Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15892 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
14460 jghali 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="sa" sourcelanguage="en_GB">
4
<context>
5
  <name>AIPlug</name>
6
  <message>
16522 craig 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
14460 jghali 8
    <source>Importing: %1</source>
9
    <translation type="unfinished">आयानीकरोति : %1</translation>
10
  </message>
11
  <message>
16522 craig 12
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
14460 jghali 13
    <source>Analyzing File:</source>
14
    <translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
15
  </message>
16
  <message>
16522 craig 17
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2131"/>
14460 jghali 18
    <source>Group%1</source>
19
    <translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
20
  </message>
21
  <message>
16522 craig 22
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3186"/>
14460 jghali 23
    <source>Generating Items</source>
24
    <translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
25
  </message>
26
</context>
27
<context>
28
  <name>About</name>
29
  <message>
16522 craig 30
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
14460 jghali 31
    <source>About Scribus %1</source>
32
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् %1 उद्दिश्य</translation>
33
  </message>
34
  <message>
16522 craig 35
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
14460 jghali 36
    <source>%1 %2 %3</source>
37
    <translation type="unfinished">%1 %2 %3</translation>
38
  </message>
39
  <message>
16522 craig 40
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
14460 jghali 41
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
42
    <translation type="unfinished">%3-%2-%1 %4 %5</translation>
43
  </message>
44
  <message>
16522 craig 45
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
14460 jghali 46
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
47
    <translation type="unfinished">घोस्ट्स्क्रिप्ट् संस्करणं %1 उपयोजयति</translation>
48
  </message>
49
  <message>
16522 craig 50
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
14460 jghali 51
    <source>No Ghostscript version available</source>
52
    <translation type="unfinished">किमपि घोस्ट् स्क्रिप्ट् संस्करणम् अनुपलब्धम्</translation>
53
  </message>
54
  <message>
16522 craig 55
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
14460 jghali 56
    <source>Build ID:</source>
57
    <translation type="unfinished">निर्माण ID:</translation>
58
  </message>
59
  <message>
16522 craig 60
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
14460 jghali 61
    <source>&amp;About</source>
62
    <translation type="unfinished">उद्दिश्य</translation>
63
  </message>
64
  <message>
16522 craig 65
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
14460 jghali 66
    <source>Development Team:</source>
67
    <translation type="unfinished">विकासगणः :</translation>
68
  </message>
69
  <message>
16522 craig 70
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
14460 jghali 71
    <source>Contributions from:</source>
72
    <translation type="unfinished">अस्मात् योगदानानि :</translation>
73
  </message>
74
  <message>
16522 craig 75
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
14460 jghali 76
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
77
    <translation type="unfinished">मैक् OS&amp;#174; X अक्वा पोर्ट्:</translation>
78
  </message>
79
  <message>
16522 craig 80
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
14460 jghali 81
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
82
    <translation type="unfinished">विण्डोस्&amp;#174; पोर्ट्:</translation>
83
  </message>
84
  <message>
16522 craig 85
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
14460 jghali 86
    <source>Official Documentation:</source>
87
    <translation type="unfinished">नियुक्तनिर्देशिका :</translation>
88
  </message>
89
  <message>
16522 craig 90
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
14460 jghali 91
    <source>Other Documentation:</source>
92
    <translation type="unfinished">अन्यनिर्देशिका :</translation>
93
  </message>
94
  <message>
16522 craig 95
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
14460 jghali 96
    <source>Tango Project Icons:</source>
97
    <translation type="unfinished">टैङ्गो प्रोजेक्ट् प्रतीकाः :</translation>
98
  </message>
99
  <message>
16522 craig 100
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
14460 jghali 101
    <source>A&amp;uthors</source>
102
    <translation type="unfinished">लेखकाः</translation>
103
  </message>
104
  <message>
16522 craig 105
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
14460 jghali 106
    <source>Official Translations and Translators:</source>
107
    <translation type="unfinished">नियुक्ताः अनुवादाः अनुवादकाश्च :</translation>
108
  </message>
109
  <message>
16522 craig 110
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
14460 jghali 111
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
112
    <translation type="unfinished">पूर्वतनानुवाददातारः :</translation>
113
  </message>
114
  <message>
16522 craig 115
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
14460 jghali 116
    <source>&amp;Translations</source>
117
    <translation type="unfinished">अनुवादाः</translation>
118
  </message>
119
  <message>
16522 craig 120
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
14460 jghali 121
    <source>Homepage</source>
122
    <translation type="unfinished">मुख्यपृष्ठम्</translation>
123
  </message>
124
  <message>
16522 craig 125
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
14460 jghali 126
    <source>Online Reference</source>
127
    <translation type="unfinished">ओन्लैन् सन्दर्भः</translation>
128
  </message>
129
  <message>
16522 craig 130
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
14460 jghali 131
    <source>Wiki</source>
132
    <translation type="unfinished">विकी</translation>
133
  </message>
134
  <message>
16522 craig 135
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
14460 jghali 136
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
137
    <translation type="unfinished">बग्स् तथा वैशिष्ट्यप्रार्थनाः</translation>
138
  </message>
139
  <message>
16522 craig 140
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
14460 jghali 141
    <source>Mailing List</source>
142
    <translation type="unfinished">मैलिङ् सूची</translation>
143
  </message>
144
  <message>
16522 craig 145
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
14460 jghali 146
    <source>&amp;Online</source>
147
    <translation type="unfinished">ओन्लैन्</translation>
148
  </message>
149
  <message>
16522 craig 150
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
14460 jghali 151
    <source>&amp;Updates</source>
152
    <translation type="unfinished">नवीकरणानि</translation>
153
  </message>
154
  <message>
16522 craig 155
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
14460 jghali 156
    <source>&amp;Close</source>
157
    <translation type="unfinished">पिधत्स्व (C)</translation>
158
  </message>
159
  <message>
16522 craig 160
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
14460 jghali 161
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
162
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् प्रति नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व। तव यन्त्रात् किमपि डाटा स्थानान्तरं न क्रियते।</translation>
163
  </message>
164
  <message>
16522 craig 165
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
14460 jghali 166
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
167
    <translation type="unfinished">OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; पोर्ट्:</translation>
168
  </message>
169
  <message>
16522 craig 170
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
14460 jghali 171
    <source>Splash Screen:</source>
172
    <translation type="unfinished">स्प्लैश् पटः</translation>
173
  </message>
174
  <message>
16522 craig 175
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
14460 jghali 176
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
177
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् मध्ये संस्करणं, निर्माणदिनाङ्कः, तथा लैब्रेरी मध्ये कम्पैल् समर्थनं च इयं कार्यसम्पादिका दर्शयति।</translation>
178
  </message>
179
  <message>
16522 craig 180
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
14460 jghali 181
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
182
    <translation type="unfinished">C-C-T-F इत्यस्य अर्थः C=littlecms C=CUPS T=TIFF समर्थनम् F=फोण्ट्विन्याससमर्थनम्। अन्तिमाक्षरम् आलेखकर्ता अस्ति C=कैरो अथवा Q=Qt</translation>
183
  </message>
184
  <message>
16522 craig 185
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
14460 jghali 186
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
187
    <translation type="unfinished">* द्वारा अनुपस्थितं लैब्रेरीसमर्थनं निर्दिश्यते। स्क्रैबस् द्वारा प्रत्यभिज्ञातं घोस्ट्स्क्रिप्ट् संस्करणमपि एतत् सूचयति।</translation>
188
  </message>
189
  <message>
16522 craig 190
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
14460 jghali 191
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
192
    <translation type="unfinished">विण्डोस् संस्करणं fontconfig अथवा CUPS लैब्रेरीस् न उपयोजयति।</translation>
193
  </message>
194
  <message>
16522 craig 195
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
14460 jghali 196
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
197
    <translation type="unfinished">&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
198
  </message>
199
  <message>
16522 craig 200
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
14460 jghali 201
    <source>Scribus Version</source>
202
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् संस्करणम्</translation>
203
  </message>
204
  <message>
16522 craig 205
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
206
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
14460 jghali 207
    <source>Check for Updates</source>
208
    <translation type="unfinished">नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व</translation>
209
  </message>
210
  <message>
16522 craig 211
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
14460 jghali 212
    <source>Abort Update Check</source>
213
    <translation type="unfinished">नवीकरणपरीक्षणं त्रुट्य</translation>
214
  </message>
215
  <message>
16522 craig 216
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
14460 jghali 217
    <source>Developer Blog</source>
218
    <translation type="unfinished"></translation>
219
  </message>
220
  <message>
16522 craig 221
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
14460 jghali 222
    <source>&amp;Licence</source>
223
    <translation type="unfinished"></translation>
224
  </message>
225
  <message>
16522 craig 226
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
14460 jghali 227
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
228
    <translation type="unfinished"></translation>
229
  </message>
230
  <message>
16522 craig 231
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
14460 jghali 232
    <source>Doc Translators:</source>
233
    <translation type="unfinished"></translation>
234
  </message>
235
  <message>
16522 craig 236
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
14460 jghali 237
    <source>Webmasters:</source>
238
    <translation type="unfinished"></translation>
239
  </message>
240
  <message>
16522 craig 241
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
242
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
243
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
14460 jghali 244
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
245
    <translation type="unfinished"></translation>
246
  </message>
247
</context>
248
<context>
249
  <name>AboutPlugins</name>
250
  <message>
14474 cbradney 251
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
14460 jghali 252
    <source>Filename:</source>
253
    <translation type="unfinished">फैल्नाम :</translation>
254
  </message>
255
  <message>
14474 cbradney 256
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
14460 jghali 257
    <source>Version:</source>
258
    <translation type="unfinished">संस्करणम् :</translation>
259
  </message>
260
  <message>
14474 cbradney 261
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
14460 jghali 262
    <source>Enabled:</source>
263
    <translation type="unfinished">प्रकारितम् :</translation>
264
  </message>
265
  <message>
14474 cbradney 266
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
14460 jghali 267
    <source>Release Date:</source>
268
    <translation type="unfinished">प्रकाशदिनाङ्कः :</translation>
269
  </message>
270
  <message>
14474 cbradney 271
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
14460 jghali 272
    <source>Description:</source>
273
    <translation type="unfinished">विवरणम् :</translation>
274
  </message>
275
  <message>
14474 cbradney 276
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
14460 jghali 277
    <source>Author(s):</source>
278
    <translation type="unfinished">लेखकः(लेखकाः):</translation>
279
  </message>
280
  <message>
14474 cbradney 281
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
14460 jghali 282
    <source>Copyright:</source>
283
    <translation type="unfinished">कापीरैट् :</translation>
284
  </message>
285
  <message>
14474 cbradney 286
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
14460 jghali 287
    <source>License:</source>
288
    <translation type="unfinished">अनुज्ञापत्रम् :</translation>
289
  </message>
290
  <message>
14474 cbradney 291
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
14460 jghali 292
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
293
    <translation type="unfinished"></translation>
294
  </message>
295
</context>
296
<context>
297
  <name>ActionManager</name>
298
  <message>
16522 craig 299
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
14460 jghali 300
    <source>&amp;New</source>
301
    <translation type="unfinished">नूतनम् (N)</translation>
302
  </message>
303
  <message>
16522 craig 304
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
14460 jghali 305
    <source>&amp;Open...</source>
306
    <translation type="unfinished">उद्घाटय...</translation>
307
  </message>
308
  <message>
16522 craig 309
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
14460 jghali 310
    <source>&amp;Close</source>
311
    <translation type="unfinished">पिधत्स्व (C)</translation>
312
  </message>
313
  <message>
16522 craig 314
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
14460 jghali 315
    <source>&amp;Save</source>
316
    <translation type="unfinished">सञ्चय</translation>
317
  </message>
318
  <message>
16522 craig 319
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
14460 jghali 320
    <source>Save &amp;As...</source>
321
    <translation type="unfinished">एवं सञ्चय...</translation>
322
  </message>
323
  <message>
16522 craig 324
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
14460 jghali 325
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
326
    <translation type="unfinished">सञ्चितं प्रति प्रतिष्ठापय</translation>
327
  </message>
328
  <message>
16522 craig 329
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
14460 jghali 330
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
331
    <translation type="unfinished">औट्पुट् कृते चिनुहि...</translation>
332
  </message>
333
  <message>
16522 craig 334
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
14460 jghali 335
    <source>Get Text...</source>
336
    <translation type="unfinished">विषयं लभस्व...</translation>
337
  </message>
338
  <message>
16522 craig 339
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
14460 jghali 340
    <source>Append &amp;Text...</source>
341
    <translation type="unfinished">विषयं लागय...</translation>
342
  </message>
343
  <message>
16522 craig 344
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
14460 jghali 345
    <source>Get Image...</source>
346
    <translation type="unfinished">चित्रं लभस्व...</translation>
347
  </message>
348
  <message>
16522 craig 349
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
14460 jghali 350
    <source>Save &amp;Text...</source>
351
    <translation type="unfinished">विषयं सञ्चय...</translation>
352
  </message>
353
  <message>
16522 craig 354
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
14460 jghali 355
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
356
    <translation type="unfinished">&amp;EPS इव पृष्ठं सञ्चय...</translation>
357
  </message>
358
  <message>
16522 craig 359
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
14460 jghali 360
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
361
    <translation type="unfinished">P&amp;DF इव सञ्चय...</translation>
362
  </message>
363
  <message>
16522 craig 364
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
14460 jghali 365
    <source>Document &amp;Setup...</source>
366
    <translation type="unfinished">लेख्यपत्रस्थापना...</translation>
367
  </message>
368
  <message>
16522 craig 369
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
14460 jghali 370
    <source>P&amp;references...</source>
371
    <translation type="unfinished">ऐच्छिकाः...</translation>
372
  </message>
373
  <message>
16522 craig 374
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
14460 jghali 375
    <source>&amp;Print...</source>
376
    <translation type="unfinished">मुद्रय... (P)</translation>
377
  </message>
378
  <message>
16522 craig 379
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
14460 jghali 380
    <source>Print Previe&amp;w</source>
381
    <translation type="unfinished">मुद्रणपूर्वदृश्यः</translation>
382
  </message>
383
  <message>
16522 craig 384
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
14460 jghali 385
    <source>&amp;Quit</source>
386
    <translation type="unfinished">त्यज (Q)</translation>
387
  </message>
388
  <message>
16522 craig 389
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
14460 jghali 390
    <source>&amp;Undo</source>
391
    <translation type="unfinished">कृतमपनय (U)</translation>
392
  </message>
393
  <message>
16522 craig 394
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
14460 jghali 395
    <source>&amp;Redo</source>
396
    <translation type="unfinished">पुनः कुरु (R)</translation>
397
  </message>
398
  <message>
16522 craig 399
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
14460 jghali 400
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
401
    <translation type="unfinished">वस्तुकार्यप्रकारः</translation>
402
  </message>
403
  <message>
16522 craig 404
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
14460 jghali 405
    <source>Cu&amp;t</source>
406
    <translation type="unfinished">कर्तय (t)</translation>
407
  </message>
408
  <message>
16522 craig 409
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
410
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
14460 jghali 411
    <source>&amp;Copy</source>
412
    <translation type="unfinished">कापी कुरु (C)</translation>
413
  </message>
414
  <message>
16522 craig 415
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
416
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
14460 jghali 417
    <source>&amp;Paste</source>
418
    <translation type="unfinished">लेपय (P)</translation>
419
  </message>
420
  <message>
16522 craig 421
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
14460 jghali 422
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
423
    <translation type="unfinished">लेपय (&amp;अत्यन्तम्)</translation>
424
  </message>
425
  <message>
16522 craig 426
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
14460 jghali 427
    <source>C&amp;lear</source>
428
    <translation type="unfinished">स्वच्छीकुरु</translation>
429
  </message>
430
  <message>
16522 craig 431
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
14460 jghali 432
    <source>Select &amp;All</source>
433
    <translation type="unfinished">सर्वम् वृणु (A)</translation>
434
  </message>
435
  <message>
16522 craig 436
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
14460 jghali 437
    <source>&amp;Deselect All</source>
438
    <translation type="unfinished">सर्वं मा वृणु</translation>
439
  </message>
440
  <message>
16522 craig 441
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
14460 jghali 442
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
443
    <translation type="unfinished">अन्वेषय/प्रतिसमाधत्स्व...</translation>
444
  </message>
445
  <message>
16522 craig 446
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
14460 jghali 447
    <source>Edit Image...</source>
448
    <translation type="unfinished">चित्रं सम्पादय...</translation>
449
  </message>
450
  <message>
16522 craig 451
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
14460 jghali 452
    <source>C&amp;olors...</source>
453
    <translation type="unfinished">वर्णाः...</translation>
454
  </message>
455
  <message>
456
    <source>Patterns...</source>
16522 craig 457
    <translation type="obsolete">वैचित्र्याणि...</translation>
14460 jghali 458
  </message>
459
  <message>
16522 craig 460
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
14460 jghali 461
    <source>S&amp;tyles...</source>
462
    <translation type="unfinished">शैल्यः...</translation>
463
  </message>
464
  <message>
16522 craig 465
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
14460 jghali 466
    <source>&amp;Master Pages...</source>
467
    <translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठानि...</translation>
468
  </message>
469
  <message>
16522 craig 470
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
14460 jghali 471
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
472
    <translation type="unfinished">जावास्क्रिप्ट्स्...</translation>
473
  </message>
474
  <message>
16522 craig 475
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
14460 jghali 476
    <source>%1 pt</source>
477
    <translation type="unfinished">%1 pt</translation>
478
  </message>
479
  <message>
16522 craig 480
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
14460 jghali 481
    <source>&amp;Other...</source>
482
    <translation type="unfinished">अन्यः...</translation>
483
  </message>
484
  <message>
16522 craig 485
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
14460 jghali 486
    <source>&amp;Left</source>
487
    <translation type="unfinished">वामः</translation>
488
  </message>
489
  <message>
16522 craig 490
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
14460 jghali 491
    <source>&amp;Center</source>
492
    <translation type="unfinished">मध्यभागः</translation>
493
  </message>
494
  <message>
16522 craig 495
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
14460 jghali 496
    <source>&amp;Right</source>
497
    <translation type="unfinished">दक्षिणम्...</translation>
498
  </message>
499
  <message>
16522 craig 500
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
14460 jghali 501
    <source>&amp;Block</source>
502
    <translation type="unfinished">ब्लोक्</translation>
503
  </message>
504
  <message>
16522 craig 505
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
14460 jghali 506
    <source>&amp;Forced</source>
507
    <translation type="unfinished">आग्रहं कृतम्</translation>
508
  </message>
509
  <message>
16522 craig 510
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
14460 jghali 511
    <source>&amp;Normal</source>
512
    <translation type="unfinished">सामान्यम् (N)</translation>
513
  </message>
514
  <message>
16522 craig 515
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
14460 jghali 516
    <source>&amp;Underline</source>
517
    <translation type="unfinished">रेखाङ्कितम्</translation>
518
  </message>
519
  <message>
16522 craig 520
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
14460 jghali 521
    <source>Underline &amp;Words</source>
522
    <translation type="unfinished">शब्दान् रेखाङ्कितान् कुरु</translation>
523
  </message>
524
  <message>
16522 craig 525
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
14460 jghali 526
    <source>&amp;Strike Through</source>
527
    <translation type="unfinished">छेदः</translation>
528
  </message>
529
  <message>
16522 craig 530
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
14460 jghali 531
    <source>&amp;All Caps</source>
532
    <translation type="unfinished">सर्वाणि बृहदक्षराणि</translation>
533
  </message>
534
  <message>
16522 craig 535
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
14460 jghali 536
    <source>Small &amp;Caps</source>
537
    <translation type="unfinished">लघ्वक्षराणि</translation>
538
  </message>
539
  <message>
16522 craig 540
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
14460 jghali 541
    <source>Su&amp;perscript</source>
542
    <translation type="unfinished">सूपर्स्क्रिप्ट्</translation>
543
  </message>
544
  <message>
16522 craig 545
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
14460 jghali 546
    <source>Su&amp;bscript</source>
547
    <translation type="unfinished">सब्स्क्रिप्ट्</translation>
548
  </message>
549
  <message>
16522 craig 550
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
14460 jghali 551
    <source>&amp;Outline</source>
552
    <comment>type effect</comment>
553
    <translation type="unfinished">परिलेखः</translation>
554
  </message>
555
  <message>
16522 craig 556
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
14460 jghali 557
    <source>S&amp;hadow</source>
558
    <translation type="unfinished">छाया</translation>
559
  </message>
560
  <message>
16522 craig 561
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
14460 jghali 562
    <source>&amp;Image Effects</source>
563
    <translation type="unfinished">चित्रप्रभावाः</translation>
564
  </message>
565
  <message>
16522 craig 566
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
14460 jghali 567
    <source>&amp;Tabulators...</source>
568
    <translation type="unfinished">सारणीकाराः...</translation>
569
  </message>
570
  <message>
16522 craig 571
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
14460 jghali 572
    <source>D&amp;uplicate</source>
573
    <translation type="unfinished">अनुकृतम्</translation>
574
  </message>
575
  <message>
16522 craig 576
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
14460 jghali 577
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
578
    <translation type="unfinished">अनेकानुकृतम्</translation>
579
  </message>
580
  <message>
16522 craig 581
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
15354 cbradney 582
    <source>&amp;Transform</source>
583
    <translation type="unfinished"></translation>
584
  </message>
585
  <message>
16522 craig 586
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
14460 jghali 587
    <source>&amp;Delete</source>
588
    <translation type="unfinished">लोपय (D)</translation>
589
  </message>
590
  <message>
16522 craig 591
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
14460 jghali 592
    <source>&amp;Group</source>
593
    <translation type="unfinished">समूहस्थीकुरु</translation>
594
  </message>
595
  <message>
16522 craig 596
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
14460 jghali 597
    <source>&amp;Ungroup</source>
598
    <translation type="unfinished">असमूहस्थीकुरु</translation>
599
  </message>
600
  <message>
16522 craig 601
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
14460 jghali 602
    <source>Is &amp;Locked</source>
603
    <translation type="unfinished">पिहितम् अस्ति</translation>
604
  </message>
605
  <message>
16522 craig 606
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
14460 jghali 607
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
608
    <translation type="unfinished">परिमाणं पिहितम्</translation>
609
  </message>
610
  <message>
16522 craig 611
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
14460 jghali 612
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
613
    <translation type="unfinished">मुद्रणं प्रकारितम्</translation>
614
  </message>
615
  <message>
16522 craig 616
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
14460 jghali 617
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
618
    <translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण समाक्षिप</translation>
619
  </message>
620
  <message>
16522 craig 621
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
14460 jghali 622
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
623
    <translation type="unfinished">ऋजुरूपेण समाक्षिप</translation>
624
  </message>
625
  <message>
16522 craig 626
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
14460 jghali 627
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
628
    <translation type="unfinished">तलं प्रति न्यूनीकुरु</translation>
629
  </message>
630
  <message>
16522 craig 631
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
14460 jghali 632
    <source>Raise to &amp;Top</source>
633
    <translation type="unfinished">उपरिभागं प्रति उत्थापय</translation>
634
  </message>
635
  <message>
16522 craig 636
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
14460 jghali 637
    <source>&amp;Lower</source>
638
    <translation type="unfinished">न्यूनीकुरु</translation>
639
  </message>
640
  <message>
16522 craig 641
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
14460 jghali 642
    <source>&amp;Raise</source>
643
    <translation type="unfinished">उत्थापय</translation>
644
  </message>
645
  <message>
646
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
15892 craig 647
    <translation type="obsolete">स्क्रैप्बुक् प्रति प्रेषय</translation>
14460 jghali 648
  </message>
649
  <message>
16522 craig 650
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
14460 jghali 651
    <source>Send to Patterns</source>
652
    <translation type="unfinished">वैचित्र्याणि प्रति प्रेषय</translation>
653
  </message>
654
  <message>
16522 craig 655
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
14460 jghali 656
    <source>&amp;Attributes...</source>
657
    <translation type="unfinished">गुणाः...</translation>
658
  </message>
659
  <message>
16522 craig 660
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
14460 jghali 661
    <source>More Info...</source>
662
    <translation type="unfinished">अधिकसूचना...</translation>
663
  </message>
664
  <message>
16522 craig 665
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
14460 jghali 666
    <source>I&amp;mage Visible</source>
667
    <translation type="unfinished">चित्रं दृश्यम्</translation>
668
  </message>
669
  <message>
16522 craig 670
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
14460 jghali 671
    <source>&amp;Update Image</source>
672
    <translation type="unfinished">चित्रं नवीकुरु</translation>
673
  </message>
674
  <message>
16522 craig 675
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
14460 jghali 676
    <source>Adjust Frame to Image</source>
677
    <translation type="unfinished">चित्रं प्रति आबन्धं व्यवस्थापय</translation>
678
  </message>
679
  <message>
16522 craig 680
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
15099 cbradney 681
    <source>Embed Image</source>
682
    <translation type="unfinished"></translation>
683
  </message>
684
  <message>
16522 craig 685
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
14460 jghali 686
    <source>Extended Image Properties</source>
687
    <translation type="unfinished">विस्तारितचित्रविशेषाः</translation>
688
  </message>
689
  <message>
16522 craig 690
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
14460 jghali 691
    <source>&amp;Low Resolution</source>
692
    <translation type="unfinished">न्यूनविश्लेषणम्</translation>
693
  </message>
694
  <message>
16522 craig 695
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
14460 jghali 696
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
697
    <translation type="unfinished">सामान्यविश्लेषणम्</translation>
698
  </message>
699
  <message>
16522 craig 700
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
14460 jghali 701
    <source>&amp;Full Resolution</source>
702
    <translation type="unfinished">पूर्णविश्लेषणम्</translation>
703
  </message>
704
  <message>
16522 craig 705
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
14460 jghali 706
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
707
    <translation type="unfinished">PDF पुस्तकचिह्नम् अस्ति</translation>
708
  </message>
709
  <message>
16522 craig 710
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
14460 jghali 711
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
712
    <translation type="unfinished">PDF वार्तिकम् अस्ति</translation>
713
  </message>
714
  <message>
16522 craig 715
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
14460 jghali 716
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
717
    <translation type="unfinished">वार्तिकविशेषाः </translation>
718
  </message>
719
  <message>
16522 craig 720
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
14460 jghali 721
    <source>Field P&amp;roperties</source>
722
    <translation type="unfinished">क्षेत्रविशेषाः</translation>
723
  </message>
724
  <message>
16522 craig 725
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
14460 jghali 726
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
727
    <translation type="unfinished">रूपं सम्पादय...</translation>
728
  </message>
729
  <message>
16522 craig 730
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
14460 jghali 731
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
732
    <translation type="unfinished">मार्गं प्रति विषयं संलागय</translation>
733
  </message>
734
  <message>
16522 craig 735
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
14460 jghali 736
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
737
    <translation type="unfinished">मार्गात् विषयं विलागय</translation>
738
  </message>
739
  <message>
16522 craig 740
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
14460 jghali 741
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
742
    <translation type="unfinished">बहुभुजान् योजय</translation>
743
  </message>
744
  <message>
16522 craig 745
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
14460 jghali 746
    <source>Split &amp;Polygons</source>
747
    <translation type="unfinished">बहुभुजान् छिन्धि</translation>
748
  </message>
749
  <message>
16522 craig 750
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
14460 jghali 751
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
752
    <translation type="unfinished">बेजियर् वक्रम्</translation>
753
  </message>
754
  <message>
16522 craig 755
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
14460 jghali 756
    <source>&amp;Image Frame</source>
757
    <translation type="unfinished">चित्राबन्धः</translation>
758
  </message>
759
  <message>
16522 craig 760
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
14460 jghali 761
    <source>&amp;Outlines</source>
762
    <comment>Convert to oulines</comment>
763
    <translation type="unfinished">परिलेखाः</translation>
764
  </message>
765
  <message>
16522 craig 766
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
14460 jghali 767
    <source>&amp;Polygon</source>
768
    <translation type="unfinished">बहुभुजः</translation>
769
  </message>
770
  <message>
16522 craig 771
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
14460 jghali 772
    <source>&amp;Text Frame</source>
773
    <translation type="unfinished">विषयाबन्धः</translation>
774
  </message>
775
  <message>
16522 craig 776
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
14460 jghali 777
    <source>&amp;Frame...</source>
778
    <translation type="unfinished">आबन्धः...</translation>
779
  </message>
780
  <message>
16522 craig 781
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
14460 jghali 782
    <source>&amp;Glyph...</source>
783
    <translation type="unfinished">ग्लिफ्...</translation>
784
  </message>
785
  <message>
16522 craig 786
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
14460 jghali 787
    <source>Sample Text</source>
788
    <translation type="unfinished">प्रतिदर्शविषयः</translation>
789
  </message>
790
  <message>
16522 craig 791
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
14460 jghali 792
    <source>&amp;Insert...</source>
793
    <translation type="unfinished">समावेशय...</translation>
794
  </message>
795
  <message>
16522 craig 796
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
14460 jghali 797
    <source>Im&amp;port...</source>
798
    <translation type="unfinished">आयानीकुरु...</translation>
799
  </message>
800
  <message>
16522 craig 801
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
14460 jghali 802
    <source>&amp;Delete...</source>
803
    <translation type="unfinished">लोपय...</translation>
804
  </message>
805
  <message>
16522 craig 806
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
14460 jghali 807
    <source>&amp;Copy...</source>
808
    <translation type="unfinished">कापी कुरु...</translation>
809
  </message>
810
  <message>
16522 craig 811
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
14460 jghali 812
    <source>&amp;Move...</source>
813
    <translation type="unfinished">चेष्टय...</translation>
814
  </message>
815
  <message>
16522 craig 816
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
14460 jghali 817
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
818
    <translation type="unfinished">मुख्यपृष्ठं प्रयोजय...</translation>
819
  </message>
820
  <message>
16522 craig 821
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
14460 jghali 822
    <source>Convert to Master Page...</source>
823
    <translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठं प्रति विकारय...</translation>
824
  </message>
825
  <message>
16522 craig 826
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
14460 jghali 827
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
828
    <translation type="unfinished">दर्शयितॄन् प्रबन्धय...</translation>
829
  </message>
830
  <message>
16522 craig 831
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
14460 jghali 832
    <source>Manage Page Properties...</source>
833
    <translation type="unfinished">पृष्ठविशेषान् प्रबन्धय...</translation>
834
  </message>
835
  <message>
16522 craig 836
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
14460 jghali 837
    <source>&amp;50%</source>
838
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
839
  </message>
840
  <message>
16522 craig 841
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
14460 jghali 842
    <source>&amp;75%</source>
843
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
844
  </message>
845
  <message>
16522 craig 846
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
14460 jghali 847
    <source>&amp;100%</source>
848
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
849
  </message>
850
  <message>
16522 craig 851
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
14460 jghali 852
    <source>&amp;200%</source>
853
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
854
  </message>
855
  <message>
16522 craig 856
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
14460 jghali 857
    <source>Preview Mode</source>
858
    <translation type="unfinished">पूर्वदृश्यप्रकारः</translation>
859
  </message>
860
  <message>
16522 craig 861
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
14460 jghali 862
    <source>Show &amp;Margins</source>
863
    <translation type="unfinished">सीमाः दर्शय</translation>
864
  </message>
865
  <message>
16522 craig 866
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
14460 jghali 867
    <source>Show &amp;Frames</source>
868
    <translation type="unfinished">आबन्धान् दर्शय</translation>
869
  </message>
870
  <message>
16522 craig 871
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
14460 jghali 872
    <source>Show Layer Indicators</source>
873
    <translation type="unfinished">संस्तरनिर्देशकान् दर्शय</translation>
874
  </message>
875
  <message>
16522 craig 876
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
14460 jghali 877
    <source>Show &amp;Images</source>
878
    <translation type="unfinished">चित्राणि दर्शय</translation>
879
  </message>
880
  <message>
16522 craig 881
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
14460 jghali 882
    <source>Show &amp;Grid</source>
883
    <translation type="unfinished">जालं दर्शय</translation>
884
  </message>
885
  <message>
16522 craig 886
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
14460 jghali 887
    <source>Show G&amp;uides</source>
888
    <translation type="unfinished">दर्शयितॄन् दर्शय</translation>
889
  </message>
890
  <message>
16522 craig 891
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
14460 jghali 892
    <source>Show Text Frame Columns</source>
893
    <translation type="unfinished">विषयाबन्धस्तम्भान् दर्शय</translation>
894
  </message>
895
  <message>
16522 craig 896
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
14460 jghali 897
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
898
    <translation type="unfinished">आधाररेखाजालं दर्शय</translation>
899
  </message>
900
  <message>
16522 craig 901
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
14460 jghali 902
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
903
    <translation type="unfinished">विषयशृङ्खलां दर्शय</translation>
904
  </message>
905
  <message>
16522 craig 906
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
14460 jghali 907
    <source>Show Control Characters</source>
908
    <translation type="unfinished">नियन्त्रणसंप्रतीकान् दर्शय</translation>
909
  </message>
910
  <message>
16522 craig 911
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
14460 jghali 912
    <source>Show Rulers</source>
913
    <translation type="unfinished">मापकान् दर्शय</translation>
914
  </message>
915
  <message>
16522 craig 916
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
14460 jghali 917
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
918
    <translation type="unfinished">जालं प्रति स्नैप् कुरु</translation>
919
  </message>
920
  <message>
16522 craig 921
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
14460 jghali 922
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
923
    <translation type="unfinished">दर्शयितॄन् प्रति स्नैप् कुरु</translation>
924
  </message>
925
  <message>
16522 craig 926
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
14460 jghali 927
    <source>&amp;Properties</source>
928
    <translation type="unfinished">विशेषाः</translation>
929
  </message>
930
  <message>
16522 craig 931
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
14460 jghali 932
    <source>&amp;Outline</source>
933
    <comment>Document Outline Palette</comment>
934
    <translation type="unfinished">परिलेखः</translation>
935
  </message>
936
  <message>
16522 craig 937
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
14460 jghali 938
    <source>&amp;Scrapbook</source>
939
    <translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक्</translation>
940
  </message>
941
  <message>
16522 craig 942
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
14460 jghali 943
    <source>&amp;Layers</source>
944
    <translation type="unfinished">संस्तराः</translation>
945
  </message>
946
  <message>
16522 craig 947
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
14460 jghali 948
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
949
    <translation type="unfinished">पृष्ठानि व्यवस्थापय</translation>
950
  </message>
951
  <message>
16522 craig 952
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
14460 jghali 953
    <source>&amp;Bookmarks</source>
954
    <translation type="unfinished">पुस्तकचिह्नानि (B)</translation>
955
  </message>
956
  <message>
16522 craig 957
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
14460 jghali 958
    <source>&amp;Measurements</source>
959
    <translation type="unfinished">मानानि</translation>
960
  </message>
961
  <message>
16522 craig 962
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
14460 jghali 963
    <source>Action &amp;History</source>
964
    <translation type="unfinished">कार्येतिहासः</translation>
965
  </message>
966
  <message>
16522 craig 967
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
14460 jghali 968
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
969
    <translation type="unfinished">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
970
  </message>
971
  <message>
16522 craig 972
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
14460 jghali 973
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
974
    <translation type="unfinished">पङ्क्तीकुरु तथा च संविभज</translation>
975
  </message>
976
  <message>
16522 craig 977
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
15099 cbradney 978
    <source>Symbols</source>
979
    <translation type="unfinished"></translation>
980
  </message>
981
  <message>
16522 craig 982
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
14460 jghali 983
    <source>&amp;Tools</source>
984
    <translation type="unfinished">साधनानि</translation>
985
  </message>
986
  <message>
16522 craig 987
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
14460 jghali 988
    <source>P&amp;DF Tools</source>
989
    <translation type="unfinished">P&amp;DF साधनानि</translation>
990
  </message>
991
  <message>
16522 craig 992
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
14460 jghali 993
    <source>Select Item</source>
994
    <translation type="unfinished">वस्तु वृणु</translation>
995
  </message>
996
  <message>
16522 craig 997
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
14460 jghali 998
    <source>Rotate Item</source>
999
    <translation type="unfinished">वस्तु परिवर्तय</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
16522 craig 1002
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
14460 jghali 1003
    <source>Zoom in or out</source>
1004
    <translation type="unfinished">अन्तः बहिः वा जूम् कुरु</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
16522 craig 1007
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
14460 jghali 1008
    <source>Zoom in</source>
1009
    <translation type="unfinished">अन्तः जूम् कुरु</translation>
1010
  </message>
1011
  <message>
16522 craig 1012
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
14460 jghali 1013
    <source>Zoom out</source>
1014
    <translation type="unfinished">बहिः जूम् कुरु</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
16522 craig 1017
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
14460 jghali 1018
    <source>Edit Contents of Frame</source>
1019
    <translation type="unfinished">आबन्धान्तर्गतवस्तूनि सम्पादय</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
16522 craig 1022
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
14460 jghali 1023
    <source>Edit Text...</source>
1024
    <translation type="unfinished">विषयं सम्पादय...</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
16522 craig 1027
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
14460 jghali 1028
    <source>Link Text Frames</source>
1029
    <translation type="unfinished">विषयाबन्धान् सम्बन्धय</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
16522 craig 1032
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
14460 jghali 1033
    <source>Unlink Text Frames</source>
1034
    <translation type="unfinished">विषयाबन्धान् वियोजय</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
16522 craig 1037
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
14460 jghali 1038
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
1039
    <translation type="unfinished">ऐड्रोप्पर्</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
16522 craig 1042
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
14460 jghali 1043
    <source>Copy Item Properties</source>
1044
    <translation type="unfinished">वस्तुविशेषान् कापी कुरु</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
16522 craig 1047
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
1048
    <source>Insert Arc</source>
1049
    <translation type="unfinished"></translation>
1050
  </message>
1051
  <message>
1052
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
1053
    <source>Insert Spiral</source>
1054
    <translation type="unfinished"></translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
1057
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
15892 craig 1058
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
1059
    <translation type="unfinished"></translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
16522 craig 1062
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
14460 jghali 1063
    <source>Insert PDF Push Button</source>
1064
    <translation type="unfinished">PDF नोदपिञ्जं समावेशय</translation>
1065
  </message>
1066
  <message>
16522 craig 1067
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
14460 jghali 1068
    <source>Insert PDF Text Field</source>
1069
    <translation type="unfinished">PDF विषयक्षेत्रं समावेशय</translation>
1070
  </message>
1071
  <message>
16522 craig 1072
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
14460 jghali 1073
    <source>Insert PDF Check Box</source>
1074
    <translation type="unfinished">PDF परीक्षापेटिकां समावेशय</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
16522 craig 1077
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
14460 jghali 1078
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
1079
    <translation type="unfinished">PDF कोम्बो पेटिकां समावेशय</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
16522 craig 1082
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
14460 jghali 1083
    <source>Insert PDF List Box</source>
1084
    <translation type="unfinished">PDF सूचीपेटिकां समावेशय</translation>
1085
  </message>
1086
  <message>
16522 craig 1087
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
14460 jghali 1088
    <source>Insert Text Annotation</source>
1089
    <translation type="unfinished">विषयवार्तिकं समावेशय</translation>
1090
  </message>
1091
  <message>
16522 craig 1092
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
14460 jghali 1093
    <source>Insert Link Annotation</source>
1094
    <translation type="unfinished">सम्बन्धवार्तिकं समावेशय</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
16522 craig 1097
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
14474 cbradney 1098
    <source>Insert 3D Annotation</source>
1099
    <translation type="unfinished"></translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
16522 craig 1102
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
14460 jghali 1103
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
1104
    <translation type="unfinished">विषयं हैफनेट् कुरु</translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
16522 craig 1107
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
14460 jghali 1108
    <source>Dehyphenate Text</source>
1109
    <translation type="unfinished">विषयं डीहैफनेट्</translation>
1110
  </message>
1111
  <message>
16522 craig 1112
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
14460 jghali 1113
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
1114
    <translation type="unfinished">विषयसूचीम् उत्पादय</translation>
1115
  </message>
1116
  <message>
16522 craig 1117
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
14460 jghali 1118
    <source>&amp;Cascade</source>
1119
    <translation type="unfinished">प्रपातीकुरु</translation>
1120
  </message>
1121
  <message>
16522 craig 1122
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
14460 jghali 1123
    <source>&amp;Tile</source>
1124
    <translation type="unfinished">टैल्</translation>
1125
  </message>
1126
  <message>
16522 craig 1127
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
14460 jghali 1128
    <source>&amp;About Scribus</source>
1129
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् उद्दिश्य</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
16522 craig 1132
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
14460 jghali 1133
    <source>About &amp;Qt</source>
1134
    <translation type="unfinished">Qt उद्दिश्य</translation>
1135
  </message>
1136
  <message>
16522 craig 1137
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
14460 jghali 1138
    <source>Toolti&amp;ps</source>
1139
    <translation type="unfinished">साधनसङ्केताः</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
16522 craig 1142
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
14460 jghali 1143
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
1144
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् संहिता...</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
16522 craig 1147
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
14460 jghali 1148
    <source>Toggle Palettes</source>
1149
    <translation type="unfinished">पालेट्स् टोग्गल् कुरु</translation>
1150
  </message>
1151
  <message>
16522 craig 1152
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
14460 jghali 1153
    <source>Toggle Guides</source>
1154
    <translation type="unfinished">दर्शयितॄन् टोग्गल् कुरु</translation>
1155
  </message>
1156
  <message>
1157
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
15099 cbradney 1158
    <translation type="obsolete">स्मार्ट् हैफन्</translation>
14460 jghali 1159
  </message>
1160
  <message>
16522 craig 1161
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
14460 jghali 1162
    <source>Non Breaking Dash</source>
1163
    <translation type="unfinished">अखण्डनडैश्</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
16522 craig 1166
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
14460 jghali 1167
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
1168
    <translation type="unfinished">अखण्डनान्तरम्</translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
16522 craig 1171
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
14460 jghali 1172
    <source>Page &amp;Number</source>
1173
    <translation type="unfinished">पृष्ठसङ्ख्या</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
16522 craig 1176
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
14460 jghali 1177
    <source>New Line</source>
1178
    <translation type="unfinished">नूतनरेखा</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
16522 craig 1181
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
14460 jghali 1182
    <source>Frame Break</source>
1183
    <translation type="unfinished">आबन्धखण्डनम्</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
16522 craig 1186
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
14460 jghali 1187
    <source>Column Break</source>
1188
    <translation type="unfinished">स्तम्भखण्डनम्</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
16522 craig 1191
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
14460 jghali 1192
    <source>Copyright</source>
1193
    <translation type="unfinished">कापीरैट्</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
16522 craig 1196
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
14460 jghali 1197
    <source>Registered Trademark</source>
1198
    <translation type="unfinished">पञ्जीकृतट्रेड्मार्क्</translation>
1199
  </message>
1200
  <message>
16522 craig 1201
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
14460 jghali 1202
    <source>Trademark</source>
1203
    <translation type="unfinished">ट्रेड्मार्क्</translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
16522 craig 1206
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
14460 jghali 1207
    <source>Solidus</source>
1208
    <translation type="unfinished">सोलिडस्</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
16522 craig 1211
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
14460 jghali 1212
    <source>Bullet</source>
1213
    <translation type="unfinished">बुल्लेट्</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
16522 craig 1216
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
14460 jghali 1217
    <source>Middle Dot</source>
1218
    <translation type="unfinished">मध्यमबिन्दुः</translation>
1219
  </message>
1220
  <message>
16522 craig 1221
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
14460 jghali 1222
    <source>Em Dash</source>
1223
    <translation type="unfinished">Em डैश्</translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
16522 craig 1226
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
14460 jghali 1227
    <source>En Dash</source>
1228
    <translation type="unfinished">En डैश्</translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
16522 craig 1231
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
14460 jghali 1232
    <source>Figure Dash</source>
1233
    <translation type="unfinished">रूपडैश्</translation>
1234
  </message>
1235
  <message>
16522 craig 1236
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
14460 jghali 1237
    <source>Quotation Dash</source>
1238
    <translation type="unfinished">उपबन्धडैश्</translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
16522 craig 1241
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
14460 jghali 1242
    <source>En Space</source>
1243
    <translation type="unfinished">En अन्तरम्</translation>
1244
  </message>
1245
  <message>
16522 craig 1246
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
14460 jghali 1247
    <source>Em Space</source>
1248
    <translation type="unfinished">Em अन्तरम्</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
16522 craig 1251
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
14460 jghali 1252
    <source>Thin Space</source>
1253
    <translation type="unfinished">कृशान्तरम्</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
16522 craig 1256
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
14460 jghali 1257
    <source>Thick Space</source>
1258
    <translation type="unfinished">स्थूलान्तरम्</translation>
1259
  </message>
1260
  <message>
16522 craig 1261
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
14460 jghali 1262
    <source>Mid Space</source>
1263
    <translation type="unfinished">मध्यान्तरम्</translation>
1264
  </message>
1265
  <message>
16522 craig 1266
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
14460 jghali 1267
    <source>Hair Space</source>
1268
    <translation type="unfinished">हैर् अन्तरम्</translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
16522 craig 1271
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
14460 jghali 1272
    <source>ff</source>
1273
    <translation type="unfinished">ff</translation>
1274
  </message>
1275
  <message>
16522 craig 1276
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
14460 jghali 1277
    <source>fi</source>
1278
    <translation type="unfinished">fi</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
16522 craig 1281
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
14460 jghali 1282
    <source>fl</source>
1283
    <translation type="unfinished">fl</translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
16522 craig 1286
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
14460 jghali 1287
    <source>ffi</source>
1288
    <translation type="unfinished">ffi</translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
16522 craig 1291
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
14460 jghali 1292
    <source>ffl</source>
1293
    <translation type="unfinished">ffl</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
16522 craig 1296
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
14460 jghali 1297
    <source>ft</source>
1298
    <translation type="unfinished">ft</translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
16522 craig 1301
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
14460 jghali 1302
    <source>st</source>
1303
    <translation type="unfinished">st</translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
16522 craig 1306
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
14460 jghali 1307
    <source>Sticky Tools</source>
1308
    <translation type="unfinished">स्टिक्की साधनानि</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
16522 craig 1311
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
14460 jghali 1312
    <source>&amp;Fit to Height</source>
1313
    <translation type="unfinished">औन्नत्यं प्रति उचितं कुरु</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
16522 craig 1316
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
14460 jghali 1317
    <source>Fit to Width</source>
1318
    <translation type="unfinished">विस्तारं प्रति उचितं कुरु</translation>
1319
  </message>
1320
  <message>
16522 craig 1321
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
14460 jghali 1322
    <source>Show Bleeds</source>
1323
    <translation type="unfinished">मोचनानि दर्शय</translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
16522 craig 1326
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
15099 cbradney 1327
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
1328
    <translation type="unfinished"></translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
16522 craig 1331
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
14460 jghali 1332
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
1333
    <translation type="unfinished">शून्यविस्तारान्तरम्</translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
16522 craig 1336
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
14460 jghali 1337
    <source>Zero Width NB Space</source>
1338
    <translation type="unfinished">शून्यविस्तारयुक्तं NB अन्तरम्</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
16522 craig 1341
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
14460 jghali 1342
    <source>Apostrophe</source>
1343
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
1344
    <translation type="unfinished">अपोस्ट्रोफ्</translation>
1345
  </message>
1346
  <message>
16522 craig 1347
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
14460 jghali 1348
    <source>Straight Double</source>
1349
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
1350
    <translation type="unfinished">सांसृष्टिकं द्विगुणम्</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
16522 craig 1353
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
14460 jghali 1354
    <source>Single Left</source>
1355
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
1356
    <translation type="unfinished">एककं वामम्</translation>
1357
  </message>
1358
  <message>
16522 craig 1359
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
14460 jghali 1360
    <source>Single Right</source>
1361
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
1362
    <translation type="unfinished">एककं दक्षिणम्</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
16522 craig 1365
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
14460 jghali 1366
    <source>Double Left</source>
1367
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
1368
    <translation type="unfinished">द्विगुणं वामम्</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
16522 craig 1371
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
14460 jghali 1372
    <source>Double Right</source>
1373
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
1374
    <translation type="unfinished">द्विगुणं दक्षिणम्</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
16522 craig 1377
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
14460 jghali 1378
    <source>Single Reversed</source>
1379
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
1380
    <translation type="unfinished">एककं विपर्यस्तम्</translation>
1381
  </message>
1382
  <message>
16522 craig 1383
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
14460 jghali 1384
    <source>Double Reversed</source>
1385
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
1386
    <translation type="unfinished">द्विगुणं विपर्यस्तम्</translation>
1387
  </message>
1388
  <message>
16522 craig 1389
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
14460 jghali 1390
    <source>Single Left Guillemet</source>
1391
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
1392
    <translation type="unfinished">एककं वामं गिलमेट्</translation>
1393
  </message>
1394
  <message>
16522 craig 1395
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
14460 jghali 1396
    <source>Single Right Guillemet</source>
1397
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
1398
    <translation type="unfinished">एककं दक्षिणं गिलमेट्</translation>
1399
  </message>
1400
  <message>
16522 craig 1401
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
14460 jghali 1402
    <source>Double Left Guillemet</source>
1403
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
1404
    <translation type="unfinished">द्विगुणं वामं गिलमेट्</translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
16522 craig 1407
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
14460 jghali 1408
    <source>Double Right Guillemet</source>
1409
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
1410
    <translation type="unfinished">द्विगुणं दक्षिणं गिलमेट्</translation>
1411
  </message>
1412
  <message>
16522 craig 1413
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
14460 jghali 1414
    <source>Low Single Comma</source>
1415
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
1416
    <translation type="unfinished">न्यूनम् एककं कमा</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
16522 craig 1419
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
14460 jghali 1420
    <source>Low Double Comma</source>
1421
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
1422
    <translation type="unfinished">न्यूनम् द्विगुणं कमा</translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
16522 craig 1425
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
14460 jghali 1426
    <source>CJK Single Left</source>
1427
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
1428
    <translation type="unfinished">CJK एककं वामम्</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
16522 craig 1431
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
14460 jghali 1432
    <source>CJK Single Right</source>
1433
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
1434
    <translation type="unfinished">CJK एककं दक्षिणम्</translation>
1435
  </message>
1436
  <message>
16522 craig 1437
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
14460 jghali 1438
    <source>CJK Double Left</source>
1439
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
1440
    <translation type="unfinished">CJK द्विगुणं वामम्</translation>
1441
  </message>
1442
  <message>
16522 craig 1443
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
14460 jghali 1444
    <source>CJK Double Right</source>
1445
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
1446
    <translation type="unfinished">CJK द्विगुणं दक्षिणम्</translation>
1447
  </message>
1448
  <message>
16522 craig 1449
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
14460 jghali 1450
    <source>&amp;400%</source>
1451
    <translation type="unfinished">&amp;400%</translation>
1452
  </message>
1453
  <message>
16522 craig 1454
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
14460 jghali 1455
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
1456
    <translation type="unfinished">विषयाबन्धं समावेशय</translation>
1457
  </message>
1458
  <message>
16522 craig 1459
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
14460 jghali 1460
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
1461
    <translation type="unfinished">चित्राबन्धं समावेशय</translation>
1462
  </message>
1463
  <message>
16522 craig 1464
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
14460 jghali 1465
    <source>Insert T&amp;able</source>
1466
    <translation type="unfinished">सारणीं समावेशय</translation>
1467
  </message>
1468
  <message>
16522 craig 1469
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
14460 jghali 1470
    <source>Insert &amp;Shape</source>
1471
    <translation type="unfinished">रूपं समावेशय</translation>
1472
  </message>
1473
  <message>
16522 craig 1474
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
14460 jghali 1475
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
1476
    <translation type="unfinished">बहुभुजं समावेशय</translation>
1477
  </message>
1478
  <message>
16522 craig 1479
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
14460 jghali 1480
    <source>Insert &amp;Line</source>
1481
    <translation type="unfinished">रेखां समावेशय</translation>
1482
  </message>
1483
  <message>
16522 craig 1484
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
14460 jghali 1485
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
1486
    <translation type="unfinished">बेजियर् वक्रं समावेशय</translation>
1487
  </message>
1488
  <message>
16522 craig 1489
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
14460 jghali 1490
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
1491
    <translation type="unfinished">मुक्तहस्तरेखां समावेशय</translation>
1492
  </message>
1493
  <message>
16522 craig 1494
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
14460 jghali 1495
    <source>Scribus Homepage</source>
1496
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् मुख्यपृष्ठम्</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
16522 craig 1499
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
14460 jghali 1500
    <source>Scribus Online Documentation</source>
1501
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् ओन्लैन् निर्देशिका</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
16522 craig 1504
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
14460 jghali 1505
    <source>Scribus Wiki</source>
1506
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् विकी</translation>
1507
  </message>
1508
  <message>
16522 craig 1509
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
14460 jghali 1510
    <source>Getting Started with Scribus</source>
1511
    <translation type="unfinished">स्क्रैबस् सह आरम्भः</translation>
1512
  </message>
1513
  <message>
16522 craig 1514
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
14460 jghali 1515
    <source>Show Context Menu</source>
1516
    <translation type="unfinished">सन्दर्भमेनु दर्शय</translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
16522 craig 1519
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
14460 jghali 1520
    <source>&amp;Manage Images</source>
1521
    <translation type="unfinished">चित्राणि प्रबन्धय</translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
16522 craig 1524
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
14460 jghali 1525
    <source>&amp;About Plugins</source>
1526
    <translation type="unfinished">प्लगिन्स् उद्दिश्य</translation>
1527
  </message>
1528
  <message>
16522 craig 1529
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
14460 jghali 1530
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
1531
    <translation type="unfinished">यूनिकोड् सम्प्रतीकारम्भश्रेणीं समावेशय</translation>
1532
  </message>
1533
  <message>
16522 craig 1534
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
14460 jghali 1535
    <source>Get Vector File...</source>
1536
    <translation type="unfinished"></translation>
1537
  </message>
1538
  <message>
16522 craig 1539
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
14460 jghali 1540
    <source>Advanced Select All...</source>
1541
    <translation type="unfinished"></translation>
1542
  </message>
1543
  <message>
16522 craig 1544
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
14460 jghali 1545
    <source>Edit Source...</source>
1546
    <translation type="unfinished"></translation>
1547
  </message>
1548
  <message>
16522 craig 1549
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
14460 jghali 1550
    <source>Replace Colors...</source>
1551
    <translation type="unfinished"></translation>
1552
  </message>
1553
  <message>
16522 craig 1554
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
14460 jghali 1555
    <source>Rulers Relative to Page</source>
1556
    <translation type="unfinished"></translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
16522 craig 1559
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
14460 jghali 1560
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
1561
    <translation type="unfinished"></translation>
1562
  </message>
1563
  <message>
16522 craig 1564
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
14460 jghali 1565
    <source>Check for Updates</source>
1566
    <translation type="unfinished">नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व</translation>
1567
  </message>
1568
  <message>
16522 craig 1569
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
14460 jghali 1570
    <source>Number of Pages</source>
1571
    <translation type="unfinished"></translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
16522 craig 1574
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
14460 jghali 1575
    <source>Adjust Image to Frame</source>
1576
    <translation type="unfinished"></translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
16522 craig 1579
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
14460 jghali 1580
    <source>File</source>
1581
    <translation type="unfinished">फैल्</translation>
1582
  </message>
1583
  <message>
16522 craig 1584
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
14460 jghali 1585
    <source>&amp;File</source>
1586
    <translation type="unfinished">फैल् (F)</translation>
1587
  </message>
1588
  <message>
16522 craig 1589
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
14460 jghali 1590
    <source>Edit</source>
1591
    <translation type="unfinished">सम्पादय</translation>
1592
  </message>
1593
  <message>
16522 craig 1594
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
14460 jghali 1595
    <source>&amp;Edit</source>
1596
    <translation type="unfinished">सम्पादय (E)</translation>
1597
  </message>
1598
  <message>
16522 craig 1599
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
14460 jghali 1600
    <source>Style</source>
1601
    <translation type="unfinished">शैली</translation>
1602
  </message>
1603
  <message>
16522 craig 1604
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
14460 jghali 1605
    <source>&amp;Style</source>
1606
    <translation type="unfinished"></translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
16522 craig 1609
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
14460 jghali 1610
    <source>Item</source>
1611
    <translation type="unfinished"></translation>
1612
  </message>
1613
  <message>
16522 craig 1614
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
14460 jghali 1615
    <source>&amp;Item</source>
1616
    <translation type="unfinished">वस्तु</translation>
1617
  </message>
1618
  <message>
16522 craig 1619
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
14460 jghali 1620
    <source>Insert</source>
1621
    <translation type="unfinished"></translation>
1622
  </message>
1623
  <message>
16522 craig 1624
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
14460 jghali 1625
    <source>I&amp;nsert</source>
1626
    <translation type="unfinished">समावेशय</translation>
1627
  </message>
1628
  <message>
16522 craig 1629
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
14460 jghali 1630
    <source>Page</source>
1631
    <translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
16522 craig 1634
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
14460 jghali 1635
    <source>&amp;Page</source>
1636
    <translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
1637
  </message>
1638
  <message>
16522 craig 1639
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
14460 jghali 1640
    <source>View</source>
1641
    <translation type="unfinished"></translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
16522 craig 1644
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
14460 jghali 1645
    <source>&amp;View</source>
1646
    <translation type="unfinished">दृश्यः</translation>
1647
  </message>
1648
  <message>
16522 craig 1649
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
14460 jghali 1650
    <source>Extras</source>
1651
    <translation type="unfinished"></translation>
1652
  </message>
1653
  <message>
16522 craig 1654
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
14460 jghali 1655
    <source>E&amp;xtras</source>
1656
    <translation type="unfinished">अतिशयाः</translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
16522 craig 1659
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
14460 jghali 1660
    <source>Windows</source>
1661
    <translation type="unfinished"></translation>
1662
  </message>
1663
  <message>
16522 craig 1664
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
14460 jghali 1665
    <source>&amp;Windows</source>
1666
    <translation type="unfinished">विण्डोस्</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
16522 craig 1669
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
14460 jghali 1670
    <source>Help</source>
1671
    <translation type="unfinished"></translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
16522 craig 1674
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
14460 jghali 1675
    <source>&amp;Help</source>
1676
    <translation type="unfinished">साहाय्यम् </translation>
1677
  </message>
1678
  <message>
16522 craig 1679
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2043"/>
14460 jghali 1680
    <source>Plugin Menu Items</source>
1681
    <translation type="unfinished"></translation>
1682
  </message>
1683
  <message>
16522 craig 1684
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2045"/>
14460 jghali 1685
    <source>Others</source>
1686
    <translation type="unfinished"></translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
16522 craig 1689
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2047"/>
14460 jghali 1690
    <source>Unicode Characters</source>
1691
    <translation type="unfinished"></translation>
1692
  </message>
1693
  <message>
16522 craig 1694
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
14460 jghali 1695
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
1696
    <translation type="unfinished"></translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
16522 craig 1699
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
14460 jghali 1700
    <source>New &amp;from Template...</source>
1701
    <translation type="unfinished">रचनायाः नूतनम्...</translation>
1702
  </message>
1703
</context>
1704
<context>
1705
  <name>AdjustCmsDialog</name>
1706
  <message>
14474 cbradney 1707
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
14460 jghali 1708
    <source>CMS Settings</source>
1709
    <translation type="unfinished"></translation>
1710
  </message>
1711
</context>
1712
<context>
1713
  <name>AlignDistribute</name>
1714
  <message>
14474 cbradney 1715
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
14460 jghali 1716
    <source>Align</source>
1717
    <translation type="unfinished">पङ्क्तीकुरु</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
14474 cbradney 1720
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
14460 jghali 1721
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
1722
    <translation type="unfinished">वृतदर्शयिता :</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
14474 cbradney 1725
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
14460 jghali 1726
    <source>&amp;Relative To:</source>
1727
    <translation type="unfinished"></translation>
1728
  </message>
1729
  <message>
15243 cbradney 1730
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
1731
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
1732
    <translation type="unfinished"></translation>
1733
  </message>
1734
  <message>
1735
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
1736
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
1737
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
1738
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
1739
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
1740
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
1741
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
1742
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
1743
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
1744
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
1745
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
1746
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
1747
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
1748
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
1749
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
1750
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
1751
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
1752
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
1753
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
1754
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
1755
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
1756
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
1757
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
1758
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
1759
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
1760
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
1761
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
1762
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
14460 jghali 1763
    <source>...</source>
1764
    <translation type="unfinished"></translation>
1765
  </message>
1766
  <message>
15243 cbradney 1767
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
14460 jghali 1768
    <source>Distribute</source>
1769
    <translation type="unfinished">संविभज</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
15243 cbradney 1772
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
14460 jghali 1773
    <source>&amp;Distance:</source>
1774
    <translation type="unfinished">दूरत्वम् :</translation>
1775
  </message>
14474 cbradney 1776
  <message>
15243 cbradney 1777
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
1778
    <source>Reverse Distribution</source>
1779
    <translation type="unfinished"></translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
1782
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
14474 cbradney 1783
    <source>Swap</source>
1784
    <translation type="unfinished"></translation>
1785
  </message>
14460 jghali 1786
</context>
1787
<context>
1788
  <name>AlignDistributePalette</name>
1789
  <message>
14474 cbradney 1790
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
14460 jghali 1791
    <source>Align and Distribute</source>
1792
    <translation type="unfinished">पङ्क्तीकुरु संविभज च</translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
14474 cbradney 1795
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
14460 jghali 1796
    <source>&amp;Relative to:</source>
1797
    <translation type="unfinished">प्रति सापेक्षिकम् :</translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
14474 cbradney 1800
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
14460 jghali 1801
    <source>First Selected</source>
1802
    <translation type="unfinished">प्रथमवृतम्</translation>
1803
  </message>
1804
  <message>
14474 cbradney 1805
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
14460 jghali 1806
    <source>Last Selected</source>
1807
    <translation type="unfinished">अन्तिमवृतम्</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
14474 cbradney 1810
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
14460 jghali 1811
    <source>Page</source>
1812
    <translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
14474 cbradney 1815
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
14460 jghali 1816
    <source>Margins</source>
1817
    <translation type="unfinished">सीमाः</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
14474 cbradney 1820
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
14460 jghali 1821
    <source>Guide</source>
1822
    <translation type="unfinished">दर्शयिता</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
14474 cbradney 1825
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
14460 jghali 1826
    <source>Selection</source>
1827
    <translation type="unfinished">वरणम्</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
15243 cbradney 1830
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
1831
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
1832
    <translation type="unfinished"></translation>
1833
  </message>
1834
  <message>
1835
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
1836
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
1837
    <translation type="unfinished"></translation>
1838
  </message>
1839
  <message>
1840
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
1841
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
1842
    <translation type="unfinished"></translation>
1843
  </message>
1844
  <message>
1845
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
1846
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
1847
    <translation type="unfinished"></translation>
1848
  </message>
1849
  <message>
1850
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
14460 jghali 1851
    <source>Align bottoms</source>
1852
    <translation type="unfinished">तलानि पङ्क्तीकुरु</translation>
1853
  </message>
1854
  <message>
15243 cbradney 1855
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
14460 jghali 1856
    <source>Align right sides</source>
1857
    <translation type="unfinished">दक्षिणपक्षान् पङ्क्तीकुरु</translation>
1858
  </message>
1859
  <message>
15243 cbradney 1860
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
14460 jghali 1861
    <source>Center on vertical axis</source>
1862
    <translation type="unfinished">ऋजुरूपाक्षे केन्द्रीकुरु</translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
15243 cbradney 1865
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
14460 jghali 1866
    <source>Align left sides</source>
1867
    <translation type="unfinished">वामपक्षान् पङ्क्तीकुरु</translation>
1868
  </message>
1869
  <message>
15243 cbradney 1870
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
14460 jghali 1871
    <source>Center on horizontal axis</source>
1872
    <translation type="unfinished">तिर्यग्रूपाक्षे केन्द्रीकुरु</translation>
1873
  </message>
1874
  <message>
15243 cbradney 1875
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
14460 jghali 1876
    <source>Align tops</source>
1877
    <translation type="unfinished">उपरिभागान् पङ्क्तीकुरु</translation>
1878
  </message>
1879
  <message>
15243 cbradney 1880
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
14460 jghali 1881
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
1882
    <translation type="unfinished">वृतदर्शयिता :</translation>
1883
  </message>
1884
  <message>
15243 cbradney 1885
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
14460 jghali 1886
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
1887
    <translation type="unfinished">समदूरत्वेन दक्षिणपक्षान् संविभज</translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
15243 cbradney 1890
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
14460 jghali 1891
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
1892
    <translation type="unfinished">समदूरत्वेन दक्षिणपक्षान् संविभज</translation>
1893
  </message>
1894
  <message>
15243 cbradney 1895
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
14460 jghali 1896
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
1897
    <translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण समदूरत्वेन च मध्यानि संविभज</translation>
1898
  </message>
1899
  <message>
15243 cbradney 1900
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
14460 jghali 1901
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
1902
    <translation type="unfinished">समदूरत्वेन वामपक्षान् संविभज</translation>
1903
  </message>
1904
  <message>
15243 cbradney 1905
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
14460 jghali 1906
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
1907
    <translation type="unfinished">ऋजुरूपेण समदूरत्वेन च मध्यानि संविभज</translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
15243 cbradney 1910
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
14460 jghali 1911
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
1912
    <translation type="unfinished">समदूरत्वेन दक्षिणपक्षान् संविभज</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
15243 cbradney 1915
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
14460 jghali 1916
    <source>&amp;Distance:</source>
1917
    <translation type="unfinished">दूरत्वम् :</translation>
1918
  </message>
1919
  <message>
15243 cbradney 1920
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
14460 jghali 1921
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
1922
    <translation type="unfinished">निर्दिष्टदूरत्वेन वस्तूनि संविभज</translation>
1923
  </message>
1924
  <message>
15243 cbradney 1925
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
1926
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
1927
    <translation type="unfinished"></translation>
1928
  </message>
1929
  <message>
1930
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
14460 jghali 1931
    <source>None Selected</source>
1932
    <translation type="unfinished">किमपि न वृतम्</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
15243 cbradney 1935
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
14474 cbradney 1936
    <source>Swap items to the left</source>
1937
    <translation type="unfinished"></translation>
1938
  </message>
1939
  <message>
15243 cbradney 1940
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
14474 cbradney 1941
    <source>Swap items to the right</source>
1942
    <translation type="unfinished"></translation>
1943
  </message>
1944
  <message>
15294 cbradney 1945
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
14460 jghali 1946
    <source>Y: %1%2</source>
1947
    <translation type="unfinished">Y: %1%2</translation>
1948
  </message>
1949
  <message>
15294 cbradney 1950
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
14460 jghali 1951
    <source>X: %1%2</source>
1952
    <translation type="unfinished">X: %1%2</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
15243 cbradney 1955
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
14460 jghali 1956
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
1957
    <translation type="unfinished">स्थिरस्य वामपक्षं प्रति वस्तूनां दक्षिणपक्षान् पङ्क्तीकुरु</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
15243 cbradney 1960
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
14460 jghali 1961
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
1962
    <translation type="unfinished">स्थिरस्य दक्षिणपक्षं प्रति वस्तूनां वामपक्षान् पङ्क्तीकुरु</translation>
1963
  </message>
1964
  <message>
15243 cbradney 1965
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
14460 jghali 1966
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
1967
    <translation type="unfinished">स्थिरस्य तलं प्रति वस्तूनाम् उपरिभागान् पङ्क्तीकुरु</translation>
1968
  </message>
1969
  <message>
15243 cbradney 1970
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
14460 jghali 1971
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
1972
    <translation type="unfinished">स्थिरस्य उपरिभागं प्रति वस्तूनां तलानि पङ्क्तीकुरु</translation>
1973
  </message>
1974
  <message>
15243 cbradney 1975
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
14460 jghali 1976
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
1977
    <translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे तिर्यगन्तराणि समानि कुरु</translation>
1978
  </message>
1979
  <message>
15243 cbradney 1980
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
14460 jghali 1981
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
1982
    <translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे तिर्यगन्तराणि निर्दिष्टमूल्येन समानि कुरु</translation>
1983
  </message>
1984
  <message>
15243 cbradney 1985
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
14460 jghali 1986
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
1987
    <translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे ऋज्वन्तराणि समानि कुरु</translation>
1988
  </message>
1989
  <message>
15243 cbradney 1990
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
14460 jghali 1991
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
1992
    <translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे ऋज्वन्तराणि निर्दिष्टमूल्येन समानि कुरु</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
15243 cbradney 1995
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
14460 jghali 1996
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
1997
    <translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे तिर्यगन्तराणि कुरु, पृष्ठस्य पक्षान् च समानान् कुरु</translation>
1998
  </message>
1999
  <message>
15243 cbradney 2000
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
14460 jghali 2001
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
2002
    <translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे ऋज्वन्तराणि कुरु, पृष्ठसीमानाम् उपरिभागं तलं च समाने कुरु</translation>
2003
  </message>
2004
  <message>
15243 cbradney 2005
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
14460 jghali 2006
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
2007
    <translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे तिर्यगन्तराणि कुरु, पृष्ठसीमानां पक्षान् च समानान् कुरु</translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
15243 cbradney 2010
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
14460 jghali 2011
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
2012
    <translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे ऋज्वन्तराणि कुरु, पृष्ठस्य उपरिभागं तलं च समाने कुरु</translation>
2013
  </message>
2014
  <message>
14474 cbradney 2015
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
14460 jghali 2016
    <source>Align</source>
2017
    <translation type="unfinished">पङ्क्तीकुरु</translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
14474 cbradney 2020
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
14460 jghali 2021
    <source>Distribute</source>
2022
    <translation type="unfinished">संविभज</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
14474 cbradney 2025
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
14460 jghali 2026
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2027
    <translation type="unfinished"></translation>
2028
  </message>
2029
  <message>
15243 cbradney 2030
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
14460 jghali 2031
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
2032
    <translation type="unfinished"></translation>
2033
  </message>
2034
</context>
2035
<context>
2036
  <name>AlignSelect</name>
2037
  <message>
14474 cbradney 2038
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
14460 jghali 2039
    <source>Align Text Left</source>
2040
    <translation type="unfinished">वामे विषयं पङ्क्तीकुरु</translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
14474 cbradney 2043
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
14460 jghali 2044
    <source>Align Text Right</source>
2045
    <translation type="unfinished">दक्षिणे विषयं पङ्क्तीकुरु</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
14474 cbradney 2048
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
14460 jghali 2049
    <source>Align Text Center</source>
2050
    <translation type="unfinished">मध्ये विषयं पङ्क्तीकुरु</translation>
2051
  </message>
2052
  <message>
14474 cbradney 2053
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
14460 jghali 2054
    <source>Align Text Justified</source>
2055
    <translation type="unfinished">परिशोधितं विषयं पङ्क्तीकुरु</translation>
2056
  </message>
2057
  <message>
14474 cbradney 2058
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
14460 jghali 2059
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2060
    <translation type="unfinished">विषयम् आग्रहेण परिशोधितं पङ्क्तीकुरु</translation>
2061
  </message>
2062
</context>
2063
<context>
2064
  <name>Annot</name>
2065
  <message>
14474 cbradney 2066
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
14460 jghali 2067
    <source>Field Properties</source>
2068
    <translation type="unfinished">क्षेत्रविशेषाः</translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
14474 cbradney 2071
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
2072
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
14460 jghali 2073
    <source>Type:</source>
2074
    <translation type="unfinished">वर्गः :</translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
14474 cbradney 2077
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
14460 jghali 2078
    <source>Button</source>
2079
    <translation type="unfinished">पिञ्जः</translation>
2080
  </message>
2081
  <message>
14474 cbradney 2082
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
14460 jghali 2083
    <source>Text Field</source>
2084
    <translation type="unfinished">विषयक्षेत्रम्</translation>
2085
  </message>
2086
  <message>
14474 cbradney 2087
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
14460 jghali 2088
    <source>Check Box</source>
2089
    <translation type="unfinished">परीक्षापेटिका</translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
14474 cbradney 2092
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
14460 jghali 2093
    <source>Combo Box</source>
2094
    <translation type="unfinished">कोम्बो पेटिका</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
14474 cbradney 2097
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
14460 jghali 2098
    <source>List Box</source>
2099
    <translation type="unfinished">सूचीपेटिका</translation>
2100
  </message>
2101
  <message>
14474 cbradney 2102
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
14460 jghali 2103
    <source>Properties</source>
2104
    <translation type="unfinished">विशेषाः</translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
14474 cbradney 2107
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
14460 jghali 2108
    <source>Name:</source>
2109
    <translation type="unfinished">नाम :</translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
14474 cbradney 2112
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="134"/>
14460 jghali 2113
    <source>Tooltip:</source>
2114
    <translation type="unfinished">साधनसङ्केतः :</translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
14474 cbradney 2117
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
2118
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
14460 jghali 2119
    <source>Text</source>
2120
    <translation type="unfinished">विषयः</translation>
2121
  </message>
2122
  <message>
14474 cbradney 2123
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
14460 jghali 2124
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
2125
    <translation type="unfinished">PDF 1.3 सह उपयोगाय फोण्ट् :</translation>
2126
  </message>
2127
  <message>
14474 cbradney 2128
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
14460 jghali 2129
    <source>Border</source>
2130
    <translation type="unfinished">सीमा</translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
14474 cbradney 2133
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
14460 jghali 2134
    <source>Color:</source>
2135
    <translation type="unfinished">वर्णः :</translation>
2136
  </message>
2137
  <message>
14474 cbradney 2138
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
14460 jghali 2139
    <source>Width:</source>
2140
    <translation type="unfinished">विस्तारः :</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
14474 cbradney 2143
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
14460 jghali 2144
    <source>Thin</source>
2145
    <translation type="unfinished">कृशः</translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
14474 cbradney 2148
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
2149
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
14460 jghali 2150
    <source>Normal</source>
2151
    <translation type="unfinished">सामान्यम्</translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
14474 cbradney 2154
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
14460 jghali 2155
    <source>Wide</source>
2156
    <translation type="unfinished">विस्तृतम्</translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
14474 cbradney 2159
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
14460 jghali 2160
    <source>Style:</source>
2161
    <translation type="unfinished">शैली :</translation>
2162
  </message>
2163
  <message>
14474 cbradney 2164
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
14460 jghali 2165
    <source>Solid</source>
2166
    <translation type="unfinished">पिण्डम्</translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
14474 cbradney 2169
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
14460 jghali 2170
    <source>Dashed</source>
2171
    <translation type="unfinished">डैश् कृतम्</translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
14474 cbradney 2174
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
14460 jghali 2175
    <source>Underline</source>
2176
    <translation type="unfinished">रेखाङ्कितम्</translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
14474 cbradney 2179
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
14460 jghali 2180
    <source>Beveled</source>
2181
    <translation type="unfinished">बेवेल् कृतम्</translation>
2182
  </message>
2183
  <message>
14474 cbradney 2184
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
14460 jghali 2185
    <source>Inset</source>
2186
    <translation type="unfinished">इन्सेट्</translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
14474 cbradney 2189
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
14460 jghali 2190
    <source>Other</source>
2191
    <translation type="unfinished">अन्यः</translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
14474 cbradney 2194
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
14460 jghali 2195
    <source>Read Only</source>
2196
    <translation type="unfinished">पठनमात्रम्</translation>
2197
  </message>
2198
  <message>
14474 cbradney 2199
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
14460 jghali 2200
    <source>Required</source>
2201
    <translation type="unfinished">आवश्यकम्</translation>
2202
  </message>
2203
  <message>
14474 cbradney 2204
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="242"/>
14460 jghali 2205
    <source>Do Not Export Value</source>
2206
    <translation type="unfinished">मूल्यनिर्याणं मा कुरु</translation>
2207
  </message>
2208
  <message>
14474 cbradney 2209
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
14460 jghali 2210
    <source>Visibility:</source>
2211
    <translation type="unfinished">दृश्यत्वम् :</translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
14474 cbradney 2214
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
14460 jghali 2215
    <source>Visible</source>
2216
    <translation type="unfinished">दृष्टम्</translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
14474 cbradney 2219
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
14460 jghali 2220
    <source>Hidden</source>
2221
    <translation type="unfinished">तिरोधत्तम्</translation>
2222
  </message>
2223
  <message>
14474 cbradney 2224
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
14460 jghali 2225
    <source>No Print</source>
2226
    <translation type="unfinished">मुद्रणं न</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
14474 cbradney 2229
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
14460 jghali 2230
    <source>No View</source>
2231
    <translation type="unfinished">दृश्यः न</translation>
2232
  </message>
2233
  <message>
14474 cbradney 2234
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
14460 jghali 2235
    <source>Appearance</source>
2236
    <translation type="unfinished">आलोकः</translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
14474 cbradney 2239
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
14460 jghali 2240
    <source>Text for Button Down</source>
2241
    <translation type="unfinished">अधः पिञ्जः इत्येतस्मै विषयः</translation>
2242
  </message>
2243
  <message>
14474 cbradney 2244
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
14460 jghali 2245
    <source>Text for Roll Over</source>
2246
    <translation type="unfinished">लुटनाय विषयः</translation>
2247
  </message>
2248
  <message>
14474 cbradney 2249
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
14460 jghali 2250
    <source>Icons</source>
2251
    <translation type="unfinished">प्रतीकाः</translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
14474 cbradney 2254
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
14460 jghali 2255
    <source>Use Icons</source>
2256
    <translation type="unfinished">प्रतीकान् उपयोजय</translation>
2257
  </message>
2258
  <message>
14474 cbradney 2259
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
2260
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
2261
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
14460 jghali 2262
    <source>Remove</source>
2263
    <translation type="unfinished">अपनय</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
14474 cbradney 2266
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
14460 jghali 2267
    <source>Pressed</source>
2268
    <translation type="unfinished">पीडितम्</translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
14474 cbradney 2271
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
14460 jghali 2272
    <source>Roll Over</source>
2273
    <translation type="unfinished">लुटनम्</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
14474 cbradney 2276
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
14460 jghali 2277
    <source>Icon Placement...</source>
2278
    <translation type="unfinished">प्रतीकस्थापनम्...</translation>
2279
  </message>
2280
  <message>
14474 cbradney 2281
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
14460 jghali 2282
    <source>Highlight</source>
2283
    <translation type="unfinished">उल्लेखय</translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
14474 cbradney 2286
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
14460 jghali 2287
    <source>None</source>
2288
    <comment>highlight</comment>
2289
    <translation type="unfinished">किमपि न</translation>
2290
  </message>
2291
  <message>
14474 cbradney 2292
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
14460 jghali 2293
    <source>Invert</source>
2294
    <translation type="unfinished">विपर्यासं कुरु</translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
14474 cbradney 2297
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
14460 jghali 2298
    <source>Outlined</source>
2299
    <translation type="unfinished">परिलेखस्थीकृतम्</translation>
2300
  </message>
2301
  <message>
14474 cbradney 2302
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
14460 jghali 2303
    <source>Push</source>
2304
    <translation type="unfinished">नुद</translation>
2305
  </message>
2306
  <message>
14474 cbradney 2307
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
14460 jghali 2308
    <source>Multi-Line</source>
2309
    <translation type="unfinished">बहु-रेखा</translation>
2310
  </message>
2311
  <message>
14474 cbradney 2312
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
14460 jghali 2313
    <source>Password</source>
2314
    <translation type="unfinished">गुह्यपदम्</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
14474 cbradney 2317
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
14460 jghali 2318
    <source>Limit of</source>
2319
    <translation type="unfinished">अस्य सीमा</translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
14474 cbradney 2322
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
14460 jghali 2323
    <source>Characters</source>
2324
    <translation type="unfinished">संप्रतीकाः</translation>
2325
  </message>
2326
  <message>
14474 cbradney 2327
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
14460 jghali 2328
    <source>Do Not Scroll</source>
2329
    <translation type="unfinished">स्क्रोल् मा कुरु</translation>
2330
  </message>
2331
  <message>
14474 cbradney 2332
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
14460 jghali 2333
    <source>Do Not Spell Check</source>
2334
    <translation type="unfinished">वर्णविन्यासपरीक्षणं मा कुरु</translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
14474 cbradney 2337
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
14460 jghali 2338
    <source>Check Style:</source>
2339
    <translation type="unfinished">चेक् शैली :</translation>
2340
  </message>
2341
  <message>
14474 cbradney 2342
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
14460 jghali 2343
    <source>Check</source>
2344
    <translation type="unfinished">परीक्षस्व</translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
14474 cbradney 2347
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
14460 jghali 2348
    <source>Cross</source>
2349
    <translation type="unfinished">तिर्यक्</translation>
2350
  </message>
2351
  <message>
14474 cbradney 2352
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
14460 jghali 2353
    <source>Diamond</source>
2354
    <translation type="unfinished">वज्रम्</translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
14474 cbradney 2357
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
14460 jghali 2358
    <source>Circle</source>
2359
    <translation type="unfinished">वृत्तम्</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
14474 cbradney 2362
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
14460 jghali 2363
    <source>Star</source>
2364
    <translation type="unfinished">नक्षत्रम्</translation>
2365
  </message>
2366
  <message>
14474 cbradney 2367
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
14460 jghali 2368
    <source>Square</source>
2369
    <translation type="unfinished">समचतुर्भुजः</translation>
2370
  </message>
2371
  <message>
14474 cbradney 2372
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
14460 jghali 2373
    <source>Default is Checked</source>
2374
    <translation type="unfinished">मूलभूतं चेक् कृतम्</translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
14474 cbradney 2377
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
14460 jghali 2378
    <source>Editable</source>
2379
    <translation type="unfinished">सम्पाद्यम्</translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
14474 cbradney 2382
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
14460 jghali 2383
    <source>Options</source>
2384
    <translation type="unfinished">विकल्पाः</translation>
2385
  </message>
2386
  <message>
14474 cbradney 2387
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
16522 craig 2388
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
14460 jghali 2389
    <source>None</source>
2390
    <comment>action</comment>
2391
    <translation type="unfinished">किमपि न</translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
14474 cbradney 2394
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
16522 craig 2395
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
2396
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2123"/>
14460 jghali 2397
    <source>JavaScript</source>
2398
    <translation type="unfinished">जावास्क्रिप्ट्</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
14474 cbradney 2401
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
16522 craig 2402
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
14460 jghali 2403
    <source>Go To</source>
2404
    <translation type="unfinished">प्रति गच्छ</translation>
2405
  </message>
2406
  <message>
14474 cbradney 2407
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
16522 craig 2408
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
14460 jghali 2409
    <source>Submit Form</source>
2410
    <translation type="unfinished">प्रपत्रम् अर्पय</translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
14474 cbradney 2413
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
16522 craig 2414
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
14460 jghali 2415
    <source>Reset Form</source>
2416
    <translation type="unfinished">प्रपत्रम् पुनः स्थापय</translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
14474 cbradney 2419
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
16522 craig 2420
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
14460 jghali 2421
    <source>Import Data</source>
2422
    <translation type="unfinished">डाटा आयानीकुरु</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
14474 cbradney 2425
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
14460 jghali 2426
    <source>Event:</source>
2427
    <translation type="unfinished">घटना :</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
14474 cbradney 2430
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
16522 craig 2431
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
14460 jghali 2432
    <source>Mouse Up</source>
2433
    <translation type="unfinished">मौस् उपरि</translation>
2434
  </message>
2435
  <message>
14474 cbradney 2436
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
16522 craig 2437
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
14460 jghali 2438
    <source>Mouse Down</source>
2439
    <translation type="unfinished">मौस् अधः</translation>
2440
  </message>
2441
  <message>
14474 cbradney 2442
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
16522 craig 2443
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
14460 jghali 2444
    <source>Mouse Enter</source>
2445
    <translation type="unfinished">मौस् निवेशय</translation>
2446
  </message>
2447
  <message>
14474 cbradney 2448
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
16522 craig 2449
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
14460 jghali 2450
    <source>Mouse Exit</source>
2451
    <translation type="unfinished">मौस् निर्गमय</translation>
2452
  </message>
2453
  <message>
14474 cbradney 2454
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
16522 craig 2455
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
14460 jghali 2456
    <source>On Focus</source>
2457
    <translation type="unfinished">केन्द्रे</translation>
2458
  </message>
2459
  <message>
14474 cbradney 2460
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
16522 craig 2461
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
14460 jghali 2462
    <source>On Blur</source>
2463
    <translation type="unfinished">अस्पष्टे</translation>
2464
  </message>
2465
  <message>
14474 cbradney 2466
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
14460 jghali 2467
    <source>Script:</source>
2468
    <translation type="unfinished">स्क्रिप्ट् :</translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
14474 cbradney 2471
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
2472
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
2473
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
2474
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
2475
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
14460 jghali 2476
    <source>Edit...</source>
2477
    <translation type="unfinished">सम्पादय...</translation>
2478
  </message>
2479
  <message>
14474 cbradney 2480
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
14460 jghali 2481
    <source>Submit to URL:</source>
2482
    <translation type="unfinished">URL प्रति अर्पय :</translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
14474 cbradney 2485
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
14460 jghali 2486
    <source>Import Data from:</source>
2487
    <translation type="unfinished">अस्मात् डाटा आयानीकुरु :</translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
14474 cbradney 2490
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
14460 jghali 2491
    <source>Destination</source>
2492
    <translation type="unfinished">गन्तव्यम्</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
14474 cbradney 2495
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
14460 jghali 2496
    <source>To File:</source>
2497
    <translation type="unfinished">फैल् प्रति :</translation>
2498
  </message>
2499
  <message>
14474 cbradney 2500
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
14460 jghali 2501
    <source>Change...</source>
2502
    <translation type="unfinished">परिणम...</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
14474 cbradney 2505
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
14460 jghali 2506
    <source>Page:</source>
2507
    <translation type="unfinished">पृष्ठम् :</translation>
2508
  </message>
2509
  <message>
14474 cbradney 2510
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
14460 jghali 2511
    <source>X-Pos:</source>
2512
    <translation type="unfinished">X-स्थानम् :</translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
14474 cbradney 2515
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
2516
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
14460 jghali 2517
    <source> pt</source>
2518
    <translation type="unfinished"> pt</translation>
2519
  </message>
2520
  <message>
14474 cbradney 2521
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
14460 jghali 2522
    <source>Y-Pos:</source>
2523
    <translation type="unfinished">Y-स्थानम् :</translation>
2524
  </message>
2525
  <message>
14474 cbradney 2526
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
14460 jghali 2527
    <source>Action</source>
2528
    <translation type="unfinished">कार्यम्</translation>
2529
  </message>
2530
  <message>
14474 cbradney 2531
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
14460 jghali 2532
    <source>Field is formatted as:</source>
2533
    <translation type="unfinished">क्षेत्रम् एवं रचितम्:</translation>
2534
  </message>
2535
  <message>
14474 cbradney 2536
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
14460 jghali 2537
    <source>Plain</source>
2538
    <translation type="unfinished">स्पष्टम्</translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
14474 cbradney 2541
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
14460 jghali 2542
    <source>Number</source>
2543
    <translation type="unfinished">सङ्ख्या</translation>
2544
  </message>
2545
  <message>
14474 cbradney 2546
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
14460 jghali 2547
    <source>Percentage</source>
2548
    <translation type="unfinished">प्रतिशतम्</translation>
2549
  </message>
2550
  <message>
14474 cbradney 2551
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
14460 jghali 2552
    <source>Date</source>
2553
    <translation type="unfinished">दिनाङ्कः</translation>
2554
  </message>
2555
  <message>
14474 cbradney 2556
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
14460 jghali 2557
    <source>Time</source>
2558
    <translation type="unfinished">समयः</translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
14474 cbradney 2561
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
14460 jghali 2562
    <source>Custom</source>
2563
    <translation type="unfinished">स्वेच्छा</translation>
2564
  </message>
2565
  <message>
14474 cbradney 2566
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
14460 jghali 2567
    <source>Number Format</source>
2568
    <translation type="unfinished">सङ्ख्यारचना</translation>
2569
  </message>
2570
  <message>
14474 cbradney 2571
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
2572
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
14460 jghali 2573
    <source>Decimals:</source>
2574
    <translation type="unfinished">दशकानि :</translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
14474 cbradney 2577
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
14460 jghali 2578
    <source>Use Currency Symbol</source>
2579
    <translation type="unfinished">मुद्रासङ्केतम् उपयोजय</translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
14474 cbradney 2582
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="801"/>
14460 jghali 2583
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
2584
    <translation type="unfinished">मुद्रासंकेतं पूर्वं लागय</translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
14474 cbradney 2587
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="805"/>
2588
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="848"/>
14460 jghali 2589
    <source>Formatting</source>
2590
    <translation type="unfinished">रचयति</translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
14474 cbradney 2593
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="828"/>
14460 jghali 2594
    <source>Percent Format</source>
2595
    <translation type="unfinished">प्रतिशतरचना</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
14474 cbradney 2598
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="871"/>
14460 jghali 2599
    <source>Date Format</source>
2600
    <translation type="unfinished">दिनाङ्करचना</translation>
2601
  </message>
2602
  <message>
14474 cbradney 2603
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="897"/>
14460 jghali 2604
    <source>Time Format</source>
2605
    <translation type="unfinished">समयरचना</translation>
2606
  </message>
2607
  <message>
14474 cbradney 2608
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="919"/>
14460 jghali 2609
    <source>Custom Scripts</source>
2610
    <translation type="unfinished">स्वेच्छास्क्रिप्ट्स्</translation>
2611
  </message>
2612
  <message>
14474 cbradney 2613
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="931"/>
14460 jghali 2614
    <source>Format:</source>
2615
    <translation type="unfinished">रचना :</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
14474 cbradney 2618
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="957"/>
14460 jghali 2619
    <source>Keystroke:</source>
2620
    <translation type="unfinished">कुञ्चिकास्ट्रोक् :</translation>
2621
  </message>
2622
  <message>
14474 cbradney 2623
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="981"/>
14460 jghali 2624
    <source>Format</source>
2625
    <translation type="unfinished">रचना</translation>
2626
  </message>
2627
  <message>
14474 cbradney 2628
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="997"/>
14460 jghali 2629
    <source>Value is not validated</source>
2630
    <translation type="unfinished">मूल्यं न सत्यापितम्</translation>
2631
  </message>
2632
  <message>
14474 cbradney 2633
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1006"/>
14460 jghali 2634
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
2635
    <translation type="unfinished">मूल्यम् अस्मादधिकतरम् अथवा अनेन समं भवितव्यम् :</translation>
2636
  </message>
2637
  <message>
14474 cbradney 2638
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1010"/>
14460 jghali 2639
    <source>and less or equal to:</source>
2640
    <translation type="unfinished">अपि च अस्मान्यूनम् अथवा अनेन समम् :</translation>
2641
  </message>
2642
  <message>
14474 cbradney 2643
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1021"/>
14460 jghali 2644
    <source>Custom validate script:</source>
2645
    <translation type="unfinished">स्वेच्छासत्यापनस्क्रिप्ट् :</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
14474 cbradney 2648
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1042"/>
14460 jghali 2649
    <source>Validate</source>
2650
    <translation type="unfinished">सत्यापय</translation>
2651
  </message>
2652
  <message>
14474 cbradney 2653
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1059"/>
14460 jghali 2654
    <source>Value is not calculated</source>
2655
    <translation type="unfinished">मूल्यं न गणयितम्</translation>
2656
  </message>
2657
  <message>
14474 cbradney 2658
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1068"/>
14460 jghali 2659
    <source>Value is the</source>
2660
    <translation type="unfinished">मूल्यम् अस्ति</translation>
2661
  </message>
2662
  <message>
14474 cbradney 2663
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
14460 jghali 2664
    <source>sum</source>
2665
    <translation type="unfinished">सङ्कलनम्</translation>
2666
  </message>
2667
  <message>
14474 cbradney 2668
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
14460 jghali 2669
    <source>product</source>
2670
    <translation type="unfinished">उत्पन्नम्</translation>
2671
  </message>
2672
  <message>
14474 cbradney 2673
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
14460 jghali 2674
    <source>average</source>
2675
    <translation type="unfinished">मध्यम्</translation>
2676
  </message>
2677
  <message>
14474 cbradney 2678
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
14460 jghali 2679
    <source>minimum</source>
2680
    <translation type="unfinished">न्यूनतमम्</translation>
2681
  </message>
2682
  <message>
14474 cbradney 2683
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1074"/>
14460 jghali 2684
    <source>maximum</source>
2685
    <translation type="unfinished">अधिकतमम्</translation>
2686
  </message>
2687
  <message>
14474 cbradney 2688
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1081"/>
14460 jghali 2689
    <source>of the following fields:</source>
2690
    <translation type="unfinished">एषां क्षेत्राणाम् :</translation>
2691
  </message>
2692
  <message>
14474 cbradney 2693
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1091"/>
14460 jghali 2694
    <source>Pick...</source>
2695
    <translation type="unfinished">वृणु...</translation>
2696
  </message>
2697
  <message>
14474 cbradney 2698
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1096"/>
14460 jghali 2699
    <source>Custom calculation script:</source>
2700
    <translation type="unfinished">स्वेच्छागणनास्क्रिप्ट् :</translation>
2701
  </message>
2702
  <message>
14474 cbradney 2703
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1116"/>
14460 jghali 2704
    <source>Calculate</source>
2705
    <translation type="unfinished">गणय</translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
14474 cbradney 2708
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1135"/>
14460 jghali 2709
    <source>OK</source>
2710
    <translation type="unfinished">अस्तु</translation>
2711
  </message>
2712
  <message>
14474 cbradney 2713
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1139"/>
14460 jghali 2714
    <source>Cancel</source>
2715
    <translation type="unfinished">निरसनं कुरु</translation>
2716
  </message>
2717
  <message>
14474 cbradney 2718
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1190"/>
2719
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1191"/>
14460 jghali 2720
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
2721
    <translation type="unfinished">PDF 1.3 कृते पताका उपेक्षिता</translation>
2722
  </message>
2723
  <message>
14474 cbradney 2724
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1192"/>
14460 jghali 2725
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
2726
    <translation type="unfinished">अत्र क्षेत्राणाम् अर्धविरामचिह्नविभक्तां सूचीं निवेशय</translation>
2727
  </message>
2728
  <message>
14474 cbradney 2729
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1193"/>
14460 jghali 2730
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
2731
    <translation type="unfinished">पिञ्जेभ्यः प्रतीकान् उपयोजयितुम् अवरतः सामान्याय प्रतीकः आवश्यकः</translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
16522 craig 2734
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1314"/>
2735
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1346"/>
2736
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1371"/>
2737
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
14460 jghali 2738
    <source>Open</source>
2739
    <translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
16522 craig 2742
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1490"/>
14460 jghali 2743
    <source>Example:</source>
2744
    <translation type="unfinished">उदाहरणम् :</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
16522 craig 2747
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
14460 jghali 2748
    <source>Selection Change</source>
2749
    <translation type="unfinished">वरणपरिणामः</translation>
2750
  </message>
2751
  <message>
16522 craig 2752
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2122"/>
14460 jghali 2753
    <source>None</source>
2754
    <translation type="unfinished">किमपि न</translation>
2755
  </message>
2756
  <message>
16522 craig 2757
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
14460 jghali 2758
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
2759
    <translation type="unfinished">PDF फैल्स् (*.pdf);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
2760
  </message>
2761
  <message>
16522 craig 2762
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1347"/>
2763
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1372"/>
14460 jghali 2764
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
2765
    <translation type="unfinished">चित्राणि (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
2766
  </message>
2767
  <message>
16522 craig 2768
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1315"/>
14460 jghali 2769
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
2770
    <translation type="unfinished">चित्राणि (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;सर्वफैल्स् (*)</translation>
2771
  </message>
2772
  <message>
14474 cbradney 2773
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="626"/>
14460 jghali 2774
    <source>Export absolute Filename</source>
2775
    <translation type="unfinished"></translation>
2776
  </message>
2777
  <message>
14474 cbradney 2778
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
14460 jghali 2779
    <source>Submit format:</source>
2780
    <translation type="unfinished"></translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
14474 cbradney 2783
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
14460 jghali 2784
    <source>FDF</source>
2785
    <translation type="unfinished"></translation>
2786
  </message>
2787
  <message>
14474 cbradney 2788
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
14460 jghali 2789
    <source>HTML</source>
2790
    <translation type="unfinished"></translation>
2791
  </message>
2792
  <message>
14474 cbradney 2793
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
14460 jghali 2794
    <source>XFDF</source>
2795
    <translation type="unfinished"></translation>
2796
  </message>
2797
  <message>
14474 cbradney 2798
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
14460 jghali 2799
    <source>PDF</source>
2800
    <translation type="unfinished">PDF</translation>
2801
  </message>
2802
</context>
2803
<context>
2804
  <name>Annota</name>
2805
  <message>
14474 cbradney 2806
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
14460 jghali 2807
    <source>Annotation Properties</source>
2808
    <translation type="unfinished">वार्तिकविशेषाः </translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
14474 cbradney 2811
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
14460 jghali 2812
    <source>Text</source>
2813
    <translation type="unfinished">विषयः</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
14474 cbradney 2816
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
14460 jghali 2817
    <source>Link</source>
2818
    <translation type="unfinished">सम्बन्धः</translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
14474 cbradney 2821
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
14460 jghali 2822
    <source>External Link</source>
2823
    <translation type="unfinished">बाह्यसम्बन्धः</translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
14474 cbradney 2826
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
14460 jghali 2827
    <source>External Web-Link</source>
2828
    <translation type="unfinished">बाह्यजालकसम्बन्धः</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
14474 cbradney 2831
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
14460 jghali 2832
    <source>&amp;Type:</source>
2833
    <translation type="unfinished">वर्गः :</translation>
2834
  </message>
2835
  <message>
14474 cbradney 2836
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="118"/>
14460 jghali 2837
    <source>Destination</source>
2838
    <translation type="unfinished">गन्तव्यम्</translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
14474 cbradney 2841
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
14460 jghali 2842
    <source>C&amp;hange...</source>
2843
    <translation type="unfinished">परिणम...</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
14474 cbradney 2846
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="147"/>
14460 jghali 2847
    <source>&amp;Page:</source>
2848
    <translation type="unfinished">पृष्ठम् :</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
14474 cbradney 2851
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="168"/>
2852
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="177"/>
14460 jghali 2853
    <source> pt</source>
2854
    <translation type="unfinished"> pt</translation>
2855
  </message>
2856
  <message>
14474 cbradney 2857
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="171"/>
14460 jghali 2858
    <source>&amp;X-Pos</source>
2859
    <translation type="unfinished">&amp;X-स्थानम्</translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
14474 cbradney 2862
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="179"/>
14460 jghali 2863
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2864
    <translation type="unfinished">&amp;Y-स्थानम् :</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
14474 cbradney 2867
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
14460 jghali 2868
    <source>Open</source>
2869
    <translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
2870
  </message>
2871
  <message>
14474 cbradney 2872
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
14460 jghali 2873
    <source>%1;;All Files (*)</source>
2874
    <translation type="unfinished">%1;;सर्वफैल्स् (*)</translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
14474 cbradney 2877
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
14460 jghali 2878
    <source>Export absolute Filename</source>
2879
    <translation type="unfinished"></translation>
2880
  </message>
2881
</context>
2882
<context>
2883
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
2884
  <message>
14474 cbradney 2885
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
14460 jghali 2886
    <source>Apply Master Page</source>
2887
    <translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठं प्रयोजय</translation>
2888
  </message>
2889
  <message>
14474 cbradney 2890
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
14460 jghali 2891
    <source>&amp;Master Page:</source>
2892
    <translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठम् :</translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
14474 cbradney 2895
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
14460 jghali 2896
    <source>Alt+P</source>
2897
    <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
14474 cbradney 2900
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
14460 jghali 2901
    <source>Alt+E</source>
2902
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
14474 cbradney 2905
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
14460 jghali 2906
    <source>Alt+D</source>
2907
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
2908
  </message>
2909
  <message>
14474 cbradney 2910
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
14460 jghali 2911
    <source>Alt+A</source>
2912
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
2913
  </message>
2914
  <message>
14474 cbradney 2915
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
14460 jghali 2916
    <source>Alt+W</source>
2917
    <translation type="unfinished">Alt+W</translation>
2918
  </message>
2919
  <message>
14474 cbradney 2920
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
14460 jghali 2921
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
2922
    <translation type="unfinished">अस्य गोचरस्यान्तः एव समानि, विषमानि, अथवा सर्वाणि पृष्ठानि प्रति वृतं प्रधानपृष्ठं प्रयोजय</translation>
2923
  </message>
2924
  <message>
14474 cbradney 2925
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
14460 jghali 2926
    <source>to</source>
2927
    <translation type="unfinished">प्रति</translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
14474 cbradney 2930
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
14460 jghali 2931
    <source>Alt+O</source>
2932
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
14474 cbradney 2935
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
14460 jghali 2936
    <source>Alt+C</source>
2937
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
14474 cbradney 2940
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
14460 jghali 2941
    <source>Possible Hyphenation</source>
2942
    <translation type="unfinished">शक्यहैफनेशन्</translation>
2943
  </message>
2944
  <message>
14474 cbradney 2945
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
14460 jghali 2946
    <source>Apply to</source>
2947
    <translation type="unfinished"></translation>
2948
  </message>
2949
  <message>
14474 cbradney 2950
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
14460 jghali 2951
    <source>Current &amp;Page</source>
2952
    <translation type="unfinished"></translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
14474 cbradney 2955
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
14460 jghali 2956
    <source>&amp;Even Pages</source>
2957
    <translation type="unfinished"></translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
14474 cbradney 2960
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
14460 jghali 2961
    <source>O&amp;dd Pages</source>
2962
    <translation type="unfinished"></translation>
2963
  </message>
2964
  <message>
14474 cbradney 2965
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
14460 jghali 2966
    <source>&amp;All Pages</source>
2967
    <translation type="unfinished">सर्वपृष्ठानि</translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
14474 cbradney 2970
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
14460 jghali 2971
    <source>&amp;Within Range</source>
2972
    <translation type="unfinished"></translation>
2973
  </message>
2974
</context>
2975
<context>
16522 craig 2976
  <name>ArcVectorBase</name>
2977
  <message>
2978
    <location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
2979
    <source>Edit Arc</source>
2980
    <translation type="unfinished"></translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
2984
    <source>Start Angle:</source>
2985
    <translation type="unfinished"></translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
2989
    <source>End Angle:</source>
2990
    <translation type="unfinished"></translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
2994
    <source>Height:</source>
2995
    <translation type="unfinished">औन्नत्यम् :</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
2999
    <source>Width:</source>
3000
    <translation type="unfinished">विस्तारः :</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
3004
    <source>End Edit</source>
3005
    <translation type="unfinished"></translation>
3006
  </message>
3007
</context>
3008
<context>
3009
  <name>ArcWidgetBase</name>
3010
  <message>
3011
    <location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
3012
    <source>Form</source>
3013
    <translation type="unfinished"></translation>
3014
  </message>
3015
  <message>
3016
    <location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
3017
    <source>Start Angle:</source>
3018
    <translation type="unfinished"></translation>
3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
3022
    <source>End Angle:</source>
3023
    <translation type="unfinished"></translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
3027
    <source>Sample Polygon</source>
3028
    <translation type="unfinished">प्रतिदर्शबहुभुजः</translation>
3029
  </message>
3030
</context>
3031
<context>
14460 jghali 3032
  <name>AspellPlugin</name>
3033
  <message>
14474 cbradney 3034
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
14460 jghali 3035
    <source>Spell-checking support</source>
3036
    <translation type="unfinished">वर्णविन्यासपरीक्षणसमर्थनम्</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
15099 cbradney 3040
    <translation type="obsolete">एस्पेल् द्वारा वर्णविन्यासपरीक्षणाय समर्थनं सङ्कलयति। संस्थापितेभ्यः एस्पेल् शब्दकोशेभ्यः भाषाः वृणोतुं शक्यते, अपि च, आवश्यकानुसारम् अथवा वृतविषये वर्णविन्यासपरीक्षणं कर्तुं शक्यते।</translation>
14460 jghali 3041
  </message>
3042
  <message>
14474 cbradney 3043
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
14460 jghali 3044
    <source>0.1</source>
3045
    <translation type="unfinished">0.1</translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
14474 cbradney 3048
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
14460 jghali 3049
    <source>Spell Checker</source>
3050
    <translation type="unfinished"></translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
15099 cbradney 3053
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
3054
    <source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
3055
    <translation type="unfinished"></translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="98"/>
14460 jghali 3059
    <source>Aspell Plugin Error</source>
3060
    <translation type="unfinished"></translation>
3061
  </message>
3062
</context>
3063
<context>
3064
  <name>AspellPluginBase</name>
3065
  <message>
15099 cbradney 3066
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
14460 jghali 3067
    <source>Spell Check</source>
3068
    <translation type="unfinished"></translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
15099 cbradney 3071
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
14460 jghali 3072
    <source>Replacement:</source>
3073
    <translation type="unfinished"></translation>
3074
  </message>
3075
  <message>
15099 cbradney 3076
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
3077
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
3078
    <translation type="unfinished"></translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
14460 jghali 3082
    <source>&amp;Add Word</source>
3083
    <translation type="unfinished"></translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
15099 cbradney 3086
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
14460 jghali 3087
    <source>&amp;Change</source>
3088
    <translation type="unfinished"></translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
15099 cbradney 3091
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
14460 jghali 3092
    <source>Not in Dictionary:</source>
3093
    <translation type="unfinished"></translation>
3094
  </message>
3095
  <message>
15099 cbradney 3096
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
14460 jghali 3097
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
3098
    <translation type="unfinished"></translation>
3099
  </message>
3100
  <message>
15099 cbradney 3101
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
14460 jghali 3102
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
3103
    <translation type="unfinished"></translation>
3104
  </message>
3105
  <message>
15099 cbradney 3106
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
14460 jghali 3107
    <source>Active Dictionary: </source>
3108
    <translation type="unfinished"></translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
15099 cbradney 3111
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
14460 jghali 3112
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
3113
    <translation type="unfinished"></translation>
3114
  </message>
3115
  <message>
15099 cbradney 3116
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
14460 jghali 3117
    <source>&amp;Ignore</source>
3118
    <translation type="unfinished"></translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
15099 cbradney 3121
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
14460 jghali 3122
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
3123
    <translation type="unfinished"></translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
15099 cbradney 3126
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
14460 jghali 3127
    <source>I&amp;gnore All</source>
3128
    <translation type="unfinished"></translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
15099 cbradney 3131
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
14460 jghali 3132
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
3133
    <translation type="unfinished"></translation>
3134
  </message>
3135
  <message>
15099 cbradney 3136
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
14460 jghali 3137
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
3138
    <translation type="unfinished"></translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
15099 cbradney 3141
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
14460 jghali 3142
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
3143
    <translation type="unfinished"></translation>
3144
  </message>
3145
  <message>
15099 cbradney 3146
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
14460 jghali 3147
    <source>Change A&amp;ll</source>
3148
    <translation type="unfinished"></translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
15099 cbradney 3151
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
14460 jghali 3152
    <source>Close</source>
3153
    <translation type="unfinished">पिधत्स्व</translation>
3154
  </message>
3155
</context>
3156
<context>
3157
  <name>AspellPluginImpl</name>
3158
  <message>
14474 cbradney 3159
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
14460 jghali 3160
    <source>Loaded </source>
3161
    <translation type="unfinished">लोड् कृतम्</translation>
3162
  </message>
3163
  <message>
14474 cbradney 3164
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
14460 jghali 3165
    <source>default </source>
3166
    <translation type="unfinished">मूलभूतम्</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source> aspell dictionary.</source>
15099 cbradney 3170
    <translation type="obsolete">एस्पेल् शब्दकोशः।</translation>
14460 jghali 3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
15099 cbradney 3174
    <translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): एस्पेल् स्पेल्लर् विन्यासे दोषः।</translation>
14460 jghali 3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
15099 cbradney 3178
    <translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): एस्पेल् स्पेल्लर् उत्पादने दोषः।</translation>
14460 jghali 3179
  </message>
3180
  <message>
14474 cbradney 3181
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
14460 jghali 3182
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
3183
    <translation type="unfinished">AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): &quot; इत्यस्य सर्वोदाहरणानि त्यक्तुं न शक्यते</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
14474 cbradney 3186
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
14460 jghali 3187
    <source> by adding it to the session list.</source>
3188
    <translation type="unfinished"> संसदः सूचीं प्रति सङकलनेन।</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
14474 cbradney 3191
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
14460 jghali 3192
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
3193
    <translation type="unfinished">AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): नैजसूचीं प्रति शब्दं सङ्कलयितुं न शक्यते।</translation>
3194
  </message>
3195
  <message>
14474 cbradney 3196
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
14460 jghali 3197
    <source>Spelling check complete</source>
3198
    <translation type="unfinished"></translation>
3199
  </message>
3200
  <message>
15099 cbradney 3201
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
3202
    <source> Aspell dictionary.</source>
3203
    <translation type="unfinished"></translation>
3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
3207
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration.</source>
3208
    <translation type="unfinished"></translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
3212
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller.</source>
3213
    <translation type="unfinished"></translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
14474 cbradney 3216
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
3217
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
14460 jghali 3218
    <source>Spell Checker</source>
3219
    <translation type="unfinished"></translation>
3220
  </message>
3221
  <message>
14474 cbradney 3222
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
14460 jghali 3223
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
3224
    <translation type="unfinished"></translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
14474 cbradney 3227
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
14460 jghali 3228
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
3229
    <translation type="unfinished"></translation>
3230
  </message>
3231
</context>
3232
<context>
3233
  <name>AutoformButtonGroup</name>
3234
  <message>
14474 cbradney 3235
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
15243 cbradney 3236
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
14460 jghali 3237
    <source>Arrows</source>
3238
    <translation type="unfinished">बाणाः</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
14474 cbradney 3241
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
15243 cbradney 3242
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
14460 jghali 3243
    <source>Flow Chart</source>
3244
    <translation type="unfinished">धाराचार्ट्</translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
14474 cbradney 3247
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
15243 cbradney 3248
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
14460 jghali 3249
    <source>Jigsaw</source>
3250
    <translation type="unfinished">जिग्सा</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
14474 cbradney 3253
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
15243 cbradney 3254
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
14460 jghali 3255
    <source>Specials</source>
3256
    <translation type="unfinished">विशिष्टाः</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
14474 cbradney 3259
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
15243 cbradney 3260
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
14460 jghali 3261
    <source>Default Shapes</source>
3262
    <translation type="unfinished"></translation>
3263
  </message>
3264
</context>
3265
<context>
3266
  <name>Barcode</name>
3267
  <message>
14474 cbradney 3268
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
14460 jghali 3269
    <source>&amp;Barcode...</source>
3270
    <translation type="unfinished">बार्कोड्...</translation>
3271
  </message>
3272
  <message>
14474 cbradney 3273
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
14460 jghali 3274
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
3275
    <translation type="unfinished"></translation>
3276
  </message>
3277
</context>
3278
<context>
3279
  <name>BarcodeGenerator</name>
3280
  <message>
14474 cbradney 3281
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
14460 jghali 3282
    <source>12 or 13 digits</source>
3283
    <translation type="unfinished">12 अथवा 13 अङ्काः</translation>
3284
  </message>
3285
  <message>
14474 cbradney 3286
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
14460 jghali 3287
    <source>8 digits</source>
3288
    <translation type="unfinished">8 अङ्काः</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
14474 cbradney 3291
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
14460 jghali 3292
    <source>11 or 12 digits</source>
3293
    <translation type="unfinished">11 अथवा 12 अङ्काः</translation>
3294
  </message>
3295
  <message>
14474 cbradney 3296
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
14460 jghali 3297
    <source>7 or 8 digits</source>
3298
    <translation type="unfinished">7 अथवा 8 अङ्काः</translation>
3299
  </message>
3300
  <message>
14474 cbradney 3301
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
14460 jghali 3302
    <source>5 digits</source>
3303
    <translation type="unfinished">5 अङ्काः</translation>
3304
  </message>
3305
  <message>
14474 cbradney 3306
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
14460 jghali 3307
    <source>2 digits</source>
3308
    <translation type="unfinished">2 अङ्काः</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
14474 cbradney 3311
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
14460 jghali 3312
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
3313
    <translation type="unfinished">सम्प्रतीकानाम्, अङ्कानाम्, तथा एतेषु सङ्केतेषु -. *$/+% कस्यापि परिवर्तनीयसङ्ख्या।</translation>
3314
  </message>
3315
  <message>
14474 cbradney 3316
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
3317
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
14460 jghali 3318
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
3319
    <translation type="unfinished">आदिमसम्प्रतीकसमूहाय अनुरूपारम्भसम्प्रतीकेन ये आरभन्ते, तेषां ASCII सम्प्रतीकानां, विशिष्टकृत्यसङ्केतानां च परिवर्तनीयसङ्ख्या। UCC/EAN-128s निकटे निश्चयेन आरम्भसम्प्रतीकात् परं FNC 1 सङ्केतः भवितव्यः।</translation>
3320
  </message>
3321
  <message>
14474 cbradney 3322
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
14460 jghali 3323
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
3324
    <translation type="unfinished">अङ्कानाम्, तथा एतेषु सङ्केतेषु -$:/.+ABCD कस्यापि परिवर्तनीयसङ्ख्या।</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
14474 cbradney 3327
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
3328
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
3329
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
3330
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
14460 jghali 3331
    <source>Variable number of digits</source>
3332
    <translation type="unfinished">अङ्कानां परिवर्तनीयसङ्ख्या</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
14474 cbradney 3335
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
14460 jghali 3336
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
3337
    <translation type="unfinished">अङ्कानां परिवर्तनीयसङ्ख्या। ITF-14 इत्येतत् 14 सम्प्रतीकाः, परीक्षणाङ्कश्च तस्मिन् नास्ति</translation>
3338
  </message>
3339
  <message>
14474 cbradney 3340
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
14460 jghali 3341
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
3342
    <translation type="unfinished">बृहदक्षराणाम् अङ्कानां च परिवर्तनीयसङ्ख्या</translation>
3343
  </message>
3344
  <message>
14474 cbradney 3345
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
14460 jghali 3346
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
3347
    <translation type="unfinished">हेक्साडेसिमल् सम्प्रतीकानां परिवर्तनीयसङ्ख्या</translation>
3348
  </message>
3349
  <message>
15099 cbradney 3350
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
3351
    <source>Barcode</source>
3352
    <translation type="unfinished"></translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
15892 craig 3355
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="339"/>
14460 jghali 3356
    <source>Error opening file: %1</source>
3357
    <translation type="unfinished">फैल् उद्घाटने दोषः : %1</translation>