Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10792 | Rev 10847 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10842 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
298 Franz 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
10842 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
12
    <translation>getColorNames() -&gt; list
13
 
14
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
10792 mrdocs 15
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.</translation>
1135 cbradney 16
  </message>
17
  <message>
10842 cbradney 18
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 19
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
20
 
21
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
22
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
23
Returns true if a new document was created.
24
</source>
5011 mrdocs 25
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
26
 
10792 mrdocs 27
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
28
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik
29
prekliče ukaz. Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.</translation>
1135 cbradney 30
  </message>
31
  <message>
10842 cbradney 32
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 33
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
34
 
35
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
36
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
37
</source>
7902 mrdocs 38
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 39
 
7902 mrdocs 40
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
41
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 42
  </message>
43
  <message>
10842 cbradney 44
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 45
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
46
 
47
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
48
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
49
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
50
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
51
</source>
7902 mrdocs 52
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 53
 
10792 mrdocs 54
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
55
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
56
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
7902 mrdocs 57
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.</translation>
1135 cbradney 58
  </message>
59
  <message>
10842 cbradney 60
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 61
    <source>setRedraw(bool)
62
 
63
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
64
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
65
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
66
</source>
7902 mrdocs 67
    <translation>setRedraw(bool)
68
 
69
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
70
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
71
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.</translation>
1135 cbradney 72
  </message>
73
  <message>
10842 cbradney 74
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 75
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
76
 
77
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
78
coordinates are given in the current measurement units of the document
79
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
80
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
81
is not given Scribus will create one for you.
82
 
83
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
84
</source>
7902 mrdocs 85
    <translation>createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
86
 
87
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
88
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
89
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
90
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
10792 mrdocs 91
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
7902 mrdocs 92
 
93
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.</translation>
1135 cbradney 94
  </message>
95
  <message>
10842 cbradney 96
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 97
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
98
 
99
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
100
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
101
available types (FILL_&lt;type&gt;).
102
</source>
10792 mrdocs 103
    <translation>setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
7902 mrdocs 104
 
105
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
106
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
10792 mrdocs 107
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).</translation>
1135 cbradney 108
  </message>
109
  <message>
10842 cbradney 110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1135 cbradney 111
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
112
 
113
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
114
frame has some text selected the value assigned to the first character of
115
the selection is returned.
116
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
117
</source>
7902 mrdocs 118
    <translation>getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
119
 
120
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
121
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
122
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 123
  </message>
124
  <message>
10842 cbradney 125
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 126
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
127
 
128
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
129
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
130
</source>
7902 mrdocs 131
    <translation>messagebarText(&quot;niz&quot;)
132
 
133
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
134
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
1135 cbradney 135
  </message>
1525 cbradney 136
  <message>
10842 cbradney 137
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 138
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
139
 
140
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
141
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
142
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
143
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
144
master page for the new page.
145
 
146
May raise IndexError if the page number is out of range
147
</source>
7902 mrdocs 148
    <translation>newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
149
 
150
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
151
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
152
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
153
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
154
 
10792 mrdocs 155
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError</translation>
3064 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
10842 cbradney 158
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 159
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
160
 
161
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
162
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
163
</source>
10842 cbradney 164
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
7902 mrdocs 165
 
166
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
167
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
3064 cbradney 168
  </message>
3824 cbradney 169
  <message>
10842 cbradney 170
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 171
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
7902 mrdocs 172
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 173
 
174
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
175
following meaning:
176
 
177
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
178
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
179
 
180
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
181
margins
182
 
183
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
184
 
185
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
186
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
187
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
188
 
189
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
190
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
191
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
192
 
193
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
194
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
195
PAGE_4 is 4-fold.
196
 
197
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
198
Indexed from 0 (0 = first).
199
 
6434 cbradney 200
numPage = Number of pages to be created.
201
 
3824 cbradney 202
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
203
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
204
is not in points, make sure to account for this.
205
 
206
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 207
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 208
 
209
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
210
</source>
10842 cbradney 211
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
7902 mrdocs 212
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
213
 
214
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
215
 
216
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
217
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
218
npr. PAPER_A4 itn.
219
 
220
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
221
 
222
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
223
 
224
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
225
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
226
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
227
 
228
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
229
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
230
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
231
 
232
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
233
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
234
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
235
 
236
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
237
Indeksirano od 0 (0 = prva).
238
 
239
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
240
 
241
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
242
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
243
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
244
 
245
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
246
PAGE_4, 3, 1)
247
 
10792 mrdocs 248
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
3824 cbradney 249
  </message>
10842 cbradney 250
  <message>
251
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
252
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
253
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
254
 
255
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
256
following meaning:
257
 
258
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
259
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
260
 
261
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
262
margins
263
 
264
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
265
 
266
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
267
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
268
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
269
 
270
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
271
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
272
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
273
 
274
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
275
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
276
PAGE_4 is 4-fold.
277
 
278
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
279
Indexed from 0 (0 = first).
280
 
281
numPage = Number of pages to be created.
282
 
283
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
284
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
285
is not in points, make sure to account for this.
286
 
287
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
288
PAGE_4, 3, 1)
289
 
290
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
291
</source>
292
    <translation type="unfinished"></translation>
293
  </message>
294
  <message>
295
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
296
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
297
 
298
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
299
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
300
 
301
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
302
</source>
303
    <translation type="unfinished"></translation>
304
  </message>
1135 cbradney 305
</context>
306
<context>
307
  <name>@default</name>
308
  <message>
10842 cbradney 309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1135 cbradney 310
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
311
 
312
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
313
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
314
the value of the named color from the default document colors.
315
 
316
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
317
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
318
</source>
319
    <translation type="unfinished"></translation>
320
  </message>
321
  <message>
10842 cbradney 322
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1135 cbradney 323
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
324
 
325
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
326
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
327
Color components should be in the range from 0 to 255.
328
 
329
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
330
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
331
</source>
332
    <translation type="unfinished"></translation>
333
  </message>
334
  <message>
10842 cbradney 335
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1135 cbradney 336
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
337
 
338
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
339
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
340
&quot;None&quot; - transparent.
341
 
342
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
343
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
344
 
345
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
346
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
347
</source>
348
    <translation type="unfinished"></translation>
349
  </message>
350
  <message>
10842 cbradney 351
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1135 cbradney 352
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
353
 
354
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
355
 
356
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
357
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
358
</source>
359
    <translation type="unfinished"></translation>
360
  </message>
361
  <message>
10842 cbradney 362
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1135 cbradney 363
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
364
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
365
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
366
 
367
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
368
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
369
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
370
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
371
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
372
 
373
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
374
at 1.
375
 
376
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
377
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
378
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
379
can be binary-ORed with button constants:
380
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
381
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
382
 
383
Usage examples:
384
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
385
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
386
          ICON_ERROR)
387
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
388
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
389
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
390
 
391
Defined button and icon constants:
392
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
393
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
394
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
395
</source>
396
    <translation type="unfinished"></translation>
397
  </message>
398
  <message>
10842 cbradney 399
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1135 cbradney 400
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
401
 
402
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
403
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
404
 
405
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
406
</source>
10792 mrdocs 407
    <translation>valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
408
 
409
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
410
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
411
 
412
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
1135 cbradney 413
  </message>
414
  <message>
10842 cbradney 415
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1135 cbradney 416
    <source>closeDoc()
417
 
418
Closes the current document without prompting to save.
419
 
420
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
421
</source>
10792 mrdocs 422
    <translation>closeDoc()
423
 
424
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
425
 
426
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
1135 cbradney 427
  </message>
428
  <message>
10842 cbradney 429
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1135 cbradney 430
    <source>haveDoc() -&gt; bool
431
 
432
Returns true if there is a document open.
433
</source>
7902 mrdocs 434
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
435
 
436
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
1135 cbradney 437
  </message>
438
  <message>
10842 cbradney 439
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1135 cbradney 440
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
441
 
442
Opens the document &quot;name&quot;.
443
 
444
May raise ScribusError if the document could not be opened.
445
</source>
7902 mrdocs 446
    <translation>openDoc(&quot;ime&quot;)
447
 
448
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
449
 
450
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
451
</translation>
1135 cbradney 452
  </message>
453
  <message>
10842 cbradney 454
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1135 cbradney 455
    <source>saveDoc()
456
 
457
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
458
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
459
save file dialog.
460
 
461
If the save fails, there is currently no way to tell.
462
</source>
10792 mrdocs 463
    <translation>saveDoc()
464
 
465
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
466
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
467
za shranjevanje.
468
 
469
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
1135 cbradney 470
  </message>
471
  <message>
10842 cbradney 472
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1135 cbradney 473
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
474
 
475
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
476
relative path).
477
 
478
May raise ScribusError if the save fails.
479
</source>
10792 mrdocs 480
    <translation>saveDocAs(&quot;ime&quot;)
481
 
482
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
483
relativna pot).
484
 
485
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
486
  </message>
487
  <message>
10842 cbradney 488
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1135 cbradney 489
    <source>setUnit(type)
490
 
491
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
492
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
493
 
494
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
495
</source>
10792 mrdocs 496
    <translation>setUnit(vrsta)
497
 
498
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
499
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
500
 
501
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
1135 cbradney 502
  </message>
503
  <message>
10842 cbradney 504
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1135 cbradney 505
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
506
 
507
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
508
of the UNIT_* constants:
509
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
510
</source>
10792 mrdocs 511
    <translation>getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
512
 
513
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
514
konstant UNIT_*:
515
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1135 cbradney 516
  </message>
517
  <message>
10842 cbradney 518
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1135 cbradney 519
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
520
 
521
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
522
current document.
523
</source>
10792 mrdocs 524
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
525
 
526
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
527
trenutni dokument.</translation>
1135 cbradney 528
  </message>
529
  <message>
10842 cbradney 530
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1135 cbradney 531
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
532
 
533
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
534
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
535
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
536
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
537
</source>
538
    <translation type="unfinished"></translation>
539
  </message>
540
  <message>
10842 cbradney 541
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1135 cbradney 542
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
543
 
544
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
545
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
546
</source>
10792 mrdocs 547
    <translation>getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
548
 
549
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
550
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 551
  </message>
552
  <message>
10842 cbradney 553
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1135 cbradney 554
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
555
 
556
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
557
is not given the currently selected Item is used.
558
</source>
10792 mrdocs 559
    <translation>getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
560
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
561
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 562
  </message>
563
  <message>
10842 cbradney 564
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1135 cbradney 565
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
566
 
567
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
568
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
569
</source>
10792 mrdocs 570
    <translation>getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
571
 
572
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
573
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 574
  </message>
575
  <message>
10842 cbradney 576
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1135 cbradney 577
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
578
 
579
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
580
currently selected item is used. The cap types are:
581
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
582
</source>
583
    <translation type="unfinished"></translation>
584
  </message>
585
  <message>
10842 cbradney 586
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1135 cbradney 587
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
588
 
589
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
590
currently selected item is used. Line style constants are:
591
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
592
</source>
10792 mrdocs 593
    <translation>getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
594
 
595
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
596
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
597
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1135 cbradney 598
  </message>
599
  <message>
10842 cbradney 600
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1135 cbradney 601
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
602
 
603
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
604
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
605
</source>
10792 mrdocs 606
    <translation>getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
607
 
608
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
609
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 610
  </message>
611
  <message>
10842 cbradney 612
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1135 cbradney 613
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
614
 
615
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
616
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
617
</source>
10792 mrdocs 618
    <translation>getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
619
 
620
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
621
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 622
  </message>
623
  <message>
10842 cbradney 624
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1135 cbradney 625
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
626
 
627
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
628
given the currently selected item is used.
629
</source>
10792 mrdocs 630
    <translation>getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
631
 
632
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
633
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 634
  </message>
635
  <message>
10842 cbradney 636
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1135 cbradney 637
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
638
 
639
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
640
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
641
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
642
for reference.
643
</source>
644
    <translation type="unfinished"></translation>
645
  </message>
646
  <message>
10842 cbradney 647
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1135 cbradney 648
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
649
 
650
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
651
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
652
is used.
653
</source>
10792 mrdocs 654
    <translation>getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
655
 
656
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
657
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
658
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 659
  </message>
660
  <message>
10842 cbradney 661
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1135 cbradney 662
    <source>getAllObjects() -&gt; list
663
 
664
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
665
</source>
10792 mrdocs 666
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
667
 
668
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
1135 cbradney 669
  </message>
670
  <message>
10842 cbradney 671
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1135 cbradney 672
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
673
 
674
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
675
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
676
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
677
belongs to a group, the whole group is moved.
678
</source>
679
    <translation type="unfinished"></translation>
680
  </message>
681
  <message>
10842 cbradney 682
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1135 cbradney 683
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
684
 
685
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
686
is not given the currently selected item is used.
687
</source>
10792 mrdocs 688
    <translation>sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
689
 
690
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
691
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 692
  </message>
693
  <message>
10842 cbradney 694
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1135 cbradney 695
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
696
 
697
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
698
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
699
second selected Object and so on.
700
</source>
10792 mrdocs 701
    <translation>getSelectedObject([št]) -&gt; string
702
 
703
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
704
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
705
izbrani predmet itn.</translation>
1135 cbradney 706
  </message>
707
  <message>
10842 cbradney 708
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1135 cbradney 709
    <source>selectionCount() -&gt; integer
710
 
711
Returns the number of selected objects.
712
</source>
10792 mrdocs 713
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
714
 
715
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
1135 cbradney 716
  </message>
717
  <message>
10842 cbradney 718
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1135 cbradney 719
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
720
 
721
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
722
</source>
10792 mrdocs 723
    <translation>selectObject(&quot;ime&quot;)
724
 
725
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
1135 cbradney 726
  </message>
727
  <message>
10842 cbradney 728
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1135 cbradney 729
    <source>deselectAll()
730
 
731
Deselects all objects in the whole document.
732
</source>
10792 mrdocs 733
    <translation>deselectAll()
734
 
735
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 736
  </message>
737
  <message>
10842 cbradney 738
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1135 cbradney 739
    <source>groupObjects(list)
740
 
741
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
742
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
743
items are used.
744
</source>
10792 mrdocs 745
    <translation>groupObjects(seznam)
746
 
747
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
748
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
749
trenutno izbrani predmeti.</translation>
1135 cbradney 750
  </message>
751
  <message>
10842 cbradney 752
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1135 cbradney 753
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
754
 
755
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
10792 mrdocs 756
    <translation>unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
757
 
758
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
759
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 760
  </message>
761
  <message>
10842 cbradney 762
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1135 cbradney 763
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
764
 
765
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
766
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
767
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
768
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
769
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
770
 
771
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
772
</source>
773
    <translation type="unfinished"></translation>
774
  </message>
775
  <message>
10842 cbradney 776
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1135 cbradney 777
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
778
 
779
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
780
not given the currently selected item is used.
781
 
782
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
783
</source>
784
    <translation type="unfinished"></translation>
785
  </message>
786
  <message>
10842 cbradney 787
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1135 cbradney 788
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
789
 
790
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
791
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
792
means 100 %.
793
 
794
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
795
</source>
796
    <translation type="unfinished"></translation>
797
  </message>
798
  <message>
10842 cbradney 799
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1135 cbradney 800
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
801
 
802
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
803
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
804
if locked.
805
</source>
10792 mrdocs 806
    <translation>lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
807
 
808
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
809
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
810
če je zaklenjen.</translation>
1135 cbradney 811
  </message>
812
  <message>
10842 cbradney 813
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1135 cbradney 814
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
815
 
816
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
817
currently selected item is used.
818
</source>
10792 mrdocs 819
    <translation>isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
820
 
821
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
822
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 823
  </message>
824
  <message>
10842 cbradney 825
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1135 cbradney 826
    <source>getFontNames() -&gt; list
827
 
828
Returns a list with the names of all available fonts.
829
</source>
10792 mrdocs 830
    <translation>getFontNames() -&gt; list
831
 
832
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
1135 cbradney 833
  </message>
834
  <message>
10842 cbradney 835
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1135 cbradney 836
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
837
 
838
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
839
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
840
</source>
841
    <translation type="unfinished"></translation>
842
  </message>
843
  <message>
10842 cbradney 844
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1135 cbradney 845
    <source>getLayers() -&gt; list
846
 
847
Returns a list with the names of all defined layers.
848
</source>
10792 mrdocs 849
    <translation>getLayers() -&gt; list
850
 
851
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
1135 cbradney 852
  </message>
853
  <message>
10842 cbradney 854
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1135 cbradney 855
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
856
 
857
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
858
 
859
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
860
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
861
</source>
862
    <translation type="unfinished"></translation>
863
  </message>
864
  <message>
10842 cbradney 865
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1135 cbradney 866
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
867
 
868
Returns the name of the current active layer.
869
</source>
10792 mrdocs 870
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
871
 
872
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
1135 cbradney 873
  </message>
874
  <message>
10842 cbradney 875
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1135 cbradney 876
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
877
 
878
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
879
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
880
 
881
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
882
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
883
</source>
884
    <translation type="unfinished"></translation>
885
  </message>
886
  <message>
10842 cbradney 887
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1135 cbradney 888
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
889
 
890
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
891
the layer is invisible.
892
 
893
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
894
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
895
</source>
896
    <translation type="unfinished"></translation>
897
  </message>
898
  <message>
10842 cbradney 899
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1135 cbradney 900
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
901
 
902
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
903
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
904
 
905
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
906
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
907
</source>
908
    <translation type="unfinished"></translation>
909
  </message>
910
  <message>
10842 cbradney 911
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1135 cbradney 912
    <source>createLayer(layer)
913
 
914
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
915
 
916
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
917
</source>
10792 mrdocs 918
    <translation>createLayer(plast)
919
 
920
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
921
 
922
Lahko vrne napako ValueError. če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
1135 cbradney 923
  </message>
924
  <message>
10842 cbradney 925
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1135 cbradney 926
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
927
 
928
Returns a string with the -lang value.
929
</source>
10792 mrdocs 930
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
931
 
932
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
1135 cbradney 933
  </message>
934
  <message>
10842 cbradney 935
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1135 cbradney 936
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
937
 
938
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
939
The coordinates are given in the current measurement units of the document
940
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
941
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
942
is not given Scribus will create one for you.
943
 
944
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
945
</source>
946
    <translation type="unfinished"></translation>
947
  </message>
948
  <message>
10842 cbradney 949
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1135 cbradney 950
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
951
 
952
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
953
coordinates are given in the current measurement units of the document.
954
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
955
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
956
create one for you.
957
 
958
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
959
</source>
960
    <translation type="unfinished"></translation>
961
  </message>
962
  <message>
10842 cbradney 963
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1135 cbradney 964
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
965
 
966
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
967
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
968
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
969
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
970
given Scribus will create one for you.
971
 
972
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
973
</source>
974
    <translation type="unfinished"></translation>
975
  </message>
976
  <message>
10842 cbradney 977
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1135 cbradney 978
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
979
 
980
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
981
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
982
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
983
object because you need this name for further access to that object. If
984
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
985
 
986
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
987
</source>
988
    <translation type="unfinished"></translation>
989
  </message>
990
  <message>
10842 cbradney 991
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1135 cbradney 992
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
993
 
994
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
995
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
996
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
997
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
998
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
999
Scribus will create one for you.
1000
 
1001
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1002
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1003
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1004
</source>
1005
    <translation type="unfinished"></translation>
1006
  </message>
1007
  <message>
10842 cbradney 1008
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1135 cbradney 1009
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1010
 
1011
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1012
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1013
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1014
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1015
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1016
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1017
identifier for the object because you need this name for further access to that
1018
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1019
 
1020
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1021
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1022
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1023
</source>
1024
    <translation type="unfinished"></translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
10842 cbradney 1027
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1135 cbradney 1028
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1029
 
1030
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1031
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1032
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1033
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1034
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1035
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1036
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1037
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1038
for you.
1039
 
1040
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1041
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1042
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1043
</source>
1044
    <translation type="unfinished"></translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
10842 cbradney 1047
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1135 cbradney 1048
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1049
 
1050
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1051
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1052
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1053
unique identifier for the object because you need this name for further access
1054
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1055
 
1056
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1057
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1058
</source>
1059
    <translation type="unfinished"></translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
10842 cbradney 1062
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1135 cbradney 1063
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1064
 
1065
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1066
selected item is deleted.
1067
</source>
10792 mrdocs 1068
    <translation>deleteObject([&quot;ime&quot;])
1069
 
1070
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
1071
trenutno izbrani element.</translation>
1072
  </message>
1073
  <message>
10842 cbradney 1074
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1135 cbradney 1075
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1076
 
1077
Test if an object with specified name really exists in the document.
1078
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1079
returns True if there is something selected.
1080
</source>
1081
    <translation type="unfinished"></translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
10842 cbradney 1084
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1135 cbradney 1085
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1086
 
1087
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1088
given, it&apos;s applied on the selected object.
1089
</source>
10792 mrdocs 1090
    <translation>setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
1091
 
1092
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
1093
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1094
  </message>
1095
  <message>
10842 cbradney 1096
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1135 cbradney 1097
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1098
 
1099
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1100
</source>
10792 mrdocs 1101
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1102
 
1103
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1104
  </message>
1105
  <message>
10842 cbradney 1106
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1135 cbradney 1107
    <source>currentPage() -&gt; integer
1108
 
1109
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1110
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1111
</source>
10792 mrdocs 1112
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1113
 
1114
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
1115
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1116
  </message>
1117
  <message>
10842 cbradney 1118
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1135 cbradney 1119
    <source>redrawAll()
1120
 
1121
Redraws all pages.
1122
</source>
10792 mrdocs 1123
    <translation>redrawAll()
1124
 
1125
Ponovno izriše vse strani.</translation>
1135 cbradney 1126
  </message>
1127
  <message>
10842 cbradney 1128
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1135 cbradney 1129
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1130
 
1131
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1132
 
1133
May raise ScribusError if the save failed.
1134
</source>
10792 mrdocs 1135
    <translation>savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
1136
 
1137
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
1138
 
1139
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
1135 cbradney 1140
  </message>
1141
  <message>
10842 cbradney 1142
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1135 cbradney 1143
    <source>deletePage(nr)
1144
 
1145
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1146
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1147
page number is.
1148
 
1149
May raise IndexError if the page number is out of range
1150
</source>
1151
    <translation type="unfinished"></translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
10842 cbradney 1154
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1135 cbradney 1155
    <source>pageCount() -&gt; integer
1156
 
1157
Returns the number of pages in the document.
1158
</source>
10792 mrdocs 1159
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1160
 
1161
Vrne število strani dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1162
  </message>
1163
  <message>
10842 cbradney 1164
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1135 cbradney 1165
    <source>getHGuides() -&gt; list
1166
 
1167
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1168
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1169
</source>
1170
    <translation type="unfinished"></translation>
1171
  </message>
1172
  <message>
10842 cbradney 1173
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1135 cbradney 1174
    <source>setHGuides(list)
1175
 
1176
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1177
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1178
 
1179
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1180
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1181
</source>
1182
    <translation type="unfinished"></translation>
1183
  </message>
1184
  <message>
10842 cbradney 1185
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1135 cbradney 1186
    <source>getVGuides()
1187
 
1188
See getHGuides.
1189
</source>
7902 mrdocs 1190
    <translation>getVGuides()
1191
 
1192
Glejte getHGuides.
1193
</translation>
1135 cbradney 1194
  </message>
1195
  <message>
10842 cbradney 1196
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1135 cbradney 1197
    <source>setVGuides()
1198
 
1199
See setHGuides.
1200
</source>
7902 mrdocs 1201
    <translation>setVGuides()
1202
 
1203
Glejte setHGuides.
1204
</translation>
1135 cbradney 1205
  </message>
1206
  <message>
10842 cbradney 1207
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1135 cbradney 1208
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1209
 
1210
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1211
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1212
</source>
1213
    <translation type="unfinished"></translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
10842 cbradney 1216
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1135 cbradney 1217
    <source>getPageItems() -&gt; list
1218
 
1219
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1220
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1221
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1222
the page...
1223
</source>
1224
    <translation type="unfinished"></translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
10842 cbradney 1227
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1135 cbradney 1228
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1229
 
1230
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1231
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1232
currently selected item is used.
1233
</source>
1234
    <translation type="unfinished"></translation>
1235
  </message>
1236
  <message>
10842 cbradney 1237
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1135 cbradney 1238
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1239
 
1240
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1241
is not given the currently selected item is used.
1242
</source>
1243
    <translation type="unfinished"></translation>
1244
  </message>
1245
  <message>
10842 cbradney 1246
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1135 cbradney 1247
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1248
 
1249
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1250
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1251
given the currently selected item is used.
1252
 
1253
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1254
</source>
1255
    <translation type="unfinished"></translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
10842 cbradney 1258
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1135 cbradney 1259
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1260
 
1261
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1262
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1263
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1264
is used.
1265
 
1266
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1267
</source>
1268
    <translation type="unfinished"></translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
10842 cbradney 1271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1135 cbradney 1272
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1273
 
1274
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1275
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1276
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1277
</source>
1278
    <translation type="unfinished"></translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
10842 cbradney 1281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1135 cbradney 1282
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1283
 
1284
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1285
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1286
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1287
</source>
1288
    <translation type="unfinished"></translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
10842 cbradney 1291
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1135 cbradney 1292
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1293
 
1294
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1295
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1296
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1297
</source>
1298
    <translation type="unfinished"></translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
10842 cbradney 1301
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1135 cbradney 1302
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1303
 
1304
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1305
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1306
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1307
Item is used.
1308
 
1309
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1310
</source>
1311
    <translation type="unfinished"></translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
10842 cbradney 1314
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1135 cbradney 1315
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1316
 
1317
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1318
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1319
 
1320
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1321
</source>
1322
    <translation type="unfinished"></translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
10842 cbradney 1325
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1135 cbradney 1326
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1327
 
1328
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1329
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1330
 
1331
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1332
</source>
1333
    <translation type="unfinished"></translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
10842 cbradney 1336
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1135 cbradney 1337
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1338
 
1339
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1340
has some text selected the value assigned to the first character
1341
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1342
selected item is used.
1343
</source>
1344
    <translation type="unfinished"></translation>
1345
  </message>
1346
  <message>
10842 cbradney 1347
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1135 cbradney 1348
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1349
 
1350
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1351
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1352
</source>
1353
    <translation type="unfinished"></translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
10842 cbradney 1356
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1135 cbradney 1357
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1358
 
1359
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1360
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1361
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1362
selected item is used.
1363
</source>
1364
    <translation type="unfinished"></translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
10842 cbradney 1367
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1135 cbradney 1368
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1369
 
1370
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1371
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1372
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1373
used.
1374
</source>
1375
    <translation type="unfinished"></translation>
1376
  </message>
1377
  <message>
10842 cbradney 1378
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1135 cbradney 1379
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1380
 
1381
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1382
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1383
</source>
1384
    <translation type="unfinished"></translation>
1385
  </message>
1386
  <message>
10842 cbradney 1387
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1135 cbradney 1388
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1389
 
1390
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1391
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1392
</source>
1393
    <translation type="unfinished"></translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
10842 cbradney 1396
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1135 cbradney 1397
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1398
 
1399
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1400
given the currently selected item is used.
1401
</source>
1402
    <translation type="unfinished"></translation>
1403
  </message>
1404
  <message>
10842 cbradney 1405
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1135 cbradney 1406
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1407
 
1408
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1409
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1410
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1411
used.
1412
</source>
1413
    <translation type="unfinished"></translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
10842 cbradney 1416
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1135 cbradney 1417
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1418
 
1419
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1420
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1421
currently selected item is used.
1422
 
1423
May throw ValueError if the font cannot be found.
1424
</source>
1425
    <translation type="unfinished"></translation>
1426
  </message>
1427
  <message>
10842 cbradney 1428
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1135 cbradney 1429
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1430
 
1431
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1432
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1433
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1434
currently selected item is used.
1435
 
1436
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1437
</source>
1438
    <translation type="unfinished"></translation>
1439
  </message>
1440
  <message>
10842 cbradney 1441
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1135 cbradney 1442
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1443
 
1444
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1445
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1446
item is used.
1447
 
1448
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1449
</source>
1450
    <translation type="unfinished"></translation>
1451
  </message>
1452
  <message>
10842 cbradney 1453
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1135 cbradney 1454
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1455
 
1456
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1457
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1458
 
1459
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1460
</source>
1461
    <translation type="unfinished"></translation>
1462
  </message>
1463
  <message>
10842 cbradney 1464
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1135 cbradney 1465
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1466
 
1467
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1468
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1469
 
1470
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1471
</source>
1472
    <translation type="unfinished"></translation>
1473
  </message>
1474
  <message>
10842 cbradney 1475
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1135 cbradney 1476
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1477
 
1478
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1479
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1480
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1481
 
1482
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1483
</source>
1484
    <translation type="unfinished"></translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
10842 cbradney 1487
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1135 cbradney 1488
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1489
 
1490
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1491
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1492
selected item is used.
1493
</source>
1494
    <translation type="unfinished"></translation>
1495
  </message>
1496
  <message>
10842 cbradney 1497
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1135 cbradney 1498
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1499
 
1500
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1501
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1502
given the currently selected item is used.
1503
</source>
1504
    <translation type="unfinished"></translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
10842 cbradney 1507
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1135 cbradney 1508
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1509
 
1510
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1511
selected item is used.
1512
</source>
1513
    <translation type="unfinished"></translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
10842 cbradney 1516
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1135 cbradney 1517
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1518
 
1519
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1520
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1521
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1522
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1523
used.
1524
</source>
1525
    <translation type="unfinished"></translation>
1526
  </message>
1527
  <message>
10842 cbradney 1528
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1135 cbradney 1529
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1530
 
1531
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1532
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1533
and must not link to or be linked from any other frames already.
1534
 
1535
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1536
</source>
1537
    <translation type="unfinished"></translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
10842 cbradney 1540
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1135 cbradney 1541
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1542
 
1543
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1544
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1545
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1546
 
1547
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1548
</source>
1549
    <translation type="unfinished"></translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
10842 cbradney 1552
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1135 cbradney 1553
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1554
 
1555
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1556
currently selected item is used.</source>
1557
    <translation type="unfinished"></translation>
1558
  </message>
1559
  <message>
10842 cbradney 1560
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1135 cbradney 1561
    <source>progressReset()
1562
 
1563
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1564
new progress bar use. See progressSet.
1565
</source>
1566
    <translation type="unfinished"></translation>
1567
  </message>
1568
  <message>
10842 cbradney 1569
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1135 cbradney 1570
    <source>progressTotal(max)
1571
 
1572
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1573
See progressSet.
1574
</source>
1575
    <translation type="unfinished"></translation>
1576
  </message>
1577
  <message>
10842 cbradney 1578
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1135 cbradney 1579
    <source>progressSet(nr)
1580
 
1581
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1582
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1583
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1584
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1585
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1586
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1587
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1588
</source>
1589
    <translation type="unfinished"></translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
10842 cbradney 1592
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1135 cbradney 1593
    <source>setCursor()
1594
 
1595
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1596
</source>
1597
    <translation type="unfinished"></translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
10842 cbradney 1600
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1135 cbradney 1601
    <source>docChanged(bool)
1602
 
1603
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1604
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1605
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1606
</source>
1607
    <translation type="unfinished"></translation>
1608
  </message>
1525 cbradney 1609
  <message>
10842 cbradney 1610
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 1611
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1612
 
1613
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1614
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1615
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1616
 
1617
May raise WrongFrameTypeError.
1618
</source>
1619
    <translation type="unfinished"></translation>
1620
  </message>
1621
  <message>
10842 cbradney 1622
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 1623
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1624
 
1625
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1626
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1627
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1628
 
1629
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1630
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1631
</source>
1632
    <translation type="unfinished"></translation>
1633
  </message>
1634
  <message>
10842 cbradney 1635
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
1525 cbradney 1636
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1637
 
1638
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1639
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1640
space. If no document is open, returns the value of the named color
1641
from the default document colors.
1642
 
1643
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1644
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1645
</source>
1646
    <translation type="unfinished"></translation>
1647
  </message>
1648
  <message>
10842 cbradney 1649
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
1525 cbradney 1650
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1651
 
1652
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1653
for details of arguments.
1654
 
1655
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1656
</source>
1657
    <translation type="unfinished"></translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
10842 cbradney 1660
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
1525 cbradney 1661
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1662
 
1663
Return a list of property names supported by `object&apos;.
1664
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1665
by parent classes as well.
1666
</source>
1667
    <translation type="unfinished"></translation>
1668
  </message>
1669
  <message>
10842 cbradney 1670
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
1525 cbradney 1671
    <source>getProperty(object, property)
1672
 
1673
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1674
 
1675
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1676
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
1677
C++ QObject instance.
1678
 
1679
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
1680
to look up on `object&apos;.
1681
 
1682
The return value varies depending on the type of the property.
1683
</source>
1684
    <translation type="unfinished"></translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
10842 cbradney 1687
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 1688
    <source>setProperty(object, property, value)
1689
 
1690
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1691
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1692
also be raised if the underlying setter fails.
1693
 
1694
See getProperty() for more information.
1695
</source>
1696
    <translation type="unfinished"></translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
10842 cbradney 1699
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 1700
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1701
 
1702
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1703
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1704
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1705
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1706
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1707
 
1708
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1709
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1710
</source>
1711
    <translation type="unfinished"></translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
10842 cbradney 1714
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 1715
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1716
 
1717
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1718
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1719
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1720
selected item is used.
1721
 
1722
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1723
</source>
1724
    <translation type="unfinished"></translation>
1725
  </message>
1726
  <message>
10842 cbradney 1727
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 1728
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
1729
 
1730
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
1731
style name or None when user cancels the dialog.
1732
</source>
1733
    <translation type="unfinished"></translation>
1734
  </message>
1735
  <message>
10842 cbradney 1736
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
3064 cbradney 1737
    <source>getPageMargins()
1738
 
1739
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1740
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1741
</source>
1742
    <translation type="unfinished"></translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
10842 cbradney 1745
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 1746
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
1747
 
1748
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
1749
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
1750
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
1751
 
1525 cbradney 1752
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
1753
</source>
1754
    <translation type="unfinished"></translation>
1755
  </message>
3064 cbradney 1756
  <message>
10842 cbradney 1757
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
3064 cbradney 1758
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1759
 
1760
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1761
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1762
 
1763
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1764
</source>
1765
    <translation type="unfinished"></translation>
1766
  </message>
3824 cbradney 1767
  <message>
10842 cbradney 1768
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 1769
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1770
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1771
 
1772
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
1773
 
1774
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1775
following meaning:
1776
 
1777
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1778
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1779
 
1780
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1781
  margins
1782
 
1783
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1784
 
1785
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1786
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1787
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1788
 
1789
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1790
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1791
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1792
 
1793
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1794
 
1795
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
1796
 
1797
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1798
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1799
is not in points, make sure to account for this.
1800
 
1801
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
1802
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
1803
</source>
1804
    <translation type="unfinished"></translation>
1805
  </message>
4141 cbradney 1806
  <message>
10842 cbradney 1807
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 1808
    <source>closeMasterPage()
1809
 
1810
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
1811
to normal. Begin editing with editMasterPage().
1812
</source>
10792 mrdocs 1813
    <translation>closeMasterPage()
1814
 
1815
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
1816
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 1817
  </message>
1818
  <message>
10842 cbradney 1819
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 1820
    <source>masterPageNames()
1821
 
1822
Returns a list of the names of all master pages in the document.
1823
</source>
10792 mrdocs 1824
    <translation>masterPageNames()
1825
 
1826
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
4141 cbradney 1827
  </message>
1828
  <message>
10842 cbradney 1829
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 1830
    <source>editMasterPage(pageName)
1831
 
1832
Enables master page editing and opens the named master page
1833
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
1834
</source>
10792 mrdocs 1835
    <translation>editMasterPage(imeStrani)
1836
 
1837
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
1838
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 1839
  </message>
1840
  <message>
10842 cbradney 1841
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 1842
    <source>createMasterPage(pageName)
1843
 
1844
Creates a new master page named pageName and opens it for
1845
editing.
1846
</source>
7902 mrdocs 1847
    <translation>createMasterPage(imeStrani)
1848
 
1849
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
1850
za urejanje.</translation>
4141 cbradney 1851
  </message>
1852
  <message>
10842 cbradney 1853
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 1854
    <source>deleteMasterPage(pageName)
1855
 
1856
Delete the named master page.
1857
</source>
7902 mrdocs 1858
    <translation>deleteMasterPage(imeStrani)
1859
 
1860
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
4141 cbradney 1861
  </message>
1862
  <message>
10842 cbradney 1863
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 1864
    <source>zoomDocument(double)
1865
 
1866
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
1867
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
1868
</source>
10792 mrdocs 1869
    <translation>zoomDocument(double)
1870
 
1871
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
1872
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
4141 cbradney 1873
  </message>
6261 cbradney 1874
  <message>
10842 cbradney 1875
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 1876
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1877
 
1878
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1879
strings.
1880
</source>
10792 mrdocs 1881
    <translation>setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1882
 
1883
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
6434 cbradney 1884
  </message>
1885
  <message>
10842 cbradney 1886
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
7902 mrdocs 1887
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6434 cbradney 1888
 
7902 mrdocs 1889
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6434 cbradney 1890
</source>
10792 mrdocs 1891
    <translation>duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
9729 cbradney 1892
 
10792 mrdocs 1893
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
9729 cbradney 1894
  </message>
10842 cbradney 1895
  <message>
1896
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1897
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1898
 
1899
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1900
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1901
the range from 0 to 255.
1902
 
1903
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1904
</source>
1905
    <translation type="unfinished"></translation>
1906
  </message>
1907
  <message>
1908
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
1909
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
1910
 
1911
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
1912
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1913
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1914
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
1915
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
1916
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
1917
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
1918
optional parameters is False.
1919
 
1920
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
1921
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1922
 
1923
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
1924
 
1925
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
1926
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1927
</source>
1928
    <translation type="unfinished"></translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
1931
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
1932
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1933
 
1934
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
1935
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1936
constants.
1937
</source>
1938
    <translation type="unfinished"></translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
1941
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
1942
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1943
 
1944
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1945
is not given the currently selected Item is used.
1946
</source>
1947
    <translation type="unfinished"></translation>
1948
  </message>
1949
  <message>
1950
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
1951
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1952
 
1953
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1954
is not given the currently selected Item is used.
1955
</source>
1956
    <translation type="unfinished"></translation>
1957
  </message>
1958
  <message>
1959
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
1960
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1961
 
1962
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1963
is not given the currently selected Item is used.
1964
</source>
1965
    <translation type="unfinished"></translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
1969
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1970
 
1971
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1972
is not given the currently selected Item is used.
1973
</source>
1974
    <translation type="unfinished"></translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
1978
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1979
 
1980
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1981
the currently selected item is used. The join types are:
1982
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1983
</source>
1984
    <translation type="unfinished"></translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
1987
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1988
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1989
 
1990
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1991
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1992
selected item is used.
1993
</source>
1994
    <translation type="unfinished"></translation>
1995
  </message>
1996
  <message>
1997
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
1998
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1999
 
2000
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2001
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2002
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2003
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2004
</source>
2005
    <translation type="unfinished"></translation>
2006
  </message>
2007
  <message>
2008
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2009
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2010
 
2011
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2012
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2013
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2014
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2015
given the currently selected item is used.
2016
</source>
2017
    <translation type="unfinished"></translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2021
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2022
 
2023
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2024
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2025
selected item is used.
2026
</source>
2027
    <translation type="unfinished"></translation>
2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
2031
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2032
 
2033
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2034
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2035
 
2036
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2037
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2038
</source>
2039
    <translation type="unfinished"></translation>
2040
  </message>
2041
  <message>
2042
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
2043
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2044
 
2045
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2046
true the layer will be locked.
2047
 
2048
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2049
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2050
</source>
2051
    <translation type="unfinished"></translation>
2052
  </message>
2053
  <message>
2054
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
2055
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2056
 
2057
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2058
true the layer will be displayed outlined.
2059
 
2060
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2061
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2062
</source>
2063
    <translation type="unfinished"></translation>
2064
  </message>
2065
  <message>
2066
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
2067
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2068
 
2069
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2070
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2071
 
2072
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2073
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2074
</source>
2075
    <translation type="unfinished"></translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
2078
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
2079
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2080
 
2081
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2082
 
2083
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2084
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2085
</source>
2086
    <translation type="unfinished"></translation>
2087
  </message>
2088
  <message>
2089
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
2090
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2091
 
2092
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2093
 
2094
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2095
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2096
</source>
2097
    <translation type="unfinished"></translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2101
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2102
 
2103
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2104
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2105
&quot;layer&quot; is invisible.
2106
 
2107
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2108
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2109
</source>
2110
    <translation type="unfinished"></translation>
2111
  </message>
2112
  <message>
2113
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2114
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2115
 
2116
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2117
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2118
&quot;layer&quot; is locked.
2119
 
2120
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2121
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2122
</source>
2123
    <translation type="unfinished"></translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2127
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2128
 
2129
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2130
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2131
&quot;layer&quot; is normal.
2132
 
2133
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2134
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2135
</source>
2136
    <translation type="unfinished"></translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2140
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2141
 
2142
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2143
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2144
 
2145
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2146
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2147
</source>
2148
    <translation type="unfinished"></translation>
2149
  </message>
2150
  <message>
2151
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2152
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2153
 
2154
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2155
 
2156
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2157
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2158
</source>
2159
    <translation type="unfinished"></translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2163
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2164
 
2165
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2166
 
2167
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2168
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2169
</source>
2170
    <translation type="unfinished"></translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2174
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2175
 
2176
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2177
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2178
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2179
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2180
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2181
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2182
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2183
</source>
2184
    <translation type="unfinished"></translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2188
    <source>getPageType() -&gt; integer
2189
 
2190
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2191
</source>
2192
    <translation type="unfinished"></translation>
2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2196
    <source>gotoPage(nr)
2197
 
2198
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2199
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2200
just sets the page that script commands will operates on.
2201
 
2202
May raise IndexError if the page number is out of range.
2203
</source>
2204
    <translation type="unfinished"></translation>
2205
  </message>
2206
  <message>
2207
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
2208
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2209
 
2210
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2211
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2212
</source>
2213
    <translation type="unfinished"></translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
2216
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2217
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2218
 
2219
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2220
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2221
</source>
2222
    <translation type="unfinished"></translation>
2223
  </message>
2224
  <message>
2225
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
2226
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2227
 
2228
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2229
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2230
</source>
2231
    <translation type="unfinished"></translation>
2232
  </message>
2233
  <message>
2234
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2235
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2236
 
2237
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2238
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2239
</source>
2240
    <translation type="unfinished"></translation>
2241
  </message>
2242
  <message>
2243
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2244
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2245
 
2246
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2247
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2248
</source>
2249
    <translation type="unfinished"></translation>
2250
  </message>
2251
  <message>
2252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
2253
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2254
 
2255
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2256
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2257
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2258
not given the currently selected Item is used.
2259
 
2260
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2261
</source>
2262
    <translation type="unfinished"></translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2266
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2267
 
2268
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2269
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2270
 
2271
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2272
</source>
2273
    <translation type="unfinished"></translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
2276
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
2277
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2278
 
2279
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2280
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2281
 
2282
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2283
</source>
2284
    <translation type="unfinished"></translation>
2285
  </message>
2286
  <message>
2287
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
2288
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2289
 
2290
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2291
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2292
 
2293
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2294
</source>
2295
    <translation type="unfinished"></translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
2299
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2300
 
2301
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2302
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2303
 
2304
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2305
</source>
2306
    <translation type="unfinished"></translation>
2307
  </message>
1135 cbradney 2308
</context>
2309
<context>
10842 cbradney 2310
  <name>AIPlug</name>
2311
  <message>
2312
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="116"/>
2313
    <source>Importing: %1</source>
2314
    <translation type="unfinished"></translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="119"/>
2318
    <source>Analyzing File:</source>
2319
    <translation type="unfinished"></translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="273"/>
2323
    <source>Group%1</source>
2324
    <translation type="unfinished"></translation>
2325
  </message>
2326
  <message>
2327
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2190"/>
2328
    <source>Generating Items</source>
2329
    <translation type="unfinished">Tvorba predmetov</translation>
2330
  </message>
2331
</context>
2332
<context>
298 Franz 2333
  <name>About</name>
2334
  <message>
10842 cbradney 2335
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2336
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2337
    <translation type="obsolete">Id izgradnje:</translation>
298 Franz 2338
  </message>
2339
  <message>
10842 cbradney 2340
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2341
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2342
    <translation type="obsolete">Finščina</translation>
298 Franz 2343
  </message>
2344
  <message>
10842 cbradney 2345
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2346
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2347
    <translation type="obsolete">Brazilščina</translation>
298 Franz 2348
  </message>
2349
  <message>
10842 cbradney 2350
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2351
    <source>Scribus Version %1
2352
%2 %3</source>
3064 cbradney 2353
    <translation type="obsolete">Različica Scribusa %1
298 Franz 2354
 %2 %3</translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
10842 cbradney 2357
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2358
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 2359
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
298 Franz 2360
  </message>
2361
  <message>
10842 cbradney 2362
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2363
    <source>Galician:</source>
10792 mrdocs 2364
    <translation type="obsolete">Galicijščina:</translation>
298 Franz 2365
  </message>
2366
  <message>
10842 cbradney 2367
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2368
    <source>Czech:</source>
10792 mrdocs 2369
    <translation type="obsolete">Češčina:</translation>
298 Franz 2370
  </message>
2371
  <message>
10842 cbradney 2372
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2373
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2374
    <translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
298 Franz 2375
  </message>
2376
  <message>
10842 cbradney 2377
    <location filename="../about.cpp" line="154"/>
298 Franz 2378
    <source>Contributions from:</source>
10792 mrdocs 2379
    <translation>Avtorji prispevkov:</translation>
298 Franz 2380
  </message>
2381
  <message>
10842 cbradney 2382
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2383
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2384
    <translation type="obsolete">Poljščina:</translation>
298 Franz 2385
  </message>
2386
  <message>
10842 cbradney 2387
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2388
    <source>Ukrainian:</source>
10792 mrdocs 2389
    <translation type="obsolete">Ukrajinščina:</translation>
298 Franz 2390
  </message>
2391
  <message>
10842 cbradney 2392
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2393
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2394
    <translation type="obsolete">Baskovščina:</translation>
298 Franz 2395
  </message>
2396
  <message>
10842 cbradney 2397
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2398
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2399
    <translation type="obsolete">Slovaščina:</translation>
298 Franz 2400
  </message>
2401
  <message>
10842 cbradney 2402
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2403
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2404
    <translation type="obsolete">Italijanščina:</translation>
298 Franz 2405
  </message>
2406
  <message>
10842 cbradney 2407
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2408
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2409
    <translation type="obsolete">Danščina:</translation>
298 Franz 2410
  </message>
2411
  <message>
10842 cbradney 2412
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2413
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2414
    <translation type="obsolete">Litvanščina:</translation>
298 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
10842 cbradney 2417
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2418
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2419
    <translation type="obsolete">Različica za Windows:</translation>
298 Franz 2420
  </message>
2421
  <message>
10842 cbradney 2422
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2423
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2424
    <translation type="obsolete">Turščina:</translation>
298 Franz 2425
  </message>
2426
  <message>
10842 cbradney 2427
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2428
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2429
    <translation type="obsolete">Ruščina:</translation>
298 Franz 2430
  </message>
2431
  <message>
10842 cbradney 2432
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2433
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2434
    <translation type="obsolete">Slovenščina:</translation>
298 Franz 2435
  </message>
2436
  <message>
10842 cbradney 2437
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2438
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2439
    <translation type="obsolete">Madžarščina:</translation>
298 Franz 2440
  </message>
2441
  <message>
10842 cbradney 2442
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2443
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2444
    <translation type="obsolete">Francoščina:</translation>
298 Franz 2445
  </message>
2446
  <message>
10842 cbradney 2447
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2448
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2449
    <translation type="obsolete">Bolgarščina:</translation>
298 Franz 2450
  </message>
2451
  <message>
10842 cbradney 2452
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2453
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2454
    <translation type="obsolete">Norveščina:</translation>
298 Franz 2455
  </message>
2456
  <message>
10842 cbradney 2457
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2458
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2459
    <translation type="obsolete">Nemščina:</translation>
298 Franz 2460
  </message>
2461
  <message>
10842 cbradney 2462
    <location filename="" line="7471221"/>
882 cbradney 2463
    <source>About Scribus%1%2</source>
2464
    <translation type="obsolete">O Scribusu%1%2</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
10842 cbradney 2467
    <location filename="" line="7471221"/>
882 cbradney 2468
    <source>This panel shows the version, build date and
2469
 compiled in library support in Scribus
2470
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2471
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2472
    <translation type="obsolete">Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
882 cbradney 2473
v Scribus vključene knjižnice\n
2474
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
2475
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
2476
  </message>
2477
  <message>
10842 cbradney 2478
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
341 Franz 2479
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 2480
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 2481
  </message>
2482
  <message>
10842 cbradney 2483
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
341 Franz 2484
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 2485
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 2486
  </message>
2487
  <message>
10842 cbradney 2488
    <location filename="../about.cpp" line="383"/>
341 Franz 2489
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 2490
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 2491
  </message>
2492
  <message>
10842 cbradney 2493
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
341 Franz 2494
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 2495
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 2496
  </message>
2497
  <message>
10842 cbradney 2498
    <location filename="../about.cpp" line="423"/>
341 Franz 2499
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 2500
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 2501
  </message>
418 Franz 2502
  <message>
10842 cbradney 2503
    <location filename="../about.cpp" line="142"/>
418 Franz 2504
    <source>Development Team:</source>
882 cbradney 2505
    <translation>Razvijalci:</translation>
418 Franz 2506
  </message>
2507
  <message>
10842 cbradney 2508
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
418 Franz 2509
    <source>Official Documentation:</source>
882 cbradney 2510
    <translation>Uradna dokumentacija:</translation>
418 Franz 2511
  </message>
2512
  <message>
10842 cbradney 2513
    <location filename="../about.cpp" line="193"/>
418 Franz 2514
    <source>Other Documentation:</source>
882 cbradney 2515
    <translation>Druga dokumentacija:</translation>
418 Franz 2516
  </message>
2517
  <message>
10842 cbradney 2518
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 2519
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2520
    <translation type="obsolete">Angleščina (Britanska):</translation>
418 Franz 2521
  </message>
2522
  <message>
10842 cbradney 2523
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 2524
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2525
    <translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
418 Franz 2526
  </message>
2527
  <message>
10842 cbradney 2528
    <location filename="../about.cpp" line="389"/>
418 Franz 2529
    <source>Homepage</source>
882 cbradney 2530
    <translation>Domača stran</translation>
418 Franz 2531
  </message>
2532
  <message>
10842 cbradney 2533
    <location filename="../about.cpp" line="391"/>
418 Franz 2534
    <source>Online Reference</source>
882 cbradney 2535
    <translation>Spletna pomoč</translation>
418 Franz 2536
  </message>
2537
  <message>
10842 cbradney 2538
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
418 Franz 2539
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
882 cbradney 2540
    <translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
418 Franz 2541
  </message>
2542
  <message>
10842 cbradney 2543
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
418 Franz 2544
    <source>Mailing List</source>
882 cbradney 2545
    <translation>Dopisni seznam</translation>
418 Franz 2546
  </message>
454 fschmid 2547
  <message>
10842 cbradney 2548
    <location filename="../about.cpp" line="215"/>
454 fschmid 2549
    <source>Official Translations and Translators:</source>
882 cbradney 2550
    <translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
454 fschmid 2551
  </message>
2552
  <message>
10842 cbradney 2553
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2554
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2555
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2556
  </message>
2557
  <message>
10842 cbradney 2558
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2559
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2560
    <translation type="obsolete">Korejščina:</translation>
454 fschmid 2561
  </message>
2562
  <message>
10842 cbradney 2563
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2564
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2565
    <translation type="obsolete">Srbščina:</translation>
454 fschmid 2566
  </message>
2567
  <message>
10842 cbradney 2568
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2569
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2570
    <translation type="obsolete">Španščina:</translation>
454 fschmid 2571
  </message>
2572
  <message>
10842 cbradney 2573
    <location filename="../about.cpp" line="342"/>
454 fschmid 2574
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
7902 mrdocs 2575
    <translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
454 fschmid 2576
  </message>
2577
  <message>
10842 cbradney 2578
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2579
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2580
    <translation type="obsolete">Katalonščina:</translation>
454 fschmid 2581
  </message>
769 cbradney 2582
  <message>
10842 cbradney 2583
    <location filename="../about.cpp" line="46"/>
769 cbradney 2584
    <source>About Scribus %1</source>
882 cbradney 2585
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2586
  </message>
1525 cbradney 2587
  <message>
10842 cbradney 2588
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2589
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2590
    <translation type="obsolete">Portugalščina (Brazilska):</translation>
1525 cbradney 2591
  </message>
2592
  <message>
10842 cbradney 2593
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2594
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 2595
    <translation type="obsolete">Afrikaansko:</translation>
1525 cbradney 2596
  </message>
2597
  <message>
10842 cbradney 2598
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2599
    <source>Dutch:</source>
3064 cbradney 2600
    <translation type="obsolete">Nizozemščina:</translation>
1525 cbradney 2601
  </message>
2602
  <message>
10842 cbradney 2603
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2604
    <source>This panel shows the version, build date and
2605
 compiled in library support in Scribus
2606
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2607
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2608
    <translation type="obsolete">Tu vidite različico, datum izgradnje in
1817 cbradney 2609
podporo knjižnicam v Sckribusu
2610
C-C-R-F pomenijo C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig.
2611
Manjkajoče knjižnice so prikazane s *</translation>
1525 cbradney 2612
  </message>
3064 cbradney 2613
  <message>
10842 cbradney 2614
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2615
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2616
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 2617
  </message>
2618
  <message>
10842 cbradney 2619
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2620
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 2621
    <translation type="obsolete">Uporabljena GhostScript različica %1</translation>
3064 cbradney 2622
  </message>
2623
  <message>
10842 cbradney 2624
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2625
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 2626
    <translation type="obsolete">Različica GS ni dostopna</translation>
3064 cbradney 2627
  </message>
2628
  <message>
10842 cbradney 2629
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2630
    <source>Scribus Version %1
2631
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 2632
    <translation type="obsolete">Scribus različica %1
3380 cbradney 2633
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 2634
  </message>
2635
  <message>
10842 cbradney 2636
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2637
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 2638
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua različica:</translation>
3064 cbradney 2639
  </message>
2640
  <message>
10842 cbradney 2641
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2642
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 2643
    <translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
3064 cbradney 2644
  </message>
2645
  <message>
10842 cbradney 2646
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
3064 cbradney 2647
    <source>Wiki</source>
3380 cbradney 2648
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2649
  </message>
2650
  <message>
10842 cbradney 2651
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2652
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 2653
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3064 cbradney 2654
  </message>
3824 cbradney 2655
  <message>
10842 cbradney 2656
    <location filename="../about.cpp" line="73"/>
3824 cbradney 2657
    <source>%1 %2 %3</source>
5011 mrdocs 2658
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 2659
  </message>
2660
  <message>
10842 cbradney 2661
    <location filename="../about.cpp" line="81"/>
3824 cbradney 2662
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5011 mrdocs 2663
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 2664
  </message>
2665
  <message>
10842 cbradney 2666
    <location filename="../about.cpp" line="131"/>
3824 cbradney 2667
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
7902 mrdocs 2668
    <translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
3824 cbradney 2669
  </message>
2670
  <message>
10842 cbradney 2671
    <location filename="../about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 2672
    <source>No Ghostscript version available</source>
7902 mrdocs 2673
    <translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
3824 cbradney 2674
  </message>
2675
  <message>
10842 cbradney 2676
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 2677
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10842 cbradney 2678
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2679
  </message>
2680
  <message>
10842 cbradney 2681
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 2682
    <source>Build ID:</source>
7902 mrdocs 2683
    <translation>ID gradnje:</translation>
3824 cbradney 2684
  </message>
2685
  <message>
10842 cbradney 2686
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 2687
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10842 cbradney 2688
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnicam. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3824 cbradney 2689
  </message>
4141 cbradney 2690
  <message>
10842 cbradney 2691
    <location filename="../about.cpp" line="173"/>
4870 mrdocs 2692
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
7902 mrdocs 2693
    <translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4141 cbradney 2694
  </message>
4759 cbradney 2695
  <message>
10842 cbradney 2696
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
4870 mrdocs 2697
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
7902 mrdocs 2698
    <translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
4759 cbradney 2699
  </message>
2700
  <message>
10842 cbradney 2701
    <location filename="" line="7471221"/>
4870 mrdocs 2702
    <source>March</source>
5328 cbradney 2703
    <translation type="obsolete">Marec</translation>
4759 cbradney 2704
  </message>
5328 cbradney 2705
  <message>
10842 cbradney 2706
    <location filename="" line="7471221"/>
7902 mrdocs 2707
    <source>May</source>
2708
    <translation type="obsolete">Maj</translation>
5328 cbradney 2709
  </message>
6261 cbradney 2710
  <message>
10842 cbradney 2711
    <location filename="../about.cpp" line="201"/>
7902 mrdocs 2712
    <source>Tango Project Icons:</source>
2713
    <translation>Ikone projekta Tango:</translation>
6261 cbradney 2714
  </message>
2715
  <message>
10842 cbradney 2716
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
7716 cbradney 2717
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
7902 mrdocs 2718
    <translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 2719
  </message>
10842 cbradney 2720
  <message>
2721
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
2722
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
2723
    <translation type="unfinished"></translation>
2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
2727
    <source>Scribus Version</source>
2728
    <translation type="unfinished">Scribus različice</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <location filename="../about.cpp" line="198"/>
2732
    <source>Splash Screen:</source>
2733
    <translation type="unfinished"></translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <location filename="../about.cpp" line="407"/>
2737
    <source>&amp;Updates</source>
2738
    <translation type="unfinished"></translation>
2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
2742
    <source>Check for &amp;Updates</source>
2743
    <translation type="unfinished"></translation>
2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <location filename="../about.cpp" line="432"/>
2747
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
2748
    <translation type="unfinished"></translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <location filename="../about.cpp" line="433"/>
2752
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
2753
    <translation type="unfinished"></translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
2756
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
2757
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2758
    <translation type="unfinished"></translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <location filename="../about.cpp" line="435"/>
2762
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
2763
    <translation type="unfinished"></translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <location filename="../about.cpp" line="436"/>
2767
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
2768
    <translation type="unfinished"></translation>
2769
  </message>
298 Franz 2770
</context>
2771
<context>
3278 cbradney 2772
  <name>AboutPlugins</name>
2773
  <message>
10842 cbradney 2774
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2775
    <source>Yes</source>
10842 cbradney 2776
    <translation type="obsolete">Da</translation>
3278 cbradney 2777
  </message>
2778
  <message>
10842 cbradney 2779
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2780
    <source>No</source>
10842 cbradney 2781
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 2782
  </message>
4759 cbradney 2783
  <message>
10842 cbradney 2784
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 2785
    <source>Filename:</source>
5011 mrdocs 2786
    <translation>Ime datoteke:</translation>
4759 cbradney 2787
  </message>
2788
  <message>
10842 cbradney 2789
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 2790
    <source>Version:</source>
5011 mrdocs 2791
    <translation>Različica:</translation>
4759 cbradney 2792
  </message>
2793
  <message>
10842 cbradney 2794
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 2795
    <source>Enabled:</source>
5011 mrdocs 2796
    <translation>Vključeno:</translation>
4759 cbradney 2797
  </message>
2798
  <message>
10842 cbradney 2799
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 2800
    <source>Release Date:</source>
5011 mrdocs 2801
    <translation>Datum izzida:</translation>
4759 cbradney 2802
  </message>
2803
  <message>
10842 cbradney 2804
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 2805
    <source>Description:</source>
5011 mrdocs 2806
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 2807
  </message>
2808
  <message>
10842 cbradney 2809
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 2810
    <source>Author(s):</source>
5011 mrdocs 2811
    <translation>Avtorj(i):</translation>
4759 cbradney 2812
  </message>
2813
  <message>
10842 cbradney 2814
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 2815
    <source>Copyright:</source>
5011 mrdocs 2816
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 2817
  </message>
2818
  <message>
10842 cbradney 2819
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 2820
    <source>License:</source>
5011 mrdocs 2821
    <translation>Licenca:</translation>
4759 cbradney 2822
  </message>
10842 cbradney 2823
  <message>
2824
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
2825
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
2826
    <translation type="unfinished">Scribus: O vtičnikih</translation>
2827
  </message>
3278 cbradney 2828
</context>
2829
<context>
2830
  <name>AboutPluginsBase</name>
2831
  <message>
10842 cbradney 2832
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2833
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
10842 cbradney 2834
    <translation type="obsolete">Scribus: O vtičnikih</translation>
3278 cbradney 2835
  </message>
2836
  <message>
10842 cbradney 2837
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2838
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 2839
    <translation type="obsolete">Ime datoteke:</translation>
3278 cbradney 2840
  </message>
2841
  <message>
10842 cbradney 2842
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2843
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 2844
    <translation type="obsolete">Različica:</translation>
3278 cbradney 2845
  </message>
2846
  <message>
10842 cbradney 2847
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2848
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 2849
    <translation type="obsolete">Vključeno:</translation>
3278 cbradney 2850
  </message>
2851
  <message>
10842 cbradney 2852
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2853
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 2854
    <translation type="obsolete">Datum izzida:</translation>
3278 cbradney 2855
  </message>
2856
  <message>
10842 cbradney 2857
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2858
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 2859
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 2860
  </message>
2861
  <message>
10842 cbradney 2862
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2863
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 2864
    <translation type="obsolete">Avtorj(i):</translation>
3278 cbradney 2865
  </message>
2866
  <message>
10842 cbradney 2867
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2868
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 2869
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 2870
  </message>
2871
  <message>
10842 cbradney 2872
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2873
    <source>License:</source>
4759 cbradney 2874
    <translation type="obsolete">Licenca:</translation>
3278 cbradney 2875
  </message>
2876
  <message>
10842 cbradney 2877
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2878
    <source>&amp;Close</source>
10842 cbradney 2879
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
3278 cbradney 2880
  </message>
2881
  <message>
10842 cbradney 2882
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2883
    <source>Alt+C</source>
10842 cbradney 2884
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 2885
  </message>
2886
</context>
2887
<context>
3064 cbradney 2888
  <name>ActionManager</name>
2889
  <message>
10842 cbradney 2890
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
3064 cbradney 2891
    <source>&amp;New</source>
3380 cbradney 2892
    <translation>&amp;Nova</translation>
3064 cbradney 2893
  </message>
2894
  <message>
10842 cbradney 2895
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
3064 cbradney 2896
    <source>&amp;Open...</source>
7902 mrdocs 2897
    <translation>&amp;Odpri ...</translation>
3064 cbradney 2898
  </message>
2899
  <message>
10842 cbradney 2900
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
3064 cbradney 2901
    <source>&amp;Close</source>
3380 cbradney 2902
    <translation>&amp;Zapri</translation>
3064 cbradney 2903
  </message>
2904
  <message>
10842 cbradney 2905
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
3064 cbradney 2906
    <source>&amp;Save</source>
3380 cbradney 2907
    <translation>&amp;Shrani</translation>
3064 cbradney 2908
  </message>
2909
  <message>
10842 cbradney 2910
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
3064 cbradney 2911
    <source>Save &amp;As...</source>
7902 mrdocs 2912
    <translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
3064 cbradney 2913
  </message>
2914
  <message>
10842 cbradney 2915
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
3064 cbradney 2916
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
10792 mrdocs 2917
    <translation>&amp;Povrni na shranjeno</translation>
3064 cbradney 2918
  </message>
2919
  <message>
10842 cbradney 2920
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
3064 cbradney 2921
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
7902 mrdocs 2922
    <translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
3064 cbradney 2923
  </message>
2924
  <message>
10842 cbradney 2925
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1213"/>
3064 cbradney 2926
    <source>Get Text...</source>
10792 mrdocs 2927
    <translation>Pridobi besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2928
  </message>
2929
  <message>
10842 cbradney 2930
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1214"/>
3064 cbradney 2931
    <source>Append &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 2932
    <translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2933
  </message>
2934
  <message>
10842 cbradney 2935
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1215"/>
3064 cbradney 2936
    <source>Get Image...</source>
10792 mrdocs 2937
    <translation>Pridobi sliko ...</translation>
3064 cbradney 2938
  </message>
2939
  <message>
10842 cbradney 2940
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1216"/>
3064 cbradney 2941
    <source>Save &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 2942
    <translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2943
  </message>
2944
  <message>
10842 cbradney 2945
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2946
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
10842 cbradney 2947
    <translation type="obsolete">Shrani stran kot &amp;EPS ...</translation>
3064 cbradney 2948
  </message>
2949
  <message>
10842 cbradney 2950
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1218"/>
3064 cbradney 2951
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
7902 mrdocs 2952
    <translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
3064 cbradney 2953
  </message>
2954
  <message>
10842 cbradney 2955
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
3064 cbradney 2956
    <source>Document &amp;Setup...</source>
7902 mrdocs 2957
    <translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
3064 cbradney 2958
  </message>
2959
  <message>
10842 cbradney 2960
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1221"/>
3064 cbradney 2961
    <source>&amp;Print...</source>
7902 mrdocs 2962
    <translation>Na&amp;tisni ...</translation>
3064 cbradney 2963
  </message>
2964
  <message>
10842 cbradney 2965
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
3064 cbradney 2966
    <source>&amp;Quit</source>
3380 cbradney 2967
    <translation>&amp;Končaj</translation>
3064 cbradney 2968
  </message>
2969
  <message>
10842 cbradney 2970
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
3064 cbradney 2971
    <source>&amp;Undo</source>
3380 cbradney 2972
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
3064 cbradney 2973
  </message>
2974
  <message>
10842 cbradney 2975
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
3064 cbradney 2976
    <source>&amp;Redo</source>
3380 cbradney 2977
    <translation>&amp;Ponovi</translation>
3064 cbradney 2978
  </message>
2979
  <message>
10842 cbradney 2980
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1227"/>
3064 cbradney 2981
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
10792 mrdocs 2982
    <translation>Način obdelave &amp;predmetov</translation>
3064 cbradney 2983
  </message>
2984
  <message>
10842 cbradney 2985
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1228"/>
3064 cbradney 2986
    <source>Cu&amp;t</source>
3380 cbradney 2987
    <translation>&amp;Izreži</translation>
3064 cbradney 2988
  </message>
2989
  <message>
10842 cbradney 2990
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
3064 cbradney 2991
    <source>&amp;Copy</source>
3380 cbradney 2992
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
3064 cbradney 2993
  </message>
2994
  <message>
10842 cbradney 2995
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1232"/>
3064 cbradney 2996
    <source>&amp;Paste</source>
3380 cbradney 2997
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
3064 cbradney 2998
  </message>
2999
  <message>
10842 cbradney 3000
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3001
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5011 mrdocs 3002
    <translation type="obsolete">&amp;Počisti vsebino</translation>
3064 cbradney 3003
  </message>
3004
  <message>
10842 cbradney 3005
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
3064 cbradney 3006
    <source>Select &amp;All</source>
3380 cbradney 3007
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
3064 cbradney 3008
  </message>
3009
  <message>
10842 cbradney 3010
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
3064 cbradney 3011
    <source>&amp;Deselect All</source>
3380 cbradney 3012
    <translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
3064 cbradney 3013
  </message>
3014
  <message>
10842 cbradney 3015
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
3064 cbradney 3016
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
10792 mrdocs 3017
    <translation>&amp;Najdi in zamenjaj ...</translation>
3064 cbradney 3018
  </message>
3019
  <message>
10842 cbradney 3020
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
3064 cbradney 3021
    <source>Edit Image...</source>
7902 mrdocs 3022
    <translation>Uredi sliko ...</translation>
3064 cbradney 3023
  </message>
3024
  <message>
10842 cbradney 3025
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
3064 cbradney 3026
    <source>C&amp;olors...</source>
7902 mrdocs 3027
    <translation>&amp;Barve ...</translation>
3064 cbradney 3028
  </message>
3029
  <message>
10842 cbradney 3030
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3031
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
10842 cbradney 3032
    <translation type="obsolete">&amp;Slogi odstavka ...</translation>
3064 cbradney 3033
  </message>
3034
  <message>
10842 cbradney 3035
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3036
    <source>&amp;Line Styles...</source>
10842 cbradney 3037
    <translation type="obsolete">Slogi &amp;črt ...</translation>
3064 cbradney 3038
  </message>
3039
  <message>
10842 cbradney 3040
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
3064 cbradney 3041
    <source>&amp;Master Pages...</source>
7902 mrdocs 3042
    <translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
3064 cbradney 3043
  </message>
3044
  <message>
10842 cbradney 3045
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3046
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3047
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripti...</translation>
3064 cbradney 3048
  </message>
3049
  <message>
10842 cbradney 3050
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1220"/>
3064 cbradney 3051
    <source>P&amp;references...</source>
7902 mrdocs 3052
    <translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
3064 cbradney 3053
  </message>
3054
  <message>
10842 cbradney 3055
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
3064 cbradney 3056
    <source>%1 pt</source>
3380 cbradney 3057
    <translation>%1 točk</translation>
3064 cbradney 3058
  </message>
3059
  <message>
10842 cbradney 3060
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
3064 cbradney 3061
    <source>&amp;Other...</source>
7902 mrdocs 3062
    <translation>&amp;Drugo ...</translation>
3064 cbradney 3063
  </message>
3064
  <message>
10842 cbradney 3065
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
3064 cbradney 3066
    <source>&amp;Left</source>
3380 cbradney 3067
    <translation>&amp;Levo</translation>
3064 cbradney 3068
  </message>
3069
  <message>
10842 cbradney 3070
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
3064 cbradney 3071
    <source>&amp;Center</source>
3380 cbradney 3072
    <translation>&amp;Sredinsko</translation>
3064 cbradney 3073
  </message>
3074
  <message>
10842 cbradney 3075
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
3064 cbradney 3076
    <source>&amp;Right</source>
3380 cbradney 3077
    <translation>&amp;Desno</translation>
3064 cbradney 3078
  </message>
3079
  <message>
10842 cbradney 3080
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
3064 cbradney 3081
    <source>&amp;Block</source>
3380 cbradney 3082
    <translation>&amp;Blok</translation>
3064 cbradney 3083
  </message>
3084
  <message>
10842 cbradney 3085
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
3064 cbradney 3086
    <source>&amp;Forced</source>
3380 cbradney 3087
    <translation>&amp;Vsiljeno</translation>
3064 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
10842 cbradney 3090
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
3064 cbradney 3091
    <source>&amp;%1 %</source>
3380 cbradney 3092
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3093
  </message>
3094
  <message>
10842 cbradney 3095
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
3064 cbradney 3096
    <source>&amp;Normal</source>
3380 cbradney 3097
    <translation>&amp;Običajno</translation>
3064 cbradney 3098
  </message>
3099
  <message>
10842 cbradney 3100
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
3064 cbradney 3101
    <source>&amp;Underline</source>
3380 cbradney 3102
    <translation>&amp;Podčrtano</translation>
3064 cbradney 3103
  </message>
3104
  <message>
10842 cbradney 3105
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
3064 cbradney 3106
    <source>Underline &amp;Words</source>
10792 mrdocs 3107
    <translation>Podčrtaj &amp;besede</translation>
3064 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
10842 cbradney 3110
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
3064 cbradney 3111
    <source>&amp;Strike Through</source>
3380 cbradney 3112
    <translation>&amp;Prečrtano</translation>
3064 cbradney 3113
  </message>
3114
  <message>
10842 cbradney 3115
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
3064 cbradney 3116
    <source>&amp;All Caps</source>
3380 cbradney 3117
    <translation>&amp;Velike črke</translation>
3064 cbradney 3118
  </message>
3119
  <message>
10842 cbradney 3120
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
3064 cbradney 3121
    <source>Small &amp;Caps</source>
3380 cbradney 3122
    <translation>Pomanjšane &amp;velike črke</translation>
3064 cbradney 3123
  </message>
3124
  <message>
10842 cbradney 3125
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
3064 cbradney 3126
    <source>Su&amp;perscript</source>
3380 cbradney 3127
    <translation>&amp;Nadpisano</translation>
3064 cbradney 3128
  </message>
3129
  <message>
10842 cbradney 3130
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
3064 cbradney 3131
    <source>Su&amp;bscript</source>
3380 cbradney 3132
    <translation>Po&amp;dpisano</translation>
3064 cbradney 3133
  </message>
3134
  <message>
10842 cbradney 3135
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3136
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3137
    <translation type="obsolete">&amp;Obroba</translation>
3064 cbradney 3138
  </message>
3139
  <message>
10842 cbradney 3140
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
3064 cbradney 3141
    <source>S&amp;hadow</source>
3380 cbradney 3142
    <translation>&amp;Senca</translation>
3064 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
10842 cbradney 3145
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
3064 cbradney 3146
    <source>&amp;Image Effects</source>
10792 mrdocs 3147
    <translation>Slikovni učink&amp;i</translation>
3064 cbradney 3148
  </message>
3149
  <message>
10842 cbradney 3150
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
3064 cbradney 3151
    <source>&amp;Tabulators...</source>
7902 mrdocs 3152
    <translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
3064 cbradney 3153
  </message>
3154
  <message>
10842 cbradney 3155
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
3064 cbradney 3156
    <source>D&amp;uplicate</source>
3380 cbradney 3157
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
3064 cbradney 3158
  </message>
3159
  <message>
10842 cbradney 3160
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
3064 cbradney 3161
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
10792 mrdocs 3162
    <translation>&amp;Večkratno podvoji</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
10842 cbradney 3165
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1284"/>
3064 cbradney 3166
    <source>&amp;Delete</source>
10792 mrdocs 3167
    <translation>I&amp;zbriši</translation>
3064 cbradney 3168
  </message>
3169
  <message>
10842 cbradney 3170
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1285"/>
3064 cbradney 3171
    <source>&amp;Group</source>
3380 cbradney 3172
    <translation>&amp;Združi</translation>
3064 cbradney 3173
  </message>
3174
  <message>
10842 cbradney 3175
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
3064 cbradney 3176
    <source>&amp;Ungroup</source>
3380 cbradney 3177
    <translation>&amp;Razdruži</translation>
3064 cbradney 3178
  </message>
3179
  <message>
10842 cbradney 3180
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1287"/>
3064 cbradney 3181
    <source>Is &amp;Locked</source>
3380 cbradney 3182
    <translation>Je &amp;zaklenjeno</translation>
3064 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
10842 cbradney 3185
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1288"/>
3064 cbradney 3186
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3380 cbradney 3187
    <translation>Velikost je &amp;zaklenjena</translation>
3064 cbradney 3188
  </message>
3189
  <message>
10842 cbradney 3190
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
3064 cbradney 3191
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3380 cbradney 3192
    <translation>Spusti na &amp;dno</translation>
3064 cbradney 3193
  </message>
3194
  <message>
10842 cbradney 3195
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 3196
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3380 cbradney 3197
    <translation>Dvigni na &amp;vrh</translation>
3064 cbradney 3198
  </message>
3199
  <message>
10842 cbradney 3200
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 3201
    <source>&amp;Lower</source>
3380 cbradney 3202
    <translation>&amp;Spusti</translation>
3064 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
10842 cbradney 3205
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 3206
    <source>&amp;Raise</source>
3380 cbradney 3207
    <translation>&amp;Dvigni</translation>
3064 cbradney 3208
  </message>
3209
  <message>
10842 cbradney 3210
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
3064 cbradney 3211
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
10792 mrdocs 3212
    <translation>Pošlji v &amp;skicirko</translation>
3064 cbradney 3213
  </message>
3214
  <message>
10842 cbradney 3215
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
3064 cbradney 3216
    <source>&amp;Attributes...</source>
7902 mrdocs 3217
    <translation>L&amp;astnosti ...</translation>
3064 cbradney 3218
  </message>
3219
  <message>
10842 cbradney 3220
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1300"/>
3064 cbradney 3221
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3380 cbradney 3222
    <translation>&amp;Slika je vidna</translation>
3064 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
10842 cbradney 3225
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1301"/>
3064 cbradney 3226
    <source>&amp;Update Image</source>
3380 cbradney 3227
    <translation>&amp;Posodobi sliko</translation>
3064 cbradney 3228
  </message>
3229
  <message>
10842 cbradney 3230
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
3064 cbradney 3231
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3380 cbradney 3232
    <translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
3064 cbradney 3233
  </message>
3234
  <message>
10842 cbradney 3235
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
3064 cbradney 3236
    <source>Extended Image Properties</source>
3380 cbradney 3237
    <translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
3064 cbradney 3238
  </message>
3239
  <message>
10842 cbradney 3240
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
3064 cbradney 3241
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3380 cbradney 3242
    <translation>&amp;Nizka ločljivost</translation>
3064 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
10842 cbradney 3245
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 3246
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3380 cbradney 3247
    <translation>&amp;Običajna ločljivost</translation>
3064 cbradney 3248
  </message>
3249
  <message>
10842 cbradney 3250
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
3064 cbradney 3251
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3380 cbradney 3252
    <translation>&amp;Polna ločljivost</translation>
3064 cbradney 3253
  </message>
3254
  <message>
10842 cbradney 3255
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1307"/>
3064 cbradney 3256
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
10792 mrdocs 3257
    <translation>Je &amp;zaznamek PDF</translation>
3064 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
10842 cbradney 3260
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
3064 cbradney 3261
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
10792 mrdocs 3262
    <translation>je &amp;opomba PDF</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
10842 cbradney 3265
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 3266
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3380 cbradney 3267
    <translation>&amp;Lastnosti opombe</translation>
3064 cbradney 3268
  </message>
3269
  <message>
10842 cbradney 3270
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
3064 cbradney 3271
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3380 cbradney 3272
    <translation>Lastnosti &amp;polja</translation>
3064 cbradney 3273
  </message>
3274
  <message>
10842 cbradney 3275
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
3064 cbradney 3276
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
7902 mrdocs 3277
    <translation>&amp;Uredi obliko ...</translation>
3064 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
10842 cbradney 3280
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
3064 cbradney 3281
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3380 cbradney 3282
    <translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
3064 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
10842 cbradney 3285
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
3064 cbradney 3286
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3380 cbradney 3287
    <translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
3064 cbradney 3288
  </message>
3289
  <message>
10842 cbradney 3290
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
3064 cbradney 3291
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3380 cbradney 3292
    <translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
3064 cbradney 3293
  </message>
3294
  <message>
10842 cbradney 3295
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 3296
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3380 cbradney 3297
    <translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
3064 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
10842 cbradney 3300
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
3064 cbradney 3301
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
10792 mrdocs 3302
    <translation>Krivulja &amp;Bezier</translation>
3064 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
10842 cbradney 3305
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
3064 cbradney 3306
    <source>&amp;Image Frame</source>
3380 cbradney 3307
    <translation>Okv&amp;ir slike</translation>
3064 cbradney 3308
  </message>
3309
  <message>
10842 cbradney 3310
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3311
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3312
    <translation type="obsolete">&amp;Obrobe</translation>
3064 cbradney 3313
  </message>
3314
  <message>
10842 cbradney 3315
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
3064 cbradney 3316
    <source>&amp;Polygon</source>
3380 cbradney 3317
    <translation>&amp;Mnogokotnk</translation>
3064 cbradney 3318
  </message>
3319
  <message>
10842 cbradney 3320
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
3064 cbradney 3321
    <source>&amp;Text Frame</source>
3380 cbradney 3322
    <translation>&amp;Okvir besedila</translation>
3064 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
10842 cbradney 3325
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
3064 cbradney 3326
    <source>&amp;Glyph...</source>
7902 mrdocs 3327
    <translation>&amp;Znak ...</translation>
3064 cbradney 3328
  </message>
3329
  <message>
10842 cbradney 3330
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
3064 cbradney 3331
    <source>Sample Text</source>
3380 cbradney 3332
    <translation>Vzorčno besedilo</translation>
3064 cbradney 3333
  </message>
3334
  <message>
10842 cbradney 3335
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
3064 cbradney 3336
    <source>&amp;Insert...</source>
7902 mrdocs 3337
    <translation>&amp;Vstavi ...</translation>
3064 cbradney 3338
  </message>
3339
  <message>
10842 cbradney 3340
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
3064 cbradney 3341
    <source>Im&amp;port...</source>
7902 mrdocs 3342
    <translation>&amp;Uvozi ...</translation>
3064 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
10842 cbradney 3345
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 3346
    <source>&amp;Delete...</source>
7902 mrdocs 3347
    <translation>I&amp;zbriši ...</translation>
3064 cbradney 3348
  </message>
3349
  <message>
10842 cbradney 3350
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1332"/>
3064 cbradney 3351
    <source>&amp;Copy...</source>
7902 mrdocs 3352
    <translation>&amp;Kopiraj ...</translation>
3064 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
10842 cbradney 3355
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1333"/>
3064 cbradney 3356
    <source>&amp;Move...</source>
7902 mrdocs 3357
    <translation>&amp;Premakni ...</translation>
3064 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
10842 cbradney 3360
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
3064 cbradney 3361
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
10792 mrdocs 3362
    <translation>&amp;Uporabi glavno stran ...</translation>
3064 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
10842 cbradney 3365
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
3064 cbradney 3366
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
7902 mrdocs 3367
    <translation>Upravljaj z &amp;vodili ...</translation>
3064 cbradney 3368
  </message>
3369
  <message>
10842 cbradney 3370
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
3064 cbradney 3371
    <source>Manage Page Properties...</source>
7902 mrdocs 3372
    <translation>Upravljaj z lastnostmi strani ...</translation>
3064 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
10842 cbradney 3375
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3376
    <source>&amp;Fit in window</source>
10842 cbradney 3377
    <translation type="obsolete">Prilagodi &amp;oknu</translation>
3064 cbradney 3378
  </message>
3379
  <message>
10842 cbradney 3380
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
3064 cbradney 3381
    <source>&amp;50%</source>
3380 cbradney 3382
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3383
  </message>
3384
  <message>
10842 cbradney 3385
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
3064 cbradney 3386
    <source>&amp;75%</source>
3380 cbradney 3387
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3388
  </message>
3389
  <message>
10842 cbradney 3390
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
3064 cbradney 3391
    <source>&amp;100%</source>
3380 cbradney 3392
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
10842 cbradney 3395
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
3064 cbradney 3396
    <source>&amp;200%</source>
3380 cbradney 3397
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3398
  </message>
3399
  <message>
10842 cbradney 3400
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3401
    <source>&amp;Thumbnails</source>
10842 cbradney 3402
    <translation type="obsolete">&amp;Sličice predogleda</translation>
3064 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
10842 cbradney 3405
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
3064 cbradney 3406
    <source>Show &amp;Margins</source>
10792 mrdocs 3407
    <translation>Pokaži &amp;robove</translation>
3064 cbradney 3408
  </message>
3409
  <message>
10842 cbradney 3410
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
3064 cbradney 3411
    <source>Show &amp;Frames</source>
10792 mrdocs 3412
    <translation>Pokaži &amp;okvire</translation>
3064 cbradney 3413
  </message>
3414
  <message>
10842 cbradney 3415
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
3064 cbradney 3416
    <source>Show &amp;Images</source>
10792 mrdocs 3417
    <translation>Pokaži &amp;slike</translation>
3064 cbradney 3418
  </message>
3419
  <message>
10842 cbradney 3420
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
3064 cbradney 3421
    <source>Show &amp;Grid</source>
10792 mrdocs 3422
    <translation>Pokaži &amp;mrežo</translation>
3064 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
10842 cbradney 3425
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
3064 cbradney 3426
    <source>Show G&amp;uides</source>
10792 mrdocs 3427
    <translation>Pokaži &amp;vodila</translation>
3064 cbradney 3428
  </message>
3429
  <message>
10842 cbradney 3430
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
3064 cbradney 3431
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
10792 mrdocs 3432
    <translation>Pokaži &amp;osnovno mrežo</translation>
3064 cbradney 3433
  </message>
3434
  <message>
10842 cbradney 3435
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
3064 cbradney 3436
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
10792 mrdocs 3437
    <translation>Pokaži &amp;verige besedil</translation>
3064 cbradney 3438
  </message>
3439
  <message>
10842 cbradney 3440
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
3064 cbradney 3441
    <source>Show Control Characters</source>
10792 mrdocs 3442
    <translation>Pokaži ukazne znake</translation>
3064 cbradney 3443
  </message>
3444
  <message>
10842 cbradney 3445
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1360"/>
3064 cbradney 3446
    <source>Rulers relative to Page</source>
3380 cbradney 3447
    <translation>Vodila glede na stran</translation>
3064 cbradney 3448
  </message>
3449
  <message>
10842 cbradney 3450
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1361"/>
3064 cbradney 3451
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
10792 mrdocs 3452
    <translation>&amp;Pripni na mrežo</translation>
3064 cbradney 3453
  </message>
3454
  <message>
10842 cbradney 3455
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1362"/>
3064 cbradney 3456
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
10792 mrdocs 3457
    <translation>&amp;Pripni na vodila</translation>
3064 cbradney 3458
  </message>
3459
  <message>
10842 cbradney 3460
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1366"/>
3064 cbradney 3461
    <source>&amp;Properties</source>
3380 cbradney 3462
    <translation>&amp;Lastnosti</translation>
3064 cbradney 3463
  </message>
3464
  <message>
10842 cbradney 3465
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
3064 cbradney 3466
    <source>&amp;Scrapbook</source>
10792 mrdocs 3467
    <translation>&amp;Skicirka</translation>
3064 cbradney 3468
  </message>
3469
  <message>
10842 cbradney 3470
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1369"/>
3064 cbradney 3471
    <source>&amp;Layers</source>
10792 mrdocs 3472
    <translation>&amp;Plasti</translation>
3064 cbradney 3473
  </message>
3474
  <message>
10842 cbradney 3475
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
3064 cbradney 3476
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3380 cbradney 3477
    <translation>&amp;Uredi strani</translation>
3064 cbradney 3478
  </message>
3479
  <message>
10842 cbradney 3480
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
3064 cbradney 3481
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3380 cbradney 3482
    <translation>&amp;Zaznamki</translation>
3064 cbradney 3483
  </message>
3484
  <message>
10842 cbradney 3485
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
3064 cbradney 3486
    <source>&amp;Measurements</source>
3380 cbradney 3487
    <translation>&amp;Meritve</translation>
3064 cbradney 3488
  </message>
3489
  <message>
10842 cbradney 3490
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
3064 cbradney 3491
    <source>Action &amp;History</source>
3380 cbradney 3492
    <translation>&amp;Zgodovina dejanj</translation>