AIPlug Importing: %1 Importeren: %1 Analyzing File: Bezig met analyzeren van bestand: Group%1 Groeperen%1 Generating Items Verwerk items About &About Inf&o Contributions from: Bijdragen van: A&uthors A&uteurs &Translations Ver&talingen &Online &Online &Close &Sluiten Development Team: Ontwikkelteam: Official Documentation: Officiële documentatie: Other Documentation: Andere documentatie: Homepage Homepage Online Reference Online handleiding Bugs and Feature Requests Fouten en wensen Mailing List Mailinglijst About Scribus %1 Info over Scribus %1 Official Translations and Translators: Officiële vertalingen en vertalers: Previous Translation Contributors: Eerdere bijdragers van vertalingen: Wiki Wiki %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Ghostscript versie %1 No Ghostscript version available Geen Ghostscript beschikbaar Build ID: Build ID: Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua Port: Windows&#174; Port: Windows&#174; Port: Tango Project Icons: Tango project iconen: OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: &Updates &Updates Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Zoeken naar updates voor Scribus. Door deze computer wordt geen data verzonden. Splash Screen: Opstartscherm: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Dit venster toont de versie, compileerdatum en de bibliotheek-ondersteuning waarin scribus gecompileerd kan worden. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Ontbrekende bibliotheek-ondersteuning wordt aangegevens met een *. Dit geeft dus de versie van Ghostscript aan die Scribus heeft gedetecteerd. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. De Windows versie gebruikt geen fontconfig of CUPS bibliotheken. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribus versie Check for Updates Controleer op updates Abort Update Check Annuleer update controle Developer Blog Ontwikkelaarsweblog &Licence &Licentie Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Kon het licentiebestand niet openen. Kijk in uw installatiemap of op de scribus webstie voor meer licentieinformatie. Doc Translators: Documentatie vertalers: Webmasters: Websitebeheerders: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Openen van bestand %1 mislukt. Controleer alstublieft uw installatiemap of de Scribus website voor %1 meer information. AboutPlugins Filename: Naam van het bestand: Version: Versie: Enabled: Aangezet: Release Date: Datum van publicatie: Description: Omschrijving: Author(s): Auteur(s): Copyright: Auteursrecht: License: Licentie: Scribus: About Plug-ins Scribus: over plug-ins ActionManager &New &Nieuw &Open... &Openen... &Close S&luiten &Save Op&slaan Save &As... Opslaan &als... Re&vert to Saved Terug&zetten naar opgeslagen versie Collect for O&utput... Verzamelen voor &uitvoer... Get Text... Tekst verkrijgen ... Append &Text... Tekst &toevoegen... Get Image... Afbeelding verkrijgen ... Save &Text... &Tekst opslaan... Save as P&DF... Opslaan als P&DF... Document &Setup... Documentin&stellingen... &Print... Afdru&kken... &Quit A&fsluiten &Undo &Ongedaan maken &Redo O&pnieuw doen &Item Action Mode &Item Actie Mode Cu&t Kni&ppen &Copy &Kopiëren &Paste Pla&kken Paste Image from Clipboard Plak afbeelding vanaf het plakbord Select &All &Alles selecteren &Deselect All Alle&s deselecteren &Search/Replace... &Zoeken/vervangen... Edit Image... Afbeelding bewerken ... C&olors... Kle&uren... &Master Pages... S&jablonen ... P&references... &Voorkeuren... Document &Setup (old)... Documentin&stellingen (oud)... P&references (old)... &Voorkeuren (oud)... %1 pt %1 pt &Other... &Overig... &Left &Links &Center &Midden &Right &Rechts &Block &Uitvullen &Forced Ge&forceerd &Normal &Normaal &Underline &Onderstreept Underline &Words Onderstreep &woorden &Strike Through Door&haalen &All Caps K&apitalen Small &Caps Kleinkap&itaal Su&perscript S&uperscript Su&bscript Su&bscript S&hadow Schadu&w &Image Effects &Afbeelding effecten &Tabulators... &Tabstops... D&uplicate D&upliceren &Multiple Duplicate &Meervoudig dupliceren &Transform &Transformeren &Delete Verwij&deren &Group &Groeperen &Ungroup &Groep losmaken Is &Locked Is &vergrendeld Si&ze is Locked Groo&tte is vergrendeld Lower to &Bottom Naar achte&rgrond Raise to &Top Naar voorgron&d &Lower &Lager &Raise &Hoger Send to S&crapbook In &kladblok zetten &Attributes... Eigensch&appen... I&mage Visible Af&beelding zichtbaar &Update Image Afbeelding bij&werken Adjust Frame to Image Frame aan afbeelding aanpassen Embed Image Afbeelding insluiten Extended Image Properties Uitgebreide afbeeldingseigenschappen &Low Resolution &Lage resolutie &Normal Resolution &Normale resolutie &Full Resolution &Volledige resolutie Is PDF &Bookmark Dit is een PDF-&bladwijzer Is PDF A&nnotation Dit is een PDF-a&nnotatie Annotation P&roperties &Eigenschappen van annotatie Field P&roperties &Veldeigenschappen &Edit Shape... Vorm b&ewerken... &Attach Text to Path Tekst &aan pad toevoegen &Detach Text from Path Tekst van &pad losmaken &Combine Polygons Polygonen &samenvoegen Split &Polygons &Polygonen opsplitsen &Bezier Curve &Beziercurve &Image Frame &Afbeeldingsframe &Polygon &Polygoon &Text Frame &Tekstframe &Glyph... &Symboolteken... Sample Text Voorbeeldtekst &Insert... &Invoegen... Im&port... Im&porteren ... &Delete... Verwij&deren... &Copy... &Kopiëren ... &Move... &Verplaatsen... &Apply Master Page... Pa&gina sjabloon toepassen ... Manage &Guides... &Hulplijnen beheren... Manage Page Properties... Paginaeigenschappen bewerken... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% Show &Margins &Marges tonen Show &Frames &Frames tonen Show &Images Afbeeld&ingen tonen Show &Grid R&aster tonen Show G&uides H&ulplijnen tonen Show &Baseline Grid &Basislijn-raster tonen Show &Text Chain &Tekstkoppeling tonen Show Control Characters Opmaaktekens tonen Sn&ap to Grid Ma&gnetisch raster Sna&p to Guides Magnetische hul&plijnen &Properties &Eigenschappen &Scrapbook &Kladblok &Layers &Lagen &Arrange Pages &Paginatablet &Bookmarks &Bladwijzers &Measurements &Afstanden Action &History Actie&geschiedenis Preflight &Verifier Preflight &controle &Align and Distribute &Verdelen en uitlijnen Symbols Symbolen &Tools &Gereedschappen P&DF Tools P&DF-gereedschappen Select Item Item selecteren Rotate Item Item roteren Zoom in or out In- of uitzoomen Zoom in Inzoomen Zoom out Uitzoomen Edit Contents of Frame Frameinhoud bewerken Edit Text... Tekst bewerken... Link Text Frames Tekstframes koppelen Unlink Text Frames Tekstframes loskoppelen &Eye Dropper &Pipet Copy Item Properties Itemeigenschappen kopiëren Insert Arc Insert Spiral Insert Calligraphic Line &Hyphenate Text Tekst a&fbreken Dehyphenate Text Afbreking ongedaan maken &Generate Table Of Contents &Inhoudsopgave aanmaken &About Scribus &Info over Scribus About &Qt Info over &Qt Toolti&ps Hul&pballonnen Scribus &Manual... Scribus &handboek... Smart &Hyphen Slimme &woordafbraak Non Breaking Dash Niet afbrekende streep Non Breaking &Space Niet afbrekende &spatie Page &Number Pagina&nummer New Line Nieuwe regel Frame Break Frame-einde Column Break Kolomeinde Copyright Copyright Registered Trademark Geregistreerd handelsmerk Trademark Handelsmerk Bullet Opsomteken Em Dash Kastlijn (Em-streepje) En Dash Halve kastlijn (En-streepje) Figure Dash Nummer streep Quotation Dash Quote streep Toggle Palettes Paletten wisselen Toggle Guides Hulplijnen wisselen Print Previe&w Afdruk&voorbeeld &JavaScripts... &JavaScripts... Convert to Master Page... Omzetten naar pagina sjabloon... &Cascade &Trapsgewijs &Tile &Tegels More Info... Meer informatie... &Printing Enabled &Printen toegestaan &Flip Horizontally &Draai horizontaal &Flip Vertically &Draai verticaal Show Rulers Toon linealen &Outline Document Outline Palette &Outline Solidus Slash Middle Dot Interpunt En Space En-spatie Em Space Em-spatie Thin Space Halfspatie Thick Space Brede spatie Mid Space Midden spatie Hair Space Haarspatie ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... S&tijlen... &Outline type effect &Outline &Outlines Convert to oulines C&urven Paste (&Absolute) Plakken (&Absoluut) C&lear W&issen Show Text Frame Columns Toon tekstframe kolomlijnen Save as &EPS... Opslaan als &EPS... Patterns... Patronen... Gradients... Verlopen... Send to Patterns In patroon zetten &Frame... &Frame... Sticky Tools Magnetisch gereedschap &Fit to Height Aanpassen aan &hoogte Fit to Width Aanpassen aan breedte Preview Mode Voorbeeldmodus Show Bleeds Toon afloop Show Layer Indicators Toon laag indicatoren Insert PDF Push Button PDF knop invoegen Insert PDF Text Field PDF-tekstveld invoegen Insert PDF Check Box PDF-keuzevak invoegen Insert PDF Combo Box PDF-combobox invoegen Insert PDF List Box PDF-lijst invoegen Insert Text Annotation Tekst annotatie invoegen Insert Link Annotation Link annotatie invoegen Insert 3D Annotation 3D annotatie invoegen Soft &Hyphen &Zero Width Space &Nul breedte spatie Zero Width NB Space Nul breedte NB spatie Apostrophe Unicode 0x0027 Apostrof Straight Double Unicode 0x0022 Unicode 0x0022 Dubbel Recht Single Left Unicode 0x2018 Unicode 0x2018 Enkel links Single Right Unicode 0x2019 Unicode 0x2019 Enkel rechts Double Left Unicode 0x201C Unicode 0x201C Dubbel links Double Right Unicode 0x201D Unicode 0x201D Dubbel rechts Single Reversed Unicode 0x201B Unicode 0x201B Enkel omgedraaid Double Reversed Unicode 0x201F Unicode 0x201F Dubbel omgedraaid Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Unicode 0x2039 Enkele linker Guillemet Single Right Guillemet Unicode 0x203A Unicode 0x203A Enkele rechter Guillemet Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Unicode 0x00AB Dubbele linker Guillemets Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Unicode 0x00BB Dubbele rechter Guillemets Low Single Comma Unicode 0x201A Unicode 0x201A Lage enkele komma Low Double Comma Unicode 0x201E Unicode 0x201E Lage dubbele komma CJK Single Left Unicode 0x300C Unicode 0x300C CJK enkel links CJK Single Right Unicode 0x300D Unicode 0x300D CJK enkel rechts CJK Double Left Unicode 0x300E Unicode 0x300E CJK dubbel links CJK Double Right Unicode 0x300F Unicode 0x300F CJK dubbel rechts &400% &400% Insert &Text Frame &Tekstframe invoegen Insert &Image Frame &Afbeeldingsframe invoegen Insert T&able &Tabel invoegen Insert &Shape &Vorm invoegen Insert &Polygon &Veelhoek invoegen Insert &Line &Lijn invoegen Insert &Bezier Curve &Beziercurve invoegen Insert &Freehand Line Vrije&hand-curve invoegen Scribus Homepage Scribus website Scribus Online Documentation Scribus online documentatie Scribus Wiki Scribus Wiki Getting Started with Scribus Beginnen met Scribus Show Context Menu Hulpballonnen weergeven &Manage Images Afbeeldingen &beheren &About Plugins &Over plugins Insert Unicode Character Begin Sequence Voeg het begin van een geordende unicode karakterlijst in Get Vector File... Importeer vector-bestand... Advanced Select All... Geavanceerd alles selecteren... Edit Source... Broncode bewerken... Replace Colors... Kleuren vervangen... Rulers Relative to Page Linealen relatief naar pagina Insert &Render Frame &Renderframe invoegen Check for Updates Controleren op updates Number of Pages Aantal pagina's Adjust Image to Frame Afbeelding aan frame aanpassen File Bestand &File &Bestand Edit Bewerken &Edit &Bewerken Style Stijl &Style &Stijl Item Item &Item &Item Insert Invoegen I&nsert I&nvoegen Page Pagina &Page &Pagina View Beeld &View Beel&d Extras Extra's E&xtras E&xtra's Windows Venster &Windows &Venster Help Help &Help &Help Plugin Menu Items Plug-inmenu items Others Andere Unicode Characters Unicode karakers Move/Resize Value Indicator Verplaats/schaal waarde Indicator New &from Template... Nieuw &van sjabloon... AdjustCmsDialog CMS Settings CMS Instellingen AlignDistribute Align Uitlijnen &Selected Guide: &Geselecteerde hulplijn: &Relative To: &Relatief ten opzichte van: &Align Sides By: Kanten &uitlijnen op: ... ... Distribute Verdelen &Distance: &Afstand: Reverse Distribution Verdeling omkeren Swap Omkeren AlignDistributePalette Align and Distribute Verdelen/uitlijnen Align Uitlijnen &Relative to: &Relatief ten opzichte van: First Selected Eerste geselecteerde Last Selected Laatste geselecteerde Page Pagina Margins Marges Guide Hulplijn Selection Selectie &Align Sides By: Kanten &uitlijnen op: Align bottoms Onderkanten uitlijnen Align right sides Rechterkanten uitlijnen Center on vertical axis Centreer op verticale as Align left sides Linkerkanten uitlijnen Center on horizontal axis Centreer op horizontale as Align tops Bovenkanten uitlijnen &Selected Guide: &Geselecteerde Hulplijn: Distribute Verdelen Move Verplaatsen Resize Grootte aanpassen <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> Distribute right sides equidistantly Verdeel rechterkanten met gelijke afstand Distribute bottoms equidistantly Verdeel onderkanten met gelijke afstand Distribute centers equidistantly horizontally Verdeel middens met gelijke afstanden horizontaal Distribute left sides equidistantly Verdeel linkerkanten met gelijke afstand Distribute centers equidistantly vertically Verdeel middens met gelijke afstanden verticaal Distribute tops equidistantly Verdeel bovenkanten met gelijke afstand &Distance: &Afstand: Distribute the items with the distance specified Verdeel de items met de opgegeven afstand When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items None Selected Niets geselecteerd Swap items to the left Swap items to the right Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Rechterzijde van items uitlijnen op linkerzijde van referentie Align left sides of items to right side of anchor Linkerzijde van items uitlijnen op rechterzijde referentie Align tops of items to bottom of anchor Bovenzijde items uitlijnen op onderzijde referentie Align bottoms of items to top of anchor Onderzijde items uitlijnen op bovenzijde referentie Make horizontal gaps between items equal Maak horizontale ruimte tussen items gelijk Make horizontal gaps between items equal to the value specified Maak horizontale ruimte tussen items volgens aangegeven waarde Make vertical gaps between items equal Maak verticale ruimte tussen items gelijk Make vertical gaps between items equal to the value specified Maak verticale ruimte tussen items volgens aangegeven waarde Make horizontal gaps between items and sides of page equal Maak horizontale ruimte tussen items en zijden van de pagina gelijk Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Maak verticale ruimte tussen items en boven- en onderzijde van de pagina gelijk Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Maak horizontale ruimte tussen items en zijden van de pagina-marges gelijk Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Maak verticale ruimte tussen items en boven- en onderzijde van de pagina-marges gelijk <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Relatief uitlijnen tot:<ul><li>Eerste geselecteerde item</li><li>Tweede geselecteerde item</li><li>De huidige pagina</li><li>De marges van de huidige pagina</li><li>Een hulpijn</li><li>De selectie</ul></qt> The location of the selected guide to align to De posite ten opzichte waarvan de hulplijn uitgelijnd moet worden AlignSelect Align Text Left Tekst Links Uitlijnen Align Text Right Tekst Rechts Uitlijnen Align Text Center Tekst Centreren Align Text Justified Tekst Uitvullen Align Text Forced Justified Tekst Geforceerd Uitvullen Annot Field Properties Veldeigenschappen Type: Type: Button Knop Text Field Tekstveld Check Box Keuzevakje Combo Box Combobox List Box Lijst Properties Eigenschappen Name: Naam: Text Tekst Font for use with PDF 1.3: Fonts voor gebruik met PDF 1.3: Border Rand Color: Kleur: None Geen Width: Breedte: Thin Smal Normal Normaal Wide Breed Style: Stijl: Solid Effen Dashed Gestreept Underline Onderstreept Beveled Afgeschuind Inset Inliggend Other Overig Read Only Alleen-lezen Required Vereist Visibility: Zichtbaarheid: Visible Zichtbaar Hidden Onzichtbaar No Print Niet afdrukken No View Niet Weergeven Appearance Uiterlijk Text for Button Down Tekst voor ingedrukte knop Text for Roll Over Tekst voor muis-over Icons Pictogrammen Use Icons Pictogrammen gebruiken Remove Verwijderen Pressed Ingedrukt Roll Over Muis-over Icon Placement... Plaatsing van pictogram... Highlight Accentueren Invert Inverteren Outlined Outline Push Druk Multi-Line Meerregelig Password Wachtwoord Limit of Limiet van Characters tekens Do Not Scroll Niet schuiven Do Not Spell Check Geen spellingcontrole Check Style: Stijl controleren: Check Controleren Cross Kruis Diamond Diamant Circle Cirkel Star Ster Square Vierkant Default is Checked Standaard is geselecteerd Editable Bewerkbaar Options Opties Go To Ga naar Submit Form Formulier verzenden Reset Form Formulier wissen Import Data Gegevens importeren Event: Gebeurtenis: Mouse Up Muisknop omhoog Mouse Down Muisknop omlaag Mouse Enter Muis komt over Mouse Exit Muis gaat weg On Focus Bij focus On Blur Bij verlaten van focus Script: Script: Edit... Bewerken... Submit to URL: Verzenden naar URL: Import Data from: Gegevens importeren van: Destination Doel To File: Naar bestand: Change... Wijzigen... Page: Pagina: X-Pos: X-positie: pt pt Y-Pos: Y-positie: Action Actie Field is formatted as: Veld is geformatteerd als: Plain Eenvoudig Number Nummer Percentage Percentage Date Datum Time Tijd Custom Aangepast Number Format Nummerformaat Decimals: Decimalen: Use Currency Symbol Geldwaarde-symbool gebruiken Prepend Currency Symbol Waarde-symbool vooraan plaatsen Formatting Formattering Percent Format Percentageformaat Date Format Datumformaat Time Format Tijdformaat Custom Scripts Eigen scripts Format: Formaat: Keystroke: Toetsaanslag: Format Formaat Value is not validated Waarde is niet gevalideerd Value must be greater than or equal to: Waarde moet groter of gelijk zijn aan: and less or equal to: en kleiner of gelijk aan: Custom validate script: Eigen validatiescript: Validate Valideren Value is not calculated Waarde is niet berekend Value is the Waarde is sum de som product het produkt average het gemiddelde minimum het minimum maximum het maximum of the following fields: van de volgende velden: Pick... Selecteren... Custom calculation script: Eigen calculatiescript: Calculate Berekenen OK OK Cancel Annuleren Flag is ignored for PDF 1.3 Deze vlag wordt genegeerd in PDF 1.3 Enter a comma separated list of fields here Voer hier een door komma's gescheiden lijst van velden in You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons U hebt tenminste een pictogram 'Normaal' nodig om pictogrammen voor knoppen te kunnen gebruiken Open Openen Example: Voorbeeld: Selection Change Selectie wijzigen PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-bestanden (*.pdf);;Alle bestanden (*) JavaScript JavaScript None highlight benadrukken Geen None action actie Geen Tooltip: Hulpballon: Do Not Export Value Waarde niet exporteren Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Afbeeldingen (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Alle bestanden (*) Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*) Afbeeldingen (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Alle Bestanden (*) Export absolute Filename Exporteer absolute bestandsnaam Submit format: Formaat toevoegen: FDF HTML HTML XFDF XFDF PDF PDF Annota Annotation Properties Annotatie-eigenschappen Text Tekst Link Koppeling External Link Externe koppeling External Web-Link Externe webkoppeling Destination Doel pt pt Open Openen &Type: &Type: C&hange... &Wijzigen... &Page: &Pagina: &X-Pos &X-pos &Y-Pos: &Y-pos: %1;;All Files (*) %1;;All Bestanden (*) Export absolute Filename Exporteer absolute bestandsnaam ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Pagina sjabloon toepassen &Master Page: &Pagina sjabloon: Alt+P Alt+P Alt+E Alt+E Alt+D Alt+D Alt+A Alt+A Alt+W Alt+W to tot Alt+O Atl+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Geselecteerde paginasjabloon op even, oneven of alle pagina's binnen het bereik toepassen Possible Hyphenation Mogelijke afbreking Apply to Toepassen op Current &Page Huidige &pagina &Even Pages &Even pagina's O&dd Pages &Oneven pagina's &All Pages &Alle pagina's &Within Range &Binnen bereik ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Hoogte: Width: Breedte: End Edit ArcWidgetBase Form Start Angle: End Angle: Sample Polygon Voobeeldpolygoon AspellPlugin Spell-checking support Spellinscontrole ondersteuning 0.1 Spell Checker Spellingscontrole Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Voegt spellingcontrole toe met behulp van Aspell. Talen kunnen gekozen worden uit de geinstalleerde Aspel woordenboeken en spellingscontrole kan enkel op geselecteerde tekst op afroep gedaan worden. Aspell Plugin Error Aspell Plugin Fout AspellPluginBase Spell Check Spellingscontrole Replacement: Vervangen door: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Momenteel actief woordenboek. Scribus gebruikt Aspell voor de ondersteuning <br />Als u meer woordenboeken nodig hebt moet u deze installeren via uw installatiemanager. &Add Word &Woord Toevoegen &Change &Verander Not in Dictionary: Staat niet in het woordeboek: Word that was not found in the active dictionary Een woord dat niet in het woordenboek staat Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Vervangende tekst voor het woord dat niet in het woordenboek staat Active Dictionary: Actief woordenboek: Ignore the current text not found in the active dictionary Negeer de huidige tekst niet gevonden in het actieve woordenboek &Ignore &Negeren Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary Negeer alle woorden in de huidige tekst die niet gevonden zijn in het actieve woordenboek I&gnore All A&lles Negeren Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Voeg het huidige woord toe aan het woordenboek voor toekomstig gebruik Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Verander het huidige woord dat niet is gevonden in het woord uit het vervang door-veld Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Vervang alles van het huidige woord in de hele tekst Change A&ll &Alles Vervangen Close Sluiten AspellPluginImpl Loaded Geladen default standaard AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " by adding it to the session list. door het toe te voegen aan de huidige lijst. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Kon woord niet toevoegen aan persoonlijke lijst. Spelling check complete Spellingscontrole voltooid Aspell dictionary. Aspell dictionary. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller. Spell Checker Spellingscontrole No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Geern Aspell woordenboeken gevonden. Installeer alstublieft enkele woordenboeken. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? Wilt u beginnen met controleren vanaf het begin van de selectie in de door u gekozen taal? AutoformButtonGroup Arrows Pijlen Flow Chart Diagram Jigsaw Legpuzzel Specials Specials Default Shapes Standaardvormen Barcode &Barcode... &Streepjescode... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer Scribus interface om PostScript barcodes te maken BarcodeGenerator Error opening file: %1 Fout bij het openen van bestand: %1 12 or 13 digits 12 of 13 cijfers 8 digits 8 cijfers 11 or 12 digits 11 of 12 cijfers 7 or 8 digits 7 of 8 cijfers 5 digits 5 cijfers 2 digits 2 cijfers Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Variabele aantal tekens, cijfers en de symbolen -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. textLabel16Variabele aantal van ADCII tekens en symbolen voor speciale functies, beginnend met het correcte teken voor het tekenstel. UCC/EAN-128-codes hebben in ieder geval een FNC1-symbool na het startteken nodig. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Varaibele aantal cijfers en de symbolen -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Variabele aantal cijfers. Een ITF-14-code bestaat uit 14 tekens en heeft geen controlecijfer Variable number of digits Variabele aantal cijfers Variable number of digits and capital letters Variabele aantal cijfers en hoofdletters Variable number of hexadecimal characters Variabele aantal hexadecimale tekens Barcode Streepjescode Barcode incomplete Streepjescode onvolledig 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) 12 of 13 cijfers met streepjes. Het oorspronkelijke ISBN-10 formaat accepteert 9 of 10 cijfers met streepjes, maar deze standaard is beïndigd voor publiek gebruik na 1 januari 2007. (Noot: om een oud ISBN-10 naar een nieuw ISBN-13 nummer om zetten. Zet 978 voor de eerste 9 cijfers, dus 1-56592-47907 -> 978-1-56592-47907. Het uiteindelijke controle-cijfer wordt automatisch berekend.) Select Type Selecteer type BarcodeGeneratorBase &Type: T&ype: Select one of the available barcode type here Kies een van de beschikbare streepjescodes The numeric representation of the code itself. See the help message below De numerieke uitdrukking van de code. Bekijk de uitleg hieronder Reset the barcode samples Reset de streepjescodevoorbeelden Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Als dit geselecteerd is, zullen er ook cijfers in de streepjescode staan Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Tekent een pijl om een afstand tussen tekst en streepjescode te waarborgen Colors Kleuren &Background &Achtergrond Alt+B Alt+A Background color - under the code lines Kleur van de achtergrond - onder de codestreepjes &Lines &Lijnen Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode Kleur van de streepjes in code &Text &Tekst Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Kleur van tekst en cijfers Hints and help is shown here Tips en hulp worden hier getoond Co&de: Co&de: Alt+N Alt+B Generate and include a checksum in barcode Controlenummer in streepjescode aanmaken en bijvoegen Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Controlenummer in streepjescodetekst invoegen Insert Barcode Streepjescode invoegen Format Formaat Incl&ude Checksum Digit C&ontrolesom cijfer invoegen I&nclude Checksum &Controlesom invoegen &Guard Whitespace &Witruimte bewaken &Include Text in Barcode Tekst in &streepjescode invoegen Biblio Scrapbook Kladblok Rename Hernoemen Delete Verwijderen Object Object &Name: &Naam: New Entry Nieuwe ingang Choose a Scrapbook Directory Kies een kladblokmap Choose a Directory Kies een map Choose a scrapbook file to import Kies een kladblokbestand om te importeren Main Hoofd Copied Items Gekopiërde items Copy To: Kopieer naar: Move To: Verplaats naar: Create a new scrapbook page Nieuwe kladblok pagina aanmaken Load an existing scrapbook Bestaand kladblok laden Save the selected scrapbook Geselecteerd kladblok opslaan Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Kladblok bestand van Scribus <=1.3.2 importeren Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Kladblok bestand van Scribus <=1.3.2 importeren Close the selected scrapbook Geslecteerd kladblok sluiten New Name Nieuwe Naam Hide Directorys Hide Images Hide Vector files Open Directorys in a new tab Scrapbook (*.scs *.SCS) Kladblok (*.scs *.SCS) Paste to Page Plakken op pagina Save as... Opslaan als... Close Sluiten Delete Contents Inhoud verwijderen Do you really want to delete all entries? Wilt u echt alles verwijderen? Go up one Directory Configure the scrapbook BookPalette Bookmarks Bladwijzers ButtonIcon Icon Placement Plaatsing van pictogrammen Layout: Layout: Caption only Alleen tekst Icon only Alleen pictogrammen Caption below Icon Tekst onder pictogram Caption above Icon Tekst boven pictogram Caption right to Icon Tekst rechts van pictogram Caption left to Icon Tekst links van pictogram Caption overlays Icon Tekst over pictogram heen Scale: Schaal: Always Altijd When Icon is too small Als pictogram te klein is When Icon is too big Als pictogram te groot is Never Nooit Scale How: Schaalmethode: Proportional Proportioneel Non Proportional Niet proportioneel Icon Pictogram OK OK Cancel Annuleren Reset Opnieuw instellen CMSPrefs Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Perceptueel Relative Colorimetric Relatief colorimetrisch Saturation Verzadiging Absolute Colorimetric Absoluut colorimetrisch CMSPrefsBase Form Formulier &Activate Color Management Kleurbeheer &activeren &RGB Images: &RGB afbeeldingen: Default color profile for imported RGB images Standaard-kleurprofiel voor geïmporteerde RGB-afbeeldingen &CMYK Images: &CMYK afbeeldingen: Default color profile for imported CMYK images Standaard-kleurprofiel voor geïmporteerde CMYK-afbeeldingen &RGB Solid Colors: &RGB effen kleuren: Default color profile for solid RGB colors on the page Standaard kleurprofiel voor effen RGB kleuren op de pagina &CMYK Solid Colors: &CMYK effen kleuren: Default color profile for solid CMYK colors on the page Standaard kleurprofiel voor effen CMYK kleuren op de pagina Document Options Document opties Simulate printer on Screen Printer op scherm simuleren Monitor Profile Monitorprofiel &Monitor: &Beeldscherm: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Door uzelf aangemaakt of via fabrikant verkregen kleurprofiel. Dit profiel is specifiek voor uw beeldscherm en niet algemeen (zoals bijv. sRGB). P&rinter: &Printer: Document Profiles Documentprofielen Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Kleurprofiel voor uw printer van de printerfabrikant. Dit profiel is specifiek voor uw printer en niet algemeen (zoals bijv. sRGB). Images: Afbeeldingen: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standaard render keuze voor afbeeldingen. Kies relatief colorimetrisch of perceptueel. Tenzij er een reden is voor een andere keuze. Sol&id Colors: &Effen kleuren: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standaard render keuze voor effen kleuren. Kies relatief colorimetrisch of perceptueel. Tenzij er een reden is voor een andere keuze. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Laat een weergave op uw scherm zien, gebaseerd op het gekozen printerprofiel. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Simuleer een full colour management omgeving: Alle kleuren, rgb of cmyk, worden omgezet naar printer kleurruimte. Convert all colors to printer space Zet alle kleuren om naar printer kleurruimte Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Hiermee kunnen kleurgebieden gemarkeerd worden die niet correct zouden worden afgedrukt. Dit vereist zeer accurate profielen en dient enkel als waarschuwing. Mark Colors out of &Gamut Kleuren buiten de &gamut markeren Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Zwartpuntcompensatie is een methode om het contrast in foto's te verbeteren. Als uw document foto's bevat wordt deze instelling aangeraden. Document Rendering Intents Document rendering intents Use &Blackpoint Compensation &Zwartpuntcompensatie gebruiken CMYKChoose Edit Color Kleur bewerken &Name: &Naam: Color &Model Kleur&model CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB RGB voor web New Nieuw Old Oud Scribus Swatches User Swatches C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Dynamische kleurbalken Static Color Bars Statische kleurbalken R: R: G: G: B: B: Is Spot Color Is een steunkleur You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color U kan niet een kleur maken genaamd "%1". De naam is gereserveerd voor transparantkleur Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Hiermee wordt van deze kleur een steunkleur gemaakt. Voor elke steunkleur wordt een separatie gemaakt bij het maken van platen of films. Steunkleuren worden meestal gebruikt als een kleur exact moet worden weergegeven en niet kan worden samengesteld met cmyk kleuren. Metallic en fluoriserende inkten zijn specifieke voorbeelden welke niet met cmyk inkten kunnen worden aangemaakt. The name of the color already exists, please choose another one. De naam van de kleur bestaat reeds, kies een andere. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Als kleurbeheer is ingeschakeld zal een driehoekwaarschuwingspictogram als u een kleur hebt gekozen die buiten het bereik van de het betreffende printerprofiel valt. Dit kan resulteren in een kleur die niet exact gelijk geprint wordt zoals deze op het scherm is weergegeven. Meer informatie over kleurbeheerwaarschuwingen vind u in de online handleiding onder kleurbeheer. You cannot create a color without a name Please give it a name U kunt geen kleur aanmaken zonder deze een naam te geven. Geef een naam op HSV Color Map HSV-kleurruimte CWDialog Merging colors Vermeng kleuren Error: Fout: Color %1 exists already! Kleur %1 bestaat al! Color %1 appended. Kleur %1 toegevoegd. Now opening the color manager. Opent nu het kleurbeheer. Color Merging Kleursamenvoeging Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Kan de gevraagde kleur niet vinden. Waarschijnlijk is zwart, grijs of wit geselecteerd. Deze kleur kan niet worden verwerkt. Color Wheel Kleurwiel Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Klik op het wiel om de basiskleur te verkrijgen. Het kleur model hangt af van de gekozen tabblad. Result Colors Resulterende kleuren CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Kleuren van het gekozen schema. Color Scheme Method Kleurenschema methode Angle: Hoek: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Verschil tussen de geselecteerde en de berekende waarden. Lees de documentatie voor meer informatie. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Selecteer een van de methoden om een kleurenschema aan te maken. Lees de documentatie voor meer informatie. Merge created colors into the document colors Voeg aangemaakte kleuren in de documentkleuren &Merge Sa&menvoegen Alt+M Alt+M Replace created colors in the document colors Vervang aangemaakte kleuren in documentkleuren &Replace &Vervangen Alt+R Alt+R Leave colors untouched Laat kleur onaangeraakt &Cancel &Annuleren Alt+C Alt+A Preview: Voorbeeld: Sample color scheme. Voorbeeld kleurenschema. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simuleer voorkomende gezichtsbeperkingen. Selecteer het type beperking. Vision Defect Type: Type visuele beperking: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Document Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Lengte: %1 Hoek: %2 Width: %1 Height: %2 Breedte: %1 Hoogte: %2 Angle: %1 Hoek: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. De geselecteerde kleur ontbreekt in de kleurenset van het document. Voer een naam in voor deze nieuwe kleur. Color Not Found Kleur niet gevonden The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. De naam van deze kleur bestaat al. Gebruik een andere naam voor deze kleur. CanvasMode_Normal All Supported Formats Alle ondersteunde formaten Open Openen CgmPlug Importing: %1 Importeren: %1 Analyzing File: Bestand analizeren: Group%1 Groep%1 Generating Items Verwerk items CharSelect Character Palette Letterteken palet Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Scribus letterteken palet (*.ucp);;Alle bestanden (*) Choose a filename to open Kies een bestandsnaam om te openen Error Fout Error reading file %1 - file is corrupted propably. Fout tijdens lezen bestand %1 - bestand is mogelijk beschadigd. Cannot write file %1 Kan bestand %1 niet schrijven Empty the Palette? Lettertekenset legen? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Alle tekens in de lettertekenset zullen worden verwijderd. Wilt u doorgaan? Hide/Show Enhanced Palette Toon/verberg uitgebreide lettertekenset Save Quick Character Palette Sla snelle lettertekenset op CharSelectEnhanced Full Character Set Volledige lettertekenset Basic Latin Basis latijn Latin-1 Supplement Latijn-1 toevoeging Latin Extended-A Latijn uitgebreid-A Latin Extended-B Latijn uitgebreid-B General Punctuation Algemene puntuatie Super- and Subscripts Super- en subscripts Currency Symbols Valutasymbolen Letterlike Symbols Lettersymbolen Number Forms Getalvormen Arrows Pijlen Mathematical Operators Mathematische lettertekens Box Drawing Blok tekensymbolen Block Elements Blokelementen Geometric Shapes Geometrische vormen Miscellaneous Symbols Diverse symbolen Dingbats Dingbats Small Form Variants Small Form Variants Ligatures Ligaturen Specials Specials Greek Grieks Greek Extended Grieks uitgebreid Cyrillic Cyrillisch Cyrillic Supplement Cyrillisch supplement Arabic Arabisch Arabic Extended A Arabisch uitgebreid A Arabic Extended B Arabisch uitgebreid B Hebrew Hebreeuws Enhanced Character Palette Verbeterde lettertekenset &Font: &Font: C&haracter Class: &Lettertekenklasse: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one U kunt een voorbeeld weergeven door de rechter muisknop in te drukken en ingedrukt te houden. De insert-toets gebruikt u om de geselecteerde Glyphs in te voegen en u gebruikt Delete om geselecterde glyphs te verwijderen Insert &Code: &Code invoegen: Glyphs to Insert Glyph om in te voegen Insert the characters at the cursor in the text Voegt de tekens in op de huidige cursorpositie &Insert &Invoegen Delete the current selection(s). Verwijdert de huidige selectie(s). C&lear W&issen Type in a four digit Unicode value directly here Voer een viercijferige Unicode waarde hier in CharStyleComboBox No Style Geen stijl CharTableView Delete Verwijderen CheckDocument Current Profile: Huidige profiel: Items Items Print/Visible Mismatch Problems Problemen Glyphs missing Missende symbooltekens Text overflow Tekstoverloop Object is not on a Page Object staat niet op een pagina Missing Image Missende afbeelding Object has transparency Object is doorzichtig Object is a placed PDF Object is een geplaatste PDF Image dimension is smaller than its frame Document Document No Problems found Geen problemen gevonden Page Pagina Free Objects Vrije objecten Preflight Verifier Preflight controle Object is a PDF Annotation or Field Object is een PDF annotatie of veld &Ignore Errors &Negeer fouten OK OK Transparency used Transparatie gebruikt Blendmode used Vermeng modus gebruikt Layer "%1" Laag "%1" Check again Check opnieuw Image is GIF Afbeelding is GIF Annotation uses a non TrueType font Aantekening gebruikt geen TrueType-font Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Preflight profiel om de preflight op te baseren. De opties kunnen ingesteld worden in Documentinstellingen of in de Voorkeuren Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Gevonden fouten negeren en verdergaan met het exporteren of printen. Verzeker u ervan dat u de fouten begrijpt voordat u verder gaat. Rerun the document scan to check corrections you may have made Terugkeren naar het document om te controleren of correcties die u gemaakt hebt juist zijn Empty Image Frame Leeg afbeeldigsframe Layers Lagen Issue(s): %1 Problemen: %1 Master Pages Pagina sjablonen Layer Laag Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Afbeeldingsresolutie lager dan %1 DPI, huidige resolutie %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Afbeeldingsresolutie hoger dan %1 DPI, huidige resolutie %2 x %3 DPI CollectForOutput Choose a Directory Kies een map Cannot create directory: %1 Kan map niet aanmaken: %1 Collecting... Verzamelen... Cannot collect all files for output for file: %1 Kan niet alle bestanden vinden voor de output van bestand: %1 Cannot collect the file: %1 Verzamelen niet gelukt van bestand: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Verzamelen... Cannot collect all files for output for file: %1 Kan niet alle bestanden vinden voor de output van bestand: %1 Cannot collect the file: %1 Verzamelen niet gelukt van bestand: %1 ColorListBox Sort by Name Sorteer op Naam Sort by Color Sort by Type ColorManager Colors Kleuren &Import &Importeren &New &Nieuw &Edit Be&werken D&uplicate D&upliceren &Delete Verwij&deren &Remove Unused Ongebruikte ve&rwijderen Color Sets Kleurensets Current Color Set: Huidige kleurenset: &Save Color Set Kleurenset op&slaan Choose a color set to load Kies de te laden kleurenset Save the current color set De huidige kleurenset opslaan Remove unused colors from current document's color set Verwijdert de ongebruikte kleuren uit de kleurenset van dit document Import colors to the current set from an existing document Importeer kleuren naar de huidige set uit een bestaand document Create a new color within the current set Een nieuwe kleur aanmaken in de huidige set Edit the currently selected color De geselecteerde kleur bewerken Make a copy of the currently selected color Een kopie van de geselecteerde kleur maken Delete the currently selected color De geselecteerde kleur verwijderen Make the current colorset the default color set Stelt de huidige kleurenset in als standaard &Name: &Naam: Choose a Name Kies een naam Copy of %1 Kopie van %1 New Color Nieuwe kleur Information Informatie The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Het bestand %1 bevat geen kleuren die kunnen worden geïmporteerd. Als het een bestand is op PostScript basis, probeer dan Bestand -&; Import. Niet alle bestand hebben DSC conform commentaar over de locatie van de kleurbeschrijving. Dit voorkomt import van kleuren bij bepaalde bestanden. Zie het Bewerk Kleuren deel van het document voor details. All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Alle ondersteunde bestandstypen (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors Importeer kleuren ColorWheel Monochromatic Monochroom Analogous Analoog Complementary Complementair Split Complementary Gesplitst complementair Triadic Triadisch Tetradic (Double Complementary) Tetradisch (Dubbel complementair) Base Color Basiskleur Monochromatic Light Monochromatisch licht Monochromatic Dark Monochromatisch donker 1st. Analogous 1e Analoog 2nd. Analogous 2e Analoog 1st. Split 1e Splitsing 2nd. Split 2e Splitsing 3rd. Split 3e Splitsing 4th. Split 4e Splitsing 1st. Triadic 1e Triade 2nd. Triadic 2e Triade 1st. Tetradic (base opposite) 1e Tetrade (basis tegengesteld) 2nd. Tetradic (angle) 2e Tetrade (hoek) 3rd. Tetradic (angle opposite) 3e Tetrade (hoek tegengesteld) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Kleurwiel... Color setting helper Kleurinstellingen helper Color selector with color theory included. Kleur selecteren inclusief kleurtheorie. CommonStrings &Apply Toe&passen &Cancel &Annuleren &OK &OK &Save Op&slaan Warning Waarschuwing None color name Geen PDF 3D Annotation PDF 3D annotatie Symbol Symbool Custom CommonStrings, custom page size Aangepast Single Page Enkele pagina Double Sided Dubbelzijdig 3-Fold Drieluik 4-Fold Vierluik Monday Maandag Tuesday Dinsdag Wednesday Woensdag Thursday Donderdag Friday Vrijdag Saturday Zaterdag Sunday Zondag January Januari February Februari March Maart April April May Mei June Juni July Juli August Augustus September September October Oktober November November December December Yes Ja No Nee &Yes &Ja &No &Nee Left Page Left page location Linker pagina Middle Middle page location Midden Middle Left Middle Left page location Midden links Middle Right Middle Right page location Midden rechts Right Page Right page location Rechter pagina Normal Default single master page Normaal Normal Left Default left master page Normaal links Normal Middle Default middle master page Normaal midden Normal Right Default right master page Normaal rechts Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Normaal zicht Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Protanopia (Rood) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Deuteranopia (Groen) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Tritanopia (Blauw) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Volledig kleurenblind Custom: Custom Tab Fill Option Aangepast: Solid Line Ononderbroken lijn Dashed Line Gestreepte lijn Dotted Line Stippellijn Dash Dot Line Streep-stip lijn Dash Dot Dot Line Streep-stip-stip lijn None Optical Margin Setting Geen Left Protruding Optical Margin Setting Right Protruding Optical Margin Setting Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Links hangende interpunctie Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Rechts hangende interpunctie Default Optical Margin Setting Standaard Min. Word Tracking Min. woord tracking Max. Word Tracking Max. woord tracking Min. Glyph Extension Max. glyph extensie Max. Glyph Extension Max. glyph extensie None Geen RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Kleurruimte Grijstinten Duotone Colorspace Kleurruimte Duotoon Unknown Colorspace (Unknown) Kleurruimte (onbekend) Onbekend PostScript PostScript Text Frame Tekstframe Image Frame Afbeeldingsframe Line Lijn Polygon Polygoon Polyline Polylijn Text on a Path Tekst op een pad Multiple Multiple frame types Veelvoudige frametypes Meerdere PDF Push Button PDF knop PDF Text Field PDF tekstveld PDF Check Box PDF keuzevak PDF Combo Box PDF combobox PDF List Box PDF lijst PDF Text Annotation PDF tekst annotatie PDF Link Annotation PDF link annotatie PostScript Level 1 PostScript niveau 1 PostScript Level 2 PostScript niveau 2 PostScript Level 3 PostScript niveau 3 Windows GDI Windows GDI Render Frame Renderframe Default Paragraph Style Standaard alineastijl Default Character Style Standaard tekenstijl Default Line Style Standaard lijnstijl ContextMenu Preview Settings Voorbeeldinstellingen Paste File... Plak bestand... Delete Page Pagina verwijderen Paste Image from Clipboard Plak afbeelding vanaf het plakbord CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Zet pagina om naar pagina sjabloon Name: Naam: Copy Applied Master Page Items Kopieer pagina sjabloon items CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Nieuw pagina sjabloon %1 Cpalette Solid Effen Gradient Verloop Pattern Patroon Custom Aangepast Create Mesh CreateRange Create Range Maak bereik Number of Pages in Document: Aantal pagina's in document: Doc Page Range Doc pagina bereik Basic Range Selection Basisselectie bereik Range of Pages Bereik van pagina's De&lete Ve&rwijderen Alt+L Alt+R Move &Down Naar bene&den Alt+D Alt+D Move &Up Naar &boven Alt+U Alt+B Add a Range of Pages Voeg bereik van pagina's toe Consecutive Pages Opeenvolgende pagina's Even Pages Even pagina's From: Van: To: Tot: &Add To Range &Aan bereik toevoegen Alt+A Alt+A Odd Pages Oneven pagina's Comma Separated List Lijst met kommagescheiden-waarden Advanced Reordering Geavanceerd herschikken Page Order Pagina volgorde Sample Page Order: Voorbeeld paginavolgorde: Page Group Size: Pagina groep formaat: &OK &OK Alt+O Atl+O &Cancel &Annuleren Alt+C Alt+A CsvDialog CSV Importer Options Opties voor importeren CSV Field delimiter: Veldscheidingsteken: (TAB) (TAB) Value delimiter: Waardescheidingsteken: First row is a header Eerste regel is een kopregel OK OK Cancel Annuleren None delimiter Schedingsteken Geen CupsOptions Printer Options Afdrukinstellingen Page Set Bereik All Pages Alle pagina's Even Pages only Even pagina's Odd Pages only Oneven pagina's Mirror Spiegelen Orientation Oriëntatie Portrait Staand Landscape Liggend N-Up Printing Pagina's per vel Page per Sheet pagina per vel Pages per Sheet pagina's per vel Option Optie Value Waarde This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Dit scherm toont diverse CUPS- printopties. Exacte parameters zijn afhankelijk van de beschikbare printerdriver. CUPS support kan worden bevestigd door Help > Over te selecteren. Kijk naar de lijst: C-C-T Dit is gelijk aan C=CUPS C=littlecms T=Tiff support. Ontbrekende bibliotheken worden aangegeven met een * CurveWidget Open Openen Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Curve bestanden "*.scu" (*.scu *.SCU);;Alle bestanden (*) Save as Opslaan als Cannot write the file: %1 Kan bestand niet schrijven: %1 Inverts the curve Curve inverteren Resets the curve Curve herstellen Switches between linear and cubic interpolation of the curve Schakel tussen lineaire en kubieke interpolatie van de curve Loads a curve Laad een curve Saves this curve Bewaar deze curve CustomFDialog &Compress File Bestand &comprimeren &Include Fonts Fonts &insluiten Encoding: Codering: Show Preview Toon voorbeeld &Include Color Profiles &Kleurprofielen insluiten Show a preview and information for the selected file Toon voorbeeld en informatie over het geselecteerde bestand Compress the Scribus document on save Scribus document comprimeren tijdens het opslaan Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Fonts insluiten tijdens verzamelen voor uitvoer. Verzeker u ervan dat u de licentie-informatie van de fonts kent voordat u ze verder verspreid. Include color profiles when collecting files for the document Kleurprofielen insluiten bij het verzamelen bestanden voor het document CvgPlug Importing: %1 Importeren: %1 Analyzing File: Bezig met analyzeren van bestand: Group%1 Groeperen%1 Generating Items Verwerk items DashEditor Value: Waarde: Offset: Verschuiving: DeferredTask Cancelled by user Geannuleerd door gebruiker DelColor Delete Color Kleur verwijderen Delete Color: Kleur verwijderen: Replace With: Vervangen door: DelPages Delete Pages Pagina's verwijderen to: tot: Delete From: Verwijder van: DialogsAPI Alert - Scribus DocIm Importing failed Importeren mislukt Importing Word document failed %1 Het importeren mislukt bij het bestand: %1 DocInfos Document Information Documentinformatie &Title: &Titel: &Author: &Auteur: &Subject: &Keywords: T&refwoorden: Descri&ption: Om&schrijving: P&ublisher: &Uitgever: &Contributors: &Medewerkers: Dat&e: &Datum: T&ype: T&ype: F&ormat: &Formaat: Identi&fier: &Identifier: &Source: Br&on: &Language: T&aal: &Relation: R&elatie: Co&verage: Gaat o&ver: Ri&ghts: Rec&hten: Further &Information Meer &informatie A person or organisation responsible for making the document available De persoon of organisatie die dit document beschikbaar maakt A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Personen of organisaties die hebben bijgedragen aan dit document A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Datum die bij het document hoort, bijv. de aanmaakdatum, in JJJJ-MM-DD formaat, zoals in ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Genre, categorie of type van dit document An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Een exacte referentie naar dit document, zoals een ISBN-nummer of een URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Een verwijzing naar een document waar dit document van is afgelijk, bijv. ISBN of een URI A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Een verwijzing naar een gerelateerd document, mogelijk via een ISBN-nummer of URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Het bereik dat door het document wordt omvat, bijvoorbeeld in plaats, tijd of jurisdictie Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Informatie over rechten die voor dit document gelden, zoals copyright, patenten of handelsmerken Documen&t Documen&t The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Persoon of organisatie verantwoordelijk voor de inhoud van het document. Dit veld kan worden ingesloten in het Scribus document ter referentie, alsmede in de PDF metadata A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Naam van een document. Dit veld kan worden ingebed in het Scribus document ter referentie, evenals in de PDF metadata An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Omschrijving van de inhoud van het document. Dit veld is een korte omschrijving van het document. Wordt bij export naar PDF ingebed The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Trefwoorden over de inhoud van het document. Dit veld is voor trefwoorden die in een PDF moeten worden ingebd, om zoeken en indexeren van PDF bestanden eenvoudiger te maken The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Fysieke of digitale staat van het document. Media type en afmetingen zijn goed om te vermelden evenals RFC2045,RFC2046 for MIME types The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH De taal waarin de inhoud van het document is geschreven, vaak wordt een ISO-639 taalcode geschreven met een afbreekstreepje en een ISO-3166 landcode, als en-GB, fr-CH DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Voeg een sectie voor paginanummering toe aan het document. De nieuwe sectie wordt toegevoegd na de huidige geselecteerde sectie. Delete the currently selected section. Wis de geselecteerde sectie. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. <b>Naam:</b>Optionele naam voor sectie bijv. Index<br/><b>Getoond:</b>Selecteer om paginanummers in deze sectie tonen als dit voor meerdere tekstframes geldt.<br/>Van:</b>De start van de pagina index voor deze sectie.<br/><b>Tot:</b>Het eind van de pagina index voor deze sectie.<br/><b>Stijl:</b> Selecteer de te gebruiken stijl voor de paginanummering.<br/><b>Start:,/b> De index waarbinnen binnen de nummeringsstijl moet worden gestart. Bijv. Als Start=2 en Stijl=a,b,c,..., zal de nummering beginnen bij b. Voor de eerste sectie in het document zal dit het oudere Eerste Pagina Nummer in het nieuwe bestandsvenster vervangen. Page Number Out Of Bounds Paginanummer buiten bereik The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). De ingevoerde waarde ligt buiten de waarde van de paginanummering in dit document (%1-%2). Document Sections Document secties &Add &Toevoegen Alt+A Alt+T &Delete Verwij&deren Alt+D Alt+D Name Naam Shown Getoond From Van To Naar Style Stijl Start Start DocumentItemAttributes Relates To Relatie tot Is Parent Of Is ouder van Is Child Of Is kind van Text Frames Tekstframes Image Frames Afbeeldingsframe Boolean Boolean Integer Integer String String None relationship Geen None auto add Geen None types Geen Real Number Getal Document Item Attributes Documentitem attributen &Add &Toevoegen Alt+A Alt+T &Copy &Kopiëren Alt+C Alt+K &Delete Verwij&deren Alt+D Alt+D C&lear &Wissen Alt+L Alt+W Name Naam Type Type Value Waarde Parameter Parameter Relationship Relatie Relationship To Relatie tot Auto Add To Voeg automatisch toe aan DrwPlug Group%1 Groeperen%1 Importing: %1 Importeren: %1 Analyzing File: Bezig met analyzeren van bestand: Generating Items Verwerk items EPSPlug Importing File: %1 failed! Het importeren van het bestand: %1 is mislukt! Fatal Error Fatale fout Error Fout Analyzing PostScript: Analyseer Postscript: Generating Items Verwerk items Converting of %1 images failed! Verwerken van %1 afbeelding mislukt! Importing: %1 Importeren: %1 Group%1 Groep %1 EditToolBar Edit Bewerken Editor Editor Bewerker &New &Nieuw &Open... &Openen... Save &As... Opslaan &als... &Save and Exit Op&slaan en sluiten &Exit without Saving Sluit&en zonder opslaan &Undo &Ongedaan maken &Redo O&pnieuw doen Cu&t Kni&ppen &Copy &Kopiëren &Paste P&lakken C&lear W&issen &Get Field Names Veldnamen opvra&gen &File &Bestand &Edit Be&werken JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScripts (*.js);;Alle bestanden (*) Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+C Ctrl-V Ctrl+V EffectsDialog Image Effects Afbeeldingseffecten Options: Opties: Color: Kleur: Shade: Tint: Brightness: Helderheid: Contrast: Contrast: Radius: Radius: Value: Waarde: Posterize: Poster effect: Available Effects Beschikbare effecten Blur Vervagen Brightness Helderheid Colorize Colorizeren Contrast Contrast Grayscale Grijsttinten Invert Inverteren Posterize Poster effect Sharpen Verscherpen >> >> << << Effects in use Effect in gebruik OK OK Cancel Annuleren Color 1: Kleur 1: Color 2: Kleur 2: Color 3: Kleur 3: Color 4: Kleur 4: Duotone Duotoon Tritone Tritoon Quadtone Quadtoon Curves Curven ExceptHookDialog Script error Scriptfout An exception occured while running the script. &Close &Sluiten Exception Uitzonderingen &Details >> &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Bestand bestaat. Wilt u het overschrijven? exists already. Overwrite? bestaat al. Wilt u het overschrijven? Save as Image Opslaan als afbeelding Insufficient memory for this image size. Er is onvoldoende werkgeheugen beschikbaar voor dit formaat afbeelding. Error writing the output file(s). Fout tijdens het schrijven naar uitvoerbestand(en). ExportForm Choose a Export Directory Kies een map om naar te exporteren Export as Image(s) Exporteren als afbeelding(en) &Export to Directory: &Exporteren naar map: C&hange... &Wijzigen... Options Opties Image &Type: Afbeeldings&type: &Quality: &Kwaliteit: &Resolution: &Resolutie: % % dpi dpi Range Bereik &Current page Huidige pa&gina &All pages Alle &pagina's &Range &Bereik Export a range of pages Een bepaald bereik exporteren Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Voer hier de paginanummer(s) in die u wilt exporteren, bijvoorbeeld 1,3,5 of 1-5 (pag. 1 t/m 5 exporteren). Een * staat voor alle pagina's. Export all pages Alle pagina's exporteren Export only the current page Alleen de huidige pagina exporteren Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Oplossend vermogen (resolutie). Gebruik 72dpi voor afbeeldingen bedoeld voor schermweergave Available export formats Beschikbare exportformaten The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' De plaats waar de afbeeldingen moeten worden opgeslagen. De naam van het bestand zal zijn 'documentnaam-pagina.type' Change the output directory De uitvoermap wijzigen &Size: &Grootte: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Grootte van de afbeeldingen. 100% voor geen verandering, 200% voor twee maal groter, etc. Image size in Pixels Afbeeldingsgrootte in pixels TextLabel The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Automatic Automatisch ExtImageProps Extended Image Properties Uitgebreide afbeeldingseigenschappen Normal Normaal Darken Donkerder Lighten Lichter Hue Tint Saturation Verzadiging Color Kleur Luminosity Helderheid Multiply Vermenigvuldig Screen Scherm Dissolve Oplossen Overlay Maskerlaag Hard Light Hard licht Soft Light Zacht licht Difference Verschil Exclusion Uitsluiting Color Dodge Kleur tegenhouden Color Burn Kleur doordrukken Blend Mode: Vermeng Mode: Opacity: Doorschijnendheid: % % Name Naam Layers Lagen Don't use any Path Gebruik geen enkel pad Paths Lokaties Live Preview Gelijktijdig Voorbeeld FDialogPreview Size: Grootte: Title: Titel: No Title Geen titel Author: Auteur: Unknown Onbekend Scribus Document Scribus document Resolution: Resolutie: DPI DPI Colorspace: Kleurruimte: File Format: Bestandformaat: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Enkele in dit document gebruikte fonts zijn vervangen: was replaced by: vervangen door: FileToolBar File Bestand FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Family: Familie: Style: Stijl: Font Family of Selected Text or Text Frame Font Style of Selected Text or Text Frame FontListModel Font Name Fontnaam Use Font Font gebruiken Family Familie Style Stijl Variant Variant Type Type Format Formaat Embed in PostScript Insluiten in PostScript Subset Subset Access Toegang Used in Doc Gebruikt in Document Path to Font File Locatie van fontbestand Unknown font type Onbekend Unknown font format Onbekend User font preview Gebruiker System font preview Systeem Click to change the value Klik om de waarde te veranderen FontPrefsTab Available Fonts Beschikbare fonts Font Substitutions Font-vervangingen Additional Paths Additionele paden &Available Fonts Beschikbare &fonts Font Name Fontnaam Replacement Vervanging &Delete Verwij&deren Font &Substitutions Font-&vervangingen C&hange... &Wijzigen... A&dd... &Toevoegen... &Remove Ve&rwijderen Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Een font zoekpad kan alleen worden ingesteld in Bestand > Voorkeuren, en alleen als er geen document is geopend. Sluiten alle documenten, en gebruik Bestand > Voorkeuren > Fonts om het font zoekpad te wijzigen. Additional &Paths Additionele &paden Choose a Directory Kies een map FontPreview Leave preview font preview Voorbeeld sluiten Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Sexy qua lijf, doch bang voor 't zwempak Size of the selected font Grootte van geselecteerde font Fonts Preview Fontvoorbeeld &Quick Search: &Snel zoeken: &Font Size: &Tekengrootte: Text Tekst Sample text to display Te tonen voorbeeldtekst Se&t &Instellen Alt+T Alt+I Reset the text Herstel de tekst &Close &Sluiten Alt+C Alt+S Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Hier kunt u snelzoeken tussen de Lettertypes Het zoeken is Hoofdletter gevoelig. &Default Stan&daard Show Extended Font Information Toon externe fontinformatie Set the preview text Pas voorbeeldtekst toe FontPreviewPlugin &Font Preview... &Fontweergave... Font Preview dialog Fontvoorbeeldvenster Sorting, searching and browsing available fonts. Sorteer, zoek en blader door beschikbare fonts. FontReplaceDialog Font Substitution Fontvervanging Original Font Orginele font Substitution Font Vervangend font Make these substitutions permanent Maak deze vervanging definitief This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Dit document bevat enkele fonts die niet op uw systeem geïnstalleerd zijn, kies vervangende fonts. Annuleren stop het laden van dit document. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Annuleert de fontvervanging en stopt het laden van het document. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Bij inschakelen zal Scribus deze vervangingen voor ontbrekende fonts permanent gebruiken in toekomstige layouts. Dit kan ongedaan worden gemaakt of aangepast worden in Bestand> Voorkeuren> Fonts. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Als u OK selecteert, dan bewaren, zullen deze vervangingen definitief gemaakt worden in dit document. FontSelect Select Alternate Font Alternatief font selecteren Font Font GradientEditor Position: Positie: % % Add, change or remove color stops here Verander, verwijder of voeg kleurstops hier toe GradientEditorBase Frame Frame Position: Positie: % % Color: Kleur: Opacity: Doorschijnendheid: Shade: Tint: GradientPreview Add Stop Stop toevoegen Remove Stop Stop verwijderen GradientVectorBase Gradient Vector Verloopvector Start: Start: / / End: Einde: Skew: Schuintrekken: Focal: Scale: Schaal: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape GradientVectorDialog Gradient Vector Verloopvector GuideManager &Single &Enkele Horizontals Horizontalen &Add &Toevoegen Alt+A Alt+T D&elete V&erwijderen Alt+E Alt+E Verticals Verticalen A&dd Toe&voegen Alt+D Alt+V De&lete Ve&rwijderen Alt+L Alt+R &Lock Guides Hulplijnen vast&zetten Appl&y to All Pages &Op alle pagina's toepassen Alt+Y Alt+O &Column/Row &Kolom/Rij &Number: &Nummer: U&se Gap: Gebru&ik tussenruimte: Alt+S Alt+I &Page &Pagina Alt+P Alt+P M&argins M&arges S&election S&electie Nu&mber: Nu&mmer: Use &Gap: &Gebruik tussenruimte: Alt+G Alt+G &Misc &Diversen Delete all guides from the current page Verwijder alle hulplijnen op de huidige pagina Delete Guides from Current &Page Verwijder alle hulplijnen op de huidige &pagina Delete all guides from the current document Verwijder alle hulplijnen van het huidige document Delete Guides from &All Pages Verwijder hulplijnen op &alle pagina's Guide Manager Hulplijnen beheren Add a new horizontal guide Voeg nieuwe horizontale hulplijn toe Delete the selected horizontal guide Verwijder geselecteerde horizontale hulplijn Add a new vertical guide Voeg nieuwe verticale hulplijn toe Delete the selected vertical guide Verwijder geselecteerde verticale hulplijn Lock the guides Vergrendel de hulplijnen Apply to all pages Toepassen op alle pagina's Number of horizontal guides to create Aantal horizontale hulplijnen creëren Number of vertical guides to create Aantal verticale hulplijnen creëren Create rows with guides, with an additional gap between the rows Maak rijen met daartussen eventueel witruimte Create columns with guides, with an additional gap between the columns Maak kolommen met daartussen eventueel witruimte Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Maak het opgegeven aantal horizontale hulplijnenen relatief aan de huidige pagina Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Maak het opgegeven aantal horizontale hulplijnenen relatief aan de opgegeven marges Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Maak het opgegeven aantal horizontale hulplijnenen relatief aan de huidige selectie Create the selected number of vertical guides relative to the current page Maak het opgegeven aantal verticale hulplijnenen relatief aan de huidige pagina Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Maak het opgegeven aantal verticale hulplijnenen relatief aan de opgegeven marges Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Maak het opgegeven aantal horizontale hulplijnenen relatief aan de huidige geselecteerde items Apply the shown guides to all pages in the document Pas de hulplijnen toe op alle pagina's in uw document Delete all guides shown on the current page Verwijder alle hulplijnen op de huidige pagina Delete all guides from all pages Verwijder alle hulplijnen op alle pagina's Refer to Ten opzichte van HelpBrowser Scribus Online Help Scribus online hulp &Delete Verwij&deren &Print... Afdru&kken... Find Vind Search Term: Zoekterm: New Bookmark Nieuwe bladwijzer New Bookmark's Title: Nieuwe bladwijzertitel: &File &Bestand &Find... &Vind... Find &Next Vind v&olgende Find &Previous Vind vo&rige &Edit Be&werken Navigation Navigatie Loading Failed Laden mislukt &Add Bookmark Bl&adwijzer toevoegen D&elete All All&es verwijderen &Bookmarks &Bladwijzers Scribus Help Scribus help &Exit &Afsluiten Find &Next... Volgende &Zoeken... Find &Previous... &Vorige Zoeken.... &Add &Toevoegen &Quit A&fsluiten <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show HTML-bericht om te melden dat er geen documentatie is om te tonen <h2><p>Sorry, er is geen handleiding geïnstalleerd!</p><p>Kijk voor meer informatie op</p><ul><li>http://docs.scribus.net voor up to date documentatie of op</li><li>http://www.scribus.net voor downloads</li></ul></h2> HelpBrowserNavigation Form &Contents &Inhoud Se&arch Zo&eken Searching is case insensitive Zoeken is hoofdlettergevooelig &Search &Zoeken 1 1 Book&marks &Bladwijzers &New &Nieuw &Delete Verwij&deren D&elete All All&es verwijderen HyAsk Possible Hyphenation Mogelijke afbreking Accept Accepteren Skip Overslaan Cancel Annuleren Add to the Exception List Toevoegen aan de uitzonderingslijst Add to the Ignore List Toevoegen aan de negeerlijst HySettings Ignore List Negeerlijst Add a new Entry Voeg nieuw item toe Edit Entry Bewerk item Exception List Uitzonderingslijst ImageInfoDialog Image Info Afbeelding informatie General Info Algemene informatie Date / Time: Datum / Tijd: Has Embedded Profile: Heeft ingebed profiel: Profile Name: Profielnaam: Has Embedded Paths: Heeft ingebedde paden: Has Layers: Heeft lagen: EXIF Info EXIF Informatie Artist: Artiest: Comment: Commentaar: User Comment: Gebruikerscommentaar: Camera Model: Cameramodel: Camera Manufacturer: Camerafabrikant: Description: Omschrijving: Copyright: Auteursrecht: Scanner Model: Scannermodel: Scanner Manufacturer: Scannerfabrikant: Exposure time Belichtingstijd Aperture: Diafragma: ISO equiv.: ISO equiv.: ImportAIPlugin Import AI... AI-bestand importeren... Imports Illustrator Files Importeert Illustrator bestanden Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. The file could not be imported Het bestand kan niet worden geïmporteerd ImportCgmPlugin Import Cgm... Cgm importeren... CGM File CGM bestand CGM File (*.cgm *.CGM) CGM bestand (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Importeert CGM bestanden Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportCvgPlugin Import Cvg... Cvg importeren... Imports Cvg Files Importeert Cvg bestanden Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportDrwPlugin Import DRW... DRW importeren... Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportPSPlugin Import PostScript... PostScript importeren... Imports PostScript Files Importeert PostScript bestanden Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importeert bijna alle postscript bestand in het huidige document, Zet hun vector-data om Scribus objecten. ImportPctPlugin Import Pict... Imports Pict Files Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Dia Shapes "*.shape" File Dia Shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Dia shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportWpgPlugin Import WPG... Imports WPG Files Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle ondersteunde formaten ImportXfigPlugin Import Xfig... Xfig importeren... Imports Xfig Files Importeert Xfig-bestanden Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Import Xfig in het huidige document en zet hun vectordata om in scribus objecten. All Supported Formats Alle ondersteunde formaten Imposition Portrait Staand Landscape Liggend ImpositionBase Imposition Op stand zetten Gri&d Rast&er Copies Aantal Do&uble sided D&ubbelzijdig Alt+U Alt+U Front side Voorkant Back side Achterkant &Booklet &Boekje Pages per sheet Pagina's per vel 4 4 8 8 16 16 Pages Aantal pagina's <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Gevouwen Front page from Voorpagina van Double sided Dubbelzijdig Back page from Achterkant van Destination page Bestemmingspagina Size Grootte Orientation Oriëntatie Width Breedte Height Hoogte Preview Voorbeeld Refresh preview Voorbeeld vernieuwen &OK &OK Alt+G Alt+G &Cancel &Annuleren Alt+C Alt+A ImpositionPlugin &Imposition... Op &stand zetten... Imposition dialog Op stand zetten Imposition on grids, booklets and folds Op stand zetten op raster, gevouwen boeken InsPage Insert Page Pagina invoegen Page(s) pagina's before Page voor pagina after Page na pagina at End aan het eind &Insert &Invoegen Master Pages Pagina sjablonen &Master Page: &Pagina sjabloon: Page Size Paginagrootte &Size: &Grootte: Orie&ntation: Orië&ntatie: Portrait Staand Landscape Liggend &Width: &Breedte: &Height: &Hoogte: Move Objects with their Page Verplaats objecten met hun pagina InsertAFrame Open Openen Insert A Frame Frame invoegen T&ype T&ype &Text Frame &Tekstframe &Image Frame &Afbeeldingsframe &Location &Locatie Page Placement Pagina plaatsing Current Page Huidige pagina All Pages Alle pagina's ... ... Position of Frame Framepositie Top Left of Margins Linkerboven zijde van marges Top Left of Page Linker bovenzijde van de pagina Top Left of Bleed Linker bovenzijde van afloop X: X: Y: Y: &Size &Grootte Same as the Page Margins Gelijk aan pagina marges Same as the Page Gelijk aan de pagina Same as the Bleed Gelijk aan afloop Same as the Imported Image Gelijk aan de geimporteerde afbeelding Height: Hoogte: Width: Breedte: &Options &Opties Source Image: Bron afbeelding: There are no options for this type of frame Voor dit type frame zijn geen opties Columns: Kolommen: Gap: Tussenruimte: Source Document: Bron document: Range of Pages Bereik van pagina's Custom Position Opgegeven positie Custom Size Opgegeven maat <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Voeg een tekstframe in</b><br/>Met een tekstframe kunt u tekst invoegen op een door u gedefinieerde positie en met het formaat van uw keuze. Ook kunt u een tekstbestand kiezen met het tabblad Opties als u direct en document wilt importeren in het tekstframe. Scribus ondersteund veel verschillende importeerbare formaten, van platte (kladblok)tekst tot OpenOffice.org tekstbestanden. U kunt de tekst naderhand altijd bewerken, zowel op de pagina als in Story Editor. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Voeg een afbeeldingsframe in</b></br> Met een afbeeldingsframe kunt u afbeeldingen invoegen op uw pagina. Hier kunt u ook verschillende afbeeldingseffecten aan toevoegen, eventueel in combinatie met transparantie en dekking. Ook kun poster-effecten toepassen of prachtige visuele effecten toepassen. Het schalen en vervormen van het afbeeldingskader gebeurd via het Eigenschappenpaneel. Insert one or more text frames Eén of meerdere tekstframes invoegen Insert one or more image frames Eén of meerdere afbeeldingframes invoegen Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Plaats de nieuwe frames op de huidige pagina of op een geselecteerde pagina Insert the frame on the current page only Voeg het frame alleen op de huidige pagina in Insert one frame for each existing page Voeg het frame op elke beschikbare pagina in Insert frames on a range of pages Voeg het frame in op een paginabereik Range of pages to insert frames on Paginabereik om frames in te voegen Position the new frame in relation to the page Positioneer het frame gerelateerd aan de pagina Insert the frame at the top left of the page margins Voeg het frame in aan de bovenkant van de paginamarges Insert the frame at the top left of the page Voeg het frame in de linker bovenhoek van de pagina Insert the frame at the top left of the page bleed Voeg het frame in op de linker bovenhoek van de pagina afloop Insert the frame at a custom position on the page Voeg het frame in op een door u gedefenieerde positie op de pagina Top position of the inserted frame Bovenkant positie van het ingevoegde frame Left position of the inserted frame Linker positie van het ingevoegde frame Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Voeg het nieuwe frame in met dezelfde maten als de paginamarges Insert the new frame with the same dimensions as the page Voeg het nieuwe frame in met dezelfde maten als de pagina Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Voeg het nieuwe frame in met dezelfde maten als het afloopgebied buiten de pagina Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Voeg het nieuwe frame in met dezelfde maten als de afbeelding die geïmporteerd zal worden Insert the new frame with a custom size Voeg het nieuwe frame in met door u gekozen maten Width of the inserted frame Breedte van het ingevoegde frame Height of the inserted frame Hoogte van het ingevoegde frame Number of columns for the inserted text frame Aantal kolommen van het ingevoegde tekstframe Distance between the columns in the text frame Afstand tussen de kolommen in het tekstframe Link the inserted text frames together to form a chain of frames Verbind de ingevoegde tekstframes met elkaar om een keten van frames te vormen Link Inserted Frames Verbind ingevoegde frames Link the first inserted frame to a preexisting text frame Verbind het eerste ingevoegde frame aan een al bestaand frame Link to Existing Frame Verbind aan bestaand frame Name of existing text frame to link to Naam van het bestaande tekstframe om te aan verbinden Source document to load into the text frame Brondocument om in te laden in het tekstframe Source image to load into the inserted image frame Bron afbeelding om in te laden in het afbeeldingsframe InsertTable Insert Table Tabel invoegen Number of rows: Aantal rijen: Number of columns: Aantal kolommen: JavaDocs Edit JavaScripts JavaScripts bewerken &Edit... B&ewerken... &Add... &Toevoegen... &Delete Verwij&deren &Close &Sluiten&Sluiten &New Script: &Nieuw script: New Script Nieuw script Do you really want to delete this script? Wilt u dit script werkelijk verwijderen? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Voegt een nieuw Script toe, benoemt een functie met dezelfde naam. Als u dit script als een "Open Actie" script wilt gebruiken, verander dan de naam van de functie. LatexEditor Enter Code: Voeg code in: Update Update Revert Terugdraaien Program Messages: Programma meldingen: Status: Unknown Status: onbekend Kill Program Forceer programmastop Options Opties Resolution: Resolutie: Automatic Automatisch DPI DPI Program: Programma: Use Preamble Gebruik voorwoord Status: Status: Error Fout Finished Klaar Running Bezig No item selected! Geen item geselecteerd! Insert Symbol Symbool invoegen Editor Bewerker Information Informatie An editor for this frame is already running! Dit frame wordt al bewerkt! Editor running! Bewerker is al geopend! Please specify an editor in the preferences! Kies alstublieft een bewerker in de voorkeuren! Could not create a temporary file to run the external editor! Kon geen tijdelijk bestand maken om de externe bewerker te starten! Run External Editor... Start externe bewerker... Running the editor failed with exitcode %d! Bewerker starten mislukt met foutcode %d! Running the editor "%1" failed! Het starten van de bewerker "%1" is mislukt! LayerPalette Layers Lagen Delete Layer Laag verwijderen Name Naam Do you want to delete all objects on this layer too? Wilt u alle objecten op deze laag ook verwijderen? Opacity: Ondoorschijnendheid: % % Blend Mode: Vermeng Mode: Normal Normaal Darken Donkerder Lighten Lichter Multiply Vermenigvuldig Screen Scherm Overlay Maskerlaag Hard Light Hard licht Soft Light Zacht licht Difference Verschil Exclusion Uitsluiting Color Dodge Kleur tegenhouden Color Burn Kleur doordrukken Hue Tint Saturation Verzadiging Color Kleur Luminosity Helderheid Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Kleur van de laag indicator - Elke laag wordt een kleur voor weergave toegewezen als de laag indicatoren zijn ingeschakeld. Dubbelklik om de kleur te bewerken. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Maak laag zichtbaar - Uitschakelen om de laag te verbergen Print Layer - Uncheck to disable printing. Afdruklaag - Uitschakelen om printen uit te schakelen. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Vergrendel of ontgrendel laag - Uitgeschakeld is ontgrendeld Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below Tekst loopt om object in onderliggende lagen - Inschakelen zorgt voor tekstomloop rond andere objecten, zelfs in onderliggende lagen Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Outline modus - Schakelt 'draadmodel-weergave' van objecten in om weergave van complexe objecten te versnellen. Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Vermengmode, werkt alleen in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Laagtransparantie werkt alleen in PDF 1.4 en SVG Add a New Layer Voeg nieuwe laag toe Duplicate the Current Layer Dupliceer de huidige laag Raise Layer Laag omhoog Lower Layer Laag naar beneden Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name Naam van de laag - Klik dubbel op de naam van deze laag te bewerken LegacyMode Open Openen All Supported Formats Alle ondersteunde formaten LensDialogBase Optical Lens Optische Lens + + - - Lens Parameters Lenseigenschappen Add a new lens Voeg nieuwe lens toe &Add Lens &Voeg toe Remove selected lens Verwijder geselecteerde lens &Remove Lens &Verwijder Zoom In Inzoomen Zoom Out Uitzoomen &X Pos: &X-positie: Horizontal position of the lens Horizontale positie van de lens &Y Pos: &Y-positie: Vertical position of the lens Verticale positie van de lens The selected lens acts like a magnification lens De geselecteerde lens gedraagt zich als een vergrotingslens &Magnification Lens Ver&grotingslens The selected lens acts like a fish eye lens De geselecteerde lens gedraagt zich als een visoog-lens &Fish Eye Lens &Visoog-lens Ra&dius: S&traal: Radius of the lens Straal van de lens &Strength: &Sterkte: Strength of the lens Sterkte van de lens LensEffectsPlugin Lens Effects... Lenseffecten... Path Tools Padgereedschap Lens Effects Lenseffecten Apply fancy lens effects Pas lenseffecten toe LoadSavePlugin All Files (*) Alle bestanden (*) An error occured while opening file or file is damaged An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found Geen bestandsladerplugins gevonden LoremManager Select Lorem Ipsum Selecteer Lorem Ipsum Author: Auteur: Get More: Meer verkrijgen: XML File: XML bestand: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Alinea's: Alt+O Atl+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Standaard Lorem Ipsum Random Paragraphs Ongeorderde alinea's Number of paragraphs of selected sample text to insert Aantal alinea's van de geselecteerde tekst om in te voegen List of languages available to insert sample text in Lijst van talen die beschikbaar zijn voor voorbeeldtekst MarginDialog Manage Page Properties Paginaeigenschappen bewerken Page Size Paginagrootte &Size: &Grootte: Orie&ntation: Orië&ntatie: Portrait Staand Landscape Liggend &Width: &Breedte: &Height: &Hoogte: Move Objects with their Page Verplaats objecten met hun pagina Type: Type: Margin Guides Marge hulplijnen Other Settings Andere instellingen Master Page: Sjabloon: Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Grootte van de ingevoegde pagina's, een standaard of aangepaste maat. Orientation of the page(s) to be inserted Oriëntatie van de in te voegen pagina('s) Width of the page(s) to be inserted Breedte van de in te voegen pagina's Height of the page(s) to be inserted Hoogte van de in te voegen pagina's When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Als er een nieuwe pagina ingevoegd wordt tussen andere pagina's, verplaatst u met dit icoon de objecten samen met hun pagina. Dit is het standaard-icoon. MarginWidget &Bottom: On&der: &Top: &Boven: &Right: &Rechts: &Left: &Links: Distance between the top margin guide and the edge of the page Afstand tussen de bovenkant van de marge en de rand van het papier Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Afstand tussen de onderkant van de marge en de rand van het papier &Inside: B&innenkant: O&utside: B&uitenkant: Preset Layouts: Vooringestelde Layouts: Apply the margin changes to all existing pages in the document De geselecteerde margeinstellingen op alle bestaande pagina's van het document toepassen Printer Margins... Printer marges... Import the margins for the selected page size from the available printers. Importeer de marges voor de geselecteerde paginagrootte bij de beschikbare printers. Apply settings to: Instellingen toepassen op: All Document Pages Alle document pagina's All Master Pages Alle pagina sjablonen Apply the margin changes to all existing master pages in the document De geselecteerde margeinstellingen op alle bestaande pagina sjablonen van het document toepassen Margin Guides Marge hulplijnen Top: Boven: Bottom: Onder: Distance for bleed from the top of the physical page Afstand voor afloop vanaf de bovenkant van de fysieke pagina Distance for bleed from the bottom of the physical page Afstand voor afloop vanaf de onderkant van de fysieke pagina Distance for bleed from the left of the physical page Afstand voor afloop vanaf de linkerkant van de fysieke pagina Distance for bleed from the right of the physical page Afstand voor afloop vanaf de rechterkant van de fysieke pagina Bleeds Afloop Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Afstand tussen de linker marge hulplijn en de rand van de pagina. Als een dubbelzijdige,3 of 4 slag layout is geselecteerd, kan deze marge-ruimte worden gebruikt om correcte bindmarges te verkrijgen Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Afstand tussen de rechter marge hulplijn en de rand van de pagina. Als een dubbelzijdige,3 of 4 slag layout is geselecteerd, kan deze marge-ruimte worden gebruikt om correcte bindmarges te verkrijgen Inside: Binnenzijde: Outside: Buitenzijde: Left: Links: Right: Rechts: MasterPagesPalette Edit Master Pages Bewerk pagina sjabloon &Name: &Naam: New Master Page Nieuw pagina sjabloon Name: Naam: New MasterPage Nieuw pagina sjabloon Copy #%1 of Kopie #%1 van Duplicate the selected master page Dupliceer het geselecteerd pagina sjabloon Delete the selected master page Verwijder het geselecteerde pagina sjabloon Add a new master page Voeg een nieuw pagina sjabloon toe Import master pages from another document Importeer pagina sjablonen vanuit een ander document New Master Page %1 Nieuw pagina sjabloon %1 Unable to Rename Master Page Kan pagina sjabloon niet hernoemen The Normal page is not allowed to be renamed. De standaard pagina is niet hernoembaar. Rename Master Page Hernoem pagina sjabloon New Name: Nieuwe naam: Copy #%1 of %2 Kopie #%1 van %2 This master page is used at least once in the document. Dit pagina sjabloon wordt in ieder geval één keer gebruikt in het document. Do you really want to delete master page "%1"? Wilt u pagina sjabloon "%1" werkelijk verwijderen? Measurements ° MeasurementsBase Distances Afstanden X1: X1: 10000.0000 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Lengte: DX: DX: DY: DY: Angle: Hoek: Unit: Eenheid: MergeDoc Import Page(s) Pagina('s) importeren from 0 van 0 Create Page(s) Pagina('s) aanmaken Open Openen Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Documenten (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Alle bestanden (*) from %1 van %1 &From Document: &Van document: &Import Page(s): Pagina('s) &importeren: Before Page Voor pagina After Page Na pagina At End Aan het einde &Import &Importeren Import Master Page Pagina sjabloon importeren &Import Master Page Pag&ina sjabloon importeren Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Voer hier de paginanummer(s) in die u wilt importeren,bijvoorbeeld 1,3,5 of 1-5 (pag. 1 t/m 5 exporteren). Een * staat voor alle pagina's. &Select... &Selecteren... MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Maas vervorming Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Sleep de rode ankerpunten met de mazen te vervormen Zoom In Inzoomen Zoom Out Uitzoomen Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Zet de ankerpunten terug naar hun oorspronkelijke posities. Als er geen ankerpunt geslecteerd is, zullen alle ankerpunten worden teruggezet. &Reset He&rstel MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Maas vervorming... Path Tools Pad-gereedschappen Mesh Distortion of Polygons Maas Vervorming van Polygonen MissingFont Missing Font Missend font The Font %1 is not installed. Font %1 is niet geïnstalleerd. Use Gebruik instead in plaats van ModeToolBar Tools Gereedschappen Angle: Hoek: Width: Breedte: Properties... Eigenschappen... MovePages Move Pages Pagina's verplaatsen Copy Page Pagina kopiëren Move Page(s): Pagina('s) verplaatsen: Move Page(s) Pagina('s) verplaatsen Before Page Voor pagina After Page Na pagina At End Aan het einde To: tot: Number of Copies: Aantal kopieën: MultiProgressDialog Progress Voortgang Overall Progress: Algehele voortgang: &Cancel &Annuleren %v of %m %v van %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Horizontale verplaatsing: &Vertical Shift: &Verticale verplaatsing: &Horizontal Gap: &Horizontale tussenruimte: &Vertical Gap: &Verticale tussenruimte: Multiple Duplicate Meervoudig dupliceren &By Number of Copies &Met aantal kopieën &Number of Copies: Aa&ntal kopieën: &Shift Created Items By Ver&schuif gemaakte items met Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of Maak &tussenruimte tussen items van Alt+G Alt+T Rotation: Rotatie: By &Rows && Columns Bij &rijen && kolommen Vertical Gap: Verticale tussenruimte: Horizontal Gap: Horizontale tussenruimte: Number of Rows: Aantal rijen: Number of Columns: Aantal kolommen: &OK &OK &Cancel &Annuleren MyPlugin My &Plugin Mijn &plug-in MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Mijn plug-in The plugin worked! De plug-in werkt! NewDoc New Document Nieuw document &Size: &Grootte: Orie&ntation: Orië&ntatie: Portrait Staand Landscape Liggend &Width: &Breedte: &Height: &Hoogte: Margin Guides Marge hulplijnen Options Opties &Default Unit: Stan&daard eenheid: &Automatic Text Frames &Automatische tekstframes &Gap: &Tussenruimte: New from Template Nieuw van sjabloon Open Existing Document Open bestaand document Open Recent Document Open recent document Colu&mns: Kolo&mmen: Document page size, either a standard size or a custom size Paginagrootte, standaard of aangepast Orientation of the document's pages Oriëntatie van de pagina's van dit document Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Breedte van de pagina's in dit document, kies 'Aangepast' om hier een waarde in te kunnen stellen Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Hoogte van de pagina's in dit document, kies 'Aangepast' om hier een waarde in te kunnen stellen Default unit of measurement for document editing Standaard meeteenheid voor het bewerken van dit document Create text frames automatically when new pages are added Automatisch tekstframes aanmaken zodra nieuwe pagina's worden toegevoegd Number of columns to create in automatically created text frames Aantal kolommen dat in automatisch aangemaakte tekstframes moet worden opgenomen Distance between automatically created columns Afstand tussen de automatisch aangemaakte kolommen Do not show this dialog again Toon dit venster niet opnieuw Initial number of pages of the document Gewenst aantal pagina's voor het document N&umber of Pages: &Aantal pagina's: Open Openen &New Document &Nieuw document Open &Existing Document Open B&estaand document Open Recent &Document Document Layout Document layout First Page is: Eerste pagina is: Show Document Settings After Creation Toon document instelling na aanmaak New &from Template Nieuw van &sjabloon NewFromTemplatePlugin New &from Template... Nieuw &van sjabloon... Load documents with predefined layout Laad documenten met vooringestelde layout Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Begin een document vanuit een sjabloon gemaakt door anderen of uzelf.(zodat u meerdere documenten in dezelfde stijl kunt maken). NewMarginWidget Form Preset Layouts: Vooringestelde Layouts: Left: Links: Right: Rechts: Top: Boven: Bottom: Onder: Link Koppeling Printer Margins... Printer marges... Distance between the top margin guide and the edge of the page Afstand tussen de bovenkant van de marge en de rand van het papier Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Afstand tussen de onderkant van de marge en de rand van het papier Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Afstand tussen de linker marge hulplijn en de rand van de pagina. Als een dubbelzijdige,3 of 4 slag layout is geselecteerd, kan deze marge-ruimte worden gebruikt om correcte bindmarges te verkrijgen Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Afstand tussen de rechter marge hulplijn en de rand van de pagina. Als een dubbelzijdige,3 of 4 slag layout is geselecteerd, kan deze marge-ruimte worden gebruikt om correcte bindmarges te verkrijgen &Inside: B&innenkant: &Left: &Links: O&utside: B&uitenkant: &Right: &Rechts: NodePalette Nodes Knooppunten &Absolute Coordinates &Absolute coördinaten &X-Pos: &X-pos: &Y-Pos: &Y-pos: Edit &Contour Line &Contourlijn bewerken &Reset Contour Line Contou&rlijn opnieuw instellen &End Editing B&ewerking beëindigen Move Nodes Knooppunten verplaatsen Move Control Points Controlepunten verplaatsen Add Nodes Knooppunten toevoegen Delete Nodes Knooppunten verwijderen Move Control Points Independently Controlepunten onafhankelijk verplaatsen Move Control Points Symmetrical Controlepunten symmetrisch verplaatsen Reset Control Points Controlepunten opnieuw instellen Reset this Control Point Dit controlepunt opnieuw instellen Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Veelhoek starten of beziercurve knippen Close this Bezier Curve Deze beziercurve sluiten Mirror the Path Horizontally Pad horizontaal spiegelen Mirror the Path Vertically Pad verticaal spiegelen Shear the Path Horizontally to the Right Pad horizontaal naar rechts scheeftrekken Shear the Path Horizontally to the Left Pad horizontaal naar links scheeftrekken Shear the Path Vertically Up Pad verticaal omhoog scheeftrekken Shear the Path Vertically Down Pad verticaal naar beneden scheeftrekken Rotate the Path Counter-Clockwise Pad tegen de klok in roteren Rotate the Path Clockwise Pad met de klok mee roteren Enlarge the Size of the Path by shown % Pad met getoonde % verkleinen Angle of Rotation Rotatiehoek Activate Contour Line Editing Mode Contourlijnen bewerken Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Contourlijnen terugzetten naar oorspronkelijke framevorm % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Als aangevinkt; gebruik coordinaten gerelateerd aan de pagina, anders relatief aan het object. Shrink the Size of the Path by shown % Verklein Pad met getoonde % Reduce the Size of the Path by the shown value Verklein het formaat van het pad me de getoonde waarde Enlarge the Size of the Path by the shown value Vergroot het formaat van het pad met de getoonde waarde % to Enlarge or Shrink By % te vergroten of te verkleinen Value to Enlarge or Shrink By Waarde om te vergroten of te verkleinen Set Contour to Image Clip Contourlijn toepassen op Afbeeldingsknippad Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Draai de Contourlijn terug op het Afbeeldingsknippad to Canvas naar canvas to Page naar pagina Set Shape to Image Clip Pas vorm aan aan het afbeeldingsknippad Set the Shape to the Clipping Path of the Image Pas vorm aan aan het afbeeldingsknippad van de afbeelding OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Dit bestand lijkt geen OpenOffice.org Draw bestand te zijn. Group%1 Groep%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... &OpenOffice.org Draw importeren... Imports OpenOffice.org Draw Files Importeer OpenOffice.org Draw bestanden Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importeert de meeste OpenOffice.org Draw bestanden in het huidige document, de vectordata omzettend in Scribus objecten. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features Dit bestand bevat enkele niet ondersteunde functies The file could not be imported Het bestand kan niet worden geïmporteerd OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Naam: Options Opties Solid Effen Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: % Render Style: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: None Geen Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Hoek: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Standaard Add a new View Name: Naam: New View All Supported Formats (%1);;All Files (*) Import 3-D Model OdtDialog OpenDocument Importer Options OpenDocument importeeropties Overwrite Paragraph Styles Overschrijf alineastijlen Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Hiermee worden bestaande stijlen in het huidige Scribus document overschreven Merge Paragraph Styles Voeg alineastijlen samen Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Voeg de alineastijl samen op basis van attributen. Dit resulteert in een minder aantal op elkaar lijkende alineastijlen, zelfs als de originele stijlen anders zijn genoemd. Use document name as a prefix for paragraph styles Documentnaam als prefix voor alineastijlen gebruiken Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Voeg documtennaam toe aan de alineastijlnaam in Scribus. Do not ask again Deze vraag niet meer stellen Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Maak deze instellingen standaard, vraag niet opnieuw bij importeren van een OASIS OpenDocument. OK OK Cancel Annuleren OldScribusFormat Scribus Document Scribus document Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x document OneClick Basepoint Size Grootte Width: Breedte: Length: Lengte: Height: Hoogte: Angle: Hoek: Remember Values Waarden onthouden OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Zichtbaar OutlinePalette Element Element Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Naam "%1" is niet uniek.<br/>Kies een andere naam. Group Groep Page Pagina Free Objects Vrije objecten Outline Outline Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Filter: Ctrl+F Filter the Outline using a keyword OutlineValues % % Linewidth Lijndikte PDFExportDialog Save as PDF Opslaan als PDF O&utput to File: &Uitvoeren naar bestand: Cha&nge... Wijzige&n... Output one file for eac&h page Uitvoeren van &een bestand per pagina Open PDF after Export &Save Op&slaan Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-bestanden (*.pdf);;Alle bestanden (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Hiermee wordt van elke pagina van het een afzonderlijk genummerd PDF bestand gemaakt. Dit is een bruikbare methode voor maken van plaatsbare PDF's voor commercieel drukwerk. %1 does not exists and will be created, continue? %1 bestaat niet en wordt aangemaakt, doorgaan? Cannot create directory: %1 Kan map niet aanmaken: %1 Save As Opslaan als PDFLibCore Saving PDF Opslaan als PDF Exporting Master Page: Exporteer pagina sjabloon: Exporting Page: Pagina Exporteren: Exporting Items on Current Page: Exporteer items op huidige pagina: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Pagina: Date: Datum: Failed to load an image : %1 Afbeelding : %1 kon niet worden geladen Failed to write an image : %1 Afbeelding : %1 kon niet worden overschreven Failed to load an image mask : %1 Afbeeldingknippad : %1 kon niet worden geladen Insufficient memory for processing an image Onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te verwerken A write error occurred, please check available disk space Er deed zich een schrijffout voor, controleer de beschikbare schijfruimte PDFToolBar PDF Tools PDF-gereedschappen PPreview Print Preview Afdrukvoorbeeld Display Trans&parency Trans&parantie weergeven &Under Color Removal Onderliggende kle&uren verwijderen &Display CMYK CMYK &weergeven &C &C &M &M &Y &Y &K &K Preview Settings Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Toont doorschijnende elementen in uw document. Ghostscript 7.07 of hoger is hiervoor vereist Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Geeft een afdrukvoorbeeld weer met simulaties van CMYK-inkten, inplaats van RGB-kleuren Enable/disable the C (Cyan) ink plate Schakelt de C (Cyaan) inktplaat in of uit Enable/disable the M (Magenta) ink plate Schakelt de M (Magenta) inktplaat in of uit Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Schakelt de Y (Yellow = geel) inktplaat in of uit Enable/disable the K (Black) ink plate Schakelt de K (Black = zwart) inktplaat in of uit All Alles Separation Name Scheidingsnaam Cyan Cyaan Magenta Magenta Yellow Geel Black Zwart Scaling: Schalen: Print... Afdrukken... A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Een manier om uit cyaan, geel en magenta samengestelde tonen door zwarte tonen te vervangen. UCR heeft het meeste effect op delen van afbeeldingen met neutrale of grijsachtige tonen. Gebruik hiervan kan afdrukken van bepaalde afbeeldingen verbeteren. UCR reduceert de mogelijkheid van oververzadiging met CMY inkten. Resize the scale of the page. Pas afdrukformaat aan. Close Sluiten File Bestand Enable &Antialiasing &Antialiasing toepassen Display Settings Scherminstellingen Print Settings Printer instellingen Mirror Page(s) Horizontal Spiegel pagina('s) horizontaal Mirror Page(s) Vertical Spiegel pagina('s) verticaal Print in Grayscale Druk af in grijstinten Convert Spot Colors Steunkleuren omzetten Fit to Width Aanpassen aan breedte Fit to Height Aanpassen aan hoogte Fit to Page Aanpassen aan pagina Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Geeft een verbeterd beeld van Type 1 Fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF en vectorafbeeldingen in een preview. Ten koste van licht snelheidsverlies in de weergave Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Steunkleuren worden omgezet naar composiet-kleuren. Bij voorkeur aanvinken. Tenzij steunkleuren in een drukkerij gedrukt moeten worden. Apply Color Profiles Pas kleurprofielen toe Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Maakt het mogelijk om kleurprofielen in te sluiten tijdens het printen als het kleurbeheer is ingeschakeld Clip to Printer Margins Snijd bij tot printermarges Display Ink Coverage Toon hoeveeld inkt Threshold: Drempel: % None Geen PSLib Processing Master Page: Bewerk pagina sjabloon: Exporting Page: Exporteren pagina: Failed to write data for an image Failed to load an image : %1 Afbeelding : %1 kon niet worden geladen Failed to load an image mask : %1 Afbeeldingknippad : %1 kon niet worden geladen Insufficient memory for processing an image Onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te verwerken PageItem Image Afbeelding Text Tekst Line Lijn Polygon Polygoon Polyline Polylijn PathText Tekstpad Symbol Symbool Group Groeperen RegularPolygon Arc Spiral Copy of Kopie van PageItemAttributes Relates To Relatie tot Is Parent Of Is Parent van Is Child Of Is kind van None relationship Geen &Add &Toevoegen Alt+A Alt+T &Copy &Kopiëren Alt+C Alt+K &Delete Verwij&deren Alt+D Alt+D C&lear &Wissen Alt+L Alt+W &OK &OK &Cancel &Annuleren Name Naam Type Type Value Waarde Parameter Parameter Relationship Relatie Relationship To Relatie tot Attributes Attributen PageItem_ImageFrame Image Afbeelding Embedded Image Ingesloten afbeeldingen File: Bestand: Original PPI: Originele PPI: Actual PPI: Eigenlijke PPI: Size: Grootte: Colorspace: Kleurruimte: Unknown Onbekend Page: Pagina: Pages: Pagina's: Embedded Image missing Er ontbreken ingesloten afbeeldingen missing ontbrekend No Image Loaded Geen afbeelding geladen PageItem_LatexFrame Error Fout Running the external application failed! Starten van het externe programma mislukt! Could not create a temporary file to run the application! Kon geen tijdelijk bestand maken om het programma te starten! Running the application "%1" failed! Het starten van het programma "%1" is mislukt! Running Bezig The application "%1" crashed! Het programma "%1" is gecrashed! Application Programma DPI DPI State Status Finished Klaar Render This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! In het configuratiebestand is geen uitvoerbare locatie aangegeven! The application "%1" failed to start! Please check the path: Render Frame Renderframe No configuration defined to run the application! Geen configuratie opgegeven om het programma te starten! No application defined Geen programma opgegeven Rendering... Renderen... Render Error Renderfout PageItem_OSGFrame OSG Default Standaard 3D Model File: Bestand: PageItem_PathText Paragraphs: Alinea's: Lines: Lijnen: Words: Woorden: Chars: Tekens: PageItem_TextFrame Linked Text Gekoppelde tekst Text Frame Tekstframe Paragraphs: Alinea's: Lines: Lijnen: Words: Woorden: Chars: Tekens: PageLayouts First Page is: Eerste pagina is: Document Layout Document layout Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Aantal pagina's laten naast elkaar laten zien op het document Vaak gebruikt om items over meerdere pagina's te plaatsen Location on the canvas where the first page of the document is placed Positie in het document waar de eerste pagina geplaatst is PagePalette Arrange Pages Rangschik pagina's Available Master Pages: Beschikbare pagina sjablonen: Document Pages: Documentpagina's: List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Lijst van normale pagina's in het document worden getoond met de documentlayout Pagina's kunnen worden gesleept om te rangschikken of te verwijderen. Drag pages or master pages onto the trash to delete them Sleep pagina's of paginasjablonen op de prullenmand om ze te verwijderen List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. Maak een lijst van pagina's in het document. Paginasjablonen kunnen op de pagina worden gesleept om ze toe te passen op pagina's, of op lege ruimte tussen de pagina's om nieuwe pagina's te creëren. This master page is used at least once in the document. Dit paginasjabloon is ten minste gebruikt in één pagina in dit document. Do you really want to delete this master page? Wilt u dit pagina sjabloon werkelijk verwijderen? PageSelector Go to the first page Ga naar de eerste pagina Go to the previous page Ga naar de vorige pagina Go to the next page Ga naar de volgende pagina Go to the last page Ga naar de laatste pagina Select the current page Selecteer de huidige pagina of %1 number of pages in document aantal pagina's in document van %1 PaintManagerBase Manage Paints <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 1 Import colors to the current set from an existing document Importeer kleuren naar de huidige set uit een bestaand document &Import &Importeren Create a new color within the current set Een nieuwe kleur aanmaken in de huidige set Add Toevoegen Edit the currently selected color De geselecteerde kleur bewerken &Edit Make a copy of the currently selected color Een kopie van de geselecteerde kleur maken D&uplicate D&upliceren Delete the currently selected color De geselecteerde kleur verwijderen &Delete Verwij&deren Remove unused colors from current document's color set Verwijdert de ongebruikte kleuren uit de kleurenset van dit document &Remove Unused Ongebruikte ve&rwijderen Color Sets Kleurensets Current Color Set: Huidige kleurenset: ... ... Save the current color set De huidige kleurenset opslaan &Save Color Set Kleurenset op&slaan Make the current colorset the default color set Stelt de huidige kleurenset in als standaard OK OK Cancel Annuleren PaintManagerDialog Solid Colors Gradients Patterns Patronen Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sorteer op Naam Sort by Color Sort by Type &Import &Importeren Add Toevoegen &Edit Load File Load Set Set laden Rename Hernoemen New Gradient Nieuw verloop New Color Nieuwe kleur Rename Entry Naam Pad Copy of %1 Kopie van %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Alle ondersteunde formaten Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Scribus verloop bestanden "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; Gimp verloop bestanden "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Alle bestanden (*) Open Openen All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Alle ondersteunde bestandstypen (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors Importeer kleuren Information Informatie The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Het bestand %1 bevat geen kleuren die kunnen worden geïmporteerd. Als het een bestand is op PostScript basis, probeer dan Bestand -&; Import. Niet alle bestand hebben DSC conform commentaar over de locatie van de kleurbeschrijving. Dit voorkomt import van kleuren bij bepaalde bestanden. Zie het Bewerk Kleuren deel van het document voor details. &Name: &Naam: Choose a Directory Kies een map Loading Patterns Patronen laden Choose a Name Kies een naam ParaStyleComboBox No Style Geen stijl PathAlongPathPlugin Path Along Path... Pad-Op-Pad... Bends a Polygon along a Path. Path Tools Pad Bewerken Bends a Polygon along a Polyline Buigt een veelhoek langs een veelhoeklijn This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Deze plugin buigt een Polygoon met behulp van een polylijn. PathConnectDialogBase Connect Paths Paden Verbinden Starting Point Beginpunt End Point Eindpunt a straight Line Een rechte Lijn Points moving Punten verschuiven Preview on Canvas Voorbeeld op het scherm Connect First Line Verbind Eerste Lijn with Second Line met Tweede Lijn by using: door te gebruiken: PathConnectPlugin Connect Paths Verbind paden Connects two Paths. Path Tools Pad gereedschappen Connect 2 Polylines. Verbind 2 Polylijnen. PathCutPlugin Cut Polygon Knip Polygoon Cuts a Polygon with a Path. Path Tools Pad Gereedschappen Cuts a Polygon by a Polyline Knipt een polygoon door een polylijn Qt Version too old Qt Versie te oud This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Voor deze plugin heeft u tenminste versie 4.3.3 nodig van de Qt ibliotheek Error Fout The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon De snijlijnen moeten de polygonen en beide eindpunten kruisen en de beide eindpunten moeten buiten de plygoon liggen PathDialogBase Path along Path Pad-Op-Pad Effect Type Type Effect Single Enkelvoudig Single, stretched Enkelvoudig, uitgerekt Repeated Meervoudig Repeated, stretched Meervoudig, Uitgerekt Horizontal Offset Horizontale Afstand Vertical Offset Vertical Afstand Gap between Objects Tussenruimte objecten Preview on Canvas Voorbeeld op Canvas Rotate Objects by: Objecten draaien met: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations + + = Operation Bewerking ... ... Swap Shapes Verwisel Vormen First source shape. Eerste bronvorm. Second source shape. Tweede bronvorm. The resulting shape. De uiteindelijke vorm. Unites the shapes Verenigt de vormen Intersection of the shapes Snijden van vormen Result is the area where the two shapes do not intersect Resulteert in het gebied waar de twee vormen elkaar niet snijden Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" In stukken snijden Custom Colors Gespecificeerde Kleuren Stroke: Lijn: Fill: Vulling: Keep a copy of the original item after applying the operation Behoud een kopie van het origineeel nadat de operatie geslaagd is Keep Behouden Subtracts the second shape from the first shape Trekt de tweede vorm af van de eerste Exchange the Source Shapes Ruilt de bronfiguren om The resulting shape uses the color of the first source shape De uiteindelijke vormen gebruiken de kleur van de eerste bronvorm First Shape Eerste Vorm The resulting shape uses the color of the second source shape De uiteindelijke vormen gebruiken gebruiken de kleur van de tweede vorm Second Shape Tweede Vorm The resulting shape uses the colors listed below De uiteindelijke vormen gebruiken gebruiken de kleur uit de lijst hieronder Stroke Color Lijnkleur Fill Color Vulkleur Result Takes Color from: Resultaat Neemt de Kleur over van: PathFinderDialog Result gets Color of: Resultaat krijgt kleur van: Intersection gets Color of: Snijdevlakken krijgen kleuren van: PathFinderPlugin Path Operations... Padbewerkingen... Path Tools Padgereedschappen Path Operations Padbewerking Apply fancy boolean operations to paths. Pas een willekeurige variabele toe op paden die de waarde ‘waar’ of ‘niet waar’ kan aannemen. Qt Version too old Qt versie te oud This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Deze plugin vereist minstens versie 4.3.3 van de Qt bibliotheek PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Maak Pad van Lijn Path Tools Padgereedschappen Converts the stroke of a Path to a filled Path. Zet een lijn van een pad om naar een gevuld pad. PatternDialog Choose a Directory Kies een map Loading Patterns Patronen laden All Files (*) Alle bestanden (*) Open Openen Patterns Patronen Load Set Set laden Remove Verwijderen Remove All Alle verwijderen OK OK Cancel Annuleren &Name: &Naam: Rename Entry Naam Pad All Supported Formats Alle ondersteunde formaten Rename Hernoemen PatternPropsDialog Pattern Properties pt % Offsets Verschuiving X: X: Y: Y: Scaling Schalen X-Scale: X-schaal: Y-Scale: Y-schaal: Rotation Rotatie Skewing Schuintrekken Spacing Value: Waarde: X-Skew: Y-Skew: Angle: Hoek: Flip: Close Sluiten PctPlug Importing: %1 Importeren: %1 Analyzing File: Generating Items Verwerk items PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Size: Grootte: Resolution: Resolutie: DPI DPI Unknown Onbekend Colorspace: Kleurruimte: Result Resultaat Search Results for: Zoekresultaten voor: &Preview &Voorbeeld Alt+P Alt+P &Select &Selecteer Alt+S Alt+S Cancel Annuleren PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Bij inschakelen wordt het bestandssysyteem doorzocht op case-ongevoelige bestandsnamen. Dit is niet standaard in de meeste operating systems met uitzondering van MS Winsows Cancel Search Annuleer zoekopdracht Start Search Begin Zoeken Select a base directory for search Selecteer een te doorzoeken map Scribus - Image Search Scribus - Afbeelding zoeken The search failed: %1 De zoekopdracht is mislukt: %1 Search Images Zoek afbeeldingen Search for: Zoeken naar: Start at: Begin bij: Change... Wijzigen... Searching Zoeken Case insensitive search Niet hoofdlettergevoelig zoeken Search recursively recursief zoeken Base directory for search does not exist. Please choose another one. Basismap om te doorzoeken bestaat niet. PicStatus Scribus - Image Search Scribus - Afbeelding zoeken No images named "%1" were found. Geen afbeelding genaamd "%1" werd gevonden. Close Sluiten Not on a Page Niet op de Pagina JPG TIFF TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD Inv. PSD Unknown Onbekend n/a niet beschikbaar Information Informatie Path: Pad: Search... Zoeken... Name: Naam: Image Afbeelding DPI: Format: Formaat: Colorspace: Kleurruimte: Size Grootte Pixels: Scale: Schaal: Printed: Afgedrukt: Layout On Page: Op Pagina: Select Selecteer Image Tools Afbeeldings Opties Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Image Visible Afbeelding Zichtbaar Image Effects... Afbeeldings Effecten... Edit Image... Afbeelding bewerken ... Extended Image Properties... Uitgebreide Afbeeldingseigenschappen... Sort by Name Sorteer op Naam Sort by Page Sorteer op Pagina Manage Images Afbeeldingen beheren Go to Ga naar Name of the image file Naam van het afbeeldings bestand Location where the image file is stored Locatie wehere het Afbeeldingsbestand is opgeslagen Search for a missing image Zoeken naar ontbrekende bestanden Type of the image Afbeeldingstype The colorspace of the image De kleurruimte van de afbeelding Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Kleurruimte gebruikt in de afbeeldingen, bijvoorbeeld RGB of CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Oorspronkelijke resolutie van de afbeelding in punten per inch Height and width of the image Hoogte en breedte van de afbeelding Horizontal and vertical scaling applied to the image Horizontale en verticale schaling die is toegepast op de afbeelding Size of the image when printed Grootte van de afbeelding bij het printen Page that the image is displayed on Pagina waar de afbeelding op staat Page Item: Pagina Item: Name of the page item that contains the image Naam van het pagina item waar de afbeelding op staat Effective DPI: Effectief PPI: Effective resolution of the image after scaling Effectieve resolutie van de afbeelding na schaling Move to the page that the image is on Ga naar de pagina waar de afbeelding op staat Move to the page that the item is on and select it Ga naar de pagina waar de afbeelding op staat en selecteer de afbeelding Enable or disable exporting of the item Schakel het exporteren van het item in-of uit Export/Print Image Exporteer/print Afbeelding Edit the image in the default editor Bewerk de afbeelding in de standaard toepassing Make the image visible or invisible Maak de afbeelding zichtbaar of onzichtbaar Apply non destructive effects to the image in its frame Pas alleen effecten toe die de afbeeldingen niet vernielen in het afbeeldingsframe Embedded Image Ingesloten Afbeelding PictureBrowser Scribus Picture Browser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections More Always on Top Sort by Name Sorteer op Naam Sort by Date Sort by Size Sort by Type Change sortorder Zoom in Inzoomen Zoom out Uitzoomen Go to Page Preview Images Only Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Sluiten Information Informatie File Bestand Name: Naam: Path: Pad: Size: Grootte: Date: Datum: Image Afbeelding Format: Formaat: Width: Breedte: Colorspace: Kleurruimte: Height: Hoogte: DPI: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Profielnaam: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Zoek afbeeldingen Filter Collections ... ... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Datum Size Grootte Type Type Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Page(s): Image Frame(s): Page(s) pagina's Position of New Frame(s) Top Left of Margins Linkerboven zijde van marges Top Left of Page Linker bovenzijde van de pagina Top Left of Bleed Linker bovenzijde van afloop Custom Position Opgegeven positie X: X: Y: Y: Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Opgegeven maat Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Invoegen Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Add New Tag Set Tags Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG TIFF TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD Inv. PSD not available No image selected PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Opslaan als &afbeelding... Export As Image Exporteren als afbeelding Exports selected pages as bitmap images. Exporteer geselecteerde pagina's als bitmap afbeeldingen. Save as Image Opslaan als afbeelding Export successful Export geslaagd The target location %1 must be an existing directory De doel locatie %1 moet een bestaande directory zijn The target location %1 must be writable De doel locatie %1 moet schrijfbaar zijn PluginManager Cannot find plugin plugin manager Kan plug-in niet vinden unknown error plugin manager onbekende fout Cannot find symbol (%1) plugin manager Kan symbool (%1) niet vinden Plugin: loading %1 plugin manager Plug-in: laadt %1 init failed plugin load error init mislukt unknown plugin type plugin load error onbekend plug-in type Plugin: %1 loaded plugin manager Plugin: %1 geladen Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Plugin: %1 kan %2 niet laden There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Er is en probleem met het laden van %1 of %2 plugins. %3 Dit kan worden veroorzaakt door ontbreken van een afhankelijkheid of een oude plugin in de installatie map. Als de oude installatie map is leeggemaakt en de fout blijft optreden, rapporteer dit dan op bugs.scribus.net. Plugin: %1 initialized ok plugin manager Pluginin: %1 initialisering ok Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Plugin: %1 post initialisatie mislukt PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Plug-in beheerder Plugin Plug-in How to run Hoe te starten Type Type Load it? Laden? Plugin ID Plug-in ID File Bestand You need to restart the application to apply the changes. U dient het programma opnieuw te starten om de verandering toe te passen. Form PolyVectorDialog Polygon Properties Polygoon-eigenschappen End Edit PolygonProps Polygon Properties Polygoon-eigenschappen PolygonWidgetBase Form Corn&ers: &Hoeken: Number of corners for polygons Aantal hoeken voor polygonen &Rotation: &Rotatie: Degrees of rotation for polygons Rotatiegraden voor polygonen Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: Sample Polygon Voobeeldpolygoon Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Convex/concaaf-factor toepassen op de vorm van polygonen Apply &Factor &Factor toepassen &Factor: &Factor: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Een negatieve waarde zal de polygoon concaaf (of stervormig) maken, een positieve waarde zal het convex maken % % C&urvature: &Kromming: PositionSetterWidget Form Form X-pos: X-positie: Y-pos: Y-positie: Width: Breedte: Height: Hoogte: ... ... Preferences Preferences Voorkeuren General Algemeen Document Document Guides Hulplijnen Typography Typografie Tools Gereedschappen Display Weergave External Tools Externe hulpprogramma's Hyphenator Afbreekfunctie Fonts Fonts Color Management Kleurbeheer PDF Export PDF Exporteren Keyboard Shortcuts Toetsenbord sneltoetssets Plugins Plug-ins Preflight Verifier Preflight controle Document Item Attributes Document Item attributen Table of Contents and Indexes Inhoudsopgave en indices Miscellaneous Diversen Printer Printer Scrapbook Kladblok PreferencesDialog Preferences Voorkeuren Export... Exporteren... Defaults Standaard &Apply &Toepassen &OK &OK &Cancel &Annuleren User Interface Gebruikers interface Paths Lokaties Document Setup Instellingen voor document Guides Hulplijnen Typography Typografie Item Tools Operator Tools Hyphenator Afbreekfunctie Fonts Fonts Printer Printer Color Management Kleurbeheer Document Information Documentinformatie PDF Export PDF Exporteren Preflight Verifier Preflight controle Document Item Attributes Document Item attributen Tables of Contents Sections Secties Keyboard Shortcuts Scrapbook Kladblok Display Tonen External Tools Externe hulpprogramma's Miscellaneous Diversen Page Sizes Plugins Plug-ins Image Cache PrefsDialogBase &Defaults Stan&daard Save Preferences Voorkeuren opslaan Export... Exporteren... &Apply Toe&passen All preferences can be reset here Alle voorkeuren kunnen hier worden hersteld Apply all changes without closing the dialog Alle veranderingen toepassen zonder dialoog te sluiten Export current preferences into file Exporteer huidige voorkeuren naar bestand PrefsManager Postscript Postscript Migrate Old Scribus Settings? Migreer oude instellingen van Scribus? PostScript PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Kan voorkeurbestand "%1" niet openen om te schrijven: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Schrijft naar voorkeurbestand "%1" mislukt: QIODevice status code %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Openen van voorkeurbestand "%1" mislukt: %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Lezen van voorkeur XML "%1" mislukt: %2 op regel %3, col %4 Error Writing Preferences Schrijffout voorkeuren Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus was niet in staat om de voorkeuren op te slaan:<br>%1<br>Controleer bestands- en maprechten en beschikbare schrijfruimte. Error Loading Preferences Laadfout voorkeuren Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus was niet in staat om de voorkeuren te laden: <br>%1<br>Standaard instellingen worden geladen. No valid renderframe config found. Using defaults! Geen ondersteund renderframe configuratie gevonden Scribus gebruikt de standaardwaarden! Prefs_ColorManagement Form Color Management Kleurbeheer Document Options Document opties Activate Color Management Simulate Printer on the Screen Convert all colors to printer space Zet alle kleuren om naar printer kleurruimte Mark Colors out of Gamut Use Blackpoint Compensation Document Profiles Documentprofielen RGB Images: CMYK Images: RGB Solid Colors: CMYK Solid Colors: Printer: Document Rendering Intents Document rendering intents Images: Afbeeldingen: Solid Colors: Effen kleuren: Monitor Profile Monitorprofiel Monitor: Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Perceptual Perceptueel Relative Colorimetric Relatief colorimetrisch Saturation Verzadiging Absolute Colorimetric Absoluut colorimetrisch Prefs_Display Form Display Weergave Show Images Afbeeldingen tonen Show Text Control Characters Opmaaktekens tonen Show Rulers Toon linealen Show Rulers Relative to Page Show Text Chains Tekstkoppeling tonen Show Frames Frames tonen Show Layer Indicators Laag indicatoren tonen Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Afloop rand tonen Show Page Shadow Pagina schaduw tonen Show Preflight Verifier Warnings on the Page Scratch Space Kladblok Left: Links: Right: Rechts: Top: Boven: Bottom: Onder: Display Scaling Scratch Space: Gaps Between Pages Ruimte tussen pagina's Pages Aantal pagina's Horizontal: Horizontaal: Vertical: Verticaal: Scale% Schaal% Resets the scale to the default dpi of your display Draait de schaal terug naar de standaard dpi bijpassend bij uw scherm Colors Kleuren Page Fill: Selected Page Border: Geselecteerde pagina rand: Frames: Frames: Locked Frames: Selected Frames: Linked Frames: Grouped Frames: Annotation Frames: Text Control Characters: Color for paper (onscreen) Mask the area outside the margins in the margin color Maskeert het gebied buiten de kantlijnen in de kantlijnkleur Enable or disable the display of linked frames. Zet de weergave van gekoppelde frames aan of uit. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Geef niet-afdrukbare opmaaktekens weer , zoals alineatekens weer in tekst frames Turns the display of frames on or off Zet weergave van frames aan of uit Turns the display of layer indicators on or off Zet weergave van laag indicatoren aan of uit Turns the display of images on or off Zet het Afbeeldingsvenster aan of uit Turns the page shadow on or off Zet de paginaschaduw aan of uit Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Stelt ruimte in links van het document beschikbaar als kladblok voor aanmaken en bewerken van objecten en het slepen van objecten naar de actieve pagina Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Stelt ruimte in rechts van het document beschikbaar als kladblok voor aanmaken en bewerken van objecten en het slepen van objecten naar de actieve pagina Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Stelt ruimte in boven het document beschikbaar als kladblok voor aanmaken en bewerken van objecten en het slepen van objecten naar de actieve pagina Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Stelt ruimte in onder het document beschikbaar als kladblok voor aanmaken en bewerken van objecten en het slepen van objecten naar de actieve pagina Set the default zoom level Stelt het standaardzoom-niveau in Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Plaats een lineaal tegen het scherm en stel met de slider het zoom-niveau in, zodat Scribus de pagina's en objecten in het correcte formaat weergeeft dpi dpi Prefs_DocumentInformation Form Document Information Documentinformatie Document Document Title: Titel: Author: Auteur: Subject: Keywords: Trefwoorden: Description: Omschrijving: Further Information Publisher: Contributors: Date: Datum: Type: Type: Format: Formaat: Identifier: Source: Language: Taal: Relation: Coverage: Rights: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Document Item attributen Name Naam Type Type Value Waarde Parameter Parameter Relationship Relatie Relationship To Relatie tot Auto Add To Voeg automatisch toe aan &Add &Toevoegen Alt+A Alt+T &Copy &Kopiëren Alt+C Alt+K &Delete Verwij&deren Alt+D Alt+D C&lear &Wissen Alt+L Alt+W None relationship Geen Relates To Relatie tot Is Parent Of Is Parent van Is Child Of Is kind van None auto add Geen Text Frames Tekstframes Image Frames Afbeeldingsframe None types Geen Boolean Boolean Integer Integer Real Number Reëel getal String String Prefs_DocumentSections 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Paginanummer buiten bereik The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). De ingevoerde waarde ligt buiten de waarde van de paginanummering in dit document (%1-%2). Document Sections Document secties Name Naam Shown Getoond From Van To Naar Style Stijl Start Start Field Width Fill Character &Add &Toevoegen Alt+A &Delete Verwij&deren Alt+D Prefs_DocumentSetup Form Form Document Setup Instellingen voor document Page Size Paginagrootte Size: Grootte: ... ... Orientation: Oriëntatie: Units: Eenheden: Width: Breedte: Height: Hoogte: Apply changes to all pages Apply changes to all master pages Layout Page Layout Saving && Undo Save in Compressed Format Autosave Automatisch opslaan Enable Automatic Saving of Documents Interval: min Undo / Redo Enable Undo/Redo System Action History Length: Single Page Enkele pagina pageLayoutButtonGroup Double Page Dubbele pagina 3-Fold Drieluik 4-Fold Vierluik First Page is: Eerste pagina is: Size Grootte Margins && Bleeds Margins Marges Bleeds Aflopen Portrait Staand Landscape Liggend Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Breedte van de pagina's, kies 'Aangepast' om hier een waarde in te kunnen stellen Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Hoogte van de pagina's, kies 'Aangepast' om hier een waarde in te kunnen stellen Default page size, either a standard size or a custom size Standaard paginagrootte Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Default orientation of document pages Standaardoriëntatie van de pagina's van een document Default unit of measurement for document editing Standaard meeteenheid voor het bewerken van dit document When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Bij inschakeling zal Scribus aan het eind van de ingestelde tijd een backup van het bestand maken met de extensie .bak Time period between saving automatically Tijdsinterval voor automatisch opslaan Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Stel het aantal te bewaren stappen in van de actiegeschiedenis. Bij instelling 0 is het aantal opgeslagen acties oneindig. Apply the page size changes to all existing pages in the document Pas de pagina-formaat-instellingen toe op alle bestaande pagina's in het document Apply the page size changes to all existing master pages in the document Pas de wijzigingen van de paginagrootte toe op alle bestaande pagina sjablonen in het document Prefs_ExternalTools External Tools Externe hulpprogramma's External Tools and Applications PostScript Interpreter PostScript Interpreter &Name of Executable: &Naam van uitvoerbaar programma: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> <qt>Voeg het pad naar de Ghostscript toe. In Windows, is het belangrijk het programma gswin32c.exe te gebruiken - NIET gswin32.exe. Anders kan Scribus mogelijk niet starten.</qt> &Change... &Wijzigen... Alt+C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Tekst voor EPS en PDF voorzien van zachte weergave op het scherm (anti-alias) Antialias &Text Anti-alias &tekst Alt+T Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Grafische objecten voor EPS en PDF weergeven met vloeiende lijnen Antialias &Graphics Anti-alias &grafisch Alt+G Alt+G Resolution: Resolutie: dpi Image Processing Tool Programma voor beeldbewerking Name of &Executable: Naam van uitvoerbaar &programma: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> <qt>Bestandslocatie van de afbeeldingseditor. Bij gebruik van een in de distributie geleverde versie van GIMP wordt de opdracht 'gimp-remote' aanbevolen. Er kan dan im een reeds gestartte versie van GIMP worden gewerkt.</qt> Web Browser Web Browser PDF Viewer Uniconvertor Render Frames Renderframes Configurations: Instellingen: Up Omhoog Down Omlaag Add Toevoegen Delete Verwijderen Change... Wijzigen... External Editor: Externe Bewerker: <qt>Path to the editor executable.</qt> <qt>Pad naar het uitvoerbare bestand van de externe bewerker.</qt> Start with empty frame Begin met een leeg frame Use Embedded Editor Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different. Altijd de vooraf ingestelde DPI-instellingen gebruiken ook al vermeld het bestand iets anders. Force DPI Forceer DPI-instelling Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location Zoek opnieuw naar externe gereedschappen als deze niet zijn te vinden op de aangewezen locatie &Rescan &Opnieuw zoeken Alt+R Alt+R Locate Ghostscript Lokaliseer Ghostscript Locate your image editor Lokaliseer uw afbeeldingsbewerker Locate your web browser Localiseer uw webbrowser Locate your PDF viewer Locate the uniconvertor executable Locate your editor Zoek uw bewerker Uniconvertor executable not found! LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Locate a Configuration file Zoek het Instellingsbestand Configuration files Instellingsbestanden Change Command Verander Opdrachtregel Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Voer nieuwe opdrachtregel in: (laat leeg om standaardwaarden te laden; gebruik aanhalingstekens rond argumenten met spaties) Command: Opdrachtregel: Prefs_Fonts Form Fonts Fonts Delete Verwijderen C&hange... &Wijzigen... A&dd... &Toevoegen... &Remove Ve&rwijderen Available Fonts Beschikbare fonts Font Substitutions Font-vervangingen Additional Paths Additionele lokaties Font Name Fontnaam Replacement Vervanging Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Een font zoekpad kan alleen worden ingesteld in Bestand > Voorkeuren, en alleen als er geen document is geopend. Sluiten alle documenten, en gebruik Bestand > Voorkeuren > Fonts om het font zoekpad te wijzigen. Choose a Directory Kies een map Prefs_Guides Form Formulier Guides Hulplijnen Placement Placement: Snap Distance: Magnetische plak afstand: px px Grab Radius: Grijp Radius: Visibility Margins Marges Page Grid Baseline Grid Distances Afstanden Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Colors Kleuren Guides: Hulplijnen: Margins: Marges: Major Grid: Hoofdraster: Minor Grid: Baseline Grid: In the Background Op de achtergrond In the Foreground Op de voorgrond Place guides in front of or behind objects on the page Distance between the minor grid lines Afstand tussen de kleine rasterlijnen Distance between the major grid lines Afstand tussen de grote rasterlijnen Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Afstand waarbinnen een object zal kleven aan de door u geplaatste hulplijnen. Nadat dit ingesteld is, zal Scribus herstart moeten worden. Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles.After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Straal van het gebied van waaruit scribus objecten en handgrepen pakt. Nadat dit ingesteld is, moet Scribus herstarten om deze instellingen te activeren. Color of the minor grid lines Kleur van de kleine rasterlijnen Color of the major grid lines Kleur van de grote rasterlijnen Color of the guide lines you insert Kleur van uw eigen hulplijnen Color for the margin lines Kleur voor de kantlijnen Color for the baseline grid Kleur van het basislijn raster Turns the basegrid on or off Zet basislijnraster aan of uit Distance between the lines of the baseline grid Afstanden tussen de lijnen van het basislijn raster Distance from the top of the page for the first baseline Afstand tot de bovenzijde van de pagina tot de eerste basislijn Turns the gridlines on or off Zet basisrasterlijnen aan of uit Turns the guides on or off Zet de hulplijnen aan of uit Turns the margins on or off Zet de marges aan of uit Prefs_Hyphenator Form Hyphenation A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Met de optie Extra, Tekst afbreken krijgt u een dialoogvenster te zien met alle afbreekmogelijkheden voor elk woord. &Hyphenation Suggestions A&fbreeksuggesties Enables automatic hyphenation of your text while typing. Voorziet tekst tijdens het typen direct van afbreektekens. Hyphenate Text Automatically &During Typing Automatisch afbreken tij&dens typen Behaviour Gedrag Language: Taal: Smallest Word: Length of the smallest word to be hyphenated. Woorden korter dan deze lengte worden niet afgebroken. Characters tekens Consecutive Hyphenations Allowed: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maximaal aantal afbrekingen dat elkaar mag opvolgen. De waarde 0 betekent onbeperkt. Word Lists Exceptions Uitzonderingen Edit Bewerken Ignore List Negeerlijst Add a new Entry Voeg nieuw item toe Edit Entry Bewerk item Exception List Uitzonderingslijst Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount. Limit the number of cache entries to this number. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Form Image Cache Enable Image Cache Cache Size Limit: Mb Cache Entry Limit: Compression Level: Prefs_ItemTools Form Item Tools Text Tekst Columns: Kolommen: Column Gap: Tab Fill Character: Tab uitvulteken: Tab Width: Tabbreedte: Fill Color: VulKleur: Line Color: Shading: Tint: % Columns & Text Distances Kolommen & tekst afstanden Top: Boven: Bottom: Onder: Left: Links: Right: Rechts: Font: Font: Size: Grootte: Color: Kleur: Stroke: Lijn: Preview Voorbeeld Images Afbeeldingen Use Embedded Clipping Path Scaling Schalen Free Scaling scalingButtonGroup Horizontal Scaling: Vertical Scaling: ... ... Scale Image to Frame Size Keep Aspect Ratio On Screen Preview Afdrukvoorbeeld Full Resolution previewButtonGroup Normal Resolution Low Resolution Shapes Vormen Line Style: Lijnstijl: Line Width: Lijndikte: Regular Polygons Reguliere polygonen Lines Lijnen Start Arrow: Begin pijl: End Arrow: Eind pijl: Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Arc Spiral Hairline Haarlijn Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Keep horizontal and vertical scaling the same Houdt de horizontale en verticale schaal gelijk None tab fill Geen Dot Punt Hyphen Afbreekstreepje Underscore Underscore Custom Aangepast Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Search: Zoek: Action Actie Shortcut Sneltoetsset Shortcut for Selected Action sneltoetssets voor geselecteerde actie &No Key &Geen toets Alt+N &User Defined Key Alt+U Alt+U Set &Key &Toets instellen Alt+K Alt+K CTRL+ALT+SHIFT+W CTRL+ALT+SHIFT+W Loadable Shortcut Sets Laadbare sneltoetssets Keyboard shortcut sets available to load Toetsenbord sneltoetssets beschikbaar om te laden Load the selected shortcut set Laad de geselecteerde sneltoetsset &Load &Laden Alt+L Import a shortcut set into the current configuration Importeer een sneltoetsset in de huidige configuratie &Import... &Importeren... Alt+I Alt+I Export the current shortcuts into an importable file Exporteer de huidige sneltoetsset naar een importeerbaar bestand &Export... &Exporteren... Alt+E Alt+E Reload the default Scribus shortcuts Herlaad de standaard Scribus sneltoetssets &Reset He&rstel Alt+R Alt+R Select a Key set file to read Selecteer een toetsensetbestand om te openen Key Set XML Files (*.xml) Toetsenset XML Bestanden Select a Key set file to save to Selecteer een Toetsenset XML Bestand om op te slaan Export Keyboard Shortcuts to File Exporteer Sneltoetsen naar bestand Enter the name of the shortcut set: Vul de naam in van de sneltoetsenzet: Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Meta Meta Meta+ Meta+ Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ This key sequence is already in use Deze toetsenvolgorde is al in gebruik Prefs_Miscellaneous Form Miscellaneous Diversen Always ask before fonts are replaced when loading a document Vraag altijd voordat fonts vervangen worden bij het laden van een document Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Paragraph Count: Prefs_OperatorTools Form Operator Tools Zoom Zoomen Minimum: Maximum: Stepping: % Miscellaneous Diversen Item Duplicate Item dupliceren X Displacement: Y Displacement: Rotation Tool Rotatie gereedschap Constrain To: Minimum magnification allowed Minimaal toegestane vergroting Maximum magnification allowed Maximaal toegestane vergroting Change in magnification for each zoom operation Verandering in grootte bij elke zoom-stap Horizontal displacement of page items Horizontale pagina verschuiving van pagina items Vertical displacement of page items Verticale pagina verschuiving van pagina items Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Beperk waarde van het rotatiegereedschap als de Control toets is ingedrukt Prefs_PDFExport Form PDF Export PDF Exporteren Export Range Exporteer bereik All Pages Alle pagina's rangeButtonGroup Choose Pages ... ... Rotation and Mirroring Rotation: Rotatie: Page Mirroring: Page Binding: Resolution for EPS Graphics: dpi Clip to Printer Margins Limit Maximum Image Resolution to: Allow Copying Text and Graphics Registration Mark Offset: File Options Bestandsopties Pages Aantal pagina's Compatibility: Generate Thumbnails Save Linked Text Frames as PDF Articles Include Layers Include Bookmarks Embed PDF && EPS Files (Experimental) Compression Compress Text and Vector Graphics Image Compression Method: Image Compression Quality: Security Use Encryption Passwords Wachtwoorden Owner: User: Settings Instellingen Allow Printing the Document Allow Changing the Document Allow Adding Annotations and Fields Color Kleur Output Intended For: Convert Spot Colors to Process Colors Solid Colors Use Color Profile Gebruik Kleur Profiel Profile: Profiel: Rendering Intent: Rendering intent: Images Afbeeldingen Do not use Embedded Color Profiles Custom Rendering Use Custom Rendering Color: Kleur: Frequency: Angle: Hoek: ° Spot Function: Pre-Press Pre-press Printer Marks Merktekens Page Information Pagina informatie Registration Marks Registratietekens Crop Marks Snijtekens Bleed Marks Afloop merktekens Color Bars Bleed Settings Instelling afloop Use Document Bleeds Gebruik document afloop PDF/X-3 Output Intent PDF/X3 Output intentie Output Profile: Information String: Fonts Fonts Available Fonts Beschikbare fonts Embed All Outline All Fonts to Embed Fonts to Outline Extras Extra's Enable Presentation Effects Display Duration: Effect Duration: Effect Type: Moving Lines: From the: Direction: s Apply Effect to All Pages Show Page Previews Paginavoorbeelden tonen Viewer Viewer Document Layout Document layout Single Page Enkele pagina Continuous Pages Double Page Left Dubbele pagina links Double Page Right Dubbele pagina rechts Visual Appearance Uiterlijk Use Viewer's Default Use Full Screen Mode Gebruik volledig scherm modus Display Bookmarks Tab Bladwijzertabblad weergeven Display Thumbnails Miniaturen weergeven Display Layers Tab Lagentabblad weergeven Hide Viewer's Menu Bar Hide Viewer's Tool Bar Zoom Pages to fit Viewer Window Zoom pagina's tot formaat venster Viewer Special Actions Speciale Acties Javascript to be executed when PDF document is opened: Automatically rotate the exported pages Automatisch geëxporteerde pagina's roteren Export all pages to PDF Alle pagina's naar PDF exporteren Export a range of pages to PDF Een bereik exporteren naar PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Voer hier de paginanummer(s) in die u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 1,3,5 of 1-5 (pag. 1 t/m 5 afdrukken). Een * staat voor alle pagina's. Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparancy and layering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Bepaalt de binding van pagina's in de PDF. Laat standaard (Links) tenzij anders is gewenst. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Maakt thumbnails aan van elke pagina in de PDF. Thumbnails kunnen in pdf-viewers voor navigatie worden gebruikt. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Maakt PDF-artikelen aan, zodat het gemakkelijker is door de tekst te navigeren. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen. Lagen in het document worden geexporteerd naar de PDF. Alleen beschikbaar bij selectie van PDF 1.5. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Sluit gecreëerde bookmarks in het document in. Bruikbaar bij navigeren in lange PDF documenten. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Exporteer resolutie van tekst en afbeeldingen. Heeft geen invloed op de resolutie van pixel afbeeldingen, zoals foto's. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Exporteer PDF-bestanden in afbeeldingsframes als ingesloten PDF-bestanden. Dit word (nog) niet beheerd door Kleurbeheer dus u dient te weten wat u doet voor u dit op "waar" zet. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Staat lossless compressie van tekst en afbeeldingen toe. Laat aangevinkt, tenzij er een reden voor is. Reduceert de grootte van het PDF bestand. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Methode van compressie, te gebruiken voor afbeeldingen. Automatisch laat Scribus de beste methode kiezen. ZIP is lossless en goed voor afbeeldingen met effen kleurvlakken. JPEG is beter om kleinere PDF bestanden te verkrijgen welke veel foto's bevatten (licht kwaliteitsverlies mogelijk). Laat bij voorkeur staan op Automatisch tenzij er een speciale reden is om compressie te gebruiken. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Kwaliteitsniveaus voor lossy compressie methoden. Minimum (25%). Laag (50%), Medium (75%), Hoog (85%), Maximum (95%). Het kwaliteitsniveau bepaalt niet direct de grootte van de resulterende afbeelding. Grootte en verlies van kwaliteit variëren bij elk afzonderlijk kwaliteitsniveau. Zelfs bij keuze voor het Maximum niveau is er altijd een kwaliteitsverlies bij jpeg. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Beperkt de resolutie van uw bitmap afbeelding tot het geselecteerde DPI. Afbeelding met een lagere resolutie zullen niet bewerkt worden. Door dit onaangevinkt te laten, zullen de afbeeldingen gerenderd worden in de oorspronkelijke resolutie. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (dots per inch) voor afbeeldingen. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Schakel veiligheidsmogelijk in de geëxporteerde PDF in. Bij selectie van PDF 1.3, wordt de PDF met 40 bit encryptie beveiligd. Bij PDF 1.4 met 128 bit encryptie. Disclaimer: PDF encryptie is niet zo betrouwbaar als GPG of PGP encryptie en heeft beperkingen. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Kies een Master wachtwoord welke alle veiligheids mogelijkheden in de geëxporteerde PDF in- of uitschakeld Choose a password for users to be able to read your PDF. Kies een wachtwoord voor gebruikers om de PDF te kunnen lezen. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Het afdrukken van de PDF toestaan. Indien niet geselecteerd is afdrukken onmogelijk. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Wijzigen van de PDF toestaan. Indien niet geselecteerd is wijzigen onmogelijk. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Sta kopieëren van tekst of afbeeldingen van de PDF toe. Indien niet aangevinkt, kunnen tekst en afbeeldingen niet worden gekopieërd. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Sta toevoegen van annotaties en velden aan de PDF toe. Indien niet aangevinkt, kunnen annotaties en velden niet worden bewerkt. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. Kleurmodel voor de output van de PDF. Kies Screen/Web voor PDF's die op alleen op een beeldscherm worden getoond en voor printen op bepaalde inkjets. Kies Printer voor drukwerk en als er naar een true color CMYK printer moet worden gedrukt. Kies Grijstinten als een grijswaarden PDF nodig is. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Dit is een geavanceerde instelling welke niet standaard is ingeschakeld. Schakel uitsluitend in op aanvraag van uw drukkerij, zij voorzien u daarbij mogelijk van de benodigde details. Mogelijk kan de PDF bij inschakeling niet goed afgedrukt worden en is niet overdraagbaar naar andere systemen. Embed a color profile for solid colors Een kleurprofiel insluiten voor effen kleuren Color profile for solid colors Kleurprofiel voor effen kleuren Rendering intent for solid colors Rendering intent voor effen kleuren Embed a color profile for images Een kleurprofiel insluiten voor afbeeldingen Do not use color profiles that are embedded in source images Kleurprofielen in bronafbeeldingen niet gebruiken Color profile for images Kleurprofiel voor afbeeldingen Rendering intent for images Rendering intent voor afbeeldingen Mirror Page(s) horizontally Pagina('s) horizontaal spiegelen Mirror Page(s) vertically Pagina('s) verticaal spiegelen Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Steunkleuren worden omgezet naar composiet-kleuren. Bij voorkeur aanvinken. Tenzij steunkleuren in een drukkerij gedrukt moeten worden. Do not show objects outside the margins in the exported file Verberg objecten buiten de marges in het geëxporteerde bestand Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Maakt snijtekens in de PDF om aan te geven waar papier gesneden moet worden na het printen This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Add registration marks to each separation Voegt registratietekens toe aan iedere kleurscheiding Add color calibration bars Add document information which includes the document title and page numbers Voeg documentinformatie toe met de documentitel en paginanummers inbegrepen Indicate the distance offset for the registration marks Use the existing bleed settings from the document preferences Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Uitvoerprofiel voor het afdrukken. Laat u indien mogelijk, adviseren door uw drukkerij, bij het selecteren van een profiel. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Automatic Automatisch Lossy - JPEG Lossy - JPEG Lossless - Zip Lossles - Zip None Geen Maximum Maximaal High Hoog Medium Low Laag Minimum Minimaal Left Margin Linker marge Right Margin Rechter marge Screen / Web Scherm / web Printer Printer Grayscale Simple Dot Enkele stip Line Lijn Round Rond Ellipse Ellips Perceptual Perceptueel Relative Colorimetric Relatief colorimetrisch Saturation Verzadiging Absolute Colorimetric Absoluut colorimetrisch Page Pagina No Script Geen script InfoString No Effect Geen effect Blinds Luiken Box Box Dissolve Oplossen Glitter Glitter Split Splitsen Wipe Wegvegen Push Druk Cover Verbergen Uncover Tonen Fade Vervagen Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Alle fonts insluiten in PDF. Insluiten van fonts zorgt dat de layout en aanzicht van het document behouden blijven. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Staat presentatie-effecten toe bij gebruik van Adobe&#174; Reader&#174; en andere viewers welke full screen mode ondersteunen. Show page previews of each page listed above. Laat van elke pagina een voorbeeld zien. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Lengte in tijd waarin de pagina wordt getoont voor de presentatie start op de geselecteerde pagina. Instelling 0 zet automatische pagina-wisseling uit. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Lengte in tijd van het effect. Een kortere tijd zal het effect versnellen, een langere tijd zal het effect vertragen. Type of the display effect. Type van het overgangseffect. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Richting van het effect van bewegende lijnen en de lamel-effecten. Starting position for the box and split effects. Startpositie voor de rechthoek en split-effecten. Direction of the glitter or wipe effects. Richting voor de glitter of veeg-effecten. Apply the selected effect to all pages. Het geselecteerde effect op alle pagina's toepassen. Convert all glyphs in the document to outlines. Alle lettertekens in het document naar curven omzetten. Show the document in single page mode Toon het document in enkele pagina modus Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Toon het document in enkele pagina modus met weergegeven met oneindige eind-tot-eind als scrollen Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Toon het document dubbelzijdig en start met eerste pagina weergegeven aan de linker kant Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Toon het document dubbelzijdig en start met eerste pagina weergegeven aan de rechter kant Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Gebruik de door de gebruiker opgegeven voorkeuren als die afwijken de beginwaarden Enables viewing the document in full screen Schakelt de volledig scherm weergave in Display the bookmarks upon opening Toon bladwijzers bij openen Display the page thumbnails upon opening Toon de paginavoorbeelden bij het openen Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Forceer het weergeven van lagen. Alleen handig voor PDF 1.5+. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Verberg gereedschap welke selectie andere mogelijkheden heeft Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. Verbergt de menubalk voor de viewer, de PDF will display in een vlak scherm. Fit the document page or pages to the available space in the viewer window. Pas de document pagina of pagina's aan aan de beschikbare ruimte aan de beschikbare schermruimte. Prefs_PageSizes Form Page Sizes Available Sizes Active Sizes Prefs_Paths Form Paths Lokaties Documents: &Change... &Wijzigen... Alt+C Color Profiles: C&hange... &Wijzigen... Alt+H Alt+H Scripts: Ch&ange... Wij&zigen... Alt+A Document Templates: Cha&nge... Wijzige&n... Alt+N Default documents directory Standaardmap voor documenten Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Standaard locatie voor ICC profielen. Kan niet worden aangepast bij een geopend document. Standaard zal Scribus in de systeemmappen zoek bij Mac OSX en Windows. Bij Linux en Unix zal Scribus zoeken in $home/.color/icc,/usr/share/color/icc en /usr/local/share/color/icc Default Scripter scripts directory Standaardmap voor Scripts Additional directory for document templates Additionele locatie voor documentsjablonen Choose a Directory Kies een map Prefs_Plugins Form Plugins Plug-ins Plugin Plug-in How to run Hoe te starten Type Type Load it? Laden? Plugin ID Plug-in ID File Bestand You need to restart the application to apply the changes. U dient het programma opnieuw te starten om de verandering toe te passen. Prefs_PreflightVerifier Form Preflight Verifier Preflight controle Show pages without errors Show errors for items on layers that will not print Profile Setup Output Profile: Add New Profile Remove Profile Verwijder profiel Profile Options Ignore all errors Negeer alle fouten Automatic check before printing or exporting Automatische controle voor printen of exporteren Check for missing glyphs Controleer op missende symbooltekens Check for items not on a page Controleer op items buiten de pagina Check for overflow in text frames Controleer op overloop in tekst frames Check for used transparencies Controleer op gebruikte transparanten Check for missing images Controleer op missende afbeeldingen Check for part filed image frames Check image resolution Controleer afbeeldingresoluties Minimum Resolution: dpi Maximum Resolution: Check for placed PDF files Check for GIF images Controleer op GIF afbeeldingen Check for PDF Annotations and Fields Controleer op PDF annotaties en velden Check for Visible/Printable mismatch in layers Ignore non-printable layers Prefs_Printer Form Printing Destination Doel Alternative Printer Command Alternatieve printer opdracht Command: Opdracht: General Options Hoofd Opties Output: Normal Normaal Separations Include PDF Annotations and Links Page Pagina Mirror Page(s) Horizontally Mirror Page(s) Vertically Set Media Size Papierformaat instellen Clip to Printer Margins Color Kleur Apply Under Color Removal Onderliggende kleurvlakken verwijderen Convert Spot Colors to Process Colors Apply ICC Profiles ICC-profielen toepassen PostScript PostScript Level 1 Niveau 1 Level 2 Niveau 2 Level 3 Niveau 3 Print In: Color (If Available) Grayscale Marks and Bleeds Crop Marks Snijtekens Bleed Marks Afloop merktekens Registration Marks Registratietekens Color Bars Offset: Verschuiving: Bleed Settings Instelling afloop Do not show objects outside the margins on the printed page Verberg objecten buiten de marges van de pagina Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Gebruik een alternatieve print manager, bijvoorbeeld kprinter of gtklp, voor additionele opties Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files Stelt het PostScript Level in. Instellen op Level 1 of 2 kan leiden tot grote bestanden A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Een manier om uit cyaan, geel en magenta samengestelde tonen door zwarte tonen te vervangen. UCR heeft het meeste effect op delen van afbeeldingen met neutrale of grijsachtige tonen. Gebruik hiervan kan afdrukken van bepaalde afbeeldingen verbeteren. UCR reduceert de mogelijkheid van oververzadiging met CMY inkten. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Steunkleuren worden omgezet naar composiet-kleuren. Bij voorkeur aanvinken. Tenzij steunkleuren in een drukkerij gedrukt moeten worden. Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Geef hiermee het papierformaat in het PostScript bestand aan. Wordt niet aanbevolen tenzij de drukker hier uitdrukkelijk om vraagt. File Bestand All Alles Prefs_Scrapbook Form Scrapbook Kladblok Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Keep Copied Items Permanently Across Sessions Gekopieerde items permanent behouden tijdens sessies Write Item Previews to the Scrapbook Directory Number of Copied Items to Keep in Scrapbook This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically Hier wordt het kladblok een extensie van de knip/plakken buffers. Door een object of objectgroep te kopieëren wordt dit automatisch in het kladblok geplaatst This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory The minimum number is 1; the maximum is 100 Prefs_Scripter Form Scripter Scripter Extensions Extensies Enable Extension Scripts Schakel Extensiescripts in Startup Script: Opstartscript: Change... Wijzigen... Console Console Base Texts: Basis teksten: Comments: Commentaar: Keywords: Trefwoorden: Signs: Tekens: Errors: Fouten: Strings: Strings: Numbers: Nummers: Locate Startup Script Lokaliseer opstartscript Prefs_ShortWords Form Save Opslaan Reset Opnieuw instellen User settings Gebruikersinstellingen System wide configuration Systeeminstellingen Short Words Korte woorden User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Gerbruikersinstellingen bestaan reeds. Wilt u deze werkelijk overschrijven? Cannot write file %1. Kan bestand %1 niet schrijven. User settings saved Gebruikersinstellingen bewaart System wide configuration reloaded Systeeminstellingen herladen Cannot open file %1 Kan bestand %1 niet openen Prefs_TableOfContents Form Table of Contents &Add &Toevoegen Alt+A &Delete Verwij&deren Alt+D Alt+D Properties Eigenschappen Item Attribute Name: Naam item attributen: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Het Item Attribuut ingesteld voor de frames gebruikt als basis voor de creatie van toevoegingen Destination Frame: Bestemmingsframe: The frame the table of contents will be placed into Het inhouds-tabel frame wordt geplaatst in Page Number Placement: Plaats Paginanummer: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Plaats paginanummers van de toevoegingen aan het begin of aan het eind van de regel, of helemaal niet Paragraph Style: Alineastijl: The paragraph style used for the entry lines De alineastijl gebruikt voor de toevoegingen Include frames that are set to not print as well Inclusief frames die uitgeschakeld zijn voor afdrukken List Non-Printing Entries Maak een lijst vast niet af te drukken toevoegingen Beginning Begin End Einde Not Shown Niet getoond Table of Contents %1 Inhoudsopgave %1 Prefs_Typography Form Typography Typografie Subscript Subscript Displacement: Verplaatsing: % Scaling: Schalen: Superscript Superscript Underline Line Width: Lijndikte: Auto Automatisch Strikeout Small Caps Kleinkapitalen Automatic Line Spacing Line Spacing: Interlinie: Displacement below the baseline of the normal font on a line Verplaatsing onder de basislijn van een font op een regel Relative size of the subscript compared to the normal font Relatieve grootte van het subscript t.o.v. de normale tekengrootte Displacement above the baseline of the font on a line Verplaatsing boven de basislijn van een font op een regel Relative size of the superscript compared to the normal font Relatieve grootte van het superscript t.o.v. de normale tekengrootte Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Verplaatsing onder de basislijn van het normale font uitgedrukt in percentage van de font onderzijde Line width expressed as a percentage of the font size Lijndikte uitgedrukt in percentage van het font formaat Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Verplaatsing boven de basislijn van het normale font in percentage van de font bovenzijde Relative size of the small caps font compared to the normal font Relatieve grootte van de kleinkapitalen t.o.v. de normale tekengrootte Percentage increase over the font size for the line spacing Toename van regelhoogte in procent van de waarde die het font aangeeft Prefs_UserInterface Form User Interface Gebruikers interface Main Window Appearance Uiterlijk &Language: &Theme: S&tijl: Use Small Widgets on Palettes Use Tabs for Documents &Recent Documents: &Recente documenten: Font Sizes &Menus: pt &Palettes: Story Editor Story-editor Font: Font: Font Color: Use Smart Text Selection Interactivity Time before resize or move starts: ms ms &Wheel Jump: Muis&wiel: Start Up Show Splashscreen Show Startup Dialog Opstart dialoog tonen Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Kies de standaardtaal voor gebruik van Scribus. Bij geen keuze wordt de keuze gemaakt op basis van het gebruikte systeem. Dit kan naderhand worden aangepast door een command line optie toe te passen bij de start van Scribus Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Kies de standaard stijl voor Scribus. Scribus maakt gebruik van elk beschikbaar KDE of QT thema, als QT is geconfigureerd om KDE plugins te zoeken. Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart Paletvensters gebruiken kleinere (ruimtebesparende) widgets. Vereist herstart Number of recently edited documents to show in the File menu Bepaalt hoeveel recent geopende documenten Scribus toont in het menu Bestand Default font size for the menus and windows Standaardtekengrootte voor menu's en vensters Default font size for the tool windows Standaardtekengrootte voor gereedschappen venster Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Bepaalt hoeveel regels Scribus doorschuift bij een stap van het muiswiel PresetLayout Magazine Magazine Fibonacci Fibonacci Golden Mean Gulden snede Nine Parts Negen Delen Gutenberg Gutenberg None layout type Geen When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. 'None' leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value. Als u een document layout geselecteerd hebt op een andere pagina kunt u hier een voorgedefinieerde pagina layout kiezen. 'Geen' laat de marges zo als ze zijn. Gutenberg zet de marges op klassiek 'Magazine' zet alle marges op dezelfde waarde. De hoofdmarge is de Linker-/Binnenmarge. PrintDialog File Bestand Print Current Pa&ge Huidige pa&gina All Alles Cyan Cyaan Magenta Magenta Yellow Geel Black Zwart Print Normal Druk Normaal af PostScript Files (*.ps);;All Files (*) Postscript bestanden (*.ps);;Alle bestanden (*) Failed to retrieve printer settings Ontvangen printerinstellingen niet gelukt Inside: Binnenzijde: Outside: Buitenzijde: Save As Opslaan als PrintDialogBase Setup Printer Printer instellen Print Destination Afdrukken naar &Options... &Opties... &File: &Bestand: C&hange... &Wijzigen... Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Gebruik een alternatieve print manager, bijvoorbeeld kprinter of gtklp, voor additionele opties A&lternative Printer Command A&lternatieve printer opdracht Co&mmand: Co&mmando: Range Bereik Print &All &Alle pagina's N&umber of Copies: Aantal &kopieën: Print Current Pa&ge Huidige pa&gina Print &Range Be&reik Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Voeg een kommagescheiden lijst met nummers in een teken kan voor alle pagina's kan zijn 1-5 voor een bereik van pagina's of een enkel nummer. Options Opties Print Normal Druk Normaal af Print Separations Druk Separaties Print in Color if Available Print in Kleur als het Beschikbaar is Print in Grayscale Print in Grijswaarden Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files Stelt het PostScript Level in. Instellen op Level 1 of 2 kan leiden tot grote bestanden Advanced Options Geavanceerde opties Page Pagina Mirror Page(s) Horizontal Spiegel pagina('s) horizontaal Mirror Page(s) Vertical Spiegel pagina('s) verticaal Set Media Size Papierformaat instellen Color Kleur <qt>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</qt> Apply Under Color Removal Onderliggende kleurvlakken verwijderen <qt>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</qt> Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Steunkleuren worden omgezet naar composiet-kleuren. Bij voorkeur aanvinken. Tenzij steunkleuren in een drukkerij gedrukt moeten worden. Convert Spot Colors to Process Colors Steunkleuren naar process kleuren omzetten Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Maakt het mogelijk om kleurprofielen in te sluiten tijdens printen als het kleurbeheer ingeschakeld is Apply Color Profiles Pas Kleurprofielen toe Marks Merktekens This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Dit creërt snijtekens in de PDF om aan te geven waar het papier gesneden moet na het printen Crop Marks Snijtekens Add registration marks which are added to each separation Voeg registratietekens toe die worden toegevoegd bij iedere kleurscheiding Registration Marks Registratietekens This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Dit creërt aflooptekens die aangegeven worden door _._ en ze geven het aflooplemiet aan Bleed Marks Afloop merktekens Add color calibration bars Voeg kleurencalibratiebalken toe Color Bars Kleurcontrole balk Offset: Verschuiving: Indicate the distance offset for the registration marks Geeft de afstand voor de registratietekens aan Bleeds Afloop Top: Boven: Distance for bleed from the top of the physical page Afstand voor afloop vanaf de bovenkant van de fysieke pagina Left: Links: Distance for bleed from the right of the physical page Afstand voor afloop vanaf de rechterkant van de fysieke pagina Bottom: Onder: Distance for bleed from the bottom of the physical page Afstand voor afloop vanaf de onderkant van de fysieke pagina Right: Rechts: Distance for bleed from the left of the physical page Afstand voor afloop vanaf de linkerkant van de fysieke pagina Use the existing bleed settings from the document preferences Gebruik de reeds bestaande afloopinstellingen in de documentinstellingen Use Document Bleeds Gebruik document afloop Preview... Voorbeeld... &Print Afdru&kken Cancel Annuleren Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported. Sluit PDF Notities en Links in de uitvoerbestanden Opmerking: PDF Notities zullen niet worden geexporteerd. Include PDF Annotations and Links Sluit PDF Notities en Links This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Hiermee kunt u expliciet de grootte van het te importeren bestand aangeven. Onafhankelijk van uw printer. Clip to Printer Margins Bijsnijden tot marges A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Een manier om uit cyaan, geel en magenta samengestelde tonen door zwarte tonen te vervangen. UCR heeft het meeste effect op delen van afbeeldingen met neutrale of grijsachtige tonen. Gebruik hiervan kan afdrukken van bepaalde afbeeldingen verbeteren. UCR reduceert de mogelijkheid van oververzadiging met CMY inkten. PropertiesPalette Properties Eigenschappen X, Y, &Z X, Y, &Z &Shape &Vorm &Text &Tekst &Image Afbeeld&ing &Line &Lijn &Colors &Kleuren Name Naam Geometry Geometrie pt pt &X-Pos: &X-pos: &Y-Pos: &Y-pos: &Width: &Breedte: &Height: &Hoogte: &Rotation: &Rotatie: Basepoint: Basispunt: Level Niveau Shape: Vorm: R&ound Corners: R&onde hoeken: Colu&mns: Kolo&mmen: To&p: &Boven: &Bottom: On&der: &Left: &Links: &Right: &Rechts: T&abulators... T&abulators... Path Text Properties Tekstpad-eigenschappen Show Curve Curve weergeven Start Offset: Beginafstand: Distance from Curve: Afstand van curve: Use &Bounding Box &Bounding Box gebruiken &Use Contour Line Contourlijn gebr&uiken % % &Free Scaling &Vrije schaal X-Sc&ale: &X-schaal: Y-Scal&e: &Y-schaal: Scale &To Frame Size Schalen naar &framegrootte P&roportional &Proportioneel Input Profile: Invoerprofiel: Rendering Intent: Rendering intent: Perceptual Perceptueel Relative Colorimetric Relatief colorimetrisch Saturation Verzadiging Absolute Colorimetric Absoluut colorimetrisch Left Point Linker punt End Points Eindpunt &Basepoint: &Basispunt: T&ype of Line: Lijnt&ype: Line &Width: Linedi&kte: Miter Join Verstek Bevel Join Schuin Round Join Rond Ed&ges: &Hoeken: Flat Cap Plat Square Cap Vierkant Round Cap Rond &Endings: &Einden: No Style Geen stijl Cell Lines Cellijnen Line at Top Bovenlijn Line at the Left Linkerlijn Line at the Right Rechterlijn Line at Bottom Onderlijn Name of selected object Naam van geselecteerd object Horizontal position of current basepoint Horizontale positie van het huidige basispunt Vertical position of current basepoint Verticale positie van het huidige basispunt Width Breedte Height Hoogte Rotation of object at current basepoint Rotatie van object op huidig basispunt Point from which measurements or rotation angles are referenced Punt waarvandaan de rotatiehoeken worden berekend Flip Horizontal Horizontaal spiegelen Flip Vertical Verticaal spiegelen Move one level up Een niveau hoger Move one level down Een niveau lager Move to front Naar voorgrond Move to back Naar achtergrond Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Geeft weer op welk niveau dit opject is, 0 betekent onderaan Lock or unlock the object Object vergrendelen of losmaken Lock or unlock the size of the object Grootte van het object vergrendelen of losmaken Font Size Tekengrootte Scaling width of characters Schaalbreedte van tekens Saturation of color of text stroke Verzadiging van kleur van tekstlijnen Saturation of color of text fill Verzadiging van kleur van tekstinvulling Line Spacing Regelspatiëring Change settings for left or end points Instellingen voor linkerpunt of eindpunt aanpassen Pattern of line Lijnpatroon Thickness of line Lijndikte Type of line joins Type lijnverbindingen Type of line end Type lijneinden Line style of current object Lijnstijl van huidig object Choose the shape of frame... Vorm van het frame kiezen... Edit shape of the frame... Vorm van het frame bewerken... Set radius of corner rounding Straal van ronde hoeken instellen Number of columns in text frame Aantal kolommen in tekstframe Switches between Gap or Column width Schakelt tussen Tussenruimte of Kolombreedte Distance between columns Afstand tussen kolommen &Transparency &Transparatie Rotation: Rotatie: PDF Compression Method: PDF-compressie methode: PDF Compression Quality: PDF-compressie kwaliteit: Automatic Automatisch Lossy - JPEG Lossy - JPEG Lossless - Zip Lossles - Zip None Geen Maximum Maximaal High Hoog Medium Gemiddeld Low Laag Minimum Minimaal Scaling: Schalen: Distance of text from top of frame Afstand van tekst tot bovenkant frame Distance of text from bottom of frame Afstand van tekst tot onderkant frame Distance of text from left of frame Afstand van tekst tot linkerkant frame Distance of text from right of frame Afstand van tekst tot rechterkant frame Edit tab settings of text frame... Tabinstellingen van tekstframe bewerken... Allow the image to be a different size to the frame Toestaan dat een afbeelding een andere grootte heeft dan het frame Horizontal offset of image within frame Horizontale afstand van afbeelding in frame Vertical offset of image within frame Verticale afstand van afbeelding in frame Resize the image horizontally De afbeelding horizontaal schalen Resize the image vertically De afbeelding verticaal schalen Keep the X and Y scaling the same X- en Y-schaling gelijk houden Keep the aspect ratio Beeldverhouding behouden Make the image fit within the size of the frame Afbeelding passend maken Use image proportions rather than those of the frame De afbeeldingsverhoudingen gebruiken in plaats van die van het frame Source profile of the image Bronprofiel van de afbeelding Rendering intent for the image Rendering intent van de afbeelding &X1: &X1: X&2: X&2: Y&1: Y&1: &Y2: &Y2: Column width Kolombreedte Right to Left Writing Rechts naar links scrijven Start Arrow: Begin pijl: End Arrow: Eind pijl: Fixed Linespacing Vaste regelspatiëring Automatic Linespacing Automatische regelspatiëring Align to Baseline Grid Aan de basislijn van het raster uitlijnen Actual X-DPI: Werkelijk X-DPI: Actual Y-DPI: Werkelijk Y-DPI: Offset to baseline of characters Offset ten opzichte van basislijn tekens Scaling height of characters Schaalhoogte van tekens Manual Tracking Handmatige tracking Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Naam "%1" is niet uniek.<br/>Kies een andere naam. Fill Rule Vulmethode Even-Odd Even-oneven Non Zero Niet nul Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color. Kleur van tekstomlijning en/of valschaduw, afhankelijk van welke is gekozen. Als beiden zijn gekozen, gebruiken ze dezelfde kleur. Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color. Kleur van de geselecteerde tekst. Als Outline tekt decoratie is ingeschakeld, zal deze kleur de vulkleur zijn. Als Valschaduw Tekst is ingeschakeld, is dit de bovenliggende kleur. Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object. Gebruik de omliggende rechthoek, in plaats van de vorm van het frame voor de tekstomloop. Auto Automatisch &Group &Groeperen Gap: Tussenruimte: Width: Breedte: Text &Flow Around Frame Tekstomloop rond &frame Disabled Uitgeschakeld Use Frame &Shape Gebruik frame &vorm Image Effects Afbeeldingseffecten Extended Image Properties Uitgebreide afbeeldingseigenschappen Group the selected objects Geselecteerde objecten groeperen Disable text flow from lower frames around object Tekstomloop van onderliggende frames rond objecten uitschakelen Use the frame shape for text flow of text frames below the object. Gebruik de frame vorm van onderliggende frames voor tekstomloop rond object. Default Standaard Stair Step Getrapt Skew Schuintrekken Type: Type: Paragraph St&yle: Alinea st&ijl: Character St&yle: Teken st&ijl: Word Tracking Woord tracking Min: Min: Max: Max: Glyph Extension Symboolteken extensie Paragraph style of currently selected text or paragraph Alineastijl van de huidige geselecteerde tekst of alinea Character style of currently selected text or paragraph Tekenstijl van de huidige geselecteerde tekst of alinea Flip Text Spiegel tekst Use Image Clip Path Gebruik afbeeldingsknippad Norm: Norm: Use the clipping path of the image Gebruik het knippad van de afbeelding Minimal width of spaces between words Minimale breedte ruimtes tussen woorden Normal width of spaces between words Normale breedte ruimtes tussen woorden Minimal shrinkage of glyphs for justification Minimale inkrimping tussen woorden bij uitvullen Maximal extension of glyphs for justification Maximale uiytzetting tussen woorden bij uitvullen Enable or disable exporting of the object Schakel het exporteren van dit object in of uit Custom Aangepast &Edit... B&ewerken... First Line Offset Eerste Regel Inspringen Maximum Ascent Maximale Stijging Font Ascent Lettertype Stijging Color & Effects Kleuren & Effeten Advanced Settings Geavanceerde Instellingen Style Settings Stijlinstellingen Baseline Basislijn Ungroup the selected group Degroepeer de geselecteerde groep Select the line spacing mode. Selecteer de lijnruimtes mode. Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters Geef de hoogte op van de eerste regel van het tekstframe om de hoogste van de gebruikte letters te gebruiken Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use Geef de hoogte op van de eerste regel van het tekstframe om de volledige stijging van de gebruikte letters te gebruiken Set the height of the first line of the text frame to the specified line height Geef de hoogte op van de eerste regel van het tekstframe om de lijnhoogte in te stellen &Page Number: &Paginanummer: Columns & Text Distances Kolommen & tekst afstanden Reset Opnieuw instellen Optical Margins Optische marges Hairline Haarlijn None optical margins Geen Both Sides optical margins Beide kanten Left Only optical margins Alleen links Right Only optical margins Alleen rechts Arrow head style for start of line Pijl hoofd stijl om de start van lijn aan te geven Arrow head style for end of line Pijl hoofd stijl om het einde van lijn aan te geven Effective horizontal DPI of the image after scaling Effectieve horizontale resolutie van de afbeelding na het schalen Effective vertical DPI of the image after scaling Effectieve verticale resolutie van de afbeelding na het schalen PropertiesPalette_Group &Edit... B&ewerken... Shape Vorm Text &Flow Around Frame Tekstomloop rond &frame Disabled Uitgeschakeld Use Frame &Shape Gebruik frame &vorm Use &Bounding Box &Bounding Box gebruiken &Use Contour Line Contourlijn gebr&uiken Use Image Clip Path Gebruik afbeeldingsknippad Disable text flow from lower frames around object Tekstomloop van onderliggende frames rond objecten uitschakelen Use the frame shape for text flow of text frames below the object. Gebruik de frame vorm van onderliggende frames voor tekstomloop rond object. Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object. Gebruik de omliggende rechthoek, in plaats van de vorm van het frame voor de tekstomloop. When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object. Use the clipping path of the image Gebruik het knippad van de afbeelding PropertiesPalette_GroupBase Form Shape Vorm ... ... &Edit... B&ewerken... Text Flow Around Frame Disabled Uitgeschakeld textFlowBtnGroup Use &Frame Shape Use &Bounding Box &Bounding Box gebruiken &Use Contour Line Contourlijn gebr&uiken Use Image Clip Path Gebruik afbeeldingsknippad Transparency PropertiesPalette_Image Auto Automatisch Actual X-DPI: Werkelijk X-DPI: Actual Y-DPI: Werkelijk Y-DPI: &X-Pos: &X-pos: &Y-Pos: &Y-pos: X-Sc&ale: &X-schaal: Y-Scal&e: &Y-schaal: &Free Scaling &Vrije schaal &Page Number: &Paginanummer: Rotation: Rotatie: P&roportional &Proportioneel Image Effects Afbeeldingseffecten Extended Properties Input Profile: Invoerprofiel: Rendering Intent: Rendering intent: Method: Quality: Perceptual Perceptueel Relative Colorimetric Relatief colorimetrisch Saturation Verzadiging Absolute Colorimetric Absoluut colorimetrisch Global Automatic Automatisch Lossy - JPEG Lossy - JPEG Lossless - Zip Lossles - Zip None Geen Maximum Maximaal High Hoog Medium Low Laag Minimum Minimaal % pt Horizontal offset of image within frame Horizontale afstand van afbeelding in frame Vertical offset of image within frame Verticale afstand van afbeelding in frame Resize the image horizontally De afbeelding horizontaal schalen Resize the image vertically De afbeelding verticaal schalen Keep the X and Y scaling the same X- en Y-schaling gelijk houden Allow the image to be a different size to the frame Toestaan dat een afbeelding een andere grootte heeft dan het frame Make the image fit within the size of the frame Afbeelding passend maken Effective horizontal DPI of the image after scaling Effectieve horizontale resolutie van de afbeelding na het schalen Effective vertical DPI of the image after scaling Effectieve verticale resolutie van de afbeelding na het schalen Use image proportions rather than those of the frame De afbeeldingsverhoudingen gebruiken in plaats van die van het frame Source profile of the image Bronprofiel van de afbeelding Rendering intent for the image Rendering intent van de afbeelding Compression method used in PDF export for the image Compression quality used in PDF export for the image PropertiesPalette_ImageBase Form X-Pos: X-positie: Rotation: Rotatie: &Page Number: &Paginanummer: Y-Pos: Y-positie: Auto Automatisch Scaling Schalen X-Sc&ale: &X-schaal: Y-Scal&e: &Y-schaal: ... ... Actual X-DPI: Werkelijk X-DPI: Actual Y-DPI: Werkelijk Y-DPI: Free Proportional Proportioneel To Frame Size Color Management Kleurbeheer Input Profile Intent PDF Compression Method: Quality: Image Effects Afbeeldingseffecten Extended Properties PropertiesPalette_Line Custom Aangepast No Style Geen stijl Left Point Linker punt End Points Eindpunt &Basepoint: &Basispunt: T&ype of Line: Lijnt&ype: Start Arrow: Begin pijl: End Arrow: Eind pijl: Scaling: Schalen: Line &Width: Linedi&kte: Ed&ges: &Hoeken: Miter Join Verstek Bevel Join Schuin Round Join Rond Flat Cap Square Cap Round Cap &Endings: &Einden: Cell Lines Cellijnen Line at Top Bovenlijn Line at the Left Linkerlijn Line at the Right Rechterlijn Line at Bottom Onderlijn % pt Hairline Haarlijn Change settings for left or end points Instellingen voor linkerpunt of eindpunt aanpassen Pattern of line Lijnpatroon Thickness of line Lijndikte Type of line joins Type lijnverbindingen Type of line end Type lijneinden Line style of current object Lijnstijl van huidig object Arrow head style for start of line Pijl hoofd stijl om de start van lijn aan te geven Arrow head style for end of line Pijl hoofd stijl om het einde van lijn aan te geven Arrow head scale for start of line Arrow head scale for end of line PropertiesPalette_LineBase Form &Basepoint: &Basispunt: T&ype of Line: Lijnt&ype: Start Arrow: Begin pijl: Scaling: Schalen: End Arrow: Eind pijl: Line &Width: Linedi&kte: Hairline Haarlijn Ed&ges: &Hoeken: &Endings: &Einden: Cell Lines Cellijnen Line at the Left Linkerlijn Line at the Right Line at the Bottom Line at the Top PropertiesPalette_Shape pt Shape: Vorm: Choose the shape of frame... Vorm van het frame kiezen... &Edit... B&ewerken... Set radius of corner rounding Straal van ronde hoeken instellen R&ound Corners: Fill Rule Vulmethode Even-Odd Even-oneven Non Zero Niet nul Text &Flow Around Frame Tekstomloop rond &frame Disabled Uitgeschakeld Use Frame &Shape Gebruik frame &vorm Use &Bounding Box &Bounding Box gebruiken &Use Contour Line Contourlijn gebr&uiken Use Image Clip Path Gebruik afbeeldingsknippad PropertiesPalette_ShapeBase Form Shape Vorm ... ... &Edit... B&ewerken... Round Corners Text Flow Around Frame Disabled Uitgeschakeld textFlowBtnGroup Use &Frame Shape Use &Bounding Box &Bounding Box gebruiken &Use Contour Line Contourlijn gebr&uiken Use Image Clip Path Gebruik afbeeldingsknippad Fill Rule Vulmethode Even-Odd Even-oneven Non Zero Niet nul PropertiesPalette_Text Color & Effects Kleuren & Effeten First Line Offset Eerste Regel Inspringen Columns & Text Distances Kolommen & tekst afstanden Optical Margins Optische marges Advanced Settings Path Text Properties Tekstpad-eigenschappen Auto Automatisch Baseline Basislijn Distance between columns Afstand tussen kolommen Column width Kolombreedte Paragraph St&yle: Alinea st&ijl: Character St&yle: Teken st&ijl: Fixed Linespacing Vaste regelspatiëring Automatic Linespacing Automatische regelspatiëring Align to Baseline Grid Aan de basislijn van het raster uitlijnen pt Font Size Line Spacing Regelspatiëring Select the line spacing mode. Selecteer de lijnruimtes mode. Paragraph style of currently selected text or paragraph Alineastijl van de huidige geselecteerde tekst of alinea Character style of currently selected text or paragraph Tekenstijl van de huidige geselecteerde tekst of alinea Remove Direct Paragraph Formatting Remove Direct Character Formatting PropertiesPalette_TextBase Form PropertiesPalette_XYZ &X-Pos: &X-pos: &Width &Y-Pos: &Y-pos: &Height: &Hoogte: &X1: &X1: X&2: X&2: Y&1: Y&1: &Y2: &Y2: &Width: &Breedte: Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Naam "%1" is niet uniek.<br/>Kies een andere naam. Properties Eigenschappen Name Naam Geometry Geometrie &Rotation: &Rotatie: Basepoint: Basispunt: Level Niveau pt Name of selected object Naam van geselecteerd object Horizontal position of current basepoint Horizontale positie van het huidige basispunt Vertical position of current basepoint Verticale positie van het huidige basispunt Width Breedte Height Hoogte Rotation of object at current basepoint Rotatie van object op huidig basispunt Point from which measurements or rotation angles are referenced Punt waarvandaan de rotatiehoeken worden berekend Group the selected objects Geselecteerde objecten groeperen Ungroup the selected group Degroepeer de geselecteerde groep Flip Horizontal Horizontaal spiegelen Flip Vertical Verticaal spiegelen Move one level up Een niveau hoger Move one level down Een niveau lager Move to front Naar voorgrond Move to back Naar achtergrond Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Geeft weer op welk niveau dit opject is, 0 betekent onderaan Lock or unlock the object Object vergrendelen of losmaken Lock or unlock the size of the object Grootte van het object vergrendelen of losmaken Enable or disable exporting of the object Schakel het exporteren van dit object in of uit Keep the aspect ratio Beeldverhouding behouden PropertiesPalette_XYZBase Form Name Naam Geometry Geometrie &X-Pos: &X-pos: &Width: &Breedte: &Y-Pos: &Y-pos: &Height: &Hoogte: &Rotation: &Rotatie: Basepoint: Basispunt: ... ... Level Niveau 0 0 PropertyWidget_Advanced Word Tracking Woord tracking Min: Min: Norm: Norm: Glyph Extension Symboolteken extensie Max: Max: % Offset to baseline of characters Offset ten opzichte van basislijn tekens Manual Tracking Handmatige tracking Scaling width of characters Schaalbreedte van tekens Scaling height of characters Schaalhoogte van tekens Minimal width of spaces between words