Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 14485 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="pl_PL">
2202 mrdocs 4
<context>
12882 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
12882 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
14474 cbradney 13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
12882 cbradney 14
 
15
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
16
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
14474 cbradney 19
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12882 cbradney 20
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
21
 
22
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
23
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
24
the value of the named color from the default document colors.
25
 
26
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
27
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
28
</source>
14474 cbradney 29
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
12882 cbradney 30
 
31
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
32
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
33
 
34
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
35
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
36
  </message>
37
  <message>
14474 cbradney 38
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12882 cbradney 39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
49
    <translation type="unfinished"></translation>
50
  </message>
51
  <message>
14474 cbradney 52
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
12882 cbradney 53
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
54
 
55
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
56
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
57
Color components should be in the range from 0 to 255.
58
 
59
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
60
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
61
</source>
14474 cbradney 62
    <translation type="unfinished">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
12882 cbradney 63
 
64
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
65
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
66
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
67
 
68
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
69
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
70
  </message>
71
  <message>
14474 cbradney 72
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
12882 cbradney 73
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
74
 
75
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
76
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
77
the range from 0 to 255.
78
 
79
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
80
</source>
81
    <translation type="unfinished"></translation>
82
  </message>
83
  <message>
14474 cbradney 84
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
12882 cbradney 85
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
86
 
87
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
88
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
89
&quot;None&quot; - transparent.
90
 
91
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
92
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
93
 
94
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
95
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
96
</source>
14474 cbradney 97
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
12882 cbradney 98
 
99
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
100
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
101
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
102
 
103
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
104
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
105
 
106
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
107
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
14474 cbradney 110
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
12882 cbradney 111
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
112
 
113
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
114
 
115
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
116
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
117
</source>
14474 cbradney 118
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
12882 cbradney 119
 
120
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
121
 
122
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
123
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
124
  </message>
125
  <message>
14474 cbradney 126
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
127
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
128
 
129
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
130
See also setSpotColor()
131
 
132
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
133
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
134
</source>
135
    <translation type="unfinished"></translation>
136
  </message>
137
  <message>
138
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
139
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
140
 
141
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
142
See also isSpotColor()
143
 
144
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
145
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
146
</source>
147
    <translation type="unfinished"></translation>
148
  </message>
149
  <message>
150
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
12882 cbradney 151
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
152
 
153
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
154
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
155
Returns true if a new document was created.
156
</source>
14474 cbradney 157
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
12882 cbradney 158
 
159
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
160
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
161
  </message>
162
  <message>
14474 cbradney 163
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12882 cbradney 164
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
165
 
166
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
167
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
168
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
169
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
170
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
171
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
172
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
173
optional parameters is False.
174
 
175
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
176
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
177
 
178
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
179
 
180
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
181
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
182
</source>
183
    <translation type="unfinished"></translation>
184
  </message>
185
  <message>
14474 cbradney 186
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12882 cbradney 187
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
188
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
189
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
190
 
191
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
192
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
193
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
194
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
195
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
196
 
197
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
198
at 1.
199
 
200
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
201
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
202
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
203
can be binary-ORed with button constants:
204
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
205
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
206
 
207
Usage examples:
208
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
209
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
210
          ICON_ERROR)
211
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
212
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
213
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
214
 
215
Defined button and icon constants:
216
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
217
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
218
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
219
</source>
14474 cbradney 220
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
12882 cbradney 221
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
222
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
223
 
224
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
225
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
226
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
227
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
228
może zawierać proste formatowanie HTML.
229
 
230
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
231
zaczynają się od 1.
232
 
233
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
234
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
235
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
236
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
237
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
238
 
239
Przykłady użycia:
240
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
241
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
242
          ICON_ERROR)
243
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
244
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
245
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
246
 
247
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
248
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
249
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
250
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
251
</translation>
252
  </message>
253
  <message>
14474 cbradney 254
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12882 cbradney 255
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
256
 
257
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
258
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
259
 
260
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
261
</source>
14474 cbradney 262
    <translation type="unfinished">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
12882 cbradney 263
 
264
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
265
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
266
 
267
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
268
  </message>
269
  <message>
14474 cbradney 270
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12882 cbradney 271
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
272
 
273
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
274
style name or None when user cancels the dialog.
275
</source>
276
    <translation type="unfinished"></translation>
277
  </message>
278
  <message>
14474 cbradney 279
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12882 cbradney 280
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
281
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
282
 
283
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
284
following meaning:
285
 
286
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
287
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
288
 
289
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
290
margins
291
 
292
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
293
 
294
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
295
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
296
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
297
 
298
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
299
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
300
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
301
 
302
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
303
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
304
PAGE_4 is 4-fold.
305
 
306
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
307
Indexed from 0 (0 = first).
308
 
309
numPage = Number of pages to be created.
310
 
311
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
312
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
313
is not in points, make sure to account for this.
314
 
315
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
316
PAGE_4, 3, 1)
317
 
318
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
319
</source>
320
    <translation type="unfinished"></translation>
321
  </message>
322
  <message>
14474 cbradney 323
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12882 cbradney 324
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
325
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
326
 
327
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
328
 
329
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
330
following meaning:
331
 
332
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
333
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
334
 
335
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
336
  margins
337
 
338
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
339
 
340
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
341
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
342
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
343
 
344
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
345
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
346
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
347
 
348
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
349
 
350
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
351
 
352
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
353
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
354
is not in points, make sure to account for this.
355
 
356
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
357
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
358
</source>
359
    <translation type="unfinished"></translation>
360
  </message>
361
  <message>
14474 cbradney 362
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12882 cbradney 363
    <source>closeDoc()
364
 
365
Closes the current document without prompting to save.
366
 
367
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
368
</source>
14474 cbradney 369
    <translation type="unfinished">closeDoc()
12882 cbradney 370
 
371
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
372
 
373
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
374
  </message>
375
  <message>
14474 cbradney 376
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12882 cbradney 377
    <source>haveDoc() -&gt; bool
378
 
379
Returns true if there is a document open.
380
</source>
14474 cbradney 381
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
12882 cbradney 382
 
383
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
384
  </message>
385
  <message>
14474 cbradney 386
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12882 cbradney 387
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
388
 
389
Opens the document &quot;name&quot;.
390
 
391
May raise ScribusError if the document could not be opened.
392
</source>
14474 cbradney 393
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 394
 
395
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
396
 
397
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
398
  </message>
399
  <message>
14474 cbradney 400
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12882 cbradney 401
    <source>saveDoc()
402
 
403
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
404
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
405
save file dialog.
406
 
407
If the save fails, there is currently no way to tell.
408
</source>
14474 cbradney 409
    <translation type="unfinished">saveDoc()
12882 cbradney 410
 
411
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
412
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
413
 
414
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
415
  </message>
416
  <message>
14474 cbradney 417
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
418
    <source>getDocName() -&gt; string
419
 
420
Returns the name the document was saved under.
421
If the document was not saved before the name is empty.
422
</source>
423
    <translation type="unfinished"></translation>
424
  </message>
425
  <message>
426
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12882 cbradney 427
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
428
 
429
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
430
relative path).
431
 
432
May raise ScribusError if the save fails.
433
</source>
14474 cbradney 434
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 435
 
436
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
437
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
438
 
439
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
440
  </message>
441
  <message>
14474 cbradney 442
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12882 cbradney 443
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
444
 
445
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
446
strings.
447
</source>
448
    <translation type="unfinished"></translation>
449
  </message>
450
  <message>
14474 cbradney 451
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12882 cbradney 452
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
453
 
14474 cbradney 454
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12882 cbradney 455
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
456
constants.
457
</source>
14474 cbradney 458
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
459
 
460
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
461
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
462
  </message>
463
  <message>
464
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
465
    <source>setBaseLine(grid, offset)
466
 
467
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
468
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
469
constants.
470
</source>
12882 cbradney 471
    <translation type="unfinished"></translation>
472
  </message>
473
  <message>
14474 cbradney 474
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12882 cbradney 475
    <source>setUnit(type)
476
 
477
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
478
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
479
 
480
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
481
</source>
14474 cbradney 482
    <translation type="unfinished">setUnit(typ)
12882 cbradney 483
 
484
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
485
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
486
 
487
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
488
  </message>
489
  <message>
14474 cbradney 490
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12882 cbradney 491
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
492
 
493
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
494
of the UNIT_* constants:
495
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
496
</source>
14474 cbradney 497
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
12882 cbradney 498
 
499
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
500
ze stałych UNIT_* :
501
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
502
  </message>
503
  <message>
14474 cbradney 504
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12882 cbradney 505
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
506
 
507
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
508
current document.
509
</source>
14474 cbradney 510
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
12882 cbradney 511
 
512
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
513
  </message>
514
  <message>
14474 cbradney 515
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12882 cbradney 516
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
517
 
518
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
519
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
520
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
521
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
522
</source>
14474 cbradney 523
    <translation type="unfinished">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
12882 cbradney 524
 
525
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
526
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
527
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
528
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
529
  </message>
530
  <message>
14474 cbradney 531
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12882 cbradney 532
    <source>closeMasterPage()
533
 
534
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
535
to normal. Begin editing with editMasterPage().
536
</source>
537
    <translation type="unfinished"></translation>
538
  </message>
539
  <message>
14474 cbradney 540
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12882 cbradney 541
    <source>masterPageNames()
542
 
543
Returns a list of the names of all master pages in the document.
544
</source>
545
    <translation type="unfinished"></translation>
546
  </message>
547
  <message>
14474 cbradney 548
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12882 cbradney 549
    <source>editMasterPage(pageName)
550
 
551
Enables master page editing and opens the named master page
552
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
553
</source>
554
    <translation type="unfinished"></translation>
555
  </message>
556
  <message>
14474 cbradney 557
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12882 cbradney 558
    <source>createMasterPage(pageName)
559
 
560
Creates a new master page named pageName and opens it for
561
editing.
562
</source>
563
    <translation type="unfinished"></translation>
564
  </message>
565
  <message>
14474 cbradney 566
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12882 cbradney 567
    <source>deleteMasterPage(pageName)
568
 
569
Delete the named master page.
570
</source>
571
    <translation type="unfinished"></translation>
572
  </message>
573
  <message>
14474 cbradney 574
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
12882 cbradney 575
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
576
 
577
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
578
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
579
</source>
14474 cbradney 580
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 581
 
582
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
583
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
584
  </message>
585
  <message>
14474 cbradney 586
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
12882 cbradney 587
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
588
 
589
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
590
is not given the currently selected Item is used.
591
</source>
592
    <translation type="unfinished"></translation>
593
  </message>
594
  <message>
14474 cbradney 595
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
12882 cbradney 596
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
597
 
598
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
599
is not given the currently selected Item is used.
600
</source>
601
    <translation type="unfinished"></translation>
602
  </message>
603
  <message>
14474 cbradney 604
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
12882 cbradney 605
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
606
 
607
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
608
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
609
</source>
14474 cbradney 610
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 611
 
612
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
613
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
614
  </message>
615
  <message>
14474 cbradney 616
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
12882 cbradney 617
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
618
 
619
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
620
is not given the currently selected Item is used.
621
</source>
622
    <translation type="unfinished"></translation>
623
  </message>
624
  <message>
14474 cbradney 625
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
12882 cbradney 626
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
627
 
628
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
629
is not given the currently selected Item is used.
630
</source>
631
    <translation type="unfinished"></translation>
632
  </message>
633
  <message>
14474 cbradney 634
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
12882 cbradney 635
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
636
 
637
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
638
is not given the currently selected Item is used.
639
</source>
14474 cbradney 640
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 641
 
642
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
643
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
644
  </message>
645
  <message>
14474 cbradney 646
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
12882 cbradney 647
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
648
 
649
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
650
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
651
</source>
14474 cbradney 652
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 653
 
654
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
655
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
656
  </message>
657
  <message>
14474 cbradney 658
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
12882 cbradney 659
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
660
 
661
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
662
the currently selected item is used. The join types are:
663
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
664
</source>
665
    <translation type="unfinished"></translation>
666
  </message>
667
  <message>
14474 cbradney 668
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
12882 cbradney 669
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
670
 
671
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
672
currently selected item is used. The cap types are:
673
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
674
</source>
14474 cbradney 675
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
12882 cbradney 676
 
677
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
678
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
679
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
680
  </message>
681
  <message>
14474 cbradney 682
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
12882 cbradney 683
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
684
 
685
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
686
currently selected item is used. Line style constants are:
687
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
688
</source>
14474 cbradney 689
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
12882 cbradney 690
 
691
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
692
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
693
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
694
  </message>
695
  <message>
14474 cbradney 696
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
12882 cbradney 697
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
698
 
699
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
700
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
701
</source>
14474 cbradney 702
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 703
 
704
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
705
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
706
  </message>
707
  <message>
14474 cbradney 708
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
12882 cbradney 709
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
710
 
711
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
712
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
713
selected item is used.
714
</source>
715
    <translation type="unfinished"></translation>
716
  </message>
717
  <message>
14474 cbradney 718
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
12882 cbradney 719
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
720
 
721
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
722
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
723
</source>
14474 cbradney 724
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
12882 cbradney 725
 
726
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
727
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
728
  </message>
729
  <message>
14474 cbradney 730
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
12882 cbradney 731
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
732
 
733
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
734
given the currently selected item is used.
735
</source>
14474 cbradney 736
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 737
 
738
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
739
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
740
  </message>
741
  <message>
14474 cbradney 742
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
12882 cbradney 743
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
744
 
745
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
746
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
747
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
748
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
749
</source>
750
    <translation type="unfinished"></translation>
751
  </message>
752
  <message>
14474 cbradney 753
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
12882 cbradney 754
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
755
 
756
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
757
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
758
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
759
for reference.
760
</source>
14474 cbradney 761
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
12882 cbradney 762
 
763
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
764
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
765
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
766
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
767
  </message>
768
  <message>
14474 cbradney 769
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
12882 cbradney 770
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
771
 
772
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
773
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
774
is used.
775
</source>
14474 cbradney 776
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 777
 
778
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
779
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
780
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
781
  </message>
782
  <message>
14474 cbradney 783
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
12882 cbradney 784
    <source>getAllObjects() -&gt; list
785
 
786
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
787
</source>
14474 cbradney 788
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
12882 cbradney 789
 
790
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
791
  </message>
792
  <message>
14474 cbradney 793
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12882 cbradney 794
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
795
 
796
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
797
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
798
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
799
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
800
</source>
14474 cbradney 801
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 802
 
803
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
804
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
805
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
806
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
807
  </message>
808
  <message>
14474 cbradney 809
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12882 cbradney 810
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
811
 
812
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
813
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
814
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
815
belongs to a group, the whole group is moved.
816
</source>
14474 cbradney 817
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
12882 cbradney 818
 
819
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
820
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
821
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
822
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
823
  </message>
824
  <message>
14474 cbradney 825
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12882 cbradney 826
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
827
 
828
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
829
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
830
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
831
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
832
given the currently selected item is used.
833
</source>
834
    <translation type="unfinished"></translation>
835
  </message>
836
  <message>
14474 cbradney 837
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12882 cbradney 838
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
839
 
840
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
841
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
842
selected item is used.
843
</source>
844
    <translation type="unfinished"></translation>
845
  </message>
846
  <message>
14474 cbradney 847
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12882 cbradney 848
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
849
 
850
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
851
is not given the currently selected item is used.
852
</source>
14474 cbradney 853
    <translation type="unfinished">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 854
 
855
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
856
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
857
  </message>
858
  <message>
14474 cbradney 859
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12882 cbradney 860
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
861
 
862
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
863
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
864
second selected Object and so on.
865
</source>
14474 cbradney 866
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
12882 cbradney 867
 
868
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
869
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
870
  </message>
871
  <message>
14474 cbradney 872
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12882 cbradney 873
    <source>selectionCount() -&gt; integer
874
 
875
Returns the number of selected objects.
876
</source>
14474 cbradney 877
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
12882 cbradney 878
 
879
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
880
  </message>
881
  <message>
14474 cbradney 882
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12882 cbradney 883
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
884
 
885
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
886
</source>
14474 cbradney 887
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 888
 
889
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
890
  </message>
891
  <message>
14474 cbradney 892
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12882 cbradney 893
    <source>deselectAll()
894
 
895
Deselects all objects in the whole document.
896
</source>
14474 cbradney 897
    <translation type="unfinished">deselectAll()
12882 cbradney 898
 
899
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
900
  </message>
901
  <message>
14474 cbradney 902
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
14747 cbradney 903
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
904
 
905
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
906
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
907
items are used. Returns the group name for further referencing.
908
</source>
909
    <translation type="unfinished"></translation>
910
  </message>
911
  <message>
12882 cbradney 912
    <source>groupObjects(list)
913
 
914
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
915
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
916
items are used.
917
</source>
14747 cbradney 918
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12882 cbradney 919
 
920
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
921
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
922
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
923
  </message>
924
  <message>
14474 cbradney 925
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12882 cbradney 926
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
927
 
928
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
14474 cbradney 929
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 930
 
931
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
932
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
933
  </message>
934
  <message>
14474 cbradney 935
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12882 cbradney 936
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
937
 
938
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
939
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
940
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
941
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
942
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
943
 
944
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
945
</source>
14474 cbradney 946
    <translation type="unfinished">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 947
 
948
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
949
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
950
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
951
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
952
zaznaczony obiekt.
953
 
954
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
955
  </message>
956
  <message>
14474 cbradney 957
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12882 cbradney 958
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
959
 
960
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
961
not given the currently selected item is used.
962
 
963
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
964
</source>
14474 cbradney 965
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 966
 
967
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
968
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
969
 
970
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
971
  </message>
972
  <message>
14474 cbradney 973
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
12882 cbradney 974
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
975
 
14474 cbradney 976
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
977
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
978
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
979
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
980
 
981
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
982
</source>
983
    <translation type="unfinished"></translation>
984
  </message>
985
  <message>
986
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
987
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
988
 
12882 cbradney 989
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
990
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
14474 cbradney 991
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
992
 
993
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
994
</source>
995
    <translation type="unfinished"></translation>
996
  </message>
997
  <message>
998
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
999
 
1000
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1001
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
12882 cbradney 1002
means 100 %.
1003
 
1004
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1005
</source>
13279 cbradney 1006
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1007
 
1008
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1009
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1010
 
1011
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
14474 cbradney 1014
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
12882 cbradney 1015
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1016
 
1017
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1018
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1019
if locked.
1020
</source>
14474 cbradney 1021
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1022
 
1023
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1024
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1025
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
14474 cbradney 1028
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
12882 cbradney 1029
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1030
 
1031
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1032
currently selected item is used.
1033
</source>
14474 cbradney 1034
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1035
 
1036
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1037
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
14474 cbradney 1040
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
12882 cbradney 1041
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1042
 
1043
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1044
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1045
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1046
 
1047
May raise WrongFrameTypeError.
1048
</source>
14474 cbradney 1049
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
12882 cbradney 1050
 
1051
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1052
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1053
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1054
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1055
 
1056
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1057
  </message>
1058
  <message>
14474 cbradney 1059
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12882 cbradney 1060
    <source>setRedraw(bool)
1061
 
1062
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1063
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1064
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1065
</source>
14474 cbradney 1066
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
12882 cbradney 1067
 
1068
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
1069
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
1070
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
14474 cbradney 1073
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12882 cbradney 1074
    <source>getFontNames() -&gt; list
1075
 
1076
Returns a list with the names of all available fonts.
1077
</source>
14474 cbradney 1078
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
12882 cbradney 1079
 
1080
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1081
  </message>
1082
  <message>
14474 cbradney 1083
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12882 cbradney 1084
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1085
 
1086
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1087
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1088
</source>
14474 cbradney 1089
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; list of tuples
12882 cbradney 1090
 
1091
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
1092
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1093
  </message>
1094
  <message>
14474 cbradney 1095
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12882 cbradney 1096
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1097
 
1098
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1099
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1100
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1101
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1102
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1103
 
1104
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1105
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1106
</source>
14474 cbradney 1107
    <translation type="unfinished">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
12882 cbradney 1108
 
1109
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1110
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
1111
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
1112
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
1113
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1114
 
1115
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1116
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
14474 cbradney 1119
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12882 cbradney 1120
    <source>getLayers() -&gt; list
1121
 
1122
Returns a list with the names of all defined layers.
1123
</source>
14474 cbradney 1124
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
12882 cbradney 1125
 
1126
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1127
  </message>
1128
  <message>
14474 cbradney 1129
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12882 cbradney 1130
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1131
 
1132
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1133
 
1134
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1135
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1136
</source>
14474 cbradney 1137
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1138
 
1139
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1140
 
1141
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1142
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1143
  </message>
1144
  <message>
14474 cbradney 1145
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12882 cbradney 1146
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1147
 
1148
Returns the name of the current active layer.
1149
</source>
14474 cbradney 1150
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
12882 cbradney 1151
 
1152
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
14474 cbradney 1155
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12882 cbradney 1156
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1157
 
1158
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1159
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1160
 
1161
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1162
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1163
</source>
14474 cbradney 1164
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1165
 
1166
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1167
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1168
 
1169
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1170
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1171
  </message>
1172
  <message>
14474 cbradney 1173
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12882 cbradney 1174
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1175
 
1176
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1177
the layer is invisible.
1178
 
1179
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1180
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1181
</source>
14474 cbradney 1182
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
12882 cbradney 1183
 
1184
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1185
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1186
 
1187
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1188
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
14474 cbradney 1191
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12882 cbradney 1192
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1193
 
1194
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1195
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1196
 
1197
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1198
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1199
</source>
1200
    <translation type="unfinished"></translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
14474 cbradney 1203
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12882 cbradney 1204
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1205
 
1206
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1207
true the layer will be locked.
1208
 
1209
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1210
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1211
</source>
1212
    <translation type="unfinished"></translation>
1213
  </message>
1214
  <message>
14474 cbradney 1215
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12882 cbradney 1216
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1217
 
1218
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1219
true the layer will be displayed outlined.
1220
 
1221
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1222
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1223
</source>
1224
    <translation type="unfinished"></translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
14474 cbradney 1227
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12882 cbradney 1228
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1229
 
1230
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1231
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1232
 
1233
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1234
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1235
</source>
1236
    <translation type="unfinished"></translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
14474 cbradney 1239
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12882 cbradney 1240
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1241
 
1242
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1243
 
1244
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1245
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1246
</source>
1247
    <translation type="unfinished"></translation>
1248
  </message>
1249
  <message>
14474 cbradney 1250
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12882 cbradney 1251
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1252
 
1253
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1254
 
1255
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1256
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1257
</source>
1258
    <translation type="unfinished"></translation>
1259
  </message>
1260
  <message>
14474 cbradney 1261
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12882 cbradney 1262
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1263
 
1264
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1265
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1266
&quot;layer&quot; is invisible.
1267
 
1268
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1269
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1270
</source>
1271
    <translation type="unfinished"></translation>
1272
  </message>
1273
  <message>
14474 cbradney 1274
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12882 cbradney 1275
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1276
 
1277
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1278
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1279
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1280
 
1281
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1282
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1283
</source>
14474 cbradney 1284
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
12882 cbradney 1285
 
1286
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1287
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1288
 
1289
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1290
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
14474 cbradney 1293
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12882 cbradney 1294
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1295
 
1296
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1297
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1298
&quot;layer&quot; is locked.
1299
 
1300
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1301
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1302
</source>
1303
    <translation type="unfinished"></translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
14474 cbradney 1306
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12882 cbradney 1307
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1308
 
1309
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1310
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1311
&quot;layer&quot; is normal.
1312
 
1313
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1314
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1315
</source>
1316
    <translation type="unfinished"></translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
14474 cbradney 1319
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12882 cbradney 1320
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1321
 
1322
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1323
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1324
 
1325
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1326
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1327
</source>
1328
    <translation type="unfinished"></translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
14474 cbradney 1331
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12882 cbradney 1332
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1333
 
1334
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1335
 
1336
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1337
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1338
</source>
1339
    <translation type="unfinished"></translation>
1340
  </message>
1341
  <message>
14474 cbradney 1342
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12882 cbradney 1343
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1344
 
1345
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1346
 
1347
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1348
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1349
</source>
1350
    <translation type="unfinished"></translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
14474 cbradney 1353
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12882 cbradney 1354
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1355
 
1356
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1357
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1358
 
1359
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1360
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1361
</source>
14474 cbradney 1362
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
12882 cbradney 1363
 
1364
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1365
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1366
 
1367
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1368
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
14474 cbradney 1371
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12882 cbradney 1372
    <source>createLayer(layer)
1373
 
1374
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1375
 
1376
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1377
</source>
14474 cbradney 1378
    <translation type="unfinished">createLayer(warstwa)
12882 cbradney 1379
 
1380
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1381
 
1382
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
14474 cbradney 1385
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
12882 cbradney 1386
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1387
 
1388
Returns a string with the -lang value.
1389
</source>
14474 cbradney 1390
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
12882 cbradney 1391
 
1392
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1393
  </message>
1394
  <message>
14474 cbradney 1395
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12882 cbradney 1396
    <source>moveSelectionToFront()
1397
 
1398
Moves current selection to front.
1399
</source>
1400
    <translation type="unfinished"></translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
14474 cbradney 1403
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12882 cbradney 1404
    <source>moveSelectionToFront()
1405
 
1406
Moves current selection to back.
1407
</source>
1408
    <translation type="unfinished"></translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
14474 cbradney 1411
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12882 cbradney 1412
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1413
 
1414
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1415
coordinates are given in the current measurement units of the document
1416
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1417
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1418
is not given Scribus will create one for you.
1419
 
1420
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1421
</source>
14474 cbradney 1422
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1423
 
1424
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
1425
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
1426
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
1427
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
1428
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
1429
 
1430
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
1431
  </message>
1432
  <message>
14474 cbradney 1433
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12882 cbradney 1434
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1435
 
1436
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1437
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1438
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1439
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1440
is not given Scribus will create one for you.
1441
 
1442
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1443
</source>
14474 cbradney 1444
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1445
 
1446
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1447
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1448
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1449
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1450
sam utworzy taką nazwę.
1451
 
1452
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1453
  </message>
1454
  <message>
14474 cbradney 1455
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12882 cbradney 1456
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1457
 
1458
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1459
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1460
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1461
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1462
create one for you.
1463
 
1464
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1465
</source>
14474 cbradney 1466
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1467
 
1468
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1469
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1470
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1471
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1472
ją automatycznie.
1473
 
1474
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1475
  </message>
1476
  <message>
14474 cbradney 1477
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12882 cbradney 1478
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1479
 
1480
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1481
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1482
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1483
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1484
given Scribus will create one for you.
1485
 
1486
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1487
</source>
14474 cbradney 1488
    <translation type="unfinished">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1489
 
1490
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1491
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1492
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1493
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1494
utworzy ją automatycznie.
1495
 
1496
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
14474 cbradney 1499
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12882 cbradney 1500
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1501
 
1502
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1503
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1504
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1505
object because you need this name for further access to that object. If
1506
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1507
 
1508
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1509
</source>
14474 cbradney 1510
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1511
 
1512
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1513
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1514
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1515
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1516
utworzy ją automatycznie.
1517
 
1518
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
14474 cbradney 1521
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12882 cbradney 1522
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1523
 
1524
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1525
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1526
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1527
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1528
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1529
Scribus will create one for you.
1530
 
1531
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1532
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1533
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1534
</source>
14474 cbradney 1535
    <translation type="unfinished">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1536
 
1537
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1538
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1539
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1540
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1541
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1542
utworzy ją automatycznie.
1543
 
1544
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1545
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1546
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1547
  </message>
1548
  <message>
14474 cbradney 1549
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12882 cbradney 1550
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1551
 
1552
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1553
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1554
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1555
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1556
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1557
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1558
identifier for the object because you need this name for further access to that
1559
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1560
 
1561
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1562
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1563
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1564
</source>
14474 cbradney 1565
    <translation type="unfinished">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1566
 
1567
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1568
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1569
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1570
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1571
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1572
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1573
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1574
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1575
utworzy ją automatycznie.
1576
 
1577
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1578
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1579
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
14474 cbradney 1582
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12882 cbradney 1583
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1584
 
1585
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1586
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1587
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1588
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1589
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1590
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1591
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1592
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1593
for you.
1594
 
1595
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1596
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1597
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1598
</source>
14474 cbradney 1599
    <translation type="unfinished">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1600
 
1601
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1602
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1603
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1604
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1605
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1606
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1607
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1608
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1609
Scribus utworzy ją automatycznie.
1610
 
1611
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1612
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1613
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
14474 cbradney 1616
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12882 cbradney 1617
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1618
 
1619
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1620
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1621
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1622
unique identifier for the object because you need this name for further access
1623
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1624
 
1625
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1626
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1627
</source>
14474 cbradney 1628
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1629
 
1630
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1631
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1632
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1633
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1634
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1635
Scribus utworzy ją automatycznie.
1636
 
1637
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1638
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1639
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1640
  </message>
1641
  <message>
14474 cbradney 1642
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12882 cbradney 1643
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1644
 
1645
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1646
selected item is deleted.
1647
</source>
14474 cbradney 1648
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1649
 
1650
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1651
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1652
  </message>
1653
  <message>
14474 cbradney 1654
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12882 cbradney 1655
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1656
 
1657
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1658
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1659
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1660
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1661
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1662
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1663
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1664
</source>
1665
    <translation type="unfinished"></translation>
1666
  </message>
1667
  <message>
14474 cbradney 1668
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12882 cbradney 1669
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1670
 
1671
Test if an object with specified name really exists in the document.
1672
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1673
returns True if there is something selected.
1674
</source>
14474 cbradney 1675
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1676
 
1677
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1678
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1679
zaznaczony obiekt.</translation>
1680
  </message>
1681
  <message>
14474 cbradney 1682
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12882 cbradney 1683
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1684
 
14474 cbradney 1685
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1686
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1687
If no object name is given, style is applied on selected object.
1688
</source>
1689
    <translation type="unfinished"></translation>
1690
  </message>
1691
  <message>
1692
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
1693
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1694
 
1695
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1696
</source>
1697
    <translation type="unfinished"></translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
1700
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1701
 
12882 cbradney 1702
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1703
given, it&apos;s applied on the selected object.
1704
</source>
14474 cbradney 1705
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1706
 
1707
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1708
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1709
  </message>
1710
  <message>
14474 cbradney 1711
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12882 cbradney 1712
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1713
 
1714
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1715
</source>
14474 cbradney 1716
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
12882 cbradney 1717
 
1718
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
14474 cbradney 1721
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12882 cbradney 1722
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1723
 
1724
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1725
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1726
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1727
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1728
master page for the new page.
1729
 
1730
May raise IndexError if the page number is out of range
1731
</source>
1732
    <translation type="unfinished"></translation>
1733
  </message>
1734
  <message>
14474 cbradney 1735
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12882 cbradney 1736
    <source>currentPage() -&gt; integer
1737
 
1738
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1739
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1740
</source>
14474 cbradney 1741
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
12882 cbradney 1742
 
1743
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1744
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1745
  </message>
1746
  <message>
14474 cbradney 1747
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12882 cbradney 1748
    <source>redrawAll()
1749
 
1750
Redraws all pages.
1751
</source>
14474 cbradney 1752
    <translation type="unfinished">redrawAll()
12882 cbradney 1753
 
1754
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1755
  </message>
1756
  <message>
14474 cbradney 1757
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12882 cbradney 1758
    <source>getPageType() -&gt; integer
1759
 
1760
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1761
</source>
1762
    <translation type="unfinished"></translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
14474 cbradney 1765
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12882 cbradney 1766
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1767
 
1768
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1769
 
1770
May raise ScribusError if the save failed.
1771
</source>
14474 cbradney 1772
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1773
 
1774
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1775
 
1776
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
14474 cbradney 1779
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12882 cbradney 1780
    <source>deletePage(nr)
1781
 
1782
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1783
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1784
page number is.
1785
 
1786
May raise IndexError if the page number is out of range
1787
</source>
14474 cbradney 1788
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
12882 cbradney 1789
 
1790
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1791
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1792
wyświetlany w dokumencie.
1793
 
1794
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
14474 cbradney 1797
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12882 cbradney 1798
    <source>gotoPage(nr)
1799
 
1800
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1801
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1802
just sets the page that script commands will operates on.
1803
 
1804
May raise IndexError if the page number is out of range.
1805
</source>
1806
    <translation type="unfinished"></translation>
1807
  </message>
1808
  <message>
14474 cbradney 1809
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12882 cbradney 1810
    <source>pageCount() -&gt; integer
1811
 
1812
Returns the number of pages in the document.
1813
</source>
14474 cbradney 1814
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
12882 cbradney 1815
 
1816
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
14474 cbradney 1819
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12882 cbradney 1820
    <source>getHGuides() -&gt; list
1821
 
1822
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1823
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1824
</source>
14474 cbradney 1825
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
12882 cbradney 1826
 
1827
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
1828
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
14474 cbradney 1831
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12882 cbradney 1832
    <source>setHGuides(list)
1833
 
1834
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1835
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1836
 
1837
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1838
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1839
</source>
14474 cbradney 1840
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
12882 cbradney 1841
 
1842
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
1843
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1844
 
1845
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1846
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
14474 cbradney 1849
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12882 cbradney 1850
    <source>getVGuides()
1851
 
1852
See getHGuides.
1853
</source>
14474 cbradney 1854
    <translation type="unfinished">getVGuides()
12882 cbradney 1855
 
1856
Zobacz getHGuides.</translation>
1857
  </message>
1858
  <message>
14474 cbradney 1859
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12882 cbradney 1860
    <source>setVGuides()
1861
 
1862
See setHGuides.
1863
</source>
14474 cbradney 1864
    <translation type="unfinished">setVGuides()
12882 cbradney 1865
 
1866
Zobacz setHGuides.</translation>
1867
  </message>
1868
  <message>
14474 cbradney 1869
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12882 cbradney 1870
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1871
 
1872
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1873
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1874
</source>
14474 cbradney 1875
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
12882 cbradney 1876
 
1877
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
1878
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
14474 cbradney 1881
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
1882
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple
1883
 
1884
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1885
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1886
</source>
1887
    <translation type="unfinished"></translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
1891
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple
1892
 
1893
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1894
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1895
</source>
1896
    <translation type="unfinished"></translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
12882 cbradney 1900
    <source>getPageItems() -&gt; list
1901
 
1902
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1903
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1904
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1905
the page...
1906
</source>
14474 cbradney 1907
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
12882 cbradney 1908
 
1909
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
1910
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1911
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1912
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
14474 cbradney 1915
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
12882 cbradney 1916
    <source>getPageMargins()
1917
 
1918
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1919
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1920
</source>
14474 cbradney 1921
    <translation type="unfinished">getPageMargins()
12882 cbradney 1922
 
1923
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
1924
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
14474 cbradney 1927
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12882 cbradney 1928
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
1929
 
1930
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
1931
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
1932
pageList: tuple with page numbers of pages to import
1933
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
1934
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
1935
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
1936
</source>
1937
    <translation type="unfinished"></translation>
1938
  </message>
1939
  <message>
14474 cbradney 1940
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12882 cbradney 1941
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1942
 
1943
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1944
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1945
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1946
</source>
14474 cbradney 1947
    <translation type="unfinished">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1948
 
1949
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
1950
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
1951
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1952
  </message>
1953
  <message>
14474 cbradney 1954
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
1955
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
1956
 
1957
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
1958
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
1959
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
1960
</source>
1961
    <translation type="unfinished"></translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12882 cbradney 1965
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1966
 
1967
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1968
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1969
currently selected item is used.
1970
</source>
14474 cbradney 1971
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1972
 
1973
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1974
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1975
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1976
  </message>
1977
  <message>
14474 cbradney 1978
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12882 cbradney 1979
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
1980
 
1981
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1982
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1983
</source>
1984
    <translation type="unfinished"></translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
14474 cbradney 1987
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12882 cbradney 1988
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
1989
 
1990
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1991
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1992
</source>
1993
    <translation type="unfinished"></translation>
1994
  </message>
1995
  <message>
14474 cbradney 1996
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12882 cbradney 1997
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1998
 
1999
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2000
is not given the currently selected item is used.
2001
</source>
14474 cbradney 2002
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2003
 
2004
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
2005
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
2006
  </message>
2007
  <message>
14474 cbradney 2008
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12882 cbradney 2009
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2010
 
2011
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2012
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2013
</source>
2014
    <translation type="unfinished"></translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
14474 cbradney 2017
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12882 cbradney 2018
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2019
 
2020
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2021
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2022
</source>
2023
    <translation type="unfinished"></translation>
2024
  </message>
2025
  <message>
14474 cbradney 2026
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12882 cbradney 2027
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2028
 
2029
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2030
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2031
given the currently selected item is used.
2032
 
2033
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2034
</source>
14474 cbradney 2035
    <translation type="unfinished">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2036
 
2037
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
2038
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
2039
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2040
 
2041
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
14474 cbradney 2044
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12882 cbradney 2045
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2046
 
2047
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2048
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2049
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2050
is used.
2051
 
2052
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2053
</source>
14474 cbradney 2054
    <translation type="unfinished">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2055
 
2056
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2057
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
2058
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2059
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2060
 
2061
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2062
  </message>
2063
  <message>
14474 cbradney 2064
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12882 cbradney 2065
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2066
 
2067
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2068
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2069
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2070
</source>
14474 cbradney 2071
    <translation type="unfinished">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2072
 
2073
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
2074
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2075
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
14474 cbradney 2078
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12882 cbradney 2079
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2080
 
2081
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2082
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2083
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2084
</source>
14474 cbradney 2085
    <translation type="unfinished">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2086
 
2087
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
2088
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2089
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
14474 cbradney 2092
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12882 cbradney 2093
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2094
 
2095
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2096
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2097
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2098
</source>
14474 cbradney 2099
    <translation type="unfinished">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2100
 
2101
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
2102
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2103
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
2104
  </message>
2105
  <message>
14474 cbradney 2106
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12882 cbradney 2107
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2108
 
2109
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2110
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2111
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2112
Item is used.
2113
 
2114
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2115
</source>
14474 cbradney 2116
    <translation type="unfinished">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2117
 
2118
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2119
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
2120
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2121
zaznaczony obiekt.
2122
 
2123
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
14474 cbradney 2126
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12882 cbradney 2127
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2128
 
2129
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2130
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2131
 
2132
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2133
</source>
14474 cbradney 2134
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2135
 
2136
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
2137
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2138
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2139
 
2140
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
14474 cbradney 2143
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12882 cbradney 2144
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2145
 
2146
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2147
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2148
 
2149
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2150
</source>
14474 cbradney 2151
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2152
 
2153
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2154
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2155
 
2156
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
14474 cbradney 2159
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
12882 cbradney 2160
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2161
 
2162
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2163
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2164
the selection is returned.
2165
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2166
</source>
14474 cbradney 2167
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2168
 
2169
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
2170
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
2171
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
14474 cbradney 2174
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12882 cbradney 2175
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2176
 
2177
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2178
has some text selected the value assigned to the first character
2179
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2180
selected item is used.
2181
</source>
14474 cbradney 2182
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2183
 
2184
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
2185
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
2186
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
14474 cbradney 2189
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12882 cbradney 2190
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2191
 
2192
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2193
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2194
</source>
14474 cbradney 2195
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 2196
 
2197
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2198
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
2199
  </message>
2200
  <message>
14474 cbradney 2201
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12882 cbradney 2202
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2203
 
2204
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2205
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2206
</source>
2207
    <translation type="unfinished"></translation>
2208
  </message>
2209
  <message>
14474 cbradney 2210
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12882 cbradney 2211
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2212
 
2213
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2214
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2215
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2216
selected item is used.
2217
</source>
14474 cbradney 2218
    <translation type="unfinished">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2219
 
2220
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
2221
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2222
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
2223
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
2224
  </message>
2225
  <message>
14474 cbradney 2226
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12882 cbradney 2227
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2228
 
2229
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2230
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2231
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2232
used.
2233
</source>
14474 cbradney 2234
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2235
 
2236
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
2237
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
2238
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2239
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2240
  </message>
2241
  <message>
14474 cbradney 2242
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12882 cbradney 2243
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2244
 
2245
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2246
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2247
</source>
14474 cbradney 2248
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2249
 
2250
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
2251
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
14474 cbradney 2254
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12882 cbradney 2255
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2256
 
2257
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2258
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2259
is not given the currently selected item is used.
2260
</source>
2261
    <translation type="unfinished"></translation>
2262
  </message>
2263
  <message>
14474 cbradney 2264
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12882 cbradney 2265
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2266
 
2267
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2268
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2269
</source>
14474 cbradney 2270
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2271
 
2272
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
2273
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
14474 cbradney 2276
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12882 cbradney 2277
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2278
 
2279
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2280
given the currently selected item is used.
2281
</source>
14474 cbradney 2282
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 2283
 
2284
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2285
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
14474 cbradney 2288
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12882 cbradney 2289
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2290
 
2291
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2292
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2293
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2294
used.
2295
</source>
14474 cbradney 2296
    <translation type="unfinished">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
12882 cbradney 2297
 
2298
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2299
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
2300
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2301
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2302
  </message>
2303
  <message>
14474 cbradney 2304
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12882 cbradney 2305
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2306
 
2307
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2308
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2309
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2310
not given the currently selected Item is used.
2311
 
2312
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2313
</source>
2314
    <translation type="unfinished"></translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
14474 cbradney 2317
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12882 cbradney 2318
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2319
 
2320
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2321
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2322
currently selected item is used.
2323
 
2324
May throw ValueError if the font cannot be found.
2325
</source>
14474 cbradney 2326
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2327
 
2328
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
2329
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2330
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2331
 
2332
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
14474 cbradney 2335
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12882 cbradney 2336
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2337
 
2338
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2339
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2340
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2341
currently selected item is used.
2342
 
2343
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2344
</source>
14474 cbradney 2345
    <translation type="unfinished">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2346
 
2347
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
2348
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
2349
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2350
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
2351
 
2352
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
14474 cbradney 2355
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12882 cbradney 2356
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2357
 
2358
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2359
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2360
item is used.
2361
 
2362
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2363
</source>
14474 cbradney 2364
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2365
 
2366
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2367
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2368
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2369
 
2370
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
14474 cbradney 2373
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2374
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2375
 
2376
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2377
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2378
item is used.
2379
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2380
 
2381
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2382
</source>
2383
    <translation type="unfinished"></translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12882 cbradney 2387
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2388
 
2389
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2390
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2391
selected item is used.
2392
 
2393
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2394
</source>
2395
    <translation type="unfinished"></translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
14474 cbradney 2398
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12882 cbradney 2399
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2400
 
2401
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2402
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2403
 
2404
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2405
</source>
14474 cbradney 2406
    <translation type="unfinished">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2407
 
2408
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
2409
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2410
 
2411
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
14474 cbradney 2414
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12882 cbradney 2415
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2416
 
2417
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2418
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2419
 
2420
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2421
</source>
14474 cbradney 2422
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2423
 
2424
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
2425
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2426
 
2427
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
14474 cbradney 2430
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12882 cbradney 2431
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2432
 
2433
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2434
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2435
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2436
 
2437
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2438
</source>
14474 cbradney 2439
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2440
 
2441
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2442
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2443
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
2444
w tym module - zobacz dir(scribus).
2445
 
2446
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
2447
  </message>
2448
  <message>
14474 cbradney 2449
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12882 cbradney 2450
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2451
 
2452
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2453
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2454
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2455
selected item is used.
2456
 
2457
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2458
</source>
2459
    <translation type="unfinished"></translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
14474 cbradney 2462
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12882 cbradney 2463
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2464
 
2465
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2466
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2467
selected item is used.
2468
</source>
14474 cbradney 2469
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2470
 
2471
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
2472
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2473
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2474
  </message>
2475
  <message>
14474 cbradney 2476
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12882 cbradney 2477
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2478
 
2479
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2480
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2481
given the currently selected item is used.
2482
</source>
14474 cbradney 2483
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2484
 
2485
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
2486
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2487
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
14474 cbradney 2490
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12882 cbradney 2491
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2492
 
2493
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2494
selected item is used.
2495
</source>
14474 cbradney 2496
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2497
 
2498
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2499
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
14474 cbradney 2502
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2503
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2504
 
2505
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2506
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2507
</source>
2508
    <translation type="unfinished"></translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
2511
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2512
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2513
 
2514
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2515
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2516
</source>
2517
    <translation type="unfinished"></translation>
2518
  </message>
2519
  <message>
2520
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12882 cbradney 2521
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2522
 
2523
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2524
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2525
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2526
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2527
used.
2528
</source>
14474 cbradney 2529
    <translation type="unfinished">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2530
 
2531
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2532
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
2533
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
2534
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2535
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
14474 cbradney 2538
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12882 cbradney 2539
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2540
 
2541
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2542
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2543
and must not link to or be linked from any other frames already.
2544
 
2545
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2546
</source>
14474 cbradney 2547
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
12882 cbradney 2548
 
2549
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
2550
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
2551
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
2552
 
2553
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
2554
  </message>
2555
  <message>
14474 cbradney 2556
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12882 cbradney 2557
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2558
 
2559
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2560
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2561
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2562
 
2563
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2564
</source>
14474 cbradney 2565
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 2566
 
2567
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
2568
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2569
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
2570
 
2571
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
2572
  </message>
2573
  <message>
14474 cbradney 2574
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12882 cbradney 2575
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2576
 
2577
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2578
currently selected item is used.</source>
14474 cbradney 2579
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2580
 
2581
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
2582
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
14474 cbradney 2585
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12882 cbradney 2586
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2587
 
2588
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2589
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2590
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2591
 
2592
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2593
</source>
2594
    <translation type="unfinished"></translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
14474 cbradney 2597
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12882 cbradney 2598
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2599
 
2600
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2601
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2602
 
2603
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2604
</source>
2605
    <translation type="unfinished"></translation>
2606
  </message>
2607
  <message>
14474 cbradney 2608
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12882 cbradney 2609
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2610
 
2611
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2612
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2613
 
2614
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2615
</source>
2616
    <translation type="unfinished"></translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
14474 cbradney 2619
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12882 cbradney 2620
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2621
 
2622
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2623
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2624
 
2625
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2626
</source>
2627
    <translation type="unfinished"></translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
14474 cbradney 2630
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12882 cbradney 2631
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2632
 
2633
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2634
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2635
 
2636
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2637
</source>
14474 cbradney 2638
    <translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 2639
 
2640
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2641
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2642
 
2643
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
2644
  </message>
2645
  <message>
14474 cbradney 2646
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12882 cbradney 2647
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2648
 
2649
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2650
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2651
</source>
14474 cbradney 2652
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
12882 cbradney 2653
 
2654
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2655
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
2656
  </message>
2657
  <message>
14474 cbradney 2658
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12882 cbradney 2659
    <source>progressReset()
2660
 
2661
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2662
new progress bar use. See progressSet.
2663
</source>
14474 cbradney 2664
    <translation type="unfinished">progressReset()
12882 cbradney 2665
 
2666
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
2667
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
2668
  </message>
2669
  <message>
14474 cbradney 2670
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12882 cbradney 2671
    <source>progressTotal(max)
2672
 
2673
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2674
See progressSet.
2675
</source>
14474 cbradney 2676
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
12882 cbradney 2677
 
2678
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
2679
Zobacz progressSet.</translation>
2680
  </message>
2681
  <message>
14474 cbradney 2682
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12882 cbradney 2683
    <source>progressSet(nr)
2684
 
2685
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2686
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2687
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2688
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2689
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2690
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2691
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2692
</source>
14474 cbradney 2693
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
12882 cbradney 2694
 
2695
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
2696
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2697
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
2698
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
2699
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
2700
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
2701
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
14474 cbradney 2704
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12882 cbradney 2705
    <source>setCursor()
2706
 
2707
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2708
</source>
14474 cbradney 2709
    <translation type="unfinished">setCursor()
12882 cbradney 2710
 
2711
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
2712
  </message>
2713
  <message>
14474 cbradney 2714
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12882 cbradney 2715
    <source>docChanged(bool)
2716
 
2717
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2718
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2719
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2720
</source>
14474 cbradney 2721
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)
12882 cbradney 2722
 
2723
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2724
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2725
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2726
  </message>
2727
  <message>
14474 cbradney 2728
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12882 cbradney 2729
    <source>zoomDocument(double)
2730
 
2731
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2732
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2733
</source>
2734
    <translation type="unfinished"></translation>
2735
  </message>
2736
  <message>
14474 cbradney 2737
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12882 cbradney 2738
    <source>scrollDocument(x,y)
2739
 
2740
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2741
</source>
2742
    <translation type="unfinished"></translation>
2743
  </message>
2744
  <message>
14474 cbradney 2745
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2746
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
12882 cbradney 2747
 
14474 cbradney 2748
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2749
for details of arguments.
12882 cbradney 2750
 
14474 cbradney 2751
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
12882 cbradney 2752
</source>
2753
    <translation type="unfinished"></translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
14474 cbradney 2756
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
2757
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
12882 cbradney 2758
 
14474 cbradney 2759
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2760
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2761
by parent classes as well.
12882 cbradney 2762
</source>
2763
    <translation type="unfinished"></translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
14474 cbradney 2766
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
2767
    <source>getProperty(object, property)
12882 cbradney 2768
 
14474 cbradney 2769
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
12882 cbradney 2770
 
14474 cbradney 2771
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2772
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2773
C++ QObject instance.
12882 cbradney 2774
 
14474 cbradney 2775
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2776
to look up on `object&apos;.
12882 cbradney 2777
 
14474 cbradney 2778
The return value varies depending on the type of the property.
12882 cbradney 2779
</source>
2780
    <translation type="unfinished"></translation>
2781
  </message>
13279 cbradney 2782
  <message>
14474 cbradney 2783
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
2784
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 2785
 
14474 cbradney 2786
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2787
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2788
also be raised if the underlying setter fails.
13279 cbradney 2789
 
14474 cbradney 2790
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 2791
</source>
2792
    <translation type="unfinished"></translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
14474 cbradney 2795
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
2796
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 2797
 
14474 cbradney 2798
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2799
 
14474 cbradney 2800
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2801
 
2802
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2803
 
2804
fixed linespacing:     0
2805
 
2806
automatic linespacing:   1
2807
 
2808
baseline grid linespacing: 2
2809
 
2810
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2811
 
2812
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2813
 
2814
-&gt; left:   0
2815
 
2816
-&gt; center:  1
2817
 
2818
-&gt; right:  2
2819
 
2820
-&gt; justify: 3
2821
 
2822
-&gt; extend:  4
2823
 
2824
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2825
 
2826
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2827
 
2828
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2829
 
2830
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2831
 
2832
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2833
 
2834
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2835
 
2836
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2837
 
13279 cbradney 2838
</source>
2839
    <translation type="unfinished"></translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
14474 cbradney 2842
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
2843
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 2844
 
14474 cbradney 2845
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2846
 
14474 cbradney 2847
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2848
 
2849
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2850
 
2851
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2852
 
2853
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2854
 
2855
-&gt; inherit
2856
 
2857
-&gt; bold
2858
 
2859
-&gt; italic
2860
 
2861
-&gt; underline
2862
 
2863
-&gt; underlinewords
2864
 
2865
-&gt; strike
2866
 
2867
-&gt; superscript
2868
 
2869
-&gt; subscript
2870
 
2871
-&gt; outline
2872
 
2873
-&gt; shadowed
2874
 
2875
-&gt; allcaps
2876
 
2877
-&gt; smallcaps
2878
 
2879
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2880
 
2881
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2882
 
2883
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2884
 
2885
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2886
 
2887
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2888
 
2889
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2890
 
2891
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2892
 
2893
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2894
 
2895
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2896
 
2897
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2898
 
13279 cbradney 2899
</source>
2900
    <translation type="unfinished"></translation>
2901
  </message>
2902
  <message>
14474 cbradney 2903
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
2904
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2905
 
14474 cbradney 2906
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2907
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
13279 cbradney 2908
 
14474 cbradney 2909
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
13279 cbradney 2910
</source>
2911
    <translation type="unfinished"></translation>
2912
  </message>
2913
  <message>
14474 cbradney 2914
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
2915
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2916
 
14474 cbradney 2917
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2918
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2919
 
2920
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
13279 cbradney 2921
</source>
2922
    <translation type="unfinished"></translation>
2923
  </message>
2924
  <message>
14474 cbradney 2925
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
2926
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2927
 
14474 cbradney 2928
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2929
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2930
 
2931
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
13279 cbradney 2932
</source>
2933
    <translation type="unfinished"></translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
14474 cbradney 2936
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
2937
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2938
 
14474 cbradney 2939
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2940
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2941
 
2942
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
13279 cbradney 2943
</source>
2944
    <translation type="unfinished"></translation>
2945
  </message>
12882 cbradney 2946
</context>
2947
<context>
12281 cbradney 2948
  <name>@default</name>
1135 cbradney 2949
  <message>
2202 mrdocs 2950
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2951
 
2952
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2953
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2954
the selection is returned.
2955
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2956
</source>
12882 cbradney 2957
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2958
 
3366 fschmid 2959
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 2960
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
2961
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
2202 mrdocs 2964
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 2965
 
2966
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2967
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2968
</source>
12882 cbradney 2969
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 2970
 
2971
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
2972
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2202 mrdocs 2975
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 2976
 
2977
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2978
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2979
Returns true if a new document was created.
2980
</source>
12882 cbradney 2981
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 2982
 
2983
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
2984
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
2202 mrdocs 2987
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2988
 
2989
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2990
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2991
</source>
12882 cbradney 2992
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2993
 
2994
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
2995
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
2202 mrdocs 2998
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2999
 
3000
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3001
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3002
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3003
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3004
</source>
12882 cbradney 3005
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3006
 
3007
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
3008
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
3009
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
3010
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
2202 mrdocs 3013
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 3014
 
3015
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3016
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3017
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3018
</source>
12882 cbradney 3019
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 3020
 
3021
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
3022
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
3023
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
2202 mrdocs 3026
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3027
 
3028
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3029
coordinates are given in the current measurement units of the document
3030
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3031
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3032
is not given Scribus will create one for you.
3033
 
2202 mrdocs 3034
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3035
</source>
12882 cbradney 3036
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3037
 
3038
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
3039
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
3040
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
3041
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
3042
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
3043
 
3044
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
2202 mrdocs 3047
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3048
 
3049
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3050
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 3051
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 3052
</source>
12882 cbradney 3053
    <translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3054
 
3055
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
3056
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 3057
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 3058
  </message>
3059
  <message>
2202 mrdocs 3060
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3061
 
3062
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 3063
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 3064
</source>
12882 cbradney 3065
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3066
 
3067
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 3068
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 3069
  </message>
3070
  <message>
2202 mrdocs 3071
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3072
 
3073
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
3074
has some text selected the value assigned to the first character
3075
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3076
selected item is used.
3077
</source>
12882 cbradney 3078
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3079
 
3366 fschmid 3080
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 3081
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
3082
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
2202 mrdocs 3085
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3086
 
3087
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3088
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3089
</source>
12882 cbradney 3090
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3091
 
3092
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3093
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
3094
  </message>
3095
  <message>
2202 mrdocs 3096
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3097
 
3098
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
3099
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
3100
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3101
selected item is used.
3102
</source>
12882 cbradney 3103
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3104
 
3105
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
3106
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 3107
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 3108
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
2202 mrdocs 3111
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3112
 
3113
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
3114
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
3115
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3116
used.
3117
</source>
12882 cbradney 3118
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3119
 
3120
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
3121
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
3122
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3123
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
2202 mrdocs 3126
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3127
 
3128
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
3129
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3130
</source>
12882 cbradney 3131
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3132
 
3133
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
3134
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
2202 mrdocs 3137
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3138
 
3139
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
3140
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3141
</source>
12882 cbradney 3142
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3143
 
6052 mrdocs 3144
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 3145
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
2202 mrdocs 3148
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3149
 
3150
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
3151
given the currently selected item is used.
3152
</source>
12882 cbradney 3153
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3154
 
6052 mrdocs 3155
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 3156
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
2202 mrdocs 3159
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3160
 
3161
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 3162
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 3163
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3164
used.
3165
</source>
12882 cbradney 3166
    <translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3167
 
3168
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 3169
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 3170
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3171
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3172
  </message>
3173
  <message>
2202 mrdocs 3174
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3175
 
3176
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
3177
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
3178
currently selected item is used.
3179
 
3180
May throw ValueError if the font cannot be found.
3181
</source>
12882 cbradney 3182
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3183
 
3366 fschmid 3184
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 3185
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3186
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3187
 
3366 fschmid 3188
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 3189
  </message>
3190
  <message>
2202 mrdocs 3191
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3192
 
3193
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
3194
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
3195
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
3196
currently selected item is used.
3197
 
2202 mrdocs 3198
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 3199
</source>
12882 cbradney 3200
    <translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3201
 
3366 fschmid 3202
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 3203
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
3204
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3205
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
3206
 
3366 fschmid 3207
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 3208
  </message>
3209
  <message>
2202 mrdocs 3210
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3211
 
3212
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
3213
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
3214
item is used.
3215
 
3216
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
3217
</source>
12882 cbradney 3218
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3219
 
3220
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3221
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3222
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3223
 
3224
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
2202 mrdocs 3227
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3228
 
3229
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
3230
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3231
 
3232
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
3233
</source>
12882 cbradney 3234
    <translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3235
 
6052 mrdocs 3236
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 3237
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3238
 
3239
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
3240
  </message>
3241
  <message>
2202 mrdocs 3242
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3243
 
3244
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3245
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3246
 
3247
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
3248
</source>
12882 cbradney 3249
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3250
 
3251
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
3252
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3253
 
3254
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
2202 mrdocs 3257
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3258
 
3259
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3260
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
3261
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
3262
 
3263
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
3264
</source>
12882 cbradney 3265
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3266
 
3267
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3268
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3269
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
3270
w tym module - zobacz dir(scribus).
3271
 
3272
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
2202 mrdocs 3275
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3276
 
3277
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3278
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
3279
selected item is used.
3280
</source>
12882 cbradney 3281
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3282
 
3283
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
3284
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3285
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3286
  </message>
3287
  <message>
2202 mrdocs 3288
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3289
 
3290
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3291
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
3292
given the currently selected item is used.
3293
</source>
12882 cbradney 3294
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3295
 
3296
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
3297
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3298
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3299
  </message>
3300
  <message>
2202 mrdocs 3301
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3302
 
3303
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3304
selected item is used.
3305
</source>
12882 cbradney 3306
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3307
 
3308
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3309
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3310
  </message>
3311
  <message>
2202 mrdocs 3312
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3313
 
3314
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3315
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
3316
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
3317
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3318
used.
3319
</source>
12882 cbradney 3320
    <translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3321
 
3322
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
3323
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
3324
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
3325
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
3326
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3327
  </message>
3328
  <message>
2202 mrdocs 3329
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 3330
 
3331
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3332
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
3333
and must not link to or be linked from any other frames already.
3334
 
3335
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3336
</source>
12882 cbradney 3337
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 3338
 
3339
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
3340
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
3341
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
3342
 
3343
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
3344
  </message>
3345
  <message>
2202 mrdocs 3346
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3347
 
3348
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3349
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 3350
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 3351
 
3352
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3353
</source>
12882 cbradney 3354
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 3355
 
3356
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
3357
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 3358
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 3359
 
3360
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
2202 mrdocs 3363
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3364
 
3365
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3366
currently selected item is used.</source>
12882 cbradney 3367
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3368
 
3369
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
3370
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3371
  </message>
3372
  <message>
2202 mrdocs 3373
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3374
 
3375
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3376
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3377
the value of the named color from the default document colors.
3378
 
2202 mrdocs 3379
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3380
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3381
</source>
12882 cbradney 3382
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3383
 
3384
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
3385
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
3386
 
3387
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3388
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
2202 mrdocs 3391
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3392
 
3393
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3394
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3395
Color components should be in the range from 0 to 255.
3396
 
2202 mrdocs 3397
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3398
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3399
</source>
12882 cbradney 3400
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3401
 
3402
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
3403
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
3404
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
3405
 
3406
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3407
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3408
  </message>
3409
  <message>
2202 mrdocs 3410
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3411
 
3412
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3413
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3414
&quot;None&quot; - transparent.
3415
 
3416
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3417
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3418
 
2202 mrdocs 3419
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3420
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3421
</source>
12882 cbradney 3422
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 3423
 
3424
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
3425
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
3426
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
3427
 
3428
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
3429
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
3430
 
3431
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3432
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
2202 mrdocs 3435
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3436
 
3437
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3438
 
2202 mrdocs 3439
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3440
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3441
</source>
12882 cbradney 3442
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 3443
 
3444
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
3445
 
3446
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3447
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3448
  </message>
3449
  <message>
2202 mrdocs 3450
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 3451
 
3452
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3453
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 3454
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 3455
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3456
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3457
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
3458
opional parameters is False.
3459
 
2202 mrdocs 3460
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3461
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 3462
 
3463
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3464
 
2202 mrdocs 3465
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3466
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 3467
</source>
2308 mrdocs 3468
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 3469
 
3470
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
3471
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
3472
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
3473
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
3474
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
3475
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
3476
 
2202 mrdocs 3477
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
3478
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 3479
 
3480
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
3481
 
2202 mrdocs 3482
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3483
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 3484
  </message>
3485
  <message>
2202 mrdocs 3486
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3487
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 3488
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3489
 
3490
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
3491
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
3492
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
3493
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
3494
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3495
 
3496
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
3497
at 1.
3498
 
3499
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
3500
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
3501
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
3502
can be binary-ORed with button constants:
3503
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
3504
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3505
 
3506
Usage examples:
2202 mrdocs 3507
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3508
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 3509
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 3510
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3511
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3512
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3513
 
3514
Defined button and icon constants:
3515
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3516
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3517
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3518
</source>
12882 cbradney 3519
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3520
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 3521
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3522
 
3523
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
3524
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
3525
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
3526
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
3527
może zawierać proste formatowanie HTML.
3528
 
3529
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
3530
zaczynają się od 1.
3531
 
3532
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
3533
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
3534
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
3535
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
3536
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
3537
 
3538
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 3539
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
3540
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 3541
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 3542
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3543
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3544
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3545
 
3546
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
3547
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3548
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3549
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 3550
</translation>
1135 cbradney 3551
  </message>
3552
  <message>
2202 mrdocs 3553
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3554
 
2202 mrdocs 3555
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3556
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 3557
 
2202 mrdocs 3558
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 3559
</source>
12882 cbradney 3560
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3561
 
3562
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 3563
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 3564
 
2202 mrdocs 3565
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 3566
  </message>
3567
  <message>
2202 mrdocs 3568
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 3569
 
3570
Closes the current document without prompting to save.
3571
 
3572
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
3573
</source>
12882 cbradney 3574
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 3575
 
3576
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
3577
 
3578
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
3579
  </message>
3580
  <message>
2202 mrdocs 3581
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3582
 
3583
Returns true if there is a document open.
3584
</source>
12882 cbradney 3585
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3586
 
3587
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
3588
  </message>
3589
  <message>
2202 mrdocs 3590
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3591
 
3592
Opens the document &quot;name&quot;.
3593
 
3594
May raise ScribusError if the document could not be opened.
3595
</source>
12882 cbradney 3596
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 3597
 
3598
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
3599
 
3600
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
3601
  </message>
3602
  <message>
2202 mrdocs 3603
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 3604
 
3605
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3606
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3607
save file dialog.
3608
 
3609
If the save fails, there is currently no way to tell.
3610
</source>
12882 cbradney 3611
    <translation type="obsolete">saveDoc()
1135 cbradney 3612
 
3613
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
3614
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
3615
 
3616
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
2202 mrdocs 3619
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3620
 
3621
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3622
relative path).
3623
 
3624
May raise ScribusError if the save fails.
3625
</source>
12882 cbradney 3626
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 3627
 
3628
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
3629
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
3630
 
3631
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
3632
  </message>
3633
  <message>
2202 mrdocs 3634
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 3635
 
3636
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3637
strings.
3638
</source>
6434 cbradney 3639
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 3640
 
3641
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
3642
to łańcuchy znaków.</translation>
3643
  </message>
3644
  <message>
2202 mrdocs 3645
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 3646
 
3647
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 3648
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 3649
constants.
3650
</source>
9729 cbradney 3651
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 3652
 
3653
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 3654
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 3655
  </message>
3656
  <message>
2202 mrdocs 3657
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 3658
 
3659
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 3660
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3661
 
3662
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
3663
</source>
12882 cbradney 3664
    <translation type="obsolete">setUnit(typ)
1135 cbradney 3665
 
3666
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 3667
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3668
 
3669
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
3670
  </message>
3671
  <message>
2202 mrdocs 3672
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 3673
 
3674
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3675
of the UNIT_* constants:
3676
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3677
</source>
12882 cbradney 3678
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 3679
 
3680
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
3681
ze stałych UNIT_* :
3682
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
3683
  </message>
3684
  <message>
2202 mrdocs 3685
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 3686
 
3687
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3688
current document.
3689
</source>
12882 cbradney 3690
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 3691
 
3692
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
3693
  </message>
3694
  <message>
2202 mrdocs 3695
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 3696
 
3697
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3698
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
3699
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
3700
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
3701
</source>
12882 cbradney 3702
    <translation type="obsolete">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 3703
 
3704
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
3705
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
3706
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
3707
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
3708
  </message>
3709
  <message>
2202 mrdocs 3710
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3711
 
3712
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
3713
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3714
</source>
12882 cbradney 3715
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3716
 
3717
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
3718
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>