@default Copy #%1 of Kopírovať #%1 z AIPlug Importing: %1 Importovanie: %1 Analyzing File: Analýza súboru: Group%1 Skupina%1 Generating Items Generovanie položiek About About Scribus %1 O Scribuse %1 %1 %2 %3 %1. %2 %3 Using GhostScript version %1 Používam GhostScript verziu %1 No GS version available GS nie je dostupný Scribus Version %1 %2 %3 (%4) Scribus verzia %1 %2 %3 (%4) Build-ID: Build-ID: &About &O programe Development Team: Vývojársky tím: Contributions from: Príspevky od: Mac OSX Aqua Port: Mac OSX Aqua verzia: Windows Port: Windows verzia: Official Documentation: Oficiálna dokumentácia: Other Documentation: Ďalšia dokumentácia: A&uthors A&utori Official Translations and Translators: Oficiálne preklady a prekladatelia: Previous Translation Contributors: Predchádzajúci prispievatelia prekladov: &Translations Pre&klady Homepage Domovská stránka Online Reference Online referencie Wiki Wiki Bugs and Feature Requests Chyby a požiadavky na vlastnosti Mailing List E-mailová konferencia &Online &On-line &Close &Zavrieť This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a zakompilované podporu knižníc v Scribuse. C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus. %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Používam Ghostscript verziu %1 No Ghostscript version available Ghostscript nie je dostupný <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribus verzia %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: ID zostavenia: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Tento panel zobrazuje verziu, dátum kompilácie a podporu knižníc v Scribuse. C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno je generátor C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. Tiež je tu uvedené, akú verziu Ghostscript-u Scribus našiel. Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua Port: Windows&#174; Port: Windows&#174; Port: Tango Project Icons: Ikony projektu Tango: &Updates Akt&ualizácie Check for &Updates Vyhľadať akt&ualizáciu This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a zakompilovanú podporu knižníc v Scribuse. C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus. Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Skontrolovať aktualizácie Scribusu. Žiadne dáta z Vášho počítača nebudú prenesené. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: Úvodný obrázok: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a kompiláciu a podporu knižníc v Scribuse. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt C-C-T-F zodpovedá pre C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno zodpovedá generátoru C=cairo alebo Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Chýbajúca knižnica je indikovaná cez *. Toto tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorý našiel Scribus. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Windows verzia nepoužíva fontconfig alebo CUPS knižnice. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribus verzia Check for Updates Vyhľadať aktualizácie Abort Update Check O kontrole aktualizácií Developer Blog Vývojársky blog &Licence &Licencia Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Nie je možné otvoriť súbor s licenciou. Prosím skontrolujte svoj inštalačný priečinok alebo web stránku Scribusu, kde sú uvedené licenčné informácie. Doc Translators: Preklad dokumentov: Webmasters: Správca webu: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Nie je možné otvoriť súbor %1. Skontrolujte svoju inštalačný priečinok alebo Scribus web stránku ohľadom informácie o %1. AboutPlugins Yes Áno No Nie Filename: Názov súboru: Version: Verzia: Enabled: Povolené: Release Date: Dátum vydania: Description: Popis: Author(s): Autor(i): Copyright: Autorské práva: License: Licencia: Scribus: About Plug-ins Scribus: O moduloch AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: O moduloch File Name: Názov súboru: Version: Verzia: Enabled: Povolené: Release Date: Dátum vydania: Copyright: Autorské práva: Author(s): Autor(i): Description: Popis: License: Licencia: &Close &Zavrieť Alt+C Alt+C ActionManager &New &Nový &Open... &Otvoriť... &Close &Zavrieť &Save &Uložiť Save &As... Uložiť &ako... Re&vert to Saved &Vrátiť sa k uloženému Collect for O&utput... Adresár pre výst&upy... Get Text... Získať text... Append &Text... Pripojiť &text... Get Image... Získať obrázok... Save &Text... Uložiť &text... Save Page as &EPS... Uložiť stranu ako &EPS... Save as P&DF... Uložiť ako P&DF... Document &Setup... Na&stavenie dokumentu... &Print... &Tlačiť... Print Previe&w &Ukážka pred tlačou &Quit &Koniec &Undo S&päť &Redo &Opakovať &Item Action Mode Reži&m akcií položky Cu&t Vys&trihnúť &Copy &Kopírovať &Paste V&ložiť C&lear Contents V&ymazať obsah Select &All Vybrať &všetko &Deselect All O&dstrániť všetko &Search/Replace... &Hľadať/Nahradiť... Edit Image... Upraviť obrázok... C&olors... &Farby... &Paragraph Styles... Štýly o&dstavca... &Line Styles... Štý&ly čiar... &Master Pages... Ša&blóny... &JavaScripts... &JavaSkripty... P&references... Nas&tavenia... %1 pt %1 pt &Other... &Iné... &Left &Vľavo &Center Do &stredu &Right V&pravo &Block Do &bloku &Forced &Vynútené &%1 % &%1 % &Normal &Normálne &Underline &Podčiarknuť Underline &Words Podčiarknuť s&lová &Strike Through Pre&čiarknuť &All Caps Všetko k&apitálkami Small &Caps &Kapitálky Su&perscript Ho&rný index Su&bscript &Dolný index &Outline &Obrys S&hadow &Tieň &Image Effects Obrázkové &efekty &Tabulators... &Tabulátory... D&uplicate D&uplikovať &Multiple Duplicate &Viacnásobné duplikovanie &Transform &Delete &Odstrániť &Group Zos&kupiť &Ungroup Z&rušiť zoskupenie Is &Locked Je &zamknutá Si&ze is Locked Veľkosť je &zamknutá Lower to &Bottom Premiestniť na &spodok Raise to &Top Pre&miestniť na vrch &Lower Z&nížiť &Raise Z&výšiť Send to S&crapbook Poslať do z&ápisníka &Attributes... &Atribúty... I&mage Visible &Viditeľný obrázok &Update Image Ak&tualizovať obrázok Adjust Frame to Image Prispôsobiť rámec obrázku Embed Image Extended Image Properties Rozšírené vlastnosti obrázka &Low Resolution &Nízke rozlíšenie &Normal Resolution N&ormálne rozlíšenie &Full Resolution &Vysoké rozlíšenie Is PDF &Bookmark Je PDF &záložkou Is PDF A&nnotation Je PDF a&notáciou Annotation P&roperties V&lastnosti anotácie Field P&roperties Vlas&tnosti pola &Edit Shape... &Upraviť tvar... &Attach Text to Path &Pripojiť text k ceste &Detach Text from Path O&dpojiť text z cesty &Combine Polygons &Kombinovať mnohouholníky Split &Polygons Ro&zdeliť mnohouholníky &Bezier Curve &Bézierová krivka &Image Frame R&ámec obrázka &Outlines &Obrysy &Polygon &Mnohouholník &Text Frame &Textový rám &Glyph... &Glyf... Sample Text Ukážkový text &Insert... &Vložiť... Im&port... &Import... &Delete... &Odstrániť... &Copy... &Kopírovať... &Move... &Presunúť... &Apply Master Page... Použiť š&ablónu... Convert to Master Page... Konvertovať na šablónu... Manage &Guides... Správa vo&dítok... Manage Page Properties... Správa vlastností strany... &Fit in window Pr&ispôsobiť oknu &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails Minia&túry Show &Margins Zobraziť o&kraje Show &Frames Zobraziť &rámce Show &Images Zobraziť &obrázky Show &Grid Zobraziť m&riežku Show G&uides Zobraziť &vodítka Show &Baseline Grid Zo&braziť pomocnú mriežku Show &Text Chain Zobraziť &textové reťazce Show Control Characters Zobraziť riadiace znaky Rulers relative to Page Pravítka relatívne k strane Sn&ap to Grid Priti&ahnuť k mriežke Sna&p to Guides &Pritiahnuť k vodítkam &Properties &Vlastnosti &Scrapbook &Zápisník &Layers V&rstvy &Arrange Pages Uspori&adať strany &Bookmarks Zá&ložky &Measurements &Meranie Action &History &História akcií Preflight &Verifier &Predtlačová kontrola &Align and Distribute Z&arovnať a umiestniť &Tools &Nástroje P&DF Tools P&DF nástroje Select Item Vybrať položku T&able T&abuľka &Shape &Tvar &Line &Čiara &Freehand Line Čiara kreslená vo&ľnou rukou Rotate Item Otočiť objekt Zoom in or out Zväčšiť alebo zmenšiť Zoom in Zväčšiť Zoom out Zmenšiť Edit Contents of Frame Upraviť obsah rámca Edit Text... Upraviť text... Link Text Frames Prepojiť textové rámce Unlink Text Frames Zrušiť prepojenie textových rámcov &Eye Dropper Pip&eta Copy Item Properties Kopírovať vlastnosti položky Edit the text with the Story Editor Upraviť text v Story editore Insert Text Frame Vložiť textový rámec Insert Image Frame Vložiť obrázková rámec Insert Table Vložiť tabuľku Insert Shape Vložiť tvar Insert Polygon Vložiť mnohouholník Insert Line Vložiť čiaru Insert Bezier Curve Vložiť bézierovú krivku Insert Freehand Line Vložiť čiaru kreslenú rukou &Manage Pictures &Správa obrázkov &Hyphenate Text &Deliť slová v texte Dehyphenate Text Zrušiť delenie slov v texte &Generate Table Of Contents &Vytvoriť Obsah &Cascade &Kaskáda &Tile &Dláždenie &About Scribus &O Scribuse &About Plug-ins &O moduloch About &Qt Informácie o &Qt Toolti&ps Ti&py pre nástroje Scribus &Manual... Scribus &manuál... Smart &Hyphen &Inteligentný spojovník Non Breaking Dash Nedeliteľný spojovník Non Breaking &Space Nedeliteľná &medzera Page &Number Číslo stra&ny New Line Nový riadok Frame Break Zalomenie rámca Column Break Zalomenie stĺpca Copyright Copyright Registered Trademark Registrované Trademark Obchodná značka Bullet Zarážka Em Dash Dlhá (Em) pomlčka En Dash Pomlčka (En) Figure Dash Mínus Quotation Dash Horizontálna čiara Apostrophe Apostrof Toggle Palettes Prepnúť palety Toggle Guides Prepnúť vodítka More Info... Viac informácií... Copy Contents Kopírovať obsah Paste Contents Vložiť obsah &Printing Enabled &Povoliť tlač &Flip Horizontally Preklopiť &horizontálne &Flip Vertically Preklopiť &vertikálne Show Rulers Zobraziť pravítka &Outline Document Outline Palette &Osnova Solidus Zlomkové lomítko Middle Dot Stredná bodka En Space En medzera Em Space Em medzera Thin Space Úzka medzera Thick Space Široká medzera Mid Space Stredná medzera Hair Space Vlasová medzera Insert Smart Hyphen Vložiť inteligentný spojovník Insert Non Breaking Dash Vložiť nezalomiteľnú pomlčku Insert Non Breaking Space Vložiť nezalomiteľnú medzeru Insert Page Number Vložiť číslo strany ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... Š&týly... &Outline type effect &Osnova &Outlines Convert to oulines &Obrysy Paste (&Absolute) Vložiť (&Absolútne) C&lear &Zmazať Insert PDF Push Button Vložiť PDF tlačidlo Insert PDF Text Field Vložiť PDF textové pole Insert PDF Check Box Vložiť PDF zaškrtávacie políčko Insert PDF Combo Box Vložiť PDF výber zo zoznamu Insert PDF List Box Vložiť PDF zoznam Insert Text Annotation Vložiť textovú anotáciu Insert Link Annotation Vložiť anotáciou odkazom Save as &EPS... Uložiť ako &EPS... Show Text Frame Columns Zobraziť rámce textových stĺpcov &Frame... &Rámec... Preview Mode Režim prezerania Show Layer Indicators Zobraziť indikáciu vrstvy Patterns... Vzorky... New &from Template... Nový p&odľa šablóny... Paste Image from Clipboard Vložiť obrázok zo schránky Marks... Notes Styles... Adjust Group Send to Patterns Poslať do vzoriek Insert Rows... Insert Columns... Delete Rows Delete Columns Merge Cells Split Cells... Set Row Heights... Set Column Widths... Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly Adjust Frame to Table Adjust Table to Frame Adjust Frame Height to Text Unweld items Weld items Edit weld item &Frames... Sticky Tools Lepiace nástroje Anchor Mark Variable Text Reference to Item Reference to Mark Foot/Endnote Edit Mark Update Marks &Fit to Height Prispôsobiť &výške Fit to Width Prispôsobiť šírke Show Bleeds Zobraziť orezania Snap to Items Symbols Unlink Text Frame with Text Copy Unlink Text Frame with Text Cut Insert Arc Insert Spiral Insert Calligraphic Line Insert PDF Radio Button Insert 3D Annotation Soft &Hyphen &Zero Width Space &Nulová šírka medzery Zero Width NB Space Nulová nedeliteľná medzera Apostrophe Unicode 0x0027 Apostrof (') Straight Double Unicode 0x0022 Priame dvojité (") Single Left Unicode 0x2018 Ľavé jednoduché (‘) Single Right Unicode 0x2019 Pravé jednoduché (’) Double Left Unicode 0x201C Ľavé dvojité (“) Double Right Unicode 0x201D Pravé dvojité (”) Single Reversed Unicode 0x201B Jednoduché obrátené (‛) Double Reversed Unicode 0x201F Dvojité obrátené (‟) Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Jednoduché ľavé Guillemet (‹) Single Right Guillemet Unicode 0x203A Jednoduché pravé Guillemet (›) Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Dvojité ľavé Guillemet («) Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Dvojité pravé Guillemet (») Low Single Comma Unicode 0x201A Dolná jednoduchá (‚) Low Double Comma Unicode 0x201E Dolné dvojité („) CJK Single Left Unicode 0x300C Ázijské jednoduché ľavé CJK Single Right Unicode 0x300D Ázijské jednoduché pravé CJK Double Left Unicode 0x300E Ázijské dvojité ľavé CJK Double Right Unicode 0x300F Ázijské dvojité pravé &400% &400% Insert &Text Frame Vložiť &Textový rámec Insert &Image Frame Vložiť &obrázkový rámec Insert T&able Vložiť t&abuľku Insert &Shape Vložiť &tvar Insert &Polygon Vložiť &mnohouholník Insert &Line Vložiť &čiaru Insert &Bezier Curve Vložiť &bézierovú krivku Insert &Freehand Line Vložiť čiaru &kreslenú rukou Scribus Homepage Domovská stránka Scribus Online Documentation Online Scribus dokumentácia Scribus Wiki Scribus Wiki stránka Getting Started with Scribus Začíname so Scribusom Show Context Menu Zobraziť kontextovú ponuku &Manage Images &Správa obrázkov &About Plugins &O moduloch Insert Unicode Character Begin Sequence Vložiť začiatočnú sekvenciu pre unicode znak Get Vector File... Získať vektorový súbor... Advanced Select All... Pokročilý výber všetkého... Edit Source... Upraviť zdroj... Replace Colors... Nahradiť farby... Rulers Relative to Page Pravítka relatívne k strane Insert &Render Frame Vložiť ge&nerovaný rámec Check for Updates Vyhľadať aktualizácie Number of Pages Počet strán Adjust Image to Frame Prispôsobiť obrázok rámcu Inline Frames File Súbor &File &Súbor Edit Upraviť &Edit &Upraviť Style Štýl &Style &Štýl Item Položky &Item Po&ložka Insert Vložiť I&nsert &Vložiť Page Strana &Page &Strana View Zobraziť &View &Zobraziť Extras Extra E&xtras E&xtra Windows Okná &Windows &Okná Help Pomocník &Help &Pomocník Plugin Menu Items Položky ponuky modulu Others Iné Unicode Characters Unicode znak Move/Resize Value Indicator Posunúť/Zmeniť hodnotu indikátora AdjustCmsDialog CMS Settings CMS nastavenia AlignDistribute DockWidget Align Zarovnať &Selected Guide: &Zvolené vodítko: &Relative To: &Relatívne k: &Align Sides By: ... ... Distribute Rozmiestniť &Distance: Vz&dialenosť: Reverse Distribution Swap AlignDistributeBase Align and Distribute Zarovnať a umiestniť Align Zarovnať &Selected Guide: &Zvolené vodítko: &Relative To: &Relatívne k: ... ... Distribute Umiestniť &Distance: Vz&dialenosť: AlignDistributePalette Align and Distribute Zarovnať a umiestniť Align Zarovnať &Relative to: &Relatívne k: First Selected Prvý výber Last Selected Posledný výber Page Strana Margins Okraje Guide Vodítka Selection Výber Align right sides of objects to left side of anchor Zarovnať pravé strany objektov k ľavej strane ukotvenia Align left sides of objects to right side of anchor Zarovnať ľavé strany k pravej strane ukotvenia Align bottoms Zarovnať dolné okraje Align right sides Zarovnať pravé strany Align tops of objects to bottom of anchor Zarovnať horné okraje objektov k dolnému okraju ukotvenia Center on vertical axis Centrovať na vertikálnej osi Align left sides Zarovnať ľavé strany Center on horizontal axis Centrovať na horizontálnej osi Align bottoms of objects to top of anchor Zarovnať dolné okraje objektov k hornému okraju ukotvenia Align tops Zarovnať horné okraje &Selected Guide: &Zvolené vodítka: Distribute Umiestniť Make horizontal gaps between objects equal Vytvoriť rovnomerné vodorovné medzery medzi objektami Make horizontal gaps between objects equal to the value specified Vytvoriť vodorovné medzery medzi objektami v určenej veľkosti Distribute right sides equidistantly Umiestniť pravé strany v rovnakej vzdialenosti Distribute bottoms equidistantly Umiestniť dolné strany v rovnakej vzdialenosti Distribute centers equidistantly horizontally Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti vodorovne Make vertical gaps between objects equal Vytvoriť rovnomerné zvislé medzery medzi objektami Make vertical gaps between objects equal to the value specified Vytvoriť zvislé medzery medzi objektami v určenej veľkosti Distribute left sides equidistantly Umiestniť ľavé strany v rovnakej vzdialenosti Distribute centers equidistantly vertically Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti zvislo Distribute tops equidistantly Umiestniť horné strany v rovnakej vzdialenosti &Distance: Vz&dialenosť: Distribute the items with the distance specified Umiestniť položky v určenej vzdialenosti None Selected Nie je nič zvolené Warning Varovanie Some objects are locked. Niektoré objekty sú uzamknuté. &Unlock All Odom&knúť všetko Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Zarovnať pravé strany položiek k ľavej strane ukotvenia &Align Sides By: Align left sides of items to right side of anchor Zarovnať ľavé strany položky k pravej strane ukotvenia Align tops of items to bottom of anchor Zarovnať horný okraj položiek k dolnému okraju ukotvenia Align bottoms of items to top of anchor Zarovnať dolný okraj položiek k hornému okraju ukotvenia Make horizontal gaps between items equal Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami Make horizontal gaps between items equal to the value specified Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty Make vertical gaps between items equal Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami Make vertical gaps between items equal to the value specified Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty Make horizontal gaps between items and sides of page equal Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a stranami stránky Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Swap items to the left Swap items to the right Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky Move Presunúť Resize Zmena veľkosti <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a horným a dolným okrajom stránky <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Zarovnať relatívne:<ul><li>Prvá zvolená ponuka</li><li>Druhá zvolená ponuka</li><li>Aktuálna strana</li><li>Okraje aktuálnej strany</li><li>Vodítka</li><li>Výber</ul></qt> The location of the selected guide to align to Umiestnenie zvoleného vodítka na zarovnanie k AlignSelect Align Text Left Zarovnať text doľava Align Text Right Zarovnať text doprava Align Text Center Zarovnať text na stred Align Text Justified Zarovnať text do bloku Align Text Forced Justified Zarovnať podľa okrajov Annot Field Properties Vlastnosti pola Type: Typ: Button Tlačítko Text Field Textové pole Check Box Políčko k zaškrtnutiu Combo Box Výber List Box Zoznam Properties Vlastnosti Name: Názov: Tool-Tip: Tipy pre nástroje: Text Text Font for use with PDF 1.3: Písmo použité s PDF-1.3: Border Ohraničenie Color: Farba: None Žiadne Width: Šírka: Thin Tenká Normal Normálna Wide Široká Style: Štýl: Solid Bez prerušenia Dashed Prerušovaný Underline Podčiarknuté Beveled Skosené Inset Príloha Other Iné Read Only Iba na čítanie Required Požadované Don't Export Value Neexportovať hodnotu Visibility: Viditeľnosť: Visible Viditeľné Hidden Skryté No Print Bez tlače No View Bez náhľadu Appearance Vzhľad Text for Button Down Text pre tlačítko dole Text for Roll Over Text pre pretočenie Icons Ikony Use Icons Použiť ikony Remove Odstrániť Pressed Stlačené Roll Over Pretočiť Icon Placement... Umiestnenie ikon... Highlight Zvýraznenie Invert Invertovať Outlined Obkreslené Push Stlačiť Multi-Line Viacriadkový Password Heslo Limit of Obmedzenie Characters Znaky Do Not Scroll Neposúvať Do Not Spell Check Nekontrolovať pravopis Check Style: Overiť štýl: Check Kontrolovať Cross Kríž Diamond Diamant Circle Kruh Star Hviezda Square Štvorec Default is Checked Štandardne je označené Editable Upraviteľné Options Možnosti JavaScript Java skript Go To Ísť na Submit Form Odoslať formulár Reset Form Vynulovať formulár Import Data Importovať dáta Event: Udalosť: Mouse Up Uvoľnenie myši Mouse Down Stlačenie myši Mouse Enter Vstup myši Mouse Exit Odchod myši On Focus Po kliknutí On Blur Pri rozmazaní Script: Skript: Edit... Upraviť... Submit to URL: Odoslať na URL: Submit Data as HTML Odoslať údaje ako HTML Import Data from: Importovať dáta z: Destination Cieľ To File: Do súboru: Change... Zmeniť... Page: Strana: X-Pos: X-poz.: pt pt Y-Pos: Y-poz.: Submit format: Odoslať formát: FDF FDF HTML HTML XFDF XFDF PDF PDF Action Akcia Field is formatted as: Pole je naformátované ako: Plain Obyčajný Number Číslo Percentage Percento Date Dátum Time Čas Custom Vlastné Number Format Formát čísla Decimals: Desatinné: Use Currency Symbol Použiť symbol meny Prepend Currency Symbol Symbol meny vpredu Formatting Formátovanie Percent Format Formát percent Date Format Formát dátumu Time Format Formát času Custom Scripts Vlastné skripty Format: Formát: Keystroke: Stlačenie klávesy: Format Formát Value is not validated Hodnota nie je vyhodnotená Value must be greater than or equal to: Hodnota musí byť väčšia alebo rovná: and less or equal to: a menšia alebo rovná: Custom validate script: Vlastný vyhodnocovací skript: Validate Vyhodnotiť Value is not calculated Hodnota nie je vypočítaná Value is the Hodnota je sum súčet product súčin average priemer minimum minimum maximum maximum of the following fields: nasledujúcich polí: Pick... Vybrať... Custom calculation script: Vlastný počítací skript: Calculate Vypočítať OK OK Cancel Zrušiť Flag is ignored for PDF 1.3 Indikátor je v PDF-1.3 ignorovaný Enter a comma separated list of fields here Sem vložte čiarkou oddelený zoznam polí You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Potrebujete najmenej ikonu pre Normal, aby ste mohli použiť ikony pre tlačítka Open Otvoriť Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všetky súbory (*) Example: Príklad: Selection Change Zmena výberu PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*) None highlight Bez zvýraznenia None action Bez akcie Tooltip: Tip pre nástroj: Do Not Export Value Neexportovať hodnoty Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Všetky súbory (*) Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*) Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Všetky súbory (*) Export absolute Filename Exportovať absolútny názov súboru Annota Annotation Properties Vlastnosti anotácie Text Text Link Odkaz External Link Externý odkaz External Web-Link Externý odkaz na web &Type: &Typ: Options Možnosti Icon: Note Comment Key Help Pomocník NewParagraph Paragraph Insert Vložiť Cross Kríž Circle Kruh Annotation is Open Destination Cieľ C&hange... &Zmeniť... &Page: &Strana: pt pt &X-Pos &X-Pos &Y-Pos: &Y-Poz: Open Otvoriť PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-Dokumenty (*.pdf);; Všetky súbory (*) %1;;All Files (*) %1;;Všetky súbory (*) Export absolute Filename Exportovať absolútny názov súboru ApplyMasterPageDialog Normal Normálna Apply Master Page Použiť šablónu &Master Page: &Hlavná strana: Apply To Použiť Current &page Aktuálnu s&tranu Alt+P Alt+T &Even pages Pá&rne strany Alt+E Alt+R O&dd pages N&epárne strany Alt+D Alt+E &All pages Všetky str&any Alt+A Alt+A &Within range &V rozsahu Alt+W Alt+V <qt>Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range</qt> <qt>Použiť zvolenú šablónu na párne, nepárne alebo všetky strany v nasledujúcom rozsahu</qt> Apply to Použiť na Current &Page Aktuálnu s&tranu &Even Pages Pá&rne strany O&dd Pages N&epárne strany &All Pages Všetky str&any &Within Range &V rozsahu to na Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Použiť zvolenú šablónu na párne, nepárne alebo všetky strany v nasledujúcom rozsahu Possible Hyphenation Možné delenie slov ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Výška: Width: Šírka: End Edit ArcWidgetBase Form Formulár Start Angle: End Angle: Sample Polygon Ukážka mnohouholníka ArrowChooser None Žiadne AspellPlugin Spell-checking support Podpora pre kontrolu preklepov Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Pridá podporu pre kontrolu preklepov pomocou programu aspell. Jazyk je možné si zvoliť podľa nainštalovaných aspell slovníkov, kontrola môže prebiehať za behu, alebo na zvolenom texte. 0.1 0.1 Spell Checker Kontrola preklepov Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Aspell Plugin Error Chyba modulu Aspell AspellPluginBase Spell Check Kontrola preklepov Mis-spelling: Chyba: Replacement: Nahradenie: Active dictionary: Aktívny slovník: Personal Dictionary Osobný slovník &Add Word &Pridať sovo &Change &Zameniť C&hange All Za&meniť všetko &Skip Pre&skočiť S&kip All Pres&kočiť všetko &Exit &Koniec Not in Dictionary: Nie je v slovníku: Word that was not found in the active dictionary Slovo nebolo nájdené v aktívnom slovníku Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Náhrada za aktuálne slovo nebola nájdená v slovníku Active Dictionary: Aktívny slovník: The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Aktuálne aktívny slovník. Scribus používa podporu aspell slovníkov<br />Ak potrebujete aktualizáciu alebo viac slovníkov, musíte si ich nainštalovať pomocou systémovej inštalácie alebo správcu balíkov. The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Ignore the current text not found in the active dictionary Ignorovať aktuálny text, ktorá nebol nájdený v aktívnom slovníku &Ignore &Ignorovať Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary Ignorovať všetky výskyty aktuálneho textu nenájdené v aktívnom slovníku I&gnore All I&gnorovať všetko Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Pridať aktuálne slovo do osobného slovníka pre použitie v budúcnosti Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Zmeniť aktuálne slovo, ktoré nebolo nájdené za slovo zobrazené v políčku náhrad Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Zameniť všetky výskyty aktuálneho slova, ktoré nebolo nájdené za slovo zobrazené v políčku náhrad Change A&ll Za&meniť všetko Close Zavrieť AspellPluginImpl Loaded Načítané default štandardné aspell dictionary. aspell slovník. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Chyba v konfigurácií programu aspell. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Chyba pri vytváraní kontroly aspell. Spell-Checker Kontrola preklepov Spell-checking completed. Kontrola preklepov ukončená. Spell-checking done. Kontrola preklepov dokončená. AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Nie je možné preskočiť všetky inštancie " by adding it to the session list. pridaním do zoznamu sedení. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Nie je možné pridať slovo do osobného zoznamu. Spelling check complete Kontrola preklepov bola ukončená Aspell dictionary. Spell Checker Kontrola preklepov No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Neboli nájdené Aspell slovníky. Nainštalujte si prosím nejaký. Spell Checker Plugin Failed to Initialise. Configuration invalid Spell Checker Plugin Failed to Initialise. No Aspell dictionaries could be found. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? Chcete začať od začiatku výberu s vybraným jazykom? AutoformButtonGroup Arrows Šípky Flow Chart Postupový diagram Jigsaw Skladačka Specials Špeciálne Default Shapes Štandardné tvary Barcode &Barcode Generator... &Generátor čiarových kódov... Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer Scribus aplikácia pre Pure Postscript Barcode Writer &Barcode... Čiarový &kód... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer Scribus frontend pre Pure PostScript Barcode BarcodeGenerator Error opening file: %1 Chyba pri otváraní súboru %1 12 or 13 digits 12 alebo 13 číslic 8 digits 8 číslic 11 or 12 digits 11 alebo 12 číslic 7 or 8 digits 7 alebo 8 číslic 5 digits 5 číslic 2 digits 2 číslice Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Variable number of digits Variable number of digits and capital letters Variable number of hexadecimal characters Barcode Barcode incomplete Čiarový kód je nekompletný 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) Select Type Vyberte typ Select Barcode Type Vyberte typ čiarového kódu BarcodeGeneratorBase &Type: &Typ: Select one of the available barcode type here The numeric representation of the code itself. See the help message below Reset the barcode samples Alt+I Alt+V If checked, there will be numbers in the barcode too Alt+G Alt+T Draw arrows to be sure of space next the code Incl&ude Checksum Digit V&rátane kontrolnej číslice I&nclude Checksum Vráta&ne kontrolného súčtu &Guard Whitespace S&trážiť medzery &Include Text in Barcode &Vrátane textu v kóde Colors Farby &Background &Pozadie Alt+B Alt+P Background color - under the code lines &Lines Č&iary Alt+L Alt+I Color of the lines in barcode &Text &Text Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Hints and help is shown here Co&de: Kó&d: Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Alt+U Alt+R Include the checksum digit in the barcode text Insert Barcode Format Formát Biblio Scrapbooks (*.scs);;All Files (*) Zápisník (*.scs);;Všetky súbory (*) Rename Premenovať Delete Odstrániť Scrapbook Zápisník Warning Varovanie Name "%1" isn't unique. Please choose another. Názov "%1" nie je jedinečný. Vyberte si, prosím, iný. Object Objekt &Name: &Názov: New Entry Nová položka &File &Súbor &Preview &Náhľad &New &Nový &Load... Načí&tať... &Save &Uložiť Save &As... Uložiť &ako... &Close &Zavrieť &Small &Malé &Medium &Stredné &Large &Veľké Name "%1" is not unique. Please choose another. Názov "%1" nie je jedinečný. Vyberte si prosím iný. Choose a Scrapbook Directory Vyberte priečinok zápisníka Choose a Directory Vybrať priečinok Scrapbook (*.scs) Zápisník (*.scs) Choose a scrapbook file to import Vyberte súbor zápisníka na importovanie Create a new scrapbook page Vytvoriť novú stranu zápisníka Load an existing scrapbook Načítať existujúci zápisník Save the selected scrapbook Uložiť zvolený zápisník Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Importovať súbor zápisníka zo Scribus <=1.3.2 Close the selected scrapbook Zatvoriť zvolený zápisník Copy To: Skopírovať do: Move To: Presunúť do: Main Hlavný Hide Directories Open Directories in a new tab Copied Items Kopírované položky New Name Nový názov Scrapbook (*.scs *.SCS) Zápisník (*.scs *.SCS) Hide Images Hide Vector files Paste to Page Vložiť do strany Save as... Uložiť ako... Close Zavrieť Delete Contents Vymazať obsah Do you really want to delete all entries? Skutočne chcete zmazať všetky položky? Go up one Directory Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Configure the scrapbook BookMView Move Bookmark Presunúť záložku Insert Bookmark Vložiť záložku Cancel Zrušiť Bookmarks Záložky BookPalette Bookmarks Záložky ButtonIcon Icon Placement Umiestnenie ikony Layout: Rozloženie: Caption only Iba popisky Icon only Iba ikony Caption below Icon Popisky pod ikonami Caption above Icon Popisky nad ikonami Caption right to Icon Popisky vpravo od ikon Caption left to Icon Popisky vľavo od ikon Caption overlays Icon Popisky prekrývajú ikony Scale: Mierka: Always Vždy When Icon is too small Keď ikony sú príliš malé When Icon is too big Keď ikony sú príliš veľké Never Nikdy Scale How: Ako zmeniť: Proportional Proporcionálne Non Proportional Neproporcionálne Icon Ikona OK OK Cancel Zrušiť Reset Vynulovať CMSPrefs &Activate Color Management &Aktivovať manažment farieb System Profiles Systémové profily &RGB Pictures: &RGB Obrázky: &CMYK Pictures: &CMYK Obrázky: &Solid Colors: Plné farby (&Solid colors): &Monitor: &Monitor: P&rinter: &Tlačiareň: Rendering Intents Účel generovania Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Vnímateľné (Perceptual) Relative Colorimetric Relatívna kolorimetria Saturation Sýtosť Absolute Colorimetric Absolútna kolorimetria M&onitor: M&onitor: Pr&inter: Tlač&iareň: Sim&ulate Printer on the Screen Sim&ulácia tlačiarne na obrazovke Mark Colors out of &Gamut Označ netlačiteľné farby (&gamut) Use &Blackpoint Compensation P&oužiť kompenzáciu čierneho &bodu Default color profile for imported CMYK images Štandardný farebný profil pre importované CMYK obrázky Default color profile for imported RGB images Štandardný farebný profil pre importované RGB obrázky Default color profile for solid colors on the page Štandardný farebný profil na plné farby na strane Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Farebný profil, ktorý máte vygenerovaný alebo dodaný od výrobcu zariadenia. Tento profil by mal byť nastavený na váš monitor a nie všeobecný profil (napr. s RGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Farebný profil pre váš model tlačiarne od výrobcu. Tento profil by mal byť nastavený pre vašu tlačiareň a nie všeobecný profil (napr. s RGB). Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Štandardný účel generovania pre váš monitor. Pokiaľ neviete, prečo ho meniť, zvoľte relatívnu kolorimetrickú transformáciu alebo perceptuálnu (fotografickú) transformáciu. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Štandardný účel generovania pre vašu tlačiareň. Pokiaľ neviete prečo to meniť, zvoľte relatívnu kolorimetrickú transformáciu alebo perceptuálnu (fotografickú) transformáciu. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Povoliť 'soft proofing' pre tlač farieb vášho dokumentu, založený na vybranom profile tlačiarne. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metóda zobrazovania farieb na obrazovke, ktoré nemusia byť správne vytlačené. Toto vyžaduje veľmi presné profily a slúži iba ako varovanie. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Kompenzácia čierneho bodu je metóda zlepšovania kontrastu fotiek. Odporúča sa, aby ste povolili túto možnosť, pokiaľ váš dokument obsahuje fotografie. &RGB Solid Colors: &RGB plné (solid) farby: &CMYK Solid Colors: &CMYK plné (solid) farby: Sol&id Colors: &Plné (Solid) farby: &RGB Images: &RGB obrázky: &CMYK Images: &CMYK obrázky: Images: Obrázky: CMSPrefsBase Form Formulár &Activate Color Management &Aktivovať manažment farieb System Profiles Systémové profily &RGB Images: &RGB obrázky: Default color profile for imported RGB images Štandardný farebný profil pre importované RGB obrázky &CMYK Images: &CMYK obrázky: Default color profile for imported CMYK images Štandardný farebný profil pre importované CMYK obrázky &RGB Solid Colors: &RGB plné (solid) farby: Default color profile for solid RGB colors on the page &CMYK Solid Colors: &CMYK plné (solid) farby: Default color profile for solid CMYK colors on the page Document Rendering Intents Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Monitor: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Farebný profil, ktorý máte vygenerovaný alebo dodaný od výrobcu zariadenia. Tento profil by mal byť nastavený na váš monitor a nie všeobecný profil (napr. s RGB). P&rinter: &Tlačiareň: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Farebný profil pre váš model tlačiarne od výrobcu. Tento profil by mal byť nastavený pre vašu tlačiareň a nie všeobecný profil (napr. s RGB). Rendering Intents Účel generovania Images: Obrázky: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Sol&id Colors: &Plné (Solid) farby: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Povoliť 'soft proofing' pre tlač farieb vášho dokumentu, založený na vybranom profile tlačiarne. Sim&ulate Printer on the Screen Sim&ulácia tlačiarne na obrazovke Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Convert all colors to printer space Konvertovať všetky farby do farieb tlačiarne Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metóda zobrazovania farieb na obrazovke, ktoré nemusia byť správne vytlačené. Toto vyžaduje veľmi presné profily a slúži iba ako varovanie. Mark Colors out of &Gamut Označ netlačiteľné farby (&gamut) Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Kompenzácia čierneho bodu je metóda zlepšovania kontrastu fotiek. Odporúča sa, aby ste povolili túto možnosť, pokiaľ váš dokument obsahuje fotografie. Use &Blackpoint Compensation Použiť kompenzáciu čierneho &bodu CMYKChoose Edit Color Upraviť farby &Name: &Názov: Color &Model Farebný &model CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB Bezpečné RGB farby pre web Is Spot Color Je priama farba Is Registration Color Je registračná farba New Nový Old Starý HSV-Colormap HSV- farebná mapa C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Plochy s dynamickými farbami Static Color Bars Plochy so statickými farbami Scribus Swatches User Swatches R: R: G: G: B: B: None Žiadne Warning Varovanie You cannot create a color named "%1". It's a reserved name for transparent color Nie je možné vytvoriť farbu s názvom "%1". Je rezervovaný pre transparentnú farbu Name of the Color is not unique Názov farby nie je jedinečný You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Nemôžete vytvoriť farbu s názov "%1". Je to rezervované označenie pre priesvitnú farbu Name of the color is not unique Názov farby nie je jedinečný The name of the color already exists, please choose another one. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. You cannot create a color without a name Please give it a name HSV Color Map HSV farebná mapa CStyleP Form1 Forma1 Based On: Naložené na: Colors Farby CStylePBase Colors Farby CWDialog Normal Vision Normálny zrak Protanopia (Red) Protanopia (necitlivosť na červenú) Deuteranopia (Green) Deuteranopia (necitlivosť na zelenú) Tritanopia (Blue) Tritanopia (necitlivosť na modrú) Full Color Blindness Celofarebná slepota Merging colors Zlúčenie farieb Error: Chyba: Color %1 exists already! Farba %1 už existuje! Color %1 appended. Farba %1 pridaná. Now opening the color manager. Otváram správcu farieb. Color Merging Zlúčenie farieb Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Nie je možné nájsť požadovanú farbu. Pravdepodobne ste vybrali čiernu, šedú alebo bielu. Takúto farbu nie je možné spracovať. Color Wheel Farebný kruh Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Kliknutím kolečka dostanete základnú farbu. Jej farba závisí od zvolenej karty. Result Colors Výsledné farby CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Farby vami zvolenej farebnej schémy. Color Scheme Method Metóda farebnej schémy Angle: Uhol: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Rozdiel medzi zvolenou hodnotou a vypočítanou. V dokumentácií je viac informácií. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Vyberte jednu z metód pre vytvorenie farebnej schémy. V dokumentácií je viac informácií. Merge created colors into the document colors Zlúčiť vytvorené farby do farieb dokumentu &Merge &Spojiť Alt+M Alt+S Replace created colors in the document colors Nahradiť vytvorené farby farbami dokumentu &Replace &Nahradiť Alt+R Alt+N Leave colors untouched Nechať farby nedotknutými &Cancel &Zrušiť Alt+C Alt+C Preview: Náhľad: Sample color scheme. Ukážková farebná schéma. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Tu sa simulujú bežné zrakové chyby. Vyberte si typ chyby. Vision Defect Type: Typ zrakovej chyby: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Dokument CWDialogBase Color Wheel Farebný kruh CMYK CMYK C: C: M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: RGB RGB R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: Document Dokument Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Vyberte jednu z metód pre vytvorenie farebnej schémy. V dokumentácií je viac informácií. Angle: Uhol: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Rozdiel medzi zvolenou hodnotou a vypočítanou. V dokumentácií je viac informácií. Preview: Náhľad: Vision Defect Type: Typ zrakovej chyby: Merge created colors into the document colors Zlúčiť vytvorené farby do farieb dokumentu Replace created colors in the document colors Nahradiť vytvorené farby farbami dokumentu &Cancel &Zrušiť Alt+C Alt+Z Leave colors untouched Nechať farby nedotknutými Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Tu sa simulujú bežné zrakové chyby. Vyberte si typ chyby. % % Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Dĺžka: %1 Uhol: %2 Width: %1 Height: %2 Šírka: %1 Výška: %2 Angle: %1 Uhol: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Označené farby neexistujú v súbore farieb dokumentu. Vložte prosím názov pre novú farbu. Color Not Found Farba nebola nájdená The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Názov, ktorý ste si zvolili už existuje. Vložte prosím iný názov pre túto novú farbu. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Prepojiť textové rámce Before After CanvasMode_Normal Go to Page %1 Go to URL %1 Go to Page %1 in File %2 Overflow Characters: %1 Page %1 does not exist! Link Target is Web URL. URL: %1 Information Informácie Link Target is external File. File: %1 Page: %2 All Supported Formats Všetky podporované formáty Open Otvoriť CellStyleComboBox No Style Bez štýlu CgmPlug Group%1 Skupina%1 Importing: %1 Importovanie: %1 Analyzing File: Analýza súboru: Generating Items Generovanie položiek ChTable You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Ak stlačíte a bude podrží pravé tlačítko na myši, uvidíte náhľady na obrázky. Kláves Insert vloží glyf do výberu nižšie a kláves Delete odstráni posledný vložený CharSelect Select Character: Vybrať znak: Font: Písmo: Character Class: Trieda znaku: &Insert &Vložiť C&lear &Zmazať &Close &Zavrieť Insert the characters at the cursor in the text Vložiť znak na pozíciu kurzora Delete the current selection(s). Odstrániť označené. Close this dialog and return to text editing. Zatvorí tento dialóg a vráti sa do úprav textu. Full Character Set Úplný súbor znakov Basic Latin Základná latinka Latin-1 Supplement Latin-1 doplnky Latin Extended-A Rozšírenia-A pre latinku Latin Extended-B Rozšírenia-B pre latinku General Punctuation Všeobecná interpunkcia Super- and Subscripts Horný a dolný index Currency Symbols Symboly mien Letterlike Symbols Písmenové symboly Number Forms Formáty čísel Arrows Šípky Mathematical Operators Matematické operátory Box Drawing Kreslenie obdĺžnikov Block Elements Blokové prvky Geometric Shapes Geometrické tvary Miscellaneous Symbols Rôzne symboly Dingbats Dingbats Small Form Variants Varianty malých foriem Ligatures Ligatúry Specials Špeciálne Greek Gréčtina Greek Extended Rozšírená gréčtina Cyrillic Cyrilika Cyrillic Supplement Doplnky k cyrilike Arabic Arabčina Arabic Extended A Rozšírenie A pre arabčinu Arabic Extended B Rozšírenie B pre arabčinu Hebrew Hebrejčina &Insert Code: &Vložiť kód: Close this dialog and return to text editing Zavrite tento dialóg a vráťte sa na úpravu textu Type in a four digit unicode value directly here Sem priamo napíšte štvormiestnu unicode hodnotu Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Paleta znakov Scribus (*.ucp);;Všetky súbory (*) Choose a filename to open Vyberte súbor pre otvorenie Error Chyba Error reading file %1 - file is corrupted propably. Chyba pri čítaní súboru %1 - súbor je pravdepodobne poškodený. Cannot write file %1 Nie je možné zapísať súbor %1 Character Palette Paleta znakov &Search &Hľadať Empty the Palette? Prázdna paleta? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Odstránite všetky znaky z palety. Ste si istý? Hide/Show Enhanced Palette Zobraziť/Skryť rozšírenú paletu Save Quick Character Palette Uložiť rýchlu paletu znakov CharSelectEnhanced Full Character Set Úplný súbor znakov Basic Latin Základná latinka Latin-1 Supplement Latin-1 doplnky Latin Extended-A Rozšírenia-A pre latinku Latin Extended-B Rozšírenia-B pre latinku General Punctuation Všeobecná interpunkcia Super- and Subscripts Horný a dolný index Currency Symbols Symboly mien Letterlike Symbols Písmenové symboly Number Forms Formáty čísel Arrows Šípky Mathematical Operators Matematické operátory Box Drawing Kreslenie obdĺžnikov Block Elements Blokové prvky Geometric Shapes Geometrické tvary Miscellaneous Symbols Rôzne symboly Dingbats Dingbats Small Form Variants Varianty malých foriem Ligatures Ligatúry Specials Špeciálne Greek Gréčtina Greek Extended Rozšírená gréčtina Cyrillic Cyrilika Cyrillic Supplement Doplnky k cyrilike Arabic Arabčina Arabic Extended A Rozšírenie A pre arabčinu Arabic Extended B Rozšírenie B pre arabčinu Hebrew Hebrejčina Enhanced Character Palette Rozšírená znaková paleta &Font: &Písmo: C&haracter Class: &Znaková trieda: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Môžete vidieť náhľady ak stlačíte a podržíte pravé tlačidlo na myši. Kláves Insert vloží glyf do výberu a kláves Delete odstráni naposledy vložený glyf Insert &Code: &Vložiť kód: Type in a four digit unicode value directly here Sem priamo napíšte štvormiestnu unicode hodnotu Glyphs to Insert Glyf na vloženie Insert the characters at the cursor in the text Vložiť znak na pozíciu kurzora &Insert &Vložiť Delete the current selection(s). Odstrániť označené. C&lear &Zmazať Type in a four digit Unicode value directly here Sem vložte štvormiestnu unicode hodnotu CharStyleComboBox No Style Bez štýlu CharTable Delete Odstrániť CharTableView Delete Odstrániť CheckDocument Glyphs missing Chýba glyf Text overflow Pretečenie textu Object is not on a Page Objekt nie je na strane Missing Image Chýbajúci obrázok Image has a DPI-Value less than %1 DPI Obrázok ma DPI-hodnotu nižšiu než %1 DPI Object has transparency Objekt je priesvitný Object is a PDF Annotation or Field Objekt je PDF anotácia alebo pole Object is a placed PDF Objekt je umiestnené PDF Document Dokument No Problems found Neboli nájdené žiadne problémy Page Strana Free Objects Voľné objekty Problems found Nájdené problémy Preflight Verifier Predtlačová kontrola Items Položky Problems Problémy Current Profile: Aktuálny profil: &Ignore Errors &Ignorovať chyby Check again Znovu Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Rozlíšenie obrázku je pod %1 DPI, aktuálne %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Rozlíšenie obrázku je nad %1 DPI, aktuálne %2 x %3 DPI Image is GIF Obrázok je GIF OK OK After Marks update document was changed Layers Vrstvy Transparency used Je použitá priesvitnosť Blendmode used Použitý režim miešania Print/Visible Mismatch Tlačiteľné/Viditeľné problémy Layer "%1" Vrstva "%1" Issue(s): %1 Problém(y): %1 Master Pages Šablóny Layer Vrstva Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Rozlíšenie obrázku je pod %1 DPI, aktuálne %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Rozlíšenie obrázku nad %1 DPI, aktuálne %2 x %3 DPI Annotation uses a non TrueType font Anotácia nepoužíva TrueType písmo Image dimension is smaller than its frame Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Predtlačový profil je základom pre vytvorenie reportu. Možnosti je možné nastaviť v "Nastaveniach Dokumentu" alebo v "Nastaveniach" Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Ignorovať nájdené chyba a pokračovať exportom alebo tlačou. Uistite sa, že rozumiete chybám, ktoré ignorujete, skôr ako budete pokračovať. Rerun the document scan to check corrections you may have made Znova spustiť skenovanie dokumentu na kontrolu vykonaných opráv Empty Image Frame Prázdny obrázkový rámec ChooseStyles Choose Styles Vybrať štýly Available Styles Dostupné štýly ClockWidget A A CollectForOutput Choose a Directory Vybrať priečinok Cannot create directory: %1 Nie je možné vytvoriť priečinok: %1 Collecting... Zbieram... Warning Varovanie Cannot collect all files for output for file: %1 Nie je možné pozbierať všetky súbory pre výstup pre súbor: %1 Cannot collect the file: %1 Nie je možné exportovať súbor: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Zbieram... Cannot collect all files for output for file: %1 Nie je možné pozbierať všetky súbory pre výstup pre súbor: %1 Cannot collect the file: %1 Nie je možné exportovať súbor: %1 ColorListBox Sort by Name Triediť podľa mena Sort by Color Sort by Type ColorManager Colors Farby &Import &Import &New &Nový &Edit &Upraviť D&uplicate D&uplikovať &Delete O&dstrániť &Remove Unused Odst&rániť nepoužité Color Sets Súbor farieb Current Color Set: Aktuálny súbor farieb: &Save Color Set Uložiť &súbor farieb Choose a color set to load Vyberte súbor farieb pre načítanie Save the current color set Uloží aktuálny súbor farieb Remove unused colors from current document's color set Odstrániť nepoužité farby z farebného súboru aktuálneho dokumentu Import colors to the current set from an existing document Importovať farby k aktuálnemu súboru z existujúceho dokumentu Create a new color within the current set Vytvorí novú farbu v aktuálnom súbore Edit the currently selected color Upraviť aktuálne zvolenú farbu Make a copy of the currently selected color Vytvoriť kópiu aktuálne zvolenej farby Delete the currently selected color Odstrániť aktuálne zvolenú farbu Make the current colorset the default color set Nastaviť aktuálny farebný súbor za štandardný &Name: &Názov: Choose a Name Vybrať názov Open Otvoriť Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);;Všetky súbory (*) Copy of %1 Kópia %1 New Color Nová farba Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*) Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Ostatné súbory (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Všetky súbory (*) Information Informácie Import Import The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Súbor %1 neobsahuje farby, ktoré by mohli byť importované. Ak súbor bol založený na PostScript-e, skúste ho naimportovať cez Súbor -&gt; Import. Nie všetky súbory majú DSC komentáre, kde sú umiestnená popisy farieb. Toto bráni importovaniu farieb z niektorých súborov. Pozrite si sekciu Úprava farieb v dokumentácií, kde je viac informácií. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks. Ak je povolená správa farieb, tak trojuholníkový indikátor varovania znamená, že farba môže byť mimo farebného gamutu profilu aktuálnej tlačiarne. To znamená, že sa farba musí vytlačiť presne tak, ako ju vidíte na obrazovke. Spotové farby sú indikované červeným kruhom. Viac tipov ohľadom varovaní gamutu nájdete v online pomocníkovi pod Správou farieb. Registrované farby majú registračnú značku hneď vedľa farby. Používajte registráciu len pre tlačové značky a orezové značky. All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Všetky podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatné súbory (%3);;Všetky súbory (*) Import Colors Importovať farby ColorWheel Monochromatic Monochromatický Analogous Analogický Complementary Komplementárny Split Complementary Delený komplementárny Triadic Triadický Tetradic (Double Complementary) Tetradický (Dvojkomplementárny) Base Color Základná farba Monochromatic Light Monochromatická svetlá Monochromatic Dark Monochromatická tmavá 1st. Analogous Prvá analogická 2nd. Analogous Druhá analogická 1st. Split Prvá delená 2nd. Split Druhá delená 3rd. Split Tretia delená 4th. Split Štvrtá delená 1st. Triadic Prvá triadická 2nd. Triadic Druhá triadická 1st. Tetradic (base opposite) Prvá tetradická (opak základnej) 2nd. Tetradic (angle) Druhá tetradická (uhol) 3rd. Tetradic (angle opposite) Tretia tetradická (opačný uhol) ColorWheelDialog Cr&eate color... Vytvoriť &farbu... &Import existing color... &Importovanie existujúcich farieb... &Merge colors &Zlúčenie farieb &Replace colors &Nahradenie farieb E&xit &Koniec C&olor &Farba Normal Vision Normálny zrak Protanopia (red) Protanopia (necitlivosť na červenú) Deuteranopia (green) Deuteranopia (necitlivosť na zelenú) Tritanopia (blue) Tritanopia (necitlivosť na modrú) Full Color Blindness Celofarebná slepota Vision Defect: Poškodenia zraku: Saturation: Sýtosť: Value: Hodnota: Color Wheel Farebný kruh Color Farba Name Názov C C M M Y Y K K Select Method: Vyberte metódu: Angle (0 - 90 degrees): Uhol (0 -90 stupňov): &Merge Colors &Splynúť farby &Replace Colors &Nahradiť farby Merge created colors into the document colors Zlúčiť vytvorené farby do farieb dokumentu Replace created colors in the document colors Nahradiť vytvorené farby farbami dokumentu Leave colors untouched Nechať farby nedotknutými Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Rozdiel medzi zvolenou hodnotou a vypočítanou. V dokumentácií je viac informácií. Saturation component in HSV mode Komponent sýtosti v režime HSV Value component in HSV mode Komponent hodnoty v režime HSV Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode. Kliknite na kruh a vyberte základnú farbu. Je to odtieň v režime HSV. Sample color scheme Ukážková farebná schéma Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Vyberte jednu z metód pre vytvorenie farebnej schémy. V dokumentácií je viac informácií. Colors of your chosen color scheme Farby vami zvolenej farebnej schémy Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Tu sa simulujú bežné zrakové chyby. Vyberte si typ chyby. Merging colors Zlúčenie farieb Error: Chyba: Color %1 exists already! Farba %1 už existuje! Color %1 appended. Farba %1 pridaná. Now opening the color manager. Teraz otváram správcu farieb. Color Merging Zlúčenie farieb New Color Nová farba Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Nie je možné nájsť požadovanú farbu. Pravdepodobne ste vybrali čiernu, šedú alebo bielu. Takúto farbu nie je možné spracovať. C&olor Components... Farebné k&omponenty... Protanopia (Red) Protanopia (necitlivosť na červenú) Deuteranopia (Green) Deuteranopia (necitlivosť na zelenú) Tritanopia (Blue) Tritanopia (necitlivosť na modrú) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Farebný kruh... Color setting helper Pomocník s nastavením farieb Color selector with color theory included. Výber farieb spolu s teóriou farieb. ColumnResize Width Šírka CommonStrings &Apply &Použiť &Cancel &Zrušiť None Žiadne &OK &OK &Save &Uložiť Warning Varovanie None color name Žiadny Custom CommonStrings, custom page size Vlastné Single Page Jednoduchá strana Double Sided Dvojstranové 3-Fold 3 prehyby 4-Fold 4 prehyby Left Page Ľavá strana Middle Prostredná strana Middle Left V strede vľavo Middle Right V strede vpravo Right Page Pravá strana Monday Pondelok Tuesday Utorok Wednesday Streda Thursday Štvrtok Friday Piatok Saturday Sobota Sunday Nedeľa January Január February Február March Marec April Apríl May Máj June Jún July Júl August August September September October Október November November December December Yes Áno No Nie &Yes &Áno &No &Nie PDF 3D Annotation Symbol Group Skupina Regular Polygon Arc Spiral Table PDF Radio Button Button Tlačítko RadioButton Textfield Checkbox Combobox Listbox TextAnnot Link Odkaz Left Page Left page location Ľavá strana Middle Middle page location V strede Middle Left Middle Left page location V strede vľavo Middle Right Middle Right page location V strede vpravo Right Page Right page location Pravá strana Normal Default single master page Normálne Normal Left Default left master page Obyčajne vľavo Normal Middle Default middle master page Obyčajne v strede Normal Right Default right master page Obyčajne vpravo Default Table Style Default Cell Style Monochrome Colorspace Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Normálny zrak Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Protanopia (necitlivosť na červenú) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Deuteranopia (necitlivosť na zelenú) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Tritanopia (necitlivosť na modrú) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Celofarebná slepota Custom: Custom Tab Fill Option Vlastné: Alt Alt Shift Shift Cmd Ctrl Ctrl Windows Okná Meta Meta Solid Line Plná čiara Dashed Line Čiarkovaná čiara Dotted Line Bodkovaná čiara Dash Dot Line Čiara čiarka-bodka Dash Dot Dot Line Čiara bodka-bodka-čiarka None Optical Margin Setting Žiadna Left Protruding Optical Margin Setting Vyčnievajúci vľavo Right Protruding Optical Margin Setting Vyčnievajúci vpravo Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Vľavo zavesená interpunkcia Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Vpravo zavesená interpunkcia Min. Word Tracking Min. odstup slov Min. Glyph Extension Min. rozšírenie glyfu Max. Glyph Extension Max. rozšírenie glyfu Default Optical Margin Setting Štandard Max. Word Tracking Max. odstup slov RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Odtiene šedej Duotone Colorspace Dvojtónová Unknown Colorspace (Unknown) Neznámy PostScript Postscript Text Frame Textový rámec Image Frame Obrázkový rámec Line Čiara Polygon Mnohouholník Polyline Lomená čiara Text on a Path Text na cestu Multiple Multiple frame types Viacnásobný PDF Push Button PDF tlačidlo PDF Text Field PDF textové pole PDF Check Box PDF zaškrtávacie políčko PDF Combo Box PDF výber zo zoznamu PDF List Box PDF výber zo zoznamu PDF Text Annotation PDF textová anotácia PDF Link Annotation PDF anotácia odkazom PostScript Level 1 PostScript Level 1 PostScript Level 2 PostScript Level 2 PostScript Level 3 PostScript Level 3 Windows GDI Windows GDI Render Frame Vykresliť rámec Default Paragraph Style Štandardný štýl odseku Default Character Style Štandardný štýl znakov Default Line Style Štandardný štýl čiary ContextMenu Preview Settings Nastavenie náhľadu Paste File... Vložiť súbor... Delete Page Odstrániť stranu Paste Image from Clipboard Vložiť obrázok zo schránky CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Konvertovať stranu na šablónu Name: Názov: Copy Applied Master Page Items Kopírovať použité položky šablóny CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Nová šablóna %1 Cpalette None Žiadne pt pt % % Shade: Tieň: Opacity: Krytie: X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Move Vector Presunúť vektor Normal Normálna Horizontal Gradient Horizontálny prechod Vertical Gradient Vertikálny prechod Diagonal Gradient Diagonálny prechod Cross Diagonal Gradient Krížovodiagonálny prechod Radial Gradient Radiálny prechod Free linear Gradient Voľný lineárny prechod Free radial Gradient Voľný radiálny prechod Edit Line Color Properties Upraviť vlastnosti farby čiary Edit Fill Color Properties Upraviť vlastnosti farby výplne Saturation of color Sýtosť farby Normal or gradient fill method Bežná metóda vyplnenia alebo prechod Set the transparency for the color selected Nastaviť priesvitnosť pre zvolenú farbu Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Stlačením ľavého tlačítka myši presuniete začiatok vektora prechodu a stlačením pravého tlačítka jeho koniec Transparency Settings Nastavenie priesvitnosti Blend Mode: Režim miešania: Darken Stmavené Lighten Zosvetlené Multiply Násobiť Screen Obrazovka Overlay Prekrytie Hard Light Tvrdé svetlo Soft Light Mäkké svetlo Difference Rozdiel Color Dodge Farebný úskok Color Burn Vypálenie farby Hue Odtieň Saturation Sýtosť Color Farba Luminosity Svetlosť Offsets Posuny X: X: Y: Y: Scaling Zmena veľkosti Rotation Otočenie Angle Uhol Pattern Vzorka Exclusion Vylúčenie X-Scale: X-Mierka: Y-Scale: Y-Mierka: Display only used Colors Zobraziť iba použité farby Display all colors from the document color list, or only the already used colors Zobraziť všetky farby zo zoznamu farieb dokumentu, alebo len použité farby Solid Bez prerušenia Gradient Custom Vlastné Create Mesh CreateMode 3DAnnot CreateRange Create Range Vytvoriť rozsah Number of Pages in Document: Počet strán dokumentu: Doc Page Range Rozsah strán dokumentu Basic Range Selection Základný výber rozsahu Range of Pages Rozsah strán De&lete &Odstrániť Alt+L Alt+O Move &Down &Dole Alt+D Alt+D Move &Up &Hore Alt+U Alt+H Add a Range of Pages Pridať rozsah strán Consecutive Pages Súvislé strany Even Pages Párne strany From: Od: To: Do: &Add To Range Prid&ať rozsah Alt+A Alt+A Odd Pages Nepárne strany Comma Separated List Čiarkou oddelený zoznam Advanced Reordering Pokročilé zoradenie Page Order Zoradenie strán Sample Page Order: Ukážka zoradenia strán: Page Group Size: Veľkosť skupiny stánok: &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Zrušiť Alt+C Alt+Z CreateRangeBase Alt+U Alt+N De&lete &Odstrániť Alt+L Alt+O Advanced Reordering Pokročilé zoradenie Page Group Size: Veľkosť skupiny stánok: Sample Page Order: Ukážka zoradenia strán: Page Order Zoradenie strán &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Zrušiť Alt+C Alt+Z CsvDialog CSV Importer Options Nastavenia CSV importu Field delimiter: Oddeľovač polí: (TAB) (TAB) Value delimiter: Oddeľovač hodnôt: None Žiadny First row is a header Prvý riadok je hlavička OK OK Cancel Zrušiť None delimiter Žiadny CupsOptions Printer Options Možnosti tlačiarne Page Set Nastavenie strany All Pages Všetky strany Even Pages only Iba párne strany Odd Pages only Iba nepárne strany Mirror Zrkadliť No Nie Yes Áno Orientation Orientácia Portrait Na výšku Landscape Na šírku N-Up Printing N-Up tlač Page per Sheet Strana na list Pages per Sheet Strany na list Option Voľba Value Hodnota This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače. Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne. Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse. Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff. Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako * This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače. Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne. Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse. Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff. Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako * CurveWidget Open Otvoriť Curve Files (*.scu);;All Files (*) Súbory kriviek (*.scu);;Všetky súbory (*) Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) Súbory kriviek (*.scu *.SCU);;Všetky súbory (*) Save as Uložiť ako Curve Files (*.scu *.scu);;All Files (*) Súbory kriviek (*.scu *.scu);;Všetky súbory (*) Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Cannot write the file: %1 Nie je možné zapísať súbor: %1 Inverts the curve Invertovať krivku Resets the curve Vynulovať krivku Switches between linear and cubic interpolation of the curve Prepnutie medzi lineárnou a kubickou interpoláciou krivky Loads a curve Načítať krivku Saves this curve Uloží túto krivku CustomFDialog &Compress File &Komprimovať súbor &Include Fonts &Vrátane písem Encoding: Kódovanie: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Presúva do vášho priečinku s dokumentmi. V nastaveniach je toto možné určiť. &Include ICC Profiles &Vložiť ICC profily Show Preview Zobraziť náhľad &Include Color Profiles &Vrátate farebných profilov Show a preview and information for the selected file Zobraziť náhľad a informácie pre označený súbor Compress the Scribus document on save Skomprimovať a uložiť Scribus súbor Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Vložiť písma pri zlučovaní súborov pre dokument. Uistite sa, že chápete licenčné podmienky pre ktorékoľvek písmo, ktoré priložíte do dokumentu alebo budete redistribuovať. Include color profiles when collecting files for the document Vložiť farebné profily pri zlučovaní súborov pre dokument CvgPlug Group%1 Skupina%1 Importing: %1 Importovanie: %1 Analyzing File: Analýza súboru: Generating Items Generovanie položiek CwSetColor CMYK CMYK RGB RGB R: R: G: G: B: B: C: C: M: M: Y: Y: K: K: DashEditor Value: Hodnota: Offset: Posun: DeferredTask Cancelled by user Prerušené používateľom DelColor Delete Color Odstrániť farbu Delete Color: Odstrániť farbu: Replace With: Nahradiť s: None Žiadne DelPages Delete Pages Odstrániť strany Delete From: Odstrániť od: to: po: DelStyle Delete Style Odstrániť štýl Delete Style: Odstrániť štýl: Replace With: Nahradiť s: No Style Bez štýlu DialogsAPI Alert - Scribus DocIm Importing failed Import sa nepodaril Importing Word document failed %1 Importovanie Word dokumentu bolo neúspešné %1 DocInfos Document Information Informácie o dokumente &Title: &Názov: &Author: &Autor: &Subject: &Keywords: &Kľúčové slová: Descri&ption: &Popis: P&ublisher: &Vydavateľ: &Contributors: Prispieva&telia: Dat&e: &Dátum: T&ype: T&yp: F&ormat: F&ormát: Identi&fier: Identi&fikátor: &Source: &Zdroj: &Language: &Jazyk: &Relation: V&zťah: Co&verage: &Pokrytie: Ri&ghts: P&ráva: Documen&t Dokumen&t Further &Information Ďalšie &informácie The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Osoba alebo organizácia primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu dokumentu. Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v metadátach PDF A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Názov daný dokumentu. Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v metadátach PDF An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Správa o obsahu dokumentu. Toto pole obsahuje krátky popis alebo obsah dokumentu. Pri exporte je zabudované do PDF The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Téma dokumentu. Účelom tohoto pola je poskytnúť priestor pre kľúčové slová zabudované do PDF, ktoré asistujú pri vyhľadávaní a indexácií PDF súborov A person or organisation responsible for making the document available Osoba alebo organizácia zodpovedná za sprístupnenie dokumentu A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Osoba alebo organizácia zodpovedná za tvorbu príspevkov pre obsah dokumentu A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Dátum súvisiaci s udalosťou životného cyklu dokumentu vo formáte RRRR-MM-DD ako aj ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Charakter alebo žáner obsahu dokumentu, napr. kategórie, funkcie, žánre atď The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Fyzický alebo digitálny prejav dokumentu. Typ média a rozmery sú vhodné zaznamenania. RFC2045,RFC2046 pre MIME typy je tiež vhodné tu uviesť An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Jednoznačný odkaz na dokument v danom kontexte ako je ISBN alebo URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Odkaz na dokument, z ktorého je aktuálny dokument odvodený, napr. ISBN alebo URI The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Jazyk, v ktorom je dokument napísaný - zvyčajne je to ISO-639 kód jazyka prípadne je doplnený spojovníkom a ISO-3166 kódom krajiny napr. en-GB, fr-CH A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Odkaz na príbuzný dokument, s použitím formálnej identifikácie ako je ISBN alebo URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Rozsah dokumentu, eventuálne vrátane umiestnenia, času a jurisdikcie Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Informácie o právach držby dokumentu, napr. copyright, patent alebo obchodná značka DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Pridať sekciu číslovania strán do dokumentu. Nová sekcia bude pridaná za aktuálne označenou sekciou. Delete the currently selected section. Zmazať aktuálne označenú sekciu. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. <b>Názov:</b> Voliteľný názov pre časť, napr. Index<br/><b>Zobrazené:</b>Vyberte, pokiaľ chcete v tejto časti zobraziť čísla stránok a pokiaľ je v časti aspoň jeden textový rámec.<br/><b>Od:</b> Číslo stránky, od ktorej sa má začať.<br/><b>Po:</b> Číslo stránky, pri ktorej sa má skončiť.<br/><b>Štýl:</b> Vyberte štýl pre číslovanie stránok.<br/><b>Začiatok:</b> Index v rámci rozmedzí štýlu, kde sa má začať, napr. pokiaľ je Start=2 a Style=a,b,c ..., potom budú čísla začínať od "b". V prvej časti dokumentu sa nahradí pôvodná prvá stránka novým značením. Page Number Out Of Bounds Číslo strany je mimo ohraničenia The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Hodnota, ktorú ste vložili je mimo rozsahu počtu strán v aktuálnom dokumente (%1-%2). Document Sections Sekcia dokumentu &Add &Pridať Alt+A Alt+P &Delete &Odstrániť Alt+D Alt+O Name Názov Shown Zobrazený From Od To Do Style Štýl Start Začiatok DocSectionsBase Document Sections Sekcia dokumentu Name Názov From Od To Do Style Štýl Start Začiatok &Add &Pridať Alt+A Alt+P &Delete &Odstrániť Alt+D Alt+O Shown Zobrazený DocumentItemAttributes None Žiadne Relates To Vzťahuje sa k Is Parent Of Je rodičom Is Child Of Je potomkom Text Frames Textové rámce Image Frames Obrázkové rámce Boolean Logická hodnota Integer Celé číslo String Reťazec Document Item Attributes Atribúty položiek dokumentu Name Názov Type Typ Value Hodnota Parameter Parameter Relationship Vzťah Relationship To Vzťah k Auto Add To Automaticky pridať k &Add &Pridať Alt+A Alt+P &Copy &Kopírovať Alt+C Alt+K &Delete &Odstrániť Alt+D Alt+O C&lear &Zmazať Alt+L Alt+Z None relationship Žiadny None auto add Žiadne None types Žiadny Real Number Reálne číslo DocumentItemAttributesBase Document Item Attributes Atribúty položiek dokumentu Name Názov Type Typ Value Hodnota Parameter Parameter Relationship Vzťah Relationship To Vzťah k Auto Add To Automaticky pridať k &Add &Pridať Alt+A Alt+P &Copy &Kopírovať Alt+C Alt+K &Delete &Odstrániť Alt+D Alt+O C&lear &Zmazať Alt+L Alt+Z DrwPlug Group%1 Skupina%1 Importing: %1 Importovanie: %1 Analyzing File: Analýza súboru: Generating Items Generovanie položiek EPSPlug Importing File: %1 failed! Importovanie súboru: %1 zlyhalo! Fatal Error Kritická chyba Converting Image: %1 failed! Konverzia obrázka: %1 sa nepodarila! Error Chyba Analyzing PostScript: Analyzovanie PostScriptu: Generating Items Generovanie položiek Converting of %1 images failed! Konverzia obrázkov %1 zlyhala! Group%1 Skupina%1 Importing: %1 Importovanie: %1 EditStyle Edit Style Upraviť štýl &Name: &Názov: Character Znak pt pt % % None Žiadne Distances Vzdialenosti Fixed Linespacing Fixné riadkovanie Automatic Linespacing Automatické riadkovanie Align to Baseline Grid Zarovnať text k pomocnej mriežke &Lines: Č&iary: Distance from Text: Vzdialenosť textu: Tabulators and Indentation Tabulátory a odsadenie Preview of the Paragraph Style Náhľad na štýl odstavca Name of your paragraph style Názov vášho štýlu odstavca Font of selected text or object Písmo označeného textu alebo objektu Font Size Veľkosť písma Color of text fill Farba výplne písma Color of text stroke Farba obrysu písma Spacing above the paragraph Medzera nad odstavcom Spacing below the paragraph Medzere pod odstavcom Line Spacing Riadkovanie Toggles sample text of this paragraph style Prepína ukážkový text tohoto štýlu odstavca Warning Varovanie Name of the Style is not unique Názov štýlu nie je jedinečný Background Pozadie Manual Tracking Manuálne sledovanie Offset to baseline of characters Posun základnej čiary znakov Auto Automaticky EditToolBar Edit Upraviť Editor Editor Editor &New &Nový &Open... &Otvoriť... Save &As... Uložiť &ako... &Save and Exit &Uložiť a ukončiť &Exit without Saving U&končiť bez uloženia &Undo V&rátiť späť &Redo &Opakovať vrátené Cu&t Vys&trihnúť &Copy &Kopírovať &Paste V&ložiť C&lear &Zmazať &Get Field Names &Získať názvy polí &File &Súbor &Edit &Upraviť JavaScripts (*.js);;All Files (*) Java skripty (*.js);;Všetky súbory (*) Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+C Ctrl-V Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Obrázkové efekty Options: Možnosti: Color: Farba: Shade: Tieň: Brightness: Jas: Contrast: Kontrast: Radius: Polomer: Value: Hodnota: Posterize: Posterizovať: Available Effects Dostupné efekty Blur Rozmazanie Brightness Jas Colorize Vyfarbiť Contrast Kontrast Grayscale Odtiene šedej Invert Invertovať Posterize Posterizovať Sharpen Zaostriť >> >> << << Effects in use Používané efekty OK OK Cancel Zrušiť Color 1: Farba 1: Color 2: Farba 2: Color 3: Farba 3: Color 4: Farba 4: Duotone Dvojtónová Tritone Trojtónová Quadtone Štvortónová Curves Krivky ExceptHookDialog Script error Chyba skriptu An exception occured while running the script. &Close Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Súbor existuje. Prepísať? exists already. Overwrite? už existuje. Prepísať? All Všetko Save as Image Uložiť ako obrázok Insufficient memory for this image size. Nedostatok pamäte pre takúto veľkosť obrázka. Error writing the output file(s). Chyba pri zapisovaní výstupného súboru. ExportForm Choose a Export Directory Vybrať priečinok pre export Export as Image(s) Exportovať ako obrázok &Export to Directory: &Exportovať do priečinka: C&hange... &Zmeniť... Options Možnosti Image &Type: &Typ obrázka: &Quality: &Kvalita: &Resolution: &Rozlíšenie: &Size: &Veľkosť: % % dpi dpi Range Rozsah &Current page A&ktuálna strana &All pages Všetky str&any &Range &Rozsah C C Export a range of pages Exportovať rozsah strán Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov, kde prvok môže byť * pre všetky strany, 1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany. Export all pages Exportovať všetky strany Export only the current page Exportovať iba aktuálnu stranu Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Rozlíšenie obrázkov Použite 72 dpi pre obrázky, ktoré chcete zobrazovať Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Veľkosť obrázkov. 100% - bez zmien, 200% - pre dvojnásobnú veľkosť atď. The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Kvalita vašich obrázkov - 100% je najlepšia, 1% najhoršia Available export formats Dostupné exportné formáty The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Výstupný priečinok - miesto pre odkladanie vašich obrázkov. Názov exportovaného súboru bude 'názovdokumentu-číslostrany.typsúboru' Change the output directory Zmeniť výstupný priečinok Image size in Pixels Veľkosť obrázku v bodoch (pixloch) TextLabel Textové označenie The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Kompresný pomer vašich obrázkov - 100% bez kompresie. 0% najvyššia kompresia. Ak si nieste istý použite 'Automaticky' Automatic Automaticky ExtImageProps Extended Image Properties Rozšírené vlastnosti obrázkov Normal Normálne Darken Stmavené Lighten Zosvetlené Hue Odtieň Saturation Sýtosť Color Farba Luminosity Svetlosť Multiply Násobiť Screen Obrazovka Dissolve Rozpustenie Overlay Prekrytie Hard Light Tvrdé svetlo Soft Light Mäkké svetlo Difference Rozdiel Exclusion Vylúčenie Color Dodge Farebný úskok Color Burn Farba Blend Mode: Režim miešania: Opacity: Krytie: % % Name Názov Background Pozadie Layers Vrstvy Don't use any Path Nepoužiť žiadnu cestu Paths Cesty Live Preview Živý náhľad FDialogPreview Size: Veľkosť: Resolution: Rozlíšenie: DPI DPI Unknown Neznámy RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Odtiene šedej Colorspace: Farebný priestor: Title: Titulok: No Title Bez titulku Author: Autor: Scribus Document Scribus dokument Duotone Dvojtónová File Format: Formát súboru: Farbmanager Colors Farby &Import &Import &New &Nový &Edit &Upraviť D&uplicate D&uplikovať &Delete &Odstrániť &Remove Unused Odst&rániť nepoužité Color Sets Súbor farieb Current Color Set: Aktuálna súbor farieb: &Save Color Set Uložiť farebnú &súbor Choose a color set to load Nahrať súbor farieb Save the current color set Uloží aktuálny súbor farieb Remove unused colors from current document's color set Odstrániť nepoužité farby z aktuálneho farebného súboru dokumentu Import colors to the current set from an existing document Importovať farby k aktuálnemu súboru z existujúceho dokumentu Create a new color within the current set Vytvorí novú farbu v aktuálnom súbore Edit the currently selected color Upraviť aktuálne zvolenú farbu Make a copy of the currently selected color Vytvoriť kópiu aktuálne zvolenej farby Delete the currently selected color Odstrániť aktuálne zvolenú farbu Make the current colorset the default color set Nastaviť aktuálny farebný súbor za štandardný &Name: &Názov: Choose a Name Vybrať názov Open Otvoriť Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);;Všetky súbory (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumenty (*.sla *.scd);;Všetky súbory (*) Copy of %1 Kópia %1 New Color Nová farba None Žiadne FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Niektoré písma použité v tomto dokumente boli nahradené: was replaced by: bol nahradený s: FileToolBar File Súbor FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Nástroj cesta Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Face: Typ: Family: Rodina: Style: Štýl: Font Family of Selected Text or Text Frame Rodina písma označeného textu alebo textového rámca Font Style of Selected Text or Text Frame Štýl písma označeného textu alebo textového rámca FontListModel Font Name Názov písma Use Font Použiť písmo Family Rodina Style Štýl Variant Variant Type Typ Format Formát Embed in PostScript Zapustené do PostScriptu Subset Podmnožina Access Prístup Used in Doc Použité v Dok Path to Font File Cesta k súborom písma Unknown font type Neznámy Unknown font format Neznámy User font preview Používateľ System font preview Systém Click to change the value Kliknutím zmeníte hodnotu FontPrefs Available Fonts Dostupné písma Font Substitutions Substitúcia písem Additional Paths Dodatočné cesty Font Name font preview Názov písma Use Font font preview Použiť písmo Embed in: font preview Vložiť do: Subset font preview Podmnožina Path to Font File font preview Cesta k súborom písma PostScript Postscript &Available Fonts Dostupné písm&a Font Name Názov písma Replacement Náhrada &Delete &Odstrániť Font &Substitutions &Substitúcia písem C&hange... &Zmeniť... A&dd... &Pridať... &Remove &Odstrániť <qt>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path.</qt> <qt>Cestu, v ktorej budú hľadané písma, je možné určiť iba v Nastaveniach a iba vtedy ak nie je otvorený žiadny dokument. Zatvorte všetky otvorené dokumenty a potom použite Upraviť->Nastavenia a zmeňte cestu.</qt> Additional &Paths &Dodatočné cesty Choose a Directory Vybrať priečinok Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Cesty k písmam je možné nastaviť, len pokiaľ nie sú otvorené žiadne dokumenty. Zavrite všetky dokumenty a potom zmeňte cestu pre písma v ponuke Súbor > Nastavenia -> Písma. Use Font Použiť písmo Subset Podmnožina Path to Font File Cesta k súborom písma FontPrefsTab Available Fonts Dostupné písma Font Substitutions Substitúcia písem Additional Paths Dodatočné cesty &Available Fonts Dostupné písm&a Font Name Názov písma Replacement Náhrada Font &Substitutions &Substitúcia písem A&dd... &Pridať... &Remove &Odstrániť Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Cesty k písmam je možné nastaviť, len pokiaľ nie sú otvorené žiadne dokumenty. Zavrite všetky dokumenty a potom zmeňte cestu pre písma v ponuke Súbor > Nastavenia -> Písma. Additional &Paths &Dodatočné cesty Choose a Directory Vybrať priečinok FontPreview Font Name font preview Názov písma Type font preview Typ Subset font preview Podmnožina Access font preview Prístup Font Size: Veľkosť písma: Fonts Preview font preview Ukážka písma &Append Prid&ať Alt+O font preview Alt+O Quick Search: Rýchle hľadanie: &Search &Hľadať &Close font preview &Zavrieť Alt+C font preview Alt+Z Append selected font into Style, Font menu font preview Pridať zvolené písmo do štýlu, ponuky písmo Leave preview font preview Zanechať náhľad Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. 'bold' shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive. Ak sem napíšete text, využijete rýchle hľadanie v názvoch písma. Napr. 'Bold' zobrazí všetky písma, ktoré budú mať v názve Bold. Vyhľadávanie je citlivé na veľkosť písmen. Start searching Spustenie hľadania Size of the selected font Veľkosť zvoleného písma Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Príliš žltučký kôň spieval diabolské ódy User font preview Používateľ System font preview Systém Font Name Názov písma Type Typ Subset Podmnožina Access Prístup Fonts Preview Ukážka písma &Quick Search: &Rýchle hľadanie: &Font Size: V&eľkosť písma: Text Text Sample text to display Ukážkový text pre zobrazenie Se&t Nas&taviť Alt+T Alt+T Reset the text Nastaviť štandardný text &Close &Zavrieť Alt+C Alt+Z Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Písanie do toho poľa umožňuje rýchle vyhľadávanie v názve písma. Vyhľadávanie nerozlišuje veľkosť písmen. Zadaný text je braný ako podreťazec. &Default Štan&dard Show Extended Font Information Zobraziť rozšírené informácie o písme Set the preview text Nastaví text náhľadu FontPreviewBase Fonts Preview Ukážka písma &Search &Hľadať Alt+S Alt+H Font Name Názov písma Type Typ Subset Podmnožina Access Prístup &Font Size: V&eľkosť písma: Text Text Sample text to display Ukážkový text pre zobrazenie &Append Prid&ať Alt+A Alt+A &Close &Zavrieť Alt+C Alt+Z FontPreviewPlugin &Font Preview... &Náhľad na písmo... Font Preview dialog Dialóg náhľadu na písmo Sorting, searching and browsing available fonts. Triedenie, hľadanie a prezeranie dostupných písem. FontReplaceDialog Font Substitution Substitúcia písem This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Tento dokument obsahuje niektoré písma, ktoré nie sú inštalované na vašom systéme, prosím vyberte si namiesto nich náhradu. Tlačítko Zrušiť zastaví načítavanie dokumentu. Original Font Pôvodné písmo Substitution Font Substitučné písmo Make these substitutions permanent Urobiť substitúciu permanentnou Cancels these font substitutions and stops loading the document. Zrušiť túto substitúciu písem a zastaviť načítavanie dokumentu. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Povolením tohto umožníte Scribusu používať permanentne tieto náhrady vo všetkých budúcich dokumentoch. Toto môžete zmenené v Upraviť > Nastavenia... > Písma. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Ak si zvolíte OK a potom uložiť, tieto substitúcie budú permanentné v dokumente. FontSelect Select Alternate Font Font Písmo GradientEditor Position: Pozícia: % % Here you can add, change or remove Color-Stops. Tu môžete pridať, zmeniť alebo odstrániť Požadované farby (Stop-colors). Add, change or remove color stops here Pridať, zmeniť alebo odstrániť zarážky farieb GradientEditorBase Frame Position: Pozícia: % Color: Farba: Opacity: Krytie: Shade: Tieň: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Vektor prechodu Start: Začiatok: / End: Koniec: Skew: Focal: Scale: Mierka: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape Snap to other Mesh Points Add Patch Remove Patch GradientVectorDialog Gradient Vector Vektor prechodu GuideManager Manage Guides Správa vodítok Horizontal Guides Vodorovné vodítka &Y-Pos: &Y-Poz: &Add &Pridať D&elete O&dstrániť Vertical Guides Zvislé vodítka &X-Pos: &X-Poz: A&dd &Pridať De&lete &Odstrániť Rows and Columns - Automatic Guides Riadky a stĺpce - Automatické vodítka &Rows: &Riadky: C&olumns: &Stĺpce: Row &Gap &Odstup riadkov Colum&n Gap Odstup s&tĺpcov Refer to: Odkazuje na: &Page &Strane &Margins Okra&je &Selection &Výber &Lock Guides &Uzamknúť vodítka &Close &Zavrieť &Update Ak&tualizovať Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant guide manager Nastaviť vodítka v dokumente. Správca vodítok je stále otvorený, ale zmeny sú trvalé Guide Vodítka Preview Náhľad &Single &Jednoduché Horizontals Horizontály Alt+A Alt+A Alt+E Alt+E Verticals Vertikály Alt+D Alt+P Alt+L Alt+U Appl&y to All Pages Použiť na všetk&y strany Alt+Y Alt+Y &Column/Row Stĺpe&c/Riadok &Number: P&očet: U&se Gap: Po&užiť medzeru: Alt+S Alt+U Refer To Vzťahujúce sa k Alt+P Alt+S M&argins Okr&ajom S&election Výb&eru Nu&mber: &Počet: Use &Gap: P&oužiť medzeru: Alt+G Alt+O &Misc &Rôzne Delete all guides from the current page Odstráni všetky vodítka z aktuálnej strany Delete Guides from Current &Page Odstrániť vodítka z aktuálnej &strany Delete all guides from the current document Odstráni všetky vodítka z aktuálneho dokumentu Delete Guides from &All Pages Odstrániť vodítka zo &všetkých strán Guide Manager Správca vodítok Refer to Vzťahuje sa na Add a new horizontal guide Pridať vodorovné vodítko Delete the selected horizontal guide Odstrániť zvolenú označené vodorovné vodítko Add a new vertical guide Pridať zvislé vodítko Delete the selected vertical guide Odstrániť zvolenú označené zvislé vodítko Lock the guides Uzamknúť vodítka Apply to all pages Použiť na všetky strany Number of horizontal guides to create Počet vodorovných vodítok, ktoré sa majú vytvoriť Number of vertical guides to create Počet zvislých vodítok, ktoré sa majú vytvoriť Create rows with guides, with an additional gap between the rows Vytvoriť riadky s vodítkami, s dodatočnou medzerou medzi riadkami Create columns with guides, with an additional gap between the columns Vytvoriť stĺpce s vodítkami, s dodatočnou medzerou medzi stĺpcami Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Vytvoriť označený počet vodorovných vodítok relatívne k aktuálnej strane Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Vytvoriť označený počet vodorovných vodítok relatívne k okrajom aktuálnej strany Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Vytvoriť označený počet vodorovných vodítok relatívne k aktuálnemu výberu položiek Create the selected number of vertical guides relative to the current page Vytvoriť označený počet zvislých vodítok relatívne k aktuálnej strane Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Vytvoriť označený počet zvislých vodítok relatívne k okrajom aktuálnej strany Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Vytvoriť označený počet zvislých vodítok relatívne k aktuálnemu výberu položiek Apply the shown guides to all pages in the document Použiť zobrazené vodítka na všetky strany dokumentu Delete all guides shown on the current page Odstrániť všetky vodítka na aktuálnej strane Delete all guides from all pages Odstrániť všetky vodítka zo všetkých strán GuideManagerBase Manage Guides Správa vodítok Guide Vodítka &Add Prid&ať Alt+A Alt+A D&elete O&dstrániť Alt+E Alt+D A&dd &Pridať Alt+D Alt+P De&lete &Odstrániť Alt+L Alt+O &Lock Guides &Uzamknúť vodítka Appl&y to All Pages Použiť na všetk&y strany Alt+Y Alt+Y &Number: Čís&lo: &Page &Strana Alt+P Alt+S HelpBrowser Contents Obsahy Link Odkaz &Contents &Obsahy &Search &Hľadať Se&arch Hľ&adať &New &Nový &Delete &Odstrániť De&lete All Odst&rániť všetko Book&marks &Záložky &Print... &Tlačiť... E&xit &Koniec &File &Súbor &Find... &Hľadať... Find &Next &Nájsť ďalší Find &Previous Nájsť p&redchádzajúci &Edit &Upraviť Navigation Loading Failed &Add Bookmark Pridať zá&ložku D&elete All Odst&rániť všetko &Bookmarks Zá&ložky Scribus Online Help Scribus online pomocník Searching is case unsensitive Hľadanie je citlivé na veľkosť písmen Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Ľutujem, ale manuál nie je dostupný! Aktualizovanú dokumentáciu si môžete stiahnuť z http://docs.scribus.net. unknown neznámy Find Hľadať Search Term: Hľadaný výraz: New Bookmark Nová záložka New Bookmark's Title: Názov novej záložky: Scribus Help Scribus pomocník Searching is case insensitive Vyhľadávanie je citlivé na veľkosť písmen 1 1 &Exit &Koniec Find &Next... &Nájsť ďalší... Find &Previous... Nájsť p&redchádzajúci... &Add &Pridať &Quit &Koniec <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Ľutujem, manuál nie je nainštalovaný!</p><p>Prosím pozrite si na:</p><ul><li>http://docs.scribus.net, kde je aktuálna dokumentácia</li><li>http://www.scribus.net, kde sú súbory na stiahnutie</li></ul></h2> HelpBrowser2 &Contents &Obsahy Se&arch Hľ&adať &Search &Hľadať Book&marks &Záložky HelpBrowserNavigation Form Formulár &Contents &Obsahy Se&arch Hľ&adať Searching is case insensitive Vyhľadávanie je citlivé na veľkosť písmen &Search &Hľadať 1 1 Book&marks &Záložky &New &Nový &Delete D&elete All Odst&rániť všetko HunspellDialog Spelling check complete Kontrola preklepov bola ukončená HunspellDialogBase Check Spelling Text Language: Not in dictionary Ignore Once Ignore All Suggestions Change Change All HunspellPlugin Check Spelling... HyAsk Possible Hyphenation Možné delenie slov Accept Akceptovať Skip Preskočiť Cancel Zrušiť Add to the Exception List Pridať medzi výnimky Add to the Ignore List Zaradiť medzi ignorované HySettings &Hyphenation Suggestions N&ávrhy pre delenie slov Hyphenate Text Automatically &During Typing Automaticky &deliť slová pri písaní &Language: &Jazyk: &Smallest Word: &Najmenšie slovo: Consecutive Hyphenations &Allowed: M&aximálny počet po sebe nasledujúcich delení: A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Pri voľbe Extra -> Delenie slov sa zobrazí dialóg, v ktorom budú zobrazené všetky možnosti delenia slova. Enables automatic hyphenation of your text while typing. Povolí automatické delenie slov vášho textu počas písania. Length of the smallest word to be hyphenated. Toto je dĺžka najmenšieho slova, ktoré sa bude deliť. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maximálny počet delení slov za sebou. Hodnota 0 znamená neobmedzené delenie slov. Ignore List Zoznam ignorovaných položiek Add a new Entry Pridať novú položku Edit Entry Upraviť položku Exception List Zoznam výnimiek IdmlPlug Importing: %1 Importovanie: %1 Analyzing File: Analýza súboru: Generating Items Generovanie položiek ImageInfoDialog Image Info Info o obrázku General Info Všeobecné info Date / Time: Dátum / Čas: Has Embedded Profile: Má zapustený profil: Yes Áno No Nie Profile Name: Názov profilu: Has Embedded Paths: Má zapustené cesty: Has Layers: Má vrstvy: EXIF Info EXIF Informácia Artist: Umelec: Comment: Komentár: User Comment: Používateľov komentár: Camera Model: Model fotoaparátu: Camera Manufacturer: Výrobca fotoaparátu: Description: Popis: Copyright: Autorské práva: Scanner Model: Model skenera: Scanner Manufacturer: Výrobca skenera: Exposure time Čas expozície Aperture: Clona: ISO equiv.: ISO ekviv.: ImportAIPlugin Import AI... Importovať všetko... Imports Illustrator Files Importovať súbory Illustratora Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importuje väčšinu súborov Illustrator do aktuálneho dokumentu, konvertuje ich vektorové dáta na Scribus objekty. This file contains 2 versions of the data. Choose which one should be imported Use the pdf part Use the ai part The PDF Import plugin could not be found The file could not be imported Súbor sa nedá naimportovať ImportCgmPlugin Import Cgm... CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportCvgPlugin Import Cvg... Imports Cvg Files Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportDialog Choose Styles Vybrať štýly Available Styles Dostupné štýly Paragraph Styles Štýly odstavcov ImportDrwPlugin Import DRW... Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportIdml Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportIdmlPlugin Import Idml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Importovať &EPS/PS... Imports EPS Files Importuje EPS súbory Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importuje väčšinu EPS súborov do aktuálneho dokumentu, konvertuje ich vektorové dáta do Scribus objektov. PostScript Postscript PDF PDF Import PostScript... Importovať Posctscript... Imports PostScript Files Importuje Postscript súbory Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importuje väčšinu súborov PostScript do aktuálneho dokumentu, konvertuje ich vektorové dáta na Scribus objekty. ImportPctPlugin Import Pict... Imports Pict Files Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportPdfPlugin Import PDF... Imports PDF Files Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Všetky podporované formáty The Import plugin cannot handle Postscript files ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Dia Shapes "*.shape" File Dia Shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Dia shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportWpgPlugin Import WPG... Imports WPG Files Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Všetky podporované formáty ImportXfigPlugin Import Xfig... Importovať Xfig... Imports Xfig Files Importuje Xfig súbory Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importuje väčšinu Xfig súborov do aktuálneho dokumentu, konvertuje ich vektorové dáta na Scribus objekty. All Supported Formats Všetky podporované formáty Imposition Portrait Na výšku Landscape Na šírku ImpositionBase Imposition Impozícia Gri&d &Mriežka Copies Kópie Do&uble sided D&vojstranný Alt+U Alt+V Front side Predná strana Back side Zadná strana &Booklet &Brožúra Pages per sheet Strana na hárok 4 4 8 8 16 16 Pages Strany <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Oddeľte strany s čiarkou, rozsahy so spojovníkom, napr. 1,4,9-11 na získanie strán 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Leták Front page from Predná strana od Double sided Dvojstrany Back page from Zadná stránka z Destination page Cieľová strana Size Veľkosť Orientation Orientácia Width Šírka Height Výška Preview Náhľad Refresh preview Aktualizovať náhľad &OK &OK Alt+G Alt+G &Cancel &Zrušiť Alt+C Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... &Impozícia... Imposition dialog Dialóg impozície Imposition on grids, booklets and folds Impozícia na mriežku, brožúru a leták InlinePalette Paste to Item Edit Item Remove Item Inline Frames InsPage Insert Page Vložiť stranu &Insert &Vložiť Page(s) Strana(y) before Page pred stranu after Page za stranu at End na koniec Master Pages Šablóny Normal Normálne &Master Page: &Hlavná strana: Page Size Veľkosť strany &Size: &Veľkosť: Custom Vlastné Orie&ntation: Orie&ntácia: Portrait Na výšku Landscape Na šírku &Width: Šír&ka: &Height: &Výška: Move Objects with their Page Presunúť objekty s ich stranami InsertAFrame Open Otvoriť Insert A Frame Vložiť rámec T&ype T&yp &Text Frame &Textový rámec Alt+T Alt+T &Image Frame Obrázkový r&ámec T&able T&abuľka Polygon Mnohouholník &Location &Umiestnenie Page Placement Rozmiestnenie na stránke Current Page Na aktuálnej strane All Pages Na všetkých stranách ... Position of Frame Umiestnenie rámca Top Left of Margins Ľavý horný roh okrajov Top Left of Page Ľavý horný roh strany Top Left of Bleed Ľavý horný roh orezania X: X: Y: Y: Insert Frames &Size &Veľkosť Same as the Page Margins Podľa okrajov strany Same as the Page Podľa strana Same as the Bleed Podľa orezania Same as the Imported Image Podľa importovaného obrázka Height: Výška: Width: Šírka: &Options M&ožnosti Source Image: Zdrojový obrázok: &Select File... &Výber súboru... There are no options for this type of frame Pre tento rámec nie je viac volieb Columns: Stĺpce: Gap: Odstup: Source Document: Zdrojový dokument: &OK &OK &Cancel &Zrušiť Range of Pages Na rozsahu strán Custom Position Vlastné umiestnenie Custom Size Vlastná veľkosť <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. Insert one or more text frames Insert one or more image frames Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Insert the frame on the current page only Insert one frame for each existing page Insert frames on a range of pages Range of pages to insert frames on Position the new frame in relation to the page Insert the frame at the top left of the page margins Insert the frame at the top left of the page Insert the frame at the top left of the page bleed Insert the frame at a custom position on the page Top position of the inserted frame Left position of the inserted frame Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Insert the new frame with the same dimensions as the page Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Insert the new frame with a custom size Width of the inserted frame Height of the inserted frame Number of columns for the inserted text frame Distance between the columns in the text frame Link the inserted text frames together to form a chain of frames Link Inserted Frames Link the first inserted frame to a preexisting text frame Link to Existing Frame Name of existing text frame to link to Source document to load into the text frame Source image to load into the inserted image frame InsertAFrameBase &Text Frame &Textový rám Alt+T Alt+T &Image Frame Rá&mec obrázka Alt+I Alt+M T&able T&abuľka Alt+A Alt+A Polygon Mnohouholník X: X: Y: Y: &Size &Veľkosť Height: Výška: Width: Šírka: &Options M&ožnosti Source Image: Zdroj obrázka: &Select File... &Výber súboru... Alt+S Alt+V Columns: Stĺpce: Gap: Odstup: &OK &OK &Cancel &Zrušiť All Pages Všetky strany ... ... InsertTable Insert Table Vložiť tabuľku Number of rows: Počet riadkov: Number of columns: Počet stĺpcov: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Number of Columns: Počet stĺpcov: Position: Pozícia: Before positions After Beginning Začiatok End Koniec InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Number of Rows: Počet riadkov: Position: Pozícia: Before positions After Beginning Začiatok End Koniec JavaDocs Edit JavaScripts Upraviť Java skripty &Edit... &Upraviť... &Add... &Pridať... &Delete &Odstrániť &Close &Zavrieť &New Script: &Nový skript: New Script Nový skript Warning Varovanie Do you really want to delete this Script? Skutočne chcete zmazať tento skript? &No &Nie &Yes &Áno Do you really want to delete this script? Skutočne chcete zmazať tento skript? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Pridá nový skript a definuje funkciu s rovnakým názvom. Pokiaľ chcete tento skript použiť ako skript pre „otvorenú akciu“, uistite sa, že nemeníte názov funkcie. KeyManager Action Úkon Current Key Aktuálny kláves Select a Key for this Action Zvoľte kláves pre tento úkon &No Key Žiad&ny kláves &User Defined Key Po&užívateľom definovaný kláves ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Set &Key Nastaviť &kláves Loadable Shortcut Sets Súbor klávesových skratiek na načítanie &Load Načí&tať &Import... &Importovať... &Export... &Exportovať... &Reset &Vynulovať Keyboard shortcut sets available to load Súr klávesových skratiek dostupný na načítanie Load the selected shortcut set Načítať zvolený súbor klávesových skratiek Import a shortcut set into the current configuration Importovať súbor skratiek do aktuálnej konfigurácii Export the current shortcuts into an importable file Exportovať aktuálny súbor skratiek do importovateľného súboru Reload the default Scribus shortcuts Znovu načítať štandardné Scribus skratky Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ Warning Varovanie This Key Sequence is already in use Táto klávesová sekvencia sa už používa Key Set XML Files (*.ksxml) XML súbory s klávesovými sadami (*.ksxml) This key sequence is already in use Táto klávesová sekvencia sa už používa Meta Meta Meta+ Meta+ LatexEditor Enter Code: Vložiť kód: Update Aktualizovať Revert Vrátiť Program Messages: Správy programu: Status: Unknown Stav: neznámy Kill Program Zabiť program Options Možnosti Resolution: Rozlíšenie: Automatic Automaticky DPI DPI Program: Program: Use Preamble Použiť preambulu Status: Stav: Error Chyba Finished Dokončené Running Beží No item selected! Žiadna položka nebola zvolená! Editor Editor Information Informácie An editor for this frame is already running! Editor tohto rámca je už spustený! Editor running! Editor je už spustený! Please specify an editor in the preferences! Prosím špecifikujte editor v nastaveniach! Could not create a temporary file to run the external editor! Nie je možné vytvoriť dočasný súbor pre externý editor! Run External Editor... Spustiť externý editor... Running the editor failed with exitcode %d! Spustenie editora zlyhalo s chybovým kódom %d! Running the editor "%1" failed! Spustenie editora "%1" zlyhalo! Insert Symbol Vložiť symbol LayerPalette Delete Layer Odstrániť vrstvu Do you want to delete all objects on this layer too? Skutočne chcete odstrániť všetky objekty v tejto vrstve? Layers Vrstvy Name Názov Add a new layer Pridať novú vrstvu Delete layer Odstrániť vrstvu Raise layer Zvýšiť vrstvu Lower layer Znížiť vrstvu Opacity: Krytie: % % Blend Mode: Režim miešania: Normal Normálne Darken Stmavené Lighten Zosvetlené Multiply Násobiť Screen Obrazovka Overlay Prekrytie Hard Light Tvrdé svetlo Soft Light Mäkké svetlo Difference Rozdiel Color Dodge Farebný úskok Color Burn Vypálenie farby Add a New Layer Pridať novú vrstvu Duplicate the Current Layer Duplikovať aktuálnu stranu Raise Layer Zvýšiť vrstvu Lower Layer Znížiť vrstvu Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Select Objects on Layer - Check to enable selecting. Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name Názov vrstvy - dvojklikom na názov vrstvy ho môžete upraviť Exclusion Vylúčenie Hue Odtieň Saturation Sýtosť Color Farba Luminosity Svetlosť Duplicates the current layer Duplikovať aktuálnu vrstvu Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Farba indikátora vrstvy - každá vrstva ma priradenú farbu na zobrazenie plátna, keď je povolený indikátor vrstvy. Dvojklikom upravíte farbu. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Zobraziť vrstvu - nezaškrtnutím skryjete vrstvu Print Layer - Uncheck to disable printing. Tlačiť vrstvu - nezaškrtnutím zabránite vytlačeniu. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Uzamknúť alebo odomknúť vrstvu - nezaškrtnuté znamená odomknuté Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below Text obteká okolo objektov v nižších vrstvách - povolením vnútite textovým rámcom, aby obtekali okolo objektov, aj keď sú v nižších vrstvách Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Režim obrysov - prepína medzi ,drôteným' zobrazením objektov na zrýchlenie zobrazovanie pri veľmi komplexných objektoch. Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing Názov vrstvy - dvojklikom môžete upraviť názov vrstvy Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Vyberte režim zmiešavania, funguje iba v PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Priesvitnosť vrstiev, funguje iba v PDF 1.4 a SVG LegacyMode All Files (*) Všetky súbory (*) Open Otvoriť All Supported Formats Všetky podporované formáty LensDialogBase Optical Lens Optická šošovka + + - - Lens Parameters Parametre šošovky Radius: Polomer: Add a new lens Pridať novú šošovku &Add Lens &Pridať šošovku Remove selected lens Odstrániť označené šošovky &Remove Lens Odst&rániť šošovky Zoom In Priblížiť Zoom Out Zväčšiť &X Pos: &X-Poz: Horizontal position of the lens Vodorovná pozícia šošovky &Y Pos: &X-Poz: Vertical position of the lens Zvislá pozícia šošovky The selected lens acts like a magnification lens Označené šošovky fungujú ako lupy &Magnification Lens Šošovka &lupa The selected lens acts like a fish eye lens Označené šošovky fungujú ako rybie oko &Fish Eye Lens Šošov&ka rybie oko Ra&dius: P&olomer: Radius of the lens Polomer šošovky &Strength: &Sila: Strength of the lens Sila šošovky LensEffectsPlugin Lens Effects... Efekt šošoviek... Path Tools Nástroj cesta Lens Effects Efekty šošoviek Apply fancy lens effects Použiť ozdobný efekt šošoviek LineFormate Edit Line Styles Upraviť štýly čiary &Import &Import &New &Nový &Edit &Upraviť D&uplicate D&uplikovať &Delete &Odstrániť &Save &Uložiť Copy of %1 Kópia %1 New Style Nový štýl Warning Varovanie Do you really want to delete this Style? Skutočne chcete zmazať tento štýl? &No &Nie &Yes &Áno Open Otvoriť Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);;Všetky súbory (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumenty (*.sla *.scd);;Všetky súbory (*) Do you really want to delete this style? Skutočne chcete zmazať tento štýl? LineStyleW % % Line Width: Šírka čiary: LineStyleWBase % % Line Width: Šírka čiary: LineStyleWidget pt pt Flat Cap Rovná hlavička Square Cap Štvorcová hlavička Round Cap Oblá hlavička Miter Join Kolmý spoj Bevel Join Skosený spoj Round Join Oblý spoj Solid Line Plná čiara Dashed Line Čiarkovaná čiara Dotted Line Bodkovaná čiara Dash Dot Line Čiarka bodka čiara Dash Dot Dot Line Čiara bodka bodka čiara Add a new line Pridať novú čiaru Remove a line Odstrániť čiaru Line style Štýl čiary Line width Šírka čiary End style Koniec čiary Join style Štýl spojenia Line color Farba čiary Line shade Štýl tieňa LoadSavePlugin All Files (*) Všetky súbory (*) An error occured while opening file or file is damaged Vyskytla sa chyba pri otváraní súboru, alebo súbor je poškodený An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 Vyskytla sa chyba pri spracovaní súboru na riadku %1, v stĺpci %2 : %3 No File Loader Plugins Found Nenašiel sa žiadny načítavač modulov LoremManager Select Lorem Ipsum Vybrať Lorem Ipsum Author: Autor: Get More: Získať viac: XML File: XML súbory: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Odseky: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Štandardný Lorem Ipsum Random Paragraphs Náhodný odsek Number of paragraphs of selected sample text to insert Koľko odsekov zvoleného ukážkového textu sa má vložiť List of languages available to insert sample text in Zoznam jazykových mutácií ukážkového textu na vloženie MarginDialog Manage Page Properties Správa vlastností strany Page Size Veľkosť strany &Size: &Veľkosť: Custom Vlastné Orie&ntation: Orie&ntácia: Portrait Na výšku Landscape Na šírku &Width: Šír&ka: &Height: &Výška: Move Objects with their Page Posunúť objekty v rámci strany Type: Typ: Margin Guides Vodítka okrajov Other Settings Iné nastavenia Master Page: Šablóna: Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Veľkosť vložených stránok, či už štandardných alebo vlastnej veľkosti. Orientation of the page(s) to be inserted Orientácia stránok, ktoré budú vložené Width of the page(s) to be inserted Šírka stránok, ktoré budú vložené Height of the page(s) to be inserted Výška stránok, ktoré budú vložené When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Pri vkladaní novej strany medzi iné, presuňte objekty s ich aktuálnymi stranami Toto je štandardná akcia. MarginWidget Preset Layouts: Predvolené rozloženia: &Bottom: &Dole: &Top: &Hore: &Right: Vp&ravo: &Left: V&ľavo: Distance between the top margin guide and the edge of the page Vzdialenosť medzi horným vodítkom okraja a hranou strany Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Vzdialenosť medzi dolným vodítkom okraja a hranou strany Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Vzdialenosť medzi ľavým vodítkom okraja a hranou strany. Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie správneho okraja pre väzbu Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Vzdialenosť medzi pravým vodítkom okraja a hranou strany. Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie správneho okraja pre väzbu &Inside: &Vnútorný: O&utside: V&onkajší: Apply the margin changes to all existing pages in the document Printer Margins... Okraje tlačiarne... Import the margins for the selected page size from the available printers. Importovať okraje pre zvolenú veľkosť strany z dostupných tlačiarní. Apply settings to: Použiť nastavenia na: All Document Pages Všetky stany dokumentu All Master Pages Všetky šablóny Apply the margin changes to all existing master pages in the document Margin Guides Vodítka okrajov Top: Hore: Bottom: Dole: Distance for bleed from the top of the physical page Vzdialenosť orezania od horného fyzického okraja strany Distance for bleed from the bottom of the physical page Vzdialenosť orezania od dolného fyzického okraja strany Distance for bleed from the left of the physical page Vzdialenosť orezania od ľavého fyzického okraja strany Distance for bleed from the right of the physical page Vzdialenosť orezania od pravého fyzického okraja strany Bleeds Orezanie Inside: Vnútorný: Outside: Vonkajší: Left: Vľavo: Right: Vpravo: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Mark2Item Mark to Item Mark2ItemDlg Dialog Label: Item: Mark2Mark Anchors Mark to Mark Mark to Item Note mark Mark2MarkDlg Dialog Label: Select marker: MarkAnchor Anchor Mark MarkAnchorDlg Dialog Label: MarkNote Insert Foot/Endnote MarkNoteDlg Dialog Notes Style: MarkVariableText New Mark Edit selected Mark`s label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label Edit variable text Mark with Variable Text Edit selected Mark`s label. MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Label: Text to insert: MarksManager Dialog Update All Marks Edit Upraviť Delete Odstrániť Anchors Variable Text Marks to Items Marks to Anchors Notes marks Marks Manager Double click to find mark in text Update all refeence texts for all marks Edit selected mark MasterPagesPalette Edit Master Pages Upraviť šablóny Duplicates the selected master page Duplikovať zvolenú hlavnú stranu Deletes the selected master page Zmaže označenú hlavnú stranu Adds a new master page Pridá novú hlavnú stranu Imports master pages from another document Importuje hlavné strany z iného dokumentu Warning Varovanie Do you really want to delete this master page? Skutočne chcete zmazať túto šablónu? &No &Nie &Yes &Áno &Name: &Názov: New Master Page Nová hlavná strana Copy of %1 Kópia %1 Name: Názov: New MasterPage Nová hlavná strana Copy #%1 of Kópia #%1 z Normal Normálna Duplicate the selected master page Duplikovať zvolenú šablónu Delete the selected master page Zmaže označenú šablónu Add a new master page Pridá novú šablónu Import master pages from another document Importuje šablóny z iného dokumentu Do you really want to delete master page "%1"? Skutočne chcete zmazať túto šablónu "%1"? New Master Page %1 Nová šablóna %1 Unable to Rename Master Page Nie je možné premenovať šablónu The Normal page is not allowed to be renamed. Nie je povolené premenovanie Normálne strany. Rename Master Page Premenovať šablónu New Name: Nový názov: Copy #%1 of %2 Kopírovať #%1 z %2 This master page is used at least once in the document. Táto šablóna je aspoň raz použitá v dokumente. Mdup Multiple Duplicate Viacnásobné duplikovanie &Number of Copies: &Počet kópií: &Horizontal Shift: &Vodorovné posunutie: &Vertical Shift: &Zvislé posunutie: Measurements Distances Vzdialenosti pt pt X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Uhol: Length: Dĺžka: ° ° MeasurementsBase Distances Vzdialenosti X1: X1: 10000.0000 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Dĺžka: DX: DX: DY: DY: Angle: Uhol: Unit: Jednotka: MergeDoc Import Master Page Importovať šablónu Import Page(s) Importovať stranu(y) &From Document: &Z dokumentu: Chan&ge... Z&meniť... &Import Page(s): &Importovať stranu(y): &Import Master Page &Importovať hlavnú stranu Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov, kde prvok môže byť * pre všetky strany, 1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany. from 0 z 0 Create Page(s) Vytvoriť stranu(y) Before Page Pred stranu After Page Za stranu At End Na koniec &Import &Import Open Otvoriť Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);;Všetky súbory (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumenty (*.sla *.scd);; Všetky súbory (*) from %1 z %1 &Select... &Výber... MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Sieťové skreslenie Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Ťahaním červených riadiacich bodov skreslíte sieť Zoom In Priblížiť Zoom Out Vzdialiť Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Vynuluje pozíciu vybraných riadiacich bodov na ich pôvodnú hodnotu. Ak nie je vybraný žiadny riadiacich bod, všetky budú vynulované. &Reset &Vynulovať MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Sieťové skreslenie... Path Tools Nástroj cesta Mesh Distortion of Polygons Sieťové skreslenie mnohouholníkov MissingFont Missing Font Chýbajúce písmo The Font %1 is not installed. Písmo %1 nie je nainštalované. Use Použiť instead namiesto ModeToolBar Tools Nástroje Angle: Uhol: Width: Šírka: Properties... Vlastnosti... MovePages Move Pages Presunúť strany Copy Page Kopírovať stránku Move Page(s) Presun strán to: do: Number of Copies: Počet kópií: Before Page pred stranu After Page Za stranu At End Na koniec Move Page(s): Presun strany: To: Do: Number of copies: Počet kópií: MultiLine Edit Style Upraviť štýl Flat Cap Rovná hlavička Square Cap Štvorcová hlavička Round Cap Oblá hlavička Miter Join Kolmý spoj Bevel Join Skosený spoj Round Join Oblý spoj Line Width: Šírka čiary: pt pt % % pt pt Solid Line Plná čiara Dashed Line Čiarkovaná čiara Dotted Line Bodkovaná čiara Dash Dot Line Bodko-čiarkovaná čiara Dash Dot Dot Line Čiara čiarka-bodka-bodka Warning Varovanie Name "%1" isn't unique. Please choose another. Názov "%1" nie je jedinečný. Vyberte si, prosím, iný. OK OK Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Názov "%1" nie je jedinečný.<br/>Vyberte prosím iný. pt pt MultiProgressDialog Progress Postup Overall Progress: Celkový postup: &Cancel &Zrušiť %v of %m %v z %m MultiProgressDialogBase Progress Postup Overall Progress: Celkový postup: &Cancel &Zrušiť MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Vodorovné posunutie: &Vertical Shift: &Zvislé posunutie: &Horizontal Gap: &Vodorovný odstup: &Vertical Gap: &Zvislý odstup: Multiple Duplicate Viacnásobné duplikovanie &By Number of Copies Podľa počtu &kópií &Number of Copies: &Počet kópií: &Shift Created Items By Pre&sunúť vytvorené položky o Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of Vytvoriť medze&ru medzi položkami Alt+G Alt+R Rotation: Otočenie: By &Rows && Columns Podľa &riadkov && stĺpcov Vertical Gap: Zvislý odstup: Horizontal Gap: Vodorovný odstup: Number of Rows: Počet riadkov: Number of Columns: Počet stĺpcov: &OK &OK &Cancel &Zrušiť MultipleDuplicateBase Multiple Duplicate Viacnásobné duplikovanie &Number of Copies: &Počet kópií: &Horizontal Shift: &Vodorovné posunutie: &Vertical Shift: &Zvislé posunutie: Number of Rows: Počet riadkov: Number of Columns: Počet stĺpcov: &OK &OK &Cancel &Zrušiť Rotation: Otočenie: MyPlugin My &Plugin &Môj modul MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Moje moduly The plugin worked! Modul funguje! NewDoc New Document Nový dokument Open Document Otvoriť dokument Recent Documents Nedávne dokumenty Do not show this dialog again Už nezobraziť tento dialóg Document page size, either a standard size or a custom size Veľkosť strany dokumentu, či už štandardná alebo vlastná Orientation of the document's pages Orientácia strán dokumentu Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Šírka strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Výska strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany First page number of the document Prvé číslo strany dokumentu Initial number of pages of the document Úvodné číslo strany dokumentu Default unit of measurement for document editing Štandardná merná jednotka pre úpravu dokumentu Create text frames automatically when new pages are added Automaticky vytvorí textový rám pri pridaní novej strany Number of columns to create in automatically created text frames Počet automaticky vytvorených stĺpcov pri vytvorení textového rámu Distance between automatically created columns Vzdialenosť medzi automaticky vytvorenými stĺpcami Page Size Veľkosť strany &Size: &Veľkosť: Orie&ntation: Orie&ntácia: Portrait Na výšku Landscape Na šírku &Width: Šír&ka: &Height: &Výška: Margin Guides Vodítka okrajov Options Možnosti New from Template Open Existing Document Open Recent Document F&irst Page Number: Č&íslo prvej strany: N&umber of Pages: P&očet strán: &Default Unit: Štan&dardná jednotka: &Automatic Text Frames &Autom. textové rámy &Gap: &Odstup: Colu&mns: &Stĺpce: Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);;Všetky súbory (*) Documents (*.sla *.scd);; Dokumenty (*.sla *.scd);;Všetky súbory (*) All Files (*) Všetky súbory (*) Open Otvoriť &New Document &Nový dokument New &from Template Nový p&odľa šablóny Open &Existing Document Otvoriť &existujúci dokument Open Recent &Document Vybrať z posledných &dokumentov Custom Vlastné Page Layout Rozloženie strany First Page is: Prvá strana je: Show Document Settings After Creation Zobraziť "Nastavenie dokumentu" po jeho vytvorení Document Layout Rozloženie dokumentu NewFromTemplatePlugin New &from Template... Nový p&odľa šablóny... Load documents with predefined layout Načítať dokument s preddefinovaným rozložením Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Začať dokument zo šablóny vytvorenej iným používateľmi alebo vami samotnými (napr. dokumenty s nemenným štýlom). NewMarginWidget Distance between the top margin guide and the edge of the page Vzdialenosť medzi horným vodítkom okraja a hranou strany Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Vzdialenosť medzi dolným vodítkom okraja a hranou strany Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding &Inside: &Vnútorný: &Left: O&utside: V&onkajší: &Right: Form Formulár Preset Layouts: Predvolené rozloženia: Left: Vľavo: Right: Vpravo: Top: Hore: Bottom: Dole: Link Odkaz Printer Margins... Okraje tlačiarne... NodePalette Nodes Uzly % % &Absolute Coordinates &Absolútne súradnice &X-Pos: &X-Poz: &Y-Pos: &Y-Poz: Edit &Contour Line Upraviť vrstevni&cu &Reset Contour Line Vynulovať v&rstevnicu &End Editing &Koniec úprav Move Nodes Presunúť uzly Move Control Points Presunúť riadiace body Add Nodes Pridať uzly Delete Nodes Odstrániť uzly Move Control Points Independently Presúvať riadiace body nezávisle Move Control Points Symmetrical Presúvať riadiace body symetricky Reset Control Points Vynulovať riadiace body Reset this Control Point Vynulovať tento riadiaci bod Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku Close this Bezier Curve Uzavrie túto Bézierovú krivku Mirror the Path Horizontally Horizontálne zrkadliť cestu Mirror the Path Vertically Vertikálne zrkadliť cestu Shear the Path Horizontally to the Right Zrezať cestu vodorovne doprava Shear the Path Horizontally to the Left Zrezať cestu vodorovne doľava Shear the Path Vertically Up Zrezať cestu zvislo hore Shear the Path Vertically Down Zrezať cestu zvislo dole Rotate the Path Counter-Clockwise Rotácia cesty proti smeru hodinových ručičiek Rotate the Path Clockwise Rotácia cesty v smere hodinových ručičiek Reduce the Size of the Path by shown % Zmenšiť veľkosť cesty o zobrazené % Enlarge the Size of the Path by shown % Zväčšiť veľkosť cesty o zobrazené % Angle of Rotation Uhol otočenia % to Enlarge or Reduce By % zväčšenia alebo zmenšenia Activate Contour Line Editing Mode Aktivuje režim úprav vrstevnice Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane, v opačnom prípade sú relatívne k objektu. Shrink the Size of the Path by shown % Reduce the Size of the Path by the shown value Enlarge the Size of the Path by the shown value % to Enlarge or Shrink By Value to Enlarge or Shrink By Set Contour to Image Clip Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Vrátiť vrstevnicu do orezovej cesty obrázka to Canvas k plátnu to Page k strane Set Shape to Image Clip Set the Shape to the Clipping Path of the Image Nastaviť tvar na orezovú cestu obrázka NotesStylesEditor Notes Styles Editor Add New Style New Style Name Footnotes Endnotes Numbering Range Rozsah Start Number Prefix Suffix Superscript in text Superscript in notes Mark Character Style Note Paragraph Style Auto Height Auto Width Auto Welding Remove if empty Apply Použiť Delete Odstrániť OK OK Document Dokument Section Story Page Strana Frame Cancel Zrušiť Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style New notes style will be add to document only after pressing Apply butoton. You cannot switch to different notes style before you apply that new one or press Cancel button and exit from adding mode. Mark`s Character Style Note`s Paragraph Style default No Style Bez štýlu Warning! Deleting Notes Style You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Cancel Adding Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Tento dokument nevyzerá ako OpenOffice Draw súbor. Group%1 Skupina%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Importovať &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice Draw Files Importuje súbory OpenOffice.org Draw Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importuje väčšinu súborov OpenOffice Draw do aktuálneho dokumentu a konvertuje ich vektorové dáta na Scribus objekty. Imports OpenOffice.org Draw Files Importovať OpenOffice.org Draw súbory Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importuje väčšinu súborov OpenOffice.org Draw do aktuálneho dokumentu a konvertuje ich vektorové dáta na Scribus objekty. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features Tento súbor obsahuje nepodporované vlastnosti The file could not be imported Súbor sa nedá naimportovať OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Názov: Options Možnosti Render Style: Solid Bez prerušenia Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: Krytie: % Lighting: None Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Uhol: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Štandard Add a new View Name: Názov: New View Import 3-D Model OdtDialog OpenDocument Importer Options Nastavenia importu OpenDocumentu Overwrite Paragraph Styles Prepísať štýl odstavca Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Pomocou tejto voľby prepíšete existujúce štýly v aktuálnom Scribus dokumente Merge Paragraph Styles Zlúčiť štýly odstavcov Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Splynutie štýlov odstavcov podľa atribútov.Toto bude mať za následok menej podobných štýlov odsekov, zachovanie atribútov štýlov aj v prípade, že pôvodné štýly sú rôzne pomenované. Use document name as a prefix for paragraph styles Použiť názov dokumentu ako prefix pre štýl odsekov Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Pridať názov dokumentu k názvu štýlu odseku v Scribuse. Do not ask again Už sa znovu nepýtať Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Urobiť tieto nastavenia štandardnými a už sa nepýtať pri importe OASIS OpenDocumentu. OK OK Cancel Zrušiť OldScribusFormat Scribus Document Scribus dokument Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokument OneClick Origin Pôvod Basepoint Size Veľkosť Width: Šírka: Length: Dĺžka: Height: Výška: Angle: Uhol: Remember Values Zapamätať si hodnoty OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Viditeľné OutlinePalette Element Element Active Visible Viditeľné Printing Tlač Locked Uzamknuté Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Názov "%1" nie je jedinečný.<br/>Vyberte prosím iný. Inline Frame Layer: " Group Zoskupiť Page Strana Free Objects Voľné objekty Outline Osnova Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Vložte kľúčové slovo alebo regulárny výraz na filtrovanie osnovy. Filter: Filter: Ctrl+F Filter the Outline using a keyword Ctrl+F OutlineValues % % Linewidth Šírka čiary OutlineWidget Layer is: active visible invisible printing non printing locked X-Pos: X-poz.: Y-Pos: Y-poz.: PDFExportDialog Save as PDF Uložiť ako PDF O&utput to File: Výst&up do súboru: Cha&nge... &Zmeniť... Output one file for eac&h page Vy&tvoriť pre každú stranu samostatný súbor Open PDF after Export &Save &Uložiť Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing. Toto umožní exportovanie samostatne pomenovaného PDF súboru pre každú stranu dokumentu. Čísla strán sú pridávané automaticky. Táto vlastnosť je veľmi užitočná pri ukladaní PDF pre komerčnú tlač. Save as Uložiť ako PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Umožňuje exportovať individuálne pomenované PDF súbory pre každú stranu v dokumente. Čísla stránok sú pridané automaticky. Toto veľmi užitočné pre impozíciou PDF pre komerčnú tlač. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Tlačidlo pre uloženie bude zakázané, pokiaľ sa pokúsite exportovať PDF/X-3 a bude chýbať informačný reťazec z karty PDF/X-3. %1 does not exists and will be created, continue? %1 neexistuje a bude vytvorený, pokračovať? Cannot create directory: %1 Nie je možné vytvoriť priečinok: %1 Save As Uložiť ako PDFLibCore Saving PDF Ukladanie PDF Exporting Master Page: Exportovanie šablóny: Exporting Page: Exportovanie strany: Exporting Items on Current Page: Exportovanie položiek aktuálnej strany: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Strana: Date: Dátum: A write error occurred, please check available disk space Vyskytla sa chyba zápisu, skontrolujte, či je dostatok miesta na disku Failed to load an image : %1 Nepodarilo sa načítať obrázok: %1 Failed to write an image : %1 Nepodarilo sa zapísať obrázok: %1 Failed to load an image mask : %1 Nepodarilo sa načítať masku obrázka: %1 Insufficient memory for processing an image Nedostatok pamäte pre spracovanie obrázka PDFToolBar PDF Tools PDF nástroje PDF_Opts Save as PDF Uložiť ako PDF O&utput to File: Výst&up do súboru: Cha&nge... &Zmeniť... Output one file for eac&h page Vy&tvoriť pre každú stranu samostatný súbor &Save &Uložiť This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing. Toto umožní exportovanie samostatne pomenovaného PDF súboru pre každú stranu dokumentu. Čísla strán sú pridávané automaticky. Táto vlastnosť je veľmi užitočná pri ukladaní PDF pre komerčnú tlač. Save as Uložiť ako PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*) PDFlib Saving PDF Ukladám PDF Exporting Page: Exportovanie strany: Page: Strana: Date: Dátum: PPreview Print Preview Ukážka pred tlačou Anti-alias &Text Vyhladiť &text Anti-alias &Graphics Vyhladiť &grafiku Display Trans&parency Zobraziť &priesvitnosť &Under Color Removal &Under Color Removal &Display CMYK Zo&braziť CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &K Separation Name Názov separácie Cyan Azúrová Magenta Purpurová Yellow Žltá Black Čierna Display Ink Coverage Zobraziť pokrytie farbou Threshold: Prah: % % None Žiadne Preview Settings Nastavenie náhľadu Scaling: Zmena veľkosti: Print... Tlač... Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Poskytuje krajší pohľad na textové položky v prehliadači, za čo zaplatíte miernym spomalením prezerania. Toto sa týka iba Type 1 písma Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Poskytuje krajší pohľad na písma True Type, Open Type, EPS, PDF a vektorovej grafiky v náhľade, na úkor mierneho spomalenia prezerania Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Zobrazuje transparentnosť a transparentné položky vo vašom dokumente. Vyžaduje Ghostscript 7.07 alebo vyšší Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Vytvorí náhľad tlače simuláciou CMYK atramentov namiesto RGB farieb A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Spôsob prepínania niektorých šedých tieňov, ktoré sú zložené z azúrovej, fialovej a žltej farby namiesto použitia čiernej. UCR naviac ovplyvňuje časti obrázkov, ktoré sú neutrálne a/alebo v tmavých tónoch, ktoré sú blízko šedej. Použitie tohoto postupu môže zlepšiť tlač niektorých obrázkov - je však potrebné testovať jednotlivé prípady. UCR znižuje možnosť presýtenosti s CMYK atramentami. Resize the scale of the page. Zmena mierky strany. Enable/disable the C (Cyan) ink plate Povolí/zakáže C (azúrovú) zložku Enable/disable the M (Magenta) ink plate Povolí/zakáže M (fialovú) zložku Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Povolí/zakáže Y (žltú) zložku Enable/disable the K (Black) ink plate Povolí/zakáže K (čiernu) zložku All Všetky Close Zavrieť File Súbor Force Overprint Mode Vnútiť režim pretlače Enable &Antialiasing Povoliť vyhl&adzovanie (Antialiasing) Fit to Width Prispôsobiť šírke Fit to Height Prispôsobiť výške Fit to Page Prispôsobiť šírke strany Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Poskytuje krajšie zobrazenie Type 1 písma, TrueType písma, OpenType písma, EPS, PDF, a vektorovej grafiky v náhľadoch, avšak za cenu mierneho spomalenia Display Settings Nastavenie displeja Print Settings Nastavenie tlače Mirror Page(s) Horizontal Horizontálne zrkadlenie strán Mirror Page(s) Vertical Vertikálne zrkadlenie strán Clip to Page Margins Zmenšiť na okraje strany Print in Grayscale Tlačiť v odtieňoch šedej Convert Spot Colors Konvertovať na priame farby Apply ICC Profiles Použiť ICC profily Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Povolí prevod priamych farieb na kompozitné. Pokiaľ neplánujete tlač priamych farieb na komerčnej tlačiarni, najlepšie urobíte, ak necháte voľbu povolenú. Apply Color Profiles Použiť farebné profily Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Umožní zapustenie farebných profilov do tlačového prúdu, ak je povolená správa farieb Clip to Printer Margins Pripnúť k okrajom tlačiarne PSLib Processing Master Page: Spracovanie šablóny: Exporting Page: Exportovanie strany: Failed to write data for an image Nepodarilo sa zapísať dáta pre obrázok Failed to load an image : %1 Nepodarilo sa načítať obrázok: %1 Failed to load an image mask : %1 Nepodarilo sa načítať masku obrázka: %1 Insufficient memory for processing an image Nedostatok pamäte pre spracovanie obrázka PStyleW Form1 Forma1 Properties Vlastnosti Tabulators and Indentation Tabulátory a odsadenie Based On: Naložené na: PStyleWBase Form1 Forma1 Properties Vlastnosti Tabulators and Indentation Tabulátory a odsadenie PageItem Image Obrázok Text Text Line Čiara Polygon Mnohouholník Polyline Lomená čiara PathText Text na cestu Symbol Group Skupina RegularPolygon Arc Spiral Table Copy of Kópia z PageItemAttributes None Žiadne Relates To Vzťahuje sa k Is Parent Of Je rodičom Is Child Of Je potomkom Page Item Attributes Atribúty položiek strany Name Názov Type Typ Value Hodnota Parameter Parameter Relationship Vzťah Relationship To Vzťah k &Add Prid&ať Alt+A Alt+A &Copy &Kopírovať Alt+C Alt+K &Delete O&dstrániť Alt+D Alt+D C&lear &Zmazať Alt+L Alt+Z &OK &OK &Cancel &Zrušiť None relationship Žiadny Attributes Atribúty PageItemAttributesBase Page Item Attributes Atribúty položiek strany Name Názov Type Typ Value Hodnota Parameter Parameter Relationship Vzťah Relationship To Vzťah k &Add &Pridať Alt+A Alt+P &Copy &Kopírovať Alt+C Alt+K &Delete O&dstrániť Alt+D Alt+D C&lear &Zmazať Alt+L Alt+Z &OK &OK &Cancel &Zrušiť PageItem_ImageFrame Picture Obrázok Preview Settings Nastavenie náhľadu Image Obrázok Embedded Image Zapustený obrázok File: Súbor: Original PPI: Pôvodné PPI: Actual PPI: Aktuálne PPI: Size: Veľkosť: Colorspace: Farebný priestor: Unknown Neznámy Page: Strana: Pages: Strany: Embedded Image missing Zapustený obrázok chýba missing or corrupt missing chýbajúci No Image Loaded Žiadny obrázok nebol načítaný PageItem_LatexFrame Error Chyba Running the external application failed! Spustenie externej aplikácie zlyhalo! Could not create a temporary file to run the application! Nie je možné vytvoriť dočasný súbor pre spustenie aplikácie! Information Informácie Running the application "%1" failed! Spustenie aplikácie "%1" zlyhalo! OK OK Running Beží The application "%1" crashed! Aplikácia "%1" spadla! Application Aplikácia DPI DPI State Stav Finished Dokončené Render Generovať This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? Chcete otvoriť editor na opravu problému? The config file didn't specify a executable path! The application "%1" failed to start! Please check the path: Render Frame Vykresliť rámec No configuration defined to run the application! No application defined Žiadna aplikácia nie je definovaná Rendering... Generovanie... Render Error Chyba generovania PageItem_NoteFrame Endnote frame Footnote frame No Style Bez štýlu PageItem_OSGFrame OSG Default Štandard 3D Model File: Súbor: PageItem_PathText Paragraphs: Odseky: Lines: Riadky: Words: Slová: Chars: Znaky: PageItem_TextFrame No Style Bez štýlu Linked Text Prepojený text Text Frame Textový rámec Paragraphs: Odseky: Lines: Riadky: Words: Slová: Chars: Znaky: PageLayouts Page Layout Rozloženie strany First Page is: Prvá strana je: Document Layout Rozloženie dokumentu Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Počet zobrazených strán vedľa seba na plátne Často sa používa pri povolení umiestnenia položiek cez strany hárkov Location on the canvas where the first page of the document is placed Umiestnenie na plátne, kde prvá strana je umiestnená PagePalette Double sided Dvojstranný Middle Right V strede vpravo Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Strany alebo šablóny zmažete potiahnutím do odpadkového koša Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Tu sú všetky vaše šablóny. Na vytvorenie novej strany potiahnite šablónu do náhľadu strany Normal Normálne Arrange Pages Usporiadať strany Available Master Pages: Dostupné šablóny: Document Pages: Strany dokumentu: This master page is used at least once in the document. Táto šablóna je aspoň raz použitá v dokumente. Do you really want to delete this master page? Skutočne chcete zmazať túto šablónu? PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Upraviť šablóny Duplicate the selected master page Duplikovať zvolenú šablónu Delete the selected master page Zmaže označenú šablónu Add a new master page Pridá novú šablónu Import master pages from another document Importuje šablóny z iného dokumentu This master page is used at least once in the document. Táto šablóna je aspoň raz použitá v dokumente. Do you really want to delete master page "%1"? Skutočne chcete zmazať túto šablónu "%1"? Copy #%1 of %2 Kopírovať #%1 z %2 &Name: &Názov: New Master Page Name: Názov: New MasterPage Nová hlavná strana New Master Page %1 Nová šablóna %1 Copy #%1 of Unable to Rename Master Page Nie je možné premenovať šablónu The Normal page is not allowed to be renamed. Nie je povolené premenovanie Normálne strany. Rename Master Page Premenovať šablónu New Name: Nový názov: PagePalette_MasterPagesBase Form Formulár <<< Return to pages edition PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Táto šablóna je aspoň raz použitá v dokumente. Do you really want to delete this master page? Skutočne chcete zmazať túto šablónu? Arrange Pages Usporiadať strany Available Master Pages: Dostupné šablóny: Document Pages: Strany dokumentu: List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Drag pages or master pages onto the trash to delete them PagePalette_PagesBase Form Formulár Available Master Pages: Dostupné šablóny: Document Pages: Strany dokumentu: Document Layout Rozloženie dokumentu PageSelector %1 of %1 %1 z %1 %1 of %2 %1 - %2 Go to the first page Prejsť na prvú stranu Go to the previous page Prejsť na predchádzajúcu stranu Go to the next page Prejsť na nasledujúcu stranu Go to the last page Prejsť na poslednú stranu Select the current page Vybrať aktuálnu stranu of %1 number of pages in document z %1 PageSize Letter Letter Legal Legal Medium Stredná A A B B C C D D E E PaintManagerBase Manage Paints <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 1 Import colors to the current set from an existing document Importovať farby k aktuálnemu súboru z existujúceho dokumentu &Import &Import Create a new color within the current set Vytvorí novú farbu v aktuálnom súbore Add Pridať Edit the currently selected color Upraviť aktuálne zvolenú farbu &Edit &Upraviť Make a copy of the currently selected color Vytvoriť kópiu aktuálne zvolenej farby D&uplicate D&uplikovať Delete the currently selected color Odstrániť aktuálne zvolenú farbu &Delete Remove unused colors from current document's color set &Remove Unused Odst&rániť nepoužité Color Sets Súbor farieb Current Color Set: ... Save the current color set Uloží aktuálny súbor farieb &Save Color Set Make the current colorset the default color set Nastaviť aktuálny farebný súbor za štandardný OK OK Cancel Zrušiť PaintManagerDialog Solid Colors Gradients Patterns Vzorky Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Triediť podľa mena Sort by Color Sort by Type &Import &Import Add Pridať &Edit &Upraviť Load File Load Set Načítať set Rename Premenovať New Gradient New Color Nová farba Rename Entry Premenovať položku Copy of %1 Kópia %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Všetky podporované formáty Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Všetky súbory (*) Open Otvoriť All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Všetky podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatné súbory (%3);;Všetky súbory (*) Import Colors Importovať farby Information Informácie The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Súbor %1 neobsahuje farby, ktoré by mohli byť importované. Ak súbor bol založený na PostScript-e, skúste ho naimportovať cez Súbor -&gt; Import. Nie všetky súbory majú DSC komentáre, kde sú umiestnená popisy farieb. Toto bráni importovaniu farieb z niektorých súborov. Pozrite si sekciu Úprava farieb v dokumentácií, kde je viac informácií. &Name: &Názov: Choose a Directory Vybrať priečinok Loading Patterns Načítavanie vzoriek Choose a Name Vybrať názov ParaStyleComboBox No Style Bez štýlu PathAlongPathPlugin Path Along Path... Cesta pozdĺž cesty... Bends a Polygon along a Path. Path Tools Nástroj cesta Bends a Polygon along a Polyline Ohnúť mnohouholník pomocou lomenej čiary This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Toto rozšírenie ohýba mnohouholník pomocou lomenej čiary. PathConnectDialogBase Connect Paths Spojiť cesty Starting Point Počiatočný bod End Point Koncový bod with: s: Connect First Line Spojiť prvú čiaru with Second Line s druhou čiarou by using: použiť: a straight Line rovnú čiaru Points moving Pohybujúce sa body Preview on Canvas Náhľad na plátne PathConnectPlugin Connect Paths Spojiť cesty Connects two Paths. Path Tools Nástroj cesta Connect 2 Polylines. Spojiť dve lomené čiary. PathCutPlugin Cut Polygon Rozdeliť mnohouholník Cuts a Polygon with a Path. Path Tools Nástroj cesta Cuts a Polygon by a Polyline Rozdeliť mnohouholník lomenou čiarou Qt Version too old Qt veria je príliš stará This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Toto rozšírenie vyžaduje minimálne verziu 4.3.3 Qt knižnice Error Chyba The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Deliaca čiara musí ležať cez mnohouholník a oba konce musia ležať mimo mnohouholníka PathDialogBase Path along Path Cesta pozdĺž cesty Effect Type Typ efektu Single Jeden Single, stretched Jeden, roztiahnutý Repeated Opakované Repeated, stretched Opakované, roztiahnuté Horizontal Offset Vodorovný posun Vertical Offset Zvislý posun Gap between Objects Medzery medzi objektami Preview on Canvas Náhľad na plátne Rotate Objects by: Otočiť objekty o: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Logické (boolean) operácie s cestami + = = Operation Operácie ... Swap Shapes Prehodiť tvary Options Možnosti First source shape. Prvý zdrojový tvar. Second source shape. Druhý zdrojový tvar. The resulting shape. Výsledný tvar. Unites the shapes Zjednotí tvary Intersection of the shapes Prienik tvarov Result is the area where the two shapes do not intersect Výsledkom je plocha, kde sa tvary nepretínajú Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Rozdeliť od seba. Výsledok je kombinácia "preniku" a "vylúčenia" Result Takes Color from: Výsledok berie farbu z: Custom Colors Vlastné farby Stroke: Ťah: Fill: Výplň: Keep a copy of the original item after applying the operation Po použití operácie ponechá kópiu pôvodného tvaru Keep Ponechať Subtracts the second shape from the first shape Odčítať druhý tvar z prvého tvaru Exchange the Source Shapes Vymení zdrojové tvary The resulting shape uses the color of the first source shape Výsledný tvar bude mať farbu pôvodného tvaru First Shape Prvý tvar The resulting shape uses the color of the second source shape Výsledný tvar bude mať farbu druhého pôvodného tvaru Second Shape Druhý tvar The resulting shape uses the colors listed below Výsledný tvar použije farbu uvedenú nižšie Stroke Color Farba obrysu Fill Color Farba výplne PathFinderDialog Result gets Color of: Výsledok získa farbu: Intersection gets Color of: Prienik získa farbu: PathFinderPlugin Path Operations... Operácie s cestami... Path Tools Nástroj cesta Path Operations Operácie s cestami Apply fancy boolean operations to paths. Použiť logické (booleanovské) operácie na cestách. Qt Version too old Verzia Qt je zastaralá This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Toto rozšírenie vyžaduje minimálne verziu 4.3.3 Qt knižnice PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Vytvoriť cestu z ťahu Path Tools Nástroj cesta Converts the stroke of a Path to a filled Path. Premeniť cesty ťahu na vyplnenú cestu. PatternDialog Choose a Directory Vybrať priečinok Loading Patterns Načítavanie vzoriek All Files (*) Všetky súbory (*) Open Otvoriť Patterns Vzorky Load Načítať Load Set Načítať set Remove Odstrániť Remove All Odstrániť všetko OK OK Cancel Zrušiť &Name: &Názov: Rename Entry Premenovať položku All Supported Formats Všetky podporované formáty Rename Premenovať PatternPropsDialog Pattern Properties pt pt % Offsets Posuny X: X: Y: Y: Scaling X-Scale: X-Mierka: Y-Scale: Y-Mierka: Rotation Otočenie Skewing Skosenie Spacing Value: Hodnota: X-Skew: Y-Skew: Angle: Uhol: Flip: Close Zavrieť PctPlug Group%1 Skupina%1 Importing: %1 Importovanie: %1 Analyzing File: Analýza súboru: Generating Items Generovanie položiek PdfImportOptions PDF-Import Importing File: TextLabel Page Range All Pages Single Page Choose Pages Crop to: Media Box Bleed Box Trim Box Orezanie Crop Box Art Box PdfPlug Importing: %1 Importovanie: %1 Analyzing File: Analýza súboru: Generating Items Generovanie položiek Open PDF-File Password Heslo PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Result Výsledok Search Results for: Hľadať výsledok pre: Preview Náhľad Select Výber Cancel Zrušiť Size: Veľkosť: Resolution: Rozlíšenie: DPI DPI Unknown Neznámy RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Odtiene šedej Duotone Dvojtónové Colorspace: Farebný priestor: &Preview &Náhľad Alt+P Alt+N &Select &Výber Alt+S Alt+V PicSearchBase Result Výsledok Search Results for: Hľadať výsledok pre: &Preview &Náhľad Alt+P Alt+N &Select &Výber Alt+S Alt+V PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Cancel Search Zrušiť hľadanie Start Search Spustiť hľadanie Select a base directory for search Vyberte základný priečinok pre hľadanie Scribus - Image Search Scribus - vyhľadávanie obrázkov The search failed: %1 Vyhľadávanie zlyhalo: %1 Search Images Hľadať obrázky Search for: Vyhľadať: Start at: Začať od: Change... Zmeniť... Searching Vyhľadávanie Case insensitive search Rozlišovať veľkosť písmen Search recursively Rekurzívne hľadanie Base directory for search does not exist. Please choose another one. PicSearchOptionsBase Change... Zmeniť... Search for: Hľadať: PicStatus Manage Pictures Správa obrázkov Name Názov Path Cesta Page Strana Print Tlač Status Stav Yes Áno OK OK Missing Chýbajúci Search Hľadať Cancel Search Zrušiť hľadanie Goto Ísť na Scribus - Image Search Scribus - vyhľadávanie obrázkov The search failed: %1 Vyhľadávanie zlyhalo: %1 No images named "%1" were found. Obrázok s názvom "%1" nebol nájdený. Close Zavrieť Not on a Page Nie je na stane JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD Unknown Neznámy RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Odtiene šedej Duotone Dvojtónové n/a nedostupné Information Informácie Path: Cesta: Search... Hľadať... Name: Názov: Image Obrázok DPI: DPI: Format: Formát: Colorspace: Farebný priestor: Size Veľkosť Pixels: V pixloch: Scale: Mierka: Printed: Vytlačené: Layout Rozloženie On Page: Na strane: eff. DPI: ef. DPI: Object: Objekt: Select Výber Image Tools Obrázkové nástroje Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Image Visible Viditeľné obrázky Image Effects... Obrázkové efekty... Edit Image... Upraviť obrázok... Print Image Tlačiť obrázok Extended Image Properties... Rozšírené vlastnosti obrázkov... Sort by Name Triediť podľa mena Sort by Page Triediť podľa strany Manage Images Správa obrázkov Go to Prejsť na Name of the image file Názov súboru obrázka Location where the image file is stored Umiestnenie, kde sa súbor s obrázkom nachádza Search for a missing image Hľadať chýbajúci obrázok Type of the image Typ obrázku The colorspace of the image Farebný priestor obrázka Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Height and width of the image Horizontal and vertical scaling applied to the image Size of the image when printed Page that the image is displayed on Page Item: Name of the page item that contains the image Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Move to the page that the item is on and select it Enable or disable exporting of the item Export/Print Image Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths Nastaviť špecifické vlastnosti formátu pre isté typy obrázkov ako napr. cesta orezu Edit the image in the default editor Make the image visible or invisible Apply non destructive effects to the image in its frame Embedded Image Zapustený obrázok PicStatusBase Manage Pictures Správa obrázkov Information Informácie Path: Cesta: Search... Hľadať... Name: Názov: Image Obrázok DPI: DPI: Format: Formát: Colorspace: Farebný priestor: Size Veľkosť Pixels: Pixle: Scale: Mierka: Printed: Vytlačené: Layout Rozloženie On Page: Na strane: Goto Ísť na eff. DPI: ef. DPI: Object: Objekt: Select Výber Edit Image... Upraviť obrázok... Print Image Tlačiť obrázok Close Zavrieť PictureBrowser Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD not available No image selected Scribus Picture Browser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections More Always on Top Sort by Name Triediť podľa mena Sort by Date Sort by Size Sort by Type Change sortorder Zoom in Zväčšiť Zoom out Zmenšiť Go to Page Preview Images Only Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Zavrieť Information Informácie File Súbor Name: Názov: Path: Cesta: Size: Veľkosť: Date: Dátum: Image Obrázok Format: Formát: Width: Šírka: Colorspace: Farebný priestor: Height: Výška: DPI: DPI: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Názov profilu: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Hľadať obrázky Filter Collections ... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Dátum Size Veľkosť Type Typ Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Page(s): Image Frame(s): Page(s) Strana(y) Position of New Frame(s) Top Left of Margins Ľavý horný roh okrajov Top Left of Page Ľavý horný roh strany Top Left of Bleed Ľavý horný roh orezania Custom Position Vlastné umiestnenie X: X: Y: Y: Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Vlastná veľkosť Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Vložiť Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Add New Tag Set Tags PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Uložiť ako &obrázok... Export As Image Exportovať ako obrázok Exports selected pages as bitmap images. Exportovať označené strany ako bitmapové obrázky. Save as Image Uložiť ako obrázok Error writing the output file(s). Chyba pri zapisovaní výstupného súboru. Export successful Úspešne vyexportované The target location %1 must be an existing directory Cieľové umiestnenie %1 musí byť existujúci priečinok The target location %1 must be writable Cieľové umiestnenie %1 musí byť zapisovateľné PluginManager Cannot find plugin plugin manager Nemôžem nájsť modul unknown error plugin manager neznáma chyba Cannot find symbol (%1) plugin manager Nie je možné nájsť symbol (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Modul: načítavanie %1 init failed plugin load error inicializácia zlyhala unknown plugin type plugin load error neznámy typ modulu Plugin: %1 loaded plugin manager Modul: %1 načítaný Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Modul: %1 sa nepodarilo načítať: %2 PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; PostScript súbory (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; SVG Images (*.svg *.svgz);; SVG obrázky (*.svg *.svgz);; SVG Images (*.svg);; SVG obrázky (*.svg);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; Plugin: %1 initialized ok plugin manager Modul: %1 inicializácia ok Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Modul: %1 neporadila sa post-inicializácia There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Je problém s načítaním %1 z %2 zo zásuvného modulu %3. Toto je pravdepodobne spôsobné nejakým druhom závislosti alebo starým zásuvným modulom vo vašom inštalačnom priečinku. Ak sa po vyčistení inštalačného priečinku a reinštalácií Scribusu chyba stále vyskytuje, tak ju nahláste na bugs.scribus.net. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Správca modulov Plugin Modul How to run Ako spustiť Type Typ Load it? Načítať? Plugin ID Modul ID File Súbor Yes Áno No Nie You need to restart the application to apply the changes. Musíte reštartovať aplikáciu, aby sa zmeny prejavili. Form Formulár PolyVectorDialog Polygon Properties Vlastnosti mnohouholníkov End Edit PolygonProps Polygon Properties Vlastnosti mnohouholníkov PolygonWidget Corn&ers: R&ohy: &Rotation: &Otočenie: Apply &Factor Použiť &faktor % % &Factor: &Faktor: Number of corners for polygons Počet uhlov pre mnohouholník Degrees of rotation for polygons Stupne otočenia pre mnohouholníky Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Použiť konvexný/konkávny faktor na zmenu tvaru mnohouholníkov Sample Polygon Ukážka mnohouholníka A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Záporná hodnota nastaví mnohouholník ako konkávny (alebo v tvare hviezdy), a kladná na konvexný PolygonWidgetBase Form Formulár Corn&ers: R&ohy: Number of corners for polygons Počet uhlov pre mnohouholník &Rotation: &Otočenie: Degrees of rotation for polygons Stupne otočenia pre mnohouholníky Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: Sample Polygon Ukážka mnohouholníka Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Použiť konvexný/konkávny faktor na zmenu tvaru mnohouholníkov Apply &Factor Použiť &faktor &Factor: &Faktor: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Záporná hodnota nastaví mnohouholník ako konkávny (alebo s tvarom hviezdy), kladná hodnota ako konvexný % % C&urvature: Za&krivenosť: PositionSetterWidget Form Formulár X-pos: Y-pos: Width: Šírka: Height: Výška: ... Preferences Preferences Nastavenia GUI GUI &Language: &Jazyk: &Theme: &Téma: pt pt &Font Size: V&eľkosť písma: &Wheel Jump: &Krok kolieska: &Recent Documents: &Nedávne dokumenty: Paths Cesty &Documents: &Dokumenty: &Change... &Zmeniť... &ICC Profiles: &ICC profily: C&hange... &Zmeniť... &Scripts: &Skripty: Ch&ange... Z&meniť... Document T&emplates: Šablóny dokum&entov: Cha&nge... &Zmeniť... General Všeobecné Page Size Veľkosť strany Custom Vlastné &Size: &Veľkosť: Portrait Na výšku Landscape Na šírku Orie&ntation: Orie&ntácia: Units: Jednotky: &Width: Šír&ka: &Height: &Výška: Margin Guides Vodítka okrajov Autosave Automatické ukladanie &Enabled &Povolené min min &Interval: &Interval: Undo/Redo Späť/Opakovať Action history length Dĺžka histórie úkonov Document Dokument Guides Vodítka Typography Typografia Tools Nástroje Hyphenator Delenie slov Fonts Písma Preflight Verifier Predtlačová kontrola Color Management Správa farieb PDF Export PDF Export Document Item Attributes Atribúty položiek dokumentu Table of Contents and Indexes Obsahy a Indexy Keyboard Shortcuts Klávesové skratky Other Options Ostatné nastavenia Sa&ve Contents on Changes Pri zmene u&ložiť obsah Preview Náhľad Small Malý Medium Stredný Large Veľký Scrapbook Zápisník Page Display Zobrazenie strany Color: Farba: Display &Unprintable Area in Margin Color Zobraziť &netlačiteľnú oblasť vo farbe okrajov Alt+U Alt+N Show Pictures Zobraziť obrázky Show Text Chains Zobraziť textové reťazce Show Text Control Characters Zobraziť textové riadiace znaky Show Frames Zobraziť rámce Rulers relative to Page Pravítka relatívne k strane &Top: &Hore: &Left: &Vľavo: &Bottom: &Dole: &Right: Vp&ravo:: Gaps between Pages Medzery medzi stranami Horizontal: Vodorovne: Vertical: Zvisle: &Adjust Display Size P&rispôsobiť veľkosť zobrazenia To adjust the display drag the ruler below with the slider. Obrazovku si prispôsobíte pomocou jazdca na dolnom pravítku. Display Zobrazenie PostScript Interpreter Interpret postscriptu &Name of Executable: &Príkaz pre spustenie programu: Antialias &Text Vyhladiť &text Antialias &Graphics Vyhladiť &grafiku dpi dpi Resolution: Rozlíšenie: Image Processing Tool Nástroj na úpravu obrázkov Name of &Executable: P&ríkaz pre spustenie programu: External Tools Externé nástroje Printing Tlač Clip to Page &Margins Pripnúť k okrajo&m strany Apply &Under Color Removal Aplikovať &Under Color Removal Always ask before fonts are replaced when loading a document Vždy sa spýtať, či majú byť písma nahradené pri otváraní dokumentu Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles Pri úprave štýlov robiť viditeľný náhľad na aktuálny štýl odseku Show Startup Dialog Zobraziť štartovací dialóg Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum Vždy použiť štandardný Lorem Ipsum Count of the Paragraphs: Počet odsekov: Miscellaneous Rôzne Plugins Moduly Enable or disable the display of linked frames. Povoliť alebo zakázať zobrazenie prepojených textových rámcov. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Zobraziť netlačiteľné znaky ako je označenie odstavca v textových rámcoch Turns the display of frames on or off Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia rámcov Turns the display of pictures on or off Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia obrázkov Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Vyberte si štandardný jazyky, s ktorým bude Scribus spustený. Pokiaľ položku necháte prázdnu použije sa premenná prostredia. Vždy ju budete môcť potlačiť pomocou voľby v príkazovom riadku pri spustení Scribusu Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes Vyberte štandardnú dekoráciu okien a vzhľadu. Scribus dedí dostupné KDE a QT témy Default font size for the menus and windows Štandardná veľkosť písma pre ponuky a okná Default unit of measurement for document editing Štandardná merná jednotka pre úpravu dokumentu Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Počet riadkov, ktoré posunie Scribus pri každom pohybe kolieska na myši Number of recently edited documents to show in the File menu Počet nedávno upravovaných dokumentov, ktoré sa zobrazia v ponuke Súbor Default documents directory Štandardný priečinok pre dokumenty Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. Štandardný priečinok s ICC profily- Táto voľba nemôže byť zmenená pri otvorenom dokumente. Default Scripter scripts directory Štandardný priečinok Scriptera pre skripty Additional directory for document templates Ďalší priečinok pre šablóny dokumentov Default page size, either a standard size or a custom size Štandardná veľkosť papiera, či už vlastné alebo štandardné rozmery Default orientation of document pages Štandardná orientácia strán dokumentu Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Šírka strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Výška strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Keď je povolené, Scribus uloží záložnú kópiu s príponou .bak vždy, keď vyprší časová lehota Time period between saving automatically Časový interval medzi automatickými uloženiami Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Nastaví dĺžku histórie úkonov v krokoch. Ak použijete 0, uloží sa nekonečné množstvo činností. Choose the size of the preview in the scrapbook palette Vyberte veľkosť náhľadu v zápisníku Save the scrapbook contents everytime after a change Uložiť obsah zápisníku pri každej zmene Color for paper Farba pre papier Mask the area outside the margins in the margin color Vyplniť plochu za hranicami strany farbou okrajov Set the default zoom level Nastavenie štandardnej úrovne zväčšenia Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Umiestnite pravítko oproti vašej obrazovke a potiahnite jazdca na nastavenie úrovne zväčšenia, tak aby Scribus zobrazoval vaše strany a objekty v správnej veľkosti Filesystem location for the Ghostscript interpreter Umiestnenie Ghostscript interpreta v súborovom systéme Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Vyhladenie textu pre EPS a PDF pri generovaní na obrazovku Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Vyhladenie grafiky pre EPS a PDF pri generovaní na obrazovku File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp. Umiestnenie grafického editora. Ak používate gimp a vaša distribúcia ho obsahuje, odporúčame 'gimp-remote', ktorý vám umožní upraviť obrázok v už spustenej inštancii gimpu. Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Neukazovať objekty mimo hraníc tlačiteľnej strany alebo exportovaného súboru A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Spôsob prepínania niektorých šedých tieňov, ktoré sú zložené z azúrovej, fialovej a žltej farby namiesto použitia čiernej. UCR naviac ovplyvňuje časti obrázkov, ktoré sú neutrálne a/alebo v tmavých tónoch, ktoré sú blízko šedej. Použitie tohoto postupu môže zlepšiť tlač niektorých obrázkov - je však potrebné testovať jednotlivé prípady. UCR znižuje možnosť presýtenosti s CMYK atramentami. Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definuje množstvo priestoru vľavo od plátna dokumentu, ktoré je dostupné ako lepenka na vytváranie a úpravu elementov a ich potiahnutie na aktívnu stranu Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definuje množstvo priestoru vpravo od plátna dokumentu, ktoré je dostupné ako lepenka na vytváranie a úpravu elementov a ich potiahnutie na aktívnu stranu Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definuje množstvo priestoru nad plátnom dokumentu, ktoré je dostupné ako lepenka na vytváranie a úpravu elementov a ich potiahnutie na aktívnu stranu Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definuje množstvo priestoru pod plátnom dokumentu, ktoré je dostupné ako lepenka na vytváranie a úpravu elementov a ich potiahnutie na aktívnu stranu Choose a Directory Vybrať priečinok Locate Ghostscript Lokalizovať Ghostscript Locate your image editor Lokalizovať váš editor obrázkov Default font size for the tool windows Štandardná veľkosť písma pre okná nástrojov A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Spôsob prepínania niektorých šedých tieňov, ktoré sú zložené z azúrovej, fialovej a žltej farby namiesto použitia čiernej. UCR naviac ovplyvňuje časti obrázkov, ktoré sú neutrálne a/alebo v tmavých tónoch, ktoré sú blízko šedej. Použitie tohoto postupu môže zlepšiť tlač niektorých obrázkov - je však potrebné testovať jednotlivé prípady. UCR znižuje možnosť presýtenosti s CMYK atramentami. Printer Tlačiareň PreferencesDialog Document Setup Nastavenie dokumentu User Interface Používateľské rozhranie Paths Cesty Document Information Informácie o dokumente Guides Vodítka Typography Typografia Item Tools Operator Tools Hyphenator Delenie slov Fonts Písma Color Management Správa farieb Printer Tlačiareň PDF Export PDF Export Preflight Verifier Predtlačová kontrola Document Item Attributes Atribúty položiek dokumentu Tables of Contents Sections Sekcie Keyboard Shortcuts Klávesové skratky Scrapbook Zápisník Spelling Display External Tools Externé nástroje Miscellaneous Rôzne Page Sizes Plugins Moduly Image Cache Preferences Nastavenia Export... Export... Defaults &Apply &Použiť &OK &OK &Cancel &Zrušiť PrefsDialogBase &Defaults Štan&dardné Save Preferences Uložiť nastavenia Export... Export... &Apply &Použiť All preferences can be reset here Vynulovať všetky nastavenia Apply all changes without closing the dialog Aplikovať zmeny bez zatvorenia dialógového okna Export current preferences into file Exportovať aktuálne nastavenia do súboru PrefsManager Single Page Jednoduchá strana Double sided Dvojstranné Left Page Ľavá strana Right Page Pravá strana 3-Fold 3 prehyby Middle Stred 4-Fold 4 prehyby Middle Left V strede vľavo Middle Right V strede vpravo PostScript Postscript Migrate Old Scribus Settings? Migrovať staré nastavenia Scribusu? Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus našiel nastavenia pre Scribus 1.2. Chcete ich migrovať na novú verziu? Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus našiel nastavenia pre Scribus 1.2. Chcete ich migrovať na novú verziu? {1.3.5 ?} Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Nie je možné otvoriť súbor s nastaveniami "%1" pre zápis: %2 Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Zápis do súbora s nastaveniami "%1" zlyhalo: QIODevice stavový kód %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Nepodarilo sa otvoriť súbor nastavení "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Nepodarilo sa prečítať XML nastavenia "%1": %2 na riadku %3, stĺpec %4 Postscript Postscript PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 Error Writing Preferences Chýba zápisu nastavení Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus nebol schopný uložiť svoje nastavenia: <br>%1<br>Prosím skontrolujte práva súbora a priečinku a dostupný priestor na disku. Error Loading Preferences Chyba načítavania nastavení Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus nebol schopný načítať svoje nastavenia:<br>%1<br> Načítajú sa štandardné nastavenia. PDF 1.5 PDF 1.5 No valid renderframe config found. Using defaults! Nebola nájdená platná konfigurácia pre generovanie rámcov. Použijú sa štandardné! Prefs_ColorManagement Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Perceptual Vnímateľné (Perceptual) Relative Colorimetric Relatívna kolorimetria Saturation Sýtosť Absolute Colorimetric Absolútna kolorimetria Form Formulár Color Management Správa farieb Document Options Activate Color Management Simulate Printer on the Screen Convert all colors to printer space Konvertovať všetky farby do farieb tlačiarne Mark Colors out of Gamut Use Blackpoint Compensation Document Profiles RGB Images: CMYK Images: RGB Solid Colors: CMYK Solid Colors: Printer: Document Rendering Intents Images: Obrázky: Solid Colors: Plné farby (Solid colors): Monitor Profile Monitor: Prefs_Display Color for paper (onscreen) Mask the area outside the margins in the margin color Vyplniť plochu za hranicami strany farbou okrajov Enable or disable the display of linked frames. Povoliť alebo zakázať zobrazenie prepojených textových rámcov. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Turns the display of frames on or off Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia rámcov Turns the display of layer indicators on or off Prepnutie zobrazenia indikátora vrstvy Turns the display of images on or off Prepnutie zobrazenia obrázkov Turns the page shadow on or off Vypne alebo zapne tiene strany Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definuje množstvo priestoru vľavo od plátna dokumentu, ktoré je dostupné ako lepenka na vytváranie a úpravu elementov a ich potiahnutie na aktívnu stranu Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definuje množstvo priestoru vpravo od plátna dokumentu, ktoré je dostupné ako lepenka na vytváranie a úpravu elementov a ich potiahnutie na aktívnu stranu Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definuje množstvo priestoru nad plátnom dokumentu, ktoré je dostupné ako lepenka na vytváranie a úpravu elementov a ich potiahnutie na aktívnu stranu Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definuje množstvo priestoru pod plátnom dokumentu, ktoré je dostupné ako lepenka na vytváranie a úpravu elementov a ich potiahnutie na aktívnu stranu Set the default zoom level Nastavenie štandardnej úrovne zväčšenia Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Umiestnite pravítko oproti vašej obrazovke a potiahnite jazdca na nastavenie úrovne zväčšenia, tak aby Scribus zobrazoval vaše strany a objekty v správnej veľkosti dpi dpi Form Formulár Display Pages Strany Show Images Zobraziť obrázky Show Text Control Characters Show Rulers Zobraziť pravítka Show Rulers Relative to Page Show Text Chains Show Frames Zobraziť rámce Show Layer Indicators Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Zobraziť oblasť spadávky Show Page Shadow Zobraziť tieň strany Show Preflight Verifier Warnings on the Page Gaps Between Pages Medzery medzi stranami Horizontal: Vertical: Scratch Space Pracovný priestor Show Autosave Countdown Clock on the Canvas Left: Vľavo: Right: Vpravo: Top: Hore: Bottom: Dole: Display Scaling Scale% Mierka% Resets the scale to the default dpi of your display Obnoví mierku na štandardné dpi vašej obrazovky Colors Farby Page Fill: Scratch Space: Selected Page Border: Zvolené hranice strany: Frames: Locked Frames: Selected Frames: Linked Frames: Grouped Frames: Annotation Frames: Text Control Characters: Prefs_DocumentInformation Form Formulár Document Information Informácie o dokumente Document Dokument Title: Titulok: Author: Autor: Subject: Keywords: Kľúčové slová: Description: Popis: Further Information Publisher: Contributors: Date: Dátum: Type: Typ: Format: Formát: Identifier: Source: Language: Jazyk: Relation: Coverage: Rights: Prefs_DocumentItemAttributes None relationship Relates To Is Parent Of Je rodičom Is Child Of Je potomkom None auto add Text Frames Textové rámce Image Frames Obrázkové rámce None types Boolean Logická hodnota Integer Celé číslo Real Number Reálne číslo String Reťazec Document Item Attributes Atribúty položiek dokumentu Name Názov Type Typ Value Hodnota Parameter Parameter Relationship Vzťah Relationship To Vzťah k Auto Add To Automaticky pridať k &Add Alt+A &Copy &Kopírovať Alt+C &Delete Alt+D C&lear &Zmazať Alt+L Prefs_DocumentSections 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Číslo strany je mimo ohraničenia The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Hodnota, ktorú ste vložili je mimo rozsahu počtu strán v aktuálnom dokumente (%1-%2). Document Sections Sekcia dokumentu Name Názov Shown Zobrazený From Od To Do Style Štýl Start Začiatok Field Width Fill Character &Add Alt+A &Delete Alt+D Prefs_DocumentSetup Portrait Na výšku Landscape Na šírku Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Šírka strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Výška strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán Default page size, either a standard size or a custom size Štandardná veľkosť papiera, či už vlastné alebo štandardné rozmery Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Default orientation of document pages Štandardná orientácia strán dokumentu Default unit of measurement for document editing Štandardná merná jednotka pre úpravu dokumentu When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Pokiaľ je povolené, Scribus uloží záložnú kópiu súboru s príponou .bak vždy, keď uplynie časový interval Time period between saving automatically Časový interval medzi automatickými uloženiami Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Nastaví dĺžku akcií histórie po krokoch. Ak je nastavené na 0, nekonečné množstvo akcií sa uloží. Apply the page size changes to all existing pages in the document Použiť zmeny veľkosti strany na všetky existujúce strany dokumente Apply the page size changes to all existing master pages in the document Použiť zmeny veľkosti strany na všetky existujúce šablóny v dokumente Form Formulár Document Setup Nastavenie dokumentu Page Size Veľkosť strany Size: Veľkosť: Orientation: Units: Jednotky: Width: Šírka: Height: Výška: Apply changes to all pages Apply changes to all master pages Page Layout Rozloženie strany Single Page pageLayoutButtonGroup Double Page 3-Fold 3 prehyby 4-Fold 4 prehyby First Page is: Prvá strana je: Size Veľkosť ... Layout Rozloženie Margins && Bleeds Margins Okraje Bleeds Orezanie Saving && Undo Save in Compressed Format Autosave Automatické ukladanie Enable Automatic Saving of Documents Interval: min Undo / Redo Enable Undo/Redo System Action History Length: Prefs_ExternalTools Locate Ghostscript Lokalizovať Ghostscript Locate your image editor Lokalizovať váš editor obrázkov Locate your web browser Lokalizovať váš prehliadač webu Locate your PDF viewer Locate the uniconvertor executable Locate your editor Lokalizovať váš editor Uniconvertor executable not found! LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Locate a Configuration file Lokalizovať konfiguračný súbor Configuration files Konfiguračné súbory Change Command Zmeniť príkaz Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Command: Príkaz: External Tools Externé nástroje External Tools and Applications PostScript Interpreter Interpret postscriptu &Name of Executable: &Príkaz pre spustenie programu: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> &Change... &Zmeniť... Alt+C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Vyhladenie textu pre EPS a PDF pri generovaní na obrazovku Antialias &Text Vyhladiť &text Alt+T Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Vyhladenie grafiky pre EPS a PDF pri generovaní na obrazovku Antialias &Graphics Vyhladiť &grafiku Alt+G Resolution: Rozlíšenie: dpi dpi Image Processing Tool Name of &Executable: P&ríkaz pre spustenie programu: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> Web Browser Web prehliadač PDF Viewer Uniconvertor Render Frames Vykresľovať rámce Configurations: Konfigurácie: Up Hore Down Dole Add Pridať Delete Odstrániť Change... Zmeniť... External Editor: Externý editor: <qt>Path to the editor executable.</qt> Start with empty frame Začať s prázdnym rámcom Use Embedded Editor Použiť vstavaný editor Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different. Force DPI vnútiť DPI Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location Preskenovať externé nástroje, či existujú na určenom mieste &Rescan P&reskenovať Alt+R Prefs_Fonts Available Fonts Dostupné písma Font Substitutions Substitúcia písem Additional Paths Dodatočné cesty Font Name Názov písma Replacement Náhrada Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Cesty k písmam je možné nastaviť, len pokiaľ nie sú otvorené žiadne dokumenty. Zavrite všetky dokumenty a potom zmeňte cestu pre písma v ponuke Súbor > Nastavenia -> Písma. Choose a Directory Vybrať priečinok Form Formulár Fonts Písma Delete Odstrániť C&hange... A&dd... &Pridať... &Remove &Odstrániť Prefs_Guides In the Background V pozadí In the Foreground V popredí Content Objects Grid Lines Čiary Crosses and Dots Place guides in front of or behind objects on the page Distance between the minor grid lines Vzdialenosť medzi čiarami vedľajšej mriežky Distance between the major grid lines Vzdialenosť medzi čiarami hlavnej mriežky Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Vzdialenosť od ktorej sa dá objekt pritiahnuť k vodítkam. Po tomto nastavení musíte reštartovať Scribus, aby sa nastavenie použilo. Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles.After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Polomer oblasti, ktorú Scribus považuje za oblasť daného objektu. Po tomto nastavení musíte reštartovať Scribus, aby sa nastavenie použilo. Color of the minor grid lines Farba vedľajších čiar mriežky Color of the major grid lines Farba hlavných čiar mriežky Color of the guide lines you insert Farba vodítok, ktoré ste vložili Color for the margin lines Farba pre čiary okrajov Color for the baseline grid Farba pre mriežku základných čiar Turns the basegrid on or off Zapnutie/Vypnutie základnej mriežky Distance between the lines of the baseline grid Vzdialenosť medzi čiarami mriežky základných čiar Distance from the top of the page for the first baseline Vzdialenosť od horného okraja strany k prvej základnej čiare Turns the gridlines on or off Zapnutie/Vypnutie čiar mriežky Turns the guides on or off Zapnutie/Vypnutie mriežky Turns the margins on or off Zapnutie/Vypnutie okrajov BaselineGrid Form Formulár Guides Vodítka Placement Placement: Background Pozadie Snap Distance: Vzdialenosť pritiahnutia: px px Grab Radius: Zachytiť polomer: Visibility Margins Okraje Page Grid Type: Typ: Baseline Grid Distances Vzdialenosti Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Colors Farby Guides: Margins: Major Grid: Minor Grid: Baseline Grid: Prefs_Hyphenator Ignore List Add a new Entry Pridať novú položku Edit Entry Upraviť položku Exception List Zoznam výnimiek Form Formulár Hyphenation A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. &Hyphenation Suggestions N&ávrhy pre delenie slov Enables automatic hyphenation of your text while typing. Povolí automatické delenie slov vášho textu počas písania. Hyphenate Text Automatically &During Typing Automaticky &deliť slová pri písaní Behaviour Režim Language: Jazyk: Smallest Word: Length of the smallest word to be hyphenated. Toto je dĺžka najmenšieho slova, ktoré sa bude deliť. Characters Znaky Consecutive Hyphenations Allowed: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maximálny počet delení slov za sebou. Hodnota 0 znamená neobmedzené delenie slov. Word Lists Exceptions Výnimky Edit Upraviť Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount. Limit the number of cache entries to this number. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Form Formulár Image Cache Enable Image Cache Cache Size Limit: Mb Cache Entry Limit: Compression Level: Prefs_ItemTools Hairline Vlasová čiara Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Keep horizontal and vertical scaling the same Dodržať rovnakú vodorovné aj zvislú zmenu veľkosti None tab fill Dot Bodka Hyphen Spojovník Underscore Podtržítko Custom Vlastné Form Formulár Item Tools Text Text Columns: Stĺpce: Column Gap: Tab Fill Character: Znaky výplne tab: Tab Width: Šírka tab: Fill Color: Farba výplne: Line Color: Shading: Tieňovanie: % Columns & Text Distances Stĺpce & textové vzdialenosti Top: Hore: Bottom: Dole: Left: Vľavo: Right: Vpravo: Font: Písmo: Size: Veľkosť: Color: Farba: Stroke: Ťah: Preview Náhľad Images Obrázky Use Embedded Clipping Path Scaling Free Scaling scalingButtonGroup Horizontal Scaling: Vertical Scaling: ... Scale Image to Frame Size Keep Aspect Ratio On Screen Preview Náhľad na obrazovke Full Resolution previewButtonGroup Normal Resolution Low Resolution Shapes Tvary Line Style: Štýl čiary: Line Width: Šírka čiary: Regular Polygons Pravidelné mnohouholníky Lines Čiary Start Arrow: Začiatok šípky: End Arrow: Koniec šípky: Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Arc Spiral Prefs_KeyboardShortcuts Select a Key set file to read Vyberte sadu kláves pre načítanie Key Set XML Files (*.xml) XML Súbor so sadou kláves (*.xml) Select a Key set file to save to Vyberte sadu kláves pre uloženie Export Keyboard Shortcuts to File Exportovať klávesové skratky do súboru Enter the name of the shortcut set: Vložte názov pre sadu skratiek: The %1 key sequence is already in use by "%2" Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Meta Meta Meta+ Meta+ Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ This key sequence is already in use Táto klávesová sekvencia sa už používa Keyboard Shortcuts Klávesové skratky Search: Hľadať: Action Shortcut Skratka Shortcut for Selected Action &No Key Žiad&ny kláves Alt+N &User Defined Key Po&užívateľom definovaný kláves Alt+U Set &Key Nastaviť &kláves Alt+K Alt+K CTRL+ALT+SHIFT+W CTRL+ALT+SHIFT+W Loadable Shortcut Sets Keyboard shortcut sets available to load Load the selected shortcut set Načítať zvolený súbor klávesových skratiek &Load Načí&tať Alt+L Import a shortcut set into the current configuration Importovať súbor skratiek do aktuálnej konfigurácii &Import... &Importovať... Alt+I Export the current shortcuts into an importable file Exportovať aktuálny súbor skratiek do importovateľného súboru &Export... &Exportovať... Alt+E Reload the default Scribus shortcuts Znovu načítať štandardné Scribus skratky &Reset &Vynulovať Alt+R Prefs_Miscellaneous Form Formulár Miscellaneous Rôzne Always ask before fonts are replaced when loading a document Vždy sa spýtať, či majú byť písma nahradené pri otváraní dokumentu Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Paragraph Count: Prefs_OperatorTools Form Formulár Operator Tools Zoom Zväčšenie Minimum: Maximum: Stepping: % Miscellaneous Rôzne Item Duplicate Duplikovať položku X Displacement: Y Displacement: Rotation Tool Nástroj otočenie Constrain To: Minimum magnification allowed Minimálne povolené zväčšenie Maximum magnification allowed Maximálne povolené zväčšenie Change in magnification for each zoom operation Zmena zväčšenia pre každý krok lupy Horizontal displacement of page items Vodorovný posun položiek strany Vertical displacement of page items Zvislý posun položiek strany Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Hodnota obmedzenia pre nástroj otočenie, keď je stlačený kláves Ctrl Prefs_PDFExport Automatically rotate the exported pages Automaticky otočiť exportované strany Export all pages to PDF Exportovať všetky strany do PDF Export a range of pages to PDF Exportovať rozsah strán do PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov, kde prvok môže byť * pre všetky strany, 1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany. Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparancy and layering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Určuje viazanie strán v PDF. Ak nepotrebujete špeciálne nastavenia, použite štandardné nastavenie - Vľavo. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Generuje náhľady všetkých strán v PDF. Niektoré prehliadače ich používajú k navigácií. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Generuje PDF články, čo umožňuje navigáciu odkazov v PDF. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen. Vrstvy vo vašom dokumente sú exportované do PDF. Dostupné je to, len ak je zvolené PDF 1.5. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Vložiť záložky obsiahnuté v dokumente. Tie sú užitočné pri navigácií v rozsiahlych dokumentoch. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Rozlíšenie textu a vektorovej grafiky pri exporte. Neovplyvňuje rozlíšenie bitmapových obrázkov ako sú napr. fotografie. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Povolenie bezstratovej kompresia textu a grafiky. Pokiaľ na to nemáte dôvod, tak nechajte túto voľbu povolenú. Znižuje veľkosť PDF súboru. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Metóda kompresie pre obrázky. Automaticky - Scribus vyberie najvhodnejšiu metódu. ZIP - bezstratová kompresia vhodná pre obrázky s plnými farbami. JPEG - najlepšia voľba pre vytváranie malých PDF súborov, ktoré majú veľa fotiek (malá strata kvality). Pokiaľ nepotrebujete špeciálnu kompresiu, tak nechajte túto voľbu nastavenú na Automaticky. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (Body na palec) pre export obrázkov. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Povoliť bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF. Pokiaľ ste si vybrali PDF 1.3, PDF bude chránené 40 bitovým šifrovaním. Pokiaľ ste si vybrali PDF 1.4, PDF bude chránené 128 bitovým šifrovaním. Poznámka: PDF šifrovanie nie je tak spoľahlivé ako GPG alebo PGP a má svoje obmedzenia. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Zvoľte si hlavné heslo, ktoré povolí alebo zakáže všetky bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF Choose a password for users to be able to read your PDF. Zvoľte heslo pre používateľov, ktorí budú môcť čítať PDF. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Povolí tlač PDF. Ak je odznačené, tlač bude zakázaná. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Povolí úpravu PDF. Ak je odznačené, úprava PDF bude zakázaná. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.