma This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically Lehetővé teszi, hogy a gyűjtőalbum a másolás és beillesztés tárolójaként működhessen. Így egyszerűen az objektumok vagy a csoportok másoláskor automatikusan bekerülnek a gyűjtőalbumba This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook Lehetővé teszi a másolt elemek tartós gyűjtőalbumban való tárolását Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory A gyűjtőalbum előnézetek mentése a gyűjtőalbum mappájába The minimum number is 1; the maximum is 100 Minimum 1, maximum 100 Prefs_Scripter Form Űrlap Scripter Parancsfájl-feldolgozó Extensions Kiegészítők Enable Extension Scripts Kiegészítő parancsfájlok engedélyezése Startup Script: Indítási parancsfájl: Change... Módosítás... Console Konzol Base Texts: Alapszöveg: Comments: Megjegyzések: Keywords: Kulcsszavak: Signs: Jelek: Errors: Hibák: Strings: Karakterláncok: Numbers: Számok: Locate Startup Script Indítási parancsfájl helyének meghatározása Prefs_ShortWords Form Űrlap Short Words Rövid szavak Save Mentés Reset Alapállapot User settings Felhasználói beállítások System wide configuration Rendszerszintű konfiguráció User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Már vannak felhasználói beállítások. Valóban felülírhatók? Cannot write file %1. Fájl nem írható: %1. User settings saved Felhasználói beállítások mentésre kerültek System wide configuration reloaded Rendszer szintű konfiguráció újratöltve Cannot open file %1 Fájl nem nyitható meg: %1 Prefs_Spelling Form Űrlap Spelling Helyesírás Installed Spelling Dictionaries Telepített helyesírási szótárak Downloadable Spelling Dictionaries Letölthető helyesírási szótárak Downloading Letöltés Refresh Downloadable List Letölthető lista frissítése Download Selected Dictionaries Kijelölt szótárak letöltése Language Nyelv Code Kód Location Hely Installed Telepítve Download Letöltés Prefs_TableOfContents Form Űrlap Table of Contents Tartalomjegyzék &Add &Hozzáadás Alt+A &Delete &Törlés Alt+D Properties Tulajdonságok Item Attribute Name: Elemjellemző neve: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Elemjellemző, mely be lesz állítva egy kereten és alapjául szolgál a bejegyzések létrehozásához Destination Frame: Célkeret: The frame the table of contents will be placed into A tartalomjegyzék elhelyezésére szolgáló keret Page Number Placement: Oldalszám elhelyezés: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all A bejegyzések oldalszámainak elhelyezése a sor elejére, végére, vagy elrejtése Paragraph Style: Bekezdésstílus: The paragraph style used for the entry lines Bekezdésstílus a bejegyzés sorok számára Include frames that are set to not print as well Nem nyomtatandónak beállított keretek belefoglalása List Non-Printing Entries Nem nyomtatandó bejegyzések listázása Beginning Elejére End Végére Not Shown Nincs megjelenítve Table of Contents %1 %1 Tartalomjegyzék Prefs_Typography Form Űrlap Typography Tipográfia Subscript Alsó index Displacement: Eltolás: % Scaling: Méretezés: Superscript Felső index Underline Aláhúzott Line Width: Vonalvastagság: Auto Automatikus Strikeout Áthúzott Small Caps Kiskapitális Automatic Line Spacing Automatikus sortávolság Line Spacing: Sortávolság: Displacement below the baseline of the normal font on a line Eltolás a betű alapvonala alá Relative size of the subscript compared to the normal font Az alsó index relatív mérete a betű normális méretéhez viszonyítva Displacement above the baseline of the font on a line Eltolás a betű alapvonala fölé Relative size of the superscript compared to the normal font A felső index relatív mérete a betű normális méretéhez viszonyítva Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Eltolás a betű alapvonala alá a betű lenyúló szárának százalékos magasságában kifejezve Line width expressed as a percentage of the font size Vonalvastagság, mely a betűméret magasságának százalékában van kifejezve Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Eltolás a betű alapvonala fölé a betű felnyúló szárának százalékos magasságában kifejezve Relative size of the small caps font compared to the normal font A kiskapitális relatív mérete a betű normális méretéhez viszonyítva Percentage increase over the font size for the line spacing A betű méretének százalékos növelése a sortávolság számára Prefs_UserInterface Form Űrlap User Interface Felhasználói felület Main Window Fő ablak Appearance Megjelenés &Language: &Nyelv: &Theme: &Téma: Use Small Widgets on Palettes Kis méretű felületi elemek a palettákon Use Tabs for Documents Fülek a dokumentumok számára &Recent Documents: &Legutóbbi dokumentumok: Font Sizes Betűméretek &Menus: &Menük: pt &Palettes: &Paletták: Story Editor Szövegszerkesztő Font: Betűkészlet: Background Color: Háttérszín: Use Smart Text Selection Okos szövegkijelölés alkalmazása Interactivity Interaktivitás Time before resize or move starts: Átméretezés és mozgatás indítása előtti idő: ms ms &Wheel Jump: &Görgetés: Start Up Indítás Show Startup Dialog Kezdő párbeszédablak megjelenítése Show Splashscreen Indítóképernyő megjelenítése Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Scribus alapértelmezett nyelvének kiválasztása. Hagyja üresen, ha a rendszerváltozót akarja használni. Ezt felülírhatja a Scribus indításakor egy parancssori kapcsoló megadásával Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Válassza ki az alapértelmezett megjelenést. A Scribus örököl minden KDE vagy Qt témát, ha a Qt úgy van beállítva, hogy keressen KDE beépülőket. Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart A paletták kis méretű felületi elemeket alkalmaznak helyspórolás miatt. Újraindítást igényel Number of recently edited documents to show in the File menu A fájl menüben mutatott legutóbbi dokumentumok száma Default font size for the menus and windows A menük és az ablakok alapértelmezett betűmérete Default font size for the tool windows Eszközablakok alapértelmezett betűmérete Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Az egér görgő mozgatásakor a görgetett sorok száma PresetLayout Magazine Magazin Gutenberg Gutenberg Fibonacci Fibonacci Golden Mean Aranymetszés Nine Parts Kilencrész None layout type Nincs When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. 'None' leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value. Ha a dokumentum elrendezése nem egyoldalas, egy előre beállított oldalelrendezés választható itt. A „Nincs” nem módosítja a margókat, a „Gutenberg” klasszikus margókat, a „Magazin” minden oldalon ugyanolyan margókat eredményez. Az alap ilyenkor a bal oldali, ill. belső margó. PrintDialog File Fájl Print Current Pa&ge &Aktuális oldal nyomtatása All Minden Cyan Ciánkék Magenta Bíborvörös Yellow Sárga Black Fekete Print Normal Normál nyomtatás PostScript Files (*.ps);;All Files (*) PostScript fájlok (*.ps);;Minden fájl (*) Failed to retrieve printer settings Nyomtató beállítások élérése sikertelen Inside: Belső: Outside: Külső: Save As Mentés másként PrintDialogBase Setup Printer Nyomtató beállítása Print Destination Nyomtatási cél &Options... &Beállítások... &File: &Fájl: C&hange... &Módosítás... Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Alternatív nyomtatásvezérlő alkalmazása (pl. kprinter vagy gtklp) további nyomtatási beállítások érdekében A&lternative Printer Command &Alternatív nyomtató parancs Co&mmand: &Parancs: Range Tartomány Print &All &Minden nyomtatása N&umber of Copies: Más&olatok száma: Print Current Pa&ge &Aktuális oldal nyomtatása Print &Range &Tartomány nyomtatása Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Egy vesszővel ellátott listában lehet megadni a jelsort, ahol a * minden oldalt jelöl, az 1-5 egy tartományt jelöl, vagy egy oldalszámot is meg lehet adni. Options Beállítás Print Normal Normál nyomtatás Print Separations Nyomtatás színrebontással Print in Color if Available Színes nyomtatás, ha lehetséges Print in Grayscale Szürkeárnyalatos nyomtatás Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files PostScript szint beállítása. Az 1. és a 2. szint nagy méretű fájlt eredményez Advanced Options Haladó beállítások Page Oldal Mirror Page(s) Horizontal Oldalak vízszintes tükrözése Mirror Page(s) Vertical Oldalak függőleges tükrözése Set Media Size Médiaméret beállítása Color Szín <qt>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</qt> <qt>Egy lehetőség néhány sötét árnyalat feketével történő kiváltására, melyek eredetileg ciánkék, sárga és bíborvörös színekből álltak volna össze. A színvisszavétel (UCR) leginkább a képek semleges és/vagy sötét tónusait érinti, amelyek közel állnak a szürkéhez. Ezáltal néhány kép nyomtatása javítható, de némi kísérletezés és vizsgálat szükséges az esetek többségében. A színvisszavétel a CMY festékek túltelítettségének esélyét csökkenti.</qt> Apply Under Color Removal Színvisszavétel alkalmazása <qt>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</qt> <qt>Direkt színek összetett színekké való konvertálásának engedélyezése. Hacsak nem nyomdai gépen lesznek kinyomva a direkt színek, valószínűleg a legjobb ezt engedélyezni.</qt> Convert Spot Colors to Process Colors Direkt színek nyomdai alapszínekké alakítása Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Engedélyezett színkezelés esetén lehetővé teszi a színprofilok beágyazását Apply Color Profiles Színprofilok alkalmazása Marks Jelek This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Vágójeleket hoz létre a PDF-ben, melyek jelzik, hogy hol kell a papírt a nyomtatás után vágni vagy nyírni Crop Marks Vágójelek Add registration marks which are added to each separation Passzerjelek hozzáadása minden színbontáshoz Registration Marks Passzerjelek This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Kifutójeleket hoz létre, melyeket a _ . _ jelzik és mutatják a kifutó szélét Bleed Marks Kifutójelek Add color calibration bars Színellenőrző csíkok hozzáadása Color Bars Színellenőrző csíkok Length: Hosszúság: Offset: Eltolás: Indicate the distance offset for the registration marks Megadja a passzerjelek eltolását Bleeds Kifutók Top: Felső: Distance for bleed from the top of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap felső szélétől Left: Bal: Distance for bleed from the right of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap jobb szélétől Bottom: Alsó: Distance for bleed from the bottom of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap alsó szélétől Right: Jobb: Distance for bleed from the left of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap bal szélétől Use the existing bleed settings from the document preferences Kifutók alkalmazása a dokumentumbeállításból Use Document Bleeds Kifutók a dokumentumból Preview... Előnézet... &Print Ny&omtatás Cancel Mégse Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported. PDF megjegyzések és hivatkozások beágyazása a kimenetbe. Figyelem: a PDF űrlapok nem kerülnek exportálásra. Include PDF Annotations and Links PDF megjegyzések és hivatkozások beágyazása This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Lehetővé teszi a PostScript fájl médiaméretének explicit megadását. Nem javasolt, hacsak nem a nyomtató kéri. Clip to Printer Margins Vágás a nyomtató margóira PropertiesPalette Properties Tulajdonságok X, Y, &Z K&oordináták &Shape &Alakzat &Text &Szöveg &Image &Kép &Line &Vonal &Colors Szí&nek T&able &Táblázat &Transparency Át&látszóság &Group &Csoportosítás PropertiesPalette_Group &Edit... S&zerkesztés... Shape Alakzat Text &Flow Around Frame &Szöveg körbefuttatása Disabled Tiltva Use Frame &Shape &Keret alakja körül Use &Bounding Box &Határolódoboz körül &Use Contour Line K&ontúrvonal körül Use Image Clip Path Kép vágógörbéje körül Disable text flow from lower frames around object Az alsóbb keret szövege körbefuttatásának tiltása Use the frame shape for text flow of text frames below the object. A keret alakjának alkalmazása az alsóbb keret szövegének körbefuttatásához. Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object. A mindig téglalap alakú határolódoboz alkalmazása a keret alakja helyett az alsóbb keret szövegének körbefuttatásához. When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object. Ezt választva a kontúrvonal a csomópontok szerkesztése eszközzel módosítható, mely e paletta felett jelenik meg. Amikor szerkesztjük, egy második, különálló vonalat kapunk az eredeti keret alakjából az alsóbb keret körüli szöveg körbefuttatásához. Use the clipping path of the image A kép vágógörbéjének alkalmazása PropertiesPalette_GroupBase Form Űrlap Shape Alakzat ... &Edit... S&zerkesztés... Text Flow Around Frame Szöveg körbefuttatása Disabled Tiltva textFlowBtnGroup Use &Frame Shape &Keret alakja körül Use &Bounding Box &Határolódoboz körül &Use Contour Line K&ontúrvonal körül Use Image Clip Path Kép vágógörbéje körül Fill Rule Kitöltési szabály Even-Odd Váltakozó Non Zero Nem nulla Transparency Átlátszóság PropertiesPalette_Image Auto Automatikus Actual X-DPI: Érvényes X-DPI: Actual Y-DPI: Érvényes Y-DPI: &X-Pos: &X pozíció: &Y-Pos: &Y pozíció: X-Sc&ale: &X-méretezés: Y-Scal&e: &Y-méretezés: &Free Scaling &Szabad méretezésű &Page Number: &Oldalszám: Rotation: Forgatás: P&roportional &Arányos Image Effects Képeffektusok Extended Properties Bővített tulajdonságok Input Profile: Bemeneti profil: Rendering Intent: Leképzés módja: Method: Módszer: Quality: Minőség: Perceptual Érzékelési Relative Colorimetric Relatív színmérési Saturation Telítettség Absolute Colorimetric Abszolút színmérési Global Globális Automatic Automatikus Lossy - JPEG Veszteséges – JPEG Lossless - Zip Veszteségmentes – Zip None Nincs Maximum Maximális High Magas Medium Low Alacsony Minimum Minimum % pt Horizontal offset of image within frame Kép vízszintes eltolása a kereten belül Vertical offset of image within frame A kép kereten belüli függőleges eltolása Resize the image horizontally Kép vízszintes átméretezése Resize the image vertically Kép függőleges átméretezése Keep the X and Y scaling the same X és Y méretezés azonos maradjon Allow the image to be a different size to the frame Kép különböző méretű lehet mint a keret Make the image fit within the size of the frame A képet a keret méretéhez illessze Effective horizontal DPI of the image after scaling A kép tényleges vízszinten DPI-je az átméretezés után Effective vertical DPI of the image after scaling A kép tényleges függőleges DPI-je az átméretezés után Use image proportions rather than those of the frame A kép arányainak alkalmazása a keret arányai helyett Source profile of the image Kép forrás profilja Rendering intent for the image Leképzés módja a képek számára Compression method used in PDF export for the image Erre a képre vonatkozó PDF tömörítési módszer Compression quality used in PDF export for the image Erre a képre vonatkozó PDF tömörítési minőség PropertiesPalette_ImageBase Form Űrlap X-Pos: X pozíció: Rotation: Forgatás: &Page Number: &Oldalszám: Y-Pos: Y pozíció: Auto Automatikus Scaling Méretezés X-Sc&ale: &X-méretezés: Y-Scal&e: &Y-méretezés: ... Actual X-DPI: Érvényes X-DPI: Actual Y-DPI: Érvényes Y-DPI: Free Szabad Proportional Arányos To Frame Size Keret méretéhez Color Management Színkezelés Input Profile Bemeneti profil Intent Leképezés PDF Compression PDF tömörítés Method: Módszer: Quality: Minőség: Image Effects Képeffektusok Extended Properties Bővített tulajdonságok PropertiesPalette_Line Custom Egyedi No Style Nincs stílus megadva Left Point Bal pont End Points Végpontok &Basepoint: &Alappont: T&ype of Line: &Vonaltípus: Start Arrow: Vonalkezdet: End Arrow: Vonalvégződés: Scaling: Méretezés: Line &Width: &Vonalvastagság: Ed&ges: &Sarkok: Miter Join Hegyes sarok Bevel Join Levágott sarok Round Join Lekerekített sarok Flat Cap Tompa vonalvég Square Cap Négyzetszerű vonalvég Round Cap Lekerekített vonalvég &Endings: &Vonalvég: % pt Hairline Hajszálvékony Change settings for left or end points Bal- vagy végpontok beállításának módosítása Pattern of line Vonal mintázata Thickness of line Vonal vékonysága Type of line joins Vonalak sarkainak típusa Type of line end Vonalvég típusa Line style of current object Jelenlegi objektum vonalstílusa Arrow head style for start of line A vonal kezdetjelölő stílusa Arrow head style for end of line A vonal végjelölő stílusa Arrow head scale for start of line A vonal kezdetjelölő szimbólumának méretezése Arrow head scale for end of line A vonal végjelölő szimbólumának méretezése PropertiesPalette_LineBase Form Űrlap &Basepoint: &Alappont: T&ype of Line: &Vonaltípus: Start Arrow: Vonalkezdet: Scaling: Méretezés: End Arrow: Vonalvégződés: Line &Width: &Vonalvastagság: Hairline Hajszálvékony Ed&ges: &Sarkok: &Endings: &Vonalvég: PropertiesPalette_Shape pt Shape: Alakzat: Choose the shape of frame... Válassza ki a keret alakját... &Edit... S&zerkesztés... Set radius of corner rounding A sarok lekerekítési sugarának beállítása R&ound Corners: Sarok&lekerekítés: Fill Rule Kitöltési szabály Even-Odd Váltakozó Non Zero Nem nulla This rule determines the &quot;insideness&quot; of a point on the canvas by drawing a ray from that point to infinity in any direction and counting the number of path segments from the given shape that the ray crosses. If this number is odd, the point is inside, if even, the point is outside. E szabály határozza meg egy pont „belső voltát” a rajzvásznon egy sugár rajolásával ettől a ponttól minden irányban a végtelenig és megszámlálva az útvonal szegmensek számát az adott alakzatból, melyet a sugár metsz. Ha ez a szám páratlan, a pont belső, ha páros, a pont külső. This rule determines the &quot;insideness&quot; of a point on the canvas by drawing a ray from that point to infinity in any direction and then examining the places where a segment of the shape crosses the ray. Starting with a count of zero, add one each time a path segment crosses the ray from left to right and subtract one each time a path segment crosses the ray from right to left. If the result is zero then the point is outside the path. Otherwise, it is inside. E szabály határozza meg egy pont „belső voltát” a rajzvásznon egy sugár rajolásával ettől a ponttól minden irányban a végtelenig majd ellenőrizve a helyeket, ahol az útvonal szegmensek metszik a sugarat. Nullával kezdve hozzáadunk minden alkalommal egyet, ha az útvonal szegmens a sugarat balról jobbra metszi és minden alkalommal elveszünk egyet, ha az útvonal szegmens a sugarat jobbra balról metszi. Ha az eredmény nulla, a pont kívül van az alakzatban. Egyébként pedig belül. Text &Flow Around Frame &Szöveg körbefuttatása Disabled Tiltva Use Frame &Shape &Keret alakja körül Use &Bounding Box &Határolódoboz körül &Use Contour Line K&ontúrvonal körül Use Image Clip Path Kép vágógörbéje körül PropertiesPalette_ShapeBase Form Űrlap Shape Alakzat ... &Edit... S&zerkesztés... Round Corners Saroklekerekítés Text Flow Around Frame Szöveg körbefuttatása Disabled Tiltva textFlowBtnGroup Use &Frame Shape &Keret alakja körül Use &Bounding Box &Határolódoboz körül &Use Contour Line K&ontúrvonal körül Use Image Clip Path Kép vágógörbéje körül Fill Rule Kitöltési szabály Even-Odd Váltakozó Non Zero Nem nulla PropertiesPalette_Table Cell style of currently selected cell Az éppen kijelölt cella cellastílusa Table style of currently selected table Az éppen kijelölt táblázat cellastílusa Remove Direct Cell Formatting Közvetlen cellaformázás eltávolítása Remove Direct Table Formatting Közvetlen táblázatformázás eltávolítása PropertiesPalette_TableBase Form Űrlap Styles Stílusok Table Táblázat Cells Cellák Borders Szegélyek Width: Szélesség: Color: Szín: Type: Típus: Shade: Árnyalat: % Fill Kitöltés PropertiesPalette_Text First Line Offset Első alapvonal-eltolás Orphans and Widows Árva- és fattyúsorok Optical Margins Optikai margók Advanced Settings Haladó beállítások Path Text Properties Szöveg útvonalon tulajdonságok Auto Automatikus Baseline Alapvonal Color && Effects Színek és effektusok Paragraph Effects Bekezdéseffektusok Columns && Text Distances Hasábok és távolságok Paragraph St&yle: &Bekezdésstílus: Character St&yle: &Karakterstílus: Fixed Linespacing Rögzített sortávolság Automatic Linespacing Automatikus sortávolság Align to Baseline Grid Igazítás alaprácshoz pt Font Size Betűméret Line Spacing Sortávolság Select the line spacing mode. Sortávolság módjának meghatározása. Paragraph style of currently selected text or paragraph A kijelölt szöveg vagy bekezdés bekezdésstílusa Character style of currently selected text or paragraph A kijelölt szöveg vagy bekezdés karakterstílusa Remove Direct Paragraph Formatting Közvetlen bekezdésformázások törlése Remove Direct Character Formatting Közvetlen karakterformázások törlése PropertiesPalette_TextBase Form Űrlap PropertiesPalette_XYZ &X-Pos: &X pozíció: &Width &Szélesség &Y-Pos: &Y pozíció: &Height: &Magasság: &X1: X&2: Y&1: &Y2: &Width: &Szélesség: Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. A „%1” név nem egyedi.<br/>Kérem, válasszon másikat. Properties Tulajdonságok Name Név Geometry Elhelyezkedés &Rotation: &Forgatás: Basepoint: Alappont: Level Szint pt Name of selected object Kijelölt objektum neve Horizontal position of current basepoint Jelenlegi alappont vízszintes pozíciója Vertical position of current basepoint Jelenlegi alappont függőleges pozíciója Width Szélesség Height Magasság Rotation of object at current basepoint Objektum jelenlegi alappont körüli forgatása Point from which measurements or rotation angles are referenced A pont, ahová a mérések vagy a forgatások hivatkoznak Group the selected objects Kijelölt objektumok csoportosítása Ungroup the selected group Kijelölt objektumok csoportosításának megszüntetése Flip Horizontal Vízszintes tükrözés Flip Vertical Függőleges tükrözés Move one level up Egy szinttel feljebb helyezés Move one level down Egy szinttel lejjebb helyezés Move to front Felülre helyezés Move to back Alulra helyezés Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom Meghatározza az objektum szintjét; a 0 azt jelenti, hogy legalul van Lock or unlock the object Objektum zárolása vagy zárolás feloldása Lock or unlock the size of the object Objektum méretének zárolása vagy zárolás feloldása Enable or disable exporting of the object Az objektum exportálásának engedélyezése vagy tiltása Keep the aspect ratio Méretarány megtartása PropertiesPalette_XYZBase Form Űrlap Name Név Geometry Elhelyezkedés &X-Pos: &X pozíció: &Width: &Szélesség: &Y-Pos: &Y pozíció: &Height: &Magasság: &Rotation: &Forgatás: Basepoint: Alappont: ... Level Szint 0 PropertyWidget_Advanced Word Tracking Szavak közti térköz Min: Min: Norm: Norm: Glyph Extension Betűkészletjel sűrítés és ritkítás Max: Max: % Offset to baseline of characters Karakterek alapvonalának eltolása Manual Tracking Kézi betűköz Scaling width of characters Karakterek szélességének méretezése Scaling height of characters Karakterek magasságának méretezése Minimal width of spaces between words A térközök minimális szélessége a szavak között Normal width of spaces between words A térközök normál szélessége a szavak között Minimal shrinkage of glyphs for justification A betűkészletjelek minimális sűrítése sorkizáráskor Maximal extension of glyphs for justification A betűkészletjelek maximális ritkítása sorkizáráskor PropertyWidget_AdvancedBase Frame Keret Word Spacing Szavak közti térköz Min: Min: Max: Max: Glyph Extension Betűkészletjel sűrítés és ritkítás PropertyWidget_Distance Colu&mns: &Hasábok: Gap: Hasábköz: Width: Szélesség: To&p: &Felső: &Bottom: &Alsó: &Left: &Bal: &Right: &Jobb: T&abulators... &Tabulátorok... pt Number of columns in text frame Hasábok száma egy szövegkeretben Switches between Gap or Column width Váltás a hasábköz és a hasábszélesség meghatározása között Distance between columns Hasábok közötti távolság Column width Hasáb szélessége Distance of text from top of frame Szöveg eltartása a keret tetejétől Distance of text from bottom of frame Szöveg eltartása a keret aljától Distance of text from left of frame Szöveg eltartása a keret bal szélétől Distance of text from right of frame Szöveg eltartása a keret jobb szélétől Edit tab settings of text frame... Szövegkeret tabulátor beállítások szerkesztése... PropertyWidget_DistanceBase Frame Keret Colu&mns: &Hasábok: Gap: Hasábköz: Width: Szélesség: To&p: &Felső: &Bottom: &Alsó: &Left: &Bal: &Right: &Jobb: T&abulators... &Tabulátorok... PropertyWidget_DropCap Use Drop Caps Iniciálé alkalmazása Drop Caps lines Iniciálé sorai Drop Caps offset Iniciálé eltolása Drop Cap use character style... Az iniciálé karakterstílusa... Choose character style or leave blank for use default paragraph style Az üresen hagyásával az alapértelmezett stílus lesz alkamazva, egyébként pedig a kijelölt PropertyWidget_DropCapBase Form Űrlap Number of lines used by the drop cap Az iniciálére használt sorok száma Height Magasság lines sor Offset Eltolás use Drop Caps Iniciálé alkalmazása Use Character Style Alkalmazott karakterstílus PropertyWidget_Flop Maximum Ascent Legmagasabb felnyúló szár Font Ascent Betűkészlet magassága Line Spacing Sortávolság