Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15471 | Rev 16522 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="sk_SK">
3824 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name>@default</name>
9357 mrdocs 6
  <message>
7
    <source>Copy #%1 of </source>
10133 cbradney 8
    <translation type="obsolete">Kopírovať #%1 z </translation>
9357 mrdocs 9
  </message>
3824 cbradney 10
</context>
11
<context>
10842 cbradney 12
  <name>AIPlug</name>
13
  <message>
15099 cbradney 14
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
10842 cbradney 15
    <source>Importing: %1</source>
13319 cbradney 16
    <translation>Importovanie: %1</translation>
10842 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
15099 cbradney 19
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
10842 cbradney 20
    <source>Analyzing File:</source>
13319 cbradney 21
    <translation>Analýza súboru:</translation>
10842 cbradney 22
  </message>
23
  <message>
15099 cbradney 24
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
25
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
15892 craig 26
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
10842 cbradney 27
    <source>Group%1</source>
13319 cbradney 28
    <translation>Skupina%1</translation>
10842 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
15892 craig 31
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
10842 cbradney 32
    <source>Generating Items</source>
13319 cbradney 33
    <translation>Generovanie položiek</translation>
10842 cbradney 34
  </message>
35
</context>
36
<context>
3632 mrdocs 37
  <name>About</name>
38
  <message>
15099 cbradney 39
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
3824 cbradney 40
    <source>About Scribus %1</source>
41
    <translation>O Scribuse %1</translation>
3632 mrdocs 42
  </message>
43
  <message>
3824 cbradney 44
    <source>%1 %2 %3 </source>
45
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
3632 mrdocs 46
  </message>
47
  <message>
3824 cbradney 48
    <source>Using GhostScript version %1</source>
49
    <translation type="obsolete">Používam GhostScript verziu %1</translation>
3632 mrdocs 50
  </message>
51
  <message>
3824 cbradney 52
    <source>No GS version available</source>
53
    <translation type="obsolete">GS nie je dostupný</translation>
3632 mrdocs 54
  </message>
55
  <message>
3824 cbradney 56
    <source>Scribus Version %1
3632 mrdocs 57
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 58
    <translation type="obsolete">Scribus verzia %1
3632 mrdocs 59
%2 %3 (%4)</translation>
60
  </message>
61
  <message>
3824 cbradney 62
    <source>Build-ID:</source>
63
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
3632 mrdocs 64
  </message>
65
  <message>
15099 cbradney 66
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
3824 cbradney 67
    <source>&amp;About</source>
68
    <translation>&amp;O programe</translation>
3632 mrdocs 69
  </message>
70
  <message>
15099 cbradney 71
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
3824 cbradney 72
    <source>Development Team:</source>
73
    <translation>Vývojársky tím:</translation>
3632 mrdocs 74
  </message>
75
  <message>
15099 cbradney 76
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
3824 cbradney 77
    <source>Contributions from:</source>
78
    <translation>Príspevky od:</translation>
3632 mrdocs 79
  </message>
80
  <message>
3824 cbradney 81
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 82
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua verzia:</translation>
3632 mrdocs 83
  </message>
84
  <message>
3824 cbradney 85
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 86
    <translation type="obsolete">Windows verzia:</translation>
3632 mrdocs 87
  </message>
88
  <message>
15099 cbradney 89
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
3824 cbradney 90
    <source>Official Documentation:</source>
91
    <translation>Oficiálna dokumentácia:</translation>
3632 mrdocs 92
  </message>
93
  <message>
15099 cbradney 94
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
3824 cbradney 95
    <source>Other Documentation:</source>
96
    <translation>Ďalšia dokumentácia:</translation>
3632 mrdocs 97
  </message>
98
  <message>
15099 cbradney 99
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
3824 cbradney 100
    <source>A&amp;uthors</source>
101
    <translation>A&amp;utori</translation>
3632 mrdocs 102
  </message>
103
  <message>
15099 cbradney 104
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
3824 cbradney 105
    <source>Official Translations and Translators:</source>
106
    <translation>Oficiálne preklady a prekladatelia:</translation>
3632 mrdocs 107
  </message>
108
  <message>
15099 cbradney 109
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
3824 cbradney 110
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
111
    <translation>Predchádzajúci prispievatelia prekladov:</translation>
3632 mrdocs 112
  </message>
113
  <message>
15099 cbradney 114
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
3824 cbradney 115
    <source>&amp;Translations</source>
116
    <translation>Pre&amp;klady</translation>
3632 mrdocs 117
  </message>
118
  <message>
15099 cbradney 119
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
3824 cbradney 120
    <source>Homepage</source>
121
    <translation>Domovská stránka</translation>
3632 mrdocs 122
  </message>
123
  <message>
15099 cbradney 124
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
3824 cbradney 125
    <source>Online Reference</source>
126
    <translation>Online referencie</translation>
3632 mrdocs 127
  </message>
128
  <message>
15099 cbradney 129
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
3824 cbradney 130
    <source>Wiki</source>
131
    <translation>Wiki</translation>
3632 mrdocs 132
  </message>
133
  <message>
15099 cbradney 134
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
3824 cbradney 135
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
136
    <translation>Chyby a požiadavky na vlastnosti</translation>
3632 mrdocs 137
  </message>
138
  <message>
15099 cbradney 139
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
3824 cbradney 140
    <source>Mailing List</source>
141
    <translation>E-mailová konferencia</translation>
3632 mrdocs 142
  </message>
143
  <message>
15099 cbradney 144
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
3824 cbradney 145
    <source>&amp;Online</source>
146
    <translation>&amp;On-line</translation>
3632 mrdocs 147
  </message>
148
  <message>
15099 cbradney 149
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
3824 cbradney 150
    <source>&amp;Close</source>
151
    <translation>&amp;Zavrieť</translation>
3632 mrdocs 152
  </message>
153
  <message>
3824 cbradney 154
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
155
    <translation type="obsolete">Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a zakompilované podporu knižníc v Scribuse.
3632 mrdocs 156
C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus.</translation>
157
  </message>
3824 cbradney 158
  <message>
15099 cbradney 159
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 160
    <source>%1 %2 %3</source>
5066 mrdocs 161
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 162
  </message>
163
  <message>
15099 cbradney 164
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 165
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5066 mrdocs 166
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 167
  </message>
168
  <message>
15099 cbradney 169
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
3824 cbradney 170
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
5066 mrdocs 171
    <translation>Používam Ghostscript verziu %1</translation>
3824 cbradney 172
  </message>
173
  <message>
15099 cbradney 174
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
3824 cbradney 175
    <source>No Ghostscript version available</source>
12540 cbradney 176
    <translation>Ghostscript nie je dostupný</translation>
3824 cbradney 177
  </message>
178
  <message>
179
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10133 cbradney 180
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verzia %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 181
  </message>
182
  <message>
15099 cbradney 183
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
3824 cbradney 184
    <source>Build ID:</source>
5066 mrdocs 185
    <translation>ID zostavenia:</translation>
3824 cbradney 186
  </message>
187
  <message>
188
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 189
    <translation type="obsolete">Tento panel zobrazuje verziu, dátum kompilácie a podporu knižníc v Scribuse. C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno je generátor C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. Tiež je tu uvedené, akú verziu Ghostscript-u Scribus našiel.</translation>
3824 cbradney 190
  </message>
4141 cbradney 191
  <message>
15099 cbradney 192
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
4870 mrdocs 193
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
5066 mrdocs 194
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 195
  </message>
4759 cbradney 196
  <message>
15099 cbradney 197
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
4870 mrdocs 198
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
5066 mrdocs 199
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 200
  </message>
201
  <message>
15099 cbradney 202
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
5328 cbradney 203
    <source>Tango Project Icons:</source>
9357 mrdocs 204
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 205
  </message>
6261 cbradney 206
  <message>
15099 cbradney 207
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
6261 cbradney 208
    <source>&amp;Updates</source>
9357 mrdocs 209
    <translation>Akt&amp;ualizácie</translation>
6261 cbradney 210
  </message>
211
  <message>
212
    <source>Check for &amp;Updates</source>
11652 cbradney 213
    <translation type="obsolete">Vyhľadať akt&amp;ualizáciu</translation>
6261 cbradney 214
  </message>
215
  <message>
216
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
9729 cbradney 217
    <translation type="obsolete">Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a zakompilovanú podporu knižníc v Scribuse.
9357 mrdocs 218
C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus.</translation>
6261 cbradney 219
  </message>
220
  <message>
15099 cbradney 221
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
6261 cbradney 222
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
9357 mrdocs 223
    <translation>Skontrolovať aktualizácie Scribusu. Žiadne dáta z Vášho počítača nebudú prenesené.</translation>
6261 cbradney 224
  </message>
7716 cbradney 225
  <message>
15099 cbradney 226
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
7716 cbradney 227
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
9357 mrdocs 228
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
7716 cbradney 229
  </message>
9729 cbradney 230
  <message>
15099 cbradney 231
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
9729 cbradney 232
    <source>Splash Screen:</source>
13319 cbradney 233
    <translation>Úvodný obrázok:</translation>
9729 cbradney 234
  </message>
235
  <message>
15099 cbradney 236
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
9729 cbradney 237
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
13319 cbradney 238
    <translation>Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a kompiláciu a podporu knižníc v Scribuse.</translation>
9729 cbradney 239
  </message>
240
  <message>
15099 cbradney 241
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
9729 cbradney 242
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
13319 cbradney 243
    <translation>C-C-T-F zodpovedá pre C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno zodpovedá generátoru C=cairo alebo Q=Qt</translation>
9729 cbradney 244
  </message>
245
  <message>
15099 cbradney 246
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
9729 cbradney 247
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
13319 cbradney 248
    <translation>Chýbajúca knižnica je indikovaná cez *. Toto tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorý našiel Scribus.</translation>
9729 cbradney 249
  </message>
250
  <message>
15099 cbradney 251
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
9729 cbradney 252
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
13319 cbradney 253
    <translation>Windows verzia nepoužíva fontconfig alebo CUPS knižnice.</translation>
9729 cbradney 254
  </message>
10133 cbradney 255
  <message>
15099 cbradney 256
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
10133 cbradney 257
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
13319 cbradney 258
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10133 cbradney 259
  </message>
260
  <message>
15099 cbradney 261
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
10133 cbradney 262
    <source>Scribus Version</source>
12540 cbradney 263
    <translation>Scribus verzia</translation>
10133 cbradney 264
  </message>
11652 cbradney 265
  <message>
15099 cbradney 266
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
15294 cbradney 267
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
11652 cbradney 268
    <source>Check for Updates</source>
12540 cbradney 269
    <translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
11652 cbradney 270
  </message>
271
  <message>
15294 cbradney 272
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
11652 cbradney 273
    <source>Abort Update Check</source>
12540 cbradney 274
    <translation>O kontrole aktualizácií</translation>
11652 cbradney 275
  </message>
12281 cbradney 276
  <message>
15099 cbradney 277
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
12281 cbradney 278
    <source>Developer Blog</source>
12540 cbradney 279
    <translation>Vývojársky blog</translation>
12281 cbradney 280
  </message>
281
  <message>
15099 cbradney 282
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
12281 cbradney 283
    <source>&amp;Licence</source>
12540 cbradney 284
    <translation>&amp;Licencia</translation>
12281 cbradney 285
  </message>
286
  <message>
15099 cbradney 287
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
12281 cbradney 288
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
13319 cbradney 289
    <translation>Nie je možné otvoriť súbor s licenciou. Prosím skontrolujte svoj inštalačný priečinok alebo web stránku Scribusu, kde sú uvedené licenčné informácie.</translation>
12281 cbradney 290
  </message>
12612 cbradney 291
  <message>
15099 cbradney 292
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
12612 cbradney 293
    <source>Doc Translators:</source>
13319 cbradney 294
    <translation>Preklad dokumentov:</translation>
12612 cbradney 295
  </message>
296
  <message>
15099 cbradney 297
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
12612 cbradney 298
    <source>Webmasters:</source>
13319 cbradney 299
    <translation>Správca webu:</translation>
12612 cbradney 300
  </message>
301
  <message>
15294 cbradney 302
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
303
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
304
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
12612 cbradney 305
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
13319 cbradney 306
    <translation>Nie je možné otvoriť súbor %1. Skontrolujte svoju inštalačný priečinok alebo Scribus web stránku ohľadom informácie o %1.</translation>
12612 cbradney 307
  </message>
3824 cbradney 308
</context>
309
<context>
3632 mrdocs 310
  <name>AboutPlugins</name>
311
  <message>
3824 cbradney 312
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 313
    <translation type="obsolete">Áno</translation>
3632 mrdocs 314
  </message>
315
  <message>
3824 cbradney 316
    <source>No</source>
6769 cbradney 317
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
3632 mrdocs 318
  </message>
4759 cbradney 319
  <message>
15099 cbradney 320
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 321
    <source>Filename:</source>
5066 mrdocs 322
    <translation>Názov súboru:</translation>
4759 cbradney 323
  </message>
324
  <message>
15099 cbradney 325
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 326
    <source>Version:</source>
5066 mrdocs 327
    <translation>Verzia:</translation>
4759 cbradney 328
  </message>
329
  <message>
15099 cbradney 330
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 331
    <source>Enabled:</source>
5066 mrdocs 332
    <translation>Povolené:</translation>
4759 cbradney 333
  </message>
334
  <message>
15099 cbradney 335
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 336
    <source>Release Date:</source>
5066 mrdocs 337
    <translation>Dátum vydania:</translation>
4759 cbradney 338
  </message>
339
  <message>
15099 cbradney 340
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 341
    <source>Description:</source>
5066 mrdocs 342
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 343
  </message>
344
  <message>
15099 cbradney 345
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 346
    <source>Author(s):</source>
5066 mrdocs 347
    <translation>Autor(i):</translation>
4759 cbradney 348
  </message>
349
  <message>
15099 cbradney 350
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 351
    <source>Copyright:</source>
5066 mrdocs 352
    <translation>Autorské práva:</translation>
4759 cbradney 353
  </message>
354
  <message>
15099 cbradney 355
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 356
    <source>License:</source>
5066 mrdocs 357
    <translation>Licencia:</translation>
4759 cbradney 358
  </message>
9729 cbradney 359
  <message>
15099 cbradney 360
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 361
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
12540 cbradney 362
    <translation>Scribus: O moduloch</translation>
9729 cbradney 363
  </message>
3824 cbradney 364
</context>
365
<context>
3632 mrdocs 366
  <name>AboutPluginsBase</name>
367
  <message>
3824 cbradney 368
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 369
    <translation type="obsolete">Scribus: O moduloch</translation>
3632 mrdocs 370
  </message>
371
  <message>
3824 cbradney 372
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 373
    <translation type="obsolete">Názov súboru:</translation>
3632 mrdocs 374
  </message>
375
  <message>
3824 cbradney 376
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 377
    <translation type="obsolete">Verzia:</translation>
3632 mrdocs 378
  </message>
379
  <message>
3824 cbradney 380
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 381
    <translation type="obsolete">Povolené:</translation>
3632 mrdocs 382
  </message>
383
  <message>
3824 cbradney 384
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 385
    <translation type="obsolete">Dátum vydania:</translation>
3632 mrdocs 386
  </message>
387
  <message>
3824 cbradney 388
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 389
    <translation type="obsolete">Autorské práva:</translation>
3632 mrdocs 390
  </message>
391
  <message>
3824 cbradney 392
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 393
    <translation type="obsolete">Autor(i):</translation>
3632 mrdocs 394
  </message>
395
  <message>
3824 cbradney 396
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 397
    <translation type="obsolete">Popis:</translation>
3632 mrdocs 398
  </message>
399
  <message>
3824 cbradney 400
    <source>License:</source>
4759 cbradney 401
    <translation type="obsolete">Licencia:</translation>
3632 mrdocs 402
  </message>
403
  <message>
3824 cbradney 404
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 405
    <translation type="obsolete">&amp;Zavrieť</translation>
3632 mrdocs 406
  </message>
407
  <message>
3824 cbradney 408
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 409
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3632 mrdocs 410
  </message>
3824 cbradney 411
</context>
412
<context>
3632 mrdocs 413
  <name>ActionManager</name>
414
  <message>
15892 craig 415
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
3824 cbradney 416
    <source>&amp;New</source>
417
    <translation>&amp;Nový</translation>
3632 mrdocs 418
  </message>
419
  <message>
15892 craig 420
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
3824 cbradney 421
    <source>&amp;Open...</source>
422
    <translation>&amp;Otvoriť...</translation>
3632 mrdocs 423
  </message>
424
  <message>
15892 craig 425
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
3824 cbradney 426
    <source>&amp;Close</source>
427
    <translation>&amp;Zavrieť</translation>
3632 mrdocs 428
  </message>
429
  <message>
15892 craig 430
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
3824 cbradney 431
    <source>&amp;Save</source>
432
    <translation>&amp;Uložiť</translation>
3632 mrdocs 433
  </message>
434
  <message>
15892 craig 435
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
3824 cbradney 436
    <source>Save &amp;As...</source>
437
    <translation>Uložiť &amp;ako...</translation>
3632 mrdocs 438
  </message>
439
  <message>
15892 craig 440
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
3824 cbradney 441
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
442
    <translation>&amp;Vrátiť sa k uloženému</translation>
3632 mrdocs 443
  </message>
444
  <message>
15892 craig 445
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
3824 cbradney 446
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
12540 cbradney 447
    <translation>Adresár pre výst&amp;upy...</translation>
3632 mrdocs 448
  </message>
449
  <message>
15892 craig 450
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
3824 cbradney 451
    <source>Get Text...</source>
452
    <translation>Získať text...</translation>
3632 mrdocs 453
  </message>
454
  <message>
15892 craig 455
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
3824 cbradney 456
    <source>Append &amp;Text...</source>
457
    <translation>Pripojiť &amp;text...</translation>
3632 mrdocs 458
  </message>
459
  <message>
15892 craig 460
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
3824 cbradney 461
    <source>Get Image...</source>
462
    <translation>Získať obrázok...</translation>
3632 mrdocs 463
  </message>
464
  <message>
15892 craig 465
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
3824 cbradney 466
    <source>Save &amp;Text...</source>
467
    <translation>Uložiť &amp;text...</translation>
3632 mrdocs 468
  </message>
469
  <message>
3824 cbradney 470
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 471
    <translation type="obsolete">Uložiť stranu ako &amp;EPS...</translation>
3632 mrdocs 472
  </message>
473
  <message>
15892 craig 474
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
3824 cbradney 475
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
476
    <translation>Uložiť ako P&amp;DF...</translation>
3632 mrdocs 477
  </message>
478
  <message>
15892 craig 479
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
3824 cbradney 480
    <source>Document &amp;Setup...</source>
481
    <translation>Na&amp;stavenie dokumentu...</translation>
3632 mrdocs 482
  </message>
483
  <message>
15892 craig 484
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
3824 cbradney 485
    <source>&amp;Print...</source>
486
    <translation>&amp;Tlačiť...</translation>
3632 mrdocs 487
  </message>
488
  <message>
15892 craig 489
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
3824 cbradney 490
    <source>Print Previe&amp;w</source>
491
    <translation>&amp;Ukážka pred tlačou</translation>
3632 mrdocs 492
  </message>
493
  <message>
15892 craig 494
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
3824 cbradney 495
    <source>&amp;Quit</source>
496
    <translation>&amp;Koniec</translation>
3632 mrdocs 497
  </message>
498
  <message>
15892 craig 499
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
3824 cbradney 500
    <source>&amp;Undo</source>
501
    <translation>S&amp;päť</translation>
3632 mrdocs 502
  </message>
503
  <message>
15892 craig 504
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
3824 cbradney 505
    <source>&amp;Redo</source>
506
    <translation>&amp;Opakovať</translation>
3632 mrdocs 507
  </message>
508
  <message>
15892 craig 509
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
3824 cbradney 510
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
13319 cbradney 511
    <translation>Reži&amp;m akcií položky</translation>
3632 mrdocs 512
  </message>
513
  <message>
15892 craig 514
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
3824 cbradney 515
    <source>Cu&amp;t</source>
516
    <translation>Vys&amp;trihnúť</translation>
3632 mrdocs 517
  </message>
518
  <message>
15892 craig 519
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
520
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
3824 cbradney 521
    <source>&amp;Copy</source>
522
    <translation>&amp;Kopírovať</translation>
3632 mrdocs 523
  </message>
524
  <message>
15892 craig 525
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
526
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
3824 cbradney 527
    <source>&amp;Paste</source>
528
    <translation>V&amp;ložiť</translation>
3632 mrdocs 529
  </message>
530
  <message>
3824 cbradney 531
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 532
    <translation type="obsolete">V&amp;ymazať obsah</translation>
3632 mrdocs 533
  </message>
534
  <message>
15892 craig 535
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
3824 cbradney 536
    <source>Select &amp;All</source>
537
    <translation>Vybrať &amp;všetko</translation>
3632 mrdocs 538
  </message>
539
  <message>
15892 craig 540
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
3824 cbradney 541
    <source>&amp;Deselect All</source>
542
    <translation>O&amp;dstrániť všetko</translation>
3632 mrdocs 543
  </message>
544
  <message>
15892 craig 545
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
3824 cbradney 546
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
547
    <translation>&amp;Hľadať/Nahradiť...</translation>
3632 mrdocs 548
  </message>
549
  <message>
15892 craig 550
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
3824 cbradney 551
    <source>Edit Image...</source>
552
    <translation>Upraviť obrázok...</translation>
3632 mrdocs 553
  </message>
554
  <message>
15892 craig 555
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
3824 cbradney 556
    <source>C&amp;olors...</source>
557
    <translation>&amp;Farby...</translation>
3632 mrdocs 558
  </message>
559
  <message>
3824 cbradney 560
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9357 mrdocs 561
    <translation type="obsolete">Štýly o&amp;dstavca...</translation>
3632 mrdocs 562
  </message>
563
  <message>
3824 cbradney 564
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9357 mrdocs 565
    <translation type="obsolete">Štý&amp;ly čiar...</translation>
3632 mrdocs 566
  </message>
567
  <message>
15892 craig 568
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
3824 cbradney 569
    <source>&amp;Master Pages...</source>
570
    <translation>Ša&amp;blóny...</translation>
3632 mrdocs 571
  </message>
572
  <message>
15892 craig 573
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
3824 cbradney 574
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
575
    <translation>&amp;JavaSkripty...</translation>
3632 mrdocs 576
  </message>
577
  <message>
15892 craig 578
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
3824 cbradney 579
    <source>P&amp;references...</source>
580
    <translation>Nas&amp;tavenia...</translation>
3632 mrdocs 581
  </message>
582
  <message>
15892 craig 583
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
3824 cbradney 584
    <source>%1 pt</source>
585
    <translation>%1 pt</translation>
3632 mrdocs 586
  </message>
587
  <message>
15892 craig 588
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
3824 cbradney 589
    <source>&amp;Other...</source>
590
    <translation>&amp;Iné...</translation>
3632 mrdocs 591
  </message>
592
  <message>
15892 craig 593
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
3824 cbradney 594
    <source>&amp;Left</source>
595
    <translation>&amp;Vľavo</translation>
3632 mrdocs 596
  </message>
597
  <message>
15892 craig 598
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
3824 cbradney 599
    <source>&amp;Center</source>
600
    <translation>Do &amp;stredu</translation>
3632 mrdocs 601
  </message>
602
  <message>
15892 craig 603
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
3824 cbradney 604
    <source>&amp;Right</source>
605
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3632 mrdocs 606
  </message>
607
  <message>
15892 craig 608
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
3824 cbradney 609
    <source>&amp;Block</source>
610
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3632 mrdocs 611
  </message>
612
  <message>
15892 craig 613
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
3824 cbradney 614
    <source>&amp;Forced</source>
615
    <translation>&amp;Vynútené</translation>
3632 mrdocs 616
  </message>
617
  <message>
3824 cbradney 618
    <source>&amp;%1 %</source>
12612 cbradney 619
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
3632 mrdocs 620
  </message>
621
  <message>
15892 craig 622
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
3824 cbradney 623
    <source>&amp;Normal</source>
624
    <translation>&amp;Normálne</translation>
3632 mrdocs 625
  </message>
626
  <message>
15892 craig 627
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
3824 cbradney 628
    <source>&amp;Underline</source>
629
    <translation>&amp;Podčiarknuť</translation>
3632 mrdocs 630
  </message>
631
  <message>
15892 craig 632
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
3824 cbradney 633
    <source>Underline &amp;Words</source>
634
    <translation>Podčiarknuť s&amp;lová</translation>
3632 mrdocs 635
  </message>
636
  <message>
15892 craig 637
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
3824 cbradney 638
    <source>&amp;Strike Through</source>
639
    <translation>Pre&amp;čiarknuť</translation>
3632 mrdocs 640
  </message>
641
  <message>
15892 craig 642
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
3824 cbradney 643
    <source>&amp;All Caps</source>
644
    <translation>Všetko k&amp;apitálkami</translation>
3632 mrdocs 645
  </message>
646
  <message>
15892 craig 647
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
3824 cbradney 648
    <source>Small &amp;Caps</source>
649
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
3632 mrdocs 650
  </message>
651
  <message>
15892 craig 652
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
3824 cbradney 653
    <source>Su&amp;perscript</source>
654
    <translation>Ho&amp;rný index</translation>
3632 mrdocs 655
  </message>
656
  <message>
15892 craig 657
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
3824 cbradney 658
    <source>Su&amp;bscript</source>
659
    <translation>&amp;Dolný index</translation>
3632 mrdocs 660
  </message>
661
  <message>
3824 cbradney 662
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 663
    <translation type="obsolete">&amp;Obrys</translation>
3632 mrdocs 664
  </message>
665
  <message>
15892 craig 666
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
3824 cbradney 667
    <source>S&amp;hadow</source>
668
    <translation>&amp;Tieň</translation>
3632 mrdocs 669
  </message>
670
  <message>
15892 craig 671
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
3824 cbradney 672
    <source>&amp;Image Effects</source>
673
    <translation>Obrázkové &amp;efekty</translation>
3632 mrdocs 674
  </message>
675
  <message>
15892 craig 676
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
3824 cbradney 677
    <source>&amp;Tabulators...</source>
678
    <translation>&amp;Tabulátory...</translation>
3632 mrdocs 679
  </message>
680
  <message>
15892 craig 681
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
3824 cbradney 682
    <source>D&amp;uplicate</source>
683
    <translation>D&amp;uplikovať</translation>
3632 mrdocs 684
  </message>
685
  <message>
15892 craig 686
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
3824 cbradney 687
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
688
    <translation>&amp;Viacnásobné duplikovanie</translation>
3632 mrdocs 689
  </message>
690
  <message>
15892 craig 691
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
15354 cbradney 692
    <source>&amp;Transform</source>
693
    <translation type="unfinished"></translation>
694
  </message>
695
  <message>
15892 craig 696
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
3824 cbradney 697
    <source>&amp;Delete</source>
698
    <translation>&amp;Odstrániť</translation>
3632 mrdocs 699
  </message>
700
  <message>
15892 craig 701
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
3824 cbradney 702
    <source>&amp;Group</source>
703
    <translation>Zos&amp;kupiť</translation>
3632 mrdocs 704
  </message>
705
  <message>
15892 craig 706
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
3824 cbradney 707
    <source>&amp;Ungroup</source>
708
    <translation>Z&amp;rušiť zoskupenie</translation>
3632 mrdocs 709
  </message>
710
  <message>
15892 craig 711
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
3824 cbradney 712
    <source>Is &amp;Locked</source>
14877 jghali 713
    <translation>Je &amp;zamknutá</translation>
3632 mrdocs 714
  </message>
715
  <message>
15892 craig 716
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
3824 cbradney 717
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
718
    <translation>Veľkosť je &amp;zamknutá</translation>
3632 mrdocs 719
  </message>
720
  <message>
15892 craig 721
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
3824 cbradney 722
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
723
    <translation>Premiestniť na &amp;spodok</translation>
3632 mrdocs 724
  </message>
725
  <message>
15892 craig 726
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
3824 cbradney 727
    <source>Raise to &amp;Top</source>
728
    <translation>Pre&amp;miestniť na vrch</translation>
3632 mrdocs 729
  </message>
730
  <message>
15892 craig 731
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
3824 cbradney 732
    <source>&amp;Lower</source>
733
    <translation>Z&amp;nížiť</translation>
3632 mrdocs 734
  </message>
735
  <message>
15892 craig 736
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
3824 cbradney 737
    <source>&amp;Raise</source>
738
    <translation>Z&amp;výšiť</translation>
3632 mrdocs 739
  </message>
740
  <message>
3824 cbradney 741
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
15892 craig 742
    <translation type="obsolete">Poslať do z&amp;ápisníka</translation>
3632 mrdocs 743
  </message>
744
  <message>
15892 craig 745
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
3824 cbradney 746
    <source>&amp;Attributes...</source>
747
    <translation>&amp;Atribúty...</translation>
3632 mrdocs 748
  </message>
749
  <message>
15892 craig 750
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
3824 cbradney 751
    <source>I&amp;mage Visible</source>
752
    <translation>&amp;Viditeľný obrázok</translation>
3632 mrdocs 753
  </message>
754
  <message>
15892 craig 755
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
3824 cbradney 756
    <source>&amp;Update Image</source>
757
    <translation>Ak&amp;tualizovať obrázok</translation>
3632 mrdocs 758
  </message>
759
  <message>
15892 craig 760
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
3824 cbradney 761
    <source>Adjust Frame to Image</source>
762
    <translation>Prispôsobiť rámec obrázku</translation>
3632 mrdocs 763
  </message>
764
  <message>
15892 craig 765
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
15099 cbradney 766
    <source>Embed Image</source>
767
    <translation type="unfinished"></translation>
768
  </message>
769
  <message>
15892 craig 770
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
3824 cbradney 771
    <source>Extended Image Properties</source>
772
    <translation>Rozšírené vlastnosti obrázka</translation>
3632 mrdocs 773
  </message>
774
  <message>
15892 craig 775
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
3824 cbradney 776
    <source>&amp;Low Resolution</source>
777
    <translation>&amp;Nízke rozlíšenie</translation>
3632 mrdocs 778
  </message>
779
  <message>
15892 craig 780
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
3824 cbradney 781
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
782
    <translation>N&amp;ormálne rozlíšenie</translation>
3632 mrdocs 783
  </message>
784
  <message>
15892 craig 785
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
3824 cbradney 786
    <source>&amp;Full Resolution</source>
787
    <translation>&amp;Vysoké rozlíšenie</translation>
3632 mrdocs 788
  </message>
789
  <message>
15892 craig 790
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
3824 cbradney 791
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
792
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
3632 mrdocs 793
  </message>
794
  <message>
15892 craig 795
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
3824 cbradney 796
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
797
    <translation>Je PDF a&amp;notáciou</translation>
3632 mrdocs 798
  </message>
799
  <message>
15892 craig 800
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
3824 cbradney 801
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
802
    <translation>V&amp;lastnosti anotácie</translation>
3632 mrdocs 803
  </message>
804
  <message>
15892 craig 805
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
3824 cbradney 806
    <source>Field P&amp;roperties</source>
807
    <translation>Vlas&amp;tnosti pola</translation>
3632 mrdocs 808
  </message>
809
  <message>
15892 craig 810
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
3824 cbradney 811
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
812
    <translation>&amp;Upraviť tvar...</translation>
3632 mrdocs 813
  </message>
814
  <message>
15892 craig 815
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
3824 cbradney 816
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
817
    <translation>&amp;Pripojiť text k ceste</translation>
3632 mrdocs 818
  </message>
819
  <message>
15892 craig 820
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
3824 cbradney 821
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
822
    <translation>O&amp;dpojiť text z cesty</translation>
3632 mrdocs 823
  </message>
824
  <message>
15892 craig 825
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
3824 cbradney 826
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
827
    <translation>&amp;Kombinovať mnohouholníky</translation>
3632 mrdocs 828
  </message>
829
  <message>
15892 craig 830
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
3824 cbradney 831
    <source>Split &amp;Polygons</source>
832
    <translation>Ro&amp;zdeliť mnohouholníky</translation>
3632 mrdocs 833
  </message>
834
  <message>
15892 craig 835
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
3824 cbradney 836
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
837
    <translation>&amp;Bézierová krivka</translation>
3632 mrdocs 838
  </message>
839
  <message>
15892 craig 840
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
3824 cbradney 841
    <source>&amp;Image Frame</source>
842
    <translation>R&amp;ámec obrázka</translation>
3632 mrdocs 843
  </message>
844
  <message>
3824 cbradney 845
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 846
    <translation type="obsolete">&amp;Obrysy</translation>
3632 mrdocs 847
  </message>
848
  <message>
15892 craig 849
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
3824 cbradney 850
    <source>&amp;Polygon</source>
851
    <translation>&amp;Mnohouholník</translation>
3632 mrdocs 852
  </message>
853
  <message>
15892 craig 854
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
3824 cbradney 855
    <source>&amp;Text Frame</source>
856
    <translation>&amp;Textový rám</translation>
3632 mrdocs 857
  </message>
858
  <message>
15892 craig 859
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
3824 cbradney 860
    <source>&amp;Glyph...</source>
861
    <translation>&amp;Glyf...</translation>
3632 mrdocs 862
  </message>
863
  <message>
15892 craig 864
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
3824 cbradney 865
    <source>Sample Text</source>
866
    <translation>Ukážkový text</translation>
3632 mrdocs 867
  </message>
868
  <message>
15892 craig 869
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
3824 cbradney 870
    <source>&amp;Insert...</source>
871
    <translation>&amp;Vložiť...</translation>
3632 mrdocs 872
  </message>
873
  <message>
15892 craig 874
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
3824 cbradney 875
    <source>Im&amp;port...</source>
876
    <translation>&amp;Import...</translation>
3632 mrdocs 877
  </message>
878
  <message>
15892 craig 879
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
3824 cbradney 880
    <source>&amp;Delete...</source>
881
    <translation>&amp;Odstrániť...</translation>
3632 mrdocs 882
  </message>
883
  <message>
15892 craig 884
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
3824 cbradney 885
    <source>&amp;Copy...</source>
886
    <translation>&amp;Kopírovať...</translation>
3632 mrdocs 887
  </message>
888
  <message>
15892 craig 889
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
3824 cbradney 890
    <source>&amp;Move...</source>
891
    <translation>&amp;Presunúť...</translation>
3632 mrdocs 892
  </message>
893
  <message>
15892 craig 894
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
3824 cbradney 895
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
13319 cbradney 896
    <translation>Použiť š&amp;ablónu...</translation>
3632 mrdocs 897
  </message>
898
  <message>
15892 craig 899
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
3824 cbradney 900
    <source>Convert to Master Page...</source>
13319 cbradney 901
    <translation>Konvertovať na šablónu...</translation>
3632 mrdocs 902
  </message>
903
  <message>
15892 craig 904
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
3824 cbradney 905
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
906
    <translation>Správa vo&amp;dítok...</translation>
3632 mrdocs 907
  </message>
908
  <message>
15892 craig 909
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
3824 cbradney 910
    <source>Manage Page Properties...</source>
911
    <translation>Správa vlastností strany...</translation>
3632 mrdocs 912
  </message>
913
  <message>
3824 cbradney 914
    <source>&amp;Fit in window</source>
7508 cbradney 915
    <translation type="obsolete">Pr&amp;ispôsobiť oknu</translation>
3632 mrdocs 916
  </message>
917
  <message>
15892 craig 918
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
3824 cbradney 919
    <source>&amp;50%</source>
920
    <translation>&amp;50%</translation>
3632 mrdocs 921
  </message>
922
  <message>
15892 craig 923
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
3824 cbradney 924
    <source>&amp;75%</source>
925
    <translation>&amp;75%</translation>
3632 mrdocs 926
  </message>
927
  <message>
15892 craig 928
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
3824 cbradney 929
    <source>&amp;100%</source>
930
    <translation>&amp;100%</translation>
3632 mrdocs 931
  </message>
932
  <message>
15892 craig 933
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
3824 cbradney 934
    <source>&amp;200%</source>
935
    <translation>&amp;200%</translation>
3632 mrdocs 936
  </message>
937
  <message>
3824 cbradney 938
    <source>&amp;Thumbnails</source>
9729 cbradney 939
    <translation type="obsolete">Minia&amp;túry</translation>
3632 mrdocs 940
  </message>
941
  <message>
15892 craig 942
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
3824 cbradney 943
    <source>Show &amp;Margins</source>
944
    <translation>Zobraziť o&amp;kraje</translation>
3632 mrdocs 945
  </message>
946
  <message>
15892 craig 947
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
3824 cbradney 948
    <source>Show &amp;Frames</source>
949
    <translation>Zobraziť &amp;rámce</translation>
3632 mrdocs 950
  </message>
951
  <message>
15892 craig 952
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
3824 cbradney 953
    <source>Show &amp;Images</source>
954
    <translation>Zobraziť &amp;obrázky</translation>
3632 mrdocs 955
  </message>
956
  <message>
15892 craig 957
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
3824 cbradney 958
    <source>Show &amp;Grid</source>
959
    <translation>Zobraziť m&amp;riežku</translation>
3632 mrdocs 960
  </message>
961
  <message>
15892 craig 962
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
3824 cbradney 963
    <source>Show G&amp;uides</source>
964
    <translation>Zobraziť &amp;vodítka</translation>
3632 mrdocs 965
  </message>
966
  <message>
15892 craig 967
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
3824 cbradney 968
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
969
    <translation>Zo&amp;braziť pomocnú mriežku</translation>
3632 mrdocs 970
  </message>
971
  <message>
15892 craig 972
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
3824 cbradney 973
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
974
    <translation>Zobraziť &amp;textové reťazce</translation>
3632 mrdocs 975
  </message>
976
  <message>
15892 craig 977
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
3824 cbradney 978
    <source>Show Control Characters</source>
979
    <translation>Zobraziť riadiace znaky</translation>
3632 mrdocs 980
  </message>
981
  <message>
3824 cbradney 982
    <source>Rulers relative to Page</source>
12281 cbradney 983
    <translation type="obsolete">Pravítka relatívne k strane</translation>
3632 mrdocs 984
  </message>
985
  <message>
15892 craig 986
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
3824 cbradney 987
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
988
    <translation>Priti&amp;ahnuť k mriežke</translation>
3632 mrdocs 989
  </message>
990
  <message>
15892 craig 991
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
3824 cbradney 992
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
993
    <translation>&amp;Pritiahnuť k vodítkam</translation>
3632 mrdocs 994
  </message>
995
  <message>
15892 craig 996
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
3824 cbradney 997
    <source>&amp;Properties</source>
998
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
3632 mrdocs 999
  </message>
1000
  <message>
15892 craig 1001
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
3824 cbradney 1002
    <source>&amp;Scrapbook</source>
1003
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
3632 mrdocs 1004
  </message>
1005
  <message>
15892 craig 1006
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
3824 cbradney 1007
    <source>&amp;Layers</source>
1008
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
3632 mrdocs 1009
  </message>
1010
  <message>
15892 craig 1011
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
3824 cbradney 1012
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
1013
    <translation>Uspori&amp;adať strany</translation>
3632 mrdocs 1014
  </message>
1015
  <message>
15892 craig 1016
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
3824 cbradney 1017
    <source>&amp;Bookmarks</source>
1018
    <translation>Zá&amp;ložky</translation>
3632 mrdocs 1019
  </message>
1020
  <message>
15892 craig 1021
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
3824 cbradney 1022
    <source>&amp;Measurements</source>
1023
    <translation>&amp;Meranie</translation>
3632 mrdocs 1024
  </message>
1025
  <message>
15892 craig 1026
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
3824 cbradney 1027
    <source>Action &amp;History</source>
13319 cbradney 1028
    <translation>&amp;História akcií</translation>
3632 mrdocs 1029
  </message>
1030
  <message>
15892 craig 1031
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
3824 cbradney 1032
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
14877 jghali 1033
    <translation>&amp;Predtlačová kontrola</translation>
3632 mrdocs 1034
  </message>
1035
  <message>
15892 craig 1036
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
3824 cbradney 1037
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
1038
    <translation>Z&amp;arovnať a umiestniť</translation>
3632 mrdocs 1039
  </message>
1040
  <message>
15892 craig 1041
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
3824 cbradney 1042
    <source>&amp;Tools</source>
1043
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
3632 mrdocs 1044
  </message>
1045
  <message>
15892 craig 1046
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
3824 cbradney 1047
    <source>P&amp;DF Tools</source>
1048
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
3632 mrdocs 1049
  </message>
1050
  <message>
15892 craig 1051
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
3824 cbradney 1052
    <source>Select Item</source>
1053
    <translation>Vybrať položku</translation>
3632 mrdocs 1054
  </message>
1055
  <message>
3824 cbradney 1056
    <source>T&amp;able</source>
10842 cbradney 1057
    <translation type="obsolete">T&amp;abuľka</translation>
3632 mrdocs 1058
  </message>
1059
  <message>
3824 cbradney 1060
    <source>&amp;Shape</source>
10842 cbradney 1061
    <translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
3632 mrdocs 1062
  </message>
1063
  <message>
3824 cbradney 1064
    <source>&amp;Line</source>
10842 cbradney 1065
    <translation type="obsolete">&amp;Čiara</translation>
3632 mrdocs 1066
  </message>
1067
  <message>
3824 cbradney 1068
    <source>&amp;Freehand Line</source>
10842 cbradney 1069
    <translation type="obsolete">Čiara kreslená vo&amp;ľnou rukou</translation>
3632 mrdocs 1070
  </message>
1071
  <message>
15892 craig 1072
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
3824 cbradney 1073
    <source>Rotate Item</source>
1074
    <translation>Otočiť objekt</translation>
3632 mrdocs 1075
  </message>
1076
  <message>
15892 craig 1077
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
3824 cbradney 1078
    <source>Zoom in or out</source>
1079
    <translation>Zväčšiť alebo zmenšiť</translation>
3632 mrdocs 1080
  </message>
1081
  <message>
15892 craig 1082
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
3824 cbradney 1083
    <source>Zoom in</source>
1084
    <translation>Zväčšiť</translation>
3632 mrdocs 1085
  </message>
1086
  <message>
15892 craig 1087
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
3824 cbradney 1088
    <source>Zoom out</source>
1089
    <translation>Zmenšiť</translation>
3632 mrdocs 1090
  </message>
1091
  <message>
15892 craig 1092
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
3824 cbradney 1093
    <source>Edit Contents of Frame</source>
1094
    <translation>Upraviť obsah rámca</translation>
3632 mrdocs 1095
  </message>
1096
  <message>
15892 craig 1097
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
3824 cbradney 1098
    <source>Edit Text...</source>
1099
    <translation>Upraviť text...</translation>
3632 mrdocs 1100
  </message>
1101
  <message>
15892 craig 1102
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
3824 cbradney 1103
    <source>Link Text Frames</source>
1104
    <translation>Prepojiť textové rámce</translation>
3632 mrdocs 1105
  </message>
1106
  <message>
15892 craig 1107
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
3824 cbradney 1108
    <source>Unlink Text Frames</source>
1109
    <translation>Zrušiť prepojenie textových rámcov</translation>
3632 mrdocs 1110
  </message>
1111
  <message>
15892 craig 1112
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
3824 cbradney 1113
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
1114
    <translation>Pip&amp;eta</translation>
3632 mrdocs 1115
  </message>
1116
  <message>
15892 craig 1117
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
3824 cbradney 1118
    <source>Copy Item Properties</source>
1119
    <translation>Kopírovať vlastnosti položky</translation>
3632 mrdocs 1120
  </message>
1121
  <message>
3824 cbradney 1122
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
10842 cbradney 1123
    <translation type="obsolete">Upraviť text v Story editore</translation>
3632 mrdocs 1124
  </message>
1125
  <message>
3824 cbradney 1126
    <source>Insert Text Frame</source>
10842 cbradney 1127
    <translation type="obsolete">Vložiť textový rámec</translation>
3632 mrdocs 1128
  </message>
1129
  <message>
3824 cbradney 1130
    <source>Insert Image Frame</source>
10842 cbradney 1131
    <translation type="obsolete">Vložiť obrázková rámec</translation>
3632 mrdocs 1132
  </message>
1133
  <message>
3824 cbradney 1134
    <source>Insert Table</source>
10842 cbradney 1135
    <translation type="obsolete">Vložiť tabuľku</translation>
3632 mrdocs 1136
  </message>
1137
  <message>
3824 cbradney 1138
    <source>Insert Shape</source>
10842 cbradney 1139
    <translation type="obsolete">Vložiť tvar</translation>
3632 mrdocs 1140
  </message>
1141
  <message>
3824 cbradney 1142
    <source>Insert Polygon</source>
10842 cbradney 1143
    <translation type="obsolete">Vložiť mnohouholník</translation>
3632 mrdocs 1144
  </message>
1145
  <message>
3824 cbradney 1146
    <source>Insert Line</source>
10842 cbradney 1147
    <translation type="obsolete">Vložiť čiaru</translation>
3632 mrdocs 1148
  </message>
1149
  <message>
3824 cbradney 1150
    <source>Insert Bezier Curve</source>
10842 cbradney 1151
    <translation type="obsolete">Vložiť bézierovú krivku</translation>
3632 mrdocs 1152
  </message>
1153
  <message>
3824 cbradney 1154
    <source>Insert Freehand Line</source>
10842 cbradney 1155
    <translation type="obsolete">Vložiť čiaru kreslenú rukou</translation>
3632 mrdocs 1156
  </message>
1157
  <message>
3824 cbradney 1158
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
11652 cbradney 1159
    <translation type="obsolete">&amp;Správa obrázkov</translation>
3632 mrdocs 1160
  </message>
1161
  <message>
15892 craig 1162
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
3824 cbradney 1163
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
1164
    <translation>&amp;Deliť slová v texte</translation>
3632 mrdocs 1165
  </message>
1166
  <message>
15892 craig 1167
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
3824 cbradney 1168
    <source>Dehyphenate Text</source>
1169
    <translation>Zrušiť delenie slov v texte</translation>
3632 mrdocs 1170
  </message>
1171
  <message>
15892 craig 1172
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
3824 cbradney 1173
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
1174
    <translation>&amp;Vytvoriť Obsah</translation>
3632 mrdocs 1175
  </message>
1176
  <message>
15892 craig 1177
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
3824 cbradney 1178
    <source>&amp;Cascade</source>
1179
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
3632 mrdocs 1180
  </message>
1181
  <message>
15892 craig 1182
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
3824 cbradney 1183
    <source>&amp;Tile</source>
1184
    <translation>&amp;Dláždenie</translation>
3632 mrdocs 1185
  </message>
1186
  <message>
15892 craig 1187
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
3824 cbradney 1188
    <source>&amp;About Scribus</source>
1189
    <translation>&amp;O Scribuse</translation>
3632 mrdocs 1190
  </message>
1191
  <message>
3824 cbradney 1192
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
11652 cbradney 1193
    <translation type="obsolete">&amp;O moduloch</translation>
3632 mrdocs 1194
  </message>
1195
  <message>
15892 craig 1196
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
3824 cbradney 1197
    <source>About &amp;Qt</source>
1198
    <translation>Informácie o &amp;Qt</translation>
3632 mrdocs 1199
  </message>
1200
  <message>
15892 craig 1201
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
3824 cbradney 1202
    <source>Toolti&amp;ps</source>
1203
    <translation>Ti&amp;py pre nástroje</translation>
3632 mrdocs 1204
  </message>
1205
  <message>
15892 craig 1206
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
3824 cbradney 1207
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
1208
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
3632 mrdocs 1209
  </message>
1210
  <message>
3824 cbradney 1211
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
15099 cbradney 1212
    <translation type="obsolete">&amp;Inteligentný spojovník</translation>
3632 mrdocs 1213
  </message>
1214
  <message>
15892 craig 1215
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
3824 cbradney 1216
    <source>Non Breaking Dash</source>
1217
    <translation>Nedeliteľný spojovník</translation>
3632 mrdocs 1218
  </message>
1219
  <message>
15892 craig 1220
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
3824 cbradney 1221
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
1222
    <translation>Nedeliteľná &amp;medzera</translation>
3632 mrdocs 1223
  </message>
1224
  <message>
15892 craig 1225
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
3824 cbradney 1226
    <source>Page &amp;Number</source>
1227
    <translation>Číslo stra&amp;ny</translation>
3632 mrdocs 1228
  </message>
1229
  <message>
15892 craig 1230
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
3824 cbradney 1231
    <source>New Line</source>
1232
    <translation>Nový riadok</translation>
3632 mrdocs 1233
  </message>
1234
  <message>
15892 craig 1235
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
3824 cbradney 1236
    <source>Frame Break</source>
1237
    <translation>Zalomenie rámca</translation>
3632 mrdocs 1238
  </message>
1239
  <message>
15892 craig 1240
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
3824 cbradney 1241
    <source>Column Break</source>
1242
    <translation>Zalomenie stĺpca</translation>
3632 mrdocs 1243
  </message>
1244
  <message>
15892 craig 1245
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
3824 cbradney 1246
    <source>Copyright</source>
12540 cbradney 1247
    <translation>Copyright</translation>
3632 mrdocs 1248
  </message>
1249
  <message>
15892 craig 1250
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
3824 cbradney 1251
    <source>Registered Trademark</source>
12540 cbradney 1252
    <translation>Registrované</translation>
3632 mrdocs 1253
  </message>
1254
  <message>
15892 craig 1255
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
3824 cbradney 1256
    <source>Trademark</source>
1257
    <translation>Obchodná značka</translation>
3632 mrdocs 1258
  </message>
1259
  <message>
15892 craig 1260
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
3824 cbradney 1261
    <source>Bullet</source>
12540 cbradney 1262
    <translation>Zarážka</translation>
3632 mrdocs 1263
  </message>
1264
  <message>
15892 craig 1265
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
3824 cbradney 1266
    <source>Em Dash</source>
12540 cbradney 1267
    <translation>Dlhá (Em) pomlčka </translation>
3632 mrdocs 1268
  </message>
1269
  <message>
15892 craig 1270
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
3824 cbradney 1271
    <source>En Dash</source>
12540 cbradney 1272
    <translation>Pomlčka (En)</translation>
3632 mrdocs 1273
  </message>
1274
  <message>
15892 craig 1275
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
3824 cbradney 1276
    <source>Figure Dash</source>
12540 cbradney 1277
    <translation>Mínus</translation>
3632 mrdocs 1278
  </message>
1279
  <message>
15892 craig 1280
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
3824 cbradney 1281
    <source>Quotation Dash</source>
12540 cbradney 1282
    <translation>Horizontálna čiara</translation>
3632 mrdocs 1283
  </message>
1284
  <message>
3824 cbradney 1285
    <source>Apostrophe</source>
9357 mrdocs 1286
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
3632 mrdocs 1287
  </message>
1288
  <message>
15892 craig 1289
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
3824 cbradney 1290
    <source>Toggle Palettes</source>
1291
    <translation>Prepnúť palety</translation>
3632 mrdocs 1292
  </message>
1293
  <message>
15892 craig 1294
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
3824 cbradney 1295
    <source>Toggle Guides</source>
1296
    <translation>Prepnúť vodítka</translation>
3632 mrdocs 1297
  </message>
1298
  <message>
15892 craig 1299
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
3824 cbradney 1300
    <source>More Info...</source>
5066 mrdocs 1301
    <translation>Viac informácií...</translation>
3632 mrdocs 1302
  </message>
4759 cbradney 1303
  <message>
1304
    <source>Copy Contents</source>
5328 cbradney 1305
    <translation type="obsolete">Kopírovať obsah</translation>
4759 cbradney 1306
  </message>
1307
  <message>
1308
    <source>Paste Contents</source>
5328 cbradney 1309
    <translation type="obsolete">Vložiť obsah</translation>
4759 cbradney 1310
  </message>
1311
  <message>
15892 craig 1312
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
4759 cbradney 1313
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
5066 mrdocs 1314
    <translation>&amp;Povoliť tlač</translation>
4759 cbradney 1315
  </message>
1316
  <message>
15892 craig 1317
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
4759 cbradney 1318
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
5066 mrdocs 1319
    <translation>Preklopiť &amp;horizontálne</translation>
4759 cbradney 1320
  </message>
1321
  <message>
15892 craig 1322
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
4759 cbradney 1323
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
9357 mrdocs 1324
    <translation>Preklopiť &amp;vertikálne</translation>
4759 cbradney 1325
  </message>
1326
  <message>
15892 craig 1327
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
4759 cbradney 1328
    <source>Show Rulers</source>
9357 mrdocs 1329
    <translation>Zobraziť pravítka</translation>
4759 cbradney 1330
  </message>
1331
  <message>
15892 craig 1332
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
4759 cbradney 1333
    <source>&amp;Outline</source>
1334
    <comment>Document Outline Palette</comment>
9357 mrdocs 1335
    <translation>&amp;Osnova</translation>
4759 cbradney 1336
  </message>
1337
  <message>
15892 craig 1338
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
4759 cbradney 1339
    <source>Solidus</source>
12540 cbradney 1340
    <translation>Zlomkové lomítko</translation>
4759 cbradney 1341
  </message>
1342
  <message>
15892 craig 1343
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
4759 cbradney 1344
    <source>Middle Dot</source>
9357 mrdocs 1345
    <translation>Stredná bodka</translation>
4759 cbradney 1346
  </message>
1347
  <message>
15892 craig 1348
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
4759 cbradney 1349
    <source>En Space</source>
9357 mrdocs 1350
    <translation>En medzera</translation>
4759 cbradney 1351
  </message>
1352
  <message>
15892 craig 1353
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
4759 cbradney 1354
    <source>Em Space</source>
9357 mrdocs 1355
    <translation>Em medzera</translation>
4759 cbradney 1356
  </message>
1357
  <message>
15892 craig 1358
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
4759 cbradney 1359
    <source>Thin Space</source>
9357 mrdocs 1360
    <translation>Úzka medzera</translation>
4759 cbradney 1361
  </message>
1362
  <message>
15892 craig 1363
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
4759 cbradney 1364
    <source>Thick Space</source>
9357 mrdocs 1365
    <translation>Široká medzera</translation>
4759 cbradney 1366
  </message>
1367
  <message>
15892 craig 1368
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
4759 cbradney 1369
    <source>Mid Space</source>
9357 mrdocs 1370
    <translation>Stredná medzera</translation>
4759 cbradney 1371
  </message>
1372
  <message>
15892 craig 1373
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
4759 cbradney 1374
    <source>Hair Space</source>
13319 cbradney 1375
    <translation>Vlasová medzera</translation>
4759 cbradney 1376
  </message>
1377
  <message>
1378
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
14877 jghali 1379
    <translation type="obsolete">Vložiť inteligentný spojovník</translation>
4759 cbradney 1380
  </message>
1381
  <message>
1382
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
10842 cbradney 1383
    <translation type="obsolete">Vložiť nezalomiteľnú pomlčku</translation>
4759 cbradney 1384
  </message>
1385
  <message>
1386
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
10842 cbradney 1387
    <translation type="obsolete">Vložiť nezalomiteľnú medzeru</translation>
4759 cbradney 1388
  </message>
1389
  <message>
1390
    <source>Insert Page Number</source>
10842 cbradney 1391
    <translation type="obsolete">Vložiť číslo strany</translation>
4759 cbradney 1392
  </message>
1393
  <message>
15892 craig 1394
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
4759 cbradney 1395
    <source>ff</source>
13319 cbradney 1396
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1397
  </message>
1398
  <message>
15892 craig 1399
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
4759 cbradney 1400
    <source>fi</source>
13319 cbradney 1401
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1402
  </message>
1403
  <message>
15892 craig 1404
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
4759 cbradney 1405
    <source>fl</source>
13319 cbradney 1406
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1407
  </message>
1408
  <message>
15892 craig 1409
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
4759 cbradney 1410
    <source>ffi</source>
13319 cbradney 1411
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 1412
  </message>
1413
  <message>
15892 craig 1414
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
4759 cbradney 1415
    <source>ffl</source>
13319 cbradney 1416
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 1417
  </message>
1418
  <message>
15892 craig 1419
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
4759 cbradney 1420
    <source>ft</source>
13319 cbradney 1421
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 1422
  </message>
1423
  <message>
15892 craig 1424
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
4759 cbradney 1425
    <source>st</source>
13319 cbradney 1426
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 1427
  </message>
4870 mrdocs 1428
  <message>
15892 craig 1429
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
4870 mrdocs 1430
    <source>S&amp;tyles...</source>
9357 mrdocs 1431
    <translation>Š&amp;týly...</translation>
4870 mrdocs 1432
  </message>
1433
  <message>
15892 craig 1434
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
4870 mrdocs 1435
    <source>&amp;Outline</source>
1436
    <comment>type effect</comment>
9357 mrdocs 1437
    <translation>&amp;Osnova</translation>
4870 mrdocs 1438
  </message>
1439
  <message>
15892 craig 1440
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
4870 mrdocs 1441
    <source>&amp;Outlines</source>
1442
    <comment>Convert to oulines</comment>
5066 mrdocs 1443
    <translation>&amp;Obrysy</translation>
4870 mrdocs 1444
  </message>
5328 cbradney 1445
  <message>
15892 craig 1446
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
5328 cbradney 1447
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
13319 cbradney 1448
    <translation>Vložiť (&amp;Absolútne)</translation>
5328 cbradney 1449
  </message>
1450
  <message>
15892 craig 1451
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
5328 cbradney 1452
    <source>C&amp;lear</source>
9357 mrdocs 1453
    <translation>&amp;Zmazať</translation>
5328 cbradney 1454
  </message>
1455
  <message>
15892 craig 1456
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
5328 cbradney 1457
    <source>Insert PDF Push Button</source>
9357 mrdocs 1458
    <translation>Vložiť PDF tlačidlo</translation>
5328 cbradney 1459
  </message>
1460
  <message>
15892 craig 1461
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
5328 cbradney 1462
    <source>Insert PDF Text Field</source>
9357 mrdocs 1463
    <translation>Vložiť PDF textové pole</translation>
5328 cbradney 1464
  </message>
1465
  <message>
15892 craig 1466
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
5328 cbradney 1467
    <source>Insert PDF Check Box</source>
9357 mrdocs 1468
    <translation>Vložiť PDF zaškrtávacie políčko</translation>
5328 cbradney 1469
  </message>
1470
  <message>
15892 craig 1471
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
5328 cbradney 1472
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
9357 mrdocs 1473
    <translation>Vložiť PDF výber zo zoznamu</translation>
5328 cbradney 1474
  </message>
1475
  <message>
15892 craig 1476
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
5328 cbradney 1477
    <source>Insert PDF List Box</source>
9357 mrdocs 1478
    <translation>Vložiť PDF zoznam</translation>
5328 cbradney 1479
  </message>
1480
  <message>
15892 craig 1481
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
5328 cbradney 1482
    <source>Insert Text Annotation</source>
9357 mrdocs 1483
    <translation>Vložiť textovú anotáciu</translation>
5328 cbradney 1484
  </message>
1485
  <message>
15892 craig 1486
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
5328 cbradney 1487
    <source>Insert Link Annotation</source>
14877 jghali 1488
    <translation>Vložiť anotáciou odkazom</translation>
5328 cbradney 1489
  </message>
5485 cbradney 1490
  <message>
15892 craig 1491
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
5485 cbradney 1492
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
9357 mrdocs 1493
    <translation>Uložiť ako &amp;EPS...</translation>
5485 cbradney 1494
  </message>
1495
  <message>
15892 craig 1496
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
5485 cbradney 1497
    <source>Show Text Frame Columns</source>
9357 mrdocs 1498
    <translation>Zobraziť rámce textových stĺpcov</translation>
5485 cbradney 1499
  </message>
6261 cbradney 1500
  <message>
15892 craig 1501
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
6261 cbradney 1502
    <source>&amp;Frame...</source>
9357 mrdocs 1503
    <translation>&amp;Rámec...</translation>
6261 cbradney 1504
  </message>
1505
  <message>
15892 craig 1506
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
6261 cbradney 1507
    <source>Preview Mode</source>
9357 mrdocs 1508
    <translation>Režim prezerania</translation>
6261 cbradney 1509
  </message>
1510
  <message>
15892 craig 1511
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
6261 cbradney 1512
    <source>Show Layer Indicators</source>
9357 mrdocs 1513
    <translation>Zobraziť indikáciu vrstvy</translation>
6261 cbradney 1514
  </message>
6434 cbradney 1515
  <message>
15892 craig 1516
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
6434 cbradney 1517
    <source>Patterns...</source>
9357 mrdocs 1518
    <translation>Vzorky...</translation>
6434 cbradney 1519
  </message>
1520
  <message>
15892 craig 1521
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
13319 cbradney 1522
    <source>New &amp;from Template...</source>
1523
    <translation>Nový p&amp;odľa šablóny...</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
15892 craig 1526
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
6434 cbradney 1527
    <source>Send to Patterns</source>
9357 mrdocs 1528
    <translation>Poslať do vzoriek</translation>
6434 cbradney 1529
  </message>
7508 cbradney 1530
  <message>
15892 craig 1531
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
7508 cbradney 1532
    <source>Sticky Tools</source>
14877 jghali 1533
    <translation>Lepiace nástroje</translation>
7508 cbradney 1534
  </message>
1535
  <message>
15892 craig 1536
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
7508 cbradney 1537
    <source>&amp;Fit to Height</source>
13319 cbradney 1538
    <translation>Prispôsobiť &amp;výške</translation>
7508 cbradney 1539
  </message>
1540
  <message>
15892 craig 1541
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
7508 cbradney 1542
    <source>Fit to Width</source>
13319 cbradney 1543
    <translation>Prispôsobiť šírke</translation>
7508 cbradney 1544
  </message>
1545
  <message>
15892 craig 1546
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
7508 cbradney 1547
    <source>Show Bleeds</source>
13319 cbradney 1548
    <translation>Zobraziť orezania</translation>
7508 cbradney 1549
  </message>
1550
  <message>
15892 craig 1551
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
15099 cbradney 1552
    <source>Symbols</source>
1553
    <translation type="unfinished"></translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
15892 craig 1556
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
1557
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
1558
    <translation type="unfinished"></translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
1561
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
15099 cbradney 1562
    <source>Insert 3D Annotation</source>
1563
    <translation type="unfinished"></translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
15892 craig 1566
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
15099 cbradney 1567
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
1568
    <translation type="unfinished"></translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
15892 craig 1571
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
7508 cbradney 1572
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
13319 cbradney 1573
    <translation>&amp;Nulová šírka medzery</translation>
7508 cbradney 1574
  </message>
1575
  <message>
15892 craig 1576
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
7508 cbradney 1577
    <source>Zero Width NB Space</source>
14877 jghali 1578
    <translation>Nulová nedeliteľná medzera</translation>
7508 cbradney 1579
  </message>
9357 mrdocs 1580
  <message>
15892 craig 1581
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
9357 mrdocs 1582
    <source>Apostrophe</source>
1583
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
13319 cbradney 1584
    <translation>Apostrof (&apos;)</translation>
9357 mrdocs 1585
  </message>
1586
  <message>
15892 craig 1587
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
9357 mrdocs 1588
    <source>Straight Double</source>
1589
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
13319 cbradney 1590
    <translation>Priame dvojité (&quot;)</translation>
9357 mrdocs 1591
  </message>
1592
  <message>
15892 craig 1593
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
9357 mrdocs 1594
    <source>Single Left</source>
1595
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
13319 cbradney 1596
    <translation>Ľavé jednoduché (‘)</translation>
9357 mrdocs 1597
  </message>
1598
  <message>
15892 craig 1599
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
9357 mrdocs 1600
    <source>Single Right</source>
1601
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
13319 cbradney 1602
    <translation>Pravé jednoduché (’)</translation>
9357 mrdocs 1603
  </message>
1604
  <message>
15892 craig 1605
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
9357 mrdocs 1606
    <source>Double Left</source>
1607
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
13319 cbradney 1608
    <translation>Ľavé dvojité (“)</translation>
9357 mrdocs 1609
  </message>
1610
  <message>
15892 craig 1611
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
9357 mrdocs 1612
    <source>Double Right</source>
1613
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
13319 cbradney 1614
    <translation>Pravé dvojité (”)</translation>
9357 mrdocs 1615
  </message>
1616
  <message>
15892 craig 1617
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
9357 mrdocs 1618
    <source>Single Reversed</source>
1619
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
13319 cbradney 1620
    <translation>Jednoduché obrátené (‛)</translation>
9357 mrdocs 1621
  </message>
1622
  <message>
15892 craig 1623
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
9357 mrdocs 1624
    <source>Double Reversed</source>
1625
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
13319 cbradney 1626
    <translation>Dvojité obrátené (‟)</translation>
9357 mrdocs 1627
  </message>
1628
  <message>
15892 craig 1629
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
9357 mrdocs 1630
    <source>Single Left Guillemet</source>
1631
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
13319 cbradney 1632
    <translation>Jednoduché ľavé Guillemet (‹)</translation>
9357 mrdocs 1633
  </message>
1634
  <message>
15892 craig 1635
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
9357 mrdocs 1636
    <source>Single Right Guillemet</source>
1637
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
13319 cbradney 1638
    <translation>Jednoduché pravé Guillemet (›)</translation>
9357 mrdocs 1639
  </message>
1640
  <message>
15892 craig 1641
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
9357 mrdocs 1642
    <source>Double Left Guillemet</source>
1643
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
13319 cbradney 1644
    <translation>Dvojité ľavé Guillemet («)</translation>
9357 mrdocs 1645
  </message>
1646
  <message>
15892 craig 1647
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
9357 mrdocs 1648
    <source>Double Right Guillemet</source>
1649
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
13319 cbradney 1650
    <translation>Dvojité pravé Guillemet (»)</translation>
9357 mrdocs 1651
  </message>
1652
  <message>
15892 craig 1653
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
9357 mrdocs 1654
    <source>Low Single Comma</source>
1655
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
13319 cbradney 1656
    <translation>Dolná jednoduchá (‚)</translation>
9357 mrdocs 1657
  </message>
1658
  <message>
15892 craig 1659
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
9357 mrdocs 1660
    <source>Low Double Comma</source>
1661
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
13319 cbradney 1662
    <translation>Dolné dvojité („)</translation>
9357 mrdocs 1663
  </message>
1664
  <message>
15892 craig 1665
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
9357 mrdocs 1666
    <source>CJK Single Left</source>
1667
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
13319 cbradney 1668
    <translation>Ázijské jednoduché ľavé</translation>
9357 mrdocs 1669
  </message>
1670
  <message>
15892 craig 1671
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
9357 mrdocs 1672
    <source>CJK Single Right</source>
1673
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
13319 cbradney 1674
    <translation>Ázijské jednoduché pravé</translation>
9357 mrdocs 1675
  </message>
1676
  <message>
15892 craig 1677
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
9357 mrdocs 1678
    <source>CJK Double Left</source>
1679
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
13319 cbradney 1680
    <translation>Ázijské dvojité ľavé</translation>
9357 mrdocs 1681
  </message>
1682
  <message>
15892 craig 1683
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
9357 mrdocs 1684
    <source>CJK Double Right</source>
1685
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
13319 cbradney 1686
    <translation>Ázijské dvojité pravé</translation>
9357 mrdocs 1687
  </message>
10133 cbradney 1688
  <message>
15892 craig 1689
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
10133 cbradney 1690
    <source>&amp;400%</source>
13319 cbradney 1691
    <translation>&amp;400%</translation>
10133 cbradney 1692
  </message>
10842 cbradney 1693
  <message>
15892 craig 1694
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
10842 cbradney 1695
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
13319 cbradney 1696
    <translation>Vložiť &amp;Textový rámec</translation>
10842 cbradney 1697
  </message>
1698
  <message>
15892 craig 1699
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
10842 cbradney 1700
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
13319 cbradney 1701
    <translation>Vložiť &amp;obrázkový rámec</translation>
10842 cbradney 1702
  </message>
1703
  <message>
15892 craig 1704
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
10842 cbradney 1705
    <source>Insert T&amp;able</source>
13319 cbradney 1706
    <translation>Vložiť t&amp;abuľku</translation>
10842 cbradney 1707
  </message>
1708
  <message>
15892 craig 1709
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
10842 cbradney 1710
    <source>Insert &amp;Shape</source>
13319 cbradney 1711
    <translation>Vložiť &amp;tvar</translation>
10842 cbradney 1712
  </message>
1713
  <message>
15892 craig 1714
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
10842 cbradney 1715
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
14877 jghali 1716
    <translation>Vložiť &amp;mnohouholník</translation>
10842 cbradney 1717
  </message>
1718
  <message>
15892 craig 1719
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
10842 cbradney 1720
    <source>Insert &amp;Line</source>
13319 cbradney 1721
    <translation>Vložiť &amp;čiaru</translation>
10842 cbradney 1722
  </message>
1723
  <message>
15892 craig 1724
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
10842 cbradney 1725
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
13319 cbradney 1726
    <translation>Vložiť &amp;bézierovú krivku</translation>
10842 cbradney 1727
  </message>
1728
  <message>
15892 craig 1729
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
10842 cbradney 1730
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
13319 cbradney 1731
    <translation>Vložiť čiaru &amp;kreslenú rukou</translation>
10842 cbradney 1732
  </message>
1733
  <message>
15892 craig 1734
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
10842 cbradney 1735
    <source>Scribus Homepage</source>
13319 cbradney 1736
    <translation>Domovská stránka</translation>
10842 cbradney 1737
  </message>
1738
  <message>
15892 craig 1739
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
10842 cbradney 1740
    <source>Scribus Online Documentation</source>
14877 jghali 1741
    <translation>Online Scribus dokumentácia</translation>
10842 cbradney 1742
  </message>
1743
  <message>
15892 craig 1744
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
10842 cbradney 1745
    <source>Scribus Wiki</source>
12540 cbradney 1746
    <translation>Scribus Wiki stránka</translation>
10842 cbradney 1747
  </message>
1748
  <message>
15892 craig 1749
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
10842 cbradney 1750
    <source>Getting Started with Scribus</source>
13319 cbradney 1751
    <translation>Začíname so Scribusom</translation>
10842 cbradney 1752
  </message>
11652 cbradney 1753
  <message>
15892 craig 1754
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
11652 cbradney 1755
    <source>Show Context Menu</source>
13319 cbradney 1756
    <translation>Zobraziť kontextovú ponuku</translation>
11652 cbradney 1757
  </message>
1758
  <message>
15892 craig 1759
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
11652 cbradney 1760
    <source>&amp;Manage Images</source>
12540 cbradney 1761
    <translation>&amp;Správa obrázkov</translation>
11652 cbradney 1762
  </message>
1763
  <message>
15892 craig 1764
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
11652 cbradney 1765
    <source>&amp;About Plugins</source>
12540 cbradney 1766
    <translation>&amp;O moduloch</translation>
11652 cbradney 1767
  </message>
1768
  <message>
15892 craig 1769
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
12281 cbradney 1770
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
13319 cbradney 1771
    <translation>Vložiť začiatočnú sekvenciu pre unicode znak</translation>
11652 cbradney 1772
  </message>
1773
  <message>
15892 craig 1774
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
12281 cbradney 1775
    <source>Get Vector File...</source>
13319 cbradney 1776
    <translation>Získať vektorový súbor...</translation>
11652 cbradney 1777
  </message>
12281 cbradney 1778
  <message>
15892 craig 1779
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
12281 cbradney 1780
    <source>Advanced Select All...</source>
13319 cbradney 1781
    <translation>Pokročilý výber všetkého... </translation>
12281 cbradney 1782
  </message>
1783
  <message>
15892 craig 1784
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
12281 cbradney 1785
    <source>Edit Source...</source>
12540 cbradney 1786
    <translation>Upraviť zdroj...</translation>
12281 cbradney 1787
  </message>
1788
  <message>
15892 craig 1789
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
12281 cbradney 1790
    <source>Replace Colors...</source>
13319 cbradney 1791
    <translation>Nahradiť farby...</translation>
12281 cbradney 1792
  </message>
1793
  <message>
15892 craig 1794
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
12281 cbradney 1795
    <source>Rulers Relative to Page</source>
13319 cbradney 1796
    <translation>Pravítka relatívne k strane</translation>
12281 cbradney 1797
  </message>
1798
  <message>
15892 craig 1799
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
12281 cbradney 1800
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
13319 cbradney 1801
    <translation>Vložiť ge&amp;nerovaný rámec</translation>
12281 cbradney 1802
  </message>
1803
  <message>
15892 craig 1804
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
12281 cbradney 1805
    <source>Check for Updates</source>
13319 cbradney 1806
    <translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
12281 cbradney 1807
  </message>
1808
  <message>
15892 craig 1809
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
12281 cbradney 1810
    <source>Number of Pages</source>
13319 cbradney 1811
    <translation>Počet strán</translation>
12281 cbradney 1812
  </message>
12612 cbradney 1813
  <message>
15892 craig 1814
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
12612 cbradney 1815
    <source>Adjust Image to Frame</source>
13319 cbradney 1816
    <translation>Prispôsobiť obrázok rámcu</translation>
12612 cbradney 1817
  </message>
12918 cbradney 1818
  <message>
15892 craig 1819
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
12937 cbradney 1820
    <source>File</source>
13319 cbradney 1821
    <translation>Súbor</translation>
12937 cbradney 1822
  </message>
1823
  <message>
15892 craig 1824
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
12937 cbradney 1825
    <source>&amp;File</source>
13319 cbradney 1826
    <translation>&amp;Súbor</translation>
12937 cbradney 1827
  </message>
1828
  <message>
15892 craig 1829
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
12937 cbradney 1830
    <source>Edit</source>
13319 cbradney 1831
    <translation>Upraviť</translation>
12937 cbradney 1832
  </message>
1833
  <message>
15892 craig 1834
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
12937 cbradney 1835
    <source>&amp;Edit</source>
13319 cbradney 1836
    <translation>&amp;Upraviť</translation>
12937 cbradney 1837
  </message>
1838
  <message>
15892 craig 1839
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
12937 cbradney 1840
    <source>Style</source>
13319 cbradney 1841
    <translation>Štýl</translation>
12937 cbradney 1842
  </message>
1843
  <message>
15892 craig 1844
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
12937 cbradney 1845
    <source>&amp;Style</source>
13319 cbradney 1846
    <translation>&amp;Štýl</translation>
12937 cbradney 1847
  </message>
1848
  <message>
15892 craig 1849
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
12937 cbradney 1850
    <source>Item</source>
13319 cbradney 1851
    <translation>Položky</translation>
12937 cbradney 1852
  </message>
1853
  <message>
15892 craig 1854
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
12937 cbradney 1855
    <source>&amp;Item</source>
13319 cbradney 1856
    <translation>Po&amp;ložka</translation>
12937 cbradney 1857
  </message>
1858
  <message>
15892 craig 1859
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
12937 cbradney 1860
    <source>Insert</source>
13319 cbradney 1861
    <translation>Vložiť</translation>
12937 cbradney 1862
  </message>
1863
  <message>
15892 craig 1864
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
12937 cbradney 1865
    <source>I&amp;nsert</source>
13319 cbradney 1866
    <translation>&amp;Vložiť</translation>
12937 cbradney 1867
  </message>
1868
  <message>
15892 craig 1869
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
12937 cbradney 1870
    <source>Page</source>
13319 cbradney 1871
    <translation>Strana</translation>
12937 cbradney 1872
  </message>
1873
  <message>
15892 craig 1874
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
12937 cbradney 1875
    <source>&amp;Page</source>
13319 cbradney 1876
    <translation>&amp;Strana</translation>
12937 cbradney 1877
  </message>
1878
  <message>
15892 craig 1879
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
12937 cbradney 1880
    <source>View</source>
13319 cbradney 1881
    <translation>Zobraziť</translation>
12937 cbradney 1882
  </message>
1883
  <message>
15892 craig 1884
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
12937 cbradney 1885
    <source>&amp;View</source>
13319 cbradney 1886
    <translation>&amp;Zobraziť</translation>
12937 cbradney 1887
  </message>
1888
  <message>
15892 craig 1889
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
12937 cbradney 1890
    <source>Extras</source>
13319 cbradney 1891
    <translation>Extra</translation>
12937 cbradney 1892
  </message>
1893
  <message>
15892 craig 1894
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
12937 cbradney 1895
    <source>E&amp;xtras</source>
13319 cbradney 1896
    <translation>E&amp;xtra</translation>
12937 cbradney 1897
  </message>
1898
  <message>
15892 craig 1899
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
12937 cbradney 1900
    <source>Windows</source>
13319 cbradney 1901
    <translation>Okná</translation>
12937 cbradney 1902
  </message>
1903
  <message>
15892 craig 1904
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
12937 cbradney 1905
    <source>&amp;Windows</source>
13319 cbradney 1906
    <translation>&amp;Okná</translation>
12937 cbradney 1907
  </message>
1908
  <message>
15892 craig 1909
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
12937 cbradney 1910
    <source>Help</source>
13319 cbradney 1911
    <translation>Pomocník</translation>
12937 cbradney 1912
  </message>
1913
  <message>
15892 craig 1914
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
12937 cbradney 1915
    <source>&amp;Help</source>
13319 cbradney 1916
    <translation>&amp;Pomocník</translation>
12937 cbradney 1917
  </message>
1918
  <message>
15892 craig 1919
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
12937 cbradney 1920
    <source>Plugin Menu Items</source>
13319 cbradney 1921
    <translation>Položky ponuky modulu</translation>
12937 cbradney 1922
  </message>
1923
  <message>
15892 craig 1924
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
12937 cbradney 1925
    <source>Others</source>
13319 cbradney 1926
    <translation>Iné</translation>
12937 cbradney 1927
  </message>
1928
  <message>
15892 craig 1929
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
12937 cbradney 1930
    <source>Unicode Characters</source>
13319 cbradney 1931
    <translation>Unicode znak</translation>
12937 cbradney 1932
  </message>
13027 cbradney 1933
  <message>
15892 craig 1934
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
13027 cbradney 1935
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
13319 cbradney 1936
    <translation>Posunúť/Zmeniť hodnotu indikátora</translation>
13027 cbradney 1937
  </message>
3824 cbradney 1938
</context>
1939
<context>
12612 cbradney 1940
  <name>AdjustCmsDialog</name>
1941
  <message>
15099 cbradney 1942
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 1943
    <source>CMS Settings</source>
13319 cbradney 1944
    <translation>CMS nastavenia</translation>
12612 cbradney 1945
  </message>
1946
</context>
1947
<context>
9729 cbradney 1948
  <name>AlignDistribute</name>
1949
  <message>
15099 cbradney 1950
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
9729 cbradney 1951
    <source>Align</source>
12540 cbradney 1952
    <translation>Zarovnať</translation>
9729 cbradney 1953
  </message>
1954
  <message>
15099 cbradney 1955
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
9729 cbradney 1956
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
12540 cbradney 1957
    <translation>&amp;Zvolené vodítko:</translation>
9729 cbradney 1958
  </message>
1959
  <message>
15099 cbradney 1960
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
9729 cbradney 1961
    <source>&amp;Relative To:</source>
12540 cbradney 1962
    <translation>&amp;Relatívne k:</translation>
9729 cbradney 1963
  </message>
1964
  <message>
15243 cbradney 1965
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
1966
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
1967
    <translation type="unfinished"></translation>
1968
  </message>
1969
  <message>
1970
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
1971
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
1972
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
1973
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
1974
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
1975
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
1976
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
1977
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
1978
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
1979
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
1980
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
1981
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
1982
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
1983
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
1984
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
1985
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
1986
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
1987
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
1988
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
1989
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
1990
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
1991
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
1992
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
1993
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
1994
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
1995
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
1996
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
1997
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
9729 cbradney 1998
    <source>...</source>
12540 cbradney 1999
    <translation>...</translation>
9729 cbradney 2000
  </message>
2001
  <message>
15243 cbradney 2002
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
9729 cbradney 2003
    <source>Distribute</source>
12540 cbradney 2004
    <translation>Rozmiestniť</translation>
9729 cbradney 2005
  </message>
2006
  <message>
15243 cbradney 2007
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
9729 cbradney 2008
    <source>&amp;Distance:</source>
12540 cbradney 2009
    <translation>Vz&amp;dialenosť:</translation>
9729 cbradney 2010
  </message>
15099 cbradney 2011
  <message>
15243 cbradney 2012
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
2013
    <source>Reverse Distribution</source>
2014
    <translation type="unfinished"></translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
2017
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
15099 cbradney 2018
    <source>Swap</source>
2019
    <translation type="unfinished"></translation>
2020
  </message>
9729 cbradney 2021
</context>
2022
<context>
6530 cbradney 2023
  <name>AlignDistributeBase</name>
2024
  <message>
2025
    <source>Align and Distribute</source>
9729 cbradney 2026
    <translation type="obsolete">Zarovnať a umiestniť</translation>
6530 cbradney 2027
  </message>
2028
  <message>
2029
    <source>Align</source>
9729 cbradney 2030
    <translation type="obsolete">Zarovnať</translation>
6530 cbradney 2031
  </message>
2032
  <message>
2033
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
9729 cbradney 2034
    <translation type="obsolete">&amp;Zvolené vodítko:</translation>
6530 cbradney 2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <source>&amp;Relative To:</source>
9729 cbradney 2038
    <translation type="obsolete">&amp;Relatívne k:</translation>
6530 cbradney 2039
  </message>
2040
  <message>
2041
    <source>...</source>
9729 cbradney 2042
    <translation type="obsolete">...</translation>
6530 cbradney 2043
  </message>
2044
  <message>
2045
    <source>Distribute</source>
9729 cbradney 2046
    <translation type="obsolete">Umiestniť</translation>
6530 cbradney 2047
  </message>
2048
  <message>
2049
    <source>&amp;Distance:</source>
9729 cbradney 2050
    <translation type="obsolete">Vz&amp;dialenosť:</translation>
6530 cbradney 2051
  </message>
2052
</context>
2053
<context>
3632 mrdocs 2054
  <name>AlignDistributePalette</name>
2055
  <message>
15099 cbradney 2056
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
3824 cbradney 2057
    <source>Align and Distribute</source>
2058
    <translation>Zarovnať a umiestniť</translation>
3632 mrdocs 2059
  </message>
2060
  <message>
15099 cbradney 2061
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
3824 cbradney 2062
    <source>Align</source>
9357 mrdocs 2063
    <translation>Zarovnať</translation>
3632 mrdocs 2064
  </message>
2065
  <message>
15099 cbradney 2066
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
3824 cbradney 2067
    <source>&amp;Relative to:</source>
2068
    <translation>&amp;Relatívne k:</translation>
3632 mrdocs 2069
  </message>
2070
  <message>
15099 cbradney 2071
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2072
    <source>First Selected</source>
2073
    <translation>Prvý výber</translation>
3632 mrdocs 2074
  </message>
2075
  <message>
15099 cbradney 2076
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
3824 cbradney 2077
    <source>Last Selected</source>
2078
    <translation>Posledný výber</translation>
3632 mrdocs 2079
  </message>
2080
  <message>
15099 cbradney 2081
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
3824 cbradney 2082
    <source>Page</source>
2083
    <translation>Strana</translation>
3632 mrdocs 2084
  </message>
2085
  <message>
15099 cbradney 2086
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3824 cbradney 2087
    <source>Margins</source>
2088
    <translation>Okraje</translation>
3632 mrdocs 2089
  </message>
2090
  <message>
15099 cbradney 2091
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
3824 cbradney 2092
    <source>Guide</source>
2093
    <translation>Vodítka</translation>
3632 mrdocs 2094
  </message>
2095
  <message>
15099 cbradney 2096
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3824 cbradney 2097
    <source>Selection</source>
2098
    <translation>Výber</translation>
3632 mrdocs 2099
  </message>
2100
  <message>
3824 cbradney 2101
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
7508 cbradney 2102
    <translation type="obsolete">Zarovnať pravé strany objektov k ľavej strane ukotvenia</translation>
3632 mrdocs 2103
  </message>
2104
  <message>
3824 cbradney 2105
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
7508 cbradney 2106
    <translation type="obsolete">Zarovnať ľavé strany k pravej strane ukotvenia</translation>
3632 mrdocs 2107
  </message>
2108
  <message>
15243 cbradney 2109
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
3824 cbradney 2110
    <source>Align bottoms</source>
2111
    <translation>Zarovnať dolné okraje</translation>
3632 mrdocs 2112
  </message>
2113
  <message>
15243 cbradney 2114
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
3824 cbradney 2115
    <source>Align right sides</source>
2116
    <translation>Zarovnať pravé strany</translation>
3632 mrdocs 2117
  </message>
2118
  <message>
3824 cbradney 2119
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
7508 cbradney 2120
    <translation type="obsolete">Zarovnať horné okraje objektov k dolnému okraju ukotvenia</translation>
3632 mrdocs 2121
  </message>
2122
  <message>
15243 cbradney 2123
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
3824 cbradney 2124
    <source>Center on vertical axis</source>
2125
    <translation>Centrovať na vertikálnej osi</translation>
3632 mrdocs 2126
  </message>
2127
  <message>
15243 cbradney 2128
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
3824 cbradney 2129
    <source>Align left sides</source>
2130
    <translation>Zarovnať ľavé strany</translation>
3632 mrdocs 2131
  </message>
2132
  <message>
15243 cbradney 2133
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
3824 cbradney 2134
    <source>Center on horizontal axis</source>
2135
    <translation>Centrovať na horizontálnej osi</translation>
3632 mrdocs 2136
  </message>
2137
  <message>
3824 cbradney 2138
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
7508 cbradney 2139
    <translation type="obsolete">Zarovnať dolné okraje objektov k hornému okraju ukotvenia</translation>
3632 mrdocs 2140
  </message>
2141
  <message>
15243 cbradney 2142
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 2143
    <source>Align tops</source>
2144
    <translation>Zarovnať horné okraje</translation>
3632 mrdocs 2145
  </message>
2146
  <message>
15243 cbradney 2147
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 2148
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2149
    <translation>&amp;Zvolené vodítka:</translation>
3632 mrdocs 2150
  </message>
2151
  <message>
15099 cbradney 2152
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
3824 cbradney 2153
    <source>Distribute</source>
9357 mrdocs 2154
    <translation>Umiestniť</translation>
3632 mrdocs 2155
  </message>
2156
  <message>
3824 cbradney 2157
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
7508 cbradney 2158
    <translation type="obsolete">Vytvoriť rovnomerné vodorovné medzery medzi objektami</translation>
3632 mrdocs 2159
  </message>
2160
  <message>
3824 cbradney 2161
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
7508 cbradney 2162
    <translation type="obsolete">Vytvoriť vodorovné medzery medzi objektami v určenej veľkosti</translation>
3632 mrdocs 2163
  </message>
2164
  <message>
15243 cbradney 2165
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
3824 cbradney 2166
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
2167
    <translation>Umiestniť pravé strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2168
  </message>
2169
  <message>
15243 cbradney 2170
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
3824 cbradney 2171
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
2172
    <translation>Umiestniť dolné strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2173
  </message>
2174
  <message>
15243 cbradney 2175
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
3824 cbradney 2176
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
2177
    <translation>Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti vodorovne</translation>
3632 mrdocs 2178
  </message>
2179
  <message>
3824 cbradney 2180
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
7508 cbradney 2181
    <translation type="obsolete">Vytvoriť rovnomerné zvislé medzery medzi objektami</translation>
3632 mrdocs 2182
  </message>
2183
  <message>
3824 cbradney 2184
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
7508 cbradney 2185
    <translation type="obsolete">Vytvoriť zvislé medzery medzi objektami v určenej veľkosti</translation>
3632 mrdocs 2186
  </message>
2187
  <message>
15243 cbradney 2188
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
3824 cbradney 2189
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
2190
    <translation>Umiestniť ľavé strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2191
  </message>
2192
  <message>
15243 cbradney 2193
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
3824 cbradney 2194
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
2195
    <translation>Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti zvislo</translation>
3632 mrdocs 2196
  </message>
2197
  <message>
15243 cbradney 2198
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
3824 cbradney 2199
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
2200
    <translation>Umiestniť horné strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2201
  </message>
2202
  <message>
15243 cbradney 2203
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
3824 cbradney 2204
    <source>&amp;Distance:</source>
2205
    <translation>Vz&amp;dialenosť:</translation>
3632 mrdocs 2206
  </message>
2207
  <message>
15243 cbradney 2208
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
3824 cbradney 2209
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
2210
    <translation>Umiestniť položky v určenej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2211
  </message>
2212
  <message>
15243 cbradney 2213
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
3824 cbradney 2214
    <source>None Selected</source>
2215
    <translation>Nie je nič zvolené</translation>
3632 mrdocs 2216
  </message>
2217
  <message>
3824 cbradney 2218
    <source>Warning</source>
2219
    <translation type="obsolete">Varovanie</translation>
3632 mrdocs 2220
  </message>
2221
  <message>
3824 cbradney 2222
    <source>Some objects are locked.</source>
5485 cbradney 2223
    <translation type="obsolete">Niektoré objekty sú uzamknuté.</translation>
3632 mrdocs 2224
  </message>
2225
  <message>
3824 cbradney 2226
    <source>&amp;Unlock All</source>
5485 cbradney 2227
    <translation type="obsolete">Odom&amp;knúť všetko</translation>
3632 mrdocs 2228
  </message>
2229
  <message>
15294 cbradney 2230
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
3824 cbradney 2231
    <source>Y: %1%2</source>
2232
    <translation>Y: %1%2</translation>
3632 mrdocs 2233
  </message>
2234
  <message>
15294 cbradney 2235
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
3824 cbradney 2236
    <source>X: %1%2</source>
2237
    <translation>X: %1%2</translation>
3632 mrdocs 2238
  </message>
6530 cbradney 2239
  <message>
15243 cbradney 2240
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
7508 cbradney 2241
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
9357 mrdocs 2242
    <translation>Zarovnať pravé strany položiek k ľavej strane ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2243
  </message>
2244
  <message>
15243 cbradney 2245
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
2246
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
2247
    <translation type="unfinished"></translation>
2248
  </message>
2249
  <message>
2250
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
2251
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
2252
    <translation type="unfinished"></translation>
2253
  </message>
2254
  <message>
15099 cbradney 2255
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
15243 cbradney 2256
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
2257
    <translation type="unfinished"></translation>
2258
  </message>
2259
  <message>
2260
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
2261
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2262
    <translation type="unfinished"></translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
7508 cbradney 2266
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
9357 mrdocs 2267
    <translation>Zarovnať ľavé strany položky k pravej strane ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2268
  </message>
2269
  <message>
15243 cbradney 2270
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
7508 cbradney 2271
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
9357 mrdocs 2272
    <translation>Zarovnať horný okraj položiek k dolnému okraju ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2273
  </message>
2274
  <message>
15243 cbradney 2275
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
7508 cbradney 2276
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
9357 mrdocs 2277
    <translation>Zarovnať dolný okraj položiek k hornému okraju ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2278
  </message>
7508 cbradney 2279
  <message>
15243 cbradney 2280
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
7508 cbradney 2281
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
9357 mrdocs 2282
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami</translation>
7508 cbradney 2283
  </message>
2284
  <message>
15243 cbradney 2285
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
7508 cbradney 2286
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
9357 mrdocs 2287
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty</translation>
7508 cbradney 2288
  </message>
2289
  <message>
15243 cbradney 2290
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
7508 cbradney 2291
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
9357 mrdocs 2292
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami</translation>
7508 cbradney 2293
  </message>
2294
  <message>
15243 cbradney 2295
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
7508 cbradney 2296
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
9357 mrdocs 2297
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty</translation>
7508 cbradney 2298
  </message>
2299
  <message>
15243 cbradney 2300
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
7508 cbradney 2301
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
9357 mrdocs 2302
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a stranami stránky</translation>
7508 cbradney 2303
  </message>
2304
  <message>
15243 cbradney 2305
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
7508 cbradney 2306
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
9357 mrdocs 2307
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky</translation>
7508 cbradney 2308
  </message>
2309
  <message>
15243 cbradney 2310
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
2311
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
2312
    <translation type="unfinished"></translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
2315
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
15099 cbradney 2316
    <source>Swap items to the left</source>
2317
    <translation type="unfinished"></translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
15243 cbradney 2320
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
15099 cbradney 2321
    <source>Swap items to the right</source>
2322
    <translation type="unfinished"></translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
15243 cbradney 2325
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
7508 cbradney 2326
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
9357 mrdocs 2327
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky</translation>
7508 cbradney 2328
  </message>
2329
  <message>
15243 cbradney 2330
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
7508 cbradney 2331
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
9357 mrdocs 2332
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a horným a dolným okrajom stránky</translation>
7508 cbradney 2333
  </message>
12281 cbradney 2334
  <message>
15099 cbradney 2335
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
12281 cbradney 2336
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
13319 cbradney 2337
    <translation>&lt;qt&gt;Zarovnať relatívne:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prvá zvolená ponuka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhá zvolená ponuka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuálna strana&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraje aktuálnej strany&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výber&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
12281 cbradney 2338
  </message>
2339
  <message>
15243 cbradney 2340
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
12281 cbradney 2341
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
13319 cbradney 2342
    <translation>Umiestnenie zvoleného vodítka na zarovnanie k</translation>
12281 cbradney 2343
  </message>
3824 cbradney 2344
</context>
2345
<context>
3632 mrdocs 2346
  <name>AlignSelect</name>
2347
  <message>
15099 cbradney 2348
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
3824 cbradney 2349
    <source>Align Text Left</source>
2350
    <translation>Zarovnať text doľava</translation>
3632 mrdocs 2351
  </message>
2352
  <message>
15099 cbradney 2353
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
3824 cbradney 2354
    <source>Align Text Right</source>
2355
    <translation>Zarovnať text doprava</translation>
3632 mrdocs 2356
  </message>
2357
  <message>
15099 cbradney 2358
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
3824 cbradney 2359
    <source>Align Text Center</source>
2360
    <translation>Zarovnať text na stred</translation>
3632 mrdocs 2361
  </message>
2362
  <message>
15099 cbradney 2363
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
3824 cbradney 2364
    <source>Align Text Justified</source>
2365
    <translation>Zarovnať text do bloku</translation>
3632 mrdocs 2366
  </message>
2367
  <message>
15099 cbradney 2368
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
3824 cbradney 2369
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2370
    <translation>Zarovnať podľa okrajov</translation>
3632 mrdocs 2371
  </message>
3824 cbradney 2372
</context>
2373
<context>
3632 mrdocs 2374
  <name>Annot</name>
2375
  <message>
15099 cbradney 2376
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
3824 cbradney 2377
    <source>Field Properties</source>
2378
    <translation>Vlastnosti pola</translation>
3632 mrdocs 2379
  </message>
2380
  <message>
15099 cbradney 2381
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
2382
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
3824 cbradney 2383
    <source>Type:</source>
2384
    <translation>Typ:</translation>
3632 mrdocs 2385
  </message>
2386
  <message>
15099 cbradney 2387
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2388
    <source>Button</source>
2389
    <translation>Tlačítko</translation>
3632 mrdocs 2390
  </message>
2391
  <message>
15099 cbradney 2392
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2393
    <source>Text Field</source>
2394
    <translation>Textové pole</translation>
3632 mrdocs 2395
  </message>
2396
  <message>
15099 cbradney 2397
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2398
    <source>Check Box</source>
2399
    <translation>Políčko k zaškrtnutiu</translation>
3632 mrdocs 2400
  </message>
2401
  <message>
15099 cbradney 2402
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2403
    <source>Combo Box</source>
2404
    <translation>Výber</translation>
3632 mrdocs 2405
  </message>
2406
  <message>
15099 cbradney 2407
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2408
    <source>List Box</source>
2409
    <translation>Zoznam</translation>
3632 mrdocs 2410
  </message>
2411
  <message>
15099 cbradney 2412
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
3824 cbradney 2413
    <source>Properties</source>
2414
    <translation>Vlastnosti</translation>
3632 mrdocs 2415
  </message>
2416
  <message>
15099 cbradney 2417
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
3824 cbradney 2418
    <source>Name:</source>
2419
    <translation>Názov:</translation>
3632 mrdocs 2420
  </message>
2421
  <message>
3824 cbradney 2422
    <source>Tool-Tip:</source>
6434 cbradney 2423
    <translation type="obsolete">Tipy pre nástroje:</translation>
3632 mrdocs 2424
  </message>
2425
  <message>
15099 cbradney 2426
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
2427
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
3824 cbradney 2428
    <source>Text</source>
2429
    <translation>Text</translation>
3632 mrdocs 2430
  </message>
2431
  <message>
15099 cbradney 2432
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
3824 cbradney 2433
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
2434
    <translation>Písmo použité s PDF-1.3:</translation>
3632 mrdocs 2435
  </message>
2436
  <message>
15099 cbradney 2437
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
3824 cbradney 2438
    <source>Border</source>
2439
    <translation>Ohraničenie</translation>
3632 mrdocs 2440
  </message>
2441
  <message>
15099 cbradney 2442
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
3824 cbradney 2443
    <source>Color:</source>
2444
    <translation>Farba:</translation>
3632 mrdocs 2445
  </message>
2446
  <message>
15099 cbradney 2447
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
3824 cbradney 2448
    <source>None</source>
2449
    <translation>Žiadne</translation>
3632 mrdocs 2450
  </message>
2451
  <message>
15099 cbradney 2452
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
3824 cbradney 2453
    <source>Width:</source>
2454
    <translation>Šírka:</translation>
3632 mrdocs 2455
  </message>
2456
  <message>
15099 cbradney 2457
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
3824 cbradney 2458
    <source>Thin</source>
2459
    <translation>Tenká</translation>
3632 mrdocs 2460
  </message>
2461
  <message>
15099 cbradney 2462
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
2463
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
3824 cbradney 2464
    <source>Normal</source>
2465
    <translation>Normálna</translation>
3632 mrdocs 2466
  </message>
2467
  <message>
15099 cbradney 2468
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
3824 cbradney 2469
    <source>Wide</source>
2470
    <translation>Široká</translation>
3632 mrdocs 2471
  </message>
2472
  <message>
15099 cbradney 2473
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
3824 cbradney 2474
    <source>Style:</source>
2475
    <translation>Štýl:</translation>
3632 mrdocs 2476
  </message>
2477
  <message>
15099 cbradney 2478
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
3824 cbradney 2479
    <source>Solid</source>
2480
    <translation>Bez prerušenia</translation>
3632 mrdocs 2481
  </message>
2482
  <message>
15099 cbradney 2483
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
3824 cbradney 2484
    <source>Dashed</source>
2485
    <translation>Prerušovaný</translation>
3632 mrdocs 2486
  </message>
2487
  <message>
15099 cbradney 2488
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
3824 cbradney 2489
    <source>Underline</source>
2490
    <translation>Podčiarknuté</translation>
3632 mrdocs 2491
  </message>
2492
  <message>
15099 cbradney 2493
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
3824 cbradney 2494
    <source>Beveled</source>
2495
    <translation>Skosené</translation>
3632 mrdocs 2496
  </message>
2497
  <message>
15099 cbradney 2498
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
3824 cbradney 2499
    <source>Inset</source>
2500
    <translation>Príloha</translation>
3632 mrdocs 2501
  </message>
2502
  <message>
15099 cbradney 2503
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
3824 cbradney 2504
    <source>Other</source>
2505
    <translation>Iné</translation>
3632 mrdocs 2506
  </message>
2507
  <message>
15099 cbradney 2508
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
3824 cbradney 2509
    <source>Read Only</source>
2510
    <translation>Iba na čítanie</translation>
3632 mrdocs 2511
  </message>
2512
  <message>
15099 cbradney 2513
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
3824 cbradney 2514
    <source>Required</source>
2515
    <translation>Požadované</translation>
3632 mrdocs 2516
  </message>
2517
  <message>
3824 cbradney 2518
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
6434 cbradney 2519
    <translation type="obsolete">Neexportovať hodnotu</translation>
3632 mrdocs 2520
  </message>
2521
  <message>
15099 cbradney 2522
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
3824 cbradney 2523
    <source>Visibility:</source>
2524
    <translation>Viditeľnosť:</translation>
3632 mrdocs 2525
  </message>
2526
  <message>
15099 cbradney 2527
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
3824 cbradney 2528
    <source>Visible</source>
2529
    <translation>Viditeľné</translation>
3632 mrdocs 2530
  </message>
2531
  <message>
15099 cbradney 2532
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
3824 cbradney 2533
    <source>Hidden</source>
2534
    <translation>Skryté</translation>
3632 mrdocs 2535
  </message>
2536
  <message>
15099 cbradney 2537
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
3824 cbradney 2538
    <source>No Print</source>
2539
    <translation>Bez tlače</translation>
3632 mrdocs 2540
  </message>
2541
  <message>
15099 cbradney 2542
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
3824 cbradney 2543
    <source>No View</source>
2544
    <translation>Bez náhľadu</translation>
3632 mrdocs 2545
  </message>
2546
  <message>
15099 cbradney 2547
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
3824 cbradney 2548
    <source>Appearance</source>
2549
    <translation>Vzhľad</translation>
3632 mrdocs 2550
  </message>
2551
  <message>
15099 cbradney 2552
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
3824 cbradney 2553
    <source>Text for Button Down</source>
2554
    <translation>Text pre tlačítko dole</translation>
3632 mrdocs 2555
  </message>
2556
  <message>
15099 cbradney 2557
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
3824 cbradney 2558
    <source>Text for Roll Over</source>
2559
    <translation>Text pre pretočenie</translation>
3632 mrdocs 2560
  </message>
2561
  <message>
15099 cbradney 2562
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
3824 cbradney 2563
    <source>Icons</source>
2564
    <translation>Ikony</translation>
3632 mrdocs 2565
  </message>
2566
  <message>
15099 cbradney 2567
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
3824 cbradney 2568
    <source>Use Icons</source>
2569
    <translation>Použiť ikony</translation>
3632 mrdocs 2570
  </message>
2571
  <message>
15099 cbradney 2572
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
2573
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
2574
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
3824 cbradney 2575
    <source>Remove</source>
2576
    <translation>Odstrániť</translation>
3632 mrdocs 2577
  </message>
2578
  <message>
15099 cbradney 2579
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
3824 cbradney 2580
    <source>Pressed</source>
2581
    <translation>Stlačené</translation>
3632 mrdocs 2582
  </message>
2583
  <message>
15099 cbradney 2584
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
3824 cbradney 2585
    <source>Roll Over</source>
2586
    <translation>Pretočiť</translation>
3632 mrdocs 2587
  </message>
2588
  <message>
15099 cbradney 2589
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
3824 cbradney 2590
    <source>Icon Placement...</source>
2591
    <translation>Umiestnenie ikon...</translation>
3632 mrdocs 2592
  </message>
2593
  <message>
15099 cbradney 2594
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
3824 cbradney 2595
    <source>Highlight</source>
2596
    <translation>Zvýraznenie</translation>
3632 mrdocs 2597
  </message>
2598
  <message>
15099 cbradney 2599
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
3824 cbradney 2600
    <source>Invert</source>
2601
    <translation>Invertovať</translation>
3632 mrdocs 2602
  </message>
2603
  <message>
15099 cbradney 2604
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
3824 cbradney 2605
    <source>Outlined</source>
2606
    <translation>Obkreslené</translation>
3632 mrdocs 2607
  </message>
2608
  <message>
15099 cbradney 2609
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
3824 cbradney 2610
    <source>Push</source>
2611
    <translation>Stlačiť</translation>
3632 mrdocs 2612
  </message>
2613
  <message>
15099 cbradney 2614
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
3824 cbradney 2615
    <source>Multi-Line</source>
2616
    <translation>Viacriadkový</translation>
3632 mrdocs 2617
  </message>
2618
  <message>
15099 cbradney 2619
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
3824 cbradney 2620
    <source>Password</source>
2621
    <translation>Heslo</translation>
3632 mrdocs 2622
  </message>
2623
  <message>
15099 cbradney 2624
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
3824 cbradney 2625
    <source>Limit of</source>
2626
    <translation>Obmedzenie</translation>
3632 mrdocs 2627
  </message>
2628
  <message>
15099 cbradney 2629
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
3824 cbradney 2630
    <source>Characters</source>
2631
    <translation>Znaky</translation>
3632 mrdocs 2632
  </message>
2633
  <message>
15099 cbradney 2634
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
3824 cbradney 2635
    <source>Do Not Scroll</source>
2636
    <translation>Neposúvať</translation>
3632 mrdocs 2637
  </message>
2638
  <message>
15099 cbradney 2639
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
3824 cbradney 2640
    <source>Do Not Spell Check</source>
2641
    <translation>Nekontrolovať pravopis</translation>
3632 mrdocs 2642
  </message>
2643
  <message>
15099 cbradney 2644
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
3824 cbradney 2645
    <source>Check Style:</source>
2646
    <translation>Overiť štýl:</translation>
3632 mrdocs 2647
  </message>
2648
  <message>
15099 cbradney 2649
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2650
    <source>Check</source>
2651
    <translation>Kontrolovať</translation>
3632 mrdocs 2652
  </message>
2653
  <message>
15099 cbradney 2654
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2655
    <source>Cross</source>
2656
    <translation>Kríž</translation>
3632 mrdocs 2657
  </message>
2658
  <message>
15099 cbradney 2659
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2660
    <source>Diamond</source>
2661
    <translation>Diamant</translation>
3632 mrdocs 2662
  </message>
2663
  <message>
15099 cbradney 2664
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2665
    <source>Circle</source>
2666
    <translation>Kruh</translation>
3632 mrdocs 2667
  </message>
2668
  <message>
15099 cbradney 2669
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2670
    <source>Star</source>
2671
    <translation>Hviezda</translation>
3632 mrdocs 2672
  </message>
2673
  <message>
15099 cbradney 2674
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
3824 cbradney 2675
    <source>Square</source>
2676
    <translation>Štvorec</translation>
3632 mrdocs 2677
  </message>
2678
  <message>
15099 cbradney 2679
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
3824 cbradney 2680
    <source>Default is Checked</source>
2681
    <translation>Štandardne je označené</translation>
3632 mrdocs 2682
  </message>
2683
  <message>
15099 cbradney 2684
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
3824 cbradney 2685
    <source>Editable</source>
2686
    <translation>Upraviteľné</translation>
3632 mrdocs 2687
  </message>
2688
  <message>
15099 cbradney 2689
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
3824 cbradney 2690
    <source>Options</source>
2691
    <translation>Možnosti</translation>
3632 mrdocs 2692
  </message>
2693
  <message>
15099 cbradney 2694
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
2695
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
2696
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
3824 cbradney 2697
    <source>JavaScript</source>
2698
    <translation>Java skript</translation>
3632 mrdocs 2699
  </message>
2700
  <message>
15099 cbradney 2701
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
2702
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
3824 cbradney 2703
    <source>Go To</source>
2704
    <translation>Ísť na</translation>
3632 mrdocs 2705
  </message>
2706
  <message>
15099 cbradney 2707
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
2708
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
3824 cbradney 2709
    <source>Submit Form</source>
2710
    <translation>Odoslať formulár</translation>
3632 mrdocs 2711
  </message>
2712
  <message>
15099 cbradney 2713
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
2714
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
3824 cbradney 2715
    <source>Reset Form</source>
2716
    <translation>Vynulovať formulár</translation>
3632 mrdocs 2717
  </message>
2718
  <message>
15099 cbradney 2719
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
2720
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
3824 cbradney 2721
    <source>Import Data</source>
2722
    <translation>Importovať dáta</translation>
3632 mrdocs 2723
  </message>
2724
  <message>
15099 cbradney 2725
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
3824 cbradney 2726
    <source>Event:</source>
2727
    <translation>Udalosť:</translation>
3632 mrdocs 2728
  </message>
2729
  <message>
15099 cbradney 2730
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
2731
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
3824 cbradney 2732
    <source>Mouse Up</source>
14877 jghali 2733
    <translation>Uvoľnenie myši</translation>
3632 mrdocs 2734
  </message>
2735
  <message>
15099 cbradney 2736
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
2737
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
3824 cbradney 2738
    <source>Mouse Down</source>
14877 jghali 2739
    <translation>Stlačenie myši</translation>
3632 mrdocs 2740
  </message>
2741
  <message>
15099 cbradney 2742
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
2743
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
3824 cbradney 2744
    <source>Mouse Enter</source>
14877 jghali 2745
    <translation>Vstup myši</translation>
3632 mrdocs 2746
  </message>
2747
  <message>
15099 cbradney 2748
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
2749
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
3824 cbradney 2750
    <source>Mouse Exit</source>
14877 jghali 2751
    <translation>Odchod myši</translation>
3632 mrdocs 2752
  </message>
2753
  <message>
15099 cbradney 2754
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
2755
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
3824 cbradney 2756
    <source>On Focus</source>
13319 cbradney 2757
    <translation>Po kliknutí</translation>
3632 mrdocs 2758
  </message>
2759
  <message>
15099 cbradney 2760
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
2761
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
3824 cbradney 2762
    <source>On Blur</source>
2763
    <translation>Pri rozmazaní</translation>
3632 mrdocs 2764
  </message>
2765
  <message>
15099 cbradney 2766
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
3824 cbradney 2767
    <source>Script:</source>
2768
    <translation>Skript:</translation>
3632 mrdocs 2769
  </message>
2770
  <message>
15099 cbradney 2771
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
2772
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
2773
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
2774
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
2775
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
3824 cbradney 2776
    <source>Edit...</source>
2777
    <translation>Upraviť...</translation>
3632 mrdocs 2778
  </message>
2779
  <message>
15099 cbradney 2780
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
3824 cbradney 2781
    <source>Submit to URL:</source>
2782
    <translation>Odoslať na URL:</translation>
3632 mrdocs 2783
  </message>
2784
  <message>
3824 cbradney 2785
    <source>Submit Data as HTML</source>
13279 cbradney 2786
    <translation type="obsolete">Odoslať údaje ako HTML</translation>
3632 mrdocs 2787
  </message>
2788
  <message>
15099 cbradney 2789
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
3824 cbradney 2790
    <source>Import Data from:</source>
2791
    <translation>Importovať dáta z:</translation>
3632 mrdocs 2792
  </message>
2793
  <message>
15099 cbradney 2794
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
3824 cbradney 2795
    <source>Destination</source>
2796
    <translation>Cieľ</translation>
3632 mrdocs 2797
  </message>
2798
  <message>
15099 cbradney 2799
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
3824 cbradney 2800
    <source>To File:</source>
2801
    <translation>Do súboru:</translation>
3632 mrdocs 2802
  </message>
2803
  <message>
15099 cbradney 2804
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
3824 cbradney 2805
    <source>Change...</source>
2806
    <translation>Zmeniť...</translation>
3632 mrdocs 2807
  </message>
2808
  <message>
15099 cbradney 2809
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
3824 cbradney 2810
    <source>Page:</source>
2811
    <translation>Strana:</translation>
3632 mrdocs 2812
  </message>
2813
  <message>
15099 cbradney 2814
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
3824 cbradney 2815
    <source>X-Pos:</source>
2816
    <translation>X-poz.:</translation>
3632 mrdocs 2817
  </message>
2818
  <message>
15099 cbradney 2819
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
2820
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
3824 cbradney 2821
    <source> pt</source>
2822
    <translation> pt</translation>
3632 mrdocs 2823
  </message>
2824
  <message>
15099 cbradney 2825
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
3824 cbradney 2826
    <source>Y-Pos:</source>
2827
    <translation>Y-poz.:</translation>
3632 mrdocs 2828
  </message>
2829
  <message>
15099 cbradney 2830
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
13319 cbradney 2831
    <source>Submit format:</source>
14877 jghali 2832
    <translation>Odoslať formát:</translation>
13319 cbradney 2833
  </message>
2834
  <message>
15099 cbradney 2835
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
13319 cbradney 2836
    <source>FDF</source>
2837
    <translation>FDF</translation>
2838
  </message>
2839
  <message>
15099 cbradney 2840
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
13319 cbradney 2841
    <source>HTML</source>
2842
    <translation>HTML</translation>
2843
  </message>
2844
  <message>
15099 cbradney 2845
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
13319 cbradney 2846
    <source>XFDF</source>
2847
    <translation>XFDF</translation>
2848
  </message>
2849
  <message>
15099 cbradney 2850
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
13319 cbradney 2851
    <source>PDF</source>
2852
    <translation>PDF</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
15099 cbradney 2855
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
3824 cbradney 2856
    <source>Action</source>
13319 cbradney 2857
    <translation>Akcia</translation>
3632 mrdocs 2858
  </message>
2859
  <message>
15099 cbradney 2860
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
3824 cbradney 2861
    <source>Field is formatted as:</source>
2862
    <translation>Pole je naformátované ako:</translation>
3632 mrdocs 2863
  </message>
2864
  <message>
15099 cbradney 2865
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2866
    <source>Plain</source>
2867
    <translation>Obyčajný</translation>
3632 mrdocs 2868
  </message>
2869
  <message>
15099 cbradney 2870
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2871
    <source>Number</source>
2872
    <translation>Číslo</translation>
3632 mrdocs 2873
  </message>
2874
  <message>
15099 cbradney 2875
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2876
    <source>Percentage</source>
2877
    <translation>Percento</translation>
3632 mrdocs 2878
  </message>
2879
  <message>
15099 cbradney 2880
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2881
    <source>Date</source>
2882
    <translation>Dátum</translation>
3632 mrdocs 2883
  </message>
2884
  <message>
15099 cbradney 2885
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2886
    <source>Time</source>
2887
    <translation>Čas</translation>
3632 mrdocs 2888
  </message>
2889
  <message>
15099 cbradney 2890
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
3824 cbradney 2891
    <source>Custom</source>
2892
    <translation>Vlastné</translation>
3632 mrdocs 2893
  </message>
2894
  <message>
15099 cbradney 2895
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
3824 cbradney 2896
    <source>Number Format</source>
2897
    <translation>Formát čísla</translation>
3632 mrdocs 2898
  </message>
2899
  <message>
15099 cbradney 2900
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
2901
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
3824 cbradney 2902
    <source>Decimals:</source>
2903
    <translation>Desatinné:</translation>
3632 mrdocs 2904
  </message>
2905
  <message>
15099 cbradney 2906
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
3824 cbradney 2907
    <source>Use Currency Symbol</source>
2908
    <translation>Použiť symbol meny</translation>
3632 mrdocs 2909
  </message>
2910
  <message>
15099 cbradney 2911
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.