Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 14099 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="pl_PL">
2202 mrdocs 4
<context>
12882 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
12882 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
14474 cbradney 13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
12882 cbradney 14
 
15
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
16
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
14474 cbradney 19
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12882 cbradney 20
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
21
 
22
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
23
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
24
the value of the named color from the default document colors.
25
 
26
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
27
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
28
</source>
14474 cbradney 29
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
12882 cbradney 30
 
31
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
32
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
33
 
34
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
35
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
36
  </message>
37
  <message>
14474 cbradney 38
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12882 cbradney 39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
49
    <translation type="unfinished"></translation>
50
  </message>
51
  <message>
14474 cbradney 52
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
12882 cbradney 53
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
54
 
55
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
56
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
57
Color components should be in the range from 0 to 255.
58
 
59
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
60
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
61
</source>
14474 cbradney 62
    <translation type="unfinished">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
12882 cbradney 63
 
64
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
65
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
66
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
67
 
68
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
69
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
70
  </message>
71
  <message>
14474 cbradney 72
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
12882 cbradney 73
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
74
 
75
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
76
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
77
the range from 0 to 255.
78
 
79
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
80
</source>
81
    <translation type="unfinished"></translation>
82
  </message>
83
  <message>
14474 cbradney 84
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
12882 cbradney 85
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
86
 
87
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
88
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
89
&quot;None&quot; - transparent.
90
 
91
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
92
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
93
 
94
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
95
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
96
</source>
14474 cbradney 97
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
12882 cbradney 98
 
99
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
100
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
101
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
102
 
103
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
104
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
105
 
106
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
107
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
14474 cbradney 110
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
12882 cbradney 111
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
112
 
113
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
114
 
115
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
116
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
117
</source>
14474 cbradney 118
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
12882 cbradney 119
 
120
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
121
 
122
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
123
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
124
  </message>
125
  <message>
14474 cbradney 126
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
127
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
128
 
129
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
130
See also setSpotColor()
131
 
132
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
133
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
134
</source>
135
    <translation type="unfinished"></translation>
136
  </message>
137
  <message>
138
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
139
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
140
 
141
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
142
See also isSpotColor()
143
 
144
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
145
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
146
</source>
147
    <translation type="unfinished"></translation>
148
  </message>
149
  <message>
150
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
12882 cbradney 151
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
152
 
153
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
154
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
155
Returns true if a new document was created.
156
</source>
14474 cbradney 157
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
12882 cbradney 158
 
159
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
160
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
161
  </message>
162
  <message>
14474 cbradney 163
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12882 cbradney 164
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
165
 
166
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
167
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
168
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
169
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
170
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
171
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
172
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
173
optional parameters is False.
174
 
175
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
176
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
177
 
178
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
179
 
180
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
181
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
182
</source>
183
    <translation type="unfinished"></translation>
184
  </message>
185
  <message>
14474 cbradney 186
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12882 cbradney 187
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
188
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
189
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
190
 
191
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
192
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
193
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
194
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
195
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
196
 
197
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
198
at 1.
199
 
200
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
201
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
202
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
203
can be binary-ORed with button constants:
204
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
205
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
206
 
207
Usage examples:
208
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
209
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
210
          ICON_ERROR)
211
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
212
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
213
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
214
 
215
Defined button and icon constants:
216
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
217
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
218
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
219
</source>
14474 cbradney 220
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
12882 cbradney 221
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
222
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
223
 
224
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
225
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
226
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
227
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
228
może zawierać proste formatowanie HTML.
229
 
230
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
231
zaczynają się od 1.
232
 
233
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
234
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
235
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
236
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
237
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
238
 
239
Przykłady użycia:
240
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
241
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
242
          ICON_ERROR)
243
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
244
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
245
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
246
 
247
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
248
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
249
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
250
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
251
</translation>
252
  </message>
253
  <message>
14474 cbradney 254
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12882 cbradney 255
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
256
 
257
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
258
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
259
 
260
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
261
</source>
14474 cbradney 262
    <translation type="unfinished">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
12882 cbradney 263
 
264
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
265
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
266
 
267
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
268
  </message>
269
  <message>
14474 cbradney 270
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12882 cbradney 271
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
272
 
273
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
274
style name or None when user cancels the dialog.
275
</source>
276
    <translation type="unfinished"></translation>
277
  </message>
278
  <message>
14474 cbradney 279
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12882 cbradney 280
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
281
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
282
 
283
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
284
following meaning:
285
 
286
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
287
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
288
 
289
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
290
margins
291
 
292
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
293
 
294
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
295
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
296
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
297
 
298
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
299
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
300
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
301
 
302
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
303
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
304
PAGE_4 is 4-fold.
305
 
306
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
307
Indexed from 0 (0 = first).
308
 
309
numPage = Number of pages to be created.
310
 
311
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
312
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
313
is not in points, make sure to account for this.
314
 
315
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
316
PAGE_4, 3, 1)
317
 
318
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
319
</source>
320
    <translation type="unfinished"></translation>
321
  </message>
322
  <message>
14474 cbradney 323
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12882 cbradney 324
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
325
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
326
 
327
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
328
 
329
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
330
following meaning:
331
 
332
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
333
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
334
 
335
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
336
  margins
337
 
338
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
339
 
340
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
341
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
342
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
343
 
344
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
345
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
346
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
347
 
348
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
349
 
350
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
351
 
352
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
353
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
354
is not in points, make sure to account for this.
355
 
356
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
357
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
358
</source>
359
    <translation type="unfinished"></translation>
360
  </message>
361
  <message>
14474 cbradney 362
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12882 cbradney 363
    <source>closeDoc()
364
 
365
Closes the current document without prompting to save.
366
 
367
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
368
</source>
14474 cbradney 369
    <translation type="unfinished">closeDoc()
12882 cbradney 370
 
371
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
372
 
373
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
374
  </message>
375
  <message>
14474 cbradney 376
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12882 cbradney 377
    <source>haveDoc() -&gt; bool
378
 
379
Returns true if there is a document open.
380
</source>
14474 cbradney 381
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
12882 cbradney 382
 
383
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
384
  </message>
385
  <message>
14474 cbradney 386
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12882 cbradney 387
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
388
 
389
Opens the document &quot;name&quot;.
390
 
391
May raise ScribusError if the document could not be opened.
392
</source>
14474 cbradney 393
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 394
 
395
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
396
 
397
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
398
  </message>
399
  <message>
14474 cbradney 400
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12882 cbradney 401
    <source>saveDoc()
402
 
403
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
404
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
405
save file dialog.
406
 
407
If the save fails, there is currently no way to tell.
408
</source>
14474 cbradney 409
    <translation type="unfinished">saveDoc()
12882 cbradney 410
 
411
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
412
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
413
 
414
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
415
  </message>
416
  <message>
14474 cbradney 417
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
418
    <source>getDocName() -&gt; string
419
 
420
Returns the name the document was saved under.
421
If the document was not saved before the name is empty.
422
</source>
423
    <translation type="unfinished"></translation>
424
  </message>
425
  <message>
426
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12882 cbradney 427
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
428
 
429
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
430
relative path).
431
 
432
May raise ScribusError if the save fails.
433
</source>
14474 cbradney 434
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 435
 
436
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
437
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
438
 
439
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
440
  </message>
441
  <message>
14474 cbradney 442
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12882 cbradney 443
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
444
 
445
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
446
strings.
447
</source>
448
    <translation type="unfinished"></translation>
449
  </message>
450
  <message>
14474 cbradney 451
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12882 cbradney 452
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
453
 
14474 cbradney 454
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12882 cbradney 455
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
456
constants.
457
</source>
14474 cbradney 458
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
459
 
460
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
461
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
462
  </message>
463
  <message>
464
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
465
    <source>setBaseLine(grid, offset)
466
 
467
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
468
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
469
constants.
470
</source>
12882 cbradney 471
    <translation type="unfinished"></translation>
472
  </message>
473
  <message>
14474 cbradney 474
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12882 cbradney 475
    <source>setUnit(type)
476
 
477
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
478
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
479
 
480
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
481
</source>
14474 cbradney 482
    <translation type="unfinished">setUnit(typ)
12882 cbradney 483
 
484
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
485
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
486
 
487
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
488
  </message>
489
  <message>
14474 cbradney 490
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12882 cbradney 491
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
492
 
493
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
494
of the UNIT_* constants:
495
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
496
</source>
14474 cbradney 497
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
12882 cbradney 498
 
499
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
500
ze stałych UNIT_* :
501
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
502
  </message>
503
  <message>
14474 cbradney 504
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12882 cbradney 505
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
506
 
507
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
508
current document.
509
</source>
14474 cbradney 510
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
12882 cbradney 511
 
512
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
513
  </message>
514
  <message>
14474 cbradney 515
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12882 cbradney 516
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
517
 
518
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
519
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
520
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
521
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
522
</source>
14474 cbradney 523
    <translation type="unfinished">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
12882 cbradney 524
 
525
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
526
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
527
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
528
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
529
  </message>
530
  <message>
14474 cbradney 531
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12882 cbradney 532
    <source>closeMasterPage()
533
 
534
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
535
to normal. Begin editing with editMasterPage().
536
</source>
537
    <translation type="unfinished"></translation>
538
  </message>
539
  <message>
14474 cbradney 540
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12882 cbradney 541
    <source>masterPageNames()
542
 
543
Returns a list of the names of all master pages in the document.
544
</source>
545
    <translation type="unfinished"></translation>
546
  </message>
547
  <message>
14474 cbradney 548
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12882 cbradney 549
    <source>editMasterPage(pageName)
550
 
551
Enables master page editing and opens the named master page
552
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
553
</source>
554
    <translation type="unfinished"></translation>
555
  </message>
556
  <message>
14474 cbradney 557
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12882 cbradney 558
    <source>createMasterPage(pageName)
559
 
560
Creates a new master page named pageName and opens it for
561
editing.
562
</source>
563
    <translation type="unfinished"></translation>
564
  </message>
565
  <message>
14474 cbradney 566
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12882 cbradney 567
    <source>deleteMasterPage(pageName)
568
 
569
Delete the named master page.
570
</source>
571
    <translation type="unfinished"></translation>
572
  </message>
573
  <message>
14474 cbradney 574
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
12882 cbradney 575
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
576
 
577
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
578
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
579
</source>
14474 cbradney 580
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 581
 
582
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
583
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
584
  </message>
585
  <message>
14474 cbradney 586
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
12882 cbradney 587
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
588
 
589
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
590
is not given the currently selected Item is used.
591
</source>
592
    <translation type="unfinished"></translation>
593
  </message>
594
  <message>
14474 cbradney 595
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
12882 cbradney 596
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
597
 
598
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
599
is not given the currently selected Item is used.
600
</source>
601
    <translation type="unfinished"></translation>
602
  </message>
603
  <message>
14474 cbradney 604
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
12882 cbradney 605
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
606
 
607
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
608
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
609
</source>
14474 cbradney 610
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 611
 
612
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
613
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
614
  </message>
615
  <message>
14474 cbradney 616
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
12882 cbradney 617
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
618
 
619
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
620
is not given the currently selected Item is used.
621
</source>
622
    <translation type="unfinished"></translation>
623
  </message>
624
  <message>
14474 cbradney 625
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
12882 cbradney 626
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
627
 
628
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
629
is not given the currently selected Item is used.
630
</source>
631
    <translation type="unfinished"></translation>
632
  </message>
633
  <message>
14474 cbradney 634
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
12882 cbradney 635
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
636
 
637
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
638
is not given the currently selected Item is used.
639
</source>
14474 cbradney 640
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 641
 
642
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
643
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
644
  </message>
645
  <message>
14474 cbradney 646
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
12882 cbradney 647
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
648
 
649
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
650
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
651
</source>
14474 cbradney 652
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 653
 
654
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
655
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
656
  </message>
657
  <message>
14474 cbradney 658
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
12882 cbradney 659
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
660
 
661
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
662
the currently selected item is used. The join types are:
663
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
664
</source>
665
    <translation type="unfinished"></translation>
666
  </message>
667
  <message>
14474 cbradney 668
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
12882 cbradney 669
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
670
 
671
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
672
currently selected item is used. The cap types are:
673
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
674
</source>
14474 cbradney 675
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
12882 cbradney 676
 
677
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
678
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
679
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
680
  </message>
681
  <message>
14474 cbradney 682
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
12882 cbradney 683
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
684
 
685
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
686
currently selected item is used. Line style constants are:
687
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
688
</source>
14474 cbradney 689
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
12882 cbradney 690
 
691
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
692
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
693
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
694
  </message>
695
  <message>
14474 cbradney 696
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
12882 cbradney 697
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
698
 
699
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
700
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
701
</source>
14474 cbradney 702
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 703
 
704
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
705
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
706
  </message>
707
  <message>
14474 cbradney 708
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
12882 cbradney 709
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
710
 
711
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
712
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
713
selected item is used.
714
</source>
715
    <translation type="unfinished"></translation>
716
  </message>
717
  <message>
14474 cbradney 718
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
12882 cbradney 719
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
720
 
721
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
722
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
723
</source>
14474 cbradney 724
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
12882 cbradney 725
 
726
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
727
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
728
  </message>
729
  <message>
14474 cbradney 730
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
12882 cbradney 731
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
732
 
733
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
734
given the currently selected item is used.
735
</source>
14474 cbradney 736
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 737
 
738
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
739
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
740
  </message>
741
  <message>
14474 cbradney 742
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
12882 cbradney 743
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
744
 
745
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
746
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
747
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
748
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
749
</source>
750
    <translation type="unfinished"></translation>
751
  </message>
752
  <message>
14474 cbradney 753
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
12882 cbradney 754
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
755
 
756
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
757
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
758
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
759
for reference.
760
</source>
14474 cbradney 761
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
12882 cbradney 762
 
763
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
764
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
765
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
766
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
767
  </message>
768
  <message>
14474 cbradney 769
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
12882 cbradney 770
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
771
 
772
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
773
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
774
is used.
775
</source>
14474 cbradney 776
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 777
 
778
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
779
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
780
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
781
  </message>
782
  <message>
14474 cbradney 783
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
12882 cbradney 784
    <source>getAllObjects() -&gt; list
785
 
786
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
787
</source>
14474 cbradney 788
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
12882 cbradney 789
 
790
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
791
  </message>
792
  <message>
14474 cbradney 793
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12882 cbradney 794
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
795
 
796
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
797
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
798
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
799
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
800
</source>
14474 cbradney 801
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 802
 
803
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
804
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
805
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
806
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
807
  </message>
808
  <message>
14474 cbradney 809
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12882 cbradney 810
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
811
 
812
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
813
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
814
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
815
belongs to a group, the whole group is moved.
816
</source>
14474 cbradney 817
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
12882 cbradney 818
 
819
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
820
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
821
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
822
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
823
  </message>
824
  <message>
14474 cbradney 825
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12882 cbradney 826
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
827
 
828
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
829
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
830
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
831
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
832
given the currently selected item is used.
833
</source>
834
    <translation type="unfinished"></translation>
835
  </message>
836
  <message>
14474 cbradney 837
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12882 cbradney 838
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
839
 
840
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
841
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
842
selected item is used.
843
</source>
844
    <translation type="unfinished"></translation>
845
  </message>
846
  <message>
14474 cbradney 847
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12882 cbradney 848
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
849
 
850
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
851
is not given the currently selected item is used.
852
</source>
14474 cbradney 853
    <translation type="unfinished">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 854
 
855
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
856
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
857
  </message>
858
  <message>
14474 cbradney 859
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12882 cbradney 860
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
861
 
862
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
863
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
864
second selected Object and so on.
865
</source>
14474 cbradney 866
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
12882 cbradney 867
 
868
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
869
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
870
  </message>
871
  <message>
14474 cbradney 872
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12882 cbradney 873
    <source>selectionCount() -&gt; integer
874
 
875
Returns the number of selected objects.
876
</source>
14474 cbradney 877
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
12882 cbradney 878
 
879
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
880
  </message>
881
  <message>
14474 cbradney 882
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12882 cbradney 883
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
884
 
885
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
886
</source>
14474 cbradney 887
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 888
 
889
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
890
  </message>
891
  <message>
14474 cbradney 892
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12882 cbradney 893
    <source>deselectAll()
894
 
895
Deselects all objects in the whole document.
896
</source>
14474 cbradney 897
    <translation type="unfinished">deselectAll()
12882 cbradney 898
 
899
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
900
  </message>
901
  <message>
14474 cbradney 902
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
12882 cbradney 903
    <source>groupObjects(list)
904
 
905
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
906
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
907
items are used.
908
</source>
14474 cbradney 909
    <translation type="unfinished">groupObjects(list)
12882 cbradney 910
 
911
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
912
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
913
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
914
  </message>
915
  <message>
14474 cbradney 916
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12882 cbradney 917
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
918
 
919
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
14474 cbradney 920
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 921
 
922
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
923
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
924
  </message>
925
  <message>
14474 cbradney 926
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12882 cbradney 927
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
928
 
929
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
930
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
931
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
932
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
933
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
934
 
935
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
936
</source>
14474 cbradney 937
    <translation type="unfinished">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 938
 
939
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
940
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
941
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
942
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
943
zaznaczony obiekt.
944
 
945
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
946
  </message>
947
  <message>
14474 cbradney 948
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12882 cbradney 949
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
950
 
951
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
952
not given the currently selected item is used.
953
 
954
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
955
</source>
14474 cbradney 956
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 957
 
958
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
959
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
960
 
961
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
962
  </message>
963
  <message>
14474 cbradney 964
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
12882 cbradney 965
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
966
 
14474 cbradney 967
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
968
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
969
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
970
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
971
 
972
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
973
</source>
974
    <translation type="unfinished"></translation>
975
  </message>
976
  <message>
977
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
978
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
979
 
12882 cbradney 980
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
981
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
14474 cbradney 982
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
983
 
984
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
985
</source>
986
    <translation type="unfinished"></translation>
987
  </message>
988
  <message>
989
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
990
 
991
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
992
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
12882 cbradney 993
means 100 %.
994
 
995
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
996
</source>
13279 cbradney 997
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 998
 
999
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1000
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1001
 
1002
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
14474 cbradney 1005
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
12882 cbradney 1006
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1007
 
1008
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1009
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1010
if locked.
1011
</source>
14474 cbradney 1012
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1013
 
1014
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1015
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1016
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
14474 cbradney 1019
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
12882 cbradney 1020
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1021
 
1022
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1023
currently selected item is used.
1024
</source>
14474 cbradney 1025
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1026
 
1027
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1028
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
14474 cbradney 1031
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
12882 cbradney 1032
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1033
 
1034
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1035
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1036
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1037
 
1038
May raise WrongFrameTypeError.
1039
</source>
14474 cbradney 1040
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
12882 cbradney 1041
 
1042
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1043
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1044
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1045
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1046
 
1047
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1048
  </message>
1049
  <message>
14474 cbradney 1050
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12882 cbradney 1051
    <source>setRedraw(bool)
1052
 
1053
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1054
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1055
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1056
</source>
14474 cbradney 1057
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
12882 cbradney 1058
 
1059
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
1060
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
1061
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
14474 cbradney 1064
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12882 cbradney 1065
    <source>getFontNames() -&gt; list
1066
 
1067
Returns a list with the names of all available fonts.
1068
</source>
14474 cbradney 1069
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
12882 cbradney 1070
 
1071
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1072
  </message>
1073
  <message>
14474 cbradney 1074
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12882 cbradney 1075
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1076
 
1077
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1078
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1079
</source>
14474 cbradney 1080
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; list of tuples
12882 cbradney 1081
 
1082
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
1083
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
14474 cbradney 1086
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12882 cbradney 1087
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1088
 
1089
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1090
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1091
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1092
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1093
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1094
 
1095
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1096
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1097
</source>
14474 cbradney 1098
    <translation type="unfinished">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
12882 cbradney 1099
 
1100
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1101
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
1102
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
1103
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
1104
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1105
 
1106
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1107
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
14474 cbradney 1110
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12882 cbradney 1111
    <source>getLayers() -&gt; list
1112
 
1113
Returns a list with the names of all defined layers.
1114
</source>
14474 cbradney 1115
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
12882 cbradney 1116
 
1117
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1118
  </message>
1119
  <message>
14474 cbradney 1120
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12882 cbradney 1121
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1122
 
1123
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1124
 
1125
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1126
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1127
</source>
14474 cbradney 1128
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1129
 
1130
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1131
 
1132
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1133
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1134
  </message>
1135
  <message>
14474 cbradney 1136
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12882 cbradney 1137
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1138
 
1139
Returns the name of the current active layer.
1140
</source>
14474 cbradney 1141
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
12882 cbradney 1142
 
1143
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
14474 cbradney 1146
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12882 cbradney 1147
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1148
 
1149
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1150
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1151
 
1152
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1153
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1154
</source>
14474 cbradney 1155
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1156
 
1157
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1158
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1159
 
1160
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1161
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1162
  </message>
1163
  <message>
14474 cbradney 1164
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12882 cbradney 1165
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1166
 
1167
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1168
the layer is invisible.
1169
 
1170
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1171
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1172
</source>
14474 cbradney 1173
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
12882 cbradney 1174
 
1175
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1176
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1177
 
1178
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1179
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1180
  </message>
1181
  <message>
14474 cbradney 1182
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12882 cbradney 1183
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1184
 
1185
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1186
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1187
 
1188
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1189
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1190
</source>
1191
    <translation type="unfinished"></translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
14474 cbradney 1194
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12882 cbradney 1195
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1196
 
1197
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1198
true the layer will be locked.
1199
 
1200
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1201
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1202
</source>
1203
    <translation type="unfinished"></translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
14474 cbradney 1206
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12882 cbradney 1207
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1208
 
1209
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1210
true the layer will be displayed outlined.
1211
 
1212
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1213
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1214
</source>
1215
    <translation type="unfinished"></translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
14474 cbradney 1218
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12882 cbradney 1219
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1220
 
1221
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1222
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1223
 
1224
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1225
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1226
</source>
1227
    <translation type="unfinished"></translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
14474 cbradney 1230
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12882 cbradney 1231
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1232
 
1233
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1234
 
1235
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1236
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1237
</source>
1238
    <translation type="unfinished"></translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
14474 cbradney 1241
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12882 cbradney 1242
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1243
 
1244
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1245
 
1246
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1247
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1248
</source>
1249
    <translation type="unfinished"></translation>
1250
  </message>
1251
  <message>
14474 cbradney 1252
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12882 cbradney 1253
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1254
 
1255
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1256
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1257
&quot;layer&quot; is invisible.
1258
 
1259
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1260
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1261
</source>
1262
    <translation type="unfinished"></translation>
1263
  </message>
1264
  <message>
14474 cbradney 1265
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12882 cbradney 1266
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1267
 
1268
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1269
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1270
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1271
 
1272
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1273
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1274
</source>
14474 cbradney 1275
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
12882 cbradney 1276
 
1277
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1278
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1279
 
1280
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1281
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1282
  </message>
1283
  <message>
14474 cbradney 1284
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12882 cbradney 1285
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1286
 
1287
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1288
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1289
&quot;layer&quot; is locked.
1290
 
1291
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1292
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1293
</source>
1294
    <translation type="unfinished"></translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
14474 cbradney 1297
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12882 cbradney 1298
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1299
 
1300
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1301
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1302
&quot;layer&quot; is normal.
1303
 
1304
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1305
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1306
</source>
1307
    <translation type="unfinished"></translation>
1308
  </message>
1309
  <message>
14474 cbradney 1310
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12882 cbradney 1311
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1312
 
1313
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1314
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1315
 
1316
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1317
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1318
</source>
1319
    <translation type="unfinished"></translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
14474 cbradney 1322
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12882 cbradney 1323
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1324
 
1325
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1326
 
1327
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1328
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1329
</source>
1330
    <translation type="unfinished"></translation>
1331
  </message>
1332
  <message>
14474 cbradney 1333
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12882 cbradney 1334
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1335
 
1336
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1337
 
1338
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1339
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1340
</source>
1341
    <translation type="unfinished"></translation>
1342
  </message>
1343
  <message>
14474 cbradney 1344
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12882 cbradney 1345
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1346
 
1347
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1348
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1349
 
1350
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1351
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1352
</source>
14474 cbradney 1353
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
12882 cbradney 1354
 
1355
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1356
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1357
 
1358
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1359
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1360
  </message>
1361
  <message>
14474 cbradney 1362
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12882 cbradney 1363
    <source>createLayer(layer)
1364
 
1365
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1366
 
1367
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1368
</source>
14474 cbradney 1369
    <translation type="unfinished">createLayer(warstwa)
12882 cbradney 1370
 
1371
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1372
 
1373
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
14474 cbradney 1376
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
12882 cbradney 1377
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1378
 
1379
Returns a string with the -lang value.
1380
</source>
14474 cbradney 1381
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
12882 cbradney 1382
 
1383
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1384
  </message>
1385
  <message>
14474 cbradney 1386
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12882 cbradney 1387
    <source>moveSelectionToFront()
1388
 
1389
Moves current selection to front.
1390
</source>
1391
    <translation type="unfinished"></translation>
1392
  </message>
1393
  <message>
14474 cbradney 1394
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12882 cbradney 1395
    <source>moveSelectionToFront()
1396
 
1397
Moves current selection to back.
1398
</source>
1399
    <translation type="unfinished"></translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
14474 cbradney 1402
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12882 cbradney 1403
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1404
 
1405
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1406
coordinates are given in the current measurement units of the document
1407
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1408
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1409
is not given Scribus will create one for you.
1410
 
1411
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1412
</source>
14474 cbradney 1413
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1414
 
1415
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
1416
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
1417
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
1418
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
1419
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
1420
 
1421
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
1422
  </message>
1423
  <message>
14474 cbradney 1424
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12882 cbradney 1425
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1426
 
1427
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1428
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1429
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1430
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1431
is not given Scribus will create one for you.
1432
 
1433
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1434
</source>
14474 cbradney 1435
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1436
 
1437
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1438
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1439
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1440
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1441
sam utworzy taką nazwę.
1442
 
1443
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
14474 cbradney 1446
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12882 cbradney 1447
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1448
 
1449
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1450
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1451
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1452
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1453
create one for you.
1454
 
1455
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1456
</source>
14474 cbradney 1457
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1458
 
1459
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1460
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1461
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1462
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1463
ją automatycznie.
1464
 
1465
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
14474 cbradney 1468
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12882 cbradney 1469
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1470
 
1471
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1472
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1473
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1474
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1475
given Scribus will create one for you.
1476
 
1477
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1478
</source>
14474 cbradney 1479
    <translation type="unfinished">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1480
 
1481
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1482
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1483
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1484
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1485
utworzy ją automatycznie.
1486
 
1487
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
14474 cbradney 1490
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12882 cbradney 1491
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1492
 
1493
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1494
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1495
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1496
object because you need this name for further access to that object. If
1497
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1498
 
1499
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1500
</source>
14474 cbradney 1501
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1502
 
1503
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1504
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1505
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1506
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1507
utworzy ją automatycznie.
1508
 
1509
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
14474 cbradney 1512
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12882 cbradney 1513
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1514
 
1515
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1516
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1517
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1518
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1519
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1520
Scribus will create one for you.
1521
 
1522
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1523
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1524
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1525
</source>
14474 cbradney 1526
    <translation type="unfinished">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1527
 
1528
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1529
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1530
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1531
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1532
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1533
utworzy ją automatycznie.
1534
 
1535
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1536
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1537
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
14474 cbradney 1540
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12882 cbradney 1541
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1542
 
1543
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1544
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1545
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1546
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1547
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1548
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1549
identifier for the object because you need this name for further access to that
1550
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1551
 
1552
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1553
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1554
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1555
</source>
14474 cbradney 1556
    <translation type="unfinished">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1557
 
1558
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1559
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1560
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1561
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1562
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1563
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1564
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1565
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1566
utworzy ją automatycznie.
1567
 
1568
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1569
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1570
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1571
  </message>
1572
  <message>
14474 cbradney 1573
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12882 cbradney 1574
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575
 
1576
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1577
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1578
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1579
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1580
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1581
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1582
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1583
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1584
for you.
1585
 
1586
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1587
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1588
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1589
</source>
14474 cbradney 1590
    <translation type="unfinished">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1591
 
1592
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1593
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1594
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1595
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1596
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1597
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1598
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1599
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1600
Scribus utworzy ją automatycznie.
1601
 
1602
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1603
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1604
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
14474 cbradney 1607
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12882 cbradney 1608
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1609
 
1610
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1611
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1612
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1613
unique identifier for the object because you need this name for further access
1614
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1615
 
1616
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1617
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1618
</source>
14474 cbradney 1619
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1620
 
1621
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1622
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1623
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1624
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1625
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1626
Scribus utworzy ją automatycznie.
1627
 
1628
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1629
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1630
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
14474 cbradney 1633
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12882 cbradney 1634
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1635
 
1636
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1637
selected item is deleted.
1638
</source>
14474 cbradney 1639
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1640
 
1641
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1642
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
14474 cbradney 1645
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12882 cbradney 1646
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1647
 
1648
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1649
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1650
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1651
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1652
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1653
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1654
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1655
</source>
1656
    <translation type="unfinished"></translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
14474 cbradney 1659
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12882 cbradney 1660
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1661
 
1662
Test if an object with specified name really exists in the document.
1663
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1664
returns True if there is something selected.
1665
</source>
14474 cbradney 1666
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1667
 
1668
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1669
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1670
zaznaczony obiekt.</translation>
1671
  </message>
1672
  <message>
14474 cbradney 1673
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12882 cbradney 1674
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1675
 
14474 cbradney 1676
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1677
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1678
If no object name is given, style is applied on selected object.
1679
</source>
1680
    <translation type="unfinished"></translation>
1681
  </message>
1682
  <message>
1683
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
1684
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1685
 
1686
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1687
</source>
1688
    <translation type="unfinished"></translation>
1689
  </message>
1690
  <message>
1691
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1692
 
12882 cbradney 1693
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1694
given, it&apos;s applied on the selected object.
1695
</source>
14474 cbradney 1696
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1697
 
1698
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1699
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
14474 cbradney 1702
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12882 cbradney 1703
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1704
 
1705
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1706
</source>
14474 cbradney 1707
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
12882 cbradney 1708
 
1709
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1710
  </message>
1711
  <message>
14474 cbradney 1712
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12882 cbradney 1713
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1714
 
1715
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1716
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1717
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1718
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1719
master page for the new page.
1720
 
1721
May raise IndexError if the page number is out of range
1722
</source>
1723
    <translation type="unfinished"></translation>
1724
  </message>
1725
  <message>
14474 cbradney 1726
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12882 cbradney 1727
    <source>currentPage() -&gt; integer
1728
 
1729
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1730
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1731
</source>
14474 cbradney 1732
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
12882 cbradney 1733
 
1734
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1735
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1736
  </message>
1737
  <message>
14474 cbradney 1738
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12882 cbradney 1739
    <source>redrawAll()
1740
 
1741
Redraws all pages.
1742
</source>
14474 cbradney 1743
    <translation type="unfinished">redrawAll()
12882 cbradney 1744
 
1745
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
14474 cbradney 1748
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12882 cbradney 1749
    <source>getPageType() -&gt; integer
1750
 
1751
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1752
</source>
1753
    <translation type="unfinished"></translation>
1754
  </message>
1755
  <message>
14474 cbradney 1756
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12882 cbradney 1757
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1758
 
1759
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1760
 
1761
May raise ScribusError if the save failed.
1762
</source>
14474 cbradney 1763
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1764
 
1765
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1766
 
1767
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
14474 cbradney 1770
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12882 cbradney 1771
    <source>deletePage(nr)
1772
 
1773
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1774
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1775
page number is.
1776
 
1777
May raise IndexError if the page number is out of range
1778
</source>
14474 cbradney 1779
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
12882 cbradney 1780
 
1781
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1782
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1783
wyświetlany w dokumencie.
1784
 
1785
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1786
  </message>
1787
  <message>
14474 cbradney 1788
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12882 cbradney 1789
    <source>gotoPage(nr)
1790
 
1791
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1792
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1793
just sets the page that script commands will operates on.
1794
 
1795
May raise IndexError if the page number is out of range.
1796
</source>
1797
    <translation type="unfinished"></translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
14474 cbradney 1800
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12882 cbradney 1801
    <source>pageCount() -&gt; integer
1802
 
1803
Returns the number of pages in the document.
1804
</source>
14474 cbradney 1805
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
12882 cbradney 1806
 
1807
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
14474 cbradney 1810
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12882 cbradney 1811
    <source>getHGuides() -&gt; list
1812
 
1813
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1814
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1815
</source>
14474 cbradney 1816
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
12882 cbradney 1817
 
1818
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
1819
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1820
  </message>
1821
  <message>
14474 cbradney 1822
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12882 cbradney 1823
    <source>setHGuides(list)
1824
 
1825
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1826
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1827
 
1828
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1829
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1830
</source>
14474 cbradney 1831
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
12882 cbradney 1832
 
1833
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
1834
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1835
 
1836
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1837
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1838
  </message>
1839
  <message>
14474 cbradney 1840
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12882 cbradney 1841
    <source>getVGuides()
1842
 
1843
See getHGuides.
1844
</source>
14474 cbradney 1845
    <translation type="unfinished">getVGuides()
12882 cbradney 1846
 
1847
Zobacz getHGuides.</translation>
1848
  </message>
1849
  <message>
14474 cbradney 1850
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12882 cbradney 1851
    <source>setVGuides()
1852
 
1853
See setHGuides.
1854
</source>
14474 cbradney 1855
    <translation type="unfinished">setVGuides()
12882 cbradney 1856
 
1857
Zobacz setHGuides.</translation>
1858
  </message>
1859
  <message>
14474 cbradney 1860
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12882 cbradney 1861
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1862
 
1863
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1864
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1865
</source>
14474 cbradney 1866
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
12882 cbradney 1867
 
1868
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
1869
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1870
  </message>
1871
  <message>
14474 cbradney 1872
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
1873
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple
1874
 
1875
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1876
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1877
</source>
1878
    <translation type="unfinished"></translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
1881
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
1882
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple
1883
 
1884
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1885
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1886
</source>
1887
    <translation type="unfinished"></translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
12882 cbradney 1891
    <source>getPageItems() -&gt; list
1892
 
1893
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1894
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1895
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1896
the page...
1897
</source>
14474 cbradney 1898
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
12882 cbradney 1899
 
1900
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
1901
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1902
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1903
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
14474 cbradney 1906
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
12882 cbradney 1907
    <source>getPageMargins()
1908
 
1909
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1910
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1911
</source>
14474 cbradney 1912
    <translation type="unfinished">getPageMargins()
12882 cbradney 1913
 
1914
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
1915
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
1916
  </message>
1917
  <message>
14474 cbradney 1918
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12882 cbradney 1919
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
1920
 
1921
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
1922
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
1923
pageList: tuple with page numbers of pages to import
1924
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
1925
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
1926
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
1927
</source>
1928
    <translation type="unfinished"></translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
14474 cbradney 1931
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12882 cbradney 1932
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1933
 
1934
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1935
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1936
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1937
</source>
14474 cbradney 1938
    <translation type="unfinished">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1939
 
1940
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
1941
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
1942
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1943
  </message>
1944
  <message>
14474 cbradney 1945
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
1946
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
1947
 
1948
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
1949
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
1950
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
1951
</source>
1952
    <translation type="unfinished"></translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
1955
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12882 cbradney 1956
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1957
 
1958
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1959
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1960
currently selected item is used.
1961
</source>
14474 cbradney 1962
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1963
 
1964
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1965
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1966
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1967
  </message>
1968
  <message>
14474 cbradney 1969
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12882 cbradney 1970
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
1971
 
1972
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1973
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1974
</source>
1975
    <translation type="unfinished"></translation>
1976
  </message>
1977
  <message>
14474 cbradney 1978
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12882 cbradney 1979
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
1980
 
1981
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1982
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1983
</source>
1984
    <translation type="unfinished"></translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
14474 cbradney 1987
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12882 cbradney 1988
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1989
 
1990
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1991
is not given the currently selected item is used.
1992
</source>
14474 cbradney 1993
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1994
 
1995
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1996
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
14474 cbradney 1999
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12882 cbradney 2000
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2001
 
2002
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2003
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2004
</source>
2005
    <translation type="unfinished"></translation>
2006
  </message>
2007
  <message>
14474 cbradney 2008
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12882 cbradney 2009
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2010
 
2011
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2012
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2013
</source>
2014
    <translation type="unfinished"></translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
14474 cbradney 2017
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12882 cbradney 2018
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2019
 
2020
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2021
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2022
given the currently selected item is used.
2023
 
2024
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2025
</source>
14474 cbradney 2026
    <translation type="unfinished">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2027
 
2028
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
2029
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
2030
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2031
 
2032
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
14474 cbradney 2035
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12882 cbradney 2036
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2037
 
2038
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2039
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2040
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2041
is used.
2042
 
2043
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2044
</source>
14474 cbradney 2045
    <translation type="unfinished">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2046
 
2047
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2048
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
2049
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2050
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2051
 
2052
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
14474 cbradney 2055
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12882 cbradney 2056
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2057
 
2058
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2059
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2060
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2061
</source>
14474 cbradney 2062
    <translation type="unfinished">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2063
 
2064
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
2065
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2066
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
2067
  </message>
2068
  <message>
14474 cbradney 2069
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12882 cbradney 2070
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2071
 
2072
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2073
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2074
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2075
</source>
14474 cbradney 2076
    <translation type="unfinished">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2077
 
2078
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
2079
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2080
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
14474 cbradney 2083
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12882 cbradney 2084
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2085
 
2086
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2087
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2088
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2089
</source>
14474 cbradney 2090
    <translation type="unfinished">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2091
 
2092
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
2093
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2094
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
14474 cbradney 2097
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12882 cbradney 2098
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2099
 
2100
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2101
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2102
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2103
Item is used.
2104
 
2105
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2106
</source>
14474 cbradney 2107
    <translation type="unfinished">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2108
 
2109
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2110
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
2111
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2112
zaznaczony obiekt.
2113
 
2114
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
14474 cbradney 2117
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12882 cbradney 2118
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2119
 
2120
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2121
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2122
 
2123
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2124
</source>
14474 cbradney 2125
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2126
 
2127
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
2128
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2129
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2130
 
2131
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
14474 cbradney 2134
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12882 cbradney 2135
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2136
 
2137
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2138
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2139
 
2140
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2141
</source>
14474 cbradney 2142
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2143
 
2144
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2145
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2146
 
2147
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
2148
  </message>
2149
  <message>
14474 cbradney 2150
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
12882 cbradney 2151
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2152
 
2153
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2154
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2155
the selection is returned.
2156
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2157
</source>
14474 cbradney 2158
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2159
 
2160
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
2161
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
2162
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2163
  </message>
2164
  <message>
14474 cbradney 2165
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12882 cbradney 2166
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2167
 
2168
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2169
has some text selected the value assigned to the first character
2170
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2171
selected item is used.
2172
</source>
14474 cbradney 2173
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2174
 
2175
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
2176
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
2177
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
2178
  </message>
2179
  <message>
14474 cbradney 2180
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12882 cbradney 2181
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2182
 
2183
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2184
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2185
</source>
14474 cbradney 2186
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 2187
 
2188
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2189
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
2190
  </message>
2191
  <message>
14474 cbradney 2192
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12882 cbradney 2193
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2194
 
2195
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2196
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2197
</source>
2198
    <translation type="unfinished"></translation>
2199
  </message>
2200
  <message>
14474 cbradney 2201
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12882 cbradney 2202
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2203
 
2204
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2205
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2206
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2207
selected item is used.
2208
</source>
14474 cbradney 2209
    <translation type="unfinished">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2210
 
2211
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
2212
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2213
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
2214
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
14474 cbradney 2217
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12882 cbradney 2218
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2219
 
2220
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2221
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2222
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2223
used.
2224
</source>
14474 cbradney 2225
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2226
 
2227
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
2228
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
2229
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2230
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
14474 cbradney 2233
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12882 cbradney 2234
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2235
 
2236
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2237
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2238
</source>
14474 cbradney 2239
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2240
 
2241
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
2242
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
14474 cbradney 2245
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12882 cbradney 2246
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2247
 
2248
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2249
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2250
is not given the currently selected item is used.
2251
</source>
2252
    <translation type="unfinished"></translation>
2253
  </message>
2254
  <message>
14474 cbradney 2255
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12882 cbradney 2256
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2257
 
2258
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2259
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2260
</source>
14474 cbradney 2261
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2262
 
2263
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
2264
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2265
  </message>
2266
  <message>
14474 cbradney 2267
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12882 cbradney 2268
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2269
 
2270
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2271
given the currently selected item is used.
2272
</source>
14474 cbradney 2273
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 2274
 
2275
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2276
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
14474 cbradney 2279
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12882 cbradney 2280
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2281
 
2282
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2283
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2284
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2285
used.
2286
</source>
14474 cbradney 2287
    <translation type="unfinished">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
12882 cbradney 2288
 
2289
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2290
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
2291
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2292
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2293
  </message>
2294
  <message>
14474 cbradney 2295
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12882 cbradney 2296
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2297
 
2298
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2299
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2300
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2301
not given the currently selected Item is used.
2302
 
2303
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2304
</source>
2305
    <translation type="unfinished"></translation>
2306
  </message>
2307
  <message>
14474 cbradney 2308
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12882 cbradney 2309
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2310
 
2311
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2312
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2313
currently selected item is used.
2314
 
2315
May throw ValueError if the font cannot be found.
2316
</source>
14474 cbradney 2317
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2318
 
2319
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
2320
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2321
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2322
 
2323
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
14474 cbradney 2326
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12882 cbradney 2327
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2328
 
2329
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2330
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2331
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2332
currently selected item is used.
2333
 
2334
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2335
</source>
14474 cbradney 2336
    <translation type="unfinished">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2337
 
2338
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
2339
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
2340
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2341
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
2342
 
2343
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
2344
  </message>
2345
  <message>
14474 cbradney 2346
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12882 cbradney 2347
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2348
 
2349
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2350
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2351
item is used.
2352
 
2353
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2354
</source>
14474 cbradney 2355
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2356
 
2357
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2358
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2359
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2360
 
2361
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
2362
  </message>
2363
  <message>
14474 cbradney 2364
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2365
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2366
 
2367
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2368
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2369
item is used.
2370
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2371
 
2372
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2373
</source>
2374
    <translation type="unfinished"></translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12882 cbradney 2378
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2379
 
2380
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2381
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2382
selected item is used.
2383
 
2384
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2385
</source>
2386
    <translation type="unfinished"></translation>
2387
  </message>
2388
  <message>
14474 cbradney 2389
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12882 cbradney 2390
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2391
 
2392
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2393
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2394
 
2395
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2396
</source>
14474 cbradney 2397
    <translation type="unfinished">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2398
 
2399
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
2400
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2401
 
2402
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
2403
  </message>
2404
  <message>
14474 cbradney 2405
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12882 cbradney 2406
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2407
 
2408
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2409
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2410
 
2411
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2412
</source>
14474 cbradney 2413
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2414
 
2415
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
2416
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2417
 
2418
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
14474 cbradney 2421
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12882 cbradney 2422
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2423
 
2424
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2425
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2426
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2427
 
2428
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2429
</source>
14474 cbradney 2430
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2431
 
2432
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2433
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2434
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
2435
w tym module - zobacz dir(scribus).
2436
 
2437
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
2438
  </message>
2439
  <message>
14474 cbradney 2440
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12882 cbradney 2441
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2442
 
2443
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2444
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2445
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2446
selected item is used.
2447
 
2448
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2449
</source>
2450
    <translation type="unfinished"></translation>
2451
  </message>
2452
  <message>
14474 cbradney 2453
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12882 cbradney 2454
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2455
 
2456
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2457
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2458
selected item is used.
2459
</source>
14474 cbradney 2460
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2461
 
2462
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
2463
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2464
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
14474 cbradney 2467
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12882 cbradney 2468
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2469
 
2470
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2471
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2472
given the currently selected item is used.
2473
</source>
14474 cbradney 2474
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2475
 
2476
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
2477
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2478
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2479
  </message>
2480
  <message>
14474 cbradney 2481
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12882 cbradney 2482
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2483
 
2484
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2485
selected item is used.
2486
</source>
14474 cbradney 2487
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2488
 
2489
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2490
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2491
  </message>
2492
  <message>
14474 cbradney 2493
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2494
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2495
 
2496
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2497
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2498
</source>
2499
    <translation type="unfinished"></translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
2502
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2503
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2504
 
2505
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2506
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2507
</source>
2508
    <translation type="unfinished"></translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
2511
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12882 cbradney 2512
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2513
 
2514
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2515
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2516
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2517
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2518
used.
2519
</source>
14474 cbradney 2520
    <translation type="unfinished">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2521
 
2522
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2523
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
2524
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
2525
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2526
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
14474 cbradney 2529
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12882 cbradney 2530
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2531
 
2532
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2533
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2534
and must not link to or be linked from any other frames already.
2535
 
2536
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2537
</source>
14474 cbradney 2538
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
12882 cbradney 2539
 
2540
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
2541
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
2542
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
2543
 
2544
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
14474 cbradney 2547
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12882 cbradney 2548
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2549
 
2550
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2551
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2552
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2553
 
2554
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2555
</source>
14474 cbradney 2556
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 2557
 
2558
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
2559
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2560
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
2561
 
2562
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
14474 cbradney 2565
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12882 cbradney 2566
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2567
 
2568
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2569
currently selected item is used.</source>
14474 cbradney 2570
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2571
 
2572
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
2573
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
14474 cbradney 2576
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12882 cbradney 2577
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2578
 
2579
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2580
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2581
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2582
 
2583
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2584
</source>
2585
    <translation type="unfinished"></translation>
2586
  </message>
2587
  <message>
14474 cbradney 2588
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12882 cbradney 2589
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2590
 
2591
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2592
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2593
 
2594
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2595
</source>
2596
    <translation type="unfinished"></translation>
2597
  </message>
2598
  <message>
14474 cbradney 2599
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12882 cbradney 2600
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2601
 
2602
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2603
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2604
 
2605
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2606
</source>
2607
    <translation type="unfinished"></translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
14474 cbradney 2610
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12882 cbradney 2611
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2612
 
2613
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2614
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2615
 
2616
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2617
</source>
2618
    <translation type="unfinished"></translation>
2619
  </message>
2620
  <message>
14474 cbradney 2621
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12882 cbradney 2622
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2623
 
2624
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2625
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2626
 
2627
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2628
</source>
14474 cbradney 2629
    <translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 2630
 
2631
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2632
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2633
 
2634
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
2635
  </message>
2636
  <message>
14474 cbradney 2637
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12882 cbradney 2638
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2639
 
2640
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2641
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2642
</source>
14474 cbradney 2643
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
12882 cbradney 2644
 
2645
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2646
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
2647
  </message>
2648
  <message>
14474 cbradney 2649
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12882 cbradney 2650
    <source>progressReset()
2651
 
2652
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2653
new progress bar use. See progressSet.
2654
</source>
14474 cbradney 2655
    <translation type="unfinished">progressReset()
12882 cbradney 2656
 
2657
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
2658
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
2659
  </message>
2660
  <message>
14474 cbradney 2661
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12882 cbradney 2662
    <source>progressTotal(max)
2663
 
2664
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2665
See progressSet.
2666
</source>
14474 cbradney 2667
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
12882 cbradney 2668
 
2669
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
2670
Zobacz progressSet.</translation>
2671
  </message>
2672
  <message>
14474 cbradney 2673
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12882 cbradney 2674
    <source>progressSet(nr)
2675
 
2676
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2677
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2678
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2679
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2680
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2681
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2682
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2683
</source>
14474 cbradney 2684
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
12882 cbradney 2685
 
2686
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
2687
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2688
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
2689
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
2690
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
2691
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
2692
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
2693
  </message>
2694
  <message>
14474 cbradney 2695
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12882 cbradney 2696
    <source>setCursor()
2697
 
2698
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2699
</source>
14474 cbradney 2700
    <translation type="unfinished">setCursor()
12882 cbradney 2701
 
2702
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
14474 cbradney 2705
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12882 cbradney 2706
    <source>docChanged(bool)
2707
 
2708
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2709
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2710
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2711
</source>
14474 cbradney 2712
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)
12882 cbradney 2713
 
2714
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2715
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2716
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2717
  </message>
2718
  <message>
14474 cbradney 2719
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12882 cbradney 2720
    <source>zoomDocument(double)
2721
 
2722
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2723
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2724
</source>
2725
    <translation type="unfinished"></translation>
2726
  </message>
2727
  <message>
14474 cbradney 2728
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12882 cbradney 2729
    <source>scrollDocument(x,y)
2730
 
2731
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2732
</source>
2733
    <translation type="unfinished"></translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
14474 cbradney 2736
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2737
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
12882 cbradney 2738
 
14474 cbradney 2739
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2740
for details of arguments.
12882 cbradney 2741
 
14474 cbradney 2742
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
12882 cbradney 2743
</source>
2744
    <translation type="unfinished"></translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
14474 cbradney 2747
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
2748
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
12882 cbradney 2749
 
14474 cbradney 2750
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2751
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2752
by parent classes as well.
12882 cbradney 2753
</source>
2754
    <translation type="unfinished"></translation>
2755
  </message>
2756
  <message>
14474 cbradney 2757
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
2758
    <source>getProperty(object, property)
12882 cbradney 2759
 
14474 cbradney 2760
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
12882 cbradney 2761
 
14474 cbradney 2762
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2763
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2764
C++ QObject instance.
12882 cbradney 2765
 
14474 cbradney 2766
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2767
to look up on `object&apos;.
12882 cbradney 2768
 
14474 cbradney 2769
The return value varies depending on the type of the property.
12882 cbradney 2770
</source>
2771
    <translation type="unfinished"></translation>
2772
  </message>
13279 cbradney 2773
  <message>
14474 cbradney 2774
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
2775
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 2776
 
14474 cbradney 2777
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2778
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2779
also be raised if the underlying setter fails.
13279 cbradney 2780
 
14474 cbradney 2781
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 2782
</source>
2783
    <translation type="unfinished"></translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
14474 cbradney 2786
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
2787
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 2788
 
14474 cbradney 2789
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2790
 
14474 cbradney 2791
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2792
 
2793
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2794
 
2795
fixed linespacing:     0
2796
 
2797
automatic linespacing:   1
2798
 
2799
baseline grid linespacing: 2
2800
 
2801
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2802
 
2803
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2804
 
2805
-&gt; left:   0
2806
 
2807
-&gt; center:  1
2808
 
2809
-&gt; right:  2
2810
 
2811
-&gt; justify: 3
2812
 
2813
-&gt; extend:  4
2814
 
2815
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2816
 
2817
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2818
 
2819
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2820
 
2821
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2822
 
2823
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2824
 
2825
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2826
 
2827
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2828
 
13279 cbradney 2829
</source>
2830
    <translation type="unfinished"></translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
14474 cbradney 2833
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
2834
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 2835
 
14474 cbradney 2836
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2837
 
14474 cbradney 2838
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2839
 
2840
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2841
 
2842
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2843
 
2844
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2845
 
2846
-&gt; inherit
2847
 
2848
-&gt; bold
2849
 
2850
-&gt; italic
2851
 
2852
-&gt; underline
2853
 
2854
-&gt; underlinewords
2855
 
2856
-&gt; strike
2857
 
2858
-&gt; superscript
2859
 
2860
-&gt; subscript
2861
 
2862
-&gt; outline
2863
 
2864
-&gt; shadowed
2865
 
2866
-&gt; allcaps
2867
 
2868
-&gt; smallcaps
2869
 
2870
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2871
 
2872
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2873
 
2874
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2875
 
2876
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2877
 
2878
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2879
 
2880
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2881
 
2882
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2883
 
2884
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2885
 
2886
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2887
 
2888
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2889
 
13279 cbradney 2890
</source>
2891
    <translation type="unfinished"></translation>
2892
  </message>
2893
  <message>
14474 cbradney 2894
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
2895
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2896
 
14474 cbradney 2897
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2898
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
13279 cbradney 2899
 
14474 cbradney 2900
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
13279 cbradney 2901
</source>
2902
    <translation type="unfinished"></translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
14474 cbradney 2905
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
2906
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2907
 
14474 cbradney 2908
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2909
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2910
 
2911
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
13279 cbradney 2912
</source>
2913
    <translation type="unfinished"></translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
14474 cbradney 2916
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
2917
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2918
 
14474 cbradney 2919
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2920
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2921
 
2922
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
13279 cbradney 2923
</source>
2924
    <translation type="unfinished"></translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
14474 cbradney 2927
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
2928
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2929
 
14474 cbradney 2930
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2931
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2932
 
2933
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
13279 cbradney 2934
</source>
2935
    <translation type="unfinished"></translation>
2936
  </message>
12882 cbradney 2937
</context>
2938
<context>
12281 cbradney 2939
  <name>@default</name>
1135 cbradney 2940
  <message>
2202 mrdocs 2941
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2942
 
2943
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2944
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2945
the selection is returned.
2946
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2947
</source>
12882 cbradney 2948
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2949
 
3366 fschmid 2950
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 2951
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
2952
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2202 mrdocs 2955
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 2956
 
2957
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2958
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2959
</source>
12882 cbradney 2960
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 2961
 
2962
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
2963
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2202 mrdocs 2966
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 2967
 
2968
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2969
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2970
Returns true if a new document was created.
2971
</source>
12882 cbradney 2972
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 2973
 
2974
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
2975
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
2202 mrdocs 2978
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2979
 
2980
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2981
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2982
</source>
12882 cbradney 2983
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2984
 
2985
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
2986
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
2202 mrdocs 2989
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2990
 
2991
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
2992
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
2993
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2994
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
2995
</source>
12882 cbradney 2996
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2997
 
2998
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
2999
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
3000
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
3001
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
2202 mrdocs 3004
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 3005
 
3006
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3007
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3008
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3009
</source>
12882 cbradney 3010
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 3011
 
3012
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
3013
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
3014
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
3015
  </message>
3016
  <message>
2202 mrdocs 3017
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3018
 
3019
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3020
coordinates are given in the current measurement units of the document
3021
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3022
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3023
is not given Scribus will create one for you.
3024
 
2202 mrdocs 3025
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3026
</source>
12882 cbradney 3027
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3028
 
3029
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
3030
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
3031
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
3032
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
3033
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
3034
 
3035
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
2202 mrdocs 3038
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3039
 
3040
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3041
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 3042
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 3043
</source>
12882 cbradney 3044
    <translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3045
 
3046
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
3047
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 3048
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 3049
  </message>
3050
  <message>
2202 mrdocs 3051
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3052
 
3053
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 3054
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 3055
</source>
12882 cbradney 3056
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3057
 
3058
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 3059
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 3060
  </message>
3061
  <message>
2202 mrdocs 3062
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3063
 
3064
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
3065
has some text selected the value assigned to the first character
3066
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3067
selected item is used.
3068
</source>
12882 cbradney 3069
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3070
 
3366 fschmid 3071
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 3072
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
3073
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
3074
  </message>
3075
  <message>
2202 mrdocs 3076
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3077
 
3078
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3079
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3080
</source>
12882 cbradney 3081
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3082
 
3083
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3084
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
2202 mrdocs 3087
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3088
 
3089
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
3090
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
3091
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3092
selected item is used.
3093
</source>
12882 cbradney 3094
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3095
 
3096
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
3097
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 3098
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 3099
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
2202 mrdocs 3102
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3103
 
3104
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
3105
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
3106
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3107
used.
3108
</source>
12882 cbradney 3109
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3110
 
3111
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
3112
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
3113
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3114
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
2202 mrdocs 3117
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3118
 
3119
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
3120
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3121
</source>
12882 cbradney 3122
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3123
 
3124
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
3125
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
2202 mrdocs 3128
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3129
 
3130
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
3131
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3132
</source>
12882 cbradney 3133
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3134
 
6052 mrdocs 3135
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 3136
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
2202 mrdocs 3139
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3140
 
3141
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
3142
given the currently selected item is used.
3143
</source>
12882 cbradney 3144
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3145
 
6052 mrdocs 3146
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 3147
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
2202 mrdocs 3150
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3151
 
3152
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 3153
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 3154
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3155
used.
3156
</source>
12882 cbradney 3157
    <translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3158
 
3159
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 3160
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 3161
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3162
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
2202 mrdocs 3165
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3166
 
3167
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
3168
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
3169
currently selected item is used.
3170
 
3171
May throw ValueError if the font cannot be found.
3172
</source>
12882 cbradney 3173
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3174
 
3366 fschmid 3175
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 3176
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3177
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3178
 
3366 fschmid 3179
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 3180
  </message>
3181
  <message>
2202 mrdocs 3182
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3183
 
3184
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
3185
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
3186
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
3187
currently selected item is used.
3188
 
2202 mrdocs 3189
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 3190
</source>
12882 cbradney 3191
    <translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3192
 
3366 fschmid 3193
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 3194
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
3195
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3196
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
3197
 
3366 fschmid 3198
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 3199
  </message>
3200
  <message>
2202 mrdocs 3201
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3202
 
3203
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
3204
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
3205
item is used.
3206
 
3207
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
3208
</source>
12882 cbradney 3209
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3210
 
3211
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3212
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3213
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3214
 
3215
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
2202 mrdocs 3218
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3219
 
3220
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
3221
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3222
 
3223
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
3224
</source>
12882 cbradney 3225
    <translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3226
 
6052 mrdocs 3227
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 3228
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3229
 
3230
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
2202 mrdocs 3233
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3234
 
3235
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3236
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3237
 
3238
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
3239
</source>
12882 cbradney 3240
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3241
 
3242
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
3243
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3244
 
3245
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
3246
  </message>
3247
  <message>
2202 mrdocs 3248
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3249
 
3250
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3251
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
3252
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
3253
 
3254
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
3255
</source>
12882 cbradney 3256
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3257
 
3258
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3259
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3260
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
3261
w tym module - zobacz dir(scribus).
3262
 
3263
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
3264
  </message>
3265
  <message>
2202 mrdocs 3266
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3267
 
3268
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3269
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
3270
selected item is used.
3271
</source>
12882 cbradney 3272
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3273
 
3274
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
3275
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3276
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
2202 mrdocs 3279
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3280
 
3281
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3282
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
3283
given the currently selected item is used.
3284
</source>
12882 cbradney 3285
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3286
 
3287
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
3288
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3289
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3290
  </message>
3291
  <message>
2202 mrdocs 3292
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3293
 
3294
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3295
selected item is used.
3296
</source>
12882 cbradney 3297
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3298
 
3299
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3300
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
2202 mrdocs 3303
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3304
 
3305
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3306
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
3307
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
3308
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3309
used.
3310
</source>
12882 cbradney 3311
    <translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3312
 
3313
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
3314
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
3315
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
3316
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
3317
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3318
  </message>
3319
  <message>
2202 mrdocs 3320
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 3321
 
3322
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3323
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
3324
and must not link to or be linked from any other frames already.
3325
 
3326
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3327
</source>
12882 cbradney 3328
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 3329
 
3330
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
3331
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
3332
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
3333
 
3334
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
3335
  </message>
3336
  <message>
2202 mrdocs 3337
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3338
 
3339
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3340
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 3341
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 3342
 
3343
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3344
</source>
12882 cbradney 3345
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 3346
 
3347
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
3348
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 3349
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 3350
 
3351
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
3352
  </message>
3353
  <message>
2202 mrdocs 3354
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3355
 
3356
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3357
currently selected item is used.</source>
12882 cbradney 3358
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3359
 
3360
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
3361
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3362
  </message>
3363
  <message>
2202 mrdocs 3364
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3365
 
3366
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3367
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3368
the value of the named color from the default document colors.
3369
 
2202 mrdocs 3370
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3371
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3372
</source>
12882 cbradney 3373
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3374
 
3375
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
3376
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
3377
 
3378
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3379
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
2202 mrdocs 3382
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3383
 
3384
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3385
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3386
Color components should be in the range from 0 to 255.
3387
 
2202 mrdocs 3388
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3389
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3390
</source>
12882 cbradney 3391
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3392
 
3393
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
3394
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
3395
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
3396
 
3397
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3398
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
2202 mrdocs 3401
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3402
 
3403
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3404
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3405
&quot;None&quot; - transparent.
3406
 
3407
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3408
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3409
 
2202 mrdocs 3410
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3411
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3412
</source>
12882 cbradney 3413
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 3414
 
3415
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
3416
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
3417
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
3418
 
3419
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
3420
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
3421
 
3422
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3423
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3424
  </message>
3425
  <message>
2202 mrdocs 3426
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3427
 
3428
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3429
 
2202 mrdocs 3430
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3431
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3432
</source>
12882 cbradney 3433
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 3434
 
3435
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
3436
 
3437
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3438
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3439
  </message>
3440
  <message>
2202 mrdocs 3441
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 3442
 
3443
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3444
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 3445
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 3446
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3447
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3448
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
3449
opional parameters is False.
3450
 
2202 mrdocs 3451
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3452
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 3453
 
3454
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3455
 
2202 mrdocs 3456
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3457
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 3458
</source>
2308 mrdocs 3459
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 3460
 
3461
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
3462
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
3463
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
3464
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
3465
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
3466
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
3467
 
2202 mrdocs 3468
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
3469
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 3470
 
3471
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
3472
 
2202 mrdocs 3473
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3474
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 3475
  </message>
3476
  <message>
2202 mrdocs 3477
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3478
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 3479
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3480
 
3481
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
3482
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
3483
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
3484
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
3485
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3486
 
3487
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
3488
at 1.
3489
 
3490
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
3491
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
3492
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
3493
can be binary-ORed with button constants:
3494
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
3495
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3496
 
3497
Usage examples:
2202 mrdocs 3498
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3499
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 3500
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 3501
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3502
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3503
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3504
 
3505
Defined button and icon constants:
3506
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3507
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3508
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3509
</source>
12882 cbradney 3510
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3511
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 3512
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3513
 
3514
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
3515
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
3516
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
3517
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
3518
może zawierać proste formatowanie HTML.
3519
 
3520
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
3521
zaczynają się od 1.
3522
 
3523
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
3524
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
3525
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
3526
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
3527
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
3528
 
3529
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 3530
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
3531
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 3532
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 3533
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3534
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3535
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3536
 
3537
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
3538
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3539
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3540
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 3541
</translation>
1135 cbradney 3542
  </message>
3543
  <message>
2202 mrdocs 3544
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3545
 
2202 mrdocs 3546
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3547
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 3548
 
2202 mrdocs 3549
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 3550
</source>
12882 cbradney 3551
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3552
 
3553
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 3554
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 3555
 
2202 mrdocs 3556
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 3557
  </message>
3558
  <message>
2202 mrdocs 3559
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 3560
 
3561
Closes the current document without prompting to save.
3562
 
3563
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
3564
</source>
12882 cbradney 3565
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 3566
 
3567
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
3568
 
3569
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
3570
  </message>
3571
  <message>
2202 mrdocs 3572
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3573
 
3574
Returns true if there is a document open.
3575
</source>
12882 cbradney 3576
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3577
 
3578
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
3579
  </message>
3580
  <message>
2202 mrdocs 3581
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3582
 
3583
Opens the document &quot;name&quot;.
3584
 
3585
May raise ScribusError if the document could not be opened.
3586
</source>
12882 cbradney 3587
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 3588
 
3589
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
3590
 
3591
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
3592
  </message>
3593
  <message>
2202 mrdocs 3594
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 3595
 
3596
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3597
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3598
save file dialog.
3599
 
3600
If the save fails, there is currently no way to tell.
3601
</source>
12882 cbradney 3602
    <translation type="obsolete">saveDoc()
1135 cbradney 3603
 
3604
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
3605
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
3606
 
3607
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
3608
  </message>
3609
  <message>
2202 mrdocs 3610
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3611
 
3612
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3613
relative path).
3614
 
3615
May raise ScribusError if the save fails.
3616
</source>
12882 cbradney 3617
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 3618
 
3619
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
3620
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
3621
 
3622
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
3623
  </message>
3624
  <message>
2202 mrdocs 3625
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 3626
 
3627
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3628
strings.
3629
</source>
6434 cbradney 3630
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 3631
 
3632
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
3633
to łańcuchy znaków.</translation>
3634
  </message>
3635
  <message>
2202 mrdocs 3636
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 3637
 
3638
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 3639
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 3640
constants.
3641
</source>
9729 cbradney 3642
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 3643
 
3644
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 3645
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 3646
  </message>
3647
  <message>
2202 mrdocs 3648
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 3649
 
3650
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 3651
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3652
 
3653
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
3654
</source>
12882 cbradney 3655
    <translation type="obsolete">setUnit(typ)
1135 cbradney 3656
 
3657
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 3658
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3659
 
3660
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
3661
  </message>
3662
  <message>
2202 mrdocs 3663
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 3664
 
3665
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3666
of the UNIT_* constants:
3667
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3668
</source>
12882 cbradney 3669
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 3670
 
3671
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
3672
ze stałych UNIT_* :
3673
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
3674
  </message>
3675
  <message>
2202 mrdocs 3676
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 3677
 
3678
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3679
current document.
3680
</source>
12882 cbradney 3681
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 3682
 
3683
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
3684
  </message>
3685
  <message>
2202 mrdocs 3686
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 3687
 
3688
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3689
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
3690
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
3691
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
3692
</source>
12882 cbradney 3693
    <translation type="obsolete">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 3694
 
3695
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
3696
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
3697
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
3698
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
3699
  </message>
3700
  <message>
2202 mrdocs 3701
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3702
 
3703
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
3704
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3705
</source>
12882 cbradney 3706
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3707
 
3708
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
3709
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3710
  </message>
3711
  <message>
2202 mrdocs 3712
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3713
 
3714
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3715
is not given the currently selected Item is used.
3716
</source>
12882 cbradney 3717
    <translation type="obsolete">getLineW