Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15294 | Rev 15402 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="sk_SK">
3824 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name>@default</name>
9357 mrdocs 6
  <message>
7
    <source>Copy #%1 of </source>
10133 cbradney 8
    <translation type="obsolete">Kopírovať #%1 z </translation>
9357 mrdocs 9
  </message>
3824 cbradney 10
</context>
11
<context>
10842 cbradney 12
  <name>AIPlug</name>
13
  <message>
15099 cbradney 14
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
10842 cbradney 15
    <source>Importing: %1</source>
13319 cbradney 16
    <translation>Importovanie: %1</translation>
10842 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
15099 cbradney 19
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
10842 cbradney 20
    <source>Analyzing File:</source>
13319 cbradney 21
    <translation>Analýza súboru:</translation>
10842 cbradney 22
  </message>
23
  <message>
15099 cbradney 24
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
25
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
15243 cbradney 26
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2320"/>
10842 cbradney 27
    <source>Group%1</source>
13319 cbradney 28
    <translation>Skupina%1</translation>
10842 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
15243 cbradney 31
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3388"/>
10842 cbradney 32
    <source>Generating Items</source>
13319 cbradney 33
    <translation>Generovanie položiek</translation>
10842 cbradney 34
  </message>
35
</context>
36
<context>
3632 mrdocs 37
  <name>About</name>
38
  <message>
15099 cbradney 39
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
3824 cbradney 40
    <source>About Scribus %1</source>
41
    <translation>O Scribuse %1</translation>
3632 mrdocs 42
  </message>
43
  <message>
3824 cbradney 44
    <source>%1 %2 %3 </source>
45
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
3632 mrdocs 46
  </message>
47
  <message>
3824 cbradney 48
    <source>Using GhostScript version %1</source>
49
    <translation type="obsolete">Používam GhostScript verziu %1</translation>
3632 mrdocs 50
  </message>
51
  <message>
3824 cbradney 52
    <source>No GS version available</source>
53
    <translation type="obsolete">GS nie je dostupný</translation>
3632 mrdocs 54
  </message>
55
  <message>
3824 cbradney 56
    <source>Scribus Version %1
3632 mrdocs 57
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 58
    <translation type="obsolete">Scribus verzia %1
3632 mrdocs 59
%2 %3 (%4)</translation>
60
  </message>
61
  <message>
3824 cbradney 62
    <source>Build-ID:</source>
63
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
3632 mrdocs 64
  </message>
65
  <message>
15099 cbradney 66
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
3824 cbradney 67
    <source>&amp;About</source>
68
    <translation>&amp;O programe</translation>
3632 mrdocs 69
  </message>
70
  <message>
15099 cbradney 71
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
3824 cbradney 72
    <source>Development Team:</source>
73
    <translation>Vývojársky tím:</translation>
3632 mrdocs 74
  </message>
75
  <message>
15099 cbradney 76
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
3824 cbradney 77
    <source>Contributions from:</source>
78
    <translation>Príspevky od:</translation>
3632 mrdocs 79
  </message>
80
  <message>
3824 cbradney 81
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 82
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua verzia:</translation>
3632 mrdocs 83
  </message>
84
  <message>
3824 cbradney 85
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 86
    <translation type="obsolete">Windows verzia:</translation>
3632 mrdocs 87
  </message>
88
  <message>
15099 cbradney 89
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
3824 cbradney 90
    <source>Official Documentation:</source>
91
    <translation>Oficiálna dokumentácia:</translation>
3632 mrdocs 92
  </message>
93
  <message>
15099 cbradney 94
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
3824 cbradney 95
    <source>Other Documentation:</source>
96
    <translation>Ďalšia dokumentácia:</translation>
3632 mrdocs 97
  </message>
98
  <message>
15099 cbradney 99
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
3824 cbradney 100
    <source>A&amp;uthors</source>
101
    <translation>A&amp;utori</translation>
3632 mrdocs 102
  </message>
103
  <message>
15099 cbradney 104
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
3824 cbradney 105
    <source>Official Translations and Translators:</source>
106
    <translation>Oficiálne preklady a prekladatelia:</translation>
3632 mrdocs 107
  </message>
108
  <message>
15099 cbradney 109
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
3824 cbradney 110
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
111
    <translation>Predchádzajúci prispievatelia prekladov:</translation>
3632 mrdocs 112
  </message>
113
  <message>
15099 cbradney 114
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
3824 cbradney 115
    <source>&amp;Translations</source>
116
    <translation>Pre&amp;klady</translation>
3632 mrdocs 117
  </message>
118
  <message>
15099 cbradney 119
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
3824 cbradney 120
    <source>Homepage</source>
121
    <translation>Domovská stránka</translation>
3632 mrdocs 122
  </message>
123
  <message>
15099 cbradney 124
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
3824 cbradney 125
    <source>Online Reference</source>
126
    <translation>Online referencie</translation>
3632 mrdocs 127
  </message>
128
  <message>
15099 cbradney 129
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
3824 cbradney 130
    <source>Wiki</source>
131
    <translation>Wiki</translation>
3632 mrdocs 132
  </message>
133
  <message>
15099 cbradney 134
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
3824 cbradney 135
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
136
    <translation>Chyby a požiadavky na vlastnosti</translation>
3632 mrdocs 137
  </message>
138
  <message>
15099 cbradney 139
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
3824 cbradney 140
    <source>Mailing List</source>
141
    <translation>E-mailová konferencia</translation>
3632 mrdocs 142
  </message>
143
  <message>
15099 cbradney 144
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
3824 cbradney 145
    <source>&amp;Online</source>
146
    <translation>&amp;On-line</translation>
3632 mrdocs 147
  </message>
148
  <message>
15099 cbradney 149
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
3824 cbradney 150
    <source>&amp;Close</source>
151
    <translation>&amp;Zavrieť</translation>
3632 mrdocs 152
  </message>
153
  <message>
3824 cbradney 154
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
155
    <translation type="obsolete">Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a zakompilované podporu knižníc v Scribuse.
3632 mrdocs 156
C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus.</translation>
157
  </message>
3824 cbradney 158
  <message>
15099 cbradney 159
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 160
    <source>%1 %2 %3</source>
5066 mrdocs 161
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 162
  </message>
163
  <message>
15099 cbradney 164
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 165
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5066 mrdocs 166
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 167
  </message>
168
  <message>
15099 cbradney 169
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
3824 cbradney 170
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
5066 mrdocs 171
    <translation>Používam Ghostscript verziu %1</translation>
3824 cbradney 172
  </message>
173
  <message>
15099 cbradney 174
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
3824 cbradney 175
    <source>No Ghostscript version available</source>
12540 cbradney 176
    <translation>Ghostscript nie je dostupný</translation>
3824 cbradney 177
  </message>
178
  <message>
179
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10133 cbradney 180
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verzia %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 181
  </message>
182
  <message>
15099 cbradney 183
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
3824 cbradney 184
    <source>Build ID:</source>
5066 mrdocs 185
    <translation>ID zostavenia:</translation>
3824 cbradney 186
  </message>
187
  <message>
188
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 189
    <translation type="obsolete">Tento panel zobrazuje verziu, dátum kompilácie a podporu knižníc v Scribuse. C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno je generátor C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. Tiež je tu uvedené, akú verziu Ghostscript-u Scribus našiel.</translation>
3824 cbradney 190
  </message>
4141 cbradney 191
  <message>
15099 cbradney 192
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
4870 mrdocs 193
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
5066 mrdocs 194
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 195
  </message>
4759 cbradney 196
  <message>
15099 cbradney 197
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
4870 mrdocs 198
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
5066 mrdocs 199
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 200
  </message>
201
  <message>
15099 cbradney 202
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
5328 cbradney 203
    <source>Tango Project Icons:</source>
9357 mrdocs 204
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 205
  </message>
6261 cbradney 206
  <message>
15099 cbradney 207
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
6261 cbradney 208
    <source>&amp;Updates</source>
9357 mrdocs 209
    <translation>Akt&amp;ualizácie</translation>
6261 cbradney 210
  </message>
211
  <message>
212
    <source>Check for &amp;Updates</source>
11652 cbradney 213
    <translation type="obsolete">Vyhľadať akt&amp;ualizáciu</translation>
6261 cbradney 214
  </message>
215
  <message>
216
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
9729 cbradney 217
    <translation type="obsolete">Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a zakompilovanú podporu knižníc v Scribuse.
9357 mrdocs 218
C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus.</translation>
6261 cbradney 219
  </message>
220
  <message>
15099 cbradney 221
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
6261 cbradney 222
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
9357 mrdocs 223
    <translation>Skontrolovať aktualizácie Scribusu. Žiadne dáta z Vášho počítača nebudú prenesené.</translation>
6261 cbradney 224
  </message>
7716 cbradney 225
  <message>
15099 cbradney 226
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
7716 cbradney 227
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
9357 mrdocs 228
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
7716 cbradney 229
  </message>
9729 cbradney 230
  <message>
15099 cbradney 231
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
9729 cbradney 232
    <source>Splash Screen:</source>
13319 cbradney 233
    <translation>Úvodný obrázok:</translation>
9729 cbradney 234
  </message>
235
  <message>
15099 cbradney 236
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
9729 cbradney 237
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
13319 cbradney 238
    <translation>Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a kompiláciu a podporu knižníc v Scribuse.</translation>
9729 cbradney 239
  </message>
240
  <message>
15099 cbradney 241
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
9729 cbradney 242
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
13319 cbradney 243
    <translation>C-C-T-F zodpovedá pre C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno zodpovedá generátoru C=cairo alebo Q=Qt</translation>
9729 cbradney 244
  </message>
245
  <message>
15099 cbradney 246
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
9729 cbradney 247
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
13319 cbradney 248
    <translation>Chýbajúca knižnica je indikovaná cez *. Toto tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorý našiel Scribus.</translation>
9729 cbradney 249
  </message>
250
  <message>
15099 cbradney 251
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
9729 cbradney 252
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
13319 cbradney 253
    <translation>Windows verzia nepoužíva fontconfig alebo CUPS knižnice.</translation>
9729 cbradney 254
  </message>
10133 cbradney 255
  <message>
15099 cbradney 256
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
10133 cbradney 257
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
13319 cbradney 258
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10133 cbradney 259
  </message>
260
  <message>
15099 cbradney 261
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
10133 cbradney 262
    <source>Scribus Version</source>
12540 cbradney 263
    <translation>Scribus verzia</translation>
10133 cbradney 264
  </message>
11652 cbradney 265
  <message>
15099 cbradney 266
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
15294 cbradney 267
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
11652 cbradney 268
    <source>Check for Updates</source>
12540 cbradney 269
    <translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
11652 cbradney 270
  </message>
271
  <message>
15294 cbradney 272
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
11652 cbradney 273
    <source>Abort Update Check</source>
12540 cbradney 274
    <translation>O kontrole aktualizácií</translation>
11652 cbradney 275
  </message>
12281 cbradney 276
  <message>
15099 cbradney 277
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
12281 cbradney 278
    <source>Developer Blog</source>
12540 cbradney 279
    <translation>Vývojársky blog</translation>
12281 cbradney 280
  </message>
281
  <message>
15099 cbradney 282
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
12281 cbradney 283
    <source>&amp;Licence</source>
12540 cbradney 284
    <translation>&amp;Licencia</translation>
12281 cbradney 285
  </message>
286
  <message>
15099 cbradney 287
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
12281 cbradney 288
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
13319 cbradney 289
    <translation>Nie je možné otvoriť súbor s licenciou. Prosím skontrolujte svoj inštalačný priečinok alebo web stránku Scribusu, kde sú uvedené licenčné informácie.</translation>
12281 cbradney 290
  </message>
12612 cbradney 291
  <message>
15099 cbradney 292
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
12612 cbradney 293
    <source>Doc Translators:</source>
13319 cbradney 294
    <translation>Preklad dokumentov:</translation>
12612 cbradney 295
  </message>
296
  <message>
15099 cbradney 297
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
12612 cbradney 298
    <source>Webmasters:</source>
13319 cbradney 299
    <translation>Správca webu:</translation>
12612 cbradney 300
  </message>
301
  <message>
15294 cbradney 302
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
303
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
304
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
12612 cbradney 305
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
13319 cbradney 306
    <translation>Nie je možné otvoriť súbor %1. Skontrolujte svoju inštalačný priečinok alebo Scribus web stránku ohľadom informácie o %1.</translation>
12612 cbradney 307
  </message>
3824 cbradney 308
</context>
309
<context>
3632 mrdocs 310
  <name>AboutPlugins</name>
311
  <message>
3824 cbradney 312
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 313
    <translation type="obsolete">Áno</translation>
3632 mrdocs 314
  </message>
315
  <message>
3824 cbradney 316
    <source>No</source>
6769 cbradney 317
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
3632 mrdocs 318
  </message>
4759 cbradney 319
  <message>
15099 cbradney 320
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 321
    <source>Filename:</source>
5066 mrdocs 322
    <translation>Názov súboru:</translation>
4759 cbradney 323
  </message>
324
  <message>
15099 cbradney 325
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 326
    <source>Version:</source>
5066 mrdocs 327
    <translation>Verzia:</translation>
4759 cbradney 328
  </message>
329
  <message>
15099 cbradney 330
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 331
    <source>Enabled:</source>
5066 mrdocs 332
    <translation>Povolené:</translation>
4759 cbradney 333
  </message>
334
  <message>
15099 cbradney 335
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 336
    <source>Release Date:</source>
5066 mrdocs 337
    <translation>Dátum vydania:</translation>
4759 cbradney 338
  </message>
339
  <message>
15099 cbradney 340
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 341
    <source>Description:</source>
5066 mrdocs 342
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 343
  </message>
344
  <message>
15099 cbradney 345
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 346
    <source>Author(s):</source>
5066 mrdocs 347
    <translation>Autor(i):</translation>
4759 cbradney 348
  </message>
349
  <message>
15099 cbradney 350
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 351
    <source>Copyright:</source>
5066 mrdocs 352
    <translation>Autorské práva:</translation>
4759 cbradney 353
  </message>
354
  <message>
15099 cbradney 355
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 356
    <source>License:</source>
5066 mrdocs 357
    <translation>Licencia:</translation>
4759 cbradney 358
  </message>
9729 cbradney 359
  <message>
15099 cbradney 360
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 361
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
12540 cbradney 362
    <translation>Scribus: O moduloch</translation>
9729 cbradney 363
  </message>
3824 cbradney 364
</context>
365
<context>
3632 mrdocs 366
  <name>AboutPluginsBase</name>
367
  <message>
3824 cbradney 368
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 369
    <translation type="obsolete">Scribus: O moduloch</translation>
3632 mrdocs 370
  </message>
371
  <message>
3824 cbradney 372
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 373
    <translation type="obsolete">Názov súboru:</translation>
3632 mrdocs 374
  </message>
375
  <message>
3824 cbradney 376
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 377
    <translation type="obsolete">Verzia:</translation>
3632 mrdocs 378
  </message>
379
  <message>
3824 cbradney 380
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 381
    <translation type="obsolete">Povolené:</translation>
3632 mrdocs 382
  </message>
383
  <message>
3824 cbradney 384
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 385
    <translation type="obsolete">Dátum vydania:</translation>
3632 mrdocs 386
  </message>
387
  <message>
3824 cbradney 388
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 389
    <translation type="obsolete">Autorské práva:</translation>
3632 mrdocs 390
  </message>
391
  <message>
3824 cbradney 392
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 393
    <translation type="obsolete">Autor(i):</translation>
3632 mrdocs 394
  </message>
395
  <message>
3824 cbradney 396
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 397
    <translation type="obsolete">Popis:</translation>
3632 mrdocs 398
  </message>
399
  <message>
3824 cbradney 400
    <source>License:</source>
4759 cbradney 401
    <translation type="obsolete">Licencia:</translation>
3632 mrdocs 402
  </message>
403
  <message>
3824 cbradney 404
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 405
    <translation type="obsolete">&amp;Zavrieť</translation>
3632 mrdocs 406
  </message>
407
  <message>
3824 cbradney 408
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 409
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3632 mrdocs 410
  </message>
3824 cbradney 411
</context>
412
<context>
3632 mrdocs 413
  <name>ActionManager</name>
414
  <message>
15354 cbradney 415
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
3824 cbradney 416
    <source>&amp;New</source>
417
    <translation>&amp;Nový</translation>
3632 mrdocs 418
  </message>
419
  <message>
15354 cbradney 420
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
3824 cbradney 421
    <source>&amp;Open...</source>
422
    <translation>&amp;Otvoriť...</translation>
3632 mrdocs 423
  </message>
424
  <message>
15354 cbradney 425
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
3824 cbradney 426
    <source>&amp;Close</source>
427
    <translation>&amp;Zavrieť</translation>
3632 mrdocs 428
  </message>
429
  <message>
15354 cbradney 430
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
3824 cbradney 431
    <source>&amp;Save</source>
432
    <translation>&amp;Uložiť</translation>
3632 mrdocs 433
  </message>
434
  <message>
15354 cbradney 435
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
3824 cbradney 436
    <source>Save &amp;As...</source>
437
    <translation>Uložiť &amp;ako...</translation>
3632 mrdocs 438
  </message>
439
  <message>
15354 cbradney 440
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
3824 cbradney 441
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
442
    <translation>&amp;Vrátiť sa k uloženému</translation>
3632 mrdocs 443
  </message>
444
  <message>
15354 cbradney 445
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
3824 cbradney 446
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
12540 cbradney 447
    <translation>Adresár pre výst&amp;upy...</translation>
3632 mrdocs 448
  </message>
449
  <message>
15354 cbradney 450
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
3824 cbradney 451
    <source>Get Text...</source>
452
    <translation>Získať text...</translation>
3632 mrdocs 453
  </message>
454
  <message>
15354 cbradney 455
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
3824 cbradney 456
    <source>Append &amp;Text...</source>
457
    <translation>Pripojiť &amp;text...</translation>
3632 mrdocs 458
  </message>
459
  <message>
15354 cbradney 460
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
3824 cbradney 461
    <source>Get Image...</source>
462
    <translation>Získať obrázok...</translation>
3632 mrdocs 463
  </message>
464
  <message>
15354 cbradney 465
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
3824 cbradney 466
    <source>Save &amp;Text...</source>
467
    <translation>Uložiť &amp;text...</translation>
3632 mrdocs 468
  </message>
469
  <message>
3824 cbradney 470
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 471
    <translation type="obsolete">Uložiť stranu ako &amp;EPS...</translation>
3632 mrdocs 472
  </message>
473
  <message>
15354 cbradney 474
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
3824 cbradney 475
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
476
    <translation>Uložiť ako P&amp;DF...</translation>
3632 mrdocs 477
  </message>
478
  <message>
15354 cbradney 479
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
3824 cbradney 480
    <source>Document &amp;Setup...</source>
481
    <translation>Na&amp;stavenie dokumentu...</translation>
3632 mrdocs 482
  </message>
483
  <message>
15354 cbradney 484
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
3824 cbradney 485
    <source>&amp;Print...</source>
486
    <translation>&amp;Tlačiť...</translation>
3632 mrdocs 487
  </message>
488
  <message>
15354 cbradney 489
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
3824 cbradney 490
    <source>Print Previe&amp;w</source>
491
    <translation>&amp;Ukážka pred tlačou</translation>
3632 mrdocs 492
  </message>
493
  <message>
15354 cbradney 494
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
3824 cbradney 495
    <source>&amp;Quit</source>
496
    <translation>&amp;Koniec</translation>
3632 mrdocs 497
  </message>
498
  <message>
15354 cbradney 499
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
3824 cbradney 500
    <source>&amp;Undo</source>
501
    <translation>S&amp;päť</translation>
3632 mrdocs 502
  </message>
503
  <message>
15354 cbradney 504
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
3824 cbradney 505
    <source>&amp;Redo</source>
506
    <translation>&amp;Opakovať</translation>
3632 mrdocs 507
  </message>
508
  <message>
15354 cbradney 509
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
3824 cbradney 510
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
13319 cbradney 511
    <translation>Reži&amp;m akcií položky</translation>
3632 mrdocs 512
  </message>
513
  <message>
15354 cbradney 514
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
3824 cbradney 515
    <source>Cu&amp;t</source>
516
    <translation>Vys&amp;trihnúť</translation>
3632 mrdocs 517
  </message>
518
  <message>
15354 cbradney 519
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
520
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
3824 cbradney 521
    <source>&amp;Copy</source>
522
    <translation>&amp;Kopírovať</translation>
3632 mrdocs 523
  </message>
524
  <message>
15354 cbradney 525
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
526
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
3824 cbradney 527
    <source>&amp;Paste</source>
528
    <translation>V&amp;ložiť</translation>
3632 mrdocs 529
  </message>
530
  <message>
3824 cbradney 531
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 532
    <translation type="obsolete">V&amp;ymazať obsah</translation>
3632 mrdocs 533
  </message>
534
  <message>
15354 cbradney 535
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
3824 cbradney 536
    <source>Select &amp;All</source>
537
    <translation>Vybrať &amp;všetko</translation>
3632 mrdocs 538
  </message>
539
  <message>
15354 cbradney 540
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
3824 cbradney 541
    <source>&amp;Deselect All</source>
542
    <translation>O&amp;dstrániť všetko</translation>
3632 mrdocs 543
  </message>
544
  <message>
15354 cbradney 545
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
3824 cbradney 546
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
547
    <translation>&amp;Hľadať/Nahradiť...</translation>
3632 mrdocs 548
  </message>
549
  <message>
15354 cbradney 550
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
3824 cbradney 551
    <source>Edit Image...</source>
552
    <translation>Upraviť obrázok...</translation>
3632 mrdocs 553
  </message>
554
  <message>
15354 cbradney 555
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
3824 cbradney 556
    <source>C&amp;olors...</source>
557
    <translation>&amp;Farby...</translation>
3632 mrdocs 558
  </message>
559
  <message>
3824 cbradney 560
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9357 mrdocs 561
    <translation type="obsolete">Štýly o&amp;dstavca...</translation>
3632 mrdocs 562
  </message>
563
  <message>
3824 cbradney 564
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9357 mrdocs 565
    <translation type="obsolete">Štý&amp;ly čiar...</translation>
3632 mrdocs 566
  </message>
567
  <message>
15354 cbradney 568
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
3824 cbradney 569
    <source>&amp;Master Pages...</source>
570
    <translation>Ša&amp;blóny...</translation>
3632 mrdocs 571
  </message>
572
  <message>
15354 cbradney 573
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
3824 cbradney 574
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
575
    <translation>&amp;JavaSkripty...</translation>
3632 mrdocs 576
  </message>
577
  <message>
15354 cbradney 578
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
3824 cbradney 579
    <source>P&amp;references...</source>
580
    <translation>Nas&amp;tavenia...</translation>
3632 mrdocs 581
  </message>
582
  <message>
15354 cbradney 583
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
3824 cbradney 584
    <source>%1 pt</source>
585
    <translation>%1 pt</translation>
3632 mrdocs 586
  </message>
587
  <message>
15354 cbradney 588
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
3824 cbradney 589
    <source>&amp;Other...</source>
590
    <translation>&amp;Iné...</translation>
3632 mrdocs 591
  </message>
592
  <message>
15354 cbradney 593
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
3824 cbradney 594
    <source>&amp;Left</source>
595
    <translation>&amp;Vľavo</translation>
3632 mrdocs 596
  </message>
597
  <message>
15354 cbradney 598
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
3824 cbradney 599
    <source>&amp;Center</source>
600
    <translation>Do &amp;stredu</translation>
3632 mrdocs 601
  </message>
602
  <message>
15354 cbradney 603
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
3824 cbradney 604
    <source>&amp;Right</source>
605
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3632 mrdocs 606
  </message>
607
  <message>
15354 cbradney 608
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
3824 cbradney 609
    <source>&amp;Block</source>
610
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3632 mrdocs 611
  </message>
612
  <message>
15354 cbradney 613
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
3824 cbradney 614
    <source>&amp;Forced</source>
615
    <translation>&amp;Vynútené</translation>
3632 mrdocs 616
  </message>
617
  <message>
3824 cbradney 618
    <source>&amp;%1 %</source>
12612 cbradney 619
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
3632 mrdocs 620
  </message>
621
  <message>
15354 cbradney 622
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
3824 cbradney 623
    <source>&amp;Normal</source>
624
    <translation>&amp;Normálne</translation>
3632 mrdocs 625
  </message>
626
  <message>
15354 cbradney 627
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
3824 cbradney 628
    <source>&amp;Underline</source>
629
    <translation>&amp;Podčiarknuť</translation>
3632 mrdocs 630
  </message>
631
  <message>
15354 cbradney 632
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
3824 cbradney 633
    <source>Underline &amp;Words</source>
634
    <translation>Podčiarknuť s&amp;lová</translation>
3632 mrdocs 635
  </message>
636
  <message>
15354 cbradney 637
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
3824 cbradney 638
    <source>&amp;Strike Through</source>
639
    <translation>Pre&amp;čiarknuť</translation>
3632 mrdocs 640
  </message>
641
  <message>
15354 cbradney 642
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
3824 cbradney 643
    <source>&amp;All Caps</source>
644
    <translation>Všetko k&amp;apitálkami</translation>
3632 mrdocs 645
  </message>
646
  <message>
15354 cbradney 647
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
3824 cbradney 648
    <source>Small &amp;Caps</source>
649
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
3632 mrdocs 650
  </message>
651
  <message>
15354 cbradney 652
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
3824 cbradney 653
    <source>Su&amp;perscript</source>
654
    <translation>Ho&amp;rný index</translation>
3632 mrdocs 655
  </message>
656
  <message>
15354 cbradney 657
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
3824 cbradney 658
    <source>Su&amp;bscript</source>
659
    <translation>&amp;Dolný index</translation>
3632 mrdocs 660
  </message>
661
  <message>
3824 cbradney 662
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 663
    <translation type="obsolete">&amp;Obrys</translation>
3632 mrdocs 664
  </message>
665
  <message>
15354 cbradney 666
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
3824 cbradney 667
    <source>S&amp;hadow</source>
668
    <translation>&amp;Tieň</translation>
3632 mrdocs 669
  </message>
670
  <message>
15354 cbradney 671
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
3824 cbradney 672
    <source>&amp;Image Effects</source>
673
    <translation>Obrázkové &amp;efekty</translation>
3632 mrdocs 674
  </message>
675
  <message>
15354 cbradney 676
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
3824 cbradney 677
    <source>&amp;Tabulators...</source>
678
    <translation>&amp;Tabulátory...</translation>
3632 mrdocs 679
  </message>
680
  <message>
15354 cbradney 681
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
3824 cbradney 682
    <source>D&amp;uplicate</source>
683
    <translation>D&amp;uplikovať</translation>
3632 mrdocs 684
  </message>
685
  <message>
15354 cbradney 686
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
3824 cbradney 687
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
688
    <translation>&amp;Viacnásobné duplikovanie</translation>
3632 mrdocs 689
  </message>
690
  <message>
15354 cbradney 691
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
692
    <source>&amp;Transform</source>
693
    <translation type="unfinished"></translation>
694
  </message>
695
  <message>
696
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
3824 cbradney 697
    <source>&amp;Delete</source>
698
    <translation>&amp;Odstrániť</translation>
3632 mrdocs 699
  </message>
700
  <message>
15354 cbradney 701
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
3824 cbradney 702
    <source>&amp;Group</source>
703
    <translation>Zos&amp;kupiť</translation>
3632 mrdocs 704
  </message>
705
  <message>
15354 cbradney 706
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
3824 cbradney 707
    <source>&amp;Ungroup</source>
708
    <translation>Z&amp;rušiť zoskupenie</translation>
3632 mrdocs 709
  </message>
710
  <message>
15354 cbradney 711
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
3824 cbradney 712
    <source>Is &amp;Locked</source>
14877 jghali 713
    <translation>Je &amp;zamknutá</translation>
3632 mrdocs 714
  </message>
715
  <message>
15354 cbradney 716
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
3824 cbradney 717
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
718
    <translation>Veľkosť je &amp;zamknutá</translation>
3632 mrdocs 719
  </message>
720
  <message>
15354 cbradney 721
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
3824 cbradney 722
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
723
    <translation>Premiestniť na &amp;spodok</translation>
3632 mrdocs 724
  </message>
725
  <message>
15354 cbradney 726
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
3824 cbradney 727
    <source>Raise to &amp;Top</source>
728
    <translation>Pre&amp;miestniť na vrch</translation>
3632 mrdocs 729
  </message>
730
  <message>
15354 cbradney 731
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
3824 cbradney 732
    <source>&amp;Lower</source>
733
    <translation>Z&amp;nížiť</translation>
3632 mrdocs 734
  </message>
735
  <message>
15354 cbradney 736
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
3824 cbradney 737
    <source>&amp;Raise</source>
738
    <translation>Z&amp;výšiť</translation>
3632 mrdocs 739
  </message>
740
  <message>
15354 cbradney 741
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
3824 cbradney 742
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
743
    <translation>Poslať do z&amp;ápisníka</translation>
3632 mrdocs 744
  </message>
745
  <message>
15354 cbradney 746
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
3824 cbradney 747
    <source>&amp;Attributes...</source>
748
    <translation>&amp;Atribúty...</translation>
3632 mrdocs 749
  </message>
750
  <message>
15354 cbradney 751
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
3824 cbradney 752
    <source>I&amp;mage Visible</source>
753
    <translation>&amp;Viditeľný obrázok</translation>
3632 mrdocs 754
  </message>
755
  <message>
15354 cbradney 756
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
3824 cbradney 757
    <source>&amp;Update Image</source>
758
    <translation>Ak&amp;tualizovať obrázok</translation>
3632 mrdocs 759
  </message>
760
  <message>
15354 cbradney 761
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
3824 cbradney 762
    <source>Adjust Frame to Image</source>
763
    <translation>Prispôsobiť rámec obrázku</translation>
3632 mrdocs 764
  </message>
765
  <message>
15354 cbradney 766
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
15099 cbradney 767
    <source>Embed Image</source>
768
    <translation type="unfinished"></translation>
769
  </message>
770
  <message>
15354 cbradney 771
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
3824 cbradney 772
    <source>Extended Image Properties</source>
773
    <translation>Rozšírené vlastnosti obrázka</translation>
3632 mrdocs 774
  </message>
775
  <message>
15354 cbradney 776
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
3824 cbradney 777
    <source>&amp;Low Resolution</source>
778
    <translation>&amp;Nízke rozlíšenie</translation>
3632 mrdocs 779
  </message>
780
  <message>
15354 cbradney 781
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
3824 cbradney 782
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
783
    <translation>N&amp;ormálne rozlíšenie</translation>
3632 mrdocs 784
  </message>
785
  <message>
15354 cbradney 786
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
3824 cbradney 787
    <source>&amp;Full Resolution</source>
788
    <translation>&amp;Vysoké rozlíšenie</translation>
3632 mrdocs 789
  </message>
790
  <message>
15354 cbradney 791
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
3824 cbradney 792
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
793
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
3632 mrdocs 794
  </message>
795
  <message>
15354 cbradney 796
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
3824 cbradney 797
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
798
    <translation>Je PDF a&amp;notáciou</translation>
3632 mrdocs 799
  </message>
800
  <message>
15354 cbradney 801
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
3824 cbradney 802
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
803
    <translation>V&amp;lastnosti anotácie</translation>
3632 mrdocs 804
  </message>
805
  <message>
15354 cbradney 806
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
3824 cbradney 807
    <source>Field P&amp;roperties</source>
808
    <translation>Vlas&amp;tnosti pola</translation>
3632 mrdocs 809
  </message>
810
  <message>
15354 cbradney 811
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
3824 cbradney 812
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
813
    <translation>&amp;Upraviť tvar...</translation>
3632 mrdocs 814
  </message>
815
  <message>
15354 cbradney 816
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
3824 cbradney 817
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
818
    <translation>&amp;Pripojiť text k ceste</translation>
3632 mrdocs 819
  </message>
820
  <message>
15354 cbradney 821
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
3824 cbradney 822
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
823
    <translation>O&amp;dpojiť text z cesty</translation>
3632 mrdocs 824
  </message>
825
  <message>
15354 cbradney 826
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
3824 cbradney 827
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
828
    <translation>&amp;Kombinovať mnohouholníky</translation>
3632 mrdocs 829
  </message>
830
  <message>
15354 cbradney 831
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
3824 cbradney 832
    <source>Split &amp;Polygons</source>
833
    <translation>Ro&amp;zdeliť mnohouholníky</translation>
3632 mrdocs 834
  </message>
835
  <message>
15354 cbradney 836
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
3824 cbradney 837
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
838
    <translation>&amp;Bézierová krivka</translation>
3632 mrdocs 839
  </message>
840
  <message>
15354 cbradney 841
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
3824 cbradney 842
    <source>&amp;Image Frame</source>
843
    <translation>R&amp;ámec obrázka</translation>
3632 mrdocs 844
  </message>
845
  <message>
3824 cbradney 846
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 847
    <translation type="obsolete">&amp;Obrysy</translation>
3632 mrdocs 848
  </message>
849
  <message>
15354 cbradney 850
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
3824 cbradney 851
    <source>&amp;Polygon</source>
852
    <translation>&amp;Mnohouholník</translation>
3632 mrdocs 853
  </message>
854
  <message>
15354 cbradney 855
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
3824 cbradney 856
    <source>&amp;Text Frame</source>
857
    <translation>&amp;Textový rám</translation>
3632 mrdocs 858
  </message>
859
  <message>
15354 cbradney 860
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
3824 cbradney 861
    <source>&amp;Glyph...</source>
862
    <translation>&amp;Glyf...</translation>
3632 mrdocs 863
  </message>
864
  <message>
15354 cbradney 865
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
3824 cbradney 866
    <source>Sample Text</source>
867
    <translation>Ukážkový text</translation>
3632 mrdocs 868
  </message>
869
  <message>
15354 cbradney 870
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
3824 cbradney 871
    <source>&amp;Insert...</source>
872
    <translation>&amp;Vložiť...</translation>
3632 mrdocs 873
  </message>
874
  <message>
15354 cbradney 875
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
3824 cbradney 876
    <source>Im&amp;port...</source>
877
    <translation>&amp;Import...</translation>
3632 mrdocs 878
  </message>
879
  <message>
15354 cbradney 880
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
3824 cbradney 881
    <source>&amp;Delete...</source>
882
    <translation>&amp;Odstrániť...</translation>
3632 mrdocs 883
  </message>
884
  <message>
15354 cbradney 885
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
3824 cbradney 886
    <source>&amp;Copy...</source>
887
    <translation>&amp;Kopírovať...</translation>
3632 mrdocs 888
  </message>
889
  <message>
15354 cbradney 890
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
3824 cbradney 891
    <source>&amp;Move...</source>
892
    <translation>&amp;Presunúť...</translation>
3632 mrdocs 893
  </message>
894
  <message>
15354 cbradney 895
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
3824 cbradney 896
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
13319 cbradney 897
    <translation>Použiť š&amp;ablónu...</translation>
3632 mrdocs 898
  </message>
899
  <message>
15354 cbradney 900
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
3824 cbradney 901
    <source>Convert to Master Page...</source>
13319 cbradney 902
    <translation>Konvertovať na šablónu...</translation>
3632 mrdocs 903
  </message>
904
  <message>
15354 cbradney 905
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
3824 cbradney 906
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
907
    <translation>Správa vo&amp;dítok...</translation>
3632 mrdocs 908
  </message>
909
  <message>
15354 cbradney 910
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
3824 cbradney 911
    <source>Manage Page Properties...</source>
912
    <translation>Správa vlastností strany...</translation>
3632 mrdocs 913
  </message>
914
  <message>
3824 cbradney 915
    <source>&amp;Fit in window</source>
7508 cbradney 916
    <translation type="obsolete">Pr&amp;ispôsobiť oknu</translation>
3632 mrdocs 917
  </message>
918
  <message>
15354 cbradney 919
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
3824 cbradney 920
    <source>&amp;50%</source>
921
    <translation>&amp;50%</translation>
3632 mrdocs 922
  </message>
923
  <message>
15354 cbradney 924
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
3824 cbradney 925
    <source>&amp;75%</source>
926
    <translation>&amp;75%</translation>
3632 mrdocs 927
  </message>
928
  <message>
15354 cbradney 929
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
3824 cbradney 930
    <source>&amp;100%</source>
931
    <translation>&amp;100%</translation>
3632 mrdocs 932
  </message>
933
  <message>
15354 cbradney 934
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
3824 cbradney 935
    <source>&amp;200%</source>
936
    <translation>&amp;200%</translation>
3632 mrdocs 937
  </message>
938
  <message>
3824 cbradney 939
    <source>&amp;Thumbnails</source>
9729 cbradney 940
    <translation type="obsolete">Minia&amp;túry</translation>
3632 mrdocs 941
  </message>
942
  <message>
15354 cbradney 943
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
3824 cbradney 944
    <source>Show &amp;Margins</source>
945
    <translation>Zobraziť o&amp;kraje</translation>
3632 mrdocs 946
  </message>
947
  <message>
15354 cbradney 948
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
3824 cbradney 949
    <source>Show &amp;Frames</source>
950
    <translation>Zobraziť &amp;rámce</translation>
3632 mrdocs 951
  </message>
952
  <message>
15354 cbradney 953
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
3824 cbradney 954
    <source>Show &amp;Images</source>
955
    <translation>Zobraziť &amp;obrázky</translation>
3632 mrdocs 956
  </message>
957
  <message>
15354 cbradney 958
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
3824 cbradney 959
    <source>Show &amp;Grid</source>
960
    <translation>Zobraziť m&amp;riežku</translation>
3632 mrdocs 961
  </message>
962
  <message>
15354 cbradney 963
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
3824 cbradney 964
    <source>Show G&amp;uides</source>
965
    <translation>Zobraziť &amp;vodítka</translation>
3632 mrdocs 966
  </message>
967
  <message>
15354 cbradney 968
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
3824 cbradney 969
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
970
    <translation>Zo&amp;braziť pomocnú mriežku</translation>
3632 mrdocs 971
  </message>
972
  <message>
15354 cbradney 973
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
3824 cbradney 974
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
975
    <translation>Zobraziť &amp;textové reťazce</translation>
3632 mrdocs 976
  </message>
977
  <message>
15354 cbradney 978
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
3824 cbradney 979
    <source>Show Control Characters</source>
980
    <translation>Zobraziť riadiace znaky</translation>
3632 mrdocs 981
  </message>
982
  <message>
3824 cbradney 983
    <source>Rulers relative to Page</source>
12281 cbradney 984
    <translation type="obsolete">Pravítka relatívne k strane</translation>
3632 mrdocs 985
  </message>
986
  <message>
15354 cbradney 987
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
3824 cbradney 988
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
989
    <translation>Priti&amp;ahnuť k mriežke</translation>
3632 mrdocs 990
  </message>
991
  <message>
15354 cbradney 992
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
3824 cbradney 993
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
994
    <translation>&amp;Pritiahnuť k vodítkam</translation>
3632 mrdocs 995
  </message>
996
  <message>
15354 cbradney 997
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
3824 cbradney 998
    <source>&amp;Properties</source>
999
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
3632 mrdocs 1000
  </message>
1001
  <message>
15354 cbradney 1002
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
3824 cbradney 1003
    <source>&amp;Scrapbook</source>
1004
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
3632 mrdocs 1005
  </message>
1006
  <message>
15354 cbradney 1007
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
3824 cbradney 1008
    <source>&amp;Layers</source>
1009
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
3632 mrdocs 1010
  </message>
1011
  <message>
15354 cbradney 1012
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
3824 cbradney 1013
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
1014
    <translation>Uspori&amp;adať strany</translation>
3632 mrdocs 1015
  </message>
1016
  <message>
15354 cbradney 1017
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
3824 cbradney 1018
    <source>&amp;Bookmarks</source>
1019
    <translation>Zá&amp;ložky</translation>
3632 mrdocs 1020
  </message>
1021
  <message>
15354 cbradney 1022
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
3824 cbradney 1023
    <source>&amp;Measurements</source>
1024
    <translation>&amp;Meranie</translation>
3632 mrdocs 1025
  </message>
1026
  <message>
15354 cbradney 1027
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
3824 cbradney 1028
    <source>Action &amp;History</source>
13319 cbradney 1029
    <translation>&amp;História akcií</translation>
3632 mrdocs 1030
  </message>
1031
  <message>
15354 cbradney 1032
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
3824 cbradney 1033
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
14877 jghali 1034
    <translation>&amp;Predtlačová kontrola</translation>
3632 mrdocs 1035
  </message>
1036
  <message>
15354 cbradney 1037
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
3824 cbradney 1038
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
1039
    <translation>Z&amp;arovnať a umiestniť</translation>
3632 mrdocs 1040
  </message>
1041
  <message>
15354 cbradney 1042
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
3824 cbradney 1043
    <source>&amp;Tools</source>
1044
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
3632 mrdocs 1045
  </message>
1046
  <message>
15354 cbradney 1047
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
3824 cbradney 1048
    <source>P&amp;DF Tools</source>
1049
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
3632 mrdocs 1050
  </message>
1051
  <message>
15354 cbradney 1052
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
3824 cbradney 1053
    <source>Select Item</source>
1054
    <translation>Vybrať položku</translation>
3632 mrdocs 1055
  </message>
1056
  <message>
3824 cbradney 1057
    <source>T&amp;able</source>
10842 cbradney 1058
    <translation type="obsolete">T&amp;abuľka</translation>
3632 mrdocs 1059
  </message>
1060
  <message>
3824 cbradney 1061
    <source>&amp;Shape</source>
10842 cbradney 1062
    <translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
3632 mrdocs 1063
  </message>
1064
  <message>
3824 cbradney 1065
    <source>&amp;Line</source>
10842 cbradney 1066
    <translation type="obsolete">&amp;Čiara</translation>
3632 mrdocs 1067
  </message>
1068
  <message>
3824 cbradney 1069
    <source>&amp;Freehand Line</source>
10842 cbradney 1070
    <translation type="obsolete">Čiara kreslená vo&amp;ľnou rukou</translation>
3632 mrdocs 1071
  </message>
1072
  <message>
15354 cbradney 1073
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
3824 cbradney 1074
    <source>Rotate Item</source>
1075
    <translation>Otočiť objekt</translation>
3632 mrdocs 1076
  </message>
1077
  <message>
15354 cbradney 1078
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
3824 cbradney 1079
    <source>Zoom in or out</source>
1080
    <translation>Zväčšiť alebo zmenšiť</translation>
3632 mrdocs 1081
  </message>
1082
  <message>
15354 cbradney 1083
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
3824 cbradney 1084
    <source>Zoom in</source>
1085
    <translation>Zväčšiť</translation>
3632 mrdocs 1086
  </message>
1087
  <message>
15354 cbradney 1088
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
3824 cbradney 1089
    <source>Zoom out</source>
1090
    <translation>Zmenšiť</translation>
3632 mrdocs 1091
  </message>
1092
  <message>
15354 cbradney 1093
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
3824 cbradney 1094
    <source>Edit Contents of Frame</source>
1095
    <translation>Upraviť obsah rámca</translation>
3632 mrdocs 1096
  </message>
1097
  <message>
15354 cbradney 1098
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
3824 cbradney 1099
    <source>Edit Text...</source>
1100
    <translation>Upraviť text...</translation>
3632 mrdocs 1101
  </message>
1102
  <message>
15354 cbradney 1103
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
3824 cbradney 1104
    <source>Link Text Frames</source>
1105
    <translation>Prepojiť textové rámce</translation>
3632 mrdocs 1106
  </message>
1107
  <message>
15354 cbradney 1108
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
3824 cbradney 1109
    <source>Unlink Text Frames</source>
1110
    <translation>Zrušiť prepojenie textových rámcov</translation>
3632 mrdocs 1111
  </message>
1112
  <message>
15354 cbradney 1113
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
3824 cbradney 1114
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
1115
    <translation>Pip&amp;eta</translation>
3632 mrdocs 1116
  </message>
1117
  <message>
15354 cbradney 1118
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
3824 cbradney 1119
    <source>Copy Item Properties</source>
1120
    <translation>Kopírovať vlastnosti položky</translation>
3632 mrdocs 1121
  </message>
1122
  <message>
3824 cbradney 1123
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
10842 cbradney 1124
    <translation type="obsolete">Upraviť text v Story editore</translation>
3632 mrdocs 1125
  </message>
1126
  <message>
3824 cbradney 1127
    <source>Insert Text Frame</source>
10842 cbradney 1128
    <translation type="obsolete">Vložiť textový rámec</translation>
3632 mrdocs 1129
  </message>
1130
  <message>
3824 cbradney 1131
    <source>Insert Image Frame</source>
10842 cbradney 1132
    <translation type="obsolete">Vložiť obrázková rámec</translation>
3632 mrdocs 1133
  </message>
1134
  <message>
3824 cbradney 1135
    <source>Insert Table</source>
10842 cbradney 1136
    <translation type="obsolete">Vložiť tabuľku</translation>
3632 mrdocs 1137
  </message>
1138
  <message>
3824 cbradney 1139
    <source>Insert Shape</source>
10842 cbradney 1140
    <translation type="obsolete">Vložiť tvar</translation>
3632 mrdocs 1141
  </message>
1142
  <message>
3824 cbradney 1143
    <source>Insert Polygon</source>
10842 cbradney 1144
    <translation type="obsolete">Vložiť mnohouholník</translation>
3632 mrdocs 1145
  </message>
1146
  <message>
3824 cbradney 1147
    <source>Insert Line</source>
10842 cbradney 1148
    <translation type="obsolete">Vložiť čiaru</translation>
3632 mrdocs 1149
  </message>
1150
  <message>
3824 cbradney 1151
    <source>Insert Bezier Curve</source>
10842 cbradney 1152
    <translation type="obsolete">Vložiť bézierovú krivku</translation>
3632 mrdocs 1153
  </message>
1154
  <message>
3824 cbradney 1155
    <source>Insert Freehand Line</source>
10842 cbradney 1156
    <translation type="obsolete">Vložiť čiaru kreslenú rukou</translation>
3632 mrdocs 1157
  </message>
1158
  <message>
3824 cbradney 1159
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
11652 cbradney 1160
    <translation type="obsolete">&amp;Správa obrázkov</translation>
3632 mrdocs 1161
  </message>
1162
  <message>
15354 cbradney 1163
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
3824 cbradney 1164
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
1165
    <translation>&amp;Deliť slová v texte</translation>
3632 mrdocs 1166
  </message>
1167
  <message>
15354 cbradney 1168
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
3824 cbradney 1169
    <source>Dehyphenate Text</source>
1170
    <translation>Zrušiť delenie slov v texte</translation>
3632 mrdocs 1171
  </message>
1172
  <message>
15354 cbradney 1173
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
3824 cbradney 1174
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
1175
    <translation>&amp;Vytvoriť Obsah</translation>
3632 mrdocs 1176
  </message>
1177
  <message>
15354 cbradney 1178
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
3824 cbradney 1179
    <source>&amp;Cascade</source>
1180
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
3632 mrdocs 1181
  </message>
1182
  <message>
15354 cbradney 1183
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
3824 cbradney 1184
    <source>&amp;Tile</source>
1185
    <translation>&amp;Dláždenie</translation>
3632 mrdocs 1186
  </message>
1187
  <message>
15354 cbradney 1188
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
3824 cbradney 1189
    <source>&amp;About Scribus</source>
1190
    <translation>&amp;O Scribuse</translation>
3632 mrdocs 1191
  </message>
1192
  <message>
3824 cbradney 1193
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
11652 cbradney 1194
    <translation type="obsolete">&amp;O moduloch</translation>
3632 mrdocs 1195
  </message>
1196
  <message>
15354 cbradney 1197
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
3824 cbradney 1198
    <source>About &amp;Qt</source>
1199
    <translation>Informácie o &amp;Qt</translation>
3632 mrdocs 1200
  </message>
1201
  <message>
15354 cbradney 1202
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
3824 cbradney 1203
    <source>Toolti&amp;ps</source>
1204
    <translation>Ti&amp;py pre nástroje</translation>
3632 mrdocs 1205
  </message>
1206
  <message>
15354 cbradney 1207
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
3824 cbradney 1208
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
1209
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
3632 mrdocs 1210
  </message>
1211
  <message>
3824 cbradney 1212
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
15099 cbradney 1213
    <translation type="obsolete">&amp;Inteligentný spojovník</translation>
3632 mrdocs 1214
  </message>
1215
  <message>
15354 cbradney 1216
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
3824 cbradney 1217
    <source>Non Breaking Dash</source>
1218
    <translation>Nedeliteľný spojovník</translation>
3632 mrdocs 1219
  </message>
1220
  <message>
15354 cbradney 1221
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
3824 cbradney 1222
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
1223
    <translation>Nedeliteľná &amp;medzera</translation>
3632 mrdocs 1224
  </message>
1225
  <message>
15354 cbradney 1226
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
3824 cbradney 1227
    <source>Page &amp;Number</source>
1228
    <translation>Číslo stra&amp;ny</translation>
3632 mrdocs 1229
  </message>
1230
  <message>
15354 cbradney 1231
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
3824 cbradney 1232
    <source>New Line</source>
1233
    <translation>Nový riadok</translation>
3632 mrdocs 1234
  </message>
1235
  <message>
15354 cbradney 1236
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
3824 cbradney 1237
    <source>Frame Break</source>
1238
    <translation>Zalomenie rámca</translation>
3632 mrdocs 1239
  </message>
1240
  <message>
15354 cbradney 1241
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
3824 cbradney 1242
    <source>Column Break</source>
1243
    <translation>Zalomenie stĺpca</translation>
3632 mrdocs 1244
  </message>
1245
  <message>
15354 cbradney 1246
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
3824 cbradney 1247
    <source>Copyright</source>
12540 cbradney 1248
    <translation>Copyright</translation>
3632 mrdocs 1249
  </message>
1250
  <message>
15354 cbradney 1251
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
3824 cbradney 1252
    <source>Registered Trademark</source>
12540 cbradney 1253
    <translation>Registrované</translation>
3632 mrdocs 1254
  </message>
1255
  <message>
15354 cbradney 1256
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
3824 cbradney 1257
    <source>Trademark</source>
1258
    <translation>Obchodná značka</translation>
3632 mrdocs 1259
  </message>
1260
  <message>
15354 cbradney 1261
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
3824 cbradney 1262
    <source>Bullet</source>
12540 cbradney 1263
    <translation>Zarážka</translation>
3632 mrdocs 1264
  </message>
1265
  <message>
15354 cbradney 1266
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
3824 cbradney 1267
    <source>Em Dash</source>
12540 cbradney 1268
    <translation>Dlhá (Em) pomlčka </translation>
3632 mrdocs 1269
  </message>
1270
  <message>
15354 cbradney 1271
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
3824 cbradney 1272
    <source>En Dash</source>
12540 cbradney 1273
    <translation>Pomlčka (En)</translation>
3632 mrdocs 1274
  </message>
1275
  <message>
15354 cbradney 1276
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
3824 cbradney 1277
    <source>Figure Dash</source>
12540 cbradney 1278
    <translation>Mínus</translation>
3632 mrdocs 1279
  </message>
1280
  <message>
15354 cbradney 1281
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
3824 cbradney 1282
    <source>Quotation Dash</source>
12540 cbradney 1283
    <translation>Horizontálna čiara</translation>
3632 mrdocs 1284
  </message>
1285
  <message>
3824 cbradney 1286
    <source>Apostrophe</source>
9357 mrdocs 1287
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
3632 mrdocs 1288
  </message>
1289
  <message>
15354 cbradney 1290
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
3824 cbradney 1291
    <source>Toggle Palettes</source>
1292
    <translation>Prepnúť palety</translation>
3632 mrdocs 1293
  </message>
1294
  <message>
15354 cbradney 1295
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
3824 cbradney 1296
    <source>Toggle Guides</source>
1297
    <translation>Prepnúť vodítka</translation>
3632 mrdocs 1298
  </message>
1299
  <message>
15354 cbradney 1300
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
3824 cbradney 1301
    <source>More Info...</source>
5066 mrdocs 1302
    <translation>Viac informácií...</translation>
3632 mrdocs 1303
  </message>
4759 cbradney 1304
  <message>
1305
    <source>Copy Contents</source>
5328 cbradney 1306
    <translation type="obsolete">Kopírovať obsah</translation>
4759 cbradney 1307
  </message>
1308
  <message>
1309
    <source>Paste Contents</source>
5328 cbradney 1310
    <translation type="obsolete">Vložiť obsah</translation>
4759 cbradney 1311
  </message>
1312
  <message>
15354 cbradney 1313
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
4759 cbradney 1314
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
5066 mrdocs 1315
    <translation>&amp;Povoliť tlač</translation>
4759 cbradney 1316
  </message>
1317
  <message>
15354 cbradney 1318
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
4759 cbradney 1319
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
5066 mrdocs 1320
    <translation>Preklopiť &amp;horizontálne</translation>
4759 cbradney 1321
  </message>
1322
  <message>
15354 cbradney 1323
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
4759 cbradney 1324
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
9357 mrdocs 1325
    <translation>Preklopiť &amp;vertikálne</translation>
4759 cbradney 1326
  </message>
1327
  <message>
15354 cbradney 1328
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
4759 cbradney 1329
    <source>Show Rulers</source>
9357 mrdocs 1330
    <translation>Zobraziť pravítka</translation>
4759 cbradney 1331
  </message>
1332
  <message>
15354 cbradney 1333
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
4759 cbradney 1334
    <source>&amp;Outline</source>
1335
    <comment>Document Outline Palette</comment>
9357 mrdocs 1336
    <translation>&amp;Osnova</translation>
4759 cbradney 1337
  </message>
1338
  <message>
15354 cbradney 1339
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
4759 cbradney 1340
    <source>Solidus</source>
12540 cbradney 1341
    <translation>Zlomkové lomítko</translation>
4759 cbradney 1342
  </message>
1343
  <message>
15354 cbradney 1344
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
4759 cbradney 1345
    <source>Middle Dot</source>
9357 mrdocs 1346
    <translation>Stredná bodka</translation>
4759 cbradney 1347
  </message>
1348
  <message>
15354 cbradney 1349
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
4759 cbradney 1350
    <source>En Space</source>
9357 mrdocs 1351
    <translation>En medzera</translation>
4759 cbradney 1352
  </message>
1353
  <message>
15354 cbradney 1354
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
4759 cbradney 1355
    <source>Em Space</source>
9357 mrdocs 1356
    <translation>Em medzera</translation>
4759 cbradney 1357
  </message>
1358
  <message>
15354 cbradney 1359
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
4759 cbradney 1360
    <source>Thin Space</source>
9357 mrdocs 1361
    <translation>Úzka medzera</translation>
4759 cbradney 1362
  </message>
1363
  <message>
15354 cbradney 1364
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
4759 cbradney 1365
    <source>Thick Space</source>
9357 mrdocs 1366
    <translation>Široká medzera</translation>
4759 cbradney 1367
  </message>
1368
  <message>
15354 cbradney 1369
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
4759 cbradney 1370
    <source>Mid Space</source>
9357 mrdocs 1371
    <translation>Stredná medzera</translation>
4759 cbradney 1372
  </message>
1373
  <message>
15354 cbradney 1374
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
4759 cbradney 1375
    <source>Hair Space</source>
13319 cbradney 1376
    <translation>Vlasová medzera</translation>
4759 cbradney 1377
  </message>
1378
  <message>
1379
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
14877 jghali 1380
    <translation type="obsolete">Vložiť inteligentný spojovník</translation>
4759 cbradney 1381
  </message>
1382
  <message>
1383
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
10842 cbradney 1384
    <translation type="obsolete">Vložiť nezalomiteľnú pomlčku</translation>
4759 cbradney 1385
  </message>
1386
  <message>
1387
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
10842 cbradney 1388
    <translation type="obsolete">Vložiť nezalomiteľnú medzeru</translation>
4759 cbradney 1389
  </message>
1390
  <message>
1391
    <source>Insert Page Number</source>
10842 cbradney 1392
    <translation type="obsolete">Vložiť číslo strany</translation>
4759 cbradney 1393
  </message>
1394
  <message>
15354 cbradney 1395
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
4759 cbradney 1396
    <source>ff</source>
13319 cbradney 1397
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1398
  </message>
1399
  <message>
15354 cbradney 1400
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
4759 cbradney 1401
    <source>fi</source>
13319 cbradney 1402
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1403
  </message>
1404
  <message>
15354 cbradney 1405
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
4759 cbradney 1406
    <source>fl</source>
13319 cbradney 1407
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1408
  </message>
1409
  <message>
15354 cbradney 1410
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
4759 cbradney 1411
    <source>ffi</source>
13319 cbradney 1412
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 1413
  </message>
1414
  <message>
15354 cbradney 1415
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
4759 cbradney 1416
    <source>ffl</source>
13319 cbradney 1417
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 1418
  </message>
1419
  <message>
15354 cbradney 1420
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
4759 cbradney 1421
    <source>ft</source>
13319 cbradney 1422
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 1423
  </message>
1424
  <message>
15354 cbradney 1425
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
4759 cbradney 1426
    <source>st</source>
13319 cbradney 1427
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 1428
  </message>
4870 mrdocs 1429
  <message>
15354 cbradney 1430
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
4870 mrdocs 1431
    <source>S&amp;tyles...</source>
9357 mrdocs 1432
    <translation>Š&amp;týly...</translation>
4870 mrdocs 1433
  </message>
1434
  <message>
15354 cbradney 1435
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
4870 mrdocs 1436
    <source>&amp;Outline</source>
1437
    <comment>type effect</comment>
9357 mrdocs 1438
    <translation>&amp;Osnova</translation>
4870 mrdocs 1439
  </message>
1440
  <message>
15354 cbradney 1441
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
4870 mrdocs 1442
    <source>&amp;Outlines</source>
1443
    <comment>Convert to oulines</comment>
5066 mrdocs 1444
    <translation>&amp;Obrysy</translation>
4870 mrdocs 1445
  </message>
5328 cbradney 1446
  <message>
15354 cbradney 1447
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
5328 cbradney 1448
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
13319 cbradney 1449
    <translation>Vložiť (&amp;Absolútne)</translation>
5328 cbradney 1450
  </message>
1451
  <message>
15354 cbradney 1452
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
5328 cbradney 1453
    <source>C&amp;lear</source>
9357 mrdocs 1454
    <translation>&amp;Zmazať</translation>
5328 cbradney 1455
  </message>
1456
  <message>
15354 cbradney 1457
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
5328 cbradney 1458
    <source>Insert PDF Push Button</source>
9357 mrdocs 1459
    <translation>Vložiť PDF tlačidlo</translation>
5328 cbradney 1460
  </message>
1461
  <message>
15354 cbradney 1462
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
5328 cbradney 1463
    <source>Insert PDF Text Field</source>
9357 mrdocs 1464
    <translation>Vložiť PDF textové pole</translation>
5328 cbradney 1465
  </message>
1466
  <message>
15354 cbradney 1467
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
5328 cbradney 1468
    <source>Insert PDF Check Box</source>
9357 mrdocs 1469
    <translation>Vložiť PDF zaškrtávacie políčko</translation>
5328 cbradney 1470
  </message>
1471
  <message>
15354 cbradney 1472
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
5328 cbradney 1473
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
9357 mrdocs 1474
    <translation>Vložiť PDF výber zo zoznamu</translation>
5328 cbradney 1475
  </message>
1476
  <message>
15354 cbradney 1477
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
5328 cbradney 1478
    <source>Insert PDF List Box</source>
9357 mrdocs 1479
    <translation>Vložiť PDF zoznam</translation>
5328 cbradney 1480
  </message>
1481
  <message>
15354 cbradney 1482
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
5328 cbradney 1483
    <source>Insert Text Annotation</source>
9357 mrdocs 1484
    <translation>Vložiť textovú anotáciu</translation>
5328 cbradney 1485
  </message>
1486
  <message>
15354 cbradney 1487
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
5328 cbradney 1488
    <source>Insert Link Annotation</source>
14877 jghali 1489
    <translation>Vložiť anotáciou odkazom</translation>
5328 cbradney 1490
  </message>
5485 cbradney 1491
  <message>
15354 cbradney 1492
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
5485 cbradney 1493
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
9357 mrdocs 1494
    <translation>Uložiť ako &amp;EPS...</translation>
5485 cbradney 1495
  </message>
1496
  <message>
15354 cbradney 1497
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
5485 cbradney 1498
    <source>Show Text Frame Columns</source>
9357 mrdocs 1499
    <translation>Zobraziť rámce textových stĺpcov</translation>
5485 cbradney 1500
  </message>
6261 cbradney 1501
  <message>
15354 cbradney 1502
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
6261 cbradney 1503
    <source>&amp;Frame...</source>
9357 mrdocs 1504
    <translation>&amp;Rámec...</translation>
6261 cbradney 1505
  </message>
1506
  <message>
15354 cbradney 1507
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
6261 cbradney 1508
    <source>Preview Mode</source>
9357 mrdocs 1509
    <translation>Režim prezerania</translation>
6261 cbradney 1510
  </message>
1511
  <message>
15354 cbradney 1512
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
6261 cbradney 1513
    <source>Show Layer Indicators</source>
9357 mrdocs 1514
    <translation>Zobraziť indikáciu vrstvy</translation>
6261 cbradney 1515
  </message>
6434 cbradney 1516
  <message>
15354 cbradney 1517
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
6434 cbradney 1518
    <source>Patterns...</source>
9357 mrdocs 1519
    <translation>Vzorky...</translation>
6434 cbradney 1520
  </message>
1521
  <message>
15354 cbradney 1522
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
13319 cbradney 1523
    <source>New &amp;from Template...</source>
1524
    <translation>Nový p&amp;odľa šablóny...</translation>
1525
  </message>
1526
  <message>
15354 cbradney 1527
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
15099 cbradney 1528
    <source>Gradients...</source>
1529
    <translation type="unfinished"></translation>
1530
  </message>
1531
  <message>
15354 cbradney 1532
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
6434 cbradney 1533
    <source>Send to Patterns</source>
9357 mrdocs 1534
    <translation>Poslať do vzoriek</translation>
6434 cbradney 1535
  </message>
7508 cbradney 1536
  <message>
15354 cbradney 1537
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
7508 cbradney 1538
    <source>Sticky Tools</source>
14877 jghali 1539
    <translation>Lepiace nástroje</translation>
7508 cbradney 1540
  </message>
1541
  <message>
15354 cbradney 1542
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
7508 cbradney 1543
    <source>&amp;Fit to Height</source>
13319 cbradney 1544
    <translation>Prispôsobiť &amp;výške</translation>
7508 cbradney 1545
  </message>
1546
  <message>
15354 cbradney 1547
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
7508 cbradney 1548
    <source>Fit to Width</source>
13319 cbradney 1549
    <translation>Prispôsobiť šírke</translation>
7508 cbradney 1550
  </message>
1551
  <message>
15354 cbradney 1552
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
7508 cbradney 1553
    <source>Show Bleeds</source>
13319 cbradney 1554
    <translation>Zobraziť orezania</translation>
7508 cbradney 1555
  </message>
1556
  <message>
15354 cbradney 1557
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
15099 cbradney 1558
    <source>Symbols</source>
1559
    <translation type="unfinished"></translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
15354 cbradney 1562
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
15099 cbradney 1563
    <source>Insert 3D Annotation</source>
1564
    <translation type="unfinished"></translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
15354 cbradney 1567
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
15099 cbradney 1568
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
1569
    <translation type="unfinished"></translation>
1570
  </message>
1571
  <message>
15354 cbradney 1572
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
7508 cbradney 1573
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
13319 cbradney 1574
    <translation>&amp;Nulová šírka medzery</translation>
7508 cbradney 1575
  </message>
1576
  <message>
15354 cbradney 1577
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
7508 cbradney 1578
    <source>Zero Width NB Space</source>
14877 jghali 1579
    <translation>Nulová nedeliteľná medzera</translation>
7508 cbradney 1580
  </message>
9357 mrdocs 1581
  <message>
15354 cbradney 1582
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
9357 mrdocs 1583
    <source>Apostrophe</source>
1584
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
13319 cbradney 1585
    <translation>Apostrof (&apos;)</translation>
9357 mrdocs 1586
  </message>
1587
  <message>
15354 cbradney 1588
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
9357 mrdocs 1589
    <source>Straight Double</source>
1590
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
13319 cbradney 1591
    <translation>Priame dvojité (&quot;)</translation>
9357 mrdocs 1592
  </message>
1593
  <message>
15354 cbradney 1594
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
9357 mrdocs 1595
    <source>Single Left</source>
1596
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
13319 cbradney 1597
    <translation>Ľavé jednoduché (‘)</translation>
9357 mrdocs 1598
  </message>
1599
  <message>
15354 cbradney 1600
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
9357 mrdocs 1601
    <source>Single Right</source>
1602
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
13319 cbradney 1603
    <translation>Pravé jednoduché (’)</translation>
9357 mrdocs 1604
  </message>
1605
  <message>
15354 cbradney 1606
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
9357 mrdocs 1607
    <source>Double Left</source>
1608
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
13319 cbradney 1609
    <translation>Ľavé dvojité (“)</translation>
9357 mrdocs 1610
  </message>
1611
  <message>
15354 cbradney 1612
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
9357 mrdocs 1613
    <source>Double Right</source>
1614
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
13319 cbradney 1615
    <translation>Pravé dvojité (”)</translation>
9357 mrdocs 1616
  </message>
1617
  <message>
15354 cbradney 1618
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
9357 mrdocs 1619
    <source>Single Reversed</source>
1620
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
13319 cbradney 1621
    <translation>Jednoduché obrátené (‛)</translation>
9357 mrdocs 1622
  </message>
1623
  <message>
15354 cbradney 1624
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
9357 mrdocs 1625
    <source>Double Reversed</source>
1626
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
13319 cbradney 1627
    <translation>Dvojité obrátené (‟)</translation>
9357 mrdocs 1628
  </message>
1629
  <message>
15354 cbradney 1630
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
9357 mrdocs 1631
    <source>Single Left Guillemet</source>
1632
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
13319 cbradney 1633
    <translation>Jednoduché ľavé Guillemet (‹)</translation>
9357 mrdocs 1634
  </message>
1635
  <message>
15354 cbradney 1636
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
9357 mrdocs 1637
    <source>Single Right Guillemet</source>
1638
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
13319 cbradney 1639
    <translation>Jednoduché pravé Guillemet (›)</translation>
9357 mrdocs 1640
  </message>
1641
  <message>
15354 cbradney 1642
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
9357 mrdocs 1643
    <source>Double Left Guillemet</source>
1644
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
13319 cbradney 1645
    <translation>Dvojité ľavé Guillemet («)</translation>
9357 mrdocs 1646
  </message>
1647
  <message>
15354 cbradney 1648
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
9357 mrdocs 1649
    <source>Double Right Guillemet</source>
1650
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
13319 cbradney 1651
    <translation>Dvojité pravé Guillemet (»)</translation>
9357 mrdocs 1652
  </message>
1653
  <message>
15354 cbradney 1654
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
9357 mrdocs 1655
    <source>Low Single Comma</source>
1656
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
13319 cbradney 1657
    <translation>Dolná jednoduchá (‚)</translation>
9357 mrdocs 1658
  </message>
1659
  <message>
15354 cbradney 1660
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
9357 mrdocs 1661
    <source>Low Double Comma</source>
1662
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
13319 cbradney 1663
    <translation>Dolné dvojité („)</translation>
9357 mrdocs 1664
  </message>
1665
  <message>
15354 cbradney 1666
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
9357 mrdocs 1667
    <source>CJK Single Left</source>
1668
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
13319 cbradney 1669
    <translation>Ázijské jednoduché ľavé</translation>
9357 mrdocs 1670
  </message>
1671
  <message>
15354 cbradney 1672
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
9357 mrdocs 1673
    <source>CJK Single Right</source>
1674
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
13319 cbradney 1675
    <translation>Ázijské jednoduché pravé</translation>
9357 mrdocs 1676
  </message>
1677
  <message>
15354 cbradney 1678
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
9357 mrdocs 1679
    <source>CJK Double Left</source>
1680
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
13319 cbradney 1681
    <translation>Ázijské dvojité ľavé</translation>
9357 mrdocs 1682
  </message>
1683
  <message>
15354 cbradney 1684
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
9357 mrdocs 1685
    <source>CJK Double Right</source>
1686
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
13319 cbradney 1687
    <translation>Ázijské dvojité pravé</translation>
9357 mrdocs 1688
  </message>
10133 cbradney 1689
  <message>
15354 cbradney 1690
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
10133 cbradney 1691
    <source>&amp;400%</source>
13319 cbradney 1692
    <translation>&amp;400%</translation>
10133 cbradney 1693
  </message>
10842 cbradney 1694
  <message>
15354 cbradney 1695
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
10842 cbradney 1696
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
13319 cbradney 1697
    <translation>Vložiť &amp;Textový rámec</translation>
10842 cbradney 1698
  </message>
1699
  <message>
15354 cbradney 1700
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
10842 cbradney 1701
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
13319 cbradney 1702
    <translation>Vložiť &amp;obrázkový rámec</translation>
10842 cbradney 1703
  </message>
1704
  <message>
15354 cbradney 1705
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
10842 cbradney 1706
    <source>Insert T&amp;able</source>
13319 cbradney 1707
    <translation>Vložiť t&amp;abuľku</translation>
10842 cbradney 1708
  </message>
1709
  <message>
15354 cbradney 1710
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
10842 cbradney 1711
    <source>Insert &amp;Shape</source>
13319 cbradney 1712
    <translation>Vložiť &amp;tvar</translation>
10842 cbradney 1713
  </message>
1714
  <message>
15354 cbradney 1715
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
10842 cbradney 1716
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
14877 jghali 1717
    <translation>Vložiť &amp;mnohouholník</translation>
10842 cbradney 1718
  </message>
1719
  <message>
15354 cbradney 1720
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
10842 cbradney 1721
    <source>Insert &amp;Line</source>
13319 cbradney 1722
    <translation>Vložiť &amp;čiaru</translation>
10842 cbradney 1723
  </message>
1724
  <message>
15354 cbradney 1725
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
10842 cbradney 1726
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
13319 cbradney 1727
    <translation>Vložiť &amp;bézierovú krivku</translation>
10842 cbradney 1728
  </message>
1729
  <message>
15354 cbradney 1730
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
10842 cbradney 1731
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
13319 cbradney 1732
    <translation>Vložiť čiaru &amp;kreslenú rukou</translation>
10842 cbradney 1733
  </message>
1734
  <message>
15354 cbradney 1735
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
10842 cbradney 1736
    <source>Scribus Homepage</source>
13319 cbradney 1737
    <translation>Domovská stránka</translation>
10842 cbradney 1738
  </message>
1739
  <message>
15354 cbradney 1740
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
10842 cbradney 1741
    <source>Scribus Online Documentation</source>
14877 jghali 1742
    <translation>Online Scribus dokumentácia</translation>
10842 cbradney 1743
  </message>
1744
  <message>
15354 cbradney 1745
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
10842 cbradney 1746
    <source>Scribus Wiki</source>
12540 cbradney 1747
    <translation>Scribus Wiki stránka</translation>
10842 cbradney 1748
  </message>
1749
  <message>
15354 cbradney 1750
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
10842 cbradney 1751
    <source>Getting Started with Scribus</source>
13319 cbradney 1752
    <translation>Začíname so Scribusom</translation>
10842 cbradney 1753
  </message>
11652 cbradney 1754
  <message>
15354 cbradney 1755
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
11652 cbradney 1756
    <source>Show Context Menu</source>
13319 cbradney 1757
    <translation>Zobraziť kontextovú ponuku</translation>
11652 cbradney 1758
  </message>
1759
  <message>
15354 cbradney 1760
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
11652 cbradney 1761
    <source>&amp;Manage Images</source>
12540 cbradney 1762
    <translation>&amp;Správa obrázkov</translation>
11652 cbradney 1763
  </message>
1764
  <message>
15354 cbradney 1765
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
11652 cbradney 1766
    <source>&amp;About Plugins</source>
12540 cbradney 1767
    <translation>&amp;O moduloch</translation>
11652 cbradney 1768
  </message>
1769
  <message>
15354 cbradney 1770
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
12281 cbradney 1771
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
13319 cbradney 1772
    <translation>Vložiť začiatočnú sekvenciu pre unicode znak</translation>
11652 cbradney 1773
  </message>
1774
  <message>
15354 cbradney 1775
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
12281 cbradney 1776
    <source>Get Vector File...</source>
13319 cbradney 1777
    <translation>Získať vektorový súbor...</translation>
11652 cbradney 1778
  </message>
12281 cbradney 1779
  <message>
15354 cbradney 1780
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
12281 cbradney 1781
    <source>Advanced Select All...</source>
13319 cbradney 1782
    <translation>Pokročilý výber všetkého... </translation>
12281 cbradney 1783
  </message>
1784
  <message>
15354 cbradney 1785
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
12281 cbradney 1786
    <source>Edit Source...</source>
12540 cbradney 1787
    <translation>Upraviť zdroj...</translation>
12281 cbradney 1788
  </message>
1789
  <message>
15354 cbradney 1790
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
12281 cbradney 1791
    <source>Replace Colors...</source>
13319 cbradney 1792
    <translation>Nahradiť farby...</translation>
12281 cbradney 1793
  </message>
1794
  <message>
15354 cbradney 1795
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
12281 cbradney 1796
    <source>Rulers Relative to Page</source>
13319 cbradney 1797
    <translation>Pravítka relatívne k strane</translation>
12281 cbradney 1798
  </message>
1799
  <message>
15354 cbradney 1800
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
12281 cbradney 1801
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
13319 cbradney 1802
    <translation>Vložiť ge&amp;nerovaný rámec</translation>
12281 cbradney 1803
  </message>
1804
  <message>
15354 cbradney 1805
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
12281 cbradney 1806
    <source>Check for Updates</source>
13319 cbradney 1807
    <translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
12281 cbradney 1808
  </message>
1809
  <message>
15354 cbradney 1810
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
12281 cbradney 1811
    <source>Number of Pages</source>
13319 cbradney 1812
    <translation>Počet strán</translation>
12281 cbradney 1813
  </message>
12612 cbradney 1814
  <message>
15354 cbradney 1815
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
12612 cbradney 1816
    <source>Adjust Image to Frame</source>
13319 cbradney 1817
    <translation>Prispôsobiť obrázok rámcu</translation>
12612 cbradney 1818
  </message>
12918 cbradney 1819
  <message>
15354 cbradney 1820
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
15243 cbradney 1821
    <source>Document &amp;Setup (old)...</source>
1822
    <translation type="unfinished"></translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
15354 cbradney 1825
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
15243 cbradney 1826
    <source>P&amp;references (old)...</source>
1827
    <translation type="unfinished"></translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
15354 cbradney 1830
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
12937 cbradney 1831
    <source>File</source>
13319 cbradney 1832
    <translation>Súbor</translation>
12937 cbradney 1833
  </message>
1834
  <message>
15354 cbradney 1835
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
12937 cbradney 1836
    <source>&amp;File</source>
13319 cbradney 1837
    <translation>&amp;Súbor</translation>
12937 cbradney 1838
  </message>
1839
  <message>
15354 cbradney 1840
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
12937 cbradney 1841
    <source>Edit</source>
13319 cbradney 1842
    <translation>Upraviť</translation>
12937 cbradney 1843
  </message>
1844
  <message>
15354 cbradney 1845
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
12937 cbradney 1846
    <source>&amp;Edit</source>
13319 cbradney 1847
    <translation>&amp;Upraviť</translation>
12937 cbradney 1848
  </message>
1849
  <message>
15354 cbradney 1850
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
12937 cbradney 1851
    <source>Style</source>
13319 cbradney 1852
    <translation>Štýl</translation>
12937 cbradney 1853
  </message>
1854
  <message>
15354 cbradney 1855
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
12937 cbradney 1856
    <source>&amp;Style</source>
13319 cbradney 1857
    <translation>&amp;Štýl</translation>
12937 cbradney 1858
  </message>
1859
  <message>
15354 cbradney 1860
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
12937 cbradney 1861
    <source>Item</source>
13319 cbradney 1862
    <translation>Položky</translation>
12937 cbradney 1863
  </message>
1864
  <message>
15354 cbradney 1865
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
12937 cbradney 1866
    <source>&amp;Item</source>
13319 cbradney 1867
    <translation>Po&amp;ložka</translation>
12937 cbradney 1868
  </message>
1869
  <message>
15354 cbradney 1870
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
12937 cbradney 1871
    <source>Insert</source>
13319 cbradney 1872
    <translation>Vložiť</translation>
12937 cbradney 1873
  </message>
1874
  <message>
15354 cbradney 1875
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
12937 cbradney 1876
    <source>I&amp;nsert</source>
13319 cbradney 1877
    <translation>&amp;Vložiť</translation>
12937 cbradney 1878
  </message>
1879
  <message>
15354 cbradney 1880
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
12937 cbradney 1881
    <source>Page</source>
13319 cbradney 1882
    <translation>Strana</translation>
12937 cbradney 1883
  </message>
1884
  <message>
15354 cbradney 1885
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
12937 cbradney 1886
    <source>&amp;Page</source>
13319 cbradney 1887
    <translation>&amp;Strana</translation>
12937 cbradney 1888
  </message>
1889
  <message>
15354 cbradney 1890
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
12937 cbradney 1891
    <source>View</source>
13319 cbradney 1892
    <translation>Zobraziť</translation>
12937 cbradney 1893
  </message>
1894
  <message>
15354 cbradney 1895
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
12937 cbradney 1896
    <source>&amp;View</source>
13319 cbradney 1897
    <translation>&amp;Zobraziť</translation>
12937 cbradney 1898
  </message>
1899
  <message>
15354 cbradney 1900
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
12937 cbradney 1901
    <source>Extras</source>
13319 cbradney 1902
    <translation>Extra</translation>
12937 cbradney 1903
  </message>
1904
  <message>
15354 cbradney 1905
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
12937 cbradney 1906
    <source>E&amp;xtras</source>
13319 cbradney 1907
    <translation>E&amp;xtra</translation>
12937 cbradney 1908
  </message>
1909
  <message>
15354 cbradney 1910
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
12937 cbradney 1911
    <source>Windows</source>
13319 cbradney 1912
    <translation>Okná</translation>
12937 cbradney 1913
  </message>
1914
  <message>
15354 cbradney 1915
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
12937 cbradney 1916
    <source>&amp;Windows</source>
13319 cbradney 1917
    <translation>&amp;Okná</translation>
12937 cbradney 1918
  </message>
1919
  <message>
15354 cbradney 1920
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
12937 cbradney 1921
    <source>Help</source>
13319 cbradney 1922
    <translation>Pomocník</translation>
12937 cbradney 1923
  </message>
1924
  <message>
15354 cbradney 1925
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
12937 cbradney 1926
    <source>&amp;Help</source>
13319 cbradney 1927
    <translation>&amp;Pomocník</translation>
12937 cbradney 1928
  </message>
1929
  <message>
15354 cbradney 1930
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1897"/>
12937 cbradney 1931
    <source>Plugin Menu Items</source>
13319 cbradney 1932
    <translation>Položky ponuky modulu</translation>
12937 cbradney 1933
  </message>
1934
  <message>
15354 cbradney 1935
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1899"/>
12937 cbradney 1936
    <source>Others</source>
13319 cbradney 1937
    <translation>Iné</translation>
12937 cbradney 1938
  </message>
1939
  <message>
15354 cbradney 1940
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1901"/>
12937 cbradney 1941
    <source>Unicode Characters</source>
13319 cbradney 1942
    <translation>Unicode znak</translation>
12937 cbradney 1943
  </message>
13027 cbradney 1944
  <message>
15354 cbradney 1945
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
13027 cbradney 1946
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
13319 cbradney 1947
    <translation>Posunúť/Zmeniť hodnotu indikátora</translation>
13027 cbradney 1948
  </message>
3824 cbradney 1949
</context>
1950
<context>
12612 cbradney 1951
  <name>AdjustCmsDialog</name>
1952
  <message>
15099 cbradney 1953
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 1954
    <source>CMS Settings</source>
13319 cbradney 1955
    <translation>CMS nastavenia</translation>
12612 cbradney 1956
  </message>
1957
</context>
1958
<context>
9729 cbradney 1959
  <name>AlignDistribute</name>
1960
  <message>
15099 cbradney 1961
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
9729 cbradney 1962
    <source>Align</source>
12540 cbradney 1963
    <translation>Zarovnať</translation>
9729 cbradney 1964
  </message>
1965
  <message>
15099 cbradney 1966
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
9729 cbradney 1967
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
12540 cbradney 1968
    <translation>&amp;Zvolené vodítko:</translation>
9729 cbradney 1969
  </message>
1970
  <message>
15099 cbradney 1971
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
9729 cbradney 1972
    <source>&amp;Relative To:</source>
12540 cbradney 1973
    <translation>&amp;Relatívne k:</translation>
9729 cbradney 1974
  </message>
1975
  <message>
15243 cbradney 1976
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
1977
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
1978
    <translation type="unfinished"></translation>
1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
1982
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
1983
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
1984
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
1985
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
1986
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
1987
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
1988
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
1989
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
1990
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
1991
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
1992
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
1993
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
1994
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
1995
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
1996
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
1997
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
1998
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
1999
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
2000
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
2001
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
2002
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
2003
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
2004
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
2005
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
2006
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
2007
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
2008
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
9729 cbradney 2009
    <source>...</source>
12540 cbradney 2010
    <translation>...</translation>
9729 cbradney 2011
  </message>
2012
  <message>
15243 cbradney 2013
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
9729 cbradney 2014
    <source>Distribute</source>
12540 cbradney 2015
    <translation>Rozmiestniť</translation>
9729 cbradney 2016
  </message>
2017
  <message>
15243 cbradney 2018
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
9729 cbradney 2019
    <source>&amp;Distance:</source>
12540 cbradney 2020
    <translation>Vz&amp;dialenosť:</translation>
9729 cbradney 2021
  </message>
15099 cbradney 2022
  <message>
15243 cbradney 2023
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
2024
    <source>Reverse Distribution</source>
2025
    <translation type="unfinished"></translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
2028
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
15099 cbradney 2029
    <source>Swap</source>
2030
    <translation type="unfinished"></translation>
2031
  </message>
9729 cbradney 2032
</context>
2033
<context>
6530 cbradney 2034
  <name>AlignDistributeBase</name>
2035
  <message>
2036
    <source>Align and Distribute</source>
9729 cbradney 2037
    <translation type="obsolete">Zarovnať a umiestniť</translation>
6530 cbradney 2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>Align</source>
9729 cbradney 2041
    <translation type="obsolete">Zarovnať</translation>
6530 cbradney 2042
  </message>
2043
  <message>
2044
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
9729 cbradney 2045
    <translation type="obsolete">&amp;Zvolené vodítko:</translation>
6530 cbradney 2046
  </message>
2047
  <message>
2048
    <source>&amp;Relative To:</source>
9729 cbradney 2049
    <translation type="obsolete">&amp;Relatívne k:</translation>
6530 cbradney 2050
  </message>
2051
  <message>
2052
    <source>...</source>
9729 cbradney 2053
    <translation type="obsolete">...</translation>
6530 cbradney 2054
  </message>
2055
  <message>
2056
    <source>Distribute</source>
9729 cbradney 2057
    <translation type="obsolete">Umiestniť</translation>
6530 cbradney 2058
  </message>
2059
  <message>
2060
    <source>&amp;Distance:</source>
9729 cbradney 2061
    <translation type="obsolete">Vz&amp;dialenosť:</translation>
6530 cbradney 2062
  </message>
2063
</context>
2064
<context>
3632 mrdocs 2065
  <name>AlignDistributePalette</name>
2066
  <message>
15099 cbradney 2067
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
3824 cbradney 2068
    <source>Align and Distribute</source>
2069
    <translation>Zarovnať a umiestniť</translation>
3632 mrdocs 2070
  </message>
2071
  <message>
15099 cbradney 2072
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
3824 cbradney 2073
    <source>Align</source>
9357 mrdocs 2074
    <translation>Zarovnať</translation>
3632 mrdocs 2075
  </message>
2076
  <message>
15099 cbradney 2077
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
3824 cbradney 2078
    <source>&amp;Relative to:</source>
2079
    <translation>&amp;Relatívne k:</translation>
3632 mrdocs 2080
  </message>
2081
  <message>
15099 cbradney 2082
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2083
    <source>First Selected</source>
2084
    <translation>Prvý výber</translation>
3632 mrdocs 2085
  </message>
2086
  <message>
15099 cbradney 2087
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
3824 cbradney 2088
    <source>Last Selected</source>
2089
    <translation>Posledný výber</translation>
3632 mrdocs 2090
  </message>
2091
  <message>
15099 cbradney 2092
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
3824 cbradney 2093
    <source>Page</source>
2094
    <translation>Strana</translation>
3632 mrdocs 2095
  </message>
2096
  <message>
15099 cbradney 2097
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3824 cbradney 2098
    <source>Margins</source>
2099
    <translation>Okraje</translation>
3632 mrdocs 2100
  </message>
2101
  <message>
15099 cbradney 2102
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
3824 cbradney 2103
    <source>Guide</source>
2104
    <translation>Vodítka</translation>
3632 mrdocs 2105
  </message>
2106
  <message>
15099 cbradney 2107
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3824 cbradney 2108
    <source>Selection</source>
2109
    <translation>Výber</translation>
3632 mrdocs 2110
  </message>
2111
  <message>
3824 cbradney 2112
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
7508 cbradney 2113
    <translation type="obsolete">Zarovnať pravé strany objektov k ľavej strane ukotvenia</translation>
3632 mrdocs 2114
  </message>
2115
  <message>
3824 cbradney 2116
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
7508 cbradney 2117
    <translation type="obsolete">Zarovnať ľavé strany k pravej strane ukotvenia</translation>
3632 mrdocs 2118
  </message>
2119
  <message>
15243 cbradney 2120
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
3824 cbradney 2121
    <source>Align bottoms</source>
2122
    <translation>Zarovnať dolné okraje</translation>
3632 mrdocs 2123
  </message>
2124
  <message>
15243 cbradney 2125
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
3824 cbradney 2126
    <source>Align right sides</source>
2127
    <translation>Zarovnať pravé strany</translation>
3632 mrdocs 2128
  </message>
2129
  <message>
3824 cbradney 2130
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
7508 cbradney 2131
    <translation type="obsolete">Zarovnať horné okraje objektov k dolnému okraju ukotvenia</translation>
3632 mrdocs 2132
  </message>
2133
  <message>
15243 cbradney 2134
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
3824 cbradney 2135
    <source>Center on vertical axis</source>
2136
    <translation>Centrovať na vertikálnej osi</translation>
3632 mrdocs 2137
  </message>
2138
  <message>
15243 cbradney 2139
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
3824 cbradney 2140
    <source>Align left sides</source>
2141
    <translation>Zarovnať ľavé strany</translation>
3632 mrdocs 2142
  </message>
2143
  <message>
15243 cbradney 2144
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
3824 cbradney 2145
    <source>Center on horizontal axis</source>
2146
    <translation>Centrovať na horizontálnej osi</translation>
3632 mrdocs 2147
  </message>
2148
  <message>
3824 cbradney 2149
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
7508 cbradney 2150
    <translation type="obsolete">Zarovnať dolné okraje objektov k hornému okraju ukotvenia</translation>
3632 mrdocs 2151
  </message>
2152
  <message>
15243 cbradney 2153
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 2154
    <source>Align tops</source>
2155
    <translation>Zarovnať horné okraje</translation>
3632 mrdocs 2156
  </message>
2157
  <message>
15243 cbradney 2158
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 2159
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2160
    <translation>&amp;Zvolené vodítka:</translation>
3632 mrdocs 2161
  </message>
2162
  <message>
15099 cbradney 2163
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
3824 cbradney 2164
    <source>Distribute</source>
9357 mrdocs 2165
    <translation>Umiestniť</translation>
3632 mrdocs 2166
  </message>
2167
  <message>
3824 cbradney 2168
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
7508 cbradney 2169
    <translation type="obsolete">Vytvoriť rovnomerné vodorovné medzery medzi objektami</translation>
3632 mrdocs 2170
  </message>
2171
  <message>
3824 cbradney 2172
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
7508 cbradney 2173
    <translation type="obsolete">Vytvoriť vodorovné medzery medzi objektami v určenej veľkosti</translation>
3632 mrdocs 2174
  </message>
2175
  <message>
15243 cbradney 2176
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
3824 cbradney 2177
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
2178
    <translation>Umiestniť pravé strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2179
  </message>
2180
  <message>
15243 cbradney 2181
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
3824 cbradney 2182
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
2183
    <translation>Umiestniť dolné strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2184
  </message>
2185
  <message>
15243 cbradney 2186
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
3824 cbradney 2187
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
2188
    <translation>Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti vodorovne</translation>
3632 mrdocs 2189
  </message>
2190
  <message>
3824 cbradney 2191
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
7508 cbradney 2192
    <translation type="obsolete">Vytvoriť rovnomerné zvislé medzery medzi objektami</translation>
3632 mrdocs 2193
  </message>
2194
  <message>
3824 cbradney 2195
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
7508 cbradney 2196
    <translation type="obsolete">Vytvoriť zvislé medzery medzi objektami v určenej veľkosti</translation>
3632 mrdocs 2197
  </message>
2198
  <message>
15243 cbradney 2199
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
3824 cbradney 2200
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
2201
    <translation>Umiestniť ľavé strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2202
  </message>
2203
  <message>
15243 cbradney 2204
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
3824 cbradney 2205
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
2206
    <translation>Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti zvislo</translation>
3632 mrdocs 2207
  </message>
2208
  <message>
15243 cbradney 2209
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
3824 cbradney 2210
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
2211
    <translation>Umiestniť horné strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2212
  </message>
2213
  <message>
15243 cbradney 2214
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
3824 cbradney 2215
    <source>&amp;Distance:</source>
2216
    <translation>Vz&amp;dialenosť:</translation>
3632 mrdocs 2217
  </message>
2218
  <message>
15243 cbradney 2219
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
3824 cbradney 2220
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
2221
    <translation>Umiestniť položky v určenej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2222
  </message>
2223
  <message>
15243 cbradney 2224
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
3824 cbradney 2225
    <source>None Selected</source>
2226
    <translation>Nie je nič zvolené</translation>
3632 mrdocs 2227
  </message>
2228
  <message>
3824 cbradney 2229
    <source>Warning</source>
2230
    <translation type="obsolete">Varovanie</translation>
3632 mrdocs 2231
  </message>
2232
  <message>
3824 cbradney 2233
    <source>Some objects are locked.</source>
5485 cbradney 2234
    <translation type="obsolete">Niektoré objekty sú uzamknuté.</translation>
3632 mrdocs 2235
  </message>
2236
  <message>
3824 cbradney 2237
    <source>&amp;Unlock All</source>
5485 cbradney 2238
    <translation type="obsolete">Odom&amp;knúť všetko</translation>
3632 mrdocs 2239
  </message>
2240
  <message>
15294 cbradney 2241
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
3824 cbradney 2242
    <source>Y: %1%2</source>
2243
    <translation>Y: %1%2</translation>
3632 mrdocs 2244
  </message>
2245
  <message>
15294 cbradney 2246
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
3824 cbradney 2247
    <source>X: %1%2</source>
2248
    <translation>X: %1%2</translation>
3632 mrdocs 2249
  </message>
6530 cbradney 2250
  <message>
15243 cbradney 2251
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
7508 cbradney 2252
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
9357 mrdocs 2253
    <translation>Zarovnať pravé strany položiek k ľavej strane ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2254
  </message>
2255
  <message>
15243 cbradney 2256
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
2257
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
2258
    <translation type="unfinished"></translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
2262
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
2263
    <translation type="unfinished"></translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
15099 cbradney 2266
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
15243 cbradney 2267
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
2268
    <translation type="unfinished"></translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
2271
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
2272
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2273
    <translation type="unfinished"></translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
2276
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
7508 cbradney 2277
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
9357 mrdocs 2278
    <translation>Zarovnať ľavé strany položky k pravej strane ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2279
  </message>
2280
  <message>
15243 cbradney 2281
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
7508 cbradney 2282
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
9357 mrdocs 2283
    <translation>Zarovnať horný okraj položiek k dolnému okraju ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2284
  </message>
2285
  <message>
15243 cbradney 2286
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
7508 cbradney 2287
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
9357 mrdocs 2288
    <translation>Zarovnať dolný okraj položiek k hornému okraju ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2289
  </message>
7508 cbradney 2290
  <message>
15243 cbradney 2291
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
7508 cbradney 2292
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
9357 mrdocs 2293
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami</translation>
7508 cbradney 2294
  </message>
2295
  <message>
15243 cbradney 2296
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
7508 cbradney 2297
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
9357 mrdocs 2298
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty</translation>
7508 cbradney 2299
  </message>
2300
  <message>
15243 cbradney 2301
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
7508 cbradney 2302
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
9357 mrdocs 2303
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami</translation>
7508 cbradney 2304
  </message>
2305
  <message>
15243 cbradney 2306
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
7508 cbradney 2307
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
9357 mrdocs 2308
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty</translation>
7508 cbradney 2309
  </message>
2310
  <message>
15243 cbradney 2311
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
7508 cbradney 2312
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
9357 mrdocs 2313
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a stranami stránky</translation>
7508 cbradney 2314
  </message>
2315
  <message>
15243 cbradney 2316
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
7508 cbradney 2317
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
9357 mrdocs 2318
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky</translation>
7508 cbradney 2319
  </message>
2320
  <message>
15243 cbradney 2321
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
2322
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
2323
    <translation type="unfinished"></translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
15099 cbradney 2327
    <source>Swap items to the left</source>
2328
    <translation type="unfinished"></translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
15243 cbradney 2331
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
15099 cbradney 2332
    <source>Swap items to the right</source>
2333
    <translation type="unfinished"></translation>
2334
  </message>
2335
  <message>
15243 cbradney 2336
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
7508 cbradney 2337
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
9357 mrdocs 2338
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky</translation>
7508 cbradney 2339
  </message>
2340
  <message>
15243 cbradney 2341
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
7508 cbradney 2342
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
9357 mrdocs 2343
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a horným a dolným okrajom stránky</translation>
7508 cbradney 2344
  </message>
12281 cbradney 2345
  <message>
15099 cbradney 2346
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
12281 cbradney 2347
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
13319 cbradney 2348
    <translation>&lt;qt&gt;Zarovnať relatívne:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prvá zvolená ponuka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhá zvolená ponuka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuálna strana&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraje aktuálnej strany&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výber&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
12281 cbradney 2349
  </message>
2350
  <message>
15243 cbradney 2351
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
12281 cbradney 2352
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
13319 cbradney 2353
    <translation>Umiestnenie zvoleného vodítka na zarovnanie k</translation>
12281 cbradney 2354
  </message>
3824 cbradney 2355
</context>
2356
<context>
3632 mrdocs 2357
  <name>AlignSelect</name>
2358
  <message>
15099 cbradney 2359
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
3824 cbradney 2360
    <source>Align Text Left</source>
2361
    <translation>Zarovnať text doľava</translation>
3632 mrdocs 2362
  </message>
2363
  <message>
15099 cbradney 2364
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
3824 cbradney 2365
    <source>Align Text Right</source>
2366
    <translation>Zarovnať text doprava</translation>
3632 mrdocs 2367
  </message>
2368
  <message>
15099 cbradney 2369
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
3824 cbradney 2370
    <source>Align Text Center</source>
2371
    <translation>Zarovnať text na stred</translation>
3632 mrdocs 2372
  </message>
2373
  <message>
15099 cbradney 2374
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
3824 cbradney 2375
    <source>Align Text Justified</source>
2376
    <translation>Zarovnať text do bloku</translation>
3632 mrdocs 2377
  </message>
2378
  <message>
15099 cbradney 2379
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
3824 cbradney 2380
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2381
    <translation>Zarovnať podľa okrajov</translation>
3632 mrdocs 2382
  </message>
3824 cbradney 2383
</context>
2384
<context>
3632 mrdocs 2385
  <name>Annot</name>
2386
  <message>
15099 cbradney 2387
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
3824 cbradney 2388
    <source>Field Properties</source>
2389
    <translation>Vlastnosti pola</translation>
3632 mrdocs 2390
  </message>
2391
  <message>
15099 cbradney 2392
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
2393
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
3824 cbradney 2394
    <source>Type:</source>
2395
    <translation>Typ:</translation>
3632 mrdocs 2396
  </message>
2397
  <message>
15099 cbradney 2398
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2399
    <source>Button</source>
2400
    <translation>Tlačítko</translation>
3632 mrdocs 2401
  </message>
2402
  <message>
15099 cbradney 2403
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2404
    <source>Text Field</source>
2405
    <translation>Textové pole</translation>
3632 mrdocs 2406
  </message>
2407
  <message>
15099 cbradney 2408
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2409
    <source>Check Box</source>
2410
    <translation>Políčko k zaškrtnutiu</translation>
3632 mrdocs 2411
  </message>
2412
  <message>
15099 cbradney 2413
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2414
    <source>Combo Box</source>
2415
    <translation>Výber</translation>
3632 mrdocs 2416
  </message>
2417
  <message>
15099 cbradney 2418
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2419
    <source>List Box</source>
2420
    <translation>Zoznam</translation>
3632 mrdocs 2421
  </message>
2422
  <message>
15099 cbradney 2423
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
3824 cbradney 2424
    <source>Properties</source>
2425
    <translation>Vlastnosti</translation>
3632 mrdocs 2426
  </message>
2427
  <message>
15099 cbradney 2428
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
3824 cbradney 2429
    <source>Name:</source>
2430
    <translation>Názov:</translation>
3632 mrdocs 2431
  </message>
2432
  <message>
3824 cbradney 2433
    <source>Tool-Tip:</source>
6434 cbradney 2434
    <translation type="obsolete">Tipy pre nástroje:</translation>
3632 mrdocs 2435
  </message>
2436
  <message>
15099 cbradney 2437
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
2438
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
3824 cbradney 2439
    <source>Text</source>
2440
    <translation>Text</translation>
3632 mrdocs 2441
  </message>
2442
  <message>
15099 cbradney 2443
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
3824 cbradney 2444
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
2445
    <translation>Písmo použité s PDF-1.3:</translation>
3632 mrdocs 2446
  </message>
2447
  <message>
15099 cbradney 2448
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
3824 cbradney 2449
    <source>Border</source>
2450
    <translation>Ohraničenie</translation>
3632 mrdocs 2451
  </message>
2452
  <message>
15099 cbradney 2453
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
3824 cbradney 2454
    <source>Color:</source>
2455
    <translation>Farba:</translation>
3632 mrdocs 2456
  </message>
2457
  <message>
15099 cbradney 2458
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
3824 cbradney 2459
    <source>None</source>
2460
    <translation>Žiadne</translation>
3632 mrdocs 2461
  </message>
2462
  <message>
15099 cbradney 2463
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
3824 cbradney 2464
    <source>Width:</source>
2465
    <translation>Šírka:</translation>
3632 mrdocs 2466
  </message>
2467
  <message>
15099 cbradney 2468
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
3824 cbradney 2469
    <source>Thin</source>
2470
    <translation>Tenká</translation>
3632 mrdocs 2471
  </message>
2472
  <message>
15099 cbradney 2473
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
2474
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
3824 cbradney 2475
    <source>Normal</source>
2476
    <translation>Normálna</translation>
3632 mrdocs 2477
  </message>
2478
  <message>
15099 cbradney 2479
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
3824 cbradney 2480
    <source>Wide</source>
2481
    <translation>Široká</translation>
3632 mrdocs 2482
  </message>
2483
  <message>
15099 cbradney 2484
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
3824 cbradney 2485
    <source>Style:</source>
2486
    <translation>Štýl:</translation>
3632 mrdocs 2487
  </message>
2488
  <message>
15099 cbradney 2489
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
3824 cbradney 2490
    <source>Solid</source>
2491
    <translation>Bez prerušenia</translation>
3632 mrdocs 2492
  </message>
2493
  <message>
15099 cbradney 2494
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
3824 cbradney 2495
    <source>Dashed</source>
2496
    <translation>Prerušovaný</translation>
3632 mrdocs 2497
  </message>
2498
  <message>
15099 cbradney 2499
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
3824 cbradney 2500
    <source>Underline</source>
2501
    <translation>Podčiarknuté</translation>
3632 mrdocs 2502
  </message>
2503
  <message>
15099 cbradney 2504
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
3824 cbradney 2505
    <source>Beveled</source>
2506
    <translation>Skosené</translation>
3632 mrdocs 2507
  </message>
2508
  <message>
15099 cbradney 2509
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
3824 cbradney 2510
    <source>Inset</source>
2511
    <translation>Príloha</translation>
3632 mrdocs 2512
  </message>
2513
  <message>
15099 cbradney 2514
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
3824 cbradney 2515
    <source>Other</source>
2516
    <translation>Iné</translation>
3632 mrdocs 2517
  </message>
2518
  <message>
15099 cbradney 2519
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
3824 cbradney 2520
    <source>Read Only</source>
2521
    <translation>Iba na čítanie</translation>
3632 mrdocs 2522
  </message>
2523
  <message>
15099 cbradney 2524
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
3824 cbradney 2525
    <source>Required</source>
2526
    <translation>Požadované</translation>
3632 mrdocs 2527
  </message>
2528
  <message>
3824 cbradney 2529
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
6434 cbradney 2530
    <translation type="obsolete">Neexportovať hodnotu</translation>
3632 mrdocs 2531
  </message>
2532
  <message>
15099 cbradney 2533
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
3824 cbradney 2534
    <source>Visibility:</source>
2535
    <translation>Viditeľnosť:</translation>
3632 mrdocs 2536
  </message>
2537
  <message>
15099 cbradney 2538
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
3824 cbradney 2539
    <source>Visible</source>
2540
    <translation>Viditeľné</translation>
3632 mrdocs 2541
  </message>
2542
  <message>
15099 cbradney 2543
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
3824 cbradney 2544
    <source>Hidden</source>
2545
    <translation>Skryté</translation>
3632 mrdocs 2546
  </message>
2547
  <message>
15099 cbradney 2548
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
3824 cbradney 2549
    <source>No Print</source>
2550
    <translation>Bez tlače</translation>
3632 mrdocs 2551
  </message>
2552
  <message>
15099 cbradney 2553
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
3824 cbradney 2554
    <source>No View</source>
2555
    <translation>Bez náhľadu</translation>
3632 mrdocs 2556
  </message>
2557
  <message>
15099 cbradney 2558
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
3824 cbradney 2559
    <source>Appearance</source>
2560
    <translation>Vzhľad</translation>
3632 mrdocs 2561
  </message>
2562
  <message>
15099 cbradney 2563
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
3824 cbradney 2564
    <source>Text for Button Down</source>
2565
    <translation>Text pre tlačítko dole</translation>
3632 mrdocs 2566
  </message>
2567
  <message>
15099 cbradney 2568
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
3824 cbradney 2569
    <source>Text for Roll Over</source>
2570
    <translation>Text pre pretočenie</translation>
3632 mrdocs 2571
  </message>
2572
  <message>
15099 cbradney 2573
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
3824 cbradney 2574
    <source>Icons</source>
2575
    <translation>Ikony</translation>
3632 mrdocs 2576
  </message>
2577
  <message>
15099 cbradney 2578
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
3824 cbradney 2579
    <source>Use Icons</source>
2580
    <translation>Použiť ikony</translation>
3632 mrdocs 2581
  </message>
2582
  <message>
15099 cbradney 2583
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
2584
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
2585
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
3824 cbradney 2586
    <source>Remove</source>
2587
    <translation>Odstrániť</translation>
3632 mrdocs 2588
  </message>
2589
  <message>
15099 cbradney 2590
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
3824 cbradney 2591
    <source>Pressed</source>
2592
    <translation>Stlačené</translation>
3632 mrdocs 2593
  </message>
2594
  <message>
15099 cbradney 2595
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
3824 cbradney 2596
    <source>Roll Over</source>
2597
    <translation>Pretočiť</translation>
3632 mrdocs 2598
  </message>
2599
  <message>
15099 cbradney 2600
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
3824 cbradney 2601
    <source>Icon Placement...</source>
2602
    <translation>Umiestnenie ikon...</translation>
3632 mrdocs 2603
  </message>
2604
  <message>
15099 cbradney 2605
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
3824 cbradney 2606
    <source>Highlight</source>
2607
    <translation>Zvýraznenie</translation>
3632 mrdocs 2608
  </message>
2609
  <message>
15099 cbradney 2610
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
3824 cbradney 2611
    <source>Invert</source>
2612
    <translation>Invertovať</translation>
3632 mrdocs 2613
  </message>
2614
  <message>
15099 cbradney 2615
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
3824 cbradney 2616
    <source>Outlined</source>
2617
    <translation>Obkreslené</translation>
3632 mrdocs 2618
  </message>
2619
  <message>
15099 cbradney 2620
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
3824 cbradney 2621
    <source>Push</source>
2622
    <translation>Stlačiť</translation>
3632 mrdocs 2623
  </message>
2624
  <message>
15099 cbradney 2625
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
3824 cbradney 2626
    <source>Multi-Line</source>
2627
    <translation>Viacriadkový</translation>
3632 mrdocs 2628
  </message>
2629
  <message>
15099 cbradney 2630
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
3824 cbradney 2631
    <source>Password</source>
2632
    <translation>Heslo</translation>
3632 mrdocs 2633
  </message>
2634
  <message>
15099 cbradney 2635
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
3824 cbradney 2636
    <source>Limit of</source>
2637
    <translation>Obmedzenie</translation>
3632 mrdocs 2638
  </message>
2639
  <message>
15099 cbradney 2640
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
3824 cbradney 2641
    <source>Characters</source>
2642
    <translation>Znaky</translation>
3632 mrdocs 2643
  </message>
2644
  <message>
15099 cbradney 2645
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
3824 cbradney 2646
    <source>Do Not Scroll</source>
2647
    <translation>Neposúvať</translation>
3632 mrdocs 2648
  </message>
2649
  <message>
15099 cbradney 2650
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
3824 cbradney 2651
    <source>Do Not Spell Check</source>
2652
    <translation>Nekontrolovať pravopis</translation>
3632 mrdocs 2653
  </message>
2654
  <message>
15099 cbradney 2655
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
3824 cbradney 2656
    <source>Check Style:</source>
2657
    <translation>Overiť štýl:</translation>
3632 mrdocs 2658
  </message>
2659
  <message>
15099 cbradney 2660
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2661
    <source>Check</source>
2662
    <translation>Kontrolovať</translation>
3632 mrdocs 2663
  </message>
2664
  <message>
15099 cbradney 2665
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2666
    <source>Cross</source>
2667
    <translation>Kríž</translation>
3632 mrdocs 2668
  </message>
2669
  <message>
15099 cbradney 2670
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2671
    <source>Diamond</source>
2672
    <translation>Diamant</translation>
3632 mrdocs 2673
  </message>
2674
  <message>
15099 cbradney 2675
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2676
    <source>Circle</source>
2677
    <translation>Kruh</translation>
3632 mrdocs 2678
  </message>
2679
  <message>
15099 cbradney 2680
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2681
    <source>Star</source>
2682
    <translation>Hviezda</translation>
3632 mrdocs 2683
  </message>
2684
  <message>
15099 cbradney 2685
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2686
    <source>Square</source>
2687
    <translation>Štvorec</translation>
3632 mrdocs 2688
  </message>
2689
  <message>
15099 cbradney 2690
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
3824 cbradney 2691
    <source>Default is Checked</source>
2692
    <translation>Štandardne je označené</translation>
3632 mrdocs 2693
  </message>
2694
  <message>
15099 cbradney 2695
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
3824 cbradney 2696
    <source>Editable</source>
2697
    <translation>Upraviteľné</translation>
3632 mrdocs 2698
  </message>
2699
  <message>
15099 cbradney 2700
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
3824 cbradney 2701
    <source>Options</source>
2702
    <translation>Možnosti</translation>
3632 mrdocs 2703
  </message>
2704
  <message>
15099 cbradney 2705
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
2706
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
2707
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
3824 cbradney 2708
    <source>JavaScript</source>
2709
    <translation>Java skript</translation>
3632 mrdocs 2710
  </message>
2711
  <message>
15099 cbradney 2712
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
2713
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
3824 cbradney 2714
    <source>Go To</source>
2715
    <translation>Ísť na</translation>
3632 mrdocs 2716
  </message>
2717
  <message>
15099 cbradney 2718
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
2719
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
3824 cbradney 2720
    <source>Submit Form</source>
2721
    <translation>Odoslať formulár</translation>
3632 mrdocs 2722
  </message>
2723
  <message>
15099 cbradney 2724
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
2725
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
3824 cbradney 2726
    <source>Reset Form</source>
2727
    <translation>Vynulovať formulár</translation>
3632 mrdocs 2728
  </message>
2729
  <message>
15099 cbradney 2730
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
2731
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
3824 cbradney 2732
    <source>Import Data</source>
2733
    <translation>Importovať dáta</translation>
3632 mrdocs 2734
  </message>
2735
  <message>
15099 cbradney 2736
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
3824 cbradney 2737
    <source>Event:</source>
2738
    <translation>Udalosť:</translation>
3632 mrdocs 2739
  </message>
2740
  <message>
15099 cbradney 2741
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
2742
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
3824 cbradney 2743
    <source>Mouse Up</source>
14877 jghali 2744
    <translation>Uvoľnenie myši</translation>
3632 mrdocs 2745
  </message>
2746
  <message>
15099 cbradney 2747
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
2748
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
3824 cbradney 2749
    <source>Mouse Down</source>
14877 jghali 2750
    <translation>Stlačenie myši</translation>
3632 mrdocs 2751
  </message>
2752
  <message>
15099 cbradney 2753
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
2754
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
3824 cbradney 2755
    <source>Mouse Enter</source>
14877 jghali 2756
    <translation>Vstup myši</translation>
3632 mrdocs 2757
  </message>
2758
  <message>
15099 cbradney 2759
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
2760
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
3824 cbradney 2761
    <source>Mouse Exit</source>
14877 jghali 2762
    <translation>Odchod myši</translation>
3632 mrdocs 2763
  </message>
2764
  <message>
15099 cbradney 2765
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
2766
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
3824 cbradney 2767
    <source>On Focus</source>
13319 cbradney 2768
    <translation>Po kliknutí</translation>
3632 mrdocs 2769
  </message>
2770
  <message>
15099 cbradney 2771
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
2772
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
3824 cbradney 2773
    <source>On Blur</source>
2774
    <translation>Pri rozmazaní</translation>
3632 mrdocs 2775
  </message>
2776
  <message>
15099 cbradney 2777
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
3824 cbradney 2778
    <source>Script:</source>
2779
    <translation>Skript:</translation>
3632 mrdocs 2780
  </message>
2781
  <message>
15099 cbradney 2782
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
2783
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
2784
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
2785
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
2786
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
3824 cbradney 2787
    <source>Edit...</source>
2788
    <translation>Upraviť...</translation>
3632 mrdocs 2789
  </message>
2790
  <message>
15099 cbradney 2791
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
3824 cbradney 2792
    <source>Submit to URL:</source>
2793
    <translation>Odoslať na URL:</translation>
3632 mrdocs 2794
  </message>
2795
  <message>
3824 cbradney 2796
    <source>Submit Data as HTML</source>
13279 cbradney 2797
    <translation type="obsolete">Odoslať údaje ako HTML</translation>
3632 mrdocs 2798
  </message>
2799
  <message>
15099 cbradney 2800
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
3824 cbradney 2801
    <source>Import Data from:</source>
2802
    <translation>Importovať dáta z:</translation>
3632 mrdocs 2803
  </message>
2804
  <message>
15099 cbradney 2805
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
3824 cbradney 2806
    <source>Destination</source>
2807
    <translation>Cieľ</translation>
3632 mrdocs 2808
  </message>
2809
  <message>
15099 cbradney 2810
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
3824 cbradney 2811
    <source>To File:</source>
2812
    <translation>Do súboru:</translation>
3632 mrdocs 2813
  </message>
2814
  <message>
15099 cbradney 2815
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
3824 cbradney 2816
    <source>Change...</source>
2817
    <translation>Zmeniť...</translation>
3632 mrdocs 2818
  </message>
2819
  <message>
15099 cbradney 2820
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
3824 cbradney 2821
    <source>Page:</source>
2822
    <translation>Strana:</translation>
3632 mrdocs 2823
  </message>
2824
  <message>
15099 cbradney 2825
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
3824 cbradney 2826
    <source>X-Pos:</source>
2827
    <translation>X-poz.:</translation>
3632 mrdocs 2828
  </message>
2829
  <message>
15099 cbradney 2830
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
2831
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
3824 cbradney 2832
    <source> pt</source>
2833
    <translation> pt</translation>
3632 mrdocs 2834
  </message>
2835
  <message>
15099 cbradney 2836
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
3824 cbradney 2837
    <source>Y-Pos:</source>
2838
    <translation>Y-poz.:</translation>
3632 mrdocs 2839
  </message>
2840
  <message>
15099 cbradney 2841
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
13319 cbradney 2842
    <source>Submit format:</source>
14877 jghali 2843
    <translation>Odoslať formát:</translation>
13319 cbradney 2844
  </message>
2845
  <message>
15099 cbradney 2846
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
13319 cbradney 2847
    <source>FDF</source>
2848
    <translation>FDF</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
15099 cbradney 2851
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
13319 cbradney 2852
    <source>HTML</source>
2853
    <translation>HTML</translation>
2854
  </message>
2855
  <message>
15099 cbradney 2856
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
13319 cbradney 2857
    <source>XFDF</source>
2858
    <translation>XFDF</translation>
2859
  </message>
2860
  <message>
15099 cbradney 2861
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
13319 cbradney 2862
    <source>PDF</source>
2863
    <translation>PDF</translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
15099 cbradney 2866
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
3824 cbradney 2867
    <source>Action</source>
13319 cbradney 2868
    <translation>Akcia</translation>
3632 mrdocs 2869
  </message>
2870
  <message>
15099 cbradney 2871
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
3824 cbradney 2872
    <source>Field is formatted as:</source>
2873
    <translation>Pole je naformátované ako:</translation>
3632 mrdocs 2874
  </message>
2875
  <message>
15099 cbradney 2876
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2877
    <source>Plain</source>
2878
    <translation>Obyčajný</translation>
3632 mrdocs 2879
  </message>
2880
  <message>
15099 cbradney 2881
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2882
    <source>Number</source>
2883
    <translation>Číslo</translation>
3632 mrdocs 2884
  </message>
2885
  <message>
15099 cbradney 2886
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2887
    <source>Percentage</source>
2888
    <translation>Percento</translation>
3632 mrdocs 2889
  </message>
2890
  <message>
15099 cbradney 2891
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2892
    <source>Date</source>
2893
    <translation>Dátum</translation>
3632 mrdocs 2894
  </message>
2895
  <message>
15099 cbradney 2896
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2897
    <source>Time</source>
2898
    <translation>Čas</translation>
3632 mrdocs 2899
  </message>
2900
  <message>
15099 cbradney 2901
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2902
    <source>Custom</source>
2903
    <translation>Vlastné</translation>
3632 mrdocs 2904
  </message>
2905
  <message>
15099 cbradney 2906
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
3824 cbradney 2907
    <source>Number Format</source>
2908
    <translation>Formát čísla</translation>
3632 mrdocs 2909
  </message>
2910