Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15243 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
15099 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="pl_PL">
2202 mrdocs 4
<context>
12882 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
15099 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
12882 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
14888 jghali 13
    <translation>getColorNames() -&gt; list
12882 cbradney 14
 
15
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
16
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
15099 cbradney 19
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12882 cbradney 20
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
21
 
22
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
23
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
24
the value of the named color from the default document colors.
25
 
26
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
27
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
28
</source>
14888 jghali 29
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
12882 cbradney 30
 
31
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
32
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
33
 
34
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
35
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
36
  </message>
37
  <message>
15099 cbradney 38
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12882 cbradney 39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
49
    <translation type="unfinished"></translation>
50
  </message>
51
  <message>
15099 cbradney 52
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
12882 cbradney 53
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
54
 
55
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
56
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
57
Color components should be in the range from 0 to 255.
15099 cbradney 58
Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead.
12882 cbradney 59
 
60
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
61
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
62
</source>
15099 cbradney 63
    <translation type="unfinished"></translation>
64
  </message>
65
  <message>
66
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="71"/>
67
    <source>changeColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
12882 cbradney 68
 
15099 cbradney 69
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
70
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
71
Color components should be in the range from 0 to 255.
12882 cbradney 72
 
15099 cbradney 73
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
74
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
75
</source>
76
    <translation type="unfinished"></translation>
12882 cbradney 77
  </message>
78
  <message>
15099 cbradney 79
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="85"/>
80
    <source>changeColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
81
 
82
Changes the color &quot;name&quot; to the specified RGB value. The color value is
83
defined via three components r = red, g = green, b = blue.
84
Color components should be in the range from 0 to 255.
85
 
86
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
87
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
88
</source>
89
    <translation type="unfinished"></translation>
90
  </message>
91
  <message>
92
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="99"/>
12882 cbradney 93
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
94
 
95
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
96
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
97
the range from 0 to 255.
15099 cbradney 98
Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead.
12882 cbradney 99
 
100
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
101
</source>
102
    <translation type="unfinished"></translation>
103
  </message>
104
  <message>
15099 cbradney 105
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
106
    <source>defineColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
107
 
108
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
109
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
110
the range from 0 to 255.
111
 
112
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
113
</source>
114
    <translation type="unfinished"></translation>
115
  </message>
116
  <message>
117
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="126"/>
118
    <source>defineColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
119
 
120
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via three components:
121
r = red, g = green, b = blue. Color components should be in
122
the range from 0 to 255.
123
 
124
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
125
</source>
126
    <translation type="unfinished"></translation>
127
  </message>
128
  <message>
129
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
130
 
131
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
132
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
133
Color components should be in the range from 0 to 255.
134
 
135
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
136
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
137
</source>
138
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
139
 
140
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
141
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
142
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
143
 
144
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
145
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
146
  </message>
147
  <message>
148
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="139"/>
12882 cbradney 149
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
150
 
151
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
152
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
153
&quot;None&quot; - transparent.
154
 
155
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
156
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
157
 
158
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
159
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
160
</source>
14888 jghali 161
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
12882 cbradney 162
 
163
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
164
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
165
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
166
 
167
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
168
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
169
 
170
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
171
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
172
  </message>
173
  <message>
15099 cbradney 174
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="156"/>
12882 cbradney 175
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
176
 
177
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
178
 
179
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
180
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
181
</source>
14888 jghali 182
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
12882 cbradney 183
 
184
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
185
 
186
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
187
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
188
  </message>
189
  <message>
15099 cbradney 190
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
12882 cbradney 191
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
192
 
193
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
194
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
195
Returns true if a new document was created.
196
</source>
14888 jghali 197
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
12882 cbradney 198
 
199
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
200
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
201
  </message>
202
  <message>
15099 cbradney 203
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12882 cbradney 204
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
205
 
206
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
207
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
208
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
209
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
210
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
211
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
212
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
213
optional parameters is False.
214
 
215
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
216
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
217
 
218
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
219
 
220
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
221
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
222
</source>
223
    <translation type="unfinished"></translation>
224
  </message>
225
  <message>
15099 cbradney 226
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12882 cbradney 227
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
228
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
229
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
230
 
231
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
232
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
233
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
234
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
235
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
236
 
237
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
238
at 1.
239
 
240
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
241
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
242
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
243
can be binary-ORed with button constants:
244
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
245
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
246
 
247
Usage examples:
248
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
249
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
250
          ICON_ERROR)
251
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
252
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
253
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
254
 
255
Defined button and icon constants:
256
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
257
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
258
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
259
</source>
14888 jghali 260
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
12882 cbradney 261
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
262
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
263
 
264
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
265
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
266
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
267
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
268
może zawierać proste formatowanie HTML.
269
 
270
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
271
zaczynają się od 1.
272
 
273
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
274
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
275
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
276
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
277
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
278
 
279
Przykłady użycia:
280
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
281
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
282
          ICON_ERROR)
283
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
284
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
285
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
286
 
287
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
288
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
289
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
290
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
291
</translation>
292
  </message>
293
  <message>
15099 cbradney 294
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12882 cbradney 295
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
296
 
297
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
298
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
299
 
300
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
301
</source>
14888 jghali 302
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
12882 cbradney 303
 
304
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
305
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
306
 
307
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
308
  </message>
309
  <message>
15099 cbradney 310
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12882 cbradney 311
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
312
 
313
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
314
style name or None when user cancels the dialog.
315
</source>
316
    <translation type="unfinished"></translation>
317
  </message>
318
  <message>
15099 cbradney 319
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12882 cbradney 320
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
321
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
322
 
323
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
324
following meaning:
325
 
326
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
327
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
328
 
329
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
330
margins
331
 
332
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
333
 
334
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
335
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
336
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
337
 
338
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
339
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
340
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
341
 
342
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
343
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
344
PAGE_4 is 4-fold.
345
 
346
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
347
Indexed from 0 (0 = first).
348
 
349
numPage = Number of pages to be created.
350
 
351
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
352
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
353
is not in points, make sure to account for this.
354
 
355
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
356
PAGE_4, 3, 1)
357
 
358
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
359
</source>
360
    <translation type="unfinished"></translation>
361
  </message>
362
  <message>
15099 cbradney 363
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12882 cbradney 364
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
365
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
366
 
367
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
368
 
369
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
370
following meaning:
371
 
372
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
373
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
374
 
375
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
376
  margins
377
 
378
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
379
 
380
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
381
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
382
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
383
 
384
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
385
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
386
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
387
 
388
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
389
 
390
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
391
 
392
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
393
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
394
is not in points, make sure to account for this.
395
 
396
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
397
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
398
</source>
399
    <translation type="unfinished"></translation>
400
  </message>
401
  <message>
15099 cbradney 402
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12882 cbradney 403
    <source>closeDoc()
404
 
405
Closes the current document without prompting to save.
406
 
407
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
408
</source>
14888 jghali 409
    <translation>closeDoc()
12882 cbradney 410
 
411
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
412
 
413
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
414
  </message>
415
  <message>
15099 cbradney 416
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12882 cbradney 417
    <source>haveDoc() -&gt; bool
418
 
419
Returns true if there is a document open.
420
</source>
14888 jghali 421
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
12882 cbradney 422
 
423
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
424
  </message>
425
  <message>
15099 cbradney 426
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12882 cbradney 427
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
428
 
429
Opens the document &quot;name&quot;.
430
 
431
May raise ScribusError if the document could not be opened.
432
</source>
14888 jghali 433
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 434
 
435
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
436
 
437
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
438
  </message>
439
  <message>
15099 cbradney 440
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12882 cbradney 441
    <source>saveDoc()
442
 
443
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
444
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
445
save file dialog.
446
 
447
If the save fails, there is currently no way to tell.
448
</source>
14888 jghali 449
    <translation>saveDoc()
12882 cbradney 450
 
451
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
452
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
453
 
454
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
455
  </message>
456
  <message>
15099 cbradney 457
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
14474 cbradney 458
    <source>getDocName() -&gt; string
459
 
460
Returns the name the document was saved under.
461
If the document was not saved before the name is empty.
462
</source>
463
    <translation type="unfinished"></translation>
464
  </message>
465
  <message>
15099 cbradney 466
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12882 cbradney 467
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
468
 
469
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
470
relative path).
471
 
472
May raise ScribusError if the save fails.
473
</source>
14888 jghali 474
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 475
 
476
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
477
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
478
 
479
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
480
  </message>
481
  <message>
15099 cbradney 482
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12882 cbradney 483
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
484
 
485
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
486
strings.
487
</source>
488
    <translation type="unfinished"></translation>
489
  </message>
490
  <message>
15099 cbradney 491
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12882 cbradney 492
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
493
 
15099 cbradney 494
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12882 cbradney 495
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
496
constants.
497
</source>
15099 cbradney 498
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
499
 
500
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
501
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
502
  </message>
503
  <message>
504
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
505
    <source>setBaseLine(grid, offset)
506
 
507
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
508
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
509
constants.
510
</source>
12882 cbradney 511
    <translation type="unfinished"></translation>
512
  </message>
513
  <message>
15099 cbradney 514
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12882 cbradney 515
    <source>setUnit(type)
516
 
517
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
518
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
519
 
520
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
521
</source>
14888 jghali 522
    <translation>setUnit(typ)
12882 cbradney 523
 
524
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
525
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
526
 
527
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
528
  </message>
529
  <message>
15099 cbradney 530
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12882 cbradney 531
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
532
 
533
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
534
of the UNIT_* constants:
535
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
536
</source>
14888 jghali 537
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
12882 cbradney 538
 
539
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
540
ze stałych UNIT_* :
541
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
542
  </message>
543
  <message>
15099 cbradney 544
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12882 cbradney 545
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
546
 
547
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
548
current document.
549
</source>
14888 jghali 550
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
12882 cbradney 551
 
552
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
553
  </message>
554
  <message>
15099 cbradney 555
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12882 cbradney 556
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
557
 
558
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
559
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
560
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
561
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
562
</source>
14888 jghali 563
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
12882 cbradney 564
 
565
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
566
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
567
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
568
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
569
  </message>
570
  <message>
15099 cbradney 571
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12882 cbradney 572
    <source>closeMasterPage()
573
 
574
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
575
to normal. Begin editing with editMasterPage().
576
</source>
577
    <translation type="unfinished"></translation>
578
  </message>
579
  <message>
15099 cbradney 580
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12882 cbradney 581
    <source>masterPageNames()
582
 
583
Returns a list of the names of all master pages in the document.
584
</source>
585
    <translation type="unfinished"></translation>
586
  </message>
587
  <message>
15099 cbradney 588
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12882 cbradney 589
    <source>editMasterPage(pageName)
590
 
591
Enables master page editing and opens the named master page
592
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
593
</source>
594
    <translation type="unfinished"></translation>
595
  </message>
596
  <message>
15099 cbradney 597
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12882 cbradney 598
    <source>createMasterPage(pageName)
599
 
600
Creates a new master page named pageName and opens it for
601
editing.
602
</source>
603
    <translation type="unfinished"></translation>
604
  </message>
605
  <message>
15099 cbradney 606
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12882 cbradney 607
    <source>deleteMasterPage(pageName)
608
 
609
Delete the named master page.
610
</source>
611
    <translation type="unfinished"></translation>
612
  </message>
613
  <message>
15099 cbradney 614
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
615
    <source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
616
 
617
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
618
</source>
619
    <translation type="unfinished"></translation>
620
  </message>
621
  <message>
622
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="26"/>
12882 cbradney 623
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
624
 
625
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
626
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
627
</source>
14888 jghali 628
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 629
 
630
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
631
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
632
  </message>
633
  <message>
15099 cbradney 634
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="36"/>
12882 cbradney 635
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
636
 
637
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
638
is not given the currently selected Item is used.
639
</source>
640
    <translation type="unfinished"></translation>
641
  </message>
642
  <message>
15099 cbradney 643
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="46"/>
12882 cbradney 644
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
645
 
646
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
647
is not given the currently selected Item is used.
648
</source>
649
    <translation type="unfinished"></translation>
650
  </message>
651
  <message>
15099 cbradney 652
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="56"/>
12882 cbradney 653
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
654
 
655
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
656
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
657
</source>
14888 jghali 658
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 659
 
660
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
661
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
662
  </message>
663
  <message>
15099 cbradney 664
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="66"/>
12882 cbradney 665
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
666
 
667
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
668
is not given the currently selected Item is used.
669
</source>
670
    <translation type="unfinished"></translation>
671
  </message>
672
  <message>
15099 cbradney 673
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="76"/>
12882 cbradney 674
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
675
 
676
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
677
is not given the currently selected Item is used.
678
</source>
679
    <translation type="unfinished"></translation>
680
  </message>
681
  <message>
15099 cbradney 682
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="86"/>
12882 cbradney 683
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
684
 
685
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
686
is not given the currently selected Item is used.
687
</source>
14888 jghali 688
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 689
 
690
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
691
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
692
  </message>
693
  <message>
15099 cbradney 694
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="96"/>
12882 cbradney 695
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
696
 
697
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
698
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
699
</source>
14888 jghali 700
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 701
 
702
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
703
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
704
  </message>
705
  <message>
15099 cbradney 706
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="106"/>
12882 cbradney 707
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
708
 
709
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
710
the currently selected item is used. The join types are:
711
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
712
</source>
713
    <translation type="unfinished"></translation>
714
  </message>
715
  <message>
15099 cbradney 716
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="117"/>
12882 cbradney 717
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
718
 
719
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
720
currently selected item is used. The cap types are:
721
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
722
</source>
14888 jghali 723
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
12882 cbradney 724
 
725
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
726
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
727
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
728
  </message>
729
  <message>
15099 cbradney 730
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="128"/>
12882 cbradney 731
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
732
 
733
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
734
currently selected item is used. Line style constants are:
735
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
736
</source>
14888 jghali 737
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
12882 cbradney 738
 
739
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
740
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
741
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
742
  </message>
743
  <message>
15099 cbradney 744
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="139"/>
12882 cbradney 745
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
746
 
747
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
748
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
749
</source>
14888 jghali 750
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 751
 
752
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
753
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
754
  </message>
755
  <message>
15099 cbradney 756
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
12882 cbradney 757
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
758
 
759
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
760
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
761
selected item is used.
762
</source>
763
    <translation type="unfinished"></translation>
764
  </message>
765
  <message>
15099 cbradney 766
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
12882 cbradney 767
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
768
 
769
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
770
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
771
</source>
14888 jghali 772
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
12882 cbradney 773
 
774
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
775
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
776
  </message>
777
  <message>
15099 cbradney 778
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="170"/>
12882 cbradney 779
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
780
 
781
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
782
given the currently selected item is used.
783
</source>
14888 jghali 784
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 785
 
786
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
787
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
788
  </message>
789
  <message>
15099 cbradney 790
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
12882 cbradney 791
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
792
 
793
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
794
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
795
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
796
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
797
</source>
798
    <translation type="unfinished"></translation>
799
  </message>
800
  <message>
15099 cbradney 801
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="192"/>
12882 cbradney 802
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
803
 
804
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
805
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
806
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
807
for reference.
808
</source>
14888 jghali 809
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
12882 cbradney 810
 
811
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
812
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
813
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
814
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
815
  </message>
816
  <message>
15099 cbradney 817
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="204"/>
12882 cbradney 818
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
819
 
820
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
821
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
822
is used.
823
</source>
14888 jghali 824
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 825
 
826
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
827
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
828
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
829
  </message>
830
  <message>
15099 cbradney 831
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="215"/>
12882 cbradney 832
    <source>getAllObjects() -&gt; list
833
 
834
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
835
</source>
14888 jghali 836
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
12882 cbradney 837
 
838
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
839
  </message>
840
  <message>
15099 cbradney 841
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
14888 jghali 842
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
843
 
844
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
845
for details of arguments.
846
 
847
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
848
</source>
849
    <translation type="unfinished"></translation>
850
  </message>
851
  <message>
15099 cbradney 852
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
14888 jghali 853
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
854
 
855
Return a list of property names supported by `object&apos;.
856
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
857
by parent classes as well.
858
</source>
859
    <translation type="unfinished"></translation>
860
  </message>
861
  <message>
15099 cbradney 862
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
14888 jghali 863
    <source>getProperty(object, property)
864
 
865
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
866
 
867
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
868
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
869
C++ QObject instance.
870
 
871
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
872
to look up on `object&apos;.
873
 
874
The return value varies depending on the type of the property.
875
</source>
876
    <translation type="unfinished"></translation>
877
  </message>
878
  <message>
15099 cbradney 879
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
14888 jghali 880
    <source>setProperty(object, property, value)
881
 
882
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
883
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
884
also be raised if the underlying setter fails.
885
 
886
See getProperty() for more information.
887
</source>
888
    <translation type="unfinished"></translation>
889
  </message>
890
  <message>
15099 cbradney 891
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12882 cbradney 892
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
893
 
894
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
895
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
896
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
897
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
898
</source>
14888 jghali 899
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 900
 
901
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
902
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
903
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
904
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
905
  </message>
906
  <message>
15099 cbradney 907
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12882 cbradney 908
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
909
 
910
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
911
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
912
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
913
belongs to a group, the whole group is moved.
914
</source>
14888 jghali 915
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
12882 cbradney 916
 
917
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
918
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
919
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
920
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
921
  </message>
922
  <message>
15099 cbradney 923
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12882 cbradney 924
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
925
 
926
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
927
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
928
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
929
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
930
given the currently selected item is used.
931
</source>
932
    <translation type="unfinished"></translation>
933
  </message>
934
  <message>
15099 cbradney 935
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12882 cbradney 936
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
937
 
938
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
939
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
940
selected item is used.
941
</source>
942
    <translation type="unfinished"></translation>
943
  </message>
944
  <message>
15099 cbradney 945
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12882 cbradney 946
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
947
 
948
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
949
is not given the currently selected item is used.
950
</source>
14888 jghali 951
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 952
 
953
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
954
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
955
  </message>
956
  <message>
15099 cbradney 957
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12882 cbradney 958
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
959
 
960
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
961
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
962
second selected Object and so on.
963
</source>
14888 jghali 964
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
12882 cbradney 965
 
966
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
967
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
968
  </message>
969
  <message>
15099 cbradney 970
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12882 cbradney 971
    <source>selectionCount() -&gt; integer
972
 
973
Returns the number of selected objects.
974
</source>
14888 jghali 975
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
12882 cbradney 976
 
977
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
978
  </message>
979
  <message>
15099 cbradney 980
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12882 cbradney 981
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
982
 
983
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
984
</source>
14888 jghali 985
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 986
 
987
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
988
  </message>
989
  <message>
15099 cbradney 990
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12882 cbradney 991
    <source>deselectAll()
992
 
993
Deselects all objects in the whole document.
994
</source>
14888 jghali 995
    <translation>deselectAll()
12882 cbradney 996
 
997
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
998
  </message>
999
  <message>
15099 cbradney 1000
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
1001
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
1002
 
1003
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1004
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1005
items are used. Returns the group name for further referencing.
1006
</source>
1007
    <translation type="unfinished"></translation>
1008
  </message>
1009
  <message>
1010
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="200"/>
1011
    <source>setImageBrightness(n [, &quot;name&quot;])
1012
 
1013
Set image brightness effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1014
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1015
means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette.
1016
 
1017
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1018
</source>
1019
    <translation type="unfinished"></translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
1022
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
1023
    <source>setImageGrayscale([&quot;name&quot;])
1024
 
1025
Set image grayscale effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1026
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1027
 
1028
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1029
</source>
1030
    <translation type="unfinished"></translation>
1031
  </message>
1032
  <message>
12882 cbradney 1033
    <source>groupObjects(list)
1034
 
1035
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1036
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1037
items are used.
1038
</source>
15099 cbradney 1039
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12882 cbradney 1040
 
1041
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1042
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1043
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1044
  </message>
1045
  <message>
15099 cbradney 1046
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12882 cbradney 1047
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1048
 
1049
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
14888 jghali 1050
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1051
 
1052
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1053
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
15099 cbradney 1056
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12882 cbradney 1057
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1058
 
1059
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1060
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1061
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1062
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1063
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1064
 
1065
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1066
</source>
14888 jghali 1067
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1068
 
1069
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1070
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1071
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1072
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1073
zaznaczony obiekt.
1074
 
1075
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
15099 cbradney 1078
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12882 cbradney 1079
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1080
 
1081
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1082
not given the currently selected item is used.
1083
 
1084
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1085
</source>
14888 jghali 1086
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1087
 
1088
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1089
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1090
 
1091
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1095
 
1096
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1097
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1098
means 100 %.
1099
 
1100
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1101
</source>
13279 cbradney 1102
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1103
 
1104
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1105
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1106
 
1107
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
15099 cbradney 1110
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="225"/>
12882 cbradney 1111
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1112
 
1113
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1114
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1115
if locked.
1116
</source>
14888 jghali 1117
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1118
 
1119
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1120
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1121
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
15099 cbradney 1124
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="236"/>
12882 cbradney 1125
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1126
 
1127
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1128
currently selected item is used.
1129
</source>
14888 jghali 1130
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1131
 
1132
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1133
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1134
  </message>
1135
  <message>
15099 cbradney 1136
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="245"/>
12882 cbradney 1137
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1138
 
1139
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1140
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1141
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1142
 
1143
May raise WrongFrameTypeError.
1144
</source>
14888 jghali 1145
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
12882 cbradney 1146
 
1147
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1148
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1149
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1150
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1151
 
1152
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
15099 cbradney 1155
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12882 cbradney 1156
    <source>setRedraw(bool)
1157
 
1158
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1159
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1160
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1161
</source>
14888 jghali 1162
    <translation>setRedraw(bool)
12882 cbradney 1163
 
1164
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
1165
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
1166
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
15099 cbradney 1169
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12882 cbradney 1170
    <source>getFontNames() -&gt; list
1171
 
1172
Returns a list with the names of all available fonts.
1173
</source>
14888 jghali 1174
    <translation>getFontNames() -&gt; list
12882 cbradney 1175
 
1176
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1177
  </message>
1178
  <message>
15099 cbradney 1179
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12882 cbradney 1180
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1181
 
1182
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1183
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1184
</source>
14888 jghali 1185
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
12882 cbradney 1186
 
1187
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
1188
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
15099 cbradney 1191
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12882 cbradney 1192
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1193
 
1194
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1195
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1196
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1197
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1198
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1199
 
1200
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1201
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1202
</source>
14888 jghali 1203
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
12882 cbradney 1204
 
1205
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1206
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
1207
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
1208
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
1209
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1210
 
1211
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1212
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1213
  </message>
1214
  <message>
15099 cbradney 1215
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12882 cbradney 1216
    <source>getLayers() -&gt; list
1217
 
1218
Returns a list with the names of all defined layers.
1219
</source>
14888 jghali 1220
    <translation>getLayers() -&gt; list
12882 cbradney 1221
 
1222
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1223
  </message>
1224
  <message>
15099 cbradney 1225
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12882 cbradney 1226
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1227
 
1228
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1229
 
1230
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1231
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1232
</source>
14888 jghali 1233
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1234
 
1235
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1236
 
1237
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1238
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
15099 cbradney 1241
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12882 cbradney 1242
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1243
 
1244
Returns the name of the current active layer.
1245
</source>
14888 jghali 1246
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
12882 cbradney 1247
 
1248
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
15099 cbradney 1251
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12882 cbradney 1252
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1253
 
1254
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1255
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1256
 
1257
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1258
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1259
</source>
14888 jghali 1260
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1261
 
1262
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1263
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1264
 
1265
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1266
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1267
  </message>
1268
  <message>
15099 cbradney 1269
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12882 cbradney 1270
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1271
 
1272
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1273
the layer is invisible.
1274
 
1275
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1276
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1277
</source>
14888 jghali 1278
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
12882 cbradney 1279
 
1280
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1281
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1282
 
1283
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1284
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1285
  </message>
1286
  <message>
15099 cbradney 1287
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12882 cbradney 1288
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1289
 
1290
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1291
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1292
 
1293
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1294
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1295
</source>
1296
    <translation type="unfinished"></translation>
1297
  </message>
1298
  <message>
15099 cbradney 1299
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12882 cbradney 1300
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1301
 
1302
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1303
true the layer will be locked.
1304
 
1305
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1306
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1307
</source>
1308
    <translation type="unfinished"></translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
15099 cbradney 1311
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12882 cbradney 1312
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1313
 
1314
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1315
true the layer will be displayed outlined.
1316
 
1317
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1318
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1319
</source>
1320
    <translation type="unfinished"></translation>
1321
  </message>
1322
  <message>
15099 cbradney 1323
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12882 cbradney 1324
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1325
 
1326
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1327
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1328
 
1329
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1330
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1331
</source>
1332
    <translation type="unfinished"></translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
15099 cbradney 1335
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12882 cbradney 1336
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1337
 
1338
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1339
 
1340
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1341
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1342
</source>
1343
    <translation type="unfinished"></translation>
1344
  </message>
1345
  <message>
15099 cbradney 1346
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12882 cbradney 1347
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1348
 
1349
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1350
 
1351
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1352
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1353
</source>
1354
    <translation type="unfinished"></translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
15099 cbradney 1357
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12882 cbradney 1358
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1359
 
1360
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1361
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1362
&quot;layer&quot; is invisible.
1363
 
1364
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1365
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1366
</source>
1367
    <translation type="unfinished"></translation>
1368
  </message>
1369
  <message>
15099 cbradney 1370
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12882 cbradney 1371
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1372
 
1373
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1374
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1375
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1376
 
1377
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1378
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1379
</source>
14888 jghali 1380
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
12882 cbradney 1381
 
1382
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1383
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1384
 
1385
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1386
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1387
  </message>
1388
  <message>
15099 cbradney 1389
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12882 cbradney 1390
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1391
 
1392
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1393
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1394
&quot;layer&quot; is locked.
1395
 
1396
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1397
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1398
</source>
1399
    <translation type="unfinished"></translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
15099 cbradney 1402
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12882 cbradney 1403
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1404
 
1405
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1406
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1407
&quot;layer&quot; is normal.
1408
 
1409
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1410
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1411
</source>
1412
    <translation type="unfinished"></translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
15099 cbradney 1415
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12882 cbradney 1416
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1417
 
1418
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1419
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1420
 
1421
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1422
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1423
</source>
1424
    <translation type="unfinished"></translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
15099 cbradney 1427
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12882 cbradney 1428
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1429
 
1430
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1431
 
1432
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1433
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1434
</source>
1435
    <translation type="unfinished"></translation>
1436
  </message>
1437
  <message>
15099 cbradney 1438
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12882 cbradney 1439
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1440
 
1441
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1442
 
1443
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1444
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1445
</source>
1446
    <translation type="unfinished"></translation>
1447
  </message>
1448
  <message>
15099 cbradney 1449
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12882 cbradney 1450
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1451
 
1452
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1453
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1454
 
1455
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1456
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1457
</source>
14888 jghali 1458
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
12882 cbradney 1459
 
1460
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1461
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1462
 
1463
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1464
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
15099 cbradney 1467
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12882 cbradney 1468
    <source>createLayer(layer)
1469
 
1470
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1471
 
1472
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1473
</source>
14888 jghali 1474
    <translation>createLayer(warstwa)
12882 cbradney 1475
 
1476
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1477
 
1478
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
15099 cbradney 1481
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
1482
    <source>fileQuit()
1483
 
1484
Quit Scribus.
1485
</source>
1486
    <translation type="unfinished"></translation>
1487
  </message>
1488
  <message>
1489
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12882 cbradney 1490
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1491
 
1492
Returns a string with the -lang value.
1493
</source>
14888 jghali 1494
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
12882 cbradney 1495
 
1496
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
15099 cbradney 1499
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12882 cbradney 1500
    <source>moveSelectionToFront()
1501
 
1502
Moves current selection to front.
1503
</source>
1504
    <translation type="unfinished"></translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
15099 cbradney 1507
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="344"/>
12882 cbradney 1508
    <source>moveSelectionToFront()
1509
 
1510
Moves current selection to back.
1511
</source>
1512
    <translation type="unfinished"></translation>
1513
  </message>
1514
  <message>
15099 cbradney 1515
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12882 cbradney 1516
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1517
 
1518
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1519
coordinates are given in the current measurement units of the document
1520
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1521
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1522
is not given Scribus will create one for you.
1523
 
1524
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1525
</source>
14888 jghali 1526
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1527
 
1528
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
1529
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
1530
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
1531
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
1532
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
1533
 
1534
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
1535
  </message>
1536
  <message>
15099 cbradney 1537
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12882 cbradney 1538
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1539
 
1540
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1541
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1542
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1543
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1544
is not given Scribus will create one for you.
1545
 
1546
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1547
</source>
14888 jghali 1548
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1549
 
1550
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1551
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1552
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1553
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1554
sam utworzy taką nazwę.
1555
 
1556
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
15099 cbradney 1559
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12882 cbradney 1560
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1561
 
1562
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1563
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1564
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1565
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1566
create one for you.
1567
 
1568
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1569
</source>
14888 jghali 1570
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1571
 
1572
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1573
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1574
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1575
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1576
ją automatycznie.
1577
 
1578
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
15099 cbradney 1581
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12882 cbradney 1582
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1583
 
1584
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1585
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1586
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1587
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1588
given Scribus will create one for you.
1589
 
1590
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1591
</source>
14888 jghali 1592
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1593
 
1594
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1595
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1596
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1597
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1598
utworzy ją automatycznie.
1599
 
1600
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1601
  </message>
1602
  <message>
15099 cbradney 1603
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12882 cbradney 1604
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1605
 
1606
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1607
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1608
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1609
object because you need this name for further access to that object. If
1610
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1611
 
1612
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1613
</source>
14888 jghali 1614
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1615
 
1616
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1617
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1618
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1619
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1620
utworzy ją automatycznie.
1621
 
1622
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1623
  </message>
1624
  <message>
15099 cbradney 1625
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12882 cbradney 1626
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1627
 
1628
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1629
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1630
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1631
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1632
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1633
Scribus will create one for you.
1634
 
1635
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1636
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1637
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1638
</source>
14888 jghali 1639
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1640
 
1641
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1642
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1643
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1644
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1645
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1646
utworzy ją automatycznie.
1647
 
1648
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1649
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1650
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
15099 cbradney 1653
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12882 cbradney 1654
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1655
 
1656
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1657
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1658
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1659
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1660
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1661
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1662
identifier for the object because you need this name for further access to that
1663
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1664
 
1665
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1666
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1667
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1668
</source>
14888 jghali 1669
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1670
 
1671
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1672
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1673
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1674
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1675
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1676
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1677
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1678
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1679
utworzy ją automatycznie.
1680
 
1681
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1682
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1683
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
15099 cbradney 1686
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12882 cbradney 1687
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1688
 
1689
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1690
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1691
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1692
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1693
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1694
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1695
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1696
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1697
for you.
1698
 
1699
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1700
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1701
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1702
</source>
14888 jghali 1703
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1704
 
1705
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1706
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1707
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1708
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1709
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1710
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1711
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1712
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1713
Scribus utworzy ją automatycznie.
1714
 
1715
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1716
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1717
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
15099 cbradney 1720
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12882 cbradney 1721
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1722
 
1723
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1724
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1725
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1726
unique identifier for the object because you need this name for further access
1727
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1728
 
1729
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1730
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1731
</source>
14888 jghali 1732
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1733
 
1734
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1735
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1736
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1737
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1738
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1739
Scribus utworzy ją automatycznie.
1740
 
1741
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1742
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1743
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
15099 cbradney 1746
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12882 cbradney 1747
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1748
 
1749
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1750
selected item is deleted.
1751
</source>
14888 jghali 1752
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1753
 
1754
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1755
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1756
  </message>
1757
  <message>
15099 cbradney 1758
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12882 cbradney 1759
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1760
 
1761
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1762
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1763
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1764
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1765
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1766
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1767
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1768
</source>
1769
    <translation type="unfinished"></translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
15099 cbradney 1772
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12882 cbradney 1773
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1774
 
1775
Test if an object with specified name really exists in the document.
1776
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1777
returns True if there is something selected.
1778
</source>
14888 jghali 1779
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1780
 
1781
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1782
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1783
zaznaczony obiekt.</translation>
1784
  </message>
1785
  <message>
15099 cbradney 1786
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12882 cbradney 1787
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1788
 
15099 cbradney 1789
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1790
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1791
If no object name is given, style is applied on selected object.
1792
</source>
1793
    <translation type="unfinished"></translation>
1794
  </message>
1795
  <message>
1796
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1797
 
12882 cbradney 1798
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1799
given, it&apos;s applied on the selected object.
1800
</source>
15099 cbradney 1801
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1802
 
1803
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1804
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
15099 cbradney 1807
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12882 cbradney 1808
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1809
 
1810
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1811
</source>
14888 jghali 1812
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
12882 cbradney 1813
 
1814
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1815
  </message>
1816
  <message>
15099 cbradney 1817
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
14888 jghali 1818
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1819
 
1820
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1821
</source>
1822
    <translation type="unfinished"></translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
15099 cbradney 1825
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12882 cbradney 1826
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1827
 
1828
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1829
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1830
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1831
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1832
master page for the new page.
1833
 
1834
May raise IndexError if the page number is out of range
1835
</source>
1836
    <translation type="unfinished"></translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
15099 cbradney 1839
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12882 cbradney 1840
    <source>currentPage() -&gt; integer
1841
 
1842
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1843
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1844
</source>
14888 jghali 1845
    <translation>currentPage() -&gt; integer
12882 cbradney 1846
 
1847
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1848
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
15099 cbradney 1851
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12882 cbradney 1852
    <source>redrawAll()
1853
 
1854
Redraws all pages.
1855
</source>
14888 jghali 1856
    <translation>redrawAll()
12882 cbradney 1857
 
1858
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1859
  </message>
1860
  <message>
15099 cbradney 1861
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12882 cbradney 1862
    <source>getPageType() -&gt; integer
1863
 
1864
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1865
</source>
1866
    <translation type="unfinished"></translation>
1867
  </message>
1868
  <message>
15099 cbradney 1869
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12882 cbradney 1870
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1871
 
1872
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1873
 
1874
May raise ScribusError if the save failed.
1875
</source>
14888 jghali 1876
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1877
 
1878
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1879
 
1880
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1881
  </message>
1882
  <message>
15099 cbradney 1883
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12882 cbradney 1884
    <source>deletePage(nr)
1885
 
1886
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1887
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1888
page number is.
1889
 
1890
May raise IndexError if the page number is out of range
1891
</source>
14888 jghali 1892
    <translation>deletePage(nr)
12882 cbradney 1893
 
1894
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1895
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1896
wyświetlany w dokumencie.
1897
 
1898
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1899
  </message>
1900
  <message>
15099 cbradney 1901
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12882 cbradney 1902
    <source>gotoPage(nr)
1903
 
1904
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1905
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1906
just sets the page that script commands will operates on.
1907
 
1908
May raise IndexError if the page number is out of range.
1909
</source>
1910
    <translation type="unfinished"></translation>
1911
  </message>
1912
  <message>
15099 cbradney 1913
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12882 cbradney 1914
    <source>pageCount() -&gt; integer
1915
 
1916
Returns the number of pages in the document.
1917
</source>
14888 jghali 1918
    <translation>pageCount() -&gt; integer
12882 cbradney 1919
 
1920
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1921
  </message>
1922
  <message>
15099 cbradney 1923
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12882 cbradney 1924
    <source>getHGuides() -&gt; list
1925
 
1926
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1927
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1928
</source>
14888 jghali 1929
    <translation>getHGuides() -&gt; list
12882 cbradney 1930
 
1931
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
1932
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
15099 cbradney 1935
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12882 cbradney 1936
    <source>setHGuides(list)
1937
 
1938
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1939
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1940
 
1941
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1942
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1943
</source>
14888 jghali 1944
    <translation>setHGuides(list)
12882 cbradney 1945
 
1946
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
1947
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1948
 
1949
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1950
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1951
  </message>
1952
  <message>
15099 cbradney 1953
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12882 cbradney 1954
    <source>getVGuides()
1955
 
1956
See getHGuides.
1957
</source>
14888 jghali 1958
    <translation>getVGuides()
12882 cbradney 1959
 
1960
Zobacz getHGuides.</translation>
1961
  </message>
1962
  <message>
15099 cbradney 1963
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12882 cbradney 1964
    <source>setVGuides()
1965
 
1966
See setHGuides.
1967
</source>
14888 jghali 1968
    <translation>setVGuides()
12882 cbradney 1969
 
1970
Zobacz setHGuides.</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
15099 cbradney 1973
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12882 cbradney 1974
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1975
 
15294 cbradney 1976
Returns a tuple with document page dimensions measured in the document&apos;s current units.
12882 cbradney 1977
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1978
</source>
15294 cbradney 1979
    <translation type="unfinished"></translation>
12882 cbradney 1980
  </message>
1981
  <message>
15099 cbradney 1982
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
15294 cbradney 1983
    <source>getPageNSize(nr) -&gt; tuple
14474 cbradney 1984
 
1985
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1986
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1987
</source>
1988
    <translation type="unfinished"></translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
15099 cbradney 1991
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
15294 cbradney 1992
    <source>getPageMargins()
14474 cbradney 1993
 
15294 cbradney 1994
Returns the document page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the document&apos;s current
1995
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1996
</source>
1997
    <translation type="unfinished"></translation>
1998
  </message>
1999
  <message>
2000
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
2001
    <source>getPageNMargins(nr) -&gt; tuple
2002
 
14474 cbradney 2003
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
2004
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2005
</source>
2006
    <translation type="unfinished"></translation>
2007
  </message>
2008
  <message>
15294 cbradney 2009
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2010
 
2011
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2012
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2013
</source>
2014
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
2015
 
2016
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2017
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="200"/>
12882 cbradney 2021
    <source>getPageItems() -&gt; list
2022
 
2023
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2024
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2025
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2026
the page...
2027
</source>
14888 jghali 2028
    <translation>getPageItems() -&gt; list
12882 cbradney 2029
 
2030
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2031
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
2032
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
2033
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
2034
  </message>
2035
  <message>
2036
    <source>getPageMargins()
2037
 
2038
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2039
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2040
</source>
15294 cbradney 2041
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12882 cbradney 2042
 
2043
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2044
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
15099 cbradney 2047
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12882 cbradney 2048
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2049
 
2050
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2051
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2052
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2053
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2054
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2055
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2056
</source>
2057
    <translation type="unfinished"></translation>
2058
  </message>
2059
  <message>
15099 cbradney 2060
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12882 cbradney 2061
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2062
 
2063
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2064
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2065
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2066
</source>
14888 jghali 2067
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2068
 
2069
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
2070
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2071
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
2072
  </message>
2073
  <message>
15099 cbradney 2074
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12882 cbradney 2075
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2076
 
2077
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2078
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2079
currently selected item is used.
2080
</source>
14888 jghali 2081
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2082
 
2083
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
2084
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2085
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2086
  </message>
2087
  <message>
15099 cbradney 2088
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12882 cbradney 2089
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2090
 
2091
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2092
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2093
</source>
2094
    <translation type="unfinished"></translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
15099 cbradney 2097
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12882 cbradney 2098
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2099
 
2100
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2101
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2102
</source>
2103
    <translation type="unfinished"></translation>
2104
  </message>
2105
  <message>
15099 cbradney 2106
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12882 cbradney 2107
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2108
 
2109
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2110
is not given the currently selected item is used.
2111
</source>
14888 jghali 2112
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2113
 
2114
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
2115
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
2116
  </message>
2117
  <message>
15099 cbradney 2118
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12882 cbradney 2119
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2120
 
2121
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2122
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2123
</source>
2124
    <translation type="unfinished"></translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
15099 cbradney 2127
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12882 cbradney 2128
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2129
 
2130
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2131
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2132
</source>
2133
    <translation type="unfinished"></translation>
2134
  </message>
2135
  <message>
15099 cbradney 2136
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12882 cbradney 2137
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2138
 
2139
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2140
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2141
given the currently selected item is used.
2142
 
2143
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2144
</source>
14888 jghali 2145
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2146
 
2147
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
2148
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
2149
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2150
 
2151
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
15099 cbradney 2154
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12882 cbradney 2155
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2156
 
2157
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2158
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2159
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2160
is used.
2161
 
2162
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2163
</source>
14888 jghali 2164
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2165
 
2166
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2167
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
2168
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2169
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2170
 
2171
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
15099 cbradney 2174
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12882 cbradney 2175
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2176
 
2177
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2178
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2179
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2180
</source>
14888 jghali 2181
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2182
 
2183
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
2184
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2185
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
2186
  </message>
2187
  <message>
15099 cbradney 2188
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12882 cbradney 2189
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2190
 
2191
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2192
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2193
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2194
</source>
14888 jghali 2195
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2196
 
2197
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
2198
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2199
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
2200
  </message>
2201
  <message>
15099 cbradney 2202
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12882 cbradney 2203
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2204
 
2205
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2206
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2207
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2208
</source>
14888 jghali 2209
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2210
 
2211
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
2212
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2213
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
15099 cbradney 2216
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12882 cbradney 2217
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2218
 
2219
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2220
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2221
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2222
Item is used.
2223
 
2224
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2225
</source>
14888 jghali 2226
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2227
 
2228
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2229
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
2230
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2231
zaznaczony obiekt.
2232
 
2233
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
2234
  </message>
2235
  <message>
15099 cbradney 2236
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12882 cbradney 2237
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2238
 
2239
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2240
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2241
 
2242
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2243
</source>
14888 jghali 2244
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2245
 
2246
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
2247
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2248
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2249
 
2250
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
15099 cbradney 2253
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12882 cbradney 2254
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2255
 
2256
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2257
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2258
 
2259
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2260
</source>
14888 jghali 2261
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2262
 
2263
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2264
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2265
 
2266
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
15099 cbradney 2269
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
14888 jghali 2270
    <source>createParagraphStyle(...)
2271
 
2272
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2273
 
2274
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2275
 
2276
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2277
 
2278
fixed linespacing:     0
2279
 
2280
automatic linespacing:   1
2281
 
2282
baseline grid linespacing: 2
2283
 
2284
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2285
 
2286
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2287
 
2288
-&gt; left:   0
2289
 
2290
-&gt; center:  1
2291
 
2292
-&gt; right:  2
2293
 
2294
-&gt; justify: 3
2295
 
2296
-&gt; extend:  4
2297
 
2298
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2299
 
2300
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2301
 
2302
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2303
 
2304
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2305
 
2306
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2307
 
2308
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2309
 
2310
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2311
 
2312
</source>
2313
    <translation type="unfinished"></translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
15099 cbradney 2316
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
14888 jghali 2317
    <source>createCharStyle(...)
2318
 
2319
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2320
 
2321
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2322
 
2323
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2324
 
2325
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2326
 
2327
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2328
 
2329
-&gt; inherit
2330
 
2331
-&gt; bold
2332
 
2333
-&gt; italic
2334
 
2335
-&gt; underline
2336
 
2337
-&gt; underlinewords
2338
 
2339
-&gt; strike
2340
 
2341
-&gt; superscript
2342
 
2343
-&gt; subscript
2344
 
2345
-&gt; outline
2346
 
2347
-&gt; shadowed
2348
 
2349
-&gt; allcaps
2350
 
2351
-&gt; smallcaps
2352
 
2353
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2354
 
2355
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2356
 
2357
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2358
 
2359
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2360
 
2361
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2362
 
2363
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2364
 
2365
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2366
 
2367
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2368
 
2369
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2370
 
2371
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2372
 
2373
</source>
2374
    <translation type="unfinished"></translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
15099 cbradney 2377
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
12882 cbradney 2378
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2379
 
2380
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2381
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2382
the selection is returned.
2383
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2384
</source>
14888 jghali 2385
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2386
 
2387
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
2388
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
2389
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2390
  </message>
2391
  <message>
15099 cbradney 2392
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12882 cbradney 2393
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2394
 
2395
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2396
has some text selected the value assigned to the first character
2397
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2398
selected item is used.
2399
</source>
14888 jghali 2400
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2401
 
2402
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
2403
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
2404
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
2405
  </message>
2406
  <message>
15099 cbradney 2407
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12882 cbradney 2408
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2409
 
2410
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2411
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2412
</source>
14888 jghali 2413
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 2414
 
2415
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2416
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
15099 cbradney 2419
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12882 cbradney 2420
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2421
 
2422
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2423
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2424
</source>
2425
    <translation type="unfinished"></translation>
2426
  </message>
2427
  <message>
15099 cbradney 2428
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12882 cbradney 2429
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2430
 
2431
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2432
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2433
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2434
selected item is used.
2435
</source>
14888 jghali 2436
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2437
 
2438
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
2439
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2440
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
2441
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
2442
  </message>
2443
  <message>
15099 cbradney 2444
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12882 cbradney 2445
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2446
 
2447
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2448
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2449
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2450
used.
2451
</source>
14888 jghali 2452
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 2453
 
2454
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
2455
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
2456
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2457
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2458
  </message>
2459
  <message>
15099 cbradney 2460
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12882 cbradney 2461
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2462
 
2463
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2464
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2465
</source>
14888 jghali 2466
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2467
 
2468
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
2469
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2470
  </message>
2471
  <message>
15099 cbradney 2472
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12882 cbradney 2473
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2474
 
2475
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2476
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2477
is not given the currently selected item is used.
2478
</source>
2479
    <translation type="unfinished"></translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
15099 cbradney 2482
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12882 cbradney 2483
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2484
 
2485
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2486
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2487
</source>
14888 jghali 2488
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 2489
 
2490
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
2491
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2492
  </message>
2493
  <message>
15099 cbradney 2494
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12882 cbradney 2495
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2496
 
2497
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2498
given the currently selected item is used.
2499
</source>
14888 jghali 2500
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 2501
 
2502
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2503
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
15099 cbradney 2506
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12882 cbradney 2507
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2508
 
2509
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2510
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2511
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2512
used.
2513
</source>
14888 jghali 2514
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
12882 cbradney 2515
 
2516
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2517
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
2518
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2519
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
15099 cbradney 2522
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12882 cbradney 2523
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2524
 
2525
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2526
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2527
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2528
not given the currently selected Item is used.
2529
 
2530
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2531
</source>
2532
    <translation type="unfinished"></translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
15099 cbradney 2535
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12882 cbradney 2536
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2537
 
2538
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2539
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2540
currently selected item is used.
2541
 
2542
May throw ValueError if the font cannot be found.
2543
</source>
14888 jghali 2544
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2545
 
2546
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
2547
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2548
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2549
 
2550
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
15099 cbradney 2553
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12882 cbradney 2554
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2555
 
2556
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2557
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2558
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2559
currently selected item is used.
2560
 
2561
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2562
</source>
14888 jghali 2563
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2564
 
2565
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
2566
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
2567
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2568
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
2569
 
2570
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
15099 cbradney 2573
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12882 cbradney 2574
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2575
 
2576
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2577
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2578
item is used.
2579
 
2580
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2581
</source>
14888 jghali 2582
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2583
 
2584
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2585
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2586
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2587
 
2588
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
2589
  </message>
2590
  <message>
15099 cbradney 2591
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2592
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2593
 
2594
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2595
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2596
item is used.
2597
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2598
 
2599
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2600
</source>
2601
    <translation type="unfinished"></translation>
2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12882 cbradney 2605
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2606
 
2607
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2608
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2609
selected item is used.
2610
 
2611
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2612
</source>
2613
    <translation type="unfinished"></translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
15099 cbradney 2616
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12882 cbradney 2617
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2618
 
2619
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2620
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2621
 
2622
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2623
</source>
14888 jghali 2624
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2625
 
2626
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
2627
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2628
 
2629
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
2630
  </message>
2631
  <message>
15099 cbradney 2632
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12882 cbradney 2633
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2634
 
2635
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2636
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2637
 
2638
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2639
</source>
14888 jghali 2640
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2641
 
2642
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
2643
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2644
 
2645
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
15099 cbradney 2648
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12882 cbradney 2649
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2650
 
2651
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2652
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2653
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2654
 
2655
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2656
</source>
14888 jghali 2657
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2658
 
2659
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2660
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2661
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
2662
w tym module - zobacz dir(scribus).
2663
 
2664
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
15099 cbradney 2667
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12882 cbradney 2668
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2669
 
2670
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2671
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2672
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2673
selected item is used.
2674
 
2675
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2676
</source>
2677
    <translation type="unfinished"></translation>
2678
  </message>
2679
  <message>
15099 cbradney 2680
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12882 cbradney 2681
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2682
 
2683
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2684
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2685
selected item is used.
2686
</source>
14888 jghali 2687
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2688
 
2689
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
2690
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2691
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2692
  </message>
2693
  <message>
15099 cbradney 2694
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12882 cbradney 2695
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2696
 
2697
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2698
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2699
given the currently selected item is used.
2700
</source>
14888 jghali 2701
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2702
 
2703
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
2704
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2705
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
15099 cbradney 2708
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12882 cbradney 2709
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2710
 
2711
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2712
selected item is used.
2713
</source>
14888 jghali 2714
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2715
 
2716
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2717
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2718
  </message>
2719
  <message>
15099 cbradney 2720
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12882 cbradney 2721
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2722
 
2723
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2724
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2725
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2726
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2727
used.
2728
</source>
14888 jghali 2729
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2730
 
2731
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2732
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
2733
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
2734
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2735
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
15099 cbradney 2738
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12882 cbradney 2739
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2740
 
2741
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2742
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2743
and must not link to or be linked from any other frames already.
2744
 
2745
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2746
</source>
14888 jghali 2747
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
12882 cbradney 2748
 
2749
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
2750
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
2751
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
2752
 
2753
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
15099 cbradney 2756
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12882 cbradney 2757
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2758
 
2759
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2760
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2761
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2762
 
2763
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2764
</source>
14888 jghali 2765
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 2766
 
2767
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
2768
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2769
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
2770
 
2771
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
2772
  </message>
2773
  <message>
15099 cbradney 2774
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12882 cbradney 2775
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2776
 
2777
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2778
currently selected item is used.</source>
14888 jghali 2779
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 2780
 
2781
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
2782
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2783
  </message>
2784
  <message>
15099 cbradney 2785
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12882 cbradney 2786
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2787
 
2788
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2789
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2790
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2791
 
2792
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2793
</source>
2794
    <translation type="unfinished"></translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
15099 cbradney 2797
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12882 cbradney 2798
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2799
 
2800
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2801
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2802
 
2803
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2804
</source>
2805
    <translation type="unfinished"></translation>
2806
  </message>
2807
  <message>
15099 cbradney 2808
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12882 cbradney 2809
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2810
 
2811
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2812
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2813
 
2814
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2815
</source>
2816
    <translation type="unfinished"></translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
15099 cbradney 2819
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12882 cbradney 2820
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2821
 
2822
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2823
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2824
 
2825
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2826
</source>
2827
    <translation type="unfinished"></translation>
2828
  </message>
2829
  <message>
15099 cbradney 2830
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12882 cbradney 2831
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2832
 
2833
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2834
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2835
 
2836
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2837
</source>
14888 jghali 2838
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 2839
 
2840
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2841
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2842
 
2843
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
15099 cbradney 2846
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12882 cbradney 2847
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2848
 
2849
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2850
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2851
</source>
14888 jghali 2852
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
12882 cbradney 2853
 
2854
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2855
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
15099 cbradney 2858
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12882 cbradney 2859
    <source>progressReset()
2860
 
2861
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2862
new progress bar use. See progressSet.
2863
</source>
14888 jghali 2864
    <translation>progressReset()
12882 cbradney 2865
 
2866
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
2867
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
2868
  </message>
2869
  <message>
15099 cbradney 2870
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12882 cbradney 2871
    <source>progressTotal(max)
2872
 
2873
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2874
See progressSet.
2875
</source>
14888 jghali 2876
    <translation>progressTotal(max)
12882 cbradney 2877
 
2878
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
2879
Zobacz progressSet.</translation>
2880
  </message>
2881
  <message>
15099 cbradney 2882
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12882 cbradney 2883
    <source>progressSet(nr)
2884
 
2885
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2886
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2887
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2888
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2889
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2890
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2891
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2892
</source>
14888 jghali 2893
    <translation>progressSet(nr)
12882 cbradney 2894
 
2895
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
2896
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2897
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
2898
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
2899
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
2900
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
2901
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
15099 cbradney 2904
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12882 cbradney 2905
    <source>setCursor()
2906
 
2907
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2908
</source>
14888 jghali 2909
    <translation>setCursor()
12882 cbradney 2910
 
2911
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
2912
  </message>
2913
  <message>
15099 cbradney 2914
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12882 cbradney 2915
    <source>docChanged(bool)
2916
 
2917
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2918
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2919
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2920
</source>
14888 jghali 2921
    <translation>docChanged(bool)
12882 cbradney 2922
 
2923
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2924
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2925
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
15099 cbradney 2928
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12882 cbradney 2929
    <source>zoomDocument(double)
2930
 
2931
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2932
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2933
</source>
2934
    <translation type="unfinished"></translation>
2935
  </message>
2936
  <message>
15099 cbradney 2937
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12882 cbradney 2938
    <source>scrollDocument(x,y)
2939
 
2940
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2941
</source>
2942
    <translation type="unfinished"></translation>
2943
  </message>
2944
  <message>
15099 cbradney 2945
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
2946
    <source>placeVectorFile(&quot;filename&quot;, x, y)
2947
 
2948
Places the Vectorgrapics &quot;filename&quot; onto the current page,
2949
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page
2950
 
2951
If loading was successful, the selection contains the imported grapic
2952
</source>
2953
    <translation type="unfinished"></translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
14888 jghali 2957
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
12882 cbradney 2958
 
14888 jghali 2959
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2960
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
12882 cbradney 2961
 
14888 jghali 2962
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
12882 cbradney 2963
</source>
2964
    <translation type="unfinished"></translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
15099 cbradney 2967
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
14888 jghali 2968
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
12882 cbradney 2969
 
14888 jghali 2970
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2971
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2972
 
2973
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
12882 cbradney 2974
</source>
2975
    <translation type="unfinished"></translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
15099 cbradney 2978
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
14888 jghali 2979
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
12882 cbradney 2980
 
14888 jghali 2981
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2982
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
12882 cbradney 2983
 
14888 jghali 2984
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2985
</source>
2986
    <translation type="unfinished"></translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
15099 cbradney 2989
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="63"/>
14888 jghali 2990
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
12882 cbradney 2991
 
14888 jghali 2992
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2993
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
12882 cbradney 2994
 
14888 jghali 2995
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
12882 cbradney 2996
</source>
2997
    <translation type="unfinished"></translation>
2998
  </message>
13279 cbradney 2999
  <message>
15099 cbradney 3000
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="169"/>
14888 jghali 3001
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
13279 cbradney 3002
 
14888 jghali 3003
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
3004
See also setSpotColor()
13279 cbradney 3005
 
14888 jghali 3006
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3007
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
13279 cbradney 3008
</source>
3009
    <translation type="unfinished"></translation>
3010
  </message>
3011
  <message>
15099 cbradney 3012
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="184"/>
14888 jghali 3013
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
13279 cbradney 3014
 
14888 jghali 3015
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
3016
See also isSpotColor()
13279 cbradney 3017
 
14888 jghali 3018
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3019
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
13279 cbradney 3020
</source>
3021
    <translation type="unfinished"></translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
15099 cbradney 3024
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
14888 jghali 3025
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
13279 cbradney 3026
 
14888 jghali 3027
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3028
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3029
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
3030
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
13279 cbradney 3031
 
14888 jghali 3032
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
13279 cbradney 3033
</source>
3034
    <translation type="unfinished"></translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
15099 cbradney 3037
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
3038
    <source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
3039
 
3040
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3041
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3042
The specified offset values are equal to the values shown on
3043
properties palette when point unit is used.
3044
 
3045
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3046
</source>
3047
    <translation type="unfinished"></translation>
3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
14888 jghali 3051
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
13279 cbradney 3052
 
14888 jghali 3053
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3054
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3055
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
13279 cbradney 3056
 
14888 jghali 3057
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
13279 cbradney 3058
</source>
3059
    <translation type="unfinished"></translation>
3060
  </message>
3061
  <message>
15099 cbradney 3062
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
14888 jghali 3063
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
13279 cbradney 3064
 
14888 jghali 3065
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
3066
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
3067
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
13279 cbradney 3068
</source>
3069
    <translation type="unfinished"></translation>
3070
  </message>
3071
  <message>
15099 cbradney 3072
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
14888 jghali 3073
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
13279 cbradney 3074
 
14888 jghali 3075
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
3076
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13279 cbradney 3077
</source>
3078
    <translation type="unfinished"></translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
15099 cbradney 3081
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
14888 jghali 3082
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
13279 cbradney 3083
 
14888 jghali 3084
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
3085
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13279 cbradney 3086
</source>
3087
    <translation type="unfinished"></translation>
3088
  </message>
12882 cbradney 3089
</context>
3090
<context>
12281 cbradney 3091
  <name>@default</name>
1135 cbradney 3092
  <message>
2202 mrdocs 3093
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3094
 
3095
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3096
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3097
the selection is returned.
3098
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3099
</source>
12882 cbradney 3100
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3101
 
3366 fschmid 3102
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 3103
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
3104
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
2202 mrdocs 3107
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 3108
 
3109
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3110
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3111
</source>
12882 cbradney 3112
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 3113
 
3114
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
3115
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
2202 mrdocs 3118
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 3119
 
3120
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3121
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3122
Returns true if a new document was created.
3123
</source>
12882 cbradney 3124
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 3125
 
3126
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
3127
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
3128
  </message>
3129
  <message>
2202 mrdocs 3130
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3131
 
3132
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3133
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3134
</source>
12882 cbradney 3135
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3136
 
3137
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
3138
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
2202 mrdocs 3141
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3142
 
3143
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3144
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3145
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3146
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3147
</source>
12882 cbradney 3148
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3149
 
3150
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
3151
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
3152
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
3153
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
3154
  </message>
3155
  <message>
2202 mrdocs 3156
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 3157
 
3158
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3159
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3160
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3161
</source>
12882 cbradney 3162
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 3163
 
3164
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
3165
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
3166
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
2202 mrdocs 3169
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3170
 
3171
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3172
coordinates are given in the current measurement units of the document
3173
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3174
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3175
is not given Scribus will create one for you.
3176
 
2202 mrdocs 3177
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3178
</source>
12882 cbradney 3179
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3180
 
3181
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
3182
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
3183
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
3184
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
3185
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
3186
 
3187
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
2202 mrdocs 3190
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3191
 
3192
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3193
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 3194
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 3195
</source>
12882 cbradney 3196
    <translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3197
 
3198
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
3199
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 3200
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 3201
  </message>
3202
  <message>
2202 mrdocs 3203
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3204
 
3205
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 3206
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 3207
</source>
12882 cbradney 3208
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3209
 
3210
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 3211
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 3212
  </message>
3213
  <message>
2202 mrdocs 3214
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3215
 
3216
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
3217
has some text selected the value assigned to the first character
3218
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3219
selected item is used.
3220
</source>
12882 cbradney 3221
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3222
 
3366 fschmid 3223
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 3224
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
3225
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
3226
  </message>
3227
  <message>
2202 mrdocs 3228
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3229
 
3230
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3231
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3232
</source>
12882 cbradney 3233
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3234
 
3235
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3236
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
2202 mrdocs 3239
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3240
 
3241
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
3242
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
3243
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3244
selected item is used.
3245
</source>
12882 cbradney 3246
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3247
 
3248
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
3249
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 3250
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 3251
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
3252
  </message>
3253
  <message>
2202 mrdocs 3254
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3255
 
3256
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
3257
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
3258
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3259
used.
3260
</source>
12882 cbradney 3261
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3262
 
3263
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
3264
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
3265
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3266
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3267
  </message>
3268
  <message>
2202 mrdocs 3269
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3270
 
3271
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
3272
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3273
</source>
12882 cbradney 3274
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3275
 
3276
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
3277
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
2202 mrdocs 3280
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3281
 
3282
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
3283
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3284
</source>
12882 cbradney 3285
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3286
 
6052 mrdocs 3287
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 3288
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
2202 mrdocs 3291
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3292
 
3293
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
3294
given the currently selected item is used.
3295
</source>
12882 cbradney 3296
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3297
 
6052 mrdocs 3298
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 3299
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3300
  </message>
3301
  <message>
2202 mrdocs 3302
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3303
 
3304
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 3305
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 3306
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3307
used.
3308
</source>
12882 cbradney 3309
    <translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3310
 
3311
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 3312
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 3313
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3314
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
2202 mrdocs 3317
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3318
 
3319
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
3320
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
3321
currently selected item is used.
3322
 
3323
May throw ValueError if the font cannot be found.
3324
</source>
12882 cbradney 3325
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3326
 
3366 fschmid 3327
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 3328
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3329
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3330
 
3366 fschmid 3331
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
2202 mrdocs 3334
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3335
 
3336
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
3337
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
3338
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
3339
currently selected item is used.
3340
 
2202 mrdocs 3341
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 3342
</source>
12882 cbradney 3343
    <translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3344
 
3366 fschmid 3345
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 3346
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
3347
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3348
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
3349
 
3366 fschmid 3350
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
2202 mrdocs 3353
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3354
 
3355
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
3356
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
3357
item is used.
3358
 
3359
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
3360
</source>
12882 cbradney 3361
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3362
 
3363
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3364
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3365
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3366
 
3367
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
3368
  </message>
3369
  <message>
2202 mrdocs 3370
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3371
 
3372
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
3373
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3374
 
3375
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
3376
</source>
12882 cbradney 3377
    <translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3378
 
6052 mrdocs 3379
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 3380
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3381
 
3382
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
2202 mrdocs 3385
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3386
 
3387
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3388
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3389
 
3390
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
3391
</source>
12882 cbradney 3392
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3393
 
3394
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
3395
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3396
 
3397
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
3398
  </message>
3399
  <message>
2202 mrdocs 3400
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3401
 
3402
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3403
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
3404
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
3405
 
3406
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
3407
</source>
12882 cbradney 3408
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3409
 
3410
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
3411
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3412
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
3413
w tym module - zobacz dir(scribus).
3414
 
3415
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
3416
  </message>
3417
  <message>
2202 mrdocs 3418
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3419
 
3420
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3421
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
3422
selected item is used.
3423
</source>
12882 cbradney 3424
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3425
 
3426
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
3427
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3428
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
2202 mrdocs 3431
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3432
 
3433
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3434
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
3435
given the currently selected item is used.
3436
</source>
12882 cbradney 3437
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3438
 
3439
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
3440
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3441
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3442
  </message>
3443
  <message>
2202 mrdocs 3444
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3445
 
3446
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3447
selected item is used.
3448
</source>
12882 cbradney 3449
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3450
 
3451
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
3452
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
2202 mrdocs 3455
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3456
 
3457
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3458
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
3459
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
3460
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3461
used.
3462
</source>
12882 cbradney 3463
    <translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3464
 
3465
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
3466
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
3467
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
3468
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
3469
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3470
  </message>
3471
  <message>
2202 mrdocs 3472
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 3473
 
3474
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3475
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
3476
and must not link to or be linked from any other frames already.
3477
 
3478
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3479
</source>
12882 cbradney 3480
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 3481
 
3482
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
3483
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
3484
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
3485
 
3486
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
2202 mrdocs 3489
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3490
 
3491
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3492
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 3493
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 3494
 
3495
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3496
</source>
12882 cbradney 3497
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 3498
 
3499
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
3500
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 3501
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 3502
 
3503
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
3504
  </message>
3505
  <message>
2202 mrdocs 3506
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3507
 
3508
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3509
currently selected item is used.</source>
12882 cbradney 3510
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3511
 
3512
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
3513
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3514
  </message>
3515
  <message>
2202 mrdocs 3516
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3517
 
3518
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3519
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3520
the value of the named color from the default document colors.
3521
 
2202 mrdocs 3522
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3523
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3524
</source>
12882 cbradney 3525
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3526
 
3527
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
3528
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
3529
 
3530
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3531
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
2202 mrdocs 3534
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3535
 
3536
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3537
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3538
Color components should be in the range from 0 to 255.
3539
 
2202 mrdocs 3540
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3541
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3542
</source>
12882 cbradney 3543
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3544
 
3545
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
3546
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
3547
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
3548
 
3549
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3550
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3551
  </message>
3552
  <message>
2202 mrdocs 3553
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3554
 
3555
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3556
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3557
&quot;None&quot; - transparent.
3558
 
3559
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3560
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3561
 
2202 mrdocs 3562
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3563
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3564
</source>
12882 cbradney 3565
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 3566
 
3567
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
3568
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
3569
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
3570
 
3571
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
3572
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
3573
 
3574
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3575
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3576
  </message>
3577
  <message>
2202 mrdocs 3578
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3579
 
3580
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3581
 
2202 mrdocs 3582
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3583
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3584
</source>
12882 cbradney 3585
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 3586
 
3587
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
3588
 
3589
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
3590
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
3591
  </message>
3592
  <message>
2202 mrdocs 3593
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 3594
 
3595
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3596
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 3597
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 3598
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3599
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3600
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
3601
opional parameters is False.
3602
 
2202 mrdocs 3603
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3604
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 3605
 
3606
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3607
 
2202 mrdocs 3608
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3609
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 3610
</source>
2308 mrdocs 3611
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 3612
 
3613
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
3614
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
3615
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
3616
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
3617
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
3618
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
3619
 
2202 mrdocs 3620
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
3621
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 3622
 
3623
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
3624
 
2202 mrdocs 3625
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3626
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 3627
  </message>
3628
  <message>
2202 mrdocs 3629
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3630
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 3631
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3632
 
3633
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
3634
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
3635
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
3636
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
3637
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3638
 
3639
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
3640
at 1.
3641
 
3642
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
3643
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
3644
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
3645
can be binary-ORed with button constants:
3646
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
3647
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3648
 
3649
Usage examples:
2202 mrdocs 3650
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3651
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 3652
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 3653
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3654
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3655
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3656
 
3657
Defined button and icon constants:
3658
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3659
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3660
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3661
</source>
12882 cbradney 3662
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3663
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 3664
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3665
 
3666
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
3667
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
3668
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
3669
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
3670
może zawierać proste formatowanie HTML.
3671
 
3672
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
3673
zaczynają się od 1.
3674
 
3675
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
3676
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
3677
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
3678
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
3679
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
3680
 
3681
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 3682
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
3683
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 3684
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 3685
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3686
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3687
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3688
 
3689
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
3690
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3691
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3692
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 3693
</translation>
1135 cbradney 3694
  </message>
3695
  <message>
2202 mrdocs 3696
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3697
 
2202 mrdocs 3698
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3699
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 3700
 
2202 mrdocs 3701
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 3702
</source>
12882 cbradney 3703
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3704
 
3705
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 3706
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 3707
 
2202 mrdocs 3708
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 3709
  </message>
3710
  <message>
2202 mrdocs 3711
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 3712
 
3713
Closes the current document without prompting to save.
3714
 
3715
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
3716
</source>
12882 cbradney 3717
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 3718
 
3719
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
3720
 
3721
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
3722
  </message>
3723
  <message>
2202 mrdocs 3724
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3725
 
3726
Returns true if there is a document open.
3727
</source>
12882 cbradney 3728
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3729
 
3730
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
3731
  </message>
3732
  <message>
2202 mrdocs 3733
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3734
 
3735
Opens the document &quot;name&quot;.
3736
 
3737
May raise ScribusError if the document could not be opened.
3738
</source>
12882 cbradney 3739
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)